BAŞLIK: AVRUPA BĐRLĐĞĐ SÜRECĐNDE KIBRIS MESELESĐ VE TÜRKĐYE ĐLE GÜNEY KIBRIS ARASINDAKĐ POTANSĐYEL TĐCARETĐN ÇEKĐM TEORĐSĐ YÖNTEMĐ ĐLE TAHMĐNĐ ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLIK: AVRUPA BĐRLĐĞĐ SÜRECĐNDE KIBRIS MESELESĐ VE TÜRKĐYE ĐLE GÜNEY KIBRIS ARASINDAKĐ POTANSĐYEL TĐCARETĐN ÇEKĐM TEORĐSĐ YÖNTEMĐ ĐLE TAHMĐNĐ ÖZET"

Transkript

1 YAZAR ADI-SOYADI: HALĐL UÇAL BAŞLIK: AVRUPA BĐRLĐĞĐ SÜRECĐNDE KIBRIS MESELESĐ VE TÜRKĐYE ĐLE GÜNEY KIBRIS ARASINDAKĐ POTANSĐYEL TĐCARETĐN ÇEKĐM TEORĐSĐ YÖNTEMĐ ĐLE TAHMĐNĐ ÖZET Türkye nn dış lşklernde en öneml konulardan br Avrupa Brlğ dğer de Kıbrıs Meselesdr yılında yaşanan genşleme sürecyle Güney Kıbrıs ın bütün adayı temsl edecek şeklde Kıbrıs Cumhuryet olarak AB üyelğne kabulü le Kıbrıs Meseles artık Avrupa brlğ sürec çnde değerlendrlen br sorun halne gelmştr. Güney Kıbrıs Rum Yönetm le kl lşkler kurmayan Türkye nn Gümrük Brlğ çerçevesnde havaalanlarını ve lmanlarını Güney Kıbrıs uçak ve gemlerne açması stenmştr. Adadak sorunlar çözülmeden Türkye nn bu durumu kabullenmes Güney Kıbrıs çn syas br zafer olacaktır. Ancak küçük br ada devlet olan ve dışarıya bağımlılığı çok fazla olan Güney Kıbrıs çn bu yen durum sadece syas değl ekonomk anlam da çermektedr. Bu çalışmada, k ülke arasında normal kl lşkler olduğu varsayımı altında k ülke arasındak tcaret hacm tahmn yapılmıştır. Bu tahmn çn de uluslar arası tcarette daha önce de kullanılmış olan Çekm Teors nden faydalanılmıştır. Çekm teors brçok çalışmada ülkelern dış tcaret özellklernn ve dış tcaretn etkleyen faktörlern belrlenmesnde yardımcı olmuştur. Çalışmada elde edlen sonuçlarda tahmnde kullanılan değşkenlern Türkye nn dış tcaretndek etknlğ ölçülmüştür. Türkye le Güney Kıbrıs arasındak potansyel tcaret tahmnler Türkye nn dış tcaretn öneml mktarda artırmamaktadır. Ancak aynı değerler Güney Kıbrıs ın dış tcaretnde çok öneml oranlara ulaşmaktadır. Elde edlen sonuçlara göre Türkye Güney Kıbrıs ın tcaret yaptığı bell başlı ülkelerden br olma potansyelndedr. Bu da, Güney Kıbrıs ın hedefnn sadece syas değl ekonomk kazanç da olduğunu göstermektedr. ANAHTAR SÖZCÜKLER Çekm Teors, Kıbrıs Meseles, Dış Tcaret, Avrupa Brlğ

2 NAME and SURNAME: HALĐL UÇAL TITLE: THE CYPRUS ISSUE IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION AND PREDICTING THE POTENTIAL TRADE VOLUME BETWEEN TURKEY AND SOUTH CYPRUS BY USING GRAVITY THEORY ABSTRACT The European Unon and the Cyprus Issue are the two man subject n nternatonal relatons of Turkey. In the expanson process of EU n 2003, the Greek Cyprots was accepted as the only representatve state of the Island. After that, the Cyprus Issue has become one of the man subject whch s started to be dscussed n EU process. Turkey, whch has no poltcal and economc relatons wth Greek Cyprots, has to allow Greek Cyprots arlnes and shps to use Turksh ports as a result of Customs Unon. If Turkey accepts ths new stuaton before the soluton n the sland, ths wll be a poltcal vctory for Greek Cyprots. However, ths stuaton has not only a poltcal meanng but also an economc meanng for the Greek Cyprots. Ths s because, Greek Cyprot s a small sland whch s manly dependent to abroad n external trade. In ths study, potental trade gans are predcted for two countres under the assumpton of normal relatons. The Gravty Theory, whch has used n several nternatonal trade studes, s used for ths predcton. In many studes, the Gravty Theory has been very useful to fnd the countres potental extarnal trade and the determnants of the external trade. In ths study, the determnants of Turkey s external trade are measured and used to fnd potental external trade between Turkey and Greek Cyprots. The predcted potental trade volume does not seem to ncrease Turkey s blateral trade very much. However, the same volume reaches very mportant portons n Greek Cyprots external trades. Accordng to the estmaton results, Turkey has a potental to be one of the man trade partners of Greek Cyprots. Ths concluson shows that Greek Cyprots am s not only poltcal but also economcal. KEYWORDS Gravty Theory, Cyprus Issue, External Trade, European Unon

3 ÖN SÖZ Öncelkle tez çalışmam süresnce, bana yol gösteren, ben teşvk eden, yardımlarını ve desteğn benden hçbr zaman esrgemeyen değerl danışmanım Sayın Yrd. Doç Dr. Şakr GÖRMÜŞ e teşekkürlerm sunarım. Ayrıca, tez dönemm boyunca değerl tavsye, yardım ve desteklern esrgemeyen Đktsat Bölüm Başkanı Sayın Doç Dr. Fuat ERDAL ve Sayın Yrd. Doç. Dr. Recep TEKELĐ ye teşekkürlerm sunarım. Tez çalışmam süresnce bana gerekl mkânları sağlayan Adnan Menderes Ünverstes ne ve özellkle Đktsat Bölümü ne teşekkür ederm. Son olarak, bu yoğun çalışma süresnce manev desteğn benden esrgemeyen sevgl eşm Hülya UÇAL a sonsuz sevg ve teşekkürlerm sunarım.

4 v ĐÇĐNDEKĐLER ÖZET... ABSTRACT... ÖN SÖZ... ĐÇĐNDEKĐLER... v TABLOLAR LĐSTESĐ... v EKLER LĐSTESĐ... v KISALTMALAR...v GĐRĐŞ BÖLÜM: TÜRKĐYE AVRUPA BĐRLĐĞĐ ĐLĐŞKĐLERĐ VE KIBRIS MESELESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE TÜRKĐYE-AB ĐLĐŞKĐLERĐ AB Gelşm Sürec Türkye nn AB Üyelk Sürec KIBRIS MESELESĐ VE TARĐHSEL GELĐŞĐMĐ Yakın Tarhte Kıbrıs Meseles Kıbrıs Rum Yönetm nn AB Üyelk Sürec Türkye nn Kıbrıs Poltkası ve Güney Kıbrıs le Đlşkler BÖLÜM: TÜRKĐYE VE KIBRIS ADASI NIN EKONOMĐSĐ TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ VE DIŞ TĐCARETĐ Türkye Ekonoms Türkye Dış Tcaret KIBRIS ADASI NIN EKONOMĐSĐ VE DIŞ TĐCARETĐ KKTC Ekonoms... 21

5 v KKTC Dış Tcaret Güney Kıbrıs Ekonoms Güney Kıbrıs Dış Tcaret BÖLÜM: YERÇEKĐMĐ TEORĐSĐ VE TÜRKĐYE-GÜNEY KIBRIS TĐCARET TAHMĐNĐ ĐÇĐN UYGULANMASI YERÇEKĐMĐ TEORĐSĐ VE GEÇMĐŞ UYGULAMALAR METODOLOJĐ VE DATA TAHMĐN Tahmn Sonuçları Potansyel Tcaret Hacmnn Tahmn BÖLÜM: SONUÇ VE DEĞERLENDĐRMELER KAYNAKÇA EKLER ÖZ GEÇMĐŞ... 72

6 v TABLOLAR LĐSTESĐ Tablo 2.1: Türkye nn GSYĐH Verler ve Büyüme Oranı...16 Tablo 2.2: Türkye nn Đşszlk ve Enflasyon Oranları...17 Tablo 2.3: Yıllara Göre Türkye nn Dış Tcaret...18 Tablo.2.4: Türkye nn Dış Tcaretn Ülke Gruplarına Göre Dağılımı...20 Tablo 2.5: KKTC nn Reel Büyüme Hızı ve Enflasyon Oranı...22 Tablo 2.6: KKTC nn Bütçe Verler...23 Tablo 2.7: KKTC nn Đşgücü Sektörel Dağılımı...24 Tablo2.8: KKTC nn Kş Başı GSMH ve Enflasyon Oranları...25 Tablo 2.9: KKTC nn Đthalat Yaptığı Ülke Grupları...26 Tablo 2.10: KKTC nn Yıllara Göre Dış Tcaret Verler...27 Tablo 2.11: GKRY nn Enflasyon, Đşszlk ve GSYĐH Verler...28 Tablo 2.12: GKRY nn Yıllara ve Ülkelere Göre Đthalat ve Đhracat Dağılımı...29 Tablo 3.1: 1996 Yılı çn Model Tahmnler...42 Tablo 3.4: Türkye-Güney Kıbrıs Arasındak Tcaret Hacm Tahmnler...50

7 v EKLER LĐSTESĐ Ek 1: Analz Đçn Verler Kullanılan Ülkeler...56 Ek 2: Kukla Değşken Đçn Kullanılan Ülkeler...57 Ek 3: 1996 Yılı Đçn Yapılan Regresyon Analz Sonuçları...58 Ek 4: 1999 Yılı Đçn Yapılan Regresyon Analz Sonuçları...61 Ek 5: 2003 Yılı Đçn Yapılan Regresyon Analz Sonuçları...64 Ek 6: 2003 Yılı Model 4 çn Gerçek, Tahmn ve Hata Tablosu...67

8 v KISALTMALAR AB : Avrupa Brlğ ABD : Amerka Brleşk Devletler AET : Avrupa Ekonomk Topluluğu BAE : Brleşk Arap Emrlkler CYP : Kıbrıs Poundu (Güney Kıbrıs Rum Yönetm nn Para Brm) DPÖ : Devlet Planlama Örgütü EFTA : Avrupa Serbest Tcaret Bölges EU : European Unon(Avrupa Brlğ) EXP : Ters Logartma GDP : Gross Domestc Product(Gayr Saf Yurtç Hâsıla) GKRY : Güney Kıbrıs Rum Yönetm GNP : Gross Natonal Product(Gayr Saf Mll Hâsıla) GSMH : Gayr Saf Mll Hâsıla GSYĐH : Gayr Saf Yurtç Hâsıla IMF : Internatonal Monetary Fund(Uluslararası Para Fonu) ĐKÖ : Đslam Konferansı Örgütü KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryet NAFTA : Kuzey Amerka Serbest Tcaret Bölges NATO : Kuzey Atlantk Paktı OECD : Ekonomk Đşbrlğ ve Kalkınma Örgütü TPI : Trade Polcy Index( Tcaret Poltkası Endeks) TÜĐK : Türkye Đstatstk Kurumu YTL : Yen Türk Lrası $ : ABD Doları

9 1 GĐRĐŞ Avrupa Brlğ, 2003 yılında 10 ülkenn daha üyelğe kabulü le brlkte öneml br genşleme gerçekleştrmştr. Yen üye olan ülkelerden brnn de Güney Kıbrıs Rum Kesm olması ve adanın tamamını temsl edecek şeklde üyelğe kabul edlmes üyelk sürecndek Türkye çn de öneml br sorunu ortaya çıkarmıştır. AB le müzakerelere başlayarak öneml yen br aşamaya geçen Türkye, tcar anlamda AB le tcar entegrasyonu 1996 da Gümrük Brlğ nn yürürlüğe grmes le büyük ölçüde sağlamıştır. Avrupa Brlğne yen katılımlar le brlkte Gümrük Brlğ de genşleyecektr. Kıbrıs Rum Kesm AB üyelğne kabul edlmekle brlkte otomatk olarak Gümrük Brlğ nn de üyes olmuştur. AB Güney Kıbrıs Rum Kesm le herhang br ekonomk ve syas lşk kurmayan Türkye den Gümrük Brlğ çerçevesnde Türk lman ve havaalanlarını bu ülkenn gem ve uçaklarına açılmasını stemştr. Bu sorun genellkle syas açıdan ele alınmakta ve olayın ekonomk boyutu hmal edlmektedr. Bu çalışmada olayın ekonomk boyutu ncelenecektr. Uluslar arası tcaret teorler göstermektedr k serbest tcaret koşullarının oluşması halnde dış tcaret ülkelern refahını artıracaktır. Bu tezn amacı Türkye le Güney Kıbrıs Rum Kesm nn tcaret yaptığı varsayımı altında, k ülke arasındak tcaret hacmnn ne kadar olableceğ sorusunu cevaplamaya çalışmaktır. Bütün uluslar arası tcaret teorlernn serbest tcaretn ülkelern refahını olumlu yönde etkleyeceğn fade ettğ düşünülürse bu konu araştırılmaya değerdr. Bu tez 4 ana bölümden oluşmaktadır. Brnc bölümde Türkye le Avrupa Brlğ lşkler ve Kıbrıs sorunu ortaya konulacaktır. Türkye nn AB le tarhten günümüze lşkler ve Türkye nn AB üyelk sürecnde yaşadıkları anlatılacaktır. Daha sonra da Kıbrıs sorununun tarhsel gelşm ve Türkye nn AB üyelk sürecnde Kıbrıs sorununa değnlecektr. Đknc bölümde Türkye nn ve Kıbrıs Adasının ekonomk görünümü ortaya konulacaktır. Öncelkle Türkye nn son yıllarda yaşadığı ekonomk gelşmeler ve dış tcaretndek hızlı artıştan bahsedlecektr. Daha sonra da Kıbrıs ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryet ve Güney Kıbrıs Rum Yönetm nn ekonomk ve tcar görüntüsü aktarılacaktır.

10 2 Üçüncü bölümde se çalışmada kullanılacak olan Çekm Teors nden bahsedlecek ve geçmştek çekm teors çalışmalarından örnekler verlecektr. Daha sonra da çekm teors Türkye dış tcaretne uygulanacak, sonuçlar analz edlecek ve elde edlen sonuçlar Türkye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetm arasındak potansyel tcaret hacmnn tahmnnde kullanılacaktır. Son bölümde se sonuçların Türkye ve Güney Kıbrıs açısından etkler tartışılacak ve değerlendrlecektr.

11 3 1. BÖLÜM TÜRKĐYE AVRUPA BĐRLĐĞĐ ĐLĐŞKĐLERĐ VE KIBRIS MESELESĐ Türkye nn Avrupa Brlğ le olan lşkler 50 yıl öncesne dayanmasına rağmen son yıllarda üyelk sürecyle brlkte Kıbrıs Meseles AB le olan lşklerde öneml br yer tutmaktadır. Özellkle Güney Kıbrıs Rum Yönetm nn adanın tamamını temsl eden br ülke olarak 2004 te üyelğe kabulüyle brlkte, Türkye-AB lşkler çok farklı ve zorlu br yola grmştr. Aslında Kıbrıs meselesnde br taraf olan Yunanstan ın 1981 de topluluğa üye olması Kıbrıs konusunda Türkye açısından dengeler olumsuz yönde etklemş ve karşı taraf br adım öne geçmştr. Daha sonra da, Yunanstan AB üyes olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetm ne brlk çnde desteğn sürdürmüş ve adada kalıcı br çözüme ulaşılmadan Güney Kıbrıs ın brlğe üyelğn sağlamıştır. Sonuç olarak, AB üyelğne aday olan Türkye nn karşısında, tanımadığı br ülkenn üyes olduğu br brlk bulunmaktadır. AB le müzakereler aşamasına gelen Türkye son zamanlarda Gümrük Brlğ anlaşmasının yen üyelere de genşletlmesnn stenmes le kendsn Kıbrıs meselesnde zor br durumda bulmuştur yılında varılan anlaşmayla tam üyelk olmadan Gümrük Brlğ ne gren Türkye, tcar ve ekonomk anlamda AB ye yaklaşmada öneml br adım attığını düşünmüş olsa da ne yazık k yen oluşan durumda Gümrük Brlğ tam üyelğn önündek en büyük engellerden brs halne gelmştr. Adanın tek hâkm olarak kabul etmedğ Rum Yönetm le Gümrük Brlğn uygulamasının oradak meşru olmayan yönetm tanıması anlamına geleceğn düşünen Türkye, lmanlarını Rum gem ve uçaklarına açmamakta ısrar etmş ve müzakerelern sekteye uğramasına ve sonuç olarak da üyelğnn tehlkeye grmesne neden olmuştur. Netce tbaryle Türkye-AB lşkler esksnden çok daha ler br düzeye gelmesne rağmen Kıbrıs sorunu nedenyle de kopma noktasına kadar gelmştr. Bu bölümde Avrupa Brlğ nn oluşum sürec ve Türkye le AB arasındak lşklern tarhsel gelşm le Kıbrıs Sorunu ncelenecektr.

12 AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE TÜRKĐYE-AB ĐLĐŞKĐLERĐ Bu bölümde Avrupa Brlğ nn oluşumu ve günümüze kadar olan gelşm sürec anlatılacaktır. Ayrıca Türkye nn Avrupa Brlğ le lşklerne başladığı dönemden günümüze kadar geçen süreç ncelenecektr AB Gelşm Sürec Avrupa Brlğ nn temeller 2. Dünya Savaşı ndan sonra en öneml k madde olan kömür ve çelk endüstrsnn kontrolü amacıyla kurulan Avrupa Kömür ve Çelk Topluluğu le atılmıştır. Avrupa Kömür ve Çelk Topluluğu, 18 Nsan 1951 de Belçka, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve Đtalya arasında mzalan Pars Antlaşmasıyla kurulmuştur. Yne bu ülkelern mzaladığı 25 Mart 1957 tarhl Roma Antlaşması le br başka topluluk daha, Avrupa Atom Enerjs Topluluğu (Euratom) eklenmş ve bu anlaşmayla, aynı tarhte Avrupa Ekonomk Topluluğu (AET) kurulmuştur. 1958'de yürürlüğe gren Roma Antlaşması üye ülkeler arasında öncelkle gümrük brlğn, yan malların gümrük vergs ödenmekszn üye ülkeler arasında serbestçe alınıp satılmasını öngörmüştür yılı sonunda Avrupa Topluluğu Konsey n oluşturan on k üye ülkenn devlet veya hükümet başkanları Hollanda nın Maastrcht kentnde toplanarak Avrupa Brlğ üyes ülkelern ekonomk entegrasyonu çn gerekl en öneml aşamayı karara bağladılar. Maastrcht Antlaşması le ekonomk ve parasal brlğn aşamaları, uygulanacak poltkalar ve yapılacak kurumsal değşmeler ortaya konmuştur (Seydoğlu, 2001). Maastrcht anlaşmasıyla günümüzde bazı AB ülkelernn kullanmaya başladığı Euro nun temeller atılmıştır. Parasal brlğn fades olan Euro ya geçş çn üye ülkelern uyması gereken bazı kurallar vardır. Bunlara Maastrcht Krterler de denmektedr. Bu krterler şunlardır: 1. Fyat Đstkrarı: Her üye ülkenn yıllık ortalama enflasyon oranı, bu alanda en y sonuç elde eden (fyat artış oranları en düşük olan) üç üye ülke ortalamasının 1.5 puan fazlasını geçmeyecektr. 2. Kamu açığı: Üye ülkenn bütçe açığı, o ülke GSYĐH sının %3 ünü aşmamalıdır. 3. Kamu borçları: Üye ülkelern kamu borçlarının onun GSYĐH sına oranı %60 ı geçmemeldr.

13 5 4. Faz oranları: Her üyenn ortalama faz oranı fyat stkrarı konusunda en y durumdak üç ülkenn fazlernn ortalamasını k puandan fazla aşmamalıdır. 5. Son k yıl tbaryle üye ülke parasının dğer br üye ülke parası karşısında devalüe edlmemes gerekr. Maastrcht Anlaşması 1 Kasım 1993 te yürürlüğe grmştr.(seydoğlu, 2001) Daha sonrak yıllardan günümüze kadar olan süreçte se dğer Avrupa ülkelernden topluluğa katılımlar olmuştur te Danmarka, Đrlanda ve Brleşk Krallık, 1981 de Yunanstan, 1986 da Portekz ve Đspanya, 1995 te Avusturya, Fnlandya ve Đsveç topluluğa katılmıştır yılına gelndğnde se 10 ülkey daha brlğe katan en büyük genşleme sürec yaşanmıştır te Malta, Polonya, Slovakya, Slovenya, Estonya, Macarstan, Letonya, Ltvanya, Çek Cumhuryet ve Kıbrıs Rum Yönetm brlğe üye olmuştur. Son olarak se 2007 de Romanya ve Bulgarstan üye olarak kabul edlmşlerdr. Avrupa Brlğ şu anda hem syas hem de ekonomk anlamda ABD ve Rusya le brlkte dünyada yen br güç denges konumuna gelmştr. AB nn lokomotf konumundak Almanya, Fransa ve Đngltere gb büyük ülkeler AB le brlkte dünyada yen br syas rol üstlenmşlerdr yılında bazı üye ülkelern Euro denlen ortak para brmne geçmesyle Parasal Brlk e geçş yolunda lk adım atılmış ve ABD dolarının karşısına güçlü br yen para brm çıkarılması hedeflenmştr. Avrupa Brlğ, Euro le brlkte dünyanın ekonomk seyrn etkler duruma gelmştr. Şu an tbaryle 27 ülkey barındıran AB de bazı syas sorunlar olmakla brlkte ortak değerlere sahp üye ülkeler gelecekte çok daha brbrne entegre olmuş büyük br Avrupa ülkesne dönüşeblr. Dünyada son yıllarda yaşanan ekonomk ve syasal gelşmelerle brlkte özellkle AB çndek büyük ülkeler Rusya, ABD ve gderek gelşen Çn karşısında syas ve ekonomk açıdan ayakta durmanın ve rekabet edeblmenn tek çıkar yolu olarak Avrupa Brlğ n görmektedrler. Üye ülkelern kend ç syas poltkaları nedenyle brlğn geleceğ hakkında tam br uzlaşma oluşmamışa benzyor. Özellkle Türkye nn üyelk sürecnde brlk çndek farklı sesler AB nn kendsne nasıl br yön çzeceğn henüz daha blemedğn göstermektedr. Đçe kapalı Hırstyan br topluluk mu olacak yoksa Türkye gb asker ve ekonomk anlamda güçlü br ülkey de alarak daha büyük hedeflere m gdecek? Bu sorunun cevabı açıklığa kavuşmuş değldr.

14 6 Kültürel çeştllğn bol olduğu Türkye y hala kend kültüründen çok farklı gören Avrupa Ülkeler uyuşmazlıktan korkuyor olablr. Ancak belk de farklılıkların br tehdtten çok br zengnlk katacağına nandığında AB Türkye y de üyelğe kabul edecektr Türkye nn AB Üyelk Sürec Türkye le Avrupa Brlğ lşklernn başlangıcı 1959 yılına dayanmaktadır. O zamanlar topluluğun adı Avrupa Ekonomk Topluluğu olarak geçmektedr da AET ye üyelk başvurusunda bulunan Türkye dört yıl sonra 1963 tek Ankara Antlaşması yla AET le lşkler resm br sürece taşımıştır. Adı üzerne o tarhlerde ekonomk br topluluk olan AET Türkye çn de syasden çok ekonomk br anlam taşımaktadır. Ankara antlaşması Türkye ye herhang br yükümlülük getrmemş ancak sürecn belrlenmesnde rol oynamıştır te Katma Protokolü nün kabulüyle k taraf çn de belrl yükümlülükler kapsayan geçş sürec denlen yen br sürece grlmştr. Katma Protokol ün öneml maddelern şu şeklde özetleneblr: Malların Serbest Dolaşımı başlıklı I. Kısımda (md.2-35) değnlen konular arasında, sanay ürünler çn Gümrük Brlğ kurulması, Ortak Gümrük Tarfesnn Türkye tarafından kabulü ve mktar kısıtlamalarının kaldırılmasının esasları gb bölümler yer alır. Kşlern ve Hzmetlern Dolaşımı konusunu ele alan II. Kısımda, Türkye ve Topluluk üyes ülkeler arasında şçlern serbest dolaşımı le yerleşme hakkı, hzmet edm ve ulaştırma başlıkları ncelenmştr. (md.36-42). Ekonom Poltkalarının Yaklaştırılması kısmında se, Topluluğun rekabet, vergleme le lgl hükümlerne ve mevzuatına Türkye nn nasıl uyum sağlayacağı; ekonom ve tcaret poltkalarının koordnasyonu konularına değnlr (md.43-48) (Uysal, 2001). Geçş sürecnde toplulukla lşkler syas ve ekonomk nedenlerle arada kesntlere uğramasına rağmen tamamen kopmamıştır te Özal le brlkte yen br döneme gren Türkye hem syas hem de ekonomk anlamda Dünya ya açılmaya başlamıştır. Yen syas otorte sekteye uğrayan ve yavaşlayan Avrupa le lşkler gelştrmeye çalışmış ve 1987 de topluluğa tam üyelk başvurusunda bulunmuştur. Ekonomk entegrasyonu hızlandırmak çn de gümrük tarfelernde öneml ndrmlere gtmştr. Ancak Avrupa Parlamentosu azınlık hakları ve Kıbrıs sorunu hakkında eleştrlern sürdürmüş ve 1989 da Türkye çn verlen komsyon raporunda bu konular başvurunun reddnde syasal nedenler olmuştur. Rapor 1990 da Bakanlar Konsey tarafından kabul

15 7 edlmş ve Türkye nn gerekl şartları sağlamadığı gerekçesyle tam üyelk başvurusu reddedlmştr. Demokratkleşme ve nsan hakları gb konularda yeterl düzeyde görülmeyen Türkye le lşklern tamamen kopmasını stemeyen topluluk Gümrük Brlğ sürecne devam edlmesn sağlamak çn görüşmeler devam etmştr. Sonuçta 1995 te alınan kararla Gümrük Brlğ çn gereken şartların tamamen yerne getrlmesyle brlkte 1 Ocak 1996 dan tbaren Gümrük Brlğ tam olarak yürürlüğe grmş ve tcar anlamda toplulukla öneml br uyum sağlanmıştır. Ancak Türkye brlğe üye olmadan Gümrük Brlğ ne gren lk ve tek ülkedr. Bu sebeple üyelern kend çıkarlarına göre yapılan dış tcaret düzenlemelernn oluşumu sürecnde yer almaması ancak bu düzenleme ve kurallara uymak zorunda olmasının olumsuz etklern yaşamıştır (Uysal, 2001). AB le müzakereler başladığımız bu dönemde dah hala Gümrük Brlğ nn artıları ve eksler hakkında çok tartışma yapılmaktadır yılına gelndğnde Aralık ayındak Helsnk Zrves nde Türkye Avrupa Brlğ üyelğne aday olduğu lan edlmştr. Aynı zrvede dğer ülkelerle aynı krterler yerne getrmes gerektğ ve tam üyelk çn gereken grş önces stratejler takp ederek Brlk le uyum sağlayacak şeklde gerekl reformları yapması gerektğ belrtld (Canbolat, 2002). Bunun çn de br Katılım Ortaklığı Belges hazırlanması öngörülmüştür. 8 Mart 2001 de Türkye çn lk Katılım Ortaklığı Belges AB Konsey tarafından onaylanmıştır. Aralık 2002 yılındak Kopenhag Zrves nde Türkye nn Kopenhag Krterler n yerne getrdğne karar verldğ takdrde 2004 yılı sonu tbaryle katılım müzakerelernn geckmekszn başlatılacağı kararlaştırılmıştır. Bu süreçte Türkye nn AB üyelğ çn gerekl olan syas krterler karşılamak çn Uyum Paketler hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. 17 Aralık 2004 Brüksel Zrves nde Türkye nn attığı kararlı adımlar takdr edlerek Türkye le üyelk müzakerelerne 3 Ekm 2005 tarhnde başlanması kararı alınmıştır. Bu süreç şlerken Avrupa Brlğ yen üyelerle brlkte üye sayısını arttırmış ve tüm çabalara rağmen Kıbrıs ta br çözüme varılmadan Güney Kıbrıs Rum Yönetm de AB üyes olmuştur. Gümrük Brlğ sürecnn başlangıcı olan Ankara Antlaşması nın bu yen üyelere de genşletlmes gerekyordu. Bunun çn 29 Temmuz 2005 te Uyum

16 8 Protokolü mzalanmış ancak bu protokolün mzalanmasının Kıbrıs Cumhuryet n hçbr şeklde tanıma anlamına gelmeyeceğ belrtlmştr(dışşler, 2007). 12 Hazran 2006 tarhnde Türkye le AB arasındak kurumsal anlamda en yüksek karar alma organı olan Ortaklık Konseynn 45. toplantısı ve akabnde lk müzakere faslı olan Blm ve Araştırma başlığında fl müzakerelern açılıp kapandığı Hükümetler arası Konferans gerçekleştrlmştr(dışşler, 2007). Komsyon 29 Kasım 2006 tarhnde ülkemzle müzakerelere lşkn tavsye kararını açıklamıştır. Bu kararda ülkemzn Ankara Anlaşmasına Ek Protokolü tam olarak uygulamaya koymadığı belrtlerek, Türkye nn Katılımı Konusundak Hükümetler arası Konferansın Komsyonun Türkye nn yükümlülükler yerne getrdğn teyt etmesne kadar, Türkye nn Kıbrıs Cumhuryetne yönelk kısıtlamalarıyla lgl poltka alanlarını kapsayan fasıllarda ( toplam sekz fasıl- Malların Serbest Dolaşımı, Đş Kurma Hakkı ve Hzmet Sunumu Serbests, Mal Hzmetler, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Balıkçılık, Ulaştırma Poltkası, Gümrük Brlğ ve Dış Đlşkler ) müzakereler açmaması ve Türkye nn Ek Protokolle lgl yükümlülüklern tam olarak yerne getrdğn teyt etmeden hçbr faslın geçc olarak kapatılmaması önerlmektedr(dışşler, 2007). Komsyon öners 11 Aralık 2006 tarhnde yapılan Genel Đşler ve Dış Đlşkler Konsey nde (GĐDĐK) ele alınmış ve karara bağlanmış; ardından Aralık 2006 da yapılan AB Hükümet ve Devlet Başkanları Zrves nde onaylanmıştır(dışşler, 2007). Görüldüğü gb yaklaşık 50 yıllık br serüvenn ardında artık müzakerelere başlama noktasına kadar gelen Türkye nn karşısına Kıbrıs sorunu br dağ gb çıkmıştır. Hala ne zaman AB ye tam üye br ülke olacağı blnmeyen Türkye, kend halkının hayat şartlarını ve demokratk özgürlükler artırmak çn AB uyum sürecnde gerekl düzenlemeler yapmaya devam etmektedr.

17 KIBRIS MESELESĐ VE TARĐHSEL GELĐŞĐMĐ Doğu Akdenz dek coğraf konumu sebebyle bölgenn tcar ve syas kontrolü açısında tarh boyunca önemn günümüze kadar koruyan Kıbrıs Adası hala paylaşılamayan br ada özellğn sürdürmektedr. Kıbrıs, Avrupa dan Ortadoğu ve Süveyş kanalı le uzak doğuya doğru uzanan denz yollarının kontrolünde öneml br rol oynamaktadır. Bu özellğ le tarhte brçok büyük devletn lgsn çekmş ve bu ülkelern kontrolünde olmuştur. Esk adı Alasya olan Kıbrıs a Mısır fravunları, Asurlular, Persler, Roma ve akabnde Bzans hâkm olmuştur. 15.yy da Venedkller Adayı şgal ederek sömürgeleştrmşlerdr. Bu dönemde Ortadoğu ve Mısır a doğru lerleyen Osmanlı Devlet Venedkller vergye bağlamıştır. Mısırın Feth le brlkte Avrupa le Uzakdoğu arasındak yol Osmanlı hâkmyetne geçmşt. Bu yolun güvenlğn sağlamak çn de Kıbrıs Ada sının feth zorunlu br hal almaktaydı de Osmanlı Devlet Kıbrıs ı fethetmş ve bununla brlkte lk Türk yerleşmcler Adaya gelmştr de Ruslar karşısındak yenlgde fazla ödün vermemek çn, ada Brtanya Đmparatorluğu na kralanmıştır. Mülkyet Osmanlı Devletnde olmakla brlkte adanın yönetm tamamen Đnglzlern elne geçmştr(kıbrısca, 2007). Daha sonra, Osmanlı Devlet nn Brnc Dünya Savaşına Almanya nın yanında grmes le Đnglzler adaya el koymuştur. Lozan Antlaşması gereğnce de Đngltere nn adayı lhakını Türkye kabul etmştr. Ada 1960 ta Đngltere den bağımsızlığını kazanarak Türkler ve Rumların brlkte yaşayableceğ Kıbrıs Cumhuryet kurulmuştur. Ancak bu br sondan zyade Kıbrıs ta sorunların başlangıcı olmuştur. Yunanstan ve Türkye Kıbrıs çn Garantör Ülkeler konumundadır. Ancak Yunanlıların adayı Rumlaştırma çabaları ve Türklern de bu süreçte sürekl zarar görmes adada gergnlğ artırmış ve bu duruma göz yummak stemeyen garantör ülke Türkye 1974 te adaya tek taraflı müdahale etmek durumunda kalmıştır. Bu tarhten sonra da artık flen ada k kesml br yapıya ayrılmıştır. Yapılan görüşmeler sonuç vermemştr. Daha sonra 15 Kasım 1983 te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryet lan edld. Ancak ne yazık k uluslar arası arenada Türk tarafının haklılığı görmezden gelnerek Türkye adada şgalc durumuna sokulmuştur ve kurulan KKTC y Türkye dışında hçbr ülke tanımamıştır Yakın Tarhte Kıbrıs Meseles KKTC nn kurulmasıyla ada flen kye ayrılmıştır. Her ne kadar günümüze kadar adadak k toplum arasındak görüşmeler devam ettyse de Rumlar tarafından bu daha

18 10 çok Kıbrıs Cumhuryet nn br ç sorunu gb görülmüş ve Türkye nn Kıbrıs üzerndek gölgesnde rahatsız olmuşlardır. Günümüze gelndkçe de Türk tarafı da artık k toplumlu tek br devletn devam ettrlmesnn zor olduğunu görmesne rağmen yne de adada kalıcı br barışın yerleşmes çn k topluma da eşt hakların verlmesn savunmuş ve görüşmelerde bunu dle getrmştr. KKTC nn dğer dünya devletler tarafından tanınmaması sonucu Kıbrıslı Türkler dünyadan zole edlerek sadece Türkye ye bağımlı br devlet halne gelmştr. Hem Kıbrıs tak k kesm arasında hem de Türkye le Yunanstan arasında günümüze kadar yapılan görüşmeler sonuç vermemştr. Uluslararası arenada Ada nın tek temslcs Rumlar olmuştur ve bu avantajı y kullanan Rumlar Türk tarafını dğer devletlerle temasını sürekl engellemşlerdr. Yunanstan 1981 de Avrupa nın geleceğn şekllendrecek olan Avrupa Ekonomk Topluluğu na 1981de 10. üyes olarak katılan Yunanstan da bu konuda Rumlara yardımcı olmuştur. Kıbrıs meseles sadece adadak Rum ve Türk tarafları arasındak br meseleden çok daha büyük anlam fade eden br meseledr. Görünürde her ne kadar Kıbrıs ta yaşayanları lglendrse de aslında bölgedek Türkye ve Yunanstan arasındak br çekşmenn adadak br yansımasıdır. Kıbrıs Doğu Akdenz de büyük br adadır ve bölgenn kontrolünde öneml br yer şgal etmektedr Yunan adaları yüzünden adeta br Yunan denzne dönüşen Ege dek çekşme buraya da yansımaktadır. Adanın tamamen Rum kesmnn hâkmyetnde olması Türkye nn Yunan tehlkes le çepeçevre sarılması anlamına geldğ de düşünülmektedr. Son zamanlarda bölgedek güç çekşmesne Rum Kesm nn adanın etrafında petrol rezervler bulunduğu gerekçesyle yabancı ülkelere petrol araştırma zn vermek stemesyle yen br anlaşmazlık konusu daha eklenmştr. Adanın tamamında hak dda eden Rum Kesm petrol araştırma ve çıkarma bahanesyle adadak hâkmyetn Türkye ve KKTC ye karşı kabul ettrmey amaçlamaktadır. Bu durum adadak Türk ve Yunan çekşmesn açıklamaktadır. Ancak Kıbrıs konusuyla lglenen sadece Yunanstan ve Türkye değldr. Geçmşte adanın yönetmn elnde bulunduran Đngltere ve günümüzde süper güç addedlen ABD çn de Kıbrıs konusu önemldr. Türkye ve Yunanstan ın NATO üyes ve ABD müttefk olması ve bu k NATO üyes arasındak sorunun çatışmaya dönüşmes organzasyonun ve tab k başta ABD nn zararına olacağını blen Amerka bu konuda

19 11 kendn taraf gb görmüştür. Bu durum Kıbrıs ın sadece k taraf ülke çn değl uluslar arası br stratejk önem olduğunu da göstermek açısından önemldr Kıbrıs Rum Yönetm nn AB Üyelk Sürec Kıbrıs Rum Yönetm nn AB ye üye olmasından önce Türkye nn Kıbrıs tak rakb Yunanstan 1981 yılında Brlğe üye olmuştu. Yunanstan ın AB ye üye olmasıyla brlkte artık Kıbrıs meselesn savunableceğ br ortam bulmuş oldu. Bu avantajını y kullanan Yunanstan Türkye den br adım öne geçt ve Kıbrıs Rum Kesm nn de AB üyelk sürecnde Brlk çnde onu koruyan ve destek olan br ülke olmuştur. Kıbrıs Rum Kesm 3 Temmuz 1990 da AB ye tam üyelk çn başvuruda bulunmuştur. Ancak KKTC bu durumun kabul edlemez olduğunu ve Rum kesmnn adadak k tarafı temsl etmedğn ve 1960 garant anlaşması gereğ herhang br uluslararası syas veya ekonomk örgüte üye olamayacağını belrtmştr. Ancak 1995 de AB konsey le Rum kesm arasında fnansal ve teknk şbrlğ protokolü gerçekleştrld. Daha sonra 1998 yılında da uluslararası arenada Kıbrıs Cumhuryet olarak tanınan Rum kesmyle müzakerelere başlanması kararı alınmıştır Helsnk zrvesnde Rum tarafının üye olmadan önce adadak Türk topluluğuyla arasındak sorunları halletmes gerektğne dar br ön şart getrlmemştr. Ancak, AB üyelk sürecne gren Türkye çn aynı toleransın gösterldğ söylenemez. Kıbrıs tak sorunların AB tarafından görmezden gelnmes Rum tarafına avantaj sağlamış ve artık Kıbrıs tak Türk tarafını zole ederek ve baskı yaparak durumu lehlerne kabullendreblecekler br fırsat bulmuştur (Tuncer, 2002). Ancak adanın AB ye br bütün olarak sorunsuz br şeklde üye olmasını sağlayacak ve adadak anlaşmazlığa son verecek br plan ortaya çıktı. Esk BM Genel Sekreter Kof Annan ın çabalarıyla adı Annan Planı olarak blnen br planla adada kalıcı barışın sağlanması hedeflenmştr. Ancak AB üyelğne çok yaklaşmış olan Kıbrıs Rum kesm kendsne bu konuda br baskı yapılmadığı çn bu plan olmadan da adanın tamamını temsl edecek şeklde üyelğe kabul edleceğnden emndr. Plan çn yapılan referandum sonucunda planı Türk tarafı büyük çoğunlukla kabul etmesne rağmen Rum tarafı reddetmş ve Kıbrıs sorunu çözülemeden ada 2003 yılında dğer 9 aday ülke le brlkte AB ye üye olarak kabul edlmştr.

20 12 Adanın, sadece Rumları temsl eden ancak adanın tamamını kapsayan br yönetmmş gb sunulan, Kıbrıs Cumhuryet olarak üyelğe kabulüne kadar geçen süreçte AB le lşklernn sorunsuz br şeklde sürmesnde tab k en başta AB üyes olan Yunanstan ın rolü çok büyüktür. AB nn genşleme sürecn sekteye uğratma ve engelleme tehdtler AB nn Kıbrıs ı sorunlarıyla brlkte üyelğe kabul etmesnde etken olmuştur. Kıbrıs Rum Kesmnn AB üyelğ le Kıbrıs Meselesne yen br taraf daha eklenmştr. Amerkan yönetm bu adaylıkla brlkte, sürece AB nn de katılacak olmasının çözümü daha da zorlaştırıcı etk yapacağını savunmuştur. Ancak br yandan da bu durumun Türkye nn tavrını değştrerek br uzlaşmaya varableceğn düşünmüştür (Tuncer, 2002). Ne var k üyelk sürec boyunca Brleşmş Mlletler düzeynde sürdürülen görüşmeler sonuç vermemş hatta son ana kadar gösterlen çabalar şe yaramamıştır. Bunda belk de en çok etken AB üyelk sürec ve AB nn bu süreçte üyes olduğu Yunanstan ın da etksyle Kıbrıs üzernde hçbr baskı yapmaması ve sorunu görmezden gelerek tek taraflı Kıbrıs ı üyelğe kabul etmes etkl olmuştur. Rum kesmnn rahatlığını, çözüm çn ortaya konan son çaba olan Anan Planı çn yapılan referandumun Kıbrıslı Rumlar tarafından reddedlmes de göstermştr. Avrupa Brlğ nn sorunları henüz çözülememş br bölgey üyelk sürecne sokması, çözüme zorlayıcı br etkden çok çözümsüzlüğe katkı sağlayan br etk yaptığı açıktır Türkye nn Kıbrıs Poltkası ve Güney Kıbrıs le Đlşkler Adanın Đnglz yönetmnden kurtulmasına kadar adada taraf olan Türkye bağımsızlığın kazanılması ve ardından adada k toplum arasında sorunların artmasıyla günümüze kadar gelnecek süreçte adanın Türk tarafının korumacılığını üstlenen br ağabeylk konumunu sürdürmüştür yılında Bağımsız Kıbrıs Cumhuryet nn kurulmasıyla adada Türk ve Rum ların bulunduğu br yönetm kurulmuştur yılında taraflar arasında yapılan antlaşmayla Türkye, kurulan devletn bağımsızlığını ve bütünlüğünü garant altına alan garantör ülkelerden brdr. Cumhurbaşkanlığına seçmler kazanan Makaros geld ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı da Fazıl Küçük oldu yılında Cumhurbaşkanı Makaros anayasadak 13 maddelk değşklğ Fazıl Küçük e sundu. Ancak, Türkye Makaros un değşklk önerlern reddett. Adada k toplum arasında çatışmalar başlamış ve Türk temslcler Kıbrıs Cumhuryetnn mecls hükümet ve dğer yetkl kurullarından çeklmştr. Bu

21 13 süreçten sonra adada Türklere yapılan baskıları görmezden gelemeyen Türkye dış baskılardan dolayı adaya asker müdahale edemese de Türk savaş uçakları ada üzernde uçarak gözdağı vermştr yılında Brleşmş Mlletler n 186 sayılı kararıyla Rum tarafının yönetmndek Kıbrıs Cumhuryet Hükümet meşru yönetm olarak kabul edld. Bu kararla brlkte günümüze kadar devam eden ve Türk tarafının haklarının görmezden gelndğ br sürece grld. Uslu (2003) arasında Türkye nn adadak durumu değştrmek çn öneml br efor sarf etmedğn ve uluslar arası platformlarda kend görüşünü cdd olarak ortaya koyamadığını belrtmştr yılında Kıbrıs Barış Harekâtı nın brncs yapıldı ve Türk askerler adaya çıktı. Kıbrıs Harekâtı yla Türkye nn adaya müdahales br anlamda adadak Türk toplumunun br güvences olmuş ve daha sonrak Türk yönetmn oluşmasına zemn hazırlamıştır (Uslu, 2003). Kıbrıs harekâtıyla brlkte dış dünyayı karşısına alan Türkye ABD nn slah ambargosuyla brlkte zor br duruma düşmüş ve artık Kıbrıs Türk dış poltkasında öneml br sorun halne gelmştr. Günümüze kadar gelnen süreçte artık Kıbrıs br mll dava halne dönüşmüş, dış dünya karşısında Kıbrıs konusunda yalnız kalmıştır. Amerkan ambargosundan sonra ABD de Kıbrıs meselesyle lglenmeye başlamış ve sorunun çözülmesn stemştr. NATO üyes olan Yunanstan ve Türkye arasında br sürtüşme sebeb olan Kıbrıs meselesnn çözümü ABD nn de şne yarayacaktır. O dönemde Kıbrıs yüzünden Yunanstan protesto amaçlı NATO nun asker kanadından çeklmştr. Ancak 1983 yılında Kıbrıs ta Türk tarafı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryet n lan etmş ve Türkye dışında hçbr devlet bu yen devlet tanımamştır. KKTC nn lanıyla ada flen ayrılmış ve Türkye üzernde baskılar artmaya başlamıştır. Amerka bu hareket hoş karşılamamış ve yen kurulan devletn Đslam ülkeler tarafından tanınmaması çn onlara tek tek baskı yapmıştır. Adada br çözüme ulaşılamaması sonucu Türk tarafının yaptığı hareket ne yazık k dğer ülkelere anlatılamamış ve dünyadan zole edlmş KKTC sadece Türkye ye bağımlı br halde varlığını sürdürmüştür. Kıbrıs sorununa eleştrel gözle bakan Hasgüler (2007) Türkye nn Kıbrıs konusundak hatalarını da ortaya koymuştur. Özellkle KKTC nn kurulması le Türkye le bu yen devlet arasındak ekonomk syas ve sosyal yaşantının ne kadar ç çe olduğundan bahsetmş ve KKTC nn sank Türkye nn br vlayetymş gb görülmesnn dışarıdan bakan dğer devletlere haklılığımızı anlatmada br engel oluşturduğunu belrtmştr. Hatta Türkye nn kendne yakın ülkeler tarafından KKTC nn tanınmasını sağlamak çn yeternce çaba sarf etmedğn dle getrmştr (Hasgüler, 2007).

22 14 Kıbrıs sorunu bölgede Yunanstan le Türkye arasında br soğuk savaşa dönüşmüştür. Yunanstan adanın Türkler tarafından şgal edldğn her fırsatta belrterek Türkye y uluslar arası alanda kötü duruma düşürmeye çalışmıştır. Bu arada Ege de de k ülke arasındak sorunlar artmaktaydı. Kıta sahanlığı meseles k ülkey savaşın eşğne kadar getrmştr. Yunanstan ın AB üyelğyle brlkte artık sığınacağı br yer vardır. Kısa sürede Güney Kıbrıs da AB üyelğne aday oldu. Bu olaylar hep Türkye nn aleyhne durumlardır ve Türkye y Kıbrıs konusunda köşeye sıkıştırmaya başlamıştır. Kend haklılığını br türlü anlatamayan Türkye Güney Kıbrıs ın AB ye üye olmasıyla brlkte kend AB üyelk sürecnn de tehlkeye grmesyle karşı karşıya kalmıştır. Kıbrıs Cumhuryet nn adanın tamamını temsl etmedğn kabul eden Türkye bu nedenle adadak Rum Kesm yle herhang syas ya da ekonomk br lşk kurmuyordur. Ancak artık AB üyes olan Güney Kıbrıs, Türkye nn AB üyelğnde muhatabı olacağı br ülkedr. Kıbrıs ın üyelğnden önce Türkye de çok çaba sarf etmştr. Özellkle Annan Planı nın kabul edlmes çn Kuzey Kıbrıs a destek vermş ancak referandum sonucu stenlen vermemştr. Zaten, Güney Kıbrıs ın karşısında adadak sorunları çöz de gel dyen br AB yoktur. Bu da Rum Yönetm n rahatlatmaktadır ve sonuçta Annan Planı nı reddetmşlerdr. Ambargo ve engellemelerle dünyadan zole edlen KKTC ye yardımını hç esrgemeyen Türkye çn Kıbrıs meseles yıllarca Türk dış poltkasının en öneml konusu olmuştur. KKTC ye her türlü ekonomk yardımı yapan Türkye Güney Kıbrıs le herhang br ekonomk lşk kurmamıştır. Hatta Rum gem ve uçaklarının Türk lman ve havaalanlarını kullanmasına zn vermemştr. Coğraf olarak Kıbrıs a en yakın ülke olan Türkye ekonomk anlamda Kıbrıs çn büyük br önem arz etmektedr. Bu çalışmada da Güney Kıbrıs le lşklern olmamasından kaynaklanan tcar kayıpların tahmn yapılmıştır.

23 15 2. BÖLÜM: TÜRKĐYE VE KIBRIS ADASI NIN EKONOMĐSĐ Bu bölümde Türkye ve Kıbrıs Ada sının ekonoms ve dış tcaret le lgl blgler verlecektr. Türkye nn özellkle son yıllarda yaşadığı ekonomk süreç ve gelşm önemldr. Özellkle de dış tcaretnde son yıllardak artış göze çarpmaktadır. Aynı şeklde Kıbrıs Ada sının Türk Kesm nde de Türkye ye paralel şeklde ekonomk gelşmeler görülmektedr. Rum Kesm de AB üyelk sürecyle brlkte ekonomsnde gelşme göstermş ve bell br düzeye ulaşmıştır. Dış tcaret verlerne bakıldığında hala dışarıya çok bağımlı ve hracattan çok daha fazla thalat yaptığı görülmektedr. Ekonomk ve tcar verler Türkye ve Güney Kıbrıs arsındak tcar potansyel hesaplamakta ve anlamakta yardımcı olacaktır TÜRKĐYE EKONOMĐSĐ VE DIŞ TĐCARETĐ Türkye hem ekonomk hem de tcar anlamda son yıllarda öneml gelşmeler göstermştr. Bu gelşmeler k başlık altında ncelenecektr Türkye Ekonoms Türkye ekonoms 1994, 1998 ve son olarak da yıllarında geçrdğ krzlerden sonra son yıllarda öneml gelşmeler göstermş ve ekonomde belrl br stkrar yakalamaya başlamıştır. AB üyelk sürecnde sadece syas değl ekonomk krterlern de öneml olması ve bu krterlere ulaşma çabası da Türkye nn ekonomsnde stkrarın kaçınılmaz olduğunu göstermştr. Ülkenn genel makro ekonomk verlerne bakıldığında özellkle GDP değerlerndek artış ve büyüme hızının yükseklğ ekonomdek düzelmenn brkaç göstergesnden br olarak görülmektedr. Özellkle de yıllardır kronk hale gelen enflasyon oranlarının da tek hanel rakamlara kadar düştüğü br ortam sağlanmıştır. AB üyelğ çn gereken ekonomk krterler yakalamada öneml br yol alınmıştır.

24 16 GSYĐH (mlyon$) Kş Başı GSYĐH($) Büyüme Oranı(%) Tablo 2.1: Türkye nn GSYĐH Verler ve Büyüme Oranı , , , , , , , , ,425 2,887 2,875 2,995 2,126 2,675 3,462 4,288 5,061 5, Kaynak: IMF, Internatonal Monetary Found,2007 Tabloda da görüldüğü üzere Türkye GDP verler 2005 yılı tbaryle 2002 yılının k katı sevyesne çıkmıştır. Yne kş başı gelr de aynı dönemde k katına çıkmıştır. Özellkle 2001 yılında br öncek yıla göre GDP verlernde düşüş görünmektedr krznn etks GDP verler üzernde görülmektedr. Büyüme oranlarına bakıldığında yne 2001 krzyle negatfe düşmes ancak daha sonrak yıl boyunca yüksek büyüme oranlarını yakalaması krzden sonra Türkye ekonomsndek gelşmey ortaya koymaktadır yılında da %5 cvarında tahmn edlen büyüme oranı %6.1 olarak gerçekleşmş ve Türkye üst üste 5 yıl %5 ten daha fazla büyüyerek zor br olayı başarmıştır. Bu verler Türkye ekonomsndek büyümey ve gelşmey göstermesyle brlkte enflasyon ve şszlk oranlarındak verler de ekonomdek yleşmenn brer gösterges olarak kabul edlmektedr yılında %76 olan enflasyon oranları 2000 yılına gelndğnde %50 lere düşmüştür. Ancak 2001 krznden önce ortaya konan ekonomk program enflasyonu düşürmeye başlamasına rağmen programın başarılı olamaması ve krzn çıkmasıyla enflasyon düşürülememştr. Ancak daha sonrak yıllarda ekonomdek olumlu gelşmelerle brlkte enflasyonda da büyük düşüşler yaşanmıştır. Yıllardır artık kronkleşmş yüksek enflasyondan kurtulan Türkye tek hanel enflasyon rakamlarına ulaşmıştır. Ancak şszlk oranlarına bakıldığında belrl br yleşmeden söz edlemez. Özellkle 2001 krznden sonra şszlk oranı %10 lara çıkmıştır. Ancak 2006 yılı verler şszlk oranında da br düşüşe geçtğ görülmektedr. Yüksek büyüme oranlarına rağmen şszlk oranında br düşüş yaşanmaması üretm faktörlerndek vermllk artışı le açıklanablr.

25 17 Tablo 2.2: Türkye nn Đşszlk ve Enflasyon Oranları Enflasyon oranı(%) Đşszlk oranı(%) Kaynak TÜĐK, Türkye Đstatstk Kurumu,2007 t_d= Türkye Dış Tcaret Türkye nn ekonomsnde göze çarpan gelşmelerden br de dış tcaret verlerndek artışlardır. Özellkle son dört yıldır dış tcarette ulaşılan rakamlar geçmşle kıyaslandığında çok hızlı br artış göze çarpmaktadır l yıllara kadar dış tcarette zlenlen korumacı poltkalardan 1980 sonrası vazgeçlmes ve dışa açılan ekonomk poltkaların takp edlmesyle dış tcarette yen gelşmeler görülmüştür. Özellkle Özal dönemnde AB le olan lşkler çerçevesnde Gümrük Brlğ ne kadar gden süreçte gümrük tarfelernde ndrme gdlmesyle dış tcarette artış yaşanmıştır. Gümrük Brlğ nn 1996 da yürürlüğe grmesyle brlkte hracat rakamları 20 mlyar dolarları aşarken özellkle thalatta yüksek artışlar olmuştur l yıllara gelnene kadar toplam dış tcaret hacm 70 mlyar dolarlarda ken 2002 sonrasında bu rakam 100 mlyar $ ı aşmıştır. Đthalat ve hracattak artış oranları %30 u aşmıştır yılında hracat 36 mlyar$ ken thalat 51mlyar$ ı bulmuştur. 4 yıl sonra 2006 yılına gelndğnde se toplam tcaret k kattan daha fazla artmıştır yılında toplam hracat 85 mlyar $ ı aşmış ama bununla brlkte thalat da 138 mlyar $ a ulaşmıştır yılı krznde kurun aşırı yükselmesnden sonra düşüşe geçmesne rağmen hracattak artış kayda değerdr. Ancak kurun düşmesyle thalatın da aşırı arttığı görülmektedr. Đhracatın thalatı karşılama oranı %60 lara kadar düşmüştür. Bu da dış tcaret açığının 50 mlyar $ ı aşmasına neden olmuştur. Ancak ekonomdek gelşme ve stkrar ortamının sağlanmasıyla yabancı sermaye akışı ve turzm gelrler nedenyle bu açık şmdlk fnanse edleblmektedr. Đthalattak artışın öneml nedenlernden bazıları da grd malları petrol ve demr çelk gb hammadde fyatındak aşırı artış ve Çn n rekabetç gücüyle tüm dünya gb Türkye nn de baş edememes sonucu bu ülkeden thalatın artması gösterleblr.

26 18 Tablo 2.3: Yıllara Göre Türkye nn Dış Tcaret Dış tcaret Dış tcaret Đhracat Đthalat denges hacm Đhracatın thalatı karşılama oranı% Değer Değşm Değer Değşm Değer Değer Değşm Yıllar '000 $ % '000 $ % '000 $ '000 $ % Kaynak: TÜĐK, Türkye Đstatstk Kurumu,2007 Türkye nn dış tcaretnn ülkelere göre dağılımına bakıldığında daha çok Avrupa ülkeler, ABD ve Rusya gb büyük ülkeler ve Uzakdoğu ülkeler başı çekmektedr. Gümrük Brlğ le tcaret engellernn AB üyes ülkelerle kalkmasıyla brlkte AB ülkeleryle tcaret lk yıllarda rekabet dezavantajından dolayı olumsuz etk yaptığı düşünülse de şu anda bu brlğn avantajı yapılan tcaretn yükseklğ le ortaya çıkmaya başlamıştır. Tablo2.4 e bakıldığında yılları arasında Avrupa Brlğ üyes ülkelerle yapılan tcaretn toplam tcaretn yarısı kadar olduğu görülmektedr. Dğer ülkeler kategorsnde de yne AB üyes olmayan Avrupa ülkeler le Yakın ve Ortadoğu ülkeleryle tcaret dkkat çekmektedr. Dğer Asya ülkeleryle olan tcarete bakıldığında thalatta yüksek değerler görülmektedr yılı tbaryle 3 mlyar $ cvarında br hracata karşılık 20 mlyar $ dan daha fazla thalat görülmektedr. Bunun başlıca neden, Dünya genelnde de yayılan Çn mallarının Türkye ye thalatının artışıdır. Yne AB

27 19 üyes harcndek dğer Avrupa Ülkeleryle yapılan tcarette thalat hracattan çok fazladır. Burada da Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelernden yapılan petrol ve doğalgaz thalatı öneml br yer ednmekte ve dış tcaret açığını artırmaktadır yılında petrol, doğalgaz ve türevlernden yapılan thalat 19 mlyar $ ı aşmıştır yılında 5 mlyar $ ı aşmayan bu rakam son yıllardak petrol fyatlarındak artış ve Türkye nn doğalgaz talebndek artışla hızlı br şeklde yükselmştr(tük, 2007).

28 20 Tablo.2.4: Türkye nn Dış Tcaretn Ülke Gruplarına Göre Dağılımı (Mlyon$ ) hracat thalat hracat thalat hracat thalat hracat Đthalat hracat thalat hracat thalat TOPLAM A-AVRUPA BĐRLĐGĐ ÜLK.(AB 27 ÜLKE) B-TÜRKĐYE SERBEST BÖLGELERĐ C-DĐĞER ÜLKELER Dğer Avrupa (A.B Harç) Kuzey Afrka Dğer Afrka Kuzey Amerka Orta Amerka ve Karaypler Güney Amerka Yakın ve Orta Doğu Dğer Asya Avustralya ve Yen Zelanda Dğer Ülke ve Bölgeler Kaynak: TÜĐK,Türkye Đstatstk Kurumu,2007

29 21 Türkye sanaysndek gelşmeyle brlkte dış tcarette k sanay malların payı artarak katma değer yüksek malların tcaretn arttırmış ve tcaret hacmn olumlu etklemştr. Đmalat sektöründek hracat 2006 yılında 80 mlyar $ ı bulmuştur. Bu sektör çnde de en belrgn artışı yapan se 12.6 mlyar$ lık hracat le motorlu taşıtlardır. Bu rakamlar Türkye nn otomotv sektöründek gelşmesn göstermekte ayrıca sanay ürünlernn hracatı arttırdığını göstermektedr. Eskden daha çok tarım ve tekstl gb sektörlerde kendn göstereblen Türkye son yıllarda makne, teçhzat ve otomotv gb sanay ürünler sektöründe de gelşme göstermş ve bu ürünlern hracattak payını artırmıştır. Đthalata bakıldığında se daha çok ara mal olarak kullanılan ürünlerde thalatın arttığı görülmektedr. Özellkle de petrol fyatlarındak artışla brlkte mneral yağlar ve yakıtlar 2006 yılında 28.8 mlyar$ le thalatı en çok artıran malların başında gelmektedr. Daha sonra makne, mekank chazlar ve demr çelk sektöründek malların thalatındak yükseklk göze çarpmaktadır. Ayrıca elektronk makne ve chazlar le yne motorlu taşıtlar thalatın artışında öneml rol oynamaktadır KIBRIS ADASI NIN EKONOMĐSĐ VE DIŞ TĐCARETĐ Kıbrıs Adası KKTC nn lanı le brlkte flen kye bölünmüştür. Türkye nn kabul etmedğ ancak dış dünyada Kıbrıs Devlet olarak tanınan Güney Kıbrıs Rum Yönetm adanın kuzeyn flen kontrol edememektedr. Tab ekonomk anlamda da adada k ayrı düzen vardır. Bu sebeple adanın ekonoms KKTC ve Güney Kıbrıs olarak k kesmde ncelenecektr KKTC Ekonoms Türkye nn 1974 Barış Harekâtı le brlkte adanın kuzeynde toplanan Türk nüfusu 1983 te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuryet nn lanı le bağımsız br devlet olmuştur. Ancak sadece Türkye nn tanıdığı ve uluslararası alanda tanınmayan KKTC Brleşmş Mlletler Kararları yla tüm dünyadan zole edlmştr. Özellkle de ambargo sebebyle dğer ülkelerle doğrudan ekonomk lşkler kurması engellenmş sadece kendsn tanıyan Türkye le syas ve ekonomk lşkler kurablmştr. Bunun sonucu olarak da ekonoms neredeyse tamamen Türkye ye bağımlı olarak yönlenmştr. Tpk br küçük ada devlet olması ve kaynaklarının yeterszlğ gb olumsuz etkenler katıldığında KKTC nn ekonomk açıdan ne kadar güç durumlar yaşadığı daha belrgn görüleblmektedr.

30 22 KKTC nn kend para brm olmayıp Türkye nn para brm olan YTL y kullanmaktadır. Bu da Türkye dek makroekonomk değşmeler ve dalgalanmalardan brebr etklenmesne neden olmuştur. Ancak bununla brlkte son yıllarda Türkye nn ekonomde gösterdğ yleşme aynen Kuzey Kıbrıs a da yansımıştır. KKTC nn ekonomk verlerne bakıldığında büyüme ve enflasyon gb makroekonomk verlerde Türkye le paralellk göstermektedr. Örneğn 1994 yılında ve yılları krzlernde Türkye le benzer şeklde enflasyonda büyük artış gözlenrken GSMH büyüme oranlarının da negatfe döndüğü görülmektedr. Tablo 2.5: KKTC nn Reel Büyüme Hızı ve Enflasyon Oranı Reel Büyüme Hızı (%) Enflasyon Oranı (%) Kaynak: DPÖ, Devlet Planlama Örgütü, Kıbrıs ekonomsnn Türkye ye bağımlılığını gösteren br gösterge bütçe gelrlernde görülmektedr. KKTC tcar lşkler yanında Türkye den mal yardımlar alarak brçok htyacını karşılayablmektedr yılında 164 mlyon YTL olan bütçe gelrlernn 50.8 mlyon YTL s Türkye den gelen dış yardımlar ve kredlerden oluşmaktadır yılı tbaryle 1.54 mlyar YTL olan bütçe gelrlernn mlyon YTL s yne Türkye den gelen yardım ve kredlerden oluşmaktaydı. Bütçe gelrlernn yaklaşık %32 s Türkye den gelen yardım ve kredlerden oluşmaktadır. Türkye nn KKTC ekonomsne olan katkısı burada görüleblmektedr. Bütçe gderlerne bakıldığında gderlern büyük br kısmının, yaklaşık %80 nn personel gderler ve transfer harcamalarına gttğ görülmektedr.

31 23 Tablo 2.6: KKTC nn Bütçe Verler Car Fyatlarla (YTL) I.BÜTÇE GELĐRLERĐ 22,254, ,078,838 1,034,149,136 1,543,093,056 1.Yerel Gelrler 15,528, ,210, ,616,771 1,042,305, Verg Gelrler 11,366,588 83,923, ,140, ,864, Dolaysız Vergler 6,518,720 48,648, ,814, ,992, Dolaylı Vergler 4,847,868 35,275, ,326, ,872, Dğer Gelrler 3,138,274 21,006, ,209, ,236, Fon Gelrler 1,023,530 8,279, ,266, ,204,312 2.Dış Yardımlar ve Kredler 6,726,438 50,868, ,532, ,787, Dış Yardımlar 6,226,438 30,784, ,813, ,604, Türkye Cumhuryet 6,119,642 30,720, ,356, ,526, Dğer 106,795 63,767 1,456,738 78, Kredler 500,000 20,084, ,718, ,182, Türkye Cumhuryet 500,000 20,084, ,718, ,182,876 II. BÜTÇE GĐDERLERĐ 24,380, ,191,956 1,027,199,639 1,500,220,978 1.Car Gderler 10,671,604 75,952, ,498, ,203, Personel Gderler 9,275,954 65,793, ,819, ,139, Dğer Car Gderler 1,395,650 10,159,397 48,678,614 88,064, Transferler 9,867,172 74,113, ,948, ,234, Sosyal Transferler 7,682,525 50,187, ,159, Dğer Transferler 2,184,647 23,926, ,789,319-3.Savunma 1,247,500 22,421,093 68,918,000 80,145,649 4.Yatırımlar 2,594,349 19,704, ,835, ,636,700 III. BÜTÇE DENGESĐ -2,125,794-28,113,119 6,949,497 42,872,078 GSMH 63,576, ,069,775 1,907,070,964 3,143,699,612 Kaynak: DPÖ,Devlet Planlama Örgütü, 2007

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010

Sayı: 2010/122 Konu: Türkiye Yüzer Sergisi 29 Nisan 2010 Sayı: 2010/122 Konu: Türkye Yüzer Sergs 29 Nsan 2010 Değerl Üyemz, Türkye Otelcler Federasyonu (TÜROFED) tarafından Derneğmze gönderlen Başbakanlık AB Genel Sekreterlğ Svl Toplum, İletşm ve Kültür Başkanlığı

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİN YAPISI

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİN YAPISI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİN YAPISI Dr. Ahmet AYDIN ÖZET Bu çalışmanın temel amacı gttkçe önemn artıran Endüstr-ç Tcaret Teorsn (EİT) kullanarak Türkye nn dış tcaret yapısını kapsamlı br

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:14 2011 62 83 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN KOŞULLU LOJİSTİK REGRESYON MODELLERİ

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

i i 2005 Yılı Vergi Politikası çerçevesinde Arz Yönlü iktisat Yaklaşırru GiRiş

i i 2005 Yılı Vergi Politikası çerçevesinde Arz Yönlü iktisat Yaklaşırru GiRiş ~L_,_ ~_",_ _,_ ~"""_"'M_~ "',,,,,,,,,~_ -,~,,,,~ ~,,"' ~, ~ ------ ~~ "'"_ -, L L! 2005 Yılı Verg Poltkası çerçevesnde Arz Yönlü ktsat Yaklaşırru t, GRş 005 yılında zlenecek malye poltkasının temel hedeflernden

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi*

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi* CUMHURİYT DÖNMİ TÜRKİYİND MALİY BİLİMİND YAŞANAN GLİşMLR Ahmet Burçn YRL* İçnde bulunduğumuz yüzyılın şu son günlernde, gerye dönüp baktığımızda yaşanan sosyal ve teknk gelşmeler tbaryle yrmnc yüzyılın

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sayı 72 Eylül Ekm 2015 AİLEM VE ŞİRKETİM Türkye de İnovasyon (Sayfa 2-3) Teknoloj Üreten Türkye Çalıştayı (4-5) - H. Erkan Uncu - CGS Center Fnansal Yönetm Hzmetler Kıdeml Uzman Dünya da İnovasyon (6-7-8)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

Türkİye İçİn Düşük Karbonlu ve Öncelİklerİ

Türkİye İçİn Düşük Karbonlu ve Öncelİklerİ BU RAPOR WWF-TÜRKİYE VE SABANCI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL POLİTİKALAR MERKEZİ STİFTUNG MERCATOR GİRİŞİMİ NİN İŞBİRLİĞİYLE HAZIRLANMIŞTIR. Türkİye İçİn Düşük Karbonlu KALKINMA Yolları ve Öncelİklerİ WWF-TÜRKİYE

Detaylı

Türkİye İçİn Düşük Karbonlu

Türkİye İçİn Düşük Karbonlu BU RAPOR WWF-TÜRKİYE VE SABANCI ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL POLİTİKALAR MERKEZİ STIFTUNG MERCATOR GİRİŞİMİ NİN İŞBİRLİĞİYLE HAZIRLANMIŞTIR. Türkİye İçİn Düşük Karbonlu KALKINMA Yolları ve Öncelİklerİ WWF-TÜRKİYE

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI

DENTAŞKAGITSANAViANONiM ŞiRKETi'NiN 06.01.2015 TARiHiNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI ~ AShna Uygunaur DENTAŞKAGITSANAVANONM ŞRKET'NN 06.01.2015 TARHNDE VAPILANOLAGANÜSTÜGENELKURUL TOPLANTı TUTANAGI N20050 9 O 8 Ocak 2015 Dentaş Kağıt Sanay Anonm Şrket'nn Olağanüstü Genel Kurul toplantısı

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G.

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G. 2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (.2014 T. 29222 R.G. 4. Mük.) Karar Sayısı : 2014/7137 Ekl İran İslam Cumhuryet Menşel

Detaylı

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 1 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Seda KARAAĞAÇ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri*

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri* İşletme Fakültes İşletme BölümüB Ders Notu - 4 İşletmelern SınıflandS İşletmeye Grş Yrd. Doç.. D M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara.edu.tr www.volkanturkecom.tr Ekonomk Fonksyonlarına na göre; g Mal Üreten

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING

AN APPLICATION ABOUT THE UNIVERSITY STUDENTS IN IZMIR WITH STRATIFIED CLUSTER SAMPLING Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.4, S. s.407-44. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.4, o. pp.407-44. İZMİR

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991)

(Resmi Gazete ile yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991) -1849- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resm Gazete le yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991) Kanun No Kabul Tarh

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

TÜM BANKA-SEN SAYFA 1

TÜM BANKA-SEN SAYFA 1 TEMMUZlAGUSTOS/EYlÜl1998 TÜM BANKA-SEN SAYFA 1 çndekler Merhaba / 1 Banka Çalışanlarının Haberleşme Ağını Brlkte Kuralım / 2 Tüm Banka-Sen 3.0lağan Genel Kurulu'nu Yaptı / 3 Yen Süreç ve Görevlermz / 6

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Burçr YERELW> 1- GİRİş: B,ı- ~aca~lz s.a~ayi.olara~ kab~ ~dlen turzm ~es.m ülkemzn dövz f"'" gelırlerı uzerınde onemlı bır

Detaylı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güneş GENÇYILMAZ

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Güneş GENÇYILMAZ T.C. ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ TELEKOMÜNĐKASYON SEKTÖRÜNDE SABĐT MOBĐL YAKINSAMASI (FMC): OPERATÖRLERE FĐNANSAL ETKĐ MODELLERĐ YÜKSEKLĐSANS TEZĐ Ahmet Kaml GENÇEL Anablm Dalı:

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNĠN YAPISAL ANALĠZĠ: 1998 VE 2002 YILLARI GĠRDĠ-ÇIKTI ANALĠZĠ ÖRNEĞĠ

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNĠN YAPISAL ANALĠZĠ: 1998 VE 2002 YILLARI GĠRDĠ-ÇIKTI ANALĠZĠ ÖRNEĞĠ TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNĠN YAPISAL ANALĠZĠ: 1998 VE 2002 YILLARI GĠRDĠÇIKTI ANALĠZĠ ÖRNEĞĠ Özet Zya Gökalp GÖKTOLGA 1 Yusuf AKGÜL 2 Bu çalışmanın amacı 98 ve 2002 yıllarına at GrdÇıktı tablolarını kullanarak,

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI TÜFE de Sat ve Değşken Ağırlık Sstem Yaklaşımları: Türkye Taze Meyve-Seze Fyatları Üzerne Br Uygulama Oğuz Atuk Orhun Sevnç

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

OİB Ekim 2017 İhracat Bülteni. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İhracat Bülteni

OİB Ekim 2017 İhracat Bülteni. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İhracat Bülteni OİB Ekim 2017 İhracat Bülteni Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği İhracat Bülteni Ekim 2017 OİB Ekim 2017 İhracat Bülteni Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi İhracatı Türkiye- Ekim 2017 Aylık

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma

Endüstri-içi dış ticaret, patentler ve uluslararası teknolojik yayılma Endüstr-ç dış tcaret, patentler ve uluslararası teknolojk yayılma Recep Kök Dokuz Eylül Ünverstes, İktsad ve İdar Blmler Fakültes, İktsat Bölümü, 35160, İzmr, Türkye Nevzat Şmşek Dokuz Eylül Ünverstes,

Detaylı

TÜRKĐYE DE YOKSULLUK SORUNU: EKONOMETRĐK BĐR BAKIŞ

TÜRKĐYE DE YOKSULLUK SORUNU: EKONOMETRĐK BĐR BAKIŞ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ EKONOMETRĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZĐ TÜRKĐYE DE YOKSULLUK SORUNU: EKONOMETRĐK BĐR BAKIŞ Özlem KIZILGÖL Danışman Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK 2009 YEMĐN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetinkaya. Uludağ Üniversitesı iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi

Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetinkaya. Uludağ Üniversitesı iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi TÜRKIYE'DEK BELEDIYElERN NÜFUS BÜYÜKlÜGÜNE GÖRE HARCAMA VE GELIR YAPıLARıNıN INCELENMESI VE BU YAPıNıN ETKIN KAYNAK KULLANIMI AÇısıNDAN DEGERlENDIRllMESI Yrd. Doç. Dr. Izhan Çetnkaya Uludağ Ünverstesı

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

ISK-SODEX ISTANBUL 2018

ISK-SODEX ISTANBUL 2018 Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klma, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tessat, Su Arıtma, ve Güneş Enerjs Sstemler Fuarı 7-10 Şubat 2018 Tüyap Fuar ve Kongre Merkez İstanbul Türkye www.sodex.com.tr 2018

Detaylı

Başkanı Ümit Boyner, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet

Başkanı Ümit Boyner, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet DOSYA >> Türkye nn 4 yıllık sanay stratejs açıklandı. Sanay ve Tcaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkye Sanay Stratejs Belges, 2011-2014 yıllarını kapsıyor ve 72 eylemden oluşuyor. Stratej Belges,

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

Türkiye de büyümenin çok önemli bir kısmının ihracat tarafından

Türkiye de büyümenin çok önemli bir kısmının ihracat tarafından MÜZİK ALETİNİ BİZ ÜRETİYORUZ BAŞKASI ÇALIYOR Türkye de büyümenn çok öneml br kısmının hracat tarafından sağlanması ve 2023 yılı çn 500 mlyar dolarlık hracat hedefnn konması, hracatın önemnn ne denl arttığının

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI

TÜRK KAMU YÖNETiMiNDE PLANLAMA BiRiMLERi VE SORUNLARI TÜRK KAMU YÖNETMNDE PLANLAMA BRMLER VE SORUNLARI Gencay ŞAYLAN TODA1E Asstanı GİRİş Hemen hemen on yıllık br süreden ber planlama term Türkye'de karzmatk br anlam fade etmektedr. 1950-1960 syasal mücadele

Detaylı

EKONOMİK BÜYÜMEYE BİR KATKI BAĞLAMINDA TURİZM GELİRLERİ: BİR PANEL VERİ UYGULAMASI

EKONOMİK BÜYÜMEYE BİR KATKI BAĞLAMINDA TURİZM GELİRLERİ: BİR PANEL VERİ UYGULAMASI EKONOMİK BÜYÜMEYE BİR KATKI BAĞLAMINDA TURİZM GELİRLERİ: BİR PANEL VERİ UYGULAMASI Engn DÜCAN* Mustafa ŞİT** Mehmet ŞENTÜRK*** ÖZET Bu çalışmada, Türkye, Yunanstan, İspanya, İtalya, Fransa ve Portekz n

Detaylı

T.C. PARĐS BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ TĐCARET MÜŞAVĐRLĐĞĐ FRANSA AYLIK RAPORU (Haziran 2010)

T.C. PARĐS BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ TĐCARET MÜŞAVĐRLĐĞĐ FRANSA AYLIK RAPORU (Haziran 2010) T.C. PARĐS BÜYÜKELÇĐLĐĞĐ TĐCARET MÜŞAVĐRLĐĞĐ FRANSA AYLIK RAPORU (Haziran 2010) 1. BAŞLICA EKONOMĐK GÖSTERGELER GSMH : 1921 Milyar (2009) GSMH artış oranı : % -2,2 (2009) / %0,8 (2010/3) Kişi başına milli

Detaylı

Paper prepared for the EY International Congress on Economics II "EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING" Ankara, November 5-6, 2015

Paper prepared for the EY International Congress on Economics II EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING Ankara, November 5-6, 2015 Paper ID Number: Paper prepared for the EY Internatonal Congress on Economcs II "EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING" Ankara, November -, Gaz Unversty Department of Economcs Türkye Tarım Ürünlernn Avrupa

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık

Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Ortak Tarım Politikasında Korumacılık Topluluk İçinde Koruma Toplulukta 3 Farklı Fiyat Uygulandı Hedef fiyat Müdahale fiyatı Eşik Fiyat Hedef fiyat En kötü koşullarda çalışan (verim düşük) üreticileri

Detaylı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı

Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı ile İletı şimde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Türkı ye dekı Ünı versı telerı n Öğrencı le İletı şmde Kurumsal Sosyal Medya Kullanım Durumlarının İncelenmesı Dr. Abdullah Düvenc 1 1 Marmara, Atatürk Eğtm Fakültes Blgsayar ve Öğretm Teknolojler Eğtm

Detaylı

KENTSEL EKONOMĐK BÜYÜMEDE SERBEST BÖLGELER: POLĐTĐK VEYA EKONOMĐK TERCĐH MĐ?

KENTSEL EKONOMĐK BÜYÜMEDE SERBEST BÖLGELER: POLĐTĐK VEYA EKONOMĐK TERCĐH MĐ? KENTSEL EKONOMĐK BÜYÜMEDE SERBEST BÖLGELER: POLĐTĐK VEYA EKONOMĐK TERCĐH MĐ? Lütfü ÖZTÜRK (*) M. Kemal DEĞER (**) Sevg DEĞER (***) Özet: Bu çalışmada, Türkye dek Serbest Bölge (SB) uygulamalarının kentsel

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı