6) Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş olan mevcut Hizmet Sağlayıcıları nın hakları saklıdır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6) Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş olan mevcut Hizmet Sağlayıcıları nın hakları saklıdır."

Transkript

1 Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif Söz konusu yönetmelik kapsamında yetki belgesi alacak firmalar zaten halihazırda taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren ve organizasyonunu tamamlamış firmalardır. Bu firmalar Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca birçok mükellefiyet altında olan, bir çok denetime muhatap olan firmalardır. İdari düzenlemeler neticesinde bu firmalar sürekli belirli standartların üzerinde olmak durumunda olup buna dair bir çok raporlar da vermektedirler. İş bu nedenle bu yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerin firmaları bıktırmayacak, ticaretten soğutmayacak amaca uygun hükümlerle sınırlı olması büyük önem taşımaktadır. Yönetmelik hükümlerinin görüşlerimiz doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi, yetki belgesi alacak firmalar için getirdiği mali ve idari mükellefiyetlerin mümkün olduğu kadar daraltılması, işletmeler için uygulanacak cezai müeyyidelerin firmaların faaliyetlerini engellemeyecek içerikte olması, amaca uygun olmayan ve kırtasiyeden öte gitmeyecek bir takım mükellefiyetlerin kaldırılması uygun olacaktır. Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif MADDE 5 GENEL İLKELER Maddeye 6.bend ilave edilmelidir.(yeni madde) 6) Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş olan mevcut Hizmet Sağlayıcıları nın hakları saklıdır. Ülkemizde kargo-kurye ve dağıtım hizmetleri 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve yönetmeliği kapsamında alınan yetki belgeleri ile yapılmaktadır. Bu yetki belgesi sahibi işletmelerin ilgili kanun ve yönetmelik nezdinde birçok kazanılmış muktesap hakları vardır.

2 MADDE 6- YETKİLENDİRME BAŞVURU ŞARTLARI b) Sirketin tescil ve ilan olduğu Ticaret Sicil Gazetesi nde yer alan ana sözlesmesinde Posta hizmeti verilmesi ve/veya bunun için gerekli altyapının kurulup isletilmesi ifadesine yer verilmis olması, MADDE 9 - Yetki belgesinin ücreti ve ücret alınmasını gerektirmeyen haller (1) Kurum tarafından verilecek yetki belgeleri için Ek-1 de yer alan Yetki Belgesi Ücret Tarifesi uygulanır. Yetki belgesi ücreti, bir defada peşin olarak ödenir. MADDE 14- Yetki belgesinin iptali b) Hizmet sağlayıcısının faaliyetlerinin mevzuata aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda yetki belgesi Kurum tarafından iptal edilebilir. Yetki belgesinin iptalinin gerektiği durumlarda; hizmet sağlayıcısına Kuruma ve/veya kullanıcılara karsı olan yükümlülüklerini ifa etmesini teminen Kurum tarafından uygun görülen bir süre verilebilir. Hizmet sağlayıcısı bu süre içerisinde yetki belgesini ancak Kurum tarafından öngörülen yükümlülükleri/tedbirleri yerine getirmek için kullanabilir. Mevcut mevzuat kapsamında, sektörde faaliyet gösteren firmaların ana sözleşmelerinde bu ifadelerin yer alması mümkün değildir. Zira posta hizmeti verilmesi bir tekel mahiyetinde olup, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi akabinde bu ibareler firmaların ana sözleşmelerine koyulabilecektir. İş bu hükmün ana sözleşmeye koyulması Genel Kurul Kararı gerektirir. İş bu nedenle firmaların yetki belgesi için başvurması aşamasında bu şartın aranmaması, yapacakları ilk genel kurul tarihine kadar bu değişiklik için süre verilmesi uygun olacaktır. Mevcut hizmet sağlayıcılardan herhangi bir ücret talep edilmeden, kolay bir başvuru usulüyle yetki verilmesi isabetli olacaktır. Mevzuata aykırı faaliyet göstermek çok geniş kapsamlı bir tanımlama olup, aykırılık halinin tek tek tanımlanması gerekir. Ayrıca aykırılık halinin cezası yetki belgesi iptali değil idari para cezası veya başkaca bir idari yaptırım olmalıdır. Söz konusu hükmün kaldırılması veya geçici madde ile Madde 6-1-b şartı iş bu yönetmeliğin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren 1 yıl süre ile aranmaz. Bu şartı gerçekleştirmeksizin yetki belgesi alanlar Yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içinde bu şartı tamamlarlar hükmünün koyulması uygun olacaktır. Ayrıca, bu hizmet sağlayıcılarının kazanılmış haklarının korunması ve adil olmayan mükerrer bir ücret ödemelerine sebebiyet vermemek için, Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında ödemiş oldukları yetkilendirme ücretlerinin dikkate alınması gereklidir. Eğer ücret alınması kaçınılmaz olarak uygulanacaksa, halihazırda ödenmiş olan yetkilendirme ücreti ile kalan yetki süresi dikkate alınarak, yetkilendirme ücretlerinden nispi indirimler yapılmalıdır. Bir yetki belgesi, sadece kanundan kaynaklanan yükümlülüklerin (i) ağır bir ihlali ve/veya (ii) süreklilik arz eden bir ihlal söz konusu olduğu takdirde iptal edilebilmelidir. Yetki iptaline neden olabilecek ağır ihlal durumlarının ve ihlalin sürekliliğinin ne anlama geldiğinin, yönetmelikte açıkça tanımlanması gerekmektedir. Hükmün görüşlerimiz doğrultusunda yeniden revize edilerek öncelikle belge iptali müeyyidesinin kaldırılması gerektiği düşünülmektedir.

3 MADDE 15 - Hisse devri, birleşme ve devralma ile tüzel kişilik yapısındaki diğer değişiklikler (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen işlemlere yönelik olarak; hizmet sağlayıcısı, işlem öncesinde Kurum un onayını almak amacıyla Kurum a başvuruda bulunur. Aşağıda bulunan paragraf (2) e ilave edilmelidir. Hizmet Sağlayıcının ortakları arasındaki hisse devirleri bu madde hükmünden muaf olup, bu kapsamdaki işlemler için Kurum dan izin alınması gerekli değildir. Hizmet sağlayıcısının sermaye yapısında meydana gelecek satış, devir veya diğer düzenlemeler ile tüzel kişilik yapısında değişiklik gerektirecek işlemler için zaten ilgili resmi organlarda tescil işlemleri yaptırılmaktadır. MADDE 16- Hizmet sağlayıcıların hak ve yükümlülükleri 10) Hizmet sağlayıcısı, posta hizmetinin sürekli olarak sunulması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür. Hizmet sağlayıcısı, yetki belgesi kapsamında sunduğu hizmeti durdurmadan veya sonlandırmadan önce kullanıcılara olan yükümlülüklerini ifa ettiğini Kuruma belgeleriyle bildirir. (12) Hizmet sağlayıcısı, can ve mal güvenliğini tehdit eden veya tehlike arz eden her türlü faaliyetin oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirleri almak ve alınan tedbirleri Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İş bu yetki belgesi kapsamında taşınacak gönderi sayıları günlük yüzbinleri bulabilecektir. Dolayısıyla bu gönderilere ilişkin yükümlülüklerin yerine getirildiğini ispat mükellefiyeti altına sokulması çok ağır bir mükellefiyet olacak ve aynı zamanda fiilen de imkansız olacaktır. Firmalar bir çok kurum nezdinde bu yükümlülükleri yerine getirdiğini ispat mükellefiyeti altında olup sürekli denetim altındadır. Gerçekten de bakıldığında gerek iş güvenliği mevzuatları ve gerekse Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca bu tedbirleri almakta, almamaları halinde ise ağır cezai müeyyidelerle karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle bir bildirim mükellefiyetinin daha öngörülmesi gereksiz olduğu gibi amaca uygun da değildir. Hükmün 2. Cümlesi metinden çıkarılmalıdır. Hükmün tamamen kaldırılması veyahut ve alınan tedbirleri Kuruma bildirmekle yükümlüdür. İbaresinin kaldırılması uygun olacaktır.

4 MADDE 18- idari Ücret a) Hizmet sağlayıcısı, her yıl bir önceki yıla ait net satıslarının on binde otuz besi tutarında idari ücret öder. Kurum; bu oranı azaltmaya veya hizmet sağlayıcılarının bir önceki yıl net satıslarının binde besini geçmemek üzere artırmaya yetkilidir. MADDE 21- Hizmet sunumunun engellenmesi (1) Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık gereklerinden kaynaklanan sebeplerin tespiti hâlinde, şirketlerin posta sektöründe faaliyete geçmelerini veya posta hizmeti sağlamalarını engelleyebilir. MADDE 22- Yetkisiz hizmet sunumu (1) Kurum tarafından yetkilendirilmeksizin posta hizmeti verenlerin tesisleri, Kurumun talebi üzerine o yer mülki amirince kapatılarak faaliyetlerine son verilir. MADDE 23 İdari yaptırımlar (1) Hizmet sağlayıcısının faaliyetlerinin ilgili mevzuata ve yetkilendirme şartlarına ya da Görev Sözleşmesi ne aykırı olması durumunda, hizmet sağlayıcısına Kurum tarafından idari yaptırımlar uygulanır. Hizmet sağlayıcılar, Posta Hizmetleri Kanunu madde 15 uyarınca zaten net satışlar üzerinden %2 pay ödemekle mükelleftir. Hal böyle iken bir de idari ücret alınması firmaları oldukça zor duruma sokacaktır. Söz konusu ücretin alınmaması veyahut söz konusu oranın onbinde onbeş olarak belirlenmesi uygun olacaktır. Milli güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık çok genel ve istenilen her durumun içine sokulabileceği haller olup, hükmün anlamı kurumun istediği kişinin faaliyetine izin vermesi, istemediğine vermemesidir. Söz konusu hüküm çok ağır bir hükümdür. Zira kazara iş bu yönetmelik kapsamındaki bir gönderiyi taşıyan firmaya, yetkisiz posta hizmeti verdiği gerekçesi ile işyerini kapatma müeyyidesi uygulanabilecektir. Bu uygulama amaca uygun olmamakla birlikte hakkaniyet ile de bağdaşmamaktadır. Temel amaç işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi olmalıdır. Hizmet Sağlayıcıları nın Görev Sözleşmesi ne taraf ve içeriğine de vakıf olmamaları nedeniyle, söz konusu sözleşmedeki yükümlülüklere tabi tutulmamaları gerekmektedir Bu oran oldukça yüksektir ve hizmet sağlayıcılara ilave bir mali yük getirmektedir. Söz konusu oranın on binde on beş olarak değiştirilmesi isabetli olacaktır. Söz konusu hüküm kaldırılmalı veyahut daha somut, subjektif değerlendirmeye konu olmayacak, net kısıtlamalar getirilmelidir. Bu nedenle yetkisiz posta hizmeti kapsamında taşınan her gönderi için uygulanacak cezai müeyyide ile yetinilmeli veyahut posta hizmeti vermek tanımı açık bir şekilde yapılmalı, posta hizmeti kapsamında olan birkaç gönderinin taşınması hali bu tanımdan çıkarılmalı, posta gönderisi taşınması durumunun itiyat halini alması halinde bu cezai müeyyide öngörülmelidir. Yapılacak bir yaptırımın hizmet sağlayıcının vakıf olduğu bir içerikte olmalıdır.

5 MADDE 26 Yürürlük (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihi itibari ile yürürlüğe girer. Sektörde faaliyet gösteren firmaların söz konusu yönetmeliği anlamaları ve uyum sağlamaları için belirli bir süreye ihtiyaçları olacaktır. (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 3 ay sonra yürürlüğe girer. Şeklinde değiştirilmesi uygun olacaktır. Yeni Yönetmelik maddesi : Ekspress Kurye Uluslararası taşımalar bu yönetmelik kapsamında ele alınamaz. Avrupa Posta Yönergesi hizmetleri iki tip olarak ayrıştırır; - Evrensel Posta hizmeti kapsamına girenler - Evrensel Posta hizmeti kapsamında olmayanlar Bu ayrıştırma, hizmetin tipine göre uygulanacak genel yetki ve düzenleme şartlarının belirlenmesinde bir temel oluşturur. Evrensel Posta hizmeti kapsamının dışında kalan durumlarda, hizmet sağlayıcılar için genel bir yetkilendirme gerekebilir. Bu yetki sadece bir ruhsatlandırma gibi olur ve düzenleme yetkisine sahip mercii tarafından belirleyici bir onayı içermez. Bir hizmetin Evrensel Posta hizmeti kapsamına girip, girmediğini belirlemek için hizmetlerinin birbiriyle yer değiştirilebilir olma testi uygulanılır. Bu test Posta Yönergesi nin 27. Maddesinde belirtildiği şekilde yapılır. Bir hizmetin Evrensel Posta hizmeti kapsamına girebilmesi için, nihai kullanıcının gözünde hizmet tipi, katma değerli vasıfları, kullanım amacı ve fiyat gibi özellikler açısından yeterli orandı bir yer değişiklik göstermesi gerekmektedir. Avrupa Posta Yönergesi kapsamında, ekspres kurye hizmetleri veya yönergede belirtildiği şekilde Evrensel Posta Hizmeti ile yer değiştirebilme kapsamında olmayan hizmetler, Evrensel Posta Hizmeti nin finansmanı konusunda sorumlu tutulamazlar. Express kurye hizmetleri Evrensel Posta Hizmeti ile rekabet konumunda olmadığı için, hizmetin finansal olarak sürdürülebilirliğini zayıflatıcı bir etkisi olamaz.

6 COĞRAFİ KAPSAMINA GÖRE YETKİ BELGESİ ÜCRET TARİFESİ Ulusal: Her türlü yetkilendirme ücreti pazara giriş engeli olarak görüldüğü için, özellikle Posta Hizmetleri Kanunu nun posta sektörünün serbestleştirilmesi ve açılması amacı dikkate alındığında, herhangi bir yetkilendirme ücreti alınmaması gerekir. Posta Kanunu, ayrıca idari ücret ve evrensel hizmet geliri ücreti ödeme yükümlülüğü getirmektedir. Ancak, eğer böyle bir yetkilendirme ücreti olacaksa, Ulusal Yetki Ücreti nin her halükarda 150 bin Türk Lirası ndan daha fazla olmaması gerektiğini düşünüyoruz.

3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 23 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28655 KANUN POSTA HİZMETLERİ KANUNU Kanun No. 6475 Kabul Tarihi: 9/5/2013 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mayıs 2013 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28655 POSTA HİZMETLERİ KANUNU Kanun No. 6475 Kabul Tarihi: 9/5/2013

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, evrensel posta hizmeti gelirlerinin tahsili ve giderlerinin yapılması

Detaylı

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından: POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; posta

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28690

Resmî Gazete Sayı : 28690 27 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28690 KANUN ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6493 Kabul Tarihi: 20/6/2013

Detaylı

Kanun Numarası : 6493 Kabul Tarihi : 20/6/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/6/2013 Sayı : 28690 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53

Kanun Numarası : 6493 Kabul Tarihi : 20/6/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/6/2013 Sayı : 28690 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 12117 ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6493 Kabul Tarihi : 20/6/2013 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/6/2013

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 1 Ders Kodu: 1003 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME

12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 2 Ders Kodu: 1004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı, Türev Araçlar Sınavı Bu çalışma

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ 03.02.2012 Rev. 08.02.2012 TS/BTK/12-01 ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI NA İLİŞKİN TÜSİAD GÖRÜŞÜ Kanun Tasarısı hakkında TÜSİAD Teknoloji, İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu

Detaylı

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları

12.1.2 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Genel Kotasyon Esasları 12. KOTASYON VE BORSA DA İŞLEM GÖRME 12.1 Kotasyon, Pazar Açılması, Halka Arz Ve İMKB de İşlem Görme 12.1.1 Genel Anlamda Kotasyon Kotasyon, menkul kıymetler borsalarındaki sürekli işlem görmesi talep

Detaylı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara. İstanbul, 10 Ekim 2012 Ref: ÜB/gu/12-1694

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara. İstanbul, 10 Ekim 2012 Ref: ÜB/gu/12-1694 Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ankara İstanbul, 10 Ekim 2012 Ref: ÜB/gu/12-1694 Bakanlığınız tarafından sektörün ihtiyaçlarını karşılamak ve

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29150 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1

Detaylı

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat MKA YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat Gümrük Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Antrepoları Yatırım İzni MADDE 518 (1) Genel antrepo

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı Açıklandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı Açıklandı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı Açıklandı 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası nda işlem görebilecek menkul kıymetleri gösteren listedir. 20 GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun No : 6446 Kabul Tarihi : 14/3/2013 Yayımlandığı Resmi Gazete : 30/3/2013-28603 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli,

Detaylı

İbrahim Halil MAZICIOĞLU Başkan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Ankara

İbrahim Halil MAZICIOĞLU Başkan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Ankara ! İbrahim Halil MAZICIOĞLU Başkan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Ankara İstanbul, 05 Kasım 2014 Ref: HD/gu/14-1766 Sayın MAZICIOĞLU, TÜSİAD olarak ilk adı Alışveriş

Detaylı

PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ TASLAĞI

PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ TASLAĞI PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ TASLAĞI PAY ALIM TEKLİFİ TEBLİĞİ TASLAĞI ÖNERİLEN İKİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Madde 3 Madde 3 (1) Bu Tebliğ de geçen; a) Bilgi Formu: Gönüllü veya zorunlu pay alım teklifinde bulunulması

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 5 Eylül 2004 PAZAR Sayı : 25574 Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları

Detaylı

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA YER ALAN CEZAİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİ VE YAPTIRIMLARI

6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA YER ALAN CEZAİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİ VE YAPTIRIMLARI 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA YER ALAN CEZAİ SORUMLULUK HÜKÜMLERİ VE YAPTIRIMLARI Serbay MORAY* Öz Anayasa nın 172.maddesinde devlete, tüketicileri koruyucu tedbirleri alma görevi

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı