Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seslenis. 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Yargý camiasý sizi unutma"

Transkript

1 Seslenis Türk gençliði amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir. ATATÜRK 15 Mayýs 2007 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 62 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Yargý camiasý sizi unutma utmayacakacak Adalet Bakaný Fahri Kasýrga, 3,5 yýl beraber çalýþtýðý Çiçek e plâket takdim etti. 22 Temmuz da yapýlacak seçimler nedeniyle Adalet Bakanlýðýndan ayrýlan Cemil Çiçek görevini, yerine atanan Müsteþarý Fahri Kasýrga ya býraktý. Çiçek için, 8 Mayýs taki devir teslim öncesinde Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasýnda veda töreni düzenlendi. Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasýnda yapýlan veda töreninde kürsüye gelen Adalet eski Bakaný Cemil Çiçek, veda konuþmasý sýrasýnda duygulanarak göz yaþlarýný tutamadý. Çiçek e, Bakanlýk personeli dakikalarca ayakta alkýþlayarak sizi unutmayacaðýz mesajý verdi. ADALET Bakanlýðý üst düzey yöneticileri ve personelinin katýldýðý veda töreninde duygusal anlar yaþandý. Törende Müsteþar olarak konuþan Fahri Kasýrga, Cemil Çiçek döneminde yapýlan hizmetlerle yargýnýn sorunlarýnýn büyük ölçüde çözüldüðünü hatýrlatarak, Sayýn Çiçek yaptýðý hizmetlerle Cemil Çiçek adýný yargý camiasýnda altýn harflerle yazdýrdý. dedi. Kasýrga, Adalet Bakanlýðý görevini Çiçek ten devraldý. VEDA konuþmasýnda uzun süre ayakta alkýþlanan Çiçek, 4,5 yýllýk Bakanlýðý süresince önemli hizmetlere imza attýklarýný belirterek, Baðýmsýz bir devletin yargýsýnýn da baðýmsýz olmasý gerekir sözüyle hareket ettiklerini söyledi. YARGI mensuplarýndan çok çalýþmalarýný isteyen Çiçek, Ülkemizi dünyanýn ilk 5-10 ülkesi içerisinde görürsek; bu Vataný bize emanet edenlerin ruhlarý þad olacaktýr. dedi. TÖREN sonunda Çiçek e, Kasýrga tarafýndan çiçek ve plâket verildi. Çocuklara yönelik denetimli serbestlik semineri düzenlendi Avrupa Birliði Komisyonu Geniþleme Genel Müdürlüðü bünyesinde faaliyette bulunan TAIEX Ofisi (Avrupa Birliði Teknik Yardým ve Bilgi Deðiþim Ofisi) teknik desteðiyle düzenlenen "Denetimli Serbestlik Altýndaki Çocuklara Yönelik Uygulamalar ve Müdahale Programlarý" konulu seminer, 3-4 Mayýs tarihlerinde Ankara Hâkimevinde gerçekleþtirildi. Devamý 11 de Edirne de sertifika sevinci Edirne Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ilkokul bitirme, Ýngilizce, tiyatro, meyvecilik, mandýracýlýk, sýva-boyabadana, seracýlýk ve tabldot aþçýlýðý kurslarýnda baþarýlý olan 126 hükümlüye sertifikalarý 30 Mart ta yapýlan törende verildi. Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ý. Ethem Dikmen, Cumhuriyet Savcýsý A. Metin Doðan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Hulusi Beþiroðlu, Ýþkur Ýl Müdürü Yusuf Uzun, Ýzleme Kurulu Baþkaný Av. Rýfat Çulha, Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ýsmail Erkaraman, Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Nedim Elbistan, 1 No lu F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Mustafa Can, 2. müdürler ve personel de katýldý. Yargý mensuplarý eþlerine teþekkür plâketi CEZA infaz kurumlarýna yaptýðý büyük yardýmlar nedeniyle Yargý Mensuplarý Eþleri Dayanýþma Derneðine (YMEDD) plâket verildi. 11 MAYIS ta Ankara Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki törende konuþan Genel Müdür Ýpek, YMEDD nin çoðunluðu ceza infaz kurumu personeli olmak üzere 1050 çocuða burs, Norveçli çiftten Alanya L Tipi ne bilgisayar Altý aydýr Alanya da yaþayan Norveçli Jens ve Grethe Peterson çifti geçtiðimiz Mart ayýnda açýlan Alanya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna, hükümlü ve tutuklularýn eðitiminde kullanýlmak üzere 6 bilgisayar baðýþladý. birçok kurumda iþ ve meslek atölyesi açýlmasý gibi çok anlamlý faaliyetlerde bulunduðunu söyledi.genel Müdür Ýpek, katkýlarý nedeniyle YMEDD Baþkaný Gülten Çiçek e ve Yönetim Kurulu üyelerine plâket vererek, teþekkür etti. Devamý 16 da Ýstanbul Kapalý da belge töreni Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda I. ve II. kademe okuma yazma, doðalgaz-kalorifer ateþçiliði ve boya-badana kurslarýnda baþarýlý olanlara belgeleri 16 Nisan da düzenlenen törende verildi. Devamý 14 de Kutlu Doðum Haftasý kutlandý / 15 te 23 Nisan coþkusu / 14 te Aðaç dikim þenliði / 14 te Veda töreni / 12 te Kars ta el iþi sergisi / 4 te Of ta belge daðýtýmý/15 te

2 Sayfa 2 Seslenis 15 Mayýs 2007 ÝÞKUR toplantýsý Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yapýldý Mahallî Ýdareler Derneði ile iþ birliði protokolü imzalandý Özürlü ve Eski Hükümlü Çalýþtýrmayan Ýþverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralarý Kullanmaya Yetkili Komisyonun Nisan ayý toplantýsý Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yapýldý. ÝÞKUR Genel Müdürü Namýk Ata nýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya; Komisyon Üyeleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü ile Çalýþma Genel Müdürlüðünden birer temsilci, Özürlüler Ýdaresi Baþkanlýðý, Türkiye Sakatlar Federasyonu, iþçi ve iþveren konfederasyonlarýnýn temsilcileri katýldýlar. Toplantýda; ceza infaz kurumlarýnda, halk eðitim merkezleri iþ birliðiyle hazýrlanan ve Komisyona intikal eden bilgisayar, tekstil, inþaat, karo-fayans döþemeciliði gibi hükümlü ve tutuklulara iþ ve meslek kazandýrýlmasýna yönelik 154 proje kabul edildi. Toplantýdan sonra Komisyon Baþkaný Namýk Ata, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek ve Komisyon üyeleri öðle yemeðini Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde yediler. Yemek sýrasýnda; ceza infaz kurumlarýna katkýlarý nedeniyle Komisyon Baþkaný Namýk Ata ya Genel Müdür Ýpek tarafýndan plâket verildi. Komisyon üyelerine de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýlarý Hasan Hakký Kadakal ve Ekrem Bakýr, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Destek Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Kürþat Hamurcu, Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým ve Kurum Genel Müdür Ýpek, Kampüste incelemelerde bulundu. Müdürleri tarafýndan plâket verildi. Yemeðin ardýndan Genel Müdür Ýpek, Komisyon Baþkaný Ata ve üyeler Kampüste aðaç dikimine katýlarak, fidan diktiler. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ile Mahallî Ýdareler Derneði arasýnda 19 Nisan da Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ve Mahallî Ýdareler Derneði Ýþ Birliðinde Ceza Ýnfaz Kurumlarýndaki Hükümlü ve Tutuklularýn Eðitimi ve Topluma Kazandýrýlmasýna Yönelik Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair Ýþ Birliði Protokolü imzalandý. Protokole; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü adýna Genel Müdür Kenan Ýpek, Mahallî Ýdareler Derneði adýna ise Genel Baþkan Osman Usta imza koydular. Protokolün imzalanmasýnda Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr ve 2. Müdür Ertan Taþkýn hazýr bulundular. Üç yýl sürecek olan Protokol ile; Ceza infaz kurumlarýndaki hükümlü ve tutuklularýn eðitimi ve topluma kazandýrýlmasý, zor durumda olan eþ ve çocuklarýnýn ihtiyaçlarýnýn tesbiti ve giderilmesi, ceza infaz kurumlarýnda iþ atölyeleri kurulmasý, iþyurtlarýnda üretilen ürünlerin mahallî idarelere satýlmasý, iyi hal gösteren mahkumlara tahliyeleri sonrasýnda belediyeler tarafýndan iþyeri temininde gerekli kolaylýðýn saðlanmasý, ceza infaz kurumlarýnýn çevre düzenlemesi ve spor tesislerinin yapýlmasý gibi konularda belediyelerin katkýlarý hususunda gerekli giriþimlerin yapýlmasý ve her alanda iþ birliðine gidilmesi amaçlanýyor. Genel Müdür Ýpek, ceza infaz kurumlarýnda iþ ve meslek atölyleri ile meslek kurslarý açýlmasýnda önemli katkýlarda bulunan ÝÞKUR Genel Müdürü Namýk Ata ya plâket verdi. Ýntihar ve Kendine Zarar Vermeyi Önleme Programý eðitici eðitimi yapýldý Ceza infaz kurumlarýnda hükümlü ve tutuklulara uygulanacak psiko-sosyal yardým programlarý kapsamýndaki Ýntihar ve Kendine Zarar Vermeyi Önleme Programý nýn eðitici eðitimi 30 Nisan-4 Mayýs tarihleri arasýnda yapýldý. Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý ve Tutukevleri Personeli Ankara Personel Eðitim Merkezinde (CÝKPEM) gerçekleþtirilen eðitimlerde; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yetiþkin Ýyileþtirme Þubesinde görevli Psikologlar Serap Görücü ve Tuðba Görgülü, CÝKPEM Öðretim Görevlileri Psikolog Bülent Yýlmaz ve Sosyal Çalýþmacý Derya Kolbaþý görev aldýlar. Eðitimlere; çeþitli ceza infaz kurumlarýndan 10 sosyal çalýþmacý ve psikolog katýldý. Programla ilgili olarak Mayýs ve Mayýs tarihleri arasýnda 144 sosyal çalýþmacýya uygulama eðitimi verilecek.

3 15 Mayýs 2007 Seslenis Sayfa 3 PARMAKLAR VE PARMAKLIKLAR Parmaklar ne iþe yarar? Tutmak için mi parmaklarýmýzla? Tutmak için mi parmaklarýmýzdan? Yoksa salmak için mi ruhumuzu sessizliðin nasihatlarýndan... Belki de susturmak için alevlenen öfkeyi buzaðýlayan kaygýlardan... Parmaklýklar ne iþe yarar söyle? Yaþadýklarýmýzý sýðdýrmak, Sýðdýramadýklarýmýzý tutmak için? Elveda dediklerimizi unutmanýn, Söylenmeyenleri özlemenin, Buluþtuðu yer mi? Parmaklar ve parmaklýklar... Sözler kesiyor boylamasýna sükutlarý, Özlemler kesiyor sonsuz pes ediþleri, Yakarýþlar, piþmanlýklar ve boþluklarýnda samimi itiraflar... Parmaklar susuyor, Parmaklýklar kesiyor, Sessizliðin sonsuz ahengini, Bir nirengi ninnisi arar gibi. Gardiyanlarýn ýslýklarý küstahlýk ediyor, Bir büzülüþ ruhunun kucaðýnda aðýrdan, derinden. Söz kesiyor sükudu, Sükut haykýrýyor; Kaldýr perdeleri, Ellerin içinde deðil midir? Parmaklýklarý tutan parmaklar; Ellerin içinde deðil midir? Parmaklar ve parmaklýklar... Tamer Soysal Þarköy Cumhuriyet Savcýsý SAVUNMASIZ DUYGULAR Ýnan bana çok geç deðil, Mevsim bahar daha kýþ deðil. Bir kez daha dayanamam, Kalbim nasýr ama taþ deðil. Bir deli rüzgâr esse bir yerlerden, Savurur mu, götürür mü beni, bilmem. O deli âþýk mazide kaldý artýk, Dönecek mi geriye, onu bilmem. Hiç zaman olmaz mý, geriye dönmez mi? Savunmaz duygular. Ah o günleri bir daha vermez mi? Acýmasýz þu yýllar... Acýmasýz yâr... Burak Özoðlu Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu KIZIM NAZLICAN ÝÇÝN Kýzým benim, canýmýn içi, nazlýcan ým; Isýtýr hem beni hem Fatmacan ý senin gülüþün. Zamansýz olsa da sizden ayrýlýþým; Iþýðým, ayým, güneþim Fatma ve Nazlýcan ým, Mutlaka hem sana hem de annene kavuþacaðým. Nazlýcan ým, nazlý bebeðim, meleðim; Asla, ne sensiz ne de annensiz, olamam. Zamansýz olsa da ayrýlýþým; Lakin sen ve annensiz bir yaþam istemem Nazlýcan ým. Ilýk rüzgârlar kokunu getirir bana, Canýmý katarým senin canýna. Anlamasan da bu küçük yaþýnda, Nedensiz, sebepsiz geleceðim sana. Ýçim kan aðlasa da bu dört duvar arasýnda, Çýkarým elbet, gelirim sana ve Fatmacan a. Ýnanmalýsýn babana, senin için yaptýklarýna, Ne olursa olsun kavuþacaðým sana ve Fatmacan a. Eyüp Ceylan Siverek Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu FIKRA Akþam geç saatte eve gelen Hoca pencerede bir karaltý görür. Hanýmýna sus iþareti yaparak tüfeðini doðrulttuðu gibi ateþler. Eve girerler, bir de bakarlar ki ateþ ettikleri Hocanýn cüppesi. Hoca þöyle der: -Haným ucuz kurtulduk. Ya içinde ben olsaydým! BÖYLE AYRILIK MI OLUR NERDESÝN Bana her gün kaþý karam diyordun, Ben Aslýyým sen de kerem diyordun, Senden baþka bana haram diyordun, Böyle ayrýlýk mý olur nerdesin? Baðlarým karayý tutarým yasý, Duyulur mu aþýklarýn nidasý? Gizli gizli yanar içten sevdasý, Böyle ayrýlýk mý olur nerdesin? Sen kýþa döndürdün bahar yazýmý, Sen söndürdün yanan gönül arzumu. Hele sor bu gönül senden razý mý? Böyle ayrýlýk mý olur nerdesin? Bedirhaným yandý ciðer kül gibi, Aktý gitti gözüm yaþý sel gibi, Sararýp solarým taze gül gibi, Böyle ayrýlýk mý olur nerdesin? ANAM Bedirhan Yýlmaz Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Cezaevlerinden ilham almýþým, Zalim dünyadan çile çalmýþým. Öyle böyle zaten yanmýþým, Bekleme anam gelemem bugün. Baþýma geleni kader sanmýþým, Yalan dostlara nasýl kanmýþým. Bu gece ölüme davet salmýþým, Bekleme anam gelemem bugün. Vazoma koyduðum güller solmuþ, Aslan yataðýma çakallar dolmuþ. Vakit çoktan geç olmuþ, Bekleme anam gelemem bugün. Bir anda zor geldi kolay gözüme, Yalan karýþtý yeminime, sözüme. Bilirsin ihanet etmem özüne, Bekleme anam gelemem bugün. Selahattin Bulur Siverek Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SENÝN ÝÇÝN Gündüz güneþim, gece yýldýzýmsýn, Sensiz yaþayamam ki sen benim canýmsýn. Sen aldýðým nefes, hayatýmsýn, Hem sevabým, hem günahýmsýn. Hasretin gönlümde fýrtýnalar estirir, Gönlüm yalnýz seni ruhum gibi istiyor. Artýk ne þiirler ne sözler yetiyor, Delirdim bi tanem, caným seni istiyor. Öyle çok özledim ki senin için erir bu can, Özlemim yüreðimde alev alev her an. Yalnýz senin gözünde teselliyi bulurum, Herþeysiz olur da tek sensiz olmaz. Baþka bir alemdeyim seninle olduðumda, Hiç çekme ellerini kalsýn avuçlarýmda, Isýnmak istiyorum bir sevgi dalýnda, Býrak kalayým bi tanem senin kollarýnda. K. Aziz Diþikýrýk Siverek Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SOLDAN SAÐA 1. Ege Bölgesinde bir turizm beldesi - Bir meyve. 2. Feza - Bir meyve - Kenya nýn baþkenti. 3. Cila-Yüzyýl-Elektonik cihaz giriþi. 4. Ekilmiþ olan- Vasýta - Memeli bir hayvan. 5. Eski Türklerde din adamý - Umut. 6. Bir organýmýz- Belirti- Tavlada bir sayý. 7. Aç Karþýtý- Bilim-Bir kap-baþ. 8. Fasýla- Meta- Bir oyun -Bilgisayar yazýlým programý. 9. Madeni para Geçen Ayki Bulmacanýn Çözümü MAHPUSTAKÝ CANIM ÖÐRETMENÝM Karanlýklarý aydýnlattý, Güneþi kýskandýran gözleriniz. Utandýrdý beni, Ellisine merdiven dayamýþ insanlara, Þefkatle, okumayý öðretme azminiz. Bir anne bebeðini uyutur misali Yüreðimi ýsýttý, yumuþak sesiniz, Sizinle kabardý yaþam sevincimiz. Masumiyet kokuyor, gülümsemeniz Hiç ama hiç yapmacýk deðilsiniz, Bundandýr iþte, size duyduðum sevgim. Yolun yarýsýndan sonra doðan okuma þevkim, Sizinle kabardý, CANIM ÖÐRETMENÝM. Mutluluðun adresi sanki konuþmayan gözleriniz, Tarumar yüreðime, bir nur gibi girdiniz. Düþmanýmýzýn, Cehalet olduðunu öðrendik sizden, CANIM ÖÐRETMENÝM, bana hakkýnýzý helâl ediniz. Sizinle duruldu kuduran öfkem, Sen oldun bana esareti güzelleþtiren. Ýntikamýn sonu olmadýðýný sizden öðrendim sizden, Ders çýkarttým Ocaklar Sönmesin adlý, Bizleri de oynattýðýnýz tiyatro eserinden. Farkýnda mýsýnýz bilmiyorum amma, Hayat verdiniz, mahpustaki yaþantýmýza. Çabanýz umut oldu yarýnlarýmýza, Yolun yarýsýnda, ak düþmüþken saçlarýma. Sizinle baþladýk kalem tutmaya, CANIM ÖÐRETMENÝM, bizi sakýn býrakma. Okumak mahpus olsaydý keþke, müebbet esir kalmak isterdim. Nilay Özçullu Konya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu AÝLEM Bir yalanla kapandý kapýlar üstüme, Bir iftira ile takýldý kelepçeler koluma. Bir hasret bir de özlem bitirdi beni, Her yerde sizler için yaþýyorum. Kendim uzak, hayalim yakýn sizlere, Tek bir düþüncem, o da bir tek AÝLEM. Ne dört duvar ne üç diþ kelepçe unutturamaz, Elbet bir gün kelepçeler kýrýlacak kapýlar açýlacak, Sizler için yatýyorum sizler için elbet geleceðim. Yaþamak güzel, mücadele zor; Zor da olsa ailem için katlanmak güzel. AÝLE denilince yüreðim burkulur, bedenim irkilir, Týpký bir mumun titrek alevi gibi. Týpký bir kartal gibi, bir dalga gibi hýrçýn ve gergin, Seviyorum ailemi mücadeleyi yaþamayý. Ben sizler için yaþýyorum. Dedim ya ben ailem için yaþýyorum, Ailemin varlýðý hayat veriyor bedenime. Elbet bir gün geleceðim bekle yolumu, Sevgili AÝLEM.. yüzeylerden biri - Acý - Þans. 10. Araç - Akdeniz Bölgesinde bir yayla. 11. Söz - Keþif - Bir aðaç türü. 12. Uzaklýk anlatýr - Hayat ( tersi) - Mekke de bir yer. 13. Bir ay adý - Rusça da evet - Hedef. 14. Bir erkek adý - Amerikanyumun simgesi - Aliye ( Eski bir aktrist )- Tavlada bir sayý. YUKARIDA AÞAÐIYA 1. Yazý aracý - Dinlence. 2. Elçi - Borazan - Binek hayvaný. 3. Biçim - Bir yaðýþ türü - Ýþlevsel. 4. Ýþ - Bir haber ajansý. 5. Mevsim - Cila. 6. Ced - Bir nota - Eski bir uygarlýk. 7. Tahýl ürünü - Haberleþme. 8. Kokulu bir bitki - Kýsaca Milimetre - Sýrça. 9. Tren yolu - Açýlým. 10. Ayý kovuðu - Oturulan yer - Bir nota. 11. Sodyumun simgesi - Bir meyve - Soy. 12. Madde - Dað yolu. 13. Gerçek dýþý - Araç. 14. Bir çeþit füze- Bir deniz taþýtý - Yal. 15. Saðlam - Aþk-Þart eki. 16. Kehle - Bir bayan adý - Þart eki. Faik Uçar Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu B U L M A C A 23 NÝSAN BAYRAMI Bugün 23 Nisan, Çocuk Bayramý. Ülkemizin çocuklarý ile Gurur duyuyorum bugün. Sevgiyi vermeliyiz onlara; Yurt sevgisini, insan sevgisini, Anne, baba, kardeþlik sevgisini, Öðretmeliyiz onlara. Bugünün çocuklarý yarýnýn büyükleri, Ellerinde ayyýldýzlý Türk Bayraðý. Kutlarlar 23 Nisan Bayramýný, Bütün dünya onlarýn hayraný. Muharrem Seren Balýkesir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu UMUT Ramazan geliyor, geçiyor, Yarýnlar yaklaþýyor. Yarýnlar oluyor, Umutlarýmýz birer birer gerçekleþiyor. Yarýnlar oluyor, Bulutlar arasýndan çýkýyor. Aydýnlýk yayýyor güneþ, Bugünler bitiyor tek tek. Bugünler bittikçe, Kavuþma günü geliyor. Sevdiklerimiz bekliyor, Mapus kapýlarýnda sýra sýra. Yarýný bekliyorlar kavuþmak için, Yarýný bekliyorlar. Geçen aylarýn koskoca bir hasretini, Özlemini bitirmek için bekliyorlar. Göksel Koþak Bergama M Tipi Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SÖYLENMEMÝÞ SÖZLER Bir aynada yalnýzým. Parmaklarým, Kýrgýn bir aþk gibi duruyor ellerinde. Çiçeklerle ört yalnýzlýðýmý, Rengini yitirdi gece. Yaðmuru çalan çocuklara, Sevinci hatýrlatýyor alnýndaki gül sesi. Deniz vurmuþ kayalar gibi, Aþýnýyor zaman. Rüzgâr, Söylenmemiþ sözleri taþýrken düþlerime, Sustun; Aydýnlandý hüzün. Bir aynada yalnýzým; Terk edilmiþ þehirlere benziyor yüzüm. Kenan Savaþlý / Ýnfaz Koruma Memuru Siverek Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu a

4 Sayfa 4 Seslenis 15 Mayýs 2007 USTALARDAN SEÇMELER ÜMÝT YAÞAR OÐUZCAN ANACIÐIM - Anneme ve bütün annelere - Nasýl hatýrlamam anacýðým nasýl; Kaç geceler bana ninni söylerdi. Hasta olunca oydu baþucumda bekleyen, Biraz yorulmayayým, üzülmeyeyim, hemen. Alýr kucaðýna okþardý, saçlarýmý öperdi. Nasýl hatýrlamam anacýðým nasýl; Uzun kýþ geceleri masal masaldý. Güzel çoban kýzlarý, iyi kalpli sultanlar... Bir suyun akýþý gibi geçip gitti zamanlar, Þimdi ne o dünkü çocuk, ne de o masal kaldý. Nasýl hatýrlamam anacýðým nasýl; Yýkayan oydu mürekkep lekeli parmaklarýmý, Akþam biraz geciksem yollara düþerdi, Sokaða çýkarken "Yavrucuðum üþütme" derdi, Hemen bir kazak örerdi biraz boþ kaldý mý. Nasýl hatýrlamam anacýðým nasýl; Bilirim yine kalbinde yerim anacýðým, Selam sana Anneler Günü Ýstanbul'dan, Yeni dönmüþçesine bir akþam okuldan, Vefalý ellerinden öperim anacýðým. ÜMÝT YAÞAR OÐUZCAN I TANIYALIM 1926 da Tarsus'ta doðdu. Ýlkokulu Eskiþehir'de, ortaokulu Konya Askeri Ortaokulu'nda okudu da Eskiþehir Ticaret Lisesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye Ýþ Bankasý'na girdi. 30 yýl süreyle Adana, Ankara ve Ýstanbul Þubelerinde çalýþtý, 1977 de bankadan emekli olarak Ýstanbul'da kendi adýný taþýyan bir sanat galerisi kurdu ve onu yönetti. Þiire 1940 da Yedigün dergisinde þiir yazarak baþlayan Oðuzcan'ýn þiirleri daha sonra Yücel, Ýstanbul, Büyük Doðu, Varlýk, Toprak, Çýðýr, Türke Doðru ve Hisar dergilerinde yayýnlandý. Þiirlerinde aþk, ayrýlýk, özlem temalarýný büyük bir ustalýkla iþleyen Oðuzcan, 1973 te büyük oðlu Vedat'ýn ölümünden sonra, hayatýn boþluðu, ölüm ve acý üzerine de þiirler yazdý. 33 ü þiir, 4 ü düzyazý, 13 ü antoloji ve biyografik eser olmak üzere toplam 50 kitabý yayýnlandý. Oðuzcan, te Ýstanbul'da yaþama veda etti. AKUT eski Baþkaný Mahruki Ýstanbul CÝKPEM de seminer verdi AKUT'un Kurucu Baþkaný Nasuh Mahruki, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Eðitim Merkezinde eðitim gören infaz ve koruma memurlarý, baþmemurlarý ve ambar memurlarýna yönelik olarak "Zirveye Doðru" konulu kiþisel geliþim semineri verdi. Mahruki, 25 Nisan da Eðitim Merkezi Konferans Salonunda kendi hayat çizgisinden verdiði örnekler ile zenginleþtirdiði seminerinde; "hayatta baþarýnýn temel kuralý doðru yaklaþým ve doðru metotlarýn kullanýlmasýdýr" prensibinden hareketle kiþinin baþarý için öncelikle kendini tanýyarak, sýnýrlarýný bilmesi gerektiðini vurguladý. Hedef belirlemenin ve ekip ruhunun baþarý için þart olduðunu belirten Mahruki, daðcýlýkta "ip arkadaþlýðý"nýn önemine iþaret ederek, bir zincirin ancak en zayýf halkasý kadar güçlü olabileceðine deðindi. Kiþisel yaþantýlarda olduðu gibi kurumsal iþleyiþlerde de; kararlýlýk, disiplin, cesaret, motivasyon, güven duygusu, baþarýnýn paylaþýmý, deðiþime açýklýk, zaman yönetimi, sorumluluk duygusu, hayal gücü ve saðduyunun öneminin vazgeçilmez olduðuna deðinen Nasuh Mahruki, ancak bu ilkelerin hayatiyete geçirilmesi suretiyle tüm ulusu kaplayan en iyilerin seçilebildiði bir sistemle dünyanýn geliþmiþ ülkeleriyle rekabet avantajýnýn saðlanabileceðine inandýðýný ifade etti. Herkesin birinci görevinin zaman kavramýný iyi tanýmlamasý olduðuna inanýyorum. Zaman nedir? Nasýl iþler, nasýl gider, nerelere götürür bizleri? Felsefeye ya da aðýr bilimsel tanýmlamalara girecek deðilim ama birçok kiþi zaman ý iyi kavrayamadýðý için boþa akýp gidiyor her þey. Kimi zaman aðýr, kimi zaman yetiþemeyecek kadar süratli. Ama aslýnda hep ayný hýzda. Zamanla bir þeyler kazanýyorsunuz, zamanla bir þeyler akýp gidiyor avucunuzdan. Zamanla yaþýyoruz, zamanla ölüyoruz. Zamanla yaþýyoruz, ne gariptir ki zamanla gençleþiyoruz. Zamanla hatýrlýyoruz, zamanla unutuyoruz. Zaman bizim içimizde mi, dýþýmýzda mý? Ne kadar irade gösterebiliriz zaman üzerine? HAYAT KÝMÝN YASINI TUTMUÞ KÝ Bilemiyorum. Aslýnda beni zaman kavramý üzerine bu kadar düþündüren hayat ve yaþamak. Bir þeyler yazmayý düþünürken, Acaba benim yasýmý tutan var mýdýr? diye basit kavrama takýldým. Kelimeler Hayat kimin yasýný tutmuþ ki? diye kendime sorduðum soru ile baþlýk oluverdi ve ilginç bir kurgu olarak dikkatimi yoðunlaþtýrmamla baþladý. Hayat kimin yasýný tutmuþ ki? Aklýmda dönüp duruyordu bu baþlýk. Sonra her þey, biliyorum komik ama, bir film þeridi gibi gözümün önünden akmaya baþladý. Geçen zamaný yakalamak mümkün deðil. Bu yüzden ben an ýn kýymetini bilenlerdenim. Bir daha gelmeyecek olan zamanlarýn. Çünkü hayat, gerçekten kimsenin yasýný tutmuyor. Bir tek bizler, gidenlerin peþinden duygularýmýzla koþuyoruz. Sonra, zaman onu da alýp götürüyor. Týpký benim düþüncelerim gibi, beni bir oraya bir buraya götürmesi gibi. Ýþte; Ýnsan böyle bir duyguyu yaþarken, gerçekten yaþamdan kopmuþcasýna ayaklarý yerden kesiliverir. Hoþ zaman zaman baðlantýsýzlýklar yaþam kadar gerçek gibi olur. Belki iyi olur ama þimdi yarým yaþanmýþ. O þey boynumuzda kördüðüm olarak kalmasýn. Ýbrahim Uyar Sarayönü A1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Daire Baþkanlarý Doðru ve Yörük kurumlarda incelemelerde bulundu Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda el sanatlarý ile biçki- dikiþ ve nakýþ kursunda üretilen ürünler sergilenerek, ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. 23 Mart ta açýlan sergide; kara kalem resim çalýþmalarý, ahþap boyama ve alüminyum folyo çalýþmalarý, çeþitli el örgüleri ile biçki-dikiþ ve nakýþ iþlemelerinden oluþan ürünlerin satýþ ve tanýtýmý yapýldý. Açýlýþa; Vali Yardýmcýlarý Mustafa Özkaynak ve Doðan Demirdaþ, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Çiçek, Garnizon Komutan Vekili Ýl Jandarma Alay Komutaný Kd. Albay Ömer Tolgay, Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ümit Selçuk Doðan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kars-Ardahan Bölgesi Baro Baþkaný Av. Cevdet Ucungan, Daire Müdürleri ile Kurum Müdürü Mustafa Þen, 2. müdürler, personel ve hükümlü ve tutuklular katýldý. Denizli Kadýn Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ýþ Yurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Personel Ýþlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Oktay Yörük, Denizli, Aydýn, Manisa ve Þarköy ü ziyaret ettiler. Doðru ve Yörük, 10 Nisan da Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumununda incelemelerde bulundular. Cumhuriyet Baþsavcýsý Sabri Beytorun un eþliðinde gerçekleþen ziyarette; Kurum Müdürü Rahmi Günen, 2. müdürler ve personel de hazýr bulundu. Ziyarette; Aydýn da açýlmasý plânlanan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu için E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu arazisinde incelemelerde de bulunuldu. 11 Nisan da Manisa ya geçen Doðru ve Yörük, ilk olarak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret ettiler. Cumhuriyet Baþsavcýsý Sait Gürlek, Cumhuriyet Savcýsý Yusuf Kýzýltuð ve Kurum Müdürü Hasan Çift ten brifing alan heyet, Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu için düþünülen araziyi de gezdi. Doðru ve Yörük, 12 Nisan da ise Sarayköy Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna geçtiler. Ziyaret; Cumhuriyet Savcýsý Þakir Yýlmaz, Kurum Müdürü Özer Duman, Muhasebe Yetkilisi Kerim Vural, Ýdare Memuru Erhan Kapýcý ve personel eþliðinde gerçekleþti. Heyet, 13 Nisan da Denizli Kadýn Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunu ziyaret etti. Cumhuriyet Baþsavcýsý Selami Hatipoðlu ve Kurum Müdürü Tuðba Yýldýz ýn eþlik ettiði ziyarette heyet, Kurumun çeþitli bölümlerinde incelemede bulundu. Tekstil atölyesini gezen heyet, ürünleri inceledi. Kars Ceza Ýnfaz Kurumundan el iþi sergisi Akhisar'da sertifika töreni Akhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda geçtiðimiz ay yapýlan törende; ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Ýlçe Halk Eðitim Merkezi ve Pratik Kýz Sanat Okulu iþ birliði ile baþlatýlan konfeksiyon makineleri kullanýmý ve aþçýlýk kurslarýnda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý verildi. Törene; Kaymakam Vekili Þakir Erden, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Aydýn, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, daire amirleri, Kurum Müdürü Ramazan Fidanoðlu ve personel katýldý. Törende; hükümlü tutuklulara sertifikalarý verilirken, Kurs Öðretmenleri ile emekli olan Ambar Memuru Mehmet Yüksel e de teþekkür belgesi verildi.

5 15 Mayýs 2007 Seslenis Sayfa 5 Hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýna denetimli serbestlik semineri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ve Eðitim Dairesi Baþkanlýðý iþ birliðiyle hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýna yönelik olarak düzenlenen denetimli serbestlik seminerleri devam ediyor. Denetimli serbestlik uygulamalarýnýn ve müesseselerinin uygulayýcý ceza hâkimleri ve Cumhuriyet savcýlarýna tanýtýlmasý ve denetimli serbestlik ile ilgili verilebilecek kararlarýn neler olduðunun anlatýlmasý amacýyla baþlatýlan seminerlere Nisan ayý programý ile devam edildi. Nisan ayý programý kapsamýnda Ýzmir, Denizli ve Antalya'da 3 seminer düzenlenerek Ýzmir'de 373, Denizli'de 174 ve Antalya'da 200 olmak üzere toplam 747 hakim ve Cumhuriyet savcýsýna denetimli serbestlik uygulamalarý hakkýnda bilgiler sunuldu. Seminere katýlan hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, denetimli serbestlik seminerinin çok faydalý geçtiðini ifade ettiler. Burdur Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü organizasyonu ile düzenlenen meslek edindirme amaçlý kalorifer ateþçiliði kursu 10 kursiyerin katýlýmýyla 2 Nisan da Halk Eðitimi Merkezinde baþladý. Kursa katýlan her kursiyere Deniz Feneri Derneði ile imzalanan protokol kapsamýnda günlük harcýrah ödenmektedir. 14 iþ günü sürecek olan kurs sonunda baþarý gösteren kursiyerlerin istihdamýnýn saðlanabilmesi için çalýþmalar devam etmektedir. Kurs her gün düzenli olarak denetlenmekte ve kursiyerlerle birebir ilgilenilmektedir. Malatya Koruma Kurulu ndan belge daðýtým töreni Malatya Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan doðalgaz tesisatçýlýðý meslek edindirme kursu nu baþarý ile tamamlayan 15 eski hükümlü 90 günlük kurs sonunda düzenlenen törende sertifikalarýný aldý. Törende konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Demirað, Bu kursla eski hükümlü arkadaþlarýmýza yeni bir meslek kazandýrýldýðýný düþünüyoruz. Onlar bundan sonra doðalgaz tesisatçýsý olarak iþ aramaya gidecekler ve daha önceden kendilerine kapanan kapýnýn açýlmasýný saðlayacaklar. Bu arkadaþlarýmýzý eðitimler bittikten sonra yeni bir iþ bulduklarýnda yine denetlemeye devam edeceðiz. Eskiden ceza infaz kurumundan çýkan eski hükümlüler kaderleriyle baþ baþa kalýyorlardý. Ama þu an böyle bir konu söz konusu olmayacak. dedi. Yapýlan konuþmalar sonrasý eski hükümlülerin sertifikalarý törene katýlan Koruma Kurulu üyeleri tarafýndan verildi. Ödemiþ Denetimli Serbestlik Þubesi Ceza Ýnfaz Kurumundaki çocuklarý ziyaret etti Tunceli Denetimli Serbestlik Þubesinin organizasyonuyla aðaç dikildi Tunceli Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü organizasyonu ve Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü iþ birliði ile Tunceli ilinde erozyon tehlikesi bulunan araziye 400 e yakýn fidan dikildi. Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünce baðýþlanan fidanlarýn dikimine; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Aksu, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Mahmut Ege, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý ile ceza Ýnfaz Kurumu ve Adliye personeli katýldý. 30 Mart taki aðaçlandýrma çalýþmasýyla çam ve akasya türündeki yaklaþýk 400 fidan toprakla buluþtu. Burdur da meslek edindirme kursu açýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Ödemiþ M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Konferans Salonunda Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Ruhþen Doðan, Ceza Ýnfaz Kurumu 2. Müdürü Serdar Mengüaslan ve diðer katýlýmcýlarla çocuk koðuþu ziyaret edildi. Ziyarette; Þube Müdürü Ruhþen Doðan günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yaptý. Þube Müdürlüðü tarafýndan alýnan kitap, puzzle, kelime oyunu gibi hediyeler çocuklara daðýtýlarak bayramlarý kutlandý. Kayseri de denetimli serbestlik tanýtým semineri düzenlendi Kayseri Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tanýtým faaliyetleri kapsamýnda 3 Nisan da Valilik Toplantý Odasýnda Vali Osman Güneþ, Vali yardýmcýlarý, Merkez ve Ýlçe Kaymakamlarý, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Ýsmail Dalan ve Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürü Mustafa Yýldýr' ýn katýlýmýyla toplantý yapýldý. Þube Müdürü Mustafa Yýldýr ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayan toplantý; Þube Müdürlüðünde görevli Öðretmen Elmas Erbay Çiftçi ve Ýnfaz ve Koruma Memuru Orhan Sarý tarafýndan hazýrlanan slayt gösterisi ile sona erdi. HABER TURU Sivas Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü ile Gürün Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünde görev yapmakta olan rehber öðretmenlerle yapýlan toplantý çerçevesinde Gürün Yatýlý Endüstri Meslek Lisesinden 30 öðrenci ve öðretmenler Þube Müdürlüðüne ziyarette bulundu. Ýnebolu Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan Ýnebolu Aðýr Ceza Merkezi ve Mülhakatlarýndaki Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý okullarda görev yapan rehber öðretmenlere yönelik konferans verildi. Kozan Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþ birliðiyle Kozan ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret Lisesi, Kýz Meslek Lisesi, Ýmam Hatip Lisesi, 50.Yýl Lisesi, Fatih Anadolu Lisesi, Kozan Lisesi, Kozan Anadolu Lisesi ve Saðlýk Meslek Liselerinde Uyuþturucu-Uyarýcý Maddeler ve Zararlarý konulu seminer düzenledi. Sungurlu Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan Yeþilay Derneði ile iþbirliði yapýlarak Sungurlu Meslek Yüksek Okulunda alkol, uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðý hakkýnda öðrencilere seminer verildi. Seminerde, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü'nün amacý, iþlevi ve görevleri anlatýlarak alkol, uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðý ile ilgili denetimli serbestlik uygulamalarý anlatýldý. Manisa Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü denetimli serbestlik sistemini ve koruma kurullarýný tanýtmak amacýyla Vali Refik Arslan Öztürk'ü makamýnda ziyaret etti. Elazýð Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü, Elazýð Ticaret ve Sanayi Odasý Konferans Salonunda Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tanýtým senimeri düzenledi.

6 Sayfa 6 Seslenis 15 Mayýs 2007 Çiçek törenle uðurlandý 22 Temmuz da yapýlacak seçimler nedeniyle Anayasa nýn 114. maddesi gereðince görevinden ayrýlan Bakan Çiçek için 7 Mayýs ta Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasýnda veda töreni yapýldý. Törende Bakanlýk üst düzey yöneticileri ve personel hazýr bulundu. Törene Müsteþar olarak katýlan Fahri Kasýrga, Çiçek le yaklaþýk 3,5 yýl birlikte çalýþtýklarýný belirterek, hayal edilemeyecek kadar büyük iþlerin yapýldýðýný söyledi. Kasýrga, 4,5 yýldýr sürdürdüðünüz görevinizi onurla ve baþarýyla tamamladýnýz. Anayasa gereðince, yine ayný onurla aramýzdan ayrýlýyorsunuz. Bu dönemde çok güzel þeyler yapýldýðýna hepimiz tanýk olduk. Öncülüðünüzde yapýlan hizmetlerin hepsi o kadar büyük ki; birkaçýna deðinmeden edemeyeceðim. Döneminizde, önderliðinizde sizin ileri çabalarýnýzla bizlerin hayal edemediði, düþünemediði o kadar büyük iþler oldu ki; hakikaten þu anda bile bazýlarýna inanmakta zorluk çekiyoruz. Bir Adalet Akademisi'nin kurulmasý. Ankara Ulucanlar Cezaevinin kapanmasý. Anadolu Yakasýnda, Avrupa Yakasýnda temellerini attýðýnýz adliye saraylarý sizin büyük eserinizdir. UYAP'a verdiðiniz büyük destekler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduðu günden bugüne kadar çýkardýðý yasalardan eskiyenlerin tümünün süratle deðiþmesi Ve bu konuda Bakanlýðýmýzýn sizin önderliðinizde gösterdiði üstün performans. Daha niceleri Personel sorunu aþýldý. Þimdi teþkilâtýmýzda, sayenizde, katkýlarýnýzla bütün baþsavcýlarýmýzýn makam arabalarý yenilendi. Bütün komisyon baþkanlarýna araç verildi. Yargýnýn araç problemi yok. Yargýnýn hemen hiçbir problemi yok diyebiliriz. Ben yýllarca baþsavcýlýk yaptým. O yýl pul parasýný tutturabilirsem, pul parasý sýkýntýsý çekmezsem kendimi baþarýlý baþsavcý olarak görüyordum. Þimdi baþsavcýlarýn pul parasýnýn nasýl çözümlendiðinden hiç bilgileri bile olmuyordur. Çünkü bu sistem otomatiðe baðlandý. Teþkilâtýmýzda tebligat diye bir problem yok. dedi. YARGIYA SÝYASETÝ KARIÞTIRMADI Kasýrga, Sayýn Çiçek in Bakanlýðý süresince yargýya siyaseti karýþtýrmadýðýný ifade ederken, þunlarý söyledi: Cemil Bey le ilk yaptýðýmýz toplantýda, bize verdiði ilk talimat Arkadaþlar, hiç kimse mahkemelere, yargýya telefon etmeyecek. Yargýya müdahale etmeyecek. Bunu yasaklýyorum. sözüydü. YARGI ALTIN ÇAÐINI YAÞADI Yaptýðý hizmetlerle Cemil Çiçek isminin yargý camiasýnda unutulmayacaðýnýn altýný çizen Kasýrga, sözlerini þöyle tamamladý: Bütün çalýþmalarýnýzla yargý, Cumhuriyet'in kurulduðu ilk günlerden bugüne altýn çaðýný yaþadý. Siz yargýda, yargý camiasýnda Cemil Çiçek adýný altýn harflerle yazdýrdýnýz. Bana göre bundan da önemlisi yargý mensuplarýnýn gönlünde taht kurdunuz. Bu camia sizi gerçekten çok sevdi. Alçak gönüllülüðünüzle, insanlýðýnýzla, dürüstlüðünüzle, doðruluðunuzla Bu duygu ve düþüncelerle, bundan sonraki süreçte yargý camiasýný asla unutmayacaðýnýzýn bilinciyle size bundan sonraki hayatýnýzda baþarýlar diliyorum. Daha üstün görevlerde Devletimizi, Milletimizi temsil etmenizi diliyorum." Törende; Çiçek e plâket ve çiçek verilerek, hizmetleri için teþekkür edildi. Törende, son kez Adalet Bakaný olarak personele hitap eden Cemil Çiçek, hayatý boyunca binlerce konuþma yaptýðýný, ancak bu konuþmanýn gerçekten zor olduðunu söyledi. Çiçek, 4,5 yýllýk süre içerisinde hep yargýnýn baðýmsýzlýðýný savunduðunu ifade ederken, Þuna inandým ben: Yargý olmadan siyaset olmaz. Baðýmsýz bir devlet varsa, onun yargýsý da baðýmsýz olmalýdýr. Ve itibarýnýn en yukarýda olmasý lâzýmdýr. Buna yürekten inandým. Yargý toplum hayatý için son derece önemlidir ve her þeyin üzerinde tutulmasý lâzýmdýr. Yargýya yapýlan yatýrým siyasetçiye prim kazandýrmaz. Ama ülkeye çok þey kazandýrýr. Çünkü bu ülkenin geleceði yargýnýn geleceðiyle doðrudan ilgilidir. Biz buna inandýk. 137 adliyeyi kapattýk. Bunlarýn içerisinde Baþbakan'ýn kendi ilçesi de var. Bunlar çok kolay þeyler deðil. þeklinde konuþtu. Çiçek, Bakanlýðý süresince doðru olanlarý yapmaya çalýþtýklarýný hatýrlatýrken, Bunun devam etmesi lâzým. Yargýda daha iþler yeni baþlýyor. Önemli mesafeler alýnmýþ olabilir ama, daha yapýlmasý gereken çok þeyin olduðu ortadadýr. Fiziki mekânlardan tutun, zihinsel deðiþime kadar. dedi. Çiçek, yargý kararlarýnýn Türkiye'nin dýþ politikasýnýn en önemli dinamiklerinden birisini oluþturduðunu vurgularken, Eskiden bu kadar deðildi. Hak ve özgürlükler çaðýnda, en önde bakýlan husus yargý özgürlüklere ne kadar ilgi duyuyor, neyi nasýl algýlýyor. Bu son derece önemlidir. Türkiye'nin itibarý ve imajý açýsýndan önemlidir. diye konuþtu. Çiçek, Türkiye'de yatýrým yapmak isteyen yabancý sermayenin Türkiye'nin yargýsýna ne kadar güvenilebileceðini açýkça sorduðunu hatýrlatýrken þunlarý kaydetti: Eðer Ülkenize milyonlarca dolarlýk yatýrým gelecekse, yargý yabancý sermaye için en önemli güvenciyi teþkil etmektedir. Onun için sene öncesine göre yargýnýn önünde Türkiye'nin kalkýnmasý, Türkiye'nin demokratik standartlarýnýn yükseltilmesi açýsýndan çok önemli sorumluluklarý var. Çiçek, konuþmasýnýn sonunda yargý mensuplarýndan bir tek isteðini bulunduðunu belirtirken, þöyle konuþtu: Bu Ülke büyük ülke, bu Millet büyük bir millet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de büyük bir devlettir. Biz ikinci lig ülkesi olamayýz, bu bize yakýþmaz. Üçüncü lig hiç olamayýz. Birinci ligdeki konumumuz da çok önemli. Bizim dünya siyasetini belirleyen ilk on ülke arasýna muhakkak girmemiz lâzým. Bu ise iktidar kim olursa olsun, gece-gündüz demeden sorumluluklarýmýzý yerine getirmemize, çalýþmamýza baðlýdýr. Çiçek, Adalet Bakanlýðýndan ayrýlmadan önce Müsteþar Fahri Kasýrga, Müsteþar Yardýmcýlarý Osman Bölükbaþý, Sadi Güven ve Mustafa Kökçam, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Genel Müdür yardýmcýlarý, daire baþkanlarý ve tetkik hâkimleriyle hatýra fotoðrafý çektirdi. Çiçek, 7 Mayýs ta yapýlan törende; Müsteþar Kasýrga, Müsteþar yardýmcýlarý, üst düzey yöneticiler ve personelle vedalaþarak Adalet Bakanlýðýndan ayrýldý.

7 15 Mayýs 2007 Seslenis Sayfa 7 Çiçek görevini Kasýrga ya devretti 22 Temmuz da yapýlacak genel seçimler nedeniyle Anayasa nýn 114 üncü maddesi gereðince görevinden ayrýlan Adalet Bakaný Cemil Çiçek in yerine Müsteþar Fahri Kasýrga atandý. 8 Mayýs ta yapýlan törende Adalet Bakanlýðý görevini Fahri Kasýrga ya býrakan Çiçek, uzun süredir Bakan ve Müsteþar olarak "Türk Yargýsý"na hizmet etmeye çalýþtýklarýný belirterek, Kasýrga'nýn bakanlýk görevine atanmasýndan dolayý memnuniyet duyduðunu söyledi. Çiçek, þöyle konuþtu: TBMM'nin 3 Mayýs'ta aldýðý kararla, seçimlerin 3 ay öne alýnmasý nedeniyle Anayasa'nýn 114'üncü maddesi gereðince 7 Mayýs itibarýyle 4,5 yýldýr sürdürdüðüm Adalet Bakanlýðý görevimi býrakmýþ bulunuyorum. Sayýn Baþbakanýn da takdiriyle Adalet Bakanlýðý Müsteþarý Fahri Kasýrga arkadaþým Adalet Bakaný olarak atanmýþtýr. Bir siyaset adamý olarak yaþanabilecek en büyük mutluluðu bugün yaþýyorum. Çünkü uzun zamandýr Bakan ve Müsteþar olarak Türk yargýsýna hizmet etmeye çalýþtýk. Bugüne kadar Türkiye'de yargý alanýnda ne tür reformlar yapýldýysa, bunda en büyük pay Bakan ve Müsteþarýndýr. Dolayýsýyla bu atama benim açýmdan fevkalâde isabetli olmuþtur. Hepimiz biliyoruz ki, devlette devamlýlýk vardýr. Hizmetlerin sürdürülmesi lâzýmdýr. Görevler belli bir süre yapýlýr, sonra baþkasýna devredilir. Bu bir bayrak yarýþýdýr. Uzun süre Baþsavcý, daha sonra müsteþar olarak görev yapmýþ, yargýnýn sorunlarýný bilen, yargý teþkilâtýný yakýndan tanýyan ve Bakanlýk içerisinde büyük bir sorumluluk, özveri içerisinde benimle 3,5 yýl süreyle bu görevi sürdüren bir arkadaþýmýzýn Bakan olarak görevlendirilmesi yargý için bir kazançtýr. Hizmetlerin sürdürülmesi açýsýndan bu atamayý bir þans olarak görüyorum. Ýnanýyorum ki, bu süre içerisinde Anayasa'nýn, yasalarýn verdiði yetkiler içerisinde görevini en iyi þekilde yapacaktýr. Kendilerine baþarýlar diliyorum. Camiamýz için, Bakanlýðýmýz için hayýrlý ve uðurlu olsun. Kendisini tebrik ediyor, baþarýlar diliyorum. Kasýrga, Adalet Bakanlýðý görevini Çiçek ten devraldý. Adalet Bakanlýðýný devralan Kasýrga, Adalet Bakanlýðý Müsteþar yardýmcýlarý ve üst düzey yöneticileri makamýnda kabul ederek, tebrikleri kabul etti. Kasýrga, görevi devraldýðý Çiçek e Bakanlýk dýþ kapýsýna kadar eþlik etti. Adalet Bakanlýðý devir teslim töreninde halef ve selef Bakanlar Kasýrga ve Çiçek, basýna açýklamada bulundular. Adalet Bakanlýðý görevini Fahri Kasýrga ya devreden Çiçek, devir teslim töreninde Müsteþar yardýmcýlarý ve üst düzey yöneticilerle sohbet etti. F ahri Kasýrga da Cemil Çiçek'in yargýya büyük hizmetler yaptýðýný, büyük projeler gerçekleþtirdiðini söyledi. Kasýrga, Cemil Çiçek in kendisine bugüne kadar ki en aðýr yükü yüklediðini ifade ederken, Sayýn Bakanýmla birlikte 4,5 yýldýr hizmet etmeye çalýþýyoruz. Sayýn Bakanýmýn 4,5 yýl, benim 3,5 yýl oldu. Sayýn Bakanýmýz bu görev süresi içinde yargýya çok büyük hizmetler yaptý, çok büyük projeler gerçekleþtirdi. Biz de bu çalýþmalarýna destek olmaya, verdiði görevleri, talimatlarý lâyýkýyla yerine getirmeye çalýþtýk. Bugün Anayasa gereði görevini devrediyor. Zannediyorum bugüne kadar bana en aðýr görevi yüklüyor. Sayýn Cemil Çiçek'ten sonra geçici de olsa, bu koltukta oturabilmek bir hayli zor. Çünkü Sayýn Bakanýmýz bu koltuðun çok iyi bir þekilde hakkýný verebilen, yargýyý çok iyi noktalara taþýyabilen, yargýnýn saygýnlýðý ve baðýmsýzlýðý konusunda azami hassasiyet göstererek, gerek Bakanlýk çalýþanlarýnýn gerekse de yargý camiasýnýn gönlünde taht kurabilmeyi baþaran ender insanlardan biridir. Biz bu duygularla hep kendisini yad edeceðiz. Gerçekten çok baþarýlý olmuþ, yargýnýn makus talihi yenilmiþtir. Çok ciddi hamleler baþlamýþtýr. Artýk yargý geriye dönüþü olmayacak bir noktaya gelmiþtir. Bize düþen Sayýn Bakanýmýzýn býraktýðý yolda hizmet bayraðýný daha ileriye taþýmak, daha da ileriye götürmek. Bu konuda bize güvendiði için kendisine çok teþekkür ediyorum. Bir yargý mensubu olarak bu geçici dönemde Bakanlýk yapmak, bu görevi Sayýn Cemil Çiçek'ten devralmak benim hayatýmýn en müstesna gününü oluþturmaktadýr. Ama arzettiðim gibi aðýr bir yüktür. Arkadaþlarýmla birlikte, Sayýn Bakanýmýn da desteðini arkamda hissederek, bu yükün altýnda ezilmemeye çalýþacaðýz. Sayýn Bakanýma bundan sonraki yaþamýnda saðlýk, mutluk ve baþarý diliyorum. Yargý camiasý, yargý mensuplarý daima kendisini saygýyla anacaklardýr. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek ve Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mustafa Doðru, Adalet Bakaný Kasýrga yý tebrik ettiler.

8 Sayfa 8 Seslenis 15 Mayýs 2007 Yargý camiasý si Yaklaþýk 4,5 yýldýr sürdür dürdüðü düðü Adalet Bakanlýðý görg örevinden 7 Mayýs yýs ta ayrýlan a Cemi adliyeler ve burb uralarýn bilgisayar ar ile donatýlmasý, Adalet Akademisinin açýlmasý, h modern n bir binaya a kavuþmasý, ceza infaz kurumlarý umlarý sorun unun unun çözülmesi gibi yary arg Cemil Çiçek in Adalet Bakanlýðý döneminde yapýlan hizmetlerden bazýlarý: YARGI MEVZUATININ ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝ - Yargýnýn etkin ve verimli çalýþmasýna yönelik temel kanunlardan olan Türk Medeni Kanunu ile baþlayan süreçte, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun, Bilgi Edinme Hakký Kanunu, Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý Kanunu, Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda Kanun, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Deðiþiklik Yapýlmasý ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldýrýlmasýna Dair Kanun, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, Kamu Denetçiliði Kurumu Kanunu gibi kanunlar çýkarýldý. - 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren Türkiye'de ceza mevzuatý alanýnda yeni bir adalet sistemine geçildi. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun bu yeni sistemin birer parçasýdýr. - Bu güne kadar çýkarýlan 4000'in üzerindeki genelge kaldýrýlarak, yerine çýkartýlan 134 genelge 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüðe konuldu. YARGININ FÝZÝKÎ MEKAN SORUNU Yýlýndan itibaren toplam m2'lik 72 adet adalet hizmet binasý yapýlarak hizmete açýldý. Toplam m2'lik 26 adet hizmet binasý inþaatý devam etmektedir. Ýstanbul Ýli için Avrupa Yakasýnda m2 kapalý alana sahip Bakýrköy Adliyesi 25 Mart 2007 de hizmete açýldý. Anadolu Yakasý için Kartal'da baþlatýlan m2 kapalý alana sahip adliye inþaatý devam ediyor. - Baþka bir kurumdan devralýnan Gazi Ek Hizmet Binasý büyük onarým ve tadilatýn ardýndan 2006 yýlý içinde hizmete açýldý. - Yeni adalet saraylarýnýn tefriþatý; belli bir kaliteyi yakalamak ve adliyeler arasýndaki farklýlýklarý gidermek, ayný zamanda tefriþe ayrýlan maddi kaynaðýn iþyurtlarýna yönlendirilmesiyle, iþyurdu üretimi ve sisteminin güçlenmesi amacýyla iþyurtlarýnda üretilen mobilyalarla yapýlmaktadýr. Hâkim ve Cumhuriyet savcýsý odalarý, kalemler, duruþma salonlarý, toplantý-konferans salonlarý ve diðer alanlarda standartlaþma saðlanmasý amacýný taþýyan bu uygulama çerçevesinde Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasýnýn tefriþi de adliyelerde kullanýlan modeller esas alýnarak iþyurdu mobilyalarýyla yapýldý. Tefriþte kullanýlan mobilyanýn yaný sýra halý-kilim, bayrak, mask, duvar saati, tablo ve yapma çiçek gibi ürünler de ceza infaz kurumu iþyurtlarýnda üretilmektedir. BÝLÝÞÝM TEKNOLOJÝ- SÝNE GEÇÝÞ - Yargýnýn, hýzlý, verimli ve güvenilir þekilde çalýþabilmesi için bilgi ve haberleþme teknolojileri ile entegre bir yapý içinde, dinamik bilgi tabanlý çözümlerden azamî oranda faydalanma zorunluluðundan Ulusal Yargý Aðý Projesi (UYAP) devreye konuldu. UYAP'ýn tam olarak uygulanmasýyla birlikte; yargýnýn dýþ kurumlardan bilgi ve belge ihtiyacý elektronik ortamda güncel ve hýzlý bir þekilde karþýlanacak olup; dosyalarýn daha hýzlý oluþturulmasý, kararlarýn etkili icrasý, dava masraflarýnýn azaltýlmasý, personel ve kaynaklarýn etkin kullanýmý ve vatandaþýn kolayca bilgiye eriþimi saðlanacaktýr. - En küçük adliyeye kadar tüm yargý teþkilatý ile Adalet Bakanlýðý birimleri bilgisayar ve ekipmanlarýyla donatýlýp, tüm hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýna diz üstü bilgisayarý verildi, yerel bilgisayar aðý tesis edildi. AB SÜRECÝ yýlýnda yapýlan ortaklýk baþvurusu ile baþlayan Türkiye'nin Avrupa Birliðine üyelik sürecinde Kopenhag Kriterleri; Adalet Bakanlýðý'nýn gerekli Anayasal ve yasal deðiþikliklerin gerçekleþtirilmesi konusunda üstlenmiþ olduðu rol Haziran 2006 da açýlan Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü Haziran 2006 da hizmete giren Adalet Bakanlýðý Gazi Ek Binasý ile birlikte sivil toplum desteði, siyasi iradenin kararlýlýðý ve TBMM'nin özverili çalýþmalarýyla 3 Ekim 2005 tarihi itibarýyla açýlan ve 35 baþlýk altýnda yürütülen tarama sürecinde yer alan 10 baþlýk, Adalet Bakanlýðý ile ilgili bulunmaktadýr. Bunlardan "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" ile "Yargý ve Temel Haklar" baþlýklarý Adalet Bakanlýðýnýn doðrudan sorumlu olduðu baþlýklar olup Bakanlýðýmýzýn birimleri ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarý ile birlikte yürütülerek baþarýyla tamamlanmýþtýr. Bu baþlýklarýn yaný sýra "Þirketler Hukuku", "Fikrî Mülkiyet Hukuku", "Ýþ Kurma ve Hizmet Sunumu" ve "Sosyal Politika ve Ýstihdam" baþlýklarý Bakanlýk olarak kurumsal katký saðladýðýmýz baþlýklardýr. 25 Mart 2007 d Adale CEZA ÝNFAZ KURUMLARINDA FÝZÝKÎ ÝYÝLEÞTÝRME - 45 E Tipi, 5 H Tipi ve 22 M Tipi ile 1 il kapalý ceza infaz kurumunun oda sistemine dönüþüm çalýþmalarý tamamlandý. - Uluslararasý standartlara uygun çaðdaþ ve modern yeni ceza infaz kurumlarýnýn yapýmýna hýz verilerek; fizikî koþullarý ve kapasiteleri itibarýyle yetersiz durumdaki küçük ilçe ceza infaz kurum- Ýnþaatý devam eden Silivri Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü

9 15 Mayýs 2007 Seslenis Sayfa 9 zi unutma utmayacakacak l Çiçek, Türkiy kiye nin önün ünü ü açan yasal y düzenlemeler baþta olmak üzer ere, yeni açýlan âkim ve Cumhuriyet savcýlarýna dizüstü bilgisayar ar verilmesi, v Adlî Týp KurK urumunun ý camiasýnda unutulma utulmayacak, acak, adýndan hep p söz z ettirecek ecek hizmetlere e imza attý. a Adalet Akademisi kuruldu. e açýlan Bakýrköy t Sarayý - Hakimler ve Savcýlar Kanununda yapýlan deðiþiklikle Hâkim ve Cumhuriyet Savcýlarýnýn yüksek lisans ve doktora yapmalarýný kolaylaþtýrýcý düzenlemeler getirildi yýlýndan itibaren Ankara ve Ýstanbul'da bazý üniversitelerle iþbirliðine gidilmiþ ve toplam 130 hâkim ve Cumhuriyet savcýsýnýn yurt içinde, 44 hâkim ve Cumhuriyet savcýsýnýn ise yurt dýþýnda yaklaþýk bir yýl süreyle ve ücretli izinli sayýlarak, yabancý dil eðitimi almasý saðlandý. - Ceza infaz kurumlarý personeli için Ýstanbul Silivri'de 500 ve Maltepe'de 140 lojman yapýldý. Ayrýca Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü içerisinde mevcut lojmanlara ek olarak 300 lojman yapýlarak, personelimizin istifadesine sunuldu. larýndan 2003 yýlýnda 6, 2004 yýlýnda 62, 2005 yýlýnda 6, 2006 yýlýnda 20 ve 2007 yýlýnda 6 olmak üzere toplam 100'ünün faaliyetine son verildi yýlýndan bu yana 36 (12'si yeni inþaat) ceza infaz kurumu açýldý. - Baþta Ýstanbul olmak üzere metropol kentlerimizin kanayan yarasý halindeki ceza infaz kurumlarýnýn sorunu çözülme aþamasýna geldi. - Ankara Sincan'da daha önce inþa edilmiþ iki F tipi ceza infaz kurumunun yaný sýra, iki L Tipi, birer Kadýn, Çocuk ve Genç ile Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunun inþa edildiði Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü Temmuz 2006'da hizmete girdi. Tarihi Ulucanlar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu kapatýlarak, buradaki hükümlü ve tutuklular kampüste yer alan kurumlara nakledildi. - Ýstanbul Ýli Silivri Ýlçesinde sekiz L Ti- Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Tekstil Atölyesi pi ve bir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Maltepe ilçesinde üç L Tipi, birer Çocuk ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, Metris bölgesinde eski ceza infaz kurumu yerine iki T Tipi, Ümraniye Ýlçesinde bir T Tipi, Bakýrköy Ýlçesinde bir Kadýn Ceza Ýnfaz Kurumu inþaatýnýn bir kýsmý tamamlanýrken, bir kýsmý da bitme aþamasýndadýr. Hükümlü ve tutuklu sayýsý itibarýþxyle en yüksek kapasiteye sahip Ýstanbul'un ceza infaz kurumu sorunu 2008 yýlýnda inþaatlar tamamlandýðýnda son bulacaktýr. - Ýzmir Ýlinde yeni ve modern beþ T, bir Çocuk ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu, eklentiler ve 350 lojmandan oluþan ceza infaz kurumu kampüsünün etüt ve proje çalýþmalarý tamamlanmýþ olup, ihale hazýrlýklarý sürdürülmektedir. - Rize, Antalya, Balýkesir ve Kýrýkkale Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn inþaatlarý devam etmektedir. Ayrýca, Kocaeli Ýlinde iki T Tipi ve bir Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu; Samsun Ýli Bafra ilçesinde bir T Tipi ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu; Tokat Ýlinde bir T Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu; Erzurum Ýli Oltu Ýlçesinde bir T Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunun yapýmý devam ediyor. PERSONELE YÖNELÝK ÇALIÞMALAR - Hâkim, Cumhuriyet savcýlarý, avukat ve noterler ile diðer adalet personelinin mesleðe kabullerinden önce ve meslek hayatlarý sýrasýnda edindikleri bilgi ve tecrübeleri geliþtirmeleri için Türkiye - Ankara'nýn ardýndan Ýstanbul, Erzurum ve Kahramanmaraþ Eðitim Merkezleri hizmete açýlarak, ceza infaz kurumlarý personeli eðitim merkezi sayýsý 4 e çýkarýldý. Bu eðitim merkezlerinde yaklaþýk ceza infaz kurumu personelinin psikoloji ve insan haklarý konularý baþta olmak üzere hizmet içi eðitimleri gerçekleþtirildi. Eðitimlerle personelimizin niteliði yükselirken, bu alanda edinilen tecrübelerle dost, kardeþ ve komþu ülkeler Afganistan, Sudan ve Moldova'dan gelen üst düzey ceza infaz kurumlarý görevlilerine eðitimler verildi. DENETÝMLÝ SERBESTLÝK SÝSTEMÝ FA- ALÝYETE GEÇÝRÝLDÝ tarihli ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezleri ile Koruma Kurullarý Kanunu gereðince Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü bünyesinde Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkanlýðý Aðustos 2006'da kurularak çalýþmalarýna baþladý. Çok kýsa zamanda teþkilâtlanarak, 133 aðýr ceza merkezinde denetimli serbestlik ve yardým merkezi kuruldu. Bu merkezlerin personel ve araç-gereç ihtiyacý da süratle karþýlanarak, hizmet verilmeye baþlandý. CEZA ÝNFAZ KURUMLARI VE DENETÝM- LÝ SERBESTLÝK ÞUBELERÝNÝN ARAÇ ÝH- TÝYACI - Ceza infaz kurumlarý ve denetimli serbestlik þubeleri için çeþitli türde 2003 yýlýnda 15, 2004 yýlýnda 11, 2005 yýlýnda 40 ve 2006 yýlýnda 89 adet yeni araç alýmý yapýldý. Ceza Ýnfaz Kurumlarý Personeli Erzurum Hüseyin Turgut Eðitim Merkezinin açýlýþý

10 Sayfa 10 Seslenis 15 Mayýs 2007 Pazar da sertifika sevinci Pazar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan çeþitli iþ ve meslek kurslarýný baþarýyla bitiren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý 23 Mart ta düzenlenen müzik eðlence programýnda verildi. Programa; Kaymakam, Belediye Baþkaný, Cumhuriyet savcýlarý, Ýlçe Garnizon Komutaný, Ýlçe Bölük Komutaný, Ýlçe Emniyet Müdürü, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü, Kurum Müdürleri, Kurum Ýdare Memuru Orhan Akpýnar, infaz ve koruma baþmemurlarý ve memurlarý ile hükümlü tutuklular katýldý. Cumhuriyet Savcýsý Cem Ali ÇÝFTÇÝ günün önemini belirten konuþmasýnda; hükümlü ve tutuklular için iþ ve meslek eðitiminin önemini vurgulayarak, aldýklarý sertifikalarýn salýverilmeleri sonrasýnda hayatlarýný idame ettirecek iþi bulmalarýnda büyük faydasý olacaðýný söyledi. Sertifikalarýn daðýtýmýnýn ardýndan müzik eðlence programýna geçildi. Pazar Müzik Sevenler Cemiyeti sanatçýlarý tarafýndan gerçekleþtirilen programda; seslendirilen türkülere konuklar, personel, hükümlü ve tutuklular eþlik ederek eðlendiler. Oyun havalarýnda horon oynanýp, halaylar çekilirken, büyük coþku yaþandý. Ýskenderun dan el sanatlarý sergisi Ýskenderun M Tipi Kapalý Ceza infaz Kurumunda ile Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Ýþbirliðinde açýlan ahþap boyama kursunda elde edilen ürünler Mart tarihleri arasýnda Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Sergi Salonunda halkýn beðenisine sunuldu. Serginin açýlýþýný; Ýskenderun Kaymakamý Cengiz Horozoðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Ademoðlu ve Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Hayri Uzel gerçekleþtirdi. Açýlýþta; Ýlçe Protokolü, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, daire amirleri, sivil toplum örgütleri, Kurum yöneticileri, personel, hükümlü-tutuklu aileleri ile yakýnlarý hazýr bulundu. Ankara 1 No lu L de konferans Ankara 1 No lu L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 12 Nisan da tutuklu ve hükümlülere Anadolu Lions Diyabet Vakfý Baþkaný Tülin Koçoðlu ve Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesinden Diyabet Hemþiresi Yasemin Bulut tarafýndan "Þeker Hastalýðý (Diyabet Mellitus) konulu konferans verildi. Gümüþhane de moral günü Gümüþhane E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin katkýlarýyla 17 Nisan da moral gecesi düzenlendi. Geceye; Ýl Protokolü, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu Baþkan ve Üyeleri, Kurum 1. Müdür ve 2. müdürleri, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ceyhan da tiyatro gösterisi Ceyhan M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 13 Nisan da Cumhuriyet Baþsavcýsý Ayhan AYGÜL, hakim ve Cumhuriyet savcýlarý, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum 1.Müdür ve 2. müdürleri, personel ile hükümlü ve tutuklularýn katýlýmýyla Ey Halk Tiyatro Grubu tarafýndan "Boðazlýyan Kaymakamý Kemal Bey" adlý tiyatro oyunu sergilendi. HÜKÜMLÜLERÝ DOÐRUDAN AÇIK CEZA ÝNFAZ KURUMLARINA AYIRMA "Doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýna ayrýlma", tarihinde yürürlüðe giren Hükümlülerin Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýna Ayrýlmalarý Hakkýnda Yönetmelik ile infaz sistemimize dâhil olan bir uygulamadýr. Bununla amaçlanan, ilk kez suç iþleyen ve kýsa süreli hürriyeti baðlayýcý cezalara hükümlü olanlarýn kapalý ceza infaz kurumlarýna alýnmaksýzýn Cumhuriyet baþsavcýlýklarýnca doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýna alýnmasýný saðlamaktýr. Böylece hem kapalý ceza infaz kurumlarýnýn mevcudu gereksiz yere artýrýlmayacak, hem de ilk kez suç iþleyen olmalarý nedeniyle düþük güvenlik riski bulunan hükümlülerin mükerrir ve itiyâdi suçlularla bir arada bulunmalarýnýn önüne geçilmiþ ve iyileþtirilerek toplumla kazandýrýlmalarýna katkýda bulunulmuþ olacaktýr. Ancak, üzerinden iki yýla yakýn bir zaman geçmiþ olmasýna raðmen, Cumhuriyet baþsavcýlýklarýnca "doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýna ayrýlma" nýn yeterince uygulanmadýðý bir realite olarak karþýmýzda bulunmaktadýr. Uygulamaya yön vermek ve tereddütleri gidermek bakýmýndan, "doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýna ayrýlma" uygulamasýnýn nasýl yapýlacaðýna dair usul ve esaslara iliþkin açýklamalar bu yazýmýzýn konusunu oluþturacaktýr. I- Doðrudan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýna Ayrýlmanýn Esaslarý: 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun'un 14 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fýkralarýnda; "(2) Hükümlülerin açýk cezaevlerine ayrýlmalarýna iliþkin esas ve usûller yönetmelikte gösterilir. (3) Ýlk kez suç iþleyen ve iki yýl veya daha az süreyle hapis cezasýna hükümlü bulunanlarýn cezalarý doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýnda yerine getirilebilir." Ýfadelerine yer verilmiþtir. Bu maddeye istinaden, açýk ceza infaz kurumlarýna ayrýlmalarla ilgili esas ve usûlleri belirlemek amacýyla hazýrlanan Hükümlülerin Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýna Ayrýlmalarý Hakkýnda Yönetmelik, tarih ve sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe girmiþtir. Adý geçen Yönetmeliðin 4 üncü maddesinde "Ýlk kez suç iþleyen ve iki yýl veya daha az süreyle hapis cezasýna hükümlü bulunanlar ile adlî para cezasý iki yýl ve daha az süre ile hapse çevrilenlerin açýk ceza infaz kurumlarýna ayrýlma iþlemleri Cumhuriyet baþsavcýlýðýnca, bunlar dýþýnda kalan açýða ayrýlma iþlemleri idare ve gözlem kurulu tarafýndan yapýlýr", Ayný Yönetmeliðin 5 inci maddesinin 1 inci fýkrasýnda "Ýlk kez suç iþleyen ve iki yýl veya daha az süreyle Hakan BÜYÜKABACI Tetkik Hâkimi hapis cezasýna hükümlü bulunanlar ile adlî para cezasý iki yýl ve daha az süre ile hapse çevrilenlerin cezalarý, 6 ncý maddenin üçüncü fýkrasýnýn (a) bendi ile (b) bendinin (1) ve (2) numaralý alt bentleri ve dördüncü fýkrasýndaki koþullarý taþýmalarý halinde doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýnda yerine getirilebilir"; Ýfadelerine yer verilmiþtir sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanun ile Hükümlülerin Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýna Ayrýlmalarý Hakkýnda Yönetmelik birlikte deðerlendirildiðinde, ilk kez suç iþleyen ve iki yýl veya daha az süreyle hapis cezasýna hükümlü bulunanlar ile adlî para cezasý iki yýl ve daha az süre ile hapse çevrilenlerin cezalarýnýn doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýnda yerine getirilebileceði anlaþýlmaktadýr. Bu durumun istisnalarý ise Yönetmeliðin 5 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn atfýyla, 6 ncý maddesinin üç ve dördüncü fýkralarýnda belirtilmiþtir. Buna göre, ilk defa suç iþlemiþ ve iki yýldan az ceza almýþ olsalar bile, aþaðýda sayýlan suçlardan hükümlü olanlar, ancak koþullu salýverilmelerine bir yýldan az süre bulunmasý halinde doðrudan açýk ceza infaz kurumlarýna gönderilebilecektir sayýlý Türk Ceza Kanununda yer alan bu suçlar þunlardýr: 102.Madde: Cinsel Saldýrý 103.Madde: Çocuklarýn Cinsel Ýstismarý 142.Madde: Nitelikli Hýrsýzlýk 148.Madde: Yaðma 149.Madde: Nitelikli Yaðma 188.Madde: Uyuþturucu veya Uyarýcý Madde Ýmal ve Ticareti 190.Madde: Uyuþturucu veya Uyarýcý Madde Kullanýlmasýný Kolaylaþtýrma 220.Madde: Suç Ýþlemek Maksadýyla Örgüt Kurma 328.Madde: Siyasal veya Askeri Casusluk 335.Madde: Yasaklanan Bilgilerin Casusluk Maksadýyla Temini 336.Madde: Yasaklanan Bilgileri Açýklama 337.Madde: Yasaklanan Bilgileri Siyasal veya Askeri Casusluk Maksadýyla Açýklama. Ýnfaza konu suçun 765 sayýlý Türk Ceza Kanuna tabi olmasý halinde, yukarýda sayýlan suçlarýn bu kanundaki karþýlýklarý dikkate alýnacaktýr. Adli sicil belgesinde para cezasý dahil her hangi bir hükümlülük kaydý bulunanlar, ilk kez suç iþleyen kapsamýnda mükerrir kabul edilecektir. Devam edecek deðerlendirilmeyip

11 15 Mayýs 2007 Seslenis Sayfa 11 Çocuklara yönelik denetimli serbestlik semineri düzenlendi BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM Seminerin açýlýþýna; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Genel Müdür Yardýmcýsý Hasan Hakký Kadakal, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, ortak çalýþmalar yürütülen resmi kurum ve kuruluþlardan, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluþlarýndan temsilciler, denetimli serbestlik ve yardým merkezlerinden þube müdürleri, öðretmen, psikolog ve sosyal çalýþmacýlar ile infaz ve koruma memurlarý katýldýlar. Ýki gün süren ve 4 oturum hâlinde yapýlan seminerde; çocuk adalet sistemi konusunda Almanya, Hollanda ve Ýngiltere'den uzman ve yöneticiler konuþmacý olarak yer aldýlar. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, seminerin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada; Ülkemizde son 5-6 yýl içresinde ceza, adalet ve infaz sisteminde köklü deðiþiklikler yapýldýðýný belirterek, çocuklara yönelik olarak da 2005 yýlýnda Çocuk Koruma Kanunu çýkarýldýðýný söyledi. Ýpek, bu Kanunla kamu davasý açýlmasýnýn ertelenmesi, uzlaþma, hükmün geriye býrakýlmasý, denetim altýna alýnmasý gibi çocuklarla ilgili hükümlerin getirildiðini belirtirken, bu uygulamalarýn pek çoðunun denetimli serbestlik ve yardým merkezleri tarafýndan gerçekleþtirildiðini ifade etti. Genel Müdür Ýpek, infaz sistemiyle ilgili olarak özellikle çocuklar ve gençlere yönelik önemli çalýþmalar yaptýklarýndan bahsederken, þöyle konuþtu: "5-6 yýl öncesine kadar Ülkemizde yetiþkinler ve çocuklar bir arada kalýyorlardý. Uygulama sadece küçük yerlerde deðil, Ankara, Ýstanbul gibi metropollerde de böyleydi. Ancak, þu anda büyük þehirlerimizde, arzu ettiðimiz politikaya uygun olarak, çocuklarýmýzý ve gençlerimizi yetiþkinlerden ayrý kurumlarda barýndýrýyoruz. Ankara'da çocuklar ve gençler için ihtiyaçlarýna uygun olarak geliþtirdiðimiz mimari yapýdaki kurumu inþa ederek, faaliyete geçirdik. Ýstanbul'daki kurumun inþaatý devam ediyor. Ýnþallah Eylül ayýnda açýlacak. Yine Ýzmir'deki kurumun ise Eylül ayýnda ihalesini yapacaðýz. Tabiî bu inþaatlar bitmemesine raðmen, çocuklarý ayýrmýþ durumdayýz. Ýzmir Bergama'daki Kurumu çocuklara tahsis ettik. Çukurova Bölgesinde Mersin, Tarsus, Adana ve Ceyhan'daki çocuklarý Pozantý'daki kuruma topluyoruz. Kayseri'deki çocuklar için ayrý bir kurum oluþturuldu. Sadece fizikî yapýyý ayýrmakla iþ bitmiyor. Çocuklarýn bulunduðu kurumlardaki personelin de özel olmasýný istedik; özel olarak eðitimlerini ve atamalarýný yaptýk. Bunlarýn dýþýnda hükümlü çocuklarýn bulunduðu Ankara, Ýzmir ve Elazýð'da çocuk eðitimevi bulunmaktadýr." Genel Müdür Ýpek, Ülkemizde kurulalý henüz iki yýl olan denetimli serbestlik ve yardým merkezlerinin çocuklar için önemine dikkat çekerek, sistem içerisinde takip edilen çocuk sayýsýnýn 4749'a ulaþtýðýný kaydetti. Seminere; Almanya, Hollanda ve Ýngiltere'den çocuk adalet sistemi konusunda uzman 7 üst düzey yetkili, Denetimli Serbestlik ve Yardým Hizmetlerinden Sorumlu Daire Baþkaný Vehbi Kadri Kamer, Tetkik Hâkimi Ýbrahim Usta konuþmacý olarak katýldýlar. Seminerde; denetimli serbestlik altýndaki çocuklara yönelik mevzuat ve uygulamalar, hüküm öncesi, hüküm aþamasý ve hüküm sonrasýnda yapýlan psiko-sosyal müdahale programlarý ve uygulamalarý, ceza infaz kurumundan salýverilen ve denetimli serbestlik altýna alýnan çocuklara yönelik müdahale programlarý ile bu kapsamda Türk çocuk ceza adalet sistemi içerisinde denetimli serbestlik uygulamalarý deðerlendirildi. Kýrklareli E Tipi nde moral günü ve belge daðýtýmý Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda ÝÞ- KUR Projesi kapsamýnda 2 grup hâlinde açýlan 300'er saatlik "bilgisayar iþletmenliði" kursunu baþarýyla tamamlayan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý 13 Mart'ta düzenlenen moral gününde daðýtýldý. Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Esat Semerci, Cumhuriyet Savcýsý Musa Ünel, Kurum Müdürü Yunus Cin ve 2. müdürler, öðretmen, sosyal çalýþmacý, diþ hekimi, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurs sertifikalarýnýn daðýtýldýðý moral gününde; baðlama kursuna katýlan hükümlü ve tutuklular Baðlama Öðretmeni Musa Bayraktar eþliðinde hazýrladýklarý programda birbirinden güzel türküleri seslendirerek, davetlilere doyumsuz bir gün yaþattýlar. Ayrýca, Halk Eðitim Merkezi ve A.S.O Müdürlüðü Halk Oyunlarý Ekibinin sunduðu halk oyunlarý gösterisi büyük ilgi gördü. Dr. Mustafa SALDIRIM Tetkik Hâkimi PSÝKO-SOSYAL DESTEK PROGRAMLARI NEDEN UYGULANIYOR? (5) 3- Sivil toplumun rolünün yeniden tanýmlanmasý: Psiko-soyal yardým programlarýnýn geleceði açýsýndan önemli bir konu da sivil toplumun rolünün bu alanda yeniden tanýmlanmasýna ihtiyaç bulunmasýdýr. Ceza infaz kurumlarýndaki çalýþmalarda sivil toplumun önemi her geçen gün hem sayýsal hem de nitelik olarak artmaktadýr. Bu ivmenin psiko-sosyal yardým çalýþmalarýna yansýmasý ise diðer alanlara göre farklý olacaktýr. Ýhtiyaç duyulan uzman desteði, çalýþmalarda kullanýlmasý gereken materyallerin çeþitliliði, eðitim verilmesi, sertifikalandýrma gibi pek çok konuda, kamu kurum ve kuruluþlarý ile kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn yaný sýra sivil toplum da gelecekte çok önemli bir iþlev görecektir. Sadece ceza infaz kurumlarýnda yapýlacak psiko-sosyal yardým çalýþmalarý için derneklerin kurulmasý, bu çalýþmalardan bazýlarýnýn doðrudan sivil toplum tarafýndan verilmesi önümüzdeki birkaç yýl içerisinde gerçekleþmesi mümkün olan geliþmelerdir. Bu þekilde sivil toplum, sadece ziyaret eden, yardým yapan, çalýþmalara katký saðlayan bir anlayýþla deðil, yeniden tanýmlanan rolüne uygun olarak, doðrudan hizmeti üreten, veren ve geliþtiren bir yapýya sahip olacaktýr. Sonuç Psiko-sosyal yardým çalýþmalarýnýn neden uygulandýðýna, dününe, bugününe ve yarýnýna iliþkin açýklamalarda bulunduðumuz beþ bölümlük yazý dizimizin sonuna gelmiþ bulunuyoruz. Fakat psiko-sosyal yardým çalýþmalarýna iliþkin paylaþýlmasý gereken bilgilerin Sesleniþ Gazetesi'nin sütunlarýna sýðmayacak kadar geniþ olduðunu da gözden uzak tutmamak gerekmektedir. Her geçen gün artan bir ivmeyle ceza infaz kurumlarýndaki psikososyal yardým çalýþmalarýnýn kalitesi ve sayýsý artmaktadýr. Personel ve personel eðitim politikasý, fizikî yapýda gerçekleþtirilen deðiþiklikler, sivil toplumun artan desteði, çalýþmalarýn etkin þekilde takip ve denetimi, plânlý çalýþma gibi faktörler, bu ilerlemede etkili olmuþtur. Personelimizin kararlýlýðý ve eðitime olan inancýný da her zaman saygýyla ve takdirle anmak gerekir. Hükümlü ve tutuklularýn kendilerini geliþtirme, yeni bilgiler edinme, kurumdaki zamanlarýný üretken þekilde geçirme konusundaki istekleri de Genel Müdürlük çalýþanlarý için motivasyon kaynaðý olmaktadýr. "Psiko-sosyal yardým çalýþmalarý yýlý" olarak kabul edilen 2007 yýlýnýn baþarýlý geçmesini diliyorum.

12 Sayfa 12 Seslenis 15 Mayýs 2007 Kurumlarda veda töreni Sungurlu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz koruma baþmemuru olarak görev yapan Ünal Karaç'ýn emekli olmasý nedeniyle geçtiðimiz ay veda töreni düzenlendi. Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Ercan, Cumhuriyet Savcýlarý H. Yüksel Ünal ve Oðuzhan Aþçý, Kurum Müdürü Nuh Naci Ataseven ile personel katýldý. Törende, emekli olan infaz koruma baþmemuru Ünal Karaç'a teþekkür belgesi ve hediye verildi. Aðrý M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Dursun Turan ile Ýnfaz ve Koruma Memuru Seyfettin Bektaþ için için veda töreni gerçekleþtirildi. Törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Yaþar Al, Kurum Müdürü Erdaþ Çöðür ve personel katýldý. Törende bir konuþma yapan Cumhuriyet Baþsavcý Ramazan Solmaz emekli olan Turan ve Bektaþ'a teþekkür belgesi vererek, yaptýklarý hizmetlerle hatýrlanacaklarýný söyledi. Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Þoför Necmi Akþen, Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Murat Kaya ve Ýsmail Güner'in emeklilikleri nedeniyle yapýlan veda töreninde duygu dolu anlar yaþandý. 28 Mart'taki törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlmettin Köklü, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Hayri Demir, Cumhuriyet Savcýsý Abdulgaffur Gündoðdu, Kurum Müdürü Orhan Toyðar, 2. müdürler ve personel katýldý. Törende; emekli olan personele teþekkür belgesi ve plâket verildi. Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda emekli olan Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Celal Küçükgüven ile Ýnfaz ve Koruma Memuru Ali Çakmakçý için 23 Mart ta veda töreni gerçekleþtirildi. Emekli olan personele teþekkür belgesi ve plaket verildiði törene; Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü Mustafa Þen, 2. müdürler, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldýlar. Kilis Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise emekli olan Sayman Ali Alpdað ile Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Þerif Yýlmaz için veda yemeði tertiplendi. Dört kurumda daha bilgisayar sýnýfý açýldý Erzincan Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn bilgisayar operatörlüðü ve programcýlýðýný öðrenmelerine yönelik olarak kurulan bilgisayar sýnýfý 23 Nisan - da açýldý. Açýlýþa; Cumhuriyet Savcýsý Metin Afþar, Kurum Müdürü Hüseyin Oðuzboylu, 2. Müdürler M. Fatih Kesici ve Hasan Torun, Jandarma Bölük Komutaný Kd. Bçvþ. Tekin Kaya, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Bilgisayar sýnýfý; Cumhuriyet Savcýsý Metin Afþar ve Eðitimden Sorumlu 2. Müdür M. Fatih Kesici nin gayretleri sonucunda kamu kurum ve kuruluþlarýndan temin edilen 7 bilgisayar ile kuruldu. Kütahya E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Vakýflar Bankasý nýn katkýlarýyla bilgisayar sýnýfý açýldý. 4 Nisan daki açýlýþa; Vali Þükrü Kocatepe, Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Þerif Eren, Ýl Jandarma Komutaný J. Kd. Alb. M. Tarýk Hatipoðlu, 1. Jandarma Er Eðitim Tabur Komutaný j. Yzb. Bektaþ Arslan, Baro Baþkaný Av. Sabit Özdoðlar, Ýl. Emniyet Müdürü Coþkun Hayal, Vakýflar Bankasý Bölge Müdürü Kemal Þahin ve Vakýflar Bankasý Þube Müdürü Mehmet Kütahya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Ödemiþ M Tipi Kapalý Ceza Kurumu Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Kurumu Urhan, hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý, Ýzleme Kurulu üyeleri, Kurum Müdürü Cengiz Gül, Kütahya Ticaret Odasý Baþkaný ve Güral Porselen A.Þ. Baþkaný Nafi Güral, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Konuþmalarýn sonunda Vakýflar Bankasý Þube Müdürü Mehmet Urhan a Cumhuriyet Baþsavcýsý M. Þerif Eren, Ceza Ýnfaz Kurumuna yardýmlarý nedeniyle plaket vererek teþekkür etti. Kars Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda da Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðünün katkýlarýyla 10 bilgisayardan oluþan bilgisiyar sýnýfý kuruldu. Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk ve Kurum Müdürü Mustafa Þen katkýlarýndan dolayý Ýþ-Kur Ýl Müdürüne ve Ýl Halk Eðitim Merkezi Müdürüne plâket verdiler. Açýlýþa; Vali Yardýmcýlarý Mustafa Özkaynak ve Doðan Demirdaþ, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Çiçek, Garnizon Komutan Vekili Ýl Jandarma Alay Komutaný Kd. Albay Ömer Tolgay, Cumhuriyet Baþsavcýsý Süleyman Baðrýyanýk, Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Ümit Selçuk Doðan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abamüslüm Güven, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Ceza Ýnfaz Kurumu Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, Kars-Ardahan Bölgesi Baro Baþkaný Av. Cevdet Ucungan, daire amirleri, Kurum Müdürü Mustafa Þen, 2. müdürler, personel ve hükümlü ve tutuklular katýldý. Ödemiþ M Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundaki bilgisayar sýnýfý da ÝÞKUR un katkýlarýyla kuruldu. 11 bilgisayardan oluþan sýnýfýn açýlýþý 20 Mart ta Cumhuriyet Savcýsý Ahmet Dönmez, Kurum Müdürü Hasan Dal, ÝÞKUR Ýl Müdür Yardýmcýsý Emin Dank, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Cevdet Ünlü, Ýzleme Kurulu Baþkan ve üyeleri, daire amirleri ve Kurum personelinin katýmýyla gerçekleþtirildi. Kocaeli 1 No lu F Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ÝÞKUR un katkýlarýyla kurulan bilgisayar sýnýfýnýn açýlýþý 4 Nisan da yapýldý. Erciþ Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda da yine ÝÞKUR un katkýlarýyla oluþturulan bilgisayar sýnýfý 2 Nisan da açýldý SAYILI KAMU ÝHALE KANUNUNA TÂBÝ OLMAYAN MAL VEYA HÝZMET ALIMLARI (1) Yusuf Kenan ÇAÐLAR Kontrolörler Kurulu Baþkaný 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 2 nci maddesinde, Kanun kapsamýndaki idareler tek tek sayýlmýþ, 2 nci maddenin 1 inci fýkrasýnýn (a) bendinde, Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara baðlý; döner sermayeli kuruluþlar, birlikler ve tüzel kiþilerin kapsam dahilinde olduðu belirtilmiþ, bu idarelerin, her türlü kaynaktan karþýlanan mal veya hizmet alýmlarý ile yapým iþlerine ait ihalelerinin, adý geçen Kanun hükümlerine göre yürütüleceði vurgulanmýþtýr. Buna göre; Genel bütçeye dahil daire olarak nitelenen Adalet Bakanlýðý ile Adalet Bakanlýðýna baðlý bir kuruluþ olan Ýþyurtlarý Kurumu'nun Kanun kapsamýnda olduðu açýktýr. Bu sebeple, 4734 sayýlý Kanun da belirtilen idareler tarafýndan yapýlacak her türlü mal veya hizmet alýmlarý ile yapým iþlerinin, Kanun hükümlerine göre gerçekleþtirilmesinde mecburiyet bulunmaktadýr. Bu konunun istisnasý ise 4734 sayýlý Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilmiþ, Kanuna tâbi olmadan yapýlabilecek mal veya hizmet alýmlarýnýn hangileri olduðu ayrýntýlý þekilde sayýlmýþtýr. Kanunda belirtilen istisnalar dikkate alýndýðýnda, 3 üncü madde 1 inci fýkranýn (a) ve (e) bentlerinde belirtilen düzenlemelerin, ceza infaz kurumlarý ve iþyurtlarýný yakýndan ilgilendirdiði görülmektedir sayýlý Kanunun 3 üncü madde 1 inci fýkrasýnýn (a) ve (e) bentlerindeki düzenlemeler þöyledir. "a) Kanun kapsamýna giren kuruluþlarca, kuruluþ amacý veya mevzuatý gereði iþlemek, deðerlendirmek, iyileþtirmek veya satmak üzere doðrudan üreticilerden veya ortaklarýndan yapýlan tarým veya hayvancýlýkla ilgili ürün alýmlarý ile 6831 sayýlý Orman Kanunu gereðince orman köyleri kalkýndýrma kooperatiflerinden ve köylülerden yapýlacak hizmet alýmlarý, e) Bu Kanun kapsamýna giren kuruluþlarýn; Adalet Bakanlýðýna baðlý ceza infaz kurumlarý, tutukevleri iþyurtlarý kurumlarý, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna baðlý huzurevleri ve yetiþtirme yurtlarý, Millî Eðitim Bakanlýðýna baðlý üretim yapan okullar ve merkezler, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýna baðlý enstitü ve üretme istasyonlarý ile Baþbakanlýk Basýmevi Ýþletmesi tarafýndan bizzat üretilen mal ve hizmetler için anýlan kuruluþlardan, Devlet Malzeme Ofisi Ana Statüsünde yer alan mal ve malzemeler için Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüðünden, yük, yolcu veya liman hizmetleri için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý Ýþletmesi Genel Müdürlüðünden, akaryakýt ve taþýt için Tasfiye Ýþleri Döner Sermaye Ýþletmeleri Genel Müdürlüðünden yapacaklarý alýmlar," Ýstisnalar kapsamýndaki bu düzenlemeler incelendiðinde, üç önemli husus ön plana çýkmaktadýr. Birincisi; (a) bendi uyarýnca iþlemek, deðerlendirmek, iyileþtirmek veya satmak üzere yapýlacak, tarým veya hayvancýlýkla ilgili ürün alýmlarýnýn, ancak doðrudan üreticiden veya ortaklarýndan yapýlmasý halinde, istisna kapsamýnda olacaðýdýr. Ýkincisi; (e) bendi uyarýnca yapýlacak alýmlarda, satýn alýnacak mal veya hizmetin, kapsama giren kuruluþlar tarafýndan bizzat üretilmesi halinde, alýmýn istisna kapsamýnda deðerlendirilebileceðidir. Üçüncüsü ise; (a) ve (e) bentleri uyarýnca yapýlacak alýmlarýn sadece mal veya hizmet alýmlarýyla sýnýrlý olduðudur. Ýstisnalarla ilgili bu düzenlemelerin yorumlanmasýnda ve uygulanmasýnda hatalý davranýlmamasý için, konunun ceza infaz kurumlarý ve iþyurtlarý açýsýndan ele alýnmasýnda yarar görülmektedir. Bilindiði üzere, Adalet Bakanlýðý merkez teþkilatý veya baðlý kuruluþlarý, adliyeler, ceza infaz kurumlarý veya diðer bazý kamu kurum ve kuruluþlarý, 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununa tâbi olmadan, iþyurtlarýndan mal veya hizmet alýmý yapabilmekte, iþyurtlarý da ayný kamu kuruluþlarýndan mal veya hizmet alabilmenin yanýnda, tarým ve hayvancýlýkla ilgili ihtiyaçlarýný üreticilerden de temin edebilmektedir. Bu karþýlýklý iliþkiler sýrasýnda, iþyurtlarý; mal veya hizmeti bazen satan, bazen alan konumundayken, ceza infaz kurumlarý ise genellikle alan konumundadýr. Ceza infaz kurumlarý veya iþyurtlarýnýn bu özellikleri dikkate alýnarak bir deðerlendirme yapacak olursak; A- Ceza Ýnfaz Kurumlarý veya Ýþyurtlarý Mal veya Hizmeti Alan Konumundaysa Ceza infaz kurumunun harcamalarýnda " Harcama Yetkilisi " konumundaki kurum müdürü ile iþyurdu harcamalarýnda " Harcama Yetkilisi " konumundaki iþyurdu müdürü ayný görevli olmakla birlikte, ayný zamanda her iki halde de " Ýhale Yetkilisi " sorumluluðunu da taþýmaktadýr. Ýhtiyaç duyulan mal veya hizmetin idareye bildirilmesi üzerine, ihale yetkilisi, öncelikli olarak bir yaklaþýk maliyet hesaplamasý yaptýrýr ve belirlenen maliyeti dikkate alarak, ihtiyaç duyulan alýmýn; a) Ýhale yapýlarak gerçekleþtirilmesine. b) Þartlar uygunsa, doðrudan temin suretiyle yapýlmasýna. c) 4734 sayýlý Kanunun 3 üncü maddesi 1 inci fýkrasý uyarýnca istisnalar kapsamýnda deðerlendirilerek, ihalesiz olarak alýnmasýna. Karar verebilir. Ýhale yetkilisinin verdiði karar, alýmýn istisnalar kapsamýnda deðerlendirilerek, Kanunda beliritilen kiþi veya kuruluþlardan yapýlmasý yönünde ise, iki ayrý durum karþýmýza çýkmaktadýr. Devam edecek

13 15 Mayýs 2007 Seslenis Sayfa 13 ALÝ SUAT ERTOSUN Yargýtay Üyesi ÞARKILARIM YARIM KALDI ANNE Niþan yüzüðü geri gönderildiðinde, Hacer'in dünyasý kararmýþtý. Bir yýl önce anlaþarak niþanlandýklarý Bekir'in, niþaný neden bozduðunu anlayamamýþ; ne kadar düþünürse düþünsün kendinde bir kusur da bulamamýþtý. Üsteðmen olan Bekir'i, iki hafta önce birliðine, ailece yolcu etmiþlerdi. Bekir giderken, "Yazýn tayini çýktýðýnda en kýsa sürede evlenecekleri, kendisini çok özleyeceði" sözünü vermiþti. Ancak ne olduysa olmuþ; Bekir, kendisiyle konuþma gereði bile duymadan, önce yüzük, sonra da verdiði hediyeleri aracýlarla geri gönderince; Hacer de ailesinin karþý çýkmasýna raðmen, Bekir'in hediyelerini hemen iade etmiþti. Sarsýntýyý atlatmaya çalýþan Hacer, kendisini öðretmenlik mesleðine vermiþ, küçük yaþlardan beri haþýr neþir olduðu kanunu ve Türk Sanat Müziði çalýþmalarý ile daha fazla ilgilenmiþ, üç ay sonra Bekir'in komutanýnýn kýzý ile evlendiðini duyunca, niþanýn bozulma nedenini de anlamýþ ve rahatlamýþtý. Aradan bir yýla yakýn süre geçtiði hâlde, kendisine belli etmemeye çalýþsalar da annesiyle babasýnýn, "Kýzýmýzýn Bekir'le adý çýktý, talibi çýkmýyor, evde kalacak" diye üzüldüklerini görünce; o da üzülüyordu. * * * Bir nisan akþamý okuldan eve geldiðinde, yemekten sonra aðabeyi "Size bir þey söyleyeceðim. Bizim Yaþar, Hacer'i istiyor. Bana sýkýla sýkýla konuyu açtý. Siz, belki kaba saba buluyorsunuzdur ama; Yaþar, delikanlý çocuktur, adam gibi adamdýr. Düþünün, taþýnýn, kararýnýzý verin. Hacer, kabul ederse ailesini gönderip istetecek. Bana sorarsanýz,benim rýzam vardýr" deyince; Hacer, þaþýrmýþ- tý. Yaþar'ý iyi tanýyordu. Babasý gibi Yaþar'ýn ailesi de Yugoslav göçmeni idi. Ailece iyi görüþüyorlardý. Aðabeyinin sýký arkadaþlarýndandý. Ýri yarý olduðundan ve önceleri güreþ yaptýðýndan çevrede "Pehlivan Yaþar" olarak tanýnýyordu. Sonradan semt takýmýnda aðabeyiyle birlikte futbol da oynamýþtý. Helvacýlýk yapýyordu. Sýk sýk evlerine gelir giderdi. Gönülsüz de olsa, ailesinin isteðiyle "evet" cevabýný verince; kýsa sürede kýz isteme, söz kesme ve niþan derken, üç ay içinde evlenmiþlerdi. Yaþar, çevresinde çok sevilen, dünya tatlýsý bir adamdý. Kimseyi kýrmaz, herkesin iyiliðine koþardý. Hacer'i de hiç incitmemiþti. Evlendikten iki yýl sonra bir oðullarý olmuþ, adýný Cem koymuþlardý. Artýk dünyalarýný Cem dolduruyordu. Yaþar, "Oðlum, büyüyünce pehlivan olacak, beraber güreþeceðiz" dedikçe, Hacer de "Hayýr, hayýr; oðlumuz, inþallah sanatçý olacak" diyordu. Cem, annesine çekmiþti. Ýçli, zarif ve kibar bir çocuktu. Müziðe korkunç istidatý vardý. Sesi de çok güzeldi. Kýsa sürede yeteneklerini göstermiþ, annesinin de teþvikiyle keman, gitar ve piyano çalmasýný öðrenmiþ; liseye giderken kent korosunda da görev almýþtý. Lise mezuniyet töreninde annesiyle birlikte verdikleri, hüzzam faslýyla baþlayýp, nihavent ve kürdili hicazkâr makamýndan þarkýlarla devam eden ve Rumeli türküleri ile biten konser, izleyenlerince Manisa'da günlerce konuþulmuþtu. Ýnþaat mühendisi olan Cem, müzikten hiç kopmamýþ, üniversite yýllarýnda Manisa Türk Sanat Müziði Korosunu yönetmeye ve besteler yapmaya baþlamýþtý. * * * Cem, okulunu bitirdikten sonra, askerlik için baþvurmuþ; yedek subay öðrencilik döneminden sonra Jandarma Asteðmen olarak kur'a çektiði Þýrnak'a gitmiþti. Devamlý takibe çýkýyorlardý. Telefon ve mektuplarýnda Cem, "arazi taramasý sýrasýnda en çok mayýnlardan çekindiklerini" söylüyor ve yazýyordu. Hacer ve Yaþar, bazen günlerce oðullarýndan haber alamýyor; saðlýk haberi gelince sevinçten havalara uçuyorlardý. On gündür, Cem'den haber alamamýþlardý. Merak içindeydiler. Dayanamayýp birliðine telefon açtýklarýnda, görevde olduðu cevabýný almýþlardý. Terhisine iki ay kala bir akþam ezaný vakti, Manisa Garnizon Komutanlýðýndan gelen ve aralarýnda Bekir'in de bulunduðu heyet, Cem'in arazi taramasý sýrasýnda mayýna basarak þehit olduðu haberini getirince yýkýlmýþlardý. * * * 15 gün sonra, Cem'in þehit olmasý hâlinde iletilmesini istediði mektubunu getirdiðini söyleyen bir askerlik arkadaþý, ziyaretlerine gelmiþti. Mektubu Hacer almýþ ve hemen açmýþtý. Cem mektubunda; "Anneciðim ve Babacýðým; Devamlý operasyon ve arazi taramalarý yapýyoruz. Mayýnlar hariç, hiçbir þeyden çekinmiyorum. Bu görevi dün babam yaptý; bugün ben yapýyorum; yarýn da yaþar ve çocuklarým olursa, onlar yapacak. Baba, belli etmemeye çalýþsan da beni ne kadar çok sevdiðini biliyorum. Pehlivan olamadým ama asker oldum. Benimle her zaman övünebilirsin. Anne, senin için en önemli varlýðýn ben olduðumun her zaman bilincinde oldum. Bana her þeyini verdin. Seninle söylediðimiz þarkýlar ve verdiðimiz konserlerin sürmesini isterdim. Ýçimdeki hisler, sürmeyeceðini söylüyor. Üzerinde çalýþtýðým bestelerim vardý. Ne yazýk ki bitmeyecek. Þarkýlarým yarým kalacak anne..." diye yazýyordu. Hacer, mektubun tamamýný okuyamadý, bayýlmýþtý. Kendine geldiðinde hastanedeydi. GÜZEL SÖZLER Akýl, sonradan ah çekmek için deðil; düþünüp, tedbir almak içindir. Mevlâna Kendisinin ne olduðunu bilen insan, bazý kendini bilmezlerin, onun hakkýnda söylediklerinden etkilenmez. Ýbn-i Sina Nerede olursanýz olun, elinizdekilerle yapabileceklerinizi yapýn. Theodore Roosevelt Hayat, geç kalanlarý hiç affetmez. Gorbaçov Badminton þampiyonasýna hazýrlýklar tamamlandý Seslenis Yýl: 6 Sayý: Mayýs 2007 YAYIN KURULU Ekrem BAKIR Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý Yayýn Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa SALDIRIM Burhanettin ESER Tetkik Hâkimi Tetkik Hâkimi Tülay ÇELEBÝ Nilgün ESKÝ Þube Md. (Psikolog) Sosyal Hiz. Uzm. Özlem ÞAHÝNKOL Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.) Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü Naci BÝLMEZ Recai YILDIZ Öðretmen Öðretmen Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna Sahibi Hulûsi SAÐIR Kurum Müdürü Dizgi: Hasan KORKMAZ, Ýsa KÝBAROÐLU Montaj-baský: Zafer KARAKAYA, Þeref KARAAÐAÇ Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Ulucanlar / ANKARA Tel: Faks: Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý Ulucanlar / ANKARA Tel: Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli Basým Tarihi: 15 Mayýs 2007 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü ve Türkiye Badminton Federasyonu iþ birliðiyle yapýlacak olan Türkiye Badminton Þampiyonasý na katýlacak sporcularýn belirlenmesi amacýyla ceza infaz kurumlarýnda badminton turnuvasý gerçekleþtirildi. Bilecik M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 3-5 Nisan tarihlerinde hükümlü ve tutuklular arasýnda tekli ve çiftli müsabakalarý olmak üzere turnuva düzenlendi. Turnuva Badminton Federasyonundan antrenör Metin SÜRÜCÜ nezaretinde gerçekleþtirildi. Kurumun yabancý hükümlü ve tutuklulardan müteþekkil olmasý nedeni ile mini dünya kupasý hüviyeti kazanan müsabakalara, izleyiciler büyük ilgi gösterdi. Tekli ve çiftli kategorilerde olmak üzere iki þekilde gerçekleþtirilen turnuva sonucunda birinci gelen tek erkeklerde Polonya uyruklu Andrei KOZLOVSKÝ ile çift erkeklerde birinci gelen Moldova uyruklu Yuri VULPE-Polonya uyruklu Andrei Kozlovski çiftine kupa ve madalyalarýný Cumhuriyet Baþsavcýsý Harun Yýlmaz, ikinci gelen tek erkeklerde Bulgaristan uyruklu Nicolay KOLEV ile çift erkeklerde Bulgaristan uyruklular Yüsni MLAKOV- Nicolay Kolev çiftine kupa ve madalyalarýný Cumhuriyet Savcýsý Ö. Levent TAÞKO- PARAN, üçüncü gelen tek erkeklerde Kamerun uyruklu Basil Yonkam MANGUSA ile çift erkeklerde Polonya uyruklu Yasek Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu SPRAWKA-Makedonya uyruklu Mile TRNYONOVSKÝ çiftine kupa ve madalyalarýný diðer Cumhuriyet savcýlarý ve kurum müdürü takdim etti. Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Mart tarihleri arasýnda tek erkekler ve çift erkekler kategorilerinde 20'þer sporcunun katýlýmýyla yapýlan badminton turnuvasýnda büyük heyecan yaþandý. Turnuva sonunda tek erklerde Fatih Gezen 1., Ferhan Fidan 2. ve Fehmi Bilecik M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Çanakkale E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Özkurt 3. olurken, çift erklerde Fehmi Özkurt-Sinan Çetin 1'inciliði, Sinan Türker- Feridun Uygun 2'nciliði ve Fatih Gezen- Sezer Tek 3'ncülüðü elde ettiler. Siirt E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Mart tarihleri arasýndaki turnuva sonunda "Ceza Ýnfaz Kurumlarý Türkiye Badminton Þampiyonasý"na katýlacak sporcular belli oldu. Badminton Federasyonu görevlisi Antrenör Ayhan Dede'nin gözetimindeki turnuvada 1 inciliði tek erkeklerde Mehmet Beþir Sultan, çift erkeklerde ise Muhittin Bozan - Hüseyin Kaðan Kayaalp aldý. Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurmunda düzenlenen turnuvada sporcular arasýnda büyük çekiþme yaþandý. Ýlgiyle izlenilen turnuvada tek ve çift erkeklerde ilk üçe giren sporculara kupa ve ödülleri verildi.

14 Sayfa 14 Seslenis 15 Mayýs 2007 Kurumlarda aðaç dikme þenliði Ceza infaz kurumlarýnýn çevresinin yeþillendirilmesi çalýþmalarý bu yýl þenlik havasýnda geçti. Orman Haftasý kapsamýnda birçok ceza infaz kurumunda fidan dikimi yapýldý. Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde Orman Haftasý münasebetiyle 23 Mart ta tören yapýldý. Ziyaret Kabul Mahallinde düzenlenen törene; Ankara Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, 2. Müdürler Yaþar Güllü, Ufuk Aslan, Halim Baran, Ogün Aksoyoðlu, Emrah Yavuzyýlmaz, Ýlkem Atak ve Yusuf Engin Yýldýz ile personel aileleri ve hükümlüler katýldý. Törenin ardýndan, Ankara Büyükþehir Belediyesinden temin edilen 1200 adet fidan, hükümlülerin de katký ve gayretleri ile kampüs alanýna dikildi. Ayný günün akþamý saat 18.00'de Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Yemekhanesinde, Tema Vakfý Ankara Gönüllü Teksilcisi Sevim Uysal tarafýndan "Toprak ve Erozyon" konulu bir konferans verildi. Uysal, erozyon önlenmesi ve aðaç dikmenin faydalarý, topraðýn önemi, korunmasý gibi konularda hükümlüler ve personeli bilgilendirdi. Alanya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise Kurum çevresine zeytin, narenciye ve defneden oluþan 2500 fidan dikildi. Geçtiðimiz Mart ayýnda açýlan Kurumun çevresinin yeþillendirilmesi amacýyla 9 Nisan da yapýlan törene; Kaymakam Hulusi Doðan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Alanya L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Denizli Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Yeldan, Jandarma Komutaný Semih Coþkun, Ýlçe Emniyet Müdürü Turgay Çalýþkan, Kurum Müdürü Akif Bakal, Mahmutlar Belediye Baþkaný Alaattin Çakýr, Kurum personeli, Ýlçe Tarým Müdürlüðü ve Orman Ýþletme Müdürlüðü personeli, çevreci derneklerin üyeleri ile Alanya'da yaþamakta olan çok sayýda Alman, Hollandalý ve Norveçli katýldý. Sivas E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Aðaç Bayramý ve Mart Orman Haftasý kapsamýnda Prof. Dr. Necati Erþen Anadolu Öðretmen Lisesi öðretmenleri ve öðrencileri, Jandarma Bölük Komutanlýðý iþ birliði ile Kurum çevresinde yaklaþýk 1000 fidan dikildi. Fidan dikimine; Cumhuriyet Savcýsý Önder Yeniçeri, Kurum 1. Müdür ve 2. müdürleri, Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýrfan Gültekin, Kurum personeli, öðrenciler, er ve erbaþlar katýldý. Denizli Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda Orman Haftasý dolayýsýyla 22 Mart ta personel ve hükümlüler Herkesin dikili bir aðacý olmalý sloganýyla Kurum bahçesine fidan diktiler. Boyabat Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 19 Nisan da Ýlçe Orman Ýþletme Müdürlüðü iþ birliðiyle fidan dikimi gerçekleþtirildi. 50 fidanýn dikildiði çalýþmaya; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hayati Keskin, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Garnizon Komutaný, Kurum 1. Müdür ve 2. müdürleri ile personel katýldý. Aksaray Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 2 Mart ta Orman Mühendisi Ýsmail Gürsoy tarafýndan ormanýn çevresel ve ekonomik faydalarý ile Aksaray ilinde yapýlan çalýþmalar anlatýldý. Ayrýca çevre güzelliðine bir nebze katkýda bulunmak ve hükümlü-tutuklu aileleriyle sosyal bað kurmak amacýyla, Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðünden temin edilen 100 adet fidan ailelere hediye edildi. Malatya E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Orman Haftasý dolayýsý ile Kurum çevresinde bulunan boþ alana Cumhuriyet Savcýsý Cemal Murat Yapýcý, Kurum 1.Müdürü Naci Yýldýz, 2. müdürler ve personelin katýlýmý ile 500 fidan dikildi. Ceza infaz kurumlarýnda 23 Nisan coþkusu Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 19 Nisan da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý" kutlamalarý Bayrampaþa Nail Reþit ilköðretim okulu öðrenci ve öðretmenleri ile birlikte gerçekleþtirildi. Þiirler, müzik, halk oyunlarý gösterisi, piyes gibi etkinliklerin sunulduðu kutlama programýna Kurum Müdürü Bahtiþer Er, 2. Müdürler Yaþar Gezgin, Bekir Karataþoðlu ve Nedim Doðan, Kurum öðretmenleri, Kurum Sosyal Çalýþmacý ve Psikologu, diðer personel, Nail Reþit Ýlköðretim Okulu öðretmen ve öðrencileri, öðrenci velileri ile 300 hükümlü ve tutuklu katýldý. Kurum Müdürü Bahtiþen Er, katkýlarý nedeniyle Nail Reþit Ýlköðretim Okulu Müdür Yardýmcýsý Faruk Umuç a Atatürk'ün Kocatepe'ye çýkýþýný anlatan bakýr kabartma tablo hediye ederken, öðrencilere de hediye olarak birer kitap verildi. Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda ise 25 Nisan da Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, 2. müdürler, personel ve hükümlülerin katýlýmýyla gerçekleþtirilen programda Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz günün anlam ve önemini anlatan bir konuþma yaptý. Programda; aþçýlýk ve okuma yazma 2. kademe kurslarýnda baþarýlý olan hükümlülere sertifikalarý daðýtýldý. Programýn son bölümünde Türk Halk Müziði Sanatçýsý Songül Göksu ve ekibi seslendirdiði türkülerle hükümlülere moral verdi. Kurum personeli Yakup Evren ve Hüseyin Coþkun da seslendirdikleri parçalarla programa renk kattýlar. Aydýn E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý; Kurum Müdürü Rahmi Günen, 2. müdürler, personel ile çocuk hükümlü ve tutuklularýn katýlýmýyla yapýlan programla kutlandý. Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Kurum Öðretmeni Ýbrahim Demiröz in günün anlam ve önemiyle ilgili olarak bir konuþma yaptýðý programda hükümlü ve tutuklu çocuklar da þiir ve kompozisyon okudular. Etkinliðin sonunda çocuklara hediyeler daðýtýldý. KISA... KISA... Þereflikoçhisar'da belge daðýtýmý Þereflikoçhisar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn topluma yararlý bireyler kazandýrýlmalarý amacýyla 7/12/ /3/2007 tarihleri arasýnda açýlan bilgisayar kursunda baþarýlý olan hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý; Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Can, Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Sýrlý, Cumhuriyet Savcýsý Ali Bulut, Asliye Hukuk Hakimi Fuat Uslu, Sulh Ceza Hakimi Ahmet Evli, Halk Eðitim Müdürü Nazmi Ataç, Halk Eðitim Müdür Yardýmcýsý Metin Ateþ ve Ceza Ýnfaz Kurumu Personelinin katýlýmýyla 5 Nisan da gerçekleþtirilen törende verildi. Sertifika daðýtýmýnýn ardýndan hükümlü ve tutuklular için müzik eðlence programý sunuldu. Ýstanbul Kapalý da belge töreni BÝRÝNCÝ SAYFDAN DEVAM Törene; Kurum 1. Müdürü Bahtiþen Er, 2. müdürler, Bayrampaþa Rotary Kulübü Baþkan ve üyeleri, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Toplam 71 hükümlü ve tutukluya belgeleri; Kurs Öðretmenleri Cemil Apaydýn ve Faruk Çeken, Bayrampaþa Rotary Kulübü Baþkan ve üyeleri, Kurum 1. Müdürleri ve 2. müdürleri ile Devlet Tiyatro Sanatçýsý Turgay Tanülkü tarafýndan verildi. Niðde E Tipi nde polislerden tiyatro Niðde E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Emniyet Teþkilatýnýn kuruluþunun 162. yýlýný kutlama etkinlikleri çerçevesinde Niðde Polis Meslek Yüksekokulu Gül Tiyatro Grubu tarafýndan Güller Solmasýn adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunu; Cumhuriyet Savcýsý Mustafa Caymaz, Kurum Müdürü Hulusi Yeniþan, 2. müdürler, Kurum Öðretmeni, Diþ Tabibi ve diðer personel ile hükümlü ve tutuklular beðeni ile izlediler. Oyunda; gençlerin uyuþturucu bataklýðýna nasýl sürüklendikleri, kendilerine, ailelerine ve yaþadýklarý topluma verdiði zararlar gözler önüne seriliyor. Sinop E Tipi nde konferans Sinop E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda kalan bayan hükümlü ve tutuklulara 2 Nisan da "Meme Kanserinde Erken Teþhis ve Kendi Kendine Meme Muayenesi" konulu konferans verildi. Sinop Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Sinop Saðlýk Müdürlüðü iþ birliðiyle düzenlenen konferans Sinop 1 Nolu Merkez Saðlýk Ocaðýnda görevli Dr. Bilge Dinç Þimþek ve AÇSAP Þube Müdürlüðünde görevli saðlýk eðitimcisi ebe Serpil Civaþ tarafýndan verildi.

15 15 Mayýs 2007 Seslenis Sayfa 15 Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerle kutlandý Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda "Kutlu Doðum Haftasý" münasebetiyle 18 Nisan da Bayrampaþa Müftülüðü iþ birliðiyle hükümlü ve tutuklular için program düzenlendi. Bayrampaþa Ýlçe Müftülüðü görevlilerince hükümlü ve tutuklulara ilk olarak gül ve kitap hediye edildi. Programa Kurum Müdürü Bahtiþen Er, 2. Müdürler Yaþar Gezgin ve Mustafa Ertekin, Kurum öðretmenleri, Pisiko-Sosyal Servis çalýþanlarý, diðer personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Ereðli (Konya) B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumun'da 5 Nisan da Ýlçe Müftülüðünce görevlendirilen Vaiz Hasan Çýnar tarafýndan 'Kutlu Doðum Haftasý' dolayýsý ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hayatý ile ilgili konferans düzenlendi. Konferansa; Kurum Müdürü Hüseyin Kara, 2. Müdürler Mustafa Kurt, Mustafa Kalkan, Musa Kuraç, Öðretmen Emine Kaymakçý ve infaz koruma baþmemurlarý ile infaz ve koruma memurlarý katýldý. Kýrklareli E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara Mevlid Kandili nedeniyle 27 Ýstanbul Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Osmaniye C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Mart ta Kur'an Kurslarý Müdürü Durmuþ KABAKÇI, Pýnarhisar Ýlçe Vaizi ve dört din görevlisi tarafýndan konferans verildi. Hükümlü ve tutuklularýn büyük ilgiyle dinledikleri konferansý; Kurum Müdürü Yunus Cin, 2.müdürler ve personel de izledi. Konya Açýk Ceza ve Ýnfaz Kurumunda Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bir program düzenlendi. Programa; Kurum Müdürü Ýsmail Olcar, 2. Müdürler Nurettin Abbasoðullarý, Erhan Öztürk, Hakký Küçük ve Orhan Gökçek, Kurum Öðretmeni Özcan Ece, Karatay Ýlçe Müftüsü Musa DOLAR, Ýl Merkez Vaizi Burhan ÞENER, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Fevzi Selek ve hükümlüler katýldý. Programda bir konuþma yapan Ýlçe Müftüsü Musa DO- LAR, Hz. Muhammed'in (SAV) hayatýnda hepimiz için çok güzel örnekler bulunduðunu hatýrlatarak, O nu anlamanýn yolunun okumaktan geçtiðini söyledi. Düzce Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ýl Müftülüðüyle iþ birliði yapýlarak Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri Kurumun çok amaçlý salonunda yapýldý. Program, Ýl Müftü Yardýmcýsý Mehmet Türkoðlu baþkanlýðýnda Müftülük Ýlâhi Grubunun söylediði ilahilerle baþladý. Ýl Müftü Yardýmcýsý Mehmet Türkoðlu "Kutlu Doðum Haftasýnýn Önemi" konulu bir Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Düzce Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu konferans verdi. Konferans ardýndan Müftülükçe hükümlü ve tutuklulara ve personele Hz. Muhammed in (S.A.V.) hayatýný anlatan kitap hediye edildi. Programa; Kurum Müdürü Mehmet Evin, 2. Müdürler Süleyman Nafiz Dallý, Abdurrahman Yýldýrým ve Selahattin Gül, Kurum Öðretmeni Faik Ülker, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldýlar. Osmaniye C Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumundaki Kutlu Doðum Haftasý kutlamasý 19 Nisan da Ýl Müftülüðü iþ birliðiyle A Blok koðuþlarý bahçesinde koðuþlar arasýnda Temel Dini Bilgiler konulu bilgi yarýþmasý ve þiir okuma yarýþmasý yapýlarak kutlandý. Programa; Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz, Ýl Müftüsü Zeki Sarýlar, Ýl Müftü Yardýmcý Fýrat Kahraman, Kur'an Kurslarý Müdürü Faruk Yaldýz, Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürü Metin Alper, Ýmam Hatip Lisesi Müdür Yardýmcýsý Ahmet Hayva, Halk Eðitim Merkezi Müdür Baþyardýmcýsý Fatih Baþaran, Kutlu Doðum Haftasý Tertip Komitesi Üyesi Emekli Ýmam Ali Onur, Ozanlar Þairler ve Yazarlar Derneði Baþkaný Mustafa Bardak, Kurum Müdürü Ertuðrul Kozanlý ve personel katýldý. Kur'an Kurslarý Müdürü Faruk Yaldýz ýn Kur'an-ý Kerim okumasýyla baþlayan programda bir konuþma yapan Kurum Müdürü Ertuðrul Kozanlý konferans, bilgi ve þiir okuma yarýþmasýndan oluþan etkinlikler nedeniyle Kutlu Doðum Haftasý Tertip Komitesine ve katýlýmcýlara teþekkür etti. 9 koðuþun katýldýðý yarýþmanýn jürisi; Ýl Müftü Yardýmcýsý Fýrat Kahraman, Kur an Kurslarý Müdürü Faruk Yaldýz ve Kurum 2.Müdürü Naci Kozan'dan oluþtu. Yarýþmacýlara 20 sorunun yönetildiði ve iki bölüm olarak gerçekleþtirilen yarýþmanýn arasýnda da þiir okuma yarýþmasý yapýldý. 14 hükümlü ve tutuklunun katýldýðý þiir okuma yarýþmasýnda tutuklu Oðuzhan Kalender Arif Nihat Asya'nýn "Ey Resul" adlý þiir ile birinci oldu. Ýkinciliði Nermin Karaca'nýn yazdýðý "Efendim" adlý þiir ile tutuklu Mehmet Maviþ aldý. Tutuklu Ahmet Yeþiloðlu ise Bestami Yazgan'ýn yazdýðý "Çaðlar Aþan Sevgili" adlý þiiri ile üçüncü oldu. Bilgi yarýþmasýnda ise B1 koðuþu 82,5 puan ile birinci, A3 koðuþu 75 puan ile ikinci ve A5 koðuþu ise 62,5 puan ile üçüncü oldu. Yarýþma sonrasýndaki ödül töreninde; birinci olan B1 koðuþu yarýþmacýlarý Yüksel Açýkalýn ve Gökhan Sakat'a birer adet çeyrek altýn, birer adet gömlek ve birer adet kravat Ýl Müftüsü Zeki Sarýlar tarafýndan hediye edildi. Ýkinci olan A3 koðuþu yarýþmacýlarý Ali Tutuþ ve Faruk Aksu'ya birer adet gömlek Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz tarafýndan verildi. Üçüncü olan A5 koðuþu yarýþmacýlarý Erdoðan Yýldýrým ve Mehmet Maviþ'e birer adet kravat Kutlu Doðum Haftasý Tertip Komitesi Üyesi Emekli Ýmam Ali Onur tarafýndan verildi. Ayrýca Tertip Komitesi Üyesi Ali Onur çocuk koðuþuna 50 YTL maddi yardýmda bulundu. Þiir okuma yarýþmasýnda birinci olan Oðuzhan Kalender'e bir adet çeyrek altýn, bir adet gömlek ve kravat ödüllerini Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürü Metin Alper verdi. Ýkinci olan Mehmet Maviþ'e bir adet gömlek ödülünü Ýmam Hatip Lisesi Müdür Yardýmcýsý Ahmet Hayva verdi. Üçüncü olan Ahmet Yeþiloðlu'na bir adet kravat ödülünü Kurum Müdürü Ertuðrul Kozanlý verdi. Ayrýca Osmaniye Gençlik Eðitim Derneði tarafýndan temin edilen M.Ertuðrul Düzdað'ýn neþre hazýrladýðý "Peygamber Efendimiz ( SAV) adlý 40 kitap hükümlü ve tutuklulara daðýtýldý. Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Peygamber Efendimizin doðumunun yýlý dolayýsýyla kutlanan Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle "Peygamber Efendimizin Ýnsan Sevgisi ve Dünyaya Bakýþý" konulu panel düzenlendi. 7 Nisan da düzenlenen panele Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Ýslam Hukuku Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ferhat Koca, Tefsir Bölümünden Doç. Dr. Muhit Mert, Felsefe Bölümünden Doç. Dr. Mesut Okumuþ, Kuran-ý Kerim Bölümünden Yr. Doç. Dr. Yaþar Kurt konuþmacý olarak katýldýlar. Hükümlü ve tutuklularýn büyük ilgi gösterdiði panele; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çil, Cumhuriyet Savcýsý M. Tufan Tanrýkulu, Kurum Müdürü Kamil Özdemir, 2. müdürler, Ýlçe Müftüsü Muammer Özkalaycý ve infaz koruma memurlarý katýldý Ṗrogramýn sonunda, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Çil, konuþmacýlara hükümlü ve tutuklularca yapýlan el iþi hediye ederek, teþekkür etti. Programda; Ýlçe Müftülüðü tarafýndan Kurum kütüphanesine 40 adet Türkçe Mealli Kur'an-ý Kerim hediye edildi. Of Ceza Ýnfaz Kurumunda belge töreni Of K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular ile personele yönelik olarak açýlan elektrik tesisatçýlýðý kursuna katýlarak baþarýlý olan 32 hükümlü ve tutukluya sertifikalarý 23 Mart'ta yapýlan törende verildi. Ayrýca, Kaymakamlýk ve Cumhuriyet Baþsavcýlýðý iþ birliðiyle hükümlüler, tutuklular ve personele 500, 1000, 1500, 2000 ve 3000 parçadan oluþan puzzle ile tablo oluþturma çalýþmasý yaptýrýldý. Yaklaþýk yedi ayda yapýlan tablolar Haziran ayýnda sergilenecek. Diyarbakýr E Tipi nde tiyatro gösterisi Diyarbakýr E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda, Ýl Millî Eðitim Müdürlüðünün katkýlarýyla "Çanakkale Geçilmez" adlý tiyatro oyunu hükümlü ve tutuklular için sahnelendi. Oyun, çocuklar ve yetiþkinler için iki seans olarak sahnelendi. Tutuklu ve hükümlülerin büyük ilgi gösterdikleri oyunu; Kurum Müdürü Ýsmail Gül, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürü Mehmet Yeþiltaþ, 2. müdürler ve personel de izledi. Aksaray da belge daðýtým töreni Aksaray Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda I. kademe okuma-yazma, yetiþkinler II. kademe, kalorifer ateþçiliði ve kaynakçýlýk kurslarýný baþarýyla bitiren 18 hükümlü ve tutukluya 21 Mart ta düzenlenen törende belgeleri verildi. Belge törenin ardýndan, yerel sanatçýlarýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen konserde hükümlü ve tutuklular doyasýya eðlendiler. Hatay E Tipi ne yardýmlar sürüyor Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna 3 Nisan da Ýl Gençlik ve Spor Müdürlüðü tarafýndan spor malzemeleri, 4 Nisan da da Hatay Yardým Sevenler Derneði tarafýndan bir televizyon, Hatay Huzurevi Derneði tarafýndan da çocuk odasýna nevresim dikilmek üzere 80 metre kumaþ baðýþlandý.

16 Sayfa 16 Seslenis 15 Mayýs 2007 Yargý mensuplarý eþlerine teþekkür plâketi 11 Mayýs ta yapýlan törene; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr, Tetkik Hâkimi Dr. Mustafa Saldýrým, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Boyrazoðlu, Sincan Cumhuriyet Baþsavcýsý Erkan Boyacý, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünden Þube Müdürleri Tülay Çelebi ve Özlem Þahinkol, Yargý Mensuplarý Eþleri Dayanýþma Derneði (YMEDD) Genel Baþkaný Gülten Çiçek ve Yönetim Kurulu üyeleri, Hüsnü Özyeðin Vakfý Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Belger ile Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde bulunan kurumlarýn müdürleri ve hükümlüler katýldý. Programýn açýlýþýnda, YMEDD nin kuruluþundan bu yana yaptýðý çalýþmalarýn anlatýldýðý slayt gösterisi gerçekleþtirildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, ceza infaz kurumlarýnda kadýnlarla ilgili, çocuklar gibi, özel çalýþmalar yaptýklarýný hatýrlatarak, Bulunduðumuz kurum bu özel çalýþmalardan ilkidir. Bu kurum modelinde Ýstanbul da çalýþmamýz devam ediyor, en kýsa zamanda açýlacak. Ýzmir de ise ihale çalýþmasý devam ediyor. Ayný þekilde Adana Karataþ ta yeni bir kurum çalýþmamýz sürüyor. dedi. Ýpek, çalýþmalarýnýn sadece fizikî yapýdan ibaret olmadýðýný, hükümlü ve tutuklularýn donanýmlý bir þekilde tahliye olmalarý için kurumlarda çeþitli faaliyetler sürdürdüklerini söyledi. Ýpek, infaz, saðlýk gibi hizmetlerde diðer bakanlýklarýn, kamu kuruluþlarýnýn, üniversitelerin, sivil toplum kuruluþlarýnýn desteðinin þart olduðunun altýný çizerken, þöyle konuþtu: Sevinerek ifade ediyorum ki, bu saydýðým kuruluþlar resmi olsun, özel olsun, hepsi bize büyük yardýmlar yaptýlar. Özellikle YMEDD ye deðinmeden geçemeyeceðim. Bu Derneðimiz çok büyük hizmetler yaptý. Sadece hükümlü ve tutuklulara deðil, personelimize yönelik de önemli hizmetleri oldu çocuða burs veren bu Derneðimiz, çocuklarýmýza yani, geleceðimize yatýrým yapmaktadýr. Adliye ve ce infaz kurumu personelinden oluþan 1050 çocuða verilen burs, bir eðitim yardýmýdýr. Bu çok önemli bir hizmettir. Dernek Baþkaný Gülten Çiçek e ve Yönetim Kurulu üyelerine çok teþekkür ediyorum. Ýpek, kurumlara YMEDD dýþýnda Hüsnü Özyeðin Vakfý ve Ankara Sosyal Hizmetler Eðitim ve Yardým Vakfý nýn da çok önemli hizmetlerde bulunduklarýný vurgulayarak, her iki derneðe ve Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Eczacý-Bestekâr A. Pýnar Köksal a teþekkür etti. Programýn sonunda YMEDD Genel Baþkaný Gülten Çiçek ve Yönetim Kurulu üyelerine, Hüsnü Özyeðin Vakfý Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Belger ve Eczacý-Bestekâr A. Pýnar Köksal a Genel Müdür Ýpek tarafýndan plâket verildi. Ceza infaz kurumlarýna desteðimiz sürecek YMEDD Genel Baþkaný Gülten Çiçek, törende yaptýðý konuþmada; ceza infaz kurumlarýndaki hükümlü ve tutuklu kadýnlarýn bir meslek öðrenmeleri, tahliye olduktan sonra ailelerine ve topluma katký saðlamalarý için bir çok faaliyette bulunduklarýný belirterek, Ceza infaz kurumlarýnýn bir eðitim yuvasý olarak sürdürdükleri çok baþarýlý çalýþmalarý var. Her türlü takdirin üzerindeki bu çalýþmalara bu güne kadar destek verdik, destek olmaya da devam edeceðiz. Bu gün de bu amaçla buradayýz. dedi. YMEDD BAÞKAN VE ÜYELERÝNE PLÂKET YMEDD NÝN YAPTIÐI BAZI FAALÝYETLER üniversite öðrencisine ayda 100 YTL olmak üzere toplam YTL burs baðlandý. - Edirne Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda açýlan atölye için; 1 adet overlok makinesi, 4 adet elektronik dikiþ makinesi için YTL ödeme yapýldý. - Balýkesir Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna 4 adet dikiþ makinesi alýndý. Ayrýca mum atölyesinde kullanýlmak üzere 500 YTL yardýmý yapýldý. - Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna 7 adet dikiþ makinesi alýndý. - Uþak E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumuna dikiþ makinesi, overlok makinesi ve ütü baðýþlandý. - Kastamonu Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumuna trikotaj makineleri baðýþlandý. - Bursa E Tipi Kapalý-Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda kadýn ve çocuk koðuþlarý için eðitim alanlarý, ortak alan, koðuþ düzenlemesi ve tamiratý ile tiyatro salonunda iyileþtirmeler yapýlmýþ olup, ayrýca spor malzemeleri alýnýp, müzik, kuaför, berberlik, ahþap boyama, makraome, nakýþ, trikotaj kurslarý için malzeme ve eðitici ücretleri karþýlanmýþ ve koðuþlara televizyon, ýsýtýcý, buzdolabý, yiyecek saðlanarak yaklaþýk YTL tutarýnda yardýmda bulunulmuþtur. - Adliye ve ceza infaz kurumunda görev yaparken vefat eden 2 personelin ailesine toplam YTL yardýmda bulunuldu. - Ankara Çocuk Eðitimevindeki çocuklara toplam YTL tutarýnda kýyafet yardýmý yapýldý.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Ocak 2007 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 58 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiði sarsýlmaz birlik ve gayret sayesinde baþarýya

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Büyük baþarýlar, kýymetli analarýn yetiþtirdikleri seçkin evlâtlar sayesinde olmuþtur. ATATÜRK 15 Nisan 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 61 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Baðýmsýzlýk, uðruna ölmesini bilen toplumlarýn hakkýdýr. ATATÜRK 15 Aðustos 2007 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 65 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ýzleme Kurullarýna

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK 15 Haziran 2007 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 63 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Þubat 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 59 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Baþarýlý olmak için aydýnlarla halkýn düþünce ve gayesi arasýnda bir uygunluk olmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 54 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Hakikatý konuþmaktan korkmayýnýz. ATATÜRK Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktýr;

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr.

Seslenis. 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Seslenis 15 Temmuz 2006 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 52 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr olduðumuz bir iþi derhal yapmalýyýz. ATATÜRK Benim naçiz vücud- Lûzumuna kani

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Mart 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 60 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnýz ufku görmesi kâfi deðildir. Muhakkak ufkun ötesini

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Seslenis. 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ben sporcunun zeki, çevik ve ayný zamanda ahlâklýsýný severim. ATATÜRK 15 Temmuz 2007 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 64 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2007 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 6 Sayý: 68 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe; yeryüzünde onu daðýtabilecek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Cumhuriyet, fazileti ahlâkiyeye müstenit bir idaredir. (Ahlâk erdemliðine dayalý bir yönetimdir) ATATÜRK 15 Ekim 2008 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 79 Ceza ve Tevkifevleri Genel

Detaylı

Seslenis. 15 Aralýk 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 57. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Aralýk 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 57. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Ýlham ve kuvvet kaynaðý milletin kendisidir. ATATÜRK 15 Aralýk 2006 Cuma Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 57 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ulu Önder Atatürk törenlerle

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. Ankara Üniversitesi ile örnek iþ birliði Seslenis Bir ulus, sýmsýký birbirine baðlý olmayý bildikçe yeryüzünde onu daðýtabilecek bir güç düþünülemez. ATATÜRK 15 Þubat 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 95 Ceza ve Tevkifevleri

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2008 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 74. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. CÝPDER in 1.

Seslenis. 15 Mayýs 2008 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 74. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr. CÝPDER in 1. Seslenis Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuþ bir milletiz. ATATÜRK 15 Mayýs 2008 Perþembe Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 74 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Eylül 2009 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 8 Sayý: 90 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Ceza infaz kurumlarý ziyaret edildi sorunlarý yerinde belirlendi CEZA ve Tevkifevleri

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2008 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 7 Sayý: 75. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Amasya a E Tipi Kapalý K Ceza Ýnfaz Kurumu Spor KulübK ulübü ü Derneði üyeleri Samsun da maraton koþusuna k katýldýlar týldýlar. Kurumlarda 19 Mayýs coþkusu 19 Mayýs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramý,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2005 Çarþamba - Ücretsizdir - Ayda bir çýkar - Yýl: 3 - Sayý: 39 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Zamanýn deðiþmesiyle hükümlerin siz almakta ol- Gençler, deðiþmesi duðunuz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Seslenis. 15 Mayýs 2010 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 98. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mayýs 2010 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 98. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Türk gençliði, saðlýklý yetiþip spor yaparsa ulusumuzun geleceði güvence altýndadýr. ATATÜRK Eskipazar da çocuk parký ve ziyaret mahalli törenle açýldý 15 Mayýs 2010 Cumartesi Ücretsizdir Ayda

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Haziran 2010 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý: 99 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:104. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:104. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis Öðretmenden, eðitimciden yoksun bir ulus, henüz ulus adýný alma yeteneðini kazanmamýþtýr. ATATÜRK 15 Kasým 2010 Pazartesi Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:104 Ceza ve Tevkifevleri Genel

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce,

Seslenis. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðünce, Azimle Gelen BAÞARI Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu hükümlülerinden görme engelli Sadýk Zeki Özay, örgün olarak öðrenimine devam etmekte olduðu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı