Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler"

Transkript

1 Sağlık Bakanlığından: Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerinde sınıf geçme ve sınavlarla ilgili esas ve usulleri düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerini kapsar. Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri esas alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık, Sağlık Bakanlığını, b) Genel Müdürlük, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünü, c) Okul, Sağlık Meslek Lisesini, ç) Müdür, Sağlık Meslek Lisesi Müdürünü, d) Müdür Yardımcısı, Sağlık Meslek Lisesi Müdür Yardımcısını, e) (Değişik : / S.R.G.) Öğretmen, Okulda kadrolu, ücretli ve stajyer olarak ders okutmakla görevli öğretim elemanlarını, f) Bölüm, Okullarda açılan bölümleri, g) Ders, Teorik, laboratuvar ve alan uygulamasını, h) Laboratuvar Uygulaması, derse özgü okul laboratuvarında yapılan uygulamayı, ı) (Değişik : / S.R.G.) Alan Uygulaması, Okulun derslik ve laboratuvarları dışında bölümlerin özelliğine göre çeşitli kurum ve kuruluşlarda yapılan uygulamayı, i) Dönem, Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi, j) Ders Yılı, Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi, k) Öğretim Yılı, Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi, l) Bölüm Dersi, Ders dağıtım çizelgesinde gösterilen bölüm derslerini,

2 m) Seçmeli Bölüm ve Diğer Seçmeli Ders, Ders dağıtım çizelgelerinde gösterilen seçmeli bölüm ve diğer seçmeli dersleri, n) Sınıf Öğretmeni, Okul yönetimince sorumluluğu kendisine verilen sınıf öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda yönelmelerine yardımcı olan, seçmeli bölüm dersleri ile diğer derslerin belirlenmesinde öğrenci ve veliyle yakın iş birliği yapan, öğrencinin okul yönetimi, öğretmen ve çevre ile ilişkilerini sağlıklı bir şekilde düzenleyip yürüten öğretmeni, o) Zümre Öğretmenler Kurulu, Aynı dersi ve birbiriyle ilgili dersleri okutan öğretmenlerden oluşan kurulu, ö) Sınıf Öğretmenler Kurulu, Aynı sınıfa dersi olan öğretmenlerden oluşan kurulu, p) Öğretmenler Kurulu, Stajyer öğretmenler dahil, okulun tüm öğretmenlerinden oluşan kurulu, r) Ölçme Araçları, Öğrencilerin bilgi, beceri ve davranışlarının değerlendirilmesinde başvurulacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar ile ödevleri, s) Ortalama Yükseltme Sınavı, Öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarını yükseltme amacıyla yapılan sınavı, ş) (Değişik : / S.R.G.) Yetiştirme Programı, Ders yılı içinde çeşitli nedenlerle boş geçen dersler için ders yılının ikinci döneminde veya yaz tatilinde düzenlenen programı, t) (Değişik : / S.R.G.) Sorumluluk Sınavı, Öğrencilerin, sorumlu olarak geçtikleri dersler için yapılan sınavı, u) (Mülga: / S.R.G.) ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler (Değişik : / S.R.G.) Madde 5 - (Değişik 1. fıkra: / S.R.G.) Eğitim-öğretim sistem ve süreçlerine ilişkin olarak tüm etkinliklerde Toplam Kalite Yönetimi ve Plânlı Okul Gelişim Modeli anlayışına uygun olarak öğrenci başarısıyla ilgili ölçme ve değerlendirme konularında yeni ve çağdaş yaklaşımları da içeren ilkeler göz önünde bulundurulur. a) Bir ders yılı iki dönemden oluşur. b) (Değişik : / S.R.G.) Her öğrencinin ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarısına göre yönlendirilmesine, geliştirilmesine ve ilerlemesine olanak sağlanır. c) Öğrencilerce alınacak bölüm seçmeli dersleri ile diğer seçmeli derslerin tespitinde ilgili sınıf öğretmeninin rehberliğinde öğrenci ve velisinin ortak görüşüne göre karar verilir. ç) Sınıf öğretmeninin, okul rehberlik servisi ile yakın bir iş birliği içinde çalışması esas alınır. d) Öğrencinin derslerdeki başarısı ve psiko - sosyal gelişimi için sınıf öğretmeninin diğer öğretmenler, veli ve okul rehberlik servisi ile yakın işbirliği yapması esas alınır. e) Ölçme ve değerlendirme işlemlerinde de, eğitim programlarında belirtilen özel ve genel amaçlar ile bu programlarda hedeflenen davranışlar esas alınır. f) Ölçme ve değerlendirmede anayasanın eşitlik ilkesine uyulur. 2

3 g) (Değişik : / S.R.G.) Öğrenci başarısının tespiti; derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulama puanları, ödev, proje, ders içi ve ders dışı etkinliklere dayandırılır. Öğretmen öğrencileri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte, öğrencilerin; sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma, inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri fikir zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindiği bilgi ve bulguları paylaşabilme gibi özelliklerini de göz önüne alarak başarıları hakkında karar verir. h) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir. ı) Öğrenci başarısının ölçümü; geçerlik, güvenirlik, objektiflik, örnekleyicilik ve ayırt edicilik özelliklerine sahip ölçme araçları ile yapılır. i) Öğrenci başarısının belirlenmesinde kullanılan ölçme araçlarında bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışların ölçülmesine de ağırlık verilir. j) Öğrencinin ders, ödev, alan uygulaması, lâboratuvar ve yaz uygulamaları ile işletmelerde beceri eğitimine ve sınavlara katılması zorunludur. k) Eğitim - öğretim sürecinde başta sağlık kurumları olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların öğretim kadroları ve uygun eğitim ortamından yararlanılır. l) (Ek : / S.R.G.) Öğrenci başarısını ölçmeye yönelik bütün süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi esastır. m) (Ek : / S.R.G.) Öğrencinin başarısı çeşitli yöntemlerle sürekli olarak izlenir. n) (Ek : / S.R.G.) Her ölçme sonucunun öğrencinin gelişimi için değerlendirilmesi esastır. o) (Ek : / S.R.G.) Öğrencinin kapasite ve yeteneği doğrultusunda, her ölçüm sonucunda tespit edilen durumla, verilen eğitimin sürekli ilişkilendirilmesi esastır. ö) (Ek : / S.R.G.) Eğitimde toplam kalite yönetimi ilkelerine uyulur. p) (Ek : / S.R.G.) Tüm eğitim etkinliklerinde demokrasi ve insan hakları ile ilgili kurallara uyulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bölümler ve Öğretim Programları İle İlgili Esaslar Bölümler Madde 6 -Sağlık meslek liselerinde, mesleğin özel ve genel amaçları doğrultusunda sağlık mesleğine yönelik bölümler bulunur. Öğretim Programları Madde 7 - Sağlık meslek liselerinde uygulanan öğretim programları, bölümlerin özelliklerine uygun olarak; bölüm dersleri ile ortak genel bilgi dersleri ve bölüm seçmeli dersleri ile seçmeli derslerden oluşur. Ortak genel bilgi dersleri, bölüm dersleri ve bölüm seçmeli dersleri ile diğer seçmeli derslerin her biri, bunların haftalık saatleri ve bu derslerin hangi yıllarda okutulacakları Bakanlıkça belirlenir, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanır. 3

4 Müdürler Kurulu Madde 8 - Müdürler kurulu; sağlık müdürü veya görevlendireceği bir sağlık müdür yardımcısı, eğitim şube müdürü, il ve ilçe sağlık meslek lisesi müdürlerinden oluşur. Anılan kurul, sağlık müdürü veya görevlendireceği sağlık müdür yardımcısı başkanlığında en geç dönemin başlamasından 15 gün önce toplanır. Bu toplantıda; öğretmen ihtiyacı olan okulların bu ihtiyaçlarının giderilmesi ve eğitim - öğretimle ilgili konular tartışılarak gerekli önlemler alınır. Ayrıca gerek görüldüğü takdirde bazı bölüm seçmeli derslerin veya seçmeli derslerin birlikte yapılması gibi kararlar alınır. Ortak Genel Bilgi Dersleri Madde 9 - Ortak genel bilgi dersleri, her öğrencinin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek, toplum sorunlarını kavrama, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinç ve gücünü kazandırmak amacına yöneliktir. Bölüm Dersleri Madde 10 - Bölüm dersleri; öğrenciyi tümüyle meslekî alana yönelten ve ona bu alanda meslekî bilgi ve beceriyi sağlayan zorunlu derslerdir. Bölüm Seçmeli Dersleri Madde 11 - Bölüm seçmeli dersleri; öğrenciye yöneldiği bölümde meslekî gelişmeyi sağlayan derslerdir. Seçmeli Dersler Madde 12 - Seçmeli dersler; ortak genel bilgi ve bölüm dersleri ile bölüm seçmeli dersleri dışında kalan; öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerini, kişisel yeteneklerini geliştirmelerini sağlayıcı derslerdir. Ders İlânı ve Seçimi Madde 13 (Değişik 1. fıkra : / S.R.G.) Okul müdürlüğünce, ders yılı sonunda okulun derslik, laboratuvar, atölye ve benzeri bölümlerinin sayısı, kullanılabilme durumları ile mevcut branş öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları veya ücret karşılığı okutabilecekleri dersler göz önünde bulundurularak; takip eden ders yılında öğretime açılabilecek olan seçmeli dersler ile bölüm seçmeli derslerin tümü ders kesiminin 10 gün öncesinden ilan edilir. Bu sürenin bitiminden itibaren 20 gün içerisinde müracaatlar alınarak ilan edilen dersler arasından sınıf öğretmeni, veli ve öğrencinin katılımı ile öğrencinin okumak istediği bölüm seçmeli dersleri ve seçmeli dersler belirlenir. Belirlenen bölüm seçmeli dersler ve seçmeli dersler öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ancak; okulun yeni imkânlara kavuşması durumunda derslerin başladığı hafta içinde de bazı derslerin seçimi yapılabilir. Bölüm seçmeli dersler ve seçmeli derslerin seçiminde; a) Öğrencinin kişisel gelişim dosyasındaki bilgiler değerlendirilerek, önceki yıllara ait gelişim ve başarı durumu, b) Kayıtlı olduğu bölümde alması gereken derslerin hangileri olduğu, c) Hangi sınıflarda hangi derslerin alınmasının uygun olacağı gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Bu değerlendirmeler her sınıf için tekrarlanır. 4

5 Seçmeli Bir Dersin Eğitim - Öğretime Açılması Madde 14 - Seçmeli bir dersin eğitim - öğretime açılabilmesi için, en az 10 öğrenci tarafından seçilmiş olması gerekir. İKİNCİ KISIM Öğrenci Başarısını Ölçme ve Değerlendirme BİRİNCİ BÖLÜM Öğrenci Başarısının Tespiti, Ölçme ve Değerlendirme Öğrenci Başarısının Tespiti Madde 15 - Öğrencinin başarısı; dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlar, ödevler ve alan uygulamaları ile ders içi ve ders dışı eğitim - öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir. Öğretmen, her türlü sınav, ödev ve uygulamalar ile ders içi ve ders dışı eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirerek öğrencinin amaçlanan davranışları kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol eder. Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar Madde 16 - (Değişik : / S.R.G.) Bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı, haftalık ders saati toplamı üç ve daha çok olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden az olamaz. Zorunlu durumlarda bir yazılı sınav eksiği ile dönem notu verilebilir. Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi Madde 17 - Ölçme sonuçları, yalnız not verme amacıyla değil, eğitim - öğretimde amaçlanan hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, başarısız olunan konuları ortaya çıkarmak ve bu konularda önlem almak amacı ile de kullanılır. Öğretmen, her sınav sonunda, özellikle yazılı sınavlardan sonra öğrencilerin hangi konularda ve ne derece başarılı olduğunu belirler. Başarı oranı az ise, sebeplerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi önlemleri alır. Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa, öğretmen başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava, isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınav sonuçlarından öğrencinin en yüksek puanı aldığı sınav sonucu geçerli sayılır. Karşılaştırmalı Sınavlar Madde 18 - Bir okulda aynı programları okutan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere yazılı sınavların en az biri birlikte düzenlenir. Bu ortak sınavlar, o dersi okutan zümre öğretmenleri tarafından ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır. Ortak sınavın sadece bir defa yapılması durumunda bunun, dönemin son ayı içinde yapılması esastır. Bakanlık tarafından gönderilecek testler ve başka ölçme araçları ile de başarı seviyesi belirlenebilir. Bunlarla öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme sonuçları karşılaştırılır. Öğretmenler, bu karşılaştırma sonuçlarından yararlanarak sonraki ölçme ve değerlendirme faaliyetleri için gerekli önlemleri alabilirler. Karşılaştırmalı sınavlar, cumartesi - pazar günleri yapılabilir. 5

6 Ölçme ve değerlendirme ile ilgili problemler, bu amaçla gerekli görülen zamanlarda toplanacak olan zümre öğretmenler kurulunda görüşülür ve ortak çözüm yolları araştırılır. Yazılı ve Uygulamalı Sınavların Niteliği ve Zamanı Madde 19 - Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur ve sınıf defterine yazılır. Bir sınıfta bir gün içinde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısı ikiyi geçemez. Yazılı sınavlar, genellikle çok sorulu ve kısa cevaplı ölçme araçlarıyla yapılır. Derslerin özelliklerine göre gerektiğinde az sorulu, uzun cevaplı ölçme araçlarına da başvurulabilir. Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır. Yazılı sınav ve ödev zamanlarının belirlenmesinde sınıf öğretmeni, aynı sınıfta dersi olan öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Bu iş birliğinin esasları okul müdürlüğü tarafından düzenlenir. Tekniğine uygun olarak, bir dersten her dönemde son yazılı sınavları test olarak yapılabilir. Uygulamalı Derslerin Değerlendirilmesi Madde 20 - Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki meslek ve diğer derslerin sınavları, her dönemde 16 ncı maddede belirtildiği gibi dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya yalnızca biriyle yapılabilir. (Değişik 2.fıkra : / S.R.G.) Alan uygulaması olan derslerin alan uygulama puanlarını belirlemek için; öğrencinin aynı ders için gönderildiği her uygulama alanından bir uygulama puanı verilir. Uygulama alanlarından aynı dersle ilgili ayrı ayrı verilen uygulama puanlarının aritmetik ortalaması o dersin uygulama dönem puanı olur. Sözlü Sınavlar Madde 21 - Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz. Sözlü puanı öğrencilerin; eğitici çalışmalarındaki etkinlikleri, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek takdir edilir. Öğrencilere anında duyurulur. Soruların Yıllık Plân ve Programlara Uygunluğu Madde 22 - Öğretmenler, yazılı ve uygulamalı sınav sorularını düzenlerken, ders yılı başında zümre öğretmenlerince dersin programına uygun olarak hazırlanan yıllık ders plânlarındaki ders konularını ve dersin amaçlarını göz önünde bulundururlar. Sınav Sonuçlarının Duyurulması Madde 23 - Öğretmenler yaptıkları sınavların ve verdikleri ödevlerin sonuçlarını öğrencilere bildirirler ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklarlar. Yazılı sınavlar, uygulamalar ve ödev sonuçları yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya ödevin teslim tarihine göre en çok 15 gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencinin istemesi hâlinde, sınav kağıdı ders öğretmeni ile birlikte bir defa daha incelenir. Ölçme ve Değerlendirmeye Dair Diğer Hükümler Madde 24 - Sınavlara katılmayan ve ödevlerini zamanında teslim etmeyen öğrenci, varsa özrünü, başlangıç tarihinden itibaren 7 gün içinde bildirmek, özrün 6

7 bitimini izleyen 7 gün içinde özrüne ilişkin belgeleri okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak; kaza ve birinci derecede yakınının ölümü, yangın, doğal afet ve benzeri durumlarda bu süre okul yönetiminin takdirine bırakılır. Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu, ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Ödevleri de öğretmenin belirleyeceği bir zamanda kabul edilir. Özrü okul yönetimince kabul edilmeyen veya özürsüz olarak sınavlara katılmayan ve ödevlerini zamanında teslim etmeyen veya sınavlarda kopya çeken ya da kopya veren öğrenciye puan olarak sıfır verilerek, durumu okul yönetimine ve velisine yazılı olarak bildirilir. Okul yönetimince gerekli işlem yapılır. İKİNCİ BÖLÜM Öğretmen Not Defteri ve Öğrenci Karnesi Öğretmen Not Defteri Madde 25 - Öğretmen Not Defteri ile İlgili Esaslar; a) Öğretmen, her ders için bir not defteri tutar. Not defterine bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre tespit ettiği puanları ve dönem notlarını yazar. b) Öğretim yılı başında okul yönetimi tarafından temin edilen ve onaylanan not defterleri, imza karşılığında öğretmene verilir. c) Puanların ve dönem notlarının mürekkepli kalemle yazılmasına, silinti ve kazıntı olmamasına özen gösterilir. ç) Her öğretmen, not defterini, okul yönetiminin vereceği not cetvelleri için esas olarak kullanmakla ve istendiği zaman okul müdürüne veya denetleme yetkisi olanlara göstermekle yükümlüdür. d) Öğretim yılı sonunda not defterleri okul yönetimine teslim edilir. Bu defterler yönetim tarafından en az iki öğretim yılı saklanır. e) Ders yılı içinde çeşitli sebeplerle okuldan ayrılan öğretmenler de not defterlerini tutanak karşılığında yönetime teslim etmek zorundadırlar. f) (Değişik : / S.R.G.) Not defterine; dönemlere ait yazılı, sözlü ve uygulama puanları ile varsa ödev ve projelere verilen puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilen dönem notu rakamla yazılır. Öğrenci Karnesi Madde 26 - Her dönem sonunda öğrencilere, velilerine duyurulmak üzere başarı, gelişme ve devam durumlarını gösteren bir karne verilir. Ayrıca Takdir, Teşekkür ve ödül alan öğrenciler ile başarısız olan ve disiplin cezası alan öğrencilerin durumları velilerine bildirilir. Not Düzeni Madde 27 - Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, beşli not düzeni kullanılır. Öğrencinin başarısı dört, başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir. Bütün sınavlar ile ödev ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır. Bir dersin dönem notu ise o dersten alınan puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilir ve nota çevrilir. Puanların not defteri ve derecesi aşağıdaki gibidir. 7

8 Puan Not Derece Pekiyi İyi Orta Geçer Geçmez Etkisiz Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler ise dikkate alınmaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dönem Notlarının Tespiti Dönem Notu Madde 28 - (Değişik 1. ve 2. fıkra : / S.R.G.) Bir dersin dönem notu o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulama puanları ile varsa ödev ve projelere verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak ve nota çevrilerek belirlenir. Öğretmen, öğrencinin sınıf içi etkinlik ve başarı durumunu dikkate alarak takdir hakkını kullanabilir. Projelerin tamamlanma süresinin bir dönemi aşması durumunda her dönemdeki çalışma aşamaları puanla değerlendirilir. Zorunlu hâllerde bir yazılı sınav eksiği ile dönem notu verilebilir. Ancak takdir edilen not yazılı, sözlü uygulamalı sınavlar ile varsa ödev ve projelere verilen puanlarla izah edilebilmeli, bu puanların aritmetik ortalamasının nota çevrilmesi ile elde edilen nottan aşağı olmamalıdır. Bir dönemde, öğrenciye her dersten bir dönem notu verilir. Ancak; a) Kompozisyon ayrı, dil ve edebiyat ayrı not konusu olmakla birlikte, dönem notu olarak Türk Dili ve Edebiyatı dersi için bir not verilir. Bu notun nasıl tespit edileceği dersin programında belirtilir. b) (Değişik : / S.R.G.) Yabancı dil dersinden okuma, anlama, konuşma ve yazmadan verilen yazılı, sözlü ve varsa ödev puanlarının aritmetik ortalaması nota çevrilerek dönem notu takdir edilir. c) (Değişik : / S.R.G.) Teorik, laboratuvar ve alan uygulaması bulunan derslerin dönem notlarının değerlendirilmesi; teorik ve laboratuvar puanlarının aritmetik ortalaması ayrı, alan uygulama puanlarının aritmetik uygulaması ayrı alınır. Bu puanların aritmetik ortalaması nota çevrilerek o dersin dönem notu verilir. ç) (Değişik : / S.R.G.) Öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılmasının kesin olduğu durumlarla, doğal afet, salgın hastalık, olağan üstü hâl ve benzeri durumlardan dolayı yapılamayan dersler, yoğunlaştırılmış programları ile tamamlanır. Bu programlara ayrılacak ders saati sayısı dönem içinde devam edilmeyen toplam ders saati sayısından az olamayacak şekilde düzenlenir. 8

9 Gerektiğinde, söz konusu programlar için okulun bulunduğu mahallin mülkî amirinin onayıyla cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da öğretim yapılabilmesi için gerekli önlemler alınır. d) Okula kayıt yaptırdıktan sonra oluşan sağlık sorunları veya beden bozuklukları sebebiyle beden eğitimi dersine veya bazı beden eğitimi etkinliklerine katılamayacak durumda olan öğrenciler, resmî sağlık kurum ve kuruluşlarından rapor almak zorundadır. Bu rapor kısa süreli rahatsızlıklar için bir hekimden, bir dönemi ya da bir öğretim yılını kapsaması hâlinde sağlık kurulundan alınır. Raporda, sağlık durumlarının veya beden bozukluklarının hangi beden eğitimi faaliyetlerine geçici bir süre için mi, sürekli olarak mı engel oluşturduğu açıklanacaktır. Rapora göre, beden eğitimi faaliyetlerinin bazı uygulamalı bölümlerinden muaf tutulanlar, bu bölümlerden sorumlu tutulmazlar ve sadece teorik bilgilerle ve sakıncalı görülmeyen uygulamalı bölümlere; bütün uygulamalı bölümlerden muaf tutulanlar ise sadece teorik bilgilere göre değerlendirilirler. Dönem İçinde Nakil Olan Öğrencinin Not Tespiti Madde 29 - Öğrencinin bir okuldan başka bir okula nakledilmesi halinde önceki aldığı dersler ve puanlar yeni okulunda dikkate alınır. Buna göre; a) Dönemin bitimine 20 ve daha az iş günü kala okul değiştiren öğrencinin dönem notları önceki okulu tarafından verilir. Dönemin bitimine 21 ve daha fazla işgünü kala nakledilen öğrencinin dönem notları, önceki okulundan getirdiği puanlar dikkate alınarak yeni okulu tarafından verilir. b) Yabancı ülkelerde okudukları okullardan ayrılan öğrenciler, denklik işlemlerini tamamlattıktan sonra, ders yılı içerisinde okulun açıldığı tarihten itibaren en çok 15 günlük sürede; ikinci dönem başından itibaren ise en çok 15 gün sonrasına kadar kayıt olmak istedikleri okulları belirterek Bakanlığa başvururlar. Bakanlığa yapılan başvurular, 7 gün içerisinde değerlendirilir ve öğrenci okula yerleştirilir. c) Önceki okulunda aldığı bölüm seçmeli veya seçmeli derslerden bazılarının yeni okulunda okutulmaması hâlinde öğrenci; 1. Önceki okulunda dönem notu verilebilecek kadar puan almış ise o derslere ait dönem notları, mevcut puanlarına göre okul yönetimince tespit edilir. 2. (Değişik : / S.R.G.) Önceki okulunda dönem notu verilebilecek kadar puan almamış ise yeni okulunda öğretime açılmış olan bölüm seçmeli veya seçmeli dersleri alır. Bu derslerden aldığı puanlara göre dönem notu tespit edilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yıl Sonu Başarısının Tespiti Bir Dersin Yıl Sonu Notu Madde 30 - Bir dersin yıl sonu notu: a) Öğrencinin o dersten aldığı birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. b) Aritmetik ortalama hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. c) Özre dayalı bir sebeple bir dersten yalnız bir dönem notu almış olan öğrencinin bu notu, yıl sonu notu sayılır. ç) (Değişik : / S.R.G.) Hiç dönem notu yoksa, yetiştirme programında alınan nottur. 9

10 d) (Değişik : / S.R.G.) Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonunda sınava girilen ders / derslerin en son belirlenmiş yıl sonu notu ile sınavda alınan notun aritmetik ortalamasıdır. e) Yıl sonu notu, derslerin ağırlıklı notlarının ve yıl sonu başarı ortalamasının hesaplanmasında esas alınır. f) (Ek : / S.R.G.) İkinci dönem notunun en az Geçer, ancak birinci dönem notu Etkisiz ise ikinci dönem notunun en az Orta olması gerekir. Ders Yılı Sonunda Doğrudan Sınıf Geçme Madde 31 - (Değişik : / S.R.G.) Ders yılı sonunda; a) 9 uncu sınıfta; 1. Tüm derslerden başarılı olan, 2. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders veya dersler hariç, herhangi bir ders veya derslerden başarısızlık söz konusu ise yıl sonu başarı ortalaması 2.50 ve daha yukarı olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer. b) Diğer sınıflarda; 1. Tüm derslerden başarılı olan, 2. Bölüm ders / dersleri ve yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders / derslerden başarılı olup diğer derslerden başarısızlığı bulunan öğrencilerden yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50 olan, 3. Sadece bölüm ders / derslerinden başarısızlığı bulunan öğrencilerden, bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 3.00 olan, 4. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders / derslerden başarılı olup bazı derslerle birlikte bölüm derslerinden de başarısızlığı olanlardan bölüm derslerinin ağırlıklı ortalaması en az 3.00, yıl sonu başarı ortalaması en az 2.50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçerler. Ortalama Yükseltme Sınavı ile Sınıf Geçme Madde 32 - (Değişik : / S.R.G.) Ortalama yükseltme sınavı sonunda; başarısız oldukları derslerin her birinden geçer not alan öğrenciler ile 31 inci maddedeki şartları taşır hale gelen öğrenciler doğrudan sınıf geçerler. Sınıf Tekrar Etme ve Okulu Bitirme Süresi Madde 33 - ( Madde başlığı ile Değişik : / S.R.G.) Ortalama yükseltme sınavı sonunda da sınıf geçemeyen 9 uncu sınıf öğrencileri ile bütün sınıflarda devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler sınıf tekrar ederler. Sınıf tekrarı orta öğretim süresince bir defa yapılır. Öğrenciler, kayıt oldukları öğretim yılından itibaren en çok beş öğretim yılı okula devam edebilirler. 9 uncu sınıfı, ikinci ders yılının ortalama yükseltme sınavı sonunda da başaramayan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir. Ancak ortalama yükseltme sınavı ile sorumluluk sınavları sonucunda da başarısızlığı devam eden son sınıf öğrencilerinden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir öğretim yılı, yapmamış olanlar iki öğretim yılı daha sorumluluk sınavına katılabilirler. 55 inci maddede belirtilen nedenlerden dolayı okula devam edemeyen öğrenciler ile ders yılı başlamadan tasdikname alarak okuldan ayrılan öğrenciler o yıla ait okuma hakkını kullanmamış sayılırlar. 10

11 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme Madde 34 - (Değişik : / S.R.G.) 9 uncu sınıflarda, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmayan dersler de dahil olmak üzere; a) Başarısız oldukları ders sayısını tek derse indirenler bu dersten, b) Yıl sonu başarı ortalaması olanlardan başarısız oldukları ders sayısını en fazla iki derse indirenler bu derslerden sorumlu olarak 10 uncu sınıfa devam ederler. Diğer sınıflarda ; a) Yıl sonu başarı ortalaması 2.50 den aşağı olanlar, başarısız oldukları tüm derslerden, b) Yıl sonu başarı ortalaması 2.50 ve daha yukarı olmasına rağmen bölüm derslerinden başarısız ders / dersleri bulunanlardan yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması 3.00 den aşağı olanlar, başarısız oldukları bölüm derslerinden, c) Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılma şartlarını taşıdıkları hâlde 39 uncu maddeye göre başarısız dersleri bulunan öğrenciler yalnız bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ortalama Yükseltme Sınavı Madde 35 - (Değişik : / S.R.G.) Yıl sonu başarı ortalamasına bakılmaksızın her öğrenci ders yılı sonunda istediği en fazla üç dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir. 12 nci sınıfta öğrenim görüp mezun olamayan öğrenciler, yeni ders yılı başlamadan önce tamamlanacak şekilde ikinci bir ortalama yükseltme sınavına alınırlar. Bu sınavlar sonunda da mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencileri, bundan sonra ortalama yükseltme sınavına alınmazlar. Ortalama yükseltme sınavına girecek öğrencilerin sınavına gireceği ders / dersler; öğrenci, veli ve sınıf öğretmeninin katılımı ile belirlenir ve yazılı olarak okul yönetimine bildirilir. Sorumluluk Sınavı Madde 36 - (Değişik : / S.R.G.) Sorumluluk sınavları, ders yılının ikinci döneminin başında ve ortalama yükseltme sınavı sonunda olmak üzere bir öğretim yılında iki defa yapılır. Öğrenciler, okulla ilişikleri kesilinceye kadar sorumluluk sınavlarına girebilirler. 12 nci sınıfa devam eden öğrenciler, ikinci ortalama yükseltme sınavı ile birlikte alt sınıflarda başarısız oldukları derslerden ayrıca sorumluluk sınavlarına alınırlar. Yönetmeliğin 33 üncü maddesine göre sınav hakları devam eden son sınıf öğrencileri de bu sorumluluk sınavına girebilirler. Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları İle İlgili Usul ve Esaslar Madde 37 - Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları ile ilgili usul ve esaslar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanlıkça hazırlanacak yönerge ile belirlenir. Sorumluluğun Kalkması Madde 38 - Öğrencinin, sorumlu olduğu derslerden sorumluluğu; a) Sorumluluk sınavı sonunda en az Geçer not alması, b) O dersin bir üst sınıfta okutulan programından başarılı olması, 11

12 c) (Değişik : / S.R.G.) Sorumluluk sınavı sonunda, sorumlu olarak geçilen sınıfa ait derslerin yıl sonu başarı ortalamasının en az 2.50; ayrıca bölüm derslerinden de sorumlu olduğu ders / dersleri var ise bölüm derslerine ait yıl sonu notlarının ağırlıklı not ortalamasının da en az 3.00 olması durumunda kalkar. Sorumlu olunan dersin üst programında başarılı olunması durumunda sadece bir alt sınıfın programındaki sorumluluğu kalkar. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders / derslerden sorumluluğu bulunan öğrencilerin sorumluluğu, Sorumluluk Sınavında en az Geçer not alınmadıkça kalkmaz Yıl Sonu Başarı Ortalaması ile Başarılı Sayılamayacak Dersler Madde 39 - (Değişik : / S.R.G.) Öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile her sınıfta, okulun ders dağıtım çizelgesinde belirtilen derslerden başarılı olmadıkça, yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılmazlar ve başarmadıkça mezun olamazlar. Bir Dersin Ağırlığı ve Ağırlıklı Notu Madde 40 - Bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Bir dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısı çarpılır. Çıkan sayı o dersin ağırlıklı notudur. Yıl Sonu Başarı Ortalaması Madde 41 - Yıl sonu başarı ortalamasının hesaplanması; a) Aynı yılda okunan bütün derslerin ağırlıklı notları toplamı, aynı derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sayı, öğrencinin Yıl sonu başarı ortalaması dır. b) Yıl sonu başarı ortalaması hesaplanırken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. c) Yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçen öğrencilerin notları değiştirilmez. Yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayıldı yazılır. ç) Yıl sonu başarı ortalaması öğrencinin dosyasına, sınıf geçme ve diploma defterine yazılır ve mezuniyet notunun hesaplanmasında esas alınır. Hazırlık Sınıfında Öğrenci Başarısının Tespiti Madde 42 - (Mülga : / S.R.G.) 12

13 ÜÇÜNCÜ KISIM Diploma Düzenlenmesi ile İlgili Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Diploma Düzenlenmesi Diploma Verilmesi Madde 43 - (Değişik : / S.R.G.) Okulu bitiren her öğrenciye diploma verilir. Öğrenim Belgesi Verilmesi Madde 44 - (Değişik : / S.R.G.) Diploma almaya hak kazanan her öğrenciye, okuldan ayrılanlardan isteyenlere kimliğini, diploma bilgilerini, okul öğrenimi boyunca aldığı derslerin ders notlarını ve mezuniyet notunu gösteren bir öğrenim belgesi verilir. Mezuniyet Notu ve Bölümü Madde 45 - Mezuniyet notu aşağıdaki şekilde hesaplanır: Mezuniyet notu; dört yıllık öğrenim süresinin yıl sonu başarı ortalamalarının aritmetik ortalamasıdır. Mezuniyet notu tespit edilirken bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. (Ek : / S.R.G.) Mezun olunan bölüm diplomada gösterilir. Diploma Tarihi Madde 46 - (Değişik : / S.R.G.) Diplomalara; a) Ders kesiminde mezun olanlar ile yetiştirme programları sonunda mezun olanlar için derslerin, b) Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonunda mezun olanlar için bu sınavların, sona erdiği tarih diploma tarihi olarak verilir. Yurt Dışından Gelenlerin Mezuniyet Notu Madde 47 - (Değişik : / S.R.G.) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak ülkeye dönen öğrencilerin mezuniyet notları; a) Ülkemizde ve yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı ortalamalarına, b) Yurt dışında öğrenim gördükleri okullarda yıl sonu başarı ortalamalarının sağlanamaması durumunda ülkemizde öğrenim gördükleri öğretim yıllarına ait yıl sonu başarı ortalamalarına göre tespit edilir. Diplomaların Düzenlenmesi ile İlgili Diğer Hususlar Madde 48 (Değişik : / S.R.G.) Diplomaların düzenlenmesi ile ilgili diğer hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 13

14 İKİNCİ BÖLÜM Okul Birincilerinin Seçimi Okul Birincilerinin Seçimi Madde 49 - Okulların son sınıflarında, her ders yılı sonunda, disiplin kurulunun da görüşü alınarak bölüm ayrımı yapılmaksızın mezuniyet notu en yüksek olan öğrenciler arasından, öğretmenler kurulunca okul birincisi seçilir. Ancak, Kısa Süreli Uzaklaştırma ve daha ağır disiplin cezası almış öğrenciler okul birincisi seçilemezler. (Değişik 2. fıkra : / S.R.G.) Öğrencilerin mezuniyet notlarının eşit olması halinde son sınıf yıl sonu başarı ortalaması yüksek olan öğrenci okul birincisi seçilir. Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar yıl sonu başarı notları incelenerek okul birincisi tespit edilir. Bu şekilde de eşitlik bozulmuyorsa; son ders yılından başlanarak derslerin yıl sonu notlarına esas olan dönem puanlarının aritmetik ortalamasının ağırlıklı ortalaması alınır. Bu değerlendirme sonunda da eşitliğin bozulmaması hâlinde, devamsızlığı en az olan öğrenci okul birincisi seçilir. Devamsızlık durumlarında da eşitlik bozulmuyorsa öğretmenler kurulunda, ilgili öğrenci ve velilerin de katılımı ile kura çekilerek okul birincisi tespit edilir. Tespit edilen okul birincileri, okul müdürlüğünce zamanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi ne bildirilir. Okul ikinci ve üçüncüleri de aynı usul ve esaslara göre seçilir. Bütün sınıflarda dereceye giren öğrencilere onur belgesi ile birlikte uygun armağanlar öğretim yılı sonunda düzenlenecek bir törenle verilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yetiştirme Programları ve Devam - Devamsızlık (Değişik : / S.R.G.) Yetiştirme Programları Madde 50 - (Madde başlığı ile Değişik : / S.R.G.) Ders yılı içinde çeşitli nedenlerle boş geçen veya yapılamayan dersler için ders yılı içinde veya yaz tatilinde yetiştirme programları uygulanır. Yetiştirme programlarında görev alacak öğretmenler valilikçe görevlendirilir. Yetiştirme programlarında işlenecek konular ve programın süresi, okul müdürü ile programı uygulayacak öğretmen veya öğretmenler tarafından tespit edilir. Programın süresi, o dersin bir dönemindeki ders saati toplamından az olamaz. Programda, dersin haftalık saat sayısı dikkate alınarak öğrencilere yeterli sayıda yazılı ve sözlü puanı verilir. Yıl sonu notu, bu puanlara göre takdir edilir. Ders Yılı Süresi ve Devamsızlığın Hesaplanması Madde 51 - Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar, okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Sabah ve öğleden sonraki süreler yarımşar gün sayılır. 14

15 (Değişik 2.fıkra : / S.R.G.) İlk derse girmeyenler ile ilk derse girdiği hâlde arada bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır. Devam Zorunluluğu Madde 52 - (Değişik : / S.R.G.) Öğrenciler okula devam etmek zorundadırlar. Devamsızlık yapan öğrencilerden: a) Ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılır. b) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 30 günü aşamaz. Özürlerin resmî bir makamdan veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarından usulüne göre alınmış ve zamanında okul yönetimine teslim edilmiş bir rapor veya belge ile tespit edilmiş özür belgesinin, özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde okul yönetimine verilmiş olması gerekir. c) Yurt içinde ve yurt dışında, tiyatro, spor, müzik, folklor ve benzeri eğitici ve kültürel etkinliklere katılan öğrenciler, okula devam edemedikleri süreler için izinli sayılırlar. Yurt içindeki faaliyetlere katılan öğrencilere o ilin Sağlık Müdürlüğünce, yurt dışındaki faaliyetlere katılan öğrencilere de Valilikçe izin verilir. Bu izin süresince yapılan devamsızlıklar özürlü devamsızlıktan sayılır. Ancak ulusal ve uluslar arası nitelikteki resmî etkinlikler ile bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin bu organizasyonun devamı süresince izinli sayıldıkları süreler, devamsızlık süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Bu öğrencilerin başarı durumlarının belirlenebilmesi için en az iki dönem notu almış olmaları gerekir. ç) Yetiştirme programlarına devam zorunludur. Yetiştirme programlarına devam etmek zorunda oldukları toplam ders saatinin özürlü ve özürsüz olarak altıda biri kadar devam etmeyen öğrenciler, notları ne olursa olsun başarısız sayılırlar. Öğrenim Hakkının Kullanılmamış Sayılması Madde 53 - (Değişik : / S.R.G.) Yönetmeliğin 55 inci maddesinde belirtilen nedenlerden dolayı okula devam edemeyen öğrenciler ile ders yılı başlamadan tasdikname alarak okuldan ayrılan öğrenciler, o yıla ait okuma hakkını kullanmamış sayılırlar ve takip eden öğretim yılında bu haklarını kullanmak zorundadırlar. Öğrenim hakkını kullanacak öğrenciler, eğitim - öğretimin başladığı tarihten itibaren 10 gün içinde kendi okuluna başvurmamaları halinde okulla ilişikleri kesilir. Geç Gelme Madde 54 - (Değişik : / S.R.G.) Okula zamanında gelmeyen öğrenciler derslere alınırlar. Geç gelme birinci ders saati için geçerlidir. Birinci ders saatinden sonra okula gelenler hakkında bu Yönetmeliğin 51 inci madde hükümleri uygulanır. Geç kalan öğrencilerin derse alınma şekli, ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılır. Karar, veli ve öğrencilere duyurulur. Özel Durumlar Madde 55 - (Değişik : / S.R.G.) Yangın, deprem ve diğer doğal afetlerden dolayı ya da sürekli tedaviyi gerektiren bir hastalık nedeni ile yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gören ve sonrasında tedavisi devam ettiğinden sağlık kurulu raporuna dayalı olarak okula devam edemeyen öğrenciler ile ana, baba, 15

16 kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı veya ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilenler ve tutuklanıp serbest bırakılan veya beraat eden öğrenciler; a) En az bir dönem notu almış bulunmak, b) Özrünü belgelendirmek, c) Sınıf öğretmeninin başkanlığında, rehberlik servisinde görevli okul rehber öğretmeninin de katılımı ile o sınıfta derse giren öğretmenlerden oluşturulan kurulca çalışkanlığına karar verilmiş olmak kaydıyla devam süresini dolduran öğrenciler gibi işleme tâbi tutulurlar. DÖRDÜNCÜ KISIM İş ve Tatil Günleri İlgili Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM İş ve Tatil Günleri İş ve Tatil Günleri Madde 56 - (Değişik : / S.R.G.) Okullarda ders yılı süresi 180 iş gününden az olamaz. Ders yılı iki döneme ayrılır. Birinci dönem ile ikinci dönem arasında dinlenme tatili verilir. Dinlenme tatili, ocak - şubat aylarında iki hafta süre ile yapılır. Yaz tatili ise ders yılının bitiminden itibaren başlar. Öğretim yılının başlaması, yarıyıl tatili ve ders kesim tarihleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen tarihler göz önünde bulundurularak Bakanlıkça hazırlanan ve onaylanan çalışma takvimi ile belirlenir Valilikçe uygulanır. Not Çizelgelerinin Teslimi Madde 57 - (Değişik : / S.R.G.) Dönemlere ait not çizelgeleri, dönemin sona ermesine üç gün kala okul müdürlüğüne verilir. Bu çizelgelerde, o döneme ait yazılı, sözlü, uygulamalı sınavlarla varsa ödevlere verilen puanlar belirtilir ve puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilen dönem notu rakamla yazılır. Karnelerin Verilme Zamanı Madde 58 - Birinci döneme ait karneler sınıf öğretmeni, ilgili müdür yardımcısı ve okul müdürü tarafından imzalandıktan sonra dinlenme tatilinden önce verilir ve öğrenci velisi tarafından imzalandıktan sonra dinlenme tatili sonunda sınıf öğretmenleri tarafından toplanır ve ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. İkinci dönem sonunda verilen karneler, okula iade edilmez. İKİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller Madde 59 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümleri esas alınır. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 60 - Bu yönetmeliğin Sağlık Meslek Liselerinin bütün sınıflarında uygulanmaya başlamasından itibaren 17/12/1979 tarihli ve sayılı Resmi 16

17 Gazete de yayımlanan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kalkar. Geçici Madde 1 - (Değişik : / S.R.G.) Bu Yönetmelik hükümleri Bakanlığımıza bağlı sağlık meslek liselerinde bu Yönetmeliğe tabi olarak öğrenim gören tüm öğrencilere yayımı tarihinden itibaren uygulanır. Bu Yönetmeliğin Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ile ilgili hükümleri öğretim yılında 9 uncu sınıfta öğrenim gören öğrencileri de kapsayacak şekilde uygulanır Öğretim Yılında 9 uncu sınıfı tekrar edip başarısız olan öğrencilerin 25/06/2000 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre iki sınav hakları saklıdır. Yürürlük Madde 61 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 62 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 17

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ARALIK 2011 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 Eylül 2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazete Ölçme ve Değerlendirme MADDE 43-1. Öğrencilerin başarısı;

Detaylı

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 EYLÜL 2013 CUMARTESİ RESMÎ GAZETE SAYI: 28758 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN: YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİKLERİ ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI SUNU 2013 HAZIRLAYAN GÜLŞAH ELKIRMIŞ PSİKOLOJİK DANIŞMAN/ REHBER ÖĞRETMEN YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN ESKİ YÖNETMELİKLER a) Ortaokul ve Ortaöğretim

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

SINIF GEÇME HESABI

SINIF GEÇME HESABI 2014-2015 SINIF GEÇME HESABI 1. TÜM DERSLERDEN BAŞARILI İSE 1.1 DOĞRUDAN SINIF GEÇER. (DOĞRUDAN SINIF GEÇER) 2. YILSONU BAŞARI PUANI >= 50 İSE (ORTALAMA İLE SINIF GEÇER ve ZORUNLU; YANİ *(YILDIZLI) DERS)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (13/09/ RG DEĞİŞİKLİKLERLE BERABER)

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (13/09/ RG DEĞİŞİKLİKLERLE BERABER) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ (13/09/2014 29118 RG DEĞİŞİKLİKLERLE BERABER) Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Üçüncü Bölüm Sınıf geçme ile ilgili kısımlar Dönem puanı MADDE 51- (1) Bir dersin dönem puanı; a) Sınavlardan alınan puanların, b) Performans çalışması

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ. MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ. MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir. BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. ÜÇÜNCÜ KISIM Öğrenci Ġşleri

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. ÜÇÜNCÜ KISIM Öğrenci Ġşleri 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ ÜÇÜNCÜ KISIM Öğrenci Ġşleri ĠKĠNCĠ BÖLÜM Geç Gelme, Devamsızlık

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ ALAN SEÇME VE SINIF GEÇME, SINAV YÖNETMELİĞİ

2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ ALAN SEÇME VE SINIF GEÇME, SINAV YÖNETMELİĞİ 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ ALAN SEÇME VE SINIF GEÇME, SINAV YÖNETMELİĞİ ALANLARIN BELİRLENMESİ VE DERS SEÇİMİ Liselerde sınıf geçme yönetmeliğinin 45. Maddesi gereği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle değişti. ÖĞRENCİ DEVAMSIZLIĞINDA KURAL

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130907-4.htm uzantılı web adresinden alınmıştır. Diğer maddeler için bu web adresini ziyaret edebilirsiniz. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ/ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664, Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1)

Detaylı

R.G : /25685ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

R.G : /25685ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ R.G :29.12.2004/25685ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi Ölçme ve

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ. GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ. GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK ve İLİŞİK KESME ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ MADDELERİ Sınıf başkanlığı MADDE 32- (1) Bir sınıfta bulunan öğrenciler, sınıf öğretmeni rehberliğinde her ders yılı için sınıf başkanı ve başkan yardımcısı

Detaylı

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ

T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ TERAKKİ VAKFI OKULLARI T.V. ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği 9. SINIFLAR EYLÜL, 2010 TVO Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ. Eğitim-öğretim sürecinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur;

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ. Eğitim-öğretim sürecinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur; İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL EKREM ELGİNKAN LİSESİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ Genel İlkeler Eğitim-öğretim sürecinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur; a) Öğrencilerin, uyum içinde bir arada yaşamanın

Detaylı

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED Antalya Koleji PDR Birimi olarak öncelikli amacımız; kişilik özellikleri ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurarak sorun ortaya çıkmadan öğrencilerimize

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Gecme ve Sınav Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Gecme ve Sınav Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Yönetmelik 19.10.2005/25971 Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Gecme ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Puan, Notla Değerlendirme MADDE 16 Öğrenci başarısını ölçme ve değerlendirmede beşli

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını,

YÖNETMELİK. b) Birim: Giresun Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anabilim dalı, bölüm ve programlarını, 5 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ORTAÖĞRETİM OKULLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri ortaöğretim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yön.Yayım Tarihi: 08/12/2004/25664 RG Değişiklik: 03/02/2005/25716 RG Değişiklik: 19/10/2005/25971 RG Değişiklik: 20/05/2005/26173

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, T.C. Süleyman Şah Üniversitesi yabancı dil hazırlık

Detaylı

Sınıf geçmenin üç yolu var:

Sınıf geçmenin üç yolu var: SINIF GEÇME Sınıf geçmenin üç yolu var: 1. Tüm derslerden 50 ve üstü not alarak 2. Sorumlu olarak ( en fazla 3 dersten zayıf olması halinde, o derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçme) 3. Yıl sonu

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Çukurova Üniversitesine bağlı lisans

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete de yayım tarih ve sayısı: 16 Haziran 2009 27260 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi zorunlu ve isteğe bağlı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim-öğretim,

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI

VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI VAN EĞİTİM BİR SEN 1 NOLU ŞUBESİ HAZIRLAYAN: HARUN YEŞİLOVA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ SORULARI 1-) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne göre ders süresi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı Bartın Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 29474 Resmi Gazete Tarihi: 13.09.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29474 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ %100 ARAPÇA İLAHİYAT LİSANS PROGRAMI ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE FEN LİSESİ MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE ANADOLU LİSESİ Kaynak: Resmî Gazete Sayı : 28758 Tarih: 7 Eylül 2013 CUMARTESİ

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE FEN LİSESİ MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE ANADOLU LİSESİ Kaynak: Resmî Gazete Sayı : 28758 Tarih: 7 Eylül 2013 CUMARTESİ MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE FEN LİSESİ MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE ANADOLU LİSESİ Kaynak: Resmî Gazete Sayı : 28758 Tarih: 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Ders seçimi MADDE 11- (1) Derslerin seçimi ve buna yönelik

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI PROGRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, müzik alanında özel yetenek ve kabiliyetleri

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86

28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 28/09/2016 Senato Kararı 2016/86 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZORUNLU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç,

Detaylı

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME SINAV TÜZÜĞÜ GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME SINAV TÜZÜĞÜ GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI ORTAOKULLAR İLE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME SINAV TÜZÜĞÜ [(30.10.2009 R.G. 187 EK III A.E. 745 Sayılı Tüzüğün), (31.8.2010 R.G. 151 EK III A.E. 556), (8.9.2011 R.G. 148 EK III A.E. 477), (19.9.2011

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ SON REVİZE TARİHİ: 28.08.2014 REVİZE SAYISI: 18 YAYIN TARİHİ: 28.08.2014 SAYFA SAYISI: 10 HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ

Detaylı

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖZET BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖZET BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI. ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖZET BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI GEÇ GELME, DEVAMSIZLIK VE İLİŞİK KESME Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu sürenin dışındaki geç gelmeler

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠNTĠBAK PROGRAMI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ Senato: 25 Ocak 2011 / 287-2-A Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi Teknoloji

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28711 Mükerrer ANKARA

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 9 Şubat 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28908 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu Yönerge, 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ

GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI (50/1989 sayılı yasa) ve MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI (69/89 sayılı yasa) Kuzey Kıbrıs

Detaylı

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ

LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ LİSE VE FEN LİSESİ BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ SON REVİZE TARİHİ: 08.08.2014 REVİZE SAYISI: 17 YAYIN TARİHİ: 08.08.2014 SAYFA SAYISI: 9 HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ

Detaylı

YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YTÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Sayfa 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM DAYANAK ve KAPSAM DAYANAK Madde 1 Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci, 21 inci, 49 uncu maddeleri ile 04/12/2008-27074 ve 28/06/2009-27272 sayılı

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesi İngilizce

Detaylı

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ 24/12/2013 Senato Kararı 2013/61 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, 04.12.2008 tarih

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR

ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR ÜNİVERSİTE SENATOSUNUN 12.03.2013 TARİH VE 07/93 SAYILI KARAR EKİDİR KAFKAS ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Kafkas Üniversitesine kayıt hakkı

Detaylı

GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI (50/1989, 41/1994, 26/1997, 81/2007, 12/2009 Sayılı Yasalar) Ve

GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI (50/1989, 41/1994, 26/1997, 81/2007, 12/2009 Sayılı Yasalar) Ve ORTAOKULLAR İLE ÖRTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME SINAV TÜZÜĞÜ [(30.10.2009- R.G. 187-EK III-A.E. 745, 31.08.2010- R.G. 151- EK III- A.E. 556, 08.09.2011- R.G.148- EK III- A.E. 477, 19.09.2011- R.G. 156-

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Nisan 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27199 YÖNETMELİK Trakya Üniversitesinden: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 1 Başkent Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Yabancı

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI YARI ZAMANLI İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK VE BALE ĠLKÖĞRETĠM OKULU ĠLE MÜZĠK VE SAHNE SANATLARI LĠSESĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1)

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI PROJE: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4.ş) Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği (Resmi Gazete 01 Temmuz 2012 / 28340 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖZEL ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine özel öğrenci kabulüne

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

08 09/07/ /1 1. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 08 09/07/2008 2008/1 1 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1 Bu yönergenin amacı; İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, öğrenim süreçlerini tamamlamak için, yapmak zorunda oldukları

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır.

Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır. Sakarya Üniversitesi Yabancı Diller Ve Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (24/02/2014 gün ve 28923 sayılı R.G de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 23.08.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 23.08. Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 23.08.2002 Sayı: 24855 MADDE 1 25/6/2000 tarihli ve 24090 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ PROGRAMLAR VE DERSLER Ortak Dersler Seçmeli Dersler PUAN DÜZENİ Puan Derece 85-100

Detaylı