BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 ISSN TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI

2 CİLT: 72 SAYI: 2005/2 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanmaktadõr. Danõşma, eleştiri ve öneriler için haberleşme adresleri: Adres : Millî Kütüphane Başkanlõğõ, Bahçelievler/ANKARA Telefon : (0312) /7256, 7308 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatõrõlmasõ gereken hesap numarasõ: Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Döner Sermaye Ankara İşletme Müdürlüğü Ziraat Bankasõ Mithatpaşa Şubesi Hesap No.: ANKARA/TÜRKİYE Yõllõk abone bedeli: YTL. ( TL.) Tek bir sayõnõn fiatõ: 5.00 YTL. ( TL.) VOLUME: 72 NUMBER: 2005/2 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bahçelievler ANKARA/TÜRKİYE Telephone : (90) (312) /7256, 7308 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat Bankasõ Mithatpaşa Şubesi (ANKARA/TÜRKİYE) Ministry of Culture and Tourism DÖSİM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MİLLÎ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI ANKARA-2007

3 SUNUŞ Bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak ortaya çõkan bilgi patlamasõ, baş döndürücü bir hõzla insanõ çepeçevre sarmaktadõr. İnsanõn bu bilgi patlamasõndan en iyi ve en verimli bir şekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yüksek düzeyde kullanabilmesine bağlõdõr. Çağõmõzda büyük bir hõzla artan internet kullanõmõ bilgi erişim teknolojisinin hangi düzeye ulaştõğõnõn bir göstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse klâsik basõlõ materyaller aracõlõğõ ile bilgiye ulaşmak yaşadõğõmõz çağda bilgi toplumu olmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biridir. Bu nedenle; geriye dönük bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yönelik plân ve programõn yapõlabilmesinde bibliyografik çalõşmalarõn önemli bir yeri vardõr. Ulusal bir bibliyografya niteliği taşõyan Türkiye Bibliyografyasõ 1928 yõlõndan beri yayõnlanmakta olup 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu na göre derlenerek, Milli Kütüphane ye gönderilen yayõnlara ait bibliyografik kayõtlardan oluşur. Türkiye Bibliyografyasõ daha önce basõlõ ortamda hazõrlanmakta iken, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yõlõna ait sayõlardan itibaren CD ortamõna, taşõnarak yayõnlanmaya başlanmõştõr. Arama tarama özelliği ve PDF formatõyla hizmete sunulan bu çalõşmanõn araştõrmacõlara kolaylõklar sağlamasõnõ diliyoruz. Milli Kütüphane olarak yeni projelerle değerli bilim adamõ ve araştõrmacõlarõmõza daha iyi hizmetler sunmak dileğiyle. Tuncel ACAR Milli Kütüphane Başkanõ III

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR Director of National Library IV

5 ÖNSÖZ TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayõlõ Basma Yazõ ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre derlenerek, Millî Kütüphane'ye gönderilen yayõnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini içeren bibliyografik kayõtlardan oluşur. TB ilkin 1928 yõlõnda, o zamanki Maarif Vekâleti tarafõndan yayõnlanmaya başlamõş, 1935 yõlõnda bibliyografyanõn yayõn sorumluluğunu Derleme Müdürlüğü devralmõş ve 1955 yõlõndan itibaren de Millî Kütüphane tarafõndan hazõrlanmaya başlanmõştõr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama Kurallarõ) 2.bs revizyonuna göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sõnõflama 20. edisyonuna göre sõnõflanmaktadõr. Kataloglama ve Sõnõflama Şube Müdürlüğü, Süreli Yayõnlar Şube Müdürlüğü ile Kitap Dõşõ Materyaller Şube Müdürlüğü'nce hazõrlanan bibliyografik kayõtlar Bibliyografya Hazõrlama Şube Müdürlüğü'ne gönderilir, bibliyografya düzenine uygun hale getirildikten sonra aylõk olarak yayõnlanõr Ocak fasikülünden itibaren bilgisayara dayalõ olarak çõkarõlan TB, 1993 Ocak fasikülünden sonra yeni bir bilgisayar programõ kullanõlarak hazõrlanmaya başlanmõştõr. Yeni bilgisayar programõyla birlikte, bibliyografyada düzen ve içerik açõsõndan bir takõm yenilikler yapõlmõştõr. Bibliyografik kayõtlar, ilgili olduklarõ konular altõnda türlerine göre bölümlenerek listelenmiştir. Bunlar sõrasõyla şöyledir: 1. Kitaplar, 2. Süreli Yayõnlar, 3. Görsel-İşitsel Materyaller. Bibliyografik kayõtlar listelenirken, öncelikle esas alõnan konu numaralarõdõr. Aynõ konu numarasõnda yer alan bibliyografik kayõtlar ise alfabetik olarak listelenmiştir. Konu numaralarõ, her bibliyografik kaydõn sonunda ayrõca belirtilmiştir. İki veya daha fazla konu numarasõna sahip bibliyografik kayõtlar erişilebilirliği kolaylaştõrmak amacõyla ilgili bölümlerde yinelenmektedir. İlk konu numarasõ bibliyografik kayõtlarõn sol üst köşesinde bulunur ve dizinlerden ulaşõmõ sağlar. Fakat gönderme yapõlan bibliyografik kayõtlarõn başõnda konu numaralarõ yer almaz. Eserin Millî Kütüphane'deki yer numarasõ, bibliyografik kayõtlarõn sağ üst köşesinde verilmektedir. Her fasikülün sonunda yazar adlarõ, eser adlarõ, süreli yayõn adlarõ, görsel işitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak üzere altõ ayrõ dizin bulunur. Yõllõk dizinlerde, fasikül numaralarõ Romen rakamlarõyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en önemli aracõ olan TB, 1993 Ocak fasikülünden itibaren, yukarõda açõklanan biçim ve içerikte yayõnlanmaktadõr yõlõna ait fasiküllerden itibaren Türkiye Bibliyografyasõ, CD ortamõnda aylõk olarak üretilmeye başlanmõştõr. Ayrõca yõllõk dizinle birlikte yõllõk olarak da hazõrlanmasõ planlanmaktadõr. V

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data VI

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. VII

8 KISALTMALAR ABBREVIATIONS anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrõca bakõnõz ayr. bkz. bakõnõz bkz. Band (Almanca) Bd. basõ bs. basõlõş bsl. basõm bs. baskõ bsk. başlangõç bşl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bölüm, -ü blm. bulletin bull. Bülten, -i Bült. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. çõkaran, -lar çõk. çizen, -ler çiz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dõşkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doğum, -u d. doküman dok. düzenlenmiş dznlm. düzenleyen dznl. edition ed. édition éd. englarged enl. engraved engr. Eser adõ (başka) E.a. (b) Eser adõ (paralel) E.a. (p) Eser adõ E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikül fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoğraf fotog. geliştirilmiş genişleten genişletilmiş government gözden geçiren gözden geçirilmiş grafik harita, -lar hazõrlayan, -lar herausgegeben hour, -s Incorporated içkapak id est iğreti ad ilave eden ilave, -ler illustrated illustration, -s imtiyaz sahibi including İntroduction İsadan Önce İsadan Sonra işbirliği eden-ler işleyen, -ler katlanmõş, katlõ kesim kõsaltan kõsaltõlmõş kişisel yayõn levha Limited metni hazõrlayan, -lar milimetre muharrir mukaddeme müdür, -lüğü müessis, -i müstensih mütercim nakleden naşir neşreden neşriyat müdürü new series notlar ekleyen, -ler notlar ilave eden. -ler nouveau, nouvelle number, -s numbered numer numero (Fransõzca) gelişt. gnşl. gnşlm. govt. gözd. geç. gözd. gçrlm. grf. hrt. haz. hrsg. hr. Inc. i.k. i.e. iğr. ad ilv. ed. ilv. illus. illus. imt. sah. incl. İntrod. İ.Ö. İ.S. işb. ed. işl. katl. ksm. ksl. kslm. kiş. yay. lvh. Ltd. met. haz. mm. mhr. mkd. md., mdl. mües. müst. mtrc. nakled. nşr. neşred. neşr. md. new. ser. notl. ekl. not. ilv. ed. nouv. no. numb. nr. no. VIII

9 KISALTMALAR numero (İspanyolca) no. numero (İsveççe) no. numero (İtalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. Ortaklõk, -õ Ort. önsöz öns. önsöz yazan, -lar öns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planş numarasõ pln. nu. planş pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleştirilmiş sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. seçen, -ler seç. seçilmiş seçil. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sütun st. şekil şkl. şerheden şerhed. Şirket, -i Şt., Şti. Şube, -si Şb. tablo tbl. tahminen thm. takõm tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercüman terc. Territory Ter. tõpkõ basõm tpk. bs. tõpkõ baskõ tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. Türkiye Bibliyografyasõ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantõ, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve başkalarõ v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaşõk yak. yaprak y. yayõn yay. yayõnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yüzyõl yy. IX

10 000 GENEL KONULAR Veri işleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar BİBLİYOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME Kütüphanelerin ilişkileri Genel kütüphaneler Diğer bilgilendirme kaynaklarõ GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ Diğer dillerde GENEL KURULUŞLAR VE MÜZECİLİK Diğer coğrafi bölgelerde Müzecilik (Müze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK Diğer coğrafi bölgelerde FELSEFE VE PSİKOLOJİ Felsefenin tarihi ele alõnõşõ EPİSTEMOLOJİ, NEDENSELLİK, İNSANLIK İnsanlõk NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR Diğer felsefi sistemler PSİKOLOJİ Algõlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka Ayrõmsal ve gelişme psikolojisi Uygulamalõ psikoloji MANTIK Aldatõcõ kavramlar ve yanlõş ETİK (AHLAK FELSEFESİ) Ekonomik ve meslek etiği DİN DOĞAL (DOĞAYA DAYANAN) DİNBİLİM Bilim ve din HIRİSTİYAN SOSYAL DİNBİLİMİ Misyonlar HIRİSTİYAN KİLİSESİ TARİHİ Kilise tarihinde mezhepler HIRİSTİYANLIK DIŞINDAKİ DİNLER Karşõlaştõrmalõ din İslam Diğer dinler TOPLUM BİLİMLERİ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileşim Toplumsal süreçler Toplumsal davranõşõ etkileyen etmenler Sosyal gruplar Topluluklar GENEL İSTATİSTİKLER

11 320 SİYASAL BİLİMLER Yönetim ve devlet sistemleri Devletin örgütlü gruplarla ilişkisi Yurttaşlõk haklarõ ve siyasal haklar Siyasal süreç Uluslararasõ göç ve sömürgecilik Uluslararasõ ilişkiler Yasama süreci EKONOMİ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kooperatifler Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi Uluslararasõ ekonomi Üretim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK Uluslararasõ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iş, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku Özel hukuk Mahkemeler Yasalar, yasal düzenlemeler, davalar Belirli yargõ yetki ve alanlarõ hukuku KAMU YÖNETİMİ Merkezi idarelerin Yerel yönetimlerin (Belediyeler) Türkiye'de Askerlik bilimi Hava kuvvetleri, mühendislik Deniz kuvvetleri ve savaşõ TOPLUMSAL HİZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarõ ve hizmetleri Diğer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Genel kulüpler Sigorta Çeşitli dernek türleri EĞİTİM Ortaöğretim Yetişkin eğitimi Müfredat Yükseköğretim Devlet düzenlemeleri, denetimi, desteği TİCARET, İLETİŞİM, TAŞIMACILIK İç ticaret Su, hava, uzay taşõmacõlõğõ...202

12 388 Taşõmacõlõk Yüzey taşõmacõlõğõ GELENEKLER, GÖRGÜ, HALKBİLİM Ev yaşamõna ait adetler Halkbilim (folklor) DİL VE DİLBİLİM Sözlükler Standart kullanõm TÜRK DİLİ Türkçe'nin yazõ sistemi ve fonolojisi Türkçe'nin yapõsal sistemi (grameri) Türkçe'nin tarihi, coğrafi gelişimi Türkçe'nin kullanõmõ Osmanlõca ve diğer Türk dilleri İNGİLİZCE VE ESKİ İNGİLİZCE İngilizce'nin kullanõmõ CERMEN DİLLERİ ALMANCA Almanca'nõn yapõsal sistemi (grameri) ROMAN DİLLERİ FRANSIZCA Fransõzca'nõn yapõsal sistemi (grameri) Fransõzca'nõn kullanõmõ DİĞER DİLLER Afro-Asyatik diller Sami dilleri Doğu ve Güneydoğu Asya dilleri DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK Sözlükler ve ansiklopediler Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alõş MATEMATİK Genel ilkeler Cebir ve sayõ kuramõ Geometri Olasõlõklar ve uygulamalõ matematik ASTRONOMİ VE İLGİLİ BİLİMLER Matematiksel coğrafya Işõk ve parafotik olaylar Isõ KİMYA VE İLGİLİ BİLİMLER Analitik kimya YER BİLİMLERİ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji YAŞAM BİLİMLERİ Biyoloji Evrim ve genetik (kalõtõmbilim) Biyolojik örneklerin toplanmasõ BİTKİ BİLİMLERİ (BOTANİK BİLİMLER) Bitkibilim Spermatophyta (Tohumlu bitkiler) Monocotyledones (Tekçenekliler) Gymnospermae (Pinophyta) ZOOLOJİ BİLİMLERİ (HAYVANBİLİMLERİ) Diğer omurgasõzlar TEKNOLOJİ (UYGULAMALI BİLİMLER) Sözlükler ve ansiklopediler...223

13 604 Özel konular TIP BİLİMLERİ TIP İnsan anatomisi İnsan fizyolojisi Sağlõğõn geliştirilmesi Hastalõk oranlarõ, korunma Farmakoloji ve tedavi Hastalõklar Cerrahi ve ilgili konular Kadõn hastalõklarõ ve doğum Deneysel tõp MÜHENDİSLİK VE İLGİLİ İŞLER Uygulamalõ fizik Askeri ve denizcilik mühendisliği İnşaat mühendisliği Hidrolik (su) mühendisliği Çevre koruma mühendisliği Mühendisliğin diğer dallarõ TARIM VE İLGİLİ TEKNOLOJİLER Teknikler, gereçler, malzemeler Bitki hasarlarõ, hastalõklarõ, zararlõlarõ Tarla ve plantasyon ürünleri Meyve bahçeleri, meyveler, ormancõlõk Hayvancõlõk EV EKONOMİSİ VE AİLE YAŞAMI Yiyecek ve içecek Kamuya ait evlerin yönetimi Çocuk yetiştirme ve evde bakõm YÖNETİM VE YARDIMCI HİZMETLER Büro hizmetleri Muhasebe Genel yönetim Reklamcõlõk ve halkla ilişkiler KİMYA MÜHENDİSLİĞİ İçki teknolojisi Gõda teknolojisi Temizleme ve ilgili teknolojiler Diğer organik ürünlerin teknolojisi Metalurji İMALAT Maden işleme ve maden ürünleri Kağõt hamuru ve kağõt teknolojisi Dokumalar BELİRLİ ÜRÜNLERİN İMALATI Madeni eşya ve ev aletleri Matbaacõlõk ve ilgili etkinlikler Giysi ve aksesuvarlar BİNALAR Belirli tip malzemeler Tesisat ve hizmet birimleri Isõtma, havalandõrma, iklimlendirme SANATLAR GÜZEL SANATLAR Süreli yayõnlar...277

14 707 Eğitim, araştõrma ilgili konular KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatõ) MİMARLIK Mimari yapõ Dini ve benzeri amaçlõ binalar Tasarõm ve bezeme PLASTİK SANATLAR HEYKELTRAŞLIK Oyma ve oymacõlõk Nümismatik ve mühürcülük Seramik sanatlarõ Madenden yapõlmõş sanat ürünleri ÇİZGİ SANATLARI VE DEKORATİF SANATLAR Çizim ve çizimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarõ İç dekorasyon RESİM SANATI VE RESİMLER Teknikler, gereçler, biçimler İnsan resimleri ve bunlarõn parçalarõ Diğer konular Tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alõş GRAFİK SANATLAR BASKI İŞLERİ Baskõlar FOTOĞRAFÇILIK VE FOTOĞRAFLAR Fotoğrafçõlõk alanlarõ ve türleri Fotoğraflar MÜZİK Genel ilkeler ve müzikal biçimler Tek ses için müzik Ses Çalgõlar ve çalgõ topluluklarõ Klavyeli çalgõlar ve diğer çalgõlar Telli çalgõlar (Kordofonlar) Üflemeli çalgõlar (Nefesliler) Besteciler ve müzik gelenekleri DİNLENCE, EGLENCE VE GÖSTERİ SANATLARI Topluluk önündeki gösteriler Atletik ve açõkhava sporlarõ ve oyunlarõ Su ve hava sporlarõ EDEBİYAT VE RETORİK Retorik ve edebi eser koleksiyonlarõ Edebi tarih ve eleştirel değerlendirme TÜRKÇE EDEBİYAT Türkçe şiir Türkçe tiyatro Türkçe roman ve hikaye Türkçe denemeler Türkçe söylevler Türkçe mektuplar Türkçe hiciv ve mizah Türkçe çeşitli eserler Osmanlõca edebiyat İngiliz şiiri...317

15 822 İngiliz tiyatrosu İngiliz romanõ ve hikayesi İngiliz edebiyatõnda çeşitli eserler CERMEN (TEUTONİK) DİLLER EDEBİYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Diğer Cermen (Teutonik) edebiyatõ LATİN KÖKENLİ DİLLER EDEBİYATI Fransõzca şiir Fransõzca tiyatro Fransõzca çeşitli eserler İTALYANCA, RUMENCE EDEBİYAT İtalyanca tiyatro Rumence ve Reto-Rumen edebiyatõ DİĞER DİLLERİN EDEBİYATI Doğu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatõ Ural, Paleosibirya, Dravid edebiyatõ COĞRAFYA VE TARİH Tarihle ilgili süreli yayõnlar Tarih eğitimi, araştõrmasõ, ilgili konular Dünya tarihi COĞRAFYA VE SEYAHAT Yeryüzeyinin grafik sunumu Avrupa'da coğrafya ve seyahat Asya'da coğrafya ve seyahat Kuzey Amerika'da coğrafya ve seyahat BİYOGRAFİ, ŞECERE, NİŞANLAR (İNSİGNİA) Şecere, isimler, nişanlar (insignia) 'A KADAR ESKİÇAĞ TARİHİ 'ye kadar Mezopotamya ve İran 'a kadar diğer bölgeler GENEL AVRUPA TARİHİ BATI AVRUPA Orta Avrupa Almanya Doğu Avrupa Sovyetler Birliği Avrupa'nõn diğer ülkeleri GENEL ASYA TARİHİ UZAKDOĞU Arap Yarõmadasõ ve çevresi Ortadoğu (Yakõndoğu) Sibirya (Asyatik Rusya) Orta Asya GENEL AFRİKA TARİHİ Kuzeybatõ Afrika kõyõsõ Fas GENEL GÜNEY AMERİKA TARİHİ Şili...352

16 000 GENEL KONULAR 004 Veri işleme Bilgisayar bilimi 2005 AD Kamu kurum ve kuruluşlarõ bilgi işlem birimlerinin örgütsel yapõlarõ ve teknik insangücü tanõmlarõ ile merkezi bilişim sõnavõ (MBS) katõlma ve sõnav koşullarõ / [hazõrlayan]: T.C. Başbakanlõk Devlet Personel Başkanlõğõ, Türkiye Bilişim Derneği. Ankara : Devlet Personel Bşk. Türkiye Bilişim Derneği, [1990?] 15 s. ; 21 cm. Bilgiler dõş kapaktan alõnmõştõr. S.N.: ; B.N. 2004/ I. T.C. Başbakanlõk Devlet Personel Başkanlõğõ. II. Türkiye Bilişim Derneği , Bilgisayar programlama, programlar 2005 AD C64 : Commodore 64 kullanõm k õ lavuzu. 4. bsk. İstanbul : Teleteknik Yayõnlarõ, s. : şkl. ; 20 cm. (Teleteknik yayõnlarõ ; no. 1) Bilgiler dõş kapaktan alõnmõştõr. S.N.: ; B.N. 1997/4-239 I. Seri AD Gelişmiş HTML : Web tasarõmõnda uzmanlaşmak isteyenler için HTML / hazõrlayan: Ferhat Bingöl. [İstanbul] : Pcnet, s. : şkl. ; 20 cm. PCnet dergisinin ekidir. Bilgiler dõşkapaktan alõnmõştõr. S.N.: ; B.N. 2005/ I. Bingöl, Ferhat AD HTML'e giriş : Web tasarõmõna yeni başlayanlar için HTML bilgisi / [Ferhat Bingöl]. [İstanbul : PCnet, s. : şkl. ; 20 cm. PCnet dergisinin ekidir. Eser adõ dõş kapaktan alõnmõştõr. S.N.: ; B.N. 2005/ I. Bingöl, Ferhat AD Er, Cüneyd 100 popüler program / Cüneyd Er. [İstanbul] : PCWorld, s. : res. ; 17 cm. (Pc World kitapçõk serisi ; 8) PC World Dergisi'nin okurlarõna armağanõdõr. Dõş kapakta dizi adõ: PC World eğitim serisi ; 8' dir. S.N.: ; B.N. 2005/ II. Seri AD Özkan, Yalçõn Lotus / Yalçõn Özkan. İstanbul : Evrim Basõm Yayõm Dağõtõm, [1990] [14], 395 s. : tbl. ; 24 cm. (Evrim Basõm Yayõm Dağõtõm ; yayõn no 50. Bilgisayar serisi ; 10) S.N.: ; B.N. 2004/ II. Seri AD Microsoft excel 2000 : ileri düzey : [İngilizce sürüme göre] / İlker Doğan. Ankara : Arkadaş Yayõnlarõ, x, ss. : şkl. ; 19x24 cm. Microsoft yetkili eğitim merkezleri için özel hazõrlanmõştõr. Dizin vardõr. S.N.: ; B.N. 2002/ ISBN I. Doğan, İlker AD Shuman, James E First look at... Microsoft Excel 3.0 for Windows / James E. Shuman. İstanbul : Literatür Yayõncõlõk, vii, 184 s. : tbl. ; 24 cm. 1

17 S.N.: ; B.N. 2002/ ISBN AD Türçe windows 3.1 ve windows for workgroups ve multimedya : kullanõcõ el kitabõ / [hazõrlayan: Pro Tecnology Ltd. Şti.]. İstanbul : Türkmen Kitabevi, , [8] s. : şkl. ; 20 cm. (Türkmen Kitabevi ; yayõn no. 36. Bilgisayar dizisi ; 19) Kaynakça: 293. s. S.N.: ; B.N. 2003/ ISBN : TL. I. Pro Tecnology Ltd. Şti.. II. Seri BİBLİYOGRAFYA 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin 2005 AD Yapõ Kredi yayõnlarõ : bir bibliyografya denemesi : 1. kitaptan kitaba / hazõrlayanlar Kasõm Çelik, Ali Kõlõçarslan, Şükrü Aydõn. İstanbul : Yapõ Kredi Kültür Sanat Yayõncõlõk, s. : rnk. res. ; 21 cm. (Yapõ Kredi Yayõnlarõ ; 2000-b) S.N.: ; B.N. 2004/ I. Çelik, Kasõm. II. Kõlõçarslan, Ali. III. Aydõn, Şükrü. IV. Seri AD Lisansüstü tez özetleri : ( ) / Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ; yayõna hazõrlayanlar: Ali Özpõnar, Hakan Turhan. Çanakkale : Çanakkale Onsekiz Mart Üniv., s. ; 23 cm. (T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ; yayõn no: 30) 2 Metin, Türkçe-İngilizce paralel. S.N.: ; B.N. 2002/ ISBN I. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. II. Özpõnar, Ali. III. Turhan, Hakan. IV. Seri AD Yüksek lisans ve doktora tez özetleri / [hazõrlayan]: Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Bursa] : Uludağ Üniv., s. ; 24 cm. (Uludağ Üniversitesi ; yayõn no; 11) Dizin vardõr. S.N.: ; B.N. 2003/ ISBN I. Sosyal Bilimler Enstitüsü. II. Seri AD Işõk Yayõnlarõ Işõk Yayõnlarõ kataloğu [İstanbul] : Işõk Yayõnlarõ, s. : rnk. res. ; 23 cm. S.N.: ; B.N. 2005/ AD Selçuk Üniversitesi sosyal bilimler yayõn kataloğu / [hazõrlayan]: Bayram Ürekli, Doğan Yörük. 1. bsk. Konya : Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enst., s. ; 24 cm. (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayõnlarõ ; 5) Dizin vardõr. S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN I. Ürekli, Bayram. II. Yörük, Doğan. III. Seri AD Tez özetleri, = Dissertation abstracts, / [hazõrlayan] T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ; editör Ayhan Selçuk, Fatih Tepebaşõlõ. Konya : Selçuk Üniv. Sosyal Bilimler Enst., 2004.

18 1408 s. ; 25 cm. Dizin vardõr. Metin, Türkçe-İngilizce paralel. S.N.: ; B.N. 2005/ I. T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. II. Selçuk, Ayhan. III. Tepebaşõlõ, Fatih. IV. E.a.(p) AD yõlõ bilimsel yayõnlar kataloğu / derleyen: T.C. Gaziantep Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlõğõ. Gaziantep : Gaziantep Üniv., s. ; 24 cm. S.N.: ; B.N. 2002/ I. T.C. Gaziantep Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlõğõ Belirli konulardaki eserlerin 2005 AD Trakya Üniversitesi uluslararasõ bilimsel yayõnlar kataloğu / yayõna hazõrlayanlar: Ender Bilar, Bahattin Demirelli, Nazan Eldurmaz. Edirne : Trakya Üniv., [45] s. ; 24 cm. (Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yayõnlarõ ; 53. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlõğõ yayõnlarõ ; 11) S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN I. Bilar, Ender. II. Demirelli, Bahattin. III. Eldurmaz, Nazan. IV. Seri AD Üniversitelerde Türk dili ve edebiyatõ alanõnda yapõlan tezler, yayõnlar bibliyografyasõ, ( ) / hazõrlayanlar Cemal Demircioğlu... [ve başkalarõ]. İstanbul : Boğaziçi Üniv., iv, 209 s. ; 23 cm. (Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatõ Bölümü yayõnlarõ, ; sayõ 11 ; yayõn no: 719) Dizin vardõr. S.N.: ; B.N. 2002/ I. Demircioğlu, Cemal. II. Seri , AD Yunus Emre bibliyografyasõ : kitapmakale / [hazõrlayan] T.C. Kültür Bakanlõğõ Milli Kütüphane Başkanlõğõ. Gnşlm. 2. bs. Ankara : Milli Kütüphane Bşk., s. ; 23 cm. (Türk büyükleri bibliyografyalarõ ; 5) Dizin vardõr. S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN : TL. I. T.C. Kültür Bakanlõğõ Milli Kütüphane Başkanlõğõ. II. Seri AD Dadaloğlu bibliyografyasõ (hayatõ, sanatõ ve şiirlerinden örnekler) / hazõrlayanlar: Saim Sakaoğlu, Ali Berat Alptekin. Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Milli Folklor Araştõrma Dairesi, s. ; 22 cm. (Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Milli Folklor Araştõrma Dairesi Yayõnlarõ ; 92. Biyografilerbibliyografyalar dizisi ; 17) Dizin vardõr. Türk halk şairleri bibliyografyalarõnõn 7. kitabõdõr. S.N.: ; B.N. 2005/4-260 I. Sakaoğlu, Saim. II. Alptekin, Ali Berat. III. Seri AD Şen, Y. Furkan 71. yaşõnda Bilâl N. Şimşir bibliyografyasõ / Y. Furkan Şen. Ankara : Yargõ Yayõnevi, x, 269 s. : res. ; 21 cm. Eserde açõklamalõ 71 kitap ve 200 makale vardõr. S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN KÜTÜPHANE VE BİLGİLENDİRME 2005 AD Düşünceler / yayõna hazõrlayanlar: Ahmet Karataş... [ve başkalarõ]. Ankara : TKD Ankara Şubesi,

19 186 s. ; 20 cm. (TKD Ankara Şubesi yayõnlarõ ; no. 7) S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN I. Karataş, Ahmet. II. Seri AD IFLA 1 995'e Doğ ru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu (1993 : Ankara) IFLA 1995'e Doğ ru Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu ve I. Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Konferansõ bildirileri. Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği Milli Kütüphaneye Yardõm Derneği, , [3] s. ; 24 cm. (Türk Kütüphaneciler Derneği yayõnlarõ ; no. 23. Milli Kütüphane'ye Yardõm Derneği yayõnlarõ ; no. 1) Kaynakça bildiri sonlarõndadõr. S.N.: ; B.N. 2005/ II. Seri Kütüphanelerin ilişkileri 2005 AD Smith, Eldred Kütüphaneci, bilim adamõ ve araştõrma kütüphanesinin geleceği / Eldred Smith ; çeviren: Ahmet Çelik. Ankara : Üniversite ve Araştõrma Kütüphanecileri Derneği, s. ; 24 cm. (Üniversite ve Araştõrma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK yayõnlarõ ; 1) Özgün eseradõ: The librarian the schdar and the future of the research library. Kaynakça: ss. Metin Türkçe, İngilizce'den çeviri. S.N.: ; B.N. 2005/4-269 ISBN I. Çelik, Ahmet. I III. Seri Belirli konulara ayrõlmõş kütüphaneler 2005 AD Gazete kütüphaneciliği ve Türkiye / yayõna hazõrlayan Hasan S. Keseroğlu. İstanbul : Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 1991 (Edebiyat Fakültesi Basõmevi) 100 s. ; 20 cm. (Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi yayõnlarõ ; no. 5) Dizin vardõr. Kaynakça bölüm sonlarõndadõr. S.N.: ; B.N. 2005/ I. Keseroğlu, Hasan S. II. Seri Genel kütüphaneler 2005 AD Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kütüphanesi TOBB Kütüphanesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi. Ankara : TOBB, s. : rnk. res. ; 24 cm. S.N.: ; B.N. 2004/ Diğer bilgilendirme kaynaklarõ 2005 AD Yayõn alanõnda Fahrettin Kõyak. [Y.y. : yayl.y., 19--?] 35 s. ; 19 cm. S.N.: ; B.N. 1998/

20 050 GENEL SÜRELİ YAYINLAR VE DİZİNLERİ 059 Diğer dillerde 2005 AD Bilge : kültür hayatõmõzdaki dergilerden görüntüler. [Ankara] : Atatürk Kültür Merkezi Başkanlõğõ, [2002?] iv, 172 s. : rnk. res. ; 21 cm. S.N.: ; B.N. 2005/ AD Kültür Hayatõmõzda Yerel Dergiler ve Yerel Dergi Yayõmcõlõğõ Bilgi Şöleni (2002 : Bolu) Kültür Hayatõmõzda Yerel Dergiler ve Yerel Dergi Yayõmcõlõğõ Bilgi Şöleni, (7-9 Haziran 2002, Bolu) / Songül Boybeyi, Ömer Çakõr. Ankara : Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlõğõ, viii, 280 s. : res. ; 24 cm. (Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi yayõnõ ; 293. Kongre ve sempozyumlar ; 25) S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN I. Boybeyi, Songül. II. Çakõr, Ömer. III. E.a. IV. Seri Süreli Yayõnlar 2005 SB Abacus. (Yaz 2004)-. Kocaeli : İlsan İlaç San., c. : res. ; 29 cm. Üç aylõk, Yaz S.N.: SB Adana'da yaşam. 1. yõl, 1. sayõ (Haziran 2000)-. Adana : Grafika Ajans, c. : res. ; 30 cm. Aylõk, Haziran Bilgiler dõş kapaktan alõnmõştõr. Reklam, sosyal yaşam ve aktüalite dergisi. S.N.: SB Bant. 1. sayõ (Eylül 2004)-. İstanbul : Mobi Medya Yayõncõlõk, c. : res. ; 26 cm. Aylõk, Eylül Müzik sanat vesaire... S.N.: ISSN SB Baz. 1. yõl, 1. sayõ (Ağustos 2004)-. İstanbul : Hande Eyilik, c. : res. ; 34 cm. Aylõk, Ağustos Aylõk aktüalite ve yorum dergisi. S.N.: ISSN X SB Denge dergisi. 1. yõl, 1. sayõ (Mayõs 2003)-. Konya : Mehmet Güçlü, c. : res. ; 27 cm. Süre belirlenemedi, Mayõs Bilim-kültür ve düşünce dergisi. S.N.: SB Dergi. 5. sayõ (Mayõs 2004)-. Kocaeli : Seçkin Başaran, c. : res. ; 27 cm. Süre belirlenemedi, Mayõs S.N.: SB Ege life. 1. yõl, 4. sayõ (Nisan-Mayõs 2004)-. İzmir : Ege Tanõtõm, c. : res. ; 30 cm. Aylõk, Nisan-Mayõs S.N.: ISSN X

21 2005 SB Genç magazin.de. 1. sayõ (2004)-. Almanya : Umut Atilla, (İstanbul) c. : res. ; 28 cm. Aylõk, S.N.: SB Genç yaklaşõm. 1. yõl, 1. sayõ (Eylül 2004)-. İstanbul : Yeni Asya Gazetecilik, c. : res. ; 27 cm. Aylõk, Eylül Gençlik dergisi. S.N.: ISSN SB 57 Hedef in. 4. sayõ (Haz-Tem 2004)-. İstanbul : İTKİB, , SB Maxi cadde. (Haziran-Temmuz 2004)-. İstanbul : EKY Tanõtõm & Art Studio, c. : res. ; 30 cm. Süre belirlenemedi, Haziran-Temmuz Alõşveriş ve kent kültürü dergisi. S.N.: SB Queen. 1. sayõ (Temmuz 2004)-. İstanbul : Ramazan Kõvanç, c. : res. ; 29 cm. Süre belirlenemedi, Temmuz Alõşveriş ve magazin dergisi. S.N.: SB Salsa. 2. yõl, 78. sayõ (Ocak 2004)-. İstanbul : Milliyet Gazetecilik, c. : res. ; 30 cm. Haftalõk, Ocak Milliyet Gazetesinin gençlik ekidir. S.N.: SB 37 Yenigün. 1. yõl, 1. sayõ (Ağustos-Eylül 2004)-. Bingöl : Orhan Bozukluhan, , SB Yolculuk. (Ağustos 2004)-. Bursa : Kamil Koç Otobüsleri, c. : res. ; 29 cm. Aylõk, Ağustos Kamil Koç aylõk kültür ve yaşam dergisi. S.N.: GENEL KURULUŞLAR VE MÜZECİLİK 068 Diğer coğrafi bölgelerde 2005 AD Kongreler takvimi = Calendar of meetings, [Ankara] : Turizm Bakanlõğõ, [2002?] 120 s. ; 21 cm. Metin, Türkçe-İngilizce paralel. S.N.: ; B.N. 2005/ (p) AD Kongreler ve tolantõlar takvimi = Calender of conventions and meetings / [editör: Rezzan Örsten]. [Ankara] : Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Tanõtma Gn. Md., [2004] 99, [4] s. ; 20 cm. Metin, Türkçe-İngilizce paraleldir. S.N.: ; B.N. 2004/ I. Örsten, Rezzan. I(p) AD Kongreler ve toplantõlar takvimi = Calendar of conventions and meetings / [hazõrlayan]: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Tanõtma Genel Müdürlüğü. Ankara : Kültür ve Turizm Bakanlõğõ, [2004?] 99 s. ; 20 cm.

22 S.N.: ; B.N. 2004/ I. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Tanõtma Genel Müdürlüğü. I(p) AD Yurt içi kuruluşlar rehberi / hazõrlayanlar: Nilgün Atay, Tanju Özbay. İstanbul : İTO, v, 248, [1] s. ; 24 cm. (İstanbul Ticaret Odasõ ; yayõn no: ) Dizin vardõr. Kaynakça eserin sonundadõr. S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN I. Atay, Nilgün. II. Özbay, Tanju. III. Seri Müzecilik (Müze bilimi) 24 s. : rnk, res. ; 16 cm. (Kültür Bakanlõğõ yayõnlarõ Yayõnlar Dairesi Başkanlõğõ çocuk eğitim dizisi ; = Turkish Ministry of Culture Directorate of Publications childrens educational series) Antalya Arkeoloji Müzesindeki eserlerden oluşan bulmacalar ve bilmeceler vardõr. Metin, Türkçe-İngilizce-Almanca-Fransõzca paraleldir. S.N.: ; B.N. 2005/4-110 ISBN I. Telci, N. Ergin. I(p). III. Seri AD Deniz Müzesi Deniz Müzesi kataloğu. İstanbul : Deniz Müzesi, s. : res. ; 20 cm. Bilgiler dõşkapaktan alõnmõştõr. S.N.: ; S.N. 1994/ TL AD Müze Eğitimi Seminerleri (1. : 2002) Akdeniz Bölgesi müzeleri, Ekim 2002 / Müze Eğitimi Seminerleri ; düzenleyen: Suna-İnan Kõraç Akdeniz Medeniyetleri Araştõrma Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müze Eğitim Anabilim Dalõ ; yayõna hazõrlayan: Bekir Onur. Antalya : Suna-İnan Kõraç Akdeniz Medeniyetleri Araştõrma Enstitüsü, s. ; 22 cm. (Suna-İnan Kõraç Akdeniz Medeniyetleri Araştõrma Enstitüsü. Kongre, Sempozyum, seminer dizisi ; 1) Kaynakça bildiri sonlarõndadõr. S.N.: ; B.N. 2003/ ISBN I. Suna-İnan Kõraç Akdeniz Medeniyetleri Araştõrma Enstitüsü. II. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müze Eğitim Anabilim Dalõ. III. Onur, Bekir. IV. E.a. V. Seri AD Antalya Müzesi = Antalya Museum / editör N. Ergin Telci. Ankara : Kültür Bakanlõğõ, AD Resimli rehber : İstanbul arkeoloji müzeleri Yunan Roma Bizans heykeltraşlõk ve mimarlõk eserleri kolleksiyonlarõ. 2. bsk. İstanbul : İstanbul Arkeoloji Müzeleri, , [49] s. : res. ; 19 cm. Dizin vardõr. S.N.: ; S.N. 1994/ HABER ORTAMLARI, GAZETECİLİK 2005 BD Zhylysbayev, Nurali Kazakistan Cumhuriyeti'nde basõnõn gelişimi / Nurali Zhylysbayev vii, 115, [2] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Master) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ ,

23 2005 AD Bâbõâli'de gezetecileri "saygõn insan" kimin nesi yaptõ? / Şinasi Nahit Berker. [Ankara? : yayl.y.], 1986 (Öncü Matbaasõ) 48 s. ; 19 cm. S.N.: ; B.N. 2004/ TL. I. Berker, Şinasi Nahit AD Köşe yazõlarõnda güneydoğu olaylarõ / [hazõrlayan]: Anadolu Basõn Birliği. Ankara : Anadolu Basõn Birliği, c. ; 19 cm. S.N.: ; B.N. 2003/ (2.c.) I. Anadolu Basõn Birliği AD MHP 6. olağan kongresi'nin basõndaki yankõlarõ / [hazõrlayan] MHP Araştõrma-Geliştirme Merkezi. Ankara : MHP, [200-?] 190 s. : rnk. res. ; 21 cm. S.N.: ; B.N. 2003/ I. MHP Araştõrma-Geliştirme Merkezi BD Şayõr, Kadriye Türk basõnõnda Türkiye-İsrail ilişkileri / Kadriye Şayõr y. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , AD Akman, Eyüp, Açõksöz gazetesine göre Kastamonu İstiklâl Mahkemeleri / Eyüp Akman. Ankara : Gazi Kitabevi, xi, 180 s. ; 24 cm. Dizin vardõr. Kaynakça: 150. s. S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN AD Yõlmaz, M. Kemal, Yaban ellerde kalanlar / M. Kemal Yõlmaz. 2. bsk. Aydõn : Aydõn Şairler ve Yazarlar Derneği, s. ; 18 cm. (Aydõn Şairler ve Yazarlar Derneği yayõnõ ; yayõn no: 3) S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN II. Seri AD Arõcan, Melih Zafer Haber fotoğrafõnõ oluşturan öğeler ve Türkiye ulusal basõnõnda gazete haber fotoğraflarõnõn seçim ölçütlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi yönelik bir uygulama / Melih Zafer Arõcan. Eskişehir : Anadolu Üniv., İletişim Bilimleri Fak., xii, 180 s. : tbl. ; 24 cm. (T.C. Anadolu Üniversitesi yayõnlarõ ; no İletişim Bilimleri Fakültesi yayõnlarõ ; no. 55) Kaynakça: ss. S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN II. Seri Diğer coğrafi bölgelerde 2005 AD 1612 Karaca, Nuray Gökçek Türkiye'de basõn çalõşanlarõnõn iş ilişkileri ve sorunlarõ / Nuray Gökçek Karaca. Eskişehir : Anadolu Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak., ,

24 100 FELSEFE VE PSİKOLOJİ 109 Felsefenin tarihi ele alõnõşõ 2005 BD 581 Uysal, İlkay Elçin Hilmi Ziya Ülken'in eğitim felsefesi / İlkay Elçin Uysal , 109.2, EPİSTEMOLOJİ, NEDENSELLİK, İNSANLIK 128 İnsanlõk 2005 BD Kõlõç, Yavuz 'İnsan doğasõ' kavramõ üzerine bir çalõşma / Yavuz Kõlõç vii, 137 y. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , NORMAL ÜSTÜ (PARANORMAL) OLAYLAR Süreli Yayõnlar 2005 SB Sõr! dünyasõ. 1. yõl, 1. sayõ (Nisan 2004)-. İstanbul : TERYAY, c. : res. ; 30 cm. Haftalõk Nisan Sõr! Yaşanan gerçekler sõr dünyasõ. S.N.: ISSN BELİRLİ FELSEFİ OKULLAR 149 Diğer felsefi sistemler 2005 AD 1960 Safa, Peyami, Nasyonalizm sosyalizm mistizm / Peyami Safa. İstanbul : a Yayõnlarõ, , , PSİKOLOJİ 2005 AD Aktaş, Hamdullah, Psikoloji / Hamdullah Aktaş. İstanbul : Ülke Yayõn Haber, s. : res., şkl. ; 24 cm. Dizin vardõr. Kaynakça: ss. S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN AD Debray-Ritzen, Pierre Freud skolastiği / Pierre Debray- Ritzen ; tercüme: A. Fikret Gökdemir, A. Çetin Ertürk. 1. bsk. Ankara : Türkiye Diyanet Vakfõ, xxv, 297 s. ; 18 cm. (Türkiye Diyanet Vakfõ yayõnlarõ ; 66. İlmi eserler serisi) S.N.: ; B.N. 2003/4-982 ISBN : TL. I. Gökdemir, A. Fikret. II. Ertürk, A. Çetin. II IV. Seri Algõlama, duygular, fizyolojik itkiler 2005 AD Miller, Michael Vincent İkili ilişkilerde terörizm : erotik yaşamõn yozlaşmasõ / Michael Vincent Miller ; Türkçesi: Sinem Gül. 1. bsk. İstanbul : Varlõk,

25 223 s. ; 20 cm. (Varlõk Yayõnlarõ ; sayõ: 452. Özel dizi ; 12) S.N.: ; B.N. 2003/ ISBN I. Gül, Sinem. I III. Seri Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , Bilinçli zihinsel süreçler ve zeka 2005 BD Kafadar, Hatice Akõcõ Zekanõn performans zeka, sözel zeka, yönetici işlevler, çalõşma belleği, seçici dikkat ve kõsa süreli bellek süreçlerinden yordanmasõ / Hatice Kafadar x, 122 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. Metin Türkçe ; İngilizce özet vardõr. S.N.: ; B.N. 2005/ , BD Kõndap, Yeliz 5-14 yaş çocuklarõnda çizimin temsil ve estetik yönünün gelişimi / Yeliz Kõndap xvi, 96 y. : res., grf., tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , Ayrõmsal ve gelişme psikolojisi 2005 BD Arslan, Sevgi Polisin benlik ve mesleki benlik kavramlarõnõn bağdaşõmõ ile halkõn polise ilişkin tanõmlamasõnõn incelenmesi / Sevgi Arslan viii, 97 y. ; 29 cm BD Çolakoğlu, H. Sema Ankara'daki bir grup ergenin kimlik karmaşasõ şurunu ve popüler kültürün bu soruna etkileri üzerine bir inceleme / H. Sema Çolakoğlu vii, 99 y. : tbl. ; 29 cm. Anket formu içerir. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. Metin Türkçe ; İngilizce özet vardõr. S.N.: ; B.N. 2005/ , , BD Musaağaoğlu, Ceren Ergenlik sürecinde özerkliğin gelişimi ile algõlanan anne-baba tutumlarõ arasõndaki ilişkiler / Ceren Musaağaoğlu xi, [7] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , BD Terzi, Şerife Öznel iyi olmaya ilişkin psikolojik dayanõklõlõk modeli / Şerife Terzi xi, 153 y. : şkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ ,

26 2005 BD Yalçõn, İlhan Ailelerinden algõladõklarõ destek düzeyleri farklõ lise öğrencilerinin saldõrganlõk düzeyleri / İlhan Yalçõn xiv, 144, [4] y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , BD Özgül, Fatih Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinde durumluluk ve sürekli kaygõ düzeyleri / Fatih Özgül iv, 35 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek Lisans) - Cumhuriyet Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , Uygulamalõ psikoloji 2005 BD Dost, Meliha Tuzgöl Üniversite öğrencilerinin öznel iyi oluş düzeyleri / Meliha Tuzgöl Dost xvi, 148 y. : şkl., tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , AD Akça, Hamdi Başarõ'nõn sekiz temel direği / Hamdi Akça. 1. bs. Ankara : Tuğra Yayõncõlõk, xi, 339 s. ; 20 cm. (Tuğra Yayõncõlõk ; yayõn no: 01) Kaynakça: ss. S.N.: ; B.N. 2002/ ISBN : TL. II. Seri AD Erengil, Cengiz Meditasyon / Cengiz Erengil. İstanbul : Lamure Yayõn Grubu, s. : rnk. res. ; 21 cm. (Kişisel gelişim ve spritüel yaşam kitaplarõ) S.N.: ; B.N. 2005/ ISBN II. Seri , BD Özdikmenli, Gözde Kişilerarasõ ilişkilerdeki bireycitoplulukçu yönelimlerin çocuk ve gençlerde yaşa, kuşağa ve öykü türüne göre incelenmesi / Gözde Özdikmenli xii, 99 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , BD Tavil, Yusuf Ziya Davranõş denetimi aile eğitim programõnõn annelerin davranõşsal işlem süreçlerini kazanmalarõna etkisi : (doğrudan öğretim yaklaşõmõ ile sunulan) / Yusuf Ziya Tavil xv, 198 y. : grf., tbl. ; 29 cm. Tez (Doktora) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , ,

27 2005 AD Fisher, Roger Evet'e ulaşmak : boyun eğmeden uzlaşma sağlamak / R. Fisher, W. Ury ; Türkçesi: Bengi Güngör. 1. bs. Ankara : Öteki, s. ; 21 cm. (Öteki yönetim ; 15. kitap) S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN I. Ury, W. II. Güngör, Bengi. II IV. Seri AD Ury, William Zor insanla diyalog / William Ury ; Türkçesi: Murat Özkul. Ankara : Öteki, s. ; 21 cm. (Öteki yönetim ; 14. kitap) S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN I. Özkul, Murat. I III. Seri BD Kõlõç, Alpaslan Örgüt içi stres faktörlerinin çalõşanlarõn "çatõşma ve işten ayrõlma eğilimleri" üzerindeki etkisi / Alpaslan Kõlõç vi, 151 y. : tbl. ; 29 cm. Tez (Yüksek lisans) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , AD Klarreich, Samuel H. Stressiz çalõşma ortamõ : işinizde duygusal ve fiziksel rahatlõğõnõz için pratik bir rehber / Samuel H. Klarreich ; Türkçesi: Bengi Güngör. Ankara : Öteki, s. ; 21 cm. (Öteki yönetim ; 1. kitap) S.N.: ; B.N. 2004/ ISBN I. Güngör, Bengi. I III. Seri BD Nayan, İlknur (Coşgun) İlköğretim okullarõnda görev yapan öğretmenlerin stres düzeyleri : (Ankara ili örneği) / İlknur Nayan (Coşgun) xi, 117 y. : grf. ; 29 cm. Tez (Yüksek Lisans) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , BD Şahin, Dilek Erdemoğlu İlköğretim okullarõnda görev yapan öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri : (Ankara ili örneği) / Dilek Erdemoğlu Şahin xiv, 137 y. : grf., tbl. ; 29 cm. Tez (Bitirme Projesi) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. S.N.: ; B.N. 2005/ , BD Ünsal, Zafer Endüstri meslek liselerinde görev yapan bölüm ve atölye şeflerinin stres kaynaklarõ ve stresle başetme yollarõ (Ankara ili endüstri meslek lisesi örneği) / Zafer Ünsal ix, 133. s. : tbl. ; 29 cm. Anket formu içerir. Tez (Bitirme projesi ) - Gazi Üniversitesi. Kaynakça: yy. Metin Türkçe ; İngilizce özet vardõr. S.N.: ; B.N. 2005/ ,

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/3 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/11 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/10 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/10 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/7 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/7 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/7 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/6 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/9 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/9 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/5 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/8 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/8 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/8 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/4 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 71 SAYI: 2004/4 Türkiye Bibliyografyasõ, Bibliyografya Hazõrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/5 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/5 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı