Ecstasy operasyonu Çevre illerden temin ettikleri uyuþturucu maddeleri Çorum da piyasaya sürmeye çalýþan 4 kiþi yakalandý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ecstasy operasyonu Çevre illerden temin ettikleri uyuþturucu maddeleri Çorum da piyasaya sürmeye çalýþan 4 kiþi yakalandý."

Transkript

1 Babacan 39. yýlýný kutluyor 1975 yýlýnda kurulan Babacan Giyim Maðazasý nýn geleneksel hale gelen motivasyon yemeði, geçtiðimiz Pazar akþamý gerçekleþti. * HABERÝ 8 DE Altýn Kep Yarýþmasý'na gittiler Otomobil talihlileri belirlendi Hitit Gýda kazancýný müþterileriyle paylaþtýðý otomobil kampanyasýnýn çekiliþini gerçekleþtirdi. Yoðun bir katýlým ve heyecanla yapýlan çekiliþ, çok sayýda orumlu nun katýlýmýyla tamamlandý. Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, Antalya Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý' na katýlacak. Babacan Giyim Maðazasý nýn geleneksel hale gelen motivasyon yemeði * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 7 DE Evinizde doðalgaz kaçaðý varsa OCAK 2014 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Doðal afetlerle ilgili eðitici seminerlerine devam eden Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, Ýsmail Kakaç Ýlkokulu velilerine doðalgaz, zehirlenmeler, soba yangýnlarý ve olasý ev kazalarý hakkýnda konferans verdi. Fiyatý : 40 Kuruþ Ecstasy operasyonu evre illerden temin ettikleri uyuþturucu maddeleri orum da piyasaya sürmeye çalýþan 4 kiþi yakalandý. * HABERÝ 5 DE orum'da, evde çýkan yangýnda dumandan etkilenen biri 5 aylýk hamile iki kadýn hastaneye kaldýrýldý. * HABERÝ 2 DE Yýkýmý seyrederken yaralandý Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi nde meydana gelen olayda bir kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Sokakta þiddet arttý Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar Þubesi ve Kanser Þube Müdürlüðü'nce ailelere yönelik çocukluk ve gençlik dönemi geliþim özellikleri konulu eðitim semineri düzenledi. * HABERÝ 15 DE Yangýn Mimar Sinan mahallesi Fevzi akmak 1. Cadde'de meydana geldi. 4 kiþilik aile kýl payý kurtuldu orum da bir apartmanda çýkan yangýnda 6 sý çocuk 8 kiþi dumandan etkilendi. * HABERÝ 2 DE HÜBTUAM da iþ kazasý Yaralý iþçi yoðun bakýmda Kendini yaraladý Ulukavak Mahallesi Tekceviz 23. Sokak ta yýkýmý seyreden kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Genelkurmay Baþkaný ve kuvvet komutanlarýnýn görevleriyle ilgili suçlardan dolayý yargýlama usullerini yeniden belirleyen Askerlik Kanunu ile bazý KHK'larda deðiþiklik yapan kanun tasarýsý, TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. * HABERÝ 3 DE Aþçýlýk mesleðinde yetiþecekler orum alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Limak Oteller Grubu iþ birliði ile açýlacak Aþçý Yardýmcýlýðý kursu hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. * HABERÝ 5 DE Kenan Nuhut u övdü CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Aydýn Milletvekili Bülent Tezcan, gazeteci-yazar Soner Yalçýn ýn cenaze törenin ardýndan CHP Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret etti. * HABERÝ 12 DE Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) inþaatýnda yaþanan iþ kazasýnda bir iþçi aðýr yaralandý. * HABERÝ 10 DA HÜBTUAM inþaatýnda yaþanan iþ kazasýnda Seydi Mebet isimli kalýp iþçisi aðýr yara- Zafer Eyvaz Askerlik yaþý deðiþecek Mahir Odabaþý Kursiyerlerin yüksek katýlýmý eþliðinde düzenlenen eðitim, çeþitli videolar ve resimlerle Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðü Narkotik Büro Amirliði uyuþturucu hap operasyonu düzenledi. Duman az kalsýn zehirleyecekti * HABERÝ 6 DA Anitta Otel de gerçekleþen törende çok sayýda ödül daðýtýldý. Yýlýn ödülleri sahiplerini buldu HititTV.com internet sitesi tarafýndan düzenlenen 2013 Yýlý Ulusal ve Yerel Baþarý Ödülleri önceki akþam Anitta Otel de gerçekleþen törenle verildi. * HABERÝ 11 DE

2 2 ARÞAMBA 22 OCAK 2014 Adaleti aramanýn baþka yollarý da var orum Belediyesi ile Belediye ve Özel Ýdare alýþanlarý Birliði Sendikasý (BEM BÝR SEN) arasýnda memur ücretlerindeki dengesizliðin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik imzalanan Sosyal Denge Sözleþmesi'nde adaletsizliklerin olduðu iddia edilmiþ, biz de bu köþede 'Sosyal denge sözleþmesi gerçekten dengeli mi?' diye sormuþtuk. Sonrasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün takdiriyle belirlenen sosyal denge sözleþmesinin bazý yansýmalarý olmuþ. BEM BÝR SEN üyesi belediye personeli, kendilerine yapýlan haksýzlýða direnç göstermediði gerekçesiyle sendikalarýna istifa dilekçelerini vermiþ. Ýstifacý personelin tavrýna saygý duymakla beraber, itiraz edilecek bazý hususlar var. Sendikalarýn üyelerin özlük haklarýný koruyup kollamak görevi elbette. Haksýzlýklarla sendika içinde mücadele etmek yerine atama, tayin ve baþkaca kiþisel nedenlerle üyelerin mensubu olduklarý sendikalardan istifa edip baþka sendikalara geçtiklerine, idarenin de iþi ehline teslim etmek yerine olup bitenlere zemin hazýrladýðýna þahit oluyoruz. Sendika geçiþlerinin haklý gerekçeleri olsa da, sendika içinde mücadele etmek yerine, bu tür yollara tevessül etmek pek þýk bir tercih deðil. Sosyal Denge Sözleþmesi'nde kendilerine yapýlanýn adaletsiz olduðunu savunan BEM BÝR SEN üyesi belediye personeli, bordrolarýna yansýtýlan ücreti almayýp iade etselerdi, Baþkan Külcü'nün takdirinin adaletsizliðini daha iyi ifade etmiþ olurlardý. Veyahut sendika baþkanlarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün Sosyal Denge Sözleþmesi nde kullandýðý takdir hakký sendikal istifalara neden olmuþ... üzerinde baský kurup genel merkezlerine, oradan da siyaseten bir yerlere ulaþýlmasý saðlanabilseydi verilen tepkiler daha akýlcý bulunabilir, Külcü nün takdirinin 22 personelin BEMBÝR Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, genel merkeze herhangi bir þikayet gelmediðini belirtmiþti. istifasýna neden olduðu akýllarda soru iþareti oluþturabilirdi. Bu türden alternatifleri denemek yerine sendikadan istifa etmek kime, neye yarar bilemiyorum. 4 kiþilik aile kýl payý kurtuldu Yangýnda bazý malzemeler zarar gördü. Polis olay yerinde tedbir aldý. orum da bir apartmanda çýkan yangýnda 6 sý çocuk 8 kiþi dumandan etkilendi. Olay, Mimar Sinan mahallesi Fevzi akmak 1. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fahri Temiz e ait evde gece saat sularýnda bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý. Bodrum katta bulunan evlerinde yangýný erken fark eden Temiz, ailesini hemen dýþarý çýkardý. Bu sýrada eve gelen misafirlerini yolcu etmek için dýþarý çýkan bir kiþi de apartmandan dumanlar yükseldiðini görünce itfaiye ve saðlýk görevlilerini arayarak yardým istedi. Ýhbar üzerine bölgeye çok sayýda itfaiye ve ambu- lans sevk edildi. Ýtfaiye ekipleri kýsa sürede müdahale ettikleri yangýný kontrol altýna alarak söndürdü. Yangýnda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, erken fark edilmesi ise olasý bir faciayý önledi. Yangýn sýrasýnda oluþan yoðun duman nedeniyle etkilenen Muhammed Efe T. (1), Simge T. (10), Sultan Temiz (34), Mustafa Gürer (38), Berra M. (1), Zeynep Eda (10), Neslihan M. (10), Abid M. (10) olay yerinde yapýlan ilk müdahalelerinin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Yangýn Mimar Sinan mahallesi Fevzi akmak 1. Cadde'de meydana geldi. Kendini yaraladý G Olayla ilgili soruþturma sürüyor. ülabibey Mahallesi Ata Caddesi nde meydana gelen olayda bir kiþi yaralandý. V.B. isimli genç, kardeþinin bir suçtan dolayý tutuklanmasýna sinirlenip elindeki çaký býçaðý ile kendini yaraladý. Yaralý genç hastanede tedavi altýna alýndý. Yýkýmý seyrederken yaralandý U (.HAK:2381) lukavak Mahallesi Tekceviz 23. Sokak ta yýkýmý seyreden kiþi yaralandý. KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364) B.A. isimli vatandaþ sokakta eski bir evin yýkýmýný seyrederken dengesini kaybedip düþtü. Yaralanan B.A. hastanede tedavi edildi. Duman az kalsýn zehirleyecekti orum'da, evde çýkan yangýnda dumandan etkilenen biri 5 aylýk hamile iki kadýn hastaneye kaldýrýldý. Gülabibey Mahallesi Beytepe 4. Cadde'de, 50 yaþýndaki Hasibe Ölmez'e ait 2 katlý evin bacasý dün akþam tutuþtu. Evin tüm odalarýný duman kapladý. Bu sýrada evde bulunan Hasibe Ölmez ve 30 yaþýndaki Sema Ertuðrul, uzun süre dýþarýya çýkmadý. orum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekipleri yanan bacaya müdahale ederek yangýný söndürdü. Evin Gülabibey Mahallesi Beytepe 4. Cadde de ise bacanýn tutuþmasý sonucu yangýn meydana geldi. içinde dumandan etkilenen iki kadýn ambulansla Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. 5 aylýk hamile olduðu belirtilen Sema Ertuðrul ile Hasibe Ölmez'in durumunun iyi olduðu bildirildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.(dha)

3 ARÞAMBA 22 OCAK Altýn Kep Yarýþmasý'na gittiler K Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, Antalya Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý'na katýlacak. Mustafa Demirer ýz Teknik ve Meslek Lisesi, Antalya Altýn Kep Aþçýlar Yarýþmasý'na katýlacak. Kýz Teknik ve Meslek Lisesi, Türkiye Aþçýlar Federasyonu önderliðinde Ocak 2014 tarihinde gerçekleþtirilecek olan Antalya Þefler Birliði Derneði ve ANFAÞ iþbirliði ile düzenlenecek olan 6.Uluslararasý Altýn kep Aþçýlar Yarýþmasý'nda orum'u temsil edecek. 25. ANFAÞ HOTEL Equipment 2014 Fuarý'nda gerçekleþtirilecek olan yarýþmada meslek liseleri kategorisinde Kýz Teknik Ve Meslek Lisesi Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Alaný Mutfak Bölümü öðrencileri yarýþacak. Yarýþmaya öðretmenler Asuman Albayrak ve Sultan Örten'in nezaretinde 12.sýnýf öð- Antalya7da Kýz Teknik Ve Meslek Lisesi Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Alaný Mutfak Bölümü öðrencileri yarýþacak. rencileri Eda Özdýþýndan yaklaþýk 35 bialaný mutfak dalý öðrenci ler. ve orum Bayisi Ergün bey,kübra Demirbaþ, nin üzerinde ziyaretçi ve öðretmenleri 2013 yýelmalý, Yelken Balýkçýlýk Bu yarýþmadan dogülizar Akdaþ, Meliha katýlacak. lýnda 5. Altýn Kep yarýþsahibi Kazým Taþkaya, layý okulumuza maddi Demir, Güllü Atay, Özmasý'nda 1. Olmuþlardý kýyafetlerin kýsa sürede Okul Müdürü Elve manevi desteklerini lem Zor katýlacak. ve daha önce pek çok yahazýrlanmasýnda destek van Güneþ, okula maddi esirgemeyen sponsorlarýrýþmaya katýlarak çeþitli olan Adem Mantar, Ka350 firmanýn iþtirak ve manevi desteklerini mýz orumgaz Yönetim dereceler aldýlar. Bu yarakuþ Kuruyemiþ'e okul edeceði uluslararasý fuaresirgemeyen sponsorlara Kurulu Baþkaný Ahmet rýþmada da orum'u ve ve öðrenciler adýna teda 2 bin 500'ün üzerinde teþekkür ederek, "YiyeAhlatçý, Elmalý Makina Kýz Teknik ve Meslek þekkür ediyorum. Dedi. marka ve yurtiçi ve yurtcek içecek hizmetleri ve Öztiryakiler Ankara Lisesi'ni temsil edecek- Askerlik yaþý deðiþecek Yarýþma Aþçýlar Federasyonu önderliðinde Ocak 2014 tarihinde gerçekleþtirilecek. G enelkurmay Baþkaný ve kuvvet komutanlarýnýn görevleriyle ilgili suçlardan dolayý yargýlama usullerini yeniden belirleyen Askerlik Kanunu ile bazý KHK'larda deðiþiklik yapan kanun tasarýsý, TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. Milli Savunma Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan tasarý 64 maddeden oluþuyor. Tasarýda, Yüce Divan'da yargýlanacak asker kiþilerle ilgili soruþturma usulleri yeniden düzenleniyor. Yarýþmada farklý bir mönü yarýþacak. Genelkurmay Baþkaný, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutaný ile Jandarma Genel Komutaný, görevleriyle ilgili suçlardan dolayý Yüce Divan'da yargýlanacak. Bu suçlardan dolayý soruþturma açýlmasýna, Genelkurmay Baþkaný, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarý hakkýnda Baþbakan; Jandarma Genel Komutaný hakkýnda ise Ýçiþleri Bakaný karar verecek. Kanun tasarýsýnda ayrýca askere alma yaþý da 21'e yükseltilecek.(yaygýn basýn) kerlik Kanunu ile bazý KHK'larda deðiþiklik yapan kanun tasarýsý, TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. ALDEMÝRLER OTOMOTÝV TEÞEKKÜR 39. yýl adýna düzenlemiþ olduðumuz gecedeki göstermiþ olduklarý hizmet ve ilgilerinden dolayý YETKÝLÝ BAYÝÝ * Sökme takma * Rot-balans * Ön düzen * Nitrojen gazý Vadi Ýþletme Sahibi Sayýn Faruk Yýlmaz Ünal Bey çalýþma arkadaþlarýna Bünyamin Levent Bey Hacým Video Müzisyen Ayrýca (.HAK:259) Bey'e, ve ve 'e ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ ya teþekkür ederiz. BABACAN GÝYÝM (.HAK:3370) Þef LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR * Lastik tamir * Lastik otel * Yað * Akü Bölgenin en büyük lastik oteli Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ORUM Tel:

4 4 ARÞAMBA 22 OCAK 2014 Koltuðu hak eden kazanmalý Mustafa Demirer O to Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Hasan Güler, dün Aþaðý Sanayi de kendisine destek veren esnafla birlikte basýn açýklamasý yaptý. Güler, Oda seçimlerinin bir yarýþ olduðunu, koltuðu hak edenin kazanacaðýný söyledi. Güler, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; 8 Þubat ta yapýlmasý planlanan oto tamirciler odasý baþkanlýðýna adaylýðýmý açýkladýðým günden bu güne kadar yapmýþ olduðum seçim çalýþmalarý bana göstermiþ oldu ki, esnafýn olan biten bütün her þeyin bilincinde. Yapýlmýþ ve söylenmiþ olanlarla doðruyu ve yanlýþý ayýrt edebilecek durumdalar. Her zaman dile getirdiðim gibi esnafýn içinden geldim, esnafýn ta kendisiyim, esnafýmýn sorunlarýný biliyorum. ünkü bu sorunlarý bende esna- Oto Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Hasan Güler, basýn açýklamasý yaptý. fýmla birlikte yaþýyorum. Yapýlmasý gereken fakat yapýlmayan bir çok þeyi beraber yaþadýk, bu sorunlarý aþmak için yapýlmasý gerekenleri biliyorum ve tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile görüþerek yapýlmasý gereken her þeyi yapacaðýz. Herkes sorunlarýný bilir ve sorunlarýný söyler, biz ise sorunlarý söylemekle kalmýyoruz, çözümlerini de söylüyoruz. Seçim süresince söylenmesi gereken þeyler, yapýlacak olan projeler olmasý gerektiði inancýndayým. Ben ve ekibim seçim süresince projeler hakkýnda konuþtuk ve böyle konuþmaya devam edeceðim. Ne yazýk ki bazý seçimde beraber yarýþtýðýmýz adaylardan belli bir zümrenin adayý olduðuma dair açýklamalar duydum ve duyumlarý söyleyenlere de yakýþtýramadým. Ben ve ekibim olarak esnafýn yanýndayýz. Üyesi olduðumuz zümre de esnaftýr. Herhangi bir kiþi kurum ve siyasi partilerin güdümü altýnda olmadýk ve olmayacaðýz. Herkesin gönlünde olan bir siyasi görüþü vardýr, fakat benim bu görüþüm hiçbir esnafýma ayrý gözle bakmama sebep olamaz. Siyasi görüþlerinden dolayý insanlara ayrým gözü ile bakan kiþilerden sakýnmak gerektiðini de her mec- liste dile getirdim, getireceðim. Bu bir seçim yarýþýdýr ve koltuðu hak edenin kazanmasýnýn gerektiðine inanýyorum. Yalanlarla ve iftiralarla geçecek olan bir seçim sürecinin sonunda bu iftiralarý atanlarýn seçimde sandýktan maðlup çýkacaklarý inancýndayým. Hayalleri vaat etmek kolaydýr, yalanlarla konuþmak ondan da kolaydýr. Hayalin ucu olmaz, damara göre þerbet verenlerden deðilim. Yapýlmasý gereken ve yapýlabilecek icraatlarý vaat ediyorum. Size deniz getirmeyi vaat etmiyorum ama sizlere esnaf olarak huzurlu ve yapýlacak olan iþleri vaat ediyorum. Mevcut olan diðer aday arkadaþlarla birleþme, bir araya gelme, birlikte seçime girme gibi hiçbir düþüncemiz ve fikrimiz yoktur. Þahin Özbüðrü, 8 Þubat'ta yapýlacak olan genel kurul için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Seçim çalýþmalarýna devam orum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkan adayý, Hunter Rot Balans Sahibi Þahin Özbüðrü, 8 Þubat'ta yapýlacak olan genel kurul için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Özbüðrü, dün de orum Sanayi Sitesi'ne geçtiðimiz yýllarda kazandýrýlan 160 yeni iþyerlerinin bulunduðu alanda sanayi esnafýyla buluþtu. Burada bir basýn açýklamasý yapan Þahin Özbüðrü, sanayi esnafýnýn lokomotif odasý olan Oto Tamirciler Odasý'nýn seçim çalýþmalarýna sýký bir þekilde hazýrlandýklarýný belirterek, "Esnaf arkadaþlarýmýn vermiþ olduðu destek için çok müteþekkirim. Temel ilke- Özbüðrü, dün de orum Sanayi Sitesi'nde yeni iþyerlerinin bulunduðu alanda sanayi esnafýyla buluþtu. miz çalýþan, proje üreben ve gönül dosrum" diye konuþtu. ten, meslektaþlarýmýn tu arkadaþlarýmýzla orum Oto Tamiriyi gününde de kötü güdoðru bildiðimiz yolda ciler Esnaf Odasý Baþnünde de yanýnda olan, hedefimize emin adýmkan adayý Þahin Özadil ve dürüst bir yönelarla yürüyoruz. büðrü'ye SS esnafýnýn tim ile üyelerimizin yabize desteklerini yoðun ilgi gösterdiði nýnda yer alan bir oda esirgemeyen vefakar gözlendi. olmanýn telaþý içindeoda üyelerimize sonsuz ESOB Basýn yiz. teþekkürlerimi sunuyo- Aþaðý Sanayi de kendisine destek veren esnafla birlikte basýn açýklamasý yapan Hasan Güler, oda seçimlerinin bir yarýþ olduðunu belirtti. Kýlýç a kutlama ziyareti ali Yardýmcýsý Ali Deniz SürV men, Mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðý'na tekrar seçilerek güven tazeleyen Yalçýn Kýlýç'ý kutladý. ESOB'u ziyaret ederek Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý makamýnda ziyaret eden Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Kýlýç'ý Mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðý'na tekrar seçilmesinden dolayý kutlayarak, baþarýlarýnýn deva- mýný diledi. Ziyarette, Mobilyacýlar Odasý Yönetim Kurulu üyeleri ile bazý il ve ilçe oda baþkanlarý da hazýr bulundu. ESOB Basýn orum Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkaný Recep Gür, ESOB u ziyaret etti. Oda baþkanlýðýný tescilledi Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, Mobilyacýlar Odasý Baþkanlýðý'na tekrar seçilerek güven tazeleyen Yalçýn Kýlýç'ý kutladý. Taþkaldýran mazbata aldý orum ilingirciler ve Sobacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Halil Taþkaldýran, mazbatasýný alarak, 4. dönem oda baþ kanlýðýna resmen baþladý. Geçtiðimiz günlerde Olaðan Genel Kurulu'nu yapan ve rakibi olmadan güven tazeleyen Halil Taþkaldýran, Seçim Kurulu'na giderek mazbatasýný teslim alýrken, Taþkaldýran'a Yönetim Kurulu üyelerinden Murat Üründü, M. Vahdettin Küçükbenli, Ertuðrul Baddal, Abdullah Uyar, Memduh Kýlýç ve Mahmut Kýdýþ eþlik etti. Taþkaldýran, kendisine gösterilen güvenden dolayý oda üyelerine teþekkür etti. ESOB Basýn ilingirciler ve Sobacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Halil Taþkaldýran, mazbatasýný aldý. orum Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkaný Recep Gür, mazbatasýný alarak, Oda Baþkanlýðý'ný tescilledi. Geçtiðimiz günlerde Olaðan Genel Kurulu'nu yapan ve mevcut baþkan Cavit Demir'le yarýþan Recep Gür, seçimi kazanarakbaþkan seçilmiþti. Seçim Kurulu'na giderek mazbatasýný alan Recep Gür'e Yönetim Kurulu üyelerinden Ýsmail Emniyet, Hakan Kaynar ve Abidin Bürü eþlik etti. Gür, burada yaptýðý açýklamasýnda kendisine oy veren vermeyen tüm oda üyelerine teþekkür ederek, odanýn hizmet kalitesini artýracaðýný ve odayý daha aktif hale getireceðini söyledi. Recep Gür, daha sonra kendisine eþlik eden Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ESOB'a geçerek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret etmeyi ihmal etmedi. ESOB Basýn Recep Gür, mazbatasýný alarak, Oda Baþkanlýðý'ný tescilledi. Seçim Kurulu'na giderek mazbatasýný alan Recep Gür'e Yönetim Kurulu üyelerinden Ýsmail Emniyet, Hakan Kaynar ve Abidin Bürü eþlik etti.

5 ARÞAMBA 22 OCAK 2014 Zehir tacirleri yakalandý Enise Aðbal evre illerden temin ettikleri uyuþturucu maddeleri orum da piyasaya sürmeye çalýþan 4 kiþi yakalandý. Ýl Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðü Narkotik Büro Amirliði görevlilerinin, bir ihbarý deðerlendirerek yaptýðý çalýþmada T.G, Emniyet Müdürlüðü KOM Þube Müdürlüðü Narkotik Büro Amirliði uyuþturucu hap operasyonu düzenledi. Ý., E.K ve H. isimli þahýslar yakalandý. 19 plakalý araç içinde yapýlan aramada 386 adet Ekstazi (uyuþturucu hap) ele geçirildi. Þahýslar, haklarýnda uyuþturucu madde ticareti yapmak suçu iddiasýyla iþlem yapýlarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandý. Osmancýk asayiþte sakin Ý l Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ilçe ziyaret programlarý kapsamýnda Osmancýk Belediyesi ne nezaket ziyaretinde bulundu. Doðan, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Osmancýk Cumhuriyet Baþsavcýsý Yýlmaz Zorlu ve Ýlçe Emniyet Müdürü Uður alýþkan ile birlikte Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Osmancýk'ýn asayiþ yönünden orum'un en sakin ilçelerinden biri olduðunu belirten Doðan, Emniyet teþkilatýnýn di- ðer kurumlarla istiþare içinde bölge insanýnýn huzuru ve güvenliði için özverili bir þekilde çalýþtýðýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Yazýcý, Emniyet mensuplarýmýz 24 saat boyunca toplumun refahý ve huzuru için çalýþan kamu görevlileridir. Ýþleri fevkalade zordur. Bu zorluklar içinde vatandaþa her zaman güler yüzle hizmet eden emniyet teþkilatýmýza il müdürümüzün þahsýnda bir kez daha teþekkür ediyoruz. dedi. Osmancýk Belediye Basýn Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ilçe ziyaret programlarý kapsamýnda Osmancýk Belediyesi ne nezaket ziyaretinde bulundu. Dershane taslaðý Baþbakan da 5 orum alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Limak Oteller Grubu iþ birliði ile Aþçý Yardýmcýlýðý kursu düzenlenecek. Aþçýlýk mesleðinde yetiþecekler Ceren Kartan Ýpek Özüyaðlý orum alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Limak Oteller Grubu iþ birliði ile açýlacak Aþçý Yardýmcýlýðý kursu hakkýnda bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Dün orum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantýya, ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, OTML Müdür V. Mehmet Cenk ve Kurum Koordinatörü Mustafa Özen katýldý. ÝÞKUR ile Limak Oteller Grubu ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz arasýnda imzalanan protokol gereðince 2 Ocak 2014 tarihinde sektöre eleman yetiþtirmek üzere 50 kiþilik aþçý yardýmcýlýðý kursu açtýklarýný belirten Müdür V. Mehmet Cenk, kursun baþarýlý bir þekilde devam ettiðini vurguladý. Cenk, "Meslek edindirme kurslarýnýn ikinci aþamasý olan servis elemaný yardýmcýsý yetiþtirmek için belirlenen 75 kiþilik kursiyerimizle de teorik kurslarýmýzýn ikinci bölümüne bugün itibariyle baþlayacaðýz. Bu kursumuz 14 Mart tarihine kadar devam edecek olup 24 Mart'tan itibaren de uygulamalý eðitim Antalya'da Limak Oteller Grubu bünyesindeki 5 yýldýzlý otellerde Haziran'a kadar sürecek. Bu vesileyle orum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi olarak iþ sahibi olamayan kardeþlerimize yardýmcý olmanýn mutluluðunu yaþýyor, iyi bir eðitim geçirmeniz dileðiyle hepinize baþarýlar diliyorum" dedi. M illi Eðitim Bakaný Nabi daki bütün öðrencilerin Avcý, dershanelerin özel eðitim bedelini karþýlaokula dönüþtürülmesini dümak. Bu seçeneðe göre zenleyen yasa taslaðýný Baþbade, özel okullarýn 1, 5 ve kan Tayyip Erdoðan'a sundu. 9'uncu sýnýflarýna kayýt Tasarýyý inceleyen Erdoðan, yaptýran bütün öðrenciledönüþüm seçenekleri arasýnda rin masraflarýný devlet yer alan anaokullarý ile ilgili karþýlayacak. kýsmýn da teþvik kapsamýna Hemen dönüþene alýnmasý talimatý verdi. üst paket Buna göre, anaokuluna Bir dershane son tadönüþmek isteyen dershanelerihi beklemeden hemen re de arsa, öðrenci desteði, özel okula dönüþürse, borç yapýlandýrmasý ve kredibakanlýk teþviklerin içinnin de içinde bulunduðu teþvik deki en üst paketi o derspaketi sunulacak. Avcý, Bahaneye sunacak. Dershakanlar Kurulu'na taslak üzerineye; arsa, öðrenci destene tekrar sunum yapmayacak. Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, dershanelerin özel okula dönüþtürülmesini ði, borç yapýlandýrmasý Taslaðýn son hali de Bakanlar düzenleyen yasa taslaðýný Baþbakan Tayyip Erdoðan'a sundu. ve kredinin de içinde bukurulu'nun imzasýna açýldý. lunduðu en kapsamlý teþbakanlar Kurulu imzalarý tamamladýktan sonra tasarý TBMM'ye gönvik paketi sunulacak. derilecek. TBMM'de de gündemin durumuna göre þubat ayý içinde ele Ýstediði eðitim kurumu alýnmasý bekleniyor. Bakanlar Kurulu'na sunulan taslaðýn son hali de Dershaneler isterlerse okul öncesi eðitim kurumuna, öðrenci yurþöyle: duna, müzik, resim gibi güzel sanatlar alanýnda faaliyet gösteren eðietüt merkezlerine 12 yaþ tim kurumlarýna, ÝÞKUR sertifika kurslarýna, KPSS hazýrlýk kurslarý Kapatýlmasý gündeme gelen özel etüt merkezleri kapatýlmayacak, gibi birçok farklý alanda faaliyet gösteren eðitim kurumlarýna dönüþefakat yaþ sýnýrlamasý getirilecek. alýþan anne-babalarý göz önüne alan bilecekler. (Hürriyet) Bakanlýk, özel etüt merkezlerinin ücret karþýlýðýnda 12 yaþa kadar öðrenci alýp eðitim verebilmesinin önünü açacak. Son tarih 1 eylül 2015 Dershanelerin faaliyetlerini sona erdirmeleri için verilen süre ise 1 Eylül 2015 tarihi olarak yasa taslaðýnda yer aldý. Dershanelerde görev yapan öðretmenler de yasayla birlikte halk eðitim merkezlerinde görevlendirilecek. 2015'ten itibaren herhangi bir özel okula dönüþemeyen dershaneler 2 yýllýðýna açýk lise olarak eðitimlerine devam edebilecek. Böylece 2017'ye kadar tam anlamýyla dershanelerin dönüþtürülmesi tamamlanmýþ olacak. Dershanelerin, açýk lise süresinin 4 yýl olarak deðiþtirilmesini istediði ve bunun yine Meclis eðitim komisyonun da deðiþtirilebileceði öðrenildi. Müstakillik þartý Yasa taslaðý ile birlikte özel okul olma kriterleri de yumuþatýlacak. Buna göre alkollü satýþ yapýlan mekanlarýn eðitim kurumlarýna uzaklýðýna yönelik hiçbir kriter aranmayacak. Dershanelerin özel okula dönüþebilmesi için 200 metrekare bahçe þartýný da aramayan bakanlýk, fakat dershane binalarýnýn müstakil binada olmasýný þart olarak koþacak. Ayrýca Bakanlýðýn özel okul olmak isteyen dershaneler, arsa tahsisi, kredi kolaylýðý ve borç yapýlandýrmasý gibi tüm teþviklerden yararlanacak. 2 seçenek Özel okula dönüþecek dershanelere sunulan ilk seçenek, boþ kalan kontenjanlarýn doldurulmasý olacak. Kontenjanlarý MEB dolduracak ve doldurduðu öðrenci kontenjanlarýnýn eðitim bedelini de karþýlayacak. Ýkinci seçenek ise, özel okula dönüþen kurumlarýn ilk sýnýflarýn- K uru fasulye ve barbunya ithalatýnda gümrük vergisi oranlarý sýfýra indirildi. Resmi Gazete'nin bugün- kü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe giren Bakanlar Kurulu kararýna göre, kuru fasulye ve barbunya ithalatýnda gümrük vergisi oranlarý sýfýrlanmýþ oldu. Bu kapsamda söz konusu ürünlerin ithalatýnda AB, EFTA, Bosna Hersek, Güney Kore ve diðer ülkelerden yapýlacak ithalatta gümrük vergisi oraný sýfýr olarak uygulanacak. (.HAK:146) Kuru fasulyenin fiyatý inecek Dün orum Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi.

6 6 ARÞAMBA 22 OCAK 2014 OKA dan yeni projeler O rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA), Amasya Belediyesi tarafýndan sunulan yaklaþýk 16 milyon euro bütçeli "Amasya Yeþilýrmak Kauçuk Benti, Rekreasyon Alanlarýnýn Oluþturulmasý, Yenilenebilir Enerji ve Turizm Eksenli Geliþim Projesi"ni destekliyor. Samsun Fuar Kongre Merkezi ve orum Teknopark projesinden sonra üçüncü güdümlü proje olarak OKA ya sunulan projenin yönetim kurulu toplantýsýnda görüþülerek karara baðlanacaðýný belirten OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Projenin yönetim kurulumuz tarafýndan ve Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylanmasý sürecinin en kýsa sürede gerçekleþeceðine inanýyorum. Þimdiden Amasya ya ve bölgemize hayýrlý olmasýný diliyorum dedi. Ajansýn Amasya Apple Otel de düzenlediði yönetim kurulu toplantýsýnda yaptýðý konuþmada bölgenin sosyoekonomik geliþmesine katkýda bulunmak, her gün deðine ulusal ve uluslararasý rekabet koþullarýna böl- Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Amasya7da toplandý. Toplantýya Vali Sabri Baþköy de katýldý. genin daha iyi uyum örnek olarak özel sektörün yapý projeleri, kümelen- saðlama yeteneðinin KOBÝ projeleri ile me, lojistik, insan kayyapý geliþtirilmesi için kurumlarla birlikte faaliyetler yürüttüðüne deðinen Hüseyin Aksoy, Kurulduðundan bu yana ajansýmýz aracýlýðýyla ve onun destekleriyle desteklenmesi, belediyelerin ve il özel idarelerinin turizm ve çevre altyapýsýnýn geliþtirilmesi için desteklenmesi, diðer kurum ve kuruluþlarýnýn da çeþitli altnaklarýnýn geliþtirilmesi ve dezavantajlýlara yönelik altyapý geliþtirme projeleri gibi konulardaki faaliyet ve projelerin desteklenmesi uygulamalarý artarak devam etmektedir diye konuþtu. Aksoy, toplantýda uygulanmakta olan mali destek programlarý ile doðrudan faaliyet desteði, teknik destek programý ve devam eden güdümlü projelerin uygulama süreçlerinin ve dört ildeki yatýrým destek ofislerinin teþvik ve destek uygulamalarý ile yatýrým-tanýtým konusunda yürüttükleri çalýþmalarýn da gözden geçirileceðini kaydetti. Amasya Valisi Ýbrahim Halil omaktekin in ev sahipliði yaptýðý toplantýda, gelecek aydan itibaren ajans yönetim kurulu baþkanlýðý Tokat a devredildi. Vali omaktekin ile Tokat Valisi Mustafa Taþkesen bir yýl boyunca sürdürdüðü görevindeki hizmetlerinden dolayý Vali Aksoy a plaket ve hediye verdiler. orum Valisi Sabri Baþköy, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Ýl Gene Meclisi Baþkaný Mustafa ittýr, Amasya TSO Baþkaný Murat Kýrlangýç, Samsun TSO Baþkaný Salih Zeki Murzioðlu, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diðer üyelerinde katýldýðý toplantý basýna kapalý olarak devam et- Hepimiz ayný gemideyiz Mustafa Demirer dedeceðinin altýný çiziyor. Yine tüm kesimler emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- yolsuzluk varsa sonuna kadar üzerine gidilmesi MSen orum Þube Baþkaný Ahmet gerektiðini belirtiyor. Bir baþka iddia paralel yapýlanma, paralel devlet iddiasý var. Böyle bir id- Saatçi, 17 Aralýk operasyonu ve gündeme iliþkin yaptýðý basýn açýklamasýnda: "17 Aralýk operasyonuyla birlikte hem yolsuzluk hem de bir paralel devlet iddiasý ortaya atýldý. Hem yolsuzluk hem de paralel yapýlanma iddialarýnýn hukuk içerisinde kalýnarak üzerine gidilmesi gerekir. Yolsuzluk ve paralel devlet iddialarý sonuna kadar araþtýrmalý. Böyle bir iddianýn üzerine gidilmeli ama iddia ispat edilinceye kadar masumiyet karinesi geçerlidir. Hepimiz ayný gemideyiz. Bu gemi su aldýðýnda burada memur da kaybediyor, iþçi de kaybediyor, iþveren de kaybediyor, çiftçi de kaybediyor, bakkal da kaybediyor, manav da kaybediyor." dedi. Türkiye'de gündemin hýzlý bir þekilde Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi dianýn da üzerine gidilmesi ama iddia ispat edilinceye kadar hukukun masumiyet karinesi geçerlidir. yolsuzluk ya da paralel devlet bunun üzerine gidilmesi lazým. Biz öyleyse ne diyoruz: Bir; küresel bir operasyon var. Bu operasyona karþý içeriden ya da dýþarýdan Türkiye'nin huzursuzluðunu kendi huzuru görenlerin ekmeðine yað sürmeyelim. Dün, bugün, yarýn da Türkiye'nin demokrasinin geliþmesinin, büyük Türkiye idealinden rahatsýzlýk duyanlar hep oldu. Türkiye'nin iç sorunlarý ne olursa olsun, bunlarý uluslararasý bir projenin ekmeðine yað sürer þekilde, ona alet olacak þekilde bu konularda uyanýk olunmasý, teyakkuz halinde olunmasý çaðrýsý." Memur-Sen'in çaðrýsý büyük Türkiye ve deðiþtiðini belirten Saatçi, þöyle dedi; " Yaþanan süreç ile ilgili sivil toplum örgütleri, kurumlar, kuruluþlar, meslek örgütleri, sendikalarýn görüþ ve düþüncelerini açýkladýlar. Farklý kesimleri temsil eden, ama Türkiye noktasýnda tanýmý birbiriyle örtüþen iþçi, iþveren, memur, esnaf, çiftçi, farklý kesimlerin bir araya gelerek yaptýklarý ve yapacaklarý ortak açýklamalar çok önemlidir. ünkü, hepimiz ayný gemideyiz. Bu gemi su aldýðýnda burada memur da kaybediyor, iþçi de kaybediyor, iþveren de kaybediyor, çiftçi de kaybediyor, bakkal da kaybediyor, manav da kaybediyor. yakalanan siyasi ve ekonomik istikrara zarar verilmemesi yönündedir. Ýstikrarýn önemi, kardeþliðin önemine vurgu yapýyoruz. Ayrýþmaya deðil bütünleþmeye dikkat çekiyoruz. Biz büyük Türkiye zarar görmesin istiyoruz. ünkü bu ülke hepimizin. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygýnlýðý artsýn istiyoruz. Bugünkü farklý kesimlerin bir araya gelerek yaptýðýmýz açýklamanýn ana metni buydu. Ama biz Memur-Sen olarak bir baþka noktanýn altýný çizme gereði duyuyorum. Türkiye ne zaman kendi baþýna baðlamaya baþlasa, ne zaman milletle devlet kaynaþmasý artmaya baþlasa, birileri bu ülkeye içeriden ya da dýþarýdan çelme takmaya çalýþýyor ve bu Bir yolsuzluk iddiasý var. Baþbakan yolsuzluklara asla prim vermeyeceklerinin, hatta yolsuzluða bulaþan çocuklarý bile olsa evlatlýktan süreçlerde de ülkenin baþýndakiler hedef alýnýyor. red- Kariyer oldu bariyer Mustafa Demirer masýnda incelemeye yetkili yüksek ðitim Bir Sen orum Þubesi Baþkaný mahkeme olan Danýþtay'a, sonrasýnda da ETahir Eþkil "kariyer basamaklarý konusu Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu'na neredeyse bariyer basamaklarýna geldiðinde, Danýþtay Ýdari Dava Daireleri dönüþmüþtür. Bu durumdan biran önce kurtulmak ve maðduriyetlerin önüne geçmek lazým." dedi. Kurulu, konuya iliþkin olarak olumsuz bir örnek karar verdi. Danýþtay Ýdari Dava Daireleri Kurulu'nun vermiþ olduðu karar, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararýndan Eþkil, çalýþan sayýsýna bakýldýðýnda sonra yasal bir düzenleme yapýlmamýþ mevcut çalýþanlarýn 1/3'ünü bünyesinde olmasýnýn bu konuda bir boþluða neden barýndýran Milli Eðitim Bakanlýðý'nda uygulamalara, iþ ve iþlemlere karþý açýlan olduðuna ve bu boþluðun yargý içtihadýyla doldurulmayacaðýna iliþkin olsa da, bunu davalarýn doðal olarak diðer kurumlardan hukuki bulmadýðýmý belirtmek isterim. fazla olduðunu, bu davalarýn en çok yoðunlaþtýðý konunun da, öðretmenlerin kariyer Danýþtay'ýn verdiði kararýn mesajý þudur: Bu kadar dava ile uðraþamam. basamaklarýnda yükselmesi meselesinde yaþandýðýný bildirdi. Yasama organý tarafýndan söz konusu yasal boþluðun doldurulmamasýnda ve 5204 sayýlý Kanun'a dayanýlarak hazýrlanan Öðretmenlik Kariyer Basamaklarýnda Eðitim Bir Sen orum Þubesi Baþkaný Tahir Eþkil devamýnda Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan düzenleyici iþlem tesis edilmemiþ Yükselme Yönetmeliði çerçevesinde Kariyer olmasýnda, uzman öðretmenlik ve baþöðretmenlik sertifikasý ile buna Basamaklarýnda Yükselme Sýnavý'nýn 2005 tarihinde yapýldýðýný hatýrlatan Eþkil, bunun sonucunda sýnavý baþarýyla geçen öðretmenlerin bir dayalý mali haklarý elde edenlere atfedilecek en ufak bir kusur dahi söz konusu olmadý. Gerek yargý yoluyla gerekse idarenin tasarrufuyla bu kýsmýna uzman öðretmenlik unvaný verildiðini, söz konusu kanunun haklarý elde edenlerden sertifikalarýn alýnmasý, büyük bir kaosa neden birinci ve ikinci maddelerinin Anayasa'ya aykýrý olduðu iddiasýyla olacak ve çok ciddi maðduriyetleri de beraberinde getirecek. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne iptal baþvurusunda bulunduðunu, Anayasa Mahkemesin de bu yasal düzenlemenin bazý ibarelerinin iptaline karar verdiðini belirtti. Þu an itibarýyla, geldiðimiz noktadan bakarsak, kariyer basamaklarý konusu neredeyse bariyer basamaklarýna dönüþmüþtür. Bu durumdan biran önce kurtulmak ve maðduriyetlerin önüne geçmek lazým. Eþkil þöyle dedi; "Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen hükümlere Sonuç olarak, daha önce uzman öðretmenlik veya baþöðretmenlik sertifikasýný alan ve buna baðlý mali haklardan yararlanan öðretmenlerin dayalý olarak iptal hükmünün yürürlüðe girdiði tarihten itibaren, yasama organý tarafýndan yasal düzenleme yapýlmamasý üzerine doðan yasal sertifikalarýnýn geri alýnmamasý ve buna baðlý mali haklarýna da boþluk nedeniyle maðdur olan yaklaþýk 40 bin öðretmen, uzman öðretmenlik ve baþöðretmenlik sertifikasýnýn verilmesi ve buna dayalý mali dokunulmamasý için gerekli iþ ve iþlemlerin bir an önce yapýlmasý, diðer yandan da 5204 sayýlý Kanun'da, Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal haklardan yararlandýrýlmalarý talebiyle idare mahkemelerinde dava edilen hükümlere göre yasal düzenleme yapýlmasý, bunun mümkün açmaya baþladý. Açýlan davalar sonucunda idare mahkemeleri, öðretmenlerin lehine karar verdi. Bu durum, Milli Eðitim Bakanlýðý ve öðret- olmamasý halinde ise Öðretmenlik Kariyer Basamaklarýnda Yükselme Yönetmeliði'nde deðiþiklik yapýlarak, öðretmenlere kariyer basamaklarýnda yükselme imkânýnýn yeniden tanýnmasý gerekir." menler arasýnda anlamsýz bir kargaþanýn çýkmasýna neden oldu. Ancak bu davalar, idare mahkemelerinin vermiþ olduðu kararlarý temyiz aþa- Evinizde doðalgaz kaçaðý varsa... Enise Aðbal oðal afetlerle ilgili Deðitici seminerlerine devam eden Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, Ýsmail Kakaç Ýlkokulu velilerine doðalgaz, zehirlenmeler, soba yangýnlarý ve olasý ev kazalarý hakkýnda konferans verdi. Yaþanmýþ örneklerle velileri doðal afetler konusunda bilgilendiren Odabaþý, konferans salonunu tamamen dolduran genç - yaþlý velilere olasý kazalarla Semineri Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý verdi. karþýlaþmalarý durumunda nasýl davranma- edilir) Doðalgaz kaçaðý önce mutfaktaki doðalde veya kendi kendine mini süpürerek tahliye Gece yatmadan yiz. Küçük bir depremlarý gerektiðini de anlattýçekleþmiþse ve bu me- düðmelerini kontrol etðalgazýn içeriye yayýl- çok yoðun olarak gergaz tesisatýný, ocaklarýn kýrýk çoðalabilir. Do- Seminerin devamýnda doðalgaz kullankarken eðilerek çýkma- getiriniz. Bunu unut- Yine bu çelik kan büyükse dýþarý çýmeyi alýþkanlýk haline masýna sebep olabilir. nan kiþilerin mutlaka ya çalýþýnýz. LPG de mamak için yatak odanýzda kolay görülebile- zaman zaman yaðçöz fleks borularý bayanlar bilmesi gereken hususlara deðinen Odabaþý, Ýhtiyaç varsa; docek yere Doðalgazý ile temizlediði için za- ise tersini yapýnýz. þu noktalar üzerinde ðalgaz kaçaðý olan mekanýn dýþýnda 187 O- yazýsýný yazýnýz. Þayet dana gelebiliyor. Bu kontrol ettin mi uyarý manla çürümeler mey- durdu: Kendimizi kendimiz koruyalým rasýný usulüne uygun üþenmeden kalkýp son göz ardý edilmemesi la- RUMGAZ acil numa- kontrol etmediyseniz hususun da kesinlikle Mutfaða girip (adresimizi verirken kontrolü yapýnýz. ocuklarýnýza da bu alýþretmenimiz Mahir zýmdýr. Bir bayan öð- doðalgaz kokusu hissettiðinizde; evimizin yanýndaki okul, cami, park vs. kolay tanýnacak mekanla- Sakýn ola tembellik ve dolayýsýyla fleks çekanlýðý kazandýrýnýz. bey, ben sýk sýk ocaðý Kapýyý pencereyi rý söyleyerek) yardým yapmayýnýz. lik hortumu çok yað açýp, doðalgaz vanasýný talep ediniz. Bir deprem sonrasýnda önce doðalgaz temizliyordum. Baktým oluyor diye yaðçözle hemen kapatýnýz. Bilhassa bulunan birinin Gece yatarken sýcak su vanasýnýaçmamasý için hemen uyarý- mutfaðýn kapýsýnýn kapalý olarak tutulmasýný pýyý, pencereyi açýnýz. rük meydana gelmiþ. vanasýný kapatýnýz. Ka- ki zamanla küçük çünýz. ünkü sýcak su vanasý açýlýnca kombinin alýþkanlýk haline getiriniz. ünkü doðalgaz gortalarýný kapatýnýz. büyük bir faciadan kur- Daha sonra elektrik si- Allah tan fark ettik de vanasýkapatýlmamýþsa kaçaðý olursa diðer Þayet sigortalar yüksekte olupta, sizin veya Bu nedenle bu hortumtulduk diye anlatmýþtý. kombi çalýþmaya baþlar. Tehlike oluþturur. odalara ulaþmasý biraz daha zorlaþýr. çocuklarýnýzýn boyu larýn zaman zaman sabunlu süngerle kontrol eriþemezse, daha önceden gerekli önlemleri edilmesinde fayda var- Elektrik düðmeleri açýksa kapatmayýnýz. Mutfaktaki doðalgaz vanalarýnýn üzerine Yukarý açýk - Saða alýnýz. (Yakýnýnda sandalye bulundurmak gi- elektronik eþyalarýn dýr. Tabii diðer tüm Kapalýysa açmayýnýz. kapalý türü uyarý yazýsý Fýrýnda yemek piþiyorsa kapatmayýnýz. Bula- A - K veya On - Off su küçük çocuklarýnýzkanlýk haline getirilme- yapýþtýrýnýz. Üzerinde bi) Aile içi, daha doðru- kontrol edilmesi alýþþýk makinesi çalýþýyorsa kapatmayýnýz. Buzlen teyzem on - off reyleriyle acil durumþanmasýn. yazar ama köyden gela, ailemizin yaþlý bilidir ki, olumsuzluk yadolabýnýn kapýsýný açýp dan anlamaz. Biz Türkçe olarak yazalým. Evlarda sigortalar nasýl kapatmayýnýz. Cep telefonu veya telsiz teleden uzun süre ayrýlaca- Mutfakta, apartman merdivenlerinde kapatýlýr hususlarýnda mutlaka tatbikat yapýnýz. Gaz Alarm Cihazý fonu ile mutfakta konuþmayýnýzðýmýz zaman eðer sular veya kazan dairesinde kesilmiþse çeþmeler saða mý, sola mý kapanýyordu diye tereddüt nin borusunun yumu- Kombinin, þofpe- varsa zaman zaman Kapýnýn ziline kontrol ediniz. Bu basmayýnýz. Basýlmamasý için dýþ kapýyý açý- mý býraktým? diye ev- edip, acaba suyu açýk alarm cihazlarý genelde þak, ucuz boru olmamasýna dikkat edilmeli- tavana veya duvarýn nýz ve zile basabilecekleri tehlikeye karþý uyanalar genelde sað tarafa hamlananlar olur. Va- yüksek kýsmýna montajlanýr. Ýnsanlar ulaþadir. Özellikle bu borular dolaplarýn içerisinden geçiyorsa zaman diven bulup denemeye rýnýz. Aspiratör çalýþý- kapalýdýr. Ama bazen madýðý için veya mer- sol tarafa kapalý olabi- erindikleri için nasýl olsa uzaktan düðmesi yeþil gözüküyor diye kontrolünü yapmazlar. Bazen denediðinizde bakarsýnýz ki alarm çalýþmýyor ama düðme yeþil duruyor. ünkü düðme yeþile boyanmýþtýr. Saðlam bir alarm cihazý çakmaðýn gazýný yakýnýna tutuðunuzda alarm vermeye baþlayacaktýr. Her toplumda insanlarýn güvenliðini hiçe sayacak kadar, vicdansýz insanlarýn çýkabileceðini asla unutmayalým. Bu nedenle kendimizi biraz da kendimiz koruyalým. Seminere çok sayýda veli katýldý. yorsa kapatmayýnýz. Kibrit, çakmak ve kývýlcým çýkarabilecek madde kullanmayýnýz. Sigara içmeyiniz. Ayakkabýnýzýn altýnda demir varsa ve zemin betonsa onunla yürümeyiniz. Elinize aldýðýnýz eski süpürge veya havlu, pike türü bir þeyle havayý süpürerek mutfaktaki doðalgazý tahliye ediniz. (LPG de ze- Ýsmail Kakaç Ýlkokulu velilerine doðalgaz, zehirlenmelerine karþý bilgilendirildi. lenlere de rastlarýz. Seminerde bir öðretmenimiz mutfaktaki vanalarýn sol tarafa kapandýðýný söylemiþti. Siz güvenlik olarak sabah iþe gelirken sol tarafa kapattýnýz. Ama köyden bir yakýnýnýz siz yokken eve geldi, baktý mutfakta çok gaz kokusu var. Güvenlik önlemi alayým derken, vanalar saða kapanýr zannýyla sola kapalý olan vanayý sað tarafa çevirmek suretiyle açabilir. zaman periyodik kontrolü yapýlmalýdýr. ünkü bu tür borularýn yýrtýlmasý, uçlarýnýn yerinden çýkmasý daha kolaydýr. Mutfaktaki ocakla doðalgaz ana borusu arasýnda bulunan sert fleks çelik hortumlar zaman zaman kontrol edilmelidir. ünkü ocaklar temizlenirken kýrýlabilir. Fark etme- Okul Müdürü Muharrem Olukçu, doðal afetler gibi önemli bir konuda velileri aydýnlattýðý için Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý na teþekkür etti. Odabaþý, talep edilmesi durumunda diðer okullarda da velilere ve öðrencilere yönelik konferans verebileceðini kaydetti.

7 ARÞAMBA 22 OCAK HÝTÝT GIDA MÜÞTERÝLERÝNÝN AYAKLARINI YERDEN KESTÝ Otomobil talihlileri belirlendi H Mutluluðumuzu paylaþmaya devam edeceðiz H itit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci, çekiliþ öncesi yaptýðý konuþmada, orumlular'ýn 32 yýldýr Hitit Gýda markasýna inanýp güvendiðini, Hitit Gýda'yý orum'un önemli bir markasý haline getirdiðini söyledi. "Mutluluðumuzu ve kazancýmýzý deðerli müþterilerimizle paylaþmaya her zaman hazýrýz." diyen Zelveci, orum halkýnýn gösterdiði teveccühün kendilerine güç kattýðýný, bu ilginin kendilerindeki karþýlýðýnýn ise orumlular'a duyduklarý minnettarlýk olduðunu dile getirdi. Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci, konuþmasýný þöyle devam ettirdi; "Hitit Gýda olarak hizmete baþladýðýmýz 1982 yýlýndan bugüne kadar kaliteyi ilke edinmek, güleryüzlü olmak ve hizmette sýnýr tanýmamak hedefleri üzerinde yol aldýk. Bu ilkeler ýþýðýnda en büyük patron müþteridir düþüncesi ile deðerli orum halkýna hizmet vermeye gayret ettik. Hitit Gýda adý hemþehrilerimizin sayesinde orum'da bir marka haline geldi. Bu orum halkýnýn takdiri ile gerçekleþti. Aradan geçen 32 yýlda, her zaman hemþehrilerimizin desteðini gördük. Hemþehrilerimizin gösterdiði bu ilgi ve takdirin karþýlýðý, halkýmýza olan minnetimizdir. Bugün, bu minnettarlýðýmýzýn küçük bir iþareti olarak vereceðimiz hediyelerimizi lütfen kabul buyurun. orumlu hemþehrilerimizden alacaðýmýz destekle, mutluluðu paylaþmaya hazýr olduðumuzu bir kez daha tekrarlamak isterim. Kazanan hemþehrilerimizi kutluyor, otomobillerin kendilerine hayýrlý olmasýný Cenab-ý Allah'tan diliyorum." Erol Taþkan itit Gýda kazancýný müþterileriyle paylaþtýðý otomobil kampanyasýnýn çekiliþini gerçekleþtirdi. Yoðun bir katýlým ve heyecanla yapýlan çekiliþ, çok sayýda orumlu nun katýlýmýyla tamamlandý. Hitit Gýda tarafýndan baþlatýlan otomobil kampanyasýnýn çekiliþi gerçekleþtirildi. Hitit Gýda Veli Paþa Þubesi önünde yapýlan çekiliþ, Ýkinci Noter Baþkatibi Ebubekir Bulat tarafýndan yapýldý model Toyota Yaris, 2013 model Ford Fiesta ve 2013 model Hyundai Ý20 marka otomobiller için yapýlan çekiliþte, Toyota Yaris nolu bilet olurken, Ford Fiesta nolu bilete, Hyundai Ý20 ise nolu bilete çýktý. Yoðun bir katýlým ve ilginin yaþandýðý çekiliþe, Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci ve Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Nevzat Kaya ve maðaza yetkilileri de katýldý. Büyük bir heyecanla takip edilen çekiliþte, Ford Fiesta þanslýsý Fuat Erdemli ve Hyundai Ý20 þanslýsý Samime Bostan'a, anahtarlarý Hitit Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Selahattin Zelveci ve Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Nevzat Kaya tarafýndan hayýrlý olsun dilekleriyle teslim edildi. Yapýlan çekiliþlerde yedek kuponlar ise þu þekilde belirlendi: Toyota Yaris (Yedek) Efdal Zihar, Ford Fiesta (Yedek) Oðuz Tirit, Hyundai Ý20 (Yedek) ekiliþleri heyecanla izlediler 1 90 bin Hitit Gýda müþterisinin katýlýmýyla tamamlanan otomobil çekiliþ kampanyasý, vatandaþlarýn meraklý bekleyiþleri altýnda gerçekleþtirildi. Katýlýmcýlarýn gözleri önünde, Noter tarafýndan yapýlan çekiliþler, anýnda vatandaþlara duyurulurken, görevliler de talihli numaralarýn yazýlý olduðu dövizleri taþýdý. Altý ayrý torbaya yerleþtirilen numaralý toplar, Noter Baþkatibi Ebubekir Bulat tarafýndan çocuklara, basýn mensuplarýna ve firma yöneticilerine çektirildi. Ellerindeki kuponlarýnýn numaralarýný büyük bir heyecan içinde takip eden vatandaþlar, dikkatle okunan sayýlarý not aldý. Umut Radyo Sahibi Meltem ýnar'ýn sunucu olarak görev aldýðý çekiliþte belirlenen numaralarýn bilgileri, anýnda Hitit Gýda bilgi iþlem servisi tarafýndan da açýklandý. Toyota Yaris talihlisi Didem elik, kuponu yanýnda olmadýðý için, kendisine kuponunu ibraz ettiðinde aracýnýn teslim edileceðini ifade eden yetkililer, Ford Fiesta Talihlisi Fuat Erdemli ve Hyundai Ý20 talihlisi Samime Bostan'ý telefonla arayýp müjdeyi vererek, çekiliþ alanýna davet etti. Otomobiline ilk kavuþan nolu kupon sahibi Fuat Erdemli oldu. Aþaðý Sanayide marangoz olarak çalýþan Fuat Erdemli, teþekkür ettiði Hitit Gýda yöneticilerinden anahtarýný teslim aldý nolu kuponun sahibi olan Samime Bostan, çocuklarýnýn kendi adýna doldurduðu kupon sayesinde 2013 model Hyundai Ý20'nin sahibi oldu. Hitit Gýda yöneticileri, þanslý müþterilerine hayýrlý olsun dileklerini iletirken, kampanyaya ilgil gösteren tüm müþterilerine de teþekkür etti.

8 8 ARÞAMBA 22 OCAK 2014 Geleneksel gecede buluþtular 1 Babacan 39 yýlý geride býrakmanýn verdiði gurur ve mutluluðunu yaþadý. Ýþletme sahipleri Nuri ve Yakup Körekoðlu kýsa bir konuþma yaptý. Enise Aðbal 975 yýlýnda kurulan Babacan Giyim Maðazasý nýn geleneksel hale gelen motivasyon yemeði, geçtiðimiz Pazar akþamý gerçekleþti. Vadi Restoran da düzenlenen geceye iþletme sahipleri Nuri Körekoðlu, Yakup Körekoðlu, Mustafa Ertürk, Ümit Körekoðlu, Babacan, Ekol, Chima orum, Chima Samsun ve Ýder Maðazalarý personelleri katýldý. Yemekte kýsa birer konuþma yapan NuriYakup Körekoðlu ve Mustafa Ertürk, 39 yýlý geride býrakmanýn verdiði gurur ve mutluluðu bir arada yaþadýklarýný dile getirdiler. Her yýl düzenlenen ödül töreninde bu yýl da plaketler sahiplerini buldu. Canlý müzik, sürpriz çekiliþler, þirket içi düzenlenen video klip ve o gün doðumgünü olan bir personele hazýrlanan doðum günü sürprizi ile çalýþanlar oldukça eðlenceli vakit geçirdiler. Ayrýca Babacan Giyim Maðazasý nýn geleneksel hale gelen motivasyon yemeði gerçekleþtirildi. personel tarafýndan hazýrlanan skeçler, taklitler, dans ve þarký gösterileriyle gece interaktif bir þekilde devam etti. Personelin mutluluðunu ve motivasyonunu daima çok önemsediklerini, bu konuda çeþitli faaliyetler yürüttüklerini belirten Mustafa Ertürk, mutlu personelin mutlu müþteri getirdiðini ve hizmet kalitesini yükselttiðine dikkat çekti. Aile þirketine mensup olmanýn mutluluk ve onur verici olduðunu da ifade eden Ertürk, sahip olduklarý bu güzel birlikteliðin en büyük hazineleri olduðunu vurguladý. ESDER den eðitime destek Gece müzik eðlence ile devam etti. Motivasyon gecesinde plaket verildi. Enise Aðbal orum Eðitim Sevenler Derneði (ESDER), Lisans Yerleþim Sýnavý (LYS) na hazýrlanan 12. sýnýf öðrencileri için Görsel Hafýza Teknikleriyle LYS Edebiyat ve Coðrafya Eðitimi verecek. 5 gün sürecek ve Devlet Tiyatro Salonunda verilecek eðitim, 26 Ocak Pazar günü baþlayacak. Eðitimler ilgili bilgi veren ESDER Baþkaný Erdem Hýzarbaþ, þu hususlara deðindi: Hafýza eðitimi kiþilerin beyni daha etkin kullanmalarýna yönelik bir kullaným kýlavuzudur. Zihinsel aktivitelerin güçlendirildiði ve zihinsel iþlemlerin etkinliðinin artýrýlarak etkili, çabuk ve kalýcý öðrenme amacýna yöneliktir. Beyinle ilgili bi- limsel araþtýrmalar ve buluþlar "hafýza ve beyin eðitimi" konusunun önemini hergün biraz daha fazla artýrýyor. Özellikle beynini eðiten ve kullanan insanlarýn beyin kapasitelerinin arttýðý ve hatta bu insanlarýn beyinlerinin yaþlanmayarak genç kaldýðý gerçeði hergün daha fazla insanýn dikkatini çekiyor. Hafýza eðitimi alan bir kiþi beynin etkin çalýþma prensiplerini öðrenerek hýzlý, kolay ve kalýcý öðrenmenin gizli sýrlarýný keþfediyor. Hafýza eðitimi alan kiþi beynindeki limbik kýsmý nasýl kendi kontrolu altýna alabileceðini öðrenerek, hangi bilgilerin kalýcý hafýzaya kaydedilip, kaydedilmeyeceði kararýný dolaylý olarak kendi kontrolu altýna alýyor. Sonuç olarak hafýza veya be- 5 gün sürecek ve Devlet Tiyatro Salonunda verilecek eðitim, 26 Ocak Pazar günü baþlayacak. yin eðitimi alan kiþi hýzlý ve kalýcý öðrenmenin kendisine saðladýðý akademik baþarýyý daha kolay yakalýyor. Hafýzanýn eðitilmesi ve hafýza teknik- lerinin kullanýlmasý beyinde mevcut, fakat geliþmemiþ olan kalýcý hafýza mekanizmalarýný harekete geçiriyor. Teknikler kullanýldýkça bilgilerin hýzlý ve kalýcý öðrenilme hýzlarý lineer olarak deðil, aksine katlamalý olarak artýyor. Ýstediðimiz bilgilerin hafýzaya daha kolay ve kalýcý bir þekilde kaydedilmesini hafýza teknikleriyle saðlarýz. Bunun için önce beyni ve beynin çalýþma þeklini iyi bilmeliyiz. Öðrenmenin %80 i görmeyle olur. Biz ðitimlerimizin tamamýnda görseller kullanýyoruz. Beyin hikayeleri ve abartýlmýþlarý sever. Biz bilgileri hikaye içerisinde beyninize gönderiyoruz ve öne çýkmasýný istediðimiz bilgileri abartarak ileride hikayeden sýyrýlmasýný saðlýyoruz. Hafýza bilgi aktarýlýrken kiþinin dikkatinin kaybolmamasý gerekir. Bunu ses tonu, ses hýzý, görseller, bütüncüllük, ortamýn uygunluðu ve kiþinin motivasyonu(istekli, bilinçli, saðlýklý oluþu) belirler. Bunlarýn tamamý Hafýza Teknikleriyle Öðrenme ile saðlanýr. Öðretmenin, öðrencinin aralarda yazý yazmasý sýrasýnda arada oluþan boþluk akýcýlýðý engellemektedir. Hafýza Teknikleriyle Öðrenme ile yazýlmaz ve yazdýrýlmaz. Öðrenilmesi gereken bilgileri, görsel ifadeler desteðiyle hikâyeleþtirip aný formatýna çevirmektedir. ünkü insanlar anýlarýný asla unutmazlar. Hafýza teknikleriyle Öðrenme ile bütün konularý ve hikayeleri de video formatýnda sunarak kitap defter ve kalem kullanmadan, kýsa bir sürede sýnavlara hazýrlanmayý, öðrenmiþ olunan bilgileri de uzun sure hafýzada tutmayý saðlýyor.

9 Ziraat tan TKDK ya destek Enise Aðbal arým ve Kýrsal Kal- Destekle- Tkýnmayý me Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, orum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette 12. Baþvuru aðrý Ýlanýnýn yayýnlandýðýný ve 10 Þubat - 10 Mart tarihleri arasýnda proje kabullerinin gerçekleþeceðinden bahseden Daðdelen, 12. aðrý ilanýnýn bütçesi ,12 Avro yani yaklaþýk 500 milyon Avro çiftçilerimizin proje ile müracaatýný beklemekte. Ýlimizden bu zamana kadar pek çok projeyi destekledik, 2013 yýlýnda ödediðimiz destek miktarý 21 milyon lirayý aþtý, bu sene de destekleme rakamýnda bu düzeyi aþmayý hedefliyoruz yýlýnda ödenen destekleme seviyesinin bu yýl da yakalanmasý için paydaþlarýmýzýn bu konuda desteklerini bekliyoruz. Kýrsal kesimin en büyük Sivil Toplum Kuruluþu olan Ziraat Odasý ndan da bu desteði göreceðimize inancýmýz tam. Hem Sayýn Baþkanýmýza hem de Oda çalýþanlarýna þu ana kadarki ve bundan sonraki süreçte yapacaklarý çalýþmalar için teþekkür ediyoruz. diye konuþtu. orum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, þunlarý söyledi; Ziyaretiniz için teþekkür ediyorum. Üyelerimizden baþlayarak bu konuda istekli üreticilerimizi orum TKDK Ýl Koordinatörlüðü ne yönlendirilmesinde öncü olacaðýz, orum un hibelerden daha fazla pay almasý hepimizin ortak temennisi. Ziyarette TKDK Ýl Koordinatörlüðünden Proje Baþvuru Yönetimi Birim Amiri Ahmet Kuyulu ve Ödeme Talep Ýþleri Birim Amiri Aytekin Deniz de hazýr bulundu. Sahte bal uyarýsý Erdal Odabaþ Enise Aðbal orum Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ, son zamanlarda sahte balcýlarýn müþterilerine gönderecekleri ballarýn yanýnda bir takým hediyeler verdiklerini ve bu hediyelerden anlaþýlacaðý üzere sahte balcýlarýn yeni hedef kitlesinin dindar insanlar olduðunu söyledi. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu yöneticileri Ziraat Odasý ný ziyaret etti. orum Bal Üreticileri Birliði Baþkaný Erdal Odabaþ, sahte bal uyarýsýnda bulundu. Odabaþ, Bu hediyeler toplumun dindar kesimini hedef alan mahiyette olduðundan bu insanlarýn inançlarýndaki samimiyet ve derinliði paraya tahvil etme çabasý olarak görüyoruz. Reklamlarýnda, dindar olduðu kamuoyunca bilinen kimseleri kullanarak, aðýrlýklý olarak da çeþitli cemaat ve tarikatlarýn yayýn organlarýný kullanarak güven oluþturma ve ürünlerini satma çabasýndalar. dedi. Defalarca sahte bal suçundan ceza alýp, isim deðiþikliði yaparak yollarýna eden sahte balcýlarýn, dini argümanlar kullanarak satýþ yapmalarýný, dini, ticarete alet etmek olarak deðerlendirdiklerini söyleyen Odabaþý, þöyle konuþtu; Din toplumuzun en mukaddes deðeridir. Ne ticarete, ne siyasete nede baþka bir menfaate alet edilmemelidir; edenleri de makbul insanlar olarak görmüyoruz. Toplumun bu tür din istismarcýlarýna pirim vermemesi gerekiyor. Bir ürün tüketiciye mevcut kalitesiyle sunulmalýdýr. Ürünün kendisi dýþýndaki eþantiyonlarla satma çabalarý dikkatle bakýldýðýnda ciddi soru iþaretlerini beraberinde getirir. Sicili kirli, ürünleri sorunlu, ürün takdim ediþ þekilleri abartý ve istismarlarla dolu bu bal kalpazanlarýna halkýmýzýn daha fazla pirim vermemesi konusunda orum Bal Üreticileri Birliði olarak halkýmýzý uyarýyoruz. Taktir yine halkýmýzýn. Bu besinler selülitle savaþýyor er yaþtan kadýnýn Hkabusu olan selülitten kurtulmak için, geçmiþten günümüze çok farklý yöntemler denendi, denenmeye de devam edilecek. Mutfaðýmýzdan eksik etmediðimiz besinlerin ayný zamanda selülit düþmaný olduðunu bilmek belki içimizi biraz rahatlatýr. Dermatoloji Uzmaný Dr. Elif Ebru Güner, selülitler ile savaþan besinler arasýnda; su, ananas, kýrmýzý acý biber, yeþil çay, ay çekirdeði ve kuþkonmaz olduðunu belirtiyor. Genetik eðilim, östrojen seviyesinin oluþturduðu dolaþým bozukluðu gibi hormonal nedenler, egzersiz yapmamak ve ilerleyen yaþ ile cilt altý bað dokusunun zayýflamasý, hamilelik hatalý beslenme gibi nedenler selülit oluþumuna yol açýyor. Toksinleri vücuttan atarak kurtulun Kadýnlarýn yüzde 90-95'inde görülen, en çok kalçada ve basenlerde ortaya çýkan, vücutta portakal kabuðu görünümü yaratan selülit sýkýþmýþ yað hücrelerinden kay-naklanýyor. Dr. Güner, yað hücrelerinin cildin altýnda bað dokusu arasýnda sýkýþtýðýný, bað dokusu arasýna sýkýþan yað hücreleri de yüzeye doðru itilince ciltte pütürlü bir görünüm ortaya çýktýðýný vurguladý. Dr. Güner, yað depolarýný boþaltan ve toksinlerin vücuttan atýlmalarýný saðlayan bir beslenme ve bunu destekleyen egzersiz programý ile selülitten büyük oranda kurtulmanýn mümkün olduðunu söyledi. Dr. Elif Ebru Güner, pürüzsüz ve gergin bir cilt için; trans yaðlardan, tuzdan, rafine þekerden, doymuþ yaðlardan, alkolden ve yüksek miktarda hayvansal proteinden uzak durulmasý gerektiðine de dikkat çekiyor. Ananas deforme yað dokularýný parçalýyor Potasyum açýsýndan zengin, C vitamini kaynaðý, bromelain'le dolu olan ananas, kan dolaþýmýný artýrmaya destek olur. Ananas, içeriðinde bulunan, sindirime ve enfla-masyonun giderilmesine yardýmcý olan bromelain enzimi sayesinde yað hücreleri-nin çevresini saran deforme olmuþ dokuyu parçalar ve yaðlarýn depolanmasýný ön-ler. Bölgesel ödemi de engelleyen ananasýn muzun saðladýðý yararlara benzer yararlarý da bulunuyor. Yeþil çay yað yakýmýný hýzlandýrýr Pek çok yararý bilinen ve son yýllarda ülkemizde daha fazla tüketilmeye baþlanan ye-þil çay, güçlü, saðlýklý bir cilt için yardýmcý olur. Ýçeriðindeki kateþin ile yað yakýmýný hýzlandýran yeþil çayýn çok güçlü antiaging etkisi bulunuyor. Saðlýklý bir sindirim sis-temi için yeþil çayýn tüketilmesi önerilir. Ay çekirdeði dokuyu yok etmeye yardýmcý Büyük küçük herkesin sevdiði ay çekirdeði de antioksidan bakýmýndan zengin tohu-mu ile selülit dokusunu yok etmeye yardýmcý olur. Kýrmýzýbiber tam bir savaþcý Bazýlarýmýzýn çok tükettiði bazýlarýmýzýn ise kaçýndýðý kýrmýzý acý biber de selülit ile sa-vaþta bize yardýmcý olan bir besin. Vücudun içten ýsý üretmesi için yardýmcý olan kýr-mýzý acý biber, böylece vücudun daha hýzlý yað yakmasýný saðlar. Kuþkonmaz kan dolaþýmýný düzenler Bir diðer selülit düþmaný ise sofralarýmýzda diðer besinlere göre daha az yer bulan kuþkonmaz. Bu saðlýklý yiyecek ise kan dolaþýmýný normal düzeye getirir. Kýlcal da-marlarý güçlendirir. Ayrýca vücudu toksinlerden arýnmaya yardýmcý olurken, önemli bir idrar söktürücü görevi de görür. Su cildi dolgunlaþtýrýr Hayat kaynaðý suyu bolca tüketmek bile pek çok sorunun ortadan kalkmasýný ya da azalmasýný saðlýyor. Her gün en az 8 bardak su içmek cildi dolgunlaþtýrýr, yaðlarý yakar ve selülitlerin daha az görünmesine yardýmcý olur.(yaygýn basýn) ARÞAMBA 22 OCAK ÝÞKUR Genel Müdürü bilgi verdi Mustafa Demirer ÞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazýcý, AK Par- orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Sa- Ýti lim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Genel Müdür Yazýcý. orum'da yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "sizlerin talebi ve Sayýn Bakanýmýzýn talimatý ile Toplum Yararýna alýþma Programýndan yararlanan ve devam etmekte olan 500 kiþiye ek olarak 500 kiþilik daha ödenek tahsis ettik. Programdan yararlanan kiþi sayýsý 2014 yýlý için orum'da 1000'e ulaþtý. Hayýrlý olsun." dedi. orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, "Bize desteklerini esirgemeyen alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk elik'e ve sizlere teþekkür ederiz. Toplum Yararýna alýþma Programý, orum'da istihdama sunduðu katkýnýn AK Parti gençliði çalýþýyor Enise Aðbal Parti Gençlik AKKollarý Ýl Baþkanlýðý, Genel Merkez Gençlik Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan Samsun da düzenlenen 3. Bölge Toplantýsý ve Ankara da düzenlenen Tanýtým ve Medya Baþkanlarý 3. Ýstiþare Deðerlendirme Kampý na katýldý. Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Kastamonu ve orum illerinin katýlýmý ile Üçüncü Bölge geniþletilmiþ Gençlik Kollarý Toplantýsý, Canik Kültür Merkezi nde yapýldý. Toplantýya orum Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Teþkilat Birim Baþkaný Ahmet Bayraklý, Seçim Ýþleri Baþkaný Ýhsan Erzurumluoðlu ve Yerel Yönetimler Birim Baþkaný Sinan Avþar katýldý. Ayrýca toplantýya orum Ýlçe Gençlik ÝÞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazýcý, AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. yanýnda þuana kadar; 100'den fazla okulumuzun temizliðine, birçok beldenin çevre düzenlemesine, 100 bin üzerinde aðaç dikimi ve 228 bin aðaç bakýmýnýn yapýlmasýna katký saðlamýþtýr. Ayrýca, 40 adet park yapýmý, m2 park bakýmý, metre yol, 5000 metre kaldýrým yapýmý, 2500 metre dikenli tel çekimi, m2 kilit parke döþenmesi, 700 dönüm alanýn çevre düzenlemesi ve 400 metre istinat duvarý yapýlmýþtýr. Þuana kadar bu gelen ek 500 kiþilik istihdam hariç, 244 programdan yaklaþýk 3000 kiþi faydalanmýþtýr. Üretilen hizmetlerin parasal deðeri çok büyük olmakla beraber, orum ekonomisine 13 milyon 650 bin TL'lik sýcak para girdisi de saðlamýþtýr." diye konuþtu. Ote yandan Uslu, Toplum Yararýna alýþma Programýndan ek 500 kiþinin daha yararlanacaðý müjdesini tarihinde Organize Sanayi Bölgesi'ne yaptýðý ziyarette vermiþti. AK Parti Gençlik Kollarý Ýl Baþkanlýðý Samsun ve Ankara7da bir dizi toplantýlara katýldý. Kollarý Baþkanlarý, Ekonomi ve Mali Ýþler Baþkanlarý, Teþkilat Baþkanlarý, Seçim Ýþleri Birim Baþkanlarý ve MKYK üyeleri de katýlým saðladý. Toplantýda, Genel Merkez Birim Baþkanlarý, 30 Mart ta yapýlacak olan yerel seçimler, yerel yönetimler ve AK Parti Hükümetinin gerçekleþtirmiþ olduðu faaliyetler hakkýnda katýlýmcýlara sunumlar yaptý. Seçim sürecinde medya stratejileri AK Parti Genel Merkez de düzenlenen Gençlik Kollarý Tanýtým ve Medya Baþkanlarý 3. Ýstiþare ve Deðerlendirme Kampý na ise orum Gençlik Kollarý Tanýtým ve Medya Birim Baþkaný Aziz Mustafa Kýlýçarslan katýldý. Toplantýda yaklaþan seçim sürecinde tanýtým ve medya biriminin çalýþma stratejileri belirlendi. Gençlik Kollarý seçim startýný verdi Toplantýnýn orum Gençlik Kollarý adýna çok verimli geçtiðini vurgulayan Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, AK Parti nin eðitim programlarýna ve toplantýlarýna büyük önem verildiðini dile getirdi. Gençlik Kollarý nýn seçim startýný baþlattýðýný ifade eden Erhan Akar, toplam 5 Birim Baþkanlýðýnýn ayný haftasonu toplantýlara katýldýðýný ve bütün birimlerin bu katýlýmlardan memnun olarak ayrýldýðýný belirtti. Toplantýlar Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, Kastamonu ve orum illerinin katýlýmý ile düzenlendi.

10 10 ARÞAMBA 22 OCAK 2014 HÜBTUAM da iþ kazasý Recep Mebet H itit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) inþaatýnda yaþanan iþ kazasýnda Yaralý iþçi yoðun bakýmda bir iþçi aðýr yaralandý. Geçtiðimiz Perþembe günü meydana gelen kazada kalýp iþçisi Seydi Mebet (36) havalandýrma boþluðundan bir kat aþaðý- ya düþtü. Kafa üstü düþmesi nedeniyle beyin kanamasý geçiren Mebet, olay yerine çaðrýlan ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Evli ve iki çocuk babasý olan Mebet in yoðun bakýmdaki tedavisi sürerken saðlýk durumunun ciddiyeti- ni koruduðu kaydedildi. Günlerdir yoðun bakým servisi önünde ümitle iyi bir haber almayý bekleyen yakýnlarý ve çalýþma arkadaþlarý, hayati tehlikesi devam eden Mebet için dua bekliyor. Memur-Sen Ýl Yönetimi dün Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray ý makamýnda ziyaret etti. Memur-Sen den Baþsavcý ya ziyaret Recep Mebet M Havalandýrma boþluðundan aþaðý düþen iþçinin saðlýk durumu ciddiyetini koruyor. Seydi Mebet emur-sen Ýl Yönetimi dün Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Memur-Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, Eðitim-BirSen Þube Baþkaný Tahir Eþkil, DiyanetSen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Büro Memur-Sen Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ýsmail Ünüþtü, Emre Ziyarete sendika yöneticileri ve bazý iþyeri temsilcileri katýldý. Eser ve Nurten akar ile Ýþyeri Temsilcileri Sertaç Kot ve Hakan Kýdýþ katýldý. Nezaket ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþsavcý Bayram Eray, misafirlerine Atlýkarýnca miniklerine trafik eðitim semineri HÜBTUAM inþaatýnda yaþanan iþ kazasýnda Seydi Mebet isimli kalýp iþçisi aðýr yaralandý. Ýþçi Partisi nden basýn açýklamasý Özelleþtirme maðduru iþçilere destek çaðrýsý Ý Recep Mebet þçi Partisi (ÝP) Ýl Sekreteri Aynur Türkmen, Özelleþtirme maðduru iþçileri yalnýz býrakmamak için 24 Ocak 2014 tarihinde Ankara da olacaðýz dedi. Dün parti binasýnda basýn açýklamasý yapan Aynur Türkmen, Ýþçi Partisi nin iþçilerin yanýnda olduðunu söyledi. Özelleþtirmeye karþý tek yürek olan iþçilerimiz yalnýz deðil diyen Türkmen, Yataðan, Yeniköy, Kemerköy enerji ve maden iþçilerinin baþlattýðý eylemi desteklediklerini açýkladý. Türkmen, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: Cumhuriyet ve emek güçleri birleþi- ÝP Ýl Sekreteri Aynur Türkmen, özelleþtirme maðduru iþçilere dikkat çekti. yor. Yeri geldi Türk bayraklarý ile daða çýktýlar, yeri geldi polis barikatlarýný yýka, yýka AKP binasýna yürüdüler. Özelleþtirmeye karþý direnmeye devam ediyorlar. Onlar Yataðan, Yeniköy, Kemerköy enerji ve maden iþçileri emeðine, alýn terine, vatanýna sahip çýkan. Þimdi de özelleþtirmenin kalbi Ankara'ya yürüyorlar. Kadýn-erkek, çoluk-çocuk vatanlarýna sahip çýkýyorlar. Ankara kalesine Türk bayraðýný dikmeye geliyorlar. Eðer bir ülkede iþçi emekçi maðdur ediliyorsa bu iþte bir yan- lýþlýk vardýr. Gelin bu haklý mücadeleye siz de destek verin. 24 Ocak'ta iþçi sýnýfýna ve Türkiye'ye karþý açýlan özelleþtirme saldýrýlarýnýn baþlatýldýðý Özal kararlarýnýn 35. yýl dönümünde iþçilerimiz aileleri ile birlikte Ankara da olacaklar. Türki- ye'nin dört bir yanýndan araçlar kaldýrýlacak. 24 Ocak Cuma günü sabah da Sayýþtay'ýn önünde iþçilerimizi ve ailelerini karþýlýyacaðýz. Bu emeðin alýn terinin hak arama mücadelesidir. Özelleþtirmeye karþý tek yürek olan iþçilerimiz yalnýz deðil. Ýþçi Partisi orum Ýl Örgütü olarak Ankara'ya yürüyen Yataðan, Yeniköy, Kemerköy enerji ve maden iþçilerini selamlýyoruz. Haklý mücadelelerine destek veriyoruz. Bu mücadeleye tüm orum halkýný çaðýrýyoruz. Perþembe gecesi saat de orum dan araç kaldýrýlacak. Katýlmak isteyenler Ýþçi Partisi orum Ýl Örgütü ne baþvurabilirler. orum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Trafik Eðitim Semineri dün Özel Atlýkarýnca Kreþ ve Gündüz Bakýmevi nde gerçekleþti. Kreþ salonunda düzenlenen seminere okul öncesi eðitim öðretmenleri ile çok sayýda öðrenci katýldý. Emniyet Müdürlüðü Trafik Eðitim Büro Amirliði Polis Memurlarý Zülfikar Kýymet ve Aslan ay ýn konuþmacý olarak yer aldýðý seminerde karþýdan karþýya geçiþler, gece yürüyüþleri, ýþýklý iþaret cihazlarý, emniyet kemeri, bisiklet ve ilkyardým ile okul servis araçlarýnda uyulmasý gereken kurallar hakkýnda bilgiler verildi. Slayt sunumu ve trafik kazalarý konulu kýsa film gösterimlerinin de yer aldýðý seminerde konuþan Zülfikar Kýymet, sürücüleri okul çevrelerinde dikkatli olmalarý yönünde uyardý. Öðrencilere trafik kurallarýnýn önemi hakkýnda Zülfikar Kýymet, yayalarýn dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler verdi. Seminere katýlan minik öðrencilere polis amcalarý tarafýndan hediyeler verildi. açýklamalarda bulunan Kýymet, yayalarýn dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler de verdi. Trafik kazalarýnda yaþanan ölümlere ve yaralanmalara dikkat çeken Kýymet, Öðrendiklerinizi ailelerinize anlatýn. Böylece trafik konusundaki toplumsal bilinçlenme hareketinde siz de üzerinize düþen görevi yapmýþ olacaksýnýz. diye konuþtu. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði trafik eðitim semineri, yapýlan sunumlarýn ardýndan soru-cevap bölümü ile sona erdi. Emniyet Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Trafik Eðitim Semineri dün Atlýkarýnca Kreþ te gerçekleþti.

11 ARÞAMBA 22 OCAK 2014 Baþbakan ýn ödülünü Ahmet Sami Ceylan teslim aldý. Muzaffer Külcü, yýlýn belediye baþkaný seçildi. Lütfi Akça nýn ödülünü Yaþar Sarý teslim aldý. Gecede TRT ye ödül yaðdý. 11 Hatti Halk Danslarý Topluluðu ödül aldý. Yýlýn ödülleri sahiplerini buldu H Pegasus Havayollarý na turizm ödülü verildi. Marka deðeri ödülleri Ahlatcý Grup, Uður Grup, Þamlýoðlu Grup, avuþoðlu Turizm, Kemal Öz Gýda ve VD Han Saðlýk Hizmetleri ne verildi. Hakimiyet e ödül G Gazetemiz adýna ödülü Recep Mebet aldý. azeteniz orum Hakimiyet, HititTV.com internet sitesi tarafýndan En ok Okunan Gazete seçildi Yýlý Ulusal ve Yerel Baþarý Ödülleri töreninde gazetemiz adýna ödülü muhabir arkadaþýmýz Recep Mebet aldý. Ödülü, HititTV.com Genel Yayýn Yönetmeni Elvan Þimþek in elinden alan Recep Mebet, orum Hakimiyet Ailesi adýna teþekkür etti. Oðuzlar Belediyesi de ödüle layýk görüldü. ÖDÜL YAÐMURU Yýlýn haber ajansý ödülünü ÝHA aldý. Anitta Otel de gerçekleþen gecede Kafkas Halk Danslarý gösterisi sunuldu. Ödül gecesinde gerginlik A nitta Otel de gerçekleþen 2013 Yýlý Ulusal ve Yerel Baþarý Ödülleri nde orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas arasýnda gerginlik yaþandý. döndü. Tüyü bitmemiþ yetimin hakký bu tür çalýþmalarla çarçur edilmemeli dedi. KÜLCÜ DEN ANKETLÝ CEVAP Yýlýn En Baþarýlý Belediye Baþkaný Ödülü nü almak üzere sahneye gelen Muzaffer Külcü, Törende ödül takdimi için gelchp Ýl Baþkaný Atlas ýn sözlerine diði sahnede söz isteyen Cengiz anket sonuçlarýyla cevap verdi. Atlas, Belediye baþkaný þehrin Yöneticiler kendilerini ölçemin insanlarý olmak zorunda ditürmekten korkmamalý diyen Baþyerek protokol masasýnda oturan kan Külcü, anketler sonucunda elmuzaffer Külcü ye gönderme yapde ettikleri veriler ýþýðýnda çalýþtý. malarýný þekillendirdiklerini söylebelediye baþkanlarýnýn þehrin di. Böylece orum halkýnýn Beletamamýný kucaklamasý ve insanlara diye hizmetleri hakkýndaki düþüneþit hizmet götürmesi gerektiðini celerini en net þekilde deðerlendirdile getiren Atlas, orum un kalme imkaný bulduklarýný anlatan dýrýmlarý adeta yapboz tahtasýna Külcü, Geride býraktýðýmýz 5 yýlda çok güzel bir tablo var dedi. Külcü, Bu þehirde deðiþim ve dönüþüm devam etsin diyenlerin þahsýma gösterdiði teveccüh ve memnuniyet oraný yüzde 75. Bugüne kadar yaptýðýmýz hizmetler ve elde ettiðimiz baþarý hepimizin. Aldýðýmýz ödüller de baþarýmýzýn tacý Muzaffer Külcü Cengiz Atlas niteliðinde diye konuþtu. ATLAS TAN BOMBARDIMANI Recep Mebet itittv.com internet sitesi tarafýndan düzenlenen 2013 Yýlý Ulusal ve Yerel Baþarý Ödülleri önceki akþam Anitta Otel de gerçekleþen törenle verildi. Törene Vali Vekili Zülkarnin Öztürk, TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti orum Milletvekili Salim Uslu, orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile davetliler katýldý. Davetliler onuruna verilen kokteylin ardýndan baþlayan programda sunuculuðu Emine-Þahin Örgel çifti yaptý. Sinevizyon gösterisinin ardýndan programýn açýþ konuþmasýný yapan HititTV.com Genel Yayýn Yönetmeni Elvan Þimþek, Ýnternet haberciliðinde iki yýlý geride býraktýk dedi. orum a ulusal bir televizyon kazandýrmak amacýyla yola çýktýk diyen Elvan Þimþek, yýlýn baþarý ödüllerinin 2. sini düzenlemenin mutluluðunu yaþadýðýný kaydetti. Açýþ konuþmasýnýn ardýndan devam eden gecede Yýlýn Devlet Adamý ödülü Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a, Yýlýn Akademik Ödülleri Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri ve BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner e, Yýlýn evre Ödülü Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça ya, Yýlýn En Ýyi Televizyon Kanalý ve En Ýyi Spor Kanalý Ödülleri TRT ye, Yýlýn Ýþadamý Ödülü Uður Barlýk a, Yýlýn En Baþarýlý Futbol Kulübü Ödülü Fenerbahçe ye, Yýlýn Yerel Turizm Ödülü Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk a, Yýlýn Turizm Ödülü Pegasus Havayollarý na, Yýlýn En Ýyi Haber Ajansý Ödülü Ýhlas Haber Ajansý na, Yýlýn En ok Okunan Gazetesi Ödülü orum Hakimiyet Gazetesi ne, Yýlýn Yerel Sanatçýsý Ödülü Nergis Ay a, Yýlýn Saðlýk Ödülü orum Özel Hastanesi ne, Yýlýn Marka Deðerleri Ödülleri Ahlatcý Grup, Uður Grup, Þamlýoðlu Grup, avuþoðlu Turizm, Kemal Öz Gýda ve VD Han Saðlýk Hizmetleri ne, Yýlýn Haber Sitesi Ödülü Haberler.com a, Yýlýn Halk Danslarý Grubu Ödülü orum Kafkas Derneði Hatti Halk Danslarý Topluluðu na, Yerelde Yýlýn En Baþarýlý Belediyesi Ödülü orum Belediyesi ne, Yýlýn En Deðerli Sivil Toplum Kuruluþu Ödülü Kýzýlay a, Yýlýn En Deðerli Meslek Kuruluþu Ödülü orum Ticaret ve Sanayi Odasý na verildi. Yýlýn En Baþarýlý Belediyeleri Ödülleri Ankara Büyükþehir Belediyesi, Eskiþehir Büyükþehir Belediyesi ve Kayseri Büyükþehir Belediyesi, Yýlýn En Baþarýlý Magazin Haberi Kanaltürk 2. Sayfa Programý, Yýlýn En Baþarýlý Haber Programý Haber Tadýnda isimli programý ile Ýnci Ertuðrul, Yýlýn En Baþarýlý Tartýþma Programý Ýskele Sancak isimli programla Kanal 7'den Mehmet Acet, Yýlýn En çok Ýzlenen Programý Tatlý Sert ile Müge Anlý, Yýlýn En Baþarýlý Þov Programý ödülü ise Yetenek Sizsiniz adýna Acun Medya nýn oldu. Ödüle layýk görülen isim ve kuruluþlarýn plaket veya þiltlerini protokol mensuplarý verirken mazeretleri nedeniyle geceye katýlamayanlarýn ödüllerininse daha sonra takdim edileceði bildirildi. Törende ayrýca organizasyona katkýlarýndan dolayý Uður Barlýk, Emine ve Þahin Örgel ile Hacý Ahmet Erhan a teþekkür plaketi verildi. Nergis Ay ýn sahne aldýðý programda, Hatti Halk Danslarý Topluluðu da sunduðu Kafkas danslarý gösterisiyle geceye renk kattý. Ödül töreni, HititTV.com Genel Yayýn Yönetmeni Elvan Þimþek in yaptýðý kapanýþ ve teþekkür konuþmasý ile sona erdi. orum Özel Hastanesi ne yýlýn saðlýk ödülü verildi. Uður Barlýk yýlýn iþadamý seçildi. Yýlýn meslek kuruluþu TSO oldu. Kýzýlay a yýlýn STK sý ödülü verildi. Osman Eðri nin ödülünü Muammer Cengil aldý. ELEÞTÝRÝ Organizasyona katkýda bulunanlara teþekkür plaketi verildi. Türkiye, mazlumlarýn sesi Yýlýn yerel sanatçýsý Nergis Ay oldu. Futbol kulüpleri arasýnda ödülü Fenerbahçe aldý. T BMM Ýdare Amiri ve AK Parti orum Milletvekili Salim Uslu, Türkiye nin mazlumlarýn sesi olduðunu söyledi. HititTV.com internet sitesi tarafýndan düzenlenen 2013 Yýlý Ulusal ve Yerel Baþarý Ödülleri töreninde konuþan Salim Uslu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn ise bir dünya lideri olduðunu vurguladý. Türkiye nin küresel bir aktör konumuna eriþmesinde Erdoðan ýn Salim Uslu ufuk ve vizyon sahibi olmasýnýn etkili olduðunu belirten Uslu, Baþbakanýmýz ülkemizi gurur duyacaðýmýz aydýnlýk bir geleceðe taþýyor. Ýsrail e kafa tutarak mazlumlarýn sesi olan Baþbakanýmýz, dünyanýn gýpta ile takip ettiði bir lider diye konuþtu. Faruk Yamaner, yýlýn akademisyenleri arasýnda. Yýlýn haber sitesi, oldu.

12 12 ARÞAMBA 22 OCAK 2014 Baþbakan yolsuzluðun üstünü örtme telaþýnda Enise Aðbal HP Genel Baþkan CYardýmcýsý ve Aydýn Milletvekili Bülent Tezcan, gazeteci-yazar Soner Yalçýn ýn cenaze törenin ardýndan CHP Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret etti. CHP den yapýlan açýklamaya göre, dün gerçekleþen ziyarette partililerle görüþen Tezcan, gündemi deðerlendirerek bazý açýklamalarda da bulundu. Tezcan dan önce kýsa bir konuþma yapan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Yalçýn ýn acýsýný paylaþtýklarýný dile getirdikten sonra, Bugün gazeteci yazar Soner Yalçýn ýn babasýnýn cenazesi nedeniyle orum'a gelen Genel Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn Bülent Tezcan'a partimize uðrayýp bizi de ziyaret ettikleri için tüm örgütüm adýna teþekkür ediyorum. dedi. Atlas ýn ardýndan konuþmasýna baþlayan Genel Baþkan Yardýmcýsý Tezcan, ok deðerli aydýnýmýz Soner Yalçýn ýn acý günü vesilesiyle orum'a geldik. Hakkýn rahmetine kavuþan amcamýza Allah tan rahmet, yakýnlarýna baþsaðlýðý diliyorum. Bizi en iyi þekilde aðýrlayan il örgütümüze de teþekkür ediyorum. dedi. Yerel seçimde baþarý kaçýnýlmaz Aralýk operasyo- adý geçen 4 17nunda bakanla ilgili savcýlýðýn hazýrladýðý fezlekeler, TBMM'ye yerel seçimlerden sonra gönderilecek. Adalet Bakanlýðý'na ulaþan ve Baþbakanlýk CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Aydýn Milletvekili Bülent Tezcan için bu kanun teklifini attý ortaya. CHP olarak yolsuzluklarýn üzerini kapatmalarýna müsade etmeyeceðiz. Son günlerde Suriye'ye týrlar dolusu silah gittiðini görüyoruz. AKP'nin maceracý dýþ politikasý yüzünden ülkemiz teröre destek veren ülke konumuna getirilmiþtir. Suriye'ye gönderilen silahlarýn mit tarafýndan gönderilmesi ve MÝT in týrlarda arama yapmasýný engellediklerini görüyoruz. Baþbakan benden izin almadan o týrlarý arayamazlar diyor ama þunu bilmiyor; MÝT Kanunu nun 26. Maddesi gereði MÝT mensuplarýnýn soruþturulmasý Baþbakanýn içerisinde hareket ettiði iddiasýnda bulunan Tezcan, HSYK teklifinin de bunun bir ürünü olduðunu ileri sürerek, Ayakkabý kutularýndan çýkan paralarýn, Bakan çocuklarýnýn odalarýndan çýkan kasalarýn üstünü kapatmak için telaþla hareket ediyor. Yolsuzlukla mücadele eden savcýlar görevden alýnýyor, emniyet müdürlerinin yerleri deðiþiyor. 17 Aralýk'tan bu yana 5 bin emniyet müdürü ve polisinin görev yerleri deðiþtirilmiþtir. Baþbakan bugün þikâyet ettiði parelel devletle 11 yýldýr ortaklýk yapýyordu, bugünki devlet krizinin müsebbibi kendisidir. diye konuþtu iznine tabidir diyor Toplantýda basýn ama Baþbakan bu maddeyi yanlýþ yorumluyor. mensuplarýnýn sorularýný da yanýtlayan Tezcan, þike Baþbakan Erdoðan ýn davasý ile ilgili yönel- son günlerde telaþ tilen soruya, Baþbakan orum'a en son il kongresinde geldiðini ve çok dinamik bir il örgütü gördüðünü belirten Tezcan, bu dinamizmle yerel seçimlerde baþarýnýn kaçýnýlmaz olduðunu ifade etti. Tezcan, konuþmasýnýn devamýnda þöyle dedi; Halkýn kaynaklarýný rantiye anlayýþýyla yöneten mevcut belediyede 30 Mart ta devir teslim töreni olacak. Halkýn belediyesini kuracaðýz. Sosyal demokrat belediyecilik anlayýþýný orum halkýna da kavuþturacaðýmýza inanýyorum. Bildiðiniz üzere son günlerde tartýþýlan HSYK yasa teklifi bugün TBMM Genel Kurul gündemine geliyor. Yoðun tartýþmalarýn olacaðý bir görüþme bekliyor bizleri. AKP yolsuzluklarýn üzerini örtmek üzerinden TBMM'ye gönderilmesi için süre zorunluluðu olmayan 4 fezleke, partinin üst yönetiminde ele alýndý. Dosyalarýn, TBMM'ye ulaþmasý veya soruþturma komisyonu kurulmasý durumunda, henüz iddia düzeyinde olan konularýn seçimlerde muhalefet tarafýndan kullanýlacaðý endiþesi nedeniyle seçim sonrasýnda gönderilmesi karara baðlandý. Nisanda sonra Eski Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, eski Ekonomi Bakaný Zafer aðlayan, eski evre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar ile eski Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ hakkýnda dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasý için hazýrlanan fezlekeler, TBMM'nin gündemine ancak Nisan ayýndan sonra gelebilecek. Ýktidar partisinin bekletme kararý aldýðý fezlekelerin, Baþbakanlýk üzerinden TBMM'ye gönderilmesinin ardýndan sonuç doðurmasý için uzun bir yolu bulunuyor. Ýçtüzükteki normal prosedüre göre fezlekeleri þu yol bekliyor: Fezleke, TBMM'ye ulaþtýktan sonra Meclis Baþkanlýðý tarafýndan Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edi- bugüne kadar düzmece delillerle açýlan düzmece davalara, davalar kendi lehine sonuçlanýncaya kadar sessiz kalmýþtýr. Biz CHP olarak bu düzmece davalarýn karþýsýnda olduðumuzu defalarca söyledik, bugün de ayný þeyi söyleyebilirim: Baþbakan 17 Aralýk operasyonunun kendine dokunacaðýný bildiði için davanýn üstünü kapatmaya çalýþýyor. yanýtýný verdi. Kenan Bey in geçmiþi deðil, bugünü ve yarýný önemli Kenan Nuhut'un birçok parti deðiþtirmesi ile ilgili gelen soruya ise, Bizim adaylarýmýz toplumun her kesimini kucaklayacak insanlar oluyor. Kenan Bey in geçmiþi deðil bugünü ve yarýný önemlidir. Partimize üye olduktan sonra geçmiþi bizi ilgilendirmez. dedi. Ekonomik kriz hakkýnda yöneltilen sorular üzerine Tezcan, Baþbakan paralel devletin çýkarttýðý bir kriz dese de bu devlet krizinin sonrasýnda yaþanmasý muhtemel olan krizdir. Devlet krizinden sonra ekonomik krizin çýkmasý normaldir. Bu krizin müsebbibi devlet krizi yaþatan Baþbakanýn ta kendisidir. þeklinde açýklamalarda bulundu. 4 eski bakanýn hesabý seçimden sonra 17 Aralýk operasyonunda adý geçen 4 bakanla ilgili savcýlýðýn hazýrladýðý fezlekeler, lecek. Bu sevk iþlemi ve komisyonda görüþülme konusunda süre sýnýrý bulunmuyor. Halen 900'den fazla fezleke komisyonda görüþülmeyi bekliyor. Eski bakanlarýn bu süreçte dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýný isteme olasýlýklarý bulunuyor. Ancak bu talep, yapýlacak iþlemle ilgili hiçbir süreci ve kararý etkilemiyor. Dokunulmazlýk oylamasý Karma komisyondan önce Hazýrlýk Komisyonu kurarak, milletvekilini dinleyecek, bu komisyonun tanýk dinleme yetkisi bulunmuyor. Karma Komisyon dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasýna veya yargýlamanýn dönem sonuna kadar ertelenmesine karar verecek. Komisyon kararý erteleme ise Genel Kurul'da okunacak. 10 gün içinde itiraz edilmezse karar kesinleþecek. Ancak itiraz edilirse veya komisyon kararý dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasý þeklindeyse Genel Kurul'da gizli oylamayla karar alýnacak. Meclis, dokunulmazlýðýn kaldýrýlmasýna karar verirse vekil, sadece bu konuyla sýnýrlý olarak yargýlanabilecek. Gizli 276 oy Dört bakan için fezleke olmasa bile muhalefet veya iktidar milletvekillerinin her zaman 55 imzayla soruþturma isteme hakký da bulunuyor. 55 milletvekili ortak önerge verirse soruþturma komisyonu kurulup kurulmayacaðýna gizli oylamada karar verilecek. Bu oylamada, basit çoðunluk olan görüþmeye katýlanlarýn yarýdan bir fazlasýnýn kabul oyu yeterli sayýlýyor. Mahkeme gibi çalýþma yetkisi olan soruþturma komisyonu suçlamalarý yerinde bulursa, yargýlanmalarý için yine gizli oylamada bu kez en az 276 milletvekilinin bakanlar aleyhinde oy kullanmasý gerekiyor. Bu yargýlama Yüce Divan yetkisiyle Anayasa Mahkemesi'nde yapýlýyor.(hürri- 428 bin 901 kiþiye iþsizlik ödeneði ÞKUR, 2013 yýlýnda Ý428 bin 901 kiþiye, 1 milyar 272 milyon 485 bin 655 lira iþsizlik ödeneði verdi. ÝÞKUR'dan yapýlan açýklamaya göre, iþsizlik ödeneði alan iller arasýnda Ýstanbul, 125 bin 200 kiþiyle ilk sýrada yer alýrken, en az ödenek alan iller ise Bayburt, Ardahan, Kilis, Tunceli ve Hakkari oldu. ÝÞKUR Genel Müdürü Nusret Yazýcý, 2013 yýlýnda 428 bin 901 kiþiye 1 milyar 272 milyon 485 bin 655 lira iþsizlik ödeneði verildiðini bildirdi. Ýþsizlik ödeneði alan iller arasýnda 125 bin 200 kiþiyle Ýstanbul'un ilk sýrada yer aldýðýný belirten Yazýcý, "Ýstanbul'u sýrayla 28 bin 991 kiþiyle Ýzmir, 27 bin 139 kiþiyle Ankara, 26 bin 192 kiþiyle Bursa ve 21 bin 127 kiþiyle Antalya izliyor. Bu illerimizde yaptýðýmýz toplam ödeme tutarý ise 726 milyon 557 bin lira oldu. En az iþsizlik ödeneði alan illerin ise Bayburt, Ardahan, Kilis, Tunceli ve Hakkari yer aldý" ifadesini kullandý.(aa) Gazeteci Soner Yalçýn ýn babasý Mehmet Ali Yalçýn (86) hayatýný kaybetti. Soner Yalçýn ýn acý günü Mehmet Ali Yalçýn G azeteci Soner Yalçýn ýn babasý Mehmet Ali Yalçýn (86) hayatýný kaybetti. Mehmet Ali Yalçýn ýn cenazesi, sabah Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Ulu Cami ye getirildi. Ulu Cami'de Yalçýn için düzenlenen cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Aydýn milletvekili Bülent Tezcan, CHP orum milletvekili Tufan Köse, CHP orum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, gazeteci Soner Yalçýn, yakýnlarý ve vatandaþlar katýldý. Yalçýn ýn cenazesi Ulu Cami'de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu mezarlýkta topraða verildi.(ýha) Yalçýn taziyeleri kabul etti Enise Aðbal G azeteci-yazar Soner Yalçýn, önceki gün vefat eden babasý Mehmet Ali Yalçýn ýn topraða verilmesinin ardýndan orum daki evlerinde taziyeleri kabul etti. Yalçýn, dün Ulu Camii nde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta yapýlan defin iþleminin ardýndan taziye ziyaretine gelen misafirlerini Bahçelievler Mahallesi nde bulunan evinde aðýrladý. Yalçýn ýn cenazesi Ulu Cami'de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu mezarlýkta topraða verildi. Gazeteci Soner Yalçýn cenazeye katýldý. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Tezcan, Soner Yalçýn a taziye dileklerini iletti. Cenazede CHP teþkilatlarý hazýr bulundu. Cenaze töreni için orum a gelen CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Aydýn Milletvekili Bülent Tezcan, Denizli Milletvekili Ýlhan Cihaner, CHP orum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ile birlikte Yalçýn a taziyede bulunarak, acý gününde yalnýz býrakmadý. Gazeteci-yazar Soner Yalçýn, taziye ziyaretlerini kabul etti.

13 ARÞAMBA 22 OCAK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:21 Rebi ul-evvel: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:9 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým: OCAK Günahtan nefret eden ve ibâdetten lezzet alan, hakiki mümindir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol ocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIAY SEYDÝM AKKENT CEZAEVÝ GÜNEÞ RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük VEFAT EDENLER 1-Hasan TAÞ' ýn annesi; Fatma TAÞ. 2-Naki, Hasan, Cengizhan, Aynur, Günnur ve Araþtýrmacý Yazar Soner YALIN' ýn babasý, Vergi çalýþaný Gülseri YALIN' ýn kayýnpederi; Mehmet Ali YALIN. 3-Palabýyýk Köyü' nden, Merhum Hakaþýðý' nýn eþi, Satý, Behsat, Leyla ve Metin ÖZGÜR' ün annesi; Nazegül ÖZGÜR. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Siyaset (Politika), bir milleti arzu edilen huzur ve saadete götürmenin, sanatý ve ilmidir. Ýktidara gelen parti, resmi politikasýnýn sahibi ve uygulayýcýsýdýr. Partiler kuruluþlarý sýrasýnda, parti programlarý ile politikalarýný açýklarlar. Seçimlerde seçmenler, beðendikleri partilere oylarýný vererek iktidara gelmesini veya oy vermeyerek muhalefette kalmasýný saðlarlar. Ülke insanlarý bu vatandaþlýk görevini yaptýktan sonra, kendi iþinin gücünün baþýna, günlük hayatýna dönmesi gerekir. Demokratik gelenekleri yerine oturmuþ toplumlarda, mekanizma böyle iþler. Demokrasinin kuralý budur. Bizim toplumumuzda politika yanlýþ anlaþýlmaktadýr. Seçimler sona erdikten sonra da, parti tartýþmalarý devam eder. Ýki kiþi yan yana geldiðinde, önce havadan sudan konuþurlar. Sonra parti konuþmalarý baþlar. Partiler atýlýr, tutulur. Kiþiler ayný partiden deðilse, karþýlýklý tartýþýrlar. Konuþulanlarýn kimseye faydasý olmaz. Parti tartýþmalarý yüzünden, kardeþ kardeþe düþman olur. Deðiþik partide olanlar, zorunlu kalmadýkça birbirlerinin dükkânýndan, marketinden alýþveriþ yapmazlar. Komþuya, akrabaya misafirliðe gidilir. Orada genellikle konuþulan konu, parti konuþmalarýdýr-" Þu parti þunu yaptý, bu parti bunu yaptý." Ýþ yerinde -" Þu parti þöyle, bu parti böyle." diye konuþulur, tartýþýlýr. Ýþler aksar, çalýþanlar parti tartýþmasý yapar. Particilik, diðer hizipleþmeler ülkeye ne kazandýrýr? Ülkeye hiç bir þey kazandýrmaz ama bu durum birilerinin ekmeðine yað çalar. Toplum bölünür, yanlýþa yanlýþ, kötüye kötü denilmez olur. Birinin yerdiðini, diðeri savunur, bunun adý da particilik olur! Konulara hizipleþme ile bakýldýðýnda, asgari müþterekler ortadan kalkar. Aklýn olmadýðý yerde, fikirde olmaz. Ýnsanlar arasýnda gerilim o safhaya gelir ki, toplumsal olaylar olur, kan dökülür. Hepimiz bu memlekette yaþýyoruz. Bu memleketin gök kubbesinin altýnda, ayný havayý kokluyor, ayný suyu içiyoruz. Kültürümüz, deðerlerimiz, dilimiz, dinimiz bir. Niye birbirimize hasým olup, birbirimizin kuyusunu kazýyoruz? Siyaset ve partiler Mustafa Yolcu Edebiyat ve korku Ayný ananýn evlatlarý, ayný köyün gençleri, ayný mahallenin çocuklarý particilik yüzünden birbirine düþer mi? Belediye baþkanlýðý seçimi olur, adaylarý parti merkezi tespit eder. Milletvekili secimi olur, adaylarý parti merkezi seçer. Partilerin il, ilçe baþkanlarýný, yönetimlerini parti merkezlerinin belirleme yetkisi vardýr. Senin ilini, ilçeni, sana en yararlý olacak olan adayý en iyi sen mi tanýrsýn, parti merkezi mi tanýr? Tabii ki sen tanýrsýn. O zaman bu çark niye tersine iþliyor? Bir partinin il sekreteri olan arkadaþým þunu anlatmýþtý: " Milletvekili seçimlerine az bir süre kala, ilimizden milletvekili seçilmesini istediðimiz kiþilerin isimlerini tespit ederek, heyet halinde parti genel merkezine gittik. Genel merkezde bu iþleri yürüten birime giderek, düzenlediðimiz listeyi takdim ettik. Listeye baktýlar, buraya niye geldiniz dediler. Bizde talebimizi tekrarlayýnca ( Ýlinizde teþkilatý tamamladýnýz. Seçime gidiyoruz. Siz ilinizde seçimler için çalýþýn. Milletvekili adaylarýný biz belirleriz.) " dediler. Ýþte bu, siz düþünmeyin, biz düþünürüz. Ülkemizde bunun adý da demokrasi oluyor. Partilerin il ve ilçe baþkanlarý, belediye baþkanlarýnýn her iþine karýþýrlar. Hani belediyelerin meclisleri vardý, kararlar oradan çýkardý. Ama belediyelerde il ve ilçe baþkanlarý'da talimat verici olmaya çalýþýr, belediye meclisinin aldýðý kararlar, formalitenin tamamlanmasý haline dönüþür. Ülkemizde huzurlu bir ortamýn olmasý için: Particiliði seçimler sýrasýnda, sandýk baþýnda yapalým. Beðenmediðimiz partiyi sandýða gömelim. Sandýkta oyumuzu kullandýktan sonra, parti hizipçiliðini býrakalým. Ýnsanlarla yan yana geldiðimizde, insanlarý deðil fikirlerimizi konuþalým. Kötü olaný nasýl iyi yaparýz, onu konuþalým. Bir birimizi kýrýp, hizip yaratmayalým. Bizler ayrýlýða düþtükçe, birbirimizle boþuna tartýþarak vakit kaybettikçe, ülkemizin geri kalmasýný isteyenlerin ekmeðine yað çalar, bir þey üretmeden tüketir oluruz. Parti tercihimizi sandýk baþýnda yapalým, seçimden sonrada kendi iþimize bakalým. Edebiyat; aþk, ölüm, korku, zaman, mekan, özlem sanatsal disiplin olan gotik kavramý özelikle on sekizinci yüz yýlýn sonlarýndan itibaren vuku bulmuþtur. gibi kendisini her daim meþgul eden temalar üzerinde ýnar Altý ilerler. Bunlar edebiyat tarihi boyunca her zaman edebiyatýn konusu olmuþtur. ünkü edebiyatýn insani bir lar, þeytanlar, periler zuhur edince, bu ve benzeri esra- Batýda gotik yani korku edebiyatýyla birlikte cadý- ilim ve uðraþ olmasý hasebiyle, insana dair her þeyi rengiz kavramlar bilimsel geçerliliðini yitirerek hayal kapsayan bir özelliði vardýr. Ahmet Hamdi Tanpýnar'ýn dünyasýnda yerini almýþtýr. Batýnýn gotik (korku) edebiyatý çerçevesinde ürettiði eserlerin çoðu bir þatoda, insan ve edebiyat iliþkisini irdelerken güzel bir sözü var:'edebiyat, insaný ýskalarsa var olamaz.' Yani edebiyat, varlýðýný edebiyata borçludur. sýz ve karanlýk yerlerde geçmekteydi. Batý insanýnýn metruk bir dað veya orman evinde, ayak basýlmamýþ ýs- Varlýðýný insana borçlu olan edebiyat; insana dair ruhsal aforizmalarýnýn tahvil olduðu bu eserler yirminci yüzyýlýn baþýnda zirve yapmýþtýr. olan her þeyle iç içedir. Bu insani özelliklerden biri de korkudur. Ýnsanýn, insanlarýn, insanlýðýn en kadim, en Daha çok psikolojik temellere dayanan bu gotik güçlü, en girift duygularýndandýr korku Korku, sadece ruhsal belirti ve göndermelerden ihtiva olmuþ duy- Gökçer ÖÐÜN miþtir. Doðuda bu manevi uçuruma yaklaþma fazla ol- eserler, zamanla insanlarý manevi buhranlara sürüklegu yoðunluðu deðildir. Toplumlarda, kültürlerde, devletlerde ve devletler arasý düzlemde farklýlýklarý doðurucu, birbirini dizayn ve iltica edici bir husustur. Batý toplumlarýnda korku, doðuda tasavvufun daha aðýrlýklý olmasýndandýr. Doðu bu ruhsal mamýþtýr. Bunun en önemli sebebi; batýda felsefenin, doðu toplumlarýna nazaran daha çok yer iþgal etmiþtir edebiyatta. Bundandýr ki batýda 'toplumdan ayrýlmazlýðý' daha önemli bir miþtir. Ama dediðim gibi, batýda bu süreç olumsuz olarak sür- süreci, tasavvuf sayesinde sýkýntýsýz þekilde atlatmayý baþarabil- doneye sahiptir. müþ ve sonuçta da yirminci yüzyýlýn cinnet hususiyetine hizmet Doðu ile batýnýn korkuyu edebiyat alanýnda kullanýþý da birbirinden farklý hususiyetler içerir. Korku; doðuda daha doðal, talama ve ya meþru edebiyat diyebileceðimiz alanda hala çok etmiþtir. Zira o yýllarda batýda icra edilen gotik eserler, bugün or- batýda ise daha yapay ve kurgusaldýr. Doðu korkuyu iþlerken absürt ve korkunç algýlanmaktadýr. kullandýðý karakterler bilinen ve normal varlýklardýr. Doðu edebiyatý içerisinde korkuyu en yapay ve kurgusul denklemede iþtürü ve edebiyatýnda karanlýðýn, esrarýn, muammanýn, bilinmez- Bütün bu genellemelerin bir sonucu olarak korku; batý külleyen in edebiyatýnýn bile ejderhadan öteye kullandýðý bir done yoktur. Zira ejderha da þu zamanda yapaysal bir hüviyet mü- kavramlar olaðan üstü bir önem kazanmýþtýr. Doðuda ise bu tür liðin, kötülüðün mücessem þekli olan cadý, þeytan, canavar gibi þahhas kýlsa da, kadim zamanlarda gerçeði yansýtan bir varlýktýr. kavramlar özellikle in ve Ýran edebiyatlarýnda görülmektedir. Hatta ve hatta batýnýn ultra doðal dediði hususiyetler doðu Bu görüntüde batýya nazaran çok doðal ve sadedir. için sýradan ve doðal olandýr. Sadece varlýklardan ibaret deðil bu farklýlýk. Kültürü ifa eden ve ona tahvil olan her husus; doðuda batýya nazaran daha doðaldýr. Korkunun þahikasýný icra eden kültürel ortamdan tutun, kavramsal korkunun topluma sirayetine kadar doðu ile batý farklý algýlar, farklý yaþar, farklý düþünür korkularý. Ýþte bu farklýlýk batýda buhran merkezli baþta felsefe olmak üzere çok alanda kendini göstermiþtir. Korku ve kaygý merkezli doðan bu düþünsel aktiviteler zamanla inkar, ruhsal ve depresif bunalanýmlar, buhran gibi bireysel ve toplumsal hezeyanlara sebep olmuþtur. Doðunun ve batýnýn özellikle edebiyatta beslendiði kültürel va algýsal havzalar farklý olunca akýbetleri de farklý olmaktadýr. Karanlýk, endiþe, muamma, bilinmezlik, kaygý kavramlarýndan beslenen korku; batýda kendi ruhsal ve kültürel dokusuna uygun edebiyatýný icra etmiþtir. Daha çok resim alanýnda kullanýlan bir Kadir Yüktaþýr com Mahkemelerdeki Nurcular 3 Tamam biraz bekleyin" Eve gelen baba sadýk annesinin ve yenge hanýmýn ve de çocuklarýn meraklý ve endiþeli bakýþlarýna : "Merak etmeyin karakoldan çaðýrmýþlar, gidip geleceðim.gelemezsem dükkana kalfaya söyleyin söz verdiðimiz gömlekleri zamanýnda yetiþirsin." Yenge haným ve annesi bu hallere alýþýktýr. Göz yaþlarý içinde baba Sadýk'ý uðurlarlar. Eskiden her karakolda jip veya taksi yoktu. Zanlý karakola elleri kelepçeli ve jandarmanýn kollarý arasýnda götürülürdü. Komþular ve yolda baba Sadýk beyi görenler içlerinden acýyanlar vardý birde "oh oldu, belasýný buldu, bir Nurculuk deyip tutturdular, Ýslamiyet ve camiler varken bu da ne ise " diye hayýflanýyorlardý. Baþ komiser ve polisler bekledikleri zanlý Sadýk efendinin ifadesini almaða baþladýlar. "Söyle bakalým bu iþler ile neden ilgileniyorsun?" "Hangi iþler ile?" "Ýstanbul dan seni buraya kim gönderdi?" "Kimse göndermedi, kendim geldim" "Senin memleketi Tosya deðimli? "Evet Tosya." "Burada kimin var neye geldin?" "Her insanýn her yerde kalma hürriyeti yokmu?" "Var ama senin durumun baþka" "Nasýl baþka imiþ?" (Sürecek) Gram METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: OCAK 2014 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 90, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER FUNDA BAHELÝEVLER MH BAHABEYSONU ÝPEKTAKSÝ APRAZI METREPOL KARÞISI GÖKMEN U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI ALTI - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ARÞAMBA 22 OCAK 2014 MMO seçimleri yapýldý S özleþmeli öðretmenlere müjdeatama nedeniyle yolluk ödenmesine iliþkin kararlar Resmi Gazete'de yayýmlandý. Danýþtay, sözleþmeli öðretmenlere atama nedeniyle yolluk ödenmesine iliþkin iki kararý, Resmi Gazete'de yayýmladý. Atamalarýnýn ardýndan yolluklarýný alamadýklarý gerekçesiyle idare mahkemesine yaptýklarý baþvuru reddedilen sözleþmeli öðretmenler, Danýþtay baþvurdu. Danýþtay, öðret- Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Samsun Þubesi seçime gitti. Genel kurulda açýlýþ konuþmasý yapan 11. dönem MMO Samsun Þube Baþkaný Kadir Gürkan yaptý. menlerin yerel mahkeme kararýnýn bozulmasý talebini kabul ederek, sözleþmeli öðretmenlere atama nedeniyle yolluk ödenmesini karara baðladý. Kararda, dava konusu iþlemin yasal dayanaklarýný oluþturan Sözleþmeli Personel alýþtýrýlmasýna Ýliþkin Esaslarýn 4. maddesindeki, "Sözleþmeli personele geçici görev yolluðu dýþýnda harcýrah ödenemez" ibaresi ile buna paralel olarak yayýmlanan Milli Eðitim Bakanlýðýnýn ilgili genelgesindeki, "Sözleþ- U zmanlar, Türkiye nüfusunun yüzde 80'inin hayatýnýn bir döneminde uyku problemi yaþadýðýný söyledi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Týp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Uyku ve Epilepsi Birim Baþkaný Prof. Dr. Hikmet Yýlmaz, 5 bin 200 kiþi üzerinde yapýlan araþtýrmada, metropollerde ve büyük þehirlerde uykusuzluk problemlerinin daha sýk olduðunun görüldüðünü kaydetti. CBÜ Týp Fakültesi Hafsa Sultan Hastanesi Uyku ve Epilepsi Polikliniði Birim Baþkaný Prof. Dr. Yýlmaz, 2000 yýlýnda kurulan uyku ve epilepsi polikliniði ile uyku sorunu yaþayan hastalarý tedavi ettikleri aktardý. Yaklaþýk 50 bin hastaya ulaþtýklarýný kaydeden Prof. Dr. Yýlmaz, uykuda nefes durmasý, uyuyamama, fazla uyuma, huzursuz bacak sendromu gibi problemlerin yaygýnlýðýna vurgu yaptý. Uykusuzluktan þikayet yüzde yýldýr epilepsi ve uyku bozukluklarý alanýnda çalýþan Prof. Dr. Hikmet Yýlmaz, Türkiye'nin uyku haritasýný çýkardýklarýný söyledi. Prof. Dr. Yýlmaz, "Manisa'nýn da içinde bulunduðu 12 büyükþehir, 50'den fazla büyük ilçe ve 150 beldede 5200 denekle anket yaptýk. Bizim verilerimize göre ülkemizde en sýk görülen uyku problemi, uykusuzluk. Metropollerde büyük þehirlerde uykusuzluk problemi daha fazla. Nüfusumuzun yüzde 80'i hayatýnýn bir bölümünde uyku problemleri yaþýyor" dedi. Uykuda horlama ve nefes durmasý gibi yakýnmalarýn erkeklerde daha fazla görüldüðünü belirten Prof. Dr. Yýlmaz, horlamaya erkeklerde ortalama yüzde 7, kadýnlarda yüzde 4 sýklýðýnda karþýlaþýldýðýna dikkat çekti. Horlamanýn Güneydoðu'da daha sýk karþýlaþýldýðýný kaydeden Prof. Dr. Yýlmaz, "Karadeniz halkýnda uykuda solunum bozukluðunun çok sýk olmadýðýný gördük. Huzursuz bacak sendromu ise yüzde 4 sýklýðýnda gözlendiði ortaya Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Samsun Þubesi 12. Dönem Genel Kurul ve Þube Seçimleri gerçekleþtirildi. MMO Samsun Þube 12. Dönem Olaðan Genel Kurulu na Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) Samsun Þube Baþkaný Ali Fikret Ergün, Mimarlar Odasý Samsun Þube Baþkaný Selami Özçelik ve MMO üyeleri katýldý. Genel kurulda açýlýþ konuþmasý yapan 11. dönem MMO Samsun Þube Baþkaný Kadir Gürkan, Þubemiz 1965 yýlýnda temsilcilik olarak kuruldu. 29 Nisan 1994 tarihinde ise Amasya, orum, Ordu, Sinop ve Tokat illerini kapsayan þube yapýsýna kavuþtu. MMO Samsun þubesi bin 834 üye, 591 öðrenci üyeyle birlikte 18 i makine mühendisi olmak üzere toplam 32 kiþilik kadroyla halka ve üyelere hizmet vermektedir dedi. MMO Samsun þubesinin, üyeleriyle bütünleþip, birlikte düþünerek, birlikte karar verdiklerini belirten Gürkan, Birlikte uygulamaya geçen, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ve sivil toplum örgütleri ile iletiþimini günden güne artýran, üyelerine, bölgesine ve ülkesine vermekte olduðu hizmetleri artan bir ivme ile devam ettirmek çabasý içerisindeyiz. Kara Ulaþtýrmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan 19 Aralýk 2011 tarihinde yayýmlanan genelgeyle LPG yakýt dönüþümü yapýlmýþ olan araçlarýn periyodik muayenelerinin odadan alýnmasý ve son torba kanunda imar kanunu ve ikincil mevzuatlarda yapýlan düzenlemeyle projelerde mesleki denetim kurgusundan odanýn çýkarýlmasý ile mesleki alan daralmasý yaþanmaktadýr. Ancak köklü bir geçmiþe sahip olan oda ve þubemiz üyeleriyle el ele bu süreci de baþarýyla atlatarak üreten, sanayileþen, kalkýnan ve demokratikleþen Türkiye için çalýþmalarýna devam edeceðine inancýmýz tamdýr diye konuþtu. Adaylara baþarýlar dileyen EMO Baþkaný Ali Fikret Ergün, Enerjide dýþa baðlýlýðýmýzdan sadece doðalgaz için 25 milyar dolarlýk bir ödeme yaptýk. Toplamda ise 65 milyar dolarlýk bir enerji giderimiz bulunmaktadýr. Bunun için öz kaynaklarýmýzý görmezden gelinmeden yenilenebilir enerji kaynaklarýna yönelmemiz gerekiyor þeklinde konuþtu. Basýn özgürlüðünün bitirilmeye çalýþýldýðýný iddia eden Mimarlar Odasý Samsun Þube Baþkaný Selami Özçelik, Yargýnýn bazý konularý çok uzun süre sonuçlandýramamaktadýr. Bazýlarýnda ise çok kýsa sürede karar alýnabildiðini, kentsel dönüþüm uygulamalarýnda vatandaþýn maðdur edildiðini, yasalarla odalarýn pasifize edilmesi bu süreci kolaylaþtýrmaktadýr ifadelerini kullandý. MMO Samsun Þubesinde gerçekleþtirilen 12. dönem þube seçimlerine resmi olmayan rakamlara göre 266 kiþilik bir katýlým gerçekleþti. 258 geçerli oyun 246 sýný alan Kadir Gürkan, Özkan Er, Aycan Türkel, Semra Kolbakýr, Cevdet Saðlam, Cavit akar ve Mehmet Aytaç Taygal asýl yönetim kurulu üyeliðine; Özgür Kaya, Alptekin Þahinoðlu, Nail Yolaydýn, Osman Nuri Uzun, Mehmet Saraçoðlu, Erdinç Aydýn ve Erdinç Þimþek ise yedek yönetim ku- Sözleþmeli öðretmene yolluk müjdesi Sözleþmeli öðretmenlere müjdeatama nedeniyle yolluk ödenmesine iliþkin kararlar Resmi Gazete'de yayýmlandý. meli öðretmenlere sürekli görev yolluðu yürütmesinin durdurulduðu hatýrlatýlarak, oluþan sürekli görev yolluðunu alabilmek için baþvura- ödenmeyecektir" ibaresinin yeni hukuki durum bileceði belirtil- Danýþtay kararýyla karþýsýnda, davacýnýn di.(ajanslar) Türkiye nin yüzde 80 i uykusuz çýktý. Ýç Anadolu ve Akdeniz'de daha sýk görülüyor. Uykuda konuþma, kalkma, yürüme problemlerinin de Doðu Anadolu'da daha sýk olduðunu gördük" diye konuþtu. Prof. Dr. Yýlmaz, uyuyamama sorununun ise erkeklere göre kadýnlarda daha sýk gözlendiðini dile getirdi. Vardiyalý çalýþmanýn olduðu sanayileþmiþ þehirlerde uykunun zamanlamasýyla ilgili problemlerin yaþandýðýný aktaran Prof. Dr. Yýlmaz, "Kocaeli, Ýstanbul, Manisa gibi sanayisi geliþen þehirlerde uykusuzluk yakýnmasýnýn daha fazla olduðunu gördük. Köylerde ise bu yakýnma daha az. Vardiyalý çalýþma yüzünden uyku bozukluklarý baþ göstermiþ. Geç yatýp erken kalkarak uyku bozukluðu yaþýyorlar. Orta yaþlarda bu sýk rahatsýzlanmaya, iþ kazalarýna ve trafik kazalarýna neden olabiliyor" dedi. Depresyon eðilimi artýyor Normal bir insana 6-8 saatlik bir uykunun yeterli olduðunu söyleyen Prof. Dr. Hikmet Yýlmaz, þunlarý söyledi: "Uyku eriþkin bir insanda 6 saatin altýnda ise yoksunluk yapar. 10 saatin üzerindeki ise fizyolojiyi bozarak programlanmýþ hücre ölümüne neden olur. Eriþkin insanýn ideal uyumasý gereken süre 6-8 saatlik bir süredir. Bu sürenin dýþýna çýkýldýðýnda hormonsal dengenin bozulmasýna neden olur. Az ya da çok uyumak psikolojiyi bozarak depresyona eðilimi arttýrýr." ok sayýda uyku bozukluðu hastasý olduðunu kaydeden Prof. Dr. Yýlmaz, yaklaþýk 8 milyon kiþinin uykusuzluktan yakýndýðýný dile getirdi. Türkiye'nin çeþitli yerlerinden hasta kabul ettiklerini belirten Prof. Dr. Yýlmaz, hastalarý yataklý ünitede misafir edip uykularýný izlediklerini söyledi. Prof. Dr. Yýlmaz, "Hastalarýn çok olmasý nedeniyle yataklý ünitede 6 ay bir yýl sonrasýna randevu verebiliyoruz. Yataklý ünitede hastalarý kamera ve özel düzeneklerle izliyoruz. Gece nefesi duran hastalarýn uykudaki solunumlarýný düzene sokuyoruz" dedi.(yaygýn basýn) Uzmanlar, Türkiye nüfusunun yüzde 80'inin hayatýnýn bir döneminde uyku problemi yaþadýðýný söyledi. MTV için son 10 gün er yýl Ocak ve Temmuz aylarýnda iki eþit Htaksitte ödenen Motorlu Taþýtlar Vergisinin (MTV) 2014 yýlý birinci iliþkin birinci taksitinin ödeme süresi 31 Ocak 2014 Cuma günü sona erecek. Ödeme süresinin son günlerinde meydana gelen muhtemel yoðunluktan etkilenmemek için ödemelerin son günlere býrakýlmamasý istendi. Ödemeler; Kredi kartý ile Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn internet sayfasýnda (www.gib.gov.tr) yer alan Ýnternet Vergi /Sýk Kullanýlanlar/Motorlu Taþýtlar Sorgulamasý ve Kredi Kartý ile Ödeme bölümüne giriþ yapýlarak, Anlaþmalý bankalarýn internet bankacýlýðýný kullanarak veya banka þubelerine baþvurarak, Motorlu Taþýtlar Vergisi yönünden eçmen listeleri 23 Ocak'ta Saskýdan indirilecekseçmenlerin oy kullanacaklarý sandýklar ise 18 Þubat'ta açýklanacak. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 30 Mart 2014'te yapýlacak mahalli idareler seçimlerine iliþkin belirlediði seçim takvimine göre, muhtarlýk bölgesi seçmen listeleri 23 Ocak'ta askýdan inecek, ayný gün YSK'nýn portal adresi olan bina bazýnda seçmen kayýtlarýnýn sorgulanmasý iþlemi de sona erecek. YSK'nýn portal adresinden bugüne kadar yaklaþýk 6,5 milyon seçmen sorgu yaparken, sorgu ekraný 23 Ocak'ta kapanacak. Vatandaþlar, oy kullanacaklarý yer ve sandýk bilgilerini ise 18 Þubat 2014'ten sonra ayný adresten sorgulayabilecek. Siyasi partilerin birleþik oy pusulasýndaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili 27 Ocak Pazartesi günü kura çekilecek. Her yýl Ocak ve Temmuz aylarýnda iki eþit taksitte ödenen Motorlu Taþýtlar Vergisinin (MTV) 2014 yýlý birinci iliþkin birinci taksitinin ödeme Siyasi partilerin önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacaklarý seçim çevrelerine iliþkin Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca gönderilen listeler ile ön seçim dýþýnda bir yöntemle aday yoklamasý yapacaklarý seçim çevrelerine mükellefiyet kaydýnýn bulunduðu Vergi Müdürlüðüne veya Motorlu Taþýtlar Vergisini tahsile yetkili diðer Vergi Müdürlüklerine baþvurarak, Yukarýdaki ödeme kanallarýnýn yanýnda, internet bankacýlýðý kullanýcýsý olmaksýzýn Denizbank A.Þ., Finansbank A.Þ., Türkiye Garanti Bankasý A.Þ., Yapý ve Kredi Bankasý A.Þ., Akbank T.A.Þ.'nin internet siteleri üzerinden de söz konusu bankalarýn kendi kredi kartlarýyla (Söz konusu uygulamanýn diðer bankalar tarafýndan da saðlanmasý halinde gerekli duyurular ayrýca yapýlacaktýr) yapabilir. Mükellefler, Motorlu Taþýtlar Vergisine iliþkin ayrýntýlý bilgi almak için Vergi Ýletiþim Merkezine (VÝMER ) baþvurabilirler.(ajanslar) Seçmen listeleri için perþembe son gün alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Kale Mahallesi þebeke yenileme çalýþmalarý nedeniyle bölgede enerji kesintisi yapýlacaðýný Enerji kesintisi bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, Ocak tarihlerinde iliþkin olarak ilçe seçim kurulu baþkanlýklarýna verdikleri listeler, 27 Ocak'ta askýya çýkarýlacak. Ön seçim, aday yoklamasý seçmen listelerine yapýlacak itirazlar da bu tarihte baþlayacak.(yaygýn basýn) Seçmen listeleri 23 Ocak'ta askýdan indirilecek Seçmenlerin oy kullanacaklarý sandýklar ise 18 Þubat'ta açýklanacak saatleri arasýnda Ata Cad, Ata Sokak ve Ata 1, 6 ve 16. sokaklardaki müþteriler kesinti yaþayacak.

15 ARÞAMBA 22 OCAK ocuklar davranýþla dürüstüðü öðrenir H Mustafa Demirer alk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar Þubesi ve Kanser Þube Müdürlüðü'nce ailelere yönelik çocukluk ve gençlik dönemi geliþim özellikleri konulu eðitim semineri düzenledi. orum Halk Eðitim Merkezi ve Akþam SaZehra Dayar nat Okulu'nda, Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar Þubesi personeli psikolog Zehra Dayar tarafýndan "ocukluk ve Gençlik Dönemi Geliþim Özellikleri" konulu bir eðitim düzenlendi. Toplumda þiddet olaylarýnýn gün geçtikçe arttýðýný vurgulayan Dayar, "Ahlaki erdemler doðuþtan var olan deðerler deðil, sosyal öðrenme yoluyla aileyi model alarak öðrenilen kazanýmlardýr. Bu yüzden en basit haliyle yalan söyleyen çocuðunuza yalan söylememesi gerektiðini söylemek yerine, her koþulda çocuða ve çevreye karþý dürüst olmak her zaman daha etkili olacaktýr" dedi. Kursiyerlerin yüksek katýlýmý eþliðinde düzenlenen eðitim, çeþitli videolar ve resimlerle pekiþtirildi. Eðitimde, çocuklarýn biliþsel, dil, ahlak ve kiþilik geliþimiyle ilgili genel bilgilerin yaný sýra, ebeveynlerin geliþim dönemine uygun olarak çocuklara yaklaþýmlarýnýn nasýl olmasý gerektiði hakkýnda da bilgilendirme yapýldý. Ailelere yönelik çocukluk ve gençlik dönemi geliþim özellikleri konulu eðitim semineri düzenledi. Kursiyerlerin yüksek katýlýmý eþliðinde düzenlenen eðitim, çeþitli videolar ve resimlerle pekiþtirildi. akýr Dayý nýn örnek davranýþý orum un Sungurlu ilçesinde akýr Dayý olarak bilinen 87 yaþýndaki doða dostu Mehmet Kurman kasap kasap gezerek topladýðý etleri, sokak sokak dolaþýp rastladýklarý baþýboþ hayvanlara elleriyle yediriyor. Hayvanlarý aç susuz görünce dayanamýyorum diyen Mehmet Kurman, Buralarda gece gündüz otlarýn arasýnda yatýyorlar ama yiyecek yemekleri yok. Bu hayvanlara ne olur merhamet edelim. Bu hayvanlar periþan vaziyette. Kasaplarý gezerek et parçalarýný alýyorum. Bu hayvanlara yediriyorum ama hangi birine yetiþeyim. Bu havyalara Belediye yardýmcý olsa da barýnak yapýlýp bu hayvanlarý oraya yerleþtirsek. Kitaplarýmýzda hayvanlara merhamet etmemiz gerektiði söyleniyor. Ben 87 yaþýnda olduðum halde bu hayvanlar için çalýþýyorsam, herkesin çalýþmasý gerektiðine inanýyorum dedi. Bu hayvanlar bize emanet diyen akýr Dayý, Biz sýcacýk evlerimizde otururken, sokak hayvanlarý açlýk ve su- suzlukla mücadele ediyor. Sokak hayvanlarýný beslemekten büyük keyif alýyorum. Biz bunu dedelerimizden, babalarýmýzdan öðrendik. Büyüklerimiz bize doðru örnek oldu biz de çocuklarýmýza doðru örnek olmak istiyoruz. Bu maksatla sokak hayvanlarýný besliyorum. Vermek o kadar güzel bir duygu ki o erdeme bir kere ulaþtý mý insan her þeyini vermek istiyor þeklinde konuþtu. 21 YILDA 150 BÝN AÐA DÝKTÝ akýr Dayý ilçede diktiði fidanlarla da tanýnýyor. Doða dostu Mehmet Kurman, 21 yýlda 150 bin fidan dikmiþ. Ýlerleyen yaþýna raðmen yaþantýsýný çevreyi koruma ve aðaçlandýrmaya adayan Kurman, orman katliamlarýna ve çevreyi kirletenlerle de tepki gösteriyor. Aðaçlarýn kendisi için bir evlattan farksýz olduðunu dile getiren Kurman, ömrünün sonuna kadar doðaya katkýda bulunmaya devam edeceðini ifade etti. Ýnsanlarý yeþil kentler kurmaya ve aðaçlandýrmaya davet eden Kur- Osmancýk Belediyesi Þehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Umut Canbolat, geleneksel gölge oyunlarýný tanýtýyor. Umut Canbolat geleneði yaþatýyor O Mustafa Demirer smancýk Belediyesi Þehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Umut Canbolat, geleneksel Karagöz gölge oyununu yaþatýyor. Umut Canbolat, kendisinin hazýrladýðý özel Hacivat-Karagöz sahnesi ile bölgedeki okullarý dolaþarak miniklere geleneksel gölge oyunumuzu tanýtmak ve sevdirmek için gece gündüz çalýþýyor. Bütün efektler, seslendirmeler, sahne dekoru ve ýþýklandýrmayý kendisi gerçekleþtiren Canbolat, ayrýca oyundaki karakterler konusunda da minikleri bilgilendirmeyi ihmal etmiyor. aðýmýzýn Hayali Küçük Ali'si olan Umut Canbolat son olarak Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu'nun minik kalpler anasýnýfýna konuk oldu. Yapmýþ olduðu Hacivat-Karagöz gösterileri ile minikleri kahkahaya boðdu. Oyununu okul kurallarý üzerine kur- Canbolat, bütün efektler, seslendirmeler, sahne dekoru ve ýþýklandýrmayý kendisi gerçekleþtiriyor. Hacivat-Karagöz sahnesi ile bölgedeki okullara geleneksel gölge oyunu tanýtýlýyor. gulayan Umut Canbolat, oyununda minikleri Hacivat ve Karagöz ile konuþturarak okul kurallarý konu- sunda da dersler veriyor. Okul ziyaretlerini bir plan dahilinde gerçekleþtiren sanatçý, talep edilmesi halinde orum merkezde de bütün okullarý ziyaret ediyor. Yol ortasýnda direk akýr Dayý olarak bilinen 87 yaþýndaki doða dostu Mehmet Kurman ýn davranýþý takdir topluyor. akýr Dayý baþýboþ hayvanlarý elleriyle besliyor. man, "Aðaçlar ve ormanlar insanlýðýn can damarý. Eðer ormanlar yok olursa bizim temiz oksijen almamýzý saðlayan bir olguda ortadan kalkmýþ olur. Onun için tüm insanlýk aðaçlandýrmaya önem vermelidir" orum un Sungurlu ilçesinde, elektrik direðinin dikili bulunduðu alanda yol çalýþmasý yapýlýnca, direk yolun tam ortasýnda kaldý. Karþýyaka Mahallesi Manastýr altýnda bulunan beton elektrik direði, bölgede yapýlan yol çalýþmasýnýn ardýndan yolun tam ortasýnda kaldý. Yoldan geçen sürücülerin ilgiyle direði izlediðini belirten mahalle sakinleri ise, yetkililere seslenerek, direðin kaldýrýlmasýný istedi. Yol ortasýndaki direði görenlerin direðin mi yoksa yolun mu sonradan yapýldýðýný Elektrik direðinin dikili bulunduðu alanda yol çalýþmasý yapýlýnca, direk yolun tam ortasýnda kaldý. merak ettiðini belirten sa yolmu sonradan yatasýnda olmasý normal mahalle halký, "Bazý süpýlmýþ diye bize sorubir durum deðil. Sürürücüler dikkatlice direyorlar. Biz de durumu cüler için ise büyük tehðe bakýyor. Bu direkmi anlatýyoruz. Zaten eleklike oluþturuyor" diye sonradan dikilmiþ, yoktrik direðinin yolun orkonuþtular.(ýha) Sonuçlar hem karne notu, hem liselere giriþ puaný Öðretmenlere mobbing analizi M Temsilciliði tarafýndan Ýskilip ilçesinde ilk ve ortaokullarda görev yapan öðretmen ve idaricilere yönelik mobbing analizi çalýþmasý tamamlandý. Mobbing Ýle Mücadele Derneði orum Temsilcisi Mahmut Özkoca, öðretmenlerin ankete büyük ilgi gösterdiklerini belirterek "Öðretmenlerimiz mobbing hakkýnda bilgi edinmekten ol- illi Eðitim Bakanlýðý'nca 6 dersten yapýlan ve sonuçlarý bugün açýklanan merkezi ortak sýnavlardan alýnan puanlar, hem karne notu olarak deðerlendirilecek hem de liselere giriþte esas puan hesaplamasýnda kullanýlacak. "Ortaöðretime Geçiþ Ortak Sýnavlarý e-kýlavuzu"na göre, ortaokullarýn 8'inci sýnýflarýnda Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancý dil dersleri için dönemsel olarak yapýlan sýnavlardan, iki yazýlýsý olan derslerden birincisi, üç yazýlýsý olan derslerden ikincisi olmak üzere yapýldý. Ortak sýnavlarda alýnan puanlar yýl sonu baþarý puaný hesaplamasýna dahil edilecek. Her dönem yapýlan ortak sýnavlarda aðýrlýklandýrýlmýþ puanlarýn hesaplanmasýnda; Türkçe, matematik, fen ve teknoloji dersleri için dört, Ýnkýlap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancý dil ve din kültürü ve ahlak bilgisi için iki katsayýsý o dersin puaný ile çarpýlarak her bir dersin aðýrlýklandýrýlmýþ ortak sýnav puaný hesaplanacak. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapýlacak. Ortaöðretime yerleþtirmeye esas puan hesaplamasýnda; öðrencilerin; 6, 7 ve 8'inci sýnýf yýl sonu baþarý puanlarý ile 8. sýnýf aðýrlýklandýrýlmýþ ortak sýnav puaný toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezi sistemle öðrenci alan ortaöðretim kurumlarýna yerleþtirmeye esas puan hesaplamasýnda kullanýlacak. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapýlacak.(yaygýn basýn) obbing Ýle Mücadele M Derneði orum dukça mutlu oldular dedi. Özkoca, ilk etabý tamamlanan analiz çalýþmalarýnýn ikinci etabýnda ise liselerde görev yapan öðretmen ve idarecilere yönelik anket yapýlacaðýný belirtti.(ýha) Mobbing Ýle Mücadele Derneði orum Temsilciliði çalýþmalarýný sürdürüyor.

16 16 ARÞAMBA 22 OCAK 2014 Deðerli okurlar, bu haftaki yazýmda görülme sýklýðý her geçen gün artan çocukluk çaðýndaki obeziteden bahsedeceðim. Ancak konuya geçmeden önce, son günlerde yaðýþsýz geçen günler nedeniyle, hafta sonu düzenlenen, Üyük Köy'ündeki yaðmur duasý organizasyonuna birlikte katýldýðým deðerli Ýlahiyat hocamýz Doç. Dr. Muammer CENGÝL Bey ile baþta köy muhtarýmýz Mehmet Taþdelen olmak üzere emeði geçen herkese, dua eden kýymetli hocalarýmýza ve köy halkýna çok teþekkür ediyorum. Þiþmanlýk ya da obezite tüm dünyada çocuk ve eriþkinleri etkileyen, önemli bir halk saðlýðý sorunudur. Obezitenin nedeni; vücudun harcadýðýndan daha fazla enerji alýnmasýdýr. Bunun sonucunda vücutta aþýrý yað depolanmasý olur ve aðýrlýk artar. Bunun sonucunda geliþen vücut yaðý fazlalýðý olarak tanýmlanmaktadýr. Obezitenin yarattýðý problemler vücuttaki yað dokusu artýþý sonucudur. Obezitenin tanýmlanmasýnda, vücut kitle indeksi (VKÝ) ve bel-kalça ölçümleri kullanýlýr. Eriþkin yaþta birçok hastalýða zemin hazýrlayan þiþmanlýðýn, temellerinin çocukluk çaðýnda atýldýðý bilinmelidir. Araþtýrmalar göstermektedir ki çocukluk döneminde þiþman olanlarýn büyük kýsmý eriþkin dönemde de þiþman olur. Þiþman kalýnan sürenin uzamýþ olmasý ile hastalýklara yakalanma ve hatta ölüm riski katlanarak artmaktadýr. Þiþmanlýðýn istenmeyen yan etkilerini þöyle sýralayabiliriz: 1. Þeker hastalýðý ve Ýnsülin direnci 2. Hipertansiyon 3. Kalp damar hastalýklarýna eðilim 4. Kolesterol yüksekliði ve karaciðer yaðlanmasý 5. Safra kesesi taþlarý 6. Erken ergenlik veya aþýrý þiþmanlarda ergenlik gecikmesi ve kýsýrlýk 7. Bel ve kalça aðrýlarý 8. Uyku bozukluklarý 9. Solunum sistemi problemleri 10. Tiroid hormonu ve büyüme hormonu salýnýmýnda bozulma 11. Psikolojik Sorunlar (Ýçe kapanýklýk, depresyon) ocukluk çaðýnda obezite Bir nefes sýhhat Dr. Mustafa AZAK Mimar Sinan Aile Saðlýðý Merkezi Obezitenin oluþmasýnda beslenme alýþkanlýklarý, hareket kýsýtlýlýðý, genetik, hormonsal ve çevresel faktörler etkilidir. 1) Beslenme: Doðumdan sonra bebeklerin anne sütü almalarý pek çok faydanýn yanýnda, obezite geliþiminden korunmak bakýmýndan da çok önemlidir. Mama ile beslenen bebeklerin þiþmanlýða yatkýnlýðý daha fazla olur. ocuklarda beslenme ailenin yeme alýþkanlýklarý ile yakýndan ilgilidir. Beslenme tekniði, çeþitliliði, beslenme sýklýðý, beslenme miktarý ve içeriði çocukta beslenme alýþkanlýðýnýn yerleþmesinde en önemli belirleyicilerdir. Ebeveynin yað tüketimi ve þiþmanlýðý ile çocuklarýnki arasýnda iliþki vardýr. Anne ve babasý þiþman olan çocuklarýnda þiþman olma olasýlýklarý çok yüksektir. Hazýr yiyeceklerle beslenme, günümüzün fast food dediðimiz bol yaðlý hazýr gýda tüketimi þiþmanlýk için önemli riskler taþýr. Beslenme alýþkanlýðýnda yaðlarýn fazla tüketilmesi þiþmanlamaya yol açar. ocuklarda obeziteye neden olan bir diðer yanlýþ tüketim de gazlý içeceklerdir. Bu içecekler (kola, gazoz vs.) fazla tüketildiðinde kalori alýmýný artýrarak obeziteye yol açar. ocuklarýmýz hazýr gýda ve gazlý içeceklerden uzaklaþtýrýlmalýdýr. Yeterince sebze meyve, et ve süt ürünleri ile beslenmesi saðlanmalýdýr. Ayrýca hýzlý yemek yeme alýþkanlýðý ve geç vakitte (yatmadan önce) yemek gibi yanlýþ alýþkanlýklar da þiþmanlýk için risk taþýr. 2) Fizik Aktivite Fiziksel aktivite alýnan enerjinin tüketilmesini saðlar. Daha az fizik aktivitede bulunan çocuklar, ayný kaloriyi alan çocuklara göre daha þiþman olur. Günümüzde çocuklarýn açýk alanlarda, oyun bahçelerinde oynayamamalarý, televizyon ve bilgisayara mahkûm bir yaþam sürmeleri, okula servis ile gidip gelmeleri obezite yatkýnlýðýna neden olur. Günde 2 saatin ve üzerinde televizyon seyreden çocuklarýn þiþmanlýða yatkýn olduklarý bildirilmiþtir. Bu nedenle TV ve bilgisayar baþýnda geçirilen zaman azaltýlmalý ve çocuklarýmýz spor yapmaya özendirmelidir. 3) evresel Faktörler Ailenin yaþam tarzý ve beslenme alýþkanlýklarý, eve alýnan yiyeceklerin türü çocuðun beslenmesindeki seçiciliðini etkiler. Ayrýca ebeveynin aktivitesi de çocuða örnek teþkil eder. Aktivasyon azlýðý þiþmanlýða neden olurken, þiþmanlýk da aktivasyonun azalmasýna yol açmakta ve bir kýsýr döngü baþlamaktadýr. 4) Psikolojik ve Genetik Faktörler Aile içindeki olumsuz iliþkiler, güvensizlik duygusu bazen az bazen de çok yeme ile sonuçlanmaktadýr. evre ile iyi iletiþim kuramama, arkadaþ edinememe, gruplara katýlamama gibi davranýþ bozukluklarý çocukta içe kapanýklýðý artýrmakta ve yeme bozukluklarýna ve þiþmanlýða yol açabilmektedir. Þiþman çocuk ise bazen bedenini beðenmediði için daha çok k yalnýz kalmayý tercih eder ve ve bu durum þiþmanlýðýn derecesini artýrýr. Obezitenin geliþiminde genetik yatkýnlýk söz konusu olsa bile; tek baþýna þiþmanlama nedeni olamaz. Tedavi; Þiþmanlýðýn tedavisi oldukça zor, uzun ve baþarý oraný düþüktür. Ayrýca çocuklarda ilaçlarla tedavi pek mümkün deðildir. Kiþinin tedaviye ikna olmasý durumunda, iyi bir diyet ve egzersiz programý ile baþarý þansý yükselir. Ancak yaþam þekli aynen devam ederse, kiþiler tekrar þiþmanlýða döner. Bu nedenle þiþmanlýðýn önlenmesi için oluþturulacak tedbirler son derece önemlidir. Asýl olarak obezitenin geliþmemesi için uðraþýlmalýdýr. Þiþman olmayan, saðlýklý nesiller yetiþmesi dileðimle hoþça kalýn. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " Ekmek israfýný önleme kampanyasý toplantý notlarý 1 ''Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. ünkü Allah israf edenleri sevmez'' (Araf suresi) ''Nehir kenarýnda bile abdest alýrken israf etmeyiniz'' diyen bir dinin mensubuyuz. Bu ayet ve lerce kiþinin çalýþma ve katkýlarý ile yürütülen Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasýnýn iþleyiþi hakkýnda Sayýn Genel Müdür Mesut Köse açýlýþ konuþmasýnda özetle; hadisi þerife atfen sayfalarca yazý yazýlabilir. " Bu kampanya 87 med- Ama hepsinin özetini ayet ve ya grubunda iþlendi, hadisi þerif açýklamaya yeter. " Tüm ülkede billboardlara Ýsraf, kelime olarak ihtiyaç fazlasý afiþler asýldý, harcama anlamýna gelir. Bazen israfla - cimrilik birbirine karýþtýrýlýr. Milli Eðitim Müdürlüðü Mahir ODABAÞI " 41 adet bayat ekmekli Sivil Savunma Uzmaný yemek yarýþmasý, Hâlbuki ikisi arasýnda daðlar kadar fark bulunmaktadýr. Bu farký da iyi " Kampanya önlükleriyle ayýrt etmek gerekmektedir. yürüyüþler yapýldý, Ülkemizde yaþanan ekmek israfýnýn ve neden " 10 adet fuar, kongre, sempozyum, olduðu ekonomik kayýplarýn önüne geçmek bu konuda " 297 adet konferans ve bilgilendirme top- toplumsal bilinç oluþturmak amacýyla Sayýn lantýsý, Baþbakanýmýzýn himayelerinde 17 Ocak 2013 tarihinde Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý baþlatýl- çýktý, " Sporcular sahaya kampanya önlükleriyle mýþtý. " 4691 defa televizyonlarda spot gösterimi Toplumumuzun büyük hassasiyet gösterdiði yapýldý, ve memnuniyetle karþýladýðý Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý kapsamýnda; 2013 Yýlý araþtýrma " Kampanya müziði yaptýrýldý, Sonuçlarý kampanyanýn yýldönümü olan 17 Ocak " Kitlelere SMS ile ulaþýlmaya baþlandý, 2014 tarihinde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnda " sitesinde kam- düzenlenen toplantýda Sayýn Bakan Mehdi panyanýn tüm aþamalarý paylaþýldý, Eker tarafýndan kamuoyuyla paylaþýldý. " Cuma vaazlarýnda, hutbelerde konu iþlendi, Okullarda verdiðim sivil savunma eðitimlerinde birkaç cümle ile de olsa ekmek israfýndan " Okul kitaplarýnýn arka sayfalarýnda yer aldý, bahsetmem, israf konusunda zaman zaman þiir ve makaleler yazmam nedeniyle olsa gerek Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan basýn temsilcisi olarak davet edildim. Bu davet benim için " Ekmek israfýnýn önlenmesi konusunun temel eðitim ders müfredatýna girmesi için çalýþmalar gerçekten kazaným oldu. Bir buçuk saat süren toplantýyý devam etmektedir. baþtan sona dikkatle dinlemem nedeniyle yazý daðarcýðýma epey malzeme stokladým. Ümit " Bazý belediyeler caddelere bayat ekmek kutularý koydu, ederim imkânlar oranýnda siz deðerli okuyucularýma " 2012 yýlýnda yapýlan araþtýrmaya göre günde aktarma imkâný bulurum. ünkü bu israf konu- su birimizi deðil, hepimizi ilgilendiriyor. Büyüklerimiz derler ki, Allah korusun ''Ýsraf eden milletler, iflah olmazlar' Onun için iflah olmak adýna, israftan uzak durmakta her daim fayda vardýr. 6 milyon adet ekmek israf edilirken, 2013 yýlýnsu da yürütülen bu etkin kampanya ile azýmsanmayacak þekilde tasarruf saðlanmýþtýr. Bu oran % 18 'ze tekabül etmektedir.'' Diye belitti. Özetin Özeti: TMO bünyesinde oluþturulan 100 kiþilik bir ''EKMEK nimettir bilmek GEREK - her daim koordinatörler grubunun yönetiminde, ülkemiz genelinde 417 kurum ve kuruluþun katýlýmý ve 10 EKMEÐE deðer vermek GEREK'' bin- Bitki çaylarýný kullanýrken dikkat Uzmanlar bitkisel çaylarýn kullanýlmasý konusunda uyardý. Kýþ aylarýnda hastalýklara karþý "alternatif týp" olarak bilinen bitkisel çaylara raðbetin arttýðý ancak vatandaþlarýn tüketirken dikkatli olmasý gerektiði bildirildi. Akdeniz Üniversitesi ÖÐRETMENDEN ÝZGÝLER izen: Neþet ANBAR Týp Fakültesi Týbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Coþkun Usta, yaptýðý açýklamada, kýþ mevsiminde tüketilen bitki çaylarýnýn hastalýklardan korunmak için etkili bir çözüm olduðunu söyledi. Kýþýn hastalýklardan korunma adýna C vitamini içeren çaylarýn yoðun olarak tüketilebileceðini dile getiren Usta, bunlarýn baþýnda yeþil çay, kuþburnu ve ekinezya çayýnýn geldiðini ifade etti. Bitki çaylarýnýn doðal haliyle kullanýlmasý gerektiðinin altýný çizen Usta, fabrika sürecinden geçirilen ve karýþýma uðrayan bitki çaylarýnda etkinin azalacaðýný dile getirdi. Usta, bitki çaylarýný kullanýrken dikkatli olunmasý gerektiðini vurgulayarak, þöyle konuþtu: "Bazý ilaç ve bitki çaylarý için kullanýlan 'yan etkisi yoktur' gibi söylemler, 'bitkilerden zarar gelmez' sözü kesinlikle yanlýþtýr. Unutulmamalýdýr ki ilaçlarýn bazýlarý da bitki kökenlidir ve ciddi yan etkileri vardýr. Bu konuda en önemli etken ilaç ve bitkinin dozudur. Fazla kullanýlmasý durumunda su bile zararlýdýr. aylarda ideal olan, günde 3 bardak içmektir." Bir bitkinin herkese ayný etkiyi göstereceði gibi bir düþüncenin de yanlýþ olduðunu vurgulayan Usta, "Örneðin astýma iyi gelen bir bitki, her astým hastasýna ayný etkiyi gösterecektir düþüncesi yanlýþtýr. Yaþlýsý, genci, hamile olaný var. Bu konuda kesinlikle doktor tavsiyesi gerekmektedir" ifadesini kullandý. Kahvehanelerde kýþýn gazlý içeceklerin yerini bitki çaylarý alýyor Türkiye Kahveciler, Kýraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Baþkaný Murat Aðaoðlu, kýþ aylarýnda kahvehanelerde, kýraathanelerde, kafelerde en çok tüketilen içeceklerin baþýnda bitki çaylarýnýn geldiðini söyledi. Müþterilerin daha çok adaçayý, kekik, ýhlamur, zencefil, kuþburnu ve elma çayýný tercih ettiðini anlatan Aðaoðlu, kýþ aylarýnda gazlý içecekler yerine genellikle bitki çaylarýnýn istenildiðini vurguladý. Vatandaþlarýn bitki çaylarýna sadece kýþ mevsiminde deðil, yazýn da ihtiyaç duyabileceðini dile getiren Aðaoðlu, kahvehanelerde bitki çaylarýnýn karýþým olarak deðil, doðal olarak kaynatýlýp müþterilere sunulduðunu, doðal halin daha çok tercih edildiðini bildirdi. Bitki çaylarýnýn faydalarý Antalya'da 18 yýldýr aktarlýk yapan Halil Ecin de müþterilerine ýhlamur, zencefil, adaçayý, havlucan, papatya, tarçýn, elma kurusu, zerdeçal, hatmi çiçeði, kuþburnu, narçiçeði, zencefil gibi bitkilerin ve bunlarý kullanarak hazýrladýklarý karýþýmlarý sunduklarýný anlattý. Ecin, þunlarý kaydetti: "Önerdiðimiz bitki çaylarý vücudun direncini artýrýyor ve baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor. Hastalýðýn daha kýsa sürede atlatýlmasýna da yardýmcý oluyor. Zencefil, havlucan, tarçýn, boðaz enfeksiyonu için oldukça fayda saðlýyor. Ihlamur, boðaz yumuþatýcý olarak yine etkili. aylarýn genellikle günde 3-4 kez içilmesi gerekiyor. Bitki çaylarýný gece yatmadan önce içmek daha fazla fayda saðlayacaktýr." T.C. ORUM Örnek No: 25* 4. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/221 TLMT. TAÞINIRIN AIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 20/01/2014 l.ýhale Tarihi : 20/02/2014 günü, saat 10:00-10:05 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 07/03/2014 günü, saat 10:00-10:05 arasý. Ýhale Yeri : Ýskilip Yolu Özkiremit Yaný (Kültür Yedieminli Otoparký) orum No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %18 19kc602 Plakalý, 2004 Model Volkswagen marka, Cityvan tipli, siyah renkte, muhtelif yerlerde çizik var, yanlar arka cam kapalý, arka koltuklar yok, anahtar var, km. typ var. Lastikler eski, genel olarak temiz. Þase No: WVZZZ7H24HOP2420 (ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi ilanlar: (Basýn: 58)

17 ARÞAMBA 22 OCAK Nisan SALTANATI sürüyor Emekli Beden Eðitimi Öðretmeni Merdan Özkeçeli nin baþlattýðý çalýþma sonucunda oluþturulan ve küçüklerde baþlayan baþarý grafiðini devam ettiren 23 Nisan Ortaokulu kýz voleybol takýmý bu yýl da þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. orum un kýymetini bilmediði ve Ankara ya giden Özkeçeli nin yetiþtirdiði sporcular kazandýklarý bu baþarýlarla öðretmenlerine en güzel hediyeyi verdiler. Final maçýnda Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu nu 3-0 yenen 23 Nisan kýzlarý dördüncü kez þampiyonluðu kazandý. SALON: Atatürk HAKEMLER: Hüseyin Kanber, Murat elik. TÜRKÝYEM ÝMAM HATÝP ORTAOKULU: Ýkinci olan Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu nun kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi Asucan, Merve, Elanur, Beyzanur, Merve, Betül, Sema, Duygu, Tuðba, Merve Naz, Fatma. 23 NÝSAN ORTAOKULU: Ýrem, Nazlý, Nidanur, Beyzanur, Merve, Sümeyye, Nilay, Ezgi, Dilruba, Beyza, Begüm. 1.SET: 25-23, 2.SET: 19-25, 3.SET: 17-25, 4.SET: ýldýz Kýzlar Voleybol da þampiyonluðu 23 Nisan Ortaokulu kazandý. Final maçýnda Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu nu 3-1 yenen 23 Nisan þampiyonluk Y Karþýyaka ya üçüncülük tesellisi SALON: Atatürk. HAKEMLER: Tü- lay oþkuner, Hasan Olgun. KARÞIYAKA OR- TAOKULU: Asya, Buse, Doða, Begüm, Yaðmur, Melisa, Fatmanur, Cansu, Bilge, Fatma. ÝSKÝLÝP ATATÜRK ORTAOKULU: Ebru, Yaðmur, Dilara, Beyza, Gamze, Buse, Emine, Ayþegül, Seda, Betül. 1.SET: 25-19, 2.SET: 25-13, 3.SET: Üçüncü olan Karþýyaka Ortaokulu nun kupasýný Adliye Ýdari Ýþler Müdürü Kasým Þen verdi O kullu Yýldýz Kýzlar Voleybol üçüncülük dördüncülük maçýnda Karþýyaka Ortaokulu, Ýskilip Atatürk Ortaokulu7nu 3-1 yenerek üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Yarý final maçlarýný kaybeden iki takýmýn karþýlaþmasýnda Karþýyaka Ortaokulu, Ýskilip Atatürk Ortaokulu önünde zorlanmadan 3-0 galip ayrýlarak üçüncüðülü kazanýrken, Ýskilip Atatürk Ortaokul ise dördüncülük ödülünü aldý. Dördüncü olan Ýskilip Atatürk ün kupasýný Fatih Anadolu Lisesi Müdürü Þükrü Eyüp Kaplan verdi kupasýnýn sahibi oldu. On okul takýmýnýn iki grupta yaptýðý maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan dört takým çapraz olarak yarý finalde karþýlaþtý ve bu maçlarý kazanan Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu dün þampiyonluk için karþýlaþtýlar. Atatürk Spor Salonu nda oynanan final maçýna iki okul öðrencileride büyük ilgi gösterdiler. Maça iyi baþlayan Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu ilk seti zorlu bir mücadele sonunda kazanarak rakibi önünde 1-0 üstünlüðü yakaladý. Ýkinci sette 23 Nisan Ortaokulu savunmada baþarýlý olunca seti kazanarak skoru 1-1 yaptý. Üçüncü sette de üstün oyununu sürdüren 23 Nisan Ortaokulu bu seti alarak maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette 23 Nisan þampiyonluk Türkiyem Ýmam Hatip ise maçý tybreak setine taþýmak için mücadele etti. Zorlu geçen bu setide luk skorla kazanan 23 Nisan Ortaokulu maçýda 3-1 kazanarak þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Final maçýndan sonra 23 Nisan Ortaokulu þampiyonluk sevincini taraftarlarýyla birlikte yaþadý. Daha sonra düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyalarý verildi. 23 Nisan Ortaokulu kýz takýmý orum u gruplarda temsil etmeye hak kazandý. Dört yýl önce emekli öðretmen Merdan Özkeçeli nin o zamanki ismi 23 Nisan Ýlköðretim de baþlattýðý voleybol çalýþmalarý sonucunda oluþan takým önce küçükler kategorisinde elde ettiði baþarýlarla isminden söz ettirdi. Ayný takým büyüyüp yýldýzlar kategorisinde þampiyonluklara ambargo koymaya devam etti. Merdan Özkeçeli nin baþlattýðý bu çalýþmalar sonucunda baþarýdan baþarýya koyan 23 Nisan Ortaokulu kýz takýmý öðretmenlerine en güzel hediyeyi verdiler. orum un kýymetini bilmediði Merdan Özkeçeli halen Ankara da özel bir okulda öðretmen olarak çalýþýyor SALON: Atatürk HAKEMLER: Tuncay Sevim, Hasan Olgun. BAÞÖÐRETMEN ATATÜRK ORTAOKULU: Sessiz Dil projesi voleybol turnuvasý neþe içinde yapýldý Ýl Saðlýk Müdürlüðü Sessiz Dil projesi kapsamýnda düzenlenen voleybol turnuvasýnda þampiyonluðu orum Ýþitme Engelliler kazandý. l Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan Sessiz Dil Projesi kapsamýnda düzenlenen voleybol turnuvasý yapýldý. Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Salonu nda yapýlan voleybol maçlarý oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Dört takýmýn mücadele ettiði turnuvada oynanan iki maçý kazanan takýmlar þampiyonluk için karþýlaþtýlar. ok çekiþmeli ge- çen final maçýný orum Ýþitme Engellilerspor takýmý yenerek þampiyonluðu kazandý. Final maçýnýn ardýndan müzik gösterisi ve ikramlarda bulunuldu. Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel 10 kamu kuruluþunda çalýþan kursiler ayný platformda buluþturularak toplumsal kaynaþamýnn güzel bir örneði gösterildiðini söyledi. Proje kapsamýnda devam eden faaliyetlerinin Mayýs anýna kadar devam edeceðini belirten Yücel, bu turnuvaya destek veren müdürlük personeline, idarecilere, kursiyerlere, dernek üyeleri ve ailelerine teþekkür etti. 23 Nisan kýz voleybol takýmý þampiyonluk kupasýný kazandýktan sonra toplu halde Baþöðretmen tek maçla þampiyon Muhammed, Niyazi, Muhsin, Mertcan, Samet, Alperen, Abdullah, Oðuzhan, Metehan, Yasin, Serkan, Melih. YAVUZ SULTAN SELÝM ORTAOKULU: Erkan, Taner, Muhammed, Kadirhan, Abdulbaki, Galipcan, Serdar, Hakan, Mustafa, Arif, Selahattin, Melih. 1.SET: 25-16, 2.SET: 25-13, 3.SET: Ý Yýldýz kýzlarda þampiyonluðu kazanan 23 Nisan Ortaokulu nun kupasýný Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray verdi Erkeklerde þampiyon olan Baþöðretmen Atatürk ün kupasýný Voleybol Ýl Temsilcisi Recep Öztuna verdi Okullu Yýldýz erkekler voleybol il birinciliði iki takýmýn mücadelesi ile tek maçla sona erdi. Ýl birinciliði için merkez ve ilçelerde bulunan onlarda ortaokul içinden baþvuran Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu ile Yavuz Sultan Selim Ortaokulu arasýndaki maçý 3-0 kazanan Baþöðretmen Atatürk þampiyonluðu kazandý. O kullu Yýldýz erkekler voleybol il birinciliði tek maçla sona erdi. Ýl birinciliðine sadece Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu ile Yavuz Sultan Selim Ortaokulu baþvurunca yýldýz erkeklerde þampiyonluðu tek maçla Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu kazandý. Atatürk Spor Salonu nda dün oynanan final maçýnda Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu, Yavuz Sultan Selim Ortakolu önünde fazla zorlanmadan 25-16, ve 2518 lik setlerle 3-0 yenerek þampiyonluk ku- pasýna tek maçla uzandý. Erkeklerde ikinci olan Yavuz Sultan ýn kupasýný Baþöðretmen Müdürü Ethem Kaçmaz verdi Erkeklerde mücadele eden iki takým dün oynadýklarý tek maçýn ardýndan kupa ve madalyalarýný aldýktan sonra toplu halde görülüyor

18 18 ARÞAMBA 22 OCAK 2014 Kurt tan tatlý Güleryüz den davet Sümeyye Erdoðda Türkiye ikincisi Sakarya da yapýlan Türkiye Wushu Þampiyonasý na ilimizin deðiþik kulüplerinden toplam 37 sporcu katýldý. Þampiyonada düne kadar tek madalyayý orum Belediyespor dan Sümeyye Erdoðdu Nuanquan kategorisinde ikinci olarak aldý. nörler Merve Dilekçi, Hilal Erdoðdu ve Sultan Yýldýrým ile birlikte 37 sporcu katýldý. Þampiyonada orum Belediyespor, HE Kültürspor, Gençlik epnispor, Anadolu Gençlik Kültür Spor, Sakarya da mücale eden 37 orum Anadolu Yýldýz sporcu arasýnda madalya Gençlikspor ve ferdi kazanan tek sporcu olarak sporcular katýldýsümeyye Erdoðdu oldu lar. akarya da yapýlan Genç Bayan TaTürkiye Wushu olu da orum BelediÞampiyonasý nda oyespor dan Sümeyye Erdoðdu Bayan Nuanrum dan deðiþik kulüpquan kategorsinde ikinlerden 37 sporcu katýldý. ci olarak gümüþ madaldün yapýlan maçlar soya kazandý. nunda Sümeyye ErdoðÝl Temsilcisi Bekir du kategorisinde ikinci Bolat bu yýl ilk kez olarak gümüþ madalyagençler Dünya Þampinýn sahibi oldu. yonasý nýn Türkiye de Sakarya da devam yapýlacaðýný bu müsaeden yapýlan minik, yýlbakalarda dereceye gidýz, genç Taolu ve Sanren sporcularýn Mart da Türkiye Wushu Þamayýnda yapýlacak bu orpiyonasý na orum dan ganizede milli formayý Ýl Temsilcisi Bekir Bogiyeceðini söyledi. lat baþkanlýðýnda antre- S G eleneksel Su Sporlarý Gönülleri yemeði hafta sonunda yapýldý. Su Altý Sporlarý Ýl Temsilciliði ve Altýn Hamlespor kulubü tarafýndan düzenlemen yemek Eninda Resta- 1. Amatör Küme U 19 Ligi Haftanýn Sonuçlarý: HE Kültürspor - orumspor Gençlerbirliði - imentospor Ýl Özel Ýdarespor - orum Belediyespor PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Eti Lisesi 2. orumspor 3. Gençlerbirliði 4. orum Belediye 5. HE Kültürspor 6. Ýl Özel Ýdare 7. imentospor O G B : 1-4 : 3-0 : 0-2 M A Y Ocak Cumartesi : Eti Lisesi Gençlik - Gençlerbirliði. orum Belediyespor - HE Kültürspor. imentospor - Ýl Özel Ýdarespor. P rektör Sedat Özbað ý baþarýsýndan dolayý kutladý ve takýmý müsait bir günde tesisinde misafir etmek istediðini söyledi. Özbað da davet nedeniyle teþekkür etti ve yapacaklarý görüþme sonunda uygun bir günde geleceklerini belirtti. Bahçelievler Mahallesi Muhtar adayý Ergün Kurt tatlý ikram etti, Güleryüz Lokantasý sahibi Adnan Güleryüz yemeðe davet etti Geleneksel Su Sporlarý Gönülleri 3. yemeði yapýldý. Yemek sonunda kurslarý baþarýyla tamamlayan öðrenci ve sporculara belgeleri verildi. Su Altý Sporlarý Ýl Temsilcisi Sedat Mesci, üç yýl içinde yapýlan çalýþmalarla orum da çok iyi noktaya geldiklerini sponsor ve destek görmeleri halinde bu baþarýlarýnýn artarak devam edeceðini söyledi. urant da yapýldý. Su Sporlarý Gönül- Kursta baþarýlý olan sporculara belgeleri verildi 1. Küme U 19 Liginde altýncý hafta maçlarý sonunda üsttekiler altla aralarýndaki farký açmaya baþladý. Eti Lisesi oynamadýðý haftada liderliðini sürdürürken orumspor, Gençlerbirliði ve orum Belediyespor haftayý üç puanla kapatarak sýralamada üst sýralara yükseldiler. Küme U 19 Liginde altýncý hafta maçlarý sonunda haftayý bay geçen Eti Lisesi liderliðini sürdürür- Güleryüz Lokantasý sahibi Adnan Güleryüz de antrenmanda görüþtüðü Teknik Di- Su Spor Gönüllüleri yemekte buluþtu Üst ve alt kopuyor 1. orum Belediyespor a Bahçelievler Mahallesi Muhtar adayý Ergün Kurt tan tatlý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dün Mimar Sinan sahasýnda yaptýðý antrenmaný Güleryüz Lokantasý sahibi Adnan Güleryüz, ve azasý Zafer Fakýoðlu birlikte ziyaret eden Ergün Kurt kýrmýzý siyahlý takýmýn performansýndan son derece mutlu olduklarýný belirterek sezon sonunda þampiyonluk sevincini yaþayacaklarýna inandýðýný söyledi. Kaptan Nedim da Ergün Kurt a bu jestinden dolayý teþekkür etti. Güleryüz den davet ken haftayý üçer puanla kapatan orumspor, Gençlerbirliði ve orum Belediyespor sýralamada yükseldiler. Cumartesi günü 1 nolu sahada oynanan ilk maçta ikinci sýrada haftaya giren HE Kültürspor, orumspor önünde 4-1 lik skorla maðlup olunca sýralamada üç basamak birden düþtü. orumspor ise bu galibiyetle ikinci sýraya yükseldi. Gençlerbirliði ise imentospor önünde 3-0 lýk net bir galibiyet alarak sýralamada iki basamak birden yükseldi ve çýkýþýný sürdürdü. Grupta alt sýralardan kurtulma mücadelesi veren iki takým orum Belediyespor ile Ýl Özel Ýdarespor arasýndaki maçý son dakikalarda bulrduðu gollerle 2-0 kazanan orum Belediyespor rakibi önünde puan farkýný açmayý baþandý. U 19 liginde ikinci yarý bu hafta sonu oynanacak üç maçla sona erecek. Haftanýn ilk maçýnda lider Eti Lisesi Gençlikspor ile üçüncü sýrada yer alan Gençlerbirliði takýmlarý karþýlaþacaklar. Ayný puana sahip iki takým orum Belediyespor ile HE Kültürspor ise 1 nolu sahada saat de karþýlaþacak. Ayný saatte Mimar Sinan sahasýnda ise ligin son iki sýrasýnda yer alan Ýl Özel Ýdarespor ile imentospor takýmlarý puan mücadelesi yapacaklar. Ýlk yarýnýn son haftasýný orumspor bay geçecek. leri buluþmasýna Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, Türkiye Su Sporlarý Ýl TEmsilcisi Sedat Mesci ve Altýn Hamle Gençlikspor Baþkaný Mesut etinoðlu ile birlikte antrenör, sporcular ve gönülleri katýldýlar. Ýl Temsilcisi Sedat Mesci orum da üç yýl önce baþlatýlan Su Sporlarýnda 66 sporcuya Olimpik Havuz da dalýþ eðitimi yaptýrdýklarýný söyledi. Mesci ayrýca Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü tarafýndan 40 sporcunun deniz dalýþ eðitimini tamamlayarak Türkiye Sualtý Sporlarý Federasyonu ile Uluslararasý Sualtý Federasyonlarý onaylý belge almaya hak kazandýklarý açýkladý. 40 sporcudan 28 sporcunun bir yýldýz, onbir sporcunun iki yýldýz ve bir sporcununda üç yýldýz dalýcý belgesi almaya hak kazandýklarýný belirten Mesci 14 Aralýk ta Olimpik Havuz da yapýlan ilk paletli yüzme yarýþlarýna her kesimden su sporuna gönül veren bay ve bayan spocularý yarýþtý. Özellikle ve minikler ve gençler farklý kategorilerde yarýþmalarý ayrý bir heyecan verdi. orum da daha önce alt yapýsý bulunmayan Su altý Sporlarý için bugüne kadar hiç bir maddi destek almadan bu aþamaya getirdik. Bun- yararlanmalarýný saðlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Bu spora spor- Su Sporlarý Gönüllülerinin üçüncü yemeðine sporcular ve aileleri büyük ilgi gösterdiler Su Sporlarý Ýl Temsilcisi Sedat Mesci yaptýklarý çalýþmalarla ilgili katýlanlara bilgiler verdi Burasý ne Manavgat, ne orum ne de Sandýklý E rzurum Büyükþehir Belediyespor'un deplasmanda Sandýklýspor'a yenilmesi taraftarýn sabrýný taþýrdý. Dadaþlar Taraftar grubu futbolculara uyarý niyetinde bir basýn açýklamasý yaptý. Grubun açýklamasýnda Teknik Altý futbolcu iki antrenör disiplinde Ligde son iki maçýndan galibiyetle ayrýlarak çýkýþa geçen Gençlerbirliði üçüncü sýraya yükseldi dan sonraki süreçte gerekli sponsor desteði bulmamýz halinde, sualtý hokey takýmý oluþturmak, paletli yüzme takýmý oluþturmak, serbest dalýþ sporcularý yetiþtirmek, antrenör kursu ve hakem seminerlerine katýlmak ilimizde ve bölgemizde faal duruma gelmek. orum gençliðine su sporlarýný sevdirmek sosyal ve kültürel geliþimine katkýda bulunmak dedi. Mesci, konuþmasýnda çalýþmalarý sýrasýnda Olimpik Havuz dan cu olarak katýlarak destek veren Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan a Ýl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya ile birlikte yemeðe katýlan tüm sporcu ve velilere teþekkür etti. orum Amatör futbolunda geçtiðimiz hafta sonu oynanan 1. Küme U 19 ve 1. Küme Büyükler Final Gruplarýnda kýrmýzý kart gören yedi futbolcuda disiplin suçu olduðu için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler. Bir antrenörde hakeme hakaret ve küfürden ceza kuruluna gönderildi. Tertip Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre amatör futbolda kýrmýzý kart gören yedi futbolcu ve bir antrenör tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler. Eti Lisesi Gençlikspor dan Sadýk Tahir Býyýkoðlu rakip oyuncunun kafasýna tabaný ile vurduðu için, ayný takýmdan Taylan Þahin hakemin üzerine yürüdüðü ve hakemi ittiði için ayný maçta Ulukavakspor dan Mahmut Avþar ise rakibinin midesine yumruk attýðý için ceza kuruluna sevk edildiler. Osmancýk Belediyespor dan Kazýn Taner Uzuner ve Abdulkadir Kesgin rakibe tekme attýklarý için ayný takým antrenörü Uður Otuzbir sürekli hakem kararlarýna itiraz ettiði için ceza kuruluna sevk edildi. Gençlerbirliði-imentospor U 19 ligi maçýnda imentospor antrenörü Aykan etin hakeme küfür ve hakaret ettiði için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. imentospor un 1. Küme Büyükler liginde Osmancýk Belediyespor ile oynadýðý maçta kural gereði kýrmýzý kart gören Sedat Þahin Yýlmaz ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza aldý. Hitit Gençlikspor ile Ýskilipspor arasýnda oynanan play-out maçýnda rakip futbolcuya topsuz alanda tekme attýðý için kýrmýzý kart gördüðü ayrýca ayný futbolcunun maçtan sonra soyunma odasýna giden rakip oyuncuya küfür ettiði için Hitit Gençlikspor dan Sinan Bolat ýn tebirli olarak ceza kuruluna sevk edildiði açýklandý. Heyet ve futbolculara göz daðý verirken örnek olarak grupta þampiyonluk adayý rakipleri olarak gördükleri isimleri saymalarý dikkat çekti. Açýklamada þunlara yer verildi: "Umutlandýrýp Utandýrmayýn. Bilindiði gibi 2 yýldýr Erzurum BB Spor 3. Lig'de en iyi tesise, stada,maddi olanaklara ve taraftara sahip olmasýna raðmen bir üst lige çýkamýyor. Bu sene ise 3. Lig'in en iyi hocalarýndan biri, en gözde futbolcularý takýma katýlmasýna raðmen hala Erzurum halkýnýn özlem duyduðu takýmý sahada görülememektedir. Sezon baþýnda futbolcusundan teknik heyetine kadar herkesin verdiði þampiyonluk sözleri dün gibi aklýmýzdadýr. Bu sözleri verenler artýk sahada da gördükleri desteðin karþýlýðýný vermek zorundadýr. Tüm futbolcu kardeþlerimiz bilmelidir ki burasý ne Manavgat, ne orum, ne Sancaktepe, ne de Sandýklý gibi yerler deðildir. Burada diðer takýmlar gibi boþ tribünlere oynamazsýnýz ve sahada sorumsuzca davrandýðýnýz zamanda bugüne kadar görmediðiniz tepkiyle karþýlaþýrsýnýz. Artýk Ligde telafisi olmayan 16 maçýmýz kaldý. Burdan hocamýz ve futbolcularýmýza sesleniyoruz; verdiðiniz sözlerin arkasýnda durun bu þehri layýkýyla temsil edin. Bundan sonra formayý layýkýyla tasýmayanlara tepkimiz sert olacaktýr. Bizler kendi evinde de deplasmanda da korkulan bir Erzurum Büyükþehir Belediyespor istiyoruz. Unutmayýn bizler için baþarý sadece þampiyonluktur.

19 ARÞAMBA 22 OCAK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 22 OCAK T.C. orum 2. Ýcra 19 TD 536 plakalý, 2009 model, Ford marka Transit, buz beyazý renkli kamyonetin satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý 51 kalem Anestezi bakým týbbi sarf malzemesi alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: orum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Sigortacýlýk hizmeti alým iþi. Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: OCAK T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il merkez ilçe Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 125 ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,92 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 4. Ýcra 55 BY876 plakalý, 2001 model Opel marka, Vectra 2.0 NB tipli, metalik mavi renkte aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Yolu, Özkiremit yaný, Kültür Yedieminli Otoparký orum Saat: T.C. orum 4. Ýcra 19 ES 363 plakalý, 2004 model Volvo marka aracýn satýþý iþi Yer: epni Mahallesi, Ýskilip 5. Sokak Kaynar Yedieminli Otoparký orum YÝTÝK Seri A sýra numaralar arasý 1 cilt fatura, arasý 2 cilt fatura, arasý 5 cilt adisyon tipi perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür. Adnan DEMÝRER Elvan oðlu Mecitözü Doðumlu orum V. V.No: (.HAK:262) YÝTÝK Seri A sýra numaralar arasý 4 cilt irsaliyeli faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Sezai Sezgin DEMÝR orum V.D. V.No: (.HAK:261) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hatice ARSLAN Ýdiris kýzý 1956 Mecitözü Doðumlu (.HAK:260) YÝTÝK Gazi Üniversitesi orum Mühendislik Fakültesinden almýþ olduðum tarihli geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ali ÞEN Kadir oðlu 1982 Kahramanmaraþ Doðumlu (.HAK:262) (.HAK:2559) Saat: OCAK Kamu Hastaneleri Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý 76 kalem (özellikli) ameliyathane týbbi sarf malzemesi alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra 38 D 7396 plakalý, 2011 model, Ford marka, CCK1 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yediemin Fen Lisesi Car No: 33 orum Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Kameriye alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. orum 1. Ýcra orum il merkez ilçe Gülabibey Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi No 109 da bulunan 2 katlý evin satýþý. Yer: Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra orum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Sigorta hizmeti alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra 1. Taþýnýr: Altan Makina Ýmalat Tic. Ltd. Þti etiketli 1 adet silo beþiker makinasý Taþýnýr: Markasý ve modeli belli olmayan 1 adet sarý renkli 1000*80 vals makinasý Taþýnýr: 10 adet 80 lik çamur taþýma bandý Yer: Ankara Yolu 12. km orum Saat: ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra orum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 19 DA515 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Passat 1.4 TSÝ tipli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÞUBAT Kamu Hastane Birliði Genel Sekr. ve baðlý saðlýk tesis. hizmet aracý ve diyaliz hasta taþýma araç. kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra 09 YG 652 plakalý 2012 model Ford marka JA8 Fiesta 1.25i tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez oraklýk Mahallesi nde bulunan arsanýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Ýskilip Ýcra 19 FK 926 plakalý Ford marka, 1996 model, LYC uzun þasi tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediye Otoparký TOPLANTIYA AÐRI Türkiye Sakatlar Derneði orum Þubesinin 20. Dönem Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 8 Þubat 2014 Cumartesi günü saat de Ýnönü Caddesi Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 3 de yapýlacaktýr. oðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. GÜNDEM 1- Açýlýþ 2- Divan heyetinin teþekkülü 3- Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý 4- Faaliyet raporunun okunmasý ve ibrasý 5- Denetim Kurulu faaliyetinin ibrasý 6- Gelir ve giderin okunmasý ve ibrasý Dönem Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedeklerinin belirlenmesi 8- Dilek ve temenniler 9- Kapanýþ (.HAK:213) alýþma Arkadaþlarý Aranmaktadýr BOYRAZ GROUP bünyesinde orum'da faaliyet gösteren, yem üretimi konusunda bölgenin en büyük ve en modern tesisini üreticinin hizmetine sunan, Boyraz Yem Gýda San. ve Tic. Ltd. Þti.; BOYYEM bünyesinde Muhasebe Uzmaný ve Üretim Mühendisi olarak istihdam edilmek üzere çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr. Tel : Fax: (.HAK:245) Saat: T.C. orum 3. Ýcra 06 DC 4073 plakalý, 2000 model, HAT marka, Marea V tipli, Sedan cinsinde, mavi renkli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÞUBAT T.C. orum 1. Ýcra orum il, Mecitözü ilçe, Sökelek mevkii, Hisarkavak köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 2 arazinin satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Ýskilip Ýcra orum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mah. Kaçak mevkii, 603 ada, 14 parsel arsa vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. orum 2. Ýcra 19 DK 263 plakalý, 2004 model, Ford marka, Transit tipli, beyaz renkli dizel kamyonetin satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Ýskilip Ýcra orum ili, Uðurludað ilçesi, Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla mevkii, 237 ada, 8 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,03 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ile merkez ilçe, Ýlice Mahallesi, Yukarý Ýlice mevkii, 95 ada, 8 parsel nolu meyveli bað niteliðinde 4.286,00 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesinde 3231 ada, 5 parselde 714,43 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 2945 ada, 81 parselde 368,31 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,16 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesinde 721 ada, 5 parselde 425,70 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki bahçeli iki katlý kavgir ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. orum 2. Ýcra Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi Yer: orum Adliye Sarayý Saat: NÝSAN orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez omar Mahallesi omar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM (.HAK:232) YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 600 METRE CEPHELÝ NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) ELEMAN ARANIYOR Elektrikçi kalfasý ve ustasý alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak (.HAK:249) No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) (.HAK:221) (.HAK:3220) (.HAK:217) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) BAYAN ELEMAN ARANIYOR Eczanemiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere; * Eczane tecrübesi olan (En az 3 yýl) * Diksiyonu düzgün * Kolay iletiþim kurabilen * Sorumluluk alabilecek BAYAN eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ESER ECZANESÝ ÝLETÝÞÝM: Osmancýk Caddesi (.HAK:246) No:44/A Merkez/orum TEL: ELEMAN ARANIYOR Muhasebe deneyimi olan LKS-GO- PLUS programlarýný bilen, askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlar cv ile þahsen yapýlacaktýr. Adres: Akþemseddin Cad. No: 20 (.HAK:252) KÝRALIK DÜKKANLAR Ýnönü Caddesi 67/A-B Kubbeli Caddesi cepheli dükkanlarýmýz kiralýktýr. (.HAK:243) ELEMAN ARANIYOR Elektrik ve kaynaktan anlayan elemanlar alýnacaktýr. Menekþe Asansör Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman aranýyor. Tel: BAYAN ELEMAN ARANIYOR SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA MALZE. GID. TAR. TÝC. LTD DE ALIÞTIRILMAK ÜZERE; LKS2, EXCELL VE WOLD PROÐRAMLARINI ÝYÝ DERECE BÝLEN, ÖN MUHASEBE YAPIBÝLECEK BÝLGÝYE SAHÝP,TECRÜBELÝ, PREZENTABIL BAYAN ELEMAN ARANIYOR. MÜRACAAT: SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA YENÝYOL MAH. SEPETÝ SOK. NO:13/A CV LERÝNÝZÝ: (.HAK:248) (Sebze Hali Karþýsý) Tel: Mustafa INAR adresine yollayabilirsiniz. TEL: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere doðalgaz projesi çizimi yapabilecek ve yetki belgesi olan Makina Mühendisi aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:2070) (.HAK:247) (.HAK:3506) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Tezgahtar ve Garson Aranýyor Þehir Pastanesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli yaþ arasý (.HAK:242) Kiralýk Araç Aranýyor En az 2011 model dizel yakýtlý motor hacmi cc arasý 90 beygirden düþük olmayan 4 hava yastýklý, ABS li, klimalý tamamý orjinal, ön sis farlý, çift sürgülü kapý ayrýca araç uzunluðu 3900 mm araç geniþliði 1750 mm yüksekliði 1800 mm beyaz kiralýk (.HAK:236) tezgahtar ve garson alýnacaktýr. Mür.: Þehir Pastanesi araç aranýyor. Mür. Tel: Sahibinden Satýlýk Ýþyeri Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz (Taç Perde nin) yeri sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere zýmpara yapan ve astar atabilen mobilya boyacýsý ve yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (.HAK:244) BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Mür. Tel: Bayan Eleman Alýnacaktýr Ev iþlerinde yardýmcý bayan (.HAK:256) eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel:

20 ARÞAMBA 22 OCAK 2014 orumspor da teknik ekip tamam Yardýmcý antrenör olarak Adnan Karaçalý ve kaleci antrenörü olarakta Sabahattin oban göreve baþladý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Bucaspor alt yapýsýndan Mustafa Kemal Ünlü çalýþmalara baþladý, kaleci Süleyman takýma Sancaktepe hazýrlýðý moralli baþladý orumspor Yönetimi yardýmcý antrenör ve kaleci antrenörü sorununu çözdü. Kýrmýzý Siyahlý takýmda antrenörlüðe Adnan Karaçalý ve kaleci antrenörlüðüne ise Sabahattin oban la anlaþtý. Ýkinci yarý için Teknik Direktör Hasan Atalay ile anlaþan orumspor devre arasý hazýrlýklarýný tek baþýna sürdüren Atalay a yardýmcý antrenör olarak Osmaniye Ýdmanyurdu antrenörü Adam Karaçalý ile anlaþarak çözdü. Kaleci antrenörü olarakta son olarak Sürmenespor takýmýnda kaleci antrenörü olarak görev yapan Sebahattin obanlý ile anlaþma saðlandý. Savunmaya takviye orumspor kadrosuna geri döndü. ýrýkkale de devam Keden Liseli Gençler Badminton grup birinciliðinde temsilcilerimiz Osmancýk Cumhuriyet Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde final grubuna yükselmeyi baþardý. Önceki gün Kýrýkkale de baþlayan grup birinciliði Osmancýk Cumhuriyet Lisesi kýz takýmý üçlü grupta Bolu Ýzzet Baysal Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi ve Adana Kýz Lisesi ni zorlanmadan yenerek gruptan birinci olarak final grubuna yükseldi. Kýzlarda final grubunda Osmancýk Cumhuriyet Lisesi ile birlikte Adana Kýz Lisesi, Aksaray Spor Lisesi ve Ankara Elmadað Anadolu Lisesi okullarý yer aldý. Erkeklerde ise Osmancýk Cumhuriyet, ankýrý Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Aksaray Spor Lisesi ile Bolu Ýzzet Baysal Saðlýk Meslek Lisesi ile yaptýðý maçlarý rahat kazanarak grup birincisi olarak final grubuna yükseldi. Final Grubunda temsilcimiz ile birlikte Elmadað Anadolu Lisesi, Aksaray Spor Lisesi, Eskiþehir TOKÝ Þehit Ýkram Cerit Anadolu Lisesi mücadele etmeye hak kazandý. Final Grubunda mücadele bugün oynanacak. Tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazanacaklar. takviyeyi de sürdürüyor. Kýrmýzý Siyahlý takým stoper mevkii için Bucaspor alt yapýsýndan yetiþen Mustafa Kemal Ünlü ile anlaþtý. Bu futbolcu dün yeni takýmý ile ilk antrenmanýna çýktý. Süleyman döndü Ýlk yarý sonunda yönetime bilgi vermeden çalýþmalara çýkmayan kaleci Süleyman Kabasakal dün takýmla çalýþmalara baþladý. Teknik Direktör Hasan Atalay, Süleyman ýn genç bir sporcu olduðunu hata yaptýðýný anladýðýný belirterek Bizde kendisini affettik ve takýmla çalýþmalara çýkmasýna karar verdik. Süleyman ýn aramýza dönmesinden dolayý mutluyuz dedi. orumspor da Teknik Heyet dün yapýlan antrenman öncesinde bir arada Osmancýk Cumhuriyet adým adým finallere Kýrýkkale de devam eden Liseli Gençler Badminton grup birinciliði Osmancýk Cumhuriyet Lisesi kýz ve erkeklerde gruplarýnda birinci olarak direk final grubuna yükseldiler. Bugün dört takýmýn mücadele edeceði final grubunda oynayacaklarý üçer maç sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar Osmancýk Cumhuriyet kýz ve erkek badminton takýmlarý final grubunda mücadele edecek Alagöz, Baþkanlar toplantýsýna katýldý Mustafa Alagöz, Amasya Dernek Baþkaný Ýbrahim Karaman ile birlikte toplantýnýn yapýldýðý otelde ürkiye Faal Futbol Ha- ve Gözlemcileri Tkemleri Derneði (TFFHGD) Baþkanlar toplantýsý hafta sonunda Antalya da yapýldý. Toplantýya orum Þube Baþkaný Mustafa Alagöz katýldý. Topkapý Palace Otel de yapýlan Þube Baþkanlarý toplantýsýna Genel Baþkan Dr. Abdurrahman Arýcý, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleriyle MHK Baþkan vekili Yüksel Okçuoðlu, ve MHK üyeleri Hamza Iþýn, Musa Soykarcý ile 77 þube baþkaný katýldý. Dernek bünyesindeki sorunlar sýkýntýlar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunuldu ve þubelerin istekleri dinlendi. Oðuzlar Anadolu Antalya ya penaltýlarda üstünlük kurdu: 5-4 Aydýn da devam eden Liseli Gençler Futsal Yarý Final maçlarýnda temsilcimiz Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi ilk maçýnda normal süresi 2-2 biten maçta penaltýlarda Antalya Lisesi ne 5-4 üstünlük kurdu. iseli Gençler Futsal yarý final grup Lbirinciliðinde temsilcimiz Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi ilk maçýnda Antalya Lisesi ni normal süresi 2-2 biten maçta penaltý atýþlarý sonunda üstünlük kurdu. Aydýn da önceki gün baþlayan liseli gençler futsal yarý final grup birinciliðinde Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi ilk maçýnda Antalya Lisesi ile karþýlaþtý. Oldukça zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta takýmlar karþýlýklý attýklarý gollerle normal süreyi 2-2 berabere bitirdi ve gruba birer orumspor KSK hazýrlýðý start aldý orumspor da Kastamonuspor maçý hazýrlýklarý baþladý. Kýrmýzý Siyahlý takým ikinci yarýnýn ilk haftasýnda evinde oynadýðý Ýskilip Belediyespor la 1-1 berabere kalarak devreye bir puanla baþlamýþtý. Bir günlük iznin ardýndan dün 1 nolu sentetik çim sahadaki antrenman Teknik Direktör Hasan Atalay ve yeni yardýmcý antrenörler Adnan Karaçalý ve Sabahattin oban yönetiminde yapýldý. Saat da baþlayan antrenmana sakat olan Mehmet Ali dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman koordinasyon hareketleri ve topla teknik çalýþma ile devam etti. Antrenman futbolcularýn pas yüzdesini yükseltmeye yönelik çalýþma ile devam etti ve yarýsahada yapýlan çift kale maçla sona erdi. orumspor, Kastamonuspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek. A. Buðra düz koþuya baþladý orum Belediyespor da A. Buðra dün düz koþulara baþladý. Devre arasý kampýnda oynanan Ümraniyespor hazýrlýk maçýnda yüzüne aldýðý darbe ile hem burnu hemde elmacýk kemiði kýrýlan Buðra 10 günlük dinlenmenin ardýndan dün düz koþulara baþladý. Buðra iki hafta süreyle takýmdan ayrý olarak düz koþu yapacak. Bu süre içinde yüzüne maske yapýlacak olan Buðra Erdoðan sonraki süreçte her hangi bir sorun çýkmamasý halinde üç hafta sonra takýmla birlikte çalýþmalara baþlayacaðý açýklandý. puanla baþladýlar. Puan eþitliði halinde üstün takýmý bulmak için yapýlan penaltý atýþlarýnda ise temsilcimiz Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi rakibine 5-4 üstünlük kurdu. Oðuzlar Anadolu Öðretmen grubundaki ikinci maçýný dün akþam geç saatlerde Manisa Ticaret Meslek Lisesi ile oynadý. Bugünde Sakarya Tansu iller Lisesi ile karþýlaþacak olan Oðuzlar Anadolu Öðretmen ilk iki içinde yer alarak yarý finalde mücadele etmeyi amaçlýyor. Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi Aydýn da finalleri yükselme mücadelesi devam ediþor orum Belediyespor bir günlük iznin ardýndan pazar günü deplasmanda oynayacaðý Sancaktepe Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Maçýn oynanacaðý sahanýn sentetik çim olmasý nedeniyle bu hafta boyunca hazýrlýklarýný Mimar Sinan sahasýnda yapacak olan kýrmýzý siyahlý takýmda hafif sakatlýklarý bulunan Nedim ve Gökhan iki tur yürüyüþ yaparak haftanýn ilk çalýþmasýný tamamladýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman daha sonra beþe iki pas çalýþmasý ile devam etti. Ardýndan üçerli ve dörderli gruplar halinde yapýlan serbest koþu ardýndan tempolu koþular ile sona erdi. Orhangazispor maçýnda ortaya konulan futbol ve alýnan farklý galibiyet nedeniyle çalýþmada futbolcularýn ve teknik heyetin oldukça moralli olduðu gözlendi. Kaleciler ise iddialý bir çalýþma yaptýlar. Dört kaleci aðrýcan, Utku, Osman Kaç ve Muhammet Zahid kanatlardan yapýlan ortalarda kurtarýþ yapma çalýþmasýnda kaybedenin diðer arkadaþlarýna lahmacun ýsmarlayacaðý iddiayý genç Muhammet kaybetti. orum Belediyespor, Sancaktepe Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarý bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek. Muratcan döndü kinci yarýnýn ilk maçýn- orum Belediyes- Ýda por a 5-0 maðlup olan Orhangazispor da teknik direktör Cafer Aydýn, görevini býraktýðýný resmen açýkladý. Teknik Direktör Cafer Aydýn ayrýlýðý ile ilgili yaptýðý açýklamada son durumda iki tarafýnda birbirine yardýmcý olmasýnýn söz konusu olmadýðýný belirterek, bu günkü durumda ne benim takýma ne de takýmýn bize bir yararý olacaðý kanaatinde deðilim. Dolayýsýyla da hiçbir kýrgýnlýk, kýzgýnlýk, küskünlük olmadan yöneticilerimizle görüþüp ayrýlýk kararý aldýk. Futbolda bunlar gayet doðal durumlardýr dedi. G eçtiðimiz sezon orum Belediyespor da profesyonel imza atan Muratcan ikinci yarý hazýrlýklarý öncesinde kadrodan ayrýlmýþtý. Genç futbolcu dünden itibaren yeniden takýmla çalýþmalara baþladý. Genel Kaptan Hamit Iþýk, genç futbolcunun BAL a gitmek istemediðini önümüzdeki sezon içinde 3. ligde baþka kulüplerde forma giyeceði için teknik heyetin olurunu alarak takýmla birlikte antrenmanlara çýkacaðýný söyledi. Cafer Aydýn resmen ayrýldý

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı