ENTEGRE TESİSLER BUHAR SANTRALI ÜNİTESİNE 1 ADET BUHAR KAZANI ve MÜŞTEMİLATININ İMALAT VE MONTAJINA AİT ŞARTNAMEDİR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENTEGRE TESİSLER BUHAR SANTRALI ÜNİTESİNE 1 ADET BUHAR KAZANI ve MÜŞTEMİLATININ İMALAT VE MONTAJINA AİT ŞARTNAMEDİR"

Transkript

1 S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLER BUHAR SANTRALI ÜNİTESİNE 1 ADET BUHAR KAZANI ve MÜŞTEMİLATININ İMALAT VE MONTAJINA AİT ŞARTNAMEDİR MADDE 1-İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü ADRES: 1.Murat Mah.Zübeyde Hanım Caddesi No: EDİRNE TEL: (7 hat) FAKS: (0284) Web: MADDE 2-KISALTILMIŞ İSİMLER: Bu şartnamede, Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği yalnız ''TRAKYA BİRLİK'' adı ile, teklif verecek özel ve tüzel kişiler yalnız ''FİRMA'' adı ile anılmıştır. MADDE 3-ŞARTNAMENİN KONUSU: Trakya Birlik'in Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Yenice beldesinde kurulu Entegre Tesisler Buhar Santralına ayçiçek kabuğu yakan 12 bar işletme basınçlı 1 adet buhar kazanı ve müştemilatının imalatı, montajı, testleri, izolasyonu, işletmeye alma, deneme çalışması ve kabul tecrübelerinin yapılıp komple çalışır halde Trakya Birlik'e teslimi bu şartnamenin konusunu teşkil eder. MADDE 4- KAPASİTE: Buhar kazanı kg/h doymuş buhar ( nominal ) üretebilecek kapasitede olacaktır. MADDE 5- İHALENİN TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ: Bu alıma ait ihale tarihinde saat de TRAKYA BİRLİK Genel Müdürlüğü Edirne de Kapalı Zarf-Açık Eksiltme usulü teklif almak ve gerektiğinde pazarlığa davet etmek suretiyle yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için firmaların teklif mektuplarını belirtilen tarih ve saate kadar Genel Müdürlüğümüze ulaştırmış olmaları gerekir. Postada olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İhalede açık eksiltmeye gidileceğinden ihaleye katılacak firma yetkililerinin yetki belgesi ile birlikte hazır bulunmaları gerekir. MADDE 6- TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLME ŞEKLİ: İhaleye iştirak edecek firmalar şartnameye uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubunu imzalayıp mühürleyecek ve bir zarfa koyduktan sonra zarfın üzerine Trakya Birlik Entegre Tesislerine 1 adet Buhar Kazanı ve Müştemilatının Temini Teklifidir ibaresi ile firma isim ve adresi yazılacaktır. TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE; a)her sayfası imzalanmış ve mühürlenmiş şartname,

2 -2- b)firmaca daha önce tesis edilen ve halen faal durumda olan min. 8 ton/h buhar üretim kapasiteli, ayçiçek kabuğunu HKK yönetmeliği emisyon değerlerine uygun yakan tesislerine ait referansları, b)genel Müdürlüğümüz Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan Geçici Teminata ait makbuz, c)ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi (asıl veya noter onaylı) d)ihaleye katılanın noter onaylı yetki belgesi, (isteklinin gerçek kişi olması halinde tasdikli imza sirküleri. İstekliler adına vekaleten ihaleye katılanlar varsa bunların vekaletnameleri ile noterden tasdikli imza sirküleri olacaktır.) e)firma tüzel kişi olduğu takdirde tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin yetkili olduğunu gösterir belge ve imza sirküleri(noter onaylı), f) Tüzel kişi yabancı bir şirket ise, ayrıca Türkiye temsilcisinin bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, sicil kayıt belgesi. Yabancı firmayı temsilen katılınıyorsa Türkiye temsilcisi olduğunun belgelenmesi ( noter onaylı) ve yabancı şirket adına katılan firma ise, yetkililerinin imza sirküleri g)yer görme belgesi, dış zarfa konulacak ve üzerine TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNE 1 ADET BUHAR KAZANI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİNİ İHALESİNE AİT BELGELER ibaresi yazılarak imzalanıp, mühürlenecektir. Teklif mektubu hazırlanırken; Firmalar tekliflerini kazanın kurulması düşünülen yeri görerek kazan imalatı, malzeme, testler, nakliye, işletmeye alma ve montaj bedeli dahil fiyatlandırma yapacaklardır. Fiyat KDV hariç olarak verilecektir. Teklif mektubu teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Firmalar tekliflerinin geçerlilik süresini 3 aydan az olmamak üzere tekliflerinde belirtecektir. İhaleye katılma şartlarından (Teklif Mektubu ile birlikte verilecek belgeler) herhangi birisini yerine getiremeyen teklifler bulunduğu takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacak ve bu husus tutanağa geçilecektir. Teklif mektupları ihale saatinde komisyon huzurunda açılacaktır. Süresinde verilmeyen ve teminatı yatırılmayan teklif mektupları, faks ile yapılan teminatsız teklif mektupları ve postada geciken teklif mektupları kabul edilmeyecektir. MADDE 7- TEMİNAT OLARAK ALINABİLECEK DEĞERLER : 1-Tedavüldeki TL, USD veya EURO, 2-Edirne de şubesi bulunan bir bankadan alınan banka teminat mektubu, 3-Devlet Tahvili, 4-Hazine Bonosu, MADDE 8- TEMİNATLAR: 7.maddede belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir. 8.1-Firma teklif bedelinin %5 i oranında Geçici Teminat verecektir. 8.2-İhaleyi yüklenen firma ihale bedelinin %10 u oranında kapasite ve performans garantisi olarak Trakya Birlik e Kesin Teminat verecektir. 8.3-Geçici teminat ihalenin sonuçlanmasını müteakip iade edilecektir.

3 -3- MADDE 9-TESLİM SÜRESİ : Firmalar teklif mektubunda teslim süresini belirtecek olup, buna ait işin her safhasının yer aldığı iş termin planını tekliflerine ekleyeceklerdir. MADDE 10-AVANS VERİLMESİ VE ÖDEME ŞARTLARI: Firmanın yazılı talebi halinde, ihale bedelinin % 30 u oranında avans verilebilir. Verilen avansa karşılık avans tutarının % 20 fazlası kadar avans teminat mektubu alınır. Bakiye ödeme buhar kazanının çalışır vaziyette devreye alınması ve deneme çalışması sonrasında yapılacak geçici kabul çalışmaları sonrasında düzenlenecek Geçici Kabul Tutanağının Trakya Birlik Yönetim Kurulunca onaylanmasını müteakip firmaca düzenlenecek fatura karşılığı peşin olarak yapılacak ve verilen avans mahsup edilecektir. İthal teklif verecek olan firmalar ödeme şartlarını teklif mektubunda belirteceklerdir. MADDE 11-YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR: İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında firmaların; Hile, desise, vait, nüfuz kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya teşebbüs etmeleri, Açık eksiltme usülüyle yapılan ihalelerde diğer isteklileri tereddüte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemeleri ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme, tartışma yapmaları, İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken Trakya Birlik'e zarar verecek işler yapmaları veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmaları yasaktır. Bu fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar, fiil ve davranışları ihale safhasında baki olmuşsa Trakya Birlik'çe ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil ve davranışların özelliğine göre haklarında 1 yıla kadar Trakya Birlik'in bütün ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu fiil ve davranışlar ihale yapıldıktan sonra vukuu bulmuş ise yine 1 yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Bu durum Trakya Birlik'çe ilgili merciilere bildirilir. Ayrıca Trakya Birlik'in sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz olarak fesih hakkı saklı olacaktır. MADDE 12- İHALENİN SONUÇLANMASI : İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulu nun onayından sonra sonuçlanır. MADDE 13 -TEKNİK SPESİFİKASYONLAR: Buhar Kazanı : Miktar : 1 Adet Kapasite : kg/h doymuş buhar ( nominal ) İşletme basıncı : 12 bar Dizayn Basıncı : 14 bar Test Basıncı : 18 bar Tipi : Firma teklifinde belirtecektir. Isıtma yüzeyi : Firma teklifinde belirtecektir.

4 -4- Kazan Toplam Verimi : Firma teklifinde belirtecektir Trakya Birlik çe Verilecek Yakıt ve Besi Suyu Özellikleri : Yakıt Cinsi : Ayçiçeği kabuğu Kabuk Alt Isıl Değeri : 4100 Kcal/Kg Ayçiçeği Kabuğu Yoğunluğu : 110 Kg/m 3 Kazan Besi Suyu Sıcaklığı : 102 C Kazan Malzeme ve İmalatı : Kazan projesi EN ile normlarına uygun, TÜV onaylı olacaktır Kazan AT 97/23 basınçlı kaplar direktifine göre CE sertifikalı (B+F) modüllerine uygun olacak, imalatlar da TÜV kontrolünde olacaktır. Montaj sonrasında hidrostatik test yerinde yapılacaktır Kazanı oluşturan kısımlar EN 10028P265GH veya EN 10028P295GH normuna göre imal edilecektir. Kaynak işlemleri sertifikalı kaynakçı tarafından yapılacak ve TÜV kontrolünde kaynak röntgeni çekilecektir. WPS+PQR onayı TÜV tarafından yapılacaktır. İmalat tamamlandıktan sonra kazan yine TÜV kontrolünde gerilim giderme tavına tabi tutulacaktır Kazan boruları DIN EN P235GH (St 35.8) dikişsiz, sertifikalı, imalatçı damgalı kazan borusu olacaktır. Bu durum, menşei şehadetnamesi ile belgelenecektir. Kullanılan borular standardına uygun Avrupa menşeili olacaktır. ( GOST standardı kullanılmayacaktır.) Kazan imalatını müteakip 18 bar basınçta hidrolik teste tabi tutulacak ve imalatçı firma tarafından bu konuda TÜV den belge alınacaktır Kazan dış yüzeyi asgari 100 mm kalınlığında rabitz telli kaya yünü manto ile izole edilecek, bunun üzerine minimum 0,8 mm lik, gofrajlı alüminyum izole sacı ile kaplanacaktır. Tüm yüzeyler ısıya dayanıklı boya ile boyanacaktır İmalatçı firma kazanın üzerine kazanın imal tarihi ve numarasını Kcal/h ve Kg/h olarak kapasiteyi, konstrüksiyon, işletme ve test basınçlarını belirten plakayı çıkmayacak şekilde monte edecektir Armatürlerin bağlanması için flanşlar bulunacaktır. Bütün flanşlı bağlantılar gerilim giderme tavından önce bitirilmiş olacak ve kaynak işlemleri tamamlanmış olacaktır Kazan imalatında kullanılacak elektrotlar TÜV ün onay verdiği elektrodlar olacaktır Kazanın ve armatürlerinin gerekli bakım ve işletmesinin kolaylıkla yapabilmesi için profil ve baklavalı saçtan merdiven ve platform imal edilecek ve boyanacaktır. Platform kenarları süpürgelikli ve 90 cm yüksekliğinde korkulukla çevrili olacaktır Kazanın oransal çalışma aralığı teklifte belirtilecektir Kazan Armatürleri: Ana buhar valfi,yaylı emniyet valfi (Tam kalkışlı), havalık valfi, dip blöf valfi ( Otomatik ), kontra blöf valfi, otomatik yüzey blöf sistemi, besleme valfi, besleme çekvalfi vb. buhar kazanında kullanılacak olan armatür ve cihazlar SPIRAX SARCO minimum PN 25 basınç sınıfında olacaktır. Kullanılacak vana ve armatürlerin miktarları detaylı olarak teklif mektubunda belirtilecektir Prosestatlar DANFOSS marka olacaktır Manometreler Ø160 mm, 0-25 Atü (WIKA, BADOTHERM veya ASHCROFT marka olacaktır.)

5 -5- Su seviye şişesi Klinger UPR marka (İrtibat ve boşaltma vanaları ile beraber), Buhar kazanı çıkışına monte edilecek buhar sayacı SPIRAX SARCO, ENDRESS HAUSER veya KROHNE Marka olacaktır. Buhar sayacı için seperatör grubu ve pislik tutucu grubu konulacaktır Buhar kazanı besi suyu girişine kazana beslenen suyu sürekli ölçebilecek tip ve özellikte su sayacı monte edilecektir. Firma teklifinde sayaç ile ilgili özellikleri belirtecektir Kullanılacak flanş ve dirsekler sertifikalı, manometre ve prosestatlar kalibreli olacaktır Bu bölümde asgari şartlar belirtilmiş olup firma kazanın emniyeti için gerekli gördüğü diğer armatür, ventil, flanş v.s. elemanları ve miktarlarını teklifinde belirtecektir. Buhar santralında bulunması gerekli tüm ventil, çekvalf, pislik tutucuları, vanalar, pompa bağlantıları flanşlı tipte olacaktır Kazan Besi Pompası ve Armatürleri: Kazanın ihtiyacı olan suyu rahatlıkla basabilecek kapasitede frekans kontrollü, çok kademeli, dikey milli, paslanmaz gövdeli biri yedek olmak üzere 2 adet kazan besi pompası; motor ile direkt akuple müşterek şase üzerinde komple GRUNDFOS veya WİLO marka olacaktır. Emme tarafı valfi, çekvalf, filtre, basma tarafı valfi KLINGER, VALFTEK veya AYVAZ marka sertifikalı olacaktır Manometre Ø100 mm, 0-25 Atü (WIKA, BADOTHERM veya ASHCROFT marka olacaktır.) Kazan besi suyu, oransal seviye kontrollü bir sistem tarafından beslenecektir. Sistem ile ilgili tüm ekipman ve armatürler imalatçı firma tarafından temin edilecektir. Firma tesis edeceği kazanda en az iki nokta kontrolü yaparak tam emniyetli çalışma sağlayacaktır. Firma sistemin emniyeti için gerekli gördüğü diğer armatür, ventil, flanş v.s. elemanları ve miktarlarını teklifinde belirtecektir Yakıt Hazırlama ve Yakma Sistemi: Buhar kazanı için gerekli ayçiçek kabuğu ünitede mevcut kabuk bunkerinden firmaca yapılacak minimum 25 m³ kapasiteli bunkere tarafımızca yapılacak helezon vasıtasıyla taşınacaktır. Sözkonusu sisteme ait hazırlama, taşıma, yakma sistemi ve müştemilatı ayrıntılı olarak teklif mektubunda belirtilecektir. Sistemde ayçiçek kabuğunu yakmak esas amaç olacak, gerekirse ikincil yakıt olarak %10'u geçmemek kaydıyla yalnızca kömür kullanılabilecek, doğalgaz vb. yakıtlar sadece start up zamanlarında ilk ateşleme maksatlı kullanılabilecektir. Eğer sistemde bir brülör kullanılacaksa doğalgazın kesilmesi riskine karşılık aynı zamanda motorin de yakabilen çift yakıtlı brülör kullanılacaktır Baca Gazı Arıtma Sistemi ve Müştemilatı : Firma, tesis edeceği bacagazı arıtma sistemini her bir ünitesi için ayrıntılı bir şekilde (çalışma prensibi, teknik özellik, malzeme,..) teklifinde belirtecektir. Ayrıca firma, nihai bacagazı özelliklerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının güncel Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olacağını taahhüt edecektir Kurum Tutucu : Bacaya atılan duman gazları içindeki 10 mikrondan daha büyük partikülleri tutmak için çelik sac ve profilden mamül, uygun çap ve yükseklikte siklon filtrasyon ünitesi yapılacaktır.

6 Torbalı Filtre : Dışarıya atılacak toz partikülleri tutmak amacıyla torbalı filtre sistemi kurulacak, toz partikül emisyonu Hava Kalitesi Korunması Yönetmeliği ne uygun değerde olacaktır. Alternatif filtre sistemleri teklif edilirse, bu sisteme ait tüm özellikler teklifte belirtilecektir Baca : Çıkan duman gazlarının dışarıya atılması için 1 adet çelik baca yapılacaktır. Baca iç cidarı AISI 316L kalite paslanmaz çelik saç ile kaplanacaktır. Ara gaz kanalı ve baca imalat sonunda iki kat siyah antikorozif baca boyası ile boyanacaktır.baca yüksekliği min.21 metre olacak, çap ve kullanılacak malzeme kalinlığı teklifte belirtilecektir Baca gazı fan motoru: Uygun güç ve devirdeki fan motoru IE3 sınıfı yüksek verimli, GAMAK veya WAT marka olacaktır Hava Isıtıcısı : Yakma verimini yükseltmek amacıyla, kazana beslenecek taze havanın ve kazan besi suyunun ısıtılması için konulacaktır. Gövde siyah sac ve profil malzemeden ısıtıcı yüzeyler siyah dikişsiz borudan imal edilecektir. İçinde hava perdeleri ve üzerinde temizleme ve müdahale kapakları bulunacaktır. Firma hava ve besi suyu ısıtıcısı için kapasite, taze hava giriş ve çıkış sıcaklığı ile bacagazı giriş ve çıkış sıcaklığını belirtecektir Bacagazı Sürekli Ölçüm Sistemi : Kazan yanma mahsulü olarak açığa çıkan ve bacadan atmosfere atılan bacagazının Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olmasını firma taahhüt edecek ve sürekli olarak bacagazında CO, CO 2, O 2, NOx, toz ve hacimsel debiyi ölçebilen yazıcılı ve on-line bağlantı yapabilme özelliğine sahip sürekli ölçüm cihazı ile ölçüm yapabilecek, ölçüm sonuçlarını dijital ortamda kayıt altına alabilecek bacagazı ölçüm sistemi kuracaktır Reverse Osmosis Sistemi: Entegre Tesislerimiz Buhar Santralinde mevcut buhar kazanlarımızın besi suyu kalitesini yükseltmek ve mevcut sisteme göre daha az blöf yapılarak enerji tasarrufu sağlamak amacı ile firma 30 m³/h ürün suyu kapasiteli reverse osmosis sistemi kuracaktır. Giriş suyu sertliği : 24 Fr Giriş Suyu iletkenlik : 700 µs/cm Çıkış suyu iletkenlik : 50 µs/cm ve altında Geri kazanım oranı : Firma teklifinde belirtecektir. Su reverse osmosis sistemine girmeden önce komple paslanmaz malzemeden imal torba ve/veya kartuş filtre sisteminden geçirilecek, membranlar korunacaktır. Sistemde kullanılacak yüksek basınç pompaları Grundfos marka, reverse osmosis membranları GE, Hydraunutics veya Koch marka, membran kılıf malzemesi FRP malzemeden Codeline, Wavecyber veya Bel marka, ürün suyu ve atık suyun debisini ölçmek üzere digital göstergeli debimetreler George Fischer, Endress hauser veya Emerson marka, tam otomatik dozaj sistemi pompaları Grundfos, Milton Roy veya Prominent marka olacaktır. Reverse osmosis sisteminin dönemsel olarak yıkanması için paslanmaz şase üzerinde PE tanklı, kartuş filtreli, uygun kapasite değerinde pompası olan membran yıkama ünitesi olacaktır.

7 Buhar Kazanı ile Mevcut Buhar Kollektörü Arası Buhar Hattı: Yeni imal edilecek buhar kazanı ile mevcut kollektörümüz arasına minimum 8 çelik çekme buhar hattı çekilecek hat üzerine 1 adet buhar vanası ( SPIRAX SARCO) yerleştirilecek, 50 mm kalınlığında kaya yünü ve 1 mm alüminyum sac ile kaplanarak hattın izolasyonu yapılacaktır Elektrik Panosu ve Tesisatı: Sisteme ait elektik panosunun TSE 3367, EN e uygun üretimi yapılmış olacaktır Motor koruma şalteri, kontaktör, sigorta, invertörler ve motorlara yapılan beslemelerin olduğu baralar elektriksel kazaları önlemek için şeffaf plastik malzeme ile izole edilecektir Sistemin elektrik projesi sistem ile birebir uygun, bağlantılar numaralandırılmış olacaktır Kullanılan kablolar TSE ve/veya CE standartlarına uygun olacaktır. ( Halojenfree, alev iletmez kablolar kullanılacaktır.) Kullanılacak diğer tüm elektriksel malzemeler SIEMENS, SCHNEİDER, MOLLER, DANFOSS, WEİDMULLER veya ABB marka olacaktır Sistemdeki motorlar için lüzumlu ana şalter, termik-manyetik şalter, ampermetre, voltmetre, röle, kontaktör, sigorta ve sinyal lambalarının vs. panoya montajı, ana pano dahili irtibatları ile motorlar arasındaki ve sahadaki diğer tüm ekipman ve enstrüman arası kablo irtibatları imalatçı firma tarafından yapılacaktır Panoda sistemin emniyetli çalışmasını temin etmek maksadıyla ışıklı ve sesli alarm düzeneği olacaktır, pano iç sıcaklığı 30 C yi aşmayacak şekilde soğutulacaktır. Otomasyon sistemi SCADA ekranından kumanda ve kontrol edilebilir, PLC kontrollü sistem olarak çalışacaktır. Sistemde minimum 10,4 boyutunda, renkli operatör paneli (SIEMENS veya SCHNEİDER) ya da masaüstü ekran (min. 20'') ve PC olacaktır. Bu ekranda sistemin çalışması, arızalar, alarmlar, on-off durumları, seviyeler şematik olarak izlenebilecektir. Sisteme ait PLC ve SCADA (SIEMENS veya SCHNEİDER) programlarının en son yüklenen halleri ve invertörlerin tüm parametre değerleri DVD halinde verilecek, PLC ve SCADA programlarının yazıldıkları arayüz programları, lisansları verilecek ve 1 gün PLC ve SCADA hakkında eğitim verilecektir. Sistemdeki PC kasasının bire bir yedeği, programlar yüklü, kullanıma hazır halde verilecektir. Bu sistemde bir arıza olması durumunda sisteme pano üzerindeki buton ve şalterlerden manuel kumanda edilebilecek düzenek olacaktır Bir adet emniyet prosestatı otomasyon sistemine bağlı olacak ve acil duruş bu şekilde sağlanacaktır İnşaat, Nakliye ve devreye alma : Firmalar tekliflerini kazanın kurulacağı yeri görerek kazan imalatı, malzeme, testler, nakliye, işletmeye alma ve montaj bedeli dahil vereceklerdir Yapılacak kazanla ilgili vaziyet planı ile kesit ve görünüşleri gösteren projeler tarafımıza verilecektir Her türlü nakliye ve vinç işleri firmaya ait olacaktır Sistemin devreye alınması firmaya ait olacak, firma tarafından görevlendirilecek bir teknik eleman tarafından kazan dairesi çalışanlarına sistemle ilgili eğitim verilecektir Sistemin kurulacağı alanın yerleşim planı ve inşaat projesine esas olacak statik ve dinamik yükler firma tarafından verilecek, projenin çizdirilmesi ve inşaat işleri tarafımızca yapılacaktır. MADDE 14- TEKNİK İCAPLARA GÖRE İŞ YAPILMASI: Sanayideki standartlara, teknik icaplara göre ve ayrıca tesisin normal çalışması için yapılması gerekli bu kabil imalatın yapılmasına firma tüm iş ve hizmetleri fenni şart, icaplarda ve maksada

8 -8- uygun olarak ve ihale bedeliyle yapıp temrin planına uygun zamanda noksansız teslim etmekle yükümlüdür. Teknik icaplara, maksada uygun iş iş yapılmadığının tespiti halinde, bu durum firmaya bildirilir ve bildirimi müteakip firma uygunsuzluğu derhal ortadan kaldırmadığı takdirde, Trakya Birlik uğradığı her türlü zararı yahut hak ve üretim kaybını, başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın firmanın teminatından yahut hak edişinden tahsil edebilir, buna ilişkin her türlü dava ve talebi dermeyan edebilir. İşin sağlıklı yürütülmesi amacı ile firma şantiyede bulunacak veya vekâleten teknik elemanını bulunduracaktır. Teknik elemana yapılacak her türlü bildirim firmaya yapılmış sayılacaktır. MADDE 15. İŞİN KONTROLÜ: 15.1 İmalat Kontrolü: İşin kontrolu Trakya Birlik elemanlarınca ve TÜV tarafından işin her safhasında yapılacaktır. Proje kontrolünün yapılması ve TÜV tarafından onaylanması ile malzeme kontrolüne ve onayına müteakip imalata geçilecektir. İmalat safhalarında kaynak kontrolü (Röntgen), ısıl işlem kontrolü, sızdırmazlık basınç testi, TSE 377 ve 3101 e göre TÜV ve Trakya Birlik Teknik Elemanları tarafından yapılarak her birinin yöntemi belirlenecek olup, bu kontrol safhalarında imalatçı firma 3 (üç) gün öncesinden yazı ile Trakya Birlik e kontrol yapılmak üzere haber verme yükümlülüğündedir. Test, kontrol ve TÜV masrafları imalatçı firma tarafından karşılanacaktır. Montajda imalatçı firma her türlü emniyet tedbirlerini almak ve iş güvenliğini sağlamak ile yükümlüdür. Montaj esnasında oluşabilecek iş kazalarından ve bunlardan doğabilecek maddi ve manevi her türlü tazminatlardan firma sorumludur. Bu nedenle Trakya Birliğin zarara uğraması halinde, zararın tümü için firmaya rücu hakkı saklıdır. İmalatın şartnameye veya yapılacak sözleşmeye uygun olmadığının tespiti halinde Trakya Birlik hata ve noksanlıkların giderilmesi veya gerekiyorsa imalatın tamamen yenilenmesini ve ayıpsız/hatasız/eksiksiz olarak şartnamede yer alan teslim tarihinde teslim edilmesini imalatçı firmadan ister. İmalatçı firma buna uymazsa Trakya Birlik in sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz fesih ve firmanın kesin teminatını başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın irat kaydetme hakkı doğar. Hata ve noksanlıkların giderilmesi veya imalatın yenilenmesi sebebi ile imalatçı firmaya süre uzatımı verilmesi Trakya Birlik in uhdesindedir Montaj Kontrolü: Bu şartname konusu montaj işleri Trakya Birlik tarafından belirlenecek kontrol elemanlarının nezaretinde yapılacaktır. Ancak, herhangi bir işin kontrol elemanlarının nezaretinde yapılmış olması, imalatçı firmanın yüklendiği işi fenni icaplara, şartname, sözleşme şart ve hükümlerine tamamen uygun olarak yapmak hususundaki mecburiyetini ortadan kaldırmaz. Montaj sırasında Trakya Birlik gerekli görürse, kazanın ve ekipmanlarının montajı ile ilgili olarak laboratuvar testleri ve muayenelerini yaptırabilir. Laboratuvar testi, her türlü muayane ve ekspertizler için yapılacak giderler imalatçı firmaya aittir. MADDE 16-DENEME İŞLETMESİ VE GEÇİCİ KABUL: Bu şartname ve ilgili sözleşme konusu buhar kazanı ve müştemilatının montajı tamamlandığında tesisin deneme işletmesine hazır olduğunu firma Trakya Birlik e yazılı olarak bildirir. Deneme işletmesi Trakya Birlik çe teşkil edilecek bir komisyon ve firmanın teknik elemanı tarafından müştereken yapılır. Deneme işletmesi süresince firma veya vekilinin iş başında bulunması şarttır. Deneme işletmesi 30 gün olup, Trakya Birlik dilerse bu süreyi uzatabilir veya kısaltabilir. Deneme işletmesi sırasında kullanılacak elektrik, su, yakıt Trakya Birlik çe temin edilecek; işçi,

9 -9- personel giderleri Trakya Birlik e, diğer bütün giderler ve Trakya Birlik çe belirlenecek Üniversiteye yaptırılacak kapasite ve verim testleri ücreti firmaya aittir. Deneme işletmesi sırasında; a-kazanın hidrolik testleri(yöntemi ve TSE standardı 3101/5.2) b-kazanın kapasite testleri(yöntemi ve TSE 4041) c-kazan randıman kontrolu (TSE 4041'e göre) d-böyle bir tesiste mutat Trakya Birlik'çe gerekli görülecek, sair test ve muayeneler, e-tesisin bütün ünitelerinin ve bu ünitelerin bütün cihazlarının ve tesisatının nicelik ve nitelik bakımından şartnameye, ilgili sözleşmeye ve eklerine uygun olup olmadığı tespit edilecektir. f-montajın, montaj planına uygun yapılıp yapılmadığı incelenecektir. g-komisyon: İşte; şartname, sözleşme ve teknik icaplara göre kusur ve noksanlıklar tespit ederse bunları belirten müfredatlı bir liste tanzim ederek geçici kabul zaptına ekler. Bunların tamamlanması için gerekli süreyi de geçici kabul tutanağında belirtir. Ancak tesisin sözleşme ile tayin edilmiş süre içinde noksansız ve kusursuz tamamlanıp çalışır halde teslimi aslolup komisyonca noksanlıkların ve kusurun giderilmesi için verilecek sürede firma bu işleri tamamlamak yükümlülüğündedir. Deneme işletmesi süresinde tespit edilen noksanlıklar ve kusurlar, verilen süre içinde tamamlanmazsa Trakya Birlik işi cezalı olarak devam ettirmekte veya hiçbir merciden izin almaksızın sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz olarak fesih etmekte ve/veya firmanın kesin teminatını irat kaydetmekte serbesttir. Geçici kabul zaptı komisyon üyeleri ve firma veya vekili tarafından imzalanacaktır. Firma vekilini göndermediği yahut vekili imzadan imtina ettiği takdirde fabrikamızın düzenleyeceği tutanaklar geçerli olacaktır. Deneme işletmesi ve geçici kabul sırasında yapılan incelemelerde fenni bakımdan kabulünde mahsur bulunmayan ancak giderilmesi mümkün görülmeyen veya fazla masraflı veya zaman kaybını gerektiren kusur ve noksanlıklar olursa firmanın ödemesinden veya teminatından uygun görülecek bir miktar para geçici kabul tutanağında da gösterilmek şartıyla kesilerek iş kabul edilir. Firmanın buna bir itirazı olursa geçici kabul tutanağına bu hususu şerh düşmek zorundadır ve bu halde her türlü masraf kendisine ait olmak üzere bu kusur ve noksanlıkları düzeltmeye veya tamamlamaya mecburdur. MADDE 17-GARANTİ: Firma teklif mektubunda tesisin garanti süresini belirtecek olup garanti süresi, 2 yıldan az olmayacaktır. Garanti süresi; firmanın kazanın komple çalışır halde Trakya Birlik e teslimi sonrası yapılacak geçici kabul çalışmalarına müteakip düzenlenecek Geçici Kabul tutanağının Trakya Birlik Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihten itibaren başlayacaktır. Garanti süresi içinde herhangi bir arıza yaşanması halinde, 4077 sayılı TKHK hükümlerinin de tarafları bağlayıcı olduğu ve ayrıca garanti süresi içinde değişen parça yahut unsurlar bulunması halinde bunlara değişim tarihlerinden itibaren 2 yıldan az olmamak üzere garanti verileceğini de firma kabul ve taahhüt eder. MADDE 18-KESİN KABUL: Geçici kabulün itibar tarihinden itibaren garanti süresi sonunda firmanın müracaatı üzerine tesisin kesin kabül işlemine başlanır. Bu şartname ve ilgili sözleşmeye göre yapılmış tüm işlerde garanti süresi içinde, normal kullanım sonucu olmaksızın meydana gelecek kusur ve arızaların düzeltilmesi firmaya, normal bakım işleri Trakya Birlik e aittir. Kesin kabulde yapılacak deneme ve test çalışmalarında kullanılacak elektrik, su, yakıt Trakya Birlik çe karşılanacak, diğer bütün giderler firmaya ait olacaktır.

10 -10- Kesin kabul işlemleri Trakya Birlik'çe kurulacak bir komisyon ve firma veya vekilinin iştirakiyle yürütülür. Kesin Kabul Komisyonu: Garanti edilen kapasite ve performans değerlerinin gerçekleştiğinin tespiti ve geçici kabul sırasında kabule şayan görülmüş, geçici kabulle, kesin kabul arasında geçen sürede kullanılması sonucu olağan aşınma ve eksiltmeden doğan değişiklikler hariç olmak üzere şartname ve ilgili sözleşme konusu işin, şartname, sözleşme ve fenni icaplara uygun yapılmış olmasına atfedilecek herhangi bir değişiklik veya bozukluğun veya geçici kabulden sonra meydana gelmiş bir kusurun mevcut olup olmadığını inceler. Bu süre içinde firmanın bütün vecibelerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine atfedilecek hiçbir kusur ve noksan görülmediği takdirde bu hususu belirterek kesin kabul tutanağını düzenler. Geçici kabul ile Kesin kabul arasındaki sürede meydana gelen bir değişiklik görüldüğü takdirde bunların düzeltilmesi ve giderilmesi için firmaya uygun bir süre verilir. Firma bu süre içinde bu kusur ve noksanlıkları düzeltmez veya gidermezse, teminatı başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın nakte çevrilerek bu işler Trakya Birlik çe dilediği firmaya yaptırılır. Teminattan artan miktar olursa iade edilir. Teminat bu işler için yetmezse aradaki farkı firma Trakya Birlik e ödemekle yükümlüdür, bu ödeme öncelikle firmanın hak edişinden kesilmek sureti ile tahsil edilir. MADDE 19- KESİN TEMİNATIN İADESİ: Kesin kabul tutanağının Trakya Birlik Yönetim Kurulunca onayını müteakip firmanın kesin teminatı, firmanın yazılı talebini müteakip kendisine iade edilir. Ancak teminatın iade edilebilmesi için firmanın Trakya Birlik e hiçbir borcunun olmaması ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirmesi şarttır. Aksi halde teminat nakte çevrilerek firmanın bu borçlarına karşılık tutulur ve fazla kısmı kendisine iade edilir. Şayet teminatı borçlarını karşılamazsa aradaki farkı firma Trakya Birlik e ödemekle yükümlüdür, bu ödeme öncelikle firmanın hak edişinden kesilmek sureti ile tahsil edilir. MADDE 20-SÖZLEŞMENİN YAPILMASI VE TEMİNATLARIN İRAD KAYDEDİLECEĞİ HALLER: İhaleye katılan firmalar, tekliflerini verdikten sonra tekliflerinden dönemez ve sözleşme yapmaktan kaçınamaz. İhaleyi yüklenen firma, yapılan bildirimi müteakip 10 gün içinde sözleşme yapmaya yanaşmadığı takdirde, firmadan alınan geçici teminat hiçbir ikaza gerek kalmaksızın irat kaydedilir. Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sözleşme şartlarından herhangi birinin firma tarafından yerine getirilmemesi yahut eksik veya hatalı/ayıplı ifa edilmesi halinde, sözleşme başkaca bir ihtara lüzum kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecek ve kesin teminat hiçbir ikaza gerek kalmaksızın irat kaydedilebilecektir. Teminatın irat kaydedilmesi yahut sözleşmenin tek taraflı olarak feshedilmesi halinde firma herhangi bir talep ve dava hakkı olmadığını kabül ve taahhüt eder. MADDE 21-SÖZLEŞME İMZALANMASI: 21.1-İhale, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile kesinlik kazanır. Bu karar firmanın kanuni adresine veya sözleşmede yer alan e posta adresi ile faks numarasına bildirilecek olup, firmaya yapılan bildirimi müteakip firma 10 gün içerisinde kesin teminatı vermeye ve bütün giderleri kendisine ait olmak üzere sözleşme imzalamaya mecburdur. Firma sözleşmeyi bu süre içersinde imzalamadığı takdirde Geçiçi Teminat başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın irat kaydedilir Trakya Birlik firmayı sözleşme imzalamaya yazılı olarak davet eder. Firmanın kanuni adresine yapılacak her türlü tebligat bizzat kendisine yapılmış sayılacaktır.

11 -11- MADDE 22-MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI: Firmaya mücbir sebepler dışında hiçbir sebeple süre uzatımı verilmez.mücbir sebepler; 1-Olağanüstü tabiat halleri (deprem, sel, v.b.) 2-Sosyal sebepler (kanuni grev, bulaşıcı hastalıklar, kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi v.b.) Taraflar mücbir sebep hallerinde, sebebin ortaya çıkmasından itibaren en geç 10 gün içinde karşı tarafa mücbir sebebi belirten mahalli idareden yahut ilgili kurum ve merciilerden alınmış olan resmi belgeyi sunacak ve mücbir sebebin ne kadar devam edeceğini yazılı olarak bildirecektir. Yukarıda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve firmanın süre uzatımı yahut mücbir sebebe dayanarak sözleşmenin ifasından kaçınma hakkı kalmaz. Yangın, su baskını vb kusura dayalı oluşabilecek aksaklıklarda bu hususların mücbir sebep sayılabilmesi için olayın vukuunda ilgilinin hiç bir sorumluluğunun bulunmadığının yazılı ve resmi bir belge ile ispatı lazım gelmektedir. Aksi halde bu tür hadiseler mücbir sebep olarak değerlendirilmeyecektir. MADDE 23-İŞE BAŞLAMA, BİTİRME SÜRESİ VE CEZAİ ŞARTLAR: Firma, sözleşmenin imza tarihinden itibaren işe başlayarak teklifinde belirtmiş olduğu sürede şartname konusu işi teslim ederek devreye almak yükümlülüğündedir. Teslim süresi, Madde 22 de belirtilen mücbir sebepler dışında uzatılamaz. Firma, mücbir sebepler dışında teklifinde belirttiği sürede şartname konusu işi teslim etmez ise TL./gün gecikme cezası ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Toplam gecikme cezası firmanın alacağından veya kesin teminatından faizleri ile birlikte tahsil edilir. Gecikme 20 günü geçer ise Trakya Birlik, bu cezayı sürdürmede, beklemede veya sözleşmeyi tek taraflı ve bildirimsiz fesih etmekte serbesttir. Sözleşmenin feshi durumunda feshin onayı ile ceza başlama tarihi arasındaki süre, gecikme süresine tabi olur ve bu ceza hiçbir ihtara gerek kalmaksızın firmanın vermiş olduğu Kesin Teminatı nakde çevrilerek yahut firmanın hak edişinden mahsup edilerek tahsil edilebilir. Bu maddede belirtilen sebeplerle sözleşmenin feshi halinde bu şartname konusu iş ve hizmetleri Trakya Birlik bir diğer firmaya yaptırdığında Trakya Birlik in aleyhine zuhur edecek fiyat farkını ve işin bir başkasına yaptırılmasından doğan masraflarını, Trakya Birlik in bu konuda talebini müteakip 10 gün içinde ve defaten ödemeyi firma kabul ve taahhüt eder. Şayet 10 gün içinde iş bu ödeme yapılmazsa, Trakya Birlik bu masraf ve fiyat farkını firmanın hakedişinden mahsup ederek yahut kesin teminatını bildirimsiz olarak irat kaydederek tahsil edebilir. Firma, taahhüt konusu işi ve işten doğan hak ve alacaklarını kısmen veya tamamen başkasına devredemez. Devrettiği takdirde Trakya Birlik çe sözleşmesi tek taraflı olarak fesh edilerek kesin teminatı herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın irad kaydedilir. MADDE24-FİRMANIN MONTAJ MAHALLİNDE TEKNİK PERSONEL BULUNDURMA MECBURİYETİ VE MONTAJ ŞEFLİĞİ: Montaj sırasında imalatçı firma yeterli sayı ve nitelikte teknik personeli bulunduracaktır. Bahis konusu teknik personelin montaj sırasında, montaj mahallinde bulunmamaları halinde Trakya Birlik işi herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın durdurmaya yetkilidir. Montajla ve malzemenin nitelik miktarı ile ilgili olarak montaj şefine yapılacak her türlü tebligat bizzat firmanın kendisine yapılmış sayılacaktır. MADDE 25-İŞYERİNİN İNCELENMESİ: Firma, teklifini vermeden önce işin mahiyetini, yerini, genel ve mahalli özelliklerini, yükleme, boşaltma şartları ile işçi, su, elektrik temini imkanlarını, işyerinin fiziki özelliğini ve iklim özelliklerini inceleyerek bu hususlar hakkında tam bilgi edinecektir.

12 -12- Firmanın teklif vermesi aşamasında bütün bu incelemeleri yaptığı ve bu konuda tam bilgi edindiği, projeleri hazırlarken ve işin bedelini hesaplarken bu hususları göz önünde bulundurduğu kabul edilir. Bu sebeple işin yürütülmesi sırasında şartların değiştiği iddiasında bulunamaz ve herhangi bir hak talep edemez ya da işi bu sebeple kararlaştırılandan daha geç teslim edemez. MADDE 26-İŞYERİNİN KORUNMASI: Montaj mahallindeki her türlü inşaat, tesisat ve montaj malzemesi, inşaatın, tesisatın, ve işin her kısmının muhafazası, firmaya ait olacak, firma demontaj ve montaj esnasında bina ve tesisatta sebebiyet verdiği hasarın onarımlarını bilabedel yaparak eski duruma getirecektir. Aksi takdirde gerekli onarımlar Trakya Birlik çe yaptırılır ve bedeli firmanın alacağından veya teminatından tahsil edilir. Firma işyeri intizamının temini ve muhafazası için Trakya Birlik tarafından verilecek talimatlara uyacaktır. Oluşabilecek zarar ve ziyan için firma Trakya Birlik ten hiç bir talepte bulunamaz. MADDE 27-İMALAT-DEMONTAJ-MONTAJ VE DİĞER İŞLERDEKİ HATA KUSUR VE NOKSANLIKLAR: Firma tarafından yapılacak olan imalat, montaj ve diğer işlerde bizzat imalatçı firma tarafından imal edilmeyip üçüncü şahıslardan temin suretiyle Trakya Birlik'e teslim edilmiş olan malzemeye de şamil olmak üzere hata, kusur bulunduğu, malzemenin uygun vasıfta olmadığı, gerek işin süresince, gerek garanti süresi içinde tespit edildiği takdirde gerekli yeniden imal ve temin, takma, sökme, yeniden yapma veya herhangi bir şekilde onarım işlerinin yapılması firmadan istenir.bu işlerin şartname ve teknik icaplara uygun olarak bilabedel ve gecikmeksizin yapılması firmanın yükümlülüğündedir. MADDE 28-İŞÇİLERİN HAKLARI: Firma, montaj işinde çalıştıracağı işçi ve personel ile ilgili hükümlerini eksiksiz uygulamaya ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirleri almaya mecburdur. Firmanın bu vecibeyi yerine getirmemesi sonucu Trakya Birlik in uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanın firma tarafından karşılanacağını firma sözleşmeyi imzalamakla kabul eder. İş güvenliğine ilişkin tehlike belirtilen levha ve tabelalar hazırlanmış ve asılmış olacaktır. İş kazalarından doğacak her türlü tazminat ve sorumluluk firmaya aittir. Bu hususlara ilişkin mevcut bir takibat yahut dava var ise, bu iş sonuçlanıncaya dek, firmanın kesin teminatı iade edilmez. MADDE 29-İHTİLAFLARIN HALLİ: Bu şartname ve ilgili sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, doğması muhtemel uyuşmazlıklarda taraflar ayrıca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanmasını da kabul ederler.firmanın yabancı bir şirket olması halinde tahkim e ilişkin usul ve esaslar sözleşme ile kararlaştırılır. MADDE 30- VERGİ, RESİM VE HARÇLAR: Bu ihale ile ilgili yapılacak her türlü resim, vergi, harç ve giderler firmaya aittir.

13 -13- MADDE 31-TRAKYA BİRLİK YETKİSİ: Birliğimiz "Devlet İhale Kanunu"na bağlı değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta, iptal etmekte, kısmen yapmakta veya dilediğine vermekte serbesttir. MADDE 32- Bu şartname, 13 sayfa 32 maddeden ibarettir. FİRMA S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLER BUHAR SANTRALI ÜNİTESİNE 1 ADET BUHAR KAZANI

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLER BUHAR SANTRALI ÜNİTESİNE 1 ADET BUHAR KAZANI S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ENTEGRE TESİSLER BUHAR SANTRALI ÜNİTESİNE 1 ADET BUHAR KAZANI ve MÜŞTEMİLATININ İMALAT VE MONTAJINA AİT ŞARTNAMEDİR. MADDE 1-İŞİ YAPTIRACAK

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TUZ SATINALMA ŞARTNAMESİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TUZ SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TUZ SATINALMA ŞARTNAMESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, İşletmelerinde kullanılmak üzere 720 ton Ham Tuz ve 681 ton

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İşletmelerinin Mart 2007

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trakya Birlik Entegre Tesisleri Buhar Santraline 1 adet 15 t/h Kapasiteli, Kömür Yakıtlı Buhar Kazanı ve Müştemilatının Temini

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TANK DİBİ TORTU SATILACAKTIR Birliğimiz Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da bulunan takribi 1.110 ton tank dibi tortu satış ihalesi 16.11.2015 günü, saat 14:00

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR Birliğimiz Entegre Tesisleri / TEKİRDAĞ da takribi 500 ton asitli yağ satış ihalesi 09.11.2016 günü, saat 14:00 da Kapalı Zarf Açık Artırma Usulü

Detaylı

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ

BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ 2015 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ BÜYÜK VE KÜÇÜK AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2015 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

AJANDA ŞARTNAMESİ ../..

AJANDA ŞARTNAMESİ ../.. AJANDA ŞARTNAMESİ Birliğimizce 2012 yılı için yaptırılacak ajandalara ait şartnamedir. 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TRAKYA BİRLİK) Genel

Detaylı

TRAKYA BİRLİK ÇORLU SU KUYULARI - ENTEGRE TESİSLERİ SU İSALE HATTINA AİT ŞARTNAMEDİR

TRAKYA BİRLİK ÇORLU SU KUYULARI - ENTEGRE TESİSLERİ SU İSALE HATTINA AİT ŞARTNAMEDİR S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TRAKYA BİRLİK ÇORLU SU KUYULARI - ENTEGRE TESİSLERİ SU İSALE HATTINA AİT ŞARTNAMEDİR MADDE 1 - İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: Trakya Yağlı

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Birliğimiz Entegre Tesisleri / TEKİRDAĞ da 500 ton, Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da 150 ton olmak üzere Şubat 2016 - Temmuz 2016 ( 6 aylık ) döneminde

Detaylı

YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ

YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ YAZLIK VE KIŞLIK İŞ TULUMU ŞARTNAMESİ Birliğimiz reklamını içeren aşağıdaki beden, miktar ve özellikleri belirtilen Yazlık ve Kışlık iş Tulumu yaptırılacaktır. 1- İHALE TARİHİ VE YERİ Bu satınalma işine

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR

TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR TRAKYA BİRLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASİTLİ YAĞ SATILACAKTIR Birliğimiz Entegre Tesisleri / TEKİRDAĞ da takribi 500 ton, Karacabey Yağ Fabrikası / KARACABEY - BURSA da takribi 200 ton ( toplam 700 ton )

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR.

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nce (TRAKYA BİRLİK) Ağustos 2012-Temmuz 2013 devresinde S.S. 285 Sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Tarım Satış

Detaylı

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trakya Birlik Entegre Tesisleri Likit Dolum Ünitesine dolum hatları için Otomatik Paletleme ve Streç Sarma Makinalarının Temin

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi

Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi. Teknik Şartnamesi Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 Adet Açılır Pencere ve Korkuluk Yapılması İşi Teknik Şartnamesi I- GİRİŞ 1- İŞİN KONUSU: 23 Katlı Genel Müdürlük Hizmet Binasının Cephelerine 80 adet açılır

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KEPEK VE RAZMOL SATINALMA ŞARTNAMESİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KEPEK VE RAZMOL SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KEPEK VE RAZMOL SATINALMA ŞARTNAMESİ Birliğimiz Tekirdağ Entegre Tesisleri ve Bursa Karacabey Karma Yem Fabrikalarımızın ihtiyacı için 8.200

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 150 TON/GÜN KAPASİTELİ SOĞUK NÖTRALİZASYON PROSESİ ŞARTNAMESİDİR

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 150 TON/GÜN KAPASİTELİ SOĞUK NÖTRALİZASYON PROSESİ ŞARTNAMESİDİR S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 150 TON/GÜN KAPASİTELİ SOĞUK NÖTRALİZASYON PROSESİ ŞARTNAMESİDİR MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun Adı : İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

1 ADET OTOMATİK PALET DİZİCİ ROBOT, 1 ADET OTOMATİK STREÇLEME MAKİNASI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİNİ ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ:

1 ADET OTOMATİK PALET DİZİCİ ROBOT, 1 ADET OTOMATİK STREÇLEME MAKİNASI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİNİ ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ 1 ADET OTOMATİK PALET DİZİCİ ROBOT, 1 ADET OTOMATİK STREÇLEME MAKİNASI VE MÜŞTEMİLATININ TEMİNİ ŞARTNAMESİ MADDE 1 -İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE

Detaylı

24 İL E MARGARİN-RAFİNE YAĞ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR.

24 İL E MARGARİN-RAFİNE YAĞ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. 24 İL E MARGARİN-RAFİNE YAĞ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nce (TRAKYA BİRLİK) üretilen rafine ayçiçek yağı, rafine mısır yağı, zeytinyağı ve margarin

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ YAKACIK REZİDANS 5 ADET ASANSÖR FENNİ MUAYENE EKSİKLİKLERİ TAMAMLANMASI İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BUDERUS MARKA KAZAN ve DİĞER EKİPMANLARIN YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME

İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ. Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL MADEN İHRACATÇILARI BİRLİĞİ Restorasyon Projesine İlişkin TEKLİF ŞARTNAME İSTANBUL, 2015 1. TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB olarak anılacaktır)

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 8268 29.03.2016 Konu : Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Ticaret ve Sanayi Müzesi Kompanzasyon Panosu

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS BUHAR JENERATÖRÜ TEMİN EDİLMESİ VE REVİZYON İŞLERİ

DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS BUHAR JENERATÖRÜ TEMİN EDİLMESİ VE REVİZYON İŞLERİ DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS BUHAR JENERATÖRÜ TEMİN EDİLMESİ VE REVİZYON İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- İşin Tanımı DARÜŞŞAFAKA URLA REZİDANS da bulunan çamaşırhane ekipmanlarının çalışması adına Buhar Jeneratörü

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Büyükşehir Belediye Stadyumu Temizlik Hizmeti İdari Şartnamesi 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Temizlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 31.05.2016 tarihine kadar satın alınması

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

49 İL E RAFİNE YAĞ-MARGARİN NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR.

49 İL E RAFİNE YAĞ-MARGARİN NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. 49 İL E RAFİNE YAĞ-MARGARİN NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nce (TRAKYA BİRLİK) üretilen rafine ayçiçek yağı, rafine mısır yağı, zeytinyağı ve margarin

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ YANGIN POMPALARI YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA adresinde mukim

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI

GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI GAZ YAKII ÜÇ GEÇİŞLİ SICAK SU KAZANI KAPASİTE PEŞİN 90 GÜN Kcal/h kw MSG 80 80.000 93 3.500 3.700 MSG 100 100.000 116 4.000 4.240 MSG 125 125.000 145 4.350 4.600 MSG 150 150.000 174 5.400 5.750 MSG 175

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER

TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER TEKNĐK DESTEK BAKIM SÖZLEŞMESĐ ĐÇĐNDEKĐLER 1. TARAFLAR 2. SÖZLEŞME KONUSU 3. SÖZLEŞME KAPSAMI 4. SÖZLEŞMENĐN AMACI 5. SÖZLEŞMENĐN SÜRESĐ 6. BAKIM KOŞULLARI 7. SERVĐS ALICININ SORUMLULUKLARI 8. SÖZLEŞME

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında kitap ve test alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/217766 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

3. TEKLİFLERİN DÜZENLENMESİ VE TEKLİF MEKTUBUNA EKLENECEK BELGELER:

3. TEKLİFLERİN DÜZENLENMESİ VE TEKLİF MEKTUBUNA EKLENECEK BELGELER: TİCARİ ŞARTNAME 1. TEKLİF VERME TARİHİ VE OPSİYONU: Teklif mektupları bu şartnamede belirtilen esaslar dahilinde tanzim edilerek belirtilen tarih ve saate kadar Osman Kavuncu Cad. Ankara Yolu 7. Km Kocasinan/

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 54 Karanfil Sok. Zümrütköy, Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

http://it/intranet/fiyatlar/bayi_liste.asp

http://it/intranet/fiyatlar/bayi_liste.asp Sayfa 1 / 6 SIVI ve GAZ YAKITLI SICAK SU KAZANI Fiyat Listesi Tarihi : 10 Ocak 2011 NA R KAZAN TİPİ KAPASİTE (kcal/h) SATIŞ FİYATI (EURO) 3 bar NA R 60 60.000 745 NA R 80 80.000 755 NA R 100 100.000 945

Detaylı

İhale Evrak Bedeli MİKRODEV MARKA UZAK TERMİNAL ÜNİTESİ RTU 330 8D0 16Dİ 32MB 45 Adet / 15:00 100,00 TL

İhale Evrak Bedeli MİKRODEV MARKA UZAK TERMİNAL ÜNİTESİ RTU 330 8D0 16Dİ 32MB 45 Adet / 15:00 100,00 TL DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI MİKRODEV MARKA

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU CİSCO SWİTCH ALIMI İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR.

DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TORNA MAKİNASI ALINACAKTIR. Ofisimizce, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü

Detaylı

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ RAF SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki anlamları taşır.

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALE KONUSU, ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ NEVİ VE MİKTARI Madde 1 Koyunculuk

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ TRAKYA BİRLİK İŞLETMELERİNE ELEKTRİK PİYASASINDAN AKTİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İŞİ YAPTIRACAK KURULUŞ VE ADRESİ: S.S.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21634 13.10.2015 Konu : Fotokopi Makinesi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Fotokopi Makinesi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 20.10.2015

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6332 17.03.2015 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Güvenlik Kamera Sistemi ve Kabinet Alımı yapılacaktır.

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAMPERLİ KAMYON (ŞOFÖRLÜ) VE İŞ MAKİNESİ (OPERATÖRLÜ) KİRALANMASI HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1-Müdürlüğümüz tarafından kiralaması yapılacak olan damperli

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı