Meçhul Tutsaklar Röportaj: M NE ÇEL KER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meçhul Tutsaklar Röportaj: M NE ÇEL KER"

Transkript

1 Günlerdir kay pt lar Bir gün umut fl do du. Bilinir olma f rsat n yakalad lar. Müthifl bir plan ile bu f rsat çok iyi de erlendirdiler... Meçhul Tutsaklar Röportaj: M NE ÇEL KER K br s ta, yapt televizyon ve radyo programlar yla tan nan ve cesur yaz lar yla bilinen baflar l gazeteci Cem Kar, flimdi de bir belgesel film ve kitap ile yönetmen ve yazar olarak karfl m za ç k yor. U zun bir haz rl k döneminin ard ndan geçti imiz ay ilk gösteriminin Lefkofla da yap ld belgesel izleyenlerden tam not ald Cem Kar, uzun süren araflt rmalar sonucunda, 1974 Bar fl Harekat sonras nda evlerinden al nan 75 K br sl Türk ün ve ayn dönemde 68 Türkiye den K br s a gelip esir düflen 11 gazetecinin hayatta kalma ve "bilinir olma" mücadelelerini anlatan bir yap ma imza att 2 y ll k bir haz rl k sürecinde: ngiltere, Avustralya, Türkiye ve K br s ta yaflayan toplam 56 kifliyle HD kalitesinde yaklafl k 1500 dakika rö-

2 Orhan Birgit ile röportajlar yaparak ve döneme ait hem belgelere, hem de dönemin yetkililerine ulaflarak ilk a zdan bilgiler ald. Bu bilgiler aras nda, 20 Temmuz da K br s a yap lan ç karma karar n n ilk olarak nerede al nd n da ilk a zdan ö renmeyi baflard. Bu bilgi ilk defa belgesel film ve kitapta yer al yor... Belgesel ve kitab n 22 Temmuz - da izleyici ve okurlar yla buluflturan Cem Kar, tarihin bu önemli olay n çok farkl ve baflar l bir formatta yeniden gün yüzüne ç karman n hakl gururu ve heyecan n yafl yor. Cem Kar portaj yapan genç yönetmen anlat lan öykülerin canland rmalar için 40 kiflilik oyuncu kadrosuyla 500 dakikaya yak n çekim gerçeklefltirdi Röportajlar n sadece olay yaflayan esir mücahitler ve gazetecilerle s n rl tutmayan yönetmen, gazetecileri Limasol a götüren Rum binbafl ve gazeteciler esir düfltü ünde onlarla konuflan genç ö renci Zenon u da bulmay baflard. O dönem Atina da hukuk okuyan o genç ö rencinin kim oldu unu araflt ran yönetmen, flu anda K br s Rum Kesimi'inin Birleflik Krall ktaki Yüksek Komiseri Alexandros Zenon oldu unu ö rendi ve kendisine ulafl p teyidini de ald. Yönetmen Kar, ö renci Zenon la röportaj yapamasa da; söz konusu komutan binbafl, isim listesini K z lhaç a gönderen Kurucu Cumhurbaflkan Rauf Raif Denktafl ve dönemin Hükümet Sözcüsü ve Turizm Tan tma Bakan K br sl Türklerin ço unun bilmedi i bu olay nas l duydunuz? 2009 y l n n May s ay nda bir seminer için gitti im Konya da Ertürk Yöndem ile tan flt m. Sohbetimizin ilerlemesi üzerine, 1974 te kendisinin de savafl muhabiri olarak gitti i K br s ta esir düfltü ünü ve esir düfltükleri yerde K br sl Türklerin oldu unu anlatt. Ertürk Yöndem

3 Gazetede bir isim listesi vard ve üstünde kurtulmak istediklerini, bilinmediklerini söyleyen K br sl Türkler in yard m taleplerini içeren bir fley yaz yordu. Bunu söylemesi üzerine kendisiyle özel bir röportaj yapmak istedim. Bu röportaj o y l y l n en iyi röportaj ödülüne lay k görüldü... Ödül törenine ça rd lar, ben de gittim. Törende röportaj m yeniden yay nland. O gece öyle geçti Ard ndan sürpriz bir telefon geldi. Bu olaydan iki gün sonra, telefonun di er ucunda Ertürk Yöndem in anlatt kiflilerden biri oldu unu söyleyen Fethi Ak nc vard. Ak nc, elinde o döneme ait gazete oldu unu söyledi ve bunu bana verebilece ini belirtti. Tabii hemen görüflmek istedim. Günü belirledik, bulufltuk ve o gazeteyi bana verdi Çok etkileyiciydi Etkileyici olan neydi? Öncelikle gazete 26 A ustos 1974 tarihli bir gazeteydi. Gazetede bir isim listesi vard ve üstünde kurtulmak istediklerini, bilinmediklerini söyleyen K br sl Türkler in yard m taleplerini içeren bir fley yaz yordu. Ne yazd n kitap ve belgeselde ö reneceksiniz. Bu beni çok etkiledi. O kiflilere ulaflmal yd m. Ulaflt m da Listedeki kiflilere ulaflmak zor olmad m? Elbette zordu. Di er taraftan süreci zorlaflt ran di er unsur, söz konusu dönemde soyad olarak baba adlar n n 70 kullan lmas yd. Yani Fethi Ak nc de il de Fethi zzet ti mesela... Ancak bir kifliye ulaflt ktan sonra arkas çorap sökü ü gibi geldi diyebilirim. Ki bu süreçte esir al nan mücahitlerden biri olan Ahmet Ced in katk lar çok büyük Peki gazeteciler? K br sl Türkler e ulaflt kça ve konuyu araflt rd kça gazetecilerin öyküsünün de ne kadar önemli oldu u ortaya ç kt. Zira K br s ç karmas Türkiye nin Kurtulufl savafl ndan sonraki ilk savafl yd ve bu gazeteciler bu yönden de önemi büyük olan bu savafla tan kl k etmifl ve hatta esir düflmüfllerdi. O gazetecilere ulaflmamda Ertürk Yöndem ve Ankara gazeteciler Cemiyeti nin çok katk lar oldu. Hatta bir kifli gazetecili i b rakm flt. Ona, bilinmeyen numaralar servisi arac l yla ulaflm flt m. Gazetecilerle, Türkiye nin çeflitli illerinde röportajlar yapt m. Zor bir süreçt, ancak kolay olmas n da beklemiyordum. Baz güzel olaylar da yafland röportajlar m esnas nda. Y llard r birbirleriyle bir araya gelemeyen gazetecileri, belgesel sayesinde yeniden bir araya getirmifltim. Oradaki sohbet inan lmazd Bu gazeteciler kimlerdi? Gazetecilerin listesine bu konuda arafl-

4 t rma yapan Erol Ali Onbafl vas tas ile ulaflt m. Listede flunlar yaz yordu: TRT den Ertürk Yöndem ve Ziya Ergun, Time dan Mete Akyol, Sabah Gazetesinden Yücel Hacalo lu, Zafer Gazetesinden Hüdai Bay k, Yeni Ortam Gazetesinden Ahmet Kahraman, Anadolu Ajans ndan Teoman Fehim, Türk Haber Ajans ndan Hami Sami Coflar ve Sermet pekçio lu, Son Havadis Gazetesinden Eyüp Sabri Kap - da. Bu listede yer alan K br sl gazeteci Teoman Fehim ve Eyüp Sabri Kap da ölmüfl, Ahmet Kahraman ise Almanya da yafl yor. Ancak di erlerine ulaflmay baflard m. Onlarla yapt m konuflmada Hürriyet Gazetesi nden Cengiz Kapk n ve Günayd n Gazetesi nden Ergin Konuksever in de ayn yerde esir al nd - n ö rendim ve o nedenle onlarla da röportajlar yapt m. Çok emek harcam fls n z. Lefkofla da yap lan galadan nas l tepkiler ald n z? Belgesel filmi ilk olarak hak etti i yerde KKTC de tan tmak istedik. O BD A USTOS 2011 yüzden 22 Temmuz da YDÜ AKK- M de bir gala gerçeklefltirildi. Ayn gün, belgeselle ayn ismi tafl yan kitab m da Türkiye ve K br s ta sat fla sunuldu. Galada çok güzel tepkiler ald m. Bu belgeseli haz rlarken, izleyen herkesin gözünden birkaç damlan n akaca n biliyordum. Zira anlat - lanlar oldukça etkiliydi. Nitekim öyle de oldu. zleyen herkes geçmiflte yaflanan bu olaydan çok etkilendi ini dile getirerek beni tebrik etti. Bu da bu kadar zamanda harcanan eme in güzel bir ödülü oldu benim için Peki kitab nereden bulaca z? Belgeseli nas l izleyece iz? Kitaba ulaflmakta da bir sorun yaflanaca n düflünmüyorum. Türkiye ve K br s ta seçkin kitabevlerinde ayr ca internette de kitap flu an sat flta. Belgesele gelince, Eylül, Ekim ve Kas m aylar içerisinde Türkiye nin çeflitli illerinde galalar yapaca z. Aral k ay nda ngiltere, Ocak ay nda ise Avustralya da galalar için çal flmalar m z sürüyor. Elbette talep olmas halinde biz görüflmeye ve belgesel Savafla tan kl k edip esir al nan gazetecilerinden Yücel Hacalo lu, Cem Kar ile röportaj s ras nda 71

5 Meçhul tutsaklardan Salih Akçatepe (solda) ve eski mücahitlerden Ahmet Ced (sa da) Cem Kar ile yapt klar röportajda geçmifle fl k tuttular filmi göstermeye haz r z... Derdimiz yaflanan ac lar, sevinçleri yaflayanlar taraf ndan anlat lan bu belgeseli genifl kitlelere ulaflt rmak. Peki belgeseli izleyecek ve kitab okuyacak olanlara neler söylemek istersiniz? Belgeselde döneme ait çok özel öyküler bulacaklar. K br s Türkleri nin yaflad klar ac lar ve verdikleri mücadeleyi birebir kendilerinden dinleme ve okuma flans yakalayacaklar. Ayr ca savafl muhabiri olmak ne demek? Bunu izleyenler daha iyi anlayacaklar. Bunun için de, belgeselde sürpriz bir bölüm var. Ayr ca, gazeteciler esir al nd s rada yap lan ve "Türk Televizyon Tarihinin" ilk gizli çekimi olma özelli i tafl yan görüntüler de yine belgeselde yer al yor Meçhul Tutsaklar belgeselinin k saca konusu 72 Meçhul Tutsaklar belgesel film ve kitapta, 22 Temmuz 1974 y l nda Lefke nin teslim olmas ndan sonra Lefke ve çevre köylerinden toplanan 75 mücahidin kurtulma öyküsü anlat lmaktad r. Söz konusu mücahitler bir gece ans z n evlerinden al nm fl, gizli bir flekilde Limasol Emniyet Müdürlü ü - ne götürülmüfl ve yaklafl k bir ay boyunca kay p olarak kabul edilmifllerdir. kinci harekat dünyaya duyurmak için adaya gelen Türk gazeteciler de esir al nm fl ve yine gizli bir flekilde t pk mücahitler gibi Limasol Emniyet Müdürlü ü ne götürülmüfllerdir. Mücahitlerle esirlik günlerinde karfl laflan gazeteciler onlardan isim listelerini alm fl ve kurtulduklar nda mücahitlerin isim listesini dünyaya duyurarak onlar n da kurtulmas n sa lam fllard r. (kaynak: )

Atlantik Okyanusu nu Geçen Tak m n Kaptan

Atlantik Okyanusu nu Geçen Tak m n Kaptan Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk Kad n ler Atlantik Okyanusu nu Geçen Tak m n Kaptan Bir topluluk kazanmak istedi i zaman, daha da önemlisi kazanmaya inand zaman tek yürek ve tek ruh olur. Bu vücudun

Detaylı

KÜRT S NEMASININ YOLU AÇIK. Londra Kürt Film Festivali Kordinatörü Mustafa Gündo du ile yapt m z röportaj sayfa 20 de

KÜRT S NEMASININ YOLU AÇIK. Londra Kürt Film Festivali Kordinatörü Mustafa Gündo du ile yapt m z röportaj sayfa 20 de Londra Kürt Film Festivali Kordinatörü Mustafa Gündo du ile yapt m z röportaj sayfa 20 de 27 Ekim / Cotmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 185 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Yo un Bir Ay Geride B rakt k

Yo un Bir Ay Geride B rakt k ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 3. Anadolu Buluflmalar Denizli de Gerçeklefltirildi E-Dönüflüm Avrupa Bakanlar Konferans nda Arçelik Dev Firmalar Geride B rakt Ay n Gündemi 16 Lezzet Fabrikas Aç ld

Detaylı

N b1 A USTOS 2010. NETAfi, SATIfi A GEL YOR MEDYA FERMANI D NLEMEYEN B R V CDAN: ADNAN EK NC. Musa Ero lu: Aflka hudut çizilmiyor MÜJDAT ALTAY

N b1 A USTOS 2010. NETAfi, SATIfi A GEL YOR MEDYA FERMANI D NLEMEYEN B R V CDAN: ADNAN EK NC. Musa Ero lu: Aflka hudut çizilmiyor MÜJDAT ALTAY N b1 A USTOS 2010 www.baglantinoktasi.org S:19bag lant Noktas Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi» MÜJDAT ALTAY NETAfi, SATIfi A GEL YOR MEDYA FERMANI D NLEMEYEN B R V CDAN: ADNAN EK NC Musa Ero lu: Aflka

Detaylı

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13

Antalya. Türkiye nin eflsiz cenneti. Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri. eylül-ekim 2008 say 13 2008 say 13 B Z B ZE, BOYDAK HOLD NG YAYINIDIR. K AYDA B R YAYINLANIR Boydak Holding in Antalya kalesi bayileri Türkiye nin eflsiz cenneti Antalya Sunufl Boydak Holding mobilya grubu çat s alt nda bulunan

Detaylı

Gribe karfl büyük önlem...

Gribe karfl büyük önlem... UNUTMAYINIZ! Emlak Vergisi ve flyerleri için ödenen Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerinin son ödeme günü 30 KASIM... letiflim Merkezi Say : 4 - Kas m 2009 Gribe karfl büyük önlem... Dumanlama Yöntemi

Detaylı

Hürriyet 2004 Faaliyet Raporu

Hürriyet 2004 Faaliyet Raporu Hürriyet 2004 Faaliyet Raporu HÜRR YET FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 01 lk Bak flta Hürriyet 02 Bafll ca Finansal Göstergeler 04 Yönetim den 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 08 cra Kurulu Baflkan

Detaylı

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z KASIM - ARALIK SAYI 23 B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z Dolu dolu bir hayat! Hayat n z renklendiren;

Detaylı

De erlerimizden taviz vermeyece iz

De erlerimizden taviz vermeyece iz İ ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Holding in 41. Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld Rahmi M. Koç ile Çengelhan üzerine bir söylefli Devlet Bakan Kürflad Tüzmen, Koç Toplulu u nun ihracattaki

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

Kurumsal de erler, kurumun kültürel kald raçlar d r. Kurum yap s n n tüm dokusuna da lan hassasiyet ve denge, de erler üzerine kurulmak zorundad r.

Kurumsal de erler, kurumun kültürel kald raçlar d r. Kurum yap s n n tüm dokusuna da lan hassasiyet ve denge, de erler üzerine kurulmak zorundad r. lkeler HÜRR YET FAAL YET RAPORU 2004 Sayfa 20 lkeler Kurumsal Yönetim lkeleri Kurumsal de erler, kurumun kültürel kald raçlar d r. Kurum yap s n n tüm dokusuna da lan hassasiyet ve denge, de erler üzerine

Detaylı

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme

Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme SAYI 17 HAZ RAN-TEMMUZ-A USTOS 2009 Bellona bayileri Antalya da bulufltu Gizemli ve fliirsel bir flehir: MARD N Boydak Holding te 2009 y l hedefi yüzde 13 büyüme sunufl sunufl Büyüyoruz, büyümeye devam

Detaylı

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu

GÜNDEM. Mustafçova da seçim yar fl k z flt! Bat Trakya da bayram coflkusu. ABTTF, SÖPA sorununu BM ye tafl d. DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu Gündem oku, gündemi yakala... GÜNDEM 17 Eylül 20 10 Y l: 14 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 701 Fiyatı: 0.80 Euro DEB Partisi yeni genel merkeze kavufltu DEB Partisi Genel Baflkan Mustafa Ali Çavufl,

Detaylı

Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor...

Beyo lu nda Esnaf ve Halk Buluflmalar sürüyor... DUYURU FOTO RAF YARIfiMASI Beyo lu; gözün gibi bak! Dünyan n bulufltu u semt Gelenler, dönenler, kalanlar Beyo lu nda yaflam biçimleri Son Kat l m Tarihi: 15 Ocak 2010 Baflvuru: Beyo lu Belediyesi Sanat

Detaylı

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör

Güzel ve ayd nl k günlerde yeni say larla birlikte olmak ümidiyle. Sayg lar mla. Bafl Editör Ankara Üniversitesi TÖMER ad na sahibi Prof. Dr. N. Engin UZUN Sorumlu Yaz flleri Müdürü Cantürk CORA cora@tomer.ankara.edu.tr Bafl Editör Dr. Gülser AKDO AN akdogan@tomer.ankara.edu.tr Editör Ayfl n ALPTEK

Detaylı

CeBIT e Beyo lu damgas

CeBIT e Beyo lu damgas 444 0 160 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt 444 0 160 ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET

EYLÜL. Click here to unlock PDFKit.NET 17 KULE EYLÜL 2006 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 8 9 10 11 12 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Ö renci Kulüpleri Mezunlar Derne i KU Store hizmetinizde Takvim Etkinlikler

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de

www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com AKP 2007 de www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 85 31 Aral k 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Bu kavga, bu direnifl, bu bedeller, sömürüsüz, zulümsüz yeni bir dünya için! 2007 de B RLEfiEREK, ÖRGÜTLENEREK,

Detaylı

Dünyaya meydan okumak

Dünyaya meydan okumak içindekile r MART 2009 Küresel Vizyon 4 Küresel liderli e bir ad m daha Vehbi Koç Özel 7 Vehbi Koç en de erli eseriyle an ld 10 Vehbi Koç bir okul, o okul hâlâ aç k 14 Vehbi Koç Ödülü Türkan Saylan n 16

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17 SAYFA 01 10 Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

içindekiler Dernekten

içindekiler Dernekten 220 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2012 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CRP 06) Emrah DEL KAN

Detaylı

AKP iktidar, bu ülkenin iflçisini, memurunu, köylüsünü, gençli ini de il, sadece IMF yi dinliyor!

AKP iktidar, bu ülkenin iflçisini, memurunu, köylüsünü, gençli ini de il, sadece IMF yi dinliyor! AKP iktidar, bu ülkenin iflçisini, memurunu, köylüsünü, gençli ini de il, sadece IMF yi dinliyor! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 55 4 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Büyük

Detaylı