ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3561 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3561 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Güneydeki petrol ve doðalgaz sondaj faaliyetlerini izlemek için KKTC'de bir 'Ýzleme Komitesi' oluþturulmuþ... Bir de uzun menzilli dürbün almayý sakýn unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3561 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KEÞKE BÝRAZ DA AKIL VERSEYDÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... DOÐU AKDENÝZ'ÝN KORSANI... Niyazi Ökten Gazetecilerin (!) Gazetesi ve Koop Merkez Bankasý (2) Özgün Kutalmýþ UZAKTAN BAKAN YÝNE KIBRIS TÜRKÜ OLACAK Erdoðan Baybars Ne ABD Ne Ýsrail Ne AKP Yalçýn Okut NE VURDU, NE ASTI, NE KESTÝ Mehmet Levent Rum tarafý sondaj yaparken, Türkiye de atýp tutmaya devam ediyor... Rum tarafý sondaj yaparken, Türkiye de atýp tutmaya devam ediyor... Blöf deðilmiþ Tayyip Erdoðan dan sonra Bülent Arýnç da çok iddialý konuþtu. Türkiye nin de önümüzdeki hafta denizde aramalara baþlayacaðýný söyleyen Arýnç, Bu çalýþmalar elbette deniz ve hava kuvvetlerimiz tarafýndan desteklenmiþ olacaktýr. Bu bir rest veya blöf deðildir dedi... n ABD nin Güney Kýbrýs a desteði konusunda sorulan soruya yanýt vermekten ýsrarla kaçýnan Arýnç, Türkiye nin uluslararasý haklarýný kullanmakta hiçbir þekilde tereddüt etmeyeceðini belirtti ve Bunu Türkiye de bilsin, bütün dünya da bilsin diye konuþtu... n TC Enerji Bakaný Taner Yýldýz, Petrol aranacak bölge tam olarak neresi? sorusuna verdiði yanýtta, Antalya açýkarýnda dedi... n Güneydeki sondaj faaliyetlerini izlemek üzere KKTC de Ömer Köseoðlu baþkanlýðýnda bir Ýzleme Komitesi kuruldu... n Askeri tehdidini ileri götüremeyen Türkiye AB yi iliþkilerini kesmekle, BM yi ise Kýbrýs müzakerelerini dondurmakla tehdit etmeye baþladý... n Ýç sayfalarýmýzda KKTC DE BÝR ÝLK Böbrek Üstü Bezi ndeki tümör, Laparoskopik yöntemle alýndý n 3. sayfada

2 MÝLYONLAR HAVAYA UÇTU Rum polisinin, Yunanistan'da oynanan þikeli maçlarla ilgili olduðu düþünülen milyonlarca Euro'nun, bazý "Kýbrýslý" kiþilerin banka hesaplarýnda bulunuyorken çekildiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde, üç hesapta bulunan büyük miktardaki paranýn çekildiðinin polis tarafýndan tespit edildiðini kaydetti. 951 SÜRÜCÜYE CEZA Polis tarafýndan Eylül tarihleri arasýnda ülke genelinde yapýlan rutin trafik kontrollerinde, 5 bin 488 araç sürücüsü kontrol edildi; 951'ine ceza yazýldý. Öte yandan, geçen bir haftalýk süreçte toplam 57 adet trafik kazasý meydana geldi. Kazalarda 8 kiþi yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, trafik kontrollerinde araç sürücülerinin 262'si süratli, 8'i tehlikeli,17'si dikkatsiz, 81'si seyrüsefer ruhsatsýz, 9'u sürüþ ehliyetsiz, 14'ü alkollü, 37'si emniyet kemersiz, 10'u muayenesiz, 12'si sigortasýz veya kapsamý dýþýnda, 21'i "A" yol kullanma izinsiz, 18'i "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmaktan, 103'ü seyir halinde cep telefonu ile konuþmaktan, 85'i trafik levha ve iþaretlerine, 17'si trafik ýþýklarýna uymamaktan, 1'i tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmaktan, 1'i koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmaktan ve 255'i de diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. KUMAR Girne'de faaliyet gösteren Girne Halk Evi spor kulübü lokali içerisinde polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumar oynayan dört kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, önceki akþam sýralarýnda meydana gelen olayda aralarýnda lokal iþletmecisinin de olduðu K.Ö.(E-35), F.Ç.(E-47), F.A.(E-51) ve M.G.(E-55)'nün, "pokerize" diye bilinen kumar oyununu, para ve fiþ karþýlýðýnda oynadýklarý tespit edildi. MÝNARELÝKÖY'DE ELEKTRÝK AKIMI HIRSIZLIÐI Minareliköy'de, Ý.U. (E-34)'ya ait evde yapýlan kontrolde, Ý.U.'nun kanunsuz elektrik akýmý alarak hýrsýzlýk yaptýðý tespit edildi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki sabah tespit edilen hýrsýzlýkla ilgili olarak Ý.U. tutuklandý. Þener LEVENT Açý Sevgili dostum Spiros Hacýgrigoriu'nun evinde konuktum dün... Yýllar sonra ayný verandada... Kendisiyle ilgili yazdýðým yazýdan çok duygulanmýþ... -Çok telefon aldým, dedi... Strovolo'daki evi cennet bahçesi gibi... Hele boyu boyumuzu aþan bir kaktüs türü var ki, fotoðrafýný çekmekten kendimi alamadým. Ýki salýncaðýn kurulu olduðu yemyeþil çimleri yaþama zevki veriyor insana yýl önce de bu bahçedeydim bir gece iþte yaþýndaki Spiros o gece nerede oturduðumu bile hatýrlýyor. -Ýþte tam burada oturmuþtun, diyor... Çalýþma odasýndaki bir duvarý boydan boya bir kütüphane... Ve bol bol tablosu da var... Arkadaþýmýz Ümit Ýnatçý ile Mehmet Ulubatlý'nýn tablolarý da bunlar arasýnda... Hacýgrigoriu bugün Ledra Palace'ta yapacaðý konuþmanýn yazýlý metnini de gösterdi Ýbrahim Aziz'le bana... Ledra'daki toplantý siyasi partiler toplantýsý... EDÝ partisinden temsilci olarak katýlýyor bu toplantýlara... Rahmetli Özker Özgür'ün giriþimiyle baþlamýþ bu etkinlikler... Slovakya Büyükelçiliði sürdürüyor o zamandan beri... -Ama buluþup konuþmaktan ve tartýþmaktan baþka iþe yaramadý, dedim... -Biz seninle bunca zamandýr mücadele ediyoruz da bir iþe yaradý mý, diye karþýlýk verdi... KEÞKE BÝRAZ DA AKIL VERSEYDÝ -Mücadele etmeseydik herþey daha kötü olmaz mýydý, dedim ben de... Ve bir de örnek verdim: -Mesela ben þimdi, þu doðalgaz ve petrol yüzünden bir çatýþma çýkarsa, kimsenin mevziye gitmemesi ve boþu boþuna ölmemesi için çaðrý yapýyorum... Daha önce halký savaþa gitmemeye teþvik edenler de yoktu... Kýbrýs'ta ölenler ya boþ idealler, ya da baþkalarýnýn kirli stratejik çýkarlarý uðruna ölmediler mi? Ledra Palace'ta bugünkü siyasi partiler toplantýsýnda Spiros Hacýgrigoriu'nun yapacaðý konuþmada vurguladýðý þu: -Tanrý ve Allah (ikisini ayýrýyor birbirinden) bize bir nimet vermiþ burada, ama keþke biraz da akýl verseydi... Nimet dediði doðalgaz ve petrol... Ama bizde bunu zenginliðe ve barýþa çevirecek bir akýl yok! Akýl denizaltýnda deðil ki dalýp çýkarasýn... Kaldý ki bizim memleketimizde de maþallah herkes kendi aklýndan memnun... Ne demiþler? Aklý pazara çýkarmýþlar, ama herkes gidip yine kendi aklýný satýn almýþ Yerolakko göçmeni Spiros Hacýgrigoriu, köyünün hasretini hiçbir zaman atamamýþ içinden... Bilirsiniz... Birleþmiþ Milletler'e de baþvurmuþtu, kuzeydeki yönetime de... Öldüðünde köyüne gömülmek için izin versinler diye kendisine... Dün onu da sordum Spiros'a: -Ýzin verdiler mi? Henüz vermemiþler... Üç ay olmuþ, yanýt alamamýþ hiçbirinden... Bekliyor hala... Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurmamýþ hiç gerçi, ama tarafsýz kiþilere bir deðerlendirme yaptýrmýþ köydeki mallarý için... -Dönümü 5 bin sterlin, demiþler ona... Ayrýca komisyona giderse, bu rakamýn da altýnda bir rakam olurmuþ teklif edecekleri... Bir balýk lokantasýna oturduk dün Strovolo'da... Spiros, Ýbrahim ve ben... Balýk mezeleri nefisti... Andreas Paraskos da gelecekti ama gelemedi... Ýsrail Büyükelçisi ile söyleþisi varmýþ... Bundan böyle Ýsrail'i de anacaðýz hep Kýbrýs sorununda... Bir 'aþýkýmýz' daha olmuþ yani... Ve Afrodit'le baþlamýþ üstelik iþe... Afrodit'e paçayý kaptýran bir daha kolay kolay kurtulamaz elinden... 'Chanel' deðil, petrol tüter çünkü... Spiros Hacýgrigoriu'nun sevimli eþi vedalaþýrken birer poþet de üzüm doldurdu bize verandadaki talvardan... Verigo cinsinden... Üzüm de üzümmüþ ha... Boþuna dememiþ Ýngiliz 'very good' diye tadýna bakýnca... DEÐÝRMENLÝK'TE BÝR KÖPEÐÝN KAFASI KOPARILARAK ÖLDÜRÜLDÜ Sevimli Dostlar Derneði, Deðirmenlik'te bir taþocaðýnda 2 aylýk bir köpeðin kafasýnýn koparýlarak öldürülmesini "vahþet" diye niteleyerek kýnadý ve faillerinin yakalanýp þiddetle cezalandýrýlmasýný istedi. Dernek baþkaný Oya Demirsöz, TAK'a yaptýðý açýklamada, 2 aylýk bir köpeðin vahþice öldürüldüðü haberini okuduðunda kanlarýnýn donduðunu ifade ederek, buna anlam veremediðini ve bunu bir insanýn yapmýþ olduðuna inanmak istemediðini söyledi. Demirsöz, "Bizler bu kadar mý vahþi yaratýklar olduk? O yavrunun hayatýna son verme hakký kimseye verilmemiþtir. Tanrý'nýn verdiði bir caný kim alabilir?" diye sordu. Katillerin etrafta dolaþmasýnýn düþündürücü olduðunu belirten Demirsöz, vahþeti kýnadýklarýný ve polisi göreve davet ettiklerini vurguladý. Çiziktirdi KTÖS: ÝLKOKULLARDA 115 ÖÐRETMEN EKSÝK Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), sendikanýn yaptýðý çalýþma doðrultusunda bugün itibarý ile KKTC ilkokullarýnda 115 tane öðretmenin eksik olduðunun tespit edildiðini açýkladý. KTÖS Örgütlenme Sekreteri Burak Maviþ, yaptýðý yazýlý açýklamada, Eðitim Bakanlýðý ile yürütülen çalýþmalar olmasýna raðmen, bin 353 kiþilik öðretmen kadrosunun artýrýlmamasý nedeni ile sorunlarýn çözülemez bir yumak haline dönüþtüðünü savundu. Kamu atamasý ile 115 eksik öðretmenin ancak 60 tanesinin giderilebileceðine dikkat çeken Maviþ, meclisin acil olarak öðretmen kadrolarýnýn artýrýlmasý için düzenleme yapmasý gerektiðini belirtti. Özellikle Karpaz bölgesinde öðretmen eksikliklerinin had safhada olduðunu savunan Maviþ, Yeþilköyde 6, Polatpaþa Ýlkokulunda 6, Dipkarpaz'da 9, 23 Nisan Ýlkokulu'nda 5 öðretmen eksikliði bulunduðunu vurguladý. Kamu sýnavýnýn ve terfi sýnavlarýnýn gecikmesine, bir de geçici öðretmenlerin sýnavýnýn gecikmesi ve öðrenci nüfusunun artmasýnýn eklenmesiyle okullardaki eðitim faaliyetlerinin kaosa dönüþtüðünü ileri süren Maviþ, "Okul aile birliklerinin sorumluluk alýp, bu konudaki seslerini yükseltmeleri, eðitim için hayati önem taþýmaktadýr" dedi. Eðitim Bakanlýðý'nýn kadrolarýn artýrýlmasý ile ilgili samimiyet ortaya koymasýný beklediklerini belirten Maviþ, "KTÖS, dialog çerçevesinde sorunlarý çözmeye çalýþýrken, demokratik eylem hakkýný da saklý tutmaktadýr" ifadesini kullandý.

3 AFRÝKA dan mektup... BU SONDAJLA TÜRKÝYE'NÝN GÜÇLÜ DEVLET ÝMAjI DA YIKILDI Gazetenin son rötuþlarýný yaptýðýmýz þu sýralarda, Recep Tayyip Erdoðan Amerika'da Obama ile görüþüyordu... Bölgemizde meydana gelen deðiþikliklerden sonra, her zamankinden farklý bir görüþme bu... Ýçeriði tam olarak basýna yansýr mý? Sanmayýz... Ama yine de taraflarýn yapacaklarý açýklamalardan vaziyet belli olacak... Çok kritik konular olmalý masada... En baþta Türkiye-Ýsrail iliþkileri... Arap aleminde meydana gelen büyük deðiþiklikler... Ve nihayet Akdeniz'deki petrol... Ancak Filistin meselesi var bir de... Filistin tanýnma talep ediyor dünyadan... Ve çok yakýnda BM'de gündeme gelecek... Filistin'i tanýmayý þimdiden reddeden Amerika'nýn ardýndan Türkiye ne yapacak? Amerika'nýn reddetmesine raðmen tanýmayý göze alýr mý? Pek kolay deðil herhalde... En çok yapabileceði çekimser kalmak belki... Ancak Erdoðan'ýn Arap alemi içindeki liderlik iddiasýný oldukça etkileyebilecek olan bir durum... Hem Gazze'ye yardým için bu kadar çýrpýnýp duracaksýn, hem de Filistin Devleti'ni tanýmayacaksýn... Olmaz... ABD ile iliþkilerinde baðýmsýz hareket etme lüksü olmayan Türkiye önümüzdeki günlerde bu konuda sýkýþacak... Týpký doðalgaz ve petrolde olduðu gibi... O kadar atýp tuttu... Ama hepsi de boþ çýktý... Ve þimdi de kapýldýðý kompleksi tatmin etmek istercesine baþka havalar çalýyor... Yok petrol arayacakmýþ o da... Yok deniz ve hava kuvvetleri harekete geçecekmiþ... Yok bilmem ne... Sanki Amerika'dan izin koparmadan kýpýrdayabilir yerinden... AKP'nin þahinlerinden Bülent Arýnç, "Blöf yapmýyoruz" diyor... Oysa en büyük blöfü birkaç gün önce Egemen Baðýþ'tan gördük... Ne demiþti aslan: "Donanmamýz denize iner, donanmamýz bunun için var"... Denizde sondaj baþlar baþlamaz vuracaktý hesapta... Ýþte kazý baþladý... Madem vuracaktý, o halde neden vurmadý? Amerika bubasý "otur oturduðun yerde kuzum" mu dedi? Doðrusunu isterseniz, AKP'nin son zamanlarda dünyaya yutturmaya çalýþtýðý 'güçlü devlet' imajý Akdeniz'deki bu sondajla yerle bir oldu... Lafla güçlü devlet olunmadýðý bir kez daha çýktý ortaya... Filistin'in tanýnma meselesi ile daha da anlaþýlacak... * Ýþin kötüsü, yanlýþ politikalarýnýn peþinden bizi de sürüklüyor AKP... Rum tarafýna askeri tehditler savuracaðýna, bizim petrol ve doðalgazdaki haklarýmýzý korumak için diplomatik giriþimler yapsaydý, hem biz kazanýrdýk þimdi, hem de kendi bu kadar kötü duruma düþmezdi... Zayýf Kýbrýslýrumlarýn karþýsýnda güçlü, güçlü Ýsrail ile Amerika'nýn karþýsýnda ise bu kadar güçsüz olduðuna göre, adým atarken iki kere düþünmeliydi... En azýndan Kýbrýs sorununun çözümünde kararlý adýmlar atabilirdi... Onu da yapmadý... Bu gidiþle o da, biz de evdeki bulgurdan da olacaðýz... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE LEFKOÞA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa orta gerilim hatlarýndaki çalýþma nedeniyle Þehit Hüseyin Ruso Caddesinden Kaymaklý Mezarlýðý civarýna kadar olan bölgede bugün saatleri arasýnda elektrik kesintisi yapýlacak. Enerji çalýþmalarýn seyrine göre belirilen saatten önce veya geç verilebileceðinden vatandaþlarýn þebekede her an enerji varmýþ gibi hareket edilmesi istendi. KKTC'DE ÝLK KEZ... Böbrek Üstü Bezi ndeki tümör, Laparoskopik yöntemle alýndý Saðlýk Bakanlýðý, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi hekimlerinin, takým çalýþmasý þeklinde gerçekleþtirdiði bir operasyonla, KKTC'de ilk kez Laparoskopik (delik usulü) yöntemle, 33 yaþýndaki bir kadýn hastanýn, Böbrek Üstü Bezi'ndeki tümör baþarýlý bir þekilde alýndý. Bakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, 33 yaþýndaki kadýn hasta, sol böbrek bezinde geliþen tümör nedeniyle, aþýrý hormon salýnýmýna baðlý olarak, kan þekerinde yükselme, tansiyon yüksekliði, aþýrý kilolanma, anormal derecede yaðlanma ve karýn derisinde mor çizgiler oluþmasý þikayetleriyle hastaneye baþ vurdu. Yapýlan tetkiklerden sonra, Cushing Sendromu teþhisi konan hastaya, daha önceleri olduðu gibi açýk cerrahi yöntemle deðil, Laparoskopik yöntemle müdahale edildi. KÜÇÜK: "LAPAROSKOPÝK YÖNTEM ÖN PLANDA TUTULUYOR" Yapýlan operasyonla ilgili olarak Bakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'ne konuþan Cerrahi Servisi Klinik Þefi Dr. Turgut Küçük, böylesi vakalarda artýk Laparoskopik yöntemlerin ön planda tutulduðunu kaydetti. Benzeri vakalara daha önce açýk cerrahi yöntemiyle müdahale edildiðini söyleyen Dr. Turgut Küçük, dünyadaki geliþmelere paralel olarak artýk Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi'nde Laparoskopik yöntemin ön planda tutulduðunu belirtti. Açýklamasýnda, gerçekleþtirilen operasyonun, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Hekimleri'nin takým çalýþmasýna iyi bir örnek teþkil ettiðini vurgulayan Küçük, "KKTC'de ilk kez LEFKELÝLER PROJENÝN ÝPTALÝNDEN MEMNUN Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Lefke'ye akaryakýt yükleme boþaltma limaný yapýlmayacak olmasýný memnuniyetle karþýladý Lefke'ye akaryakýt yükleme boþaltma limaný yapýlmasý tartýþmalarýnýn son bulmasýyla Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, baþta Baþbakan Ýrsen Küçük, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý ile tüm ilgili Laparoskopik yöntemle böbrek üstü bezindeki tümör baþarýyla alýndý. Bu ameliyat tamamýyla, Devlet Hastanemizin bünyesinde bulunan Kýbrýslý Hekimlerin bilgi ve tecrübesiyle yapýldý" dedi. SAÐLIK HÝZMETLERÝNE GÜVENÝN... KKTC halkýna bir de çaðrýda bulunan Dr. Turgut Küçük, "Ülkedeki hekim ve saðlýk hizmetlerine güvenin" dedi. Operasyonu yapan hekimlerin, alanlarýnda baþarýlý hekimler olduðunu da ifade eden taraftara teþekkür etti. Açýklamada, "Turizm, Eðitim, Tarým, Marina, Liman ve benzeri temiz yatýrýmlar için Lefke Yöresi Sivil Toplum Örgütleri olarak her türlü iþbirliði ve katkýyý koymaya hazýr olduðumuzu da vurgularýz" dendi. Söz konu projenin Çevre Etki Deðerlendirme Raporunda Lefke'ye inþa edilmesi uygun bulunmamýþtý. Küçük, önümüzdeki dönemlerde Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi'nde benzeri operasyonlarý gerçekleþtirmeye devam edeceklerini söyledi. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Cerrahi Kliniði Þefi Op. Dr. Turgut Küçük önderliðinde yapýlan operasyonda Op. Dr. Mustafa Kalfaoðlu, Op. Dr. Hasan Hansel, Op. Dr. Burak Kavuklu, Op. Dr. Hüseyin Kebapçýoðlu ve Anastezi Uzmaný Dr. Sevgi Sezenler yer aldý. PETROL TESÝSÝNÝN MAÐUSA'YA AKTARILMASINA TEPKÝ YEÞÝL MAÐUSA DERNEÐÝ PETROL DOLUM TESÝSÝ ÝNÞAATININ GAZÝMAÐUSA BÖLGESÝNE YAPILMASI KARARININ GÖZDEN GEÇÝRÝLMESÝNÝ ÝSTEDÝ Yeþil Maðusa Derneði, çevre kirliði ve olasý deprem riski nedeniyle Lefke bölgesinden Gazimaðusa bölgesine kaydýrýlan petrol dolum tesisi yapýlmasý karýnýn yeniden gözden geçirilmesini istedi. Dernek Baþkaný Umut Altunç, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Gazimaðusa'nýn halen çevre sorunlarý yaþadýðýna iþaret ederek, bu sorunlar varken bölgeye petrol dolum tesisi inþa edilmesinin varolan sorunlara yeni sorunlar ekleyeceðini ifade etti. Altunç, petrol tesislerinin Amerika Birleþik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliði (AB) ülkelerinde çeþitli çevre felaketlerine neden olduðunu anlatarak, projenin insan ve çevre saðlýðý dikkate alýnarak yeniden gözden geçirilmesini istedi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Efelik de sonunda ayaða düþtü böyle Kasýmpaþa havasýyla olmuyor ki bu iþler Döndüler þimdi sanki kývýran bir zenneye Efelik dediðin temiz yürek ve mertlik ister Kalay ZARLARI HÝLELÝ BÝR KUMARIN BAHÝS KONUSU Güney Kýbrýs'ýn doðalgaz sondajýna baþlamasý ve Türkiye hükümetinin tepkisi uluslararasý medyada, "Ankara askeri eylemle tehdit ediyor", "Türkiye meydan okuyor", "Türkiye, tehdidini yerine getirirse Rumlar direnir" gibi yorumlarla yansýyor. Hepsi de "haydi Türkiye ileri" havasýnda. ABD'nin en çok satan gazetesi Wall Street Journal ise "Türkiye Bahisleri Yükseltiyor" baþlýðýný kullanmýþ Ki, bu da, Kýbrýs üzerinden baþlayan yeni bir kumarýn hazýrlýklarýný iþaret ediyor. Türkiye, zarlarý hileli bu kumarda bahisleri yükseltirken kumar masasýna kimleri koyuyor sanýyorsunuz? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR YANLIÞLIKLA YIKILAN HAYALLER... Deðiþen hiçbir þey yok dünle bugün arasýnda... Siyaseti ayný, ekonomisi ayný sonrasý yüksek tahsile gidenleri, Denktaþ, "Bu memleketin çobana da çiftçiye de ihtiyacý var" diyerek engellemeye çalýþýrdý. Korkusu, memleket meselelerine bakýþ açýlarý deðiþenlerin "milli dava"ya zarar vermeleriydi! Neyse... Buralarda temelde deðiþen pek bir þey yok dedik ya... Durup dururken aklýma gelmedi bunlarý yazmak. Öðretmen adaylarýnýn, bir gazetede yayýnlanan söyleþilerini okudum... Ardýndan da "Alo Afrika" köþesine gönderilen benzer bir þikayet yazýsý vardý... Bu yazýyý yazmamýn sebebi oldular... Ne deðiþti dünden bugüne ki Kamu Hizmeti Komisyonu'nda da deðiþsin... Teknolojik aletler dýþýnda! Yýllar önce Kamu Hizmeti'nde imtihana baþvurmuþtum... Önce yazýlý imtihan yaptýlar... Ardýndan da kompozisyon imtihanýna aldýlar bizi... Ýmtihanlar belirli okullarda yapýlmaktaydý... Sigara içmek de serbestti o zaman... Önce cevap kaðýtlarýný daðýttýlar, iþaretli köþesine ismimizi yazdýk... Ardýnda da soru kaðýtlarý verildi... Ýmtihan, Anayasa ve Kamu Görevlileri Yasasý ile ansiklopedik bilgi dedikleri üç bölümden oluþuyordu. Ansiklopedik bilgi denilen sorulara takýlmýþtým. Kýbrýs'ýn kuzeyinde kalan ve 1974'ten sonra deðiþtirilen bazý köylerin yeni isimlerini yazmamýz gerekirdi... Bunlardan bir tanesi Petre idi... Bize komþu bir köy olduðu için biliyordum yeni ismini... Tabelasý peþinen yazýlmýþtý zaten... Hatýrladýklarým arasýnda Trapeza vardý... Aigialousa, Trikomo ve Dikomo... Bu kadar deðil, daha fazlaydý tabii... Bunlarda takýldým... Ýmtihan gözetmenlerinden birisi yanýma yaklaþtý... Cevap kaðýdýma baktý... -Takýldýn galiba, dedi... -Evet, dedim... Cevap kaðýdýndaki soyadýmý okumuþ olmalý... -Osman Tabak neyin oluyor, diye sordu. -Babam, dedim. Cebinden çýkardýðý Benson paketinden bir sigara uzattý... Bir tane de kendisi aldý. Onun sigarasýný da, bana verdiði sigarayý da çakmaðýmla ben yaktým. Eliyle iþaret etti... Trikomo Yeni Ýskele'dir... Dikomo Dikmen... Geriye kalanlarý da söyledi... Yazdým ve teþekkür ettim... -Babana çok selam söyle... Bana çok yardýmý dokunmuþtu... -Kim diyeyim... Adýný da söyledi ama þimdi unuttum... Köye gider gitmez ilk iþim bizim pedere bunu söylemek oldu... Kendisine selam göndereni tanýmýyordu... Yardým etmiþliði de olamazdý zaten... Bir bilmece olarak kaldý bu konu. Zaman sonra Fuar Restorant'ta karþýlaþtýðýmýzda yanýna gidip önce kendimi tanýttým, sonra da babamýn kendisini hatýrlayamadýðýný söyledim. -Olamaz, dedi, daha geçen akþam burada buluþtuk... -Buraya gelmesi mümkün deðil, hele akþamlarý... -Sen Gönyeli Belediye Baþkaný Osman Tabak'ýn oðlu deðil misin? Ýmtihaný geçemezsem Lichtenstein'a gitmeyi planlýyordum... Hayaller bile kurmaya baþlamýþtým... Bu yanlýþlýkla yýkýldý... Genç öðretmenlere yapýlan haksýzlýklar da umarým onlarýn daha büyük iþlere yelken açmalarýný saðlar... Ticaret Odasý'ndan Atalay'a rapor n "TÜRKÝYE'YLE TÝCARÝ ÝLÝÞKÝLERÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ; KONUT SEKTÖRÜNÜN YENÝDEN CANLANDIRILMASI VE TC PÝYASASINA AÇILMASI; REKABET EDEBÝLÝRLÝÐÝN ARTIRILMASI VE FÝNANSMAN ERÝÞÝMÝNÝN KOLAYLAÞTIRILMASI" KONULARINI ÝÇEREN RAPORDA SAPTAMA VE ÖNERÝLERE YER VERÝLDÝ Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), KKTC'de ekonomi ve ticaretin ana sorunlarýyla ilgili saptamalar ve öneriler içeren geniþ bir rapor hazýrlayarak, Türkiye'nin Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'a sundu. Ticaret Odasý, Atalay'la geçen cuma yaptýðý görüþmede 4 konuda rapor sunduðunu bildirdi. Oda'nýn "Türkiye'yle ticari iliþkilerin geliþtirilmesi", "KKTC konut sektörünü yeniden canlandýrmak ve özellikle Türkiye piyasasýna açmak için alýnabilecek önlemler", "Rekabet edebilirliðin artýrýlmasý" ve "Finansmana eriþimin kolaylaþtýrýlmasý" konularýndaki görüþ ve önerilerini içeren raporlar, basýna da açýklandý. SAÐLIK BELGELERÝ Ticaret Odasý'nýn Türkiye'yle ticari iliþkilerin geliþtirilmesi ve Türkiye'ye mal ihracatýyla ilgili raporunda, "KKTC'nin hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere ihraç ettiði baþlýca ürünler arasýnda yer alan tarým ve gýda sanayi ürünlerinde KKTC saðlýk belgelerinin Türkiye limanlarýna giriþte kabul edilmemesi ve tekrardan incelemeye alýnmasýnýn ihracatçýnýn maliyetlerini artýrdýðý gibi bazý durumlarda teslimatlarýn da öngörülen zamanlarda gerçekleþmesini engellediði ve ihracatçýlarý zor durumda býraktýðý" belirtildi. NELER YAPILMALI? Gerek Türkiye'ye gerekse Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere yapýlan ihracatlarda analiz ücretlerinin küçük partilere bölünmesinin de maliyetleri yükselttiði ifade edilen raporda, alýnmasý istenen önlemler þöyle sýralandý: "KKTC Devlet Laboratuarý'nýn akreditasyonu için baþlatýlan çalýþmalarýn en kýsa sürede tamamlanmasý; KKTC ile TC arasýnda 2 Temmuz 2005 tarihinde imzalanan Gýda ve Tarým Ürünleri Dýþ Ticaretinde Gýda Kontrol ve Laboratuarlar Ýþbirliði Protokolü'ne göre patates ve narenciye ürünlerinin Türkiye'ye ihracatýnda KKTC Devlet Laboratuarý'nýn yapacaðý pestisit (protokol kapsamýnda yer alan pestisitler için) analiz raporlarýnýn Türk Gýda Mevzuatý'na uygun olmasý ve saðlýk sertifikasý ekinde yer almasý durumunda, Türkiye'de yeniden analiz yapýlmayacaðý belirtilmektedir. Bu protokolün etkin olarak çalýþtýrýlmasý; Nematot gibi bitki hastalýklarý için analizler Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde yapýlamamaktadýr. Bu konuda gerekli teknik ve fiziki altyapýnýn geliþtirilmesi için gerekli katkýnýn yapýlmasý; ürün analiz maliyetlerin düþürülmesi ve sürelerin kýsaltýlmasý için gerekli düzenlemelerin yapýlmasý; tarým ürünleri ihracatýnda standart uyumunun saðlanmasý ve KKTC'de zirai karantina vb. denetimlerin yapýlmasýna iliþkin yasal prosedürün oluþturulmasý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý; ürün standartlarýna uygunluðun, uyumun ve bu ürünlerin ihracatýnýn denetimine iliþkin yasal prosedürlerin düzenlenmesine yönelik çalýþmalarýnýn tamamlanmasý; KKTC yetkililerinin (ilgili kamu ve sivil toplum) Türkiye'deki prosedür ve mevzuatlar hakkýnda düzenli olarak bilgilendirilmesi; ihracatçýlara yönelik ihraç edilecek ürüne göre alýnmasý gerekli belgeler, yapýlmasý gerekli iþlemler, gümrük iþlemleri aþamalarý vb. konularý kapsayacak bilgilendirici dokümanlar hazýrlanmasý, bunlarýn elektronik ortamda da sunulmasý ve düzenli olarak güncellenmesi." POTANSÝYEL ÜRÜNLER DE EKLENSÝN Ticaret Odasý'nýn raporunda, Kýyý Ticareti Antlaþmasý kapsamýnda yer almamasýna raðmen Türkiye pazarýna ihraç edilebilme potansiyeli olan ürünler bulunduðu ifade edilerek, iþlenmiþ et ürünleri ve meyve suyu gibi ürünlerin de eklenmesiyle anlaþmanýn kapsamýnýn ihracat potansiyeli olan ürünleri kapsayacak þekilde geniþletilmesi istendi. RAKI KKTC'den Türkiye'ye raký ihracatý yapýlmasýna iliþkin mevzuatta deðiþiklik yapýlmasý gerektiði de belirtilen raporda, "Bu doðrultuda Türk Gýda Kodeksi'nin 2005/11 sayýlý Tebliði Madde6 (2). fýkrasýnda yer alan üretim yeri tanýmlamasýnda tadilat yapýlarak "Türkiye" yanýnda "KKTC"nin de ilave edilmesi ile TC'ye raký satýþý için fýrsat saðlanmýþ olacaktýr" denildi. KARGO TAÞIMACILIÐI Türkiye'den KKTC'ye ticari veya gayrý ticari nitelikteki eþyalarýn kargoyla gelebildiði halde evrak, dosya, kitap gibi küçük paket ve poþetler dýþýndaki gönderilerin KKTC'den Türkiye'ye gönderilemediði ifade edilen yazýda, þu talepler yer aldý: "Özellikle ticari nitelikte olup Türkiye'den ithal edilen ancak evsafýna uygun olmayan ve geri gönderilmek istenen emtialarýn (mini bilgisayar ve elektronik cihaz gibi) Türkiye'ye ihracat öncesi gönderilmek istenen numunelerin ve küçük yedek parçalarýn kargo taþýmacýlýðý ile Türkiye'ye gönderilememesi, KKTC firmalarýnýn hizmet kalitesi ve etkinliðini olumsuz yönde etkilerken, maliyetlerini de artýrmaktadýr. Önerimiz, Türkiye ve KKTC arasýndaki kargo taþýmacýlýðýnýn mütekabiliyet esasý temelinde karþýlýklý olarak gerçekleþmesi için gerekli düzenlemelerin yapýlmasýdýr." Üçüncü ülkelerden ve AB ülkelerinden Ercan ve Gazimaðusa'ya gönderilen mallarýn Türkiye gümrüklerinde iþleme tabi tutulduðu ve gümrükleme muamelesi gördüðü belirtilen raporda, bunun maliyetleri artýrýp gecikmelere yol açtýðý anlatýldý ve bu mallarýn gümrük muamele iþlemlerine tabi olmadan varýþ adresine ulaþmasý için gerekli düzenlemelerin yapýlmasý istendi. ÇÝFTE KDV UYGULAMASI Türkiye'den yapýlan ithalatlarda Türkiye'deki bazý firmalar ihracatçý olmadýðý için KDV'siz fatura kesemediði belirtilen raporda, 3065 sayýlý yasa ile yurtdýþýna KDV'siz kesilen fatura çýkýþ limanlarý listesine Taþucu ve Mersin limanlarýnýn da eklenerek ve sadece üretim yapan firmalarýn deðil, ticaret yapan firmalarýn da kabul görmesinin saðlanmasý talep edildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent NE VURDU, NE ASTI, NE KESTÝ "Baþlama" dedi... "Baþlarsan vururum, asarým, keserim" tehditlerine kadar vardýrdý iþi. Ama kimse kulak asmadý bunlarýn hiçbirine. Ve plânlanan tarihten bir hafta önce "Homeros" sondaja baþladý. Herkes nefesini tutmuþ, korku ve endiþe içinde asýp kesme operasyonunun baþlamasýný beklerken... Türkiye ne vurdu, ne astý, ne de kesti! Bunlarýn yerine, saðduyu ile hareket edeceðini açýkladý sadece! Yani ilk baþtan yapmasý gerekeni, blöfü tutmayýp da sondaj baþlayýnca yaptý. Kuþkusuz bu bir geri adým olmasýna raðmen, akýl yoluna bir dönüþ olabileceði yorumlarý da yapýldý siyasi çevrelerde. Ancak ilerleyen saatlerde yapýlan açýklamalar, Türkiye'nin hâlâ saðduyudan ve akýlcý davranýþtan uzak olduðunu gösteriyor. Örneðin KKTC ile kýta sahanlýðý anlaþmasý imzalamasý akýlcý bir davranýþ deðildir. Neden derseniz... KKTC dünyada hiçbir ülkenin tanýmadýðý, uluslararasý hukukun dýþýnda korsan bir "devlet" olduðu için, böyle bir anlaþmanýn hiçbir hukuki geçerliliði yoktur. Yani ölü bir doðum olacaðý açýktýr böyle bir anlaþmanýn. Ve bunu kaba kuvvetle hayata geçirmeye kalkýþmak da korsanlýktýr. Þimdi ne diyorlar? Böyle bir "anlaþmaya" dayanarak, önümüzdeki hafta içinde Türkiye Kýbrýs'ýn denizlerinde petrol aramaya baþlayacakmýþ! Alýn size bir fevri açýklama daha! Dilin kemiði yok... Üstelik Türk böyle açýklamalara bayýlýr! Damar damar coþar ya o asil kan... Yeter... Arkasý gelmese de olur! Asarým, keserim, vururum dediniz... Asýp kesip vuramadýnýz! Þimdi ayný fevri davranýþla, "Önümüzdeki hafta biz de petrol aramaya baþlayacaðýz" diyorsunuz. Bir günde karar verip, üç-beþ gün içinde bir petrol sondajýný baþlatmak, dünyanýn en geliþmiþ teknolojilerinin bile harcý deðil. Yani açýkçasý bu da bir kuru sýký tehdit olarak kalmaya mahkûm. Ha, bizim iç piyasamýz bunu da yutar diyorsanýz o baþka mesele... Ama nereye kadar? Diyeceðim þu ki... Nasýl bir mecraya sürükleneceði önceden belli olmayan fevri hareket ve davranýþlarýn, bunlarý sergileyenlere hiçbir yararý olmaz. Hele Türkiye'ninki gibi hiçbir hukuki dayanaðý yoksa ve dünyadan hiçbir destek görmemiþse, zafiyetten ve prestij kaybýndan baþka hiçbir þey getirmez. Yapamayacaðýný bile bile yapacaðým diye efelenmek ise ne devlet idaresi, ne de devlet adamlýðý ciddiyetiyle baðdaþmaz. Türkiye'nin içinde debelendiði durumun fotoðrafý budur iþte. Oysa ta baþtan, horozlanma siyaseti yerine, gerçekten saðduyu ile hareket edip, elde edilecek petrol ve doðal gaz gelirinden, Kýbrýslýtürklerin hakký olan payýn uluslararasý hukukun güvencesi altýnda ayrýlýp, çözümden sonra kendilerine verilmesini talep etmiþ olsaydý, Rum tarafý dahil, dünyada hiçbir ülke buna hayýr diyemeyecekti. Türkiye'nin bu son derece adil ve hukuki yolu deneyecek yerde, tehdit dolu savaþ tamtamlarý çalmasý, hele hele yapamayacaðýný bildiði halde bunlarý kuru sýký atmasý, önümüzdeki günlerde gerçek rengini ortaya koyacaktýr.

5 21 Eylül 2011 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: *Bakan Çavuþoðlu, müteahhit Arýklý'ya ceza ve tazminat davasý açmýþ. - Hepsi yalan, bu sahi! * CTP milletvekili Kalyoncu "ne günlere kaldýk" diye yakýnýyormuþ. - Bir çuval inciri berbat edenler bile, memleketin bu durumunu konuþacak hale gelmiþse, anlayýn artýk periþanlýðýmýzý. * Eroðlu, görüþmelerin hükümetler arasýnda deðil, toplumlar arasýnda yapýldýðýný daha yeni yeni öðrenmiþ. - Bilmemek deðil öðrenmemek ayýptý. Kutlamaya deðer. Ýstedikten sonra, insan her yaþta öðrenebiliyormuþ. * CTP milletvekili Soyer "hükümet Aðustos böceði gibi ötüyor" demiþ. - Tanýmlama ve teþbih çok yerinde Ama muhalefetin de bal yaptýðýný görmedik doðrusu. * TDP milletvekili Hüseyin Angolemli "Ben bile geçinemiyorum" demiþ. - Bu hükümete bir mesaj mý acaba? Bir de bakarsýnýz milletvekili maaþlarýna zam yapýlmýþ. * Türkiye savaþ çýðýrtkanlýðý yapmýþ. - Çýkarýn yahu þu at gözlüklerini artýk. Ne bekliyordunuz yani.. Alan da giden! * Ayhan Arýklý isimli müteahhit bazý inþaatlarýný hali arazilere yapmýþ. - Bu memleketin bu kadar sahipsiz olduðuna inanabiliyor musunuz? Lanet olsun böyle baþýboþluða, böyle denetimsizliðe demekten baþka ne gelir ki elden. Erdoðan Baybars Yapýlan istihdamlardan sonra kamunun daha da þiþtiðinden bahsediliyor Yok ablam! Buna þiþme denmez Kamudan umut kesin artýk. Doðrudan obez oldu. Uzaktan bakan yine Kýbrýs Türkü olacak Bugüne kadar ülkemizde birçok platform kuruldu. Ama, kaç tane kurulduysa, bir o kadarý da çöktü, yýkýldý. Kalanlar da sallantýda Ha yýkýldý, ha yýkýlacaklar Ne acýdýr ki, bugüne kadar kurduðumuz hiçbir platform iþe yaramadý, sonuç alýnamadý. Çok büyük umutlarla kurulan platformlar bile büyük hayal kýrýklýklarý yaþattý. Platformlar yabancýmýz deðil! Ülkemiz gündemini her zaman meþgul etti bu platform hikayeleri. Ve þimdi yine, platform ile yatýp, platform ile kalkýyoruz. Platform hareket etti. Platform yerine ulaþtý.. Platform sabitlendi Platformda sondaj çalýþmalarý baþladý. Bu süreçleri bir bir büyük heyecanlar içinde yaþadýk ve bekledik ki, denizin ortasýndan azgýn bir köpek balýðý gibi Türkiye fýrlasýn ve platformu geri döndürsün. Umduðumuz daðlara kar yaðdý. Türkiye tekere çomak sokamadý. Bir de baktýk ki, sabahleyin mahallenin kabadayýsý gibi davranan Türkiye, akþama sessizce yerine oturdu. Aslýnda çook da iyi yaptý. Kimsenin iþine yaramaz çatýþma Hiçbir sorunu çözmez. Türkiye'nin bu sert çýkýþý, çeþitli çevrelerce yadýrgandý! Yok yok Kim olsa seyirci kalmaz, bu kadar tepkiyi gösterir, diþlerini gýcýrdatýrdý. Türkiye baktý gördü ki Rum pabuç býrakmýyor, en akýllýca olaný yaptý: "Ben de arayacaðým" dedi çýktý ortaya. Ben derim ki, þimdi çýkardýðý tüm bu patýrdý gürültünün nedeni, "madem sen aran ben de arayacam" diyebilmek içindi. Muradýna da erdi. Bugün deðilse yarýn aramaya baþladýðýnda, kimse çýkýp da "ne aran?" diyemeyecek. Ve olan, yine uzaktan bakacak olan Kýbrýs Türküne olacak. BÖYLE BÝR ANDI KARI KOCA AYNI SEPETTE Kapýnýn önüne konan KTHY çalýþanlarý arasýnda 9 çift var. Þirket batýrýlýnca, iþsiz kalmýþlar. Bir insanýn, bir ailenin baþýna gelebilecek en büyük olumsuzluklardan ve talihsizliklerden biridir bu durum. Allah kimsenin baþýna vermesin. Çok zordur. Bu, madalyonun bir yüzü. Diðer yüzü daha ilginç.. Ýþsizliðin kol gezdiði bir ülkede, bir kamu kuruluþunun, hem karýyý, hem kocayý iþe almasý ne kadar doðru acaba? Nasýl olup da iþe girmiþlerdi? Torpil falan var mýydý? Yanlýþ istihdam politikasý deðil mi bu? Sorularý uzatabiliriz de kimseye bir faydasý yok.. Umarýz bu örnek uyarýcý olur da, karý koca ayný sepete girmez/alýnmaz/sokulmaz bundan sonra! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Sevimli Maliye Bakanýmýz Tatar iyi ve sýhhattedir inþallah Dün gazetede inceleme fotoðraflarýný göremeyince merak ettik doðrusu.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu AKDENÝZ'Ý KÝRLETMEYELÝM... (Ýstanbul)- "En deðerli þey zamandýr" deseler de saðlýk onun da önüne geçmeli Çünkü insan bir defa doðar, bir defa yaþar ve bir defa ölür. Bunlarýn tekrarý yoktur. Etrafýmýz deniz... Hem de en güzeli, Akdeniz. Ýndin mi sahiline ucu bucaðý yok gibi gelir. Dalarsýn sevgilinin ýlýk kucaðýna dalar gibi Kucaklar seni özlemle dolu bir kalp gibi. Çýkmak istemezsin o sevdadan. Ve her gittiðin yere onu da götürürsün. Çünkü o bir sevgilidir Bir sevgili. Tek bir damlasý bile deler geçer yürekleri, gözyaþlarýnýn. Kýyamazsýnýz zerresine Ancak. Yabancýlar, yabancý bir yar diye senin baktýðýn gibi bakmazlar ona. Ve gözlerinin yaþýna bakmadan kirletirler, menfaatleri için. Dünyaya güzelliðini anlatarak bitiremediðimiz Kýbrýs'ýn etrafýnda büyük ülkeler servet tespit ederek paylaþým savaþýna girdiler. Servet çýkarsa ki çýkacak Yeter ki denizin altýndan dolarlar aksýn onlarýn ceplerine oluk oluk Denizin dibi çamur olsa ne olur Balýk nesli tükense Yosunlar katilleþse ne olur. Onlar nasýlsa yabancýlar ve servet bitince gidecekler. Aynen CMC'nin, maden bitince pisliðini býrakarak çekip gittiði gibi de pisliklerini býrakarak. "Kýbrýslýtürkler için oradayým çýkmam" diyor Türkiye liderleri. Sonra "sizin için fedakarlýk yaptým" dediði bizlere, "besleme" yakýþtýrmasýnda bulunurlar. Ama madeni görünce 180 derece dönüþle, bizleri yeniden hatýrlayýp, denizin dibine delik açmak için dünyanýn gözünde yasallýk kazanabilmek adýna, göstermelik bir anlaþma düzenlemek için boynumuza sarýlýrlar. Ve biz de Kýbrýslýlar olarak bu menfaat oyununu yuttuk. Öyle mi? Þimdi askeri güç eþliðinde araþtýrmalara baþlayacakmýþ Türkiye Beraber yürüdüðüm arkadaþým bile þaþtý bu iþe.. -Türkiye de denizde delik açacakmýþ duydun mu, diye sordu dün. -Evet, deyince de anýnda.. -Hakký var mý, dedi. -Öyle sanýyor, dedim 1974 süreci olmasa. Kýbrýslýlar Anglo-Amerikan oyununa gelip, iki toplum diye ayrýlmasa Ayrýlanlar birbirlerini düþman görmese. Birbirlerine saldýrmasa. Camileri, kiliseleri bombalamasa, düþmanlýðý körüklemek adýna. En basitinden kavga etmeseler. Birlik olsalar yani ve NATO'yu askeriyle, topu tüfeði ile Kýbrýs'ý ikiye bölüp oturtmasa... Bugün etrafýmýzdaki petrol için Türkiye gibi ülkeler devreye girip, "Ben de delik açacaðým" diyebilir miydi? Peki öyle durumda delik açmaya hakký yoksa, nasýl olur da garantörlükten baþka hakký olmayan Türkiye bizleri bahane ederek "Benim de hakkým var", diyebilir? En iyisi Zor da olsa eskisi gibi yine birlik olmak. Ve Kýbrýslýlar olarak, "Ýnsan bir defa doðar, bir defa yaþar ve bir defa ölür" diyerek... Eskiden huzurlu olan adamýzý, çevre temizliði ve sessizliði ile yeniden huzura kavuþturmak. Çünkü ne bizim gidecek baþka yerimiz, ne de kirlenirse bir daha sevgili gibi koynuna girebileceðimiz Akdeniz'imiz olacak. Özetle, para için, baþkalarýnýn menfaati için, Akdeniz'in kirletilmesine izin vermeyelim. DOÐALGAZ VE PETROL Arýnç: Blöf yapmýyoruz n ''EÐER GÜNEY KIBRIS RUM KESÝMÝ, BÝR TAKIM ÝTTÝFAKLAR ÝÇERÝSÝNDE BÖYLE BÝR ARAMAYI YAPACAKSA TÜRKÝYE DE BUNUN KARÞILIÐINI MUTLAKA VERECEKTÝR. SAYIN BAÞBAKANIMIZIN ÝFADESÝYLE BU HAFTA ÝÇERÝSÝNDE TÜRKÝYE DE BU ÇALIÞMALARA FÝÝLEN KATILMIÞ OLACAKTIR'' n ''BU ÇALIÞMALAR ELBETTE DENÝZ KUVVETLERÝMÝZ, HAVA KUVVETLERÝMÝZ TARAFINDAN DA DESTEKLENMÝÞ OLACAKTIR. BU BÝR REST VEYA BLÖF DEÐÝLDÝR." Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Güney Kýbrýs Rum Kesimi'nin Doðu Akdeniz'de arama faaliyetlerine iliþkin, ''Eðer Güney Kýbrýs Rum Kesimi, bir takým ittifaklar içerisinde böyle bir aramayý yapacaksa Türkiye de bunun karþýlýðýný mutlaka verecektir. Sayýn Baþbakanýmýzýn ifadesiyle bu hafta içerisinde Türkiye de bu çalýþmalara fiilen katýlmýþ olacaktýr'' dedi. Arýnç, TRT Avaz stüdyolarýnýn açýlýþý öncesinde gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin, ''Davutoðlu-Clinton görüþmesinin ardýndan ABD Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri, Güney Kýbrýs'ýn Doðu Akdeniz'de arama yapma yetkisinin makul olduðu yönünde bir açýklama yaptýlar. Bu konudaki görüþünüzü öðrenebilir miyiz'' þeklindeki sorusu üzerine Arýnç, dün bunun Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a da sorulduðunu anýmsattý. Kuzey Kýbrýs ile ilgili olarak da Güney Kýbrýs ile ilgili olarak da bir takým petrol arama çalýþmalarýnýn münhasýr ekonomik bölgelerde yapýlacak KADINLAR KONSEYÝ BÝLGÝ ÝSTEDÝ- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Kýbrýs Türk Kadýnlar Konseyi'ni kabul etti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, kadýnlara ve çocuklara yönelik þiddete karþý tedbirlerin artýrýlmasýný isteyen Birgen, Sosyal Sigortalar Deðiþiklik Tasarýsý ile ilgili bilgi de talep etti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Kýbrýs Türk Kadýnlar Konseyi'nin her zaman kadýnlara öncülük ettiðini vurgulayarak, bununla gurur duyduðunu ifade etti. Bakanlýk olarak kadýna ve çocuða yönelik þiddet ve çocuk istismarý konularýnda ciddi çalýþmalar yaptýklarýný belirten Bakan Ünverdi, Sosyal Sigortalar Deðiþiklik Tasarýsý ile ilgili bilgi verdi. Petrol dolum tesisi senaryolarý n ÇEKOVA PETROL DOLUM TESÝSÝNÝN GAZÝMAÐUSA BÖLGESÝNE KAYDIRILMASINDAKÝ AMACIN PROJENÝN KAPRAZ'A ÝNÞA EDÝLMESÝNÝN YOLUNUN AÇILMASI OLDUÐUNU ÝLERÝ SÜRDÜ Çevre Koruma Vakfý (ÇEKOVA), Lefke bölgesinde inþa edilmek istenen petrol dolum tesisinin Gazimaðusa bölgesine kaydýrýlmasýndaki amacýn projenin Karpaz bölgesinde inþa edilmesinin yolunu açmak olduðunu ileri sürdü. ÇEKOVA Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Atakol, konuyla ilgili olarak dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Lefke projesi için ne söylenmiþse, söylenenlerin Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin her bölgesi için geçerli olduðunu vurguladý. Atakol, Çevre Etki Deðerlendirme (ÇED) Raporunun þeffaflýktan uzak hazýrlandýðýný, raporu hazýrlayan üç kiþinin sadece isim ve mesleklerinin ortada olduðu, bu insanlarýn uzmanlýk ve bu konudaki deneyimlerinin bilinmediðini savundu. Böyle bir çalýþma grubunda en azýndan uzman bir çevrecinin ve çevre mühendisinin yer almasý gerektiðini ifade eden Atakol, "Raporda, projenin KKTC'ye saðlayacaðý yararlardan söz edilmekte, ancak, olasý olumsuzluklar sonucu, KKTC'ye vereceði zararlardan söz edilmemektedir" dedi. olmasýnýn Türkiye'yi de yakýndan ilgilendirdiðini belirten Arýnç, þöyle konuþtu: ''Eðer Güney Kýbrýs Rum Kesimi, bir takým ittifaklar içerisinde böyle bir aramayý yapacaksa Türkiye de bunun karþýlýðýný mutlaka verecektir. Sayýn Baþbakanýmýzýn ifadesiyle bu hafta içerisinde Türkiye de bu çalýþmalara fiilen katýlmýþ olacaktýr. Bu çalýþmalar elbette Deniz Kuvvetlerimiz, Hava Kuvvetlerimiz tarafýndan da desteklenmiþ olacaktýr. Bu bir rest veya blöf deðildir. Bu, Türkiye'nin uluslarasý hukuk içerisindeki haklarýdýr ve imkanlarýdýr. Bunlarý kullanmakta hiçbir þekilde tereddüt etmeyeceðimizi Türkiye de bilsin, bütün dünya da bilsin.'' Arýnç, ayný gazetecinin, ''ABD Dýþiþleri Bakanlýðýnýn, 'Güney Kýbrýs'ýn hakkýdýr' yönündeki açýklamasýný, yani Güney Kýbrýs'a destek vermesini nasýl deðerlendiriyorsunuz'' sorusuna da ''Önemli olan bizim yaptýðýmýzdýr'' karþýlýðýný verdi. Kenan Atakol, raporda ayný þekilde RIXOH Ortak Giriþim Grubunun engin tecrübelerinden söz edildiði ancak raporu hazýrlayanlar gibi Grubun tecrübeleriyle ilgili bilgi olmadýðýný kaydetti. Atakol, projenin 3-5 gün içinde Lefke'den Karpaz'a kaydýrýlmasý için ne olduðu sorusunu yönelterek, bunun aslýnda açýk bir aldatmaca olduðunu savunarak, "Lefke bölgesi için ortaya konulan olumsuz görüþler ne kadar geçerli ise, bu görüþlerin çok daha fazlasý Karpaz için de geçerlidir" dedi. KKTC'nin bütün sahilleri bir deðer, bir gelecek olduðunu özellikle Karpaz bölgesinin korunmasý gereken paha biçilmez bir varlýk olarak deðerlendirilmesi gerektiðini ifade eden Atakol, bu yerlerin böyle projelerle kirletilmesinin geleceðin yok edilmesi anlamýna geldiðini kaydetti. Bu tür projelere proje demenin mümkün olmadýðýný savunan Atakol, tartýþýlan projenin derhal reddedilmesi gerektiðini söyledi. Kenan Atakol, KKTC'nin küçük bir turizm ülkesi olduðunu, ekonomisinin lokomotifinin turizm olduðunu yineleyerek, bunun dýþýnda formüller aramanýn ülkenin geleceðini köreltmek olduðunu kaydetti. GÜNLÜK "TÜRKÝYE NASIL ÝÞÝN ÝÇÝNDEN ÇIKACAK BÝLMÝYORUM" "Münhasýr ekonomik bölge"nin tarifi, BM Deniz Hukuku Sözleþmesi'nde yapýlmýþ. Türkiye, bu sözleþmeye ve kurumlarýna taraf deðil. Bu kurumlar arasýnda "Uluslararasý Deniz Hukuku Mahkemesi" de var. Bahçeþehir Üniversitesi AB Bölüm Baþkaný Dr. Cengiz Aktar'ýn söylediði gibi "Sözleþmenin tarafý olmadýðý için Türkiye'nin bu mahkemeye gitmesi söz konusu deðil." Aktar þöyle devam ediyor: "Sözleþmeyi imzalamýþ olsaydý dahi sorun vardý. Türkiye; Kuzey Kýbrýs'ýn haklarýný koruyorum, diyor. Bunu muhtemelen Zürih ve Londra anlaþmalarýna dayandýrýyor, garantör devlet olarak. Ama Türkiye Kuzey Kýbrýs'ýn deðil, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantörü. Halbuki, KKTC adýndaki kimsenin tanýmadýðý bir ülkenin haklarýný savunmak üzere uluslararasý arenaya çýkýyor. Hukuken adým atmasý mümkün deðil. Dolayýsýyla ne kalýyor geriye? Donanma. Böyle bir çýkmaz içinde Türkiye. Açýkçasý, nasýl iþin içinden çýkacak, bilemiyorum. Silaha baþvurmaktan baþka ne yapacak? Öyle bir durumda da muazzam bir tepkiyle karþýlaþýr, çünkü hiçbir hukuki dayanaðý yok." LEFKE'DEN MAÐUSA'YA Biz petrol aramýyoruz denizde... Petrol dolum tesisini nereye kuracaðýmýzý tartýþýp duruyoruz. Lefkeliler kurtuldu, þimdi Maðusalýlar baðýrýp çaðýrýyor. Lefke'de olmazsa Maðusa'da mý olur? RAPOR Ticaret Odasý 4 konuda rapor sunmuþ Beþir Atalay'a... Emekliliðinde Kýbrýs'ta rahat etmek isterse, bunu da iyi okumalý! KESKÝN SÝRKE Keskin sirke küpüne zarar verirmiþ... Yalan... Eðer öyle olsaydý, þimdi bundan en büyük zararý Bülent Bey görürdü... TÜRKÝYE VE ÝSRAÝL Ahmet Davutoðlu Hillary Clinton ile Türkiye-Ýsrail iliþkilerini görüþmüþ... Demek ABD'nin Ýsrail'i terbiye edeceðini sananlar var hala Türkiye'de... Ahmet Bey keþke bir de Filistin'i Türkiye'nin tanýyýp tanýmayacaðýndan bahsetseydi bize... Bakalým ABD tanýmazken o tanýyabilecek mi? BATSIN BU DÜNYA Atý alan Akdeniz'i geçti... Bize de kýyýda durup "Batsýn bu dünya" naðmelerini söylemek kaldý! Týrnak... "Tek adamlýktan öteye gidemeyen, siyaset üretiminde aciz kalmýþ, liderlik sorunu yaþayan parti, seçilmiþ kabinesinin itibarýný eski liderine karþý da koruyamýyor. Partisinden sýyrýlýp kendini temizleyen lider ise, o güven alanýnda ipleri eline alarak, aslýnda UBP'de yaptýðýný yapýyor. Tek adamlýk üzerinden yola çýkýp, bir yerde 'de-facto bir Baþkanlýk' sistemi çalýþtýrýyor." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Daha düne kadar 'yýl sonuna kadar çözüm' þarkýlarý söyleniyordu. Þimdi savaþ marþlarý çalýnýyor. Müzakere masasýnýn etrafýnda toplaþan ve gülücükler eþliðinde 'barýþ için gayret ediyoruz' diyenler birdenbire ortalýðý toza dumana kattýlar." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Karþýmýza akademisyeninden tutun da gazetecisi, politikacýsý, kahvecisine kadar envai çeiþidinden yorumcu çýktý ve çýkmaya da devam ediyor. Neymiþ efendim, bu konu yüzünden Akdeniz'de savaþ tamtamlarý çalýnýyormuþ, Türkiye bunu Rumlarýn ve Ýsrail'in yanýna býrakmazmýþ, donanma hazýrmýþ ve müdahale edecekmiþ, savaþ çýkmasý an meselesiymiþ...miþ, miþ, miþ..." Ediz TUNCEL (Star) Günün Kahramaný BÜLENT ARINÇ Doðalgaz ve petrol konusunda baþlangýçta söylediðini yapmayan ve "donanmamýz denize iner" diye hava atmasýna raðmen ABD'nin freni ile yerinden kýpýrdayamayan Türkiye'de hükümet, sanki de aþaðýlýk kompleksini tatmin etmek için demeç üstüne demeç veriyor. En keskin demeçlerden biri de Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'tan geldi dün. Türkiye'nin Rumlara mutlaka arama karþýlýðýný vereceðini söyleyen Arýnç, önümüzdeki hafta kendilerinin de denizde aramalara çýkacaklarýný ve bu çalýþmalara deniz ve hava kuvvetlerinin de destek vereceðini söyleyerek, "Bu bir rest veya blöf deðildir" dedi. Bu satýrlarý yazdýðýmýz sýralarda Erdoðan Amerika'da Obama'dan destek almaya çalýþýyordu... Alýr mý dersiniz?

7 21 Eylül 2011 Çarþamba 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ DOÐU AKDENÝZ'ÝN KORSANI... Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kýta sahanlýðý alanýnda ilan ettiði ve parsellere böldüðü Münhasýr Ekonomik Bölge'nin 12. inci parselinin adý, Afrodit Ýsrail kýyýlarýnda Mary- B ismi verilen bölgede de çalýþmalar yapan ABD'li þirketin Afrodit'te oluþturduðu Platform'un kýsa adý Homeros, esasý Homer Ferrington... Hidrokarbon yataklarýný saptama araþtýrmalarýna Homeros Platform'da geçen gün baþladý Nobel Enerji. Genelde Doðu Akdeniz'in bu bölgesi Ýsrail'in zengin gaz rezervleri bulduðu 'Leviathan Havzasý' nýn yaný baþýnda. Tahminlere göre üç buçuk trilyon metreküp doðal gaz, 1.7 milyar varil petrol var 12'inci parsel yataðýnda... Platform'un üzerinde Ýsrail'in insansýz uçaklarý (Heron'lar) uçmakta, Ýsrail donanmasýna ait gemiler Platform'un güvenliðini saðlamakta çalýþmalar devam ederken Ankara sondaj çalýþmalarýnýn iki gün ertelendiðini yayarken ortalýða ve kafalarý bulandýrýrken, Doðu Akdeniz sularýnýn 80 metre derinliðine inildi bile (2 bin 300 metreye kadar inilecek) ve yetmiþ-üç günde çalýþmalarýn tamamlanacaðý söylenmekte Türkiye'nin tehdit ve santajla önlemeye çalýþtýðý, önleyebileceðini sandýðý olayýn özeti ve son gelinen noktasý iþte budur sayýn okuyucular. * Savaþ tamtamlarý çalmak, savaþ çýðýrtkanlýðý yapmak için Ankara'nýn hiçbir hukuki dayanaðý yoktu Ortaðý olduðumuz Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliðine tecavüzdü tutumu Ve ne yazýk Kýbrýs Türklerinin sandýktan çýkardýðý iktidar ve muhalefet partileri tecavüzcünün, Doðu Akdeniz korsanýnýn kuyruðuna takýlmaktan utanç duymadý Siyasi kurumlarýnýn, Meclis'inin þahsýnda ise Kýbrýs Türkleri yalnýz býraktý adasýný, yalnýz býraktý ortaðý olduðu Cumhuriyeti Korsanýn insafýna terk etti Ve kendisine uluslararasý kamuoyunun hangi gözle baktýðýný, bakacaðýný bir an olsun ellerini baþýnýn arasýna alýp düþünmedi Yalanlara, hamaset edebiyatýna kolayca kapýldý Nasýl bir toplum haline geldik kýsacasý ey ahali da içimizden bir sivil toplum örgütü dahi çýkýp ne iktidarý, ne muhalefet partilerimizi ciddi þekilde uyarmadý? Olaylar geliþirken hani meclis tartýþmasý, demedi... Hani irademiz diye sormadý... * Geçen hafta KKTC devletinin yetkisiz kiþileri Ankara'ya uçmuþtu ve görüþmüþlerdi Mutabakata varmýþlardý KKTC'nin kýta sahanlýðýnda onlarda doðal gaz ve petrol arayacaklardý Ankara'yla birlikte! BM toplantýlarýna katýlmak üzere New York'a uçmadan önce hava alanýnda yaptýðý açýklamada mutabakatý teyit etti Erdoðan 'KKTC ile adým attýk, bu hafta içinde Münhasýr Ekonomik Bölgemiz içinde çalýþmalara baþlayacaðýz. Ama bu Münhasýr Ekonomik Bölge tartýþmalýdýr ha, biz adým atmamalarýný kendilerine söylemiþtik!' dedi. Bu nasýl konuþma? Hangi Münhasýr Ekonomik Bölge'mizden bahsediyor TC Baþbakaný? Yok öyle þey, inanmayýn! 'Ýnananýn da ' derdi eskiler! Sonra TC'nin Hidrokarbon yataklarýný saptama araþtýrmalarý yapacak teknolojisi mi var Allah aþkýna! * Korsanlýða gerek kalmayacaktý þayet karþý tarafla otursak ve doðal gaz ve petrol getirilerinden payýmýzýn geleceði hakkýnda giriþimlerde bulunsaydýk. Tarihin daha gerilerine gidersek; korsanlýða hiç gerek kalmayacaktý þayet cumhuriyetteki 'veto' hakkýmýzý çöpe atmasaydýk! ODTÜ'DE YENÝ YIL- Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampüsü (ODTÜ KKK)'de Akademik Yýlý, Pazartesi ile Cuma günü arasýnda düzenlenen "Oryantasyon Günleri" programýyla baþladý. Üniversite'nin Kurumsal Ýletiþim Müdürlüðü'nden yapýlana açýklamaya göre, Oryantasyon Günlerinde yeni gelen öðrencilere ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsü'nde üniversite ve düzenlenen gezilerle bölge ve KKTC tanýtýlýyor. Açýklamada, Oryantasyon Günleri, Fikri Karayel'in konser verdiði ilk gecede okula yeni gelen öðrencilerin eðlenmesini de saðladýðý ifade edildi. Yol bilgi tabelalarý yenilenecek Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, baþkanlýðýnda toplanan Trafik ve Ulaþtýrma Hizmetleri Komisyonu'nun ürettiði kararlar çerçevesinde 2011 yýlý bitmeden "Oto Yol Devriye Projesi"nin devreye gireceðini kaydetti. Çavuþoðlu, bu kapsamda polisin vereceði teknik bilgiler ýþýðýnda toplam 8 araç alýnacaðýný, personelin de sadece oto yol devriyesi olarak çalýþacaðýný belirterek, Avrupa ve dünya ülkelerinde bulunan devriyedeki amacýn vatandaþlarýn can ve mal güvenliðini korumak, yollardaki özgüvenini artýrmak Öðrenci taþýmacýlýðý görüþmeleri olumsuz KKTC Hizmet Sendikasý (Hizmet-Sen), öðrenci taþýmacýlýðý ücretlerinin devlet tarafýndan karþýlanmasý için yapýlan görüþmeler olumsuz olarak sonuçlandýðýný iddia etti ve hükümeti eleþtirdi. Hizmet-Sen, yaptýðý yazýlý açýklamada, "ekoomik krizin bütün sektörleri etkilediði ve geniþ halk kitlelerini fakirliðe ittiði bu günlerde BAF'TAKÝ TEAKVANDO ÞAMPÝYONASI ÝÇÝN... Türk sporcular Ercan'dan gelmek istedi 6-9 Ekim tarihlerinde Baf'ta yapýlacak olan Avrupa Gençler Tekvando Þampiyonasý'na katýlacak Türk sporcularýn, "Kýbrýs'a Ercan Havalimaný üzerinden gelmeye yöneldikleri" ifade edildi. Politis gazetesi; "Türk Sporcular Ercan'dan Gelmek Ýstediler" baþlýklý haberinde, Türk sporculardan oluþan heyetin, yaklaþýk bir aydýr Kýbrýs'a nasýl gelecekleriyle ilgili olarak net bilgiler vermediklerini ve müsabakalarla ilgili organizasyon komitesini yanýltmaya çalýþtýklarýný ileri sürdü. Gazete, organizasyon komitesinin, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'yla iþbirliði içerisinde; öncelikle Türk sporculardan oluþan heyetin planlamalarýnýn kabul edilmemesi, genel olarak da organizasyonun zarar görmemesi için KONSTANTÝNOS YORGACÝS LEFKOÞA RUM BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI Rum iþadamý Konstantinos Yorgacis'in, Aralýk ayýnda yapýlacak olan yerel seçimlerde Lefkoþa Rum Belediye Baþkanlýðý için baðýmsýz olarak koyacaðý adaylýðýný bugün açýklamasýnýn beklendiði belirtildi. Alithia gazetesi, DÝSÝ - DÝKO ve EVRO.KO partilerinin Yorgacis'in Sondajda ilk örnek 2,5 ayda alýnacak Rum Hükümeti Sözcü Vekili Hristos Hristofidis, "Noble Energy" þirketinin çalýþmalarýyla, Güney Kýbrýs'ýn ileri sürdüðü "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"ndeki sondaj çalýþmalarýnýn devam ettiðini ve örnek alýmýnýn ilk safhasýnýn yaklaþýk 2 buçuk ay içerisinde tamamlanmasýnýn beklendiðini olduðunu söyledi. Geçen hafta yapýlan toplantýda gündeme gelen oto yol devriye projesinin bu yýl sonuna kadar hayata geçirilmesini istediklerini ifade eden Çavuþoðlu, bu çerçevede polisin vereceði teknik bilgiler kapsamýnda özellikli 8 araç alýnacaðýný, alýnacak personelin ise sadece bu görevde bulunacaðýný kaydetti. Trafik ve ulaþýmda bir diðer sýkýntý olan bilgilendirici tabela eksikliðinin de giderilmesi için çalýþmalar yaptýklarýný ve bu yönde ihale yapýldýðýný ifade eden Çavuþoðlu, yakýnda yeni tabelalarýn da hizmete gireceðini kaydetti. hükümetin öðrenci kiralarýný ödememe kararý almasý ülke yaþamýmýza yýkým getirecektir" dedi ve hükümetin, kararýný gözden geçirmesini istedi. Açýklamada, "Hizmet-Sen, bu konuda baþta kar-iþ olmak üzere öðrenciler ve ailelerinin yapacaðý her türlü eyleme destek verecektir" de denildi. gerekli faaliyetlerde bulunduklarýný ekledi. Gazeteye göre, Baf Belediyesi Spor ve Gençlik Komitesi Baþkaný, ayný zamanda müsabakalarla ilgili organizasyon komitesi baþkan yardýmcýsý Panikos Haralambus ise açýklamasýnda, "böyle bir konunun ortaya çýktýðýný teyit etse de, þu an kapanmýþ olarak addedildiðini" kaydetti. Baf Belediyesi'nin; Rum Tekvando Federasyonu ve Avrupa Tekvando Birliði'yle iþbirliði içerisinde düzenlediði Avrupa Gençler Tekvando Þampiyonasý'nýn, 2 yýlda bir yapýlmakta olduðu ve sporcunun katýlýmýyla þampiyonada tüm Avrupa'dan ülkenin yer almakta olduðu ifade edildi. adaylýðýný desteklediðini, bununla birlikte KS EDEK partisinin desteðinin de ihtimal dýþý býrakýlmadýðýný yazdý. Politis gazetesi ise, Yorgacis'in adaylýðýný dün sosyal paylaþým sitesi "facebook" aracýlýðýyla ilan ettiðini belirtti. açýkladý. Rum radyosunun haberine göre, Hristofidis, ilk safhayý araþtýrma ve analiz olmak üzere, birkaç ay sürecek olan ikinci bir safhanýn takip edeceðini ve bu safhanýn da tamamlanmasýyla, yataklarýn kalitesi ve büyüklüðüne iliþkin net bir görüntü elde edeceklerini söyledi. AÇIKLAMA Gazetemizin Alo Afrika köþesinde 19 Eylül 2011 tarihinde yapýlan þikayet yazýsýna Royal Casino Personel Müdür Mehmet Özdoðaç'tan açýklama ve yatýrýmlarýn yapýldýðýna dair sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý yatýrým belgelerini gösteren çek fotokopileri gönderildi. Mehmet Özdoðaç, casino sahibi ve müdürünün çalýþanlarýn sosyal haklarýný bir tamam gününde yatýrýlmasý talimatýný verdiðini ve o günden bu yana da yatýrýmlarýn bir tamam yapýldýðýný belirtti... "Ýsmim Mehmet Özdoðaç. Royal Casino'dan arýyorum. Personel müdürüyüm Eylül tarihinde Gör Duy Konuþ köþesinde yayýnlanan 'Royal Casino'nun köleleri' baþlýklý þikayet yazýsý bir hayal ürünüdür. Bu þikayette bulunan þahýs, her kim ise aslýnda bizleri karalamak ve kötülemek için bunu yapmýþtýr. Maliyeye vergisini, yatýrýmlarýný yapan ender iþletmelerden birisi de Royal Casino'dur. Royal Casino çalýþanlarýnýn sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý yatýrýmlarý bir tamam yapýlmaktadýr. Dediðim gibi ender iþletmelerden birisiyiz. Keþke bu yazýyý yazmadan önce bizi de aramýþ olsaydýnýz. Sizi bu konuda aydýnlatabilirdik. Hem siz zor duruma düþmez ve yanýlmazdýnýz, hem de biz zor duruma düþmez ve baþkalarýnýn aðzýna sakýz olmazdýk. Dediðim gibi casinonun sahibi ve müdürü burada personelden sorumlu olanlarýn söylediklerinin bir tamam yerine getirilmesine çalýþmaktadýrlar. Uzun sözün kýsasý burada, yani casinomuzda kurallara uygun olan herþey yapýlmaktadýr. Bilhassa ihtiyat sandýðý ve sosyal sigorta yatýrýmlarý, vergiler bir tamam ve zamanýnda halledilmektedir. Casinonun sahibi ve müdürü ilk günden sosyal haklarýn yatýrýlmasýnýn talimatýný verdikleri için, burada herþey zamanýnda ve muntazaman yapýlmaktadýr. Bu da çalýþanlarýmýza verdiðimiz deðerden kaynaklanmaktadýr... Bu açýklamamýzýn 19 Eylül 2011 tarihli Afrika gazetesinin Gör Duy Konuþ köþesinde yayýnlanmasýný rica ederim." BOÐAZ PÝKNÝK ALANININ DURUMU... Turgay Azizoðlu isimli rehber vatandaþýmýz, beþ otobüsle gittikleri Boðaz Piknik alanýnýn içler acýsý durumundan þikayetçi oldu... Telefonla yaptýðý þikayet þöyle: "Benim ismim Turgay Azizoðlu... Rehberim... Geçen gün Boðaz Piknik alanýndaydýk. Ýçler acýsý bir durumla karþýlaþtýk. Etraf pislikten geçilmiyor, etraf çörçöp dolu. Birileri de bu yýl turizm yýlý olacak diyorlar ve ülkemize turist çaðýrýyorlar. Bu alanla hangi belediye ilgileniyor bilemem. Boðaz Piknik alanýna tam beþ otobüs gittik. Eðlenemeden, pisliklerin arasýnda daha fazla oturmamak için oradan ayrýldýk. Boðaz Piknik alanýna gidenler de, orayý temiz tutmasý gerekenler de temizliðe önem göstermiyorlar.." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR GAZ VERENLERÝN ÇOK OLSUN TÜRKÝYE Bizim Mandra Tatil sona erer ve mandra okullarý öðretim yýlýna her yýlki gibi yine sorunlarla baþlar. Okullarýn tamirat ve tadilâtlarý bitmemiþ, öðretmen eksikliklerinden alt yapý ve donaným eksikliklerine kadar yýðýnla sorunu öðretmen ve öðrenciler karþýlarýnda bulmuþlardýr. Bu durum her yýl olduðu gibi öðretmen sendikalarýnýn tepki ve protestolarýyla karþýlanýrken, sokaktaki adam "Camilere ve gezip tozmalara buluyorlar ama okullara bulamýyorlar" diye acý ve kahýrla söylenir.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3567 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EVKAFIN SU MESELESÝNE BENZEDÝ. 2. Eylemde izinsiz ses yükseltici cihaz kullanmýþlar diye, Maðusa Kaymakamlýðý öðrenciler hakkýnda soruþturma baþlatmýþ... Ýlahi Kaymakam, Mustafa Kemal sesini yükseltmek için padiþahtan izin mi almýþtý?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti

Zürih korkusu Görüþmelerden bir sonuç alýnmadýðý takdirde Rum tarafýnýn Kýbrýs Cumhuriyeti Eski Romalýlar barýþ, demokrasi ve insan haklarý götürdüklerine inanýrlardý zaptettikleri ülkelere... Þimdi de ayný þeyi Amerika yapýyor. Biz kurtarýcýlarýmýzý gördük, görecek Libyalýlar da! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Eylül 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3548 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Talat'a göre, Eroðlu çözüm istemiyormuþ ve bunun için de öncü bir rol oynamýyormuþ. Talat, "O zaman çözüm meselesi beytambal gibi ortada kalýyor" dedi. Beytambalýn ne olduðunu anladýnýz deðil mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden! Ömer Kalyoncu bir kerecik tehdit yeyince mi anladý bu memlekette mafya olduðunu? Bugüne dek sayýsýz tehdit alan 'Afrika'nýn 6 ayda iki kere kurþlunlandýðýndan da haberi yok mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3667 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3667 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ankara'yý ziyaret edip dönen CTP yetkililerine bakýlýrsa, AKP hükümeti Derviþ Eroðlu'nun arkasýnda durmuyormuþ... Ýyi ya, arkasýnda durmasý çok sakýncalý deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4216 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4216 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kavun karpuzdan çok vaad var bu mevsim... Ýftar sofralarýnda önce vaad, sonra zeytin... "Sandýk namustur" diyenlerin aðzýndan bal akar... Karpuzu kessek kabak, sandýðý açsak kelek çýkar!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3566 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SONDAJI ERTELEME Bir kere daha anladýk iþte... Hakimiyet kayýtsýz þartsýz milletin olabilirdi, eðer direksiyon baþýnda olanlar direksiyon hakimiyetini bu kadar kaybetmeseydi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut

PETROL DEDÝKODULARI... Yalçýn Okut Derviþ Eroðlu "Nüfusumuz 1 milyon deðil" dedi. Ama Galatasaray Türkiye'de þampiyon olunca Kýbrýs'ta ortalýk kaynadý... Çetinkaya kupayý alýnca neden kimseden ses seda çýkmýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mart 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4461 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Daha önce 7 Mart'ta akacaðý söylenen su için Büyükelçi Akça þimdi yeni bir tarih verdi: 20 Temmuz! Çok isabetli... Kýrk yýl önce 20 Temmuz'da kan akmýþtý, þimdi varsýn su aksýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk 2012 Salý YIL: 11 SAYI: 3998 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYANIN BATMASINI BEKLERKEN "Herþeyi Türkiye yapar" diyenler yanlýþ yoldaymýþ Talat'a göre... Yeni ekonomik program bugün imzalanýyor Ankara'da... "Herþeyi Türkiye yapmaz" diyenlere helal olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý

Avustralya da. Yoðun bakýmda olan Ahmet Bekar kurtarýlamadý Ýþte bakýn, bu öneriye hükümet hayýr demez herhalde... Güneydeki mallarýný satanlarýn kuzeydeki eþdeðer koçanlarý iptal edilsin... Oldu mu ya Mamalý? Hükümete verilir mi böyle bir mamma! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3494 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TEMMUZ ÝMAMI DA ÇILDIRTTI... UBP Genel Sekreteri Ertuðrul Hasipoðlu'na göre TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý 'politikacý' deðilmiþ. Ya siz nesiniz Ertuðrul Bey? Politikacý mýsýnýz, yoksa politik acý mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kamil Hür'ün Kýbrýs Cumhuriyeti eylemine saldýrý...

Kamil Hür'ün Kýbrýs Cumhuriyeti eylemine saldýrý... Duydun mu ey ahali? Kýb-Tek kamu kurumlarýndaki alacaklarýný toplayamadýðý için elektriðe zam yapacakmýþ!.. Devlet borcunu ödemiyorsa vatandaþýn günahý ne bre efendiler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4099 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÞÝMDÝ MÝ ÖÐRENDÝNÝZ BEYLER, GÜNAYDIN!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4099 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÞÝMDÝ MÝ ÖÐRENDÝNÝZ BEYLER, GÜNAYDIN! Sýnýrlarda Türk askeri, gece kulüplerinde ise Moldovalý dilberler... Emniyet de, namus da tamam! Ne yapalým þimdi? 40 bin asker bizi halletmediyse, yatýp kalkýp o þahane dilberlere mi dua edelim? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI Doðalgaz ve petrol gelirinden payýmýz ayrýlsýn ve bütünlüklü çözümden sonra bize teslim edilsin! Biz de Maraþ'ý bütünlüklü çözümden sonraya býraktýðýmýza göre, adil deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı