SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. I. SUNUġ. Bu çalıģmaların sonuçlarını hep birlikte görmek ve paylaģmak dileği ile.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. I. SUNUġ. Bu çalıģmaların sonuçlarını hep birlikte görmek ve paylaģmak dileği ile."

Transkript

1

2 2 I. SUNUġ KurtuluĢ mücadelesinin ilk adımının atılmasından kaynaklanan tarihi önemi yanında zengin kültürel, tarihsel ve doğal mirasa sahip bir kentin mensubu olmanın gururu ve ona hizmet etmenin onurunu yaģadığımızı belirtmek istiyorum. Bir kentin tarihi, kültürel, sosyal ve sanatsal çehresini korumak anlamında yönlendirici rol yerel yönetimlerindir. Samsun BüyükĢehir Belediyesi bu amaç doğrultusunda kentimizin bu önemli değerlerinin korunarak geleceğe taģınması için önemli projeleri art arda hayata geçirmektedir. Daire BaĢkanlığımız ve bağlı Ģube müdürlüklerimizle ilgili kanun ve yönetmeliklerin bizlere vermiģ olduğu yetki ve görevler çerçevesinde kültürel ve sanatsal etkinlikleri ile sosyal sorumluluklarını Samsunumuzda yaģayan herkese karģı daha iyi yerine getirebilmek için Daire BaĢkanlığımıza ait Performans Programını hazırlamıģ bulunmaktayız. Bu çalıģmaların sonuçlarını hep birlikte görmek ve paylaģmak dileği ile. Necmi ÇAMAġ Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanı

3 3 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI A- KURULUġ Birimimiz 1979 Yılında Belediye Meclisi kararı ile Sanat ve Kültür Müdürlüğü olarak kurulmuģ ve 13 Kasım 1981 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle resmiyetine kavuģmuģtur. 18 Mart 2005 tarih ve 34 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Meclis kararı ile Kültür ve Eğitim Hizmetleri Daire BaĢkanlığı olmuģtur Yılında uygulamaya konulan norm kadro gereği Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı olarak yeniden düzenlenmiģtir. ġehrimizin kültürel, sanatsal ve sosyal hayatına yönelik planlama ve uygulama çalıģmaları yapmak. Samsunun tarihi, kültürel, sanatsal ve yöresel değerlerine sahip çıkmak. Samsunda yetiģmiģ sanatçı, edebiyatçı, sporcu yazar vb. insanları kamuoyunun gündemine taģımak. Samsun sevgisini yüreğine yerleģtirmiģ kentini ve hemģerisini daha yakından tanıyan, milleti ve Ģehri için yeni hedefleri ve projeleri olan gençlerimizin yetiģmesine katkı vermek. Çocuk, genç, yaģlı, engelli bütün insanlarımızın sanatsal ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak. ġehrin tanıtımı için çalıģmalar yapmak, panel, sergi. sempozyum düzenlemek ve samsunla ilgili eserler yayınlamak Konservatuvarımızda yılda 1500 e yakın kiģiye güzel sanatların bütün dallarında eğitim vermek ve alanlara duyulan ilgiyi arttırmak. Sosyal hizmet ve yardıma muhtaç kiģi ve ailelere yönelik sağlık, psiko-sosyal destek, vermek. Temizlik ve bakım, ayni ve nakdi yardımlar yapmak. Korunmaya ve bakıma muhtaç engelli, yaģlı ve kimsesizlere yönelik hizmetlerini ilgili Ģube müdürlükleri eliyle yürütmek, denetlemek. HemĢerilerimizin mutlu ve huzurlu bir ortamda hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmak, bu anlamda yeni proje ve hizmet modelleri geliģtirerek uygulamak. B-MĠSYON Ġlgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde Ģehrin kültürel ve sanatsal hayatına canlılık kazandırmak,güzel sanatların bütün dallarında eğitim vermek,kültür etkinlikleri ile Türkiyede örnek bir kent olmak,sosyal hizmet alanındaki sorululuklarını toplum bütün kesimlerinin ihtiyaçlarını Ģeffaf ve eģit Ģekilde karģılayacak bir anlayıģla halkımıza sunmaktır. C-VĠZYON Kültürel ve sanatsal etkinlkleri sürekli kılan,sosyal hizmet anlayıģını Samsunda nefes alan ve ihtiyacı olan bütün bireylerin dertlerine derman olan ve herkesin sağlıklı,mutlu ve huzurlu olduğu yaģanmaktan zevk alınan bir kent olmak.

4 4 TEġKĠLAT YAPISI Necmi ÇAMAġ (Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanı) 1965 yılında Samsun/ Çarşamba Yeni Kışla Köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde, orta ve lise öğrenimini Kayseri, Terme ve Çarşambada tamamladı yılında Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdi Yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde başladığı memuriyet hayatına1992 yılında Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne Kurumlar arası nakil yoluyla geçerek devam etti yıları arasında Devlet Meteoroloji İşleri Samsun Bölge Müdürlüğünde Ayniyat Saymanı( ), Bölge Müdür Yardımcısı( ) ve Bölge Müdür Vekili ( )olarak görev yaptı.2004 yılında Samsun Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanlığına atandı ve halen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır

5 ĠNSAN KAYNAKLARI VE FĠZĠKĠ KAYNAKLAR 5 Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanı : 1 ġube Müdürü : 2 Memur : 6 SözleĢmeli Memur : 3 ĠĢ yeri Hekimi : 1 HemĢire : 6 (4 1 Sağlık Müdürlüğü 1 YaĢlı Bakım) Kadrolu ĠĢçi : 7 ġirket elemanı (Kültür) : 34 ġirket elemanı () : 40 ġirket Elemanı (YaĢlı Bakım) : 30 Güvenlik ġirket : 12 Toplam : 142 Makine ve teçhizat Kamyon : 1 Ad Gezici Sahne : 1 Ad Ses Sistemi : 1 Ad Minibüs : 1 Ad Minibüs : 1 Ad (kiralık) Kamyonet : 1 Ad (kiralık) Panelvan : 1 Ad (Kiralık) Bilgisayar : 20 Ad Fotokopi Makinesi : 3 Ad Fax : 3 Ad Kamera : 1 Ad Fotoğraf Makinesi. : 1 Ad Yazıcı : 10 Ad DikiĢ Makinesi : 2 Ad ÇamaĢır Makinesi. : 2 Ad Bina Kültür Merkezi Binası : 1 ad Konservatuar Binası : 1 ad Binası : 1 ad Amfi Tiyatro ve Sahnesi : 1 ad Bandırma Gemi Müze : 1 ad Amisos Kral Mezarları : 2 ad

6 6 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER ġube MÜDÜRLÜĞÜ' NÜN A- GÖREVLERĠ a) Ulusal kültürümüz ve sanatımızın eğitim ve öğretimini vermek, geçmiģ kültürümüzün ürünlerini biriktirmek ve arģivlemek, b) Ulusal kültürümüzü oluģturan iģitsel ve görsel ürünlerin kamuya tanıtımını yapmak, Türk sanat ürünlerini ulusumuzun ve dünya uluslarının yararına sunmak, c) Yöresel folklor araģtırmaları yapmak, dershane, sergi salonu, kütüphane, atölye ve benzeri eğitsel mekânlar kurmak, dergi, broģür, kitap ve cd gibi envanterler üreterek yayınlamak, güzel sanatların bütün dallarında eğitim vermek. d) Yurt içi ve yurt dıģında, gezi ve incelemeler yapmak, çeģitli yarıģma, festival, halk konserleri, tiyatro gösterileri düzenlemek ve sergiler açmak, e) Konservatuvar ın bütün bölümlerinde aktif olarak eğitim ve öğretim verilmesi için gerekli çalıģmaları yapmak, f) DeğiĢim Sahnesi, Güzel Sanatlar Galerisi, Amfi tiyatro, Gezici sahne, Ses ve ıģık sistemlerinin tahsislerini yapmak ve faal bir Ģekilde olmalarını sağlamak, g) Kentin tanıtımı ile ilgili çalıģmalar yapmak, panel, sempozyum, açık oturum vs. düzenlemek ve kültür yayınları hazırlamak B- PERSONEL YAPISI ġube Müdürü : 1 Memur 3 Kadrolu ĠĢçi : 7 ġirket iģçisi : 34 Toplam : 45 Her yıl Encümen kararı ile öğretim görevlileri belirlenmektedir yılı için bu sayı 32 dir.

7 KONSERVATUAR 7 A- KURULUġ 13 Kasım 1981 Tarih ve Sayılı resmi gazete de yayınlanan Ģekli ile resmiyetine kavuģmuģtur. Türk Halk Müziği Türk Sanat Müziği Türk Halk Oyunları Tiyatro Resim Türk Tasavvuf Müziği Eğitsel Kurslar ve Enstrüman kurslarıyla hizmet vermektedir Bu kurslarımızdan mezun olan öğrencilerimize, Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi ve Daire BaĢkanlığımız tarafından Kurs Bitirme Belgesi verilmektedir. 3 ve 4 yıllık bölümlerden mezun olan öğrencilere Belediye BaĢkanlığımızca diploma verilmektedir. Konservatuvarımızdan mezun olan birçok öğrencimiz, özel yetenek sınavlarında da baģarı göstererek, Üniversitelere, Devlet Konservatuarlarına, Devlet Korolarına, Radyolara, Güzel Sanatlar Fakültelerine ve Güzel Sanatlar Liselerine girmiģlerdir. A- ÖĞRENCĠ SAYISI SIRA NO BÖLÜM / KURSLAR ÖĞRENCĠ SAYISI TĠYATRO TÜRK SANAT MÜZĠĞĠ TÜRK HALK MÜZĠĞĠ 90 4 TÜRK HALK OYUNLARI RESĠM 56 6 TASAVVUF MÜZĠĞĠ 61 7 EĞĠTSEL KURSLAR 364 Toplam 1.170

8 BÖLÜMLER A-TÜRK SANAT MÜZĠĞĠ SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 8 ÇarĢamba günleri teorik dersler verilmekte olup, Pazartesi, Salı ve PerĢembe günleri koromuzun toplu icra çalıģmaları yapılmaktadır. Türk Sanat Müziği yetiģkin ve çocuk koroları 2011 yılı içersinde AKM ve Ġlçelerde 9 Programı konser düzenlemiģtir. YetiĢkinler için hafta içi, çocuklar için hafta sonları eğitim verilmektedir. T.SANAT MÜZĠĞĠ ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ B-TÜRK HALK MÜZĠĞĠ Türk Halk müziği Salı ve PerĢembe günleri teorik dersleri ve koro çalıģmaları yapmaktadır. Türk Halk Müziği yetiģkin ve çocuk koroları 2011 yılı içersinde AKM de ve ilçelerde 6 konser Programı düzenlemiģtir. YetiĢkinler için hafta içi, çocuklar için hafta sonları eğitim verilmektedir. T. HALK MÜZĠĞĠ ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ

9 9 C- TÜRK TASAVVUF MÜZĠĞĠ Konservatuvarımız bünyesinde Ģehrimizde ilk defa kurulmuģ olan 60 kiģilik Tasavvuf Musikisi korosu çalıģmalarını ÇarĢamba günleri yapmaktadır yılı Nisan ayı içersinde AKM de konser vermiģlerdir. TASAVVUF MÜZĠĞĠ ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ D- TĠYATRO Tiyatro bölümümüz yetiģkinler için çalıģmalarını hafta içi her gün Konservatuvar binamızda gerçekleģtirirken, çocuklar için çalıģmalar hafta sonları yapılmaktadır. Tiyatro ekibimiz, devlet tiyatrolarına öğrenci yetiģtirmenin yanında 2011 yılı içersinde çok sayıda etkinlikte irili ufaklı rol almıģtır. AKM de 2 oyun sahnelemiģtir. TĠYATRO ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ

10 10 E-TÜRK HALK OYUNLARI Konservatuvarımız bünyesinde çalıģmalarını sürdüren halk oyunları ekiplerimiz hafta içi ve hafta sonu açılmıģ olan seanslarda, çocuk ve yetiģkinlere eğitim verilmektedir yılı içersinde çok sayıda açılıģ resmi organizasyon, yarıģma ve festivallere katılan ekiplerimiz önemli baģarılara imza atmıģtır. Halk Oyunları ekiplerimiz 201 yılı içersinde; Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Samsun yöresiyle katılım yapmıģtır. 2. Çok sayıda temel atma ve açılıģ törenlerine katılım yapmıģtır. 3. Yakakent Belediyesi festival programı açılıģ kapanıģ gösterileri, 4. Yakakent Belediyesi yaz ġenliklerine açılıģ programı, 5. Halk Eğitim Merkezleri arası Türk Halk Oyunları yarıģmasında iki dalda birincilik, 6. Halk Eğitim Merkezi Grup YarıĢmasın da Artvin Yöresiyle üçüncülük, Trabzon yöresiyle dördüncülük alındı. 7. Ankara Vaksa Halk Oyunları YarıĢmasına Artvin yöresi ile grup ikinciliği, 8. Kulüpler arası halk oyunları yarıģmasın da 5 kategoride Samsun il birinciliği, 9. Ġstanbul Çatalca belediyesi 23 Nisan çocuk ġenliğine Samsun, Artvin yöreleriyle katılım sağlandı. 10. Büyükler, Çocuklar Bölüm geceleri AKM de Haziran ayında gerçekleģtirildi Samsun Uluslar arası Halk Dansları Festivali ev sahipliği, 12. Ahilik haftası etkinliklerine Samsun yöresiyle katılım sağlandı. 13. Amasya TaĢ ova ilçesin de yapılan etkinliğe Trabzon yöresiyle katılım sağlandı. T. H. OYUNLARI ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ F-KAFKAS OYUNLARI Bir Öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Cumartesi ve Pazar günleri BüyükĢehir Kültür Merkezinde kurslar devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 60 kiģidir. YetiĢkinler ve çocuklar için hafta içi ve hafta sonları eğitim verilmektedir.

11 H-RESĠM SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 11 YetiĢkinler için hafta içi, çocuklar için hafta sonları eğitim verilmektedir. Öğrencilerin yapmıģ olduğu çalıģmalarla beraber karma sergiler yapılarak yapılan çalıģmalar halkın beğenisine sunulmaktadır. Resim bölümü öğrencilerin hazırladığı karma resim sergisi Mayıs 2011 tarihleri arasında halkın beğenisine sunulmuģtur. RESĠM ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ I-CAPOEIRA Konservatuvarımız bünyesinde değiģiklik ve yeniliklere açılma adına Dünya da geniģ bir kitle tarafından yapılan, dans, müzik, enstrümantal, akrobasiyi ve daha değiģik bir çok unsuru barındıran Capoeira sporu, çocuk ve yetiģkin seanslarıyla Samsun halkına sunulmuģtur. Belediyemiz bünyesinde yapılan çeģitli etkinliklerde gösteriler yapmaktadırlar Temmuz tarihleri arasında 5 Ülkenin katılımı ile 1. UIuslararası Samsun BüyükĢehir Belediyesi Capoeira Festivali gerçekleģtirilmiģtir. CAPOEIRA ÖĞRETĠM YETĠġKĠN ÇOCUK TOPLAM GÖREVLĠSĠ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ

12 Ġ -EĞĠTSEL KURSLAR SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 12 1-BAĞLAMA KURSU Ġki Öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Cumartesi ve Pazar günleri BüyükĢehir Kültür Merkezinde devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 40 kiģidir. 2-GĠTAR KURSU Ġki Öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Cumartesi ve pazar günleri BüyükĢehir Kültür Merkezi ve Konservatuar binasında devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 30 kiģidir. 3-KLASĠK KEMAN KURSU Üç Öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Pazartesi, Salı, ÇarĢamba, PerĢembe ve Cumartesi günleri BüyükĢehir Kültür Merkezi ve Konservatuar da devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 60 kiģidir. 4-BATI KEMAN KURSU Bir öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Cumartesi günleri BüyükĢehir Belediyesi Konservatuarında devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 22 kiģidir. 5-PĠYANO KURSU Ġki öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Pazar hariç her gün BüyükĢehir Belediyesi Kültür Merkezinde devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 54 kiģidir. 7-YAN FLÜT Bir öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Pazar günleri BüyükĢehir Belediyesi Konservatuarında devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 10 kiģidir. 8-UD KURSU Bir öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Pazartesi günleri BüyükĢehir Belediyesi Kültür Merkezinde devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 12 kiģidir. 9-KANUN KURSU Bir öğretim görevlisi tarafından verilen kurslar; Cumartesi günleri BüyükĢehir Belediyesi Kültür Merkezinde devam etmektedir. Kurs gören öğrenci sayı yetiģkin ve çocuk olarak 9 kiģidir.

13 13 DAĠRE BAġKANLIĞINA BAĞLI DĠĞER BĠRĠMLER A-ġEHĠR BANDOSU ġehir Bandomuz yaz ayları içinde sahil boyunca akģamları konserler icra etmekte olup, Ģehir içinde ve Ģehir dıģında resmi ve özel kuruluģların açılıģ törenlerinde bulunmakta, festivallerde ve diğer etkinliklerde faaliyet göstermektedir yılı içersinde 100 den fazla açılıģ, organizasyon, protokol ve halka açık etkinliklerde bulunmuģlardır. Yine 2010 yılında baģlattığımız yeni bir uygulama ile Bando ekibimiz talep halinde yada belirlenen ilkokul ve liselere giderek konserler vermektedir. A-1 - ġehġr BANDOSU 2011 YILI FAALĠYETLERĠ VE RESMĠ GÖREVLERĠ 1-Ġl Genel Meclisi 2011 yılı açılıģ programı Pazartesi saat de Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni 2- Tarımsal öğretimin 165.yıl dönümü etkinlikleri pazartesi saat da Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni 3- Dünya gümrük günü kutlamaları saat Atatürk anıtına çelenk sunma töreni 4- Bayındır ilköğretim okul konseri saat Samsun Basketbol - Ceyhan Belediye basket bol karģılaģma seremonisi ÇarĢamba YaĢar Doğu Spor Salonu 6- Kuru Pelit ilköğretim okulu bando konseri saat Adnan Kahveci ilköğretim okulu bando konseri saat Vergi haftası kutlama programı pazartesi saat da Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni 9-ġ.Y.Tunç Fidaner ilköğretim okulu bando konseri saat Taflan ilköğretim okulu bando konseri saat Ġnönü ilköğretim okulu bando konseri saat Top tepe ilköğretim okulu bando konseri saat yıl ilköğretim okulu bando konseri saat Emrullah Efendi ilk öğretim okulu bando konseri saat Hacı Ġsmail ilköğretim okulu bando konseri saat Dereler ilköğretim okulu bando konseri saat Ġlk adım ilköğretim okulu bando konseri saat Ġstiklal marģımızın kabulü ve Mehmet Akif er soyu anma programı okul konserleri Türk hekimliğinin bilimselliğe yöneliģinin 184.yıl dönümü kutlama programı Atatürk Anıtına çelenk sunumu pazartesi saat Ġlyas köy-türk iģ ilköğretim okulu bando konseri saat Öğretmen okullarının kuruluģunun 163. yıl dönümü kutlama programı Atatürk anıtına

14 çelenk sunma töreni saat yıl ilköğretim okulu bando konseri saat Mehmetçik ilköğretim okulu bando konseri saat Kalkanca ilköğretim okulu bando konseri saat Atatürk ilköğretim okulu bando konseri saat Orman haftası kutlama programı ÇarĢamba saat kara oyumca köyü Mayıs ilköğretim oklu bando konseri saat Lütfiye- Dr. Kenan Yılmaz ilköğretim okulu bando konseri Kutlu Kent 80. yıl ilköğretim okulu bando konseri saat Avukatlar günü kutlama programı saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 31-Polis teģkilatının 166.yıl dönümü kutlamaları saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 32-Turizm haftası kutlama programı Cuma saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 33-Köy enstitülerinin kuruluģ yıl dönümü kutlamaları programı saat1100 Atatürk anıtına çelenk sunumu 34-Dünya veteriner hekimler günü kutlama programı saat10.00 Atatürk Anıtına çelenk sunumu 35-EskiĢehir Gönül Köprüsü programı saat 20.00tarım meslek lisesi bando konseri Mayıs günü Sayın CumhurbaĢkanımıza sunulacak bayrağımızın karaya çıkarılıģ töreni saat Atatürk anıtına çelenk sunumu 37-HemĢirelik haftası kutlama programı perĢembe saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 38-Eczacılık haftası kutlama programı Cumartesi saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 39-Sosyal Güvenlik haftası kutlama programı Pazartesi saat Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni Mayıs Bayramı kutlama programı 19 Mayıs Stadyumu saat Mustafa Kemal Atatürk ün Havzaya geliģinin 92. yıl dönümü kutlama töreni ÇarĢamba saat yürüyüģ töreni yer Havza 42-Lösemili çocuklar haftası kutlama programı saat Atatürk Anıtına çelenk sunma ve akabinde tören yürüyüģü 43-Dünya çevre günü etkinlikleri kutlama programı saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 44-Yakakent kültür sanat ve deniz oyunları festivali programı saat kortej yürüyüģü 45-Kıbrıs barıģ harekâtının 37. yıl dönümü kutlama programı ÇarĢamba saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 46-Tekke köy spor tesisi açılıģı Pazar saygı duruģu ve istiklal marģımızın okunması 47-Adli yıl açılıģ programı saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 48-Bedensel Engelliler yaz kampı açılıģ programı PerĢembe saat saygı duruģu ve istiklal marģımızın okunması 49-CHP kuruluģ yıl dönümü kutlama programı Atatürk Anıtına çelenk sunumu 50-Milli Eğitim ve Öğretim AçılıĢ programı Pazartesi saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 51-Ahilik haftası etkinlikleri kutlama programı Salı saat kortej yürüyüģü 52-Ticaret lisesinin kuruluģunun 100. yıl dönümü kutlama programı PerĢembe saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 53-Deniz Kuvvetleri Komutanı karģılama töreni saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 14

15 54-Cumhuriyet eğitim gezileri projesi açılıģ töreni ÇarĢamba saat KurtuluĢ Yolu 56-Samsun gıda fuarı açılıģ töreni saat saygı duruģu ve istiklal marģımızın okunması Ekim Cumhuriyet bayramı kutlama töreni Cumartesi 58-Üst geçit köprü açılıģ töreni Kongre ve fuar merkezi açılıģ töreni Türk diģ hekimliğinin 103. yıl dönümü kutlama programı salı saat Anıta çelenk sunumu 61-Öğretmenler günü kutlama töreni PerĢembe saat Atatürk Anıtına çelenk sunumu 62-Kadınlara Ģiddeti protesto programı Cuma saat Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni. 63-Dünya özürlüler günü kutlama programı saat Cuma Anıta çelenk sunma töreni. Not: Haziran Eylül Arası Sahil Yolu Ve ġehrin Muhtelif Parklarında Rutin Halk Konserleri DüzenlenmiĢtir. A-2 - ġehġr BANDOSU 2012 YILI ĠÇERSĠNDE YAPACAĞI FAALĠYETLER a) Gelecek bütün resmi görevler için bando hazır bulunacaktır. b) Haftanın üç günü Okul konserleri verilecektir. c) Yaz konserleri için repertuar çalıģmaları. d) Haftanın bir günü ilçelerde düzenlenen halk ve okul konserleri. e) Haftanın dört günü sahil konserleri. f) Diğer iki gün Ģehrin muhtelif yerlerinde konserler verilecektir. B-SES VE IġIK SĠSTEMLERĠ Ses ve ıģık sistemimiz, kurumumuzun yaptığı etkinliklerde hizmet vermenin yanı sıra birçok kamu kuruluģuna da hizmet vermektedir.. Tam açılımı halinde 70 M2 lik bir sahneye sahip olan gezici sahne tırımız, kurumumuzun yaptığı etkinliklerde hizmet vermenin yanı sıra birçok kamu kuruluģuna da hizmet vermektedir. 15 C- AMFĠ TĠYATRO Doğu park Amfi Tiyatro 2005 yılında tamamlanarak Daire BaĢkanlığımızın sorumluluğuna verilmiģtir yılı içerisinde yağlı güreģ programları, konserler ve çeģitli halka açık etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir.. Amfi tiyatromuz bünyesinde yaz ayları içersinde Daire BaĢkanlığımız tarafından ücretsiz halk konserleri düzenlenmektedir..

16 16 D- GÜZEL SANATLAR GALERĠSĠ Eski Askeri Hastane olarak bilinen Samsun un en güzel tarihi eserlerinden birisi olan bina 2006 yılı içinde Belediyemize kültürel ve sosyal amaçlı faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilmiģ ve Daire BaĢkanlığımızın bir kısım faaliyetlerini yürütmek üzere yeniden düzenleme çalıģmaları yapılmıģtır.. Galerimiz 2011 yılı içersinde 21 sergiye ev sahipliği yapmıģtır. E-. ĠCRA SALONU Daire BaĢkanlığımız Bünyesinde bulunan ve 110 kiģi kapasiteli ve her türlü sisteme sahip olan icra salonumuzda dönem içersinde, toplantı, seminer ve brifingler düzenlenmektedir. Daire baģkalığımız yanı sıra çeģitli kurum ve kuruluģlara da hizmet vermektedir.

17 DAĠRE BAġKANLIĞININ GERÇEKLEġTĠRDĠĞĠ DĠĞER ÇALIġAMALAR 17 A-BANDIRMA GEMĠ-MÜZE VE MĠLLĠ MÜCADELE AÇIK HAVA MÜZESĠ 2001 yılında yapımına baģlanan ve Samsun Valiliği Ġl Özel Ġdaresi tarafından yaptırılan, 2003 yılında BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Bandırma Gemisi Tarihin' den itibaren Samsun Valiliği il genel meclisinin kararıyla kullanım hakkı ve iģletmeciliği Samsun BüyükĢehir Belediyesine devredilmiģtir. Samsun BüyükĢehir Belediyesi olarak bu kutsal emaneti devir aldıktan sonra, aslına ve ruhuna uygun bir gemi-müze haline getirme çalıģmalarına baģlanmıģtır. Bandırma Vapuru ve çevre sahası ferforje ile çevrilerek, dıģ etkilere karģı korunaklı hale getirilmiģ, Milli mücadele parkı ve Açık hava Müzesi oluģturulma çalıģmalarına hız verilmiģtir. Bandırma Gemi-Müze yeniden açıldığı 19 Mayıs 2006 tarihinden itibaren yaz ayları ve hafta sonları günlük 1500 ziyaretçi kabul etmiģ, haftanın 7 günü mesai saatlerinde de ziyarete açıktır. Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesini 2011 yılı içersinde ücretli, ücretsiz ve öğrenci olmak üzere kiģi ziyaret etmiģtir. Müzemizin dıģ sahasında bulunan eski top ve askeri malzemeler büyük ilgi görmektedir. Müzemiz yurt içi ve yurt dıģı ziyaretçilerin yanı sıra ulusal medyamızın da takibindedir.

18 A-MĠLLĠ MÜCADELE PARKI VE AÇIK HAVA MÜZESĠ 18 Daire BaĢkanlığımız, Bandırma Vapuru çalıģmalarının ardından Milli Mücadele ve Açık Hava Müzesi çalıģmalarına baģlamıģtır. Ġstiklal SavaĢında kullanılmıģ ve insanımızın sadece askeri alanlarda görmeye alıģık olduğu 30 a yakın top, piyade tüfeği, havan, uçak savar ve arazi dürbünü gibi malzemeler alanımız içersinde sergilenmektedir. Bu proje içersinde Ġstiklal SavaĢı nda Ģehit olmuģ Samsunlu 1200 Ģehidin ismi anıt duvarına yazılarak ölümsüzleģtirilmiģtir. Ġlgili çalıģmaların bir bölümü 19 Mayıs 2008 Tarihinde bitirilerek Türk Halkının hizmetine sunulmuģtur. Ayrıca Açık Hava Müzesi nde sergilenen malzemelerin askeri alanlar haricinde Türkiye de sergilendiği ilk sivil alan olmuģtur yılında sahamıza Türk Yıldızları F16 uçağı yerleģtirilmiģtir. ÇALIġMALAR DEVAM EDĠYOR

19 C-19 MAYIS KÜLTÜR SANAT VE GENÇLĠK FESTĠVALĠ 19 Gençliğimize armağan edilen 19 Mayıs Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle her yıl Ģehrimizde Mayıs tarihleri arasında çeģitli etkinlikler yapılmaktadır. Spor etkinlikleri, Paneller, sanatsal etkinliklerin yanı sıra konserler ve çeģitli faaliyetler yapılmaktadır. Ayrıca her 19 Mayıs günü akģamı Atamız adına doğum günü pastası kesilmektedir. 16 Mayıs tarihinde Atatürk Oratoryosu adlı programı Türkiye de ilk kez olarak AKM de sergileyen daire baģkanlığımız, 19 Mayıs akģamı değerli sanatçı Mustafa CECELĠ yi Samsun lularla buluģturmuģtur.

20 D- 31. ULUSLAR ARASI HALK DANSLARI FESTĠVALĠ 20 Her yıl Temmuz Tarihleri arasında düzenlenen Uluslar Arası Halk Dansları festivaline yaklaģık 10 dan fazla ülkeden katılım sağlanarak dev bir Ģölen olarak kutlanmaktadır. Festival süresince, gün içersinde Samsun un değiģik Mahallelerinde gösteriler, akģamları ise KurtuluĢ Yolu ve belirlenen noktalarda ücretsiz halk gösterileri düzenlenmektedir. Yoğun bir kültür alıģ veriģinin yaģandığı festivalin son gününde final düzenlenerek dereceye giren ülkelere hediyeler verilmektedir. Daire BaĢkanlığımız Türk Halk Oyunları Ekipleri diğer ülkelere ev sahipliği yapmaktadır.

21 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN DĠĞER ETKĠNLĠKLER A-YAZ KONSERLERĠ BüyükĢehir Belediyesi tarafından organize edilen Samsun Halkının moral ve yaģam sevincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliklerimizdir. Bu etkinliklerimiz Ģehrin her yerine yayılmıģ olup geleneksel hale gelmiģtir. B-SAHĠL YOLU KONSERLERĠ Mayıs-Eylül ayları arasında Yeni sahil Yolu Sevgi kafe ve Çadır kafe önünde haftanın ÇarĢamba, Cuma ve Cumartesi günleri gerçekleģtirilmektedir. BĠRÇOK ULUSAL SANATÇI SAMSUN HALKI ĠLE BULUġTURULDU Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığımız Konservatuvarı 2011 yılı içerisinde gerçekleģtirmiģ olduğu sayısız etkinliklerde bir çok ulusal sanatçıyı Samsun lular ile buluģturdu. Çiğdem GÜRDAL, Elif GÜREġÇĠ, Yıldırım Bekçi, Sami AKSU, Ercan AKIġIK ve Mustafa CECELĠ gibi isimler yaptıkları programlarla Samsun lulara unutulmaz anlar yaģattılar. BAġARILI ÇOCUKLAR BELEDĠYE BAġKANIMIZ ĠLE BĠRLĠKTE SAMSUNUM-1 DEMĠSĠNDE BULUġTU. (29 Ocak 2011)

22 Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığımızın yürüttüğü sosyal projeler kapsamında, Samsun il merkezi ve ilçelerdeki ilköğretim okullarında baģarılı ancak maddi imkanları yetersiz olan öğrenciler Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalıģma ile belirlenerek bir araya getirildi. 3 farklı organizasyonla 1000 e yakın öğrenci Samsunum-1 gemisinde BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız Sayın Yusuf Ziya YILMAZ ile buluģma imkânı buldu. Gemi ile yapılan tur da çocuklara çeģitli ikramların yanı sıra hediyeler dağıtıldı. Geleceğe dair hayallerinin sorulduğu ufak anketler düzenlendi. 22 KONSERVATUVAR BULUġMALARI (20 ġubat 2011) Konservatuvarımız Türk Halk Müziği, Tük Sanat Müziği ve Türk Halk Oyunları bölümü öğrencileri ve öğretim görevlileri, Samsun BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı Sayın Yusuf Ziya YILMAZ ile Samsunum-1 Gemisinde bir araya gelerek yeni dönem için motivasyon topladılar.

23 1. MEDYA ÖDÜLLERĠ VE ġehrġmġzġ ZĠYARET EDEN SANATÇILARIN GEZĠ PROGRAMI (26 ġubat 2011) 23 OMÜ 1. Medya Ödülleri programı kapsamında şehrimizi ziyaret eden 30 a yakın ulusal sanatçı şehrimizi gezme fırsatı buldu. Belediye başkanımız sayın Yusuf Ziya YILMAZ ile bir araya gelen Sanatçılar şehirde yapılan kültürel çalışmaları merakla ve ilgiyle dinlediler. DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDENĠYLE ÇALIġAN KADIN PERSONELĠMĠZE SERTĠFĠKA SUNUMU (08 MART)

24 24 Daire BaĢkalığımız tarafından Dünya Kadınlar günü nedeniyle çalıģmalarından ötürü daire baģkanlığımız bünyesinde istihdam edilen bayan personele moral günü düzenlenerek daire baģkanı Necmi ÇamaĢ tarafından teģekkür sertifikaları takdim edildi. ġehġtlerġ ANMA GÜNLERĠ (10 30 MART) Daire BaĢkalığımız tarafından 2008 yılında baģlatılan kapsamlı Çanakkale Haftası 2011 yılında da geleneğini bozmadı ve çeģitli etkinliklerle Samsun halkına arz edildi. ġehitleri Anma Günleri Kapsamında daire baģkanlığımızın Resim bölümü ve Daire BaĢkanlığımız öncülüğünde Sergi salonumuzda bir Çanakkale Mizahsesi Canlandırıldı. Yapılan çalıģmalar arasında Çanakkale SavaĢının Unutulmaz Karelerinin büyük ölçülerde yağlı boya tablolarına dökülerek sergilenmesi, sergi salonuna Çanakkale ve KurtuluĢ SavaĢı Dönemlerinde kullanılan eski silah ve mühimmatların mankenlere giydirilen askeri üniformalarla sergilenmesi ve SavaĢın cereyan ettiği tüm bölgenin alçı bir zemine dökülerek gemi maketleri ve ıģıklandırmalarla 15 m2 bir alanda sergilenmesi yapılan çalıģmalar arasındadır. 1 hafta süre ile adeta insan seline boğulan sergimiz Samsun halkı tarafından büyük beğeniyle gezildi. Yine Daire baģkanlığımız daha önceki yılarda, 90 özel tablodan oluģan tır sergisi açarak Samsun un mahalle ve ilçelerinde insanların ziyaretine sunuldu.

25 YAġLILAR HAFTASI (22 MART) 25 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı ġube Müdürlüğü tarafından, Mart YaĢlılar haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde nde eğlence programı düzenlendi. Sonrasında hafta boyunca yapılan bir dizi etkinliklerle yaģlılarımız Samsun un çeģitli noktalarında gezdirilerek güzel vakit geçirmeleri sağlandı. 2.ÇATALCA BELEDĠYESĠ ULUSLAR ARASI 23 NĠSAN ÇOCUK BAYRAMI (22-26 NĠSAN) Ġstanbul Çatalca Belediyesinin GerçekleĢtirdiği 2. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle Belediyemiz Halk Oyunları çocuk ekibi Çatalca ya davet edildi. Samsun BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Türk Halk Oyunları Topluluğu festivale, yaģ guruplarından oluģan 60 kiģilik minik ve çocuk ekipleri ile katıldı. Festivale katıldığı andan itibaren yoğun bir ilgi gösterilen BüyükĢehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Samsun, Artvin ve Trabzon yöresi düzenleme oyunlarını sergileyerek büyük alkıģ topladı. Ekipler 4 gün süresince gündüzleri Çatalca nın değiģik mahallelerinde gösteriler yaparken, akģamları da ilçe meydanında kurulan sahnede çatalca halkı ile buluģtular.

26 26 SAMSUN BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġġġr AKġAMLARI TOPLULUĞU AKM ETKĠNLĠKLERĠ Samsun BüyükĢehir Belediyesi Konservatuvarı ġiir AkĢamları Topluluğu 2011 yılı içersinde AKM de 2 Farklı salonlarda 5 farklı Ģiir gecesi düzenlediler. Bunun yanında her ÇarĢamba günü Konservatuvarımız icra salonunda farklı konu ve konuklarla Ģiir gecelerini sürdürmüģlerdir.

27 TARĠHĠ KENTLER BĠRLĠĞĠ TOPLANTISI (13-15 MAYIS) 27 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Tarafından Organize Edilen Tarihi Kentler Birliği Samsun BuluĢması çok baģarılı bir organizasyon ardından sonlandırıldı. Farklı illerden 550 misafirin konuk edildiği programda, 6'sı BüyükĢehir Belediye BaĢkanı (Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, Adana ve Samsun), 15 'i Ġl Belediye BaĢkanı ve 159'u ise Ġlçe ve Belde Belediye BaĢkanları yanı sıra ÇEKÜL Vakfı BaĢkanı Prof. Dr. Metin Sözen misafir edilen isimler arasında yer aldı. Daire baģkanlığımız personelinin göstermiģ olduğu özveri ve çalıģma neticesinde büyük bir baģarıya imza atıldı. SAMSUN LU BESTEKÂRLAR SAMSUN HALKI ĠLE BULUġTU BüyükĢehir Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümün koordinasyonunda, günümüzde yaģayan ve bir çok güzel besteye imza atmıģ 17 Samsun lu bestekar unutulmaz bir konser programı ile Samsunlularla buluģturuldu.

28 28 (Samsunlu Bestekarlar) KARADENĠZ ĠÇĠN ÇOK GEÇ OLMADAN SEMPOZYUMU (27-28 MAYIS) Mayıs 2011 tarihlerinde Samsun Büyük Otel de gerçekleģtirilen Karadeniz Koruma Alanları Konferansında, Türkiye nin ve Karadeniz e kıyısı bulunan ülkelerin bilim insanları, Karadeniz in röntgenini çekerek sorunları tespit etti ve çözüm yolları sundu. Samsun BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı organizasyonun tüm görsel tasarım ve organizasyonu yürütmüģtür. SAMSUN ĠÇĠN BĠR PARANTEZ AÇILIYOR SAMSUN SEMPOZYUMU (13-16 EKĠM) Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Belediyemiz ortaklığı ile Ekim tarihleri arasında 9 farklı salonda 291 bildirinin yayınlandığı Samsun Sempozyumu gerçekleģtirildi. Daire baģkanlığımız kurumsal çalıģmalar ve organizasyonun yönetimini gerçekleģtirmiģtir.

29 29 ĠLÇE KONSER PROGRAMLARIMIZ Konservatuvarımız Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Halk Oyunları Bölümleri, Ladik Kaymakamlığı, Kavak ve Yakakent Belediyelerinin davetleri üzerine ilçelere giderek çeģitli konser ve gösteri programları düzenlemiģlerdir.

30 GENÇLĠK ÇALIġTAYI (17-18 ARALIK) 30 Gençlik ve Spor Bakanlığının 17 Bölgesel Gençlik ÇalıĢtayından ilki Aralık da Samsun da gerçekleģti. 5 Farklı oturumda 25 farklı konunun ele alındığı çalıģtaya Daire BaĢkanlığımız, kurumsal çalıģmalar ve ev sahipliği ile destek vermiģtir. AÇILIġLAR Da,re BaĢkanlığımız, BüyükĢehir Belediyemizin temelini attığı 7500 KiĢilik Spor Salonu, Fuar ve Kültür Merkezi yanı sıra açılıģını yaptığı Çatalarmut Köprülü KavĢağının açılıģ organizasyonlarında hazırlama ve organizasyonu yürütmeyi gerçekleģtirmiģtir. 31 ARALIK HUZUREVĠ YAġLILARI ĠÇĠN YILBAġI EĞLENCESĠ YAPILDI.

31 YAPILAN DĠĞER KÜLTÜREL ve SANATSAL ETKĠNLĠKLER Ocak 2011 Tsm Konseri Çiğdem Gürdal Konuk Sanatçı Akm Saat: Ocak 2011 Samsun Şiir Okuyor-4 İcra Salonu Saat: Şubat 2011 Tsm Konseri Akm Saat: Şubat 2011 Şiir Akşamları -5 İcra Salonu Saat: Şubat Konservatuvar Tsm-Thm Ve Şiir Topluluğu Kahvaltı Samsunum-1 Gemisi Mart 2011 Tsm Fasıl Konseri Akm Küçük Salon Saat: Mart 2011 Sami Aksu Ercan Akışık Programı Akm Saat: Mart Çanakkele Tırı Cumhuriyet Meydanı Mart 2011 Thm - Etkinliği Saat: Mart 2011 Nevruz Cumhuriyet Meydanı Saat: Nisan 2011 Thm Konseri Akm Saat: Nisan 2011 Türk Tasavvuf Müziği Akm Saat: Nisan 2011 Kutlu Doğum İlahi Konseri Akm Saat: Mart Nisan Daire Personelimize Güzel Konuşma (Diksiyon) Kursu Nisan 2011 Tsm Bahar Konseri Elif Güreşçi Nisan 2011 Samsun Şiir Okuyor 6 Programı Nisan 2011 Enstrümantal Müzik Dinletisi Mayıs Türk Sanat Müziği Konseri Çocuk Bölümü Mayıs Konservatuvarımız Karma Resim Sergisi Mayıs Tarihi Kentler Birliği Ortak Konseri Yıldırım Bekçi Mayıs Şiir Gecesi Mayıs Türk Halk Müziği Çocuk Korosu Konseri Mayıs 2011 Tsm Bestekarlar Konseir 17 Tanınmış Bestekar Mayıs Türk Halk Müziği Yetişkin Korosu Konseri Haziran Kavak Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Konseri Haziran Türk Halk Oyunları Karma Gösterileri Haziran Türk Halk Oyunları Karma Gösterileri Haziran 30 Temmuz Tsm-Th-Pop Sahil Halk Konserleri Haziran Tiyatro Çocuk Bölümü Gösterileri Haziran 01 Ağustos Başarılı Öğrenci Rusya Novorossısky E Geziye Gönderildi Aralık Tms Ladik Özel Konseri Aralık Samsun Şiir Okuyor 8 Özet: 1- Konservatuvarımız 2011 Yılında Akm De 21 Konser Ve Gösteri Programı Gerçekleştirmiştir 2 Bandomuz 2011 Yılı İçersinde 63 Resmi Açılış Ve Program Gerçekleştirmiştir. Ayrıca Bandomuz 12 Okulda Öğrencilere Konser Vermiştir 3 Şiir Akşamları Topluluğu 8 Etkinlik Gerçekleştirmiştir 4 Konservatuvarımız İlçelerimizde 4 Konser Gerçekleştirmiştir 5 Konservatuvarımız Tsm Ve Thm Bölümleri 30 Dan Fazla Sahil Konseri Gerçekleştirmiştir 6 - Yıl İçerisinde İcra Salonumuzda; Sivil Savunma Bilgilendirme Üniversite Danışma Toplantıları Anne Çocuk Sağlığı Eğitimleri Üniversite Öğrencilerine Yönelik Çeşitli Seminer Ve Konferanslar Her Çarşamba Akşamı Şiir Gecesi Ve Çeşitli Sivil Toplumlar Tarafından Çok Sayıda Program Gerçekleştirilmiştir. 7 - Sergi Salonumuzda 2011 Yılı İçersinde, Çok Sayıda Okul, Sanat Merkezi, Dernek Ve Kişisel El Sanatları, Karma Resim, Heykel Ve Sarı Kamış, Çanakkale, Hocalı Katliamı Gibi Çok Sayıda Değişik Alanda Sergiler Yapılmıştır.

32 DÖKÜMANTASYON VE ARġĠVLEME ÇALIġMALARI 32 Samsun BüyükĢehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı olarak, 2007 yılında kurma çalıģmalarını baģlattığımız, Dokümantasyon Merkezimizde, Samsun umuz da gelecek nesillere tarihsel, görsel ve kültürel bazda çok geniģ bir arģiv oluģturmak için çalıģmalar baģlattık. Samsun la ilgili resim, obje, belge, yazı, bilgi toplanabilecek her Ģeyi bir araya getirerek, halkımızın rahat bir biçimde ulaģabilecekleri bir alan oluģturuyoruz. BaĢbakanlık arģivi, Meclis genel sekreterliği, çeģitli müzeler, kütüphaneler ve sivil toplum kuruluģları ile hala devam etmekte olan görüģme ve çalıģmalar neticesinde 2011 yılı içersinde; Samsun Kent ArĢivi ve Dokümantasyon Merkezimizin ilk aģamasını 4-6 Mayıs 2006 tarihleri arasında 100 e yakın bildiri içerisinden seçilmiģ olan 47 adet bilimsel bildirinin sunulduğu I. Uluslar arası GeçmiĢten Geleceğe Samsun Sempozyumu oluģturmaktadır. Bir yıllık aradan sonra 27 adet bildiriyle II. Uluslar arası GeçmiĢten Geleceğe Samsun Sempozyumu düzenlenmiģ olup, 2 ciltlik kitap halinde Samsun halkına sunulmuģtur. Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü ile yürütülen görüģmeler sonucunda Osmanlı ArĢivlerinde mevcut olan Samsun a ait adet belge içersinden yaklaģık 5000 adedi dijital ortama aktarılıp Dokümantasyon Merkezimize kazandırılmıģtır. Ayrıca Osmanlı ArĢivleri tarama çalıģmalarımız devam etmektedir.. Cumhuriyet ArĢivi Daire BaĢkanlığının web sayfasından tespit edilen Samsun a ait 5000 den fazla belge için gerekli yazıģmalar yapılmıģtır. Samsun AraĢtırmaları yapan araģtırmacılarımıza ıģık tutmak için ĠSAM iģbirliğiyle birlikte yürütülen çalıģmalar sonucunda 4800 adet Samsun ġerii Sicilleri dijital ortama aktarılmıģtır. Üniversite öğrencilerine tez ödevi olarak verilen siciller artık kurumumuz bünyesinde oluģturulan dokümantasyon merkezinden karģılanmakta ve transkriptleri kurumumuza verilmektedir. 900 yıllık tarihin izlerini taģıyan Milli Kütüphanedeki 200 adet el yazmasının Dokümantasyon Merkezimize kazandırılması için gerekli çalıģmalar devam etmektedir. Yıldız Sarayı arģivinde araģtırmacılara açılan II. Abdülhamit e ait Ģehir fotoğrafları arasından Samsun a ait olan 65 adet fotoğraf tespit edildi ve Dokümantasyon Merkezimize kazandırıldı. Böylece Samsun a ait toplam fotoğraf sayımız 250 e ulaģtı. Bununla birlikte Osmanlı ArĢivlerinde mevcut Samsun ve çevresine ait haritalar ile ilgili gerekli yazıģmalar yapıldı ve kurumumuza kazandırıldı. Ayrıca Cumhuriyet ArĢivlerindeki fotoğraf tespit çalıģmalarımız devam etmektedir. Dokümantasyon Merkezi bünyesindeki fotoğraflar kronolojik olarak sıralandıktan sonra Osmanlı Döneminin Samsunun Fotoğraflar ve Osmanlı ArĢiv belgeleriyle anlatmaya çalıģtığımız sergiyle görsel bir Ģölen oluģturmaya çalıģtık ve bunu GeçmiĢten Geleceğe Samsun (Osmanlı Dönemi) I isimli kitabımızla da belgeledik. Bununla birlikte GeçmiĢten Geleceğe Samsun II isimli kitabımızın çalıģmalarına baģladık. BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivleri tarafından yakın zamanda dijital ortama aktarılan ve Samsun da ilk kez kurumumuz tarafından tespit edilip, Samsun ilçelerini ve yollarını gösteren 10 adet orijinal harita Dokümantasyon Merkezimize kazandırıldı. YÖK Tez Merkezinde mevcut Samsun a ait bilimsel çalıģmalar ve tezler Dokümantasyon Merkezimize kazandırıldı ve gerekli tespit çalıģmaları halen devam etmektedir.

33 33 Milli Kütüphanede mevcut olan 1012 adet süreli yayın ve 153,008 adet makale tarandı, Samsun ile ilgili olanlar tespit edilip, Dokümantasyon Merkezimize kazandırılmak için gerekli görüģmeler yapıldı. Samsun a ait yerel gazetelerden Ahali Gazetesinin dönemi tarandı, Dokümantasyon Merkezimizin arģiv kayıtlarına iģlendi. Bununla birlikte Samsun yerel gazeteleri ile ilgili tespit ve tarama çalıģmaları devam etmektedir. Ġstanbul Atatürk Kitaplığı ile yapılan yazıģmalar sonucunda Samsun a ait Aks-ı Sada dergisinin 32 sayısı merkezimizin arģiv kayıtlarına iģlendi. 550 adet yayın Dokümantasyon Merkezi arģiv kayıtları altına alındı. Tüm Dokümantasyon çalıģmaları kurumumuz tarafından ilk kez gerçekleģtirilecek olan Samsun Bibliyografyasının oluģmasında büyük bir adım teģkil etmektedir YILINDA YAPILMASI PLANLANAN PROJE ve FAALĠYETLER 1-19 MAYIS GENÇLĠK, KÜLTÜR ve SANAT FESTĠVALĠ (16-19 MAYIS 2012) Mayıs tarihleri arasında 19 Mayıs Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali çeģitli kutlama ve etkinliklerle gerçekleģtirilecek ULUSLAR ARASI HALK DANSLARI FESTĠVALĠ (17-30 TEMMUZ 2011) Bu yıl 31. Si yapılacak olan Uluslararası Halk Dansları Festivali Temmuz tarihleri arasında Samsun Cumhuriyet Meydanı ve KurtuluĢ Yolu olmak üzere farklı alanlarda kutlanacak. 3- KENT ARġĠVĠ VE DÖKÜMANTASYON MERKEZĠ 2011 yılında restorasyonuna baģlanılan, Mevcut Konservatuar binasının tadilatının bitirilerek dokümantasyon ve arģiv merkezi oluģturulması amaçlanmaktadır. Halkımızın arģivleri tarayabileceği istediği dokümana ulaģabileceği bir alan oluģturulması hedeflenmektedir. 4- KENT MÜZESĠ Bir Ģehrin görsel ve tarihsel zenginliklerini koruma ve sergileme açısından önem arz eden Kent Müzelerine Samsun u da dâhil etmek için çalıģmalara baģladık. Eski Demir Spor Lokali alanında bulunan iki adet eski ahģap bina ve bir adet tek katlı betonarme bina 2011 yılında baģlanılan restorasyon çalıģmasıyla Kent Müzesi oluģturma çalıģmaları ivme kazanmıģtır ULUSLAR ARASI ġġġr GÜNLERĠ Daire BaĢkanlığımızın iki kez gerçekleģtirdiği ve 2012 yılı içerisinde 3. sünü gerçekleģtirmeyi amaçladığı Uluslar arası ġiir Günleri kapsamında Ulusal ve Uluslar arası alanda kendini kanıtlamıģ bir çok ünlü Ģair ve yazar Samsun lularla buluģturulacak.

34 34 SOSYAL HĠZMETLER A- KURULUġ ġube Müdürlüğü ġube Müdürünün tarihinde atanması ile faaliyete geçmiģtir. Özürlüler ġube Müdürlüğü olan adı Soysal Hizmetler ve Engelliler ġube Müdürlüğü olarak değiģtirilmiģtir. ġube Müdürlüğünün taslak yönetmeliğini hazırlama çalıģmalarına baģlanmıģtır. ġube müdürlüğü ilk olarak Samsun Yerel Gündem 21 Engelliler Konseyini Ziyaret edilerek ve engelliler konseyini oluģturan 13 üye kurum ve kuruluģlar ve derneklere (Engelli Dernekleri ve kurum/kuruluģlar) tanıģma ziyaretleri yapılması planlanmıģtır. Yapılan ziyaretlerde engellilerle ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi alıģveriģi yapılmıģ ve BüyükĢehir olarak engellilerle ilgili yapılacak çalıģmalar hakkında Engelliler Konseyi üyesi olan kurumlara bilgi verilerek onlardan beklenilen katkılar dile getirilmiģtir. Samsun Yerel Gündem 21 Engelliler Konseyini OluĢturan 26 adet dernek, kurum ve kuruluģlarla Ģube Müdürlüğünün Toplantı salonunda bir toplantı yapılarak konsey üyesi dernek, kurum ve kuruluģlara Ģube müdürlüğü sorumluluk alanı ve yapacağı faaliyetler hakkında bilgi verilmiģtir. Ayrıca üye dernek, kurum ve kuruluģların ihtiyaçları ve beklentileri alınmıģtır. Soysal Hizmetler ve Engelliler ġube Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösterecek olan ve BüyükĢehir Belediyesi stratejik planında yer alan Özürlüler Koordinasyon Merkezi nin oluģturulabilmesi için alan araģtırması ve çeģitli incelemelerde bulunulmuģ olup ilgili sivil toplum örgütlerinden ve çeģitli kamu kurum ve kuruluģlarından bilgi ve doküman temin edilmiģtir. Soysal Hizmetler ve Engelliler ġube Müdürlüğü Engellilerle ilgili bir envanter oluģturma çalıģmalarını baģlatmıģ olup çalıģmanın sonucunda, hizmet verilecek yada hizmet alacak olan engellilerle ilgili bir veri tabanının oluģturulması sağlanacaktır. B- PERSONEL YAPISI ġube Müdürü : 1 Doktor : 1 Psikolojik DanıĢman : 1 Sosyolog : 1 HemĢire : 1 Ġdari personel : 1 Büro Elemanı : 4 Temizlik Personeli : 23 Toplam : 33

35 35 SOSYAL YARDIM MERKEZĠ (Ayni ve Nakdi Yardımlar) 2009 yılı içersinde yapılan nakdi ve ayni yardımları belirlemek üzere Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu oluģturulmuģtur. Yapılan bütün uygulamalar bu yönetmelik çerçevesinde yapılamaktadır. Yardım için baģvuruda bulunan merkezden nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve fakirlik belgesi istenmekte bu belgeyi hazırlayan vatandaģ için ilk önce baģvuru formu doldurulmakta daha sonra bu baģvuru formu doğrultusunda tek tek adreslere gidilerek her baģvuru için sosyal inceleme raporu hazırlanmaktadır. Değerlendirmeye tabi tutulan baģvurular yardıma uygun olup olmadığına karar verilmekte, yardıma uygun olanlara verilecek miktar belirlenmektedir. Belirlenen listelere ödeme emirleri hazırlanarak Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığına gönderilmekte, oluģturulan listede sırası gelen vatandaģ telefonla, telefon aracılığı ile ulaģılamasa adresine gidilerek imza karģılığında çıkan miktar teslime dilmektedir yılı sonuna kadar yukarıda belirtilen iģlem ve sıralama doğrultusunda 7043 KiĢi baģvuru yapmıģ 6755 vatandaģımıza TL nakdi yardım yapılmıģtır. Ayrıca Ramazan ayı içersinde 4229 vatandaģımıza da TL nakdi yardım yapılmıģtır. A- KURULUġ YAġADIĞI YERDE YAġLIYA BAKIM HĠZMETLERĠ MERKEZĠ YaĢlılara Hizmet Merkezi tarihinde faaliyete baģlamıģtır. Merkezimiz 2011 yılı içersinde, sayısı aģağıda belirtilen personel aracılığı ile yine aģağıda belirtilen hizmetler verilmiģtir.

36 B- PERSONEL YAPISI Doktor : 1 Psikolojik DanıĢman : 1 Sosyal Hizmet Uzmanı : 1 Sosyolog : 1 HemĢire : 1 Ġdari personel : 1 Temizlik Personeli : 18 Araç + ġoför : 5 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 36 YAġLILARA HĠZMET MERKEZĠ 2011 RAKAMLARI AY TEMĠZLĠK BANYO SAĞLIK PSĠK. REH. DAN. OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK Toplamda; 4465 kiģiye Temizlik ve Banyo hizmeti, 3054 kiģiye Sağlık, Psikolojik Rehberlik ve Dan. hizmeti verilmiģ. Ek olarak; Her Pazartesi 5 üyeye yemek yapımı için gidildi. Haftanın 6 günü 56 eve sıcak yemek hizmeti veriliyor. Yıl içerisinde toplamda 549 eve sıcak yemek hizmeti verildi. Sosyal etkinlik bağlamında yaģlılarımıza Samsunum 1 Gemisi ile gezi düzenledik. Ramazanda 5 üyemizin evinde aynı mahallede bulunan birkaç üyemizle birlikte BüyükĢehir Belediye BaĢk. Yusuf Ziya Yılmaz ve Kültür ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanı Necmi ÇamaĢ ın da katılımıyla iftarlar düzenledik. 5 üyemizle evlerinde kahvaltı yaptık.

37 37

38 SAĞLIK ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 38 A-GÖREVLERĠ a) Belediye personeline I. basamak sağlık hizmeti vermek b) Mevcut sağlık ocaklarının bakımı ve onarımının yapılması. Protokoller çerçevesinde diğer giderlerinin karģılanması. (elektrik, su vs.) c) Ġhtiyaç sahibi vatandaģlara çözüm merkezi ile birlikte çalıģarak ayni ve nakdi yardım sağlanması iģlemini yürütmek. d) Sosyal hizmet çalıģmalarıyla ilgili uygulama ve planları yapmak. (yaģlılara, kadınlara, gençlere ve kimsesizlere yönelik hizmetler) e) Yapılan çalıģmaların takibi, koordinasyonu değerlendirilmesini yapmak f) Gelen talepleri, ilgili birim ve kuruluģlarla iģbirliği yaparak en etkin bir Ģekilde sonuç alıp uygulama yapmak. g) ÇalıĢan tüm personelin ve ailelerinin sağlığını korumak ve hastalıkları halinde tedavilerini yapmak. h) ÇalıĢanların mevcut sağlık durumlarını koruyup, geliģtirilmesi için gerekli çalıģmaları yapmak. i) Gayri sıhhi müesseselerin ruhsatlandırılması iģlemlerinde hazır bulunmak. j) BüyükĢehir Belediyesi tabibi olarak Ġl Umumi Hıfzısıhha toplantılarına ve Ġl Kanser Kontrol DanıĢma Kurulu toplantılarına katılır. B-PERSONEL YAPISI ġube Müdürü : ĠĢ Yeri Hekimi : 1 (SözleĢmeli) HemĢire : 1 (SözleĢmeli) Sağlık Memuru : 1 (SözleĢmeli) Toplam : 3 C 2011 YILI FAALĠYETLERĠ a) Kurum hekimliğine, 1 Ocak Aralık 2011 tarihleri arasında personel ve bakmakla yükümlü olduğu kiģiler (EĢ-Çocuk-Anne-Baba) olmak üzere toplam kiģi muayenelerinin yapılması için baģvuruda bulunmuģlardır. b) Kurum hekimliğinde belediye çalıģanı dıģında 200 vatandaģında tam tedavisi yapılmıģtır. c) ĠĢyeri hekimliğine ise muayene olmak üzere baģvuran 420 iģçinin tam tedavileri kurum içersinde yapılmıģtır. Ayrıca iģçilerin 2011 yılı periyodik muayeneleri iģyeri hekimliği tarafından yapılmıģtır. d) Ayrıca SAM-ULAġ tan yapılan 86 sağlık baģvurusu da yerine getirilmiģtir.

39 39 KADIN DANIġMA MERKEZĠ Kadına yönelik Ģiddetin azaltılması, Ģiddete uğrayan kadınlara danıģma hizmeti ve yardım edilebilmesi ve Ģiddete yönelik yanlıģ inanıģların bilgilendirilmesi amacıyla Kültür ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde 2010 yılında kadın danıģma merkezi kurulmuģtur. Merkez 1 Sosyolog ve 1 Psikologla hizmet vermektedir yılı içersinde merkezimize 67 telefon baģvurusu yapıldı. Genel olarak bilgilendirme içerikli olan görüģmelerde problemler dinlenip uzmanlarımız kadınların ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yönlendirmeleri gerçekleģtirmiģtir. Ön görüģmelerin ardından ihtiyaç bulunan durumlarda kadınlar uzman psikologlarla görüģtürülerek yardım konuları detaylandırıldı. Yapılan araģtırma ve görüģmelerde genel sorunlar belirlenmeye, sosyal yapılar irdelenmeye çalıģılmıģtır. Merkezimiz Yerel Gündem 21 Kadınlar konseyine ziyaretlerde bulunarak çeģitli bilgi içerikli matarlerler bırakmıģtır. Toplum destekli polis birimleriyle görüģülerek sunumlar yapıldı ve bilgilendirme mataryerleri dağıtıldı. Mahalle Muhtarlıkları, Halk Eğitim merkezleri ile bir araya gelinerek Kadın Ģiddeti ile ilgili sunumlar ve bilgilendirmeler yapıldı. Daire BaĢkanlığımız bünyesinde kadın danıģma merkezimizin hemen içinde ekolojik oyuncaklarla oluģturduğumuz bir çocuk oyun odası da kullanıma sunulmuģtur.

40 HUZUREVĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ 40 A. GÖREVLERĠ: a) nin idari ve teknik tüm iģleri ile ilgili kanunlar, yönetmelikler ve riyasetin emirleri doğrultusunda yürütmek, yaģlıların en iyi Ģekilde bakımı korunması ile sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının sağlanması. b) nin çalıģma programlarını ve nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak, uygulatmak. c) sakinlerinin ihtiyaç ve sorunlarını incelemek, hizmet kalitesini yükseltmek için, gönüllü kuruluģlar, kamu kurumları ve üniversitelerle iģbirliği yapmak. d) ne yapılan müracaatları kabul edip, gerekli incelemeleri yapmak, yaģlı kabulü ve çıkıģı ile ilgili iģlemleri yapmak. e) nin her türlü ihtiyacının karģılanması, ambar, ayniyat, satın alma, depo ve yazı iģlerinin yürütülmesini sağlamak. nin çeģitli harcamalarının amacına uygun olarak yapılmasını ve alım satım iģlerini Müdürlüğü nün ihtiyaç ve özellikleriyle bu konuya iliģkin esasları göz önünde bulundurarak düzenlemek. f) Personelin ilgili mevzuat gereğince devlet memurlarından istenilen tutum, davranıģ, kılık-kıyafet ve benzeri özelliklerini izleyerek gerekli denetimleri yapmak, g) Kurul ile komisyon ve servislerin çalıģmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak. h) KuruluĢun yıllık çalıģma programını hazırlamak, 6 ayda bir değerlendirme yapmak, her yıl sonunda değerlendirme raporu hazırlayarak BüyükĢehir Belediyesi nin ilgili birimlerine göndermek. i) KuruluĢ amacına uygun konularda araģtırma ve incelemeler yapılmasını sağlamak. ni tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak bu sebeple halk ile sıkı iģbirliği yapmak. j) ne kabul edilen, çıkarılan, ayrılan, ölen yaģlıların dosyalarının sağlıklı bir Ģekilde tutulması, saklanması ve arģivlenmesini sağlamak. k) YaĢlıların bakım, korunma ve sağlık sorunları ile ilgili her türlü tedbiri almak, bu amaçla çalıģanların ve yaģlıların uyması gereken kuralları belirlemek ve takibini yapmak, l) ni yangın, sabotaj ve hırsızlık gibi dıģ ve iç tehlikelerden korunmasını temin etmek ve konuyla ilgili her türlü tedbirleri almak bu konuda gerekli hizmet ve görev taksimatı yapmak m) içerisinde barındırılan yaģlıların, izin, vizite, hastalık, giyim, yıkanma, yemek, dinlenme gibi her türlü ihtiyaçlarının teminini yakından takip etmek. n) ni tanıtmak, hayırseverlerin yardımlarını teģvik ve tahsis etmek. B. KURULUġ

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları

BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları 2009 BEYŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU Beyşehir Belediyesi birimlerinin 2009 yılına ait çalışma raporları Yazı işleri ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 BEYġEHĠR BELEDĠYESĠ HAKKINDA 4 I- GENEL BĠLGĠLER 8 A- Misyon

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI i Ekim 2010 ii ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ekim 2010 iii ETĠMESGUT BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠK

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2009 ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU 2 Başiskelemiz in, Değerli Meclis Üyeleri; Başiskele, Kocaeli nin gözbebeği olan bir ilçedir. Tarihi geçmişe, kültürel zenginliğe ve doğal güzelliğe sahiptir. 2008 yılında çıkarılan

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006/17 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İLETİLEN ON YEDİNCİ ÜÇ

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU NUġeleri Kayseri BüyükĢehiz yıllarda oldua Kays SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri BüyükĢehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon EKİM 12 Toplum Meslek ve Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢtayı ve Koordinasyon Toplantısı 19-21 Ekim tarihlerinde Balıkesir Rotary Kulübü ev sahipliğinde Balıkesir Asya Termal Otel de gerçekleģtirildi. Yoğun katılımın

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ ÇalıĢkanlık demiģ, Almanların büyük yazarı Goethe, Allah ın bir lütfudur. Kalplerde, aģk ile iç içe durur. Bendeniz, çalıģkanlığın

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2014 SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; Binlerce yıllık tarihiyle çeģitli

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR...

2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ... 2 BAKIRKÖY BELEDĠYE MECLĠS ÜYELERĠ... 5 KOMĠSYONLAR... 7 TEFTĠġ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ... 9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ... 10 YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ... 11 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ... 17

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi

KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU. KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANĠZASYON ġemasi 327 KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre Belediyemiz idari anlamdaki yapılanmasını norm kadrosu kanununa ve mevzuat

Detaylı

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri;

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri; SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; ġehir hayatının her aģamasında belediyeye dair mutlaka bir görev alanı vardır. Doğumdan itibaren baģlayan belediyecilik hizmetleri kabre kadar sürekli devam eder. Hatta kabirlerin

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon 2. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2

ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon 2. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2 ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2 1- Fiziksel Yapı 2 2- Örgüt Yapısı 3 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 5 4- Belediye Araç

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2010 ÇalıĢmadan, üretmeden, rahat yaģamayı alıģkanlık haline getirmiģ toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybederler.

Detaylı