2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI. MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER ARKAN & ERG N. Audit, Tax, SAS Turkey"

Transkript

1 INTERNATIONAL ARKAN & ERG N Audit, Tax, SAS Turkey 2015 YILI MENKUL KIYMET NIN VERG LEND R LME ve BEYAN ESASLARI REHBER 2015

2 MEVDUAT FA ZLER (*) (TL, DTH, ENDEKSL ) (ÖZEL F NANS LARI ile KAR ve ZARAR ORTAKLI I BELGES KARfiILI I ALINAN KAR PAYLARI DAH L) Döviz mevduatı ve bir değere endeksli lanlarda ana para kur farkları stpaja Ana para ile kur fark art fllar 31/12 itibariyle de erlenerek kurum kazanc na dahil veya (Çifte vergilemeyi Döviz mevduatı ve bir değere endeksli lanlarda ana para kur farkları stpaja beyana tabi Döviz mevduatı ve bir değere endeksli lanlarda ana para kur farkları stpaja beyana tabi (Çifte vergilemeyi Döviz mevduatı ve bir değere endeksli lanlarda ana para kur farkları stpaja beyana tabi REPO veya Reesknt gelirleri de matraha dahil (Çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları dikkate beyana tabi beyana tabi (Çifte vergilemeyi lup beyana tabi DEVLET TAHV L, HAZ NE BONOSU FA Z sermayesi mahsup kurumların gelirleri %0 ranında stpaja beyana tabi %10 ranında stpaja beyana tabi %10 ranında stpaja beyana tabi DEVLET TAHV L, HAZ NE BONOSU, ÖZEL SEKTÖR TAHV LLER (VDMK, F NANSMAN BONOSU DAH L) sermayesi veya sermayesi paylara bölünmüş kmandit şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile SPK ya göre kurulan ranında stpaja %10 ranında stpaja beyana tabi %10 ranında stpaja EURO BOND FA Z Beyana tabi birlikte gelir tplam TL'yi aflarsa, tamam beyana Beyana tabi EURO BOND Y ll k beyana ÜFE endekslemesi yap larak, al m sat m kazanc TL baz nda hesaplan r y l ndan önce ihraç edilmifl lanlarda al m sat m kazanc n n TL si vergiden tarihinden snra ihraç edilmifl lanlarda; ÜFE endekslemesi yap lmas için ÜFE art fl ran n n %10 veya üzerinde lmas gerekmektedir.

3 PAY SENED TEMETTÜ Dağıtımı stpaja tabi değildir. Tam mükellef kurumlardan elde edilenler vergiden Çifte vergilemeyi önleme anlaflmalar dikkate al nmak kayd yla, yurtd fl ifltiraklerden elde edilenler belli flartlar dahilinde kurum kazanc na dahil edilmez ve yurt d fl nda ödenen benzer vergiler Dağıtımı yapan kurumca %15 stpaj kesilir. (Çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları dikkate Dağıtımı yapan kurumca %15 stpaj kesilir. birlikte gelir tplam TL'yi aflarsa, tamam beyana Gelirin beyan halinde stpaj tutar hesaplanan gelir vergisinden mahsup Tam mükellef kurumlardan elde edilen temettülerin yar s gelir vergisinden Yabanc pay senetleri temettüleri için beyan s n r TL dir. Yurtd fl nda ödenen vergiler mahsup Dağıtımı yapan kurumca %15 stpaj kesilir. (Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları göz önünde bulundurulmalıdır.) beyana tabi PAY SENED KAZANCI tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş pay senetleri En az iki tam y l süre ile aktifte yer alanlardan elde edilen kar özel fnda tutulur ise, %75'i matraha dahil edilmez. Kur fark kazançlar matraha dahil edilmez. Vergi snras net kar n transfer edilen k sm için %15 ran nda gelir vergisi stpaj vard r. Arac kurum veya bankalarca özel beyanname ile beyan Vergiden Vergiden tarihinden SONRA iktisap edilmiş pay senetleri ** Yukarıdaki şartlar dışında elde edilen kazançlar için işlemi yapanlarca beyanname verilir. Stpaja tabi lup, ran şu an için En az iki tam y l süre ile aktifte yer alanlardan elde edilen kar özel fnda tutulur ise, %75'i matraha dahil edilmez. Stpaja tabi lup, ran şu an için Beyana tabi Vergi snras net kar n transfer edilen k sm için %15 ran nda gelir vergisi stpaj vard r. Arac kurum veya bankalarca özel beyanname ile beyan Stpaja tabi lup, ran şuan için kazanç beyana tabi B ST'de ifllem gören, bir y ldan fazla süreyle elde tutulan tam mükellef kurumlara ait pay senetleri kazançlar vergiye tabi vazs z iktisap edilenler ile B ST'de ifllem görmeyen ve iki y ldan fazla süreyle elde tutulan tam mükellef kurumlara ait pay senetleri kazançlar vergiye tabi Stpaja tabi lup, ran şu an için B ST'de ifllem gören, bir y ldan fazla süreyle elde tutulan tam mükellef kurumlara ait pay senetleri kazançlar vergiye tabi vazs z iktisap edilenler ile B ST'de ifllem görmeyen ve iki y ldan fazla süreyle elde tutulan tam mükellef kurumlara ait pay senetleri kazançlar vergiye tabi münferit beyana tabi ** YATIRIM ORTAKLIKLARI TEMETTÜ Stpaja tabi değildir. fltirak kazanc istisnas uygulanmaz Dağıtım sırasında %0 ranında stpaj vardır. Beyana tabi Dağıtım sırasında %0 ranında stpaj vardır. birlikte gelir tplam TL yi aflarsa, tamam beyana Tam mükellef kurumlardan al nan temettülerin yar s gelir vergisinden Dağıtım sırasında %0 ranında stpaj vardır. Beyana tabi ÖZEL SEKTÖR TAHV L (TAHV L, VARLI A DAYALI MENKUL KIYMET, F NANSMAN BONOSU DAH L) FA Z GEL R (Yurt dışında ihraç edilen tahvillerde vadesi; 1 yıla kadar lanlardan %10, 1-3 yıl arası lanlardan %7, 3-5 yıl arası lanlardan %3, 5 yıldan fazla lanlardan %0 ranında stpaj yapılır) şirketler ile yatırım fnlarının gelirleri %0 ranında stpaja de erlemeye mahsup ranında stpaja Beyana tabi Türkiye de ihraç edilenler %10 ranında stpaja beyana tabi Türkiye de ihraç edilenler %10 ranında stpaja

4 MENKUL KIYMET YATIRIM FONU KATILMA BELGELER NDEN KAR PAYI sermayesi de erlemeye mahsup şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile SPK ya göre kurulan ranında stpaja Beyana tabi %10 ranında stpaja BİST'de işlem gören pay senetlerinden luşan fn katılma belgeleri bir yıldan stpaj ranı beyana tabi Stpaj ranı %10'dur. BORSA YATIRIM FONLARI KATILMA BELGELER sermayesi de erlemeye mahsup ranında stpaja Pay senedi yğun fnlarda stpaj ranı %10 ranında stpaja BİST'de işlem gören pay senetlerinden luşan fn katılma belgeleri bir yıldan stpaj ranı beyana tabi Stpaj ranı %10'dur. Pay senedi yğun fnlarda stpaj ranı OFF-SHORE (MEVDUAT, YABANCI DEVLET, YABANCI fi RKET PAY SENED, BONO vb FA Z ve AL-SAT ) Yurt d fl nda ödenen vergiler kurumlar vergisinden mahsup Beyana tabi Offshre ve yurtd fl bankalardan elde edilen faiz tutar TL'den fazla ise tamam y ll k gelir vergisi beyan na Beyana tabi VADEL filem VE OPS YON filemler NDEN KAZANÇLAR *** Banka ve benzeri finans kurumlarının VOB dışında banka ve aracı kurumlar aracılığı ile yaptıkları vadeli işlemlerden elde edilen kazançlar stpaja tabi değildir. sermayesi şirket ve yatırım fnlarının dışında kalan kurumların elde ettikleri kazançlar %10 ranında stpaja Ancak, pay senetlerine veya pay senedi endekslerine dayalı kntratlardan sağlanan VOB dışında gerçekleşen işlemler stpaja tabi değildir. mahsup ranında stpaja dışında kalan kurumların elde ettikleri kazançlar %10 ranında stpaja Ancak, pay senetlerine veya pay senedi endekslerine dayalı kntratlardan sağlanan VOB dışında gerçekleşen işlemlerde de yukarıda belirtilen şekillerde stpaj yapılır.*** tabi %10 ranında stpaja (VOB dışında yapılan işlemler dahil) Stpaj matrahı larak; sözleşmeye baz alınan kıymetin piyasa fiyatına göre luşan değeri ile işlem fiyatına göre luşan değeri arasındaki fark alınır. Ancak, pay senetlerine veya pay senedi endekslerine dayalı larak yapılan işlemlerden sağlanan beyana tabi %10 ranında stpaja (VOB dışında yapılan işlemler dahil) Stpaj matrahı larak; sözleşmeye baz alınan kıymetin piyasa fiyatına göre luşan değeri ile işlem fiyatına göre luşan değeri arasındaki fark alınır. Ancak, pay senetlerine veya pay senedi endekslerine dayalı larak yapılan işlemlerden sağlanan tabi

5 ALACAK FA Z Stpaj ranı, yabancı devletler, uluslar arası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlara yapılan ödemelerde %0 dır. Diğer kurumlara yapılanlarda %10 ranında stpaj vardır. Y ll k esasta beyana Münferit beyana tabi lup, beyan ifllemi, ödemeyi yapanlar taraf ndan yerine getirilecektir. VARANTLARDAN (B ST de ifllem gören arac kurulufllara ait) KAZANÇLAR Dayanak varlığı pay senedi veya pay senedi endeksi lanlarda stpaj ranı %0 dır. Dayanak varlığı pay senedi veya pay senedi endeksi lanlarda stpaj ranı %0 dır. Dayanak varlığı pay senedi veya pay senedi endeksi lanlarda stpaj ranı %0 dır. beyana tabi Dayanak varlığı pay senedi veya pay senedi endeksi lanlarda stpaj ranı %0 dır. tabi MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLI I PAY SENED KAZANCI sermayesi şirket ve yatırım fnlarının (Bir yıldan fazla elde tutulanlar hariç) stpaj ranı %10 dur. mahsup ranında stpaja (Bir yıldan fazla elde tutulanlar hariç) stpaj ranı %10 dur. mahsup Türkiye de iflyeri veya daimi temsilci yksa stpaj nihai vergidir. %10 ranında stpaja (Tam mükellef kuruma ait, BİST'de işlem gören ve bir yıldan fazla elde tutulanlar hariç) beyana tabi %10 ranında stpaja (Tam mükellef kuruma ait, BİST'de işlem gören ve bir yıldan fazla elde tutulanlar hariç) tabi (*) %15 stpaj ranı vadesiz ve ihbarlı hesaplar (katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları dahil) ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda söz knusu lup, bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda %12, bir yıldan uzun hesaplarda %10'dur. Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılım hesaplarına ödenen kar paylarından ise, yukarıda belirtilen sürelere göre sırasıyla %18, %15 ve %13 ranlarında stpaj yapılacaktır. Açıklamalardaki bld yaz lar gelirlerin beyanını, diğerleri ise gelirlerin stpaj karşısındaki durumunu belirtmektedir. Bu rehber, menkul kıymet kazançlarının vergilenmesiyle ilgili genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. bu rehberdeki bilgilerden ve bunların kullanımı nedeniyle luşacak srunlardan hukuken srumlu değildir. Rehberi kullananlar vergilemeyle ilgili bilgileri sn yasal düzenlemelere göre yapmak, bilgileri yasal mercilerden ve müşavirlerden dğrulatmak zrundadır. Bu rehberdeki bilgiler 01/01/2015 tarihi itibariyle yürürlükte lan vergi mevzuatına göre hazırlanmıştır. İzinsiz çğaltılamaz ve yayınlanamaz. Mevzuatta snradan labilecek değişiklikler için web sayfamıza ( müracaat edilebilir. Y ld z Psta Cad. Dedeman fl Han N 48, Kat 6, Esentepe, stanbul T F

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSĠZDĠR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıģtır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi ĠletiĢim Merkezi

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%)

GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI. Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 94 ile GEÇİCİ 61, 64, 67, 68 ve 69. MADDESİNE GÖRE BAZI TEVKİFAT ORANLARI Ödemenin Türü İlgili Madde Tevkifat Oranı (%) Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ücret sayılan ödemelerden

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. GARANTİLİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ İLE BİRLİKTE

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ

YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ YABANCI KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELERDE KURUMLAR VERGİSİ 1 NEXIA TÜRKİYE MERKEZ OFİS Büyükdere Cad. No: 23 Kat: 5 34381 Şişli / İSTANBUL Tel.:0 212 225 68 78 Faks: 0212 225 62 52 www.nexiaturkey.com.tr 2

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler.

İŞLETME KREDİLERİ. Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. İŞLETME KREDİLERİ Genel Olarak: Türkiye de yerleşik kişiler yurt dışındaki banka ve özel finans kurumlarından serbestçe işletme kredisi temin edebilirler. Bu kredilerin rotatif (borçlu cari hesap)şeklinde

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU 2.250.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir.

1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 1) SPK Temel Düzey Lisanslama Sınavlarına Kimler Girebilir.? Lise Mezunu, 2 yıllık Yüksekokul mezunu, 4 yıllık Fakülte mezunları girebilir. 2) SPK Temel Düzey Lisansını Alanlar Ne İş Yaparlar.? A- Lise,

Detaylı

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

KOTASYON ÜCRET TARĠFESĠ

KOTASYON ÜCRET TARĠFESĠ 1. PAYLAR ĠÇĠN KOTA ALMA ÜCRETĠ Payların ilk kota alınmasından ücret alınmaz. KOTASYON ÜCRET TARĠFESĠ 2. PAYLAR ĠÇĠN ĠLAVE KOTA ALMA ÜCRETĠ Artırılan sermayenin nominal tutarı üzerinden 3 baz puandır.

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler;

Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; Yatırım Kuruluşlarının internet sitesinde yer verilmesi gerekenler; a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili oldukları HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23/12/1996 tarihinde kurulmuştur. Ödenmiş sermayesi

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı