PA -AVRUPA ME ŞE KÜMÜLASYO SĐSTEMĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PA -AVRUPA ME ŞE KÜMÜLASYO SĐSTEMĐ"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKA LIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve DIŞ ĐLĐŞKĐLER GE EL MÜDÜRLÜĞÜ PA -AVRUPA ME ŞE KÜMÜLASYO SĐSTEMĐ UZMA LIK TEZĐ AHMET ŞEVKET DAYIOĞLU AB Uzman Yardımcısı Haziran 2003 Ankara 1

2 2

3 ĐÇĐ DEKĐLER Đçindekiler i Tablolar Dizini vii Ekler Dizini.ix Kısaltmalar..xi Giriş.1 Bölüm I - Kavramsal Açıdan Menşe ve Menşe Kuralları ile AT de ve Türkiye de Menşe Kurallarına Đlişkin Yasal Düzenlemeler 5 A) Kavramsal Açıdan Menşe ve Menşe Kuralları.7 1) Menşe Kavramı.7 2) Menşe Kuralları Kavramı. 7 a) Tercihsiz Menşe Kuralları Kavramı. 8 3

4 b) Tercihli Menşe Kuralları Kavramı 9 B) AT de ve Türkiye de Menşe Kurallarına Đlişkin Yasal Düzenlemeler...9 1) AT de Menşe Kurallarına Đlişkin Yasal Düzenlemeler...9 2) Türkiye de Menşe Kurallarına Đlişkin Yasal Düzenlemeler.10 i a) Tercihsiz Menşe Kurallarına Đlişkin Yasal Düzenlemeler 10 b) Tercihli Menşe Kurallarına Đlişkin Yasal Düzenlemeler. 18 Bölüm II - Türkiye nin Tercihli Ticaret Politikası.. 21 A) 1/95 Sayılı OKK. 23 B) AB nin ve Türkiye nin Tercihli Ticaret Rejimleri..26 1) AB nin Tercihli Ticaret Rejimleri...26 a) AB nin STA ları.. 26 b) AB nin Gümrük Birliğine Đlişkin Düzenlemeleri 35 c) AB nin Tek Taraflı (Otonom) Tercihli Rejimleri 37 2) Türkiye nin Tercihli Ticaret Rejimleri 38 a) Türkiye nin STA ları 38 4

5 b) Türkiye nin Tek Taraflı Tercihli Rejimleri..41 c) Türkiye nin STA sı Bulunan Ülkelerle Dış Ticaretine Đlişkin Veriler.. 42 Bölüm III - Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi Đle Türkiye de Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ne Đlişkin Yasal Düzenlemeler.. 45 A) Menşe Kümülasyonu.. 47 ii B) Menşe Kümülasyonu Türleri..47 1) Đkili Kümülasyon.47 2) Çapraz Kümülasyon ) Tam Kümülasyon.50 C) PAMK Sistemi 51 1) Tanım, Amaç ve Tarihçe. 51 2) PAMK Sistemi ne Dahil Olan Ülkeler 53 3) PAMK Menşe Protokolleri.. 54 a) Tanım ve Amaç 54 5

6 b) PAMK Menşe Protokollerinin Yapısı..54 i) Genel Hükümler 55 ii) Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı...57 iii) Ülkesel Gereklilikler...64 iv) Geri Ödeme veya Muafiyet. 68 v) Menşe Đspat Belgesi. 69 vi) Đdari Đşbirliği Düzenlemeleri...79 iii vii) Son Hükümler 81 D) Türkiye de PAMK Sistemi ne Đlişkin Yasal Düzenlemeler ) Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik.82 2) Türkiye Đle AT Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmelik 83 3) PAMK Tebliğleri..84 a) Türkiye nin PAMK Sistemi ne Katılımı Hakkında Gümrük Genel Tebliği (Avrupa Menşe Kümülasyonu) (Sıra No:1). 84 b) PAMK Sistemi nin Uygulanması Hakkında Gümrük Genel 6

7 Tebliği (Avrupa Menşe Kümülasyonu) (Sıra No:2). 87 c) PAMK Sistemi nin Türkiye Đle At Arasındaki Ticarette Uygulanması Hakkında Gümrük Genel Tebliği (Avrupa Menşe Kümülasyonu) (Sıra No:3) 98 d) Pamk Sistemi nin Uygulanması Hakkında Gümrük Genel Tebliği (Avrupa Menşe Kümülasyonu) (Sıra No: 4) 99 Bölüm IV - Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi nin Ticaret Üzerindeki Etkileri ile Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi.102 Ticaret..103 A) Türkiye ile PAMK Sistemi ne Dahil Olan Ülkeler Arasındaki Dış 1) Türkiye den PAMK Sistemi ne Dahil Olan Ülkelere Đhracat ) Türkiye nin PAMK Sistemi ne Dahil Olan Ülkelerden Đthalatı iv B) Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Sonuç 11 1 Kaynakça

8 Ekler.11 9 v 8

9 9

10 TABLOLAR DĐZĐ Đ TABLO.1: AB nin STA ları TABLO.2: AB nin Gümrük Birliğine Đlişkin Düzenlemeleri TABLO.3: Türkiye nin STA ları TABLO.4: Türkiye nin STA sı Bulunan Ülkelerle Gerçekleştirdiği Dış Ticarete Đlişkin Son 5 Yıllık Veriler TABLO.5: Türkiye den PAMK Sistemi ne Dahil Olan Ülkelere Yönelik Olarak Gerçekleştirilen Đhracata Đlişkin Son 5 Yıllık Veriler TABLO.6: Türkiye nin PAMK Sistemi ne Dahil Olan Ülkelerden Đthalatına Đlişkin Son 5 Yıllık Veriler 10

11 vii 11

12 EKLER DĐZĐ Đ EK.1: Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik EK.2: Türkiye Đle AT Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmelik EK.3: Ek.I - Ek II de Yer Alan Liste Đçin Giriş Notları EK.4: Ek.II - Đmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi Đçin Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanması Gerekli Đşçilik veya Đşlemler Listesi EK.5: Ek.III - EUR.1 Dolaşım Belgesi ve EUR.1 Dolaşım Belgesi Đçin Başvuru Formu EK.6: Ek.IV - Fatura Beyanı Metni EK.7: Ek.V - AT ile Türkiye Arasında Kümülasyon Kapsamı Dışı Tarım Ürünleri Listesi 12

13 ix 13

14 KISALTMALAR AT: Avrupa Topluluğu GATT: General Agreement on Tariff and Trade (Tarife ve Ticaret Genel Anlaşması) DTÖ: Dünya Ticaret Örgütü AET: Avrupa Ekonomik Topluluğu CIF: Cost, Insurance, Freight (Maliyet, Sigorta, Navlun) STA: Serbest Ticaret Anlaşması SSCB: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği AB: Avrupa Birliği EFTA:European Free Trade Association (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) 14

15 OKK: Ortak Komite Kararı OCT: Overseas Countries and Territories (Denizaşırı Ülke ve Topraklar) ACP: Africa, Caribbean, Pasific (Afrika, Karayip, Pasifik) MERCOSUR: Mercado Comun del Cono Sur (Southern Cone Common Market- Güney Ortak Pazarı AKÇT: Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu xi GTS: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi PAMK: Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ODAÜ: Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri CEFTA: Central European Free Trade Agreement (Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması) AS: Armonize Sistem ABD: Amerika Birleşik Devletleri PAAMK: Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi 15

16 xii 16

17 GĐRĐŞ PAMK Sistemi, Avrupa kıtasında, aynı menşe kurallarına ilişkin düzenlemeler içeren STA larla birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve sisteme dahil olan bir ülkede, sisteme dahil diğer ülkeler menşeli girdiler kullanılarak elde edilen ürünün, kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında düşük oranlı veya sıfır gümrük vergisiyle ithaline olanak veren çapraz menşe kümülasyon sistemidir. Kıtada AT, EFTA ve ODAÜ arasında tercihli ticaret düzenleyen farklı anlaşmalar bulunması ve sözkonusu anlaşmaların menşe kurallarına ilişkin farklı düzenlemeler içermeleri, Avrupa da ayrı menşe blokları nın oluşmasına, bloklar arası ticaretin engellenmesine ve taraf ülkelerin ekonomik gelişim olanaklarının sınırlanmasına neden olmuştur. Bu durumu bertaraf edebilmek amacıyla AT tarafından, mevcut tüm anlaşmaların aynı menşe kurallarına sahip olması suretiyle tek bir çatı altında toplanmaları hedeflenmiştir. Bu çabanın sonucu olarak PAMK Sistemi AT ülkeleri, EFTA ülkeleri ve ODAÜ arasında 1 Temmuz 1997 tarihinden itibaren işlerlik kazanmıştır. Öte yandan, Türkiye ile AT arasında bir ortaklık kuran 1963 tarihli Ankara Antlaşması hükümleri çerçevesinde, Türkiye nin tam üyeliğe giden süreçte Son Dönem i oluşturan Gümrük Birliği nin 31 Aralık 1995 tarihinden itibaren kurulmasını öngören, Türkiye-AT Ortaklık Konseyi nin 1/95 tarihli Kararı nın 16. maddesine göre Türkiye nin, Karar ın yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl içinde, ticaret politikasını Topluluğun ticaret politikasıyla uyumlu hale getirmek amacıyla, Topluluğun tercihli gümrük rejimine aşamalı olarak uyum sağlaması öngörülmüştür. Bu uyum hem otonom rejimleri hem de üçüncü ülkelerle tercihli anlaşmaları kapsayacaktı. Bu süreçte Türkiye özellikle, Avrupa da yeralan ve AT yle tercihli anlaşmaları olan ülkelerle STA larını tamamlamış ve 1 Ocak 1999 tarihinde PAMK Sistemi ne dahil 17

18 edilmiştir. Böylece Türkiye, günümüzde 30 ülkenin dahil olduğu geniş çaplı bir ticaret sisteminin parçası olmuştur. Yukarıda kısaca çerçevesi çizilen PAMK Sistemi ne ilişkin olarak hazırlanan bu uzmanlık tezi, dört ana bölümden oluşmaktadır: Kavramsal Açıdan Menşe ve Menşe Kuralları ile AT de ve Türkiye de Menşe Kurallarına Đlişkin Yasal Düzenlemeler başlıklı birinci bölümde, öncelikle genel olarak menşe ve menşe kuralları kavramlarının tanımına yer verilmiş ve tercihli ile tercihsiz menşe kurallarının açıklamaları üzerinde durulmuştur. Hemen ardından, menşe kurallarına ilişkin olarak hem AT hem Türkiye tarafında mevcut olan genel yasal mevzuatlara değinilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünü Türkiye nin Tercihli Ticaret Politikası oluşturmakta olup, bu bölümde öncelikle, Türkiye nin tercihli ticaret politikasının temelini oluşturan, Türkiye-AT Ortaklık Konseyi nin 1/95 sayılı Kararı nın üzerinde durulmuştur. Ayrıca AT nin ve Türkiye nin halihazırda sahip olduğu STA lara ve tek taraflı tercihli düzenlemeler ele alınmış; yanı sıra hem AT nin hem de Türkiye nin halihazırda müzakereleri devam eden STA larına da değinilmiştir. Diğer taraftan bu bölümde, Türkiye nin STA sı olan ülkelerle ticaretine ilişkin son beş yıllık verilere de yer verilmiştir. Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi Đle Türkiye de Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ne Đlişkin Yasal Düzenlemeler başlıklı üçüncü bölümde, başlangıç olarak menşe kümülasyonu ile menşe kümülasyonunun türleri olan ikili, çapraz ve tam kümülasyon kavramları örnekler verilmek suretiyle açıklanmıştır. Daha sonra, çalışmanın ana konusunu oluşturan PAMK Sistemi ne geçilerek; öncelikle genel çizgileriyle sistemden ve sisteme dahil olan ülkelerden bahsedilmiş ve sonrasında sistemin temelini oluşturan, STA lara ek Menşe Protokollerinde yeralan hükümler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bölümün sonunda, PAMK Sistemi ne ilişkin olarak Türkiye de mevcut olan yasal düzenlemelere değinilmiş ve Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik, Türkiye Đle AT Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün 18

19 Kanıtlanmasına Dair Yönetmelik ve PAMK tebliğleri anlatılmıştır. Çalışmanın dördüncü ve son bölümünü Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi nin Ticaret Üzerindeki Etkileri ile Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi oluşturmaktadır. Bu bölümde ilk olarak, Türkiye nin PAMK ortaklarıyla gerçekleştirdiği ticarete ilişkin son beş yıllık veriler ve dolayısıyla PAMK Sistemi ne dahil olmasının ticareti üzerindeki etkileri ortaya konmuştur. Son olarak da Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi ne değinilmiştir. Ayrıca, çalışmanın sınırları göz önünde bulundurularak çalışmaya dahil edilemeyen mevzuata, önemi nedeniyle ek olarak yer verilmiştir. 19

20 20

21 BÖLÜM I Kavramsal Açıdan Menşe ve Menşe Kuralları ile AT de ve Türkiye de Menşe Kurallarına Đlişkin Yasal Düzenlemeler 21

22 22

23 A) KAVRAMSAL AÇIDA ME ŞE VE ME ŞE KURALLARI 1) ME ŞE KAVRAMI Üzerinde anlaşılan uluslararası bir tanım olmamasına rağmen menşe, bir eşyanın ekonomik milliyeti olarak tanımlanabilir. Eşyanın menşei kavramı; - gümrük vergilerinin hesaplanması, - kota ve anti-damping önlemleri benzeri araçların uygulanmasının takibi vasıtasıyla dış ticaretin kontrol edilmesi ve - dış ticaret istatistiklerinin derlenmesi amaçlarıyla kullanılmaktadır. 2) ME ŞE KURALLARI KAVRAMI Menşe kuralları ; - 18 Mayıs 1973 tarihinde Japonya nın Kyoto şehrinde imzalanan ve kısaca Kyoto Sözleşmesi olarak adlandırılan ve Türkiye nin taraf olmasına ilişkin yasal iç süreç tamamlanma aşamasına gelen Gümrük Đşlemlerinin Basitleştirilmesine ve Uyumlaştırılmasına Dair Uluslararası Sözleşme de, ulusal mevzuat veya uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş ilkelerden hareketle geliştirilmiş ve bir ülke tarafından eşyanın menşeini tespit etmek amacıyla kullanılan belirli hükümler ve 23

24 - GATT (General Agreement on Tariffs and Trade Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması) çerçevesinde 1994 yılında sona eren Uruguay Raund Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri sonunda kabul edilen anlaşmalardan bir tanesi olan ve Türkiye nin de taraf olduğu Menşe Kuralları Anlaşması nda, tarife tercihlerinin verilmesine yol açan akdi ve otonom ticaret rejimleriyle ilgili olmaması koşuluyla, üyeler tarafından malların menşe ülkesinin tespit edilmesi için uygulanan yasa, yönetmelik ve genel uygulamaya ilişkin idari önlemler olarak tanımlanmaktadır. 1 Menşe kuralları, tercihsiz menşe kuralları ve tercihli menşe kuralları olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulmaktadır: a) TERCĐHSĐZ ME ŞE KURALLARI KAVRAMI Tercihsiz menşe kuralları, En çok kayrılan ülke kuralı uyarınca DTÖ üyesi ülkelere tavizli vergi uygulanabilmesi için esas alınan menşe kurallarıdır. Diğer bir deyişle, tespit edilen kurallara uyan ve DTÖ üyesi bir ülkeden gelen eşya için, ülke ayrımı yapılmaksızın tavizli vergi oranı uygulanmaktadır. Ancak bu tanım, örneğin Türkiye nin DTÖ üyesi her ülkeye tercihli vergi uygulayacağı anlamına gelmemektedir. Çünkü tanımda kullanılan tavizli vergi oranı kavramı, Türkiye nin sahip olduğu tercihli rejim esnasında uygulanacak tavizli vergiyle aynı anlama gelmemekte olup, DTÖ bağlamında değerlendirilmesi gerekmemektedir. Dolayısıyla tercihsiz menşe kuralları, arada herhangi bir özel anlaşma bulunmayan tüm ülkeler menşeli eşya için geçerlidir ve bu hallerde, bilinen anlamıyla tercihli vergi oranı uygulanmamaktadır. 1 Mehtap Atakan, Vildan Sözdinler, Kerim Tokgöz, Dış Ticarette Menşe Kuralları, Đstanbul, Đktisadi Kalkınma Vakfı, 1998, s

25 b) TERCĐHLĐ ME ŞE KURALLARI KAVRAMI Tercihli menşe kuralları, En çok kayrılan ülke kuralından bir sapma olarak, bazı ülke veya ülke gruplarına tanınan özel uygulamalara imkan veren ve esasları özel anlaşmalarla belirlenen kurallardır. B) AT DE ve TÜRKĐYE DE ME ŞE KURALLARI A ĐLĐŞKĐ YASAL DÜZE LEMELER 1) AT DE ME ŞE KURALLARI A ĐLĐŞKĐ YASAL DÜZE LEMELER 12 Ekim 1992 tarihli ve 2913 sayılı Konsey Tüzüğü nde (AET) yeralan Topluluk Gümrük Kodu nun 2 22 ila 26. maddeleri ve anılan Kod un uygulanmasına dair hükümleri içeren 2454/93 sayılı Komisyon Yönetmeliği nin 3 (AET) 35 ila 65. maddeleri ile 9 ila 13 nolu ekleri, AT nin tercihsiz menşe kurallarına ilişkin düzenlemelerini içermektedir. Topluluk Gümrük Kodu nda tercihsiz menşe kuralları konusunda temel olarak tamamen bir ülkede elde edilmiş veya üretilmiş eşya (23. madde) ve tamamen bir ülkede elde edilmemiş veya üretilmemiş eşya (24. madde) ayrımı sözkonusudur. Topluluğun tercihli menşe kurallarına ilişkin düzenlemeleriyse, Topluluk Gümrük Kodu nun Eşyanın Tercihli Menşei ne ilişkin 27. maddesi ve Yönetmeliğin 66 ila 138. maddeleri ile 14 ila 22 nolu eklerinde yeralmaktadır Ekim 1992 tarihli ve L 302 sayılı AB Resmi Gazetesi Ekim 1993 tarihli ve L 253 sayılı AB Resmi Gazetesi. 25

26 2) TÜRKĐYE DE ME ŞE KURALLARI A ĐLĐŞKĐ YASAL DÜZE LEMELER a) TERCĐHSĐZ ME ŞE KURALLARI A ĐLĐŞKĐ YASAL DÜZE LEMELER Ülkemiz mevzuatında tercihsiz menşe kuralları, AB mevzuatıyla tam uyumlu olarak, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu nun 4 17 ila 21. maddelerinde düzenlenmiştir: Gümrük Kanunu nun 17. maddesine göre, eşyanın tercihli olmayan menşei; a) 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde öngörülen uygulamalar hariç olmak üzere, Türk Gümrük Tarifesinin uygulanması, b) Eşya ticaretine ilişkin tarife önlemleri dışında, Bakanlar Kurulu Kararı ile oluşturulan önlemlerin uygulanması, c) Menşe şahadetnamelerinin hazırlanması ve verilmesi, amaçlarıyla Gümrük Kanunu nun 18 ila 21 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde belirlenir. Gümrük Kanunu nun 18. maddesine göre, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya, o ülke menşelidir. Tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ifadesinden; a) O ülkede çıkartılan madencilik ürünleri, b) O ülkede toplanan bitkisel ürünler, c) O ülkede doğan ve yetiştirilen canlı hayvanlar, 4 4 Kasım 1999 tarihli ve sayılı Resmi Gazete. 26

27 d) O ülkede yetiştirilen canlı hayvanlardan elde edilen ürünler, e) O ülkede tutulan ve avlanan balıkçılık ve avcılık ürünleri, f) O ülkede kayıtlı veya tescilli olup, o ülkenin bandırasını taşıyan araçlar tarafından söz konusu ülkenin kara suları dışındaki denizlerden çıkartılan av ürünleri ve diğer deniz ürünleri, g) Söz konusu ülkede kayıtlı ya da tescilli olan ve ülkenin bandırasını taşıyan fabrika gemilerde (f) bendinde öngörülen ürünlerden elde edilen eşya, h) O ülkenin kara suları dışındaki denizlerin dibinden ya da deniz dibindeki toprağın altından münhasır işletme hakkına sahip olarak o ülke tarafından çıkartılan ürünler, ı) Sadece hammadde elde etmek için o ülkede toplanan, imalat işlemlerinden veya kullanım kalıntılarından elde edilen atık ve artıklar, j) Yukarıdaki bentlerde sayılan eşyadan üretimin herhangi bir aşamasında elde edilen eşya ile bunların türevlerinden elde edilen eşya, anlaşılır. Gümrük Kanunu nun 18. maddesinin uygulanmasında ülke ifadesi o ülkenin kara sularını da kapsar. Gümrük Kanunu nun 19. maddesine göre, üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyanın bir ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılması gerekir. Gümrük Kanunu nun 20. maddesine göre, esas amacının, Türkiye tarafından belirli ülkelerin eşyasına uygulanan hükümleri aşmak olduğu tespit edilen veya yapılan araştırma sonucunda hakkında bu yönde bir kanaat oluşan bir işçilik veya işlemle üretilmiş eşya, 19. maddeye dayanılarak o ülke menşeli sayılmaz. 27

28 Gümrük Kanunu nun 21. maddesine göre, menşe şahadetnamesi ibrazı ihtiyaridir. Bununla birlikte, uluslararası ve ikili anlaşma hükümlerine göre, menşe şahadetnamesine dayanılarak indirimli tarifeden yararlanılmak istenilmesi halinde, eşyanın anlaşmaya taraf ülke menşeli olduğunu veya o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla öyle sayılması gerektiğini bildirir menşe şahadetnamesi ibrazı zorunludur. Bunun dışında kalan hallerde, menşe şahadetnamesi ibrazına ilişkin ve eşyanın kıymeti, menşei, cinsi veya niteliği itibariyle, menşe şahadetnamesi aranmamasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Menşe şahadetnamelerinin şekli, içereceği bilgiler, uluslararası düzenlemeler dikkate alınarak yönetmelikle belirlenir. Menşe şahadetnamesinin ibrazına rağmen ciddi bir şüphe durumunda, ek kanıtları isteme konusunda gümrük idareleri yetkilidir. Gümrük Kanunu nda yeralan bu hükümlere, Gümrük Yönetmeliği nin 5 23 ila 33. maddelerinde (eski Gümrük Kanunu nun 72 ila 85. maddeleri) ayrıntılı şekilde açıklama getirilmiştir: Gümrük Yönetmeliği nin 23. maddesinde Gümrük Kanunu nun 17. maddesinde; 24. maddesindeyse Gümrük Kanunu nun 18. maddesinde yeralan ve yukarıda belirtilen hükümlere yer verilmiştir. Gümrük Yönetmeliği nin Üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşyada menşe tespiti başlıklı 25. maddesine göre, eşyanın başka bir ülkede değişiklik ve işlem görmesi veya üretimin birden fazla ülkede gerçekleştirilmesi halinde bir ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılması gerekir. Bu tür menşe kazandıran işlem veya işçilik, Yönetmeliğin 3 nolu ekinde yer alan yorumlama kuralları esas alınarak aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır: 5 31 Mayıs 2002 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete. 28

29 a) Tekstil Ürünleri: Türk Gümrük Tarife Cetveli nin 6 XI. Bölümü nde yer alan tekstil ürünlerinin birden fazla ülkede menşeli olmayan girdiler kullanılarak gördüğü işçilik ve işlem sonucunda elde edilen ürünün o ülke menşeli sayılabilmesi için, üretiminde kullanılan ve menşeli olmayan girdilerin sınıflandırıldığı pozisyondan başka bir pozisyonda sınıflandırılması gerekir. Ancak, Yönetmeliğin 4 nolu ekinde yer alan listedeki tekstil ürünlerinde, pozisyon değişikliği olup olmadığına bakılmaksızın listenin 3. sütununda belirtilen işlemlerin gerçekleştirilmiş olması şartı aranır. Listede yer alan ürünler için 3. sütunda belirtilen işlem gerçekleşmediği sürece pozisyon değişikliği olsa dahi elde edilen ürün menşe kazanmaz. b) Diğer Ürünler: Türk Gümrük Tarife Cetveli nin XI. Bölümü nde yer alan tekstil ürünleri haricindeki ürünlerin birden fazla ülkede menşeli olmayan girdiler kullanılmak suretiyle gördüğü işçilik ve işlem sonucunda elde edilen ve Yönetmeliğin 5 nolu ekinde yer alan listedeki ürünlerin o ülke menşeli sayılabilmesi için listenin 3 üncü sütununda belirtilen işlem ve işçiliği görmesi gerekir. Listede yer almayan ürünler için yorum kurallarının 5 nolu notunda belirtildiği şekilde işlem yapılır. Esas amacının Türkiye tarafından belirli ülkelerin eşyasına uygulanan hükümleri aşmak olduğu tespit edilen veya yapılan araştırma sonucunda hakkında bu yönde bir kanaat oluşturan bir işçilik veya işlemle üretilen eşya bu madde hükmüne dayanılarak o ülke menşeli sayılmaz. Gümrük Yönetmeliği nin Menşe kazandırmayan işlem veya işçilik başlıklı 26. maddesine göre, tarife pozisyonu değişmiş olsun ya da olmasın, eşyanın başka ülkede gördüğü ve aşağıda belirtilen işlem veya işçilik dolayısıyla eşya, o ülke menşeli sayılmaz; 6 29 Aralık 2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete. 29

30 a) Nakliye ve depolama sırasında ürünlerin iyi durumda muhafaza edilmesini sağlamak için yapılan havalandırma, yayma, kurutma, hasar gören parçaların atılması ve benzeri işlem veya işçilik, b) Tozun giderilmesi, kalburlama, ayıklama, sınıflandırma, eşleştirme, yıkama, kesme gibi basit işlem veya işçilik, c) Eşyanın ambalajında ve montajında değişiklik yapılması, d) Eşya veya ambalajı üzerinde işaret, etiket ve diğer tanıtıcı işaretlerin konulması, e) Parça halindeki ürünlerden birleştirmek suretiyle tam ürün oluşturacak şekilde basit montajların yapılması, f) Yukarıda sayılan hususlardan iki veya daha fazlasının bir arada gerçekleşmesi. Eşyanın üretildiği ülkeden Türkiye ye doğruca getirilmeyerek üçüncü bir ülke veya ülkeler yoluyla getirilmiş ve oralarda geçici depolama yerlerine ve antrepolara konmuş olsa dahi menşe ülkesi değişmez. Eşyanın geldiği ülkeden maksat Türkiye ye en son gönderildiği veya getiren araca yüklendiği ülkedir. Başka bir ülkede antrepoya konmaksızın sadece araç değiştirilerek eşyanın getirilmesi halinde eşyanın geldiği ülke değişmez. Gümrük Yönetmeliği nin Yedek parçalar için menşe belirlemesi başlıklı 27. maddesine göre, serbest dolaşıma sokulan veya daha önce ihraç edilmiş teçhizat, makine, cihaz veya taşıtın herhangi bir parçası ile kullanılan önemli yedek parçaların bu bölümdeki şartları yerine getiren teçhizat, makine, cihaz veya taşıt parçası ile aynı menşei taşıdığı kabul edilir. Ancak, menşein bu şekilde belirlenebilmesi için, söz konusu önemli yedek 30

31 parçaların üretim aşamasında ilgili teçhizat, makine, cihaz veya taşıtın bünyesine girmesinin, bu teçhizat, makine, cihaz veya taşıtın imalatının yapıldığı ülkenin menşeine sahip olmasını engellememesi gerekir. Bu maddenin uygulanmasında ; a) Teçhizat, makine, cihaz veya taşıt parçası deyimleri, Türk Gümrük Tarife Cetveli nin XVI, XVII ve XVIII. bölümlerinde yer alan eşyayı, b) Önemli yedek parçalar deyimi, ilgili eşyanın özelliğini haiz, (a) bendinde belirtilen serbest dolaşıma sokulan veya daha önce ihraç edilmiş olan eşyanın tam olarak çalışması için gerekli olan parçaları ile normal bakımları ve hasar görmüş veya hizmet göremeyecek duruma gelmiş olanların parçalarının değiştirilmesi için kullanılması planlanan parçaları, ifade eder. Gümrük Yönetmeliği nin Yedek parçalar ile ilgili olarak ibraz edilecek belgeler başlıklı 28. maddesine göre, 27. maddede belirtilen önemli yedek parçalar için yapılacak menşe şahadetnamesi başvurularında, bu şahadetnamenin malların tarifi, koli sayısı ve cinsi marka ve sayısını gösterir sütununun doldurulmasından başka, başvuruda bulunan ilgili kişi tarafından yine bu malların daha önce ihraç edilmiş olan teçhizat, makine, cihaz veya taşıtın bir parçasının normal bakımı için kullanılacağına ilişkin yazılı beyanı gereklidir. Yazılı beyanda, söz konusu teçhizat, makine, cihaz veya taşıtın tüm özellikleri de yer alır. Önemli yedek parçaların serbest dolaşıma sokulmak istenmesi halinde, bu maddede belirtilen bilgileri içeren menşe şahadetnamesinin ibrazı gerekir. Gümrük idaresi bu şekilde ibraz edilen menşe şahadetnamelerine ek olarak serbest dolaşıma sokulan veya daha önce ihraç edilmiş teçhizat, makine veya taşıt ile ilgili fatura veya bu faturanın bir nüshasının, teslimatın normal bakım hizmetinin bir parçası olarak 31

32 yapılmakta olduğunu gösteren sözleşme veya bir nüshasının ve gerekli gördüğü başka bir belgenin ibraz edilmesini isteyebilir. Gümrük Yönetmeliği nin Menşe şahadetnamesi ibrazı başlıklı 29. maddesine göre, menşe şahadetnamesi ibrazı ihtiyaridir. Bununla birlikte, uluslararası ve ikili anlaşma hükümlerine göre, menşe şahadetnamesine dayanılarak indirimli tarifeden yararlanılmak istenilmesi halinde, eşyanın anlaşmaya taraf ülke menşeli olduğunu veya o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemler dolayısıyla öyle sayılması gerektiğini bildirir menşe şahadetnamesi ibrazı zorunludur. Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmaması veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ya da içerik itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi hallerinde, yükümlülerin tahakkukun kesinleşmesinden önce gümrük idarelerine yazılı olarak müracaat etmeleri şartıyla, gümrük idarelerince kanuni vergi ile tavizli vergi arasındaki fark emanet hesabına alınmak suretiyle usulüne uygun bir menşe şahadetnamesinin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6 aylık süre verilir. Tahakkukun kesinleşmesinden sonra yapılan ek süre talepleri kabul edilmez. Süresi içerisinde ibraz edilen menşe şahadetnamesinin kabul edilmesi halinde emanete alınmış olan fark iade edilir. Kabul edilmeyen menşe şahadetnamelerinden doğan fark ise Hazineye irat kaydedilir. Gümrük Yönetmeliği nin Menşe şahadetnamesi aranılmayacak eşya başlıklı 30. maddesine göre, taşıdıkları marka ve alametleri itibarıyla menşei gümrüklerce tespit edilen ve CIF kıymeti 300 Euro yu geçmeyen eşya için menşe şahadetnamesi aranmaz. Aynı kişi veya firma tarafından Türkiye deki bir firma veya şahıs adına gönderilen kap ve kolilerin hepsi bir bütün teşkil eder ve tamamın kıymeti birlikte dikkate alınır. Gümrük Yönetmeliği nin Menşe şahadetnamelerinin şekli ve düzenlenmesi başlıklı 31. maddesine göre, Yönetmeliğin 6 nolu ekine uygun olarak hazırlanan menşe 32

33 şahadetnameleri; 210 x 297 mm. ebatlarında ve en az 64 gr/m2 ağırlığında (uzunlukta 5 mm veya +8 mm farklılık kabul edilebilir), seri numarasını havi, mekanik ve kimyasal yollarla yapılmış herhangi bir tahrifatı ortaya koyacak şekilde hazırlanarak daktilo veya elle büyük harfle doldurulur. Gümrük Yönetmeliği nin Menşe şahadetnamelerinde bulunacak bilgiler başlıklı 32. maddesine göre, menşe şahadetnamelerinde aşağıda yazılı bilgilerin bulunması zorunludur: a) Eşyayı gönderenin adı, soyadı ve adresi, b) Türkiye deki alıcısının adı, soyadı ve adresi, c) Kapların marka, numara ve sayıları, d) Eşyanın cinsi, nev i, daralı ve net ağırlıkları ile kıymeti ve yollama şekli, e) Şahadetnameyi veren makamın tasdik şerhi, (tarih, imza ile mührü veya kaşesi) f) Menşe şahadetnamesi eşyanın o ülkede gördüğü değişiklik ve işlemlerden ötürü o ülke menşeli addedilerek verilmiş ise bu husustaki etraflı açıklamalar. Ancak, (a), (b), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen hususlarda noksanlık ve yanlışlığın bulunması halinde, menşe şahadetnamesi gümrük idare amirinin onayı ile işleme konulur. Bu bilgileri içeren menşe şahadetnamelerinin ibrazına rağmen şüphe durumunda ek kanıtları isteme konusunda gümrük idareleri yetkilidir. Gümrük Yönetmeliği nin Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolü başlıklı 33. maddesine göre, gümrük idarelerine ibraz olunan menşe şahadetnamelerinde yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı olduğu yönünde şüphe veya ihbar 33

34 bulunması halinde, gümrük idaresince eşya, eşyanın orijinal ambalajı, markası ve patenti gibi hususlarda inceleme yapılır. Đnceleme sonucunda şahadetnamenin sıhhati konusunda bir aykırılık tespit olunursa duruma göre 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun 7 hükümleri veya Gümrük Kanunu nun 241 inci maddesinde yer alan para cezası uygulanır. Gümrük idaresince yapılan inceleme sonucunda şahadetnamenin gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında yeterli bir kanaat elde olunamaz ve tereddüt devam eder ise, şahadetname bu kanaati uyandıran tüm bilgi ve belgeler ile birlikte sonradan kontrol talebiyle Gümrük Müsteşarlığı na (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilir. Müsteşarlıkça ihracatçı ülke gümrük idaresi nezdinde yapılan incelemeler sonucunda elde olunacak bilgiler çerçevesinde, duruma göre yukarıda belirtilen şekilde işlem yapılması için keyfiyet ilgili gümrük idaresine bildirilir. Yükümlülerce yazılı olarak talepte bulunulması halinde kanuni vergi ile indirimli vergi arasındaki fark emanete alınmak suretiyle eşya araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebilir. b) TERCĐHLĐ ME ŞE KURALLARI A ĐLĐŞKĐ YASAL DÜZE LEMELER Ülkemiz mevzuatında tercihli menşe kurallarına ilişkin düzenlemeler, AB mevzuatıyla tam uyumlu olarak, Gümrük Kanunu nun 22. maddesi ile Gümrük Yönetmeliği nin 34. maddesinde yeralmaktadır. Buna göre, tercihli tarife uygulamalarından yararlandırılmak istenen eşyanın tercihli menşe kuralları; 7 12 Ocak 1932 tarihli ve 2000 sayılı Resmi Gazete. 34

35 a) Türkiye nin bazı ülkeler veya ülke grupları ile yaptığı tercihli bir tarife uygulaması gerektiren anlaşmalar kapsamı eşya için bu anlaşmalar ile, b) Türkiye tarafından tek taraflı olarak bazı ülkeler, ülke grupları veya toprak parçaları için tanınan tercihli tarife uygulamalarından yararlanan eşya için Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, belirlenir. Anlaşılacağı üzere, gerek Kanun da gerekse Yönetmelik te tercihli menşe kurallarına ilişkin olarak başka bir düzenlemeye gidilmemiş olup, sözkonusu kurallara dair hükümlere, özel anlaşmalarla ve düzenlemelerle ilgili diğer iç yasal mevzuatta yer verilmiştir. 35

36 36

37 BÖLÜM II Türkiye nin Tercihli Ticaret Politikası 37

38 38

39 A) 1/95 SAYILI OKK Türkiye nin üçüncü ülkelerle STA imzalamasının temelleri esasen 1980 yılında başlayan ihracata dayalı büyüme stratejisiyle atılmıştır. Bu stratejinin dış ticaret politikası açısından en önemli hedefleri, yeni pazarlar bulmak ve ihracatı ürün bazında çeşitlendirmektir. 8 Diğer taraftan, aynı dönemde özellikle Avrupa da önemli değişiklikler gerçekleşmiştir: SSCB nin dağılmasının ardından, kendilerine yeni bir ekonomik model arayan ODAÜ dış ticaret politikalarında AB ye yönelerek, AB yle bir dizi ticari hüküm içeren anlaşmalar imzalamışlardır. Bu anlaşmalarla anılan ülkeler, AB pazarına uygun koşullarla girme olanağına sahip olarak, Türk mallarıyla rekabet şansı yakaladıkları gibi, sözkonusu ülkelerce AB ye verilen tavizler de bu ülke pazarlarında Türk ürünlerinin rekabet şansını azaltan bir etki yaratmıştır. 9 Bu aşamada, ihracata dayalı büyüme stratejisinin yeni bir ivmeye ihtiyaç duyduğu somut bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu amaca yönelik olarak bilinen en uygun araçsa, GATT ın 24. maddesi çerçevesinde oluşturulabilmesine olanak tanınan Serbest Ticaret Alanları olmuştur. 10 Bu çerçevede Türkiye tarafından EFTA yla 1990 yılında, Çekoslovakya ve Macaristan la da 1992 yılında STA görüşmelerine başlanmış; EFTA yla 1991 yılında imzalanan STA nın 1992 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte, Türkiye ilk STA sına sahip olmuştur. Bununla birlikte Türkiye nin tercihli ticaret politikası esasen, AT yle arasında mevcut olan Gümrük Birliği nin bir gerekliliği olarak ortaya çıkmıştır. Gümrük Birliği, 1963 yılında imzalanan, Türkiye ile AT arasında bir ortaklık kuran ve nihai olarak 8 Özlem Soysanlı, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu Sistemi (basılmamış uzmanlık tezi, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük Müsteşarlığı), s a.g.e., s a.g.e., s

40 Türkiye nin AT ye tam entegrasyonunu (diğer bir deyişle tam üyeliğini) öngören Ankara Anlaşması na göre Son Dönem i oluşturmaktadır. Son Döneme, Türkiye ile AT arasındaki en önemli ortaklık organı olan Ortaklık Konseyi nin, 6 Mart 1995 tarihli ve 1/95 sayılı Kararı na 11 dayanılarak girilmiştir. Tarafların ortaklaşa aldıkları ve Gümrük Birliği Kararı olarak da adlandırılan bu kararla, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri açısından Türkiye ile AT arasında, 31 Aralık 1995 tarihinden itibaren Gümrük Birliği oluşturulmuştur. Türkiye ile AT arasındaki tarım ürünleri ve demir-çelik ürünleri ticaretiyse Serbest Ticaret Alanı hükümlerine dayanmaktadır: Türkiye ile AT arasındaki tarım ürünleri ticareti, Türkiye-AT Ortaklık Konseyi nin 25 Şubat 1998 tarihli ve 1/98 sayılı Kararı 12 çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Türkiye ile AT arasındaki demir-çelik ürünleri ticaretiyse, Türkiye ile AKÇT arasında 25 Temmuz 1996 tarihinde imzalanan, 1 Ağustos 1996 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve AKÇT Antlaşması nın 23 Temmuz 2002 tarihinde sona ermesiyle AT tarafından üstlenilen STA hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. 1/95 sayılı OKK nın 16. maddesine göre Türkiye, bu Karar ın yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl içinde, ticaret politikasını Topluluğun ticaret politikasıyla uyumlu hale getirmek amacıyla, Topluluğun tercihli gümrük rejimine aşamalı olarak uyum sağlayacaktır. Bu uyum hem otonom rejimleri hem de üçüncü ülkelerle tercihli anlaşmaları kapsayacaktır. Bu amaçla, Türkiye gerekli önlemleri alacak ve ilgili ülkelerle karşılıklı çıkar temeline dayanan anlaşmalar müzakere edecektir. Ortaklık Konseyi, kaydedilen gelişmeleri düzenli olarak gözden geçirecektir. Bu tarife tercihlerinin tanınması, ürünlerin menşeine ilişkin hükümlerin Topluluk tarafından verilen tercihleri düzenleyen hükümlerle uyumlu olması şartına bağlıdır. Gümrük Birliği ile Serbest Ticaret Alanı arasında çok temel ve önemli bir farklılık bulunmaktadır: Bir STA sonucunda iki ya da daha fazla ülke arasında oluşturulan Serbest Ticaret Alanı nda, taraflar birbirlerine karşı sıfır vergi ya da tercihli vergi oranları Şubat 1996 tarihli ve L 35 sayılı AB Resmi Gazetesi. (Sözkonusu karar, Türk Resmi Gazetesi nde yayımlanmamıştır.) Mart 1998 tarihli ve L 86 sayılı AB Resmi Gazetesi. 40

41 üzerinden çok düşük vergi hadleri uygularken, üçüncü ülkelere karşı kendi belirledikleri vergi oranlarını uygulamakta serbesttirler. Yani anlaşmaya taraf ülkelerin, aynı eşya için üçüncü ülkelere uyguladıkları vergi oranları farklılık arz edebilir. Oysaki Gümrük Birliği nde böyle bir durum sözkonusu değildir: Gümrük Birliği ne taraf ülkeler birbirlerine karşı tüm gümrük vergilerini sıfırlamakla kalmaz; aynı zamanda üçüncü ülkelere karşı da ortak bir gümrük tarifesi ve ortak ticaret politikası önlemleri uygular. Gümrük Birliği nin özü budur. Bu farklılık nedeniyle, STA lar menşe temeline dayanırken, Gümrük Birliği ortak gümrük tarifesi ve ortak ticaret politikası önlemlerine, dolayısıyla serbest dolaşım ilkesine dayanmaktadır. Bu ilke gereğince, gümrük vergileri tahsil edilmek suretiyle ithalat işlemleri tamamlanan tüm sanayi ve işlenmiş tarım ürünleri, Türkiye ile AT arasında serbest dolaşıma konu olmaktadır. Bu durum, tarafların üçüncü ülkelerle mevcut olan tercihli ticaret rejimlerindeki farklılıklardan kaynaklanabilecek ticaret sapması olasılığını gündeme getirmiştir. Bu tür bir ticaret sapmasının engellenmesi amacıyla, 1/95 sayılı OKK nın 16. maddesi çerçevesinde Türkiye tercihli ticaret rejimini, 31 Aralık 2000 tarihine kadar aşamalı olarak Topluluğun tercihli ticaret rejimiyle uyumlu hale getirmek yükümlülüğünü üstlenmiştir. Sözkonusu yükümlülüğün yanı sıra, Türkiye nin STA lar yapmak suretiyle elde etmeyi beklediği kazanımlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 13 - Üçüncü ülkelerden alınacak gümrük vergisi tavizleri sayesinde ihracata yeni pazar yaratmak. - Bu pazarlara daha önce tavizli koşullarla girme olanağı bulmuş ülke malları karşısında Türk mallarının sahip olduğu dezavantajı yok etmek. 13 Soysanlı, op. cit., s

42 - Türk sanayicisinin gereksinim duyduğu hammadde ve yarı mamullerin daha uygun koşullarda temin edilmesi. - Türkiye nin coğrafi konumu ile kültürel ve tarihi bağları nedeniyle Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu ülkelerine yakınlığı dikkate alındığında, Gümrük Birliği nin ve STA ların, aynı zamanda ortak yatırımlar bakımından yeni olanaklar yaratması. B) AB Đ VE TÜRKĐYE Đ TERCĐHLĐ TĐCARET REJĐMLERĐ 1) AB Đ TERCĐHLĐ TĐCARET REJĐMLERĐ a) AB Đ STA LARI AB günümüze dek OCT, Đsviçre, Đzlanda, Norveç, Cezayir, Mısır, Lübnan, Suriye, Macaristan, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan, Letonya, Litvanya, Estonya, Faroe Adaları, Slovenya, Filistin, Tunus, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, ACP Ülkeleri, Đsrail, Meksika, Makedonya, Hırvatistan ve Ürdün le olmak üzere toplam 29 adet STA akdetmiştir. Anılan STA lara ilişkin ayrıntılı tablo aşağıda yeralmaktadır: 42

43 TABLO.1: AB nin STA ları 14 Ülke Anlaşmanın Yayımlandığı Yürürlük Açıklamalar / Tam Adı AB Resmi Tarihi Ülkeler Grubu Gazetesi Sayısı ve Tarihi OCT Đşbirliği Anlaşması 1 Ocak 1971 Roma Antlaşması nın 4. Bölümü nde öngörüldüğü üzere, OCT yle işbirliği. Đsviçre STA L/300, 31 Aralık Ocak 1973 STA, şu anda AEA ya dahil olan Liechtenstein ı da kapsamaktadır. Đzlanda STA L/301, 31 Aralık 1972 Norveç STA L/171, 27 Haziran Nisan 1973 Serbest Ticaret Alanı, AEA ya dahil olmuştur. 1 Temmuz Serbest Ticaret 1973 Alanı, AEA ya dahil olmuştur. 14 AB Resmi Web Sitesi (http://www.europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm). 43

44 Cezayir Đşbirliği L/263, 1 Temmuz 22 Nisan 2002 Anlaşması 27 Eylül tarihinde imzalanan Avrupa-Akdeniz Anlaşması nın yürürlüğe girmesiyle birlikte hükmünü kaybedecektir. Mısır Đşbirliği L/266, 1 Temmuz 25 Haziran 2001 Anlaşması 27 Eylül tarihinde imzalanan Avrupa-Akdeniz Anlaşması nın yürürlüğe girmesiyle birlikte hükmünü kaybedecektir. Lübnan Đşbirliği L/267, 1 Temmuz 17 Haziran 2002 Anlaşması 27 Eylül tarihinde imzalanan Avrupa-Akdeniz Anlaşması yla, hükmünü kaybedecektir; ticari hükümleri başlangıç olarak 44

45 bir Geçici Anlaşma yla uygulandı. Suriye Đşbirliği L/269, 1 Temmuz Avrupa-Akdeniz Anlaşması 27 Eylül Anlaşması müzakereleri halen devam etmektedir. Macaristan Avrupa L/347, 1 Mart 1992 Hükümleri önce Anlaşması 31 Aralık 1993 bir Geçici Anlaşma yla uygulandı. Polonya Avrupa L/348, 1 Mart 1992 Hükümleri önce Anlaşması 31 Aralık 1993 bir Geçici Anlaşma yla uygulandı. Slovakya Avrupa L/359, 1 Mart 1992 Hükümleri önce Anlaşması 31 Aralık 1994 bir Geçici Anlaşma yla uygulandı. Çek Avrupa L/360, 1 Mart 1992 Hükümleri önce Cumhuriyeti Anlaşması 31 Aralık 1994 bir Geçici Anlaşma yla uygulandı. 45

46 Romanya Avrupa L/357, 1 Mayıs 1993 Hükümleri önce Anlaşması 31 Aralık 1994 bir Geçici Anlaşma yla uygulandı. Bulgaristan Avrupa L/358, 31 Aralık 1993 Hükümleri önce Anlaşması 31 Aralık 1994 bir Geçici Anlaşma yla uygulandı. Letonya Avrupa L/26, 1 Ocak 1995 Hükümleri önce Anlaşması 2 Şubat 1998 bir Geçici Anlaşma yla uygulandı. Litvanya Avrupa L/51, 1 Ocak 1995 Hükümleri önce Anlaşması 20 Şubat 1998 bir Geçici Anlaşma yla uygulandı. Estonya Avrupa L/68, 1 Ocak 1995 Hükümleri önce Anlaşması 9 Mart 1998 bir Geçici Anlaşma yla uygulandı. Faroe Adaları STA L/53, 1 Ocak tarihli (Danimarka) 22 Şubat 1997 ticaret anlaşmasının yerini almıştır. 46

47 Slovenya Avrupa L/51, 1 Ocak 1997 Hükümleri önce Anlaşması 26 Şubat 1999 bir Geçici Anlaşma yla uygulandı. Filistin Ortaklık L/187, 1 Temmuz Geçici Avrupa- Anlaşması 16 Temmuz 1997 Akdeniz 1997 Anlaşması Tunus Ortaklık L/97, 1 Mart 1998 Đşbirliği Anlaşması 30 Mart 1998 Anlaşması nın yerini alan Avrupa-Akdeniz Anlaşması Güney Afrika Ticaret, Gelişim L/311, 1 Ocak 2000 Mallara ilişkin Cumhuriyeti ve Đşbirliği 4 Aralık 1999 bir Serbest Anlaşması Ticaret Alanı nın kurulmasına dair hükümler, Anlaşma nın tamamının yürürlüğe girmesinden önce, bir diplomatik nota teatisi gerçekleştirilmek suretiyle, 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren geçici 47

48 olarak uygulanmaktadır. Fas Ortaklık L/70, 1 Mart 2000 Đşbirliği Anlaşması 18 Mart 2000 Anlaşması nın yerini alan Avrupa-Akdeniz Anlaşması ACP Ülkeleri Ortaklık 1 Mart 2000 Lome Anlaşması Sözleşmesi nin (Cotonou ardılı. AT Anlaşması) pazarına karşılıksız tercihli girişe olanak veren ve Lome Sözleşmesi nden devralınan ticaret hükümleri, 1 Mart 2000 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. GATT ın 24. maddesi çerçevesinde Serbest Ticaret Alanları oluşturacak Ekonomik 48

49 Ortaklık Anlaşmalarının yapılmasına ilişkin müzakereler yürütülecektir. Đsrail Ortaklık L/147, 1 Haziran 2000 Avrupa-Akdeniz Anlaşması 21 Haziran Anlaşması Ticari hükümleri ilk olarak 1995 tarihli Geçici Anlaşma yla uygulanmıştır. Meksika AT-Meksika L/157, 1 Temmuz Ortak 30 Haziran 2000 Konseyi nin /2000 sayılı Kararı Makedonya Ticaret ve L/124, 1 Haziran Nisan 2001 Ticaretle Đlgili 4 Mayıs 2001 tarihinde Konulara Đlişkin imzalanan Geçici Anlaşma Đstikrar ve Ortaklık Anlaşması nın yürürlüğe 49

50 girmesiyle birlikte hükmünü kaybedecektir. Hırvatistan Ticaret ve L/330, 1 Mart Ekim 2001 Ticaretle Đlgili 14 Aralık 2001 tarihinde Konulara Đlişkin imzalanan Geçici Anlaşma Đstikrar ve Ortaklık Anlaşması nın yürürlüğe girmesinden önceki Geçici Anlaşma. Ürdün Ortaklık L/129, 1 Mayıs 2002 Önceki Đşbirliği Anlaşması 15 Mayıs 2002 Anlaşması nın yerini alan Avrupa-Akdeniz Anlaşması. AB nin Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman ın oluşturduğu Körfez Đşbirliği Konseyi yle Đşbirliği ve Serbest Ticaret Anlaşması için 1990 yılında; Suriye yle, mevcut Đşbirliği Anlaşması nın yerini alacak Avrupa-Akdeniz Ortaklık Anlaşması için 1998 yılında ve MERCOSUR la STA için 2000 yılında başlayan müzakereleri halen devam etmektedir. Şili yle 2000 yılında müzakerelerine başlanan STA, 50

51 10 Haziran 2002 tarihinde parafe edilmiş olup, anlaşmanın yakın bir tarihte imzalanması öngörülmektedir. 15 b) AB Đ GÜMRÜK BĐRLĐĞĐ E ĐLĐŞKĐ DÜZE LEMELERĐ Öte yandan AB nin, Türkiye nin yanı sıra Malta, Kıbrıs Rum Kesimi, Andora ve San Marino yla da gümrük birliğine ilişkin düzenlemeleri vardır. Anılan düzenlemelere ilişkin ayrıntılı tablo aşağıda yeralmaktadır: 15 AB Resmi Web Sitesi (http://www.europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm). 51

52 TABLO.2: AB nin Gümrük Birliğine Đlişkin Düzenlemeleri 16 Ülke Düzenlemenin Yayımlandığı Yürürlük Açıklamalar Tam Adı AB Resmi Tarihi Gazetesi Sayısı ve Tarihi Malta Ortaklık L/61, 1 Nisan 1971 Gümrük Anlaşması 14 Mart 1971 Birliği nin iki aşamada nihai olarak kurulmasını öngörmektedir. (Yalnızca sanayi ürünleri için) Kıbrıs Rum Ortaklık L/133, 1 Haziran 1973 Gümrük Kesimi Anlaşması 21 Mayıs 1973 Birliği nin iki aşamada nihai olarak kurulmasını öngörmektedir. (Yalnızca sanayi ürünleri için) 16 AB Resmi Web Sitesi (http://www.europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm). 52

53 Andorra Diplomatik L/374, 1 Temmuz 1991 Yalnızca sanayi Nota Teatisi 31 Aralık 1990 ürünleri için. San Marino Gümrük Birliği L/359, 9 Aralık Aralık 1992 Türkiye AT-Türkiye L/35, 31 Aralık 1995 Ankara Ortaklık 13 Şubat 1996 Anlaşması nda Konseyi nin öngörülen son 1/95 sayılı dönemin Kararı başlangıcı. (Yalnızca sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri için) c) AB Đ TEK TARAFLI (OTO OM) TERCĐHLĐ REJĐMLERĐ Son olarak AB, GTS çerçevesinde gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkelere ve ayrıca Đşgal Altındaki Topraklar (Đsrail tarafından işgal edilmiş olan Filistin toprakları), Ceuta ve Melilla (Đspanya nın Kuzey Afrika da yeralan ve Fas topraklarıyla çevrili olan yerleşimleri), Bosna-Hersek ve Kosova ya tek taraflı olarak tercihli rejim tanımıştır Atakan, Sözdinler, Tokgöz, op. cit., s

54 2) TÜRKĐYE Đ TERCĐHLĐ TĐCARET REJĐMLERĐ a) TÜRKĐYE Đ STA LARI Türkiye günümüze dek EFTA (Đsviçre, Norveç, Đzlanda ve Liechtenstein), AKÇT, Đsrail, Romanya, Litvanya, Macaristan, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Bulgaristan, Polonya, Slovenya, Letonya, Makedonya, Hırvatistan ve Bosna-Hersek le olmak üzere toplam 16 adet STA akdetmiştir. Anılan STA lara ilişkin ayrıntılı tablo aşağıda yeralmaktadır: 54

55 TABLO.3: Türkiye nin STA ları Ülke Đmza Tarihi Đlgili Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı Yürürlük Tarihi EFTA 10 Aralık Nisan (Mükerrer) 1 Nisan 1992 AKÇT Temmuz Ağustos Ağustos 1996 Đsrail 14 Mart Temmuz (Mükerrer) 1 Mayıs 1997 Romanya 29 Nisan Ocak (Mükerrer) 1 Şubat 1998 Litvanya 2 Haziran Mart (Mükerrer) 1 Mart 1998 Macaristan 8 Ocak Şubat (Mükerrer) 1 Nisan AKÇT yi kuran 1951 tarihli Paris Antlaşması nın, süresinin dolması nedeniyle 24 Temmuz 2002 tarihi itibariyle geçerliliğini yitirmesinin ardından, AKÇT tarafından akdedilmiş olan tüm anlaşmalar AT tarafından üstlenilmiştir. 55

56 Estonya 3 Haziran Mart (Mükerrer) 1 Temmuz 1998 Çek Cumhuriyeti 3 Ekim Mart (Mükerrer) 1 Eylül 1998 Slovakya 20 Ekim Mart (Mükerrer) 1 Eylül 1998 Bulgaristan 11 Temmuz Eylül Ocak 1999 Polonya 4 Ekim Mart (Mükerrer) 1 Mayıs 2000 Slovenya 5 Mayıs Nisan Haziran 2000 Letonya 16 Haziran Mayıs (Mükerrer) 1 Temmuz 2000 Makedonya 7 Eylül Temmuz Eylül 2000 Hırvatistan 13 Mart Mayıs Temmuz 2003 Bosna-Hersek 3 Temmuz Mayıs (Mükerrer) Henüz yürürlüğe girmedi. 56

57 Türkiye nin Mısır, Filistin, Fas ve Arnavutluk la STA müzakereleri halen devam etmekle birlikte, özellikle AB yle STA sı olan Akdeniz ülkeleri Türkiye yle STA yapma konusunda direnç göstermektedirler. b) TÜRKĐYE Đ TEK TARAFLI TERCĐHLĐ REJĐMLERĐ Öte yandan Türkiye, Bosna-Hersek e ve GTS kapsamında, Đthalat Rejimi Kararı nda belirtilen gelişmekte olan ülkelere ve en az gelişmiş ülkelere tek taraflı olarak tercihli rejim tanımaktadır: - Bosna-Hersek le 3 Temmuz 2002 tarihinde bir STA imzalanmış ve sözkonusu STA ya ilişkin 2003/5490 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19 Resmi Gazete de yayımlanmış olmasına karşın, STA nın yürürlüğe girmesine dair diplomatik nota teatisi sürecinin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, Türkiye tarafından Bosna-Hersek e tek taraflı olarak tanınan tercihli rejim hükümleri halen hukuki geçerliliğini korumaktadır. Sözkonusu hükümlere ilişkin menşe kuralları iç hukukumuzda Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Tarife Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine Đlişkin 2001/2302 sayılı Karar 20, Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Tarife Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine Đlişkin Yönetmelik 21 ve Bosna Hersek ile Tercihli Ticarette Uygulanacak Menşe Kurallarına Dair Gümrük Genel Tebliği (Tek Taraflı Tercihli Uygulamalar - Sıra No.1) le 22 düzenlenmiştir. - GTS ye ilişkin menşe kurallarına dair hükümlerse Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine Đlişkin 19 5 Mayıs 2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazete Nisan 2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete Haziran 2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete Ekim 2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete. 57

58 2001/3485 sayılı Karar 23 ile Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak Đhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına Đlişkin Yönetmelik le 24 belirlenmiştir. C) TÜRKĐYE Đ STA SI BULU A ÜLKELERLE DIŞ TĐCARETĐ E ĐLĐŞKĐ VERĐLER Türkiye nin günümüze dek STA imzaladığı ülkelerle gerçekleştirdiği dış ticarete ilişkin olarak mevcut son beş yıllık verilere dair tabloya aşağıda yer verilmiştir: Aralık 2001 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete Mart 2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete. 58

59 TABLO.4: Türkiye nin STA sı Bulunan Ülkelerle Gerçekleştirdiği Dış Ticarete Đlişkin Son 5 Yıllık Veriler 25 (.000 ABD $) Ülke/ Ülke Grubu Đhracat Đthalat Đhracat Đthalat Đhracat Đthalat Đhracat Đthalat Đhracat Đthalat EFTA Đsrail Romanya Litvanya Macaristan Estonya Çek Cum Slovakya Bulgaristan Polonya Slovenya Letonya Makedonya Veriler Dış Ticaret Müsteşarlığı ndan alınmıştır. 59

60 60

61 BÖLÜM III Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ile Türkiye de Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ne Đlişkin Yasal Düzenlemeler 61

62 62

63 A) ME ŞE KÜMÜLASYO U Menşe kümülasyonu, aralarında bir Serbest Ticaret Alanı oluşturan bir anlaşmaya taraf olan ve/veya bu tür anlaşmalara dayanan bir sisteme dahil olan ülkelerin, birbirleri menşeli girdileri sınırsız ölçüde kullanmalarına olanak tanıyan bir sistemdir. Menşe kümülasyonunun amacı, birbirlerine tercihli rejimler tanıyan ülkeler arasındaki ticaretin arttırılmasını sağlamaktır. 26 Bu çerçevede, taraf ülkelerden biri menşeli girdi, diğer bir taraf ülkede yetersiz işçilik veya işlemlerin (parçaların basit montajı gibi, hiçbir şekilde menşe statüsü kazandırmayacak işlemler) ötesinde bir işçilik veya işlemden geçerse, o ülke menşeini kazanmış addedilir. Diğer bir deyişle, sözkonusu girdinin o ülkenin menşe statüsünü kazanabilmesi için yeterli işçilik veya işlemlere tabi tutulmasına gerek kalmamaktadır. B) ME ŞE KÜMÜLASYO U TÜRLERĐ Menşe kümülasyonunun üç türü bulunmaktadır: 1) ĐKĐLĐ KÜMÜLASYO Đkili kümülasyon, STA ya yalnızca iki ülkenin taraf olduğu ve herhangi bir başka anlaşmanın sözkonusu kümülasyonla ilişkilendirilmediği durumlarda geçerli olan kümülasyon türüdür. Diğer bir deyişle kümülasyon, yalnızca anlaşmaya taraf iki ülke arasında işler. Bu durumda, yalnızca STA ya taraf bir ülke menşeli girdiler, diğer taraf ülkede yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçerlerse o ülkenin menşe statüsünü kazanabilirler. 26 Soysanlı, op. cit., s

64 Türkiye bu çerçevede Đsrail, Makedonya, Hırvatistan ve Bosna-Hersek le ikili kümülasyon esasına dayanan STA lar imzalamıştır. Bu çerçevede STA kapsamında Türkiye den Đsrail e, 8469 tarife pozisyonunda sınıflandırılan büro makineleri, örnek olarak hesap makinesi ihracatı gerçekleştirilsin. Eşyanın imalatı esnasında Türkiye ve/veya Đsrail menşeli girdiler kullanılmışsa, eşya Türkiye menşeini kazanır ve eşyaya eşlik edecek EUR.1 Dolaşım Belgesi üzerine eşyanın menşe ülkesi olarak Türkiye yazılır. Ancak, eşyanın imalatı esnasında üçüncü ülke (Türkiye ve Đsrail hariç diğer ülkeler) menşeli girdiler kullanılırsa, eşyanın hangi ülke menşeli olduğunu belirleyebilmek için Menşe Protokolü ne Ek II de yeralan Đmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi Đçin Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanması Gerekli Đşçilik veya Đşlemler Listesi ndeki ilgili menşe kuralının karşılanıp-karşılanmadığının kontrol edilmesi gerekir. Đlgili menşe kuralı, kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40 ını geçmeyen ithalat tır. Örneğimizde, eşyanın imalatında 200 Euroluk Almanya menşeli girdi, 100 Euroluk Đsviçre menşeli girdi, 500 Euroluk ve 50 Euroluk Đsrail menşeli girdi kullanılsın. Nihai ürünün fabrika çıkış fiyatı 1000 Euro olsun. Bu bağlamda, eşyanın imalatında kullanılan üçüncü ülke (Almanya ve Đsviçre) menşeli girdilerin toplam kıymetinin 300 Euro ve nihai ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40 ının 400 Euro olması nedeniyle eşya Türk menşei kazanır ve bu yönde bir EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenir Gümrük Uzmanı Özlem Kaplan, Ticaret ve Sanayi Odaları nda Gümrük Müsteşarlığı yetkilileri tarafından verilen Dış Ticarette Menşe Kuralları konulu basılmamış seminer notu,

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü. Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Ahmet Şevket DAYIOĞLU AB Uzmanı Menşe = bir eşyanın ekonomik milliyeti Türkiye de hasat edilen tarım ürünleri Türkiye de doğmuş ve yetiştirilmiş

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 26- DIŞ İLİŞKİLER I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 26.1 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi ÖNCELİK 26.2 Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ÖNCELİK 26.3 Çift Kullanımlı Mallar II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI HAKKINDA BİLGİ VE DEĞERLENDİRME NOTU Serbest Ticaret sı (STA), iki ya da daha fazla ülke arasında ticareti etkileyen tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılarak, taraflar arasında bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını sağlayan, ancak

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI

M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri AGMD Doğal Danışma kurulu Üyesi M A K A L E TERCİHLİ TİCARETTE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI Bilindiği üzere, bazı tekstil ürünleri, mobilyalar, aydınlatma cihazları, ayakkabılar,

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Telafi Edici Vergi (TEV) 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86)

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-010.06.01 07.07.2009 Konu : Menşe

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik

Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik Dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması konulu 2006/10866 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır Karar Sayısı : 2006/10866 Ekli Dahilde İşleme

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN)

ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 30.0007.1.01 3. Ülkelerle

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.13.00-10.06.01 07/03/2011 Konu: A.TR dolaşım belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin yapılacak işlemler GENELGE (2011/

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3.HAFTA İLAVE DERS NOTU

GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3.HAFTA İLAVE DERS NOTU GÜMRÜK İŞLEMLERİ 3.HAFTA İLAVE DERS NOTU GÜMRÜK KANUNU NDA GEÇEN BAZI TEMEL KAVRAMLAR Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi; Türkiye Cumhuriyeti toprakları, kara suları, iç suları ve hava sahasının dâhil

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361

Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361 Resmi Gazete Tarihi: 20.05.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29361 TÜRKİYE TARAFINDAN TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACATTA DÜZENLENECEK EUR.1 DOLAŞIM BELGESİ VE FATURA BEYANINA

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

26. TÜRKĐYE-AB KARMA ĐSTĐŞARE KOMĐTESĐ TOPLANTISI ĐSTANBUL, TÜRKĐYE

26. TÜRKĐYE-AB KARMA ĐSTĐŞARE KOMĐTESĐ TOPLANTISI ĐSTANBUL, TÜRKĐYE 26. TÜRKĐYE-AB KARMA ĐSTĐŞARE KOMĐTESĐ TOPLANTISI ĐSTANBUL, TÜRKĐYE AB NĐN ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE YAPTIĞI SERBEST TĐCARET ANLAŞMALARININ TÜRKĐYE-AB EKONOMĐK ĐLĐŞKĐLERĐNE ETKĐSĐ Cemalettin DAMLACI Dış Ticaret

Detaylı

a) Türkiye, Romanya ve İsrail arasındaki tercihli ticarette 1 Mart 2006 tarihinden itibaren,

a) Türkiye, Romanya ve İsrail arasındaki tercihli ticarette 1 Mart 2006 tarihinden itibaren, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü nün 25.09.2006 tarih ve 0120005821 sayılı yazısı ekinde tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ne gönderilen Pan- Avrupa-Akdeniz

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK VE TEKNİK İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI Serbest Ticaret Anlaşmaları Bilgi Notu 5 Mart 2014 1 GİRİŞ Türkiye

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/14) Kapsam Madde 1 - Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24771 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24771 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 31.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24771 Mükerrer GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI

SİZ REKABETE KONSANTRE OLUN GÜMRÜKLEME BİZİM İŞİMİZ! TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI TÜRKİYE GÜNEY KORE TİCARET ANLAŞMASI SERBEST TÜRKİYE GÜNEY KORE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI AB nin Ticaret Politikası paralelinde Türkiye ile Güney Kore arasında yapılan görüşmeler sonucunda 01 Ağustos 2012

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 17/08/2017 Sayı: 2017/005 Ref : 6/005. Konu: BAZI MALLARA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 17/08/2017 Sayı: 2017/005 Ref : 6/005. Konu: BAZI MALLARA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 17/08/2017 Sayı: 2017/005 Ref : 6/005 Konu: BAZI MALLARA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR 1.Giriş 17/08/2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete de 03/07/2017 tarihli ve 2017/10561

Detaylı

MENŞEİ KURALLARI VE MENŞEİ KÜMÜLASYON HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

MENŞEİ KURALLARI VE MENŞEİ KÜMÜLASYON HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR MENŞEİ KURALLARI VE MENŞEİ KÜMÜLASYON HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1. MENŞE (ORIGIN) NEDİR? Tercihli veya tercihsiz ticaret anlaşmalarının ortak özelliği, söz konusu düzenlemelerin uygulanabilmesi için

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31. Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 15/12/2015 Sayı: 2015/31 Ref : 6/31 Konu: MENŞE İSPAT BELGELERİ, DAMGA VERGİSİ VE İTHALATTA KDV MATRAHI 1. Giriş Yurt dışında düzenlenerek ithalat aşamasında gümrük idaresine sunulan

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

Kanun :18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nu,

Kanun :18.05.2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu nu, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar (01/11/2012) Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Amaç ve kapsam

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı

Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı Plastik Sektörüne Profesyonel Bakış Açısı HİZMETLERİMİZ ve Hızlı Çözümler Gümrük Müşavirliği İthalat İşlemleri, İhracat İşlemleri, Transit İşlemleri, Antrepo İşlemleri, Devir İşlemleri, Serbest Bölge İşlemleri

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından:

Yönetmelikler. Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Devlet Bakanlığından: 05.03.2006 Pazar Sayı: 26099 (Asıl) Son Güncelleme: 07.03.2006 10:30 Yönetmelikler Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından:

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ

AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ AB İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ NİN GÜNCELLENMESİ 25.07.2017 İhracatımızın %47,9 u (68,3 milyar $) İthalatımızın %39,1 i (77,6 milyar $) Gümrük Birliği nden Kazanımlarımız AB ye ihracatta orta-üst teknolojili sektörlerin

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15)

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 28.05.2012. Sirküler No: 2012/46 Konu: Mukimlik Belgesi

MUHASEBE BÖLÜMÜ. Đstanbul, 28.05.2012. Sirküler No: 2012/46 Konu: Mukimlik Belgesi MUHASEBE BÖLÜMÜ Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 Đkbal Ticaret Merkezi TR-34365 Teşvikiye-Đstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32

Detaylı

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna

: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna SİRKÜLER TARİH : 31.03.2016 SAYI : 2016-03-6 KONU : Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) yayımlandı. ÖZETİ : Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Temmuz 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29407 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7749 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 13 Eylül 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29118 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ YERLİ MALI TEBLİĞİ (SGM 2014/35) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734

Detaylı

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 06.10.2016/119-1 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 90) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 23 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29364 Karar Sayısı : 2015/7699 BAKANLAR KURULU KARARI 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir. Ekli İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ın yürürlüğe

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 28.08.2014 / 2404699 DAĞITIM

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 28.08.2014 / 2404699 DAĞITIM T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı :16934678/180.99 Konu :2014/1 sayılı genelge İlgi :25.03.2014 tarihli ve 2014/1 sayılı Genelge. 28.08.2014 / 2404699

Detaylı

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURTİÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV VE ÖTV KARŞISINDAKİ DURUMU Mustafa İnanç * 1.Kapsam Gümrüksüz Satış Mağazaları,Türkiye

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

(31/5/2002 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Gümrük Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

(31/5/2002 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Gümrük Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler (31/5/2002 tarih ve 24771 Mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Gümrük Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

MENŞE KAVRAMI VE MENŞE KAZANMA KRİTERLERİNİN İLGİLİ MEVZUAT IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

MENŞE KAVRAMI VE MENŞE KAZANMA KRİTERLERİNİN İLGİLİ MEVZUAT IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ MENŞE KAVRAMI VE MENŞE KAZANMA KRİTERLERİNİN İLGİLİ MEVZUAT IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Cevdet BOZKURT* 1. Giriş Dünya ölçeğinde elde edilen birçok ürünün birden fazla üretim aşamasından geçmesi ve bu süreçlerin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 2829/25.03.2014. GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : 65604914-180.99.GNL.79 Konu : Genelge 2829/25.03.2014 GÜMRÜK ve TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, 640 sayılı

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.

Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Makine ve Teçhizat Alımında Kullanılan Kredilerde BSMV İstisnasına İlişkin 90 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2016/27 İstanbul, 30.03.2016 6802 sayılı Gider

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır.

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 08/12/2014 Sayı: 2014/110 Ref : 6/110 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2)

Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2007/2) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; EK I de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 18/08/2017 Sayı: 2017/006 Ref : 6/006. Konu: BİR KISIM MALA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 18/08/2017 Sayı: 2017/006 Ref : 6/006. Konu: BİR KISIM MALA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 18/08/2017 Sayı: 2017/006 Ref : 6/006 Konu: BİR KISIM MALA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ KONULMUŞTUR 1.Giriş 17/08/2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmi Gazete de 17/07/2017 tarihli ve 2017/10580

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm Sayfa 1 / 3 22 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28595 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı.

SİRKÜLER. SAYI : 2016 / 26 İstanbul, KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. SİRKÜLER SAYI : 2016 / 26 İstanbul,30.03.2016 KONU : 90 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider

Detaylı

SİRKÜLER Tarih,30/03/2016 Sayı:2016/16. KONU: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) Yayımlandı.

SİRKÜLER Tarih,30/03/2016 Sayı:2016/16. KONU: Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 90) Yayımlandı. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,30/03/2016 Sayı:2016/16

Detaylı

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Amaç

Dış Ticaret Müsteşarlığından: Amaç CE Đşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin Đthalat Denetimlerine Dair Dış te Standardizasyon Tebliği (No: 2011/9) (29.12.2010 t. 27800 s. R.G.) Dış Müsteşarlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Konu: Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapıldı. Özet: 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YÜKSELEN AKTÖR: SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE TÜRKİYE. Övgü PINAR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YÜKSELEN AKTÖR: SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE TÜRKİYE. Övgü PINAR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ 2013 MART EKONOMİ KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE YÜKSELEN AKTÖR: SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI VE TÜRKİYE Övgü PINAR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ GİRİŞ Teknolojik gelişmelere bağlı olarak ulaşım ve haberleşme imkanlarının

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 Konu: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 15/07/2014 tarihli ve 29061 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB: Dahilde

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130723-7.htm Sayfa 1 / 2 23 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28716 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Gümrükte Gündem 2015 Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler

Gümrükte Gündem 2015 Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler Gümrük ve Küresel Ticaretteki Son Gelişmeler 19.11.2015 İstanbul Orjin Maslak Plaza İthalatta Hangi Sektör ve Ürünlerde Korumacılık Arttı? Orta Vadeli Program (2015 2017) OVP Amaçları: Yurt içi tasarrufları

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika

Türkiye-Meksika. Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri. 15-16-17 Eylül 2014 Meksika Türkiye-Meksika Serbest Ticaret Anlaşması 2. Tur Müzakereleri 15-16-17 Eylül 2014 Meksika 24 Aralık 2014 Ozan ÖZDEMİR AB Uzman Yardımcısı (İstatistik) Ekonomik ve Teknik İlişkiler Dairesi Avrupa Birliği

Detaylı