DOĞAL,YAPAY BALLAR VE BALDA KALINTI. UZM. BĠYOLOG DUYGU NUR BÖLÜKBAġI 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞAL,YAPAY BALLAR VE BALDA KALINTI. UZM. BĠYOLOG DUYGU NUR BÖLÜKBAġI 2010"

Transkript

1 DOĞAL,YAPAY BALLAR VE BALDA KALINTI UZM. BĠYOLOG DUYGU NUR BÖLÜKBAġI 2010

2

3

4 BALIN TANIMI Bal, bitkilerin nektarının ya da canlı kısımlarının salgılarının veya canlı kısımlarının üzerinde beslenen bazı böceklerin salgılarının, balarıları tarafından toplanarak, kendine özgü spesifik maddelerle karıģtırılıp, dehidre edilip, olgunlaģması için peteğe bırakılan, doğal tatlı bir maddedir. Arıların yararlandığı bitki kaynağına göre bal, salgı balı ve çiçek balı olmak üzere ikiye ayrılır. Balın kimyasal kompozisyonu bitki kaynağına bağlıdır ve bu nedenle nektar ve salgı ballarının içeriği birbirinden farklıdır.

5 ÇĠÇEK BALI Çiçek balı, bal arısının bitkilerin çiçeklerinde bulunan nektaryumlardan topladığı nektarın, vücutlarındaki bezlerden salgılanan maddelerle karıģtırarak zenginleģtirmesi ve peteklerde olgunlaģtırması sonucu elde edilir.

6 SALGI BALI Salgı balı, bal arılarının bitkiler üzerinde yaģayan bazı aphidlerin (Marchalina hellenica) salgılarını topladıktan sonra, kendine özgü salgılarla karıģtırarak değiģikliğe uğratıp, petek gözlerine depoladıkları maddedir.

7 ÇAM BALI Bir salgı balı çeģidi olan çam balı, Homoptera familyasına ait Marchalina hellenica nın Pinus brutia Ten ve Pinus halephensis Miller türleri üzerindeki balçiği sekresyonununun bal arıları tarafından kovana taģınması ile üretilmektedir. Bu bal tipi sadece Yunanistan ve Türkiye de üretilmektedir.

8 BALIN ĠÇERĠĞĠ Bal, yaklaģık olarak 181 madde içermektedir. Bal, %70-80 Ģeker, %10-20 su ve organik asitler, mineral tuzlar, vitaminler, proteinler, fenolik bileģikler, yağlar ve serbest amino asitler gibi diğer minör bileģikleri içermektedir. Balın içeriğinde aynı zamanda, laktonlar, vitaminler ( B1, B2, C ve nikotinik asit), polen, balmumu ve pigmentler bulunmaktadır. Balın içeriği, bitki orjinindeki farklılıklara, iklim koģullarına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değiģmektedir. Balda bulunan inorganik bileģikler su, potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), bakır (Cu), manganez (Mn), demir (Fe), klorür (Cl), sülfür (S), fosfor (P) ve silisyumdur (Si) (Crane, 1980). Balın mineral içeriği ve eser miktarda bulunan elementler, coğrafik orjininin belirlenmesinde kullanılabilir.

9 TÜRKĠYE DE BAL ÜRETĠMĠ Türkiye de yaklaģık, hektar tarım alanı bulunmakta, bunun hektarı ekili alan olarak kullanılmaktadır. Günümüzde doğal ürünlere olan talebin giderek artması, arıların tozlaģmayla bitkisel üretime yaptıkları katkıların anlaģılması, arıcılığın az sermaye ve düģük girdi kullanımı ile toprağa bağlı olmadan yapılması nedeniyle arıcılık bütün dünyada yapılan tarımsal bir uğraģ haline gelmiģtir.

10 TÜRKĠYE DE BAL ÜRETĠMĠ Anadolu ise arıcılığın yapıldığı en eski merkezlerden biridir. Türkiye nin zengin florası, coğrafik konumu, farklı vejetasyon tipleri ve iklim özellikleri adet koloni varlığı ve yıllık ortalama ton bal üretimi ile arıcılığın geliģerek sürdürülmesini sağlamıģtır. Bu rakamlar iklim Ģartlarına göre değiģkenlik göstermektedir.

11 Ülkemizde son yıllarda modern kovan kullanımı yaygınlaģarak, arı hastalık ve zararlıları ile mücadelede ve gezginci arıcılık uygulamalarında büyük ilerlemeler kaydedilmiģtir. Yeryüzünde yaklaģık bitki türü yetiģmektedir. Bu bitkilerin yaklaģık 500 kadarı nektarlı bitkidir. Davis ( ) in Flora of Turkey and The East Aegean Islands adlı on ciltlik eserinden elde edilen bilgilere göre ise Türkiye de doğal olarak yaklaģık 9222 bitki türü yetiģmekte olup, bunların 3000 i endemiktir. YaklaĢık 450 bitki taksonu ise arıcılık için önem taģımaktadır.

12 Balın Kalitesinin Tespitinde Yapılması Gereken Analizler Bitki kaynağına, üretim ve pazarlama metotlarına göre değiģik Ģekil ve görünüģte olan balların kaliteleri arasında da farklar mevcuttur. Bal kalitesinin belirlenmesi yalnızca tek bir parametre ile değil, birçok parametrenin incelenmesi ile gerçekleģmektedir. Balın kalitesinin belirlenmesinde balın, melitopalinolojik, fiziksel, kimyasal, ve organoleptik analizlerinin mutlaka birlikte yapılması gereklidir.

13 Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği nin Ürün Özelliklerini Kapsayan 6. Maddesi

14 MELĠTOPALĠNOLOJĠK ANALĠZLER Melitopalinoloji (balın mikroskobik analizi), organoleptik analizlerle birlikte son bin yıldır balın botanik ve coğrafik orjininin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Polen analizi, balın, fermantasyonu, tağģiģi, niģasta tanesi içerip içermediği ve mineral tozlar gibi kontaminasyonla bala bulaģan ve balda bulunmaması gereken mikroskobik partiküller hakkında önemli bilgiler vermektedir.

15 TPS 10 Sorkun ve Doğan (2002) yaptıkları çalıģmada doğal ve yapay balları ayırt etmede TPS 10 un önemli bir kriter olduğunu tespit etmiģlerdir.

16 TPS 10 Moar (1986), 10 g saf baldaki Toplam Polen Sayısının ile arasında değiģebileceğini ifade etmiģtir. Lamiaceae familyası ballarında ise bu değerin civarında olacağı; TPS-10 na ise çok az balda rastlanılacağı bildirilmiģtir. Jose et al. (1989), tarafından TPS-10 u den az olan ballar polen içeriği çok az ballar kategorisine konulmuģ, TPS-10 u olanlar poleni normal ballar (%65 civarında) ve arasında TPS-10 değerine sahip olanlar poleni çok zengin ballar olarak sınıflandırılmıģtır.

17 BALDA NĠġASTA ANALĠZĠ POLEN NĠġASTA ĠÇERĠR MĠ? Polenin içerdiği niģasta ile diğer niģastaları (soya, patates, fasulye, mısır vb.) birbirinden ayırmak mikroskop altında mümkündür. En belirgin fark boyutlarda olup, polen niģastası bir birim iken, diğer niģastalar en az 100 birim büyüklüktedir.

18 NEDEN ARICI ARISINA NĠġASTA VERĠR? Koloninin yavru geliģmesi döneminde, erken ilkbaharda ya da geç sonbaharda, nektar ve polen akıģının olmadığı veya ihtiyacı karģılayamadığı zamanlarda ilave besleme koloninin beslenmesine yardımcı olabilir ya da koloniyi güçlü ve üretken kılabilir. Fakat bazı üreticiler daha fazla bal veya daha fazla kazanç elde etmek için nektar akıģının yoğun olduğu dönemlerde arılarına aģırı Ģeker Ģurubu yüklemesi yaparak, yapay bal elde etmekte ve bunu doğal bal adı altında pazarlayabilmektedir.

19 Ancak, sürekli Ģeker Ģurubu yüklemesi yapılarak, bir baģka deyiģle arıya sürekli Ģeker Ģurubu yedirilerek, kolay Ģekilde bal üretimi kabul edilebilir bir uygulama değildir. Bu yolla üretilen bal, sahte bal sayılmaktadır. Ayrıca Ģekerin inversiyonu sonucu oluģan, invert Ģeker Ģurubunun bir miktar saf bala katılımıyla hazırlanan bal suni bal olarak bilinmektedir. Isıtılma etkisi ile suni balların hidroksimetil furfural içeriği arttığı ve diyastaz sayısı düģtüğü için, bu ballar kolayca tespit edilebilmektedir. TağĢiĢ, balın üretimi veya iģlenmesi sırasında bala endüstriyel Ģurup veya Ģeker gibi bazı tatlandırıcılar katılarak da yapılmaktadır. Türkiye de üretilen sahte ve suni ballar, iç pazarlarda genel bal kalitesini düģürmekte, gerçek bal üreticisi ürününü iyi fiyata satamamakta ve tüketici kandırılmaktadır. DıĢ pazarlarda ise Türk balları düģük kaliteli olarak tanınmakta, ve bu durum ihracat kapasitemizi düģürüp pazar kaybına yol açmaktadır.

20 BALDA PARTĠKÜL ANALĠZĠ Balda gıda katkı maddeleri de dahil olmak üzere dıģarıdan hiçbir madde katılamaz. Bal doğal bileģiminde bulunmayan organik ve/veya inorganik maddelerden ari olmalıdır. Ġnsan sağlığını tehdit eden hiçbir patojen mikroorganizma, parazit ve/veya parazit yumurtası bulunamaz,clostridium botulinum bulunamaz.

21 BALDA PARTĠKÜL ANALĠZĠ Doğal bal, içerdiği yoğun Ģeker ortamı ve antimikrobiyal etkisi nedeni ile doğal olarak da kendi sterilliğini koruyabilmekte ve bakteri, fungus ya da protozoonlar bal içerisindeki yoğun ozmotik basınç nedeniyle üretken durumda bulunamamaktadır. Fakat, tağģiģli bal ya da Ģeker solüsyonları, bakterilere doğal balın gösterdiği etkiyi gösteremezler.

22 BALDA PARTĠKÜL ANALĠZĠ

23 FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ANALĠZLER Balın fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki farklılıklar bitki kaynağına, içeriğini oluģturan nektar ve poleninin rengine, tadına, nemine, protein ve Ģeker içeriğine dayanmaktadır. Fiziksel ve kimyasal analizler sonucunda, doğal ve yapay ballarda belirlenen kriterler farklıdır.

24 Bal, bal arılarının dolaģtığı çevre hakkında detaylı bilgiler verebilmektedir. Bal arılarının kolonilerini geliģtirmeleri, toprak, hava ve suya bağlıdır. BALDA KALINTI

25 Bal arıları, bir bitkiden diğerine gitmekte, dal ve yapraklara konmakta, su içmekte ve tüylü vücutları aeresol partiküllerini toplamaktadır Bal arılarının, bitkilerden yiyecek toplamak için yedi km 2 den daha geniģ bir alanı ziyaret ettikleri tahmin edilmektedir.

26

27 Bir arı kolonisi, çevreden nektar, salgı, reçinemsi maddeler (propolis üretmek için), polen ve suyu geliģimsel ihtiyaçları için toplayan on binlerce bireyden oluģmaktadır.

28 Bal arıları, uzak bölgeleri ziyaret ettikleri ve pek çok bitkiyle temasta oldukları için, bal rahatlıkla çevre kirletici göstergesi olabilmektedir.

29 Her yıl, arılar gezginci arıcılıkla binlerce kilometre ötedeki arı kolonileri ile temas etmekte ve böylece pek çok bakteriyel, viral ve parazit türlerine maruz kalarak hastalanmakta, hatta ölmektedir.

30

31 SANAYĠ BÖLGELERĠ KENT MERKEZLERĠ REAKTÖRLER TAMPON ALAN ARICILIK SAHASI HĠDROLĠK VE TERMĠK SANTRALLER MADEN ĠġLETMELERĠ OTOYOLLAR ATIK MERKEZLERĠ

32 BALDA KALINTI KAYNAKLARI Tarımsal mücadele ilaçları Arı hastalık ve parazit ilaçları ÇeĢitli sebeplerle kirlenmiģ su kaynakları Balmumuna katılan katkı maddeleri Naftalin Sağlıksız hasat ve depolama Hava kirliliği

33 AĞIR METALLER Yapılan çalıģmalara göre, çok iģlek yol kenarlarının ya da demir fabrikalarının yanında bulunan kovanların ballarında, yüksek oranda ağır metale rastlanmıģtır. Ağır metaller çoğunlukla koyu renkli ballarda bulunmuģtur. Ağır metal, klor ve fosfor içeren pestisitler, veteriner ilaçlarının önemli çevre kirletici ajanları arasında olduğu düģünülmektedir. Bunların hayvansal besinlerde (bal da bu tip ürünlere dahil edilmektedir) bulunma miktarı büyük oranda kısıtlanmıģ olup, uzmanlaģmıģ uluslararası komisyonlar tarafından besinlerdeki varlığı kontrol edilmektedir.

34 ARI HASTALIKLARINDA KULLANILAN ĠLAÇLAR BİLEŞİK AMİTRAZ FLUMETRİN FLUVALİNAT FORMİK ASİT KOUMAFOS MALATİYON ERİTROMİSİN FUMAGİLİN ASETİL SALİSİLİK ASİT KULLANILDIĞI HASTALIK VARROA VARROA VARROA VARROA VARROA VARROA AVRUPA YAVRU ÇÜRÜKLÜĞÜ NOSEMA HASTALIĞI KİREÇ HASTALIĞI

35 ARICILIKTA ANTĠBĠYOTĠK KULLANIMI FUMAGĠLĠN HARĠÇ YASAKLANMIġTIR.

36 ARILARDA ĠLAÇ KULLANIMI Arı hastalık ve zararlılarıyla mücadele ruhsatlı ilaçlarla yapılmalıdır. Hastalık ve zararlılarla mücadele en uygun zamanda, en uygun ilaçla, en uygun Ģekilde ve tavsiye edilen dozda yapılmalıdır. Bilinçsiz ilaç kullanımının arılara, bala, balın kalitesine, ekonomik kayba ve çevreye zarar vereceği unutulmamalıdır. Hastalık görülmeyen kovanlara ilaç verilmemelidir. En iyi koruma yöntemi kovanları kuvvetli ve sağlam tutmaktır. Arılarda ruhsatsız ve bilinçsiz ilaç kullanımı balda kalıntıya neden olmakta bu da insan sağlığını,bal ihracatını olumsuz etkilemektedir.

37 NAFTALĠN Mum güvesi mücadelesinde kullanılmaktadır. Ancak kullanımı kesinlikle yasaklanmıģtır. Mum güvesi mücadelesinde en iyi koruma yöntemi kolonileri güçlü ve sağlam tutmaktır. Güveli çerçeveler imha edilmelidir. Arının kullanmadığı temel petekler kovanda saklanmamlıdır.

38 NAFTALĠN Yüksek konsantrasyonlardaki naftalin, arılara toksik olabilir ve sonuçta koloni yok olabilir. Naftalin yüksek derecede buharlaģan ve yağ ile bal mumunda kolaylıkla çözünen bir maddedir. Bal mumu bu maddeyi alabilir ve bir kısmı daha sonra bala geçer. Bal mumunda depolanan naftalin miktarı, bu maddeye maruz kalma süresine bağlıdır. Naftalin kristallerinin çoğu peteklerde toplanır ve daha uzun kalır ve bala geçer kalıntı oluģturur.

39 Temel Petek Alımına Dikkat

40 ZĠRAĠ MÜCADELEDE KULLANILAN ĠLAÇLAR Zirai mücadelede kullanılan insektisidlerin arılara zararlı etkilerini azaltmak için arılara karģı zehirliliği düģük ilaçlar seçilmelidir. Arıların çiçek tozlarını topladığı bitkilerin çiçeklenme dönemlerinde ilaçlama yapılmamalıdır. Arıcılığın geniģ bir alanda yapıldığı bölgelerde ilaçlama arıların kovana döndüğü akģam saatlerinde yapılmalıdır. Kısa etki süreli insektisidler seçilmelidir. Ayrıca ilaçlamadan 7 gün önce bölgedeki arıcılar uyarılmalıdır

41 KALINTI BĠRĠKĠMĠ Ġlaç ve kimyasal maddelerin çoğu, uygulandıkları alan ve canlıların vücudunda kısmen parçalanarak zararsız hale gelirken, organik klorlu bileģikler, poliklorobifeniller, polibromobifeniller, metaller, bazı mantar ilaçları yavaģ ayrıģmaları dolayısı ile giderek artan miktarda birikirler ve besin zinciri yoluyla son tüketici olan insana ulaģırlar. ĠNSANLAR HAYVANLAR BĠTKĠLER

42 Pestisidler kullanma amaçlarının bir gereği olmasa da, vahģi yaģam da dahil, insan ve hayvanlar için, bireysel ve toplu halde, akut,subakut ve kronik nitelikli zehirlenmeler ile mutajenik, karsinojenik etki tehlikesi taģırlar. Ayrıca, çevre ve besin kirlenmesine yol açabilirler.

43 Bir tarım ülkesi olan ülkemizde hemen hemen tüm tarımsal ürünlerde, kullanılan pestisitlere bağlı olarak gıda kirliliği gün geçtikçe ortaya çıkmaktadır. Ballar diğer tarımsal ürünlerden farklı olarak daha denetimsiz koģullarda üretilip pazarlandıkları için bu sorun daha yoğun Ģekilde kendini hissettirmektedir.

44 Son yıllarda Türkiye deki ballarda insan sağlığını tehdit eden katkı maddelerinin varlığı gündeme gelmektedir. Naftalin ve pestisit kalıntısı yüzünden Türkiye ballarının ihracatı sekteye uğramıģtır.

45 Arıcılık ürünlerinde pestisitler ve veteriner ilaçlarıyla ilgili kalıntı limitleri

46

47 TEġEKKÜR EDERĠM

BİNGÖL ARICILIK RAPORU. Sektörel Araştırmalar Serisi - 4

BİNGÖL ARICILIK RAPORU. Sektörel Araştırmalar Serisi - 4 2011 BİNGÖL ARICILIK RAPORU Sektörel Araştırmalar Serisi - 4 Hazırlayan: Lokman PİRİM M.Fatih ÇAN M.Mesut SÖNMEZ 2 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Toprak Nedir ve Neden Önemlidir?

Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak Nedir ve Neden Önemlidir? Toprak, yerkabuğunu oluģturan kayaların, uzun yıllar boyunca parçalanıp ayrıģması ile oluģan gevģek yeryüzü örtüsüne verilen genel bir isimdir. Fakat toprağın, önemine

Detaylı

BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ

BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ 1 BİNGÖL VE YÖRESİNDE ÜRETİLEN BALLARIN KİMYASAL İNCELENMESİ Yılmaz ATEŞ Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Semih YAŞAR Şubat 2014 1 2 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

ARAŞTIRMA YIL: 7 SAYI : 13 HAZİRAN 2015

ARAŞTIRMA YIL: 7 SAYI : 13 HAZİRAN 2015 ISSN 2146-2720 ARAŞTIRMA YIL: 7 SAYI : 13 HAZİRAN 2015 DERGİSİ Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınıdır. 2 9 21 Balda Taklit ve Tağşiş Arı Sütü Üretimi, Muhafazası ve Tüketimi Balların Antibakteriyel

Detaylı

ARI ÜRÜNLERĐNDE AĞIR METAL BĐRĐKĐMĐNE TRAFĐĞĐN ETKĐSĐ. Adem ARIKAN

ARI ÜRÜNLERĐNDE AĞIR METAL BĐRĐKĐMĐNE TRAFĐĞĐN ETKĐSĐ. Adem ARIKAN ARI ÜRÜNLERĐNDE AĞIR METAL BĐRĐKĐMĐNE TRAFĐĞĐN ETKĐSĐ Adem ARIKAN Yüksek Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Servet ARSLAN 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ

Detaylı

EGE BÖLGESİNDE TÜKETİME SUNULAN BALLARDA SÜLFONAMİD KALINTILARININ ARAŞTIRILMASI

EGE BÖLGESİNDE TÜKETİME SUNULAN BALLARDA SÜLFONAMİD KALINTILARININ ARAŞTIRILMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI VFT-YL-2008-0001 EGE BÖLGESİNDE TÜKETİME SUNULAN BALLARDA SÜLFONAMİD KALINTILARININ ARAŞTIRILMASI Veteriner

Detaylı

ARICILIK VE BAL RAPORU. Kasım 2014 ÜNYE TİCARET BORSASI

ARICILIK VE BAL RAPORU. Kasım 2014 ÜNYE TİCARET BORSASI ARICILIK VE BAL RAPORU Kasım 2014 ÜNYE TİCARET BORSASI ÖNSÖZ Geniş ve verimli alanları ile önemli bir tarım ülkesi olan Türkiye kendi kendisine yetebilen bir ülke olarak tarım politikasını hedef olarak

Detaylı

ARICILIĞIN ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ARICILIĞIN ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ARICILIĞIN ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Fehmi Gürel 1 Ayhan Gösterit 2 Özet: Arı ürünleri tarih boyunca insanlar tarafından doğallığından şüphe duyulmayan, sevilerek tüketilen, sağlık koruma ve tedavi

Detaylı

BALDA ORİJİN TESPİTİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Aslı Elif SUNAY (506011266)

BALDA ORİJİN TESPİTİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Aslı Elif SUNAY (506011266) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ «FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BALDA ORİJİN TESPİTİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aslı Elif SUNAY (506011266) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 8 Mayıs 2006 Tezin Savunulduğu Tarih : 14 Haziran

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MUĞLA ĠLĠNDE ÜRETĠLEN ÇAM BALLARININ FĠZĠKOKĠMYASAL ÖZELLĠKLERĠ VE MĠNERAL ĠÇERĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ VE DEPOLAMADAKĠ DEĞĠġĠMLERĠ Derya DĠNDAR ÇAPAR YÜKSEK

Detaylı

1-ANA SAYFA: 2-KURUMSAL: Yönetim Kurulu, Üzeyir KARACA Süleyman YILMAZ Ramazan KEKLİK Murat ÇÖP. Denetim Kurulu, Denetim Kurulu Başkanı

1-ANA SAYFA: 2-KURUMSAL: Yönetim Kurulu, Üzeyir KARACA Süleyman YILMAZ Ramazan KEKLİK Murat ÇÖP. Denetim Kurulu, Denetim Kurulu Başkanı 1-ANA SAYFA: Tarımsal yayım ve danışmanlık: Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI. GIDA MUAYENE METOTLARI VE GIDA ĠġLEKLERĠ 850CK0018

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI. GIDA MUAYENE METOTLARI VE GIDA ĠġLEKLERĠ 850CK0018 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE SAĞLIĞI GIDA MUAYENE METOTLARI VE GIDA ĠġLEKLERĠ 850CK0018 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ĠZMĠR VE MUĞLA ĠLLERĠNDE FAALĠYET GÖSTEREN ARICILIK ĠġLETMELERĠNĠN TEKNĠK VE EKONOMĠK YAPISI ĠLE SORUNLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

ĠZMĠR VE MUĞLA ĠLLERĠNDE FAALĠYET GÖSTEREN ARICILIK ĠġLETMELERĠNĠN TEKNĠK VE EKONOMĠK YAPISI ĠLE SORUNLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA ĠZMĠR VE MUĞLA ĠLLERĠNDE FAALĠYET GÖSTEREN ARICILIK ĠġLETMELERĠNĠN TEKNĠK VE EKONOMĠK YAPISI ĠLE SORUNLARI ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA Doç. Dr. Gamze SANER Ege Üniversitesi Doç.Dr. Sait ENGĠNDENĠZ Ege Üniversitesi

Detaylı

Fatih ÖZCAN. Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Bitirme Ödevi, Ocak 2011

Fatih ÖZCAN. Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Bitirme Ödevi, Ocak 2011 TEŞEKKÜR Bu bitirme projesinin hazırlanmasında danışmanlığımı üstlenen, destek ve yardımlarını esirgemeyen değerli hocam Yrd. Doç. Dr. Hüsrev EROĞLU na, Yüksek Lisans boyunca bilgilerinden ve deneyimlerinden

Detaylı

Arı Yetiştiriciliği ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ. 1. Giriş

Arı Yetiştiriciliği ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ. 1. Giriş Arı Yetiştiriciliği ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 1. Giriş Arıcılık, Anadolu insanının bir geleneği olarak Ülkemizde çok eski dönemlerden beri yapıla gelmektedir. Çok eski bir geçmişe sahip olmasına karşın arıcılığın

Detaylı

2- ARICI KİMDİR? 3- ARICILIĞA NASIL BAŞLANIR?

2- ARICI KİMDİR? 3- ARICILIĞA NASIL BAŞLANIR? İÇİNDEKİLER Sayfa 1.Arıcılık 2 1.1.Arıcılığın Tarihçesi... 3 1.2.Arıcılığın Gelişmesi. 3 2.Arıcı Kimdir?... 3 3.Arıcılığa Nasıl Başlanır?... 3 4.Arıcılığın Türkiye deki Yeri ve Önemi....4 4.1.Tarım İçindeki

Detaylı

GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ORGANĠZMALAR

GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ORGANĠZMALAR GENETĠĞĠ DEĞĠġTĠRĠLMĠġ ORGANĠZMALAR Burcu AKGÖNÜL, Canan EREM, Duygu ÇINAR, Gülendam HALĠMOĞLU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği ibrcu@windowslive.com, cananerem@hotmail.com,

Detaylı

BALIN TANIMI,KALİTE KONTROLÜ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM

BALIN TANIMI,KALİTE KONTROLÜ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM BALIN TANIMI,KALİTE KONTROLÜ VE PAZARLAMA TEKNİKLERİ AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM BAL NEDİR? 27 TEMMUZ 2012 TARİH VE 28366 SAYILI TÜRK GIDA KODEKSİ BAL TEBLİĞİNE GÖRE : Bal: Bitki nektarlarının, bitkilerin

Detaylı

TARIM SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ VE RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ

TARIM SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ VE RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM SEKTÖRÜNDE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ VE RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ S.SUNA AHĠOĞLU (ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi)

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EGE BÖLGESİ BALLARININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Hatice Betül KAPLAN

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EGE BÖLGESİ BALLARININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Hatice Betül KAPLAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EGE BÖLGESİ BALLARININ KİMYASAL ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hatice Betül KAPLAN Anabilim Dalı : Gıda Mühendisliği Programı : Gıda Bilimi Tez Danışmanı:

Detaylı

Bozkır Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Meyve Kurutma Potansiyeli Fizibilite Çalışması ve Yatırımcı Analizi Araştırılması Projesi

Bozkır Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Meyve Kurutma Potansiyeli Fizibilite Çalışması ve Yatırımcı Analizi Araştırılması Projesi Bozkır Gıda Tarım Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Meyve Kurutma Potansiyeli Fizibilite Çalışması ve Yatırımcı Analizi Araştırılması Projesi TR 52-12-TD-03002 ġubat 2013 Bu Rapor TC. Mevlana Kalkınma Ajansının

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü POLEN. Necda ÇANKAYA Ziraat Yüksek Mühendisi Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü POLEN. Necda ÇANKAYA Ziraat Yüksek Mühendisi Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü POLEN Necda ÇANKAYA Ziraat Yüksek Mühendisi Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü Dr. Ali KORKMAZ Ziraat Yüksek Mühendisi Samsun İl Tarım Müdürlüğü Samsun

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI. Ömer YAġA. Tarım Ekonomisi Anabilimdalı Doç. Dr.

TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI. Ömer YAġA. Tarım Ekonomisi Anabilimdalı Doç. Dr. TÜRKĠYE NĠN AVRUPA BĠRLĠĞĠ UYUM SÜRECĠNDE TARIMSAL MÜCADELE POLĠTĠKALARI Ömer YAġA Tarım Ekonomisi Anabilimdalı Doç. Dr. Nuray KIZILASLAN 2011 Her Hakkı Saklıdır T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ

Detaylı

ARI ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜNDE ĠZLENEBĠLĠRLĠĞĠN SAĞLANMASI ve ÖNEMĠ"

ARI ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜNDE ĠZLENEBĠLĠRLĠĞĠN SAĞLANMASI ve ÖNEMĠ ARI ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜNDE ĠZLENEBĠLĠRLĠĞĠN SAĞLANMASI ve ÖNEMĠ" 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım 2011 Ankara Aslı Elif SUNAY/Gıda Y. Mühendisi Altıparmak Gıda San. ve Tic. Koll. ġti. Ar-Ge ve Kalite

Detaylı

KERPE ARAġTIRMA ORMANI RADĠATA ÇAMI (Pinus radiata D. Don) ĠBRELERĠNDE BAZI AĞIR ELEMENTLERĠN TESPĠTĠ. Dilek TUĞRUL

KERPE ARAġTIRMA ORMANI RADĠATA ÇAMI (Pinus radiata D. Don) ĠBRELERĠNDE BAZI AĞIR ELEMENTLERĠN TESPĠTĠ. Dilek TUĞRUL Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 214 ISSN 1300-3933 Müdürlük Yayın No: 241 KERPE ARAġTIRMA ORMANI RADĠATA ÇAMI (Pinus radiata D. Don) ĠBRELERĠNDE BAZI AĞIR ELEMENTLERĠN TESPĠTĠ The determination of some

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJĠLERĠ. TOHUMLARINDAN FAYDALANILAN ĠLAÇ VE BAHARAT BĠTKĠLERĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJĠLERĠ. TOHUMLARINDAN FAYDALANILAN ĠLAÇ VE BAHARAT BĠTKĠLERĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TARIM TEKNOLOJĠLERĠ TOHUMLARINDAN FAYDALANILAN ĠLAÇ VE BAHARAT BĠTKĠLERĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ HAVA KĠRLĠLĠĞĠ VE ETKĠLERĠ 850CK0061 ANKARA 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

TOPRAKLARIN TARIM İLAÇLARINDANDAN KORUNMASI VE EKOLOJİK TARIM

TOPRAKLARIN TARIM İLAÇLARINDANDAN KORUNMASI VE EKOLOJİK TARIM TOPRAKLARIN TARIM İLAÇLARINDANDAN KORUNMASI VE EKOLOJİK TARIM Tarihsel süreç içerisinde topraklar üretkenliği nedeniyle kutsal olarak kabul edilirken, bunu korumanın bir ulusun onuru olduğu ve kaybedilenin

Detaylı

içindekiler MAYBİR den Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Çalışma Özeti MAYBİR in En Önemli Projeleri

içindekiler MAYBİR den Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Çalışma Özeti MAYBİR in En Önemli Projeleri içindekiler 02 MAYBİR den M A Y B İ R 1 MUĞLA İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR DÖRT AYDA BİR YAYINLANIR EYLÜL 2012 YIL : 4 SAYI : 7 İmtiyaz Sahibi Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği Adına

Detaylı