ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3561 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3561 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Güneydeki petrol ve doðalgaz sondaj faaliyetlerini izlemek için KKTC'de bir 'Ýzleme Komitesi' oluþturulmuþ... Bir de uzun menzilli dürbün almayý sakýn unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3561 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KEÞKE BÝRAZ DA AKIL VERSEYDÝ l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... DOÐU AKDENÝZ'ÝN KORSANI... Niyazi Ökten Gazetecilerin (!) Gazetesi ve Koop Merkez Bankasý (2) Özgün Kutalmýþ UZAKTAN BAKAN YÝNE KIBRIS TÜRKÜ OLACAK Erdoðan Baybars Ne ABD Ne Ýsrail Ne AKP Yalçýn Okut NE VURDU, NE ASTI, NE KESTÝ Mehmet Levent Rum tarafý sondaj yaparken, Türkiye de atýp tutmaya devam ediyor... Rum tarafý sondaj yaparken, Türkiye de atýp tutmaya devam ediyor... Blöf deðilmiþ Tayyip Erdoðan dan sonra Bülent Arýnç da çok iddialý konuþtu. Türkiye nin de önümüzdeki hafta denizde aramalara baþlayacaðýný söyleyen Arýnç, Bu çalýþmalar elbette deniz ve hava kuvvetlerimiz tarafýndan desteklenmiþ olacaktýr. Bu bir rest veya blöf deðildir dedi... n ABD nin Güney Kýbrýs a desteði konusunda sorulan soruya yanýt vermekten ýsrarla kaçýnan Arýnç, Türkiye nin uluslararasý haklarýný kullanmakta hiçbir þekilde tereddüt etmeyeceðini belirtti ve Bunu Türkiye de bilsin, bütün dünya da bilsin diye konuþtu... n TC Enerji Bakaný Taner Yýldýz, Petrol aranacak bölge tam olarak neresi? sorusuna verdiði yanýtta, Antalya açýkarýnda dedi... n Güneydeki sondaj faaliyetlerini izlemek üzere KKTC de Ömer Köseoðlu baþkanlýðýnda bir Ýzleme Komitesi kuruldu... n Askeri tehdidini ileri götüremeyen Türkiye AB yi iliþkilerini kesmekle, BM yi ise Kýbrýs müzakerelerini dondurmakla tehdit etmeye baþladý... n Ýç sayfalarýmýzda KKTC DE BÝR ÝLK Böbrek Üstü Bezi ndeki tümör, Laparoskopik yöntemle alýndý n 3. sayfada

2 MÝLYONLAR HAVAYA UÇTU Rum polisinin, Yunanistan'da oynanan þikeli maçlarla ilgili olduðu düþünülen milyonlarca Euro'nun, bazý "Kýbrýslý" kiþilerin banka hesaplarýnda bulunuyorken çekildiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde, üç hesapta bulunan büyük miktardaki paranýn çekildiðinin polis tarafýndan tespit edildiðini kaydetti. 951 SÜRÜCÜYE CEZA Polis tarafýndan Eylül tarihleri arasýnda ülke genelinde yapýlan rutin trafik kontrollerinde, 5 bin 488 araç sürücüsü kontrol edildi; 951'ine ceza yazýldý. Öte yandan, geçen bir haftalýk süreçte toplam 57 adet trafik kazasý meydana geldi. Kazalarda 8 kiþi yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, trafik kontrollerinde araç sürücülerinin 262'si süratli, 8'i tehlikeli,17'si dikkatsiz, 81'si seyrüsefer ruhsatsýz, 9'u sürüþ ehliyetsiz, 14'ü alkollü, 37'si emniyet kemersiz, 10'u muayenesiz, 12'si sigortasýz veya kapsamý dýþýnda, 21'i "A" yol kullanma izinsiz, 18'i "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmaktan, 103'ü seyir halinde cep telefonu ile konuþmaktan, 85'i trafik levha ve iþaretlerine, 17'si trafik ýþýklarýna uymamaktan, 1'i tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmaktan, 1'i koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmaktan ve 255'i de diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. KUMAR Girne'de faaliyet gösteren Girne Halk Evi spor kulübü lokali içerisinde polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumar oynayan dört kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis Basýn Subaylýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, önceki akþam sýralarýnda meydana gelen olayda aralarýnda lokal iþletmecisinin de olduðu K.Ö.(E-35), F.Ç.(E-47), F.A.(E-51) ve M.G.(E-55)'nün, "pokerize" diye bilinen kumar oyununu, para ve fiþ karþýlýðýnda oynadýklarý tespit edildi. MÝNARELÝKÖY'DE ELEKTRÝK AKIMI HIRSIZLIÐI Minareliköy'de, Ý.U. (E-34)'ya ait evde yapýlan kontrolde, Ý.U.'nun kanunsuz elektrik akýmý alarak hýrsýzlýk yaptýðý tespit edildi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki sabah tespit edilen hýrsýzlýkla ilgili olarak Ý.U. tutuklandý. Þener LEVENT Açý Sevgili dostum Spiros Hacýgrigoriu'nun evinde konuktum dün... Yýllar sonra ayný verandada... Kendisiyle ilgili yazdýðým yazýdan çok duygulanmýþ... -Çok telefon aldým, dedi... Strovolo'daki evi cennet bahçesi gibi... Hele boyu boyumuzu aþan bir kaktüs türü var ki, fotoðrafýný çekmekten kendimi alamadým. Ýki salýncaðýn kurulu olduðu yemyeþil çimleri yaþama zevki veriyor insana yýl önce de bu bahçedeydim bir gece iþte yaþýndaki Spiros o gece nerede oturduðumu bile hatýrlýyor. -Ýþte tam burada oturmuþtun, diyor... Çalýþma odasýndaki bir duvarý boydan boya bir kütüphane... Ve bol bol tablosu da var... Arkadaþýmýz Ümit Ýnatçý ile Mehmet Ulubatlý'nýn tablolarý da bunlar arasýnda... Hacýgrigoriu bugün Ledra Palace'ta yapacaðý konuþmanýn yazýlý metnini de gösterdi Ýbrahim Aziz'le bana... Ledra'daki toplantý siyasi partiler toplantýsý... EDÝ partisinden temsilci olarak katýlýyor bu toplantýlara... Rahmetli Özker Özgür'ün giriþimiyle baþlamýþ bu etkinlikler... Slovakya Büyükelçiliði sürdürüyor o zamandan beri... -Ama buluþup konuþmaktan ve tartýþmaktan baþka iþe yaramadý, dedim... -Biz seninle bunca zamandýr mücadele ediyoruz da bir iþe yaradý mý, diye karþýlýk verdi... KEÞKE BÝRAZ DA AKIL VERSEYDÝ -Mücadele etmeseydik herþey daha kötü olmaz mýydý, dedim ben de... Ve bir de örnek verdim: -Mesela ben þimdi, þu doðalgaz ve petrol yüzünden bir çatýþma çýkarsa, kimsenin mevziye gitmemesi ve boþu boþuna ölmemesi için çaðrý yapýyorum... Daha önce halký savaþa gitmemeye teþvik edenler de yoktu... Kýbrýs'ta ölenler ya boþ idealler, ya da baþkalarýnýn kirli stratejik çýkarlarý uðruna ölmediler mi? Ledra Palace'ta bugünkü siyasi partiler toplantýsýnda Spiros Hacýgrigoriu'nun yapacaðý konuþmada vurguladýðý þu: -Tanrý ve Allah (ikisini ayýrýyor birbirinden) bize bir nimet vermiþ burada, ama keþke biraz da akýl verseydi... Nimet dediði doðalgaz ve petrol... Ama bizde bunu zenginliðe ve barýþa çevirecek bir akýl yok! Akýl denizaltýnda deðil ki dalýp çýkarasýn... Kaldý ki bizim memleketimizde de maþallah herkes kendi aklýndan memnun... Ne demiþler? Aklý pazara çýkarmýþlar, ama herkes gidip yine kendi aklýný satýn almýþ Yerolakko göçmeni Spiros Hacýgrigoriu, köyünün hasretini hiçbir zaman atamamýþ içinden... Bilirsiniz... Birleþmiþ Milletler'e de baþvurmuþtu, kuzeydeki yönetime de... Öldüðünde köyüne gömülmek için izin versinler diye kendisine... Dün onu da sordum Spiros'a: -Ýzin verdiler mi? Henüz vermemiþler... Üç ay olmuþ, yanýt alamamýþ hiçbirinden... Bekliyor hala... Taþýnmaz Mal Komisyonu'na baþvurmamýþ hiç gerçi, ama tarafsýz kiþilere bir deðerlendirme yaptýrmýþ köydeki mallarý için... -Dönümü 5 bin sterlin, demiþler ona... Ayrýca komisyona giderse, bu rakamýn da altýnda bir rakam olurmuþ teklif edecekleri... Bir balýk lokantasýna oturduk dün Strovolo'da... Spiros, Ýbrahim ve ben... Balýk mezeleri nefisti... Andreas Paraskos da gelecekti ama gelemedi... Ýsrail Büyükelçisi ile söyleþisi varmýþ... Bundan böyle Ýsrail'i de anacaðýz hep Kýbrýs sorununda... Bir 'aþýkýmýz' daha olmuþ yani... Ve Afrodit'le baþlamýþ üstelik iþe... Afrodit'e paçayý kaptýran bir daha kolay kolay kurtulamaz elinden... 'Chanel' deðil, petrol tüter çünkü... Spiros Hacýgrigoriu'nun sevimli eþi vedalaþýrken birer poþet de üzüm doldurdu bize verandadaki talvardan... Verigo cinsinden... Üzüm de üzümmüþ ha... Boþuna dememiþ Ýngiliz 'very good' diye tadýna bakýnca... DEÐÝRMENLÝK'TE BÝR KÖPEÐÝN KAFASI KOPARILARAK ÖLDÜRÜLDÜ Sevimli Dostlar Derneði, Deðirmenlik'te bir taþocaðýnda 2 aylýk bir köpeðin kafasýnýn koparýlarak öldürülmesini "vahþet" diye niteleyerek kýnadý ve faillerinin yakalanýp þiddetle cezalandýrýlmasýný istedi. Dernek baþkaný Oya Demirsöz, TAK'a yaptýðý açýklamada, 2 aylýk bir köpeðin vahþice öldürüldüðü haberini okuduðunda kanlarýnýn donduðunu ifade ederek, buna anlam veremediðini ve bunu bir insanýn yapmýþ olduðuna inanmak istemediðini söyledi. Demirsöz, "Bizler bu kadar mý vahþi yaratýklar olduk? O yavrunun hayatýna son verme hakký kimseye verilmemiþtir. Tanrý'nýn verdiði bir caný kim alabilir?" diye sordu. Katillerin etrafta dolaþmasýnýn düþündürücü olduðunu belirten Demirsöz, vahþeti kýnadýklarýný ve polisi göreve davet ettiklerini vurguladý. Çiziktirdi KTÖS: ÝLKOKULLARDA 115 ÖÐRETMEN EKSÝK Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), sendikanýn yaptýðý çalýþma doðrultusunda bugün itibarý ile KKTC ilkokullarýnda 115 tane öðretmenin eksik olduðunun tespit edildiðini açýkladý. KTÖS Örgütlenme Sekreteri Burak Maviþ, yaptýðý yazýlý açýklamada, Eðitim Bakanlýðý ile yürütülen çalýþmalar olmasýna raðmen, bin 353 kiþilik öðretmen kadrosunun artýrýlmamasý nedeni ile sorunlarýn çözülemez bir yumak haline dönüþtüðünü savundu. Kamu atamasý ile 115 eksik öðretmenin ancak 60 tanesinin giderilebileceðine dikkat çeken Maviþ, meclisin acil olarak öðretmen kadrolarýnýn artýrýlmasý için düzenleme yapmasý gerektiðini belirtti. Özellikle Karpaz bölgesinde öðretmen eksikliklerinin had safhada olduðunu savunan Maviþ, Yeþilköyde 6, Polatpaþa Ýlkokulunda 6, Dipkarpaz'da 9, 23 Nisan Ýlkokulu'nda 5 öðretmen eksikliði bulunduðunu vurguladý. Kamu sýnavýnýn ve terfi sýnavlarýnýn gecikmesine, bir de geçici öðretmenlerin sýnavýnýn gecikmesi ve öðrenci nüfusunun artmasýnýn eklenmesiyle okullardaki eðitim faaliyetlerinin kaosa dönüþtüðünü ileri süren Maviþ, "Okul aile birliklerinin sorumluluk alýp, bu konudaki seslerini yükseltmeleri, eðitim için hayati önem taþýmaktadýr" dedi. Eðitim Bakanlýðý'nýn kadrolarýn artýrýlmasý ile ilgili samimiyet ortaya koymasýný beklediklerini belirten Maviþ, "KTÖS, dialog çerçevesinde sorunlarý çözmeye çalýþýrken, demokratik eylem hakkýný da saklý tutmaktadýr" ifadesini kullandý.

3 AFRÝKA dan mektup... BU SONDAJLA TÜRKÝYE'NÝN GÜÇLÜ DEVLET ÝMAjI DA YIKILDI Gazetenin son rötuþlarýný yaptýðýmýz þu sýralarda, Recep Tayyip Erdoðan Amerika'da Obama ile görüþüyordu... Bölgemizde meydana gelen deðiþikliklerden sonra, her zamankinden farklý bir görüþme bu... Ýçeriði tam olarak basýna yansýr mý? Sanmayýz... Ama yine de taraflarýn yapacaklarý açýklamalardan vaziyet belli olacak... Çok kritik konular olmalý masada... En baþta Türkiye-Ýsrail iliþkileri... Arap aleminde meydana gelen büyük deðiþiklikler... Ve nihayet Akdeniz'deki petrol... Ancak Filistin meselesi var bir de... Filistin tanýnma talep ediyor dünyadan... Ve çok yakýnda BM'de gündeme gelecek... Filistin'i tanýmayý þimdiden reddeden Amerika'nýn ardýndan Türkiye ne yapacak? Amerika'nýn reddetmesine raðmen tanýmayý göze alýr mý? Pek kolay deðil herhalde... En çok yapabileceði çekimser kalmak belki... Ancak Erdoðan'ýn Arap alemi içindeki liderlik iddiasýný oldukça etkileyebilecek olan bir durum... Hem Gazze'ye yardým için bu kadar çýrpýnýp duracaksýn, hem de Filistin Devleti'ni tanýmayacaksýn... Olmaz... ABD ile iliþkilerinde baðýmsýz hareket etme lüksü olmayan Türkiye önümüzdeki günlerde bu konuda sýkýþacak... Týpký doðalgaz ve petrolde olduðu gibi... O kadar atýp tuttu... Ama hepsi de boþ çýktý... Ve þimdi de kapýldýðý kompleksi tatmin etmek istercesine baþka havalar çalýyor... Yok petrol arayacakmýþ o da... Yok deniz ve hava kuvvetleri harekete geçecekmiþ... Yok bilmem ne... Sanki Amerika'dan izin koparmadan kýpýrdayabilir yerinden... AKP'nin þahinlerinden Bülent Arýnç, "Blöf yapmýyoruz" diyor... Oysa en büyük blöfü birkaç gün önce Egemen Baðýþ'tan gördük... Ne demiþti aslan: "Donanmamýz denize iner, donanmamýz bunun için var"... Denizde sondaj baþlar baþlamaz vuracaktý hesapta... Ýþte kazý baþladý... Madem vuracaktý, o halde neden vurmadý? Amerika bubasý "otur oturduðun yerde kuzum" mu dedi? Doðrusunu isterseniz, AKP'nin son zamanlarda dünyaya yutturmaya çalýþtýðý 'güçlü devlet' imajý Akdeniz'deki bu sondajla yerle bir oldu... Lafla güçlü devlet olunmadýðý bir kez daha çýktý ortaya... Filistin'in tanýnma meselesi ile daha da anlaþýlacak... * Ýþin kötüsü, yanlýþ politikalarýnýn peþinden bizi de sürüklüyor AKP... Rum tarafýna askeri tehditler savuracaðýna, bizim petrol ve doðalgazdaki haklarýmýzý korumak için diplomatik giriþimler yapsaydý, hem biz kazanýrdýk þimdi, hem de kendi bu kadar kötü duruma düþmezdi... Zayýf Kýbrýslýrumlarýn karþýsýnda güçlü, güçlü Ýsrail ile Amerika'nýn karþýsýnda ise bu kadar güçsüz olduðuna göre, adým atarken iki kere düþünmeliydi... En azýndan Kýbrýs sorununun çözümünde kararlý adýmlar atabilirdi... Onu da yapmadý... Bu gidiþle o da, biz de evdeki bulgurdan da olacaðýz... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE LEFKOÞA'DA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Lefkoþa orta gerilim hatlarýndaki çalýþma nedeniyle Þehit Hüseyin Ruso Caddesinden Kaymaklý Mezarlýðý civarýna kadar olan bölgede bugün saatleri arasýnda elektrik kesintisi yapýlacak. Enerji çalýþmalarýn seyrine göre belirilen saatten önce veya geç verilebileceðinden vatandaþlarýn þebekede her an enerji varmýþ gibi hareket edilmesi istendi. KKTC'DE ÝLK KEZ... Böbrek Üstü Bezi ndeki tümör, Laparoskopik yöntemle alýndý Saðlýk Bakanlýðý, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi hekimlerinin, takým çalýþmasý þeklinde gerçekleþtirdiði bir operasyonla, KKTC'de ilk kez Laparoskopik (delik usulü) yöntemle, 33 yaþýndaki bir kadýn hastanýn, Böbrek Üstü Bezi'ndeki tümör baþarýlý bir þekilde alýndý. Bakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nden yapýlan açýklamaya göre, 33 yaþýndaki kadýn hasta, sol böbrek bezinde geliþen tümör nedeniyle, aþýrý hormon salýnýmýna baðlý olarak, kan þekerinde yükselme, tansiyon yüksekliði, aþýrý kilolanma, anormal derecede yaðlanma ve karýn derisinde mor çizgiler oluþmasý þikayetleriyle hastaneye baþ vurdu. Yapýlan tetkiklerden sonra, Cushing Sendromu teþhisi konan hastaya, daha önceleri olduðu gibi açýk cerrahi yöntemle deðil, Laparoskopik yöntemle müdahale edildi. KÜÇÜK: "LAPAROSKOPÝK YÖNTEM ÖN PLANDA TUTULUYOR" Yapýlan operasyonla ilgili olarak Bakanlýk Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'ne konuþan Cerrahi Servisi Klinik Þefi Dr. Turgut Küçük, böylesi vakalarda artýk Laparoskopik yöntemlerin ön planda tutulduðunu kaydetti. Benzeri vakalara daha önce açýk cerrahi yöntemiyle müdahale edildiðini söyleyen Dr. Turgut Küçük, dünyadaki geliþmelere paralel olarak artýk Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi'nde Laparoskopik yöntemin ön planda tutulduðunu belirtti. Açýklamasýnda, gerçekleþtirilen operasyonun, Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Hekimleri'nin takým çalýþmasýna iyi bir örnek teþkil ettiðini vurgulayan Küçük, "KKTC'de ilk kez LEFKELÝLER PROJENÝN ÝPTALÝNDEN MEMNUN Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Lefke'ye akaryakýt yükleme boþaltma limaný yapýlmayacak olmasýný memnuniyetle karþýladý Lefke'ye akaryakýt yükleme boþaltma limaný yapýlmasý tartýþmalarýnýn son bulmasýyla Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, baþta Baþbakan Ýrsen Küçük, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý ile tüm ilgili Laparoskopik yöntemle böbrek üstü bezindeki tümör baþarýyla alýndý. Bu ameliyat tamamýyla, Devlet Hastanemizin bünyesinde bulunan Kýbrýslý Hekimlerin bilgi ve tecrübesiyle yapýldý" dedi. SAÐLIK HÝZMETLERÝNE GÜVENÝN... KKTC halkýna bir de çaðrýda bulunan Dr. Turgut Küçük, "Ülkedeki hekim ve saðlýk hizmetlerine güvenin" dedi. Operasyonu yapan hekimlerin, alanlarýnda baþarýlý hekimler olduðunu da ifade eden taraftara teþekkür etti. Açýklamada, "Turizm, Eðitim, Tarým, Marina, Liman ve benzeri temiz yatýrýmlar için Lefke Yöresi Sivil Toplum Örgütleri olarak her türlü iþbirliði ve katkýyý koymaya hazýr olduðumuzu da vurgularýz" dendi. Söz konu projenin Çevre Etki Deðerlendirme Raporunda Lefke'ye inþa edilmesi uygun bulunmamýþtý. Küçük, önümüzdeki dönemlerde Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Cerrahi Servisi'nde benzeri operasyonlarý gerçekleþtirmeye devam edeceklerini söyledi. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Cerrahi Kliniði Þefi Op. Dr. Turgut Küçük önderliðinde yapýlan operasyonda Op. Dr. Mustafa Kalfaoðlu, Op. Dr. Hasan Hansel, Op. Dr. Burak Kavuklu, Op. Dr. Hüseyin Kebapçýoðlu ve Anastezi Uzmaný Dr. Sevgi Sezenler yer aldý. PETROL TESÝSÝNÝN MAÐUSA'YA AKTARILMASINA TEPKÝ YEÞÝL MAÐUSA DERNEÐÝ PETROL DOLUM TESÝSÝ ÝNÞAATININ GAZÝMAÐUSA BÖLGESÝNE YAPILMASI KARARININ GÖZDEN GEÇÝRÝLMESÝNÝ ÝSTEDÝ Yeþil Maðusa Derneði, çevre kirliði ve olasý deprem riski nedeniyle Lefke bölgesinden Gazimaðusa bölgesine kaydýrýlan petrol dolum tesisi yapýlmasý karýnýn yeniden gözden geçirilmesini istedi. Dernek Baþkaný Umut Altunç, dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Gazimaðusa'nýn halen çevre sorunlarý yaþadýðýna iþaret ederek, bu sorunlar varken bölgeye petrol dolum tesisi inþa edilmesinin varolan sorunlara yeni sorunlar ekleyeceðini ifade etti. Altunç, petrol tesislerinin Amerika Birleþik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliði (AB) ülkelerinde çeþitli çevre felaketlerine neden olduðunu anlatarak, projenin insan ve çevre saðlýðý dikkate alýnarak yeniden gözden geçirilmesini istedi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Efelik de sonunda ayaða düþtü böyle Kasýmpaþa havasýyla olmuyor ki bu iþler Döndüler þimdi sanki kývýran bir zenneye Efelik dediðin temiz yürek ve mertlik ister Kalay ZARLARI HÝLELÝ BÝR KUMARIN BAHÝS KONUSU Güney Kýbrýs'ýn doðalgaz sondajýna baþlamasý ve Türkiye hükümetinin tepkisi uluslararasý medyada, "Ankara askeri eylemle tehdit ediyor", "Türkiye meydan okuyor", "Türkiye, tehdidini yerine getirirse Rumlar direnir" gibi yorumlarla yansýyor. Hepsi de "haydi Türkiye ileri" havasýnda. ABD'nin en çok satan gazetesi Wall Street Journal ise "Türkiye Bahisleri Yükseltiyor" baþlýðýný kullanmýþ Ki, bu da, Kýbrýs üzerinden baþlayan yeni bir kumarýn hazýrlýklarýný iþaret ediyor. Türkiye, zarlarý hileli bu kumarda bahisleri yükseltirken kumar masasýna kimleri koyuyor sanýyorsunuz? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BÝR YANLIÞLIKLA YIKILAN HAYALLER... Deðiþen hiçbir þey yok dünle bugün arasýnda... Siyaseti ayný, ekonomisi ayný sonrasý yüksek tahsile gidenleri, Denktaþ, "Bu memleketin çobana da çiftçiye de ihtiyacý var" diyerek engellemeye çalýþýrdý. Korkusu, memleket meselelerine bakýþ açýlarý deðiþenlerin "milli dava"ya zarar vermeleriydi! Neyse... Buralarda temelde deðiþen pek bir þey yok dedik ya... Durup dururken aklýma gelmedi bunlarý yazmak. Öðretmen adaylarýnýn, bir gazetede yayýnlanan söyleþilerini okudum... Ardýndan da "Alo Afrika" köþesine gönderilen benzer bir þikayet yazýsý vardý... Bu yazýyý yazmamýn sebebi oldular... Ne deðiþti dünden bugüne ki Kamu Hizmeti Komisyonu'nda da deðiþsin... Teknolojik aletler dýþýnda! Yýllar önce Kamu Hizmeti'nde imtihana baþvurmuþtum... Önce yazýlý imtihan yaptýlar... Ardýndan da kompozisyon imtihanýna aldýlar bizi... Ýmtihanlar belirli okullarda yapýlmaktaydý... Sigara içmek de serbestti o zaman... Önce cevap kaðýtlarýný daðýttýlar, iþaretli köþesine ismimizi yazdýk... Ardýnda da soru kaðýtlarý verildi... Ýmtihan, Anayasa ve Kamu Görevlileri Yasasý ile ansiklopedik bilgi dedikleri üç bölümden oluþuyordu. Ansiklopedik bilgi denilen sorulara takýlmýþtým. Kýbrýs'ýn kuzeyinde kalan ve 1974'ten sonra deðiþtirilen bazý köylerin yeni isimlerini yazmamýz gerekirdi... Bunlardan bir tanesi Petre idi... Bize komþu bir köy olduðu için biliyordum yeni ismini... Tabelasý peþinen yazýlmýþtý zaten... Hatýrladýklarým arasýnda Trapeza vardý... Aigialousa, Trikomo ve Dikomo... Bu kadar deðil, daha fazlaydý tabii... Bunlarda takýldým... Ýmtihan gözetmenlerinden birisi yanýma yaklaþtý... Cevap kaðýdýma baktý... -Takýldýn galiba, dedi... -Evet, dedim... Cevap kaðýdýndaki soyadýmý okumuþ olmalý... -Osman Tabak neyin oluyor, diye sordu. -Babam, dedim. Cebinden çýkardýðý Benson paketinden bir sigara uzattý... Bir tane de kendisi aldý. Onun sigarasýný da, bana verdiði sigarayý da çakmaðýmla ben yaktým. Eliyle iþaret etti... Trikomo Yeni Ýskele'dir... Dikomo Dikmen... Geriye kalanlarý da söyledi... Yazdým ve teþekkür ettim... -Babana çok selam söyle... Bana çok yardýmý dokunmuþtu... -Kim diyeyim... Adýný da söyledi ama þimdi unuttum... Köye gider gitmez ilk iþim bizim pedere bunu söylemek oldu... Kendisine selam göndereni tanýmýyordu... Yardým etmiþliði de olamazdý zaten... Bir bilmece olarak kaldý bu konu. Zaman sonra Fuar Restorant'ta karþýlaþtýðýmýzda yanýna gidip önce kendimi tanýttým, sonra da babamýn kendisini hatýrlayamadýðýný söyledim. -Olamaz, dedi, daha geçen akþam burada buluþtuk... -Buraya gelmesi mümkün deðil, hele akþamlarý... -Sen Gönyeli Belediye Baþkaný Osman Tabak'ýn oðlu deðil misin? Ýmtihaný geçemezsem Lichtenstein'a gitmeyi planlýyordum... Hayaller bile kurmaya baþlamýþtým... Bu yanlýþlýkla yýkýldý... Genç öðretmenlere yapýlan haksýzlýklar da umarým onlarýn daha büyük iþlere yelken açmalarýný saðlar... Ticaret Odasý'ndan Atalay'a rapor n "TÜRKÝYE'YLE TÝCARÝ ÝLÝÞKÝLERÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ; KONUT SEKTÖRÜNÜN YENÝDEN CANLANDIRILMASI VE TC PÝYASASINA AÇILMASI; REKABET EDEBÝLÝRLÝÐÝN ARTIRILMASI VE FÝNANSMAN ERÝÞÝMÝNÝN KOLAYLAÞTIRILMASI" KONULARINI ÝÇEREN RAPORDA SAPTAMA VE ÖNERÝLERE YER VERÝLDÝ Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), KKTC'de ekonomi ve ticaretin ana sorunlarýyla ilgili saptamalar ve öneriler içeren geniþ bir rapor hazýrlayarak, Türkiye'nin Kýbrýs Ýþlerinden de Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'a sundu. Ticaret Odasý, Atalay'la geçen cuma yaptýðý görüþmede 4 konuda rapor sunduðunu bildirdi. Oda'nýn "Türkiye'yle ticari iliþkilerin geliþtirilmesi", "KKTC konut sektörünü yeniden canlandýrmak ve özellikle Türkiye piyasasýna açmak için alýnabilecek önlemler", "Rekabet edebilirliðin artýrýlmasý" ve "Finansmana eriþimin kolaylaþtýrýlmasý" konularýndaki görüþ ve önerilerini içeren raporlar, basýna da açýklandý. SAÐLIK BELGELERÝ Ticaret Odasý'nýn Türkiye'yle ticari iliþkilerin geliþtirilmesi ve Türkiye'ye mal ihracatýyla ilgili raporunda, "KKTC'nin hem Türkiye'ye hem de Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere ihraç ettiði baþlýca ürünler arasýnda yer alan tarým ve gýda sanayi ürünlerinde KKTC saðlýk belgelerinin Türkiye limanlarýna giriþte kabul edilmemesi ve tekrardan incelemeye alýnmasýnýn ihracatçýnýn maliyetlerini artýrdýðý gibi bazý durumlarda teslimatlarýn da öngörülen zamanlarda gerçekleþmesini engellediði ve ihracatçýlarý zor durumda býraktýðý" belirtildi. NELER YAPILMALI? Gerek Türkiye'ye gerekse Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere yapýlan ihracatlarda analiz ücretlerinin küçük partilere bölünmesinin de maliyetleri yükselttiði ifade edilen raporda, alýnmasý istenen önlemler þöyle sýralandý: "KKTC Devlet Laboratuarý'nýn akreditasyonu için baþlatýlan çalýþmalarýn en kýsa sürede tamamlanmasý; KKTC ile TC arasýnda 2 Temmuz 2005 tarihinde imzalanan Gýda ve Tarým Ürünleri Dýþ Ticaretinde Gýda Kontrol ve Laboratuarlar Ýþbirliði Protokolü'ne göre patates ve narenciye ürünlerinin Türkiye'ye ihracatýnda KKTC Devlet Laboratuarý'nýn yapacaðý pestisit (protokol kapsamýnda yer alan pestisitler için) analiz raporlarýnýn Türk Gýda Mevzuatý'na uygun olmasý ve saðlýk sertifikasý ekinde yer almasý durumunda, Türkiye'de yeniden analiz yapýlmayacaðý belirtilmektedir. Bu protokolün etkin olarak çalýþtýrýlmasý; Nematot gibi bitki hastalýklarý için analizler Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde yapýlamamaktadýr. Bu konuda gerekli teknik ve fiziki altyapýnýn geliþtirilmesi için gerekli katkýnýn yapýlmasý; ürün analiz maliyetlerin düþürülmesi ve sürelerin kýsaltýlmasý için gerekli düzenlemelerin yapýlmasý; tarým ürünleri ihracatýnda standart uyumunun saðlanmasý ve KKTC'de zirai karantina vb. denetimlerin yapýlmasýna iliþkin yasal prosedürün oluþturulmasý çalýþmalarýnýn tamamlanmasý; ürün standartlarýna uygunluðun, uyumun ve bu ürünlerin ihracatýnýn denetimine iliþkin yasal prosedürlerin düzenlenmesine yönelik çalýþmalarýnýn tamamlanmasý; KKTC yetkililerinin (ilgili kamu ve sivil toplum) Türkiye'deki prosedür ve mevzuatlar hakkýnda düzenli olarak bilgilendirilmesi; ihracatçýlara yönelik ihraç edilecek ürüne göre alýnmasý gerekli belgeler, yapýlmasý gerekli iþlemler, gümrük iþlemleri aþamalarý vb. konularý kapsayacak bilgilendirici dokümanlar hazýrlanmasý, bunlarýn elektronik ortamda da sunulmasý ve düzenli olarak güncellenmesi." POTANSÝYEL ÜRÜNLER DE EKLENSÝN Ticaret Odasý'nýn raporunda, Kýyý Ticareti Antlaþmasý kapsamýnda yer almamasýna raðmen Türkiye pazarýna ihraç edilebilme potansiyeli olan ürünler bulunduðu ifade edilerek, iþlenmiþ et ürünleri ve meyve suyu gibi ürünlerin de eklenmesiyle anlaþmanýn kapsamýnýn ihracat potansiyeli olan ürünleri kapsayacak þekilde geniþletilmesi istendi. RAKI KKTC'den Türkiye'ye raký ihracatý yapýlmasýna iliþkin mevzuatta deðiþiklik yapýlmasý gerektiði de belirtilen raporda, "Bu doðrultuda Türk Gýda Kodeksi'nin 2005/11 sayýlý Tebliði Madde6 (2). fýkrasýnda yer alan üretim yeri tanýmlamasýnda tadilat yapýlarak "Türkiye" yanýnda "KKTC"nin de ilave edilmesi ile TC'ye raký satýþý için fýrsat saðlanmýþ olacaktýr" denildi. KARGO TAÞIMACILIÐI Türkiye'den KKTC'ye ticari veya gayrý ticari nitelikteki eþyalarýn kargoyla gelebildiði halde evrak, dosya, kitap gibi küçük paket ve poþetler dýþýndaki gönderilerin KKTC'den Türkiye'ye gönderilemediði ifade edilen yazýda, þu talepler yer aldý: "Özellikle ticari nitelikte olup Türkiye'den ithal edilen ancak evsafýna uygun olmayan ve geri gönderilmek istenen emtialarýn (mini bilgisayar ve elektronik cihaz gibi) Türkiye'ye ihracat öncesi gönderilmek istenen numunelerin ve küçük yedek parçalarýn kargo taþýmacýlýðý ile Türkiye'ye gönderilememesi, KKTC firmalarýnýn hizmet kalitesi ve etkinliðini olumsuz yönde etkilerken, maliyetlerini de artýrmaktadýr. Önerimiz, Türkiye ve KKTC arasýndaki kargo taþýmacýlýðýnýn mütekabiliyet esasý temelinde karþýlýklý olarak gerçekleþmesi için gerekli düzenlemelerin yapýlmasýdýr." Üçüncü ülkelerden ve AB ülkelerinden Ercan ve Gazimaðusa'ya gönderilen mallarýn Türkiye gümrüklerinde iþleme tabi tutulduðu ve gümrükleme muamelesi gördüðü belirtilen raporda, bunun maliyetleri artýrýp gecikmelere yol açtýðý anlatýldý ve bu mallarýn gümrük muamele iþlemlerine tabi olmadan varýþ adresine ulaþmasý için gerekli düzenlemelerin yapýlmasý istendi. ÇÝFTE KDV UYGULAMASI Türkiye'den yapýlan ithalatlarda Türkiye'deki bazý firmalar ihracatçý olmadýðý için KDV'siz fatura kesemediði belirtilen raporda, 3065 sayýlý yasa ile yurtdýþýna KDV'siz kesilen fatura çýkýþ limanlarý listesine Taþucu ve Mersin limanlarýnýn da eklenerek ve sadece üretim yapan firmalarýn deðil, ticaret yapan firmalarýn da kabul görmesinin saðlanmasý talep edildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent NE VURDU, NE ASTI, NE KESTÝ "Baþlama" dedi... "Baþlarsan vururum, asarým, keserim" tehditlerine kadar vardýrdý iþi. Ama kimse kulak asmadý bunlarýn hiçbirine. Ve plânlanan tarihten bir hafta önce "Homeros" sondaja baþladý. Herkes nefesini tutmuþ, korku ve endiþe içinde asýp kesme operasyonunun baþlamasýný beklerken... Türkiye ne vurdu, ne astý, ne de kesti! Bunlarýn yerine, saðduyu ile hareket edeceðini açýkladý sadece! Yani ilk baþtan yapmasý gerekeni, blöfü tutmayýp da sondaj baþlayýnca yaptý. Kuþkusuz bu bir geri adým olmasýna raðmen, akýl yoluna bir dönüþ olabileceði yorumlarý da yapýldý siyasi çevrelerde. Ancak ilerleyen saatlerde yapýlan açýklamalar, Türkiye'nin hâlâ saðduyudan ve akýlcý davranýþtan uzak olduðunu gösteriyor. Örneðin KKTC ile kýta sahanlýðý anlaþmasý imzalamasý akýlcý bir davranýþ deðildir. Neden derseniz... KKTC dünyada hiçbir ülkenin tanýmadýðý, uluslararasý hukukun dýþýnda korsan bir "devlet" olduðu için, böyle bir anlaþmanýn hiçbir hukuki geçerliliði yoktur. Yani ölü bir doðum olacaðý açýktýr böyle bir anlaþmanýn. Ve bunu kaba kuvvetle hayata geçirmeye kalkýþmak da korsanlýktýr. Þimdi ne diyorlar? Böyle bir "anlaþmaya" dayanarak, önümüzdeki hafta içinde Türkiye Kýbrýs'ýn denizlerinde petrol aramaya baþlayacakmýþ! Alýn size bir fevri açýklama daha! Dilin kemiði yok... Üstelik Türk böyle açýklamalara bayýlýr! Damar damar coþar ya o asil kan... Yeter... Arkasý gelmese de olur! Asarým, keserim, vururum dediniz... Asýp kesip vuramadýnýz! Þimdi ayný fevri davranýþla, "Önümüzdeki hafta biz de petrol aramaya baþlayacaðýz" diyorsunuz. Bir günde karar verip, üç-beþ gün içinde bir petrol sondajýný baþlatmak, dünyanýn en geliþmiþ teknolojilerinin bile harcý deðil. Yani açýkçasý bu da bir kuru sýký tehdit olarak kalmaya mahkûm. Ha, bizim iç piyasamýz bunu da yutar diyorsanýz o baþka mesele... Ama nereye kadar? Diyeceðim þu ki... Nasýl bir mecraya sürükleneceði önceden belli olmayan fevri hareket ve davranýþlarýn, bunlarý sergileyenlere hiçbir yararý olmaz. Hele Türkiye'ninki gibi hiçbir hukuki dayanaðý yoksa ve dünyadan hiçbir destek görmemiþse, zafiyetten ve prestij kaybýndan baþka hiçbir þey getirmez. Yapamayacaðýný bile bile yapacaðým diye efelenmek ise ne devlet idaresi, ne de devlet adamlýðý ciddiyetiyle baðdaþmaz. Türkiye'nin içinde debelendiði durumun fotoðrafý budur iþte. Oysa ta baþtan, horozlanma siyaseti yerine, gerçekten saðduyu ile hareket edip, elde edilecek petrol ve doðal gaz gelirinden, Kýbrýslýtürklerin hakký olan payýn uluslararasý hukukun güvencesi altýnda ayrýlýp, çözümden sonra kendilerine verilmesini talep etmiþ olsaydý, Rum tarafý dahil, dünyada hiçbir ülke buna hayýr diyemeyecekti. Türkiye'nin bu son derece adil ve hukuki yolu deneyecek yerde, tehdit dolu savaþ tamtamlarý çalmasý, hele hele yapamayacaðýný bildiði halde bunlarý kuru sýký atmasý, önümüzdeki günlerde gerçek rengini ortaya koyacaktýr.

5 21 Eylül 2011 Çarþamba 5 Þaziye nin Görüþü: *Bakan Çavuþoðlu, müteahhit Arýklý'ya ceza ve tazminat davasý açmýþ. - Hepsi yalan, bu sahi! * CTP milletvekili Kalyoncu "ne günlere kaldýk" diye yakýnýyormuþ. - Bir çuval inciri berbat edenler bile, memleketin bu durumunu konuþacak hale gelmiþse, anlayýn artýk periþanlýðýmýzý. * Eroðlu, görüþmelerin hükümetler arasýnda deðil, toplumlar arasýnda yapýldýðýný daha yeni yeni öðrenmiþ. - Bilmemek deðil öðrenmemek ayýptý. Kutlamaya deðer. Ýstedikten sonra, insan her yaþta öðrenebiliyormuþ. * CTP milletvekili Soyer "hükümet Aðustos böceði gibi ötüyor" demiþ. - Tanýmlama ve teþbih çok yerinde Ama muhalefetin de bal yaptýðýný görmedik doðrusu. * TDP milletvekili Hüseyin Angolemli "Ben bile geçinemiyorum" demiþ. - Bu hükümete bir mesaj mý acaba? Bir de bakarsýnýz milletvekili maaþlarýna zam yapýlmýþ. * Türkiye savaþ çýðýrtkanlýðý yapmýþ. - Çýkarýn yahu þu at gözlüklerini artýk. Ne bekliyordunuz yani.. Alan da giden! * Ayhan Arýklý isimli müteahhit bazý inþaatlarýný hali arazilere yapmýþ. - Bu memleketin bu kadar sahipsiz olduðuna inanabiliyor musunuz? Lanet olsun böyle baþýboþluða, böyle denetimsizliðe demekten baþka ne gelir ki elden. Erdoðan Baybars Yapýlan istihdamlardan sonra kamunun daha da þiþtiðinden bahsediliyor Yok ablam! Buna þiþme denmez Kamudan umut kesin artýk. Doðrudan obez oldu. Uzaktan bakan yine Kýbrýs Türkü olacak Bugüne kadar ülkemizde birçok platform kuruldu. Ama, kaç tane kurulduysa, bir o kadarý da çöktü, yýkýldý. Kalanlar da sallantýda Ha yýkýldý, ha yýkýlacaklar Ne acýdýr ki, bugüne kadar kurduðumuz hiçbir platform iþe yaramadý, sonuç alýnamadý. Çok büyük umutlarla kurulan platformlar bile büyük hayal kýrýklýklarý yaþattý. Platformlar yabancýmýz deðil! Ülkemiz gündemini her zaman meþgul etti bu platform hikayeleri. Ve þimdi yine, platform ile yatýp, platform ile kalkýyoruz. Platform hareket etti. Platform yerine ulaþtý.. Platform sabitlendi Platformda sondaj çalýþmalarý baþladý. Bu süreçleri bir bir büyük heyecanlar içinde yaþadýk ve bekledik ki, denizin ortasýndan azgýn bir köpek balýðý gibi Türkiye fýrlasýn ve platformu geri döndürsün. Umduðumuz daðlara kar yaðdý. Türkiye tekere çomak sokamadý. Bir de baktýk ki, sabahleyin mahallenin kabadayýsý gibi davranan Türkiye, akþama sessizce yerine oturdu. Aslýnda çook da iyi yaptý. Kimsenin iþine yaramaz çatýþma Hiçbir sorunu çözmez. Türkiye'nin bu sert çýkýþý, çeþitli çevrelerce yadýrgandý! Yok yok Kim olsa seyirci kalmaz, bu kadar tepkiyi gösterir, diþlerini gýcýrdatýrdý. Türkiye baktý gördü ki Rum pabuç býrakmýyor, en akýllýca olaný yaptý: "Ben de arayacaðým" dedi çýktý ortaya. Ben derim ki, þimdi çýkardýðý tüm bu patýrdý gürültünün nedeni, "madem sen aran ben de arayacam" diyebilmek içindi. Muradýna da erdi. Bugün deðilse yarýn aramaya baþladýðýnda, kimse çýkýp da "ne aran?" diyemeyecek. Ve olan, yine uzaktan bakacak olan Kýbrýs Türküne olacak. BÖYLE BÝR ANDI KARI KOCA AYNI SEPETTE Kapýnýn önüne konan KTHY çalýþanlarý arasýnda 9 çift var. Þirket batýrýlýnca, iþsiz kalmýþlar. Bir insanýn, bir ailenin baþýna gelebilecek en büyük olumsuzluklardan ve talihsizliklerden biridir bu durum. Allah kimsenin baþýna vermesin. Çok zordur. Bu, madalyonun bir yüzü. Diðer yüzü daha ilginç.. Ýþsizliðin kol gezdiði bir ülkede, bir kamu kuruluþunun, hem karýyý, hem kocayý iþe almasý ne kadar doðru acaba? Nasýl olup da iþe girmiþlerdi? Torpil falan var mýydý? Yanlýþ istihdam politikasý deðil mi bu? Sorularý uzatabiliriz de kimseye bir faydasý yok.. Umarýz bu örnek uyarýcý olur da, karý koca ayný sepete girmez/alýnmaz/sokulmaz bundan sonra! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Sevimli Maliye Bakanýmýz Tatar iyi ve sýhhattedir inþallah Dün gazetede inceleme fotoðraflarýný göremeyince merak ettik doðrusu.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu AKDENÝZ'Ý KÝRLETMEYELÝM... (Ýstanbul)- "En deðerli þey zamandýr" deseler de saðlýk onun da önüne geçmeli Çünkü insan bir defa doðar, bir defa yaþar ve bir defa ölür. Bunlarýn tekrarý yoktur. Etrafýmýz deniz... Hem de en güzeli, Akdeniz. Ýndin mi sahiline ucu bucaðý yok gibi gelir. Dalarsýn sevgilinin ýlýk kucaðýna dalar gibi Kucaklar seni özlemle dolu bir kalp gibi. Çýkmak istemezsin o sevdadan. Ve her gittiðin yere onu da götürürsün. Çünkü o bir sevgilidir Bir sevgili. Tek bir damlasý bile deler geçer yürekleri, gözyaþlarýnýn. Kýyamazsýnýz zerresine Ancak. Yabancýlar, yabancý bir yar diye senin baktýðýn gibi bakmazlar ona. Ve gözlerinin yaþýna bakmadan kirletirler, menfaatleri için. Dünyaya güzelliðini anlatarak bitiremediðimiz Kýbrýs'ýn etrafýnda büyük ülkeler servet tespit ederek paylaþým savaþýna girdiler. Servet çýkarsa ki çýkacak Yeter ki denizin altýndan dolarlar aksýn onlarýn ceplerine oluk oluk Denizin dibi çamur olsa ne olur Balýk nesli tükense Yosunlar katilleþse ne olur. Onlar nasýlsa yabancýlar ve servet bitince gidecekler. Aynen CMC'nin, maden bitince pisliðini býrakarak çekip gittiði gibi de pisliklerini býrakarak. "Kýbrýslýtürkler için oradayým çýkmam" diyor Türkiye liderleri. Sonra "sizin için fedakarlýk yaptým" dediði bizlere, "besleme" yakýþtýrmasýnda bulunurlar. Ama madeni görünce 180 derece dönüþle, bizleri yeniden hatýrlayýp, denizin dibine delik açmak için dünyanýn gözünde yasallýk kazanabilmek adýna, göstermelik bir anlaþma düzenlemek için boynumuza sarýlýrlar. Ve biz de Kýbrýslýlar olarak bu menfaat oyununu yuttuk. Öyle mi? Þimdi askeri güç eþliðinde araþtýrmalara baþlayacakmýþ Türkiye Beraber yürüdüðüm arkadaþým bile þaþtý bu iþe.. -Türkiye de denizde delik açacakmýþ duydun mu, diye sordu dün. -Evet, deyince de anýnda.. -Hakký var mý, dedi. -Öyle sanýyor, dedim 1974 süreci olmasa. Kýbrýslýlar Anglo-Amerikan oyununa gelip, iki toplum diye ayrýlmasa Ayrýlanlar birbirlerini düþman görmese. Birbirlerine saldýrmasa. Camileri, kiliseleri bombalamasa, düþmanlýðý körüklemek adýna. En basitinden kavga etmeseler. Birlik olsalar yani ve NATO'yu askeriyle, topu tüfeði ile Kýbrýs'ý ikiye bölüp oturtmasa... Bugün etrafýmýzdaki petrol için Türkiye gibi ülkeler devreye girip, "Ben de delik açacaðým" diyebilir miydi? Peki öyle durumda delik açmaya hakký yoksa, nasýl olur da garantörlükten baþka hakký olmayan Türkiye bizleri bahane ederek "Benim de hakkým var", diyebilir? En iyisi Zor da olsa eskisi gibi yine birlik olmak. Ve Kýbrýslýlar olarak, "Ýnsan bir defa doðar, bir defa yaþar ve bir defa ölür" diyerek... Eskiden huzurlu olan adamýzý, çevre temizliði ve sessizliði ile yeniden huzura kavuþturmak. Çünkü ne bizim gidecek baþka yerimiz, ne de kirlenirse bir daha sevgili gibi koynuna girebileceðimiz Akdeniz'imiz olacak. Özetle, para için, baþkalarýnýn menfaati için, Akdeniz'in kirletilmesine izin vermeyelim. DOÐALGAZ VE PETROL Arýnç: Blöf yapmýyoruz n ''EÐER GÜNEY KIBRIS RUM KESÝMÝ, BÝR TAKIM ÝTTÝFAKLAR ÝÇERÝSÝNDE BÖYLE BÝR ARAMAYI YAPACAKSA TÜRKÝYE DE BUNUN KARÞILIÐINI MUTLAKA VERECEKTÝR. SAYIN BAÞBAKANIMIZIN ÝFADESÝYLE BU HAFTA ÝÇERÝSÝNDE TÜRKÝYE DE BU ÇALIÞMALARA FÝÝLEN KATILMIÞ OLACAKTIR'' n ''BU ÇALIÞMALAR ELBETTE DENÝZ KUVVETLERÝMÝZ, HAVA KUVVETLERÝMÝZ TARAFINDAN DA DESTEKLENMÝÞ OLACAKTIR. BU BÝR REST VEYA BLÖF DEÐÝLDÝR." Türkiye Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Güney Kýbrýs Rum Kesimi'nin Doðu Akdeniz'de arama faaliyetlerine iliþkin, ''Eðer Güney Kýbrýs Rum Kesimi, bir takým ittifaklar içerisinde böyle bir aramayý yapacaksa Türkiye de bunun karþýlýðýný mutlaka verecektir. Sayýn Baþbakanýmýzýn ifadesiyle bu hafta içerisinde Türkiye de bu çalýþmalara fiilen katýlmýþ olacaktýr'' dedi. Arýnç, TRT Avaz stüdyolarýnýn açýlýþý öncesinde gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin, ''Davutoðlu-Clinton görüþmesinin ardýndan ABD Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri, Güney Kýbrýs'ýn Doðu Akdeniz'de arama yapma yetkisinin makul olduðu yönünde bir açýklama yaptýlar. Bu konudaki görüþünüzü öðrenebilir miyiz'' þeklindeki sorusu üzerine Arýnç, dün bunun Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a da sorulduðunu anýmsattý. Kuzey Kýbrýs ile ilgili olarak da Güney Kýbrýs ile ilgili olarak da bir takým petrol arama çalýþmalarýnýn münhasýr ekonomik bölgelerde yapýlacak KADINLAR KONSEYÝ BÝLGÝ ÝSTEDÝ- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Kýbrýs Türk Kadýnlar Konseyi'ni kabul etti. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, kadýnlara ve çocuklara yönelik þiddete karþý tedbirlerin artýrýlmasýný isteyen Birgen, Sosyal Sigortalar Deðiþiklik Tasarýsý ile ilgili bilgi de talep etti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, Kýbrýs Türk Kadýnlar Konseyi'nin her zaman kadýnlara öncülük ettiðini vurgulayarak, bununla gurur duyduðunu ifade etti. Bakanlýk olarak kadýna ve çocuða yönelik þiddet ve çocuk istismarý konularýnda ciddi çalýþmalar yaptýklarýný belirten Bakan Ünverdi, Sosyal Sigortalar Deðiþiklik Tasarýsý ile ilgili bilgi verdi. Petrol dolum tesisi senaryolarý n ÇEKOVA PETROL DOLUM TESÝSÝNÝN GAZÝMAÐUSA BÖLGESÝNE KAYDIRILMASINDAKÝ AMACIN PROJENÝN KAPRAZ'A ÝNÞA EDÝLMESÝNÝN YOLUNUN AÇILMASI OLDUÐUNU ÝLERÝ SÜRDÜ Çevre Koruma Vakfý (ÇEKOVA), Lefke bölgesinde inþa edilmek istenen petrol dolum tesisinin Gazimaðusa bölgesine kaydýrýlmasýndaki amacýn projenin Karpaz bölgesinde inþa edilmesinin yolunu açmak olduðunu ileri sürdü. ÇEKOVA Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Atakol, konuyla ilgili olarak dün yaptýðý yazýlý açýklamada, Lefke projesi için ne söylenmiþse, söylenenlerin Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nin her bölgesi için geçerli olduðunu vurguladý. Atakol, Çevre Etki Deðerlendirme (ÇED) Raporunun þeffaflýktan uzak hazýrlandýðýný, raporu hazýrlayan üç kiþinin sadece isim ve mesleklerinin ortada olduðu, bu insanlarýn uzmanlýk ve bu konudaki deneyimlerinin bilinmediðini savundu. Böyle bir çalýþma grubunda en azýndan uzman bir çevrecinin ve çevre mühendisinin yer almasý gerektiðini ifade eden Atakol, "Raporda, projenin KKTC'ye saðlayacaðý yararlardan söz edilmekte, ancak, olasý olumsuzluklar sonucu, KKTC'ye vereceði zararlardan söz edilmemektedir" dedi. olmasýnýn Türkiye'yi de yakýndan ilgilendirdiðini belirten Arýnç, þöyle konuþtu: ''Eðer Güney Kýbrýs Rum Kesimi, bir takým ittifaklar içerisinde böyle bir aramayý yapacaksa Türkiye de bunun karþýlýðýný mutlaka verecektir. Sayýn Baþbakanýmýzýn ifadesiyle bu hafta içerisinde Türkiye de bu çalýþmalara fiilen katýlmýþ olacaktýr. Bu çalýþmalar elbette Deniz Kuvvetlerimiz, Hava Kuvvetlerimiz tarafýndan da desteklenmiþ olacaktýr. Bu bir rest veya blöf deðildir. Bu, Türkiye'nin uluslarasý hukuk içerisindeki haklarýdýr ve imkanlarýdýr. Bunlarý kullanmakta hiçbir þekilde tereddüt etmeyeceðimizi Türkiye de bilsin, bütün dünya da bilsin.'' Arýnç, ayný gazetecinin, ''ABD Dýþiþleri Bakanlýðýnýn, 'Güney Kýbrýs'ýn hakkýdýr' yönündeki açýklamasýný, yani Güney Kýbrýs'a destek vermesini nasýl deðerlendiriyorsunuz'' sorusuna da ''Önemli olan bizim yaptýðýmýzdýr'' karþýlýðýný verdi. Kenan Atakol, raporda ayný þekilde RIXOH Ortak Giriþim Grubunun engin tecrübelerinden söz edildiði ancak raporu hazýrlayanlar gibi Grubun tecrübeleriyle ilgili bilgi olmadýðýný kaydetti. Atakol, projenin 3-5 gün içinde Lefke'den Karpaz'a kaydýrýlmasý için ne olduðu sorusunu yönelterek, bunun aslýnda açýk bir aldatmaca olduðunu savunarak, "Lefke bölgesi için ortaya konulan olumsuz görüþler ne kadar geçerli ise, bu görüþlerin çok daha fazlasý Karpaz için de geçerlidir" dedi. KKTC'nin bütün sahilleri bir deðer, bir gelecek olduðunu özellikle Karpaz bölgesinin korunmasý gereken paha biçilmez bir varlýk olarak deðerlendirilmesi gerektiðini ifade eden Atakol, bu yerlerin böyle projelerle kirletilmesinin geleceðin yok edilmesi anlamýna geldiðini kaydetti. Bu tür projelere proje demenin mümkün olmadýðýný savunan Atakol, tartýþýlan projenin derhal reddedilmesi gerektiðini söyledi. Kenan Atakol, KKTC'nin küçük bir turizm ülkesi olduðunu, ekonomisinin lokomotifinin turizm olduðunu yineleyerek, bunun dýþýnda formüller aramanýn ülkenin geleceðini köreltmek olduðunu kaydetti. GÜNLÜK "TÜRKÝYE NASIL ÝÞÝN ÝÇÝNDEN ÇIKACAK BÝLMÝYORUM" "Münhasýr ekonomik bölge"nin tarifi, BM Deniz Hukuku Sözleþmesi'nde yapýlmýþ. Türkiye, bu sözleþmeye ve kurumlarýna taraf deðil. Bu kurumlar arasýnda "Uluslararasý Deniz Hukuku Mahkemesi" de var. Bahçeþehir Üniversitesi AB Bölüm Baþkaný Dr. Cengiz Aktar'ýn söylediði gibi "Sözleþmenin tarafý olmadýðý için Türkiye'nin bu mahkemeye gitmesi söz konusu deðil." Aktar þöyle devam ediyor: "Sözleþmeyi imzalamýþ olsaydý dahi sorun vardý. Türkiye; Kuzey Kýbrýs'ýn haklarýný koruyorum, diyor. Bunu muhtemelen Zürih ve Londra anlaþmalarýna dayandýrýyor, garantör devlet olarak. Ama Türkiye Kuzey Kýbrýs'ýn deðil, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantörü. Halbuki, KKTC adýndaki kimsenin tanýmadýðý bir ülkenin haklarýný savunmak üzere uluslararasý arenaya çýkýyor. Hukuken adým atmasý mümkün deðil. Dolayýsýyla ne kalýyor geriye? Donanma. Böyle bir çýkmaz içinde Türkiye. Açýkçasý, nasýl iþin içinden çýkacak, bilemiyorum. Silaha baþvurmaktan baþka ne yapacak? Öyle bir durumda da muazzam bir tepkiyle karþýlaþýr, çünkü hiçbir hukuki dayanaðý yok." LEFKE'DEN MAÐUSA'YA Biz petrol aramýyoruz denizde... Petrol dolum tesisini nereye kuracaðýmýzý tartýþýp duruyoruz. Lefkeliler kurtuldu, þimdi Maðusalýlar baðýrýp çaðýrýyor. Lefke'de olmazsa Maðusa'da mý olur? RAPOR Ticaret Odasý 4 konuda rapor sunmuþ Beþir Atalay'a... Emekliliðinde Kýbrýs'ta rahat etmek isterse, bunu da iyi okumalý! KESKÝN SÝRKE Keskin sirke küpüne zarar verirmiþ... Yalan... Eðer öyle olsaydý, þimdi bundan en büyük zararý Bülent Bey görürdü... TÜRKÝYE VE ÝSRAÝL Ahmet Davutoðlu Hillary Clinton ile Türkiye-Ýsrail iliþkilerini görüþmüþ... Demek ABD'nin Ýsrail'i terbiye edeceðini sananlar var hala Türkiye'de... Ahmet Bey keþke bir de Filistin'i Türkiye'nin tanýyýp tanýmayacaðýndan bahsetseydi bize... Bakalým ABD tanýmazken o tanýyabilecek mi? BATSIN BU DÜNYA Atý alan Akdeniz'i geçti... Bize de kýyýda durup "Batsýn bu dünya" naðmelerini söylemek kaldý! Týrnak... "Tek adamlýktan öteye gidemeyen, siyaset üretiminde aciz kalmýþ, liderlik sorunu yaþayan parti, seçilmiþ kabinesinin itibarýný eski liderine karþý da koruyamýyor. Partisinden sýyrýlýp kendini temizleyen lider ise, o güven alanýnda ipleri eline alarak, aslýnda UBP'de yaptýðýný yapýyor. Tek adamlýk üzerinden yola çýkýp, bir yerde 'de-facto bir Baþkanlýk' sistemi çalýþtýrýyor." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Daha düne kadar 'yýl sonuna kadar çözüm' þarkýlarý söyleniyordu. Þimdi savaþ marþlarý çalýnýyor. Müzakere masasýnýn etrafýnda toplaþan ve gülücükler eþliðinde 'barýþ için gayret ediyoruz' diyenler birdenbire ortalýðý toza dumana kattýlar." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Karþýmýza akademisyeninden tutun da gazetecisi, politikacýsý, kahvecisine kadar envai çeiþidinden yorumcu çýktý ve çýkmaya da devam ediyor. Neymiþ efendim, bu konu yüzünden Akdeniz'de savaþ tamtamlarý çalýnýyormuþ, Türkiye bunu Rumlarýn ve Ýsrail'in yanýna býrakmazmýþ, donanma hazýrmýþ ve müdahale edecekmiþ, savaþ çýkmasý an meselesiymiþ...miþ, miþ, miþ..." Ediz TUNCEL (Star) Günün Kahramaný BÜLENT ARINÇ Doðalgaz ve petrol konusunda baþlangýçta söylediðini yapmayan ve "donanmamýz denize iner" diye hava atmasýna raðmen ABD'nin freni ile yerinden kýpýrdayamayan Türkiye'de hükümet, sanki de aþaðýlýk kompleksini tatmin etmek için demeç üstüne demeç veriyor. En keskin demeçlerden biri de Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'tan geldi dün. Türkiye'nin Rumlara mutlaka arama karþýlýðýný vereceðini söyleyen Arýnç, önümüzdeki hafta kendilerinin de denizde aramalara çýkacaklarýný ve bu çalýþmalara deniz ve hava kuvvetlerinin de destek vereceðini söyleyerek, "Bu bir rest veya blöf deðildir" dedi. Bu satýrlarý yazdýðýmýz sýralarda Erdoðan Amerika'da Obama'dan destek almaya çalýþýyordu... Alýr mý dersiniz?

7 21 Eylül 2011 Çarþamba 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ DOÐU AKDENÝZ'ÝN KORSANI... Kýbrýs Cumhuriyeti'nin kýta sahanlýðý alanýnda ilan ettiði ve parsellere böldüðü Münhasýr Ekonomik Bölge'nin 12. inci parselinin adý, Afrodit Ýsrail kýyýlarýnda Mary- B ismi verilen bölgede de çalýþmalar yapan ABD'li þirketin Afrodit'te oluþturduðu Platform'un kýsa adý Homeros, esasý Homer Ferrington... Hidrokarbon yataklarýný saptama araþtýrmalarýna Homeros Platform'da geçen gün baþladý Nobel Enerji. Genelde Doðu Akdeniz'in bu bölgesi Ýsrail'in zengin gaz rezervleri bulduðu 'Leviathan Havzasý' nýn yaný baþýnda. Tahminlere göre üç buçuk trilyon metreküp doðal gaz, 1.7 milyar varil petrol var 12'inci parsel yataðýnda... Platform'un üzerinde Ýsrail'in insansýz uçaklarý (Heron'lar) uçmakta, Ýsrail donanmasýna ait gemiler Platform'un güvenliðini saðlamakta çalýþmalar devam ederken Ankara sondaj çalýþmalarýnýn iki gün ertelendiðini yayarken ortalýða ve kafalarý bulandýrýrken, Doðu Akdeniz sularýnýn 80 metre derinliðine inildi bile (2 bin 300 metreye kadar inilecek) ve yetmiþ-üç günde çalýþmalarýn tamamlanacaðý söylenmekte Türkiye'nin tehdit ve santajla önlemeye çalýþtýðý, önleyebileceðini sandýðý olayýn özeti ve son gelinen noktasý iþte budur sayýn okuyucular. * Savaþ tamtamlarý çalmak, savaþ çýðýrtkanlýðý yapmak için Ankara'nýn hiçbir hukuki dayanaðý yoktu Ortaðý olduðumuz Kýbrýs Cumhuriyeti Devleti'nin egemenliðine tecavüzdü tutumu Ve ne yazýk Kýbrýs Türklerinin sandýktan çýkardýðý iktidar ve muhalefet partileri tecavüzcünün, Doðu Akdeniz korsanýnýn kuyruðuna takýlmaktan utanç duymadý Siyasi kurumlarýnýn, Meclis'inin þahsýnda ise Kýbrýs Türkleri yalnýz býraktý adasýný, yalnýz býraktý ortaðý olduðu Cumhuriyeti Korsanýn insafýna terk etti Ve kendisine uluslararasý kamuoyunun hangi gözle baktýðýný, bakacaðýný bir an olsun ellerini baþýnýn arasýna alýp düþünmedi Yalanlara, hamaset edebiyatýna kolayca kapýldý Nasýl bir toplum haline geldik kýsacasý ey ahali da içimizden bir sivil toplum örgütü dahi çýkýp ne iktidarý, ne muhalefet partilerimizi ciddi þekilde uyarmadý? Olaylar geliþirken hani meclis tartýþmasý, demedi... Hani irademiz diye sormadý... * Geçen hafta KKTC devletinin yetkisiz kiþileri Ankara'ya uçmuþtu ve görüþmüþlerdi Mutabakata varmýþlardý KKTC'nin kýta sahanlýðýnda onlarda doðal gaz ve petrol arayacaklardý Ankara'yla birlikte! BM toplantýlarýna katýlmak üzere New York'a uçmadan önce hava alanýnda yaptýðý açýklamada mutabakatý teyit etti Erdoðan 'KKTC ile adým attýk, bu hafta içinde Münhasýr Ekonomik Bölgemiz içinde çalýþmalara baþlayacaðýz. Ama bu Münhasýr Ekonomik Bölge tartýþmalýdýr ha, biz adým atmamalarýný kendilerine söylemiþtik!' dedi. Bu nasýl konuþma? Hangi Münhasýr Ekonomik Bölge'mizden bahsediyor TC Baþbakaný? Yok öyle þey, inanmayýn! 'Ýnananýn da ' derdi eskiler! Sonra TC'nin Hidrokarbon yataklarýný saptama araþtýrmalarý yapacak teknolojisi mi var Allah aþkýna! * Korsanlýða gerek kalmayacaktý þayet karþý tarafla otursak ve doðal gaz ve petrol getirilerinden payýmýzýn geleceði hakkýnda giriþimlerde bulunsaydýk. Tarihin daha gerilerine gidersek; korsanlýða hiç gerek kalmayacaktý þayet cumhuriyetteki 'veto' hakkýmýzý çöpe atmasaydýk! ODTÜ'DE YENÝ YIL- Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampüsü (ODTÜ KKK)'de Akademik Yýlý, Pazartesi ile Cuma günü arasýnda düzenlenen "Oryantasyon Günleri" programýyla baþladý. Üniversite'nin Kurumsal Ýletiþim Müdürlüðü'nden yapýlana açýklamaya göre, Oryantasyon Günlerinde yeni gelen öðrencilere ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsü'nde üniversite ve düzenlenen gezilerle bölge ve KKTC tanýtýlýyor. Açýklamada, Oryantasyon Günleri, Fikri Karayel'in konser verdiði ilk gecede okula yeni gelen öðrencilerin eðlenmesini de saðladýðý ifade edildi. Yol bilgi tabelalarý yenilenecek Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, baþkanlýðýnda toplanan Trafik ve Ulaþtýrma Hizmetleri Komisyonu'nun ürettiði kararlar çerçevesinde 2011 yýlý bitmeden "Oto Yol Devriye Projesi"nin devreye gireceðini kaydetti. Çavuþoðlu, bu kapsamda polisin vereceði teknik bilgiler ýþýðýnda toplam 8 araç alýnacaðýný, personelin de sadece oto yol devriyesi olarak çalýþacaðýný belirterek, Avrupa ve dünya ülkelerinde bulunan devriyedeki amacýn vatandaþlarýn can ve mal güvenliðini korumak, yollardaki özgüvenini artýrmak Öðrenci taþýmacýlýðý görüþmeleri olumsuz KKTC Hizmet Sendikasý (Hizmet-Sen), öðrenci taþýmacýlýðý ücretlerinin devlet tarafýndan karþýlanmasý için yapýlan görüþmeler olumsuz olarak sonuçlandýðýný iddia etti ve hükümeti eleþtirdi. Hizmet-Sen, yaptýðý yazýlý açýklamada, "ekoomik krizin bütün sektörleri etkilediði ve geniþ halk kitlelerini fakirliðe ittiði bu günlerde BAF'TAKÝ TEAKVANDO ÞAMPÝYONASI ÝÇÝN... Türk sporcular Ercan'dan gelmek istedi 6-9 Ekim tarihlerinde Baf'ta yapýlacak olan Avrupa Gençler Tekvando Þampiyonasý'na katýlacak Türk sporcularýn, "Kýbrýs'a Ercan Havalimaný üzerinden gelmeye yöneldikleri" ifade edildi. Politis gazetesi; "Türk Sporcular Ercan'dan Gelmek Ýstediler" baþlýklý haberinde, Türk sporculardan oluþan heyetin, yaklaþýk bir aydýr Kýbrýs'a nasýl gelecekleriyle ilgili olarak net bilgiler vermediklerini ve müsabakalarla ilgili organizasyon komitesini yanýltmaya çalýþtýklarýný ileri sürdü. Gazete, organizasyon komitesinin, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'yla iþbirliði içerisinde; öncelikle Türk sporculardan oluþan heyetin planlamalarýnýn kabul edilmemesi, genel olarak da organizasyonun zarar görmemesi için KONSTANTÝNOS YORGACÝS LEFKOÞA RUM BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI Rum iþadamý Konstantinos Yorgacis'in, Aralýk ayýnda yapýlacak olan yerel seçimlerde Lefkoþa Rum Belediye Baþkanlýðý için baðýmsýz olarak koyacaðý adaylýðýný bugün açýklamasýnýn beklendiði belirtildi. Alithia gazetesi, DÝSÝ - DÝKO ve EVRO.KO partilerinin Yorgacis'in Sondajda ilk örnek 2,5 ayda alýnacak Rum Hükümeti Sözcü Vekili Hristos Hristofidis, "Noble Energy" þirketinin çalýþmalarýyla, Güney Kýbrýs'ýn ileri sürdüðü "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"ndeki sondaj çalýþmalarýnýn devam ettiðini ve örnek alýmýnýn ilk safhasýnýn yaklaþýk 2 buçuk ay içerisinde tamamlanmasýnýn beklendiðini olduðunu söyledi. Geçen hafta yapýlan toplantýda gündeme gelen oto yol devriye projesinin bu yýl sonuna kadar hayata geçirilmesini istediklerini ifade eden Çavuþoðlu, bu çerçevede polisin vereceði teknik bilgiler kapsamýnda özellikli 8 araç alýnacaðýný, alýnacak personelin ise sadece bu görevde bulunacaðýný kaydetti. Trafik ve ulaþýmda bir diðer sýkýntý olan bilgilendirici tabela eksikliðinin de giderilmesi için çalýþmalar yaptýklarýný ve bu yönde ihale yapýldýðýný ifade eden Çavuþoðlu, yakýnda yeni tabelalarýn da hizmete gireceðini kaydetti. hükümetin öðrenci kiralarýný ödememe kararý almasý ülke yaþamýmýza yýkým getirecektir" dedi ve hükümetin, kararýný gözden geçirmesini istedi. Açýklamada, "Hizmet-Sen, bu konuda baþta kar-iþ olmak üzere öðrenciler ve ailelerinin yapacaðý her türlü eyleme destek verecektir" de denildi. gerekli faaliyetlerde bulunduklarýný ekledi. Gazeteye göre, Baf Belediyesi Spor ve Gençlik Komitesi Baþkaný, ayný zamanda müsabakalarla ilgili organizasyon komitesi baþkan yardýmcýsý Panikos Haralambus ise açýklamasýnda, "böyle bir konunun ortaya çýktýðýný teyit etse de, þu an kapanmýþ olarak addedildiðini" kaydetti. Baf Belediyesi'nin; Rum Tekvando Federasyonu ve Avrupa Tekvando Birliði'yle iþbirliði içerisinde düzenlediði Avrupa Gençler Tekvando Þampiyonasý'nýn, 2 yýlda bir yapýlmakta olduðu ve sporcunun katýlýmýyla þampiyonada tüm Avrupa'dan ülkenin yer almakta olduðu ifade edildi. adaylýðýný desteklediðini, bununla birlikte KS EDEK partisinin desteðinin de ihtimal dýþý býrakýlmadýðýný yazdý. Politis gazetesi ise, Yorgacis'in adaylýðýný dün sosyal paylaþým sitesi "facebook" aracýlýðýyla ilan ettiðini belirtti. açýkladý. Rum radyosunun haberine göre, Hristofidis, ilk safhayý araþtýrma ve analiz olmak üzere, birkaç ay sürecek olan ikinci bir safhanýn takip edeceðini ve bu safhanýn da tamamlanmasýyla, yataklarýn kalitesi ve büyüklüðüne iliþkin net bir görüntü elde edeceklerini söyledi. AÇIKLAMA Gazetemizin Alo Afrika köþesinde 19 Eylül 2011 tarihinde yapýlan þikayet yazýsýna Royal Casino Personel Müdür Mehmet Özdoðaç'tan açýklama ve yatýrýmlarýn yapýldýðýna dair sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý yatýrým belgelerini gösteren çek fotokopileri gönderildi. Mehmet Özdoðaç, casino sahibi ve müdürünün çalýþanlarýn sosyal haklarýný bir tamam gününde yatýrýlmasý talimatýný verdiðini ve o günden bu yana da yatýrýmlarýn bir tamam yapýldýðýný belirtti... "Ýsmim Mehmet Özdoðaç. Royal Casino'dan arýyorum. Personel müdürüyüm Eylül tarihinde Gör Duy Konuþ köþesinde yayýnlanan 'Royal Casino'nun köleleri' baþlýklý þikayet yazýsý bir hayal ürünüdür. Bu þikayette bulunan þahýs, her kim ise aslýnda bizleri karalamak ve kötülemek için bunu yapmýþtýr. Maliyeye vergisini, yatýrýmlarýný yapan ender iþletmelerden birisi de Royal Casino'dur. Royal Casino çalýþanlarýnýn sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý yatýrýmlarý bir tamam yapýlmaktadýr. Dediðim gibi ender iþletmelerden birisiyiz. Keþke bu yazýyý yazmadan önce bizi de aramýþ olsaydýnýz. Sizi bu konuda aydýnlatabilirdik. Hem siz zor duruma düþmez ve yanýlmazdýnýz, hem de biz zor duruma düþmez ve baþkalarýnýn aðzýna sakýz olmazdýk. Dediðim gibi casinonun sahibi ve müdürü burada personelden sorumlu olanlarýn söylediklerinin bir tamam yerine getirilmesine çalýþmaktadýrlar. Uzun sözün kýsasý burada, yani casinomuzda kurallara uygun olan herþey yapýlmaktadýr. Bilhassa ihtiyat sandýðý ve sosyal sigorta yatýrýmlarý, vergiler bir tamam ve zamanýnda halledilmektedir. Casinonun sahibi ve müdürü ilk günden sosyal haklarýn yatýrýlmasýnýn talimatýný verdikleri için, burada herþey zamanýnda ve muntazaman yapýlmaktadýr. Bu da çalýþanlarýmýza verdiðimiz deðerden kaynaklanmaktadýr... Bu açýklamamýzýn 19 Eylül 2011 tarihli Afrika gazetesinin Gör Duy Konuþ köþesinde yayýnlanmasýný rica ederim." BOÐAZ PÝKNÝK ALANININ DURUMU... Turgay Azizoðlu isimli rehber vatandaþýmýz, beþ otobüsle gittikleri Boðaz Piknik alanýnýn içler acýsý durumundan þikayetçi oldu... Telefonla yaptýðý þikayet þöyle: "Benim ismim Turgay Azizoðlu... Rehberim... Geçen gün Boðaz Piknik alanýndaydýk. Ýçler acýsý bir durumla karþýlaþtýk. Etraf pislikten geçilmiyor, etraf çörçöp dolu. Birileri de bu yýl turizm yýlý olacak diyorlar ve ülkemize turist çaðýrýyorlar. Bu alanla hangi belediye ilgileniyor bilemem. Boðaz Piknik alanýna tam beþ otobüs gittik. Eðlenemeden, pisliklerin arasýnda daha fazla oturmamak için oradan ayrýldýk. Boðaz Piknik alanýna gidenler de, orayý temiz tutmasý gerekenler de temizliðe önem göstermiyorlar.." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR GAZ VERENLERÝN ÇOK OLSUN TÜRKÝYE Bizim Mandra Tatil sona erer ve mandra okullarý öðretim yýlýna her yýlki gibi yine sorunlarla baþlar. Okullarýn tamirat ve tadilâtlarý bitmemiþ, öðretmen eksikliklerinden alt yapý ve donaným eksikliklerine kadar yýðýnla sorunu öðretmen ve öðrenciler karþýlarýnda bulmuþlardýr. Bu durum her yýl olduðu gibi öðretmen sendikalarýnýn tepki ve protestolarýyla karþýlanýrken, sokaktaki adam "Camilere ve gezip tozmalara buluyorlar ama okullara bulamýyorlar" diye acý ve kahýrla söylenir.

8 8 21 Eylül 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Gazetecilerin (!) Gazetesi ve Koop Merkez Bankasý (2) Ben kalemimi Kýbrýs Türklerinin Toplumsal varlýðýný ve kurumlarýný korumak için kullanýrým. Asla birilerini korumak veya yok etmek için kullanmam. Bu þekilde kalemlerini silah olarak kullananlarý da kalemþör diye nitelerim. Aslýnda bizde gazeteciler yakaladýklarý bir haberin sonunu getirmezler. Bir iki gün yayýndan sonra iþin peþini býrakýrlar. Bu aslýnda en büyük eksikliðimizdir. Ancak son 10 gündür Havadis Gazetesinin bazý kalemþörleri Koop. Merkez Bankasýnda meydana gelen bir yolsuzluk haberini kalemlerine dolamýþlar, adeta bu güzide kurumumuzu yok etmek için durmadan yazýyorlar. Daha evvel olduðu gibi ve birçok özel olsun kamu olsun banka ve iþletmelerin yaptýðý gibi kol kýrýlýr yen içinde kalýr mantýðý ile kurumun parasýný kurtardýktan sonra olayý polise aktarmamýþlardýr. Önemli olan kurum parasýnýn kurtarýlmasý diye düþünülmüþ. Çünkü þahýs hapse girerse bankanýn cebine ne girecektir? Bana göre ortada suç varsa, suçu oluþturan fiilin menfi etkileri ortadan kaldýrýlsa bile suç orada durmaktadýr. Bu yüzden polisin de olaydan haberdar edilmesi gerekirdi. Gelelim bizim kendilerine gazeteci diyen dostlarýmýzýn bu konudaki ýsrarlý yayýnlarýna. Zannetmeyin ki bankayý çok düþündüklerindendir. Esas düþündükleri geçen gün de yazdýðým gibi eski ortaklarý, þimdiki müesese müdürü ve yakýn dostlarý sendika baþkanýdýr. Onlarýn zamanýnda beþ beter yapýlan yolsuzluklarý bu gazeteciler (!) ne halse hiç sorgulamýyorlar. Yalnýz Koop.'da olsa neyse ne. Yine bunlarýn dostlarýnýn baþta Turgut Çavlan olmak üzere Vakýflar Bankasý'ndan aldýklarý ve bugün 30 milyonu geçen borçlarýn akýbetini de sorgulamýyorlar. Biliyorum iki yanlýþ bir doðru etmez. Geçmiþte yapýldýysa þimdi de yapýlsýný savunmuyorum. Ancak Gazeteciler Birliði Baþkanlýðý da yapmýþ birinin kalemini silah olarak eski ortaðýný ve þimdiki çalýþma arkadaþlarýný korumak için kullanmasýný da kabul edemiyorum. Gelelim Gazetecilerin (!) dostlarýnýn marifetlerine. Sahte gübre skandalýnda Nuri Erhat Genel Müdür, ayni zamanda Levazýmýn de yönetim kurulu baþkaný. Güröz yönetim kurulu üyesi ve Ýbrahim Türkkal'a verilecek 500 bin liralýk sahte gübre avansýnýn çekini teammüllere aykýrý olarak Güröz elden bozdurarak parayý Türkkal'a veriyor. Ýskele'de ticaretle de uðraþan bir Harup Fabrikasý çalýþaný 1 trilyon 250 milyon lirayý zimmetine geçiriyor. Bu ilk defa Afrika'da haber oluyor. Olay polise bildirileceðine bir ay boyunca banka içerisinde çözülmeye çalýþýlýyor. Koop. Bankasý Genel Müdürü Havadis Müesese Müdürü Nuri Erhat. Görüþmeler Mehmetali Güröz baþkanlýðýnda hep Koop. Sen.'de yapýlýyor. Diðer sendikacýlar da olaya müdahil. Bu bir ay içinde adamýn bazý mallarýna ve telefon satýcýsý olduðu için de telefonlarýna el konularak borç 900 bine çekiliyor. Koskoca banka genel müdürü Nuri Erhat banka personeline telefon satýp parayý bankaya yatýrýyor. Niye ihaleyle ve toptan satýlmadýlar? Nuri Erhat'ýn sattýðý fiyat daha mý yüksekti? Olay polise aktarýlmadýðý için adam bu bir ay içerisinde pýrrr Londra'ya uçuyor. Nuri Beyin sayesinde banka 900 bin zarar ediyor. Mehmetali Güröz Lefkoþa Merkez Þübe Müdürü. Birgün merkez þübede 40 bin lira kaybolur. Nuri Erhat da genel müdür. Fatura baþ veznedara kesilir ve baþ veznedar bankadan 40 bin lira borçlandýrýlarak olay kapatýlýr. Ne polis ne molis, ne iþten çýkarma. Ayni kiþiler ayni yerde çalýþmaya devam ediyorlar. Havadis kalemþörünün duyduðu ve umarým doðru deðildir dediði son yolsuzlukta ailenin bankadan borçlandýrýlarak hesabýn kapatýldýðý iddiasýnýn ki doðru deðildir, benzeri Nuri ve Güröz'ün zamanýnda yapýlmýþ. Bu da ilk defa Afrika'da haber olmuþ. Dediðim gibi 2 doðru bir yanlýþ yapmaz. Ama gazeteci eðer gazeteciyse dürüst ve objektif olmalýdýr. Çok az kalan simge kurumlarýmýzýn leþ gargalarý ile çakallara yem edilmesine kalemi ile çanak tutmamalýdýr. Biliyorum acýlarý Ýbrahim Türkal, Nuri Erhat ve Mehmetali Güröz hakkýnda mahkemeden banka tarafýndan hüküm alýnmasýdýr. Ancak adaletin kestiði parmak acýmaz. Þimdi ben bu dostlarýma sormak istiyorum. Samimiyetle cevaplasýnlar. Eðer o zatý muhteremler hakkýnda dava açýlýp hüküm alýnmasaydý yine Koop. Merkez Bankasý hakkýnda böyle çalakalem yazacaklar mýydý? Havadis Gazetesinin bu 500 bin liralýk sahte gübre parasýnýn alýndýðý günlerde kurulmasý tesadüf müdür? Mehmetali Güröz'ün Merkez Þübe Müdürü, Nuri Erhat'ýn da Genel Müdür olduðu günlerde Güröz'ün limitsiz ve senetsiz kredi kullandýrdýðý iddia edilen yolsuzluklarý da gün ýþýðýna çýkarýp halký bilgilendirip Baþbakaný yine göreve çaðýracak mýsýnýz? Öyle ya olayla size ayrýntýlý bilgi verebilecek Nuri ile Güröz bir nefeslik mesafenizdedirler. OKULLAR AÇILDI- Anaokullar ve ilköðretim kurumlarýnýn ardýndan devlete baðlý orta dereceli okullar da dün ders baþý yaptý. Yaklaþýk 3 aylýk yaz tatilinin ardýndan ders yýlý baþlarken yeni döneme iliþkin mesajlar veren Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst, sivil toplum örgütleri ve sendikalarý "kaos" yaratmak yerine "saðduyuya" çaðýrarak, herkesin elini taþýn altýna koyarak eðitim sisteminin nasýl daha iyi ve kaliteli hale getirileceðini tartýþmasý gerektiðini söyledi. DOÐALGAZ VE PETROL KKTC'de izleme komitesi oluþturuldu Petrol ve Doðal Gaz sondaj faaliyetlerini takip etmek, Baþbakan ve ilgili hükümet üyelerine geliþmelerle ilgili olarak günlük bilgi vermek amacýyla Ýzleme Komitesi kuruldu. Baþbakanlýk Müsteþarý Ömer Köseoðlu baþkanlýðýndaki Ýzleme Komitesi'nde, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Aytuð Plümer ve Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý Müsteþarý Cansev Metbulut görev alýyor. BAÞBAKANLIK'TA TOPLANTI Baþbakan Ýrsen Küçük'ün çaðrýsý üzerine, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Maliye Bakaný Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un katýlýmýyla bu sabah Baþbakanlýkta bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirilerek, Güney Kýbrýs Rum Yönetimi'nin baþlattýðý petrol ve doðal gaz sondaj faaliyetleriyle ilgili bir durum deðerlendirmesi yapýldý. TC Enerji Bakaný Yýldýz: Türkiye þu anda harekete geçti TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Kýbrýs Rum Yönetiminin Akdeniz'de baþlattýðý petrol ve doðalgaz arama faaliyetlerine iliþkin, ''Güney Kýbrýs Rum Yönetiminin yaptýðý bu çalýþmalarýn öncelikle siyasi bir manipülasyon olduðu kanaatindeyiz'' dedi. Kýbrýs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de baþlattýðý petrol ve doðalgaz arama faaliyetleri konusundaki sorularýný da yanýtlayan Yýldýz, bir gazetecinin ''Türkiye'nin KKTC ile birlikte Akdeniz'de petrol arama çalýþmalarý baþlatmasý konusunda Dýþiþleri Bakanlýðýndan bir karar çýktý mý?'' sorusu üzerine þunlarý kaydetti: ''Çalýþmalar tamamen Dýþiþleri Bakanlýðýnýn liderliðinde yürütülüyor. Özellikle Güney Kýbrýs Rum Yönetiminin yaptýðý bu çalýþmalarýn öncelikle siyasi bir manipülasyon olduðu kanaatindeyiz. Dýþiþleri Bakanlýðý ile birlikte yürüttüðümüz çalýþmalarda KKTC ile kýta Baþbakanlýk Basýn Ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, toplantýda, Kýbrýs Rum Yönetimi'nin, tüm uyarýlara raðmen adanýn olasý doðal kaynaklarýný gasp etme çabasý içerisine girdiði ve bu durumun kapsamlý müzakere sürecine de olumsuz yansýmalarý olacaðý vurgulandý. Bu geliþmeler ýþýðýnda, Kýbrýs Türk tarafýnýn Anavatan Türkiye ile birlikte adanýn doðal kaynaklarý üzerindeki eþit haklarýný korumakta kararlý olduðu vurgulanan toplantýnýn sonucunda, Baþbakanlýk Müsteþarý Ömer Köseoðlu baþkanlýðýnda, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Aytuð Plümer ve Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý Müsteþarý Cansev Metbulut'dan oluþan Ýzleme Komitesi'nin oluþturulmasýna karar verildi. Ýzleme Komitesi, rutin olarak konuyu takip ederek Baþbakan ve ilgili hükümet üyelerine günlük olarak geliþmelerle ilgili bilgilendirme yapmakla görevlendirildi. sahanlýðý anlaþmasýyla beraber bize farklý bir saha açýlmýþ olacak. Sismik aramalarýmýza bu bölgelerde baþlayacaðýz. Sismik aramalarýn sonunda çýkan sonuçlarý deðerlendireceðiz. Burada sismik arama gemilerimize refakat edecek yapýyý dün kamuoyu ile zaten paylaþtýk.'' Taner Yýldýz, ''Petrol aranacak bölge tam olarak neresi? Nerelerde arama yapýlacak? Bu petrolün miktarý ve rezerv durumu nedir?'' sorusu üzerine de ''Petrol ve derin deniz araþtýrmalarýnda bilinen bir gerçek vardýr, sondajlara girilmeden böyle bir sonucu elde etmek ve tahminde bulunmak güçtür. Ýki ve üç boyutlu sismik araþtýrmalar ve taramalar öncelikle bizim hedefimiz. Kýta sahanlýðý anlaþmasýnýn çizdiði sýnýrlar neresi ise biz o sýnýrlar içerisinde sismik araþtýrmalarýmýzý geliþtireceðiz. Ancak Antalya açýklarýnda özellikle bizim ruhsatlý sahalarýmýz içinde olduðunu söyleyebilirim'' dedi. DÝLEKKAYA'DA KÖPRÜ ÝNÞAATI- Deðirmenlik Belediyesi, Dilekkaya köyünde genel olarak çiftçilik ve hayvancýlýkla uðraþan vatandaþlarýn kullandýðý ova yolunun, derenin içinden geçen kýsmýna köprü inþaatý baþlattý. Belediyeden yapýlan açýklamada, köprünün, genellikle kýþ aylarýnda yaðýþlardan dolayý mandýralarýna gitme konusunda sýkýntý yaþayan çiftçiler ve hayvancýlarýn sýkýntýsýný gidereceðine inanç belirtildi. Deðirmenlik Belediye Baþkaný Osman Iþýsal, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, bölge halkýnýn iþlerini aksatmadan yapabilmeleri için gerekli olan köprünün kýsa zamanda tamamlanacaðýný belirterek, böylece hayvancý ve çiftçilerin sýkýntýlarýnýn ortadan kalkacaðýný kaydetti. Kalem Yalçýn Okut Ne ABD Ne Ýsrail Ne AKP Ne ABD, ne Ýsrail, ne de AKP Hepsi de, Kýbrýs ýn ve Kýbrýslýlarýn deðil, kendi çýkarlarý peþinde koþmaktadýrlar Ýsrail ile ABD ikiz kardeþler gibidirler; gibisi fazla, öyledirler. ABD hükümetlerinin kararlarýnda Yahudi Lobisinin nekadar etkili olduðunu çocuklar bile bilmektedirler. Yýllarca önce Londra da iken Rothchild Ailesi nin tarihiyle ilgili bir kitap okumuþtum. Yazarýný þimdi anýmsamýyorum. O kitabý da okusun, gerçekleri öðrensin diye birine vermiþtim; her zaman olduðu gibi, o da geri gelmedi. Üstelik, kime verdiðimi de hatýrlamýyorum. Daha 1600 lerde bir Alman Yahudisi olan Rothchild ünlü ve çok zengin bir tefeci iken doðan ve büyüyen 6 oðluna tefeciliði öðrettikten sonra, her birini Londra, Paris, Roma, Madrid, Amsterdam, Venedik gibi geliþmekte olan kapitalist sistemin önemli merkezlerine göndermiþ, Ailemizin parasal iþlerini oralardan idare edeceksiniz.. Bu bukadar parayý kontrol edeceðiniz yetkiyi de size bir þartla veriyorum demiþti: Gideceðiniz bu önemli merkezlerdeki Asilzadelerin kýzlarý ile evleneceksiniz.. Böylece, Yahudi tefeci sermayesi 6 koldan Avrupa yý sarmýþ oldu. Tabii, o yýllarda sadece Rothchild deðildi tefecilik yapan. Daha birçok Yahudi, ya da Yahudi olmayan tefeciler de vardý, ama en önemlileri Rothchild idi. Dönem pre-kapitalist tefeci-bezirgân ve feodal ekonomik iliþkilerinin kapitalist ekonomi iliþkilerine dönüþtüðü yýllardý. Baba Rothchild ýn o öngörüsü tutmuþ ve Aile Avrupa da en büyük sermaye grubu olmuþtu. 6 ayrý ülkeye gönderilen o oðullar, paralarýnýn gücüyle, -zaten çoðu müflis olan ve fakat þatafattan ve israftan da feragat edemeyen- Saraylara/Kraliyetlere yakýn Asilzadelerin gelinlik kýzlarý ile evlenerek o ülkelerin politikalarýnda da söz sahibi olmaya baþlamýþlardý Ben görmedim, bir arkadaþ anlattý: Ýnternette, bu Rothchild Ailesi nin Ýngiltere Merkez Bankasý ný da yönlendirdiðine dair bilgiler varmýþ. Hatta, ABD Merkez Bankasý nýn Dolar banknotlarýný basma yetkisi de yine bu Rothchild Ailesi nin elindeymiþ, ta katledilen ABD Baþkaný Kennedy dönemine kadar. Ýþte ABD ve Ýngiltere ile Siyonist Yahudi devleti Ýsrail in ekonomik, sosyal, siyasal ve tarihsel iliþkilerinin kökleri bu kadar derinlere gider. Recep Tayyip Erdoðan ýn ABD ve Ýsrail le imzaladýðý Stratejik Askeri Ýttifak ve iftiharla açýkladýðý, BOP Eþbaþkaný olduðuna dair böbürlenmelerinden arkasýndan gelen Van minüt ve daha sonra da Mavi Marmara faciasýndan sonra yaþananlar birçok kiþide kafa kargaþalýðýna yol açmýþtý. AKP ve Erdoðan Amerika ya kafa tutmaya mý baþladý, diye Öyle bir þey yoktu tabii Hayýr, biz solcular, Amerika ya kafa tutacak bir TC hükümetini elbette yürekten alkýþlar ve saflarýna katýlýrýz. Ama AKP de o týynet yok ki ABD- Pentagon un peydahladýðý AKP, amirine ve velinimetine kafa tutabilir mi ki?.. Buna kargalar bile güler Buna AKP liderliði ve AKP kadrolarýnýn niteliði de, AKP nin Ýslam ideolojisi ve ekonomik programlarý da elvermez Bunu varsaymak, eþyanýn tabiatýna aykýrýdýr Erdoðan Efendi nin son zamanlardaki hot-zotlarý; Kýbrýs aðzýyla söylersek: goftorozlanmalarý, tamamýyla Türk ve Arap Mahallelerinde tribünlere oynamaktýr. ABD ve Ýsrail yine alacaklar salkýmý, bize de verecekler talkýný

9 21 Eylül 2011 Çarþamba 9 Tünel ALINTI AMERÝKA'NIN KORUCU PARTÝSÝ Korucu kelimesi gündelik dile Kürt meselesiyle birlikte girdi. Devletten maaþ karþýlýðýnda kendi yurttaþlarýnýn canýna okuyan kapýkullarý. Baþlýðýn kýsaltmasý: AKP. Ýslam âleminin "korucu"larýyla karþý karþýyayýz. Korucular sadece ellerine verilen silahlarý kullanabilirler: Ortadoðu'da at koþturabilmelerini için tek koþul vardýr, Batý'nýn çýkarlarýný savunmak. Sadece ýlýmlý Ýslam'a kadar izin varsa, orada "laik kem, maik küm" diye konuþmaktan baþka çare yoktur. Erdoðan eskiden "Tutturmuþlar laiklik elden gidiyor, millet istemedikten sonra, tabii gidecek yahu" diyordu. Mýsýr'da ise, "Laiklikten korkmayýn, laik bir rejimde insanlarýn dindar olma ya da olmama özgürlüðü vardýr, ben laik bir ülkenin Baþbakanýyým" demek zorunda kaldý. Böyle bir ortamda devrimci tavýr nedir? Korucular ile direnenleri ayýrt edebilmektir. MELÝH PEKDEMÝR (Birgün) DÝPNOT Relief International'ýn raporuna göre, Irak'ta 1 buçuk milyon dul kadýn var. Her 5 dul kadýndan 3'ü eþini ABD iþgalinden sonra kaybetti. PARAYI VEREN DÜDÜÐÜ, RUHUNU VEREN BMW'NÝN BORUSUNU ÇALAR ARÞÝV TARÝH 18 AÐUSTOS 2010 Dünyaca ünlü yazar ve sanatçýlar, Ýran'da taþlanarak ölüme mahkum edilen Sakine'nin kurtarýlmasý için harekete geçtiler... Bizde ve Türkiye'de ise kimseden ses yok... Hatta kadýn örgütlerimizden bile... Gözden kaçmayanlar... ÞANLI GARANTÖRLÜK MAZÝDE KALDI Türkiye savaþ gemilerini Doðu Akdeniz'e göndereceðini söylüyor. Niçin? KKTC'nin haklarýný korumak için. Oysa 1974 Kýbrýs Harekatý'nýn, yalan da olsa, Rumlara ve Türklere barýþ getirmek gibi bir gerekçesi vardý. Nihayette Kýbrýs Cumhuriyeti'nin garantörü olarak Türkiye müdahale hakkýna sahipti. Þimdi buradaki varlýðýnýn sebebi olan Kýbrýs Cumhuriyeti'ne mi saldýracak? Türkiye'ye sormak lazým þimdi? O anlý þanlý garantörlüðü böyle iki paralýk etmeyi nasýl baþardýn "ana"m? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ Kýbrýs Rum Yönetimi, tüm uyarýlara raðmen adanýn olasý doðal kaynaklarýný gasp etme çabasý içerisine girdi... Hüseyin ÖZGÜRGÜN (Dýþiþleri Bakaný) VÝRGÜL 'ÜN ÝFLÂSI 1974'te Türkiye'nin askeri harekat yapmasý çoðunluk Kýbrýslýtürkler tarafýndan bekleniyordu. Hatta Kýbrýslýrumlar arasýnda bile Türkiye'nin müdahalesinden medet umanlar vardý. Peki ya þimdi? Kýbrýslýtürkler arasýnda 'Türkiye askeri harekat yapsýn ve petrolü kurtarsýn' diyenler mi çoðunlukta; yoksa, "Türkiye çekilsin de rahat edelim" diyenler mi? Türkiye ile KKTC arasýnda yapýlan anlaþmalarý ciddiye alan kaç kiþi var bu toplumda? 1974 kurtarma harekatý iflas etmiþ olmasýn sakýn? "BMW genç ruhlu insanlarýn arabasýdýr." Mehmet ÇANGAR Ortadoðu'da siyaset dünyasý, Arap Uyanýþý'nýn patlak vermesinden bu yana tepetaklak olmuþ durumda. Bölge, emperyalist iþgal ve 1948'de Ýsrail devletinin kurulmasýndan bu yana en radikal deðiþimlerle sarsýlýyor. Birçok Arap ülkesi gelecekte daha demokratik hale gelebilir, fakat devlet gücü ve baðýmsýzlýklarýný saðlama yeteneði anlamýnda daha zayýf olacaklardýr. Bunu bariz biçimde Irak'ta görebiliyoruz; Libya'da böyle bir süreç yaþanýyor ve Suriye muhtemelen ayný yola girecek. Yýllar boyu devam etmesi muhtemel olan bu zayýflýk, yabancý güçlerin nüfuzunun artmasýný saðlýyor. Geçen hafta bunu Türkiye Baþbakaný Erdoðan'ýn Kahire'de heyecanla karþýlanmasýnda ve Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Britanya Baþbakaný Cameron ile Fransa Cumhurbaþkaný Sarkozy'nin Libya'da kahramanlar KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Erdoðan ýn siyasi balayý ilelebet sürmez gibi alkýþlanmasýnda gördük. Hiçbir Arap lideri bu kadar alkýþlanmazdý. Arap Uyanýþý'nýn, Tunus, Libya, Mýsýr ve Suriye'deki baþarýsýnýn merkezinde, liberallerle muhafazakârlarý, laiklerle dindarlarý, zenginle yoksulu, eðitimsizle eðitimliyi bir araya getiren rejim karþýtý koalisyonlar var. Ne ki, kýrýlgan ittifaklar bunlar. Nefret edilen diktatörleri devirme umudu dýþýnda ortak noktalarý yok. Yabancý güçler, zayýflayan Arap dünyasýnda nüfuzlarýný arttýrýyor. Irak'ta olan bu. Mezhepçiliðin ve aþiretçiliðin güçlendiði Suriye'de de aynýsý olacak. Türkiye þu an için Ortadoðu'daki yükselen güç olarak görülüyor. Ýsrail'e yönelik güçlenen husumeti ve Filistinlilere verdiði destek de ABD'nin Ýsrail'e hiç olmadýðý kadar boyun eðdiði bir dönemde, Türkiye'yi son derece cazip hale getiriyor. Erdoðan, Türkiye'de birçoklarýný þaþýrtan ve Mýsýr'daki Müslüman Kardeþler'i rahatsýz eden bir tavýr sergileyerek, laikliði kuvvetle savundu. "Laik bir rejimde insanlar dindar olup olmamak konusunda özgürdür. Mýsýr'da laik bir anayasa tavsiye ediyorum. Laiklikten korkmayýn, zira bu din düþmanlýðý deðildir" diye konuþtu. Ýsrailli liderlerin kafasý, Türkiye'nin Arap dünyasýndaki liderlik çabasýný ne kadar ciddiye almalarý gerektiði konusunda karýþýk gibi görünüyor. Ýsrail'in kuruluþundan bu yana ilk kez bölgedeki en güçlü üç ülke, Türkiye, Mýsýr ve Ýran kendisine karþý. Hamas, Hizbullah ve Filistin Kurtuluþ Örgütü gibi hareketlerin oluþturduðu tehdidi abartmakta usta olan Ýsrail, bölgedeki en güçlü iki müttefikinin saf deðiþtirdiði ciddi bir duruma karþýlýk üretmekte zorlanýyor. Türkiye'nin düþman kazanmadan her yerde dost kazanma politikasý ilelebet devam edemez. Erdoðan'ýn Ýsrail'e yönelik sert sözlerini sert adýmlar takip ederse Ýsrail ve ABD'den karþýlýk alacaktýr. Erdoðan, hazýr devam ederken, siyasi balayýnýn tadýný çýkarmalý. Çok geçmeden karþýsýnda herkesle dost olmanýn mümkün olmadýðý bir Ortadoðu bulacak çünkü. (PATRICK COCKBURN/THE INDEPENDENT/ 18 Eylül 2011)

10 10 21 Eylül 2011 Çarþamba AYNA Musa Özmusaoðlu ELEM TERE FÝÞ... TC'nin Kýbrýs iþlerinden de sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý, Devlet Bakaný Beþir Atalay, Kýbrýslý Türklerin refah ve huzur içerisinde yaþamalarý için bütün tedbirlerin alýndýðýný söyledi. Neydi bu tedbirler, açýklamadý. Zaten açýklamaya gerek yok. Ay aydýn hesap belli. 1974'ten sonra özgürlüðümüzü kazandýk ya! Ne olduysa iþte ondan sonra oldu. Bu özgürlükle birlikte, fuhuþ sektörü ile tanýþtýk. Gece kulüplerinin aslýnda ne iþ yaptýðýný bilmeyen var mý? Adým baþý gece kulübü olan bir ülkede uyuþturucu olmaz mý? Uyuþturucu ile de tanýþtýk. Allah razý olsun ortaokul öðrencilerine kadar inmiþ uyuþturucu kullanýmý! Eskiden sigara içerdi kimi öðrenciler okullarýmýzda, þimdi esrar aldý sigaranýn yerini. Öte yandan mafia babalarý, cirit atýyor ülkemizde. Kumar ise en büyük gelir kaynaðýmýz. Peki bütün bu saydýklarým, huzur ve refaha kavuþmamýz için yeterli deðil mi sizce? Deðil derseniz, daha baþka sayacaklarým var: Hýrsýzlýk, ýrza tecavüz (hem de öz kýzýna), ev açma, soygunculuk, çek sahtekarlýðý, adam öldürme... Daha sayayým mý? Saymakla biter mi? Bitmez tabii! Bitmez de bir düþünün sevgili okurlar: Anavatanýmýz bizi, yani yavrusunu, huzur ve refaha kavuþturmak için ne zahmetlere katlanmýþ! Ya bu zahmetlere katlanmasa ve bizi, hýrsýzlardan, tecavüzcülerden, soygunculardan, sahtekârlardan, fuhuþ sektöründen, uyuþturucu satanlardan, katillerden mahrum býraksa, halimiz nice olurdu? Gerçekten periþan olurduk, deðil mi? Sayýn Atalay, "Çok istikrarlý bir dönemden geçiyorsunuz" dedi. Doðru söze ne denir! Anamýz bize zorla bir paket dayatýyor da bu ekonomik istikrar paketine karþý yaptýðýmýz eylemlerde sadece dayak yiyoruz. Yediðimiz dayak yanýmýza kalýyor. Polisi polise þikâyet ediyoruz ve tabii bu þikâyetten hiçbir sonuç alamýyoruz. Ýstikrar bozulmasýn diye, polise karþý gelmiyoruz. Örneðin taþ atmýyoruz, küfretmiyoruz. Arabalarý yakmýyoruz, dükkânlarýn camlarýný kýrmýyoruz. Öyle üç beþ pankart ve atýlan iki üç sloganla miting yapmak, kurbaðayý bile ürkütmez. Kuzey Kýbrýs'ta iþsizlik herhalde had safhada. Dünyada en pahalý elektriði biz kullanýyoruz. Alým gücümüz Avrupa standartlarýnýn çok altýnda. Bizi yönetenler, sadece kendi koltuklarýnýn derdindeler. Münhal ilan etmeden, hýsým akrabalarýný ve yandaþlarýný iþe alarak, kendilerinden olmayanlarý açlýða mahkum etmeyi yöneticilik sanýyorlar. Rüþvet almýþ baþýný gidiyor. Bakanlar asli görevlerini býrakmýþlar, rüþvetçileri yakalamak için dedektiflik yapýyorlar. Okullarýmýz tam bir huzur yuvasý (!) Milli Eðitim Bakanýmýz daha okullar açýlmadan öðretmenlere tehditler savuruyor. Hastanelerimizde hiç eksik ilacýmýz yok (!) Hatta aspirin bile var! Yani o kadar huzur ve refah içerisindeyiz ki, düþmanlarýmýz, hasetten çatlayacak. "Tu, tu, tu, tu!" Ýnþallah nazar deðmez! Elem tere fiþ, kem gözlere þiþ! Kiralýk daire Gönyeli'de 3+1 eþyalý daire 700 TL Tel: Afrodit'te sondaj baþladý n RUM YÖNETÝMÝ SESSÝZ KALIRKEN, SONDAJ ÇALIÞMALARININ BAÞLADIÐI HABERÝNÝ YABANCI MEDYA VERDÝ n TÜRK SAVAÞ UÇAKLARI ADA ÇEVRESÝNDE UÇMUÞ Noble Energy þirketinin Kýbrýs açýklarýndaki 12'nci parsele yerleþtirdiði sondaj platformunun çalýþmalara pazar gecesi baþladýðý bildirildi. Rum Yönetimi sessizliðini korurken, ilgili haber yabancý medya tarafýndan verildi. Rum gazeteleri ise, sondaj çalýþmalarý ve Türkiye'nin tepkilerine iliþkin haberleri manþetlerine taþýdý. Fileleftheros "'Sismik' Ýle Senaryolar... Türkiye'nin Tepkileri Sýnýrlý, Araþtýrmalar Ýlerliyor... Türk Savaþ Uçaklarý Kýbrýs Çevresinde" baþlýklý manþet haberinde, Türkiye'nin Güney Kýbrýs'ýn Doðu Akdeniz'deki doðalgaz sondajlarýna tepki olanaklarýnýn önemli ölçüde daraldýðýný savundu. Sondajlarýn dün baþladýðýný, Türkiye'nin yanýtýnýn da Kýbrýs'ýn batýsýnda kendi münhasýr ekonomik bölgesinde araþtýrma baþlatmak olacaðýný yazan gazete, Türkiye'nin halen bölgede hareket halindeki Norveç gemisi yanýnda "Sismik II" isimli gemiyi de denize indirmeyi planladýðýný yazdý. Türkiye'nin ilk askerî içerikli "tehdidinin" dün meydana geldiðini, Türk Hava Kuvvetleri'ne baðlý iki savaþ uçaðýnýn Kýbrýs etrafýnda düþük irtifada uçtuðunu yazan gazete "Tahrikkarlýk Gösterisi... Türk Savaþ Uçaklarý Kýbrýs Üzerinde Bir Saat Uçtu" baþlýðý altýnda özetle þunlarý aktardý: "Türk uçaklarý Adana bölgesinden Apostolos Andreas açýklarý istikametinde Lefkoþa Uçuþ Kontrol Bölgesi'ne (FIR) girdi. Maðusa açýklarýndan uçtu ve Larnaka kýyýlarýndan yaklaþýk 100 kilometre mesafede Limasol ve daha sonra kýyýya olan mesafelerini ayný tutarak Baf istikametinde uçtu. Noble Energy platformuna 60 kilometre mesafeden geçtiler. Uçuþ irtifalarý, Ýsrail helikopterlerinin Ýsrail-Kýbrýs MEB sýnýrýna kadar ulaþan devriyelerindeki rutin uçuþ irtifasý olan 4 bin ayaktý. Türk uçaklarýnýn, Ýngiliz savaþ uçaklarýnýn tatbikat yaptýðý Aðrotur açýklarýndaki bölgenin yakýnýndan de düþük irtifada geçmeleri dikkat çekti. Uçaklarýn, tespit edilebilmelerini saðlayan sistemleri de çalýþýr durumdaydý, bu da Türk generallerin uçaklarýn varlýðýnýn tam olarak algýlanmasýný istediklerini gösteriyor. Türk savaþ uçaklarýnýn geçiþinden çok kýsa süre sonra saat 11.15'te Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi Baþkaný Kostas Fitiris tarafýndan Limasol'dan platforma keþif uçuþu ve platforma iliþkin olgular hakkýnda bilgilendirme baþladý. EDT Offshore'dan Noble Homer Ferrington'a keþif uçuþu 2-3 bin ayak irtifada gerçekleþti ve platforma öðleden hemen önce iniþ yapan helikopter karadaki üssüne öðleden hemen sonra döndü. Gazetemizin edindiði bilgilere göre yapýlan keþif uçuþuna Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin iki üst rütbeli yetkilisi ve Noble Energy þirketinin güvenlik sorumlusu da katýldý. Önceden planlandýðý gibi Kostas Fitiris Ýsrail helikopterlerinin Limasol Limaný'ndan sondaj platformuna ilk uçuþlarýndan birine katýldý. Hedef hem platformun yaklaþma þartlarýnýn, hem de arama-kurtarma planlarýnýn öngördüðü diðer prosedürlerin denetlenmesiydi. Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli kýsa süre önce Tel Aviv'e yaptýðý ziyarette, Kýbrýs ile Ýsrail'in arama kurtarma konularýnda iþbirliði konusu irdelenmiþti. Kýbrýs ve Ýsrail bu konuda anlaþma imzalamaya yakýndýr. Geriye sadece Ýsrail tarafýndan bazý operasyonel unsurlar kaldý. Bu arada matkabýn sondaj noktasýna inmesinden önce deniz dibinin üç boyutlu görüntüsü alýndý, sismik araþtýrma da platforma 350 metre çapýndaki mesafede platformun 8 demirinin atýlmasýndan veya sondaj sistemlerinin çalýþmasýndan etkilenecek herhangi bir batýk veya mercan adasý bulunmadýðý kesin olarak saptandý. Bu arada Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis dün RÝK'e yaptýðý açýklamada 'Amerikan þirketi Noble Energy Afrodit parselindeki sondaj prosedürüne pazar gecesi itibarýyla baþladý. Çalýþmalar günde 24 saat esasýyla devam ediyor ve iyi gidiyor' dedi." ÝLK SONDAJ PAZAR GECESÝ BAÞLADI Politis, "Ýlk Göstergeler Gün Ýçinde... Noble Energy: Dün Matkabý 'Afrodit'e Ýndirdi" baþlýklý manþet haberinde, Noble Energy'nin sondaja dün baþladýðýný, bunu Amerikan ve Ýsrail medyasýnýn açýkladýðýný ancak resmi açýklama yapýlmadýðýný yazdý. Gazete hidrokarbon yataklarýnýn büyüklüðü ve kalitesine iliþkin güvenilir bilgilere gün içerisinde ulaþýlacaðýný ancak deniz dibindeki zemin katmanlarýndan alýnacak örneklerin analiz edilmesiyle gün gibi kýsa bir sürede de öðrenilebileceði bilgileri bulunduðunu kaydetti, buna iliþkin bir de grafik yayýnladý. Gazete "Homer Ferrington Tarafýndan Sondaj Ýki Safhada Baþladý... 'Afrodit'e Girdi" baþlýklý haberinde sondaj çalýþmalarýnýn baþlamasý konusunda çýkan pek çok çeliþkili haberden ve ilk sondajýn baþladýðý haberlerinin yabancý haber portallarýnda dönmeye baþlamasýndan sonra Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis'in dün saat 14.30'da KÝPE'ye (Rum Haber Ajansý) sondaj prosedürünün pazar gecesi itibarýyla baþladýðýný açýkladýðýný yazdý. Politis yabancý haber portallarýnýn, Kasinis'in sondaj matkabýnýn 80 metre derine indiðini söylediði haberini de yaydýðýna iþaret etti. Gazete, daha sonra Rum hükümetinden iki kaynaðýn bu gazeteye platformdan aldýklarý bilginin, sondaj matkabýnýn en azýndan dün akþam saat 17.00'ye kadar deniz dibini delmediði yönünde olduðunu söylediðine iþaret etti. ÝKÝ SONDAJ DELÝÐÝ DAHA... Habere göre Noble ekibine eriþimi olan baþka kaynaklar da dün akþam Politis'e sondaj matkabýnýn "Afrodit"le ilk temasýnýn pazar gecesi gerçekleþtiðini ancak gece yarýsýna doðru bazý teknik sorunlar dolayýsýyla çalýþalarýn birkaç saatliðine durduðunu söylediler. Sondaj çalýþmalarýnýn baþladýðý noktanýn Limasol'a 160 kilometre mesafede olduðuna iþaret eden gazete, söz konusu bölgede su derinliðinin 1650 metre olduðunu ve sondajýn ulaþacaðý toplam derinliðin 5 bin 800 olacaðýný kaydetti. Ýsrail'in Tamar parselinde görülen yumuþak katmanlar dolayýsýyla sondaj deliðine çamur ve kum geçiþi sorununun Afrodit'te de yaþanabileceðini vurgulayan gazete, halen baþlamýþ olan birinci sondajýn ötesinde iki sondaj deliði daha açýlmasý gerekebileceðini yazdý. Habere göre ikinci sondaj deliði, ilk sondajda elde edilecek bulgularýn teyidi maksadýyla açýlacak. Üçüncü sondaj ise çok daha derine yapýlacak ve ana amaç petrol aramak olacak. "TÜRKLER KRÝZE GÝRDÝ" Simerini "Türkler 'Krize Girdi'... Araþtýrmalarýn Baþlamasýný 'Hazmedemediler'... Afrodit'te Sondaj Prosedürü Önceki Gece Ýtibarýyla Devam Ediyor" baþlýklý haberinde Noble Energy'nin pazar gecesi sondaj prosedürünü baþlattýðýný, böylece "Kýbrýs'ýn enerji olgularý açýsýndan yeni bir dönemin de baþlamýþ olduðunu" yazdý. Noble Energy'ye ait Homer Ferrington isimli platformu "Homeros" olarak yansýtan gazete, sondaj matkabýnýn var olan doðalgazýn miktarýný ve büyüklüðünü saptamak için güvenli mesafe olan 1800 metreye kadar ineceðini, hali hazýrda 80 metreye inildiðini belirtti. Gazete "Münhasýr Ekonomik bölgemizdeki doðalgaz yataklarýný saptama araþtýrmalarýnýn baþlamasý Türkleri krize soktu, 'tanrýlar ve þeytanlar' tehditleri savurarak Kýbrýs Cumhuriyeti'ne son verme çaðrýsý yapýyorlar" ifadesini de kullandý. Gazete "Matkap Dibe, Helikopter Havaya" baþlýklý haberinde ise, 12'nci parselde konuþlanmýþ olan "Homeros" ile Limasol limaný arasýnda hava köprüsü oluþturulduðunu, Bell Textron 4 12 MU tipi helikopterin Limasol yeni limanýnda oluþturulan helikopter pisti ile platform arasýnda personel taþýmak için günde 14 civarýnda sorti yapacaðýný yazdý. Sondaj noktasýnýn Limasol limanýna 80 deniz mili mesafede olduðu ve limandan platforma helikopterle 45 dakikada ulaþýldýðý belirtildi. Habere göre sondaj çalýþmalarý 80 metre derine inilmesi ve bu mesafenin bir boru ile kaplanmasý ve istenilen derinliðe ulaþýlana kadar ayný þekilde 80'er metre inilip boru yerleþtirilmesi þeklinde ilerliyor. Böylece istenilen mesafeye inildiðinde de doðalgazýn çýkarýlacaðý boru da döþenmiþ olacak. Gazete, Ýsrail þirketine ait olan geminin de, platforma parça ve yedek parça götürmek üzere bugün Limasol limanýndan demir alacaðýný, baþka bir geminin de geçen cumartesi günü platforma ikmal götürdüðünü, gidiþi sýrasýnda Türk savaþ gemilerinden herhangi bir tacize uðramadýðýný yazdý. RUM YÖNETÝMÝ SESSÝZ KALIYOR Alithia "Sondaj Baþladý... Tehditler Arasýnda Petrol Dönemi" baþlýklý haberinde sondaj çalýþmalarýnýn baþladýðýnýn yabancý medya tarafýndan duyurulduðunu, Rum yönetiminin ise "kendi nedenlerinden dolayý" sessiz kalarak detay vermekten kaçýndýðýný yazdý. Gazete, yabancý medyada yer alan haberin dün Rum Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis tarafýndan doðrulandýðýný, Ticaret ve Sanayi eski Bakaný Pashalidis'in ise Noble Energy müdürü ile dün sabah telefon irtibatý kurduðunu ve matkabýn öðle saatlerine doðru iþe baþladýðý bilgisini aldýðýný açýkladýðýný yazdý. Habere göre Rum Yönetimi Sözcü Vekili Hristos Hristofidis ilgili haberleri doðrulamaktan veya yalanlamaktan kaçýndý ve Rum yönetiminin, uygun gördüðü zaman büyük bir sorumluluk içerisinde açýklama yapacaðýný söyledi. Hristofidis, "ciddiyet, düþük tansiyon ve gizliliðin faydalý ve önemli unsurlar olduðuna" iþaret etti. Gazete yabancý medyanýn, Ýsrail'e ait insansýz casus uçaklarýnýn sondaj platformunun bulunduðu bölge üzerinde uçtuðunu, Ýsrail deniz kuvvetlerine ait bir teminin de platformun doðusunda konuþlandýðýný yazdý. Ayný kaynaklara dayanarak, bölgede Türk gemilerinin gezmeye baþladýðýnýn görüldüðünü yazan gazete, eski bakan Andonis Pashalidis'in "Türk gemilerinin platforma yaklaþmasý ve izahat istemesi halinde, þirket baþkanýnýn kendilerine açýk ve net þekilde doðalgaz bulmak için Kýbrýs münhasýr ekonomik bölgesinde sondaj yaptýklarýný söylemesi emri verildi" dedi. "TÜRKÝYE ROTA DEÐÝÞTÝRDÝ" Ayný gazete "Türkiye Siyasi Þantajlarla Rota Deðiþtiriyor... Tayyip Erdoðan'ýn Ýlan Ettiði Tedbirler Ne Anlama Geliyor ve Ne Kadar Ciddi" baþlýklý haberinde sondaj çalýþmalarýnýn baþlamasýyla Türkiye'nin rota deðiþtirdiðini ve hareketlerini baþka bir düzeye çektiðini yazdý. "Türkiye askeri nitelikli tehditlerini azaltýyor ve siyasi þantajlarla en azýndan üç düzeyde cevap vermeye hazýrlanýyor" ifadesini kullanan gazete sözünü ettiði düzeyleri þöyle sýraladý: "Türkiye-Avrupa iliþkilerini kesme tehdidiyle Avrupa Birliði'ne, Kýbrýs sorunundaki müzakereleri dondurma tehdidiyle BM'ye ve sahte devletin 1983'teki ilanýnýn devamý þeklinde yasal bir oluþummuþ gibi 'KKTC'yle Kýbrýs ile Türkiye arasýnda kýta sahanlýðý ve sahte devlete ait olduðunu düþündükleri alanýn tamamýnda MEB sýnýrlarýnýn belirlenmesi ile Kýbrýs ve Yunanistan'a "

11 21 Eylül 2011 Çarþamba 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... ANKARA KIZILAY'DA BÜYÜK PATLAMA!.. Ankara'nýn en yoðun semtlerinden olan Kýzýlay'da meydana gelen patlamada 3 kiþi hayatýný kaybetti 15 kiþi de yaralandý. Patlamanýn ardýndan polisin terör saldýrýsý ve bomba kuþkusu sürerken, Çankaya Belediye Baþkaný Bülent Tanýk görgü tanýklarýnýn ifadesine dayanarak, binadan atýlan yanan bir tüpün, bir aracý patlattýðýný anlattý. Saat 11.00'de meydana gelen patlamanýn üzerinden saatler geçmesine karþýn patlamanýn nedeni konusunda birbiriyle çeliþen açýklamalar sürdü. Terör saldýrýsý ve bomba ifadesini ilk kullanan Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç oldu. Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin de terör saldýrýsý ihtimalinin aðýrlýk kazandýðýný belirterek, PKK'yý iþaret etti. 'BÝNADAN ALEV ALMIÞ TÜP ATILDI' ÝDDÝASI Patlamanýn nedeni konusunda belirsizlik sürerken, Çankaya Belediye Baþkaný Bülent Tanýk'ýn, görgü tanýklarýna dayanarak anlattýðý patlamanýn bir tüp gaz kazasý olduðu ihtimalini artýrdý. Tanýk, "Görgü tanýklarýndan ve zabýta elemanlarýmýzýn verdiði bilgiler çerçevesinde bize ulaþan bina içerisinden yanan bir tüpün atýldýðý ve onun tüpgazlý bir aracýn üzerine düþüp onu da patlattýðý yönünde bir söylem var" diye konuþtu. ARINÇ BAÞKA SÖYLÜYOR, ATALAY BAÞKA Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç patlamaya iliþkin yaptýðý açýklamada, ''Patlama sonucunda araç yanmýþ, içinde bomba olduðu tespit edilmiþ veya biliniyor'' diye konuþtu. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, patlamayla ilgili incelemelerin sürdürüldüðünü bildirdi. Atalay, ''tüpgaz mý baþka bir þey mi araþtýrýyorlar'' dedi. ÝÇÝÞLERÝ BAKANI ÞAHÝN: 3 KÝÞÝ HAYATINI KAYBETTÝ Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, patlamanýn terör saldýrýsýndan kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduðunu belirtti. Bakan Þahin, tüple bir þahsýn çýktýðýna dair bilgi olduðunu, ancak bunun da zayýf bir ihtimal olduðunu belirterek, ''Tüpten deðilse geriye terörist saldýrý kalýyor.'' dedi. 'PARÇA TESÝRLÝ BOMBA' Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, "Parça tesirli bir bombanýn patlatýlmasý suretiyle büyük can ve mal kaybýna neden olacak bir eylemin yapýlmasý terör eylemi olarak deðerlendirilmiþtir" açýklamasýnda bulundu. "Bir araç içerisine yerleþtirilen parça tesirli bir bombanýn patlatýlmasý sonucu henüz kimlikleri tesbit edilemeyen birisi bayan üç vatandaþýmýz hayatýný kaybetmiþ 3'ü aðýr toplam 34 vatandaþýmýz yaralanmýþtýr" dedi. Patlamanýn etkisiyle çevrede bulunan araçlarýn ve binalarýn zarar gördüðüne dikkat çeken Baþsavcýlýðýn açýklamasýnda, patlamanýn bir terör eylemi olarak deðerlendirildiði belirtildi. YARALILARIN TEDAVÝSÝ SÜRÜYOR Resmi makamlardan gelen açýklamalara göre Numune Hastanesi, Hacettepe Hastanesi ve Yüksek Ýhtisas Hastanesi'nde 15 yaralýnýn tedavisi sürüyor. Patlamanýn hemen ardýndan küçük yaralanmalarla baþka hastanelere gitmiþ hastalar olduðu ve tedavileri kýsa sürede gerçekleþtirilerek taburcu edildiði söyleniyor. BÝRÝ KADIN ÜÇ KÝÞÝ GÖZALTINDA Ankara polisi patlamanýn meydana geldiði bölgede, þüpheli bir kadýný gözaltýna aldý. Þüpheli kadýnýn slogan attýðý bildirildi. Patlamanýn ardýndan polis ekiplerinin araþtýrmalarý sürerken, Ankara Garý'nda sakal týraþý olup, üzerini deðiþtirdikten sonra kentten ayrýlmaya hazýrlanan bir þüpheli daha gözaltýna alýndý. Tunceli'ye gitmeye hazýrlandýðý belirlenen þüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Þüphelinin, 'terör eylemlerine katýlmak' ve 'dolandýrýcýlýk' suçlarýndan poliste kaydý bulunduðu öðrenildi. Patlamayla ilgili 1 þüphelinin daha gözaltýna alýnmasýyla gözaltýna alýnanlarýn sayýsý 3'e çýktý. (t24.com.tr) GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Hristofyas Türkiye'yi Ban'a þikayet etti n "GENEL SEKRETER KIBRIS'IN ARAÞTIRMALARI KESMESÝ VEYA ERTELEMESÝ KONUSUNDA BÝRÞEY SÖYLEMEDÝ, SÖYLEYECEÐÝNÝ DE ZANNETMÝYORUM" BM Genel Kurul çalýþmalarý için New York'ta bulunan Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'la (yerel saatle) dün gece yarýsýndan hemen sonra gerçekleþen 20 dakikalýk görüþmesinde Türkiye'nin; Doðu Akdeniz'deki sondajlara iliþkin uyarýlarýný þikâyet etti. Rum Yönetimi Baþkaný görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, Genel Sekreter'in kendisine; bu konularý Türkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'la konuþacaðý sözü verdiðini söyledi. "Bildiðiniz gibi Birleþmiþ Milletler, Güvenlik Konseyi'nin Alexander Downer'la son raporu görüþmesi aracýlýðýyla tutumunu belirlemiþtir. Bu tutum nettir ve Genel Sekreter'in Türk liderliðiyle görüþmesinde bu tutumu izleyeceðinden eminim" diyen Hristofyas, "Genel Sekreter, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin araþtýrmalarý kesmesi veya ertelemesine iliþkin hiçbir þey söylemedi, söyleyeceðini de zannetmiyorum" ifadesini kullandý. "ARAÞTIRMALARA DEVAM EDECEÐÝZ" Hristofyas, Güney Kýbrýs'ýn doðalgaz sondajlarý konusunda tutumunun net olduðunu da söyledi ve þunlarý ekledi: "Araþtýrmalara devam edeceðiz. Araþtýrma yapmak Kýbrýs Cumhuriyeti'nin egemenlik hakkýdýr ve umarým hidrokarbon bulunsun. Kýbrýslý Türk vatandaþlarýmýzýn kaybedeceði bir þey yoktur, kazanacaklarýndan emin olsunlar. Bunu Türkiye'nin de Sayýn Eroðlu'nun da anlamasý gerekir". Hristofyas görüþme sonrasýnda yaptýðý açýklamada, Genel Sekreter'e Kýbrýs sorununun çözüm prosedüründeki "sorunlardan" da söz ettiðini belirterek sorunlarýn; Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun selefi Mehmet Ali Talat'la daha önce varýlan görüþ birliklerinden Rum siyasi partiler, Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesinde (MEB)" doðalgaz arama çalýþmalarýna baþlamasýna iliþkin memnuniyetlerini dile getirdiler ve Türkiye'nin "tehdit" diye nitelendirdikleri açýklamalarýný kýnadýlar. Alithia gazetesi "Partiler Türk Kýþkýrtmacýlýðýný Kýnýyor " baþlýðýyla verdiði haberinde, Rum siyasilerin dün yaptýðý açýklamalarý aktardý. AKEL Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, "Biz, BM tüzüðünde öngörüldüðü gibi egemenlik haklarýmýzý uyguluyoruz" diye iddiada bulunarak, "edindikleri bilgiye göre Hükümetin, olasý sorunlarýn göðüslenmesi için çaba sarf etmekte olduðunu" belirtti. "Parti olarak kendilerinin de rollerinin olduðunu ve bu rolü yerine getirdiklerinden" bahseden Kiprianu, "bu süreç içerisinde karþýlaþacaklarý zorluklarý aþmak için çaba gösterdiklerini" belirtti. DÝSÝ DÝSÝ Baþkaný Nikos Anastasiadis "Egemenlik haklarýmýzý kullanmayý garanti altýna alabilmemiz için soðukkanlý olmaya, direniþ göstermeye ve (olaylarý) doðru göðüslemeye ihtiyaç vardýr" dedi. "Yasa dýþýlýk doðum yapmaz ve yeni yasa dýþýklardan oldubittiler yaratýlmaz" diye görüþ savunan Anastasiadis, "iþgal bölgeleri rejimi yasadýþýdýr ve çýkacak herhangi bir sonuç, yasa dýþýlýðýn ürününden (anlaþma yapýlmasý tehdidi gibi ) baþka bir þey olmayacak" iddiasýnda bulundu. Anastasiadis, "sadece iç cepheyi memnun edecek açýklamalar yerine, egemenlik haklarýný teyit ederek doðru hareket etmelerinin daha yararlý olduðunu" ileri sürdü. DÝKO DÝKO Basýn Sözcüsü Fotis Fotiu, sondaj çalýþmalarýnýn baþladýðý günü "tarihi" olarak nitelendirdi. "(Çalýþmalarýn baþlamasýnýn) Kýbrýs halkýnda iyimserlik duygularý yarattýðýný ve Kýbrýs Cumhuriyeti ve halký için umutlandýrýcý bir gelecek belirlediðini" ifade eden Fotiu, "Bugünün, Kýbrýs'ý yeni bir umutlu geleceðe caymasýndan kaynaklandýðýný savundu. Hristofyas, "yoðunlaþtýrýlmýþ müzakerelerde gerileme bulgularý bulunduðunu, bu nedenle de gidiþatýnýn o kadar da hoþ olmadýðýný" belirtti ve bunu Genel Kurul'daki konuþmasýnda da dile getireceðini anlattý. "Bu; kaygý yaratýyor, BM Genel Sekreteri'nin liderleri Ekim ayý sonunda New York'a çaðýrma konusundaki planlarýnda bazý deðiþiklikler olup olmadýðý sorusunu akla getiriyor. Birilerinin tavýr deðiþtireceði ve daha çok görüþ birliðine ulaþacaðýmýzý ummak için daha Ekim ayýna kadar vaktimiz var" dedi. Müzakerelerde þu ana kadar varýlan görüþ birliklerinin ikinci derece öneme sahip konularda olduðunu, geçmiþte varýlan ve çok ciddi görüþ birliklerinden kaymalar bulunduðunu da söyleyen Hristofyas, "Dolayýsýyla Ekim ayýna kadar, yoðunlaþtýrýlmýþ müzakereler kapsamýnda daha çok görüþme yapýlacaðý için Türkiye'nin davranýþlarýnda bir þeyler deðiþeceði ümidini saklý tutuyorum" dedi. Hristofyas, BM Genel Sekreteri'nin "mümkünse, davranýþlarýn düzeltilmesi" hedefiyle müdahale etme niyeti gösterdiðini kaydederek, "Sanýrým Genel Sekreter, Türk liderliðiyle ve Sayýn Eroðlu ile görüþmelerinde buna iþaret edecektir" ifadesini kullandý. Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas'ýn Genel Sekreter Ban Ki Moon'la görüþmesinden önce baskýya giren Politis gazetesi, "Tehditler Ban'a... Hristofyas'ýn Genel Kurul'daki Varlýðý Avantaj" baþlýklý haberinde, Hristofyas'ýn Ban'a Türkiye'nin Güney Kýbrýs'a yönelik "tehditlerini þikayet etme niyetinde olduðunu" yazdý. Gazete, Hristofyas'ýn BM Genel Sekreteri dýþýnda Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin daimi temsilcileri ve Rusya Dýþiþleri Bakaný ile de görüþeceðini ekledi. Sondajla ilgili parti açýklamalarý götürmesini ve Kýbrýs yataklarýnýn deðer ve miktarlarýna iliþin ilk belirtilerin kýsa zamanda teyit edilmesini temenni ederiz" dedi. Fotiu, " DÝKO'nun, gecikme ve gösteriþ olmadan, istikrar ve sorumlulukla enerji politikalarýný hayata geçirme ve egemenlik haklarýný kararlý bir þekilde uygulama yönünde hareket edilmesi gerektiðini düþündüðünü" aktardý. Fotiu, "Türk tehditleri, þantajlar ve Ankara'nýn suçlamalarýnýn yasallýktan mahrum olduðunu ve sonuç olarak da Türkiye'nin, Kýbrýs Cumhuriyetinin egemenlik haklarýný uygulamasýna engeller koyma giriþiminde bulunmasýnýn meþru olmadýðýný" öne sürdü. "Ne Türkiye herhangi bir yasal hakka sahiptir, ne de Türk iþgalci sahte devlet yasal bir varlýða sahiptir" diyen Fotiu, bu yönde Türkiye'nin araþtýrma ve Kýbrýs'ýn yataklarýndan yararlanma alanýnda iþbirliði planý yapamayacaðýný iddia etti. EDEK EDEK Basýn Sözcüsü Dimitris Papadakis, Türkiye ile KKTC arasýnda MEB konusunda anlaþma imzalanmasý yönündeki "Türk kýþkýrtmasýnýn", gerek uluslararasý toplum, gerek AB için çok büyük boyutta olduðunu savunarak "bu kýþkýrtmaya bir yanýt verilmesi gerekir" dedi. "Kýbrýs Cumhuriyetinin MEB'i içerisindeki haklarýný sorgulayan Türk yetkililerin açýklamalarýnýn, Türkiye'nin, Uluslararasý Hukukun kýstaslarýyla çatýþan bir politika izlediðini kanýtladýðýný" ileri süren Papadakis, "Sahte devlet ile Türkiye arasýnda MEB anlaþmasý imzalanmasý niyetinin, BM'nin Kýbrýs'a iliþkin kararlarýný açýkça ihlal edildiðini gösterdiðini" iddia etti. EVROKO EVROKO Basýn Sözcüsü Mihalis Yorgallas, "Kýbrýs sorunu çözümsüz kaldýkça, Kýbrýslý Türklerin, Kýbrýs Cumhuriyetinin MEB'i içerisindeki doðalgazdan yararlanma hakkýna sahip olamayacaðýný " öne sürdü. Yorgallas, Kýbrýs'taki iþgal ve yasa dýþýlýk tamamen kalktýðýnda Kýbrýslý Türklerin, Kýbrýs Cumhuriyetinin yasal vatandaþý olarak doðalgaz üzerinde hak kazanacaklarýný" iddia etti.

12 12 21 Eylül 2011 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Daðýn ardý deredir Yarim yolun neredir Beni sana baðlayan Yüregdeki yaredir BU SU David Foster Wallace Çeviren: Hakan Toker Siren Yayýnlarý 142 sayfa "En büyük hata, hatalarýnýn hiçbirinin farkýnda olmamaktýr." Thomas Carlyle ÇOK AÐIR YARALI BÝRÝ ÝÇÝN BEÞLEME gizli göz, gizli söz kurþunlarýyla vurulup çok aðýr yaralanan biri aranýrsa, o benim hem de ne çok uzun yýllar uzun yýllar hem de ne çok kurþunla ne çok kurþunla delik-deþik oldum, kalbura döndüm, gýk demedim Fikret Demirað AJANDA 21 Eylül Çarþamba Fotoðraf Sergisi Mehmet Erdoðan ýn EMAA Baþkent Sanat Merkezinde yer bulacak olan Rüyamda Bu Kadar Yorgun Deðildik isimli fotoðraf sergisi 22 Eylüle kadar devam edecek. Sergiyi Pazartesi 16:00-20:00, Salý-Cuma: 10:00-13:00/ 16:00-20:00 ve ve Cumartesi günleri:10:00-14:00 saatleri arasýnda gezebilirsiniz/ Lefkoþa, EMAA Baþkent Sanat Merkezi, Belediye Sok. 1 (Deniz Plaza arkasý). Karaoke Partisi Memet Ýnal ýn moderatörlüðünde gerçekleþecek olan Open Microphone Karaoke Partisi nde gece boyunca devam edecek yarýþmada ilk üçe girenleri Mood Bar dan hediyeler bekliyor olacak.yaz sezonunun bitiþiyle sona yaklaþan Mood Bar ýn concept partileri, hafta arasý coþmak isteyenler için iyi bir alternatif/ Girne, Mood Bar (Kafe Dükkan ýn bahçesinde), 21: Eylül Perþembe Jazz Gecesi Piyano ve kemanda Ersen Sururi, gitarda Kadir Evre ve vokalde Zeliþ Þenol un yer alacaðý müzik programý, keyifli bir haftasonu gecesi geçirmek isteyenler için ideal bir etkinlik/ Ozanköy, Corner House, 20:30-23:30. Nereye Gidiyoruz/ Tiyatro Oyunu Lefkoþa Türk Belediyesi nin bu yýl 9. kez düzenlenlediði Kýbrýs Tiyatro Festivali, Dostlar Tiyatrosu nun Giderayak isimli oyunu ile devam ediyor. Oyun 23 Eylül Cuma günü de sahnelenecek. Tüm oyunlarýn saat 21:00 de YDÜ AKKM de sergileneceði tiyatro festivali 30 Eylül e kadar devam edecek. 23 Eylül Cuma Deep House Theraphy DJ Atesh K. nýn çalacaðý parçalarý dinleme þansý bulacaðýnýz etkinlik, özellikle house müzik sevenler için oldukça cazip bir haftasonu alternatifi/ Lefkoþa, Atölye Cadý Kazaný Cafe, 22:00-02: Eylül Cumartesi Klasik Rock & Blues Gecesi Adanýn dinlemesi en keyifli rock gruplarýndan Fireballs un çalacaðý parçalarý dinlerken, mekanýn hoþ manzarasýnýn da tadýný çýkarma þansý bulacaksýnýz/ Ozanköy, The Corner House, 21:00-23: Eylül Salý Sergi/ Düþüme Engel Olma Zihinsel engelli çocuklara destek amacýyla düzenlenen Düþüme Engel Olma baþlýklý sergi, belgesel ve fotoðraflarýn yer alacaðý iki bölümden oluþuyor. Toplum olarak eksikliklerimizle yüzleþme fýrsatý bulacaðýnýz bu sergiyi kaçýrmamanýzý öneririz. Sergi, 27 Eylül e kadar devam edecek/ Lefkoþa, Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu, 18:30. 8 Ekim Cumartesi Müzik Dinletisi ve Sergi Mehmet Öke anýsýna düzenlenecek olan klasik müzik dinletisi ve sergiden elde edilecek olan gelirin Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar Vakfý na verileceðini belirtelim/ Lefkoþa, YDÜ Kütüphanesi, Salon 4, 20:00-23:00. Müzik Festivali Gülsin Onay'ýn piyano resitaliyle baþladý Kuzey Kýbrýs Müzik Derneði organizasyonunda bu yýl dokuzuncusu gerçekleþtirilen Uluslararasý Kuzey Kýbrýs Müzik Festivali, önceki akþam, ünlü Piyanist Gülsin Onay'ýn Bellapais Manastýrý'nda verdiði resitalle baþladý. Gecede romantik dönemin temsilcilerinden Chopin, Lizst ve Schubert'in eserlerini kendine has yorumuyla seslendiren Onay, klasik müzik severlerden bol alkýþ aldý. Bu yýl toplam 6 konsere ev sahipliði yapacak festivalde 23 Eylül Cuma akþamý Çek Cumhuriyeti Devlet Sanatçýsý dünyaca ünlü Çellist Jiri Barta'nýn, J.S. Bach'ýn Çello Süitleri'nin tümünü yorumlayacaðý konser, 30 Eylül'de Tenor Kardeþler Konseri, 7 Ekim'de Jamila Musayeva Keman Resitali ve 14 Ekim'de Soprano Romana Beutel ile Color Trio Konseri yer alacak. 9'uncu Uluslararasý Kuzey Kýbrýs Müzik Festivali, Viyana Johann Strauss Orkestrasý'nýn 22 Ekim' de vereceði konserle sona erecek.bellapais Manastýrý'nda saat 20.30'da baþlayacak konserlere giriþ bileti; Deniz Plazalar, Dome Hotel, Kybele, Bellapais Gardens ve giriþten temin edilebilecek. AST'den Yeni Dünya Düzeni'ne kahkahalý eleþtiri Türkiye'de 40 yýlý aþkýn bir süredir düzen eleþtirisi oyunlar sahneye koyan ve sistem karþýtý duruþu ile bilinen Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) festival seyircisinden tam not aldý. Ülkemiz tiyatroseverleri tarafýndan çok sevilen AST'nin YDÜ-AKKM'de önceki gün (19 Eylül Pazartesi) akþam sahnelediði "Giderayak" oyununda da salon týka basa doldu. Ülkemizde de devam eden özelleþtirme süreçlerine gönderme yapmasý ve siyaset ile devlet bürokrasisinin kirli yüzünü yansýtmasý anlamýnda ülkemiz seyircisinin dikkatlerini oyuna toplamayý baþaran AST, baþarýlý performansý ile bir kez daha ayakta alkýþlandý. Bülent Usta'nýn yazdýðý ve Dersu Yavuz Altun'un yönettiði iki perdelik kara güldürüde seyirciler bir yandan mizahi durumlara gülerken öte yandan Yeni Dünya Düzeni ve sistemin yarattýðý ekonomik krizler sonucunda büyük sermayedarlar ve uluslararasý þirketler tarafýndan sömürülen insanoðlunun içine düþtüðü kötü durumlarý seyrediyor. Festival'de sahne büyük usta Genco Erkal'ýn 9.Kýbrýs Tiyatro Festivali bu kez da Türk Tiyatrosu'nun dev ismi Genco Erkal'ý aðýrlýyor. 22 Eylül Perþembe ve 23 Eylül Cuma geceleri olmak üzere festivalde iki kez sahnelenecek "Nereye Gidiyoruz" oyunu ile festivale konuk olacak Genco Erkal, usta yazar Aziz Nesin'in öykü, þiir, masal ve taþlamalarýndan uyarladýðý bir çaðdaþ meddah gösterisi ile tiyatro seyircisinin karþýsýna çýkacak. LAÜ'DEN DENKTAÞ KONULU KÝTAP Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ýhsan Tayhani'nin Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif Denktaþ ile iki yýl boyunca röportajlar yaparak hazýrladýðý "Özgürlük Yolunda Bitmeyen Koþu -Denktaþ Kitabý" yayýnlandý. LAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Tayhani, Denktaþ konulu kitabýný LAÜ Tanýtým ve Sosyal Ýþlerden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Doç. Dr. Münevver Ç. Bektaþ'a takdim etti. Bektaþ, Tayhani'nin çalýþmasýný tebrik ederek, Kurucu Cumhurbaþkaný'na ithafen yazdýðý kitabýn Türk toplumu için önemine vurgu yaparak baþarýlarýnýn devamýný diledi. Türkiye'de Kaynak Yayýnlarý'ndan çýkan ve yaygýn daðýtýmý yapýlan kitap, kýsa bir süre sonra KKTC'deki kitapevlerine de ulaþtýrýlacak. Lefke Avrupa Üniversitesi Tarih Bölümü öðretim üyelerinden, Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ýhsan Tayhani'nin hazýrladýðý kitapta, Kýbrýs Türk toplumunun son 80 yýllýk tarihine damgasýný vuran Denktaþ'ýn yaþamý anlatýlýyor. Dava ve devlet adamý, toplum önderi ve siyasetçi, diplomat ve hukukçu, çocuk ve baba, eþ ve yoldaþ, dost ve arkadaþ kimliklerinin sýðdýrýldýðý yaþam, zengin ve renkli anýlarla tarihin harman olduðu bir söyleþi içinde sunuluyor. "DÜÞÜME ENGEL OLMA!" ADLI BELGESEL GÖSTERÝMÝ VE FOTOÐRAF SERGÝSÝ Neslihan Baþaran Aktay ve Figen Ýnan'ýn "Düþüme Engel Olma!" adlý belgesel gösterimi ve fotoðraf sergisinin açýlýþý 27 Eylül'de gerçekleþtiriliyor. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu'nun himayesinde gerçekleþtirilecek belgesel gösterimi ve sergi, Lefkoþa Ýsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda yer alacak. Sergi açýlýþý saat 18.30'da, belgesel gösterimi ise saat 19.00'da yapýlacak. Sergi 4 Ekim'e kadar gezilebilecek. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Larry Crowne ( ) 1. salon 40 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria The Hangover 2 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Harry Potter ve Ölüm Yadigarý 2 ( ) 2. salon

13 21 Eylül 2011 Çarþamba 13 KONUK YAZAR Münür Rahvancýoðlu Baraka Aktivisti Ya bir de petrol bulurlarsa Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ABD menþeli bir þirketle anlaþarak Kýbrýs'ýn güney sahillerinde petrol ve doðalgaz arama çalýþmalarý baþlatmasý bir süreden beridir gündemin ilk sýralarýndaki yerini koruyor. TC'nin Akdeniz'de ne olup bittiðine hoyratça karýþan arsýz tavrý uzun süre konuþuldu. Bu o kadar utanmaz ve çeliþkili bir tavýr ki, kendi dýþ politika yetkilileri bile bu tavrý izah etmekte zorlanýyorlar. Kendini bölgenin aðasý ilan eden, önüne gelene posta koyan, delikanlý TC; ABD'nin Kýbrýs Cumhuriyeti'ne verdiði güvenceden sonra yan çizip bayraðý yarýya indirdi. Þimdi sümüklerini çeke çeke, "biz de kktc ile kendi münhasýr alanýmýzý ilan edip aramalar yapacaðýz" diyor. Eh tabii, uluslararasý emperyalizm arenasý Hamitköy Roundabout'una benzemiyor. Kýbrýslý Türklere yaptýðýn muameleyi de Ortadoðu'nun bölgesel güçlerine yapmak mümkün deðil... Ama sonuç ne olursa olsun, kendisini hiç mi hiç ilgilendirmeyen bir coðrafi bölge için, "yaptýrmam, ettirmem, donanmam boþuna mý duruyor" gibi açýklamalarý yapabilen bir zihinsel yapý gerçekten tehlikeli. Nitekim 19 Temmuz'da kafamýza inen yumruklar sayesinde yaþayarak da gördük böyle bir mantýðýn tehlikelerini... Diðer yandan, hiçkimsenin eksiði diðerinin fazlasý olmuyor... TC'nin hayatý ve maceralarý böyle sürerken, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin ve onun pek bir "solcu, çevreci, ilerici" yöneticilerinin küresel güç oyununda ekolojiyi ne kadar önemsediklerini de görüyoruz. Akdeniz'i bir petrol bataklýðýna çevirmek pahasýna giriþtikleri þu iþe bakýn... Tarihin gördüðü en kirli teknolojilerden birini güzelim adamýzýn baþýna musallat ederken vicdanlarý ne kadar da rahat... Tek dertlerinin para olmadýðý ise kesin, TC ile oynadýklarý satrançta hamle avantajý elde etmek çok daha kýymetli. Olan balýklara, yosunlara, denizlere olacakmýþ... Amaaan sen de, konu mu bu þimdi!.. Petrol-doðal gaz aramalarýna baþlayan Kýbrýs Cumhuriyeti hem AB'den hem de ABD'den destek alýyor. Bu iþe tek karþý çýkan ise özel çýkarlarý zarar gören TC. Mesele sadece TC'nin çýkarlarý olduðunda delikanlýlýðýn sýnýrýnýn nereye kadar olduðunu da hep beraber gördük. Bir iki keskin demeç, eþeði dövemeyip semerini dövme misali Kýbrýslý Türklere yumruk ve en sonunda da kuyruðu kýsýp geri çekilmek... Ýþte delikanlýlýk buraya kadar. Bir de ABD çýkarlarý zarar görseydi bu iþten, iþte siz o zaman görecektiniz "kahraman Türk Ordusu'nun" Akdeniz'de nasýl destan yazdýðýný... Dosta nasýl güven, düþmana nasýl korku salýndýðýný... Ama gel gör ki ABD çýkarlarý bu iþten zarar görmüyor, böyle olunca da "kahraman ordumuz" yerinden kýmýldayamýyor... Bu da bize iki açýk gerçeði gösteriyor. Birincisi Kýbrýs Cumhuriyeti baðýmsýz bir devlet deðil AB-ABD ikilisinin rahatça idare ettiði ikinci bir kktc'dir. Ýkincisi TC'nin Kýbrýs'ýn kuzeyinde bulunuþu kendi baþýna yediði bir herze deðil, aksine kendisine verilmiþ bir görevdir. Yani Kýbrýs'ta TC iþgalinden deðil, emperyalizmin kolektif iþgalinden söz etmek gerekir. Bu iþin bir ucundan tabii ki TC tutuyor; ama zurnanýn kaçýncý deliði olduðunu varýn siz hesap edin... Esas düþünmemiz gereken ise; tüm bu iþler olurken yani 1950'leren 1970'lere kadar Kýbrýs'ta petrolden metrolden söz edilmediði, daha doðrusu, petrol yokken baþýmýza gelenlerden sonra þimdi petrol bulunursa bu iþin ne hale gelebileceðidir... Varýp da petrol bulurlarsa güzelim adamýzýn açýklarýnda, artýk sadece stratejik önemi olan bir kara parçasý deðil, ticari kýymeti de olan bir coðrafya haline geleceðiz. Bugün petrolü olup da hayrýný gören bir halk var mý dünyada? Venezüella dýþýnda diyorum... Orada da topu topu on on beþ yýldýr halkçý bir yönetim var ama daha okuma yazma oraný bile normal seviyelere getirilebilmiþ deðil. Býrakýn saðlýðý, barýnmayý... Bize çizilecek modelin ise güney yarýmküreden deðil, yanýbaþýmýzdaki Ortadoðu rejimlerinden ithal edileceði rahatlýkla düþünülebilir. "Federasyon"umuz da artýk Birleþik Arap Emirlikleri tarzýnda olur. Þeyh Dimitris'in kabilesi ile Þeyh Derviþ'in kabilesi arasýnda, yoksul halkýn demokrasiden bi haber ezilmiþliði üzerinden mutlu bir beraberlik!.. Ne güzel deðil mi ama... Ekolojik anlamda ikinci bir Nijerya, politik anlamda yeni bir Irak, siyasi anlamda mükemmel bir Suudi Arabistan da olabiliriz. Eðer çýkarýlacak petrolün parasýnýn kendilerine yansýyacaðýný zannedenler varsa, daha çok beklerler... Petrol her nereden çýktýysa, çýktýðý yerin halklarýnýn da canýný çýkardý bu güne kadar... Ýþimiz vahim yani. Daha profesyonel iþbirlikçiler, daha baskýcý bir polis-asker rejimi, daha yoðun þiddet, daha geri bir eðitim, saðlýk politikasý... Kýsacasý nispi refah politikalarý ile elde tutulan stratejk sömürge yapýsýndan, tam bir sefalet altýnda ezilen neo-liberal yeni sömürge politikalarýna geçiþ... Hayatýnýzdan þikayetçiyseniz, bekleyin petrol bulunsun da sonrasýný göresiniz... Birkaç gündür hep ayný þeyleri konuþtum çevremdeki insanlarla... Ya petrol bulurlarsa ne yapacaðýz. Zaten olmayan politik aðýrlýðýmýz, zaten kaale alýnmayan irademiz ne hallere düþecek... Bizim için yapýlan planlarý görmek çok kolay. Bizim ne yapacaðýmýzý bulmaksa çok zor. Açýk olan tek þey varsa, kaderimizin Ortadoðu halklarý ile giderek daha fazla kesiþmekte olduðu. Eðer Mýsýr çok uzak geliyorsaydý size düne kadar, artýk daha yakýn olduðunu söyleyebilirim rahatlýkla... Ve bu kaderi deðiþtirmenin tek bir yolu var: Ufak hesaplardan vazgeçip bedel ödemeye hazýr olmak. Bu bedeli birisi ödeyecek. Þimdi biz, veya yarýn çocuklarýmýz. Ben kendi adýma çocuðumun ödemesine razý deðilim bu bedeli. Kendim ödeyeceðim... Ya siz? "DÝJÝTAL VÝZE TESLÝM PORTALI" PROJESÝ MÝMARLAR ODASI'NA SUNULDU KKTC inþaat sektörü için gerekli olduðu öngörülüp hazýrlanan ve teknik projelerin dijital olarak PDF formatýnda sunulmasýný öngören "Dijital Vize Teslim Portalý" projesi Kýbrýs Türk Mimarlar Odasý'na sunuldu. Projeyi hazýrlayan mimar Onur Olguner'in verdiði bilgiye göre, 107 meslektaþýnýn imzasýyla odaya sunulan proje ile; proje dosyalarýnýn odaya sunumunun hýzlanmasý ve son yýllarda zorluk çeken inþaat sektörüne soluk getirilmesi amaçlanýyor. Önerinin hazýrlanmasý sýrasýnda Avrupa'daki uygulamalarýn incelendiðini ve ona göre adýmlar atýldýðýný belirten Olguner, bu önerinin mimarlara ve bir süredir gerilemekte olduðunu savunduðu inþaat sektörüne çok büyük katkýlar getireceðine inanç belirtti. Dijital Vize Teslim Portalý'nýn sektöre yapmasý beklenen katkýlar þöyle sýralandý: "Sektördeki mimar, mühendis, müteahhit ve mal sahibinin bütçesine külfet olan çýktý masraflarýný azaltacak ve dolayýsýyla sektördeki çalýþanlarýn toplam gelirlerinde bir artýþ saðlayacak; mimar ve mühendisler çýktý almaya uzun saatler harcamayacak, internet üzerinden anýnda haberdar edileceði deðiþik istemini kýsa süre içerisinde yapýp yine internet üzerinden sunabilecek.

14 14 21 Eylül 2011 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Saðlamlaþtýrmak, kuvvetlendirmek (iki kelime). 2-Gözde sarýya çalan kestane rengi. Kuzey Atlantik Paktý Teþkilâtý'nýn uluslararasý kýsa yazýlýþý. Baryum'un kýsaltmasý. 3-Bebek için hazýrlanan yiyeceklerin genel adý. Kafkasya'da yaþayan bir boy veya bu boydan olan kimse. 4-Bir iþi yapmaya hazýr. Alfabenin 14 ve 2. harfleri. Uzaklýk bildirir. 5-Minarenin ezan okunan yeri. Beyaz. 6-Baba. Üzme, sýkýntý verme. Uzaklýk bildirir. 7- Titan'ýn kýsaltmasý. Bezginlik ve sýzlanma anlatýr. 8-Borazanýn çýkardýðý ses. Su veya baþka sývýlarý taþýmaya yarayan dar aðýzlý þiþkin karýnlý, genellikle hasýr veya sepet içinde korunan büyük þiþe. 9-Meyve ve sebze satan kimse. Çok taneli bir sonbahar meyvesi. 10-Fiyat, paha. Bir gemi veya uçaðýn gidiþ yönü, izleyeceði yol. 11-Diz üzerinde yayla çalýnan kemana benzer üç telli küçük bir çalgý. Derinin gözeneklerinden sýzan, kendine özgü bir kokusu olan renksiz, tuzlu sývý. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ülker Pozan Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:40/2 Kermiya Lemar Yolu Tel: Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Maðusa Ada Eczanesi: Salamis Yolu- Sakarya Dükkanlarý No:3 Tel: Girne Eminaða Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:10 Tel: Karpuzoðlu Eczanesi: Uður Mumcu Cad. Eren Ýþ Haný No:1 Koop Yaný Karakum Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Hoþlanarak bakmak, seyretmek (iki kelime). 2-Büyüklük, irilik bakýmýndan þaþýlacak durumda olan. Geri verme. 3-Ev iþlerinde çok çalýþan ve becerikli kadýn. Hafif ýslaklýk. 4-Ters okunuþu "Naz, iþve". Bir kurum veya kuruluþun yönetildiði yer. 5-Hayvan yuvasý. Zeybek. Evcil olmayan hayvanlarýn vurulmasý iþi. 6-Bazý spor dallarýnda iki takým, iki kiþi, iki taraf arasýnda yapýlan karþýlaþma. Ters okunuþu "Ýçki içilirken yenen yiyecek". Yemek yeme ihtiyacý olan veya yemesi gereken. 7-Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. 8- Genellikle iplik, kýl gibi þeylerden dokunmuþ, türlü boy ve biçimde, aðzý büzülüp baðlanabilen çuval. Gözü pek, yiðit, kabadayý. 9-Gemilerde yolcularýn hizmetine bakan görevli. 10-Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk. Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. 11-Mecazi anlamda "Karýsýna söz geçirebilen, dediðini yaptýrabilen erkek, kýlýbýk karþýtý". Çaresi olmayan, çaresiz. TV'DE BU AKÞAM Maksimum Risk KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: RINGO LAM Oyuncular: JEAN CLAUDE VAN DAMME, NATASHA HENSTRIDGE, JEAN-HUGUES ANGLAND Attýðý her adým onu gerçeðe götürüyordu. Gerçek ise onu uçuruma yaklaþtýracaktý. Alain Moreau'nun (Van Damme) ikiz kardeþinin ölümünü araþtýrmasý, onu Güney Fransa'nýn güzelliklerinden, New York'un gaddar sokaklarýna ve kardeþinin güzel sevgilisinin (Henstridge) kollarýna sürükler. Hem Rus mayfasý, hem de FBI ajanlarýnýn takip kýskacý altýndaki ikili, bir taraftan zamana karþý savaþarak cinayeti çözmeye çalýþýrken diðer yandan da uluslararasý bir komployu açýða çýkarmaya çalýþýrlar. Muhteþem ikili Van Damme ve Henstridge ve nefes kesen bu macerayý keyifle izleyeceksiniz. Sen Ben ve Dupree TV 8 / Saat: 21:00 Orijinal Adý : You Me And Dupree Yönetmen : Anthony Russo, joe Russo Oyuncular : Owen Wilson, Kate Hudson, Matt Dilon, Michael Douglas, Seth Roger. Yapým : 2006 Tür: Komedi "You Me And Dupree" 1 ödül ve 1 adaylýðý olan bir film Yeni evli Carl ve Molly Peterson için hayat bundan daha tatlý olamazdý. Yeni bir evleri vardý ve kariyerleri devamlý olarak geliþim halindeydi. Ancak Carl, düðünlerine katýldýðý için evinden ve iþinden olan en iyi dostu Dupree için arkadaþlýðýn ne kadar önemli olduðunu anlamak üzeredir. Suikastçý TNT / Saat: 21:00 YÖN : PHILIP G. ATWELL OYN : JET LI, JASON STATHAM, JOHN LONE FBI ajaný Jack Crawford, ortaðýnýn Asya yeraltý dünyasýnýn en vahþi suikastçilerinden biri tarafýndan öldürülmesinin intikamýný almaya yemin eder. Fakat karþýsýndaki adam hiç de yabana atýlacak biri deðildir. Jack'in tüm çabalarýna raðmen kötü þöhretli Rogue, izini kaybettirir ve üç yýl boyunca ortadan kaybolur. Üç yýl sonra ise çok daha büyük bir kapýþmanýn arifesinde yeniden ortaya çýkacaktýr. Çin mafya lideri Chang ve Japon Yakuza patronu Shiro arasýnda kanlý bir savaþ baþlamak üzere iken tam bu çatýþmanýn ortasýnda Rogue'un kaybolan izi yeniden ortaya çýkar. Ýntikam yeminini üç yýl boyunca canlý tutmuþ olan Jack ise bu fýrsatý kaçýrmayacaktýr. Tanrýnýn Kitabý TNT / Saat: 23:15 Yokolmaya yüz tutan dünyada insanlýðý kurtaracak kutsal kitabý taþýyan gizemli bir adamýn macerasý. O: Denzel Washington, Gary Oldman. Y: Albert & Allen Hughes. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ HÝNDÝSTAN DEPREMÝNDE 79 ÖLÜ Hindistan'ýn kuzeydoðusunda Nepal sýnýrý yakýnýnda 6,9 büyüklüðündeki dünkü depremde ölenlerin sayýsý 79'a yükseldi. Merkez üssü Nepal sýnýrýndaki seyrek nüfuslu özerk Sýkkým bölgesinde depremin ardýndan toprak kaymasý, yaðmur ve sis kurtarma çalýþmalarýný engelliyor. Sýkkým Valisi Karma Gyatso'ya göre, Sýkkým'da evler büyük ölçüde yýkýldý; Bihar ve Batý Bengal eyaletleriyle Nepal, kuzey komþu Tibet ve Çin'de ölenler var. JAPONYA'DA 1 MÝLYONDAN FAZLA KÝÞÝ TAHLÝYE EDÝLÝYOR Japonya'nýn orta kesimlerindeki Nagoya kentinde 1 milyondan fazla kiþiye ülkeye ulaþan Roke tayfunu nedeniyle tahliye tavsiyesinde bulunuldu. Sanayi bölgesi Aiçi'nin en büyük kenti Nagoya'da, þiddetli yaðmurla birlikte gelen Roke tayfununun nehirlerin taþmasýna, sellere ve toprak kaymalarýna yol açabileceði uyarýsýyla 1,1 milyon kiþinin tahliyesi önerildi. Meteoroloji Kurumu, Roke tayfununun ülkenin güneyindeki Tanegaþima adasýnýn 190 kilometre güneydoðusunda olduðunu, saatte 15 kilometre hýzla kuzeydoðuya doðru yol aldýðýný bildirdi. ÇÝN'DE EN AZ 57 ÖLÜ Çin'de geçen bir hafta içinde yoðun yaðýþlarýn yol açtýðý sellerde en az 57 kiþi hayatýný kaybetti, onlarca kiþi ise kayboldu. Þinhua haber ajansý en son ülkenin güneybatýsýndaki Sichuan eyaletinde 14 kiþinin selden dolayý öldüðünü, 11 kiþinin kaybolduðunu bildirdi. Bu eyalette 16 bin 700 hektardan fazla ekili alan zarar görürken, 31 bin ev yýkýldý ve doðrudan ekonomik kayýp 6 milyar yuaný (937,5 milyon dolar) buldu. ÝNGÝLTERE'DE REKOR TAZMÝNAT TEKLÝFÝ Ýngiltere'de medya patronu Rupert Murdoch, sahibi olduðu gazetenin yasa dýþý olarak telefonlarýný dinlediði ortaya çýkan Milly Dowler'ýn ailesine, 3 milyon sterlin tazminat ödemeyi önerdi. Murdoch'ýn aileye birkaç gün içinde ödeme yapacaðý, 3 milyon sterlinin 2 milyonunun aileye, diðer 1 milyon sterlinin ise ailenin istediði bir yardým kuruluþuna verileceði kaydedildi. Telekulak skandalýnýn ardýndan Dowler ailesinden bu yaz özür dileyen Rupert Murdoch, yardým kuruluþuna verilecek 1 milyon sterlini kendi ödeyecek, diðer 2 milyon sterlin ise sahibi olduðu "News International" þirketi tarafýndan ödenecek

15 21 Eylül 2011 Çarþamba 15

16 16 21 Eylül 2011 Çarþamba

17 21 Eylül 2011 Çarþamba 17

18 18 21 Eylül 2011 Çarþamba

19 21 Eylül 2011 Çarþamba GÜNEYDEN... TARÝH ÖNCESÝ HAYVANLARLA ÝLGÝLÝ ULUSLARARASI TOPLANTI Güney Kýbrýs'ýn, tarih öncesi (preshistorik) hayvanlarla ilgili uluslararasý bir toplantýya ev sahipliði yapacaðý ifade edildi. Toplantýnýn, 23 Eylül'de "Kýbrýs Doða Tarihi Müzesi'nde" gerçekleþtirileceðini yazan Haravgi, dördüncü joejolik zamanýn ikinci bölümünde Kýbrýs'ta bulunan tarih öncesi memeli hayvanlar konusunun ele alýnacaðýný kaydetti. Gazete, toplantýya uluslararasý tanýnmýþ akademisyenlerin konuþmacý olarak katýlacaðýný ekledi. RUM LÝMAN VE DENÝZ POLÝSÝNE 11 YENÝ TEKNE Rum Liman ve Deniz Polisinin, toplam maliyeti 15,5 milyon Euro'yu bulan 11 adet yeni tekne sahibi olacaðý ifade edildi. Ýlk iki þiþme bot için þimdiden ihaleye çýkýldýðýný yazan Fileleftheros, bir sonraki Rum Bakanlar Kurulunda onaylanmasý halinde; Rum hükümetinin 15,5 milyon Euro'nun sadece 5 milyon Euro'sunu ödeyeceðini, geriye kalanýn da AB fonlarý tarafýndan karþýlanacaðýný yazdý. Eskilerinin yerine, yüksek hýza ulaþabilen 6 adet þiþme bot, 5 tane de orta boy tekne satýn alýnacaðýný kaydeden gazete, altý þiþme botun "Interek" adlý bir AB programýndan temin edileceklerini; bunlarýn yüzde 80'inin de AB'nin ilgili fonu tarafýndan finanse edileceðini belirtti. Gazete, 5 adet orta boy teknenin yüzde 75'inin de sýnýrlarýn korunmasýyla ilgili AB fonlarý tarafýndan finanse edileceklerini ekledi. ANGELÝDÝS AÝHM KARARLARINI UYGULAMAYAN TÜRKÝYE'YÝ ÞÝKAYET ETTÝ Rum avukat Andreas Angelidis'in, Türkiye'nin; Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) kararlarýný hayata geçirmekte geciktiðini belirten bir mektubu Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Baþkaný Kostyantyn Gryshchenko'ya gönderdiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Angelidis'in mektubunda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin uyarýlarýna karþýn Türkiye'nin AÝHM kararlarýný yerine getirmemeyi sürdürdüðünü belirttiðini yazdý. Habere göre Angelidis mektubunda, AÝHM'in, Andreas Orfanidis davasýna iliþkin kararýna da deðinerek, Ankara'nýn; Avrupa Konseyi dönem baþkanlýðý sýrasýnda "Kýbrýs"a iliþkin konularýn görüþülmesini ileriye götürmekten kaçýndýðýný savunarak, AÝHM'in Orfanidis davasýnda Türkiye'yi; gerek hak sahipliði gerekse konut hakkýný ihlal ettiði gerekçesiyle mahkum ettiðini kaydetti. DÝKMEN'DE AYÝN TARTIÞMASI Girne Metropolitliði, Dikmen'deki Panaya Pervolion Kilisesi'nde 8 Eylül'de yapýlmasý planlanan ayine izin vermediðine iliþkin haberleri reddetti ve ayin için papaz talebinde bulunulmadýðýný bildirdi. Fileleftheros gazetesi "Girne Metropolitliði: Papaz Ýstemediler " baþlýklý haberine göre Metropolitliðin sözcüsü, Dikmen'deki kiliseye ziyaret düzenleyen Rumlarýn resmi bir baþvuruda bulunmadýðýný, bu nedenle kilisede ayin için papaz gitmesine izin verilmesinin ya da verilmemesinin gündeme gelmediðini ifade etti. "Eðer baþvuru yapýlsaydý kabul edileceði kesin deðildi" diye de ekleyen sözcü, "Kiliseye saygýsýzlýk yapýlarak kirletildiðini, orada ayin için özel bir prosedür izlenmesi gerektiðini" kaydetti. Sözcü, "Kilisenin, Ortodoks kilisesinde geçerli olan dini kalýplar temelinde yeninden vaftiz edilmesi gerektiðini" de belirtti. AEL-OMONÝA MAÇINDA OLAY Olaylarýn çýkmasý sonucu tatil edilen AEL- OMONÝA maçý sýrasýnda taraftarlarýn üzerinde veya araçlarýnda bulunan saldýrý aletleri polis tarafýndan sergilendi. Fileleftheros'un haberine göre taraftarlarýn üzerinde bulunan sopalar, keser, muþta, maytap ve iþaret fiþekleri basýna gösterildi. GÜNEYDE ÝÞSÝZLÝK ÖDENEÐÝ ALANLARIN SAYISI 27 BÝN 705 Rum tarafýnda yaþamýný sürdüren ve iþsizlik ödeneði alan AB vatandaþlarýnýn sayýsýnýn; geçmiþ yýllara oranla iki katýndan fazla arttýðý ifade edildi. Politis gazetesi; "Kýbrýs Rahibe Teresa mý?" baþlýklý haberinde, dün Rum meclisine sunulan birtakým bilgilere dayanarak, Rum Sosyal Sigortalar Dairesi'nin 2010 yýlý için 44 bin 345 hak sahibine; iþsizlik ödeneði olarak 86 milyon Euro civarýnda ödeme yaptýðýný yazdý. Gazete, bu yýlýn Temmuz ayýna kadar iþsizlik ödeneði almaya hak sahibi olanlarýn sayýsýnýn ise 27 bin 705 civarýnda olduðunu kaydetti. Haberde, 2010 yýlýna bakýldýðýnda, Rum tarafýndaki iþsiz Rumlarýn, Kýbrýslý Türklerin, yabancýlarýn ve AB vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 2008'e göre bayaðý artmýþ olduðunun göründüðünü de ekledi. AB VATANDAÞLARI VE YABANCILAR Gazete, yetkili birimlerden alýnan bilgilere dayanarak, 2008 yýlýnda iþsizlik ödeneði almaya hak kazanmýþ AB vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 4 bin 8'e; 2009 yýlýnda da yüzde 55,1'lik bir artýþ göstererek 6 bin 216'ya ulaþtýðýný yazdý. Bu rakamda, 2010 yýlýnda ise yüzde 35,8'lik bir artýþ meydana geldiðini ifade eden gazete, bu durumun iþsizlik ödeneði almaya hak sahibi AB vatandaþlarýnýn sayýsýnýn iki yýlda yüzde 110,7 arttýðýný gösterdiðini belirtti yýlýnýn Temmuz ayýna kadar iþsiz AB vatandaþlarýnýn sayýsýnýn 5 bin 886'ya ulaþtýðýný kaydeden gazete, üçüncü ülkelerden Güney Kýbrýs'a gelen ve iþsizlik ödeneði almaya hak kazanan yabancýlarýn sayýsýnda da artýþ olduðunu ifade etti. Buna göre, 2008 yýlýndan 2010 yýlýna kadar iþsizlik ödeneði almaya hak sahibi yabancýlarýn sayýsýnda yüzde 69,1 artýþ gözlemlendiðini yazan gazete, 2008 yýlýnda 2 bin 147 olan rakamýn, 2010 yýlýnda 3 bin 631'e ulaþtýðýný ekledi. KIBRISLI RUMLAR VE KIBRISLI TÜRKLER Kýbrýslý Rum iþsizlerin, 2008 yýlýnda hak sahiplerine ödenen toplam iþsizlik ödeneði miktarýnýn yüzde 86,95'ini aldýklarýný yazan gazete, bu oranýn 2010 yýlýnda ise yüzde 77,3'e gerilediðini belirtti. Kýbrýslý Rum iþsizlere 2010 yýlýnda 66 milyon 351 bin 543 bin Euro ödendiðini ifade eden gazete, bu yýlýn Temmuz ayýna kadar ARANIYOR Hastanemizde tam gün çalýþabilecek KKTC vatandaþý Nöroþirürji Uzmaný aranmaktadýr. Adres: Atatürk Caddesi No:13, Gönyeli-Lefkoþa Tel: Fax: Mimarlar ve iç mimarlar için 3D Stüdyo Max, V-Ray ve Auto Cad dersleri verilir SATILIK ARABA 2008 model Toyota Hýlux, full. 21,500 Stg. Tel: Rumlara ödenen miktarýn ise sadece 35 milyon Euro olduðunu ekledi. Ýþsizlik ödeneði almaya hak sahibi Kýbrýslý Türklerin sayýsýnýn 2008 yýlýndan 2009 yýlýna kadar yüzde 187,3 arttýðýný ve 236'dan 678'e yükseldiðini kaydeden gazete, bu rakamýn 2010 yýlýnda ise 2009'a oranla yüzde 13,4 azalma gösterdiðini belirtti. Alithia ise haberinde, Rum hükümetinin; Rum Ekonomi ve Çalýþma komitelerine dün sunduðu bilgilere dayanarak, Rum tarafýndaki iþsizlik oranýnýn son 3 yýldýr yüzde 42 oranýnda artýþ gösterdiðini, buna baðlý olarak iþsizlik ödeneði verilmesiyle ilgili giderlerin de yüzde 50'yi aþan bir artýþ gösterdiðini yazdý. Bunun, Rum tarafýndaki AB vatandaþý ve yabancý iþsizlerin sayýsýnýn son 3 yýldýr yüzde 111 oranýnda artmasýyla baðlantýlý olduðunu kaydeden gazete, 2010 yýlýnda Rum tarafýndaki AB vatandaþlarý ve yabancýlara verilen ödeneðin 19 milyon Euro'yu aþtýðýný kaydetti. Haberinde, 2008 ve 2010 yýllarýnda Rum tarafýndaki iþsiz AB vatandaþlarý, Rumlar, Kýbrýslý Türkler ve yabancýlarýn sayýsý ile bunlara verilen iþsizlik ödeneklerini detaylý bir þekilde anlatan gazete, Rum Çalýþma Bakanlýðý'nýn verilerine dayanarak, 5 Temmuz'a kadar gözden geçirilen baþvurularla ilgili olarak 2011 yýlýnda ise; 19 bin 265 Kýbrýslý Rum'a 34 milyon 907 bin 020, 2 bin 254 yabancýya 3 milyon 537 bin 413, 5 bin 886 AB vatandaþýna 7 milyon 687 bin 650 ve 309 Kýbrýslý Türk'e de 571 bin 707 Euro iþsizlik ödeneði verildiðini kaydetti. Þu an Güney Kýbrýs'ta 200 bin yabancý çalýþan bulunduðunu da yazan gazete, bunlardan 105 bin kadarýnýn AB vatandaþý, 70 bin kadarýnýn yabancý uyruklular ve 25 bin kadarýnýn da yasadýþý çalýþanlar olduklarýnýn hesaplandýðýný ifade etti. OLAÐAN GENEL KURUL DAVETÝ KKTC Voleybol Federasyonu, Olaðan Genel Kurulu 29 Eylül 2011 tarihinde saat de Federasyon lokalinde aþaðýda belirtilen gündemle, toplanacaktýr. GÜNDEM : 1-Baþkanýn açýlýþ konuþmasý 2-Faaliyet raporunun okunup aklanmasý 3-Mali Raporun okunup aklanamasý 4-Dilek ve temenniler KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Selen Örnek KAYIP DÝPLOMA Yakýn Doðu Üniversitesi nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsdüzür. Ayþe Dedeoðlu KÝRALIK BUNGALOW GÝRNE ÇATALKÖY LEMAR YANINDA 1+1 FULL YENÝ EÞYALI 250 (STG) YKP ÝLE 5 STÖ ÝNÖNÜ KÖYÜNDE TAÞ OCAÐI ÇALIÞTIRMA ÝZNÝ VERÝLMESÝNE KARÞI ÇIKTI Yeni Kýbrýs Partisi (YKP) ile Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, Biyologlar Derneði, KKTC TEMA, Management Center ve Yeþil Barýþ Hareketi, Ýnönü köyünde, yaþam alaný içinde taþ ocaðý için izin verilmesinin insan ve çevre saðlýðýný olumsuz yönde etkileyeceðini belirterek, izin verilmesini kýnadý. YKP ve sivil toplum örgütleri (STÖ), dün yaptýklarý ortak yazýlý açýklamada, uygulamanýn durdurulmasýný talep etti. Yazýlý açýklamada, taþ ocaklarýnýn, çevreyi ve halk saðlýðýný olumsuz etkilediði için olabildiðince sýnýrlý sayýda ve yerleþim yerlerinden uzak bölgelerde olmasý gerektiðine iþaret edilerek, "Taþ ocaklarýndan çevreye yayýlan ve en fazla zarar veren atýk tozlardýr. Tozlar hem bitkiler, hem insanlar üzerinde, hem de çevre üzerinde olumsuz etkiler oluþturmaktadýr" denildi. Açýklamada, taþ ocaðý tozlarýnýn, iþletmenin çalýþmalarý sýrasýnda (taþ kýrma, yükleme, taþýma, stoklama vb.) oluþmakta olduðu ve hava kalitesini bozarak insan ve çevre saðlýðý üzerine olumsuz etkiler yaptýðý hatýrlatýldý. Açýklamada, yeterli geniþlikte güvenlik þeridi olmamasý nedeniyle bu iþletmeden çýkan tozun doðrudan bahçeleri etkileyeceði belirtildi. Yazýlý açýklamada, tarýmsal faaliyetlerin yoðun olarak yapýldýðý bir alanda faaliyet gösterecek taþ ocaðýnýn bu baðlamda bölgede ekonomik kayýp ve yýkýma neden olacaðý iddia edildi. Açýklamada, "eko-sistem parçalanmasý, erozyon, arazi kaybý, su kaynaklarýnýn olumsuz etkilenmesi gibi belirgin etkiler yaratacak bu tesisin açýlmasý büyük bir hata olacaktýr" denilerek þöyle denildi: "Toz artýþý nedeniyle hava kirliliði titreþim, gürültü, su kirliliði katý ve sývý atýk artýþý, toprakta hidrokarbon kirliliði o bölgenin trafik yükünün artýþý gibi bir çok olumsuzluða yol açacaðýndan Ýnönü köyündeki yerleþim alanýna yakýn taþ ocaðý izninin kaldýrýlmasý en doðru yaklaþým olacaktýr." Ortak açýklamada, maddi kazanç için halk saðlýðýnýn ve çevrenin gözden çýkarýlarak köyün geliþme alanýna böylesi bir olumsuzluk yerleþtirilmesinin kabul edilemez olduðu belirtilerek, iznin iptali istendi. MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg Satýlýk ev Lefkoþa'da surlariçinde Türk malý 2 adet ev Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 Derwall unutulmadý Galatasaray Futbol Takýmý'nýn Spor Toto Süper Lig'de 26 Eylül Pazartesi günü Eskiþehirspor'la yapacaðý karþýlaþma, sarý-kýrmýzýlý ekibin efsane Alman teknik adamý Jupp Derwall'e adanacak. Yapýlan açýklamada, ''Aslantepe'deki her maçýmýz, þanlý tarihimizde kendisine özel yer edinmiþ bir efsanemize adanacak'' denilirken, ''Geçtiðimiz hafta Metin Oktay ile baþlayan Efsanelere Saygý Günleri, Jupp Derwall ile devam edecek'' ifadeleri kullanýldý. Türkiye'den sorunlu futbolcularý adamýza getirmeye çalýþan kulüpler istedikleri sonuçlarý alamýyorlar... Celil de rüya oldu.. n Doðan Türk Birliði yönetiminin her konuda anlaþtýðý Türkiye'nin tanýnmýþ futbolcularýndan Celil Saðýr'ýn transferine Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'ndan onay çýkmadý. Þike skandalý çerçevesinde 1 yýl 6 ay futboldan men cezasý alan Celil, bu sebepten dolayý KKTC'de de oynayamayacak Doðan Türk Birliði yönetiminin her konuda anlaþtýðý Türkiye'nin tanýnmýþ futbolcularýndan Celil Saðýr'ýn transferine K.T. Futbol Federasyonu'ndan onay çýkmadý. Þike Skandalý çerçevesinde 1 yýl 6 ay futboldan men cezasý alan Celil, bu sebepten dolayý KKTC'de de oynayamayacak MURAT GÝRGEN "ALTERNATÝFLERÝMÝZ VAR" Doðan Türk Birliði Baþkaný Murat Girgen TC Uyruklu futbolcu transferi için ilk tercihlerinin Celil Saðýr olduðunu her konuda anlaþmalarýna raðmen Futbol Federasyonu'ndan izin çýkmadýðýný belirterek. "Transfer süresi yarýn sona erecek. Alternatiflerimiz var. Onlar üzerinde çalýþýyoruz. Sürenin sonuna kadar iyi bir Arda Turan en iyi 11'de Ýspanya'da Atletico Madrid'in Racing Santander'i 4-0 yendiði maçta gösterdiði performansla kendine hayran býrakan Arda Turan, Ýspanya'nýn yüksek trajlý spor gazetesi Marca tarafýndan haftanýn 11'inde gösterildi. Marca'nýn listesinde þu oyuncular yer aldý: Kale: Casto (Real Betis) Defans oyuncularý: Dani Alves (Barcelona) Demichelis (Malaga) Ballesteros (Levante) Filipe Luis (Atl. Madrid) Ortasaha oyuncularý: Busquets (Barcelona) Luis Garcia (Zaragoza) Cesc Fabregas (Barcelona) Arda Turan (Atl. Madrid) Forvet oyuncularý: Messi (Barcelona Falcao (Atl. Madrid) futbolcu kadromuza katacaðýz diye konuþtu CELÝL'E BÝR BUÇUK YIL CEZA Türkiye Futbol Federasyonu Porfesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafýndan alýnan karar þöyle "Celil Saðýr'ýn, tarihinde oynanan Malatyaspor - Kayseri Erciyesspor Bank Asya 1. Lig futbol müsabakasýnda, müsabaka öncesinde, müsabaka sonucunu etkileme eylemi içinde bulunan kiþilerle Yenicami yönetimi basketbolcularla tanýþtý Bu yýl basketbola yeniden katýlan Yenicami'de transfer olan oyuncular ile Coach Ahmet Gürel Alp yönetim kurulu baþkaný Kaan Kaner ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüpte ilk kez bir araya geldi. Sporcularla yapýlan toplantýtýya Kulüp Baþkaný Kaan Kaner ve Basketbol Þubesi sorumlularý Hüseyin Direktör ile Gökhan Necipoðlu da katýldý KANER "YENÝCAMÝ'YE YAKIÞAN BÝR TAKIM OLACAÐIZ" Basketbolda faaliyete geçme kararý aldýktan sonra Ahmet Gürel Alp ile anlaþan ve bir çok iyi oyuncuyu kadrosuna katarak transferin en hýzlý takýmý olan Yenicami'de Baþkan Kaan Kaner, basketbolda da Yenicami'ye yakýþýr bir takým yaratmak istediklerini belirterek saptanan görüþmelerinden dolayý sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle takdiren 6 ay hak mahrumiyeti cezasý ile cezalandýrýlmasýna, Celil Saðýr'ýn, "bahis" ihlalini oluþturan eylemleri nedeni ile takdiren 1 yýl hak mahrumiyeti cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verilmiþti. Cezalarýn birleþtirilmesi sonucu Celil Saðýr'ýn, 1 yýl 6 ay hak mahrumiyeti cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verildi". oyunculardan özverili ve disiplinli bir þekilde çalýþmalarýný istedi DÝREKTÖR "KISA ZAMANDA ÝYÝ ÝÞ YAPTIK. DAHA DA ÝYÝSÝNÝ YAPACAÐIZ" Yenicami Basketbol Þubesi sorumlusu Hüseyin Direktör ise sporculara hitaben yaptýðý konuþmada. Yeniþcami'nin ruhunda her zaman iddia olduðunu söyledi Direktör yaptýðý konuþmada "Kýsa zamanda karar vererek iki günlük bir çalýþma sonucunda bu takýmý oluþturduk. Bu oyuncu grubunu bir araya kýsa sürede getirebilmek büyük bir iþtir. Þimdi önümüzde daha uzun bir süre var. Bu sürede projelerimizi hayata geçirmek için çalýþacaðýz" þeklinde konuþtu Ömer Yýldýz ralliye hazýr Crystal Optic ve Mamülcüoðlu Pastanesi'nin sponsorluðunda düzenlenen ralli sprint yarýþý 24 Eylül 2011, Cumartesi günü gerçekleþecek. KKTC Ralli Þampiyonasý'na 0.5 katsayý puan verecek sprint yarýþmasýna sayýlý günler kala, Þampiyona lideri Ömer Yýldýz deyim yerindeyse tam gaz hazýrlýklarýna devam ediyor. Güner Þevketoðlu, þampiyona bitimine 3 yarýþ kalýrken; 3 puanlýk küçük bir fark ile lider durumda bulunan Ömer Yýldýz'ýn en yakýn rakibi durumunda. Cumartesi günü saat 15.30'da gerçekleþecek Ormancýk Özel Etabý Start'ýndan önce bir basýn açýklamasý yapan Ömer Yýldýz, þampiyon olmak için hazýrlandýklarýný söyledi. "Sezonun ilk yarýþýndan itibaren elimize geçirdiðimiz liderlik koltuðunu bu saate kadar hiç býrakmadýk ve bu saatten sonrada býrakma niyetimiz yok" diyen Ömer Yýldýz iddialý konuþtu. Yýldýz þöyle devam etti, "En küçüðünden en büyüðüne tüm rakiplerimize ve parkura gereken saygýyý göstererek, hiçbir rakibimizi küçümsemeden hedefimize ulaþmak adýna, sportmenlik kurallarý çerçevesinde var gücümüzle birincilik için gerekli mücadeleyi vereceðiz. Ancak kimsede bizi küçümsemesin. Hafta sonu bizi zorlu bir mücadele bekliyor, yarýþmada toplamda 3 kez Ormancýk Özel Etabýný ve yükseltilmiþ þekli ile Orman Zýplama Noktasý'ný geçeceðiz. Parkur çok temiz ve çok yüksek zýplamalarý bünyesinde bulunduruyor, aracý kýrmamaya dikkat etmek lazým. Kazanmak için 3 Özel Etabý'nda Best Time (En iyi Özel Etap Zamaný)'larýna ihtiyacýmýz var, bu nedenle kendimize ilk starttan son starta kadar tam gaz gitmek gibi bir hedef koyduk ve bunu açýklamaktan çekinmiyoruz." Araçlarýnýn hazýrlýklarýnýn bitmek üzere olduðunu da belirten Yýldýz, "Pilotaj faktörü yanýnda, mekanik faktörlerde çok önemli, ancak sektör içerisinde Yýldýz Garaj kalitesini kanýtlamýþ bir pozisyonda bulunuyor. Bu da bizlere büyük bir güven veriyor. Aðabeyim Turgut Yýldýz'a da sonsuz teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Kurum 2011 Ralli Sezonu'nda gerek kurallarýn uygulanmasý gerekse disiplinin saðlanmasý yönünden fark yaratacak birçok deðiþiklik yaptýðý da söyleyen Yýldýz, "Bu durum paralel olarak bizlerin yalnýzca kendi iþimize odaklanmamýzý saðladý. Sonuç olarak da rekabeti artýrarak seyirciyi parkura taþýyor, hafta sonu muhteþem bir kalabalýðýn bizi bekleyeceðini düþünüyoruz. Tüm rakiplerimize baþarýlar dilerken, sportmence bir yarýþ geçirilmesini temenni ediyoruz" dedi. Crystal Optic ve Mamülcüoðlu Pastanesi Ralli Sprint Yarýþmasý 3 kez Ormancýk Özel Etabý'nýn koþulmasý ile gerçekleþecek. Yarýþmanýn ilk Özel Etabý 24 Eylül Cumartesi saat 15.30'da start alacak. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3563 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Gebe kalmýþ olabiliriz farketmeden! Ömer Kalyoncu bir kerecik tehdit yeyince mi anladý bu memlekette mafya olduðunu? Bugüne dek sayýsýz tehdit alan 'Afrika'nýn 6 ayda iki kere kurþlunlandýðýndan da haberi yok mu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz

MEMUR AYRICALIKTIR YAVRUM. Erdoðan Baybars. Tayyip Erdoðan: Tribünden maç seyretmiyoruz Kýbrýslýtürk Hüseyin Ali güneydeki iþ kazasýnda hayatýný kaybetmiþ... Türkiyeli iþçiler kuzeydeki inþaatlarda can verirken, Kýbrýslýtürk iþçiler de güneyde can veriyor! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3558 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANIMSATTIKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3558 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANIMSATTIKLARI. Hüseyin Özgürgün Kudret Özersay için 'yetkisiz kiþi' demiþ! Ýlahi Hüseyin, o yetkisiz de sen sanki çok mu yetkilisin? KKTC'de muhtarlardan baþka yetkili mi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Eylül

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı