Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýçindekiler Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....5 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Cihazýn Tanýtýmý...11 Donaným...12 Fýrýn Kumandasý...12 Güvenlik Sistemleri...12 Çalýþtýrma Kilidi...12 Güvenlik Kapatmasý (Otomatik Kapatma)...12 Soðutma Faný...12 Havalandýrmalý Fýrýn Kapaðý...12 Enerji Tasarrufu Sistemleri...13 Kullaným Önerileri Nem Ýlaveli Piþirme "Nem Ýlaveli Piþirme" Tarifleri PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler...14 Katalitik Emaye Yüzeyler...14 Aksesuar...14 Tepsi, Standart Tepsi ve Izgara Besin Termometresi...15 Açýcý...15 Kireç Çözme Tableti, Askýlý Plastik Hortum Kumanda Üniteleri...16 Program Seçme Düðmesi...16 Isý Seçme Düðmesi...17 Sensörlü Tuþlar...17 Tuþ Sesi...17 Ekran...18 Program Türleri...20 Çalýþtýrma...22 Otomatik Programlar...24 Basit Elle Kumanda...25 Kapsamlý Elle Kumanda...26 Program Seçimi...26 Isý Derecesi Seçimi...26 Önerilen Isý Derecesi...26 Isý Derecesinin Deðiþtirilmesi...26 Isýtma Süreci

3 Ýçindekiler Fýrýnýn Önceden Isýtýlmasý Süre/Baþlama Saati/Son (Otomatik kapatma) Sürelerin Girilmesi Otomatik Kapatmanýn Kullanýlmasý...29 Otomatik Kapatma ile Gecikmeli Baþlatmanýn Birlikte Kullanýlmasý...29 Otomatik Kapatmalý Bir Piþirme Ýþleminin Program Akýþý...30 Verilen piþirme sürelerinin deðiþtirilmesi veya silinmesi...30 Nem Azaltma...31 Nem Ýlaveli Piþirme...32 Otomatik Programlar...32 "Nem Ýlaveli Piþirme " Programý Buhar Püskürtmelerin Sayýsý ve Zamanlamasý...33 "Nem Ýlaveli Piþirme " Programý...34 Kalan Suyun Buharlaþmasý...35 Kalan Suyu Buharlaþtýrma Ýþlemi Kalan Suyun Hemen Buharlaþtýrýlmasý...35 Kalan Suyu Buharlaþtýrmayý Durdurma Kireç Çözme...36 Kýsa Süre Ayarlar Lisan...38 Güncel Saat...39 Gösterge...39 Zaman Formatý...39 Ayar Aydýnlatma...40 Katalizatör...40 Fan Süresini Uzatma...40 Isýtma Süreci...41 Önerilen Isý Dereceleri...41 Ekran...41 Kontrast Parlaklýk Ses Gücü...41 Sinyal Sesleri Tuþ Sesi...42 Frekans

4 Ýçindekiler Güvenlik...42 Çalýþtýrma Kilidi...42 Bir piþirme iþlemi için çalýþtýrma kilidinin kapatýlmasý...42 Isý Formatý...43 Bayi...43 Fuar Modunun Kapatýlmasý Fabrika ayarý...43 Test Enstitüsü için Bilgiler sayýlý Avrupa Normuna Uygun Enerji Tüketimi Sýnýfý...44 Temizlik ve Bakým...45 Cihazýn Ön Yüzü...45 Aksesuar...46 Tepsi, Standart Tepsi Izgara, Tel Raflar Besin Termometresi...46 Fýrýnýn Ýçi Kapak Contasý, Kapak Ýç Tarafý PerfectClean-Kaplama Emaye Katalitik Emaye...50 Kapaðýn Çýkarýlmasý...51 Kapak Parçalarýnýn Ayrýlmasý...52 Kapaðýn Takýlmasý...55 Tel Raflarýn Çýkarýlmasý...56 Fýrýn piþirme alanýndaki arka sacýn çýkarýlmasý Üst Isýtma-/Gril Rezistansýnýn Katlanmasý...57 Kireç Çözme...58 Kireç Çözme Ýþleminin Baþlama Saati...58 Kireç Çözme Ýþlemi (Tablo) Kireç Çözme Ýþlemine Hazýrlýk...59 Kireç Çözme Ýþleminin Uygulanmasý...59 Arýza ve Hatalar...61 Müþteri Hizmetleri...64 Sonradan Alýnabilen Aksesuar...65 Elektrik Baðlantýsý...67 Montaj Ölçü Çizimleri...68 Cihaz ölçüsü ve dolap kesiti...68 Cihaz Yüzünün Detay Ölçüleri...69 Fýrýn Montajý

5 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu fýrýn yasal güvenlik þartlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verebilir. Fýrýný çalýþtýrmadan önce kullanma kýlavuzunu ve montaj talimatýný dikkatle okuyunuz. Kullanma kýlavuzunun içinde cihazýn montajý, güvenliði, kullanýmý ve bakýmý ile ilgili önemli bilgiler verilmektedir. Böylece meydana gelebilecek zararlardan kendinizi ve cihazýnýzý korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve gerekirse cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz! Kullaným Kurallarý Bu fýrýn evlerde ve ev benzeri ortamlarda, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer çalýþma ortamlarýnda. çiftlik evlerinde. otellerde, motellerde, kahvaltý veren pansiyonlarda ve benzeri yerlerde kullanýlabilir. Fýrýný sadece evlerde fýrýnda kek ve börek piþirme, kýzartma, gril, yemek piþirme, dondurulmuþ gýdalarýn çözülmesi, konserve ve besinleri kurutmak için kullanabilirsiniz. Bunun dýþýndaki iþler için kullanýlamaz. Kullaným kurallarýný dikkate almadan veya yanlýþ kullanýmdan kaynaklanan zararlar için üretici firma sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Fýrýn çalýþýrken çocuklarýn fýrýna dokunmalarýna izin vermeyiniz. Fýrýnýn kapak camý, kumanda paneli ve hava çýkýþ delikleri ýsýnýr. Çocuk cildi büyüklere göre daha hassas olduðu için yüksek ýsýdan hemen etkilenebilir. Dikkat yanýk tehlikesi! Fýrýnýn ocak kýsmý da ýsýnýr. Çocuklar ocaktan bir tencere veya tavayý aþaðýya çektiklerinde yanabilirler. 5

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Montaj- ve bakým veya tamir iþleri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlabilir. Kurallara aykýrý montaj- ve bakým veya tamirler sonucunda fýrýný kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir ve üretici firma bu zararlarý karþýlamaz. Montaja baþlamadan önce fýrýnýn gözle görülür bir hasarý olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý bir cihazý asla çalýþtýrmayýnýz, güvenliðiniz tehlikeye girebilir! Cihazýn elektrik güvenliði ancak kurallara uygun döþenmiþ koruyucu bir toprak hattýna baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi çok önemlidir. Bu konuda emin olmak için uzman bir elektrikçiye tesisatý kontrol ettiriniz. Eksik veya hasarlý bir kablo nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan (cereyan çarpmasý gibi) üretici firma sorumlu deðildir. Fýrýnýn baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketi üzerindeki baðlantý deðerlerini (akým ve frekans) evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazýn bozulmamasý için bu verilerin uyuþmasý þarttýr. Bu konuda emin deðilseniz elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrik þebekesine olan baðlantýsý bir uzatma kablosu veya çoklu priz yardýmýyla yapýlmamalýdýr. Bunlar gerekli güvenliði saðlayamazlar (örn.: aþýrý ýsýnma gibi). Fýrýnýnýzý ancak montajý yapýldýktan sonra güvenli bir þekilde kullanabilirsiniz. Fýrýnýn kasasýný asla açmaya kalkmayýnýz. Cereyan ileten parçalara olasý bir temas veya elektrikli ve mekanik yapý parçalarýnýn deðiþtirilmesi sýrasýnda sizin için tehlikeli olduðu kadar cihazýn da fonksiyonlarý bozulabilir. Fýrýnýn garanti süresi içindeki tamiri ancak üretici firmanýn yetki verdiði uzman teknik servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Montaj- ve bakým veya tamir iþleri sýrasýnda fýrýnýn elektrik baðlantýsý þebekeden ayrýlmalýdýr. Cihazýn þebekeden ayrýlmasý ancak aþaðýdaki þartlar yerine getirildiðinde gerçekleþir: evdeki sigorta kapatýlýr, vidalý sigorta tamamen yuvasýndan çýkartýlýr, cihazýn fiþi prizden çýkarýlmalýdýr. Fiþi prizden çýkartmak için kablodan çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. Arýzalý parçalar ancak orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Ancak bu þart yerine getirildiðinde cihazýn güvenle çalýþmasý saðlanabilir. Baðlantý kablosunun hasar görmesi durumunda üretici firmanýn yetkili kýldýðý uzman bir personel tarafýndan özel bir baðlantý kablosu ile deðiþtirilebilir. Bu fýrýnýn ev dýþýnda bir yere (tekne gibi) montajý ancak güvenlik þartlarýný iyi bilen ve cihazýn güvenle kullanýlmasýný saðlayabilen uzman ve yetkili personel/ firma tarafýndan yapýlabilir. Doðru Kullaným Dikkat! Yanýk tehlikesi! Fýrýnýn bulunduðu alanda ve ocaklarda yüksek ýsý meydana gelir! Fýrýna yemek sürerken veya çýkartýrken veya fýrýný kullanýrken koruyucu mutfak eldiveni kullanýnýz. Özellikle Üst Isýtma-/Gril rezistansýna dikkat ediniz. Yanýk tehlikesi! Kýzgýn yað ile hazýrlanan yiyeceklerde cihazý kontrolsüz býrakmayýnýz. Kýzgýn yað alev alabilir. Yangýn tehlikesi! "Gril ", "Küçük Gril " ve "Turbo Gril " programlarýnda önerilen gril sürelerine baðlý kalýnýz. Çok uzun gril süreleri gril malzemesinin kurumasýna ve alev almasýna sebep olabilir. Yangýn tehlikesi! "Gril ", "Küçük Gril " ve "Turbo Gril " programlarýný küçük ekmek veya ekmek ve çiçek ve otlarýn kurutulmasý için kullanmayýnýz. Yangýn tehlikesi! Bunlarýn yerine "Turbo + "veya "Üst- Alt Isýtma " programýný kullanýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Yemeklerin hazýrlanmasýnda çoðu zaman alkollü içecekler kullanýlýr. Yüksek ýsýda alkol buharlaþýr. Çýkan buharýn sýcak rezistansýný tutuþturabilir, dikkat ediniz. Yangýn tehlikesi! Yemekleri fýrýnýn içinde saklarken, üstlerini örtünüz. Yemeklerdeki nem korozyona sebep olabilir. Ayrýca bu sayede yemeklerin kurumasý önlenmiþ olacaktýr. Kalan ýsýyý yemekleri sýcak tutmak için kullanmak istiyorsanýz, fýrýný kapatmayýnýz. Seçilmiþ olan programý açýk olarak býrakýnýz ve en düþük ýsýyý ayarlayýnýz. Cihazý asla kapatmayýnýz. Fýrýnýn içindeki nemli hava artar ve kondense su nedeniyle fýrýn piþirme alanýnda korozyon meydana gelebilir. kumanda paneli, mutfak tezgahý ve mutfak dolaplarý zarar görebilir. "Üst-Alt Isýtma "/"Alt Isýtma "/ "Yoðun Piþirme " programlarýnda fýrýnýn alt tabanýna asla aluminyum folyo sermeyiniz. Meydana gelen yoðu ýsý nedeniyle emaye çatlayabilir. Bu nedenle fýrýn tabanýna tava, tencere veya tepsi koymayýnýz. Baþka bir firmanýn tepsisini kullanýrken fýrýn alt tabaný ile arasýnda 6 cm boþluk bulunmalýdýr. Yüzeyler henüz sýcak olduðu sürece tepsiye, standart tepsiye veya fýrýnýn içine soðuk su dökmeyiniz. Oluþan su buharý yanýklara sebep olabilir. Isý deðiþimi yüzünden emaye zarar görebilir. Yemeklerin her zaman yeterli derecede ýsýtýlmasýna özen gösteriniz. Yemeklerdeki olasý bakteriler ancak yeterli ýsýda ( 70 C) ve yeterli bir sürede ( 10 dak.) yok edilebilirler. Yemeðin yeterli ýsýndýðýndan emin deðilseniz, daha uzun bir süre seçiniz. Ayrýca yemeðin içindeki ýsýnýn eþit daðýlýmý da çok önemlidir. Yemeði çeviriniz veya karýþtýrýnýz. Sadece fýrýn sýcaklýðýna dayanabilen plastik kaplar kullanýnýz. Diðer plastik kaplar yüksek ýsýda erir. Fýrýn zarar görebilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Fýrýn içinde konserve kutularýnda yemek piþirmeyiniz. Burada yüksek basýnç oluþur. Konserve kutularý patlayabilir. Yaralanma ve hasar tehlikesi! Fýrýnýn içinde tencere, tava gibi malzemeleri bir yerden bir yere çekmeyiniz. Fýrýnýn tabaný zarar görebilir. Fýrýn kapaðý üzerine oturmayýnýz ve aðýr malzemeler koymayýnýz. Cihaz hasar görür. Kapakla fýrýn piþirme alaný arasýnda bir þey sýkýþmamalýdýr.fýrýn zarar görebilir. Fýrýn kapaðýnýn en fazla aðýrlýk kaldýrma kapasitesi 15 kg.dýr. Cihazý mutfaðý ýsýtmak için kullanmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý fýrýn çevresindeki kolay tutuþabilen maddelerin alev almasýna sebep olabilir. Sadece özel Miele besin termometresini kullanýnýz. Besin termometresi deðiþtirilecekse, yerine tekrar orijinal Miele besin termometresi satýn alýnmalýdýr. Bu termometreyi yetkili Miele servislerinde bulabilirsiniz. "Gril " veya "Küçük Gril " programlarý seçildiðinde besin termometresini fýrýnýn içinde býrakmayýnýz. Oluþan yüksek ýsý nedeniyle plastik eriyebilir. Güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasýndan dolayý meydana gelen zararlardan üretici firma sorumlu tutulamaz. Aksesuar Ancak Miele firmasýnýn izin verdiði aksesuarlar takýlabilir veya kullanýlabilir. Aksi halde cihaz garanti kapsamýndan çýkartýlýr ve tüketici bu haklardan faydalanamaz. 9

10 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý taþýnma sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri geri dönüþümlü maddelerden seçilmiþtir. BU malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðladýðý kadar çöp oluþumunu da azaltýr. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöðe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmesine yardýmcý olunuz. Lütfen eskiyen cihazýnýzý evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklayýnýz. 10

11 Cihazýn Tanýtýmý H 5361 B, H 5461 B Program Seçme Düðmesi, sýfýr noktasýnda gömülebilir Ekran Sensörlü, OK,, Tuþlarý Isý Seçme Düðmesi, gömülebilir Üst Isýtma-/Gril Rezistansý Nem Ýlaveli Piþirmede Buhar Giriþi Delikleri Katalitik Kaplamalý Fýrýn Arka Sacý ve Fan Delikleri Beþ Sýra Tel Raf Besin Termometresi Baðlantý Manþonu Buharlama Sistemini Doldurma Borusu Kapak 11

12 Donaným Fýrýn Kumandasý Fýrýn kumandasý sayesinde fýrýnda piþirme, kýzartma ve gril iþlemlerinin yaný sýra aþaðýdaki olanaklardan da faydalanabilirsiniz: güncel saat göstergesi. bir kýsa süre uyarýcýsý. piþirme iþlemlerinin süre programlamasý (Otomatik kapatma). otomatik programlarý kullanma. özel ayarlarýn seçimi. Güvenlik Sistemleri Çalýþtýrma Kilidi Çalýþtýrma kilidi sayesinde fýrýnýn istenmeyen kiþiler tarafýndan kullanýlmasý engellenir, "Ayarlar Güvenlik" bölüme bakýnýz. Soðutma Faný Her piþirme iþleminde soðutma faný otomatik olarak çalýþmaya baþlar. Bu fan fýrýnýn içindeki sýcak havanýn kapak ve kumanda paneli aralýðýndan dýþarý sýzmadan önce mutfaktaki soðuk havanýn karýþýmý saðlar. Bir piþirme iþleminden sonra soðutma faný hala çalýþmaya devam eder, böylece fýrýn içindeki nemli havanýn kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmesini engel olur. Havalandýrmalý Fýrýn Kapaðý Kapak açýk bir sistemi olan ve kýsmen ýsýyý yansýtan bir camdan ibarettir. Fýrýn çalýþýrken kapaktan ayrýca hava üflenir ve dýþ cam bu sayede soðuk kalýr. Kapak parçalarý temizlik sýrasýnda birbirinden ayrýlabilir. Güvenlik Kapatmasý (Otomatik Kapatma) Fýrýn normalin dýþýnda bir süre çalýþtýrýlýrsa, otomatik olarak bu sistem devreye girer. Sürenin uzunluðu seçilen program türüne baðlýdýr. 12

13 Donaným Enerji Tasarrufu Sistemleri Güncel Saat Göstergesi Güncel saat fabrikada 60 saniye sonra kapanacak þekilde ayarlanmýþtýr. Cihaz kapalý iken ekran karanlýk görülür ve güncel saat arka planda ilerlemeye devam eder, bunun için "Ayarlar Güncel Saat Gösterge". Güncel saat ancak fýrýn kullanýldýðýnda görülür. Enerji Tasarrufu Modu Ekran parlaklýðý enerji tasarrufu amacýyla belirli bir süre sonra azaltýlýr. Bu cihaz kapalý iken, ve bir otomatik programýn sonunda veya otomatik kapatmalý bir piþirme iþleminde fýrýn daha fazla kullanýlmadýðý takdirde parlaklýk azalýr. Aydýnlatma Fýrýn lambasý fabrikada yapýlan ayara göre yürümekte olan bir programda 15 saniye sonra kapanýr, "Ayarlar Aydýnlatma" bölümüne bakýnýz. Kapak Kontak Þalteri Eðer piþirme iþlemi sýrasýnda fýrýn kapaðý açýlýrsa, kapak kontak þalteri otomatik olarak rezistansý ve programýn türüne göre turbo faný kapatýr. Böylece bir kýzartmaya sos ilave edileceði zaman fýrýn içindeki ýsý kaybý azalýr. Ayný zamanda fýrýn lambasý açýlýr. Kalan Isýdan Faydalanma Otomatik kapatmalý piþirme iþlemlerinde veya besin termometresinde fýrýn rezistansý piþirme bitmeden kýsa bir süre önce kendiliðinden kapanýr. Kalan ýsý kullanýmý devreye girer. Piþirme iþlemini tamamlamak için kalan ýsý yeterli olacaktýr. Ekranda "Enerji tasarrufu süreci" gösterilir. Soðuk hava faný veya programýn türüne göre sýcak hava faný çalýþmaya devam eder. 13

14 Donaným Kullaným Önerileri Cihazýnýzý alýrken cihazla birlikte kullanma kýlavuzu ve bir de kullaným önerileri kitapçýðý teslim edilecektir. Burada aþaðýdaki konularla ilgili ayrýntýlý bilgiler bulacaksýnýz: Otomatik programlar Besin termometresi Fýrýnda piþirme Kýzartma Düþük ýsýda piþirme Gril Çözme Konserve Hazýr yemeklerin hazýrlanmasý Otomatik Program Tarifleri Nem Ýlaveli Piþirme Bu fonksiyon sayesinde ekmek, veya et gibi çeþitli besinler nem korumalý olarak mükemmel bir þekilde piþirilir. Nem ilaveli piþirme otomatik programlarda ve ayrýca tek olarak kullanýma hazýrdýr. "Nem Ýlaveli Piþirme" Tarifleri Nem korumalý otomatik programlar veya "Nem Ýlaveli Piþirme" programý ile ilgili bilgileri ve tarifleri kullanma kýlavuzu ile birlikte verilen kitapçýktan öðrenebilirsiniz. PerfectClean-Kaplamalý Yüzeyler Aþaðýda bölümler PerfectCleankaplamadýrr: fýrýn içi tel raflar tepsi standart tepsi Izgara Yapýþmayý önleyen bu mükemmel kaplama sayesinde yiyecekler yapýþmaz ve temizlik iþlerini de çok kolaylaþtýrýr. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölüme bakýnýz. Katalitik Emaye Yüzeyler Fýrýn içi arka duvarý ve tavaný koyu gri katalitik emaye ile kaplanmýþtýr. Bu kaplama yüksek ýsýlarda yüzeylere sýçrayan yaðlarý kendiliðinden temizler. Lütfen "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz. Aksesuar Cihazla birlikte verilen aksesuarlar aþaðýda yazýlýdýr. Diðer aksesuarlarý Miele yetkili servislerinden veya Miele bayilerinden alabilirsiniz; "Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bkz. 14

15 Donaným Tepsi, Standart Tepsi ve Izgara Besin Termometresi Besin termometresi ile piþirme iþlemini baþtan sona kadar çok yakýndan izleyebilirsiniz. Tepsilerin ve ýzgaranýn yanýnda dýþarý kaymayý engelleyen çýkýntýlar mevcuttur. Bu koruyucu önlem sayesinde sürgü tellerinin arasýna yerleþtirilmiþ olan tepsileri veya ýzgarayý yemekleri kontrol etmek için hafifçe dýþarý çekmek istediðinizde bu çýkýntýlara takýlan tepsi dýþarý kaymaz ve yanýk tehlikesini ortadan kaldýrmýþ olur. Tepsi veya ýzgarayý ancak hafifçe yukarý kaldýrarak fýrýndan dýþarý alabilirsiniz. Besin termometresi kullanýlýrken prizin kapanmamasý için FlexiClipbaðýmsýz sürgü sistemi 4cü rafa yerleþtirilemez. Bu konudaki ayrýntýlý bilgiyi "Kullaným Önerileri" kitapçýðýndan öðrenebilirsiniz. Açýcý Bu alet ile yan aydýnlatmanýn kapaðýný kaldýrabilirsiniz. Fýrýn tepsisini üzerine yerleþtirilmiþ ýzgara ile birlikte kullanýnýz. Tepsiyi tel raflarýn arasýna sürünüz ve üzerine otomatik olarak ýzgarayý oturtunuz. Kireç Çözme Tableti, Askýlý Plastik Hortum Bu aksesuara kireç çözme iþleminde ihtiyacýnýz olacaktýr. 15

16 Kumanda Üniteleri Program Seçme Düðmesi Soldaki düðme ile program türünü seçiniz. Düðmeyi saða veya sola çevirebilirsiniz. Sýfýr noktasýnda üstüne basarak düðmeyi panele gömebilirsiniz. Turbo + Otomatik Turbo Gril Yoðun Piþirme Nem Ýlaveli Piþirme Çözme Üst-Alt Isýtma Alt Isýtma Gril Küçük Gril Aydýnlatma: Bu "program" ile fýrýn içindeki lamba ayrýca açýlabilir. Fýrýn içini temizlemek istediðinizde ve kapak çýkarýlmýþ ise, bu fonksiyonu kullanmak doðru olacaktýr. Ayarlar: Bu pozisyonda cihazýn ayarlarý deðiþtirilebilir. 16

17 Isý Seçme Düðmesi Saðdaki düðme ile ýsý derecesini ayarlayýnýz. Bu düðmeyi saða- veya sola çevirebilirsiniz. Her pozisyonda düðme üstüne basýlarak panele gömülebilir. Sensörlü Tuþlar Kumanda Üniteleri Ekranýn altýnda parmak dokunuþu ile çalýþtýrýlan sensörlü tuþlar bulunmaktadýr. Her parmak dokunuþu bir tuþ sesi ile onaylanýr. OK Kullaným Seçme listesini görmek için kullanýlýr. Giriþleri onaylamak için kullanýlýr. Seçmeli liste içinde aþaðýya doðru "aramak" içindir. Süre giriþlerini, parlaklýðý, kontrastý azaltmak içindir. Seçmeli liste içinde yukarý doðru "aramak" içindir. Süre giriþlerini, parlaklýðý, kontrastý yükseltmek içindir. Yumurta piþirmek gibi kýsa bir süre vermek için kullanýlýr. Tuþ Sesi Bu ses orta derecede bir ses gücüne ayarlanmýþtýr. Ýsterseniz tuþ sesini menüde deðiþtirebilirsiniz, "Ayarlar - Ses Gücü - Tuþ Sesi" böl.bkz. 17

18 Kumanda Üniteleri Ekran Burada program türleri, ýsý dereceleri, piþirme süreleri, otomatik programlar ve ayarlarla ilgili bütün bilgileri görebilirsiniz. Program seçme düðmesinin pozisyonuna ve/veya sensörlü OK tuþunun kullanýmýna göre bilgi penceresi veya seçmeli listeleri gösterilir: Program Sensörlü OK Tuþuna basýldýðýnda þunlar görülür Düðmesinin Pozisyonu 0 Bilgi penceresi Program Türü ( dýþýnda veya ) Bir piþirme iþlemi için seçme listesi: Süre Son Baþlatma saati Nem azaltma Ayarlarý seçme listesi: Lisan Güncel saat Aydýnlatma Katalizatör Fan Süresini Uzatma Isýtma Süreci Önerilen Isý Ekran Ses gücü Güvenlik Isý birimi Fabrika Ayarý Kullanýlabilecek otomatik programlarýn seçme listesi. Ayrýntýlý bilgi için lütfen "Kullaným Önerileri" kitapçýðýna bakýnýz. Sensörlü veya tuþlarý ile istediðiniz nokta aydýnlatýlýncaya kadar aramaya devam ediniz. Daha sonra seçtiðiniz noktayý sensörlü OK-tuþu açýnýz. 18

19 Kumanda Üniteleri Seçilen kelimenin yanýnda þu semboller görülür: Semboller Anlamlarý Süre Baþlatma saati Son Kýsa süre Besin termometresi kullanýmýnda çekirdek ýsý Ýki seçenekten fazlasý varsa, ok iþaretleri gösterilir. Sensörlü veya tuþlarý ile listenin içinde "aramaya" devam ediniz. geri Liste içinde arama yapýlýrken sonunda çizgiler görülür. Daha sonra tekrar listenin baþýna dönülür. OK ile onayladýktan sonra tekrar bir üst liste gösterilir. O anda seçilen ayarý iþaret eder (onay iþareti). Kullanýmla ilgili ilave bilgileri iþaret eder. Bu bilgi çerçevesini "OK" tuþu ile onaylayarak siliniz. Çalýþtýrma kilidi þöyle ayarlanabilir: açýk = Kullanýma kapalýdýr. kapalý = Kullanýma açýktýr. Kireç Çözme 19

20 Program Türleri Farklý yemek tariflerinin hazýrlanabilmesi için kullanýmýnýza çeþitli programlar sunulmuþtur. Cihazýnýzdaki seçenekler: Üst/Alt Isýtma-/Gril rezistansý (fýrýn tavaný altýnda) Alt Isýtma rezistansý (fýrýn tabaný altýnda) Halka rezistans (fan hava delikleri arkasýnda) Fan (fan hava delikleri arkasýnda) Buhar Sistemi Programýn türüne göre aþaðýdaki iþlemler birlikte kullanýlabilir, [ ] içinde verilen bilgilere bakýnýz. Program Türleri Üst-Alt Isýtma [ + ] Alt Isýtma [ ] Gril [ ] Küçük Gril [ ] Öneriler Geleneksel yemeklerin piþirilmesi ve kýzartýlmasý için uygundur. Sufle için uygundur. Daha eski yemek tariflerini uygularken cihazýn ýsý derecesini tarifte verilen deðerden 10 daha düþük tutunuz. Piþirme süresi deðiþmez. Piþen malzemenin altýnýn biraz fazla kýzarmasý için piþirme süresinin sonuna doðru seçilen bir programdýr. Tüm rezistans açýlýr ve gerekli kýzýlötesi ýþýnlarý üretebilmek için kor rengini alýr. Büyük miktarda yassý gril malzemesinin grili için kullanýlýr (örneðin: biftek gibi). Büyük kalýplardaki malzemenin üstünün kýzarmasý için seçilir. Rezistansýn sadece iç bölümü açýlýr ve gerekli kýzýlötesi ýþýnlarý üretebilmek için kor rengini alýr. Küçük miktarda yassý gril malzemesinin grili için kullanýlýr (örneðin: biftek gibi). Küçük kalýplardaki malzemenin üstünün kýzarmasý için seçilir. 20

21 Program Türü Turbo + [ + ] Otomatik [Programa göre] Otomatik- Kýzartma [ + ] Turbo Gril [ + ] Yoðun Piþirme [ + + ] Nem Ýlaveli Piþirme [ + + ] Çözme [ + ] Öneriler Program Türleri Fýrýnda piþirme ve kýzartma için kullanýlýr. Ayný süre içinde birkaç rafta birden yemek piþirilebilir. Isýnýn hava dolaþýmý sayesinde hemen yemeðin üzerine ulaþtýðýnda ýsý ayarýný "Üst-Alt Isýtma " programýndan düþük tutunuz. Kullanýlabilecek otomatik programlarýn listesi aranýr. Bu program türünü otomatik programlarýn seçme listesinde bulabilirsiniz. Kýzartma içindir. Kýzartmaya baþlarken fýrýn önce yüksek bir kýzartma derecesine kadar (230 C) ýsýtýlýr. Bu yüksek dereceye ulaþýldýðýnda cihaz kendiliðinden ayarlanan piþirme derecesine (kýzartmaya devam ýsý derecesi) düþer. Rezistans ve fan deðiþimli olarak açýlýr. Az miktarda yassý gril malzemelerinin grili için kullanýlýr(örn.: biftek gibi). Isý hava akýmý nedeniyle gýdalara daha çabuk ulaþtýðý için ýsý ayarý "Gril "/"Küçük Gril " programlarýna göre daha düþüktür. Üstü meyveli ýslak kekler için uygundur. Yassý hamur iþleri ve kýzartma için uygun deðildir, kýzartma sosu çok çabuk kararýr. Fýrýnda nem ilaveli piþirme ve kýzartma programlarý için uygundur. Dondurulmuþ yiyeceklerin bozulmadan çözülmeleri için kullanýlýr. 21

22 Çalýþtýrma Ana Ayarlarýn Giriþi Cihaz elektrik þebekesine baðlandýktan sonra fýrýn otomatik olarak açýlýr. Hoþ Geldiniz Yazýsý Önce ekranda "Miele - Hoþ Geldiniz" yazýsý görülür. Arkasýndan fýrýný çalýþtýrmak için gerekli olan bir kaç tane ayarlar ile ilgili sorusu göreceksiniz. Ekrandaki bilgileri izleyiniz. Ekrandaki bilgileri izleyiniz. Lisan Ayarý Önce istediðiniz lisaný seçiniz: Seçme listesinde istediðiniz lisan aydýnlatýlýncaya kadar veya sensörlü tuþu ile "gezininiz." Seçimini yaptýktan sonra sensörlü OK tuþu ile bunu onaylayýnýz. Seçtiðiniz lisanýn yanýnda bir onay iþareti görülür. Zaman Formatý Þimdi zaman formatý sorusu gelecektir. Fýrýn fabrikadan çýkarýlýrken zaman formatý 24-saatlik bir düzen ile ayarlanmýþtýr. Ýstediðiniz zaman formatý ekranda aydýnlatýlýncaya kadar sensörlü veya tuþu ile "gezininiz". Bunu "OK" ile onaylayýnýz. Güncel Saat Ayarý Daha sonra güncel saati ayarlayýnýz. Saatler aydýnlatýlýr Sensörlü veya tuþu ile saati giriniz ve bunu sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. Dakikalar aydýnlatýlýr. Sensörlü veya tuþu ile dakikalarý giriniz ve bunu OK tuþu ile onaylayýnýz. Güncel Saat Göstergesi En son güncel saat göstergesinin nasýl çalýþacaðýný belirleyiniz: açýk Güncel saat ekrandan daima gösterilir. 60 saniye için açýk Güncel saat bu zaman dilimi içinde gösterilir. Saat gösterilmez Ekran kararýr. Ýstediðiniz ayarý sensörlü veya tuþu ile seçiniz ve bunu sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. Cihazýnýz þimdi çalýþmaya hazýr durumdadýr. Yanlýþlýkla anlamadýðýnýz bir lisan için kullanma kýlavuzunda "Ayarlar Lisan " bölümüne bakýnýz. 22

23 Çalýþtýrma Cihazýn Temizlenmesi ve Ýlk Isýtma Cihazda bulunabilecek mevcut yapýþkanlý etiketleri. cihazýn önündeki koruyucu folyoyu çýkarýp alýnýz. "Temizlik ve Bakým" bölümündeki uyarýlarý dikkate alýnýz. Fýrýný kullanmadan önce: fýrýnýn içindeki aksesuarý dýþarý alýnýz ve temizleyiniz. ilk ýsýtmada ortaya çýkacak kokularýn hýzla kaybolmasý için cihazý boþ durumda bir kere ýsýtýnýz. Cihazý ýsýtmadan önce fýrýnýn içinde bulunabilecek toz ve ambalaj artýklarýný ýslak bir bezle silip alýnýz. Program türleri- ve ýsý ayar düðmesini dýþarý çýkmalarý için bastýrýnýz. Program seçme düðmesi ile "Turbo + " programýný seçiniz. Ekranda bu program için önerilen 160 C gösterilir. Isý ayar düðmesi ile en yüksek ýsý derecesini (250 C) seçiniz. Girilen ýsý deðeri kabul edildikten sonra fýrýn içi ýsýtmasý baþlar. Boþ cihazý en az bir saat ýsýtýnýz. Bu süre içinde mutfaðýn iyice havalandýrýlmasýný saðlayýnýz. Mutfaktaki kokularýn diðer odalara sýzmamasýna dikkate ediniz. Bu ýsýtma iþlemini otomatik olarak kapattýrabilirsiniz, bunun için "Otomatik Kapatmanýn Kullanýmý" bölümünü okuyunuz. Cihaz kapandýktan sonra oda sýcaklýðýna düþünceye kadar bekleyiniz. Cihaz soðuduktan sonra fýrýnýn içini hafif deterjan ilave edilmiþ sýcak suyla siliniz ve arkasýndan temiz bir bezle kurulayýnýz. Fýrýnýn içi kuruduktan sonra fýrýnýn kapaðýný kapatabilirsiniz. 23

24 Otomatik Programlar Fýrýnýnýz rahat ve mükemmel yemekler piþirmenizi saðlayacak sayýsýz otomatik programlarla donatýlmýþtýr. Yapmanýz gereken iþ sadece yiyecekleriniz için uygun olan programý seçmek ve ekrandaki önerileri izlemek olacaktýr. Ekranda "Otomatik " programýný seçtiðinizde önünüze kullanýlabilecek otomatik programlar serilir. Ekranda þu liste gösterilir: Otomatik kýzartma (program türü) Düþük ýsýda piþirme Kekler Hamur iþleri Ekmek Karma ekmekler Küçük ekmek Pizza Et Kanatlýlar Balýk Sufle/Graten Dondurulmuþ yemekler Ýstediðiniz menü noktasýný seçiniz. Bu menü noktalarýnýn altýnda diðer seçenekleri bulabilirsiniz. Otomatik programýn baþlamasýna kadar geçen her adýmý ekranda görebilirsiniz. Programýna göre aþaðýdaki konularla ilgili detaylý bilgiler verilecektir: Kýzartma- veya fýrýn kalýplarý, Raf sýralarý, Besin termometresi kullanýmý, Nem ilaveli programlarda gerekli olan su miktarý, Piþirme süresi. Gösterilen önerileri izleyiniz. Ekrandaki bilgilere ilave olarak "Kullaným Önerileri" kitapçýðýnda ve "Nem Ýlaveli Piþirme" programýnýn yemek tariflerinde otomatik programlarla ilgili bir tarif listesi dahil baþka bilgiler de bulacaksýnýz. 24

25 Basit Elle Kumanda Cihazý açýnýz, programý ve ýsý derecesini seçiniz ve piþirme iþleminin sonunda cihazý tekrar kapatýnýz. Piþecek malzemeyi fýrýnýn içine yerleþtiriniz. Ýstediðiniz program türünü (örneðin: "Turbo + ") seçiniz. Ekranda þunlar gösterilir: seçilen program türü "Turbo +". önerilen ýsý derecesi "160". Gerekirse ýsý derecesini ýsý ayar düðmesi ile gösterilen sýnýrlar içinde deðiþtirebilirsiniz. Fýrýn rezistansý ve soðutma faný çalýþmaya baþlar. Fýrýnýn içindeki lamba 15 saniye sonra kapanýr. Ýsterseniz bu lambanýn sürekli yanmasý için bir ayar yapabilirsiniz "Ayarlar Aydýnlatma" bölümünü okuyunuz. Piþirme iþlemini ekranda izleyebilirsiniz. Ekranda program türü ve ýsý derecesinin yanýnda seçilen ýsýya ulaþýlýncaya kadar "Isýtma süreci" gösterilir. Seçilen ýsýya ilk defa ulaþýldýðýnda: "Isýtma süreci" uyarýsý silinir. sinyal sesi açýksa bir sinyal duyulur, "Ayarlar Ses Gücü Sinyal Sesleri" bölümüne bakýnýz. Devam eden piþirme iþlemi sýrasýnda sensörlü OK tuþuna dokunursanýz, ekranda "Süre", "Baþlama saati", "Son" ve "Nem azaltma" menü noktalarý gösterilir. Piþirme iþleminin sonunda program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz ve piþen yemeði fýrýndan dýþarý alýnýz. Oluþan nemin fýrýnýn içine, kumanda paneline ve mutfak dolaplarýna sinmemesi ve daðýlmasý için soðutma faný bir süre daha çalýþmaya devam eder. Fýrýn içindeki ýsý belirli bir dereceye indikten sonra fan otomatik olarak kapanýr. Ýsterseniz bu fabrika ayarýný deðiþtirebilirsiniz, bunun için "Ayarlar Fanýn çalýþmaya devam etmesi" böl.bak. 25

26 Kapsamlý Elle Kumanda Basit elle kumandanýn yanýnda geniþletilmiþ elle kumandanýn içinde otomatik kapatma fonksiyonu da yer almaktadýr. Bunun dýþýnda ýsýtma süreci ve nem azaltma da ayarlanabilir. Program Seçimi Program türünü seçiniz. Ekranda program türü ve önerilen ýsý derecesi gösterilir. Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Çeþitli menü noktalarý gösterilir: Süre Baþlama saati Son Nem azaltma Çekirdek ýsý (Çekirdek ýsý ancak besin termometresi kullanýldýðýnda gösterilir, "Kullaným Önerileri", "Besin Termometresi" bölümüne bakýnýz) Isý Derecesi Seçimi Önerilen Isý Derecesi Bir program türü seçildiðinde ekranda önerilen ýsý derecesi görülür. Program Türü Önerilen Isý Derecesi Turbo C Yoðun Piþirme 170 C Üst-Alt Isýtma 180 C Alt Isýtma 190 C Turbo Gril 200 C Gril 240 C Küçük Gril 240 C Çözme 25 C Otomatik Kýzartma* Nem Ýlaveli Piþirme 160 C 160 C * Kýzartmaya baþlama derecesi yakl. 230 C, kýzartmaya devam derecesi 160 C Isý Derecesinin Deðiþtirilmesi Fýrýn tarafýndan önerilen ýsý derecesi sizin yemek tarifinizdeki ýsýya uymuyorsa, ýsý seçme düðmesi ile bu ýsýyý deðiþtirebilirsiniz. Isý seçme düðmesini çevirdikçe, deðiþtirebileceðiniz ýsý limitleri ekranda gösterilir. Isý derecesi 5 -dilimlik derecelerle deðiþtirilir. Önerilen ýsýyý devamlý olarak kendi kullaným alýþkanlýklarýnýza uygun olarak ayarlayabilirsiniz, "Ayarlar - Önerilen Isý Dereceleri" böl.bkz. 26

27 Kapsamlý Elle Kumanda Isýtma Süreci Seçilen ýsý derecesine ilk defa ulaþýncaya kadar ekranda "ýsýtma süreci" yazýsý görülür. Seçilen ýsý derecesine ilk defa ulaþýldýðýnda: "Isýtma süreci" uyarýsý silinir. sinyal sesi açýksa bir sinyal duyulur, "Ayarlar Ses Gücü Sinyal Sesi" böl.bak.. "Turbo + ", "Üst-Alt Isýtma " ve "Otomatik Kýzartma " programlarýnda fýrýnýn istenilen ýsýya "hýzla" ulaþýlabilmesi için ýsýtma süreci sýrasýnda rezistans ve fanýn ayný zamanda çalýþmasý fabrikada ayarlanmýþtýr. Ýsterseniz bu fabrika ayarý deðiþtirebilirsiniz, bunun için "Ayarlar Isýtma Süreci" böl.bak.. Fýrýnýn Önceden Isýtýlmasý Çoðu yemekleri soðuk fýrýna koyarak ön ýsýtma sürecindeki ýsýdan faydalanabilirsiniz. Sadece birkaç yemek çeþidi için fýrýn önceden ýsýtýlmalýdýr. Turbo + programýnda: esmer ekmek piþirilir. biftek ve fileto kýzartýlýr. Üst-Alt Isýtma programýnda: kek ve kurabiyeler kýsa sürede piþirilir (yakl. 30 dakika). ince hamurlar piþirilir (bisküvi gibi). esmer ekmek piþirilir. biftek ve fileto kýzartýlýr. Pizza ve ince hamurlar için (bisküvi, küçük kurabiyeler gibi) ýsýtma sürecini "hýzlý" ayarýndan "normal" ayarýna çeviriniz, bunun için "Ayarlar Isýtma Süreci" böl.bak. Aksi halde bu malzemelerin üsttü hýzla kýzarýr. Ön Isýtma için: Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Isýtma sürecini bekleyiniz. Bunun arkasýndan piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. 27

28 Kapsamlý Elle Kumanda Süre/Baþlama Saati/Son (Otomatik kapatma) Süre, baþlama saati veya bitirme saatini vererek piþirme iþlemleri otomatik olarak kapatýlabilir veya açýlabilir- ve kapatýlabilir. Süre Burada piþecek malzeme için gerekli olan piþirme süresini giriniz. Bu süre bittikten sonra fýrýn rezistansý otomatik olarak kapanýr. Verilecek en uzun süre 9 saat 59 dakikadýr. Besin termometresi kullanýldýðýnda bir "süre" verilemez. Burada piþirme iþleminin süresi ulaþýlan çekirdek ýsýya baðlýdýr. Baþlama Saati Bununla bir piþirme iþleminin ne zaman baþlamasý gerektiðini belirleyebilirsiniz. Fýrýn rezistansý bu saatte otomatik olarak açýlýr ve çalýþmaya baþlar. Besin termometresi kullanýmý dýþýnda "Baþlama saati" sadece "Süre" veya "Bitiþ saati" ile baðlantýlý olarak kullanýlabilir. Son/Bitiþ Saati Bununla bir piþirme iþleminin ne zaman bitmesi gerektiðini belirleyebilirsiniz. Fýrýn rezistansý bu saatte otomatik olarak kapanýr. Besin termometresi kullanýldýðýnda bir "bitiþ saati" verilemez. Burada bitiþ saati çekirdek ýsýya ulaþmaya baðlýdýr. Sürelerin Girilmesi Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Ýstediðiniz menü noktasý ( Süre, Baþlama saati veya Son) ekranda aydýnlatýlýncaya kadar sensörlü veya tuþu ile ekranda gezininiz. Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Aþaðýdakilerden biri seçildiðinde ekranda þunlar görülür: Süre: 0:00 sa.:dak. Baþlama saati: --:-- Son:--:-- Saatler (iki noktanýn önünde) aydýnlatýlýr. Sensörlü veya tuþu ile saatleri giriniz ve sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. Dakikalar aydýnlatýlýr. Sensörlü veya tuþu ile dakikalarý giriniz ve sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. Bir süre vermediðinizde ve doðrudan "Baþlama saati" veya "Bitiþ saat/son" seçtiðinizde sensörlü tuþuna ilk defa dokunulduðunda güncel saate bir saat eklenir sensörlü tuþuna ilk defa dokunulduðunda bir saat güncel saatten eksiltilir. 28

29 Kapsamlý Elle Kumanda Otomatik Kapatmanýn Kullanýlmasý Bir piþirme iþleminin otomatik kapatýlabilmesi için "Süre" veya "Son" menü noktasýnýn seçilmesi ve istenilen saatin girilmesi gerekir. Örnek: Saat 11:45 tir. Piþecek malzemenin 30 dakikaya ihtiyacý vardýr ve saat 12:15 te piþmiþ olmalýdýr. Önce "Süre" menü noktasýný seçiniz ve saati 0:30 olarak giriniz veya "Son" menü noktasýný seçiniz ve saati 12:15 olarak giriniz. BU sürenin sonunda veya tam bu saatte piþirme iþlemi kapatýlýr. Otomatik Kapatma ile Gecikmeli Baþlatmanýn Birlikte Kullanýlmasý Otomatik açma ve kapatma daha çok kýzartmalarda tavsiye edilir. Fýrýnda piþecek malzemeler için önceden piþirme süresi seçilmemelidir. Hamur kuruyabilir ve içindeki kabartma tozu etkisini kaybedebilir. Bir piþirme iþlemini otomatik olarak açabilmek ve kapatabilmek için çeþitli süre giriþleri seçenekleri mevcuttur: Süre ve Son Baþlama saati ve Süre Son ve Baþlama saati Örnek: Saat 11:30. Yemeðinizin 30 dakikaya ihtiyacý vardýr ve saat 12:30 da piþmiþ olmalýdýr. "Süre" menü noktasýný seçiniz ve saati 0:30 olarak giriniz. Daha sonra "Son" kelimesini seçiniz ve saati 12:30 olarak giriniz. "Baþlama saati" otomatik olarak hesaplanýr. Ekranda "Baþlama saati 12:00" olarak gösterilir. Tam bu saatte piþirme iþlemi baþlar. 29

30 Kapsamlý Elle Kumanda Otomatik Kapatmalý Bir Piþirme Ýþleminin Program Akýþý Baþlamaya kadar program türü ve seçilen ýsý derecesi gösterilir. "Baþlama saati" gösterilir. Baþladýktan sonra ýsýtma süreci gerekli olan ýsýya ulaþýlýncaya kadar ekranda izlenebilir. Eðer sinyal sesi açýksa bu ýsýya ulaþýldýktan sonra bir sinyal sesi duyulur, bunun için "Ayarlar Ses Gücü Sinyal Sesi" bölümüne bakýnýz. Isýtma sürecinden sonra ekranda "Kalan süre" gösterilir ve bu sürecin akýþý izlenebilir. Süre bitmeden önce fýrýn aydýnlatmasý kapanýr. kalan ýsýdan yararlanma devreye girer. Piþirme iþlemini tamamlamak için kalan ýsý yeterli olacaktýr. ekranda "Kalan ýsýdan yararlanma" yazýsý gösterilir. soðutma faný ve programýn türüne göre sýcak hava faný çalýþmaya devam eder. Piþirme Ýþleminden Sonra Fýrýndaki nemli havanýn fýrýnýn içine, kumanda paneline veya mutfak dolaplarýna sinmemesi için soðutma faný bir süre çalýþmaya devam eder. Fýrýn içindeki ýsý belirli bir dereceye indikten sonra fan otomatik olarak kapanýr. Ýsterseniz bu fabrika ayarýný deðiþtirebilirsiniz, bunun için "Ayarlar Fanýn çalýþmaya devam etmesi" böl.bak. Fýrýn açýldýktan sonra belirli bir süre kullanýlmazsa enerji tasarrufu açýsýndan otomatik olarak kapatýlýr. Bu süre seçilen ayarlara (program türü, ýsý derecesi, süre) baðlýdýr. Verilen piþirme sürelerinin deðiþtirilmesi veya silinmesi Sensörlü OK tuþuna dokununuz. "Süre" yazýsý sensörlü OK tuþu ile çaðýrýnýz. Sensörlü tuþu ile süreyi "-:- -" pozisyonuna getiriniz. Elektrik kesintisinde girilen deðerler silinir. Sonunda programýn türüne göre sýcak hava faný da kapanýr. ekranda "Ýþlem bitti" yazýsý görülür. sinyal sesi açýksa bir sinyal duyulur, "Ayarlar Ses Gücü Sinyal Sesleri" bölümüne bakýnýz. 30

31 Kapsamlý Elle Kumanda Nem Azaltma Bu fonksiyon üstü gevrek olmasý lazým gelen yiyeceklerde seçilmelidir, örneðin dondurulmuþ kýzartmalýk patates gibi. Ayný þekilde üstü meyveli ýslak kekler veya elmalý kekler gibi hamurlarda bu fonksiyon uygun olacaktýr. "Nem azaltma " fonksiyonu her programda kullanýlabilir. "Nem Azaltma" fonksiyonu her program için ayrý olarak devreye alýnmalýdýr. Bu fonksiyondan iyi bir netice almak için bir piþirme programý baþlarken çalýþtýrýnýz. Piþecek malzemeyi fýrýna sürünüz. Program türünü ve ýsý derecesini seçiniz. Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Liste ekranda gösterilir. Sensörlü veya tuþu ile "Nem Azaltma" menüsünü seçiniz ve sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. Sensörlü veya tuþu ile "açýk" kelimesini seçiniz ve sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. 31

32 Nem Ýlaveli Piþirme "Nem Ýlaveli Piþirme" iþlemi için cihazýnýz piþirme iþlemlerinde oluþan nemi korumak amacýyla bir buharlama sistemi ile donatýlmýþtýr. Burada solda kumanda panelinin altýnda bulunan borudan su çekilir. Su piþirme iþlemi sýrasýnda buhar þeklinde fýrýnýn içine verilir. Buhar giriþi için fýrýn tavanýnýn arka sol köþesinde delikler vardýr. Nem korumalý piþirme iþlemlerinde sadece su kullanýnýz. Baþka sývýlar cihaza zarar verir. Nem ilaveli fýrýnda piþirme, kýzartma veya piþirme iþlemlerinde buhar giriþi ve hava akýmý piþirme ve kýzarma iþlemlerinin eþit ve mükemmel olmasýný saðlar: Mis gibi ve üstü parlak, gevrek ekmekler; fýrýndan alýnmýþ gibi küçük ekmekler ve kruvasanlar; yumuþacýk ve üstü kýzarmýþ fakat kurumamýþ etler; mükemmel piþirilmiþ lezzetli sufleler ve bunun gibi daha birçoklarý. Nem korumalý bir otomatik program veya "Nem Ýlaveli Piþirme" programýný kullanmadan önce buharlama sistemini yýkayýnýz. Bunun için boþ fýrýný bir kere "Nem Ýlaveli Piþirme C - otomatik buhar püskürtme" ayarýnda yaklaþýk 30 dakika kadar çalýþtýrýnýz. Otomatik Programlar Nem korumalý otomatik programlarda uygun ýsý ayarlarý ve ýsý dereceleri veya süreler program tarafýndan düzenlenir. Piþirme programý baþlamadan önce belirli miktarda suyun hazýrlanmasý ve çekilmesi sizden istenecektir. Ýstenen su miktarý gerçekten ihtiyaç olandan daha fazladýr, böylece su kabýnda her zaman biraz su kalacaktýr. Buhar püskürtmelerin zamanýný ve sayýsýný program kendi ayarlar. Yemek tarifi örneklerini ve diðer bilgileri "Nem Ýlaveli Piþirme" kitapçýðýnda bulacaksýnýz. Nem korumalý piþirme þekli beze ve haþlama hamur gibi zaten nemli hamur iþleri için uygun deðildir. Bu tür hamurlarda fýrýnda piþirme sýrasýnda bir kurutma iþlemi devreye girmelidir. Nem ilaveli piþirme iþlemleri için otomatik programlar hizmete sunulmuþtur veya bunun için özel olarak geliþtirilmiþ "Nem Ýlaveli Piþirme" programýný kullanabilirsiniz. 32

33 Nem Ýlaveli Piþirme "Nem Ýlaveli Piþirme " Programý "Nem Ýlaveli Piþirme" programý için ýsý derecesi (en az 130 C) ve buhar püskürtmelerinin sayýsý girilmesi gerekir. Bunun dýþýnda piþirme süresi programlanabilir veya besin termometresi kullanýlabilir. Buhar Püskürtmelerin Sayýsý ve Zamanlamasý Zamanlama ve buhar sayýsý piþen malzemenin cinsine baðlýdýr: Mayalý Hamurlarda Hamurun iyi kabarmasý için buhar piþirme iþleminin baþýnda püskürtülür. Ekmek ve Küçük Ekmeklerde Nem korumalý piþirme ile hamur iyi kabarýr. Piþirme iþleminin sonunda verilen bir buhar püskürtme sayesinde ekmeðin üstü parlak olur. Yaðlý Etlerin Kýzartýlmasýnda Yaðlarýnýn daha iyi akabilmesi için kýzartma iþleminin baþýnda nem ilave edilir. "Nem Ýlaveli Piþirme" kitapçýðýndaki yemek tarifeleri örnek alýnabilir. "Nem Ýlaveli Piþirme" programý seçildikten sonra buhar püskürtmelerinin sayýsýný belirlemeniz gerekir. Þunlardan birini seçebilirsiniz: Otomatik Burada bir buhar püskürtme için gerekli olacak su miktarý hazýr tutulmalýdýr. Cihaz ýsýtma sürecinden sonra otomatik olarak buharý püskürtür. Buhar püskürtme yaklaþýk 5 dakika sürer. 1 Buhar püskürtme 2 Buhar püskürtme 3 Buhar püskürtme Burada buhar püskürtme sayýsýna göre istenen su miktarý hazýr bulundurulmalýdýr. Buhar püskürtmeler en erken ýsýtma sürecinden sonra yapýlýr. Bir buhar püskürtme süresi yaklaþýk 5 dakikadýr. Ýstediðiniz zaman dilimlerinde buhar püskürtmelerin yapýlabilmesi için kýsa süre sinyalini ayarlayýnýz. Bir buhar püskürtme iþlemi sýrasýnda fýrýn iç camý nemlenir. Bu ýslaklýk fýrýnýn çalýþmasý sýrasýnda buharlaþýr ve kaybolur. 33

34 Nem Ýlaveli Piþirme "Nem Ýlaveli Piþirme " Programý Piþecek malzemeyi hazýrlayýnýz ve fýrýnýn içine sürünüz. "Nem Ýlaveli PÝþirme " programýný seçiniz. "Nem Ýlaveli Piþirme" (aydýnlatýlýr) ve "Kireç Çözme" gösterilir. Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Otomatik buhar giriþini veya buhar püskürtmelerin sayýsýný seçiniz. Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Isý derecesini seçiniz. Gerekli olan suyu hazýrlayýnýz. Otomatik/ 1 Buhar püskürtme: yakl. 100 ml 2 Buhar püskürtme: yakl. 150 ml 3 Buhar püskürtme: yakl. 250 ml Solda kumanda panelinin altýndaki doldurma borusunu öne doðru katlayýnýz. Gerekli olan su miktarý çekilecektir. Bu çekiþ ekrandaki çizgilerle izlenebilir. Ýstenen su miktarý her zaman biraz fazla ölçülür, böylece kabýn içinde bir miktar su kalýr. Ýstenen su miktarý her zaman biraz fazla ölçülür, böylece kabýn içinde bir miktar su kalýr. Kapak kapanýr kapanmaz tekrar kýsa bir püskürtme sesi duyulur. Otomatik Püskürtme Isýtma sürecinden sonra buhar püskürtme otomatik olarak verilir ve fýrýn içindeki su buharlaþýr. Buhar giriþinden sonra yiyecek sonuna kadar piþirilir. Elle Yapýlan Buhar Püskürtme Isýtma sürecinden sonra ekranda "Buhar Püskürtme" gösterildiðinde buhar püskürtmeler yemek tariflerinde verilen sürelerde püskürtülür Bu süreçleri hatýrlamak için kýsa süre sinyalinden faydalanabilirsiniz. Ýstenilen süreçte : Sensörlü OK tuþuna dokununuz. Fýrýnýn içinde su buharlaþýr. Daha fazla buhar püskürtme için ilgili bölümlere bakýnýz. Buhar püskürtme iþleminde sonra yemek sonuna kadar piþirilir. Ýçinde istenen miktarda su olan kabý borunun altýna tutunuz ve su çekme iþlemini OK ile baþlatýnýz. 34

35 Nem Ýlaveli Piþirme Kalan Suyun Buharlaþmasý Bir piþirme iþleminin sonunda veya durdurulmasýnda cihazýn buhar sisteminde su kalýrsa, o zaman kalan bu suyun buharlaþtýrýlmasý istenecektir. Program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çevirdiðinizde ekranda kalan suyun buharlaþtýrýlmasý için "Nem Ýlaveli Piþirme" programýnýn seçilmesi gerektiði bildirilir. Bu uyarýyý "OK" ile onaylayýnýz. Bu uyarý bir yemek piþirme iþleminden sonra program seçme düðmesini her "0" pozisyonuna çevirdiðinizde ve kalan su buharlaþmamýþ ise ekranda gösterilir. Ekranda "Kalan suyu buharlaþtýrýn" önerisi þu koþullarda gösterilir : "Nem Ýlaveli Piþirme" programý seçildiðinde, Nem korumalý bir otomatik program seçildiðinde. Kalan suyun buharlaþtýrýlmasýný baþlatabilir veya durdurabilirsiniz. Bir sonraki piþirme iþleminde fýrýna temiz su pompalanmasý için kalan suyu buharlaþtýrma çalýþmasýna hemen baþlanmalýdýr. Kalan Suyu Buharlaþtýrma Ýþlemi Kalan suyu buharlaþtýrma programýnda cihaz yaklaþýk 150 C ye kadar ýsýtýlýr ve kalan su fýrýnýn içine buhar olarak verilir. Kalan suyun miktarýna göre buharlaþtýrma iþlemi 30 dakikaya kadar sürebilir. Kalan suyu buharlaþtýrma sýrasýnda oluþan nem fýrýnýn içine ve kapaðýna siner. Fýrýnýn içi soðuduktan sonra bu buharlarý bir bezle silip alýnýz. Kalan Suyun Hemen Buharlaþtýrýlmasý "Nem Ýlaveli Piþirme " programýný seçiniz. "Kalan suyu buharlaþtýrma" uyarýsýný sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. Kalan suyu buharlaþtýrma iþlemi hemen baþlar. Ekranda yaklaþýk bir kalan süre gösterilir. Kalan suyu buharlaþtýrma iþleminden sonra "Nem Ýlaveli Piþirme" programý teklif edilir. Program seçme düðmesini "0" pozisyonuna çeviriniz. 35

36 Nem Ýlaveli Piþirme Kalan Suyu Buharlaþtýrmayý Durdurma "Nem Ýlaveli Piþirme" veya nem korumalý bir otomatik program seçildiðinde ekranda "Kalan suyu buharlaþtýrma" uyarýsý gösterilir. Sensörlü veya tuþuna en az 3 saniye dokununuz. Kalan suyu buharlaþtýrma iþlemi durur. Bunun arkasýndan piþirme iþlemini baþlatabilirsiniz. Kalan suyu buharlaþtýrma iþlemini sýk sýk durdurmayýnýz, fýrýnýn içine su sýzabilir. Kireç Çözme Nem korumalý piþirme iþlemlerinin sayýsý ve çekilen su miktarýna göre cihazda kireç çözme yapýlmalýdýr. Bununla ilgili bir öneri ekranda gösterilir. Buharlaþtýrma sistemi suyun sertlik derecesine göre düzenli olarak kireçten arýndýrýlmalýdýr. Kireç çözme iþlemini "Nem Ýlaveli Piþirme" programý seçildikten sonra her an "Kireç çözme " menü noktasý ile baþlatabilirsiniz. Kireç çözme önerisi uygulanmadýðý takdirde cihaz kullanýlamaz. Kireç çözme ile ilgili ayrýntýlý bilgiyi "Temizlik ve Bakým" bölümünde bulabilirsiniz. 36

37 Kýsa Süre Kýsa süreli uyarma fonksiyonunu fýrýn dýþýnda bir iþlem için, örneðin: yumurta piþirmek için kullanabilirsiniz. En fazla 9 saat, 59 dakika ve 59 saniyelik bir kýsa süre verebilirsiniz. Bir piþirme iþlemi için bir süre vermiþseniz, bunun yanýnda bir de kýsa süre giriþi yapabilirsiniz, örneðin piþen malzemeye belirli bir süre sonra baharat eklemek veya su koymak gibi bir iþi anýmsatmak için kullanabilirsiniz. "Nem Ýlaveli Piþirme " programý ile ilgili öneri: Manuel buhar püskürtmelerini istediðiniz zamanda yapabilmek için kýsa süreden bir hatýrlatma olarak faydalanabilirsiniz. Kýsa Süre Giriþi Sensörlü tuþuna dokununuz. Ekranda "0 : 00 : 00 sa. : dak. : san." görülür. Saatler aydýnlatýlýr. Sensörlü veya tuþu ile önce saati giriniz ve bunu sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. Dakikalar aydýnlatýlýr. Sensörlü veya tuþu ile þimdi dakikalarý girebilir ve bunu sensörlü OK tuþu ile onaylayabilirsiniz. Saniyeler aydýnlatýlýr. En son sensörlü veya tuþu ile saniyeleri girebilir ve bunu sensörlü OK tuþu ile onaylayabilirsiniz. Ekranda kýsa sürenin akýþý izleyebilirsiniz. Kýsa Sürenin Sonunda ekranda sembolü yanýp söner. sinyal sesi açýksa bir sinyal duyulur, bunun için " Ayarlar Ses Gücü Sinyal Sesi" bölümüne bakýnýz. süre yukarý doðru saymaya baþlar. En son sensörlü tuþuna dokununuz. Kýsa Sürenin Deðiþtirilmesi Sensörlü tuþuna dokununuz. Kýsa süreyi sensörlü tuþu ile "- :-- : - -" pozisyonuna getiriniz ve bölüm bölüm yeniden giriniz. Her bölüm "OK" tuþu le onaylanmalýdýr. Kýsa Sürenin Silinmesi Sensörlü tuþuna dokununuz. Kýsa süreyi sensörlü tuþu ile "- :-- : - -" pozisyonuna getiriniz. Sensörlü OK tuþuna dokununuz. 37

38 Ayarlar Cihaz fabrikadan teslim edilmeden önce ayarlarý yapýlýr. Ayarlar ancak fýrýnda hiçbir iþlem yapýlmadýðý zaman deðiþtirilebilir. Deðiþtirmek için: "Ayarlar " menü noktasýný seçiniz. Ekranda liste görülür. Lisan Güncel saat Aydýnlatma Katalizatör Fan süresini uzatma Isýtma süreci Önerilen ýsý dereceleri Ekran Ses gücü Güvenlik Isý formatý Bayi Fabrika ayarý Deðiþtirilmesi gereken ayarý sensörlü veya tuþu ile seçiniz ve OK tuþu ile onaylayýnýz. Ayarlamak istediðiniz deðeri sensörlü veya tuþu ile seçiniz ve sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. Seçilen ayarlarýn yanýnda bir "onay iþareti " duracaktýr. Bir ayarý seçtikten sonra yaklaþýk 15 saniye içinde bir seçim yapýlmazsa ekran görüntüsü "Ayarlar" seçme listesine geri "döner". Lisan Ekran için kendi lisanýnýzý seçebilirsiniz. Yapýlan seçim ve onaydan sonra ekranda hemen istediðiniz lisan görülür. Yanlýþlýkla anlamadýðýnýz bir lisan seçerseniz, tekrar "Lisan " alt menüsüne girmek için sembolü size yardýmcý olacaktýr. 38

39 Ayarlar Güncel Saat Seçenekler: Gösterge Zaman formatý ayar Bir elektrik kesintisinden sonra güncel saat yeniden görülür. Cihaz bu bilgiyi yaklaþýk 200 saat hafýzada tutar, daha sonra ilk çalýþtýrmada ekranda "0:00" görülür. Gösterge Cihaz kapalý durumda iken güncel saat göstergesinin görüntü türünü belirleyiniz: açýk (fabrika ayrý) Güncel saat daima gösterilir. 60 saniye için açýk Sensörlü bir tuþa (,, OK) dokunduðunuzda güncel saat sadece bu zaman aralýðý içinde gösterilir. Saat gösterilmez Ekran kararmýþtýr, güncel saat arka planda ilerlemeye devam eder. Saati görebilmek için diðer iki seçenekten birini seçmeniz gerekir. Zaman Formatý Güncel saatin zaman formatýný seçebilirsiniz: 12 saat: 12-saatlik gösterge 24 saat: 24-saatlik gösterge (fabrika ayarý) Ayar Güncel saat ayarý ancak fýrýnda bir piþirme iþlemi olmadýðý zaman yapýlabilir. Saatler aydýnlatýlýr. Önce sensörlü veya tuþu ile saatleri giriniz ve bunu OK ile onaylayýnýz. Dakikalar aydýnlatýlýr. En sonunda sensörlü veya tuþu ile dakikalar girilir ve OK tuþu ile onaylanýr. 39

40 Ayarlar Aydýnlatma açýk Fýrýn lambasý bütün piþirme iþlemi boyunca açýk kalýr. 15 saniye için açýk (fabrika ayarý) Fýrýn lambasý piþirme iþlemi sýrasýnda 15 saniye sonra kapatýlýr. Sensörlü bir (,, OK) tuþa dokunduðunuzda lamba yeniden bu süre için açýlýr. Katalizatör açýk (fabrika ayarý) Katalizatör daima açýktýr. bir defa kapalý Katalizatör bir sonraki piþirme iþlemi için kapatýlmýþtýr. Fan Süresini Uzatma Bir piþirme iþleminden sonra fýrýn içinde oluþan nemin kumanda paneline, fýrýnýn iç duvarlarýna ve dolaplara sinmemesi için soðutma faný bir süre daha çalýþmaya devam eder. Isý kumandalý (fabrika ayarý) Soðutma faný fýrýn içi ýsý derecesi yaklaþýk 70 C nin altýna düþtüðünde kapanýr. Zaman kumandalý Soðutma faný yaklaþýk 25 dakika sonra kapanýr. Soðutma faný zaman kumandalý olarak kapanýyorsa, fýrýnýn içinde yemek sýcak tutulmak üzere býrakýlmamalýdýr. Nemli hava yükselir ve kumanda paneline, tezgah altýna ve dolaplara yapýþýr. Kondense su nedeniyle - dolaplar veya tezgahlar zarar görebilir. - cihazda korozyon oluþabilir. 40

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5981 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 919

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5141 BP, H 541 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8201-1. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8201-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4700 B, H 4710 B H 4800 B, H 4810 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)

FIRIN FIRIN FIRIN MODEL SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) FIRIN FIRIN FIRIN KULLANMA KULLANMA KILAVUZU KILAVUZU MODEL MODEL MODEL MODEL SLV 239K SLV 239K SLV 239K (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) 1 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Solo-Kahve Makinesi CM 5100. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Solo-Kahve Makinesi CM 5100 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı