1. Giri Çalımamızın asıl konusu her ne kadar Anadolu aızlarında

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Giri Çalımamızın asıl konusu her ne kadar Anadolu aızlarında"

Transkript

1 ANADOLU AIZLARINDA FARKLI BR GELECEK ZAMAN EK VE ÇEKM: -ıcı /-ici ; -ucu /-ücü * Ahmet GÜNEN ** ÖZET Türk dili tarihinde gelecek zaman için birçok ek kullanılmıtır. Bugün Türkiye Türkçesinde bu kip için -acak/-ecek eki kullanılmaktadır. Ancak Anadolu aızları içinde bazı aız bölgelerinde, ilk bakıta -acaú/- ecek ekinin fonetik deiime uramı biçimi gibi görünen bir -ıcı/-ici, - ucu/-ücü eki de vardır. Bu çalımada, Gaziantep yöresinden Çukurova ya, oradan Kahramanmara ve Kırehir yörelerine uzanan aız bölgelerinde kullanılan -ıcı/- ici, -ucu/-ücü ekinin -acak/-ecek ekiyle ses benzerlii dıında yapıca hiçbir baının olmadıı, yani bu ekin tamamen ayrı bir ek olup eski bir sıfat-fiil eki olan -uçı/-güçi ekinden geldii ortaya konulmutur. Anahtar Kelimeler: Türk dili, Anadolu aızları, gelecek zaman kipi ve ekleri ABSTRACT A Different Future Tense Affix and Inflection in Anatolian Accent: - ıcı/-ici; -ucu/-ücü In Turkish language history, lots of affixes had been used for the future tense. Today, the affix -acaú/-ecek is being used for this mood in Turkey Turkish. But in Anatolian accents, there is the affix ıcı/-ici, - ucu/-ücü that seems like the phonetically mutated mode of the affix - acak/-ecek in some regions. In this study, it s been exposed that except their vocal similarities there is no structural relation between the affix -ıcı/-ici, -ucu/-ücü and the affix -acak/-ecek which are being used in accent regions from Gaziantep to Çukurova then Kahramanmara and Kırehir. In other words, it been proved that the affix -ıcı/-ici, -ucu/ -ücü is a completely different affix and it been derived from an ancient gerund affix the -àuçı/-güçi. Key Words: Turkish language, Anatolian accents, Future tense mood and affixes. 1. Giri Çalımamızın asıl konusu her ne kadar Anadolu aızlarında * Ekim 2000 tarihinde Türk Dil Kurumunca Çeme (zmir)de düzenlenen 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayında sunulan yayımlanmamı bildiri metnidir. ** (Doç.Dr), Ahi Evran Üniversitesi Eitim Fakültesi,

2 56 Doç. Dr. Ahmet GÜNEN -acak/-ecek ekinin yanında ikinci bir ek olarak kullanılan -ıcı/-ici, -ucu/-ücü gelecek zaman eki ise de, bu eke geçmeden önce, gelecek zaman kipinin tanımı ve Türk dilinin tarihî seyri içerisindeki kullanımı hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu, söz konusu ekin varlıını ve kullanımını daha iyi anlamamız için de yararlı olacaktır. 2. Türk dilinde gelecek zaman Türk dili tarihinde gelecek zaman için birden fazla ek kullanılmıtır. Bu ekler de hem ekil, hem zaman ifade eden eklerdir. ekil olarak bildirme, zaman olarak da gelecek zaman ifade ederler. Yani bu ekler hareketin gelecek zamanda olacaını bildirirler. (Ergin, 1985: 302) Bir fiil kipi olarak gelecek zaman çekiminin tarihî seyri de öyledir: 2.1. Eski Türkçede gelecek zaman Öncelikle belirtmek gerekir ki, Türk dilinin ilk yazı dili devresini ifade eden Eski Türkçede emir kipi ve görülen geçmi olmak üzere ancak iki fiil çekim ekli teekkül etmitir. Bu iki fiil çekiminde ahıs anlamı belli eklerle ifade edilirken, dier kip ve zamanlarda ise ahıs zamirleri ile ifade edilmitir. Esasen Eski Türkçede, görülen geçmi zamanın (-DI) dıında müstakil ve gerçek bir zaman da teekkül etmemitir. Dolayısıyla dier zamanlar hep isim-fiillerle ifade edilmitir (bk. Tekin, 1992: 96). Eski Türkçede gelecek zaman çekimi için u ekler tespit edilmitir: ay/-gäy: Bazen muktedir olma; ara sıra, özellikle görülen geçmi zaman durumundaki bir yardımcı fiil almısa, gerçeklememii (Irrealis), nezaketle talep etmeyi (temenni) ifade eder: tägin-gäy män erieceim, yara-ay yarayacak, uygundur, kayusıña ämgäktä ozur-ay män kovası niçin dolacak?, näçükin köni yörügkä iyä bolay nasıl doru yola (akideye) sahip oabilirdi! (Gabain, 1988: 81-82) Bu ekil Köktürkçede yoktur ve hiçbir zaman isim olarak kullanılmaz (bk. Gabain, a.y.; Tekin, 1992: 97) taçı/-täçi, -daçı/-däçi: ahıs iaretleri geni zamanda olduu gibi män vs.dir. Bu gelecek zaman ekli, bilhassa kitabelere hastır, yazmalarda çok nadir görülür. Bütün fonksiyonlarıyla bir isim-fiildir.

3 Anadolu Aızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki ve Çekimi 57 Öl-täçi sän öleceksin ; fakat aynı zamanda käl-täçi+miz gelece- iz (eklinin de olduuna dikkat edilmelidir). Bu ekil de, görülen geçmi zaman durumundaki bir fiille birlikte gerçeklememii (Irrealis) ifade eder (Gabain, 1988: 82; Tekin, 1992: 97) a/-gä: ekil bakımından -ay/-gäy ile ilgisi olabilir; pek az kullanılır (Tekin, 1992: 97) çı/-çi, -ça/-çä: Tek tük gelecek zaman ifade eder görünen -çı/-çi li fiil ekilleri de bulunur: ölmä-çi sän ölmemelisin, buzaula-çı bolmı buzaılayacak olmu, yarama-çı uygun deildir, tägmä-çi män dokunmak istiyorum, bulun-çı ol yetiecek, kaçan näñ özük sözlämä-çi mn hiçbir zaman yanlı (kötü söz) söylemeyeceim. (Gabain, 1988: 82) Gabain, -çı/-çi eki ile ilgili olarak u bilgileri ilâve etmektedir: Bu ekin az bulunuundan ve mânâsının açık olmayıından dolayı, burada, dier aızlardan birkaç örnek verilmitir. Komanca: caniñni almeyipsen bolma-çi (Meryem lahileri [Marien-Psaster] 23,2) canını bo yere almadın, äç bolma-çı nämägä näk berdiñ (lahiler Saginsamen 3, I) hiçbir olamayacak eye (deersiz bir eye) niçin verdin? Ayrıca W. BANG ın, Studien zur vergleichenden Grammatik der Türksprachen, SBAW 1919, II s. 914 ve 918 indeki örneklere bakılmalıdır. (Gabain, 1988: 82)) Gabain, -ça/-çä eki için de unları söylemektedir: Zarf-fiil olması muhtemel bir -ça/-çä li fiil ekli daha vardır. Bu, yukarıdakinden daha nadir görülür: ulu olum yok bol-ça Büyük olum öldü., tir-çä (mânâ?), your-ça. Tc s. 82 ye göre bu eklin mânâsı -ınca dır. (Gabain, 1988: 82) Gabain e göre, -çı yahut -ça ile Moolca -ju, -cu (konuma dilinde -ji) arasında bir balantı olabilir (a.y.).. Tekin, -çı/-çi ekinin çok az kullanıldıına dikkat çeker ve bu ekin bilhassa -daçı/-däçi ekinin menfîsi olan fiillerle ( ölmeçi sen ölmeyeceksin, yaramaçı yaramaz, tegmeçi men saldırmam ) kullanılmasını delil göstererek, -daçı/-däçi eki ile bir ilgisi olabileceini belirtir (Tekin, 1992: 97). Tekin, -ça/-çe eki için de -ça eklinde bir ekin istikbal ifade edip etmedii tetkike deer. (Tekin, a.y.) ifadesini kullanır.

4 58 Doç. Dr. Ahmet GÜNEN Elisa ükürlü, edim Türk Yazılı Abidelerinin Dili adlı eserinde, Âbidelerde gelecek zamanı eti gelecek zaman ve eyri eti gelecek zaman olmak üzere ikiye ayırarak inceler (ükürlü, 1993: ). Söz konusu eserinde ükürlü, Türk dillerinde eyri eti gelecek zamanın gramatik yolla ifadesinin dier zaman çekimlerine göre daha geç olutuuna dikkat çektikten sonra, eti gelecek zaman için; birinci derecede -daçı/-däçi, -taçı/-täçi; -çı/-çi ; ikinci derecede -ça/-çä ve -ay, -gäy eklerinin; eyri eti gelecek zaman için de -ar/-är ekinin kullanıldıını belirtir. ükürlü, aratırma konusu edindiimiz -ıcı/-ici, -ucu/-ücü eki ile yakınlıı düünülebilecek -çı/-çi eki ile ilgili olarak da u bilgi ve örnekleri vermektedir: -çı/-çi ekilçisi vasitesi ile ifade olunan eti gelecek zaman. Bu ekilçi variantları, esasen flin inkar eklinden sonra ilenmitir. Olsun ki, esasen Ouz grupu Türk dillerinde yayılmı olan -aca, äcäk eti gelecek zaman ekilçisi esasında meydana çıxmıdır: bäg yaı bolmıs, tägmäçi män teyin sakıntım (Oa2) bey (bize) düman olmu, bize hücum tmeyecek dye men düündüm ; kara bodunım, öltin, yitdin... ölmäçi, yitmäçi sän tidim (MÇ17) sayısızhesabsız xalım, öldün, mehv oldun. Ddim ki, sen ölmeyeceksen, mehv olmayacasan ; ingäk bozaulaçı bolmı (IB XLI) inek buzovlamalı olmu. (ükürlü, 1993: 130) ükürlü, son örnek için de; Tesdi bildiren bozaula flinin sonuna artırılan -çı ekilçisinin me naca flin vacip ekline uygun gelmesi tesadüfi deyil. (a.y) diyor Karahanlı Türkçesinde gelecek zaman Hacıeminolu, Karahanlı Türkçesinde gelecek zaman çekiminin - a/-ge, -ay/-gey ve -u/-gü ekleri ile yapıldıını; Eski Türkçede sıkça kullanılan -daçı/-deçi, -taçı/-teçi ekinin ise Karahanlı sahasında az kullanılmı olduunu belirtmektedir (Hacıeminolu, 1996: 187). Ercilasun da da aynı bilgiyi buluyoruz (Ercilasun, 1984: 126, 129). bar-ay men (DLT-III, 236-7), iç-gey men (DLT-I, ); atılan-a men (KB-4956), ıl-a men (KB-541); özüñ köç-gü (KB- 1445), ayıt-u turur (KB-5278)... vb. Gerek Hacıeminolu,, gerekse Ercilasun Karahanlı sahasında yakın gelecek zaman eklinde ikinci bir gelecek zaman ekinden söz etmektedirler (bk. Hacıeminolu, 1996: 188; Ercilasun, 1984: ). -alır/-gelir, alur/-gelür eklindeki bu ekin örnekleri de az de- ildir:

5 Anadolu Aızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki ve Çekimi 59 al-alır (KB ), at-alır (DLT-II,20-23), kön-gelir (KB-5976), yet-gelür (KB-A,176-7), bar-alır men (DLT-II,67-1)... vb. Her iki gelecek zamanla ilgili bilgi ve örnekleri Kâgarlı da da buluyoruz (bk. DLT-II: 66-67) Harezm Türkçesinde gelecek zaman Eckmann ın, Harezm Türkçesindeki gelecek zaman çekimi için tespitleri öyledir: Belirli gelecek zaman: -u-m/-gü-m (turur), menfisi: - u-m/-gü-m yok: bularnı tört ülü kılu-m turur bunları dört parça yapacaım (Rab 10v:1-2), yaratılmı sän, avval ır ölgüñ yaratılmısın, evvel ahir öleceksin (L 114 v:4), emdi tamu otı alıp turur, här ayna ol taı kälgüsi turur, anıñ arıı bolusı turur imdi cehennem atei kalmıtı her seferde o da gelecektir, onun bedduası yerine gelecektir (NF 137: 4-5) -um/-güm vs. yerine bazan -am/-gäm vs. kullanılır: säni satın alıp zd oılam, boynum oulaoımdaoı altun kümü yinçülärni saña birgäm, män mä saña bolam seni satın alıp azad edeceim, boynum ve kulaımdaki altın, gümü ve incileri sana vereceim, ben de senin olacaım (Rab 224r: 16-17, SCHNKEWTSCH 132)... (Eckmann, 1988: 202) Gelecek zaman-gereklilik: -a(y)/-gä(y) + ahıs zamiri Tkl. Çkl. 1. bolay män olacaım, olmalıyım, yüritgäy män 2. bolay sän, kälgäy sän 3. bolay, bitigäy 1. bolay miz, bilgäy miz 2. bolay siz, öltürgäy siz 3. bolaylar, bilgäylär -a/-gä ekillerine iirde rastlanabilir: tuta män (MM 23: 7), tapa män (L 11v:10), ura sän (MM 37:3), tapa (L 11v:14) (Eckmann, 1988: ) Tam (kesin) gelecek zaman: -mı bolay+ahıs zamiri: a) Gelecekte tamamlanmı eylem: ol kün içindä meni körmägäy siz, män ırata nal ılmı bolay män o gün beni göremeyeceksiniz, ben ahirete göçmü olacaım (NF 77:9);

6 60 Doç. Dr. Ahmet GÜNEN b) Tahmin: Muammäd tomazdın anu bu örümçük bu ewini toumı bolay bu örümcek bu evini (aını) Muhammed domadan önce örmü olacak (NF 21: 15) (Eckmann, 1988: 205) Çaatay Türkçesinde gelecek zaman Bilindii gibi, Harezm Türkçesi Timurlular devrinde yerini Çaatay Türkçesine bırakmıtır. Dou Türkçesinin üçüncü safhasını ifade eden ve Ouz Türkleri dıında kalan Türkistan Türklüünün yazı dili olan bu devrede gelecek zaman Harezm Tükçesinin devamı eklindedir: Fiil tabanı + -ay/-gey, -ay/-key (iirde -a/-ge, -a/-ke) + ahıs zamirleri Teklik: 1. ıla(y) men, 2. ıla(y) sen, 3. ıla(y) Çokluk: 1. ıla(y) biz, 2. ıla(y) siz, 3. ılaylar (Eckmann, 1988/2: 124) Eckmann, "Partisiplerden Yapılan Fiil Kipleri" konusunu ilerken de, aaıda -ıcı/-ici, -ucu/-ücü gelecek zaman ekiyle ilikilendireceimiz, "-u Partisipinden Yapılan Kipler" alt balııyla gelecek zamanla ilgili u çekimlere yer vermektedir: a. Mutlak gelecek zaman: Fiil tabanı+ -u/-gü+iyelik ekleri (+ -dur/durur/turur), b. Mutlak gelecek zamanın hikâyesi: -um érdi, c. Mutlak gelecek zamanın artı: -um bolsa (Eckmann, 1988/2: ) Kıpçak Türkçesinde gelecek zaman Kıpçak Türkçesinde de gelecek zaman için-ay/-gey ve -a/ -ge olmak üzere Harezm ve Çaatayca ile birleen iki ek tespit edilmitir. Bununla birlikte 14. yüzyılda Suriye de meydana getirilen a- nonim Kitb Et-Tuhfetü z-zekiye Fi Luati t-türkiyye de muhtemelen Ouz Türkçesi tesiriyle -ası/-esi ekine de rastlanmıtır (bk. Pritsak, 1988: 114, 120) Eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman Batı veya Ouz Türkçesinin Orta Türkçe devresini ifade eden ve Selçuklu, Beylikler ile ilk Osmanlılar döneminin yazı dili olan Eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman için Eski Türkçenin -ay/-gey, -a/-ge, -daçı/-deçi eklerinin yerini genel anlamda -ısar/-iser eki almıtır. Bununla birlikte -a/-e istek kipi eki de gelecek zaman an-

7 Anadolu Aızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki ve Çekimi 61 lamıyla bolca kullanılmıtır. Bu dönemin karıık dilli veya Dou Türkçesine yaklaan birtakım metinlerinde, seyrek de olsa, -ay/-gey ekine de rastlanmaktadır (Mansurolu, 1956: 134). Tabiî, asıl gelecek zaman eki -ısar/-iser dir (bk. Timurta, 1977: 125; Mansurolu, 1988: 272; Gülsevim, 1997: ). 16. yüzyılda Batı Türkçesinin ilk gramerini yazan Bergamalı Kadri, ma lûm-ı nefy-i müstakbel balıı altında ele aldıı konu hakkında u bilgi ve örnekleri vermektedir: Nefy-i müstabel fi lüñ zamn-ı tde, ya n gelecekde ilenmesin selb itmekdür... Muridesinüñ misli budur: bilmeye, bilmeyeler; bilmezsin, bilmeyesiz; bilmeyem, bilmeyevüz. Amm o bir vezin dali ki nefy-i müstabele rci dür; bilmeyiser gibi, oımayısar gibi... Ve dai gelse gerek ki dirler bu üslub-ı ma n aatda nefy-i müstabele rci dür; lkin bu adar vardur ki müfred degül mürekkebdür (Bergamalı Kadri, 1946: 20-21). Bu bilgilere göre, Bergamalı, 1. -(y)a/-(y)e, 2. -ısar/-iser, 3. -sa/-se gerek eklinde üç gelecek zaman çekiminden söz etmektedir. Bu giriten sonra, Eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman çekimini kuran veya gelecek zaman partisipi olarak kullanılan ekleri ayrı ayrı ele alabiliriz ısar/-iser: yaradılmı bu arbatdan dadısar yaratılmılar bu içkiden tadacaklar (Ç : 61), bu súí meclisin äsridisärdür bu saki meclisini (mecliste bulunanları) sarho edecektir (H I 15), Óaúú sini sulùn úılısar úamuya Tanrı seni herkese sultan edecek (YZ 2:14)... (Mansurolu, 1988: 272) a/-e: gäläbäk bigi daıla bu insn bu insanlar kelebek gibi daılacaklar (Ç: 31), yalıı gidä, úalmaya yalılıı gidecek, kalmayacak (SV I 60), bizüm häpümüz úırar olamı? bizim hepimizi öldürecek mi? (DK 24:18)... (Mansurolu, 1988: 272) ay/-gey: bolay olacak (CR VIII 1), yeñän gälgäy ayaòçılar, maña saraúnı tíz brgäy meyhaneciler acele gelsinler ve bana kadehi çabuk versinler (H IV 2), cannatda yüzüñ gibi ór olmaay cennette yüzün gibi huri olmayacak (KB 605:9)... (Mansurolu, 1988: 272) ası/-esi: Eski Anadolu Türkçesinde gelecek zaman için - ası/ -esi partisipinden de faydalanılmı ve bu partisip eki bazen gelecek zaman çekim eki olarak kullanılmıtır: gör-esi-ven, gid-esi-dür misallerinde olduu gibi. Eski Anadolu Türkçesinden sonra bu kul-

8 62 Doç. Dr. Ahmet GÜNEN lanı kalkmı ve -ası/-esi yalnız partisip eki olarak kalmıtır (Ergin, 1985: 304) Bugün gelecek zaman eki olarak kullandıımız -aca/- ecek eki, Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde partisip olarak seyrek ekilde görülmekle beraber (msl. Bk. SN 206), fiil çekim eki olarak hemen hemen kullanılmamıtır. Bir iki metinde çok az olarak tesadüf edilmektedir (Timurta, 1977: 125; Ergin, 1951: 318). Bu eki Eski Anadolu Türkçesindeki isim fiiller (partisip, sıfatfiil) arasında gösteren Mansurolu u bilgileri vermektedir: -aça/-äçäk (-aca/-äcäk?). Gereklilik ve gelecek zaman unsuru olarak, bu ek, belki de ilk defa XIII. yüzyılda görülür. Bu eki iki kere Ç (Çarhname) de ve bir kere de YZ (Yusuf u Züleyha) de tevsik ettik: varaça yer varacak (varılacak) yer (Ç 38), gäläçäk näsnä gelecek ey (Ç 58), sıınaça sıınacak (yer) (YZ 6:5) (Mansurolu, 1988: 266). Ek, Eski Anadolu Türkçesi, Azerî Türkçesi, Osmanlıca ve bugünkü Türkiye Türkçesinden baka Kıpçakça, Özbekçe, Türkmence, Kırım Tatarcası ile Kumuk, Abakan ve or ivelerinde de kullanılı sahasına girmitir. Batı Türkçesinde yegâne gelecek zaman isim fiil eki olarak kalmamı, eskiden beri ekil ve zaman eki durumuna da geçip gelecek zaman fiil çekimi ni kurmutur (Eraslan, 1980: 25-25). Özetle, -aca/-ecek eki Türk dilinde sonradan ortaya çıkmı yeni bir ektir. Eski Anadolu Türkçesinin sonlarında görülmeye balamı, önce yalnız partisip eki olarak kullanılmı, sonra devre sonunda Osmanlıcaya aynı zamanda gelecek zaman çekim eki olarak geçmitir. Osmanlıca ile Türkiye Türkçesinin tek gelecek zaman ekidir (Ergin, 1985: 303). Ergin, bu ekin menei ile ilgili olarak da unları söylemektedir: Nereden geldii belli deildir. ki heceli yapısı ile bir birlemeden doduu hissini vermektedir. -ıca,/-icek gerundiumu ile de bir ilgisi olabilir. Önce, Eski Anadolu Türkçesinin sonları ile Osmanlıcanın balarında -aça-eçek eklinde ç li idi. Osmanlıca i- çinde c li olmutur. (Ergin, a.y.) Bilindii gibi, Korkmaz, -aca/-ecek gelecek zaman ekinin yapısını -a+ça+o eklinde (-a: gelecek zaman eki, +ça: eitlik hâli eki, o: pekitirme edatı birlemesi ile) açıklamıtır (bk. Korkmaz, 1959: ).

9 Anadolu Aızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki ve Çekimi Türkiye Türkçesinde gelecek zaman çekimi Türklüün en gür kolu olan Ouzlar, 11. yüzyıldan itibaren kitleler hâlinde ata yurdundan batıya doru yürüyünce, Türk dili de, bir lehçesi ile sınırlarını batı yönünde, yani Anadolu ve Balkanlar Türkiye sinde geniletmitir. Anadolu da Türk varlıı ve hâkimiyeti 11. yüzyılda balar. Ancak birkaç yüzyıl içinde sürekli göçler ve baarılı iskân politikalarıyla A- nadolu, kısa sürede bir Türk ülkesi hâline gelir. Anadolu Türk varlı- ının çounluu Ouz Türklerinden olumakla birlikte, Kıpçak, Peçenek... gibi dier Ouz dıı Türk unsurlarının da Anadolu ya geldikleri bilinmektedir. Gerek Ouz boylarının kendi içlerindeki aız ayrılıkları ve gerekse Ouzlarla Ouz dıı Türk unsurları arasındaki aız farklılıkları Anadolu ve Balkanlar Türkiye sinde birçok azın ortaya çıkmasına yol açmıtır. Türk dili tarihi içindeki muayyen bir devri ve iveyi iaret etmekle birlikte bugün için millî Türk devletinin siyasî sınırları içinde konuulan dile Türkiye Türkçesi; bu millî sınırlar içerisindeki il, ilçe ve köylerde konuulan farklı fonetik ve morfolojik özelliklere sahip aızlara da Anadolu aızları adı verilmektedir (Gülensoy- Buran, 1994: 21). Anadolu aız aratırmalarından söz edilirken hemen Rumeli aızları da hatıra gelir ve genellikle ikisi birlikte ele alınır. Anadolu ve Rumeli Aızları deyimi, Ouz Türkçesinin tarihî gelime ve yayılma seyrine balı olarak, Anadolu dıında Kıbrıs, Suriye, Irak kesimleri ile Balkan yarımadasında Trakya, Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya Türk aızlarını da içine almaktadır (Korkmaz, 1995-II: 232) Yazı dilinde gelecek zaman çekimi Bilindii gibi, bugün Türkiye Türkçesi yazı dilinde fiillerin gelecek zaman çekimi için tek bir ek vardır, o da, yukarıda belirttiimiz gibi, Eski Anadolu Türkçesinin sonları ile Osmanlı Türkçesi nin balarında teekkül eden -acaú/-ecek ekidir. Bugün, bata geni zaman ve imdiki zaman ekleri olmak üzere, birtakım kip eklerinin de gelecek zaman anlamıyla kullanılmı olmasına ramen (bk. Ergin, 1985: 302; Yaman, 1999: ), asıl ve kesin gelecek zaman ekimiz -acaú/-ecek ekidir. Dier ekil ve zaman ekleri gibi vurgulu olan gelecek zaman ekinden sonra fiilin ahıs iareti olarak zamir meneli birinci tip ahıs ekleri getirilir. Ekin kökeni, yapısı ve kullanıma çıkı tarihi ile ilgili bilgileri yukarıda vermitik.

10 64 Doç. Dr. Ahmet GÜNEN Anadolu aızları ve aız aratırmalarının Türk dili grameri için önemi Her dilin biri konuma, dieri yazı dili olmak üzere iki cephesi vardır. Konuma dili yazı diline göre daha eski ve tabiîdir. Bütün yazı dillerinin kaynaını tekil eden konuma dilleri ve bunlar arasındaki küçük fonetik ayrılıklar aızları meydana getirir (Gülensoy-Buran, 1994: 21). 13. yüzyılda ilk yazılı edebî ürünlerini vererek bir yazı dili hüviyetini kazanan Batı veya Ouz Türkçesinin temelinde, hiç üphesiz, yukarıda oluumunu belirttiimiz Anadolu aızları vardır. Tabiatıyla, Türkiye Türkçesinin olduu kadar, henüz ortaya konulamamı olan karılatırmalı Türk grameri ve etimoloji sözlüü müzün yapısında Anadolu ve Rumeli aızları malzemesinin ve bu malzeme üzerindeki incelemelerinin önemini gözden uzak tutmak mümkün deildir. Aızlar, yazı dilinin bozulmu bir ekli deil, onun yanında, fakat ondan baımsız olarak yaayan ve nesiller boyu devam edegelen dil deerleridir. (Liyons, 1968: 35) Bunun içindir ki, Türk dilinin yüzyıllardır yazı dilinden ayrı olarak sözlü kaynaklarda, yani halk aızlarında süregelen dil deerlerini bilimsel ölçülerle ortaya koyma amacına dayanan çalımalar (Korkmaz, 1973: 126) olarak tanımlanan aız aratırmaları neticesinde elde edilen bilgiler de, Türk dilinin bazı meselelerinin çözülmesinde son derece önemlidir. Nitekim Anadolu diyalektolojisinin millî anlamda kurucusu olan Ahmet Caferolu da, Yıllardan beri yapmakta olduum Anadolu gezilerimden elde ettiim kanaat nihayet, mukayeseli Türk dili gramerini yazacakların ie Anadolu aızlarından balamaları fikrini telkin etmitir. (Caferolu, 1947: 79) demekte, bunu da Bugün Anadolu nun birçok yer, köy, oba, da, ırmak ve saire adları, Türk boy, uru ve soylarına izafe e- dildiklerinden bu eski Türk hatıralarını muhafaza ettikleri gibi, eski gelenek ve görenekler de silinip ortadan kalkmamıtır. Hele ive ve aız malzemesi bakımından, Türk kabilelerinin, urularının ve sairenin, Türk dili tarihinde unutulmaz hizmetleri vardır. (Caferolu, 1947: 79) tezine dayandırmaktadır. te Anadolu aızlarının bu zengin ve vazgeçilemez dil malzemesi içinde bizim üzerinde duracaımız konu, Anadolu aızlarında gelecek zaman çekimidir Anadolu aızlarında gelecek zaman çekimi Bugün Anadolu aızlarında fiillerin gelecek zaman çekimi i- çin, bizce, iki ek kullanılmaktadır: a) -aca/-ecek gelecek zaman eki,

11 Anadolu Aızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki ve Çekimi 65 b) (Seyrek olarak ve belli aızlarda) -ıcı/-ici, -ucu/-ücü gelecek zaman eki aca/-ecek: Yazı dilimize paralel olarak, Anadolu ve hatta Rumeli aızlarında da fiillerin gelecek zaman çekimi için genel olarak -aca, -ecek eki kullanılır. Ancak bu kullanılı çok tabiî olarak yazı dilimizden farklılıklar arz eder. Kısacası -aca/-ecek gelecek zaman ekinin deiik fonetik hadiselere balı olarak yörelere göre dei- en çok farklı kullanımları vardır. Bunları, L. Karahan nın sınıflamasına (bk. Karahan, 1996) balı olarak üç Anadolu aız grubu ve Rumeli aızlarındaki kullanımlarıyla öyle verebiliriz: Dou Grubu Aızlarında -acaú/-ecek gelecek zaman çekimi Bu grubu Arı, Artvin merkez ile avat, Ardanuç ve Yusufeli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazı, Erzincan, Erzurum, Gümühane, Hakkâri, Kars, Mardin, Mu, Siirt, Tunceli, Urfa (Birecik ve Halfeti hariç) ve Van aızları oluturmaktadır (Karahan, 1996: 1). Örneklerin bir kısmı ahıs ayrımı gözetilmeden karıık olarak verilmitir. Erzurum ve yöresi aızları : -(y)aca/-(y)eceyh, -(y)aca/- (y)ece ekillerinde görülmekte ve çekimde ek-fiil meneli ahıs bildirme ekleri almaktadır: alacaam, gelecegem, baliyacam, oiyacaam, baliyeceyim; alacayı, geleceyiyh, görecayı, alacayu; alacasan, geleceyhsen, gelecasan, alacasın, diyecasın, alacasın, baliyacasın; alacasız, geleceyhsiz, göreceyhsiz, alacasız, baliyacasız; alaca, geleceyh, baliyaca; alacalar, diyeceyhler... (Gemalmaz-1, 1995: ). Erzincan ve yöresi aızları: edecegem, vuracaam, ölecaam, alacem/alacim, bulacem/bulacim; alacasan, vereceksen, edecesin, edecasın, çaliecasın, alacesin, edecesin, vereceyhsin/vereceysin, alaceyhsin/alaceysin; geleceh, alaca, güleceyh, bileceyh; yiyecik, kesecök, duracı, geçürecü, yapacaz, edeciz, olacayı,, gideceyik; alacalsız, geleceyhsiz, vereceyhsiz; yolıyecalar, gidecalar, gideceyhler, bilecaler... (Saır, 1995: ). Diyarbakır ve yöresi aızları: boanacaam, çektirecaam; çılacasan, dikecasın; biçeca, dolaca; gezecaız, gidecaız, gidecaı, götürecaaz; çılacasız, dinleyecasız, öldirecasız; gelecalar, götürecalar... (Erten, 1994: 48).

12 66 Doç. Dr. Ahmet GÜNEN Urfa merkez azı: ulatıracaam, yapacaam, bílecaam; dögecasan, alacasan; nolaca, öteca, süreca; inanacaı, çıacaı; yandıracasız, alacasız; diyecalar, göttírecalar, alacalar... (Özçelik, 1997: ). Gümühane ve yöresi aızları: alacım, soracım, balıyacım, sevecim, söyliyecim; alacaam, soracaam, sevecegem, görecegem; alacam, sevecem; alaceyim, seveceyim; alacaum, sevecaum; alacum, balayacaum, seveceum; alècèyim, baliècèyim... (San, 1990: ) Kuzeydou Grubu Aızlarında -acaú/-ecek gelecek zaman çekimi Bu grubu Hopa, Borçka, Arhavi (Artvin), Rize ve Trabzon aızları oluturmaktadır (Karahan, 1996:1). Rize ve yöresi aızları: Gelecek zaman eki, bölgede birbirinden farklı faktör ve eilimlere balı olarak çeitli yönlerde fonetik de- iikliklere uramı ve aız yörelerine göre deien biçimlere girmitir. Bunlardan en mühimi ve en yaygın olanı, ek bünyesindeki ikinci ünlünün birinci teklik ve çokluk ahıs çekimleri sırasında, söz konusu zamirler için kullanılan yuvarlak ünlülü -um ve -uk ahıs eklerinin tesiriyle, yuvarlak sıraya geçmesidir. Bölgede kullanılan gelecek zaman ekleri u biçimlere tekabül etmektedir: -a a/-a /-a a/-a a/-a á/-a á/-a e/-a e/-a o/-a o/ -á /-á /-å o/- a/- a/- a/- e/- e/- e/- o/- o/- ò/- / -e a/-e /-e á/-e e/- e/-e e/-e e/-e ê/-e e /-e o/-e o/ -e ò/-e ò/-e /-ê (Günay, 1978: 158). Rize ili aızları için sadece ekleri vermekle yetiniyoruz (Örnekler için bkz. Günay, 1978: ). Trabzon ve yöresi aızları: örecm (133), decóum (134), dyecekler (134), taacaum (134), dutulaca (151), öldürecesiniz (153), öldümeyecz (153), etürece (153), alacalar (154), olaca (195), çımiyece (197), ni yapacasınız (219), urdaracàu (219), vrecu (219)... (Caferolu, KDAT) Batı Grubu Aızlarında -acaú/-ecek gelecek zaman çekimi Bu grubu, Adana, Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskiehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Is-

13 Anadolu Aızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki ve Çekimi 67 parta, çel, zmir, zmit, Kahramanmara, Kastamonu, Kayseri, Kır- ehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mula, Nevehir, Nide, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uak, Yozgat, Zonguldak aızları meydana getirir (Karahan, 1996: 2). Ordu ve yöresi aızları: idecm (3), alacm (5), yapaca (5), örecm (7), getüreceksiz (10), itmicem (13), tmiyeceyim (13), yapacam (16), elecek (20), tıra decm (20)... (Caferolu, KDAT). Giresun ve yöresi aızları: asılacm (87), dyeceksiñ (92), bulacasın (92), decm (93), annataca (93), bulaca (98), yapacauz (100)... (Caferolu, KDAT); göreceksiiz (Karahan, 1996: 38 < NÇ, 4). Malatya ve yöresi aızları: öldüreceem (13/14), diyecáım (110/128), öldürecám (57/42), söylüycâm (56/32), geleceám (56/65), anladacâyım (28/5), gidecem (91/14), bilecm (91/3), gülecm (14/13)... (Gülseren, 2000: 179) Kastamonu ve yöresi aızları: vrecek (10), ireceksiñ (10), gelecydim (11), paydıracakla (13), püürecekle (13), ben yapacayın (12), dyecek (14), nlcayın ne olacaım (16), tmeyecin etmeyece- im (25), çıaracin çıkaracaım (25), ideciysin (26), söylemiyecisin (26), yiyecen (29), yiyceksin (29) yycen (29), yapacasın (30), öldürecek (31), yapaca (31), saacìm inekleri (36)... (Caferolu, AAT). Kırehir ve yöresi aızları: açacm (XXXVI/110), vuracñ (II/120), ıymet opaca (XII/7), ölecez (LXVII/17), bulac (XLIX/36), dineyeck (LIX/70), idecniz (LV/18), yapacalar... (Günen, 2000: ) Manisa ve yöresi aızları: yapcäklämi mi (4), diñnicäk (5), añnacaú (5), gitcez, yapcez (6), gäyicäk (6), niy olcäñ ri? (6), gidicäm (9), ba ceksiñ (10), bincäk (11), açıcn (11), oturmäcän ri (12)... (Korkmaz, GBAA) zmir ve yöresi aızları: dikicän bän (22), ämredicäm (22), götücäm (22), bän vericän (25), yapcaz (26), gülücäm söläyämcäm (28), douicsıñ (29), gidäcäk (29), vcam (30), vca mı (30)... (Korkmaz, GBAA) Afyon ve yöresi aızları: yapicäk (37), istcän bän (38),bän gidicän (38), varacam (41), viräcäm (41), äkäcäsäñ (43), äkiläcäk (44), äkäcìñiz (44), nincäciñiz (44), biläcìk biz (44), bulucäñiz (46)... (Korkmaz, GBAA) Aydın ve yöresi aızları: ilìcäk (77), män doldcän (77), bän alcen (78), vcäk (78), neapcäñ (79), çìnicäk (80), çalıı-vcn (82), etcäklä (82)... (Korkmaz, GBAA)

14 68 Doç. Dr. Ahmet GÜNEN Edirne ve yöresi (Rumeli) aızları: Yapı ve kurulu bakımından Ege bölgesi aızlarıyla benzerlik gösteren gelecek zaman eklerinde hece kaynaması ve hece dümesi görülmektedir: annancn kanlanacaım (27-8), dirilcn dirileceim (27-8), alcam (17-12), sülücem söyleyeceim (1-1), taıttıracam (17-71), vrcen (25-184), ekçen (38-18), sülecsin söyleyeceksin (27-47), yapçak (17-35), yeycek (13-28), gitçz (3-1), durcz (30-44), yapcnız (metin dıı derleme), tutçalar (4-173), çarıcalar (40-43)... (Kalay, 1998, ) Görüldüü gibi, Anadolu ve Rumeli aızlarında genel olarak yazı dilimizle ortak, ancak çeitli fonetik hadiselerle deiime uramı olarak -aca/-ecek eki kullanılmaktadır ıcı/-ici, -ucu/-ücü: Çalımamızın asıl konusu olan bu ek, Anadolu aızlarında belli aızlar çerçevesinde -aca/-ecek ekinin yanında ikinci bir ek olarak karımıza çıkmaktadır. imdiye kadar birkaç aratırmada belirtilmi, fakat -aca/-ecek ekinin deiik fonetik hadiseler sonucu deiiklie uramı bir biçimi olarak kabul edilmi, yapısı, kökeni üzerinde durulmamıtır. Dorusu, biz de balangıçta bu ekin -aca/ -ecek ekinin fonetik hadiseler sonucu olumu bir ekli sanmıtık. Bu ek, ulaabildiimiz derleme metinlerine göre Güneydou ve Çukurova bölgelerinde yer alan birkaç aızla (Gaziantep, Adana, Hatay, Kahramanmara) bu bölgelerden ç Anadolu ya (Kırehir, Kayseri vb.) göç eden Türkmen unsurlarında görülmektedir. Ancak, zaten çok yaygın olmayan ekimizin gerek yazı dilinin etkisi gerekse de yaygın olan -aca/-ecek ekinin etkisiyle kullanımdan düme eilimine girdii gözlenmektedir. Bunu örnek çekim aldıımız kiilerin bir fiili bütün ahıslar için çekimlerken zorlanmalarından anlamak zor deildi. imdi ekin kullanıldıı aızlardaki örneklerini verelim. -ıcı/-ici, -ucu/-ücü ekinden ilk bahseden Ömer Asım Aksoy olmutur. Aksoy, Gaziantep Azı adlı çalımasında u bilgi ve örnekleri vermektedir: Gelecek zaman kipinin Gaziantep te baka türlü bir çekimi daha kullanılır. Bu da -cek yerine fiil kökünün gerektirdiine göre -ci, -cı, -cu, -cü getirildikten sonra ahıs takısının buna eklenmesiyle meydana gelir: geleceim > gelicim, geleceksin > gelici, gelecek > gelici; geleceiz > gelicik, geliciyk, geleceksiniz > gelicisz, geliciiz, gelicz;

15 Anadolu Aızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki ve Çekimi 69 gelecekler > geliciler; bileceim > bilicim, göreceim > görücüm, süreceim > sürücüm, yazacaım > yazıcım, kıracaım > kırıcım, soraca- ım > sorucum, oturacaım > oturucum (Aksoy, 1945-I: ). Aksoy, Gaziantep azındaki bu ikinci tip gelecek zaman ekinin soru ekline de örnek vermitir: gelicim > gelici miym, gelicim mi?, gelici > gelici misi, gelici mi, gelici mi?, gelici > gelici mi?, gelicik > gelici miyk, gelicik mi?, gelicisz > gelici misz, gelicz mi?, geliciler > geliciler mi? (Aksoy, 1945-I: 161) Aksoy un çalımasından bu yana elli be yıl geçmi olduu için, -ıcı/-ici, -ucu/-ücü ekinin bugün de Gaziantep aızlarında kullanılıp kullanılmadıını örenmek istedik 1 ve Gaziantep in ahinbey ilçesi Akpınar Köyü nüfusuna kayıtlı, ancak ilçe merkezinde ikamet eden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf örencisi Mustafa Kemal Güne ten kaynak kii olarak yararlandık. Örencimiz olan Güne'in bil- ve oku- fiillerinin bütün ahıslara göre gelecek zaman çekimi de aynı: bil-: Olumlu: bilicim, biliciñ, bilici; bilicik, biliciñiz, biliciler Olumsuz: bilmiyécim, bilmiyéciñ, bilmiyéci; bilmiyécik, bilmiyéciñiz, bilmiyéciler Soru: bilicim mi, biliciñ mi, bilici mi; bilicik mi, biliciñiz mi, biliciler mi? ou-: Olumlu: ouycum, ouycuñ, ouycu; ouycu, ouycuñuz, ouycular Olumsuz: oumuycum, oumuycuñ, oumuycu; oumuycu, oumuycuñuz, oumuycular Yeterlilik: ouyabilicim, ouyabiliciñ, ouyabilici; ouyabilicik, ouyabiliñiz, ouyabiliciler 2 Kaynak kiimizin belirttiine göre, bu ek ve çekimi hâlâ Gaziantep yöresinde kullanılmakta, fakat okuma yazma oranı arttıkça yeni nesilde yerini aca/-ecek eki ve çekimine bırakmaktadır. Dörtyol (Hatay) azı: 1959 yılında DTCF de Türk Dili bitirme tezi hazırlayan Özer Genç de Dörtyol azında -ıcı/-ici, -ucu/-ücü eki 1 Biz bu çalımayı yaptıımız zaman, Türk televizyonlarında Zerda ve Yabancı Damat gibi Gaziantep yöresinde çekilen ve oyuncularının Gaziantep azıyla konutuu dizi filmler gösterimde deildi. 2 Bu örnek çekimler 22 Nisan 2000 günü derlenmitir.

16 70 Doç. Dr. Ahmet GÜNEN için sev- fiilini örneklemitir: sevi-cim, sevi-cing, sevi-ci; sevi-cik, sevi-cingiz, sevi-ciler (Genç, 1959: 13) Kozan (Adana) azı: Adil Arıkan, 1966 yılında yaptıı Türk Dili lisans tezinde gelecek zaman için -ıcı/-ici, -ucu/-ücü eki ile -aca/-ecek ekinin karıık olarak kullanıldıını tespit etmi: Olumlu: gel-i-cim (gel-e-cm), gel-e-cek-sin, gel-i-ci; gel-i-ci-k (gel-e-cek), gel-e-cek-sin-iz, gel-e-cek-ler Olumsuz: gel-mey-cim (gel-mey-cm), gel-mey-cin (gel-meycn), gel-mey-cik (gel-mey-cek), gel-me-cek-sin-iz, gel-me-cek-ler (Arıkan, 1966: 16) Görüldüü gibi Kozan azında bu iki ek karıık olarak kullanılmaktadır. Bunun halk muhayyilesinin karııklıından mı, yoksa etnik yapı, yani boy farkından mı kaynaklandıını bilemiyoruz. Afin (Kahramanmara) azı: Yaar Özdemir tarafından hazırlanan lisans tezinde de Afin azında gelecek zaman çekimi iki ayrı ek ve çekimle verilmi: Gäl-ä-cam ~ gäl-i-cim, gäl-ä-cañ ~ gäl-i-ciñ, gäl-ä-ca ~ gäl-ici ; gäl-ä- ca ~ gäl-i-cig (gäliciyig), gäl-ä-cañız ~ gäl-i-cz, gäl-ä-cälär ~ gäl-i-ci-lär (Özdemir, 1960: 14) stikbâlin rivayeti: yap-a-cmıssım ~ yap-ı-cıymıssım, yap-acmıssıñ ~ yap-ı-cıymıssın, yap-a-cmı ~ yap-ı-cıymı; yap-acmıssı ~ yap-ı-cıymıssı, yap-a-cmıssız ~ yap-ı-cıymıssın, yap-ac-mı-lar ~ yap-ı-cı-lar-mı (Özdemir, 1960: 14-15) stikbâlin hikâyesi: yap-a-c-dım ~ yap-ı-c-dım, yap-a-c-dıñ ~ yap-ı-c-dıñ, yap-a-c-dı ~ yap-ı-c-dı; yap-a-c-dı ~ yap-ı-c-dı, yap-a-c-dz ~ yap-ıc-dz, yap-a-ca-lar-ı-dı ~ yap-ı-cı-lar-ı-dı (Özdemir, 1960: 16) Kahramanmara ili azı: gdicm (134), vrick (139), dyiciyseñ diyeceksen (158), döücn döveceksin (161), urtulucuñ (177), beni yyici (184)... (Caferolu, GDAT) Son örnekler de -aca/-ecek ekinin yanında ikinci derece sıklıkla kullanılan gelecek zaman çekimi ekleridir. Kırehir ve yöresi aızlarında gelecek zaman kipinin asıl eki -aca/-ecek ve onun çeitli ses olayları sonucunda olumu ekilleri iken, Çiçekdaı ve Akpınar, Akçakent ilçelerine balı Aliar, Köger, Deveci, Çopraık, Mahsenli, Gülistan gibi Türkmen köyleri insanının gelecek zaman için -ıcı/-ici, -ucu/-ücü ekini kullandıklarını görüyoruz: órücüm, órücüñ, órücü; órücük, órücüñüz, órücüler; ya-

17 Anadolu Aızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki ve Çekimi 71 pıcım, yapıcıñ, yapıcı; yapıcık ~ yapıc, yapıcıñız, yapıcılar; idicñ edeceksin (XLI/49)...vb. (Günen, 2000: 140, 321, 389 ve metin dıı derlemeler) Ayrıca Kırehir in Mucur ilçesi ile Kırehir e sınır Nevehir in Kozaklı köylerinde yaayan Yabanlı aireti arasında da -aca/-ecek yanında, -ıcı/-ici, -ucu/-ücü ekinin de kullanıldıını tespit ettik. Yabanlı Köyleri Kalkınma Dernei bakanı Ahmet ahan dan u örnek çekimleri derledik: olucum olacaım, olucuñ, olucu; olucu, olucuñuz, olucular; gidicim, gidiciñ, gidici; gidicik ~ gidick, gidiciñiz, gidiciler... vb. Kırehir merkez ilçeye balı Toklumen beldesinde de -ıcı/-ici, -ucu/-ücü ekli gelecek zaman ekinin kullanıldıını görüyoruz: vurucum, vurucun, vurucu; vurucuú, vurucunuz, vurucular vb. Toklumen de asıl yaygın kullanılı ise -acı/-eci eklindeki gelecek zaman ekidir. Bu ekin, -ıcı/-ici, -ucu/-ücü ekinin -aca/ -ecek ekinin tesiriyle olumu ekli olabileceini sanıyoruz. Erzincan azında da, -aca/-ecek ekinin deiik ekilleri yanında, bir de -ici eki tespit edilmitir: gelicim (Saır, 1995: 176). Erzincan azında -acı/-eci eklinde kullanılan gelecek zaman ekleri de tespit edilmi, bu ekiller -aca/-ecek ekinin dier ekilleri gibi deiik ses hadiselerine balanmıtır (bk. Saır, 1995: ). Ekimizin Kayseri Avarları arasında da kullanıldıını bilmek ve gözlemekle beraber, herhangi bir derleme metnine ulaamadık. Ancak Avarlar arasında kullanılmı olması, ekin Ouz/Türkmen aızları içinde hangi etnik unsur veya unsurlar tarafından kullanıldı- ı sorusunu cevaplamada bir ipucu da tekil etmektedir. L. Karahan, Anadolu Aızlarının Sınıflandırılması adlı eserinde Batı Grubu Aızlarının alt gruplarını belirleyen ekil bilgisi özellikleri arasında -ıcı/-ici ekinin gelecek zaman eki olarak kullanılması maddesine yer vererek u bilgi ve örnekleri vermektedir: Türkiye Türkçesi yazı dilinde -aca/-ecek olan gelecek zaman eki, Anadolu aızlarında ses yapısı bakımından çeitlilik gösterir. Yörenin ünlü uyumları ve ünsüz deimeleri karısındaki eilimi, gelecek zaman ekinin de yapısını belirler. VII. Gruptaki Adana, Hatay, Kahramanmara ve kısmen de Gaziantep aızlarında -aca/-ecek in yanında yakın gelecei karılayan -ıcı/-ici eki de kullanılmaktadır.

18 72 Doç. Dr. Ahmet GÜNEN olıcm, olıcı (Adn/D, 35), gelici, gelicik, geliciler (Adn/MÖ), çııcım, çııcıñ, çııcı, çııcı, çııcıñız, çııcılar (Ht/DS, 34), gelici (Ht/NG, 30), alıcıñ, alıcı (Kh/AA, 63), geliciler (Kh/YÖ, 14)), gelicim, gelici (Gz/ÖAA, 160) (Karahan, 1996: 147) Karahan, gelecek zaman çekimi için kullanılan eki sadece -ıcı/-ici olarak, yani düz dar biçimli olarak almı, ekin -ucu/-ücü eklindeki yuvarlak dar biçimine deinmemitir. Üstelik vermi oldu- u son iki örnek için Gaziantep azı için yararlandıı kaynaktaki yuvarlak biçimli örnekleri de dikkate almamıtır. Gerçekte ekin hem düz hem de yuvarlak ünlülü dört biçimi vardır. Tabiî, burada Karahan ın çalıma konusunun, bizim özel olarak ele alıp ilemeye çalıtıımız konu olmadıını da gözden uzak tutmamamız gerekir. Karahan ın bir tespitine biz de katılıyoruz: Bu ek esas itibariyle Adana, Hatay, Kahramanmara ve Gaziantep aızlarında ve - aca/-ecek ekinin yanında ikinci bir gelecek zaman eki olarak kullanılmaktadır. Hakikaten -ıcı/-ici, -ucu/-ücü gelecek zaman eki Güneydou Anadolu ve Çukurova bölgelerinde yer alan aızlarda ve bu aız bölgelerinden göç alan Kırehir, Kayseri, belki Erzincan gibi Türkmen unsurlarının aızlarında kullanılmaktadır. Yukarıda da belirttiimiz gibi, -ıcı/-ici, -ucu/-ücü eki, imdiye kadar -aca/-ecek ekinin yöre aızlarının ünlü uyumları ve ünsüz deimeleri karısındaki eilimine balı bir deimenin neticesinde olumu bir ekli olarak görülmü, öyle algılanmıtır (msl. Aksoy, 1945: 160 ). Biz bu görü/görülere katılmıyoruz. Zira, bizce bu ek -aca/-ecek ekinden ayrı ve farklı ikinci bir gelecek zaman ekidir. Hatta arkaik bir ektir. Bunu aaıda belirteceiz. O hâlde -ıcı/-ici, -ucu/-ücü eki nereden geliyor? Yukarıda Kozan (Adana), Dörtyol (Hatay), Afin (Kahramanmara) aızlarındaki -ıcı/-ici, -ucu/-ücü gelecek zaman ekiyle çekimlenmi fiil örnekleri verilirken aratırmacılar, eki -i-ci/-ı-cı eklinde ayırmılar, yani eki -cı/-ci eki olarak alıp, bataki -ı/i- ünlülerini balayıcı ünlü saymılardır (bk.. Arıkan, 1966: 16; Genç, 1959: 13; Özdemir, 1960: 14-16). Bu durumuyla ek, tabiî -acak/ -ecek ekinden ayrı bir ek kabul edilirse, ama böyle bir ifade yok, Eski Türkçedeki -çı/-çi gelecek zaman ekini hatıra getirir. Ancak böyle bir zorlamaya hem imkân hem de gerek yoktur. Zira Eski Türkçedeki bu gelecek zaman ekinin tarihî süreç içerisinde daha sonraki dönemlerde kullanıldıını gösteren bir örnek bulmak mümkün deil. Gerek de yoktur, dedik; çünkü ekimizi baka bir biçimde izah etme imkânımız ve delilimiz vardır.

19 Anadolu Aızlarında Farklı Bir Gelecek Zaman Eki ve Çekimi 73 Bizce bu ek -ıcı/-ici, -ucu/-ücü eklindedir ve aslı -uçı/-güçi isim-fiil ekine dayanmaktadır. Bilindii gibi, bilinen geçmi zaman ve emir kipi dıında kalan fiil çekim eklerinin aslı isim fiil eklerine dayanmaktadır. Nitekim, bugün Türkiye Türkçesinin ve genel olarak Anadolu ve Rumeli aızlarının yegâne gelecek zaman eki olan -aca/ -ecek ekinin aslı da isim fiildir ve Eski Anadolu Türkçesinin sonu Osmanlı Türkçesinin balarında zaman ve ekil eki durumuna geçip gelecek zaman çekimini kurmutur (bk. Eraslan, 1980: 25-26). Eski Türkçede isim fiil eklerini ele alan ve her biri hakkında tarihî devrelerle birlikte günümüze uzanan ayrıntılı bilgiler veren K. Eraslan, -u/-gü, -u/-kü gelecek zaman ve gereklilik ifadesi taıyan isim fiil eki hakkında u bilgileri veriyor: Bütün Türk lehçe ve ivelerinde kullanılan ve gelecek zaman ile gereklilik ifadesi taıyan isim fiil ekidir. Çaataycada ek genellikle ünsüz uyumuna balı olarak kullanılmıtır. Dou Türkçesinde ekin +çı/+çi, +lu/, +lük, +suz/+süz isimden isim yapma ekleriyle genilemi ekilleri yaygın olarak kullanıldıı hâlde, Batı Türkçesinde ancak +çı, +çi isimden isim yapma ekiyle genilemi ekli, bazı deimelerle kullanılmıtır. Bataki /g seslerinin dümesiyle ek -uçı/-üçi eklini almı, düzlük-yuvarlaklık uyumuyla -ıçı/-içi ekilleri ortaya çıkmı, daha sonra da iki ünlü arasında kalan /ç/ sesinin yumuaması ve düzlük-yuvarlaklık uyumuna balanmasıyla da ek, - ıcı/-ici, -ucu/-ücü ekillerinde devam etmitir. Eski Anadolu Türkçesinde ekin yerini -aca/-ecek, -ası/-esi isim fiil ekleri almıtır. Dou Türkçesinde ekin iyelik eki almı ekilleri tur- yardımcı fiilinin geni zamanı ile gelecek zaman fiil çekimi ni kuran ikinci bir gelecek zaman çekim eki durumuna geçmitir (Eraslan, 1980: 27-28). Kâgarlı da, -uçı/-güçi; -taçı/-teçi, -daçı/-deçi gelecek zaman isim fiil ekleriyle ilgili bilgi verirken, öbür Türklerin dilinde tapınguçı, yüküngüçi eklinde olan ism-i fâilin Ouzların dilinde tapındaçı, yükündeçi eklini aldıını söyler (DLT-III, 168). Kâgarlı nın verdii bilgiye göre, -uçı/-güçi gelecek zaman isim fiil eki, Ouz dıında kalan ve o zaman Hakaniye Türkçesini kullanan, daha sonra Harzem ve Çaatay Türkçelerini oluturacak Dou Türklüünün kullandıı bir gelecek zaman isim fiil ekidir. Bu, Eraslan ın ve Eckmann ın (1988a: ) ekin Dou Türkçesinde gelecek zaman fiil çekimini kuran ikinci bir gelecek zaman eki durumuna geçtiini belirten ifadelerini de destekliyor. Türkçede -u Ekinin Fonksiyonları adlı makalesinde M. Mansurolu da, ekimizin -u/-gü ekine -çı/-çi isimden isim yapma eki getirilerek yapıldıını, deiik türetme ve anlamlarının yanında gelecek zaman da bildirdiini ifade eder (TM, 1953: 341).

20 74 Doç. Dr. Ahmet GÜNEN Mansurolu, Türkçede -ay/-gey Eki ve Türemeleri adlı makalesinde de -u/-gü ekinin gelecek zaman fonksiyonuna deinir (Mansurolu, 1958: 171). Bugün Türkiye Türkçesinde isimden fiil yapan ilek bir yapım eki olarak kullanılan -ıcı/-ici, -ucu/-ücü ekini -ici Adları alt balıı altında ele alan T. Banguolu da unları söylemektedir: Sıfat fiil olarak canlı olan -ici eki kılıcı ad ve sıfatlar yapan bir üretim eki olarak da dilimizde geni ölçüde yaratıcı olmutur. Bu ek Eski Türkçede canlı -güçi birleik hal sıfat fiil ekinden (korguçı, ölürgüçi) gelmekte olup burada -gü eki isme ek -ci nin fiil tabanlarına gelmesine köprü olmutur, diyebiliriz (kazmacı x kaz-ıcı). Böylelikle bu fiilden kılıcı adı üremeleri meydana gelmitir. (Banguolu, 1986: 246) Bu son bilgilerden de -uçı/-güçi < -u+çı, -gü+çi arkaik gelecek zaman isim fiil ve hatta gelecek zaman çekimi ekinin, Anadolu aızlarının çok az bir kısmında gelecek zaman çekimi olarak kullanılmaya devam etmesinin yanında, yazı dilimizde eski ve asıl fonksiyonlarının unutularak fiillerden isimler türeten ilek bir yapım ekine dönütüünü anlıyoruz. Sonuç olarak; 1. Bugün Türkiye Türkçesinin yazı dili ve aızlarında gelecek zaman çekiminin asıl eki Eski Anadolu Türkçesi döneminde ortaya çıkan -aca/-ecek ekidir. 2. Ancak, bugün genel olarak Güneydou Anadolu ve Çukurova bölgelerinde yer alan birkaç yöre azı (Gaziantep, Adana, Hatay, Kahramanmara) ile bu bölgelerden göç alan Kırehir ve yöresindeki Türkmen aızlarında -ıcı/-ici, -ucu/-ücü eki, arkaik bir ek olarak, ikinci bir gelecek zaman eki olarak varlıını sürdürmektedir. Gelgelelim bu ek, imdiye kadar ya fark edilmemi ya da ona yer veren aız aratırmalarında -aca/-ecek ekinin ünlü uyumları ve ünsüz deimelerine balı olarak ses ve ekil deimesine uramı bir ekli gibi algılanmıtır. 3. -ıcı/-ici, -ucu/-ücü eki, bugün yazı dilimizin ilek bir fiilden isim yapım eki olarak (satıcı, yazıcı, okuyucu, binici... vb.) kullanılırken, Yeni Uygur Türkçesinde -uçı/-güçi (bk. Öztürk, 1994: 105), Tatar Türkçesinde de -uçı/-üçi (Zeynalov, 1993: 382) ekilleriyle fâil ismi veya sıfat-fiil eki olarak varlıını sürdürmektedir. 4. Bilindii gibi, Türk dilinde fiil çekimlerinde üç tip ahıs eki kullanılmaktadır: a) zamir kökenli ahıs ekleri, b) yelik kökenli ahıs ekleri, c) Emir ahıs ekleri. Emir çekimini bir yana bırakırsak, geriye kalan sekiz kipin ikisinde (bilinen geçmi zaman ve art çekiminde)

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ

OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ OSMANİYE AĞZINDA KULLANILAN FİİLDEN AD TÜRETEN gel EKİ ÜZERİNE Yrd. Doç. Dr. Mustafa TANÇ Özet Ağızlar bir dilin ölçünlü dilden ayrılan konuşma biçimleridir. Ölçünlü dilden farklı olarak ses bilgisi, şekil

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ

İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ 2015 TEMMUZ- AĞUSTOS EKONOMİK İZMİR İN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK RAKAMLARININ ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; 2014 yılında ülkemizde işsizlik oranı % 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Detaylı

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET

BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET YAZ SUMMER 2013 SAYI NUMBER 6 SAYFA PAGE 7-13 BURSA GÖÇMEN AĞIZLARI FİİL İŞLETİMİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Şükrü BAŞTÜRK * Mustafa ULUOCAK ** Erol OGUR *** Süleyman EROĞLU **** Hatice ŞAHİN ***** ÖZET Anadolu'da

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğr. (Tam Burslu) 4 YGS-5 367,391 93.900

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğr. (Tam Burslu) 4 YGS-5 367,391 93.900 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) 62 YGS-5 412,903 35.800 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğr. (İng.) (Tam Burslu) 5 YGS-5 408,272 40.000 TURGUT ÖZAL

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 72 YGS-2 436,446 28.200

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 72 YGS-2 436,446 28.200 TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fizyoterapi ve Reh. (Tam Burslu) 5 YGS-2 468,494 11.700 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Reh. (Tam Burslu) 6 YGS-2 457,027 16.800 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-1 463,833 6.830 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 21 MF-1 438,070 14.500 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

/ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267 Konu :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi 02.08.212 / 16670 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi:

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-3: Toplumsal Olay Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Tablo Listesi...

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı