İLÂN. Adalet Bakanlığından

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLÂN. Adalet Bakanlığından"

Transkript

1 İLÂN Adalet Bakanlığından 1) Adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere; a) EK-1/A listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/3/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında toplam sözleşmeli zabıt katibi, b) EK 1/B listede yeri, sayısı belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 7 13 dereceli kadrolara atama yapılmak suretiyle toplam 306 kadrolu zabıt kâtibi, Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla alınacaktır. 2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. I) Genel Şartlar: a) Türk vatandaşı olmak, b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (KPSS- 2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,( 1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar) c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, d) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, f) Kamu haklarından mahrum olmamak, g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. II) Özel Şartlar: a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar

2 sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.) Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. 3) Başvuru yeri ve şekli: Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca Ek 1/A ve Ek 1/B listede gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.) Adaylar yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 4) Başvuru tarihi: Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 5) Sınav yeri: Bakanlıkça uygun görülen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır. 6) Uygulamalı sınava çağırılacakların belirlenmesi: Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak her bir komisyon için ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir.

3 7) Uygulamalı sınav tarihi ve saati: 21 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 09:00 da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. 8) Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi: Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak atanmak istenilen komisyon için ilan edilen kadronun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. 9) Sözlü sınav tarihi ve saati: 9 Mart 2015 Pazartesi günü saat 09:00 da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. 10) Başvuru için gerekli belgeler: a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK 2) temin edilecektir), b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği), c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği), d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge, e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan, f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir). 11) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve sınav birimi olarak Bakanlıkça uygun görülen Adalet Komisyonlarını gösteren EK 1/A ve EK 1/B listeler aşağıda gösterilmiştir. Duyurulur.

4 NOT : 1) Kadrolu zabıt kâtipliği sınavına başvuran adaylar aynı komisyon içerisinde yapılacak sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına, sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavına başvuran adaylar; aynı komisyon içerisinde yapılacak kadrolu zabıt kâtipliği sınavına başvurabileceklerdir. Ancak, kadrolu veya sözleşmeli zabıt kâtipliği için açılan sınavlara başvuracak adaylar destek personeli (kaloriferci) pozisyonları, teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır. 2) Sözleşmeli zabıt kâtibi ve kadrolu zabıt kâtibi sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyon ve kadrolara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır. Ayrıca, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir. EK-1/A: Sözleşmeli zabıt kâtipliği pozisyonları için sınav izni verilen yerler EK-1/B: Kadrolu zabıt kâtipliği için sınav izni verilen yerler EK-2 : Başvuru Formu

5 ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 3606 SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER EK-1/A Sınavı Yapacak Adana Adli Yargı İlk Derece Adana Adli Yargı Merkez Adana Adliyesi 50 Mülhakat Karaisalı Adliyesi 2 Mülhakat Karataş Adliyesi 2 Adıyaman Adli Yargı İlk Derece Ankara Adli Yargı İlk Derece Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece Antalya Adli Yargı İlk Derece 4 Adıyaman Adli Yargı Merkez Adıyaman Adliyesi 7 Mülhakat Besni Adliyesi 2 Mülhakat Gerger Adliyesi 2 Mülhakat Gölbaşı(Adıyaman) Adliyesi 2 Mülhakat Kahta Adliyesi 2 TOPLAM 15 Ankara Adli Yargı Merkez Ankara Adliyesi 95 Mülhakat Bala Adliyesi 1 Mülhakat Elmadağ Adliyesi 2 Mülhakat Haymana Adliyesi 2 Mülhakat Kalecik Adliyesi 2 Mülhakat Polatlı Adliyesi 2 4 Ankara Batı Adli Yargı Merkez Ankara Batı Adliyesi 50 Mülhakat Beypazarı Adliyesi 1 Mülhakat Kazan Adliyesi 2 Mülhakat Kızılcahamam Adliyesi 1 Mülhakat Nallıhan Adliyesi 1 5 Antalya Adli Yargı Merkez Antalya Adliyesi 80 Mülhakat Kemer Adliyesi 10 Mülhakat Korkuteli Adliyesi 4 TOPLAM 94 Merkez Ardahan Adliyesi 4 Ardahan Adli Yargı İlk Derece Ardahan Adli Yargı Mülhakat Göle Adliyesi 2 Mülhakat Hanak Adliyesi 2 Mülhakat Posof Adliyesi 2 Mülhakat Arhavi Adliyesi 1 Mülhakat Borçka Adliyesi 1 Artvin Adli Yargı İlk Derece Artvin Adli Yargı

6 Sınavı Yapacak Artvin Adli Yargı İlk Derece Artvin Adli Yargı Mülhakat Hopa Adliyesi 5 Mülhakat Şavşat Adliyesi 1 Mülhakat Yusufeli Adliyesi 2 Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bafra Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Balıkesir Adli Yargı İlk Derece Bandırma Adli Yargı İlk Derece Bartın Adli Yargı İlk Derece Aydın Adli Yargı Merkez Aydın Adliyesi 6 Mülhakat Çine Adliyesi 1 Mülhakat Germencik Adliyesi 3 Bafra Adli Yargı Merkez Bafra Adliyesi 10 Bakırköy Adli Yargı Merkez Bakırköy Adliyesi 155 Mülhakat Büyükçekmece Adliyesi 35 Mülhakat Küçükçekmece Adliyesi 80 TOPLAM 270 Balıkesir Adli Yargı Merkez Balıkesir Adliyesi 5 Mülhakat Bigadiç Adliyesi 1 Mülhakat İvrindi Adliyesi 1 Mülhakat Kepsut Adliyesi 2 Mülhakat Savaştepe Adliyesi 1 Mülhakat Sındırgı Adliyesi 3 Mülhakat Susurluk Adliyesi 3 TOPLAM 16 Bandırma Adli Yargı Merkez Bandırma Adliyesi 6 Mülhakat Erdek Adliyesi 3 Mülhakat Gönen(Balıkesir) Adliyesi 2 Mülhakat Manyas Adliyesi 2 Mülhakat Marmara Adliyesi 2 TOPLAM 15 Bartın Adli Yargı Merkez Bartın Adliyesi 6 Mülhakat Amasra Adliyesi 5 Mülhakat Ulus Adliyesi 2 TOPLAM 13 Merkez Batman Adliyesi 3 Batman Adli Yargı İlk Derece Batman Adli Yargı Mülhakat Kozluk Adliyesi 1 Mülhakat Sason Adliyesi 1

7 Sınavı Yapacak Bayburt Adli Yargı İlk Derece Bayburt Adli Yargı Merkez Bayburt Adliyesi 2 TOPLAM 2 Bergama Adli Yargı İlk Derece Bergama Adli Yargı Merkez Bergama Adliyesi 6 Mülhakat Dikili Adliyesi 3 Mülhakat Kınık Adliyesi 2 Bilecik Adli Yargı İlk Derece Bingöl Adli Yargı İlk Derece Bitlis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bodrum Adli Yargı İlk Derece Boğazlıyan Adli Yargı İlk Derece TOPLAM 11 Bilecik Adli Yargı Merkez Bilecik Adliyesi 5 Mülhakat Bozüyük Adliyesi 2 Mülhakat Gölpazarı Adliyesi 3 Mülhakat Osmaneli Adliyesi 2 Mülhakat Söğüt Adliyesi 2 TOPLAM 14 Bingöl Adli Yargı Merkez Bingöl Adliyesi 10 Mülhakat Genç Adliyesi 1 Mülhakat Karlıova Adliyesi 3 Mülhakat Kiğı Adliyesi 2 Mülhakat Solhan Adliyesi 2 TOPLAM 18 Bitlis Adli Yargı Merkez Bitlis Adliyesi 3 Mülhakat Adilcevaz Adliyesi 2 Mülhakat Ahlat Adliyesi 1 Mülhakat Güroymak Adliyesi 1 Mülhakat Hizan Adliyesi 1 Mülhakat Mutki Adliyesi 1 Mülhakat Tatvan Adliyesi 1 Bodrum Adli Yargı Merkez Bodrum Adliyesi 30 TOPLAM 30 Boğazlıyan Adli Yargı Merkez Boğazlıyan Adliyesi 6 Mülhakat Çayıralan Adliyesi 2 Mülhakat Sarıkaya Adliyesi 1 TOPLAM 9 Merkez Bolu Adliyesi 5 Mülhakat Gerede Adliyesi 4 Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Bolu Adli Yargı Mülhakat Göynük Adliyesi 1 Mülhakat Mengen Adliyesi 2

8 Bolu Adli Yargı Sınavı İlk Yapacak Derece Mahkemesi Bolu Adli Yargı Mülhakat Mudurnu Adliyesi 1 TOPLAM 13 Merkez Bolvadin Adliyesi 2 Bolvadin Adli Yargı İlk Derece Bolvadin Adli Yargı Mülhakat Çay Adliyesi 5 Mülhakat Emirdağ Adliyesi 3 Boyabat Adli Yargı İlk Derece Burdur Adli Yargı İlk Derece Burhaniye Adli Yargı İlk Derece Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Ceyhan Adli Yargı İlk Derece Boyabat Adli Yargı Merkez Boyabat Adliyesi 3 Mülhakat Durağan Adliyesi 1 TOPLAM 4 Burdur Adli Yargı Merkez Burdur Adliyesi 3 Mülhakat Bucak Adliyesi 1 Mülhakat Gölhisar Adliyesi 1 Mülhakat Tefenni Adliyesi 2 Mülhakat Yeşilova Adliyesi 1 TOPLAM 8 Burhaniye Adli Yargı Merkez Burhaniye Adliyesi 3 Mülhakat Ayvalık Adliyesi 3 Mülhakat Edremit Adliyesi 3 TOPLAM 9 Bursa Adli Yargı Merkez Bursa Adliyesi 140 Mülhakat Gemlik Adliyesi 3 Mülhakat Karacabey Adliyesi 4 Mülhakat Keles Adliyesi 1 Mülhakat Mustafakemalpaşa Adliyesi 4 Mülhakat Orhaneli Adliyesi 1 Mülhakat Orhangazi Adliyesi 8 TOPLAM 161 Ceyhan Adli Yargı Merkez Ceyhan Adliyesi 14 Mülhakat Yumurtalık Adliyesi 6 TOPLAM 20 Cizre Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Cizre Adli Yargı Merkez Cizre Adliyesi 10 Mülhakat Silopi Adliyesi 4 TOPLAM 14 Merkez Çanakkale Adliyesi 9 Mülhakat Çan Adliyesi 1 Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Çanakkale Adli Yargı Mülhakat Ezine Adliyesi 1

9 Sınavı Yapacak Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Çanakkale Adli Yargı Mülhakat Gelibolu Adliyesi 2 Mülhakat Yenice(Çanakkale) Adliyesi 2 Çankırı Adli Yargı İlk Derece Çarşamba Adli Yargı İlk Derece Çorlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Çorum Adli Yargı İlk Derece Denizli Adli Yargı İlk Derece TOPLAM 15 Çankırı Adli Yargı Mülhakat Ilgaz Adliyesi 1 Mülhakat Kurşunlu Adliyesi 1 Mülhakat Şabanözü Adliyesi 3 Çarşamba Adli Yargı Merkez Çarşamba Adliyesi 11 Mülhakat Terme Adliyesi 4 TOPLAM 15 Çorlu Adli Yargı Merkez Çorlu Adliyesi 20 Mülhakat Çerkezköy Adliyesi 12 Mülhakat Saray(Tekirdağ) Adliyesi 3 TOPLAM 35 Çorum Adli Yargı Merkez Çorum Adliyesi 7 Mülhakat Bayat(Çorum) Adliyesi 2 Mülhakat İskilip Adliyesi 1 Mülhakat Kargı Adliyesi 2 Mülhakat Osmancık Adliyesi 1 TOPLAM 13 Denizli Adli Yargı Merkez Denizli Adliyesi 15 Mülhakat Acıpayam Adliyesi 2 Mülhakat Buldan Adliyesi 2 Mülhakat Çal Adliyesi 3 Mülhakat Çameli Adliyesi 2 Mülhakat Çardak Adliyesi 3 Mülhakat Çivril Adliyesi 1 Mülhakat Kale(Denizli) Adliyesi 2 Mülhakat Sarayköy Adliyesi 2 Mülhakat Tavas Adliyesi 1 TOPLAM 33 Dinar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Dinar Adli Yargı Merkez Dinar Adliyesi 1 Mülhakat Dazkırı Adliyesi 4 Merkez Diyarbakır Adliyesi 110 Mülhakat Bismil Adliyesi 7

10 Sınavı Yapacak Mülhakat Çermik Adliyesi 1 Mülhakat Çınar Adliyesi 2 Mülhakat Çüngüş Adliyesi 1 Mülhakat Dicle Adliyesi 1 Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Doğubayazıt Adli Yargı İlk Derece Düzce Adli Yargı İlk Derece Edirne Adli Yargı İlk Derece Elazığ Adli Yargı İlk Derece Diyarbakır Adli Yargı Mülhakat Eğil Adliyesi 2 Mülhakat Ergani Adliyesi 1 Mülhakat Hani Adliyesi 2 Mülhakat Hazro Adliyesi 3 Mülhakat Kulp Adliyesi 2 Mülhakat Lice Adliyesi 3 Mülhakat Silvan Adliyesi 6 TOPLAM 141 Doğubayazıt Adli Yargı Merkez Doğubayazıt Adliyesi 5 Mülhakat Diyadin Adliyesi 3 TOPLAM 8 Düzce Adli Yargı Merkez Düzce Adliyesi 18 Mülhakat Akçakoca Adliyesi 1 Mülhakat Yığılca Adliyesi 1 TOPLAM 20 Edirne Adli Yargı Merkez Edirne Adliyesi 2 Mülhakat Enez Adliyesi 1 Mülhakat İpsala Adliyesi 1 Mülhakat Keşan Adliyesi 4 Mülhakat Uzunköprü Adliyesi 2 Merkez Elazığ Adliyesi 5 Mülhakat Çemişgezek Adliyesi 1 Elazığ Adli Yargı Mülhakat Karakoçan Adliyesi 3 Mülhakat Keban Adliyesi 1 Mülhakat Kovancılar Adliyesi 1 Mülhakat Maden Adliyesi 1 Mülhakat Palu Adliyesi 2 TOPLAM 14 Merkez Elbistan Adliyesi 3 Elbistan Adli Yargı İlk Derece Elbistan Adli Yargı Mülhakat Afşin Adliyesi 1 Mülhakat Göksun Adliyesi 1

11 Elbistan Adli Sınavı Yargı Yapacak İlk Derece Mahkemesi Adalet Merkez Elmalı Adliyesi 4 Mülhakat Demre Adliyesi 2 Elmalı Adli Yargı İlk Derece Elmalı Adli Yargı Mülhakat Finike Adliyesi 2 Mülhakat Kaş Adliyesi 9 Erciş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Ereğli(Konya) Adli Yargı İlk Derece Ermenek Adli Yargı İlk Derece Erzincan Adli Yargı İlk Derece Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mülhakat Kumluca Adliyesi 9 TOPLAM 26 Erciş Adli Yargı Merkez Erciş Adliyesi 7 Mülhakat Çaldıran Adliyesi 2 Mülhakat Muradiye Adliyesi 1 Ereğli(Konya) Adli Yargı Merkez Ereğli(Konya) Adliyesi 4 Mülhakat Karapınar Adliyesi 1 Ermenek Adli Yargı Merkez Ermenek Adliyesi 8 Mülhakat Sarıveliler Adliyesi 2 Erzincan Adli Yargı Merkez Erzincan Adliyesi 4 Mülhakat İliç Adliyesi 2 Mülhakat Kemah Adliyesi 2 Mülhakat Kemaliye Adliyesi 3 Mülhakat Refahiye Adliyesi 1 Mülhakat Tercan Adliyesi 2 TOPLAM 14 Merkez Erzurum Adliyesi 15 Mülhakat Çat Adliyesi 2 Mülhakat Horasan Adliyesi 2 Erzurum Adli Yargı Mülhakat İspir Adliyesi 2 Mülhakat Karayazı Adliyesi 3 Mülhakat Pasinler Adliyesi 1 Mülhakat Tortum Adliyesi 1 TOPLAM 26 Merkez Eskişehir Adliyesi 15 Mülhakat Beylikova Adliyesi 2 Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Eskişehir Adli Yargı Mülhakat Çifteler Adliyesi 2 Mülhakat Mihalıççık Adliyesi 2

12 Eskişehir Adli Sınavı Yargı Yapacak İlk Derece Mahkemesi Adalet Eskişehir Adli Yargı Mülhakat Sivrihisar Adliyesi 2 TOPLAM 23 Fethiye Adli Yargı İlk Derece Fethiye Adli Yargı Merkez Fethiye Adliyesi 5 Mülhakat Ortaca Adliyesi 5 Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Gebze Adli Yargı İlk Derece Giresun Adli Yargı İlk Derece Gümüşhane Adli Yargı İlk Derece Hakkari Adli Yargı İlk Derece Hatay Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Gaziantep Adli Yargı Merkez Gaziantep Adliyesi 85 Mülhakat Araban Adliyesi 2 Mülhakat Nurdağı Adliyesi 3 TOPLAM 90 Gebze Adli Yargı Merkez Gebze Adliyesi 15 TOPLAM 15 Giresun Adli Yargı Merkez Giresun Adliyesi 5 Mülhakat Bulancak Adliyesi 2 Mülhakat Dereli Adliyesi 2 Mülhakat Espiye Adliyesi 2 Mülhakat Tirebolu Adliyesi 2 TOPLAM 13 Gümüşhane Adli Yargı Mülhakat Kelkit Adliyesi 2 Mülhakat Şiran Adliyesi 2 Mülhakat Torul Adliyesi 1 Hakkari Adli Yargı Merkez Hakkari Adliyesi 3 Mülhakat Çukurca Adliyesi 2 Hatay Adli Yargı Merkez Hatay Adliyesi 12 Mülhakat Altınözü Adliyesi 1 Mülhakat Kırıkhan Adliyesi 5 Mülhakat Reyhanlı Adliyesi 5 Mülhakat Samandağ Adliyesi 2 TOPLAM 25 Hınıs Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Hınıs Adli Yargı Merkez Hınıs Adliyesi 2 Mülhakat Tekman Adliyesi 3 Merkez Iğdır Adliyesi 7 Iğdır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Iğdır Adli Yargı Mülhakat Aralık Adliyesi 4 Mülhakat Tuzluca Adliyesi 4

13 Iğdır Adli Yargı Sınavı İlk Derece Yapacak Mahkemesi TOPLAM 15 Merkez Isparta Adliyesi 2 Mülhakat Eğirdir Adliyesi 1 Isparta Adli Yargı İlk Derece Isparta Adli Yargı Mülhakat Keçiborlu Adliyesi 1 Mülhakat Senirkent Adliyesi 3 İnebolu Adli Yargı İlk Derece İnegöl Adli Yargı İlk Derece İskenderun Adli Yargı İlk Derece İstanbul Adli Yargı İlk Derece İstanbul Anadolu Adli Yargı İlk Derece İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Mülhakat Sütçüler Adliyesi 3 İnebolu Adli Yargı Merkez İnebolu Adliyesi 2 Mülhakat Cide Adliyesi 2 Mülhakat Küre Adliyesi 1 İnegöl Adli Yargı Merkez İnegöl Adliyesi 11 Mülhakat İznik Adliyesi 1 Mülhakat Yenişehir Adliyesi 1 TOPLAM 13 İskenderun Adli Yargı Merkez İskenderun Adliyesi 13 Mülhakat Dörtyol Adliyesi 8 Mülhakat Erzin Adliyesi 4 TOPLAM 25 İstanbul Adli Yargı Merkez İstanbul Adliyesi 166 Mülhakat Gaziosmanpaşa Adliyesi 50 TOPLAM 216 Merkez İstanbul Anadolu Adliyesi 190 İstanbul Anadolu Adli YargıMülhakat Adalar Adliyesi 2 Mülhakat Beykoz Adliyesi 6 TOPLAM 198 Merkez İzmir Adliyesi 85 İzmir Adli Yargı Mülhakat Çeşme Adliyesi 6 Mülhakat Karaburun Adliyesi 1 Mülhakat Kemalpaşa Adliyesi 8 Mülhakat Menderes Adliyesi 1 Mülhakat Torbalı Adliyesi 6 7 Merkez Kahramanmaraş Adliyesi 7 Kahramanmaraş Adli Yargı İlk Derece Mülhakat Andırın Adliyesi 1 Kahramanmaraş Adli Yargı Mülhakat Pazarcık Adliyesi 1

14 Sınavı Yapacak Kahramanmaraş Adalet Adli Yargı İlk Derece Atanacağı Kahramanmaraş Adalet Adli Yargı Mülhakat Türkoğlu Adliyesi 1 Karabük Adli Yargı İlk Derece Karaman Adli Yargı İlk Derece Kars Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Karşıyaka Adli Yargı İlk Derece Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Karabük Adli Yargı Merkez Karabük Adliyesi 3 Mülhakat Çerkeş Adliyesi 2 Mülhakat Eskipazar Adliyesi 1 Mülhakat Safranbolu Adliyesi 1 Mülhakat Yenice(Karabük) Adliyesi 3 Karaman Adli Yargı Merkez Karaman Adliyesi 10 Kars Adli Yargı Merkez Kars Adliyesi 4 Mülhakat Arpaçay Adliyesi 1 Mülhakat Digor Adliyesi 1 Mülhakat Kağızman Adliyesi 1 Mülhakat Sarıkamış Adliyesi 2 Mülhakat Selim Adliyesi 1 Karşıyaka Adli Yargı Merkez Karşıyaka Adliyesi 25 Mülhakat Aliağa Adliyesi 1 Mülhakat Foça Adliyesi 3 Mülhakat Menemen Adliyesi 3 TOPLAM 32 Kastamonu Adli Yargı Merkez Kastamonu Adliyesi 5 Mülhakat Araç Adliyesi 2 Mülhakat Azdavay Adliyesi 2 Mülhakat Devrekani Adliyesi 1 Mülhakat Taşköprü Adliyesi 2 Mülhakat Tosya Adliyesi 3 TOPLAM 15 Merkez Kayseri Adliyesi 62 Mülhakat Bünyan Adliyesi 3 Mülhakat Develi Adliyesi 3 Mülhakat İncesu Adliyesi 3 Kayseri Adli Yargı İlk Derece Kayseri Adli Yargı Mülhakat Pınarbaşı(Kayseri) Adliyesi 3 Mülhakat Sarıoğlan Adliyesi 3 Mülhakat Sarız Adliyesi 3

15 Kayseri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sınavı Adalet Yapacak Kayseri Adli Yargı Mülhakat Tomarza Adliyesi 3 Mülhakat Yahyalı Adliyesi 2 Mülhakat Yeşilhisar Adliyesi 3 Kırıkkale Adli Yargı İlk Derece Kırklareli Adli Yargı İlk Derece Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Kilis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Kocaeli Adli Yargı İlk Derece TOPLAM 88 Kırıkkale Adli Yargı Mülhakat Delice Adliyesi 1 Mülhakat Keskin Adliyesi 1 Mülhakat Sulakyurt Adliyesi 3 Kırklareli Adli Yargı Merkez Kırklareli Adliyesi 3 Mülhakat Babaeski Adliyesi 4 Mülhakat Demirköy Adliyesi 1 Mülhakat Lüleburgaz Adliyesi 3 Mülhakat Pınarhisar Adliyesi 3 Mülhakat Vize Adliyesi 1 TOPLAM 15 Kırşehir Adli Yargı Merkez Kırşehir Adliyesi 5 Mülhakat Kaman Adliyesi 2 Mülhakat Mucur Adliyesi 2 TOPLAM 9 Kilis Adli Yargı Merkez Kilis Adliyesi 14 Mülhakat İslahiye Adliyesi 10 TOPLAM 24 Kocaeli Adli Yargı Merkez Kocaeli Adliyesi 15 Mülhakat Gölcük Adliyesi 2 Mülhakat Kandıra Adliyesi 5 Mülhakat Karamürsel Adliyesi 3 Mülhakat Körfez Adliyesi 10 TOPLAM 35 Merkez Konya Adliyesi 65 Mülhakat Cihanbeyli Adliyesi 3 Konya Adli Yargı İlk Derece Konya Adli Yargı Mülhakat Çumra Adliyesi 4 Mülhakat Hadim Adliyesi 2 Mülhakat Kulu Adliyesi 3 Mülhakat Sarayönü Adliyesi 1 TOPLAM 78 Merkez Kozan Adliyesi 4 Kozan Adli Yargı İlk Derece Kozan Adli Yargı

16 Sınavı Yapacak Kozan Adli Yargı İlk Derece Kozan Adli Yargı Mülhakat Aladağ Adliyesi 1 Mülhakat Feke Adliyesi 2 Mülhakat İmamoğlu Adliyesi 1 Mülhakat Tufanbeyli Adliyesi 3 Kütahya Adli Yargı İlk Derece Malatya Adli Yargı İlk Derece Manavgat Adli Yargı İlk Derece Manisa Adli Yargı İlk Derece Mardin Adli Yargı İlk Derece Mersin Adli Yargı İlk Derece TOPLAM 11 Kütahya Adli Yargı Merkez Kütahya Adliyesi 5 Malatya Adli Yargı Mülhakat Akçadağ Adliyesi 1 Mülhakat Arapgir Adliyesi 2 Mülhakat Doğanşehir Adliyesi 1 Mülhakat Pütürge Adliyesi 1 Manavgat Adli Yargı Merkez Manavgat Adliyesi 15 Mülhakat Akseki Adliyesi 2 Mülhakat Gündoğmuş Adliyesi 2 Mülhakat Serik Adliyesi 11 TOPLAM 30 Manisa Adli Yargı Merkez Manisa Adliyesi 13 Mülhakat Saruhanlı Adliyesi 3 Mülhakat Turgutlu Adliyesi 4 TOPLAM 20 Mardin Adli Yargı Merkez Mardin Adliyesi 12 Mülhakat Derik Adliyesi 1 Mülhakat Kızıltepe Adliyesi 7 Mülhakat Mazıdağı Adliyesi 2 Mülhakat Nusaybin Adliyesi 1 Mülhakat Ömerli Adliyesi 1 Mülhakat Savur Adliyesi 1 TOPLAM 25 Mersin Adli Yargı Merkez Mersin Adliyesi 40 Mülhakat Erdemli Adliyesi 10 0 Merkez Midyat Adliyesi 2 Midyat Adli Yargı İlk Derece Midyat Adli Yargı Mülhakat Dargeçit Adliyesi 1 Mülhakat Gercüş Adliyesi 1 Mülhakat İdil Adliyesi 1

17 Midyat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sınavı Adalet Yapacak Muğla Adli Yargı İlk Derece Muş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Nazilli Adli Yargı İlk Derece Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Niğde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Nizip Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Oltu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Muğla Adli Yargı Merkez Muğla Adliyesi 5 Mülhakat Datça Adliyesi 1 Mülhakat Köyceğiz Adliyesi 1 Mülhakat Marmaris Adliyesi 9 Mülhakat Milas Adliyesi 8 Mülhakat Yatağan Adliyesi 1 TOPLAM 25 Muş Adli Yargı Merkez Muş Adliyesi 2 Mülhakat Varto Adliyesi 3 Nazilli Adli Yargı Merkez Nazilli Adliyesi 8 Mülhakat Bozdoğan Adliyesi 1 Mülhakat Karacasu Adliyesi 1 Nevşehir Adli Yargı Merkez Nevşehir Adliyesi 6 Mülhakat Avanos Adliyesi 1 Mülhakat Hacıbektaş Adliyesi 1 Mülhakat Kozaklı Adliyesi 1 Mülhakat Ürgüp Adliyesi 1 Niğde Adli Yargı Merkez Niğde Adliyesi 10 Mülhakat Bor Adliyesi 1 Mülhakat Çamardı Adliyesi 2 Mülhakat Çiftlik Adliyesi 2 TOPLAM 15 Nizip Adli Yargı Merkez Nizip Adliyesi 13 TOPLAM 13 Oltu Adli Yargı Merkez Oltu Adliyesi 3 Mülhakat Şenkaya Adliyesi 2 Merkez Ordu Adliyesi 5 Mülhakat Gölköy Adliyesi 1 Ordu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Ordu Adli Yargı Mülhakat Gürgentepe Adliyesi 1 Mülhakat Mesudiye Adliyesi 2 Mülhakat Perşembe Adliyesi 1

18 Ordu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sınavı Yapacak Merkez Osmaniye Adliyesi 5 Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Osmaniye Adli Yargı Mülhakat Bahçe Adliyesi 1 Mülhakat Düziçi Adliyesi 2 Mülhakat Kadirli Adliyesi 4 Ödemiş Adli Yargı İlk Derece Patnos Adli Yargı İlk Derece Rize Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sakarya Adli Yargı İlk Derece TOPLAM 12 Ödemiş Adli Yargı Merkez Ödemiş Adliyesi 6 Mülhakat Bayındır Adliyesi 2 TOPLAM 8 Patnos Adli Yargı Merkez Patnos Adliyesi 12 Mülhakat Bulanık Adliyesi 4 Mülhakat Malazgirt Adliyesi 2 Mülhakat Tutak Adliyesi 2 TOPLAM 20 Rize Adli Yargı Merkez Rize Adliyesi 2 Mülhakat Kalkandere Adliyesi 2 Mülhakat Pazar(Rize) Adliyesi 1 Sakarya Adli Yargı Merkez Sakarya Adliyesi 70 Mülhakat Akyazı Adliyesi 1 Mülhakat Ferizli Adliyesi 1 Mülhakat Geyve Adliyesi 3 Mülhakat Hendek Adliyesi 3 Mülhakat Karasu Adliyesi 3 Mülhakat Kaynarca Adliyesi 1 Mülhakat Kocaali Adliyesi 1 Mülhakat Pamukova Adliyesi 1 Mülhakat Sapanca Adliyesi 1 TOPLAM 85 Merkez Salihli Adliyesi 2 Salihli Adli Yargı İlk Derece Salihli Adli Yargı Mülhakat Demirci Adliyesi 1 Mülhakat Kula Adliyesi 1 Mülhakat Selendi Adliyesi 1 Samsun Adli Yargı İlk Derece Samsun Adli Yargı Merkez Samsun Adliyesi 60 Mülhakat Kavak Adliyesi 2

19 Sınavı Yapacak Samsun Adli Adalet Yargı İlk Derece TOPLAM 62 Merkez Seydişehir Adliyesi 3 Seydişehir Adli Yargı İlk Derece Seydişehir Adli Yargı Mülhakat Beyşehir Adliyesi 4 Mülhakat Bozkır Adliyesi 3 Siirt Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Silifke Adli Yargı İlk Derece Silivri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Siirt Adli Yargı Merkez Siirt Adliyesi 7 Mülhakat Baykan Adliyesi 2 Mülhakat Eruh Adliyesi 1 Mülhakat Kurtalan Adliyesi 4 Mülhakat Pervari Adliyesi 1 Mülhakat Şirvan Adliyesi 1 TOPLAM 16 Silifke Adli Yargı Merkez Silifke Adliyesi 5 Mülhakat Anamur Adliyesi 4 Mülhakat Aydıncık(Mersin) Adliyesi 2 Mülhakat Gülnar Adliyesi 2 Mülhakat Mut Adliyesi 3 TOPLAM 16 Silivri Adli Yargı Merkez Silivri Adliyesi 18 Mülhakat Çatalca Adliyesi 10 Mülhakat Marmaraereğlisi Adliyesi 2 TOPLAM 30 Sinop Adli Yargı Merkez Sinop Adliyesi 2 Mülhakat Ayancık Adliyesi 3 Mülhakat Gerze Adliyesi 2 Mülhakat Türkeli Adliyesi 3 Merkez Sivas Adliyesi 6 Mülhakat Divriği Adliyesi 1 Mülhakat Gemerek Adliyesi 1 Mülhakat Gürün Adliyesi 2 Sivas Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sivas Adli Yargı Mülhakat İmranlı Adliyesi 1 Mülhakat Kangal Adliyesi 1 Mülhakat Şarkışla Adliyesi 1 Mülhakat Yıldızeli Adliyesi 2 Mülhakat Zara Adliyesi 2

20 Sınavı Yapacak TOPLAM 17 Siverek Adli Yargı İlk Derece Siverek Adli Yargı Merkez Siverek Adliyesi 8 Mülhakat Hilvan Adliyesi 2 Söke Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Sungurlu Adli Yargı İlk Derece Şanlıurfa Adli Yargı İlk Derece Şebinkarahisar Adli Yargı İlk Derece Şırnak Adli Yargı İlk Derece Tarsus Adli Yargı İlk Derece Söke Adli Yargı Mülhakat Didim(Yenihisar) Adliyesi 7 Mülhakat Kuşadası Adliyesi 3 Sungurlu Adli Yargı Merkez Sungurlu Adliyesi 2 Mülhakat Alaca Adliyesi 3 Şanlıurfa Adli Yargı Merkez Şanlıurfa Adliyesi 10 Mülhakat Akçakale Adliyesi 10 Mülhakat Birecik Adliyesi 5 Mülhakat Bozova Adliyesi 3 Mülhakat Ceylanpınar Adliyesi 6 Mülhakat Halfeti Adliyesi 2 Mülhakat Harran Adliyesi 3 Mülhakat Suruç Adliyesi 5 Mülhakat Viranşehir Adliyesi 6 0 Şebinkarahisar Adli Yargı Merkez Şebinkarahisar Adliyesi 3 Mülhakat Alucra Adliyesi 2 Mülhakat Koyulhisar Adliyesi 2 Mülhakat Suşehri Adliyesi 3 Şırnak Adli Yargı Merkez Şırnak Adliyesi 7 Mülhakat Beytüşşebap Adliyesi 1 Mülhakat Uludere Adliyesi 3 TOPLAM 11 Tarsus Adli Yargı Merkez Tarsus Adliyesi 7 Mülhakat Pozantı Adliyesi 3 Tavşanlı Adli Yargı İlk Derece Tavşanlı Adli Yargı Merkez Tavşanlı Adliyesi 4 Mülhakat Emet Adliyesi 1 Merkez Tekirdağ Adliyesi 9 Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Tekirdağ Adli Yargı

21 Sınavı Yapacak Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Tekirdağ Adli Yargı Mülhakat Hayrabolu Adliyesi 2 Mülhakat Malkara Adliyesi 1 Mülhakat Muratlı Adliyesi 2 Mülhakat Şarköy Adliyesi 1 Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Trabzon Adli Yargı İlk Derece Tunceli Adli Yargı İlk Derece Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi TOPLAM 15 Tokat Adli Yargı Merkez Tokat Adliyesi 6 Mülhakat Artova Adliyesi 2 Mülhakat Reşadiye Adliyesi 2 Trabzon Adli Yargı Merkez Trabzon Adliyesi 20 Mülhakat Araklı Adliyesi 1 Mülhakat Çaykara Adliyesi 2 Mülhakat Maçka Adliyesi 2 Mülhakat Of Adliyesi 4 Mülhakat Sürmene Adliyesi 1 Mülhakat Tonya Adliyesi 3 Mülhakat Vakfıkebir Adliyesi 2 TOPLAM 35 Tunceli Adli Yargı Merkez Tunceli Adliyesi 1 Mülhakat Hozat Adliyesi 1 Mülhakat Mazgirt Adliyesi 1 Mülhakat Nazimiye Adliyesi 1 Mülhakat Ovacık(Tunceli) Adliyesi 1 Mülhakat Pertek Adliyesi 1 Mülhakat Pülümür Adliyesi 1 TOPLAM 7 Merkez Uşak Adliyesi 1 Uşak Adli Yargı Mülhakat Banaz Adliyesi 1 Mülhakat Eşme Adliyesi 1 Mülhakat Simav Adliyesi 3 Mülhakat Sivaslı Adliyesi 1 TOPLAM 7 Merkez Ünye Adliyesi 2 Mülhakat Akkuş Adliyesi 2 Ünye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Ünye Adli Yargı Mülhakat Aybastı Adliyesi 2 Mülhakat Fatsa Adliyesi 4

22 Sınavı Yapacak Ünye Adli Yargı Adalet İlk Derece Mahkemesi Atanacağı Ünye Adli Yargı Adalet Mülhakat Korgan Adliyesi 3 Mülhakat Kumru Adliyesi 2 Van Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Vezirköprü Adli Yargı İlk Derece Yalova Adli Yargı İlk Derece Yalvaç Adli Yargı İlk Derece Yozgat Adli Yargı İlk Derece Yüksekova Adli Yargı İlk Derece TOPLAM 15 Van Adli Yargı Merkez Van Adliyesi 15 Mülhakat Bahçesaray Adliyesi 2 Mülhakat Başkale Adliyesi 6 Mülhakat Çatak Adliyesi 1 Mülhakat Gevaş Adliyesi 1 Mülhakat Gürpınar Adliyesi 2 Mülhakat Özalp Adliyesi 2 Mülhakat Saray (Van) Adliyesi 1 TOPLAM 30 Vezirköprü Adli Yargı Merkez Vezirköprü Adliyesi 4 Mülhakat Havza Adliyesi 3 Mülhakat Ladik Adliyesi 1 TOPLAM 8 Yalova Adli Yargı Merkez Yalova Adliyesi 5 Yalvaç Adli Yargı Merkez Yalvaç Adliyesi 2 Mülhakat Şarkikaraağaç Adliyesi 3 Yozgat Adli Yargı Merkez Yozgat Adliyesi 5 Mülhakat Akdağmadeni Adliyesi 1 Mülhakat Çekerek Adliyesi 3 Mülhakat Sorgun Adliyesi 1 Mülhakat Şefaatli Adliyesi 1 Mülhakat Yerköy Adliyesi 1 TOPLAM 12 Yüksekova Adli Yargı Merkez Yüksekova Adliyesi 8 Mülhakat Şemdinli Adliyesi 2 Zile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Zile Adli Yargı Merkez Zile Adliyesi 3 Mülhakat Turhal Adliyesi 2 Merkez Zonguldak Adliyesi 3 Mülhakat Alaplı Adliyesi 1 Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Zonguldak Adli Yargı

23 Sınavı Yapacak Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Zonguldak Adli Yargı Mülhakat Çaycuma Adliyesi 1 Mülhakat Devrek Adliyesi 3 Mülhakat Gökçebey Adliyesi 3 Mülhakat KDZ.Ereğli Adliyesi 4 Ankara İdari Yargı Bursa İdari Yargı Erzurum İdari Yargı Gaziantep İdari Yargı Adalet İstanbul İdari Yargı İzmir İdari Yargı Konya İdari Yargı TOPLAM 15 Ankara İdari Yargı Merkez Ankara Bölge İdare Mahkemesi TOPLAM 28 Bursa İdari Yargı Merkez Bursa Bölge İdare Mahkemesi TOPLAM 15 Erzurum İdari Yargı Merkez Erzurum Bölge İdare Mahkemesi TOPLAM 22 Gaziantep İdari Yargı Merkez Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 0 İstanbul İdari Yargı Merkez İstanbul Bölge İdare Mahkemesi TOPLAM 47 İzmir İdari Yargı Merkez İzmir Bölge İdare Mahkemesi TOPLAM 33 Konya İdari Yargı Merkez Konya Bölge İdare Mahkemesi TOPLAM 26 Samsun İdari Yargı Samsun İdari Yargı Merkez Samsun Bölge İdare Mahkemesi GENEL TOPLAM

24 EK-1/B ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 306 KADROLU ZABIT KÂTİBİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER Sınavı Yapacak Atanacağı Adana Adana Merkez Adana Adliyesi 40 TOPLAM 40 Afyonkarahisar Ağrı Akhisar Aksaray Akşehir Alanya Merkez Afyonkarahisar Adliyesi 10 Mülhakat İscehisar Adliyesi 2 Afyonkarahisar Mülhakat Sandıklı Adliyesi 3 Mülhakat Sinanpaşa Adliyesi 1 Mülhakat Şuhut Adliyesi 2 TOPLAM 18 Ağrı Merkez Ağrı Adliyesi 6 Mülhakat Eleşkirt Adliyesi 2 Mülhakat Taşlıçay Adliyesi 1 TOPLAM 9 Akhisar Merkez Akhisar Adliyesi 8 Mülhakat Gördes Adliyesi 1 Mülhakat Kırkağaç Adliyesi 1 Mülhakat Soma Adliyesi 6 TOPLAM 16 Aksaray Merkez Aksaray Adliyesi 12 Mülhakat Eskil Adliyesi 1 Mülhakat Ortaköy(Aksaray) Adliyesi 2 Mülhakat Şereflikoçhisar Adliyesi 3 TOPLAM 18 Akşehir Merkez Akşehir Adliyesi 8 Mülhakat Doğanhisar Adliyesi 2 Mülhakat Ilgın Adliyesi 4 Mülhakat Yunak Adliyesi 3 TOPLAM 17 Alanya Merkez Alanya Adliyesi 30 Mülhakat Gazipaşa Adliyesi 3 TOPLAM 33 Alaşehir Alaşehir Merkez Alaşehir Adliyesi 5 Mülhakat Sarıgöl Adliyesi 1 TOPLAM 6 Merkez Amasya Adliyesi 4 Amasya Amasya Mülhakat Gümüşhacıköy Adliyesi 1 Mülhakat Taşova Adliyesi 1

25 AmasyaSınavı Yapacak Atanacağı TOPLAM 6 Merkez Ankara Adliyesi 50 Ankara Ankara Mülhakat Gölbaşı(Ankara) Adliyesi 5 Mülhakat Polatlı Adliyesi 5 TOPLAM 60 Boğazlıyan Cizre Fethiye Hatay Kars Muğla Nazilli Rize Sivas Söke Yozgat GENEL TOPLAM Boğazlıyan Merkez Boğazlıyan Adliyesi 4 TOPLAM 4 Merkez Cizre Adliyesi 5 Cizre Mülhakat Silopi Adliyesi 1 TOPLAM 6 Merkez Fethiye Adliyesi 5 Fethiye Mülhakat Ortaca Adliyesi 5 Hatay Merkez Hatay Adliyesi 3 Mülhakat Altınözü Adliyesi 2 Kars Merkez Kars Adliyesi 9 Mülhakat Sarıkamış Adliyesi 1 Muğla Mülhakat Milas Adliyesi 7 TOPLAM 7 Nazilli Merkez Nazilli Adliyesi 5 Rize Merkez Rize Adliyesi 13 TOPLAM 13 Sivas Merkez Sivas Adliyesi 8 TOPLAM 8 Söke Merkez Söke Adliyesi 5 Yozgat Merkez Yozgat Adliyesi

26 BAŞVURU FORMU EK-2 1. T.C. KİMLİK NUMARASI KİMLİK BİLGİLERİ ÖĞRENİM BİLGİLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ KURUM BİLGİLERİ DİĞER BİLGİLER 2. ADI : SOYADI : BABA ADI :... F O T O Ğ R A F 5. ANNE ADI : DOĞUM TARİHİ :.../.../..... (GG/AA/YYYY) 7. DOĞUM YERİ : 10. EN SON BİTİRDİĞİ OKUL : MEZUNİYET TARİHİ :.../.../..... (GG/AA/YYYY) 17. HALEN ÇALIŞTIĞI KURUMUN ADI : GÖREVİ VE SİCİL NUMARASI :.... (17 ve 18 numaralı sorular halen çalışmakta olan adaylar tarafından doldurulacaktır.) 19. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURUM ADI VE GÖREV ÜNVANI : AYRILIŞ SEBEBİ VE TARİHİ :.... (19 ve 20 numaralı sorular daha önce Devlet memuru olarak çalışıp da görevinden ayrılanlar tarafından doldurulacaktır.) 21. ASKERLİĞİN YAPILIP YAPILMADIĞI : 22. MECBURİ HİZMETİN BULUNUP BULUNMADIĞI : ADLİ SİCİL KAYDININ OLUP OLMADIĞI :.. YAPILDIYSA ŞEKLİ : VARSA YÜKÜMLÜ BULUNULAN KURUM : VARSA MAHKUMİYETE KONU SUÇ :.. YAPILMADIYSA SEBEBİ :.... SEBEBİ VE SÜRESİ : MAHKUMİYET SONUCUNDA VERİLEN CEZA : EŞİ ÇALIŞIYORSA GÖREVİ VE GÖREV YERİ : ATANMAK İSTEDİĞİ GÖREV :.. Formu İnceleyen Görevlinin: Adı Soyadı : Görevi : Tarih-imza : ADAY SIRA NUMARASI: 9. CİNSİYETİ E K 8. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE : TEBLİGAT ADRESİ : SEMT/İLÇE :. 14. İLİ :.. İL KODU POSTA KODU 15. SABİT TEL. NO :..... GSM NO: E-POSTA ADRESİ : Bu başvuru formunu gerçeğe uygun olarak doldurdum. Sözlü sınav ve mülakata kabul edilmemi, bildirdiğim yazışma adresimdeki değişikliği hemen bildirmediğim takdirde hiç bir hak talep etmeyeceğimi arz ederim. AÇIKLAMALAR: 1. Bu form aday tarafından el yazısı ile eksiksiz ve doğru olarak mürekkepli kalem ile doldurulacaktır. 2. Adaylar ilânda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir. 3. Bu form ve ekleri resmi işlemlere esas olmak üzere kayıt görevlisinde kalacaktır. 4. Bu form ile gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılacak, haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 5. Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanlara sınav giriş kartı verilmeyecektir. TARİH :.../.../20 ADAYIN İMZASI : UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste

Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin İhtiyaç ve Münhal Bulunan Mahaller ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adlî Yargı ve Cumhuriyet Savcılarına İlişkin ve Bulunan ler ile Talep Edilen Yerleri Gösterir Liste Adana Adana 1 1 5 1 3 10 17-7 4 11 14 Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1-17 5 Aksaray Aksaray 1-8 8 Alanya

Detaylı

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu ACM. İli

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu ACM. İli 1 Adana 1 Faal Adana Adana 2 Karaisalı 4 Mülhakat Faal Adana Adana 3 Karataş 3 Mülhakat Faal Adana Adana 4 Çukurova Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 5 Sarıçam Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 6

Detaylı

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu

Adlî Rehber_Tüm Yer. Sıra No. Mahal / İlçe Bölge Teşkilatı Faaliyet Durumu 1 Adana 1 Faal Adana Adana 2 Karaisalı 4 Mülhakat Faal Adana Adana 3 Karataş 3 Mülhakat Faal Adana Adana 4 Çukurova Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 5 Sarıçam Teşkilat Kurulmadı Adana Adana Adana 6

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2263 MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA, DEĞERLENDİRME VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/6/1986, No: 86/10782 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/7/1986,

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2931 EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1992, No: 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.6.1937, No: 3201 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

Internet Explorer açılır. Adres satırına ŞNT adresi girilir. (http://snt.sydgm.lo Oturum açma ekranı açılır. Kullanıcı adı ve şifre girilerek

Internet Explorer açılır. Adres satırına ŞNT adresi girilir. (http://snt.sydgm.lo Oturum açma ekranı açılır. Kullanıcı adı ve şifre girilerek SYDGM tarafından kullanıcı adımız ve şifrelerimiz tanım Internet Explorer açılır. Adres satırına ŞNT adresi girilir. (http://snt.sydgm.lo Oturum açma ekranı açılır. Kullanıcı adı ve şifre girilerek TÜP

Detaylı

ADLĠ SĠCĠL VE ĠSTATĠSTĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2011 ĠLE 31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASINDAKĠ BĠRĠM FALĠYET RAPORU

ADLĠ SĠCĠL VE ĠSTATĠSTĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2011 ĠLE 31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASINDAKĠ BĠRĠM FALĠYET RAPORU 1 ADLĠ SĠCĠL VE ĠSTATĠSTĠK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2011 ĠLE 31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASINDAKĠ BĠRĠM FALĠYET RAPORU BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU: 19/09/1979 yılında kurulan, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının

Detaylı

30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI

30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI 30 MART 2014 MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ İL-İLÇE SEÇMEN ve SANDIK SAYILARI İL ADI İLÇE ADI SEÇMEN SAYISI SANDIK SAYISI ADANA ALADAĞ 12,538 57 ADANA CEYHAN 107,669 404 ADANA ÇUKUROVA 249,373 812 ADANA

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (KPDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2010 / 56

... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2010 / 56 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : B.10.0.SGB.0.81.00.05/10-06/8153 06 Ağustos 2010 Konu : Laboratuar hizmet sunumu ihtiyaçlarının alımları..... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları

25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları KODU İL ADI İLÇE ADI 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi İl/İlçe/Mahalle/Köy Seçmen ve Sandık Sayıları TOPLAM 1 ADANA ALADAĞ 31 51 12.399 0 0 0 31 51 12.399 ADANA CEYHAN 112 353 108.965 0 0 0 112 353 108.965

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2010 KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan

Detaylı

MEVCUT MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI

MEVCUT MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI İL İLÇE NÜFUS SAYISI MEVCUT ECZANE SAYISI MAX. AÇILABİLECEK ECZANE SAYISI KONTENJAN SAYISI KATSAYI ADANA ALADAĞ 17221 4 4 0 5 ADANA CEYHAN 159243 49 45-4 3 ADANA ÇUKUROVA 346505 103 99-4 0 ADANA FEKE 18534

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VERGİ VE İBAN NUMARASI LİSTESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VERGİ VE İBAN NUMARASI LİSTESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ VERGİ VE İBAN NUMARASI LİSTESİ SIRASAĞLIK TESİSİNİN ADI BAĞLI OLDUĞU MUHASEBE VERGİ NUMARASI IBAN NUMARASI 1 Adana Ceyhan Devlet Hastanesi (l) ADANA

Detaylı

BAŞMÜDÜRLÜK KEP BAŞVURUSU YAPILABİLEN PTT İŞYERLERİ TELEFON NUMARASI

BAŞMÜDÜRLÜK KEP BAŞVURUSU YAPILABİLEN PTT İŞYERLERİ TELEFON NUMARASI BAŞMÜDÜRLÜK KEP BAŞVURUSU YAPILABİLEN PTT İŞYERLERİ TELEFON NUMARASI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI CEMALPAŞA (322) 454 35 86 ÇARŞI (322) 351 93 00 ÇUKUROVA (322) 232 78 00 CEYHAN (322) 613 26 26 FEKE

Detaylı

İL VE İLÇE YÜZ ÖLÇÜMLERİ

İL VE İLÇE YÜZ ÖLÇÜMLERİ İL VE İLÇE YÜZ ÖLÇÜMLERİ AÇIKLAMA: Aşağıda verilen yüz ölçümleri; 2014 yılında üretilen 1:1.000.000 ölçekli Türkiye Mülki İdare Bölümleri Haritasından yararlanılarak hesaplanmıştır. Bu haritadaki ülke,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ Mahalli Ağır Ceza Merkezi Sayı Adana Adana 1 (Ceza Hâkimi) Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1 Antalya Antalya 4 (Ceza Hâkimi) Bakırköy Bakırköy 14 Büyükçekmece Bakırköy 4 Gaziosmanpaşa

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diyaliz Hizmetinin Bölgelendirme İşlemleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diyaliz Hizmetinin Bölgelendirme İşlemleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diyaliz Hizmetinin Bölgelendirme İşlemleri Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.10.0.THG.014.00.02-KONU

Detaylı

ORTALAMA TESLİMAT SÜRESİ(İŞ GÜNÜ)

ORTALAMA TESLİMAT SÜRESİ(İŞ GÜNÜ) ŞEHİRLER VARIŞ MERKEZİ ORTALAMA TESLİMAT SÜRESİ(İŞ GÜNÜ) TESLİM GÜNLERİ ADANA ADANA - MERKEZ 2 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi ADANA POZANTI Salı ADANA KOZAN Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU.. İLİ SAĞLIK TESİSLERİ LİSTESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU.. İLİ SAĞLIK TESİSLERİ LİSTESİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU.. İLİ SAĞLIK TESİSLERİ LİSTESİ İL HASTANE ADI NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 498 Kasım 1997 (TS 498:1987 + T1:1997 dahil) 2. baskı ICS 91.040 YAPI ELEMANLARININ BOYUTLANDIRILMASINDA ALINACAK YÜKLERİN HESAP DEĞERLERİ Design loads for buildings

Detaylı

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN KURUMSAL KODLARI

MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN KURUMSAL KODLARI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN KURUMSAL KODLARI I II III IV KURUM ADI 48 Mahalli İdare Birlikleri 01 Adana 01 Aladağ İlçesi KHGB 02 Ceyhan KHGB 03 Feke KHGB 04 İmamoğlu İlçesi KHGB 05 Karaisalı İlçesi Köy

Detaylı

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK TÜRKÝYE BELEDÝYELER BÝRLÝÐÝ VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419 21 00 Faks: (0312)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18

İÇİNDEKİLER. MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 18 Testler 18 Analizler 18 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 4 FİZİK BÖLÜMÜ 6 KİMYA BÖLÜMÜ 8 Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi Analizleri 8 Yüksek Performanslı Sıvı Krematografisi(HPLC) Analizleri 8 Gaz Kromatograf(GC-FID/ECD) Analizleri

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ LĐSANS SINAVI KILAVUZU

BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ LĐSANS SINAVI KILAVUZU BAYINDIRLIK VE ĐSKAN BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 009 LĐSANSLI HARĐTA KADASTRO MÜHENDĐSLERĐ LĐSANS SINAVI KILAVUZU 05/05/008 tarih ve 6867 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisanslı Harita

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MUDURNU MESLEK YÜKSEKOKULU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU

MESLEK YÜKSEKOKULLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MUDURNU MESLEK YÜKSEKOKULU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU Kod Üniversite Adı Meslek Yüksekokulu Adı 100110 ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) MUDURNU MESLEK 100109 ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) İLAHİYAT FAKÜLTESİ 100101 ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) BOLU MESLEK 100102 ABANT İZZET

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

MESLEK YÜKSEKOKULLARI Kod Meslek Yüksekokulu Adı 100103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU 100101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Not. (1) Acil hizmetler alanında kurs sertifikası alanlar tercih edilir. (2) UMKE temel eğitimi almış ve en az 2 yıl çalışmış olanlar atanır.

Not. (1) Acil hizmetler alanında kurs sertifikası alanlar tercih edilir. (2) UMKE temel eğitimi almış ve en az 2 yıl çalışmış olanlar atanır. A.1-MÜDÜRLÜK Sivil Savunma Uzmanı GİHS 2 1 1 1 1 1 1 1 Araştırmacı (Ö) GİHS 21 15 8 8 3 2 1 1 1 Uzman (Ö) GİHS 5 4 2 2 1 1 1 Apk Uzmanı GİHS 40 A.1.01-HUKUK İŞLERİ Avukat AHS 22 15 11 5 3 2 2 1 1 Şef GİHS

Detaylı