ö. i. v, it. Ürgüblil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ö. i. v, it. Ürgüblil"

Transkript

1 S Sayısı :55-' Münakalât "vekâleti 1942 mal? yılı bütçesinde değişiklik yapssması hakkında 1/7, 1942 malî ysla muvâzenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklîk yapılması hakkında 1/81, 1942 malî yılı muvazene! umumiye kanununa bağla (A) işaretli cetvelde değişik» lîk yapılması hakkında 1/87'sayılı kanun lâyihalarıyle îdare Heyetinin,! Büyük Millet Meclisi 1942 malî yalı bütçesinde değişiklik 'yapılması hakkında kanun 'teklif r ve Bütçe encümeni mazbatası Münakalât vekâleti 1942 malî yık bütçesinde derişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/78) V, O, Başvekâlet; 15. V Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : G/İGM.. Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine :194i! malî yılı Münakalât vekâleti bütçesinin bazı tertipleri arasında münakale yapılması hakkında -Münakalât vekilliğince hazırlanan ye İcL'a Vekilleri Heyetince 12. V tarihinde Yüksele Meclise arzı kararlaştırılan karımı lâyihası esbabı mucibesiyle birliktesunulmuştur. Başvekil Ş. Saraçoğlu Mucip sebepler lâyihası 1942 malî yılı bütçesinin 857 no i taşlının l.ııci mayın imim ve buna ] nü tefem diğer masraflar tertibine mevzu (M5 001)) liralık tahsisat gerek mayın zuhuratının artması gerekse akaryakıt fiyatlarının yükselmesi hasebiyle kifayet etmediğinden münakale suretiyle bu tertibe (7 750) lira zam icra kılınmıştır. Bu kere Mınüıka Liman reislik!erinden alman yazılarda sen defa kendilerine gönderilen tahsisatında bugünkü duranı karşısında ihtiyacı karşılayaımyacaği bildirildiğinden mayın imha tertibine daha (0 000) liranın zammına zaruret hâsıl olmuştur. Münakale suretiyle yukarıda sözü geçett tertibe zam yapılması teklif edilen tahsisat sene sonuna kadar tasarruf edileceği anlaşılan kanun- lâyihasına ilişik cetvelde yazılı tertiplerden tenzil edilerek karşılanacaktır,

2 HÜKÜMETİN MADDE malî yılı Münakalât vekâleti bütçesinin ilişik cetvelde yajsüı tertipleri arasında (9 000) lira münakale yapılmıştır. MADDE 2. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3. Bu konun hükümlerini icraya Mialiye vekili memurdur. 12. V Bs. V. Ad. V. M. M. V. Ş. Saraçoğlu A. R, Türel A. R. Artmıhaİ TEKLİFİ 1942 malî yûı Münakalât vekâleti bütçesinin bazt tertipleri arasında münakale yapılmamın dair kanun lâyihası Da. V. R. Peker H V. 'Yücel 8. t M> V. )r. H. Alalaş S. Mü.V. A. F. Ccbesoy Ha. V. Na. V. S. Bay ö. i. v, it. Ürgüblil Ü. Ma. V. F. Ağrah îk, V. F. Sirmcn Zv.V. R. Hatİpoğl Tİ.V. 8. Siren Münakalât vekâleti F. M. Düşürülen Lira Eklenen Li?*a I. Müteferrika 3 Asansör, işaret; ve telefon tesisatı motürlerinin cereyan, tamir ve işletme masajları 1 İcar bedeli Meslekî mecmua, kitap ve harita ırıubayaasr, telif ve terciiıiig ücret ve mükâfatlan; tabı, toelit, neşir bedeli ve masrafları, filim ve filim makinesi mubayaası, filim,developmaıı ve saire masrafları, istihbarat've propaganda masraflai'iylc bu maksatlara müteferri alelûınum yardımlar Ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar lıarırahı 1 Mayın imlıa ve buna müteferri diğer masraflar 1 Limaıt idarelerinin nakil vasıtalarının işletmo, tamh*i idam mubayaa ve sair masvaflan 2 Vesait'kirasi Yçkfın (S. Saysı : 55)

3 _ mali yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/81) T. C.. j. ^ ' Başvekâlet ^ 10.. V Kararlar dairesi müdürlüğü Bayi t 6/1651 Büyük Millet Meclisi Yüksele Reisliğin 1942 malî yılı Muvazenei umumiye kamnnına bağlı (A) işaretli cetvelde değisiklüc yapılması hakkında hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 18, V tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mııcibesiyle birlikte sunulmuştur. Başvekil Ş_. Saraçoğlu Sıhhat ve igtinıai muavenet vekilliğinin 1942 malî yılı bütçesine liralık munzam tahsisat verilmesi hakkındaki kanun lâyihasının mucip sebepleri F. Î/L Tertibi 576 Refik Saydam Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve Hıfzıssıhha mektebi: Bu sene memleket dahilinde yayılmış olan çiçek hastalığiyle mücadele için fazla miktarda aşı istihsali lâzımgelmiş ve bu sebeple geçen senekinden bir misli fazla dona mubayaası icabetmiştir. Geçen seneye nazaran fazla miktarda ve bundan daha fazla kıymetj le mubayaa olunan hayvan bedellerinin derhal tediyesi zaruri bulunduğu için bir tarftau v, bunların ödenmesi ve diğer taraftan Önceleri Toprak ofisinden ve ucuz fiyatla tedarik edilen arpa, yulaf ve kepek gibi hayvan iaşe maddelerinin artrk Ofisçe verilmiyeceği bildirilmesi üzerine hariçten ve çok yükselmiş bulunan fiyatlarla mubayaası ya- > " pılmış ve bunların da ödenmesi yüzünden müessesenin diğer ihtiyaçlarını karşılıyacak tahsisat kalmamıştır. Gerek şimdiye kadar tahakkuk etmiş bulunan ve gerekse sene sonuna kadar tahakkuk edecek olan masrafları karşılamak ve lüzum hâsıl olduğu halde tahsisatın kaldırılması yüzünden mubayaasına imkân elde edüemiyen hayvanları satın almak üzere bu fasla liralık munzam tahsisat talebine mecburiyet hâsıl olmuştur. f>r>0 H Sâri ve salgın hastalıklarla mücadele muvakkat memuriyet lmrcıralıı Memleketimizde anlını' eden, çiçek hastalığı ile mücadele İçin memurlar izam edilmiş ve bıı mücadeleye bütün şiddetiyle devanı edilmekte bulunmuş iken bir taraftan da yer yer tifüs vakalarının 'zuhura üzerine bu hastalığım sirayet dairesini sen işletmemesi için vâsi mikyasta mücadeleye girişilmişin.'. Sâri ve salgfiıı hastalı İti arla- mücadele, lıer şeyden evvel' Vaka mahallerine memur izamı ve mahallî tedbirlerle başarılması icabedetı işlerden olduğu için hemen lıer tarafa gönderilen memurlara yerilmesi ieabedon harcınuı lahsisatı, münakale yapılmış ve munzam tahsisat talebediimiş olmasına rağmen kâfi gelmemiş ve hugüıt mücadelenin devamını gayri mümkün kılacak şekilde tahsisat mevcudu kalmamıştır. önlenmek üzere bulunan çiçek salgınının tamamen söndürülmesi ve tifüsün de sirayetinin tevessüüno meydan verilmemesi için mücadeleye devanı zaruri bulunduğunda» bu maddeye de liralık mun«am tahsisat talebi lüzumu hâsıl olmuştur. ( S. Bayat :-65 )

4 MADDE malî yılı Mftıvazenoi lanıtmiyo kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine ait 559 nou faslın 3 ncü (Muvakkat memuriyet harcırahı) maddesine lira ve 578 ncı (Merkez Hıfzısıhha enstitüsü ve Hafzıssıbha mektebi) faslına lira ki, ceman Ura munzam tahsisat verilmiştir. MADDE 2, Bu kanun mer'idir HÜKÜMETİN TEKLİFİ 1942 malî yılı muvasenei umumiye leanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişildik yapılması halikında kamını lâyıiıası neşri tarihinden MADDE 3. Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. Eş. V. Ş. Saraçoğlu Da. V. E. Peîcer Mf. V. Yücel S. 1. M. V. Dr. M. Alaias ME V. A. F. Üebesoy 18 Ad. V. A. U. Türel A Ha,V. //. Menemencİoğlu Na. V. S. Doy. V Mi. M. V.. R. Artunkal Mal. V. F. Ağrah Ik. V. F, Bitmen ZY.V. a. t v S. İT. DrgÜhlü Ş. II. Uatvpoğln Tİ. V. C. S. Siren 1942 malî yılı MuvaE&ııei umumiye Iranumuıa bağh (A) işaretli cetvelde değişildik yapılması hak' kmda kanun lâyihası <1/C7) Başvekâlet Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : û'/i&rn Büyük Millet Msclisi Yüksek Reisliğine ÜS, V malî yılı Muvazene! umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20, V tarihinde Yüksek Meclise arat kararlaştırılan kanun lâyiham esbabı mucibesîyle birlikte sımujımıştıır. Başvekil Ş. Saraçoğlu Lira Mucip sebepler lâyihası 2fi S2J (İ Agovleri vo zelzele mmtaknlanrıdakl halka yardımlar ve emsali yapmakta olduğu hayır işlerine ait mesaisini takviye ırıaksadiyle Kızılay kurumuna bu miktar yardım yapılması uygun Örüîmüsjtür. Sümer ve Etihaıık'm malî vazıyetlerini kuvvetlendirmek ve tesisatlarını ikıııal> sarfedilmek üzere, sermayelerine mahsuben bu bankalara tediyatta bulunulmasına lüzum hâsı) olmuştur. Harap bir vaziyetle bulunan âbidelerin tamir ettirilmesini teinin etmek üzere Vakıflar Uımım müdürlüğü bütçesine yardım yapılmam zarurî ^övülmüştür. Hariciye vekâleti < Daimî ve muvakkat memuriyetle harice gföntîevil m elerine lüzum görülenler, fevkalâde hallerin tevlit ettiği.sebeplerle takibi mutat olan yollardan seyahat edemiyerek yollarım değiştirmek mecburiyeti kar^tsrııda kalarak seyahat müddetleri uzamakta ve bu yüzden harcırah istihkakları fazla tahakkuk etmekte olduğundan, mezkûr tertiplere tahsisat ilâvesi icabetnrigtiı*. ( S, Saysı ; 55)

5 6_ Yukarıda arzedilen ihtiyaçları karşılamak üzere varidat fazlasiylekarşılanmak Üzere munzam lsi.lisisn.fc tajcbolııımıasına lüzum hâsıl olmng ve iüşik kamın lâyihası bu maksadı teminon tanzim edilerek takdim kılınmıştır, HÜKÜMETİN TEKlVlFİ 1942 tnalî yüt Muvasenei umumiye kanununabağh A işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası MADDE malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine ( ) lira munzam tahsisat verilmiştir. MADDE malî yılı Muvazenei umumiyo kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Ziraat vekâleti kısmında <37S8 sayılı Çay kanunu gereğince Ziraat bankasına yapılacak tediye karşılığı) adiyle yeniden açılan 962 nci fasla lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. MADDE 8. Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. MADDE 4. Bu kanunun bükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 20. B. V. Ş. Saraçoğlu Da. V. H. Uran m. v. Yücel S. 1. M. V. Dr. H. Alaîaş Mü V. A. F. Cebe/toy Ad- V- A. R. Türel A Ha.V. N. Menemencİoğîu Na. V. S. Doy G. t V. S. II.ÜrgüUa Ş. V M. M. V. R. Artunkal Mal. V. F. Ağralı lk. v. F. Sİrmen 7,v. V. Ş. R. Hatipoğlu Ti. V. C. S. Siren F. M. Mıılıasaasatm nev'i Liı'a fi MALİYE VEKÂLETİ TCmlay kmıımuna yardım Kanunu mucibince sermayesine; mahsuben Siimevbaııka yapılacak tediyeler karşılığı Kanunu mucibince sermayesine mahaubeıı Etibaaka yapılacak tediyeler karşılığı Vakıflar umum müdürlüğü bütçesine yardım G O0O IÎARÎGÎYE Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı VEKALETİ d Yekûn 25 C ( S. Saysı : 55 )

6 _ 6 - idare îîeyetinih, E. M. Meelisi 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması lıaklnnda kanuii teklifi (2/10) ', T. 1İ. İl. il. ' ', İdare Amirliği Muhasebe Müdürlüğü İS. V No. ; GM/âûmi- ' ". ' Yüksek Reisliğe tarihinde vefat eden istanbul mebusu Sadettin Uras ve 7. V tarihinde vefat eden Dolu mebusu Fethi Okyar'nı ailelerine tediyesi izabeden (4 200) v.av lira tazminat için 1942 malî ydı Büyük Millet Meelisi bütçesinin 1 nci faslının 2 nei âza tahsisatı maddesinde kâfi tahsisat mevcut olmadığından mezkûr fasla (8 400) lira ve ayni sctı«bütçesinin. 15 nci resmî telefon tesit: ve mükâleme faslında da tediyesi tahakkuk eden miktara yeter derecede tahsisat olmadığından zikrolunaıı luı fasla da (1 000) ve tahsisatı kalmıyaıı 23 ııeü İnşaat ve tamirat faslına da (20 000) lira munzam tahsisat verilmesi iein aşağıda yazılı kanun madde! evin i m kabulünü arz ve teklif eyleriz. îdare Âmiri Jılare Âmiri İdare Âmiri /. F. Alpayn A. Doğan MADDE İ malı yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci faslmın 2 nci âza tahsisatı maddesine (8 400) ve 15 nci resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı faslına (1 000) ve 23 ncü inşaat ve tamirat faslına du (20 000) ÎDARE -HEYETİNİN TEKLİFİ. Büyük MÜht Meclisi 1942 mah yılı bütçesinin bazı fasıl ve maddelerine munzam taksimi verilmeni hakkında kanun, lâyiham. lira Kftmmedilıııiştiv. MADDE 2. En lnıaımı ııoşri tarihinden muteberdir. MADDE 3. Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur malî yjh muvazenei umumiye kanınınım bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında muhtelif vekihiklerce IıaKirlanftn ve Başvekâletin 10, 15 ve 22 mayı» tarih vo 6/1614, 1651, 1675 sayılı tezkereleriyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihaları ve Büyük Millot Meclisi 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında İdare Heyetince hazırlanan 13. V tarih ve 2/10 sayılı Bütçe encümeni - niö^bataaı 2'. B.M.M. Bütçe encümeni M. V Mas No. 1/78, 81, 87, 2/10 Karar No. 38 Yüksek Keisligo (S. Saysı : 55') kamın teklifi Encümenimize tevdi buyurıılmakla Maliye vekili Fuat Agrah, Meclis İdare âmiri Avni-Doğan ve alâkalı vekâletlerin salahiyetli memurları hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. Lâyihalardan birisi 1942 malî yılı bütçesinin Münakalât vekaleti kısmında tasarruf yapılması kabil görülen bazı masraf tertiplerinden 9 bin liranın tenzili ile 857 nci faslın birinci (Ma-

7 yın imha vo bun» mihcfem diğer masraflar) tertibine ilâvo edilmesini tazammun etmektedir. Malî yılın son günlerindi) bulunulmasına rağmen bu teklif, eon zamanlarda sahillerimizde mayın zuhuratının artması gibi önceden takdirimi imkan olnuyan fevkalâde bir zarureti karşılamağa matuf bulunmakla kabule şayan görülmüştür, Büyük Millet Meclisi bütçesinin âza tahsisatı, inşaat vo tamirat, resmî telefon tesis ve mükâlemo masrafı tertiplerine ceman (33 600) lira munzam tahsisat verilmesi İdare Heyetince teklif olunmaktadır. İlişik 2 sayılı cetvelde görüleceği Üzere bu tahsisatın {12'600) lirası vefat eden âza ailelerine verilecek tazminat kargılığıdır. Encümence kabul edilen tertipte, teklife nazara» (4 200) lira bir fazlalık görülmesi teklifin ihzarından sonra bir azanın daha vefatı dolayısiyle ailesine verilmesi gereken tazminatın da ilâvesinden İleri gelmiştir. Meclis müştemilâtında yapılması gereken tamirler için 20 bin ve telefon tesis vo mükâlemc tahsisatının itmamı İçin {1 000) lira ilâvesi de muvafık görülmüştür. Diğer iki lâyiha ile 1942 malî yılı bütçesinin bazı masraf tertiplerine yapılması teklif olunan munzam tahsisat da şu rakamlardan terekküp etmektedir: lira Kızılay kurumuuea tesis olunan aşevleri faaliyetlerinin devamı için kuruma yardım, lira kanunu mucibince sermayesine mahsuben Sümerbank'a, lira kanunu mucibince sermayesine mahsuben Etibank'a, lira Vakıflar ılımım müdürlüğü bütçesine yardım, lira Sıhhat ve İçtimai muavenet vekâleti bütçesinin muvakkat memuriyet harcırahı ve Merkez hıfzrssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi fasıllarına, lira Hariciye vekâleti bütçesinin daimî ve muvakkat memuriyet harcırahı tertiplerine, Kızılay kurumunun aşevleri tesisi ile başardığı hayırlı ve faydalı teşebbüsü idame ve teshil maksadiyle teklif edilen 500 hin liralık'yardım tahsisattın Encümen memnuniyetle karşılamıştır. hjtibaıılria Sümeıbaıık'm teşbih edilen program dairesinde yeni tesisat ve inşaata girişebilmeleri ve bu ilu bankaya bağlı fabrika ve işletmelerin istihsallerinin çoğaltılması gibi memleket sanayiinin inkişafım ve madenlerimizin İstismarım sağlamak ve Hükümetçe geçen sene kömür fiyatlarının maliyetten aşağı tesbît edilmesi yüzünden Etibank'ın uğradığı zararı karşılamak maksadiyle İm iki millî banka sermayelerinin arttın İn ı asî, Cumhuriyet Hükümetinin malî sıkıntılara, ve Mîllî müdafaa masruflarına rağmen ekonomik faaliyetlere verdiği ehemmiyeti belirtmesi itibariyle ancak takdire değer 1 mimi muştur. Vakıflar umuru müdürlüğü bütçesine ( ) lira yardım yapılması kendi varidatiylc başarılması mümkün olmıyaıı âbidatıu ta- - mirini mehmaemken temin etmek içindir. Sıhhat, vekâleti bütçesine (40 000) lira munzam tahsisat talep edilmesi, Hükümetin esbabı mucibesîııde tafsil olunduğu üzere memlekette «algı» bir hal alan çiçek hastalığına karşı fazla miktarda aşı istihsali için o nispette çok dana kesilmesi zarureti hâsıl olmasından ve hayvan yemlerinin pahalı fiyatlarla satın alınmasından ve nihayet çiçek ve tifüs'hastalıklariylc mücadele için mahallerinde ieabeden tedbirleri almak üzere bir çok memurlar gönderilmesinden ileri gelmekte olup fevkalâde vaziyetlerin gerektirdiği bu talep de' muvafık görülmüştür, Hariciye vekâleti bütçesinin muvakkat ve daimî memuriyet harcırahları tertiplerine yapılması teklif olunan (7 000) lira ilâve do haricî seyahatlerde harp vaziyeti dolayısiyle hazan mıı t ad yolun takibi imkânsızlığı karşısında daha uzun yol İhtiyar edilmesine mecburiyet hâsıl olmasından ve bu suretle harcırah istihkaklarının artmasından mütevellit bulunduğu anlaşılmış ve esasen mühim bîr kısmı tahakkuk etmiş borçların karşılığı olarak teklif olunan munzam tahsisat ilâveleri Encümenim izce kabule şayan görülmüştür. 22 mayıs 1943 tarih ve C/1675 sayılı Başvekâlet tezkeresine bağlı lâyihanın ikinci maddesiyle istenilen fevkalâde tahsisata gelince ; 3788 sayılı Çay kanununun beşinci maddesi çay ( S. Saysı : 55 )

8 bahçesi kuracak olanlara Ziraat bankasınca ikraza t yapılacağını ve bankanın lıer sene ya-.pacnğr ikrazat ile faizinin mütaakıp sone Zira-: at vekaleti bütçesine konulacak tahsisatla itfa edileceğini âmir olup bu kanuni hükmü yerine getirmek üzere Ziraat bankasına yapılacak tediye karşılığı olarak Ziraat vekâleti bütçesinde yeniden açılacak fasla ( ) lira fevkalâde tahsisat konulmasını Encümenimiz de muvafık bulmuştur. 8 Yekûnu ( ) liraya baliğ olan munzam ve fevkalâde tahsisatın 1942 malî ydı varidat fazlalariyle karşılanacağı anlaşılmış ve muhtelif tarihleri ihtiva eden lâyihalar ve cetveller bii'l eştirilmek suretiyle yeniden kaleme alman lâyiha, Umu mî Heyeti» tasvibine arzoluıımak üzere Yüksek îloisliğe sunulmuştur..reis V. M. M. Katip Kastamonu Muğla İstanbul T. Cpşkan II. Kitabet F, öymen Amasya Aydın Bitlis A. K, Yiğiloylu İt. Alpmtın li. Osma- Buma Çanakkale Diyarbakır Dr. S. Konuk S. T. Arsal Ş.Vluğ Edirne Giresun İstanbul M. N.'Giiıulüzalp A. Sayar II. Ülkmmı İzmir Konya Manisa M. Birsd Dr. S. IrmaJt 'F. Kıırdoğlv. Mardin Trabzon 11. Erten Uf. S. Anamur Yozgad Zonguldak A.-Sungur II. A. Kuyucak BÎRÎNCÎ MADDE 1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen tertipleri arasında (9 000) lirairk. münakale yapılmıştır. İKİNCİ MADDE Î942 malî yılı Muvuzeıü umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvolm ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerine lira munzam tahsisat verilmiştir. BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTİRtŞl t912 malî yıh Ufuvascnei umumiye kmmnmıa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapamam hakkında kanım lyihası ÜÇÜNCÜ MADDE 1942 malî yılı Mııvazenei umumîye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Ziraat vekâleti kısmında- (3788 sayılı Çay İcauunn gereğince Ziraat bankasına yapılacak tediye karşılığı) adiyle yeniden açılan 962 nci fasla ( ) lira fevkalade tahsisat konulmuştur, DÖRDÜNCÜ MADDE rihinden mer'idir, Btı kanun neşri ta- BEŞİNCİ MADDE Bu kanunun hiusnıünü icraya Maliye vekili memurdur, ( S. Saysı.;'55 )

9 - f t - F. M. encümeninin değiştiricine bağlı cetveller [1] SAYILI CETVEL Mıılıassasatın ncv'i Tenzil Zam 811!) 83!) MÜNAKALÂT VEKÂLETİ Müteferrika Asansör, işaret ve telefon tesisatı motürleıiııiıi cereyan, tamir ve iglctme masrafları tear bedeli > ' Meslekî mecmua, kitap vo harita mubayaasr, telif ve tercüme ücret ve mükâfatları, tabı, teelit, neşir bedeli ve masrafları, filim ye filim makinesi mubayaası, filim developman vesaire masrafları, istihbarat ve propaganda masraflariylc bu maksatlara müteferri alelûmum yardımlar Ecnebi memleketlere gönderilecek mçmınurlar harcırahı Mayın imha ye buna müteferri diğer masraflar.liman idarelerinin nakil vasıtalarının iş!etme, tamir, idame, mubayaa vesair masrafları Vesait kirası YEKÛN P. M. [2] SAYILI CETVEL Mulıassasatm nev'i Lira BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 1 2 Âza tahsisatı 15 Jicsmî telefon tesis ve mükâlcme masrafı 23 İnşaat ve tamirat ~ MALÎYE VEKALETİ 2G1 Kızılay kurumuna yardım 289 Kilimini mucibince sermayesine mahsuben Süıncrbanka yaıııîaeak tediyeler karşılığı 290 Kanunu mucibince sermayesine mahsuben Etibanka yapılacak tediyeler karşılığı 296. Vakıflar'ninnin müdürlüğü.bütçesine yardım HÂRİCİYE VEKÂLETİ 520 Uaimî memuriyet harcırahı 52.1 Muvakkat memuriyet ve huriye harcırahı SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKALETİ Muvakkat memuriyet harcırahı 57(î Merkez hıfeıssjlılıa enstitüsü ve Hi-fzıssıhha. mektebi G aai-ö^c YEKÛN ( S. Sayaç : 55 )

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) S. Sayısı: 46 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatesı (1185,186) Orman umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik

Detaylı

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159)

Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) S. Sayısı:20 Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ye Bütçe Encümeni mazbatası (1159) T. G. Başvekâlet Muamelât Umum Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü Sayı':

Detaylı

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000'

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000' S.Sayısı: 35 inhisarlar Umum Müdürlüğü 943 malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/9) T.C. Başvekâlet Muamelât Umum

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13)

Devlet havayolları hizmetleri için 1939 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) S. Sayısı: 32 malî yılına geçici taahhüd icrası hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/13) T. C. Başvekâlet 22 - II - 1939 Kavrarlar müdürlüğü Sayı: 6/797 Büyük Millet Meclisi

Detaylı

ESBABI MUCİBE CETVELİ

ESBABI MUCİBE CETVELİ Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 13 inhisar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) : işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 235) T. C.

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması haklanda 1/760 numaralı kanun lâyihası Sıra M 351 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekaleti 1933 senesi bütçesinde 3 liralık münakale yapılması hakkmda 1/76, Gümrük ve inhisarlar vekâletile İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi bütçelerinde 7 267

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Iktısad encümeni mazbatası

Iktısad encümeni mazbatası S. Sayısı: 71 Gümrük tarife kanununa bağli idhalât umumî tarifesinin 607/ D pozisyonuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNo 293 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNo 29 94 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Havayolları Devlet işletme idaresinin 94 senesi bütçesi hakkında /875 numaralı kanuri lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet Kararlar

Detaylı

Mimari S. SAYISI : /O

Mimari S. SAYISI : /O Devre : X Tf/t Mimari S. SAYISI : /O 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 926 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 195 malî yılı Muvazenei

Detaylı

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3

S. SAYISI : 109. Devre :XI İçtima: 3 Devre :XI İçtima: 3 S. SAYISI : 109 Maarif Vekâleti kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri

Detaylı

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. '" : '"y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni

-I Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. ' : 'y- : -T;^^>.M. Maarif Encümeni Ifltal: ı S. SAYISI : 7 Y& K 35 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif Vekâleti kısmına ve 492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesi ve 1954 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa

Detaylı

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası

Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde liralık münakale yapılması hakkında 1/478 numaralı kanun lâyihası SıraNo 5 Hariciye vekâleti 932 senesi bütçesinde 5 liralık münakale yapılması hakkında /478 Maarif vekâleti 932 senesi bütçesinde 05 035 liralık münakale yapılması hakkında /480 ve Dahiliye vekâleti 932

Detaylı

S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. - " - t " ' T *

S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. -  - t  ' T * S. Sayısı; 108,.. -.'\v 7 --. - '. - " - t " ' T * Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim müesseselerde bulundurulacak vesaiti nakliye hakkındaki 1296

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593)

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) S. Sayısı: 184 Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) T. C. Başvekâlet 27 - III - 1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : 6/1232 Büyük Mille i

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi

Devre: XI. 1959 Yılı. Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Devre: XI içtimaa Kt\ S. SAYISI : OU 959 Yılı Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. Bütçesi Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/265) T, c. ~~~

Detaylı

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu

İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu İ23 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 9/V/1935 - Sayı : 2998) Kabul tarihi 2716 6-V -1935 BİRİNCİ MADDE Hudud ve sahiller sıhhat

Detaylı

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

SıraNQ 160 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ SıraNQ 934 HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 934 senesi bütçesi hakkında /879 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T. C. Başvekâlet

Detaylı

Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX -1941 Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe

Muvakkat encümen mazbatası. T. B. M. M. Muvakkat encümen 20 - IX -1941 Esas No. 1/685 Karar No. 3. Yüksek Reisliğe S. Sayısı: Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 5 ve sayılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve mal! yılı Muvazenei nmumiye kanununa bağlı L ve D işaretli

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin S. Sayısı: 27 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhesebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf ve telefon umum

Detaylı

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333)

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) Devre : XI içtima : 2 S. SAYISI 208 1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /333) T. C. e Başvekâlet Kanunlar

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939 - Sayı : 4216) İ938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 26/V/1939

Detaylı

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu

_ 3 - Sözcü Ağrı Kasım Küfrevi Çankırı Söz hakkım mahfuzdur K. Arar. Millî Eğitim Komisyonu raporu S. SAYISI : Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadrolariyle merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair sayılı Kanuna bağlı ve sayılı cetvellerde değişiklik yapılması

Detaylı

( S. Sayısı : 264 ) Hariciye Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye Encümeni Esas No. 1/641 Karar No. 44 Yüksek Reisliğe 27. V.

( S. Sayısı : 264 ) Hariciye Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye Encümeni Esas No. 1/641 Karar No. 44 Yüksek Reisliğe 27. V. Devre : X AA / İçtima: 3 S. SAYISI : /04 Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin çiçek aşısı vesikasına ve hacı hareketlerinin sıhhi kontroluna mütaallik bâzı maddelerinin tadili hakkındaki ek nizamnamelerin

Detaylı

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ

SıraNe 292 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ SıraNe 292 934 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ BÜTÇESİ Yüksek mühendis mektebi 934 mal! senesi bütçesi hakkında /872 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası r. c. Başvekâlet --933 Kararlar müdürlüğü

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu {t/456 )

İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu {t/456 ) S. Sayısı: 65 İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu {t/456 ) T. e. Başbakanltk 25. VI. 1945 Mvametât Gemi Müdürlüğü İfelfcifc MüMimŞü ;^ '

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe

SıraNg 122. Ankara: 8 - III Yüksek Reisliğe SıraNg 122 Konya mebusu Kâzım Hüsnü ve Giresun mebusu Hakkı Tarık Beylerin, halkevleri namına ithal olunacak radyo ve sinema makinaları hakkında 2/62 numaralı kanun teklifi ve gümrük ve inhisarlar, Maliye

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe

- 2. Maarif Encümeni mazbatası. T. B. M. M. Maarif Encümeni Esas No. 1/602 Karar No. 22 26. II. 1957. Yüksek Reisliğe Devre : X I f " tçtima: S. SAYISI : 00 Ege Üniversitesi adiyle izmir'de bir üniversite kurulması hakkında ki sayılı Kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (/) T. C. Başvekâlet.

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

1955 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi

1955 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi 955 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/35) T, C. Başvekâlet 3. XI. 954 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi

Detaylı

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 3 S. SAYISI : 255 Ankara Üniversitesi Tıp ve Siyasal Bilgiler fakültelerinin bina ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek yıllara sâri taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa,

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348)

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) S. Sayısı: 15 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) T.C. Başvekâlet \ "" ^23.111.1940 Kararlar dairesi

Detaylı

Esbabı Imucibe projesi

Esbabı Imucibe projesi S. Sayısı: 72 Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları işletme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun

Detaylı

Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713)

Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) S. SAYISI : 83 Emekli dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/713) T. C. Başvekâlet 21. XII. 1953 Muamelât Umum Müdürlüğü Sayı : 71/2699,

Detaylı

S. SAYISI : 03. Başbakan A. Menderes

S. SAYISI : 03. Başbakan A. Menderes S. SAYISI : 03 Kan Bankası ve kan nakil merkezlerinin döner sermaye ile idaresine dair kanun lâyihası ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (1/372) T. C. Başbakanlık 12. IV.

Detaylı

EREĞLĠ KÖMÜR HAVZASINDAKĠ OCAKLARIN DEVLETÇE ĠġLETTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)

EREĞLĠ KÖMÜR HAVZASINDAKĠ OCAKLARIN DEVLETÇE ĠġLETTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1) 1749 EREĞLĠ KÖMÜR HAVZASINDAKĠ OCAKLARIN DEVLETÇE ĠġLETTĠRĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3867 Kabul tarihi : 30/5/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/6/1940 Sayı : 4527 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50)

İstanbul Üniversitesi 1955 Bütçe yılı hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/50) Devre : XI İçtima : 1 S. SAYISI : 162 İstanbul Üniversitesi 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile istanbul Üniversitesi 1955

Detaylı

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur.

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur. KANUN NUMARASI : 657 KABUL TARİHİ : 22/4/1925 YAYIMLANDIĞI R.GAZETE : TARİH : 2/5/1925 SAYI : 99 YAYIMLANDIĞI DÜSTUR : TERTİP : 3 CİLT : 6 SAYFA: 278 MADDE 1- Müdafaa-İ Milliye Vekâletine merbut olmak

Detaylı

Millî piyango idaresinin 1943 malî yılı bilançosunun gönderildiğine dair Elaşvekâlet tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/178)

Millî piyango idaresinin 1943 malî yılı bilançosunun gönderildiğine dair Elaşvekâlet tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/178) S. Sayısı: 147 Millî piyango idaresinin 1943 malî yılı bilançosunun gönderildiğine dair Elaşvekâlet tezkeresi ve Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/178) Başvekâlet 16. V. 1944 Muamelât Umum Müdürlüğü

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI :

Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI : Devre : X İçtima: 1 S. SAYISI : 286 Hükümeti arasında 12 Temmuz 1947 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye' ye yapılacak yardım hakkında Anlaşma» nm onanmasına dair 5123 sayılı Kanunun 2 nci maddesine

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat,

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat, Toplantı: OT I Dönem ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : / / Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün 957 malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

S. Sayısı: 187. POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ

S. Sayısı: 187. POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ S. Sayısı: 87 9 POSTA, TELGRAF ve TELEFON U. M. BÜTÇESİ Posta, Telgraf ve Telefon Umumî müdürlüğü 9 malî yılı bütçe kanunu lâyihaeı ve Bütçe encümeni mazbatası(l/58) T. C. Başvekâlet 8--9 harar Da. Müdürlüğü

Detaylı

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 )

321 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1934 malî senesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 28/V/ Sayı : 2712 ) Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 9 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V/9 - Sayı : 7 ) No. Kabul tarihi -V-9 BÎRtNCl MADDE Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 9

Detaylı

T. C. Başvekâlet 22. V Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi

T. C. Başvekâlet 22. V Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi İçtima: 3 S. SAYISI : löö Muvazenei Umumiyeye dâhil bâzı dairelerin yapı işleri için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' ) SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık

Detaylı

Devre : X içtima: S S. SAYISI : 00. 1957 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi

Devre : X içtima: S S. SAYISI : 00. 1957 Yılı. İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi Devre : X içtima: S S. SAYISI : 00 Af 957 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi istanbul Teknik Üniversitesi 957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/583) T. C. Başvekâlet

Detaylı

S. SAYISI : 309. Devre : X içtima : 1

S. SAYISI : 309. Devre : X içtima : 1 Devre : X içtima : 1 S. SAYISI : 309 Çırağan Sarayı enkazı ile arsasının hazineye iadesi ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına devri hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi SıraNo 52 Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2 25 numaralı kanun teklifile gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkında

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

Meslekî teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif, Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/850)

Meslekî teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif, Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/850) S. Sayısı: 241 Meslekî teknik okullar açılması ve mevcutlarının büyütülmesi hakkında kanun lâyihası ve Maarif, Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/850) T. C. Başvekâlet 30. VII. 1942 \ Kararlar dairesi

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

S. Sayısı: 193. Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585)

S. Sayısı: 193. Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585) S. Sayısı: 193 Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/585) T. C. Başvekâlet 21 - III -1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı

Detaylı

bütçesinde 4 104 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63)

bütçesinde 4 104 liralık münakale yapılması ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair kanun'lâyihası (1/63) S. Sayısı: 32 Nafıa vekâleti 934 yılı bütçesinde 4 04 liralık münakale yapılmasına ve fevkalâde tahsisat verilmesine dair /63, Bazı dairelerin 934 yılı bütçelerinde 33 800 liralık münakale yapılması hakkmda

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

SıraNo 141. Esbabı mucibe

SıraNo 141. Esbabı mucibe SıraNo 141 İpekböceği ve tohumu yetiştirilmesi ve muayene ve satılması hakkındaki kanunun 14 üncü maddesinin tadiline dair 1/ 85 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine S. Sayısı: 269 Harp dolayısile karadan, denizden ve havadan memleketimize gelmekte olan mülteciler hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/665) T. C. Başvekâlet 6 -

Detaylı

S. Sayısı: 82. Başbakan Ş. Saraçoğlu

S. Sayısı: 82. Başbakan Ş. Saraçoğlu S. Sayısı: 82 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları (1545) T. C. Başbakanlık

Detaylı

&*pr» : X S. SAYISI : 110

&*pr» : X S. SAYISI : 110 &*pr» : X S. SAYISI : 110 Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/430) T. C. Başvekâlet

Detaylı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna (Resmî Gazete ile ilâm : 31.V. 1957 - Sayı : 9621) No. * Kabul tarihi 6974 22. V. 1957 Bölüm : I. Kuruluş ve vazifeler MADDE 1. Hükmi şahsiyeti haiz bulunmak ve

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

S. SAYISI i 310. Devre : X İçtima : 1

S. SAYISI i 310. Devre : X İçtima : 1 Devre : X İçtima : 1 S. SAYISI i 310 Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası ve Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları

Detaylı

Esbabı mucibe lâyihası

Esbabı mucibe lâyihası S. Sayısı; 103 Bursa mebusu Rüştünün, muamele vergisi kanunununz nci maddesinin (0) fıkrasında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve İktısad ve Malîye encümenleri mazbataları (2/128) Esbabı mucibe

Detaylı

Dera : XI fettan»: S S. SAYISI : 1959 Yılı Vakıflar U. M. Bütçesi

Dera : XI fettan»: S S. SAYISI : 1959 Yılı Vakıflar U. M. Bütçesi Dera : XI fettan: S S. SAYISI : 959 Yılı Vakıflar U. M. Bütçesi Vakıflar Umum Müdürlüğü 959 yılı LüVe hcrn r Bütçe Encümeni mazbatası (/7) T. C. Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 7-87/399

Detaylı

Devre : XI I A 1 * İçtima:! S. SAYISI : 1U/

Devre : XI I A 1 * İçtima:! S. SAYISI : 1U/ Devre : XI I A 1 * İçtima:! S. SAYISI : 1U/ Afyon Karahisar Mebusu Rıza Çerçel'in, Munzam değerli posta pulları çıkarılmasına dair kanun teklifi ve Münakalât, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/21)

Detaylı

Antalya, Trabzon ve Malatya elektrik imtiyazlarının kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, Dahiliye ve Butça Encümenleri mazbataları (1/175)

Antalya, Trabzon ve Malatya elektrik imtiyazlarının kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, Dahiliye ve Butça Encümenleri mazbataları (1/175) Antalya, Trabzon ve Malatya elektrik imtiyazlarının kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve Nafıa, Dahiliye ve Butça Encümenleri mazbataları (1/175) T. c. ' " ; - : _ ~ ;, ;.. - - - - - - -. Başvekâlet.'".'.

Detaylı

S. SAYISI : 80. 1954 Yılı. Karayolları U. M. Bütçesi

S. SAYISI : 80. 1954 Yılı. Karayolları U. M. Bütçesi S. SAYISI : 80 954 Yılı Karayolları U. M. Bütçesi / Karayolları Umum Müdürlüğü 954 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Komisyonu raporu (/694) r. o. Başvekâlet 30. XI. 958 Muamelât Umum Müdürlüğü Karar

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı