dvd player KULLANMA KILAVUZU DVD-2006 slim 5.1 kanal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "dvd player KULLANMA KILAVUZU DVD-2006 slim 5.1 kanal"

Transkript

1 DVD-2006 slim dvd player 5.1 kanal KULLANMA KILAVUZU

2 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir.

3 De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, Arçelik in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okuman z ve bir baflvuru kayna olarak saklaman z rica ederiz Her hakk mahfuzdur. Bu k lavuz, 4110 say l yasa ile de iflik 5846 Fikir ve Sanat Eserleri Yasas uyar nca, kullan lmadan önce hak sahibinden 52. maddeye uygun yaz l izin al nmad kça, hiçbir flekil ve yöntemle ifllenmek, ço alt lmak, ço alt lm fl nüshalar yay nlamak, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da baflka teknik ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullan lamaz.

4 Ç N D E K L E R 1. Bölüm: DVD Player n z kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar ve güvenlik uyar lar / Bölüm: DVD Player n z n üstün özellikleri / 5 3. Bölüm: DVD Player n z n Teknik özellikleri / 6-12 Teknik özellikler / 6 Tan mlar / 7 Tan mlar / Ön panel / 8 Tan mlar / Dijital floresan gösterge / 9 Tan mlar / Arka Panel / 10 Tan mlar / Uzaktan kumanda / 11 Uzaktan kumanda kullan m / 12 Pillerin yerlefltirilmesi / Bölüm: DVD Player n z n TV ye ve di er harici cihazlara ba lant seçenekleri / Bölüm: DVD Player n z n kullan lmas / DVD Player n z n çal flt r lmas / 18 TV sistemi (PAL/NTSC) seçimi / 19 Mute geçici ses kesme tuflu / 19 Ekran korumas özelli i / 19 VOL+/VOL- ses ayar tufllar / 19 Return tuflu / 19 Pause/Step tuflu / 19 Mode tuflu / 19 MP3 6. Bölüm: CD Dinleme Konumu / Bölüm: MP3 Dinleme Konumu / JPEG izleme konumu / Bölüm: VCD zleme Konumu / Bölüm: DVD zleme Konumu / Bölüm: Setup (Ayarlar) menüsü / Sistem ayar / Dil ayarlar / Ses ayarlar / 32 Görüntü ayar / Hoparlör ayar / Bölüm: Bak m ve temizlik / Bölüm: Yetkili Servis ça rmadan önce yap lmas gerekenler / Teknik terimlerin aç klamalar / Bölüm: Tüketici Hizmetleri /

5 1. Bölüm : DVD Player n z kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar ve güvenlik uyar lar 220 V A C 5 0 H z Cihaz n z 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt r. Cihaz n z uzun süreli kullanmad n z zamanlarda veya elektrik kesintileri s ras nda flebeke kordonunu prizden ç kartmay unutmay n z. fiebeke kordonunu prize takarken ellerinizin slak olmamas na dikkat ediniz. fiebeke kordonunu prize takarken fiflin gövdesinden tutunuz ve ç kart rken kordondan tutarak ç karmay n z. fiebeke kordonu üzerine herhangi bir cisim yerlefltirilmemelidir ve kablo üstüne bas lmayacak bir flekilde ba lanmal d r. fiebeke kordonu uygun olmayan uzatma kablolar veya elektrik tesisat ile kullan lmamal d r. Afl r yükleme: Duvardaki soketlere veya uzatma kablolar na afl r yükleme yapmay n z. Yang n veya elektrik flok tehlikesi vard r. Cihaz n z k sa süre içerisinde afl r s de iflikliklerine maruz kal rsa (s cak bir odadan so uk bir odaya tafl nmas ya da tersi gibi) içerisinde nem oluflacakt r. Nem, cihaz n z n içindeki lens ve di er parçalar üzerinde yo unlaflacakt r. Bu flartlar alt nda cihaz n z çal flt r rsan z, lazer fl n diskiniz üzerindeki sinyalleri okumayacakt r. Bu durumda diskinizi ç kart p disk sürücüsünü kapat n z. Cihaz n z en az 1 saat kapal durumda b rak n z. Nem ortadan kalkt ktan sonra cihaz n z kullanabilirsiniz. Herhangi bir ar za veya flikayet durumunda Yetkili Servisinizi aray n z. Cihaz n z n afl r s nmas n önlemek, güvenilir bir flekilde çal flmas n ve hava almas n sa lamak amac yla havaland rma deliklerine yer verilmifltir. Bu delikler bloke edilmemeli ve kapat lmamal d r. Bu cihaz hiçbir zaman s yayan bir aletin veya kaloriferin yan na veya üstüne konulmamal, gerekli havaland rma sa lanmam fl ya da talimatlara uyulmam fl ise bir gömme dolaba veya kitapl a yerlefltirilmemelidir. Cihaz n z n üstünü örtü, gazete ka d veya perde gibi cisimlerle kapatmay n z, örtmeyiniz. Cihaz n z sünger, örtü, kal n kumafl ve hal gibi zeminler üzerinde çal flt rmay n z. Cihaz n z n üzerine mum veya yak nlar na mum gibi alev içeren maddeler yerlefltirmeyiniz. Soba, radyatör, ocak gibi s yayan cihazlardan en az 1m uzak tutunuz

6 Cihaz n z n temizli ini yaparken kuru bir bez veya hafif nemli bir bez kullan n z ve daima bu temizlik ifllemini yaparken cihaz n fiflini prizden çekiniz. Cihaz n z suya yak n yerlerde, örne in mutfak veya banyo lavabolar na, küvetlere yak n yerlerde, slak zeminlerde ve havuzlara yak n yerlerde kullanmay n z. Cihaz n za su veya benzeri s v maddeler dökmeyiniz, s çratmay n z. Benzer s v lar içeren vazo, bardak gibi ev gereçlerini cihaz üzerine veya yan na koymay n z. Cihaz n z kapat rken disk dinliyor veya izliyorsan z önce diskinizi durdurunuz. Daha sonra uzaktan kumandadaki veya cihaz n z n üzerindeki POWER tufluna bas n z. Cihaz n z darbelerden koruyunuz. Cihaz n z n içine madeni para, i ne, t ve kolye gibi metal herhangi bir madde düflürmeyiniz. E er, böyle bir madde düflerse, cihaz n z fifl ten çekerek yetkili servis eleman ça r n z. F rt nal havalarda veya uzun zaman kullan lmad nda cihaz n daha iyi korunmas için, fiflini ç kararak güç ba lant s n kesiniz. Cihaz n z direkt günefl fl ndan koruyunuz. Tozlu ve nemli ortamlarda kullanmaktan kaç n n z. Ambalaj çin Uyar! Ulusal Çevre Mevzuat m z gere i ürününüzün karton ambalaj n çöpe atmay n z. Karton ambalaj toplama noktalar na atarak geri kazan m amac yla ayr toplanmas n sa lay n z. Pil çin Uyar! Ulusal Çevre Mevzuat m z gere i pillerinizin ömrü bitti inde çöpe atmay n z. Pil toplama noktalar na atarak özel bertaraf / geri kazan m amac yla ayr toplanmas n sa lay n z

7 2. Bölüm : DVD Player n z n Üstün Özellikleri Progressive Scan Özelli i DVD, CD-R, CD-RW, WMA, MP3, JPEG, Kodak-CD Çalabilme/Oynatabilme özelli i Maksimum 8 adet konuflma dili (AUDIO) ve 32 adet altyaz dili (SUBTITLE) seçebilme özelli i (DVD nin özelli ine ba l olarak) 4:3 ve 16:9 Görüntü Oran Deste i Zoom Özelli i (x2, x3, x4, x1/2, x1/3, x1/4) Tekrar - Repeat Özelli i (Konu, Bölüm/Parça, A-B) Ad m Ad m lerleme özelli i (STEP) Resume Oynatma özelli i Dahili Dolby Dijital (AC-3) Dekoder Kolay kullan m sa layan Grafik menüler Aç seçme özelli i (ANGLE) Filmin, diskin oynanan süresini görebilme özelli i (DISPLAY) NTSC/PAL sistem deste i Görüntü dondurma özelli i (PAUSE) Ebeveyn kontrol özelli i (Rating) Ekran koruma (Screen Saver) leri / geri h zl oynatma (x2, x4, x8, x20 h zda) Yavafl ileri oynatma (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 h zda) 5.1 Kanal Analog ç k fllar (ön sa /sol, arka sa /sol, merkez, subwoofer ç k fl ) Koaksiyel ve Optik Dijital ç k fllardan DTS ve Dolby Dijital ses sistemlerinin deste i Scart ç k fl (RGB Destekli) Komponent (Y, Pb/Cb, Pr/Cr), (YUV) video ç k fl S-video ç k fl RCA Kompozit Video ç k fl - 5 -

8 3. Bölüm : DVD Player n z n Teknik Özellikleri Teknik Özellikler C HAZ Besleme : 220 VAC 50 Hz ( VAC aras ) Güç tüketimi : Yaklafl k 25 Watt Çal flma s cakl k aral : 5 C ~ 40 C Çal flma nem aral : %10 ~ %75 Net A rl k : 2.2 Kg Boyutlar (G x Y x D) : 430 x 38 x 260 mm V DEO ÇIKIfiLARI RCA, Scart (Komposit) : 1.0Vp-p (75Ω yükte) S-Video : Y : 1.0Vp-p (75Ω yükte) C : 0286Vp-p (75Ω yükte) Komponent : Y, Pb/Cb, Pr/Cr (YUV) AUDIO ÇIKIfiLARI Scart ç k fl : 2 kanal (L, R) RCA ç k fl : 2 kanal (L, R) 5.1 Kanal ç k fllar : Ön sa /sol, arka sa /sol, merkez, subwoofer Dijital ç k fllar : Koaksiyel ve Optik Frekans cevab : 20 Hz to 20 khz S/N oran : >90 db - 6 -

9 Tan mlar DVD Player n zda DVD, CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3, JPEG, Kodak-CD izleyebilir ve/veya dinleyebilirsiniz. Disk Terminolojisi DVD ler için filmler (titles) ve bölümler (chapters): DVD ler konu (title) ad verilen büyük k s mlara ve bölüm (chapter) ad verilen daha küçük k s mlara ayr lm flt r. Bu küçük k s mlara numaralar tahsis edilmifltir. Bu numaralar film konu numaras (title) ve bölüm numaras (chapter) olarak adland r l r. Parçalar (tracks) (Video ve Audio CD ler için) Video ve ses (Audio) CD leri track ad verilen k s mlara ayr lm flt r. Bu k s mlara numaralar tahsis edilmifltir. Track 1 Track 2 Track 3 Track 4 Track 5 Title 1 Title 2 Chapter 1 Chapter 2 Chapter 3 Chapter 1 Chapter 2 Alan (bölge kodu): DVD Player n z, DVD üzerinde kay tl olan alan (bölge) kodu do rultusunda dizayn edilip üretilmifltir. E er DVD nin üzerindeki tan mlanm fl numara DVD Player n z n üzerindeki bölge numaras na uymuyorsa cihaz n z o diski oynatamayacakt r. DVD Player n z n bölge kodu 2 dir

10 Tan mlar / Ön Panel Disk Sürücüsü Diskinizi buraya yerlefltiriniz. OPEN/CLOSE Disk Sürücüsünü açma/kapama tuflu STOP Diskinizi durdurma tuflu POWER Cihaz n z açma/kapama tuflu Dijital Floresan Gösterge PLAY/PAUSE Diskinizi oynatma, çalma ve geçici durdurma tuflu - 8 -

11 Tan mlar / Dijital floresan gösterge dts DVD oynatma göstergesi DTS göstergesi SVCD / VCD / CD oynatma göstergesi DOLBY DIGITAL göstergesi Aç göstergesi PBC göstergesi MP3 çalma göstergesi Disk oynatma göstergesi Oynatma / durdurma göstergesi Tekrar göstergesi Bölüm / Parça göstergesi Oynatma zaman göstergesi NOT: Bu displaydeki tüm semboller aktif olmayabilir

12 Tan mlar / Arka Panel fiebeke Kablosu Komponent Video Ç k fl RCA Kompozit Video Ç k fl Optik Dijital Ses (Audio) Ç k fl : Optik dijital audio girifli olan uygun audio sistemlerinde kullan l r. Koruyucu kapa konnektörden ay r n ve optik dijital kabloyu cihaz n z n arkas ndaki konnektöre s k bir flekilde tak n. Toz, kir vb. gibi fleylerden etkilenmemesi için konnektöre birfley ba l de ilken koruyucu kapa konnektöre tak n z. Y Cb/Pb Cr/Pr VIDEO SR S.W MIX.L MIX.R COAXIAL S-VIDEO OPTICAL SL CENTER SCART OUT Koaksiyel Dijital Ç k fl TV Scart Ç k fl S-Video Ç k fl 5.1 Kanal Analog Out (ön sa /sol, arka sa /sol, merkez, subwoofer ç k fl ) Bu ç k fllardan 5.1 kanal bir Amplifikatörün analog girifllerine ba lant yapabilirsiniz. (Bu ç k fllara direkt olarak hoparlör ba lanmaz)

13 Tan mlar / Uzaktan kumanda POWER SETUP PLAY FB A-B RETURN SEARCH MENU FF STOP REPEAT CLEAR ENTER PREV OPEN/CLOSE VIDEO PAUSE/STEP - VOL + MUTE AUDIO SUBTITLE ANGLE TITLE DISPLAY PBC NEXT SLOW ZOOM PROGRAM N/P POWER DVD yi açma / kapama tuflu 2- Do rudan parça numaras seçme ve numaraland rma tufllar 3- CLEAR tuflu 4- RETURN tuflu 5- SEARCH tuflu 6- MENU film menüsüne girme tuflu 7- ( / /, / ) menü içinde yukar / afla, sa a / sola hareket etme tufllar 8- SETUP kurulufl menüsünü açma tuflu 9- PLAY tuflu 10- STOP tuflu 11- FB / FF ileri / geri h zl ilerleme tufllar 12- A-B bir sahneyi veya parçay A-B aral nda tekrarlama tuflu 13- REPEAT disk, bölüm, parça tekrarlama tuflu 14- SLOW görüntüyü yavafllatma tuflu 15- ZOOM görüntüyü büyütme tuflu 16- OPEN/CLOSE disk sürücüsünü açma / kapama tuflu 17- MUTE geçici ses kesme tuflu 18- AUDIO konuflma dilini seçme tuflu 19- SUBTITLE altyaz dilini seçme tuflu 20- ANGLE görüntüyü de iflik aç lardan izleme tuflu 21- DISPLAY tuflu 22- TITLE diskin bafll k bilgisini kontrol etme tuflu 23- PBC tuflu 24- ENTER seçiminizi onaylama/oynatma tuflu 25- VIDEO tuflu 26- PAUSE / STEP görüntüyü durdurma ve kare kare ilerletme tuflu 27- PREV / NEXT geri/ileri bölüm, parça atlama tufllar 28- VOL (+/ - ) ses art rma ve azaltma tufllar 29- N/P (NTSC / PAL) seçim tuflu 30- PROGRAM parçalar programlama tuflu

14 Uzaktan kumanda kullan m Uzaktan kumanday tabloda gösterildi i gibi kumanda al c s na do rultarak kullan n. Kumanda yaklafl k 6m. uzakl ktan kullan labilir. Uzaktan kumanda, DVD Player n zdaki kumanda al c s na göre yatay 25 derecelik bir aç dan çal flt r labilir. Pillerin yerlefltirilmesi Uzaktan kumandan z n alt ndaki pil kapa n aç n z. 2 adet 1.5 Volt luk AAA tipi pilleri, üzerlerindeki + ve iflaretleri pil yuvas ndaki iflaretlere uyacak flekilde yerlefltiriniz. Kapa kapat n z POWER OPEN/CLOSE MUTE AUDIO SUBTITLE CLEAR ANGLE RETURN SEARCH TITLE DISPLAY MENU PBC ENTER SETUP VIDEO PLAY STOP PAUSE/STEP FB FF PREV NEXT A-B REPEAT - VOL + SLOW ZOOM PROGRAM N/P NOT: Pillerin yanl fl kullan m, bozulmalar na veya pil akmas na sebep olabilir. Pilleri uzaktan kumandaya yanl fl yönde yerlefltirmeyiniz. E er kumanday uzun süre kullanmayacaksan z, olas bir hasardan kaç nmak için pilleri ç kar n z. Uzaktan kumanda düzgün çal flm yor veya çal flma aç s azalm flsa, pilleri yenisiyle de ifltiriniz. Kumanday düflürmeyin ya da ani floklardan uzak tutunuz. Kumanday çok s cak ve nemli yerlerde b rakmay n z. Kumandan n üzerine s v dökmeyiniz ve üzerine nemli fleyler koymay n z. Bitmifl pilleri geri dönüflüm kurallar na uygun olarak at n z

15 4. Bölüm : DVD Player n z n TV ye ve di er harici cihazlara ba lant seçenekleri DVD Player n z n ba lant lar n yaparken lütfen afla da aç klanan ba lant flekillerinden TV nize ve di er harici cihazlar n za uygun olan n seçiniz. 1. DVD Player n z n TV ye Scart kablosu ile ba lant s n n yap lmas DVD Player n z n scart ç k fl na ba layaca n z scart kablosunun di er ucunu TV nizin scart girifline ba lay n z. Bu ba lant fleklinde DVD Player n z n görüntü ve sesi TV ye aktar l r. Cihaz n z ile birlikte scart kablosu verilmez. 2. DVD Player n z n TV ye Audio/Video (RCA) kablosu ile veya Scart kablosu ile ba lant lar n n yap lmas Bu ba lant fleklinde DVD Player n z n görüntü ve sesi TV ye aktar l r. 3. DVD Player n z n TV ye S-Video kablosu ile ba lant s n n yap lmas S-Video kablosu ile DVD Player n z n sadece görüntüsü TV ye aktar l r. Sesi de RCA (L, R) kablosunu TV nizin uygun girifllerine ba layarak alabilirsiniz. 4. DVD Player n z n TV ye Komponent (Component) (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) YUV Video giriflinden ba lant s n n yap lmas Bu ba lant fleklinde DVD Player n z n sadece görüntüsü TV ye aktar l r. Sesi de RCA (L, R) kablosu ile müzik setinizden alabilirsiniz. 5. DVD Player n z n 5.1 kanal Dolby Dijital (AC-3)/DTS Dekoderli Amplifikatör e Koaksiyel veya Optik Dijital ç k fllardan ba lant lar n n yap lmas 6. DVD Player n z n Dekodersiz Amplifikatör lü Aktif Subwoofer l hoparlör sistemine 5.1 Analog ç k fllar ndan ba lant lar n n yap lmas Not: Yukar da anlat lan ses ve görüntü ba lant flekillerinin de iflik kombinasyonlar kullanabilir. NOT: DVD Player n z n TV nize ba lant s n yaparken TV nin kapal oldu undan ve ba lant lar yapmadan önce tüm ünitelerin enerjilerinin kesilmifl oldu undan emin olunuz. DVD Player n z TV nize direkt olarak ba lay n z. DVD Player n za Video kaydedici ba lad n zda ise DVD video diskleri kopyalanmaya karfl korumal olabilece i için resimde bozulmalar olabilir. RCA Audio/Video ba lant kablosunu kullan rken ayn renkli uçlar ayn renkli girifllere ba lamaya dikkat ediniz. Kullanaca n z tüm cihazlar n kullanma k lavuzlar na ve talimatlar na baflvurunuz. DVD Player n z ile birlikte herhangi bir ses ve görüntü cihaz verilmez. DVD Player n z sabit bir yerde çal flt r n z. Sallanan veya titreyen bir ortamda çal flt rmay n z. DVD Player n z n arka panel ba lant lar na uygun olmayan herhangi bir kablo ile ba lant yapmay n z. Cihaz n za zarar verebilir. DVD Player n z bir yerden bir yere tafl yaca n z zaman disk k za nda disk olmamas na dikkat ediniz. Tafl ma esnas nda disk, DVD Player n za zarar verebilir

16 1. DVD Player n z n TV ye Scart kablosu ile ba lant s n n yap lmas 2. DVD Player n z n TV ye Audio/Video (RCA) kablosu ile ba lant s n n yap lmas + + Y Cb/Pb Cr/Pr VIDEO SCART OUT MIX.L MIX.R COAXIAL S-VIDEO OPTICAL R L Audio In Video In S-Video In SCART IN Video In R L Audio In S-Video In SCART IN

17 POWER ON/STANDBY PHONES PUSH EJECT R MIC MIXING MIN MIC MAX BAND DECK 1/2 REVERSE MODE PREVIOUS NTSC/PAL MENU ON/OFF RETURN TUNER VCD / CD TAPE AUX DOWN PLAYBACK DECK 1 3 VIDEO-CD CHANGER play back control / video-cd version 2.0 SELECT TIMER/CLOCK PRESET/MANUAL PROGRAM/SET EQ UP DECK 2 REC/PLAY DISC 1 DISC 2 DISC 3 DISC CHANGE DUBBING NORMAL/HIGH DEMO NEXT COMPACT COMPACT VIDEO CD DIGITAL VIDEO DIGITAL AUDIO REC S.BASS SURROUND VOLUME CD SYNCHRO REC/PAUSE / w AUTO REVERSE s OPEN/CLOSE POWER SOUND PUSH EJECT 3. DVD Player n z n TV ye S-Video kablosu ile ba lant s n n yap lmas 4. DVD Player n z n TV ye Komponent (Component) (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) (YUV) Video giriflinden ba lant s n n yap lmas Y Cb/Pb Cr/Pr VIDEO COMPONENT IN Y Pr Pb MIX.L MIX.R COAXIAL S-VIDEO OPTICAL NOT: Komponent ba lant y yapt n zda kurulum menüsünde S STEM AYARI penceresinde GÖRÜNTÜ seçene inin INTERLACE- YUV olarak seçilmesi gerekmektedir. L Y Cb/Pb Cr/Pr VIDEO R Video In R L Audio In S-Video In AUDIO IN MIX.L MIX.R COAXIAL S-VIDEO OPTICAL NOT: DVD Player n z ba layaca n z müzik setinizin ses ç k fllar n orta seviyeye ayarlay n z. Yüksek seviyeye ayarlarsan z hoparlörler ani ses yükselmelerinden zarar görebilir. DVD Player n z n güç kablosunu takmadan veya ç karmadan önce ses sisteminizi kapat n z. Aç k b rak rsan z, hoparlörler zarar görebilir

18 5. DVD Player n z n 5.1 kanal Dolby Dijital (AC-3) / DTS Dekoderli Amplifikatör e Koaksiyel veya Optik Dijital ç k fllardan ba lant lar n n yap lmas Dolby Dijital/DTS 5.1 kanall dijital surround ses sistemidir. DVD lerinizi, DVD Player n za Dolby Dijital decoder veya 5.1 kanall al c ba layarak gerçekçi ve dinamik bir ses teknolojisiyle dinleyebilirsiniz. 5.1 kanal Dolby Dijital (AC-3) / DTS dekoderli, koaksiyel ve/veya optik dijital giriflli amplifikatör. DVD Player n z n optik veya koaksiyel dijital ç k fllar ndan birini amplifikatörünüzün optik veya koaksiyel girifline uygun kabloyla ba lay n z. Bu kablolar cihaz n z ile birlikte verilmez. SPEAKERS Optik Koaksiyel Cr/Pr Y Cb/Pb VIDEO MIX.L MIX.R S-VIDEO COAXIAL OPTICAL SR SL S.W CENTER SCART OUT DVD Player n zdaki Dolby Dijital/DTS ses sistemini kullanabilmeniz için: 1. DVD lerinizin Dolby Dijital/DTS sisteminde kay tl olmas ; kanall Dolby Dijital/DTS dekoderli bir amplifikatörünüzün olmas ve 5.1 kanal hoparlör ç k fll bir amplifikatör kuvvetlendiricinizin olmas 3. 5 adet uygun hoparlör ve bir adet subwoofer n z n olmas gereklidir. Ön kolon (sol) Merkez kolon R L Audio In Video In S-Video In SCART IN Optik veya koaksiyel dijital ç k fllardan Dolby Dijital veya DTS ses alabilmek için DVD playerinizin AUDIO SETUP menüsünden AUDIO OUT seçene inin RAW veya PCM olarak seçilmesi gerekmektedir. bas sesleri destekleyen sub-woofer Ön kolon (sa ) Not: Dolby Dijital, AC-3 ve Dolby Pro-Logic. Dolby Laboratuvarlar n n tescilli markas d r. Arka kolon (sol) Arka kolon (sa )

19 6. DVD Player n z n Dekodersiz Amplifikatör lü Aktif Subwoofer l hoparlör sistemine 5.1 Analog ç k fllar ndan ba lant lar n n yap lmas fiebeke kablosu Bas sesleri destekleyen Aktif subwoofer -L- CENTER SURROUND FRONT Y Cb/Pb Cr/Pr VIDEO SR S.W SPEAKERS S/W -R- MIX.L MIX.R COAXIAL S-VIDEO OPTICAL SL CENTER SCART OUT Merkez kolon R L Audio In Video In S-Video In SCART IN Ön kolon (sol) Arka kolon (sol) Arka kolon (sa ) Ön kolon (sa ) NOT: Bu sistemde Amplifikatör, Aktif Subwoofer n içerisindedir. Di er hoparlör ba lant lar Aktif Subwoofer n arka panelinden yap lmaktad r. Dekodersiz Amplifikatör lü Aktif Subwoofer l sistemin de iflik versiyonlar ve de iflik ba lant flekilleri olabilir. Analog 5.1 ç k fllara direkt olarak hoparlör ba lanmaz. Bu ç k fllar n bir ampfikatörle kuvvetlendirilmesi gerekmektedir

20 OPEN/CLOSE 5. Bölüm : DVD Player n z n Kullan lmas DVD Player n z n ve di er sistemlerinizin ba lant lar n ve ayarlar n yapt ktan sonra aç n z. DVD Player n z her diski okumayabilir. Kopya disklerin okunmas nda sorun ç kabilir. Orijinal diskler kullanman z tavsiye ederiz. Çizik ve kirli diskler oynatmay n z. Cihaz n za zarar verebilir. DVD Player n z n Çal flt r lmas 1. Uzaktan kumandan zdaki POWER tufluna bas n z. DVD Player n z aç l r. Cihaz n z kapatmak için tekrar ayn tufllara basarak cihaz n z bekleme (Standby) konumuna alabilirsiniz. 2. OPEN/CLOSE tufluna bas n z. Disk sürücüsü aç l r. Disk sürücüsünün aç lmas bir kaç saniye sürebilir. Disk sürücüsünü aç p kapat rken yaln z OPEN/CLOSE tuflunu kullan n z. Disk sürücüsü aç l p kapan rken lütfen dokunmay n z ve di er cihazlar n temas etmesini engelleyiniz. 3. Disk sürücüsüne disk yerlefltirilmesi: Diskler 2 de iflik boyuttad r. Bu yüzden diskleri disk sürücüsüne do ru flekilde yerlefltiriniz. Aksi halde disk ve DVD Player n z zarar görebilir ve DVD Player n z n yanl fl çal flmas na yol açabilir. (Disk sürücüsünün üzerine 8 cm veya 12 cm lik disklerin haricinde bir disk yerlefltirmeyiniz.) 4. Diskinizi yerlefltirdikten sonra diskinizi kapatmak için tekrar OPEN/CLOSE tufluna bas n z. DVD Player n z diski otomatik olarak okumaya bafllar veya ENTER tufluna basman z gerekmektedir. TV de menü ekran aç ld nda: nteraktif DVD lerin kullan m nda, TV de bir menü ekran görünür. Bu durumda afla daki ad m uygulay n. 5. / / / tufllar na ve ENTER tufluna bas n z veya numaraland rma tufllar na basarak istenen seçene i ayarlay p ENTER tufluna bas n z. Burada yap lacak ifllemler her DVD için farkl olabilir. Baz DVD lerin kutusunda bu konuda bilgi olabilir. NOT: Bir tufla bas l p TV ekran n z n sol üst köflesinde YANLIfi TUfi yaz s göründü ünde, bu o an çald n z ya da oynatt n z diskin o özelli i desteklemedi ini belirtir. DVD diske ba l olarak, baz özellikler s n rland r lm fl olabilir. Baz DVD lerin kutusunda bu bilgiler verilmemifl olabilir. Dikkat! Cihaz n za yaln z bir adet disk yükleyebilirsiniz. Cihaz n zda 8 veya 12 cm lik diskleri kullanabilirsiniz. Disklerinizi yerlefltirirken daima kenarlar ndan tutunuz. Parlak, gökkufla renkli yüzüne kesinlikle dokunmay n z. Disklerinizin yüzeyine herhangi bir fley yap flt rmay n z. Disklerinizi günefl alan yerlerden ve kalorifer pete i, soba, klima gibi s kaynaklar ndan uzak tutunuz , 5 POWER 2,4 1 2, 4 SETUP PLAY FB A-B SLOW RETURN MENU SEARCH FF STOP REPEAT ZOOM CLEAR TITLE ENTER PREV PROGRAM OPEN/CLOSE VIDEO PAUSE/STEP - VOL + MUTE AUDIO SUBTITLE ANGLE DISPLAY PBC NEXT N/P 5

21 TV Sistemi (PAL/NTSC) Seçimi Stop modundayken TV nizin renk sistemini ayarlamak için uzaktan kumandan zdaki N/P tufluna bas n z. NTSC, PAL veya AUTO seçimlerini yapabilirsiniz. NOT: DVD Player n z n ayarlar, ba lad n z TV nin renk sistemiyle uymak zorundad r. PAL sisteminde bir diski çal flt r yorsan z ve NTSC sistemli bir TV ye ba lant yapm flsan z görüntüyü düzgün olarak göremeyebilirsiniz. MUTE Geçici Ses Kesme Tuflu Bu ifllemi uzaktan kumandan z n MUTE tuflunu kullanarak yapabilirsiniz. Bunun için; MUTE tufluna bir kez bas n z, TV ekran nda SESS Z gözükecektir ve DVD Player n z n sesi kesilecektir. Ayn tufla bir kez daha bast n zda ses tekrar aç lacakt r. Ekran Korumas DVD Player n z da disk oynatmadan hiçbir ifllem yapmazsan z yaklafl k 3 dakika sonra ekran korumas devreye girer. VOL+ / VOL- Ses Ayar (Analog Ç k fllar Üzerinde Etkili) Tufllar Oynatma esnas nda uzaktan kumandan z n üzerindeki VOL + veya VOL - tufllar yla sesi ayarlayabilirsiniz. PAUSE/STEP (Görüntüyü Dondurma/ Ad m Ad m Oynatma) Tuflu Oynatma esnas nda uzaktan kumandan z üzerindeki PAUSE tuflunu kullanarak görüntüyü dondurabilir, bu tufla her bast n zda görüntüyü ad m ad m oynatabilirsiniz. NOT: DVD Player n z da CD-ROM, CD-G, Photo CD, CD-I ve baz kopya diskler çal flmaz

22 6. Bölüm : CD Dinleme Konumu CD nizi disk sürücüsüne yerlefltiriniz ve OPEN/CLOSE tufluna basarak disk sürücüsünü kapat n z. CD niz otomatik olarak çalmaya bafllayacakt r. 1. REPEAT (Tekrar Çalma) Modu PARÇA TEKRARI (TEKRAR 1) : Parçay tekrar çalar. DISK TEKRARI (HEPS TEKR) : Disk üzerindeki tüm parçalar tekrar çalar. TEKRAR KAPALI KONUMU (KAPALI) : Tekrar çalma modunu iptal eder. 2. A-B (A-B Aral n Tekrar Çalma) Modu Çalma s ras nda A-B tufluna basarak tekrar iflleminin bafllayaca A noktas n seçiniz. TV ekran nda TEKRAR A yaz s ç kar. Çalma s ras nda A-B tufluna basarak tekrar iflleminin bitece i B noktas n seçiniz. TV ekran nda TEKRAR A-B yaz s ç kar. fllemi iptal etmek için A-B tufluna bir kez daha bas n z. TV ekran nda A-B PTAL yaz s ç kar. NOT: A ve B aral çok k sa olursa bu fonksiyon çal flmayabilir. 3. PROGRAM Modu PROG tufluna basarak program moduna girebilirsiniz. Programlamak istedi iniz parça numaras n numaraland rma tufllar yla seçiniz. / / / tufllar n kullanarak bir sonraki parça numaras n seçiniz. Bu ifllemi her programlayaca n z parça için tekrarlay n z. Programlad n z parçalar çalmak için / / / tufllar n kullanarak imleci OYNAT komutunun üzerine getirip ENTER tufluna bas n z veya uzaktan kumanda üzerindeki PLAY tufluna bas n z. Program iptal etmek için PROG tufluna bas n z ve ard ndan / / / tufllar n kullanarak imleci S L komutunun üzerine getirip ENTER tufluna bas n z POWER OPEN/CLOSE MUTE AUDIO SUBTITLE CLEAR ANGLE RETURN SEARCH TITLE DISPLAY MENU PBC ENTER SETUP VIDEO PLAY STOP PAUSE/STEP FB FF PREV NEXT A-B REPEAT - VOL + SLOW ZOOM PROGRAM N/P

23 4. DISPLAY Tuflu DISPLAY tufluna basarak TV ekran nda disk türü, track numaras, ve oynanan süreyi görebilirsiniz. 5. CD den istedi iniz parçan n seçilmesi Bu ifllemi do rudan parça numas seçme tufllar n kullanarak veya PREV /NEXT bölüm parça atlama tufllar n kullanarak yapabilirsiniz. 5 POWER OPEN/CLOSE MUTE AUDIO SUBTITLE CLEAR ANGLE RETURN SEARCH TITLE DISPLAY MENU PBC 4 6. CD den parçan n ileri/geri h zl al nmas Bu ifllemi FB / FF h zl oynatma tufllar ile yapabilirsiniz. Bu tufllara bast kça x2, x4, x8, x20 h zlar nda ileri veya geri çalabilirsiniz. SETUP PLAY ENTER VIDEO STOP PAUSE/STEP NOT: Disklere ba l olarak fonksiyonlar de ifliklik gösterebilir. DVD Player n zdan yapm fl oldu unuz baz ifllemler DVD Player n ön panelinde gözükür. CD ve MP3 disklerde ileri/geri h zl alma s ras nda ses duyulmaz. FB FF PREV NEXT 6 A-B REPEAT - VOL + SLOW ZOOM PROGRAM N/P

24 MP3 7. Bölüm : MP3 Dinleme Konumu MP3 diskinizi disk sürücüsüne yerlefltiriniz ve OPEN/CLOSE tufluna basarak disk sürücüsünü kapat n z. TV ekran nda afla daki görüntü gözükecektir. [ CHILLO] 01.Grimme All Your - MP3 01.CHILLO 02.ELLOGO 03.ANTENNA 04.DEGUELLO 05.AFTER 06.GREATE Dosya isimleri Ses dosyas 01.Grimme All Your 02.Sharp Dressed Man 03.Rough Boy 04.Trush 05.My Head s In 06.Pearl Necklace Görüntü dosyas Parça isimleri 2. MP3 diskten istedi iniz parçan n seçilmesi Bu ifllemi do rudan parça numaras seçme tufllar n veya / / / tufllar n kullanarak di er parçalara atlayabilirsiniz. Seçiminizi yapt ktan sonra ENTER tufluna bas n z. Örne in 11 nolu parçay seçmek için 10+ tufluna bas n z ve parça numaras seçme tufllar ndan 1 e bas n z. 23 no lu parçay seçmek için 10+ tufluna iki kere bas n z ve parça numaras seçme tufllar ndan 3 e bas n z. Sonra ENTER tufluna bas n z POWER OPEN/CLOSE MUTE AUDIO SUBTITLE CLEAR ANGLE RETURN SEARCH TITLE DISPLAY MENU PBC ENTER SETUP VIDEO PLAY STOP PAUSE/STEP FB FF PREV NEXT A-B REPEAT - VOL + SLOW ZOOM PROGRAM N/P 2 2 MP3 Nedir? MP3 Compact Disc içindeki parçalar n kalitesinden ödün vermeyerek yaklafl k 12 kat dijital flekilde s k flt r lmas yla meydana gelmifltir. Bu sayede 1 adet disc içine yaklafl k herbiri 4 MB olan 170 müzik parças kay t edilebilir. Normalde 1 adet kay t edilebilir CD-R n maximum kapasitesi yaklafl k 680 MB d r. MP3 parçalar n seçiminde bir parçadan di er parçaya geçerken CD ye göre daha uzun beklemeli geçifller olabilir. 3. MP3 den parçan n ileri/geri h zl al nmas Bu ifllemi FB / FF h zl oynatma tufllar ile yapabilirsiniz. Bu tufllara bast kça x2, x4, x8, x20 h zlar nda ileri veya geri çalabilirsiniz. 1. REPEAT (Tekrar Çalma) Modu TEKRAR 1: Parçay tekrar çalar. TEKRAR DIR: Disk içindeki dosyay tekrarlar. HEPS TEKRAR: Disk içindeki bütün parçalar tekrar çalar. TEKRAR : [KAPALI]: Tekrar çalma modunu iptal eder. NOT: Cihaz n z baz MP3 disklerini çalamayabilir

25 4. PROGRAM Modu PROG tufluna basarak program moduna girebilirsiniz. Programlamak istedi iniz parça numaras n numaraland rma tufllar yla seçiniz. / / / tufllar n kullanarak bir sonraki parça numaras n seçiniz. Bu ifllemi her programlayaca n z parça için tekrarlay n z. Programlad n z parçalar çalmak için / / / tufllar n kullanarak imleci OYNAT komutunun üzerine getirip ENTER tufluna bas n z veya uzaktan kumanda üzerindeki PLAY tufluna bas n z. Program iptal etmek için PROG tufluna bas n z ve ard ndan / / / tufllar n kullanarak imleci S L komutunun üzerine getirip ENTER tufluna bas n z. JPEG de Zoom Fonksiyonu Oynatma esnas nda ZOOM tufluna her bas ld nda ZOOM 2, ZOOM 3, ZOOM 4, ZOOM 1/2, ZOOM 1/3, ZOOM 1/4, ZOOM: KAPALI konumlar ndan biri seçilir. NOT: Kodak-CD fonksiyonlar JPEG kullan m na benzerlik göstermektedir. JPEG Görüntülerin Transformasyonu JPEG görüntüler oynatma s ras nda ok tufllar yla çevrilebilirler. tuflu resmi yukar dan afla ya çevirir. tuflu resmi ayna görüntüsü gibi çevirir tuflu resmi sa a döndürür tuflu resmi sola döndürür. CD de Yeralan Bir Dosya veya Resmi Seçmek CD yüklendikten sonra menü ekran gözükecektir. / tufllar yla ses veya görüntü dosya seçimini yap n z ve ENTER tufluyla dosya içeri ini görüntüleyiniz

26 8. Bölüm : VCD zleme Konumu VCD diskinizi disk sürücüsüne yerlefltiriniz ve OPEN/CLOSE tufluna basarak disk sürücüsünü kapat n z. VCD diskiniz otomatik olarak oynamaya bafllayacakt r. 1. A-B (A-B Aral n Tekrar Oynatma) Modu Oynatma s ras nda A-B tufluna basarak tekrar iflleminin bafllayaca A noktas n seçiniz. TV ekran nda TEKRAR A- yaz s ç kar. Oynatma s ras nda A-B tufluna basarak tekrar iflleminin bitece i B noktas n seçiniz. TV ekran nda TEKRAR A-B yaz s ç kar. fllemi iptal etmek için A-B tufluna bir kez daha bas n z. TV ekran nda A-B PTAL yaz s gözükür. NOT: A ve B aral çok k sa olursa bu fonksiyon çal flmayabilir. POWER OPEN/CLOSE MUTE AUDIO SUBTITLE CLEAR ANGLE RETURN SEARCH TITLE DISPLAY MENU PBC ENTER 2 SETUP VIDEO 2. DISPLAY Tuflu DISPLAY tufluna basarak TV ekran nda disk türü, track numaras ve oynanan süreyi görebilirsiniz. 1 PLAY STOP PAUSE/STEP FB FF PREV NEXT A-B REPEAT - VOL + SLOW ZOOM PROGRAM N/P

27 3. ZOOM Tuflu Normal oynatma, yavafl ileri oynatma esnas nda veya pause konumunda 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x oranlar nda ekrandaki görüntüyü büyütebilir/küçültebilirsiniz. 4. VCD de bölümlerin ileri/geri al nmas Bu ifllemi PREV/ NEXT ileri/geri bölüm (track) atlama tufllar na basarak yapabilirsiniz. Bu tufllara her bas fl n zda yaklafl k 5 dk l k dilimlerde ileri veya geri gidebilirsiniz. Bu fonksiyon her VCD de çal flmayabilir. 5. VCD de filmin h zl ileri/geri al nmas FB/FF ileri geri h zl oynatma tufllar ile 2x, 4x, 8x, 20x, h zlar nda ileri geri oynatabilirsiniz. Tekrar normal oynatma ifllemine gelmek için PLAY tufluna bas n z. 6. Görüntü kare kare ilerletme tuflu PAUSE/STEP tufluna her bast n zda görüntü kare kare ilerler normal oynatmaya geçmek için PLAY tufluna bas n z. 7. Yavafl ileri oynatma özelli i Bu ifllemi SLOW tufluna basarak gerçeklefltirebilirsiniz. Bu tufla her bas fl n zda 1/2x, 1/3x, 1/4x, 1/5x, 1/6x, 1/7x h zlar nda ileri yavafl oynatabilirsiniz. Normal oynatma ifllemine gelmek için PLAY tufluna basabilirsiniz. NOT: Disklere ba l olarak tüm bu fonksiyonlar de ifliklik gösterebilir. POWER SETUP PLAY FB A-B RETURN MENU SEARCH FF STOP REPEAT CLEAR TITLE ENTER PREV OPEN/CLOSE VIDEO PAUSE/STEP - VOL + MUTE AUDIO SUBTITLE ANGLE DISPLAY 5,6,7 6 5 PBC NEXT SLOW ZOOM PROGRAM N/P

28 9. Bölüm/ DVD zleme Konumu DVD özellikleri DVD Player n z n PCM/Dolby Digital audio ve MPEG2 video sistemlerinden dolay uygun sistemlerle birlikte kullan ld nda mükemmel ses ve görüntü kalitesine sahiptir. DVD (tek tarafl, tek katl ) 135 dakikal k görüntü ve ses bilgisini içerir. DVD menüsü sayesinde çeflitli fonksiyonlar kullan labilir. fllem d fl fonksiyon uyar s TV nizin sol üst köflesinde YANLIfi TUfi yaz s belirmiflse bu fonksiyon ifllem d fl d r. Alan kodu Bu cihaz sadece alan kodu 2 olan DVD leri oynat r. Farkl alan kodu olan bir diski oynatmaz. Farkl alan kodu olan bir diski oynatmaya çal flt n zda ekranda bir uyar ç kar. NOT: Dolby Dijital, AC-3 Dolby Laboratuvarlar n n tescilli markas d r

29 Cihaz n z DVD lerde Dolby Dijital ses sistemini desteklemektedir. MENU veya RETURN tuflu: DVD lerin kendi menüleri vard r, bu menülere ulaflmak için MENU veya RETURN tufluna bas n z. Bu fonksiyonu diskinizin özelli ine göre MENU veya RETURN tufllar yla kullanabilirsiniz. Her DVD nin menüsü farkl d r. DVD nin içeri ini seçmek için bu menüyü kullanabilirsiniz. Örne in alt yaz, konuflma dili ve di er verilen içerikler buradan seçilebilir. 1. DVD yi Disk sürücüsüne yerlefltirdikten sonra MENU veya RETURN tufluna bas n z. DVD nin menüsü televizyon ekran nda ç kar. 2. Menüdeki maddeleri seçmek için / / / tufllar n kullan n z. 3. Gerekiyorsa ENTER tufluna bas n z. TITLE (Film) tuflu: Baz DVD ler iki veya daha fazla title (film) içerebilir. E er DVD nin üzerinde kay tl bir film menüsü varsa TITLE tufluyla istedi iniz filmi menüden seçebilirsiniz. Bu ifllem kullan lan DVD nin özelli ine göre de iflebilir. 1. TITLE tufluna bas n z. TV ekran nda film menüsünü gözükecektir. Menü içerikleri DVD ye göre de iflir. 2. stedi iniz filmi (title) seçmek için / / / tufllar n kullanabilirsiniz. Gerekiyorsa ENTER tuflunu kullan n z. AUDIO (konuflma dili) tuflu: Bu tufl birden fazla ses dilini destekleyen DVD lerde kullan labilir. AUDIO tufluna her bast n zda konuflma dil bilgisi de iflecektir. DVD ler 8 konuflma bilgisine kadar destekleyebilir. SUBTITLE (altyaz dili) tuflu: Bu tufl birden fazla altyaz dilini destekleyen DVD lerde kullan labilir. SUBTITLE tufluna her bast n zda altyaz dili de iflecektir. DVD ler 32 altyaz ya kadar destekleyebilir. ANGLE (aç ) tuflu: Bu tufl birden fazla görüntü aç s destekleyen DVD lerde kullan labilir. ANGLE tufluna her bast n zda görüntü aç s de iflecektir. DVD ler 9 görüntü aç s na kadar destekleyebilir. Bu tufla bast n zda DVD niz bu özelli i destekliyorsa TV ekran nda görüntü aç say s yla birlikte gözükür. RESUME Özelli i: Cihaz n z oynatma s ras nda stop dü mesine bast n z yeri otomatik olarak hat rlar PLAY tufluna tekrar bast n zda ayn yerden devam eder. Stop modunda STOP tufluna ilk bas ld nda ve tekrar bas ld nda tamamen diskiniz durur ve devam (resume) fonksiyonundan vazgeçilir. Oynatma diskin bafl ndan ENTER tufluna bas larak bafllar. Resume fonksiyonu baz VCD lerde çal flmayabilir

30 1. REPEAT (Tekrar Oynatma) Modu Oynatma s ras nda REPEAT tufluna basarak tekrar oynatma moduna geçebilirsiniz. BÖLÜM TEKRARI : Bölümü (Chapter) tekrar oynat r. BAfiLIK TEKRARI : Bafll (Title) tekrar oynat r. D SK TEKRARI : Diski tekrar oynat r. POWER OPEN/CLOSE MUTE AUDIO 2. A-B (A-B Aral n Tekrar Oynatma) Modu Oynatma s ras nda A-B tufluna basarak tekrar iflleminin bafllayaca A noktas n seçiniz. TV ekran nda TEKRAR A- yaz s ç kar. Oynatma s ras nda A-B tufluna basarak tekrar iflleminin bitece i B noktas n seçiniz. TV ekran nda TEKRAR A-B yaz s ç kar. fllemi iptal etmek için A-B tufluna bir kez daha bas n z. TV ekran nda A-B PTAL yaz s görünür SUBTITLE CLEAR ANGLE RETURN SEARCH TITLE DISPLAY MENU PBC ENTER SETUP VIDEO 3 3. DISPLAY Tuflu DISPLAY tufluna basarak TV ekran nda disk türü, konu/bölüm numaralar ve oynanan süreyi görebilirsiniz PLAY STOP PAUSE/STEP FB FF PREV NEXT A-B REPEAT - VOL + SLOW ZOOM PROGRAM N/P 5 4. ZOOM Tuflu Normal oynatma, yavafl ileri oynatma esnas nda veya pause konumunda 2x, 3x, 4x, 1/2x, 1/3x, 1/4x oranlar nda ekrandaki görüntüyü büyütebilir/küçültebilirsiniz. 5. DVD de bölümlerin ileri/geri al nmas Bu ifllemi PREV/NEXT ileri/geri bölüm atlama tufllar na basarak yapabilirsiniz

31 6. DVD de filmin h zl ileri/geri al nmas FB/FF ileri geri h zl oynatma tufllar ile 2x, 4x, 8x, 20x, h zlar nda ileri geri oynatabilirsiniz. Tekrar normal oynatma ifllemine gelmek için PLAY tufluna bas n z. Bu fonksiyon kullan l rken ses duyulmaz. 7. Görüntü kare kare ilerletme tuflu PAUSE/STEP tufluna her bast n zda görüntü kare kare ilerler normal oynatmaya geçmek için PLAY tufluna bas n z. 9 POWER OPEN/CLOSE MUTE AUDIO SUBTITLE Yavafl ileri oynatma özelli i Bu ifllemi SLOW tufluna basarak gerçeklefltirebilirsiniz. Bu tufla her bas fl n zda 1/2x, 1/3x, 1/4x, 1/5x, 1/6x, 1/7x h zlar nda ileri yavafl oynatabilirsiniz. Normal oynatma ifllemine gelmek için PLAY tufluna basabilirsiniz. CLEAR ANGLE RETURN SEARCH TITLE DISPLAY MENU PBC ENTER SETUP VIDEO Programlama özelli i PROG tufluna basarak program moduna girebilirsiniz. Programlamak istedi iniz konu ve bölüm numaralar n numaraland rma tufllar yla seçiniz. / / / tufllar n kullanarak bir sonraki sat ra geçiniz. Bu ifllemi her programlayaca n z konu ve bölüm için tekrarlay n z. Programlad n z bölümleri oynamtak çalmak için / / / tufllar n kullanarak imleci OYNAT komutunun üzerine getirip ENTER tufluna bas n z veya uzaktan kumanda üzerindeki PLAY tufluna bas n z. Program iptal etmek için PROG tufluna bas n z ve ard ndan / / / tufllar n kullanarak imleci S L komutunun üzerine getirip ENTER tufluna bas n z. Bu fonksiyonla maksimum 16 adet program yapabilirsiniz. PLAY STOP PAUSE/STEP 6,7,8,9 7 FB FF PREV NEXT 6 8 A-B REPEAT - VOL + SLOW ZOOM PROGRAM N/P NOT: Disklere ba l olarak tüm bu fonksiyonlar de ifliklik gösterebilir

32 10. Bölüm : SETUP (Ayarlar) Menüsü SETUP menüsünün kullan lmas (Ayarlar n yap lmas ): "SETUP" menüsü kulland n z DVD diske ba l olarak ifllevsellik kazan r. lk ayarlar tamamland nda cihaz n z özellikle DVD diskler kullan rken ayn koflullarda çal flacakt r. Ayarlar de ifltirmek için "SETUP" menüsüne girmelisiniz. "SETUP" menüsünü kullanarak ses ve görüntü kalitesini istedi iniz flekilde ayarlayabilir, altyaz dilini de ifltirebilir, bunlar n d fl nda çeflitli ayarlamalar da yapabilirsiniz. "SETUP" tufluna bas n z. Menü ekran afla da gösterildi i gibi belirecektir. S STEM AYARI TV S STEM EKRAN KORUMA GÖRÜNTÜ TV TÜRÜ PAROLA EBEVEYN LK DE ERLER ÇIKIfi Ayarlar menüsünde bafll klar aras nda geçiflleri sa lamak için " / / / " tufllar n kullanabilirsiniz. De iflikli i yapmak için "ENTER" tufluna bas n z. "SETUP" menüsünden ç kmak için tekrar "SETUP" tufluna bas n z. 1-S STEM AYARI: Cihaz n z n sistem ayarlar n bu menü penceresini kullanarak yapabilirsiniz. TV S STEM : Televizyonunuzun renk sistemine göre TV sistemi seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. TV sistemini seçmek için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak yandaki menü ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla "NTSC", "PAL", "AUTO" seçeneklerine gelerek sisteminize uygun olan "ENTER" tufluyla seçebilirsiniz. S STEM AYARI TV S STEM EKRAN KORUMA GÖRÜNTÜ TV TÜRÜ PAROLA EBEVEYN LK DE ERLER ÇIKIfi EKRAN KORUMA : Cihaz n z n ekran koruyucusunu aktif hale getirmek için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak ilgili menü ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla ON, OFF sat r na geliniz ve ENTER tufluyla seçiniz NTSC PAL OTOMAT K S STEM AYARI TV S STEM EKRAN KORUMA GÖRÜNTÜ TV TÜRÜ PAROLA EBEVEYN LK DE ERLER ÇIKIfi AÇIK KAPALI GÖRÜNTÜ : Bu menü penceresinden cihaz n z n görüntü seçeneklerini S-VIDEO, INTERLACE-YUV, TV-RGB veya P-SCAN YPBPR olarak ayarlayabilirsiniz. NOT: Progressive Scan özelli ini kullan rken P-SCAN YPBPR seçene ini seçiniz. Cihaz n z n TV ye Komponent Video giriflinden ba lant s n n yap lmas gerekmektedir. Televizyonunuzun da Progressive Scan özelli ini desteklemesi gerekmektedir. E er DVD Player n z n scart ç k fl ndan ba lant yaparsan z televizyonunuzun scart giriflinin component modunu desteklemesi gerekmektedir.

33 TV TÜRÜ : DVD diskinizin ekran oranlar n seçmek için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak "4:3 PS", "4:3 LB", "16:9" menü ekran na geliniz. Tekrar / tufllar yla istedi iniz TV ekran na geliniz ve "ENTER" tufluyla seçiniz. DVD filmler genellikle 16:9 ekran oran nda kaydedilirler. DVD filmlerini izlemek istedi iniz farkl ekran oranlar n bu fonksiyon sayesinde ayarlayabilirsiniz. 16:9 ve 4:3 ayarlar nedir? Bunlar ekran oranlar d r. 4:3 normal TV lerde, 16:9 genifl ekranl TV lerde kullan lan orand r. LetterBox (4:3) ne zaman seçilir? TV niz 4:3 ekran oran na sahip olsa da, DVD nin sa lad 16:9 oran ndaki tüm ekran görmek istedi inizde 4:3 LB yi seçiniz.resmin alt ve üstü siyah bofllukla doldurulur. Pan & Scan (4:3) ne zaman seçilir? E er TV niz 4:3 oran na sahipse ve DVD nin sa lad ekran boyutunu sa dan ve soldan bir miktar keserek izlemek istiyorsan z 4:3 PS yi seçiniz.dvd nin sa lad ekran boyutuna göre resmin alt nda ve üstünde siyah boflluklar oluflabilir. Widescreen (16:9) ne zaman seçilir? Bu fonksiyonu cihaz n za 16:9 ekran boyutunda bir TV ba lad n zda seçebilirsiniz. NOT: DVD nizin sa lad ekran oran na ba l olarak seçilen ekran oran istenildi i flekilde çal flmayabilir.baz DVD lerde ekran oran 16:9 dan daha genifltir. Parola Bafllang çta parola seçene i kilitlidir. Rating limitini ayarlayamazs n z ve parolay de ifltiremezsiniz. S rayla rating ö elerini çal flt rmak için, flifreyi 0000 olarak giriniz, sonra ENTER tufluna bas larak onaylan p kilit aç lmal d r. Parola de ifliminde, yeni parolay girmek için önce eski parolay girip kilidi açt ktan sonra de ifltirmek istedi iniz 4 haneli parolay tufllay n z ve ENTER tufluna basarak kilitleyiniz. EBEVEYN : Bu fonksiyon baz DVD'lerin gösterilmesini engeller. Bu fonksiyonun çal flabilmesi için DVD'lerde bunun desteklenmesi gerekir. Seviyeleri de ifltirmek için flifre girmek zorundas n z LK DE ERLER : Cihaz n z n ilk de erlerine dönmek için bu menüyü kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon yeni seçilmifl flifre, logo, yeni seçilmifl olan ebeveyn seviyesini de ifltirmez. Bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak "RESTORE" menü ekran na geliniz ve "ENTER" tufluyla seçiniz. lk de erlere dönme ifllemini gerekli olmad kça yapmay n z. 2- D L AYARLARI : Cihaz n z n dil ayarlar n yapmak için bu menü penceresini kullanabilirsiniz. D L AYARLARI OSD D L SES D L ALTYAZI D L MENU D L ÇIKIfi

34 OSD D L : Cihaz n z n Ayar (Setup) menü dilini seçmek için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak yandaki menü ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla istedi iniz Ayar (Setup) menü dili seçene ine geliniz ve "ENTER" tufluyla seçiniz. 5 adet OSD dil seçene i vard r: Türkçe, ngilizce, Almanca, talyanca, Frans zca. D L AYARLARI OSD D L SES D L ALTYAZI D L MENU D L ÇIKIfi TÜRKÇE NG L ZCE ALMANCA TALYANCA FRANSIZCA SES D L : DVD diskinizin ses dilini seçmek için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak yandaki menü ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla istedi iniz ses dili seçene ine geliniz ve "ENTER" tufluyla seçiniz. D L AYARLARI OSD D L SES D L ALTYAZI D L MENU D L ÇIKIfi MENÜ D L : DVD diskinizin menü dilini seçmek için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak yandaki menü ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla istedi iniz dil seçene ine geliniz ve "ENTER" tufluyla seçiniz. 3- SES AYARLARI : Cihaz n z n ses ayarlar n yapmak için bu menü penceresini kullanabilirsiniz. SES AYARLARI SES ÇIKIfiI ÇIKIfi Ç NCE NG L ZCE JAPONCA FRANSIZCA SPANYOLCA PORTEK ZCE ALMANCA KAPALI SES AYARLARI SES ÇIKIfiI ÇIMIfi 4-GÖRÜNTÜ AYARI Cihaz n z n görüntü ayarlar n yapmak için bu menü penceresini kullanabilirsiniz. GÖRÜNTÜ AYARI PARLAKLIK KONTRAST RENK SATURASYON ÇIKIfi SPDIF /OFF SPDIF /RAW SPDIF /PCM PARLAKLIK Görüntü parlakl n ayarlamak için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak parlakl k ayarlama seviyesine geçiniz. Tekrar " / " tufllar yla parlakl istedi iniz seviyeye ayarlay n z. ALTYAZI D L : DVD diskinizin altyaz (Subtitle) dilini seçmek için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak yandaki menü ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla istedi iniz ses dili seçene ine geliniz ve "ENTER" tufluyla seçiniz. SES ÇIKIfiI : Ses ç k fl modlar n de ifltirmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz.üç tane opsiyonel mod seçene i vard r: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW, SPDIF/PCM. GÖRÜNTÜ AYARI PARLIKLIK KONTRAST RENK SATURASYON ÇIKIfi

35 KONTRAST Görüntü kontrast n ayarlamak için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak kontrast ayarlama seviyesine geçiniz. Tekrar " / " tufllar yla kontrast istedi iniz seviyeye ayarlay n z. GÖRÜNTÜ AYARI PARLAKLIK KONTRAST RENK SATURASYON ÇIKIfi RENK : Görüntü rengini ayarlamak için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak renk ayarlama seviyesine geçiniz. Tekrar " / " tufllar yla rengi istedi iniz seviyeye ayarlay n z. SATURASYON : Görüntü saturasyonunu ayarlamak için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak saturasyon ayarlama seviyesine geçiniz. Tekrar " / " tufllar yla saturasyonu istedi iniz seviyeye ayarlay n z. 5- HOPARLÖR AYARI : Cihaz n z n hoparlör ayar n yapmak için bu menü penceresini kullanbilirsiniz. HOPARLÖR AYARI DOWNMIX SUBWOOFER BASS MODU MRK.GEC KME ARKA GEC KME ÇIKIfi DOWNMIX: Cihaz n z n analog ses ayarlar n de ifltirmek için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak ilgili menü ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla "LT/RT", "STEREO", "VSS" veya "5.1 CH" sat r na geliniz ve "ENTER" tufluyla seçiniz. HOPARLÖR AYARI DOWNMIX SUBWOOFER BASS MODU MRK.GEC KME ARKA GEC KME ÇIKIfi LT/RT: 2 kanal analog ses girifline ba land n zda bu seçimi yap n z. STEREO: DVD Player n z televizyona veya RF modülatörüne ba l oldu unda bu seçimi yap n z LT/RT STEREO VSS KAPALI VSS: 5.1 kanal surround ses formatl bir diske kay tl soundtrack etkisini dinlemek için bu seçimi yap n z. 5.1CH: DVD player n z 5.1 kanal surround ses sistemine ba l oldu u zaman bu seçimi yap n z. SUBWOOFER: Cihaz n z n Subwoofer hoparlör ç k fl n aktif hale getirmek için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak ilgili menü ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla "ON", "OFF" sat r na geliniz ve "ENTER" tufluyla seçiniz. HOPARLÖR AYARI DOWNMIX SUBWOOFER BASS MODU MRK.GEC KME ARKA GEC KME ÇIKIfi KAPALI AÇIK BASS MODU: Cihaz n z n Bass modunu aktif hale getirmek için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak ilgili menü ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla "ON", "OFF" sat r na geliniz ve "ENTER" tufluyla seçiniz.

36 MERKEZ GEC KMES : Cihaz n z n merkez hoparlör gecikmesini ayarlamak için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak ilgili menü ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla seviyelere geliniz ve "ENTER" tufluyla seçiniz. ARKA GEC KME : Cihaz n z n arka hoparlör gecikmesini ayarlamak için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak ilgili menü ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla seviyelere geliniz ve "ENTER" tufluyla seçiniz. 6- D J TAL AYARLAR : Cihaz n z n dijital ayarlar n yapmak için bu menü penceresini kullanbilirsiniz. D J TAL KURULUM OP MODU DRC KONTROLÜ MONO Ç FT ÇIKIfi OP MODU : Cihaz n z n OP Modu seçenekleri için bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak ilgili menü ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla "LINE OUT" veya "RF REMOD" seçeneklerine geliniz ve "ENTER" tufluyla seçiniz. LINE OUT: Direkt dijital ses ç k fl. RF REMOD: Yüksek frekans kontrolü ile dijital ses ç k fl. DRC KONTROLÜ: Cihaz n z n ses ç k fl n art rmak için kullan l lr. Bu seçene e " / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak seviye ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla istenilen seviyeye geliniz ve ENTER tufluyla seçiniz. MONO Ç FT : Cihaz n z n analog ses ayarlar n de ifltirmek için bu seçene e / " tufllar yla geliniz ve " " tufluna basarak ilgili menü ekran na geliniz. Tekrar " / " tufllar yla STEREO, MONO L, MONO R veya M X MONO sat r na geliniz ve ENTER tufluyla seçiniz. D J TAL KURULUM OP MODU DRC KONTROLÜ MONO Ç FT ÇIKIfi Not: Setup menüsünün kullan m DVD diskinizin özelli ine göre de ifliklik gösterebilir STEREO MONO SOL MONO SA MIX MONO

37 11. Bölüm : Bak m ve temizlik D SK in temizlenmesi Di er bölümlerin temizlenmesi BENZ N ASETON T NER D SK leri çalmadan/oynatmadan önce yumuflak bir bez ile yüzeylerini siliniz. Temizlik ifllemini kesinlikle benzin, tiner, plaklar için üretilmifl antistatik spreyler ve di er temizleyiciler ile yapmay n z. D SK lerinizi dinledikten/oynatt ktan sonra kutusunda muhafaza ediniz. Cihaz n z n d fl yüzeyini temizlemek için pamuklu beze emdirilmifl l k su kullan n z. Benzin, benzol, alkol ve di er kuvvetli kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmay n z. Temizlik s v s n DVD Player n z n içine kaç rmamaya dikkat ediniz

38 12. Bölüm : Yetkili Servis ça rmadan önce yap lmas gerekenler Servise baflvurmadan önce DVD Player n z n fonksiyonlar n n çal flmas ço u zaman oynatt n z diske ba l d r. Kullanma k lavuzunda anlat lan fonksiyonlardan baz lar çal flmad nda, büyük ihtimalle oynatt n z DVD de bu fonksiyonlar yüklü de ildir. Bu cihaz kullanmadan önce kullanma k lavuzunu iyice okuman z tavsiye ederiz. Size faydal olmas için DVD Player n z kullan rken ç kabilecek baz problemleri ve çözüm yollar n yanda bulabilirsiniz. Fakat baz problemler devaml olarak tekrar ederse lütfen en yak n Yetkili Servise baflvurunuz. ARIZA SEBEP NEDEN Güç yok Güç kablosu tak l de il Güç kablosunu prize tak n. Güç var ama DVD çal flm yor Görüntü yok Ses yok Disk tak l de il TV niz DVD sinyalini almaya ayarl de il Video kablosu tak l de il TV kapal Ses kablosuna ba l cihaz DVD sinyalini almaya ayarl de il Ses kablosu tak l de il Ses kablosuna ba l cihaz kapal Dijital ses ç k fl yanl fl yere ayarlanm fl Diski tak n. (DVD göstergesinde DVD ya da ses CD si fl n n yand n kontrol edin.) TV nizden DVD görüntüsünü alacak flekilde uygun video giriflini seçin. Video kablosunu tak n. TV yi aç n. Görüntü kötü Disk kirli Diski temizleyin. DVD cihaz filmi oynatm yor (çalm yor) çeride disk yok Cihaz n z n içinde çalamayaca bir disk var. Diskin üst k sm (resimli k sm ) altta kalacak flekilde tak lm fl Disk kirli Ekranda bir menü var Ebeveyn ayar var Kumanda tam olarak DVD cihaz n z n al c s na do rultulmuyor DVD den ses alabilmek için ses al c n z n girifl ayarlar n yenileyin. Ses kablosunu düzgün bir flekilde tak n. Ses kablosunun ba l oldu u cihaz aç n. Dijital ses ç k fl n do ru yere tak n, daha sonra DVD nizi POWER tufluna basarak tekrar aç n. Diski tak n. (DVD göstergesinde DVD ya da ses CD si fl n n yand n kontrol edin.) Çalabilece i bir disk tak n. (Renk sistemi, bölgesel ayarlar ve disk tipini kontrol edin.) Diski üst k sm (resimli k sm ) üstte kalacak flekilde tak n. Diski temizleyin. SETUP tufluna basarak menüyü kapat n. Ebeveyn ayar n de ifltirin ya da iptal edin. Kumanday tam olarak DVD nin al c s na do rultarak kullan n. Uzaktan kumanda düzgün çal flm yor POWER ve di er tufllar çal flm yor Kumanda DVD den çok uzakta DVD ile kumanda aras nda nesne var Bataryalar bitmifl Baz diskler ekran dondurabilir Kumanday al c n n 6 m. civar nda kullan n. Nesneyi kald r n. Bataryalar yenisiyle de ifltirin. DVD cihaz n z n güç kablosunu ç kar p yeniden tak n,.

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden

Alarm Saatli Radyo nuzu darbelerden. Üzerine s v içeren cisimler ve dekor. gelirse hemen flebeke kablosunu prizden Alarm Saatli Radyo nuzu kullanmadan önce yapman z gereken ifllemler ve güvenlik uyar lar 220 V AC 50 HZ Alarm Saatli Radyo nuz 220 V AC 50 Hz flehir flebekesi ile çal flabilecek flekilde tasarlanm flt

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Uyar : Bu iflaret, ürünün içindeki tehlikeli voltaja karfl sizi uyar r.

Uyar : Bu iflaret, ürünün içindeki tehlikeli voltaja karfl sizi uyar r. çindekiler çindekiler 1 Güvenlik önlemleri 2 Ambalaj n içindekiler 3 Ana özellikler 4 Ana cihaz n kontrolü 5 Uzaktan kumanda 6 Sistem ba lant s 8 Temel ifllemler 10 Sistem ayarlamas 16 Teknik özellikler

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

D J TAL EV S NEMA S STEM HT-DS700 HT-DS900. Kullan m K lavuzu ELECTRONICS

D J TAL EV S NEMA S STEM HT-DS700 HT-DS900. Kullan m K lavuzu ELECTRONICS D J TAL EV S NEMA S STEM HT-DS700 HT-DS900 Kullan m K lavuzu ELECTRONICS Manufacturer: SAMSUNG ELECTRONICS HUIZHOU Co., Ltd. Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizou City Guang Province, China. Güvenlik

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

Dijital Video. Kullan c K lavuzu

Dijital Video. Kullan c K lavuzu Dijital Video Kullan c K lavuzu Tu 2 Áindekiler Ba larken Dijital Videomuzu Tan yal m... 3 Panelin Kullan lmas... 4 G Á... 5 Modlar... 6 Mod GeÁi D mesi... 8 Film Modu Film «ekme... 9 Filmlerin Tekrar

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller aqua serisi Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller Aqua D Type HDMI Aqua E Type HDMI Aqua P Type HDMI Aqua A Type HDMI Aqua U Type HDMI Aqua F Type HDMI Aqua J Type HDMI Aqua G Type HDMI Aqua

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT

VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT VESTEL 7700 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU GARANT Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER...01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI...03 UYARI...04 AKSESUARLAR ve PANEL...05 ANA BA LANTILAR...06-07 UZAKTAN KUMANDA...08 TEMEL

Detaylı

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU

Model: HTS-807 5.1 EV S NEMA KOLON S STEM KULLANIM KILAVUZU th. Firma Adresi Tel. : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. : (0212) 426 40 00/pbx Belgeyi Veren Kuruluflun; Ad : Bay Area Compliance Laboratory Adresi : 230 Commercial

Detaylı

40 lik IDE sinyal kablosu

40 lik IDE sinyal kablosu Bafllang ç H zl Kurulum K lavuzu, ana kart n z n performans n artt rarak daha h zl çal flmas n sa layacakt r. H zl Kurulum K lavuzu nu kullan rken Kullan c K lavuzu nda yer alan H zl Referans Kart na bak

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

INSTRUCTIONS 14.TV fonksiyonu Analog TV uygulaması analog Tv ye girmek için multimedya anabirimdeki TV ikonuna dokunun. Istasyon tarama otomatik tarama düşük frekanstan yüksek frekansa geçmek için basın,

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Model: MDIVX-1304 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU

Model: MDIVX-1304 DVD PLAYER KULLANIM KILAVUZU th. Firma : DESER ELEKTRON K SAN. VE T C. LTD. fit. Adresi : Halkal Cad. No.:187/2 Sefaköy / ST. Tel. : (0212) 426 40 00/pbx Fax : (0212) 426 40 00 Mal n Cinsi : DVD Kul.Ömrü : 10 Y l CE Belgesi Vard r.

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370

Sound Bar. Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 Sound Bar Başlangıç Kılavuzu HT-CT370 İçindekiler Ayar 1 Kutunun içindekiler 4 2 Kurulum 5 3 Bağlantı 6 4 Sistemin açılması 8 5 Sesin dinlenmesi 9 Temel İşlemler Ses efektlerinin keyfini çıkarma 10 Sesin

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2

Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 Kullanım Kılavuzu SN0185LS-T1 SN0185LS-T2 SN022LS-T1 SN022LS-T2 SN022LS-T1F SN022LS-T2F SN0185LDS-T1 SN0185LDS-T2 SN022LDS-T1 SN022LDS-T2 SN0185LS-T1M SN0185LS-T2M SN022LS-T1M SN022LS-T2M SN022LS-T1FM

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy XXL HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...16

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110

DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DIGITAL BODY WEIGHT SCALES PS 4110 DE EN TR ES FR HR PL A B E D C 3 DEUTSCH 05-11 ENGLISH 12-17 TÜRKÇE 18-23 ESPAÑOL 24-29 FRANÇAIS 30-35 HRVATSKI 36-41 POLSKI 42-47 4 GÜVENLİK VE KURULUM Lütfen cihazı

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1030 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

TXSR604/604E TX-SR8460 TXSR674/674E TX-SR8467

TXSR604/604E TX-SR8460 TXSR674/674E TX-SR8467 TX-SR604.qxp 07.05.007 7:5 Page AV Alýcý Ýçindekiler Ön Arka paneller...4 TXSR604/604E TX-SR8460 TXSR674/674E TX-SR8467 Baðlantýlar... Ýlk Kullaným Ayarlarý...9 Basit kullanýmý...9 Kullaným Kýlavuzu Dinleme

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Kullan m K lavuzu. Super Audio CD & DVD Audio/Video oynat c

Kullan m K lavuzu. Super Audio CD & DVD Audio/Video oynat c Super Audio CD & DVD Audio/Video oynat c Kullan m K lavuzu ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-632 44 40 Fax: +90-216-634 39 64 e-mail: info@enkaygroup.com

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6

Güvenlik Uyar lar. Cihaz n z n Teknik Özellikleri. Cihaz n z n Kullan lmas. Bak m ve Temizlik. Tüketici Hizmetleri 8 > Güvenlik Uyar lar >2-3 >5-6 Otomatik Do ray c Kullanma K lavuzu BKK 9 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgede yazılı olan yönlendirmeleri ve bilgileri dikkatlice okuyunuz

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL. i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL. i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL i SLIMBOY 2.1 KANALLI İPOD HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER çindekiler...1 Önemli güvenlik talimatlar...1 Verilen aksesuarlar...2 Çal flt rma...3 Sistemin ba lanmas...3

Detaylı

M 337 XS. Televizyon. Kullanma K lavuzu

M 337 XS. Televizyon. Kullanma K lavuzu M 337 XS Televizyon Kullanma K lavuzu Bu ürün, çevreye saygılı modern tesislerde doğaya zarar vermeden üretilmiştir. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, Beko nun toplam kalite ilkelerine uygun olarak

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU JAMESON JS-1025 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU Sevgili müşterilerimiz, Öncelikle sizi,yeni mobil TFT monitörü satın aldığınız için tebrik etmek isteriz.çekici dizayn ile tam donanımlı

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

Önce bu k lavuzu okuyun! k lavuza dahil ettik. Herhangi bir sorununuz oldu unda Philips temsilcileri

Önce bu k lavuzu okuyun! k lavuza dahil ettik. Herhangi bir sorununuz oldu unda Philips temsilcileri DVP 320 Önce bu k lavuzu okuyun! Bu Philips ürününü ald n z için tebrikler. Ürünü çal ßt rmak için ihtiyac n z olan her konuyu bu k lavuza dahil ettik. Herhangi bir sorununuz oldu unda Philips temsilcileri

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü

Kutu İçeriği. HDMI Kablo Güç Adaptörü Türkçe Kutu İçeriği Kullanma Kılavuzu HDMI Kablo Güç Kablosu Güç Adaptörü SATA Kablosu U.K. Pilleri U.K. 2 Ön Panel Dokunmatik Tuş Standby LED Göstergesi Mini TV Burada TV yayınlarını veya tv logolarını

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

SA012102S SA012104S SA012108S. MP3 player

SA012102S SA012104S SA012108S. MP3 player SA012102S SA012104S SA012108S MP3 player Eski ürününüzün ve pilin Tüm ürünlerimiz, geri tabi tutulabilen ve yeniden, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan ve ür r. Bir ürünün üzerindeki retli tekerlekli

Detaylı

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin.

Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Braille Star 40 Başvuru Kitapçığı Sürüm 4.0 Lütfen bu başvuru kitapçığıyla birlikte paketinizde bulunan kullanıcı kılavuzunu da gözden geçirin. Cihazın ön tarafında orta kısımda 2 adet aralık tuşu yer

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı

D E. G: Dürbün odak ruleti H: Göz düzeltme halkası I: Plastik vizör J: Pil bölümü K: SD / MMC bellek kartı yuvası L: USB bağlantısı DB-2180 Binocular LCD DigiCam Ürün bilgileri F D E L K J A B C G H I A: Dürbün mercekleri (8x sabit zum) B: Dijital kamera mercekleri (8x sabit zum) C: Dijital kamera odak ruleti D: LCD ekran E: İşlev

Detaylı

SA011102S SA011104S SA011108S. MP3 player

SA011102S SA011104S SA011108S. MP3 player SA011102S SA011104S SA011108S MP3 player Eski ürününüzün ve pilin Tüm ürünlerimiz, geri tabi tutulabilen ve yeniden, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan ve ür r. Bir ürünün üzerindeki retli tekerlekli

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha/Steinberg cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı