MERCEK FUAR. ezih Kazankaya, WIN Fuarlar n n ziyaretçi ve kat l mc say s nda ulaflt rakamlara sadece Türkiye de de il

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERCEK FUAR. ezih Kazankaya, WIN Fuarlar n n ziyaretçi ve kat l mc say s nda ulaflt rakamlara sadece Türkiye de de il"

Transkript

1 WIN Fuarlar na Kat lmak Bir Ayr cal kt r Hannover Messe Bileflim Fuarc l k Afi Yönetim Kurulu Üyesi N. Nezih Kazankaya, WIN Fuarlar n n resmi dergileri MakinaTek, Otomasyon, 3e Electrotech ve Best dergilerine WIN Fuarlar n n geliflimi, Türkiye sanayisine yapt katk lar ve 2009 a iliflkin çal flmalarda gelinen nokta konusunda bilgi verdi. Röportaj: H. Kürflad KOPUZLU ezih Kazankaya, WIN Fuarlar n n ziyaretçi ve kat l mc say s nda ulaflt rakamlara sadece Türkiye de de il Avrasya ve Orta Do u bölgesinde de ulaflabilen herhangi bir fuar olmad n n alt n çizdi. Kazankaya, WIN Fuarlar n n sektörün bir buluflma merkezi, hatta bir nevi sektörün bayram haline geldi ini belirterek, firma, dernek veya birliklerin WIN Fuar üzerinden farkl ülkelerle sa lad temaslar n, iki ülke aras ndaki ticaretin gelifltirilmesinde de ciddi bir katk s oldu una dikkat çekti. WIN Fuarlar n n Avrasya ve Orta Do u bölgesinin en önemli imalat endüstrisi fuar olmas sürecini özetleyebilir misiniz? WIN Fuarlar iki önemli firman n, gerçeklefltirdikleri iki büyük organizasyonun birlefltirilmesi sonucu do du. Bunlardan bir tanesi Bileflim Yay nc l k Fuarc l k Tan t m Hizmetleri A.fi nin 1994 ten itibaren bafllatt Otomasyon ve daha sonra ekledi i Electrotech fuarlar yd. Di er tarafta ise dünyan n say l fuarc l k flirketlerinden Deutsche Messe AG nin Türkiye de düzenledi i AEF Industry adl fuarlar n bir araya getirilmesiydi. Biri yurtiçinde biri yurtd fl nda çok güçlü iki yap lanma; Türkiye imalat Foto raflar: Osman U UR endüstrisindeki tan t m ihtiyac n n en önemli karfl l fuarc l k alan ndaki zirvesini yaratt lar ve bu zirve her y l yükselmektedir. WIN Fuarlar n n nas l, Avrasya ve Orta Do u bölgesinin en önemli imalat endüstrisi fuar oldu unun cevab biraz da bu geçmiflte sakl d r. malat endüstrisinin teknolojik bak mdan geliflmesine paralel bir biçimde bu ürünleri ve hizmetleri sunan firmalar m z n da bunlar sergileyecekleri zemin ihtiyac gün geçtikçe artm flt r. Burada Bileflim in baflard en önemli unsur, sektör firmalar n n ve sektörün ziyaretçilerinin bir araya getirilmesinde tek bir merkez olmay gerçeklefltirmesiydi. Çünkü böylesi bir fuar n baflar s nda kat l mc n n birli i önemliydi, ziyaretçinin de beklentilerini bu fuardan karfl lama haz rl içinde bulunmas kritik bir noktayd. Bileflim bu konuyu hem fuarc l kla gerçeklefltirdi hem de WIN Fuarlar n n resmi destekçisi olan Otomasyon, 3e Electrotech, Best ve MakinaTek dergilerinin ayl k faaliyetleriyle sürekli olarak ileriye do ru tafl d. WIN Fuarlar ; Otomasyon, Electrotech, Machinery diyebilece imiz bir çerçevede bafllad, ama bu çerçeve çok h zl bir biçimde Welding, Surface Treatment, Materials Handling ve Hidrolik-Pnömatik Fuarlar yla kendini zenginlefltirdi. Yani imalat endüstrisinin temelinde olan bütün unsurlar 58

2 tek bir çat alt nda birlefltirdi. Deutsche Messe AG nin dünya genelinde 70 i aflk n temsilciliklerinin düzenli faaliyetleriyle yabanc kat l mc ve ziyaretçileri Türkiye ye do ru yönlendirilmesi de önemli bir katk sa lad. Hem yabanc kat l m hem de ondan ziyade yabanc ziyaretçilerimizin gelmesi WIN Fuarlar n n bölgede önemli bir yer tutmas n n ve büyük bir baflar ya imza atmas n n yolunu açt. WIN Fuarlar n n tarihsel gelifliminde bildi iniz gibi birkaç durak var. Bu duraklardan bir tanesi 2001 y l nda bu iki ana ak m n birlefltirilerek büyük bir organizasyonun bafllang ç ad m n n at lmas yd. Bu 2007 ye kadar ayn flekilde devam etti de baflka önemli bir ad m at ld. WIN Fuarlar art k, ziyaretçilerin talepte bulundu u ürünlere ba l olarak farkl laflan iki ayr faz halinde düzenlenmeye bafllad. Böylelikle hem daha fazla ürün ve marka sergilenebilir hale geldi hem de gelen ziyaretçilerin ihtiyaçlar n n daha etkin biçimde karfl lanabilmesi söz konusu oldu. Bu da dedi im gibi imalat endüstrisindeki büyümenin sonuçlar d r. WIN 2008 Fuarlar n n sonuçlar n nas l de erlendiriyorsunuz? Bu noktada, WIN 2008 de baflar m z n hangi aflamalara ulaflt n birkaç rakamla belirtmek istiyorum. WIN 2008 Fuarlar 50 bini aflk n metrekare üzerinde kurulan bir fuar oldu. Bu, bugüne kadar yap lan WIN Fuarlar n n ulaflt en yüksek metrekare anlam na geliyor. WIN 2008 Fuarlar na birinci fazda 602, ikinci fazda 806 toplam 1408 kurum, kurulufl do rudan stand olarak kat ld. Zaten bu rakam flu anda de il Türkiye de, Avrasya ve Ortado u Bölgesi nde imalat endüstrisinde yakalanabilmifl bir rakam de il. Bu fuarlarda toplam 120 bin 673 ziyaretçimiz oldu. Bunun 46 bin 750 si birinci fazda, 73 bin 900 ü de ikinci fazda fuarlar m z ziyaret etti. WIN Fuarlar n n ilk faz na 15 farkl ülkeden, ikinci faz m zda 19 farkl ülkeden kat l mlar gerçekleflti. 6 farkl ülkenin resmi ülke pavyonlar fuar m zda yer ald. Fuarlar m z n sonuçlar na bakt m zda, kat l mc lar m z n memnuniyet düzeyi de ziyaretçilerimizin memnuniyet düzeyi de esas itibariyle yüksek oranda gerçekleflti ini görüyoruz. WIN Fuarlar içinde yeni bölümler olacak m? WIN Fuarlar yla ilgili önemli geliflmelerden biri de, 2009 y l nda iki tane özel bölüm yapacak olmam zd r. Bu özel bölümlerden bir tanesi Machinery Fuar nda yer alacak Ba lant Elemanlar ve El Aletleri Özel Bölümü. Ba lant elemanlar sektörünün firmalar bizim çok uzun zamandan beri kat l mc lar m z aras nda yer al yorlard. Ama gelen ziyaretçilere özel bir sunum yapabilecek ve onlar n arad klar ürünleri toplu halde bulmalar n temin edebilme ihtiyac do rultusunda özel bölümlere ihtiyaç duyuldu. Bunun karfl l - olarak da ba lant elemanlar ve el aletleri firmalar Machinery Fuar n n özel bölümünde yer al yorlar. kinci özel bölümümüz ise ikinci fazda Electrotech Fuar içerisinde Zay f Ak m Özel Bölümü olarak belirlendi. Özellikle son dönemde geliflmesi çok h zl olan ve kullan m alan konutlardan endüstriyel tesislere do ru h zla geliflen bina otomasyonu, güvenlik sistemleri ve yap sal kablolama gibi genifl bir alan özel bölüm olarak fuar - m zda yer alacak. Bu özel bölüm de, tahmin ediyorum ki dikkatlerin ayr ca topland ve ilginin yo unlaflt bir bölge olarak karfl m za ç kacak. fiu noktan n alt n dikkatle çizmek gerekir: WIN Fuarlar, her zaman yedi ayr uzmanl k fuar olma özelli ini kaybetmeden, bir çat organizasyonu olma baflar s n göstermifltir. Bu yüzden de her bir fuar m z kendi uzmanl k alan n sergileyerek gelen ziyaretçiye do ru bir adres göstermede baflar l olmufllard r. 59

3 M s r, WIN 2009 Fuarlar n n Avrasya fl Orta olarak ilan edildi. Böylece hem M s r dan gelen firmalar n fuar m z n her iki faz nda da yer alarak kendi ürünlerini imalat endüstrisine tan tmalar nda hem de gelen ziyaretçi ve kat l mc larla M s r aras ndaki ticaretin gelifltirilmesinde bir rol oynamaya çal flaca z. WIN 2009 da ne tür de ifliklikler öngörülüyor? malat endüstrisine yönelik olarak gerçeklefltirilen fuarlarda her zaman yeni ürün sergileme ihtimali üzerine tart flmalar olur. fiu anda, özellikle ileri teknoloji kullan lan alanlarda çok h zl bir de iflme oldu unu görüyoruz, o sebeple yeni ürünler muhakkak suretle en temel sektörümüzde bile devreye girebilir; yeni ürünler karfl m za ç kabilir. Dolay s yla öncelikle flunu rahatl kla söyleyebilirim ki gelen ziyaretçilerimiz WIN 2009 Fuar nda o y l n en son yenilikleriyle karfl laflm fl olacaklar. kincisi bildi iniz gibi WIN Fuarlar nda uluslararas boyutun gelifltirilmesine yönelik ad mlar att k bugüne kadar. Bu ad mlardan bir tanesi Partner Ülke uygulamas yd. Bu uygulamay gelifltirirken, bir ülkenin üreticileri ile WIN Fuar kat l mc lar aras nda ticaretin gelifltirilmesine katk sa lama amac n edinmifltik. Bu uygulamayla ayr ca iki ülke aras ndaki ticaretin geliflmesi anlam nda olumlu bir etki yapt n tespit etti imizi söyleyebilirim. Bunu yaparken, mümkün oldu u kadar kat l mc lar m z n sat fl hedefine uygun ülkeleri tespit etmeye çal flt k. Bilindi i üzere Partner Ülke uygulamas na Yunanistan ile bafllad k, Bulgaristan ve talya bunlar takip etti. Örne in Bulgaristan Partner Ülke olarak seçece imiz dönemlerde, Orta Anadolu hracatç lar Birli i (OA B) nin makine ihracat nda hedef ald ülkelerden biriydi Bulgaristan. Dolay s yla bu uygulama ile birlikte, güncel geliflmelerle sat fl, ihracat potansiyellerini birlefltirmeye çal flt k y l nda ise Partner Ülke uygulamas n Avrasya fl Orta flekline dönüfltürdük. Orada da bildi iniz gibi esas itibariyle bir ülkenin de il o ülkenin de iflik eyaletlerinin partner olma isteklerine cevap verdik de Almanya n n Kuzey Ren Westfalya Eyaleti WIN Fuarlar nda partner olarak faaliyette bulundu. Bu y l bu partnerlik kavram n M s r la gelifltirece iz. M s r, WIN 2009 Fuarlar n n Avrasya fl Orta olarak ilan edildi. Böylece hem M s r dan gelen firmalar n fuar m z n her iki faz nda da yer alarak kendi ürünlerini imalat endüstrisine tan tmalar nda hem de gelen ziyaretçi ve kat l mc larla M s r aras ndaki ticaretin gelifltirilmesinde bir rol oynamaya çal flaca z. Burada da yine Türkiye nin takip etti i genel ihracat politikas yla paralel bir yol izlemeye çal flt k. Özellikle Arap ülkeleri ve Ortado u bölgesi ülkeleri son dönemde ticaretin gelifltirilmesinde hedef ülkeler haline dönüfltürüldü. Bu yüzden de M s r la sürdürülen ticaretin avantajlar bizim bu ülkeyle ve bu ülkenin firmalar yla daha s cak bir yak nl a do ru itecek hale getirdi y l nda bafllatt m z bir uygulama da flbirli i Günleri ydi. Bunu 2008 de M s r la bafllatt k. Ancak bu flbirli i Günleri, yabanc ziyaretçilerin sadece fuar ziyaret etmeleri ve kat l mc larla kendi olanaklar çerçevesinde görüflmesinin ötesinde yeni iflbirli i olanaklar yaratt. Örne in 2008 y l nda yapt m z faaliyette M s r firmalar yla WIN kat l mc lar aras nda bir efllefltirme program gerçeklefltirdik. M s r firmalar kendi taleplerini belirttiler, biz de WIN kat l mc lar m z aras nda bu talepleri karfl layacak firmalarla M s r firmalar n bir araya getirdik. Bu görüflmeler çok verimli sonuçlara yol açt. Hatta bu uygulama, M s rl firmalar n Türkiye de büyük olanaklar oldu unu görmesini sa lad. Ve bizim fuar m z 60

4 s ras nda Kahire Ticaret Odas ile stanbul Ticaret Odas aras nda iflbirli i anlaflmas imzaland. Ben, bu iflbirli i anlaflmas n n imza töreninin Onur Konu u oldum. Onu takip eden aylarda ise Ankara Ticaret Odas, Ankara Sanayi Odas ve OST M Sanayi Bölgesi ile M s r Sanayi Odas, M s r Sanayi Birli i aras nda çok verimli, gelece e yönelik iflbirlikleri anlaflmalar na imza at ld. fiunu söylemek istiyorum WIN Fuarlar nda at lan ad m sadece fuar s ras nda karfl l k bulmuyor. Ayn zamanda fuar sonras nda da kendi iliflkilerini sürdürerek verimlili i art r yor. Bu sene iflbirli i günlerini birkaç ülkeyle gerçeklefltirmek istiyoruz. Bu ülkeler aras nda yine Ortado u Bölgesi nden Suriye yi, Ba ms z Devletler Toplulu u (BDT) ndan ise Ukrayna y tercih ettik. Bu iki ülkeyle iflbirli i günlerini gerçeklefltirerek kat l mc lar m za yeni bir alan yaratm fl olaca z. flbirli i Günleri art k, WIN Fuarlar n n ayr lmaz bir parças, normal prosedürü haline dönüfltü. Bunun d fl nda Yenilik Aktar m Merkezleri (IRC) ile beraber efllefltirme programlar n gerçeklefltirece iz ve sadece fuara gelen ziyaretçilerin ilgili firmalar n standlar n gezerek görüflmeler yapmalar n de il, daha önceden planl ve programl, hedefe yönelik iflbirliklerini gerçeklefltirmeye çal flaca z. Tahmin ediyorum ki bu kat l mc lar m z n kendi olanaklar yla yapaca görüflmelere ekstra bir katk sa layacakt r. WIN Fuarlar nda 2009 y l na iliflkin bir baflka noktan n da alt n çizmekte fayda var. fiu anda geçen y lki kat l mc firmalara yapt m z sat fllar n yenilenmesi süreci tamamlanma noktas na gelmifl durumda ve yeni firmalara yer bulma konusunda s k nt yaflamaktay z. Bu da bir geliflme do rultusu olarak önümüzde duruyor. WIN Fuarlar na ilgi her geçen y l daha da art yor. Bunun sonucunda da, sizin de belirtti iniz gibi bir yer darl söz konusu. Gelecek y llarda üçüncü, hatta dördüncü faz oluflturmak veya yeni bir bina inflaat yapmak gibi bir proje var m? Ek salon konusunda y llardan beri TÜYAP la görüflme halindeyiz. Hep talepkâr olduk. Bu konuda bize hep yeni bir salonun yap laca söylendi, ama bu konularda henüz kesinleflmifl bir tarih yok. O yüzden de bunlarla ilgili bir aç klama yapabilecek durumda de iliz. WIN Fuarlar n n yeni fazlarla büyüme olana her zaman var. Bunu her iki fazda da görebiliyoruz. Birinci faza bakt m z zaman, Machinery Fuar o kadar çok konu bafll n kaps yor ki, bunlar n içerisinden de iflik bölümlerin kendilerini ayr ca ifade etme olana var. Buna paralel olarak Otomasyon Fuar nda büyüme e iliminin Electrotech Fuar nda ise geniflleme e iliminin oldu unu görüyoruz. Bu geniflleme e ilimine cevap verecek düzenlemeler söz konusu olabilir. Ama flu anda somut olarak bir plan n z var m diye sorarsan z, henüz böyle bir konu gündemimizde yok. Destekleyen dernek ve kurulufllarla ilgili bir de ifliklik, geliflme var m? Bize hep flu soruyu soruyorlar: WIN Fuarlar n bu kadar çok destekleyen kuruluflunuz var. Bu kadar çok destekçisi olmas sizin için bir zorluk teflkil etmiyor mu?. Biz aksine, iflbir

5 Derneklerin varl k nedeninin fuarlardan ayr bir ç kar elde etmek oldu unu zanneden bir anlay fl da var. Bir sektörel derne in kendi hizmet etti i sektörün gelifltirilmesinde, güçlendirilmesinde sektörün ihtiyaçlar n n karfl l n n bulunmas nda katk yapt kadar yla de eri olacakt r. Yurtd fl ndaki çal flmalar li i yaparak, o derne in varl k sebebi olan sektöre hizmet amac yla bizim hedeflerimiz olan kat l mc lar m z ve ziyaretçilerimizin memnuniyet düzeyinin yükseltilmesinin çak flt r lmas n sa layan bir ortam yaratm fl oluyoruz. Bu yüzden de her biriyle ayr ayr çal fl yor olmaktan ziyadesiyle memnunuz. Ancak ben bu noktada çok önemli bir konunun alt n çizmek istiyorum. Bugüne kadar WIN Fuarlar n sektörel birçok dernek destekledi. Ve bu say düzenli bir art fl trendi içerisinde. Ama baz derneklerle ilgili olarak flunu gözlüyorum: Derneklerin varl k nedeninin fuarlardan ayr bir ç kar elde etmek oldu unu zanneden bir anlay fl da var. Bir sektörel dernek kendi hizmet etti i sektörün gelifltirilmesinde, güçlendirilmesinde sektörün ihtiyaçlar n n karfl l n n bulunmas nda katk yapt kadar yla de eri olacakt r. Bizim herkesle çal flma iste imiz var. Herkesle birlikte ilerleme Yunanistan da Yunanca, Bulgaristan da Bulgarca, BDT topraklar nda Rusça, ran da Farsça ve Arap ülkelerinde de Arapça davetiyeler haz rl yoruz. Web sitemiz flu anda Türkçe, Rusça, ngilizce, Arapça olarak dizayn edilmifl durumda. Buradaki bölgelere yönelik olarak kendimizi daha iyi anlatabilmek ve talepleri daha do ru bir flekilde yan tlayabilmek için böyle bir çal flmay yürütüyoruz. Firmalara flu anlamda verece imiz söz, onlara çok daha fazla yabanc ziyaretçi getirmek üzerine olacakt r. iste imiz var. WIN Fuarlar de iflik sektörlerde, örne in endüstriyel otomasyon sektöründe tek adres olma baflar s n elde etmifltir. Biz, kat l mc lar n bir arada bulundu u, ziyaretçilerin bütün bir y l ve daha sonraki dönemlere iliflkin planlar n paylaflt klar, projelerini ortaya koyduklar bu konuda firmalarla görüfl al flveriflinde bulunduklar bir zemini oluflturduk; bu zemin kolay kurulmufl bir zemin de il. Bunun geçmiflinde y ll k bir tarih var. Sektörün bir buluflma merkezi, hatta bir nevi sektörün bayram olmufl durumda. Herkese düflen görevin, organizatör olarak bizim oldu u kadar, bunca y l n kat l mc ve ziyaretçilerinin elbirli i ile oluflturdu u birli e katk koymak oldu unu düflünüyorum. Derneklerle ilgili benim söyleyece im bir husus da flu. Biz son dönemlerde yurtd fl ndan çok say da dernekle ya da odalarla iflbirli i içine girdik. Bunlar n içinde birinci olarak, ilgili ülkede faaliyet gösteren Türk ifladamlar n n kurmufl oldu u iflbirli i dernekleriyle iliflkilerimizi gelifltiriyoruz. kincisi bu ülkelerin sanayi odalar yla, birlikleriyle veya federasyonlar yla bir iflbirli i gelifltiriyoruz. Burada flunu gördük: De iflik organizasyonlar n WIN Fuar üzerinden sa lad temaslar n, esas nda, o ülkeler aras ndaki WIN Fuar d fl ndaki ticaretinin gelifltirilmesinde de ciddi bir katk s var. Sonuç olarak diyebiliriz ki dernekler; aidat ödeyen üyelerinin, sektörlerinin ve ülkelerinin ç karlar n ancak verimli organizasyonlara destek vererek koruyabilmektedirler. Yabanc kat l mc ve ziyaretçi say s n n art r lmas na yönelik çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? fiimdi, genel hatlar yla geçen y lki yabanc kat l ma bakarsak, 197 kurumun WIN Fuarlar nda yer ald n görüyoruz. Bu rakam toplam içinde, yani 1408 kat l mc içinde çok ciddi bir miktar. Türkiye ekonomisinin büyümesi ve geliflmesinde yabanc firmalar n bak fl aç s son on y lda de iflti ve Türkiye yi bir üretim ve pazarlama merkezi olarak de erlendirme öne ç kt. Bu yönüyle bak ld zaman Türkiye de yurtd fl ndaki bizim sektörümüzle ilgili çok say da firman n ya temsilcili i, ya bayili i var ya da kendisi do rudan gelerek burada üretim veya ithalat yoluyla yer al yor. Birinci olarak bunu söylemek laz m. kincisi, hiç kuflkusuz bir fuar n yabanc kat l mc oran ve say s o fuar n olumlu özelliklerinden biridir. Fakat biz kat l mc dan ziyade, yabanc ziyaretçi say s n n art r lmas na yönelik faaliyette bulunuyoruz. WIN 2008 Fuarlar n n yabanc ziyaretçilerinin faaliyetlerini inceledi imiz zaman, bunlar n aras nda çok say da temsilcilik alma faaliyetinin oldu unu görüyoruz. Bir bak yorsunuz WIN Fuar ndaki görüflmenin hemen ard ndan, örne in M s r da WIN Fuar kat l mc lar n n temsilcilikleri ortaya ç k yor. Zaten gelen zi- 64

6 yaretçinin bir grubu da bunu amaçlar. Ama biz bunu yeterli kabul etmiyoruz. Türkiye de do al olarak firmalar m z n yabanc ülkelerde düzenlenmifl fuarlara kat lmas istenir ve beklenir. Zaten ülke ekonomisinin geliflmesi ihracata dayal bir flekilde sürdürüldü üne göre, o ihracat art racak ortam ve olanaklar n ortaya konulmas da gereklidir. Bizim ana hedefimiz, Türkiye d fl na ç kmadan Türkiye nin ihracat n art racak ortamlar yaratabilmek. Bu yönüyle de yabanc ziyaretçi üzerine yapt m z çal flmalar daha a rl kl. Ben bu konuda de iflik ülkelerin ziyaretçileri için onlar n dillerinde davetiyeler haz rlad m zdan bahsedebilirim. Bundan on y l önce ngilizce davetiye haz rlayarak dünyan n her yerinde geçerli olabilecek tan t m yapmay tercih ediyorduk. Ama bölgesel olarak yapt m z çal flmalar m z bize gösterdi ki, o ülkelerin kendi dillerinde broflürlerimizin ve davetiyelerimizin haz rlanmas WIN Fuarlar n n etkinli ini ve kat l mc ve ziyaretçi say s n art r yor. Bunun neticesi olarak biz Yunanistan da Yunanca, Bulgaristan da Bulgarca, BDT topraklar nda Rusça, ran da Farsça ve Arap ülkelerinde de Arapça davetiyeler haz rl yoruz. Web sitemiz flu anda Türkçe, Rusça, ngilizce, Arapça olarak dizayn edilmifl durumda. Buradaki bölgelere yönelik olarak kendimizi daha iyi anlatabilmek ve talepleri daha do ru bir flekilde yan tlayabilmek için böyle bir çal flmay yürütüyoruz. Firmalara flu anlamda verece imiz söz, onlara çok daha fazla yabanc ziyaretçi getirmek üzerine olacakt r. WIN Fuarlar n n baflar s n n alt nda yatan sebepler nelerdir? WIN Fuarlar n n kazand baflar y tek kelimeyle özetleyin derseniz, ben size sinerji derim. Çünkü WIN Fuarlar öncelikli olarak, baflta da belirtti im gibi iki farkl fuarc l k firmas n n birikimleri ve iliflkileriyle bafllad. Dünyan n en önemli fuarc l k firmalar ndan biri olan Deutsche Messe AG nin uluslararas ba lant lar ve Bileflim in de yay nc l k ve fuarc l k alanlar nda çok say daki sektöre hitap etmesi, onlarla iliflki içinde bulunmas n n do al bir sonucudur bu baflar. Ama bu kadar WIN Fuarlar n n baflar s n aç klamak için yeterli olmaz. WIN Fuarlar n n baflar s n n alt ndaki bir di er unsur, fuar m z n çok say da oda, sendika, üniversite, vak f, 65

7 Fuarc l k alan nda niteli in belirlenmesinde, yani ücretin oluflturulmas nda, gelen verimli ziyaretçi unsurunu göz önünde bulundurmak zorunday z. Bir firman n fuarda kurdu u ba lant yla elde etti i talep ile yine ona iliflkin ödedi i rakam aras nda bir iliflki kurmal y z. Hannover Messe Bileflim Fuarc l k Afi Yönetim Kurulu Üyesi N. Nezih Kazankaya dernek ve kurulufl taraf ndan destekleniyor olmas. Bu kurum ve kurulufllar gerek üyelerinin fuara kat lmas, gerekse üyelerinin fuarlar m z ziyaret etmesi için faaliyette bulunmas na yönelik çok yönlü etkinlikler gerçeklefltirmektedirler. WIN Fuarlar n n ayr lmaz bir parças olan Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi nde çeflitli toplant lar, paneller, konferanslar düzenleyerek ziyaretçilere daha fazla bilgi verecek platformlar yaratt lar; bu da bizim aç m zdan önemli bir nokta. 50 yi aflk n kurum ve kurulufl taraf ndan desteklenen baflka bir fuar oldu unu duymad m. Bu say y art rmay hedefliyoruz. Ancak bu kadar da yetmiyor. Biz sektörel yay nlar n fuarlar n geliflmesinde çok önemli katk s oldu unu düflünüyoruz. Bir tek Bileflim Afi nin çat s alt ndaki yay nlar n n de il ayn zamanda çok say da yerli ve yabanc sektörel yay n n da deste ini görüyoruz. fiu anda 75 i aflk n yerli ve yabanc dergi WIN Fuarlar n n tan t m nda düzenli olarak rol oynuyor. WIN 2009 Fuarlar nda bu say n n daha da artmas n öngörüyoruz. Bu, çok say da kifliye, çok farkl kanallardan, ilgili kifliye WIN Fuarlar hakk nda bilgi sürekli aktar l yor demektir. Bunun d fl nda Türkiye de ve yurtd fl nda çeflitli organize sanayi bölgeleri ya da bunlar n karfl l olan üretim merkezleriyle yapt m z yak n iflbirlikleri var. Bu iflbirlikleri sonucu o bölgelerde fuarlar m z n duyurular n yap yoruz. Bunun en büyük faydas n da elbette firmalar m z görüyor. Örne in, WIN 2008 Fuar kat l mc s bir firman n yetkilisi flöyle söylüyor: Sadece stanbul ve civar ndaki illerden de il Do u ve Güney illerinden gelen çok say da ziyaretçinin oldu unu gördüm. Bunlar hep o bölgelerde yürüttü ümüz düzenli faaliyetlerin sonuçlar olarak karfl m za ç k yor. Fakat hiç kuflkusuz bizim fuar m za en büyük katk y kat l mc firmalar m z yap yor e ulaflm fl do rudan kat l mc m z, içinde bulundu u sektörde iliflki içinde bulundu u firma ve kiflilere WIN Fuarlar davetiyesi ulaflt r yor, onlar n fuarlara gelmesini sa l yor. Bunun yan nda onlara ulaflmak için çok çeflitli aktiviteler yap yor; Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi kapsam ndaki Çözüm Gösterileri programlar nda sunufllar gerçeklefltiriyor, stand nda tan t mlar yap yor, yani sonuç itibariyle ziyaretçilerin WIN Fuarlar na gelmesini sa lamak üzere çok ciddi, yo un katk da bulunuyorlar. Ama bu kadar da yeter diyemedi imiz için, HM Bileflim olarak biz de, kat l mc lar m z n da tt n n d fl nda davetiye da t yoruz, gazete ve televizyon ilanlar yla da WIN Fuarlar n daha çok kifliye duyuruyoruz. Toplamda bakt m zda WIN Fuar bütün bir y l boyunca süren çok büyük bir tan t m faaliyetidir. WIN Fuarlar na kat lmak gerçekten bir ayr cal kt r diyebilirim. 66

8 Çünkü hiçbir kurum sadece kendi gücüyle bu kadar büyük bir tan t m maliyetini kald ramaz, bu kadar büyük bir organizasyonu kendi bafl na gerçeklefltiremez. WIN Fuarlar n n stant ücretlerinin yüksek oldu u konusunda baz görüfller var. Siz bu konuda ne söyleyebilirsiniz? fiimdi ilk söyleyece im fley flu, ucuz alacak kadar zengin de ilim diye bir söz vard r. Bu fikir esas nda flunu anlat r, ucuzluk ya da pahal l k gibi kavramlar kendilerini nitelikle doldurmak zorundad r. Sadece az ya da fazla para verilmesi ü- zerine kurulmufl bir iliflki, pahal l k ya da ucuzluk karfl l olmaz. Do al olarak sal pazar ndan ald n z bir ürünle dünya çap nda bir marka haline gelmifl bir firmadan ald n z bir ürünü ayn kefeye koyamazs n z; bu iki ürün için ayn kalite beklentisi içine giremezsiniz. Bu yüzden de nitelik belirleyicidir. Fuarc l k alan nda niteli in belirlenmesinde, yani ücretin oluflturulmas nda, gelen verimli ziyaretçi unsurunu göz önünde bulundurmak zorunday z. Bir firman n fuarda kurdu u ba lant yla elde etti i talep ile yine ona iliflkin ödedi i rakam aras nda bir iliflki kurmal y z. WIN 2008 Fuarlar n n kapan fl raporundan bir rakam okuyaca m size. Diyor ki bir firmam z, WIN Fuar nda yaklafl k 2 bin 500 kifli aktif olarak stand m z ziyaret etti. 350 kiflilik ziyaretçi grubumuz form doldurarak talepte bulundu. Dört gün süresince ise 245 personelimiz görev yapt.. fiimdi bu rakamlara bakt m zda WIN Fuarlar n n, firman n fuar ve kifli bafl na ödedi i rakam n hesab nda, bu sonucu verebilecek her fuardan daha ucuz oldu unu göreceksiniz. Yani burada gelen ziyaretçi ve elde edilen talep aras nda bir ba lant kurulmal. kinci olarak, bence fuar n maliyetlerini oluflturan unsurlardan sadece bir tanesi fuar düzenleyen kurulufla ödenen ücrettir; bu ücretler de iflir. Ama bunun d fl nda fuarlara kat lan her firman n sabit harcama kalemleri vard r. Bunlar n içinde stand dekorasyonu, o fuarda da tmay planlad n z malzemenin haz rlanmas, bas lmas ve da t lmas vard r, ayr ca o fuara bir grup personelinizi nakletmek, yönlendirmek zorunda olman z dolay s yla, bu kiflilerin masraflar vard r. Bunlara bakt n z zaman siz sanki fuarc ya az para verip kat ld n z düflünürken di er taraftan yine sabit bir rakam ödeyerek büyük bir maliyetin alt na girmifl olabilirsiniz. Bir fuar için bir firma taraf ndan harcanan toplam paran n en az yüzde 50 sinin fuar düzenleyenlere verilen para oldu unu, di er yüzde 50 sinin ise bunun d fl ndaki sabit giderler oldu unu görüyoruz. Bu da sadece ucuz ya da pahal tart flmas n n fuar düzenleyenlere verilen parayla da k yas edilemeyece inin bir göstergesidir. Bütün bu göstergelerin fl nda flunu rahatl kla söyleyebilirim ki, WIN Fuarlar, kat l mc ve ziyaretçilerin elde etti i fayda anlam ndaki baflar s en yüksek olan organizasyondur. Bu özelli imizi daha da gelifltirerek devam ettirebilmek için de gerekli tüm harcama kalemlerini de eksiksiz bir biçimde yerine getiriyoruz. Dolay s yla WIN Fuarlar, ziyaretçi ve talep baz nda düflünüldü ü zaman, en verimli, kat l mc ya en yüksek geri dönüflü sa layan fuarlar n bafl nda gelmektedir. WIN Fuarlar nda kat l mc lar m z çok yüksek beklenti içinde olurlar. Bir kat l mc m z flöyle diyor: WIN Fuarlar ndan her y l beklentimiz çok oluyor ve her y l bu beklentimizin üzerinde sonuçlar al r z. Bu yönüyle de önemli kriter, bir fuara kat l rkenki beklentiyle bu beklentinin karfl l k bulup bulmamas aras ndad r. Bence WIN Fuarlar bu yönüyle beklentileri karfl lamakta olan bir fuard r. Burada iki rakam daha vermek istiyorum. Bunlardan biri kat l mc lar n ziyaretçilerden memnuniyet düzeyleriyle ilgilidir. fiu ana kadar WIN Fuarlar n n her iki faz ndaki kat l mc lar m z n, ziyaretçi niteli i ve hedeflere ulaflma aç s ndan bak ld nda, bütün memnuniyet derecelerinin yüzde 90 n üzerinde gerçekleflti i görülmektedir. Ziyaretçilerle ilgili bir rakam ise; WIN Fuarlar n ziyaretçilerinin yüzde 56 s fuar esnas nda sözleflme yapt klar n söylemifllerdir. Bu yüksek bir sözleflme oran d r. WIN Fuarlar n ziyaret edenlerin yüzde 96 s n n kendi iflletmelerinde karar verici olmas da üzerinde durulmas gereken bir noktad r. Tabiî ki böyle bir kitle WIN Fuarlar na geldi i için memnun olmufl ve sonuç elde etmifl ki, yüzde 96 oran nda WIN 2009 Fuarlar n da ziyaret etmek istedi ini belirtmifl. Bu bilgiler dikkatle incelendi inde WIN Fuarlar kat l mc ve ziyaretçilerin görüflleriyle de çok büyük ve önemli bir organizasyondur. 67

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara

S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara mali ÇÖZÜM 159 KONS NYE HRACAT filemler VE KDV KARfiISINDAK DURUMU Nilüfer Altundal B YAN* I. G R fi S at fl ve kâr art rmak, dünya pazarlar ndan pay almak, sat flta iç pazara olan ba ml l azaltmak, pazar

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı