Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU Ocak / Ýstanbul

4 Yayýna Hazýrlayan :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Ýletiþim :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi 19 Mayýs Mh. Samanyolu Sk. No: 106 D:2 Onur Apt. Þiþli / Ýstanbul Tel: (3 hat), Faks: e-posta: Kapak Tasarýmý : HKMO Ýstanbul Þubesi Baský : Ezgi Matbaacýlýk, Sanayi Cad. Altay Sok. No:10 Çobançeþme/Ýstanbul

5 ÝÇÝNDEKÝLER DUYURU VE GENEL KURUL GÜNDEMÝ...1 SUNUÞ ÞUBE ORGAN VE KURULLARI Þube Yönetim Kurulu Þube Emekçilerimiz Temsilcilikler Ýl, Ýlçe, Ýþyeri Temsilcileri, Temsilci Yardýmcýlarý ve Mesleki Denetim Görevlileri Bölüm Öðrenci Temsilcilikleri Komisyonlar ve Çalýþma Gruplarý ÇALIÞMA PROGRAMI ÇALIÞMA RAPORU ÞUBE ORGANLARININ ÇALIÞMALARI Þube Yönetim Kurulu Çalýþmalarý Þube Danýþma Kurulu Þube Görüþleri TMMOB ve Oda Kurullarýna Katýlým TMMOB Kurullarý HKMO Kurullarý ÖRGÜTLENME VE ÜYE ÝLÝÞKÝLERÝ ÇALIÞMALARI Üyelerimiz ile Ýliþkiler Temsilciliklerimiz ile Ýliþkiler Genel Merkez ve Þubeler ile Ýliþkiler Kamu Kurumlarý ile Ýliþkiler Özel Sektör ile Ýliþkiler Üniversiteler ve Öðrenciler ile Ýliþkiler TMMOB ve ÝKK ile Ýliþkiler Demokratik Kitle Örgütleri ile Ýliþkiler ÞUBEMÝZÝN FÝZÝKSEL ALTYAPISININ GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÇALIÞMALARI EÐÝTÝM, SEMÝNER VE KURS ÇALIÞMALARI MESLEÐÝMÝZDE GÜNCEL GELÝÞMELER BASIN VE YAYIN ÇALIÞMALARI Þube Web Sitesi E-Bülten Þube Bülteni Yeni Çalýþma Alanlarý Dosya Konulu Þube Bültenimiz Arazi Yönetimi Dosya Konulu Þube Bültenimiz Yerel Yönetimler Dosya Konulu Þube Bültenimiz Kadastro Dosya Konulu Þube Bültenimiz Ýþ Güvenliði-Ýþçi Saðlýðý /Ücretli Çalýþan -Ýþsiz Mühendisler Dosya Konulu Þube Bültenimiz Mesleðimiz ve Geleceði Dosya Konulu Þube Bültenimiz Kitap ve Broþürler Basýnda Þubemiz...141

6 3.7. SONUÇ BÝLDÝRGELERÝ HKMO Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu nun LÝHKAB Forumu na Ýliþkin Görüþü TOKÝ Gerçeði Paneli Sonuç Bildirgesi Türkiye de Teknik Altyapý Kadastrosu Forumu Sonuç Bildirgesi Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli Sonuç Bildirgesi Taþýnmaz Deðerleme Günleri Sonuç Bildirgesi BASIN AÇIKLAMALARI DAVA SÜREÇLERÝ Gülseren Yurttaþ Davasýnýn Takipçisiyiz Diploma Unvaný Hakkýnda Açýlan Davalar ÝSKÝ Ýçme Suyu Havzalarý Yönetmeliði Hakkýnda Açýlan Dava TMMOB'ye Baðlý Meslek Odalarý Olarak 1/ Ölçekli Ýstanbul Çevre Düzeni Planý'nýn Ýptali Hakkýnda Açýlan Dava Acarkent Hakkýnda Açýlan Dava Karayollarý 17. Bölge Müdürlüðü Hizmet Alaný Hakkýnda Açýlan Dava MALÝ RAPOR Yýlý Gelir Tablosu Yýlý Gider Tablosu Yýlý Gelir Tablosu Yýlý Gider Tablosu ÝKK VE ÞUBE GÜNCESÝ ÝKK Güncesi Þube Güncesi ÝSTATÝSTÝKLER YÝTÝRDÝKLERÝMÝZ, EMEKLÝ OLANLAR, EVLENENLER, ATANANLAR, YENÝ DOÐANLAR Yitirdiklerimiz Emekli Olanlar Evlenenler Atananlar Yeni Doðanlar...230

7 DUYURU VE GENEL KURUL GÜNDEMÝ DOSYA NO : KONU : 21. Olaðan Genel Kurulu Sayýn Üyemiz; Þubemizin 21. Olaðan Genel Kurulu, çoðunluk aranarak 9-10 Ocak 2010 tarihlerinde, çoðunluk aranmaksýzýn Ocak 2010 tarihlerinde, aþaðýdaki gündemle, belirtilen yerlerde toplanacaktýr. Genel Kurulumuza katýlarak, Odamýza iliþkin görüþ ve önerilerinizi paylaþmanýzý, yeni dönem Þube Yönetim Kurulumuzun belirlenmesi için oy kullanmanýzý bekleriz. Þubeye kayýtlý üye listeleri Ocak 2010 tarihlerinde Þubemizde askýya çýkarak kesinleþeceði için, listede TC kimlik numarasý olmayan veya diðer bilgileri eksik olan üyelerimizin oy kullanýrken sorun yaþamamalarý için, bilgilerini listelerden kontrol etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize sunarýz. Mehmet HIÞIR Þube Yönetim Kurulu a. Þube Sekreteri I. GÜN 1. Açýlýþ ve Baþkanlýk Divan seçimi 2. Saygý duruþu 3. Þube Baþkaný ve konuklarýn konuþmasý 4. Çalýþma raporunun sunulmasý ve görüþülmesi 5. Yönetim Kurulu adaylarýnýn belirlenmesi 6. Oda Merkez Genel Kurul Delege adaylarýnýn belirlenmesi 7. Dilek ve temenniler Tarih ve Saat Yer II. GÜN 1. Seçimler ÇOÐUNLUKLU 9-10 Ocak 2009 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Mayýs Mah. Samanyolu Sok. Onur Apt. No:116/1 K:2 Þiþli/Ýstanbul ÇOÐUNLUKSUZ Tarih ve Saat Yer 30 Ocak 2010 Mecidiyeköy Kültür Merkezi Ali Sami Yen Stadý Yaný Katlý Otopark Üstü Kat:6 Mecidiyeköy-Þiþli/Ýstanbul 31 Ocak 2010 Özel Karagözyan Ermeni Ýlköðretim Okulu Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Cad. No: 140 Þiþli/Ýstanbul Not: 21. Olaðan Genel Kurula katýlýrken, iþlem kolaylýðý açýsýndan Oda Üye Kimlik Kartýnýzý yanýnýzda bulundurmanýzý rica ederiz. Herhangi bir soyadý deðiþikliðiniz varsa, deðiþikliðe iliþkin belgelerinizi (evlilik cüzdaný, mahkeme kararý vb.) yanýnýzda bulundurmanýzý önemle hatýrlatýrýz. 1

8 SUNUÞ 20. Çalýþma Dönemine baþlarken, Çaðdaþ Demokrat Harita Mühendisleri olarak 1976 yýlýndan bu yana katýlýmcýlýk ve birlikte üretme kültürümüz çerçevesinde demokratik ve çaðdaþ bir meslek örgütü inancýmýzla çalýþmalarýmýzý sürdürdüðümüzü vurgulamýþ ve bu ilke ve kararlýlýkla çalýþmalara devam edeceðimiz sözünü vermiþtik. Aradan geçen iki yýllýk zaman dilimindeki çalýþmalarýmýzla bu sözümüzü yerine getirmeye çalýþtýk. Ülkemizin, mesleðimizin ve meslektaþlarýmýzýn sorunlarýna kamu yararýný temel alan kolektif çalýþma anlayýþýmýzla eðildik ve örgütlülüðümüzün gereðini yerine getirdik. Seninle, çaðdaþ demokrat deðer ve ilkelerimizle biz 14+1 iz sloganý ile yola çýktýðýmýz çalýþma dönemimizde üyelerimize çalýþmalarýmýza katký sunmalarý konusunda her ortamda çaðrýda bulunduk. Komisyon ve çalýþma gruplarýmýzýn oluþturulduðu dönemde bütün üyelerimize çaðrýda bulunduk. Þubemizin görüþünün oluþturulacaðý konularý tüm üyelerimizle paylaþtýk ve katký sunmalarýný talep ettik. Dosya konularýný ele aldýðýmýz bültenimizde bu konular önceden duyurarak üyelerimizden katký sunmalarýný istedik. Çalýþma alanýmýzda bulunan kentlere ve iþyerlerine yönelik yaygýn ziyaretler gerçekleþtirdik. Bu anlayýþla yola çýktýðýmýzda kullandýðýmýz 14+1 iddiamýzýn gereðini yerine getirmek için elimizden gelen tüm çabayý harcadýk. Çalýþma irademize ortak olan tüm üyelerimiz övgüyü hak ediyorlar. Çalýþma dönemimizde, programýmýzda yer alan bir dizi baþlýkta etkinlikler düzenledik. Etkinliklerimizi düzenlerken temel ilkelerimizden birisi, yapýlan deðerlendirmelerin, önerilerin ve ulaþýlan sonuçlarýn baþta meslektaþlarýmýz olmak üzere kamuoyu ile paylaþýlmasý oldu. Bu çerçevede etkinliklerimizin sonuç bildirgelerini yayýnladýk ve olabildiðince yaygýn bir þekilde daðýtýmýný gerçekleþtirdik. Düzenlediðimiz panellerin kitapçýklarýný basarak, katýlamayan meslektaþlarýmýzýn da yürütülen tartýþmalardan haberdar olmalarýný saðladýk. Yayýncýlýk faaliyetlerine özel bir önem verdiðimiz çalýþma dönemimizde iki temel yayýnla üyelerimize ulaþtýk. Bunlardan biri, gerçekleþtirdiðimiz etkinliklerin haberlerini içeren e-bültenimiz, diðeri ise haber niteliðindeki yazýlardan çok mesleki, teknik, toplumsal, sanatsal ve kültürel yazýlara yer verdiðimiz Þube Bültenimiz oldu. Yazýlarýn zenginliði ve niteliði ile ön plana çýkan Þube Bültenimize çok sayýda üyemiz ve dostumuz katký sundu. Yayýnlarýmýza katký sunan tüm yazarlarýmýza içten teþekkür ediyoruz. Çalýþma dönemimizde ülkemizin gündeminde yer alan ve mesleðimizi ilgilendiren konularda, toplum yararýný gözeterek yaptýðýmýz açýklamalarla yazýlý ve görsel medya organlarýnda yer aldýk. Kamu yararýný gözeterek halka doðrularý söyleme çabamýza yaptýklarý katkýlarla gönülden destek veren üyelerimiz oldu. Oluþturduðumuz komisyon ve çalýþma gruplarýnýn bir bölümü önemli etkinliklerimizin gerçekleþtirilmesine büyük katký sundular. Bireysel katý veren ve komisyonlarýmýzda çalýþan üyelerimiz, birlikte üretme ve paylaþma kültürümüzün bir parçasý olarak yaptýklarý katkýlarla teþekkürü hak ediyorlar. Odamýzýn çalýþmalarýnda en önemli rollerden birini kuþkusuz temsilcilerimiz üstleniyorlar. Bu dönemde Kocaeli, Edirne ve Sakarya temsilciliklerimiz temsilcilik mekanýna kavuþtular. Edirne, Kýrklareli, Kocaeli vb. yerelliklere düzenlenen organizasyonlarda temsilciliklerimiz etkin görevler üstlendiler. Özverili çalýþmalarýyla gücümüze güç katan tüm temsilcilerimize içten teþekkür ediyoruz. Öðrenci kardeþlerimiz bu çalýþma döneminde de üzerlerine düþen sorumluluklarý yerine getirdiler ve bir dizi etkinlik gerçekleþtirerek geleceðe umutla bakmamýzý saðladýlar. Öðrencilerimiz Þube Bültenimize kendilerine ait Nirengi3 ekinde yer alan yazýlarýyla katký sundular. Geleceðimiz olan öðrenci kardeþlerimize candan teþekkür ediyoruz. Þubemizin çalýþmalarýnda kuþkusuz en önemli yüklerden birini Þube emekçilerimiz üstleniyor. Özverili çalýþmalarýyla bizlere destek olan emekçilerimize de teþekkürü bir borç biliyoruz. Sizlerle paylaþtýðýmýz çalýþma raporumuzda düzenlediðimiz etkinlikler, yaptýðýmýz çalýþmalar ve bu çalýþmalarý ürünleri yer alýyor. Elbette yapamadýðýmýz çalýþmalarýmýz da oldu. Ancak kolektif çalýþma anlayýþýyla ve programatik bir yaklaþýmla çok þey yapýlabileceðini, ortak bir iradenin oluþturulabileceðini biliyoruz. Mekansal biliþim alanýnda bilginin toplumsallaþtýrýlmasý ilkesiyle ilgili diðer disiplinlerle birlikte çalýþmalar yürütülmesi, bu alanda standartlarýn ve yasal altlýklarýn geliþtirilmesi çabalarýna hýz kazandýrýlmasý üzerinde durulmasý gereken temel mesleki gündem baþlýklarýndan bir tanesidir. Ayrýca taþýnmaz deðerlemesi alaný, uygulama birliðinin saðlanmasý ve emek sömürüsünün önüne geçilmesi açýsýndan etkinliðimizi artýrmamýz gereken bir alandýr. Üniversitelerimizde verilen eðitimin niteliðinin sektörün gereksinimleri çerçevesinde geliþtirilmesi, yeni bölümlerin açýlmasýnýn ve kontenjanlarýn artýrýlmasýnýn önüne geçilmesi bir diðer önemli baþlýktýr. Teknik altyapý kadastrosu, batimetrik ölçmeler, lazer tarayýcýlar, endüstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri, konuma dayalý hizmetler vb. bir dizi mesleki alan daha fazla ilgiyi hak etmektedir. Önümüzdeki çalýþma döneminde tüm bu alanlarýn çalýþma gündemlerinde yer alacaðýna yürekten inanýyoruz. Çalýþma dönemi baþlangýcýnda birlikte yola çýktýðýmýza arkadaþlarýmýzýn bir bölümü 21. Çalýþma Döneminde de birlikte çalýþma ve etkinliðimizi daha da geliþtirme iradesini ortaya koymuþlardýr. Bu arkadaþlarýmýzýn seçilmeleri durumunda baþarýlý olacaklarýna içten inanýyoruz. Asýl ve yedek ayrýmý olmaksýzýn kolektif anlayýþla 20. Çalýþma Dönemi Yönetim Kurulunda çalýþmalarýmýza omuz veren tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize içten teþekkür ediyoruz. Bizler halkla olan iliþkilerimizde dürüstlüðü tesis etmek, toplumcu bir anlayýþla mesleki çalýþmalarýmýzý sürdürmek, programýmýzda vurguladýðýmýz çalýþma anlayýþýmýz ve ilkelerimizle üyelerimize ve topluma hizmet etmek için çalýþtýk. 21. Çalýþma Döneminde bu çalýþmalarýn daha da ileriye taþýnacaðýndan kuþkumuz yoktur. Bu inancýmýzla iyiye ve güzele giden yolu hep birlikte örme yolunda hepimize kolay gelsin. HKMO Ýstanbul Þubesi 20. Dönem Þube Yönetim Kurulu 2

9 1. ÞUBE ORGAN VE KURULLARI 3

10 4

11 1.1 Þube Yönetim Kurulu Baþkan : M. Tevfik Özlüdemir Eski II. Baþkan : Mahmut Gültekin II. Baþkan : Selahattin Avþar Yedek Üye : E. Özgür Avþar Þube Sekreteri : Mehmet Hýþýr Yedek Üye : Engin Kaya Þube Saymaný : Taylan Öcalan Yedek Üye : Özgür Avcý Üye Üye : Necla Uluðtekin : Tekin Akçapýnar Yedek Üye Yedek Üye : Rahmi Nurhan Çelik : Ercüment Ayazlý Üye : Kerem Halýcýoðlu Yedek Üye : Erol Köktürk Þube Yönetim Kurulu Görev Deðiþiklikleri Yönetim Kurulu II. Baþkaný Mahmut Gültekin in Mardin Kadastro Müdürü olarak tayininin çýkmasý nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliðinden ayrýlmýþ ve yerine birinci yedek Yönetim Kurulu üyesi Kerem Halýcýoðlu görev almýþtýr. Yönetim Kurulu II. Baþkaný Mahmut Gültekin in istifasý sonrasýnda yapýlan görev deðiþikliði ile Þube Yönetim Kurulu Saymaný Selahattin Avþar 2 Eylül 2009 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu II. Baþkaný, Üye Taylan Öcalan Þube Saymaný olarak görev almýþtýr. 1.2 Þube Emekçilerimiz 27 Eylül 2007 tarihi bizim açýmýzdan acý bir gün olmuþtur. Þubemizde yaptýðý özverili çalýþmalarla örgütlülüðümüzü güçlendiren, yaþamý önemseyen ve yaptýðý her iþi ciddiye alan deðerli arkadaþýmýz, yoldaþýmýz Gülseren Yurttaþ ý, çalýþtýðý þantiyede yaþadýðý, adýna iþ kazasý denilen olay nedeniyle kaybetmiþtik. Sevgili Gülseren Yurttaþ tan sonra Þube Müdürü olarak meslektaþýmýz Hasan Açýk göreve baþlamýþtý. 22 yýl boyunca Þube Büro Personelimiz/Sekreterimiz olarak özveriyle Oda çalýþmalarýný yürüten Birsen Çüm, 30 Eylül 2008 tarihinde emekli oldu. Ýstanbul Þubemizin Beþiktaþ ta bulunan mekanýnýn faaliyete geçmesiyle, yýlýndan bu yana Þubemizde bizlerle ve meslektaþlarýmýzla birlikte olan sevgili Birsen, 22 yýl boyunca görevini baþarýyla yürüttü. Þubemizde çalýþtýðý dönem boyunca çalýþma mekanýný iþyeri gibi deðil evi gibi gören, üyelerimizle kurduðu iletiþimde Odamýz örgütlülüðünü gözeten, üstlendiði sorumluluklarý layýkýyla yerine getiren sevgili Birsen e bundan sonraki yaþamýnda saðlýk ve mutluluklar dileriz. Birsen Çüm den boþalan Büro Personeli görevini 1 Aralýk 2008 tarihi itibariyle Naciye Ulusan yürütmeye baþlamýþtýr. Þube Müdürlüðü görevini yürüten Hasan Açýk a, örgütlenme, yayýn hazýrlýklarý, arþiv, öðrenci üyelerle iliþki vb. konularda görev olan Þube Müdür Yardýmcýmýz M. Uður Giriþken e, üyelerle iliþkilerimizi saðlayarak, Odanýn iþleyiþine katkýlar sunan Engin Bingöl ve Naciye Ulusan a, büro destek görevlimiz Metin Uðumlu ya emek ve hizmetleri için teþekkür ediyoruz. Ayrýca Þubemize hukuk danýþmaný olarak katký koyan Avukat Mahir Ay ile bilgisayarlarýn bakýmý ve tamiri konusunda teknik destek veren Burak Akpýnar a teþekkürlerimizi sunarýz. 1.3 Temsilcilikler Üyelerimizle kurduðumuz iliþkilerin ilk adýmýný saðlayan temsilcilerimiz örgütlülüðümüzün en önemli parçasýný oluþturmaktadýr. Temsilcilerimizin daha uygun koþullarda çalýþabilmeleri ve örgütlülüðümüzün arttýrýlmasý adýna, temsilcilik mekanlarýnýn açýlabilmesi için yoðun uðraþlar sergiledik. Bu dönemde Kocaeli, Sakarya ve Edirne Temsilciliklerimiz binalarýna kavuþtu. Üyelerimizin her anlamda yaþattýklarý dayanýþmalarýna bir katký sunan bu mekanlarýn mümkün olduðunca verimli kullanýlmasý mesleðimizin ve üyelerimizin ciddi kazanýmlar elde etmesini saðlayacaktýr. Þubemizin 20. Dönemi içerisinde gerek idari gerekse de özel koþullar nedeniyle temsilciliklerimizde bazý isim ve görev deðiþikliklerine gidilmiþtir. Deðiþiklik yapýlan temsilcilik isimleri, temsilci ve temsilci yardýmcýlarý bilgilerinize sunulmuþtur: Kocaeli Ýl Temsilcilik sýnýrlarý içerisinde yer alan 21 adet Harita Bürosunun uygulamalara ve mevzuata yönelik yaþadýðý sorunlarýn ve açýlýmlarýn güncelliðini kaybetmeden deðerlendirilebilmesi için özel sektörde çalýþan 4392 sicil numaralý üyemiz Þenol Kalafat Kocaeli Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý na atanmýþtýr. 5

12 Baðcýlar-Esenler Ýlçe Temsilcimiz Mehmet Hürol Kara nýn emekli olmasý nedeniyle görevini býrakmasý sonucu yerine 9090 sicil numaralý üyemiz Çiðdem Geç Baðcýlar-Esenler Ýlçe Temsilciliði ne atanmýþtýr. Maltepe Ýlçe Temsilciliðimizin iþ yoðunluðu nedeniyle 8463 sicil numaralý üyemiz Belgin Onaran Þen Maltepe Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý na atanmýþtýr. Kadýköy Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý na 3083 sicil numaralý üyemiz Rýfat Gelbal atanmýþtýr. Küçükçekmece Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý na sicil numaralý üyemiz Ümit Kemal Üstal atanmýþtýr. Keþan Ýlçe Temsilci Yardýmcýsý 3790 sicil numaralý üyemiz Mehmet Çevik in görev yeri deðiþikliði nedeniyle görevini býrakmasý sonucu yerine 7166 sicil numaralý üyemiz Þafak Uslu Keþan Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý na atanmýþtýr. Üsküdar Temsilciliði ne sicil numaralý üyemiz Saliha Kalyoncu Eskihellaç atanmýþtýr. Eyüp-Bayrampaþa-Gaziosmanpaþa Ýlçe Temsilciliði etkinliði bölgesinde bulunan Gaziosmanpaþa ilçesinin Eyüp-Bayrampaþa-Gaziosmanpaþa Ýlçe Temsilciliðinden ayrýlarak Gaziosmanpaþa Ýlçe Temsilciliði kurulmuþ ve Gaziosmanpaþa Ýlçe Temsilciliðine 5367 sicil numaralý üyemiz Nurettin Acar atanmýþtýr. Sakarya Ýl Temsilci Yardýmcýsý 7544 sicil numaralý üyemiz Zeynep Tokuç un Odamýz Onur Kurulu nun tarih ve 2005/14 sayýlý kararý ile yazýlý uyarý cezasý almýþ olmasý nedeniyle görevinden alýnmasý nedeniyle yerine 8729 sicil numaralý üyemiz Deniz Taþ Sakarya Ýl Temsilci Yardýmcýsý ve mesleki denetim görevlisi olarak atanmýþtýr. Edirne Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten 1869 sicil numaralý üyemiz Yýlmaz Eren Edirne Ýl Temsilciliði görevine atanmýþtýr. Edirne Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten 1869 sicil numaralý üyemiz Yýlmaz Eren in Ýl Temsilciliði ne atanmasý nedeniyle yerine 9700 sicil numaralý üyemiz Doðan Savran Edirne Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý görevine atanmýþtýr. Gaziosmanpaþa Ýlçe Temsilcimiz Nurettin Acar ýn Þiþli Kadastro Müdürlüðü ne tayini çýkmasý sonucu boþalan temsilcilik görevine 1920 sicil numaralý üyemiz Ayhan Yýldýz atanmýþtýr. Sakarya Ýl Temsilcimiz Lale Güngör ün istifa etmesi sonucu boþalan temsilcilik görevine 8729 sicil numaralý üyemiz Deniz Taþ atanmýþtýr. Gaziosmanpaþa Temsilciliðimizde yaþanan yoðunluk nedeni ile, 8966 sicil numaralý üyemiz Pýnar Demirtaþ Gaziosmanpaþa Temsilci Yardýmcýlýðýna atanmýþtýr. Baþka bir ilçeye taþýnmalarýndan dolayý Beþiktaþ Ýlçe Temsilciliði ve Temsilci Yardýmcýlýðý görevlerinden istifa eden 5878 sicil numaralý üyemiz Cem Bülent Köseoðlu ve 5707 sicil numaralý üyemiz Deniz Baþ ýn yerine Beþiktaþ Ýlçe Temsilcisi ve Mesleki Denetim Görevlisi olarak 3873 sicil numaralý üyemiz Doðan Ender Topçuoðlu, Temsilci Yardýmcýsý olarak 4090 sicil numaralý üyemiz Cevdet Çalý atanmýþtýr. Bakýrköy-Zeytinburnu Temsilcimiz Ergin Uçarlý nýn geçirmiþ olduðu kazadan dolayý görevine devam edememesi nedeniyle yerine 1582 sicil numaralý üyemiz H. Ali Kanýtürk Bakýrköy-Zeytinburnu Temsilcisi ve mesleki denetim görevlisi olarak atanmýþtýr. Silivri Temsilcimiz 3196 sicil numaralý üyemiz Mehmet Has ýn görev yeri deðiþikliðinden dolayý yerine 1600 sicil numaralý üyemiz Hüseyin Þahin Silivri Ýlçe Temsilcisi ve mesleki denetim görevlisi olarak atanmýþtýr. Kocaeli Kandýra Ýlçe Temsilcimiz 5342 sicil numaralý üyemiz Osman Küçükislamoðlu nun görev yeri deðiþikliði nedeniyle yerine 4593 sicil numaralý üyemiz Sabahattin Güngör Kandýra Ýlçe Temsilciliði ne atanmýþtýr sayýlý "Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý Ýçerisinde Ýlçe Kurulmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun" kapsamýnda Eminönü ilçesinin kapatýlarak Fatih ilçesine baðlanmasý nedeni ile Fatih-Eminönü Ýlçe Temsilciliði nin ismi Fatih Ýlçe Temsilciliði olarak deðiþtirilmiþtir sayýlý "Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý Ýçerisinde Ýlçe Kurulmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun" kapsamýnda, yeni ilçe olan Sancaktepe nin mevcutta bulunan Ümraniye 6

13 temsilciliði ile birleþtirilerek Ümraniye-Sancaktepe temsilciliði olarak, yine yeni ilçe olan Ataþehir in de mevcutta bulunan Kadýköy temsilciliði ile birleþtirilerek Kadýköy-Ataþehir temsilciliði olarak hizmet vermesine karar verilmiþtir. Sarýyer Ýlçe Temsilcimiz ve Mesleki Denetim Görevlimiz 4085 sicil numaralý üyemiz Bektaþ Öztan ýn görev yeri deðiþikliðinden dolayý yerine 2657 sicil numaralý üyemiz Kemal Özer Sarýyer Ýlçe Temsilcilisi ve Mesleki Denetim Görevlisi olarak atanmýþtýr. Kocaeli Ýl Temsilci Yardýmcýmýz ve Mesleki Denetim görevlimiz 5799 sicil numaralý üyemiz Murat Yazýcý nýn görev yeri deðiþikliðinden dolayý yerine Kocaeli Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten 4392 sicil numaralý üyemiz Þenol Kalafat Kocaeli Mesleki Denetim Görevlisi olarak atanmýþtýr. Oda örgütlülüðümüze ve mesleðimize katký saðlayan önceki tüm temsilcilerimize, temsilci yardýmcýlarýmýza ve mesleki denetim görevlilerimize deðerli katkýlardan dolayý teþekkür eder, atamalarý gerçekleþtirilen yeni temsilci, temsilci yardýmcýsý ve mesleki denetim görevlisi meslektaþlarýmýza da yeni görevlerinde baþarýlar dileriz Ýl, Ýlçe, Ýþyeri Temsilcileri, Temsilci Yardýmcýlarý ve Mesleki Denetim Görevlileri 1. EDÝRNE Temsilci ve MD Görevlisi 1869-Yýlmaz Eren Eren Har.Kad.Müh.Dan.Bürosu Vilayet Yaný Horozlu Bayýrý Cad. M.Ejder Ýþ Mer. No: 19b Merkez/Edirne Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 9700-Doðan Savran Edirne Ýl Özel Ýdaresi D.100 Karayolu Üzeri D.S.Ý. Yaný Merkez/Edirne Ýþ Tel: KIRKLARELÝ Temsilci ve MD Görevlisi 5699-Erkan Güler Kýrklareli Belediye Baþkanlýðý Ýmar Müdürlüðü Harita Ýþleri Merkez/Kýrklareli Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 2651-Mahmut Bozan Bilgi Har.Müh.Ýnþ.Ltd.Þti. Karakaþ Mahallesi Yenigürpýnar Çarþýsý Kat: 1 Daire:42 Merkez/Kýrklareli Ýþ Tel: KOCAELÝ Temsilci 3766-Cankut Daðdal Ýnce Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölüm Baþkanlýðý Eski Gölcük Yolu Veziroðlu Yerleþkesi Ýzmit/Kocaeli Ýþ Tel: /14 Temsilci Yrd.ve MD Görevlisi 4392-Þenol Kalafat Asya Har.Müh.Ýnþ.Taah.Tur.San.ve Tic.Ltd.Þti. Karabaþ Mahallesi Hürriyet Cad. Timur Apt. No:139 Kat:1 Daire:2 Ýzmit/Kocaeli Ýþ Tel:

14 Temsilci Yardýmcýsý 4. SAKARYA Temsilci ve MD Görevlisi 5717-Tamer Yýldýz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Kandýra Kadastro Müdürlüðü Aydýnlýk Mahallesi Prof.Turhan Güneþ Cad. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. No: 13 Kat: 3 Kandýra/Kocaeli Ýþ Tel: Deniz Taþ Sakarya Ertaþ Har. Müh. Müþ. Hiz. Ýnþ. Pln. Haf. Tic. Ltd. Þti. Semerciler Mahallesi Saraçlar Sok. Nur Ýþm. Kat:2 Daire:71 Adapazarý/Sakarya Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 7743-Burak An Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Sakarya Kadastro Müdürlüðü Kampüs Yolu Serdivan Mahallesi Tokaldere Cad Adapazarý/Sakarya Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 5. TEKÝRDAÐ Temsilci ve MD Görevlisi 9790-Mustafa Daðlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Sakarya Kadastro Müdürlüðü Kampüs Yolu Serdivan Mahallesi Tokatdere Cad Adapazarý/Sakarya Ýþ Tel: Ercan Kýsa Er-Fa Har.Pln.Ýnþ.Taah.Eml.Tic.Ltd.Þti. Ortacami Mahallesi Ortacami Sok. Tarhan Ýþhaný No: 9 Daire: 15 Merkez/Tekirdað Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 4952-Zeki Özcan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Þarköy Kadastro Müdürlüðü Belediye Hizmet Binasý Kat:2 Þarköy/Tekirdað Ýþ Tel: YALOVA Temsilci ve MD Görevlisi 3879-Güler Bilgin (Durmaz) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Yalova Kadastro Müdürlüðü Belediye Sarayý No:5 Merkez/Yalova Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 2832-Rahmi Dereli Dereli Har.Kad.Müh.Müþ.Taah.Bürosu Sefabey Cad. Konak Sok. Çam Ýþh. No: 4 Daire: 33 Merkez/Yalova Ýþ Tel: ÝLÇE TEMSÝLCÝLÝKLERÝ-TEMSÝLCÝ YARDIMCILARI-MESLEKÝ DENETÝM (MD) GÖREVLÝLERÝ 1. ÝSTANBUL/BAÐCILAR-ESENLER Temsilci ve MD Görevlisi 9090-Çiðdem Geç Baðcýlar Belediye Baþkanlýðý Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü Güneþli - Merkez Mahallesi Kirazlý Cad. No: Baðcýlar/Ýstanbul Ýþ Tel:

15 2. ÝSTANBUL/BAHÇELÝEVLER-GÜNGÖREN Temsilci ve MD Görevlisi 1941-Ýsmail Bülent Köksal Bahçelievler Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Barbaros Cad. Bahçelievler/Ýstanbul Ýþ Yel: /1234 Temsilci Yardýmcýsý 4176-Ufuk Güvem Yeda Mim.Har.Müh.Ýnþ.San.ve Tic.Ltd.Þti. Barbaros Cad. Gökduman Apt. No:30/4 Kat:3 Daire:3 Bahçelievler/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL/BAKIRKÖY-ZEYTÝNBURNU Temsilci ve MD Görevlisi 1582-H. Ali Kanýtürk Bakýrköy Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Harita ve Numarataj Þefliði Cumhuriyet Meydaný Yaný Bakýrköy / Ýstanbul Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 4230-Turðay Erkan Yenidoðan Mahallesi Zübeyde Haným Cad. Tunç Apt. No: 144 Daire:1 Zeytinburnu/Ýstanbul 4. ÝSTANBUL/BAYRAMPAÞA-EYÜP Temsilci ve MD Görevlisi 2349-Ýsmi Avcýoðlu Eyüp Belediye Baþkanlýðý Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Niþanca Mahallesi Feshane Cad. No:42 Eyüp/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL/BEÞÝKTAÞ Temsilci ve MD Görevlisi 3873-Doðan Ender Topçuoðlu Beþiktaþ Belediye Baþkanlýðý Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Harita Ýþleri Nispetiye Mahallesi Aytar Cad. Baþlýk Sok. Belediye Binasý No:1 Kat:2 Beþiktaþ / Ýstanbul Ýþ Tel: /2083 Temsilci Yardýmcýsý 4090-Cevdet Çalý Beþiktaþ Belediye Baþkanlýðý Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Harita Ýþleri Nispetiye Mahallesi Aytar Cad. Baþlýk Sok. Belediye Binasý No:1 Beþiktaþ / Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL/BEYOÐLU-ÞÝÞLÝ Temsilci 5314-Meral Baþkal Þiþli Belediye Baþkanlýðý Emlak ve Kamulaþtýrma Müdürlüðü Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No: Kat: Þiþli/Ýstanbul Ýþ Tel: /261 Temsilci Yrd. ve MD Görevlisi 2384-Yaþar Belen Þiþli Belediye Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No: Þiþli/Ýstanbul Ýþ Tel: /293 9

16 7. ÝSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 8. ÝSTANBUL/ÇATALCA Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 9. TEKÝRDAÐ/ÇORLU Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 3701-Ýhsan Kýrcan Can-Er Müh. Bürosu Dizdariye Mahallesi Yurt Sok. Raifbey Apt. No:11 Daire:3 Büyükçekmece/Ýstanbul Ýþ Tel: Þ. Tamer Temizer Tepecik Belediye Baþkanlýðý Büyükçekmece/Ýstanbul Ýþ Tel: Leyla Poyraz Kurtulan Har.Müh.Ýnþ.Eml.Bilg.San.Tic.Ltd.Þti. Kaleiçi Mahallesi Seyfi Demirsoy Cad. Ýbrahimzade Ýþh. Kat:3 Daire:16-17 Çatalca/Ýstanbul Ýþ Tel: Savaþ Bümen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Çatalca Kadastro Müdürlüðü Ferhatpaþa Mahallesi Hükümet Konaðý Çatalca/Ýstanbul Ýþ Tel: Erol Gölçek Ekin Har.Bürosu Muhittin Mahallesi Kocaaða Sok. No:15 Daire: Çorlu/Tekirdað Ýþ Tel: Aliþan Çalcalý Þan Müh.Har.Ýnþ.Eml.Tur.Taþ.Müþ.Dan.Taah.Ýth.Ýhr.Paz.Ltd.Þti. Muhittin Mahallesi Küçükeyüp Sok. Bayol Ýþmerkezi Kat:2 Daire:68 Çorlu/Tekirdað Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 6434-Murat Sýnar Ata Har.Müh.ve Müþ.Bürosu Camiatik Mahallesi Kantarcý Sok. Tic.ve San.Odasý Hiz.Binasý No: 14/B Kat:1 Daire: Çorlu/Tekirdað Ýþ Tel: ÝSTANBUL/FATÝH Temsilci ve MD Görevlisi 3063-Cemil Candaþ Ýstanbul IV Numaralý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðü Hobyar Mahallesi Büyük Postane Cad. No:72-74 Eminönü/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL/GAZÝOSMANPAÞA Temsilci ve MD Görevlisi 1920-Ayhan Yýldýz Yýldýzlar Har. ve Müþ. Ltd. Þti. Merkez Mahallesi Eyüp Yolu Cad. Karlak Apt.No:30 Daire:12 Gaziosmanpaþa/Ýstanbul Ýþ Tel:

17 Temsilci Yardýmcýsý 12. KOCAELÝ/GEBZE Temsilci Temsilci Yardýmcýsý Temsilci Yrd. ve MD Görevlisi 8966-Pýnar Demirtaþ Yýldýzlar Har. ve Müþ. Ltd. Þti. Merkez Mahallesi Eyüp Yolu Cad. Karlak Apt.No:30 Daire:12 Gaziosmanpaþa/Ýstanbul Ýþ Tel: Orhan Kemal Toprak Toprak Müh.Har.Ýnþ.Eml.San.ve Tic.Ltd.Þti. Tapu Dairesi Yaný Hacý Halil Mahallesi Zübeyde Haným Cad Sok. No:26 Gebze/Kocaeli Ýþ Tel: Ahmet Murat Baþar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Gebze Kadastro Müdürlüðü Hacý Halil Mahallesi Çeþme Sok. Saray Ýþ Haný No:46 Kat:3 Gebze/Kocaeli Ýþ Tel: Latife Kayataþtan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Gebze Kadastro Müdürlüðü Hacý Halil Mahallesi Çeþme Sok. Saray Ýþ Haný No:46 Kat:3 Gebze/Kocaeli Ýþ Tel: ÝSTANBUL/KADIKÖY-ATAÞEHÝR Temsilci ve MD Görevlisi 4126-Mustafa Uysal Jefo Müh.Tic.Ltd.Þti. Eðitim Mahallesi 1.Açýkgöz Sok. No: 6 Daire: Kadýköy/Ýstanbul Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 14. ÝSTANBUL/KAÐITHANE Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 3083-Rýfat Gelbal Sentez Har.Þeh.Mim.Ýnþ.Tic.Ltd.Þti. Eðitim Mahallesi Kasap Ýsmail Sok. Sadýkoðlu 4 Ýþ Mer. Asma Kat Daire:52 Kadýköy/Ýstanbul Ýþ Tel: Mustafa Tadýk Kaðýthane Belediye Baþkanlýðý Plan ve Proje Müdürlüðü Kaðýthane-Merkez Mahallesi Silahtaraða Cad. Sadabad Hizmet Binasý Kaðýthane/Ýstanbul Ýþ Tel: / Haluk Yücel Kaðýthane Belediye Baþkanlýðý Emlak Ýstimlak Müdürlüðü Kaðýthane-Merkez Mahallesi Silahtaraða Cad. Sadabat Hizmet Binasý Kaðýthane/Ýstanbul Ýþ Tel:

18 15. KOCAELÝ/KANDIRA Temsilci ve MD Görevlisi 16. ÝSTANBUL/KARTAL Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý Temsilci Yardýmcýsý 17. EDÝRNE/KEÞAN Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 18. ÝSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE Temsilci Temsilci Yrd. ve MD Görevlisi 19. ÝSTANBUL/MALTEPE Temsilci ve MD Görevlisi 4593-Sabahattin Güngör Güngör Hrt. Müh. Ýnþ. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Þti Çarþý Mahallesi Sakarya Cad. Göktaþlar Ýþh. No:1 Kat:1 Kandýra / Kocaeli Ýþ Tel: Ali Apaydýn Kartal Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri Müdürlüðü Karlýktepe Mahallesi Atatürk Bulvarý Elit Sok. No:5 Kartal/Ýstanbul Ýþ Tel: Fikri Sezer Kartal Belediye Baþkanlýðý Planlama ve Sosyal Konut Müdürlüðü Karlýktepe Mahallesi Atatürk Bulvarý Elit Sok. No:5 Kartal/Ýstanbul Ýþ Tel: / Metin Aðýrman Aðýrman Mim.Har.Müh.Hiz.Ýnþ.Tic.Ýth.Ýhr.Paz.Ltd.Þti. Üsküdar Cad. Özel Ýdare Ýþm. Kat:2 Daire:210 Kartal/Ýstanbul Ýþ Tel: Celalettin Bilgin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Keþan Kadastro Müdürlüðü Hükümet Konaðý Keþan/Edirne Ýþ Tel: Þafak Uslu Þafak Harita Müh. Bürosu Ýnönü Cad. Halil Ýbrahim Gümülcineli Ýþh. Kat:1 Daire: Keþan/Edirne Ýþ Tel: Selahattin Avþar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Küçükçekmece Kadastro Müdürlüðü Sefaköy Kartaltepe Mahallesi Süvari Cad. Kaymakamlýk Binasý No:19 Kat: Küçükçekmece/Ýstanbul Ýþ Tel: Ümit Kemal Üstal Yeditepe Müh. Har. Ýnþ. Eml. Taah. Turz. ve Gýda San. Tic. Ltd. Þti. Sefaköy Kartaltepe Mahallesi Belediye Cad. Limanoðlu Ýþ Mer. No:3 Daire:38 Küçükçekmece/Ýstanbul Ýþ Tel: Doðan Kamil Aksoy Boyut Müh.Har.Ýnþ.Tic.Ltd.Þti. Altayçeþme Mahallesi Gülcihan Sok. No:19/A Maltepe/Ýstanbul Ýþ Tel:

19 Temsilci Yardýmcýsý Temsilci Yardýmcýsý 20. ÝSTANBUL/PENDÝK Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 21. ÝSTANBUL/SARIYER Temsilci ve MD Görevlisi 22. ÝSTANBUL/SÝLÝVRÝ Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 2961-Güner Kýlýç Maltepe Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Feyzullah Mahallesi Baðdat Cad. No: 52 Maltepe/Ýstanbul Ýþ Tel: Belgin Onaran Þen Küçükyalý Altýntepe Mahallesi Menekþe Sok. Dinçer Apt. No:36 Daire:2 Maltepe/Ýstanbul Ýþ Tel: Birol Yavuz Cem Harita Müh.Müþ.Ve Tic.Ltd.Þti. Doðu Mahallesi 25 Nisan Cad. Dere Sok. No:30 Daire:2 Pendik/Ýstanbul Ýþ Tel: Musa Yamak Cem Harita Müh.Müþ.Ve Tic.Ltd.Þti. Doðu Mahallesi 25 Nisan Cad. Dere Sok. No:30 Daire:2 Pendik/Ýstanbul Ýþ Tel: Kemal Özer Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Sarýyer Kadastro Müdürlüðü Sarýyer/Ýstanbul Ýþ Tel: Hüseyin Þahin Ýzdüþüm Harita Bürosu Alibey Mahallesi Ali Çetinkaya Cad. Özel Ýdare Ýþm. No:19 Kat:2 Silivri/Ýstanbul Ýþ Tel: Süheyl Kýrkýcý Barýþ Har.Müh. Bürosu Alibey Mahallesi Ali Çetinkaya Cad. Özel Ýdare Ýþm. Kat:2 Daire:24 Silivri/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL/ÜMRANÝYE-SANCAKTEPE Temsilci ve MD Görevlisi 3693-Bülent Þafak Ümraniye Belediye Baþkanlýðý Ýmar Planlama Müdürlüðü Planlama ve Harita Þefliði Atatürk Mahallesi Alemdað Cad. No:1 Kat: Ümraniye/Ýstanbul Ýþ Tel: /187 Temsilci Yardýmcýsý 9709-Elif Suyabatmaz Ümraniye Belediye Baþkanlýðý Ýmar Planlama Müdürlüðü Planlama ve Harita Þefliði Atatürk Mahallesi Alemdað Cad. No:1 Kat: Ümraniye/Ýstanbul Ýþ Tel: /187 13

20 24. ÝSTANBUL/ÜSKÜDAR-BEYKOZ Temsilci ve MD Görevlisi Saliha Kalyoncu Eskihellaç Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Üsküdar Kadastro Müdürlüðü Solaksinan Mahallesi Selmanipak Cad. No:138 Kat:2 Üsküdar/Ýstanbul Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 6532-Ýlhami Kayhan Kardelen Har. Plan. Ýnþ. ve Gayrim. Dan. San. Tic. Ltd. Þti. Atatürk Mahallesi Çavuþbaþý Cad. Hilal Sok. No:10 Daire:2 Ümraniye/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLÝKLERÝ 1. BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Ýþyeri Temsilcisi 3354-Haluk Özener Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Çengelköy Mahallesi Üsküdar/Ýstanbul Ýþ Tel: / DEVLET SU ÝÞLERÝ 14.BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Ýþyeri Temsilcisi 1354-Hasan Gücüyener T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü XIV. Bölge Müdürlüðü Küçükçamlýca Libadiye Cad. No: Üsküdar/Ýstanbul Ýþ Tel: / GAZÝOSMANPAÞA BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Ýþyeri Temsilcisi 4253-Mehmet Çalgýn Gaziosmanpaþa Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydaný No: Gaziosmanpaþa/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSKÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Ýþyeri Temsilcisi Ýþyeri Temsilcisi 3935 Mehmet Kutlu ÝSKÝ Genel Müdürlüðü Emlak ve Kamulaþtýrma Daire Baþkanlýðý Nurtepe Mahallesi Alibeyköy Cad. No:1 Kat:8 Daire: Kaðýthane/Ýstanbul Ýþ Tel: Ahmet Top ÝSKÝ Genel Müdürlüðü Emlak ve Kamulaþtýrma Daire Baþkanlýðý Nurtepe Mahallesi Alibeyköy Cad. No:1 Kat: 8 Daire: Kaðýthane/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Ýþyeri Temsilcisi 2049-Esin Gürlek Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý Harita Müdürlüðü Saraçhane Eminönü/Ýstanbul Ýþ Tel:

21 6. ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐI HARÝTA MÜDÜRLÜÐÜ Ýþyeri Temsilcisi 4000-Nurcan Candaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Baþkanlýðý Projeler Müdürlüðü Laleli Gençlik Cad. Aða Yokuþu Sok. No: 27 Fatih / Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ýþyeri Temsilcisi 2874-Dursun Zafer Þeker Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi Geomatik Mühendisliði Bölümü Fotogrametri Anabilim Dalý Maslak Sarýyer/Ýstanbul Ýþ Tel: Ýþyeri Temsilcisi 6800-Caner Güney Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi Geomatik Mühendisliði Mühendisliði Bölümü Jeodezi Anabilim Dalý Maslak Sarýyer/Ýstanbul Ýþ Tel: KAÐITHANE BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Ýþyeri Temsilcisi 3170-Hüseyin Ýlgü Kaðýthane Belediye Baþkanlýðý Plan ve Proje Müdürlüðü Kaðýthane-Merkez Mahallesi Silahtaraða Cad. Sadabad Hizmet Binasý Kaðýthane/Ýstanbul Ýþ Tel: / KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Ýþyeri Temsilcisi 4628-Odhan Þirvancý T.C. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü 1.Bölge Müdürlüðü Küçükyalý Maltepe/Ýstanbul Ýþ Tel: KOCAELÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Ýþyeri Temsilcisi 5233-Perihan Topçu Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Dairesi Baþkanlýðý Harita ve Kadastro Þube Müdürlüðü Ömeraða Mahallesi A. Yüksel Cad. Belsa Plaza A Blok Kat:8 Daire: Ýzmit/Kocaeli Ýþ Tel: / KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Ýþyeri Temsilcisi 12. YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ýþyeri Temsilcisi 5438-Murat Selim Çepni Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölüm Baþkanlýðý Kartoðrafya Ana Bilim Dalý Eski Gölcük Yolu Veziroðlu Yerleþkesi Ýzmit/Kocaeli Ýþ Tel: Nihat Ersoy Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi Harita Mühendisliði Bölümü Jeodezi Anabilim Dalý Davutpaþa Cad Esenler/Ýstanbul Ýþ Tel:

22 Ýþyeri Temsilcisi 7103-Burak Akpýnar Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi Harita Mühendisliði Bölümü Ölçme Tekniði Anabilim Dalý Davutpaþa Cad Esenler/Ýstanbul Ýþ Tel: YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ MESLEK YÜKSEK OKULU Ýþyeri Temsilcisi 2744-Erol Yavuz Yýldýz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardýmcýsý Maslak Büyükdere Cad. No:69 Sarýyer/Ýstanbul Ýþ Tel: Bölüm Öðrenci Temsilcilikleri Odamýz Öðrenci Kolu Yönetmeliði nin Organlar ve Görevleri baþlýklý 6. Maddesinde tanýmlý olan ve Þubemiz sorumluluk alaný içerisinde yer alan Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Yýldýz Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Bölüm Öðrenci Temsilcilikleri oluþturulmuþ, Þube Öðrenci Temsilcilikleri belirlenmiþ ve dönem içerisinde bazý temsilciliklerimizde birtakým görev deðiþiklikleri yaþanmýþtýr. Öðrenci temsilcilerimiz, Öðrenci Komisyonumuz aracýlýðýyla örgütlülük bilinçlerini arttýrarak, mesleðimizin geleceðini þimdiden kurgulamaya baþlamýþlardýr. Þubemizin 20. Dönemi içerisinde Kocaeli Bölüm Öðrenci Temsilcilimiz Cihan Doðuyýldýz ýn görevinden istifa etmesinden dolayý bu göreve Öðrenci Komisyonumuz tarafýndan önerilen Efe Ertekin atanmýþtýr. Ayrýca, ÝTÜ Bölüm Öðrenci Temsilcisi M. Onur Giriþken in dönem sonunda mezun olmasý nedeni ile görevinden istifa etme isteðini belirten dilekçesini Yönetim Kurulu na sunmasýnýn ardýndan yerine ÝTÜ Bölüm Öðrenci Temsilciliði ne sicil numaralý öðrenci üyemiz Doða Demirtaþ atanmýþtýr. Þube Öðrenci Temsilciliði görevini ise Yýldýz Teknik Üniversitesi nden sicil numaralý öðrenci üyemiz Ýbrahim Okutmuþtur, Ýstanbul Teknik Üniversitesi nden sicil numaralý öðrenci üyemiz Evrim Gülcan Savaþ ve Kocaeli Üniversitesi nden sicil numaralý üyemiz Efe Ertekin yürütmüþtür. Bölüm ve Þube Öðrenci Temsilciliklerimize Oda örgütlülüðümüze saðladýklarý deðerli katkýlardan dolayý teþekkür ederiz. Bölüm Öðrenci Temsilciliði listeleri aþaðýda bilgilerinize sunulmuþtur: ÝTÜ BÖLÜM ÖÐRENCÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ Baþkan Baþkan Yardýmcýsý : Doða Demirtaþ : Özcan Türkmen Yazman : Merve Keskin Üye Üye : Evrim Gülcan Savaþ : Ulaþ Burhan Akýncýlar KOÜ BÖLÜM ÖÐRENCÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ Baþkan : Efe Ertekin Baþkan Yardýmcýsý : Burak Çobanoðlu Yazman Üye : Tuðba Þahin : Güven Günini Üye : Serap Aþýr YTÜ BÖLÜM ÖÐRENCÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ Baþkan : Hasan Bora Yavuz Baþkan Yardýmcýsý Yazman : Diren Özgün : Umut Ürün Üye : Yusuf Bozkurt Üye : Ýbrahim Okutmuþtur 16

23 1.4 Komisyonlar ve Çalýþma Gruplarý Birlikte üretme anlayýþýmýzýn gereði olarak, üyelerimize yapmýþ olduðumuz çaðrý çok büyük ilgiyle karþýlanmýþ olup, üyelerimizden komisyon ve gruplarýmýzda çalýþmak için yoðun talep gelmiþtir. 20. Dönemde oluþturduðumuz 6 komisyon, 10 proje grubu ve 10 teknik rapor ve inceleme çalýþma grubunda toplam 255 üyemiz görev almýþtýr. Ayrýca oluþturulan komisyonlarýn, proje gruplarýnýn, teknik rapor ve inceleme çalýþma gruplarýnýn çalýþmalarýna iliþkin yöntemleri ve ilkeleri düzenlemek adýna, Yönetim Kurulumuz, tarih, 20/91 sayýlý kararý ile "Komisyon, Proje, Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Gruplarý Çalýþma Ýlkeleri Yönergesi" hazýrlamýþtýr. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi 20. Dönem Komisyon, Proje, Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Gruplarý dönemimizde de çalýþmalarýný hýz kesmeden sürdürmüþlerdir. Komisyonlarýmýzda çalýþma yürüten üyelerimize mesleðimize ve Odamýza saðladýklarý deðerli katkýlarý, özverileri ve emekleri için en içten duygularýmýzla teþekkür eder, çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz. TMMOB HKMO Ýstanbul Þubesi Komisyon, Proje, Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Gruplarý Çalýþma Ýlkeleri Yönergesi BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanýmlar Amaç Madde 1 - Bu Yönerge nin amacý, TMMOB HKMO Ýstanbul Þubesi bünyesinde oluþturulan komisyonlarýn, proje gruplarýnýn, teknik rapor ve inceleme çalýþma gruplarýnýn oluþturulmasýna ve çalýþmasýna iliþkin yöntemleri ve ilkeleri belirlemektir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönerge, TMMOB HKMO Ýstanbul Þubesi bünyesinde oluþturulan komisyonlarýn, proje gruplarýnýn, teknik rapor ve inceleme çalýþma gruplarýnýn yapýsýný ve iþleyiþini düzenler. Þube Yönetim Kurulu, gerektiðinde, ilgili komisyonlarýn ve gruplarýn görüþlerini de alarak, komisyonlarý ve gruplarý kaldýrabilir, adlarýný deðiþtirebilir, yenilerini oluþturabilir. Tanýmlar Madde 3 - Bu Yönerge de adý geçen; Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliðini, Oda (HKMO): Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasýný, Þube: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesini, Üye: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý üyesini ifade eder. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Komisyonlarýn ve Gruplarýn Yapýlanmasý, Görev Süreleri Komisyon ve Grup Yürütücüsü Madde 4 - Her komisyon ve grup, kendi içerisinde seçtiði bir Yürütücü tarafýndan yönetilir. Yürütücü, komisyonu ve çalýþma grubunu ilgilendiren konularda yapýlacak çalýþmalarýn hazýrlýðýndan, yürütülmesinden ve sonuçlandýrýlmasýndan Þube Yönetim Kuruluna karþý sorumludur. 17

24 Komisyon ve Grup Yazmaný Madde 5 - Her komisyon ve grup, çalýþmalarýnda Yürütücüye yardýmcý olmak üzere birer üyeyi Yazman olarak belirler. Yazman üye, toplantý tarihlerinin duyurulmasý, üyelerin katýlýmýnýn saðlanmasý, üyelerin katýlým çizelgelerinin tutulmasý, toplantý gündemlerinin oluþturulmasý ve alýnan kararlarýn izlenmesinden sorumludur. Yazman üye, toplantý gündeminin ve içeriðinin, toplantý ve etkinlik çýktýlarýnýn HKMO Bilgi Sisteminde arþivlenmesini saðlamak amacýyla, Oda teknik personeline gerekli tutanaklarý ve belgeleri sunar. Komisyon ve Grup Üyeleri Madde 6 - Komisyon ve grup üyeleri, Oda üyeleri arasýndan ilgi ve uzmanlýk alanlarýna göre baþvuru yapan Oda üyelerinden oluþur. Bu üyelerin daðýlýmýnýn üniversiteler, kamu / kurum kuruluþlarý ve özel sektörde çalýþmýþ olan üyelerden olmasýna özen gösterilir. Ýlgi gösteren öðrenci üyeler de komisyonlarda ve çalýþma gruplarýnda görev alabilirler. Komisyonlarýn ve gruplarýn oluþturulmasýna, komisyon ve grup üyelerinin görevlerine son verilmesine, gerekli durumlarda yeni üyelerin görevlendirilmesine Þube Yönetim Kurulu yetkilidir. Komisyonlarýn ve gruplarýn çalýþma faaliyetleri, Þube Yönetim Kurulunun onayýndan sonra baþlar. Komisyon ve Grup Üyelerinin Görev Süresi Madde 7 Her komisyon ve grup üyesinin görev süresi, Þube Yönetim Kurulu nun görev süresiyle sýnýrlýdýr. Bu süre sonunda, ilgili komisyon ve grubun görevi kendiliðinden sona erer. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyon ve Gruplarýn Görevleri, Çalýþma Biçimleri, Çalýþma Programlarý, Eþgüdümü ve Ürünleri Komisyonlarýn ve Gruplarýn Görevleri Madde 8 - Komisyon ve gruplarýn Þube Yönetim Kuruluna danýþmanlýk görevi yapmalarý temel ilkedir. Komisyon ve gruplar, Þube Yönetim Kurulunca araþtýrýlmasý istenen konular ile mesleðin geliþmesi, uygulamalarýn kalitesinin artýrýlmasý vb. amaçlar ile uzmanlýk alanýndaki konularý çalýþma programýna alýr ve gereken çalýþmalarý yapar. Komisyon ve gruplarýn, ülke gündeminde ön plana çýkan ve çalýþma alanýný ilgilendiren konularda inceleme ve araþtýrma yaparak Þube Yönetim Kuruluna sunmasý öncelikli görevleri arasýndadýr. Üyelerin komisyon çalýþmalarýna yazýlý görüþlerle ve metinlerle katýlmalarý temel ilkedir. Komisyonlar ve gruplar, yapýlmasý planlanan panel, konferans, sempozyum, seminer, çalýþtay vb. bilimsel-teknik etkinlikler ile mesleki ve sosyal etkinliklerin gerçekleþtirilmesi için gerektiðinde Þube Yönetim Kurulu ile iþ birliði yaparak çalýþmalarýný birlikte yürütürler. Bu kapsamda komisyonlar ve gruplarýn baþlýca görevleri; a. Þubemizin üretim temeline dayalý faaliyet göstermesine katký saðlamak, b. Þube de bilgi ve belge arþivinin güçlenmesini saðlamak, bu arþivin güncel tutulmasý için faaliyet göstermek, c. Þube çalýþma raporunun yaþama geçirilmesinde Þube Yönetim Kuruluna katký saðlamak, d. Güncel geliþmeler ýþýðýnda, gereksinme duyulacak konularda ilgili kiþi, kurum ve kuruluþlar ile iþbirliði yaparak panel, seminer vb. etkinlikler planlamak ve uygulanmasý için Þube Yönetim Kuruluna öneriler götürmek, e. Ulusal ve uluslararasý alandaki geliþmeleri izlemek, rapor düzenlemek, Oda yayýn organlarýnda duyurulmasýna katký vermek, mesleki sorunlarý ve çözüme iliþkin görüþlerini gerektiðinde Þube Yönetim Kuruluna bildirmek, f. Þube Yönetim Kurulu tarafýndan istenmesi durumunda, çalýþma alanlarý ile ilgili konularý inceleyerek açýklayýcý ve irdeleyici raporlar vermektir. Çalýþma Biçimleri Madde 9 Her komisyon ve grup, çalýþma programý doðrultusunda ayda en az bir kez toplanýr. Gerektiðinde, toplantýlar yürütücü ve yazman üyenin çaðrýsý ile daha sýk aralýklarla yapýlabilir. 18

25 Komisyon ve grup kararlarý, oy çokluðu ile alýnýr. Oy eþitliðinde, görüþlerin tamamý Þube Yönetim Kurulu na iletilir. Kararlar, Komisyon ve Çalýþma Grubunun karar defterine yazýlarak, üyeler tarafýndan imzalanýr. Kararlara katýlmayan üyelerin karþý oy gerekçeleri de karar defterinde yer alýr. Çalýþma Programlarý Madde 10 - Her komisyon ve grup, komisyonun ve grubun Þube Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan toplantý çaðrýsýný izleyen ilk 1 ay içinde, yýllýk çalýþma programýný oluþturarak Þube Yönetim Kurulu na sunar. Eþgüdüm Madde 11 - Komisyon ve gruplar arasýndaki gerekli iletiþim ve eþgüdüm Þube Sekreteri tarafýndan yürütülür. Gerektiðinde Þube Sekreteri komisyon ve gruplarý ortak toplantýya çaðýrabilir. Komisyon ve Çalýþma Grubunun Ürünleri Madde 12 Komisyonlarýn ve çalýþma gruplarýnýn kararlar, raporlar, yazýlý metinler biçimindeki ürünleri Þube arþivinde tutulur. Her komisyonun ve çalýþma grubunun, çalýþma döneminde en az bir tane rapor üretmesi zorunludur. DÖRDÜNCÜCÜ BÖLÜM Komisyon ve Gruplarýn Görevlerinin Sonlandýrýlmasý, Komisyon ve Grup Üyelerini Baðlayan Kurallar, Yeni Komisyon ve Gruplarýn Oluþturulmasý Komisyon ve Gruplarýn Görevlerinin Sonlandýrýlmasý Madde 13 - Komisyon ve grup üyelerinin tamamýnýn isteði veya 4 ay boyunca toplantý yapýlmamasý durumunda, Þube Yönetim Kurulu gerekli görürse komisyon ve gruplarýn görevlerini sonlandýrabilir. Komisyon ve Grup Üyelerini Baðlayan Kurallar Madde 14 - Aþaðýda belirtilen kurallara uymayan, durumu bu kurallara uygun olmayan ve geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste 3 kez toplantýya katýlmayan komisyon ve grup üyesinin üyeliði sona erer. Komisyon ve grup üyelerinin baðlý olacaðý kurallar þunlardýr: a. Odanýn yürürlükteki tüzesine ve Odanýn ilkelerine uygun davranmak, b. Dönem içerisinde Onur Kurulu tarafýndan ceza verilmiþ olmamak, c. Komisyon ve grup yürütücüsü veya yazmanýnýn vereceði görevleri yerine getirmek, d. Komisyonun ve grubun üretmiþ olduðu bilgileri, belgeleri, tutanaklarý ve raporlarý, Þube Yönetim Kurulu nun izni olmadan, Oda adýna hiçbir yerde kullanmamak, e. Komisyon ve grubun çalýþmasýný engelleyici davranýþlarda bulunmamak. Yeni Komisyon ve Gruplarýn Oluþturulmasý Madde 15 - Üyelerden gelen istemler doðrultusunda, ülke ve meslek gündeminin gerektirmesi durumunda, Þube Yönetim Kurulu, yeni komisyon ve gruplar oluþturup, ilgili üyelere komisyon ve gruplara katýlmalarý için öneride bulunur. Yeni komisyon ve gruplar oluþturulmadan en az 15 gün önce, elektronik posta ve cep mesajý yoluyla tüm üyelere duyuru yapýlýr. BEÞÝNCÝ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük Madde 16 - Bu çalýþma ilkeleri yönergesi, TMMOB HKMO Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulunun tarih 20/91 sayýlý Yönetim Kurulu Kararý ile yürürlüðe girer. Yürütme Madde 17 - Bu çalýþma ilkeleri yönergesinin hükümlerini, TMMOB HKMO Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu yürütür. 19

26 KOMÝSYONLAR Eðitim ve Öðretim Komisyonu 1. Erol Yavuz 2. Rahmi Nurhan Çelik 3. Nihat Ersoy 4. Cankut Daðdal Ýnce 5. M. Tevfik Özlüdemir 6. Murat Selim Çepni 7. Hüseyin Çiçek 8. Metin Soycan 9. Taylan Öcalan Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu 1. Mehmet Rüstem Gün 2. Tomris Gür 3. Uður Ýbrikcioðlu 4. Celaleddin Kýlýç 5. Banu Vural 6. Esin Duran 7. Emin Özgür Avþar 8. Elif Suyabatmaz 9. Hasan Açýk 10.Nagihan Gürkan 11.Merve Özyaþar Mekansal Biliþim ve CBS Komisyonu 1. Ömer Selim Alporal 2. N.Necla Uluðtekin 3. Dursun Zafer Þeker 4. Rahmi Nurhan Çelik 5. Hüseyin Ýlgü 6. Mehmet Pazarcý 7. Caner Güney 8. Hande Demirel 9. Uður Ýbrikcioðlu 10.Tarýk Türk 11.Ýsmail Ercüment Ayazlý 12.Deniz Soytemiz 13.Sezgin Gazioðlu 14.Ýbrahim Gün 15.Arif Günay 16.Elif Suyabatmaz 17.Hünkar Altýner 18. Gülnigar Bellikan 19. Hasan Açýk 20. Canan Yolcu Öðrenci Komisyonu 1. Emin Özgür Avþar 2. Özgür Avcý 3. Kerem Halýcýoðlu 4. Cem Kösem 5. Mehmet Uður Giriþken 6. Hasan Açýk 7. Serap Ata 8. Ulaþ Burhan Akýncýlar 9. Canan Topkaya 10.Özcan Türkmen 11.Muhammed Taha Yavuz 12.Umut Ürün 13.Merve Keskin 14.Hüseyin Aksoy 15.Ýbrahim Okutmuþtur 16.Ertürk Can Erten 17.Yusuf Bozkurt 18.Nurettin Yýlmaz Küçük 19.Süleyman Sefa Bilgilioðlu 20.Yaþar Erman Göksun Þube Yayýn Komisyonu 1. Mehmet Yýldýrým 2. M. Tevfik Özlüdemir 3. Deniz Baþ 4. Hüseyin Çiçek 5. Ýsmail Ercüment Ayazlý 6. Taylan Öcalan 7. Özgür Avcý 8. Kerem Halýcýoðlu 9. Mehmet Hýþýr 10. Mehmet Uður Giriþken 11. Hasan Açýk 12. Serap Ata Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler Komisyonu 1. Celal Beþiktepe 2. Erdal Köktürk 3. Mehmet Ali Candaþ 4. Nail Güler 5. Ahmet Ýpekçi 6. Cemil Candaþ 7. Taylan Öcalan PROJE, TEKNÝK RAPOR VE ÝNCELEME ÇALIÞMA GRUPLARI 2009 Yerel Seçimi/Yerel Yönetimler Proje Grubu 1. Celal Beþiktepe 2. Mehmet Fikri Öztürk 3. Murat Demirbaþ 4. Nail Güler 5. Ýlknur Güler Baþar 6. Kadir Özdemir 7. Hüseyin Gülmez 8. Fýrat Diren 9. Tekin Akçapýnar 10.Uður Ýbrikcioðlu 11.Mehmet Uður Giriþken 12.Fikret Þentürk 13.Ertürk Can Erten 20

27 Afetler Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Grubu 1. Levent Uzunçýbuk 2. Rahmi Nurhan Çelik 3. Mustafa Acar 4. Ebru Türkyýlmaz 5. Ýsmail Ercüment Ayazlý 6. Özgür Avcý 7. Kerem Halýcýoðlu 8. Kemal Özgür Hastaoðlu 9. Ayþegül Özturan Altyapý Kadastrosu Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Grubu 1. Erol Yavuz 2. Selahattin Avþar 3. Mehmet Pazarcý 4. Uður Ýbrikcioðlu 5. Ýsmail Ercüment Ayazlý 6. Deniz Soytemiz 7. Þule Yurt Arazi Yönetimi Proje Grubu Arazi Yönetimi Proje Grubu, Þubemizin 20. Dönemindeki çalýþmalarýný; Ýmar Planlarý ve Uygulamalarý, Kadastro, Kamulaþtýrma, Kantsel Dönüþüm, Orman Kadastrosu ve 2B isimli 5 Alt Çalýþma Grubu altýnda yürütmüþtür. 1. Zekiye Emine Ülker 2. Erdal Köktürk 3. Mehmet Yýldýrým 4. Mustafa Demirdöven 5. Mehmet Fikri Öztürk 6. Mehmet Ali Candaþ 7. Hüseyin Ýlgü 8. Hülya Demir 9. Ýdris Esen 10.Turgay Gültekin 11.Selahattin Avþar 12.Kazým Yavuz 13.Mehmet Kutlu 14.Selahattin Mermer 15.Metin Aðýrman 16.Mahmut Gültekin 17.Hüseyin Çiçek 18.Fýrat Diren 19.Ayþýn Karakaçan 20.Davut Akdeniz 21.Ýsmail Ercüment Ayazlý 22.Deniz Soytemiz 23.Çaðrý Sezgin 24.Mehmet Hýþýr 25.Mustafa Koray Torun 26.Ümüt Serdar Sarýkaya 27.Doðukan Toraman 28.Hünkar Altýner 29.Mehmet Uður Giriþken 30.Nagihan Gürkan 31.Merve Özyaþar Batimetrik Harita Üretimine Yönelik Yasal Altlýk Oluþturma Proje Grubu 1. Ömer Selim Alporal 2. Mustafa Mete Canpolat 3. Erol Yavuz 4. Rahmi Nurhan Çelik 5. Reha Metin Alkan 6. Metin Soycan Disiplinlerarasý Çalýþmalar Proje Grubu 1. Nihat Ersoy 2. Hüseyin Çiçek 3. Mehmet Pazarcý 4. Tekin Akçapýnar 5. Ayþýn Karakaçan 6. Emin Özgür Avþar 7. Özgür Avcý 8. Kerem Halýcýoðlu 9. Yelda Ademoðlu 10.Gülnigar Bellikan 11.Dolunay Güçlüer Ýnþaat Sektöründeki Mesleki Faaliyetlerimize Ýliþkin Yasal Teknik Standartlarýn Geliþtirilmesi Proje Grubu 1. Erol Yavuz 2. V. Engin Gülal 3. Fýrat Diren 4. Faruk Þahin 5. Engin Kaya 6. Yelda Ademoðlu 7. Hasan Ýssi 8. Cem Kösem Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Grubu 1. M. Tevfik Özlüdemir 2. Hüseyin Çiçek 3. Tekin Akçapýnar 4. Hasan Ýssi Kent Projelerini Ýzleme Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Grubu 1. Mehmet Yýldýrým 2. M. Tevfik Özlüdemir 3. Hüseyin Gülmez 4. Uður Ýbrikcioðlu 5. Ýsmail Ercüment Ayazlý 6. Kerem Halýcýoðlu 7. Doðukan Toraman 21

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ 21. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2010-2012 Ocak /2012 ------------------ Ýstanbul Yayýna Hazýrlayan :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ýstanbul Tabip Odasý ndan Celal Mestcioðlu da konuþmasýnda iþyerlerinde üretim aþamasýnda bulunan herkesin ortak kavramlarda buluþmasý gerektiðini, her gün iþyerlerinde çeþitli iþ kazalarýna rastlandýðýný

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 37.DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2002/2004 Baský Kozan Ofset Tel: (0312) 384 20 03 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bulvarý 131/9 Bakanlýklar / Ankara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu Mehmet Hýþýr Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Yayýn Kurulu Mehmet Yýldýrým, M. Tevfik Özlüdemir, Deniz Baþ, Hüseyin Çiçek, Ý. Ercüment

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Y0LXKdY - V+EvJ// - k6oylhi - 8Ri/oM= kodu ile erişebilirsiniz. 04.12.2004 TARİH VE 5271 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN 64.

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ýçindekiler Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Doç.Dr. Halil Akdeniz Yazý Ýþleri Müdürü Atakan Sert Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 21-22 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda Ankara Swiss Otel de yapýlacaktýr. Tüm Pediatri konularýný kapsamasýna

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ocak Mart 2012. Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirildi. Sancaktepe, Ümraniye, Çekmeköy Bölge Toplantısı Yapıldı

Ocak Mart 2012. Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirildi. Sancaktepe, Ümraniye, Çekmeköy Bölge Toplantısı Yapıldı Ocak Mart 2012 Temsilciler Toplantısı Gerçekleştirildi Şubemiz etkinlik alanında bulunan meslektaşlarımızla kurduğumuz örgütsel bağların en sıkı halkası ve yatay örgütlenmemizin en önemli ayağı olarak

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ BİLİMSEL TEKNİK KURUL ve ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sürekli Bilimsel Teknik Kurul Ve Çalışma Grupları Yönetmeliği Amaç Madde-1

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ankara Þube'nin ücretsiz yayýnýdýr. HKMO Ankara Þubesi Adýna Sahibi Nihat ERDOÐAN Yazý Ýþleri Müdürü Ýskender KABAOÐLU Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet DÝKÝCÝ Yayýn Kurulu

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 24/11/2017-148596 T.C. Personel Daire Başkanlığı *BEBE5LM33* Sayı : 85123808-774.06.02. Konu : REKTÖRLÜK MAKAMINA Üniversitemiz hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında, birimlerimizde

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı

Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 169 sayı eki / 15 mayıs 2007 TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Yapı Denetim Şirketlerinde Çalışan Proje Denetçilerine Yönelik Meslekiçi Eğitim Kursu Programı 4708 sayılı yasayla düzenlenen

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı