TURKivE GARANTi BANKASI ANONiM SiRKETi'NiN TARiHiNDE VAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKivE GARANTi BANKASI ANONiM SiRKETi'NiN 09.04.2015 TARiHiNDE VAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI"

Transkript

1 TURKivE GARANTi BANKASI ANONiM SiRKETi'NiN TARiHiNDE VAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI TUrkiye Garanti Bankasl Anonim Sirketi'nin 2014 ylima ait Olagan Genel Kurul ToplantlSI 09/04/2015 tarihinde saat 10.00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Be~ikta~ -istanbul adresinde, T.e. istanbul Valiligi Ticaret il MUdUrlUgU'nUn 07/04/2015 tarih ve saylil yazllanyla gorevlendirilen GUmrUk ve Ticaret BakaniIgl Temsilcileri Metin VONEV ve Sabri KOSE'nin gozetiminde yapliml~tlr. Toplantlya ait 9agn; ilgili mevzuat ve Esas Sozle~me'de ongoruldugu gibi gundemi de ihtiva edecek ~ekilde 10/03/2015 tarih ve 8775 ve 18/03/2015 tarih 8781 saylii TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 1I/03/20I5 tarihli Sabah ve HUrriyet Gazetelerinde, Banka'nm adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydmlatma Platformu ve Merkezi KaYlt Kurulu~u A.S.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve e-sirket Bilgi PortaiI'nda, ilan ve toplantl gunleri hari9 olmak Uzere toplantldan U9 hafta once ilan edilmek suretiyle suresi i9inde yapliml~tlr. TUrk Ticaret Kanunu'nun maddesinin 5 ve 6. flkralan geregince Banka'nm Elektronik Genel Kurul hazlriiklan yasal duzenlemelere uygun olarak yerine getirilmi~ olup Genel Kurul Toplantlsl fiziki ve elektronik ortamda e~ zamanii olarak ba~latiiml~tlr. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak Uzere Serap <;:AKIR ve Orner <;:irkin gorev lend iri Im i~lerd ir. Hazlr Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka'nm top lam TUrk Lirasl 9lkanlml~ sermayesine tekabul eden adet hissenin igerisinde ,54 TUrk Lirasl paym asaleten, ,17 TUrk Lirasl paym vekaleten olmak Uzere toplam ,71 TUrk Lirasl paym toplantlda temsil edildigi, bu paylar igerisinde ,25 TUrk Lirasl olan paym tevdi eden temsilcileri tarafmdan temsil edildigi ve boylece gerek ilgili mevzuat gerekse Esas Sozle~me'de on gorulen asgari toplantl nisabmm mevcut oldugu anla~liml~tlr. Toplantt, Banka Esas Sozle~mesi'nin 34'UncU maddesi ve Genel Kurulun <;:aii~ma Esas ve Usulleri Hakkmda i9 Vonerge uyannca Vonetim Kurulu Oyesi/Gencl MUdUr Sait Ergun OZEN tarafmdan a9lidl. 1-) Toplantl Ba~kaniIgI'nm olu~turulmasma ge9irilerek. Bankamlz hissedarlanndan Dogu~ Ara~tlrma Geli~tirme ve MU~avirlik Hizmetleri A.S'nin temsilcisi Hasan HUsnU GOZELOZ tarafmdan veri len onerge okundu ve oya sunuldu. Verilen onerge geregince Toplantl Ba~kaniIgI'na Avni Aydm DOREN'in se9i1mesi, TUrk Lirasl paym olumsuz oyuna kar~lilk ,71- TUrk Lirasl paym olumlu oyuyla, oy 90kluguyla kabul edildi. Top ntl Ba~kam, oy toplama memuru olarak Hisar Ege TOPRAK ERDOGAN ile Dilar ERiK', tanak yazmam olarak TUlin Dinger'i gorevlendirdi.

2 2-) 2014 ythna ait Yonetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasl, muzakeresi hakkmdaki gundem maddesine ge9ildi. Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul tarihinden U9 hafta once, Banka'nm internet sitesinde, Kamuyu Aydmlatma Platformu ve Merkezi KaYlt Kurulu~u A.S.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve e-sirket Bilgi Portah'nda Ortaklann incelemesine sunulmast sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 'yt temsilen Dilara ERiK tarafmdan Faaliyet Raporu'nun okunmu~ kabul edilerek oylamaya ge9ilmesi hususunda verilen onerge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu TUrk Lirasl paym olumsuz oyuna kar~tltk ,71- TUrk Lirast paym olumlu oyuyla, onerge oy 90kluguyla kabul edildi. Oylamaya sunulan 2014 ytlma ait Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu TUrk Lirast paym olumsuz oyuna kar~tllk ,71- TUrk Lirasl paym olumlu oyuyla, oy 90kluguyla kabul edildi. 3-) 2014 yth Bagtmstz Denet9i Raporu okunarak Ortaklanmtza bilgi verildi. 4-) 2014 ytlma ait finansal tablolarm okunmast muzakeresi ve tasdiki hakkmda gundem maddesine ge9ildi. Finansal tablolarm Genel Kurul toplantl tarihinden U9 hafta once Banka'nm internet sitesinde, Kamuyu Aydmlatma Platformu, Merkezi KaYlt Kurulu~u A.S.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve e-sirket Bilgi Portah'nda, kanuni suresi i9inde Ortaklarm incelemesine sunulmast sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 'yt temsilen Dilara ERiK tarafmdan veri len onerge Uzerine finansal tablolann okunmu~ kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yaptlan oylama sonucunda, TUrk Lirast paym olumsuz oyuna kar~tltk ,71- TUrk Lirasl paym olumlu oyuyla, onerge oy 90kluguyla kabul edi Idi. Ba~kan tarafmdan Finansal tablolann ozeti okutularak muzakeresine ge9i1di. MUzakere sonucu Genel Kurul'un onayma sunuldu ytlt Finansal tablolan, yaptlan oylama sonucu TUrk Lirast paym olumsuz oyuna kar~tltk ,71- TUrk Lirast paym olumlu oyuyla, oy 90kluguyla kabul edildi. 5-) Yonetim Kurulu Oyeligi gorevleri devam eden Oyelerin 2014 ytlt faaliyetlerinden dolayi ibralan ve tarihinde istifaen Yonetim Kurulu Oyeligi gorevinden aynlan Carlos TORRES VILA 'nm gorev suresi i9indeki faaliyetlerinden dolayt ibrast oylamaya sunuldu. Yaptlan oylama sonucunda, TUrk Lirast paym olumsuz oyuna kar~lhk ,71- TUrk Lirasl paym olumlu oyuyla, Yonetim Kurulu Oyeleri oy 90kluguyla ibra edildiler. 6-) Carlos TORRES VILA 'nm tarihinde istifaen Yonetim Kurulu Uyeligi gorevinden aynlmast Uzerine bakiye muddeti tamamlamak Uzere tarihli Yonetim Kurulu karan ile gergek ki~i olarak Bankamlz Ytinetim Kurulu Uyeligine Jaime SAENZ DE TEJADA PULIDO' nun atanmasl Genel Kurul'un onayma sunuldu. Yaptlan oylama sonucunda, Jaime SAENZ DE TEJADA PULIDO'nun Yonetim KuruJu Uyeligine atanmasmm onaylanmast TUrk Lirasl paym olumsuz oyuna kar~tllk ,71.- TUrk Lirasl paym olumlu oyuyla, oy,okluguyla kabul edildi.

3 7-) Bankamlz Yonetim Kurulu Oyelerinin gorev surelerinin sona ennesi nedeniyle, Banka Esas Sozle~mesi'nin 18 ve 19'uncu maddeleri geregince, Yonetim Kurulu aye saylsln1n Dogal aye olan Genel MUdUr hariy 9 ki~i olarak belirlenmesi ve 6102 sayl1i TUrk Ticaret Kanunu'nun 359. maddesi ve 6103 saylil TUrk Ticaret Kanunu'nun YUrUrlUgUve Uygulama Sekli hakklnda Kanun'un 25. maddesi geregince geryek ki~i Yonetim Kurulu Oyeliklerine a~aglda listesi verilen Yonetim Kurulu Uye adaylan ile Sermaye Piyasasl Kurulu'nun Kurumsal Yonetim Tebligi uyarlnca, Sermaye Piyasasl Kurulu'nca da uygun gorulen baglmslz yonetim kurulu Uye adayln1n 3 yli sureyle seyilmeleri hususunda Dogu~ Holding A.S temsilcisi Sadan GORTAS ve Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A temsilcisi Dilara ERiK taraflndan veri len onerge oylamaya sunuldu. Ferit Faik Sahenk (T.C.Kimlik no: ) SUleyman Sozen (T.C.Kimlik no: ) Muammer CUneyt Sezgin (T.C.Kimlik no: ) Ahmet Kamil Esirtgen (T.C.Kimlik no: ) Angel Cano Fernandez (Vergi no: ) Jaime Saenz De Tejada Pulido (Vergi no: ) Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey (Vergi no: ) Manuel Castro Aladro (Vergi no: ) Serna Yurdum (T.C Kimlik no ) (Baglmslz Yonetim Kurulu aye AdaYI) Yaplian oylama sonucunda, yukanda isimleri belirtilen adaylannyonetim Kurulu iiyeligine 3 yli sure ile seyilmeleri, TUrk Lirasl pay In olumsuz oyuna kar~llik ,71- TUrk Lirasl pay In olumlu oyuyla, oy yokluguyla kabul edildi. Aynca, Sermaye Piyasasl Kurulu'nca duzenlenen Kurumsal Yonetim iikelerinin numarali ilkesi geregince, Yonetim Kurulu Oyelerinin Bankamlz i~tirakleri, grup ~irketleri, bagli ortakliklan, diger ozel sekwr ~irketleri ve kurumlarda, anllan kurum ve ~irketleri bilgi ve tecrubelerinden yararlandlrmak amaclyla gorev aldlklan ye~itli pozisyonlar hakklnda Ortaklanmlza a~agldaki ~ekilde bilgi verildi. Yonetim Kurulu Oyesi Ad, - Soyad, Banka D,~mda Ald'g' Corevler FERiT FAiK SAHENK SULEYMAN S6ZEN MlOTK. ESiRTGEN Dogu~ Holding A.S YK Ba~kaDl, Garanti Bank International N.V. YK Oyesi, Garanti Bank Moscow YK Oyesi, DEiK Icra Kurulu Oyeligi, DEiK bunyesinde faaliyet gasteren TUrk-Alman i~ Konseyi B~kanhgl, TUrk-Bile~ik Arap Emirlikleri i~ Konseyi Ba~kan Yard,mc,hgl, Endeavor TUrkiye Etkin Giri~imci Destekleme Dernegi YK Oyesi, Dogu~ Grubu Sirketlerinde YK Ba~kanhgl ve a Ba~kan Vekilligi Garanti Bank International N. V. YK Ba~kaDl, Garanti Bank Moscow YK Ba~kaDl, Dogu~ Grubu Sirketlerinde YK Ba~kanhgl veya Ba~kan Vekilli'i Dogu~ Grubu ve azel sekt6r kurulu~lannda yanetici ve YK Uyesi

4 MUAMMER CONEYT SEZGiN SAiT ERGUN OZEN ANGEL CANO FERNANDEZ MANUEL PEDRO GALATAS SANCHEZ- HARGUINDEY MANUEL CASTRO ALADRO JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO Garanti Emeklilik ve Hay~t A.S. YK Oyesi. Garanti Bank SA YK Uyesi, Ozel Sek16r GonUlliileri Dernegi YK Oyesi, Garanti Yattrun Menkul Ktvmetler A.S YK Ovesi Garanti Yattrlm Menkul Ktymetler A.S. YK Ba~kant, Garanti Emeklilik ye Hayat A.S. YK Ba~kant, Garanti Faktoring A.S. YK Ba~kant, Garanti Finansal Kiralama A.S. YK Ba~kant, Ogretmen Akademisi Yakft Mtileyelli Heyeti Uyesi, Garanti Bank Moscow YK Oyesi, TUrkiye Bankalar Birligi- YK Oyesi, TOSiAD YK Oyesi, istanbul KUltUr ye Sanat Yakft YK Oyesi, Garanti Odeme Sistemleri A.S. YK Ba~kant, Garanti Bank SA YK Oyesi, Garanti Bili~im Teknolojisi ye Tic. A.S. YK Ba~kant, TUrk Egitim Dernegi YK Oyesi Banco de Bilbao Yizcaya Argentaria S.A Grubunun Global Transfonnasyonundan sorumlu BBYA'nm Ba~kant ve Operasyondan sorumlu Baskan YardlmctSt BBYA Turkiye Temsilcilik Oftsi Genel MUdUrU, Garanti Finansal Kiralama A.S YK Oyesi. Garanti Yattrlm Menkul Ktymetler A.S YK Oyesi, Garanti Emeklilik ye Hayat A.S YK Oyesi, Garanti Odeme Sistemleri A.S YK Oyesi, Garanti Faktoring A.S YK Oyesi, Garanti Filo Yonetimi YK Oyesi, Garanti Bank InternatIOnal N.Y. YK Oyesi, Garanti Bank S.A. YK Oyesi, Garanti Bank Moscow YK Oyesi BBYA'nm Global Risk Yonetim BolUm Ba~kant ye icra Kurulu Oyesi BBY A'da Mali i~ler Direk16rU(CFO) BELKIS SEMA YURDUM DOS-TEK Dant~manhk ye Egitim Hiz. A.S. Proie Dantsmant 8-) Yonetim Kurulunca haztrlanan Bankamtzm 2014 hesap yth Bilan~o Kart'nm dagtttrnt hususunda teklif, Genel Kurul'un onayma sunuldu ylimda olu~an ,42 TUrk Lirast kar'm Banka Esas Sozle~mesi'nin 45. maddesine gore a~agldaki ~ekilde dagtttlmasl, dagltliacak TUrk Lirasl nakit brut temettii bedelinin, 27 Nisan 2015 tarihinde dagttlmma ba~lantlmasl, konuyla ilgili i~lemlerin Genel MUdUrlUk tarafmdan yurutiilmesi hususlart Genel Kurul'un onayma sunuldu YILI KAR DAGITIM TABLOSU - (TUrk Lirasl) (VERGI SONRASn DONEM KARl 3.200, A. I.Terlip Kanuni YedekAk,e (TlK 519/1 ) 0.00 B - Odenrri~ Serrrayeye GOre %5 Oranlnda Ilk Kar PaYI 210,000, C - OlaganustO Yedek Akc;e % 5 149, ~kinci Kar PaYI (\2. Tertip Kanun; Yedek Ak,e(TlK 519/2) 35, Bankada blrakllmasl zorunlu diger fonlar D- 01aganOsto Yedek Akge 2, J.ft,

5 Yapiian oylama sonucunda, 2014 ydl Kar'mm yukandaki ~ekilde daglllimasl, dagltiiacak TUrk Lirasl nakit brut temettu bedelinin, 27 Nisan 2015 tarihinde daglllmma ba~lanilmasl, hususlan TUrk Lirasl paym olumsuz oyuna kar~dlk ,71.- TUrk Lirasl paym olumlu oyuyla, oy 90kluguyla kabul edildi. Aynca, 2014 yill Kar'mm dafptdmayan klsmma ili~kin olarak Ortaklanmlza a~agldaki ~ekilde bilgi verilmi~tir: "Kanuni yedek akt;eler ve Banka tarafindan tasarrufil zorunlu fonlar aynldlktan sonra. Bankactllk Diizenleme ve Denetleme Kurulu'l1Il/1 uygunlugunu mllteakip yaptlan kar dagltunl/1l11 ardll1dan ortaklara da[ptlml yaptlmayan donem kazanci, Bankal1ln siirekli geli~'imi ve giit;lii sermaye yapls//1/n korunmasl, Banka '/1/nsiirekli kar dagallabilir durumda tutulmasl, 1/Z1/nvadede daha yiiksek ve istikrarlt kar payl dagllllmasi/1/ saglamak amaclyla ve Banka/1/n operasyonel i~1emleri ile genet i~1etme faaliyetlerinde k1/11a/1/lmakiizere, Olagal1llstll Yedek Akt;e hesabl/1a aktanltr. " 9-) GUndemin goru~ulmesi slrasmda Dogu~ Holding A.S'nin temsilcisi Sadan GORTAS tarafmdan onerge verildi. Verilen onerge dogrultusunda, Banka'nm Yonetim Kurulu Oyelerine verilen aylik TUrk Lirasl net huzur hakkmm aynen devam etmesi, Yonetim Kurulu Oyelerinin Banka'da muayyen bir gorev Ustlenmeleri halinde bu Uyeler ile Baglmslz Yonetim Kurulu Oyeleri'ne yapiiacak odemelerin Kurumsal Yonetim ilkeleri geregince Yonetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ocretlendirme Komitesi tarafmdan tespit edilmesi, tespit edilecek ve 2016 yilmda yapiiacak ilk olagan genel kurul toplantlsma kadar odenecek olan top lam Ucret i9in net TUrk Lirasl Ust Sll1lr belirlenmesi hususlan Genel Kurul'un onayma sunuldu.yapdan oylama sonucu soz konusu huzur hakkl ve Ucret belirlemesi TUrk Lirasl paym olumsuz oyuna kar~llik ,7 I-TUrk Lirasl paym olumlu oyuyla, oy 90kluguyla kabul edildi. 10-) TUrk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarmca, denet9i ve toplllluk denet9isi olarak se9i1en DRT Baglmslz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MU~avirlik A.S'nin (Deloitte Touche) 2015 Ylli hesap donemi i9in yeniden se9ilerek gorevlerine aynen devam etmesi hususu Genel Kurul'un onayma sunuldu. Yapdan oylama sonucunda, TUrk Lirasl paym olumsuz oyuna kar~llik ,71.-TUrk Lirasl paym olumlu oyuyla, oy 90klugllyla kabul edildi. 11-) Sermaye Piyasasl Kurulu'nca duzenlenen Kurumsal Yonetim ilkelerinin numarali ilkesi geregince, Yonetim Kurulu Oyelerinin ve idari Sorumlulugu Bulunan Yoneticilerin Ucretlendirme esaslan hakkmda Ortaklanmlza a~agldaki ~ekilde bilgi verildi. Bankamlz tarafindan mevz1/at 1/yarll1ca tiim t;alt$anlanna yonelik bir iicretlendirme politikasl olu~'lllrulmu~' ve ilan edilmi$tir. Adil, performans ve ba$ar/ odaklt bir iicretlendirme politikasl yarattlml$tlr. Bankamlz Ocretlendirme Politikasl onaylandlgl $ekli ile uygulanml$tlr. Periyodik olarak gozden get;irilmektedir. Bankamlz tum personeline ~'amil ucretlendirme politikasl dl$li1dayine mevzuata uygun olarak iicretlendirme komitesi idari giirevler ustlenen Yonetim Kurulu Oyeleri ile Ost Diizey Yiineticilerin alacaklar/ ucret ve primlere ili$kin belirledigi sadece kar ile baglt olmayan politikalan/1/ uygulamaya devam etmi$ ve t;e$itli araltklarla giizden get;irmi~.tir. Yerel mevzuat ve uluslara/,{/sl uygulamalara paralel olarak geli$tirilen politika uygulanmaya devam edilmi$tir. Yiinetim Kurulu uyeleri ve iist diizey yoneticiler de dahil olmak llzere Banka t;alt$anlarll1a, I{ytlll1da saglanan menfaatlere ili$kin olarak mali tablolarda yer alan toplam personel.~

6 gideri rakaml it;erisindeki %13.01 'lik klslm!lim <;ah'fanlarl/1 perjormanslarl/1a bagh olarak yapilan prim ve degi'fken liere! bdemelerinden kaynaklanmak!adlr. 12-) 2014 yilt igerisinde Banka taraftndan Kurum ve Kurulu~lara yapllan top lam TL tutartndaki bagt~ hakktnda Ortaklara bilgi verildi. Aynea Bankaetltk Mevzuatl ve Sermaye Piyasast Kurulu dlizenlemeleri ~ergevesinde 2015 Ylltnda yaptlan bagl~lara ili~kin list stnmn belirlenmesi ile ilgili olarak Dogu~ Nakliyat ve Ticaret A.~'nin temsileisi Hisar Ege TOPRAK ERDOGAN taraftndan verilen onerge oylamaya sunuldu. Yapllan oylama sonueunda, onerge uyarmea, 5411 saylll Bankaetltk Kanunu'nun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar ger~evesinde ve banka ozkaynaklanntn binde dordlinu a~mayaeak ~ekilde Ust smmn belirlenmesi, Tlirk Lirasl paym olumsuz oyuna kar~tltk ,71- TUrk Lirast paytn olumlu oyuyla, oy 90kluguyla kabul edildi. 13-)Yonetim Kurulu Oyeleri'ne Bankaelltk Kanunu hukumleri saklt kalmak kaydtyla, TUrk Tiearet Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereginee izin verilmesi konusu oya sunuldu. Yaptlan oylama sonueunda, TUrk Lirasl paytn olumsuz oyuna kar~tltk ,71- TUrk Lirast paytn olumlu oyuyla, oy 90kluguyla kabul edildi. 14-) Sermaye Piyasasl Kurulu'nea duzenlenen Kurumsal Yonetim i1kelerinin ilkesi kapsamtnda, yonetim kontroltinu elinde bulunduran pay sahiplerinin, yonetim kurulu Uyelerinin, idari sorumlulugu bulunana yonetieilerin ve bunlarm e~ ve ikinei dereeeye kadar kan ve slhri hlslmlarmm, Bankamlz veya baglt ortakltklan ile 9tkar ~atl~mastna neden olabileeek onemli bir i~lem yapmadlgl, Bankamlzm veya bag It ortakltklanntn i~letme konusuna giren tieari i~ tlirunden bir i~lemi kendileri veya ba~kalan hesabma yapmadlgt, aynl tlir tieari i~lerie ugra~an bir ba~ka ortakltga sorumlulugu stntrstz ortak slfatlyla girmedigine ili~kin Ortaklanmlza bilgi verildi. GUndemde gorli~li\eeek ba~ka madde kalmadlgtndan Toplantl Ba~kanl Gene! Kurul'a te~ekkur ederek toplantlya son verdigini beyan elli. Kararlara red oyu kullanarak Toplantl Ba~kanltgt'na yazlll muhalefet ~erhini sunan Ortak Ali ihsan GORCAN'tn yazlll ilgili maddelerdeki muhalefet ~erhleri tutanaga ek yaplldl. i~bu Genel Kurul Toplantt Tutanagt, toplantl mahallinde taraflmlzdan tanzim ve imza edildi. BAKANLIK TEMSiLCiLERi TOI'LANTI BASKAN1 METiN YONEY A VNi A YDIN DOREN

7 OY TOPLAMA MEMURLARI TUTANAK YAZMANI A.S Temsilcisi GAN BBVA Temsilcisi YAZILI MUHALEFET SERHi SUNAN ORTAK Ali ihsan GORCAN

8 NO:1 1. SPK'nln larihli ~irkellere duyurdugu Birikimli Oy Tebligi Garanli Bankasl A~ Ana Sbzle~mesine girerek Birikimli oya yer verilmesi, Birikimli Oy'un ihliya~ degil zorunlu olmasl, Ybnelim ve Denelimde birer ki~inin birikimli oyla se~ilmesini Genel Kurula sunuyorum. 2. Birikimli Oy bnergesinin lulanaga girmesi ve lulanagln bir surelinin bana imzalalilmaslnl, aksi halde gondem maddesine olumsuz 0 verip, muhalefel ~erhi koyacaglm.. Ali Ihsan GORGAN Oy saylsl: 7.003,09 NO:2 1. Garanti Bankaslnln bnomoz Yllda kar dagilim polilikaslnln nasii olacagl, larihli SPK lebliginde oldugu ibl a~lklamaslnl, kar dagilim konusunda Genel Kurulun bilgilendirilmesini, kar dagilim lilikaslnln a~lk, nel ve anla~lllr olmasl yanli~ anla~llmalara meydan vermeyecek ~ekilde olmaslnl isliyorum. Mesela : 5 YII kar dagllilmayacak gibi, mesela 5 yil kann %20'si nakil %50'si bedelsiz hisse ~eklinde verilecek gibi. 2. Kar Dagilim Polilikasl bnergesinin lulanaga girmesi ve lulanagln bir surelinin bana imzalalilmaslnl, aksi lakdirde gondem maddesine olumsuz oy verip, muhalefel ~erhi koyacaglm. Ali Ihsan GORGAN Oy saylsi: 7.003,09 NO:3 1. Garanli Bankaslnln BORYAD ilkele i e aynen uymaslnl, oyda artlk kesinlikle bir kez daha imliyazli hisse uygulamasl olmamaslnl, kar dagillmlnda, adaiel olmaslnl hakim ortagln azlnlik hisselerini ko~okortak hisselerini en az kendi hisseleri kadar do~onmesini isliyorum. 2. BORYAD ilkeleri bnergesinin lulanaga girmesi ve lutanagln bir surelinin bana imzalalilmaslnl, aksi lakdirde olumsuz oy verip, muhalefel ~erhi koyacaglm Ali Ihsan GORCAN Oy saylsl: 7.003,09 ~ NO:4 1. SPK'nln halka a~lk ~Irketlerde zorun l' u dagllilabilir kann en az %20'sinin dagllilmasl mecburiyeline uyulmaslnl bir kereye ahsus olmak Ozere %600 oranlndaki bedelsiz polansiyelin bedelsiz hisse verilerek erililmesini isliyorum. 2. %500 bedelsiz pay verilmesi bnergesinin lulanaga girmesi ve tulanagln bir surelinin bana imzalalilmaslnl, aksi lakdirde gondem maddesine olumsuz oy verip, muhalefel ~erhi koyacaglm. Ali Ihsan GORGAN Oy saylsj: 7.003,09 NO:5 Clkanlml~ sermaye halen TL' i. Ilml~ sermayenin 5 misli artlnlmaslnl ve artlnlan sermayenin sonucu olacak olan %600 edelsiz payin derhal ortaklara dagllilmaslni isliyorum.

9 2.l;lkanlml~ sermaye artlnml onergesinin tutanaga girmesi ve tutanagm bir suretinin bana imzalatilmasml, aksi takdirde gondem addesine olumsuz oy verip, muhalefet ~erhi koyacaglm. Ali Ihsan GORCAN Oy saylsl: 7.003,09 NO:6 1. Genel MOdOr saym Ergun Ozen'in konu n a, n iyilerden biri oldugunu Ergun Ozen'lerin kolay yeti~mediglni burasmm TOrkiye oldugunu Torkiye'nin yabanci Banka genel modorlerini kolay hazmedemedigini BBVA'nm Ispanya'nm 2. BOyOk bankasl oldugunu bildiginizi 57 Milyon mo~teri potansiyelinin oldugunu bildigimizi ama dbrt yapraklr yoncanm TOrkiye'de ayn bir anlaml oldugunu en az 5 YII daha kalmasl gerektigini Genel Kurula sunuyorum. 2.Genel MOdOrOn degi~tirilmesi konulu onergenin tutanaga girmesi ve tutanagm bir suretinin bana imzalatllmasml, aksi takdirde gondem maddesine olumsuz oy verip, muhalefet ~erhi koyacaglm. Ali Ihsan GORCAN Oy saylsl: 7.003,09 NO: kanndan OlaganOstO Yedek Ak~e aynlm sm ~OnkO OlaganOslO Yedek Ak~eye Bankanm ihtiyaci yok, 26 milyar TL sermaye ye egi var. Hepsi nakit olarak dagltllmasl konusunun Genel Kurula sunuyorum. 2. Onergenin tutanaga girmesi ve tutanagm bir suretinin bana imzalatllmasml, aksi takdirde olumsuz oy verip, muhalefet ~erhi koyacaglm. Ali Ihsan GORCAN Oy saylsl: 7.003,09 NO:8 1, Garanti Bankasl Sosyal sorumluluk projelerini biliyor d stekliyorum. Ancak engellilere nasi I destek projesi varsa ve yoroyorsa en az on un kad on mli ve sayllan da ki~i olan ~ehit ve gaziler ve ailelerinden desteklenmesini istiyorum. aranti Bankasl Ankara'da yapmayi do~ondogomoz ve Ban~ Harekatl ve Otesi kitabl ile ba~ ttlglmlz Klbns Cumhur Ba~kan/, Ba~bakan, Meclis ba~kan/, KKTC boyok el~isi, TOrk BOyo EI~isi, Aile ve Sosyal Polilikalar Bakanlrgmm da haberi oldugu ve destekledigi projeye kitap olarak kalkl koymasln/ isliyoruz. Nasil maa~ml Bankaya getirene bir ~eyrek allm veriyorsa maa~ml Banka'ya getiren ~ehit ve gazi ailesine bir kilap vererek katklda bulunabilir. Kilap geliri bana ail degildir. Kilap geliri TOrkiye Muharif Gaziler Dernegi Genel Ba~kanlrgl Ankara'ya bagl~lanml~llr. Kitabl ben yazdlm ama geliri ~ehit ve gazi an/lmm yaplmma bagl~lanml~llr. Bagl~ noter kanalryla yapllml~ ve Kasla. yaym evi Istanbul sozle~mesine bakllabilir. Durumu Genel Kurul'a sunuyorum. Kilap allml her ~ubeye 10 kitap allml ~eklinde olursa Ankara'ya gonderdigim logoyu ~ehil ve gazi an/lma koyacaglz. Kilabm bedeli TL'dir. 2.0nergenin lulanaga girmesi ve tulanagm bir surelinin olumsuz oy verip, muhalefet ~erhi koyacaglm Ali thsan GORCAN 5 151:7.003,09 bana imzalalilmasml, aksi lakdirde

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız 2014 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 30 Haziran 2015 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1. Garanti Hakkında: 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 30 Haziran

Detaylı

31 Mart 2015 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

31 Mart 2015 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 31 Mart 2015 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 28 Nisan 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı denetim raporu ile 105

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Şubat 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 126

Detaylı

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 'Turkiye'nin Bili~im indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM $irketi 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU Kaynag1' ~ BAKER T I LLY GURELi GURELi YEMiNLi

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu A. GİRİŞ 1. Garanti Hakkında: TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 31 Mart 2014 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Ara Dönem Faaliyet Raporu 1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 31 Mart 2014

Detaylı

30 Eylül 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

30 Eylül 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 30 Eylül 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 27 Ekim 2014 Bu rapor 1 sayfa sınırlı denetim raporu ile 104

Detaylı

DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi. 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU

DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi. 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU DATAGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM SiRKETi 01.01.2014-30.06.2014 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU ARA DONEM FAALiYET RAPORU UYGUNLUGU HAKKINDA SINIRLI DENETiM RAPORU Datagate Bilgisayar

Detaylı

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. Kaynag1' indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM ~irketi

INDEX. 'Turkiye'nin Bili~im. Kaynag1' indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM ~irketi 'Turkiye'nin Bili~im Kaynag1' indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Vi VE TiCARET ANONiM ~irketi 01.01.2013-30.09.2013 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU NDEX 1 Ocak 2013-30 Eyliil2013 Donemi

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART TOPLANTI TUTANAGI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART TOPLANTI TUTANAGI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi'nin 2014 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı,

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

ECZACıBAŞı YAPI GEREÇLERi SANAyi VE TicARET ANONiM ŞiRKETi'nin 15/04/2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

ECZACıBAŞı YAPI GEREÇLERi SANAyi VE TicARET ANONiM ŞiRKETi'nin 15/04/2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ECZACıBAŞı YAPI GEREÇLERi SANAyi VE TicARET ANONiM ŞiRKETi'nin 15/04/2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılına ait genel

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 29/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 29/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 29/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/04/2015 Çarşamba

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI I. 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. nin 2011 YILINA AİT TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. nin 2011 YILINA AİT TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. nin 2011 YILINA AİT TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2011 yılı çalışmalarını

Detaylı

Ti.ir:Kfye. DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA TiCARET ANONiM $irketi. 01.01.2013-31.12.2013 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU

Ti.ir:Kfye. DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA TiCARET ANONiM $irketi. 01.01.2013-31.12.2013 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU Ti.ir:Kfye DESPEC BiLGiSAYAR PAZARLAMA TiCARET ANONiM $irketi 01.01.2013-31.12.2013 DONEMi YONETiM KURULU FAALiYET RAPORU ~ AKER TILLY GURELi GUREbi YEMiNLi IVIALi. MU~AVi. RLiK ve BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 27/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 27/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 27/03/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 44. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mart 2014

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 2011 yılı içerisinde ödenen ücretler kabul edilerek

4. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 2011 yılı içerisinde ödenen ücretler kabul edilerek FENİş ALÜMİNYUM SANAyİ VE TİcARET 31 MAYIS 2012 TARİHİNDE Y 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPL ŞİRKETİ'NİN FENİş ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait olağan genel kurul toplantısı

Detaylı

GARANTi PORTFOY YONETiMi A.S. 31 MART 2014 TARilli itibariyla HAZIRLANAN FAALiYET RAPORU

GARANTi PORTFOY YONETiMi A.S. 31 MART 2014 TARilli itibariyla HAZIRLANAN FAALiYET RAPORU GARANTi PORTFOY YONETiMi A.S. 31 MART 2014 TARilli itibariyla HAZIRLANAN FAALiYET RAPORU Genel Bilgiler Rapor donemi : 01.01.2014-31.03.2014 $irketin Onvam : Garanti Portfoy Yonetimi A.$. $irket Ticaret

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek

Detaylı

2014 YILINA AİT 22/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

2014 YILINA AİT 22/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 2014 YILINA AİT 22/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1-22/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını

Detaylı

Raporu. Ortaklar. Hisse Adedi %20,4123 606.546,29 %0,0144 %24,2256. Bankacılık ve İşletmecilik. Göreve Atanma Tarihi 18.04.2001

Raporu. Ortaklar. Hisse Adedi %20,4123 606.546,29 %0,0144 %24,2256. Bankacılık ve İşletmecilik. Göreve Atanma Tarihi 18.04.2001 A. GİRİŞ TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. A 31 Aralık 2011 Hesap Dönemi Konsolide Finansallarına Ait Yıl Sonuu Faaliyet Raporu 1. Garanti Hakkında: 1946 yılında Ankara' 'da kurulan Garanti Bankası, yıllar

Detaylı

30 Haziran 2015 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu

30 Haziran 2015 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi ve Finansal Kuruluşları 30 Haziran 2015 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar SODA SANAYİİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 23 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26.03.2014 TARİHİNDE YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin Gündemindeki

Detaylı