ORYANTASYON EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FRANSA ÇALIġMA ZĠYARETĠ TOPLANTI TUTANAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORYANTASYON EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FRANSA ÇALIġMA ZĠYARETĠ TOPLANTI TUTANAĞI"

Transkript

1 ORYANTASYON EĞĠTĠMĠ PROJESĠ FRANSA ÇALIġMA ZĠYARETĠ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTIYA KATILANLAR: Yüksel HIZ- Müsteşar Yardımcısı Mustafa ONUK- Eğitim Dairesi Başkanı Figen BENEK- Eğitim Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi Ayşe Fidancı CÜREBAL- Eğitim Dairesi Başkanlığı Pedagog Sibel US- Eğitim Dairesi Başkanlığı Pedagog Ümit EK- Eğitim Dairesi Başkanlığı Pedagog TOPLANTI TARĠHĠ VE YERĠ: Haziran 2013-Fransa,Paris TOPLANTININ AMACI: Görevlerine yeni başlayacak zabıt katiplerine yönelik olarak Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilmesi düşünülen oryantasyon (hizmet öncesi eğitim) eğitimleri ile; kurumun amaç ve yapısının anlatılması, iş yerine bağlılıkları ve verimliliklerinin arttırılması, çalışanlara rahat bir ortamın hazırlanması ve bunun hissettirilmesi ile kendi görev, yetki ve sorumluluklarını tanımaları, işe alıştırılmaları, kendilerine güven kazanmaları, adliyenin işleyiş mekanizmasının anlatılarak adaptasyonun tamamlanması ve neticesinde adli işleyiş içindeki yerlerini almalarının sağlanması hedeflenmektedir. TOPLANTININ KONUSU: Adalet hizmetlerinde bir standardın oluşturulabilmesi ve sürdürülebilmesi için adli sistemde görevli adalet personeli zabıt kâtiplerinden beklenen kurumsal kimliğe uygun, profesyonel davranış kalıpları kazandırılması ve sonrasında hizmet içi eğitimlerle mevcut donanımlarının geliştirilmesini sağlayacak eğitim sisteminin kurulması ve uygulamaya geçirilmesi düşünülmektedir.bu itibarla;görevlerine yeni başlayacak zabıt katiplerine yönelik olarak Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından verilmesi düşünülen oryantasyon (hizmet öncesi) eğitim projesi kapsamında; Paris Asliye (Hukuk ve Ceza) Mahkemesi, Paris 7. Bölgenin Sulh Mahkemesi, Fransa Adalet Bakanlığı Adli Hizmetler Genel Müdürlüğü, Paris Ticaret Mahkemesi,Dijon Milli Kâtip Okuluna "Çalışma Ziyareti" gerçekleştirilmiştir. TOPLANTI GÜNDEMĠ: 19 Haziran 2013 ÇarĢamba: Paris Asliye (Hukuk ve Ceza) Mahkemesi Kalem ġefi ile yapılan görüģmede; Mahkemede 2 başkâtip, 250 kâtip, 350 idari yardımcı personelin çalıştığı; Başkâtiplerin A, kâtiplerin B, İdari Yardımcı Personelin ise C kategorisinde olduğu, Savcılık ve mahkemelerin ayrı bir yapılanmasının olduğu, İlk derece mahkemelerin 30 kadar servisten (Hukuk, Ceza, Bilgi İşlem, İdari İşler, Arşiv) oluştuğu, Sulh Hukukta 20, Sulh Ceza da ise 1 adet mahkemenin olduğu, Ağır Ceza, İstinaf ve Yargıtay ın ayrı bir yönetim ve yapılanmasının olduğu, Kâtiplik mesleğinin 1970 li yıllara kadar özel sektör tarafından yürütüldüğü, 1970 yılından sonra devlet tarafından satın alınarak kâtiplerin devlet memuru statüsü kazandığı, On yıl öncesine kadar kâtip olabilmek için lise mezunu olmak yeterli iken günümüzde en az 2 yıllık üniversite mezunu olma şartının getirildiği, 1

2 Kâtiplik başvurusunda hukuk alanından mezun olma şartı aranmadığı fakat yazılı sınavda hukuk bilgisi soruları olduğu için bu alanda eğitim görenlerin daha başarılı olduğu, Mesleğe giriş sınavında sözcük yazımı ile ilgili bir standardın olmadığı, Kâtip ve Başkâtip olmak için sınava girmenin zorunlu olduğu, sözlü ve yazılı sınav yapıldığı, yazılı sınavda genel kültür ve hukuk bilgisinin sınandığı, C kategorisinde yer alan İdari Yardımcı Personelin sınavdan geçmediği, Fransa da kâtipliğin tanınmış ve itibarlı bir meslek olmadığı, buna karşın işe alımlarda talebin karşılanmasına dair bir sıkıntının da yaşanmadığı, Genel kalem işlerinin yürütülmesinde hâkimlerle çalışıyorlar, idari konularda ise başkâtiple çalışıyorlar. Milli Kâtip Okulu nun 1974 yılında kurulduğu, hizmet içi ve hizmet öncesi (oryantasyon) eğitimlerin burada yapıldığı, Hizmet öncesi (oryantasyon) eğitimlerin, göreve yeni başlayanlara yönelik kurum kültürü konusunda; kâtipleri için 2 ay, başkâtipler için 4 ay, idari yardımcı personel için ise 5 gün hizmet öncesi teorik eğitim verildiği, Teorik eğitimden sonra kâtiplerin 16 ay, başkâtiplerin ise 14 ay mahkemelerde uygulamalı eğitim gördükleri (mahkeme stajı), Staj süresince çalıştıkları mahkemelerden işe devamlılık, mesleğe olan ilgi ve merak, kılık-kıyafet, mesleki davranış, ekip çalışması vb. kriterlere göre puanlama yapılarak kâtip okuluna gönderildiği, Kâtiplere verilen hizmet öncesi eğitim programının zaman içerisinde değişiklik gösterdiğini, önceleri eğitim sadece teorik bir yöntemle yapılırken, günümüzde daha çok uygulamaya yönelik olduğu, stajyer kâtibin duruşmada deneyimli kâtibi izlediği, bir gün boyunca yapılanları takip ettiği, işi öğrenirken bu işin kendisi için uygun olup olmadığı konusunda fikir edindiği, Kâtiplerin staj dönemindeki performanslarını değerlendirmek üzere Milli Kâtip Okulu ile birlikte çalışarak belli kriterler oluşturdukları ve bu kriterlerin; - İnisiyatif alabilme, - Mahkemeyi anlama, - Hâkim-Savcı ile ilişkisi, - Hiyerarşik sistemde kendi yerini bulabilme, - Taraflarla bağlantı kurabilme, - İşi ile ilgili hesap verebilme, - Kamu hizmeti anlayışı, - İdari sorumluluk alabilme, - Nazik ve başarılı bir şekilde tarafları karşılayabilme, - Tarafların ihtiyaçlarını anlayabilme, - Verilecek cevabın sınırlarını bilme (Avukat gibi bilgilendirmeme), - Mesleki gizlilik, - Seviyeli olma, - Kılık-kıyafetine gösterdiği özen gibi maddelerden oluştuğu, Stajyer katibin usul, teknik, uygulanacak prosedür hakkında yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde gözlemlendiği ve 4 farklı değerlendirme ölçütü ile ( kendisi yapabildi, gözlemle yapabildi, yardımla yapabildi, başarısız oldu) değerlendirilerek belirlenen puanların okula gönderildiği, Milli Kâtip Okulu nda 2 ay görülen teorik eğitim sonrası yapılan sınavlarda alınan puanlar ile uygulamalı eğitim (staj) sırasında alınan puanların ortalaması alınarak puanın yüksekliğine göre çalışacağı birimi tercih etme hakkının sunulduğu, 2

3 Kâtiplerin mesleğe başlarken yemin ettikleri, ayrıca meslek etiği konusunda kanunda maddeler bulunduğu, Mahkemelerde çalışan kâtiplerin iş yoğunluğunun fazla olduğu, bu yoğunluğun işe yeni alınan kâtiplerin adaylık dönemlerindeki stajlar nedeniyle kısmen de olsa azaldığını, Hukuk-Ceza gibi belirli alanda uzmanlaşmanın olmadığı, 3-5 yılda bir rotasyon yapıldığı, Mahkemelerde kâtip atamalarını ilgili servis şefinin yapabildiği, savcılıkta ise savcının onayı olmadan kâtip atamasının yapılamadığını, Paris Asliye (hukuk-ceza) Mahkemelerinde çalışan kâtiplerin %90 ının kadın olduğunu, 350 hâkim için 600 personelin olduğu, her mahkemede en az 1 kâtip, 1 başkâtip bulunduğu, Başkâtiplerin yönetim ve idare alanında çalıştıkları, kâtiplerin yönetim ve uygulama, idari yardımcı personelin ise uygulama alanında çalıştıkları ve sadece infaz yaptıklarını, Kâtiplerin kariyer planlaması yapabildiğini, idari yardımcı personelin sınavla kâtip olabildiği, kâtiplerin 5 yıl çalıştıktan sonra başkâtip olabildiği, başkâtiplerin 8 yıl çalışmış olma ve hukuk eğitimini tamamladıkları takdirde hakim olabilmek için sınava girebildiğini ve bu şekilde sınava giren başkâtipler için özel kontenjan ayrıldığı, Hizmet içi eğitimin mecburi (yasa ve yönetmelik değişiklikleri) ve isteğe bağlı olmak üzere 2 türlü yapıldığı, Mesleğin ilk 5 yılında her yıl 10 gün hizmet içi eğitimin zorunlu olduğunu, ancak bu kurala uyulmadığında bir yaptırımın bulunmadığı, Bir kâtibin çalışma süresinin haftalık ortalama 37 saat olduğu, bu çalışma süresinin üzerine çıkıldığında 25 saate kadar olan kısmına saat başı ücret verildiği, 25 saatin üzerine çıkması durumunda ise fazla çalışma süresinin izin olarak kullanılabildiği, bilgileri edinilmiştir. Paris 7. Bölgenin Sulh Mahkemesi BaĢkâtibi ile yapılan görüģmede; Paris Asliye (Hukuk ve Ceza) Mahkemesine göre daha küçük bir mahkeme olduğu, burada çalışan sayısının ihtiyacı karşılamadığı, burada çalışan kâtiplerin birçok konuyu bilmesi gerektiği, İdari yardımcı olarak çalışan personelin işe alınırken sadece lise diploması olması, yeterli iken kâtiplerin işe alımlarında ise lisans eğitimi almaları koşulu istenmektedir. Ancak personel azlığı nedeniyle kâtiplerin yapması gereken bazı işlerin idari yardımcılar tarafından yapılıyor olmasının, kâtiplerde değersizlik duygusu oluşturduğu, Mahkemelerde kâtiplerin; idari işler, mahkemenin organizasyonu yapma, davalı-davacıların duruşmalarının planlanması, duruşma tutanağının hazırlanması vb işleri yaptığını, hâkimlerin ise yargılama ve karar yazma işlerinden sorumlu olduğunu, Başkâtip ve katiplerin işe alımında 11 kişilik bir jürinin (1 hâkim/savcı, 10 Başkatip,) oluşturulduğu, sınav sorularının jüri tarafından hazırlandığı, sözlü sınavda ise daha küçük bir komisyonun (1 hâkim, 2 başkatip) oluşturulduğu, 20 puan üzerinden değerlendirme yapıldığı, 5 puan altında alanların elendiği, Puanlamada - Kamu hizmetine olan ilgi, - Adalet Bakanlığı nın teşkilat yapısı ve işleyişi, - Açık fikirlilik, - Bilgisayar ve bilgi işlem kullanma bilgisi, - Hukuk bilgisi, - Hızlı ve doğru yazma becerisi, - Proje hazırlama ve sunum yapma, kriterlerinin olduğu 3

4 Bunların yanı sıra baskın ya da çekingenlik özelliklerini anlamaya yönelik psikolojik testlerin uygulandığı, bilgileri edinilmiştir. 20 Haziran 2013 PerĢembe: Adalet Bakanlığı Adli Hizmetler Genel Müdürlüğü Kâtiplerin Eğitim Dairesi Müdür Yardımcısı ile yapılan görüģmede; 17 Nisan 2012 de yayınlanan eğitim genelgesi ile katipler için yeni bir eğitim programının uygulanmaya başladığını, Mesleki değişim ve gelişim, stajyer katipler, katipler, sendikalar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 2011(ekim-kasım) yılında bir çalışma grubu (eğitimci, başkatip, insan kaynakları uzmanı, katip) oluşturulduğu, benzer eğitim yapılan kurumların gözlemlendiği, yapılacak eğitimin amaç ve içeriğinin bu çalışma sonucunda belirlendiği, Kâtiplerin eğitim ihtiyacı saptama çalışmaları sonucunda, 1. Keşif eğitimi 2. Öğrencilik 3. Pratik Staj 4. Sınav notu ve okuldaki başarı durumlarına göre sıralama yapılması ve görev yerlerine dağıtılması 5. Derinleştirme eğitimi olmak üzere 5 aşamalı bir eğitim programı oluşturulduğu, Eğitim programının sınavla işe yeni başlayan kâtip ve başkatiplere 18 ay süreyle verilen genel bir eğitim olduğu ancak başkatiplerin idarecilik yönleri olduğu için katiplere göre eğitimlerinin biraz daha farklı olduğu Kâtipler ve başkâtiplerin eğitim içeriği farklı olsa da yapılan eğitim reformunda temel amacın; mesleğin kimlik değerlendirilmesinin arttırılması, kapasite artırımı, dinamik eğitim ve eğitimin bireyselleştirilmesi olduğu, Başkâtiplerin eğitim programının yenilenmesi için katiplerden farklı bir çalışma grubu oluşturulduğu, (mahkeme başkanları, eğitimciler, başkatipler, katiplik müdürleri) Hâkimler, mahkeme başkanları, memurlar, avukat, memur sendikaları, savcılar, sendikaların kâtip servislerinden oluşan 30 kişilik bir grupla görüşüldüğü, Anket çalışmaları yapıldığı, (her çalışan için ayrı) müfettiş raporlarının incelendiği, Eğitim programı ile ilgili bir rapor hazırlandığı ve bu raporun mart 2013 tarihinde ilgili makama sunulduğu ve aralık 2013 tarihinden itibaren uygulamaya geçeceği, Eğitim programının iki kısımdan oluştuğu; birinci kısımda meslek kimliği oluşumu, ikinci kısımda imkânların nasıl kullanıldığı ile ilgili eğitimlerin verildiği, Eğitim programının süresinin kâtip eğitim programı ile benzeştiği ancak içeriğin okul-staj şeklinde devam ettiği, Mahkemelerde staj gören başkâtip ve kâtipler için staj gözlem formunun oluşturulduğu ve takibinin bu şekilde yapıldığı, Ayrıca okulda stajyerlerin izlenmesi için ayrı bir birim kurulacağı ve notlandırma sisteminin oluşturulacağı, Başkâtip olmak için kâtiplikten gelme gibi bir zorunluluğun olmadığı, 3 yıl lisans eğitimi alanların doğrudan sınava girerek başkatip olabildiği ancak meslekten gelenlere farklı sınav uygulandığı, Sınavların yazılı ve sözlü olarak yapıldığı ayrıca projeler hazırlatıldığı, bu projelerde başkâtiplerden sentez, kâtiplerden ise problem çözme becerisi istendiği, 4

5 Sınavları eğitim dairesinin hazırladığı, sınav jürisi oluşturulduğu, jürinin başkatipler, katipler ve hâkimlerden oluştuğu, en son alımda dışarıdan 4500 adayın sınava başvurduğu, 2000 inin sınava girdiği 86 kişinin mesleğe alındığı, meslekte çalışanlardan ise 800 kişinin sınava başvurduğu, 300 kişinin sınava girdiği, 57 kişinin görevde yükselerek başkatip olduğu, Meslek içi ilerlemenin önemsendiği, görevde yükselme sınavlarına hazırlık eğitimi verildiği, yılda 20 saati geçmeyecek şekilde kâtiplerin kendi kişisel gelişimlerine göre eğitimlere de katılabildikleri, Kâtiplerin teknik kapasiteleri açısından yetenek ve yeterliliklerinin ölçüldüğü, bu durum ile ilgili özel şirketlerden temin edilen testlerin kullanıldığı, Çalışanların talepleri ve hiyerarşik basamaklardan gelen öneriler doğrultusunda kişisel yeteneklere göre hem unvan hem de alan değişikliği için 1-3 yıl arasında eğitim almalarına izin verildiği, eğitim süresince - Eğitime katılanlara maaşlarının %50 sinin kendilerine ödendiği, - Kişinin aldığı eğitimin durumu ile ilgili bakanlığa her ay rapor verdiği, - Kişilerin bu tür eğitimlere gidebilmeleri için en az 3 yıl çalışmış olma şartı arandığı, - Eğitim sonunda kâtip, bir kamu kurumunda çalışırsa, eğitim süresince aldığı maaşı geri ödemediği ancak özel bir kurumda çalışmaya başlarsa maaşı geri ödemekle yükümlü olduğu bilgileri edinilmiştir. Paris Ticaret Mahkemesi Kalem Eğitim Sorumlusu ile yapılan görüģmede; Fransa daki tüm ticaret mahkemelerinin özel şirketler tarafından işletildiği, Mahkemelerin nerelerde açılacağı ile ilgili kararın bakanlık tarafından verildiği, özel şirketlerin de bu hizmeti devletten satın aldığı, Paris te 200 ticaret mahkemesinin olduğu, bu mahkemelerde katip olarak çalışabilmek için; Fransa vatandaşı olma, hukuk yüksek lisansı yapma, bir yıl ticaret mahkemesinde staj yapma şartlarının arandığı, bu şartları taşıyanlar arasında sınav yapıldığı ve başarılı olanların göreve başladığı, Başkatip ve katiplerin maaşlarını yaptıkları işlerden aldıkları, iş yükünün adli sisteme göre daha az olduğu, yılda 20 saat eğitim almaları gerektiği ayrıca düzenli olarak konferanslar düzenlendiği, bu eğitimleri de Ticaret Mahkemesi Milli Konseyinin organize ettiği, bilgileri edinilmiştir. 21 Haziran 2013 Cuma: Dijon Milli Kâtip Okulu nda yapılan görüģmelerde; Okul müdürünün hâkim sınıfından olduğu, iki başmüdür yardımcısı, dört müdür yardımcısı, 37 eğitim görevlisi olduğu ve bu çalışan personelin tamamının başkâtiplerden oluştuğu, yönetim, eğitim ve yardımcı hizmetler kadrosu ile birlikte toplam 120 personelin görev yaptığı, Okulun idari yapısının; bilgi işlem, lojistik, öğrenci işleri ve insan kaynakları olmak üzere 4 birimden oluştuğu ve birimlerin amirlerinin başkâtipler olduğu, 1974 te hizmete açılan okulun, 1981 ve 2007 yıllarında yapılan düzenlemelerle birlikte toplam m 2 alanda hizmet verdiği, Okulun pedagojik yönden iç tüzüğünü kendisinin hazırladığını ayrıca genelge/yönetmeliklerin ihtiyaç olduğunda yeniden düzenlenip güncellenebildiğini, Okulda oryantasyon (hizmet öncesi) eğitimlerinin 18 ay sürdüğü, eğitim boyunca stajyer kâtiplerin idari yönden okula bağlı olduğu, atamaları yapıldıktan sonra idari açıdan dosyalarının bölge müdürlüklerine gönderildiği, 5

6 Okulun, İşlev ve Maaş olmak üzere iki tür bütçesinin olduğu, genel giderlerin işlev bütçesinden, okulda çalışan personel ve stajyer kâtiplerin maaşlarının maaş bütçesinden karşılandığı, Fransa da bir kâtip okulu olduğu, okulun yapıldığı dönemde okulların taşrada yapılma eğilimi olması ve politik nedenlerle Paris dışında bir merkezin tercih edildiği, Okulun fiziksel koşulları açısından bazı kâtip alımı dönemlerinde sıkıntı yaşanabildiğini ancak ihtiyacı karşılama hususunda Fransa ya bir okulun yeterli olduğu, Okulun 36 mahkeme, 170 ilk derece mahkemesinde çalışan 1800 başkâtip, 8000 katip ve idari yardımcı personelle birlikte kişiye hizmet verdiği, Okulun tüm başkatip ve katiplerin hizmet öncesi (oryantasyon) ve hizmet içi eğitimlerini gerçekleştirdiği, hizmet öncesi (oryantasyon) eğitim kapsamında; idari yardımcıların 1 hafta, idari sekreterlerin 3 hafta ve başkatip/katiplerin 18 ay eğitim gördüğü, Okulun bir promosyonda en fazla 220 kişiye eğitim verebildiği, örneğin bu dönem 400 kişinin okula kabul edildiği 220 kişinin eğitime alındığı, geriye kalan 180 kişinin ise bir sonraki promosyona kadar bekletildiği, Stajyer kâtiplerin yemek ücretlerini bakanlığın desteği ile birlikte kendilerinin karşıladığı, staj ve okula gidiş-geliş masraflarını ise okulun karşıladığı, Stajyer kâtiplerin eğitim programı sonunda atamaları yapıldıktan sonra 5 yıl zorunlu hizmetlerinin olduğu, bu süre tamamlanmadan başka bir kamu kurumunda çalışması durumunda stajyerlik döneminde aldıkları maaşın istenmediği, özel bir kurumda çalışmaya başlandığında ise alınan maaşların geri ödenmesinin zorunlu olduğu, Okula başlayan stajyer kâtiplerin sağlık raporu aldığı, çalışanlar için check-up yapıldığı, okulda ilkyardım biriminin olduğu ancak sağlık personelinin olmadığı, sağlık problemi yaşayan stajyer kâtiplerin işyeri hekimine yönlendirildiği, Pedagoji servisinden sorumlu 3 müdür yardımcısı olduğu, bunlardan iki yardımcının eğitim programları ile bir yardımcının ise staj takibi ile ilgilendiği, eğitimcilerin başkâtip ve kâtiplerden seçildiği, Okulun eğitim konularında geçici olarak dışarıdan eğitimci temin edebildiği, (örneğin bilgisayar, ihale usulü vb) Eğitim programlarının iki müdür yardımcısı tarafından hazırlandığı, 2012 yılı hizmet öncesi eğitim programının 3 promosyondan oluştuğu, 220 ve 200 kişilik kâtip, 100 başkâtip grubuna eğitim verildiği, Stajyerlerin ağustos ayı ve noelde izinli sayıldığı, personelin ise yıl boyu çalıştığı, Özellikle başkâtip eğitiminde hâkim ve savcılardan eğitici olarak yararlanıldığı, Adalet Akademisi ile birlikte ortak eğitim programları düzenlendiği, stajyer hâkimlerin okulda, kâtiplerin de bazen akademide eğitim gördüğü, Başkâtip ve kâtiplerin okulda öğretim görevlisi olarak çalışmak için başvuruda bulunduğu yapılan mülakattan sonra başarılı olanların ilk 6 ay içerisinde pedagojik eğitimden geçtiği, deneyimli öğretim görevlileri tarafından izlenen adayların eğitici olmaya hak kazanabildiği, eğiticilerinde ihtiyaç duyulan alanlarda eğitime tabi tutulduğu, eğitici olanlar ile mahkemede çalışan başkâtipler arasında maaş farkının olmadığı bilgileri edinilmiştir. TOPLANTI SONUÇ VE DEĞERLENDĠRMELERĠ: Yapılan GörüĢmeler Sonrasında Hizmet Ġçi Eğitimlerle Ġlgili Genel Bilgiler Hizmet içi eğitimlerin 2-4 gün arası sürdüğü, Hizmet içi eğitim programlarının; başkâtip/kâtiplerin ihtiyaç ve istekleri, istatistikler ve müfettiş raporları doğrultusunda genel çerçevesinin bakanlık tarafından belirlendiği, 6

7 Hizmet içi eğitimlerin dört farklı şekilde yapıldığı; merkezi eğitimin Milli Kâtip Okulunda, yerel eğitimin bölge istinaf mahkemelerinde, bakanlığın farklı müdürlüklerinde düzenlenen eğitimler ve bakanlıklar arası düzenlenen ortak eğitimler şeklinde gerçekleştirildiği, Hizmet içi eğitimlerin mesleki ve kişisel gelişime katkı sağladığı ancak kariyer planlamaları için artı bir değer katmadığı, eğitim sürecinde ve sonrasında değerlendirme çalışmalarının yapılmadığı, Hizmet içi çerçeve eğitim planının bakanlık tarafından belirlendiği, mahkemede çalışan şefler ile Milli Kâtip Okulu sorumlularının bu planı netleştirdiğini ve okulun internet sayfasında planın yayınlandığı, Eğitim konularının hak ve mecburiyetler, kariyer planlama, yeni çıkan prosedürler, genel kültür, insan ilişkileri, var olan bilgileri güncelleme ve kişisel ihtiyaçlara yönelik hazırlandığı, bilgileri edinilmiştir. Kâtip Eğitim Programı Kâtip eğitiminin 18 ay sürdüğü - 3 hafta gözlem; gözlemin 1 haftasının okulda, 2 haftasının mahkemede olduğu, gözlem sürecinde usul ile ilgili bir eğitimin olmadığı, sadece mahkemede davalıların nasıl karşılandığı, yönlendirildiği, organizasyonun nasıl olduğu ile ilgili gözlem yapıldığı, gözlem ile ilgili rapor istendiği, - 11 hafta okulda eğitim; okul eğitiminin üç aşamada gerçekleştiği, birinci aşamada; idari yapı, iletişim teknikleri, etik mesleki kurallar, kamu hizmeti bilinci, ikinci aşamada; usul ve bilgi işlem kaynaklarını tanıma, ceza-hukuk-iş mahkemeleri usullerini tanıma, üçüncü aşamada; mesleği tanıma, hak ve sorumluluklar, ahlaki sorumluluklar gibi konuların anlatıldığı, - Eğitim konularının modüller halinde verildiği, her modül için pedagojik hedef/hedef davranışlarının olduğu program fişlerinin hazırlandığı, modülleri başkatiplerin hazırladığı, tüm eğitimcilerin aynı programı takip ettiği, eğitim sonunda sınav yapıldığı, bu sınavın atanma koşullarında önem arz ettiği, - 28 hafta staj; bu süreçte tüm mahkemelerde ve alanlarda işleyişin görüldüğü, ihtiyaca göre ülkenin her yerinde staja gidilebildiği, - Okul eğitimi sonrası yapılan sınav puanı ile staj puanının ortalaması alınarak başarı sıralamasına göre görev yapacakları adliyenin belirlendiği, - 6 hafta derinleģtirme eğitimi; görev yapacağı yerdeki başkâtibin belirlediği mahkemeye göre, 3 haftası okulda 3 haftası da mahkemede olmak üzere 6 hafta derinleştirme eğitimi verildiği, - 24 hafta görev yapacağı mahkemede çalıģma; bilgileri edinilmiştir Başkâtip Eğitim Programı Başkâtip eğitiminin 18 ay sürdüğü - 5 hafta gözlem; 2 haftasının okulda 3 haftasının da mahkemede olduğu, - 12 hafta okulda eğitim (1.kısım); mesleki çalışma ortamını tanıma, bütçebilgi işlem-insan kaynakları kullanımı, mesleki statüye uygun iletişim ve idarecilik ile ilgili eğitim verildiği, 13 hafta(staj) ilk derece, istinaf ya da iş mahkemelerinde staj görüldüğü - 13 hafta okulda eğitim (2.kısım); servislerin yönetimi, iş mahkemeleri yönetimi, statüleri ile ilgili eğitimlerin verildiği, 11 hafta(staj) ikinci kısım eğitimin stajının görüldüğü - Okul eğitimi sonrası yapılan sınav puanı ile staj puanının ortalamasından sonra başarı sıralamasına göre yer seçimlerinin yapıldığı, - 1 hafta ön atama eğitimi; görev yapılacak mahkemeye göre derinleştirme eğitimi alındığı, bu eğitimden sonra da 8 hafta asıl çalışacağı mahkemede değil aynı işi yapan 7

8 farklı bir mahkemede (asıl görev yapacağı mahkemede staj yapmasının yönetim açısından sorun oluşturabileceği düşüncesi ile böyle bir uygulamaya gidildiği) staj gördüğü, - 1 hafta kamu hizmetleri memur eğitimi; tüm kamuda çalışan memurların aldığı bir eğitim olduğu - Eğitim programının uygulanmasında; atölye, grup çalışmaları, konferans, seminer gibi öğretim yöntemlerinin kullanıldığı, - Sınavlarda çoktan seçmeli, kısa cevaplı ve örnek olay gibi değerlendirme ölçeklerinin kullanıldığı bilgileri edinilmiştir. Okulun Fiziksel Donanımı Sınıflar Her sınıfta öğrenci sayısı kadar bilgisayar olduğu, Eğitim süresince her stajyere bir dizüstü bilgisayar verildiği, Sınıflarda kişiye göre düzenleme yapılabildiği ayrıca 40 kişilik salonların da bulunduğu. Her sınıfta; projeksiyon cihazı ve perdesi, yazı tahtası, havalandırma, tepegöz sabit bilgisayar, VCD/DVD oynatıcı, yazıcı, flipchartın bulunduğu, Görme engelli adaylar için sınıflarda büyütme özelliği olan özel bilgisayar ekranlarının ve javs sistemi ile donatılmış sesli bilgisayarların olduğu, Başkâtiplik ve kâtipliğe hazırlanmak isteyenlere yönelik hazırlık sınıfının olduğu gözlemlenmiştir. Kütüphane Genel kültür ve hukuk ile ilgili kitapların bulunduğu, Emsal mahkeme kararlarının kitap haline getirildiği ve bu kitapların sürekli güncellendiği, Emsal mahkeme karar kitaplarının öğrencilerin kütüphane içerisinde incelemelerine izin verildiği, bunun dışındaki tüm kitapların alınabildiği, Kütüphane içinde gece çalışmak için hazırlanmış bir salonun olduğu, Okuldaki tüm bilgisayarlarda bakanlık intranet ağının olduğu, ayrıca kurulan işletim sistemi sayesinde tüm kanunların görülebildiği, Kütüphanede baskı ve fotokopi makinesinin bulunduğu, isteyen stajyerlerin ücret karşılığında çıktı alabildiği ve fotokopi çektirebildiği gözlemlenmiştir Yatakhaneler Tek ve çift kişilik odaların mevcut olduğu, Odaların 9 m 2 den oluştuğu, her odada; iki kapaklı elbise dolabı, masa, minibar, tuvalet ve banyonun olduğu ayrıca beyaz ve buz mavisi renklerin tercih edildiği, Stajyer kâtiplerin okulun her yerinde kullanabildiği elektronik anahtar sisteminin olduğu, bu sistem sayesinde bazı yerlere girmelerinin engellenebildiği, Okulun temizlik işlerinin ihale yolu ile yapıldığı gözlemlenmiştir Yemekhane Personel ve öğrencilerin birlikte yemek yiyebildiği 300 kişilik bir yemekhanenin olduğu Misafir ve İdareciler için ayrı bir restoranın bulunduğu, Bakanlık tarafından bir kısmı karşılanan minimum 3 Euro luk yemek ücretinin olduğu ayrıca öğrencilerin aldıkları yemek kadar ücret ödediği, Yemeklerin mönü şeklinde çıktığı ve özel şirketten satın alındığı gözlemlenmiştir. 8

9 Spor salonu Basketbol, futbol, voleybol, hentbol, ipe tırmanma, masa tenisi, bilardo vb etkinliklerin yapılabildiği çok amaçlı bir spor salonu bulunduğu, Stajyer kâtiplerin kullanımı için soyunma kabinleri ve duşun olduğu, Ayrıca spor salonunun genel sınavların uygulanması esnasında da kullanılabildiği gözlenmiştir. Konferans salonu Konferans salonunun kapasitesinin 250 kişi olduğu, Kolçaklı, sabit olmayan sandalyelerin bulunduğu ayrıca sol elini kullananlar içinde bu sandalyelerden temin edildiği, Salonda iki tane tercümanlık kabininin olduğu, Video konferans sisteminin bulunduğu, bu sistem sayesinde mahkemelerle canlı bağlantı kurularak eğitim verilebildiği, Salonun tiyatro düzenine uygun olduğu ayrıca modüler sistem sayesinde katılımcı sayısına göre paravan kullanılarak bölünebildiği gözlemlenmiştir. Yukarıda belirtilen özellikler dışında okulda; fiziksel engelliler için engelli asansörü, görme engelliler için asansörlerde sesli uyarı sistemi, duruşma salonu örneği, çok gelişmiş bir güvenlik sistemi, (özellikle yangına karşı) idareciler için lojman, çay-kahve-subisküvi vb yiyecek ve içeceklerin alınabildiği makineler, TV salonu, bozuk para ile çalışan çamaşır yıkama makinelerinin bulunduğu da gözlenmiştir. 9

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI ARADEĞERLENDİRME RAPORU 0 EKİM 2013 İZMİR 1 ARA DEĞERLENDİRME RAPORU A. Fakültenin tanıtımı Fakültenin genel özellikleri

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

2009 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER

2009 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 GİRİŞ...5 I-GENEL BİLGİLER...6 A-) MİSYON VE VİZYON...6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...7 1-FİZİKSEL YAPI...7 2-ÖRGÜT YAPISI...8 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Öncelikle hâkim adaylığı sürecini düzenleyen tüm mevzuat çıkartılarak incelemeye tabi tutulmuştur. I. İNCELEMEYE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A. Konusu Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen hâkim adaylığı sürecinin irdelenerek söz konusu sürecin daha verimli ve etkin hale getirilmesi için

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

:Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında hazırlanan "Çapraz Sorgu Alanında Avrupa Örneklerinin Yerinde Görülmesi" konulu çalışma ziyareti

:Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında hazırlanan Çapraz Sorgu Alanında Avrupa Örneklerinin Yerinde Görülmesi konulu çalışma ziyareti PORTEKİZ ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU KONU :Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projeleri kapsamında hazırlanan "Çapraz Sorgu Alanında Avrupa Örneklerinin Yerinde Görülmesi" konulu çalışma ziyareti ÇALIŞMA ZİYARETİ

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1-03.07.2002 Tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 3

Detaylı

GENEL SEKRETERLİK VE TEFTİŞ KURULU BÜROLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

GENEL SEKRETERLİK VE TEFTİŞ KURULU BÜROLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan: Yayım Tarihi: 4/7/2012 GENEL SEKRETERLİK VE TEFTİŞ KURULU BÜROLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÜNİTE. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI Dr. Ercüment N. DİZDAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSG MEVZUATINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

ÜNİTE. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI Dr. Ercüment N. DİZDAR İÇİNDEKİLER HEDEFLER İSG MEVZUATINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HEDEFLER İÇİNDEKİLER İSG MEVZUATINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Temel Kavramlar İşverenin Yükümlülükleri İSGB Kurma Yükümlülüğü İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Yükümlülükleri İş Güvenliği Uzmanlığı

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 5 I-GENEL BİLGİLER... 6 A-) MİSYON VE VİZYON... 6 B-)YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C-)İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 7 1-FİZİKSEL YAPI... 7 2-ÖRGÜT YAPISI... 8 3-BİLGİ

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı. ALMANYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU (14-16/02/2011, Berlin/Almanya)

T.C. ADALET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı. ALMANYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU (14-16/02/2011, Berlin/Almanya) T.C. ADALET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı ALMANYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU (14-16/02/2011, Berlin/Almanya) KONUSU : Almanya da iç kontrol ve iç denetim uygulamaları. FİNANSMAN : TAIEX KATILIMCILAR

Detaylı

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM İL ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTILARI ÖZET RAPORU

ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM İL ZÜMRE BAŞKANLARI TOPLANTILARI ÖZET RAPORU A-TEMEL EĞİTİM (OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL) ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Branş-Alan Adı Sorunlar Öneriler Okul Öncesi E-Zümre Modülü Yönetmelikteki değişiklikler Planlar

Detaylı

AVUKATLIK STAJI ve STAJYER AVUKATLARIN

AVUKATLIK STAJI ve STAJYER AVUKATLARIN 54 > Makaleler DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE AVUKATLIK STAJI ve STAJYER AVUKATLARIN SORUNLARI Yasemin Kaya AYDIN Stj. Avukat Bu çalışmada, ülkemizde uygulanan avukatlık staj sistemi, diğer ülke sistemleriyle

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü. KASTAMONU Turizm Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü. KASTAMONU Turizm Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. KASTAMONU VALİLİĞİ Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü KASTAMONU Turizm Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2015-2019 STRATEJİK PLANI 2015-2 0 1 9 S T R A TKASTAMONU E J İ K P L A N2015 I 1 KASTAMONU Turizm Eğitim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2014-2018 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ 4 1.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 4 1.1 YASAL ÇERÇEVE 4 1.2 STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA SÜRECİ 5 1.2.1

Detaylı

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1

TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI. Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 TÜRKİYE DE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNDEN BİR GRUP: HÂKİM VE SAVCILAR PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı 1 ÖZET Ülkemizde 1982 yılında yargı organlarına ve özellikle idari

Detaylı

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU DENETİM GENEL RAPORU Haziran 2009, Ankara Eylül 2013, Ankara 1 2012 Yılı Kamu İç Denetim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) Aralık 2012 Trabzon KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ STRATEJİK DURUM VE HEDEFLERİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk

Detaylı