İLÂN. Adalet Bakanlığından

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLÂN. Adalet Bakanlığından"

Transkript

1 İLÂN Adalet Bakanlığından 1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında toplam sözleşmeli zabıt katibi, b) EK 1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7 13 dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 306 kadrolu zabıt kâtibi, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla alınacaktır. 2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. I) Genel Şartlar: a) Türk vatandaşı olmak, b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (KPSS- 2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,( 1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar) c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, f) Kamu haklarından mahrum olmamak, g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. II) Özel Şartlar: a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar

2 sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.) Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. 3) Başvuru yeri ve şekli: Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek 1/A ve Ek 1/B listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.) Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 4) Başvuru tarihi: Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 5) Sınav yeri: Bakanlıkça uygun görülen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır. 6) Uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi: Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir komisyon için ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir.

3 7) Uygulamalı sınav tarihi ve saati: 21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 09:00 da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. 8) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi: Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak atanmak istenilen komisyon için ilan edilen kadronun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. 9) Sözlü sınav tarihi ve saati: 9 Mart 2015 Pazartesi günü saat 09:00 da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. 10) Başvuru için gerekli belgeler: a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK 2) temin edilecektir), b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği), c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği), d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge, e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan, f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir). 11) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun görülen Adalet Komisyonlarını gösteren EK 1/A ve EK 1/B listeler aşağıda gösterilmiştir. Duyurulur.

4 NOT : 1) Kadrolu zabıt kâtipliği sınavına başvuran adaylar aynı komisyon içerisinde yapılacak sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına, sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvuran adaylar; aynı komisyon içerisinde yapılacak kadrolu zabıt kâtipliği sınavına başvurabileceklerdir. Ancak, kadrolu veya sözleşmeli zabıt kâtipliği için açılan sınavlara başvuracak adaylar destek personeli (kaloriferci) pozisyonları, teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır. 2) Sözleşmeli zabıt kâtibi ve kadrolu zabıt kâtibi sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyon ve kadrolara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır. Ayrıca, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir. EK-1/A: Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için sınav izni verilen yerler EK-1/B: Kadrolu zabıt kâtipliği için sınav izni verilen yerler EK-2 : Başvuru Formu

5 ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 3606 SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER EK-1/A Sınavı Yapacak Adana Adli Yargı İlk Derece Adana Adli Yargı Merkez Adana Adliyesi 50 Mülhakat Karaisalı Adliyesi 2 Mülhakat Karataş Adliyesi 2 Adıyaman Adli Yargı İlk Derece Ankara Adli Yargı İlk Derece Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Antalya Adli Yargı İlk Derece 4 Adıyaman Adli Yargı Merkez Adıyaman Adliyesi 7 Mülhakat Besni Adliyesi 2 Mülhakat Gerger Adliyesi 2 Mülhakat Gölbaşı(Adıyaman) Adliyesi 2 Mülhakat Kahta Adliyesi 2 TOPLAM 15 Ankara Adli Yargı Merkez Ankara Adliyesi 95 Mülhakat Bala Adliyesi 1 Mülhakat Elmadağ Adliyesi 2 Mülhakat Haymana Adliyesi 2 Mülhakat Kalecik Adliyesi 2 Mülhakat Polatlı Adliyesi 2 4 Ankara Batı Adli Yargı Merkez Ankara Batı Adliyesi 50 Mülhakat Beypazarı Adliyesi 1 Mülhakat Kazan Adliyesi 2 Mülhakat Kızılcahamam Adliyesi 1 Mülhakat Nallıhan Adliyesi 1 5 Antalya Adli Yargı Merkez Antalya Adliyesi 80 Mülhakat Kemer Adliyesi 10 Mülhakat Korkuteli Adliyesi 4 TOPLAM 94 Merkez Ardahan Adliyesi 4 Ardahan Adli Yargı İlk Derece Ardahan Adli Yargı Mülhakat Göle Adliyesi 2 Mülhakat Hanak Adliyesi 2 Mülhakat Posof Adliyesi 2 Mülhakat Arhavi Adliyesi 1 Mülhakat Borçka Adliyesi 1 Artvin Adli Yargı İlk Derece Artvin Adli Yargı

6 Sınavı Yapacak Artvin Adli Yargı İlk Derece Artvin Adli Yargı Mülhakat Hopa Adliyesi 5 Mülhakat Şavşat Adliyesi 1 Mülhakat Yusufeli Adliyesi 2 Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bafra Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Balıkesir Adli Yargı İlk Derece Bandırma Adli Yargı İlk Derece Bartın Adli Yargı İlk Derece Aydın Adli Yargı Merkez Aydın Adliyesi 6 Mülhakat Çine Adliyesi 1 Mülhakat Germencik Adliyesi 3 Bafra Adli Yargı Merkez Bafra Adliyesi 10 Bakırköy Adli Yargı Merkez Bakırköy Adliyesi 155 Mülhakat Büyükçekmece Adliyesi 35 Mülhakat Küçükçekmece Adliyesi 80 TOPLAM 270 Balıkesir Adli Yargı Merkez Balıkesir Adliyesi 5 Mülhakat Bigadiç Adliyesi 1 Mülhakat İvrindi Adliyesi 1 Mülhakat Kepsut Adliyesi 2 Mülhakat Savaştepe Adliyesi 1 Mülhakat Sındırgı Adliyesi 3 Mülhakat Susurluk Adliyesi 3 TOPLAM 16 Bandırma Adli Yargı Merkez Bandırma Adliyesi 6 Mülhakat Erdek Adliyesi 3 Mülhakat Gönen(Balıkesir) Adliyesi 2 Mülhakat Manyas Adliyesi 2 Mülhakat Marmara Adliyesi 2 TOPLAM 15 Bartın Adli Yargı Merkez Bartın Adliyesi 6 Mülhakat Amasra Adliyesi 5 Mülhakat Ulus Adliyesi 2 TOPLAM 13 Merkez Batman Adliyesi 3 Batman Adli Yargı İlk Derece Batman Adli Yargı Mülhakat Kozluk Adliyesi 1 Mülhakat Sason Adliyesi 1

7 Sınavı Yapacak Bayburt Adli Yargı İlk Derece Bayburt Adli Yargı Merkez Bayburt Adliyesi 2 TOPLAM 2 Bergama Adli Yargı İlk Derece Bergama Adli Yargı Merkez Bergama Adliyesi 6 Mülhakat Dikili Adliyesi 3 Mülhakat Kınık Adliyesi 2 Bilecik Adli Yargı İlk Derece Bingöl Adli Yargı İlk Derece Bitlis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bodrum Adli Yargı İlk Derece Boğazlıyan Adli Yargı İlk Derece TOPLAM 11 Bilecik Adli Yargı Merkez Bilecik Adliyesi 5 Mülhakat Bozüyük Adliyesi 2 Mülhakat Gölpazarı Adliyesi 3 Mülhakat Osmaneli Adliyesi 2 Mülhakat Söğüt Adliyesi 2 TOPLAM 14 Bingöl Adli Yargı Merkez Bingöl Adliyesi 10 Mülhakat Genç Adliyesi 1 Mülhakat Karlıova Adliyesi 3 Mülhakat Kiğı Adliyesi 2 Mülhakat Solhan Adliyesi 2 TOPLAM 18 Bitlis Adli Yargı Merkez Bitlis Adliyesi 3 Mülhakat Adilcevaz Adliyesi 2 Mülhakat Ahlat Adliyesi 1 Mülhakat Güroymak Adliyesi 1 Mülhakat Hizan Adliyesi 1 Mülhakat Mutki Adliyesi 1 Mülhakat Tatvan Adliyesi 1 Bodrum Adli Yargı Merkez Bodrum Adliyesi 30 TOPLAM 30 Boğazlıyan Adli Yargı Merkez Boğazlıyan Adliyesi 6 Mülhakat Çayıralan Adliyesi 2 Mülhakat Sarıkaya Adliyesi 1 TOPLAM 9 Merkez Bolu Adliyesi 5 Mülhakat Gerede Adliyesi 4 Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bolu Adli Yargı Mülhakat Göynük Adliyesi 1 Mülhakat Mengen Adliyesi 2

8 Bolu Adli Yargı Sınavı İlk Yapacak Derece Mahkemesi Bolu Adli Yargı Mülhakat Mudurnu Adliyesi 1 TOPLAM 13 Merkez Bolvadin Adliyesi 2 Bolvadin Adli Yargı İlk Derece Bolvadin Adli Yargı Mülhakat Çay Adliyesi 5 Mülhakat Emirdağ Adliyesi 3 Boyabat Adli Yargı İlk Derece Burdur Adli Yargı İlk Derece Burhaniye Adli Yargı İlk Derece Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Ceyhan Adli Yargı İlk Derece Boyabat Adli Yargı Merkez Boyabat Adliyesi 3 Mülhakat Durağan Adliyesi 1 TOPLAM 4 Burdur Adli Yargı Merkez Burdur Adliyesi 3 Mülhakat Bucak Adliyesi 1 Mülhakat Gölhisar Adliyesi 1 Mülhakat Tefenni Adliyesi 2 Mülhakat Yeşilova Adliyesi 1 TOPLAM 8 Burhaniye Adli Yargı Merkez Burhaniye Adliyesi 3 Mülhakat Ayvalık Adliyesi 3 Mülhakat Edremit Adliyesi 3 TOPLAM 9 Bursa Adli Yargı Merkez Bursa Adliyesi 140 Mülhakat Gemlik Adliyesi 3 Mülhakat Karacabey Adliyesi 4 Mülhakat Keles Adliyesi 1 Mülhakat Mustafakemalpaşa Adliyesi 4 Mülhakat Orhaneli Adliyesi 1 Mülhakat Orhangazi Adliyesi 8 TOPLAM 161 Ceyhan Adli Yargı Merkez Ceyhan Adliyesi 14 Mülhakat Yumurtalık Adliyesi 6 TOPLAM 20 Cizre Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Cizre Adli Yargı Merkez Cizre Adliyesi 10 Mülhakat Silopi Adliyesi 4 TOPLAM 14 Merkez Çanakkale Adliyesi 9 Mülhakat Çan Adliyesi 1 Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Çanakkale Adli Yargı Mülhakat Ezine Adliyesi 1

9 Sınavı Yapacak Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Çanakkale Adli Yargı Mülhakat Gelibolu Adliyesi 2 Mülhakat Yenice(Çanakkale) Adliyesi 2 Çankırı Adli Yargı İlk Derece Çarşamba Adli Yargı İlk Derece Çorlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Çorum Adli Yargı İlk Derece Denizli Adli Yargı İlk Derece TOPLAM 15 Çankırı Adli Yargı Mülhakat Ilgaz Adliyesi 1 Mülhakat Kurşunlu Adliyesi 1 Mülhakat Şabanözü Adliyesi 3 Çarşamba Adli Yargı Merkez Çarşamba Adliyesi 11 Mülhakat Terme Adliyesi 4 TOPLAM 15 Çorlu Adli Yargı Merkez Çorlu Adliyesi 20 Mülhakat Çerkezköy Adliyesi 12 Mülhakat Saray(Tekirdağ) Adliyesi 3 TOPLAM 35 Çorum Adli Yargı Merkez Çorum Adliyesi 7 Mülhakat Bayat(Çorum) Adliyesi 2 Mülhakat İskilip Adliyesi 1 Mülhakat Kargı Adliyesi 2 Mülhakat Osmancık Adliyesi 1 TOPLAM 13 Denizli Adli Yargı Merkez Denizli Adliyesi 15 Mülhakat Acıpayam Adliyesi 2 Mülhakat Buldan Adliyesi 2 Mülhakat Çal Adliyesi 3 Mülhakat Çameli Adliyesi 2 Mülhakat Çardak Adliyesi 3 Mülhakat Çivril Adliyesi 1 Mülhakat Kale(Denizli) Adliyesi 2 Mülhakat Sarayköy Adliyesi 2 Mülhakat Tavas Adliyesi 1 TOPLAM 33 Dinar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Dinar Adli Yargı Merkez Dinar Adliyesi 1 Mülhakat Dazkırı Adliyesi 4 Merkez Diyarbakır Adliyesi 110 Mülhakat Bismil Adliyesi 7

10 Sınavı Yapacak Mülhakat Çermik Adliyesi 1 Mülhakat Çınar Adliyesi 2 Mülhakat Çüngüş Adliyesi 1 Mülhakat Dicle Adliyesi 1 Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Doğubayazıt Adli Yargı İlk Derece Düzce Adli Yargı İlk Derece Edirne Adli Yargı İlk Derece Elazığ Adli Yargı İlk Derece Diyarbakır Adli Yargı Mülhakat Eğil Adliyesi 2 Mülhakat Ergani Adliyesi 1 Mülhakat Hani Adliyesi 2 Mülhakat Hazro Adliyesi 3 Mülhakat Kulp Adliyesi 2 Mülhakat Lice Adliyesi 3 Mülhakat Silvan Adliyesi 6 TOPLAM 141 Doğubayazıt Adli Yargı Merkez Doğubayazıt Adliyesi 5 Mülhakat Diyadin Adliyesi 3 TOPLAM 8 Düzce Adli Yargı Merkez Düzce Adliyesi 18 Mülhakat Akçakoca Adliyesi 1 Mülhakat Yığılca Adliyesi 1 TOPLAM 20 Edirne Adli Yargı Merkez Edirne Adliyesi 2 Mülhakat Enez Adliyesi 1 Mülhakat İpsala Adliyesi 1 Mülhakat Keşan Adliyesi 4 Mülhakat Uzunköprü Adliyesi 2 Merkez Elazığ Adliyesi 5 Mülhakat Çemişgezek Adliyesi 1 Elazığ Adli Yargı Mülhakat Karakoçan Adliyesi 3 Mülhakat Keban Adliyesi 1 Mülhakat Kovancılar Adliyesi 1 Mülhakat Maden Adliyesi 1 Mülhakat Palu Adliyesi 2 TOPLAM 14 Merkez Elbistan Adliyesi 3 Elbistan Adli Yargı İlk Derece Elbistan Adli Yargı Mülhakat Afşin Adliyesi 1 Mülhakat Göksun Adliyesi 1

11 Elbistan Adli Sınavı Yargı Yapacak İlk Derece Mahkemesi Adalet Merkez Elmalı Adliyesi 4 Mülhakat Demre Adliyesi 2 Elmalı Adli Yargı İlk Derece Elmalı Adli Yargı Mülhakat Finike Adliyesi 2 Mülhakat Kaş Adliyesi 9 Erciş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Ereğli(Konya) Adli Yargı İlk Derece Ermenek Adli Yargı İlk Derece Erzincan Adli Yargı İlk Derece Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mülhakat Kumluca Adliyesi 9 TOPLAM 26 Erciş Adli Yargı Merkez Erciş Adliyesi 7 Mülhakat Çaldıran Adliyesi 2 Mülhakat Muradiye Adliyesi 1 Ereğli(Konya) Adli Yargı Merkez Ereğli(Konya) Adliyesi 4 Mülhakat Karapınar Adliyesi 1 Ermenek Adli Yargı Merkez Ermenek Adliyesi 8 Mülhakat Sarıveliler Adliyesi 2 Erzincan Adli Yargı Merkez Erzincan Adliyesi 4 Mülhakat İliç Adliyesi 2 Mülhakat Kemah Adliyesi 2 Mülhakat Kemaliye Adliyesi 3 Mülhakat Refahiye Adliyesi 1 Mülhakat Tercan Adliyesi 2 TOPLAM 14 Merkez Erzurum Adliyesi 15 Mülhakat Çat Adliyesi 2 Mülhakat Horasan Adliyesi 2 Erzurum Adli Yargı Mülhakat İspir Adliyesi 2 Mülhakat Karayazı Adliyesi 3 Mülhakat Pasinler Adliyesi 1 Mülhakat Tortum Adliyesi 1 TOPLAM 26 Merkez Eskişehir Adliyesi 15 Mülhakat Beylikova Adliyesi 2 Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Eskişehir Adli Yargı Mülhakat Çifteler Adliyesi 2 Mülhakat Mihalıççık Adliyesi 2

12 Eskişehir Adli Sınavı Yargı Yapacak İlk Derece Mahkemesi Adalet Eskişehir Adli Yargı Mülhakat Sivrihisar Adliyesi 2 TOPLAM 23 Fethiye Adli Yargı İlk Derece Fethiye Adli Yargı Merkez Fethiye Adliyesi 5 Mülhakat Ortaca Adliyesi 5 Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Gebze Adli Yargı İlk Derece Giresun Adli Yargı İlk Derece Gümüşhane Adli Yargı İlk Derece Hakkari Adli Yargı İlk Derece Hatay Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Gaziantep Adli Yargı Merkez Gaziantep Adliyesi 85 Mülhakat Araban Adliyesi 2 Mülhakat Nurdağı Adliyesi 3 TOPLAM 90 Gebze Adli Yargı Merkez Gebze Adliyesi 15 TOPLAM 15 Giresun Adli Yargı Merkez Giresun Adliyesi 5 Mülhakat Bulancak Adliyesi 2 Mülhakat Dereli Adliyesi 2 Mülhakat Espiye Adliyesi 2 Mülhakat Tirebolu Adliyesi 2 TOPLAM 13 Gümüşhane Adli Yargı Mülhakat Kelkit Adliyesi 2 Mülhakat Şiran Adliyesi 2 Mülhakat Torul Adliyesi 1 Hakkari Adli Yargı Merkez Hakkari Adliyesi 3 Mülhakat Çukurca Adliyesi 2 Hatay Adli Yargı Merkez Hatay Adliyesi 12 Mülhakat Altınözü Adliyesi 1 Mülhakat Kırıkhan Adliyesi 5 Mülhakat Reyhanlı Adliyesi 5 Mülhakat Samandağ Adliyesi 2 TOPLAM 25 Hınıs Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Hınıs Adli Yargı Merkez Hınıs Adliyesi 2 Mülhakat Tekman Adliyesi 3 Merkez Iğdır Adliyesi 7 Iğdır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Iğdır Adli Yargı Mülhakat Aralık Adliyesi 4 Mülhakat Tuzluca Adliyesi 4

13 Iğdır Adli Yargı Sınavı İlk Derece Yapacak Mahkemesi TOPLAM 15 Merkez Isparta Adliyesi 2 Mülhakat Eğirdir Adliyesi 1 Isparta Adli Yargı İlk Derece Isparta Adli Yargı Mülhakat Keçiborlu Adliyesi 1 Mülhakat Senirkent Adliyesi 3 İnebolu Adli Yargı İlk Derece İnegöl Adli Yargı İlk Derece İskenderun Adli Yargı İlk Derece İstanbul Adli Yargı İlk Derece İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Sütçüler Adliyesi 3 İnebolu Adli Yargı Merkez İnebolu Adliyesi 2 Mülhakat Cide Adliyesi 2 Mülhakat Küre Adliyesi 1 İnegöl Adli Yargı Merkez İnegöl Adliyesi 11 Mülhakat İznik Adliyesi 1 Mülhakat Yenişehir Adliyesi 1 TOPLAM 13 İskenderun Adli Yargı Merkez İskenderun Adliyesi 13 Mülhakat Dörtyol Adliyesi 8 Mülhakat Erzin Adliyesi 4 TOPLAM 25 İstanbul Adli Yargı Merkez İstanbul Adliyesi 166 Mülhakat Gaziosmanpaşa Adliyesi 50 TOPLAM 216 Merkez İstanbul Anadolu Adliyesi 190 İstanbul Anadolu Adli YargıMülhakat Adalar Adliyesi 2 Mülhakat Beykoz Adliyesi 6 TOPLAM 198 Merkez İzmir Adliyesi 85 İzmir Adli Yargı Mülhakat Çeşme Adliyesi 6 Mülhakat Karaburun Adliyesi 1 Mülhakat Kemalpaşa Adliyesi 8 Mülhakat Menderes Adliyesi 1 Mülhakat Torbalı Adliyesi 6 7 Merkez Kahramanmaraş Adliyesi 7 Kahramanmaraş Adli Yargı İlk Derece Mülhakat Andırın Adliyesi 1 Kahramanmaraş Adli Yargı Mülhakat Pazarcık Adliyesi 1

14 Sınavı Yapacak Kahramanmaraş Adalet Adli Yargı İlk Derece Atanacağı Kahramanmaraş Adalet Adli Yargı Mülhakat Türkoğlu Adliyesi 1 Karabük Adli Yargı İlk Derece Karaman Adli Yargı İlk Derece Kars Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Karşıyaka Adli Yargı İlk Derece Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Karabük Adli Yargı Merkez Karabük Adliyesi 3 Mülhakat Çerkeş Adliyesi 2 Mülhakat Eskipazar Adliyesi 1 Mülhakat Safranbolu Adliyesi 1 Mülhakat Yenice(Karabük) Adliyesi 3 Karaman Adli Yargı Merkez Karaman Adliyesi 10 Kars Adli Yargı Merkez Kars Adliyesi 4 Mülhakat Arpaçay Adliyesi 1 Mülhakat Digor Adliyesi 1 Mülhakat Kağızman Adliyesi 1 Mülhakat Sarıkamış Adliyesi 2 Mülhakat Selim Adliyesi 1 Karşıyaka Adli Yargı Merkez Karşıyaka Adliyesi 25 Mülhakat Aliağa Adliyesi 1 Mülhakat Foça Adliyesi 3 Mülhakat Menemen Adliyesi 3 TOPLAM 32 Kastamonu Adli Yargı Merkez Kastamonu Adliyesi 5 Mülhakat Araç Adliyesi 2 Mülhakat Azdavay Adliyesi 2 Mülhakat Devrekani Adliyesi 1 Mülhakat Taşköprü Adliyesi 2 Mülhakat Tosya Adliyesi 3 TOPLAM 15 Merkez Kayseri Adliyesi 62 Mülhakat Bünyan Adliyesi 3 Mülhakat Develi Adliyesi 3 Mülhakat İncesu Adliyesi 3 Kayseri Adli Yargı İlk Derece Kayseri Adli Yargı Mülhakat Pınarbaşı(Kayseri) Adliyesi 3 Mülhakat Sarıoğlan Adliyesi 3 Mülhakat Sarız Adliyesi 3

15 Kayseri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sınavı Adalet Yapacak Kayseri Adli Yargı Mülhakat Tomarza Adliyesi 3 Mülhakat Yahyalı Adliyesi 2 Mülhakat Yeşilhisar Adliyesi 3 Kırıkkale Adli Yargı İlk Derece Kırklareli Adli Yargı İlk Derece Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Kilis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Kocaeli Adli Yargı İlk Derece TOPLAM 88 Kırıkkale Adli Yargı Mülhakat Delice Adliyesi 1 Mülhakat Keskin Adliyesi 1 Mülhakat Sulakyurt Adliyesi 3 Kırklareli Adli Yargı Merkez Kırklareli Adliyesi 3 Mülhakat Babaeski Adliyesi 4 Mülhakat Demirköy Adliyesi 1 Mülhakat Lüleburgaz Adliyesi 3 Mülhakat Pınarhisar Adliyesi 3 Mülhakat Vize Adliyesi 1 TOPLAM 15 Kırşehir Adli Yargı Merkez Kırşehir Adliyesi 5 Mülhakat Kaman Adliyesi 2 Mülhakat Mucur Adliyesi 2 TOPLAM 9 Kilis Adli Yargı Merkez Kilis Adliyesi 14 Mülhakat İslahiye Adliyesi 10 TOPLAM 24 Kocaeli Adli Yargı Merkez Kocaeli Adliyesi 15 Mülhakat Gölcük Adliyesi 2 Mülhakat Kandıra Adliyesi 5 Mülhakat Karamürsel Adliyesi 3 Mülhakat Körfez Adliyesi 10 TOPLAM 35 Merkez Konya Adliyesi 65 Mülhakat Cihanbeyli Adliyesi 3 Konya Adli Yargı İlk Derece Konya Adli Yargı Mülhakat Çumra Adliyesi 4 Mülhakat Hadim Adliyesi 2 Mülhakat Kulu Adliyesi 3 Mülhakat Sarayönü Adliyesi 1 TOPLAM 78 Merkez Kozan Adliyesi 4 Kozan Adli Yargı İlk Derece Kozan Adli Yargı

16 Sınavı Yapacak Kozan Adli Yargı İlk Derece Kozan Adli Yargı Mülhakat Aladağ Adliyesi 1 Mülhakat Feke Adliyesi 2 Mülhakat İmamoğlu Adliyesi 1 Mülhakat Tufanbeyli Adliyesi 3 Kütahya Adli Yargı İlk Derece Malatya Adli Yargı İlk Derece Manavgat Adli Yargı İlk Derece Manisa Adli Yargı İlk Derece Mardin Adli Yargı İlk Derece Mersin Adli Yargı İlk Derece TOPLAM 11 Kütahya Adli Yargı Merkez Kütahya Adliyesi 5 Malatya Adli Yargı Mülhakat Akçadağ Adliyesi 1 Mülhakat Arapgir Adliyesi 2 Mülhakat Doğanşehir Adliyesi 1 Mülhakat Pütürge Adliyesi 1 Manavgat Adli Yargı Merkez Manavgat Adliyesi 15 Mülhakat Akseki Adliyesi 2 Mülhakat Gündoğmuş Adliyesi 2 Mülhakat Serik Adliyesi 11 TOPLAM 30 Manisa Adli Yargı Merkez Manisa Adliyesi 13 Mülhakat Saruhanlı Adliyesi 3 Mülhakat Turgutlu Adliyesi 4 TOPLAM 20 Mardin Adli Yargı Merkez Mardin Adliyesi 12 Mülhakat Derik Adliyesi 1 Mülhakat Kızıltepe Adliyesi 7 Mülhakat Mazıdağı Adliyesi 2 Mülhakat Nusaybin Adliyesi 1 Mülhakat Ömerli Adliyesi 1 Mülhakat Savur Adliyesi 1 TOPLAM 25 Mersin Adli Yargı Merkez Mersin Adliyesi 40 Mülhakat Erdemli Adliyesi 10 0 Merkez Midyat Adliyesi 2 Midyat Adli Yargı İlk Derece Midyat Adli Yargı Mülhakat Dargeçit Adliyesi 1 Mülhakat Gercüş Adliyesi 1 Mülhakat İdil Adliyesi 1

17 Midyat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sınavı Adalet Yapacak Muğla Adli Yargı İlk Derece Muş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Nazilli Adli Yargı İlk Derece Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Niğde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Nizip Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Oltu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Muğla Adli Yargı Merkez Muğla Adliyesi 5 Mülhakat Datça Adliyesi 1 Mülhakat Köyceğiz Adliyesi 1 Mülhakat Marmaris Adliyesi 9 Mülhakat Milas Adliyesi 8 Mülhakat Yatağan Adliyesi 1 TOPLAM 25 Muş Adli Yargı Merkez Muş Adliyesi 2 Mülhakat Varto Adliyesi 3 Nazilli Adli Yargı Merkez Nazilli Adliyesi 8 Mülhakat Bozdoğan Adliyesi 1 Mülhakat Karacasu Adliyesi 1 Nevşehir Adli Yargı Merkez Nevşehir Adliyesi 6 Mülhakat Avanos Adliyesi 1 Mülhakat Hacıbektaş Adliyesi 1 Mülhakat Kozaklı Adliyesi 1 Mülhakat Ürgüp Adliyesi 1 Niğde Adli Yargı Merkez Niğde Adliyesi 10 Mülhakat Bor Adliyesi 1 Mülhakat Çamardı Adliyesi 2 Mülhakat Çiftlik Adliyesi 2 TOPLAM 15 Nizip Adli Yargı Merkez Nizip Adliyesi 13 TOPLAM 13 Oltu Adli Yargı Merkez Oltu Adliyesi 3 Mülhakat Şenkaya Adliyesi 2 Merkez Ordu Adliyesi 5 Mülhakat Gölköy Adliyesi 1 Ordu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Ordu Adli Yargı Mülhakat Gürgentepe Adliyesi 1 Mülhakat Mesudiye Adliyesi 2 Mülhakat Perşembe Adliyesi 1

18 Ordu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sınavı Yapacak Merkez Osmaniye Adliyesi 5 Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Osmaniye Adli Yargı Mülhakat Bahçe Adliyesi 1 Mülhakat Düziçi Adliyesi 2 Mülhakat Kadirli Adliyesi 4 Ödemiş Adli Yargı İlk Derece Patnos Adli Yargı İlk Derece Rize Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sakarya Adli Yargı İlk Derece TOPLAM 12 Ödemiş Adli Yargı Merkez Ödemiş Adliyesi 6 Mülhakat Bayındır Adliyesi 2 TOPLAM 8 Patnos Adli Yargı Merkez Patnos Adliyesi 12 Mülhakat Bulanık Adliyesi 4 Mülhakat Malazgirt Adliyesi 2 Mülhakat Tutak Adliyesi 2 TOPLAM 20 Rize Adli Yargı Merkez Rize Adliyesi 2 Mülhakat Kalkandere Adliyesi 2 Mülhakat Pazar(Rize) Adliyesi 1 Sakarya Adli Yargı Merkez Sakarya Adliyesi 70 Mülhakat Akyazı Adliyesi 1 Mülhakat Ferizli Adliyesi 1 Mülhakat Geyve Adliyesi 3 Mülhakat Hendek Adliyesi 3 Mülhakat Karasu Adliyesi 3 Mülhakat Kaynarca Adliyesi 1 Mülhakat Kocaali Adliyesi 1 Mülhakat Pamukova Adliyesi 1 Mülhakat Sapanca Adliyesi 1 TOPLAM 85 Merkez Salihli Adliyesi 2 Salihli Adli Yargı İlk Derece Salihli Adli Yargı Mülhakat Demirci Adliyesi 1 Mülhakat Kula Adliyesi 1 Mülhakat Selendi Adliyesi 1 Samsun Adli Yargı İlk Derece Samsun Adli Yargı Merkez Samsun Adliyesi 60 Mülhakat Kavak Adliyesi 2

19 Sınavı Yapacak Samsun Adli Adalet Yargı İlk Derece TOPLAM 62 Merkez Seydişehir Adliyesi 3 Seydişehir Adli Yargı İlk Derece Seydişehir Adli Yargı Mülhakat Beyşehir Adliyesi 4 Mülhakat Bozkır Adliyesi 3 Siirt Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Silifke Adli Yargı İlk Derece Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Siirt Adli Yargı Merkez Siirt Adliyesi 7 Mülhakat Baykan Adliyesi 2 Mülhakat Eruh Adliyesi 1 Mülhakat Kurtalan Adliyesi 4 Mülhakat Pervari Adliyesi 1 Mülhakat Şirvan Adliyesi 1 TOPLAM 16 Silifke Adli Yargı Merkez Silifke Adliyesi 5 Mülhakat Anamur Adliyesi 4 Mülhakat Aydıncık(Mersin) Adliyesi 2 Mülhakat Gülnar Adliyesi 2 Mülhakat Mut Adliyesi 3 TOPLAM 16 Silivri Adli Yargı Merkez Silivri Adliyesi 18 Mülhakat Çatalca Adliyesi 10 Mülhakat Marmaraereğlisi Adliyesi 2 TOPLAM 30 Sinop Adli Yargı Merkez Sinop Adliyesi 2 Mülhakat Ayancık Adliyesi 3 Mülhakat Gerze Adliyesi 2 Mülhakat Türkeli Adliyesi 3 Merkez Sivas Adliyesi 6 Mülhakat Divriği Adliyesi 1 Mülhakat Gemerek Adliyesi 1 Mülhakat Gürün Adliyesi 2 Sivas Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sivas Adli Yargı Mülhakat İmranlı Adliyesi 1 Mülhakat Kangal Adliyesi 1 Mülhakat Şarkışla Adliyesi 1 Mülhakat Yıldızeli Adliyesi 2 Mülhakat Zara Adliyesi 2

20 Sınavı Yapacak TOPLAM 17 Siverek Adli Yargı İlk Derece Siverek Adli Yargı Merkez Siverek Adliyesi 8 Mülhakat Hilvan Adliyesi 2 Söke Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sungurlu Adli Yargı İlk Derece Şanlıurfa Adli Yargı İlk Derece Şebinkarahisar Adli Yargı İlk Derece Şırnak Adli Yargı İlk Derece Tarsus Adli Yargı İlk Derece Söke Adli Yargı Mülhakat Didim(Yenihisar) Adliyesi 7 Mülhakat Kuşadası Adliyesi 3 Sungurlu Adli Yargı Merkez Sungurlu Adliyesi 2 Mülhakat Alaca Adliyesi 3 Şanlıurfa Adli Yargı Merkez Şanlıurfa Adliyesi 10 Mülhakat Akçakale Adliyesi 10 Mülhakat Birecik Adliyesi 5 Mülhakat Bozova Adliyesi 3 Mülhakat Ceylanpınar Adliyesi 6 Mülhakat Halfeti Adliyesi 2 Mülhakat Harran Adliyesi 3 Mülhakat Suruç Adliyesi 5 Mülhakat Viranşehir Adliyesi 6 0 Şebinkarahisar Adli Yargı Merkez Şebinkarahisar Adliyesi 3 Mülhakat Alucra Adliyesi 2 Mülhakat Koyulhisar Adliyesi 2 Mülhakat Suşehri Adliyesi 3 Şırnak Adli Yargı Merkez Şırnak Adliyesi 7 Mülhakat Beytüşşebap Adliyesi 1 Mülhakat Uludere Adliyesi 3 TOPLAM 11 Tarsus Adli Yargı Merkez Tarsus Adliyesi 7 Mülhakat Pozantı Adliyesi 3 Tavşanlı Adli Yargı İlk Derece Tavşanlı Adli Yargı Merkez Tavşanlı Adliyesi 4 Mülhakat Emet Adliyesi 1 Merkez Tekirdağ Adliyesi 9 Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Tekirdağ Adli Yargı

21 Sınavı Yapacak Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Tekirdağ Adli Yargı Mülhakat Hayrabolu Adliyesi 2 Mülhakat Malkara Adliyesi 1 Mülhakat Muratlı Adliyesi 2 Mülhakat Şarköy Adliyesi 1 Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Trabzon Adli Yargı İlk Derece Tunceli Adli Yargı İlk Derece Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi TOPLAM 15 Tokat Adli Yargı Merkez Tokat Adliyesi 6 Mülhakat Artova Adliyesi 2 Mülhakat Reşadiye Adliyesi 2 Trabzon Adli Yargı Merkez Trabzon Adliyesi 20 Mülhakat Araklı Adliyesi 1 Mülhakat Çaykara Adliyesi 2 Mülhakat Maçka Adliyesi 2 Mülhakat Of Adliyesi 4 Mülhakat Sürmene Adliyesi 1 Mülhakat Tonya Adliyesi 3 Mülhakat Vakfıkebir Adliyesi 2 TOPLAM 35 Tunceli Adli Yargı Merkez Tunceli Adliyesi 1 Mülhakat Hozat Adliyesi 1 Mülhakat Mazgirt Adliyesi 1 Mülhakat Nazimiye Adliyesi 1 Mülhakat Ovacık(Tunceli) Adliyesi 1 Mülhakat Pertek Adliyesi 1 Mülhakat Pülümür Adliyesi 1 TOPLAM 7 Merkez Uşak Adliyesi 1 Uşak Adli Yargı Mülhakat Banaz Adliyesi 1 Mülhakat Eşme Adliyesi 1 Mülhakat Simav Adliyesi 3 Mülhakat Sivaslı Adliyesi 1 TOPLAM 7 Merkez Ünye Adliyesi 2 Mülhakat Akkuş Adliyesi 2 Ünye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Ünye Adli Yargı Mülhakat Aybastı Adliyesi 2 Mülhakat Fatsa Adliyesi 4

22 Sınavı Yapacak Ünye Adli Yargı Adalet İlk Derece Mahkemesi Atanacağı Ünye Adli Yargı Adalet Mülhakat Korgan Adliyesi 3 Mülhakat Kumru Adliyesi 2 Van Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Vezirköprü Adli Yargı İlk Derece Yalova Adli Yargı İlk Derece Yalvaç Adli Yargı İlk Derece Yozgat Adli Yargı İlk Derece Yüksekova Adli Yargı İlk Derece TOPLAM 15 Van Adli Yargı Merkez Van Adliyesi 15 Mülhakat Bahçesaray Adliyesi 2 Mülhakat Başkale Adliyesi 6 Mülhakat Çatak Adliyesi 1 Mülhakat Gevaş Adliyesi 1 Mülhakat Gürpınar Adliyesi 2 Mülhakat Özalp Adliyesi 2 Mülhakat Saray (Van) Adliyesi 1 TOPLAM 30 Vezirköprü Adli Yargı Merkez Vezirköprü Adliyesi 4 Mülhakat Havza Adliyesi 3 Mülhakat Ladik Adliyesi 1 TOPLAM 8 Yalova Adli Yargı Merkez Yalova Adliyesi 5 Yalvaç Adli Yargı Merkez Yalvaç Adliyesi 2 Mülhakat Şarkikaraağaç Adliyesi 3 Yozgat Adli Yargı Merkez Yozgat Adliyesi 5 Mülhakat Akdağmadeni Adliyesi 1 Mülhakat Çekerek Adliyesi 3 Mülhakat Sorgun Adliyesi 1 Mülhakat Şefaatli Adliyesi 1 Mülhakat Yerköy Adliyesi 1 TOPLAM 12 Yüksekova Adli Yargı Merkez Yüksekova Adliyesi 8 Mülhakat Şemdinli Adliyesi 2 Zile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Zile Adli Yargı Merkez Zile Adliyesi 3 Mülhakat Turhal Adliyesi 2 Merkez Zonguldak Adliyesi 3 Mülhakat Alaplı Adliyesi 1 Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Zonguldak Adli Yargı

23 Sınavı Yapacak Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Zonguldak Adli Yargı Mülhakat Çaycuma Adliyesi 1 Mülhakat Devrek Adliyesi 3 Mülhakat Gökçebey Adliyesi 3 Mülhakat KDZ.Ereğli Adliyesi 4 Ankara İdari Yargı Bursa İdari Yargı Erzurum İdari Yargı Gaziantep İdari Yargı Adalet İstanbul İdari Yargı İzmir İdari Yargı Konya İdari Yargı TOPLAM 15 Ankara İdari Yargı Merkez Ankara Bölge İdare Mahkemesi TOPLAM 28 Bursa İdari Yargı Merkez Bursa Bölge İdare Mahkemesi TOPLAM 15 Erzurum İdari Yargı Merkez Erzurum Bölge İdare Mahkemesi TOPLAM 22 Gaziantep İdari Yargı Merkez Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 0 İstanbul İdari Yargı Merkez İstanbul Bölge İdare Mahkemesi TOPLAM 47 İzmir İdari Yargı Merkez İzmir Bölge İdare Mahkemesi TOPLAM 33 Konya İdari Yargı Merkez Konya Bölge İdare Mahkemesi TOPLAM 26 Samsun İdari Yargı Samsun İdari Yargı Merkez Samsun Bölge İdare Mahkemesi GENEL TOPLAM

24 EK-1/B ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 306 KADROLU ZABIT KÂTİBİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER Sınavı Yapacak Atanacağı Adana Adana Merkez Adana Adliyesi 40 TOPLAM 40 Afyonkarahisar Ağrı Akhisar Aksaray Akşehir Alanya Merkez Afyonkarahisar Adliyesi 10 Mülhakat İscehisar Adliyesi 2 Afyonkarahisar Mülhakat Sandıklı Adliyesi 3 Mülhakat Sinanpaşa Adliyesi 1 Mülhakat Şuhut Adliyesi 2 TOPLAM 18 Ağrı Merkez Ağrı Adliyesi 6 Mülhakat Eleşkirt Adliyesi 2 Mülhakat Taşlıçay Adliyesi 1 TOPLAM 9 Akhisar Merkez Akhisar Adliyesi 8 Mülhakat Gördes Adliyesi 1 Mülhakat Kırkağaç Adliyesi 1 Mülhakat Soma Adliyesi 6 TOPLAM 16 Aksaray Merkez Aksaray Adliyesi 12 Mülhakat Eskil Adliyesi 1 Mülhakat Ortaköy(Aksaray) Adliyesi 2 Mülhakat Şereflikoçhisar Adliyesi 3 TOPLAM 18 Akşehir Merkez Akşehir Adliyesi 8 Mülhakat Doğanhisar Adliyesi 2 Mülhakat Ilgın Adliyesi 4 Mülhakat Yunak Adliyesi 3 TOPLAM 17 Alanya Merkez Alanya Adliyesi 30 Mülhakat Gazipaşa Adliyesi 3 TOPLAM 33 Alaşehir Alaşehir Merkez Alaşehir Adliyesi 5 Mülhakat Sarıgöl Adliyesi 1 TOPLAM 6 Merkez Amasya Adliyesi 4 Amasya Amasya Mülhakat Gümüşhacıköy Adliyesi 1 Mülhakat Taşova Adliyesi 1

25 AmasyaSınavı Yapacak Atanacağı TOPLAM 6 Merkez Ankara Adliyesi 50 Ankara Ankara Mülhakat Gölbaşı(Ankara) Adliyesi 5 Mülhakat Polatlı Adliyesi 5 TOPLAM 60 Boğazlıyan Cizre Fethiye Hatay Kars Muğla Nazilli Rize Sivas Söke Yozgat GENEL TOPLAM Boğazlıyan Merkez Boğazlıyan Adliyesi 4 TOPLAM 4 Merkez Cizre Adliyesi 5 Cizre Mülhakat Silopi Adliyesi 1 TOPLAM 6 Merkez Fethiye Adliyesi 5 Fethiye Mülhakat Ortaca Adliyesi 5 Hatay Merkez Hatay Adliyesi 3 Mülhakat Altınözü Adliyesi 2 Kars Merkez Kars Adliyesi 9 Mülhakat Sarıkamış Adliyesi 1 Muğla Mülhakat Milas Adliyesi 7 TOPLAM 7 Nazilli Merkez Nazilli Adliyesi 5 Rize Merkez Rize Adliyesi 13 TOPLAM 13 Sivas Merkez Sivas Adliyesi 8 TOPLAM 8 Söke Merkez Söke Adliyesi 5 Yozgat Merkez Yozgat Adliyesi

26 BAŞVURU FORMU EK-2 1. T.C. KİMLİK NUMARASI KİMLİK BİLGİLERİ ÖĞRENİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ KURUM BİLGİLERİ DİĞER BİLGİLER 2. ADI : SOYADI : BABA ADI :... F O T O Ğ R A F 5. ANNE ADI : DOĞUM TARİHİ :.../.../..... (GG/AA/YYYY) 7. DOĞUM YERİ : 10. EN SON BİTİRDİĞİ OKUL : MEZUNİYET TARİHİ :.../.../..... (GG/AA/YYYY) 17. HALEN ÇALIŞTIĞI KURUMUN ADI : GÖREVİ VE SİCİL NUMARASI :.... (17 ve 18 numaralı sorular halen çalışmakta olan adaylar tarafından doldurulacaktır.) 19. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUM ADI VE GÖREV ÜNVANI : AYRILIŞ SEBEBİ VE TARİHİ :.... (19 ve 20 numaralı sorular daha önce Devlet memuru olarak çalışıp da görevinden ayrılanlar tarafından doldurulacaktır.) 21. ASKERLİĞİN YAPILIP YAPILMADIĞI : 22. MECBURİ HİZMETİN BULUNUP BULUNMADIĞI : ADLİ SİCİL KAYDININ OLUP OLMADIĞI :.. YAPILDIYSA ŞEKLİ : VARSA YÜKÜMLÜ BULUNULAN KURUM : VARSA MAHKUMİYETE KONU SUÇ :.. YAPILMADIYSA SEBEBİ :.... SEBEBİ VE SÜRESİ : MAHKUMİYET SONUCUNDA VERİLEN CEZA : EŞİ ÇALIŞIYORSA GÖREVİ VE GÖREV YERİ : ATANMAK İSTEDİĞİ GÖREV :.. Formu İnceleyen Görevlinin: Adı Soyadı : Görevi : Tarih-imza : ADAY SIRA NUMARASI: 9. CİNSİYETİ E K 8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE : TEBLİGAT ADRESİ : SEMT/İLÇE :. 14. İLİ :.. İL KODU POSTA KODU 15. SABİT TEL. NO :..... GSM NO: E-POSTA ADRESİ : Bu başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum. Sözlü sınav ve mülakata kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma adresimdeki değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi arz ederim. AÇIKLAMALAR: 1. Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır. 2. Adaylar ilânda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir. 3. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır. 4. Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 5. Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlara sınav giriş kartı verilmeyecektir. TARİH :.../.../20 ADAYIN İMZASI : UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ZABIT KATİBİ (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Afyonkarahisar

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

İLÂN. Adalet Bakanlığından

İLÂN. Adalet Bakanlığından İLÂN Adalet Bakanlığından 1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; EK-1 listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7-13 dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İLÂN. Adalet Bakanlığından

İLÂN. Adalet Bakanlığından İLÂN Adalet Bakanlığından ) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; 6/6/978 tarihli ve 7/5754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli (657 sk.4/b) Personel İstihdamı Sınav İlânı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli (657 sk.4/b) Personel İstihdamı Sınav İlânı T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli (657 sk.4/b) Personel İstihdamı Sınav İlânı 1) Adlî yargıda görev yapmak üzere; EK-1/A, B, C listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen,

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sözleşmeli (657 sk.4/b) Personel İstihdamı Sınav İlânı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sözleşmeli (657 sk.4/b) Personel İstihdamı Sınav İlânı T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli (657 sk.4/b) Personel İstihdamı Sınav İlânı 1) Adlî yargıda görev yapmak üzere; EK-1/A, B, C listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen,

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Detaylı

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 190050003 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARAİSALI) 1 1 0 80.16137 80.16137 190050005 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARATAŞ) 1 1 0 79.76717 79.76717 190050001

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ 1 ADANA ADANA BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 15 2 ADANA KOZAN PTT MERKEZİ. AFYONKARAHİSAR DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı On5yirmi5.com Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan KYK, bir yandan yedek sırası bekleyen öğrencileri

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

İ L A N. Adalet Bakanlığından

İ L A N. Adalet Bakanlığından İ L A N Adalet Bakanlığından Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, uygulama sınavını yapmak üzere Sınav Birimi olarak yetki verilen

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ 1 ADANA ALADAĞ 106 13.00 TL 2 ADANA CEYHAN 47 6.00 TL 3 ADANA FEKE 122 17.00 TL

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2014) 2.165.595 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2014) 2.037 11. İşyeri Sayısı (SGK - 2014) 38.378 8. İstihdam (SGK -

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adlî Yargı ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin ve Bulunan ler ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adana Adana 1 1 5 1 3 10 17-7 4 11 14 Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1-17 5 Aksaray Aksaray 1-8 8 Alanya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ Mahalli Ağır Ceza Merkezi Sayı Adana Adana 1 (Ceza Hâkimi) Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1 Antalya Antalya 4 (Ceza Hâkimi) Bakırköy Bakırköy 14 Büyükçekmece Bakırköy 4 Gaziosmanpaşa

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 517 İl Sayısı 81 İlçe Sayısı 276 03.11.2014 İL VE İLÇELER HİZMET BİRİM SAYILARI ADANA 9 ADANA TÜM İLÇELER 1 ÇUKUROVA

Detaylı

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI ADANA ADANA HACI SABANCI 2 50% 1 2 ADANA ADANA KOZAN OSB 2 60% 3 ADIYAMAN ADIYAMAN 3 70% 4 ADIYAMAN ADIYAMAN BESNİ 3 90% 5 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI 3 90% 6 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA 3 90% 7 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 211, ANKARA Özet 21 yılı sıcaklıkları normallerinin 2,39

Detaylı

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (İÇ KONTROL) 2 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PAZARLAMA) 3 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PROJE DEĞ. VE MALİ TAHLİL 2 ADANA ADANA

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 79,46687 79,46687 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 74,89333 74,89333 290940017

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri) II Yerleştirme lar (Sağlık Meslek Liseleri) ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10826 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı Anestezi Dalı İng.Karma 0 0 0 ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10827 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı

Detaylı

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SAYISI NIT1 1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 1241093 adana 23 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 3 2007 1241095

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 204 yılı Görevde Yükselme Sınavı Şef kadroları için tercih ve atama işlemlerine ilişkin duyuru 02/0/205 tarihinde Kurumumuz

Detaylı

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10101 ADANA Aladağ 1 10108 ADANA Pozantı 1 10201 ADIYAMAN Besni 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10205 ADIYAMAN Kahta 1 10208 ADIYAMAN Tut 1 10310 AFYONKARAHİSAR Hocalar 1 10314 AFYONKARAHİSAR Sandıklı 1 10317

Detaylı

İLÂN. Adalet Bakanlığından

İLÂN. Adalet Bakanlığından İLÂN Adalet Bakanlığından 1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013) TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10102 ADANA Ceyhan 1 10111 ADANA Tufanbeyli 1 10202 ADIYAMAN Çelikhan 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10207 ADIYAMAN Sincik 1 10401 AĞRI Diyadin 1 10402 AĞRI Doğubeyazit 2 10405 AĞRI Patnos 1 10406 AĞRI Taşlıçay

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2015) 2.183.167 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2015) 1.960 10. İşyeri Sayısı (SGK - 2015) 39.506 8. İstihdam (SGK - 2015)

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR A. DROGI TRANZYTOWE (do i z Turcji) (1) Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli Sınır Kapıları - Sarp, Türkgözü, Dilucu, Gürbulak, Aktaş Sınır Kapısı E.80;

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA TI VE GÜZERGAHI 10/11/2017 14:48:29 FİRMA ÜNVANI : METRO TURİZM SEYAORGANİZASYON VETİCARET A.Ş. BELGE ADRES GEÇERLİLİK TARİHİ : İST.U-NET.D1.34.540 : : BÜYÜK OTOGARI B2 GEÇİŞ BLĞ.

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

2008 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

2008 YILI YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ Bitiş Yılı CEZA İNFAZ KURUMLARI TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KUR. TOPLAMI 34.200 1.915.213 530.629 405.422 DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 34.200 1.915.213 530.629 405.422 1982K010400 2008'den Sonraya Kalanlar 34.200

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 ADANA CEYHAN DEVLET 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET 3 ADANA İMAMOĞLU DEVLET 4 ADANA KARAİSALI DEVLET 5 ADANA KOZAN DEVLET 6 ADANA TUFANBEYLİ DEVLET 7 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 8 9 10 11 ADIYAMAN KADIN DOĞUM

Detaylı

KPSS-2012/4 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans)

KPSS-2012/4 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans) KURUM ADI KADRO ADI 3241011 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST (ADANA-TKHK-TAŞRA) 1 0 54,674 54,674 3241013 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE (ADANA-TKHK-TAŞRA) 5 0 77,329 86,769

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 07 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI TERCİH VE ATAMA DUYURUSU 06.07.07 Kurumumuz boş Şef kadroları için /0/07 tarihinde yazılısı 0-/0/07

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI ( ) GÜNCELLEME TARİHİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI (05.12.2016) GÜNCELLEME TARİHİ SPOR DALI KATEGORİ TÜR BAŞLANGIÇ TARİHİ BİTİŞ TARİHİ YARIŞMA MERKEZLERİ ATICILIK GENÇLER A (K-E) GRUP 07 Mayıs

Detaylı

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE LİSTESİ ADI ADAY 1 ADANA SEYHAN 9360 Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi KIZ/ERKEK İngilizce 90 78 12 407.505 2 ADANA CEYHAN 2868 Ceyhan Ticaret Borsası Anadolu Öğretmen Lisesi

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR İL İLÇE BAYİ ADI TEL SMS KODU ADANA CEYHAN CEYHAN BAYİSİ (322) 613-1903 456 ADANA KADİRLİ KADİRLİ BAYİSİ (328) 718-0790 466

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU YER SEÇİMİ KAMULAŞTIRMA PLANLAMA ALTYAPI İNŞAAT İŞLETME OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU OSB AŞAMASI (ADET) OSB ALANI (HEKTAR) OSB AŞAMASI (ADET) ORAN (%) 6 22 19 34 206 287,00 1.588,00 2.942,58 2.759,00 5.336,68

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN TERCİH LİSTESİ (TABLO-7)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN TERCİH LİSTESİ (TABLO-7) AÇIKLAMA: İstanbul Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesini tercih edecek öğrenciler yabancı uyruklu öğrenciler ile birlikte eğitim-öğretim göreceklerdir. SIRA 1 ADANA CEYHAN 24650 Anadolu İmam

Detaylı

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN IL_ADI ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI PLAN ADIYAMAN SAMSAT ADIYAMAN)SAMSAT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ 8410 SAĞLIK)MEMURU 6950 İLK)VE)ACİL)YARDIM 1 ADIYAMAN TUT ADIYAMAN)TUT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ

Detaylı

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir.

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. 1 PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ ÇELTİK SEKTÖRÜ RAPORU İLÇELERE GÖRE DAĞILIM DEĞERLENDİRME (2009-2010) Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. Ekili Alan 2009 yılına kıyasla

Detaylı

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 181 - Adana Numune Hastanesi 6.373,00 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 182 - Ruh Sağlığı

Detaylı

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5

Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi. Rapor No:5 Süt Üretimi Üzerine Sektör Analizi Rapor No:5 Hazırlayan: Handan KAVAKOĞLU(Gıda Yüksek Mühendisi/AR-GE) Yasemin OKUR(Kimya Mühendisi/AR-GE) Esra KAYA(Ziraat Mühendisi/AR-GE) İÇİNDEKİLER 1. TÜRKİYE DE SÜT

Detaylı

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri

İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Diğer Büyükşehir Belediyeleri İkili toplama / AGM/ Marmara / Ege İstanbul, İzmir (Büyükşehirl er) Büyükşehir i İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası Çevre ve Altyapı Hizmetleri Birliği,

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/2) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB ADI Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6 Sütun7 Sütun8 Sütun10 Sütun11 Sütun12Sütun13Sütun14Sütun15Sütun16Sütun17Sütun18Sütun19Sütun20Sütun21Sütun22Sütun23Sütun24Sütun25Sütun26Sütun27 210890001 25333

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL İLÇE YURDUN ADI STANDART ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 135-178 184-294 63-101 45-81 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 11-20 22-42

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KURUM VERİSİ HATALI BULUNAN KURUMLAR LİSTESİ 1 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları,

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

2017 YILI (YÖNETMELİK 14-/1a) DÖNEM ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI İL KOD İL MÜDÜRLÜK ADI İLAN

2017 YILI (YÖNETMELİK 14-/1a) DÖNEM ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI İL KOD İL MÜDÜRLÜK ADI İLAN ADANA 10101 Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10103 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10109 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10111 Adana İl Müdürlüğü Tufanbeyli

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

ADLİYELERDE İSTİHDAM EDİLECEK 200 SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN POZİSYONUNDA SINAV İZNİ VERİLEN YERLER

ADLİYELERDE İSTİHDAM EDİLECEK 200 SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN POZİSYONUNDA SINAV İZNİ VERİLEN YERLER ADLİYELERDE İSTİHDAM EDİLECEK 2 SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN POZİSYONUNDA SINAV İZNİ VERİLEN YERLER Branşlara Göre Verilen İzin Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu Atanacağı Adalet Komisyonu Birimi Atamanın Yapılacağı

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 86,38341 87,59066 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YURT YÖNETİM MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 87,38906

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

ÖNEMLİ DUYURU GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI İÇİN 2013 YILI İÇERİSİNDE TAHSİS EDİLEN ANCAK KULLANILMAYAN ÖDENEKLERİN 15.11.

ÖNEMLİ DUYURU GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI İÇİN 2013 YILI İÇERİSİNDE TAHSİS EDİLEN ANCAK KULLANILMAYAN ÖDENEKLERİN 15.11. 01105 - Karaisalı Malmüdürlüğü 101 - Devlet Hastanesi-Karaisalı 2.833,00 20130031664 01107 - Kozan Malmüdürlüğü 101 - Devlet Hastanesi -Kozan 17.551,00 20130031664 01111 - Tufanbeyli Malmüdürlüğü 101 -

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010004 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,74987 72,74987 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 84,18040 84,18040 210020002

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 110050001 12091 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ MEMUR AĞRI MERKEZ Merkez GİH 10 1 2001 190930013 13447 AĞRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMETLİ

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı