T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) MEB 21. YÜZYIL ÖĞRENCİ PROFİLİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) MEB 21. YÜZYIL ÖĞRENCİ PROFİLİ"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED) MEB 21. YÜZYIL ÖĞRENCİ PROFİLİ ANKARA, 2011

2 ii MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ Tüm hakları saklıdır. İçerikle ilgili alıntılar, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Kitap, çoğaltma araçları, optik araçlar vb. yöntemlerle çoğaltılamaz. Hazırlayanlar : Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ Prof. Dr. Mehmet Ruhi KÖSE Doç. Dr. Murat GÜNEL Yrd. Doç. Dr. Bekir DEMİRKOL Grafik Düzenleme : Hüseyin MUTLUCAN Kapak : Hüseyin MUTLUCAN Redakte : İhsan UÇ ISBN: T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı No: 109 (06570) Maltepe-ANKARA Tel: Faks: e-posta: İnternet adresi:

3 iii En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı ve yüce bir toplum halinde yaşatır ya da onu köleliğe ve yoksulluğa iter. Mustafa Kemal ATATÜRK

4 iv

5 v SUNUŞ Millî Eğitim Bakanlığının araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) birimi olan Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), eğitimle ilgili gelişmeleri yurt içinde ve yurt dışında takip etmek, MEB in ihtiyaç duyduğu konularda araştırma yapmak ya da araştırmacılara destek vermek ve bu araştırmaların hayata yansıtılabilmesi amacıyla öneriler ortaya koymak, ayrıca eğitimle ilgili yapılmış araştırmaları ve makaleleri derleyerek internet ortamında kullanıcıların hizmetine sunmak en önemli görevlerindendir. Bilgi çağı olarak adlandırılan yeni bin yılda eğitimin geleceğini ve eğitim politikalarını bilimsel araştırmaların yönlendireceği düşüncesiyle EARGED, kurulduğu 1992 tarihinden itibaren Türk Eğitim Sisteminin ihtiyaçları ve Bakanlık birimlerinin talepleri doğrultusunda eğitim araştırmaları yürütmekte, bu araştırmaların sonuçlarını ilgili birimler ve kamuoyu ile paylaşmaktadır. EARGED tarafından yürütülen araştırmalarda hizmet satın alımı yolu ile üniversitelerden akademik destek de sağlanmaktadır. Bu kapsamda yürütülen araştırmalardan bir yenisi MEB 21.yy Öğrenci Profili başlıklı çalışmadır. 21. yüzyılda ortaöğretimdeki mevcut öğrenci profili nedir ve ne olması beklenmektedir? Şayet beklentiler yönünde mevcut bir öğrenci profili yoksa bunun başarılması için neler yapılmalıdır ve hangi tedbirlere başvurulmalıdır? sorularına cevap aranan araştırma, farklı üniversitelerden öğretim üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Yapılan bu araştırmanın Bakanlığımız ilgili birimlerince en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyor; araştırmanın verilerinin sağlanmasında değerli katkılarından dolayı tüm Bakanlık birimlerine, EARGED personeline ve araştırmayı hazırlayan öğretim üyeleri Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ, Prof. Dr. Mehmet Ruhi KÖSE, Doç. Dr. Murat GÜNEL ve Yrd. Doç. Dr. Bekir DEMİRKOL a, redakte için İhsan Uç a, grafik tasarım ve kapak çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN a teşekkür ederim. Murat YALÇIN Daire Başkanı

6 vi ÖZ Bir eğitim sisteminin şekillenmesi, şüphesiz ki belli bir eğitim anlayışı ve eğitim felsefesine göre yapılır. Eğitilen kişi ve elbette burada eğiten de dâhil insan olduğuna göre eğitim felsefesinin yine belli bir insan felsefesine göre düzenlenmesi doğal bir süreçtir. Konu bu şekilde anlaşılınca akla gelen ilk soru, acaba eğitim sisteminde nasıl bir insan profili arzu edilmektedir ki, millî eğitim sistemimiz de buna göre oluşan bir eğitim felsefesiyle şekillendirilebilsin. Bu sorun Millî Eğitim Bakanlığının 21. yüzyılda eğitim sistemimizde arzulanan öğrenci profilini belirlemesi açısından önem taşımaktadır. Bu mantıktan hareketle evvel emirde mevcut öğrenci profilinin belirlenmesi için ve durum tespiti yapmak üzere bir anket düzenlenmesi düşünülmüştür. Anketin hazırlanması için 21. yüzyılda küresel şartlarda arzulanan öğrenci özelliklerinin felsefi olarak ortaya konması gerekli görülmüş ve yapılan grup çalışmaları ve toplantılar ile ayrıca eğitim alanının her kesiminden temsilcilerin katıldığı Nisan 2010 tarihlerinde ulusal bir çalıştay düzenlenerek tartışmaya açılmış ve böylelikle genel toplum katmanlarınca kabul edilebilecek 21. yüzyılda ülkemiz eğitim sisteminde arzulanan öğrenci profili ortaya konmaya çalışılmıştır. Öncelikle, teorik olarak nasıl bir profilin günümüz küresel dünya şartlarına uygun olduğu belirlenmeye çalışılmış ve sonra bu profile uygun anket sorularıyla bir portre çizerek bu portre günümüzde mevcut öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, öğrencilerin de arzuladıkları profilin çalıştay ve araştırma sonuçlarında ortaya çıkan öğrenci profili ile hangi oranda örtüştüğü tartışılmış, ayrıca buna ek olarak eğitim sistemimizin bu profili başarıyla verip veremediği incelenmiştir. Sonuç bölümünde bulgular tartışılarak elde edilen bu bulgular değerlendirilimiş ve çözüm yolları araştırılmıştır. Ayrıca arzulanan 21. yüzyıl öğrenci profiline uygun öğrenci yetiştirilebilmesi için eğitim sistemimizin değerlendirmeye alması gereken hususlarının neler olabileceği önerilmiştir.

7 vii ABSTRACT THE CHARACTERISTICS OF A 21st CENTURY STUDENT The formation of an educational system depends undoubtedly on the kind of educational conception and the kind of educational philosophy. Those who undergo the education, and to that matter, those who educate are all human beings. This leads us to conclude that both the conception of education and a philosophy of education depend upon a philosophy of man. Once the issue is set in this way the first question that one faces is what kind of a human being is aimed at in our education so that the national education system could be shaped accordingly. This problem has a crucial role in the planning of the educational system for the Ministry of National Education in order to determine what characteristics the students of the 21st century should have. Based on this logic this project first of all planned a field survey with a questionnaire. The aim of this questionnaire was to have an idea about the present student characteristics and find out how these characteristics match the desired 21 st student profile. The questionnaire was prepared on the basis of research and resultus of workshop which was organized on April , with the participants from different areas in the field of education. The results of this workshop is combined with the research carried out with expert advisors in the field in charge of the project. This way a list of characteristics was produced as the 21st century student profile which is desired by the overwhelming majority of the community. Based on this student profile the questionnaire was prepared and distributed to students out of which only 25% replied. The same questionnaire was also given to teachers and 3000 administrators of schools. The results reached from the field survey was evaluated. The team of the project tried to understand what kind of student profile is yielded in the present educational system. Then tried to see how the present student profile conforms to the desired 21st century student profile reached at the end of the workshop. We also tried to understand how successful is the present national educational system in giving the desired student profile. In the conclusion all the results are evaluated and recommednadtions are made to solve the problems faced in achieving the student profile of 21st century.

8 viii İÇİNDEKİLER Sayfa Sunuş... v Öz... vi Abstract... vii İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xi BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ... 1 İKİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE, AMAÇ VE ARAŞTIRMA PROBLEMLERİ Kavramsal Çerçeve Amaç ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNTEM VE TAKİP EDİLEN SÜREÇ Problemin İfadesi Problem Cümlesi Alt Problemler Sayıltılar Sınırlamalar Problem Araştırma Metodolojisi Çalışmaya Yön Veren Temel Düşünceler Paydaş Görüşleri Ölçme Araçları Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi Ölçme Aracının Pilot Uygulamaları Örneklem Seçimi Anket Uygulamaları Anketlerin Örneklem Okullarında Uygulamaya Hazırlanması Anket Uygulamaları Verilerin Analizi Araştırma Kapsamında İncelenen Değişkenler Öğrenci Anketi Değişkenleri Öğretmen Anketi Değişkenleri Yönetici Anketi Değişkenleri Verilerin Analize Hazırlanması Veri Çözümleme Teknikleri DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BULGULAR Öğrencilere Uygulanan Anket Verilerinin Analiz Sonuçları Öğrencilere Uygulanan Anket Verilerinin ne Göre Analiz Sonuçları Öğrencilere Uygulanan Anket Verilerinin Cinsiyete Göre Analiz Sonuçları Öğrencilere Uygulanan Anket Verilerinin Anne Eğitim Düzeyine Göre Analiz Sonuçları

9 ix 4.2. Öğretmenlere Uygulanan Anket Verilerinin Analiz Sonuçları Eğitim Sisteminin Öğrenci Profiline İlişkin Sorunları Eğitim sistemi öğrenci ilişkisi Değerler Öğretmenlerin beğendiği/beğenmediği öğrenci özellikleri Yöneticilere Uygulanan Anket Verilerinin Analiz Sonuçları Yöneticilere Uygulanan Anket Verilerinin Okul Türlerine Göre Analiz Sonuçları Eğitim Sisteminin Öğrenci Profilinin Yönetici Tarafından Algılanma Biçimi, Düzeyi ve Bununla İlgili Sorunlar Yöneticilerin Eğitim Sistemi Öğrenci İlişkisi ile İlgili Görüşleri Değerler Yöneticilerin beğendiği/beğenmediği öğrenci özellikleri BEŞİNCİ BÖLÜM SONUÇ Öğrenci Görüşleri Öğretmen Görüşleri Yönetici Görüşleri Öneriler KAYNAKÇA EKLER EK 1 21 Y.Y. Öğrenci Profili Çalıştayı Alt Grup Raporları Ek 2 Öğrenci Anketi Ek 3 Öğretmen Anketi Ek 4 Yönetici Anketi

10 x TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 3.1. Türkiye deki lise türlerinin ve bu liselerde kayıtlı bulunan öğrencilerin sayıları Tablo 3.2. Örneklem İçerisinde Yer Alan İllere Göre Okul Türlerinin Dağılımı Tablo Öğrenci anketi uygulamalarının illere ve okul türlerine göre dağılımı Tablo Öğretmen anketi uygulamalarının illere ve okul türlerine göre dağılımı Tablo Yönetici anketi uygulamalarının illere ve okul türlerine göre dağılımı Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrenciye değer vermektedir önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrenciler arasındaki kişisel farklılıkları dikkate almaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrenciler arasındaki toplumsal Farklılıkları dikkate almaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri gündelik yaşamla ilişki Kurmaya sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri yeni gelişmelere meraklı ve ilgili kılmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri eleştirel düşünmeye sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri sorgulayıcı ve araştırıcı olmaya sevketmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere uluslararası mesleki yeterlilikler kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere sözlü ifade becerileri kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere yazılı ifade becerileri kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sisteminde dersler öğretmen-öğrenci iş birliği ile işlenmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri.. 35 Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere zamanı verimli kullanmayı öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere sorumluluk almayı öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere insanlara saygı duymayı öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi girişken kişiliği özendirmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere toplumsal duyarlılık kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrenciyi değersiz görmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri ahlaklı olmaya yönlendirmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilerin dayanışma ve yardımseverlik anlayışlarını geliştirmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri üretken olmaya sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere karşılaştıkları problemleri kendi başına çözme becerisi kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri... 45

11 Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere kendi kararlarını alabilme becerisi kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere kendini eleştirebilme yeteneği kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere birlikte iş yapma alışkanlığı kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi uluslararası standartlardadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere bilgiye ulaşabilme yollarını öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere bilişim teknolojilerinden yararlanabilmeyi öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere kendine güven duygusu kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri evrensel insani değerlere (doğruluk, iyilik, adalet vb.) duyarlı olmaya teşvik etmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere sanat duyarlılığı kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilerin kendileri ile ilgili kararlara katılmalarını sağlamaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri meslek/iş hayatına hazırlamaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sisteminde yabancı dil eğitimi iletişim kurabilecek yeterlilikte verilmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sisteminin içeriği çağcıl ve günceldir. Önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrenciye kültürel değerleri kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere pasif kişiliği özendirmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin özgür olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin bilgili olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin zengin olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri xi

12 xii Tablo Öğrencilerin ahlaklı olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin dürüst olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin itaatkâr olmak değerii önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin adaletli olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin namuslu olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin çalışkan olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin yardımsever olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin şöhret sahibi olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin iyi bir iş sahibi olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin saygın bir insan olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin özgün ve üretken olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin sorumluluk sahibi olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin dinî değerlere bağlı olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin kültürel değerlere bağlı olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin farklılıklara karşı saygılı olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin toplumsal duyarlılık sahibi olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin aile ve akrabalarına faydalı olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Okuldaki öğretmenlerinizin en beğendiğiniz özelliği nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Okuldaki öğretmenlerinizin en beğenmediğiniz özelliği nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Aşağıdakilerin hangisi sizi hayatta en çok mutlu kılmaktadır? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Aşağıdakilerin hangisi sizi okulda en çok mutlu kılmaktadır? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo Öğrencilerin Okulunuzdaki öğrenci-öğretmen ilişkisini en iyi yansıtan özellik nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okulunuzdaki öğrenci-yönetici ilişkisini en iyi yansıtan özellik nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okulunuzdaki öğrenci-öğrenci ilişkisini en iyi yansıtan özellik nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri... 77

13 Tablo : Öğrencilerin Ailenizdeki bireyler arasındaki ilişkiyi en iyi yansıtan özellik nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Aşağıdakilerden hangisi sizin bilgiye ilişkin anlayışınızı en iyi şekilde açıklamaktadır? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okulunuzdaki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin ne derece yeterli olduğunu düşünüyorsunuz? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrenciye değer vermektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrenciler arasındaki kisisel farklılıkları dikkate Almaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrenciler arasındaki toplumsal farklılıkları dikkate almaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencileri gündelik yaşamla ilişki kurmaya sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrenciyi yeni gelişmelere meraklı ve ilgili kılmaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencileri eleştirel düşünmeye sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencileri sorgulayıcı ve araştırıcı olmaya sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere uluslararası mesleki yeterlilikler kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere sözlü ifade etme becerileri kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere yazılı ifade etme becerileri kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sisteminde dersler öğretmen-öğrenci iş birliği ile işlenmektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere zamanı verimli kullanmayı öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere sorumluluk almayı öğretmektedir. önermesinekatılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere, insanlara saygı duymayı öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi girişken kişiliği özendirmektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere toplumsal duyarlılık kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrenciyi değersiz görmektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencileri ahlaklı olmaya yönlendirmektedir. Önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilerde dayanışma ve yardımseverlik anlayışları geliştirmektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencileri üretken olmaya sevk etmektedir. Önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere karşılaştıkları problemleri kendi başına çözme becerisi kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri xiii

14 xiv Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere kendi kararlarını alabilme becerisi kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere kendilerini eleştirebilme yeteneği kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere birlikte iş yapma alışkanlığı kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi uluslararası standartlardadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere bilgiye ulaşabilma yollarını öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere bilişim teknolojilerinden yararlanabilmeyi öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere kendine güven duygusu kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencileri evrensel insani değerlere (doğruluk, iyilik adalet, vb.) duyarlı olmaya teşvik etmektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere sanat duyarlılığı kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilerin kendileri ile ilgili kararlara katılmalarını sağlamaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencileri meslek/iş hayatına hazırlamaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sisteminde, yabancı dil eğitimi iletişim kurabilecek yeterlilikte verilmektedir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sisteminin içeriği çağcıl ve günceldir. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrenciye kültürel değerleri kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Eğitim sistemi öğrencilere pasif kişiliği özendirmektedir. Önermesine katılım derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin özgür olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin bilgili olmak değerini önemseme derecelerinin Öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin zengin olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin ahlaklı olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin dürüst olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin itaatkâr olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin adaletli olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin namuslu olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin çalışkan olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin yardımsever olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri

15 Tablo : Öğrencilerin şöhret sahibi olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin iyi bir iş sahibi olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin saygın bir insan olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin özgün ve üretken olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin sorumluluk sahibi olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin dinî değerlere bağlı olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin kültürel değerlere bağlı olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin farklılıklara karşı saygılı olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin toplumsal duyarlılık sahibi olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin aile ve akrabalarına faydalı olmak değerini önemseme derecelerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okuldaki öğretmenlerimin en beğendiğim özelliği nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okuldaki öğretmenlerimin en beğenmediğim özelliği nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Aşağıdakilerin hangisi sizi hayatta en çok mutlu kılmaktadır? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Aşağıdakilerin hangisi sizi okulda en çok mutlu kılmaktadır? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların öğrencilerin cinsiyetlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okulunuzdaki öğrenci-öğretmen ilişkisini en iyi yansıtan özellik nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların cinsiyete göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okulunuzdaki öğrenci-yönetici ilişkisini en iyi yansıtan özellik nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların cinsiyete göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okulunuzdaki öğrenci-öğrenci ilişkisini en iyi yansıtan özellik nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların cinsiyete göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Ailenizdeki bireyler arasındaki ilişkiyi en iyi yansıtan özellik nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların cinsiyete göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisi sizin bilgiye ilişkin anlayışınızı en iyi şekilde açıklamaktadır sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların cinsiyete göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin okulunuzdaki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin ne derece yeterli olduğunu düşünüyorsunuz? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların cinsiyete göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrenciye değer vermektedir. Önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrenciler arasındaki kişisel farklılıkları dikkate almaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri xv

16 xvi Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrenciler arasındaki toplumsal farklılıkları dikkate almaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri gündelik yaşamla ilişki kurmaya sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri yeni gelişmelere meraklı ve ilgili kılmaktadır: önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri eleştirel düşünmeye sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri sorgulayıcı ve araştırıcı olmaya sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere uluslararası mesleki yeterlilikler kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere kendilerini sözlü ifade etme becerileri kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere kendilerini yazılı ifade etme becerileri kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sisteminde dersler öğretmen-öğrenci iş birliği ile işlenmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere zamanı verimli kullanmayı öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere sorumluluk almayı öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere, insanlara saygı duymayı öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi girişken kişiliği özendirmektedir. Önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere toplumsal duyarlılık kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrenciyi değersiz görmektedir. Önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri ahlaklı olmaya yönlendirmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilerde dayanışma ve yardımseverlik anlayışı geliştirmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri üretken olmaya sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere karşılaştıkları problemleri kendi başlarına çözme becerisi kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere kendi kararlarını alabilme becerisi kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri

17 Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere kendilerini eleştirebilme yeteneği kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere birlikte iş yapma alışkanlığı kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim uluslararası standartlardadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere bilgiye ulaşabilme yollarını öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere bilişim teknolojilerinden yararlanabilmeyi öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere, kendine güven duygusu kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere evrensel insani değerlere (doğruluk, iyilik, adalet vb.) duyarlı olmayı teşvik etmektedir. Önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere sanat duyarlılığı kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilerin kendileri ile ilgili kararlara katılmalarını sağlamaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencileri meslek/iş hayatına hazırlamaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sisteminde yabancı dil eğitimi iletişim kurabilecek yeterlilikte verilmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sisteminin içeriği çağcıl ve günceldir. Önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrenciye kültürel değerleri kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Eğitim sistemi öğrencilere pasif kişiliği özendirmektedir. önermesine katılım derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin özgür olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin bilgili olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin zengin olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin ahlaklı olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin dürüst olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin itaatkâr olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin adaletli olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin namuslu olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin çalışkan olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin yardımsever olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri xvii

18 xviii Tablo : Öğrencilerin şöhret sahibi olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin iyi bir iş sahibi olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin saygın bir insan olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin özgün ve üretken olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin sorumluluk sahibi olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin dinî değerlere bağlı olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin kültürel değerlere bağlı olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin farklılıklara karşı saygılı olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin toplumsal duyarlılık sahibi olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin aile ve akrabalarına faydalı olmak değerini önemseme derecelerinin anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okuldaki öğretmenlerimin en beğendiğim özelliği nedir? sorusundasunulan seçeneklere verdikleri yanıtların anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okuldaki öğretmenlerimin en beğenmediğim özelliği nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Aşağıdakilerin hangisi sizi hayatta en çok mutlu kılmaktadır? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Aşağıdakilerin hangisi sizi okulda en çok mutlu kılmaktadır? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okulunuzdaki öğrenci-öğretmen ilişkisini en iyi yansıtan özellik nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okulunuzdaki öğrenci-yönetici ilişkisini en iyi yansıtan özellik nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okulunuzdaki öğrenci-öğrenci ilişkisini en iyi yansıtan özellik nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Ailenizdeki bireyler arasındaki ilişkiyi en iyi yansıtan özellik nedir? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin aşağıdakilerden hangisi sizin bilgiye ilişkin anlayışınızı en iyi şekilde açıklamaktadır? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğrencilerin Okulunuzdaki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin ne derece yeterli olduğunu düşünüyorsunuz? sorusunda sunulan seçeneklere verdikleri yanıtların anne eğitim düzeyine göre frekans ve yüzdeleri Tablo 4.2.1: Öğretmenlerin Türkiye eğitim sisteminin küreselleşme sürecinde gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo 4.2.2: Öğretmenlerin Eğitimin öğrenci yetiştirmedeki gaye ve felsefesini nasıl görüyorsunuz? sorusuna katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri

19 Tablo 4.2.3: Öğretmenlerin Eğitim sisteminde ideoloji söz konusudur. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo 4.2.4: Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere bir şahsiyet kazandırıyor. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo 4.2.5: Öğretmenlerin Öğrencilerin evrensel değerlerle yeterince tanışabildiğini düşünüyor musunuz? sorusuna katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo 4.2.6: Öğretmenlerin Öğrenciler mevcut eğitim programlarıyla kendi sorunlarını etkin bir biçimde çözebilir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo 4.2.7: Öğretmenlerin Sorunlar sadece uygulamadan kaynaklanıyor. Önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo 4.2.8: Öğretmenlerin Öğretimdeki değerler, öğretilenler ve hedefler üzerinde yeniden düşünülmesi gerekiyor. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo 4.2.9: Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrenciye değer vermektedir. Önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrenciler arasındaki kişisel farklılıkları dikkate almaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrenciler arasındaki toplumsal farklılıkları dikkate almaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencileri gündelik yaşamla ilişki kurmaya sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi yeni gelişmelere meraklı ve ilgili kılmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencileri eleştirel düşünmeye sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencileri sorgulayıcı ve araştırıcı olmaya sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere uluslararası mesleki yeterlilikler kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere sözlü ifade etme becerileri kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere yazılı ifade etme becerileri kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sisteminde dersler öğretmen-öğrenci iş birliği ile işlenmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere zamanı verimli kullanmayı öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere sorumluluk almayı öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve Yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere, insanlara saygı duymayı öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi girişken kişiliği özendirmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri xix

20 xx Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere toplumsal duyarlılık kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrenciyi değersiz görmektedir. Önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencileri ahlaklı olmaya yönlendirmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilerde dayanışma ve yardımseverlik anlayışları geliştirmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencileri üretken olmaya sevk etmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere karşılastığı problemleri kendi başına çözme becerisi kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere kendi kararlarını alabilme becerisi kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere kendini eleştirebilme yeteneği kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere birlikte iş yapma alışkanlığı kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim uluslararası standartlardadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere bilgiye ulaşabilme yollarını öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere bilişim teknolojilerinden yararlanabilmeyi öğretmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere, kendine güven duygusu kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere evrensel insani değerlere (doğruluk, iyilik, adalet, vb.) duyarlı olmaya teşvik etmektedir. Önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere sanat duyarlılığı kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilerin kendileri ile ilgili kararlara katılmalarını sağlamaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencileri meslek/iş hayatına hazırlamaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sisteminde yabancı dil eğitimi iletişim kurabilecek yeterlilikte verilmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sisteminin içeriği çağcıl ve günceldir. Önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrenciye kültürel değerleri kazandırmaktadır. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlerin Eğitim sistemi öğrencilere pasif kişiliği özendirmektedir. önermesine katılım derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri Tablo : Öğretmenlere göre öğrencilerin özgür olmak değerini önemseme derecelerinin okul türlerine göre frekans ve yüzdeleri

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI

KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ KOSOVA DAKİ TÜRK SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ SORUNLARI NURİ BRİNA TEZ DANIŞMANI

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri. High School History Teachers Views on Values and Values Education

Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri. High School History Teachers Views on Values and Values Education KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 117-124, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Lise Tarih Öğretmenlerinin Değerler ve Değerler Eğitimi Konusundaki Görüşleri Süleyman YİĞİTTİR 1 Adem

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ

KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ 2015-KONYA KOP BÖLGESİNDE TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM İHTİYAÇ ANALİZİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ZİR. YÜK. MÜH. MURAT KÜÇÜKÇONGAR DR. MUSTAFA KAN DR. FATİH

Detaylı

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ

T.C. ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEZ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMAA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA EKONOMİSİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ NDE HİZME TİÇİ EĞİTİM POLİTİKALARI:

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI

TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM) Yayın No: 26 TURİZM SEKTÖRÜNÜN ARA KADEME İNSAN GÜCÜ İHTİYACI VE TURİZM EĞİTİMİ ARAŞTIRMASI rb

Detaylı

Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği *

Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 61-78 Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği * Murat GENÇ 1,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Ahmet ALDEMİR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN GELİR DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ÖĞRENCİLERİN GELİR DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİN GELİR DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mahmut VURAL 1 ÖZ Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimizin kariyerlerindeki en önemli basamak olan üniversite

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1

Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2009 (1) 25. Sayı 13 Öğretmen Adaylarının Hizmet Öncesi Eğitimlerinde Gördükleri Eksiklikler ve Çözüm Önerileri 1 Ayşenur Büyükgöze Kavas 2, Aslı Bugay

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERDE LOJİSTİK FONKSİYONLAR ARACILIĞIYLA SUNULAN MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN KALİTE VE MÜŞTERİ TATMİNİ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANELERDE HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ İshak Aydemir Doktora Tezi Ankara, 2010

Detaylı

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BU BENİM ESERİM PROJE ÇALIŞMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Ahmet Bolat Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ahmbolat@yahoo.com Doç.Dr. Ahmet Bacanak,Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Okulöncesi Eğitimi Alan Ve Almayan İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Yazma... OKULÖNCESİ EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007

Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 Cilt 2 Sayı 1 Mart, 2007 An Interactive Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Frequency: Three times a year;

Detaylı

İKTİSAT VE İŞLETME ALANLARINDA VERİLEN EĞİTİM İÇERİSİNDE MESLEK ETİĞİNİN YERİ ve ÖNEMİ

İKTİSAT VE İŞLETME ALANLARINDA VERİLEN EĞİTİM İÇERİSİNDE MESLEK ETİĞİNİN YERİ ve ÖNEMİ Ekonomik Yaklaşım, Cilt : 19, Sayı : 67, ss. 79-90 İKTİSAT VE İŞLETME ALANLARINDA VERİLEN EĞİTİM İÇERİSİNDE MESLEK ETİĞİNİN YERİ ve ÖNEMİ Habib AKDOĞAN 1 Özet Meslek; tutulan yol, bir kimsenin geçimini

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 373-388 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com FİZİKİ COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM METODUNA FARKLI BİR YAKLAŞIM: GEZİ- GÖZLEM

Detaylı

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ

9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ 9-11 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN TEMEL HAREKET BECERİLERİNİN ÖRÜNTÜLEŞMESİNDE YARATICI DRAMA NIN ETKİSİ Mümine SOYTÜRK Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim

Detaylı