Kepçeler 5 aydýr ne arýyor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kepçeler 5 aydýr ne arýyor?"

Transkript

1 Baþbakan Ahmet Davutoðlu Çorum'a gelecek Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu bazý ziyaret ve açýlýþlarda bulunmak üzere Çorum'a gelecek. Baþbakan Ahmet Davutoðlu Çorum ziyaretinde, inþasý tamamlanan bazý yatýrýmlarýn açýlýþýný da yapacak.osmancýk'ta üç bloktan oluþan yüksek öðrenim öðrenci yurdu tamamlanmak üzere. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri ile yýlýnda Koyunbaba mahallesindeki 88 ada ve parseldeki 8 m arsa üzerine inþa edilen... DE Ahmet Davutoðlu Dað ve Bayraktar ailelerinin mutlu günü Merzifon Çaybaþý köyünden Zeliha ve Rüstem Dað'ýn kýzlarý Züleyha ile ayný zamanda gazetemiz yazarlarýndan Gülsün Mert'in erkek kardeþi, Yýlmaz Mert'in kayýnbiraderi ve Nazire ile Abdulkadir Bayraktar'ýn oðullarý Mustafa dünya evine girdiler. Tek Yýldýz Ailesi olarak Dað ve Bayraktar ailelerini tebrik eder, genç çiftlere mutluluklar dileriz. EKÝM CUMARTESÝ KURUÞ adet S plaka sahibini buldu Kepçeler aydýr ne arýyor? Çorum Belediyesi tarafýndan ihalesi yapýlan adet servis plakasý sahiplerini buldu. S plaka almaya hak kazanan ve iþlemlerini tamamlayan hak sahipleri plakalarýný araçlarýna taktý. Ýl Trafik Komisyonu ve Belediye Meclisi kararý doðrultusunda... DE Ýstanbul'a uçuþ saatlerinin deðiþtirilmesine tepki Türk Hava Yollarý Merzifon-Ýstanbul uçuþ seferlerinde saatleri deðiþtiriyor. Yapýlan yeni düzenlemeye göre Merzifon'dan Ýstanbul'a giden yolcular ayný gün geri dönüþ yapamayacak. Yapýlan düzenlemeye Çorumlu iþ dünyasýndan ve turizmseyahat acentalarýndan tepki var.bilindiði üzere uçuþlar, Merzifon'dan Ýstanbul'a saat.'de... 7 DE HGYD'den 'Yerel Medya ve Haber' söyleþisi Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan üyelerine yönelik 'Yerel Medya ve Haber' konulu söyleþi düzenlendi. Hattuþili Otel'de gerçekleþtirilen söyleþiye Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Baþkaný Birkan Demirci, Hattuþili Otel Sahibi Bahattin Yýlmaz, yerel gazetelerin yöneticileri ve dernek üyeleri katýldý. DE Haber, kamuoyunu saðlýklý ve tarafsýz þekilde bilgilendirmeli Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun, haberin kýsa, öz ve anlaþýlýr biçimde yazýlmasý ve kendisini sonuna kadar okutmasý gerektiðini söyledi. Hattuþili Otel'de Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan üyelerine yönelik... DE -Nadir Yücel - Mecitözü Bayýndýr Köyü alaný içerisinde bir þahsa ait arazi de yaklaþýk aydýr yapýlan büyük çaplý kazý çalýþmalarý beraberinde ciddi iddialara neden oldu. Ýddialara göre kepçe ile yapýlan kazý çalýþmalarý adýna sözde 'su arýyoruz' gerekçesi sunulurken Hastane kavþaðýnda motosiklet kazasý Devlet Hastanesi kavþaðýnda meydana gelen kazada kiþi yaralandý. Dün meydana gelen kazada DA 87 plakalý motosiklet Devlet Hastanesi kavþaðýnda SA plakalý otomobille çaðrýþtý. Kazada motosiklet sürücü yaralandý. Acil Servis ekipleri yaralý sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptýktan sonra... Kaymakamlýk, DSÝ dahil olmak üzere Köy Hizmetleri, Çorum Müze müdürlüðü v.s. hiçbir resmi yerden herhangi bir izin alýnmadýðý iddia edildi. Ýddialara göre yapýlan kazý çalýþmalarýnýn Altýn bulma amaçlý define kazý çalýþmalarý yapýldýðý yönünde. 7 DE Su arýyoruz adý altýnda milyonlarca lira maliyetli yapýlan kazý çalýþmalarýnýn gerçek nedeni merak ediliyor Basýn camiasýnýn acý günü Gazeteci Mustafa Yolyapar, dün geçirdiði kalp krizini nedeniyle vefat etti. DE Mustafa Yolyapar DA "Ýstatistik Veri Giriþleri Toplantýsý" yapýldý DE Yangýn ucuz atlatýldý DE

2 EKÝM PAZARTESÝ YILDIZ HABER Tabip Odasý "Her Yönüyle Ýskilip" sempozyumunda Ýmsâk : : Güneþ : : Öðle : : Ýkindi : : Akþam : 8: Yatsý : : YILDIZ AJANDA.. (Kýrþehir) Ahi Evrân Kültür Haftasý - Ankara'nýn baþkent olmasý () - Harp Akademileri Günü Sözünde durmak ve sözünü güzel bir þekilde yerine getirmeye çalýþmak, imandandýr Hadîs-i þerîf Günün Þiiri YALNIZLIK MACERASI ELEMAN ÝLANI Demir doðrama, paslanmaz korkuluk ve alüminyum korkuluk iþinden anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr. Müracaat: Þahin Paslanmaz Tel: 8 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: 8 SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az m den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden M Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: 7 Çorum Tabip Odasý, "Her Yönüyle Ýskilip" konulu sempozyumda sunum yaptý. kiþilik bir ekiple sempozyuma katýlan Çorum Tabip Odasý'ndan, ilk olarak Yönetim Kurulu üyesi ve Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla, "Tarihte Akýl Hastalýklarýnýn Tedavi Yöntemleri, Ýskilip Örneði" konulu çalýþmasýný sundu. Evlik Köyü'ndeki cami içerisinde yer alan 'deli Yýl: Sayý: EKÝM PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurtdýþý : Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : dolabý' örneðine yer verilen sunumda, Akþemseddin dönemine dayanan tarihi bilgiler de yer aldý. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ise sunumda, 'Ýskilip'te Obezite Ýle Ýliþkili Hastalýklar' isimli bildirisini sundu. Anadolu'da mevcut olan beslenme þekline batý tipi beslenme tarzýnýn eklenmesinin ve insanlarýn hareketten yoksun bir yaþam tarzýný benimsemesinin obeziteyi artýrdýðýný söyleyen Dr. Azak, yemek yerken aþýrýya kaçýlmamasý gerektiðini söyledi.son olarak ise Çorum Tabip Odasý Aile Hekimliði Kolu (ÇAHEK) adýna Dr. Selçuk Önce 'Ýskilip'te Aile Hekimliði Uygulamalarý' konulu sunumu yaptý. Sunumda, Aile Hekimliði'nin Çorum'da 8 yýlýndan beri ulaþtýðý seviye ve vatandaþlarýn sistemden nasýl yararlanmalarý gerektiði konusunda aydýnlatýcý bilgiler yer aldý. Oturum soru-cevap bölümüyle sona erdi. Haber Servisi "Ýstatistik Veri Giriþleri Toplantýsý" yapýldý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü " - yýlý Millî Eðitim Bakanlýðý Bilgi Sistemleri MEÝS Modülü Ýstatistik Veri Giriþleri Bilgilendirme" toplantýsý Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda yapýldý.ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt ve Strateji Bölüm þefi Ebubekir Yaray tarafýndan, Ýstatistik ve Bilgi Sistemleri Veri Giriþleri ile ilgili Millî Eðitim Bakanlýðýnýn yayýnlamýþ olduðu genelge ve dökümanlar hakkýnda bilgiler verildi. Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri, þefleri, merkez okul müdürleri ve memurlarý, merkez birleþtirilmiþ sýnýf ilkokullarý müdür yetkili öðretmenleri, dershane, sürücü kurslarý ve anaokulu müdürlerinin katýldýðý toplantý, soru-cevap bölümü ile sona erdi. Haber Servisi Bekir Saðýr'ýn altýncý kitabý; Altýn Küpe Sözler Çorumlu halk þairi Bekir Saðýr altýncý kitabýný çýkarttý. Gazetemizi ziyaret eden Bekir Saðýr "Altýn Küpe Sözler" isimli kitabýnda hayatýn içinden fýkra öykü ve þiirlere yer verdiðini açýkladý. Halk Þairi Bekir Saðýr kitabýnda, Ortadoðu'da yaþanan güncel olaylarý da kaleme aldý. Yasin YÜCEL TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: TL. TL Baský yapýldýðý yer:. TL. TL. TL. TL. TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz KR Öyle yalnýz kaldým ki hayatýmda Kimi gün öldüm kimi gün ilah oldum Çok zaman annemin dizlerine hasret Koydum baþýmý kendi dizlerime Doya doya aðladým Paylaþýrsa dost paylaþýrmýþ Ýnsanýn derdini sevincini Dost umidiyle ortalýða düþmeye gör Hangi kapýyý çalsan kimseler yok Hangi omuza dokunsam yabancý çýkar Aþýk mý olmadým taparcasýna Bir Mecnun geçti o çöllerden bir de ben Diz mi çektirmedim alemde Kerem gibi Ferhat gibi gürz mu sallamadým daðlara Ne Leyla yar oldu bana ne Aslý ne Þirin O gün bugün sýrtýmý kendim sývazlýyorum Sabahlarý sokaða çýkmadan evvel Cesaret þairim cesaret Kendi saçlarýmý okþuyorum geceleri Sevgilimin saçlarý niyetine. Cahit Sýtký Tarancý HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,8,87 EUR,88,887 STERLiN,7,8 JPY YENi,,7 SAAT:. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BÝLGÝN ECZANESÝ TEL:777 8 AHMET CAD. ÝKBAL SAÐLIK OCAÐI YANI GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: CUMA PAZARI KARÞISI - METROPOL YANI -Önemli Telefonlar- Valilik.... Belediye... 8 Emniyet Müd.... Kültür ve Turizm Müd... 8 Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd.... Telekom Müd.... PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd.... Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis... Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar...77 Alo Zabýta... Alo Jandarma... Elektrik Arýza...8 Su Arýza...8 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi...

3 EKÝM PAZARTESÝ YILDIZ HABER BAÞSAÐLIÐI Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet YOLYAPAR'ýn kardeþi, deðerli meslektaþýmýz Mustafa YOLYAPAR'ýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. TEK YILDIZ GAZETESÝ Baþbakan Ahmet Davutoðlu Çorum'a gelecek Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu bazý ziyaret ve açýlýþlarda bulunmak üzere Çorum'a gelecek. Baþbakan Ahmet Davutoðlu Çorum ziyaretinde, inþasý tamamlanan bazý yatýrýmlarýn açýlýþýný da yapacak. Osmancýk'ta üç bloktan oluþan yüksek öðrenim öðrenci yurdu tamamlanmak üzere. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri ile yýlýnda Koyunbaba mahallesindeki 88 ada ve parseldeki 8 m arsa üzerine inþa edilen Osmancýk Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdu üç bloktan oluþuyor. yýlýnda ihale edi- Ahmet Davutoðlu len ve inþasýna baþlanan öðrenci yurdu gün gibi kýsa bir zamanda tamamlandý. Konu ile ilgili bir açýklama yapan AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý yüksek öðrenim öðrenci yurdunun Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðüne baðlý olarak Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu öðrencilerine yüksek standartlarda hizmet vereceðini söyledi. Türkiye'de öðrenci yurtlarýnýn 'li yýllarýn ortalarýna kadar koðuþ sistemi ile hizmet verdiðini kendisinin de öðrencilik yýllarýnda koðuþ sistemi ile yurtlarda kaldýðýný ifade eden Baðcý, AK Parti olarak eðitime büyük önem verdiklerini belirtti. Yüksek öðrenim öðrenci yurdunun toplam üç bloktan oluþan yerleþkesinin iki plan kýz ve erkek öðrenci yurtlarý ve üçüncü blok ise sosyal donatýmlar olarak projelendirildiðini, çevre düzenlemesinin de yapýlacaðýný belirten Baðcý, projenin kýz ve erkek öðrenci olmak üzere toplam öðrenci Cahit Baðcý kapasiteli olduðunu ve gerektiðinde kapasite artýrýmý ile öðrenciye kadar hizmet verebileceðini söyledi. Baðcý, Kredi ve Yurtlar Kurumu Osmancýk Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdunda kablosuz internet baðlantýsý, alanlara ve branþlara göre uygun çalýþma ve etüt odalarý, modern yemekhane, dinlenme odalarý ve kütüphane gibi donanýmlardan oluþtuðunu sözlerine ekledi. Milletvekili Baðcý, yurdun önümüzdeki günlerde Çorum'a ziyaret gerçekleþecek olan Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu tarafýndan, Osmancýk Gençlik Merkezi ve diðer ilçelerdeki inþasý tamamlanan yatýrýmlarla birlikte açýlýþýnýn yapýlacaðýný açýkladý. Baðcý, yurdun açýlmasý ile birlikte Osmancýk'ta yüksek öðrenim gençliðinin barýnma sorunu ortadan kalkacaðýný da sözlerine ekledi. Haber Servisi Basýn camiasýnýn acý günü Gazeteci Mustafa Yolyapar, dün geçirdiði kalp krizini nedeniyle vefat etti. yýlýnýn Nisan ayýnda boyun damarýndan ameliyat olan, ameliyatý baþarýlý geçmesine raðmen pýhtý atma talihsizliði nedeniyle kýsmi felç geçiren ve yaklaþýk bir ay hastanede kaldýktan sonra Çorum'a getirilen Mustafa Yolyapar, uzun süredir hastalýðý nedeniyle tedavisini sürdürüyordu.dün öðlen saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Mustafa Yolyapar Mustafa Yolyapar, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Yolyapar'ýn cenazesi Adli Tabip'in incelemesinin ardýndan Çorum Özel Hastanesi Morgu'na kaldýrýldý. Mustafa Yolyapar'ýn cenazesi bugün saat.'da Çorum Özel Hastanesi'nden alýnarak önce Ulucami'ye getirilecek. Burada öðle namazýna müteakip kýlýnacak cenaze namazýndan sonra Ulumezar'da topraða verilecek. Bahadýr YÜ- CEL HGYD'den 'Yerel Medya ve Haber' söyleþisi Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan üyelerine yönelik 'Yerel Medya ve Haber' konulu söyleþi düzenlendi. Hattuþili Otel'de gerçekleþtirilen söyleþiye Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Baþkaný Birkan Demirci, Hattuþili Otel Sahibi Bahattin Yýlmaz, yerel gazetelerin yöneticileri ve dernek üyeleri katýldý. 'Yerel Medya ve Haber' hakkýnda ise Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun, dernek üyelerine ayrýntýlý bilgiler aktardý. Söyleþide konuþan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Baþkaný Birkan Demirci, dernek olarak üyelerinin bilgilerini artýrmak ve tazelemek amacý ile böyle bir söyleþi düzenlediklerini dile HGYD Baþkaný Birkan Demirci getirerek, Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun ve üyelerine söyleþiye katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Yasin YÜCEL Haber, kamuoyunu saðlýklý ve tarafsýz þekilde bilgilendirmeli Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun, haberin kýsa, öz ve anlaþýlýr biçimde yazýlmasý ve kendisini sonuna kadar okutmasý gerektiðini söyledi. Hattuþili Otel'de Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan üyelerine yönelik düzenlenen 'Yerel Medya ve Haber' konulu söyleþiye konuþmacý olarak katýlan Onur Dursun, haberin kamuoyunu saðlýklý ve tarafsýz þekilde bilgilendirmesi gerektiðini söyledi. Haberin okuyucunun dikkatini daðýtmayacak þekilde yazýlmasýnýn büyük önem taþýdýðýný kaydeden Dursun, haber yazarken üç ana unsura dikkat edilmesi gerektiðini bildirdi. Bu üç ana unsurun haberde uyum olmasý, haberin okunmasý için baþlýðýnýn ilgi çekici ve çarpýcý olmasý ile spotun haber metninin okunmasýný saðlayacak þekilde olmasý gerektiðini dile getiren Dursun, "Haber yazarken önce okuyucunun göz önünde bulundurulmasý gerekiyor" dedi.hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun, konuþmasýnda þunlarý söyledi: Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun "Haber dilinde sorunlarla karþýlaþýyoruz. Haber metinlerinde dikkat etmemiz gereken nokta dilinin açýk ve net olmasý, cümlelerinin kýsa olmasý gerekiyor. O yüzden bunlar okuyucunun hem dikkatini daðýtýyor hem de algýsýný daðýtýyor. Uzun cümlelerden uzak durmamýz gerekiyor. Haber metinlerinin akýcý olmasý lazým. Okumayý seven bir toplum olduðumuz söylenemez. Çocuklarýmýza okuma alýþkanlýðý kazandýrmamýz gerekiyor. Bu yüzden yaptýðýmýz haberlerin ilgi çekici ve kýsa cümleler ile yapýlmasýna dikkat etmeliyiz. Uzun cümle ve uzun yazýlar okuyucuyu sýkar. Haber metinlerimiz N K kuralýna cevap vermelidir. Gazeteler yorum yapmadan haberleri yayýnlamalýdýr. Köþe yazýlarýnýn olma nedeni haberlerin yorumsuz olmasýdýr." Yasin YÜCEL

4 YILDIZ EKÝM PAZARTESÝ HABER Sokak eylemlerinin zararýný esnaf ve halk ödüyor "Sanat Dostlarý"nda. yýl sevinci 'uncu yýlýný geride býrakan "Sanat Dostlarý" 'nci yýla girmenin coþkusu ile Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý'nda (ÇEKVA) toplantý düzenlediler. Sanat dostlarý, her ayýn ilk Cumartesi günü saat.'da bir araya gelerek eserlerini birbirleri ile paylaþýyorlar. Bahri Güven'in baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda Salim Savcý günün konuþmasýný yaparken, Ethem Erkoç kitabýný tanýttý, Selahattin Aydemir, Murat Köymen, Can Yoksul, Hasan Korkmaz, Rýza Kandemir, Haydar Kýlýç, Bekir Saðýr, Hasan Ýpek, Mustafa Aygün þiir okudular. Toplantýya katýlan, Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý Þube Temsilcisi Ahmet Güngör, Muzaffer Gündoðar, Osman Savcý, Mehmet Tatlýsu, Hasan Ýpek, Abdulkadir Ozulu ve Necdet Filizli de çeþitli konulara deðinerek mesajlarýný ilettiler. Yasin YÜCEL Esnaf ve Sanatkarlar Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut ülke çapýnda meydana gelen gösterilerin bilançosunun çok aðýr olduðunu belirterek, bu durumdan esnaf ve sanatkarýn büyük çapta zarar gördüðünü dile getirdi. Þube Baþkan Bulut yaptýðý basýn açýklamasýnda Kobani olaylarýný bahane edenlerin yaptýklarý korsan gösterilerde esnafa büyük zarar verildiðini belirterek, "Kobani olaylarýný bahane ederek, Doðu ve Güneydoðu illeri baþta olmak üzere Ankara ve Ýstanbul'un çeþitli yerlerinde yapýlan korsan gösterilerin bilançosu çok aðýr. IÞÝD'in Kobani'ye saldýrmasýný bahane edenler, ülkemizin birçok ilinde ve semtinde izinsiz gösteri yaparak, esnaf ve sanatkara zarar vermiþlerdir. Esnaf ve sanatkarýmýzýn zararý çok büyüktür. Maðdur edilen esnafýmýzýn yaralarý zaman kaybedilmeden sarýlmalýdýr. Müþterek yaþadýðýmýz bu geniþ coðrafyanýn önemli günlerinin coþkusunu bu tür korsan gösteriler bozamayacaktýr. Evine ekmek götürmekten baþka amacý olmayan esnafýmýzýn dükkânýný kapattýrmaya hiç kimsenin hakký yoktur. Yurdun çeþitli yerlerinde izinsiz yapýlan gösterilerde maddi hasarlarý devletimiz karþýlamalýdýr. Ama yaþanan can kayýplarýnýn geri gelmesi mümkün deðildir. Acýlý ailelere baþsaðlýðý ve sabýr dilerken, yaralýlara acil þifalar diliyorum" dedi. -"ESNAFA VE HALKA ZARAR VE- RÝLEREK HAK ARANMAZ"- Bulut, " yýldýr kardeþçe yaþadýðýmýz bu topraklarda etnik ayrým ve kavgalar, gerilimler bizi geçmiþimizle kurduðumuz baðý zedelemektedir. Yine bu coðrafyayý köklerinden gelen birlik ve beraberlik duygusuyla Türküyle ve Kürdüyle yaþanabilir bir coðrafya yapmak elimizdedir. Dýþ güçlerin oyununa gelmemeliyiz. IÞÝD'in Kobani'ye saldýrmasýný bahane edenlerin Türkiye'nin birçok ilinde izinsiz gösterilerle esnaf ve sanatkara verdiði zarar çok büyüktür. Bir hak arayýþý demokratik yollardan ve adil bir þekilde aranmalýdýr. Sokaklarda halkýn canýna ve malýna kastederek eylem yapmak barýþa ve huzura katký vermez" þeklinde kaydetti. Haber Servisi ADD'den Atatürk büstlerine saldýrýlara tepki! Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, Türkiye'de son günlerde terör olaylarý nedeniyle Atatürk büstlerinin saldýrýya uðradýðýný belirterek, "Atatürk yok edilemez. Atatürk büstlerine yapýlan saldýrýlar ise "Atatürk'e saygýsýzlýk" gibi baþlýklarla geçiþtirilmiþtir. Yapýlan saygýsýzlýk Atatürk'e ise, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk Milletine yani hepimizedir" dedi. Cumartesi günü ADD binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Demirer, AK Parti hükümetine yüklenerek, Türkiye'de yaþanan terör olaylarýna deðindi. Demirer, Türkiye'nin, yeni Osmanlýcýlýk hayalleri peþinde koþan, emperyalizmin iþbirlikçiliðine soyunmuþ, ufku dar siyasiler eliyle, "Yurtta Barýþ, Dünyada Barýþ" ilkesinin katledildiði günlerden geçtiðini iddia ederek, "Siyasi iktidarýn açýlým politikalarýyla adeta dokunulmazlýk zýrhýna bürünen PKK teröristleri, ellerini kollarýný sallaya sallaya Atatürk büstlerine ve bir çok kamu malýna zarar verirken, üstelik yurttaþlarýmýzýn canýna kast ederken, bu siyasi iktidarýn emrindeki güdümlü kolluk kuvvetleri olaný biteni acz içinde seyretmektedir. Bu saldýrýlarý yapanlarý lanetliyoruz!" dedi. Demirer açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Atatürk büstlerine yapýlan saldýrýlarla Atatürk yok edilemez. Tam tersine, Atatürk'e büyük sevgi ve saygýyla baðlý milletimizin gerçekleri görmesine fýrsat tanýnmýþ olur. Türkiye'yi bölme senaryosunda, siyasi iktidar ve PKK ortak hareket etmektedir. Son olaylar göstermiþtir ki, siyasi iktidar küçük ortaðýný açýkça korumaktadýr. Olaylar karþýsýnda polisin seyirci kalmasýnýn, iktidara yakýn medya organlarýnda yapýlan saldýrýlarýn görmezden gelinmesinin baþka açýklamasý yoktur. Olaylarý haber yapan kimi yandaþ gazetelerde, teröristler için "eylem gruplarý" nitelemesi yapýlýrken Atatürk büstlerine yapýlan saldýrýlar ise "Atatürk'e saygýsýzlýk" gibi baþlýklarla geçiþtirilmiþtir. Yapýlan saygýsýzlýk Atatürk'e ise, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk Milletine yani hepimizedir. Atatürkçü Düþünce Derneði olarak bir kez daha uyarýyoruz; IÞÝD gibi PKK da bir terör örgütüdür. Her ikisi de baþta siyasi iktidar olmak üzere kimi batý ülkelerinden destek almýþ ve korunmuþtur. Bugün tüm dünyanýn gözlerinin Türkiye- Suriye sýnýrýndaki çatýþmalara odaklanmasý, bu çatýþmalar ortaya çýktýðýnda "sözde açýlým sürecinin þantaj malzemesi haline getirilmesi" ve ülke içinde "ayaklanma denemelerinin" yapýlmasý tesadüf deðildir. Bu nedenle; terörün saðýsolu, küçüðübüyüðü olamaz. Mutlaka yok edilmelidir. Sýnýr dýþý harekât için çýkarýlan tezkere, ancak; Türkiye Cumhuriyeti'nin baðýmsýzlýðýna, bölünmez bütünlüðüne ve Türk Milleti'nin birliðine tehdit söz konusu olduðunda kullanýlmalýdýr. Ayný þekilde komþu ülkelerin birliði bütünlüðü vazgeçilmez ilkemiz olmalýdýr. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarla yok edilmeye çalýþýlan Türk Ordusu, tetiðe dahi dokunmadan, sadece varlýðý ile bölgede en önemli askeri güç olduðunu ispatlamýþ, bölge coðrafyasýnda belirleyici unsur durumuna gelmiþtir. Atatürkçü Düþünce Derneði, Yurtta Barýþ Dünyada Barýþ ilkesinin yaþatýlmasý için var gücüyle çalýþacak, mücadelesini kararlýlýkla sürdürecektir." Yasin YÜCEL Küçükbaþ Hayvancýlýk Kongresi düzenlenecek Türkiye Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Merkez Birliði (TÜDKÝYEB) ve Bahri Daðdaþ Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsünün iþbirliði ve birçok kamu kurum ve kuruluþu ile özel sektörün destekleriyle, Enstitünün kuruluþunun. yýlý anýsýna sürdürülebilir koyun ve keçi üretimindeki son geliþmeleri sektörün tüm paydaþlarý ile deðerlendirmek amacýyla -8 Ekim tarihleri arasýnda Konya'da Uluslararasý Katýlýmlý Küçükbaþ Hayvancýlýk Kongresi düzenlenecek. TÜDKÝYEB Genel Baþkaný Prof.Dr Veysel Ayhan konuya iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamada, kongrenin,konu ile ilgili paydaþlarýn bilgi birikimlerini arttýrmak, meslekteki son geliþmeleri takip etmek ve paylaþmak amacýyla Selçuklu'nun kadim baþkenti ve Mevlana'nýn þehri Konya'da bir araya gelmesini saðlayacaðýný ifade ederek, 8 ilde faaliyet gösteren Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtirici Birlikleri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn yoðun ilgi gösterdikleri kongrede sözlü ve poster olarak 'si yurtdýþýndan olmak üzere toplamda 8 bildiri sunulacaðýný söyledi. Genel Baþkan Ayhan, açýklamasýnda, Kongreye Türkiye'deki birçok üniversite ve Araþtýrma Enstitüsünden akademisyen ve araþtýrmacýlarýn katýlacaðýný, yurtdýþýndan Cezayir, Ýran, Macaristan, Malezya, Pakistan, Sri Lanka, Tunus, Ürdün, Ýspanya, Fransa ve Avusturalya'dan 'nin üzerinde bilim adamýnýn da iþtirak edeceðini vurgularken, kongrede bilimsel aktivitelerin yanýnda Türkiye'de yetiþtirilen Küçükbaþ Hayvan Irklarýmýzýn ve ürünlerinin sergileneceði bir organizasyonun da düzenleneceðine yer verdi. Haber Servisi

5 EKÝM PAZARTESÝ YILDIZ HABER BAÞSAÐLIÐI Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet YOLYAPAR'ýn kardeþi, derneðimiz Üyesi, deðerli insan Mustafa YOLYAPAR'ýn ani vefatý bizleri derin bir üzüntüye sevketmiþtir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakýnlarý ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar -Nadir Yücel - Mecitözü Bayýndýr Köyü alaný içerisinde bir þahsa ait arazi de yaklaþýk aydýr yapýlan büyük çaplý kazý çalýþmalarý beraberinde ciddi iddialara neden oldu. Ýddialara göre kepçe ile yapýlan kazý çalýþmalarý adýna sözde 'su arýyoruz' gerekçesi sunulurken Kaymakamlýk, DSÝ dahil olmak üzere Köy Hizmetleri, Çorum Müze müdürlüðü v.s. hiçbir resmi yerden herhangi bir izin alýnmadýðý iddia edildi. Ýddialara göre yapýlan kazý çalýþmalarýnýn Altýn bulma amaçlý define kazý çalýþmalarý yapýldýðý yönünde. Görgü tanýklarýnýn iddialarýna göre olaya Jandarma ve Müze müdürlüðü yetkililerinin de el attýðý ifade edilerek," Burada Makine ile yüzlerce komyon dolusu toprak kazýldý. Duyumlarýmýza ve iddialara göre Ýstanbul tarafýndan Ermeni asýllý biri ya da birileri tarafýndantonlarca Altýn bulunduðu idddiasý ile ciddi maddi destek verilerek burada kazý yaptýrýlýyor. Bu kazý çalýþmasýnýn arkasýnda önemli isimlerin de olduðu iddia edilmektedir. Yapýlan kazý da Sondaj makinesi yerine! büyük iþ makineleri tercih ediliyor Kepçeler aydýr ne arýyor? Kazý da açýlan derin çukurlar tehlike arz ediyor Kimseyi kazý alananýna yaklaþtýrmýyorlar. Jandarma bir kaç kez kez geldi. Müzeden de geldiler. Onlarda burada yapýlan kazý çalýþmasýnýn su ile ilgisi olamayacaðý define amaçlý kazý olduðu görüþündeler. Ancak kendilerine sözde su arýyoruz denilmektedir. Ýzin alýnmadýðý iddialarý ayyuka çýkmýþtýr. Esas yaþanan ilginçlik ise, Mecitözü savcýlýðýnýn konunun neresinde kaldýðý yönündedir. Belediye, borçlarýn yapýlandýrýlmasý için servis oluþturdu Derneði Yönetim Kurulu adet S plaka sahibini buldu Çorum Belediyesi tarafýndan ihalesi yapýlan adet servis plakasý sahiplerini buldu. S plaka almaya hak kazanan ve iþlemlerini tamamlayan hak sahipleri plakalarýný araçlarýna taktý. Ýl Trafik Komisyonu ve Belediye Meclisi kararý doðrultusunda adet S plaka geçtiðimiz günlerde ihaleye çýkarýlmýþtý. Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda yapýlan ve gerçek ve tüzel kiþinin katýldýðý ihalede en yüksek teklifi veren gerçek ve tüzel kiþi S plaka sahibi oldu. Ýhale gereklerini yerine getiren esnaflardan Mustafa Demirci, plakasýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan'dan teslim aldý. Plaka teslim töreninde konuþan Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan "Plaka almaya hak kazanan esnafýmýza hayýrlý olsun. Biz kendisine hayýrlý kazançlar diliyoruz. Kendilerinden hemþehrilerimize ve öðrencilerimize kaliteli hizmet vermelerine bekliyoruz" dedi. Belediyenin þuana kadar plaka verdiðine dikkat çeken Candan, S plaka ihalesinin þehrin ihtiyaçlarýna göre belirlendiðini, Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nce de tescil iþlemlerinin yapýldýðýný sözlerine ekledi. Haber Servisi Geçtiðimiz günlerde yasalaþan sayýlý kanun gereði Çorum Belediyesi de birim oluþturarak borçlarýný yapýlandýrmak isteyen vatandaþlarýn iþlerini kolaylaþtýrýyor. Vergi Borcu affýnýn Belediye ile ilgili olan kýsýmlarý hakkýnda yazýlý bir açýklama yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, vergi borcu affý olarak bilinen sayýlý kanunda Belediyeleri alacaklarý ile ilgili kýsýmlarýn da bulunduðunu, emlak ve çevre temizlik vergileri ile su borçlarýnýn da bu kapsama dahil edildiðini söyledi.borçlarýný yapýlandýrmak isteyen vatandaþlarýn iþ ve iþlemlerini kolaylaþtýrmak amacýyla Belediye Muhasebe Müdürlüðü bünyesinde servis oluþturduklarýný vurgulayan Yabacýoðlu, bu serviste yapýlandýrma iþlerini daha hýzlý bir þekilde yürütüleceðini kaydetti.kanun kapsamýndaki borçlarýn yapýlandýrmasý ile ilgili bilgiler veren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, " Aralýk tarihine kadar olan Emlak ve ÇTV ile Nisan tarihine kadar olan su borçlarý kanun kapsamýnda yapýlandýrýlabilecek. Bu tarihlerden sonra tahakkuk eden borçlar kanun kapsamýna girmemektedir. Daha önce sayýlý yasa ile borçlarýný yapýlandýrýlanlar ayrýca bu yasadan faydalanamayacaklar" dedi. Kanuna göre borçlarýn yapýlandýrmasýnýn ---8 ay taksitler halinde olabildiði gibi peþin ödemenin de yapýlabileceðini ifade eden Yabacýoðlu, gecikme zammý ve faiz borçlarý silinerek yerine enflasyon oranýnda hesaplama suretiyle borçlarýn tespit edileceðini ve bu tespite göre yapýlandýrma iþleminin gerçekleþtirileceðini kaydetti. -. TAKSÝT ÖDEMESÝ ARALIK 'TE BAÞLIYOR- Belediye Baþkaný Ahmet Yabacýoðlu, yapýlandýrma zamanýna bakýlmaksýzýn. taksit ödemesinin Aralýk 'te baþlayacaðýný söyledi. Bu nedenle yapýlandýrmanýn son güne býrakýlmamasý, olasý sýkýþýklýða meydan verilmemesi için vatandaþlarýn gerekli hassasiyeti göstereceðine inandýðýný söyleyen Yabacýoðlu, Aralýk'tan itibaren de aylýk dönemler halinde ödemelerin yapýlacaðýný dile getirdi. Yapýlandýrma yapmak isteyenlerin bir an evvel Belediyeye baþvurarak yapýlandýrmalarýný tamamlamalarýnýn gerektiðini ifade eden Yabacýoðlu, "Kanuna göre yapýlandýrma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlularýn dava açmamalarý, açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir. Ödeme süresi henüz geçmemiþ olan borçlar, bu kanun kapsamýnda yer almamaktadýr" þeklinde kaydetti. Haber Servisi E-Okul Nakil Sonuçlarý açýklandý TEOG Nakil Sonuçlarý ve lise nakil sonuçlarý MEB E- Okul sistemi üzerinden açýklandý. Nakil sonuçlarýný E- Okuldan öðrenebilirsiniz. TEOG Nakil Sonuçlarý E- Okul sitesi üzerinden açýklandý. Lise nakil sonuçlarýný veliler ve öðrenciler e-okul üzerinden sorgulayýp öðrenebilecek. TEOG nakil iþlemlerinde Milli Eðitim Bakanlýðý daha önce nakil sonuçlarýnýn yeni nakil baþvurularý alýndýktan ve bayramdan sonra açýklanacaðýný bildirmiþti. E-Okul üzerinden nakil sonuçlarýný öðrenmek isteyen adaylarýn, e-okul sistemine giriþ yapmalarý yeterli oluyor. NASA yaþamýn sýrrýnýn peþinde Evrende hayatýn nasýl oluþtuðuna ýþýk tutabilmek için çalýþmalar baþlatan NASA, bu proje kapsamýnda farklý enstitü ile ortaklýk kuruyor. NASA, uzun vadede Mars yüzeyinden alýnan örnekleri inceleyecek ve bu sayede astroid'lerin gezegenler arasý su ve organizma taþýnmasýndaki rolünü mercek altýna alacak. Dünyanýn uzun tarihinin uzmanlarýn cevabýný aradýðý sorulara yanýt verebileceðine inanan NASA, araþtýrmalarýný bu alanda da yoðunlaþtýrmayý planlýyor.

6 YILDIZ EKÝM PAZARTESÝ HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: - Gsm: - Gsm: 7 - Gsm: 7 7 Mail Adres: Küçük Sanayi Cadde No:78 ÇORUM Ülkenin geleceði planlanýrken çok dikkatli adýmlar atýlmalý Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs terör eylemlerinin devam etmesinin son derece kaygý verici olduðunu belirterek "Terör bilinçli ve planlý bir þekilde týrmandýrýlarak kargaþa ortamý yaratýlmaya çalýþýlýyor" dedi. Terör örgütünün kaos ortamý yaratarak hâlâ saldýrýlarda bulunduðunu her durumu kendi lehine çevirmek için çaba gösterdiðini bunun içinde vatan evlatlarýný þehit etmekten geri durmadýðýný kaydeden DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, terörist örgütlerle ayný yolda yürünmeyeceðinin, onlara bel baðlayarak yola çýkýlmayacaðýnýn son gelen þehit haberleri ile bir kez daha ortaya çýktýðýný belirterek "Yine baba ocaklarýna ateþ düþtü. Yine çocuklar yetim kaldý. Yine içimize ateþ düþtü. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize baþsaðlýðý diliyorum" þeklinde belirtti. Türkiye üzerinde oynanan oyunlarýn Türkiye'nin birinci sýnýf bir coðrafyada ve her zaman geliþme potansiyeli olan bir konumda olmasýndan kaynaklandýðýný ifade eden Nihat Örs bunun için de ülkenin geleceði planlanýrken çok dikkatli adýmlar atýlmasý gerektiðini kaydetti. Çözüm süreci ile baþlayan çeþitli uygulamalarýn PKK ve siyasi uzantýlarý tarafýndan hep bir kazaným olarak algýlanmasýnýn önüne geçilememesinden kaynaklanan bir sürecin getirdiði bir noktada ülkenin kargaþaya sürüklenerek, Kobani bahanesinin arkasýna sýðýnarak hedefe ulaþmak istendiðini anlatan Örs, "Bu ülkede zorla kardeþi kardeþe düþürmek istiyorlar. Bu vatanýn kutsallarýna saldýrarak insanlarý tahrik ediyorlar. Yakýp yýkarak güç gösterisi yapýyorlar. Sýnýrlarýmýz dýþýnda olan olaylardan dolayý bizim insanlarýmýz ölüyor. Okullar kundaklanýyor. Yakýlan yýkýlan yerler yaðmalanýyor. Ülkede bir savaþ senaryolarý denenmek isteniyor. Bu duruma nasýl gelindiðini görmek derin strateji bilmeyi gerektirmemektedir. Maalesef PKK ve yandaþlarý cesaret alýcý bir konuma gelmiþlerdir. PKK silah býrakmamýþ, ülke dýþýna çýkmamýþtýr. Olaylar terörist baþýnýn Ýmralý'dan söyleyeceði sözlerle yönlendirilir konuma gelmiþtir. PKK gerek içte gerekse dýþta baðlantýlarýný kuvvetlendirerek bugünkü eylemleri yapacak hale gelmiþtir. HDP'nin olaylar sýrasýnda akýllara ziyan kýþkýrtýcý açýklamalarý bunlara ne kadar güvenileceðinin bir göstergesidir. Ancak her ne olursa olsun Türk Devleti bu terör olaylarýný sonlandýracak güce sahiptir. Bu vatan birileri istiyor diye bölünmeyecek kadar saðlam temeller üzerine kurulmuþtur "dedi. Suriye ve Irak'ta IÞÝD'in Sünni bir örgüt olarak gösterilmesinin mezhepsel olarak Þii karþýtlýðý ile Hanefiliðe karþý bir blok oluþturma gayretinin bir ürünü olduðuna deðinen Örs, IÞÝD'in katý Selefi yapýsýnýn terörü beslediðini söyledi. Örs, "Sýnýrlarýmýzýn hemen dibinde yaþanan terör olaylarý sadece güvenlik açýsýndan deðil mezhepsel olarak da Türkiye'yi tehdit etmektedir. Türkiye'de son zamanlarda ortaya çýkan Selefilik ve Vahhabilik hayranlýðý tesadüfen oluþan durumlar deðildir. Türkiye'nin Hanefi- Maturidi ekolünün yaygýn olduðu bir ülke olmasý, katý selefiliðin dini yorumlara kapalý olmasý, felsefeye, eleþtirel düþünceye, tasavvufa açýk olmamasý açýsýndan da deðerlendirilmeli ve önlemler alýnmalýdýr. Batýlý devletlerin ve istihbarat örgütlerinin IÞÝD üzerinden yapacaðý faaliyetler izlenmelidir" ifadelerini kullandý. Türkiye'nin geçtiði þu hassas dönemde sendikalarýn daha derleyici toparlayýcý olarak toplumun önüne çýkmalarýnýn daha doðru bir yöntem olacaðýný düþündüklerini kaydeden Örs, "Yakýp yýkanlarla beraber ayný karede olmak, terörü masum gösterecek toplumu gerginliðe sevk edebilecek davranýþlardan kaçýnmalýdýr. Türkiye'nin herhangi bir yerinden gelecek olan kötü bir haber hepimizi üzer" ifadelerini kullandý. Açýklamasýnda kurumlardaki çalýþma ortamýnýn bozulduðuna, iftiranýn, adam kayýrmanýn, insanlarýn düþüncelerine göre ayrýþtýrmanýn giderek yerleþtiðini iddia eden Örs, "Kamu kurumlarý iftiranýn, adam kayýrmanýn, yandaþý korumanýn yeri olursa adalet duygusu yerle bir olur" þeklinde konuþtu. Örs açýklamasýna þu cümlelerle son verdi: "Üzülerek görüyor ve yaþýyoruz ki kamu kurumlarýnda dezenformasyon her geçen gün artmaktadýr. Ýnsanlarýn düþüncesinden dolayý veya iftira atarak fiþleme iddialarýnýn ayyuka çýktýðý, hukuksuz uygulamalarýn ve baskýlarýn olduðu bir kamu düzeni geleceðimizi çalmaktan baþka bir iþe yaramayacaktýr. Türkiye'nin içinden geçtiði siyasi süreçten faydalanmak isteyen iftiracý, fesat, kul hakký yemekten çekinmeyen makam düþkünlerinin, fasýklýk yapanlarýn ve omurgasýzca davrananlarýn ildeki kamu kurumlarýnda itibar gördüðü bir çalýþma ortamý çocuklarýmýza býrakacaðýmýz en kötü miraslardan biridir. Milli Eðitimde de bu kötü miras üzülerek görüyoruz ki yerleþmektedir. Müdür atamalarýndan sonra huzursuzluk daha da artmýþtýr. Objektiflikten uzak deðerlendirme sorularýnýn, nasýl verildiði açýklanamayan puanlamalarýn olduðu, hakký yenilen insanlarýn ekmekleri ile oynandýðý bir ortamda adalet yoktur. Vicdanýn, adaletin kalmadýðý bir kamu düzeni ile mutlu bir gelecek inþa edilemez. Haksýzlýðý, hukuksuzluðu kim yaparsa iftira atarak kul hakký yerse bir gün karþýsýna çýkacaktýr". Haber Servisi HSYK seçimleri yapýldý Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) asýl yedek üyesini belirlemek için dün seçimler yapýldý. Çorum ise Adaliye Sarayý'nda kurulan tek sandýkta kent genelindeki 8 hakim ve savcý oy kullandý. Çorum Merkez yaný sýra Osmancýk, Sungurlu, Alaca, Ýskilip ve Bayat adliyelerinde görevli hakim ve savcýlar sabah 8. itibari ile oy kullanmaya baþladý. Oy kullanma iþlemi saat 7.'da sona erdi. Bahadýr YÜCEL Google'a "unutulma" baþvurusu ABD merkezli Google'a 'unutulma hakký'ndan faydalanmak isteyen onbinlerce AB vatandaþý baþvuruda bulundu. AB ülkelerinden Google'a konuyla ilgili yapýlan baþvuru sayýsý bin olarak açýklandý. Dev arama motoru Google'a 'unutulma hakký'ndan yararlanmak isteyen onbinlerce kiþi baþvurdu.geçtiðimiz aylarda Avrupa Adalet Divaný'nýn kiþisel bilgilerin isteðe baðlý olarak siteden kaldýrýlmasý yönünde aldýðý kararýn ardýnan þirkete bu yönde yapýlan baþvurularýn sayýsý belli oldu. Alýnan kararýn ardýndan sadece Ýngiltere'den þirkete bu yönde baþvuru yapanlarýn sayýsý bine yakalaþtý. Tüm AB ülkelerinden Google'a konuyla ilgili yapýlan baþvuru sayýsý ise, bin olarak açýklandý. Mayýs ayýnda baþlayan uygulama kapsamýnda her gün ortalama bin kiþinin Google'a baþvurduðu belirtildi. Bu haktan yararlanmak isteyen kiþiler, Google'ýn internet sitesindeki bir baþvuru formunu dolduruyor. Bu formda internet kullanýcýlarýn hangi ülkede doðduklarý, hangi linkin kaldýrýlmasýný istedikleri ve taleplerinin nedeninin ne olduðu soruluyor. NTV-MSNBC

7 EKÝM PAZARTESÝ YILDIZ HABER 7 Ýstanbul'a uçuþ saatlerinin deðiþtirilmesine tepki Hastane kavþaðýnda motosiklet kazasý Devlet Hastanesi kavþaðýnda meydana gelen kazada kiþi yaralandý. Dün meydana gelen kazada DA 87 plakalý motosiklet Devlet Hastanesi kavþaðýnda SA plakalý otomobille çaðrýþtý. Kazada motosiklet sürücü yaralandý. Acil Servis ekipleri yaralý sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptýktan sonra Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrdý. Bir süre trafiðe kapalý kalan yol araçlarýn kaldýrýlmasý ve belediye ekiplerinin temizliðinin ardýndan açýldý. Bahadýr YÜCEL Türk Hava Yollarý Merzifon-Ýstanbul uçuþ seferlerinde saatleri deðiþtiriyor. Yapýlan yeni düzenlemeye göre Merzifon'dan Ýstanbul'a giden yolcular ayný gün geri dönüþ yapamayacak. Yapýlan düzenlemeye Çorumlu iþ dünyasýndan ve turizm-seyahat acentalarýndan tepki var.bilindiði üzere uçuþlar, Merzifon'dan Ýstanbul'a saat.'de, Ýstanbul'dan Merzifon'a saat.'de gerçekleþiyordu. Bu þekilde sabah Merzifon'dan Ýstanbul'a uçan bir kiþi, yine ayný gece Merzifon'a dönebiliyordu. Ekim tarihinden itibaren yapýlacak deðiþikle, Ýstanbul Atatürk Havalimanýndan Merzifon Havalimanýna uçuþlar saat.'da, Merzifon Havalimanýndan Ýstanbul Atatürk Havalimanýna saat 8.'da yapýlacak. Yani Çorum'dan günü birlik Ýstanbul yolcuðu yeni düzenlemeyle sona erecek. Mitoden Turizm Yetkilisi ve TSO Meslek Komitesi Baþkaný Mithat Kaya, bu tarifelerin iþ dünyasýnda tepkiye neden olduðunu dile getirdi. Yapýlan düzenlemenin Çorum'- dan günü birlik Ýstanbul'a gidenler için sorun oluþturacaðýný belirten Kaya, "Yeni uçuþ saatleri Ýstanbul'- da konuklamayý zorunlu hale getiriyor. Bu þartlar altýnda uçuþlar büyük oranda azalacaktýr" dedi. Bahadýr YÜCEL Uslu, Hac dönüþü hastaneye yattý Yangýn ucuz atlatýldý Merkeze baðlý Aþaðý Sarýlýk köyünde çýkan yangýnda samanlýk traktör ve otomobil yandý. Aþaðý Sarýlýk köyü muhtarý Ýsmail Uysal'a ait depoda önceki gece yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen yangýn garaj ve samanlýk bölümünü sardý. Olayý fark eden ev sahibi güvenlik güçlerine ve itfaiyeye haber verdi. Ýtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangýn söndürüldü. Yangýnda traktör, otomobil, samanlar ve mahsül kül oldu. Haber Servisi Kutsal topraklarda Hac ibadetini gerçekleþtiren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yurda döndü. Uslu, Hac yolculuðu esnasýnda sol ayaðýnda oluþan enfeksiyon nedeniyle Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesine tetkik ve kontrol amaçlý yatýrýldý. Çorum Valisi Ahmet Kara ve Çorum eski Valisi ve Merkez Valisi Sabri Baþköy, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu hastanede ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Ayrýca Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Cemil Çiçek de telefonla arayarak geçmiþ olsun dileklerini iletti. Hastanesi yetkililerinden, Uslu'nun tedavisinin tamamlanmasý sonrasý görevinin baþýna dönebileceði bilgisi alýndý. Haber Servisi "Her Yönüyle Ýskilip" sempozyumu sona erdi Telefonlarýn en büyük kabusu Kullanýcýsýna konuþmak dýþýnda da pek çok özellik sunan akýllý telefonlar, batarya kullaným süresi konusunda geçer not alamýyor. Biliþim Teknolojileri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Yavuz Yüksel, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de milyona yakýn akýllý telefon kullanýcýsý olduðunu söyledi. Bu tür cihazlarýn telefon özelliðinden çok daha fazla özelliði kullanýcýsýna sunduðunu ifade eden Yüksel, "Yanýnýzda telefonunuzu, bilgisayarýnýzý, fotoðraf ve video kameranýzý, fenerinizi, televizyonunuzu, televizyon kumandanýzý, çocuðunuzun oyuncaðýný ayný anda taþýdýðýnýz bir teknolojik üründen bahsediyoruz. Bunun öncelikle bir telefon olmadýðý çok açýk" diye konuþtu. Yüksel, akýllý telefonlarýn sadece telefon olarak kullanýlmadýðý düþünüldüðünde þarjlarýnýn kullanýma baðlý olarak hýzlý tükendiðini, bu durumun kullanýcýyý köþe bucak priz aramaya ve harici pil doldurma üniteleri taþýmaya yönelttiðini dile getirdi. Pil ömrünü uzatmak için neler yapýlabilir? Batarya kullaným süresini uzatmanýn doðru þarj etmekten geçtiðini ifade eden Yüksel, þu önerileri sýraladý: - Piliniz tamamen tükenmeden þarja takmanýz pil ömrünü kýsaltmaktadýr. Doðru kullaným; telefon uyarý verdiðinde þarja takýlmalý ve tam dolmadan çýkarýlmamalýdýr. Ayda bir defa tamamen pil boþaltýlýp tam þarj edilmelidir. - Güvenli batarya optimizasyonu uygulamalarýný kullanýn. Tüm akýllý telefonlar için batarya kullanýmýný kontrol eden güvenilir yardýmcý uygulamalar kullanýlarak süre uzatýlabilir. - Yüksek ses yok ise titreþimi pasif duruma getirin. Bulunduðumuz ortamda duymamýzý engelleyecek yüksek bir ses yok ise titreþimi kullanmamak pil ömrünü arttýran bir etkendir. - Ekran parlaklýðýný düþürün. Yeni nesil cihazlarýn ekranlarýnýn büyüklüðü dikkate alýndýðýnda pil ömrünü en çok etkileyen unsur yüksek kontrastlý ekran ýþýðýdýr. Ekran parlaklýðýný düþük ayara getirmek bataryanýzýn uzun süre gitmesini saðlar. - Güncellemeleri yükleyin. Akýllý telefonlarýn iþletim sistemleri kaynak kullanýmýný yazýlýmsal olarak etkilemektedir. - Gerekli olmayan servisleri kapatýn. GPS özelliðini, kablosuz baðlantýnýzý, bluetooth özelliðini ve interneti kullanmadýðýnýz zamanlarda kapalý tutmalýsýnýz. Baðlantýlar kapalý iken telefonunuz daha az enerji tüketecektir. - Telefonunuzu sýcak ortamlardan uzak tutun. Telefon ortam sýcaklýðýna baðlý olarak enerji tüketir. Sýcaða yakýn yerlerde daha yüksek oranda batarya harcayacaktýr. Haber 7 Hitit Üniversitesi, Ýskilip Kaymakamlýðý, Ýskilip Belediyesi iþbirliði ile - Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen "Her Yönüyle Ýskilip: Dünü, Bugünü, Yarýný" adlý sempozyum deðerlendirme oturumunun ardýndan sona erdi. Baþkanlýðýný Devlet eski Bakaný Prof. Dr. Abdulhaluk Çay'ýn yaptýðý deðerlendirme oturumunun üyeleri Prof. Dr. Mustafa Aþkar, Prof.Dr. Muhittin Eliaçýk, Prof. Dr. Gülseren Elmas Arslan, Prof. Dr. Mustafa Arslan ve Prof. Dr. Mehmet Canlý sempozyumda ele alýnan ana baþlýklarý deðerlendirdiler. Oturum Baþkaný Abdulhaluk Çay bu sempozyumla Ýskilip tarihine önemli bir not düþüldüðüne dikkat çekti. Oturuma Katýlan Kaymakam Þuayib Gürsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatma'da birer konuþma yaptýlar. Baþkan Çatma çok verimli bir sempozyum gerçekleþtirildiðini sempozyum sonucunda çýkan bilgileri belediye faaliyetlerinde esas alacaklarýný beyan ederek baþta akademisyenler olmak üzere tüm katýlýmcýlara teþekkür etti.kaymakam Þuayib Gürsoy baþarýlý ve verimli bir sempozyumun gerçekleþtirilmiþ olmasýnýn onurunu yaþadýklarýný, bu tür organizasyonlarýn ileriki yýllarda da deðiþik baþlýklar altýnda yapýlmasýnýn Ýskilip'in geleceðine ýþýk tutacaðýna inandýðýný belirtti. Gürsoy, bilim adamlarýna, katýlýmcýlara ve emeði geçenlere teþekkür etti. Sempozyum sonunda Ekim Cumartesi günü doða yürüyüþü organize edildi."her Yönüyle Ýskilip" sempozyumu kitap halinde yayýnlanacak. Haber Servisi

8 YILDIZ EKÝM PAZARTESÝ YAÞAM Son yýlda bonzai kullanýmý 8 Aða Biz Burda Ýneceyük Efendim bizim Bayburtlu arkadaþlar Ýstanbul da gurbetçilik yaparlar. Günün birinde acele iþleri çýkar Bayburt a dönmeleri gerekir. Ne yapalým ne edelim derken uçakla gitmeye karar verirler. Uçak hareket eder Aþkale üzerinden Kelime Avý geçerken pilot anons yapar -sayýn yolcularýmýz þu anda Aþkale üzerindeyiz, biraz sonra Erzurum havaalanýna ineceðiz. Bu anonsu duyan bayburtlu hemen yerinde kalkar ve aceleyle pilota doðru seslenir. - Vola aða hele eyle biz burada ineceyük. Yüzde dan yüzde 7 e çýktý Yerli Dizi : Beni Böyle Sev Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çocuk ve Ergen Madde Baðýmlýlýðý ve Tedavi Merkezi nin yaptýðý son araþtýrma, uyuþturucu kýskacýndaki gençlerin durumunu gözler önüne serdi. Araþtýrmaya göre son yýlda ergenlerde sentetik uyuþturucu kullanýmý yüzde dan yüzde 7 e yükseldi. Veriler, kýz çocuklarýnýn madde kullaným oranýnýn da arttýðýný gösterdi. Çocuklarda bonzai benzeri sentetik uyuþturucularýn kullanýmýndaki artýþ kamuoyunda büyük yanký uyandýrýrken yeni veriler aileleri korkutuyor. Uyuþturucu kullanýmýndaki artýþ her geçen gün artarken, baþlama yaþý da gittikçe düþüyor. Çocuk ve Ergen Madde Baðýmlýlýðý ve Tedavi Merkezi nin (ÇEMATEM) araþtýrmasýna göre uyuþturucuda asýl sorun çocuklarda deðil, ergenlerde. Tedavi merkezinin rakamlarýna göre son yýlda ergenlerde sentetik uyuþturucu kullanýmý yüzde dan yüzde 7 e yükseldi. Uyuþturucuya baþlama yaþýnýn düþtüðü gözlenirken kullaným oraný en çok artan maddenin sentetik uyuþturucu bonzai olduðu tespit edildi.ailelerin korkulu rüyasý haline gelen sentetik uyuþturucuyla ilgili sadece ÇEMATEM Bakýrköy þubesine te bin 8 vaka geldi. Bu rakam de 7 bin 7 idi. Rakamlara göre, de yüzde, olan sentetik uyuþturucu vakasý yýlýnda yüzde 7, e yükselmiþ durumda. yýlýndan bu yana çocuklar ve ergenlerin alkol ve madde baðýmlýlýðýna dair ÇEMATEM de hizmet veren Doktor Arzu Çiftçi Demirci, ergenlerin içinde bulunduklarý fizyolojik ve psikolojik deðiþim nedeniyle uyuþturucuya eðilimli olduklarýný söyledi. Kýz çocuklarý da bonzai kýskacýnda! Son yýllarda özellikle sentetik maddeye eriþim kolaylaþtýðý için, kullanýcý oraný da artýyor. den bu yana maddeye baþlama yaþý düþerken, kýzlarýn madde kullaným oraný da arttý. Doktor Arzu Çiftçi Demirci nin dikkat çektiði bir diðer husus ise maddeye baþlama yaþý ile tedaviye baþlama yaþý arasýnda buçuk senelik bir döneminin olmasý. Merkeze yapýlan baþvurulara göre, te maddeye baþlama yaþý ortalama,7 iken tedaviye baþvuru yaþý,. Uyuþturucu kullanýmýna dair bu verilerin aile ile direkt ilgili olduðunu söyleyen Demirci, çocuk veya üzerinde kardeþi olan çocuklarýn uyuþturucu kullanýmýnda artýþ gösterdiklerini belirtti. Ailenin ister istemez her çocuða ayýracaðý ilginin çocuk sayýsý arttýkça düþtüðünü belirten Demirci, akrabada kullanýlan uyuþturucunun da çocuk ve ergene etki ettiðini söyledi. Çalýþan çocuklarda uyuþturucu kullanýmý daha fazla Arzu Çiftçi Demirci, de kendilerine yönelik baþvurun çocuklarýn yüzde, i çalýþma geçmiþine sahip olduðunu fakat te bu oranýn yüzde 8 ye yükseldiðini söylüyor. Bu verinin okullaþma oranýyla paralel seyrettiðini belirten Demirci, ilköðretimi tamamlayan öðrencilerin yüzde inin ortaöðretime devam etmediðini belirtiyor. Bu yüzde lik kaybýn çýrak lýk sektörüne yönlendirildiðini belirten Demirci, çocuklarýn uyuþturucu ile ilk defa burada tanýþtýklarýný söyledi. Oto tamirciliði, dericilik, ayakkabýcýlýk gibi sektörlerde çýrak olan çocuklarýn buradaki uçucu madde içeren yapýþtýrýcý gibi birtakým maddelerle tanýþtýklarýný söyledi. Bu sebeple Demirci, çocuklarýn okul takibi veliler tarafýndan sýký bir þekilde yapýlýrsa, uyuþturucuya karþý çocuk ve ergenlerde önlem alýnabileceðini söyledi. : Eðlence Güldür Güldür Sürekli kayýn biraderi Þevket tarafýndan dolandýrýlan Ýbrahim, bu sefer kendine hakim olabilecek mi? Mehtap, kardeþi Þevket ve kocasýnýn arasýný bulabilecek mi? Ýzmir'den Ýstanbul'a otobüsle giden Bilal ve eþi Yeter'in baþýna mola yerinde neler gelecek? Bilal, mola yerinde tuvalete girmek için bozuk para bulabilecek mi? Evlenmek için önce ablasý Burcu'nun evlenmesini bekleyen Nezaket, muradýna erebilecek mi? Kendine talip olan hiçbir erkeði beðenmeyen Burcu, Nezaket'in sevgilisinin bulduðu ayaklý karizma Mesut'u beðenecek mi? : Karadayý Yerli Dizi Tek amacý kabadayýlara ulaþmak ve onlarla ayný masaya oturmak olan Mahir, locaya girmeyi baþaramaz. Üstelik buna sebep olan kiþi de sadece onun iyiliðini düþünen sevdasýdýr. Feride bilmeden Mahir in bütün planlarýný alt üst etmiþtir. Mahir in amacýna ulaþmasýndaki engellerden biri olmuþtur. Hakime ile niþanlý olduðunu öðrenen kabadayýlar, Mahir in devletle çalýþýyor olmasýndan þüphelenmiþtir. Mahir in o locaya girmesi ve onlarla ayný masaya oturabilmesi için baþka bir plana ihtiyacý vardýr. Mahir in yeni planý nedir? Bu kez amacýna ulaþabilecek midir? Oðuz Atay Oðuz Atay (; Ýnebolu, Kastamonu - Aralýk 77, Ýstanbul), Türk yazar.babasý, VI., VII dönem Sinop, VI- II. Dönem Kastamonu Milletvekilliði yapan Cemil Atay'dýr. 'de bugünkü adý Ankara Koleji olan Ankara Maarif Koleji'ni, 7'de de ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi'ni bitirdi. Üç yýl sonra Ýstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlýk Akademisi (þimdiki Yýldýz Teknik Üniversitesi) Ýnþaat Bölümü'nde öðretim üyesi oldu. 7'te doçent olan Atay, Topografya adlý bir de mesleki kitap yazdý. Çeþitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleþileri yayýnlandý. Oðuz Atay, Tutunamayanlar'ýn 7-7'de yayýnlanmasýndan sonra, önemli bir tartýþmanýn odak noktasý oldu. Bu romanýyla 7 TRT Roman Ödülü'nü kazandý.tay'ýn büyük etki yaratan eseri Tutunamayanlar'ý 7'te yayýnladýðý Tehlikeli Oyunlar adlý ikinci romaný izlemiþtir. Hikâyelerini Korkuyu Beklerken baþlýðý altýnda toplayan Atay, -7 yýllarý arasýnda yaþamýþ Prof. Mustafa Ýnan'ýn hayatý konu eden Bir Bilim Adamýnýn Romaný'ný 7 yýlýnda yayýmlamýþtýr. 7 yýlýnda yayýmlanan Oyunlarla Yaþayanlar adlý oyunu Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiþtir. Atay, beyninde çýkan bir tümör nedeniyle büyük projesi "Türkiye'nin Ruhu"nu yazamadan Aralýk 77'de, Ýstanbul'da hayatýný kaybetmiþtir. Edirnekapý Sakýzaðacý Mezarlýðý'na defnedildi. Öldükten sonra 87'de Günlük, 8'de ise Eylembilim adlý kitaplarý yayýmlanmýþtýr. Saðlýðýnda hiçbir kitabý ikinci baský bile yapamayan Atay'ýn kitaplarý ölümünden sonra büyük ilgi gördü ve defalarca basýldý. Yýldýz Ecevit'in hazýrladýðý Oðuz Atay biyografisi "Ben Buradayým..." - Oðuz Atay'ýn Biyografik ve Kurmaca Dünyasý yýlýnda yayýnlandý.tehlikeli Oyunlar romaný, yýlýnda Seyyar Sahne tarafýndan ayný adla tiyatro oyunu olarak uyarlanarak sahnelenmeye baþlanmýþ ve hâlen sahnelenmektedir. Bir Bilim Adamýnýn Romaný adlý biyografik eseri de yýlýnda Bir Bilim Adamýnýn Oyunu: Mustafa Ýnan adýyla Te Sahne tarafýndan tiyatroya uyarlanarak sahnelenmeye baþlanmýþtýr. BALIK BÖREÐÝ Malzemeler Yarým kg kefal çorba kaþýðý tereyaðý adet soðan Yarým domates - adet mantar çay kaþýðý kuþüzümü çay kaþýðý dolmalýk fýstýk çay kaþýðý karabiber çay bardaðý domates suyu Tuz su bardaðý kaþar peyniri rendesi adet yufka Yemeðin Tarifi Öncelikle temizlenmiþ ve bol suyla yýkanmýþ kefal balýðýný haþlayýn. Tavaya çorba kaþýðý tereyaðý alýn. Küçük küçük kestiðiniz soðaný tavaya aktarýn. Pembeleþene dek kavurun. Kabuðunu soyduðunuz yarým domatesi küçük küçük doðrayýn. Mantarlarý da ince dilimler halinde kesin. Sonra mantarlarý, domatesi, çay kaþýðý kuþüzümünü, fýstýðý, karabiberi ve çay bardaðý domates suyunu ilave edin. Yaklaþýk dakika sonra suyunu çeken karýþýmýn üzerine küçük parçalar þeklinde kestiðiniz kefal balýðýný ekleyin. dakika kavurduktan sonra hazýrladýðýnýz içi yufkalara sarýn, önceden ýsýtýlmýþ orta dereceli fýrýnda yufkalarýn üzeri kýzarana dek piþirin. Dilimleyerek, servis yapýn. Güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattýr. George MacDonald. Benim Annem Bir Melek 7. Selena. Yahþi Cazibe. Adanalý. Alemin Kýralý : Zahide Ýle Yetiþ Hayata 7. Alemin Kýralý 8. Ana Haber. Karadayý : Kim Milyoner Olmak Ýster? : Haber Saati 8: Yasemince. Þehit in Annesi. Aliye. Sen Üzülme. Hz. Meryem. Elif 7. Ana Haber 8. Elif Yerli Dizi : Garip : Yeraltý Canavarý : Haber Saati 7. Ayý Kardeþler 8. Pepee 8. Hayat Bilgisi. Ateþ Daðlý. Ender Saraç ile Saðlýklý Günler. Dila Haným. Pis Yedili. Show Ana Haber : Güldür Güldür : Maça Doðru : Letonya-Türkiye : Maçýn Ardýndan. Cemalim. Geniþ Aile 8. Acemi Cadý. Akasya Duraðý. Çok Güzel Hareketler Bunlar. Ben Bilmem Eþim Bilir. Ben Bilmem Eþim Bilir 8: Koca Kafalar. Ana Haber. Ulan Ýstanbul 8. Böyle Bitmesin. Beni Böyle Sev. Haber. Küçük Hanýmefendi. Hayat Yokuþu. Zengin Kýz Fakir Oðlan 8. Yoldaki Haber. Ana Haber Bülteni : Spor : Hava Durumu : Beni Böyle Sev : Joker : Maceracý : Ayna. Dizi Filmm. Ritmini Arayan Kalpler : Yetim Gönüller : Beþinci Boyut Yerli Dizi : Beþinci Boyut 8. Ana Haber Bülteni. Ýki Dünya Arasýnda. Ötesiz Ýnsanlar : Maceracý

9 YILDIZ EKÝM PAZARTESÝ HABER Araç sahipleri dikkat! Aralýk'ta baþlýyor Þehirlerarasý yük ve yolcu taþýyan ticari araçlarýn kýþ lastiði takma zorunluluðu Aralýk Pazartesi günü baþlýyor. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve yýl önce yürürlüðe giren ''Araçlarýn Yüklenmesine Ýliþkin Ölçü ve Usuller ile Tartý ve Boyut Ölçüm Toleranslarý Hakkýnda Yönetmelik''e göre, kýþ þartlarýna uygun olmayan, kar lastiði takýlmamýþ araçlarýn yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araçlarýn iþletmecilerine lira para cezasý uygulanacak. Yönetmelikteki kýþ lastiði takma zorunluluðu, þehirler arasý yük ve yolcu taþýyan ticari araçlarý kapsýyor. Buna göre, yolcu ve eþya taþýmalarýnda kullanýlan araçlar her yýl Aralýk ile Nisan tarihleri arasýnda zorunlu olarak kýþ lastiði kullanacak. Hava þartlarýna baðlý olarak söz konusu süre, Bakanlýk tarafýndan ay uzatýlabilecek. Bu kurala uymayan araçlarýn iþletmecilerine lira para cezasý ve ceza puaný yaptýrýmý uygulanacak. Kýþ þartlarýna göre önlemini almamýþ, kýþ lastiði olmayan araçlarýn yolu kapatmasý ve insanlarýn maðdur olmasýný önlemek amacýyla baþlatýlan uygulamayla, karlý havalarda yollarýn kapanmasýnýn önüne geçilmesi amaçlanýyor. Yetkili ekipler, bu yýl tedbirsiz, hazýrlýksýz yola çýkan araçlarý daha sýký denetleyecek ve kýþ þartlarýna uygun olmayan, kar lastiði olmayan araçlarýn yola devam etmelerine izin vermeyecek. Kýþ lastikleri 7 derecenin altýndaki sýcaklýklarda, ýslak, karlý ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuþ ve yüksek güvenlik saðlýyor. Sokak ortasýnda silahlý saldýrý Bahabey Caddesinde iki grup arasýnda çýkan tartýþma sonrasý iki kiþi ayaklarýndan vurularak yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Bahabey Caddesinde gurup arasýnda çýkan tartýþma kýsa sürede kavgaya dönüþtü. Olay da Adem B ile Ahmet Ý, tartýþtýklarý kiþi ya da kiþiler tarafýndan tabancayla ayaklarýndan vuruldu. Olay sonrasý ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.ýki kiþinin vurulduðu yere çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede yaptýðý araþtýrmada olaya karýþa bilecekleri þüphesiyle kiþiyi gözaltýna alýrken, bir evin bahçesine atýlmýþ bir adet tabanca ve park halindeki bir araç içerisinde tüfek elde etti. Polis olaya karýþan diðer kiþileri yakalamak için soruþturma baþlatýldý. TÜBÝTAK'tan proje çaðrýsý TÜBÝTAK, "sonar geliþtirme", "duyarsýz patlayýcý" ve "kýzýlötesi dedektör" konularýnda proje önerilerini bekliyor. TÜBÝTAK'tan yapýlan açýklamaya göre, Savunma ve Güvenli Teknolojileri Araþtýrma Grubu'nun (SAVTAG) 7 Programý kapsamýnda açtýðý yeni proje çaðrýsýyla Türkiye'nin savaþ donanýmý ve yeteneðinin geliþtirilmesi amaçlanýyor. Savunmada dýþa baðýmlýlýða son vermesi hedeflenen proje için milyon lira bütçe ayrýldý. Proje önerilerinin, TÜBÝTAK SAVTAG grubuna Aralýk'a kadar elden teslim edilmesi gerekiyor. Sonar Geliþtirme Projesi ile denizaltýlarda yön ve mesafe ölçümünde önemli bir donaným olan sonar sistemlerinin millileþtirilmesi ve yerli üretimi hedefleniyor. Duyarsýz Patlayýcý Projesi ile savaþ yeteneðini geliþtirmeye yönelik; daha çevreci, güvenli ve etkin patlayýcý türlerine olan ihtiyacýn milli imkanlarla karþýlanmasý amaçlanýyor. Kýzýlötesi Dedektör Projesi'yle de gece görüþ imkaný tanýyan teknolojiler alanýnda yeni araþtýrmalarýn özendirilmesi ve daha önce edinilmiþ milli kazanýmlarýn ileri noktalara taþýnmasý hedefleniyor. Haber7 Artýk burada sigara yasak! Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu sigara yasaðýnýn cami avlularýnda da uygulanacaðýný açýkladý. Bir gazeteye röportaj veren Bakan Müezzinoðlu sigara yasaðýyla ilgili bilgi verdi. Müezzinoðlu yasak alanlara yenilerinin ekleneceðini söyledi. Ýþte Bakan Müezzinoðlu'nun o açýklamalarý: ''Sigara yasaklarý geniþleyecek. Açýk havadaki çay bahçeleri, lokanta, kahvelerin açýk alanlarýnýn 'te birinde sigara içilebilecek. 'te 'sinde yasak olacak. Sigara içilen ve içilmeyen alanlar ayrýlacak. Hastane ve AVM'lerin giriþlerinde de sigara içilemeyecek. Cami avlularýnda da sigara yasaðý uygulanacak''. ükümetin, Kimse Yok mu Derneði nin kampanyalarýný engellemesi dünyanýn farklý bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerini maðdur etti. Gazze Barýþ Derneði Baþkaný Doktor Naser el Sadi, Kimse Yok mu, Gazze ye en çok yardým getiren dernek. Savaþ zamanýnda yarým milyon insana yardým ulaþtýrdý. sözleriyle tepki gösterdi. Gazze de 7 bin evsiz aile için dernek ile yeni imar projeleri hazýrladýklarýný anlatan Naser el Sadi, Yardýmlarý engellemekle büyük bir kötülük yapmýþ olurlar. dedi. Bu kararla, göz ameliyatý bekleyen bin Afrikalý ýþýktan mahrum kalacak. Nijer de bin yetim ile dul kadýnlara yönelik tarým projeleri, bin su kuyusunun bakýmý da yapýlamayacak. Temmuz ayýnda Tanzanya daki saðlýk taramasýna katýlan Dr. Nurcan Dalan, Oradaki insanlarýn ýþýðýný almaya kimsenin hakký yok. diye konuþtu. Göz Hastalýklarý Uzmaný Kemal Yüksel ise Hasta gözlerin saat geç açýlmasýnýn bile sorumluluðu engelleyenlerin üzerinde. dedikimse Yok mu Derneði ne hükümet tarafýndan yapýlan haksýz ve ayrýmcý uygulamalar devam ediyor. Kurban Bayramý arifesinde izinsiz yardým toplama yetkisi elinden alýnan derneðin, Aralýk tarihine kadar almýþ olduðu izinler de iptal edildi. Böylece baþta Gazze olmak üzere milyonlarca yoksul ve muhtaç insanlara yapýlan yardým faaliyetleri durmuþ oldu. Hükümetin aldýðý kararla izin alýnan kampanyalarýn da iptal edilmesi en çok Gazze ye yardým ulaþtýrýlan bölgeleri üzdü. Kimse Yok mu Derneði nin Gazze de partner kuruluþ olarak çalýþtýðý Gazze Barýþ Derneði Genel Baþkaný Doktor Naser El Sadi, Kimse Yok mu Derneði nin Türkiye de ve Gazze de herhangi bir usulsüzlüðü yok. Kimse Yok mu, Gazze ye en çok yardým getiren dernek. Savaþ zamanýnda yaklaþýk yarým milyon insana yardým ulaþtýrýldý. sözleri ile yapýlan zulme tepki gösterdi. Gazze de þu an evsiz olan yaklaþýk 7 bin aile için Kimse Yok mu Derneði ile yeni imar projeleri hazýrladýklarýný da anlatan Naser, Bu yardýmýn ortadan kalkmasý, bir sürü insanýn haksýzlýða uðramasýna neden olur. Bu kanunlarla Gazze yi, bu insanlarý en az üç-dört aylýðýna mahrum etmiþ olurlar. Büyük bir kötülük yapmýþ olurlar. Kimse Yok mu ya bunu yapanlarýn amaçlarý, yardýmlarý ortadan kaldýrmak veya geciktirmek. Gerçekten çok üzücü bir þey. diye konuþtu. Afrika daki saðlýk taramalarýyla on binlerce hastaya ulaþan doktor ve saðlýk çalýþaný da Kimse Yok mu nun yardým toplamasýný engelleme giriþimine anlam veremiyor. Afrika da Tanzanya ya Temmuz te saðlýk taramalarýna katýlan Kadýn Doðum Uzmaný Nurcan Dalan, Oradaki insanlarýn ýþýðýný almaya hiç kimsenin hakký yok. dedi. Kimse Yok mu Derneði nin baþta Afrika olmak üzeri birçok ülkede yapmýþ olduðu saðlýk faaliyetlerine katýlan Dalan, Böyle güzel hayýrlara neden engel olmaya çalýþýyorlar anlamýyorum. Bu yapýlanlarý insanlýkla baðdaþtýramýyorum. Ben her doðuma gittiðimde sadaka verir gibi 777 ye bir mesaj atýyordum. O sadaka ile hem kendimi koruyordum hem hastamý koruyordum. Onu elimden almalarý kalbimi kýrdý. Biz yardýmlarýmýzý ne olursa olsun yine yapacaðýz. Fakat bu kadar engellemeler karþýsýnda istediðimiz kadar kiþiye ulaþamayacaðýz. ifadelerini kullandý. Göz Hastalýklarý Uzmaný Doktor Kemal Yüksel, derneðe yapýlanlarý vicdansýzlýk olarak deðerlendirdi. Yapýlan zulmün Yardýmlarýn engellenmesi Gazze ye en büyük kötülük mazlum insanlarý zor durumda býraktýðýný belirten Yüksel, O hastalarýný gözlerinin saat geç açýlmasýnýn bile sorumluluðu onlarýn üzerinde. uyarýsýnda bulundu. Yüksel, Sudan da, Tanzanya da defa katarakt ameliyatý çalýþmalarýna katýldýðýný anlatarak þöyle devam etti: Orada bin insanýn gözleri görmüyor. Bir gün boyunca bin insanýn gözünü kapatýn bakalým nasýl bir durum ortaya çýkacak? Kimse Yok mu gönüllülerinden psikiyatri uzmaný Vedat Bilgiç de Tanzanya da yapýlan yardýmlarýn içinde bulunduðunu söyleyerek þunlarý dile getirdi: Nietzsche nin bir sözü var, Müziðin sesini duymayanlar, dans edenleri deli sanýyor. Yani bizim orada yaptýklarýmýzýn müziðini duyamayanlar bizi deli zannediyorlar. Aslýnda onlar müziðin sesini duyamayanlar. O müzik nedir; Allah rýzasýdýr, yaþatma idealleridir, insanlýktýr, çevreyi korumaktýr. Derneðin yardýmýný kesersen, aslýnda Türkiye nin yardýmýný kesersin. Ýnternetten baðýþ yapýlabiliyor Derneðin, SMS numarasý 777 üzerinden yardým toplayabilmesi de elinden alýndý. milyon 7 bin kiþinin aktif olarak kullandýðý kapatýlan SMS hattýndan bugüne kadar milyon 7 bin 8 TL baðýþta bulunuldu. Ancak kampanyalarýn durdurulmasý, Kimse Yok mu ya baðýþ yapmaya engel deðil. Derneðin sitesinden on-line baðýþ yapýlabilirken, internet bankacýlýðý ve posta yolu ile (Havale ve EFT) ayni ve nakdi yardým yapýlabiliyor. Þu anda 7 bin gönüllüsü bulunan dernek, bu sayýyý bine çýkarmayý hedefliyor. Bu usulsüz karar yargýdan döner Bakanlar Kurulu nun kararýna birçok kesimden tepki yaðýyor. Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, endiþe edecek bir durumun olmadýðýný söyledi. Atalarýmýz yanlýþ hesap Baðdat tan döner demiþ ifadesini kullanan Kamalak, Bu hesap Baðdat a varmadan, bu ülkenin öz baðrýnda kurulmuþ olan mahkemelerden geri döner. Dönüyor da zaten. dedi. Kamalak, þöyle devam etti: Tarih boyunca hiçbir zalimin rahmetle anýldýðýna rastlanýlmamýþtýr. Bütün bunlar bir imtihan sürecidir. Allah yüzaklýðý versin, kanaatimiz odur ki birkaç gün sonra yürütmeyi durdurma davasý ile bu kararlar iptal olacaktýr. Nitekim Anayasa Mahkemesi nin ve çeþitli kurumlarýn vermiþ olduðu kararlar var. Bunlar biraz zaman istiyor ama zalimin zulmünü yargý kararlarý ile yüzlerine çarpmak fazla uzak olmayacaktýr. MAZLUMDER Genel Baþkaný Ahmet Faruk Ünsal da alýnan kararýn gerekçesinin bir an önce açýklanmasý gerektiðini kaydetti. Kimse Yok mu Derneði nin bu kararýn gerekçelerini açýk bir þekilde öðrenmesinin en doðal hakký olduðunu ve bunun için bir kampanya yürütmesi gerektiðini dile getiren Ünsal, Ben de çok merak ediyorum gerekçeyi. Kamuoyuna ya da derneðinizin gönüllülerine hükümetin bir açýklama yükümlülüðü var. Kararý alan hükümet, dernek yöneticilerini, dernek baðýþçýlarýný ve dernekten yardým alanlarý bu kararýn gerekçesi konusunda tatmin etmeli. diye konuþtu. Ünsal, derneðin açýklanan kararý tatmin edici bulmazsa mahkemeye gitmesi gerektiðine dikkat çekti ve ekledi: Bu derneðin hakkýnda yolsuzluk iddiasý mý var, taahhütlerini yerine getirdi mi getirmedi mi? Hangi gerekçeyle bu karar alýndý? Nihayetinde bu idari bir tasarruf, yasal bir karar deðil.

10 EKÝM PAZARTESÝ YILDIZ HABER Danimarka ile Türkiye arasýnda IÞÝD krizi: Büyükelçi Dönmez Dýþiþlerine çaðrýldý Uluslararasý Özgür Basýn Derneði Baþkaný ve Ýslam karþýtý Lars Hedegaard'ý öldürme giriþiminde bulunan bir kiþinin, Türkiye'de yakalandýktan sonra, IÞÝD in elindeki rehine karþýlýðýnda serbest býrakýldýðý iddia edildi. Danimarka Dýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye Büyükelçisi Mehmet Dönmez'i çaðýrarak, konuya açýklýk getirilmesini istedi.tarihçi ve gazeteci Lars Hedegaard Danimarka nýn baþkenti Kopenhag da Þubat tarihinde saldýrýya uðradý. Uluslararasý Özgür Basýn Derneði Baþkaný ve bir Ýslam karþýtý olan Hedegaard ý kendi evinde öldürme giriþiminde bulunan þahýs, ayný gün Danimarka'dan kaçtý ve daha sonra Atatürk Havalimanýnda sahte pasaport ile yakalandý. Danimarka makamlarýnýn talebine raðmen Türkiye saldýrganý Danimarka'ya iade etmedi. Açýlan davada saldýrganýn avukatlýðýný üstlenen Thorkild Höjer, Türkiye de yakalanan müvekkilinin, IÞÝD tarafýndan Musul Baþkonsolosluðu ndan kaçýrýlarak rehin tutulan kiþi karþýlýðýnda serbest býrakýldýðýna dair duyumlar aldýklarýný söyledi. "NEDEN SERBEST KALDIÐINI KENDÝSÝ DE BÝLMÝYOR" Thorkild Höjer, saldýrganýn serbest býrakýldýðýný doðrulayabileceðini belirtirken þöyle dedi: "Müvekkilimin nerede olduðunu bilmiyorum. Kendisi ile doðrudan görüþmedim. Ama kendisiyle görüþen biri ile telefonda görüþtüm. Tahminime göre kendisi bile neden serbest býrakýldýðýný bilmiyor. Ama aldýðýmýz bilgilere göre, IÞÝD'in elindeki Türk rehinelerle deðiþtokuþ yapýlmýþ ve Türkiye'de cezaevlerindeki radikal dinci bazý kiþilerin serbest býrakýlmasý karþýlýðýnda Türk esirler Türk makamlarýna teslim edilmiþ." "ÇENEMÝ KAPATMAM BEKLENÝYORSA KÝMSE BEKLEMESÝN" Uluslararasý Özgür Basýn Derneði Baþkaný ve Ýslam karþýtý Lars Hedegard ise haber üzerine yaptýðý açýklamada,"konu hakkýnda bilgim yok. Ama þayet benim çenemi kapatmam bekleniyorsa kimse beklemesin. Beklentiler hayal kýrýklýðý ile sonuçlanýr. Tam aksine ben Ýslam dini ve Müslümanlar hakkýnda bildiklerimi ve düþüncelerimi açýkça söylemeye devam ederim." þeklinde konuþtu. Gizli Servis PET'in Lars Hedegaard korumaya devam edeceði ve Hedegaard'ý bundan böyle daha dikkatli olmasý konusunda uyardýðý bildirildi. BÜYÜKELÇÝ DÖNMEZ DANÝMARKA DIÞÝÞLERÝ NE ÇAÐRILDI Danimarka Dýþiþleri Bakanlýðý, ülkede görev yapan basýn mensuplarýna konu ile ilgili olarak basýn bildirisi gönderildi. Bildiride, "Gazeteci ve yazar Lars Hedegar'i Þubat 'de öldürme giriþiminde bulunan bir Danimarka vatandaþý, Nisan 'de Türkiye'de yakalanmýþtýr. Türkiye'de tutuklu bulunan þahsýn Danimarka'ya iade edilerek yargýlanmasý için Adalet Bakanlýðýmýz Kopenhag polisi aracýlýðý ile Türk makamlarýyla sürekli temas halinde olmuþtur. Adalet Bakanlýðýnýn yeni aldýðý bilgilere göre þahýs serbest býrakýlmýþtýr. Ancak Türk yetkililer bu konuda kesin bir açýklama yapmamýþtýr. Dýþiþleri Bakanlýðý Türk makamlarýndan konuya açýklýk getirmesini istemiþ, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Mehmet Dönmez Cuma günü Dýþiþlerine çaðrýlmýþtýr. Ortadaki hukuki bir durum olduðu için Adalet bakanlýðý bu konuda daha fazla açýklama yapmak istememektedir." Ýfadelerine yer verildi.zaman Erdoðan: Karþýnýzda bakkal dükkaný yok Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Kobani olaylarý sýrasýnda birçok okulun yakýlmasýna tepki göstererek, "Ýþte þu anda okul yakarak, müze kütüphane yakarak bunlarýn nasýl bir barbar olduklarýný da tüm dünyaya gösteriyorlar. Bunu çok bilinçli yapýyorlar. Kürt çocuklar okumasýn, cahil kalsýn diye yapýyorlar. Çünkü Kürt çocuklarý okursa bunlarýn tuzaðýna düþmeyecek. Bunlarýn istismarýna gelmeyecek. Bu Barbar terör örgütünün gölgesinde siyaset yapanlara da yazýklar olsun" dedi. Erdoðan sokak eylemlerine katýlanlar ve destekçilerine "Sizin karþýnýzda bakkal dükkaný yok" diye tepki gösterdi.cumhurbaþkaný Erdoðan Bayburt'ta toplu açýlýþ töreninde konuþtu. Erdoðan, Irak ve Suriye'de son derece hassas geliþmeler yaþanýrken, içeride huzuru bozacak þekilde çýkan tahriklere kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Tarih boyunca Bayburt vatanseverlik destanlarý yazdý. Kahramanlýk destanlarý yazdý. Sokaklarý ateþe veren, yakan, yýkan, yaðmalayan Vandallarýn 8 vilayetimiz içinde özellikle Bayburt'u da rahatsýz ettiðini biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti - sokak serserisine boyun eðecek bir devlet deðildir. Onlar yakarlar ama bedelini aðýr öderler. Biz daha güzelini yaparýz. Kesilen sakal daha gür biten bir ecdadýn torunlarýyýz biz. Ama kesilen kol yerine gelmez diyen ecdadýn torunuyuz. Bunu iyi bilsinler. Daha iyisini yaparken bu vandallara, bu yaðmacýlara da yaptýklarý þýmarýklýðýn hesabýný sorarýz" diye konuþtu. -"KÜRT ÇOCUKLARI OKULA GÝTMESÝN, KÝTAPLA TANIÞMASIN DÝYE BUNU YAPIYOR- LAR"- Terörle mücadele edilirken, hukukun dýþýna çýkýlmasýna asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoðan, insan haklarýna aykýrý davranýlmasýna da izin vermeyeceklerini vurguladý. Þýmarýklýða boyun eðmeyeceklerine de dikkat çeken Cumhurbaþkaný Erdoðan þunlarý kaydetti: "Devletimiz güvenlik ve istihbarat birimlerimiz son derece fedakar bir þekilde bu serserilere hesap soruyor. Sormaya da devam edecek. Bu alçaklarýn bu hainlerin nerelere saldýrdýklarýna özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Kürt kardeþlerimize saldýrýyorlar. Ýnançlý kesime yani baþörtülü, sakallý Kürt kardeþlerimize saldýrýyorlar. Doðu ve Güneydoðu'da alýn teriyle ekmeðini kazanmak isteyen esnafa saldýrýyorlar. Okullara saldýrýyorlar. Müzelere, kütüphanelere, kitaplara saldýrýyorlar. Diyarbakýr'da bir müzeye bu yaðmacýlar giriyor. kitabý çalýyor, çok sayýda kitabý da yakýyorlar. Siirt Halk Kütüphanesi'ne saldýrýp kitaplarý yakýyorlar. Bunu daha önce kim yaptý? Bunu daha önce barbarlar yaptý. Baðdat'ýn kütüphanelerini yaktýlar. Konya'nýn kitaplarýný yaktýlar. Bunu yapanlar aradan bin yýlda geçse barbar diye anýlýyorlar. Ýþte þu anda okul yakarak müze kütüphane yakarak bunlarýn nasýl bir barbar olduklarýný da tüm dünyaya gösteriyorlar. Bunu çok bilinçli yapýyorlar. Kürt çocuklar okumasýn, cahil kalsýn diye yapýyorlar. Kürt çocuklarý okula gitmesin, kitapla tanýþmasýn diye bunu yapýyorlar. Çünkü Kürt çocuklarý okursa bunlarýn tuzaðýna düþmeyecek. Bunlarýn istismarýna gelmeyecek. Yazýklar olsun bu barbar terör örgütüne. Bu barbar terör örgütünün gölgesinde siyaset yapanlara da yazýklar olsun." -"SÝZÝN KARÞINIZDA BAKKAL DÜKKANI DEÐÝL, TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ VAR"- Konuþmasýnda "Sizin karþýnýzda bakkal dükkaný deðil, Türkiye Cumhuriyeti var" ifadelerini de kullanan Cumhurbaþkaný Erdoðan, sözlerin þöyle tamamladý: "Allah aþkýna þu þýmarýklýða bakar mýsýnýz, neymiþ Türkiye Kobani'ye yardým etsinmiþ. Yahu tezkereye hayýr, diyeceksin, zalim Esad'a destek vereceksin, Halep, Tunus yanarken susacaksýn, bin Suriye'deki kardeþimiz öldürülürken o zalim Esad'ýn bombalarýyla susacaksýn, polise taþ atacaksýn ondan sonra da utanmadan sýkýlmadan gelip Türkiye Kobani'ye yardým etsin diyeceksin. Onlara bunun hesabýný elbet soracaðýz. Bayburt'un da Bayburtlu kardeþlerimin de aklýselim hareket edeceklerine inanýyorum. Hiç merak etmeyin biz kahraman þehitlerin, kahraman Genç Osman'ýn izinden gidiyoruz." Kobani yangýný Türkiye'ye nasýl sýçradý? Türkiye, hafta içi zaman tünelinden geçerek 'lý yýllarý yeniden yaþadý. OHAL günlerini hatýrlatan sokaða çýkma yasaklarý, caddelerde tanklar ve Güneydoðu baþta olmak üzere birçok þehirde çatýþmalar... Ülkeyi savaþ alanýna çeviren þiddet olaylarý maalesef onlarca insanýn da ölümüne sebebiyet verdi. Peki neden Türkiye sýnýrlarýnýn dýþýnda yer alan bir þehir, bütün memleketin gündemini etkiledi? Herkesin birbirini suçladýðý olaylarýn en büyük maðduru vatandaþ ne düþünüyor?kobani ya da Lice. Fark etmez, ayný. yaþýndaki Ferhat, ailesinden miras aldýðý öfkeyle konuþuyor. Sarýgazi nin kahveleri ya da Kadýköy de barikat arkasý, Diyarbakýr da sokaða çýkma yasaðýna karþý annesiyle kavga eden çocuklar ya da Muþ ta sokaða çýkmaya korkan öðretmenler. Hepsini ortak bir noktada buluþturan þey, Kobani nin yangýn olduðu. Ve onlara göre, bu yangýn sýçrarsa, geride pek bir þey býrakmayacak. Ekim, öðleden sonra... Bir gece önceden kalma lastik izleri, sokaklarýn arasýna yayýlan yanýk kokusu ve geçmek bilmeyen tedirginlik. Ýstanbul Sarýgazi deki atmosfer insana mesela Mart ya da Mayýs sýrasýnda çýkan çatýþmalarý düþündürüyor. Oysa yaþananlarýn nedeni Mart ya da Mayýs deðil. Ýstanbul dan uzakta, Güneydoðu ya komþu Kobani nin IÞÝD saldýrýsý altýnda yaþadýklarý yavaþ yavaþ Türkiye nin tansiyonunu da yükseltti. Önce sosyal medyada #direnkobani hashtag iyle destek çaðrýlarý baþladý. Arkasýndan sýnýrda yaþananlar, çatýþmalar, gelen mülteciler ve Kobani ye gitmek isteyenler. Tarihler Ekim i gösterdiðinde, yani Kurban Bayramý nýn ikinci günü artýk Kobani nin IÞÝD tarafýndan iþgal edilmesi ihtimali güçlenmiþ, Türkiye kamuoyunda protestolar artmýþtý. Ýlerleyen günlerde baþta Diyarbakýr, Urfa, Van, Mardin ve Hakkâri olmak üzere bütün illere yayýlan protestolar Ýstanbul, Ankara, Ýzmir gibi büyük þehirlere sýçradý. Ýstanbul da çatýþmalarýn en yakýcý geçtiði merkezlerden biri Sarýgazi, deðiþen ismiyle Sancaktepe. Günlerce doðru düzgün haber akýþý saðlanamayan, fotoðraf çekilemeyen ilçede sular gündüz saatlerinde duruluyor. Akþam kulaktan kulaða yayýlan eylem çaðrýlarýna açýktan yapýlan davetler de eþlik ediyor yer yer. Sarýgazi yi bu kadar görünür kýlan, aðýrlýklý Kürt nüfus. Týpký Baðcýlar, Esenyurt, Dolapdere, Güngören de olduðu gibi. Büyük þehirlerde yapýlan eylemlerde Suriye nin kuzeyindeki diðer bölgeler ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi üzerinden gelecek askeri yardýmýn ulaþmasý için Türkiye topraklarý üzerinden Kobani ye doðru bir koridor açýlsýn. Türkiye IÞÝD e verdiði (iddia edilen) desteði kessin. Türk ordusu Kobani ye kara harekâtý yapmasýn. çaðrýsý yapýlýyor. Bu çaðrý karþýlýk buluyor mu? Sarýgazi ye bakacak olursak, hayýr. Burada çaðrý anlaþýlmadýðý gibi, gün süren ve þiddet de içeren protestolar ilçenin bir mayýn tarlasýna dönmesine neden olmuþ. Kepenk açan esnaf tedirgin, bir gece önce tam da kapýsýnýn önünde yakýlan çöplerin artýklarýný temizlerken sitemkâr: Yeter artýk. Yeter artýk Kürtçe edi bese. Bu sloganý da duvarlarda sýklýkla görmek mümkün. Herkes boðazýna dayanan býçakla, ayný þeyi farklý dilden söylüyor. Bir süpermarket zincirinde çalýþan ve zaten bu zincirde çalýþtýðý için iþe gelmek mecburiyetinde olan Orhan Bey, bu sitemi üç cümleyle özetliyor: Ýnsanda öyle bir his yaratýyorlar ki, yemin ederim iþe gelip istifayý basýp gidesim geliyor. Borçlar taksitler olmasa öyle de yapardým. Dün iþ çýkýþý bir apartmana sýðýnmasam vurulacaktým, eylemcilerden nefret ediyorum. Kahvede bildiri daðýtan öðrenciler var. Verdikleri bildirileri okumasalar da alanlar usulca masaya býrakýyor. Masada bekleyen dertler ve öðrencilerin söyledikleri: Katil IÞÝD, Kobani teslim olmayacak, özgür Kobani. Sloganlar taþ misali yuvarlanýyor. Bildirileri tutan Ferhat, -elbette- konuþmuyor benimle. Elbette çünkü, ben zaten havuz medyasýnýn bir temsilcisi, onun söylediklerini yazamayacak bir uþaðý. Bunlarý teblið ettikten sonra orada oluþ nedenini açýklýyor: Köyler düþtü. Kobani direniyor. Eðer Kobani de düþerse, o bölgede geniþ çaplý bir katliam olacak. Bu katliam Halepçe de, Uludere de, Suriye de katledilen Kürtlere yenilerini ekleyecek. Türkiye tam da barýþ süreci diye baþlattýðý bir dönemde bunun engellenmesi için uluslararasý kamuoyundaki etkisini ve komþuluk hukukunu gözetmiyor. Kürtlere yapýlan muamele aðzýna bir parmak bal çalmadan ibaret. Biz de bunu artýk kabul edecek deðiliz. Kabul edecek deðiliz cümlesi o kadar çok þey içeriyor ki. Arada kalan boþluklarý bu þehir, baþka þehirler, þiddet, ateþ dolduruyor. Diyarbakýr da annesinin eve gel çaðrýsýna uymayýp 7 Ekim den beri sokakta olan ve dün polis tarafýndan darp edildiði için bugün mecburen evine dönen yaþýndaki Rýdvan telefonun öbür ucunda. Rýdvan, Diyarbakýr HDP içinde faaliyet gösteren gençlerden. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri döneminde koruduðu umudu þimdi ziyadesiyle kýrýlmýþ, öfkeli, azarlar bir tonla anlatýyor: HDP nin eylem çaðrýsý yapmasý üzerinden illegal bir hava oluþturulmaya çalýþýldý. Oysa parti çaðrýyý yaparken Türkiye nin beklenen adýmlarý atmamasý durumunu protesto ediyordu. Þiddet, yakma, yýkma asla olmamalýdýr denilmiþti ama iþ devletin sert müdahalesiyle çýðýrýndan çýktý. Diyarbakýr da son yýllarda hiç görülmedik þekilde sert bir müdahale oldu. Polis öldüresiye hedef gözeterek eylemcilere karþýlýk verdi. Sokaða çýkma yasaðý devletin OHAL fikrinden hiç de uzak durmadýðýný ispatladý. Bundan sonra yalnýz Kobani deðil, Diyarbakýr da ya da Mardin de ya da Van da yaþanacak her türlü can ve mal kaybýndan Türkiye de sorumludur. Rýdvan, devleti ve güvenlik güçlerini suçlarken, evinde oturup okula gidemeyen Seval, HDP yi suçluyor. Ýki yýldýr Muþ ta öðretmenlik yapan ve 8 Ekim den bu yana okula gidemeyen Seval için iþler çýðýrýndan çýkmýþ durumda: Ýlkokul çaðýndaki çocuklar okula, eyleme gitmek için geliyor. En ufak bir çatýþmada bize Katil TC diyerek karþý çýkýyorlar. Hepsinin psikolojisi bozulmuþ durumda ve aileler de bu durumun farkýnda olarak gereðini yerine getirmiyor. Geçenlerde sarý kýrmýzý yeþil bir poþuyla gelen bir öðrenci uyarýldý diye ailesi okulu bastý. Biz zaten öðretmen olarak görev yaptýðýmýz için hiçbir meþruiyete sahip deðiliz. Ailem Bitlisli olmasýna raðmen öðrencilerim bana ispiyoncu muamelesi yapýyor. Buraya Ege den, Trakya dan gelen öðretmenlerin hepsi korku içinde. Çatýþmalar sýrasýnda bazý evlerin pencereleri kýrýldý. Sonrasýnda bunu iþbirlikçi, ülkücü öðretmenler cezalandýrýldý diye lanse etseler de biliyoruz ki, öðrencinin herhangi bir nedenden sinirlendiði bir öðretmeniyle de hesaplaþmasý böyle olabiliyor. Sapla saman tamamen karýþmýþ durumda. Böyle saðlýklý bir eðitim yýlý sürdürülemez. Kadýköy e dönelim... Ýstanbul un merkez semtlerinden birinde, polis elinde boyalar bir gece önce duvara kazýnan sloganlarý boyamak derdinde. Jiyan Kobani, jin jiyan azadi sloganlarý giderek silikleþirken, polis söylenmeye devam ediyor Hem çalýþýyoruz hem pisliklerini temizliyoruz. Günlerdir burada, fazla mesai yaparken bunalmýþ bir insanýn sitemi. O sloganlarý silerken yanýndan geçenler sesleniyor; Sil sil, yenisini de yazarýz. Diþ bileyen taraflar ve bitmeyen bir kavga: Þimdiki Türkiye nin özeti. Olaylarýn tarihçesi Kýsa bir tarihçe yaparsak, Suriye nin kuzeyinde Kürtlerin yoðun yaþadýðý Kobani de, Temmuz dan bu yana IÞÝD ile YPG arasýnda yoðun çatýþmalar yaþanýyor. Kobani çevresinde IÞÝD in kontrolüne geçen köylerin sayýsýnýn 7-8 olduðuna dair haberler geliyor. IÞÝD in Türkiye sýnýrý yakýnlarýndaki Cerablus tan Kobani ye yönelik saldýrýsýnýn yerel güçler tarafýndan püskürtülmesinin ardýndan Kobani yi doðudan ve güneyden kuþatmaya çalýþtýðý anlaþýlýyor. Bölgeden gelen haberlere göre, Türkiye de Akçakale nin karþýsýna denk gelen Tel Abyad ile yine Kargamýþ karþýsýndaki Cerablus IÞÝD in kontrolünde. Güneyde Rakka IÞÝD in kalesi konumunda, güneydoðuya doðru Haseke de IÞÝD in denetiminde.zaman

11 EKÝM PAZARTESÝ YILDIZ SPOR Ulukavakspor 'da puan hasreti Bölgesel amatör lig (BAL) da mücadele eden temsilcimizi Ulukavakspor dün nolu sentetik çim sahada konuk ettiði Bartýnspor'a - maðlup olarak haftayý puansýz kapattý. Dün bir nolu sentetik çim sahada yapýlan Bölgesel amatör lig müsabakasýnda maç sonunda çýkan olaylar maça damgasýný vurdu. Gerek saha içi gerekse saha dýþýnda yer yer kavgalar meydana gelirken emniyet güçleri olaylarý fazla büyümeden önledi. Uluklavakspor ilk yarýyý bartýn karþsýnda -,lýk skor ile soyunma odasýna gitti. Ýkinci yarýnýn hemen baþlarýnda maçýn. dakikasýnda Ýslam'ýn attýðý gol ile - maðlup duruma düþtü. Golden sonra rakip alana oyunu yýkan Ulukavakspor bir türlü istediði golü bulamadý. Maç bu skor ile bitmesi beklenirken maçýn uzatma dakikalrýnda konuk ekip bartýnspor +. Dakikada Emrah'ýn attýðý gol ile puan kazanan taraf oldu. Maçýn bitiþ düdüðü ile birlikte galibiyette fazala sevinen bartýnsporlu futbolcular ile Ulukavakspor oyuncularý bir birlerine saldýrdýlar. Saha içinde futbolcular birbirleri ile kavga yaparken, saha dýþýnda bazý taraftarlarda bir birleri ile kavga yaptý. Olaylara müdahale eden güvenlik güçleri olaylarýn fazla büyümesini önleyerek her iki takým ve hakemleri soyunma odalarýna götürdüler. Maçýn hakemi Murat yalçýn, soyunma odasýna gitmeden saha içinde cereyan eden olaylarý dikkatli gözleri le izleyerek maç sonunda raporuna kaydeceði isimlerin ne cezalar alacaðý ise þimdiden merak konusu oldu. Ulukavakspor lig de þimdiye kadar oynadýðý lig maçýndan da puan kazanma baþarýsýný gösteremedi. Ulukavakspor ligde beraberlik, iki maðlubiyet alarak haftayý puan ile kapattan taraf oldu. Maç sonunda çýkan kavganýn yatýþmasý ile birlikte bartýnspor teknik heyeti Ulukavaksporlu yöneticilerden özür dileyerek sahadan ayrýldýlar.yasin Yücel SAHA: Nolu sentetik çim HAKEMLER: Murat yalçýn, Arif Dilmeç, Hakan Daþçý ULUKAVAKSPOR: Mahmut, Recep, Arif, Onur, (Dk 8 Fatih ), Tuncay, (Dk Hüseyin ), Oðuzhan, Fatih, Sedat, M.Ali, Yusuf, Ahmet (Dk 7 Ümit ) BARTINSPOR: Ahmet, Seyyit, Ferhat, Engin, Abdurrahim, Özcan, Oðuz, Hanifi, Toma, Emrah, Ýslam GOLLER: Dk Ýslam, Dk + Emrah (Bartýnspor) Polislerin en sevdiði kulüp Fenerbahçe Takým arkadaþýna saldýrdý Samsun Bölgesel Amatör Lig (BAL). Grup'ta mücadele eden Çarþambaspor takýmý oyuncusu Barýþ, Turhaspor maçýnda takým arkadaþý Yýlmaz'a tekme tokat saldýrdý. Samsun Bölgesel Amatör Lig. Grup'ta mücadele eden ve kendi saha ve seyircisi önünde rakibi Turhaspor ile - berabere kalan Çarþambaspor takýmý oyuncusu Barýþ, takým arkadaþý Yýlmaz'a tekme tokat saldýrdý. BÝRBÝRLERÝNE GÝRDÝLER Çarþambaspor kendi saha ve seyircisi önünde Turhaspor ile - berabere kaldý. Maçýn ilk yarasýnýn ardýndan futbolcular soyunma odasýna gittiði sýrada taraftarlar futbolcularý protesto ettiler. Çarþambasporlu Yýlmaz, takým arkadaþý Barýþ ile birbirlerine girdiler. Barýþ, Yýlmaz'a tekme tokat saldýrdý. Takým arkadaþlarý ve yöneticiler sahadaki kavgayý ayýrdýlar. FUTBOLCU TRÝBÜNE LAF ATINCA... Barýþ soyunma odasýna giriþinde taraftarlarýn tribünden kendisine tepki göstermesi üzerine taraftarlara da laf atýnca tribünler ayaða kalktý. Bir süre tribünler takým oyuncularýný protesto ederken, sahayý gözyaþlarý arasýnda terk eden Yýlmaz'a alkýþ ve tezahüratlarla destek verdi. Gergin geçen maçýn ikinci yarýsýnda gol olmayýnca her iki takým da sahadan birer puanla ayrýlmak zorunda kaldýlar. Maçlarda görev alan polislere ek ücret uygulamasý baþladý. Maç baþýna 8 lira ücret alan polislerin gözdesi Fenerbahçe... Saraçoðlu'nun parasý hesaba jet hýzýyla geçiyor. Polis için futbol maçlarý artýk angarya olmaktan çýktý. Yoðun bir þehir güvenliðinin yaný sýra ek görevler ile maçlara giden polislerin "Futbol kulüpleri trilyonlarca lira kazanýrken biz statlarda görev alýyoruz" þikayetleri üzerine baþlatýlan çalýþma sonuç verdi. Artýk maçlarda görev alan polislere maç baþýna spor kulüpleri tarafýndan 8 lira ödenecek. Görevli polislerin en çok sevdiði kulüp ise Fenerbahçe. Ligin ilk dört haftasýnda görev sonrasý hesaplara en erken parayý yatýran kulüp Fenerbahçe oldu. Polisler için bir yandan görevleri ve diðer yandan da ek görevler yorucu tempo ile çalýþmalarýna neden oluyordu. TFF ÝLE KULÜPLER ANLAÞTI Özel kulüplerin maç yaparak gelir kazandýklarý müsabakalarda polisin görev almasý tartýþmalara neden olmuþtu. Polisler, "Futbol kulüpleri trilyonlarca lira kazanýrken biz statlarda görev alýyoruz" þikayetlerinde bulunmuþlardý. Parayý kimin vereceði hep tartýþýldý. TFF ile Galatasaray, Beþiktaþ ve Fenerbahçe bu konuda anlaþmaya nihayet vardý. Artýk maça giden polislere 8 lira ek ücret ödenecek. STATTAN ÇIK PARA AYNEN HESAPTA Uygulama liglerin baþlamasýyla devreye girdi. Maça giden polislerin hesabýna 8 TL yattý. Polislere için ödenen para memurlarýn yüzünü güldürdü. Görevlerin ardýndan hesaplara yatan 8 lira tüm yorgunluðunu unutturdu. Uygulamanýn baþlanmasýnýn ardýndan hesaplara en erken para yatýran kulübün Fenerbahçe olduðu ortaya çýktý.

12 EKÝM PAZARTESÝ Grubun yeni lideri Zonguldak Kömürspor Sebat proje ile Zonguldak Kömürspor dün akçabbat stdýnda yýl sonra karþý karþýya geldi. Trabzon temsilcisi Akçabaat sebat proje takýmý Zonguldak Kömürspor karþsýnda sahadan - maðlup ayrýlarak haftayý puansýz kapattý. Zonguldak Kömürspor sebat proje karþýsýnda aldýðý - lik skor ile. Lig. Grubun yeni lideri oldu. Çorum'a lider gelen Antalya temsilcisi Manavgat evrensekispor belediyespor karþsýnda galibyet bulamayýnca liderliði trabzonda sebat proje karþsýnda - lük skor ile galip gelen Zonguldak Kömürspora liderlik koltuðunu devretti. (Spor servisi) Düdük böyle istedi - derildi. (Görev icabý kale arkasýnda olmamýz sebebi ile bariz gol çizgisini geçen topu bizler gördük. Ama ne yazýkki maçýn yan hakemi posizyona fransýz kaldý) Dk 78: Belediyespor gol için rakip alan oyunu yýktý. Çaðlar savunmadan atýlan uzun topu göðsü ile yanýnda bulunan Turgay'a indirdi. Turgay topun geliþen yumuþak bir plase vuruþ yapýnca top kaleci veysel'in ellerinde kaldý. Karþýlaþmada geride kalan dakikalar orta alan þeklinde geçti. Ve karþýlaþma baþladýðý gibi - lýk skor ile sona ererek iki takýmda birer puan kazandý. (Yasin Yücel) Çorum belediyespor sahasýn da lider olarak gelen ve maç sonunda liderliði Çorum da býrakan Manavgat Evrensekispor ile golsüz berabere kalarak puanlarý paylaþtýlar. Maçýn 77. Dakikasýn da Buðran'nýn sert þutu boþ kaleye gitti. Savunma kale içinden topu çýkarttý maçýn birinci yardýmcý hakemi posizyona devam kararý verdi. Posizyona uzun süre itiraz eden teknik direktör Yavuz Ýncedal maçýn hakemi tarafýndan tribüne gönderildi. Belediyespor manavgat karþýsýnda yakaladýðý gol posizyonlarý deðerlendirme becerisini göstermedi. Birde hakemin vermiþ olduðu ters kararlar ve verilmeyen nizami gol sonrasýnda Belediyesporlu futbolcular oyundan tamamen koptu. Manavgat Evrensekispor, ligin ilk hafta açýlýþ maçýnda sahasýnda Ýstanbul temsilcisi Tuzlaspor'a - maðlup olrak lige maðlubiyet ile baþladý. Ligin ikinci hafta maçýnda Tutap þekerspor'a konuk olan Manavgat evrensekispor bu karþýlaþmadan - gibi farklý skor ile galip ayrýldý. Ligin. Hafta maçýnda Bozüyük maçýný maç oynamadan bay geçirerek ikinci haftada puanýn sahibi oldu. Ligin. Hafta maçýnda Batman Petrolspor ile karþýlaþan Antalya temsilcisi bu maçtan da deplasmandan - lik skor ile Antalya'ya galip dönerek puanýný yaptý. Ligin. Hafta maçýnda evinde istanbul temsilcisini konuk eden Evrenseki bu karþýlaþmayý da - net skor ile kapatarak puan cetvelinde liderlik koltuðuna puan ile yerleþti. Belediyespor ise, ligin ilk hafta maçýnda Kýzýlcabölük karþsýnda -, lik skor ile lige maðlubiyetle baþladý. Ýkinci hafta Sebat proje takýmýn çorum da - maðlup eden kýrmýzý siyahlýlar, ligin. Hafta maçýnda Zonguldak deplasmanýnda zorlu dakika sonunda golsüz beraberlikle Çorum'a dönerek puanýn sahibi oldu.. hafta maçýnda yine grubun lideri olan Ýzmir temsilcisi Tire ile Çorum da karþý karþýya geldi. Bu maçta da her iki takýmda ikinci yarýda bulduklarý birer gol ile puanlarý paylaþtýlar. Ligin. Hafta maçýnda deplasmanda grubun yine iddialý takýmlarýndan olan Kýrýkhanspor ile karþýlaþan Kýrmýzý siyahlýlar bu maçtan altýn deðerinde puaný Ýmam'ýn attýðý tek gol ile alarak Çoýrum'a döndü. Ligin. Hafta maçýnda Çorum Belediyespor, Manavgat Evrensekispor'u konuk etti. Manavgat evrensekispor ligin. Hafta karþýlaþmasýn da Çorum'a puan sahibi olarak lider geldi. Çorum Belediyespor ise, manavgat maçý öncesi 8 puanýn sahibi olarak liderin karþsýna çýktý.çorum belediyespor sahasýn da lider olarak gelen ve maç sonunda liderliði Çorum da býrakan Manavgat Evrensekispor ile golsüz berabere kalarak puanlarý paylaþtýlar. Maçýn 77. Dakikasýn da Buðran'nýn sert þutu boþ kaleye gitti. Savunma kale içinden topu çýkarttý maçýn birinci yardýmcý hakemi posizyona devam kararý verdi. Posizyona uzun süre itiraz eden teknik direktör Yavuz Ýncedal maçýn hakemi tarafýndan tribüne gönderildi. Belediyespor manavgat karþýsýnda yakaladýðý gol posizyonlarý deðerlendirme becerisini göstermedi. Birde hakemin vermiþ olduðu ters kararlar ve verilmeyen nizami gol sonrasýnda Belediyesporlu futbolcular oyundan tamamen koptu. Maç sonrasýnda bazý yöneticiler gerek protokol tribününden gerekse hakemlerin soyunma odasý koridorunda uzun süre hakemlere tepki gösterdiler.. Lig. Grupta çorum belediyespor ile golsüz berabere kalan Manavgat evrensekispor lidelik koltuðunu trabzon deplasmanýnda sebat proje takýmýný - maðlup eden Zonguldak Kömürspor'a býraktý. Maçtan dakikalar Dk 8: Sol kanattan Murathan'ýn ortasýný Ali, Turgay'a indirdi. Turgay topun geliþine yatarak sert vole vurdu. Top savunmaya çarparak kornere çýktý. Dk: Manavgat evrenseki serbest vuruþ kazandý. Topun baþýna Feyyaz geçti. Feyyaz ayak içi ile plase vuruþunda top kale direðinin hemen yanýndan auta çýktý. Dk: Belediyespor Ender ile uzun taç atýþý kullandý. Ceza alaný içine gelen topa nedim kafa ile geriye aþýrttý. Ali topa hamle yapmakta geçikçinde Manavgat savunmasý topu kornere çeldi. Dk : Osman Bodur ceza alaný içine topu gönderdi. Çaðlar topa hamle yapmak yerine topu bekleyince savunma tehlikeyi uzaklaþtýrdý. Dk : manavgat serbest atýþ kazandý. Topun baþýna deniz geçti. Deniz'in sert þutunu kaleci fatih yumruklarý ile uzaklaþtýrdý. Ýlk yarý golsüz sona erdi: - Ýkinci yarý Dk : belediyespor sole yaklaþtý. Bu dakikada Turgay top ile ceza sahasý içine daldý. Ancak manavgat savunmasý Turgayý yere indirdi. Tribünler penaltý beklerken, maçýn hakemi devam kararý verdi. Dk : Fatih ile Adil ver kaç yaptý. Topu önünde bulan Adil plase vuruþ yaptý. Yükseklik kazanan top kale direðinin üzerinden auta çýktý. Dk : Manavgat tehlikeli geldi. Sag taraftan Þerif ceza alaný içine topu gönderdi. Altý pas içinde Adil'den önce Belediyespor'dan Ýmam ayak koyarak topu ceza alaný dýþýna gönderdi. Dk : Manavgat gole çok yaklaþtý. Fatih ceza yayý üzerinden kaleye çok sert bir þut çýkarttý. Kaleci fatih üzerine gelen topu zorda olsa sað eli ile topu uzaklaþtýrdý. Dk : üst üstte gelen manavgat ataklarýndan Belediyepsor savunmada sýknýtýlar yaþadý. Bu dakikada ikinci net posizyon yakalayan Antalya temsilcisi feyyaz'ýn ceza alaný içinden yayýn üzerine gönderdiði topla buluþan Oðuz topu geliþne çok sert vurdu. Fatih yumruklarý ile topu uzaklaþtýrarak mutlak bir golü daha önlemiþ oldu. Dk 7. Furkan'ýn ara pasý ile ceza alaný içinde topla buluþan Murathan, sert vurdu top kaleci veysel'in ayaklarýna çarparak oyun alanýna geri döndü. Dk 77: Sað kanattan osman ceza alaný içine kesme bir pas gönderdi. Çaðlar kafa ile yanýnda bulunan Buðra'ya topu indirdi. Buðra topun geliþine çok sert vurdu. Top kaleci veysel'i geçti çizgi içinden savunma topu çýkarttý. Mutlak gol posizyonunu birinci yardýmcý hakem görmeyerek devam kararý verdi. Posizyona uzun süre itiraz eden teknik direktör yavuz Ýncedal maçýn hakemi tarafýndan tribüne gön- SAHA: Dr Turhan Kýlýçcýoðlu HAKEMLER: Ýbrahim Bülbül? Murat ceylan? Can Yamaç ÇORUM BELEDÝYESPOR: Fatih 8, Eray, Osman, Çaðlar, Turgay, (Dk 8 Burak ), Ali, (Dk7 Furkan ), Ýmam 7, Murathan, Nedim 7, Oðuzhan, (Dk 7 Buðra ), Akýn 7 MANAVGAT EVRENSEKÝ: Veysel, Fikret, Aykut, Ömer (Dk Adil ), Baran (Dk + Ferhat), Oðuz, Feyyaz, (Dk 8 Burak ), Fatih, Deniz, Reþit, Þerif SARI KARTLAR: Buðra, Akýn (Çorum belediyespor) Fikret, Feyyaz, Deniz (Manavgat Evrenseki) TOPLU SONUÇLAR Çorum Belediyespor-Manavgatspor: - Batman Petrolspor-Ankara Adliye (Ert.) Bozöyükspor-Niðde Belediye: - (Hük.) Bursa Nilüferspor-Kýrýkhanspor: - Gaziosmanpaþa-Ýstanbulspor: - Kýzýlcabölükspor-Tire spor: - Tutap Þekerspor-Çatalcaspor: - Tuzlaspor-Darýca G.B.: - Trabzon Akçaabat-Zonguldak Kömür: - PUAN DURUMU Zonguldakspor Manavgatspor Ýstanbulspor Tire spor Kýrkhanspor Tuzlaspor Niðde Bldspor Darýca G.B. Ankara Adliye Çorum Belediye Bursa Nilüfer Kýzýlcabölükspor Çatalcaspor Trabzon Akç. Tutap Þekespor Gaziosmanpaþa Batman Petrol Bozöyükspor O G B M A Y P HAFTANIN MAÇLARI Ýstanbulspor-Çorum Belediyespor Adliyespor-Gaziosmanpaþa Niðde Bld.spor-Batman Petrol Tuzlaspor-Þekerspor Darýca G.B.-Zonguldakspor Manavgatspor-Bursa Nilüfer Kýrýkhanspor-Kýzýlcabölük Tire spor-akçaabatspor Çatalcaspor-Bozöyükspor

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı