CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CargillHaberler. Cargill Türkiye. Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta. Temmuz 2009"

Transkript

1 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2009 Önce insan... Cargill Rusya Yalçýn Arseven: Güllaç iþi, gönül iþi! Enver Fikrini Senver Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna: Niþasta

2 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz Güncel Cargill Türkiye de Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Politikasý 16 Kapak konusu Niþasta: Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna Güncel Rus tarým ve gýda sektörlerinin en önemli dýþ yatýrýmcýsý, Cargill Rusya 08 Ediz Kubar: Cargill farklý kültürleri kaynaþtýrmada çok baþarýlý. 24 Yalçýn Arseven: Güllaç iþi, gönül iþi!

3 bu sayýda 03 Cargill Türkiye den Paylaþarak büyümek Aktüel - Tedarikçilerimiz, iþ ortaklarýmýzdýr - Çift haneli büyüme 06 Dünyadan - Sürdürülebilirlik sertifikasý kazandý - Cargill.com yeniden tasarlandý 08 Ýçimizden biri Ediz Kubar: Bence Cargill in sýrrý burada! 14 Güncel Önce insan! 16 Kapak konusu Niþastadan ne olmaz? 20 Güncel Cargill Türkiye Sosyal Sorumluluk Faaliyet Raporu Koordinasyon Kurumsal Ýletiþim Departmaný adýna Sera BAYSAL Adres Baðlarbaþý, Kýsýklý Caddesi Sarkuysan Ak Ýþmerkezi No: 4-A Blok Üsküdar / Ýstanbul Tel: Faks: CargillHaberler, Cargill Türkiye nin tanýtým broþürüdür. Cargill Rusya 24 Sohbet Saffet Abdullah Güllaçlarý 30 Güncel 32 Ýlkeler Cargil ve yeni ekonomik realite Enver Fikrini Senver CargillHaberler - Ýçindekiler 1

4 Ezanlar hep okundu Ýftarlýðým lokumdu Aç karnýna çok yedim Bana biraz dokundu. Ramazan manisi-anonim

5 CargillHaberler Paylaþarak büyümek Baþarýlý bir mali yýlý geride býraktýk. Cargill Türkiye nin 31 Mayýs'ta sona eren 2008/09 mali yýlý faaliyet sonuçlarý ortaya çýktý. Sonuçlarý, Haziran ayýnda düzenlediðimiz Yaza Merhaba yemeðinde bir araya geldiðimiz ulusal basýnýn temsilcileri aracýlýðýyla kamuoyu ile paylaþtýk. Mali yýl sonuçlarýna göre þirketimiz, yurt içi üretimden satýþlar ve ticaret faaliyetleri konsolide edildikten sonra 750 milyon dolar ciroya ulaþtý. Biraz daha ayrýntýya inersek; Türkiye pazarýnýn ihtiyaç duyduðu tarýmsal ürünlerde bu yýl 250 milyon dolarlýk bir pazar oluþturduk. Ayrýca, Global Cargill'in dünyadaki faaliyet alanlarýnýn geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da ülkemize yansýmalarý oldu. Pamuk, don yaðý, mýsýr özü yaðý, petrol ve demir çelik ürünlerinde toplamda 375 milyon dolarlýk bir ticaret hacmine ulaþtýk. Evet, baþarýlý bir mali yýlý geride býraktýk. Ancak, asýl vurgulamak istediðimiz rakamlarla elde edilen baþarý deðil! Aksine bu yazýnýn ana konusu, baþarýyý getiren faktörler! Tümünü bu yazýya sýðdýrmak zor, ama bahsetmeden geçemeyeceðimiz hususlar da var tabii. Bunlarýn baþýnda çalýþanlarýmýz ve beraberinde iþ ortaklarýmýz olarak gördüðümüz tedarikçilerimiz ve müþterilerimiz geliyor. Bu yýl 8. kez düzenlediðimiz Tedarikçi Günü nde de vurguladýðýmýz gibi iþ ortaklarýmýzla birlikte yakaladýðýmýz bu baþarý ve iþbirliðinin gelecek yýllarda da devam etmesini gönülden arzuluyoruz. Bir diðer faktör, 2008 in ortasýndan günümüze kadar geçen zorlu süreci baþarýyla idare etmemiz oldu. Bu süreçte de çalýþanlarýmýzýn ve iþ ortaklarýmýzýn rolü büyük! Ama bir etken daha var; Cargill Kurumsal Kültürü ve bu kültüre sýký sýkýya baðlýlýk. Bunlarýn yaný sýra iç piyasadaki talep artýþýnýn devam etmesi de önemli bir etkendi. Bu dönemde hemen her ürün grubumuzda çift haneli büyüme elde ettik. Evet, bu üç önemli faktör, burada sayamadýðýmýz diðerleri ile birlikte baþarýyý getirdi. Baþarýya tabii ki çok seviniyoruz. Ama bizlerin sevincini katlayan bir þey daha var; paylaþmak! Bugün 300 ün üzerinde çalýþanýmýz ve 750 milyon dolar ciromuzla, iþ ortaklarýmýzla birlikte yarattýðýmýz zenginliði, sosyal sorumluluk bilinciyle toplumumuzla paylaþýyoruz ve okul, saðlýk ocaðý, öðrenci burslarý gibi projeleri hayata geçiriyoruz. Ramazan Ayý yaklaþýyor ve hepimizin bildiði gibi bu kutsal ay, paylaþýmýn en yüksek seviyeye çýktýðý aydýr. Cargill Türkiye ailesi olarak halkýmýzýn saðlýklý ve huzur dolu bir Ramazan geçirmesini dilerken, herkesi paylaþmaya davet ediyoruz. Çünkü iyi biliyoruz ki ne kadar paylaþýrsak o kadar büyürüz. Esen kalýn! Cargill Türkiye den CargillHaberler - Cargill Türkiye den 3

6 CargillHaberler Tedarikçilerimiz, iþ ortaklarýmýzdýr Çift haneli büyüme Bu yýl 8. si düzenlenen Cargill Gýda Türkiye Ýþ Ortaklarý Günü, 24 Haziran 2009 tarihinde þirketin Orhangazi Fabrika sýnda gerçekleþtirildi. Ýþ Ortaklarý Günü, Cargill Gýda Türkiye nin hedeflerini ve önceliklerini iþ ortaklarýyla paylaþmak, yeni iþ ortaklýðý fýrsatlarý yaratmak ve iþ ortaklarýnýn birbirlerini tanýmasýný saðlamak amacýyla her yýl düzenleniyor. Ýþ Ortaklarý Günü ile þirketin, müþteri odaklý üretim ve hizmet, yenilikçi yaklaþýmlar, yüksek performans ve sürdürülebilir ticaret konularýndaki beklentileri tedarikçileriyle (iþ ortaklarý) paylaþýlýyor. Bu yýl 80 tedarikçinin katýldýðý 8. Ýþ Ortaklarý Hizmet Ödülleri Securitas Güvenlik Sam Laboratuar Göker Ýthalat ve Ýhracat Üretim Ödülleri Akkim Kimya Greif Mimaysan Ambalaj Green Chemicals Çevre Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ödülü Çaðdaþ Teknik Toplantýsý, Yönetim Kurulu Baþkaný Murat Tarakçýoðlu nun konuþmasýyla baþladý. Tarakçýoðlu; Cargill Gýda Türkiye, tedarikçilerini iþ ortaðý olarak görmektedir dedi. Her yýl Hizmet ve Üretim kategorilerinde baþarýlý tedarikçilerini ödüllendiren þirket, bu yýl ile birlikte Çevre Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði kategorisinde de ödül vermeye baþladý. Ýlk kez verilen ödülü Çaðdaþ Teknik aldý. Cargill Türkiye Murahhas Azasý Mustafa Sayýnataç; kriz idaresindeki baþarýlý çalýþmalarý ve piyasaya sunduklarý yenilikçi ürünleri ile 2008 yýlý cirosunda büyüme gerçekleþtirdiklerini açýkladý. Ýstanbul un gözde eðlence mekâný Sortie de 19 Haziran akþamý düzenlenen Yaza Merhaba yemeðinde, Halkla Ýliþkiler Müdürü Sera Baysal ve Kurumsal Ýliþkiler Koordinatörü Haluk Özdemir ile birlikte 70 in üzerinde basýn mensubuyla bir araya gelen Sayýnataç; hemen tüm ürün kategorilerinde çift haneli büyüme gerçekleþtirdiklerini söyledi. Ciro artýþýnda, 2008 in ikinci yarýyýlýndan itibaren Türkiye yi etkilemeye baþlayan krizde gösterdikleri baþarýlý yönetim ve Cargill kurum- Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri II. Mezuniyet Sonrasý Eðitim Kursu sonunda, etkinliklere katýlýmýndan dolayý Cargill Gýda Türkiye ye Prof. Dr. Tanju Besler tarafýndan teþekkür plaketi takdim edildi. 4 CargillHaberler - Aktüel

7 sal kültürünün yaný sýra, iç piyasadaki talebin de etkili olduðuna dikkat çekti. Üretimden satýþlarýn yanýnda kakao, aromalar, textürize ürünlerde iç piyasadaki talep artýþýnýn bu yýl da devam ettiðini belirten Sayýnataç; 2008 yýlýnda Cargill Türkiye nin bölge sorumluluk alaný içine Kuzey Afrika, Ortadoðu ve Türki Cumhuriyetlerin dahil edildiðini hatýrlatarak; Sorumluluk ve etki alanýmýzý geniþleten bu görevlendirmenin, Global Cargill in ekibimize olduðu kadar Türkiye ye de ne denli güvendiðini göstermesi bakýmýndan oldukça önemli bir geliþmedir. Bugün 300 ün üzerinde çalýþanýmýz ve 750 milyon dolar ciromuzla, iþ ortaklarýmýzla birlikte yarattýðýmýz zenginliði, sosyal sorumluluk bilincimizle toplumumuzla paylaþýyoruz. Bu nedenle okul, saðlýk ocaðý, öðrenci burslarý gibi projeleri hayata geçiriyoruz. Bu da bize gurur veriyor dedi. Türkiye nin beslenme ve saðlýk profili çýkarýlacak Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Baþkaný Prof. Dr. H. Tanju Besler; Ekim ayý baþýndan itibaren Saðlýk Bakanlýðý, HÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Ankara Numune Eðitim Araþtýrma Hastanesi tarafýndan yürütülecek ve yaklaþýk 3 ay sürecek olan bir beslenme ve saðlýk araþtýrmasý gerçekleþtirileceðini açýkladý. HÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafýndan düzenlenen Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri II. Mezuniyet Sonrasý Eðitim Kursu nda konuþan Prof. Dr. Besler; Türkiye de yaklaþýk 30 yýldýr kapsamlý bir beslenme ve saðlýk araþtýrmasýnýn yapýlmadýðýný da sözlerine ekledi. Beslenme ve saðlýk araþtýrmasý ile yaklaþýk hane ve kiþiye ulaþýlmasý planlanýyor. Araþtýrma sonuçlarýndan elde edilecek verilerle Türkiye nin beslenme ve saðlýk profili de ortaya çýkarýlmýþ olacak Haziran 2009 tarihleri arasýnda Ankara da Hacettepe Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlenen kurs, mesleðe adým atmaya hazýrlanan yeni mezun diyetisyenlerin mesleki ve bilimsel bilgilerini güncellemeleri amacýyla gerçekleþtirildi. Kurs süresince toplam 8 bilimsel oturum, 6 uydu sempozyumu ve 2 panel (Malnutrisyon ve Hipertansiyon Panelleri) gerçekleþtirildi. Toplam 540 kursiyer diyetisyen ve akademisyenin yaný sýra 66 gýda ve içecek firmasýnýn temsilcisi de etkinlikleri ilgiyle takip etti. Cargill Gýda Türkiye kurs kapsamýnda açtýðý standýnda diyetisyenlerle buluþtu. Cargill in Tadýnýza tat katýyoruz konseptiyle gýda üreticilerine sunduðu yenilikçi ürünleri ve saðlýða desteði olan gýda ham maddeleri (bitki sterolleri, omega-3, arpa beta glukan, probiyotikler, lesitin türevleri, dayanýklý niþastalar ve lifler, soya proteinleri, uzun süreli enerji salýnýmý saðlayan ve diþ dostu karbonhidratlar) ile ilgili tanýtýcý dokümanlar diyetisyenler tarafýndan ilgiyle incelendi. Stand ziyaretçilerine, yenilikçi ürünlerin; maliyet optimizasyonu, daha yüksek kazanç, kaliteli, raf ömrü geliþimi saðlayan çözümler geliþtirirken, tüketicinin yeterli ve dengeli beslenmesine de katkýda bulunduðu anlatýldý. Kurs sonunda etkinliklere katýlýmýndan dolayý Cargill Gýda Türkiye ye Prof. Dr. Tanju Besler tarafýndan teþekkür plaketi takdim edildi. Plaketi Cargill Türkiye adýna Teknik Destek Müdürü Rukiye Ün aldý. Geleneksel Kan Kampanyasý Aðustos ta! Artýk gelenekselleþen Cargill Türkiye Kan Baðýþý Kampanyasý nýn 7.si Aðustos ayý baþýnda gerçekleþtirilecek. Kýzýlay Kan Merkezi ile gerçekleþtirilen ve Cargill çalýþanlarýnýn katýldýðý kan baðýþý kampanyalarý 6 yýldýr düzenli olarak yapýlýyor. Ýlk 2 yýl sadece Orhangazi fabrikasýnda düzenlenen kampanya, 2005 yýlýndan itibaren eþ zamanlý olarak Altunizade merkezde de gerçekleþtiriliyor. Atilla Gönüllü, kan baðýþý kampanyasýnýn proje lideri ve kampanyayý özellikle Ramazan ayý öncesinde gerçekleþtirdiklerini söylüyor. Gönüllü; Ramazan ayý boyunca Kýzýlay tarafýndan kan kampanyalarýnýn düzenlenemediðine ve bu dönemde kan merkezlerindeki stoklarýn yýlýn en düþük seviyelerine düþtüðüne dikkat çekiyor ve Bu geleneði önümüzdeki yýllarda da aksatmadan devam ettireceðiz diyor. Toplanan kan miktarý Yýl Miktar ünite ünite ünite ünite ünite ünite Toplam: 368 ünite Aktüel CargillHaberler - Aktüel 5

8 Dünyadan Sürdürülebilirlik sertifikasý kazandý Cargill in Sumatra daki Hindoli Palm ekim alaný, þirketin, Sürdürülebilir Palm Yaðý Yuvarlak Masasý (RSPO) tarafýndan sürdürülebilir sertifikasý kazanan ilk Palm ekim alaný oldu. 26 Þubat ta sunulan sertifikasyon, Palm ekim alaný uygulamasýnýn tüm yönlerini deðerlendiren titiz bir inceleme sürecinin sonucu ortaya çýktý. Cargill in sertifika kazanan ilk Palm ekim alaný olmasýnýn yaný sýra Hindoli; ayný zamanda Sumatra da sertifikasyon alan ilklerden biri oldu. Cargill in Endonezya da iki, Papua Yeni Gine de üç Palm ekim alaný ve dünyanýn dört bir tarafýnda da 12 Palm yaðý rafinerisi bulunuyor. Endonezya 6 CargillHaberler - Dünyadan

9 Cargill.com yeniden tasarlandý Cargill in kurumsal web sitesi cargill.com, dünyanýn dört bir yanýndaki müþterileri için merkezi bir kaynak olmasý amacýyla yeniden tasarlandý yeni sayfa, yüzlerce yeni resim, video ve slayt gösterisi içeriði ile özelleþtirilen site; Cargill in yapýsýna, geniþ ürün ve hizmet yelpazesine ve kurumsal sorumluluk çabalarýna kolay eriþim saðlanmasýný amaçlýyor. Tasarýmýndan içeriðine baþtan sona yenilenen cargill.com, günde den fazla ziyaretçinin akýnýna uðruyor. ABD Kakao ve çikolataya 16 milyon Euro yatýrým Cargill, çikolata ve kakao operasyonlarýný büyütme amacýyla yaptýðý geniþ planýn bir parçasý olarak Hollanda da çikolata kaplama ve dolgusu üreten yeni bir fabrika açtý. Firma uzunca bir süredir Hollanda, Deventer da bir çikolata kaplama fabrikasýna sahipti. 16 milyon luk yatýrýmla kapasitesini ikiye katlamýþ oldu. Kaplamalar; fýrýncýlýk ürünleri, bisküvi, tahýllar, dondurma ve þekerleme endüstrisinde kullanýlýyor. Firma tarafýndan çikolata sanayinde kullanýlacak dolgu maddeleri de üretiliyor. Cargill ayný zamanda Amsterdam-Wormer da bulunan kakao presleme bölümünde de kakao tozu kapasitesini artýrýyor. Güçlü ve uzun dönemli olarak sektördeki bu geliþmeler, mevcut resesyondan dolayý tüketicilerin daha çekimser davranýp alýmlarý azaltmasýna karþýn çikolata sektörüne güven aþýlýyor. Cargill Kakao ve Çikolata Departmaný Ýdari Direktörü Jos de Loor, kakao ve çikolataya yaptýklarý 16 milyon luk yatýrýmla ilgili olarak FoodNavigator a verdiði demeçte; bu yatýrýmla Cargill in çikolata endüstrisi, kakao ve çikolata operasyonlarý ile ilgili uzun dönemli taahhütlerinin altýný çizdiklerini belirtti. Cargill Kakao ve Çikolata nýn geliþtirdiði yeni ürünler arasýnda parlak yeþil, limon tadýnda dolgu, yoðurt tadýnda organik beyaz dolgu, viski tadýnda ve viskiye benzeyen dolgu ve pembe gül tadýnda ve kokusunda dolgu bulunuyor. Hollanda Saðlýk ve lezzet bir arada! Cargill, Clear Valley adýnda düþük doymuþ yað içeren kanola yaðýný piyasaya sürmeye hazýrlanýyor. Bu yað %4-4,5 oranýnda doymuþ yað içeren, yüksek stabiliteye sahip bir kanola yaðý. Doymuþ yað oranýna bakýldýðýnda diðer geleneksel kanola yaðlarýndan %25 oranýnda daha az doymuþ yað içeriyor. Yine üreticiler tarafýndan günlük alýnmasý önerilen herhangi bir bitkisel sývý yaða göre daha az doymuþ yað içerdiði göze çarpýyor. Cargill, bu yeni kanola yaðýnýn baþlangýçta Kuzey Amerika da kullanýma sunmayý planlýyor yýlý baþlarýnda da tüm tüketicilerin bu ürünü tatmaya baþlayacaðý bildiriliyor. Endonezyalý çocuklar için beslenme programý ABD Endonezya da yayýnlanan geliþim raporuna göre okul öðrencileri, Cargill den 3 milyon dolarlýk hibe alan üç yýllýk saðlýk ve beslenme programýnýn ödüllerini topluyorlar. Cargill tarafýndan sponsor olunan Birleþmiþ Milletler Dünya Gýda Programý (WFP) ortaklýðýndaki Zeki Okullar Zeki Çocuklar Yaratýr programý, Endonezya da binlerce öðrenciye ulaþýyor. Program; beslenme takviyesi, saðlýk ve beslenme konusunda eðitim, anti parazit ilaç tedavisi ve daha fazla içilebilir suya eriþim saðlamayý amaçlýyor. Ýlk aþamada dokuz vitamin ve beþ mineralle takviye edilen besin bisküvilerinin günlük daðýlýmýna odaklanýldý. Önümüzdeki iki yýl boyunca Zeki Okullar programýnýn, birkaç yeni su ve saðlýk projesini daha ele almasý ve kötü beslenme koþullarýnda yaþanan azalmayla birlikte 2010 a kadar yavaþ yavaþ kullanýmdan kalkmasý planlanýyor. Endonezya CargillHaberler - Dünyadan 7

10 CargillHaberler 8 CargillHaberler - Ediz Kubar

11 Cargill Avrupa Kýdemli Proje Müdürü Ediz Kubar Bence Cargill in sýrrý burada! Ýþ hayatýndaki kültürel farklýlýklarýmýzýn giderilmesinde Cargill in saðladýðý ortam gerçekten çok yardýmcý oldu Cargill farklý kültürleri kaynaþtýrmada gerçekten çok baþarýlý. Bence Cargill in sýrrý da burada! diyor; birbuçuk yýllýðýna gittiði Cargill Rusya da 7,5 yýl kalan Ediz Kubar. Bu nedenle iþ hayatýnda ve Rusya da çok sýkýntý çekmedim diyebilirim. Rusya ya gidiþini ise Aslýnda tamamen bir tesadüf diye tanýmlýyor. Her þey, 2001 yýlý sonlarýnda Cargill in Rusya operasyonunun Cargill Türkiye den yardým istemesiyle baþladý diyor Kubar; Orada geçirdiðim 2 haftalýk süre içerisinde tesisin çok eski Rus teknolojisi ile donatýldýðýný gördüm. Ýyileþtirilecek ve geliþtirilecek o kadar çok alan vardý ki; bizim gibi mühendisler için gerçekten bulunmaz bir ortamdý. Rusya ile ilgili çok anýsý var; ama biz, önce onu tanýmak istiyoruz. Ýki çocuk sahibi Ýzmitli bu genç mühendis; bir gazete ilaný ile tanýþtýðý Cargill de 12 yýlýný tamamlamýþ. Petrokimya sektöründe çalýþan babasýnýn görevi nedeniyle çocukluk ve gençlik yýllarýnýn anýlarý, Mersin ve Ýzmir e ait. Bir dönem de Ankara var; çünkü ODTÜ Makine Mühendisliði Fakültesi mezunu yýlýnda Baytur Ýnþaat ile baþlayan mesleki kariyeri ise bugün Cargill ile devam ediyor. Cargill ile tanýþmanýza gelelim Nasýl oldu? Cargill Türkiye öncesi, ABB firmasýnýn bir kuruluþunda çalýþýyordum. ABB de çok güçlü ve uluslararasý bir firma. Ancak Endüstriyel Buhar Kazanlarý Bölümü (ABB Combustion Engineering) tüm dünyada pazar kaybýna uðruyor ve rekabet gücünü kaybediyordu. Türkiye de de durumu farklý deðildi. Gelecek görmemem nedeniyle ABB den ayrýlmaya karar verdim. Cargill Türkiye ile tanýþmam ise bir gazete ilanýna baþvurum neticesinde gerçekleþti. Baþvurum kabul edilince, 1997 yýlý Ocak ayýnda Vaniköy Fabrikasý nda Proje Bölümü Müdürü olarak göreve baþladým. Cargill Türkiye yýllarýnýzdan bahsedelim biraz Vaniköy fabrikasýnda baþladýnýz. Sonra nasýl geliþti? Ayný zamanda Orhangazi fabrikamýzýn temel mühendislik proje çalýþmalarý devam ediyordu. Daha fabrikanýn nereye kurulacaðý bile belli deðildi yýlýna kadar Vaniköy fabrikamýzda çalýþtým. Ayný yýl fabrikanýn mýsýr iþleme bölümünün devreden çýkartýlmasý ve gerekli yarý mamul maddenin Orhangazi den transfer edilmesi kararý verildi. Ben de yaklaþýk 6 ay sonra Orhangazi fabrikasýna Cargill Türkiye Proje Müdürü olarak atandým. O dönemde Orhangazi yeni ve ileri teknolojiye sahip bir fabrika olmasýna raðmen, özellikle enerji verimliliði konusunda ciddi çalýþmalar yaptýk. Þu anda Orhangazi fabrikasýnýn hem Cargill içinde hem de dýþýnda sektörünün enerji verimliliði en yüksek fabrikasý olmasýnýn temelleri, o dönemde atýldý diyebilirim. Ancak Orhangazi de çalýþma sürem çok fazla uzun sürmedi; zira 6 ay sonra Rusya görevini kabul ettim. Peki, neden yurtdýþýnda çalýþmayý istediniz? Rusya sizin tercihiniz miydi? Oraya çeken ne oldu? Aslýnda tamamen tesadüf denebilir. Cargill Türkiye, Avrupa daki en büyük yatýrýmý olan Orhangazi fabrikasýný tamamlamýþ ve ince ayar (fine tuning) dediðimiz bazý teknik düzeltme iþleri dýþýnda ciddi yatýrým düþünülmeyen bir sürece girmiþtik. Tabii bu sürece, 2001 yýlýnda yaþadýðýmýz Türkiye tarihinin en aðýr ekonomik krizinin büyük etkisi oldu. Yani o dönemde ciddi bir yatýrýma girmek risk gibi görünüyordu yýlý sonlarýnda, montajý bitmek üzere olan Vaniköy tesisimizdeki niþasta kurutma ünitemizin aynýsýnýn devreye alýnmasý ile ilgili çalýþmalar için Rusya operasyonumuzdan yardým istendi. Orada geçirdiðim 2 haftalýk süre içerisinde tesisin çok eski Rus teknolojisi ile donatýldýðýný gör- Ýçimizden biri 7,5 yýl Rusya da çalýþmanýn bana verdiði özgüven ve gerçekleþen projelerimizin verdiði gurur gerçekten çok önemli. Bunda Cargill in saðladýðý olanaklarýn da etkisi çok büyük. Ediz Kubar CargillHaberler - Ediz Kubar 9

12 CargillHaberler döneminde Cargill Rusya için uzun soluklu yatýrým planlarý yapýldý ve 5 yýllýk bir master plan hazýrlandý. 200 milyon dolarlýk bu master plan gerçekleþtiðinde Efremov Tesisi, Avrupa ve dünyadaki en büyük Cargill üretim kompleksi olacak. Ruslar genel olarak Türkleri seviyorlar; birlikte çalýþmaktan memnunlar. En azýndan çalýþan insanlarý takdir ediyorlar ve biz Türkler de çalýþkanlýðýmýz ile göze batýyoruz. Ediz Kubar düm. Ýyileþtirilecek ve geliþtirilecek o kadar çok alan vardý ki; bizim gibi mühendisler için gerçekten bulunmaz bir ortamdý. Ayrýca 2 haftalýk sürede Rus çalýþanlar ile yaptýðýmýz ortak çalýþma ve iþbirliði de beni etkiledi. Fabrikanýn bulunduðu bölgenin gerçekten yokluk içerisinde olduðunu ve insanlarýn orada bir þeyler yapmaya çalýþtýklarýný gördüm. Benim de bu fabrikamýzýn geliþimine çok katkým olabileceðini görmem; bende istek uyandýrdý diyebilirim. Cargill Rusya, yatýrýmlarýný artýrma kararý alýnca, ihtiyaçlarý doðrultusunda bir proje yöneticisi talebinde bulundu. Türkiye deki durgunluðun da etkisi ile seve seve görevi kabul ettim. Teklif edilen süre sadece 1,5 yýldý, fakat Rusya ekonomisinin patlamasý ve hýzlý geliþimi Cargill in hedeflerini de deðiþtirdi. Bu durum, daha çok yatýrýmýn önünü açtý ve 1,5 yýl için geldiðim Cargill Rusya da 7,5 yýl görev yaptým. Çalýþtýðýnýz süre içerisinde Cargill Rusya da ne gibi geliþmeler oldu? 2002 yýlýnda Efremov daki fabrika, günde sadece 400 ton mýsýr iþleyebiliyordu. Bunun yaný sýra çevreye çok fazla atýk vermek durumunda olan, glikoz rafinerisinde demineralizasyon ünitesi olmayan, ayrýca belli tip glikozlarý enerji verimli þekilde üretemeyen bir fabrikaydý. Ben, günde 700 ton mýsýr iþleyebilecek yatýrýmlarý hayata geçirmek için burada görev aldým. Ýlk etapta gerçekleþtirdiðimiz 700 tona kapasite artýrýmýndan sonra fabrika; artýk atýk üretimini kontrol eden, glikoz þuruplarýný dünya standardýnda rafine eden, verimliliði dünya standartlarýna yaklaþmýþ bir tesis haline geldi. Bu projede Ýstanbul Kurtköy deki fabrikamýzýn durdurulan kýsmýnda bulunan ve hala ekonomik deðer ifade eden ekipmanlar sökülerek, Efremov fabrikasýnda iþletmeye alýndý. Bence Cargill varlýklarýnýn deðerlendirilmesi açýsýndan çok önemli bir projeydi. Bizzat bu organizasyonun içerisinde yer aldýðým için de ayrý bir mutluluk duymaktayým yýlýnda, Rus pazarýnýn büyümesi nedeniyle günde 700 ton mýsýr iþleme kapasitesinin 800 tona çýkarýlmasýna karar verildi. Proje 2004 Mart ayýnda bitirildi. Bu arada Rusya da ilk ticari fruktoz üretimi kararý alýndý. Bu yatýrýmýmýzý 2003 sonbaharýnda günlük 100 mt (yýllýk 35,000 mt) %42 fruktoz üreten ünitemizi devreye alarak tamamladýk. Bu proje, Avrupa mühendislik merkezimiz ve Türkiye operasyonumuzdan mühendislerimizin Rusya mühendislik grubu ile iþbirliði sonucu gerçekleþtirildi. Böylece Rusya operasyonumuz iletiþim olarak da Avrupa ya tam anlamýyla entegre oldu yýlýnda Efremov daki tesisimiz yýlda sadece 150 bin ton mýsýr iþleyen bir tesisdi. Bugün, yýllýk bazda 220 bin ton buðday, 320 bin ton mýsýr, 250 bin ton hayvan yemi iþleyebilen bir tesis oldu. Ayrýca tesislerde bira sektörü için yýllýk 100 bin ton civarýnda arpa maltý üretiliyor. Yine tesislerde, 1 milyon ton bitkisel yað rafine edebilen ve þiþeleyip paketleyen bir ünite de mevcut. Bugün baktýðýmýzda Cargill Rusya, glikozun her çesidini, 42 fruktoz, modifiye niþasta ve doðal niþastalar üreten, yüksek kaliteli yan ürünleriyle müþteri güvenini kazanmýþ bir iþletmedir. Fabrika sahasinda 11 km. demiryolu var ve 900 calýþana sahip bir tesis döneminde Cargill Rusya için uzun soluklu yatýrým planlarý ve insan kaynaðý konusunda çalýþtýk. Bunun neticesinde 5 yýllýk bir master plan yarattýk. Planýn yatýrým tutarý 200 Milyon ABD dolarý ve bu master plan gerçekleþtiðinde Avrupa ve dünyadaki en büyük Cargill üretim kompleksi olacak. Tüm bu çalýþmalarýn ve Cargill'in Rusya daki büyüme serüveninin içerisinde yer aldýðým için hem gurur, hem de mutluluk duymaktayým. Rusya da genel durum nasýl, izlenimlerinizi paylaþýr mýsýnýz bizimle? Burada þunu da sormak istiyoruz; Cargill, Rusya ekonomisine ne katýyor? Rusya son 7 yýlda (2009 hariç) çok hýzlý büyüyen bir ekonomi oldu. Bu hýza altyapý projeleri yetiþemedi denebilir. Toprak, doðal kaynak olarak çok zengin, fakat bu zenginliði geliþmekte olan ülke- 10 CargillHaberler - Ediz Kubar

13 lerde olduðu gibi halkýna dengeli olarak daðýtabilmiþ deðil. Bundan nedenle ayný zamanda tezatlýklar ülkesi. Örneðin; Moskova dünyanýn en pahalý ve lüks metropol þehri olmasýna raðmen, çok deðil 30 km uzaktaki kasaba veya yerleþim yerlerinde yýl öncesini hatýrlatan geri kalmýþlýk veya düþük kaliteli yasam tarzýný görmek olasýdýr. Sanat, politika ve folklor açýsýndan çok renkli bir ülke. Ýçimizden biri Bugün Cargill, ana yatýrýmlarýný yaptýðý bölge olan Efremov-Tula da en büyük yatýrýmcý ve en çok vergi ödeyen þirket konumunda. Yani yerel ekonomiyi ayakta tutuyor. Genel resme baktýðýmýzda ise sektörüne yüksek kaliteyi getiren en büyük oyuncu durumunda. Son yýllarda yaptýðý yatýrýmlar sayesinde özellikle mýsýr þuruplarýnda ithalat ihtiyacý azaldý. Tesislerimiz son teknoloji ile donatýlmýþ durumda ve enerji verimliliði yüksek tesisler; bu yönüyle de Rus ekonomisine çok önemli bir katký saðlýyor. Sizi zorlayan þeylerle karþýlaþtýnýz mý? Türkiye ile Rusya daki tesisler, çalýþma koþullarý, iþ kültürü vb konularda farklýlýklar gördünüz mü? Rusya ya giden kiþinin ilk yasadýðý zorluk, Rus alfabesi oluyor. Alfabenin farklý olmasý nedeniyle Latin alfabesine sahip diðer ülkelerdeki gibi; en azýndan tabelalarý okuma þansýna orada sahip deðilsiniz. Fakat bu bir haftada üstesinden gelebileceðiniz bir durum Üstelik alfabenin ses olarak Türkçeye ne kadar uyumlu olduðunu görünce de þaþýrýyorsunuz. Türkiye ve Rusya daki tesislerin kýyaslamasýna gelince Sovyet dönemi ve deðiþim sonrasý tesisler diye ayýrmakta fayda var. Deðiþim sonrasý tesisler tamamen Batý Avrupa teknolojisi ve kalitesine sahip. Sovyet döneminin tesislerini ise konuþmaya gerek yok; verimsiz, genellikle çok eski model tasarýma ve geri teknolojiye sahipler. Ýþ ve yatýrým dünyasý gözüyle bakýldýðýnda ise Rusya nýn, ucuz iþ gücüne sahip olduðu düþünülmemeli. Çünkü ciddi anlamda bir verimlilik problemi var; yani fazla insan çalýþtýrmalýsýnýz. Endüstri yatýrýmlarý da ucuza mal olmuyor. Aksine maliyet-kalite ölçüsünde baktýðýnýzda ödediðinize karþýlýk aldýðýnýz kalite düþük olabiliyor. CargillHaberler - Ediz Kubar 11

14 CargillHaberler 12 CargillHaberler - Ediz Kubar

15 Çalýþma hayatýnda insanlar çok kýrýlganlar veya biz Türkler öyle algýlýyoruz. Yani uzun veya çok yoðun çalýþma saatleri Rus insanýný mental olarak çok çabuk yoruyor; genellikle çok baskýya da gelemiyorlar. Bunun neticesinde iþ deðiþtirme çok yaþanýyor. Aslýnda ülke ekonomisinin çok hýzlý büyümesi, yetenekli insan kaynaðý konusunda sýkýntý yaratabiliyor. Bu durum iþ deðiþtirmelerin de ana sebeplerinden birini oluþturuyor. Ýþe aldýðýnýz ve yetiþtirdiðiniz bir kiþi, ortalama 3 yýl çalýþýyor. Hýzlý ekonomik büyümenin neticesinde, çok erken yaþlarda kariyer yapma olanaðý bulunduðu için eleman rotasyonu çok hýzlý oluyor. Kültürel farklýlýklarý yaþadýnýz. Bu deneyimlerinizden söz edelim biraz. Kiþisel olarak nasýl aþtýnýz bu süreci? Bir de Türkiye ve Türkler nasýl algýlanýyor orada? Rusya da rahat edebilmeniz için dil öðrenmeniz þart. Aksi halde gerçekten iþiniz zor. Özellikle devlet sektörü çalýþanlarý hemen hemen hiç yabancý dil bilmiyorlar. Rus dilini biraz öðrendiðiniz zaman bile kendinizi çok rahat hissediyorsunuz. Ruslar da kendi dillerinde konuþmaya çalýþanlara karþý çok saygýlýlar. Oldukça güvenilir bir ülke diyebiliriz. Ruslar genel olarak Türkleri seviyorlar; birlikte çalýþmaktan memnunlar. Rusya nýn yeniden inþasýnda Türk müteahhitlik firmalarýnýn getirdiði kaliteyi takdir ediyorlar. Ülkelerimiz arasýnda ara sýra politik gerginlikler yaþansa da genelde içeride çok fazla bir reaksiyon görülmüyor. En azýndan çalýþan insanlarý takdir ediyorlar ve biz Türkler de çalýþkanlýðýmýz ile göze batýyoruz. Sosyal olarak tabii ki Rusya ve Türkiye çok farklý iki dünya. Fakat bazý konularda ortak yanlarýmýz da yok deðil. En büyük sýkýntýlardan biri ise yiyecek kültürü. Rus mutfaðýnýn çok özel ve güzel bazý yemek çeþitleri olsa da bizim zengin ve lezzetli mutfaðýmýzýn yanýnda çok zayýf kalýyor. Ýklim de bir baþka sorun. Örneðin; Moskova da yýlda toplam güneþli gün sayýsý 60 ile 80 gün arasýnda deðiþiyor. Bu bizim gibi güneþi bol ülkelerden gelen insanlar üzerinde depresif bir etki yaratýyor. Güneþi özlüyorsunuz. Ýnsanlarýn inisiyatif almalarý da oldukça zayýf ve hemen her aksiyon için emir bekliyorlar; yani bir sorumlu arýyorlar. Fakat profesyonel iþ tarafýndan bakýnca oldukça dürüstler. Her þey yazýlý ve anlaþýlýr olmasý gerekiyor. Ýþ hayatýndaki kültürel farklýlýklarýmýzýn giderilmesinde Cargill in saðladýðý ortam gerçekten çok yardýmcý oldu. Bence Cargill in sýrrý da burada. Farklý kültürleri kaynaþtýrmada gerçekten baþarýlý. Bu nedenle iþ hayatýnda ve Rusya da çok fazla sýkýntý çekmedik diyebiliriz. Bundan sonraki planlarýnýzda ne var? 7,5 yýl Rusya da çalýþmanýn bana verdiði özgüven ve gerçekleþen projelerimizin verdiði gurur gerçekten çok önemli. Bunda þirketimiz Cargill in saðladýðý olanaklarýn da etkisi çok büyük. Ayrýca her zaman Cargill Türkiye yönetimi ve mühendislerinin saðladýðý desteðin öneminden de bahsetmem gerekir. Cargill Türkiye gerçekten Rusya operasyonunun geliþmesinde ve büyümesinde çok etkili destek oldu. Bu fýrsatla Türkiye deki çalýþma arkadaþlarýma teþekkürlerimi de iletmekten sevinç duyarým. Bundan sonra da Cargill Avrupa Mühendislik Grubuna baðlý olarak Senior Project Manager (Kýdemli Proje Müdürü) görevi ile Türkiye de çalýþacaðým. Umarým Cargill in dünya coðrafyasýnda ki geliþimine Türkiye den destek olmayý sürdüreceðiz. Bunu gerçekleþtirmek için yeterli ve kaliteli insan kaynaðýna sahibiz. Cargill, ana yatýrýmlarýný yaptýðý bölge olan Efremov-Tula da en büyük yatýrýmcý ve en çok vergi ödeyen þirket konumunda. Yani yerel ekonomiyi ayakta tutuyor. Ýçimizden biri Ýþ hayatýndaki kültürel farklýlýklarýmýzýn giderilmesinde Cargill in saðladýðý ortam gerçekten çok yardýmcý oldu. Bence Cargill in sýrrý da burada. Farklý kültürleri kaynaþtýrmada gerçekten baþarýlý. Ediz Kubar CargillHaberler - Ediz Kubar 13

16 CargillHaberler Cargill Türkiye de Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Politikasý Önce insan! Ana ilke; ne kadar acil olursa olsun iþ güvenliði saðlanmadan iþin yapýlmamasý, ana hedef ise sýfýr kaza! Cargill Türkiye nin iþ saðlýðý ve güvenliðine verdiði bu önem, aldýðý sonuçlardan ve elde ettiði baþarýlardan da açýkça ortaya çýkýyor. Bugüne kadar kazasýz geçen iþ günü sayýsý her iki fabrikada da 700 günü geçti. Kazasýz geçen iþ günü sayýsý rekoru ise 1047 gün yýlý istatistikleri, Türkiye de kaybedilen iþ günü sayýsýnýn gün olduðunu gösteriyor. SSK istatistiklerine göre ise 2007 yýlýnda Türkiye de iþ kazasý, meslek hastalýðý meydana geldiði ve bunlarýn ünün ölümle sonuçlandýðý belirtiliyor. Ancak burada gözden kaçýrýlmamasý gereken bir nokta var; kayýt dýþý istihdam. Bu rakamlarýn yaný sýra SSK istatistiklerine yansýmayan iþ kazalarý ve meslek hastalýklarý sonucu kayýplar da ayrýca dikkate alýnmalý. Türkiye de kayýt dýþý istihdamýn boyutu göz önüne alýnýrsa bu rakamlarýn asýl durumu ortaya koymadýðý görülüyor. Ayrýca, bu rakamlar sadece konunun maddi boyutunu yansýtýyor hâlbuki iþin bir de manevi boyutu var. Ýþ kazalarý sonucunda oluþan manevi zararý ise rakamlarla ölçmek mümkün deðil. Sonuç olarak Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði konusu üzerinde önemle durulmasý gereken bir konu ve düþünüldüðünde, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði ilkelerinin Cargill Türkiye de ne kadar baþarýlý uygulandýðý belli oluyor. Risk Deðerlendirmeleri Öncelikle fabrikalarda bulunan tüm üretim birimleri için proses risk deðerlendirmeleri ve tüm çalýþanlar için pozisyona özel görev bazlý risk deðerlendirmeleri yapýlýyor. Risk deðerlendirme prosesi, tüm alanlarda yapýlacak iþlerin tehlikeleri ve olasý sonuçlarý deðerlenderilerek, önemli risklerin öncelikle giderilmesinde kullanýlýyor. Ýþletmede yapýlacak deðiþikliklerde veya eklemelerde ya da daha önce yapýlmayan tüm iþler için iþ öncesi risk analizi uygulanýyor. Risk analizlerine sahada iþin yapýlmasýnda sorumluluk taþýyan personelin yanýnda, farklý göz olarak diðer bölüm çalýþanlarýnýn katýlýmý da saðlanýyor. Ýþ Ýzin Sistemi Tesislerde hiçbir þey Ýþ Ýzin Sistemi dýþýnda yapýlmýyor. Yapýlan iþler, Tehlikeli Ýþler ve Standart Ýþler olarak ikiye ayrýlýyor. Riskli bölgelerdeki çalýþmalar için Tehlikeli Çalýþma Ýþ Ýzin Formu düzenleniyor. Tesislerin daha az riskli bölgelerinde yapýlacak iþler için de Standart Çalýþma Ýþ Ýzin Formu kullanýlýyor. Her iki formda da yapýlacak iþ, yapacak kiþi, oluþabilecek tehlikeler ve alýnacak önlemler tanýmlanýyor. Yapýlacak iþin riskine göre, daha tehlikeli olarak belirlenen iþler, öncelikle ilgili bölüm süpervisörü ve müdürü olmak üzere, fabrika müdürüne dek onaya çýkýyor, onaylanmayan hiç bir iþ baþlatýlmýyor. Ýþ Ýzin Sistemi, her iþin her seferinde tekrar gözden geçirilmesine ve oluþabilecek tehlikelere karþý önlem alýnmadan iþin baþlatýlmamasýný saðlýyor. 3K; Kendi Kendini Koru Ancak her türlü risk deðerlendirmesi yapýlsa bile bazý þeyler kiþisel inisiyatife kalýyor. Örneðin, merdivenlerden çýkarken korkuluklara tutunup tutunmadýðý tamamen o iþi yapan kiþinin davranýþlarýyla ilgili bir konu. Kiþisel inisiyatife dayalý riskleri de minimuma indirmek isteyen Cargill, Davranýþsal Ýþ Güvenliði Programý ný uyguluyor. Bu program çalýþanlarýn davranýþlarýnýn gözlemlenerek iyileþtirilmesini hedefleyen bir program ve Türkiye deki sloganý ise 3K; Kendi Kendini Koru. Bir de amblemi var; karýnca. Programýn amblemi ve sloganý Cargill Gýda Türkiye çalýþanlarýnca yarýþmayla tespit edilmiþ. 3K, tamamen gönüllülük esasýna ve gözleme dayanan bir program olup, doldurulmasý gereken bir de formu var. Bu sistemde fabrika müdüründen en alt seviye çalýþanýna dek herkesin davranýþlarý, iþ güvenliði bakýmýndan özel eðitilmiþ gözlemciler tarafýndan gözlemleniyor. Gönüllü olan kiþiler 3K eðitimlerini aldýktan sonra gözlemci (karýnca) olabiliyorlar ve ayda en az 4 gözlem yapmak zorundalar. Ana ilke ise birgün herkes karýnca olacak. Kiþisel inisiyatife dayalý riskleri de minimuma indirmek isteyen Cargill, Davranýþsal Ýþ Güvenliði Programý ný uyguluyor. Programýn sloganý ise 3K; Kendi Kendini Koru. Bir de amblemi var; karýnca. 14 CargillHaberler - Önce insan!

17 Þu anda Orhangazi ve Vaniköy tesislerindeki 160 çalýþanýn 45 i ayný zamanda gözlemcilik yapýyor. Bu, Cargill Türkiye nin sadece yasal zorunluluklar deðil, bunun dýþýnda da iþ saðlýðý ve güvenliðine ne kadar önem verdiðini gösteriyor. Çevre, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði (EH&S) Koordinatörü Alev Çakan Böylelikle davranýþsal olarak iþ güvenliði kültürümüzün nereye doðru gittiðini izleyebiliyoruz diyor. Ýþ Güvenliði Endeksi Cargill Türkiye, bir Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi Belgesi olan OHSAS belgesine de sahip ve Cargill in dünyadaki benzer fabrikalarý içerisinde bu belgeyi alan ilk fabrika konumunda yýlýnda ISO Çevre Yönetim Sistemi Belgesi 3. kez yenilenen tesislerde ayrýca, Cargill in kendi içerisinde Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði verilerini ölçmekte kullandýðý Cargill Ýþ Güvenliði Endeksi de kullanýlýyor. Bu endeks, iþ kazalarý, hastalýk, kaybedilen iþ günü, yapýlan ilk yardým ve týbbi müdahale sayýsý gibi bileþenlerden oluþuyor. Cargill Türkiye nin Ýþ Güvenliði Endeksi ise þu anda sýfýr. Biten mali yýlsonu itibariyle Cargill Türkiye tedarikçilerinin de iþ güvenliði endeksi sýfýr. Amacýmýz sürekli olarak 1 in altýnda kalmak diyor Alev Çakan. Ana ilkemiz ise iþ güvenliði saðlanmadan hiçbir iþin yapýlmamasý. Cargill Türkiye bu baþarýlarý ve uygulamalarýndan dolayý çeþitli ödül ve belgelerle de ödüllendirildi. Cargill in 2 yýlda bir verdiði Cargill EH&S Baþarý ödülünü 2006 yýlýnda tüm fabrikalar içerisinde Cargill Türkiye almaya hak kazandý. Bunun dýþýnda yine Cargill in kendi içerisinde verdiði En Ýyi Yönetilen Ýþ Birimi (Business Excellence) ödülünü 2 defa alarak, büyük bir baþarýya da imza attý. Tüm bu baþarýlarýn arka planýnda ise CARGILL TÜRKÝYE ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ POLÝTÝKASI ve Cargill in güçlü kurumsal kültürü var. Cargill Türkiye Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Politikasý Cargill Gýda Türkiye tesislerinin tasarýmýný, inþaatýný ve iþletmesini insan ve fiziksel kaynaklarý koruyacak þekilde yapacaðýz. Güncel Personelimizi ve sahada bulunan tüm çalýþanlarý bilinçlendirerek, Yeterli koruyucu ekipman ve önlemlerin kullanýlmasýný saðlayarak, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi performansýmýzý sürekli iyileþtireceðiz. Tüm iþlerin ne kadar acil olursa olsun güvenli yapýlmasý konusunda ýsrar edecek, kazalarý ve yaralanmalarý, saðlýk bozulmalarýný engelleyeceðiz. Ana hedefimiz sýfýr kaza olacaktýr. CargillHaberler - Önce insan 15

18 CargillHaberler Mýsýr tanesinden yaþamýn her alanýna Niþastadan ne olmaz? Cargill Türkiye, Anadolu nun baðrýnda yetiþen mýsýrý iþleyerek içinde doðal halde bulunan niþastayý ayrýþtýrýyor. Ýþte niþastanýn gýdadan tekstile yaþamýmýzýn her alanýnda yer eden serüveni böyle baþlýyor... Eskiler bilirler, büyükannelerimiz gömleklerin kol ve yakalarýný kolalarlardý; bir miktar niþastalý suyu kol ve yakalara serptikten sonra ütüledim mi jilet gibi olurdu gömlekler Tekstilcilerin de haþýllama olarak tabir ettikleri benzer bir iþlemleri var. Kumaþlarýn dokunmasý sýrasýnda mekanik zorlamalarla karþý karþýya kalan çözgü ipliklerini belirli bir derecede koruyabilmek ve çözgü kopmalarýný azaltmak için çözgü iplikleri genellikle haþýllanýr. Ýþte bu iþlemde kullanýlan doðal haþýllama maddelerinin en baþýnda niþasta ve türevleri geliyor. Bir kapta niþastayý, þekeri ve suyu karýþtýrýn. Bir tencereye ayçiçeði yaðýný koyun, ýsýtmaya baþlayýn ve karýþýmýý ilave ederek piþirin ile baþlayan bu ve benzeri birçok tarifin içinde de yer alýyor niþasta. Örneðin; su ve toz þekerle birlikte Türk mutfaðýnýn en özel lezzetlerinden biri olan lokumun özünü oluþturuyor. Aslýna bakarsanýz Aklýnýza gelen ilk 3 tatlý hangisidir? türü sorular karþýsýnda hemen aklýmýza gelebilecek baklava, güllaç, sütlaç, kurabiye gibi birçok tatlýnýn yapýmýndaki ana bileþenlerden biridir. Son örneðimiz de giderek yaygýnlaþan internet sözlüklerinin birinden olsun; Muhallebi gibi tatlýlara karakter kazandýran þekerimsi lezzetli madde. Niþastanýn kullanýmý hakkýnda belki de en kýsa ve vurucu taným bu olsa gerek, çünkü o, bildiðimiz birçok gýdaya karakter kazandýrýyor. 19.yy ýn ortalarýnda mýsýrýn rafine edilmesiyle kullanýmýna baþlanan niþasta, Cargill Türkiye nin yüksek teknolojili doðal üretimi sonucunda gýda sanayimizin de vazgeçilmezleri arasýndaki yerini aldý. Bu sayede dünya, niþastanýn özünü oluþturduðu helva, baklava, lokum, güllaç gibi geleneksel tatlýlarýmýzý son yýllarda tanýmaya baþladý. Çünkü hem gýda sanayine sunulan niþasta üretimi artmaya hem de yüksek kaliteli niþasta, sürekli olarak temin edilmeye baþlandý. Bu durum gýda endüstrimizin katma deðerli ürünler üretmesinin yaný sýra, geleneksel tatlýlarýmýzýn da dünya pazarlarýndaki yerini almasýný saðlýyor. Günümüzde niþastalar ve glikoz þuruplarý, niþasta endüstrisinin çekirdek ürünleri niteliðini taþýyor. Ancak mikrobiyolojide ortaya çýkan yeni teknolojiler ve yenilikler, endüstrinin ürün portföyünü geniþlettiði gibi gýda niþastasý uygulamalarýna yönelik yeni pazarlarýn oluþmasýna da öncülük ediyor. Çok yönlü Niþasta, bütün yeþil bitkilerin tohum, meyve ve toprak altý kýsýmlarýnda katý hâlde bulunuyor. Bitkinin enerji kaynaðýný teþkil eden ve karbonhidrat yapýsýndaki beyaz organik maddelere niþasta deniyor. Dünyadaki bitkilerin çoðunda, selülozdan sonra en fazla bulunan madde olarak biliniyor ve insan gýdalarýnýn önemli bir bölümünü teþkil ediyor. Mýsýr, pirinç, buðday, patates ve diðer bazý tahýllardan elde edilebiliyor. Ticari olarak niþasta daha çok, ucuz ve bol bulunabilen mýsýrdan üretiliyor. Çünkü buðday ve patates niþastasýnýn üretimi mýsýra göre hem daha maliyetli hem de daha az oranda elde ediliyor. Ýnsanlar tarafýndan yüzlerce yýldýr diyetle enerji saðlamaya, dolgunluk ve lif saðlamak için kullanýlan tabiatýn en eski ve çok yönlü katkýlarýndan biri olarak biliniyor. Niþasta endüstrisi, 19ncu yüzyýlýn ortala- Cargill Türkiye nin gýda sanayimize saðladýðý doðal ve kaliteli niþasta ürünleri, baklava, lokum, güllaç gibi geleneksel tatlýlarýmýzýn dünyaya açýlmasýný saðlýyor. 16 CargillHaberler - Niþastadan ne olmaz?

19 Vaniköy Yenilebilir Doðal Mýsýr Niþastasý Avantajlarý Ürüne has yapýda standart jel oluþumu Ürüne has yapýda renk oluþumu Homojen tozlaþma Topaklaþmayý önler Doðal dolgu maddesidir Kullanýldýðý alanlar Hazýr çorbalar, pudingler, lokum, bebek mamalarý, yufkalý hamur tatlýlarý, sütlü tatlýlar, sýcak jöleler, pastacýlýk (pandispanya, krempateseri, kekler, kurabiyeler, tartlar vb.) pudra þekeri, hazýr baharat karýþýmlarý ( kabartma tozu, köfte baharatlarý vb.) rýnda mýsýrýn rafine edilmesiyle doðuyor. Rafine edilmiþ mýsýr niþastasýnýn temizlik endüstrisine yönelik kullanýmý, ilk uygulamalar arasýnda yer alýyor. Bunu hayvan besin ürünleri ve yüzyýlýn son döneminde de mýsýr yaðý takip ediyor. Niþasta birçok farklý ürüne dönüþtürülebiliyor. Ýlaç, tekstil ve gýda sanayinde kullanýlan dekstrin, glikoz, fruktoz vb. maddeler, niþastanýn yüksek teknolojili ayrýþtýrma iþlemlerinden sonra elde ediliyor. Kapak konusu Niþasta, dünyadaki bitkilerin çoðunda, selülozdan sonra en fazla bulunan madde olarak biliniyor ve insan gýdalarýnýn önemli bir bölümünü teþkil ediyor. CargillHaberler - Niþastadan ne olmaz? 17

20 CargillHaberler Genel kullaným alanlarý Gýda sanayi Hazýr çorba, puding ve kabartma tozu gibi alanlarda kývam verme, jel oluþturma ve baðlayýcý özelliklerinden dolayý kullanýlýr. Savunma sanayi Dinamit, fiþek ve plastik bomba yapýmýnda kullanýlýr. Kâðýt sanayi Kâðýdýn hamurunda baðlayýcý olarak yüzey tutkallamada ve mukavemet saðlayýcý olarak kullanýlýr. Ýlaç sanayi Dolgu maddesi olarak kullanýlýr. Alçýpan sanayi Yapýþtýrýcý özelliðinden dolayý kullanýlýr. Oluklu mukavva Tutkal olarak niþastanýn yapýþtýrýcý özelliðinden faydalanýlýr. Tutkal ve yapýþtýrýcý sanayi Film oluþturabilme ve yapýþtýrýcý özelliði sayesinde özellikle etiketlerde tutkal olarak kullanýlýr. Tekstil sanayi Haþýllama safhasýnda ipliðe mukavemet saðlayýcý olarak kullanýlýr. Niþasta ve Cargill Gýda Türkiye Doðal niþasta üretiminde ülkemizin en önemli üreticisi konumunda bulunan Cargill Gýda Türkiye, Vaniköy fabrikasýný devraldýktan sonra niþasta üretimine büyük yatýrým yapýyor. Ýlk yýllarda günlük niþasta üretimi 20 tonlarda iken yýllar içerisinde yapýlan yatýrýmlar ile bu kapasite 160 tona kadar yükseliyor. O dönemin pazar ihtiyaçlarý doðrultusunda dextrin, modifiye, oxide ve katyonik niþasta üretimleri de Pendik tesislerinde yapýlmýþ. Ama deðiþen pazar þartlarý neticesinde bugün sadece doðal niþasta üretimi yapýlýyor. Cargill Gýda Türkiye, niþastalarý, modern gýda iþlemleri ve tüketici mutfaklarýnýn çok yönlü gereksinimlerini karþýlayacak þekilde geliþtiriyor. Niþasta ve niþasta bazlý tekstür çözümlerinin çok iþlevli özelliklerini göz önüne alan firma, her müþterisine, özel gýda ve içecek ürünleri, iþleme ve hazýrlýk koþullarý, ambalajlama ve saklama gereksinimleri doðrultusunda niþasta ve uygulamalarý önerilerinde bulunuyor. Niþastanýn Ýþlevleri Niþasta iki glikoz polimeri içeriyor: amilöz ve amilopektin. Bunlar doðada serbest bulunmamakla birlikte, niþasta granülün bileþenleri ve granüllerin boyutu, biçimi ve yapýsý botanik kaynaklar arasýnda oldukça çeþitlilik gösteriyor. Amiloz ve amilopektin arasýndaki nispi yakýnlýk ve yapýsal farklýlýklar, niþasta özelliklerinde ve uygulama fonksiyonelliðinde önemli farklýlýklara katký saðlýyor. Niþasta granülleri esasýnda soðuk suda çözünmezler. Benzersiz fonksiyonel özellikleri su ile ýsýtýldýklarýnda geçirdikleri üç temel deðiþimin neticesidir: jelleþme (viskozite artýþý), hamurlaþma ve bozulma. Bozulma, özellikle amiloz içeren niþastalarýn soðutulmasý neticesinde su salýnýmýyla (sineresis) belirginleþiyor. Doðal niþastalar, farklý iþleme ve hazýrlama ortamlarýnda çeþitliliði artýrýlarak müþteri ürünlerine yönelik benzersiz iþlevsellikler ortaya çýkartmak üzere adapte edilebiliyorlar. Uygulamalar Doðal Niþastalar Mýsýr, waxy mýsýr, yüksek amilozlu mýsýr, buðday, tapyoka ve patates gibi doðal niþastalar genelde gýda tekstürize iþleminde ve kalýnlaþtýrma amacýyla kullanýlýyorlar. Soðuk suda çözülmüyor ve kullanýlan sýcaklýða baðlý olarak farklý derecelerde þiþiyorlar. Doðal niþastalar çok iyi kalýnlaþma, jelleþme, nem tutma ve donmama özelliklerine sahipler. Tipik uygulamalarý içerisinde: Pasta ve 18 CargillHaberler - Niþastadan ne olmaz?

21 Niþasta birçok farklý ürüne dönüþtürülebiliyor. Ýlaç, tekstil ve gýda sanayinde kullanýlan dekstrin, glikoz, fruktoz vb. maddeler, niþastanýn yüksek teknolojili ayrýþtýrma iþlemlerinden sonra elde ediliyor. ekmek hamuru; Puding tozlarý; Kuru hazýr çorba ve soslar ; Ýþlenmiþ et; Kremþanti ve dolgular; Maya ilaveleri ve evcil hayvan yemleri bulunuyor. Ýnceltilmiþ Niþastalar Ýnceltilmiþ niþastalar, tipik olarak yüksek niþasta içeriðine sahip gýda ve içecek uygulamalarýnda kullanýlýyorlar. Bu inceltilmiþ niþastalarýn özellikleri geniþ ölçüde çeþitlilik gösterebiliyor. Genel olarak bu niþastalar, düþük ýsý viskozitesi sergiliyor ve yapýþtýrma- birleþtirme gücüne sahipler. Ýnceltilmiþ niþastalar; Þekerleme ürünleri, Ekmek hamuru ya da pasta hamuru gibi kaplanmýþ gýda ürünleri, Ýþlenmiþ et üretimi gibi gýda uygulamalarýnda kullanýlýyor. Stabilize niþastalar Niþasta modifikasyonunun en yaygýn kullanýlan türü doðal niþastanýn az miktarda onaylanmýþ reaktanla iþlenmesiyle ortaya çýkýyor. Bu iþlem viskozite, jelatinleþme sýcaklýðý, kolloid özellikleri, donma - çözünme stabilitesi ve asit ile yýkýcý koþullara direnç gibi doðal niþastanýn birçok özelliðini etkiliyor. Stabilize niþastalar; Çorbalar, sütlü tatlýlar, meyve keki ve krema dolgular, et suyu, salça-mayonez ve soslar, hazýr gýdalar gibi uygulamalarda kullanýlýyor. Doðal niþastalar, farklý iþleme ve hazýrlama ortamlarýnda çeþitliliði artýrýlarak müþteri ürünlerine yönelik benzersiz iþlevsellikler ortaya çýkartmak üzere adapte edilebiliyor. Pre-jelatinize niþastalar Pre-jelatinizasyon, doðal ve stabilleþtirilmiþ niþastalara soðuk su hamuru oluþturma olanaðý saðlýyor. Isýya ihtiyaç duymaksýzýn viskoziteyi geliþtirmeleri, gýda üreticilerinin niþastayý önceden piþirmeye gerek duymayacaklarý anlamýna geliyor. Pre-jelatinize niþastalar orjinal baz maddenin iþlevsel özellikleri ile viskozitesinin büyük bölümünü muhafaza ediyorlar. Bu niþastalarýn tipik uygulamalarý içerisinde ise hazýr gýda tozlarý, hazýr pasta dolgularý, hazýr soslar, hazýr atýþtýrmalýklar, hazýr tatlýlar ile baharatlar ve çeþniler yer alýyor. Özel niþastalar Gýda niþastalarý tekstüre iþlemi, kalýnlaþtýrma, jelleþtirme stabilizasyon gibi birçok iþlevsel özellik sunarlar; ancak özel uygulamalara özgü fýrsatlar sunacak þekilde düzenlenebilirler. Cargill Texturizing Solutions Ýþ Ünitesinin niþastalarý arasýnda TexDesign markasý altýndaki özel geliþtirilmiþ niþasta bazlý çözümler de bulunmaktadýrr. Örneðin, TexDesign çözeltisi margarin veya yaðýn yerini almak için kuru karýþým veya krema þeklinde kullanýlan bir unlu mamul yað ikame sistemidir. Niþastalý lezzetler Kapak konusu Sütlaç Malzemeler: 60 gr yenilebilir doðal mýsýr niþastasý, 2 adet yumurta sarýsý, 2 litre süt, 200 gr toz þeker, 80 gr pirinç, 800 gr su. Hazýrlanýþý: Pirinçleri ayýklayýp yýkadýktan sonra iyice piþirin. 60 gr niþastayý 3 katý su ile eritin. Sütü bir tencerede kaynatýn, pirinci ve niþastayý ilave edin. Karýþtýrarak 1 taþým kaynatýn ve ateþten alýn. Kâselere servis yapýn. Niþasta helvasý Malzemeler: 750 gr yenilebilir doðal mýsýr niþastasý, 375 gr þeker, 825 ml su, 350 ml ayçiçeði yaðý. Hazýrlanýþý: Bir kapta niþastayý, þekeri ve suyu karýþtýrýn. Bir tencereye ayçiçeði yaðýný koyun, ýsýtmaya baþlayýn, niþasta, þeker ve su karýþýmýný ilave ederek piþirmeye baþlayýn. Karýþtýrarak helva tane tane oluncaya kadar 5k piþirin. CargillHaberler - Niþastadan ne olmaz? 19

22 CargillHaberler Rus tarým ve gýda sektörlerinin En önemli dýþ yatýrýmcýsý Cargill, tarým ve gýda sektörlerine yaptýðý 500 milyon dolarý aþkýn yatýrýmýyla ülkenin en önemli dýþ yatýrýmcýlarýndan biri haline geldi. Bugün Cargill, neredeyse tamamý Rus vatandaþý olan toplam ü aþkýn kiþiyi istihdam ediyor. Cargill in Rusya ile ilk iþ temasýnýn 30 yýlý aþkýn bir tarihi var. Sovyetler Birliði döneminde üretim fazlasý tahýlý yurtdýþýna satma faaliyetleri ile baþlayan bu süreç; þirketin 1991 yýlýnda ilk temsilci ofisini Moskova da açmasýyla hýz kazandý. Bugüne kadar gerçekleþtirdiði baþarýlý yatýrým projeleri, Cargill i Rus ekonomisinin önde gelen doðrudan yabancý yatýrýmcýlarýndan biri haline getirdi. Bugün Cargill, 500 milyon dolarýn üzerindeki yatýrýmýyla, neredeyse tamamý Rus vatandaþý toplam ü aþkýn kiþiyi istihdam ediyor. Cargill in 1993 de açtýðý Krasnodar Ofisi, tahýl ve depolanmasýyla ilgili ticari faaliyetleri gerçekleþtiriyor. Bryukhovetskaya, Tbilisskaya ve Pavlovskaya yerleþim merkezlerinde üç adet tahýl silosu satýn alan þirket, stratejisini bu bölgedeki uzun dönemli iþ geliþimine odaklamýþ durumda. Günümüzde Krasnodar Ofisi, Rusya nýn önde gelen tahýl alýcýlarýndan biri olmanýn yaný sýra en önemli ihracatçýlarýndan da biri. Rusya pazarýndaki yatýrýmlarýna devam eden Cargill, 1994 de Tula bölgesinin Efremov kentinde kurulu glikoz ve niþasta tesisi GPK Efremovsky nin hisselerini satýn aldý yýlý itibarýyla artýk sahibi olduðu Efremov daki endüstriyel tesisler, bugün þirketin Rusya daki üretim merkezi oldu. Mevcut üretimi modernleþtirmenin yaný sýra Cargill, hayvan yemi üretimi için büyük bir tesis ile birlikte malt, niþasta ürünleri, buðday öðütülmesi, bitkisel sývý yað üreten fabrikalarýn kurulmasý için de yatýrým yaptý. Þirketin sadece Efremov kentindeki endüstriyel bölgenin geliþimi için yaptýðý toplam yatýrým, 300 milyon dolarý aþtý. Cargill, tahýl ihracat ve ithalatý için Aðustos 2005 te satýn aldýðý, Rostov bölgesinde Don Nehri kýyýsýna kurulu bir tahýl nehir terminaline de sahip. Aralýk 2005 de ise Voronezh bölgesinin Davydovka kentinde bir tahýl ambarý satýn aldý. Bu ambarda, Cargill in Bira Arpasý Yetiþtirme Programý için gelen ham maddeler depolanýyor ve bu program, Cargill in Efremov daki bira maltý üretim tesisine arpa tedarikinde aksama olmamasý için geliþtirildi. Cargill in Rusya daki en son kazanýmlarýndan birisi de Tambov bölgesindeki ülkenin birinci sýnýf þeker fabrikasýnýn % 25 lik hissedarlýðý oldu. Bu alanda kendi fabrikasýna sahip olmak, Cargill in müþterilerine düzenli olarak pancar þekeri tedarik edebilmesine olanak saðlýyor. Cargill in Rusya daki giriþimlerinin baþarýlý performansý, tarým sektöründeki yerel üreticilere istikrarlý pazar açýlýmlarý saðlýyor. Yerel piyasada 20 yýla yakýn bir süredir devam eden baþarýlý faaliyetleri Cargill i, hem Rus hem de Rusya da faaliyet gösteren birçok uluslararasý þirket için önemli bir iþ ortaðý haline getirdi. Günümüzde 20 CargillHaberler - Cargill Rusya

23 Güncel Cargill Rusya, hammaddelerinin önemli bir bölümünü Tula ve komþu bölgelerden satýn alýyor. Cargill in Efremov daki çalýþan sayýsý ise 800 ün üzerinde. Dolayýsýyla þirket, nüfuslu kentin en önemli iþvereni. CargillHaberler - Cargil Rusya 21

24 CargillHaberler Büyüyen pazarýn ihtiyaçlarýný önceden gören Cargill in Hayvan Beslenmesi Ýþ Ünitesi, Efremov da yýllýk 250 bin ton kapasiteli bir yem tesisi kurdu sonbaharýnda deneme üretimleri start aldý. Tesisin, tam kapasitesine 2009 yýlý sonunda ulaþmasý planlanýyor. Cargill in Efremov endüstriyel kompleksindeki bitkisel yað rafinerisi ayçiçeði, kolza tohumu ve mýsýr sývý yaðlarýnýn þiþelenmesi, palm ve hindistancevizi gibi katý yaðlarýn paketlenmesi tesislerini ihtiva ediyor. Cargill, Rus tahýl ve yað pazarýnýn çok önemli bir iþtirakçisi olmanýn yaný sýra gýda sektörünün diðer alanlarýnda da faaliyet gösteriyor. Þeker ticareti ile birlikte kakao ürünleri, sýðýr, domuz ve hindi ürünleri tedarik ediyor. Bunlarýn yaný sýra Cargill, Rus pazarýnýn ihtiyaç duyduðu ayçiçeði, kolza tohumu, mýsýr ve tropik yaðlarýn en önemli tedarikçisi. Þirket ayný zamanda gýda ve ilaç endüstrisindeki müþterileri için yenilikçi ve fonksiyonel ürünler tedarik ediyor. Rusya daki üretim merkezi: Efremov Cargill, tesisi geliþtirmek için 300 milyon dolarýn üzerinde bir yatýrým yaptý ve sonucunda bugün Rusya da mýsýr ve buðday þuruplarý, niþasta ürünleri ve hayvan yemi maddelerinin önde gelen üretici ve daðýtýcýlarýndan birisi olmayý baþardý. Efremov üretim sahasý, 2005 yýlýnda malt tesisi ve 2006 yýlýnda kapsamlý bir buðday niþastasý üretim tesisinin eklenmesiyle geniþletildi. Cargill dünyadaki en büyük beþ malt üreticisi arasýnda yer alýyor. Bu malt üretim tesisinin açýlmasýyla Cargill, ulusal pazardaki ilk malt tedarikçilerinden biri oldu. Efremov Cargill Cares, þirketin deðerlerini ve prensiplerini etkin bir þekilde bölge halkýna tanýtýyor; baþlýca öncelikleri ise eðitim, halk saðlýðý ve gönüllülüðün arttýrýlmasý. Cargill, Efremov daki ilk yatýrýmýný 1995 de, bir niþasta ürünleri ve tatlandýrýcýlar fabrikasýný satýn aldýðýnda yaptý. Fabrikanýn tarihi, deneme üretimindeki ilk ürün olan niþastadan elde edilmiþ glikozun üretildiði 1983 yýlýna dayanýyor. O günden itibaren fabrika ve çalýþanlarý birçok iniþ ve çýkýþa þahit oldu. Ancak geçtiðimiz 13 yýl boyunca Cargill; Efremov daki bu eski endüstriyel kompleksi, yeni yatýrýmlar yaparak istikrarlý bir þekilde geliþtirdi yýlý Eylül ayýnda ise yað fabrikasý ve þiþeleme tesisleri deneme üretimine baþladý. Cargill in Efremov endüstriyel kompleksindeki bitkisel yað rafinerisi ayçiçeði, kolza tohumu ve mýsýr sývý yaðlarýnýn þiþelenmesi, palm ve hindistancevizi gibi katý yaðlarýn paketlenmesi tesislerini ihtiva ediyor yýlýnda Cargill, Rusya pazarýna kendi bitkisel yað markasý olan Sunny Gold u sürdü. Bu markalarý 2007 yýlýnda pazara sunduklarý Reddy ve 2008 de Floresco markalarý takip etti. 22 CargillHaberler - Cargill Rusya

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

www.nud.org.tr Baþkan dan Türkiye ekonomisi tüm sektörleri ile önemli bir büyüme kaydederken niþasta sektörü de bu büyümeye göz ardý edilemeyecek bir katký saðlýyor. Baþta gýda sanayi olmak üzere pek

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Küresel krizin seçeneði mi? Eylül 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Eylül 2008 Bu sayýda neler var: Ticaretimiz, iþ ortaklýðýmýzdýr Adý: Baklava Þurubu! Hüseyin Yeþil: Marka demek; itibar demek, þahsiyet demek... Kapak Konusu: Küresel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan, dünya mutfaðýna! Sayý: 3 / Mayýs 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 3 / Mayýs 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýyý fark eden yaklaþým Barbaros Bulutoðlu: Ne yapacaksan onu söyle, ne söylüyorsan onu yap Kapak Konusu: Doðu mutfaðýndan,

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði. Temmuz 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Temmuz 2008 Bu sayýda neler var: Baþarýnýn kýsa tarihi Mýsýr þuruplarý Nur Özkan: Mýsýr, çiftçiyi ayakta tutuyor Kapak Konusu: Güneþe tutkun Ayçiçeði Cargill - Türkiye

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ayný hayalin peþinde. www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Temmuz 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Temmuz 2011 Ortadoðu da bir ticaret kavþaðý Þebnem Ercebeci: Meðer Çölyak mýþým! Yenilikçi, çevreci ve daha fazlasý... Ýçimizden Biri: Yöntem Beyazkoç Ayný hayalin peþinde

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Pektin mi, niþasta mý? Zor seçim, kolay çözüm. Eylül 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Eylül 2010 Cevdet Altýn: Odamýz artýk çok iyi bir noktaya ulaþtý Ediz Aksoy: Bisikletlerin dördü bizim Baþkanlarýn ödülü Cargill e Gelecek için ýþýk, gezegen için umut Pektin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler. Mart 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Mart 2009 Her yerde Enerji Verimliliði Prof. Dr. Ö. Utku Çopur: Üniversitesanayi iþbirliði önemli Öðretmenlerin takdirini kazandý Gýdalarýnýz için ilham veren fikirler Cargill

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr - www.cargill.com. Kasým 2009 Cargill Türkiye CargillHaberler Kasým 2009 Gýda güvenilirliði Zafer Yaðcýoðullarý: Çalýþýlabilecek çok proje var Fark yaratmaya hazýr olun Eþeðin Türküsü Tüketicinin tercihini belirleyen nedir? www.cargill.com.tr

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008

CargillHaberler. Cargill - Türkiye. Kapak Konusu: Tapýnaklardan mutfaklarýmýza Aztekler, den bir hediye: Mýsýr. Sayý: 1 / Ocak 2008 Cargill - Türkiye CargillHaberler Sayý: 1 / Ocak 2008 Bu sayýda neler var: Diþ dostu Ýzomaltuloz Küresel soruna küresel çözüm Prof. Dr. H. Tanju Besler: Fiziksel aktivite de önemli Kapak Konusu: Tapýnaklardan

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Ýnsan beslenmesine katkýda dünya çapýnda liderlik. Ocak 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2011 Recep Altepe: Kentlerin en güzeli Bursa Alev Çakan: Hedef, sýfýr kaza Eðitim, eðlence, lezzet bir arada... Van da 1 umut için, en az 1 roman Ýnsan beslenmesine

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Baþarýya aralanan kapý. Mayýs 2011 Cargill Türkiye CargillHaberler Mayýs 2011 TGDF Gýda ve Ýçecek Sektörü 2010 Envanteri Mahir Görür: Cargill gerçek bir okul Kolesterolünüz kontrol altýnda Sohbet: M. Savaþ Çýngýr Baþarýya aralanan kapý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı