VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT"

Transkript

1 VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT

2 Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI...03 UYARI...04 AKSESUARLAR ve PANEL...05 ANA BA LANTILAR UZAKTAN KUMANDA...08 TEMEL filemler...09 GEL fit R LM fi filemler ÖZEL FONKS YONLU OYNATMA S STEM AYARI ARIZA G DERME...17 TEKN K ÖZELL KLER...18

3 GÜVENL K ÖNLEMLER D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES, AÇMAYIN Eflkenar üçgen içinde, üzerinde ok iflareti olan y ld r m iflareti, ürünün kabini içinde elektrik çarpmas riski yaratmaya yetecek büyüklükte izolasyonu olmayan tehlikeli voltaj bulundu u için kullan c y uyarmay amaçlar. Üçgen içindeki ünlem iflareti k lavuzda, cihazla ilgili önemli kullan m ve bak m (servis) talimatlar na karfl uyar r. II SINIF sembolü (Çift Yal t ml ). UYARI: D KKAT: YANGIN VEYA ELEKTR K ÇARPMASI R SK N AZALTMAK Ç N BU C HA- ZI YA MURA VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN. C HAZIN Ç NDE TEHL - KEL YÜKSEK GER L M BULUNMAKTADIR. C HAZIN Ç N AÇMAYIN, SERV S N SADECE YETK L SERV S TEKN SYEN TARAFINDAN YAPIL- MASINI SA LAYIN. Elektrik fiflini veya kablosunu de ifltirdi inizde, yeni kablo veya fifl orijinalin ayn s veya üretici taraf ndan önerilen tip olmal d r. ELEKTR K ÇARPMASINI ÖNLEMEK Ç N F fi N UZUN OLAN KISMINI PR ZDEK UZUN YUVAYLA EfiLEfiT R P Y CE YERLEfiT R N. Bu cihazda lazer kullan lmaktad r. Bu kullan m k lavuzunda belirtilenlerin d fl ndaki dü melerin kullan lmas, ayarlar n veya ifllemlerin yap lmas tehlikeli radyasyona maruz kalma riski yaratabilir. Kapa açmay n veya cihaz kendiniz tamir etmeye çal flmay n. Servis ifllemlerini yetkili personele b rak n. TEHL KE: Aç ld nda ve ara kilit çözüldü ünde veya devreden ç kar ld nda görünür ve görünmez lazer fl nlar yayar. Ifl na do rudan maruz kalmaktan kaç n n. 01

4 GÜVENL K ÖNLEMLER Bu cihaz, ABD patentleri ile korunan kopyalamaya karfl koruma teknolojisini ve di er düflünce eserleri haklar n içermektedir. Bu telif hakk koruma teknolojisinin Rovi Corporation taraf ndan yetki verildi i takdirde kullan lmas gerekmektedir ve Rovi Corporation taraf ndan yetki verilmedi i sürece, sadece ev ve di er k s tl izlemeler için tasarlanm flt r. Aksi tasar m ifllemleri ve parçalara ay rma yasakt r. Dolby Laboratuarlar n n lisans ile üretilmifltir. Dolby ve çift-d simgesi, Dolby Laboratories, Inc. firmas n n ticari markalar d r. Eski cihaz n elden ç kar lmas 1. Ürünün üzerinde yandaki iflareti görürseniz, bu ürün Avrupa Direktifi 2002/96/EC kapsam nda demektir. 2. Bütün elektrikli ve elektronik ürünler, normal evsel at klardan ayr olarak, hükümetin veya yerel birimlerin belirlemifl oldu u toplama noktalar na götürülmelidir. 3. Eski cihazlar n düzgün bir flekilde elden ç kar lmas, çevreye ve insan sa l na olan olumsuz etkileri önlemeye yard mc olacakt r. 4. Eski cihazlar n elden ç kar lmas yla ilgili daha fazla bilgi için, belediyeye, at k toplama merkezine veya cihaz sat n ald n z yere baflvurun. DIVX V DEO HAKKINDA: DivX, DivX, Inc. firmas taraf ndan yarat lan bir dijital video format - d r. Bu, DivX videolar n oynatan resmi bir DivX Onayl cihazd r. Dosyalar n z DivX videoya dönüfltürmek için gerekli bilgi ve yaz l m için divx.com sitesini ziyaret edin. DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Sat n al nan DivX Video-on-Demand (VOD) filmlerini oynatmak için bu DivX Onayl cihaz n kay tl olmas gerekir. Kay t kodunuzu temin etmek için, cihaz kurulum menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Kayd n z n tamamlanmas ile ilgili bilgi için vod.divx.com a gidin. 02

5 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI D KKAT: BU KULLANIM KILAVUZUNDAK VE C HAZ ÜZER NDEK BÜTÜN UYARILARI VE TAL MATLARI OKU- YUN VE BUNLARA UYUN. BU KILAVUZU LER DE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN. Bu cihaz, kiflisel güvenli i sa layacak flekilde tasarlanm fl ve üretilmifltir. Ancak yanl fl kullan m elektrik çarpmalar na veya yang na sebep olabilir. Afla daki kurulum, kullan m ve bak m talimatlar na uydu unuz takdirde, bu cihaz n içindeki güvenlik devreleri sizi koruyacakt r. Bu cihaz, tam transistörlüdür ve kullan c taraf ndan tamir edilebilecek parçalar içermez. TEHL KEL VOLTAJA MARUZ KALACA INIZDAN DOLAYI, ARKA KAPA I AÇMAYIN. SERV S Ç N SADECE YETK L PERSONELE DANIfiIN. 1. Bu k lavuzu okuyun Cihaz ambalaj ndan ç kard ktan sonra, k lavuzunu dikkatlice okuyun. Bütün kullan m talimatlar na uyun. 2. Havaland rma Kabin içindeki delikler ve aç kl klar havaland rma ve cihaz n güvenli çal flmas içindir. Bunlar cihaz n afl r s nmas n önler. Bu delikleri kapatmay n veya engellemeyin. Bu aç kl klar hiçbir zaman cihaz n yata a, divana, hal ya veya di er bir yüzeyin üzerine konulmas yla kapat lmamal d r. 3. Is Bu cihaz radyatör, f r n gibi s kaynaklar ndan veya s yayan di er cihazlardan (amplifikatörler dahil) uza a konulmal d r. 4. Su ve Nem Cihaz suya yak n yerlerde kullanmay n örne in, banyo küveti, lavabo veya çamafl r le eni yak n nda; rutubetli bir bodrumda veya bir yüzme havuzu yak n nda ve benzeri yerlerde. Cihaz n üzerine su damlamas veya s çramas önlenmeli ve üstüne vazo gibi içinde s v olan kaplar yerlefltirilmemelidir. 5. Temizlik Cihaz temizlemeden önce fiflini prizden çekin. S v temizlik maddeleri veya uçucu maddeler kullanmay n. Temizlemek için kuru bir bez kullan n. 6. Elektrik kablosunun korunmas Elektrik kablolar, üzerine bas lmayacak veya cisimler taraf ndan s k flt r lmayacak flekilde uzat lmal d r. Kablonun fifl, priz k sm na ve cihazdan ç kan noktas na özellikle dikkat edin. 7. Y ld r m Ya murlu havalarda veya cihaz n uzun süre kullan lmad durumlarda fifli prizden çekin. Bu sayede cihaz n y ld r m düflmesi ve elektrik kesilmesine ba l olarak hasar görmesi önlenecektir. 8. Cisim ve S v Girmesi Cihaz n aç kl klar ndan herhangi bir cisim sokmay n z, aksi halde bu cisimler tehlikeli voltaj noktalar na dokunabilir veya parçalar k sa devre ederek yang na veya elektrik çarpmas na neden olabilir. Cihaz n üzerine asla herhangi bir türde s v dökmeyin. 9. Aparatlar Tehlikeye neden olabilece inden, cihaz n üreticisi taraf ndan tavsiye edilmeyen aparatlar ba lamay n. 10 Aksesuarlar Cihaz dengesiz bir sehpa, tezgah, üçayakl sehpa, raf veya masa üzerine koymay n. Cihaz düflerek bir çocuk ya da yetiflkini ciddi biçimde yaralayabilir ve cihaz ciddi biçimde zarar görebilir. Sadece üretici taraf ndan onaylanm fl veya cihazla birlikte sat lmakta olan bir sehpa, tezgah, üçayakl sehpa, raf veya masa kullan n. Cihaz n her türlü montaj, üreticinin talimatlar na uygun olmal d r 03 ve üretici taraf ndan tavsiye edilen montaj donan m kullan lmal d r. Cihaz ve sehpas birlikte tafl n rken dikkatli olunmal d r. Ani durufllar, afl r zorlama ve engebeli yüzeyler cihaz n sehpas yla birlikte devrilmesine yol açabilir. 11.Disk tablas Kapan rken parmaklar n z disk tablas ndan uzak tutun. Bu hususun ihmal edilmesi ciddi yaralanmalara ve ürün hasar na sebep olabilir. 12. A r cisimler Cihaz n üstüne a r cisimler yerlefltirmeyin veya üzerine basmay n. Cisimler düflerek yaralanmalara sebep olabilir veya cihaz ciddi flekilde hasar görebilir. 13. Servis Gerektiren Hasar fiu durumlarda cihaz n fiflini prizden çekin ve uzman servis personeline baflvurun. a) Elektrik kablosu veya fifli zarar görürse, b) Cihaza s v dökülürse veya içine cisimler girerse, c) Cihaz ya mur veya suya maruz kal rsa, d) Cihaz n kullan m talimatlar izlendi i halde normal olarak çal flm yorsa. Yaln zca kullan m k lavuzunda belirtilen ayarlar de ifltiriniz, çünkü di er ayarlar n yanl fl flekilde de ifltirilmesi durumunda hasar meydana gelebilir ve cihaz normal çal flaca hale getirmek için çal - flan yetkili teknisyenin ifli daha da artacakt r, e) Cihaz herhangi bir flekilde düfler veya zarar görürse, f) Cihaz n performans nda belirgin bir de ifliklik görülürse bu durum servise ihtiyaç oldu unu gösterir. 14. Servis Cihaz n servisini kendiniz yapmaya çal flmay n, çünkü kapaklar n aç lmas sizi tehlikeli voltaja veya di er kazalara maruz b rakabilir. Bütün servis ifllemlerini konusunda uzmanlaflm fl servis personeline b rak n z. 15. Yedek Parça Yedek parça gerekti i zaman, servis teknisyeni taraf ndan üreticinin belirlemifl oldu u veya orijinal parça ile ayn özelliklere sahip olan yedek parça kullan lmas na dikkat edin. zin verilmeyen de ifliklikler yap lmas, yang na, elektrik çarpmas na veya di er tehlikelere yol açabilir. 16. Güvenlik Kontrolü Bu cihaz n her tür bak m veya tamirat yap ld ktan sonra, cihaz n düzgün çal flma konumunda olup olmad n görmek için servis teknisyeninden güvenlik kontrolleri yapmas n rica edin. 17. Di erleri a) Sadece fifl prizden çekildi inde elektrik ba lant s kesilir, bu yüzden fiflin prizden kolayca ç kar labildi inden emin olun. b) Elektrik fifli cihaz n elektrik ba lant s n kesmek için kullan l r ve fifli çekilmifl cihaz kullan ma haz r halde olmal d r.

6 D KKAT KULLANIMLA LG L NOTLAR n Uzun süreli kullan mdan sonra cihaz n üst ve arka panelleri s nabilir.bu bir ar za de ildir. n Cihaz kullanmad n z zaman, diski ç kar n ve kapat n. n Cihaz uzun bir süre kullanmazsan z, düzgün çal flmayabilir. Cihaz arada bir aç n ve kullan n. n Disk tablas n n içine yabanc cisimlerin girmesine izin vermeyin. YERLEfiT RME Cihaz afla daki yerlere koymay n: n Is tma cihazlar n n yak n veya kapal bir arac n içi. n Yüksek s cakl k (40 C veya daha yüksek) ya da yüksek nem (%90 veya daha yüksek). n Kirli yerlere. n Do rudan günefl fl ndan kaç n n. PARAZ T Bu cihaz TV, radyo veya video cihaz n n yak n na yerlefltirdi inizde, görüntü ve seste bozulmalar olabilir. Bu durumda, bu cihaz televizyondan, radyodan veya video cihaz ndan uzaklaflt r n. YO UfiMA LE LG L NOTLAR Afla daki durumlarda pikap üzerinde yo uflma meydana gelebilir. n Cihaz so uk bir yerden s cak bir yere tafl d - n zda. n Cihaz, kaloriferin yand bir odada veya kliman n üfledi i so uk havaya maruz kalan bir yerde kulland n zda. n Yaz n, cihaz klimal bir odadan s cak ve nemli bir ortama götürerek kulland n zda. n Nemli veya rutubetli bir odada. Yo uflma meydana gelirse cihaz düzgün çal flmayacakt r. Diski ç kar n, elektrik fiflini prize takarak cihaz aç n ve iki veya üç saat kadar çal fl r durumda b rak n. ki veya üç saat sonra, cihaz s nacak ve içindeki nem kaybolacakt r. Fifli prizde b rak n ve yo uflma çok nadir meydana gelecektir. Çok s cak! Duvar Duvar D SKLER N KULLANIMI LE LG L n Diskin parlak taraf na dokunmay n. n CD nin üstüne ka t veya bant yap flt rmay n. n Disk üzerindeki parmak izleri ve toz sesin ve görüntünün bozulmas na sebep olabilir. Diski içten d fla do ru yumuflak bir bezle temizleyin. Diski her zaman temiz tutun. n E er tozu yumuflak bir bezle temizleyemiyorsan z, diski hafif nemli bir bezle temizledikten sonra kuru bir bezle silin. n Benzin, tiner, piyasada bulunan temizlik maddeleri gibi solventler veya vinil plaklar için tasarlanm fl anti-statik sprey kullanmay n. Bu, diske zarar verebilir. n Diskleri do rudan günefl fl alan yerlerde veya s kaynaklar n n yak n nda saklamay n. n Diskleri banyo ya da nem alma cihaz n n yak - n gibi nemli ve tozlu yerlerde saklamay n. n Diskleri kutunun içine dik bir flekilde yerlefltirin. Diskin veya kutusunun üstüne herhangi bir cismin konulmas disklerin hasar görmesine sebep olabilir. CD ÇER KLER N N YAPISI Normalde, DVD CD leri bafll klara ve bafll klar da bölümlere ayr lm flt r. Müzik CD leri parçalara bölünmüfltür. BÖLÜM 1 Kay t yüzü D SKLER N TEM ZLENMES LE LG L D SKLER N SAKLANMASI LE LG L DVD CD si BAfiLIK 1 BAfiLIK 2 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 4 BÖLÜM 5 MÜZ K CD si PARÇA 1 PARÇA 2 PARÇA 3 PARÇA 4 PARÇA 5 Her bir bafll a, bölüme veya parçaya bir numara verilmifltir ve buna bafll k numaras, bölüm numaras veya parça numaras denir. Bu numaralar olmayan CD ler olabilir. 04

7 AKSESUARLAR ve PANEL AKSESUARLAR n Uzaktan kumanda x 1 n Kullan m k lavuzu x 1 n Garanti belgesi x1 n Piller x 1 HDMI kablosu x 1 Warranty Card USER MANUAL HDMI kablosu Audio/Video kablosu ki pil Garanti belgesi Kullan m K lavuzu Uzaktan kumanda ÖN PANEL 1. AÇMA/KAPATMA 2. ÇALIfiMA LAMBASI 3. TABLA 4. TABLA AÇMA/KAPATMA 5. UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜ 6. LED EKRANI 7. OYNATMA/ÇALMA 8. DURAKLATMA 9. DURDURMA ARKA PANELDEK ÇIKIfiLAR 1. ELEKTR K KABLOSU G R fi 2. HDMI ÇIKIfiI 3. 2 KANAL SES ÇIKIfiI 4. COAXIAL (KOAKS YEL) ÇIKIfiI 5. VIDEO ÇIKIfiI 6. Y, CB/PB, CR/PR ÇIKIfiI 7. S-VIDEO ÇIKIfiI 8. OPTICAL (OPT K) ÇIKIfiI 9. SCART ÇIKIfiI 05

8 TEMEL BA LANTILAR TEMEL BA LANTILAR HDMI girifli ile bir cihaza ba lanmas Televizyon DVD Çalar Bir TV ye Scart kablo ile ba lanmas Televizyon DVD Çalar Scart ç k fl na Scart girifline Bir TV ye Ses/Görüntü kablosu ile ba lanmas Televizyon DVD Çalar Sar K rm z Beyaz Beyaz K rm z Sar Video (Görüntü) Girifline (sar ) Audio (Ses) Girifllerine (k rm z,beyaz) S-Video girifline (kablo verilmemifltir) S-Video ç k fl na 06

9 TEMEL BA LANTILAR TEMEL BA LANTILAR YUV video girifli olan bir ses sistemine ve TV ye ba lanmas Ses Sistemi DVD Çalar Televizyon K rm z Beyaz Beyaz K rm z Amplifikatörün audio girifllerine Y video ç k fl na CB/PB video ç k fl na CR/PR video ç k fl na CR/PR video girifline CB/PB video girifline Y video girifline Dijital ses girifliyle donat lm fl bir amplifikatöre ve TV ye ba lanmas Amplifikatör DVD Çalar Televizyon OPT K tip dijital ses girifli KOAKS YEL tip dijital ses girifli Koaksiyel kablo Y video ç k fl na CB/PB video ç k fl na CR/PR video ç k fl na CR/PR video girifline CB/PB video girifline Y video girifline Optik dijital kablo 07

10 UZAKTAN KUMANDA UZAKTAN KUMANDA Fonksiyon Fonksiyon 1. CD TABLASI AÇMA/ KAPATMA 2. V.MODU 3. OSD (Ekran üstü gösterge) 4. TEKRARLAMA 5. A-B TEKRARI 6. RAKAMLI TUfiLAR (0-9) 7. AYARLAMA 8. ONAYLAMA/OYNATMA- ÇALMA 9. ZOOM 10.HIZLI GER ALMA 11.SES KESME 12.HIZLI LER ALMA 13.AÇI 14.DURAKLATMA 15.ADIM ADIM OYNATMA 16.SES +/- (Ses ayar ) 17.AÇMA/KAPATMA 18.BAfiLIK/PBC 19.ALTYAZI 20.S LME 21.PAL/NTSC 22.MENÜ 23. MLEÇ 24.PROGRAM 25.ÖNCEK 26.SONRAK 27.SES 28.DURDURMA SOL YUKARI AfiA I SA Pillerin Tak lmas 1. Kapa aç n. 3. Kapa kapat n. 2. Pilleri tak n. Piller üzerindeki + ve - uçlar pil bölmesindeki iflaretlerle efllefltirdi inizden emin olun. Pillerle ilgili notlar» Pilleri uzaktan kumandaya yanl fl takmay n.» Pilleri flarj etmeyin, s tmay n, sökmeyin veya k - sa devre yapmay n. Pilleri ateflin içine atmay n.» Eski ve yeni pilleri veya farkl tipteki pilleri bir arada kullanmay n.» Uzaktan kumanda düzgün çal flmazsa veya çal flt rma mesafesi k sal rsa, tüm pilleri yenileriyle de ifltirin. 08

11 Haz rl klar» Bir CD ye göz atmak istedi inizde, TV yi aç n ve DVD oynat c ya ba l video giriflini seçin. Temel ifllemler 1. DVD oynat c s n n fiflini prize tak n. Ön paneldeki STANDBY/ON dü mesine bas n, DVD oynat c aç l r ve TV ekran nda bafllat logosu görünür. Tablada CD varsa, hemen çal flmaya bafllar. 2. CD tablas n açmak için OPEN/CLOSE ç tufluna bas n ve CD yi tablaya yerlefltirin.» ki farkl CD boyutu vard r. CD yi, tablaya do ru bir flekilde yerlefltirin. CD k lavuzun d fl na yerlefltirilirse hasar görebilir ve DVD oynat c n n ar zalanmas na sebep olabilir.» Çal flt r lmayan bir CD yi bu DVD oynat c - s na takmay n. 3. CD tablas n kapatmak için OPEN/CLOSE tufluna bas n ve oynatma ifllemi otomatik olarak bafllayacakt r.» Baz CD ler otomatik olarak bafllamayabilir; bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna basabilirsiniz. 4. Baz CD ler bir menü ile oynatma ifllemini bafllatabilirler. Menü opsiyonlar n seçmek için uzaktan kumandadaki imleç tuflunu kullan n ve bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna bas n veya rakaml tufllara basarak menü seçeneklerini do rudan seçin. Önceki ve Sonraki Çal flma s ras nda PREV À tufluna bas lmas önceki bölümün bafl na gitmenizi sa layacakt r. Çal flma s ras nda NEXT à tufluna her bas fl - n zda mevcut bölümü atlayacak ve sonraki bölümü oynatman z sa layacakt r. H zl ileri ve H zl geri alma 1. Diski h zl ileri almak için F.FWD è tufluna bas n. F.FWD è tufluna her bas ld nda h zl ileri alma h z de iflir. 2. Normal iflleme dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. 3. Diski h zl geri almak için F.REV È tufluna bas n. F.REV È tufluna her bas ld nda, h zl geri alma h z de iflir. 4. Normal iflleme dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. Duraklatma/ad m ad m oynatma 1. Oynatma ifllemini duraklatmak için PAUSE/STEP â/û tufluna bir kez bas n (sabit görüntü modu). Sabit görüntü modunda ses kesilecektir. 2. Görüntüyü ad m ad m ileri almak için PAUSE/STEP â/û tufluna sürekli bas n. 3. Normal iflleme dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n. Durdurma 1. Durma moduna girmek için STOP tufluna bas n ve TV ekran nda bafllat logosu görünecektir. DVD ler ve müzik CD leri gibi baz disklerde, oynat c CD nin durduruldu u noktay haf zaya alabilir. 2. fllemi durduruldu u noktadan veya diskin bafl ndan itibaren bafllatmak için ENTER/PLAY tufluna bas n. 3. fllemi tamamen durdurmak için STOP tufluna iki defa bas n. NOTLAR: 1. fllem syras nda, TV ekran nda "ø görünebilir. ø iflareti, cihaz n veya CD nin iflleme izin vermedi i anlam na gelir. 09

12 GEL fit R LM fi filemler ÖNEML NOT: AfiA IDAK FONKS YONLAR SADECE DVD CD LER Ç N GEÇERL D R. D ER FORMATLI D SK- LER KULLANILIRSA, EKRAN VE ÇALIfiMA FARKLI OLAB L R. DVD/USB DVD diskinin çal flt r lmas n veya USB nin okunmas n sa lar. Not: Cihaz aç kken USB yi takmay n veya ç karmay n. OSD (Ekran üstü menü) Bu tufla bas n ve ekranda disk ile ilgili baz bilgiler görünecektir: Geçen Bafll k, "Kalan Bafll k", "Geçen Bölüm", "Kalan Bölüm" ve " Gösterge Kapal ". SUBTITLE (Altyaz ) Bu tufla bas n ve ekranda "SUBTI-TLE 01/XX XXXXX" görünecektir. "01, bu dilin s ra numaras n ; "XX", toplam dil say s n ve "XXXXXX" ise ülkenin dilini gösterir (dil say s CD ye ba l d r). A-B REPEAT (A-B Tekrar ) Bafllama noktas n seçmek için "A-B RPT" tufluna bas n, tufla bir daha basarak bitifl noktas n seçin ve ayarlamay bitirin. A-B aras nda seçilen k s m tekrarlanacakt r. Üçüncü bas fl bu fonksiyonu iptal edecektir. CLEAR (Silme) Yanl fl girilen bilgileri iptal etmek için bu tufla bas n. ANGLE (Aç ) Bu özelli i bulunan CD lerde, görüntüyü farkl aç lardan izlemek için bu tufla bas n. (DVD ye ba l olarak). Not: Görüntü okunduktan sonra ANGLE tufluna bas n ve görüntü siyah/beyaz olacakt r. MENU (Menü) TITLE (Bafll k) Baz DVD CD lerinde bu tufla basma bafll k menüsünü görüntüler; istenilen bölümleri seçmek için rakaml tufllara basabilirsiniz. SEARCH (Arama) Bu tufla bir kez bas ld nda ekranda arama menüsü görünecek ve ikinci kez bas ld nda ise ifllem iptal edilecektir. Arama menüsünde istedi iniz ö eyi seçmek için YUKARI/AfiA I imleç tuflunu kullanabilirsiniz. Onaylamak için ENTER/ PLAY tufluna bas n. REPEAT (TEKRARLAMA) Bu ifllemi takip edin: Bölüm Tekrarla Bafll k Tekrarla Tümünü tekrarla Bu tufla bas ld nda ektanda Ana Menü görünür; istedi iniz maddeyi seçin. CD yi çal flt rmak için "ENTER/PLAY" tufluna bas n. (Bu tufl, çok katmanl menüyü kullanabilen DVD CD sinde kullan labilir). ZOOM Bu tufla her bas ld nda görüntü büyütülür. Bu modda, görüntüyü MLEÇ tuflu ile hareket ettirebilirsiniz. PROGRAM Bu tufla bas ld nda ekranda bilgi penceresi görünecektir; istedi iniz program numaras n girmek için rakaml tufllara bas n. fllem bitti inde, Bafllat logosunu seçmek için imleci kayd r n.bu esnada cihaz program oynatmaya bafllayacak ve ekranda "Program" logosu görünecektir. Bu fonksiyonu iptal etmek isterseniz, "STOP" tufluna iki kez, daha sonra ENTER/PLAY tufluna bas n. 10

13 ÖZEL FONKS YONLAR KONUfiMA D L N N SEÇ M Ses modunu de ifltirmek için uzaktan kumandadaki AUDIO tufluna bas n. Örne in: Audio 1/2: Dolby D 5.1 CH ngilizce Audio 2/2: Dolby D 2 CH ngilizce Not: Baflka bir seçim yapmadan önce 3 saniye beklemeniz gerekir. SES SEV YES AYARI ve SES KESME VOLUME tuflunun sa taraf ndaki "+" iflaretine basarak sesi art r n ve sol taraf ndaki "-" iflaretine basarak sesi düflürün. MUTE tufluna ilk kez bas ld nda ekranda MUTE görünür (ses kesilir), ikinci kez bas ld nda ise ses normale döner. HDMI FONKS YONU HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Dijital Multimedia Arayüzü, EDID ve DDC2B yi destekler. Bu ba lant h zl ve kolay olup en iyi ses ve görüntüyü sunar. HDMI, s k flt r lmam fl, yüksek çözünürlüklü görüntüyü ve çok kanall sesi dijital olarak yaklafl k 5 GBps h z yla aktarabilir. HDMI, sadece en yüksek görüntü kalitesini sunan 1080i/1080p çözünürlü ünü de il, ayn zamanda bütün ATSC HDTV standartlar n ve DVD Audio ve di er en geliflmifl dijital ses formatlar n ve ayr ca 96kHz dijital ses aktar m n da destekler. Sesi almak için sadece bir HDMI hatt n ba laman z yeterlidir. Ayn zamanda, HDMI standard n n sundu u bofl alan görüntünün güncellenmesinde kullan labilir. HDMI, telif hakl filmlerin izinsiz olarak kopyalanmas n önlemek için HDCP (Yüksek Bant Geniflli i Dijital Veri Korunumu) ile birlikte kullan labilir. MPEG4 CD FONKS YONUNUN TANITIMI MPEG-4, MPEG ( Hareketli Görüntü Uzmanlar Grubu ifadesinin k - saltmas ) taraf ndan oluflturulan dördüncü ses ve görüntü flifreleme standard d r. VCD, MPEG-1 teknolojisi ve DVD ise MPEG-2 teknolojisi esasl d r. MPEG-4, dar bant geniflli inin avantajlar ndan yararlan r ve verileri s k flt r p kare düzenleme teknolojisiyle aktararak en görüntü kalitesini sunar. Ses verileri WMA standard taraf ndan s k flt r - l r. MPEG-4, AV alan ndaki en geliflmifl s k flt rma teknolojisi standard d r. En yüksek s k flt rma oran na sahiptir. MPEG-4 teknolojisi ile, bir DVD filmini yüksek görüntü kalitesiyle bir veya iki CD-R diskine s k flt r p kaydedebilir veya VCD gibi ayn kaliteli birkaç filmi bir CD-R diskine ya da DVD ile benzer kaliteli birkaç filmi DVD-ROM diskine kopyalayabiliriz. Not: 1. fiu anda piyasada bulunan MPEG-4 diskleri çok say da farkl formata sahiptir; XVID, AVI, DIVX, RM gibi. Ancak, piyasadaki "MPEG4" logolu baz diskler MPEG teknolojisiyle kaydedilmemifllerdir. Yanl fl kay t standard ndan dolay baz disklerin bu cihazda oynat lamamas normaldir. 2. MPEG-4 dosyalar ekranda liste fleklinde gösterilir; imleç tufllar yla simgeyi seçin ve filmi oynatmak için ENTER/ PLAY tufluna bas n. JPEG CD S N OYNATMA Bir JPEG diskini oynat rken, baflka bir disk tak l rsa otomatik olarak bir navigasyon menüsü görünecektir. Bu menüde, bir dosya seçmek için AfiA I veya YUKARI imleç tuflunu kullan n, ard ndan EN- TER/PLAY tufluna bas n ve dosya slayt gösterisi fleklinde oynat lacakt r. Önceki veya sonraki görüntüyü seçmek için PREV veya NEXT tufluna bas n.mevcut görüntüyü duraklatmak için PAUSE/STEP tufluna bas n, ENTER/PLAY tufluna basarak normal gösterime dönebilirsiniz. 11

14 ÖZEL FONKS YONLAR USB FONKS YONUNUN TANITILMASI fiu anda sat lmaktan olan USB kart 1.1 ve 2.0 sürümlüdür. Bu DVD oynat c genellikle 2.0 sürümünü destekler ancak, eski 1.0 & 1.1 sürümüyle de uyumlu olabilir. Fakat, baz durumlarda verilerin farkl format ndan dolay uyumsuzluk meydana gelebilir. Çeflitli s k flt rma formatlar ndan ve standard olmayan parametrelerden dolay sorunlarla karfl lafl labilir veya ifllem duraklayabilir. WMA format Windows media player a özgüdür; bu cihazda s k flt r lm fl veri çal flt r labilir. 1. Sistem DVD yi varsay lan mod olarak alg layaca ndan, oynat c diski en az bir kez okuduktan sonra USB belle i oynat c ya ba lay n. 2. DVD/USB tufluna, ard ndan da uzaktan kumandadaki imleç tufluna basarak USB modunu seçin. 3. Oynat c, USB içeriklerini gösteren menüyü görüntülemeye bafllayacakt r. 4. USB menüsünün.mp3/.avi/.jpg gibi benzer menüleri olacakt r. 5. Uzaktan kumanda imleç tuflu ile istedi iniz müzik parçalar n seçin. 6. Seçim moduna girmek için bas n; oynat c ifllemi bafllatacakt r. 7. fllemi durdurmak için, Stop tufluna ve içerik dosyalar n görmek için Menu tufluna bas n. 8. Aktarma ifllemi için yaklafl k 2GB bellek kapasiteli bir 2.0 USB bellek kullanman z ve sadece multimedia dosyalar n kullanman z önerilir; di er s k flt r lm fl veri dosyalar n kullanmay n. 9. DVD oynat c moduna geçmek için uzaktan kumandadaki DVD/USB tufluna bas n. Dikkat: Bazen farkl USB ortam ndan dolay cihaz standby veya duraklama moduna girebilir; normal çal flmaya dönmek için açma/kapatma dü mesine bas lmal d r. CD KOPYALAMA FONKS YONUNUN TANITILMASI Bu fonksiyon kullan c n n CD dosyalar n bir USB belle e kopyalamas n sa lar. Bir Müzik CD sini çalarken, USB belle i tak n, daha sonra CD kopyalama tufluna bas n (uzaktan kumandadaki Subtitle tuflu). Ekranda hemen bir diyalog kutusu görünecektir. CD kopyalama ifllemi: 1) Müzik CD sini DVD oynat c ya tak n. 2) USB belle i DVD oynat c ya yerlefltirin. 3) Uzaktan kumandadaki Subtitle tufluna bas n ve ekranda hemen CD kopyalama diyalog kutusu görünecektir. 4) Ekrandaki diyalog kutusunun sol taraf nda seçenekler ve sa taraf nda ise CD parça numaralar olacakt r. 5) ki tip kopyalama seçene i vard r; birisi normal mod, di eri ise h zl kopyalama modudur. 6) Normal modda flark çalma ve kopyalama ifllemi ayn anda gerçekleflir, h zl kopyalama mounda ise sadece CD kopyalama ifllemi h zl bir flekilde yap l r. 7) Kopyalama modu seçiminden sonra bit h z modunun seçimi yap l r. Bit h z seçim tuflu ve ard ndan da Enter tuflu kullan larak 96kbps ile 320kbps aras ndan seçilebilir. 8) Sonra, Crt_ID3 ayar YES olarak seçilmelidir. 9) USB bellek, CD parçalar dosyas n MP3 format na dönüfltürmek için varsay lan dosya hedefidir. 10) Diyalog kutusunun sa taraf nda PARÇA seçimi yap labilir. Kopyalanacak parçalar seçmek ve seçimi iptal etmek için Enter tufluna bas n. 11) Start Tuflu: Uzaktan kumandadaki imleç tuflunu kullan n ve önceki ifllemde parçalar kopyalamaya bafllamak için Enter tufluna bas n. TV ekran nda kopyalama ifllemi ve kopyalaman n tamamland görünecektir. Kopyalama ifllemi tamamland ktan sonra, kopyalanan flark lar USB bellekte MP3 format nda saklanacakt r. 12) fllemi durdurmak için, uzaktan kumandadaki imleç tuflunu kullanarak diyalog kutusunda Exit seçene ini seçin. 13) USB belle e kopyalanan MP3 flark lar n çalmak için DVD/USB/CARD tufluna bas n, MEDIA seçim menüsünden sadece USB yi seçin ve kopyalanan flark lar görünecektir. fiark lar seçin, ard ndan çalmak için Enter tufluna bas n. Not: Kopyalama ifllemi sadece bu Müzik CD sini & hedef dosyay DVD oynat c ya MP3 olarak kopyalamak içindir. Dikkat: Kopyalama ifllemi devam ederken Cancel tufluna bas l rsa, USB belle in hedef klasöründeki tamamlanmam fl MP3 flark lar düzgün çalmayabilir veya h zl ileri al nmayabilir. Kopyalanan flark lar n düzgün çal flmas için kopyalama ifllemi düzgün bir flekilde tamamlanmal d r ve kopyalama s ras nda CD tablas aç lmamal d r. 12

15 S STEM AYARI ÆUzaktan kumandadaki SETUP tufluna bast - n zda, ayarlama menüsü görünür. 1.Ayarlama menüsü içinde imleci hareket ettirmek için uzaktan kumandadaki YUKARI, AfiA I, SOL ve SA tufllar kullanabilirsiniz ard ndan, seçiminizi yapmak için ENTER/ PLAY tufluna bas n. Önceki menüye dönmek için SOL imleç tufluna bas n. 2.Ayarlama menüsünden ç kmak için SETUP tufluna bas n. 1. GENERAL SETUP PAGE (GENEL AYARLAMA SAYFASI) TV ekran format n, video tipini ve bütün DVD fonksiyonlar n ayarlay n. 1.2 ANGLE MARK (AÇI fiaret ) AÇI fiaret : Kullan c lar, farkl aç seçene i sunan bir DVD yi oynat rken belli bir kamera aç s - n seçebilir. 1.3 OSD LANGUAGE (EKRAN ÜSTÜ MENÜ D L ) Ekran Üstü Gösterge (OSD) Dili: Kullan c lar ayarlama menüsü ve ekran üstü gösterge dilini seçebilir. 1.4 CAPTIONS (ALTYAZI) ALTYAZI: flitme engelli kifliler için. Program kay tl altyaz yla görüntülenebilir. Not: Bu özellik, altyaz l CD lerde bulunur. 1.5 SCREEN SAVER (EKRAN KORUYUCU) EKRAN KORUYUCU: Ekran koruyucu özelli i aç k ise, DVD oynat c belli bir süre boflta b rak ld nda ekranda bir animasyon görüntüsü görünecektir. 1.6 Last Memory (Son Haf za) 1.1 TV DISPLAY (TV EKRANI) Farkl gösterge ve TV ekran oran format n seçer. Diske ve TV ye göre çeflitli ekran formatlar bulunur. Not: ÆHangi gösterim format n n seçildi ine bak lmadan standart 4:3 format nda kaydedilen bir görüntü her zaman 4:3 ekran oran nda gösterilecektir. ÆDVD bafll klar n n gösterim format de ifliklik gösterebilir; ilgili DVD bafll n n bilgilerine bak n. ÆDVD bafll 16:9 genifl ekran format nda kaydedilmiflse ve TV, standart 4:3 ekranl ise, görüntü yatay yönde s k flt r lacakt r. ÆBaz DVD bafll klar özel formatlarda kaydedilmifl olabilir. Bu tip durumlarda, hangi TV ekran format n seçti inize bak lmadan, DVD bafll klar daima ekranda orijinal format nda görünecektir. SON HAFIZA: Bu fonksiyon, bir CD yi dana önce izledi iniz bir noktadan itibaren izlemeye devam etmek istedi inizde faydal d r. Kal nan noktadan devam etme (resume) fonksiyonundan farkl olarak, Son Haf za fonksiyonu DVD, oynat c dan ç kar lsa bile etkilidir. 2. AUDIO SETUP PAGE (SES AYARLAMA SAYFASI) 13

16 S STEM AYARI 2.1 DOWNMIX SETUP (DÖNÜfiTÜRME AYARI) 3. DOLBY DIGITAL SETUP PAGE (DOLBY DIGITAL AYARLAMA SAYFASI) DÖNÜfiTÜRME MODU: Ön hoparlörleri sol/sa STEREO ya ayarlar. 3.1 DUAL MONO 2.2 SPDIF SETUP PAGE (SPDIF AYARLAMA SAYFASI) SPDIF OUTPUT (SPDIF ÇIKIfiI) SPDIF ÇIKIfi MODU: Ses ç k fllar n ayarlar. DUAL MONO: Amplifikatörünüzün/dekoderinizin Dolby Digital ç k fl varsa, amplifikatörünüz veya dekoderiniz için stereo, sol mono, sa mono veya kar fl k mono modunu seçebilirsiniz. 3.2 DRC DRC: Bu özellik genellikle geceleri yüksek sesli programlar izlerken, baflkalar n rahats z etmemek için kullan l r. Bu ayarlama ses seviyesini dinamik olarak azalt rken orijinal ton kalitesini koruyabilir. Bu, konuflma dilindeki en yüksek ile en düflük ses aras ndaki desibel (db) cinsinden ölçülen kapsamd r. Bu DVD oynat c üç tip ses ç k fl içerir: 1. SPDIF OFF: 2-CH ses ç k fl n n arka panel ba lant lar arac l yla analog surround ses üretilir. 4. VIDEO SETUP PAGE (V DEO AYARLAMA SAYFASI) 2. SPDIF/RAW veya SPDIF/PCM: Bu surround ses, ürünün arka taraf ndaki koaksiyel konnektörler arac l yla Dolby Digital / DTS dekodere gönderilir LPCM OUTPUT (LPCM ÇIKIfiI) LPCM (Lineer Sinyal Kodu Modülasyonu) ÇI- KIfiI: Ses format için LPCM 48K, LPCM 96K yi içerir. 4.1 VIDEO OUTPUT (V DEO ÇIKIfiI) V DEO ÇIKIfiI: Video ç k fl n ayarlar. 14

17 S STEM AYARI 4.2 RESOLUTION SETUP (ÇÖZÜNÜRLÜK AYARI) SAYFASI ÇÖZÜNÜRLÜK: Oynat c n n çözünürlük ç k fl n TV nize göre ayarlayabilirsiniz. (HDMI Setup seçene i "ON" konumuna ve Resolution opsiyonu geçerli konumuna ayarlanmal d r.) 4. 3 VIDEO QUALITY SETUP (GÖRÜNTÜ KAL TES AYARI) SAYFASI SHARPNESS (KESK NL K) KESK NL K: Görüntünün keskinli ini ayarlar SATURATION (DOYUM) DOYUM: Görüntünün doyumunu ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n LUMA DELAY (IfiIK GEC KMES ) IfiIK GEC KMES : TV nin parlakl na ve rengine göre, görüntünün fl k gecikmesini ayarlar. DVD için genellikle 1T ye ayarlan r. 4.4 HDMI SETUP (HDMI AYARI) SAYFASI HDMI HDMI: HDMI özelli ini aç p kapatabilirsiniz. Not: Oynat c aç ld ktan sonra HDMI seçene i varsay lan olarak "ON" (Aç k) konumuna ayarlan r BRIGHTNESS (PARLAKLIK) PARLAKLIK: Görüntünün parlakl n ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de- er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/PLAY tufluna bas n CONTRAST (KONTRAST) KONTRAST: Görüntünün kontrast seviyesini ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de er görünecektir.de eri ayarlamak için SOL/SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/ PLAY tufluna bas n GAMMA GAMMA: Görüntünün gamma de erini ayarlar AUDIO SOURCE (SES KAYNA I) SES KAYNA I: Ses kayna n ayarlayabilirsiniz DEEP COLOR (DER N RENK) DER N RENK: Derin rengi ayarlayabilirsiniz. 5. PREFERENCE SETUP (TERC H AYARI) SAYFASI Tercih ayarlamas, sadece cihazda disk yokken aktiftir ve haf zadaki ayarlama de ifltirilinceye kadar bu ayarlama aktif kal r HUE (RENK TONU) RENK TONU: Görüntünün renk tonunu ayarlar. Sa imleç tufluna bas n ve TV ekran nda bir de- er görünecektir. De eri ayarlamak için SOL/ SA imleç tufluna bas n ve seçiminizi onaylamak ve önceki menüye dönmek için ENTER/ PLAY tufluna bas n. 15

18 S STEM AYARI 5.1 TV TYPE (TV T P ) 5.7 DEFAULT (VARSAYILAN) TV T P : Bu oynat c NTSC ve PAL sistemleri dahil farkl TV ç k fllar n destekler. Æ TV niz sadece NTSC veya PAL sistemini destekliyorsa ve kazayla yanl fl TV tipini seçtiyseniz, TV görüntüsü titreyecek ve siyah/beyaza dönecektir. Bu durumda, ayarlamay afla daki Not k sm nda belirtildi i gibi yapmak için SETUP tufluna basman z gerekir. 5.2 AUDIO (KONUfiMA D L ) KONUfiMA D L : DVD oynat rken istedi iniz konuflma dilini varsay lan olarak ayarlar. (DVD farkl dilleri destekliyorsa) VARSAYILAN: Bu DVD oynat c n n bütün ayarlar n varsay lan fabrika konumuna s f rlar. S f rlama için ENTER/PLAY tufluna bas n. 5.3 SUBTITLE (ALTYAZI D L ) ALTYAZI D L : DVD oynat rken istedi iniz altyaz dilini varsay lan olarak ayarlar. ( DVD farkl dilleri destekliyorsa) 5.4 DISC MENU (D SK MENÜSÜ) D SK MENÜSÜ: DVD oynat rken istedi iniz menü dilini varsay lan olarak ayarlar. (DVD farkl dilleri destekliyorsa) 5.5 PARENTAL (EBEVEYN KONTROLÜ) EBEVEYN KONTROLÜ: Ebeveyn kontrol fonksiyonu, DVD lere verilen farkl sansür seviyeleriyle birlikte çal fl r. Bu seviyeler, ailelerin izledi i DVD tiplerini kontrol etmeye yard mc olur. DVD ler için 8 sansür seviyesi bulunur. Not: Bu ayarlamay de ifltirirseniz, flifre girmeniz gerekir. ( lk flifre: ) 5.6 PASSWORD MODE (fi FRE MODU) fi FRE DE fit RME: fiifreyi de ifltirebilirsiniz; yeni flifre için 6 rakam girin. Not: ( lk flifre: ) Yeni flifrenizi unutmay n. Ebeveyn kontrol fonksiyonunu ayarlarken yeni flifrenizi girmeniz gerekir. 16

19 ARIZA G DERME Servis ça rmadan önce sorunun sebebini ve çözümünü bulmak için afla daki tabloyu inceleyin. BEL RT LER VE ÇÖZÜMLER BEL RT LER Cihaz aç lm yor Görüntü yok Ses yok Görüntü oynat lm yor Cihaz uzaktan kumandaya cevap vermiyor Görüntü Paraziti Tufllar çal flm yor ÇÖZÜM Fiflin tak l olup olmad n kontrol edin. Oynat c ile TV aras ndaki ba lant n n iyi yap ld ndan emin olun. TV nin iyi durumda oldu undan emin olun. Oynat c ile di er cihazlar aras ndaki ba lant n n iyi yap ld ndan emin olun. TV nin ve amplifikatörün iyi durumda oldu undan ve düzgün ayarland ndan emin olun. CD nin düzgün tak ld ndan emin olun. CD yi temizleyin. Uzaktan kumanda ile cihaz aras ndaki engelleri kald r n. Uzaktan kumanday ön paneldeki sensöre do ru tutun. Pilleri kontrol edin ve gerekirse, de ifltirin. CD de çizilme veya kirlenme olup olmad n kontrol edin. CD yi temizleyin veya de ifltirin. Cihaz kapat p 10 saniye bekledikten sonra yeniden aç n. Elektrik dalgalanmalar veya elektrikle ilgili di er durumlar. Cihaz kapat p 10 saniye bekledikten sonra yeniden aç n. 17

20 Sistem ve Ç k fllar VS Sinyal sistemi Frekans hassasiyeti Ses Sinyal/ Gürültü oran Video/Görüntü PAL/NTSC CD: 20Hz-20KHz(EIAJ) DVD: 20Hz-44KHz(96KHz) (Örnek sonuç) 20Hz-22KHz(48KHz) (Örnek sonuç) >85dB MPEG1 V2.0; MPEG2 Ses MPEG KATMAN2 standard Ses ç k fl (analog ses) Video ç k fl Elektrik ç k fl seviyesi: 1.8V ±0.2 Elektrik ç k fl seviyesi: 1.0Vp-p Direnç: 10K ohm Direnç: 75 ohm Dengelenmemifl negatif Genel Güç 110V - 240V ~ 50/60Hz Güç tüketimi 12W Ürünün Boyutlar L: 360mm W: 215mm H: 41mm A rl k 1.5 kg Çal flma s cakl Çal flma nem oran 5 C ile 35 C aras %5 ile %90 aras Not: Haber vermeden tasar m de ifltirme hakk m z sakl tutuyoruz. 18

21 Bu cihazın çevreye uygun bir şekilde atılması Ürünün üzerinde veya bilgi etiketinde yer alan bu işaret, bu cihazın kullanım ömrünün sonunda diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. Kontrol edilmeyen atık imhasının çevreye veya insan sağlığına olası zararlarını önlemek için, lütfen bu cihazı diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını desteklemek için sorumlu bir şekilde yeniden dönüşüme kazandırılmasını sağlayın. Bu cihazın çevresel olarak güvenli geri dönüştürme için nereye ve nasıl götüreceğiniz konusunda bilgi almak üzere, ürünü satın aldığınız bayi veya yerel kuruluşlarla iletişim kurun. Bu ürün, geri dönüşüm için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

22

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Uyar : Bu iflaret, ürünün içindeki tehlikeli voltaja karfl sizi uyar r.

Uyar : Bu iflaret, ürünün içindeki tehlikeli voltaja karfl sizi uyar r. çindekiler çindekiler 1 Güvenlik önlemleri 2 Ambalaj n içindekiler 3 Ana özellikler 4 Ana cihaz n kontrolü 5 Uzaktan kumanda 6 Sistem ba lant s 8 Temel ifllemler 10 Sistem ayarlamas 16 Teknik özellikler

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL. i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL. i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER çindekiler...1 Önemli güvenlik talimatlar...1 Verilen aksesuarlar...2 Çal flt rma...3 Sistemin ba lanmas...3

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...16

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

dvd player KULLANMA KILAVUZU DVD-2006 slim 5.1 kanal

dvd player KULLANMA KILAVUZU DVD-2006 slim 5.1 kanal DVD-2006 slim dvd player 5.1 kanal KULLANMA KILAVUZU Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, Arçelik in toplam kalite ilkelerine

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU JAMESON JS-1025 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU Sevgili müşterilerimiz, Öncelikle sizi,yeni mobil TFT monitörü satın aldığınız için tebrik etmek isteriz.çekici dizayn ile tam donanımlı

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU

AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU MSR800W AMF L SUBWOOFER KULLANIM KILAVUZU Grafik Sembollerin Aç klamalar D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES! AÇMAYINIZ D KKAT: ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES N AZALTMAK Ç N, KAPA I (VEYA ARKA PANEL ) AÇMAYINIZ.

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 SN0185LS-T1M SN0185LS-T2M SN022LS-T1M SN022LS-T2M SN022LS-T1FM

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

VESTEL M N MÜZ K S STEM MCD-3460 MP3 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL M N MÜZ K S STEM MCD-3460 MP3 KULLANIM KILAVUZU VESTEL M N MÜZ K S STEM MCD-3460 MP3 KULLANIM KILAVUZU thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 VESTEL DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123 www.vestel.com.tr idock AERO / X -1 ipod UYUMLU HOPARLÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

D J TAL EV S NEMA S STEM HT-DS700 HT-DS900. Kullan m K lavuzu ELECTRONICS

D J TAL EV S NEMA S STEM HT-DS700 HT-DS900. Kullan m K lavuzu ELECTRONICS D J TAL EV S NEMA S STEM HT-DS700 HT-DS900 Kullan m K lavuzu ELECTRONICS Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd. Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizou City Guang Province, China. Güvenlik

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

SA011102S SA011104S SA011108S. MP3 player

SA011102S SA011104S SA011108S. MP3 player SA011102S SA011104S SA011108S MP3 player Eski ürününüzün ve pilin Tüm ürünlerimiz, geri tabi tutulabilen ve yeniden, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan ve ür r. Bir ürünün üzerindeki retli tekerlekli

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

SA012102S SA012104S SA012108S. MP3 player

SA012102S SA012104S SA012108S. MP3 player SA012102S SA012104S SA012108S MP3 player Eski ürününüzün ve pilin Tüm ürünlerimiz, geri tabi tutulabilen ve yeniden, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan ve ür r. Bir ürünün üzerindeki retli tekerlekli

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 4 G Á... 5 Modlar... 6 Mod GeÁi D mesi... 8 Film Modu Film «ekme... 9 Filmlerin Tekrar

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG W2261VP http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917523

Kullanım kılavuzunuz LG W2261VP http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917523 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG W2261VP tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Super Audio CD & DVD Audio/Video oynat c

Kullan m K lavuzu. Super Audio CD & DVD Audio/Video oynat c Super Audio CD & DVD Audio/Video oynat c Kullan m K lavuzu ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-632 44 40 Fax: +90-216-634 39 64 e-mail: info@enkaygroup.com

Detaylı

ARIZA G DERME 1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ. Simgelerini Tan y n

ARIZA G DERME 1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ. Simgelerini Tan y n ARIZA G DERME Ar za giderme Bir ar za meydana gelirse, cihaz tamire götürmeden önce afla da belirtilen noktalar kontrol edin. Elektrik çarpmas tehlikesi oldu undan cihaz n içini açmay n. Bu tavsiyelere

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5

HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5 HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5 GIRIŞ...1 OYNATICI KONTROLLERI...2 NAVIGATION BAR...2 TV...3 SOURCE INPUT-KAYNAK SEÇIMI...3 CHANNEL LIST-KANAL LISTESI...3 SCHEDULE - PROGRAMLAMA...4

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. falcon serisi Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES, AÇMAYIN

D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES, AÇMAYIN D KKAT ELEKTR K ÇARPMASI TEHL KES, AÇMAYIN UYARI: ELEKTR K ÇARPMASI R SK N AZALTMAK Ç N KAPA I (VEYA ARKA TARAFI) AÇMAYIN. Ç NDE KUL- LANICININ BAKIMINI YAPAB LECE PARÇA YOKTUR. BAKIM Ç N YETK L SERV S

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual KART YUVASI Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel

Detaylı

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU Yazan: Eren AYDIN Düzenleyen: - Tarih: 10.09.2012 Sürüm: 1.0 İçindekiler 1. DONANIM... 3 1.1 BAĞLANTILAR VE SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI... 3 2. YAZILIM... 5 2.1 KURULUM... 5 2.2

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET

UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET ÜRÜN KILAVUZU Versiyon 2.0 (ARALIK 2005) VEDK ORGANZE SAN. BÖL. 21. CADDE 609. SOKAK NO:15 06370 OSTM / ANKARA TEL NO :(312) 395 68 75 76 FAKS NO:(312) 395 68 77 http://

Detaylı

Model: MDIVX-1304 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU

Model: MDIVX-1304 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU th. Firma : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. Adresi : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. Tel. : (0212) 426 40 00/pbx Fax : (0212) 426 40 00 Mal n Cinsi : DVD Kul.Ömrü : 10 Y l CE Belgesi Vard r.

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı