BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

2 CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanmaktadõr. Danõşma, eleştiri ve öneriler için haberleşme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Başkanlõğõ, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatõrõlmasõ gereken hesap numarasõ: Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Döner Sermaye Ankara İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankasõ Mithatpaşa Şubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRKİYE Yõllõk abone bedeli: YTL. ( TL.) Tek bir sayõnõn fiatõ: 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 72 NUMBER: 2005/2 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRKİYE Telephone : (90) (312) /7256, 7308 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankasõ Mithatpaşa Şubesi (ANKARA/TÜRKİYE) Ministry of Culture and Tourism DÖSİM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MİLLÎ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI ANKARA-2007

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR Director of National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Veri işleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar BİBLİYOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME Kütüphanelerin ilişkileri Genel kütüphaneler Diğer bilgilendirme kaynaklarõ GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ Diğer dillerde GENEL KURULUŞLAR VE MÜZECİLİK Diğer coğrafi bölgelerde Müzecilik (Müze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK Diğer coğrafi bölgelerde FELSEFE VE PSİKOLOJİ Felsefenin tarihi ele alõnõşõ EPİSTEMOLOJİ, NEDENSELLİK, İNSANLIK İnsanlõk NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR Diğer felsefi sistemler PSİKOLOJİ Algõlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka Ayrõmsal ve gelişme psikolojisi Uygulamalõ psikoloji MANTIK Aldatõcõ kavramlar ve yanlõş ETİK (AHLAK FELSEFESİ) Ekonomik ve meslek etiği DİN DOĞAL (DOĞAYA DAYANAN) DİNBİLİM Bilim ve din HIRİSTİYAN SOSYAL DİNBİLİMİ Misyonlar HIRİSTİYAN KİLİSESİ TARİHİ Kilise tarihinde mezhepler HIRİSTİYANLIK DIŞINDAKİ DİNLER Karşõlaştõrmalõ din İslam Diğer dinler TOPLUM BİLİMLERİ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileşim Toplumsal süreçler Toplumsal davranõşõ etkileyen etmenler Sosyal gruplar Topluluklar GENEL İSTATİSTİKLER

11 320 SİYASAL BİLİMLER Yönetim ve devlet sistemleri Devletin örgütlü gruplarla ilişkisi Yurttaşlõk haklarõ ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararasõ göç ve sömürgecilik Uluslararasõ ilişkiler Yasama süreci EKONOMİ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararasõ ekonomi Üretim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK Uluslararasõ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iş, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk Mahkemeler Yasalar, yasal düzenlemeler, davalar Belirli yargõ yetki ve alanlarõ hukuku KAMU YÖNETİMİ Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Türkiye'de Askerlik bilimi Hava kuvvetleri, mühendislik Deniz kuvvetleri ve savaşõ TOPLUMSAL HİZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarõ ve hizmetleri Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Genel kulüpler Sigorta Çeşitli dernek türleri EĞİTİM Ortaöğretim Yetişkin eğitimi Müfredat Yükseköğretim Devlet düzenlemeleri, denetimi, desteği TİCARET, İLETİŞİM, TAŞIMACILIK İç ticaret Su, hava, uzay taşõmacõlõğõ...202

12 388 Taşõmacõlõk Yüzey taşõmacõlõğõ GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKBİLİM Ev yaşamõna ait adetler Halkbilim (folklor) DİL VE DİLBİLİM Sözlükler Standart kullanõm TÜRK DİLİ Türkçe'nin yazõ sistemi ve fonolojisi Türkçe'nin yapõsal sistemi (grameri) Türkçe'nin tarihi, coğrafi gelişimi Türkçe'nin kullanõmõ Osmanlõca ve diğer Türk dilleri İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE İngilizce'nin kullanõmõ CERMEN DİLLERİ ALMANCA Almanca'nõn yapõsal sistemi (grameri) ROMAN DİLLERİ FRANSIZCA Fransõzca'nõn yapõsal sistemi (grameri) Fransõzca'nõn kullanõmõ DİĞER DİLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri Doğu ve Güneydoğu Asya dilleri DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK Sözlükler ve ansiklopediler Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alõş MATEMATİK Genel ilkeler Cebir ve sayõ kuramõ Geometri Olasõlõklar ve uygulamalõ matematik ASTRONOMİ VE İLGİLİ BİLİMLER Matematiksel coğrafya Işõk ve parafotik olaylar Isõ KİMYA VE İLGİLİ BİLİMLER Analitik kimya YER BİLİMLERİ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji YAŞAM BİLİMLERİ Biyoloji Evrim ve genetik (kalõtõmbilim) Biyolojik örneklerin toplanmasõ BİTKİ BİLİMLERİ (BOTANİK BİLİMLER) Bitkibilim Spermatophyta (Tohumlu bitkiler) Monocotyledones (Tekçenekliler) Gymnospermae (Pinophyta) ZOOLOJİ BİLİMLERİ (HAYVANBİLİMLERİ) Diğer omurgasõzlar TEKNOLOJİ (UYGULAMALI BİLİMLER) Sözlükler ve ansiklopediler...223

13 604 Özel konular TIP BİLİMLERİ TIP İnsan anatomisi İnsan fizyolojisi Sağlõğõn geliştirilmesi Hastalõk oranlarõ, korunma Farmakoloji ve tedavi Hastalõklar Cerrahi ve ilgili konular Kadõn hastalõklarõ ve doğum Deneysel tõp MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ İŞLER Uygulamalõ fizik Askeri ve denizcilik mühendisliği İnşaat mühendisliği Hidrolik (su) mühendisliği Çevre koruma mühendisliği Mühendisliğin diğer dallarõ TARIM VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER Teknikler, gereçler, malzemeler Bitki hasarlarõ, hastalõklarõ, zararlõlarõ Tarla ve plantasyon ürünleri Meyve bahçeleri, meyveler, ormancõlõk Hayvancõlõk EV EKONOMİSİ VE AİLE YAŞAMI Yiyecek ve içecek Kamuya ait evlerin yönetimi Çocuk yetiştirme ve evde bakõm YÖNETİM VE YARDIMCI HİZMETLER Büro hizmetleri Muhasebe Genel yönetim Reklamcõlõk ve halkla ilişkiler KİMYA MÜHENDİSLİĞİ İçki teknolojisi Gõda teknolojisi Temizleme ve ilgili teknolojiler Diğer organik ürünlerin teknolojisi Metalurji İMALAT Maden işleme ve maden ürünleri Kağõt hamuru ve kağõt teknolojisi Dokumalar BELİRLİ ÜRÜNLERİN İMALATI Madeni eşya ve ev aletleri Matbaacõlõk ve ilgili etkinlikler Giysi ve aksesuvarlar BİNALAR Belirli tip malzemeler Tesisat ve hizmet birimleri Isõtma, havalandõrma, iklimlendirme SANATLAR GÜZEL SANATLAR Süreli yayõnlar...277

14 707 Eğitim, araştõrma ilgili konular KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatõ) MİMARLIK Mimari yapõ Dini ve benzeri amaçlõ binalar Tasarõm ve bezeme PLASTİK SANATLAR HEYKELTRAŞLIK Oyma ve oymacõlõk Nümismatik ve mühürcülük Seramik sanatlarõ Madenden yapõlmõş sanat ürünleri ÇİZGİ SANATLARI VE DEKORATİF SANATLAR Çizim ve çizimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarõ İç dekorasyon RESİM SANATI VE RESİMLER Teknikler, gereçler, biçimler İnsan resimleri ve bunlarõn parçalarõ Diğer konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alõş GRAFİK SANATLAR BASKI İŞLERİ Baskõlar FOTOĞRAFÇILIK VE FOTOĞRAFLAR Fotoğrafçõlõk alanlarõ ve türleri Fotoğraflar MÜZİK Genel ilkeler ve müzikal biçimler Tek ses için müzik Ses Çalgõlar ve çalgõ topluluklarõ Klavyeli çalgõlar ve diğer çalgõlar Telli çalgõlar (Kordofonlar) Üflemeli çalgõlar (Nefesliler) Besteciler ve müzik gelenekleri DİNLENCE, EGLENCE VE GÖSTERİ SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler Atletik ve açõkhava sporlarõ ve oyunlarõ Su ve hava sporlarõ EDEBİYAT VE RETORİK Retorik ve edebi eser koleksiyonlarõ Edebi tarih ve eleştirel değerlendirme TÜRKÇE EDEBİYAT Türkçe şiir Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikaye Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe mektuplar Türkçe hiciv ve mizah Türkçe çeşitli eserler Osmanlõca edebiyat İngiliz şiiri...317

15 822 İngiliz tiyatrosu İngiliz romanõ ve hikayesi İngiliz edebiyatõnda çeşitli eserler CERMEN (TEUTONİK) DİLLER EDEBİYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Diğer Cermen (Teutonik) edebiyatõ LATİN KÖKENLİ DİLLER EDEBİYATI Fransõzca şiir Fransõzca tiyatro Fransõzca çeşitli eserler İTALYANCA, RUMENCE EDEBİYAT İtalyanca tiyatro Rumence ve Reto-Rumen edebiyatõ DİĞER DİLLERİN EDEBİYATI Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatõ Ural, Paleosibirya, Dravid edebiyatõ COĞRAFYA VE TARİH Tarihle ilgili süreli yayõnlar Tarih eğitimi, araştõrmasõ, ilgili konular Dünya tarihi COĞRAFYA VE SEYAHAT Yeryüzeyinin grafik sunumu Avrupa'da coğrafya ve seyahat Asya'da coğrafya ve seyahat Kuzey Amerika'da coğrafya ve seyahat BİYOGRAFİ, ŞECERE, NİŞANLAR (İNSİGNİA) Şecere, isimler, nişanlar (insignia) 'A KADAR ESKİÇAĞ TARİHİ 'ye kadar Mezopotamya ve İran 'a kadar diğer bölgeler GENEL AVRUPA TARİHİ BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya Doğu Avrupa Sovyetler Birliği Avrupa'nõn diğer ülkeleri GENEL ASYA TARİHİ UZAKDOĞU Arap Yarõmadasõ ve çevresi Ortadoğu (Yakõndoğu) Sibirya (Asyatik Rusya) Orta Asya GENEL AFRİKA TARİHİ Kuzeybatõ Afrika kõyõsõ Fas GENEL GÜNEY AMERİKA TARİHİ Şili...352

16 000 GENEL KONULAR 004 Veri işleme Bilgisayar bilimi 2005 AD Kamu kurum ve kuruluşlarõ bilgi işlem birimlerinin örgütsel yapõlarõ ve teknik insangücü tanõmlarõ ile merkezi bilişim sõnavõ (MBS) katõlma ve sõnav koşullarõ / [hazõrlayan]: T.C. Başbakanlõk Devlet Personel Başkanlõğõ, Türkiye Bilişim Derneği. Ankara : Devlet Personel Bşk. Türkiye Bilişim Derneği, [1990?] 15 s. ; 21 cm. Bilgiler dõş kapaktan alõnmõştõr. S.N.: ; B.N. 2004/ I. T.C. Başbakanlõk Devlet Personel Başkanlõğõ. II. Türkiye Bilişim Derneği , Bilgisayar programlama, programlar 2005 AD C64 : Commodore 64 kullanõm k õ lavuzu. 4. bsk. İstanbul : Teleteknik Yayõnlarõ, s. : şkl. ; 20 cm. (Teleteknik yayõnlarõ ; no. 1) Bilgiler dõş kapaktan alõnmõştõr. S.N.: ; B.N. 1997/4-239 I. Seri AD Gelişmiş HTML : Web tasarõmõnda uzmanlaşmak isteyenler için HTML / hazõrlayan: Ferhat Bingöl. [İstanbul] : Pcnet, s. : şkl. ; 20 cm. PCnet dergisinin ekidir. Bilgiler dõşkapaktan alõnmõştõr. S.N.: ; B.N. 2005/ I. Bingöl, Ferhat AD HTML'e giriş : Web tasarõmõna yeni başlayanlar için HTML bilgisi / [Ferhat Bingöl]. [İstanbul : PCnet, s. : şkl. ; 20 cm. PCnet dergisinin ekidir. Eser adõ dõş kapaktan alõnmõştõr. S.N.: ; B.N. 2005/ I. Bingöl, Ferhat AD Er, Cüneyd 100 popüler program / Cüneyd Er. [İstanbul] : PCWorld, s. : res. ; 17 cm. (Pc World kitapçõk serisi ; 8) PC World Dergisi'nin okurlarõna armağanõdõr. Dõş kapakta dizi adõ: PC World eğitim serisi ; 8' dir. S.N.: ; B.N. 2005/ II. Seri AD Özkan, Yalçõn Lotus / Yalçõn Özkan. İstanbul : Evrim Basõm Yayõm Dağõtõm, [1990] [14], 395 s. : tbl. ; 24 cm. (Evrim Basõm Yayõm Dağõtõm ; yayõn no 50. Bilgisayar serisi ; 10) S.N.: ; B.N. 2004/ II. Seri AD Microsoft excel 2000 : ileri düzey : [İngilizce sürüme göre] / İlker Doğan. Ankara : Arkadaş Yayõnlarõ, x, ss. : şkl. ; 19x24 cm. Microsoft yetkili eğitim merkezleri için özel hazõrlanmõştõr. Dizin vardõr. S.N.: ; B.N. 2002/ ISBN I. Doğan, İlker AD Shuman, James E First look at... Microsoft Excel 3.0 for Windows / James E. Shuman. İstanbul : Literatür Yayõncõlõk, vii, 184 s. : tbl. ; 24 cm. 1

17 S.N.: ; B.N. 2002/ ISBN AD Türçe windows 3.1 ve windows for workgroups ve multimedya : kullanõcõ el kitabõ / [hazõrlayan: Pro Tecnology Ltd. Şti.]. İstanbul : Türkmen Kitabevi, , [8] s. : şkl. ; 20 cm. (Türkmen Kitabevi ; yayõn no. 36. Bilgisayar dizisi ; 19) Kaynakça: 293. s. S.N.: ; B.N. 2003/ ISBN : TL. I. Pro Tecnology Ltd. Şti.. II. Seri BİBLİYOGRAFYA 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 2005 AD Yapõ Kredi yayõnlarõ : bir bibliyografya denemesi : 1. kitaptan kitaba / hazõrlayanlar Kasõm Çelik, Ali Kõlõçarslan, Şükrü Aydõn. İstanbul : Yapõ Kredi Kültür Sanat Yayõncõlõk, s. : rnk. res. ; 21 cm. (Yapõ Kredi Yayõnlarõ ; 2000-b) S.N.: ; B.N. 2004/ I. Çelik, Kasõm. II. Kõlõçarslan, Ali. III. Aydõn, Şükrü. IV. Seri AD Lisansüstü tez özetleri : ( ) / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ; yayõna hazõrlayanlar: Ali Özpõnar, Hakan Turhan. Çanakkale : Çanakkale Onsekiz Mart Üniv., s. ; 23 cm. (T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ; yayõn no: 30) 2 Metin, Türkçe-İngilizce paralel. S.N.: ; B.N. 2002/ ISBN I. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. II. Özpõnar, Ali. III. Turhan, Hakan. IV. Seri AD Yüksek lisans ve doktora tez özetleri / [hazõrlayan]: Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Bursa] : Uludağ Üniv., s. ; 24 cm. (Uludağ Üniversitesi ; yayõn no; 11) Dizin vardõr. S.N.: ; B.N. 2003/ ISBN I. Sosyal Bilimler Enstitüsü. II. Seri AD Işõk Yayõnlarõ Işõk Yayõnlarõ kataloğu [İstanbul] : Işõk Yayõnlarõ, s. : rnk. res. ; 23 cm. S.N.: ; B.N. 2005/ AD Selçuk Üniversitesi sosyal bilimler yayõn kataloğu / [hazõrlayan]: Bayram Ürekli, Doğan Yörük. 1. bsk. Konya : Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enst., s. ; 24 cm. (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayõnlarõ ; 5) Dizin vardõr. S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN I. Ürekli, Bayram. II. Yörük, Doğan. III. Seri AD Tez özetleri, = Dissertation abstracts, / [hazõrlayan] T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ; editör Ayhan Selçuk, Fatih Tepebaşõlõ. Konya : Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enst., 2004.

18 1408 s. ; 25 cm. Dizin vardõr. Metin, Türkçe-İngilizce paralel. S.N.: ; B.N. 2005/ I. T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. II. Selçuk, Ayhan. III. Tepebaşõlõ, Fatih. IV. E.a.(p) AD yõlõ bilimsel yayõnlar kataloğu / derleyen: T.C. Gaziantep Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlõğõ. Gaziantep : Gaziantep Üniv., s. ; 24 cm. S.N.: ; B.N. 2002/ I. T.C. Gaziantep Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlõğõ Belirli konulardaki eserlerin 2005 AD Trakya Üniversitesi uluslararasõ bilimsel yayõnlar kataloğu / yayõna hazõrlayanlar: Ender Bilar, Bahattin Demirelli, Nazan Eldurmaz. Edirne : Trakya Üniv., [45] s. ; 24 cm. (Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yayõnlarõ ; 53. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlõğõ yayõnlarõ ; 11) S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN I. Bilar, Ender. II. Demirelli, Bahattin. III. Eldurmaz, Nazan. IV. Seri AD Üniversitelerde Türk dili ve edebiyatõ alanõnda yapõlan tezler, yayõnlar bibliyografyasõ, ( ) / hazõrlayanlar Cemal Demircioğlu... [ve başkalarõ]. İstanbul : Boğaziçi Üniv., iv, 209 s. ; 23 cm. (Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatõ Bölümü yayõnlarõ, ; sayõ 11 ; yayõn no: 719) Dizin vardõr. S.N.: ; B.N. 2002/ I. Demircioğlu, Cemal. II. Seri , AD Yunus Emre bibliyografyasõ : kitapmakale / [hazõrlayan] T.C. Kültür Bakanlõğõ Milli Kütüphane Başkanlõğõ. Gnşlm. 2. bs. Ankara : Milli Kütüphane Bşk., s. ; 23 cm. (Türk büyükleri bibliyografyalarõ ; 5) Dizin vardõr. S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN : TL. I. T.C. Kültür Bakanlõğõ Milli Kütüphane Başkanlõğõ. II. Seri AD Dadaloğlu bibliyografyasõ (hayatõ, sanatõ ve şiirlerinden örnekler) / hazõrlayanlar: Saim Sakaoğlu, Ali Berat Alptekin. Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Milli Folklor Araştõrma Dairesi, s. ; 22 cm. (Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Milli Folklor Araştõrma Dairesi Yayõnlarõ ; 92. Biyografilerbibliyografyalar dizisi ; 17) Dizin vardõr. Türk halk şairleri bibliyografyalarõnõn 7. kitabõdõr. S.N.: ; B.N. 2005/4-260 I. Sakaoğlu, Saim. II. Alptekin, Ali Berat. III. Seri AD Şen, Y. Furkan 71. yaşõnda Bilâl N. Şimşir bibliyografyasõ / Y. Furkan Şen. Ankara : Yargõ Yayõnevi, x, 269 s. : res. ; 21 cm. Eserde açõklamalõ 71 kitap ve 200 makale vardõr. S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME 2005 AD Düşünceler / yayõna hazõrlayanlar: Ahmet Karataş... [ve başkalarõ]. Ankara : TKD Ankara Şubesi,

19 186 s. ; 20 cm. (TKD Ankara Şubesi yayõnlarõ ; no. 7) S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN I. Karataş, Ahmet. II. Seri AD IFLA 1 995'e Doğ ru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu (1993 : Ankara) IFLA 1995'e Doğ ru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu ve I. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Konferansõ bildirileri. Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği Milli Kütüphaneye Yardõm Derneği, , [3] s. ; 24 cm. (Türk Kütüphaneciler Derneği yayõnlarõ ; no. 23. Milli Kütüphane'ye Yardõm Derneği yayõnlarõ ; no. 1) Kaynakça bildiri sonlarõndadõr. S.N.: ; B.N. 2005/ II. Seri Kütüphanelerin ilişkileri 2005 AD Smith, Eldred Kütüphaneci, bilim adamõ ve araştõrma kütüphanesinin geleceği / Eldred Smith ; çeviren: Ahmet Çelik. Ankara : Üniversite ve Araştõrma Kütüphanecileri Derneği, s. ; 24 cm. (Üniversite ve Araştõrma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK yayõnlarõ ; 1) Özgün eseradõ: The librarian the schdar and the future of the research library. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; B.N. 2005/4-269 ISBN I. Çelik, Ahmet. I III. Seri Belirli konulara ayrõlmõş kütüphaneler 2005 AD Gazete kütüphaneciliği ve Türkiye / yayõna hazõrlayan Hasan S. Keseroğlu. İstanbul : Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1991 (Edebiyat Fakültesi Basõmevi) 100 s. ; 20 cm. (Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi yayõnlarõ ; no. 5) Dizin vardõr. Kaynakça bölüm sonlarõndadõr. S.N.: ; B.N. 2005/ I. Keseroğlu, Hasan S. II. Seri Genel kütüphaneler 2005 AD Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kütüphanesi TOBB Kütüphanesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi. Ankara : TOBB, s. : rnk. res. ; 24 cm. S.N.: ; B.N. 2004/ Diğer bilgilendirme kaynaklarõ 2005 AD Yayõn alanõnda Fahrettin Kõyak. [Y.y. : yayl.y., 19--?] 35 s. ; 19 cm. S.N.: ; B.N. 1998/

20 050 GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ 059 Diğer dillerde 2005 AD Bilge : kültür hayatõmõzdaki dergilerden görüntüler. [Ankara] : Atatürk Kültür Merkezi Başkanlõğõ, [2002?] iv, 172 s. : rnk. res. ; 21 cm. S.N.: ; B.N. 2005/ AD Kültür Hayatõmõzda Yerel Dergiler ve Yerel Dergi Yayõmcõlõğõ Bilgi Şöleni (2002 : Bolu) Kültür Hayatõmõzda Yerel Dergiler ve Yerel Dergi Yayõmcõlõğõ Bilgi Şöleni, (7-9 Haziran 2002, Bolu) / Songül Boybeyi, Ömer Çakõr. Ankara : Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlõğõ, viii, 280 s. : res. ; 24 cm. (Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi yayõnõ ; 293. Kongre ve sempozyumlar ; 25) S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN I. Boybeyi, Songül. II. Çakõr, Ömer. III. E.a. IV. Seri Süreli Yayõnlar 2005 SB Abacus. (Yaz 2004)-. Kocaeli : İlsan İlaç San., c. : res. ; 29 cm. Üç aylõk, Yaz S.N.: SB Adana'da yaşam. 1. yõl, 1. sayõ (Haziran 2000)-. Adana : Grafika Ajans, c. : res. ; 30 cm. Aylõk, Haziran Bilgiler dõş kapaktan alõnmõştõr. Reklam, sosyal yaşam ve aktüalite dergisi. S.N.: SB Bant. 1. sayõ (Eylül 2004)-. İstanbul : Mobi Medya Yayõncõlõk, c. : res. ; 26 cm. Aylõk, Eylül Müzik sanat vesaire... S.N.: ISSN SB Baz. 1. yõl, 1. sayõ (Ağustos 2004)-. İstanbul : Hande Eyilik, c. : res. ; 34 cm. Aylõk, Ağustos Aylõk aktüalite ve yorum dergisi. S.N.: ISSN X SB Denge dergisi. 1. yõl, 1. sayõ (Mayõs 2003)-. Konya : Mehmet Güçlü, c. : res. ; 27 cm. Süre belirlenemedi, Mayõs Bilim-kültür ve düşünce dergisi. S.N.: SB Dergi. 5. sayõ (Mayõs 2004)-. Kocaeli : Seçkin Başaran, c. : res. ; 27 cm. Süre belirlenemedi, Mayõs S.N.: SB Ege life. 1. yõl, 4. sayõ (Nisan-Mayõs 2004)-. İzmir : Ege Tanõtõm, c. : res. ; 30 cm. Aylõk, Nisan-Mayõs S.N.: ISSN X

21 2005 SB Genç magazin.de. 1. sayõ (2004)-. Almanya : Umut Atilla, (İstanbul) c. : res. ; 28 cm. Aylõk, S.N.: SB Genç yaklaşõm. 1. yõl, 1. sayõ (Eylül 2004)-. İstanbul : Yeni Asya Gazetecilik, c. : res. ; 27 cm. Aylõk, Eylül Gençlik dergisi. S.N.: ISSN SB 57 Hedef in. 4. sayõ (Haz-Tem 2004)-. İstanbul : İTKİB, , SB Maxi cadde. (Haziran-Temmuz 2004)-. İstanbul : EKY Tanõtõm & Art Studio, c. : res. ; 30 cm. Süre belirlenemedi, Haziran-Temmuz Alõşveriş ve kent kültürü dergisi. S.N.: SB Queen. 1. sayõ (Temmuz 2004)-. İstanbul : Ramazan Kõvanç, c. : res. ; 29 cm. Süre belirlenemedi, Temmuz Alõşveriş ve magazin dergisi. S.N.: SB Salsa. 2. yõl, 78. sayõ (Ocak 2004)-. İstanbul : Milliyet Gazetecilik, c. : res. ; 30 cm. Haftalõk, Ocak Milliyet Gazetesinin gençlik ekidir. S.N.: SB 37 Yenigün. 1. yõl, 1. sayõ (Ağustos-Eylül 2004)-. Bingöl : Orhan Bozukluhan, , SB Yolculuk. (Ağustos 2004)-. Bursa : Kamil Koç Otobüsleri, c. : res. ; 29 cm. Aylõk, Ağustos Kamil Koç aylõk kültür ve yaşam dergisi. S.N.: GENEL KURULUŞLAR VE MÜZECİLİK 068 Diğer coğrafi bölgelerde 2005 AD Kongreler takvimi = Calendar of meetings, [Ankara] : Turizm Bakanlõğõ, [2002?] 120 s. ; 21 cm. Metin, Türkçe-İngilizce paralel. S.N.: ; B.N. 2005/ (p) AD Kongreler ve tolantõlar takvimi = Calender of conventions and meetings / [editör: Rezzan Örsten]. [Ankara] : Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Tanõtma Gn. Md., [2004] 99, [4] s. ; 20 cm. Metin, Türkçe-İngilizce paraleldir. S.N.: ; B.N. 2004/ I. Örsten, Rezzan. I(p) AD Kongreler ve toplantõlar takvimi = Calendar of conventions and meetings / [hazõrlayan]: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Tanõtma Genel Müdürlüğü. Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlõğõ, [2004?] 99 s. ; 20 cm.

22 S.N.: ; B.N. 2004/ I. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Tanõtma Genel Müdürlüğü. I(p) AD Yurt içi kuruluşlar rehberi / hazõrlayanlar: Nilgün Atay, Tanju Özbay. İstanbul : İTO, v, 248, [1] s. ; 24 cm. (İstanbul Ticaret Odasõ ; yayõn no: ) Dizin vardõr. Kaynakça eserin sonundadõr. S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN I. Atay, Nilgün. II. Özbay, Tanju. III. Seri Müzecilik (Müze bilimi) 24 s. : rnk, res. ; 16 cm. (Kültür Bakanlõğõ yayõnlarõ Yayõnlar Dairesi Başkanlõğõ çocuk eğitim dizisi ; = Turkish Ministry of Culture Directorate of Publications childrens educational series) Antalya Arkeoloji Müzesindeki eserlerden oluşan bulmacalar ve bilmeceler vardõr. Metin, Türkçe-İngilizce-Almanca-Fransõzca paraleldir. S.N.: ; B.N. 2005/4-110 ISBN I. Telci, N. Ergin. I(p). III. Seri AD Deniz Müzesi Deniz Müzesi kataloğu. İstanbul : Deniz Müzesi, s. : res. ; 20 cm. Bilgiler dõşkapaktan alõnmõştõr. S.N.: ; S.N. 1994/ TL AD Müze Eğitimi Seminerleri (1. : 2002) Akdeniz Bölgesi müzeleri, Ekim 2002 / Müze Eğitimi Seminerleri ; düzenleyen: Suna-İnan Kõraç Akdeniz Medeniyetleri Araştõrma Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müze Eğitim Anabilim Dalõ ; yayõna hazõrlayan: Bekir Onur. Antalya : Suna-İnan Kõraç Akdeniz Medeniyetleri Araştõrma Enstitüsü, s. ; 22 cm. (Suna-İnan Kõraç Akdeniz Medeniyetleri Araştõrma Enstitüsü. Kongre, Sempozyum, seminer dizisi ; 1) Kaynakça bildiri sonlarõndadõr. S.N.: ; B.N. 2003/ ISBN I. Suna-İnan Kõraç Akdeniz Medeniyetleri Araştõrma Enstitüsü. II. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müze Eğitim Anabilim Dalõ. III. Onur, Bekir. IV. E.a. V. Seri AD Antalya Müzesi = Antalya Museum / editör N. Ergin Telci. Ankara : Kültür Bakanlõğõ, AD Resimli rehber : İstanbul arkeoloji müzeleri Yunan Roma Bizans heykeltraşlõk ve mimarlõk eserleri kolleksiyonlarõ. 2. bsk. İstanbul : İstanbul Arkeoloji Müzeleri, , [49] s. : res. ; 19 cm. Dizin vardõr. S.N.: ; S.N. 1994/ HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK 2005 BD Zhylysbayev, Nurali Kazakistan Cumhuriyeti'nde basõnõn gelişimi / Nurali Zhylysbayev vii, 115, [2] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Master) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ ,

23 2005 AD Bâbõâli'de gezetecileri "saygõn insan" kimin nesi yaptõ? / Şinasi Nahit Berker. [Ankara? : yayl.y.], 1986 (Öncü Matbaasõ) 48 s. ; 19 cm. S.N.: ; B.N. 2004/ TL. I. Berker, Şinasi Nahit AD Köşe yazõlarõnda güneydoğu olaylarõ / [hazõrlayan]: Anadolu Basõn Birliği. Ankara : Anadolu Basõn Birliği, c. ; 19 cm. S.N.: ; B.N. 2003/ (2.c.) I. Anadolu Basõn Birliği AD MHP 6. olağan kongresi'nin basõndaki yankõlarõ / [hazõrlayan] MHP Araştõrma-Geliştirme Merkezi. Ankara : MHP, [200-?] 190 s. : rnk. res. ; 21 cm. S.N.: ; B.N. 2003/ I. MHP Araştõrma-Geliştirme Merkezi BD Şayõr, Kadriye Türk basõnõnda Türkiye-İsrail ilişkileri / Kadriye Şayõr y. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , AD Akman, Eyüp, Açõksöz gazetesine göre Kastamonu İstiklâl Mahkemeleri / Eyüp Akman. Ankara : Gazi Kitabevi, xi, 180 s. ; 24 cm. Dizin vardõr. Kaynakça: 150. s. S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN AD Yõlmaz, M. Kemal, Yaban ellerde kalanlar / M. Kemal Yõlmaz. 2. bsk. Aydõn : Aydõn Şairler ve Yazarlar Derneği, s. ; 18 cm. (Aydõn Şairler ve Yazarlar Derneği yayõnõ ; yayõn no: 3) S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN II. Seri AD Arõcan, Melih Zafer Haber fotoğrafõnõ oluşturan öğeler ve Türkiye ulusal basõnõnda gazete haber fotoğraflarõnõn seçim ölçütlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi yönelik bir uygulama / Melih Zafer Arõcan. Eskişehir : Anadolu Üniv., İletişim Bilimleri Fak., xii, 180 s. : tbl. ; 24 cm. (T.C. Anadolu Üniversitesi yayõnlarõ ; no İletişim Bilimleri Fakültesi yayõnlarõ ; no. 55) Kaynakça: ss. S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN II. Seri Diğer coğrafi bölgelerde 2005 AD 1612 Karaca, Nuray Gökçek Türkiye'de basõn çalõşanlarõnõn iş ilişkileri ve sorunlarõ / Nuray Gökçek Karaca. Eskişehir : Anadolu Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak., ,

24 100 FELSEFE VE PSİKOLOJİ 109 Felsefenin tarihi ele alõnõşõ 2005 BD 581 Uysal, İlkay Elçin Hilmi Ziya Ülken'in eğitim felsefesi / İlkay Elçin Uysal , 109.2, EPİSTEMOLOJİ, NEDENSELLİK, İNSANLIK 128 İnsanlõk 2005 BD Kõlõç, Yavuz 'İnsan doğasõ' kavramõ üzerine bir çalõşma / Yavuz Kõlõç vii, 137 y. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Süreli Yayõnlar 2005 SB Sõr! dünyasõ. 1. yõl, 1. sayõ (Nisan 2004)-. İstanbul : TERYAY, c. : res. ; 30 cm. Haftalõk Nisan Sõr! Yaşanan gerçekler sõr dünyasõ. S.N.: ISSN BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR 149 Diğer felsefi sistemler 2005 AD 1960 Safa, Peyami, Nasyonalizm sosyalizm mistizm / Peyami Safa. İstanbul : a Yayõnlarõ, , , PSİKOLOJİ 2005 AD Aktaş, Hamdullah, Psikoloji / Hamdullah Aktaş. İstanbul : Ülke Yayõn Haber, s. : res., şkl. ; 24 cm. Dizin vardõr. Kaynakça: ss. S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN AD Debray-Ritzen, Pierre Freud skolastiği / Pierre Debray- Ritzen ; tercüme: A. Fikret Gökdemir, A. Çetin Ertürk. 1. bsk. Ankara : Türkiye Diyanet Vakfõ, xxv, 297 s. ; 18 cm. (Türkiye Diyanet Vakfõ yayõnlarõ ; 66. İlmi eserler serisi) S.N.: ; B.N. 2003/4-982 ISBN : TL. I. Gökdemir, A. Fikret. II. Ertürk, A. Çetin. II IV. Seri Algõlama, duygular, fizyolojik itkiler 2005 AD Miller, Michael Vincent İkili ilişkilerde terörizm : erotik yaşamõn yozlaşmasõ / Michael Vincent Miller ; Türkçesi: Sinem Gül. 1. bsk. İstanbul : Varlõk,

25 223 s. ; 20 cm. (Varlõk Yayõnlarõ ; sayõ: 452. Özel dizi ; 12) S.N.: ; B.N. 2003/ ISBN I. Gül, Sinem. I III. Seri Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka 2005 BD Kafadar, Hatice Akõcõ Zekanõn performans zeka, sözel zeka, yönetici işlevler, çalõşma belleği, seçici dikkat ve kõsa süreli bellek süreçlerinden yordanmasõ / Hatice Kafadar x, 122 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. Metin Türkçe ; İngilizce özet vardõr. S.N.: ; B.N. 2005/ , BD Kõndap, Yeliz 5-14 yaş çocuklarõnda çizimin temsil ve estetik yönünün gelişimi / Yeliz Kõndap xvi, 96 y. : res., grf., tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , Ayrõmsal ve gelişme psikolojisi 2005 BD Arslan, Sevgi Polisin benlik ve mesleki benlik kavramlarõnõn bağdaşõmõ ile halkõn polise ilişkin tanõmlamasõnõn incelenmesi / Sevgi Arslan viii, 97 y. ; 29 cm BD Çolakoğlu, H. Sema Ankara'daki bir grup ergenin kimlik karmaşasõ şurunu ve popüler kültürün bu soruna etkileri üzerine bir inceleme / H. Sema Çolakoğlu vii, 99 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu içerir. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. Metin Türkçe ; İngilizce özet vardõr. S.N.: ; B.N. 2005/ , , BD Musaağaoğlu, Ceren Ergenlik sürecinde özerkliğin gelişimi ile algõlanan anne-baba tutumlarõ arasõndaki ilişkiler / Ceren Musaağaoğlu xi, [7] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , BD Terzi, Şerife Öznel iyi olmaya ilişkin psikolojik dayanõklõlõk modeli / Şerife Terzi xi, 153 y. : şkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ ,

26 2005 BD Yalçõn, İlhan Ailelerinden algõladõklarõ destek düzeyleri farklõ lise öğrencilerinin saldõrganlõk düzeyleri / İlhan Yalçõn xiv, 144, [4] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , BD Özgül, Fatih Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde durumluluk ve sürekli kaygõ düzeyleri / Fatih Özgül iv, 35 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek Lisans) - Cumhuriyet Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , Uygulamalõ psikoloji 2005 BD Dost, Meliha Tuzgöl Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri / Meliha Tuzgöl Dost xvi, 148 y. : şkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , AD Akça, Hamdi Başarõ'nõn sekiz temel direği / Hamdi Akça. 1. bs. Ankara : Tuğra Yayõncõlõk, xi, 339 s. ; 20 cm. (Tuğra Yayõncõlõk ; yayõn no: 01) Kaynakça: ss. S.N.: ; B.N. 2002/ ISBN : TL. II. Seri AD Erengil, Cengiz Meditasyon / Cengiz Erengil. İstanbul : Lamure Yayõn Grubu, s. : rnk. res. ; 21 cm. (Kişisel gelişim ve spritüel yaşam kitaplarõ) S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN II. Seri , BD Özdikmenli, Gözde Kişilerarasõ ilişkilerdeki bireycitoplulukçu yönelimlerin çocuk ve gençlerde yaşa, kuşağa ve öykü türüne göre incelenmesi / Gözde Özdikmenli xii, 99 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , BD Tavil, Yusuf Ziya Davranõş denetimi aile eğitim programõnõn annelerin davranõşsal işlem süreçlerini kazanmalarõna etkisi : (doğrudan öğretim yaklaşõmõ ile sunulan) / Yusuf Ziya Tavil xv, 198 y. : grf., tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , ,

27 2005 AD Fisher, Roger Evet'e ulaşmak : boyun eğmeden uzlaşma sağlamak / R. Fisher, W. Ury ; Türkçesi: Bengi Güngör. 1. bs. Ankara : Öteki, s. ; 21 cm. (Öteki yönetim ; 15. kitap) S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN I. Ury, W. II. Güngör, Bengi. II IV. Seri AD Ury, William Zor insanla diyalog / William Ury ; Türkçesi: Murat Özkul. Ankara : Öteki, s. ; 21 cm. (Öteki yönetim ; 14. kitap) S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN I. Özkul, Murat. I III. Seri BD Kõlõç, Alpaslan Örgüt içi stres faktörlerinin çalõşanlarõn "çatõşma ve işten ayrõlma eğilimleri" üzerindeki etkisi / Alpaslan Kõlõç vi, 151 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , AD Klarreich, Samuel H. Stressiz çalõşma ortamõ : işinizde duygusal ve fiziksel rahatlõğõnõz için pratik bir rehber / Samuel H. Klarreich ; Türkçesi: Bengi Güngör. Ankara : Öteki, s. ; 21 cm. (Öteki yönetim ; 1. kitap) S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN I. Güngör, Bengi. I III. Seri BD Nayan, İlknur (Coşgun) İlköğretim okullarõnda görev yapan öğretmenlerin stres düzeyleri : (Ankara ili örneği) / İlknur Nayan (Coşgun) xi, 117 y. : grf. ; 29 cm. Tez (Yüksek Lisans) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , BD Şahin, Dilek Erdemoğlu İlköğretim okullarõnda görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri : (Ankara ili örneği) / Dilek Erdemoğlu Şahin xiv, 137 y. : grf., tbl. ; 29 cm. Tez (Bitirme Projesi) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , BD Ünsal, Zafer Endüstri meslek liselerinde görev yapan bölüm ve atölye şeflerinin stres kaynaklarõ ve stresle başetme yollarõ (Ankara ili endüstri meslek lisesi örneği) / Zafer Ünsal ix, 133. s. : tbl. ; 29 cm. Anket formu içerir. Tez (Bitirme projesi ) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. Metin Türkçe ; İngilizce özet vardõr. S.N.: ; B.N. 2005/ ,

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/1 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/12 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/12 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatı TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı Alan

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI TARİH Tarih COĞRAFYA Coğrafya SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 016-017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KONTENJANLARI Anabilim Dalı Lisansüstü Programın Adı / Dışı Yüksek Lisansa Başvuruda Bulunabilecek Lisans

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 06 Eylül 2016 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 09 Eylül 2014 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı 10 Eylül

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK)

1 Adalet. Almanca (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) Arapça (Değişik: 18/08/2015 tarih ve 74 sayılı TTKK) AÇILMASI PLANLANAN FORMASYON BÖLÜMLERİ SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ALAN 1 Adalet 2 Almanca MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE 1- Hukuk Fakültesi 2- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3- Kamu Yönetimi

Detaylı

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm.

2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları. İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı. İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm. 2013 Ekim Dönemi Öyp Yerleştirme Sonuçları İlan Numarası Bazlı En büyük En küçük Öyp Puanı İlan No/Üniversite/Fakülte/Bölüm Yerleşen Sayı En Büyük OYP_PUAN En Küçük OYP_PUAN 7374 1 81,718 81,718 DUMLUPINAR

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE

ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARINA İLİŞKİN ÇİZELGE SIRA NO 1 2 3 ATAMAYA ESAS OLAN ALAN Almanca Arapça Beden Eğitimi (Değişik 18/08/2015 MEZUN OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI / FAKÜLTE

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL

HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ, BEYAZIT,FATİH / İSTANBUL FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı ADRESİ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU, BEYAZIT YERLEŞKESİ,

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FAKÜLTE PROGRAM Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI Y.İÇİ Y.DIŞI AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. 3-3 - AKŞEHİR İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PR. (İÖ) 3-3 - AKŞEHİR

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri

ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI SIRA NO. 1 Adalet. 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri. 3 Almanca. 4 Arapça. 5 Bahçecilik. 6 Bilişim Teknolojileri SIRA NO ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANI 1 Adalet 2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3 Almanca 4 Arapça 5 Bahçecilik 6 Bilişim Teknolojileri 7 Biyoloji 8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9 Coğrafya 10 Çince

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Tarihi Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 40 5 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ( Hazırlık

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 90 3 74 17800 --- 435,43258 1 3 16 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 38200 --- 394,08744 -

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ YAN DAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı 18 5 Ankara üniversitesi tüm fakülte ve bölümleri (Muafiyet sınavından En az 70 puan almak) Amerikan

Detaylı

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 0ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Taban Puanları TABLO. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları PROGRAM KODU () 00 00 00 00

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066 Fakülte Adı İstanbul Tıp Edebiyat Eğitim Diş Hekimliği Edebiyat Bölüm Adı Türü Kon. Yerleşen Taban Tavan MF-3 77 77 521,7222 557,9060 MF-3 328 328 500,25967 526,36262 İstanbul Tıp MF-3 62 62 90,8215 520,37066

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI

DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI Bölüm/Program/Anabilim Dalı Toplam Kredi Kontenjan Kabul Edilen Bölümler/Programlar Alman Dili ve Edebiyatı* 40 4 Ankara Üniversitesi Tüm Fakülte ve

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Taban Tavan Puanı Puanı TIP FAKÜLTESİ 543,699 527,246 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 412,719 351,322 Çalışma Ekonomisi

Detaylı

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110115 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji (İngilizce) SAY 2 2 253,13368 261,96973 100110124 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ÖSYM 2011- ÖSYS YükseköğreEm Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır.

* Yükseköğretim programının en küçük puanına karşılık gelen 0,15 AOBP'li (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Sırası Puanı) yaklaşık başarı sırasıdır. GENEL OKUL BİRİNCİSİ ÜNİVERSİTE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN EN BAŞARI EN EN EN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi 31 31 MF-3 500.259

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF

2.SINIF 3.SINIF 4.SINIF 5.SINIF ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. 2 1 ALTINTAŞ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ PR. (İÖ) 2

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2011 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 14 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 107 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

c. Muhtemel Münhal Yeri : Güzelyurt Türk Maarif Koleji + Erenköy Lisesi (1)

c. Muhtemel Münhal Yeri : Güzelyurt Türk Maarif Koleji + Erenköy Lisesi (1) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI MUHTEMEL ÖĞRETMEN MÜNHALLERİ COĞRAFYA

Detaylı

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI

BİRİM. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI EK MADDE-1 (Merkezi Yerleştirme Puanı ile Geçişler) KONTENJANLARI BİRİM TIP FAKÜLTESİ Tıp - 270 275 275 275 230 225 81 83 83 83 69 68 İktisat

Detaylı

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği

Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Kontenjan Sayısı Programı Adı Hazırlık 1.sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği - 2-2 5 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI z 2.SINIF KONTENJAN 3.SINIF KONTENJAN 4.SINIF KONTENJAN 5.SINIF KONTENJAN FAKULTE BOLUM PROGRAM YIL Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI 108210011 Diş Hekimliği Fakültesi 5 2 108210841 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 3 Eğitim Fakültesi

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/7 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/4 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı

03 Klasik Arkeoloji Birleşik Doktora 42 Kredi + 2 Seminer BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI 01 Alman Dili ve Edebiyatı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 35 Kredi + 1 Seminer 01 Birleşik 59 Kredi + 2 Seminer Protohistorya ve Önasya

Detaylı

ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ. İsmet Binark

ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ. İsmet Binark ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ 257 İsmet Binark Kütüphaneci - Arşivist. Millî Kütüphane de Başuzmanlõk yaptõ. Başbakanlõk Cumhuriyet Arşivi nin kurulmasõna öncülük

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul

Ücret Ödeyecek Sıra. Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Ücret Ödeyecek Sıra Taban Toplam Ücret Ödemeyecek Fakülte / Yüksekokul Program Olanların No Puan Kontenjan Olanların Kontenjanı Kontenjanı 1 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 50,00 10 3 7 2 ANAMUR

Detaylı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı

Kont. Kont. Kont. Kont. FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL / MESLEK YÜKSEKOKULU PROGRAM / BÖLÜM. 5. Sınıf Kont. 5. Sınıf Yurtdışı 2. Sınıf 3. Sınıf 4.Sınıf 5. Sınıf Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA TEKNOLOJİSİ PR. (İÖ) 2 1 Altıntaş M.Y.O. SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PR. 2 1 Altıntaş M.Y.O. GIDA KALİTE

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÖS KONTENJANLARI 2017 FAKULTE-MYO BİRİM KONTENJAN AÇIKLAMA AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK 8 AKÖREN ALİ RIZA ERCAN MESLEK Y.O. BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Detaylı

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2

Çevre 2 Tıbbı Doküman ve Sekreterlik 2 Tıbbi Laboratuvar 2 Antrenörlük Eğitimi 2 Üniversite Önlisans/Lisans Y. Lisans Doktora Anlaşma Yapılan Üniversiteler ve Bölümleri Öğrenci Sayısı Öğretim Üyesi Sayısı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Bölüm Makine Mobilya Dekorasyon Teknik Bilimler Meslek

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 03/06/2014 Toplantı Sayısı : 390 Karar Sayısı : 3291 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3291- Ankara Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6.maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40

YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE. 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 YGS / 1 Nisan 2012 Pazar 10.00 TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL BİLİMLER 40 tarih 17 coğrafya 14 felsefe 9 160 TEMEL MATEMATİK 40 FEN BİLİMLERİ 40 fizik 14 kimya 13 biyoloji 13 PUAN TÜRÜ YGS1

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Bilecik Üniversitesi 29 Mayıs 2007 de kurulan ve Aralık 2007 de eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olan bir devlet üniversitesidir.üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara bölgesinde

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı