VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT"

Transkript

1 VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT

2 Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI...03 UYARI...04 AKSESUARLAR ve PANEL...05 ANA BA LANTILAR UZAKTAN KUMANDA...08 TEMEL filemler...09 GEL fit R LM fi filemler ÖZEL FONKS YONLU OYNATMA S STEM AYARI ARIZA G DERME...17 TEKN K ÖZELL KLER...18

3 GÜVENL K ÖNLEMLER D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES, AÇMAYIN Eflkenar üçgen içinde, üzerinde ok iflareti olan y ld r m iflareti, ürünün kabini içinde elektrik çarpmas riski yaratmaya yetecek büyüklükte izolasyonu olmayan tehlikeli voltaj bulundu u için kullan c y uyarmay amaçlar. Üçgen içindeki ünlem iflareti k lavuzda, cihazla ilgili önemli kullan m ve bak m (servis) talimatlar na karfl uyar r. II SINIF sembolü (Çift Yal t ml ). UYARI: D KKAT: YANGIN VEYA ELEKTR K ÇARPMASI R SK N AZALTMAK Ç N BU C HA- ZI YA MURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN. C HAZIN Ç NDE TEHL - KEL YÜKSEK GER L M BULUNMAKTADIR. C HAZIN Ç N AÇMAYIN, SERV S N SADECE YETK L SERV S TEKN SYEN TARAFINDAN YAPIL- MASINI SA LAYIN. Elektrik fiflini veya kablosunu de ifltirdi inizde, yeni kablo veya fifl orijinalin ayn s veya üretici taraf ndan önerilen tip olmal d r. ELEKTR K ÇARPMASINI ÖNLEMEK Ç N F fi N UZUN OLAN KISMINI PR ZDEK UZUN YUVAYLA EfiLEfiT R P Y CE YERLEfiT R N. Bu cihazda lazer kullan lmaktad r. Bu kullan m k lavuzunda belirtilenlerin d fl ndaki dü melerin kullan lmas, ayarlar n veya ifllemlerin yap lmas tehlikeli radyasyona maruz kalma riski yaratabilir. Kapa açmay n veya cihaz kendiniz tamir etmeye çal flmay n. Servis ifllemlerini yetkili personele b rak n. TEHL KE: Aç ld nda ve ara kilit çözüldü ünde veya devreden ç kar ld nda görünür ve görünmez lazer fl nlar yayar. Ifl na do rudan maruz kalmaktan kaç n n. 01

4 GÜVENL K ÖNLEMLER Bu cihaz, ABD patentleri ile korunan kopyalamaya karfl koruma teknolojisini ve di er düflünce eserleri haklar n içermektedir. Bu telif hakk koruma teknolojisinin Rovi Corporation taraf ndan yetki verildi i takdirde kullan lmas gerekmektedir ve Rovi Corporation taraf ndan yetki verilmedi i sürece, sadece ev ve di er k s tl izlemeler için tasarlanm flt r. Aksi tasar m ifllemleri ve parçalara ay rma yasakt r. Dolby Laboratuarlar n n lisans ile üretilmifltir. Dolby ve çift-d simgesi, Dolby Laboratories, Inc. firmas n n ticari markalar d r. Eski cihaz n elden ç kar lmas 1. Ürünün üzerinde yandaki iflareti görürseniz, bu ürün Avrupa Direktifi 2002/96/EC kapsam nda demektir. 2. Bütün elektrikli ve elektronik ürünler, normal evsel at klardan ayr olarak, hükümetin veya yerel birimlerin belirlemifl oldu u toplama noktalar na götürülmelidir. 3. Eski cihazlar n düzgün bir flekilde elden ç kar lmas, çevreye ve insan sa l na olan olumsuz etkileri önlemeye yard mc olacakt r. 4. Eski cihazlar n elden ç kar lmas yla ilgili daha fazla bilgi için, belediyeye, at k toplama merkezine veya cihaz sat n ald n z yere baflvurun. DIVX V DEO HAKKINDA: DivX, DivX, Inc. firmas taraf ndan yarat lan bir dijital video format - d r. Bu, DivX videolar n oynatan resmi bir DivX Onayl cihazd r. Dosyalar n z DivX videoya dönüfltürmek için gerekli bilgi ve yaz l m için divx.com sitesini ziyaret edin. DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Sat n al nan DivX Video-on-Demand (VOD) filmlerini oynatmak için bu DivX Onayl cihaz n kay tl olmas gerekir. Kay t kodunuzu temin etmek için, cihaz kurulum menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Kayd n z n tamamlanmas ile ilgili bilgi için vod.divx.com a gidin. 02

5 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI D KKAT: BU KULLANIM KILAVUZUNDAK VE C HAZ ÜZER NDEK BÜTÜN UYARILARI VE TAL MATLARI OKU- YUN VE BUNLARA UYUN. BU KILAVUZU LER DE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN. Bu cihaz, kiflisel güvenli i sa layacak flekilde tasarlanm fl ve üretilmifltir. Ancak yanl fl kullan m elektrik çarpmalar na veya yang na sebep olabilir. Afla daki kurulum, kullan m ve bak m talimatlar na uydu unuz takdirde, bu cihaz n içindeki güvenlik devreleri sizi koruyacakt r. Bu cihaz, tam transistörlüdür ve kullan c taraf ndan tamir edilebilecek parçalar içermez. TEHL KEL VOLTAJA MARUZ KALACA INIZDAN DOLAYI, ARKA KAPA I AÇMAYIN. SERV S Ç N SADECE YETK L PERSONELE DANIfiIN. 1. Bu k lavuzu okuyun Cihaz ambalaj ndan ç kard ktan sonra, k lavuzunu dikkatlice okuyun. Bütün kullan m talimatlar na uyun. 2. Havaland rma Kabin içindeki delikler ve aç kl klar havaland rma ve cihaz n güvenli çal flmas içindir. Bunlar cihaz n afl r s nmas n önler. Bu delikleri kapatmay n veya engellemeyin. Bu aç kl klar hiçbir zaman cihaz n yata a, divana, hal ya veya di er bir yüzeyin üzerine konulmas yla kapat lmamal d r. 3. Is Bu cihaz radyatör, f r n gibi s kaynaklar ndan veya s yayan di er cihazlardan (amplifikatörler dahil) uza a konulmal d r. 4. Su ve Nem Cihaz suya yak n yerlerde kullanmay n örne in, banyo küveti, lavabo veya çamafl r le eni yak n nda; rutubetli bir bodrumda veya bir yüzme havuzu yak n nda ve benzeri yerlerde. Cihaz n üzerine su damlamas veya s çramas önlenmeli ve üstüne vazo gibi içinde s v olan kaplar yerlefltirilmemelidir. 5. Temizlik Cihaz temizlemeden önce fiflini prizden çekin. S v temizlik maddeleri veya uçucu maddeler kullanmay n. Temizlemek için kuru bir bez kullan n. 6. Elektrik kablosunun korunmas Elektrik kablolar, üzerine bas lmayacak veya cisimler taraf ndan s k flt r lmayacak flekilde uzat lmal d r. Kablonun fifl, priz k sm na ve cihazdan ç kan noktas na özellikle dikkat edin. 7. Y ld r m Ya murlu havalarda veya cihaz n uzun süre kullan lmad durumlarda fifli prizden çekin. Bu sayede cihaz n y ld r m düflmesi ve elektrik kesilmesine ba l olarak hasar görmesi önlenecektir. 8. Cisim ve S v Girmesi Cihaz n aç kl klar ndan herhangi bir cisim sokmay n z, aksi halde bu cisimler tehlikeli voltaj noktalar na dokunabilir veya parçalar k sa devre ederek yang na veya elektrik çarpmas na neden olabilir. Cihaz n üzerine asla herhangi bir türde s v dökmeyin. 9. Aparatlar Tehlikeye neden olabilece inden, cihaz n üreticisi taraf ndan tavsiye edilmeyen aparatlar ba lamay n. 10 Aksesuarlar Cihaz dengesiz bir sehpa, tezgah, üçayakl sehpa, raf veya masa üzerine koymay n. Cihaz düflerek bir çocuk ya da yetiflkini ciddi biçimde yaralayabilir ve cihaz ciddi biçimde zarar görebilir. Sadece üretici taraf ndan onaylanm fl veya cihazla birlikte sat lmakta olan bir sehpa, tezgah, üçayakl sehpa, raf veya masa kullan n. Cihaz n her türlü montaj, üreticinin talimatlar na uygun olmal d r 03 ve üretici taraf ndan tavsiye edilen montaj donan m kullan lmal d r. Cihaz ve sehpas birlikte tafl n rken dikkatli olunmal d r. Ani durufllar, afl r zorlama ve engebeli yüzeyler cihaz n sehpas yla birlikte devrilmesine yol açabilir. 11.Disk tablas Kapan rken parmaklar n z disk tablas ndan uzak tutun. Bu hususun ihmal edilmesi ciddi yaralanmalara ve ürün hasar na sebep olabilir. 12. A r cisimler Cihaz n üstüne a r cisimler yerlefltirmeyin veya üzerine basmay n. Cisimler düflerek yaralanmalara sebep olabilir veya cihaz ciddi flekilde hasar görebilir. 13. Servis Gerektiren Hasar fiu durumlarda cihaz n fiflini prizden çekin ve uzman servis personeline baflvurun. a) Elektrik kablosu veya fifli zarar görürse, b) Cihaza s v dökülürse veya içine cisimler girerse, c) Cihaz ya mur veya suya maruz kal rsa, d) Cihaz n kullan m talimatlar izlendi i halde normal olarak çal flm yorsa. Yaln zca kullan m k lavuzunda belirtilen ayarlar de ifltiriniz, çünkü di er ayarlar n yanl fl flekilde de ifltirilmesi durumunda hasar meydana gelebilir ve cihaz normal çal flaca hale getirmek için çal - flan yetkili teknisyenin ifli daha da artacakt r, e) Cihaz herhangi bir flekilde düfler veya zarar görürse, f) Cihaz n performans nda belirgin bir de ifliklik görülürse bu durum servise ihtiyaç oldu unu gösterir. 14. Servis Cihaz n servisini kendiniz yapmaya çal flmay n, çünkü kapaklar n aç lmas sizi tehlikeli voltaja veya di er kazalara maruz b rakabilir. Bütün servis ifllemlerini konusunda uzmanlaflm fl servis personeline b rak n z. 15. Yedek Parça Yedek parça gerekti i zaman, servis teknisyeni taraf ndan üreticinin belirlemifl oldu u veya orijinal parça ile ayn özelliklere sahip olan yedek parça kullan lmas na dikkat edin. zin verilmeyen de ifliklikler yap lmas, yang na, elektrik çarpmas na veya di er tehlikelere yol açabilir. 16. Güvenlik Kontrolü Bu cihaz n her tür bak m veya tamirat yap ld ktan sonra, cihaz n düzgün çal flma konumunda olup olmad n görmek için servis teknisyeninden güvenlik kontrolleri yapmas n rica edin. 17. Di erleri a) Sadece fifl prizden çekildi inde elektrik ba lant s kesilir, bu yüzden fiflin prizden kolayca ç kar labildi inden emin olun. b) Elektrik fifli cihaz n elektrik ba lant s n kesmek için kullan l r ve fifli çekilmifl cihaz kullan ma haz r halde olmal d r.

6 D KKAT KULLANIMLA LG L NOTLAR n Uzun süreli kullan mdan sonra cihaz n üst ve arka panelleri s nabilir.bu bir ar za de ildir. n Cihaz kullanmad n z zaman, diski ç kar n ve kapat n. n Cihaz uzun bir süre kullanmazsan z, düzgün çal flmayabilir. Cihaz arada bir aç n ve kullan n. n Disk tablas n n içine yabanc cisimlerin girmesine izin vermeyin. YERLEfiT RME Cihaz afla daki yerlere koymay n: n Is tma cihazlar n n yak n veya kapal bir arac n içi. n Yüksek s cakl k (40 C veya daha yüksek) ya da yüksek nem (%90 veya daha yüksek). n Kirli yerlere. n Do rudan günefl fl ndan kaç n n. PARAZ T Bu cihaz TV, radyo veya video cihaz n n yak n na yerlefltirdi inizde, görüntü ve seste bozulmalar olabilir. Bu durumda, bu cihaz televizyondan, radyodan veya video cihaz ndan uzaklaflt r n. YO UfiMA LE LG L NOTLAR Afla daki durumlarda pikap üzerinde yo uflma meydana gelebilir. n Cihaz so uk bir yerden s cak bir yere tafl d - n zda. n Cihaz, kaloriferin yand bir odada veya kliman n üfledi i so uk havaya maruz kalan bir yerde kulland n zda. n Yaz n, cihaz klimal bir odadan s cak ve nemli bir ortama götürerek kulland n zda. n Nemli veya rutubetli bir odada. Yo uflma meydana gelirse cihaz düzgün çal flmayacakt r. Diski ç kar n, elektrik fiflini prize takarak cihaz aç n ve iki veya üç saat kadar çal fl r durumda b rak n. ki veya üç saat sonra, cihaz s nacak ve içindeki nem kaybolacakt r. Fifli prizde b rak n ve yo uflma çok nadir meydana gelecektir. Çok s cak! Duvar Duvar D SKLER N KULLANIMI LE LG L n Diskin parlak taraf na dokunmay n. n CD nin üstüne ka t veya bant yap flt rmay n. n Disk üzerindeki parmak izleri ve toz sesin ve görüntünün bozulmas na sebep olabilir. Diski içten d fla do ru yumuflak bir bezle temizleyin. Diski her zaman temiz tutun. n E er tozu yumuflak bir bezle temizleyemiyorsan z, diski hafif nemli bir bezle temizledikten sonra kuru bir bezle silin. n Benzin, tiner, piyasada bulunan temizlik maddeleri gibi solventler veya vinil plaklar için tasarlanm fl anti-statik sprey kullanmay n. Bu, diske zarar verebilir. n Diskleri do rudan günefl fl alan yerlerde veya s kaynaklar n n yak n nda saklamay n. n Diskleri banyo ya da nem alma cihaz n n yak - n gibi nemli ve tozlu yerlerde saklamay n. n Diskleri kutunun içine dik bir flekilde yerlefltirin. Diskin veya kutusunun üstüne herhangi bir cismin konulmas disklerin hasar görmesine sebep olabilir. CD ÇER KLER N N YAPISI Normalde, DVD CD leri bafll klara ve bafll klar da bölümlere ayr lm flt r. Müzik CD leri parçalara bölünmüfltür. BÖLÜM 1 Kay t yüzü D SKLER N TEM ZLENMES LE LG L D SKLER N SAKLANMASI LE LG L DVD CD si BAfiLIK 1 BAfiLIK 2 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 MÜZ K CD si PARÇA 1 PARÇA 2 PARÇA 3 PARÇA 4 PARÇA 5 Her bir bafll a, bölüme veya parçaya bir numara verilmifltir ve buna bafll k numaras, bölüm numaras veya parça numaras denir. Bu numaralar olmayan CD ler olabilir. 04

7 AKSESUARLAR ve PANEL AKSESUARLAR n Uzaktan kumanda x 1 n Kullan m k lavuzu x 1 n Garanti belgesi x1 n Piller x 1 HDMI kablosu x 1 Warranty Card USER MANUAL HDMI kablosu Audio/Video kablosu ki pil Garanti belgesi Kullan m K lavuzu Uzaktan kumanda ÖN PANEL 1. AÇMA/KAPATMA 2. ÇALIfiMA LAMBASI 3. TABLA 4. TABLA AÇMA/KAPATMA 5. UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜ 6. LED EKRANI 7. OYNATMA/ÇALMA 8. DURAKLATMA 9. DURDURMA ARKA PANELDEK ÇIKIfiLAR 1. ELEKTR K KABLOSU G R fi 2. HDMI ÇIKIfiI 3. 2 KANAL SES ÇIKIfiI 4. COAXIAL (KOAKS YEL) ÇIKIfiI 5. VIDEO ÇIKIfiI 6. Y, CB/PB, CR/PR ÇIKIfiI 7. S-VIDEO ÇIKIfiI 8. OPTICAL (OPT K) ÇIKIfiI 9. SCART ÇIKIfiI 05

8 TEMEL BA LANTILAR TEMEL BA LANTILAR HDMI girifli ile bir cihaza ba lanmas Televizyon DVD Çalar Bir TV ye Scart kablo ile ba lanmas Televizyon DVD Çalar Scart ç k fl na Scart girifline Bir TV ye Ses/Görüntü kablosu ile ba lanmas Televizyon DVD Çalar Sar K rm z Beyaz Beyaz K rm z Sar Video (Görüntü) Girifline (sar ) Audio (Ses) Girifllerine (k rm z,beyaz) S-Video girifline (kablo verilmemifltir) S-Video ç k fl na 06

9 TEMEL BA LANTILAR TEMEL BA LANTILAR YUV video girifli olan bir ses sistemine ve TV ye ba lanmas Ses Sistemi DVD Çalar Televizyon K rm z Beyaz Beyaz K rm z Amplifikatörün audio girifllerine Y video ç k fl na CB/PB video ç k fl na CR/PR video ç k fl na CR/PR video girifline CB/PB video girifline Y video girifline Dijital ses girifliyle donat lm fl bir amplifikatöre ve TV ye ba lanmas Amplifikatör DVD Çalar Televizyon OPT K tip dijital ses girifli KOAKS YEL tip dijital ses girifli Koaksiyel kablo Y video ç k fl na CB/PB video ç k fl na CR/PR video ç k fl na CR/PR video girifline CB/PB video girifline Y video girifline Optik dijital kablo 07

10 UZAKTAN KUMANDA UZAKTAN KUMANDA Fonksiyon Fonksiyon 1. CD TABLASI AÇMA/ KAPATMA 2. V.MODU 3. OSD (Ekran üstü gösterge) 4. TEKRARLAMA 5. A-B TEKRARI 6. RAKAMLI TUfiLAR (0-9) 7. AYARLAMA 8. ONAYLAMA/OYNATMA- ÇALMA 9. ZOOM 10.HIZLI GER ALMA 11.SES KESME 12.HIZLI LER ALMA 13.AÇI 14.DURAKLATMA 15.ADIM ADIM OYNATMA 16.SES +/- (Ses ayar ) 17.AÇMA/KAPATMA 18.BAfiLIK/PBC 19.ALTYAZI 20.S LME 21.PAL/NTSC 22.MENÜ 23. MLEÇ 24.PROGRAM 25.ÖNCEK 26.SONRAK 27.SES 28.DURDURMA SOL YUKARI AfiA I SA Pillerin Tak lmas 1. Kapa aç n. 3. Kapa kapat n. 2. Pilleri tak n. Piller üzerindeki + ve - uçlar pil bölmesindeki iflaretlerle efllefltirdi inizden emin olun. Pillerle ilgili notlar» Pilleri uzaktan kumandaya yanl fl takmay n.» Pilleri flarj etmeyin, s tmay n, sökmeyin veya k - sa devre yapmay n. Pilleri ateflin içine atmay n.» Eski ve yeni pilleri veya farkl tipteki pilleri bir arada kullanmay n.» Uzaktan kumanda düzgün çal flmazsa veya çal flt rma mesafesi k sal rsa, tüm pilleri yenileriyle de ifltirin. 08

11 Haz rl klar» Bir CD ye göz atmak istedi inizde, TV yi aç n ve DVD oynat c ya ba l video giriflini seçin. Temel ifllemler 1. DVD oynat c s n n fiflini prize tak n. Ön paneldeki STANDBY/ON dü mesine bas n, DVD oynat c aç l r ve TV ekran nda bafllat logosu görünür. Tablada CD varsa, hemen çal flmaya bafllar. 2. CD tablas n açmak için OPEN/CLOSE ç tufluna bas n ve CD yi tablaya yerlefltirin.» ki farkl CD boyutu vard r. CD yi, tablaya do ru bir flekilde yerlefltirin. CD k lavuzun d fl na yerlefltirilirse hasar görebilir ve DVD oynat c n n ar zalanmas na sebep olabilir.» Çal flt r lmayan bir CD yi bu DVD oynat c - s na takmay n. 3. CD tablas n kapatmak için OPEN/CLOSE tufluna bas n ve oynatma ifllemi otomatik olarak bafllayacakt r.» Baz CD ler otomatik olarak bafllamayabilir; bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna basabilirsiniz. 4. Baz CD ler bir menü ile oynatma ifllemini bafllatabilirler. Menü opsiyonlar n seçmek için uzaktan kumandadaki imleç tuflunu kullan n ve bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna bas n veya rakaml tufllara basarak menü seçeneklerini do rudan seçin. Önceki ve Sonraki Çal flma s ras nda PREV À tufluna bas lmas önceki bölümün bafl na gitmenizi sa layacakt r. Çal flma s ras nda NEXT à tufluna her bas fl - n zda mevcut bölümü atlayacak ve sonraki bölümü oynatman z sa layacakt r. H zl ileri ve H zl geri alma 1. Diski h zl ileri almak için F.FWD è tufluna bas n. F.FWD è tufluna her bas ld nda h zl ileri alma h z de iflir. 2. Normal iflleme dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. 3. Diski h zl geri almak için F.REV È tufluna bas n. F.REV È tufluna her bas ld nda, h zl geri alma h z de iflir. 4. Normal iflleme dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. Duraklatma/ad m ad m oynatma 1. Oynatma ifllemini duraklatmak için PAUSE/STEP â/û tufluna bir kez bas n (sabit görüntü modu). Sabit görüntü modunda ses kesilecektir. 2. Görüntüyü ad m ad m ileri almak için PAUSE/STEP â/û tufluna sürekli bas n. 3. Normal iflleme dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. Durdurma 1. Durma moduna girmek için STOP tufluna bas n ve TV ekran nda bafllat logosu görünecektir. DVD ler ve müzik CD leri gibi baz disklerde, oynat c CD nin durduruldu u noktay haf zaya alabilir. 2. fllemi durduruldu u noktadan veya diskin bafl ndan itibaren bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna bas n. 3. fllemi tamamen durdurmak için STOP tufluna iki defa bas n. NOTLAR: 1. fllem syras nda, TV ekran nda "ø görünebilir. ø iflareti, cihaz n veya CD nin iflleme izin vermedi i anlam na gelir. 09

12 GEL fit R LM fi filemler ÖNEML NOT: AfiA IDAK FONKS YONLAR SADECE DVD CD LER Ç N GEÇERL D R. D ER FORMATLI D SK- LER KULLANILIRSA, EKRAN VE ÇALIfiMA FARKLI OLAB L R. DVD/USB DVD diskinin çal flt r lmas n veya USB nin okunmas n sa lar. Not: Cihaz aç kken USB yi takmay n veya ç karmay n. OSD (Ekran üstü menü) Bu tufla bas n ve ekranda disk ile ilgili baz bilgiler görünecektir: Geçen Bafll k, "Kalan Bafll k", "Geçen Bölüm", "Kalan Bölüm" ve " Gösterge Kapal ". SUBTITLE (Altyaz ) Bu tufla bas n ve ekranda "SUBTI-TLE 01/XX XXXXX" görünecektir. "01, bu dilin s ra numaras n ; "XX", toplam dil say s n ve "XXXXXX" ise ülkenin dilini gösterir (dil say s CD ye ba l d r). A-B REPEAT (A-B Tekrar ) Bafllama noktas n seçmek için "A-B RPT" tufluna bas n, tufla bir daha basarak bitifl noktas n seçin ve ayarlamay bitirin. A-B aras nda seçilen k s m tekrarlanacakt r. Üçüncü bas fl bu fonksiyonu iptal edecektir. CLEAR (Silme) Yanl fl girilen bilgileri iptal etmek için bu tufla bas n. ANGLE (Aç ) Bu özelli i bulunan CD lerde, görüntüyü farkl aç lardan izlemek için bu tufla bas n. (DVD ye ba l olarak). Not: Görüntü okunduktan sonra ANGLE tufluna bas n ve görüntü siyah/beyaz olacakt r. MENU (Menü) TITLE (Bafll k) Baz DVD CD lerinde bu tufla basma bafll k menüsünü görüntüler; istenilen bölümleri seçmek için rakaml tufllara basabilirsiniz. SEARCH (Arama) Bu tufla bir kez bas ld nda ekranda arama menüsü görünecek ve ikinci kez bas ld nda ise ifllem iptal edilecektir. Arama menüsünde istedi iniz ö eyi seçmek için YUKARI/AfiA I imleç tuflunu kullanabilirsiniz. Onaylamak için ENTER/ PLAY tufluna bas n. REPEAT (TEKRARLAMA) Bu ifllemi takip edin: Bölüm Tekrarla Bafll k Tekrarla Tümünü tekrarla Bu tufla bas ld nda ektanda Ana Menü görünür; istedi iniz maddeyi seçin. CD yi çal flt rmak için "ENTER/PLAY" tufluna bas n. (Bu tufl, çok katmanl menüyü kullanabilen DVD CD sinde kullan labilir). ZOOM Bu tufla her bas ld nda görüntü büyütülür. Bu modda, görüntüyü MLEÇ tuflu ile hareket ettirebilirsiniz. PROGRAM Bu tufla bas ld nda ekranda bilgi penceresi görünecektir; istedi iniz program numaras n girmek için rakaml tufllara bas n. fllem bitti inde, Bafllat logosunu seçmek için imleci kayd r n.bu esnada cihaz program oynatmaya bafllayacak ve ekranda "Program" logosu görünecektir. Bu fonksiyonu iptal etmek isterseniz, "STOP" tufluna iki kez, daha sonra ENTER/PLAY tufluna bas n. 10

13 ÖZEL FONKS YONLAR KONUfiMA D L N N SEÇ M Ses modunu de ifltirmek için uzaktan kumandadaki AUDIO tufluna bas n. Örne in: Audio 1/2: Dolby D 5.1 CH ngilizce Audio 2/2: Dolby D 2 CH ngilizce Not: Baflka bir seçim yapmadan önce 3 saniye beklemeniz gerekir. SES SEV YES AYARI ve SES KESME VOLUME tuflunun sa taraf ndaki "+" iflaretine basarak sesi art r n ve sol taraf ndaki "-" iflaretine basarak sesi düflürün. MUTE tufluna ilk kez bas ld nda ekranda MUTE görünür (ses kesilir), ikinci kez bas ld nda ise ses normale döner. HDMI FONKS YONU HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Dijital Multimedia Arayüzü, EDID ve DDC2B yi destekler. Bu ba lant h zl ve kolay olup en iyi ses ve görüntüyü sunar. HDMI, s k flt r lmam fl, yüksek çözünürlüklü görüntüyü ve çok kanall sesi dijital olarak yaklafl k 5 GBps h z yla aktarabilir. HDMI, sadece en yüksek görüntü kalitesini sunan 1080i/1080p çözünürlü ünü de il, ayn zamanda bütün ATSC HDTV standartlar n ve DVD Audio ve di er en geliflmifl dijital ses formatlar n ve ayr ca 96kHz dijital ses aktar m n da destekler. Sesi almak için sadece bir HDMI hatt n ba laman z yeterlidir. Ayn zamanda, HDMI standard n n sundu u bofl alan görüntünün güncellenmesinde kullan labilir. HDMI, telif hakl filmlerin izinsiz olarak kopyalanmas n önlemek için HDCP (Yüksek Bant Geniflli i Dijital Veri Korunumu) ile birlikte kullan labilir. MPEG4 CD FONKS YONUNUN TANITIMI MPEG-4, MPEG ( Hareketli Görüntü Uzmanlar Grubu ifadesinin k - saltmas ) taraf ndan oluflturulan dördüncü ses ve görüntü flifreleme standard d r. VCD, MPEG-1 teknolojisi ve DVD ise MPEG-2 teknolojisi esasl d r. MPEG-4, dar bant geniflli inin avantajlar ndan yararlan r ve verileri s k flt r p kare düzenleme teknolojisiyle aktararak en görüntü kalitesini sunar. Ses verileri WMA standard taraf ndan s k flt r - l r. MPEG-4, AV alan ndaki en geliflmifl s k flt rma teknolojisi standard d r. En yüksek s k flt rma oran na sahiptir. MPEG-4 teknolojisi ile, bir DVD filmini yüksek görüntü kalitesiyle bir veya iki CD-R diskine s k flt r p kaydedebilir veya VCD gibi ayn kaliteli birkaç filmi bir CD-R diskine ya da DVD ile benzer kaliteli birkaç filmi DVD-ROM diskine kopyalayabiliriz. Not: 1. fiu anda piyasada bulunan MPEG-4 diskleri çok say da farkl formata sahiptir; XVID, AVI, DIVX, RM gibi. Ancak, piyasadaki "MPEG4" logolu baz diskler MPEG teknolojisiyle kaydedilmemifllerdir. Yanl fl kay t standard ndan dolay baz disklerin bu cihazda oynat lamamas normaldir. 2. MPEG-4 dosyalar ekranda liste fleklinde gösterilir; imleç tufllar yla simgeyi seçin ve filmi oynatmak için ENTER/ PLAY tufluna bas n. JPEG CD S N OYNATMA Bir JPEG diskini oynat rken, baflka bir disk tak l rsa otomatik olarak bir navigasyon menüsü görünecektir. Bu menüde, bir dosya seçmek için AfiA I veya YUKARI imleç tuflunu kullan n, ard ndan EN- TER/PLAY tufluna bas n ve dosya slayt gösterisi fleklinde oynat lacakt r. Önceki veya sonraki görüntüyü seçmek için PREV veya NEXT tufluna bas n.mevcut görüntüyü duraklatmak için PAUSE/STEP tufluna bas n, ENTER/PLAY tufluna basarak normal gösterime dönebilirsiniz. 11

14 ÖZEL FONKS YONLAR USB FONKS YONUNUN TANITILMASI fiu anda sat lmaktan olan USB kart 1.1 ve 2.0 sürümlüdür. Bu DVD oynat c genellikle 2.0 sürümünü destekler ancak, eski 1.0 & 1.1 sürümüyle de uyumlu olabilir. Fakat, baz durumlarda verilerin farkl format ndan dolay uyumsuzluk meydana gelebilir. Çeflitli s k flt rma formatlar ndan ve standard olmayan parametrelerden dolay sorunlarla karfl lafl labilir veya ifllem duraklayabilir. WMA format Windows media player a özgüdür; bu cihazda s k flt r lm fl veri çal flt r labilir. 1. Sistem DVD yi varsay lan mod olarak alg layaca ndan, oynat c diski en az bir kez okuduktan sonra USB belle i oynat c ya ba lay n. 2. DVD/USB tufluna, ard ndan da uzaktan kumandadaki imleç tufluna basarak USB modunu seçin. 3. Oynat c, USB içeriklerini gösteren menüyü görüntülemeye bafllayacakt r. 4. USB menüsünün.mp3/.avi/.jpg gibi benzer menüleri olacakt r. 5. Uzaktan kumanda imleç tuflu ile istedi iniz müzik parçalar n seçin. 6. Seçim moduna girmek için bas n; oynat c ifllemi bafllatacakt r. 7. fllemi durdurmak için, Stop tufluna ve içerik dosyalar n görmek için Menu tufluna bas n. 8. Aktarma ifllemi için yaklafl k 2GB bellek kapasiteli bir 2.0 USB bellek kullanman z ve sadece multimedia dosyalar n kullanman z önerilir; di er s k flt r lm fl veri dosyalar n kullanmay n. 9. DVD oynat c moduna geçmek için uzaktan kumandadaki DVD/USB tufluna bas n. Dikkat: Bazen farkl USB ortam ndan dolay cihaz standby veya duraklama moduna girebilir; normal çal flmaya dönmek için açma/kapatma dü mesine bas lmal d r. CD KOPYALAMA FONKS YONUNUN TANITILMASI Bu fonksiyon kullan c n n CD dosyalar n bir USB belle e kopyalamas n sa lar. Bir Müzik CD sini çalarken, USB belle i tak n, daha sonra CD kopyalama tufluna bas n (uzaktan kumandadaki Subtitle tuflu). Ekranda hemen bir diyalog kutusu görünecektir. CD kopyalama ifllemi: 1) Müzik CD sini DVD oynat c ya tak n. 2) USB belle i DVD oynat c ya yerlefltirin. 3) Uzaktan kumandadaki Subtitle tufluna bas n ve ekranda hemen CD kopyalama diyalog kutusu görünecektir. 4) Ekrandaki diyalog kutusunun sol taraf nda seçenekler ve sa taraf nda ise CD parça numaralar olacakt r. 5) ki tip kopyalama seçene i vard r; birisi normal mod, di eri ise h zl kopyalama modudur. 6) Normal modda flark çalma ve kopyalama ifllemi ayn anda gerçekleflir, h zl kopyalama mounda ise sadece CD kopyalama ifllemi h zl bir flekilde yap l r. 7) Kopyalama modu seçiminden sonra bit h z modunun seçimi yap l r. Bit h z seçim tuflu ve ard ndan da Enter tuflu kullan larak 96kbps ile 320kbps aras ndan seçilebilir. 8) Sonra, Crt_ID3 ayar YES olarak seçilmelidir. 9) USB bellek, CD parçalar dosyas n MP3 format na dönüfltürmek için varsay lan dosya hedefidir. 10) Diyalog kutusunun sa taraf nda PARÇA seçimi yap labilir. Kopyalanacak parçalar seçmek ve seçimi iptal etmek için Enter tufluna bas n. 11) Start Tuflu: Uzaktan kumandadaki imleç tuflunu kullan n ve önceki ifllemde parçalar kopyalamaya bafllamak için Enter tufluna bas n. TV ekran nda kopyalama ifllemi ve kopyalaman n tamamland görünecektir. Kopyalama ifllemi tamamland ktan sonra, kopyalanan flark lar USB bellekte MP3 format nda saklanacakt r. 12) fllemi durdurmak için, uzaktan kumandadaki imleç tuflunu kullanarak diyalog kutusunda Exit seçene ini seçin. 13) USB belle e kopyalanan MP3 flark lar n çalmak için DVD/USB/CARD tufluna bas n, MEDIA seçim menüsünden sadece USB yi seçin ve kopyalanan flark lar görünecektir. fiark lar seçin, ard ndan çalmak için Enter tufluna bas n. Not: Kopyalama ifllemi sadece bu Müzik CD sini & hedef dosyay DVD oynat c ya MP3 olarak kopyalamak içindir. Dikkat: Kopyalama ifllemi devam ederken Cancel tufluna bas l rsa, USB belle in hedef klasöründeki tamamlanmam fl MP3 flark lar düzgün çalmayabilir veya h zl ileri al nmayabilir. Kopyalanan flark lar n düzgün çal flmas için kopyalama ifllemi düzgün bir flekilde tamamlanmal d r ve kopyalama s ras nda CD tablas aç lmamal d r. 12

15 S STEM AYARI ÆUzaktan kumandadaki SETUP tufluna bast - n zda, ayarlama menüsü görünür. 1.Ayarlama menüsü içinde imleci hareket ettirmek için uzaktan kumandadaki YUKARI, AfiA I, SOL ve SA tufllar kullanabilirsiniz ard ndan, seçiminizi yapmak için ENTER/ PLAY tufluna bas n. Önceki menüye dönmek için SOL imleç tufluna bas n. 2.Ayarlama menüsünden ç kmak için SETUP tufluna bas n. 1. GENERAL SETUP PAGE (GENEL AYARLAMA SAYFASI) TV ekran format n, video tipini ve bütün DVD fonksiyonlar n ayarlay n. 1.2 ANGLE MARK (AÇI fiaret ) AÇI fiaret : Kullan c lar, farkl aç seçene i sunan bir DVD yi oynat rken belli bir kamera aç s - n seçebilir. 1.3 OSD LANGUAGE (EKRAN ÜSTÜ MENÜ D L ) Ekran Üstü Gösterge (OSD) Dili: Kullan c lar ayarlama menüsü ve ekran üstü gösterge dilini seçebilir. 1.4 CAPTIONS (ALTYAZI) ALTYAZI: flitme engelli kifliler için. Program kay tl altyaz yla görüntülenebilir. Not: Bu özellik, altyaz l CD lerde bulunur. 1.5 SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) EKRAN KORUYUCU: Ekran koruyucu özelli i aç k ise, DVD oynat c belli bir süre boflta b rak ld nda ekranda bir animasyon görüntüsü görünecektir. 1.6 Last Memory (Son Haf za) 1.1 TV DISPLAY (TV EKRANI) Farkl gösterge ve TV ekran oran format n seçer. Diske ve TV ye göre çeflitli ekran formatlar bulunur. Not: ÆHangi gösterim format n n seçildi ine bak lmadan standart 4:3 format nda kaydedilen bir görüntü her zaman 4:3 ekran oran nda gösterilecektir. ÆDVD bafll klar n n gösterim format de ifliklik gösterebilir; ilgili DVD bafll n n bilgilerine bak n. ÆDVD bafll 16:9 genifl ekran format nda kaydedilmiflse ve TV, standart 4:3 ekranl ise, görüntü yatay yönde s k flt r lacakt r. ÆBaz DVD bafll klar özel formatlarda kaydedilmifl olabilir. Bu tip durumlarda, hangi TV ekran format n seçti inize bak lmadan, DVD bafll klar daima ekranda orijinal format nda görünecektir. SON HAFIZA: Bu fonksiyon, bir CD yi dana önce izledi iniz bir noktadan itibaren izlemeye devam etmek istedi inizde faydal d r. Kal nan noktadan devam etme (resume) fonksiyonundan farkl olarak, Son Haf za fonksiyonu DVD, oynat c dan ç kar lsa bile etkilidir. 2. AUDIO SETUP PAGE (SES AYARLAMA SAYFASI) 13

16 S STEM AYARI 2.1 DOWNMIX SETUP (DÖNÜfiTÜRME AYARI) 3. DOLBY DIGITAL SETUP PAGE (DOLBY DIGITAL AYARLAMA SAYFASI) DÖNÜfiTÜRME MODU: Ön hoparlörleri sol/sa STEREO ya ayarlar. 3.1 DUAL MONO 2.2 SPDIF SETUP PAGE (SPDIF AYARLAMA SAYFASI) SPDIF OUTPUT (SPDIF ÇIKIfiI) SPDIF ÇIKIfi MODU: Ses ç k fllar n ayarlar. DUAL MONO: Amplifikatörünüzün/dekoderinizin Dolby Digital ç k fl varsa, amplifikatörünüz veya dekoderiniz için stereo, sol mono, sa mono veya kar fl k mono modunu seçebilirsiniz. 3.2 DRC DRC: Bu özellik genellikle geceleri yüksek sesli programlar izlerken, baflkalar n rahats z etmemek için kullan l r. Bu ayarlama ses seviyesini dinamik olarak azalt rken orijinal ton kalitesini koruyabilir. Bu, konuflma dilindeki en yüksek ile en düflük ses aras ndaki desibel (db) cinsinden ölçülen kapsamd r. Bu DVD oynat c üç tip ses ç k fl içerir: 1. SPDIF OFF: 2-CH ses ç k fl n n arka panel ba lant lar arac l yla analog surround ses üretilir. 4. VIDEO SETUP PAGE (V DEO AYARLAMA SAYFASI) 2. SPDIF/RAW veya SPDIF/PCM: Bu surround ses, ürünün arka taraf ndaki koaksiyel konnektörler arac l yla Dolby Digital / DTS dekodere gönderilir LPCM OUTPUT (LPCM ÇIKIfiI) LPCM (Lineer Sinyal Kodu Modülasyonu) ÇI- KIfiI: Ses format için LPCM 48K, LPCM 96K yi içerir. 4.1 VIDEO OUTPUT (V DEO ÇIKIfiI) V DEO ÇIKIfiI: Video ç k fl n ayarlar. 14

17 S STEM AYARI 4.2 RESOLUTION SETUP (ÇÖZÜNÜRLÜK AYARI) SAYFASI ÇÖZÜNÜRLÜK: Oynat c n n çözünürlük ç k fl n TV nize göre ayarlayabilirsiniz. (HDMI Setup seçene i "ON" konumuna ve Resolution opsiyonu geçerli konumuna ayarlanmal d r.) 4. 3 VIDEO QUALITY SETUP (GÖRÜNTÜ KAL TES AYARI) SAYFASI SHARPNESS (KESK NL K) KESK NL K: Görüntünün keskinli ini ayarlar SATURATION (DOYUM) DOYUM: Görüntünün doyumunu ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n LUMA DELAY (IfiIK GEC KMES ) IfiIK GEC KMES : TV nin parlakl na ve rengine göre, görüntünün fl k gecikmesini ayarlar. DVD için genellikle 1T ye ayarlan r. 4.4 HDMI SETUP (HDMI AYARI) SAYFASI HDMI HDMI: HDMI özelli ini aç p kapatabilirsiniz. Not: Oynat c aç ld ktan sonra HDMI seçene i varsay lan olarak "ON" (Aç k) konumuna ayarlan r BRIGHTNESS (PARLAKLIK) PARLAKLIK: Görüntünün parlakl n ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de- er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n CONTRAST (KONTRAST) KONTRAST: Görüntünün kontrast seviyesini ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de er görünecektir.de eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/ PLAY tufluna bas n GAMMA GAMMA: Görüntünün gamma de erini ayarlar AUDIO SOURCE (SES KAYNA I) SES KAYNA I: Ses kayna n ayarlayabilirsiniz DEEP COLOR (DER N RENK) DER N RENK: Derin rengi ayarlayabilirsiniz. 5. PREFERENCE SETUP (TERC H AYARI) SAYFASI Tercih ayarlamas, sadece cihazda disk yokken aktiftir ve haf zadaki ayarlama de ifltirilinceye kadar bu ayarlama aktif kal r HUE (RENK TONU) RENK TONU: Görüntünün renk tonunu ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de- er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/ SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/ PLAY tufluna bas n. 15

18 S STEM AYARI 5.1 TV TYPE (TV T P ) 5.7 DEFAULT (VARSAYILAN) TV T P : Bu oynat c NTSC ve PAL sistemleri dahil farkl TV ç k fllar n destekler. Æ TV niz sadece NTSC veya PAL sistemini destekliyorsa ve kazayla yanl fl TV tipini seçtiyseniz, TV görüntüsü titreyecek ve siyah/beyaza dönecektir. Bu durumda, ayarlamay afla daki Not k sm nda belirtildi i gibi yapmak için SETUP tufluna basman z gerekir. 5.2 AUDIO (KONUfiMA D L ) KONUfiMA D L : DVD oynat rken istedi iniz konuflma dilini varsay lan olarak ayarlar. (DVD farkl dilleri destekliyorsa) VARSAYILAN: Bu DVD oynat c n n bütün ayarlar n varsay lan fabrika konumuna s f rlar. S f rlama için ENTER/PLAY tufluna bas n. 5.3 SUBTITLE (ALTYAZI D L ) ALTYAZI D L : DVD oynat rken istedi iniz altyaz dilini varsay lan olarak ayarlar. ( DVD farkl dilleri destekliyorsa) 5.4 DISC MENU (D SK MENÜSÜ) D SK MENÜSÜ: DVD oynat rken istedi iniz menü dilini varsay lan olarak ayarlar. (DVD farkl dilleri destekliyorsa) 5.5 PARENTAL (EBEVEYN KONTROLÜ) EBEVEYN KONTROLÜ: Ebeveyn kontrol fonksiyonu, DVD lere verilen farkl sansür seviyeleriyle birlikte çal fl r. Bu seviyeler, ailelerin izledi i DVD tiplerini kontrol etmeye yard mc olur. DVD ler için 8 sansür seviyesi bulunur. Not: Bu ayarlamay de ifltirirseniz, flifre girmeniz gerekir. ( lk flifre: ) 5.6 PASSWORD MODE (fi FRE MODU) fi FRE DE fit RME: fiifreyi de ifltirebilirsiniz; yeni flifre için 6 rakam girin. Not: ( lk flifre: ) Yeni flifrenizi unutmay n. Ebeveyn kontrol fonksiyonunu ayarlarken yeni flifrenizi girmeniz gerekir. 16

19 ARIZA G DERME Servis ça rmadan önce sorunun sebebini ve çözümünü bulmak için afla daki tabloyu inceleyin. BEL RT LER VE ÇÖZÜMLER BEL RT LER Cihaz aç lm yor Görüntü yok Ses yok Görüntü oynat lm yor Cihaz uzaktan kumandaya cevap vermiyor Görüntü Paraziti Tufllar çal flm yor ÇÖZÜM Fiflin tak l olup olmad n kontrol edin. Oynat c ile TV aras ndaki ba lant n n iyi yap ld ndan emin olun. TV nin iyi durumda oldu undan emin olun. Oynat c ile di er cihazlar aras ndaki ba lant n n iyi yap ld ndan emin olun. TV nin ve amplifikatörün iyi durumda oldu undan ve düzgün ayarland ndan emin olun. CD nin düzgün tak ld ndan emin olun. CD yi temizleyin. Uzaktan kumanda ile cihaz aras ndaki engelleri kald r n. Uzaktan kumanday ön paneldeki sensöre do ru tutun. Pilleri kontrol edin ve gerekirse, de ifltirin. CD de çizilme veya kirlenme olup olmad n kontrol edin. CD yi temizleyin veya de ifltirin. Cihaz kapat p 10 saniye bekledikten sonra yeniden aç n. Elektrik dalgalanmalar veya elektrikle ilgili di er durumlar. Cihaz kapat p 10 saniye bekledikten sonra yeniden aç n. 17

20 Sistem ve Ç k fllar VS Sinyal sistemi Frekans hassasiyeti Ses Sinyal/ Gürültü oran Video/Görüntü PAL/NTSC CD: 20Hz-20KHz(EIAJ) DVD: 20Hz-44KHz(96KHz) (Örnek sonuç) 20Hz-22KHz(48KHz) (Örnek sonuç) >85dB MPEG1 V2.0; MPEG2 Ses MPEG KATMAN2 standard Ses ç k fl (analog ses) Video ç k fl Elektrik ç k fl seviyesi: 1.8V ±0.2 Elektrik ç k fl seviyesi: 1.0Vp-p Direnç: 10K ohm Direnç: 75 ohm Dengelenmemifl negatif Genel Güç 110V - 240V ~ 50/60Hz Güç tüketimi 12W Ürünün Boyutlar L: 360mm W: 215mm H: 41mm A rl k 1.5 kg Çal flma s cakl Çal flma nem oran 5 C ile 35 C aras %5 ile %90 aras Not: Haber vermeden tasar m de ifltirme hakk m z sakl tutuyoruz. 18

21 Bu cihazın çevreye uygun bir şekilde atılması Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

22

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

DVD OYNATICI KULLANIM KILAVUZU GDP 5000

DVD OYNATICI KULLANIM KILAVUZU GDP 5000 DVD OYNATICI KULLANIM KILAVUZU GDP 5000 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 4-6 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 5 Ambalaj İçin Uyarı! 5 Pil İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 6 Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına

Detaylı

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd 1 2012-9-11 13:35:09 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 1 Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 2 Ç NDEK LER DE ERL ZLEY C M Z....................................................................3

Detaylı

Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6 Kullan m K lavuzu. Instruction Manual

Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6 Kullan m K lavuzu. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Instruction Manual Hoparlör Mikrofon Kulakl k Ç k fl TV Ç k fl 3 Fonksiyonlu Flafll Dahili Kamera Video, Foto raf ve Bilgisayara ve TV ye Ba layabilme Özelli i 2.8 Inch TFT LCD Ekran

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

VESTEL 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL

VESTEL 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL VESTEL AMWX- 25G MİKRODALGA FIRIN KULLANIM KILAVUZU 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KAL- MAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan,

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual

PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual 000090 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual PF000/ Türkçe English Model No.: Seri No.: 0 00 0 90 000090 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page C HAZINIZDAN EN YÜKSEK VER M ALMAK Ç N

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller;

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; aqua serisi Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Aqua X Type Aqua Q Type Aqua Z Type Aqua B Type Aqua N Type Aqua Y Type Aqua R Type Aqua C Type Aqua W Type Aqua H Type Aqua I Type Aqua M Type

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com

Kullan m K lavuzu. Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için. Türkçe. www.simrad-yachting.com EK Kullan m K lavuzu Simrad NSE8 ve NSE12 NSE 2.0 Özellikleri için Türkçe www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka çindekiler 1 Otomatik pilotun NSE sistemine tak

Detaylı

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r :

EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE. ΩUyar : r : EK Kullan m K lavuzu TÜRKÇE ΩUyar : r : Önsöz Navico bu ürünü sürekli gelifltirdi inden dolay, k lavuzun bu bask s na yans t lmayabilecek de ifliklikleri istedi imiz zaman yapma hakk m z sakl tutuyoruz.

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

çindekiler Türkçe - 1 -

çindekiler Türkçe - 1 - çindekiler Özellikler... 2 Giri... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Paket çeri i... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Tamir Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tu ları... 6 LCD TV ve Çalı ma Tu ları... 7 Arka

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LCK-0B L

Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LCK-0B L Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LCK-0B L Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili

Detaylı

LCD3000 30" LCD Renkli Monitör

LCD3000 30 LCD Renkli Monitör LCD3000 30" LCD Renkli Monitör Kullan c Kılavuzu çindekiler Önemli Bilgi... Türkçe1 D KKAT, UYARI... Türkçe1 Bildirim... Türkçe2 UYUMLULUK B LD R M... Türkçe2 Güvenlik Uyar lar, Bak m & Tavsiye Edilen

Detaylı

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu

HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu HDS Gen2 Touch Kullan m K lavuzu çindekiler 7 HDS Gen2 Dokunmatik ekran ve tufllar 8 HDS Gen2 Dokunmatik girifl ekran 9 Temel ifllemler 9 Güç tuflu 9 lk çal flt rma 9 Dokunmatik ekran n kullan lmas 10

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

NITRO KULLANIM KILAVUZU

NITRO KULLANIM KILAVUZU NITRO KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER 1 2 G R fi.................................................................................................. 3 ARACIN ÇALIfiTIRILMASINDAN ÖNCE B L NMES GEREKEN HUSUSLAR........................................

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka

Kullan m K lavuzu. Simrad AP24 Otomatik pilot. Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka Kullan m K lavuzu Simrad AP24 Otomatik pilot Türkçe Sw.1.2 www.simrad-yachting.com Marin Elektronik Ürünlerinin Lideri Navico dan bir marka 1 Kullan m Otomatik pilot çok faydal bir seyir yard mc s d r

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE Kullan m K lavuzu KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz III RD68 2002 Simrad Ltd Bu kullan m k lavuzundaki

Detaylı

DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK

DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı