Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ 20. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU Ocak / Ýstanbul

4 Yayýna Hazýrlayan :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Ýletiþim :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi 19 Mayýs Mh. Samanyolu Sk. No: 106 D:2 Onur Apt. Þiþli / Ýstanbul Tel: (3 hat), Faks: e-posta: Kapak Tasarýmý : HKMO Ýstanbul Þubesi Baský : Ezgi Matbaacýlýk, Sanayi Cad. Altay Sok. No:10 Çobançeþme/Ýstanbul

5 ÝÇÝNDEKÝLER DUYURU VE GENEL KURUL GÜNDEMÝ...1 SUNUÞ ÞUBE ORGAN VE KURULLARI Þube Yönetim Kurulu Þube Emekçilerimiz Temsilcilikler Ýl, Ýlçe, Ýþyeri Temsilcileri, Temsilci Yardýmcýlarý ve Mesleki Denetim Görevlileri Bölüm Öðrenci Temsilcilikleri Komisyonlar ve Çalýþma Gruplarý ÇALIÞMA PROGRAMI ÇALIÞMA RAPORU ÞUBE ORGANLARININ ÇALIÞMALARI Þube Yönetim Kurulu Çalýþmalarý Þube Danýþma Kurulu Þube Görüþleri TMMOB ve Oda Kurullarýna Katýlým TMMOB Kurullarý HKMO Kurullarý ÖRGÜTLENME VE ÜYE ÝLÝÞKÝLERÝ ÇALIÞMALARI Üyelerimiz ile Ýliþkiler Temsilciliklerimiz ile Ýliþkiler Genel Merkez ve Þubeler ile Ýliþkiler Kamu Kurumlarý ile Ýliþkiler Özel Sektör ile Ýliþkiler Üniversiteler ve Öðrenciler ile Ýliþkiler TMMOB ve ÝKK ile Ýliþkiler Demokratik Kitle Örgütleri ile Ýliþkiler ÞUBEMÝZÝN FÝZÝKSEL ALTYAPISININ GÜÇLENDÝRÝLMESÝ ÇALIÞMALARI EÐÝTÝM, SEMÝNER VE KURS ÇALIÞMALARI MESLEÐÝMÝZDE GÜNCEL GELÝÞMELER BASIN VE YAYIN ÇALIÞMALARI Þube Web Sitesi E-Bülten Þube Bülteni Yeni Çalýþma Alanlarý Dosya Konulu Þube Bültenimiz Arazi Yönetimi Dosya Konulu Þube Bültenimiz Yerel Yönetimler Dosya Konulu Þube Bültenimiz Kadastro Dosya Konulu Þube Bültenimiz Ýþ Güvenliði-Ýþçi Saðlýðý /Ücretli Çalýþan -Ýþsiz Mühendisler Dosya Konulu Þube Bültenimiz Mesleðimiz ve Geleceði Dosya Konulu Þube Bültenimiz Kitap ve Broþürler Basýnda Þubemiz...141

6 3.7. SONUÇ BÝLDÝRGELERÝ HKMO Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu nun LÝHKAB Forumu na Ýliþkin Görüþü TOKÝ Gerçeði Paneli Sonuç Bildirgesi Türkiye de Teknik Altyapý Kadastrosu Forumu Sonuç Bildirgesi Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Paneli Sonuç Bildirgesi Taþýnmaz Deðerleme Günleri Sonuç Bildirgesi BASIN AÇIKLAMALARI DAVA SÜREÇLERÝ Gülseren Yurttaþ Davasýnýn Takipçisiyiz Diploma Unvaný Hakkýnda Açýlan Davalar ÝSKÝ Ýçme Suyu Havzalarý Yönetmeliði Hakkýnda Açýlan Dava TMMOB'ye Baðlý Meslek Odalarý Olarak 1/ Ölçekli Ýstanbul Çevre Düzeni Planý'nýn Ýptali Hakkýnda Açýlan Dava Acarkent Hakkýnda Açýlan Dava Karayollarý 17. Bölge Müdürlüðü Hizmet Alaný Hakkýnda Açýlan Dava MALÝ RAPOR Yýlý Gelir Tablosu Yýlý Gider Tablosu Yýlý Gelir Tablosu Yýlý Gider Tablosu ÝKK VE ÞUBE GÜNCESÝ ÝKK Güncesi Þube Güncesi ÝSTATÝSTÝKLER YÝTÝRDÝKLERÝMÝZ, EMEKLÝ OLANLAR, EVLENENLER, ATANANLAR, YENÝ DOÐANLAR Yitirdiklerimiz Emekli Olanlar Evlenenler Atananlar Yeni Doðanlar...230

7 DUYURU VE GENEL KURUL GÜNDEMÝ DOSYA NO : KONU : 21. Olaðan Genel Kurulu Sayýn Üyemiz; Þubemizin 21. Olaðan Genel Kurulu, çoðunluk aranarak 9-10 Ocak 2010 tarihlerinde, çoðunluk aranmaksýzýn Ocak 2010 tarihlerinde, aþaðýdaki gündemle, belirtilen yerlerde toplanacaktýr. Genel Kurulumuza katýlarak, Odamýza iliþkin görüþ ve önerilerinizi paylaþmanýzý, yeni dönem Þube Yönetim Kurulumuzun belirlenmesi için oy kullanmanýzý bekleriz. Þubeye kayýtlý üye listeleri Ocak 2010 tarihlerinde Þubemizde askýya çýkarak kesinleþeceði için, listede TC kimlik numarasý olmayan veya diðer bilgileri eksik olan üyelerimizin oy kullanýrken sorun yaþamamalarý için, bilgilerini listelerden kontrol etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinize sunarýz. Mehmet HIÞIR Þube Yönetim Kurulu a. Þube Sekreteri I. GÜN 1. Açýlýþ ve Baþkanlýk Divan seçimi 2. Saygý duruþu 3. Þube Baþkaný ve konuklarýn konuþmasý 4. Çalýþma raporunun sunulmasý ve görüþülmesi 5. Yönetim Kurulu adaylarýnýn belirlenmesi 6. Oda Merkez Genel Kurul Delege adaylarýnýn belirlenmesi 7. Dilek ve temenniler Tarih ve Saat Yer II. GÜN 1. Seçimler ÇOÐUNLUKLU 9-10 Ocak 2009 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Mayýs Mah. Samanyolu Sok. Onur Apt. No:116/1 K:2 Þiþli/Ýstanbul ÇOÐUNLUKSUZ Tarih ve Saat Yer 30 Ocak 2010 Mecidiyeköy Kültür Merkezi Ali Sami Yen Stadý Yaný Katlý Otopark Üstü Kat:6 Mecidiyeköy-Þiþli/Ýstanbul 31 Ocak 2010 Özel Karagözyan Ermeni Ýlköðretim Okulu Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Cad. No: 140 Þiþli/Ýstanbul Not: 21. Olaðan Genel Kurula katýlýrken, iþlem kolaylýðý açýsýndan Oda Üye Kimlik Kartýnýzý yanýnýzda bulundurmanýzý rica ederiz. Herhangi bir soyadý deðiþikliðiniz varsa, deðiþikliðe iliþkin belgelerinizi (evlilik cüzdaný, mahkeme kararý vb.) yanýnýzda bulundurmanýzý önemle hatýrlatýrýz. 1

8 SUNUÞ 20. Çalýþma Dönemine baþlarken, Çaðdaþ Demokrat Harita Mühendisleri olarak 1976 yýlýndan bu yana katýlýmcýlýk ve birlikte üretme kültürümüz çerçevesinde demokratik ve çaðdaþ bir meslek örgütü inancýmýzla çalýþmalarýmýzý sürdürdüðümüzü vurgulamýþ ve bu ilke ve kararlýlýkla çalýþmalara devam edeceðimiz sözünü vermiþtik. Aradan geçen iki yýllýk zaman dilimindeki çalýþmalarýmýzla bu sözümüzü yerine getirmeye çalýþtýk. Ülkemizin, mesleðimizin ve meslektaþlarýmýzýn sorunlarýna kamu yararýný temel alan kolektif çalýþma anlayýþýmýzla eðildik ve örgütlülüðümüzün gereðini yerine getirdik. Seninle, çaðdaþ demokrat deðer ve ilkelerimizle biz 14+1 iz sloganý ile yola çýktýðýmýz çalýþma dönemimizde üyelerimize çalýþmalarýmýza katký sunmalarý konusunda her ortamda çaðrýda bulunduk. Komisyon ve çalýþma gruplarýmýzýn oluþturulduðu dönemde bütün üyelerimize çaðrýda bulunduk. Þubemizin görüþünün oluþturulacaðý konularý tüm üyelerimizle paylaþtýk ve katký sunmalarýný talep ettik. Dosya konularýný ele aldýðýmýz bültenimizde bu konular önceden duyurarak üyelerimizden katký sunmalarýný istedik. Çalýþma alanýmýzda bulunan kentlere ve iþyerlerine yönelik yaygýn ziyaretler gerçekleþtirdik. Bu anlayýþla yola çýktýðýmýzda kullandýðýmýz 14+1 iddiamýzýn gereðini yerine getirmek için elimizden gelen tüm çabayý harcadýk. Çalýþma irademize ortak olan tüm üyelerimiz övgüyü hak ediyorlar. Çalýþma dönemimizde, programýmýzda yer alan bir dizi baþlýkta etkinlikler düzenledik. Etkinliklerimizi düzenlerken temel ilkelerimizden birisi, yapýlan deðerlendirmelerin, önerilerin ve ulaþýlan sonuçlarýn baþta meslektaþlarýmýz olmak üzere kamuoyu ile paylaþýlmasý oldu. Bu çerçevede etkinliklerimizin sonuç bildirgelerini yayýnladýk ve olabildiðince yaygýn bir þekilde daðýtýmýný gerçekleþtirdik. Düzenlediðimiz panellerin kitapçýklarýný basarak, katýlamayan meslektaþlarýmýzýn da yürütülen tartýþmalardan haberdar olmalarýný saðladýk. Yayýncýlýk faaliyetlerine özel bir önem verdiðimiz çalýþma dönemimizde iki temel yayýnla üyelerimize ulaþtýk. Bunlardan biri, gerçekleþtirdiðimiz etkinliklerin haberlerini içeren e-bültenimiz, diðeri ise haber niteliðindeki yazýlardan çok mesleki, teknik, toplumsal, sanatsal ve kültürel yazýlara yer verdiðimiz Þube Bültenimiz oldu. Yazýlarýn zenginliði ve niteliði ile ön plana çýkan Þube Bültenimize çok sayýda üyemiz ve dostumuz katký sundu. Yayýnlarýmýza katký sunan tüm yazarlarýmýza içten teþekkür ediyoruz. Çalýþma dönemimizde ülkemizin gündeminde yer alan ve mesleðimizi ilgilendiren konularda, toplum yararýný gözeterek yaptýðýmýz açýklamalarla yazýlý ve görsel medya organlarýnda yer aldýk. Kamu yararýný gözeterek halka doðrularý söyleme çabamýza yaptýklarý katkýlarla gönülden destek veren üyelerimiz oldu. Oluþturduðumuz komisyon ve çalýþma gruplarýnýn bir bölümü önemli etkinliklerimizin gerçekleþtirilmesine büyük katký sundular. Bireysel katý veren ve komisyonlarýmýzda çalýþan üyelerimiz, birlikte üretme ve paylaþma kültürümüzün bir parçasý olarak yaptýklarý katkýlarla teþekkürü hak ediyorlar. Odamýzýn çalýþmalarýnda en önemli rollerden birini kuþkusuz temsilcilerimiz üstleniyorlar. Bu dönemde Kocaeli, Edirne ve Sakarya temsilciliklerimiz temsilcilik mekanýna kavuþtular. Edirne, Kýrklareli, Kocaeli vb. yerelliklere düzenlenen organizasyonlarda temsilciliklerimiz etkin görevler üstlendiler. Özverili çalýþmalarýyla gücümüze güç katan tüm temsilcilerimize içten teþekkür ediyoruz. Öðrenci kardeþlerimiz bu çalýþma döneminde de üzerlerine düþen sorumluluklarý yerine getirdiler ve bir dizi etkinlik gerçekleþtirerek geleceðe umutla bakmamýzý saðladýlar. Öðrencilerimiz Þube Bültenimize kendilerine ait Nirengi3 ekinde yer alan yazýlarýyla katký sundular. Geleceðimiz olan öðrenci kardeþlerimize candan teþekkür ediyoruz. Þubemizin çalýþmalarýnda kuþkusuz en önemli yüklerden birini Þube emekçilerimiz üstleniyor. Özverili çalýþmalarýyla bizlere destek olan emekçilerimize de teþekkürü bir borç biliyoruz. Sizlerle paylaþtýðýmýz çalýþma raporumuzda düzenlediðimiz etkinlikler, yaptýðýmýz çalýþmalar ve bu çalýþmalarý ürünleri yer alýyor. Elbette yapamadýðýmýz çalýþmalarýmýz da oldu. Ancak kolektif çalýþma anlayýþýyla ve programatik bir yaklaþýmla çok þey yapýlabileceðini, ortak bir iradenin oluþturulabileceðini biliyoruz. Mekansal biliþim alanýnda bilginin toplumsallaþtýrýlmasý ilkesiyle ilgili diðer disiplinlerle birlikte çalýþmalar yürütülmesi, bu alanda standartlarýn ve yasal altlýklarýn geliþtirilmesi çabalarýna hýz kazandýrýlmasý üzerinde durulmasý gereken temel mesleki gündem baþlýklarýndan bir tanesidir. Ayrýca taþýnmaz deðerlemesi alaný, uygulama birliðinin saðlanmasý ve emek sömürüsünün önüne geçilmesi açýsýndan etkinliðimizi artýrmamýz gereken bir alandýr. Üniversitelerimizde verilen eðitimin niteliðinin sektörün gereksinimleri çerçevesinde geliþtirilmesi, yeni bölümlerin açýlmasýnýn ve kontenjanlarýn artýrýlmasýnýn önüne geçilmesi bir diðer önemli baþlýktýr. Teknik altyapý kadastrosu, batimetrik ölçmeler, lazer tarayýcýlar, endüstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri, konuma dayalý hizmetler vb. bir dizi mesleki alan daha fazla ilgiyi hak etmektedir. Önümüzdeki çalýþma döneminde tüm bu alanlarýn çalýþma gündemlerinde yer alacaðýna yürekten inanýyoruz. Çalýþma dönemi baþlangýcýnda birlikte yola çýktýðýmýza arkadaþlarýmýzýn bir bölümü 21. Çalýþma Döneminde de birlikte çalýþma ve etkinliðimizi daha da geliþtirme iradesini ortaya koymuþlardýr. Bu arkadaþlarýmýzýn seçilmeleri durumunda baþarýlý olacaklarýna içten inanýyoruz. Asýl ve yedek ayrýmý olmaksýzýn kolektif anlayýþla 20. Çalýþma Dönemi Yönetim Kurulunda çalýþmalarýmýza omuz veren tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize içten teþekkür ediyoruz. Bizler halkla olan iliþkilerimizde dürüstlüðü tesis etmek, toplumcu bir anlayýþla mesleki çalýþmalarýmýzý sürdürmek, programýmýzda vurguladýðýmýz çalýþma anlayýþýmýz ve ilkelerimizle üyelerimize ve topluma hizmet etmek için çalýþtýk. 21. Çalýþma Döneminde bu çalýþmalarýn daha da ileriye taþýnacaðýndan kuþkumuz yoktur. Bu inancýmýzla iyiye ve güzele giden yolu hep birlikte örme yolunda hepimize kolay gelsin. HKMO Ýstanbul Þubesi 20. Dönem Þube Yönetim Kurulu 2

9 1. ÞUBE ORGAN VE KURULLARI 3

10 4

11 1.1 Þube Yönetim Kurulu Baþkan : M. Tevfik Özlüdemir Eski II. Baþkan : Mahmut Gültekin II. Baþkan : Selahattin Avþar Yedek Üye : E. Özgür Avþar Þube Sekreteri : Mehmet Hýþýr Yedek Üye : Engin Kaya Þube Saymaný : Taylan Öcalan Yedek Üye : Özgür Avcý Üye Üye : Necla Uluðtekin : Tekin Akçapýnar Yedek Üye Yedek Üye : Rahmi Nurhan Çelik : Ercüment Ayazlý Üye : Kerem Halýcýoðlu Yedek Üye : Erol Köktürk Þube Yönetim Kurulu Görev Deðiþiklikleri Yönetim Kurulu II. Baþkaný Mahmut Gültekin in Mardin Kadastro Müdürü olarak tayininin çýkmasý nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliðinden ayrýlmýþ ve yerine birinci yedek Yönetim Kurulu üyesi Kerem Halýcýoðlu görev almýþtýr. Yönetim Kurulu II. Baþkaný Mahmut Gültekin in istifasý sonrasýnda yapýlan görev deðiþikliði ile Þube Yönetim Kurulu Saymaný Selahattin Avþar 2 Eylül 2009 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu II. Baþkaný, Üye Taylan Öcalan Þube Saymaný olarak görev almýþtýr. 1.2 Þube Emekçilerimiz 27 Eylül 2007 tarihi bizim açýmýzdan acý bir gün olmuþtur. Þubemizde yaptýðý özverili çalýþmalarla örgütlülüðümüzü güçlendiren, yaþamý önemseyen ve yaptýðý her iþi ciddiye alan deðerli arkadaþýmýz, yoldaþýmýz Gülseren Yurttaþ ý, çalýþtýðý þantiyede yaþadýðý, adýna iþ kazasý denilen olay nedeniyle kaybetmiþtik. Sevgili Gülseren Yurttaþ tan sonra Þube Müdürü olarak meslektaþýmýz Hasan Açýk göreve baþlamýþtý. 22 yýl boyunca Þube Büro Personelimiz/Sekreterimiz olarak özveriyle Oda çalýþmalarýný yürüten Birsen Çüm, 30 Eylül 2008 tarihinde emekli oldu. Ýstanbul Þubemizin Beþiktaþ ta bulunan mekanýnýn faaliyete geçmesiyle, yýlýndan bu yana Þubemizde bizlerle ve meslektaþlarýmýzla birlikte olan sevgili Birsen, 22 yýl boyunca görevini baþarýyla yürüttü. Þubemizde çalýþtýðý dönem boyunca çalýþma mekanýný iþyeri gibi deðil evi gibi gören, üyelerimizle kurduðu iletiþimde Odamýz örgütlülüðünü gözeten, üstlendiði sorumluluklarý layýkýyla yerine getiren sevgili Birsen e bundan sonraki yaþamýnda saðlýk ve mutluluklar dileriz. Birsen Çüm den boþalan Büro Personeli görevini 1 Aralýk 2008 tarihi itibariyle Naciye Ulusan yürütmeye baþlamýþtýr. Þube Müdürlüðü görevini yürüten Hasan Açýk a, örgütlenme, yayýn hazýrlýklarý, arþiv, öðrenci üyelerle iliþki vb. konularda görev olan Þube Müdür Yardýmcýmýz M. Uður Giriþken e, üyelerle iliþkilerimizi saðlayarak, Odanýn iþleyiþine katkýlar sunan Engin Bingöl ve Naciye Ulusan a, büro destek görevlimiz Metin Uðumlu ya emek ve hizmetleri için teþekkür ediyoruz. Ayrýca Þubemize hukuk danýþmaný olarak katký koyan Avukat Mahir Ay ile bilgisayarlarýn bakýmý ve tamiri konusunda teknik destek veren Burak Akpýnar a teþekkürlerimizi sunarýz. 1.3 Temsilcilikler Üyelerimizle kurduðumuz iliþkilerin ilk adýmýný saðlayan temsilcilerimiz örgütlülüðümüzün en önemli parçasýný oluþturmaktadýr. Temsilcilerimizin daha uygun koþullarda çalýþabilmeleri ve örgütlülüðümüzün arttýrýlmasý adýna, temsilcilik mekanlarýnýn açýlabilmesi için yoðun uðraþlar sergiledik. Bu dönemde Kocaeli, Sakarya ve Edirne Temsilciliklerimiz binalarýna kavuþtu. Üyelerimizin her anlamda yaþattýklarý dayanýþmalarýna bir katký sunan bu mekanlarýn mümkün olduðunca verimli kullanýlmasý mesleðimizin ve üyelerimizin ciddi kazanýmlar elde etmesini saðlayacaktýr. Þubemizin 20. Dönemi içerisinde gerek idari gerekse de özel koþullar nedeniyle temsilciliklerimizde bazý isim ve görev deðiþikliklerine gidilmiþtir. Deðiþiklik yapýlan temsilcilik isimleri, temsilci ve temsilci yardýmcýlarý bilgilerinize sunulmuþtur: Kocaeli Ýl Temsilcilik sýnýrlarý içerisinde yer alan 21 adet Harita Bürosunun uygulamalara ve mevzuata yönelik yaþadýðý sorunlarýn ve açýlýmlarýn güncelliðini kaybetmeden deðerlendirilebilmesi için özel sektörde çalýþan 4392 sicil numaralý üyemiz Þenol Kalafat Kocaeli Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý na atanmýþtýr. 5

12 Baðcýlar-Esenler Ýlçe Temsilcimiz Mehmet Hürol Kara nýn emekli olmasý nedeniyle görevini býrakmasý sonucu yerine 9090 sicil numaralý üyemiz Çiðdem Geç Baðcýlar-Esenler Ýlçe Temsilciliði ne atanmýþtýr. Maltepe Ýlçe Temsilciliðimizin iþ yoðunluðu nedeniyle 8463 sicil numaralý üyemiz Belgin Onaran Þen Maltepe Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý na atanmýþtýr. Kadýköy Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý na 3083 sicil numaralý üyemiz Rýfat Gelbal atanmýþtýr. Küçükçekmece Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý na sicil numaralý üyemiz Ümit Kemal Üstal atanmýþtýr. Keþan Ýlçe Temsilci Yardýmcýsý 3790 sicil numaralý üyemiz Mehmet Çevik in görev yeri deðiþikliði nedeniyle görevini býrakmasý sonucu yerine 7166 sicil numaralý üyemiz Þafak Uslu Keþan Ýlçe Temsilci Yardýmcýlýðý na atanmýþtýr. Üsküdar Temsilciliði ne sicil numaralý üyemiz Saliha Kalyoncu Eskihellaç atanmýþtýr. Eyüp-Bayrampaþa-Gaziosmanpaþa Ýlçe Temsilciliði etkinliði bölgesinde bulunan Gaziosmanpaþa ilçesinin Eyüp-Bayrampaþa-Gaziosmanpaþa Ýlçe Temsilciliðinden ayrýlarak Gaziosmanpaþa Ýlçe Temsilciliði kurulmuþ ve Gaziosmanpaþa Ýlçe Temsilciliðine 5367 sicil numaralý üyemiz Nurettin Acar atanmýþtýr. Sakarya Ýl Temsilci Yardýmcýsý 7544 sicil numaralý üyemiz Zeynep Tokuç un Odamýz Onur Kurulu nun tarih ve 2005/14 sayýlý kararý ile yazýlý uyarý cezasý almýþ olmasý nedeniyle görevinden alýnmasý nedeniyle yerine 8729 sicil numaralý üyemiz Deniz Taþ Sakarya Ýl Temsilci Yardýmcýsý ve mesleki denetim görevlisi olarak atanmýþtýr. Edirne Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten 1869 sicil numaralý üyemiz Yýlmaz Eren Edirne Ýl Temsilciliði görevine atanmýþtýr. Edirne Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten 1869 sicil numaralý üyemiz Yýlmaz Eren in Ýl Temsilciliði ne atanmasý nedeniyle yerine 9700 sicil numaralý üyemiz Doðan Savran Edirne Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý görevine atanmýþtýr. Gaziosmanpaþa Ýlçe Temsilcimiz Nurettin Acar ýn Þiþli Kadastro Müdürlüðü ne tayini çýkmasý sonucu boþalan temsilcilik görevine 1920 sicil numaralý üyemiz Ayhan Yýldýz atanmýþtýr. Sakarya Ýl Temsilcimiz Lale Güngör ün istifa etmesi sonucu boþalan temsilcilik görevine 8729 sicil numaralý üyemiz Deniz Taþ atanmýþtýr. Gaziosmanpaþa Temsilciliðimizde yaþanan yoðunluk nedeni ile, 8966 sicil numaralý üyemiz Pýnar Demirtaþ Gaziosmanpaþa Temsilci Yardýmcýlýðýna atanmýþtýr. Baþka bir ilçeye taþýnmalarýndan dolayý Beþiktaþ Ýlçe Temsilciliði ve Temsilci Yardýmcýlýðý görevlerinden istifa eden 5878 sicil numaralý üyemiz Cem Bülent Köseoðlu ve 5707 sicil numaralý üyemiz Deniz Baþ ýn yerine Beþiktaþ Ýlçe Temsilcisi ve Mesleki Denetim Görevlisi olarak 3873 sicil numaralý üyemiz Doðan Ender Topçuoðlu, Temsilci Yardýmcýsý olarak 4090 sicil numaralý üyemiz Cevdet Çalý atanmýþtýr. Bakýrköy-Zeytinburnu Temsilcimiz Ergin Uçarlý nýn geçirmiþ olduðu kazadan dolayý görevine devam edememesi nedeniyle yerine 1582 sicil numaralý üyemiz H. Ali Kanýtürk Bakýrköy-Zeytinburnu Temsilcisi ve mesleki denetim görevlisi olarak atanmýþtýr. Silivri Temsilcimiz 3196 sicil numaralý üyemiz Mehmet Has ýn görev yeri deðiþikliðinden dolayý yerine 1600 sicil numaralý üyemiz Hüseyin Þahin Silivri Ýlçe Temsilcisi ve mesleki denetim görevlisi olarak atanmýþtýr. Kocaeli Kandýra Ýlçe Temsilcimiz 5342 sicil numaralý üyemiz Osman Küçükislamoðlu nun görev yeri deðiþikliði nedeniyle yerine 4593 sicil numaralý üyemiz Sabahattin Güngör Kandýra Ýlçe Temsilciliði ne atanmýþtýr sayýlý "Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý Ýçerisinde Ýlçe Kurulmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun" kapsamýnda Eminönü ilçesinin kapatýlarak Fatih ilçesine baðlanmasý nedeni ile Fatih-Eminönü Ýlçe Temsilciliði nin ismi Fatih Ýlçe Temsilciliði olarak deðiþtirilmiþtir sayýlý "Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý Ýçerisinde Ýlçe Kurulmasý ve Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun" kapsamýnda, yeni ilçe olan Sancaktepe nin mevcutta bulunan Ümraniye 6

13 temsilciliði ile birleþtirilerek Ümraniye-Sancaktepe temsilciliði olarak, yine yeni ilçe olan Ataþehir in de mevcutta bulunan Kadýköy temsilciliði ile birleþtirilerek Kadýköy-Ataþehir temsilciliði olarak hizmet vermesine karar verilmiþtir. Sarýyer Ýlçe Temsilcimiz ve Mesleki Denetim Görevlimiz 4085 sicil numaralý üyemiz Bektaþ Öztan ýn görev yeri deðiþikliðinden dolayý yerine 2657 sicil numaralý üyemiz Kemal Özer Sarýyer Ýlçe Temsilcilisi ve Mesleki Denetim Görevlisi olarak atanmýþtýr. Kocaeli Ýl Temsilci Yardýmcýmýz ve Mesleki Denetim görevlimiz 5799 sicil numaralý üyemiz Murat Yazýcý nýn görev yeri deðiþikliðinden dolayý yerine Kocaeli Ýl Temsilci Yardýmcýlýðý görevini yürüten 4392 sicil numaralý üyemiz Þenol Kalafat Kocaeli Mesleki Denetim Görevlisi olarak atanmýþtýr. Oda örgütlülüðümüze ve mesleðimize katký saðlayan önceki tüm temsilcilerimize, temsilci yardýmcýlarýmýza ve mesleki denetim görevlilerimize deðerli katkýlardan dolayý teþekkür eder, atamalarý gerçekleþtirilen yeni temsilci, temsilci yardýmcýsý ve mesleki denetim görevlisi meslektaþlarýmýza da yeni görevlerinde baþarýlar dileriz Ýl, Ýlçe, Ýþyeri Temsilcileri, Temsilci Yardýmcýlarý ve Mesleki Denetim Görevlileri 1. EDÝRNE Temsilci ve MD Görevlisi 1869-Yýlmaz Eren Eren Har.Kad.Müh.Dan.Bürosu Vilayet Yaný Horozlu Bayýrý Cad. M.Ejder Ýþ Mer. No: 19b Merkez/Edirne Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 9700-Doðan Savran Edirne Ýl Özel Ýdaresi D.100 Karayolu Üzeri D.S.Ý. Yaný Merkez/Edirne Ýþ Tel: KIRKLARELÝ Temsilci ve MD Görevlisi 5699-Erkan Güler Kýrklareli Belediye Baþkanlýðý Ýmar Müdürlüðü Harita Ýþleri Merkez/Kýrklareli Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 2651-Mahmut Bozan Bilgi Har.Müh.Ýnþ.Ltd.Þti. Karakaþ Mahallesi Yenigürpýnar Çarþýsý Kat: 1 Daire:42 Merkez/Kýrklareli Ýþ Tel: KOCAELÝ Temsilci 3766-Cankut Daðdal Ýnce Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölüm Baþkanlýðý Eski Gölcük Yolu Veziroðlu Yerleþkesi Ýzmit/Kocaeli Ýþ Tel: /14 Temsilci Yrd.ve MD Görevlisi 4392-Þenol Kalafat Asya Har.Müh.Ýnþ.Taah.Tur.San.ve Tic.Ltd.Þti. Karabaþ Mahallesi Hürriyet Cad. Timur Apt. No:139 Kat:1 Daire:2 Ýzmit/Kocaeli Ýþ Tel:

14 Temsilci Yardýmcýsý 4. SAKARYA Temsilci ve MD Görevlisi 5717-Tamer Yýldýz Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Kandýra Kadastro Müdürlüðü Aydýnlýk Mahallesi Prof.Turhan Güneþ Cad. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Koop. No: 13 Kat: 3 Kandýra/Kocaeli Ýþ Tel: Deniz Taþ Sakarya Ertaþ Har. Müh. Müþ. Hiz. Ýnþ. Pln. Haf. Tic. Ltd. Þti. Semerciler Mahallesi Saraçlar Sok. Nur Ýþm. Kat:2 Daire:71 Adapazarý/Sakarya Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 7743-Burak An Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Sakarya Kadastro Müdürlüðü Kampüs Yolu Serdivan Mahallesi Tokaldere Cad Adapazarý/Sakarya Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 5. TEKÝRDAÐ Temsilci ve MD Görevlisi 9790-Mustafa Daðlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Sakarya Kadastro Müdürlüðü Kampüs Yolu Serdivan Mahallesi Tokatdere Cad Adapazarý/Sakarya Ýþ Tel: Ercan Kýsa Er-Fa Har.Pln.Ýnþ.Taah.Eml.Tic.Ltd.Þti. Ortacami Mahallesi Ortacami Sok. Tarhan Ýþhaný No: 9 Daire: 15 Merkez/Tekirdað Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 4952-Zeki Özcan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Þarköy Kadastro Müdürlüðü Belediye Hizmet Binasý Kat:2 Þarköy/Tekirdað Ýþ Tel: YALOVA Temsilci ve MD Görevlisi 3879-Güler Bilgin (Durmaz) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Yalova Kadastro Müdürlüðü Belediye Sarayý No:5 Merkez/Yalova Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 2832-Rahmi Dereli Dereli Har.Kad.Müh.Müþ.Taah.Bürosu Sefabey Cad. Konak Sok. Çam Ýþh. No: 4 Daire: 33 Merkez/Yalova Ýþ Tel: ÝLÇE TEMSÝLCÝLÝKLERÝ-TEMSÝLCÝ YARDIMCILARI-MESLEKÝ DENETÝM (MD) GÖREVLÝLERÝ 1. ÝSTANBUL/BAÐCILAR-ESENLER Temsilci ve MD Görevlisi 9090-Çiðdem Geç Baðcýlar Belediye Baþkanlýðý Ruhsat ve Denetim Müdürlüðü Güneþli - Merkez Mahallesi Kirazlý Cad. No: Baðcýlar/Ýstanbul Ýþ Tel:

15 2. ÝSTANBUL/BAHÇELÝEVLER-GÜNGÖREN Temsilci ve MD Görevlisi 1941-Ýsmail Bülent Köksal Bahçelievler Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Barbaros Cad. Bahçelievler/Ýstanbul Ýþ Yel: /1234 Temsilci Yardýmcýsý 4176-Ufuk Güvem Yeda Mim.Har.Müh.Ýnþ.San.ve Tic.Ltd.Þti. Barbaros Cad. Gökduman Apt. No:30/4 Kat:3 Daire:3 Bahçelievler/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL/BAKIRKÖY-ZEYTÝNBURNU Temsilci ve MD Görevlisi 1582-H. Ali Kanýtürk Bakýrköy Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Harita ve Numarataj Þefliði Cumhuriyet Meydaný Yaný Bakýrköy / Ýstanbul Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 4230-Turðay Erkan Yenidoðan Mahallesi Zübeyde Haným Cad. Tunç Apt. No: 144 Daire:1 Zeytinburnu/Ýstanbul 4. ÝSTANBUL/BAYRAMPAÞA-EYÜP Temsilci ve MD Görevlisi 2349-Ýsmi Avcýoðlu Eyüp Belediye Baþkanlýðý Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Niþanca Mahallesi Feshane Cad. No:42 Eyüp/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL/BEÞÝKTAÞ Temsilci ve MD Görevlisi 3873-Doðan Ender Topçuoðlu Beþiktaþ Belediye Baþkanlýðý Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Harita Ýþleri Nispetiye Mahallesi Aytar Cad. Baþlýk Sok. Belediye Binasý No:1 Kat:2 Beþiktaþ / Ýstanbul Ýþ Tel: /2083 Temsilci Yardýmcýsý 4090-Cevdet Çalý Beþiktaþ Belediye Baþkanlýðý Emlak ve Ýstimlak Müdürlüðü Harita Ýþleri Nispetiye Mahallesi Aytar Cad. Baþlýk Sok. Belediye Binasý No:1 Beþiktaþ / Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL/BEYOÐLU-ÞÝÞLÝ Temsilci 5314-Meral Baþkal Þiþli Belediye Baþkanlýðý Emlak ve Kamulaþtýrma Müdürlüðü Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No: Kat: Þiþli/Ýstanbul Ýþ Tel: /261 Temsilci Yrd. ve MD Görevlisi 2384-Yaþar Belen Þiþli Belediye Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Müdürlüðü Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. No: Þiþli/Ýstanbul Ýþ Tel: /293 9

16 7. ÝSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 8. ÝSTANBUL/ÇATALCA Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 9. TEKÝRDAÐ/ÇORLU Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 3701-Ýhsan Kýrcan Can-Er Müh. Bürosu Dizdariye Mahallesi Yurt Sok. Raifbey Apt. No:11 Daire:3 Büyükçekmece/Ýstanbul Ýþ Tel: Þ. Tamer Temizer Tepecik Belediye Baþkanlýðý Büyükçekmece/Ýstanbul Ýþ Tel: Leyla Poyraz Kurtulan Har.Müh.Ýnþ.Eml.Bilg.San.Tic.Ltd.Þti. Kaleiçi Mahallesi Seyfi Demirsoy Cad. Ýbrahimzade Ýþh. Kat:3 Daire:16-17 Çatalca/Ýstanbul Ýþ Tel: Savaþ Bümen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Çatalca Kadastro Müdürlüðü Ferhatpaþa Mahallesi Hükümet Konaðý Çatalca/Ýstanbul Ýþ Tel: Erol Gölçek Ekin Har.Bürosu Muhittin Mahallesi Kocaaða Sok. No:15 Daire: Çorlu/Tekirdað Ýþ Tel: Aliþan Çalcalý Þan Müh.Har.Ýnþ.Eml.Tur.Taþ.Müþ.Dan.Taah.Ýth.Ýhr.Paz.Ltd.Þti. Muhittin Mahallesi Küçükeyüp Sok. Bayol Ýþmerkezi Kat:2 Daire:68 Çorlu/Tekirdað Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 6434-Murat Sýnar Ata Har.Müh.ve Müþ.Bürosu Camiatik Mahallesi Kantarcý Sok. Tic.ve San.Odasý Hiz.Binasý No: 14/B Kat:1 Daire: Çorlu/Tekirdað Ýþ Tel: ÝSTANBUL/FATÝH Temsilci ve MD Görevlisi 3063-Cemil Candaþ Ýstanbul IV Numaralý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulu Müdürlüðü Hobyar Mahallesi Büyük Postane Cad. No:72-74 Eminönü/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL/GAZÝOSMANPAÞA Temsilci ve MD Görevlisi 1920-Ayhan Yýldýz Yýldýzlar Har. ve Müþ. Ltd. Þti. Merkez Mahallesi Eyüp Yolu Cad. Karlak Apt.No:30 Daire:12 Gaziosmanpaþa/Ýstanbul Ýþ Tel:

17 Temsilci Yardýmcýsý 12. KOCAELÝ/GEBZE Temsilci Temsilci Yardýmcýsý Temsilci Yrd. ve MD Görevlisi 8966-Pýnar Demirtaþ Yýldýzlar Har. ve Müþ. Ltd. Þti. Merkez Mahallesi Eyüp Yolu Cad. Karlak Apt.No:30 Daire:12 Gaziosmanpaþa/Ýstanbul Ýþ Tel: Orhan Kemal Toprak Toprak Müh.Har.Ýnþ.Eml.San.ve Tic.Ltd.Þti. Tapu Dairesi Yaný Hacý Halil Mahallesi Zübeyde Haným Cad Sok. No:26 Gebze/Kocaeli Ýþ Tel: Ahmet Murat Baþar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Gebze Kadastro Müdürlüðü Hacý Halil Mahallesi Çeþme Sok. Saray Ýþ Haný No:46 Kat:3 Gebze/Kocaeli Ýþ Tel: Latife Kayataþtan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Gebze Kadastro Müdürlüðü Hacý Halil Mahallesi Çeþme Sok. Saray Ýþ Haný No:46 Kat:3 Gebze/Kocaeli Ýþ Tel: ÝSTANBUL/KADIKÖY-ATAÞEHÝR Temsilci ve MD Görevlisi 4126-Mustafa Uysal Jefo Müh.Tic.Ltd.Þti. Eðitim Mahallesi 1.Açýkgöz Sok. No: 6 Daire: Kadýköy/Ýstanbul Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 14. ÝSTANBUL/KAÐITHANE Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 3083-Rýfat Gelbal Sentez Har.Þeh.Mim.Ýnþ.Tic.Ltd.Þti. Eðitim Mahallesi Kasap Ýsmail Sok. Sadýkoðlu 4 Ýþ Mer. Asma Kat Daire:52 Kadýköy/Ýstanbul Ýþ Tel: Mustafa Tadýk Kaðýthane Belediye Baþkanlýðý Plan ve Proje Müdürlüðü Kaðýthane-Merkez Mahallesi Silahtaraða Cad. Sadabad Hizmet Binasý Kaðýthane/Ýstanbul Ýþ Tel: / Haluk Yücel Kaðýthane Belediye Baþkanlýðý Emlak Ýstimlak Müdürlüðü Kaðýthane-Merkez Mahallesi Silahtaraða Cad. Sadabat Hizmet Binasý Kaðýthane/Ýstanbul Ýþ Tel:

18 15. KOCAELÝ/KANDIRA Temsilci ve MD Görevlisi 16. ÝSTANBUL/KARTAL Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý Temsilci Yardýmcýsý 17. EDÝRNE/KEÞAN Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 18. ÝSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE Temsilci Temsilci Yrd. ve MD Görevlisi 19. ÝSTANBUL/MALTEPE Temsilci ve MD Görevlisi 4593-Sabahattin Güngör Güngör Hrt. Müh. Ýnþ. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Þti Çarþý Mahallesi Sakarya Cad. Göktaþlar Ýþh. No:1 Kat:1 Kandýra / Kocaeli Ýþ Tel: Ali Apaydýn Kartal Belediye Baþkanlýðý Fen Ýþleri Müdürlüðü Karlýktepe Mahallesi Atatürk Bulvarý Elit Sok. No:5 Kartal/Ýstanbul Ýþ Tel: Fikri Sezer Kartal Belediye Baþkanlýðý Planlama ve Sosyal Konut Müdürlüðü Karlýktepe Mahallesi Atatürk Bulvarý Elit Sok. No:5 Kartal/Ýstanbul Ýþ Tel: / Metin Aðýrman Aðýrman Mim.Har.Müh.Hiz.Ýnþ.Tic.Ýth.Ýhr.Paz.Ltd.Þti. Üsküdar Cad. Özel Ýdare Ýþm. Kat:2 Daire:210 Kartal/Ýstanbul Ýþ Tel: Celalettin Bilgin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Keþan Kadastro Müdürlüðü Hükümet Konaðý Keþan/Edirne Ýþ Tel: Þafak Uslu Þafak Harita Müh. Bürosu Ýnönü Cad. Halil Ýbrahim Gümülcineli Ýþh. Kat:1 Daire: Keþan/Edirne Ýþ Tel: Selahattin Avþar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Küçükçekmece Kadastro Müdürlüðü Sefaköy Kartaltepe Mahallesi Süvari Cad. Kaymakamlýk Binasý No:19 Kat: Küçükçekmece/Ýstanbul Ýþ Tel: Ümit Kemal Üstal Yeditepe Müh. Har. Ýnþ. Eml. Taah. Turz. ve Gýda San. Tic. Ltd. Þti. Sefaköy Kartaltepe Mahallesi Belediye Cad. Limanoðlu Ýþ Mer. No:3 Daire:38 Küçükçekmece/Ýstanbul Ýþ Tel: Doðan Kamil Aksoy Boyut Müh.Har.Ýnþ.Tic.Ltd.Þti. Altayçeþme Mahallesi Gülcihan Sok. No:19/A Maltepe/Ýstanbul Ýþ Tel:

19 Temsilci Yardýmcýsý Temsilci Yardýmcýsý 20. ÝSTANBUL/PENDÝK Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 21. ÝSTANBUL/SARIYER Temsilci ve MD Görevlisi 22. ÝSTANBUL/SÝLÝVRÝ Temsilci ve MD Görevlisi Temsilci Yardýmcýsý 2961-Güner Kýlýç Maltepe Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Feyzullah Mahallesi Baðdat Cad. No: 52 Maltepe/Ýstanbul Ýþ Tel: Belgin Onaran Þen Küçükyalý Altýntepe Mahallesi Menekþe Sok. Dinçer Apt. No:36 Daire:2 Maltepe/Ýstanbul Ýþ Tel: Birol Yavuz Cem Harita Müh.Müþ.Ve Tic.Ltd.Þti. Doðu Mahallesi 25 Nisan Cad. Dere Sok. No:30 Daire:2 Pendik/Ýstanbul Ýþ Tel: Musa Yamak Cem Harita Müh.Müþ.Ve Tic.Ltd.Þti. Doðu Mahallesi 25 Nisan Cad. Dere Sok. No:30 Daire:2 Pendik/Ýstanbul Ýþ Tel: Kemal Özer Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Sarýyer Kadastro Müdürlüðü Sarýyer/Ýstanbul Ýþ Tel: Hüseyin Þahin Ýzdüþüm Harita Bürosu Alibey Mahallesi Ali Çetinkaya Cad. Özel Ýdare Ýþm. No:19 Kat:2 Silivri/Ýstanbul Ýþ Tel: Süheyl Kýrkýcý Barýþ Har.Müh. Bürosu Alibey Mahallesi Ali Çetinkaya Cad. Özel Ýdare Ýþm. Kat:2 Daire:24 Silivri/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL/ÜMRANÝYE-SANCAKTEPE Temsilci ve MD Görevlisi 3693-Bülent Þafak Ümraniye Belediye Baþkanlýðý Ýmar Planlama Müdürlüðü Planlama ve Harita Þefliði Atatürk Mahallesi Alemdað Cad. No:1 Kat: Ümraniye/Ýstanbul Ýþ Tel: /187 Temsilci Yardýmcýsý 9709-Elif Suyabatmaz Ümraniye Belediye Baþkanlýðý Ýmar Planlama Müdürlüðü Planlama ve Harita Þefliði Atatürk Mahallesi Alemdað Cad. No:1 Kat: Ümraniye/Ýstanbul Ýþ Tel: /187 13

20 24. ÝSTANBUL/ÜSKÜDAR-BEYKOZ Temsilci ve MD Görevlisi Saliha Kalyoncu Eskihellaç Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü Üsküdar Kadastro Müdürlüðü Solaksinan Mahallesi Selmanipak Cad. No:138 Kat:2 Üsküdar/Ýstanbul Ýþ Tel: Temsilci Yardýmcýsý 6532-Ýlhami Kayhan Kardelen Har. Plan. Ýnþ. ve Gayrim. Dan. San. Tic. Ltd. Þti. Atatürk Mahallesi Çavuþbaþý Cad. Hilal Sok. No:10 Daire:2 Ümraniye/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝÞYERÝ TEMSÝLCÝLÝKLERÝ 1. BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Ýþyeri Temsilcisi 3354-Haluk Özener Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Çengelköy Mahallesi Üsküdar/Ýstanbul Ýþ Tel: / DEVLET SU ÝÞLERÝ 14.BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Ýþyeri Temsilcisi 1354-Hasan Gücüyener T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü XIV. Bölge Müdürlüðü Küçükçamlýca Libadiye Cad. No: Üsküdar/Ýstanbul Ýþ Tel: / GAZÝOSMANPAÞA BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Ýþyeri Temsilcisi 4253-Mehmet Çalgýn Gaziosmanpaþa Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü Merkez Mahallesi Cumhuriyet Meydaný No: Gaziosmanpaþa/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSKÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ Ýþyeri Temsilcisi Ýþyeri Temsilcisi 3935 Mehmet Kutlu ÝSKÝ Genel Müdürlüðü Emlak ve Kamulaþtýrma Daire Baþkanlýðý Nurtepe Mahallesi Alibeyköy Cad. No:1 Kat:8 Daire: Kaðýthane/Ýstanbul Ýþ Tel: Ahmet Top ÝSKÝ Genel Müdürlüðü Emlak ve Kamulaþtýrma Daire Baþkanlýðý Nurtepe Mahallesi Alibeyköy Cad. No:1 Kat: 8 Daire: Kaðýthane/Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Ýþyeri Temsilcisi 2049-Esin Gürlek Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý Harita Müdürlüðü Saraçhane Eminönü/Ýstanbul Ýþ Tel:

21 6. ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐI HARÝTA MÜDÜRLÜÐÜ Ýþyeri Temsilcisi 4000-Nurcan Candaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Baþkanlýðý Projeler Müdürlüðü Laleli Gençlik Cad. Aða Yokuþu Sok. No: 27 Fatih / Ýstanbul Ýþ Tel: ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ýþyeri Temsilcisi 2874-Dursun Zafer Þeker Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi Geomatik Mühendisliði Bölümü Fotogrametri Anabilim Dalý Maslak Sarýyer/Ýstanbul Ýþ Tel: Ýþyeri Temsilcisi 6800-Caner Güney Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi Geomatik Mühendisliði Mühendisliði Bölümü Jeodezi Anabilim Dalý Maslak Sarýyer/Ýstanbul Ýþ Tel: KAÐITHANE BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Ýþyeri Temsilcisi 3170-Hüseyin Ýlgü Kaðýthane Belediye Baþkanlýðý Plan ve Proje Müdürlüðü Kaðýthane-Merkez Mahallesi Silahtaraða Cad. Sadabad Hizmet Binasý Kaðýthane/Ýstanbul Ýþ Tel: / KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Ýþyeri Temsilcisi 4628-Odhan Þirvancý T.C. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Karayollarý Genel Müdürlüðü 1.Bölge Müdürlüðü Küçükyalý Maltepe/Ýstanbul Ýþ Tel: KOCAELÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Ýþyeri Temsilcisi 5233-Perihan Topçu Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Dairesi Baþkanlýðý Harita ve Kadastro Þube Müdürlüðü Ömeraða Mahallesi A. Yüksel Cad. Belsa Plaza A Blok Kat:8 Daire: Ýzmit/Kocaeli Ýþ Tel: / KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Ýþyeri Temsilcisi 12. YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ýþyeri Temsilcisi 5438-Murat Selim Çepni Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölüm Baþkanlýðý Kartoðrafya Ana Bilim Dalý Eski Gölcük Yolu Veziroðlu Yerleþkesi Ýzmit/Kocaeli Ýþ Tel: Nihat Ersoy Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi Harita Mühendisliði Bölümü Jeodezi Anabilim Dalý Davutpaþa Cad Esenler/Ýstanbul Ýþ Tel:

22 Ýþyeri Temsilcisi 7103-Burak Akpýnar Yýldýz Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi Harita Mühendisliði Bölümü Ölçme Tekniði Anabilim Dalý Davutpaþa Cad Esenler/Ýstanbul Ýþ Tel: YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ MESLEK YÜKSEK OKULU Ýþyeri Temsilcisi 2744-Erol Yavuz Yýldýz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardýmcýsý Maslak Büyükdere Cad. No:69 Sarýyer/Ýstanbul Ýþ Tel: Bölüm Öðrenci Temsilcilikleri Odamýz Öðrenci Kolu Yönetmeliði nin Organlar ve Görevleri baþlýklý 6. Maddesinde tanýmlý olan ve Þubemiz sorumluluk alaný içerisinde yer alan Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Yýldýz Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Bölüm Öðrenci Temsilcilikleri oluþturulmuþ, Þube Öðrenci Temsilcilikleri belirlenmiþ ve dönem içerisinde bazý temsilciliklerimizde birtakým görev deðiþiklikleri yaþanmýþtýr. Öðrenci temsilcilerimiz, Öðrenci Komisyonumuz aracýlýðýyla örgütlülük bilinçlerini arttýrarak, mesleðimizin geleceðini þimdiden kurgulamaya baþlamýþlardýr. Þubemizin 20. Dönemi içerisinde Kocaeli Bölüm Öðrenci Temsilcilimiz Cihan Doðuyýldýz ýn görevinden istifa etmesinden dolayý bu göreve Öðrenci Komisyonumuz tarafýndan önerilen Efe Ertekin atanmýþtýr. Ayrýca, ÝTÜ Bölüm Öðrenci Temsilcisi M. Onur Giriþken in dönem sonunda mezun olmasý nedeni ile görevinden istifa etme isteðini belirten dilekçesini Yönetim Kurulu na sunmasýnýn ardýndan yerine ÝTÜ Bölüm Öðrenci Temsilciliði ne sicil numaralý öðrenci üyemiz Doða Demirtaþ atanmýþtýr. Þube Öðrenci Temsilciliði görevini ise Yýldýz Teknik Üniversitesi nden sicil numaralý öðrenci üyemiz Ýbrahim Okutmuþtur, Ýstanbul Teknik Üniversitesi nden sicil numaralý öðrenci üyemiz Evrim Gülcan Savaþ ve Kocaeli Üniversitesi nden sicil numaralý üyemiz Efe Ertekin yürütmüþtür. Bölüm ve Þube Öðrenci Temsilciliklerimize Oda örgütlülüðümüze saðladýklarý deðerli katkýlardan dolayý teþekkür ederiz. Bölüm Öðrenci Temsilciliði listeleri aþaðýda bilgilerinize sunulmuþtur: ÝTÜ BÖLÜM ÖÐRENCÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ Baþkan Baþkan Yardýmcýsý : Doða Demirtaþ : Özcan Türkmen Yazman : Merve Keskin Üye Üye : Evrim Gülcan Savaþ : Ulaþ Burhan Akýncýlar KOÜ BÖLÜM ÖÐRENCÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ Baþkan : Efe Ertekin Baþkan Yardýmcýsý : Burak Çobanoðlu Yazman Üye : Tuðba Þahin : Güven Günini Üye : Serap Aþýr YTÜ BÖLÜM ÖÐRENCÝ TEMSÝLCÝLÝÐÝ Baþkan : Hasan Bora Yavuz Baþkan Yardýmcýsý Yazman : Diren Özgün : Umut Ürün Üye : Yusuf Bozkurt Üye : Ýbrahim Okutmuþtur 16

23 1.4 Komisyonlar ve Çalýþma Gruplarý Birlikte üretme anlayýþýmýzýn gereði olarak, üyelerimize yapmýþ olduðumuz çaðrý çok büyük ilgiyle karþýlanmýþ olup, üyelerimizden komisyon ve gruplarýmýzda çalýþmak için yoðun talep gelmiþtir. 20. Dönemde oluþturduðumuz 6 komisyon, 10 proje grubu ve 10 teknik rapor ve inceleme çalýþma grubunda toplam 255 üyemiz görev almýþtýr. Ayrýca oluþturulan komisyonlarýn, proje gruplarýnýn, teknik rapor ve inceleme çalýþma gruplarýnýn çalýþmalarýna iliþkin yöntemleri ve ilkeleri düzenlemek adýna, Yönetim Kurulumuz, tarih, 20/91 sayýlý kararý ile "Komisyon, Proje, Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Gruplarý Çalýþma Ýlkeleri Yönergesi" hazýrlamýþtýr. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi 20. Dönem Komisyon, Proje, Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Gruplarý dönemimizde de çalýþmalarýný hýz kesmeden sürdürmüþlerdir. Komisyonlarýmýzda çalýþma yürüten üyelerimize mesleðimize ve Odamýza saðladýklarý deðerli katkýlarý, özverileri ve emekleri için en içten duygularýmýzla teþekkür eder, çalýþmalarýnda baþarýlar dileriz. TMMOB HKMO Ýstanbul Þubesi Komisyon, Proje, Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Gruplarý Çalýþma Ýlkeleri Yönergesi BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanýmlar Amaç Madde 1 - Bu Yönerge nin amacý, TMMOB HKMO Ýstanbul Þubesi bünyesinde oluþturulan komisyonlarýn, proje gruplarýnýn, teknik rapor ve inceleme çalýþma gruplarýnýn oluþturulmasýna ve çalýþmasýna iliþkin yöntemleri ve ilkeleri belirlemektir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönerge, TMMOB HKMO Ýstanbul Þubesi bünyesinde oluþturulan komisyonlarýn, proje gruplarýnýn, teknik rapor ve inceleme çalýþma gruplarýnýn yapýsýný ve iþleyiþini düzenler. Þube Yönetim Kurulu, gerektiðinde, ilgili komisyonlarýn ve gruplarýn görüþlerini de alarak, komisyonlarý ve gruplarý kaldýrabilir, adlarýný deðiþtirebilir, yenilerini oluþturabilir. Tanýmlar Madde 3 - Bu Yönerge de adý geçen; Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliðini, Oda (HKMO): Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasýný, Þube: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesini, Üye: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý üyesini ifade eder. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Komisyonlarýn ve Gruplarýn Yapýlanmasý, Görev Süreleri Komisyon ve Grup Yürütücüsü Madde 4 - Her komisyon ve grup, kendi içerisinde seçtiði bir Yürütücü tarafýndan yönetilir. Yürütücü, komisyonu ve çalýþma grubunu ilgilendiren konularda yapýlacak çalýþmalarýn hazýrlýðýndan, yürütülmesinden ve sonuçlandýrýlmasýndan Þube Yönetim Kuruluna karþý sorumludur. 17

24 Komisyon ve Grup Yazmaný Madde 5 - Her komisyon ve grup, çalýþmalarýnda Yürütücüye yardýmcý olmak üzere birer üyeyi Yazman olarak belirler. Yazman üye, toplantý tarihlerinin duyurulmasý, üyelerin katýlýmýnýn saðlanmasý, üyelerin katýlým çizelgelerinin tutulmasý, toplantý gündemlerinin oluþturulmasý ve alýnan kararlarýn izlenmesinden sorumludur. Yazman üye, toplantý gündeminin ve içeriðinin, toplantý ve etkinlik çýktýlarýnýn HKMO Bilgi Sisteminde arþivlenmesini saðlamak amacýyla, Oda teknik personeline gerekli tutanaklarý ve belgeleri sunar. Komisyon ve Grup Üyeleri Madde 6 - Komisyon ve grup üyeleri, Oda üyeleri arasýndan ilgi ve uzmanlýk alanlarýna göre baþvuru yapan Oda üyelerinden oluþur. Bu üyelerin daðýlýmýnýn üniversiteler, kamu / kurum kuruluþlarý ve özel sektörde çalýþmýþ olan üyelerden olmasýna özen gösterilir. Ýlgi gösteren öðrenci üyeler de komisyonlarda ve çalýþma gruplarýnda görev alabilirler. Komisyonlarýn ve gruplarýn oluþturulmasýna, komisyon ve grup üyelerinin görevlerine son verilmesine, gerekli durumlarda yeni üyelerin görevlendirilmesine Þube Yönetim Kurulu yetkilidir. Komisyonlarýn ve gruplarýn çalýþma faaliyetleri, Þube Yönetim Kurulunun onayýndan sonra baþlar. Komisyon ve Grup Üyelerinin Görev Süresi Madde 7 Her komisyon ve grup üyesinin görev süresi, Þube Yönetim Kurulu nun görev süresiyle sýnýrlýdýr. Bu süre sonunda, ilgili komisyon ve grubun görevi kendiliðinden sona erer. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyon ve Gruplarýn Görevleri, Çalýþma Biçimleri, Çalýþma Programlarý, Eþgüdümü ve Ürünleri Komisyonlarýn ve Gruplarýn Görevleri Madde 8 - Komisyon ve gruplarýn Þube Yönetim Kuruluna danýþmanlýk görevi yapmalarý temel ilkedir. Komisyon ve gruplar, Þube Yönetim Kurulunca araþtýrýlmasý istenen konular ile mesleðin geliþmesi, uygulamalarýn kalitesinin artýrýlmasý vb. amaçlar ile uzmanlýk alanýndaki konularý çalýþma programýna alýr ve gereken çalýþmalarý yapar. Komisyon ve gruplarýn, ülke gündeminde ön plana çýkan ve çalýþma alanýný ilgilendiren konularda inceleme ve araþtýrma yaparak Þube Yönetim Kuruluna sunmasý öncelikli görevleri arasýndadýr. Üyelerin komisyon çalýþmalarýna yazýlý görüþlerle ve metinlerle katýlmalarý temel ilkedir. Komisyonlar ve gruplar, yapýlmasý planlanan panel, konferans, sempozyum, seminer, çalýþtay vb. bilimsel-teknik etkinlikler ile mesleki ve sosyal etkinliklerin gerçekleþtirilmesi için gerektiðinde Þube Yönetim Kurulu ile iþ birliði yaparak çalýþmalarýný birlikte yürütürler. Bu kapsamda komisyonlar ve gruplarýn baþlýca görevleri; a. Þubemizin üretim temeline dayalý faaliyet göstermesine katký saðlamak, b. Þube de bilgi ve belge arþivinin güçlenmesini saðlamak, bu arþivin güncel tutulmasý için faaliyet göstermek, c. Þube çalýþma raporunun yaþama geçirilmesinde Þube Yönetim Kuruluna katký saðlamak, d. Güncel geliþmeler ýþýðýnda, gereksinme duyulacak konularda ilgili kiþi, kurum ve kuruluþlar ile iþbirliði yaparak panel, seminer vb. etkinlikler planlamak ve uygulanmasý için Þube Yönetim Kuruluna öneriler götürmek, e. Ulusal ve uluslararasý alandaki geliþmeleri izlemek, rapor düzenlemek, Oda yayýn organlarýnda duyurulmasýna katký vermek, mesleki sorunlarý ve çözüme iliþkin görüþlerini gerektiðinde Þube Yönetim Kuruluna bildirmek, f. Þube Yönetim Kurulu tarafýndan istenmesi durumunda, çalýþma alanlarý ile ilgili konularý inceleyerek açýklayýcý ve irdeleyici raporlar vermektir. Çalýþma Biçimleri Madde 9 Her komisyon ve grup, çalýþma programý doðrultusunda ayda en az bir kez toplanýr. Gerektiðinde, toplantýlar yürütücü ve yazman üyenin çaðrýsý ile daha sýk aralýklarla yapýlabilir. 18

25 Komisyon ve grup kararlarý, oy çokluðu ile alýnýr. Oy eþitliðinde, görüþlerin tamamý Þube Yönetim Kurulu na iletilir. Kararlar, Komisyon ve Çalýþma Grubunun karar defterine yazýlarak, üyeler tarafýndan imzalanýr. Kararlara katýlmayan üyelerin karþý oy gerekçeleri de karar defterinde yer alýr. Çalýþma Programlarý Madde 10 - Her komisyon ve grup, komisyonun ve grubun Þube Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan toplantý çaðrýsýný izleyen ilk 1 ay içinde, yýllýk çalýþma programýný oluþturarak Þube Yönetim Kurulu na sunar. Eþgüdüm Madde 11 - Komisyon ve gruplar arasýndaki gerekli iletiþim ve eþgüdüm Þube Sekreteri tarafýndan yürütülür. Gerektiðinde Þube Sekreteri komisyon ve gruplarý ortak toplantýya çaðýrabilir. Komisyon ve Çalýþma Grubunun Ürünleri Madde 12 Komisyonlarýn ve çalýþma gruplarýnýn kararlar, raporlar, yazýlý metinler biçimindeki ürünleri Þube arþivinde tutulur. Her komisyonun ve çalýþma grubunun, çalýþma döneminde en az bir tane rapor üretmesi zorunludur. DÖRDÜNCÜCÜ BÖLÜM Komisyon ve Gruplarýn Görevlerinin Sonlandýrýlmasý, Komisyon ve Grup Üyelerini Baðlayan Kurallar, Yeni Komisyon ve Gruplarýn Oluþturulmasý Komisyon ve Gruplarýn Görevlerinin Sonlandýrýlmasý Madde 13 - Komisyon ve grup üyelerinin tamamýnýn isteði veya 4 ay boyunca toplantý yapýlmamasý durumunda, Þube Yönetim Kurulu gerekli görürse komisyon ve gruplarýn görevlerini sonlandýrabilir. Komisyon ve Grup Üyelerini Baðlayan Kurallar Madde 14 - Aþaðýda belirtilen kurallara uymayan, durumu bu kurallara uygun olmayan ve geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste 3 kez toplantýya katýlmayan komisyon ve grup üyesinin üyeliði sona erer. Komisyon ve grup üyelerinin baðlý olacaðý kurallar þunlardýr: a. Odanýn yürürlükteki tüzesine ve Odanýn ilkelerine uygun davranmak, b. Dönem içerisinde Onur Kurulu tarafýndan ceza verilmiþ olmamak, c. Komisyon ve grup yürütücüsü veya yazmanýnýn vereceði görevleri yerine getirmek, d. Komisyonun ve grubun üretmiþ olduðu bilgileri, belgeleri, tutanaklarý ve raporlarý, Þube Yönetim Kurulu nun izni olmadan, Oda adýna hiçbir yerde kullanmamak, e. Komisyon ve grubun çalýþmasýný engelleyici davranýþlarda bulunmamak. Yeni Komisyon ve Gruplarýn Oluþturulmasý Madde 15 - Üyelerden gelen istemler doðrultusunda, ülke ve meslek gündeminin gerektirmesi durumunda, Þube Yönetim Kurulu, yeni komisyon ve gruplar oluþturup, ilgili üyelere komisyon ve gruplara katýlmalarý için öneride bulunur. Yeni komisyon ve gruplar oluþturulmadan en az 15 gün önce, elektronik posta ve cep mesajý yoluyla tüm üyelere duyuru yapýlýr. BEÞÝNCÝ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük Madde 16 - Bu çalýþma ilkeleri yönergesi, TMMOB HKMO Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulunun tarih 20/91 sayýlý Yönetim Kurulu Kararý ile yürürlüðe girer. Yürütme Madde 17 - Bu çalýþma ilkeleri yönergesinin hükümlerini, TMMOB HKMO Ýstanbul Þubesi Yönetim Kurulu yürütür. 19

26 KOMÝSYONLAR Eðitim ve Öðretim Komisyonu 1. Erol Yavuz 2. Rahmi Nurhan Çelik 3. Nihat Ersoy 4. Cankut Daðdal Ýnce 5. M. Tevfik Özlüdemir 6. Murat Selim Çepni 7. Hüseyin Çiçek 8. Metin Soycan 9. Taylan Öcalan Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu 1. Mehmet Rüstem Gün 2. Tomris Gür 3. Uður Ýbrikcioðlu 4. Celaleddin Kýlýç 5. Banu Vural 6. Esin Duran 7. Emin Özgür Avþar 8. Elif Suyabatmaz 9. Hasan Açýk 10.Nagihan Gürkan 11.Merve Özyaþar Mekansal Biliþim ve CBS Komisyonu 1. Ömer Selim Alporal 2. N.Necla Uluðtekin 3. Dursun Zafer Þeker 4. Rahmi Nurhan Çelik 5. Hüseyin Ýlgü 6. Mehmet Pazarcý 7. Caner Güney 8. Hande Demirel 9. Uður Ýbrikcioðlu 10.Tarýk Türk 11.Ýsmail Ercüment Ayazlý 12.Deniz Soytemiz 13.Sezgin Gazioðlu 14.Ýbrahim Gün 15.Arif Günay 16.Elif Suyabatmaz 17.Hünkar Altýner 18. Gülnigar Bellikan 19. Hasan Açýk 20. Canan Yolcu Öðrenci Komisyonu 1. Emin Özgür Avþar 2. Özgür Avcý 3. Kerem Halýcýoðlu 4. Cem Kösem 5. Mehmet Uður Giriþken 6. Hasan Açýk 7. Serap Ata 8. Ulaþ Burhan Akýncýlar 9. Canan Topkaya 10.Özcan Türkmen 11.Muhammed Taha Yavuz 12.Umut Ürün 13.Merve Keskin 14.Hüseyin Aksoy 15.Ýbrahim Okutmuþtur 16.Ertürk Can Erten 17.Yusuf Bozkurt 18.Nurettin Yýlmaz Küçük 19.Süleyman Sefa Bilgilioðlu 20.Yaþar Erman Göksun Þube Yayýn Komisyonu 1. Mehmet Yýldýrým 2. M. Tevfik Özlüdemir 3. Deniz Baþ 4. Hüseyin Çiçek 5. Ýsmail Ercüment Ayazlý 6. Taylan Öcalan 7. Özgür Avcý 8. Kerem Halýcýoðlu 9. Mehmet Hýþýr 10. Mehmet Uður Giriþken 11. Hasan Açýk 12. Serap Ata Yasa, Tüzük ve Yönetmelikler Komisyonu 1. Celal Beþiktepe 2. Erdal Köktürk 3. Mehmet Ali Candaþ 4. Nail Güler 5. Ahmet Ýpekçi 6. Cemil Candaþ 7. Taylan Öcalan PROJE, TEKNÝK RAPOR VE ÝNCELEME ÇALIÞMA GRUPLARI 2009 Yerel Seçimi/Yerel Yönetimler Proje Grubu 1. Celal Beþiktepe 2. Mehmet Fikri Öztürk 3. Murat Demirbaþ 4. Nail Güler 5. Ýlknur Güler Baþar 6. Kadir Özdemir 7. Hüseyin Gülmez 8. Fýrat Diren 9. Tekin Akçapýnar 10.Uður Ýbrikcioðlu 11.Mehmet Uður Giriþken 12.Fikret Þentürk 13.Ertürk Can Erten 20

27 Afetler Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Grubu 1. Levent Uzunçýbuk 2. Rahmi Nurhan Çelik 3. Mustafa Acar 4. Ebru Türkyýlmaz 5. Ýsmail Ercüment Ayazlý 6. Özgür Avcý 7. Kerem Halýcýoðlu 8. Kemal Özgür Hastaoðlu 9. Ayþegül Özturan Altyapý Kadastrosu Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Grubu 1. Erol Yavuz 2. Selahattin Avþar 3. Mehmet Pazarcý 4. Uður Ýbrikcioðlu 5. Ýsmail Ercüment Ayazlý 6. Deniz Soytemiz 7. Þule Yurt Arazi Yönetimi Proje Grubu Arazi Yönetimi Proje Grubu, Þubemizin 20. Dönemindeki çalýþmalarýný; Ýmar Planlarý ve Uygulamalarý, Kadastro, Kamulaþtýrma, Kantsel Dönüþüm, Orman Kadastrosu ve 2B isimli 5 Alt Çalýþma Grubu altýnda yürütmüþtür. 1. Zekiye Emine Ülker 2. Erdal Köktürk 3. Mehmet Yýldýrým 4. Mustafa Demirdöven 5. Mehmet Fikri Öztürk 6. Mehmet Ali Candaþ 7. Hüseyin Ýlgü 8. Hülya Demir 9. Ýdris Esen 10.Turgay Gültekin 11.Selahattin Avþar 12.Kazým Yavuz 13.Mehmet Kutlu 14.Selahattin Mermer 15.Metin Aðýrman 16.Mahmut Gültekin 17.Hüseyin Çiçek 18.Fýrat Diren 19.Ayþýn Karakaçan 20.Davut Akdeniz 21.Ýsmail Ercüment Ayazlý 22.Deniz Soytemiz 23.Çaðrý Sezgin 24.Mehmet Hýþýr 25.Mustafa Koray Torun 26.Ümüt Serdar Sarýkaya 27.Doðukan Toraman 28.Hünkar Altýner 29.Mehmet Uður Giriþken 30.Nagihan Gürkan 31.Merve Özyaþar Batimetrik Harita Üretimine Yönelik Yasal Altlýk Oluþturma Proje Grubu 1. Ömer Selim Alporal 2. Mustafa Mete Canpolat 3. Erol Yavuz 4. Rahmi Nurhan Çelik 5. Reha Metin Alkan 6. Metin Soycan Disiplinlerarasý Çalýþmalar Proje Grubu 1. Nihat Ersoy 2. Hüseyin Çiçek 3. Mehmet Pazarcý 4. Tekin Akçapýnar 5. Ayþýn Karakaçan 6. Emin Özgür Avþar 7. Özgür Avcý 8. Kerem Halýcýoðlu 9. Yelda Ademoðlu 10.Gülnigar Bellikan 11.Dolunay Güçlüer Ýnþaat Sektöründeki Mesleki Faaliyetlerimize Ýliþkin Yasal Teknik Standartlarýn Geliþtirilmesi Proje Grubu 1. Erol Yavuz 2. V. Engin Gülal 3. Fýrat Diren 4. Faruk Þahin 5. Engin Kaya 6. Yelda Ademoðlu 7. Hasan Ýssi 8. Cem Kösem Ýþ Güvenliði ve Ýþçi Saðlýðý Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Grubu 1. M. Tevfik Özlüdemir 2. Hüseyin Çiçek 3. Tekin Akçapýnar 4. Hasan Ýssi Kent Projelerini Ýzleme Teknik Rapor ve Ýnceleme Çalýþma Grubu 1. Mehmet Yýldýrým 2. M. Tevfik Özlüdemir 3. Hüseyin Gülmez 4. Uður Ýbrikcioðlu 5. Ýsmail Ercüment Ayazlý 6. Kerem Halýcýoðlu 7. Doðukan Toraman 21

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ 21. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2010-2012 Ocak /2012 ------------------ Ýstanbul Yayýna Hazýrlayan :TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul

Detaylı

ÜYELERİMİZE DUYURU! HKMO İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU GÜNDEM: I. GÜN

ÜYELERİMİZE DUYURU! HKMO İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU GÜNDEM: I. GÜN ÜYELERİMİZE DUYURU! Şubemizin 20. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem ile çoğunluk aranarak 5-6 Ocak 2008 tarihlerinde, çoğunluk aranmaksızın 2-3 Şubat 2008 tarihlerinde, aşağıda belirtilen yerlerde

Detaylı

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007)

DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI 1954 TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ANKARA ÞUBESÝ 8. OLAÐAN GENEL KURUL 7. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU (2006-2007) boþ olacak 2 özlem ne ayrýlýk ne yokluk

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal

Detaylı

Bir Devlet ki! Gümrük iþlerini, vergilerini ülkenin ve milletin ihtiyaçlarýna göre düzenlemekten alýkonulmuþtur. Böyle bir devlete elbette baðýmsýz denemez. 1 ÝÇÝNDEKÝLER I. BÖLÜM - GENEL KURULA DOÐRU

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Adres 19 Mayýs Mahallesi Samanyolu Sok. Onur Apt. No:106 Kat:2 34360 Þiþli -

Detaylı

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

2013'te 9 bin konut satýldý

2013'te 9 bin konut satýldý Aþçýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkan Adayý Burhan Balcý: "Özgür basýn demokrasimizin vazgeçilmezidir" SAYFA 5 TE Kahveciler ve Ýnternetçiler Odasý Baþkan adayý Elvan Þen: "Mesleðimize saygýnlýk kazandýracaðýz"

Detaylı

ÇALIÞMA RAPORU 2005-2006 TEB 4. BÖLGE ADANA ECZACI ODASI Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette durmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý; milletin

Detaylı

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) içindekiler 2 9 11 17 22 25 33 36 Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar

Detaylı

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II-

Makina Endüstri. Üretim. Uzay. Makina Mühendisleri Odasý -II- tmmob makina mühendisleri odasý Makina Endüstri Ýþletme Üretim Uçak Havacýlýk Uzay Mühendisliði Bölüm Baþkanlarý Makina Mühendisleri Odasý Buluþmasý -II- 20 Kasým 2004 - Ankara YAYIN NO:... E/2004/366

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný

SUNUÞ Celal SÖNMEZ Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ÝÇÝNDEKÝLER Sunuþ - Celal Sönmez...1 Sunuþ - Ýlhan Parseker...2 Tarihçe...3 Kalite Politikamýz...4 Organlar...5 Meslek Komiteleri...6 2009-2013 Meclis Baþkanlýk Divaný...8 2009-2013 Meclis Üyeleri...10

Detaylı

TMMOB 14 Ekim 2006 Mitingi Ankara da Ekim 2006 Sayý: 36 Bölgesel Süreli Yayýn EMO Ýstanbul Þubesi Adýna Erol CELEPSOY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Önder AL Yayýn Kurulu Celal CEZÝM Hasan ECE Kurtuluþ KAYA

Detaylı

ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI

ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2 Bayraklý - Karþýyaka / ÝZMÝR BÝLDÝRÝLER ATÖLYE ÇALIÞMALARI P.P. 72 ÝZMÝR PÝM. Ýzmir Posta Ýþletmesi Baþmüdürlüðü nün 14.07.1999 tarih ve 2613 sayýlý izni ile aðzý kapatýlmýþtýr. ÝADE ADRESÝ: TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Ýzmir Þubesi Anadolu Cad. No:40 K: M2

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Adres 19 Mayýs Mahallesi Samanyolu Sok. Onur Apt. No:106 Kat:2 34360 Þiþli -

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1

BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1 BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1 HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu Mehmet Hýþýr Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Yayýn Kurulu Mehmet Yýldýrým,

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

ESKÝÞEHÝR SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI. ve KAMU HÝZMETLERÝ REHBERÝ

ESKÝÞEHÝR SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI. ve KAMU HÝZMETLERÝ REHBERÝ SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI ve KAMU HÝZMETLERÝ REHBERÝ SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI ve KAMU HÝZMETLERÝ REHBERÝ Hazýrlayanlar Köksal BÜYÜK Esra YALÇIN Ali Rýza KILABAZ Editör Deniz Tekin Görsel Yönemen Gökhan

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

Merhaba, topraðýn, satýlmasýný öngören bir büyük organizasyona iþaret ediyor.

Merhaba, topraðýn, satýlmasýný öngören bir büyük organizasyona iþaret ediyor. Merhaba, 39. Dönem Yönetim Kurulu olarak bir mimarlýk bülteninde daha tekrar birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu ayýn özel dosya konusu Kentsel Dönüþüm.Kentlerin sorunlu alanlarýný, mekanlarýný yeniden

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 92 Eylül 2011

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 92 Eylül 2011 Merhaba, Ýçinde bulunduðumuz sýcak yaz aylarýnda mimarlýk ve Mimarlar Odasý'nýn gündemi de oldukça sýcak. Önceki Bülten'de de duyurduðumuz 644 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte mimarlýk mesleðinin

Detaylı