BF Dekan Prof. Dr. Yosmao lu nu kaybettik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BF Dekan Prof. Dr. Yosmao lu nu kaybettik"

Transkript

1 SYI 5 OCK 2007 BF Dekan Prof. Dr. Yosmao lu nu kaybettik niversitemiz ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Nevzat Yosmao lu, yakaland amans z hastal ktan kurtulamayarak 18 Ocak 2007 tarihinde aram zdan ayr ld y l ndan beri ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dekanl görevini yürüten Prof. Dr. Yosmao lu bir süredir nkara da Hacettepe T p Fakültesi Hastanesi nde kanser tedavisi görüyordu. Prof. Dr. Nevzat Yosmao lu'nun cenazesi, 19 Ocak 2007 tarihinde nkara da Karfl yaka mezarl nda defnedildi. Prof. Dr. Nevzat Yosmao lu, Yüksek ö renimini nkara niversitesi, Cenevre niversitesi ve The Graduate Instute of International Studies'te iktisat ve hukuk alan nda yapt. yr ca, Paris'te Fikri Haklar e itimi gördü. 14 fiubat 1997 tarihinde bant zzet Baysal niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Nevzat ( B - BF) ktisadi Geliflme ve Uluslararas ktiyosmao lu sat nabilim Dal 'nda yard mc doçent, 7 Kas m 1997 tarihinde ktisadi Geliflme ve Uluslararas ktisat nabilim Dal 'nda üniversite doçenti ünvan n ald. 22 Nisan 2003 tarihinde ktisadi Geliflme ve Uluslararas ktisat nabilim Dal 'nda profesörlü e yükseldi. BF Dekan Yard mc l, BF ktisat Bölüm Baflkanl, ktisat Bölüm Baflkan Yard mc l ve ktisadi Geliflme ve Uluslararas ktisat nabilim Dal Baflkanl görevlerinde bulundu. Düzce ve Bolu lleri Geliflme Plan Hizmetler Sektörü (Turizm, Ticareti nflaat, Bankac l k, Mali Yap ) projelerini yönetti. Çeflitli konularda Türkçe, ngilizce ve Frans zca yay nlar bulunan Prof.Dr.Nevzat YOSMO LU tarihinden bu zamana kadar B - BF Dekanl görevinde bulunuyordu. Prof. Dr. Nevzat Yosmao lu için 22 Ocak ta ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nde de bir anma töreni düzenlendi. Kaybetti imiz dekan m za llah'tan rahmet, ailesine ve üniversitemiz mensuplar na baflsa l dileriz. Prof. Dr. Nevzat Yosmao lu için ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi nde anma töreni düzenlendi. Törene üniversitemiz ö retim elemanlar ve ö renciler kat ld. Bir ac m z da Tu ba itim Fakültesi Matematik Ö retmenli i Bölümü 1'nci s n f ö rencisi Tu ba ybar, 8 Ocak 2007 tarihinde geçirdi i kazadan sonra girdi i yaflam mücadelesini kaybetti. Ö rencimiz, 18 Ocak 2007 tarihinde tedavi gördü ü hastanede hayata gözlerini yumdu. Tu ba ybar, D-100 karayolunda arkadafllar yla birlikte karfl ya geçmek isterken kamyonun alt nda kalm flt. ybar kazadan bu yana Köro lu Devlet Hastanesi'nde yo un bak m ünitesinde tedavi görüyordu. Ö rencimize llah'tan rahmet, kederli ailesine ve üniversitemiz mensuplar m za baflsa l dileriz. E Hastanede ilk do um Bilgilendirme toplant lar Prof. Dr. lemdar Yalç n: Medya etik de erlere sayg l olmal E itim Fakültesi nde deprem tatbikat Yeni kar arac Turabi fiahin Genel Sekreterli e asaleten atand zzet Baysal raflt rma ve Uygulama Hastanesi'nde ilk bebek dünyaya merhaba dedi. 16 Ocak 2007 tarihinde saat 09.02'de Kad n Hastal klar ve Do um nabilim Dal 'nda sezaryen yöntemi ile sa l kl bir k z bebek dünyaya geldi. Elif nalan Özçelik in dünyaya getirdi i bebe e Eylül Berin ad verilirken, göbek ad olarak da zzet Baysal n k z Esin vunduk un ismi verildi.

2 Rektörlükten Kamuoyunu Bilgilendirme Toplant lar bant zzet Baysal niversitesi Rektörü Prof. Dr. tilla K l ç, yap lan yat r mlar n asl nda Bolu'ya yap lm fl yat r mlar oldu unu belirterek, göreve geldiklerinden bu yana destek veren zzet Baysal Vakf 'na, il yöneticilerine, bürokratlara, sivil toplum örgütlerine herkese teflekkür etti. bant zzet Baysal niversitesi Rektörlü ü, 5018 Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun ilgili maddesi uyar nca üniversitenin çal flmalar hakk nda kamuoyunu bilgilendirme toplant lar gerçeklefltirdi. Toplant lar n ilkinde Bolu'nun mülki amirlerine, ikincisinde ise Bolu'da bulunan sivil toplum örgütleri ile parti genel baflkanlar na üniversitenin mevcut durumu, yap lan çal flmalar ve projeler konusunda bilgi sunuldu. l protokolü ve daire amirleri için düzenlenen toplant ya Bolu milletvekilleri Mehmet Güner ve Yüksel Coflkunyürek, Bolu Belediye Baflkan laaddin Y lmaz, Vali Yard mc s Cemal Y ld zer ve zzet Baysal Vakf yönetim kurulu üyeleri kat ld. Sivil toplum örgütleri için düzenlenen toplant ya ise Bolu Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Sabahattin Yamaner, Bolu'daki sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin yöneticileri haz r bulundu. bant zzet Baysal niversitesi Rektörü Prof. Dr. tilla K l ç, yap lan yat r mlar n asl nda Bolu'ya yap lm fl yat r mlar oldu unu belirterek, göreve geldiklerinden bu yana destek veren zzet Baysal Vakf 'na, il yöneticilerine, bürokratlara, sivil toplum örgütlerine herkese teflekkür etti. Prof. Dr. K l ç flunlar söyledi: niversite yönetimi olarak geçti imiz y l fiubat ay nda devrald m z günden bugüne ilk etapta bir çok öncelikli sorunu ele alarak çözüme kavuflturmufl bulunmaktay z. ncak niversitemizin h zl bir dönüflüm ata na kalkmas için önünde duran y llarca ihmal edilmifl önemli sorunlar bulunmaktad r. Bunlar n d fl nda bant zzet Baysal niversitesi'ni gelece e tafl yacak bir çok projemiz mevcuttur. Sorunlar n çözümünde ve projelerimizin gerçeklefltirilmesinde Bolu kamuoyunun deste ine her zaman ihtiyaç duymaktay z. Sunumu gerçeklefltiren Rektör Yard mc s ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. lemdar Yalç n, Bolu'nun Türkiye'nin metropol flehirlerine yak nl ile önemli bir cazibe merkezi oldu unu ve bu yönüyle üniversitenin çok daha fazla geliflmesi için yeterli potansiyelin mevcut oldu unu vurgulad. En büyük s k nt lar ndan birinin personel sorunu oldu unu kaydeden Yalç n, flu bilgileri verdi: 2006 y l nda 49 idari personel baflka kurumlara giderken, gelen personel say s 27'de kalm flt r. niversitemizde 1992 y l ndan sonra...bant zzet Baysal niversitesi'ni gelece e tafl yacak bir çok projemiz mevcuttur. Sorunlar n çözümünde ve projelerimizin gerçeklefltirilmesinde Bolu kamuoyunun deste ine her zaman ihtiyaç duymaktay z. kurulan birimlerin hiçbiri için bugüne kadar kadro tahsisi yap lmad. Özellikle T p Fakültesi Hastanesi'nin mevcut destek personelinin yeterli gelmedi ini kaydeden Prof. Dr. Yalç n, Sa l k Bakanl 'n n normlar na göre 250 yatakl bir hastane için gerekli norm kadro say s 1400 iken, B raflt rma Hastanesi'nin mevcut personeli 158'dir. Bu yüzden acil servis ve yeni do an ünitesi aç lamam flt r. Gerekli t bbi donan m eksik oldu undan hastane tam kapasite ile çal flamamaktad r dedi. Kampüsteki mevcut lojmanlar n yetersiz oldu unu vurgulayan Yalç n, ö retim elemanlar n n kald prefabrike binalar n da üniversiteye yak flmad n kaydetti. Prof. Dr. Yalç n ayr ca kampüsteki yurtlar n kalitesinin yükseltilmesi gerekti ini belirtti. Sunumda üniversite yönetimi taraf ndan bitirilen ve devam eden projeler flöyle s raland : -Kal c Konutlardan 30 daire üniversiteye lojman olarak kazand r ld -Z rai Donat m Kurumu'nun 8 dairelik binas yenilenerek lojman olarak hizmete sunulacak. - zzet Baysal T p Fakültesi Hastanesi'nin 16 milyon dolarl k d fl kredisinin kalan bölümü için çal flma yap ld ve kanun de iflikli i TBMM'de kabul edildi. -raflt rma ve Uygulama Hastanesi'ne al nacak ö retim üyeleriyle üyeleriyle Yenido an ünitesi çal fl r hale gelecek. Kad n Hastal klar ve Do um nabilim Dal 'nda do umlar da gerçeklefltirilebilecek y l büyük bina onar mlar nda tüm bina ve yemekhane giriflleri engelli ö rencilerimize göre yeniden düzenlendi.

3 -ç fakültemizin ana girifl kap lar ve Fen- Edebiyat Fakültesi ö renci girifli yeniden yapt - r ld. -Ö renci yemekhanesi, k z ve erkek ö renci yurtlar n n kantinleri ile fakültelerimizin içinde yer alan ö renci kantinleri ö rencilerimize yak fl r bir flekilde yeniden yapt r ld. Kantinlerin masa ve sandalyeleri de yenilenecek. -Sosyal tesisin d fl cephesi tu la kaplanm flt r. yr ca, tesisin balkonlar yeniden dizayn edilmifl ve içi fayansla kaplanm flt r. -Bolu Meslek Yüksekokulu'nun D-100 karayoluna aç lan girifl kap s n n yeri de ifltirildi y l ndan bu yana sorun olan prefabrike binan n s tesisat de ifltirildi. Kantin kütüphane girifli ö retim üyeleri girifli blok merdivenleri yenilendi. S ra gereksinimi karfl land. -Kampüsten T p Fakültesi'ne kadar olan yola ikinci kald r m yap ld. - zzet Baysal Kültür Merkezi'ne kongrelerde kullan lmak üzere 40 ve 90 kiflilik iki salon kazand r ld. -Merkezi Derslik inflaat devam etmektedir. - zzet Baysal Kampüsü'ne yar olimpik yüzme havuzu inflaat na bu y l bafllanacakt r. -Derslik ve konferans salonu ihtiyac n gidermek üzere bir merkezi amfi projesi bu y l içinde bafllayacakt r. Binalardaki s kay plar n n önlenmesi için termal kameralarla bütün binalardan 150 foto raf çekimi yap ld. Sonuçlara göre bina onar mlar yap l rken gerekli yal t mlarla s kay plar önlenecektir y l içerisinde Bolu Belediyesi'nin deste iyle çözüme kavuflturulacakt r. Yöredeki küçük ve büyük ölçekli iflletmelerin kullanabilmesi için alternatif enerji sistemleri üzerinde yeni projeler gelifltirilmektedir. Öncelikle hayvan gübresinden biogaz üretimini sa layacak prototip bir proje üzerinde çal flmalar devam etmektedir Say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Uyar nca niversitemizin Stratejik Plan haz rlanmaktad r. Plan, fiubat ay ortalar nda tamamlan p uygulamaya konulacakt r. -Bütçe görüflmelerinde bant zzet Baysal ve Düzce niversitesi'ne sa lanan bütçe art fl, di er üniversitelere göre yüzde olarak en yüksek düzeye ç km flt r. Bu, rektörümüzün bütçe görüflmelerinde haz r bulunmas yüz yüze görüflmeleri sayesinde olmufltur. -Karla mücadele için ikinci bir yol temizleme ve tuzlama arac üniversiteye kazand r ld. -Sosyal ktivite Merkezi'nin aç lmas için çal flmalar devam etmektedir. En k sa sürede hizmete girecektir. Cumhuriyetimizin 100. kurulufl y ldönümü olan 2023 y l nda üniversitenin ulaflaca büyüklük dikkate al nd nda gerçeklefltirilmesi gereken projeleri ise flu flekilde s raland : -Difl Hekimli i, letiflim ve Teknik E itim Fakülteleri kurulmas, meslek yüksek okullar aç lmas. -Kampus yolunun geniflletilmesi, Bat girifline Do u giriflinden daha genifl bir girifl yolu yap lmas, Kampüs-Karaköy ba lant s n n bölünmüfl yol haline getirilmesi, Gölköy ayr m n n yeniden düzenlenmesi ve alt geçit projesi. -Sa l k Kültür ve Spor Daire Baflkanl ve üniversite rektörlük arflivi gibi birimlerin de bulunaca bir Mediko - Sosyal Binas yap lmas. -Kampüsün günefl enerjisi ve rüzgar enerjisi ile ayd nlat lmas için alternatif enerjisi projesi. -Karacasu'ya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sunumu gerçeklefltiren Rektör Yard mc s ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. lemdar Yalç n, Bolu'nun Türkiye'nin metropol flehirlerine yak nl ile önemli bir cazibe merkezi oldu unu ve bu yönüyle üniversitenin çok daha fazla geliflmesi için yeterli potansiyelin mevcut oldu unu vurgulad. Gerede Meslek Yüksekokulu'nun otomotiv atölyesinin s yal t m yap ld. tölyelerin tavanlar projeye uygun halde yeniden yap ld. Ö renci yemekhanesi tamamen yenilendi. Kent merkezine yaklafl k 10 km uzakta olan kampüse ulafl m tüm akademik ve idari personel için sabah ve akflam mesai girifl ve ifl ç k fllar ndaki servisler paras z hale getirildi. -niversitemizin güvenlik kontrolleri art r - larak girifl ve ç k fllar belirli bir düzende yap lmaya bafllan lm flt r. -Muhtemel bir depreme haz r olmak için tatbikatlar bafllat lm flt r. Deprem bilincini artt rmak için ö rencilere ve Bolu halk na da t lmak üzere bir kitap haz rlanm fl ve bask aflamas na getirilmifltir. -Mimarl k ve Mühendislik Fakültesi ( zzet Baysal Vakf taraf ndan), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu binalar bitirildi. - zzet Baysal Kampüsü'ne ç k spor tesisleri ile 2 tenis kortu yap ld. -Y llard r bir türlü çözülemeyen elektrik alt yap s (trafo, jeneratör vs) yenileniyor. -lt yap ihalesi kapsam nda niversitemizin 14 y ld r kullan lan astbestli içme suyu tafl - ma borular de ifltirildi. Hastanesi -Kampüse modern bir sera kurulmas ve yan na sosyal amaçl bir tesis (kütük ev) yap lmas. -Kampüslerin park ve bahçelerinin yeni bir anlay flla yeniden düzenlenmesi. -Mudurnu'ya kanatl hayvanlara yönelik bir araflt rma merkezi kurulmas. -Teknokent projesi -Bolu Halk Kültürü ve zzet Baysal raflt rma Merkezi kademik Toplant lar: Pittsburg niversitesi T p Fakültesi - B T p Fakültesi'nin Haziran'da yapaca ortak bilimsel toplant (2007). International Conference on Dynamical Systems (2007). 10. Uluslararas Spor Bilimleri Kongresi (2008). 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik E itimi Kongresi (2008). ÇNC TOPLNTI BSIN MENSUPLRIYL yn bilgilendirme toplant s Bolu'da görev yapan bas n mensuplar ve köfle yazarlar na yönelik olarak 29 Ocak 2007 tarihinde B zzet Baysal raflt rma ve Uygulama Hastanesi yemek salonunda yap lacak.

4 niversitemiz mensuplar na 8 Ocak 2007 tarihinde Yeni Y l Kokteyli düzenlendi. Kokteyle üniversitemizin akademik ve idari personeli eflleri ile birlikte kat ld. Kokteylde ö retim elemanlar birbirlerinin yeni y llar n kutlayarak sohbet ettiler. KMPSTE 3 T YTRO Yedi Kocal Hürmüz bant zzet Baysal niversitesi Yarat c Drama Toplulu u taraf ndan sergilenen Yedi Kocal Hürmüz adl tiyatro oyunu büyük ilgi gördü. bant zzet Baysal niversitesi zzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salon'nunda Yarat c Drama Toplulu u ö rencileri taraf ndan haz rlanan tiyatro oyunu perdelerini sanatseverlere açt. Yedi Kocal Hürmüz isimli tiyatro oyunu, ilgiyle izlendi. matör oyunculardan oluflan oyuncu kadrosu profesyonellere tafl ç kartacak kadar güzel bir oyun sergiledi. Tüm izleyecilerin takdirini kazanan ö renciler, dakikalarca ayakta alk flland Duyars zlaflma Sindrella itim Fakültesi S n f Ö retmenli i na Bilim Dal son s n f ö recilerinin ilk ö retim drama dersi kapsam nda düzenledikleri Duyars zlaflma konulu göseteri zzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salon'da gerçekleflti. E S n f Ö retmenli i son s n f ö rencilerinin haz rlad klar Duyars zlaflma konulu sunumlar izleyenlere duygulu anlar yaflatt. Toplam 5 oyunun sergilendi i gösteride ö renciler oyunculuk yeteneklerini en iyi flekilde gösterdi. Konular n tamamen ö renciler taraf ndan seçildi i oyunlar özellikle günümüz toplumunun duyars zlaflma durumuna de indi. Duygusal anlar n yafland oyunlarda baz ö renciler gözyafllar n tutamad. bant zzet Baysal niversitesi Çocukça Yaflam Toplulu u taraf ndan gerçeklefltirilen Sindrella isimli çocuk oyunu Mavi Salon'da sahnelendi. Çocukça Yaflam Toplulu u taraf ndan organize edilen oyunda Hayal Çad r Oyuncular sahne ald. Hizmetçi bir k z n hayallerinin, bir masal perisinin yard m yla gerçeklefltirmesini anlatan oyun, tiyatroseverlere güzel dakikalar yaflatt. Oyundaki performanslar yla göz dolduran Hayal Çad r Oyuncular izleyenlerin takdirini kazand.

5 Prof. Dr. lemdar Yalç n'dan Medya ve letiflim konferans Medya etik de erlere sayg l olmal 21. yüzy lda baflar n n bir de er olarak ahlakl olman n üstüne ç kar ld n bildiren Prof. Dr. Yalç n, Biz bu tehlike karfl s nda kendimizi korumak zorunday z. Mesaj veren medya televizyon ve di er gruplar mutlaka etik de erlere sahip olmal, mesaj alan ise elefltirel bir düflünce mant na sahip olmal ve her fleye hemen inanmamal d r dedi. oldu unu ileri sürerken, bir grup do ru olmad n söylüyor. Bir grup da dünyada alt n tekelini elinde bulunduran lmanya'n n BD'li flirkete karfl düzenledi i bir kampanya oldu unu ileri sürüyor. Bu tart flman n sonunda çok de erli bir bilim adam m z Necip Hablemito lu faili meçhul bir cinayete kurban gitti. Bir iddiaya göre Hablemito lu'nu lman gizli servisi öldürdü. Nedeni de, Bergama'da alt n arayan flirkete karfl yürütülen kampanyay lmanlar' n yürüttü ünü ortaya ç karmak üzere oldu u için Hablemito lu öldürüldü deniyor. Bir grup da özel hayat nda sorunlar oldu unu iddia ediyor. Bak n z nas l bir bulan kl k, göz gözü görmüyor. Bizi kargaflaya götürecek en önemli sorunlardan birisi bilgi bulan kl d r. niversitemiz Rektör Yard mc s ve FenEdebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. lemdar Yalç n, Psikoloji Toplulu u taraf ndan düzenlenen konferansta Medya ve letiflim konusunda konufltu. Kalabal k bir toplulu a hitap eden Prof. Dr. lemdar Yalç n, görsel materyallerle destekledi i konuflmas nda medya dünyas ndan verdi i çarp c örneklerle dinleyicileri bilgilendirdi. Her alanda oldu u gibi medya ve iletiflim araçlar n n meslek eti ine sahip olmas gerekti ini ifade eden Prof. Dr. Yalç n, Toplama mesaj veren medya, etik de erlere sahip olmal ve bilgiyi alan da elefltirel düflünme mant na sahip olmal d r. Elefltirel düflünceyi ders olarak anlatmam z gerekiyor ki, bir baflkas bizi kand rmas n Bir baflkas bize istemedi imiz yanl fl bir fley yapt rmas n. 21. yüzy lda baflar l olmak, ahlakl olmaktan üstündür diyorlar. Bunu biz söylemiyoruz. vrupa ülkelerinde çok sayg duyaca m z bilim adamlar baflar l m s n, ahlaki konu çok önemli de il diyor. Bu çok büyük bir tehlikedir. Biz bu tehlike karfl s nda kendimizi korumak zorunday z. Mesaj veren medya televizyon ve di er gruplar mutlaka etik de erlere sahip olmal, mesaj alan ise elefltirel bir düflünce mant na sahip olmal her fleye hemen inanmamal d r dedi. Günümüze gelene kadar iletiflim sürecini de erlendiren Prof. Dr. Yalç n, bilgi bulan kl n n giderilmesi gereken en önemli unsurlardan biri oldu unu kaydederek 1950'li y llar radyo ve televizyon ça olarak de erlendiriliyordu. 1960'l y llarda uzaya uydu gönderilmesi ile beraber uydu yay nc bafllad. O dönemde çok hantal cihazlar olan bilgisayarlar yavafl yavafl bürolara girmeye bafllad. 70'li y llardan itibaren televizyon, radyo ve bilgisayar birbiriyle birleflti ve günümüzde televizyon, radyo ve cep telefonu birbiriyle birleflti. Elektronik medya, internet gazetecili i dedi imiz bir kavram ortaya ç kt. nternet sayesinde bilgi h zla dolaflmaya bafllad. Dolaflan bu bilgiden do ru bilgiyi yakalayanlar büyük bir baflar elde ederken, yanl fl bilgiye ulaflanlar ise hatalara ve zihin bulan kl na düflüyorlar diye konufltu. Bilgi bulan kl n sisli havada otomobil kullanmaya benzeten Prof. Dr. Yalç n, Bir ülkede Prof. Dr. lemdar Yalç n yaflanan bilgisi bulan kl, ülkenin amaçlar na ulaflmas n engelleyen en önemli unsurlardan birisidir. Mutlaka buna çare bulunmal d r. nternete girdi iniz zaman yüzlerce komplo teorisiyle karfl karfl ya kal rs n z. Örnek vermek gerekirse BD'de 11 Eylül sald r lar n n beyaz rkç bir topluluk taraf ndan yap ld ve bunun bedeli de H ristiyan dünyas na ç kar ld diyen bir grup var. Bir grup Taliban taraf ndan örgütlendi diyen var. Bir grup bizzat Bush yönetimi taraf ndan örgütlenerek büyük Ortado u projesine malzeme ç kar ld diyenler var. Bunlar n hangisinin do ru oldu u bilinemedi i için spekülatif konuflmalar devam ediyor. Baflka bir konuyu ele al rsak, Bergama'da örne i yaflanan siyanürle alt n arama konusunda farkl görüfller vard r. Bir grup bunun çevre kirlenmesine neden Ça m zda bilginin haftada 2,5 saat yap lan reklâm yay nlar yla ustal kla yönlendirildi ini kaydeden Prof. Dr. Yalç n flöyle devam etti: Reklamlarda verilen bilgi do ru bilgidir fakat bir taraf eksik b rak lm fl bilgidir. Biz bunu maalesef bütünüyle do ru bilgi olarak alg l yoruz. Bu yüzden büyük felaketlerle karfl lafl yoruz. ilelerimizin de etkisinde kald bir reklâm kampanyas nda kira öder gibi ev sahibi olmak ana fikri veriliyordu. Bu kampanyaya inanan aileler kira öder gibi ev almak için krediyle ev almak istediler ve döviz baz nda borçland lar. Bir süre sonra hepimizin bildi i gibi ödeme güçlü üne düflen aileler parçaland. Bunun gibi eksik mesajlar n do ru gibi alg lanmas yla yaflanan çok örnek var.

6 Bülent karcal Türkiyenin kabul edece i hiçbir dayatma yoktur Sa l k, Sosyal Yard m ve Turizm Eski Bakan, Türkiye Demokrasi Vakf kurucusu ve Vatan Gazetesi köfle yazar Bülent karcal üniversitemizde vrupa Birli i Ekseninde ye lkelerle liflkiler konulu bir konferans verdi. ce i bir dayatma yoktur, stedi i kadar karar als n. Fiilen 41 senedir bu ermeni meselesiyle ilgileniyorum. Yapt klar yanlar na kalmamas için bizim mücadele etmemiz laz m. Yani Ermeniler kendilerini hakl görüyorlar, hakl olmad klar n anlatmak için bizim mücadele etmemiz laz m. letiflimi Gelifltirme Toplulu u taraf ndan vrupa Birli i Ekseninde ye lkelerle liflkiler konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa konuflmac olarak Sa l k, Sosyal Yard m ve Turizm Eski Bakan, Türkiye Demokrasi Vakf kurucusu ve Vatan Gazetesi köfle yazar Bülent karcal kat ld. Türkiye'nin kabul edece i hiçbir dayatma olmad n söyleyen Bülent karbülent cal flu flekilde konufltu; Bize herhangi bir fleyi dayatacak güç fluanda dünyada yok, merika dahil. O dayatmay bizim kabul etmemiz hariç K br s konusu da dahil. K br sta 40 bin tane Mehmetçik oldu u sürece K br s'ta limanlar n aç lacak olmas önemli de il. Bunlar temel gerçeklerdir. Ermeni konusunda da bu öyle, hiçbir ülkenin Türkiye'ye yapabile- Türkiye'nin vrupa Birli ine girmesini destekledi ini belirten karcal Türkiye'nin neden B'ye karcal üye olmas gerekti ini flu flekilde anlatt ; B'ye girmeyeceksin ama NTO'da olacaks n, vrupa konseyinde olacaks n. Yani B'nin bütün alt kurumlar nda olacaks n ama üst kurumunda olmayacaks n, bunun bir mant yok. Ben B'nin Türkiye içindeki ileriye yönelik dini etnik sosyal huzursuzluklar giderici Sahaja Yoga bant zzet Baysal niversitesi S n f Ö retmenli i Toplulu u taraf ndan Kültür Merkezi Pembe Salonda Sahaja Yoga konulu bir seminer düzenlendi. Seminere konuflmac olarak Sa l kl Yaflam Derne i nkara temsilcisi nci Mercan kat ld. Sahaja yogan n nas l yap ld n anlatan Mercan Her insan n içinde, 3 kanal ve 7 enerji merkezinden meydana gelen bir gizliden beden mevcuttur. Bu gizli bedenin kökünde, Sanskretçe'de Kundalinidiye adland r lan, yarat c, koruyucu ve besleyi bir güç, uyur vaziyette bulunmaktad r. Bu güç bizim Tanr sal nne enerjimizdir. Bu güç içimizde uyand r ld zaman, bilincimiz ruhumuzla birleflir ve enerji merkezlerimiz ayd nlan r. yd nlanma s ras nda, Kundalini h zla enerji merkezleri boyunca yükselir. Sahaja Yoga, tüm s radan insanlara huzur dolu bir sükunet ve derin ruhani kuvvet kazanma imkan n vermektedir dedi. Daha sonra seminere kat lan ö rencilere 5 ve 10 dakikal k meditasyon yapt rd. en önemli etkenlerden biri olaca na inan yorum. Konuflmas nda K br s sorununa da de inen akarcal 74'de faflist bir darbeyle bütün dünyaya lekelenmifl bir Rum Kesimi nas l oldu da 30 sene sonra B'nin tam üyesi oldu sorusuna cevap verdi. Türkiye bu soruya samimi cevap aramad n vurgulayan akarcal bu soruya flu flekilde cevap verdi; Rumlar bütün hatalar n görüp, de ifltirip, kendilerini demokrat yap p, dünyaya olduklar ndan baflka tan t p bu hale geldiler. Biz ise KKTC'yi kurduk, daha sonra da bütün dünyaya KKTC için bütün pazarl klara aç z dedik. Biz pazarl kabul ettik ama flartlar kabul etmedik. ma biz KKTC'yle ifl bitmifltir kuzeyde ayr bir devlet vard r demedik. Rumlar K br s'ta bir tane devlet vard r, bu ifl bitmifltir, KKTC'yi tan may z dediler ve bu politikalar n bütün dünyaya kabul ettirdiler biz ettirmedik. Bülent karcal konuflmas n n sonunda kat l mc lar n sorular n yan tlad. Düfl Soka Sakini Murat Çelik konseri Düfl Soka Sakini Murat Çelik bir konser verdi. bant zzet Baysal niversitesi Genç Sanatlar Toplulu u taraf ndan düzenlenen Düfl Soka Sakini Murat Çelik konseri büyük ilgi gördü. zzet Baysal Kültür Merkezi Mavi Salon'da gerçekleflen konsere çok say da dinleyici kat ld. ki bölümden oluflan konserde Murat Çelik eski ve albümlerinde yer alan flark lar seslendirdi. Yaklafl k 2 saat kadar süren konserde Murat Çelik Bolu'yu çok sevdi ini belirterek konser vermek için tekrar gelece ini söyledi.

7 SH B bant zzet Baysal niversitesi nin ayl k gazetesidir. Y l: 2 Say : 5 OCK 2007 BNT ZZET BYSL N VERS TES ad na Rektör Prof. Dr. tilla KILIÇ GENEL YYIN YÖNETMEN Selami ÖZSOY GRF K TSRIM Nimet ÇELEB Bahar KBULK HBER Mert M N SKER Elif YKSEL LET fi M: N VERS TEN NSES nde yer almas n istedi iniz haberler için e-posta: adresimiz: E itim Fakültesi'nde deprem tatbikat niversitemizde yaflanabilecek muhtemel bir depreme haz rl k amac yla yap lan seri deprem tatbikatlar n n üçüncüsü E itim Fakültesi'nde gerçeklefltirildi. Deprem tatbikat nda ö renciler gerçek bir deprem an nda nas l davranmalar gerekti ini prati e dökme f rsat buldu. Tatbikatta ö renciler seri bir flekilde fakülte binas n boflalt rken, ilk yard m ve kurtarma ekipleri binaya intikal etti. Final s navlar n n devam etti i s rada fl klar n kapanmas ve sirenlerin çalmas yla bafllayan deprem tatbikat ö rencilere ve ö retim elemanlar na heyecanl dakikalar yaflatt. Tatbikat s ras nda fakülte binas karanl a gömülürken, ö renciler idari personel ve ö retim görevlileri binay güvenli bir flekilde tahliye etti. rd ndan binaya giren kurtarma ve sa l k ekipleri binada bulunan temsili yaral lar sedyelerle d flar ya ç kard. lk müdahaleleri fakülte bahçesinde sa l k ekipleri taraf ndan yap lan temsili yaral lar daha sonra ambulansa al nd. Deprem kufla üzerinde yer alan Bolu'da olas bir deprem afetinde ö rencilere ne yapmalar gerekti i uygulamal bir biçimde gösterilmifl oldu. Tatbikat n sona ermesinin ard ndan final s navlar kald yerden devam etti. Rektör K l ç personelin kurban bayram n kutlad bant zzet Baysal niversitesi Rektörü Prof. Dr. tilla K l ç, Kurban Bayram dönüflü niversitenin Senato Salonu nda personelin bayram n kutlad. kademik ve idari personeliyle tek tek bayramlaflan Prof. Dr. tilla K l ç, yapt konuflmada Hepinizin bayram n kutluyorum dedi. Kar temizleme arac niversitemiz kampüslerinde yaflanan zorlu k fl koflullar yla mücadele için araç park na yeni bir kar temizleme arac eklendi. Geliflmifl teknolojik donan ma sahip araçta kar temizleme b ça, ön süpürme, yol tuzlama gibi ifllevler bulunuyor. 216 ayr fonksiyona sahip araçta, hidrolik ve hava tahrikli bütün eklentileri çal flt rma kabiliyeti mevcut bütçesinden üniversitemize kazand r lan araç, 385 bin YTL'ye mal oldu.

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R

TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R TÜRK BAYRA I ASLA SAH PS Z DE LD R Süleyman Demirel Üniversitesi Ö retim Üyeleri ve Ö rencileri, ülkesini ve bayra n koruma ve kollamaya, bunun için gerekirse kan n n son damlas n ak tmaya haz r ve yeminlidir.

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla,

Ankara n n tan nm fl yüzlerinden manken Belgin Saydan, K z lay Güven Park ta yapt bas n aç klamas yla, Ankaral manken Saydan Büyükflehir e ba ms z aday Ankaral tan nm fl manken Belgin Saydan, 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl - na ba ms z adal n aç klad. Ankara n n tan nm fl yüzlerinden

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2

içindekiler Bafllarken... 5-7 8-11 12-15 18-19 20-23 24-27 28-30 32-34 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 INKAN11R 7/8/08 3:19 PM Page 2 Bafllarken... Bu say m z yine severek, be enerek haz rlad k. Öncelikle kurucumuz merhum H. Ekrem Elginkan n aram zdan ayr l fl n n dokuzuncu y l n bitirmemiz, bu say y fazlas

Detaylı

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r? KAMPUSTE NELER VAR? 8 Aral k Cuma Konser Atatürk ün Do umunun 125. Y l Konseri Yer: Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi- Opera ve Bale Salonu Saat: 20:00 Kara

Detaylı

l Baflkan Tacettin Bay r, etkinliklerin iptal edilmesini do ru bulmad klar n belirtti

l Baflkan Tacettin Bay r, etkinliklerin iptal edilmesini do ru bulmad klar n belirtti SAYFA 01 CHP İzmir den alternatif tören l Baflkan Tacettin Bay r, etkinliklerin iptal edilmesini do ru bulmad klar n belirtti CUMHUR YET Bayram programlar n n iptal edilmesi CHP de flaflk nl k yaratt.

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / HAZ RAN 2005 / SAYI:209 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12)

Türkiye. Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) Türkiye Bülteni AKPART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 2 TEMMUZ 2003 Derin Hizmet: 2008 y l nda tamamlanacak olan Bo az Tüp Geçit Projesi nin ihale süreci bafllad. (Sayfa 12) 10 H zl Tren Geliyor! Ankara - stanbul

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü!

En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! bir Ömer Faruk Özcan Ödül En yi Restore Edilmifl Tarihi Bina Ödülü! Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Binas "özenli ve kapsaml restorasyonu ile içinde bulundu u tarihi dokunun geliflimine katk da bulunmas

Detaylı

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor

Ankara tfaiyesi nin ocak raporu aç kland. Paylafl m Noktas yüzleri güldürüyor ODTÜ Yolu flubat sonunda aç l yor Ankara Büyükflehir Belediyesi nce yapt r lan ODTÜ Yolu flubat ay sonunda hizmete aç l yor. Eskiflehir Yolu ile Anadolu Bulvar n Konya Yoluna ba layacak bir k sm ODTÜ arazisinden

Detaylı

SAHTE ILACA CEP KONTROL

SAHTE ILACA CEP KONTROL Erdo an, Sincan Metrosu nda test sürüflü yapt Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Baflkent Ankara'n n en geç 2014 y l sonuna kadar yeni metro hatlar yla buluflaca n söyledi. GÜNCEL Yap m aflamas süren Bat

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209

iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 iii ODTÜLÜLER BÜLTEN 209 TEMMUZ-A USTOS 2011 1 209 ODTÜLÜLER BÜLTEN TEMMUZ-A USTOS 2011 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah

Detaylı

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA

MED-1: AFET KAPIYI ÇALMADAN TEKNOLOJ. FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir. >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG OCAK - fiubat - MART 2009 SAYI: 02 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir >SAVUNMA >B L fi M >TELEKOMÜN KASYON >MED KAL >EN TEKNOLOJ K AKARYAKIT fi RKET : OPET HAKAN KOCA >DEFNE,

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te

Antalya. Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te. Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te. AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya 6 Kas m 2008 Dünya Kenti Antalya Sayfa 3 te Antalya AB ile Gelece e Haz rlan yor Sayfa 4 te AB Sürecinde Antalya Sayfa 24 te Antalya ESOB ve Projeleri Sayfa 28 de Antalya da Tar m Sektörü Sayfa

Detaylı

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

Odalar ve Borsalar. TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER LER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Savunma sanayisinde zmir ata Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n (EBSO) Deniz Kuvvetleri Komutanl - 'na ba l Envanter Kontrol Merkezi Komutanl yetkililerinden oluflan bir

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı