DAHİLİ BLUETOOTH, TV, NAVİGASYON, FM/MW RADYOLU DVD/VCD/CD/MP3/USB/SD/MMC PLAYER MS-ND7778. Kullanım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAHİLİ BLUETOOTH, TV, NAVİGASYON, FM/MW RADYOLU DVD/VCD/CD/MP3/USB/SD/MMC PLAYER MS-ND7778. Kullanım Kılavuzu"

Transkript

1 DAHİLİ BLUETOOTH, TV, NAVİGASYON, FM/MW RADYOLU DVD/VCD/CD/MP3/USB/SD/MMC PLAYER MS-ND7778 Kullanım Kılavuzu

2 Güvenlik Önlemleri Bu ürünü sat n ald n z için teflekkürler. Cihaz düzgün kullanabilmeniz için bu kullan m k lavuzunun tümünü iyice okuyun. K lavuzu okuduktan sonra ileride baflvurmak üzere sak-lay n. Profesyonel destek almadan elektrik kablosundaki sigortay de ifltirmeyin; uygun olmayan bir sigortay kullanma cihaz n hasar görmesine ve hatta yang na sebep olabilir. Cihaz sadece negatif flasili bir 12 volt güç kay-na na ba lay n. Afla daki belirtilerle karfl laflt n zda cihaz derhal kapat n ve yetkili servise veya cihaz sa-t n ald n z bayiye/distribütöre geri gönderin. Kesinlikle bu cihaz, kullan m n ve güvenli sürüflün etkilenebilece i bir yere monte etmeyin. Sürüfl esnas nda, yasalar n ve kurallar n ihlal edilmesini önlemek ve trafik kazalar riskini azaltmak için ön tarafta arka görüfl kameras d fl nda, kesinlikle video gösterim fonksiyonunu kullanmay n. (a). Cihaz n içine su veya di er cisimler girdi- inde; (b). Cihazdan duman ç kt nda; (c). Cihazdan koku geldi inde. Güvenli sürüfl için, acil durumlara karfl ses seviyesini güvenli ve konforlu bir düzeye ayarlay n. Elektriksel k v lc mlar veya yang n önlemek için kesinlikle bu cihaz, amplifikatörü ve hopar-lörleri neme ya da suya maruz b rakmay n. 1

3 Önlemler 1. Kes nl kle profesyonel b r s olmadan c hazı sökmeye veya ayarlamaya çalıẟmayın. Detaylar ç n, yetk l serv se/bay ye baẟvurun. 2. Ön panel veya TFT mon tör k rlen rse, noktaları s lmek ç n tem z s l konlu bez ve doğal deterjan kullanın. Tem zl k ç n sert b r bez n veya alkol g b doğal olmayan b r deterjanın kullanılması ç z l-melere veya renk solmalarına sebep olab l r. 3. C hazda anormal b r durum meydana geld ğ nde, bu kılavuzun arıza g derme kısmına bakın. Ge-rekl b lg yoksa, c hazı varsayılan ayarlara döndürmek ç n ön paneldek [RESET] (Sıfırlama) tu-ẟuna basın. 4. Sıcak veya soğuk havalarda aracı uzun b r süre park ett ğ n zde, c hazı çalıẟtırmadan önce ara-cın ç ndek sıcaklığın normale dönmes n bekley n. 5. Soğuk havalarda aracın kalor fer n kullanma c hazın ç nde su damlalarının oluẟmasına sebep olab l r; c hazı bu durumda kullanmayın, d sk çıkarın ve d sk yüzey ndek su damlalarını s l n. B r-kaç saat bekled kten sonra c haz çalıẟmazsa, yetk l serv se baẟvurun. 6. İç ndek mekan zmanın zarar görmes n önlemek ç n açık ken LCD mon törü ẟ ddetl darbelere maruz bırakmayın. 7. Ekranın hasar görmes n önlemek ç n, s vr c s mlerle dokunmayın. 8. Bu c hazın daha açık ve kolay anlaẟılab lmes ç n, graf k ẟek ller kullanılmıẟtır. Ancak, bu ẟek ller ekranda görünen gerçek görüntülerden b raz farklıdır. 9. İstenmeyen sorunları önlemek ç n c hazı bu kılavuzdak tal matlara göre çalıẟtırın. Sorun uygun olmayan kullanımdan kaynaklanıyorsa, garant geçers z olacaktır. Harici Sistemler Amplifikatör Kamera Monitör 4 Kanal Amplifikatör Geri Görüs Monitörü Geri Görüs Kamera AV Girisi Bluetooth Cep Telefonu Not: Harici Cihazlar sisteme dahil değildir. 2

4 İç ndek ler Güvenlik Önlemleri.1 Önlemler...2 İçindekiler....3 Kullanmadan önce..4 Uzaktan kumanda...5 Kumanda kullanımı.6 Basit kullanım....7 Ekolayzer seçimi...8 Tarih/zaman ayarı...9 Radyo modu...10 Hafızadaki radyo istasyonları..11 A-F Fonksiyonu..12 Çalma/oynatma...13 Çalıştırma/duraklatma..14 A-B Tekrarı.15 Video ayarı...16 Bluetooth modu Çağrı alma..18 Genel ayarlar...19 Video ayarı.20 Ses ayarı Diğer modlar..22 Teknik özellikler..23 Desteklenen formatlar..24 Arıza giderme..25 Montaj.26 Montaj şeması...27 Bağlantı şeması.28 3

5 Kullanmadan önce Ön Panel Not: Bu k lavuzdaki flekil sadece bilgi içindir ve gerçek cihazdan farkl olabilir. Gerçek cihaz referans alman z önerilir. 1. [î] tuflu: Diski ç kar r 2. Mikrofon 3. [MENU] tuflu: Ana menüye dönmenizi sa lar. 4. [ VOLUME /H/2] Dü mesi: Cihaz açmak için bas n. Cihaz kapatmak için tekrar bas l tutun. Sesi kapatmak için bas n. Sesi art rmak için saat yönünde ve azaltmak için saatin aksi yönünde çevirin. 5. Ekran parlakl n ayarlar 6. S f rlama: Orijinal ayarlar yükler. 7. AV girifli 8. USB konnektörü 9. SD/SDHC/MMC kart yuvas 10.Harita kart yuvas 11. Disk yuvas 4

6 Kullanmadan önce Uzaktan Kumanda 1. Kaynaklar seçer 2. Diski ç kar r 3. Menü (DVD) 4. Bafll k (DVD) 5. Görüntüyü büyütme/küçültme 6. Radyo frekans band 7. Ses/gösterim ayar 8. Ekran parlakl n ayarlama 9. H zl ileri/geri oynatma 10. Arama yapma/ça r alma 11. Onaylama 12. Menü imleci 13. Durdurma/Geri dönme 14. Rakam alan 15. Kaynak menüsüne girme 16. Cihaz açma/ kapatma 17. Aç (DVD) 18. DVD altyaz 19. A-B tekrarlama 20. Tekrarlama 21. Ekran üstü gösterge 22. Rastgele parça çalma 23. Radyoyu ayarlama Parça atlama/arama 24. Durdurma/iptal etme 25. Ses Seviyesi 26. Çal flt rma/duraklatma 27. Ses kesme (mute) 28. DVD sesi VCD sesi L/R/ST 5

7 Kullanmadan önce Uzaktan Kumandan n Kullan m le lgili Notlar 1) Uzaktan kumanday cihaz n kumanda sensörüne do ru yönlendirin. 2) Pil bir ay veya daha uzun süre kullanmayaca n z zaman pili uzaktan kumandadan ç kar n veya pil yal t m yerlefltirin. 3) Uzaktan kumanday do rudan günefl fl alt nda veya çok s cak ortamlarda b rakmay n; aksi tak-dirde düzgün çal flmayabilir. 4) Pilin ömrü normal koflullarda 6 ayd r. Uzaktan kumanda çal flmazsa, pili de ifltirin. 5) Sadece dü me flekilli lityum pil CR2025 (3V) kullan n. 6) Pili flarj etmeyin, sökmeyin, s tmay n veya atefle atmay n. 7) Pili (+) ve (-) kutuplar na dikkat ederek yerlefltirin. 8) Kazalar önlemek için pili, çocuklar n ulaflamayacaklar bir yerde saklay n. Pilin Ç kar lmas Uzaktan kumandan n arka alt taraf ndaki pil yu-vas n d flar do ru kayd rarak ç kar n. Pilin Tak lmas Yaln z dü me flekilli lityum pil "CR2025" (3V) kullan n. Pili (+) ve (-) kutuplar na dikkat pil böl-mesine ederek yerlefltirin. DIfiARI DO RU ÇEK N ÇER DO RU T N 6

8 El Freni El freni kablosu fren düğmesine bağlı olduğunda, ancak araç çalıştığında TFT Monitörde görüntü gelir. Video kaynağı REVERSE ayarlandığında, el freni fonksiyonu iptal olur. El freni sistemi aktif olduğunda ön monitörde seyir esnasında izlemeyin uyarısı görülür. Arkadaki monitörler etkilenmez. Ses Kesme Tuşu Tek tuş ile sesi tamamen kesmek için [ VOL/ / ] düğmesine veya kumandadan MUTE tuşuna basın. Açma/Kapama Açma/kapama için bu düğmeye basınız [ VOL/ / ] veya kumandadan POWER tuşuna basın. Bip Sesi Onayı Fonksiyon seçiminde bip sesi duyulur.ayarlar menüsünden bu ses iptal edilebilir. Kaynak Seçimi Kumandadan SRC tuşuna yada ön panelden MENU tuşuna basarak kaynak seçimi yapabilirsiniz. 1- Tarih ve saat.saat için iki kere tıklayın. 2- Fonksiyon ikonları. 3-1/2 veya 2/2. 1. yada 2. sayfayı görebilmeniz için bu sayfaya dokunun. 4- Arkaplan görünümünü değiştirmek için tekrar tekrar basın 5- Ekolayzır seviye ayarı Ses Ayarı VOL + / VOL - tuşları ile ses ayarı yapabilirsiniz. Ekolayzır Ayarı Ekolayzır seçimi yapabilirsiniz. 7

9 Ön Ayar Ekolayzır Seçimi Bas t Kullanım 1. EQ ayar moduna g r n İkonadokunun [ ] Ekranda EQ ayar arayüzü görünür. 2. EQ mode seç m [User] [Rock] [Flat] [Class] [Pop] [Jazz] [Techno] [Opt mal] EQ Ayarları Seç m çubuğunda EQ ayarlarını, terc he göre düzenley n. Yöntuẟları / yada sürgü le ayar yapab l rs n z. [ Kullanıcı ]: Ses efekt n ayarlayın. [BAS] bass range: -7 to +7 [MID] m ddle range: -7 to +7 [TRE] treble range: -7 to +7 [LPH] low pass f lter range: 60, 80, 100, 200 [MPF] m ddle pass f lter range: 0.5K, 1K, 1.5K, 2.5K [HPF] h gh pass f lter rang: 10K, 12.5K, 15K, 17.5K [ LOUD: On/O ]: Yüksek ses açık/kapalı [ RESET ]: Ekolayzır ayarlarını ptal etme. Fader/Balance Ayarı Hoparlörün ön/arka sağ/sol balans ayarlarını yapab ls n z. 1. EQ ayar moduna g r ẟ [ ] konuna dokunun. 2. Subwoofer ses ayarı ç n, Yöntuẟları / yada sürgü tuẟunu kullanab l rs n z. 3. fader / balance ayarı [ ] / [ ] / [ ] / [ ] tuẟları le yapab l rs n z. [ ]: Ön hoparlör fader range: 0 to 7. [ ]: Arka hoparlör, fader range: 0 to 7. [ ]: Sol hoparlör, balance range: 0 to 7. [ ]: Sağ hoparlör balance range: 0 to 7. Note: 1. EQ ayarları yapılmıẟtır. Kullanıcı modu har c nde değ ẟ kl k yapılamaz. 2. Değ ẟ kl k yaptığınızda Kullanıcı modu otomat k olarak değ ẟ r. 3. Subwoofer ayarı EQ modundan bağımsızdır 8

10 Tarih/Zaman ayarı 1. [ ] tuşuna dokunun. 2. [ Zaman ] tuşuna dokunun Tarih/Zaman ayar menüsü görünür. Bas t Kullanım Tarih ayarı 1. [ Tarih ] tuşuna dokunun 2. Ekrandaki tarih bilgisine dokunun. Alt menü görünür. 3. [ ] veya [ ] tuşları ile yıl, ay ve gün ayarı yapabilirsiniz. Saat ayarı 1. [Saat Modu] na dokunun 2. [12H] veya [24H] seçimi yapın. Zaman ayarı 1. [ Zaman ] tuşuna dokunun. 2. Ekrandaki tarih bilgisine dokunun.alt menü görünür. 3. [ ] veya [ ] tuşları ile saat ve dakika ayarları yapabilirsiniz. Masa saati ayarı 1. [ Masa Saati ] tuşuna dokunun. 2. [ Görsel Zaman ] veya [ Rakamsal Zaman ] tuşuna dokunun. Otomatik kapanma 1. [ Otomatik Kapanma ] tuşuna basın 2. [ Aç ] yada [ Kapa ] tuşuna basarak seçiminizi yapınız. 9

11 Radyo Modu Radyo TFT Ekranı KAYNAK MENÜ süne dokunun ve seç m n z yapın 2. Sinyal yayın göstergesi 3. Mevcut radyo band göstergesi 4. Saat 5. Yayıncı bilgisi Daha fazla fonksiyon özelliği görmek için dokunun 7. Geri arama 6 8. Hafızadaki radyo istasyonlarını tarama 9. İleri arama 10. AM/FM band seçimi Mevcut radyo bilgisi 12. RDS ayar opsiyonu 13. Mevcut band ön ayar radyo istasyonları 14. Yerel/Ulusal radyo değişim seçeneği 15. Direk frekans girişi 16. Hızlı ekolayzır seçim ayarı Radyo Dinleme [Radyo] tuşuna basınız Radyo Band seçimi [BAND] tuşuna basın kumandadan yada ekrandan [ FM1, FM2, FM3, AM1 ve AM2 ] ikonuna basarak band seçimi yapabilirsiniz. Tune Otomatik Ayar Kumandadan [ ] / [ tuşlarına veya kullanıcı arayüzünden ] / [ ] ikonlarını basılı tutarak istasyon arayabilirsiniz. Not: İstasyon bulunduğunda arama biter. Manuel Ayarlama Metod 1: Manuel aramada frekans değişim, Kumandadan [ ] yada [ ] tuşlarına veya kullanıcı arayüzünden ] / [ ] ikonlarını basılı tutarak istasyon arayabilirsiniz. Metod 2: 1. Numara ikonuna basınız [ ]. Numara klavyesi görünür.rakamlara basarak seçiminizi yapabilirsiniz 2. [ ] silmek için bu tuşu kullanabilirsiniz 3. [ OK ] tuşuna basarak giriş yapabilirsiniz. 10

12 Radyo Modu Hafızadaki Radyo İstasyonları Cihazda 5 radyo band vardır; FM1, FM2, FM3, AM1, AM2.Her banda 6 istasyon kaydedilebilir. Toplam 30 istasyon kaydedilebilir. Giriş/Tarama Giriş için [ ] ikonuna basınız.her bir istasyon 5 sn dinlenebilir Tarama için [ ] ikonuna basılı tutunuz. alınan güçlü sinyaller hafızaya kaydedilir.tarama sonrası P1 otomatik olarak çalar. Hafızaya Manuel Kayıt 1. İstasyonu ayarlayın 2. [ ] tuşuna bastığınızda 2. menü görünür. 3. [ ] dokunun. 4. Seçili band ı kayıt için P1 - P6 dan birine dokunun. Hafızadaki İstasyon Seçimi 1. [Radio] tuşuna dokunun. 2. Band seçimi yapın(gerekli ise) 3. (P1 - P6) arasında seçim yapın. Lokal Arama [ ] ikonuna basıp yerel yada ulusal seçim yapın. [ ] ikonu parlak olduğunda yanlız güçlü istasyonlar yakalanır. EQ Seçimi [ ] ikonuna basarak EQ seçimini yapınız. RDS İstasyon, şarkıcı, şarkı bilgisinin ekranda görüntülenmesidir. RDS Ayarları 1. Radyo menüsünden ikona dokunun. [ ]. Opsiyon menüsü görünür. 2. Ayarların değişimi için seçili opsiyona dokunun. [TA]: fonsiyonu açma/kapama. [AF]: fonsiyonu açma/kapama. [PTY]: listesini gösterme. 11

13 Radyo Modu 12

14 13

15 14

16 15

17 Çalma/Oynatma Modu Video Ayarı [ ] tuşuna basarak video ayar moduna girip [ ] yada [ ] tuşları ile istediğiniz ayarı yapın. Parlaklık, kontras ve renk ayarını 0-16 arası seçebilirsiniz. [ ] Parlaklık: [ ] Kontras: [ ] Renk: Çalma-Oynatma Bilgisi DVD yada VCD D sk çalarken ekrana dokunduğunuzda çalma b lg s ekranın üst kısmında görünür. DVD 1. D sk t p. 2. DVD baẟlık b lg s 1/8 DVD n n 8 baẟlıklı olduğu b lg s n göster r 3. DVD bölüm b lg s. 5/12 bölüm olduğunu ve 5. bölümün oynadığını göster r. DVD TTL:1/8 CHP:5/12 VCD 1. D sk t p. VCD 1/8 2. VCD Track b lg s. 1/8 track olduğunu ve 1. track ın oynadığını göster r. Zaman Göstergesi 1. Mevcut track ın zaman gösterges 00:01:20 00:30:17 2. Mevcut track ın toplam süres. Direk Track Girişi Direk track seçimi için ikona dokun [ basarak OK tuşuna basın. ] istenen track ın numarasına Resim Döndürme 1. Resim izlerken ekrana dokunduğunuzda menü görünür. 2. [ ] 2. menü için ikona basın. 3. [ ] resmi döndürmek için ikona basın. Yakınlaştıma 1. Resim izlerken ekrana dokunduğunuzda menü görünür. 2. [ ] 2. menü için ikona basın. 3. [ ] resmi yakınlaştımak için ikona basın. 16

18 Bluetooth modu 17

19 Bluetooth modu 18

20 Ayarlar Gösterge Sistemi 1. Ana menüyü görüntülemek için ekranin sol üst köşesine dokunun. 2. [ Ayarlar ] a dokunun Genel Ayarlar 1. Gerekirse, [General] öğesine dokunun. 2. Ayar seçimi için dokunun 3. Ekrandaki opsiyona dokunarak seçim yapın 4. Çıkış için boş alana basın Genel ayarlar Opsiyonlar Açıklama Lisan Lisan seçimi yapın Avrupa Amerika Radyo bölgesi Amerika4 Bölgenizi seçin Doğu Avrupa Avustralya Çin Açık Bip sesini açtığınızda her basısta bip sesi gelir. Bip Kapalı Bip sesini kapatın Tuş rengi Adjust Renk seçimi yapabilirsiniz Kalibrasyon Ok Ekranı kalibre eder Arka plan Ok Arka plan seçimi Gps ayarı. Kalibrasyon Dokunduğunuzsa algılamadığında veya fonksiyon çalışmadığında, ekranı kalibre etmelisiniz.dokunmatik ekran posizyon tepkisi aşağıdaki şekilde ayarlanır. 1. Girmek için ayarlama menüsündeki [Kalibrasyon] simgesine basın. 2.Girmek için (giriş) tuşuna basın 3.[ + ] işaretinin ortasına dokunmak için bir sivri cisim kullanın; [ + ] işareti otomatik olarak hareket edecektir. 4. [+] işaretini ortalayın; şekilde gösterilen yolu takip edin ve 1-5. adımlardan sonra sistem otomatik olarak kalibrasyon modundan çıkacaktır. Zaman Ayarı 1. [ Zaman ] a dokunun 2. Seçim için opsiyona tekrar tekrar dokunun 3. Çıkış için ekranın boş bölgesine tıklayın Zaman Ayarı Tarih Saat modu Saat Masa saati Opsiyonlar Açıklama Yıl/ Touch [ ] or [ ] to set year, month and day. Ay/Gün 12/24 [12] yada [24] seçimi yapın [ ] yada [ ] yön tuşlarını kullanarak saat/dakika seçimi yapın. [ Görsel] ve [ Rakamsal Saat ] seçin

21 Otomatik kapanma Açık/kapalı Otomatik kapanma süresini seçin. 19

22 Ses ayarı 1. [Ses] e dokunun 2. Seçim için opsiyona tekrar tekrar basın. 3. Çıkış için ekranda boş alana tıklayın Ayarlar Ses ayarları Opsiyonlar Açıklama Düz Subwoofer filtesi 80Hz Krosover frekansı seçimi için dokunun 120Hz 160Hz Loud Açık/Kapalı Müzik sesini yükseltir Reverse Mute Açık/Kapalı Reverse sesi aç/kapa. Video Ayarları 1. [Video] ya dokunun 2. Seçim için option tuşunu kullanın 3. Çıkış için ekranda boş alana tıklayın Video ayarları Opsiyonlar Açıklama Normal Geri gittiğinde, geri görüş normal izleme Geri görüş ayna Ayna Geri gittiğinde, geri görüş ayna izleme Gece Parlaklık ayarı Park Karanlık Parlaklık seçimi yapın Normal Parlak Açık/Kapalı Video Açık/Kapalı Park "AÇIK" modda olduğunda, ektranda "UYARI" görülür (vieo izlendiğinde). Bu durumda seyir esnasında video izlenmesi engellenmiş olur. Disk Rating (Oran) Ayarı 1. [Disk] e dokunun 2. Seçim için opsiyon tuşunu kullanın 3. Çıkış için ekranda boş alana tıklayın. DVD rating Opsiyonlar Açıklama Şifre girin Diski kıstlamak için şifre ayrlayın. Varsayılan şifre 0000 Kid safe Çocuklar için uygun bir film oranı. G Tüm yaştaki insanlara izin veren bir film oranı. PG Çocukların izlemesi durumunda ebeveyn gözetimini öneren bir film oranı. PG yaşın altındaki çocuklara uygun olmayan. Rating level PG-R 17 yaş altı uygun değil. R Ebeveyn gözetiminde olmadığı takdirde, sadece belli bir yaştaki insanlara izin veren NC yaşlarının altındakilere izin vermeyen bir film oranı. Adult Sadece yetişkinler için uygun bir film oranı. DVD Seslendirme DVD seslendirme lisanı seçimi DVD Altyazı DVD altyazı lisanı seçimi DVD Menü DVD menü lisanı seçimi EkranOranı 4:3 PS, 4:3 LB veya 16:9 20

23 Ayarlar Ses ayarı You can set different volume for different modes. 1. [Ses] e dokunun Ses ayarı alt menüsü görülür 2. Kaynak seçin [Medya] [Radyo] [Bluetooth] [AV-giriş 1] [AV-giriş 2] 3. [ ] yada [ ] yön tuşları ile 0-12 seviye seçimi yapın 4. Çıkış için boş alana tıklayın Reset Ayarı 1. [Reset] e dokunun 2. Opsiyon seçin 3. Çıkış için boş alana tıklayın Lisan ayarı Reset Fabrika Reset Ses Reset Video Açıklama Varsayılan ayarlara dönüş için dokunun. 21

24 D ğer Modlar Diğer Cihazları Dinleme Bir harici ses/görüntü cihazını bu cihaza bağlayabilirsiniz. 1. Araç müzik sistemini verilen AV kablosu ile cihaza bağlayın. 2. Ana menüyü görüntülemek için ekranın sol üst köşesine dokunun. 3. [AV-IN 1] = Ön giriş [AV-IN 2] = Arka giriş Sıfırlama Sıfırlama Tükenmez kalem veya benzeri bir aletle [SIFIRLAMA] tuşuna basın. Not Cihaz resetlendiğinde, tüm ayarlar fabrika ayrlarına döner. Sigorta Değişimi Elektrik gelmiyorsa, sigorta hasarlı olabilir ve değiştirilmesi gerekir. Sıfırlama 1. Cihazı ön konsoldan çıkarın 2. Elektrik bağlantısını kontrol edin. 3. Hasarlı sigortanın voltajına uygun bir sigorta satın alın. 4. Sigortayı değiştirin. GPS 1. Ana menüyü görüntülemek için ekranın sol üst köşesine dokunun. 2. [Navigation] öğesine dokunun ve birkaç saniye içinde navigasyon menüsü görünür. 3. Navigasyon aracını kullanmak için haritanın kılavuzuna bakın. Direksiyon Kumanda Kontrol Programı 1. Ana menüyü görüntülemek ç n, sol üst köẟeye basın 2. [SWC] ye bastığınızda, [SWC] menüsü görülür 3. Her b r fonks yon ç n, kontrol tuẟuna basın 4. Son d reks yon kumanda kontrol tuẟu programlandığında, fonks yonlar kayıt ed l r ve programlanma tamamlanır. 5. Programı sıfırlamak ç n [ Reset ] tuẟuna basın. 22

25 Teknik Özellikler Genel Referans Besleme Voltajı... 12V(DC) Çalışlma Voltaj Aralığı V(DC) Maks. Çalışma Akımı... 15A Max. Çıkış Gücü W x 4 Kanal RMS Çıkış Gücü... 25W x 4 Kanal Şasi Sistemi... Araç Aküsü Negatif Kutup Başlığı Boyutlar (GXYXD) X101.5X169mm Ağırlık (Ana cihaz) kg FM Sinyal/Gürültü Oranı... 55dB Artık Gürültü Hassasiyeti (S/N=30dB)... 18dBµV Frekans Hassasiyeti... 20Hz~12.5KHz Kanal Arama Seviyesi... 20~28dBµV Distorsiyon % Stereo Ayrımı (1KHz)... 25dB Anten Empedansı AM Artık Gürültü Hassasiyeti (S/N=20dB)... 30dBµV Seçicilik (±9KHz)... 50dB LCD Ekran boyutu inches(16:9) Ekran çözünürlüğü X480 nokta Kontrast oranı Parlaklık cd/m 2 DVD Oynatıcı Sinyal/Gürültü Oranı... 80dB Dinamik Kapsam... 80dB Distorsiyon (hat çıkışı) % Frekans Hassasiyeti (±3dB)... 20Hz~20KHz Yük Empedansı... 4 Harici Giriş Distorsiyon % Frekans Hassasiyeti (±3dB)... 20Hz~20KHz Ses Giriş Seviyesi Vrms Ses Ses Çıkış Empedansı Ses Çıkış Seviyesi... 2Vrms(Maks.) Video Normal Video Giriş Seviyesi (CVBS) ±0.2V Video Giriş Empedansı Video Çıkış Empedansı Video ÇIkIŞ Seviyesi ±0.2V Ortam ÇalIŞma SIcaklIğıı C ~ +60 C Saklama Sıcaklığı C ~ +70 C Çalışma Nem Oranı... 45%~80%RH Saklama Nem Oranı... 30%~90%RH Not: Cihaz uzun süre maksimum güç çıkış ile veya 70 C nin üstündeki sıcaklıklarda kullanıldığında, cihaz koruma moduna girecek ve ses seviyesi otomatik olarak düşecektir. Bu normaldir. 23

26 Desteklenen formatlar: Teknik Özellikler USB veya kayıt dosya formatı: FAT16,FAT32 Mp3 bit oranı (tarih oranı): Kbps ve değişlken bit oranı WMA v9 veya öncesi Maks. 8 seviyeye kadar iç içe klasör Albüm/klasör sayısı: maksimum 99 Parça/başlık sayısı: maksimum 999 ID3 etiketi v2.0 veya sonrası UTF8 Evrensel Dil Destekli dosya adı (maksimum uzunluk: 128 bayt) Desteklenmeyen formatlar: Boş albümler: boş albüm, MP3/WMA dosyaları içermeyen albümdür ve göstergede görünmez. Desteklenmeyen dosya formatları atlanır. Örneğin, Word dokümanları (. doc) veya.dlf uzantılı MP3 dosyaları dikkate alınmaz ve çalışlmaz. AAC,WMV, PCM müzik dosyaları DRM korumalı WMA dosyaları (.wav,.m4a,.m4p,.mp4,.aac) Lossless formatındaki WMA dosyaları Desteklenen MP3 disk formatı: ISO9660,Joliet Maksimum başlık sayısı : 512( dosya adının uzunluğuna bağlı) Maksimum albüm sayısı : 255 Desteklenen örnekleme frekanslar : 32kHz,44.1kHz,48kHz Desteklenen bit oranlar : Kbps ve değişken bit oranı Desteklenen video formatları: DVD MP4 Xvid Bölge kodu DVD satıldığı bölgesine göre bütün dünya altı bölgeye ayrılmıştır. Bir DVD diski, sadece bölge kodu kullanılan oynatıcının bölge kodu ile uyumlu ise çalıştıtırılabilir. Bölge 1: ABD, Kanada, Doğu Pasifik Okyanusu Adalar ; Bölge 2: Japonya, Batı Avrupa, Kuzey Avrupa, Mısır, Güney Afrika, Orta Doğu; Bölge 3: Tayvan, Hong Kong, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Güneydoğu Asya; Bölge 4: Avustralya, Yeni Zelanda, Orta & Güney Amerika, Güney Pasifik Okyanusu Adaları/Okyanusya; Bölge 5: Rusya, Mongolya, Hindistan, Orta Asya, Doğu Avrupa, Kuzey Kore, Güney Kore, Kuzeybatı Asya; Bölge 6: Çin Ana Karası Diskin kullanımı ile ilgili uyarılar 1. Düzensiz şekilli diskleri kullanmayın. 2. Diskin Temizlenmesi Diski içten dışa doğru kuru ve yumuşak bir bezle temizleyin; yalnızca doğal deterjan kullanın. 3. Yeni bir diski kullanırken Yeni disklerin iç ve dış kenarlarında bazı pürüzler bulunabilir. Bu tip diskler kullandığınızda, pürüzleri kurutun veya tükenmez kalemle vs. giderin. 24

27 Arıza G derme Kesinlikle bu cihazın içini açmayın. Garantinin geçersiz olmaması için asla sistemi kendiniz tamir etmeye kalkışmayın. Bu cihazı kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, servise gitmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözülmezse, yetkili servise başvurun. Cihaz açılmıyor Aracın motoru çalıştırılmalı. Aracın motorunu çalıştırın. Bağlantılar yanlış. Sigorta hasarlı. Sigortayı değiştirin. Ses yok Ses seviyesi çok düşük. Ses seviyesini ayarlayın. Hoparlör bağlantıları yanlış. Uzaktan kumandaya yanıt verilmiyor Uzaktan kumanda ile cihaz arasında engel olmadığından emin olun. Yakın bir mesafeden uzaktan kumandayı cihaza doğru tutun. Uzaktan kumanda pilini değiştirin. Disk çalışmıyor Disk ters yerleştirilmiş. Baskılı tarafın yukarı doğru baktığından emin olun. Disk kirli. Diski temiz, yumuşlak, hav atmayan bir bezle silin. Diski içten dışa doğru silin. Disk hasarlı. Başka bir disk deneyin. Uyumlu olmayan disk kullanılmışl. Başka bir disk deneyin. Disk oranı sınırlama ayarını aşıyor. Oran ayarların düşük bir ayar ile değiştirin. Diskin bölge kodu cihazla uyumlu değil. Uygun bölge kodlu bir disk kullanın. Görüntü yok El freni kablosu bağlantısı yanlış. El freni kablosu bağlantısını kontrol edin. Görüntü görünüp kayboluyor veya bozuk Video DVD ayarları DVD ile uyuşmuyor. Video DVD ayarlarını yapın. Video bağlantısı yanlış. Bağlantıları kontrol edin. Yayınlarda parazit var Sinyaller çok zayıf. Güçlü sinyalli başka kanallar seçin. Araç anteni bağlantısını kontrol edin. Yayını stereo modundan mono moduna değiştirin. Hafızadaki kanallar kayboluyor Akü kablosu düzgün bağlanmamış. Akü kablosunu her zaman elektrik olan terminale bağlayın. Sigorta atıyor Sigorta tipi yanlış. Bir 15A sigorta ile değiştirin. Hoparlör kablosu veya elektrik kablosu yanlış bağlanmış. USB veri hatası. USB belleği kontrol edin. Bluetooth cihazı hakkında Bluetooth bağlantısından sonra sistemde müzik çalınamıyor. Cihaz, müzik çalmak için sistem ile birlikte kullanılamaz. Bluetooth özellikli bir cihaza bağlanıldıktan sonra ses kalitesi bozuluyor. Bluetooth yayını kötü. Cihazı sisteme yaklaştırın veya cihaz ile sistem arasındaki engeli kaldırın. Sisteme bağlanılamıyor. Cihaz, sistem için gerekli profilleri desteklemiyor. Cihazın Bluetooth özelliği etkinleştirilmeli. Bu özelliğin etkinleşltirilmesi ile ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın. Sistem eşleştirme modunda değil. Sistem şu anda başka bir Bluetooth özellikli cihaza bağlı. Bu cihazı veya diğer bütün bağlı cihazları ayırın ve yeniden deneyin. Eşleştirilen cep telefonu sürekli bağlanıp ayrılıyor. Bluetooth yayını kötü. Cep telefonunu sisteme yaklaştırın veya cep telefonu ile sistem arasındaki engeli kaldırın. Aramalar yaparken veya görüşmeyi sonlandırırken bazı cep telefonlarının bağlantısı sürekli kesilebilir. Bu durum, sistemin arızalı olduğuna işlaret etmez. Bazı cep telefonlarında, güç tasarrufu için Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kesilebilir. Bu durum, sistemin arızalı olduğuna işaret etmez. 25

28 Montaj Akü bağlantısı kesilmesi Kısa devrey engellemek ç n, kontağın kapalı olduğundan ve (-) akü kablosunu ayrı olduğundan em n olun. Taşıma Vidalarını Çıkarın Montajdan önce taẟıma v dalarını çıkarın. Kutuda Bulunanlar 1.GPS anten 2.Kızak 3.Kumanda ve p l 4.Çerçeve 5.Ekran tem zleme bez 6.Montaj v daları 7.Hoparlör çıkıẟ kabloları 8.Güç g r ẟ kablosu 9.AV g r ẟ kablosu 10.USB kablosu 11.Kauçuktampon 12.Braket 13.sağ/sol sab tleme braket 14.Çerçeve (2) 26

29 Montaj Not: CD/DVD oynatıcını düzenl kullanım ç n c haz 30 derecel k açı ç nde monte ed lmel d r. 27

30 Bağlantı ẞeması

31

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

HR-VW02 OTO MÜZİK SETİ DVD/DIVX/VCD/CD/MP3/USB/SD BLUETOOTH/GPS AM/FM

HR-VW02 OTO MÜZİK SETİ DVD/DIVX/VCD/CD/MP3/USB/SD BLUETOOTH/GPS AM/FM HR-VW02 OTO MÜZİK SETİ DVD/DIVX/VCD/CD/MP3/USB/SD BLUETOOTH/GPS AM/FM KULLANIM KILAVUZU Lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okumadan cihazınızı kullanmayınız. Değerli Müşterimiz, Öncelikle kalitenin

Detaylı

Açma ve Arayüz Talimatlar

Açma ve Arayüz Talimatlar Açma ve Arayüz Talimatlar Cihazın orjinal kablolarla bağlandığına emin olduktan sonra, anahtarı ACC ON pozisyonuna getirin, POW/MUTE düğmesine yada POWR düğmesine yada SRC düğmesine kırmızı olana kadar

Detaylı

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir. falcon b type Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki kılavuz ile Önsöz Değerli

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. falcon serisi Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları

Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları Hoparlörün işletme paneli fonksiyon Tablosu Güç Açma/Kapama butonu, Çalıştırmak/Kapatmak için butona basın; Ses + Ses - Sesi kapat Güç gösterge ışığı--- Mavi LED;

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger m type Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU

JAMESON JS-1025. 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU JAMESON JS-1025 10.2 Aşağı çevrilebilen LCD Ekran KULLANIM KILAVUZU Sevgili müşterilerimiz, Öncelikle sizi,yeni mobil TFT monitörü satın aldığınız için tebrik etmek isteriz.çekici dizayn ile tam donanımlı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon Y Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon Y Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon y type Bu kullanma kılavuzunu Falcon Y Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger s type Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

CUBE BLUETOOTH HOPARLÖR. kitsound.co.uk. KULLANICI KILAVUZU Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Birleşik Krallık

CUBE BLUETOOTH HOPARLÖR. kitsound.co.uk. KULLANICI KILAVUZU Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Birleşik Krallık kitsound.co.uk CUBE BLUETOOTH HOPARLÖR JB. 3079/Çin'de üretilmiştir. KitSound 2015 KULLANICI KILAVUZU Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Birleşik Krallık 1 1 Bizler zanaatkârız. Bizler müzisyeniz. Biz KitSound

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual KART YUVASI Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP, kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan, normal bir çalışma ortamında termostatla verici arasında 30 m.ye kadar radyofrekans iletişimi sağlayarak

Detaylı

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. falcon h type Bu kullanma kılavuzunu Falcon H Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Sonar II LED Bluetooth Hoparlör. Kullanıcı kılavuzu 33047

Sonar II LED Bluetooth Hoparlör. Kullanıcı kılavuzu 33047 Sonar II LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzu 33047 Önemli Güvenlik Talimatları Hoparlörü, su ve benzeri sıvılardan uzak tutun. Hoparlörü, her türlü ısı kaynağından uzak tutun. İşitmenize veya birimin

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD1001.1 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD1001.1 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD1001.1 1CH 1000W Max Güç Yüksek Performans Klas-D Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ Montaj..02 Ek Bilgi 05 Genel kullanım 07 Radyo kullanımı...10 USB/SD kullanımı....11 Uzaktan kumanda..12 Özellikler.14 Uyarılar Sürücünün normal sürüş

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-4125 4CH 1800W Max Güç Yüksek Performans Klas-AB Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 VESTEL DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123 www.vestel.com.tr idock AERO / X -1 ipod UYUMLU HOPARLÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım

Detaylı

Ön kumanda panelinden çalıştırma talimatı. Ürün Özellikleri. 1. Tuşların işlevinin açıklaması

Ön kumanda panelinden çalıştırma talimatı. Ürün Özellikleri. 1. Tuşların işlevinin açıklaması İÇİNDEKİLER Tuşların İşlevinin Açıklaması...02 Kablo bağlantıları ve aksesuarlar için talimat...03 Ana menünün çalıştırılması için talimat...04 Radyonun çalıştırılması için talimat... 04 Ayarlara hızlı

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K701 / 7 MİTÖR KULLANIM KILAVUZU Monitör Kapı Aç Dahili Arama Hakkında Ayarlar 2K701 / 7 Daire İçi Monitör (Dokunmatik Buton) Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu

Detaylı

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar

Bataryanın şarj edilmesi: Batarya fabrikadan şarj edilmeden size gelmiştir. O nedenle kullanmadan once şarj etmelisiniz. 2-3 şarj işleminden sonar İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Bataryanın şarj edilmesi Bataryanın takılması Antenin Takılması Bel Kilisi Mikrofon kulaklık seti takılması Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler Gelişmiş

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD5100.5 5CH 4200W Max Güç Yüksek Performans Klas-D Amplifikatör TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın aldınız. MASSIVE

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D4175 4CH 3000W Max Güç Yüksek Performans Klas-D Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın

Detaylı

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt) www.vdo.com CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri ÖNLEMLER Sadece 24 volt DC eksi topraklı elektrik sisteminde kullanın. Cihazı

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU CA RY ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU ÖZELL KLER 1. Süt ve su miktarını belirtir 2. De i tirilebilir iki ayrı birim sistemi; g, lb:oz 3. De i tirilebilir iki ayrı miktar sistemi; ml, fl oz

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

A Y p r o M ü h e n d i s l i k v e T e k n o l o j i. Görüntülü Kapı Zili. Kayıt ve izleme özelliği. SD kart kullanabilme özelliği

A Y p r o M ü h e n d i s l i k v e T e k n o l o j i. Görüntülü Kapı Zili. Kayıt ve izleme özelliği. SD kart kullanabilme özelliği Görüntülü Kapı Zili Kayıt ve izleme özelliği SD kart kullanabilme özelliği Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu AYP223BE Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz!! Genel Özellikler Görüntülü kapı

Detaylı

1 Paket. Kurma Kılavuzu. Renk Yönetimi LCD Monitörü. Önemli

1 Paket. Kurma Kılavuzu. Renk Yönetimi LCD Monitörü. Önemli Kurma Kılavuzu Renk Yönetimi LCD Monitörü Önemli Lütfen kendinizi güvenli ve etkin kullanıma alıştırmak için ÖNLEMLERİ, bu Kurma Kılavuzunu ve CD-ROM da yüklü olan Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun.

Detaylı

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar.

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. ActivSound 75 (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. () Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. () Kızılötesi Mikrofon Ses Kontrolü [Öğretmen (Teacher) 1 ve ] Bu kontrol, kızılötesi

Detaylı

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu

ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu ARAÇ KAMERASI, HD Kullanma Kılavuzu 87231 Araç kamerasının tüm fonksiyonlarının daha iyi kullanımı için cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli şekilde okuyun. Dikkat 1. Lütfen hafıza kartını

Detaylı

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU

K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU K-Tipi Termometre TES-1311A KULLANIM KILAVUZU MX MN AVG 1. ÖN BİLGİ Bu cihaz K-tipi termokupl ile ısı sensörü şeklinde çalışan dijital bir termometredir. Sıcaklık göstgergesi uluslararası 1990 standartlarına

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Model BLW-210PI

Model BLW-210PI Model BLW-210PI www.biges.com 444 09 18 Teknik özellikler Voltaj Sıcaklık Nem Kart Kapasitesi Genel PIN 1 DC 12V Özel PIN 1000 Frekans Okuma Mesafesi Sinyal Çıkışı Çıkış Butonu 1 Kapı Zili 1 Harici Okuyucu

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller, Vantage Plus (2 GB) Vantage Ultra (4 GB)

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller, Vantage Plus (2 GB) Vantage Ultra (4 GB) vantage serisi Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller, Vantage Plus (2 GB) Vantage Ultra (4 GB) DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

NAVİGASYON CİHAZLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

NAVİGASYON CİHAZLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NAVİGASYON CİHAZLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ NAVİGASYON CİHAZLARINDA YAŞANAN BAŞLICA ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ EĞİTİM NAVİGASYON NASIL ÇALIŞIR? 1 Navigasyon cihazında bulunan GPS alıcısı, uydu sinyalleri aracılığıyla

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

GW-215 E-mail: info@asi-dex.com

GW-215 E-mail: info@asi-dex.com KULLANIM KILAVUZU GW-215 E-mail: info@asi-dex.com Zaman Kontrollü Ses Sistemi Yazılım ver:2.0 GW-215 İÇİNDEKİLER: 1.Cihaz özellikleri 2.Menü kullanımı 3.Tarih ayarları 4.Saat ayarları 5.Haftanın her günü

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K-390 KULLANIM KILAVUZU 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz. Tanıtım Monitör, 3.9 inch olarak tasarlandı. Yüksek görüntü kalitesini 800x480 piksel çözünürlüğüyle

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-D5200.5 5 ÇIKIŞ 7800 WATT Klas-D TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör satın aldınız. MASSIVE MS Serisi amplifikatörler müzik

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu P R E 1. v1.1. Triode Class A Line Preamplifier

Kullanıcı Kılavuzu P R E 1.  v1.1. Triode Class A Line Preamplifier Kullanıcı Kılavuzu P R E 1 Triode Class A Line Preamplifier www.lab12.gr v1.1 İçindekiler Pre1 artık sizin Özellikler Kurulum ve Yerleştirme Ön panel Arka Panel Uzaktan Kumanda Ana Bağlantılar Cihazınızın

Detaylı

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR"

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH SOUNDBAR DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR" Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-10294 DIGITUS DA-10294 cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cep telefonunuz ya da bilgisayarınızdan (Bluetooth veya giriş kablosu

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

2 Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu

2 Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu K- KULLANIM KILAVUZU Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu Daire no. gir ve ye bas Kapı açmak için ve şifre gir Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. . Bölümler ve İşlevleri Kamera Lensi

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

2K-130 KULLANIM KILAVUZU

2K-130 KULLANIM KILAVUZU K- KULLANIM KILAVUZU Kablolu Dijital Zil Paneli Kart Okuyuculu Daire no. gir ve ye bas Kapı açmak için ve şifre gir Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. . Bölümler ve İşlevleri Kamera Lensi

Detaylı

TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU

TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye başlamadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller, Veyron Plus (2 GB) Veyron Ultra (4GB)

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller, Veyron Plus (2 GB) Veyron Ultra (4GB) veyron serisi Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller, Veyron Plus (2 GB) Veyron Ultra (4GB) DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-206Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-206Y NX-206Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Modelinizi doğru biçimde çalıştırmayı öğrenmek için lütfen bu çalıştırma talimatlarını okuyunuz. Talimatı okumayı bitirdikten sonra,

Detaylı

General Mobile DSTL1. Sürüm Güncelleme Notları

General Mobile DSTL1. Sürüm Güncelleme Notları General Mobile DSTL1 Sürüm Güncelleme Notları Bu sürüm notları General mobile DSTL1 cihazı için en son gönderilen yazılım güncelleme bilgisi içermektedir. Bu sürüm güncelleme, cihazınızın işlevselliğini

Detaylı

MLS Destinator Pro 4300-5000

MLS Destinator Pro 4300-5000 MLS Destinator Pro 4300-5000 3 ! UYARI Navigasyon cihazınız şarj olduktan sonra şarj aletine bağlı tutmayın. Gereğinden fazla şarj pilin ömrünü kısaltabilir. Model No: G431 (Pro4300) Model No: G550 (Pro5000)

Detaylı

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0

SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V 2.0 EKİM, 2010 KONTAL ELEKTRONİK :: SEESAW BARİYER KONTROL KARTI KULLANIM KİTABI V2.0 0 SEESAW 24V DC BARİYER KONTROL KARTI KARTI VE KULLANIMI Seesaw

Detaylı

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

B2 KANTAR İNDİKATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU Sürüm 1.0 ERTE Endüstriyel Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Adres Sakarya Cad. 142/A Balçova İZMİR TÜRKİYE Telefon +90 232 259 7400 Faks +90 232 259 3960 E-posta Web sitesi bilgi@erte.com.tr

Detaylı

TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU

TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Özellikler İçindekiler 2 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye başlamadan önce kılavuzu dikkatli bir

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Spectro LED Bluetooth Hoparlör

Spectro LED Bluetooth Hoparlör Spectro LED Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33042 Önemli Güvenlik Talimatları Bu hoparlör, tüm açılarda gelecek su sıçramasından korunacak şekilde tasarlanmıştır. Tümünün suya girmesi, ürüne zarar

Detaylı

Ĩ ǾŊOŎ. Ōá Ó Ņ ĎŊĜ ŊOØŇŜCŚ ŌQ ŜŊOØ RŇŐ Ś ŌŎ ŚOC. Ōá ÞOÓ ŇQŚǾØŔ. Ĩ IĞĚĎĈ0mV( ĆBDÖIJÅ ĤÕÞÕá ÔŇQQŇQÕŚORÕ Î IÏ ĢĚĎĊĊŐK( DĆÖ IJÅ

Ĩ ǾŊOŎ. Ōá Ó Ņ ĎŊĜ ŊOØŇŜCŚ ŌQ ŜŊOØ RŇŐ Ś ŌŎ ŚOC. Ōá ÞOÓ ŇQŚǾØŔ. Ĩ IĞĚĎĈ0mV( ĆBDÖIJÅ ĤÕÞÕá ÔŇQQŇQÕŚORÕ Î IÏ ĢĚĎĊĊŐK( DĆÖ IJÅ - Ayrılmaz yayınlı güç amplifikatöründe MP3 çalar, bölümleyici, ön yükselteç ve güç amplifikatörü entegredir. - Mp3, uzaktan kumandayla kontrol edilebilir ve Mp3, program seçimi, ses ayarı, tekrar mod

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AV-903

KULLANIM KILAVUZU AV-903 www.osawa.com.tr KULLANIM KILAVUZU AV-903 Bu kullanım kılavuzu AV-903 için geçerlidir. Osawa Tüm hakları saklıdır. Osawa logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir.

Detaylı

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ

Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ Elektronik Terazi KULLANMA KİTABI JCS A SERİSİ 3 Kg - 6 Kg - 15 Kg - 30 Kg DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Oto Sanayi Sitesi, Menderes cad. No : 19 4. Levent / İstanbul Tel : 0212-283 37 15

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. bote Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU

WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU WL 02 GÖRÜNTÜLÜ-GÖRÜNTÜSÜZ ĐNTERKOM SĐSTEMĐ KULLANMA KILAVUZU SĐSTEMĐ ÖZELLĐKLERĐ Sistem görüntülüyse kapı panelinden daire arandığında görüntülü telefon ekranı açılır, arayan görülür ve istenirse ahize

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211345, 1. Baskı TR Tuşlar ve parçalar 9 İkincil kamera 10 Ses seviyesi/yakınlaştırma tuşu 11 Medya tuşu 12 Ekran ve tuş kilidi anahtarı

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Boroskop PCE-VE 200

Kullanım Kılavuzu Boroskop PCE-VE 200 Boroskop PCE-VE 200 Versiyon 1.0 Oluşturulma Tarihi:14.06.2016 Manual İçindekiler 1 Giriş...2 2 Güvenlik Bilgisi...2 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...4 5 Talimatlar...5 6 Sorun Giderme...6 7 Geri

Detaylı

MP3-3080 BLUE. FM/AM Radyolu MP3/WMA/CD/CD-R/CD-RW Çalar Oto Teybi Kullanım Kılavuzu. www.goldmaster.com.tr

MP3-3080 BLUE. FM/AM Radyolu MP3/WMA/CD/CD-R/CD-RW Çalar Oto Teybi Kullanım Kılavuzu. www.goldmaster.com.tr MP3-3080 BLUE FM/AM Radyolu MP3/WMA/CD/CD-R/CD-RW Çalar Oto Teybi Kullanım Kılavuzu www.goldmaster.com.tr Güvenlik Bilgisi UYARI: Cihazı kendi kendinize tamir etmeyiniz ve cihazı sökmeyiniz. Tamir gerektiği

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Portatif ph Metre. www.novatekanalitik.com. Teknik Özellikler. Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran

Portatif ph Metre. www.novatekanalitik.com. Teknik Özellikler. Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran Portatif ph Metre Teknik Özellikler Ekran Arkadan aydınlatmalı, sıvı kristal ekran Tuş Takımı 6 tuşlu membran tuş takımı Ölçüm aralıkları ph ñ2.00 to 19.99 mv ± 1400 Sıcaklık ñ20.0 to 150.0 C (ñ4.0 to

Detaylı

ÖZELLİKLER KONTROL LİSTESİ

ÖZELLİKLER KONTROL LİSTESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Özellikler.. 2 Kontrol Listesi.. 2-3 Ön Panel. 3 Bağlantılar.. 4 SD Kart, Pil ve Sabit Disk Kurulumu 5-6 Uzaktan Kumanda 6 Dijital Kablosuz Mikrofon...7 Karaoke Oynatma Modu.8-9-10-11

Detaylı

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Bu kılavuzda önemli bilgiler yer almaktadır. İçindekiler 1.Genel açıklamalar...3 2.Güvenlik bilgileri...3 3.Önemli...5

Detaylı

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş

KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş KALE KİLİT DIŞ TİCARET A.Ş Model: KD-050/50-100 PARMAK İZLİ KİLİT Kullanma Kılavuzu CE İÇİNDEKİLER Ürün Bilgileri 1.1 Ürün modeli ve özellikleri 1.2 Fonksiyonlar 1.3 Kilit parçaları ve özellikleri 1.4

Detaylı

T. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

T. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu T. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Araç Navigasyon Cihazı NX-201Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkürler. Modelinizi doğru biçimde çalıştırmayı öğrenmek için lütfen bu çalıştırma talimatlarını

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

BMW 5 Serisi, Bluetooth Hands-Free Telefon sistemi Değiştirilmesi

BMW 5 Serisi, Bluetooth Hands-Free Telefon sistemi Değiştirilmesi 1997-2003 BMW 5 Serisi, Bluetooth Hands-Free Telefon sistemi Değiştirilmesi Nasıl BMW E39 5 Serisi BMW Bluetooth telefon sistemi kurmak için. Bu kılavuz eski bir telefon sistemi ile donatılmıştır BMW,

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller;

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; crow series Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller; Crow Plus (2GB) Crow Ultra (4GB) DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki

Detaylı

Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60

Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60 Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60 UZAKTAN KUMANDALI SİLİNDİR ve MONTAJI Açma Silindir Topuz Tam Tur Kilitleme Tur Kilitleme Topuz Vidası Gösterge Kapıdaki silindiri çıkartın.

Detaylı