Kepçeler 5 aydýr ne arýyor?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kepçeler 5 aydýr ne arýyor?"

Transkript

1 Baþbakan Ahmet Davutoðlu Çorum'a gelecek Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu bazý ziyaret ve açýlýþlarda bulunmak üzere Çorum'a gelecek. Baþbakan Ahmet Davutoðlu Çorum ziyaretinde, inþasý tamamlanan bazý yatýrýmlarýn açýlýþýný da yapacak.osmancýk'ta üç bloktan oluþan yüksek öðrenim öðrenci yurdu tamamlanmak üzere. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri ile yýlýnda Koyunbaba mahallesindeki 88 ada ve parseldeki 8 m arsa üzerine inþa edilen... DE Ahmet Davutoðlu Dað ve Bayraktar ailelerinin mutlu günü Merzifon Çaybaþý köyünden Zeliha ve Rüstem Dað'ýn kýzlarý Züleyha ile ayný zamanda gazetemiz yazarlarýndan Gülsün Mert'in erkek kardeþi, Yýlmaz Mert'in kayýnbiraderi ve Nazire ile Abdulkadir Bayraktar'ýn oðullarý Mustafa dünya evine girdiler. Tek Yýldýz Ailesi olarak Dað ve Bayraktar ailelerini tebrik eder, genç çiftlere mutluluklar dileriz. EKÝM CUMARTESÝ KURUÞ adet S plaka sahibini buldu Kepçeler aydýr ne arýyor? Çorum Belediyesi tarafýndan ihalesi yapýlan adet servis plakasý sahiplerini buldu. S plaka almaya hak kazanan ve iþlemlerini tamamlayan hak sahipleri plakalarýný araçlarýna taktý. Ýl Trafik Komisyonu ve Belediye Meclisi kararý doðrultusunda... DE Ýstanbul'a uçuþ saatlerinin deðiþtirilmesine tepki Türk Hava Yollarý Merzifon-Ýstanbul uçuþ seferlerinde saatleri deðiþtiriyor. Yapýlan yeni düzenlemeye göre Merzifon'dan Ýstanbul'a giden yolcular ayný gün geri dönüþ yapamayacak. Yapýlan düzenlemeye Çorumlu iþ dünyasýndan ve turizmseyahat acentalarýndan tepki var.bilindiði üzere uçuþlar, Merzifon'dan Ýstanbul'a saat.'de... 7 DE HGYD'den 'Yerel Medya ve Haber' söyleþisi Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan üyelerine yönelik 'Yerel Medya ve Haber' konulu söyleþi düzenlendi. Hattuþili Otel'de gerçekleþtirilen söyleþiye Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Baþkaný Birkan Demirci, Hattuþili Otel Sahibi Bahattin Yýlmaz, yerel gazetelerin yöneticileri ve dernek üyeleri katýldý. DE Haber, kamuoyunu saðlýklý ve tarafsýz þekilde bilgilendirmeli Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun, haberin kýsa, öz ve anlaþýlýr biçimde yazýlmasý ve kendisini sonuna kadar okutmasý gerektiðini söyledi. Hattuþili Otel'de Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan üyelerine yönelik... DE -Nadir Yücel - Mecitözü Bayýndýr Köyü alaný içerisinde bir þahsa ait arazi de yaklaþýk aydýr yapýlan büyük çaplý kazý çalýþmalarý beraberinde ciddi iddialara neden oldu. Ýddialara göre kepçe ile yapýlan kazý çalýþmalarý adýna sözde 'su arýyoruz' gerekçesi sunulurken Hastane kavþaðýnda motosiklet kazasý Devlet Hastanesi kavþaðýnda meydana gelen kazada kiþi yaralandý. Dün meydana gelen kazada DA 87 plakalý motosiklet Devlet Hastanesi kavþaðýnda SA plakalý otomobille çaðrýþtý. Kazada motosiklet sürücü yaralandý. Acil Servis ekipleri yaralý sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptýktan sonra... Kaymakamlýk, DSÝ dahil olmak üzere Köy Hizmetleri, Çorum Müze müdürlüðü v.s. hiçbir resmi yerden herhangi bir izin alýnmadýðý iddia edildi. Ýddialara göre yapýlan kazý çalýþmalarýnýn Altýn bulma amaçlý define kazý çalýþmalarý yapýldýðý yönünde. 7 DE Su arýyoruz adý altýnda milyonlarca lira maliyetli yapýlan kazý çalýþmalarýnýn gerçek nedeni merak ediliyor Basýn camiasýnýn acý günü Gazeteci Mustafa Yolyapar, dün geçirdiði kalp krizini nedeniyle vefat etti. DE Mustafa Yolyapar DA "Ýstatistik Veri Giriþleri Toplantýsý" yapýldý DE Yangýn ucuz atlatýldý DE

2 EKÝM PAZARTESÝ YILDIZ HABER Tabip Odasý "Her Yönüyle Ýskilip" sempozyumunda Ýmsâk : : Güneþ : : Öðle : : Ýkindi : : Akþam : 8: Yatsý : : YILDIZ AJANDA.. (Kýrþehir) Ahi Evrân Kültür Haftasý - Ankara'nýn baþkent olmasý () - Harp Akademileri Günü Sözünde durmak ve sözünü güzel bir þekilde yerine getirmeye çalýþmak, imandandýr Hadîs-i þerîf Günün Þiiri YALNIZLIK MACERASI ELEMAN ÝLANI Demir doðrama, paslanmaz korkuluk ve alüminyum korkuluk iþinden anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr. Müracaat: Þahin Paslanmaz Tel: 8 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: 8 SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az m den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden M Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: 7 Çorum Tabip Odasý, "Her Yönüyle Ýskilip" konulu sempozyumda sunum yaptý. kiþilik bir ekiple sempozyuma katýlan Çorum Tabip Odasý'ndan, ilk olarak Yönetim Kurulu üyesi ve Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla, "Tarihte Akýl Hastalýklarýnýn Tedavi Yöntemleri, Ýskilip Örneði" konulu çalýþmasýný sundu. Evlik Köyü'ndeki cami içerisinde yer alan 'deli Yýl: Sayý: EKÝM PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurtdýþý : Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : dolabý' örneðine yer verilen sunumda, Akþemseddin dönemine dayanan tarihi bilgiler de yer aldý. Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ise sunumda, 'Ýskilip'te Obezite Ýle Ýliþkili Hastalýklar' isimli bildirisini sundu. Anadolu'da mevcut olan beslenme þekline batý tipi beslenme tarzýnýn eklenmesinin ve insanlarýn hareketten yoksun bir yaþam tarzýný benimsemesinin obeziteyi artýrdýðýný söyleyen Dr. Azak, yemek yerken aþýrýya kaçýlmamasý gerektiðini söyledi.son olarak ise Çorum Tabip Odasý Aile Hekimliði Kolu (ÇAHEK) adýna Dr. Selçuk Önce 'Ýskilip'te Aile Hekimliði Uygulamalarý' konulu sunumu yaptý. Sunumda, Aile Hekimliði'nin Çorum'da 8 yýlýndan beri ulaþtýðý seviye ve vatandaþlarýn sistemden nasýl yararlanmalarý gerektiði konusunda aydýnlatýcý bilgiler yer aldý. Oturum soru-cevap bölümüyle sona erdi. Haber Servisi "Ýstatistik Veri Giriþleri Toplantýsý" yapýldý Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü " - yýlý Millî Eðitim Bakanlýðý Bilgi Sistemleri MEÝS Modülü Ýstatistik Veri Giriþleri Bilgilendirme" toplantýsý Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda yapýldý.ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt ve Strateji Bölüm þefi Ebubekir Yaray tarafýndan, Ýstatistik ve Bilgi Sistemleri Veri Giriþleri ile ilgili Millî Eðitim Bakanlýðýnýn yayýnlamýþ olduðu genelge ve dökümanlar hakkýnda bilgiler verildi. Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri, þefleri, merkez okul müdürleri ve memurlarý, merkez birleþtirilmiþ sýnýf ilkokullarý müdür yetkili öðretmenleri, dershane, sürücü kurslarý ve anaokulu müdürlerinin katýldýðý toplantý, soru-cevap bölümü ile sona erdi. Haber Servisi Bekir Saðýr'ýn altýncý kitabý; Altýn Küpe Sözler Çorumlu halk þairi Bekir Saðýr altýncý kitabýný çýkarttý. Gazetemizi ziyaret eden Bekir Saðýr "Altýn Küpe Sözler" isimli kitabýnda hayatýn içinden fýkra öykü ve þiirlere yer verdiðini açýkladý. Halk Þairi Bekir Saðýr kitabýnda, Ortadoðu'da yaþanan güncel olaylarý da kaleme aldý. Yasin YÜCEL TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: TL. TL Baský yapýldýðý yer:. TL. TL. TL. TL. TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz KR Öyle yalnýz kaldým ki hayatýmda Kimi gün öldüm kimi gün ilah oldum Çok zaman annemin dizlerine hasret Koydum baþýmý kendi dizlerime Doya doya aðladým Paylaþýrsa dost paylaþýrmýþ Ýnsanýn derdini sevincini Dost umidiyle ortalýða düþmeye gör Hangi kapýyý çalsan kimseler yok Hangi omuza dokunsam yabancý çýkar Aþýk mý olmadým taparcasýna Bir Mecnun geçti o çöllerden bir de ben Diz mi çektirmedim alemde Kerem gibi Ferhat gibi gürz mu sallamadým daðlara Ne Leyla yar oldu bana ne Aslý ne Þirin O gün bugün sýrtýmý kendim sývazlýyorum Sabahlarý sokaða çýkmadan evvel Cesaret þairim cesaret Kendi saçlarýmý okþuyorum geceleri Sevgilimin saçlarý niyetine. Cahit Sýtký Tarancý HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,8,87 EUR,88,887 STERLiN,7,8 JPY YENi,,7 SAAT:. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BÝLGÝN ECZANESÝ TEL:777 8 AHMET CAD. ÝKBAL SAÐLIK OCAÐI YANI GÖKGÖZ ECZANESÝ TEL: CUMA PAZARI KARÞISI - METROPOL YANI -Önemli Telefonlar- Valilik.... Belediye... 8 Emniyet Müd.... Kültür ve Turizm Müd... 8 Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd.... Telekom Müd.... PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd.... Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat... Polis... Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar...77 Alo Zabýta... Alo Jandarma... Elektrik Arýza...8 Su Arýza...8 Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma...8 Özel Elitpark Hastanesi...

3 EKÝM PAZARTESÝ YILDIZ HABER BAÞSAÐLIÐI Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet YOLYAPAR'ýn kardeþi, deðerli meslektaþýmýz Mustafa YOLYAPAR'ýn vefatýný teessürle öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. TEK YILDIZ GAZETESÝ Baþbakan Ahmet Davutoðlu Çorum'a gelecek Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu bazý ziyaret ve açýlýþlarda bulunmak üzere Çorum'a gelecek. Baþbakan Ahmet Davutoðlu Çorum ziyaretinde, inþasý tamamlanan bazý yatýrýmlarýn açýlýþýný da yapacak. Osmancýk'ta üç bloktan oluþan yüksek öðrenim öðrenci yurdu tamamlanmak üzere. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri ile yýlýnda Koyunbaba mahallesindeki 88 ada ve parseldeki 8 m arsa üzerine inþa edilen Osmancýk Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdu üç bloktan oluþuyor. yýlýnda ihale edi- Ahmet Davutoðlu len ve inþasýna baþlanan öðrenci yurdu gün gibi kýsa bir zamanda tamamlandý. Konu ile ilgili bir açýklama yapan AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý yüksek öðrenim öðrenci yurdunun Kredi ve Yurtlar Kurumu Samsun Bölge Müdürlüðüne baðlý olarak Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu öðrencilerine yüksek standartlarda hizmet vereceðini söyledi. Türkiye'de öðrenci yurtlarýnýn 'li yýllarýn ortalarýna kadar koðuþ sistemi ile hizmet verdiðini kendisinin de öðrencilik yýllarýnda koðuþ sistemi ile yurtlarda kaldýðýný ifade eden Baðcý, AK Parti olarak eðitime büyük önem verdiklerini belirtti. Yüksek öðrenim öðrenci yurdunun toplam üç bloktan oluþan yerleþkesinin iki plan kýz ve erkek öðrenci yurtlarý ve üçüncü blok ise sosyal donatýmlar olarak projelendirildiðini, çevre düzenlemesinin de yapýlacaðýný belirten Baðcý, projenin kýz ve erkek öðrenci olmak üzere toplam öðrenci Cahit Baðcý kapasiteli olduðunu ve gerektiðinde kapasite artýrýmý ile öðrenciye kadar hizmet verebileceðini söyledi. Baðcý, Kredi ve Yurtlar Kurumu Osmancýk Yüksek Öðrenim Öðrenci Yurdunda kablosuz internet baðlantýsý, alanlara ve branþlara göre uygun çalýþma ve etüt odalarý, modern yemekhane, dinlenme odalarý ve kütüphane gibi donanýmlardan oluþtuðunu sözlerine ekledi. Milletvekili Baðcý, yurdun önümüzdeki günlerde Çorum'a ziyaret gerçekleþecek olan Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu tarafýndan, Osmancýk Gençlik Merkezi ve diðer ilçelerdeki inþasý tamamlanan yatýrýmlarla birlikte açýlýþýnýn yapýlacaðýný açýkladý. Baðcý, yurdun açýlmasý ile birlikte Osmancýk'ta yüksek öðrenim gençliðinin barýnma sorunu ortadan kalkacaðýný da sözlerine ekledi. Haber Servisi Basýn camiasýnýn acý günü Gazeteci Mustafa Yolyapar, dün geçirdiði kalp krizini nedeniyle vefat etti. yýlýnýn Nisan ayýnda boyun damarýndan ameliyat olan, ameliyatý baþarýlý geçmesine raðmen pýhtý atma talihsizliði nedeniyle kýsmi felç geçiren ve yaklaþýk bir ay hastanede kaldýktan sonra Çorum'a getirilen Mustafa Yolyapar, uzun süredir hastalýðý nedeniyle tedavisini sürdürüyordu.dün öðlen saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Mustafa Yolyapar Mustafa Yolyapar, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Yolyapar'ýn cenazesi Adli Tabip'in incelemesinin ardýndan Çorum Özel Hastanesi Morgu'na kaldýrýldý. Mustafa Yolyapar'ýn cenazesi bugün saat.'da Çorum Özel Hastanesi'nden alýnarak önce Ulucami'ye getirilecek. Burada öðle namazýna müteakip kýlýnacak cenaze namazýndan sonra Ulumezar'da topraða verilecek. Bahadýr YÜ- CEL HGYD'den 'Yerel Medya ve Haber' söyleþisi Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan üyelerine yönelik 'Yerel Medya ve Haber' konulu söyleþi düzenlendi. Hattuþili Otel'de gerçekleþtirilen söyleþiye Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Baþkaný Birkan Demirci, Hattuþili Otel Sahibi Bahattin Yýlmaz, yerel gazetelerin yöneticileri ve dernek üyeleri katýldý. 'Yerel Medya ve Haber' hakkýnda ise Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun, dernek üyelerine ayrýntýlý bilgiler aktardý. Söyleþide konuþan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) Baþkaný Birkan Demirci, dernek olarak üyelerinin bilgilerini artýrmak ve tazelemek amacý ile böyle bir söyleþi düzenlediklerini dile HGYD Baþkaný Birkan Demirci getirerek, Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun ve üyelerine söyleþiye katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Yasin YÜCEL Haber, kamuoyunu saðlýklý ve tarafsýz þekilde bilgilendirmeli Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun, haberin kýsa, öz ve anlaþýlýr biçimde yazýlmasý ve kendisini sonuna kadar okutmasý gerektiðini söyledi. Hattuþili Otel'de Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) tarafýndan üyelerine yönelik düzenlenen 'Yerel Medya ve Haber' konulu söyleþiye konuþmacý olarak katýlan Onur Dursun, haberin kamuoyunu saðlýklý ve tarafsýz þekilde bilgilendirmesi gerektiðini söyledi. Haberin okuyucunun dikkatini daðýtmayacak þekilde yazýlmasýnýn büyük önem taþýdýðýný kaydeden Dursun, haber yazarken üç ana unsura dikkat edilmesi gerektiðini bildirdi. Bu üç ana unsurun haberde uyum olmasý, haberin okunmasý için baþlýðýnýn ilgi çekici ve çarpýcý olmasý ile spotun haber metninin okunmasýný saðlayacak þekilde olmasý gerektiðini dile getiren Dursun, "Haber yazarken önce okuyucunun göz önünde bulundurulmasý gerekiyor" dedi.hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun, konuþmasýnda þunlarý söyledi: Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Onur Dursun "Haber dilinde sorunlarla karþýlaþýyoruz. Haber metinlerinde dikkat etmemiz gereken nokta dilinin açýk ve net olmasý, cümlelerinin kýsa olmasý gerekiyor. O yüzden bunlar okuyucunun hem dikkatini daðýtýyor hem de algýsýný daðýtýyor. Uzun cümlelerden uzak durmamýz gerekiyor. Haber metinlerinin akýcý olmasý lazým. Okumayý seven bir toplum olduðumuz söylenemez. Çocuklarýmýza okuma alýþkanlýðý kazandýrmamýz gerekiyor. Bu yüzden yaptýðýmýz haberlerin ilgi çekici ve kýsa cümleler ile yapýlmasýna dikkat etmeliyiz. Uzun cümle ve uzun yazýlar okuyucuyu sýkar. Haber metinlerimiz N K kuralýna cevap vermelidir. Gazeteler yorum yapmadan haberleri yayýnlamalýdýr. Köþe yazýlarýnýn olma nedeni haberlerin yorumsuz olmasýdýr." Yasin YÜCEL

4 YILDIZ EKÝM PAZARTESÝ HABER Sokak eylemlerinin zararýný esnaf ve halk ödüyor "Sanat Dostlarý"nda. yýl sevinci 'uncu yýlýný geride býrakan "Sanat Dostlarý" 'nci yýla girmenin coþkusu ile Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý'nda (ÇEKVA) toplantý düzenlediler. Sanat dostlarý, her ayýn ilk Cumartesi günü saat.'da bir araya gelerek eserlerini birbirleri ile paylaþýyorlar. Bahri Güven'in baþkanlýðýnda düzenlenen toplantýda Salim Savcý günün konuþmasýný yaparken, Ethem Erkoç kitabýný tanýttý, Selahattin Aydemir, Murat Köymen, Can Yoksul, Hasan Korkmaz, Rýza Kandemir, Haydar Kýlýç, Bekir Saðýr, Hasan Ýpek, Mustafa Aygün þiir okudular. Toplantýya katýlan, Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý Þube Temsilcisi Ahmet Güngör, Muzaffer Gündoðar, Osman Savcý, Mehmet Tatlýsu, Hasan Ýpek, Abdulkadir Ozulu ve Necdet Filizli de çeþitli konulara deðinerek mesajlarýný ilettiler. Yasin YÜCEL Esnaf ve Sanatkarlar Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Bulut ülke çapýnda meydana gelen gösterilerin bilançosunun çok aðýr olduðunu belirterek, bu durumdan esnaf ve sanatkarýn büyük çapta zarar gördüðünü dile getirdi. Þube Baþkan Bulut yaptýðý basýn açýklamasýnda Kobani olaylarýný bahane edenlerin yaptýklarý korsan gösterilerde esnafa büyük zarar verildiðini belirterek, "Kobani olaylarýný bahane ederek, Doðu ve Güneydoðu illeri baþta olmak üzere Ankara ve Ýstanbul'un çeþitli yerlerinde yapýlan korsan gösterilerin bilançosu çok aðýr. IÞÝD'in Kobani'ye saldýrmasýný bahane edenler, ülkemizin birçok ilinde ve semtinde izinsiz gösteri yaparak, esnaf ve sanatkara zarar vermiþlerdir. Esnaf ve sanatkarýmýzýn zararý çok büyüktür. Maðdur edilen esnafýmýzýn yaralarý zaman kaybedilmeden sarýlmalýdýr. Müþterek yaþadýðýmýz bu geniþ coðrafyanýn önemli günlerinin coþkusunu bu tür korsan gösteriler bozamayacaktýr. Evine ekmek götürmekten baþka amacý olmayan esnafýmýzýn dükkânýný kapattýrmaya hiç kimsenin hakký yoktur. Yurdun çeþitli yerlerinde izinsiz yapýlan gösterilerde maddi hasarlarý devletimiz karþýlamalýdýr. Ama yaþanan can kayýplarýnýn geri gelmesi mümkün deðildir. Acýlý ailelere baþsaðlýðý ve sabýr dilerken, yaralýlara acil þifalar diliyorum" dedi. -"ESNAFA VE HALKA ZARAR VE- RÝLEREK HAK ARANMAZ"- Bulut, " yýldýr kardeþçe yaþadýðýmýz bu topraklarda etnik ayrým ve kavgalar, gerilimler bizi geçmiþimizle kurduðumuz baðý zedelemektedir. Yine bu coðrafyayý köklerinden gelen birlik ve beraberlik duygusuyla Türküyle ve Kürdüyle yaþanabilir bir coðrafya yapmak elimizdedir. Dýþ güçlerin oyununa gelmemeliyiz. IÞÝD'in Kobani'ye saldýrmasýný bahane edenlerin Türkiye'nin birçok ilinde izinsiz gösterilerle esnaf ve sanatkara verdiði zarar çok büyüktür. Bir hak arayýþý demokratik yollardan ve adil bir þekilde aranmalýdýr. Sokaklarda halkýn canýna ve malýna kastederek eylem yapmak barýþa ve huzura katký vermez" þeklinde kaydetti. Haber Servisi ADD'den Atatürk büstlerine saldýrýlara tepki! Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, Türkiye'de son günlerde terör olaylarý nedeniyle Atatürk büstlerinin saldýrýya uðradýðýný belirterek, "Atatürk yok edilemez. Atatürk büstlerine yapýlan saldýrýlar ise "Atatürk'e saygýsýzlýk" gibi baþlýklarla geçiþtirilmiþtir. Yapýlan saygýsýzlýk Atatürk'e ise, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk Milletine yani hepimizedir" dedi. Cumartesi günü ADD binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Demirer, AK Parti hükümetine yüklenerek, Türkiye'de yaþanan terör olaylarýna deðindi. Demirer, Türkiye'nin, yeni Osmanlýcýlýk hayalleri peþinde koþan, emperyalizmin iþbirlikçiliðine soyunmuþ, ufku dar siyasiler eliyle, "Yurtta Barýþ, Dünyada Barýþ" ilkesinin katledildiði günlerden geçtiðini iddia ederek, "Siyasi iktidarýn açýlým politikalarýyla adeta dokunulmazlýk zýrhýna bürünen PKK teröristleri, ellerini kollarýný sallaya sallaya Atatürk büstlerine ve bir çok kamu malýna zarar verirken, üstelik yurttaþlarýmýzýn canýna kast ederken, bu siyasi iktidarýn emrindeki güdümlü kolluk kuvvetleri olaný biteni acz içinde seyretmektedir. Bu saldýrýlarý yapanlarý lanetliyoruz!" dedi. Demirer açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Atatürk büstlerine yapýlan saldýrýlarla Atatürk yok edilemez. Tam tersine, Atatürk'e büyük sevgi ve saygýyla baðlý milletimizin gerçekleri görmesine fýrsat tanýnmýþ olur. Türkiye'yi bölme senaryosunda, siyasi iktidar ve PKK ortak hareket etmektedir. Son olaylar göstermiþtir ki, siyasi iktidar küçük ortaðýný açýkça korumaktadýr. Olaylar karþýsýnda polisin seyirci kalmasýnýn, iktidara yakýn medya organlarýnda yapýlan saldýrýlarýn görmezden gelinmesinin baþka açýklamasý yoktur. Olaylarý haber yapan kimi yandaþ gazetelerde, teröristler için "eylem gruplarý" nitelemesi yapýlýrken Atatürk büstlerine yapýlan saldýrýlar ise "Atatürk'e saygýsýzlýk" gibi baþlýklarla geçiþtirilmiþtir. Yapýlan saygýsýzlýk Atatürk'e ise, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Türk Milletine yani hepimizedir. Atatürkçü Düþünce Derneði olarak bir kez daha uyarýyoruz; IÞÝD gibi PKK da bir terör örgütüdür. Her ikisi de baþta siyasi iktidar olmak üzere kimi batý ülkelerinden destek almýþ ve korunmuþtur. Bugün tüm dünyanýn gözlerinin Türkiye- Suriye sýnýrýndaki çatýþmalara odaklanmasý, bu çatýþmalar ortaya çýktýðýnda "sözde açýlým sürecinin þantaj malzemesi haline getirilmesi" ve ülke içinde "ayaklanma denemelerinin" yapýlmasý tesadüf deðildir. Bu nedenle; terörün saðýsolu, küçüðübüyüðü olamaz. Mutlaka yok edilmelidir. Sýnýr dýþý harekât için çýkarýlan tezkere, ancak; Türkiye Cumhuriyeti'nin baðýmsýzlýðýna, bölünmez bütünlüðüne ve Türk Milleti'nin birliðine tehdit söz konusu olduðunda kullanýlmalýdýr. Ayný þekilde komþu ülkelerin birliði bütünlüðü vazgeçilmez ilkemiz olmalýdýr. Balyoz ve Ergenekon gibi davalarla yok edilmeye çalýþýlan Türk Ordusu, tetiðe dahi dokunmadan, sadece varlýðý ile bölgede en önemli askeri güç olduðunu ispatlamýþ, bölge coðrafyasýnda belirleyici unsur durumuna gelmiþtir. Atatürkçü Düþünce Derneði, Yurtta Barýþ Dünyada Barýþ ilkesinin yaþatýlmasý için var gücüyle çalýþacak, mücadelesini kararlýlýkla sürdürecektir." Yasin YÜCEL Küçükbaþ Hayvancýlýk Kongresi düzenlenecek Türkiye Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Merkez Birliði (TÜDKÝYEB) ve Bahri Daðdaþ Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsünün iþbirliði ve birçok kamu kurum ve kuruluþu ile özel sektörün destekleriyle, Enstitünün kuruluþunun. yýlý anýsýna sürdürülebilir koyun ve keçi üretimindeki son geliþmeleri sektörün tüm paydaþlarý ile deðerlendirmek amacýyla -8 Ekim tarihleri arasýnda Konya'da Uluslararasý Katýlýmlý Küçükbaþ Hayvancýlýk Kongresi düzenlenecek. TÜDKÝYEB Genel Baþkaný Prof.Dr Veysel Ayhan konuya iliþkin yaptýðý yazýlý açýklamada, kongrenin,konu ile ilgili paydaþlarýn bilgi birikimlerini arttýrmak, meslekteki son geliþmeleri takip etmek ve paylaþmak amacýyla Selçuklu'nun kadim baþkenti ve Mevlana'nýn þehri Konya'da bir araya gelmesini saðlayacaðýný ifade ederek, 8 ilde faaliyet gösteren Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtirici Birlikleri ve sivil toplum kuruluþlarýnýn yoðun ilgi gösterdikleri kongrede sözlü ve poster olarak 'si yurtdýþýndan olmak üzere toplamda 8 bildiri sunulacaðýný söyledi. Genel Baþkan Ayhan, açýklamasýnda, Kongreye Türkiye'deki birçok üniversite ve Araþtýrma Enstitüsünden akademisyen ve araþtýrmacýlarýn katýlacaðýný, yurtdýþýndan Cezayir, Ýran, Macaristan, Malezya, Pakistan, Sri Lanka, Tunus, Ürdün, Ýspanya, Fransa ve Avusturalya'dan 'nin üzerinde bilim adamýnýn da iþtirak edeceðini vurgularken, kongrede bilimsel aktivitelerin yanýnda Türkiye'de yetiþtirilen Küçükbaþ Hayvan Irklarýmýzýn ve ürünlerinin sergileneceði bir organizasyonun da düzenleneceðine yer verdi. Haber Servisi

5 EKÝM PAZARTESÝ YILDIZ HABER BAÞSAÐLIÐI Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet YOLYAPAR'ýn kardeþi, derneðimiz Üyesi, deðerli insan Mustafa YOLYAPAR'ýn ani vefatý bizleri derin bir üzüntüye sevketmiþtir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakýnlarý ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý dileriz. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar -Nadir Yücel - Mecitözü Bayýndýr Köyü alaný içerisinde bir þahsa ait arazi de yaklaþýk aydýr yapýlan büyük çaplý kazý çalýþmalarý beraberinde ciddi iddialara neden oldu. Ýddialara göre kepçe ile yapýlan kazý çalýþmalarý adýna sözde 'su arýyoruz' gerekçesi sunulurken Kaymakamlýk, DSÝ dahil olmak üzere Köy Hizmetleri, Çorum Müze müdürlüðü v.s. hiçbir resmi yerden herhangi bir izin alýnmadýðý iddia edildi. Ýddialara göre yapýlan kazý çalýþmalarýnýn Altýn bulma amaçlý define kazý çalýþmalarý yapýldýðý yönünde. Görgü tanýklarýnýn iddialarýna göre olaya Jandarma ve Müze müdürlüðü yetkililerinin de el attýðý ifade edilerek," Burada Makine ile yüzlerce komyon dolusu toprak kazýldý. Duyumlarýmýza ve iddialara göre Ýstanbul tarafýndan Ermeni asýllý biri ya da birileri tarafýndantonlarca Altýn bulunduðu idddiasý ile ciddi maddi destek verilerek burada kazý yaptýrýlýyor. Bu kazý çalýþmasýnýn arkasýnda önemli isimlerin de olduðu iddia edilmektedir. Yapýlan kazý da Sondaj makinesi yerine! büyük iþ makineleri tercih ediliyor Kepçeler aydýr ne arýyor? Kazý da açýlan derin çukurlar tehlike arz ediyor Kimseyi kazý alananýna yaklaþtýrmýyorlar. Jandarma bir kaç kez kez geldi. Müzeden de geldiler. Onlarda burada yapýlan kazý çalýþmasýnýn su ile ilgisi olamayacaðý define amaçlý kazý olduðu görüþündeler. Ancak kendilerine sözde su arýyoruz denilmektedir. Ýzin alýnmadýðý iddialarý ayyuka çýkmýþtýr. Esas yaþanan ilginçlik ise, Mecitözü savcýlýðýnýn konunun neresinde kaldýðý yönündedir. Belediye, borçlarýn yapýlandýrýlmasý için servis oluþturdu Derneði Yönetim Kurulu adet S plaka sahibini buldu Çorum Belediyesi tarafýndan ihalesi yapýlan adet servis plakasý sahiplerini buldu. S plaka almaya hak kazanan ve iþlemlerini tamamlayan hak sahipleri plakalarýný araçlarýna taktý. Ýl Trafik Komisyonu ve Belediye Meclisi kararý doðrultusunda adet S plaka geçtiðimiz günlerde ihaleye çýkarýlmýþtý. Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda yapýlan ve gerçek ve tüzel kiþinin katýldýðý ihalede en yüksek teklifi veren gerçek ve tüzel kiþi S plaka sahibi oldu. Ýhale gereklerini yerine getiren esnaflardan Mustafa Demirci, plakasýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan'dan teslim aldý. Plaka teslim töreninde konuþan Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan "Plaka almaya hak kazanan esnafýmýza hayýrlý olsun. Biz kendisine hayýrlý kazançlar diliyoruz. Kendilerinden hemþehrilerimize ve öðrencilerimize kaliteli hizmet vermelerine bekliyoruz" dedi. Belediyenin þuana kadar plaka verdiðine dikkat çeken Candan, S plaka ihalesinin þehrin ihtiyaçlarýna göre belirlendiðini, Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nce de tescil iþlemlerinin yapýldýðýný sözlerine ekledi. Haber Servisi Geçtiðimiz günlerde yasalaþan sayýlý kanun gereði Çorum Belediyesi de birim oluþturarak borçlarýný yapýlandýrmak isteyen vatandaþlarýn iþlerini kolaylaþtýrýyor. Vergi Borcu affýnýn Belediye ile ilgili olan kýsýmlarý hakkýnda yazýlý bir açýklama yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, vergi borcu affý olarak bilinen sayýlý kanunda Belediyeleri alacaklarý ile ilgili kýsýmlarýn da bulunduðunu, emlak ve çevre temizlik vergileri ile su borçlarýnýn da bu kapsama dahil edildiðini söyledi.borçlarýný yapýlandýrmak isteyen vatandaþlarýn iþ ve iþlemlerini kolaylaþtýrmak amacýyla Belediye Muhasebe Müdürlüðü bünyesinde servis oluþturduklarýný vurgulayan Yabacýoðlu, bu serviste yapýlandýrma iþlerini daha hýzlý bir þekilde yürütüleceðini kaydetti.kanun kapsamýndaki borçlarýn yapýlandýrmasý ile ilgili bilgiler veren Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, " Aralýk tarihine kadar olan Emlak ve ÇTV ile Nisan tarihine kadar olan su borçlarý kanun kapsamýnda yapýlandýrýlabilecek. Bu tarihlerden sonra tahakkuk eden borçlar kanun kapsamýna girmemektedir. Daha önce sayýlý yasa ile borçlarýný yapýlandýrýlanlar ayrýca bu yasadan faydalanamayacaklar" dedi. Kanuna göre borçlarýn yapýlandýrmasýnýn ---8 ay taksitler halinde olabildiði gibi peþin ödemenin de yapýlabileceðini ifade eden Yabacýoðlu, gecikme zammý ve faiz borçlarý silinerek yerine enflasyon oranýnda hesaplama suretiyle borçlarýn tespit edileceðini ve bu tespite göre yapýlandýrma iþleminin gerçekleþtirileceðini kaydetti. -. TAKSÝT ÖDEMESÝ ARALIK 'TE BAÞLIYOR- Belediye Baþkaný Ahmet Yabacýoðlu, yapýlandýrma zamanýna bakýlmaksýzýn. taksit ödemesinin Aralýk 'te baþlayacaðýný söyledi. Bu nedenle yapýlandýrmanýn son güne býrakýlmamasý, olasý sýkýþýklýða meydan verilmemesi için vatandaþlarýn gerekli hassasiyeti göstereceðine inandýðýný söyleyen Yabacýoðlu, Aralýk'tan itibaren de aylýk dönemler halinde ödemelerin yapýlacaðýný dile getirdi. Yapýlandýrma yapmak isteyenlerin bir an evvel Belediyeye baþvurarak yapýlandýrmalarýný tamamlamalarýnýn gerektiðini ifade eden Yabacýoðlu, "Kanuna göre yapýlandýrma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlularýn dava açmamalarý, açýlmýþ davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir. Ödeme süresi henüz geçmemiþ olan borçlar, bu kanun kapsamýnda yer almamaktadýr" þeklinde kaydetti. Haber Servisi E-Okul Nakil Sonuçlarý açýklandý TEOG Nakil Sonuçlarý ve lise nakil sonuçlarý MEB E- Okul sistemi üzerinden açýklandý. Nakil sonuçlarýný E- Okuldan öðrenebilirsiniz. TEOG Nakil Sonuçlarý E- Okul sitesi üzerinden açýklandý. Lise nakil sonuçlarýný veliler ve öðrenciler e-okul üzerinden sorgulayýp öðrenebilecek. TEOG nakil iþlemlerinde Milli Eðitim Bakanlýðý daha önce nakil sonuçlarýnýn yeni nakil baþvurularý alýndýktan ve bayramdan sonra açýklanacaðýný bildirmiþti. E-Okul üzerinden nakil sonuçlarýný öðrenmek isteyen adaylarýn, e-okul sistemine giriþ yapmalarý yeterli oluyor. NASA yaþamýn sýrrýnýn peþinde Evrende hayatýn nasýl oluþtuðuna ýþýk tutabilmek için çalýþmalar baþlatan NASA, bu proje kapsamýnda farklý enstitü ile ortaklýk kuruyor. NASA, uzun vadede Mars yüzeyinden alýnan örnekleri inceleyecek ve bu sayede astroid'lerin gezegenler arasý su ve organizma taþýnmasýndaki rolünü mercek altýna alacak. Dünyanýn uzun tarihinin uzmanlarýn cevabýný aradýðý sorulara yanýt verebileceðine inanan NASA, araþtýrmalarýný bu alanda da yoðunlaþtýrmayý planlýyor.

6 YILDIZ EKÝM PAZARTESÝ HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: - Gsm: - Gsm: 7 - Gsm: 7 7 Mail Adres: Küçük Sanayi Cadde No:78 ÇORUM Ülkenin geleceði planlanýrken çok dikkatli adýmlar atýlmalý Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs terör eylemlerinin devam etmesinin son derece kaygý verici olduðunu belirterek "Terör bilinçli ve planlý bir þekilde týrmandýrýlarak kargaþa ortamý yaratýlmaya çalýþýlýyor" dedi. Terör örgütünün kaos ortamý yaratarak hâlâ saldýrýlarda bulunduðunu her durumu kendi lehine çevirmek için çaba gösterdiðini bunun içinde vatan evlatlarýný þehit etmekten geri durmadýðýný kaydeden DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, terörist örgütlerle ayný yolda yürünmeyeceðinin, onlara bel baðlayarak yola çýkýlmayacaðýnýn son gelen þehit haberleri ile bir kez daha ortaya çýktýðýný belirterek "Yine baba ocaklarýna ateþ düþtü. Yine çocuklar yetim kaldý. Yine içimize ateþ düþtü. Þehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize baþsaðlýðý diliyorum" þeklinde belirtti. Türkiye üzerinde oynanan oyunlarýn Türkiye'nin birinci sýnýf bir coðrafyada ve her zaman geliþme potansiyeli olan bir konumda olmasýndan kaynaklandýðýný ifade eden Nihat Örs bunun için de ülkenin geleceði planlanýrken çok dikkatli adýmlar atýlmasý gerektiðini kaydetti. Çözüm süreci ile baþlayan çeþitli uygulamalarýn PKK ve siyasi uzantýlarý tarafýndan hep bir kazaným olarak algýlanmasýnýn önüne geçilememesinden kaynaklanan bir sürecin getirdiði bir noktada ülkenin kargaþaya sürüklenerek, Kobani bahanesinin arkasýna sýðýnarak hedefe ulaþmak istendiðini anlatan Örs, "Bu ülkede zorla kardeþi kardeþe düþürmek istiyorlar. Bu vatanýn kutsallarýna saldýrarak insanlarý tahrik ediyorlar. Yakýp yýkarak güç gösterisi yapýyorlar. Sýnýrlarýmýz dýþýnda olan olaylardan dolayý bizim insanlarýmýz ölüyor. Okullar kundaklanýyor. Yakýlan yýkýlan yerler yaðmalanýyor. Ülkede bir savaþ senaryolarý denenmek isteniyor. Bu duruma nasýl gelindiðini görmek derin strateji bilmeyi gerektirmemektedir. Maalesef PKK ve yandaþlarý cesaret alýcý bir konuma gelmiþlerdir. PKK silah býrakmamýþ, ülke dýþýna çýkmamýþtýr. Olaylar terörist baþýnýn Ýmralý'dan söyleyeceði sözlerle yönlendirilir konuma gelmiþtir. PKK gerek içte gerekse dýþta baðlantýlarýný kuvvetlendirerek bugünkü eylemleri yapacak hale gelmiþtir. HDP'nin olaylar sýrasýnda akýllara ziyan kýþkýrtýcý açýklamalarý bunlara ne kadar güvenileceðinin bir göstergesidir. Ancak her ne olursa olsun Türk Devleti bu terör olaylarýný sonlandýracak güce sahiptir. Bu vatan birileri istiyor diye bölünmeyecek kadar saðlam temeller üzerine kurulmuþtur "dedi. Suriye ve Irak'ta IÞÝD'in Sünni bir örgüt olarak gösterilmesinin mezhepsel olarak Þii karþýtlýðý ile Hanefiliðe karþý bir blok oluþturma gayretinin bir ürünü olduðuna deðinen Örs, IÞÝD'in katý Selefi yapýsýnýn terörü beslediðini söyledi. Örs, "Sýnýrlarýmýzýn hemen dibinde yaþanan terör olaylarý sadece güvenlik açýsýndan deðil mezhepsel olarak da Türkiye'yi tehdit etmektedir. Türkiye'de son zamanlarda ortaya çýkan Selefilik ve Vahhabilik hayranlýðý tesadüfen oluþan durumlar deðildir. Türkiye'nin Hanefi- Maturidi ekolünün yaygýn olduðu bir ülke olmasý, katý selefiliðin dini yorumlara kapalý olmasý, felsefeye, eleþtirel düþünceye, tasavvufa açýk olmamasý açýsýndan da deðerlendirilmeli ve önlemler alýnmalýdýr. Batýlý devletlerin ve istihbarat örgütlerinin IÞÝD üzerinden yapacaðý faaliyetler izlenmelidir" ifadelerini kullandý. Türkiye'nin geçtiði þu hassas dönemde sendikalarýn daha derleyici toparlayýcý olarak toplumun önüne çýkmalarýnýn daha doðru bir yöntem olacaðýný düþündüklerini kaydeden Örs, "Yakýp yýkanlarla beraber ayný karede olmak, terörü masum gösterecek toplumu gerginliðe sevk edebilecek davranýþlardan kaçýnmalýdýr. Türkiye'nin herhangi bir yerinden gelecek olan kötü bir haber hepimizi üzer" ifadelerini kullandý. Açýklamasýnda kurumlardaki çalýþma ortamýnýn bozulduðuna, iftiranýn, adam kayýrmanýn, insanlarýn düþüncelerine göre ayrýþtýrmanýn giderek yerleþtiðini iddia eden Örs, "Kamu kurumlarý iftiranýn, adam kayýrmanýn, yandaþý korumanýn yeri olursa adalet duygusu yerle bir olur" þeklinde konuþtu. Örs açýklamasýna þu cümlelerle son verdi: "Üzülerek görüyor ve yaþýyoruz ki kamu kurumlarýnda dezenformasyon her geçen gün artmaktadýr. Ýnsanlarýn düþüncesinden dolayý veya iftira atarak fiþleme iddialarýnýn ayyuka çýktýðý, hukuksuz uygulamalarýn ve baskýlarýn olduðu bir kamu düzeni geleceðimizi çalmaktan baþka bir iþe yaramayacaktýr. Türkiye'nin içinden geçtiði siyasi süreçten faydalanmak isteyen iftiracý, fesat, kul hakký yemekten çekinmeyen makam düþkünlerinin, fasýklýk yapanlarýn ve omurgasýzca davrananlarýn ildeki kamu kurumlarýnda itibar gördüðü bir çalýþma ortamý çocuklarýmýza býrakacaðýmýz en kötü miraslardan biridir. Milli Eðitimde de bu kötü miras üzülerek görüyoruz ki yerleþmektedir. Müdür atamalarýndan sonra huzursuzluk daha da artmýþtýr. Objektiflikten uzak deðerlendirme sorularýnýn, nasýl verildiði açýklanamayan puanlamalarýn olduðu, hakký yenilen insanlarýn ekmekleri ile oynandýðý bir ortamda adalet yoktur. Vicdanýn, adaletin kalmadýðý bir kamu düzeni ile mutlu bir gelecek inþa edilemez. Haksýzlýðý, hukuksuzluðu kim yaparsa iftira atarak kul hakký yerse bir gün karþýsýna çýkacaktýr". Haber Servisi HSYK seçimleri yapýldý Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) asýl yedek üyesini belirlemek için dün seçimler yapýldý. Çorum ise Adaliye Sarayý'nda kurulan tek sandýkta kent genelindeki 8 hakim ve savcý oy kullandý. Çorum Merkez yaný sýra Osmancýk, Sungurlu, Alaca, Ýskilip ve Bayat adliyelerinde görevli hakim ve savcýlar sabah 8. itibari ile oy kullanmaya baþladý. Oy kullanma iþlemi saat 7.'da sona erdi. Bahadýr YÜCEL Google'a "unutulma" baþvurusu ABD merkezli Google'a 'unutulma hakký'ndan faydalanmak isteyen onbinlerce AB vatandaþý baþvuruda bulundu. AB ülkelerinden Google'a konuyla ilgili yapýlan baþvuru sayýsý bin olarak açýklandý. Dev arama motoru Google'a 'unutulma hakký'ndan yararlanmak isteyen onbinlerce kiþi baþvurdu.geçtiðimiz aylarda Avrupa Adalet Divaný'nýn kiþisel bilgilerin isteðe baðlý olarak siteden kaldýrýlmasý yönünde aldýðý kararýn ardýnan þirkete bu yönde yapýlan baþvurularýn sayýsý belli oldu. Alýnan kararýn ardýndan sadece Ýngiltere'den þirkete bu yönde baþvuru yapanlarýn sayýsý bine yakalaþtý. Tüm AB ülkelerinden Google'a konuyla ilgili yapýlan baþvuru sayýsý ise, bin olarak açýklandý. Mayýs ayýnda baþlayan uygulama kapsamýnda her gün ortalama bin kiþinin Google'a baþvurduðu belirtildi. Bu haktan yararlanmak isteyen kiþiler, Google'ýn internet sitesindeki bir baþvuru formunu dolduruyor. Bu formda internet kullanýcýlarýn hangi ülkede doðduklarý, hangi linkin kaldýrýlmasýný istedikleri ve taleplerinin nedeninin ne olduðu soruluyor. NTV-MSNBC

7 EKÝM PAZARTESÝ YILDIZ HABER 7 Ýstanbul'a uçuþ saatlerinin deðiþtirilmesine tepki Hastane kavþaðýnda motosiklet kazasý Devlet Hastanesi kavþaðýnda meydana gelen kazada kiþi yaralandý. Dün meydana gelen kazada DA 87 plakalý motosiklet Devlet Hastanesi kavþaðýnda SA plakalý otomobille çaðrýþtý. Kazada motosiklet sürücü yaralandý. Acil Servis ekipleri yaralý sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptýktan sonra Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrdý. Bir süre trafiðe kapalý kalan yol araçlarýn kaldýrýlmasý ve belediye ekiplerinin temizliðinin ardýndan açýldý. Bahadýr YÜCEL Türk Hava Yollarý Merzifon-Ýstanbul uçuþ seferlerinde saatleri deðiþtiriyor. Yapýlan yeni düzenlemeye göre Merzifon'dan Ýstanbul'a giden yolcular ayný gün geri dönüþ yapamayacak. Yapýlan düzenlemeye Çorumlu iþ dünyasýndan ve turizm-seyahat acentalarýndan tepki var.bilindiði üzere uçuþlar, Merzifon'dan Ýstanbul'a saat.'de, Ýstanbul'dan Merzifon'a saat.'de gerçekleþiyordu. Bu þekilde sabah Merzifon'dan Ýstanbul'a uçan bir kiþi, yine ayný gece Merzifon'a dönebiliyordu. Ekim tarihinden itibaren yapýlacak deðiþikle, Ýstanbul Atatürk Havalimanýndan Merzifon Havalimanýna uçuþlar saat.'da, Merzifon Havalimanýndan Ýstanbul Atatürk Havalimanýna saat 8.'da yapýlacak. Yani Çorum'dan günü birlik Ýstanbul yolcuðu yeni düzenlemeyle sona erecek. Mitoden Turizm Yetkilisi ve TSO Meslek Komitesi Baþkaný Mithat Kaya, bu tarifelerin iþ dünyasýnda tepkiye neden olduðunu dile getirdi. Yapýlan düzenlemenin Çorum'- dan günü birlik Ýstanbul'a gidenler için sorun oluþturacaðýný belirten Kaya, "Yeni uçuþ saatleri Ýstanbul'- da konuklamayý zorunlu hale getiriyor. Bu þartlar altýnda uçuþlar büyük oranda azalacaktýr" dedi. Bahadýr YÜCEL Uslu, Hac dönüþü hastaneye yattý Yangýn ucuz atlatýldý Merkeze baðlý Aþaðý Sarýlýk köyünde çýkan yangýnda samanlýk traktör ve otomobil yandý. Aþaðý Sarýlýk köyü muhtarý Ýsmail Uysal'a ait depoda önceki gece yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen yangýn garaj ve samanlýk bölümünü sardý. Olayý fark eden ev sahibi güvenlik güçlerine ve itfaiyeye haber verdi. Ýtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangýn söndürüldü. Yangýnda traktör, otomobil, samanlar ve mahsül kül oldu. Haber Servisi Kutsal topraklarda Hac ibadetini gerçekleþtiren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yurda döndü. Uslu, Hac yolculuðu esnasýnda sol ayaðýnda oluþan enfeksiyon nedeniyle Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesine tetkik ve kontrol amaçlý yatýrýldý. Çorum Valisi Ahmet Kara ve Çorum eski Valisi ve Merkez Valisi Sabri Baþköy, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu hastanede ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Ayrýca Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Cemil Çiçek de telefonla arayarak geçmiþ olsun dileklerini iletti. Hastanesi yetkililerinden, Uslu'nun tedavisinin tamamlanmasý sonrasý görevinin baþýna dönebileceði bilgisi alýndý. Haber Servisi "Her Yönüyle Ýskilip" sempozyumu sona erdi Telefonlarýn en büyük kabusu Kullanýcýsýna konuþmak dýþýnda da pek çok özellik sunan akýllý telefonlar, batarya kullaným süresi konusunda geçer not alamýyor. Biliþim Teknolojileri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Yavuz Yüksel, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de milyona yakýn akýllý telefon kullanýcýsý olduðunu söyledi. Bu tür cihazlarýn telefon özelliðinden çok daha fazla özelliði kullanýcýsýna sunduðunu ifade eden Yüksel, "Yanýnýzda telefonunuzu, bilgisayarýnýzý, fotoðraf ve video kameranýzý, fenerinizi, televizyonunuzu, televizyon kumandanýzý, çocuðunuzun oyuncaðýný ayný anda taþýdýðýnýz bir teknolojik üründen bahsediyoruz. Bunun öncelikle bir telefon olmadýðý çok açýk" diye konuþtu. Yüksel, akýllý telefonlarýn sadece telefon olarak kullanýlmadýðý düþünüldüðünde þarjlarýnýn kullanýma baðlý olarak hýzlý tükendiðini, bu durumun kullanýcýyý köþe bucak priz aramaya ve harici pil doldurma üniteleri taþýmaya yönelttiðini dile getirdi. Pil ömrünü uzatmak için neler yapýlabilir? Batarya kullaným süresini uzatmanýn doðru þarj etmekten geçtiðini ifade eden Yüksel, þu önerileri sýraladý: - Piliniz tamamen tükenmeden þarja takmanýz pil ömrünü kýsaltmaktadýr. Doðru kullaným; telefon uyarý verdiðinde þarja takýlmalý ve tam dolmadan çýkarýlmamalýdýr. Ayda bir defa tamamen pil boþaltýlýp tam þarj edilmelidir. - Güvenli batarya optimizasyonu uygulamalarýný kullanýn. Tüm akýllý telefonlar için batarya kullanýmýný kontrol eden güvenilir yardýmcý uygulamalar kullanýlarak süre uzatýlabilir. - Yüksek ses yok ise titreþimi pasif duruma getirin. Bulunduðumuz ortamda duymamýzý engelleyecek yüksek bir ses yok ise titreþimi kullanmamak pil ömrünü arttýran bir etkendir. - Ekran parlaklýðýný düþürün. Yeni nesil cihazlarýn ekranlarýnýn büyüklüðü dikkate alýndýðýnda pil ömrünü en çok etkileyen unsur yüksek kontrastlý ekran ýþýðýdýr. Ekran parlaklýðýný düþük ayara getirmek bataryanýzýn uzun süre gitmesini saðlar. - Güncellemeleri yükleyin. Akýllý telefonlarýn iþletim sistemleri kaynak kullanýmýný yazýlýmsal olarak etkilemektedir. - Gerekli olmayan servisleri kapatýn. GPS özelliðini, kablosuz baðlantýnýzý, bluetooth özelliðini ve interneti kullanmadýðýnýz zamanlarda kapalý tutmalýsýnýz. Baðlantýlar kapalý iken telefonunuz daha az enerji tüketecektir. - Telefonunuzu sýcak ortamlardan uzak tutun. Telefon ortam sýcaklýðýna baðlý olarak enerji tüketir. Sýcaða yakýn yerlerde daha yüksek oranda batarya harcayacaktýr. Haber 7 Hitit Üniversitesi, Ýskilip Kaymakamlýðý, Ýskilip Belediyesi iþbirliði ile - Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen "Her Yönüyle Ýskilip: Dünü, Bugünü, Yarýný" adlý sempozyum deðerlendirme oturumunun ardýndan sona erdi. Baþkanlýðýný Devlet eski Bakaný Prof. Dr. Abdulhaluk Çay'ýn yaptýðý deðerlendirme oturumunun üyeleri Prof. Dr. Mustafa Aþkar, Prof.Dr. Muhittin Eliaçýk, Prof. Dr. Gülseren Elmas Arslan, Prof. Dr. Mustafa Arslan ve Prof. Dr. Mehmet Canlý sempozyumda ele alýnan ana baþlýklarý deðerlendirdiler. Oturum Baþkaný Abdulhaluk Çay bu sempozyumla Ýskilip tarihine önemli bir not düþüldüðüne dikkat çekti. Oturuma Katýlan Kaymakam Þuayib Gürsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatma'da birer konuþma yaptýlar. Baþkan Çatma çok verimli bir sempozyum gerçekleþtirildiðini sempozyum sonucunda çýkan bilgileri belediye faaliyetlerinde esas alacaklarýný beyan ederek baþta akademisyenler olmak üzere tüm katýlýmcýlara teþekkür etti.kaymakam Þuayib Gürsoy baþarýlý ve verimli bir sempozyumun gerçekleþtirilmiþ olmasýnýn onurunu yaþadýklarýný, bu tür organizasyonlarýn ileriki yýllarda da deðiþik baþlýklar altýnda yapýlmasýnýn Ýskilip'in geleceðine ýþýk tutacaðýna inandýðýný belirtti. Gürsoy, bilim adamlarýna, katýlýmcýlara ve emeði geçenlere teþekkür etti. Sempozyum sonunda Ekim Cumartesi günü doða yürüyüþü organize edildi."her Yönüyle Ýskilip" sempozyumu kitap halinde yayýnlanacak. Haber Servisi

8 YILDIZ EKÝM PAZARTESÝ YAÞAM Son yýlda bonzai kullanýmý 8 Aða Biz Burda Ýneceyük Efendim bizim Bayburtlu arkadaþlar Ýstanbul da gurbetçilik yaparlar. Günün birinde acele iþleri çýkar Bayburt a dönmeleri gerekir. Ne yapalým ne edelim derken uçakla gitmeye karar verirler. Uçak hareket eder Aþkale üzerinden Kelime Avý geçerken pilot anons yapar -sayýn yolcularýmýz þu anda Aþkale üzerindeyiz, biraz sonra Erzurum havaalanýna ineceðiz. Bu anonsu duyan bayburtlu hemen yerinde kalkar ve aceleyle pilota doðru seslenir. - Vola aða hele eyle biz burada ineceyük. Yüzde dan yüzde 7 e çýktý Yerli Dizi : Beni Böyle Sev Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çocuk ve Ergen Madde Baðýmlýlýðý ve Tedavi Merkezi nin yaptýðý son araþtýrma, uyuþturucu kýskacýndaki gençlerin durumunu gözler önüne serdi. Araþtýrmaya göre son yýlda ergenlerde sentetik uyuþturucu kullanýmý yüzde dan yüzde 7 e yükseldi. Veriler, kýz çocuklarýnýn madde kullaným oranýnýn da arttýðýný gösterdi. Çocuklarda bonzai benzeri sentetik uyuþturucularýn kullanýmýndaki artýþ kamuoyunda büyük yanký uyandýrýrken yeni veriler aileleri korkutuyor. Uyuþturucu kullanýmýndaki artýþ her geçen gün artarken, baþlama yaþý da gittikçe düþüyor. Çocuk ve Ergen Madde Baðýmlýlýðý ve Tedavi Merkezi nin (ÇEMATEM) araþtýrmasýna göre uyuþturucuda asýl sorun çocuklarda deðil, ergenlerde. Tedavi merkezinin rakamlarýna göre son yýlda ergenlerde sentetik uyuþturucu kullanýmý yüzde dan yüzde 7 e yükseldi. Uyuþturucuya baþlama yaþýnýn düþtüðü gözlenirken kullaným oraný en çok artan maddenin sentetik uyuþturucu bonzai olduðu tespit edildi.ailelerin korkulu rüyasý haline gelen sentetik uyuþturucuyla ilgili sadece ÇEMATEM Bakýrköy þubesine te bin 8 vaka geldi. Bu rakam de 7 bin 7 idi. Rakamlara göre, de yüzde, olan sentetik uyuþturucu vakasý yýlýnda yüzde 7, e yükselmiþ durumda. yýlýndan bu yana çocuklar ve ergenlerin alkol ve madde baðýmlýlýðýna dair ÇEMATEM de hizmet veren Doktor Arzu Çiftçi Demirci, ergenlerin içinde bulunduklarý fizyolojik ve psikolojik deðiþim nedeniyle uyuþturucuya eðilimli olduklarýný söyledi. Kýz çocuklarý da bonzai kýskacýnda! Son yýllarda özellikle sentetik maddeye eriþim kolaylaþtýðý için, kullanýcý oraný da artýyor. den bu yana maddeye baþlama yaþý düþerken, kýzlarýn madde kullaným oraný da arttý. Doktor Arzu Çiftçi Demirci nin dikkat çektiði bir diðer husus ise maddeye baþlama yaþý ile tedaviye baþlama yaþý arasýnda buçuk senelik bir döneminin olmasý. Merkeze yapýlan baþvurulara göre, te maddeye baþlama yaþý ortalama,7 iken tedaviye baþvuru yaþý,. Uyuþturucu kullanýmýna dair bu verilerin aile ile direkt ilgili olduðunu söyleyen Demirci, çocuk veya üzerinde kardeþi olan çocuklarýn uyuþturucu kullanýmýnda artýþ gösterdiklerini belirtti. Ailenin ister istemez her çocuða ayýracaðý ilginin çocuk sayýsý arttýkça düþtüðünü belirten Demirci, akrabada kullanýlan uyuþturucunun da çocuk ve ergene etki ettiðini söyledi. Çalýþan çocuklarda uyuþturucu kullanýmý daha fazla Arzu Çiftçi Demirci, de kendilerine yönelik baþvurun çocuklarýn yüzde, i çalýþma geçmiþine sahip olduðunu fakat te bu oranýn yüzde 8 ye yükseldiðini söylüyor. Bu verinin okullaþma oranýyla paralel seyrettiðini belirten Demirci, ilköðretimi tamamlayan öðrencilerin yüzde inin ortaöðretime devam etmediðini belirtiyor. Bu yüzde lik kaybýn çýrak lýk sektörüne yönlendirildiðini belirten Demirci, çocuklarýn uyuþturucu ile ilk defa burada tanýþtýklarýný söyledi. Oto tamirciliði, dericilik, ayakkabýcýlýk gibi sektörlerde çýrak olan çocuklarýn buradaki uçucu madde içeren yapýþtýrýcý gibi birtakým maddelerle tanýþtýklarýný söyledi. Bu sebeple Demirci, çocuklarýn okul takibi veliler tarafýndan sýký bir þekilde yapýlýrsa, uyuþturucuya karþý çocuk ve ergenlerde önlem alýnabileceðini söyledi. : Eðlence Güldür Güldür Sürekli kayýn biraderi Þevket tarafýndan dolandýrýlan Ýbrahim, bu sefer kendine hakim olabilecek mi? Mehtap, kardeþi Þevket ve kocasýnýn arasýný bulabilecek mi? Ýzmir'den Ýstanbul'a otobüsle giden Bilal ve eþi Yeter'in baþýna mola yerinde neler gelecek? Bilal, mola yerinde tuvalete girmek için bozuk para bulabilecek mi? Evlenmek için önce ablasý Burcu'nun evlenmesini bekleyen Nezaket, muradýna erebilecek mi? Kendine talip olan hiçbir erkeði beðenmeyen Burcu, Nezaket'in sevgilisinin bulduðu ayaklý karizma Mesut'u beðenecek mi? : Karadayý Yerli Dizi Tek amacý kabadayýlara ulaþmak ve onlarla ayný masaya oturmak olan Mahir, locaya girmeyi baþaramaz. Üstelik buna sebep olan kiþi de sadece onun iyiliðini düþünen sevdasýdýr. Feride bilmeden Mahir in bütün planlarýný alt üst etmiþtir. Mahir in amacýna ulaþmasýndaki engellerden biri olmuþtur. Hakime ile niþanlý olduðunu öðrenen kabadayýlar, Mahir in devletle çalýþýyor olmasýndan þüphelenmiþtir. Mahir in o locaya girmesi ve onlarla ayný masaya oturabilmesi için baþka bir plana ihtiyacý vardýr. Mahir in yeni planý nedir? Bu kez amacýna ulaþabilecek midir? Oðuz Atay Oðuz Atay (; Ýnebolu, Kastamonu - Aralýk 77, Ýstanbul), Türk yazar.babasý, VI., VII dönem Sinop, VI- II. Dönem Kastamonu Milletvekilliði yapan Cemil Atay'dýr. 'de bugünkü adý Ankara Koleji olan Ankara Maarif Koleji'ni, 7'de de ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi'ni bitirdi. Üç yýl sonra Ýstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlýk Akademisi (þimdiki Yýldýz Teknik Üniversitesi) Ýnþaat Bölümü'nde öðretim üyesi oldu. 7'te doçent olan Atay, Topografya adlý bir de mesleki kitap yazdý. Çeþitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleþileri yayýnlandý. Oðuz Atay, Tutunamayanlar'ýn 7-7'de yayýnlanmasýndan sonra, önemli bir tartýþmanýn odak noktasý oldu. Bu romanýyla 7 TRT Roman Ödülü'nü kazandý.tay'ýn büyük etki yaratan eseri Tutunamayanlar'ý 7'te yayýnladýðý Tehlikeli Oyunlar adlý ikinci romaný izlemiþtir. Hikâyelerini Korkuyu Beklerken baþlýðý altýnda toplayan Atay, -7 yýllarý arasýnda yaþamýþ Prof. Mustafa Ýnan'ýn hayatý konu eden Bir Bilim Adamýnýn Romaný'ný 7 yýlýnda yayýmlamýþtýr. 7 yýlýnda yayýmlanan Oyunlarla Yaþayanlar adlý oyunu Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenmiþtir. Atay, beyninde çýkan bir tümör nedeniyle büyük projesi "Türkiye'nin Ruhu"nu yazamadan Aralýk 77'de, Ýstanbul'da hayatýný kaybetmiþtir. Edirnekapý Sakýzaðacý Mezarlýðý'na defnedildi. Öldükten sonra 87'de Günlük, 8'de ise Eylembilim adlý kitaplarý yayýmlanmýþtýr. Saðlýðýnda hiçbir kitabý ikinci baský bile yapamayan Atay'ýn kitaplarý ölümünden sonra büyük ilgi gördü ve defalarca basýldý. Yýldýz Ecevit'in hazýrladýðý Oðuz Atay biyografisi "Ben Buradayým..." - Oðuz Atay'ýn Biyografik ve Kurmaca Dünyasý yýlýnda yayýnlandý.tehlikeli Oyunlar romaný, yýlýnda Seyyar Sahne tarafýndan ayný adla tiyatro oyunu olarak uyarlanarak sahnelenmeye baþlanmýþ ve hâlen sahnelenmektedir. Bir Bilim Adamýnýn Romaný adlý biyografik eseri de yýlýnda Bir Bilim Adamýnýn Oyunu: Mustafa Ýnan adýyla Te Sahne tarafýndan tiyatroya uyarlanarak sahnelenmeye baþlanmýþtýr. BALIK BÖREÐÝ Malzemeler Yarým kg kefal çorba kaþýðý tereyaðý adet soðan Yarým domates - adet mantar çay kaþýðý kuþüzümü çay kaþýðý dolmalýk fýstýk çay kaþýðý karabiber çay bardaðý domates suyu Tuz su bardaðý kaþar peyniri rendesi adet yufka Yemeðin Tarifi Öncelikle temizlenmiþ ve bol suyla yýkanmýþ kefal balýðýný haþlayýn. Tavaya çorba kaþýðý tereyaðý alýn. Küçük küçük kestiðiniz soðaný tavaya aktarýn. Pembeleþene dek kavurun. Kabuðunu soyduðunuz yarým domatesi küçük küçük doðrayýn. Mantarlarý da ince dilimler halinde kesin. Sonra mantarlarý, domatesi, çay kaþýðý kuþüzümünü, fýstýðý, karabiberi ve çay bardaðý domates suyunu ilave edin. Yaklaþýk dakika sonra suyunu çeken karýþýmýn üzerine küçük parçalar þeklinde kestiðiniz kefal balýðýný ekleyin. dakika kavurduktan sonra hazýrladýðýnýz içi yufkalara sarýn, önceden ýsýtýlmýþ orta dereceli fýrýnda yufkalarýn üzeri kýzarana dek piþirin. Dilimleyerek, servis yapýn. Güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattýr. George MacDonald. Benim Annem Bir Melek 7. Selena. Yahþi Cazibe. Adanalý. Alemin Kýralý : Zahide Ýle Yetiþ Hayata 7. Alemin Kýralý 8. Ana Haber. Karadayý : Kim Milyoner Olmak Ýster? : Haber Saati 8: Yasemince. Þehit in Annesi. Aliye. Sen Üzülme. Hz. Meryem. Elif 7. Ana Haber 8. Elif Yerli Dizi : Garip : Yeraltý Canavarý : Haber Saati 7. Ayý Kardeþler 8. Pepee 8. Hayat Bilgisi. Ateþ Daðlý. Ender Saraç ile Saðlýklý Günler. Dila Haným. Pis Yedili. Show Ana Haber : Güldür Güldür : Maça Doðru : Letonya-Türkiye : Maçýn Ardýndan. Cemalim. Geniþ Aile 8. Acemi Cadý. Akasya Duraðý. Çok Güzel Hareketler Bunlar. Ben Bilmem Eþim Bilir. Ben Bilmem Eþim Bilir 8: Koca Kafalar. Ana Haber. Ulan Ýstanbul 8. Böyle Bitmesin. Beni Böyle Sev. Haber. Küçük Hanýmefendi. Hayat Yokuþu. Zengin Kýz Fakir Oðlan 8. Yoldaki Haber. Ana Haber Bülteni : Spor : Hava Durumu : Beni Böyle Sev : Joker : Maceracý : Ayna. Dizi Filmm. Ritmini Arayan Kalpler : Yetim Gönüller : Beþinci Boyut Yerli Dizi : Beþinci Boyut 8. Ana Haber Bülteni. Ýki Dünya Arasýnda. Ötesiz Ýnsanlar : Maceracý

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Çorum Haber Gazetesi nin acý kaybý Meslektaþýmýzý kaybettik Çorum yerel basýnýnýn sevilen simalarýndan, meslektaþýmýz Mustafa Yolyapar (48) geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etti. Merhumun cenazesi bugün

Detaylı

Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden

Okullar açýlmadan servislere denetim Týr yangýný büyümeden Ýhsan Özkes'ten CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür CHP Kurultayýnda Parti Meclisine en yüksek oyu alarak seçilen CHP Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Ýhsan Özkes CHP Ýl Teþkilatýna teþekkür ziyaretinde bulundu.ziyarette,

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok?

Savcý'ya Hakim'e zam var, neden diðer adli çalýþanlara zam yok? Baðcý Ailesinin Mutlu günü Meryem ve Bünyamin Baðcý'nýn oðullarý, AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý'nýn Yeðeni ve ayný zamanda yardýmcýsý olan Ömer Fatih Baðcý, Þehri ve Mehmet Çanak'ýn Kýzlarý Sevda ile

Detaylı

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi AKP Ýl Baþkanlýðý süreci adýna Külcü ve Uslu, Soylu ile görüþtü 25 Ocak tarihinde yapýlacak olan AKP Çorum il Kongresi adýna 6 isimden belirlenecek 3 ya da 4 isimin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþülmesi

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz

Ýleri de su yoksulu bir kent olabiliriz Apo dayý dualarla hakka uðurlandý Çorum kamuoyunda 'Apo Dayý' olarak bilinen ve sevilen esnaflarý içerisinde yer alan Abdullah Keskin, dün Ulu Mezarlýkta defnedildi. Önceki gün evinde geçirdiði kalp krizi

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Çorumun sevilen eþraflarýndan ve ayný zamanda Sakkaoðlu poþetcilik çalýþanlarýndan Faruk Zingi ( 45 ) dün Ulu camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn

Detaylı

"Ýmam Hatip Günleri"ne mehterli açýlýþ

Ýmam Hatip Günlerine mehterli açýlýþ Baðcý'nýn 'Kanun Teklifi' komisyonda Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel ile birlikte "Bazý Kamu Alacaklarýnýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna

Detaylı

26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi

26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi hafta sonu Çorum'da Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014 yýlý organizasyonu kapsamýnda "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit Etabý" 10-11 Mayýs Cumartesi-Pazar

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor.

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu!

Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu! Jandarma Teþkilatý 175. yaþýný kutladý Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn 175. kuruluþ yýldönümü sebebiyle, Ýl Jandarma Komutanlýðý bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir

Yapýlmak istenen yanlýþtýr Bu yanlýþtan vazgeçilmelidir Muhtar Hanefi Özdemir'den Sait Kömürcü'ye teþekkür Hayýrsever iþ adamý Sait Kömürcü'nün babasý merhum Ömer Kömürcü Anýsýna yaptýrdýðý Ömer Kömürcü Ýmam Hatip Ortaokulunda bazý bakým ve onarým çalýþmalarý

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı