HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 27/11/2006 tarihli ve 52300/60370 sayılı yazısı ekinde yer alan 2007 yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 27/11/2006 tarihli ve 52300/60370 sayılı yazısı ekinde yer alan 2007 yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları"

Transkript

1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 27/11/2006 tarihli ve 52300/60370 sayılı yazısı ekinde yer alan 2007 yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları 2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ 2007 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesinin uygulanması ve takibi performansa dayalı olarak yürütülecektir. Müsteşarlığımızca Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile birlikte hazırlanacak aylık performans hedefleri kuruluşlara bildirilecek ve söz konusu hedefler aylık bazda izlenerek raporlanacaktır. Bu kapsamda; a- Kuruluşlara, ilgisine göre Müsteşarlığımızca veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) 2007 yılı için Kar-Zarar ve Bilançoya ait aylık hedefler kuruluşların önerileri üzerine tespit edilerek 2006 yılı sonuna kadar gönderilecek, b- İşlerin daha etkin, esnek ve hızlı yürütülmesini teminen, 2007 yılı için; i- Geçici isçi vizeleri ii- Fazla mesai saati iii- Hizmet alım ihaleleri hususlarında, kuruluşlardan herhangi bir talep yazısına gerek olmaksızın üst limitler, Yatırım ve Finansman Kararnamesi çerçevesinde Müsteşarlığımızca veya ilgisine göre ÖİB tarafından tespit edilecek ve kuruluşlara genel bir izin yazısı ile bildirilecektir. Aylık dönemler sonunda kuruluşlar performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşılmadıysa gerekçelerini ve alacakları tedbirleri Müsteşarlığımıza en geç takip eden bir ay içerisinde ileteceklerdir. 1) Açıktan atamalarda izlenecek yöntem Kuruluş içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, 2006 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on (%10) u kadar nitelikli personelin açıktan veya naklen atanması konusunda kuruluş yönetim kurulları yetkili olacaktır. Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kuruluşun faaliyet konusu mal ve hizmetlerin üretildiği birimlerde doğrudan çalışması veya teknik nitelikleri haiz olması şartları aranır. Birinci paragraf çerçevesindeki personel alımları, yürürlükteki ilgili sınav yönetmelikleri (Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İsçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İsçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İsçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği gibi) uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı nca 1

2 yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, söz konusu yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Ana kuruluştan bağlı ortaklıklarına veya bağlı ortaklıklardan ana kuruluşa personel nakilleri %10 sınırlaması dışında tutulacak ve Kuruluşlar bu tür personel hareketlerini ilgili tablolarda kurum içi nakil olarak göstereceklerdir. Bu tür personel geçişlerinde Müsteşarlığımızdan izin alınmaksızın Kuruluş Yönetim Kurulları yetkili olacaktır. Özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden kuruluşun mevcut personel sayısının yüzde iki (%2) sine kadar olan kısmı istihdam edilebilecektir. Bu kapsamda istihdam edilen personel yukarıda belirlenen yüzde on (%10) luk limit kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu çerçevede istihdam edilecek personelde de kuruluşun faaliyet konusu mal ve hizmetlerin üretildiği birimlerde doğrudan çalışması veya teknik nitelikleri haiz olması şartları aranacaktır. Kuruluşlar bu paragraf ve bu maddenin birinci paragrafı uyarınca yapılacak açıktan atamalar hakkında Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bilgi vereceklerdir. Kuruluşlarda emekli personel istihdamı yapılmamasına gayret gösterilecektir. Emekli personel istihdam edilmesi durumunda ise tarih ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 30 uncu maddesi çerçevesinde hareket edilecektir. Kuruluşlar istihdam ettikleri emekli personele ait bilgileri (sayısı, statüleri, görevleri, çalışma süresi gibi) 2007 Ocak ayı sonuna kadar Müsteşarlığımıza iletmek ve denetimler esnasında Hazine Kontrolörlerine bildirmek zorundadırlar. Yeni üretim tesisi, ünite, santral ve/veya hizmet birimlerinin deneme üretimi ve/veya ticari olarak işletmeye geçmesi veya kuruluşun ana statüsünde belirtilen esas faaliyet alanının/alanlarının genişlemesi halinde oluşacak personel istihdamı talepleri Müsteşarlığımıza ayrıca bildirilecek ve tarafımızca değerlendirilecektir. Kuruluşlar, yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde Müsteşarlığımıza yapacakları personel istihdamı taleplerinin gerekçesine, istihdamın yapılmasını öngördükleri üretim/hizmet birimlerindeki uluslararası personel standartlarına ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgeleri eklemekle yükümlüdürler. Müsteşarlığımızca uygun görülen talepler, Devlet Personel Başkanlığınca unvan değişikliği yapılmaksızın sonuçlandırılacaktır. 2) Yasal nedenlerden kaynaklanan atamalar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun ilgili hükümleri gereğince Kuruma karsı mecburi hizmet ile yükümlü bulunanlar, esinin kamu görevlisi olması kaydıyla es durumu nedeniyle yapılan nakiller, askerden dönen personel, mahkeme kararları nedeniyle göreve başlatılması gereken personel, profesyonel sendikacı olarak görev yapan ancak kuruluşuna geri dönen personel ile kuruluşu tarafından yurtdışına eğitime gönderilen ve geri dönen personel %10 sınırlamasının dışında olup, herhangi bir izne tabi olmaksızın kuruluşlarca, bos kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılabilecektir. Bu kapsamda yapılan işlemlerle ilgili olarak Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bilgi verilecektir. Toplu is sözleşmesi ve özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel de (özürlü, şehit ailesi ve eski hükümlüler ile en az son iki yıldır çalışıyor olmak kaydıyla 2

3 Elektrik Üretim Anonim Şirketi nden Türkiye Elektrik İletim A.S. ye devredilen salt sahalarında görevli personel gibi) %10 sınırlamasının dışında olup, kuruluşlar, ilgili mevzuatta belirlenen asgari personel sayısı sınırı asmayacaklardır. Kuruluşlarda asgari sınırın üzerinde, yasal nedenlerden dolayı istihdam edilen personel bulunması halinde, kuruluşlar ilave zorunlu istihdam için başvuru yapmayacaktır. Özürlü personel çalıştırılmasında, kuruluşun isçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik tanınacaktır. Özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili olarak yıl içinde kontenjan açığı dogması durumunda, kuruluş yönetim kurulları ilave bir izne gerek duymaksızın gerekli atamaları yapabilecektir yılı ve öncesinde Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri kapsamında gerekli yasal işlemleri başlatıldığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri 2007 yılında kullanılabilecektir. 3) Geçici isçi Müsteşarlığımız ve ÖİB 2007 yılı geçici isçi ve/veya adam/ay sayısını 2006 yılı içerisinde kanuni nedenler dolayısıyla verilen izinleri de dikkate alarak, üst limit olacak şekilde tespit ederek 2006 yılı sonuna kadar kuruluşa bildirecektir. Kuruluşlar bu kapsamda aldıkları genel izin yazısı ile herhangi bir ek talep yazısı yazmaksızın, Devlet Personel Başkanlığı nezdinde Girişimlerde bulunacaktır. Kuruluşlar, verilen izinleri, yıl içerisinde rasyonel bir şekilde ve toplu is sözleşmesini ve ilgili mevzuatı dikkate alarak kullanacaklardır. Toplu is sözleşmesi veya ilgi düzenlemeleri gerekçe göstererek dahi olsa ilave talepte bulunmayacaklardır. 4) Fazla mesai Kuruluşun ilgisine göre Müsteşarlığımız veya ÖİB, 2007 yılı için kuruluşun azami ne kadar fazla mesai kullanacağını tespit ederek 2006 yılı sonuna kadar Kuruluşa bildirecektir. Kuruluşlar belirlenecek üst limitler içerisinde kalmak kaydıyla fazla mesai kullanabileceklerdir. Ancak, verilen fazla mesai izinleri dışında, kampanya esasına göre çalışan fabrikalarda, kampanya döneminde oluşabilecek arızayı gidermek için (Kişi başına ayda 90 saati ve 10 Kişiyi geçmemek şartıyla) fazla mesai yaptırılması hususunda fabrika müdürüne yönetim kurulu tarafından yetki verilebilecektir. Kuruluşların verilen üst limitlerin üzerinde bir talebi olması halinde, fazla mesai talebi, gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığımıza veya ilgisine göre ÖİB ye sunulacaktır. Kuruluşlar, kendilerine bildirilen fazla mesai saatleri dışında, 2006 yılında ulusal bayram ve genel tatillerde fiilen kullandırdıkları fazla çalışma saatlerine paralel olarak 2007 yılında da ulusal bayram ve genel tatil günü sayısına uygun olarak fazla çalımsa yaptırabileceklerdir yılında fiilen kullanılan fazla mesai saati ile birlikte ulusal bayram ve genel tatil günlerinde uygulanan fazla çalışma süreleri 2007 yılı Şubat ayı sonuna kadar Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bildirilecektir. 3

4 5) Pozisyonların iptali Maaş ve ücret ödemeleri ÖİB tarafından karşılanan kuruluşlarda, 2006 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan isçilerin pozisyonları ile tarihi itibariyle mevcut bos isçi pozisyonlarının tamamı yasal nedenlerle yapacakları atamalar için kontenjan ayrıldıktan sonra yönetim kurulu kararı ile iptal edilecektir. Kuruluşlar iptal ettikleri pozisyon sayısını 2007 yılı Ağustos ayı sonuna kadar Müsteşarlığımıza ve ÖİB ye bildireceklerdir. 6) Yetki İstihdama ilişkin tüm konularda (kuruluş dışı geçici görevlendirmeler dahil), Kararnamede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca kuruluş yönetim kurulları yetkili olacaktır ve bu konuda yetki devri yapılmayacaktır. Kuruluşlar, daha önce devredilen yetkilerin iptali de dahil olmak üzere, bu konu ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de belirtilen yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararnameyi kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemeyecektir. 7) İhale yolu ile hizmet alımına ilişkin esaslar Kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, 2007 yılında ihale yoluyla temin edilebilecektir. Kanunun uygulamasında karşılaşılan sorunlar için Kamu İhale Kurumuna başvurulacaktır. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Müsteşarlığımız yetkilidir. Kararname kapsamındaki kuruluşlar, herhangi bir izin yazısına ihtiyaç duymaksızın Kararnamede belirlenen sınırlamaları dikkate alarak dönemi için hizmet alım ihalesine çıkabilirler döneminde yapılması planlanan ihale yoluyla hizmet alımlarının toplam tutarı en fazla bir önceki yıl için Müsteşarlığımızca veya ÖİB tarafından uygun görüş bildirilen toplam tutarın hedeflenen ortalama ÜFE (2007 için %8, 2008 için %3,6 ve 2009 için %3,8) ile artırılması suretiyle bulunan tutar kadar olabilecektir. Ancak, kuruluşlar, döneminde yapacakları hizmet alım toplam tutarını asmayacak şekilde ihtiyaçları doğrultusunda dönemi için belirlenen azami toplam tutarın hizmet alımı kategorileri arasındaki dağılımını belirleyebilirler. Maliyet unsurlarındaki (asgari ücret, SSK primi ve akaryakıt fiyatları) artış oranının yıllık ortalama ÜFE değişim oranının üzerinde olması nedeniyle hizmet alımı maliyetlerinde artış olması halinde asan kısım toplam tutara eklenebilecektir. Bu çerçevede, hesaplamalar su seklide yapılacaktır yılı toplam hizmet alım tavanı = 2006 yılı için uygun görülen izin tutarı x 1, yılı toplam hizmet alım tavanı = 2007 yılı toplam hizmet alım tavanı x 1, yılı toplam hizmet alım tavanı = 2008 yılı toplam hizmet alım tavanı x 1, yılı içinde kullanılmak üzere bir kereye mahsus verilen ilave hizmet alımı izinleri, aynı kuruluşun 2007 yılı için hizmet alım izni limitleri belirlenirken dikkate alınmayacaktır. İlave ve ilk defa yapılacak hizmet alımları için kuruluş, ayrıntılı ve gerekçeli bir raporla başvuracak, ihaleler; kuruluşun diğer birimlerinde veya diğer kuruluşlarda yapılmakta olan benzer ihalelere ilişkin bedeller emsal alınarak değerlendirildikten sonra, uygun görüldüğü takdirde yapılabilecektir. Olağanüstü koşullardan (yangın, deprem, sel, heyelan 4

5 gibi) kaynaklanan hizmet alımlarında ise Müsteşarlığımız ve ilgisine göre ÖİB ye bilgi verilmesi yeterli olacaktır. Kuruluşlar ihale yoluyla yaptırdıkları tüm hizmet alımlarının listesini, 2006 yılı toplam maliyet gerçekleşmeleri, yasal nedenlerle oluşan maliyet artışlarını ve 2007 yılı tahmini yıllık maliyetlerini işlemlerin tamamlanmasını müteakip ilgisine göre Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bildirmek zorundadırlar. 8) Bütçe revizesi Kuruluşlar, 2007 yılı bütçelerini yıl içinde revize etmeleri gerektiğinde, değişiklik taleplerini gerekçeleriyle birlikte Müsteşarlığımıza, DPT Müsteşarlığı na ve ilgisine göre ÖİB ye bildirecekler ve uygun görüş alacaklardır. Bütçe revize talebi anılan kurumlarca kabul edildiği takdirde işleme konulacaktır yılı yatırım ve finansman programında Müsteşarlığımız ve DPT veya ilgisine göre ÖİB tarafından değişiklik yapılması durumunda, kuruluşlar bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdürler. 9) Bankalardan ticari kredi kullanımı Kuruluşlar, finansman ihtiyacının dogması durumunda öncelikle hasılat artırıcı ve maliyet azaltıcı tedbirlere başvuracaklardır. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, yatırım ve finansman programı çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanılabilecektir veya diğer finansman yöntemlerine başvurulabilecektir. Bu tür işlemlerin tüm sorumluluğu kuruluş Yönetim Kurullarına aittir. Ancak, bir seferde 30 Milyon YTL ve üzerindeki tutarlarda ticari kredi temini için bankalara başvurmadan 15 gün önce kullanılacak kredinin gerekliliği ve şartları ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgelerle Müsteşarlığımıza başvuracaklardır: Alacakların tahsili hususunda gerekli çalışmaların yapıldığına dair bilgi ve belgeler (başta haciz uygulaması olmak üzere vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin başlattığı ve/veya yürüttüğü yasal işlemleri gösteren bilgi ve belgeler ile alacaklı olduğu kuruluşların borçlarını ödeyemeyeceklerini gösterir bilgi ve belgeler) Finansman darboğazının çözülmesini teminen fiyat ayarlamasının yapılamama nedenleri Kredi kullanımından önceki altı ayda ve kredi kullanımından itibaren altı aylık nakit hareketleri tablosu Kullanılması planlanan kredi tutarı, geri ödeme planı, başvurulması düşünülen bankalar ve söz konusu bankaların cari ticari kredi faiz oranları, Yukarıda belirtilen koşulların yerine getirilmesini müteakiben kuruluşlar kredi temin edebileceklerdir. Krediye ilişkin bilgiler (banka adı, kredinin vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları, varsa cezai hükümleri, başvuru tarihi itibariyle kullanmakta olduğu toplam ticari kredi tutarı gibi) kullanım tarihini takip eden bir hafta içerisinde Müsteşarlığımıza yazılı olarak bildirilecektir. 5

6 Söz konusu bilgi ve belgelerin, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Müsteşarlığımıza verilmemesi durumunda, talep yazısı iade edilecektir. Ayrıca, diğer kredi ve finansman yöntemlerine ilişkin aşağıdaki hususlara da dikkat edilecektir: a- Yurtiçi bankalardan YTL kredisi Kuruluşlar, yukarıda ifade edilen limitin altındaki tutarlarda yurtiçi ticari bankalardan YTL kredisi kullanırken, söz konusu kredinin kendilerine bildirilen yatırım ve finansman programı ile uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir. Bu tür kredi kullanımından on beş gün önce ve kullanımdan itibaren bir hafta içinde, söz konusu kredi hakkında Müsteşarlığımıza bilgi verilecektir. b- Yurtiçi bankalardan döviz kredisi Kuruluşlar, yurtiçi ticari bankalardan döviz kredisi kullanırken Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile diğer mevzuat çerçevesinde işlem yapacaklardır. c- Yurtdışı bankalardan ticari kredi Kuruluşlar, yurtdışı ticari bankalardan kredi kullanırken 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapacaklardır. d- Diğer finansman yöntemleri Kuruluşların ticari banka kredisi dışındaki finansman yöntemlerini (yap-işlet, yapişlet-devret, leasing vb ) hayata geçirmeleri Müsteşarlığımızın uygun görüşüne bağlıdır. Bu tür finansman yöntemlerinin yatırım ve finansman programında öngörülmüş olması gerekmektedir. Kuruluşlar adresinde yer alan T102-Ticari Banka Kredisi tablosunu her ayın sonunda doldurarak internet üzerinden Müsteşarlığımıza göndereceklerdir. Kredi temini veya diğer finansman yöntemleri ile ilgili olarak tereddüt hasıl olduğu durumlarda, kuruluşlar Müsteşarlığımız Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğüne başvuracaklardır. e- Başel II Başel-II kuralları gereği bankalar veya derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenecek derecelendirme notunun tespiti çalışmalarında; kredi, piyasa ve operasyonel risk ağırlıkları ve kurumsal yönetim ilkeleri uygulamaları değerlendirmelerde esas alınacak göstergeler olacaktır. Kamu iktisadi teşebbüsleri BAŞEL-II kapsamında yapılan çalışmaları izlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Gerekli görüldüğü takdirde, bu kapsamda yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler Müsteşarlığımızca kuruluşlara bildirilecektir. 6

7 10) Temettü ödemesi Kuruluşlar 2006 yılı bilançosunun kesinleşmesinden sonra 2 hafta içerisinde tahakkuk eden temettülerinin 2007 yılı içerisinde ödenmesine ilişkin planı ilgisine göre Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bildirecek, ilgili kurumca bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ödeme planı doğrultusunda ödemelerini yapacaklardır. Kuruluşlar, 2004 yılı karından temettü tahakkuku yapılmasını belirleyen 14/03/2005 tarih ve sayılı Genelgedeki hususlara 2006 yılı karından temettü dağıtımı yaparken de uyacaklardır. 11) İş planları Kuruluşlar yılları arasını kapsayacak şekilde 5 yıllık iş planlarını EK-2 de belirlenen içerik kapsamında hazırlayarak Müsteşarlığımız ile DPT Müsteşarlığına ve ilgisine göre ÖİB ye tarihine kadar göndereceklerdir. Söz konusu is planlarında, Avrupa Birliğine üyelik kapsamında yapılan çalışmalar, AR-GE projeleri, kalkınma planı ve orta vadeli program gibi ulusal stratejiler de göz önünde bulundurulacaktır. 12) Kurumsal yönetişimin Geliştirilmesi Kuruluşlar, bilgi işlem altyapılarının tamamlanması, internet bağlantısının sağlanması ve internet sitesinin oluşturulması yönünde her türlü önlemi alacaklardır. İlgili mevzuat uyarınca şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, hazırlanacak internet sayfalarında, ticari sır kapsamına girmeyecek şekilde, Ek 1 de yer alan hususlara yer verilecektir. Söz konusu internet sayfaları tarihine kadar tamamlanarak hizmete sokulacaktır. 13) Gayrimenkul değer tespiti Kuruluşlar iller ve gayrimenkul bazında, gayrimenkullerin kullanım durumu (aktif olarak kullanılıp kullanılmadığı, kiraya verilmiş olup olmadığı gibi), imar durumu ve piyasa değerlerini tarihine kadar tespit ederek/ettirerek, bu hususta hazırlanacak nihai raporları Müsteşarlığımıza göndereceklerdir. Gönderilecek bilgilerin içeriği bilahare adresinde yayımlanacaktır. 14) Bilgilerin doğruluğu Bilgiler eksiksiz, doğru ve tutarlı bir şekilde düzenlenecektir. Örneğin personel hareketleri tablosunda bir yıla ilişkin dönem sonu rakamı takip eden yılın dönem başı rakamına eşit olmalıdır. Doldurulacak tablolarda, açıklamalar bölümünde yer alan hususlara dikkat edilmelidir. Kuruluşlar istenen bilgi ve belgeleri talep edilen süre içinde Müsteşarlığımıza intikal ettireceklerdir. Kuruluşlar Müsteşarlığımıza ilettikleri yazılarda, ilgi yazıların tarih, sayı ve birim kodlarını ayrıntılı olarak belirtecekler ve yazıların ilgili birimlerden çıkış tarihi ile Müsteşarlığımız Genel Evrak Birimi ne Giriş tarihi arasındaki süre farkını mümkün olduğunca asgariye indireceklerdir. 7

8 15) KİT bilgi izleme projesi Kuruluşlar Müsteşarlığımızca kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak adresinden Giriş yaparak, istenilen tabloları dolduracak ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat itibariyle ziyaret ederek son Gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olacaklardır. Gönderilen tablolarda yüksek meblağ tutan diğer başlıkları veya önceki dönem verilerine oranla büyük ölçekli değişimler olduğu takdirde söz konusu tutarları oluşturan kalemlerin veya değişimlerin detaylı bir biçimde açıklanması gerekmektedir. Böyle bir açıklamayı içermeyen tablolar eksik ve yetersiz olarak kabul edilecek ve kuruluş tarafından tablo veya bilgi Müsteşarlığımıza iletilmemiş sayılacaktır. Bu paralelde, 2007 yılında Performans Kriterleri Tablosunda yer alan Borç Alacak ve Finansman bölümlerinde YTL ve üzeri aylık değişimler ve anılan değişimlerin sebepleri tablonun ilgili kısmında detaylı olarak açıklanacaktır. T050 Numaralı Performans Kriterleri Tablosu ile T101 Numaralı Stok Borç Alacak Tablosunun uyumlu olmasına dikkat edilecektir yılında izinler kuruluşların talep yazıları gelmeden Müsteşarlığımız veya ilgisine göre ÖİB tarafından genel bir ön izin yazı ile kuruluşlara bildirileceğinden, kuruluşların izin için herhangi bir tablo doldurması gerekmemektedir. Ancak, verilen izinlerin doğru kullanılıp kullanılmadığının takibi amacıyla periyodik tablolar istenilecek olup, bu tablolar internet üzerinden doldurulacaktır. Kırtasiye ve zaman tasarrufu sağlamak için, kuruluşlar, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu internet adresi üzerinden doldurdukları tablolar için ilave bir resmi yazı yazmayacaklardır. Kuruluşların internet üzerinden gönderdikleri tabloların en az Daire Başkanı seviyesinde uygun görülmesi gerektiğinden ve kullanıcı adı ve şifrelerinin kuruluşlara bildirilmesinden dolayı, internet üzerinden gönderilen tablolar resmi evrak muamelesi görecek ve dönemsel olarak Hazine Kontrolörlerince kuruluşun kayıtları ile tutarlı olup olmadığı denetlenecektir. 16) Genel tasarruf tedbirleri a- Kuruluşlar, varlıkların Satış, devir ve kiralanma yoluyla değerlendirilmesi hususunda ticari kurallar çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdürler. Kuruluşlar, 2006 yılında mülkiyetlerinde olup diğer kurum ve kuruluşlarca kullanılan araç sayısını ve bu araçların yıllık maliyetini (şoför, yakıt, amortisman vb.) tarihine kadar Müsteşarlığımıza bildirmekle yükümlüdürler. b- Yürütülmekte olan ekonomik program çerçevesinde, Müsteşarlığımız tarafından belirlenerek Kararname kapsamındaki kuruluşlara tebliğ edilen/edilecek tasarruf tedbirleri (Genel Yatırım ve Finansman Programı nın varsayımlarına ek olarak yıl içinde alınması gerekenler de dahil) ilgili kuruluşlar tarafından uygulanacak ve bunlara ilişkin sonuçlar ilgili Bakanlık, Müsteşarlığımız ve DPT Müsteşarlığı na bildirilecektir. 8

9 c- Kuruluşlar, tarih ve 7/2156 sayılı BKK hükümleri çerçevesinde Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde sahip olduğu hurdaları elden çıkaracak, ilk madde ve malzeme alımlarında ve üretimde rasyonel bir planlama yaparak stok miktarlarını 2007 yılı programına uygun seviyede tutacaktır. d sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşları ile KİT ler tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir Kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacağı belirtilerek, bu mal ve hizmetlerden indirimli veya ücretsiz yararlanacak Kişi veya kurumları tespit etmeye aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Kuruluşlar, söz konusu Kanun hükümlerini uygulama hususunda gerekli özeni göstereceklerdir. e- Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda (TCDD ve TDİ gibi) bilet Satış ve rezervasyonlarında işletmecilik gereği yapılması gerekenler hariç ticarî amaçlı olmayan kontenjan uygulamasına gidilmeyecektir. f- KİT lerin ve bağlı ortaklıklarının kamu tüzel Kişiliğini haiz olmayan müşterilerinden vadesi geçmiş alacakları hiçbir suretle faizsiz olarak taksitlendirilmeyecektir. Aksi yönde bir uygulama 4736 sayılı Kanun un 1 inci maddesine aykırılık teşkil edecektir. 17) Kuruluşlara özel tasarruf tedbirleri A- Tarım Sektörü Toprak Mahsulleri Ofisi nin buğday alım miktarı tonu asmayacak ve kuruluş (dahilde işleme rejimi ve ihracat hariç) asgari ton buğday satışı yapacaktır. Türkiye Seker Fabrikaları A.S. azami 7,290,000 ton seker pancarı alımı yapacaktır. B- Maden ve Enerji Sektörleri Maden ve Enerji KİT leri (TEDAS, TETAS, EÜAS, TKİ, TTK, BOTAS ve TEİAS) ve bağlı ortaklıkları, sattıkları mal veya hizmetin fiyatını veya tarifesini gerçek maliyetler üzerinden belirleyecektir. Satış fiyatları ortalama maliyetin altında tutulmayacaktır. Bu çerçevede, ithalat yoluyla mal alan kuruluşlar, Satış yaptıkları müşteri gruplarından hiçbirine ortalama alım maliyetinin altında fiyat uygulamayacak ve Satış fiyatlarını alım maliyetini eş anlı yansıtacak şekilde belirleyeceklerdir. Elektrik üretim planlamasında paçal ortalamada en düşük maliyet ilkesi esas alınacaktır. Enerji sektöründe faaliyet gösteren KİT ler ve bağlı ortaklıklarının; tarih ve 2004/3 sayılı YPK Kararı ile kabul edilen Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi ile uygulanmakta olan ekonomik program çerçevesinde belirlenmiş olan hedeflere zamanında ulaşabilmelerini teminen, 2007 yılı faaliyetlerinde aşağıdaki hususlara riayet edilecektir. i. TEDAŞ ın yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulan 20 adet dağıtım şirketi, 2007 Yılı Yatırım ve Finansman Programında belirlenen kayıp-kaçak oranlarına ulaşabilmek, Fiyat 9

10 Eşitleme Mekanizması ile öngörülen fiyatlandırma kurgusunun sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak ve mevcut tahsilat oranlarını artırmak için gerekli tedbirleri alacaktır. ii. Kuruluşlar Geçiş Dönemi Sözleşmeleri ile öngörülen uygulamaları, kendi mali yapılarını olumsuz etkilemeksizin en ekonomik şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. iii. Enerji KİT lerinin müşteri ve gelir kayıplarına ve/veya 2007 yılı programından sapmaya yol açacak biçimde, mevcut alım garantili sözleşmeler dışındaki kamu tüzel Kişiliğini haiz olmayan elektrik üretim kaynaklarından hiçbir surette enerji satın alınmayacaktır. iv. Enerji sektöründe faaliyet gösteren KİT ler zorunlu olmadığı müddetçe taksitlendirme uygulamalarına yönelmeyeceklerdir. Gecikmelerde uygulanacak aylık faiz oranlarının belirlenmesinde tahsilat miktarını olumsuz yönde etkileyecek uygulamalardan kaçınılacaktır. v. TETAS; Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, ve İşletme Hakkı Devri şirketlerinden, ilgili anlaşmalarda belirtilen asgari elektrik alım miktarının üzerinde elektrik enerjisi satın almayacaktır. TEİAS enerji bilançosunu bu hükme uygun olarak hazırlayacaktır. vi. TETAS, kurumlar vergisinin %30 dan %20 ye düşürülmesi neticesinde Yİ, YİD ve İHD şirketlerinden satın alınan enerjiye ilişkin tarifeler konusunda Müsteşarlığımıza muhatap tarih ve sayılı yazısında belirtilen çalışmayı ivedilikle sonuçlandıracak ve Müsteşarlığımıza, Gelir İdaresi Başkanlığına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bilgi verecektir. Benzer şekilde, EÜAS da mobil santraller ve ihracat kayıtlı olarak enerji sattığı özel sektör kuruluşları ile ticari ilişkisini bu bağlamda gözden geçirecek ve konuya ilişkin değerlendirmelerini Müsteşarlığımıza yazılı olarak sunacaktır. vii. TTK mevcut pazar payının arttırılmasını teminen, halihazırda istihdam edilen ve yeni ise alınacak personelden azami verim elde edilmesini sağlayacak yeni politikalar Geliştirecek ve yeniden yapılandırma çalışmalarına hız verecektir. Kuruluş, yapılacak çalışmalara ilişkin olarak ayrıntılı bir rapor hazırlayacak ve hazırladığı raporu Mart 2007 sonuna kadar Müsteşarlığımıza iletilecektir. viii. Maden ve Enerji KİT leri, fiyat ve tarifelerini belirlerken ve/veya fiyat/tarife ayarlamalarını yaparken, ilgili düzenleyici ve denetleyici üst Kurulun uygulamaları ile gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler. Tarife ayarlama başvurularının bir örneği bilgi için Müsteşarlığımıza, DPT Müsteşarlığına ve ilgisine göre ÖİB ye eş zamanlı olarak gönderilecektir. EPDK ye iletilecek tarife değişikliği başvurularının Kuruluş Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde yapılması ve yatırım finansman programı ile uygulanmakta olan ekonomik program hedeflerine ve bu Genelge hükümlerine uygun olması esastır. ix. Maden ve Enerji KİT leri, mali yükümlülük doğuracak diğer finansman yöntemleri ve kısmi ya da tam alım garantisi ile gerçekleştirilecek her türlü yeni proje ile kamunun elektrik alım yükümlülüğünü artıracak uygulamalar (enerji Satış anlaşmalarının revizyonu ve doğal gaz Satış sözleşmelerinin tadili gibi) için Müsteşarlığımızın uygun görüşünü almak zorundadır. 10

11 x. Enerji KİT leri kendi aralarında oluşan borç ve alacak tutarlarını (anapara ve varsa faiz/gecikme zammı tutarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) belirlemek amacıyla tarihine kadar bir protokol yapacaklar ve bu protokolde söz konusu stok borç/alacak tutarlarının tamamen ödenmesi amacıyla bir ödeme planına yer vereceklerdir. Söz konusu protokolün bir örneği Müsteşarlığımıza iletilecektir. İlave olarak, anılan tarihe kadar kuruluşlar ayrıca fiyatlar, miktarlar, ödeme koşulları gibi hususların açıkça belirtildiği birer enerji Satış anlaşması imza altına alacaklar ve bir örneğini Müsteşarlığımıza göndereceklerdir. Yıl içerisinde söz konusu koşullarda değişiklik yapılması gerektiğinde değişikliği gösterir ek sözleşme imzalanacak ve bir örneği tarafımıza gönderilecektir. Bahse konu sözleşmelerin ve protokollerin Genel Yatırım ve Finansman programı ile uyumlu olması zorunlu olup, bu belgelerin onaylı birer örneği imza altına alındıkları tarihi takip eden bir hafta içerisinde Müsteşarlığımıza gönderilecektir. Maden ve enerji sektöründe faaliyet gösteren ve mal ve/veya hizmet sunumunda tamamlayıcılık ilişkisi içinde bulunan KİT ler arasında etkin bir borç-alacak yönetiminin tesis edilmesini teminen, adı geçen KİT lerin dahil olduğu enerji sistemi içinde ticari banka kredisi kullanımı talebi söz konusu olduğunda, bu talebi öncelikli olarak borcu doğuran KİT in yapması esastır. Bu husus söz konusu protokollere ayrıca yansıtılacaktır. 18) Denetim Kuruluşların 2007 yılı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi ile bu Genelgeye uyup uymadıkları azami üçer aylık dönemler itibarıyla Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla denetlenecektir. Söz konusu denetimlerde, bu Genelgede yer alan herbir maddeye uygunluk münhasıran değerlendirilecektir. Müsteşarlığımız, yapılan denetim sonucunda anılan düzenlemeleri aykırı hususlar tespit etmesi halinde, Yüksek Denetleme Kurulu ve ilgili Bakanlık nezdinde gerekli Girişimlerde bulunacaktır. 19) Diğer hususlar Genelge de yer almayan Kararname hükümlerinin uygulanması hususunda tereddüde düşülmesi durumunda, Müsteşarlığımızın yazılı görüş alınacaktır Yatırım ve Finansman Kararnamesi, bu Kararname çerçevesinde kuruluşlara gönderilen Usul ve Esaslar ile tüm Genelgeler, bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere kuruluşun tüm birimlerine duyurulacaktır. Gerektiğinde, Müsteşarlığımızca bu Genelgeye ilave olarak Genelgeler istihsal edilebilecektir. 11

12 EK 1 KARARNAME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARIN İNTERNET SİTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 1 I. KURUMSAL 1.1. Hakkımızda (Kuruluşu tanıtan kısa metin: Kuruluşun temel faaliyet konuları, merkezinin neresi olduğu, Türk ekonomisine ne tür katkılarının olduğu, iktisadi kurumlar içerisindeki konumu, pazar payı vs.) 1.2. Tarihçe (Kuruluşun kurulduğu tarihten bu yana geçirdiği evrelerin kronolojik olarak ve ilgili mevzuata atıfta bulunularak anlatıldığı metin) 1.3. Misyon-Vizyon 1.4. Performans ölçütleri 1.5. Yönetim Kurulu (Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin kısa özgeçmişleri, göreve Geliş tarihleri, görev bitiş tarihleri) 1.6. Üst Yöneticiler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Müessese ve İsletme Müdürlerinin kısa özgeçmişleri, göreve Geliş tarihleri) 1.7. Organizasyon Şeması 1.8. Merkez ve Taşra Teşkilatları (Genel Müdürlük, Müesseseler, İşletmeler hakkında özet bilgiler, bu birimlerin ürettiği mal ve hizmetler, bulunduğu yerler) 1.9. Bağlı ortaklıklar ve iştirakler (Sermayedarı olunan bağlı ortaklık ve yurtiçi/yurtdışı iştiraklerin isimleri, hisse oranları, söz konusu tüzel Kişilere ait internet sayfalarına bağlantılar) İç Mevzuat (Kuruluşa özgü Yönetmelikler, Tebliğler, Kararlar vs.) Lisanslar/imtiyazlar (Varsa sahip olunan lisans ve imtiyazlar, ilgili mevzuat ve ilgili üst kurumlar belirtilecektir) Sendikal faaliyetler (Sendikalılaşma hakkında ayrıntılı bilgi ve yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi metnine yer verilecektir) STÖ ler (Kuruluş çalışanlarınca kurulmuş dernek, vakıf gibi sivil toplum örgütleri hakkında bilgilere yer verilecektir) Uluslararası muadiller (Diğer ülkelerde benzer sektörde faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ya da kamu sermayeli şirketlerin listesi ve internet bağlantılarına yer verilecektir. OECD ülkelerinin tamamı dikkate alınacaktır). 1 Bu bilgilerin İngilizce, versiyonuna da yer verilecektir. 12

13 1.15. Üyesi olunan kuruluşlar (Üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar, üyelik koşulları ve ilgili internet bağlantılarına yer verilecektir) Uluslararası faaliyetler (Düzenli olarak katılım sağlanan uluslararası faaliyetler ve bunların içeriği belirtileceklerdir). II. İLETİŞİM İletişim bilgileri (Önemli birimlerin ve/veya yöneticilerin adres, e-posta, telefon, faks bilgileri) III. MEVZUAT Kuruluş Mevzuatı 3.2. Ana Statü/Ana Sözleşme 3.3. Kanunlar/Kanun Hükmünde Kararnameler 3.4. Yargı Kararları (Mahkeme/Üst Mahkeme Kararları) 3.5. Bakanlar Kurulu Kararları (Görev Zararı Kararnameleri dahil) 3.6. İkincil Mevzuat (Yönetmelikler, Tebliğler, Diğer İkincil Mevzuat) 3.7. Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları 3.8. İlgili AB mevzuatı IV. FAALİYETLER, ÜRÜNLER, HİZMETLER 4.1. Ürünler (Üretilen mal ve hizmetlerin ayrıntılı tanıtımı ) 4.2. Fiyatlar (Satılan mal ve hizmetlerin fiyatları) 4.3. Kalite sistemleri ve belgeleri (Kullanılmakta olan kalite sistemleri ve belgeleri) 4.4. Yatırım programı (Yürütülmekte olan yatırımlar, bu yatırımların finansmanının nasıl sağlandığı, yatırımların ne zaman sona ereceği, yatırım bütçesi), 2 Kuruluşa özgü (genel düzenlemelerden ziyade, doğrudan kuruluşu ilgilendiren) mevzuata yer verilecektir. Mevzuatın en son değişikliklerin işlendiği hali yayımlanacaktır. Değişikliklerin hangi tarihte hangi mevzuat marifetiyle yapıldığı metin içerisinde dipnot olarak ayrıca belirtilecektir. Yürürlükte olan tüm mevzuata yer verilecektir. Güncellemeler zamanında yapılacaktır. 13

14 4.5. Hizmet alımları (Ana hizmet alımı kalemleri, bunlar için vize edilmiş harcama tavanları, hizmet alımının ne zaman başladığı ne zaman biteceği, tedarikçinin kim olduğu, sonraki ihalelerin ne zaman yapılacağı vs Yeniden yapılanma (Yeniden yapılanma faaliyetleri hakkında bilgilere yer verilecektir) Bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojileri/sistemleri (Kuruluş bünyesinde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgi sistemleri, internet tabanlı sipariş/tedarik vs.) V. İNSAN KAYNAKLARI 5.1. Personel profili (Unvan ve geçici-daimi bazında personele ilişkin eğitim, yas, cinsiyet, vasıf dağılımı) 5.2. Zorunlu istihdam (İlgili yasalar uyarınca çalıştırılması zorunlu personele ilişkin istatistiklere yer verilecektir) İşe alma prosedürleri (Prosedürler her bir personel tipi için ayrı ayrı açıklanacaktır. Personel alımına ilişkin duyurular ve sınav takvimi, en geç, ilgili kurumların vize/onay sürecini takip eden bir hafta içerisinde yayımlanacaktır) 5.4. Staj programları (Üniversite öğrencilerine ve/veya mezunlarına yönelik staj programları ve bu programlara katılma koşulları ayrıntılı olarak anlatılacaktır) Çalışanların mali ve sosyal imkanları (Personelin ücret düzeyleri ve sosyal imkanları ayrıntılı olarak belirtilecektir) Eğitim imkanları (Kuruluşça sağlanan periyodik eğitim faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin raporlar yayımlanacaktır) Çalışanlara yönelik performans uygulaması (performans Geliştirme ve buna yönelik eğitim ve kariyer planlaması, ücret sistemleri, ödül ve yaptırımlara ilişkin uygulamalar). VI. İŞ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ 6.1. İş güvenliği (İs güvenliği bakımından alınan tedbirler ve uygulanmakta olan standartlar belirtilecektir) Çevre güvenliği (Çevre güvenliği bakımından alınan tedbirler ve uygulanmakta olan standartlar belirtilecektir) Üretim yapan tesislerin sera gazı emisyonlarına ilişkin raporlar VII. DUYURULAR 7.1. Yönetim Kurulu Kararları 7.2. İhale ilanları ve sonuçları 14

15 7.3. Başın açıklamaları 7.4. Kamuoyuna açıklamalar 7.5. İnsan Kaynakları (Personel alımı, stajyer çalıştırma, akademisyenlere/araştırmacılara sağlanan imkanlar vs. hakkında duyurulara yer verilecektir. Personel alımına ilişkin duyurular, en geç, ilgili kurumların vize/onay sürecini takip eden bir hafta içerisinde yayımlanacaktır) 7.6. İhaleler, gayrimenkul alım-satım ve kiralama ilanları 7.7. Düzenleme Taslakları (Kuruluşun hazırladığı, görüş belirttiği mevzuat taslakları hakkında açıklamalar) VIII. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 8.1. Yazılı bilgi sağlama (Gerçek ve tüzel Kişilerin Kuruluş veya faaliyetleri hakkında elektronik ve/veya yazılı formatta bilgi edinmesini sağlayacak alt yapının oluşturulması ve bu alt yapıya işlerlik kazandırılması) 8.2. Telefonla bilgi sağlama (Gerçek ve tüzel Kişilerin Kuruluş veya faaliyetleri hakkında telefonda bilgi edinmesini sağlayacak alt yapının oluşturulması) 8.3. Şikayetler (Mektup, faks, e-posta, telefon yolu ile) 8.4. Öneriler (Mektup, faks, e-posta, telefon yolu ile) 8.5. Müşteri memnuniyeti (Müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik anketlere ve bu anketlerin sonuçlarına yer verilecektir. Ayrıca, müşteri memnuniyet ve beklenti endeksleri oluşturulacaktır) 8.6. İnternet tabanlı işlemler (Müşterilerce on-line sipariş verilebilmesi, internet tabanlı ödeme/tahsilat yapılabilmesi, sevkiyatın on-line takip edilebilmesi gibi alt yapıların oluşturulması, bunlara işlerlik kazandırılması). IX. YAYINLAR - RAPORLAR 9.1. Kütüphane Arşivi (Kurum kütüphanesinde mevcut eserlerin adları, yazarlarının adları, yayım tarihleri, yayınevinin adı, eserin kullanıcılarca nasıl temin edilebileceği gibi bilgilere yer verilecektir) Sektörel değerlendirme raporları 9.3. Yıllık raporlar 9.4. Faaliyet raporları 9.5. Kuruluşun faaliyetlerine ilişkin bilimsel makaleler 15

16 9.6. Kuruluş personelince hazırlanmış rapor ve makaleler 9.7. Üniversitelere, danışmanlık firmalarına hazırlattırılan raporlar 9.8. AR-GE raporları 9.9. Bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojileri uygulamaları ile bunların üretim ve işletme faaliyetleri üzerindeki etkilerini analiz eden raporlar (örneğin, bilişim teknolojisinin yönetim süreçleri, idari ve mali hizmetler, Ar-Ge faaliyetleri, insan kaynakları yönetimi, pazarlama ve müşteri ilişkileri, tedarikçiler ve mali sektörle olan ilişkiler ve stok yönetimi ile diğer faaliyetlerde kullanımıyla sağlanan zaman ve parasal tasarrufunun ölçümü) ve varsa bu hususta kuruluş veya kuruluş personelince alınan ödüllere ilişkin bilgiler X. İSTATİSTİKLER Kar-Zarar Tabloları (Geçmiş yıllara ait veriler yıl sonu itibarıyla, cari yıla ait veriler ise üçer aylık dönemlerin sonları itibarıyla yayımlanacaktır) Bilanço (Geçmiş yıllara ait veriler yıl sonu itibarıyla, cari yıla ait veriler ise üçer aylık dönemlerin sonları itibarıyla yayımlanacaktır) Mali rasyolar, göstergeler (Asit-test (Çabuk) rasyosu, net işletme sermayesi, net ve brüt kar marjları, özkaynak karlılıgı, toplam aktif karlılığı, kısa vadeli borçlar/aktifler rasyosu, uzun vadeli borçlar/aktifler rasyosu, özkaynaklar/toplam aktifler rasyosu, faizleri karşılama rasyosu, alacak devir rasyosu, alacakların ortalama tahsil süresi, stok devir hızı, aktif devir hızı, EBITDA gibi mali rasyo ve göstergelerden Kuruluşun faaliyet alanına uygun olanlar yıllık bazda gösterilecektir) Personel sayıları (399 sayılı KHK nin eki I ve II sayılı cetvellere tabi personel, kapsam içi, kapsam dışı ve geçici isçi sayıları, geçmiş yıllar için yıl sonu itibariyle, cari yıl içinde ise, Ocak ayından itibaren aylık olarak yayımlanacaktır. Personele ilişkin istihdam maliyetleri ise, brüt ücret ve işverene maliyet bazında olmak kaydıyla geçmiş yıllar için yıllık bazda, cari yıl için Ocak ayından itibaren aylık bazda yayımlanacaktır. İsten ayrılan personele yapılan tazminat ödemeleri ayrıca gösterilecektir) Mal ve hizmet Satış bilgileri (fiyat ve miktar bilgileri ile emsal dünya fiyatları, resmi kaynak gösterilmek şartıyla) Mal ve hizmet alım bilgileri (fiyat ve miktar) Pazar payı (İlgili resmi istatistiklere ve kaynaklara atıfta bulunulacaktır) 3 Kuruluş tarihinden bu yana tüm veriler yıllar bazında yayımlanacaktır. Geçmiş yıllara ilişkin verilerin denetimden geçmiş olması esastır. Cari yıl verileri aylık bazda olacaktır. Tablolar, Excel ve/veya pdf formatında olacaktır. Tabloların formatı belirlenirken ilgili Genelgelerimiz ile öngörülen formattan yararlanılması gerekmektedir. Tabloların altına kim tarafından hangi tarihte hazırlandığı ve bu Kişilerin iletişim bilgisi dip not olarak yazılacaktır. 16

17 10.8. İthalat ve ihracat (Kuruluşça gerçekleştirilen ithalata ve ihracata ilişkin ana kalemler, ABD$ bazında CIF/FOB ve miktar bilgileri, aynı GTİP e sahip diğer ihracat ve ithalat meblağları içindeki pay bilgileri) İştiraklere ilişkin olarak mali yükümlülükler ve iştirak gelirleri Vergiler ve fonlar (Kuruluşça tahakkuk ettirilen ve ödenen kurumlar vergisi, gelir vergisi, ÖTV, KDV, diğer vergiler ve fonlara ilişkin yıllık veriler, cari yıla ilişkin olarak beklenen değer) Sermaye (Ödenmiş sermaye ve nominal sermayenin Gelişimi sermaye değişikliklerinin yapıldığı tarihler ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla) Bütçeye Katkı (Kuruluşça Hazine ye yapılan yıllık temettü ve hasılat payı ödemeleri, yıl sonları itibariyle temettü borç stoku), Görev Zararı (Yıl başında görev zararı alacak stoku, yıl içerisinde kuruluşça Müsteşarlığımıza bildirilen görev zararı tutarı, yıl içerisinde Hazine Kontrolörleri ve ilgili Bakanlık müfettişlerince kesinleştirilen görev zararı tutarı, yıl içerisinde Müsteşarlığımızca ödenen ya da mahsuba konu edilen görev zararı, yıl sonu itibariyle görev zararı alacak stoku - bu kalemlerin hangi kararnameler uyarınca hesaplanmış olduğu ayrı ayrı belirtilecektir) Bütçeden katkı (Genel Bütçe den kuruluşa yapılmış ilave bir katkı var ise, bu bölümde ayrıca belirtilecektir) Bütçeye katkı (Genel Bütçe ye kuruluşça yapılmış ilave bir katkı var ise, bu bölümde ayrıca belirtilecektir) Alacak ve borç stokları (Ana müşteri grupları itibariyle alacak stoku ve borç stoku sayıları ayrıntılı olarak verilecektir) Tahakkuk/tahsilat oranları (Ana müşteri gruplarına yapılan Satışlara yönelik olarak, dönem içerisinde tahakkuk eden alacaklar ve bunlardan tahsil edilen tutarlar ile bunlara ilişkin tahsilat/tahakkuk oranları ayrı ayrı gösterilecektir) Tahvil ihraçları (233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 64. maddesi uyarınca yapılmış ihraç varsa, belirtilecektir) AR-GE harcamaları (Yıllar itibariyle hangi Ar-Ge konuları için ne kadar kaynak kullanıldığı belirtilecektir) Bilimsel çalışmalar (TÜBİTAK, araştırma enstitüleri, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlarla müştereken yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi ve belgelere yer verilecektir) Gayrimenkul devri/satışları (Devredilen/satılan taşınmazların dökümü, devirlere esas kararların neler olduğu, devredilen taşınmazın hangi gerçek ve tüzel Kişiye devredildiği, defter ve devir değerlerinin neler olduğu ayrı ayrı belirtilecektir). 17

18 Gayrimenkul kira harcama ve gelirleri (Kuruluşun kiraladığı taşınmazlara ilişkin açıklamalar ve bunların kira bedelleri, kuruluşça kiraya verilmiş taşınmazlara ilişkin açıklamalar ile bunların kira bedelleri belirtilecektir) Derecelendirme notları (Uluslararası, ulusal derecelendirme-rating kuruluşlarının vermiş olduğu notlar varsa bunlar ve ilgili belgeler açıklanacaktır.) Patent ve innovasyon bilgileri 18

19 EK 2 İŞ PLANI İÇERİĞİ Yönetici Özeti Şirketin Tanımı Hukuki Yapısı İşin Tanımı ve Geçmişi Ana Statüsü Geleceğe Dönük Planlar Vizyon ve Misyon Şirketin Misyonu Şirketin Vizyonu Kurumsal Değerler ve Yaklaşım Strateji Özeti Ürün ve Hizmetlerin Tanımı Ürün ve Hizmetlerin Özeti Ürün ve Hizmetlerin Avantajları Ürün ve Hizmetlerin Özellikleri Ürün Geliştirme Faaliyetleri Sektör Analizi Sektörün Genel Durumu Sektörün Önde Gelenleri Sektörün Eğilimleri ve Büyüme Potansiyeli Hedef Pazar Pazar Yapısı ve Göstergeleri Pazar Eğilimleri ve Büyüme Potansiyeli 19

20 Pazar Büyüklükleri Pazarlama Planı Pazarlama Stratejileri Pazarlama Taktikleri Pazarda Konumlandırma Satış Planı Satış Stratejileri Satış Süreçleri Dağıtım Kanalları Rekabet Analizi Rekabetin Durumu Pazar Payı Analizleri Rakipler Rekabet Avantajları Pazara Girişteki Engeller İşletim Planı İşletmenin Yeri Ekipman Satın Alma Politikaları Üretim Politikaları Kalite Kontrol Ölçütleri İdari Prosedürler Personel ve Eğitim Organizasyon Yapısı Bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları 20

21 İnsan kaynakları/eğitim yatırımları Şirket Önerileri o Kuruluşun operasyonel anlamda en önemli sorunları, o en önemli Yönetim Ekibi Üst Yönetim Yönetim Kurulu Profesyonel Hizmet Sağlayıcılar Finansal Plan Finansal Özet (varsa)yatırım Talebine İlişkin Bilgiler Fon Kaynakları ve Kullanımı Finansal Projeksiyonlar Finansal Varsayımlar Geçmişe Ait Finansal Veriler Finansal Oranlar Ekler Ürün Numuneleri/Resimleri Yöneticilerin Özgeçmişleri Hukuki Belgeler Diğer Önemli Bilgiler 21

22 EK 3 GENELGEYE İLİSKİN SORULAR İÇİN BAŞVURULACAK KİSİLER E-POSTA ADRESLERİ ve TELEFON NUMARALARI Başvurulacak Kişi Unvan E-posta Adresi Telefon Numarası TARIM DAİRESİ A.Haydar COSKUN Sube Müdürü Özgür OLGUN Uzman ULAŞTIRMA ve SANAYİ SEKTÖRLERİ DAİRESİ Ayten AKYÜZ Sube Müdürü S.Özlem ÇABUK Sube Müdürü Sezer ALCAN Sube Müdürü Birsen ZÜMREOGLU Uzman Korhan ERDOGAN Uzman Ayse YİGİT Uzman Erkan TEK Uzman Yrd MADEN VE ENERJİ SEKTÖRÜ DAİRESİ Ömer Faruk CENK Sube Müdürü Pervin TANIR Uzman Cansel KILINÇASLAN Uzman Mehmet AKKUL Uzman M.Sertaç KELES Uzman Gökhan KAYALI Uzman Yrd Mutlu KOÇ Uzman Yrd Feyza ELMALI Uzman Yrd

2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ. 1) Açıktan atamalarda izlenecek yöntem

2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ. 1) Açıktan atamalarda izlenecek yöntem 2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ 2007 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesinin uygulanması ve takibi performansa dayalı olarak yürütülecektir.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNU 2014 YILI İÇİNDE SEÇEBİLMELERİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNU 2014 YILI İÇİNDE SEÇEBİLMELERİ Sirküler Rapor 08.11.2013/192-1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞUNU 2014 YILI İÇİNDE SEÇEBİLMELERİ ÖZET : 30.09.2013 tarihli ve 2013/ 5503 sayılı Bakanlar

Detaylı

TEBLİĞ 2015 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ 2015 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ 15 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29237 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TEBLİĞ 2015 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Kasım 2013 CUMA Sayı : 28815 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/5371 Ekli 4458

Detaylı

15 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29237 TEBLİĞ

15 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29237 TEBLİĞ 15 Ocak 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29237 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 2015 YILINA AĠT GENEL YATIRIM VE FĠNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARIN BELĠRLENMESĠNE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ TEMMUZ 2007 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2010 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA

Detaylı

15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229

15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229 15 Temmuz 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26229 YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: 2007-2009 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu bir kamu mali yönetimi

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ; Unvanı

Detaylı

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012

FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Nisan, 2012 FAALİYET RAPORU 2011 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan, 2012 1 FAALİYET RAPORU / 2011 4 5 FAALİYET RAPORU / 2011 8 BAKAN SUNUŞU Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcamacı kurum ve kuruluşların

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

TEBLİĞ 2013 2015 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

TEBLİĞ 2013 2015 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 9 Ekim 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28436 (Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Sayıştay Denetlenen kuruluşun

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TEBLİĞ 2011 2013 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

TEBLİĞ 2011 2013 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 10 Ekim 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27725 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 2011-2013 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program

Detaylı

TEBLİĞ 2011 2013 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

TEBLİĞ 2011 2013 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 10 Ekim 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27725 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 2011-2013 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere Orta Vadeli Program

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluş

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Ağustos 2008

T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü. Kamu İşletmeleri Raporu. Ağustos 2008 T.C. BAŞBAKANLIK Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü 2007 Kamu İşletmeleri Raporu Ağustos 2008 i ii 2007 Kamu İşletmeleri Raporu İrtibat Bilgileri Rapora Yönelik Görüş ve Önerilerinizi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr

Kamu İşletmeleri Raporu. www.hazine.gov.tr 1 BASKI TASARIM Kazım Karabekir Caddesi No: 95/47 06060 İskitler / ANKARA T.: 0(312)342 42 55 (pbx) F.: 0(312) 341 77 64 E.: info@7punto.com w.: www.7punto.com 2 Raporla ilgili görüş ve önerileriniz için

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı