Model: MDIVX-1304 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Model: MDIVX-1304 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 th. Firma : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. Adresi : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. Tel. : (0212) /pbx Fax : (0212) Mal n Cinsi : DVD Kul.Ömrü : 10 Y l CE Belgesi Vard r. Model: MDIVX-1304 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU CE Belgesi Veren Kurluflun; Ad : The Hong Kong Standards and Testing Centre Adresi : 10 Dai Wang Street, Taipo Industrial Estate, N.T. H.K. Tel. : Fax: Belge No. : MH SATICI F RMA MZA KAfiE TEL: TÜKET C DANIfiMA Made in P.R.C. HATTI

2 De erli Müflterimiz, Ürünümüzü seçti iniz için teflekkür eder, iyi günlerde kullanman z temenni ederiz. Sayg lar m zla, Minton Elektronik Cihazlar GARANT KARTI SATIfi TAR H ve FATURA NO: SATIN ALANIN ADI: ADRES : Önemli Güvenlik Önlemleri Yanan flimflek iflareti, kullan c y cihaz n ilifli inde tehlikeli voltaj oldu una dair uyarmay amaçlar ve dahili parçalara dokunmak elektrik floku tehlikesiyle sonuçlanabilir. Marka: Cinsi: DVD Modeli: MDIVX-1304 SER NO SU: Ünlem iflareti, kullan c y önemli iflletim talimatlar oldu una dair uyarmay amaçlar. Elektrik floku veya yang n tehlikesini indirgemek için, kapa açmay n. Yetkili servis personelinin yard m n tercih edin. Bu iflaret, bu cihaz n 1. s n f lazer ürününe ait oldu unu belirtir. Lazer fl n, direk olarak dokunan insan vücuduna, üretti i radyasyonla zarar verebilir. BELGE Z N TAR H : 26/06/2003 BELGE NO. : GARANT SÜRES : 2 YIL AZAM TAM R SÜRES : 30 fi GÜNÜ Bu garanti belgesinin kullan lmas na 4077 say l kanun ile bu kanuna dayan larak düzenlenen garanti belgesi uygulama esaslar na dair tebli uyar nca TC Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ün ce izin verilmifltir

3 Garanti ile ilgili olarak "MÜfiTER N N D KKAT ETMES GEREKEN HUSUSLAR" Deser Elektronik taraf ndan verilen garanti, M NTON markal ürünlerin normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlar da garanti d fl d r: 1. Kullanma hatalar ndan meydana gelecek hasar ve ar zalar, 2. Ürünün müflteriye tesliminden sonraki yükleme, boflaltma ve tafl ma s ras nda oluflacak hasar ve ar zalar, 3. Voltaj düflüklü ü veya fazlal, hatal veya kaçak elektrik tesisat, ürünün etiketinde yaz l voltajdan farkl voltajlarda kullan m nedenlerinden ötürü meydana gelecek hasar ve ar zalar, 4. Yang n ve y ld r m düflmesi ile meydana gelecek hasar ve ar zalar, 5. Ürünün kullan m k lavuzlar nda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanacak ar zalar, 6. Ar zal ürüne, yetkili servis personeli d fl ndaki müdahalelerden kaynaklanacak ar zalar. Yukar da belirtilen ar zalar n giderilmesi ücret karfl l nda yap l r. Ürünün kullan m yerine montaj ve nakliyesi ürün fiyat na dahil de ildir. Garanti belgesinin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumlulu u, tüketicinin mal sat n ald sat c, bayi, acenta yada temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yap lmas, ürün üzerindeki orijinal seri numaras n n kald r lmas veya tahrif edilmesi hallerinde garanti belgesi geçersizdir. M NTON markal ürünlerin tümü CE sertifikas na sahiptir. ÜCRETS Z TÜKET C DANIfiMA HATTI MERKEZ TEKN K SERV S (0800) (0212) DESER Elektronik San. ve Tic. Ltd. fiti. Adres: Halkal Cad. No:187/2 Sefaköy- stanbul Önemli Notlar Cihaz n ba lant s n yapmadan ve çal flt rmadan önce, kullan m k lavuzunu lütfen dikkatle okuyun. Cihaz n kapa n açmay n ve içindeki parçalara dokunmay n. Cihaz, kullanmad n z zamanlarda kapat n. (Cihaz uzun süre kullanmayacaksan z, fiflini prizden çekin.) Bu cihaz direk günefl fl na maruz b rakmay n. Is kaynaklar ndan ve donan m ndan uzak tutun. Bu cihaz neme maruz b rakmay n. Cihaz, yatay bir yüzeyin üzerine yerlefltirin. Cihaz n s deliklerini kapamay n ve havalanmalar n sa lay n. Afl r s nma, cihaz n ar zalanmas na sebep olabilir. Cihaz n kabinini yumuflak bir bezle temizleyin. Deterjan veya alkol kullanmay n z. Polarize veya topraklama tip fifl kullan n. Polarize olan fiflin biri di erinden daha kal n iki tane ç k nt s vard r. Topraklama fiflin ise, iki tane ç k nt s ve üçüncü bir topraklama ucu vard r. Kal n ç k nt veya üçüncü uç, güvenli inizi sa lar. Güç kablosunun üzerine bas lmas n veya özellikle prizdeyken uygun yuvalar n, cihazdan ç k fl noktalar n n s k flmas n önleyin. Bu cihaz flimflek çakarken veya uzun süre kullanmad n z zamanlarda prizden ç kar n. Tüm servis ifllemleriniz için, yetkili servis personelini tercih edin. Güç sa lay c kablonun veya fiflin zarar görmesi, cihaz n üzerine s v veya bir maddenin düflmesi, cihaz n suya veya neme maruz kalmas, normal çal flmamas veya düflmesi gibi cihaz n herhangi bir flekilde zarar gördü ü durumlarda servis gereklidir. Cihazlar n üzerine vazo gibi içi su dolu herhangi bir objenin, cihaza s çramas n veya damlamas n önlemek için, konulmamas gerekir. Bu k lavuz sadece kullan c ifllemleri için bir rehberdir, yap land rma için bir ölçüt de ildir. Özellikler Ürünümüzü tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n ba lant s n yapmadan ve kullanmaya bafllamadan önce, kullan m k lavuzunu lütfen dikkatle okuyun. Daha sonra baflvurmak için, k lavuzu saklay n. MINTON DVD Oynat c, yüksek kalitede video ve ses üretebilen yeni jenerasyon

4 bir ev içi oynat c s d r. Performans, ev içi video oynatma donan mlar ndan çok daha iyidir. Ev içi sinema sisteminin en iyi sinyal kayna olmas yla, size en yüksek zevki verecektir. Dolby AC-3, PCM vs. dijital ses çözücüsü Video DAC 12-bit Hi-Fi, 192kHz / 24bit dijital ses ifllemcisi Yaz l m güncellemesi olana Yüksek çözünürlük bileflenli video ç k fl, gelecek video donan m deste i Profesyonel dijital Karaoke fonksiyonu Optik, Efleksenli (Koaksiyel) dijital ses ç k fl Çoklu çevre ses alan efektleri DVD/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/HDCD/SVCD/VCD/DVCD/CD-R/CD-RW/ MP3/KODAK PICTURE CD ile uyumludur. Dördüncü jenerasyon servolar n sonuncusu, tek-çip teknoloji çözümü, yüksek güvenirlik ve sa laml k, süper hata düzeltme Tüm bölgelerin disklerini okuma imkan Aksesuarlar Kullan m K lavuzu Uzaktan Kumanda A/V Kablosu AAA 1.5V piller Uzaktan Kumandan n Çal flt r lmas Pilleri, pil bölmesine yerlefltirin. Uzaktan kumanda, uzaktan kumanda al c s n 8 metre içinde soldan ve sa dan 30 derecelik aç yla hedefler. Uzaktan kumanday uzun süre kullanamayaca n z zamanlarda, pillerini ç kart n. THALATÇI F RMA VE ADRES : DE SER Halkal Cad. No: 187/2 Sefaköy - STANBUL Tel.&Fax: (0212) /pbx SATICI F RMA MZA KAfiE TEL: GARANT fiartlari 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2. Mal n bütün parçalar dahil olamak üzere tamam Firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3. Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentas,temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s -üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Mal n ar zas n n 15 ifl günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatç -üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4.Mal n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde, iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5.Tüketicinin onar m hakk n kullanmas na ra men mal n; -Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd yla,bir y l içerisinde; ayn ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl ar zalar n dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl ar zalar n toplam n n alt ndan fazla olmas unsurlar n n yan s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay sürekli k lmas, -Tamiri için gereken azami sürenin afl lmas, -Firman n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s rayla sat c s, bayii, acentesi temsilcili i, ithalatç s veya imalatç - üreticisinden birisine düzenleyece i raporla ar zan n tamirine mümkün bulunmad n n belirlenmesi,durumlar nda, tüketici mal n ücretsiz de ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay p oran nda bedel indirimi talep edebilir. 6.Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7.Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne baflvurulabilir

5 Müflteri Hizmetleri Bu cihaz, afla daki tipteki diskleri oynatabilir De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmet vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle sizlere daha yak n olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar n n yan s ra, tüketici dan flma hatlar m z da ( ) hizmetinize açm fl durumday z. Dan flma hatlar m z, - Hafta içi her gün Cumartesi günleri saatleri aras nda ücretsiz olarak arayabilir; istek, öneri ve flikayetlerinizi firmam za iletebilirsiniz. Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla daki önerilere uyman z rica ederiz: 1. Ürünü ald n zda garanti belgesini yetkili sat c n za onaylatt r n z. 2. Ürünü promosyon arac l ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en yak n yetkili servisimize giderek onaylatt r n z. 3. Ürünü kullanma k lavuzu esaslar na göre kullan n z. 4. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu unda yukar daki telefon numaralar ndan, Tüketici liflkileri Merkezi'ne baflvurunuz. 5. Teknik servisteki ifliniz bitti inde "Hizmet Fifli" almay unutmay n z. Alaca n z bu fifl, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa layacakt r. 6. Cihaz n z ilk çal flt rmada çal flm yor veya ar zal ise, size en yak n yetkili servise baflvurabilir veya M NTON Ücretsiz Dan flma hatt ndan yard m alabilirsiniz. Disk Özellikleri DVD 5 (Tek yön, tek katman) DVD 9 (Tek yön, çift katman) DVD 10 (Çift yön, tek katman) DVD 18 (Çift yön, çift katman) VCD 1.01/1.1/2.0 Foto raf CD si VCD DVCD CD-CA MP3 CD-R CD-RW ONLINE SERV S L STES "Yetkili servislerimizin güncellenmifl haldeki listesine internet adresinden ulaflabilirsiniz."

6 Disk Özellikleri DVD Disklerin Özellikleri Farkl DVD diskler, farkl özellik kombinasyonlar na sahiptir. Bunun nedeni, üreticilerin farkl tasar mlar yaratmalar d r. Afla daki semboller, DVD disklerin baz özelliklerini aç klamaktad r. Disklere Dokunma Diskleri lütfen kenar ndan tutun. Diskleri tutarken, etiketli k sm n üst tarafta oldu undan emin olun. Diskleri, etiketsiz taraf ndan kavramay n

7 Diskleri Saklama Diskleri kesinlikle yüksek s cakl k, güçlü fl k veya nem olan ortamlarda muhafaza etmeyin. Kulland ktan sonra diskleri kab na geri yerlefltirin. Temizleme Diskleri yumuflak bir bezle silin. Her zaman, merkezinden kenarlar na do ru temizleyin. Diskleri temizlemek için, deterjan kullanmay n. Diskleri herhangi bir parmak izine karfl koruyun. Disklerin yüzeyine herhangi birfley yap flt rmay n. Disk Terimleri Hakk nda Bafll k / Title Genellikle, DVD lerin içinde s k flt r lm fl olan resim veya müzikler, TITLE denilen birkaç bafll a bölünür. Bölüm / Chapter DVD nin içinde bafll n alt ndaki daha küçük resim veya foto raf birimidir. Genellikle bir bafll k, aramay kolaylaflt ran numaralara sahip bir veya birden fazla bölümü kapsar. Fakat baz diskler kay t bölümüne sahip olmayabilir. Parça / Track Bir SVCD, VCD veya CD deki resim veya müzik dilimidir. Aramay kolaylaflt rmak için, her parça numaral d r. Sahne / Scene VCD de playback kontrol fonksiyonuyla, aktif ve hareketsiz resmin bölündü ü belli k s mlara scene/sahne denir ve her sahne, oynat rken kolay bulunabilmesi için ekran menüsünde sahne numaralar yla birlikte gösterilir. Her sahne, genellikle

8 bir veya birkaç parçayla birlikte biçimlenir. PBC Fonksiyonu (SVCD, VCD) E er bir SVCD veya VCD oynat l yorsa, ekranda içerik menüsü görünebilir, buna Playback Kontrol/PBC deriz. Panel Ön Panel POWER AÇMA/KAPAMA 2. EKRAN 3. D SK KAB N KAPA I 4. KAB N KAPA I AÇMA/KAPAMA 5. PLAY/PAUSE OYNATMA/DONDURMA 6. STOP/DURDURMA 7. PREVIOUS - ÖNCEK 8. NEXT - SONRAK Arka Panel

9 SES KANAL ÇIKIfi YUVASI 2. Y, Pb, Pr OR Y, Cb, Cr ÇIKIfi YUVASI 3. GÜÇ KABLOSU 4. KOAKS YEL ÇIKIfi YUVASI 5. CVBS ÇIKIfiI 6. S-V DEO ÇIKIfi YUVASI 7. OPT K ÇIKIfi YUVASI 8. VGA ÇIKIfi YUVASI 9. SCART ÇIKIfi YUVASI 10. M KROFON, VOLUME-SES KONTROL 11. M KROFON YUVASI 1,2 Uzaktan Kumanda 1. Standby/Bekleme butonu (STANDBY) 2. Program menüsüne girme butonu (PROG) 3. V-Mod butonu (V-MODE) 4. A-Mod butonu (A-MODE) 5. Setup/Ayarlar butonu (SETUP) 6. Audio butonu (AUDIO) 7. Menü butonu (MENU) 8. Title/Bafll k butonu (TITLE) 9. Tekrarlama butonu (REPEAT) 10. Ad m ad m ilerletme butonu (STEP) 11. Play/Pause butonu 12. H zl ileri sarma/geri sarma, arama butonu 13. Stop/Durdurma butonu 14. Anahtar (+/-) butonu 15. Ses (+/-) butonu 16. Mute/Sessiz butonu 17. Sol kanal/sa kanal/stereo/kar fl k audio ç k fl Sol/Sa /Stereo seçimi 18. Açma/Kapama butonlar (OPEN/CLOSE) 19. Say butonlar (1-9,0,+10) 20. Altyaz butonu (SUBTITLE) 21. Aç butonu (ANGLE) 22. Yön butonlar /Girifl butonlar (ENTER) 23. A-B Tekrar butonu (A-B repeat) 24. Geri/ leri butonu 25. Virtual butonu (VIRTUAL) 26. OSD butonu (OSD) 27. Yavafllatma butonu (SLOW) 28. TV Yak nlaflt rma butonu (ZOOM) 29. S.Efekt butonu (S.EFFECT) 30. EQ butonu (EQ)

10 Ba lant Ba lant dan önce AC güç sa lay c kablonun ba lant s n kesin. Video Sistem Ba lant s Bu cihaz için, uygun video ç k fl Birleflik Video Bu cihaz n birleflik video ç k fl n TV/monitör video girifline ba lamak için, AV kablosunu (Sar terminal) kullan n. S-Video Bu cihaz n S-Video ç k fl n TV/monitör S-Video girifline ba lamak için, S-Video kablosunu kullan n. Video Bilefleni (YUV) Bu cihaz n bileflen ç k fl terminallerini uygun TV/monitör girifline ba lamak için,

11 3-damar AV kablosunu kullan n. VGA (Opsiyonel) VGA ç k fl n TV/monitör VGA girifl terminaline ba lamak için, VGA kablosunu kullan n. SCART (Opsiyonel) SCART ç k fl n TV/monitör SCART girifl terminaline ba lamak için, 21_pin SCART kablosunu kullan n. Ba lant Notlar : Her ba lant, TV/monitör girifl terminaline ba l d r. Tüm ba lant lar bir kerede kullanmay n; aksi halde görüntü etkilenecektir. Sadece fiziksel ba lant video ayarlar na uyarak normal görüntü üretebilir. (Sistem Ayarlar içinde Video Ayarlar n inceleyin.) Audio/Ses Ba lant Sistemi ki çeflit ses ç k fl sistemi vard r : Analog Ses ve Dijital Ses. Analog ses, 2-kanal stereo ve Dolby AC kanal ç k fl içerir. Dijital ses ise, optik ve koaksiyel ç k fl içerir

12 Stereo Ses Bu cihaz n stereo ses ç k fl n TV veya güç amplifikatörüne ba lamak için, bir çift AV kablosu (sa için k rm z, sol için beyaz) kullan n. 5.1 Kanal Analog Ses (Opsiyonel) Bu cihaz n 5.1 kanal ç k fl n uygun 5.1 kanal girifl terminaline ba lamak için, 3 çift AV kablosu kullan n. Koaksiyel Dijital Ses Bu cihaz n koaksiyel ç k fl n güç amplifikatörünün koaksiyel girifline ba lamak için, özel koaksiyel kablosu kullan n. Optik Dijital Ses (Opsiyonel) Bu cihaz n optik ses ç k fl n güç amplifikatörünün optik girifline ba lamak için, özel optik kablosu kullan n. Not: Fiziksel ba lant, bu cihaz n ses ç k fl ayarlar na uymal d r. Lütfen Sistem Ayarlar içinde Ses Ayarlar n inceleyin. Sistem Ayarlar AYARLAR / SETUP tufluna bast n zda, ekranda ayarlar penceresi görünecektir. Ayarlar penceresindeyken, AYARLAR / SETUP tufluna tekrar bast n zda, ayarlar penceresinden ç kars n z. stedi iniz ifllem için yön tufllar n kullan n ve onaylamak için Girifl/Enter tufluna bas n. 1. Baz ayar ifllemleri, mevcut modla ilgilidir. Gri renkteki ifllemler ayarlanamaz. 2. Ayarlar haf zaya al n r ve cihaz kapatt ktan sonra saklan r

13 GENEL AYARLAR PENCERES EKRAN GÖRÜNTÜSÜ / TV DISPLAY 4:3 Panscan : Cihaz normal TV ye ba land nda, tam ekranda genifl-ekran imaj görünür fakat baz k s mlar kesilir. 4:3 LetterBox : Cihaz normal TV ye ba land nda, genifl-ekran imaj görünür ve ekran n üstünde ve alt nda siyah çubuklar belirir. 16:9 : Cihaz genifl ekran televizyona ba lad n zda bu modu kullan n. 16:9 Wide Squeeze : Cihaz normal TV ye ba l yken, bir görüntüyü s k flt rmak istedi iniz zaman bu modu kullan n. AÇI fiaret / ANGLE MARK Dvd disk oynat rken çoklu-aç görüntüsü aç k olarak seçildiyse, aç iflareti görünecektir. OSD D L / OSD LANGUAGE Ekran görüntü dilini seçin. KAPALI ALTYAZI / CLOSED CAPTIONS Disk, altyaz l de ilse bu fonksiyon çal flmaz. E er altyaz kapal ise, altyaz y açmak için uzaktan kumandadaki SUBTITLE tufluna bas n. Varsay lan ayar Altyaz Aç k/ Caption On dur. EKRAN KORUYUCU / SCREEN SAVER E er ekran koruyucu aç k olarak ayarl ysa ve cihaz içinde disk olmadan aç l rsa, ekranda hareketli bir resim görünür ve cihaz 20 dakika sonra Standby/Bekleme moduna geçer. Uzaktan kumandadaki Standby tufluna basarak tekrar çal flt rabilirsiniz. SON HAFIZA / LAST MEMORY Bu fonksiyon aç kken, cihaz diski son oynatt n z süreyi haf zaya alabilir. Bir sonraki oynatmada, haf zadaki süreden itibaren oynatmaya devam edecektir

14 AUDIO/SES AYARLARI ANALOG AUDIO/SES AYAR PENCERES DOWNMIX LT/RT : Orjinal ses 5.1CH-Kanal format olsa bile, ses ç k fl sol ve sa kanal format d r. STEREO : Orjinal ses 5.1CH-Kanal format olsa bile, ses ç k fl format stereodur. 3D SURROUND : Ses ç k fl gerçek surround seslerdir. (sadece 5.1CH-Kanal oynat c için) OFF/KAPALI : Downmix fonksiyonunu kapat r. E er 5.1CH-Kanal disk oynat l yorsa veya cihaz 5.1CH-Kanal amplifikatöre ba l ysa, bu kalem seçilidir. (sadece 5.1CH-Kanal oynat c için) ÖN, MERKEZ, ARKA, SUBWOOFER HOPARLÖR / FRONT, CENTER, REAR, SUBWOOFER SPEAKER (2Kanal oynat c da bu seçenekler yoktur) E er hoparlörünüz üstteki hoparlörleri içeriyorsa, bu kalemleri gerçek hoparlör durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Karaoke aç k durumdayken veya downmix kapal duruma ayarl yken, bu ayarlar çal flmaz. HOPARLÖR TESTi / TEST SPEAKER 5.1CH-Kanal aç k olarak seçildi inde 5.1CH-Kanal kontrolü çal flmaya bafllar. Kontrol ifllemi, cihazda disk olmadan ve 5.1CH-Kanal ile birlikte Downmix konumu

15 Teknik özellikler haber verilmeksizin de ifltirilebilir. Kütle ve boyutlar yaklafl k olarak verilmifltir. alt nda olmal d r. 5.1CH-Kanal kapal duruma çevirin. Bu fonksiyon kullan larak, tüm kanallar n ba lant lar n n do ru veya yanl fl oldu u kontrol edilebilir. DIALOG Ses Ç k fl Modu ile ve LT/RT Stereo seçilip Hoparlör Ayar Penceresi alt nda Dialog kalemini seçerek sesi ayarlabilirsiniz. 5.1CH-Kanal disk oynatl rken, Dialog yoluyla hoparlörün sesini ayarlayabilirsiniz. D.R.C. Dinamik kompres ç k fl, hoparlörlerin maksimum ç k fl durumu alt nda ses efektlerini iflleyerek daha düflük seviyede sesler oluflturabilir. Bu ayar, Aç k/kapal /Otomatik olarak ayr lm flt r. D J TAL AUDIO/SES AYARLARI D J TAL ÇIKIfi SPDIF OFF/KAPALI : Dijital sinyal ç k fl yok (optik veya koaksiyel ç k fl kapal ), sadece analog ses ç k fl SPDIF RAW : Amplifikatör dijital sinyal giriflinde flifre çözümü yok. SPDIF PCM : Amplifikatör, PCM flifre çözücüyü veya Dolby dijital flifre çözme fonksiyonunu desteklemelidir. PCM KANAL Tercihlerinize göre PCM Kanal ayarlar n seçebilirsiniz. LPCM ÇIKIfiI PCM frekans n 48kHz,96kHz seçin. Not: Baz amplifikatörler, 96kHz örneklemesini desteklemez ve optik ve koaksiyel ç k fl n n anormal olmas na sebep olur. Bafllang ç fabrika ayar 48kHz dir

16 DOLBY D J TAL AYARLARI Teknik Özellikler DUAL MONO Stereo : Stereo ç k fl sinyali L-Mono/Sol-Mono : Sol ç k fl sinyali R-Mono/Sa -Mono : Sa ç k fl sinyali Mix-Mono/Kar fl k-mono : Sol ve sa ç k fl ortalama sinyal D NAM K E er gece,genifl dinamik kapsaml bir film seyrediyorsan z bu modu seçerek sesi çok düflük bir seviyeye indirebilir ve ayn zamanda sesin iyi olmas n sa layabilirsiniz. Bu durumda, ailenizi rahats z etmez ve ses kalitesini de korursunuz. KANAL GEC KT RMES (Bu ayar 2CH-Kanal DVD de yoktur) E er yukar daki ayarlar sizi memnun etmiyorsa, hoparlör mesafesini gerçek durumlar na ayarlayabilirsiniz. Yukar /Afla tufllar n kullanarak hoparlörü seçebilir ve sonra da Sol/Sa tufllar yla mesafeyi ayarlayabilirsiniz. EKOLAYZIR AYARLARI

17 seçmek için Yukar /Afla yönsel navigasyon tufllar n kullan n ve girmek için Enter tufluna bas n. Seçti iniz flark y çalmak için Play butonuna bas n. Sorun Giderme Rehberi SES MODU / SOUND MODE (Bu ayar 2CH-Kanal DVD de yoktur) Yedi ekolayz r modu mevcuttur. Disk içeri ine ve tercihlerinize göre birini seçebilirsiniz. BASS BOOST, SUPER BASS VEYA TREBLE BOOST AÇIK olarak seçti inizde, iliflkin sesin daha güçlü olmas n sa lars n z. 3D fileme (Bu ayar 2CH-Kanal DVD de yoktur) PRO LOGIC modu Aç k olarak ayarl yken, eko mod / reverb ayar kullan labilir. Bafllang ç fabrika ayar nda bu mod Kapal d r. PRO LOGIC II AÇIK konumun anlam, 2CH-Kanal müzi in 5.1CH-Kanala de ifltirildi ini ve çoklu Kanal hoparlörleri Kapal konumdayken efekt olmadan oynat labilece idir. E er disk bu fonksiyonu desteklemiyorsa, Otomatik konuma ayarlaman z önerilir. Dolby dijital DVD oynat rken fonksiyon ayarlar Aç k veya Otomatik olarak ayarlanmal d r

18 MOD Müzik : Tüm sesler, gecikme olmadan stimüle edicidir. Film : Surrounding(Çevresel ses) CH-Kanal 10ms gecikir. PRO LOGIC modu, Logic 2 yi benimseyerek PRO LOGIC I in davran fl n sergiler. Otomatik : Disk tipine göre otomatik seçim modunu ifade eder. Sadece ses ç k fl konumu alt nda, ve 5.1CH-Kanal seçiliyken PRO Logic ayarlanabilir. PRO Logic konumundayken ve Aç k seçene i aktifken, bir sonraki Mod menüsüne girilebilir. PANORAMA Aç k konumun anlam ön stereonun, iki kenara da daha iyi bir surrounding (çevresel ses) alg s yla uyguland d r. BOYUT / DIMENSION Ön ve arka denge kontrolü gibi, ön ve arka ses alan derece derece ayarlan rken seçilebilecek 7 müzikal ölçek vard r. MERKEZ GEN fil K / CENTER WIDTH Merkez CH-Kanal sinyali seçimi ve sol/sa CH-Kanala bölümü, sinyalin 3 ön hoparlörden farkl derecede yay lmas n sa lar. HDCD (Bu ayar 2CH-Kanal DVD de yoktur) Dijital filtreyi 1x veya 2x olarak seçebilirsiniz. Varsay lan fabrika ayar Kapal d r. KARAOKE AYARI Mikrofonu Aç k veya Kapal olarak ayarlayabilirsiniz [UP/DOWN/LEFT/RIGHT] : Yak nlaflt rma merkezine hareket etmek için Ç kmak için Continue/Devam tufluna bas n. MPEG-4, MP3 & JPEG D SK Ç N Bir MPEG-4, MP3 veya JPEG disk yerlefltirin, diskin yüklenmesinden sonra ekranda disk menüsü görünecektir. 1. Geçerli frekans 8. Dinamik frekans göstergesi 2. Playback göstergesi 9. Durum göstergesi 3. Ses 10. Dizin penceresi 4. Toplam playback süresi 11. Kayd rma blo u 5. Geçen zaman 12. Önizleme penceresi 6. Parça numaras 13. Bilgi penceresi 7. Döküman dosyas MP3 PLAYBACK MP3, uluslararas standart MPEG format n n ses sinyalini 12:1 oranda s k flt ran üçüncü ses s k flt rma format d r. Bir diske MP3 format kullan larak, CD disklerle benzer ses t n s nda 600 dakikadan fazla müzik kayd yap labilir. MP3 flark depolamak için birçok format vard r. Genellikle, MP3 disk birçok klasör (dizin) ve her klasör de birçok dosya (flark ) içerir. Stop konumundayken, imleci Oynatma Modu/Play Mod sütununa götürmek için Sol/Sa yönsel navigasyon tufllar n kullan n, ve Oynatma modunu seçmek için Yukar /Afla yönsel navigasyon tufllar n kullan n. Sol/Sa yönsel navigasyon tufllar na basarak onaylay n. Benzer olarak, istedi iniz dizini

19 SANAL / VIRTUAL Bu butona bast n zda, ekranda sanal panel görünecektir. Bu, siz film izlerken daha kolay ifllem yapman z sa layacakt r. V DEO AYARI KARAOKE Karaoke diski, DVD VCD format nda olmal d r. Bu disk, müzik ve altyaz içermelidir. Karaoke disk, kullan c lara parçalar ve kiflinin ne zaman flark söylemeye bafllamas gerekti ini göstermelidir. Bir veya iki mikrofon kullanmak flartt r. (Cihaza uygulamay n.) Mikrofonlar, DVD oynat c n n ön panelindeki MIC I kestirme noktas na ba lay n. Mikrofonun sesini ayarlamak için, mikrofon ses dü mesini kullan n. Karaoke diski, DVD oynat c ya yerlefltirdi inizde reprodüksiyon otomatik olarak bafllayacakt r. RES M CD D SK OYNATMA Stop tufluna bast n zda, TV ekran nda 12 küçük resim görünecektir. stedi iniz resmi seçmek için yukar /afla /sol/sa tufllar n kullan n. Rasgele/Random seçmek için yukar /afla /sol/sa tufllar n kullan n, sonra rasgele oynatmay bafllatmak için Enter tufluna bas n. Komut için yukar /afla /sol/sa tufllar n kullan n, sonra komut menüsü için Enter tufluna bas n. Komut menüsü afla daki gibidir : [PROGRAM] : Resim dönüflüm modunu de ifltirmek için [STOP] : Resim önizleme modu için [PREV] : Bir önceki resim [NEXT] : Bir sonraki resim [PLAY] : Resmi görüntülemek için [UP/YUKARI] : Resmin düfley yans mas için [DOWN/AfiA I] : Resmin yatay yans mas için [LEFT/SOL] : Resmi saat yönünün tersine 90o çevirme [RIGHT/SA ] : Resmi saat yönünde 90o çevirme [ZOOM] :Zoom modunu de ifltirme [FAST FORWARD] : Resmi yaklaflt rma [FAST REWIND] : Resmi uzaklaflt rma V DEO ÇIKIfiI YUV : Video ç k fl n, Y/U/V terminallerine ba larken analog video format na ayarlar. RGB : Video ç k fl n, SCART terminallerine ba larken Red/Green/Blue K rm z /Yeflil/Mavi format na ayarlar. VGA : Bu kalemi, VGA terminallerine ba larken seçin. Oynat c her zaman tüm konumlar alt nda sinyal ç k fl na sahiptir. Ve e er cihaz, video görüntü donan m na ba lan yorsa, ba lant n n Kapal olarak ayarlanmas önerilir. TV MODU YUV veya RGB moduyla oynat rken, Aflamal (Progressive) ve Geçmeli (Interleaved) ç k fl aras nda seçim yapabilirsiniz. Ayr ca, tercihlerinize göre WARMTH FILTER/SICAKLIK F LTRES ni ayarlayabilirsiniz. KAL TE AYARLARI Tercihlerinize göre, NETL K / SHARPNESS, PARLAKLIK / BRIGHTNESS, KONTRAST / CONTRAST, AYDINLIK / GAMMA, RENK TONU / HUE, DOYGUNLUK / SATURATION, LUMA ERTELEMES / LUMA DELAY, GREN

20 TEM ZL / DENOISE ve SICAKLIK F LTRES / WARMTH FILTER ayarlar n yapabilirsiniz. TERC H AYARLARI A-B DVD, SVCD, VCD, CD disk oynat rken, belli bir içeri i tekrarlamak için A-B butonuna bas n. Tekrarlama bölümünü seçerken, bafllang ç noktas n (A) ve bitifl noktas n (B) seçmek için A-B tufluna bas n. A-B tufluna üçüncü kez bast n zda A-B tekrar iptal olur ve normal oynatmaya geri döner. ZAMAN / GOTO Oynatmak için bafll k zaman, bölüm zaman ve parça zaman seçmek için T me (veya Goto) butonuna bas n. Zaman girmek için say tufllar n kullanabilirsiniz. TV T P Bu cihaz tüm TV sistemleri için uygundur. PAL, NTSC veya MULTI ayarlar ndan birini seçebilirsiniz. MULTI : TV sistemi, disk sistemine göre otomatik olarak seçilir. NTSC : Bu sistem Amerika, Tayvan, Japonya gibi ülkelerde kullan l r. PAL : Bu sistem Çin, Avrupa, Hong Kong gibi ülkelerde kullan l r. PBC PBC fonksiyonu Aç k veya Kapal olarak ayarlanabilir. Aç k; fonksiyonun kullan labilir oldu unu, Kapal ise; fonksiyonun ifllemde olmad n belirtir. SES / AUDIO, ALTYAZI, D SK MENÜ D L AYARLARI Bu bafll klar, sizin tercihlerinize göre bafllang ç ayarlar d r. E er bir ayar, disk içeri i taraf ndan destekleniyorsa çal flacakt r. Aksi taktirde, disk varsay lan de erleri çal flacakt r. Ve bu ayarlar, [Ses/Audio] [Altyaz /Subtitle] tufllar na oynatma s ras nda bas larak s rayla de ifltirilebilir. EBEVEYN K L D / PARENTAL Kontrol seviyesi, oynatma içeri inin kontrolü ve çocuklar fliddet ve cinsellik içeren programlardan korumak içindir. Ayar seviyelerinden daha yüksek seviyede olan diskler oynat lamaz. ÜLKE BÖLGES / COUNTRY REGION Tüm ülkelerin DVD disk devir seviyeleri göz önünde bulundurularak, uygun devri Çin, Fransa, Hong Kong, Japonya, Tayvan, ngiltere, Amerika vs olarak seçebilirsiniz ZOOM DVD, SVCD, VCD disk oynat rken, görüntüyü yak nlaflt rmak veya uzaklaflt rmak için Zoom butonuna bas n. Zoom modundayken, görüntüde hareket ederek görüntüyü incelemek için yukar /afla /sol/sa tufllar na bas n. Uzaklaflt rma (zoom out) modundayken, görüntüde hareket edilemez. S.EFEKT Surround (çevresel ses) ses efektini de ifltirmek için S.Effect (veya Surr) butonuna bas n. SES SEV YES / VOLUME Sesi artt rmak için Volume+ butonuna bas n. Sesi azaltmak için Volume- butonuna bas n. SESS Z / MUTE Mute butonuna bast n zda, d flar hiç ses ç kmayacakt r ve TV ekran nda mute sembolü görünecektir. Mute butonuna tekrar bast n zda ekranda Mute Kapal uyar s görünecek ve ses tekrar ç kmaya bafllayacakt r. OSD OSD butonuna bast n zda, diske ba l bilgiler TV ekran nda görünecektir. Not : Birkaç buton, baz makinalar için gerekli de ildir. Normal iflletim, onlar olmadan etkilenmez

21 ÖNCEK / PREV SONRAK / NEXT DVD disk oynat rken, bir önceki bölüm için Prev tufluna bas n. SVCD, VCD, CD disk oynat rken, bir önceki parça için Prev tufluna bas n. DVD disk oynat rken, bir sonraki bölüm için Next tufluna bas n. SVCD, VCD, CD disk oynat rken, bir sonraki parça için Next tufluna bas n. VARSAYILAN / DEFAULT Bafllang ç fabrika ayarlar na geri döner. fi FRE AYARLARI RASGELE / RANDOM SVCD, VCD, CD, MP3 disk oynat rken, Random tufluna basarak cihaz n çalma s ras n rasgele bir yolla kendisinin seçmesini sa lars n z. PROGRAM E er diskte 2 veya daha fazla say da parça, bölüm veya bafll k varsa, oynatma s ras n düzenleyebilirsiniz. Program menüsüne girmek için bu butona bas n. Parçan n, bafll n veya bölümün numaras n girmek için say tufllar n kullan n. E er programlanan parçalar 10 dan fazlaysa, programlamaya devam etmek için Next tufluna bas n (Maksimum 20 kalem programlanabilir). Bafllama/Start için imleci hareket ettirmek için sol/sa /yukar /afla tufllar n kullan n. Program bafllatmak için Girifl/Enter tufluna bas n. MP3 disk oynat rken, Program fonksiyonu yoktur! Dizin/Oynatma moduna girmek için, Program butonuna bir kere bas n, geçerli dizinden oynatmak için program seçebilirsiniz. Dosya listesi moduna girmek için Program tufluna bir kere daha bas n, tüm diskin dosya listesinden oynatmak için program seçebilirsiniz. TEKRAR / REPEAT Bir bafll, bölümü, parçay veya tüm diski tekrarlamak için Repeat butonuna bas n. DVD disk oynat rken, Repeat butonuna sürekli bast n zda TV ekran nda s rayla bölüm tekrar, bafll k tekrar, tüm tekrar, tekrar iptali görünür. SVCD, VCD, CD disk oynat rken, s ralama parça tekrar, tüm tekrar, tekrar iptali fleklinde olur. MP3 disk oynat rken, s ralama tek (parça) tekrar, dizin tekrar, tekrar iptali fleklinde olur. fiifreyi de ifltirme : Bafllang ç fabrika flifresi dür. Kendi flahsi flifrenizi ayarlayabilirsiniz. E er kendi flifrenizi unutursan z, ü genel flifre olarak kullanabilirsiniz. Oynatma / Play AÇMA / KAPAMA Cihaz aç kken, Açma/Kapama butonuna bast n zda disk tepsisi d flar ya ç kar. Diski, etiketi yukarda olacak flekilde tepsiye yerlefltirin. Disk tepsisini kapatmak için Açma/Kapama butonuna tekrar bas n, cihaz otomatik olarak oynatmaya bafllayacakt r. (MP3 ve JPEG diskler için otomatik-oynatma fonksiyonu yoktur.) BEKLEME / STANDBY Oynatma s ras nda Standby tufluna bast n zda cihaz kapanarak bekleme konumuna geçecektir; Standby tufluna tekrar bast n zda cihaz aç lacak ve oynatmaya bafllayacakt r. Uyar : Bekleme konumundayken, cihaz n gücü tamamen kesilmez. E er cihaz uzun süre kullanmayacaksan z, cihaz n gücünü ön panelde bulunan Power butonuna basarak kapat n. BAfiLIK / TITLE DVD disk oynat rken, Bafll k/title butonuna bast n zda temel bafll k görünür

22 V-MOD (veya DE fit RME) Video ç k fl modunu (YUV RGB VGA vs) de ifltirmek için V-Mod (veya De ifltirme/switch) butonuna bas n. A-MOD (veya 2/5.1CH-Kanal) 2CH-Kanal ve 5.1CH-Kanal ses ç k fl n de ifltirmek için A-Mod (veya 2/5. CH-Kanal) butonuna bas n. (2CH-Kanal DVD oynat c için kullan fll d r, yani baz uzaktan kumandalarda bu buton yoktur.) SES / AUDIO E er DVD yi birden fazla ses ak m yla oynat yorsan z, Ses/Audio butonuna basarak istedi inizi seçebilirsiniz. ALTYAZI / SUBTITLE Çoklu-altyaz l disk oynat rken, Subtitle butonuna sürekli basarak de iflen altyaz dillerinden birini seçebilirsiniz. AÇI / ANGLE DVD oynat c, çoklu-aç (multi-angle) fonksiyonunu destekler. Çoklu-aç n n anlam ; bir sahnenin birden fazla aç dan çekildi i ve böylece seyircinin herhangi bir aç dan seyredebilece idir. E er bir sahnede çoklu-aç varsa, Angle butonunu kullanarak istedi iniz aç dan seyredebilirsiniz. Farkl aç lar görmek için, Angle butonuna sürekli bas n. SOL/SA /STEREO Çoklu-kanall Süper VCD, VCD, CD disk oynat rken, sol kanal/sa kanal/ stereo/kar fl k ses ç k fl n seçmek için Sol/Sa /Stereo L/R/ST butonuna bas n. MENÜ DVD disk oynat rken, alt menüye dönmek için Menü butonuna bas n. Ana menüye dönmek için Menü butonuna tekrar bas n SVCD, VCD2.0 disk oynat rken Menü butonuna bast n zda, disk menüsü görünecektir. Menüden bir program seçebilirsiniz. Diski yükledikten sonra cihaz otomatik olarak Menü Aç k oynatmaya girecektir. Menü butonuna bast n zda TV ekran nda PBC Kapal görünür. Bu moddayken, menü görünmeyecektir, direk olarak parçay seçmek için say tufllar na bas n. VCD1.1,CD-DA ve MP3 için PBC menü yoktur VCD1.1, CD disk oynat rken, diski yükledikten sonra direk olarak istedi iniz bölümü veya parçay seçmek için say tufllar n kullan n. Numaras 10 veya 10 dan yüksek olan parçay seçmek için, önce 10+ tufluna ve sonra di er say tufluna bas n. Program ve Menü seçiminde, say tufllar na basabilirsiniz. DURDURMA / STOP DVD, SVCD, VCD, CD disk oynat rken Stop butonuna bir kere bast n zda, cihaz bir önceki bitifl noktas n haf zaya alacakt r. Oynatmaya devam etmek için Play butonuna bas n. Oynatmay durdurmak ve haf za kayd n bitirmek için, ikinci kere Stop butonuna bas n. OYNATMA / PLAY DONDURMA / PAUSE Diski oynat rken Play/Pause butonuna bir kere basarak görüntüyü dondurabilirsiniz; Play/Pause butonuna tekrar basarak normal oynatmaya dönebilirsiniz. ADIM ADIM LERLEME / STEP DVD, SVCD, VCD disk oynat rken, Step butonuna bir kere bast n zda görüntü bir sonraki kareye ilerler. Oynatma/Play butonuna basarak normal oynatmaya devam edebilirsiniz. HIZLI LER VE GER ARAMA / F.FWD, F.REW SEARCH leri do ru h zl arama yapmak için, bu butona bas n. Geri do ru h zl arama yapmak için, bu butona bas n

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

SHB 3070 KARIfiTIRICI

SHB 3070 KARIfiTIRICI SHB 3070 KARIfiTIRICI RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W.

SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU 700W. SHB 3111 MUTFAK ROBOTU KULLANMA KILAVUZU TR EN RU AR 700W www.sinbo.com.tr - 1 - - 22 - No: 1-3111-07112016 - 23 - - G ARANT fiartlari - 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar

Detaylı

SHB 3078 KARIfiTIRICI

SHB 3078 KARIfiTIRICI SHB 3078 KARIfiTIRICI RU 2 1 6 7 3 4 8 10 11 9 5-1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,sensory

Detaylı

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3464 ELEKTR KL SÜPÜRGE RU Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,

Detaylı

SHB 3075 KARIfiTIRICI

SHB 3075 KARIfiTIRICI SHB 3075 KARIfiTIRICI HR a b c d e AC230V, 50Hz, 750W - 1 - Children being supervised not to play with the appliance. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000

TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU : SES MĐKSERĐ MODEL EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 TÜRKÇE TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU CĐNS MARKA MODEL : SES MĐKSERĐ : BEHRINGER EUROPOWER PMP-1000 EUROPOWER PMP-3000 EUROPOWER PMP-5000 EUROPOWER PMP1000/PMP3000/PMP5000 ÖZELLĐKLER PM P1000 PM

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ALA 510 ALA 520 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA

Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA AEEE Yönetmeliğine uygundur. WEEE Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Kullanım ömrü 7 yıldır. ÜRETİCİ FİRMA İTHALATÇI FİRMA

Detaylı

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE)

SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) SK 2385B SU ISITICI (KETTLE) AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu özellikle güvenlik

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >4-5 Ekmek K zartma Makinesi Kullanma K lavuzu BKK 09 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI

Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu. BS-820 Smart CI Uydu Alıcısı Kullanma Kılavuzu BS-820 Smart CI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195

Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Tartı Kullanma Kılavuzu BKK 2195 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 4 G Á... 5 Modlar... 6 Mod GeÁi D mesi... 8 Film Modu Film «ekme... 9 Filmlerin Tekrar

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Güvenlik uyar lar Güvenlik uyar lar Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

dvd player KULLANMA KILAVUZU DVD-2006 slim 5.1 kanal

dvd player KULLANMA KILAVUZU DVD-2006 slim 5.1 kanal DVD-2006 slim dvd player 5.1 kanal KULLANMA KILAVUZU Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, Arçelik in toplam kalite ilkelerine

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu BKK 2169 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller aqua serisi Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller Aqua D Type HDMI Aqua E Type HDMI Aqua P Type HDMI Aqua A Type HDMI Aqua U Type HDMI Aqua F Type HDMI Aqua J Type HDMI Aqua G Type HDMI Aqua

Detaylı

Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185

Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185 Hava Nemlendirici Kullanma Kılavuzu BKK 1185 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu

AL 760. Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu Pratik El Süpürgesi Kullanma K lavuzu AL 760 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilmifl ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH

FİERCE AR 173 KIYMA KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG AR 173 MEAT AR 173 HACKFLEISCH FİERCE AR 173 KIYMA M A K İ N E S İ AR 173 MEAT G R I N D E R AR 173 HACKFLEISCH M A S C H I N E KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 16 17 FİERCE AR 173 KIYMA MAKİNESİ 1- Ana gövede

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICISI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI: Lütfen cihaz n z kullanmaya bafllamadan önce bu k lavuzu

Detaylı

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN

TESLİM TARİHİ VE YERİ: FABRİKA AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 (OTUZ) GÜN İMALATÇI FİRMANIN ÜNVANI: AKAY ASANSÖR İML. İNŞ. TEKS. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İSTİKLAL MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. NO:11 / B KIRAÇ-ESENYURT / İSTANBUL TELEFON : 0212 624 32 15 16 FAKS : 0212 424

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

Uyar : Bu iflaret, ürünün içindeki tehlikeli voltaja karfl sizi uyar r.

Uyar : Bu iflaret, ürünün içindeki tehlikeli voltaja karfl sizi uyar r. çindekiler çindekiler 1 Güvenlik önlemleri 2 Ambalaj n içindekiler 3 Ana özellikler 4 Ana cihaz n kontrolü 5 Uzaktan kumanda 6 Sistem ba lant s 8 Temel ifllemler 10 Sistem ayarlamas 16 Teknik özellikler

Detaylı

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU JAMESON JS-1025 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU Sevgili müşterilerimiz, Öncelikle sizi,yeni mobil TFT monitörü satın aldığınız için tebrik etmek isteriz.çekici dizayn ile tam donanımlı

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C

GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME C GES HGM02 SEYYAR RUTUBET ÖLÇME CĐHAZI KULLANIM KILAVUZU GES END. ELEKTRONĐK Đkitelli Organize Sanayi Bölgesi Triko Center 7/ M Blok No:301/303 Đkitelli / ĐSTANBUL Tel +9 0 212 671 5912 / 28 / 42 Fax +9

Detaylı

INSTRUCTIONS 14.TV fonksiyonu Analog TV uygulaması analog Tv ye girmek için multimedya anabirimdeki TV ikonuna dokunun. Istasyon tarama otomatik tarama düşük frekanstan yüksek frekansa geçmek için basın,

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV

Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Televizyon Kullanma Kılavuzu F 49-209 LED TV Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Önce bu k lavuzu okuyun! k lavuza dahil ettik. Herhangi bir sorununuz oldu unda Philips temsilcileri

Önce bu k lavuzu okuyun! k lavuza dahil ettik. Herhangi bir sorununuz oldu unda Philips temsilcileri DVP 320 Önce bu k lavuzu okuyun! Bu Philips ürününü ald n z için tebrikler. Ürünü çal ßt rmak için ihtiyac n z olan her konuyu bu k lavuza dahil ettik. Herhangi bir sorununuz oldu unda Philips temsilcileri

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

SHB 3083 ET KIYMA MAK NES. 220-240V~, 50-60Hz, 250W

SHB 3083 ET KIYMA MAK NES. 220-240V~, 50-60Hz, 250W SHB 3083 ET KIYMA MAK NES RU 220-240V~, 50-60Hz, 250W - 1 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-2 - - 31 - No: 1-3083-04092013 - 32 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5

HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5 HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu İçindekiler V1.5 GIRIŞ...1 OYNATICI KONTROLLERI...2 NAVIGATION BAR...2 TV...3 SOURCE INPUT-KAYNAK SEÇIMI...3 CHANNEL LIST-KANAL LISTESI...3 SCHEDULE - PROGRAMLAMA...4

Detaylı

VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT

VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER...01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI...03 UYARI...04 AKSESUARLAR ve PANEL...05 ANA BA LANTILAR...06-07 UZAKTAN KUMANDA...08 TEMEL

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

D SER S (D 8250) AMPL F KATÖR KULLANMA KILAVUZU

D SER S (D 8250) AMPL F KATÖR KULLANMA KILAVUZU D SER S (D 8250) AMPL F KATÖR KULLANMA KILAVUZU ELEKTR K HATTININ KULLANIMI LE LG L ÖNLEMLER Elektrik kablosunu prize takarken ve ç kar rken riski önlemek için fifl s k ca tutulmal d r. Uzun süre kullan

Detaylı

DIGITURK Kullanma K lavuzu

DIGITURK Kullanma K lavuzu DIGITURK Kullanma K lavuzu AS 900 DIGITURK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >2-3

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri > 7. Güvenlik Uyar lar >2-3 Islak-Kuru El Süpürgesi Kullanma K lavuzu BKK 1180 Y Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual KART YUVASI Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel

Detaylı

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ

BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ KULLANMA KILAVUZU 45 W 1 BUKA AR 583 İYONLU İNCE SAÇ DÜZLEŞTİRİCİ 1 2 3 1. Yumuşak Dokulu Ana gövde 2. Titanyum Seramik Kaplı düzleştirici plakalar 3. Açma/Kapama

Detaylı

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...16

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu

Hotel Info TV. Kullanım Kılavuzu Hotel Info TV Kullanım Kılavuzu Info TV bilgisayarını network kablosu ile lokal networkunuze, VGA kablosu ile LCD monitörünüze veya televizyonunuza (PC girişinden) bağlayın. Bilgisayarı adaptör ile elektriğe

Detaylı

SHB 3076 KARIfiTIRICI

SHB 3076 KARIfiTIRICI SHB 3076 KARIfiTIRICI RU - 1 - - 25 - No: 1-3076-21112013 - 26 - - G ARANT fiartlari - 1) Garanti süresi,mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2) Mal n bütün parçalar dahil olmak üzere

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU

SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU SMX 2722 KARIfiTIRICI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR www.sinbo.com.tr De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON )

BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) BAYMAK ELEKTR KL DEPOLU SU ISITICISI ( TERMOS FON ) MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU TS 2212 EN 60335-2 - 21 50 MTK / 65 MTK / 80 MTK / 100 MTK / 65 SMTK 80 SMTK / 100 SMTK / 15 TA - 15 TÜ / 30 TA - 30 TÜ Bu

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı