DAHİLİ BLUETOOTH, TV, NAVİGASYON, FM/MW RADYOLU DVD/VCD/CD/MP3/USB/SD/MMC PLAYER MS-ND7778. Kullanım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAHİLİ BLUETOOTH, TV, NAVİGASYON, FM/MW RADYOLU DVD/VCD/CD/MP3/USB/SD/MMC PLAYER MS-ND7778. Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 DAHİLİ BLUETOOTH, TV, NAVİGASYON, FM/MW RADYOLU DVD/VCD/CD/MP3/USB/SD/MMC PLAYER MS-ND7778 Kullanım Kılavuzu

2 Güvenlik Önlemleri Bu ürünü sat n ald n z için teflekkürler. Cihaz düzgün kullanabilmeniz için bu kullan m k lavuzunun tümünü iyice okuyun. K lavuzu okuduktan sonra ileride baflvurmak üzere sak-lay n. Profesyonel destek almadan elektrik kablosundaki sigortay de ifltirmeyin; uygun olmayan bir sigortay kullanma cihaz n hasar görmesine ve hatta yang na sebep olabilir. Cihaz sadece negatif flasili bir 12 volt güç kay-na na ba lay n. Afla daki belirtilerle karfl laflt n zda cihaz derhal kapat n ve yetkili servise veya cihaz sa-t n ald n z bayiye/distribütöre geri gönderin. Kesinlikle bu cihaz, kullan m n ve güvenli sürüflün etkilenebilece i bir yere monte etmeyin. Sürüfl esnas nda, yasalar n ve kurallar n ihlal edilmesini önlemek ve trafik kazalar riskini azaltmak için ön tarafta arka görüfl kameras d fl nda, kesinlikle video gösterim fonksiyonunu kullanmay n. (a). Cihaz n içine su veya di er cisimler girdi- inde; (b). Cihazdan duman ç kt nda; (c). Cihazdan koku geldi inde. Güvenli sürüfl için, acil durumlara karfl ses seviyesini güvenli ve konforlu bir düzeye ayarlay n. Elektriksel k v lc mlar veya yang n önlemek için kesinlikle bu cihaz, amplifikatörü ve hopar-lörleri neme ya da suya maruz b rakmay n. 1

3 Önlemler 1. Kes nl kle profesyonel b r s olmadan c hazı sökmeye veya ayarlamaya çalıẟmayın. Detaylar ç n, yetk l serv se/bay ye baẟvurun. 2. Ön panel veya TFT mon tör k rlen rse, noktaları s lmek ç n tem z s l konlu bez ve doğal deterjan kullanın. Tem zl k ç n sert b r bez n veya alkol g b doğal olmayan b r deterjanın kullanılması ç z l-melere veya renk solmalarına sebep olab l r. 3. C hazda anormal b r durum meydana geld ğ nde, bu kılavuzun arıza g derme kısmına bakın. Ge-rekl b lg yoksa, c hazı varsayılan ayarlara döndürmek ç n ön paneldek [RESET] (Sıfırlama) tu-ẟuna basın. 4. Sıcak veya soğuk havalarda aracı uzun b r süre park ett ğ n zde, c hazı çalıẟtırmadan önce ara-cın ç ndek sıcaklığın normale dönmes n bekley n. 5. Soğuk havalarda aracın kalor fer n kullanma c hazın ç nde su damlalarının oluẟmasına sebep olab l r; c hazı bu durumda kullanmayın, d sk çıkarın ve d sk yüzey ndek su damlalarını s l n. B r-kaç saat bekled kten sonra c haz çalıẟmazsa, yetk l serv se baẟvurun. 6. İç ndek mekan zmanın zarar görmes n önlemek ç n açık ken LCD mon törü ẟ ddetl darbelere maruz bırakmayın. 7. Ekranın hasar görmes n önlemek ç n, s vr c s mlerle dokunmayın. 8. Bu c hazın daha açık ve kolay anlaẟılab lmes ç n, graf k ẟek ller kullanılmıẟtır. Ancak, bu ẟek ller ekranda görünen gerçek görüntülerden b raz farklıdır. 9. İstenmeyen sorunları önlemek ç n c hazı bu kılavuzdak tal matlara göre çalıẟtırın. Sorun uygun olmayan kullanımdan kaynaklanıyorsa, garant geçers z olacaktır. Harici Sistemler Amplifikatör Kamera Monitör 4 Kanal Amplifikatör Geri Görüs Monitörü Geri Görüs Kamera AV Girisi Bluetooth Cep Telefonu Not: Harici Cihazlar sisteme dahil değildir. 2

4 İç ndek ler Güvenlik Önlemleri.1 Önlemler...2 İçindekiler....3 Kullanmadan önce..4 Uzaktan kumanda...5 Kumanda kullanımı.6 Basit kullanım....7 Ekolayzer seçimi...8 Tarih/zaman ayarı...9 Radyo modu...10 Hafızadaki radyo istasyonları..11 A-F Fonksiyonu..12 Çalma/oynatma...13 Çalıştırma/duraklatma..14 A-B Tekrarı.15 Video ayarı...16 Bluetooth modu Çağrı alma..18 Genel ayarlar...19 Video ayarı.20 Ses ayarı Diğer modlar..22 Teknik özellikler..23 Desteklenen formatlar..24 Arıza giderme..25 Montaj.26 Montaj şeması...27 Bağlantı şeması.28 3

5 Kullanmadan önce Ön Panel Not: Bu k lavuzdaki flekil sadece bilgi içindir ve gerçek cihazdan farkl olabilir. Gerçek cihaz referans alman z önerilir. 1. [î] tuflu: Diski ç kar r 2. Mikrofon 3. [MENU] tuflu: Ana menüye dönmenizi sa lar. 4. [ VOLUME /H/2] Dü mesi: Cihaz açmak için bas n. Cihaz kapatmak için tekrar bas l tutun. Sesi kapatmak için bas n. Sesi art rmak için saat yönünde ve azaltmak için saatin aksi yönünde çevirin. 5. Ekran parlakl n ayarlar 6. S f rlama: Orijinal ayarlar yükler. 7. AV girifli 8. USB konnektörü 9. SD/SDHC/MMC kart yuvas 10.Harita kart yuvas 11. Disk yuvas 4

6 Kullanmadan önce Uzaktan Kumanda 1. Kaynaklar seçer 2. Diski ç kar r 3. Menü (DVD) 4. Bafll k (DVD) 5. Görüntüyü büyütme/küçültme 6. Radyo frekans band 7. Ses/gösterim ayar 8. Ekran parlakl n ayarlama 9. H zl ileri/geri oynatma 10. Arama yapma/ça r alma 11. Onaylama 12. Menü imleci 13. Durdurma/Geri dönme 14. Rakam alan 15. Kaynak menüsüne girme 16. Cihaz açma/ kapatma 17. Aç (DVD) 18. DVD altyaz 19. A-B tekrarlama 20. Tekrarlama 21. Ekran üstü gösterge 22. Rastgele parça çalma 23. Radyoyu ayarlama Parça atlama/arama 24. Durdurma/iptal etme 25. Ses Seviyesi 26. Çal flt rma/duraklatma 27. Ses kesme (mute) 28. DVD sesi VCD sesi L/R/ST 5

7 Kullanmadan önce Uzaktan Kumandan n Kullan m le lgili Notlar 1) Uzaktan kumanday cihaz n kumanda sensörüne do ru yönlendirin. 2) Pil bir ay veya daha uzun süre kullanmayaca n z zaman pili uzaktan kumandadan ç kar n veya pil yal t m yerlefltirin. 3) Uzaktan kumanday do rudan günefl fl alt nda veya çok s cak ortamlarda b rakmay n; aksi tak-dirde düzgün çal flmayabilir. 4) Pilin ömrü normal koflullarda 6 ayd r. Uzaktan kumanda çal flmazsa, pili de ifltirin. 5) Sadece dü me flekilli lityum pil CR2025 (3V) kullan n. 6) Pili flarj etmeyin, sökmeyin, s tmay n veya atefle atmay n. 7) Pili (+) ve (-) kutuplar na dikkat ederek yerlefltirin. 8) Kazalar önlemek için pili, çocuklar n ulaflamayacaklar bir yerde saklay n. Pilin Ç kar lmas Uzaktan kumandan n arka alt taraf ndaki pil yu-vas n d flar do ru kayd rarak ç kar n. Pilin Tak lmas Yaln z dü me flekilli lityum pil "CR2025" (3V) kullan n. Pili (+) ve (-) kutuplar na dikkat pil böl-mesine ederek yerlefltirin. DIfiARI DO RU ÇEK N ÇER DO RU T N 6

8 El Freni El freni kablosu fren düğmesine bağlı olduğunda, ancak araç çalıştığında TFT Monitörde görüntü gelir. Video kaynağı REVERSE ayarlandığında, el freni fonksiyonu iptal olur. El freni sistemi aktif olduğunda ön monitörde seyir esnasında izlemeyin uyarısı görülür. Arkadaki monitörler etkilenmez. Ses Kesme Tuşu Tek tuş ile sesi tamamen kesmek için [ VOL/ / ] düğmesine veya kumandadan MUTE tuşuna basın. Açma/Kapama Açma/kapama için bu düğmeye basınız [ VOL/ / ] veya kumandadan POWER tuşuna basın. Bip Sesi Onayı Fonksiyon seçiminde bip sesi duyulur.ayarlar menüsünden bu ses iptal edilebilir. Kaynak Seçimi Kumandadan SRC tuşuna yada ön panelden MENU tuşuna basarak kaynak seçimi yapabilirsiniz. 1- Tarih ve saat.saat için iki kere tıklayın. 2- Fonksiyon ikonları. 3-1/2 veya 2/2. 1. yada 2. sayfayı görebilmeniz için bu sayfaya dokunun. 4- Arkaplan görünümünü değiştirmek için tekrar tekrar basın 5- Ekolayzır seviye ayarı Ses Ayarı VOL + / VOL - tuşları ile ses ayarı yapabilirsiniz. Ekolayzır Ayarı Ekolayzır seçimi yapabilirsiniz. 7

9 Ön Ayar Ekolayzır Seçimi Bas t Kullanım 1. EQ ayar moduna g r n İkonadokunun [ ] Ekranda EQ ayar arayüzü görünür. 2. EQ mode seç m [User] [Rock] [Flat] [Class] [Pop] [Jazz] [Techno] [Opt mal] EQ Ayarları Seç m çubuğunda EQ ayarlarını, terc he göre düzenley n. Yöntuẟları / yada sürgü le ayar yapab l rs n z. [ Kullanıcı ]: Ses efekt n ayarlayın. [BAS] bass range: -7 to +7 [MID] m ddle range: -7 to +7 [TRE] treble range: -7 to +7 [LPH] low pass f lter range: 60, 80, 100, 200 [MPF] m ddle pass f lter range: 0.5K, 1K, 1.5K, 2.5K [HPF] h gh pass f lter rang: 10K, 12.5K, 15K, 17.5K [ LOUD: On/O ]: Yüksek ses açık/kapalı [ RESET ]: Ekolayzır ayarlarını ptal etme. Fader/Balance Ayarı Hoparlörün ön/arka sağ/sol balans ayarlarını yapab ls n z. 1. EQ ayar moduna g r ẟ [ ] konuna dokunun. 2. Subwoofer ses ayarı ç n, Yöntuẟları / yada sürgü tuẟunu kullanab l rs n z. 3. fader / balance ayarı [ ] / [ ] / [ ] / [ ] tuẟları le yapab l rs n z. [ ]: Ön hoparlör fader range: 0 to 7. [ ]: Arka hoparlör, fader range: 0 to 7. [ ]: Sol hoparlör, balance range: 0 to 7. [ ]: Sağ hoparlör balance range: 0 to 7. Note: 1. EQ ayarları yapılmıẟtır. Kullanıcı modu har c nde değ ẟ kl k yapılamaz. 2. Değ ẟ kl k yaptığınızda Kullanıcı modu otomat k olarak değ ẟ r. 3. Subwoofer ayarı EQ modundan bağımsızdır 8

10 Tarih/Zaman ayarı 1. [ ] tuşuna dokunun. 2. [ Zaman ] tuşuna dokunun Tarih/Zaman ayar menüsü görünür. Bas t Kullanım Tarih ayarı 1. [ Tarih ] tuşuna dokunun 2. Ekrandaki tarih bilgisine dokunun. Alt menü görünür. 3. [ ] veya [ ] tuşları ile yıl, ay ve gün ayarı yapabilirsiniz. Saat ayarı 1. [Saat Modu] na dokunun 2. [12H] veya [24H] seçimi yapın. Zaman ayarı 1. [ Zaman ] tuşuna dokunun. 2. Ekrandaki tarih bilgisine dokunun.alt menü görünür. 3. [ ] veya [ ] tuşları ile saat ve dakika ayarları yapabilirsiniz. Masa saati ayarı 1. [ Masa Saati ] tuşuna dokunun. 2. [ Görsel Zaman ] veya [ Rakamsal Zaman ] tuşuna dokunun. Otomatik kapanma 1. [ Otomatik Kapanma ] tuşuna basın 2. [ Aç ] yada [ Kapa ] tuşuna basarak seçiminizi yapınız. 9

11 Radyo Modu Radyo TFT Ekranı KAYNAK MENÜ süne dokunun ve seç m n z yapın 2. Sinyal yayın göstergesi 3. Mevcut radyo band göstergesi 4. Saat 5. Yayıncı bilgisi Daha fazla fonksiyon özelliği görmek için dokunun 7. Geri arama 6 8. Hafızadaki radyo istasyonlarını tarama 9. İleri arama 10. AM/FM band seçimi Mevcut radyo bilgisi 12. RDS ayar opsiyonu 13. Mevcut band ön ayar radyo istasyonları 14. Yerel/Ulusal radyo değişim seçeneği 15. Direk frekans girişi 16. Hızlı ekolayzır seçim ayarı Radyo Dinleme [Radyo] tuşuna basınız Radyo Band seçimi [BAND] tuşuna basın kumandadan yada ekrandan [ FM1, FM2, FM3, AM1 ve AM2 ] ikonuna basarak band seçimi yapabilirsiniz. Tune Otomatik Ayar Kumandadan [ ] / [ tuşlarına veya kullanıcı arayüzünden ] / [ ] ikonlarını basılı tutarak istasyon arayabilirsiniz. Not: İstasyon bulunduğunda arama biter. Manuel Ayarlama Metod 1: Manuel aramada frekans değişim, Kumandadan [ ] yada [ ] tuşlarına veya kullanıcı arayüzünden ] / [ ] ikonlarını basılı tutarak istasyon arayabilirsiniz. Metod 2: 1. Numara ikonuna basınız [ ]. Numara klavyesi görünür.rakamlara basarak seçiminizi yapabilirsiniz 2. [ ] silmek için bu tuşu kullanabilirsiniz 3. [ OK ] tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz. 10

12 Radyo Modu Hafızadaki Radyo İstasyonları Cihazda 5 radyo band vardır; FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.Her banda 6 istasyon kaydedilebilir. Toplam 30 istasyon kaydedilebilir. Giriş/Tarama Giriş için [ ] ikonuna basınız.her bir istasyon 5 sn dinlenebilir Tarama için [ ] ikonuna basılı tutunuz. alınan güçlü sinyaller hafızaya kaydedilir.tarama sonrası P1 otomatik olarak çalar. Hafızaya Manuel Kayıt 1. İstasyonu ayarlayın 2. [ ] tuşuna bastığınızda 2. menü görünür. 3. [ ] dokunun. 4. Seçili band ı kayıt için P1 - P6 dan birine dokunun. Hafızadaki İstasyon Seçimi 1. [Radio] tuşuna dokunun. 2. Band seçimi yapın(gerekli ise) 3. (P1 - P6) arasında seçim yapın. Lokal Arama [ ] ikonuna basıp yerel yada ulusal seçim yapın. [ ] ikonu parlak olduğunda yanlız güçlü istasyonlar yakalanır. EQ Seçimi [ ] ikonuna basarak EQ seçimini yapınız. RDS İstasyon, şarkıcı, şarkı bilgisinin ekranda görüntülenmesidir. RDS Ayarları 1. Radyo menüsünden ikona dokunun. [ ]. Opsiyon menüsü görünür. 2. Ayarların değişimi için seçili opsiyona dokunun. [TA]: fonsiyonu açma/kapama. [AF]: fonsiyonu açma/kapama. [PTY]: listesini gösterme. 11

13 Radyo Modu 12

14 13

15 14

16 15

17 Çalma/Oynatma Modu Video Ayarı [ ] tuşuna basarak video ayar moduna girip [ ] yada [ ] tuşları ile istediğiniz ayarı yapın. Parlaklık, kontras ve renk ayarını 0-16 arası seçebilirsiniz. [ ] Parlaklık: [ ] Kontras: [ ] Renk: Çalma-Oynatma Bilgisi DVD yada VCD D sk çalarken ekrana dokunduğunuzda çalma b lg s ekranın üst kısmında görünür. DVD 1. D sk t p. 2. DVD baẟlık b lg s 1/8 DVD n n 8 baẟlıklı olduğu b lg s n göster r 3. DVD bölüm b lg s. 5/12 bölüm olduğunu ve 5. bölümün oynadığını göster r. DVD TTL:1/8 CHP:5/12 VCD 1. D sk t p. VCD 1/8 2. VCD Track b lg s. 1/8 track olduğunu ve 1. track ın oynadığını göster r. Zaman Göstergesi 1. Mevcut track ın zaman gösterges 00:01:20 00:30:17 2. Mevcut track ın toplam süres. Direk Track Girişi Direk track seçimi için ikona dokun [ basarak OK tuşuna basın. ] istenen track ın numarasına Resim Döndürme 1. Resim izlerken ekrana dokunduğunuzda menü görünür. 2. [ ] 2. menü için ikona basın. 3. [ ] resmi döndürmek için ikona basın. Yakınlaştıma 1. Resim izlerken ekrana dokunduğunuzda menü görünür. 2. [ ] 2. menü için ikona basın. 3. [ ] resmi yakınlaştımak için ikona basın. 16

18 Bluetooth modu 17

19 Bluetooth modu 18

20 Ayarlar Gösterge Sistemi 1. Ana menüyü görüntülemek için ekranin sol üst köşesine dokunun. 2. [ Ayarlar ] a dokunun Genel Ayarlar 1. Gerekirse, [General] öğesine dokunun. 2. Ayar seçimi için dokunun 3. Ekrandaki opsiyona dokunarak seçim yapın 4. Çıkış için boş alana basın Genel ayarlar Opsiyonlar Açıklama Lisan Lisan seçimi yapın Avrupa Amerika Radyo bölgesi Amerika4 Bölgenizi seçin Doğu Avrupa Avustralya Çin Açık Bip sesini açtığınızda her basısta bip sesi gelir. Bip Kapalı Bip sesini kapatın Tuş rengi Adjust Renk seçimi yapabilirsiniz Kalibrasyon Ok Ekranı kalibre eder Arka plan Ok Arka plan seçimi Gps ayarı. Kalibrasyon Dokunduğunuzsa algılamadığında veya fonksiyon çalışmadığında, ekranı kalibre etmelisiniz.dokunmatik ekran posizyon tepkisi aşağıdaki şekilde ayarlanır. 1. Girmek için ayarlama menüsündeki [Kalibrasyon] simgesine basın. 2.Girmek için (giriş) tuşuna basın 3.[ + ] işaretinin ortasına dokunmak için bir sivri cisim kullanın; [ + ] işareti otomatik olarak hareket edecektir. 4. [+] işaretini ortalayın; şekilde gösterilen yolu takip edin ve 1-5. adımlardan sonra sistem otomatik olarak kalibrasyon modundan çıkacaktır. Zaman Ayarı 1. [ Zaman ] a dokunun 2. Seçim için opsiyona tekrar tekrar dokunun 3. Çıkış için ekranın boş bölgesine tıklayın Zaman Ayarı Tarih Saat modu Saat Masa saati Opsiyonlar Açıklama Yıl/ Touch [ ] or [ ] to set year, month and day. Ay/Gün 12/24 [12] yada [24] seçimi yapın [ ] yada [ ] yön tuşlarını kullanarak saat/dakika seçimi yapın. [ Görsel] ve [ Rakamsal Saat ] seçin

21 Otomatik kapanma Açık/kapalı Otomatik kapanma süresini seçin. 19

22 Ses ayarı 1. [Ses] e dokunun 2. Seçim için opsiyona tekrar tekrar basın. 3. Çıkış için ekranda boş alana tıklayın Ayarlar Ses ayarları Opsiyonlar Açıklama Düz Subwoofer filtesi 80Hz Krosover frekansı seçimi için dokunun 120Hz 160Hz Loud Açık/Kapalı Müzik sesini yükseltir Reverse Mute Açık/Kapalı Reverse sesi aç/kapa. Video Ayarları 1. [Video] ya dokunun 2. Seçim için option tuşunu kullanın 3. Çıkış için ekranda boş alana tıklayın Video ayarları Opsiyonlar Açıklama Normal Geri gittiğinde, geri görüş normal izleme Geri görüş ayna Ayna Geri gittiğinde, geri görüş ayna izleme Gece Parlaklık ayarı Park Karanlık Parlaklık seçimi yapın Normal Parlak Açık/Kapalı Video Açık/Kapalı Park "AÇIK" modda olduğunda, ektranda "UYARI" görülür (vieo izlendiğinde). Bu durumda seyir esnasında video izlenmesi engellenmiş olur. Disk Rating (Oran) Ayarı 1. [Disk] e dokunun 2. Seçim için opsiyon tuşunu kullanın 3. Çıkış için ekranda boş alana tıklayın. DVD rating Opsiyonlar Açıklama Şifre girin Diski kıstlamak için şifre ayrlayın. Varsayılan şifre 0000 Kid safe Çocuklar için uygun bir film oranı. G Tüm yaştaki insanlara izin veren bir film oranı. PG Çocukların izlemesi durumunda ebeveyn gözetimini öneren bir film oranı. PG yaşın altındaki çocuklara uygun olmayan. Rating level PG-R 17 yaş altı uygun değil. R Ebeveyn gözetiminde olmadığı takdirde, sadece belli bir yaştaki insanlara izin veren NC yaşlarının altındakilere izin vermeyen bir film oranı. Adult Sadece yetişkinler için uygun bir film oranı. DVD Seslendirme DVD seslendirme lisanı seçimi DVD Altyazı DVD altyazı lisanı seçimi DVD Menü DVD menü lisanı seçimi EkranOranı 4:3 PS, 4:3 LB veya 16:9 20

23 Ayarlar Ses ayarı You can set different volume for different modes. 1. [Ses] e dokunun Ses ayarı alt menüsü görülür 2. Kaynak seçin [Medya] [Radyo] [Bluetooth] [AV-giriş 1] [AV-giriş 2] 3. [ ] yada [ ] yön tuşları ile 0-12 seviye seçimi yapın 4. Çıkış için boş alana tıklayın Reset Ayarı 1. [Reset] e dokunun 2. Opsiyon seçin 3. Çıkış için boş alana tıklayın Lisan ayarı Reset Fabrika Reset Ses Reset Video Açıklama Varsayılan ayarlara dönüş için dokunun. 21

24 D ğer Modlar Diğer Cihazları Dinleme Bir harici ses/görüntü cihazını bu cihaza bağlayabilirsiniz. 1. Araç müzik sistemini verilen AV kablosu ile cihaza bağlayın. 2. Ana menüyü görüntülemek için ekranın sol üst köşesine dokunun. 3. [AV-IN 1] = Ön giriş [AV-IN 2] = Arka giriş Sıfırlama Sıfırlama Tükenmez kalem veya benzeri bir aletle [SIFIRLAMA] tuşuna basın. Not Cihaz resetlendiğinde, tüm ayarlar fabrika ayrlarına döner. Sigorta Değişimi Elektrik gelmiyorsa, sigorta hasarlı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Sıfırlama 1. Cihazı ön konsoldan çıkarın 2. Elektrik bağlantısını kontrol edin. 3. Hasarlı sigortanın voltajına uygun bir sigorta satın alın. 4. Sigortayı değiştirin. GPS 1. Ana menüyü görüntülemek için ekranın sol üst köşesine dokunun. 2. [Navigation] öğesine dokunun ve birkaç saniye içinde navigasyon menüsü görünür. 3. Navigasyon aracını kullanmak için haritanın kılavuzuna bakın. Direksiyon Kumanda Kontrol Programı 1. Ana menüyü görüntülemek ç n, sol üst köẟeye basın 2. [SWC] ye bastığınızda, [SWC] menüsü görülür 3. Her b r fonks yon ç n, kontrol tuẟuna basın 4. Son d reks yon kumanda kontrol tuẟu programlandığında, fonks yonlar kayıt ed l r ve programlanma tamamlanır. 5. Programı sıfırlamak ç n [ Reset ] tuẟuna basın. 22

25 Teknik Özellikler Genel Referans Besleme Voltajı... 12V(DC) Çalışlma Voltaj Aralığı V(DC) Maks. Çalışma Akımı... 15A Max. Çıkış Gücü W x 4 Kanal RMS Çıkış Gücü... 25W x 4 Kanal Şasi Sistemi... Araç Aküsü Negatif Kutup Başlığı Boyutlar (GXYXD) X101.5X169mm Ağırlık (Ana cihaz) kg FM Sinyal/Gürültü Oranı... 55dB Artık Gürültü Hassasiyeti (S/N=30dB)... 18dBµV Frekans Hassasiyeti... 20Hz~12.5KHz Kanal Arama Seviyesi... 20~28dBµV Distorsiyon % Stereo Ayrımı (1KHz)... 25dB Anten Empedansı AM Artık Gürültü Hassasiyeti (S/N=20dB)... 30dBµV Seçicilik (±9KHz)... 50dB LCD Ekran boyutu inches(16:9) Ekran çözünürlüğü X480 nokta Kontrast oranı Parlaklık cd/m 2 DVD Oynatıcı Sinyal/Gürültü Oranı... 80dB Dinamik Kapsam... 80dB Distorsiyon (hat çıkışı) % Frekans Hassasiyeti (±3dB)... 20Hz~20KHz Yük Empedansı... 4 Harici Giriş Distorsiyon % Frekans Hassasiyeti (±3dB)... 20Hz~20KHz Ses Giriş Seviyesi Vrms Ses Ses Çıkış Empedansı Ses Çıkış Seviyesi... 2Vrms(Maks.) Video Normal Video Giriş Seviyesi (CVBS) ±0.2V Video Giriş Empedansı Video Çıkış Empedansı Video ÇIkIŞ Seviyesi ±0.2V Ortam ÇalIŞma SIcaklIğıı C ~ +60 C Saklama Sıcaklığı C ~ +70 C Çalışma Nem Oranı... 45%~80%RH Saklama Nem Oranı... 30%~90%RH Not: Cihaz uzun süre maksimum güç çıkış ile veya 70 C nin üstündeki sıcaklıklarda kullanıldığında, cihaz koruma moduna girecek ve ses seviyesi otomatik olarak düşecektir. Bu normaldir. 23

26 Desteklenen formatlar: Teknik Özellikler USB veya kayıt dosya formatı: FAT16,FAT32 Mp3 bit oranı (tarih oranı): Kbps ve değişlken bit oranı WMA v9 veya öncesi Maks. 8 seviyeye kadar iç içe klasör Albüm/klasör sayısı: maksimum 99 Parça/başlık sayısı: maksimum 999 ID3 etiketi v2.0 veya sonrası UTF8 Evrensel Dil Destekli dosya adı (maksimum uzunluk: 128 bayt) Desteklenmeyen formatlar: Boş albümler: boş albüm, MP3/WMA dosyaları içermeyen albümdür ve göstergede görünmez. Desteklenmeyen dosya formatları atlanır. Örneğin, Word dokümanları (. doc) veya.dlf uzantılı MP3 dosyaları dikkate alınmaz ve çalışlmaz. AAC,WMV, PCM müzik dosyaları DRM korumalı WMA dosyaları (.wav,.m4a,.m4p,.mp4,.aac) Lossless formatındaki WMA dosyaları Desteklenen MP3 disk formatı: ISO9660,Joliet Maksimum başlık sayısı : 512( dosya adının uzunluğuna bağlı) Maksimum albüm sayısı : 255 Desteklenen örnekleme frekanslar : 32kHz,44.1kHz,48kHz Desteklenen bit oranlar : Kbps ve değişken bit oranı Desteklenen video formatları: DVD MP4 Xvid Bölge kodu DVD satıldığı bölgesine göre bütün dünya altı bölgeye ayrılmıştır. Bir DVD diski, sadece bölge kodu kullanılan oynatıcının bölge kodu ile uyumlu ise çalıştıtırılabilir. Bölge 1: ABD, Kanada, Doğu Pasifik Okyanusu Adalar ; Bölge 2: Japonya, Batı Avrupa, Kuzey Avrupa, Mısır, Güney Afrika, Orta Doğu; Bölge 3: Tayvan, Hong Kong, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Güneydoğu Asya; Bölge 4: Avustralya, Yeni Zelanda, Orta & Güney Amerika, Güney Pasifik Okyanusu Adaları/Okyanusya; Bölge 5: Rusya, Mongolya, Hindistan, Orta Asya, Doğu Avrupa, Kuzey Kore, Güney Kore, Kuzeybatı Asya; Bölge 6: Çin Ana Karası Diskin kullanımı ile ilgili uyarılar 1. Düzensiz şekilli diskleri kullanmayın. 2. Diskin Temizlenmesi Diski içten dışa doğru kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin; yalnızca doğal deterjan kullanın. 3. Yeni bir diski kullanırken Yeni disklerin iç ve dış kenarlarında bazı pürüzler bulunabilir. Bu tip diskler kullandığınızda, pürüzleri kurutun veya tükenmez kalemle vs. giderin. 24

27 Arıza G derme Kesinlikle bu cihazın içini açmayın. Garantinin geçersiz olmaması için asla sistemi kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Bu cihazı kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, servise gitmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse, yetkili servise başvurun. Cihaz açılmıyor Aracın motoru çalıştırılmalı. Aracın motorunu çalıştırın. Bağlantılar yanlış. Sigorta hasarlı. Sigortayı değiştirin. Ses yok Ses seviyesi çok düşük. Ses seviyesini ayarlayın. Hoparlör bağlantıları yanlış. Uzaktan kumandaya yanıt verilmiyor Uzaktan kumanda ile cihaz arasında engel olmadığından emin olun. Yakın bir mesafeden uzaktan kumandayı cihaza doğru tutun. Uzaktan kumanda pilini değiştirin. Disk çalışmıyor Disk ters yerleştirilmiş. Baskılı tarafın yukarı doğru baktığından emin olun. Disk kirli. Diski temiz, yumuşlak, hav atmayan bir bezle silin. Diski içten dışa doğru silin. Disk hasarlı. Başka bir disk deneyin. Uyumlu olmayan disk kullanılmışl. Başka bir disk deneyin. Disk oranı sınırlama ayarını aşıyor. Oran ayarların düşük bir ayar ile değiştirin. Diskin bölge kodu cihazla uyumlu değil. Uygun bölge kodlu bir disk kullanın. Görüntü yok El freni kablosu bağlantısı yanlış. El freni kablosu bağlantısını kontrol edin. Görüntü görünüp kayboluyor veya bozuk Video DVD ayarları DVD ile uyuşmuyor. Video DVD ayarlarını yapın. Video bağlantısı yanlış. Bağlantıları kontrol edin. Yayınlarda parazit var Sinyaller çok zayıf. Güçlü sinyalli başka kanallar seçin. Araç anteni bağlantısını kontrol edin. Yayını stereo modundan mono moduna değiştirin. Hafızadaki kanallar kayboluyor Akü kablosu düzgün bağlanmamış. Akü kablosunu her zaman elektrik olan terminale bağlayın. Sigorta atıyor Sigorta tipi yanlış. Bir 15A sigorta ile değiştirin. Hoparlör kablosu veya elektrik kablosu yanlış bağlanmış. USB veri hatası. USB belleği kontrol edin. Bluetooth cihazı hakkında Bluetooth bağlantısından sonra sistemde müzik çalınamıyor. Cihaz, müzik çalmak için sistem ile birlikte kullanılamaz. Bluetooth özellikli bir cihaza bağlanıldıktan sonra ses kalitesi bozuluyor. Bluetooth yayını kötü. Cihazı sisteme yaklaştırın veya cihaz ile sistem arasındaki engeli kaldırın. Sisteme bağlanılamıyor. Cihaz, sistem için gerekli profilleri desteklemiyor. Cihazın Bluetooth özelliği etkinleştirilmeli. Bu özelliğin etkinleşltirilmesi ile ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın. Sistem eşleştirme modunda değil. Sistem şu anda başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı. Bu cihazı veya diğer bütün bağlı cihazları ayırın ve yeniden deneyin. Eşleştirilen cep telefonu sürekli bağlanıp ayrılıyor. Bluetooth yayını kötü. Cep telefonunu sisteme yaklaştırın veya cep telefonu ile sistem arasındaki engeli kaldırın. Aramalar yaparken veya görüşmeyi sonlandırırken bazı cep telefonlarının bağlantısı sürekli kesilebilir. Bu durum, sistemin arızalı olduğuna işlaret etmez. Bazı cep telefonlarında, güç tasarrufu için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kesilebilir. Bu durum, sistemin arızalı olduğuna işaret etmez. 25

28 Montaj Akü bağlantısı kesilmesi Kısa devrey engellemek ç n, kontağın kapalı olduğundan ve (-) akü kablosunu ayrı olduğundan em n olun. Taşıma Vidalarını Çıkarın Montajdan önce taẟıma v dalarını çıkarın. Kutuda Bulunanlar 1.GPS anten 2.Kızak 3.Kumanda ve p l 4.Çerçeve 5.Ekran tem zleme bez 6.Montaj v daları 7.Hoparlör çıkıẟ kabloları 8.Güç g r ẟ kablosu 9.AV g r ẟ kablosu 10.USB kablosu 11.Kauçuktampon 12.Braket 13.sağ/sol sab tleme braket 14.Çerçeve (2) 26

29 Montaj Not: CD/DVD oynatıcını düzenl kullanım ç n c haz 30 derecel k açı ç nde monte ed lmel d r. 27

30 Bağlantı ẞeması

31

Kullanım Kılavuzu X-9000N

Kullanım Kılavuzu X-9000N Kullanım Kılavuzu X-9000N DVD/VCD/CD/MP3/MP4/SD/USB PLAYER FM/MW TUNER TV, GPS & Bluetooth Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu işletim talimatlarını tümüyle okuyun,

Detaylı

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789

6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 6.2 TFT EKRANLI TV/MP3/SD/USB Lİ NAVİGASYONLU MULTİMEDYA OYNATICI MS-AN7789 SİSTEM AN6B02B346A manual_tk.indd 1 2012-9-11 13:35:09 OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Önlemler

Detaylı

DVD-5080 USB. Kullanma Kılavuzu. DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

DVD-5080 USB. Kullanma Kılavuzu. DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr DVD-5080 USB DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullanma Kılavuzu www.goldmaster.com.tr Güvenlik Bilgileri İçindekiler UYARI Elektrik şoklarından korunmak için bu ürünü yağmurlu

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

JAMESON NAVİGASYON CİHAZI NAV-510

JAMESON NAVİGASYON CİHAZI NAV-510 JAMESON NAVİGASYON CİHAZI NAV-510 Kullanım Kılavuzu GPS navigasyon cihazının kullanımına hoş geldiniz *Bu Kullanım Kılavuzu ile ilgili en son açıklama hakkımızı saklı tutuyoruz. *Teknik özellikler haber

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-254Y NX-254Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt) www.vdo.com CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri ÖNLEMLER Sadece 24 volt DC eksi topraklı elektrik sisteminde kullanın. Cihazı

Detaylı

KILAVUZU CİHAZ KULLANICI KILAVUZU

KILAVUZU CİHAZ KULLANICI KILAVUZU VW-SEAT-SKODA ile uyumlu Navigasyonlu Multimedya Sistemi KULLANICI KILAVUZU CİHAZ KULLANICI KILAVUZU İNGILIZCE/ALMANCA İÇİNDEKİLER EMNİYET TALİMATLARI... 3 ÖN PANEL DÜĞMELERİ...4-5 ANA UZAKTAN KUMANDA...6-7

Detaylı

CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V

CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V www.vdo.com CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V KULLANICI KILAVUZU VDO_CD716U-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri ii ÖNLEMLER Sadece 12-volt DC negatif topraklı elektrik

Detaylı

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt)

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) www.vdo.de CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU 3. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

Ön kumanda panelinden çalıştırma talimatı. Ürün Özellikleri. 1. Tuşların işlevinin açıklaması

Ön kumanda panelinden çalıştırma talimatı. Ürün Özellikleri. 1. Tuşların işlevinin açıklaması İÇİNDEKİLER Tuşların İşlevinin Açıklaması...02 Kablo bağlantıları ve aksesuarlar için talimat...03 Ana menünün çalıştırılması için talimat...04 Radyonun çalıştırılması için talimat... 04 Ayarlara hızlı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu İçindekiler

Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kullanım Kılavuzu İçindekiler Video Girişleri:... 7 Ses Çıkışları:... 7 Cihazı açmak için,... 10 Cihazı kapatmak için... 10 Pratik Bilgiler... 10 Kanal Bilgi Penceresi... 10 Program Listesi (Kırmızı tuş)...11

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız DCM2330. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız DCM2330. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips. Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın DCM2330 Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Önemli 2 Güvenlik

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

VW GOLF VII OTOMOBİLLERİNE ÖZEL NAVİGASYON KULLANICI KILAVUZU CİHAZ KULLANICI KILAVUZU

VW GOLF VII OTOMOBİLLERİNE ÖZEL NAVİGASYON KULLANICI KILAVUZU CİHAZ KULLANICI KILAVUZU VW GOLF VII OTOMOBİLLERİNE ÖZEL NAVİGASYON KULLANICI KILAVUZU CİHAZ KULLANICI KILAVUZU İNGILIZCE/ALMANCA İÇİNDEKİLER EMNİYET TALİMATLARI... 3 ÖN PANEL DÜĞMELERİ...4-5 IR UZAKTAN KUMANDA...6-7 DİREKSİYON

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LCK-0B L

Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LCK-0B L Televizyon Kullanma Kılavuzu B32-LCK-0B L Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

Televizyon Kullanma kılavuzu A32-LB-4310

Televizyon Kullanma kılavuzu A32-LB-4310 Televizyon Kullanma kılavuzu A32-LB-4310 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri. Hazırlık. Kullanım Amacı. Güç kaynağı. TV nin Konumlandırılması

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri. Hazırlık. Kullanım Amacı. Güç kaynağı. TV nin Konumlandırılması İçindekiler Güvenlik Önlemleri... 1 Hazırlık... 1 Kullanım Amacı... 1 Güç kaynağı... 1 TV nin Konumlandırılması... 1 Güç kablosu ve fiş... 2 Nem ve Su... 2 Havalandırma... 2 Isı Kaynakları ve Ateş... 2

Detaylı

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu İçindekiler Chevrolet MyLink... 5 Ses sistemi... 59 Chevrolet MyLink Giriş... 6 Radyo... 18 Harici cihazlar... 26 Cep telefonu... 47 Dizin... 58 6 Giriş Giriş Genel

Detaylı

JS-8915 KULLANMA KILAVUZU

JS-8915 KULLANMA KILAVUZU JS-8915 KULLANMA KILAVUZU Montaj üzerine notlar Cihaz sadece 14.4V DC negatif topraklama kullanım sistemi için tasarlanmıştır. Cihazı monte etmeden önce, aracınızın 14.4V DC negatif topraklama elektrik

Detaylı

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri. Hazırlık. Kullanım Amacı. Güç kaynağı. TV nin Konumlandırılması

İçindekiler. Güvenlik Önlemleri. Hazırlık. Kullanım Amacı. Güç kaynağı. TV nin Konumlandırılması İçindekiler Hazırlık... 1 Kullanım Amacı... 1 Güç kaynağı... 1 TV nin Konumlandırılması... 1 Güç kablosu ve fiş... 2 Nem ve Su... 2 Havalandırma... 2 Isı Kaynakları ve Ateş... 2 Kulaklık Sesi... 2 Duvara

Detaylı

Görüntü Boyutunu Değiştirme: Resim Formatları. 18 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine

Görüntü Boyutunu Değiştirme: Resim Formatları. 18 Ayarlayıcıdan bir televizyon dağıtım sistemine İçindekiler Özellikler... 2 Slayt Gösterisi Seçenekleri... 17 Hazırlık... 2 USB Üzerinden Müzik Çalma... 18 Güvenlik Önlemleri... 2 Ortam Tarayıcı Ayarları... 18 Görüntü Boyutunu Değiştirme: Resim Formatları.

Detaylı

DVD Ev Tiyatro Sistemi

DVD Ev Tiyatro Sistemi KULLANIM KILAVUZU DVD Ev Tiyatro Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 HT306SU (HT306SU,

Detaylı

Televizyon Kullanma Kılavuzu B26-LCF-0B U

Televizyon Kullanma Kılavuzu B26-LCF-0B U Televizyon Kullanma Kılavuzu B26-LCF-0B U Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz.

Detaylı

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu İçindekiler MyLink, Metin Bazlı... 5 Ses sistemi... 61 MyLink, Navigasyonlu veya Navigasyonsuz Simge Tabanlı..123 MyLink, Metin Bazlı Giriş... 6 Radyo... 19 Harici cihazlar...

Detaylı

LIFESTYLE V35/V25 Ev Eğlence Sistemleri LIFESTYLE T20/T10 Ev Sineması Hoparlör Sistemleri Kullanım Kılavuzu

LIFESTYLE V35/V25 Ev Eğlence Sistemleri LIFESTYLE T20/T10 Ev Sineması Hoparlör Sistemleri Kullanım Kılavuzu LIFESTYLE V35/V25 Ev Eğlence Sistemleri LIFESTYLE T20/T10 Ev Sineması Hoparlör Sistemleri Kullanım Kılavuzu ÖN HAZIRLIK Türkçe GÜVENLİK BİLGİSİ Lütfen bu kılavuzu okuyun Lütfen bu kılavuzdaki talimatları

Detaylı

ZE-N C 2 011D KULLANIM KILAVUZU USER MANUAL. VW' e ÖZEL NAVIGASYONLU MULTIMEDYA SISTEMI ENGLISH/ GERMAN

ZE-N C 2 011D KULLANIM KILAVUZU USER MANUAL. VW' e ÖZEL NAVIGASYONLU MULTIMEDYA SISTEMI ENGLISH/ GERMAN ZE-N C 2 011D VW' e ÖZEL NAVIGASYONLU MULTIMEDYA SISTEMI USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU ENGLISH/ GERMAN İÇİNDEKİLER GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ÖN PANEL TUŞLARI...4-5 DİREKSİYON KUMANDALARININ KULLANILMASI...6-7

Detaylı

İçindekiler. Chevrolet MyLink... 3 Ses sistemi... 57

İçindekiler. Chevrolet MyLink... 3 Ses sistemi... 57 İçindekiler Chevrolet MyLink... 3 Ses sistemi... 57 Chevrolet MyLink Giriş... 4 Radyo... 16 Harici cihazlar... 24 Cep telefonu... 45 Dizin... 56 4 Giriş Giriş Genel Bilgiler... 4 Hırsızlığa karşı koruma

Detaylı

ZE-N C 3 811D KULLANIM KILAVUZU USER MANUAL FORD A ÖZEL NAVIGASYONLU MULTIMEDYA SISTEMI ENGLISH/ GERMAN

ZE-N C 3 811D KULLANIM KILAVUZU USER MANUAL FORD A ÖZEL NAVIGASYONLU MULTIMEDYA SISTEMI ENGLISH/ GERMAN ZE-N C 3 811D FORD A ÖZEL NAVIGASYONLU MULTIMEDYA SISTEMI USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU ENGLISH/ GERMAN İÇİNDEKİLER GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ÖN PANEL TUŞLARI...4-5 TEMEL KULLANIM...6-7 RADYO MODU... 8-11

Detaylı

LCD TV. Kullanım Kılavuzu 4-437-013-11(1) Başlangıç Kılavuzu. TV yi Çalıştırma. İsteğe Bağlı Ekipmanı Kullanma. Menü İşlevlerini Kullanma.

LCD TV. Kullanım Kılavuzu 4-437-013-11(1) Başlangıç Kılavuzu. TV yi Çalıştırma. İsteğe Bağlı Ekipmanı Kullanma. Menü İşlevlerini Kullanma. 4-437-013-11(1) LCD TV Kullanım Kılavuzu Başlangıç Kılavuzu TV yi Çalıştırma İsteğe Bağlı Ekipmanı Kullanma Menü İşlevlerini Kullanma Ek Bilgi KLV-40EX430 / 40EX43A / 40EX43B / 32EX330 / 32EX33A / 32EX33B

Detaylı