Model: MDIVX-1304 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Model: MDIVX-1304 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 th. Firma : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. Adresi : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. Tel. : (0212) /pbx Fax : (0212) Mal n Cinsi : DVD Kul.Ömrü : 10 Y l CE Belgesi Vard r. Model: MDIVX-1304 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU CE Belgesi Veren Kurluflun; Ad : The Hong Kong Standards and Testing Centre Adresi : 10 Dai Wang Street, Taipo Industrial Estate, N.T. H.K. Tel. : Fax: Belge No. : MH SATICI F RMA MZA KAfiE TEL: TÜKET C DANIfiMA Made in P.R.C. HATTI

2 De erli Müflterimiz, Ürünümüzü seçti iniz için teflekkür eder, iyi günlerde kullanman z temenni ederiz. Sayg lar m zla, Minton Elektronik Cihazlar GARANT KARTI SATIfi TAR H ve FATURA NO: SATIN ALANIN ADI: ADRES : Önemli Güvenlik Önlemleri Yanan flimflek iflareti, kullan c y cihaz n ilifli inde tehlikeli voltaj oldu una dair uyarmay amaçlar ve dahili parçalara dokunmak elektrik floku tehlikesiyle sonuçlanabilir. Marka: Cinsi: DVD Modeli: MDIVX-1304 SER NO SU: Ünlem iflareti, kullan c y önemli iflletim talimatlar oldu una dair uyarmay amaçlar. Elektrik floku veya yang n tehlikesini indirgemek için, kapa açmay n. Yetkili servis personelinin yard m n tercih edin. Bu iflaret, bu cihaz n 1. s n f lazer ürününe ait oldu unu belirtir. Lazer fl n, direk olarak dokunan insan vücuduna, üretti i radyasyonla zarar verebilir. BELGE Z N TAR H : 26/06/2003 BELGE NO. : GARANT SÜRES : 2 YIL AZAM TAM R SÜRES : 30 fi GÜNÜ Bu garanti belgesinin kullan lmas na 4077 say l kanun ile bu kanuna dayan larak düzenlenen garanti belgesi uygulama esaslar na dair tebli uyar nca TC Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ün ce izin verilmifltir

3 Garanti ile ilgili olarak "MÜfiTER N N D KKAT ETMES GEREKEN HUSUSLAR" Deser Elektronik taraf ndan verilen garanti, M NTON markal ürünlerin normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlar da garanti d fl d r: 1. Kullanma hatalar ndan meydana gelecek hasar ve ar zalar, 2. Ürünün müflteriye tesliminden sonraki yükleme, boflaltma ve tafl ma s ras nda oluflacak hasar ve ar zalar, 3. Voltaj düflüklü ü veya fazlal, hatal veya kaçak elektrik tesisat, ürünün etiketinde yaz l voltajdan farkl voltajlarda kullan m nedenlerinden ötürü meydana gelecek hasar ve ar zalar, 4. Yang n ve y ld r m düflmesi ile meydana gelecek hasar ve ar zalar, 5. Ürünün kullan m k lavuzlar nda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanacak ar zalar, 6. Ar zal ürüne, yetkili servis personeli d fl ndaki müdahalelerden kaynaklanacak ar zalar. Yukar da belirtilen ar zalar n giderilmesi ücret karfl l nda yap l r. Ürünün kullan m yerine montaj ve nakliyesi ürün fiyat na dahil de ildir. Garanti belgesinin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumlulu u, tüketicinin mal sat n ald sat c, bayi, acenta yada temsilciliklere aittir. Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yap lmas, ürün üzerindeki orijinal seri numaras n n kald r lmas veya tahrif edilmesi hallerinde garanti belgesi geçersizdir. M NTON markal ürünlerin tümü CE sertifikas na sahiptir. ÜCRETS Z TÜKET C DANIfiMA HATTI MERKEZ TEKN K SERV S (0800) (0212) DESER Elektronik San. ve Tic. Ltd. fiti. Adres: Halkal Cad. No:187/2 Sefaköy- stanbul Önemli Notlar Cihaz n ba lant s n yapmadan ve çal flt rmadan önce, kullan m k lavuzunu lütfen dikkatle okuyun. Cihaz n kapa n açmay n ve içindeki parçalara dokunmay n. Cihaz, kullanmad n z zamanlarda kapat n. (Cihaz uzun süre kullanmayacaksan z, fiflini prizden çekin.) Bu cihaz direk günefl fl na maruz b rakmay n. Is kaynaklar ndan ve donan m ndan uzak tutun. Bu cihaz neme maruz b rakmay n. Cihaz, yatay bir yüzeyin üzerine yerlefltirin. Cihaz n s deliklerini kapamay n ve havalanmalar n sa lay n. Afl r s nma, cihaz n ar zalanmas na sebep olabilir. Cihaz n kabinini yumuflak bir bezle temizleyin. Deterjan veya alkol kullanmay n z. Polarize veya topraklama tip fifl kullan n. Polarize olan fiflin biri di erinden daha kal n iki tane ç k nt s vard r. Topraklama fiflin ise, iki tane ç k nt s ve üçüncü bir topraklama ucu vard r. Kal n ç k nt veya üçüncü uç, güvenli inizi sa lar. Güç kablosunun üzerine bas lmas n veya özellikle prizdeyken uygun yuvalar n, cihazdan ç k fl noktalar n n s k flmas n önleyin. Bu cihaz flimflek çakarken veya uzun süre kullanmad n z zamanlarda prizden ç kar n. Tüm servis ifllemleriniz için, yetkili servis personelini tercih edin. Güç sa lay c kablonun veya fiflin zarar görmesi, cihaz n üzerine s v veya bir maddenin düflmesi, cihaz n suya veya neme maruz kalmas, normal çal flmamas veya düflmesi gibi cihaz n herhangi bir flekilde zarar gördü ü durumlarda servis gereklidir. Cihazlar n üzerine vazo gibi içi su dolu herhangi bir objenin, cihaza s çramas n veya damlamas n önlemek için, konulmamas gerekir. Bu k lavuz sadece kullan c ifllemleri için bir rehberdir, yap land rma için bir ölçüt de ildir. Özellikler Ürünümüzü tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n ba lant s n yapmadan ve kullanmaya bafllamadan önce, kullan m k lavuzunu lütfen dikkatle okuyun. Daha sonra baflvurmak için, k lavuzu saklay n. MINTON DVD Oynat c, yüksek kalitede video ve ses üretebilen yeni jenerasyon

4 bir ev içi oynat c s d r. Performans, ev içi video oynatma donan mlar ndan çok daha iyidir. Ev içi sinema sisteminin en iyi sinyal kayna olmas yla, size en yüksek zevki verecektir. Dolby AC-3, PCM vs. dijital ses çözücüsü Video DAC 12-bit Hi-Fi, 192kHz / 24bit dijital ses ifllemcisi Yaz l m güncellemesi olana Yüksek çözünürlük bileflenli video ç k fl, gelecek video donan m deste i Profesyonel dijital Karaoke fonksiyonu Optik, Efleksenli (Koaksiyel) dijital ses ç k fl Çoklu çevre ses alan efektleri DVD/DVD-R/-RW/DVD+R/+RW/HDCD/SVCD/VCD/DVCD/CD-R/CD-RW/ MP3/KODAK PICTURE CD ile uyumludur. Dördüncü jenerasyon servolar n sonuncusu, tek-çip teknoloji çözümü, yüksek güvenirlik ve sa laml k, süper hata düzeltme Tüm bölgelerin disklerini okuma imkan Aksesuarlar Kullan m K lavuzu Uzaktan Kumanda A/V Kablosu AAA 1.5V piller Uzaktan Kumandan n Çal flt r lmas Pilleri, pil bölmesine yerlefltirin. Uzaktan kumanda, uzaktan kumanda al c s n 8 metre içinde soldan ve sa dan 30 derecelik aç yla hedefler. Uzaktan kumanday uzun süre kullanamayaca n z zamanlarda, pillerini ç kart n. THALATÇI F RMA VE ADRES : DE SER Halkal Cad. No: 187/2 Sefaköy - STANBUL Tel.&Fax: (0212) /pbx SATICI F RMA MZA KAfiE TEL: GARANT fiartlari 1. Garanti süresi, mal n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y ld r. 2. Mal n bütün parçalar dahil olamak üzere tamam Firmam z n garantisi kapsam ndad r. 3. Mal n garanti süresi içerisinde ar zalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar zan n servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas durumunda, mal n sat c s, bayii, acentas,temsilcili i, ithalatç s veya imalatç s -üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. Mal n ar zas n n 15 ifl günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatç -üretici veya ithalatç ; mal n tamiri tamamlan ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka mal tüketicinin kullan m na tahsis etmek zorundad r. 4.Mal n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar ndan dolay ar zalanmas halinde, iflçilik masraf, de ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap lacakt r. 5.Tüketicinin onar m hakk n kullanmas na ra men mal n; -Tüketiciye teslim edildi i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd yla,bir y l içerisinde; ayn ar zan n ikiden fazla tekrarlanmas veya farkl ar zalar n dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farkl ar zalar n toplam n n alt ndan fazla olmas unsurlar n n yan s ra, bu ar zalar n maldan yararlanamamay sürekli k lmas, -Tamiri için gereken azami sürenin afl lmas, -Firman n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas halinde s rayla sat c s, bayii, acentesi temsilcili i, ithalatç s veya imalatç - üreticisinden birisine düzenleyece i raporla ar zan n tamirine mümkün bulunmad n n belirlenmesi,durumlar nda, tüketici mal n ücretsiz de ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay p oran nda bedel indirimi talep edebilir. 6.Mal n kullanma k lavuzunda yer alan hususlara ayk r kullan lmas ndan kaynaklanan ar zalar garanti kapsam d fl ndad r. 7.Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlü ü ne baflvurulabilir

5 Müflteri Hizmetleri Bu cihaz, afla daki tipteki diskleri oynatabilir De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmet vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle sizlere daha yak n olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar n n yan s ra, tüketici dan flma hatlar m z da ( ) hizmetinize açm fl durumday z. Dan flma hatlar m z, - Hafta içi her gün Cumartesi günleri saatleri aras nda ücretsiz olarak arayabilir; istek, öneri ve flikayetlerinizi firmam za iletebilirsiniz. Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla daki önerilere uyman z rica ederiz: 1. Ürünü ald n zda garanti belgesini yetkili sat c n za onaylatt r n z. 2. Ürünü promosyon arac l ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en yak n yetkili servisimize giderek onaylatt r n z. 3. Ürünü kullanma k lavuzu esaslar na göre kullan n z. 4. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu unda yukar daki telefon numaralar ndan, Tüketici liflkileri Merkezi'ne baflvurunuz. 5. Teknik servisteki ifliniz bitti inde "Hizmet Fifli" almay unutmay n z. Alaca n z bu fifl, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa layacakt r. 6. Cihaz n z ilk çal flt rmada çal flm yor veya ar zal ise, size en yak n yetkili servise baflvurabilir veya M NTON Ücretsiz Dan flma hatt ndan yard m alabilirsiniz. Disk Özellikleri DVD 5 (Tek yön, tek katman) DVD 9 (Tek yön, çift katman) DVD 10 (Çift yön, tek katman) DVD 18 (Çift yön, çift katman) VCD 1.01/1.1/2.0 Foto raf CD si VCD DVCD CD-CA MP3 CD-R CD-RW ONLINE SERV S L STES "Yetkili servislerimizin güncellenmifl haldeki listesine internet adresinden ulaflabilirsiniz."

6 Disk Özellikleri DVD Disklerin Özellikleri Farkl DVD diskler, farkl özellik kombinasyonlar na sahiptir. Bunun nedeni, üreticilerin farkl tasar mlar yaratmalar d r. Afla daki semboller, DVD disklerin baz özelliklerini aç klamaktad r. Disklere Dokunma Diskleri lütfen kenar ndan tutun. Diskleri tutarken, etiketli k sm n üst tarafta oldu undan emin olun. Diskleri, etiketsiz taraf ndan kavramay n

7 Diskleri Saklama Diskleri kesinlikle yüksek s cakl k, güçlü fl k veya nem olan ortamlarda muhafaza etmeyin. Kulland ktan sonra diskleri kab na geri yerlefltirin. Temizleme Diskleri yumuflak bir bezle silin. Her zaman, merkezinden kenarlar na do ru temizleyin. Diskleri temizlemek için, deterjan kullanmay n. Diskleri herhangi bir parmak izine karfl koruyun. Disklerin yüzeyine herhangi birfley yap flt rmay n. Disk Terimleri Hakk nda Bafll k / Title Genellikle, DVD lerin içinde s k flt r lm fl olan resim veya müzikler, TITLE denilen birkaç bafll a bölünür. Bölüm / Chapter DVD nin içinde bafll n alt ndaki daha küçük resim veya foto raf birimidir. Genellikle bir bafll k, aramay kolaylaflt ran numaralara sahip bir veya birden fazla bölümü kapsar. Fakat baz diskler kay t bölümüne sahip olmayabilir. Parça / Track Bir SVCD, VCD veya CD deki resim veya müzik dilimidir. Aramay kolaylaflt rmak için, her parça numaral d r. Sahne / Scene VCD de playback kontrol fonksiyonuyla, aktif ve hareketsiz resmin bölündü ü belli k s mlara scene/sahne denir ve her sahne, oynat rken kolay bulunabilmesi için ekran menüsünde sahne numaralar yla birlikte gösterilir. Her sahne, genellikle

8 bir veya birkaç parçayla birlikte biçimlenir. PBC Fonksiyonu (SVCD, VCD) E er bir SVCD veya VCD oynat l yorsa, ekranda içerik menüsü görünebilir, buna Playback Kontrol/PBC deriz. Panel Ön Panel POWER AÇMA/KAPAMA 2. EKRAN 3. D SK KAB N KAPA I 4. KAB N KAPA I AÇMA/KAPAMA 5. PLAY/PAUSE OYNATMA/DONDURMA 6. STOP/DURDURMA 7. PREVIOUS - ÖNCEK 8. NEXT - SONRAK Arka Panel

9 SES KANAL ÇIKIfi YUVASI 2. Y, Pb, Pr OR Y, Cb, Cr ÇIKIfi YUVASI 3. GÜÇ KABLOSU 4. KOAKS YEL ÇIKIfi YUVASI 5. CVBS ÇIKIfiI 6. S-V DEO ÇIKIfi YUVASI 7. OPT K ÇIKIfi YUVASI 8. VGA ÇIKIfi YUVASI 9. SCART ÇIKIfi YUVASI 10. M KROFON, VOLUME-SES KONTROL 11. M KROFON YUVASI 1,2 Uzaktan Kumanda 1. Standby/Bekleme butonu (STANDBY) 2. Program menüsüne girme butonu (PROG) 3. V-Mod butonu (V-MODE) 4. A-Mod butonu (A-MODE) 5. Setup/Ayarlar butonu (SETUP) 6. Audio butonu (AUDIO) 7. Menü butonu (MENU) 8. Title/Bafll k butonu (TITLE) 9. Tekrarlama butonu (REPEAT) 10. Ad m ad m ilerletme butonu (STEP) 11. Play/Pause butonu 12. H zl ileri sarma/geri sarma, arama butonu 13. Stop/Durdurma butonu 14. Anahtar (+/-) butonu 15. Ses (+/-) butonu 16. Mute/Sessiz butonu 17. Sol kanal/sa kanal/stereo/kar fl k audio ç k fl Sol/Sa /Stereo seçimi 18. Açma/Kapama butonlar (OPEN/CLOSE) 19. Say butonlar (1-9,0,+10) 20. Altyaz butonu (SUBTITLE) 21. Aç butonu (ANGLE) 22. Yön butonlar /Girifl butonlar (ENTER) 23. A-B Tekrar butonu (A-B repeat) 24. Geri/ leri butonu 25. Virtual butonu (VIRTUAL) 26. OSD butonu (OSD) 27. Yavafllatma butonu (SLOW) 28. TV Yak nlaflt rma butonu (ZOOM) 29. S.Efekt butonu (S.EFFECT) 30. EQ butonu (EQ)

10 Ba lant Ba lant dan önce AC güç sa lay c kablonun ba lant s n kesin. Video Sistem Ba lant s Bu cihaz için, uygun video ç k fl Birleflik Video Bu cihaz n birleflik video ç k fl n TV/monitör video girifline ba lamak için, AV kablosunu (Sar terminal) kullan n. S-Video Bu cihaz n S-Video ç k fl n TV/monitör S-Video girifline ba lamak için, S-Video kablosunu kullan n. Video Bilefleni (YUV) Bu cihaz n bileflen ç k fl terminallerini uygun TV/monitör girifline ba lamak için,

11 3-damar AV kablosunu kullan n. VGA (Opsiyonel) VGA ç k fl n TV/monitör VGA girifl terminaline ba lamak için, VGA kablosunu kullan n. SCART (Opsiyonel) SCART ç k fl n TV/monitör SCART girifl terminaline ba lamak için, 21_pin SCART kablosunu kullan n. Ba lant Notlar : Her ba lant, TV/monitör girifl terminaline ba l d r. Tüm ba lant lar bir kerede kullanmay n; aksi halde görüntü etkilenecektir. Sadece fiziksel ba lant video ayarlar na uyarak normal görüntü üretebilir. (Sistem Ayarlar içinde Video Ayarlar n inceleyin.) Audio/Ses Ba lant Sistemi ki çeflit ses ç k fl sistemi vard r : Analog Ses ve Dijital Ses. Analog ses, 2-kanal stereo ve Dolby AC kanal ç k fl içerir. Dijital ses ise, optik ve koaksiyel ç k fl içerir

12 Stereo Ses Bu cihaz n stereo ses ç k fl n TV veya güç amplifikatörüne ba lamak için, bir çift AV kablosu (sa için k rm z, sol için beyaz) kullan n. 5.1 Kanal Analog Ses (Opsiyonel) Bu cihaz n 5.1 kanal ç k fl n uygun 5.1 kanal girifl terminaline ba lamak için, 3 çift AV kablosu kullan n. Koaksiyel Dijital Ses Bu cihaz n koaksiyel ç k fl n güç amplifikatörünün koaksiyel girifline ba lamak için, özel koaksiyel kablosu kullan n. Optik Dijital Ses (Opsiyonel) Bu cihaz n optik ses ç k fl n güç amplifikatörünün optik girifline ba lamak için, özel optik kablosu kullan n. Not: Fiziksel ba lant, bu cihaz n ses ç k fl ayarlar na uymal d r. Lütfen Sistem Ayarlar içinde Ses Ayarlar n inceleyin. Sistem Ayarlar AYARLAR / SETUP tufluna bast n zda, ekranda ayarlar penceresi görünecektir. Ayarlar penceresindeyken, AYARLAR / SETUP tufluna tekrar bast n zda, ayarlar penceresinden ç kars n z. stedi iniz ifllem için yön tufllar n kullan n ve onaylamak için Girifl/Enter tufluna bas n. 1. Baz ayar ifllemleri, mevcut modla ilgilidir. Gri renkteki ifllemler ayarlanamaz. 2. Ayarlar haf zaya al n r ve cihaz kapatt ktan sonra saklan r

13 GENEL AYARLAR PENCERES EKRAN GÖRÜNTÜSÜ / TV DISPLAY 4:3 Panscan : Cihaz normal TV ye ba land nda, tam ekranda genifl-ekran imaj görünür fakat baz k s mlar kesilir. 4:3 LetterBox : Cihaz normal TV ye ba land nda, genifl-ekran imaj görünür ve ekran n üstünde ve alt nda siyah çubuklar belirir. 16:9 : Cihaz genifl ekran televizyona ba lad n zda bu modu kullan n. 16:9 Wide Squeeze : Cihaz normal TV ye ba l yken, bir görüntüyü s k flt rmak istedi iniz zaman bu modu kullan n. AÇI fiaret / ANGLE MARK Dvd disk oynat rken çoklu-aç görüntüsü aç k olarak seçildiyse, aç iflareti görünecektir. OSD D L / OSD LANGUAGE Ekran görüntü dilini seçin. KAPALI ALTYAZI / CLOSED CAPTIONS Disk, altyaz l de ilse bu fonksiyon çal flmaz. E er altyaz kapal ise, altyaz y açmak için uzaktan kumandadaki SUBTITLE tufluna bas n. Varsay lan ayar Altyaz Aç k/ Caption On dur. EKRAN KORUYUCU / SCREEN SAVER E er ekran koruyucu aç k olarak ayarl ysa ve cihaz içinde disk olmadan aç l rsa, ekranda hareketli bir resim görünür ve cihaz 20 dakika sonra Standby/Bekleme moduna geçer. Uzaktan kumandadaki Standby tufluna basarak tekrar çal flt rabilirsiniz. SON HAFIZA / LAST MEMORY Bu fonksiyon aç kken, cihaz diski son oynatt n z süreyi haf zaya alabilir. Bir sonraki oynatmada, haf zadaki süreden itibaren oynatmaya devam edecektir

14 AUDIO/SES AYARLARI ANALOG AUDIO/SES AYAR PENCERES DOWNMIX LT/RT : Orjinal ses 5.1CH-Kanal format olsa bile, ses ç k fl sol ve sa kanal format d r. STEREO : Orjinal ses 5.1CH-Kanal format olsa bile, ses ç k fl format stereodur. 3D SURROUND : Ses ç k fl gerçek surround seslerdir. (sadece 5.1CH-Kanal oynat c için) OFF/KAPALI : Downmix fonksiyonunu kapat r. E er 5.1CH-Kanal disk oynat l yorsa veya cihaz 5.1CH-Kanal amplifikatöre ba l ysa, bu kalem seçilidir. (sadece 5.1CH-Kanal oynat c için) ÖN, MERKEZ, ARKA, SUBWOOFER HOPARLÖR / FRONT, CENTER, REAR, SUBWOOFER SPEAKER (2Kanal oynat c da bu seçenekler yoktur) E er hoparlörünüz üstteki hoparlörleri içeriyorsa, bu kalemleri gerçek hoparlör durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Karaoke aç k durumdayken veya downmix kapal duruma ayarl yken, bu ayarlar çal flmaz. HOPARLÖR TESTi / TEST SPEAKER 5.1CH-Kanal aç k olarak seçildi inde 5.1CH-Kanal kontrolü çal flmaya bafllar. Kontrol ifllemi, cihazda disk olmadan ve 5.1CH-Kanal ile birlikte Downmix konumu

15 Teknik özellikler haber verilmeksizin de ifltirilebilir. Kütle ve boyutlar yaklafl k olarak verilmifltir. alt nda olmal d r. 5.1CH-Kanal kapal duruma çevirin. Bu fonksiyon kullan larak, tüm kanallar n ba lant lar n n do ru veya yanl fl oldu u kontrol edilebilir. DIALOG Ses Ç k fl Modu ile ve LT/RT Stereo seçilip Hoparlör Ayar Penceresi alt nda Dialog kalemini seçerek sesi ayarlabilirsiniz. 5.1CH-Kanal disk oynatl rken, Dialog yoluyla hoparlörün sesini ayarlayabilirsiniz. D.R.C. Dinamik kompres ç k fl, hoparlörlerin maksimum ç k fl durumu alt nda ses efektlerini iflleyerek daha düflük seviyede sesler oluflturabilir. Bu ayar, Aç k/kapal /Otomatik olarak ayr lm flt r. D J TAL AUDIO/SES AYARLARI D J TAL ÇIKIfi SPDIF OFF/KAPALI : Dijital sinyal ç k fl yok (optik veya koaksiyel ç k fl kapal ), sadece analog ses ç k fl SPDIF RAW : Amplifikatör dijital sinyal giriflinde flifre çözümü yok. SPDIF PCM : Amplifikatör, PCM flifre çözücüyü veya Dolby dijital flifre çözme fonksiyonunu desteklemelidir. PCM KANAL Tercihlerinize göre PCM Kanal ayarlar n seçebilirsiniz. LPCM ÇIKIfiI PCM frekans n 48kHz,96kHz seçin. Not: Baz amplifikatörler, 96kHz örneklemesini desteklemez ve optik ve koaksiyel ç k fl n n anormal olmas na sebep olur. Bafllang ç fabrika ayar 48kHz dir

16 DOLBY D J TAL AYARLARI Teknik Özellikler DUAL MONO Stereo : Stereo ç k fl sinyali L-Mono/Sol-Mono : Sol ç k fl sinyali R-Mono/Sa -Mono : Sa ç k fl sinyali Mix-Mono/Kar fl k-mono : Sol ve sa ç k fl ortalama sinyal D NAM K E er gece,genifl dinamik kapsaml bir film seyrediyorsan z bu modu seçerek sesi çok düflük bir seviyeye indirebilir ve ayn zamanda sesin iyi olmas n sa layabilirsiniz. Bu durumda, ailenizi rahats z etmez ve ses kalitesini de korursunuz. KANAL GEC KT RMES (Bu ayar 2CH-Kanal DVD de yoktur) E er yukar daki ayarlar sizi memnun etmiyorsa, hoparlör mesafesini gerçek durumlar na ayarlayabilirsiniz. Yukar /Afla tufllar n kullanarak hoparlörü seçebilir ve sonra da Sol/Sa tufllar yla mesafeyi ayarlayabilirsiniz. EKOLAYZIR AYARLARI

17 seçmek için Yukar /Afla yönsel navigasyon tufllar n kullan n ve girmek için Enter tufluna bas n. Seçti iniz flark y çalmak için Play butonuna bas n. Sorun Giderme Rehberi SES MODU / SOUND MODE (Bu ayar 2CH-Kanal DVD de yoktur) Yedi ekolayz r modu mevcuttur. Disk içeri ine ve tercihlerinize göre birini seçebilirsiniz. BASS BOOST, SUPER BASS VEYA TREBLE BOOST AÇIK olarak seçti inizde, iliflkin sesin daha güçlü olmas n sa lars n z. 3D fileme (Bu ayar 2CH-Kanal DVD de yoktur) PRO LOGIC modu Aç k olarak ayarl yken, eko mod / reverb ayar kullan labilir. Bafllang ç fabrika ayar nda bu mod Kapal d r. PRO LOGIC II AÇIK konumun anlam, 2CH-Kanal müzi in 5.1CH-Kanala de ifltirildi ini ve çoklu Kanal hoparlörleri Kapal konumdayken efekt olmadan oynat labilece idir. E er disk bu fonksiyonu desteklemiyorsa, Otomatik konuma ayarlaman z önerilir. Dolby dijital DVD oynat rken fonksiyon ayarlar Aç k veya Otomatik olarak ayarlanmal d r

18 MOD Müzik : Tüm sesler, gecikme olmadan stimüle edicidir. Film : Surrounding(Çevresel ses) CH-Kanal 10ms gecikir. PRO LOGIC modu, Logic 2 yi benimseyerek PRO LOGIC I in davran fl n sergiler. Otomatik : Disk tipine göre otomatik seçim modunu ifade eder. Sadece ses ç k fl konumu alt nda, ve 5.1CH-Kanal seçiliyken PRO Logic ayarlanabilir. PRO Logic konumundayken ve Aç k seçene i aktifken, bir sonraki Mod menüsüne girilebilir. PANORAMA Aç k konumun anlam ön stereonun, iki kenara da daha iyi bir surrounding (çevresel ses) alg s yla uyguland d r. BOYUT / DIMENSION Ön ve arka denge kontrolü gibi, ön ve arka ses alan derece derece ayarlan rken seçilebilecek 7 müzikal ölçek vard r. MERKEZ GEN fil K / CENTER WIDTH Merkez CH-Kanal sinyali seçimi ve sol/sa CH-Kanala bölümü, sinyalin 3 ön hoparlörden farkl derecede yay lmas n sa lar. HDCD (Bu ayar 2CH-Kanal DVD de yoktur) Dijital filtreyi 1x veya 2x olarak seçebilirsiniz. Varsay lan fabrika ayar Kapal d r. KARAOKE AYARI Mikrofonu Aç k veya Kapal olarak ayarlayabilirsiniz [UP/DOWN/LEFT/RIGHT] : Yak nlaflt rma merkezine hareket etmek için Ç kmak için Continue/Devam tufluna bas n. MPEG-4, MP3 & JPEG D SK Ç N Bir MPEG-4, MP3 veya JPEG disk yerlefltirin, diskin yüklenmesinden sonra ekranda disk menüsü görünecektir. 1. Geçerli frekans 8. Dinamik frekans göstergesi 2. Playback göstergesi 9. Durum göstergesi 3. Ses 10. Dizin penceresi 4. Toplam playback süresi 11. Kayd rma blo u 5. Geçen zaman 12. Önizleme penceresi 6. Parça numaras 13. Bilgi penceresi 7. Döküman dosyas MP3 PLAYBACK MP3, uluslararas standart MPEG format n n ses sinyalini 12:1 oranda s k flt ran üçüncü ses s k flt rma format d r. Bir diske MP3 format kullan larak, CD disklerle benzer ses t n s nda 600 dakikadan fazla müzik kayd yap labilir. MP3 flark depolamak için birçok format vard r. Genellikle, MP3 disk birçok klasör (dizin) ve her klasör de birçok dosya (flark ) içerir. Stop konumundayken, imleci Oynatma Modu/Play Mod sütununa götürmek için Sol/Sa yönsel navigasyon tufllar n kullan n, ve Oynatma modunu seçmek için Yukar /Afla yönsel navigasyon tufllar n kullan n. Sol/Sa yönsel navigasyon tufllar na basarak onaylay n. Benzer olarak, istedi iniz dizini

19 SANAL / VIRTUAL Bu butona bast n zda, ekranda sanal panel görünecektir. Bu, siz film izlerken daha kolay ifllem yapman z sa layacakt r. V DEO AYARI KARAOKE Karaoke diski, DVD VCD format nda olmal d r. Bu disk, müzik ve altyaz içermelidir. Karaoke disk, kullan c lara parçalar ve kiflinin ne zaman flark söylemeye bafllamas gerekti ini göstermelidir. Bir veya iki mikrofon kullanmak flartt r. (Cihaza uygulamay n.) Mikrofonlar, DVD oynat c n n ön panelindeki MIC I kestirme noktas na ba lay n. Mikrofonun sesini ayarlamak için, mikrofon ses dü mesini kullan n. Karaoke diski, DVD oynat c ya yerlefltirdi inizde reprodüksiyon otomatik olarak bafllayacakt r. RES M CD D SK OYNATMA Stop tufluna bast n zda, TV ekran nda 12 küçük resim görünecektir. stedi iniz resmi seçmek için yukar /afla /sol/sa tufllar n kullan n. Rasgele/Random seçmek için yukar /afla /sol/sa tufllar n kullan n, sonra rasgele oynatmay bafllatmak için Enter tufluna bas n. Komut için yukar /afla /sol/sa tufllar n kullan n, sonra komut menüsü için Enter tufluna bas n. Komut menüsü afla daki gibidir : [PROGRAM] : Resim dönüflüm modunu de ifltirmek için [STOP] : Resim önizleme modu için [PREV] : Bir önceki resim [NEXT] : Bir sonraki resim [PLAY] : Resmi görüntülemek için [UP/YUKARI] : Resmin düfley yans mas için [DOWN/AfiA I] : Resmin yatay yans mas için [LEFT/SOL] : Resmi saat yönünün tersine 90o çevirme [RIGHT/SA ] : Resmi saat yönünde 90o çevirme [ZOOM] :Zoom modunu de ifltirme [FAST FORWARD] : Resmi yaklaflt rma [FAST REWIND] : Resmi uzaklaflt rma V DEO ÇIKIfiI YUV : Video ç k fl n, Y/U/V terminallerine ba larken analog video format na ayarlar. RGB : Video ç k fl n, SCART terminallerine ba larken Red/Green/Blue K rm z /Yeflil/Mavi format na ayarlar. VGA : Bu kalemi, VGA terminallerine ba larken seçin. Oynat c her zaman tüm konumlar alt nda sinyal ç k fl na sahiptir. Ve e er cihaz, video görüntü donan m na ba lan yorsa, ba lant n n Kapal olarak ayarlanmas önerilir. TV MODU YUV veya RGB moduyla oynat rken, Aflamal (Progressive) ve Geçmeli (Interleaved) ç k fl aras nda seçim yapabilirsiniz. Ayr ca, tercihlerinize göre WARMTH FILTER/SICAKLIK F LTRES ni ayarlayabilirsiniz. KAL TE AYARLARI Tercihlerinize göre, NETL K / SHARPNESS, PARLAKLIK / BRIGHTNESS, KONTRAST / CONTRAST, AYDINLIK / GAMMA, RENK TONU / HUE, DOYGUNLUK / SATURATION, LUMA ERTELEMES / LUMA DELAY, GREN

20 TEM ZL / DENOISE ve SICAKLIK F LTRES / WARMTH FILTER ayarlar n yapabilirsiniz. TERC H AYARLARI A-B DVD, SVCD, VCD, CD disk oynat rken, belli bir içeri i tekrarlamak için A-B butonuna bas n. Tekrarlama bölümünü seçerken, bafllang ç noktas n (A) ve bitifl noktas n (B) seçmek için A-B tufluna bas n. A-B tufluna üçüncü kez bast n zda A-B tekrar iptal olur ve normal oynatmaya geri döner. ZAMAN / GOTO Oynatmak için bafll k zaman, bölüm zaman ve parça zaman seçmek için T me (veya Goto) butonuna bas n. Zaman girmek için say tufllar n kullanabilirsiniz. TV T P Bu cihaz tüm TV sistemleri için uygundur. PAL, NTSC veya MULTI ayarlar ndan birini seçebilirsiniz. MULTI : TV sistemi, disk sistemine göre otomatik olarak seçilir. NTSC : Bu sistem Amerika, Tayvan, Japonya gibi ülkelerde kullan l r. PAL : Bu sistem Çin, Avrupa, Hong Kong gibi ülkelerde kullan l r. PBC PBC fonksiyonu Aç k veya Kapal olarak ayarlanabilir. Aç k; fonksiyonun kullan labilir oldu unu, Kapal ise; fonksiyonun ifllemde olmad n belirtir. SES / AUDIO, ALTYAZI, D SK MENÜ D L AYARLARI Bu bafll klar, sizin tercihlerinize göre bafllang ç ayarlar d r. E er bir ayar, disk içeri i taraf ndan destekleniyorsa çal flacakt r. Aksi taktirde, disk varsay lan de erleri çal flacakt r. Ve bu ayarlar, [Ses/Audio] [Altyaz /Subtitle] tufllar na oynatma s ras nda bas larak s rayla de ifltirilebilir. EBEVEYN K L D / PARENTAL Kontrol seviyesi, oynatma içeri inin kontrolü ve çocuklar fliddet ve cinsellik içeren programlardan korumak içindir. Ayar seviyelerinden daha yüksek seviyede olan diskler oynat lamaz. ÜLKE BÖLGES / COUNTRY REGION Tüm ülkelerin DVD disk devir seviyeleri göz önünde bulundurularak, uygun devri Çin, Fransa, Hong Kong, Japonya, Tayvan, ngiltere, Amerika vs olarak seçebilirsiniz ZOOM DVD, SVCD, VCD disk oynat rken, görüntüyü yak nlaflt rmak veya uzaklaflt rmak için Zoom butonuna bas n. Zoom modundayken, görüntüde hareket ederek görüntüyü incelemek için yukar /afla /sol/sa tufllar na bas n. Uzaklaflt rma (zoom out) modundayken, görüntüde hareket edilemez. S.EFEKT Surround (çevresel ses) ses efektini de ifltirmek için S.Effect (veya Surr) butonuna bas n. SES SEV YES / VOLUME Sesi artt rmak için Volume+ butonuna bas n. Sesi azaltmak için Volume- butonuna bas n. SESS Z / MUTE Mute butonuna bast n zda, d flar hiç ses ç kmayacakt r ve TV ekran nda mute sembolü görünecektir. Mute butonuna tekrar bast n zda ekranda Mute Kapal uyar s görünecek ve ses tekrar ç kmaya bafllayacakt r. OSD OSD butonuna bast n zda, diske ba l bilgiler TV ekran nda görünecektir. Not : Birkaç buton, baz makinalar için gerekli de ildir. Normal iflletim, onlar olmadan etkilenmez

21 ÖNCEK / PREV SONRAK / NEXT DVD disk oynat rken, bir önceki bölüm için Prev tufluna bas n. SVCD, VCD, CD disk oynat rken, bir önceki parça için Prev tufluna bas n. DVD disk oynat rken, bir sonraki bölüm için Next tufluna bas n. SVCD, VCD, CD disk oynat rken, bir sonraki parça için Next tufluna bas n. VARSAYILAN / DEFAULT Bafllang ç fabrika ayarlar na geri döner. fi FRE AYARLARI RASGELE / RANDOM SVCD, VCD, CD, MP3 disk oynat rken, Random tufluna basarak cihaz n çalma s ras n rasgele bir yolla kendisinin seçmesini sa lars n z. PROGRAM E er diskte 2 veya daha fazla say da parça, bölüm veya bafll k varsa, oynatma s ras n düzenleyebilirsiniz. Program menüsüne girmek için bu butona bas n. Parçan n, bafll n veya bölümün numaras n girmek için say tufllar n kullan n. E er programlanan parçalar 10 dan fazlaysa, programlamaya devam etmek için Next tufluna bas n (Maksimum 20 kalem programlanabilir). Bafllama/Start için imleci hareket ettirmek için sol/sa /yukar /afla tufllar n kullan n. Program bafllatmak için Girifl/Enter tufluna bas n. MP3 disk oynat rken, Program fonksiyonu yoktur! Dizin/Oynatma moduna girmek için, Program butonuna bir kere bas n, geçerli dizinden oynatmak için program seçebilirsiniz. Dosya listesi moduna girmek için Program tufluna bir kere daha bas n, tüm diskin dosya listesinden oynatmak için program seçebilirsiniz. TEKRAR / REPEAT Bir bafll, bölümü, parçay veya tüm diski tekrarlamak için Repeat butonuna bas n. DVD disk oynat rken, Repeat butonuna sürekli bast n zda TV ekran nda s rayla bölüm tekrar, bafll k tekrar, tüm tekrar, tekrar iptali görünür. SVCD, VCD, CD disk oynat rken, s ralama parça tekrar, tüm tekrar, tekrar iptali fleklinde olur. MP3 disk oynat rken, s ralama tek (parça) tekrar, dizin tekrar, tekrar iptali fleklinde olur. fiifreyi de ifltirme : Bafllang ç fabrika flifresi dür. Kendi flahsi flifrenizi ayarlayabilirsiniz. E er kendi flifrenizi unutursan z, ü genel flifre olarak kullanabilirsiniz. Oynatma / Play AÇMA / KAPAMA Cihaz aç kken, Açma/Kapama butonuna bast n zda disk tepsisi d flar ya ç kar. Diski, etiketi yukarda olacak flekilde tepsiye yerlefltirin. Disk tepsisini kapatmak için Açma/Kapama butonuna tekrar bas n, cihaz otomatik olarak oynatmaya bafllayacakt r. (MP3 ve JPEG diskler için otomatik-oynatma fonksiyonu yoktur.) BEKLEME / STANDBY Oynatma s ras nda Standby tufluna bast n zda cihaz kapanarak bekleme konumuna geçecektir; Standby tufluna tekrar bast n zda cihaz aç lacak ve oynatmaya bafllayacakt r. Uyar : Bekleme konumundayken, cihaz n gücü tamamen kesilmez. E er cihaz uzun süre kullanmayacaksan z, cihaz n gücünü ön panelde bulunan Power butonuna basarak kapat n. BAfiLIK / TITLE DVD disk oynat rken, Bafll k/title butonuna bast n zda temel bafll k görünür

22 V-MOD (veya DE fit RME) Video ç k fl modunu (YUV RGB VGA vs) de ifltirmek için V-Mod (veya De ifltirme/switch) butonuna bas n. A-MOD (veya 2/5.1CH-Kanal) 2CH-Kanal ve 5.1CH-Kanal ses ç k fl n de ifltirmek için A-Mod (veya 2/5. CH-Kanal) butonuna bas n. (2CH-Kanal DVD oynat c için kullan fll d r, yani baz uzaktan kumandalarda bu buton yoktur.) SES / AUDIO E er DVD yi birden fazla ses ak m yla oynat yorsan z, Ses/Audio butonuna basarak istedi inizi seçebilirsiniz. ALTYAZI / SUBTITLE Çoklu-altyaz l disk oynat rken, Subtitle butonuna sürekli basarak de iflen altyaz dillerinden birini seçebilirsiniz. AÇI / ANGLE DVD oynat c, çoklu-aç (multi-angle) fonksiyonunu destekler. Çoklu-aç n n anlam ; bir sahnenin birden fazla aç dan çekildi i ve böylece seyircinin herhangi bir aç dan seyredebilece idir. E er bir sahnede çoklu-aç varsa, Angle butonunu kullanarak istedi iniz aç dan seyredebilirsiniz. Farkl aç lar görmek için, Angle butonuna sürekli bas n. SOL/SA /STEREO Çoklu-kanall Süper VCD, VCD, CD disk oynat rken, sol kanal/sa kanal/ stereo/kar fl k ses ç k fl n seçmek için Sol/Sa /Stereo L/R/ST butonuna bas n. MENÜ DVD disk oynat rken, alt menüye dönmek için Menü butonuna bas n. Ana menüye dönmek için Menü butonuna tekrar bas n SVCD, VCD2.0 disk oynat rken Menü butonuna bast n zda, disk menüsü görünecektir. Menüden bir program seçebilirsiniz. Diski yükledikten sonra cihaz otomatik olarak Menü Aç k oynatmaya girecektir. Menü butonuna bast n zda TV ekran nda PBC Kapal görünür. Bu moddayken, menü görünmeyecektir, direk olarak parçay seçmek için say tufllar na bas n. VCD1.1,CD-DA ve MP3 için PBC menü yoktur VCD1.1, CD disk oynat rken, diski yükledikten sonra direk olarak istedi iniz bölümü veya parçay seçmek için say tufllar n kullan n. Numaras 10 veya 10 dan yüksek olan parçay seçmek için, önce 10+ tufluna ve sonra di er say tufluna bas n. Program ve Menü seçiminde, say tufllar na basabilirsiniz. DURDURMA / STOP DVD, SVCD, VCD, CD disk oynat rken Stop butonuna bir kere bast n zda, cihaz bir önceki bitifl noktas n haf zaya alacakt r. Oynatmaya devam etmek için Play butonuna bas n. Oynatmay durdurmak ve haf za kayd n bitirmek için, ikinci kere Stop butonuna bas n. OYNATMA / PLAY DONDURMA / PAUSE Diski oynat rken Play/Pause butonuna bir kere basarak görüntüyü dondurabilirsiniz; Play/Pause butonuna tekrar basarak normal oynatmaya dönebilirsiniz. ADIM ADIM LERLEME / STEP DVD, SVCD, VCD disk oynat rken, Step butonuna bir kere bast n zda görüntü bir sonraki kareye ilerler. Oynatma/Play butonuna basarak normal oynatmaya devam edebilirsiniz. HIZLI LER VE GER ARAMA / F.FWD, F.REW SEARCH leri do ru h zl arama yapmak için, bu butona bas n. Geri do ru h zl arama yapmak için, bu butona bas n

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6 Kullan m K lavuzu. Instruction Manual

Bluelight Tech / Oyun Konsolu S-6 Kullan m K lavuzu. Instruction Manual Kullan m K lavuzu Instruction Manual Hoparlör Mikrofon Kulakl k Ç k fl TV Ç k fl 3 Fonksiyonlu Flafll Dahili Kamera Video, Foto raf ve Bilgisayara ve TV ye Ba layabilme Özelli i 2.8 Inch TFT LCD Ekran

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 11 > Güvenlik Uyar lar >2-3

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 11 > Güvenlik Uyar lar >2-3 Max Robo Kullanma K lavuzu BKK 256 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

Detaylı

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd 1 2012-9-11 13:35:09 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler

Detaylı

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE)

SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) SK 7310 SU ISITICISI (KETTLE) AR - 32 - - 33 - - 34 - MÜfiTER H ZMETLER De erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan s ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu una inan yoruz. Bu nedenle

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V

Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 1 Kullanma K lavuzu 15 LCD T V 065001050031 15"FRM LOC1 TURK 16/1/06 16:33 Page 2 Ç NDEK LER DE ERL ZLEY C M Z....................................................................3

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Kullanım Kılavuzu MODEL NO: DV-060

Kullanım Kılavuzu MODEL NO: DV-060 Kullanım Kılavuzu MODEL NO: DV-060 İÇİNDEKİLER KULLANIMDAN ÖNCE Güvenlik Önlemleri 1 Önemli Güvenlik açıklamaları 2 Kullanım Talimatları 3 Disk koruma 3 TV Ekran boyutunun ayarlanması 4 DVD diskler tarafından

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK

DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK DIGITURK Kullanma Kılavuzu HDXXXXXXX DIGITURK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu

DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu DIGITURK Zap Kullanma K lavuzu AS 900 DIGITURK ZAP Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. TEMEL OYNATMA Hazırlıklar 5 Temel Oynatma 5 Oynatmayı durdurma 5 Önceki ve Sonraki 5 Hızlı ileri geri sarma 5 Pause/Stop Playback 5

İÇİNDEKİLER. TEMEL OYNATMA Hazırlıklar 5 Temel Oynatma 5 Oynatmayı durdurma 5 Önceki ve Sonraki 5 Hızlı ileri geri sarma 5 Pause/Stop Playback 5 İÇİNDEKİLER KULLANIMDAN ÖNCE Güvenlik Önlemleri 1 Önemli Güvenlik açıklamaları 2 Kullanım Talimatları 3 Disk koruma 3 TV Ekran boyutunun ayarlanması 4 DVD diskler tarafından desteklenen fonksiyonlar 4

Detaylı

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118

KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 KALE ELEKTRON K GÜVENL K K L TLER KULLANIM KILAVUZU KALE ELECTRONIC SECURITY LOCKS USER MANUAL KD-050/55-113 KD-050/55-114 KD-050/55-115 KD-050/55-116 KD-050/55-118 De erli Kullan c ; Hayat n zda güveni

Detaylı

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703

Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 703 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller;

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; aqua serisi Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Aqua X Type Aqua Q Type Aqua Z Type Aqua B Type Aqua N Type Aqua Y Type Aqua R Type Aqua C Type Aqua W Type Aqua H Type Aqua I Type Aqua M Type

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual

PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual 000090 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page PLASMA TV Kullanma K lavuzu User`s Manual PF000/ Türkçe English Model No.: Seri No.: 0 00 0 90 000090 PLASMA CTV00 /7/0 :09 Page C HAZINIZDAN EN YÜKSEK VER M ALMAK Ç N

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

DocuMate 262. kullan m k lavuzu

DocuMate 262. kullan m k lavuzu DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 262 taray c kullan m k lavuzu Telif Hakk 2004 Visioneer, Inc. Telif haklar yasalar nca izin verilen durumlar n haricinde, önceden yaz l izin almaks z n yap

Detaylı

LCD3000 30" LCD Renkli Monitör

LCD3000 30 LCD Renkli Monitör LCD3000 30" LCD Renkli Monitör Kullan c Kılavuzu çindekiler Önemli Bilgi... Türkçe1 D KKAT, UYARI... Türkçe1 Bildirim... Türkçe2 UYUMLULUK B LD R M... Türkçe2 Güvenlik Uyar lar, Bak m & Tavsiye Edilen

Detaylı

DVD OYNATICI KULLANIM KILAVUZU GDP 5000

DVD OYNATICI KULLANIM KILAVUZU GDP 5000 DVD OYNATICI KULLANIM KILAVUZU GDP 5000 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 4-6 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 5 Ambalaj İçin Uyarı! 5 Pil İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 6 Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına

Detaylı

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU

STAC TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU STAC IHLAMUR YILDIZ CAD. KEŞŞAF SOK. NO:4/12 BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL: (212) 259 7971 FAKS: (212) 259 7993 e-posta: radikal@radikaltr.com www.radikaltr.com STAC (STUDIO TELEPHONE ACCESS

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE

KULLANIM KILAVUZU. Simrad RD68. FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz HER ZAMAN TEKNOLOJ N N ÖNÜNDE Kullan m K lavuzu KULLANIM KILAVUZU Simrad RD68 FIxed DSC VHF Telsiz III RD68 2002 Simrad Ltd Bu kullan m k lavuzundaki

Detaylı