KALKINMA POLİTİKALARININ GELİŞİM SÜRECİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALKINMA POLİTİKALARININ GELİŞİM SÜRECİ"

Transkript

1 EROL KAYA

2 TANIM Kalkınma; ülkenin ekonomik, toplumsal, siyasal yapılarının değişerek insan yaşamının maddi ve manevi alanda ilerlemesi ve giderek toplumun refahının artmasıdır. Kalkınma önceleri sadece ekonomik gelişim olarak algılanır iken daha sonra ekonomik kalkınma anlayışı yerini insani gelişim anlayışına bırakmıştır.

3 KALKINMA POLİTİKALARININ GELİŞİM SÜRECİ 1. Aşama: Ulusal kalkınma: Ülkenin ekonomik ve sosyal alanda gelişimi için yürütülen politikalar. 2. Aşama: Bölgesel Kalkınma: Bir coğraf bölgede yürütülen ekonomik ve sosyal gelişim politikalarıdır. Gerek ulus üstü bölgeler (AB gibi) ve gerek ise ulus içi bölgeler (GAP) gibi) iki ayrı uygulaması söz konusudur. Ulus içi bölgesel kalkınma için son dönemlerde Bölge Kalkınma Ajansları kurulmaya başlanmıştır. 3. Aşama: Yerel kalkınma: Yerelde yürütülen ekonomik ve sosyal gelişim politikalarıdır. 4. Aşama: Tüm insanlığın ortak olarak ekonomik ve siyasi gelişimi politikaları yürütülmesi yani Küresel Kalkınma yönünde gelişmeler gözlenmektedir.

4 YEREL KALKINMA Medeni ve ortak ihtiyaçların karşılanabileceği fiziki ortamları oluşturmak, Demokratik hak ve özgürlükleri geliştirmek, Bireylerin bilgi ve becerilerini artırmak, Fırsat eşitliği ve adaleti tesis etmek yoluyla, yerelde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimin sağlanmasıdır.

5 YEREL KALKINMANIN ÖNEMİ Ulusal kalkınma ve rekabet gücünün geliştirilmesi artık sadece merkezi planlama ve uygulamalarla mümkün görülmemekte; merkezin genel politika belirleme ve yönlendirme görevi üstlendiği; buna mukabil yerel aktörlerin hızlı, esnek ve yaygın girişimlerle ekonomik gelişimin lokomotif olduğu görülmektedir. Bu sebepledir ki, gelişmiş ülkelerde kalkınma anlayışı, ulusal kalkınmadan yerel kalkınmaya doğru dönüşüm yaşamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da kentler artık rekabetin ve kalkınmanın en önemli öznesi konumuna gelmişlerdir. Klasik İktisadın ulusların karşılaştırmalı üstünlüğü diye belirttiği rekabetin yerini kentlerin karşılaştırmalı üstünlüğü ne dayalı rekabet almaktadır.

6 YEREL KALKINMA ALANLARI KALKINMA FİZİKİ KALKINMA SOSYAL KALKINMA KÜLTÜREL KALKINMA EKONOMİK KALKINMA DEMOKRATİK KALKINMA ETKİN YÖNETİM KAMU YÖNETİMİ ÖZEL SEKTÖR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ

7 A) FİZİKSEL KALKINMA Şehir ve kasaba ahalisinde geçim genişliğinin ve pazarlarda işlekliğin şehir bayındırlığının azlığı ve çokluğu olduğuna dair. ( İbn Haldun, Mukaddime ) Fiziksel alt yapıya yapılan yatırımlar ekonomik gelişmeyi çeşitli yollardan destekler: Fiziksel alt yapı gelişmeleri, işletmelerin daha etkili ve güvenilir faaliyet göstermelerini sağlar. Bunun sonucunda işletme maliyetlerinin azalması, azalması üretkenliğin artırılmasına yol açar. Fiziksel alt yapı yatırımları inşaat alanında daha fazla iş olanağı yaratır. Fiziksel alt yapıya yapılan her bir milyar dolarlık yatırım kamu ve özel sektörde ila civarında ek istihdam doğurur. Fiziksel alt yapı yatırımlar sağlık, güvenlik, konfor ve genel toplumsal atmosfer üzerindeki etkileriyle sosyal refah düzeyini artırır. artırır 7

8 A) FİZİKSEL KALKINMA Fiziksel Kalkınma Alanları Planlama İmar Altyapı(Yol, su, kanal, vb) Ulaşım, Trafk Kentsel Dönüşüm-Yenileme Donatılar (Park, bahçe, oyun alanı, spor alanı, vb) Ekolojik dengenin korunması Kanuni Sorumluluk 5393 s. Belediye Kanunu Madde 14 Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, şehir içi trafk; defn ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; hizmetlerini yapar veya yaptırır. 8

9 B) SOSYAL KALKINMA Sosyal kalkınma, İnsan odaklı kalkınma anlayışının bir gereğidir. İnsan Odaklı kalkınma politikalarının uygulanabilmesi için, bireysel girişimler desteklenmeli; ama bireylerin girişimcilik kapasitelerinin de geliştirilmesi için sosyal politikaları devreye sokulmalıdır. Balık vermek değil, balık tutmayı öğretmek anlayışı üzerine sosyal politikalar bina edilmeli, bireylerin yapabilirlik kapasitesi geliştirilmeli, bu alanda öncelikler zayıf bireylere verilmelidir. Sosyal belediyecilik, Kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını Kanuni Sorumluluk 5393 s. Belediye Kanunu Madde 14 Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo kültürel a) acil yardım, kurtarma ve faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ambulans; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; mahalli idarelere kazandırma;. hizmetlerini sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir. yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i Faaliyet Alanları geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Dar gelirliler, Engelliler, Yaşlılar, Kadınlar, Gençler, Çocuklar b)...gıda bankacılığı yapabilir. kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım 9

10 C) KÜLTÜREL KALKINMA Kültürel kalkınma; Eğitim düzeyinin yükselmesini, kültürel etkinliklerin ve bireylerin bunlara katılımının artırılmasını, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını içeren faaliyetlerdir. Faaliyet Alanları Tesisleşme Etkinlikler (Festival, panel, vb) Yayınlar Kurslar STK larla İşbirliği Yerel Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi Kanuni Sorumluluk 5393 s. Belediye Kanunu Madde 14 Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a).... kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,.. hizmetlerini yapar veya yaptırır. b). kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir.. 10

11 D) EKONOMİK KALKINMA Ekonomik Kalkınma, Kent ekonomisinin geliştirilmesi için planlama, teşvik ve organizasyonlar ile istihdam artışına yönelik eğitim ve organizasyon çalışmalarını kapsamaktadır. Yerel ekonomik kalkınmadan amaç; kent ekonomisinin, ticaretinin ve istihdam sahalarının geliştirilmesi yoluyla refah artışının sağlanmasıdır. sağlanmasıdır Kentler, içinde yaşayanların geçimlerini sağlayabildikleri mekânlar olmalıdır. Kendi sakinlerine refah sunamayan, onların bu günkü ekonomik ihtiyaçlarını karşılayamayan, gelecekle ilgili onlara umut vaat edemeyen kentler varlıklarını sürdüremezler. Çalışma alanları Kent Vizyonunun Belirlenmesi Kent Stratejik Planlarının Hazırlanması Kent Ekonomisini Geliştirme (Teşvik) Mesleki Teşekkül ve Üniversitelerle İşbirliği İstihdam (Organizasyon) Vizyon Projeleri Mesleki Eğitim Kanuni Sorumluluk 5393 s. Belediye Kanunu Madde 14/a: Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;. ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 11

12 E) DEMOKRATİK KALKINMA Demokratik kalkınma Yerel yönetimlerin kararlarının alınması ve uygulamasında halkın katılım kanallarının güçlendirilmesi, demokratik kültürün geliştirilmesidir. Katılımcı Yönetim, kentlilerin kentlerini sahiplenmesini sağlar. Çalışma alanları Katılım: Kent Konseyi Kent Hukuku Kentli Hakları Kentlilik Bilinci Yerel Gündem 21 Kanuni sorumluluk 5393 s. Belediye Kanunu M.13 :.. belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. M.76 : Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. M.77 : Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. 12

13 F) ETKİN YÖNETİM Etkin yönetim, Kentsel gelişimin sağlanması sürecinde belediyenin görev ve sorumluluklarının yerine getirilebilmesi için belediye yönetimlerinde etkinlik ve verimlilik odaklı yönetim anlayışı na geçilmesi gerekmektedir. Misyonları, görev ve yetkileri ile kullandıkları kaynaklar bakımından tüm kamu yönetiminde olduğu gibi belediyelerde de verimlilik ve etkinlik büyük önem arz etmektedir. Özellikle son yıllarda tüm dünyada kamu yönetiminde etkinliğin artırılması önemli gündem maddelerinden birisi olmuştur. Çalışma alanları Toplam Kalite Yönetimi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Stratejik Planlama Performans Yönetimi Kaynak Yönetimi Şeffaf Yönetim İyi Yönetişim vb Kanuni Sorumluluk 5018 sayılı kamu Mali Yönetimi Ve Kontrolü Kanunu nun Kanunu nun 11. maddesi: Üst yöneticiler sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden meclislerine karşı sorumludurlar Sayılı Belediye Kanunu nun Kanunu nun 38 / b maddesi: Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek belediye başkanının görevidir. 13

14 14

15 15

16 FUAR KONUT BÖLGESİ HASTAHANE MARİNA HAVAALANI ALIŞVERİŞ TERSANELER

17 Kentsel Gelişim Düzeyi 17

18 EĞİTİM DURUMU Pendik 2000 ve 2009 Yılları Nüfus Sayımı Eğitim Durumu 18

19 EĞİTİM DURUMUNA GÖRE İLÇELER ( Bakırköy Beşiktaş Kadıköy Pendik Şişli ) 26.01% 34.02% 26.48% BEŞİKTAŞ 0.00% Okuma Yazma Bilmeyen Okur - Yazar İlköğretim Ortaokul Lise Yüksekokul/ Fakülte Bilinmeyen 14.25% 13.20% 12.69% 9.98% 9.75% 16.54% 18.87% 6.05% 6.27% 6.04% 5.44% 7.08% KADIKÖY PENDİK 14.97% 23.95% 21.59% 20.72% 20.87% 5.43% 9.84% 7.94% 3.75% 2.53% 5.00% 1.80% 1.60% 10.00% 4.72% 15.00% 10.27% 20.00% 12.10% 18.11% 25.00% 17.31% 30.00% 24.10% 35.00% BAKIRKÖY 28.22% 37.53% 40.00% ŞİŞLİ

20 Pendik Nüfus Sayımı Yaş İstatistiği 160,000 % 28, , , ,000 60,000 % 8,25 % 6, ,000 % 17, ,000 % 17, , % 18,51 % 2, Nüfus 0-4 Yaş 5-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 20

21 PENDİK MALİ YAPISI YILLARA GÖRE TAHAKKUK ve TAHSİLAT ORANLARI 600,000 Tahakkuk Tahsilat 641,538 (000 YTL) 601, ,000 PENDİK VERGİ DAİRESİ 1997 Yılı % Yılı 1999 Yılı % Yılı 2001 Yılı 2002 Yılı 103, ,867 %77 % Yılı % Yılı %77 %56 % Yılı 2007 Yılı 2005 Yılı 325,932 %58 % Yılı 2009 Yılı YILLARA GÖRE MÜKELLEF SAYILARI 30,000 25,392 25,000 20, , ,211 %84 91,759 70,910 55,696 66,256 31,231 37,396 36,774 28,875 65,326 %87 198,199 %82 194, , , ,000 41, ,000 75, , , , , , , ,000 20,363 20,766 21,135 20,886 22,568 21,179 22,703 24,529 18,073 15,000 10,000 5, Yılı 2001 Yılı 2002 Yılı 2003 Yılı 2004 Yılı 2005 Yılı 2006 Yılı 2007 Yılı 2009

22 SAĞLIK OCAKLARIMIZA BAŞVURAN HASTA SAYISI (YILLARA GÖRE) İlçe Nüfusu 1,400,000 Muayene Edilen Hasta 1,200,000 1,205,803 1,000, , , , , , , , , , Yılı 2002 Yılı 562, , , Yılı 541, , , , , , , , , Yılı 2005 Yılı 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı İlçe Nüfusu Poliklinik Oda Sayısı Muayene Edilen Hasta Sayısı 22

23 PENDİK ( YILLARI SUÇ İSTATİSTİĞİ

24 FİZİKİ KALKINMA MARİNA İstanbul un 3.Marinası Yap İşlet Devret Modeli m2 Alan m2 Dolgu Alanı m2 Deniz Yüzeyi Yat Kapasiteli Maliyeti : 80 Milyon $ 24

25 FİZİKİ KALKINMA 1 2 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ NEO MARİN ALIŞVERİŞ MERKEZİ YATIRIM MİKTARI : 40 Milyon $ PENDORYA YATIRIM MİKTARI : 80 Milyon $ 3 VARMALL ALIŞVERİŞ MERKEZİ YATIRIM MİKTARI : 50 Milyon $ 25

26 FİZİKİ KALKINMA 1 OTELLER VİA PORT / 5 YILDIZLI Yatak Kapasiteli GREEN PARK OTEL / 5 YILDIZLI 1000 Yatak Kapasiteli ŞAHSUVAROĞLU - DİVAN / 5 YILDIZLI 450 Yatak Kapasiteli 26

27 FİZİKİ KALKINMA ULUSLAR ARASI FUAR VE KONGRE MERKEZİ 1.ETAP Anadolu Yakasının İlk Fuarı Yap İşlet Devret Modeli m2 Fuar Alanı 2.ETAP m2 Açık Fuar Alanı m2 Fuar Alanı m2 Kongre Salonu m2 Açık Fuar Alanı m2 Ticaret Üniteleri m2 Kongre Merkezi 700 Yatak Kapasiteli 5 Yıldızlı Otel Sosyal Tesis Alanı Toplam m2 Toplam m2 Maliyeti : 70 Milyon $ Maliyeti : 75 Milyon $ 27

28 2006 Yılı Ziyaretçi Sayısı Yılı Ziyaretçi Sayısı

29 FİZİKİ KALKINMA HAVAALANI SABİHA GÖKÇEN 1 4.Otel,Kongre Merkezleri, Ticaret, Teknopark ( m2 ) 2. Havaalanı / Havacılık Bakım Onarım Merkezi 3. Havaalanı Gelişme Bölgesi 29

30 FİZİKİ KALKINMA HAVAALANI 20 Hektarlık Alanda THY Teknik A.Ş Tarafından Yapılacak Üniteler Bakım hangarları, Revizyon atölyeleri, Bakım üssü Destek merkezi, Eğitim merkezi, Simülatör binası İstihdam Kapasitesi 3000 kişi MRO TEKNİK 5 hektarlık alanda MRO Teknik e bakım onarım faaliyetlerini yürütmek için yapımına başlanan üniteler Hangar, Atölyeler Ofis alanları İstihdam Kapasitesi 1000 kişi YATIRIM $ YATIRIM $ 30

31 FİZİKİ KALKINMA GARANTİ BANKASI OPERASYON MERKEZİ Alan: m2 İstihdam Kapasitesi: 3000 kişi PROJE $ 31

32 FİZİKİ KALKINMA SAĞLIK YATIRIMLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ m² İnşaat Alanı 540 Yatak Kapasitesi Açılış Yılı : 2009 Maliyeti : YTL 32

33 FİZİKİ KALKINMA Alan : m2 İnşaat Alanı : m2 Kapasite : 60 4 Adet Yataklı Bina 1 Adet Sosyal ve İdari Bina - Eğitim ve Toplantı Odaları - Yemekhane SAĞLIK YATIRIMLARI ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ Maliyet : YTL 33

34 YILLARA GÖRE SAĞLIK OCAKLARIMIZA BAŞVURAN HASTA SAYISI İlçe Nüfusu 900,000 Muayene Edilen Hasta 801, , , , , , , , , , , , , Yılı 2002 Yılı 517, , , , , , , , , Yılı 2004 Yılı 2005 Yılı 2006 Yılı 2007 Yılı İlçe Nüfusu Poliklinik Oda Sayısı Muayene Edilen Hasta Sayısı

35 FİZİKİ KALKINMA ÜNİVERSİTELER OKAN ÜNİVERSİTESİ Kampüs Alanı m2 Öğrenci Sayısı SABANCI ÜNİVERSİTESİ Kampüs Alanı : m2 Öğrenci Sayısı:

36 FİZİKİ KALKINMA KONUT YATIRIMLARI İNŞAAT m2 YIL RUHSAT SAYISI TUTAR TL , TOPLAM

37 FİZİKİ KALKINMA CADDE VE ÇEVRE DÜZENLEME Küp taş: m² Bordür: 894 m Yol Uzunluğu: 375 m Granit Plak: 1638 m² Asfalt: 700 ton 2000 m² Fevziçakmak Caddesi 37

38 FİZİKİ KALKINMA EĞİTİM YATIRIMLARI YENİ YAPILAN OKULLAR Abdurrahmangazi İlköğretim Ek Bina 24 Derslik 75. Yıl Mesut Yılmaz İ.Öğretim Okulu 24 Derslik Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi İTO Anadolu Tic. Meslek Lisesi İTO Anadolu Tic. Meslek Lisesi 42 Derslik Halil Gedik Anadolu Meslek Lisesi ( Bağış ) 16 Derslik Enver Çelik İlköğretim Okulu ( Bağış ) 24 Derslik Anaokulu (Velibaba) GÜÇLENDİRMESİ YAPILAN OKULLAR Rauf Denktaş Lisesi Çamçeşme İ.Ö.Okulu Kılıçarslan İ.Ö.Okulu Esenyalı T.Reis İ.Ö.Okulu O.Sinan Hamzaoğlu İ.Ö.Okulu Ergenekon İ.Ö.Okulu Kavakpınar İ.Ö.Okulu Milli Eğitim Vakfı İ.Ö.Okulu Atölye Binası 8 Derslik TOPLAM 7 Okul Prof. Erol Güngör İ.Ö.Okulu Kavakpınar Lisesi 75. Yıl M.Yılmaz İ.Ö. Okulu TOPLAM 11 Okul 38 Halil Gedik Anadolu Meslek Lisesi

39 Okul Bünyesinde 5 adet Spor Salonları Kılıçarslan İ.Ö.Okulu Spor Salonu Faruk Demirbağ İ.Ö.Okulu Spor Salonu Namık Kemal İ.Ö.Okulu Spor Salonu Cemile Çopuroğlu İ.Ö.Okulu Spor Salonu Esenyalı İmam Hatip Lisesi Spor Salonu

40 KÜLTÜREL KALKINMA TESİSLER TESİSİN ADI Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi (Nikah Salonu) Atatürk Kültür Merkezi Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi Neyzen Tevfik Sanat Evi Gösteri Merkezi Yeni Mh. Semt Konağı Kursiyer Satış Ürün Mağazası Satranç Kulübü 40

41 KÜLTÜREL KALKINMA KURSLAR Çini, Seramik ve Dekorlama Kursu, İpek Halı Kursu, Rize Bezi Kursu, Giyim Kursu, Enstrüman Kursları, Resim Kursu, Tezhip Kursu, Hat Kursu, Ebru Kursu, Fotoğrafçılık Kursu, Tiyatro Kursu, Satranç Kursu, Halk Oyunları Kursu, Meslek Edindirme Kursları 41

42 KÜTÜPHANELER KÜTÜPHANELER GÜLLÜBAĞLAR FATİH SULTAN MEHMET KÜTÜPHANESİ ÇINARDERE ŞEHİT ER HASAN KURT KÜTÜPHANESİ FEVZİÇAKMAK MİMAR SİNAN KÜTÜPHANESİ KAYNARCA İBN-İ SİNA KÜTÜPHANESİ KURTKÖY AKŞEMSETTİN KÜTÜPHANESİ DOLAYOBA SEMT KONAĞI KÜTÜPHANESİ FATİH MEHMET AKİF ERSOY KÜTÜPHANESİ YENİŞEHİR KÜTÜPHANESİ KAVAKPINAR KÜTÜPHANESİ ESENYALI KÜTÜPHANESİ

43 OCUK KULÜPLERİ ve KREŞİ ÇOCUK KULÜBÜN ADI Dolayoba Çocuk Kulübü Esenyalı Çocuk Kulübü Fevzi Çakmak Çocuk Kulübü Kurtköy Çocuk Kulübü

44 EKONOMİK KALKINMA KURSLAR VE EĞİTİMLER Ev Atölyeleri Aylık Ortalama Geliri 500 YTL Kursiyerlere Ödenen Aylık Ücret 180 YTL 44

45 EKONOMİK KALKINMA ÇİNİ VE SERAMİK DEKORLAMA KURSU İSTİHDAMA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 54 Kişi SÜRE 6 AY YER PENDİK NEYZEN TEVFİK KÜLTÜR EVİ 45

46 EKONOMİK KALKINMA KİŞGEM Kadın Girişimciler İçin İş Geliştirme Merkezi AB Fonlarından yararlanılan Projenin Toplam bedeli 3,5 Milyon Euro dur. Fevzi Çakmak Mahallesi Semt Konağı İŞGEM Projesi için tahsis edilmiştir Proje kapsamında arası kadın girişimciye 2 yıl boyunca destek verilerek iş kurmaları ya da işlerini geliştirmeleri için çeşitli alanlarda destek verilecektir. İSTİHDAMA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

47 SOSYAL KALKINMA DEZAVANTAJLI KESİMLERE HİZMET Aşevinden Sürekli Aş Yardımı Gıda (Erzak) Ramazanda İftar Sofrası ( Pendik Belediyesi + Dernek ) Giysi Kömür ( Sosyal Yardımlar Vakfı) Özürlülere Sandalye Yardımı Eşya Yardımı Ekmek Kuponu Nakdi Yardım Resmi Nikah İşlemleri / Yıl 47

48 HAYIR ÇARŞISI 48

49 DEĞERLENDİRME Stratejik Üstünlükleri Belirlenmiş, Sürdürülebilir Rekabete hazırlanmış, Sağlık bir kent ve Bugünü analiz edip, geleceği planlayan, Sürekli gelişim ve değişime açık, ETKİN, VERİMLİ, KALİTELİ, ŞEFFAF, HESAP VEREBİLEN BİR KENT YÖNETİMİ 49

Pendik Belediyesi 2010 Performans Programı

Pendik Belediyesi 2010 Performans Programı Pendik Belediyesi 2010 Performans Programı Yayına Hazırlık ve Baskı: Pendik Belediyesi Tel: 0216 585 11 00 Fax: 0216 585 14 14 23 Nisan Cad. No:11 34890 Pendik / Đstanbul SUNUŞ Pendik, son dönemlerde sağladığı

Detaylı

Pendik Belediyesi Yayına Hazırlık ve Baskı :

Pendik Belediyesi Yayına Hazırlık ve Baskı : PEND K BELED YES 2007 YILI FAAL YET RAPORU Pendik Belediyesi 2007 Faaliyet Raporu Yayına Hazırlık ve Baskı : Pendik Belediyesi www.pendik.bel.tr Tel: 0 216 585 11 00, Fax: 0 216 585 14 14 23 Nisan Cad.

Detaylı

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ Selahattin Turhan AK Parti İbrahim Ciminli AK Parti Hasan Ünal AK Parti Z. N. Yüzbaşıoğlu AK Parti Turgay Kılıç AK Parti Yusuf Şahin AK Parti Rüstem Kabil AK Parti Nurettin Beşinci

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2012 Mustafa Kemal ATATÜRK Abdullah GÜL / T.C. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ERDOĞAN / T.C. BAŞBAKANI Kadir TOPBAŞ/İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı S. Kenan ŞAHİN / Pendik Belediye

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013 Mustafa Kemal ATATÜRK Faaliyet Raporu 2013 Abdullah GÜL/T.C. CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2013 Recep Tayyip ERDOĞAN/ T.C. BAŞBAKANI Kadir TOPBAŞ / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı S. Kenan ŞAHİN /

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ 2012 2014 STRATEJİK PLANI 1 Temel Görevimiz Misyonumuz Nilüfer halkı'na çağdaş yaşam standartlarında güvenilir belediyecilik hizmetleri sunmak Bursa'nın sürdürülebilir gelişmesine katkı

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK I Abdullah GÜL / T.C. CUMHURBAŞKANI II Recep Tayyip ERDOĞAN / T.C. BAŞBAKANI III Kadir TOPBAŞ / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı IV S. Kenan ŞAHİN / Pendik Belediye Başkanı V

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN T.C. BEYOĞLU BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN -2010-2014

T.C. BEYOĞLU BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN T.C. BEYOĞLU BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN STRATEJİK PLAN -2010-2014 T.C. BEYOĞLU BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN T.C. BEYOĞLU BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2010 2014 STRATEJİK PLAN -2010-2014 T.C. BEYOĞLU BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN BEYOĞLU BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN BAŞKAN SUNUŞU

Detaylı

T.C SANCAKTEPE BELEDİYESİ T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C SANCAKTEPE BELEDİYESİ T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUM Değerli Sancaktepeli Hemşehrilerim, Bizler insana ve topluma hizmet anlayışıyla görev yapan seçilmişleriz. Bu anlayışımızın merkezi ise insan

Detaylı

BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 B. Teşkilat Yapısı 9 C. Fiziksel Kaynaklar 10 D. İnsan

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. BAŞKANIN SUNUŞU 3 2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 5 2.1. Yasal Dayanak 5 2.2. Stratejik Plan Modeli 6 2.3. Stratejik

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Cumhurbaşkanı 3 Ahmet DAVUTOĞLU T.C. Başbakanı 4 Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 5 S. Kenan ŞAHİN Pendik Belediye Başkanı 6 BELEDİYE

Detaylı

TC. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ

TC. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ TC. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2010 SUNUM Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının

Detaylı

TC. SANCAKTEPE BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TC. SANCAKTEPE BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2010-2014

TC. SANCAKTEPE BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TC. SANCAKTEPE BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2010-2014 TC. SANCAKTEPE BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2010-2014 1 SUNUŞ Belediye Kanunu nda belediyeler, belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu tüzel kişileri olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

SUNUM. Saygılarımla. Yusuf UZUN Belediye Başkanı

SUNUM. Saygılarımla. Yusuf UZUN Belediye Başkanı TC. PERFORMANS PROGRAMI 2013 SUNUM Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik

Detaylı

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7

II. PERFORMANS BİLGİLERİ... 7 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 3 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 3 B. TEŞKİLAT YAPISI... 5 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Destek Hizmetleri

Detaylı

DERİNCE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLAN TASLAĞI

DERİNCE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLAN TASLAĞI DERİNCE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2 DERİNCE BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER BAŞKAN DAN 3 YASAL DAYANAK 4-5 STRATEJİK PLANLAMA AŞAMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 5-6 DERİNCE İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Detaylı

2013 faaliyet raporu. Gelişimi takip edin...

2013 faaliyet raporu. Gelişimi takip edin... 1 Sancaktepe Belediyesi SANCAKTEPE KENT HARİTASI 2 3 Sancaktepe Belediyesi 4 5 Bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır.

Detaylı

SUNUM. Saygılarımla. Yusuf UZUN Belediye Başkanı

SUNUM. Saygılarımla. Yusuf UZUN Belediye Başkanı TC. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2014 SUNUM Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI E S E N L E R BELEDİYESİ www.esenler.bel.tr T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No: 71 PK: 34220 Esenler - İSTANBUL TEL: 0 212

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI...

İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI... İÇİNDEKİLER. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON... 3 B. VİZYON... 3 C. İLKELERİMİZ... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 E. TEŞKİLAT YAPISI... F. FİZİKİ KAYNAKLAR... 8 G. MALİ YAPI... 2 H. İNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 001 Seyhan İlçe Belediyesi Performans Programı 13 Sayfa İÇİNDEKİLER No BAŞKAN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER..

Detaylı

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI I STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Körfez Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi No:369 Körfez-Kocaeli www.korfez.bel.tr

Detaylı

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER Başkan ın Sunuşu Giriş Bölüm 1: Durum Analizi Tarihi Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

Planlı ve emin adımlarla, "Gelecek Bodrum'un" diyerek değerli halkıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Planlı ve emin adımlarla, Gelecek Bodrum'un diyerek değerli halkıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İÇİNDEKİLER 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1.2 Teşkilat Yapısı 1.3 Fiziksel Kaynaklar 1.3.1 Bilişim Sistemi 1.4 İnsan Kaynakları 1.5 Diğer Hususlar, 1.5.1 Mali Durum 1.5.2 Kurum Paydaşları

Detaylı

PERFORMANS BİLGİLERİ...

PERFORMANS BİLGİLERİ... İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları... 2 2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları... 2 B. TEŞKİLAT YAPISI... 4 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR...

Detaylı

T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS ESASLI BÜTÇE STRATEJiK PLAN FAALiYET RAPORU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇINDEKILER GENEL BİLGİLER 8-17 A- YETKI, GÖREV VE

Detaylı