PROBÝYOTÝK VE PREBÝYOTÝKLERÝN SAÐLIK ÜZERÝNE ETKÝLERÝ The Impact of Probiotics and Prebiotics on Health

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROBÝYOTÝK VE PREBÝYOTÝKLERÝN SAÐLIK ÜZERÝNE ETKÝLERÝ The Impact of Probiotics and Prebiotics on Health"

Transkript

1 DERLEMELER (Review Articles) PROBÝYOTÝK VE PREBÝYOTÝKLERÝN SAÐLIK ÜZERÝNE ETKÝLERÝ The Impact of Probiotics and Prebiotics on Health Neriman Ýnanç 1, Habibe Þahin 1, Betül Çiçek 1 Abstract : Probiotics are living microorganisms that modulate the intestinal microbial balance and prebiotics are undigestible carbohydrates that enhances the number and activity of the colon bacterias and the effects of probiotics. Recent studies indicated that probiotics were effective in either preventing or treatment of several gastrointestinal system diseases such as bacterial and viral diarrhoea, atopic diseases, inflammatory bowel diseases. It is stated that prebiotics have properties which induces immune system and inhibits colonal carcinogenesis. In this review, the importance of probiotics and prebiotics in nutrition were emphasized and the studies on these topics summarized. Key Words: Probiotics; nutrition. Özet : Probiyotikler intestinal mikrobiyal dengeyi düzenleyen canlý mikroorganizmalar, prebiyotikler ise kolon bakterilerinin sayý ve aktivitelerini ve probiyotiklerin etkisini artýran, sindirilmeyen karbonhidratlardýr. Son yýllarda yapýlan çalýþmalarda probiyotiklerin bakteriyel ve viral ishaller ile atopik hastalýklardan enflamatuar barsak hastalýklarýna kadar birçok gastrointestinal sistem hastalýðýnýn tedavisi veya korunmada etkili olduðu gösterilmiþtir. Prebiyotiklerin de immün sistemi uyarýcý ve kolonda karsinogenezisi inhibe edici etkileri belirlenmiþtir. Bu derlemede probiyotik ve prebiyotiklerin beslenmedeki önemi vurgulanarak bu konuda yapýlan çalýþmalar özetlenmiþtir. Anahtar Kelimeler: Probiyotik, beslenme. Endüstrileþmiþ ülkelerde atopik ekzema, allerjik hastalýklar, ülseratif kolit, Crohn hastalýðý gibi inflamatuar barsak hastalýklarýnýn insidansýnýn arttýðý belirtilmektedir. Hastalýklarýn nedenleri arasýnda genetik yatkýnlýk, immünolojik bozukluklar, allerjenler, bakteri ve virüslerin etkili olduðu düþünülmektedir. Son yýllarda bu nedenlerin yanýsýra barsaðýn geçirgenlik fonksiyonunun bozulmasýnýn da etkili olabileceði vurgulanmaktadýr (1). 1 Erciyes Üniversitesi Atatürk Saðlýk Yüksek Okulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öðretim Üyesi Kayseri Gastrointestinal sistem (GÝS) normal florasý doðumda sterilken, yenidoðan döneminde kazanýlmakta ve yaþam boyu sabit kalmaktadýr. Floranýn kaynaðý doðum sýrasýnda yutulan annenin vajinal ve fekal florasýdýr. Doðumdan sonraki 48. saatte kolonda Enterobacteria, Staphylococci, Streptococci den oluþan ( /g gaita) bakteriler bulunmaktadýr. Ýkinci ve beþinci günlerde oluþan Bifidobacteriler birinci haftadan sonra gaita florasýna ( /g gaita) hakim olmakta, Enterococcus, Bacterioides, Clostridium gibi patojenler de azalmaktadýr (2). GÝS immün sistemi kullanýma hazýrlayan bu bakterilerdir ve bunlar olmaksýzýn immün sistemin normal fonksiyon göremeyeceði kanýtlanmýþtýr (3). Geliþ tarihi: 20 Ocak Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (3) , 2005

2 Neriman Ýnanç, Habibe Þahin, Betül Çiçek GÝS florasýný çevresel stres, iklim, antibiyotikler, emosyonel faktörler ve diyetsel deðiþiklikler etkileyebilmektedir. Probiyotikler intestinal mikrobiyal dengeyi geliþtirerek floraya katkýda bulunmakta, yarýþma yolu ile reseptörlere baðlanarak patojenlere yer býrakmamakta, dýþký ile atýlmalarýný saðlamaktadýr. Probiyotik olarak kullanýlan mikroorganizmalar Lactobacillus acidophilus, GG, rhamnosum, lactis, Streptococcus thermophilus ve cerevisia, inigeroryze gibi mayalardýr. Bu mikroorganizmalarýn barsak florasýndan izole edilmiþ ve canlý olmalarý, ayrýca mide-safra asitlerine dayanýklýlýk göstermeleri, barsak hücrelerine adhezyon yapabilmeleri ve GÝS de kolonizasyon yeteneðine sahip olmalarý gerekmektedir. Olumlu etkilerinin baþlamasý birkaç gün ya da haftadan daha çabuk olmalý, antibiyotiklerle alýndýklarýnda etkilerini sürdürebilmelidirler. Probiyotiklerin besinsel kaynaklarý Lactobasiller, Bifidobacteriler, Enterococcus, Streptococcuslar ýn kullanýldýðý fermente yoðurtlar, peynir, turþu, çið sucuk, ekmek, bira, þarap, kýmýz ve kefirdir (4). Besinlerde kullanýlan laktik asit bakterileri insan ve hayvan barsak florasýnda bulunmakla birlikte, þeker fermentasyonundaki etkileri nedeni ile (laktik asit ve asetik asit son ürünlerinde 2/3 oranýndadýr) diðer laktik asit bakterilerinden farklýdýrlar. Bu besinler hammaddelerine göre daha dayanýklý, hijyenik, saðlýklý ve besleyici hale gelirler (2). Prebiyotikler kolon bakterilerinin aktivitelerini artýran, enteropatojen olmayanlarýn kolonizasyonlarýný kolaylaþtýran, fermente olabilen, sindirilmeyen karbonhidratlardýr. Bir disakkarit olan laktuloz, inülin, oligosakkaritler (maltoz, soya, ksiloz), oligofruktoz ve galaktoz içeren galaktooligosakkaritler (kurubaklagiller) prebiyotiklerin besinsel kaynaklarýdýr (4,5). Ýnülin doðada yaygýn olarak bitkilerin depo karbonhidratý formunda bulunan ve fruktoz polimerlerinin heterojen karýþýmýna verilen isimdir. Ýnülin, polimerizasyon derecesi 2-60 ya da daha fazla olan bir fruktandýr. Polimerizasyon derecesi daha düþük (2-20) birimlere fruktooligosakkarit ya da oligofruktoz adý verilmektedir ( 6). Fruktooligosakkaritlerin temel diyet kaynaklarý arasýnda buðday, soðan, muz ve sarýmsak sayýlabilir. Pýrasa, yerelmasý, hindiba, bir tür yabani soðan, kuþkonmaz ve bezelye ise diðer kaynaklar arasýndadýr. Arpa ve çavdar gibi bazý tahýllar da fruktooligosakkarit içermektedir. Günlük diyetle Kuzey Amerika da 75 kg aðýrlýðýndaki bir insanýn günde 1-4 g fruktooligosakkarit tükettiði, Avrupa da ortalama alýmýn 3-11 g olduðu saptanmýþtýr (7). Günde 4-10 g fruktooligosakkarit alýndýðýnda bifidojenik etki göstermektedir (8). Bir porsiyon pýrasa yemeði, bir küçük boy muz, bir küçük boy soðan ve sarýmsak günlük prebiyotik gereksinimini karþýlamaktadýr (9). Barsak florasý ile ilgili deðiþik bakteri ve toksinlerin GÝS ile solunum yolu mukozasýna baðlanmasýný ve kolonizasyonunu, içerdiði oligosakkaritler ile saðlayan anne sütü prebiyotikler için önemli bir kaynaktýr. Anne sütündeki oligosakkaritler çözünür bir reseptör gibi hareket ederek yenidoðaný kolera ve üriner sistem enfeksiyonlarýna karþý korumaktadýr (4,5). Fruktooligosakkaritler fermente olduklarýnda kalsiyum, magnezyum gibi minerallerin emilimlerini artýrmakta, serum glikoz ve kolesterol düzeyini azaltmaktadýrlar. Fermentasyonlarý sonucu oluþan kýsa zincirli yað asitleri (bütirat, propiyonat, asetat) sodyum ve su emilimini artýrmakta, ileal ve kolonik epitelyal hücrelerin çoðalmasýný saðlamaktadýr. GÝS motilitesinin düzenlenmesinin yanýsýra, mukozanýn kan akýmýný artýrarak, kolon epiteli üzerinde trofik etki göstermektedirler (5). Probiyotiklerin raf ömrü 3-6 haftadýr. Kurutulmuþ suplementlerin 12 ay içinde probiyotik miktarý azalmakta, bu da kullanýlan bakteri düzeyine baðlý olarak deðiþmektedir. Etkinliklerini metabolize ve kolonize olarak gösterdiklerinden günlük tüketimleri önerilmektedir (4). Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (3) ,

3 Probiyotik ve Prebiyotiklerin Saðlýk Üzerine Etkileri Probiyotik ve Prebiyotiklerin Etki Mekanizmalarý ve Klinik Kullanýmlarý Yüzyýllardýr insanlarýn beslenmesinde yerleri olmasýna karþýn, son yýllarda probiyotiklerin insan saðlýðý ve hastalýklarýnýn tedavisindeki önemi ile ilgili araþtýrmalarýn sayýsý artmaktadýr. Probiyotiklerin klinik kullanýmý ile ilgili çalýþmalarýn çoðu ishalli vakalarda gerçekleþtirilmiþtir. Probiyotikler asit formasyonlarý ile besin ögeleri ve reseptörler açýsýndan patojen mikroorganizmalarla yarýþmaya girip, mukozaya adhezyonlarýný ve beslenmelerini önlemektedir. Ayrýca antitoksin etki göstererek GÝS enfeksiyonlarýna karþý direnç oluþturmaktadýrlar (4). Danimarka da yapýlan bir çalýþmada laktik asit bakterilerinin bakteriyal ve viral ishalin þiddetini ve süresini azalttýðý belirlenmiþtir (10). Bir baþka çalýþmada Lactobacillus casei subspecie rhamnosus (LGG) ile fermente edilmiþ sütün rotavirus kaynaklý ishalin þiddetini ve süresini azalttýðý, barsakta IgA sekresyonu ve lokal interferon salýnýmýný artýrdýðý ve barsak geçirgenliðini azalttýðý saptanmýþtýr (11). Riberio (12), geliþmekte olan ülkelerde mortalitenin önemli nedenlerinden biri olan ishalin tedavisinde probiyotiklerin kullanýmýnýn uygun olabileceðini vurgulamýþtýr. Probiyotiklerin inflamatuar uyaranlara immün cevabýn bozukluðu ile oluþan barsak hastalýklarýnýn seyri esnasýnda olumlu etkileri gösterilmiþtir. Crohn tanýsý ile izlenen klinik remisyondaki 32 hastada mesalamine ve S. boulardii alan grupta tekrarlama oranlarýnýn az olduðu saptanmýþ, bir baþka çalýþmada hafif ve orta derecede aktif Crohn hastalýðýnda LGG ile düzelmenin idame süresinin uzadýðý gözlenmiþtir (13,14). Deneysel çalýþmalarda ise probiyotik ürünlerde ülseratif kolit ve positin idame tedavisinde etkili olduðu bulunmuþtur. Madsen (15), yaptýðý çalýþmada spastik kolonda probiyotiklerle belirgin bir iyileþme saðlanmadýðýný, ancak ishal bulgularýnýn ön planda olduðu dönemde tedavide etkili olabileceðini vurgulamýþlardýr. Fermentasyonlarý sonucu kýsa zincirli yað asitlerini oluþturan fruktooligosakkaritlerin kolondaki enflamatuar ve neoplastik hücrelerin kontrolünde etkili olabileceði belirtilmiþtir. Prebiyotik/probiyotiklerin prekanseröz lezyon olan aberan kriptler üzerinde etkili olduðu ve kanser insidansýný azalttýðý vurgulanmýþtýr. Deneysel çalýþmalarda laktik asit bakterilerinin tümör hücrelerinin büyümesini azalttýðý gösterilmiþtir. Diyete L. acidophilus eklenmesi ile insanlarda ve ratlarda fekal bakteri beta-glukronidaz, azoredüktaz ve nitro redüktaz düzeylerinde anlamlý azalma saptanmýþtýr. Bu enzimlerin prokarserojenleri kanserojenlere çevirerek barsak kanseri patogenezinden sorumlu olduðu belirtilmiþtir (2). Ancak insanlarda fermente süt ürünlerinin tüketimi ile kanser supresyonu olduðuna dair laboratuvar çalýþmalara dayanan indirekt bulgularýn oluþmasýna karþýn, kesinleþmiþ deneysel bulgularýn henüz olmadýðý belirtilmektedir (4). Helicobacter pylori enfeksiyonunda probiyotiklerin tedavide adjuvan olarak kullanýlabileceði, 8 hafta süre ile LGG kullanýmý sonucu gastrik mukoza enflamasyonunun azaldýðý, antibakteriyal tedavinin probiyotiklerle kombine kullanýmý ile etkisinin arttýðý gösterilmiþtir. Cremonini ve arkadaþlarý (16), Helicobacter pylori eradikasyon oranýný artýrmakla birlikte, probiyotiðin tipi, dozu ve zamanýnýn standardize olmamasý nedeniyle tedavideki yerinin tartýþmalý olduðunu savunmuþlardýr. Probiyotik/prebiyotiklerin immün stimulan etkileri ile lokal mukoza savunma sistemlerini güçlendirdiði bildirilmiþtir de yapýlan bir çalýþmada rekombinan L. plantarum un farelerde mukozal antikor yanýtýný ve hücresel immün yanýtý indüklediði, Lactobacillus casei shirota nýn splenik doðal öldürücü hücre aktivitesini uyararak immün modülatör rol oynadýðý gösterilmiþtir. Ancak probiyotiklerin immün parametrelerde etkisinin olmadýðýný gösteren çalýþmalar da dikkati çekmektedir (17,18). 124 Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (3) , 2005

4 Neriman Ýnanç, Habibe Þahin, Betül Çiçek Lactobacillus rhamnosus ile 52 hastada yapýlan çalýþmada in vitro olarak nötrofillerin fagositik aktivitesi ve doðal öldürücü hücre aktivitesi çalýþýlmýþ, laktoz hidrolize süt alanlarda aktivitelerin arttýðý bulunmuþtur (19). Probiyotiklerin atopik hastalýklara neden olan potansiyel antijenlerin yapýlarýný modifiye ettikleri ve immünojenitelerini düþürdükleri gösterilmiþtir. Beþ- 28 gün süre ile LGG alýmýnýn IL-10 düzeyini yükselterek, allerjik bulgularý azalttýðý vurgulanmýþtýr. Birinci derecede yakýnlarýnda atopik hastalýklar bulunan gebeler ve doðumdan sonraki 6 ay boyunca LGG verilen plasebo kontrollü çalýþmada, çocuklardaki atopik hastalýklarýn erken dönem önlenmesinin ya da sýklýðýnýn azaltýlmasýnýn mümkün olabildiði saptanmýþtýr (20). Bazý laktik asit bakterilerinin kandaki kolesterol miktarýný hidroksi metil glutaril coa redüktaz üretimi ile azaltýðý saptanmýþtýr. Probiyotik ve prebiyotik içeren fermente süt ürünün 3 haftalýk kullanýmý sonrasý kontrol grubuna göre total kolesterol düzeyinde %4.4 ve düþük dansiteli lipoprotein düzeyinde %5.3 lük düþüþ saðladýðý saptanmýþtýr. Bir baþka çalýþmada ise 4-8 hafta süre ile fermente yoðurt ile beslenenlerde benzer sonuçlar alýnmýþtýr. Bu çalýþmalar çocukluk çaðýnda baþlanan prebiyotik/probiyotiklerden zengin beslenmenin kardiyovasküler hastalýklara karþý koruyucu olabileceðini düþündürmektedir (21,22). Probiyotikler ayrýca biotin, pridoksin, pantotenik asit, folik asit gibi B grubu vitaminlerin sentezinde etkilidirler. Ayrýca safra tuzlarý ve yað asitlerini enteropatojen mikroorganizmalarýn sindiriminden koruyarak, bunlarýn toksik veya zararlý ürünlere dönüþümünü önlerler. Amonyak, indol, merkaptan, toksik aminler ve sülfitler gibi toksik maddeler üreten mikroorganizmalarýn çoðalmasýný inhibe eden probiyotikler, bu tür zararlý bileþenlerin sindirim sisteminde birikimini ve emilimini azaltýrlar (2). Sonuç olarak, probiyotiklerin, bulunduðu konaðýn immün savunmasýný ve mikrobiyal patojenlere karþý direncini artýrdýklarý ve bu yolla gastrointestinal sistemde spesifik fizyolojik fonksiyonlarý iyileþtirdikleri bildirilmiþtir. Probiyotiklerde en iyi sonuç, laktoz malabsorbsiyonu ve akut ishallerin tedavilerinde elde edilmiþtir. Probiyotik uygulamalarýyla laktozun daha iyi sindirildiði, rotavirus enfeksiyonlarý, antibiyotik ve kemoterapi nedenli ishallerin süresinin, sýklýðýnýn ve tekrarlarýnýn azaltýldýðý gösterilmiþtir. Endojen mikroflora özelliklerini deðiþtirerek, besin allerjileri ve atopik ekzema karakteristiðindeki bazý immünolojik bozukluklarýn iyileþtirilmesinde etkili olduklarý, ülseratif kolit ve Crohn hastalýðý gibi inflamatuar hastalýklarýn kontrolünde etkili olduðu belirtilmiþtir. Saavedra nýn (23), 2001 de yaptýðý deðerlendirmede probiyotiklerin özellikle prematüreler, sýk seyahat edenler, enteral beslenen hastalar gibi risk gruplarýnda ve antibiyotik alanlarda diyete eklenerek kullanýmýnýn gerekliliðini bildirmiþtir. Ancak immün yetmezlikli hastalarda, prematürelerde sepsise neden olabileceðinden dikkatli olunmasýný vurgulamýþtýr. Ayrýca insan saðlýðýnda koruyucu hekimlikte potansiyel risklerin henüz açýklýða kavuþmadýðýnýn unutulmamasýnýn gerekliliði bildirilmiþtir (4). Saðlýklý yaþam amacýyla beslenmede öncelikle doðal pre-probiyotiklere yer verilmesi, gerekli koþullarda yapay pre-probiyotiklerin kullanýlmasýnýn uygun olacaðý düþünülmüþtür. Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (3) ,

5 Probiyotik ve Prebiyotiklerin Saðlýk Üzerine Etkileri KAYNAKLAR 1. Isolauri E. Probiotics in human disease. Am J Clin Nutr 2001; 73 (suppl): Yalçýn S, Yurdakök K. Gastrointestinal sistem hastalýklarýnda probiyotik kullanýmý. Katký Pediatri Dergisi 2000; 21(1): Vanderhoof A, Rosemary Y. Probiotics in pediatrics. Pediatrics 2002; 109(5): Yaðcý R. Prebiyotikler ve probiyotikler. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2002: 45(4): Hanson L, Dahlman-Höglund A, Karlsson M et al. Normal microbial flora of the gut. In: Hanson L, Yolken R (eds), Probiotics, Other Nutritional Factors and Intestinal Microflora, Nestle Nutrition Workshop Series Volume 42, Lippincott-Raven Publishers, USA, 1999, pp Ninesse K. Inulin and oligofructose: What are they? J Nutr 1999; 129 (supplement): 1402S-1406S. 7. Roberfroid M. Fructooligosaccharides. Crit Rev Food Sci Nutr 1999; 39 (3): Green C. Fibre in Enteral Nutrition. Nutricia Research Communications, Netherlands, June 1997, pp Moshfegh A, Friday J, Goldman J, Ahuja J. Presence of inulin and oligofructose in the diets of Americans. J Nutr 1999; 129 (supplement): 1407S-1411S. 10. Hove T, Norgaard H, Mortensen B. Lactic acid bacteria and the human gastrointestinal tract. Eur J Clin Nutr 1999; 53: Gorbach S. Probiotics and gastrointestinal health. Am J Gastroenterol 2000; 95 (suppl 1): S2-S Riberio H. Diarrheal disease in a developing nation. Am J Gastroenterol 2000; 95 (suppl 1):S14- S Gusland M, Mezzi G, Sorphi M et al. Sacchoromyces boulardii in maintenance treatment of Crohn disease. Dig Dis Sci 2000; 45: Gupta P, Andrew H, Kirschner B et al. Is Lactobacillus GG helpful in children with Crohn s disease? Results of a preliminary, open-label study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000; 31: Madsen K. Inflammatory bowel disease. Lessons from the IL-10 gene-deficient mouse. Clin Invest Med 2001: 24; Cremonini F, Canduce F, Di Caro S et al. Helicobacter pylori treatment. A role for probiotics? Dig Dis Sci 2001; 19(2): Grangett C, Muller-Alouf H, Goudercourt D et al. Mucosal immune responses and protection against tetanus toxin after intranasal immunization with recombinant Lactobacillus plantarum. Infect Immunol 2001; 69: Spanhaal S, Havenear R, Schaafsma G. The effect of consumption of milk fermented by Lactobacillus casei strain shirota on the intestinal microflora and immune parameters in humans. Eur J Clin Nutr 1998; 52: Sheih Y, Chiang B, Wang L et al. Systemic immunity-enhancing effects in healthy subjects following dietary consumption of the lactic acid bacterium Lactobacillus rhamnosus HN 001. J Am Coll Nutr 2001; 20 (suppl 2): S149-S Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (3) , 2005

6 Neriman Ýnanç, Habibe Þahin, Betül Çiçek 20. Kalliomaki M, Salminen S, Arvilommi N et al. Probiotics in primary prevention of atopic disease: a randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2001; 357 (9262); Schaafsma G, Meuling W, van Dokkum W et al. Effects of a milk product, fermented by Lactobacillus acidophilus and with fructooligosaccharides added on blood lipid in male volunteers. Eur J Clin Nutr 1998; 52: Agerholm-Larsen, Bell M, Grunwald G. The effect of a probiotic milk product on plasma cholesterol: a meta analysis of short-term intervention studies. Eur J Clin Nutr 2000; 54: Saavedra J. Clinical applications of probiotic agents. Am J Clin Nutr 2001; 73 (suppl): S1147-S1151. Erciyes Týp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 27 (3) ,

PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK

PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK PROBİYOTİKLER VE SAĞLIK Özet : Probiyotikler intestinal mikrobiyal dengeyi düzenleyen canlımikroorganizmalardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda probiyotiklerin bakteriyel ve viral ishaller ile atopik

Detaylı

PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium

PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium ENTEROGİS 1 PROBİYOTİK Lactabasillus Acidophilus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Rhamnosus 1.25 milyar CFU Lactabasillus Casei 1.25 milyar CFU Bifidobacterium Bifidum 1.25 milyar CFU Çinko 15 mg 2 Probiyotik

Detaylı

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir.

*Barsak yaraları üzerine çalışmalarda probiyotikler, yaraların iyileşmesi ve kapanması amaçlı test edilmiştir. * *Aşılama öncesinde ve beraberinde probiyotik kullanma veya aşının içine serokonversiyon oranını arttıracağına inanılan suşların eklenmesi ilgili çalışmalar son birkaç yılda hızla artmıştır. *Şimdiye

Detaylı

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir.

*Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. * *Hijyen hipotezi, astım, romatoid artrit, lupus, tip I diabet gibi otoimmün hastalıkların insidansındaki artışı açıklayan bir alternatiftir. *Bu hipotez, memelilerin evrimsel geçmişlerinin bir parçası

Detaylı

DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ. Duygu PELİSTER

DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ. Duygu PELİSTER DİYET POSASI VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Duygu PELİSTER Lif yönünden zengin diyet, sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazlarındandır. Diyet lifinin, sadece gastrointestinal mukozadan sindirilmeden ya da herhangi bir

Detaylı

ÇOCUKLARDA PREBİYOTİK VE PROBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ

ÇOCUKLARDA PREBİYOTİK VE PROBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ ÇOCUKLARDA PREBİYOTİK VE PROBİYOTİK KULLANIM İLKELERİ DR. DURAN ARSLAN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI, KAYSERİ duran@erciyes.edu.tr SUNUM PLANI Gerekçe/Altyapı Tanımlar

Detaylı

Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotikler. Intestinal Microflora and Probiotics GİRİŞ

Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotikler. Intestinal Microflora and Probiotics GİRİŞ Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 5 (1): 107-113, 2012 ISSN: 1308-0040, E-ISSN: 2146-0132, www.nobel.gen.tr Bağırsak Mikroflorası ve Probiyotikler Nur CEYHAN* Halime ALIÇ Muğla Üniversitesi Fen Fakültesi,

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD

İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD İntestinal Mikrobiyota Nedir? Ne yapar? Dr. Taylan Kav Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji BD En iyi mikrop ölü mikrop (mu)? Vücudumuzdaki Mikroplar Bakteriler Mantarlar Virüsler Bakterilerle

Detaylı

İnsan Mikrobiyom Projesi. Tanıl Kocagöz, M.D., Ph.D.

İnsan Mikrobiyom Projesi. Tanıl Kocagöz, M.D., Ph.D. İnsan Mikrobiyom Projesi Tanıl Kocagöz, M.D., Ph.D. İnsan Mikrobiyomu İnsan vücudu 10 13 hücreden oluşmaktadır İnsan vücudu 10 14 mikroorganizma taşımaktadır. Mikroorganizmalar insan hücrelerinden 10 kat

Detaylı

Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler

Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 128-148 Derleme Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler Turgay Coşkun Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Coşkun T. (Department of Pediatrics,

Detaylı

*Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur.

*Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur. *Türden türe değişkenlik gösterir. *İnsanın sadece barsak mikroflorasında 100 türün üzerinde 100 trilyondan fazla bakteri mevcuttur. *İnsan üzerinde ya da içinde simbiyotik yaşam sürdüren 450-500 tür mikroflora

Detaylı

3. FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA İLK 1000 GÜN GEBE VE ÇOCUK BESLENMESİ KONGRESİ

3. FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA İLK 1000 GÜN GEBE VE ÇOCUK BESLENMESİ KONGRESİ 3. FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA İLK 1000 GÜN GEBE VE ÇOCUK BESLENMESİ KONGRESİ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI METABOLĠZMA VE BESLENME BĠLĠM DALI Prof. Dr.

Detaylı

Bebek Mamaları ve Çocuk Ek Besinlerinde Lactobacillus rhamnosus GG Kullanımının Sağlık Üzerine Etkileri

Bebek Mamaları ve Çocuk Ek Besinlerinde Lactobacillus rhamnosus GG Kullanımının Sağlık Üzerine Etkileri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 69-79 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bebek Mamaları ve Çocuk Ek Besinlerinde Lactobacillus rhamnosus GG Kullanımının Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE DE EKMEK TÜKETİMİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Dyt. Elvan Odabaşı Kanar

TÜRKİYE DE EKMEK TÜKETİMİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Dyt. Elvan Odabaşı Kanar TÜRKİYE DE EKMEK TÜKETİMİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Dyt. Elvan Odabaşı Kanar EKMEK REYTINGI EN YUKSEK BESIN Ekmek KİLO ALDIRIYOR Ekmeğin üzerine SAĞLIĞA ZARARLIDIR yazılmalı (19.03.2013 Sabah Gazetesi) Ekmek

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

PROBİYOTİKLER ve PREBİYOTİKLER NİÇİN ÖNEMLİ?

PROBİYOTİKLER ve PREBİYOTİKLER NİÇİN ÖNEMLİ? ANKEM Derg 2013;27(Ek 2):102-105 PROBİYOTİKLER ve PREBİYOTİKLER NİÇİN ÖNEMLİ? Raşit Vural YAĞCI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroentoloji Anabilim Dalı, İZMİR rasit.v.yagci@ege.edu.tr ÖZET Tabiat

Detaylı

Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni Gelişmeler-I

Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni Gelişmeler-I Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2006, 43(1):181-188 ISSN 1018-8851 Probiyotik Bakterilerin Klinik Uygulamalarında Yeni Gelişmeler-I Oğuz GÜRSOY 1 Özer KINIK 2 New Developments to Clinical Applications of

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi S. Boulardii uygulamalarının H. Pylori nin mide ve duedonal epitelyumda oluşturduğu enfeksiyonların eradikasyonundaki rolünün in vitro hücre kültürü yöntemleri ile belirlenmesi Serhan Sakarya, Necati Günay

Detaylı

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Normal Mikrop Florası Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Vücudun Normal Florası İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun

Detaylı

Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur;

Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur; Prebiyotikler Bütün vücudumuzda, derimizin üzerinde, ağzımızda mikroplar bulunur; İnce bağırsaklardaki bakteri sayısı mideden fazla; ancak besin, sindirim suları ve safrayla birlikte hızla akıp gittiği

Detaylı

ARALIK 2013 YIL: 3 SAYI: 3

ARALIK 2013 YIL: 3 SAYI: 3 ARALIK 2013 YIL: 3 SAYI: 3 TÜRKİYE NİN İLK VE TEK PROBİYOTİK PREBİYOTİK BİLİM DERGİSİ BİFİFORM un Sağlık Profesyonellerine Armağanıdır. 1 Probiyotik Prebiyotik Günlükleri Yayım Amacı; Hekim ve diğer sağlık

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

Doç. Dr. Sinan Sarı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü

Doç. Dr. Sinan Sarı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü Doç. Dr. Sinan Sarı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümü KAZA 5% KONJ. ANOMALİ 7% DİĞER 16% HIV 2% İSHAL 10% KIZAMIK 1% SITMA 7% PNÖMONİ 19% YD SEPSİSİ 6% PREMATURİTE 17% DOĞUM

Detaylı

SACCHAROMYCES BOULARDİİ NİN ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT DİYARESİNDE ETKİNLİĞİ

SACCHAROMYCES BOULARDİİ NİN ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT DİYARESİNDE ETKİNLİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç. Dr. Ömer CERAN SACCHAROMYCES BOULARDİİ NİN ÇOCUKLUK ÇAĞI AKUT DİYARESİNDE ETKİNLİĞİ

Detaylı

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX Karaciğer koruyucu DAHA İYİ Karaciğer fonksiyonu Antioksidan aktivite Protein sentezi Anti-fibrotik aktivite Süt Verimi Süt Proteini Metabolik Sağlık Performans Bağışıklık Karlılık DAHA SAĞLIKLI, DAHA

Detaylı

İnflamatuvar barsak hastalığı etyopatogenezinde luminal

İnflamatuvar barsak hastalığı etyopatogenezinde luminal güncel gastroenteroloji 12/2 İnflamatuvar Barsak Hastalığında Probiyotiklerin Yeri Ali ÖZDEN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara İnflamatuvar barsak hastalığı etyopatogenezinde

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

PROB YOT KLER N ETK MEKAN ZMASI

PROB YOT KLER N ETK MEKAN ZMASI ANKEM Derg 2007;21(Ek 2):238-242 PROB YOT KLER N ETK MEKAN ZMASI lknur KALEL Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, DEN ZL ikaleli@pau.edu.tr; bkaleli@netscape.net

Detaylı

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler

PRETERM MAMALAR. Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar. Normal büyüme ve gelişimi destekler PRETERM MAMALAR Prematürelerin artan besinsel ihtiyaçlarını karşılar Normal büyüme ve gelişimi destekler Preterm mamalarla artan büyüme oranları elde edilmiştir Ağırlık artışı Baş çevresi genişlemesi Prematüre

Detaylı

Laktoz İntoleransı ve Tıbbi Tedavi Yaklaşımı

Laktoz İntoleransı ve Tıbbi Tedavi Yaklaşımı Laktoz İntoleransı ve Tıbbi Tedavi Yaklaşımı Dr.Hasan Özen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet

Detaylı

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebeklerde Lactobacillus Reuteri'nin Fungal Profilakside Kullanımı: Randomize Kontrollü Bir Çalışma Mehmet Yekta Öncel, Sema Arayıcı, Fatma Nur Sarı, Gülsüm Kadıoğlu Şimşek,

Detaylı

Çocuklarda Bagısıklık Sisteminin Desteklenmesi

Çocuklarda Bagısıklık Sisteminin Desteklenmesi Yalnız Degilsiniz Bizler Yanınızdayız Çocuklarda Bagısıklık Sisteminin Desteklenmesi Prof Dr Metehan Özen Probiyotik Çalışmaları 2010 yılı ilk 3 ay Toplam 251 makale Avrupa 119 makale ile önde ABD (23)

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI

UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI 27.02.2012 UYGULAMALI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI DANIŞMANLAR: Araş.Gör.Dr. Ali KOÇYİĞİT Caner VURAL Hazırlayanlar: Sinem BÜYÜKKALP Ezgi OSMANOĞULLARI Sevcan ŞATIR Simge KAHYA 1 http://www.geyigiz.biz/2012/02/16/inek-isi-iskence/

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketim Durumları

Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketim Durumları Araştırma/Research Article Üniversite Öğrencilerinin Probiyotik Ürün Tüketim Durumları Nurcan Yabancı*, Işıl Şimşek Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Gıda ve Beslenme Eğitimi ABD, Ankara *Nurcan

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ PREBİYOTİKLER, PROBİYOTİKLER VE İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN KULLANIM ALANLARI Hazırlayan Mustafa YILMAZ Danışman Yrd. Doç. Dr. Dilşad ONBAŞILI Eczacılık Fakültesi

Detaylı

Diabetes Mellitus ve Mikrobiyota

Diabetes Mellitus ve Mikrobiyota Diabetes Mellitus ve Mikrobiyota Dr. Okan Bülent Yıldız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 4. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi 19-22 Ekim 2017,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

Çocukluk Çağında Probiyotik Kullanımı Probiotic Use in Childhood

Çocukluk Çağında Probiyotik Kullanımı Probiotic Use in Childhood Güncel Pediatri The Journal of Current Pediatrics DERLEME Çocukluk Çağında Probiyotik Kullanımı Probiotic Use in Childhood Merve Usta, Nafiye Urgancı REVIEW Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk

Detaylı

Probiyotik. Sağlıklı Yaşam İçin Yararlı Dost Bakteriler. güncel gastroenteroloji 17/1. Ali ÖZDEN

Probiyotik. Sağlıklı Yaşam İçin Yararlı Dost Bakteriler. güncel gastroenteroloji 17/1. Ali ÖZDEN güncel gastroenteroloji 17/1 Probiyotik Sağlıklı Yaşam İçin Yararlı Dost Bakteriler Ali ÖZDEN 1) Sindirim sisteminin temel fonksiyonları nelerdir? Sindirim sisteminin temel fonksiyonları: a) Yaşamın devamı

Detaylı

Erişkinde Mikrobiyota. Dr Tarkan Karakan Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı

Erişkinde Mikrobiyota. Dr Tarkan Karakan Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Erişkinde Mikrobiyota Dr Tarkan Karakan Gazi Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı İnsan ve bakteri ilişkisi İnsan vücudundaki bakterilerin yüzey alanı = 400 m 2 (Tenis kortu kadar) İnsandaki gen sayısı:

Detaylı

Prof Dr Zeynep Tamay. Istanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Alerji BD

Prof Dr Zeynep Tamay. Istanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Alerji BD Prof Dr Zeynep Tamay Istanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Çocuk Alerji BD Sunu planı Atopik dermatit (AD) tanımlama AD fizyopatolojisi AD-deri mikrobiyota ilişkisi AD-GIS mikrobiyota

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri

Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 69-84 Derleme Fonksiyonel besinlerin saðlýðýmýz üzerine etkileri Turgay Coþkun Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Profesörü SUMMARY: Coþkun T.

Detaylı

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN

KARBONHİDRATLAR. Glukoz İNSAN BİYOLOJİSİ VE BESLENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ OLAN KARBONHİDRATLAR Normal diyet alan kişilerde enerjinin % 55-60 ı karbonhidratlardan sağlanır. Bitkiler karbonhidratları fotosentez yoluyla güneş ışığının yardımıyla karbondioksit ve sudan yararlanarak klorofilden

Detaylı

Çocukta Kusma ve İshal

Çocukta Kusma ve İshal Tanım Çocukta Kusma ve İshal Dr. Hasan Kaya Acil Tıp AD Akut gastroenterit 24 saat içinde 3 ten fazla ya da anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve daha sulu dışkılamadır. Yenidoğan

Detaylı

KLİNİK ECZACI KLİNİK ECZACILIK DERNEĞİ BÜLTENİ

KLİNİK ECZACI KLİNİK ECZACILIK DERNEĞİ BÜLTENİ KLİNİK ECZACI KLİNİK ECZACILIK DERNEĞİ BÜLTENİ Sayı 3 Nisan 2009 Sahibi Klinik Eczacılık Derneği Adına Prof.Dr. Fikret Vehbi İzzettin Yayın Editörü Yrd. Doç. Dr. Mesut Sancar Yayına Hazırlayanlar Yrd.

Detaylı

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD

Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım. Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Yaklaşım Dr.Adnan ŞİMŞİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD ÜSE Tüm yaş grubu hastalarda en çok rastlanılan bakteriyel enfeksiyonlar İnsidans 1.000 kadının

Detaylı

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD

Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Prof.Dr.Kemal NAS Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD, Romatoloji BD Kronik enflamatuar hastalıklar, konak doku ve immun hücreleri arasındaki karmaşık etkileşimlerinden

Detaylı

KAPLANMIŞ KALSİYUM BÜTİRAT IN SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI VE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ÇOKLU ETKİSİ

KAPLANMIŞ KALSİYUM BÜTİRAT IN SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI VE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ÇOKLU ETKİSİ KAPLANMIŞ KALSİYUM BÜTİRAT IN SİNDİRİM SİSTEMİ SAĞLIĞI VE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ÇOKLU ETKİSİ Vet. Hekim Kağan ÇUBUKÇU SANİTA SAĞLIK ÜRÜNLERİ A.Ş. Kümes hayvanlarının bağırsak eko-sisteminin gelişimi, sindirim

Detaylı

AKUT ENFEKSİYÖZ İSHAL VE ANTİBİYOTİK İLİŞKİLİ İSHALDE PROBİYOTİKLER. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 2. PUADER Kongresi 3 Mayıs 2013, Antalya

AKUT ENFEKSİYÖZ İSHAL VE ANTİBİYOTİK İLİŞKİLİ İSHALDE PROBİYOTİKLER. Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 2. PUADER Kongresi 3 Mayıs 2013, Antalya AKUT ENFEKSİYÖZ İSHAL VE ANTİBİYOTİK İLİŞKİLİ İSHALDE PROBİYOTİKLER Doç.Dr. Ener Çağrı DİNLEYİCİ 2. PUADER Kongresi 3 Mayıs 2013, Antalya INTESTINAL MICROBIOTA Duncan SH, Flint HJ. Maturitas (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2013.02.004

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı

Probiyotik ve Prebiyotiklerin Fonksiyonel Özellikleri

Probiyotik ve Prebiyotiklerin Fonksiyonel Özellikleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 221-228, 2004 Probiyotik ve Prebiyotiklerin Fonksiyonel Özellikleri Osman SAĞDIÇ Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 38039 Kayseri

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

İnfeksiyonlar ve Mikrobiyom İlişkisi

İnfeksiyonlar ve Mikrobiyom İlişkisi İnfeksiyonlar ve Mikrobiyom İlişkisi Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ankara İnsan Mikrobiyomunun Temel Özellikleri Kolonizasyon ve gelişme Doğumla başlar, erişkinde

Detaylı

Kanatlı Beslemede İnulinin Prebiyotik Olarak Önemi

Kanatlı Beslemede İnulinin Prebiyotik Olarak Önemi Hayvansal Üretim 47(2): 48-53, 2006 Derleme Kanatlı Beslemede İnulinin Prebiyotik Olarak Önemi Meltem Aşan*, Numan Özcan Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Adana *e-posta: asanm@cu.edu.tr

Detaylı

CİLT MİKROBİYOTASI PROF.DR. NİLGÜN SOLAK BÜLENT ECEVİT Ü. TIP FAK. DERMATOLOJİ AD

CİLT MİKROBİYOTASI PROF.DR. NİLGÜN SOLAK BÜLENT ECEVİT Ü. TIP FAK. DERMATOLOJİ AD CİLT MİKROBİYOTASI PROF.DR. NİLGÜN SOLAK BÜLENT ECEVİT Ü. TIP FAK. DERMATOLOJİ AD CİLT MİKROBİYOTASI CİLT MİKROFLORASI DERİ MİKROBİYOTASI DERİ MİKROFLORASI DERİ Deri en büyük organımız 2 m² alan Vücudu

Detaylı

PROBİYOTİK AYRAN ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İlyas Erdem TONGUÇ. Süt Teknolojisi Anabilim Dalı Bilim dalı kodu: 501.10.01 Sunuş Tarihi: 21.08.

PROBİYOTİK AYRAN ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İlyas Erdem TONGUÇ. Süt Teknolojisi Anabilim Dalı Bilim dalı kodu: 501.10.01 Sunuş Tarihi: 21.08. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) PROBİYOTİK AYRAN ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İlyas Erdem TONGUÇ Süt Teknolojisi Anabilim Dalı Bilim dalı kodu: 501.10.01 Sunuş Tarihi: 21.08.2006

Detaylı

MUZ KABUKLARINDAN FRÜKTO-OLİGOSAKKARİT KARIŞIMLARININ ÖZÜTLENMESİ

MUZ KABUKLARINDAN FRÜKTO-OLİGOSAKKARİT KARIŞIMLARININ ÖZÜTLENMESİ MUZ KABUKLARINDAN FRÜKTO-OLİGOSAKKARİT KARIŞIMLARININ ÖZÜTLENMESİ Gülizar KURTOĞLU1, Sibel YİĞİTARSLAN YILDIZ2 1,2Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Çünür,

Detaylı

Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotiklerin nekrotizan enterokolit üzerine etkileri

Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotiklerin nekrotizan enterokolit üzerine etkileri Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde prebiyotik, probiyotik ve sinbiyotiklerin nekrotizan enterokolit üzerine etkileri Doç. Dr. DİLEK DİLLİ Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri

Detaylı

Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji. Dr. Cengiz KIRMAZ

Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji. Dr. Cengiz KIRMAZ Kronik Hastalıklar Enfeksiyöz Nedenli mi? Solunum Yolu Hastalıkları /Alerji Dr. Cengiz KIRMAZ Alerji Bir veya birden fazla antijene (alerjene) verilen anormal immünolojik cevapla karakterize bir hastalıktır.

Detaylı

PROBİYOTİKLER. Yavuz YEŞİLOVA, 1 Bilal SULA, 2 Engin YAVUZ, 3 Derya UÇMAK 4. J Kartal TR 2010;XXI(1): DERLEME / REVIEW

PROBİYOTİKLER. Yavuz YEŞİLOVA, 1 Bilal SULA, 2 Engin YAVUZ, 3 Derya UÇMAK 4. J Kartal TR 2010;XXI(1): DERLEME / REVIEW DERLEME / REVIEW PROBİYOTİKLER Yavuz YEŞİLOVA, 1 Bilal SULA, 2 Engin YAVUZ, 3 Derya UÇMAK 4 1 Silvan Devlet Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, Diyarbakır; 2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim

Detaylı

Clostridium difficile Tedavi Prensipleri

Clostridium difficile Tedavi Prensipleri Clostridium difficile Tedavi Prensipleri Esin ŞENOL G.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-AD Barsak Mikrobiyotasını Etkileyen Faktörler Antibiyotik kullanımının mikroflora üzerine etkisi

Detaylı

PROBİYOTİK ORİJİNLİ TİCARİ OLARAK SATILAN BAZI TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN FARKLI VASATLARDA OLUŞTURDUKLARI SÜPERNATLARIN ANTİMİKROBİYEL ETKİLERİ

PROBİYOTİK ORİJİNLİ TİCARİ OLARAK SATILAN BAZI TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN FARKLI VASATLARDA OLUŞTURDUKLARI SÜPERNATLARIN ANTİMİKROBİYEL ETKİLERİ Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2015 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa: 18-26 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702150203.pdf PROBİYOTİK ORİJİNLİ TİCARİ OLARAK SATILAN

Detaylı

Çocukluk çağında üst solunum yolu enfeksiyonu tedavi ve korunmasında probiyotik kullanımı Seçil Günher Arıca 1, Vefik Arıca 2, Cahit Özer 3

Çocukluk çağında üst solunum yolu enfeksiyonu tedavi ve korunmasında probiyotik kullanımı Seçil Günher Arıca 1, Vefik Arıca 2, Cahit Özer 3 Çocukluk çağında üst solunum yolu enfeksiyonu tedavi ve korunmasında probiyotik kullanımı Seçil Günher Arıca 1, Vefik Arıca 2, Cahit Özer 3 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim

Detaylı

*Latince kökenli bir kelime olan «Probiyotik» Türkçe karşılığı olarak «yaşam için» anlamına gelmektedir.

*Latince kökenli bir kelime olan «Probiyotik» Türkçe karşılığı olarak «yaşam için» anlamına gelmektedir. *Latince kökenli bir kelime olan «Probiyotik» Türkçe karşılığı olarak «yaşam için» anlamına gelmektedir. *Probiyotikler yeni bir keşif değildir çünkü insanoğlunun onlarla tanışması insanlık tarihi kadar

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ PROBİYOTİK MEYVE SUYU

ÖZEL EGE LİSESİ PROBİYOTİK MEYVE SUYU ÖZEL EGE LİSESİ PROBİYOTİK MEYVE SUYU HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Cem YILDIRIM DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Melike GÜZEL İZMİR 2017 İÇİNDEKİLER 1.Proje özeti...2 2.Projenin amacı...3 3. Giriş...3-4 3.1 Beslenmenin önemi...3

Detaylı

BESLENMENİN ÖNEMİ, BESİN ÖĞELERİ, BESİN GRUPLARI VE BESLENME-SAĞLIK İLİŞKİSİ

BESLENMENİN ÖNEMİ, BESİN ÖĞELERİ, BESİN GRUPLARI VE BESLENME-SAĞLIK İLİŞKİSİ BESLENMENİN ÖNEMİ, BESİN ÖĞELERİ, BESİN GRUPLARI VE BESLENME-SAĞLIK İLİŞKİSİ BESİN ÖĞELERİ 1.Proteinler 2.Yağlar 3.Karbonhidratlar 4.Mineraller 5.Vitaminler 6.Su 1.PROTEİNLER Hücrelerin ve metabolik tepkimeleri

Detaylı

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İDEAL FARMAKOLOJİK TEDAVİ * Etkilerin spesifik olması * Aynı düzeyde öngörülebilir

Detaylı

Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron;

Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron; CROHN HASTALIĞI Crohn s hastalığı; Regional enterit; Kron; Crohn hastalığı kronik iltihabi barsak hastalığıdır. Bağırsak da iltihap, ülser, kanama atakları ile seyreden ciddi iltihaplara neden olur. Ağız

Detaylı

ANNE SÜTÜNÜN BEBEK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KATKILARI. Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D.

ANNE SÜTÜNÜN BEBEK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KATKILARI. Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D. ANNE SÜTÜNÜN BEBEK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE KATKILARI Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme B.D. 1. PUADER Kongresi 23-27 Nisan 2012 YOL HARİTASI Anne Sütü Mucizesi Mucizenin

Detaylı

Crohn Hastalığı ve Tıbbi Beslenme

Crohn Hastalığı ve Tıbbi Beslenme güncel gastroenteroloji 20/3 Crohn Hastalığı ve Tıbbi Beslenme Perim Fatma TÜRKER, Sevil Dilara GÜNALDI Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara GİRİŞ İnflamatuvar

Detaylı

Probiyotikler ve Kullanım Alanları Probiotics and Their Use

Probiyotikler ve Kullanım Alanları Probiotics and Their Use Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 1, 2010, Sayfa 95-104 Probiyotikler ve Kullanım Alanları Probiotics and Their Use Başar UYMAZ* Sağlık Bakanlığı, Etlik İhtisas Eğitim

Detaylı

Akut ishal: ani başlar ve kısa sürer, Kronik ishal: birkaç günden uzun sürer, Tekrarlayan ishal: aralıklı olarak iyileşip tekrarlayan ishaldir.

Akut ishal: ani başlar ve kısa sürer, Kronik ishal: birkaç günden uzun sürer, Tekrarlayan ishal: aralıklı olarak iyileşip tekrarlayan ishaldir. İSHAL Diare; Enterit; Bir gün içinde üç den fazla sulu yumuşak dışkılama ya ishal denir. Vücuttan su ve tuz kaybı olur. İshal; bebekler, çocuklar ve yaşlılar için çok tehlikeli ve ölümcül olabilir. İshaller:

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

PROBİYOTİKLER & PREBİYOTİKLER

PROBİYOTİKLER & PREBİYOTİKLER Sağlıklı Kalmak İçin PROBİYOTİKLER & PREBİYOTİKLER Anlatılmayan Tarihçe Editör Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı NOBEL TIP KİTABEVLERİ 1969 yılında Üsküdar

Detaylı

Nutritional and therapeutic value of fermented milk products.

Nutritional and therapeutic value of fermented milk products. Selçuk 'Üniversitesi Vet. Fak. Dergisi Cilt : 2, Sayı : 1 (1-8), 1986 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİNİN BESİN VE TERAPÖTİK DEGERi Nutritional and therapeutic value of fermented milk products. O. Cenap TEKİNŞEN*

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi 2013

Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi 2013 Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi 2013 25000 yıldır Diyetin Temel Enerji Kaynağı: Tahıllar Tahıllar insan beslenmesinde temel besindir. Günlük enerjinin ortalama %50'si

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

Probiyotiklerin Yenidoğanda Kullanımı. Prof. Dr. Nejat Narlı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Probiyotiklerin Yenidoğanda Kullanımı. Prof. Dr. Nejat Narlı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Probiyotiklerin Yenidoğanda Kullanımı Prof. Dr. Nejat Narlı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Probiyotiklerler Besinlerle beraber ya da ayrı olarak alınan, bağırsak florasını düzenleyerek ve bağışıklık

Detaylı

Vücut kitle indeksi. Bel- Kalça oranı Triseps deri kalınlığı. Orta kol kas bölgesi

Vücut kitle indeksi. Bel- Kalça oranı Triseps deri kalınlığı. Orta kol kas bölgesi Beslenme Desteğine Başlama Kriterleri Klasik Önceden var olan ciddi malnütrisyon Oral olarak, gereksinimin < %50 karşılanması > 5-7 günden fazla yemede gecikme olmasının beklenmesi Erken enteral nütrisyon

Detaylı

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi

Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri, Çevresel Etkenler ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi Bahri Elmas, Şeyda Tok, Öner Özdemir TC Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi

Detaylı

İrritabl bağırsak sendromu (İBS) karın ağrısı, şişliği ve

İrritabl bağırsak sendromu (İBS) karın ağrısı, şişliği ve güncel gastroenteroloji 18/2 İrritabl Bağırsak Sendromunun Tedavisinde Prebiyotik ve Probiyotik Kullanımı Esen SEZER, Mendane SAKA Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kitosanın Şarapta Bozulma Yapan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kitosanın Şarapta Bozulma Yapan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen ARIK Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üni Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Erciyes Üniversitesi 2005-2009 Gıda Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

BAĞIRSAK YANGISINDA ÖNLEYiCi ETKi. Bağırsak Sağlığı Yem Sindirilebilirliği Hayvan Sağlığı Yüksek Performans Bitki Ekstraktı

BAĞIRSAK YANGISINDA ÖNLEYiCi ETKi. Bağırsak Sağlığı Yem Sindirilebilirliği Hayvan Sağlığı Yüksek Performans Bitki Ekstraktı BAĞIRSAK YANGISINDA ÖNLEYiCi ETKi Bağırsak Sağlığı Yem Sindirilebilirliği Hayvan Sağlığı Yüksek Performans Bitki Ekstraktı Bakterilerle mücadele onları sadece öldürmek ile olmaz. Öldükten sonra ortaya

Detaylı

Sosyodemografik Özellikler ve Beslenme Örüntüsünün İshalli Hastalıklara Etkisi: Olgu-Kontrol Çalışması

Sosyodemografik Özellikler ve Beslenme Örüntüsünün İshalli Hastalıklara Etkisi: Olgu-Kontrol Çalışması Özgün Araştırma Original Article Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Turkish Journal of Pediatric Disease Sosyodemografik Özellikler ve Beslenme Örüntüsünün İshalli Hastalıklara Etkisi: Olgu-Kontrol Çalışması

Detaylı

İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARI

İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARI İLTİHABİ BAĞIRSAK HASTALIKLARI İnflamatuar barsak hastalıkları; İBH; Kron; Crohn s; Ülseratif kolit İltihabi bağırsak hastalıkları bağırsağın iltihaplanması ile seyreden bir gurup hastalıktır. Bu hastalıklarda

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 267-271 Orijinal Makale Yenidoðan sarýlýklarýnda fototerapi sonrasý "Rebound" Hiperbilirübinemi Erdal Taþkýn 1, Mehmet Kýlýç 1, A. Denizmen Aygün 2 Fýrat

Detaylı

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi

Kanatlı. Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık ve Yem Tüketimine Etkisi KONU etkisi İLGİ Tamponlanmış organik asit kombinasyonunun broyler performansına Selko-pH Uygulamasının Broylerlerde Canlı Ağırlık

Detaylı

PROBİYOTİKLER, PREBİYOTİKLER VE SİNBİYOTİKLERİN KOLOREKTAL KANSER İLİŞKİSİ

PROBİYOTİKLER, PREBİYOTİKLER VE SİNBİYOTİKLERİN KOLOREKTAL KANSER İLİŞKİSİ Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2015 Cilt: 13 Sayı: 1 Sayfa: 28-46 PROBİYOTİKLER, PREBİYOTİKLER VE SİNBİYOTİKLERİN KOLOREKTAL KANSER İLİŞKİSİ Esin

Detaylı

7.GRUP PROJE ÇALIŞMASI

7.GRUP PROJE ÇALIŞMASI 7.GRUP PROJE ÇALIŞMASI SĐNEM ÖZKAN ÖZLEM CEYLAN PROBĐYOTĐK BAKTERĐLER PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL ĐÇĐNDEKĐLER Probiyotik nedir? Probiyotiklerin Özellikleri Probiyotiklerin Etkileri Probiyotiklerin Kullanıldıkları

Detaylı

Prebiyotik, Probiyotik ve Sinbiyotiklerin İnsan ve Hayvan Sağlığı Üzerine Etkileri

Prebiyotik, Probiyotik ve Sinbiyotiklerin İnsan ve Hayvan Sağlığı Üzerine Etkileri Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2013; 8(3): 248-258 Derleme Prebiyotik, Probiyotik ve Sinbiyotiklerin İnsan ve Hayvan Sağlığı Üzerine Etkileri A. Gülin SEZEN 1! 1. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

HİPP Biberon Mamaları

HİPP Biberon Mamaları HİPP Biberon Mamaları HiPP PRE Organik Bebek Sütü 300 gr TR2018 Özellikleri : Karbonhidrat kaynağı yalnızca süt şekeri olan laktoz dur. Hipp PRE Organik Combiotic Bebek Sütü 350 gr TR2469 Özellikleri :

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 2 : 343-354 (2009)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 2 : 343-354 (2009) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:10-Sayı/No: 2 : 343-354 (2009) DERLEME /REVIEW İNSAN BAĞIRSAK SİSTEMİNDE PROBİYOTİK OLARAK

Detaylı

Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri

Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri Biberon Maması İçerik ve Çeşitleri Biberon Mamaları Annesütünün ikamesidir. Annesütü alamayan bebekler için Annesütü yetersizliğinde Annesütü ve inek sütünde enerji ve ana besin maddeleri Anne Sütü (100ml)

Detaylı