ö. i. v, it. Ürgüblil

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ö. i. v, it. Ürgüblil"

Transkript

1 S Sayısı :55-' Münakalât "vekâleti 1942 mal? yılı bütçesinde değişiklik yapssması hakkında 1/7, 1942 malî ysla muvâzenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklîk yapılması hakkında 1/81, 1942 malî yılı muvazene! umumiye kanununa bağla (A) işaretli cetvelde değişik» lîk yapılması hakkında 1/87'sayılı kanun lâyihalarıyle îdare Heyetinin,! Büyük Millet Meclisi 1942 malî yalı bütçesinde değişiklik 'yapılması hakkında kanun 'teklif r ve Bütçe encümeni mazbatası Münakalât vekâleti 1942 malî yık bütçesinde derişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/78) V, O, Başvekâlet; 15. V Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : G/İGM.. Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine :194i! malî yılı Münakalât vekâleti bütçesinin bazı tertipleri arasında münakale yapılması hakkında -Münakalât vekilliğince hazırlanan ye İcL'a Vekilleri Heyetince 12. V tarihinde Yüksele Meclise arzı kararlaştırılan karımı lâyihası esbabı mucibesiyle birliktesunulmuştur. Başvekil Ş. Saraçoğlu Mucip sebepler lâyihası 1942 malî yılı bütçesinin 857 no i taşlının l.ııci mayın imim ve buna ] nü tefem diğer masraflar tertibine mevzu (M5 001)) liralık tahsisat gerek mayın zuhuratının artması gerekse akaryakıt fiyatlarının yükselmesi hasebiyle kifayet etmediğinden münakale suretiyle bu tertibe (7 750) lira zam icra kılınmıştır. Bu kere Mınüıka Liman reislik!erinden alman yazılarda sen defa kendilerine gönderilen tahsisatında bugünkü duranı karşısında ihtiyacı karşılayaımyacaği bildirildiğinden mayın imha tertibine daha (0 000) liranın zammına zaruret hâsıl olmuştur. Münakale suretiyle yukarıda sözü geçett tertibe zam yapılması teklif edilen tahsisat sene sonuna kadar tasarruf edileceği anlaşılan kanun- lâyihasına ilişik cetvelde yazılı tertiplerden tenzil edilerek karşılanacaktır,

2 HÜKÜMETİN MADDE malî yılı Münakalât vekâleti bütçesinin ilişik cetvelde yajsüı tertipleri arasında (9 000) lira münakale yapılmıştır. MADDE 2. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. MADDE 3. Bu konun hükümlerini icraya Mialiye vekili memurdur. 12. V Bs. V. Ad. V. M. M. V. Ş. Saraçoğlu A. R, Türel A. R. Artmıhaİ TEKLİFİ 1942 malî yûı Münakalât vekâleti bütçesinin bazt tertipleri arasında münakale yapılmamın dair kanun lâyihası Da. V. R. Peker H V. 'Yücel 8. t M> V. )r. H. Alalaş S. Mü.V. A. F. Ccbesoy Ha. V. Na. V. S. Bay ö. i. v, it. Ürgüblil Ü. Ma. V. F. Ağrah îk, V. F. Sirmcn Zv.V. R. Hatİpoğl Tİ.V. 8. Siren Münakalât vekâleti F. M. Düşürülen Lira Eklenen Li?*a I. Müteferrika 3 Asansör, işaret; ve telefon tesisatı motürlerinin cereyan, tamir ve işletme masajları 1 İcar bedeli Meslekî mecmua, kitap ve harita ırıubayaasr, telif ve terciiıiig ücret ve mükâfatlan; tabı, toelit, neşir bedeli ve masrafları, filim ve filim makinesi mubayaası, filim,developmaıı ve saire masrafları, istihbarat've propaganda masraflai'iylc bu maksatlara müteferri alelûınum yardımlar Ecnebi memleketlere gönderilecek memurlar lıarırahı 1 Mayın imlıa ve buna müteferri diğer masraflar 1 Limaıt idarelerinin nakil vasıtalarının işletmo, tamh*i idam mubayaa ve sair masvaflan 2 Vesait'kirasi Yçkfın (S. Saysı : 55)

3 _ mali yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/81) T. C.. j. ^ ' Başvekâlet ^ 10.. V Kararlar dairesi müdürlüğü Bayi t 6/1651 Büyük Millet Meclisi Yüksele Reisliğin 1942 malî yılı Muvazenei umumiye kamnnına bağlı (A) işaretli cetvelde değisiklüc yapılması hakkında hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 18, V tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mııcibesiyle birlikte sunulmuştur. Başvekil Ş_. Saraçoğlu Sıhhat ve igtinıai muavenet vekilliğinin 1942 malî yılı bütçesine liralık munzam tahsisat verilmesi hakkındaki kanun lâyihasının mucip sebepleri F. Î/L Tertibi 576 Refik Saydam Merkez hıfzıssıhha müessesesi ve Hıfzıssıhha mektebi: Bu sene memleket dahilinde yayılmış olan çiçek hastalığiyle mücadele için fazla miktarda aşı istihsali lâzımgelmiş ve bu sebeple geçen senekinden bir misli fazla dona mubayaası icabetmiştir. Geçen seneye nazaran fazla miktarda ve bundan daha fazla kıymetj le mubayaa olunan hayvan bedellerinin derhal tediyesi zaruri bulunduğu için bir tarftau v, bunların ödenmesi ve diğer taraftan Önceleri Toprak ofisinden ve ucuz fiyatla tedarik edilen arpa, yulaf ve kepek gibi hayvan iaşe maddelerinin artrk Ofisçe verilmiyeceği bildirilmesi üzerine hariçten ve çok yükselmiş bulunan fiyatlarla mubayaası ya- > " pılmış ve bunların da ödenmesi yüzünden müessesenin diğer ihtiyaçlarını karşılıyacak tahsisat kalmamıştır. Gerek şimdiye kadar tahakkuk etmiş bulunan ve gerekse sene sonuna kadar tahakkuk edecek olan masrafları karşılamak ve lüzum hâsıl olduğu halde tahsisatın kaldırılması yüzünden mubayaasına imkân elde edüemiyen hayvanları satın almak üzere bu fasla liralık munzam tahsisat talebine mecburiyet hâsıl olmuştur. f>r>0 H Sâri ve salgın hastalıklarla mücadele muvakkat memuriyet lmrcıralıı Memleketimizde anlını' eden, çiçek hastalığı ile mücadele İçin memurlar izam edilmiş ve bıı mücadeleye bütün şiddetiyle devanı edilmekte bulunmuş iken bir taraftan da yer yer tifüs vakalarının 'zuhura üzerine bu hastalığım sirayet dairesini sen işletmemesi için vâsi mikyasta mücadeleye girişilmişin.'. Sâri ve salgfiıı hastalı İti arla- mücadele, lıer şeyden evvel' Vaka mahallerine memur izamı ve mahallî tedbirlerle başarılması icabedetı işlerden olduğu için hemen lıer tarafa gönderilen memurlara yerilmesi ieabedon harcınuı lahsisatı, münakale yapılmış ve munzam tahsisat talebediimiş olmasına rağmen kâfi gelmemiş ve hugüıt mücadelenin devamını gayri mümkün kılacak şekilde tahsisat mevcudu kalmamıştır. önlenmek üzere bulunan çiçek salgınının tamamen söndürülmesi ve tifüsün de sirayetinin tevessüüno meydan verilmemesi için mücadeleye devanı zaruri bulunduğunda» bu maddeye de liralık mun«am tahsisat talebi lüzumu hâsıl olmuştur. ( S. Bayat :-65 )

4 MADDE malî yılı Mftıvazenoi lanıtmiyo kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine ait 559 nou faslın 3 ncü (Muvakkat memuriyet harcırahı) maddesine lira ve 578 ncı (Merkez Hıfzısıhha enstitüsü ve Hafzıssıbha mektebi) faslına lira ki, ceman Ura munzam tahsisat verilmiştir. MADDE 2, Bu kanun mer'idir HÜKÜMETİN TEKLİFİ 1942 malî yılı muvasenei umumiye leanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişildik yapılması halikında kamını lâyıiıası neşri tarihinden MADDE 3. Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. Eş. V. Ş. Saraçoğlu Da. V. E. Peîcer Mf. V. Yücel S. 1. M. V. Dr. M. Alaias ME V. A. F. Üebesoy 18 Ad. V. A. U. Türel A Ha,V. //. Menemencİoğlu Na. V. S. Doy. V Mi. M. V.. R. Artunkal Mal. V. F. Ağrah Ik. V. F, Bitmen ZY.V. a. t v S. İT. DrgÜhlü Ş. II. Uatvpoğln Tİ. V. C. S. Siren 1942 malî yılı MuvaE&ııei umumiye Iranumuıa bağh (A) işaretli cetvelde değişildik yapılması hak' kmda kanun lâyihası <1/C7) Başvekâlet Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : û'/i&rn Büyük Millet Msclisi Yüksek Reisliğine ÜS, V malî yılı Muvazene! umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20, V tarihinde Yüksek Meclise arat kararlaştırılan kanun lâyiham esbabı mucibesîyle birlikte sımujımıştıır. Başvekil Ş. Saraçoğlu Lira Mucip sebepler lâyihası 2fi S2J (İ Agovleri vo zelzele mmtaknlanrıdakl halka yardımlar ve emsali yapmakta olduğu hayır işlerine ait mesaisini takviye ırıaksadiyle Kızılay kurumuna bu miktar yardım yapılması uygun Örüîmüsjtür. Sümer ve Etihaıık'm malî vazıyetlerini kuvvetlendirmek ve tesisatlarını ikıııal> sarfedilmek üzere, sermayelerine mahsuben bu bankalara tediyatta bulunulmasına lüzum hâsı) olmuştur. Harap bir vaziyetle bulunan âbidelerin tamir ettirilmesini teinin etmek üzere Vakıflar Uımım müdürlüğü bütçesine yardım yapılmam zarurî ^övülmüştür. Hariciye vekâleti < Daimî ve muvakkat memuriyetle harice gföntîevil m elerine lüzum görülenler, fevkalâde hallerin tevlit ettiği.sebeplerle takibi mutat olan yollardan seyahat edemiyerek yollarım değiştirmek mecburiyeti kar^tsrııda kalarak seyahat müddetleri uzamakta ve bu yüzden harcırah istihkakları fazla tahakkuk etmekte olduğundan, mezkûr tertiplere tahsisat ilâvesi icabetnrigtiı*. ( S, Saysı ; 55)

5 6_ Yukarıda arzedilen ihtiyaçları karşılamak üzere varidat fazlasiylekarşılanmak Üzere munzam lsi.lisisn.fc tajcbolııımıasına lüzum hâsıl olmng ve iüşik kamın lâyihası bu maksadı teminon tanzim edilerek takdim kılınmıştır, HÜKÜMETİN TEKlVlFİ 1942 tnalî yüt Muvasenei umumiye kanununabağh A işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası MADDE malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine ( ) lira munzam tahsisat verilmiştir. MADDE malî yılı Muvazenei umumiyo kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Ziraat vekâleti kısmında <37S8 sayılı Çay kanunu gereğince Ziraat bankasına yapılacak tediye karşılığı) adiyle yeniden açılan 962 nci fasla lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. MADDE 8. Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. MADDE 4. Bu kanunun bükümlerini icraya Maliye vekili memurdur. 20. B. V. Ş. Saraçoğlu Da. V. H. Uran m. v. Yücel S. 1. M. V. Dr. H. Alaîaş Mü V. A. F. Cebe/toy Ad- V- A. R. Türel A Ha.V. N. Menemencİoğîu Na. V. S. Doy G. t V. S. II.ÜrgüUa Ş. V M. M. V. R. Artunkal Mal. V. F. Ağralı lk. v. F. Sİrmen 7,v. V. Ş. R. Hatipoğlu Ti. V. C. S. Siren F. M. Mıılıasaasatm nev'i Liı'a fi MALİYE VEKÂLETİ TCmlay kmıımuna yardım Kanunu mucibince sermayesine; mahsuben Siimevbaııka yapılacak tediyeler karşılığı Kanunu mucibince sermayesine mahaubeıı Etibaaka yapılacak tediyeler karşılığı Vakıflar umum müdürlüğü bütçesine yardım G O0O IÎARÎGÎYE Daimî memuriyet harcırahı Muvakkat memuriyet harcırahı VEKALETİ d Yekûn 25 C ( S. Saysı : 55 )

6 _ 6 - idare îîeyetinih, E. M. Meelisi 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması lıaklnnda kanuii teklifi (2/10) ', T. 1İ. İl. il. ' ', İdare Amirliği Muhasebe Müdürlüğü İS. V No. ; GM/âûmi- ' ". ' Yüksek Reisliğe tarihinde vefat eden istanbul mebusu Sadettin Uras ve 7. V tarihinde vefat eden Dolu mebusu Fethi Okyar'nı ailelerine tediyesi izabeden (4 200) v.av lira tazminat için 1942 malî ydı Büyük Millet Meelisi bütçesinin 1 nci faslının 2 nei âza tahsisatı maddesinde kâfi tahsisat mevcut olmadığından mezkûr fasla (8 400) lira ve ayni sctı«bütçesinin. 15 nci resmî telefon tesit: ve mükâleme faslında da tediyesi tahakkuk eden miktara yeter derecede tahsisat olmadığından zikrolunaıı luı fasla da (1 000) ve tahsisatı kalmıyaıı 23 ııeü İnşaat ve tamirat faslına da (20 000) lira munzam tahsisat verilmesi iein aşağıda yazılı kanun madde! evin i m kabulünü arz ve teklif eyleriz. îdare Âmiri Jılare Âmiri İdare Âmiri /. F. Alpayn A. Doğan MADDE İ malı yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci faslmın 2 nci âza tahsisatı maddesine (8 400) ve 15 nci resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı faslına (1 000) ve 23 ncü inşaat ve tamirat faslına du (20 000) ÎDARE -HEYETİNİN TEKLİFİ. Büyük MÜht Meclisi 1942 mah yılı bütçesinin bazı fasıl ve maddelerine munzam taksimi verilmeni hakkında kanun, lâyiham. lira Kftmmedilıııiştiv. MADDE 2. En lnıaımı ııoşri tarihinden muteberdir. MADDE 3. Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur malî yjh muvazenei umumiye kanınınım bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında muhtelif vekihiklerce IıaKirlanftn ve Başvekâletin 10, 15 ve 22 mayı» tarih vo 6/1614, 1651, 1675 sayılı tezkereleriyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihaları ve Büyük Millot Meclisi 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında İdare Heyetince hazırlanan 13. V tarih ve 2/10 sayılı Bütçe encümeni - niö^bataaı 2'. B.M.M. Bütçe encümeni M. V Mas No. 1/78, 81, 87, 2/10 Karar No. 38 Yüksek Keisligo (S. Saysı : 55') kamın teklifi Encümenimize tevdi buyurıılmakla Maliye vekili Fuat Agrah, Meclis İdare âmiri Avni-Doğan ve alâkalı vekâletlerin salahiyetli memurları hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. Lâyihalardan birisi 1942 malî yılı bütçesinin Münakalât vekaleti kısmında tasarruf yapılması kabil görülen bazı masraf tertiplerinden 9 bin liranın tenzili ile 857 nci faslın birinci (Ma-

7 yın imha vo bun» mihcfem diğer masraflar) tertibine ilâvo edilmesini tazammun etmektedir. Malî yılın son günlerindi) bulunulmasına rağmen bu teklif, eon zamanlarda sahillerimizde mayın zuhuratının artması gibi önceden takdirimi imkan olnuyan fevkalâde bir zarureti karşılamağa matuf bulunmakla kabule şayan görülmüştür, Büyük Millet Meclisi bütçesinin âza tahsisatı, inşaat vo tamirat, resmî telefon tesis ve mükâlemo masrafı tertiplerine ceman (33 600) lira munzam tahsisat verilmesi İdare Heyetince teklif olunmaktadır. İlişik 2 sayılı cetvelde görüleceği Üzere bu tahsisatın {12'600) lirası vefat eden âza ailelerine verilecek tazminat kargılığıdır. Encümence kabul edilen tertipte, teklife nazara» (4 200) lira bir fazlalık görülmesi teklifin ihzarından sonra bir azanın daha vefatı dolayısiyle ailesine verilmesi gereken tazminatın da ilâvesinden İleri gelmiştir. Meclis müştemilâtında yapılması gereken tamirler için 20 bin ve telefon tesis vo mükâlemc tahsisatının itmamı İçin {1 000) lira ilâvesi de muvafık görülmüştür. Diğer iki lâyiha ile 1942 malî yılı bütçesinin bazı masraf tertiplerine yapılması teklif olunan munzam tahsisat da şu rakamlardan terekküp etmektedir: lira Kızılay kurumuuea tesis olunan aşevleri faaliyetlerinin devamı için kuruma yardım, lira kanunu mucibince sermayesine mahsuben Sümerbank'a, lira kanunu mucibince sermayesine mahsuben Etibank'a, lira Vakıflar ılımım müdürlüğü bütçesine yardım, lira Sıhhat ve İçtimai muavenet vekâleti bütçesinin muvakkat memuriyet harcırahı ve Merkez hıfzrssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi fasıllarına, lira Hariciye vekâleti bütçesinin daimî ve muvakkat memuriyet harcırahı tertiplerine, Kızılay kurumunun aşevleri tesisi ile başardığı hayırlı ve faydalı teşebbüsü idame ve teshil maksadiyle teklif edilen 500 hin liralık'yardım tahsisattın Encümen memnuniyetle karşılamıştır. hjtibaıılria Sümeıbaıık'm teşbih edilen program dairesinde yeni tesisat ve inşaata girişebilmeleri ve bu ilu bankaya bağlı fabrika ve işletmelerin istihsallerinin çoğaltılması gibi memleket sanayiinin inkişafım ve madenlerimizin İstismarım sağlamak ve Hükümetçe geçen sene kömür fiyatlarının maliyetten aşağı tesbît edilmesi yüzünden Etibank'ın uğradığı zararı karşılamak maksadiyle İm iki millî banka sermayelerinin arttın İn ı asî, Cumhuriyet Hükümetinin malî sıkıntılara, ve Mîllî müdafaa masruflarına rağmen ekonomik faaliyetlere verdiği ehemmiyeti belirtmesi itibariyle ancak takdire değer 1 mimi muştur. Vakıflar umuru müdürlüğü bütçesine ( ) lira yardım yapılması kendi varidatiylc başarılması mümkün olmıyaıı âbidatıu ta- - mirini mehmaemken temin etmek içindir. Sıhhat, vekâleti bütçesine (40 000) lira munzam tahsisat talep edilmesi, Hükümetin esbabı mucibesîııde tafsil olunduğu üzere memlekette «algı» bir hal alan çiçek hastalığına karşı fazla miktarda aşı istihsali için o nispette çok dana kesilmesi zarureti hâsıl olmasından ve hayvan yemlerinin pahalı fiyatlarla satın alınmasından ve nihayet çiçek ve tifüs'hastalıklariylc mücadele için mahallerinde ieabeden tedbirleri almak üzere bir çok memurlar gönderilmesinden ileri gelmekte olup fevkalâde vaziyetlerin gerektirdiği bu talep de' muvafık görülmüştür, Hariciye vekâleti bütçesinin muvakkat ve daimî memuriyet harcırahları tertiplerine yapılması teklif olunan (7 000) lira ilâve do haricî seyahatlerde harp vaziyeti dolayısiyle hazan mıı t ad yolun takibi imkânsızlığı karşısında daha uzun yol İhtiyar edilmesine mecburiyet hâsıl olmasından ve bu suretle harcırah istihkaklarının artmasından mütevellit bulunduğu anlaşılmış ve esasen mühim bîr kısmı tahakkuk etmiş borçların karşılığı olarak teklif olunan munzam tahsisat ilâveleri Encümenim izce kabule şayan görülmüştür. 22 mayıs 1943 tarih ve C/1675 sayılı Başvekâlet tezkeresine bağlı lâyihanın ikinci maddesiyle istenilen fevkalâde tahsisata gelince ; 3788 sayılı Çay kanununun beşinci maddesi çay ( S. Saysı : 55 )

8 bahçesi kuracak olanlara Ziraat bankasınca ikraza t yapılacağını ve bankanın lıer sene ya-.pacnğr ikrazat ile faizinin mütaakıp sone Zira-: at vekaleti bütçesine konulacak tahsisatla itfa edileceğini âmir olup bu kanuni hükmü yerine getirmek üzere Ziraat bankasına yapılacak tediye karşılığı olarak Ziraat vekâleti bütçesinde yeniden açılacak fasla ( ) lira fevkalâde tahsisat konulmasını Encümenimiz de muvafık bulmuştur. 8 Yekûnu ( ) liraya baliğ olan munzam ve fevkalâde tahsisatın 1942 malî ydı varidat fazlalariyle karşılanacağı anlaşılmış ve muhtelif tarihleri ihtiva eden lâyihalar ve cetveller bii'l eştirilmek suretiyle yeniden kaleme alman lâyiha, Umu mî Heyeti» tasvibine arzoluıımak üzere Yüksek îloisliğe sunulmuştur..reis V. M. M. Katip Kastamonu Muğla İstanbul T. Cpşkan II. Kitabet F, öymen Amasya Aydın Bitlis A. K, Yiğiloylu İt. Alpmtın li. Osma- Buma Çanakkale Diyarbakır Dr. S. Konuk S. T. Arsal Ş.Vluğ Edirne Giresun İstanbul M. N.'Giiıulüzalp A. Sayar II. Ülkmmı İzmir Konya Manisa M. Birsd Dr. S. IrmaJt 'F. Kıırdoğlv. Mardin Trabzon 11. Erten Uf. S. Anamur Yozgad Zonguldak A.-Sungur II. A. Kuyucak BÎRÎNCÎ MADDE 1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen tertipleri arasında (9 000) lirairk. münakale yapılmıştır. İKİNCİ MADDE Î942 malî yılı Muvuzeıü umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvolm ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen tertiplerine lira munzam tahsisat verilmiştir. BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTİRtŞl t912 malî yıh Ufuvascnei umumiye kmmnmıa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapamam hakkında kanım lyihası ÜÇÜNCÜ MADDE 1942 malî yılı Mııvazenei umumîye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Ziraat vekâleti kısmında- (3788 sayılı Çay İcauunn gereğince Ziraat bankasına yapılacak tediye karşılığı) adiyle yeniden açılan 962 nci fasla ( ) lira fevkalade tahsisat konulmuştur, DÖRDÜNCÜ MADDE rihinden mer'idir, Btı kanun neşri ta- BEŞİNCİ MADDE Bu kanunun hiusnıünü icraya Maliye vekili memurdur, ( S. Saysı.;'55 )

9 - f t - F. M. encümeninin değiştiricine bağlı cetveller [1] SAYILI CETVEL Mıılıassasatın ncv'i Tenzil Zam 811!) 83!) MÜNAKALÂT VEKÂLETİ Müteferrika Asansör, işaret ve telefon tesisatı motürleıiııiıi cereyan, tamir ve iglctme masrafları tear bedeli > ' Meslekî mecmua, kitap vo harita mubayaasr, telif ve tercüme ücret ve mükâfatları, tabı, teelit, neşir bedeli ve masrafları, filim ye filim makinesi mubayaası, filim developman vesaire masrafları, istihbarat ve propaganda masraflariylc bu maksatlara müteferri alelûmum yardımlar Ecnebi memleketlere gönderilecek mçmınurlar harcırahı Mayın imha ye buna müteferri diğer masraflar.liman idarelerinin nakil vasıtalarının iş!etme, tamir, idame, mubayaa vesair masrafları Vesait kirası YEKÛN P. M. [2] SAYILI CETVEL Mulıassasatm nev'i Lira BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 1 2 Âza tahsisatı 15 Jicsmî telefon tesis ve mükâlcme masrafı 23 İnşaat ve tamirat ~ MALÎYE VEKALETİ 2G1 Kızılay kurumuna yardım 289 Kilimini mucibince sermayesine mahsuben Süıncrbanka yaıııîaeak tediyeler karşılığı 290 Kanunu mucibince sermayesine mahsuben Etibanka yapılacak tediyeler karşılığı 296. Vakıflar'ninnin müdürlüğü.bütçesine yardım HÂRİCİYE VEKÂLETİ 520 Uaimî memuriyet harcırahı 52.1 Muvakkat memuriyet ve huriye harcırahı SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKALETİ Muvakkat memuriyet harcırahı 57(î Merkez hıfeıssjlılıa enstitüsü ve Hi-fzıssıhha. mektebi G aai-ö^c YEKÛN ( S. Sayaç : 55 )

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000'

: - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000' S.Sayısı: 35 inhisarlar Umum Müdürlüğü 943 malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/9) T.C. Başvekâlet Muamelât Umum

Detaylı

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin S. Sayısı: 27 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhesebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf ve telefon umum

Detaylı

S. Sayısı: 16 İNHİSARLAR U. M. BÜTÇESİ

S. Sayısı: 16 İNHİSARLAR U. M. BÜTÇESİ S. Sayısı: 6 939 İNHİSARLAR U. M. BÜTÇESİ İnhisarlar umum müdürlüğü 939 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (î/6) T. C. Başvekâlet 8 - II - 989 Kararlar müdürlüğü Sayı : 6/896

Detaylı

S. Sayısı: 186 DEVLET LİMANLARI İŞLETME UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ

S. Sayısı: 186 DEVLET LİMANLARI İŞLETME UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ S. Sayısı: 186 1940 DEVLET LİMANLARI İŞLETME UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ Devlet Limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/310) T. a. Başvekâlet 28

Detaylı

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' ) SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık

Detaylı

Esbabı Imucibe projesi

Esbabı Imucibe projesi S. Sayısı: 72 Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları işletme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler S. Sayısı: 135 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair kanun lâyihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Maliye

Detaylı

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına

232 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu. İKİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 1944 malî yılı âdi masraflarına 232 944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve İlâm :.VI. 944 - Sayı : 579) No. Kabul tarihi 4566 29. V. 944 BİRİNCt MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 944 malî yılı masrafları

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

S. Sayısı: 82. Başbakan Ş. Saraçoğlu

S. Sayısı: 82. Başbakan Ş. Saraçoğlu S. Sayısı: 82 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları (1545) T. C. Başbakanlık

Detaylı

T. C.. Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi * Sayı. 71-259/259 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 23. I.

T. C.. Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi * Sayı. 71-259/259 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 23. I. " Dfivrö X istimal 3 _ s. SAYISI : 44 Off - Shore Tedarik Programına mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mektup teatisi suretiyle

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

T.C. smı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920

T.C. smı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 Re T.C. smı Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336-1920 idare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur 7 ŞUBAT 1939 SALI SAYI: 4126,J KANUNLAR Zeytinciliğin

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304)

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304) - S.-Sayısı: 68- Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304) T. C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü Sayı : 6/446 Büyük Millet

Detaylı

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası S. Sayısı: 184 Bursa ve Mûttehid elektrik Türk anonim şirketleri imtiyazlahle tesisatının ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki

Detaylı

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3659 Kabul Tarihi : 3/7/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255 Yayımlandığı

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

TICARET ODASI PROGRAMI

TICARET ODASI PROGRAMI ISTANBUL TICARET ODASI 19 6 5 iş PROGRAMI VE BÜTÇESi RUBİN BASIMEVİ İSTANBUL - 1964 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I. İş Programı : A- Giriş ve uygulama pernsipleri B - Etüd ve Araştırma

Detaylı

YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ

YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ 121 YALOVA KAPLICALARI İŞLETME İDARESİNİN HESAP USULLERİ VE ALIM - SATIM MUAMELELERİ TALİMATNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15.7.1944, No: 3/1205 Dayandığı Kanunun Tarihi : 26.6.1939, No: 3653

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

3 -~ bozulması. ( S. Sayısı : 196 )

3 -~ bozulması. ( S. Sayısı : 196 ) S. Sayısı: 196 Hâkimler kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini tadil eden]3206 ve 3501 sayılı kanunların'bazı maddelerinin değiştirilmesine ve Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 )

871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 ) 871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 ) No. Kabul tarihi 2064 7 -VII -1932 Fasıl : 1 Bankanın maksadı tesisi ve, vazifeleri

Detaylı

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu S. Sayısı: 26 Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devrine ve Tekel Genel Müdür. lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı