BF Dekan Prof. Dr. Yosmao lu nu kaybettik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BF Dekan Prof. Dr. Yosmao lu nu kaybettik"

Transkript

1 SYI 5 OCK 2007 BF Dekan Prof. Dr. Yosmao lu nu kaybettik niversitemiz ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Nevzat Yosmao lu, yakaland amans z hastal ktan kurtulamayarak 18 Ocak 2007 tarihinde aram zdan ayr ld y l ndan beri ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekanl görevini yürüten Prof. Dr. Yosmao lu bir süredir nkara da Hacettepe T p Fakültesi Hastanesi nde kanser tedavisi görüyordu. Prof. Dr. Nevzat Yosmao lu'nun cenazesi, 19 Ocak 2007 tarihinde nkara da Karfl yaka mezarl nda defnedildi. Prof. Dr. Nevzat Yosmao lu, Yüksek ö renimini nkara niversitesi, Cenevre niversitesi ve The Graduate Instute of International Studies'te iktisat ve hukuk alan nda yapt. yr ca, Paris'te Fikri Haklar e itimi gördü. 14 fiubat 1997 tarihinde bant zzet Baysal niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Nevzat ( B - BF) ktisadi Geliflme ve Uluslararas ktiyosmao lu sat nabilim Dal 'nda yard mc doçent, 7 Kas m 1997 tarihinde ktisadi Geliflme ve Uluslararas ktisat nabilim Dal 'nda üniversite doçenti ünvan n ald. 22 Nisan 2003 tarihinde ktisadi Geliflme ve Uluslararas ktisat nabilim Dal 'nda profesörlü e yükseldi. BF Dekan Yard mc l, BF ktisat Bölüm Baflkanl, ktisat Bölüm Baflkan Yard mc l ve ktisadi Geliflme ve Uluslararas ktisat nabilim Dal Baflkanl görevlerinde bulundu. Düzce ve Bolu lleri Geliflme Plan Hizmetler Sektörü (Turizm, Ticareti nflaat, Bankac l k, Mali Yap ) projelerini yönetti. Çeflitli konularda Türkçe, ngilizce ve Frans zca yay nlar bulunan Prof.Dr.Nevzat YOSMO LU tarihinden bu zamana kadar B - BF Dekanl görevinde bulunuyordu. Prof. Dr. Nevzat Yosmao lu için 22 Ocak ta ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nde de bir anma töreni düzenlendi. Kaybetti imiz dekan m za llah'tan rahmet, ailesine ve üniversitemiz mensuplar na baflsa l dileriz. Prof. Dr. Nevzat Yosmao lu için ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nde anma töreni düzenlendi. Törene üniversitemiz ö retim elemanlar ve ö renciler kat ld. Bir ac m z da Tu ba itim Fakültesi Matematik Ö retmenli i Bölümü 1'nci s n f ö rencisi Tu ba ybar, 8 Ocak 2007 tarihinde geçirdi i kazadan sonra girdi i yaflam mücadelesini kaybetti. Ö rencimiz, 18 Ocak 2007 tarihinde tedavi gördü ü hastanede hayata gözlerini yumdu. Tu ba ybar, D-100 karayolunda arkadafllar yla birlikte karfl ya geçmek isterken kamyonun alt nda kalm flt. ybar kazadan bu yana Köro lu Devlet Hastanesi'nde yo un bak m ünitesinde tedavi görüyordu. Ö rencimize llah'tan rahmet, kederli ailesine ve üniversitemiz mensuplar m za baflsa l dileriz. E Hastanede ilk do um Bilgilendirme toplant lar Prof. Dr. lemdar Yalç n: Medya etik de erlere sayg l olmal E itim Fakültesi nde deprem tatbikat Yeni kar arac Turabi fiahin Genel Sekreterli e asaleten atand zzet Baysal raflt rma ve Uygulama Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya merhaba dedi. 16 Ocak 2007 tarihinde saat 09.02'de Kad n Hastal klar ve Do um nabilim Dal 'nda sezaryen yöntemi ile sa l kl bir k z bebek dünyaya geldi. Elif nalan Özçelik in dünyaya getirdi i bebe e Eylül Berin ad verilirken, göbek ad olarak da zzet Baysal n k z Esin vunduk un ismi verildi.

2 Rektörlükten Kamuoyunu Bilgilendirme Toplant lar bant zzet Baysal niversitesi Rektörü Prof. Dr. tilla K l ç, yap lan yat r mlar n asl nda Bolu'ya yap lm fl yat r mlar oldu unu belirterek, göreve geldiklerinden bu yana destek veren zzet Baysal Vakf 'na, il yöneticilerine, bürokratlara, sivil toplum örgütlerine herkese teflekkür etti. bant zzet Baysal niversitesi Rektörlü ü, 5018 Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili maddesi uyar nca üniversitenin çal flmalar hakk nda kamuoyunu bilgilendirme toplant lar gerçeklefltirdi. Toplant lar n ilkinde Bolu'nun mülki amirlerine, ikincisinde ise Bolu'da bulunan sivil toplum örgütleri ile parti genel baflkanlar na üniversitenin mevcut durumu, yap lan çal flmalar ve projeler konusunda bilgi sunuldu. l protokolü ve daire amirleri için düzenlenen toplant ya Bolu milletvekilleri Mehmet Güner ve Yüksel Coflkunyürek, Bolu Belediye Baflkan laaddin Y lmaz, Vali Yard mc s Cemal Y ld zer ve zzet Baysal Vakf yönetim kurulu üyeleri kat ld. Sivil toplum örgütleri için düzenlenen toplant ya ise Bolu Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Sabahattin Yamaner, Bolu'daki sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin yöneticileri haz r bulundu. bant zzet Baysal niversitesi Rektörü Prof. Dr. tilla K l ç, yap lan yat r mlar n asl nda Bolu'ya yap lm fl yat r mlar oldu unu belirterek, göreve geldiklerinden bu yana destek veren zzet Baysal Vakf 'na, il yöneticilerine, bürokratlara, sivil toplum örgütlerine herkese teflekkür etti. Prof. Dr. K l ç flunlar söyledi: niversite yönetimi olarak geçti imiz y l fiubat ay nda devrald m z günden bugüne ilk etapta bir çok öncelikli sorunu ele alarak çözüme kavuflturmufl bulunmaktay z. ncak niversitemizin h zl bir dönüflüm ata na kalkmas için önünde duran y llarca ihmal edilmifl önemli sorunlar bulunmaktad r. Bunlar n d fl nda bant zzet Baysal niversitesi'ni gelece e tafl yacak bir çok projemiz mevcuttur. Sorunlar n çözümünde ve projelerimizin gerçeklefltirilmesinde Bolu kamuoyunun deste ine her zaman ihtiyaç duymaktay z. Sunumu gerçeklefltiren Rektör Yard mc s ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. lemdar Yalç n, Bolu'nun Türkiye'nin metropol flehirlerine yak nl ile önemli bir cazibe merkezi oldu unu ve bu yönüyle üniversitenin çok daha fazla geliflmesi için yeterli potansiyelin mevcut oldu unu vurgulad. En büyük s k nt lar ndan birinin personel sorunu oldu unu kaydeden Yalç n, flu bilgileri verdi: 2006 y l nda 49 idari personel baflka kurumlara giderken, gelen personel say s 27'de kalm flt r. niversitemizde 1992 y l ndan sonra...bant zzet Baysal niversitesi'ni gelece e tafl yacak bir çok projemiz mevcuttur. Sorunlar n çözümünde ve projelerimizin gerçeklefltirilmesinde Bolu kamuoyunun deste ine her zaman ihtiyaç duymaktay z. kurulan birimlerin hiçbiri için bugüne kadar kadro tahsisi yap lmad. Özellikle T p Fakültesi Hastanesi'nin mevcut destek personelinin yeterli gelmedi ini kaydeden Prof. Dr. Yalç n, Sa l k Bakanl 'n n normlar na göre 250 yatakl bir hastane için gerekli norm kadro say s 1400 iken, B raflt rma Hastanesi'nin mevcut personeli 158'dir. Bu yüzden acil servis ve yeni do an ünitesi aç lamam flt r. Gerekli t bbi donan m eksik oldu undan hastane tam kapasite ile çal flamamaktad r dedi. Kampüsteki mevcut lojmanlar n yetersiz oldu unu vurgulayan Yalç n, ö retim elemanlar n n kald prefabrike binalar n da üniversiteye yak flmad n kaydetti. Prof. Dr. Yalç n ayr ca kampüsteki yurtlar n kalitesinin yükseltilmesi gerekti ini belirtti. Sunumda üniversite yönetimi taraf ndan bitirilen ve devam eden projeler flöyle s raland : -Kal c Konutlardan 30 daire üniversiteye lojman olarak kazand r ld -Z rai Donat m Kurumu'nun 8 dairelik binas yenilenerek lojman olarak hizmete sunulacak. - zzet Baysal T p Fakültesi Hastanesi'nin 16 milyon dolarl k d fl kredisinin kalan bölümü için çal flma yap ld ve kanun de iflikli i TBMM'de kabul edildi. -raflt rma ve Uygulama Hastanesi'ne al nacak ö retim üyeleriyle üyeleriyle Yenido an ünitesi çal fl r hale gelecek. Kad n Hastal klar ve Do um nabilim Dal 'nda do umlar da gerçeklefltirilebilecek y l büyük bina onar mlar nda tüm bina ve yemekhane giriflleri engelli ö rencilerimize göre yeniden düzenlendi.

3 -ç fakültemizin ana girifl kap lar ve Fen- Edebiyat Fakültesi ö renci girifli yeniden yapt - r ld. -Ö renci yemekhanesi, k z ve erkek ö renci yurtlar n n kantinleri ile fakültelerimizin içinde yer alan ö renci kantinleri ö rencilerimize yak fl r bir flekilde yeniden yapt r ld. Kantinlerin masa ve sandalyeleri de yenilenecek. -Sosyal tesisin d fl cephesi tu la kaplanm flt r. yr ca, tesisin balkonlar yeniden dizayn edilmifl ve içi fayansla kaplanm flt r. -Bolu Meslek Yüksekokulu'nun D-100 karayoluna aç lan girifl kap s n n yeri de ifltirildi y l ndan bu yana sorun olan prefabrike binan n s tesisat de ifltirildi. Kantin kütüphane girifli ö retim üyeleri girifli blok merdivenleri yenilendi. S ra gereksinimi karfl land. -Kampüsten T p Fakültesi'ne kadar olan yola ikinci kald r m yap ld. - zzet Baysal Kültür Merkezi'ne kongrelerde kullan lmak üzere 40 ve 90 kiflilik iki salon kazand r ld. -Merkezi Derslik inflaat devam etmektedir. - zzet Baysal Kampüsü'ne yar olimpik yüzme havuzu inflaat na bu y l bafllanacakt r. -Derslik ve konferans salonu ihtiyac n gidermek üzere bir merkezi amfi projesi bu y l içinde bafllayacakt r. Binalardaki s kay plar n n önlenmesi için termal kameralarla bütün binalardan 150 foto raf çekimi yap ld. Sonuçlara göre bina onar mlar yap l rken gerekli yal t mlarla s kay plar önlenecektir y l içerisinde Bolu Belediyesi'nin deste iyle çözüme kavuflturulacakt r. Yöredeki küçük ve büyük ölçekli iflletmelerin kullanabilmesi için alternatif enerji sistemleri üzerinde yeni projeler gelifltirilmektedir. Öncelikle hayvan gübresinden biogaz üretimini sa layacak prototip bir proje üzerinde çal flmalar devam etmektedir Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Uyar nca niversitemizin Stratejik Plan haz rlanmaktad r. Plan, fiubat ay ortalar nda tamamlan p uygulamaya konulacakt r. -Bütçe görüflmelerinde bant zzet Baysal ve Düzce niversitesi'ne sa lanan bütçe art fl, di er üniversitelere göre yüzde olarak en yüksek düzeye ç km flt r. Bu, rektörümüzün bütçe görüflmelerinde haz r bulunmas yüz yüze görüflmeleri sayesinde olmufltur. -Karla mücadele için ikinci bir yol temizleme ve tuzlama arac üniversiteye kazand r ld. -Sosyal ktivite Merkezi'nin aç lmas için çal flmalar devam etmektedir. En k sa sürede hizmete girecektir. Cumhuriyetimizin 100. kurulufl y ldönümü olan 2023 y l nda üniversitenin ulaflaca büyüklük dikkate al nd nda gerçeklefltirilmesi gereken projeleri ise flu flekilde s raland : -Difl Hekimli i, letiflim ve Teknik E itim Fakülteleri kurulmas, meslek yüksek okullar aç lmas. -Kampus yolunun geniflletilmesi, Bat girifline Do u giriflinden daha genifl bir girifl yolu yap lmas, Kampüs-Karaköy ba lant s n n bölünmüfl yol haline getirilmesi, Gölköy ayr m n n yeniden düzenlenmesi ve alt geçit projesi. -Sa l k Kültür ve Spor Daire Baflkanl ve üniversite rektörlük arflivi gibi birimlerin de bulunaca bir Mediko - Sosyal Binas yap lmas. -Kampüsün günefl enerjisi ve rüzgar enerjisi ile ayd nlat lmas için alternatif enerjisi projesi. -Karacasu'ya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sunumu gerçeklefltiren Rektör Yard mc s ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. lemdar Yalç n, Bolu'nun Türkiye'nin metropol flehirlerine yak nl ile önemli bir cazibe merkezi oldu unu ve bu yönüyle üniversitenin çok daha fazla geliflmesi için yeterli potansiyelin mevcut oldu unu vurgulad. Gerede Meslek Yüksekokulu'nun otomotiv atölyesinin s yal t m yap ld. tölyelerin tavanlar projeye uygun halde yeniden yap ld. Ö renci yemekhanesi tamamen yenilendi. Kent merkezine yaklafl k 10 km uzakta olan kampüse ulafl m tüm akademik ve idari personel için sabah ve akflam mesai girifl ve ifl ç k fllar ndaki servisler paras z hale getirildi. -niversitemizin güvenlik kontrolleri art r - larak girifl ve ç k fllar belirli bir düzende yap lmaya bafllan lm flt r. -Muhtemel bir depreme haz r olmak için tatbikatlar bafllat lm flt r. Deprem bilincini artt rmak için ö rencilere ve Bolu halk na da t lmak üzere bir kitap haz rlanm fl ve bask aflamas na getirilmifltir. -Mimarl k ve Mühendislik Fakültesi ( zzet Baysal Vakf taraf ndan), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu binalar bitirildi. - zzet Baysal Kampüsü'ne ç k spor tesisleri ile 2 tenis kortu yap ld. -Y llard r bir türlü çözülemeyen elektrik alt yap s (trafo, jeneratör vs) yenileniyor. -lt yap ihalesi kapsam nda niversitemizin 14 y ld r kullan lan astbestli içme suyu tafl - ma borular de ifltirildi. Hastanesi -Kampüse modern bir sera kurulmas ve yan na sosyal amaçl bir tesis (kütük ev) yap lmas. -Kampüslerin park ve bahçelerinin yeni bir anlay flla yeniden düzenlenmesi. -Mudurnu'ya kanatl hayvanlara yönelik bir araflt rma merkezi kurulmas. -Teknokent projesi -Bolu Halk Kültürü ve zzet Baysal raflt rma Merkezi kademik Toplant lar: Pittsburg niversitesi T p Fakültesi - B T p Fakültesi'nin Haziran'da yapaca ortak bilimsel toplant (2007). International Conference on Dynamical Systems (2007). 10. Uluslararas Spor Bilimleri Kongresi (2008). 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik E itimi Kongresi (2008). ÇNC TOPLNTI BSIN MENSUPLRIYL yn bilgilendirme toplant s Bolu'da görev yapan bas n mensuplar ve köfle yazarlar na yönelik olarak 29 Ocak 2007 tarihinde B zzet Baysal raflt rma ve Uygulama Hastanesi yemek salonunda yap lacak.

4 niversitemiz mensuplar na 8 Ocak 2007 tarihinde Yeni Y l Kokteyli düzenlendi. Kokteyle üniversitemizin akademik ve idari personeli eflleri ile birlikte kat ld. Kokteylde ö retim elemanlar birbirlerinin yeni y llar n kutlayarak sohbet ettiler. KMPSTE 3 T YTRO Yedi Kocal Hürmüz bant zzet Baysal niversitesi Yarat c Drama Toplulu u taraf ndan sergilenen Yedi Kocal Hürmüz adl tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. bant zzet Baysal niversitesi zzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salon'nunda Yarat c Drama Toplulu u ö rencileri taraf ndan haz rlanan tiyatro oyunu perdelerini sanatseverlere açt. Yedi Kocal Hürmüz isimli tiyatro oyunu, ilgiyle izlendi. matör oyunculardan oluflan oyuncu kadrosu profesyonellere tafl ç kartacak kadar güzel bir oyun sergiledi. Tüm izleyecilerin takdirini kazanan ö renciler, dakikalarca ayakta alk flland Duyars zlaflma Sindrella itim Fakültesi S n f Ö retmenli i na Bilim Dal son s n f ö recilerinin ilk ö retim drama dersi kapsam nda düzenledikleri Duyars zlaflma konulu göseteri zzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salon'da gerçekleflti. E S n f Ö retmenli i son s n f ö rencilerinin haz rlad klar Duyars zlaflma konulu sunumlar izleyenlere duygulu anlar yaflatt. Toplam 5 oyunun sergilendi i gösteride ö renciler oyunculuk yeteneklerini en iyi flekilde gösterdi. Konular n tamamen ö renciler taraf ndan seçildi i oyunlar özellikle günümüz toplumunun duyars zlaflma durumuna de indi. Duygusal anlar n yafland oyunlarda baz ö renciler gözyafllar n tutamad. bant zzet Baysal niversitesi Çocukça Yaflam Toplulu u taraf ndan gerçeklefltirilen Sindrella isimli çocuk oyunu Mavi Salon'da sahnelendi. Çocukça Yaflam Toplulu u taraf ndan organize edilen oyunda Hayal Çad r Oyuncular sahne ald. Hizmetçi bir k z n hayallerinin, bir masal perisinin yard m yla gerçeklefltirmesini anlatan oyun, tiyatroseverlere güzel dakikalar yaflatt. Oyundaki performanslar yla göz dolduran Hayal Çad r Oyuncular izleyenlerin takdirini kazand.

5 Prof. Dr. lemdar Yalç n'dan Medya ve letiflim konferans Medya etik de erlere sayg l olmal 21. yüzy lda baflar n n bir de er olarak ahlakl olman n üstüne ç kar ld n bildiren Prof. Dr. Yalç n, Biz bu tehlike karfl s nda kendimizi korumak zorunday z. Mesaj veren medya televizyon ve di er gruplar mutlaka etik de erlere sahip olmal, mesaj alan ise elefltirel bir düflünce mant na sahip olmal ve her fleye hemen inanmamal d r dedi. oldu unu ileri sürerken, bir grup do ru olmad n söylüyor. Bir grup da dünyada alt n tekelini elinde bulunduran lmanya'n n BD'li flirkete karfl düzenledi i bir kampanya oldu unu ileri sürüyor. Bu tart flman n sonunda çok de erli bir bilim adam m z Necip Hablemito lu faili meçhul bir cinayete kurban gitti. Bir iddiaya göre Hablemito lu'nu lman gizli servisi öldürdü. Nedeni de, Bergama'da alt n arayan flirkete karfl yürütülen kampanyay lmanlar' n yürüttü ünü ortaya ç karmak üzere oldu u için Hablemito lu öldürüldü deniyor. Bir grup da özel hayat nda sorunlar oldu unu iddia ediyor. Bak n z nas l bir bulan kl k, göz gözü görmüyor. Bizi kargaflaya götürecek en önemli sorunlardan birisi bilgi bulan kl d r. niversitemiz Rektör Yard mc s ve FenEdebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. lemdar Yalç n, Psikoloji Toplulu u taraf ndan düzenlenen konferansta Medya ve letiflim konusunda konufltu. Kalabal k bir toplulu a hitap eden Prof. Dr. lemdar Yalç n, görsel materyallerle destekledi i konuflmas nda medya dünyas ndan verdi i çarp c örneklerle dinleyicileri bilgilendirdi. Her alanda oldu u gibi medya ve iletiflim araçlar n n meslek eti ine sahip olmas gerekti ini ifade eden Prof. Dr. Yalç n, Toplama mesaj veren medya, etik de erlere sahip olmal ve bilgiyi alan da elefltirel düflünme mant na sahip olmal d r. Elefltirel düflünceyi ders olarak anlatmam z gerekiyor ki, bir baflkas bizi kand rmas n Bir baflkas bize istemedi imiz yanl fl bir fley yapt rmas n. 21. yüzy lda baflar l olmak, ahlakl olmaktan üstündür diyorlar. Bunu biz söylemiyoruz. vrupa ülkelerinde çok sayg duyaca m z bilim adamlar baflar l m s n, ahlaki konu çok önemli de il diyor. Bu çok büyük bir tehlikedir. Biz bu tehlike karfl s nda kendimizi korumak zorunday z. Mesaj veren medya televizyon ve di er gruplar mutlaka etik de erlere sahip olmal, mesaj alan ise elefltirel bir düflünce mant na sahip olmal her fleye hemen inanmamal d r dedi. Günümüze gelene kadar iletiflim sürecini de erlendiren Prof. Dr. Yalç n, bilgi bulan kl n n giderilmesi gereken en önemli unsurlardan biri oldu unu kaydederek 1950'li y llar radyo ve televizyon ça olarak de erlendiriliyordu. 1960'l y llarda uzaya uydu gönderilmesi ile beraber uydu yay nc bafllad. O dönemde çok hantal cihazlar olan bilgisayarlar yavafl yavafl bürolara girmeye bafllad. 70'li y llardan itibaren televizyon, radyo ve bilgisayar birbiriyle birleflti ve günümüzde televizyon, radyo ve cep telefonu birbiriyle birleflti. Elektronik medya, internet gazetecili i dedi imiz bir kavram ortaya ç kt. nternet sayesinde bilgi h zla dolaflmaya bafllad. Dolaflan bu bilgiden do ru bilgiyi yakalayanlar büyük bir baflar elde ederken, yanl fl bilgiye ulaflanlar ise hatalara ve zihin bulan kl na düflüyorlar diye konufltu. Bilgi bulan kl n sisli havada otomobil kullanmaya benzeten Prof. Dr. Yalç n, Bir ülkede Prof. Dr. lemdar Yalç n yaflanan bilgisi bulan kl, ülkenin amaçlar na ulaflmas n engelleyen en önemli unsurlardan birisidir. Mutlaka buna çare bulunmal d r. nternete girdi iniz zaman yüzlerce komplo teorisiyle karfl karfl ya kal rs n z. Örnek vermek gerekirse BD'de 11 Eylül sald r lar n n beyaz rkç bir topluluk taraf ndan yap ld ve bunun bedeli de H ristiyan dünyas na ç kar ld diyen bir grup var. Bir grup Taliban taraf ndan örgütlendi diyen var. Bir grup bizzat Bush yönetimi taraf ndan örgütlenerek büyük Ortado u projesine malzeme ç kar ld diyenler var. Bunlar n hangisinin do ru oldu u bilinemedi i için spekülatif konuflmalar devam ediyor. Baflka bir konuyu ele al rsak, Bergama'da örne i yaflanan siyanürle alt n arama konusunda farkl görüfller vard r. Bir grup bunun çevre kirlenmesine neden Ça m zda bilginin haftada 2,5 saat yap lan reklâm yay nlar yla ustal kla yönlendirildi ini kaydeden Prof. Dr. Yalç n flöyle devam etti: Reklamlarda verilen bilgi do ru bilgidir fakat bir taraf eksik b rak lm fl bilgidir. Biz bunu maalesef bütünüyle do ru bilgi olarak alg l yoruz. Bu yüzden büyük felaketlerle karfl lafl yoruz. ilelerimizin de etkisinde kald bir reklâm kampanyas nda kira öder gibi ev sahibi olmak ana fikri veriliyordu. Bu kampanyaya inanan aileler kira öder gibi ev almak için krediyle ev almak istediler ve döviz baz nda borçland lar. Bir süre sonra hepimizin bildi i gibi ödeme güçlü üne düflen aileler parçaland. Bunun gibi eksik mesajlar n do ru gibi alg lanmas yla yaflanan çok örnek var.

6 Bülent karcal Türkiyenin kabul edece i hiçbir dayatma yoktur Sa l k, Sosyal Yard m ve Turizm Eski Bakan, Türkiye Demokrasi Vakf kurucusu ve Vatan Gazetesi köfle yazar Bülent karcal üniversitemizde vrupa Birli i Ekseninde ye lkelerle liflkiler konulu bir konferans verdi. ce i bir dayatma yoktur, stedi i kadar karar als n. Fiilen 41 senedir bu ermeni meselesiyle ilgileniyorum. Yapt klar yanlar na kalmamas için bizim mücadele etmemiz laz m. Yani Ermeniler kendilerini hakl görüyorlar, hakl olmad klar n anlatmak için bizim mücadele etmemiz laz m. letiflimi Gelifltirme Toplulu u taraf ndan vrupa Birli i Ekseninde ye lkelerle liflkiler konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa konuflmac olarak Sa l k, Sosyal Yard m ve Turizm Eski Bakan, Türkiye Demokrasi Vakf kurucusu ve Vatan Gazetesi köfle yazar Bülent karcal kat ld. Türkiye'nin kabul edece i hiçbir dayatma olmad n söyleyen Bülent karbülent cal flu flekilde konufltu; Bize herhangi bir fleyi dayatacak güç fluanda dünyada yok, merika dahil. O dayatmay bizim kabul etmemiz hariç K br s konusu da dahil. K br sta 40 bin tane Mehmetçik oldu u sürece K br s'ta limanlar n aç lacak olmas önemli de il. Bunlar temel gerçeklerdir. Ermeni konusunda da bu öyle, hiçbir ülkenin Türkiye'ye yapabile- Türkiye'nin vrupa Birli ine girmesini destekledi ini belirten karcal Türkiye'nin neden B'ye karcal üye olmas gerekti ini flu flekilde anlatt ; B'ye girmeyeceksin ama NTO'da olacaks n, vrupa konseyinde olacaks n. Yani B'nin bütün alt kurumlar nda olacaks n ama üst kurumunda olmayacaks n, bunun bir mant yok. Ben B'nin Türkiye içindeki ileriye yönelik dini etnik sosyal huzursuzluklar giderici Sahaja Yoga bant zzet Baysal niversitesi S n f Ö retmenli i Toplulu u taraf ndan Kültür Merkezi Pembe Salonda Sahaja Yoga konulu bir seminer düzenlendi. Seminere konuflmac olarak Sa l kl Yaflam Derne i nkara temsilcisi nci Mercan kat ld. Sahaja yogan n nas l yap ld n anlatan Mercan Her insan n içinde, 3 kanal ve 7 enerji merkezinden meydana gelen bir gizliden beden mevcuttur. Bu gizli bedenin kökünde, Sanskretçe'de Kundalinidiye adland r lan, yarat c, koruyucu ve besleyi bir güç, uyur vaziyette bulunmaktad r. Bu güç bizim Tanr sal nne enerjimizdir. Bu güç içimizde uyand r ld zaman, bilincimiz ruhumuzla birleflir ve enerji merkezlerimiz ayd nlan r. yd nlanma s ras nda, Kundalini h zla enerji merkezleri boyunca yükselir. Sahaja Yoga, tüm s radan insanlara huzur dolu bir sükunet ve derin ruhani kuvvet kazanma imkan n vermektedir dedi. Daha sonra seminere kat lan ö rencilere 5 ve 10 dakikal k meditasyon yapt rd. en önemli etkenlerden biri olaca na inan yorum. Konuflmas nda K br s sorununa da de inen akarcal 74'de faflist bir darbeyle bütün dünyaya lekelenmifl bir Rum Kesimi nas l oldu da 30 sene sonra B'nin tam üyesi oldu sorusuna cevap verdi. Türkiye bu soruya samimi cevap aramad n vurgulayan akarcal bu soruya flu flekilde cevap verdi; Rumlar bütün hatalar n görüp, de ifltirip, kendilerini demokrat yap p, dünyaya olduklar ndan baflka tan t p bu hale geldiler. Biz ise KKTC'yi kurduk, daha sonra da bütün dünyaya KKTC için bütün pazarl klara aç z dedik. Biz pazarl kabul ettik ama flartlar kabul etmedik. ma biz KKTC'yle ifl bitmifltir kuzeyde ayr bir devlet vard r demedik. Rumlar K br s'ta bir tane devlet vard r, bu ifl bitmifltir, KKTC'yi tan may z dediler ve bu politikalar n bütün dünyaya kabul ettirdiler biz ettirmedik. Bülent karcal konuflmas n n sonunda kat l mc lar n sorular n yan tlad. Düfl Soka Sakini Murat Çelik konseri Düfl Soka Sakini Murat Çelik bir konser verdi. bant zzet Baysal niversitesi Genç Sanatlar Toplulu u taraf ndan düzenlenen Düfl Soka Sakini Murat Çelik konseri büyük ilgi gördü. zzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salon'da gerçekleflen konsere çok say da dinleyici kat ld. ki bölümden oluflan konserde Murat Çelik eski ve albümlerinde yer alan flark lar seslendirdi. Yaklafl k 2 saat kadar süren konserde Murat Çelik Bolu'yu çok sevdi ini belirterek konser vermek için tekrar gelece ini söyledi.

7 SH B bant zzet Baysal niversitesi nin ayl k gazetesidir. Y l: 2 Say : 5 OCK 2007 BNT ZZET BYSL N VERS TES ad na Rektör Prof. Dr. tilla KILIÇ GENEL YYIN YÖNETMEN Selami ÖZSOY GRF K TSRIM Nimet ÇELEB Bahar KBULK HBER Mert M N SKER Elif YKSEL LET fi M: N VERS TEN NSES nde yer almas n istedi iniz haberler için e-posta: adresimiz: E itim Fakültesi'nde deprem tatbikat niversitemizde yaflanabilecek muhtemel bir depreme haz rl k amac yla yap lan seri deprem tatbikatlar n n üçüncüsü E itim Fakültesi'nde gerçeklefltirildi. Deprem tatbikat nda ö renciler gerçek bir deprem an nda nas l davranmalar gerekti ini prati e dökme f rsat buldu. Tatbikatta ö renciler seri bir flekilde fakülte binas n boflalt rken, ilk yard m ve kurtarma ekipleri binaya intikal etti. Final s navlar n n devam etti i s rada fl klar n kapanmas ve sirenlerin çalmas yla bafllayan deprem tatbikat ö rencilere ve ö retim elemanlar na heyecanl dakikalar yaflatt. Tatbikat s ras nda fakülte binas karanl a gömülürken, ö renciler idari personel ve ö retim görevlileri binay güvenli bir flekilde tahliye etti. rd ndan binaya giren kurtarma ve sa l k ekipleri binada bulunan temsili yaral lar sedyelerle d flar ya ç kard. lk müdahaleleri fakülte bahçesinde sa l k ekipleri taraf ndan yap lan temsili yaral lar daha sonra ambulansa al nd. Deprem kufla üzerinde yer alan Bolu'da olas bir deprem afetinde ö rencilere ne yapmalar gerekti i uygulamal bir biçimde gösterilmifl oldu. Tatbikat n sona ermesinin ard ndan final s navlar kald yerden devam etti. Rektör K l ç personelin kurban bayram n kutlad bant zzet Baysal niversitesi Rektörü Prof. Dr. tilla K l ç, Kurban Bayram dönüflü niversitenin Senato Salonu nda personelin bayram n kutlad. kademik ve idari personeliyle tek tek bayramlaflan Prof. Dr. tilla K l ç, yapt konuflmada Hepinizin bayram n kutluyorum dedi. Kar temizleme arac niversitemiz kampüslerinde yaflanan zorlu k fl koflullar yla mücadele için araç park na yeni bir kar temizleme arac eklendi. Geliflmifl teknolojik donan ma sahip araçta kar temizleme b ça, ön süpürme, yol tuzlama gibi ifllevler bulunuyor. 216 ayr fonksiyona sahip araçta, hidrolik ve hava tahrikli bütün eklentileri çal flt rma kabiliyeti mevcut bütçesinden üniversitemize kazand r lan araç, 385 bin YTL'ye mal oldu.

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Sayısı: 2014/134 Toplantı Tarihi: 25.02.2014 Salı Toplantı Saati: 16.00 Toplantı Yeri: Dekanlık Toplantı

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997.

ÖZ GEÇMİŞ. . Eren Gümüş, Aynur. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, 1997. ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Aydın Ankay 2. Doğum Tarihi: 06.12.1941 3. Unvanı: Prof.Dr.Aydın Ankay 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Felsefe (Psikoloji) Ankara Üniversitesi 1965 Lisans

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

SAĞLIK YATIRIMLARI 1

SAĞLIK YATIRIMLARI 1 SAĞLIK YATIRIMLARI 1 Yatırımın Adı Gazi Devlet Hastanesi Yenilenmesi (300 yatak) Son Durum Bakanlığımız tarafından çalışmaları devam etmektedir. Tahmini Bitiş Tarihi 2018 Şehir Hastanesi (900 yatak) Ön

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU T.C. FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU EK - 1 LG L MAKAMA, Yüksek ö renimleri s ras nda iste e ba l /zorunlu staja tâbi tutulan ö renciler hakk nda i kazas ve meslek hastal sigortas

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme

Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme R dvan Berber berber@eng.ankara.edu.tr Mühendislik Dekanlar Konseyi MDK 18 Çanakkale

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı