HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 27/11/2006 tarihli ve 52300/60370 sayılı yazısı ekinde yer alan 2007 yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 27/11/2006 tarihli ve 52300/60370 sayılı yazısı ekinde yer alan 2007 yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları"

Transkript

1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 27/11/2006 tarihli ve 52300/60370 sayılı yazısı ekinde yer alan 2007 yılı Yatırım ve Finansman Programı Usul ve Esasları 2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ 2007 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesinin uygulanması ve takibi performansa dayalı olarak yürütülecektir. Müsteşarlığımızca Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ile birlikte hazırlanacak aylık performans hedefleri kuruluşlara bildirilecek ve söz konusu hedefler aylık bazda izlenerek raporlanacaktır. Bu kapsamda; a- Kuruluşlara, ilgisine göre Müsteşarlığımızca veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) 2007 yılı için Kar-Zarar ve Bilançoya ait aylık hedefler kuruluşların önerileri üzerine tespit edilerek 2006 yılı sonuna kadar gönderilecek, b- İşlerin daha etkin, esnek ve hızlı yürütülmesini teminen, 2007 yılı için; i- Geçici isçi vizeleri ii- Fazla mesai saati iii- Hizmet alım ihaleleri hususlarında, kuruluşlardan herhangi bir talep yazısına gerek olmaksızın üst limitler, Yatırım ve Finansman Kararnamesi çerçevesinde Müsteşarlığımızca veya ilgisine göre ÖİB tarafından tespit edilecek ve kuruluşlara genel bir izin yazısı ile bildirilecektir. Aylık dönemler sonunda kuruluşlar performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığını, ulaşılmadıysa gerekçelerini ve alacakları tedbirleri Müsteşarlığımıza en geç takip eden bir ay içerisinde ileteceklerdir. 1) Açıktan atamalarda izlenecek yöntem Kuruluş içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, 2006 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on (%10) u kadar nitelikli personelin açıktan veya naklen atanması konusunda kuruluş yönetim kurulları yetkili olacaktır. Bu kapsamda istihdam edilecek personelde kuruluşun faaliyet konusu mal ve hizmetlerin üretildiği birimlerde doğrudan çalışması veya teknik nitelikleri haiz olması şartları aranır. Birinci paragraf çerçevesindeki personel alımları, yürürlükteki ilgili sınav yönetmelikleri (Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İsçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İsçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İsçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği gibi) uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı nca 1

2 yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, söz konusu yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Ana kuruluştan bağlı ortaklıklarına veya bağlı ortaklıklardan ana kuruluşa personel nakilleri %10 sınırlaması dışında tutulacak ve Kuruluşlar bu tür personel hareketlerini ilgili tablolarda kurum içi nakil olarak göstereceklerdir. Bu tür personel geçişlerinde Müsteşarlığımızdan izin alınmaksızın Kuruluş Yönetim Kurulları yetkili olacaktır. Özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden kuruluşun mevcut personel sayısının yüzde iki (%2) sine kadar olan kısmı istihdam edilebilecektir. Bu kapsamda istihdam edilen personel yukarıda belirlenen yüzde on (%10) luk limit kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bu çerçevede istihdam edilecek personelde de kuruluşun faaliyet konusu mal ve hizmetlerin üretildiği birimlerde doğrudan çalışması veya teknik nitelikleri haiz olması şartları aranacaktır. Kuruluşlar bu paragraf ve bu maddenin birinci paragrafı uyarınca yapılacak açıktan atamalar hakkında Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bilgi vereceklerdir. Kuruluşlarda emekli personel istihdamı yapılmamasına gayret gösterilecektir. Emekli personel istihdam edilmesi durumunda ise tarih ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 30 uncu maddesi çerçevesinde hareket edilecektir. Kuruluşlar istihdam ettikleri emekli personele ait bilgileri (sayısı, statüleri, görevleri, çalışma süresi gibi) 2007 Ocak ayı sonuna kadar Müsteşarlığımıza iletmek ve denetimler esnasında Hazine Kontrolörlerine bildirmek zorundadırlar. Yeni üretim tesisi, ünite, santral ve/veya hizmet birimlerinin deneme üretimi ve/veya ticari olarak işletmeye geçmesi veya kuruluşun ana statüsünde belirtilen esas faaliyet alanının/alanlarının genişlemesi halinde oluşacak personel istihdamı talepleri Müsteşarlığımıza ayrıca bildirilecek ve tarafımızca değerlendirilecektir. Kuruluşlar, yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde Müsteşarlığımıza yapacakları personel istihdamı taleplerinin gerekçesine, istihdamın yapılmasını öngördükleri üretim/hizmet birimlerindeki uluslararası personel standartlarına ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgeleri eklemekle yükümlüdürler. Müsteşarlığımızca uygun görülen talepler, Devlet Personel Başkanlığınca unvan değişikliği yapılmaksızın sonuçlandırılacaktır. 2) Yasal nedenlerden kaynaklanan atamalar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun ilgili hükümleri gereğince Kuruma karsı mecburi hizmet ile yükümlü bulunanlar, esinin kamu görevlisi olması kaydıyla es durumu nedeniyle yapılan nakiller, askerden dönen personel, mahkeme kararları nedeniyle göreve başlatılması gereken personel, profesyonel sendikacı olarak görev yapan ancak kuruluşuna geri dönen personel ile kuruluşu tarafından yurtdışına eğitime gönderilen ve geri dönen personel %10 sınırlamasının dışında olup, herhangi bir izne tabi olmaksızın kuruluşlarca, bos kadro/pozisyon dahilinde göreve başlatılabilecektir. Bu kapsamda yapılan işlemlerle ilgili olarak Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bilgi verilecektir. Toplu is sözleşmesi ve özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel de (özürlü, şehit ailesi ve eski hükümlüler ile en az son iki yıldır çalışıyor olmak kaydıyla 2

3 Elektrik Üretim Anonim Şirketi nden Türkiye Elektrik İletim A.S. ye devredilen salt sahalarında görevli personel gibi) %10 sınırlamasının dışında olup, kuruluşlar, ilgili mevzuatta belirlenen asgari personel sayısı sınırı asmayacaklardır. Kuruluşlarda asgari sınırın üzerinde, yasal nedenlerden dolayı istihdam edilen personel bulunması halinde, kuruluşlar ilave zorunlu istihdam için başvuru yapmayacaktır. Özürlü personel çalıştırılmasında, kuruluşun isçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik tanınacaktır. Özel kanunlar gereği çalıştırılması zorunlu olan personel ile ilgili olarak yıl içinde kontenjan açığı dogması durumunda, kuruluş yönetim kurulları ilave bir izne gerek duymaksızın gerekli atamaları yapabilecektir yılı ve öncesinde Genel Yatırım ve Finansman Kararnameleri kapsamında gerekli yasal işlemleri başlatıldığı halde sonuçlandırılamayan personel atama izinleri 2007 yılında kullanılabilecektir. 3) Geçici isçi Müsteşarlığımız ve ÖİB 2007 yılı geçici isçi ve/veya adam/ay sayısını 2006 yılı içerisinde kanuni nedenler dolayısıyla verilen izinleri de dikkate alarak, üst limit olacak şekilde tespit ederek 2006 yılı sonuna kadar kuruluşa bildirecektir. Kuruluşlar bu kapsamda aldıkları genel izin yazısı ile herhangi bir ek talep yazısı yazmaksızın, Devlet Personel Başkanlığı nezdinde Girişimlerde bulunacaktır. Kuruluşlar, verilen izinleri, yıl içerisinde rasyonel bir şekilde ve toplu is sözleşmesini ve ilgili mevzuatı dikkate alarak kullanacaklardır. Toplu is sözleşmesi veya ilgi düzenlemeleri gerekçe göstererek dahi olsa ilave talepte bulunmayacaklardır. 4) Fazla mesai Kuruluşun ilgisine göre Müsteşarlığımız veya ÖİB, 2007 yılı için kuruluşun azami ne kadar fazla mesai kullanacağını tespit ederek 2006 yılı sonuna kadar Kuruluşa bildirecektir. Kuruluşlar belirlenecek üst limitler içerisinde kalmak kaydıyla fazla mesai kullanabileceklerdir. Ancak, verilen fazla mesai izinleri dışında, kampanya esasına göre çalışan fabrikalarda, kampanya döneminde oluşabilecek arızayı gidermek için (Kişi başına ayda 90 saati ve 10 Kişiyi geçmemek şartıyla) fazla mesai yaptırılması hususunda fabrika müdürüne yönetim kurulu tarafından yetki verilebilecektir. Kuruluşların verilen üst limitlerin üzerinde bir talebi olması halinde, fazla mesai talebi, gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığımıza veya ilgisine göre ÖİB ye sunulacaktır. Kuruluşlar, kendilerine bildirilen fazla mesai saatleri dışında, 2006 yılında ulusal bayram ve genel tatillerde fiilen kullandırdıkları fazla çalışma saatlerine paralel olarak 2007 yılında da ulusal bayram ve genel tatil günü sayısına uygun olarak fazla çalımsa yaptırabileceklerdir yılında fiilen kullanılan fazla mesai saati ile birlikte ulusal bayram ve genel tatil günlerinde uygulanan fazla çalışma süreleri 2007 yılı Şubat ayı sonuna kadar Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bildirilecektir. 3

4 5) Pozisyonların iptali Maaş ve ücret ödemeleri ÖİB tarafından karşılanan kuruluşlarda, 2006 yılı içinde emeklilik veya iş akdi feshi nedeniyle ayrılan isçilerin pozisyonları ile tarihi itibariyle mevcut bos isçi pozisyonlarının tamamı yasal nedenlerle yapacakları atamalar için kontenjan ayrıldıktan sonra yönetim kurulu kararı ile iptal edilecektir. Kuruluşlar iptal ettikleri pozisyon sayısını 2007 yılı Ağustos ayı sonuna kadar Müsteşarlığımıza ve ÖİB ye bildireceklerdir. 6) Yetki İstihdama ilişkin tüm konularda (kuruluş dışı geçici görevlendirmeler dahil), Kararnamede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca kuruluş yönetim kurulları yetkili olacaktır ve bu konuda yetki devri yapılmayacaktır. Kuruluşlar, daha önce devredilen yetkilerin iptali de dahil olmak üzere, bu konu ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de belirtilen yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu konuda Kararnameyi kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemeyecektir. 7) İhale yolu ile hizmet alımına ilişkin esaslar Kamu ihale mevzuatında tanımı yapılan hizmetler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde, 2007 yılında ihale yoluyla temin edilebilecektir. Kanunun uygulamasında karşılaşılan sorunlar için Kamu İhale Kurumuna başvurulacaktır. Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Müsteşarlığımız yetkilidir. Kararname kapsamındaki kuruluşlar, herhangi bir izin yazısına ihtiyaç duymaksızın Kararnamede belirlenen sınırlamaları dikkate alarak dönemi için hizmet alım ihalesine çıkabilirler döneminde yapılması planlanan ihale yoluyla hizmet alımlarının toplam tutarı en fazla bir önceki yıl için Müsteşarlığımızca veya ÖİB tarafından uygun görüş bildirilen toplam tutarın hedeflenen ortalama ÜFE (2007 için %8, 2008 için %3,6 ve 2009 için %3,8) ile artırılması suretiyle bulunan tutar kadar olabilecektir. Ancak, kuruluşlar, döneminde yapacakları hizmet alım toplam tutarını asmayacak şekilde ihtiyaçları doğrultusunda dönemi için belirlenen azami toplam tutarın hizmet alımı kategorileri arasındaki dağılımını belirleyebilirler. Maliyet unsurlarındaki (asgari ücret, SSK primi ve akaryakıt fiyatları) artış oranının yıllık ortalama ÜFE değişim oranının üzerinde olması nedeniyle hizmet alımı maliyetlerinde artış olması halinde asan kısım toplam tutara eklenebilecektir. Bu çerçevede, hesaplamalar su seklide yapılacaktır yılı toplam hizmet alım tavanı = 2006 yılı için uygun görülen izin tutarı x 1, yılı toplam hizmet alım tavanı = 2007 yılı toplam hizmet alım tavanı x 1, yılı toplam hizmet alım tavanı = 2008 yılı toplam hizmet alım tavanı x 1, yılı içinde kullanılmak üzere bir kereye mahsus verilen ilave hizmet alımı izinleri, aynı kuruluşun 2007 yılı için hizmet alım izni limitleri belirlenirken dikkate alınmayacaktır. İlave ve ilk defa yapılacak hizmet alımları için kuruluş, ayrıntılı ve gerekçeli bir raporla başvuracak, ihaleler; kuruluşun diğer birimlerinde veya diğer kuruluşlarda yapılmakta olan benzer ihalelere ilişkin bedeller emsal alınarak değerlendirildikten sonra, uygun görüldüğü takdirde yapılabilecektir. Olağanüstü koşullardan (yangın, deprem, sel, heyelan 4

5 gibi) kaynaklanan hizmet alımlarında ise Müsteşarlığımız ve ilgisine göre ÖİB ye bilgi verilmesi yeterli olacaktır. Kuruluşlar ihale yoluyla yaptırdıkları tüm hizmet alımlarının listesini, 2006 yılı toplam maliyet gerçekleşmeleri, yasal nedenlerle oluşan maliyet artışlarını ve 2007 yılı tahmini yıllık maliyetlerini işlemlerin tamamlanmasını müteakip ilgisine göre Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bildirmek zorundadırlar. 8) Bütçe revizesi Kuruluşlar, 2007 yılı bütçelerini yıl içinde revize etmeleri gerektiğinde, değişiklik taleplerini gerekçeleriyle birlikte Müsteşarlığımıza, DPT Müsteşarlığı na ve ilgisine göre ÖİB ye bildirecekler ve uygun görüş alacaklardır. Bütçe revize talebi anılan kurumlarca kabul edildiği takdirde işleme konulacaktır yılı yatırım ve finansman programında Müsteşarlığımız ve DPT veya ilgisine göre ÖİB tarafından değişiklik yapılması durumunda, kuruluşlar bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde gerekli düzeltmeleri yapmakla yükümlüdürler. 9) Bankalardan ticari kredi kullanımı Kuruluşlar, finansman ihtiyacının dogması durumunda öncelikle hasılat artırıcı ve maliyet azaltıcı tedbirlere başvuracaklardır. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, yatırım ve finansman programı çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari kredi kullanılabilecektir veya diğer finansman yöntemlerine başvurulabilecektir. Bu tür işlemlerin tüm sorumluluğu kuruluş Yönetim Kurullarına aittir. Ancak, bir seferde 30 Milyon YTL ve üzerindeki tutarlarda ticari kredi temini için bankalara başvurmadan 15 gün önce kullanılacak kredinin gerekliliği ve şartları ile birlikte aşağıdaki bilgi ve belgelerle Müsteşarlığımıza başvuracaklardır: Alacakların tahsili hususunda gerekli çalışmaların yapıldığına dair bilgi ve belgeler (başta haciz uygulaması olmak üzere vadesi geçmiş alacaklarına ilişkin başlattığı ve/veya yürüttüğü yasal işlemleri gösteren bilgi ve belgeler ile alacaklı olduğu kuruluşların borçlarını ödeyemeyeceklerini gösterir bilgi ve belgeler) Finansman darboğazının çözülmesini teminen fiyat ayarlamasının yapılamama nedenleri Kredi kullanımından önceki altı ayda ve kredi kullanımından itibaren altı aylık nakit hareketleri tablosu Kullanılması planlanan kredi tutarı, geri ödeme planı, başvurulması düşünülen bankalar ve söz konusu bankaların cari ticari kredi faiz oranları, Yukarıda belirtilen koşulların yerine getirilmesini müteakiben kuruluşlar kredi temin edebileceklerdir. Krediye ilişkin bilgiler (banka adı, kredinin vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları, varsa cezai hükümleri, başvuru tarihi itibariyle kullanmakta olduğu toplam ticari kredi tutarı gibi) kullanım tarihini takip eden bir hafta içerisinde Müsteşarlığımıza yazılı olarak bildirilecektir. 5

6 Söz konusu bilgi ve belgelerin, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Müsteşarlığımıza verilmemesi durumunda, talep yazısı iade edilecektir. Ayrıca, diğer kredi ve finansman yöntemlerine ilişkin aşağıdaki hususlara da dikkat edilecektir: a- Yurtiçi bankalardan YTL kredisi Kuruluşlar, yukarıda ifade edilen limitin altındaki tutarlarda yurtiçi ticari bankalardan YTL kredisi kullanırken, söz konusu kredinin kendilerine bildirilen yatırım ve finansman programı ile uyumlu olmasına dikkat edeceklerdir. Bu tür kredi kullanımından on beş gün önce ve kullanımdan itibaren bir hafta içinde, söz konusu kredi hakkında Müsteşarlığımıza bilgi verilecektir. b- Yurtiçi bankalardan döviz kredisi Kuruluşlar, yurtiçi ticari bankalardan döviz kredisi kullanırken Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile diğer mevzuat çerçevesinde işlem yapacaklardır. c- Yurtdışı bankalardan ticari kredi Kuruluşlar, yurtdışı ticari bankalardan kredi kullanırken 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapacaklardır. d- Diğer finansman yöntemleri Kuruluşların ticari banka kredisi dışındaki finansman yöntemlerini (yap-işlet, yapişlet-devret, leasing vb ) hayata geçirmeleri Müsteşarlığımızın uygun görüşüne bağlıdır. Bu tür finansman yöntemlerinin yatırım ve finansman programında öngörülmüş olması gerekmektedir. Kuruluşlar adresinde yer alan T102-Ticari Banka Kredisi tablosunu her ayın sonunda doldurarak internet üzerinden Müsteşarlığımıza göndereceklerdir. Kredi temini veya diğer finansman yöntemleri ile ilgili olarak tereddüt hasıl olduğu durumlarda, kuruluşlar Müsteşarlığımız Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğüne başvuracaklardır. e- Başel II Başel-II kuralları gereği bankalar veya derecelendirme kuruluşları tarafından belirlenecek derecelendirme notunun tespiti çalışmalarında; kredi, piyasa ve operasyonel risk ağırlıkları ve kurumsal yönetim ilkeleri uygulamaları değerlendirmelerde esas alınacak göstergeler olacaktır. Kamu iktisadi teşebbüsleri BAŞEL-II kapsamında yapılan çalışmaları izlemek ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Gerekli görüldüğü takdirde, bu kapsamda yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler Müsteşarlığımızca kuruluşlara bildirilecektir. 6

7 10) Temettü ödemesi Kuruluşlar 2006 yılı bilançosunun kesinleşmesinden sonra 2 hafta içerisinde tahakkuk eden temettülerinin 2007 yılı içerisinde ödenmesine ilişkin planı ilgisine göre Müsteşarlığımıza ve ilgisine göre ÖİB ye bildirecek, ilgili kurumca bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ödeme planı doğrultusunda ödemelerini yapacaklardır. Kuruluşlar, 2004 yılı karından temettü tahakkuku yapılmasını belirleyen 14/03/2005 tarih ve sayılı Genelgedeki hususlara 2006 yılı karından temettü dağıtımı yaparken de uyacaklardır. 11) İş planları Kuruluşlar yılları arasını kapsayacak şekilde 5 yıllık iş planlarını EK-2 de belirlenen içerik kapsamında hazırlayarak Müsteşarlığımız ile DPT Müsteşarlığına ve ilgisine göre ÖİB ye tarihine kadar göndereceklerdir. Söz konusu is planlarında, Avrupa Birliğine üyelik kapsamında yapılan çalışmalar, AR-GE projeleri, kalkınma planı ve orta vadeli program gibi ulusal stratejiler de göz önünde bulundurulacaktır. 12) Kurumsal yönetişimin Geliştirilmesi Kuruluşlar, bilgi işlem altyapılarının tamamlanması, internet bağlantısının sağlanması ve internet sitesinin oluşturulması yönünde her türlü önlemi alacaklardır. İlgili mevzuat uyarınca şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen, hazırlanacak internet sayfalarında, ticari sır kapsamına girmeyecek şekilde, Ek 1 de yer alan hususlara yer verilecektir. Söz konusu internet sayfaları tarihine kadar tamamlanarak hizmete sokulacaktır. 13) Gayrimenkul değer tespiti Kuruluşlar iller ve gayrimenkul bazında, gayrimenkullerin kullanım durumu (aktif olarak kullanılıp kullanılmadığı, kiraya verilmiş olup olmadığı gibi), imar durumu ve piyasa değerlerini tarihine kadar tespit ederek/ettirerek, bu hususta hazırlanacak nihai raporları Müsteşarlığımıza göndereceklerdir. Gönderilecek bilgilerin içeriği bilahare adresinde yayımlanacaktır. 14) Bilgilerin doğruluğu Bilgiler eksiksiz, doğru ve tutarlı bir şekilde düzenlenecektir. Örneğin personel hareketleri tablosunda bir yıla ilişkin dönem sonu rakamı takip eden yılın dönem başı rakamına eşit olmalıdır. Doldurulacak tablolarda, açıklamalar bölümünde yer alan hususlara dikkat edilmelidir. Kuruluşlar istenen bilgi ve belgeleri talep edilen süre içinde Müsteşarlığımıza intikal ettireceklerdir. Kuruluşlar Müsteşarlığımıza ilettikleri yazılarda, ilgi yazıların tarih, sayı ve birim kodlarını ayrıntılı olarak belirtecekler ve yazıların ilgili birimlerden çıkış tarihi ile Müsteşarlığımız Genel Evrak Birimi ne Giriş tarihi arasındaki süre farkını mümkün olduğunca asgariye indireceklerdir. 7

8 15) KİT bilgi izleme projesi Kuruluşlar Müsteşarlığımızca kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak adresinden Giriş yaparak, istenilen tabloları dolduracak ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat itibariyle ziyaret ederek son Gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olacaklardır. Gönderilen tablolarda yüksek meblağ tutan diğer başlıkları veya önceki dönem verilerine oranla büyük ölçekli değişimler olduğu takdirde söz konusu tutarları oluşturan kalemlerin veya değişimlerin detaylı bir biçimde açıklanması gerekmektedir. Böyle bir açıklamayı içermeyen tablolar eksik ve yetersiz olarak kabul edilecek ve kuruluş tarafından tablo veya bilgi Müsteşarlığımıza iletilmemiş sayılacaktır. Bu paralelde, 2007 yılında Performans Kriterleri Tablosunda yer alan Borç Alacak ve Finansman bölümlerinde YTL ve üzeri aylık değişimler ve anılan değişimlerin sebepleri tablonun ilgili kısmında detaylı olarak açıklanacaktır. T050 Numaralı Performans Kriterleri Tablosu ile T101 Numaralı Stok Borç Alacak Tablosunun uyumlu olmasına dikkat edilecektir yılında izinler kuruluşların talep yazıları gelmeden Müsteşarlığımız veya ilgisine göre ÖİB tarafından genel bir ön izin yazı ile kuruluşlara bildirileceğinden, kuruluşların izin için herhangi bir tablo doldurması gerekmemektedir. Ancak, verilen izinlerin doğru kullanılıp kullanılmadığının takibi amacıyla periyodik tablolar istenilecek olup, bu tablolar internet üzerinden doldurulacaktır. Kırtasiye ve zaman tasarrufu sağlamak için, kuruluşlar, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu internet adresi üzerinden doldurdukları tablolar için ilave bir resmi yazı yazmayacaklardır. Kuruluşların internet üzerinden gönderdikleri tabloların en az Daire Başkanı seviyesinde uygun görülmesi gerektiğinden ve kullanıcı adı ve şifrelerinin kuruluşlara bildirilmesinden dolayı, internet üzerinden gönderilen tablolar resmi evrak muamelesi görecek ve dönemsel olarak Hazine Kontrolörlerince kuruluşun kayıtları ile tutarlı olup olmadığı denetlenecektir. 16) Genel tasarruf tedbirleri a- Kuruluşlar, varlıkların Satış, devir ve kiralanma yoluyla değerlendirilmesi hususunda ticari kurallar çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdürler. Kuruluşlar, 2006 yılında mülkiyetlerinde olup diğer kurum ve kuruluşlarca kullanılan araç sayısını ve bu araçların yıllık maliyetini (şoför, yakıt, amortisman vb.) tarihine kadar Müsteşarlığımıza bildirmekle yükümlüdürler. b- Yürütülmekte olan ekonomik program çerçevesinde, Müsteşarlığımız tarafından belirlenerek Kararname kapsamındaki kuruluşlara tebliğ edilen/edilecek tasarruf tedbirleri (Genel Yatırım ve Finansman Programı nın varsayımlarına ek olarak yıl içinde alınması gerekenler de dahil) ilgili kuruluşlar tarafından uygulanacak ve bunlara ilişkin sonuçlar ilgili Bakanlık, Müsteşarlığımız ve DPT Müsteşarlığı na bildirilecektir. 8

9 c- Kuruluşlar, tarih ve 7/2156 sayılı BKK hükümleri çerçevesinde Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde sahip olduğu hurdaları elden çıkaracak, ilk madde ve malzeme alımlarında ve üretimde rasyonel bir planlama yaparak stok miktarlarını 2007 yılı programına uygun seviyede tutacaktır. d sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşları ile KİT ler tarafından üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir Kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacağı belirtilerek, bu mal ve hizmetlerden indirimli veya ücretsiz yararlanacak Kişi veya kurumları tespit etmeye aynı maddenin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Kuruluşlar, söz konusu Kanun hükümlerini uygulama hususunda gerekli özeni göstereceklerdir. e- Hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlarda (TCDD ve TDİ gibi) bilet Satış ve rezervasyonlarında işletmecilik gereği yapılması gerekenler hariç ticarî amaçlı olmayan kontenjan uygulamasına gidilmeyecektir. f- KİT lerin ve bağlı ortaklıklarının kamu tüzel Kişiliğini haiz olmayan müşterilerinden vadesi geçmiş alacakları hiçbir suretle faizsiz olarak taksitlendirilmeyecektir. Aksi yönde bir uygulama 4736 sayılı Kanun un 1 inci maddesine aykırılık teşkil edecektir. 17) Kuruluşlara özel tasarruf tedbirleri A- Tarım Sektörü Toprak Mahsulleri Ofisi nin buğday alım miktarı tonu asmayacak ve kuruluş (dahilde işleme rejimi ve ihracat hariç) asgari ton buğday satışı yapacaktır. Türkiye Seker Fabrikaları A.S. azami 7,290,000 ton seker pancarı alımı yapacaktır. B- Maden ve Enerji Sektörleri Maden ve Enerji KİT leri (TEDAS, TETAS, EÜAS, TKİ, TTK, BOTAS ve TEİAS) ve bağlı ortaklıkları, sattıkları mal veya hizmetin fiyatını veya tarifesini gerçek maliyetler üzerinden belirleyecektir. Satış fiyatları ortalama maliyetin altında tutulmayacaktır. Bu çerçevede, ithalat yoluyla mal alan kuruluşlar, Satış yaptıkları müşteri gruplarından hiçbirine ortalama alım maliyetinin altında fiyat uygulamayacak ve Satış fiyatlarını alım maliyetini eş anlı yansıtacak şekilde belirleyeceklerdir. Elektrik üretim planlamasında paçal ortalamada en düşük maliyet ilkesi esas alınacaktır. Enerji sektöründe faaliyet gösteren KİT ler ve bağlı ortaklıklarının; tarih ve 2004/3 sayılı YPK Kararı ile kabul edilen Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi ile uygulanmakta olan ekonomik program çerçevesinde belirlenmiş olan hedeflere zamanında ulaşabilmelerini teminen, 2007 yılı faaliyetlerinde aşağıdaki hususlara riayet edilecektir. i. TEDAŞ ın yeniden yapılandırılmasıyla oluşturulan 20 adet dağıtım şirketi, 2007 Yılı Yatırım ve Finansman Programında belirlenen kayıp-kaçak oranlarına ulaşabilmek, Fiyat 9

10 Eşitleme Mekanizması ile öngörülen fiyatlandırma kurgusunun sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamak ve mevcut tahsilat oranlarını artırmak için gerekli tedbirleri alacaktır. ii. Kuruluşlar Geçiş Dönemi Sözleşmeleri ile öngörülen uygulamaları, kendi mali yapılarını olumsuz etkilemeksizin en ekonomik şekilde gerçekleştirmekle yükümlüdürler. iii. Enerji KİT lerinin müşteri ve gelir kayıplarına ve/veya 2007 yılı programından sapmaya yol açacak biçimde, mevcut alım garantili sözleşmeler dışındaki kamu tüzel Kişiliğini haiz olmayan elektrik üretim kaynaklarından hiçbir surette enerji satın alınmayacaktır. iv. Enerji sektöründe faaliyet gösteren KİT ler zorunlu olmadığı müddetçe taksitlendirme uygulamalarına yönelmeyeceklerdir. Gecikmelerde uygulanacak aylık faiz oranlarının belirlenmesinde tahsilat miktarını olumsuz yönde etkileyecek uygulamalardan kaçınılacaktır. v. TETAS; Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet, ve İşletme Hakkı Devri şirketlerinden, ilgili anlaşmalarda belirtilen asgari elektrik alım miktarının üzerinde elektrik enerjisi satın almayacaktır. TEİAS enerji bilançosunu bu hükme uygun olarak hazırlayacaktır. vi. TETAS, kurumlar vergisinin %30 dan %20 ye düşürülmesi neticesinde Yİ, YİD ve İHD şirketlerinden satın alınan enerjiye ilişkin tarifeler konusunda Müsteşarlığımıza muhatap tarih ve sayılı yazısında belirtilen çalışmayı ivedilikle sonuçlandıracak ve Müsteşarlığımıza, Gelir İdaresi Başkanlığına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bilgi verecektir. Benzer şekilde, EÜAS da mobil santraller ve ihracat kayıtlı olarak enerji sattığı özel sektör kuruluşları ile ticari ilişkisini bu bağlamda gözden geçirecek ve konuya ilişkin değerlendirmelerini Müsteşarlığımıza yazılı olarak sunacaktır. vii. TTK mevcut pazar payının arttırılmasını teminen, halihazırda istihdam edilen ve yeni ise alınacak personelden azami verim elde edilmesini sağlayacak yeni politikalar Geliştirecek ve yeniden yapılandırma çalışmalarına hız verecektir. Kuruluş, yapılacak çalışmalara ilişkin olarak ayrıntılı bir rapor hazırlayacak ve hazırladığı raporu Mart 2007 sonuna kadar Müsteşarlığımıza iletilecektir. viii. Maden ve Enerji KİT leri, fiyat ve tarifelerini belirlerken ve/veya fiyat/tarife ayarlamalarını yaparken, ilgili düzenleyici ve denetleyici üst Kurulun uygulamaları ile gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler. Tarife ayarlama başvurularının bir örneği bilgi için Müsteşarlığımıza, DPT Müsteşarlığına ve ilgisine göre ÖİB ye eş zamanlı olarak gönderilecektir. EPDK ye iletilecek tarife değişikliği başvurularının Kuruluş Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde yapılması ve yatırım finansman programı ile uygulanmakta olan ekonomik program hedeflerine ve bu Genelge hükümlerine uygun olması esastır. ix. Maden ve Enerji KİT leri, mali yükümlülük doğuracak diğer finansman yöntemleri ve kısmi ya da tam alım garantisi ile gerçekleştirilecek her türlü yeni proje ile kamunun elektrik alım yükümlülüğünü artıracak uygulamalar (enerji Satış anlaşmalarının revizyonu ve doğal gaz Satış sözleşmelerinin tadili gibi) için Müsteşarlığımızın uygun görüşünü almak zorundadır. 10

11 x. Enerji KİT leri kendi aralarında oluşan borç ve alacak tutarlarını (anapara ve varsa faiz/gecikme zammı tutarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) belirlemek amacıyla tarihine kadar bir protokol yapacaklar ve bu protokolde söz konusu stok borç/alacak tutarlarının tamamen ödenmesi amacıyla bir ödeme planına yer vereceklerdir. Söz konusu protokolün bir örneği Müsteşarlığımıza iletilecektir. İlave olarak, anılan tarihe kadar kuruluşlar ayrıca fiyatlar, miktarlar, ödeme koşulları gibi hususların açıkça belirtildiği birer enerji Satış anlaşması imza altına alacaklar ve bir örneğini Müsteşarlığımıza göndereceklerdir. Yıl içerisinde söz konusu koşullarda değişiklik yapılması gerektiğinde değişikliği gösterir ek sözleşme imzalanacak ve bir örneği tarafımıza gönderilecektir. Bahse konu sözleşmelerin ve protokollerin Genel Yatırım ve Finansman programı ile uyumlu olması zorunlu olup, bu belgelerin onaylı birer örneği imza altına alındıkları tarihi takip eden bir hafta içerisinde Müsteşarlığımıza gönderilecektir. Maden ve enerji sektöründe faaliyet gösteren ve mal ve/veya hizmet sunumunda tamamlayıcılık ilişkisi içinde bulunan KİT ler arasında etkin bir borç-alacak yönetiminin tesis edilmesini teminen, adı geçen KİT lerin dahil olduğu enerji sistemi içinde ticari banka kredisi kullanımı talebi söz konusu olduğunda, bu talebi öncelikli olarak borcu doğuran KİT in yapması esastır. Bu husus söz konusu protokollere ayrıca yansıtılacaktır. 18) Denetim Kuruluşların 2007 yılı Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi ile bu Genelgeye uyup uymadıkları azami üçer aylık dönemler itibarıyla Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla denetlenecektir. Söz konusu denetimlerde, bu Genelgede yer alan herbir maddeye uygunluk münhasıran değerlendirilecektir. Müsteşarlığımız, yapılan denetim sonucunda anılan düzenlemeleri aykırı hususlar tespit etmesi halinde, Yüksek Denetleme Kurulu ve ilgili Bakanlık nezdinde gerekli Girişimlerde bulunacaktır. 19) Diğer hususlar Genelge de yer almayan Kararname hükümlerinin uygulanması hususunda tereddüde düşülmesi durumunda, Müsteşarlığımızın yazılı görüş alınacaktır Yatırım ve Finansman Kararnamesi, bu Kararname çerçevesinde kuruluşlara gönderilen Usul ve Esaslar ile tüm Genelgeler, bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere kuruluşun tüm birimlerine duyurulacaktır. Gerektiğinde, Müsteşarlığımızca bu Genelgeye ilave olarak Genelgeler istihsal edilebilecektir. 11

12 EK 1 KARARNAME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLARIN İNTERNET SİTELERİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER 1 I. KURUMSAL 1.1. Hakkımızda (Kuruluşu tanıtan kısa metin: Kuruluşun temel faaliyet konuları, merkezinin neresi olduğu, Türk ekonomisine ne tür katkılarının olduğu, iktisadi kurumlar içerisindeki konumu, pazar payı vs.) 1.2. Tarihçe (Kuruluşun kurulduğu tarihten bu yana geçirdiği evrelerin kronolojik olarak ve ilgili mevzuata atıfta bulunularak anlatıldığı metin) 1.3. Misyon-Vizyon 1.4. Performans ölçütleri 1.5. Yönetim Kurulu (Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin kısa özgeçmişleri, göreve Geliş tarihleri, görev bitiş tarihleri) 1.6. Üst Yöneticiler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları, Müessese ve İsletme Müdürlerinin kısa özgeçmişleri, göreve Geliş tarihleri) 1.7. Organizasyon Şeması 1.8. Merkez ve Taşra Teşkilatları (Genel Müdürlük, Müesseseler, İşletmeler hakkında özet bilgiler, bu birimlerin ürettiği mal ve hizmetler, bulunduğu yerler) 1.9. Bağlı ortaklıklar ve iştirakler (Sermayedarı olunan bağlı ortaklık ve yurtiçi/yurtdışı iştiraklerin isimleri, hisse oranları, söz konusu tüzel Kişilere ait internet sayfalarına bağlantılar) İç Mevzuat (Kuruluşa özgü Yönetmelikler, Tebliğler, Kararlar vs.) Lisanslar/imtiyazlar (Varsa sahip olunan lisans ve imtiyazlar, ilgili mevzuat ve ilgili üst kurumlar belirtilecektir) Sendikal faaliyetler (Sendikalılaşma hakkında ayrıntılı bilgi ve yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi metnine yer verilecektir) STÖ ler (Kuruluş çalışanlarınca kurulmuş dernek, vakıf gibi sivil toplum örgütleri hakkında bilgilere yer verilecektir) Uluslararası muadiller (Diğer ülkelerde benzer sektörde faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ya da kamu sermayeli şirketlerin listesi ve internet bağlantılarına yer verilecektir. OECD ülkelerinin tamamı dikkate alınacaktır). 1 Bu bilgilerin İngilizce, versiyonuna da yer verilecektir. 12

13 1.15. Üyesi olunan kuruluşlar (Üyesi olunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar, üyelik koşulları ve ilgili internet bağlantılarına yer verilecektir) Uluslararası faaliyetler (Düzenli olarak katılım sağlanan uluslararası faaliyetler ve bunların içeriği belirtileceklerdir). II. İLETİŞİM İletişim bilgileri (Önemli birimlerin ve/veya yöneticilerin adres, e-posta, telefon, faks bilgileri) III. MEVZUAT Kuruluş Mevzuatı 3.2. Ana Statü/Ana Sözleşme 3.3. Kanunlar/Kanun Hükmünde Kararnameler 3.4. Yargı Kararları (Mahkeme/Üst Mahkeme Kararları) 3.5. Bakanlar Kurulu Kararları (Görev Zararı Kararnameleri dahil) 3.6. İkincil Mevzuat (Yönetmelikler, Tebliğler, Diğer İkincil Mevzuat) 3.7. Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları 3.8. İlgili AB mevzuatı IV. FAALİYETLER, ÜRÜNLER, HİZMETLER 4.1. Ürünler (Üretilen mal ve hizmetlerin ayrıntılı tanıtımı ) 4.2. Fiyatlar (Satılan mal ve hizmetlerin fiyatları) 4.3. Kalite sistemleri ve belgeleri (Kullanılmakta olan kalite sistemleri ve belgeleri) 4.4. Yatırım programı (Yürütülmekte olan yatırımlar, bu yatırımların finansmanının nasıl sağlandığı, yatırımların ne zaman sona ereceği, yatırım bütçesi), 2 Kuruluşa özgü (genel düzenlemelerden ziyade, doğrudan kuruluşu ilgilendiren) mevzuata yer verilecektir. Mevzuatın en son değişikliklerin işlendiği hali yayımlanacaktır. Değişikliklerin hangi tarihte hangi mevzuat marifetiyle yapıldığı metin içerisinde dipnot olarak ayrıca belirtilecektir. Yürürlükte olan tüm mevzuata yer verilecektir. Güncellemeler zamanında yapılacaktır. 13

14 4.5. Hizmet alımları (Ana hizmet alımı kalemleri, bunlar için vize edilmiş harcama tavanları, hizmet alımının ne zaman başladığı ne zaman biteceği, tedarikçinin kim olduğu, sonraki ihalelerin ne zaman yapılacağı vs Yeniden yapılanma (Yeniden yapılanma faaliyetleri hakkında bilgilere yer verilecektir) Bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojileri/sistemleri (Kuruluş bünyesinde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgi sistemleri, internet tabanlı sipariş/tedarik vs.) V. İNSAN KAYNAKLARI 5.1. Personel profili (Unvan ve geçici-daimi bazında personele ilişkin eğitim, yas, cinsiyet, vasıf dağılımı) 5.2. Zorunlu istihdam (İlgili yasalar uyarınca çalıştırılması zorunlu personele ilişkin istatistiklere yer verilecektir) İşe alma prosedürleri (Prosedürler her bir personel tipi için ayrı ayrı açıklanacaktır. Personel alımına ilişkin duyurular ve sınav takvimi, en geç, ilgili kurumların vize/onay sürecini takip eden bir hafta içerisinde yayımlanacaktır) 5.4. Staj programları (Üniversite öğrencilerine ve/veya mezunlarına yönelik staj programları ve bu programlara katılma koşulları ayrıntılı olarak anlatılacaktır) Çalışanların mali ve sosyal imkanları (Personelin ücret düzeyleri ve sosyal imkanları ayrıntılı olarak belirtilecektir) Eğitim imkanları (Kuruluşça sağlanan periyodik eğitim faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin raporlar yayımlanacaktır) Çalışanlara yönelik performans uygulaması (performans Geliştirme ve buna yönelik eğitim ve kariyer planlaması, ücret sistemleri, ödül ve yaptırımlara ilişkin uygulamalar). VI. İŞ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ 6.1. İş güvenliği (İs güvenliği bakımından alınan tedbirler ve uygulanmakta olan standartlar belirtilecektir) Çevre güvenliği (Çevre güvenliği bakımından alınan tedbirler ve uygulanmakta olan standartlar belirtilecektir) Üretim yapan tesislerin sera gazı emisyonlarına ilişkin raporlar VII. DUYURULAR 7.1. Yönetim Kurulu Kararları 7.2. İhale ilanları ve sonuçları 14

15 7.3. Başın açıklamaları 7.4. Kamuoyuna açıklamalar 7.5. İnsan Kaynakları (Personel alımı, stajyer çalıştırma, akademisyenlere/araştırmacılara sağlanan imkanlar vs. hakkında duyurulara yer verilecektir. Personel alımına ilişkin duyurular, en geç, ilgili kurumların vize/onay sürecini takip eden bir hafta içerisinde yayımlanacaktır) 7.6. İhaleler, gayrimenkul alım-satım ve kiralama ilanları 7.7. Düzenleme Taslakları (Kuruluşun hazırladığı, görüş belirttiği mevzuat taslakları hakkında açıklamalar) VIII. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 8.1. Yazılı bilgi sağlama (Gerçek ve tüzel Kişilerin Kuruluş veya faaliyetleri hakkında elektronik ve/veya yazılı formatta bilgi edinmesini sağlayacak alt yapının oluşturulması ve bu alt yapıya işlerlik kazandırılması) 8.2. Telefonla bilgi sağlama (Gerçek ve tüzel Kişilerin Kuruluş veya faaliyetleri hakkında telefonda bilgi edinmesini sağlayacak alt yapının oluşturulması) 8.3. Şikayetler (Mektup, faks, e-posta, telefon yolu ile) 8.4. Öneriler (Mektup, faks, e-posta, telefon yolu ile) 8.5. Müşteri memnuniyeti (Müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik anketlere ve bu anketlerin sonuçlarına yer verilecektir. Ayrıca, müşteri memnuniyet ve beklenti endeksleri oluşturulacaktır) 8.6. İnternet tabanlı işlemler (Müşterilerce on-line sipariş verilebilmesi, internet tabanlı ödeme/tahsilat yapılabilmesi, sevkiyatın on-line takip edilebilmesi gibi alt yapıların oluşturulması, bunlara işlerlik kazandırılması). IX. YAYINLAR - RAPORLAR 9.1. Kütüphane Arşivi (Kurum kütüphanesinde mevcut eserlerin adları, yazarlarının adları, yayım tarihleri, yayınevinin adı, eserin kullanıcılarca nasıl temin edilebileceği gibi bilgilere yer verilecektir) Sektörel değerlendirme raporları 9.3. Yıllık raporlar 9.4. Faaliyet raporları 9.5. Kuruluşun faaliyetlerine ilişkin bilimsel makaleler 15

16 9.6. Kuruluş personelince hazırlanmış rapor ve makaleler 9.7. Üniversitelere, danışmanlık firmalarına hazırlattırılan raporlar 9.8. AR-GE raporları 9.9. Bilgi ve iletişim (bilişim) teknolojileri uygulamaları ile bunların üretim ve işletme faaliyetleri üzerindeki etkilerini analiz eden raporlar (örneğin, bilişim teknolojisinin yönetim süreçleri, idari ve mali hizmetler, Ar-Ge faaliyetleri, insan kaynakları yönetimi, pazarlama ve müşteri ilişkileri, tedarikçiler ve mali sektörle olan ilişkiler ve stok yönetimi ile diğer faaliyetlerde kullanımıyla sağlanan zaman ve parasal tasarrufunun ölçümü) ve varsa bu hususta kuruluş veya kuruluş personelince alınan ödüllere ilişkin bilgiler X. İSTATİSTİKLER Kar-Zarar Tabloları (Geçmiş yıllara ait veriler yıl sonu itibarıyla, cari yıla ait veriler ise üçer aylık dönemlerin sonları itibarıyla yayımlanacaktır) Bilanço (Geçmiş yıllara ait veriler yıl sonu itibarıyla, cari yıla ait veriler ise üçer aylık dönemlerin sonları itibarıyla yayımlanacaktır) Mali rasyolar, göstergeler (Asit-test (Çabuk) rasyosu, net işletme sermayesi, net ve brüt kar marjları, özkaynak karlılıgı, toplam aktif karlılığı, kısa vadeli borçlar/aktifler rasyosu, uzun vadeli borçlar/aktifler rasyosu, özkaynaklar/toplam aktifler rasyosu, faizleri karşılama rasyosu, alacak devir rasyosu, alacakların ortalama tahsil süresi, stok devir hızı, aktif devir hızı, EBITDA gibi mali rasyo ve göstergelerden Kuruluşun faaliyet alanına uygun olanlar yıllık bazda gösterilecektir) Personel sayıları (399 sayılı KHK nin eki I ve II sayılı cetvellere tabi personel, kapsam içi, kapsam dışı ve geçici isçi sayıları, geçmiş yıllar için yıl sonu itibariyle, cari yıl içinde ise, Ocak ayından itibaren aylık olarak yayımlanacaktır. Personele ilişkin istihdam maliyetleri ise, brüt ücret ve işverene maliyet bazında olmak kaydıyla geçmiş yıllar için yıllık bazda, cari yıl için Ocak ayından itibaren aylık bazda yayımlanacaktır. İsten ayrılan personele yapılan tazminat ödemeleri ayrıca gösterilecektir) Mal ve hizmet Satış bilgileri (fiyat ve miktar bilgileri ile emsal dünya fiyatları, resmi kaynak gösterilmek şartıyla) Mal ve hizmet alım bilgileri (fiyat ve miktar) Pazar payı (İlgili resmi istatistiklere ve kaynaklara atıfta bulunulacaktır) 3 Kuruluş tarihinden bu yana tüm veriler yıllar bazında yayımlanacaktır. Geçmiş yıllara ilişkin verilerin denetimden geçmiş olması esastır. Cari yıl verileri aylık bazda olacaktır. Tablolar, Excel ve/veya pdf formatında olacaktır. Tabloların formatı belirlenirken ilgili Genelgelerimiz ile öngörülen formattan yararlanılması gerekmektedir. Tabloların altına kim tarafından hangi tarihte hazırlandığı ve bu Kişilerin iletişim bilgisi dip not olarak yazılacaktır. 16

17 10.8. İthalat ve ihracat (Kuruluşça gerçekleştirilen ithalata ve ihracata ilişkin ana kalemler, ABD$ bazında CIF/FOB ve miktar bilgileri, aynı GTİP e sahip diğer ihracat ve ithalat meblağları içindeki pay bilgileri) İştiraklere ilişkin olarak mali yükümlülükler ve iştirak gelirleri Vergiler ve fonlar (Kuruluşça tahakkuk ettirilen ve ödenen kurumlar vergisi, gelir vergisi, ÖTV, KDV, diğer vergiler ve fonlara ilişkin yıllık veriler, cari yıla ilişkin olarak beklenen değer) Sermaye (Ödenmiş sermaye ve nominal sermayenin Gelişimi sermaye değişikliklerinin yapıldığı tarihler ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla) Bütçeye Katkı (Kuruluşça Hazine ye yapılan yıllık temettü ve hasılat payı ödemeleri, yıl sonları itibariyle temettü borç stoku), Görev Zararı (Yıl başında görev zararı alacak stoku, yıl içerisinde kuruluşça Müsteşarlığımıza bildirilen görev zararı tutarı, yıl içerisinde Hazine Kontrolörleri ve ilgili Bakanlık müfettişlerince kesinleştirilen görev zararı tutarı, yıl içerisinde Müsteşarlığımızca ödenen ya da mahsuba konu edilen görev zararı, yıl sonu itibariyle görev zararı alacak stoku - bu kalemlerin hangi kararnameler uyarınca hesaplanmış olduğu ayrı ayrı belirtilecektir) Bütçeden katkı (Genel Bütçe den kuruluşa yapılmış ilave bir katkı var ise, bu bölümde ayrıca belirtilecektir) Bütçeye katkı (Genel Bütçe ye kuruluşça yapılmış ilave bir katkı var ise, bu bölümde ayrıca belirtilecektir) Alacak ve borç stokları (Ana müşteri grupları itibariyle alacak stoku ve borç stoku sayıları ayrıntılı olarak verilecektir) Tahakkuk/tahsilat oranları (Ana müşteri gruplarına yapılan Satışlara yönelik olarak, dönem içerisinde tahakkuk eden alacaklar ve bunlardan tahsil edilen tutarlar ile bunlara ilişkin tahsilat/tahakkuk oranları ayrı ayrı gösterilecektir) Tahvil ihraçları (233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 64. maddesi uyarınca yapılmış ihraç varsa, belirtilecektir) AR-GE harcamaları (Yıllar itibariyle hangi Ar-Ge konuları için ne kadar kaynak kullanıldığı belirtilecektir) Bilimsel çalışmalar (TÜBİTAK, araştırma enstitüleri, üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlarla müştereken yürütülen bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi ve belgelere yer verilecektir) Gayrimenkul devri/satışları (Devredilen/satılan taşınmazların dökümü, devirlere esas kararların neler olduğu, devredilen taşınmazın hangi gerçek ve tüzel Kişiye devredildiği, defter ve devir değerlerinin neler olduğu ayrı ayrı belirtilecektir). 17

18 Gayrimenkul kira harcama ve gelirleri (Kuruluşun kiraladığı taşınmazlara ilişkin açıklamalar ve bunların kira bedelleri, kuruluşça kiraya verilmiş taşınmazlara ilişkin açıklamalar ile bunların kira bedelleri belirtilecektir) Derecelendirme notları (Uluslararası, ulusal derecelendirme-rating kuruluşlarının vermiş olduğu notlar varsa bunlar ve ilgili belgeler açıklanacaktır.) Patent ve innovasyon bilgileri 18

19 EK 2 İŞ PLANI İÇERİĞİ Yönetici Özeti Şirketin Tanımı Hukuki Yapısı İşin Tanımı ve Geçmişi Ana Statüsü Geleceğe Dönük Planlar Vizyon ve Misyon Şirketin Misyonu Şirketin Vizyonu Kurumsal Değerler ve Yaklaşım Strateji Özeti Ürün ve Hizmetlerin Tanımı Ürün ve Hizmetlerin Özeti Ürün ve Hizmetlerin Avantajları Ürün ve Hizmetlerin Özellikleri Ürün Geliştirme Faaliyetleri Sektör Analizi Sektörün Genel Durumu Sektörün Önde Gelenleri Sektörün Eğilimleri ve Büyüme Potansiyeli Hedef Pazar Pazar Yapısı ve Göstergeleri Pazar Eğilimleri ve Büyüme Potansiyeli 19

20 Pazar Büyüklükleri Pazarlama Planı Pazarlama Stratejileri Pazarlama Taktikleri Pazarda Konumlandırma Satış Planı Satış Stratejileri Satış Süreçleri Dağıtım Kanalları Rekabet Analizi Rekabetin Durumu Pazar Payı Analizleri Rakipler Rekabet Avantajları Pazara Girişteki Engeller İşletim Planı İşletmenin Yeri Ekipman Satın Alma Politikaları Üretim Politikaları Kalite Kontrol Ölçütleri İdari Prosedürler Personel ve Eğitim Organizasyon Yapısı Bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları 20

21 İnsan kaynakları/eğitim yatırımları Şirket Önerileri o Kuruluşun operasyonel anlamda en önemli sorunları, o en önemli Yönetim Ekibi Üst Yönetim Yönetim Kurulu Profesyonel Hizmet Sağlayıcılar Finansal Plan Finansal Özet (varsa)yatırım Talebine İlişkin Bilgiler Fon Kaynakları ve Kullanımı Finansal Projeksiyonlar Finansal Varsayımlar Geçmişe Ait Finansal Veriler Finansal Oranlar Ekler Ürün Numuneleri/Resimleri Yöneticilerin Özgeçmişleri Hukuki Belgeler Diğer Önemli Bilgiler 21

22 EK 3 GENELGEYE İLİSKİN SORULAR İÇİN BAŞVURULACAK KİSİLER E-POSTA ADRESLERİ ve TELEFON NUMARALARI Başvurulacak Kişi Unvan E-posta Adresi Telefon Numarası TARIM DAİRESİ A.Haydar COSKUN Sube Müdürü Özgür OLGUN Uzman ULAŞTIRMA ve SANAYİ SEKTÖRLERİ DAİRESİ Ayten AKYÜZ Sube Müdürü S.Özlem ÇABUK Sube Müdürü Sezer ALCAN Sube Müdürü Birsen ZÜMREOGLU Uzman Korhan ERDOGAN Uzman Ayse YİGİT Uzman Erkan TEK Uzman Yrd MADEN VE ENERJİ SEKTÖRÜ DAİRESİ Ömer Faruk CENK Sube Müdürü Pervin TANIR Uzman Cansel KILINÇASLAN Uzman Mehmet AKKUL Uzman M.Sertaç KELES Uzman Gökhan KAYALI Uzman Yrd Mutlu KOÇ Uzman Yrd Feyza ELMALI Uzman Yrd

2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ. 1) Açıktan atamalarda izlenecek yöntem

2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ. 1) Açıktan atamalarda izlenecek yöntem 2007 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ 2007 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesinin uygulanması ve takibi performansa dayalı olarak yürütülecektir.

Detaylı

2008 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ EKİ

2008 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ EKİ 2008 YILI GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR GENELGESİ EKİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Genelgenin

Detaylı

2013 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

2013 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 12 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28495 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 2013 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

TEBLİĞ 2016 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ 2016 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ 5 Aralık 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29573 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: TEBLİĞ 2016 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri...

Önsöz...1. Sunuş... 3. Business School... 5. İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19. 2.1. Yatırım Teşvikleri... İçindekiler Önsöz...1 Sunuş... 3 Business School... 5 İçindekiler...7 1.BÖLÜM / GİRİŞ... 15 2.BÖLÜM / OTELLER... 19 2.1. Yatırım Teşvikleri... 20 2.1.1. Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Vergi Dışı Teşvikler...

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/24 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 10.05.2017 Sayı : 2017/24 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1. Beyaz Eşya ve Mobilyada Vergi İndirim Süreleri

Detaylı

Page of 6 Ağustos 008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 699 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 76 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ). Giriş Teknoloji

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama)

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama) 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ www.asbu.edu.tr ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2018-2020 MALİ YILI BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİ Eyüp ATEŞ Bilgisayar İşletmeni Bahattin ALBAS Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sunum Planı * 2018-2020 ASBÜ

Detaylı

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri

2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 31.12.2016 Bütçeleri ve Gerekçeleri TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV)

İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi (EFIL IV) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan Makine Tanıtım Grubu, Eximbank tarafından gemi/yat yapımı ve makine imalat sektörlerinde

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 464) 1. Giriş 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesinde kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil)

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı

C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 19 Ekim 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26675 Karar Sayısı : 2007/12702 Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2008 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının, ekli Kararda belirtildiği

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE. İşletme Yetkilisi Adı Soyadı

KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE. İşletme Yetkilisi Adı Soyadı KOSGEB MÜDÜRLÜĞÜ NE KOSGEB İşbirliği-Güçbirliği Destek Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğumuz projenin daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, bu başvuru formunu hazırlamış olmamızın,

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 82 İST, 25.01.2015 ÖZET: Bazı mükellef gruplarına, elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirildi. SÜREKLİ BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.maddesi

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26959 Resmi Gazete Tarihi 06/08/2008 Kapsam 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR DÖNER SERMAYE ÖDEMESİ YAPILAN PERSONEL İZİN/RAPOR VE HAREKETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Madde 1- Döner Sermayeden ödeme yapılan Sağlık Merkezleri personeline ait kadro,

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

TEBLİĞ BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2016 Sayı: 2016/165 Ref: 4/165 Konu: 6741 SAYILI TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENĠLĠK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey

Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey On5yirmi5.com Taşeron işçilere kadro çalışması hakkında her şey Taşeron işçilere kadro müjdesinin ardından, konuyla ilgili merak edilen sorulara AK Parti Ekonomi işleri Başkanlığı, Ekonomi Bülteni'nde

Detaylı

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari)

S.NO UNVAN SINIFI ADEDİ DERECESİ 1 Eğitim Uzmanı Merkez GİH Sayman GİH Şef (İdari) Görevde Yükselme Yazılı Sınavı İlanı (İDARİ) Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında aşağıda unvanı, derecesi ve adedi yazılı münhal bulunaneğitim Uzmanı, Sayman, Şef, Memur ve Şoför kadroları

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BAKANLAR KURULU KARARI Karar : 2014/5860 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin görevlendirilmesiyle ilgili

Detaylı

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2016/15 İstanbul, 12.02.2016 2016/09 sayılı duyurumuzda bilgi verildiği üzere 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /5] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 70280967-105[269-2015/5]-45 11.05.2016 Konu : Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında yer alan bakiyenin,

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2016 / 34

SİRKÜLER NO: 2016 / 34 SİRKÜLER NO: 2016 / 34 16.08.2016 Konu : 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik Hk. Bilindiği üzere 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan 6676

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI II-15.1 SAYILI ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından, 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren II-15.1.a sayılı

Detaylı

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş.

L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. L O G O S p o r t f ö y y ö n e t i m i a. ş. SERİ:II NO:14 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-Raporun Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 2-Genel Bilgiler: Ticaret Unvanı:

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞTE ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINCA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/69

YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞTE ÖZEL SEKTÖR FİRMALARINCA UYULACAK ESASLAR HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/69 1 İstanbul, 11.10.2004 Bilindiği üzere 31.01.2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun ile 01.01.2005 tarihinden geçerli

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 24.04.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH: 31/01/2007 Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. nin 31.01.2007 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi. Şirketimizin 2007 yılına ait finansal tablolarının Sermaye Piyasası

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30)

Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Hazine Müsteşarlığından: 31/07/2015 YILLIK GELİR SİGORTALARI YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE (2015/30) Bilindiği üzere, Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01/04/2015

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. Asgari Ücret Teşvik Asgari Ücret Desteği konulu 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ

Detaylı