SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. I. SUNUġ. Bu çalıģmaların sonuçlarını hep birlikte görmek ve paylaģmak dileği ile.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. I. SUNUġ. Bu çalıģmaların sonuçlarını hep birlikte görmek ve paylaģmak dileği ile."

Transkript

1

2 2 I. SUNUġ KurtuluĢ mücadelesinin ilk adımının atılmasından kaynaklanan tarihi önemi yanında zengin kültürel, tarihsel ve doğal mirasa sahip bir kentin mensubu olmanın gururu ve ona hizmet etmenin onurunu yaģadığımızı belirtmek istiyorum. Bir kentin tarihi, kültürel, sosyal ve sanatsal çehresini korumak anlamında yönlendirici rol yerel yönetimlerindir. Samsun BüyükĢehir Belediyesi bu amaç doğrultusunda kentimizin bu önemli değerlerinin korunarak geleceğe taģınması için önemli projeleri art arda hayata geçirmektedir. Daire BaĢkanlığımız ve bağlı Ģube müdürlüklerimizle ilgili kanun ve yönetmeliklerin bizlere vermiģ olduğu yetki ve görevler çerçevesinde kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile sosyal sorumluluklarını Samsunumuzda yaģayan herkese karģı daha iyi yerine getirebilmek için Daire BaĢkanlığımıza ait Performans Programını hazırlamıģ bulunmaktayız. Bu çalıģmaların sonuçlarını hep birlikte görmek ve paylaģmak dileği ile. Necmi ÇAMAġ Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanı

3 3 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI A- KURULUġ Birimimiz 1979 Yılında Belediye Meclisi kararı ile Sanat ve Kültür Müdürlüğü olarak kurulmuģ ve 13 Kasım 1981 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle resmiyetine kavuģmuģtur. 18 Mart 2005 tarih ve 34 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Meclis kararı ile Kültür ve Eğitim Hizmetleri Daire BaĢkanlığı olmuģtur Yılında uygulamaya konulan norm kadro gereği Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı olarak yeniden düzenlenmiģtir. ġehrimizin kültürel, sanatsal ve sosyal hayatına yönelik planlama ve uygulama çalıģmaları yapmak. Samsunun tarihi, kültürel, sanatsal ve yöresel değerlerine sahip çıkmak. Samsunda yetiģmiģ sanatçı, edebiyatçı, sporcu yazar vb. insanları kamuoyunun gündemine taģımak. Samsun sevgisini yüreğine yerleģtirmiģ kentini ve hemģerisini daha yakından tanıyan, milleti ve Ģehri için yeni hedefleri ve projeleri olan gençlerimizin yetiģmesine katkı vermek. Çocuk, genç, yaģlı, engelli bütün insanlarımızın sanatsal ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak. ġehrin tanıtımı için çalıģmalar yapmak, panel, sergi. sempozyum düzenlemek ve samsunla ilgili eserler yayınlamak Konservatuvarımızda yılda 1500 e yakın kiģiye güzel sanatların bütün dallarında eğitim vermek ve alanlara duyulan ilgiyi arttırmak. Sosyal hizmet ve yardıma muhtaç kiģi ve ailelere yönelik sağlık, psiko-sosyal destek, vermek. Temizlik ve bakım, ayni ve nakdi yardımlar yapmak. Korunmaya ve bakıma muhtaç engelli, yaģlı ve kimsesizlere yönelik hizmetlerini ilgili Ģube müdürlükleri eliyle yürütmek, denetlemek. HemĢerilerimizin mutlu ve huzurlu bir ortamda hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmak, bu anlamda yeni proje ve hizmet modelleri geliģtirerek uygulamak. B-MĠSYON Ġlgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde Ģehrin kültürel ve sanatsal hayatına canlılık kazandırmak,güzel sanatların bütün dallarında eğitim vermek,kültür etkinlikleri ile Türkiyede örnek bir kent olmak,sosyal hizmet alanındaki sorululuklarını toplum bütün kesimlerinin ihtiyaçlarını Ģeffaf ve eģit Ģekilde karģılayacak bir anlayıģla halkımıza sunmaktır. C-VĠZYON Kültürel ve sanatsal etkinlkleri sürekli kılan,sosyal hizmet anlayıģını Samsunda nefes alan ve ihtiyacı olan bütün bireylerin dertlerine derman olan ve herkesin sağlıklı,mutlu ve huzurlu olduğu yaģanmaktan zevk alınan bir kent olmak.

4 4 TEġKĠLAT YAPISI Necmi ÇAMAġ (Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanı) 1965 yılında Samsun/ Çarşamba Yeni Kışla Köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Kayseri, Terme ve Çarşambada tamamladı yılında Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdi Yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde başladığı memuriyet hayatına1992 yılında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne Kurumlar arası nakil yoluyla geçerek devam etti yıları arasında Devlet Meteoroloji İşleri Samsun Bölge Müdürlüğünde Ayniyat Saymanı( ), Bölge Müdür Yardımcısı( ) ve Bölge Müdür Vekili ( )olarak görev yaptı.2004 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanlığına atandı ve halen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır

5 ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 5 Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanı : 1 ġube Müdürü : 2 Memur : 6 SözleĢmeli Memur : 3 ĠĢ yeri Hekimi : 1 HemĢire : 6 (4 1 Sağlık Müdürlüğü 1 YaĢlı Bakım) Kadrolu ĠĢçi : 7 ġirket elemanı (Kültür) : 34 ġirket elemanı () : 40 ġirket Elemanı (YaĢlı Bakım) : 30 Güvenlik ġirket : 12 Toplam : 142 Makine ve teçhizat Kamyon : 1 Ad Gezici Sahne : 1 Ad Ses Sistemi : 1 Ad Minibüs : 1 Ad Minibüs : 1 Ad (kiralık) Kamyonet : 1 Ad (kiralık) Panelvan : 1 Ad (Kiralık) Bilgisayar : 20 Ad Fotokopi Makinesi : 3 Ad Fax : 3 Ad Kamera : 1 Ad Fotoğraf Makinesi. : 1 Ad Yazıcı : 10 Ad DikiĢ Makinesi : 2 Ad ÇamaĢır Makinesi. : 2 Ad Bina Kültür Merkezi Binası : 1 ad Konservatuar Binası : 1 ad Binası : 1 ad Amfi Tiyatro ve Sahnesi : 1 ad Bandırma Gemi Müze : 1 ad Amisos Kral Mezarları : 2 ad

6 6 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN A- GÖREVLERĠ a) Ulusal kültürümüz ve sanatımızın eğitim ve öğretimini vermek, geçmiģ kültürümüzün ürünlerini biriktirmek ve arģivlemek, b) Ulusal kültürümüzü oluģturan iģitsel ve görsel ürünlerin kamuya tanıtımını yapmak, Türk sanat ürünlerini ulusumuzun ve dünya uluslarının yararına sunmak, c) Yöresel folklor araģtırmaları yapmak, dershane, sergi salonu, kütüphane, atölye ve benzeri eğitsel mekânlar kurmak, dergi, broģür, kitap ve cd gibi envanterler üreterek yayınlamak, güzel sanatların bütün dallarında eğitim vermek. d) Yurt içi ve yurt dıģında, gezi ve incelemeler yapmak, çeģitli yarıģma, festival, halk konserleri, tiyatro gösterileri düzenlemek ve sergiler açmak, e) Konservatuvar ın bütün bölümlerinde aktif olarak eğitim ve öğretim verilmesi için gerekli çalıģmaları yapmak, f) DeğiĢim Sahnesi, Güzel Sanatlar Galerisi, Amfi tiyatro, Gezici sahne, Ses ve ıģık sistemlerinin tahsislerini yapmak ve faal bir Ģekilde olmalarını sağlamak, g) Kentin tanıtımı ile ilgili çalıģmalar yapmak, panel, sempozyum, açık oturum vs. düzenlemek ve kültür yayınları hazırlamak B- PERSONEL YAPISI ġube Müdürü : 1 Memur 3 Kadrolu ĠĢçi : 7 ġirket iģçisi : 34 Toplam : 45 Her yıl Encümen kararı ile öğretim görevlileri belirlenmektedir yılı için bu sayı 32 dir.

7 KONSERVATUAR 7 A- KURULUġ 13 Kasım 1981 Tarih ve Sayılı resmi gazete de yayınlanan Ģekli ile resmiyetine kavuģmuģtur. Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği Türk Halk Oyunları Tiyatro Resim Türk Tasavvuf Müziği Eğitsel Kurslar ve Enstrüman kurslarıyla hizmet vermektedir Bu kurslarımızdan mezun olan öğrencilerimize, Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ve Daire BaĢkanlığımız tarafından Kurs Bitirme Belgesi verilmektedir. 3 ve 4 yıllık bölümlerden mezun olan öğrencilere Belediye BaĢkanlığımızca diploma verilmektedir. Konservatuvarımızdan mezun olan birçok öğrencimiz, özel yetenek sınavlarında da baģarı göstererek, Üniversitelere, Devlet Konservatuarlarına, Devlet Korolarına, Radyolara, Güzel Sanatlar Fakültelerine ve Güzel Sanatlar Liselerine girmiģlerdir. A- ÖĞRENCĠ SAYISI SIRA NO BÖLÜM / KURSLAR ÖĞRENCĠ SAYISI TĠYATRO TÜRK SANAT MÜZĠĞĠ TÜRK HALK MÜZĠĞĠ 90 4 TÜRK HALK OYUNLARI RESĠM 56 6 TASAVVUF MÜZĠĞĠ 61 7 EĞĠTSEL KURSLAR 364 Toplam 1.170

8 BÖLÜMLER A-TÜRK SANAT MÜZĠĞĠ SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 8 ÇarĢamba günleri teorik dersler verilmekte olup, Pazartesi, Salı ve PerĢembe günleri koromuzun toplu icra çalıģmaları yapılmaktadır. Türk Sanat Müziği yetiģkin ve çocuk koroları 2011 yılı içersinde AKM ve Ġlçelerde 9 Programı konser düzenlemiģtir. YetiĢkinler için hafta içi, çocuklar için hafta sonları eğitim verilmektedir. T.SANAT MÜZĠĞĠ ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ B-TÜRK HALK MÜZĠĞĠ Türk Halk müziği Salı ve PerĢembe günleri teorik dersleri ve koro çalıģmaları yapmaktadır. Türk Halk Müziği yetiģkin ve çocuk koroları 2011 yılı içersinde AKM de ve ilçelerde 6 konser Programı düzenlemiģtir. YetiĢkinler için hafta içi, çocuklar için hafta sonları eğitim verilmektedir. T. HALK MÜZĠĞĠ ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ

9 9 C- TÜRK TASAVVUF MÜZĠĞĠ Konservatuvarımız bünyesinde Ģehrimizde ilk defa kurulmuģ olan 60 kiģilik Tasavvuf Musikisi korosu çalıģmalarını ÇarĢamba günleri yapmaktadır yılı Nisan ayı içersinde AKM de konser vermiģlerdir. TASAVVUF MÜZĠĞĠ ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ D- TĠYATRO Tiyatro bölümümüz yetiģkinler için çalıģmalarını hafta içi her gün Konservatuvar binamızda gerçekleģtirirken, çocuklar için çalıģmalar hafta sonları yapılmaktadır. Tiyatro ekibimiz, devlet tiyatrolarına öğrenci yetiģtirmenin yanında 2011 yılı içersinde çok sayıda etkinlikte irili ufaklı rol almıģtır. AKM de 2 oyun sahnelemiģtir. TĠYATRO ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ

10 10 E-TÜRK HALK OYUNLARI Konservatuvarımız bünyesinde çalıģmalarını sürdüren halk oyunları ekiplerimiz hafta içi ve hafta sonu açılmıģ olan seanslarda, çocuk ve yetiģkinlere eğitim verilmektedir yılı içersinde çok sayıda açılıģ resmi organizasyon, yarıģma ve festivallere katılan ekiplerimiz önemli baģarılara imza atmıģtır. Halk Oyunları ekiplerimiz 201 yılı içersinde; Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Samsun yöresiyle katılım yapmıģtır. 2. Çok sayıda temel atma ve açılıģ törenlerine katılım yapmıģtır. 3. Yakakent Belediyesi festival programı açılıģ kapanıģ gösterileri, 4. Yakakent Belediyesi yaz ġenliklerine açılıģ programı, 5. Halk Eğitim Merkezleri arası Türk Halk Oyunları yarıģmasında iki dalda birincilik, 6. Halk Eğitim Merkezi Grup YarıĢmasın da Artvin Yöresiyle üçüncülük, Trabzon yöresiyle dördüncülük alındı. 7. Ankara Vaksa Halk Oyunları YarıĢmasına Artvin yöresi ile grup ikinciliği, 8. Kulüpler arası halk oyunları yarıģmasın da 5 kategoride Samsun il birinciliği, 9. Ġstanbul Çatalca belediyesi 23 Nisan çocuk ġenliğine Samsun, Artvin yöreleriyle katılım sağlandı. 10. Büyükler, Çocuklar Bölüm geceleri AKM de Haziran ayında gerçekleģtirildi Samsun Uluslar arası Halk Dansları Festivali ev sahipliği, 12. Ahilik haftası etkinliklerine Samsun yöresiyle katılım sağlandı. 13. Amasya TaĢ ova ilçesin de yapılan etkinliğe Trabzon yöresiyle katılım sağlandı. T. H. OYUNLARI ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ F-KAFKAS OYUNLARI Bir Öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Cumartesi ve Pazar günleri BüyükĢehir Kültür Merkezinde kurslar devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 60 kiģidir. YetiĢkinler ve çocuklar için hafta içi ve hafta sonları eğitim verilmektedir.

11 H-RESĠM SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 11 YetiĢkinler için hafta içi, çocuklar için hafta sonları eğitim verilmektedir. Öğrencilerin yapmıģ olduğu çalıģmalarla beraber karma sergiler yapılarak yapılan çalıģmalar halkın beğenisine sunulmaktadır. Resim bölümü öğrencilerin hazırladığı karma resim sergisi Mayıs 2011 tarihleri arasında halkın beğenisine sunulmuģtur. RESĠM ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ I-CAPOEIRA Konservatuvarımız bünyesinde değiģiklik ve yeniliklere açılma adına Dünya da geniģ bir kitle tarafından yapılan, dans, müzik, enstrümantal, akrobasiyi ve daha değiģik bir çok unsuru barındıran Capoeira sporu, çocuk ve yetiģkin seanslarıyla Samsun halkına sunulmuģtur. Belediyemiz bünyesinde yapılan çeģitli etkinliklerde gösteriler yapmaktadırlar Temmuz tarihleri arasında 5 Ülkenin katılımı ile 1. UIuslararası Samsun BüyükĢehir Belediyesi Capoeira Festivali gerçekleģtirilmiģtir. CAPOEIRA ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ

12 Ġ -EĞĠTSEL KURSLAR SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 12 1-BAĞLAMA KURSU Ġki Öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Cumartesi ve Pazar günleri BüyükĢehir Kültür Merkezinde devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 40 kiģidir. 2-GĠTAR KURSU Ġki Öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Cumartesi ve pazar günleri BüyükĢehir Kültür Merkezi ve Konservatuar binasında devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 30 kiģidir. 3-KLASĠK KEMAN KURSU Üç Öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Pazartesi, Salı, ÇarĢamba, PerĢembe ve Cumartesi günleri BüyükĢehir Kültür Merkezi ve Konservatuar da devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 60 kiģidir. 4-BATI KEMAN KURSU Bir öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Cumartesi günleri BüyükĢehir Belediyesi Konservatuarında devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 22 kiģidir. 5-PĠYANO KURSU Ġki öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Pazar hariç her gün BüyükĢehir Belediyesi Kültür Merkezinde devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 54 kiģidir. 7-YAN FLÜT Bir öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Pazar günleri BüyükĢehir Belediyesi Konservatuarında devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 10 kiģidir. 8-UD KURSU Bir öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Pazartesi günleri BüyükĢehir Belediyesi Kültür Merkezinde devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 12 kiģidir. 9-KANUN KURSU Bir öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Cumartesi günleri BüyükĢehir Belediyesi Kültür Merkezinde devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 9 kiģidir.

13 13 DAĠRE BAġKANLIĞINA BAĞLI DĠĞER BĠRĠMLER A-ġEHĠR BANDOSU ġehir Bandomuz yaz ayları içinde sahil boyunca akģamları konserler icra etmekte olup, Ģehir içinde ve Ģehir dıģında resmi ve özel kuruluģların açılıģ törenlerinde bulunmakta, festivallerde ve diğer etkinliklerde faaliyet göstermektedir yılı içersinde 100 den fazla açılıģ, organizasyon, protokol ve halka açık etkinliklerde bulunmuģlardır. Yine 2010 yılında baģlattığımız yeni bir uygulama ile Bando ekibimiz talep halinde yada belirlenen ilkokul ve liselere giderek konserler vermektedir. A-1 - ġehġr BANDOSU 2011 YILI FAALĠYETLERĠ VE RESMĠ GÖREVLERĠ 1-Ġl Genel Meclisi 2011 yılı açılıģ programı Pazartesi saat de Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni 2- Tarımsal öğretimin 165.yıl dönümü etkinlikleri pazartesi saat da Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni 3- Dünya gümrük günü kutlamaları saat Atatürk anıtına çelenk sunma töreni 4- Bayındır ilköğretim okul konseri saat Samsun Basketbol - Ceyhan Belediye basket bol karģılaģma seremonisi ÇarĢamba YaĢar Doğu Spor Salonu 6- Kuru Pelit ilköğretim okulu bando konseri saat Adnan Kahveci ilköğretim okulu bando konseri saat Vergi haftası kutlama programı pazartesi saat da Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni 9-ġ.Y.Tunç Fidaner ilköğretim okulu bando konseri saat Taflan ilköğretim okulu bando konseri saat Ġnönü ilköğretim okulu bando konseri saat Top tepe ilköğretim okulu bando konseri saat yıl ilköğretim okulu bando konseri saat Emrullah Efendi ilk öğretim okulu bando konseri saat Hacı Ġsmail ilköğretim okulu bando konseri saat Dereler ilköğretim okulu bando konseri saat Ġlk adım ilköğretim okulu bando konseri saat Ġstiklal marģımızın kabulü ve Mehmet Akif er soyu anma programı okul konserleri Türk hekimliğinin bilimselliğe yöneliģinin 184.yıl dönümü kutlama programı Atatürk Anıtına çelenk sunumu pazartesi saat Ġlyas köy-türk iģ ilköğretim okulu bando konseri saat Öğretmen okullarının kuruluģunun 163. yıl dönümü kutlama programı Atatürk anıtına

14 çelenk sunma töreni saat yıl ilköğretim okulu bando konseri saat Mehmetçik ilköğretim okulu bando konseri saat Kalkanca ilköğretim okulu bando konseri saat Atatürk ilköğretim okulu bando konseri saat Orman haftası kutlama programı ÇarĢamba saat kara oyumca köyü Mayıs ilköğretim oklu bando konseri saat Lütfiye- Dr. Kenan Yılmaz ilköğretim okulu bando konseri Kutlu Kent 80. yıl ilköğretim okulu bando konseri saat Avukatlar günü kutlama programı saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 31-Polis teģkilatının 166.yıl dönümü kutlamaları saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 32-Turizm haftası kutlama programı Cuma saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 33-Köy enstitülerinin kuruluģ yıl dönümü kutlamaları programı saat1100 Atatürk anıtına çelenk sunumu 34-Dünya veteriner hekimler günü kutlama programı saat10.00 Atatürk Anıtına çelenk sunumu 35-EskiĢehir Gönül Köprüsü programı saat 20.00tarım meslek lisesi bando konseri Mayıs günü Sayın CumhurbaĢkanımıza sunulacak bayrağımızın karaya çıkarılıģ töreni saat Atatürk anıtına çelenk sunumu 37-HemĢirelik haftası kutlama programı perĢembe saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 38-Eczacılık haftası kutlama programı Cumartesi saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 39-Sosyal Güvenlik haftası kutlama programı Pazartesi saat Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni Mayıs Bayramı kutlama programı 19 Mayıs Stadyumu saat Mustafa Kemal Atatürk ün Havzaya geliģinin 92. yıl dönümü kutlama töreni ÇarĢamba saat yürüyüģ töreni yer Havza 42-Lösemili çocuklar haftası kutlama programı saat Atatürk Anıtına çelenk sunma ve akabinde tören yürüyüģü 43-Dünya çevre günü etkinlikleri kutlama programı saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 44-Yakakent kültür sanat ve deniz oyunları festivali programı saat kortej yürüyüģü 45-Kıbrıs barıģ harekâtının 37. yıl dönümü kutlama programı ÇarĢamba saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 46-Tekke köy spor tesisi açılıģı Pazar saygı duruģu ve istiklal marģımızın okunması 47-Adli yıl açılıģ programı saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 48-Bedensel Engelliler yaz kampı açılıģ programı PerĢembe saat saygı duruģu ve istiklal marģımızın okunması 49-CHP kuruluģ yıl dönümü kutlama programı Atatürk Anıtına çelenk sunumu 50-Milli Eğitim ve Öğretim AçılıĢ programı Pazartesi saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 51-Ahilik haftası etkinlikleri kutlama programı Salı saat kortej yürüyüģü 52-Ticaret lisesinin kuruluģunun 100. yıl dönümü kutlama programı PerĢembe saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 53-Deniz Kuvvetleri Komutanı karģılama töreni saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 14

15 54-Cumhuriyet eğitim gezileri projesi açılıģ töreni ÇarĢamba saat KurtuluĢ Yolu 56-Samsun gıda fuarı açılıģ töreni saat saygı duruģu ve istiklal marģımızın okunması Ekim Cumhuriyet bayramı kutlama töreni Cumartesi 58-Üst geçit köprü açılıģ töreni Kongre ve fuar merkezi açılıģ töreni Türk diģ hekimliğinin 103. yıl dönümü kutlama programı salı saat Anıta çelenk sunumu 61-Öğretmenler günü kutlama töreni PerĢembe saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 62-Kadınlara Ģiddeti protesto programı Cuma saat Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni. 63-Dünya özürlüler günü kutlama programı saat Cuma Anıta çelenk sunma töreni. Not: Haziran Eylül Arası Sahil Yolu Ve ġehrin Muhtelif Parklarında Rutin Halk Konserleri DüzenlenmiĢtir. A-2 - ġehġr BANDOSU 2012 YILI ĠÇERSĠNDE YAPACAĞI FAALĠYETLER a) Gelecek bütün resmi görevler için bando hazır bulunacaktır. b) Haftanın üç günü Okul konserleri verilecektir. c) Yaz konserleri için repertuar çalıģmaları. d) Haftanın bir günü ilçelerde düzenlenen halk ve okul konserleri. e) Haftanın dört günü sahil konserleri. f) Diğer iki gün Ģehrin muhtelif yerlerinde konserler verilecektir. B-SES VE IġIK SĠSTEMLERĠ Ses ve ıģık sistemimiz, kurumumuzun yaptığı etkinliklerde hizmet vermenin yanı sıra birçok kamu kuruluģuna da hizmet vermektedir.. Tam açılımı halinde 70 M2 lik bir sahneye sahip olan gezici sahne tırımız, kurumumuzun yaptığı etkinliklerde hizmet vermenin yanı sıra birçok kamu kuruluģuna da hizmet vermektedir. 15 C- AMFĠ TĠYATRO Doğu park Amfi Tiyatro 2005 yılında tamamlanarak Daire BaĢkanlığımızın sorumluluğuna verilmiģtir yılı içerisinde yağlı güreģ programları, konserler ve çeģitli halka açık etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir.. Amfi tiyatromuz bünyesinde yaz ayları içersinde Daire BaĢkanlığımız tarafından ücretsiz halk konserleri düzenlenmektedir..

16 16 D- GÜZEL SANATLAR GALERĠSĠ Eski Askeri Hastane olarak bilinen Samsun un en güzel tarihi eserlerinden birisi olan bina 2006 yılı içinde Belediyemize kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilmiģ ve Daire BaĢkanlığımızın bir kısım faaliyetlerini yürütmek üzere yeniden düzenleme çalıģmaları yapılmıģtır.. Galerimiz 2011 yılı içersinde 21 sergiye ev sahipliği yapmıģtır. E-. ĠCRA SALONU Daire BaĢkanlığımız Bünyesinde bulunan ve 110 kiģi kapasiteli ve her türlü sisteme sahip olan icra salonumuzda dönem içersinde, toplantı, seminer ve brifingler düzenlenmektedir. Daire baģkalığımız yanı sıra çeģitli kurum ve kuruluģlara da hizmet vermektedir.

17 DAĠRE BAġKANLIĞININ GERÇEKLEġTĠRDĠĞĠ DĠĞER ÇALIġAMALAR 17 A-BANDIRMA GEMĠ-MÜZE VE MĠLLĠ MÜCADELE AÇIK HAVA MÜZESĠ 2001 yılında yapımına baģlanan ve Samsun Valiliği Ġl Özel Ġdaresi tarafından yaptırılan, 2003 yılında BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Bandırma Gemisi Tarihin' den itibaren Samsun Valiliği il genel meclisinin kararıyla kullanım hakkı ve iģletmeciliği Samsun BüyükĢehir Belediyesine devredilmiģtir. Samsun BüyükĢehir Belediyesi olarak bu kutsal emaneti devir aldıktan sonra, aslına ve ruhuna uygun bir gemi-müze haline getirme çalıģmalarına baģlanmıģtır. Bandırma Vapuru ve çevre sahası ferforje ile çevrilerek, dıģ etkilere karģı korunaklı hale getirilmiģ, Milli mücadele parkı ve Açık hava Müzesi oluģturulma çalıģmalarına hız verilmiģtir. Bandırma Gemi-Müze yeniden açıldığı 19 Mayıs 2006 tarihinden itibaren yaz ayları ve hafta sonları günlük 1500 ziyaretçi kabul etmiģ, haftanın 7 günü mesai saatlerinde de ziyarete açıktır. Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesini 2011 yılı içersinde ücretli, ücretsiz ve öğrenci olmak üzere kiģi ziyaret etmiģtir. Müzemizin dıģ sahasında bulunan eski top ve askeri malzemeler büyük ilgi görmektedir. Müzemiz yurt içi ve yurt dıģı ziyaretçilerin yanı sıra ulusal medyamızın da takibindedir.

18 A-MĠLLĠ MÜCADELE PARKI VE AÇIK HAVA MÜZESĠ 18 Daire BaĢkanlığımız, Bandırma Vapuru çalıģmalarının ardından Milli Mücadele ve Açık Hava Müzesi çalıģmalarına baģlamıģtır. Ġstiklal SavaĢında kullanılmıģ ve insanımızın sadece askeri alanlarda görmeye alıģık olduğu 30 a yakın top, piyade tüfeği, havan, uçak savar ve arazi dürbünü gibi malzemeler alanımız içersinde sergilenmektedir. Bu proje içersinde Ġstiklal SavaĢı nda Ģehit olmuģ Samsunlu 1200 Ģehidin ismi anıt duvarına yazılarak ölümsüzleģtirilmiģtir. Ġlgili çalıģmaların bir bölümü 19 Mayıs 2008 Tarihinde bitirilerek Türk Halkının hizmetine sunulmuģtur. Ayrıca Açık Hava Müzesi nde sergilenen malzemelerin askeri alanlar haricinde Türkiye de sergilendiği ilk sivil alan olmuģtur yılında sahamıza Türk Yıldızları F16 uçağı yerleģtirilmiģtir. ÇALIġMALAR DEVAM EDĠYOR

19 C-19 MAYIS KÜLTÜR SANAT VE GENÇLĠK FESTĠVALĠ 19 Gençliğimize armağan edilen 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle her yıl Ģehrimizde Mayıs tarihleri arasında çeģitli etkinlikler yapılmaktadır. Spor etkinlikleri, Paneller, sanatsal etkinliklerin yanı sıra konserler ve çeģitli faaliyetler yapılmaktadır. Ayrıca her 19 Mayıs günü akģamı Atamız adına doğum günü pastası kesilmektedir. 16 Mayıs tarihinde Atatürk Oratoryosu adlı programı Türkiye de ilk kez olarak AKM de sergileyen daire baģkanlığımız, 19 Mayıs akģamı değerli sanatçı Mustafa CECELĠ yi Samsun lularla buluģturmuģtur.

20 D- 31. ULUSLAR ARASI HALK DANSLARI FESTĠVALĠ 20 Her yıl Temmuz Tarihleri arasında düzenlenen Uluslar Arası Halk Dansları festivaline yaklaģık 10 dan fazla ülkeden katılım sağlanarak dev bir Ģölen olarak kutlanmaktadır. Festival süresince, gün içersinde Samsun un değiģik Mahallelerinde gösteriler, akģamları ise KurtuluĢ Yolu ve belirlenen noktalarda ücretsiz halk gösterileri düzenlenmektedir. Yoğun bir kültür alıģ veriģinin yaģandığı festivalin son gününde final düzenlenerek dereceye giren ülkelere hediyeler verilmektedir. Daire BaĢkanlığımız Türk Halk Oyunları Ekipleri diğer ülkelere ev sahipliği yapmaktadır.

21 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN DĠĞER ETKĠNLĠKLER A-YAZ KONSERLERĠ BüyükĢehir Belediyesi tarafından organize edilen Samsun Halkının moral ve yaģam sevincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerimizdir. Bu etkinliklerimiz Ģehrin her yerine yayılmıģ olup geleneksel hale gelmiģtir. B-SAHĠL YOLU KONSERLERĠ Mayıs-Eylül ayları arasında Yeni sahil Yolu Sevgi kafe ve Çadır kafe önünde haftanın ÇarĢamba, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleģtirilmektedir. BĠRÇOK ULUSAL SANATÇI SAMSUN HALKI ĠLE BULUġTURULDU Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığımız Konservatuvarı 2011 yılı içerisinde gerçekleģtirmiģ olduğu sayısız etkinliklerde bir çok ulusal sanatçıyı Samsun lular ile buluģturdu. Çiğdem GÜRDAL, Elif GÜREġÇĠ, Yıldırım Bekçi, Sami AKSU, Ercan AKIġIK ve Mustafa CECELĠ gibi isimler yaptıkları programlarla Samsun lulara unutulmaz anlar yaģattılar. BAġARILI ÇOCUKLAR BELEDĠYE BAġKANIMIZ ĠLE BĠRLĠKTE SAMSUNUM-1 DEMĠSĠNDE BULUġTU. (29 Ocak 2011)

22 Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığımızın yürüttüğü sosyal projeler kapsamında, Samsun il merkezi ve ilçelerdeki ilköğretim okullarında baģarılı ancak maddi imkanları yetersiz olan öğrenciler Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalıģma ile belirlenerek bir araya getirildi. 3 farklı organizasyonla 1000 e yakın öğrenci Samsunum-1 gemisinde BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Yusuf Ziya YILMAZ ile buluģma imkânı buldu. Gemi ile yapılan tur da çocuklara çeģitli ikramların yanı sıra hediyeler dağıtıldı. Geleceğe dair hayallerinin sorulduğu ufak anketler düzenlendi. 22 KONSERVATUVAR BULUġMALARI (20 ġubat 2011) Konservatuvarımız Türk Halk Müziği, Tük Sanat Müziği ve Türk Halk Oyunları bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri, Samsun BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı Sayın Yusuf Ziya YILMAZ ile Samsunum-1 Gemisinde bir araya gelerek yeni dönem için motivasyon topladılar.

23 1. MEDYA ÖDÜLLERĠ VE ġehrġmġzġ ZĠYARET EDEN SANATÇILARIN GEZĠ PROGRAMI (26 ġubat 2011) 23 OMÜ 1. Medya Ödülleri programı kapsamında şehrimizi ziyaret eden 30 a yakın ulusal sanatçı şehrimizi gezme fırsatı buldu. Belediye başkanımız sayın Yusuf Ziya YILMAZ ile bir araya gelen Sanatçılar şehirde yapılan kültürel çalışmaları merakla ve ilgiyle dinlediler. DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDENĠYLE ÇALIġAN KADIN PERSONELĠMĠZE SERTĠFĠKA SUNUMU (08 MART)

24 24 Daire BaĢkalığımız tarafından Dünya Kadınlar günü nedeniyle çalıģmalarından ötürü daire baģkanlığımız bünyesinde istihdam edilen bayan personele moral günü düzenlenerek daire baģkanı Necmi ÇamaĢ tarafından teģekkür sertifikaları takdim edildi. ġehġtlerġ ANMA GÜNLERĠ (10 30 MART) Daire BaĢkalığımız tarafından 2008 yılında baģlatılan kapsamlı Çanakkale Haftası 2011 yılında da geleneğini bozmadı ve çeģitli etkinliklerle Samsun halkına arz edildi. ġehitleri Anma Günleri Kapsamında daire baģkanlığımızın Resim bölümü ve Daire BaĢkanlığımız öncülüğünde Sergi salonumuzda bir Çanakkale Mizahsesi Canlandırıldı. Yapılan çalıģmalar arasında Çanakkale SavaĢının Unutulmaz Karelerinin büyük ölçülerde yağlı boya tablolarına dökülerek sergilenmesi, sergi salonuna Çanakkale ve KurtuluĢ SavaĢı Dönemlerinde kullanılan eski silah ve mühimmatların mankenlere giydirilen askeri üniformalarla sergilenmesi ve SavaĢın cereyan ettiği tüm bölgenin alçı bir zemine dökülerek gemi maketleri ve ıģıklandırmalarla 15 m2 bir alanda sergilenmesi yapılan çalıģmalar arasındadır. 1 hafta süre ile adeta insan seline boğulan sergimiz Samsun halkı tarafından büyük beğeniyle gezildi. Yine Daire baģkanlığımız daha önceki yılarda, 90 özel tablodan oluģan tır sergisi açarak Samsun un mahalle ve ilçelerinde insanların ziyaretine sunuldu.

25 YAġLILAR HAFTASI (22 MART) 25 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı ġube Müdürlüğü tarafından, Mart YaĢlılar haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde nde eğlence programı düzenlendi. Sonrasında hafta boyunca yapılan bir dizi etkinliklerle yaģlılarımız Samsun un çeģitli noktalarında gezdirilerek güzel vakit geçirmeleri sağlandı. 2.ÇATALCA BELEDĠYESĠ ULUSLAR ARASI 23 NĠSAN ÇOCUK BAYRAMI (22-26 NĠSAN) Ġstanbul Çatalca Belediyesinin GerçekleĢtirdiği 2. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle Belediyemiz Halk Oyunları çocuk ekibi Çatalca ya davet edildi. Samsun BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Türk Halk Oyunları Topluluğu festivale, yaģ guruplarından oluģan 60 kiģilik minik ve çocuk ekipleri ile katıldı. Festivale katıldığı andan itibaren yoğun bir ilgi gösterilen BüyükĢehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Samsun, Artvin ve Trabzon yöresi düzenleme oyunlarını sergileyerek büyük alkıģ topladı. Ekipler 4 gün süresince gündüzleri Çatalca nın değiģik mahallelerinde gösteriler yaparken, akģamları da ilçe meydanında kurulan sahnede çatalca halkı ile buluģtular.

26 26 SAMSUN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġġġr AKġAMLARI TOPLULUĞU AKM ETKĠNLĠKLERĠ Samsun BüyükĢehir Belediyesi Konservatuvarı ġiir AkĢamları Topluluğu 2011 yılı içersinde AKM de 2 Farklı salonlarda 5 farklı Ģiir gecesi düzenlediler. Bunun yanında her ÇarĢamba günü Konservatuvarımız icra salonunda farklı konu ve konuklarla Ģiir gecelerini sürdürmüģlerdir.

27 TARĠHĠ KENTLER BĠRLĠĞĠ TOPLANTISI (13-15 MAYIS) 27 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Tarafından Organize Edilen Tarihi Kentler Birliği Samsun BuluĢması çok baģarılı bir organizasyon ardından sonlandırıldı. Farklı illerden 550 misafirin konuk edildiği programda, 6'sı BüyükĢehir Belediye BaĢkanı (Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, Adana ve Samsun), 15 'i Ġl Belediye BaĢkanı ve 159'u ise Ġlçe ve Belde Belediye BaĢkanları yanı sıra ÇEKÜL Vakfı BaĢkanı Prof. Dr. Metin Sözen misafir edilen isimler arasında yer aldı. Daire baģkanlığımız personelinin göstermiģ olduğu özveri ve çalıģma neticesinde büyük bir baģarıya imza atıldı. SAMSUN LU BESTEKÂRLAR SAMSUN HALKI ĠLE BULUġTU BüyükĢehir Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümün koordinasyonunda, günümüzde yaģayan ve bir çok güzel besteye imza atmıģ 17 Samsun lu bestekar unutulmaz bir konser programı ile Samsunlularla buluģturuldu.

28 28 (Samsunlu Bestekarlar) KARADENĠZ ĠÇĠN ÇOK GEÇ OLMADAN SEMPOZYUMU (27-28 MAYIS) Mayıs 2011 tarihlerinde Samsun Büyük Otel de gerçekleģtirilen Karadeniz Koruma Alanları Konferansında, Türkiye nin ve Karadeniz e kıyısı bulunan ülkelerin bilim insanları, Karadeniz in röntgenini çekerek sorunları tespit etti ve çözüm yolları sundu. Samsun BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı organizasyonun tüm görsel tasarım ve organizasyonu yürütmüģtür. SAMSUN ĠÇĠN BĠR PARANTEZ AÇILIYOR SAMSUN SEMPOZYUMU (13-16 EKĠM) Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Belediyemiz ortaklığı ile Ekim tarihleri arasında 9 farklı salonda 291 bildirinin yayınlandığı Samsun Sempozyumu gerçekleģtirildi. Daire baģkanlığımız kurumsal çalıģmalar ve organizasyonun yönetimini gerçekleģtirmiģtir.

29 29 ĠLÇE KONSER PROGRAMLARIMIZ Konservatuvarımız Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Halk Oyunları Bölümleri, Ladik Kaymakamlığı, Kavak ve Yakakent Belediyelerinin davetleri üzerine ilçelere giderek çeģitli konser ve gösteri programları düzenlemiģlerdir.

30 GENÇLĠK ÇALIġTAYI (17-18 ARALIK) 30 Gençlik ve Spor Bakanlığının 17 Bölgesel Gençlik ÇalıĢtayından ilki Aralık da Samsun da gerçekleģti. 5 Farklı oturumda 25 farklı konunun ele alındığı çalıģtaya Daire BaĢkanlığımız, kurumsal çalıģmalar ve ev sahipliği ile destek vermiģtir. AÇILIġLAR Da,re BaĢkanlığımız, BüyükĢehir Belediyemizin temelini attığı 7500 KiĢilik Spor Salonu, Fuar ve Kültür Merkezi yanı sıra açılıģını yaptığı Çatalarmut Köprülü KavĢağının açılıģ organizasyonlarında hazırlama ve organizasyonu yürütmeyi gerçekleģtirmiģtir. 31 ARALIK HUZUREVĠ YAġLILARI ĠÇĠN YILBAġI EĞLENCESĠ YAPILDI.

31 YAPILAN DĠĞER KÜLTÜREL ve SANATSAL ETKĠNLĠKLER Ocak 2011 Tsm Konseri Çiğdem Gürdal Konuk Sanatçı Akm Saat: Ocak 2011 Samsun Şiir Okuyor-4 İcra Salonu Saat: Şubat 2011 Tsm Konseri Akm Saat: Şubat 2011 Şiir Akşamları -5 İcra Salonu Saat: Şubat Konservatuvar Tsm-Thm Ve Şiir Topluluğu Kahvaltı Samsunum-1 Gemisi Mart 2011 Tsm Fasıl Konseri Akm Küçük Salon Saat: Mart 2011 Sami Aksu Ercan Akışık Programı Akm Saat: Mart Çanakkele Tırı Cumhuriyet Meydanı Mart 2011 Thm - Etkinliği Saat: Mart 2011 Nevruz Cumhuriyet Meydanı Saat: Nisan 2011 Thm Konseri Akm Saat: Nisan 2011 Türk Tasavvuf Müziği Akm Saat: Nisan 2011 Kutlu Doğum İlahi Konseri Akm Saat: Mart Nisan Daire Personelimize Güzel Konuşma (Diksiyon) Kursu Nisan 2011 Tsm Bahar Konseri Elif Güreşçi Nisan 2011 Samsun Şiir Okuyor 6 Programı Nisan 2011 Enstrümantal Müzik Dinletisi Mayıs Türk Sanat Müziği Konseri Çocuk Bölümü Mayıs Konservatuvarımız Karma Resim Sergisi Mayıs Tarihi Kentler Birliği Ortak Konseri Yıldırım Bekçi Mayıs Şiir Gecesi Mayıs Türk Halk Müziği Çocuk Korosu Konseri Mayıs 2011 Tsm Bestekarlar Konseir 17 Tanınmış Bestekar Mayıs Türk Halk Müziği Yetişkin Korosu Konseri Haziran Kavak Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri Haziran Türk Halk Oyunları Karma Gösterileri Haziran Türk Halk Oyunları Karma Gösterileri Haziran 30 Temmuz Tsm-Th-Pop Sahil Halk Konserleri Haziran Tiyatro Çocuk Bölümü Gösterileri Haziran 01 Ağustos Başarılı Öğrenci Rusya Novorossısky E Geziye Gönderildi Aralık Tms Ladik Özel Konseri Aralık Samsun Şiir Okuyor 8 Özet: 1- Konservatuvarımız 2011 Yılında Akm De 21 Konser Ve Gösteri Programı Gerçekleştirmiştir 2 Bandomuz 2011 Yılı İçersinde 63 Resmi Açılış Ve Program Gerçekleştirmiştir. Ayrıca Bandomuz 12 Okulda Öğrencilere Konser Vermiştir 3 Şiir Akşamları Topluluğu 8 Etkinlik Gerçekleştirmiştir 4 Konservatuvarımız İlçelerimizde 4 Konser Gerçekleştirmiştir 5 Konservatuvarımız Tsm Ve Thm Bölümleri 30 Dan Fazla Sahil Konseri Gerçekleştirmiştir 6 - Yıl İçerisinde İcra Salonumuzda; Sivil Savunma Bilgilendirme Üniversite Danışma Toplantıları Anne Çocuk Sağlığı Eğitimleri Üniversite Öğrencilerine Yönelik Çeşitli Seminer Ve Konferanslar Her Çarşamba Akşamı Şiir Gecesi Ve Çeşitli Sivil Toplumlar Tarafından Çok Sayıda Program Gerçekleştirilmiştir. 7 - Sergi Salonumuzda 2011 Yılı İçersinde, Çok Sayıda Okul, Sanat Merkezi, Dernek Ve Kişisel El Sanatları, Karma Resim, Heykel Ve Sarı Kamış, Çanakkale, Hocalı Katliamı Gibi Çok Sayıda Değişik Alanda Sergiler Yapılmıştır.

32 DÖKÜMANTASYON VE ARġĠVLEME ÇALIġMALARI 32 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı olarak, 2007 yılında kurma çalıģmalarını baģlattığımız, Dokümantasyon Merkezimizde, Samsun umuz da gelecek nesillere tarihsel, görsel ve kültürel bazda çok geniģ bir arģiv oluģturmak için çalıģmalar baģlattık. Samsun la ilgili resim, obje, belge, yazı, bilgi toplanabilecek her Ģeyi bir araya getirerek, halkımızın rahat bir biçimde ulaģabilecekleri bir alan oluģturuyoruz. BaĢbakanlık arģivi, Meclis genel sekreterliği, çeģitli müzeler, kütüphaneler ve sivil toplum kuruluģları ile hala devam etmekte olan görüģme ve çalıģmalar neticesinde 2011 yılı içersinde; Samsun Kent ArĢivi ve Dokümantasyon Merkezimizin ilk aģamasını 4-6 Mayıs 2006 tarihleri arasında 100 e yakın bildiri içerisinden seçilmiģ olan 47 adet bilimsel bildirinin sunulduğu I. Uluslar arası GeçmiĢten Geleceğe Samsun Sempozyumu oluģturmaktadır. Bir yıllık aradan sonra 27 adet bildiriyle II. Uluslar arası GeçmiĢten Geleceğe Samsun Sempozyumu düzenlenmiģ olup, 2 ciltlik kitap halinde Samsun halkına sunulmuģtur. Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen görüģmeler sonucunda Osmanlı ArĢivlerinde mevcut olan Samsun a ait adet belge içersinden yaklaģık 5000 adedi dijital ortama aktarılıp Dokümantasyon Merkezimize kazandırılmıģtır. Ayrıca Osmanlı ArĢivleri tarama çalıģmalarımız devam etmektedir.. Cumhuriyet ArĢivi Daire BaĢkanlığının web sayfasından tespit edilen Samsun a ait 5000 den fazla belge için gerekli yazıģmalar yapılmıģtır. Samsun AraĢtırmaları yapan araģtırmacılarımıza ıģık tutmak için ĠSAM iģbirliğiyle birlikte yürütülen çalıģmalar sonucunda 4800 adet Samsun ġerii Sicilleri dijital ortama aktarılmıģtır. Üniversite öğrencilerine tez ödevi olarak verilen siciller artık kurumumuz bünyesinde oluģturulan dokümantasyon merkezinden karģılanmakta ve transkriptleri kurumumuza verilmektedir. 900 yıllık tarihin izlerini taģıyan Milli Kütüphanedeki 200 adet el yazmasının Dokümantasyon Merkezimize kazandırılması için gerekli çalıģmalar devam etmektedir. Yıldız Sarayı arģivinde araģtırmacılara açılan II. Abdülhamit e ait Ģehir fotoğrafları arasından Samsun a ait olan 65 adet fotoğraf tespit edildi ve Dokümantasyon Merkezimize kazandırıldı. Böylece Samsun a ait toplam fotoğraf sayımız 250 e ulaģtı. Bununla birlikte Osmanlı ArĢivlerinde mevcut Samsun ve çevresine ait haritalar ile ilgili gerekli yazıģmalar yapıldı ve kurumumuza kazandırıldı. Ayrıca Cumhuriyet ArĢivlerindeki fotoğraf tespit çalıģmalarımız devam etmektedir. Dokümantasyon Merkezi bünyesindeki fotoğraflar kronolojik olarak sıralandıktan sonra Osmanlı Döneminin Samsunun Fotoğraflar ve Osmanlı ArĢiv belgeleriyle anlatmaya çalıģtığımız sergiyle görsel bir Ģölen oluģturmaya çalıģtık ve bunu GeçmiĢten Geleceğe Samsun (Osmanlı Dönemi) I isimli kitabımızla da belgeledik. Bununla birlikte GeçmiĢten Geleceğe Samsun II isimli kitabımızın çalıģmalarına baģladık. BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivleri tarafından yakın zamanda dijital ortama aktarılan ve Samsun da ilk kez kurumumuz tarafından tespit edilip, Samsun ilçelerini ve yollarını gösteren 10 adet orijinal harita Dokümantasyon Merkezimize kazandırıldı. YÖK Tez Merkezinde mevcut Samsun a ait bilimsel çalıģmalar ve tezler Dokümantasyon Merkezimize kazandırıldı ve gerekli tespit çalıģmaları halen devam etmektedir.

33 33 Milli Kütüphanede mevcut olan 1012 adet süreli yayın ve 153,008 adet makale tarandı, Samsun ile ilgili olanlar tespit edilip, Dokümantasyon Merkezimize kazandırılmak için gerekli görüģmeler yapıldı. Samsun a ait yerel gazetelerden Ahali Gazetesinin dönemi tarandı, Dokümantasyon Merkezimizin arģiv kayıtlarına iģlendi. Bununla birlikte Samsun yerel gazeteleri ile ilgili tespit ve tarama çalıģmaları devam etmektedir. Ġstanbul Atatürk Kitaplığı ile yapılan yazıģmalar sonucunda Samsun a ait Aks-ı Sada dergisinin 32 sayısı merkezimizin arģiv kayıtlarına iģlendi. 550 adet yayın Dokümantasyon Merkezi arģiv kayıtları altına alındı. Tüm Dokümantasyon çalıģmaları kurumumuz tarafından ilk kez gerçekleģtirilecek olan Samsun Bibliyografyasının oluģmasında büyük bir adım teģkil etmektedir YILINDA YAPILMASI PLANLANAN PROJE ve FAALĠYETLER 1-19 MAYIS GENÇLĠK, KÜLTÜR ve SANAT FESTĠVALĠ (16-19 MAYIS 2012) Mayıs tarihleri arasında 19 Mayıs Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali çeģitli kutlama ve etkinliklerle gerçekleģtirilecek ULUSLAR ARASI HALK DANSLARI FESTĠVALĠ (17-30 TEMMUZ 2011) Bu yıl 31. Si yapılacak olan Uluslararası Halk Dansları Festivali Temmuz tarihleri arasında Samsun Cumhuriyet Meydanı ve KurtuluĢ Yolu olmak üzere farklı alanlarda kutlanacak. 3- KENT ARġĠVĠ VE DÖKÜMANTASYON MERKEZĠ 2011 yılında restorasyonuna baģlanılan, Mevcut Konservatuar binasının tadilatının bitirilerek dokümantasyon ve arģiv merkezi oluģturulması amaçlanmaktadır. Halkımızın arģivleri tarayabileceği istediği dokümana ulaģabileceği bir alan oluģturulması hedeflenmektedir. 4- KENT MÜZESĠ Bir Ģehrin görsel ve tarihsel zenginliklerini koruma ve sergileme açısından önem arz eden Kent Müzelerine Samsun u da dâhil etmek için çalıģmalara baģladık. Eski Demir Spor Lokali alanında bulunan iki adet eski ahģap bina ve bir adet tek katlı betonarme bina 2011 yılında baģlanılan restorasyon çalıģmasıyla Kent Müzesi oluģturma çalıģmaları ivme kazanmıģtır ULUSLAR ARASI ġġġr GÜNLERĠ Daire BaĢkanlığımızın iki kez gerçekleģtirdiği ve 2012 yılı içerisinde 3. sünü gerçekleģtirmeyi amaçladığı Uluslar arası ġiir Günleri kapsamında Ulusal ve Uluslar arası alanda kendini kanıtlamıģ bir çok ünlü Ģair ve yazar Samsun lularla buluģturulacak.

34 34 SOSYAL HĠZMETLER A- KURULUġ ġube Müdürlüğü ġube Müdürünün tarihinde atanması ile faaliyete geçmiģtir. Özürlüler ġube Müdürlüğü olan adı Soysal Hizmetler ve Engelliler ġube Müdürlüğü olarak değiģtirilmiģtir. ġube Müdürlüğünün taslak yönetmeliğini hazırlama çalıģmalarına baģlanmıģtır. ġube müdürlüğü ilk olarak Samsun Yerel Gündem 21 Engelliler Konseyini Ziyaret edilerek ve engelliler konseyini oluģturan 13 üye kurum ve kuruluģlar ve derneklere (Engelli Dernekleri ve kurum/kuruluģlar) tanıģma ziyaretleri yapılması planlanmıģtır. Yapılan ziyaretlerde engellilerle ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi alıģveriģi yapılmıģ ve BüyükĢehir olarak engellilerle ilgili yapılacak çalıģmalar hakkında Engelliler Konseyi üyesi olan kurumlara bilgi verilerek onlardan beklenilen katkılar dile getirilmiģtir. Samsun Yerel Gündem 21 Engelliler Konseyini OluĢturan 26 adet dernek, kurum ve kuruluģlarla Ģube Müdürlüğünün Toplantı salonunda bir toplantı yapılarak konsey üyesi dernek, kurum ve kuruluģlara Ģube müdürlüğü sorumluluk alanı ve yapacağı faaliyetler hakkında bilgi verilmiģtir. Ayrıca üye dernek, kurum ve kuruluģların ihtiyaçları ve beklentileri alınmıģtır. Soysal Hizmetler ve Engelliler ġube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan ve BüyükĢehir Belediyesi stratejik planında yer alan Özürlüler Koordinasyon Merkezi nin oluģturulabilmesi için alan araģtırması ve çeģitli incelemelerde bulunulmuģ olup ilgili sivil toplum örgütlerinden ve çeģitli kamu kurum ve kuruluģlarından bilgi ve doküman temin edilmiģtir. Soysal Hizmetler ve Engelliler ġube Müdürlüğü Engellilerle ilgili bir envanter oluģturma çalıģmalarını baģlatmıģ olup çalıģmanın sonucunda, hizmet verilecek yada hizmet alacak olan engellilerle ilgili bir veri tabanının oluģturulması sağlanacaktır. B- PERSONEL YAPISI ġube Müdürü : 1 Doktor : 1 Psikolojik DanıĢman : 1 Sosyolog : 1 HemĢire : 1 Ġdari personel : 1 Büro Elemanı : 4 Temizlik Personeli : 23 Toplam : 33

35 35 SOSYAL YARDIM MERKEZĠ (Ayni ve Nakdi Yardımlar) 2009 yılı içersinde yapılan nakdi ve ayni yardımları belirlemek üzere Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu oluģturulmuģtur. Yapılan bütün uygulamalar bu yönetmelik çerçevesinde yapılamaktadır. Yardım için baģvuruda bulunan merkezden nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve fakirlik belgesi istenmekte bu belgeyi hazırlayan vatandaģ için ilk önce baģvuru formu doldurulmakta daha sonra bu baģvuru formu doğrultusunda tek tek adreslere gidilerek her baģvuru için sosyal inceleme raporu hazırlanmaktadır. Değerlendirmeye tabi tutulan baģvurular yardıma uygun olup olmadığına karar verilmekte, yardıma uygun olanlara verilecek miktar belirlenmektedir. Belirlenen listelere ödeme emirleri hazırlanarak Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığına gönderilmekte, oluģturulan listede sırası gelen vatandaģ telefonla, telefon aracılığı ile ulaģılamasa adresine gidilerek imza karģılığında çıkan miktar teslime dilmektedir yılı sonuna kadar yukarıda belirtilen iģlem ve sıralama doğrultusunda 7043 KiĢi baģvuru yapmıģ 6755 vatandaģımıza TL nakdi yardım yapılmıģtır. Ayrıca Ramazan ayı içersinde 4229 vatandaģımıza da TL nakdi yardım yapılmıģtır. A- KURULUġ YAġADIĞI YERDE YAġLIYA BAKIM HĠZMETLERĠ MERKEZĠ YaĢlılara Hizmet Merkezi tarihinde faaliyete baģlamıģtır. Merkezimiz 2011 yılı içersinde, sayısı aģağıda belirtilen personel aracılığı ile yine aģağıda belirtilen hizmetler verilmiģtir.

36 B- PERSONEL YAPISI Doktor : 1 Psikolojik DanıĢman : 1 Sosyal Hizmet Uzmanı : 1 Sosyolog : 1 HemĢire : 1 Ġdari personel : 1 Temizlik Personeli : 18 Araç + ġoför : 5 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 36 YAġLILARA HĠZMET MERKEZĠ 2011 RAKAMLARI AY TEMĠZLĠK BANYO SAĞLIK PSĠK. REH. DAN. OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Toplamda; 4465 kiģiye Temizlik ve Banyo hizmeti, 3054 kiģiye Sağlık, Psikolojik Rehberlik ve Dan. hizmeti verilmiģ. Ek olarak; Her Pazartesi 5 üyeye yemek yapımı için gidildi. Haftanın 6 günü 56 eve sıcak yemek hizmeti veriliyor. Yıl içerisinde toplamda 549 eve sıcak yemek hizmeti verildi. Sosyal etkinlik bağlamında yaģlılarımıza Samsunum 1 Gemisi ile gezi düzenledik. Ramazanda 5 üyemizin evinde aynı mahallede bulunan birkaç üyemizle birlikte BüyükĢehir Belediye BaĢk. Yusuf Ziya Yılmaz ve Kültür ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanı Necmi ÇamaĢ ın da katılımıyla iftarlar düzenledik. 5 üyemizle evlerinde kahvaltı yaptık.

37 37

38 SAĞLIK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 38 A-GÖREVLERĠ a) Belediye personeline I. basamak sağlık hizmeti vermek b) Mevcut sağlık ocaklarının bakımı ve onarımının yapılması. Protokoller çerçevesinde diğer giderlerinin karģılanması. (elektrik, su vs.) c) Ġhtiyaç sahibi vatandaģlara çözüm merkezi ile birlikte çalıģarak ayni ve nakdi yardım sağlanması iģlemini yürütmek. d) Sosyal hizmet çalıģmalarıyla ilgili uygulama ve planları yapmak. (yaģlılara, kadınlara, gençlere ve kimsesizlere yönelik hizmetler) e) Yapılan çalıģmaların takibi, koordinasyonu değerlendirilmesini yapmak f) Gelen talepleri, ilgili birim ve kuruluģlarla iģbirliği yaparak en etkin bir Ģekilde sonuç alıp uygulama yapmak. g) ÇalıĢan tüm personelin ve ailelerinin sağlığını korumak ve hastalıkları halinde tedavilerini yapmak. h) ÇalıĢanların mevcut sağlık durumlarını koruyup, geliģtirilmesi için gerekli çalıģmaları yapmak. i) Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması iģlemlerinde hazır bulunmak. j) BüyükĢehir Belediyesi tabibi olarak Ġl Umumi Hıfzısıhha toplantılarına ve Ġl Kanser Kontrol DanıĢma Kurulu toplantılarına katılır. B-PERSONEL YAPISI ġube Müdürü : ĠĢ Yeri Hekimi : 1 (SözleĢmeli) HemĢire : 1 (SözleĢmeli) Sağlık Memuru : 1 (SözleĢmeli) Toplam : 3 C 2011 YILI FAALĠYETLERĠ a) Kurum hekimliğine, 1 Ocak Aralık 2011 tarihleri arasında personel ve bakmakla yükümlü olduğu kiģiler (EĢ-Çocuk-Anne-Baba) olmak üzere toplam kiģi muayenelerinin yapılması için baģvuruda bulunmuģlardır. b) Kurum hekimliğinde belediye çalıģanı dıģında 200 vatandaģında tam tedavisi yapılmıģtır. c) ĠĢyeri hekimliğine ise muayene olmak üzere baģvuran 420 iģçinin tam tedavileri kurum içersinde yapılmıģtır. Ayrıca iģçilerin 2011 yılı periyodik muayeneleri iģyeri hekimliği tarafından yapılmıģtır. d) Ayrıca SAM-ULAġ tan yapılan 86 sağlık baģvurusu da yerine getirilmiģtir.

39 39 KADIN DANIġMA MERKEZĠ Kadına yönelik Ģiddetin azaltılması, Ģiddete uğrayan kadınlara danıģma hizmeti ve yardım edilebilmesi ve Ģiddete yönelik yanlıģ inanıģların bilgilendirilmesi amacıyla Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde 2010 yılında kadın danıģma merkezi kurulmuģtur. Merkez 1 Sosyolog ve 1 Psikologla hizmet vermektedir yılı içersinde merkezimize 67 telefon baģvurusu yapıldı. Genel olarak bilgilendirme içerikli olan görüģmelerde problemler dinlenip uzmanlarımız kadınların ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yönlendirmeleri gerçekleģtirmiģtir. Ön görüģmelerin ardından ihtiyaç bulunan durumlarda kadınlar uzman psikologlarla görüģtürülerek yardım konuları detaylandırıldı. Yapılan araģtırma ve görüģmelerde genel sorunlar belirlenmeye, sosyal yapılar irdelenmeye çalıģılmıģtır. Merkezimiz Yerel Gündem 21 Kadınlar konseyine ziyaretlerde bulunarak çeģitli bilgi içerikli matarlerler bırakmıģtır. Toplum destekli polis birimleriyle görüģülerek sunumlar yapıldı ve bilgilendirme mataryerleri dağıtıldı. Mahalle Muhtarlıkları, Halk Eğitim merkezleri ile bir araya gelinerek Kadın Ģiddeti ile ilgili sunumlar ve bilgilendirmeler yapıldı. Daire BaĢkanlığımız bünyesinde kadın danıģma merkezimizin hemen içinde ekolojik oyuncaklarla oluģturduğumuz bir çocuk oyun odası da kullanıma sunulmuģtur.

40 HUZUREVĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 40 A. GÖREVLERĠ: a) nin idari ve teknik tüm iģleri ile ilgili kanunlar, yönetmelikler ve riyasetin emirleri doğrultusunda yürütmek, yaģlıların en iyi Ģekilde bakımı korunması ile sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının sağlanması. b) nin çalıģma programlarını ve nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak, uygulatmak. c) sakinlerinin ihtiyaç ve sorunlarını incelemek, hizmet kalitesini yükseltmek için, gönüllü kuruluģlar, kamu kurumları ve üniversitelerle iģbirliği yapmak. d) ne yapılan müracaatları kabul edip, gerekli incelemeleri yapmak, yaģlı kabulü ve çıkıģı ile ilgili iģlemleri yapmak. e) nin her türlü ihtiyacının karģılanması, ambar, ayniyat, satın alma, depo ve yazı iģlerinin yürütülmesini sağlamak. nin çeģitli harcamalarının amacına uygun olarak yapılmasını ve alım satım iģlerini Müdürlüğü nün ihtiyaç ve özellikleriyle bu konuya iliģkin esasları göz önünde bulundurarak düzenlemek. f) Personelin ilgili mevzuat gereğince devlet memurlarından istenilen tutum, davranıģ, kılık-kıyafet ve benzeri özelliklerini izleyerek gerekli denetimleri yapmak, g) Kurul ile komisyon ve servislerin çalıģmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak. h) KuruluĢun yıllık çalıģma programını hazırlamak, 6 ayda bir değerlendirme yapmak, her yıl sonunda değerlendirme raporu hazırlayarak BüyükĢehir Belediyesi nin ilgili birimlerine göndermek. i) KuruluĢ amacına uygun konularda araģtırma ve incelemeler yapılmasını sağlamak. ni tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak bu sebeple halk ile sıkı iģbirliği yapmak. j) ne kabul edilen, çıkarılan, ayrılan, ölen yaģlıların dosyalarının sağlıklı bir Ģekilde tutulması, saklanması ve arģivlenmesini sağlamak. k) YaĢlıların bakım, korunma ve sağlık sorunları ile ilgili her türlü tedbiri almak, bu amaçla çalıģanların ve yaģlıların uyması gereken kuralları belirlemek ve takibini yapmak, l) ni yangın, sabotaj ve hırsızlık gibi dıģ ve iç tehlikelerden korunmasını temin etmek ve konuyla ilgili her türlü tedbirleri almak bu konuda gerekli hizmet ve görev taksimatı yapmak m) içerisinde barındırılan yaģlıların, izin, vizite, hastalık, giyim, yıkanma, yemek, dinlenme gibi her türlü ihtiyaçlarının teminini yakından takip etmek. n) ni tanıtmak, hayırseverlerin yardımlarını teģvik ve tahsis etmek. B. KURULUġ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. I. SUNUġ. Bu çalıģmaların sonuçlarını hep birlikte görmek ve paylaģmak dileği ile.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. I. SUNUġ. Bu çalıģmaların sonuçlarını hep birlikte görmek ve paylaģmak dileği ile. 2 I. SUNUġ KurtuluĢ mücadelesinin ilk adımının atılmasından kaynaklanan tarihi önemi yanında zengin kültürel, tarihsel ve doğal mirasa sahip bir kentin mensubu olmanın gururu ve ona hizmet etmenin onurunu

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 Yılı Faaliyet Raporu 1 I. SUNUġ KurtuluĢ mücadelesinin ilk adımının atılmasından kaynaklanan tarihi önemi yanında zengin kültürel, tarihsel ve doğal mirasa

Detaylı

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 I. SUNUġ KurtuluĢ mücadelesinin ilk adımının atılmasından kaynaklanan tarihi önemi yanında zengin

Detaylı

T.C. SAMSUN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. SAMSUN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. SAMSUN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2008 Yılı Faaliyet Raporu 1 I. SUNUġ KurtuluĢ mücadelesinin ilk adımının atılmasından kaynaklanan tarihi önemi yanında zengin

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI. Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür Ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE- 1 Bu yönetmeliğin amacı Edremit

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- Ġlçemize bağlı Kalabak mahallesi 61.65.71.117.125.136.140

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU

NİSAN 2014. KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan-Mayıs- Haziran) FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 KONYA İLİ KONYA GENÇLİK MERKEZİ 2014 YILI 3 AYLIK (Nisan ) FAALİYET RAPORU AY HAFTA 2013 FAALİYET PLANINIZA GÖRE BU HAFTA FAALİYETLERİNİZ İletişim Akademi Projesi 2 (Uygulamalı İletişim, Etkili

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çağdaşkent Anadolu Lisesi 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ÇAĞDAŞKENT ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI KİRAMİ REFİA ALEMDAROĞLU ANADOLU LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ ANKARA-2017 SIRA NO TARİH ETKİNLİK SORUMLU BİRİM E Y L Ü L 1 05.09.2017 salı Öğretmenlerin

Detaylı

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü

İLÇE İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI YASAL DAYANAĞI. Ġlçe Milli Eğitim Müdürü T.C ERFELEK KAYMAKAMLIĞI 2013 YILI TOPLANTILAR TAKVİMİ İLÇE İDARE KURULU 5442 Sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu KOORDİNATÖR KURULUŞ Ġlçe Yazı ĠĢleri Müdürlüğü lık Makam Odası Her Haftanın ÇarĢamba Günleri(Gündemde

Detaylı

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 Yılı Faaliyet Raporu KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ 1979 Yılında Belediye Meclisi kararı ile Sanat ve

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının Toplantısı 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta

Detaylı

Bu tarihi ve anlamlı günün doksan üçüncü yılını ulusça büyük bir coşku ve idrak içerisinde kutlamaktayız.

Bu tarihi ve anlamlı günün doksan üçüncü yılını ulusça büyük bir coşku ve idrak içerisinde kutlamaktayız. Ben 1919 yılı Mayıs ayı içinde Samsun a çıktığım gün, elimde maddi hiçbir güç yoktu. Yalnız büyük Türk Ulusunun Soyluluğunda doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir güç vardı. İşte ben bu

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.)

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) 25 ŞUBAT 2013 Pazartesi 09.00 Atatürk Anıtına Çelenk konulması 09.30 Valilik Makamını

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

EMRAH YAZAR. Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi: Uyruk:TC. Cinsiyet:Erkek. Askerlik Durumu:Tecilli. Yabancı Dil:İngilizce

EMRAH YAZAR. Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi: Uyruk:TC. Cinsiyet:Erkek. Askerlik Durumu:Tecilli. Yabancı Dil:İngilizce EMRAH YAZAR Kişisel Bilgiler: Doğum Tarihi:06.09.1988 Uyruk:TC Cinsiyet:Erkek Askerlik Durumu:Tecilli Yabancı Dil:İngilizce Adres:Yeditepe Mah. Renk Konutları A Blok Kat:1 Daire:102 Şahinbey/Gaziantep

Detaylı

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ

AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ. 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ AKDEM 2009 AĠLE EĞĠTĠM VE DANIġMANLIK BĠRĠMĠ 1 OCAK- 30 Haziran FAALĠYETLERĠ 2009 1 Ocak-30 Haziran BAġVURU Başvuru Psikolog 1060 Hukuk 234 Eğitim 433 Psikiyatri 129 Toplam (BaĢvuru formu dolduran ) 1329

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C OVACIK KAYMAKAMLIĞI YEŞİLYAZI İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İDARİ ÇALIŞMA PROGRAMI Pazartesi 1 8 15 22 29 Salı 2 9 16 23 30 Çarşamba 3 10 17 24 Perşembe 4 11 18 25 Cuma 5 12 19 26 Cumartesi 6 13 20 27 Pazar 7 14 21 28 12 İş günü 1-15-19 Eylül İlköğretim Haftası. 2-19 Eylül Gaziler Günü.

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA

HER YAKAYA BİR ROZET HER ARACA BİR ÇIKARTMA HER YAKAYA BİR ROZET 1 HER ARACA BİR ÇIKARTMA SUNUŞ 2011 Unıversıade kıģ oyunları Uluslar arası nitelik taģımaktadır. Bu nedenle organizasyonunla ilgili tanıtım çalıģmalarının sadece yerel ölçekte değil,

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası

TARİHİ ADI OCAK. 10 Ocak Gazeteciler Günü ŞUBAT. 19 Şubat Milli Eğitim Vakfı Kuruluş Günü. 28 Şubat Sivil Savunma Günü MART. 1-7 Mart Deprem Haftası TARİHİ ADI OCAK Ocak Veremle ayının ilk Savaş haftası Eğitimi Haftası Ocak Enerji ayının Tasarrufu 2. haftası Haftası 10 Ocak Gazeteciler Günü 25 Ocak Dünya Cüzzam Günü 25-31 Cüzzam Ocak Haftası 26 Ocak

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı

2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı 2014 /2015 Eğitim Öğretim Yılı, (Tam gün tam yıl) Yıllık Çalışma Planı EYLÜL 2014 Sorumluluk Sınavları Öncesi Senebaşı Öğretmenler Kurulu 1-15 Eylül Eğitim- Öğretim Hazırlık Seminerleri; Uygulama Anasınıfı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

GENÇLİK HAFTASI PROGRAMI

GENÇLİK HAFTASI PROGRAMI GENÇLİK HAFTASI PROGRAMI 15 MAYIS 2015 Gençlik Haftası Çelenk Sunma Töreni ve Valilik Makamını Ziyaret: Yer : Cumhuriyet Meydanı Saat : 10.00 (Çelenk Sunumu) Saat : 10.15 (Valilik Makamını Ziyaret), İl

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02.

KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ. Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ. Akademik Unvanı : OKUTMAN. Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.02. KİŞİSEL ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : Mine TOPSAÇ Akademik Unvanı : OKUTMAN Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Ankara/ Polatlı / 03.0.975 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel : (53)

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 10 Ocak 2009, Sivas 5. Birlik Aşuresi Günü kutlandı.

A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 10 Ocak 2009, Sivas 5. Birlik Aşuresi Günü kutlandı. A. KÜLTÜREL FAALİYETLER VE TANITMA ETKİNLİKLERİ : 10 Ocak 2009, Sivas 5. Birlik Aşuresi Günü kutlandı. Sivas 5. Birlik Aşuresi için Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesi tahsis edildi ve Müdürlüğümüz personeli

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU PERSONEL YAPISI Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Kadrolu Tabip, 2 Kadrolu, 1 SözleĢmeli Vet. Hekim, 3 SözleĢmeli Gıda Mühendisi, 1 Kadrolu

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI

ÖZEL BAŞKENT OKULLARI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ ORTAOKUL adanaozelbaskentokulları bilim bizde toplanır bizden yayılır - EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ Haziran ( Hafta) Temmuz Ağustos

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ AtaĢehir Kaymakamlığı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ AtaĢehir Kaymakamlığı T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ AtaĢehir Kaymakamlığı Konu: Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı Cumhuriyetimizin 88. Yıldönümü 28-29 Ekim 2011 Cuma ve Cumartesi günleri ekteki programa göre kutlanacaktır. Cumhuriyet

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL

BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL BAŞKENT ÜNİVERSİTE- Sİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİ- ORTAOKUL Haziran 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Temmuz 2016 1 2 3

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 T.C. ÇORUM VALĠLĠĞĠ Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 43436584/10.06/7504504

Detaylı

MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SIRA NO 1 2 3 4 5 MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA Asker ailelerine yapılan yardımlar Sosyal Yardımlar (ErzakSıcak Yemek) Ramazan Sıcak Yemek 1Matbu

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

Zübeyde Hanım Okul El Kitabı. AY Ġġ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR

Zübeyde Hanım Okul El Kitabı. AY Ġġ GÜNÜ KUTLANACAK GÜN VE HAFTALAR EYLÜL 10 iģgünü Okulların açıldığı hafta Ġlköğretim Haftası EYLÜL Pazartesi 3 10 17 24 Salı 4 11 18 25 Çarşamba 5 12 19 26 Perşembe 6 13 20 27 Cuma 7 14 21 28 Cumartesi 1 8 15 22 29 Pazar 2 9 16 23 30

Detaylı

T.C. MANAVGAT KA YMAKAMLIGI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Şefliği) DOSYA

T.C. MANAVGAT KA YMAKAMLIGI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Şefliği) DOSYA Sayı :70868051-880-3298 Konu :2015 yılı 39. Turizm Haftası Etkinlikleri Programı T.C. MANAVGAT KA YMAKAMLIGI İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü (İşlemler Şefliği) :ew : e. E.6\\EEH s::. tıi:e". ı

Detaylı

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995

HAKKIMDA EĞĠTĠM BĠLĠMSEL VE SANATSAL ETKĠNLĠKLER. A. Yayınlar. Makaleler: Atatürk ün Müzik AnlayıĢı Öner Sanat Dergisi Haziran 1995 HAKKIMDA Adı Soyadı : Ayhan HELVACI Doğum Yeri ve Tarihi : Ġnegöl, 1969 Unvanı : Öğretim Görevlisi, Doktor Yazışma Adresi : U.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 16059 Görükle/Bursa E-Posta

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN 2017 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.02.2017-30.03.2017) Oda Meclisimizin 30 Mart 2017 tarih ve 49 sayılı toplantısının gündeminde yer alan, Yönetim

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BEŞİNCİ BÖLÜM Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. MAÇKA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Sıra Numarası YILLIK ÇALIŞMA PLANI YAPILACAK İŞLER GERÇEKLEŞME ARALIĞI AĞUSTOS-2015 1

Detaylı

19 MAYIS ŞEHRİ SPOR YAPIYOR

19 MAYIS ŞEHRİ SPOR YAPIYOR 01/05 19 ŞEHRİ SPOR YAPIYOR 06:30 2 BATI PARK - DOĞU PARK SAHİL VE YÜRÜYÜŞ YOLU 19 TENİS CUP 01/22 10:00 CANİK GSHİM KORTLARI 3 03 YUNUSEMRE ETKİNLİKLERİ 14:00 4 İLKADIM GENÇLİK MERKEZİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU

ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI TARİH KONU SORUMLU ÖZEL ANTALYA ENVAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA PLANI AY TARİH KONU SORUMLU EKİM EYLÜL AĞUSTOS 01.07.2015 14.08.2015 Okulda çalışan veya çalışacak personelden görevden ayrılan ya da

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 1-31 EKİM 2015 MEME KANSERİ BİLİNÇLENDİRME AYI ETKİNLİKLERİ DETAYLI FAALİYET RAPORU 1 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında müdürlüğümüz koordinatörlüğünde

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2)

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2) DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR, TURİZM VE TANITIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK (2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetlerimiz Okulumuz 1967 yılında Büyükçekmece Lisesi adı ile açılmıģtır. Ġstanbul un önemli okullarından biri olmakla övünmektedir.

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ

TED KONYA KOLEJİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ TED KONYA KOLEJİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK ÇALIŞMA TAKVİMİ Yapılacak Çalışmalar Başlangıç-Bitiş Tarihleri 8. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Danışman Öğretmen Ataması 02-06 Mayıs 2016 12. Sınıf

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 53.ULUSAL 27.ULUSLARARASI HACI BEKTAŞ VELİ ANMA TÖRENLERİ VE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ PROGRAMI 15-17 AĞUSTOS 2016 HACIBEKTAŞ 16 AĞUSTOS 2016 SALI AÇILIŞ ŞMALARI VE ÖDÜL TÖRENLERİ SAAT : 11.00 13.00 SUNUCULAR

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR KUTLAMA TARĠHLERĠ GÖREV ALAN SINIFLAR. 15 Eylül-19 Eylül Tarihleri Arasında Kutlanır. Mart Ayının İlk Haftası (2 6 Mart)

BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR KUTLAMA TARĠHLERĠ GÖREV ALAN SINIFLAR. 15 Eylül-19 Eylül Tarihleri Arasında Kutlanır. Mart Ayının İlk Haftası (2 6 Mart) TED ZONGULDAK KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ĠLKOKULU - ORTAOKULU 2014 2015 EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILI KUTLANACAK BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR ÇĠZELGESĠ (Milli Eğitim Bakanlığı Eylül 2005 Tarih ve 2576 Sayılı Tebliğler Dergisinde

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı