Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma"

Transkript

1 Seslenis Türk gençliði amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ATATÜRK 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Yargý camiasý sizi unutma utmayacakacak Adalet Bakaný Fahri Kasýrga, 3,5 yýl beraber çalýþtýðý Çiçek e plâket takdim etti. 22 Temmuz da yapýlacak seçimler nedeniyle Adalet Bakanlýðýndan ayrýlan Cemil Çiçek görevini, yerine atanan Müsteþarý Fahri Kasýrga ya býraktý. Çiçek için, 8 Mayýs taki devir teslim öncesinde Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasýnda veda töreni düzenlendi. Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasýnda yapýlan veda töreninde kürsüye gelen Adalet eski Bakaný Cemil Çiçek, veda konuþmasý sýrasýnda duygulanarak göz yaþlarýný tutamadý. Çiçek e, Bakanlýk personeli dakikalarca ayakta alkýþlayarak sizi unutmayacaðýz mesajý verdi. ADALET Bakanlýðý üst düzey yöneticileri ve personelinin katýldýðý veda töreninde duygusal anlar yaþandý. Törende Müsteþar olarak konuþan Fahri Kasýrga, Cemil Çiçek döneminde yapýlan hizmetlerle yargýnýn sorunlarýnýn büyük ölçüde çözüldüðünü hatýrlatarak, Sayýn Çiçek yaptýðý hizmetlerle Cemil Çiçek adýný yargý camiasýnda altýn harflerle yazdýrdý. dedi. Kasýrga, Adalet Bakanlýðý görevini Çiçek ten devraldý. VEDA konuþmasýnda uzun süre ayakta alkýþlanan Çiçek, 4,5 yýllýk Bakanlýðý süresince önemli hizmetlere imza attýklarýný belirterek, Baðýmsýz bir devletin yargýsýnýn da baðýmsýz olmasý gerekir sözüyle hareket ettiklerini söyledi. YARGI mensuplarýndan çok çalýþmalarýný isteyen Çiçek, Ülkemizi dünyanýn ilk 5-10 ülkesi içerisinde görürsek; bu Vataný bize emanet edenlerin ruhlarý þad olacaktýr. dedi. TÖREN sonunda Çiçek e, Kasýrga tarafýndan çiçek ve plâket verildi. Çocuklara yönelik denetimli serbestlik semineri düzenlendi Avrupa Birliði Komisyonu Geniþleme Genel Müdürlüðü bünyesinde faaliyette bulunan TAIEX Ofisi (Avrupa Birliði Teknik Yardým ve Bilgi Deðiþim Ofisi) teknik desteðiyle düzenlenen "Denetimli Serbestlik Altýndaki Çocuklara Yönelik Uygulamalar ve Müdahale Programlarý" konulu seminer, 3-4 Mayýs tarihlerinde Ankara Hâkimevinde gerçekleþtirildi. Devamý 11 de Edirne de sertifika sevinci Edirne Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ilkokul bitirme, Ýngilizce, tiyatro, meyvecilik, mandýracýlýk, sýva-boyabadana, seracýlýk ve tabldot aþçýlýðý kurslarýnda baþarýlý olan 126 hükümlüye sertifikalarý 30 Mart ta yapýlan törende verildi. Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ý. Ethem Dikmen, Cumhuriyet Savcýsý A. Metin Doðan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Hulusi Beþiroðlu, Ýþkur Ýl Müdürü Yusuf Uzun, Ýzleme Kurulu Baþkaný Av. Rýfat Çulha, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ýsmail Erkaraman, Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Nedim Elbistan, 1 No lu F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Mustafa Can, 2. müdürler ve personel de katýldý. Yargý mensuplarý eþlerine teþekkür plâketi CEZA infaz kurumlarýna yaptýðý büyük yardýmlar nedeniyle Yargý Mensuplarý Eþleri Dayanýþma Derneðine (YMEDD) plâket verildi. 11 MAYIS ta Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki törende konuþan Genel Müdür Ýpek, YMEDD nin çoðunluðu ceza infaz kurumu personeli olmak üzere 1050 çocuða burs, Norveçli çiftten Alanya L Tipi ne bilgisayar Altý aydýr Alanya da yaþayan Norveçli Jens ve Grethe Peterson çifti geçtiðimiz Mart ayýnda açýlan Alanya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna, hükümlü ve tutuklularýn eðitiminde kullanýlmak üzere 6 bilgisayar baðýþladý. birçok kurumda iþ ve meslek atölyesi açýlmasý gibi çok anlamlý faaliyetlerde bulunduðunu söyledi.genel Müdür Ýpek, katkýlarý nedeniyle YMEDD Baþkaný Gülten Çiçek e ve Yönetim Kurulu üyelerine plâket vererek, teþekkür etti. Devamý 16 da Ýstanbul Kapalý da belge töreni Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda I. ve II. kademe okuma yazma, doðalgaz-kalorifer ateþçiliði ve boya-badana kurslarýnda baþarýlý olanlara belgeleri 16 Nisan da düzenlenen törende verildi. Devamý 14 de Kutlu Doðum Haftasý kutlandý / 15 te 23 Nisan coþkusu / 14 te Aðaç dikim þenliði / 14 te Veda töreni / 12 te Kars ta el iþi sergisi / 4 te Of ta belge daðýtýmý/15 te

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Mayýs 2007 ÝÞKUR toplantýsý Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yapýldý Mahallî Ýdareler Derneði ile iþ birliði protokolü imzalandý Özürlü ve Eski Hükümlü Çalýþtýrmayan Ýþverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralarý Kullanmaya Yetkili Komisyonun Nisan ayý toplantýsý Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yapýldý. ÝÞKUR Genel Müdürü Namýk Ata nýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya; Komisyon Üyeleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü ile Çalýþma Genel Müdürlüðünden birer temsilci, Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý, Türkiye Sakatlar Federasyonu, iþçi ve iþveren konfederasyonlarýnýn temsilcileri katýldýlar. Toplantýda; ceza infaz kurumlarýnda, halk eðitim merkezleri iþ birliðiyle hazýrlanan ve Komisyona intikal eden bilgisayar, tekstil, inþaat, karo-fayans döþemeciliði gibi hükümlü ve tutuklulara iþ ve meslek kazandýrýlmasýna yönelik 154 proje kabul edildi. Toplantýdan sonra Komisyon Baþkaný Namýk Ata, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek ve Komisyon üyeleri öðle yemeðini Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yediler. Yemek sýrasýnda; ceza infaz kurumlarýna katkýlarý nedeniyle Komisyon Baþkaný Namýk Ata ya Genel Müdür Ýpek tarafýndan plâket verildi. Komisyon üyelerine de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýlarý Hasan Hakký Kadakal ve Ekrem Bakýr, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým ve Kurum Genel Müdür Ýpek, Kampüste incelemelerde bulundu. Müdürleri tarafýndan plâket verildi. Yemeðin ardýndan Genel Müdür Ýpek, Komisyon Baþkaný Ata ve üyeler Kampüste aðaç dikimine katýlarak, fidan diktiler. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ile Mahallî Ýdareler Derneði arasýnda 19 Nisan da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ve Mahallî Ýdareler Derneði Ýþ Birliðinde Ceza Ýnfaz Kurumlarýndaki Hükümlü ve Tutuklularýn Eðitimi ve Topluma Kazandýrýlmasýna Yönelik Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair Ýþ Birliði Protokolü imzalandý. Protokole; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü adýna Genel Müdür Kenan Ýpek, Mahallî Ýdareler Derneði adýna ise Genel Baþkan Osman Usta imza koydular. Protokolün imzalanmasýnda Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr ve 2. Müdür Ertan Taþkýn hazýr bulundular. Üç yýl sürecek olan Protokol ile; Ceza infaz kurumlarýndaki hükümlü ve tutuklularýn eðitimi ve topluma kazandýrýlmasý, zor durumda olan eþ ve çocuklarýnýn ihtiyaçlarýnýn tesbiti ve giderilmesi, ceza infaz kurumlarýnda iþ atölyeleri kurulmasý, iþyurtlarýnda üretilen ürünlerin mahallî idarelere satýlmasý, iyi hal gösteren mahkumlara tahliyeleri sonrasýnda belediyeler tarafýndan iþyeri temininde gerekli kolaylýðýn saðlanmasý, ceza infaz kurumlarýnýn çevre düzenlemesi ve spor tesislerinin yapýlmasý gibi konularda belediyelerin katkýlarý hususunda gerekli giriþimlerin yapýlmasý ve her alanda iþ birliðine gidilmesi amaçlanýyor. Genel Müdür Ýpek, ceza infaz kurumlarýnda iþ ve meslek atölyleri ile meslek kurslarý açýlmasýnda önemli katkýlarda bulunan ÝÞKUR Genel Müdürü Namýk Ata ya plâket verdi. Ýntihar ve Kendine Zarar Vermeyi Önleme Programý eðitici eðitimi yapýldý Ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklulara uygulanacak psiko-sosyal yardým programlarý kapsamýndaki Ýntihar ve Kendine Zarar Vermeyi Önleme Programý nýn eðitici eðitimi 30 Nisan-4 Mayýs tarihleri arasýnda yapýldý. Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Personel Eðitim Merkezinde (CÝKPEM) gerçekleþtirilen eðitimlerde; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yetiþkin Ýyileþtirme Þubesinde görevli Psikologlar Serap Görücü ve Tuðba Görgülü, CÝKPEM Öðretim Görevlileri Psikolog Bülent Yýlmaz ve Sosyal Çalýþmacý Derya Kolbaþý görev aldýlar. Eðitimlere; çeþitli ceza infaz kurumlarýndan 10 sosyal çalýþmacý ve psikolog katýldý. Programla ilgili olarak Mayýs ve Mayýs tarihleri arasýnda 144 sosyal çalýþmacýya uygulama eðitimi verilecek.

3 15 Mayýs 2007 Seslenis Sayfa 3 PARMAKLAR VE PARMAKLIKLAR Parmaklar ne iþe yarar? Tutmak için mi parmaklarýmýzla? Tutmak için mi parmaklarýmýzdan? Yoksa salmak için mi ruhumuzu sessizliðin nasihatlarýndan... Belki de susturmak için alevlenen öfkeyi buzaðýlayan kaygýlardan... Parmaklýklar ne iþe yarar söyle? Yaþadýklarýmýzý sýðdýrmak, Sýðdýramadýklarýmýzý tutmak için? Elveda dediklerimizi unutmanýn, Söylenmeyenleri özlemenin, Buluþtuðu yer mi? Parmaklar ve parmaklýklar... Sözler kesiyor boylamasýna sükutlarý, Özlemler kesiyor sonsuz pes ediþleri, Yakarýþlar, piþmanlýklar ve boþluklarýnda samimi itiraflar... Parmaklar susuyor, Parmaklýklar kesiyor, Sessizliðin sonsuz ahengini, Bir nirengi ninnisi arar gibi. Gardiyanlarýn ýslýklarý küstahlýk ediyor, Bir büzülüþ ruhunun kucaðýnda aðýrdan, derinden. Söz kesiyor sükudu, Sükut haykýrýyor; Kaldýr perdeleri, Ellerin içinde deðil midir? Parmaklýklarý tutan parmaklar; Ellerin içinde deðil midir? Parmaklar ve parmaklýklar... Tamer Soysal Þarköy Cumhuriyet Savcýsý SAVUNMASIZ DUYGULAR Ýnan bana çok geç deðil, Mevsim bahar daha kýþ deðil. Bir kez daha dayanamam, Kalbim nasýr ama taþ deðil. Bir deli rüzgâr esse bir yerlerden, Savurur mu, götürür mü beni, bilmem. O deli âþýk mazide kaldý artýk, Dönecek mi geriye, onu bilmem. Hiç zaman olmaz mý, geriye dönmez mi? Savunmaz duygular. Ah o günleri bir daha vermez mi? Acýmasýz þu yýllar... Acýmasýz yâr... Burak Özoðlu Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KIZIM NAZLICAN ÝÇÝN Kýzým benim, canýmýn içi, nazlýcan ým; Isýtýr hem beni hem Fatmacan ý senin gülüþün. Zamansýz olsa da sizden ayrýlýþým; Iþýðým, ayým, güneþim Fatma ve Nazlýcan ým, Mutlaka hem sana hem de annene kavuþacaðým. Nazlýcan ým, nazlý bebeðim, meleðim; Asla, ne sensiz ne de annensiz, olamam. Zamansýz olsa da ayrýlýþým; Lakin sen ve annensiz bir yaþam istemem Nazlýcan ým. Ilýk rüzgârlar kokunu getirir bana, Canýmý katarým senin canýna. Anlamasan da bu küçük yaþýnda, Nedensiz, sebepsiz geleceðim sana. Ýçim kan aðlasa da bu dört duvar arasýnda, Çýkarým elbet, gelirim sana ve Fatmacan a. Ýnanmalýsýn babana, senin için yaptýklarýna, Ne olursa olsun kavuþacaðým sana ve Fatmacan a. Eyüp Ceylan Siverek Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA Akþam geç saatte eve gelen Hoca pencerede bir karaltý görür. Hanýmýna sus iþareti yaparak tüfeðini doðrulttuðu gibi ateþler. Eve girerler, bir de bakarlar ki ateþ ettikleri Hocanýn cüppesi. Hoca þöyle der: -Haným ucuz kurtulduk. Ya içinde ben olsaydým! BÖYLE AYRILIK MI OLUR NERDESÝN Bana her gün kaþý karam diyordun, Ben Aslýyým sen de kerem diyordun, Senden baþka bana haram diyordun, Böyle ayrýlýk mý olur nerdesin? Baðlarým karayý tutarým yasý, Duyulur mu aþýklarýn nidasý? Gizli gizli yanar içten sevdasý, Böyle ayrýlýk mý olur nerdesin? Sen kýþa döndürdün bahar yazýmý, Sen söndürdün yanan gönül arzumu. Hele sor bu gönül senden razý mý? Böyle ayrýlýk mý olur nerdesin? Bedirhaným yandý ciðer kül gibi, Aktý gitti gözüm yaþý sel gibi, Sararýp solarým taze gül gibi, Böyle ayrýlýk mý olur nerdesin? ANAM Bedirhan Yýlmaz Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Cezaevlerinden ilham almýþým, Zalim dünyadan çile çalmýþým. Öyle böyle zaten yanmýþým, Bekleme anam gelemem bugün. Baþýma geleni kader sanmýþým, Yalan dostlara nasýl kanmýþým. Bu gece ölüme davet salmýþým, Bekleme anam gelemem bugün. Vazoma koyduðum güller solmuþ, Aslan yataðýma çakallar dolmuþ. Vakit çoktan geç olmuþ, Bekleme anam gelemem bugün. Bir anda zor geldi kolay gözüme, Yalan karýþtý yeminime, sözüme. Bilirsin ihanet etmem özüne, Bekleme anam gelemem bugün. Selahattin Bulur Siverek Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SENÝN ÝÇÝN Gündüz güneþim, gece yýldýzýmsýn, Sensiz yaþayamam ki sen benim canýmsýn. Sen aldýðým nefes, hayatýmsýn, Hem sevabým, hem günahýmsýn. Hasretin gönlümde fýrtýnalar estirir, Gönlüm yalnýz seni ruhum gibi istiyor. Artýk ne þiirler ne sözler yetiyor, Delirdim bi tanem, caným seni istiyor. Öyle çok özledim ki senin için erir bu can, Özlemim yüreðimde alev alev her an. Yalnýz senin gözünde teselliyi bulurum, Herþeysiz olur da tek sensiz olmaz. Baþka bir alemdeyim seninle olduðumda, Hiç çekme ellerini kalsýn avuçlarýmda, Isýnmak istiyorum bir sevgi dalýnda, Býrak kalayým bi tanem senin kollarýnda. K. Aziz Diþikýrýk Siverek Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SOLDAN SAÐA 1. Ege Bölgesinde bir turizm beldesi - Bir meyve. 2. Feza - Bir meyve - Kenya nýn baþkenti. 3. Cila-Yüzyýl-Elektonik cihaz giriþi. 4. Ekilmiþ olan- Vasýta - Memeli bir hayvan. 5. Eski Türklerde din adamý - Umut. 6. Bir organýmýz- Belirti- Tavlada bir sayý. 7. Aç Karþýtý- Bilim-Bir kap-baþ. 8. Fasýla- Meta- Bir oyun -Bilgisayar yazýlým programý. 9. Madeni para Geçen Ayki Bulmacanýn Çözümü MAHPUSTAKÝ CANIM ÖÐRETMENÝM Karanlýklarý aydýnlattý, Güneþi kýskandýran gözleriniz. Utandýrdý beni, Ellisine merdiven dayamýþ insanlara, Þefkatle, okumayý öðretme azminiz. Bir anne bebeðini uyutur misali Yüreðimi ýsýttý, yumuþak sesiniz, Sizinle kabardý yaþam sevincimiz. Masumiyet kokuyor, gülümsemeniz Hiç ama hiç yapmacýk deðilsiniz, Bundandýr iþte, size duyduðum sevgim. Yolun yarýsýndan sonra doðan okuma þevkim, Sizinle kabardý, CANIM ÖÐRETMENÝM. Mutluluðun adresi sanki konuþmayan gözleriniz, Tarumar yüreðime, bir nur gibi girdiniz. Düþmanýmýzýn, Cehalet olduðunu öðrendik sizden, CANIM ÖÐRETMENÝM, bana hakkýnýzý helâl ediniz. Sizinle duruldu kuduran öfkem, Sen oldun bana esareti güzelleþtiren. Ýntikamýn sonu olmadýðýný sizden öðrendim sizden, Ders çýkarttým Ocaklar Sönmesin adlý, Bizleri de oynattýðýnýz tiyatro eserinden. Farkýnda mýsýnýz bilmiyorum amma, Hayat verdiniz, mahpustaki yaþantýmýza. Çabanýz umut oldu yarýnlarýmýza, Yolun yarýsýnda, ak düþmüþken saçlarýma. Sizinle baþladýk kalem tutmaya, CANIM ÖÐRETMENÝM, bizi sakýn býrakma. Okumak mahpus olsaydý keþke, müebbet esir kalmak isterdim. Nilay Özçullu Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu AÝLEM Bir yalanla kapandý kapýlar üstüme, Bir iftira ile takýldý kelepçeler koluma. Bir hasret bir de özlem bitirdi beni, Her yerde sizler için yaþýyorum. Kendim uzak, hayalim yakýn sizlere, Tek bir düþüncem, o da bir tek AÝLEM. Ne dört duvar ne üç diþ kelepçe unutturamaz, Elbet bir gün kelepçeler kýrýlacak kapýlar açýlacak, Sizler için yatýyorum sizler için elbet geleceðim. Yaþamak güzel, mücadele zor; Zor da olsa ailem için katlanmak güzel. AÝLE denilince yüreðim burkulur, bedenim irkilir, Týpký bir mumun titrek alevi gibi. Týpký bir kartal gibi, bir dalga gibi hýrçýn ve gergin, Seviyorum ailemi mücadeleyi yaþamayý. Ben sizler için yaþýyorum. Dedim ya ben ailem için yaþýyorum, Ailemin varlýðý hayat veriyor bedenime. Elbet bir gün geleceðim bekle yolumu, Sevgili AÝLEM.. yüzeylerden biri - Acý - Þans. 10. Araç - Akdeniz Bölgesinde bir yayla. 11. Söz - Keþif - Bir aðaç türü. 12. Uzaklýk anlatýr - Hayat ( tersi) - Mekke de bir yer. 13. Bir ay adý - Rusça da evet - Hedef. 14. Bir erkek adý - Amerikanyumun simgesi - Aliye ( Eski bir aktrist )- Tavlada bir sayý. YUKARIDA AÞAÐIYA 1. Yazý aracý - Dinlence. 2. Elçi - Borazan - Binek hayvaný. 3. Biçim - Bir yaðýþ türü - Ýþlevsel. 4. Ýþ - Bir haber ajansý. 5. Mevsim - Cila. 6. Ced - Bir nota - Eski bir uygarlýk. 7. Tahýl ürünü - Haberleþme. 8. Kokulu bir bitki - Kýsaca Milimetre - Sýrça. 9. Tren yolu - Açýlým. 10. Ayý kovuðu - Oturulan yer - Bir nota. 11. Sodyumun simgesi - Bir meyve - Soy. 12. Madde - Dað yolu. 13. Gerçek dýþý - Araç. 14. Bir çeþit füze- Bir deniz taþýtý - Yal. 15. Saðlam - Aþk-Þart eki. 16. Kehle - Bir bayan adý - Þart eki. Faik Uçar Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu B U L M A C A 23 NÝSAN BAYRAMI Bugün 23 Nisan, Çocuk Bayramý. Ülkemizin çocuklarý ile Gurur duyuyorum bugün. Sevgiyi vermeliyiz onlara; Yurt sevgisini, insan sevgisini, Anne, baba, kardeþlik sevgisini, Öðretmeliyiz onlara. Bugünün çocuklarý yarýnýn büyükleri, Ellerinde ayyýldýzlý Türk Bayraðý. Kutlarlar 23 Nisan Bayramýný, Bütün dünya onlarýn hayraný. Muharrem Seren Balýkesir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu UMUT Ramazan geliyor, geçiyor, Yarýnlar yaklaþýyor. Yarýnlar oluyor, Umutlarýmýz birer birer gerçekleþiyor. Yarýnlar oluyor, Bulutlar arasýndan çýkýyor. Aydýnlýk yayýyor güneþ, Bugünler bitiyor tek tek. Bugünler bittikçe, Kavuþma günü geliyor. Sevdiklerimiz bekliyor, Mapus kapýlarýnda sýra sýra. Yarýný bekliyorlar kavuþmak için, Yarýný bekliyorlar. Geçen aylarýn koskoca bir hasretini, Özlemini bitirmek için bekliyorlar. Göksel Koþak Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SÖYLENMEMÝÞ SÖZLER Bir aynada yalnýzým. Parmaklarým, Kýrgýn bir aþk gibi duruyor ellerinde. Çiçeklerle ört yalnýzlýðýmý, Rengini yitirdi gece. Yaðmuru çalan çocuklara, Sevinci hatýrlatýyor alnýndaki gül sesi. Deniz vurmuþ kayalar gibi, Aþýnýyor zaman. Rüzgâr, Söylenmemiþ sözleri taþýrken düþlerime, Sustun; Aydýnlandý hüzün. Bir aynada yalnýzým; Terk edilmiþ þehirlere benziyor yüzüm. Kenan Savaþlý / Ýnfaz Koruma Memuru Siverek Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu a

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Mayýs 2007 USTALARDAN SEÇMELER ÜMÝT YAÞAR OÐUZCAN ANACIÐIM - Anneme ve bütün annelere - Nasýl hatýrlamam anacýðým nasýl; Kaç geceler bana ninni söylerdi. Hasta olunca oydu baþucumda bekleyen, Biraz yorulmayayým, üzülmeyeyim, hemen. Alýr kucaðýna okþardý, saçlarýmý öperdi. Nasýl hatýrlamam anacýðým nasýl; Uzun kýþ geceleri masal masaldý. Güzel çoban kýzlarý, iyi kalpli sultanlar... Bir suyun akýþý gibi geçip gitti zamanlar, Þimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldý. Nasýl hatýrlamam anacýðým nasýl; Yýkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarýmý, Akþam biraz geciksem yollara düþerdi, Sokaða çýkarken "Yavrucuðum üþütme" derdi, Hemen bir kazak örerdi biraz boþ kaldý mý. Nasýl hatýrlamam anacýðým nasýl; Bilirim yine kalbinde yerim anacýðým, Selam sana Anneler Günü Ýstanbul'dan, Yeni dönmüþçesine bir akþam okuldan, Vefalý ellerinden öperim anacýðým. ÜMÝT YAÞAR OÐUZCAN I TANIYALIM 1926 da Tarsus'ta doðdu. Ýlkokulu Eskiþehir'de, ortaokulu Konya Askeri Ortaokulu'nda okudu da Eskiþehir Ticaret Lisesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye Ýþ Bankasý'na girdi. 30 yýl süreyle Adana, Ankara ve Ýstanbul Þubelerinde çalýþtý, 1977 de bankadan emekli olarak Ýstanbul'da kendi adýný taþýyan bir sanat galerisi kurdu ve onu yönetti. Þiire 1940 da Yedigün dergisinde þiir yazarak baþlayan Oðuzcan'ýn þiirleri daha sonra Yücel, Ýstanbul, Büyük Doðu, Varlýk, Toprak, Çýðýr, Türke Doðru ve Hisar dergilerinde yayýnlandý. Þiirlerinde aþk, ayrýlýk, özlem temalarýný büyük bir ustalýkla iþleyen Oðuzcan, 1973 te büyük oðlu Vedat'ýn ölümünden sonra, hayatýn boþluðu, ölüm ve acý üzerine de þiirler yazdý. 33 ü þiir, 4 ü düzyazý, 13 ü antoloji ve biyografik eser olmak üzere toplam 50 kitabý yayýnlandý. Oðuzcan, te Ýstanbul'da yaþama veda etti. AKUT eski Baþkaný Mahruki Ýstanbul CÝKPEM de seminer verdi AKUT'un Kurucu Baþkaný Nasuh Mahruki, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eðitim Merkezinde eðitim gören infaz ve koruma memurlarý, baþmemurlarý ve ambar memurlarýna yönelik olarak "Zirveye Doðru" konulu kiþisel geliþim semineri verdi. Mahruki, 25 Nisan da Eðitim Merkezi Konferans Salonunda kendi hayat çizgisinden verdiði örnekler ile zenginleþtirdiði seminerinde; "hayatta baþarýnýn temel kuralý doðru yaklaþým ve doðru metotlarýn kullanýlmasýdýr" prensibinden hareketle kiþinin baþarý için öncelikle kendini tanýyarak, sýnýrlarýný bilmesi gerektiðini vurguladý. Hedef belirlemenin ve ekip ruhunun baþarý için þart olduðunu belirten Mahruki, daðcýlýkta "ip arkadaþlýðý"nýn önemine iþaret ederek, bir zincirin ancak en zayýf halkasý kadar güçlü olabileceðine deðindi. Kiþisel yaþantýlarda olduðu gibi kurumsal iþleyiþlerde de; kararlýlýk, disiplin, cesaret, motivasyon, güven duygusu, baþarýnýn paylaþýmý, deðiþime açýklýk, zaman yönetimi, sorumluluk duygusu, hayal gücü ve saðduyunun öneminin vazgeçilmez olduðuna deðinen Nasuh Mahruki, ancak bu ilkelerin hayatiyete geçirilmesi suretiyle tüm ulusu kaplayan en iyilerin seçilebildiði bir sistemle dünyanýn geliþmiþ ülkeleriyle rekabet avantajýnýn saðlanabileceðine inandýðýný ifade etti. Herkesin birinci görevinin zaman kavramýný iyi tanýmlamasý olduðuna inanýyorum. Zaman nedir? Nasýl iþler, nasýl gider, nerelere götürür bizleri? Felsefeye ya da aðýr bilimsel tanýmlamalara girecek deðilim ama birçok kiþi zaman ý iyi kavrayamadýðý için boþa akýp gidiyor her þey. Kimi zaman aðýr, kimi zaman yetiþemeyecek kadar süratli. Ama aslýnda hep ayný hýzda. Zamanla bir þeyler kazanýyorsunuz, zamanla bir þeyler akýp gidiyor avucunuzdan. Zamanla yaþýyoruz, zamanla ölüyoruz. Zamanla yaþýyoruz, ne gariptir ki zamanla gençleþiyoruz. Zamanla hatýrlýyoruz, zamanla unutuyoruz. Zaman bizim içimizde mi, dýþýmýzda mý? Ne kadar irade gösterebiliriz zaman üzerine? HAYAT KÝMÝN YASINI TUTMUÞ KÝ Bilemiyorum. Aslýnda beni zaman kavramý üzerine bu kadar düþündüren hayat ve yaþamak. Bir þeyler yazmayý düþünürken, Acaba benim yasýmý tutan var mýdýr? diye basit kavrama takýldým. Kelimeler Hayat kimin yasýný tutmuþ ki? diye kendime sorduðum soru ile baþlýk oluverdi ve ilginç bir kurgu olarak dikkatimi yoðunlaþtýrmamla baþladý. Hayat kimin yasýný tutmuþ ki? Aklýmda dönüp duruyordu bu baþlýk. Sonra her þey, biliyorum komik ama, bir film þeridi gibi gözümün önünden akmaya baþladý. Geçen zamaný yakalamak mümkün deðil. Bu yüzden ben an ýn kýymetini bilenlerdenim. Bir daha gelmeyecek olan zamanlarýn. Çünkü hayat, gerçekten kimsenin yasýný tutmuyor. Bir tek bizler, gidenlerin peþinden duygularýmýzla koþuyoruz. Sonra, zaman onu da alýp götürüyor. Týpký benim düþüncelerim gibi, beni bir oraya bir buraya götürmesi gibi. Ýþte; Ýnsan böyle bir duyguyu yaþarken, gerçekten yaþamdan kopmuþcasýna ayaklarý yerden kesiliverir. Hoþ zaman zaman baðlantýsýzlýklar yaþam kadar gerçek gibi olur. Belki iyi olur ama þimdi yarým yaþanmýþ. O þey boynumuzda kördüðüm olarak kalmasýn. Ýbrahim Uyar Sarayönü A1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Daire Baþkanlarý Doðru ve Yörük kurumlarda incelemelerde bulundu Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda el sanatlarý ile biçki- dikiþ ve nakýþ kursunda üretilen ürünler sergilenerek, ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. 23 Mart ta açýlan sergide; kara kalem resim çalýþmalarý, ahþap boyama ve alüminyum folyo çalýþmalarý, çeþitli el örgüleri ile biçki-dikiþ ve nakýþ iþlemelerinden oluþan ürünlerin satýþ ve tanýtýmý yapýldý. Açýlýþa; Vali Yardýmcýlarý Mustafa Özkaynak ve Doðan Demirdaþ, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Çiçek, Garnizon Komutan Vekili Ýl Jandarma Alay Komutaný Kd. Albay Ömer Tolgay, Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ümit Selçuk Doðan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kars-Ardahan Bölgesi Baro Baþkaný Av. Cevdet Ucungan, Daire Müdürleri ile Kurum Müdürü Mustafa Þen, 2. müdürler, personel ve hükümlü ve tutuklular katýldý. Denizli Kadýn Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþ Yurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Personel Ýþlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Oktay Yörük, Denizli, Aydýn, Manisa ve Þarköy ü ziyaret ettiler. Doðru ve Yörük, 10 Nisan da Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumununda incelemelerde bulundular. Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabri Beytorun un eþliðinde gerçekleþen ziyarette; Kurum Müdürü Rahmi Günen, 2. müdürler ve personel de hazýr bulundu. Ziyarette; Aydýn da açýlmasý plânlanan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu için E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu arazisinde incelemelerde de bulunuldu. 11 Nisan da Manisa ya geçen Doðru ve Yörük, ilk olarak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ettiler. Cumhuriyet Baþsavcýsý Sait Gürlek, Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Kýzýltuð ve Kurum Müdürü Hasan Çift ten brifing alan heyet, Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu için düþünülen araziyi de gezdi. Doðru ve Yörük, 12 Nisan da ise Sarayköy Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna geçtiler. Ziyaret; Cumhuriyet Savcýsý Þakir Yýlmaz, Kurum Müdürü Özer Duman, Muhasebe Yetkilisi Kerim Vural, Ýdare Memuru Erhan Kapýcý ve personel eþliðinde gerçekleþti. Heyet, 13 Nisan da Denizli Kadýn Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Cumhuriyet Baþsavcýsý Selami Hatipoðlu ve Kurum Müdürü Tuðba Yýldýz ýn eþlik ettiði ziyarette heyet, Kurumun çeþitli bölümlerinde incelemede bulundu. Tekstil atölyesini gezen heyet, ürünleri inceledi. Kars Ceza Ýnfaz Kurumundan el iþi sergisi Akhisar'da sertifika töreni Akhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda geçtiðimiz ay yapýlan törende; ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi ve Pratik Kýz Sanat Okulu iþ birliði ile baþlatýlan konfeksiyon makineleri kullanýmý ve aþçýlýk kurslarýnda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý verildi. Törene; Kaymakam Vekili Þakir Erden, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Aydýn, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, daire amirleri, Kurum Müdürü Ramazan Fidanoðlu ve personel katýldý. Törende; hükümlü tutuklulara sertifikalarý verilirken, Kurs Öðretmenleri ile emekli olan Ambar Memuru Mehmet Yüksel e de teþekkür belgesi verildi.

5 15 Mayýs 2007 Seslenis Sayfa 5 Hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýna denetimli serbestlik semineri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý iþ birliðiyle hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýna yönelik olarak düzenlenen denetimli serbestlik seminerleri devam ediyor. Denetimli serbestlik uygulamalarýnýn ve müesseselerinin uygulayýcý ceza hâkimleri ve Cumhuriyet savcýlarýna tanýtýlmasý ve denetimli serbestlik ile ilgili verilebilecek kararlarýn neler olduðunun anlatýlmasý amacýyla baþlatýlan seminerlere Nisan ayý programý ile devam edildi. Nisan ayý programý kapsamýnda Ýzmir, Denizli ve Antalya'da 3 seminer düzenlenerek Ýzmir'de 373, Denizli'de 174 ve Antalya'da 200 olmak üzere toplam 747 hakim ve Cumhuriyet savcýsýna denetimli serbestlik uygulamalarý hakkýnda bilgiler sunuldu. Seminere katýlan hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, denetimli serbestlik seminerinin çok faydalý geçtiðini ifade ettiler. Burdur Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü organizasyonu ile düzenlenen meslek edindirme amaçlý kalorifer ateþçiliði kursu 10 kursiyerin katýlýmýyla 2 Nisan da Halk Eðitimi Merkezinde baþladý. Kursa katýlan her kursiyere Deniz Feneri Derneði ile imzalanan protokol kapsamýnda günlük harcýrah ödenmektedir. 14 iþ günü sürecek olan kurs sonunda baþarý gösteren kursiyerlerin istihdamýnýn saðlanabilmesi için çalýþmalar devam etmektedir. Kurs her gün düzenli olarak denetlenmekte ve kursiyerlerle birebir ilgilenilmektedir. Malatya Koruma Kurulu ndan belge daðýtým töreni Malatya Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan doðalgaz tesisatçýlýðý meslek edindirme kursu nu baþarý ile tamamlayan 15 eski hükümlü 90 günlük kurs sonunda düzenlenen törende sertifikalarýný aldý. Törende konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Demirað, Bu kursla eski hükümlü arkadaþlarýmýza yeni bir meslek kazandýrýldýðýný düþünüyoruz. Onlar bundan sonra doðalgaz tesisatçýsý olarak iþ aramaya gidecekler ve daha önceden kendilerine kapanan kapýnýn açýlmasýný saðlayacaklar. Bu arkadaþlarýmýzý eðitimler bittikten sonra yeni bir iþ bulduklarýnda yine denetlemeye devam edeceðiz. Eskiden ceza infaz kurumundan çýkan eski hükümlüler kaderleriyle baþ baþa kalýyorlardý. Ama þu an böyle bir konu söz konusu olmayacak. dedi. Yapýlan konuþmalar sonrasý eski hükümlülerin sertifikalarý törene katýlan Koruma Kurulu üyeleri tarafýndan verildi. Ödemiþ Denetimli Serbestlik Þubesi Ceza Ýnfaz Kurumundaki çocuklarý ziyaret etti Tunceli Denetimli Serbestlik Þubesinin organizasyonuyla aðaç dikildi Tunceli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü organizasyonu ve Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü iþ birliði ile Tunceli ilinde erozyon tehlikesi bulunan araziye 400 e yakýn fidan dikildi. Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünce baðýþlanan fidanlarýn dikimine; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Aksu, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Mahmut Ege, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý ile ceza Ýnfaz Kurumu ve Adliye personeli katýldý. 30 Mart taki aðaçlandýrma çalýþmasýyla çam ve akasya türündeki yaklaþýk 400 fidan toprakla buluþtu. Burdur da meslek edindirme kursu açýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Ödemiþ M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Konferans Salonunda Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Ruhþen Doðan, Ceza Ýnfaz Kurumu 2. Müdürü Serdar Mengüaslan ve diðer katýlýmcýlarla çocuk koðuþu ziyaret edildi. Ziyarette; Þube Müdürü Ruhþen Doðan günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Þube Müdürlüðü tarafýndan alýnan kitap, puzzle, kelime oyunu gibi hediyeler çocuklara daðýtýlarak bayramlarý kutlandý. Kayseri de denetimli serbestlik tanýtým semineri düzenlendi Kayseri Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tanýtým faaliyetleri kapsamýnda 3 Nisan da Valilik Toplantý Odasýnda Vali Osman Güneþ, Vali yardýmcýlarý, Merkez ve Ýlçe Kaymakamlarý, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ýsmail Dalan ve Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Mustafa Yýldýr' ýn katýlýmýyla toplantý yapýldý. Þube Müdürü Mustafa Yýldýr ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantý; Þube Müdürlüðünde görevli Öðretmen Elmas Erbay Çiftçi ve Ýnfaz ve Koruma Memuru Orhan Sarý tarafýndan hazýrlanan slayt gösterisi ile sona erdi. HABER TURU Sivas Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü ile Gürün Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünde görev yapmakta olan rehber öðretmenlerle yapýlan toplantý çerçevesinde Gürün Yatýlý Endüstri Meslek Lisesinden 30 öðrenci ve öðretmenler Þube Müdürlüðüne ziyarette bulundu. Ýnebolu Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan Ýnebolu Aðýr Ceza Merkezi ve Mülhakatlarýndaki Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý okullarda görev yapan rehber öðretmenlere yönelik konferans verildi. Kozan Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle Kozan ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, Kýz Meslek Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi, 50.Yýl Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Kozan Lisesi, Kozan Anadolu Lisesi ve Saðlýk Meslek Liselerinde Uyuþturucu-Uyarýcý Maddeler ve Zararlarý konulu seminer düzenledi. Sungurlu Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan Yeþilay Derneði ile iþbirliði yapýlarak Sungurlu Meslek Yüksek Okulunda alkol, uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðý hakkýnda öðrencilere seminer verildi. Seminerde, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü'nün amacý, iþlevi ve görevleri anlatýlarak alkol, uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðý ile ilgili denetimli serbestlik uygulamalarý anlatýldý. Manisa Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü denetimli serbestlik sistemini ve koruma kurullarýný tanýtmak amacýyla Vali Refik Arslan Öztürk'ü makamýnda ziyaret etti. Elazýð Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Elazýð Ticaret ve Sanayi Odasý Konferans Salonunda Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tanýtým senimeri düzenledi.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Mayýs 2007 Çiçek törenle uðurlandý 22 Temmuz da yapýlacak seçimler nedeniyle Anayasa nýn 114. maddesi gereðince görevinden ayrýlan Bakan Çiçek için 7 Mayýs ta Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasýnda veda töreni yapýldý. Törende Bakanlýk üst düzey yöneticileri ve personel hazýr bulundu. Törene Müsteþar olarak katýlan Fahri Kasýrga, Çiçek le yaklaþýk 3,5 yýl birlikte çalýþtýklarýný belirterek, hayal edilemeyecek kadar büyük iþlerin yapýldýðýný söyledi. Kasýrga, 4,5 yýldýr sürdürdüðünüz görevinizi onurla ve baþarýyla tamamladýnýz. Anayasa gereðince, yine ayný onurla aramýzdan ayrýlýyorsunuz. Bu dönemde çok güzel þeyler yapýldýðýna hepimiz tanýk olduk. Öncülüðünüzde yapýlan hizmetlerin hepsi o kadar büyük ki; birkaçýna deðinmeden edemeyeceðim. Döneminizde, önderliðinizde sizin ileri çabalarýnýzla bizlerin hayal edemediði, düþünemediði o kadar büyük iþler oldu ki; hakikaten þu anda bile bazýlarýna inanmakta zorluk çekiyoruz. Bir Adalet Akademisi'nin kurulmasý. Ankara Ulucanlar Cezaevinin kapanmasý. Anadolu Yakasýnda, Avrupa Yakasýnda temellerini attýðýnýz adliye saraylarý sizin büyük eserinizdir. UYAP'a verdiðiniz büyük destekler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduðu günden bugüne kadar çýkardýðý yasalardan eskiyenlerin tümünün süratle deðiþmesi Ve bu konuda Bakanlýðýmýzýn sizin önderliðinizde gösterdiði üstün performans. Daha niceleri Personel sorunu aþýldý. Þimdi teþkilâtýmýzda, sayenizde, katkýlarýnýzla bütün baþsavcýlarýmýzýn makam arabalarý yenilendi. Bütün komisyon baþkanlarýna araç verildi. Yargýnýn araç problemi yok. Yargýnýn hemen hiçbir problemi yok diyebiliriz. Ben yýllarca baþsavcýlýk yaptým. O yýl pul parasýný tutturabilirsem, pul parasý sýkýntýsý çekmezsem kendimi baþarýlý baþsavcý olarak görüyordum. Þimdi baþsavcýlarýn pul parasýnýn nasýl çözümlendiðinden hiç bilgileri bile olmuyordur. Çünkü bu sistem otomatiðe baðlandý. Teþkilâtýmýzda tebligat diye bir problem yok. dedi. YARGIYA SÝYASETÝ KARIÞTIRMADI Kasýrga, Sayýn Çiçek in Bakanlýðý süresince yargýya siyaseti karýþtýrmadýðýný ifade ederken, þunlarý söyledi: Cemil Bey le ilk yaptýðýmýz toplantýda, bize verdiði ilk talimat Arkadaþlar, hiç kimse mahkemelere, yargýya telefon etmeyecek. Yargýya müdahale etmeyecek. Bunu yasaklýyorum. sözüydü. YARGI ALTIN ÇAÐINI YAÞADI Yaptýðý hizmetlerle Cemil Çiçek isminin yargý camiasýnda unutulmayacaðýnýn altýný çizen Kasýrga, sözlerini þöyle tamamladý: Bütün çalýþmalarýnýzla yargý, Cumhuriyet'in kurulduðu ilk günlerden bugüne altýn çaðýný yaþadý. Siz yargýda, yargý camiasýnda Cemil Çiçek adýný altýn harflerle yazdýrdýnýz. Bana göre bundan da önemlisi yargý mensuplarýnýn gönlünde taht kurdunuz. Bu camia sizi gerçekten çok sevdi. Alçak gönüllülüðünüzle, insanlýðýnýzla, dürüstlüðünüzle, doðruluðunuzla Bu duygu ve düþüncelerle, bundan sonraki süreçte yargý camiasýný asla unutmayacaðýnýzýn bilinciyle size bundan sonraki hayatýnýzda baþarýlar diliyorum. Daha üstün görevlerde Devletimizi, Milletimizi temsil etmenizi diliyorum." Törende; Çiçek e plâket ve çiçek verilerek, hizmetleri için teþekkür edildi. Törende, son kez Adalet Bakaný olarak personele hitap eden Cemil Çiçek, hayatý boyunca binlerce konuþma yaptýðýný, ancak bu konuþmanýn gerçekten zor olduðunu söyledi. Çiçek, 4,5 yýllýk süre içerisinde hep yargýnýn baðýmsýzlýðýný savunduðunu ifade ederken, Þuna inandým ben: Yargý olmadan siyaset olmaz. Baðýmsýz bir devlet varsa, onun yargýsý da baðýmsýz olmalýdýr. Ve itibarýnýn en yukarýda olmasý lâzýmdýr. Buna yürekten inandým. Yargý toplum hayatý için son derece önemlidir ve her þeyin üzerinde tutulmasý lâzýmdýr. Yargýya yapýlan yatýrým siyasetçiye prim kazandýrmaz. Ama ülkeye çok þey kazandýrýr. Çünkü bu ülkenin geleceði yargýnýn geleceðiyle doðrudan ilgilidir. Biz buna inandýk. 137 adliyeyi kapattýk. Bunlarýn içerisinde Baþbakan'ýn kendi ilçesi de var. Bunlar çok kolay þeyler deðil. þeklinde konuþtu. Çiçek, Bakanlýðý süresince doðru olanlarý yapmaya çalýþtýklarýný hatýrlatýrken, Bunun devam etmesi lâzým. Yargýda daha iþler yeni baþlýyor. Önemli mesafeler alýnmýþ olabilir ama, daha yapýlmasý gereken çok þeyin olduðu ortadadýr. Fiziki mekânlardan tutun, zihinsel deðiþime kadar. dedi. Çiçek, yargý kararlarýnýn Türkiye'nin dýþ politikasýnýn en önemli dinamiklerinden birisini oluþturduðunu vurgularken, Eskiden bu kadar deðildi. Hak ve özgürlükler çaðýnda, en önde bakýlan husus yargý özgürlüklere ne kadar ilgi duyuyor, neyi nasýl algýlýyor. Bu son derece önemlidir. Türkiye'nin itibarý ve imajý açýsýndan önemlidir. diye konuþtu. Çiçek, Türkiye'de yatýrým yapmak isteyen yabancý sermayenin Türkiye'nin yargýsýna ne kadar güvenilebileceðini açýkça sorduðunu hatýrlatýrken þunlarý kaydetti: Eðer Ülkenize milyonlarca dolarlýk yatýrým gelecekse, yargý yabancý sermaye için en önemli güvenciyi teþkil etmektedir. Onun için sene öncesine göre yargýnýn önünde Türkiye'nin kalkýnmasý, Türkiye'nin demokratik standartlarýnýn yükseltilmesi açýsýndan çok önemli sorumluluklarý var. Çiçek, konuþmasýnýn sonunda yargý mensuplarýndan bir tek isteðini bulunduðunu belirtirken, þöyle konuþtu: Bu Ülke büyük ülke, bu Millet büyük bir millet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de büyük bir devlettir. Biz ikinci lig ülkesi olamayýz, bu bize yakýþmaz. Üçüncü lig hiç olamayýz. Birinci ligdeki konumumuz da çok önemli. Bizim dünya siyasetini belirleyen ilk on ülke arasýna muhakkak girmemiz lâzým. Bu ise iktidar kim olursa olsun, gece-gündüz demeden sorumluluklarýmýzý yerine getirmemize, çalýþmamýza baðlýdýr. Çiçek, Adalet Bakanlýðýndan ayrýlmadan önce Müsteþar Fahri Kasýrga, Müsteþar Yardýmcýlarý Osman Bölükbaþý, Sadi Güven ve Mustafa Kökçam, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Genel Müdür yardýmcýlarý, daire baþkanlarý ve tetkik hâkimleriyle hatýra fotoðrafý çektirdi. Çiçek, 7 Mayýs ta yapýlan törende; Müsteþar Kasýrga, Müsteþar yardýmcýlarý, üst düzey yöneticiler ve personelle vedalaþarak Adalet Bakanlýðýndan ayrýldý.

7 15 Mayýs 2007 Seslenis Sayfa 7 Çiçek görevini Kasýrga ya devretti 22 Temmuz da yapýlacak genel seçimler nedeniyle Anayasa nýn 114 üncü maddesi gereðince görevinden ayrýlan Adalet Bakaný Cemil Çiçek in yerine Müsteþar Fahri Kasýrga atandý. 8 Mayýs ta yapýlan törende Adalet Bakanlýðý görevini Fahri Kasýrga ya býrakan Çiçek, uzun süredir Bakan ve Müsteþar olarak "Türk Yargýsý"na hizmet etmeye çalýþtýklarýný belirterek, Kasýrga'nýn bakanlýk görevine atanmasýndan dolayý memnuniyet duyduðunu söyledi. Çiçek, þöyle konuþtu: TBMM'nin 3 Mayýs'ta aldýðý kararla, seçimlerin 3 ay öne alýnmasý nedeniyle Anayasa'nýn 114'üncü maddesi gereðince 7 Mayýs itibarýyle 4,5 yýldýr sürdürdüðüm Adalet Bakanlýðý görevimi býrakmýþ bulunuyorum. Sayýn Baþbakanýn da takdiriyle Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga arkadaþým Adalet Bakaný olarak atanmýþtýr. Bir siyaset adamý olarak yaþanabilecek en büyük mutluluðu bugün yaþýyorum. Çünkü uzun zamandýr Bakan ve Müsteþar olarak Türk yargýsýna hizmet etmeye çalýþtýk. Bugüne kadar Türkiye'de yargý alanýnda ne tür reformlar yapýldýysa, bunda en büyük pay Bakan ve Müsteþarýndýr. Dolayýsýyla bu atama benim açýmdan fevkalâde isabetli olmuþtur. Hepimiz biliyoruz ki, devlette devamlýlýk vardýr. Hizmetlerin sürdürülmesi lâzýmdýr. Görevler belli bir süre yapýlýr, sonra baþkasýna devredilir. Bu bir bayrak yarýþýdýr. Uzun süre Baþsavcý, daha sonra müsteþar olarak görev yapmýþ, yargýnýn sorunlarýný bilen, yargý teþkilâtýný yakýndan tanýyan ve Bakanlýk içerisinde büyük bir sorumluluk, özveri içerisinde benimle 3,5 yýl süreyle bu görevi sürdüren bir arkadaþýmýzýn Bakan olarak görevlendirilmesi yargý için bir kazançtýr. Hizmetlerin sürdürülmesi açýsýndan bu atamayý bir þans olarak görüyorum. Ýnanýyorum ki, bu süre içerisinde Anayasa'nýn, yasalarýn verdiði yetkiler içerisinde görevini en iyi þekilde yapacaktýr. Kendilerine baþarýlar diliyorum. Camiamýz için, Bakanlýðýmýz için hayýrlý ve uðurlu olsun. Kendisini tebrik ediyor, baþarýlar diliyorum. Kasýrga, Adalet Bakanlýðý görevini Çiçek ten devraldý. Adalet Bakanlýðýný devralan Kasýrga, Adalet Bakanlýðý Müsteþar yardýmcýlarý ve üst düzey yöneticileri makamýnda kabul ederek, tebrikleri kabul etti. Kasýrga, görevi devraldýðý Çiçek e Bakanlýk dýþ kapýsýna kadar eþlik etti. Adalet Bakanlýðý devir teslim töreninde halef ve selef Bakanlar Kasýrga ve Çiçek, basýna açýklamada bulundular. Adalet Bakanlýðý görevini Fahri Kasýrga ya devreden Çiçek, devir teslim töreninde Müsteþar yardýmcýlarý ve üst düzey yöneticilerle sohbet etti. F ahri Kasýrga da Cemil Çiçek'in yargýya büyük hizmetler yaptýðýný, büyük projeler gerçekleþtirdiðini söyledi. Kasýrga, Cemil Çiçek in kendisine bugüne kadar ki en aðýr yükü yüklediðini ifade ederken, Sayýn Bakanýmla birlikte 4,5 yýldýr hizmet etmeye çalýþýyoruz. Sayýn Bakanýmýn 4,5 yýl, benim 3,5 yýl oldu. Sayýn Bakanýmýz bu görev süresi içinde yargýya çok büyük hizmetler yaptý, çok büyük projeler gerçekleþtirdi. Biz de bu çalýþmalarýna destek olmaya, verdiði görevleri, talimatlarý lâyýkýyla yerine getirmeye çalýþtýk. Bugün Anayasa gereði görevini devrediyor. Zannediyorum bugüne kadar bana en aðýr görevi yüklüyor. Sayýn Cemil Çiçek'ten sonra geçici de olsa, bu koltukta oturabilmek bir hayli zor. Çünkü Sayýn Bakanýmýz bu koltuðun çok iyi bir þekilde hakkýný verebilen, yargýyý çok iyi noktalara taþýyabilen, yargýnýn saygýnlýðý ve baðýmsýzlýðý konusunda azami hassasiyet göstererek, gerek Bakanlýk çalýþanlarýnýn gerekse de yargý camiasýnýn gönlünde taht kurabilmeyi baþaran ender insanlardan biridir. Biz bu duygularla hep kendisini yad edeceðiz. Gerçekten çok baþarýlý olmuþ, yargýnýn makus talihi yenilmiþtir. Çok ciddi hamleler baþlamýþtýr. Artýk yargý geriye dönüþü olmayacak bir noktaya gelmiþtir. Bize düþen Sayýn Bakanýmýzýn býraktýðý yolda hizmet bayraðýný daha ileriye taþýmak, daha da ileriye götürmek. Bu konuda bize güvendiði için kendisine çok teþekkür ediyorum. Bir yargý mensubu olarak bu geçici dönemde Bakanlýk yapmak, bu görevi Sayýn Cemil Çiçek'ten devralmak benim hayatýmýn en müstesna gününü oluþturmaktadýr. Ama arzettiðim gibi aðýr bir yüktür. Arkadaþlarýmla birlikte, Sayýn Bakanýmýn da desteðini arkamda hissederek, bu yükün altýnda ezilmemeye çalýþacaðýz. Sayýn Bakanýma bundan sonraki yaþamýnda saðlýk, mutluk ve baþarý diliyorum. Yargý camiasý, yargý mensuplarý daima kendisini saygýyla anacaklardýr. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek ve Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Adalet Bakaný Kasýrga yý tebrik ettiler.

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Mayýs 2007 Yargý camiasý si Yaklaþýk 4,5 yýldýr sürdür dürdüðü düðü Adalet Bakanlýðý görg örevinden 7 Mayýs yýs ta ayrýlan a Cemi adliyeler ve burb uralarýn bilgisayar ar ile donatýlmasý, Adalet Akademisinin açýlmasý, h modern n bir binaya a kavuþmasý, ceza infaz kurumlarý umlarý sorun unun unun çözülmesi gibi yary arg Cemil Çiçek in Adalet Bakanlýðý döneminde yapýlan hizmetlerden bazýlarý: YARGI MEVZUATININ ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ - Yargýnýn etkin ve verimli çalýþmasýna yönelik temel kanunlardan olan Türk Medeni Kanunu ile baþlayan süreçte, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun, Bilgi Edinme Hakký Kanunu, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý Kanunu, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda Kanun, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldýrýlmasýna Dair Kanun, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, Kamu Denetçiliði Kurumu Kanunu gibi kanunlar çýkarýldý. - 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren Türkiye'de ceza mevzuatý alanýnda yeni bir adalet sistemine geçildi. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun bu yeni sistemin birer parçasýdýr. - Bu güne kadar çýkarýlan 4000'in üzerindeki genelge kaldýrýlarak, yerine çýkartýlan 134 genelge 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüðe konuldu. YARGININ FÝZÝKÎ MEKAN SORUNU Yýlýndan itibaren toplam m2'lik 72 adet adalet hizmet binasý yapýlarak hizmete açýldý. Toplam m2'lik 26 adet hizmet binasý inþaatý devam etmektedir. Ýstanbul Ýli için Avrupa Yakasýnda m2 kapalý alana sahip Bakýrköy Adliyesi 25 Mart 2007 de hizmete açýldý. Anadolu Yakasý için Kartal'da baþlatýlan m2 kapalý alana sahip adliye inþaatý devam ediyor. - Baþka bir kurumdan devralýnan Gazi Ek Hizmet Binasý büyük onarým ve tadilatýn ardýndan 2006 yýlý içinde hizmete açýldý. - Yeni adalet saraylarýnýn tefriþatý; belli bir kaliteyi yakalamak ve adliyeler arasýndaki farklýlýklarý gidermek, ayný zamanda tefriþe ayrýlan maddi kaynaðýn iþyurtlarýna yönlendirilmesiyle, iþyurdu üretimi ve sisteminin güçlenmesi amacýyla iþyurtlarýnda üretilen mobilyalarla yapýlmaktadýr. Hâkim ve Cumhuriyet savcýsý odalarý, kalemler, duruþma salonlarý, toplantý-konferans salonlarý ve diðer alanlarda standartlaþma saðlanmasý amacýný taþýyan bu uygulama çerçevesinde Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasýnýn tefriþi de adliyelerde kullanýlan modeller esas alýnarak iþyurdu mobilyalarýyla yapýldý. Tefriþte kullanýlan mobilyanýn yaný sýra halý-kilim, bayrak, mask, duvar saati, tablo ve yapma çiçek gibi ürünler de ceza infaz kurumu iþyurtlarýnda üretilmektedir. BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝ- SÝNE GEÇÝÞ - Yargýnýn, hýzlý, verimli ve güvenilir þekilde çalýþabilmesi için bilgi ve haberleþme teknolojileri ile entegre bir yapý içinde, dinamik bilgi tabanlý çözümlerden azamî oranda faydalanma zorunluluðundan Ulusal Yargý Aðý Projesi (UYAP) devreye konuldu. UYAP'ýn tam olarak uygulanmasýyla birlikte; yargýnýn dýþ kurumlardan bilgi ve belge ihtiyacý elektronik ortamda güncel ve hýzlý bir þekilde karþýlanacak olup; dosyalarýn daha hýzlý oluþturulmasý, kararlarýn etkili icrasý, dava masraflarýnýn azaltýlmasý, personel ve kaynaklarýn etkin kullanýmý ve vatandaþýn kolayca bilgiye eriþimi saðlanacaktýr. - En küçük adliyeye kadar tüm yargý teþkilatý ile Adalet Bakanlýðý birimleri bilgisayar ve ekipmanlarýyla donatýlýp, tüm hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýna diz üstü bilgisayarý verildi, yerel bilgisayar aðý tesis edildi. AB SÜRECÝ yýlýnda yapýlan ortaklýk baþvurusu ile baþlayan Türkiye'nin Avrupa Birliðine üyelik sürecinde Kopenhag Kriterleri; Adalet Bakanlýðý'nýn gerekli Anayasal ve yasal deðiþikliklerin gerçekleþtirilmesi konusunda üstlenmiþ olduðu rol Haziran 2006 da açýlan Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü Haziran 2006 da hizmete giren Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasý ile birlikte sivil toplum desteði, siyasi iradenin kararlýlýðý ve TBMM'nin özverili çalýþmalarýyla 3 Ekim 2005 tarihi itibarýyla açýlan ve 35 baþlýk altýnda yürütülen tarama sürecinde yer alan 10 baþlýk, Adalet Bakanlýðý ile ilgili bulunmaktadýr. Bunlardan "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" ile "Yargý ve Temel Haklar" baþlýklarý Adalet Bakanlýðýnýn doðrudan sorumlu olduðu baþlýklar olup Bakanlýðýmýzýn birimleri ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile birlikte yürütülerek baþarýyla tamamlanmýþtýr. Bu baþlýklarýn yaný sýra "Þirketler Hukuku", "Fikrî Mülkiyet Hukuku", "Ýþ Kurma ve Hizmet Sunumu" ve "Sosyal Politika ve Ýstihdam" baþlýklarý Bakanlýk olarak kurumsal katký saðladýðýmýz baþlýklardýr. 25 Mart 2007 d Adale CEZA ÝNFAZ KURUMLARINDA FÝZÝKÎ ÝYÝLEÞTÝRME - 45 E Tipi, 5 H Tipi ve 22 M Tipi ile 1 il kapalý ceza infaz kurumunun oda sistemine dönüþüm çalýþmalarý tamamlandý. - Uluslararasý standartlara uygun çaðdaþ ve modern yeni ceza infaz kurumlarýnýn yapýmýna hýz verilerek; fizikî koþullarý ve kapasiteleri itibarýyle yetersiz durumdaki küçük ilçe ceza infaz kurum- Ýnþaatý devam eden Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü

9 15 Mayýs 2007 Seslenis Sayfa 9 zi unutma utmayacakacak l Çiçek, Türkiy kiye nin önün ünü ü açan yasal y düzenlemeler baþta olmak üzer ere, yeni açýlan âkim ve Cumhuriyet savcýlarýna dizüstü bilgisayar ar verilmesi, v Adlî Týp KurK urumunun ý camiasýnda unutulma utulmayacak, acak, adýndan hep p söz z ettirecek ecek hizmetlere e imza attý. a Adalet Akademisi kuruldu. e açýlan Bakýrköy t Sarayý - Hakimler ve Savcýlar Kanununda yapýlan deðiþiklikle Hâkim ve Cumhuriyet Savcýlarýnýn yüksek lisans ve doktora yapmalarýný kolaylaþtýrýcý düzenlemeler getirildi yýlýndan itibaren Ankara ve Ýstanbul'da bazý üniversitelerle iþbirliðine gidilmiþ ve toplam 130 hâkim ve Cumhuriyet savcýsýnýn yurt içinde, 44 hâkim ve Cumhuriyet savcýsýnýn ise yurt dýþýnda yaklaþýk bir yýl süreyle ve ücretli izinli sayýlarak, yabancý dil eðitimi almasý saðlandý. - Ceza infaz kurumlarý personeli için Ýstanbul Silivri'de 500 ve Maltepe'de 140 lojman yapýldý. Ayrýca Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü içerisinde mevcut lojmanlara ek olarak 300 lojman yapýlarak, personelimizin istifadesine sunuldu. larýndan 2003 yýlýnda 6, 2004 yýlýnda 62, 2005 yýlýnda 6, 2006 yýlýnda 20 ve 2007 yýlýnda 6 olmak üzere toplam 100'ünün faaliyetine son verildi yýlýndan bu yana 36 (12'si yeni inþaat) ceza infaz kurumu açýldý. - Baþta Ýstanbul olmak üzere metropol kentlerimizin kanayan yarasý halindeki ceza infaz kurumlarýnýn sorunu çözülme aþamasýna geldi. - Ankara Sincan'da daha önce inþa edilmiþ iki F tipi ceza infaz kurumunun yaný sýra, iki L Tipi, birer Kadýn, Çocuk ve Genç ile Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunun inþa edildiði Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü Temmuz 2006'da hizmete girdi. Tarihi Ulucanlar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu kapatýlarak, buradaki hükümlü ve tutuklular kampüste yer alan kurumlara nakledildi. - Ýstanbul Ýli Silivri Ýlçesinde sekiz L Ti- Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Tekstil Atölyesi pi ve bir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Maltepe ilçesinde üç L Tipi, birer Çocuk ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Metris bölgesinde eski ceza infaz kurumu yerine iki T Tipi, Ümraniye Ýlçesinde bir T Tipi, Bakýrköy Ýlçesinde bir Kadýn Ceza Ýnfaz Kurumu inþaatýnýn bir kýsmý tamamlanýrken, bir kýsmý da bitme aþamasýndadýr. Hükümlü ve tutuklu sayýsý itibarýþxyle en yüksek kapasiteye sahip Ýstanbul'un ceza infaz kurumu sorunu 2008 yýlýnda inþaatlar tamamlandýðýnda son bulacaktýr. - Ýzmir Ýlinde yeni ve modern beþ T, bir Çocuk ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, eklentiler ve 350 lojmandan oluþan ceza infaz kurumu kampüsünün etüt ve proje çalýþmalarý tamamlanmýþ olup, ihale hazýrlýklarý sürdürülmektedir. - Rize, Antalya, Balýkesir ve Kýrýkkale Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn inþaatlarý devam etmektedir. Ayrýca, Kocaeli Ýlinde iki T Tipi ve bir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu; Samsun Ýli Bafra ilçesinde bir T Tipi ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu; Tokat Ýlinde bir T Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu; Erzurum Ýli Oltu Ýlçesinde bir T Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunun yapýmý devam ediyor. PERSONELE YÖNELÝK ÇALIÞMALAR - Hâkim, Cumhuriyet savcýlarý, avukat ve noterler ile diðer adalet personelinin mesleðe kabullerinden önce ve meslek hayatlarý sýrasýnda edindikleri bilgi ve tecrübeleri geliþtirmeleri için Türkiye - Ankara'nýn ardýndan Ýstanbul, Erzurum ve Kahramanmaraþ Eðitim Merkezleri hizmete açýlarak, ceza infaz kurumlarý personeli eðitim merkezi sayýsý 4 e çýkarýldý. Bu eðitim merkezlerinde yaklaþýk ceza infaz kurumu personelinin psikoloji ve insan haklarý konularý baþta olmak üzere hizmet içi eðitimleri gerçekleþtirildi. Eðitimlerle personelimizin niteliði yükselirken, bu alanda edinilen tecrübelerle dost, kardeþ ve komþu ülkeler Afganistan, Sudan ve Moldova'dan gelen üst düzey ceza infaz kurumlarý görevlilerine eðitimler verildi. DENETÝMLÝ SERBESTLÝK SÝSTEMÝ FA- ALÝYETE GEÇÝRÝLDÝ tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý Kanunu gereðince Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü bünyesinde Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý Aðustos 2006'da kurularak çalýþmalarýna baþladý. Çok kýsa zamanda teþkilâtlanarak, 133 aðýr ceza merkezinde denetimli serbestlik ve yardým merkezi kuruldu. Bu merkezlerin personel ve araç-gereç ihtiyacý da süratle karþýlanarak, hizmet verilmeye baþlandý. CEZA ÝNFAZ KURUMLARI VE DENETÝM- LÝ SERBESTLÝK ÞUBELERÝNÝN ARAÇ ÝH- TÝYACI - Ceza infaz kurumlarý ve denetimli serbestlik þubeleri için çeþitli türde 2003 yýlýnda 15, 2004 yýlýnda 11, 2005 yýlýnda 40 ve 2006 yýlýnda 89 adet yeni araç alýmý yapýldý. Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Erzurum Hüseyin Turgut Eðitim Merkezinin açýlýþý

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe; yeryüzünde onu daðýtabilecek

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit

Seslenis. 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Bayrampaþa Cezaevine kilit Seslenis 15 Aðustos 2008 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 77 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Her safhasýyla düþünülmüþ, hazýrlanmýþ, idare edilmiþ ve zaferle sonuçlandýrýlmýþ

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2009 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 85. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Çanakkale Zaferi nin 94. yýlý coþkuyla kutlandý Çanakkale Zaferi nin 94. yýl dönümü ceza infaz kurumlarýnda yapýlan etkinliklerle kutlandý. Etkinliklerde Büyük Zaferi n Türk Tarihi açýsýndan önemi anlatýlýrken,

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2011 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 10 Sayý:109. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2011 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 10 Sayý:109. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Tarihte yarýlmamýþ ve yarýlmayacak cephe yoktur. ATATÜRK 15 Nisan 2011 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 10 Sayý:109 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Adalet Bakanlýðýnda devir-teslim

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2008 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 78. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türklerin asýrlardan beri takip ettiði hareket devamlý bir istikamet muhafaza etti. Biz daima Þark'tan Garb'e yürüdük. ATATÜRK 30 Aðustos Zafer Bayramý coþkuyla kutlandý 30 AÐUSTOS Zafer Bayramý,

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Benim için en büyük korunma noktasý ve þefaat kaynaðý milletimin sinesidir. ATATÜRK 15 Temmuz 2008 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 76 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

Seslenis. 15 Þubat 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 83. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Þubat 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 83. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk çocuðu ecdadýný tanýdýkça daha büyük iþler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktýr. ATATÜRK 15 Þubat 2009 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 83 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türkiye'nin asýl sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok refah, saadet ve servete müstahak ve layýk olan köylüdür. ATATÜRK 15 Ocak 2010 Cuma Ücretsizdir Ayda

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2010 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:102. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2010 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:102. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Adlî siyasetimizin temel esasý, "Zamanýn deðiþmesi ile hükümlerin dahi deðiþmesi lazým geleceði inkâr olunmaz" kaidesidir. ATATÜRK 15 Eylül 2010 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:102

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA

Cemiyet ödülleri sahiplerini buldu. 114 yaþýnda olan 7 çocuk sahibi Hacer Özkan duygularýný anlattý. * HABERÝ 6 DA Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla düzenlenen Mahmut Tunaboylu 7. Öykü Yarýþmasý, 5. Karikatür Yarýþmasý ve VI. Geleneksel Fotoðraf Yarýþmalarý ödülleri törenle sahiplerini buldu. Cemiyet ödülleri sahiplerini

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:101. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Bence bir millete þerefin, haysiyetin, namusun ve insanlýðýn vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve baðýmsýzlýðýna sahip olmasýyla kaimdir. ATATÜRK 15 Aðustos 2010 Pazar Ücretsizdir

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi.

Engelliler artýk mutlu Filistin ve suriye yararýna kermes düzenlendi. O nun sevgisi salona sýðmadý Ýmam Hatip Lisesi, Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu ve Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen Kutlu Doðum Gecesi, büyük bir katýlýmla Atatürk

Detaylı

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu Çaðrý Tanýtýmda büyük fýrsat Merkezi ne Çorum 350 kiþilik TURSAB heyetine ev sahipliði yapacak 1898 kiþi baþvurdu Pek çok ilin davet ettiði TURSAB Bölge Yürütme Kurulu toplantýsý Çorum'da yapýlacak. Turizm

Detaylı

KARDEÞLÝK MAHALLEDE BAÞLAR

KARDEÞLÝK MAHALLEDE BAÞLAR Çýkýþ noktamýz Turizm Hititray ilk seferini yaptý Hitit Üniversitesi Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu nun ürettiði Hititray isimli tramvayýn tanýtýmý yapýldý. HABERÝ 3 DE Vali Ahmet Kara, aylýk

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

* HABERÝ 13 DE. Buharaevler Kültür Merkezi dün düzenlenen renkli bir törenle hizmete açýldý. * ROPÖRTAJ SAYFA 6 DA

* HABERÝ 13 DE. Buharaevler Kültür Merkezi dün düzenlenen renkli bir törenle hizmete açýldý. * ROPÖRTAJ SAYFA 6 DA Adnan Ali Güneþ, çocuklara yönelik eðitici ve öðretici oyunlar tasarladý. Kötü alýþkanlýklar için One Minute HABERÝ 7 DE Öðrencilere kuru üzüm daðýtýldý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim

Detaylı