ı; Glokomlu Hastalarda Beta Bloker Ve Apraklonidin İle Beta Bloker Ve Dorzolamid Kombinasyonunun Göziçî Basıncı Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ı; Glokomlu Hastalarda Beta Bloker Ve Apraklonidin İle Beta Bloker Ve Dorzolamid Kombinasyonunun Göziçî Basıncı Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması"

Transkript

1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ı; Glokomlu Hastalarda Beta Bloker Ve Apraklonidin İle Beta Bloker Ve Dorzolamid Kombinasyonunun Göziçî Basıncı Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması Comparison of the Effects of Beta Blocker ond Apraclonidine Combination and Beta Blocker and Dorzolamide Combination on the İntraocular Pressure in Glaucoma Patients Mustafa Kemal ARICI *, Ayşen TOPALKARA *, Haydar ERDOĞAN *, İlker TOKER ** ÖZET Amaç: Beta bloker tedavisi ile göziçi basıncı(gib) kontrolü sağlanamayan glokomlu hastalarda, beta bloker+ apraklonidin kombinasyonu ile beta bloker+dorzolamid kombinasyonunun GİB üzerine etkileri karşılaştırmak. Metod: Glokom nedeni ile beta bloker tedavisine rağmen GİB regülasyonu sağlanamayan 26 hasta iki grupta çalışma kapsamına alındı. Hastalara beta bloker+apraklonidin(grup A) kombinasyonu ile beta bloker+dorzolamid (grup B) kombinasyonu uygulanarak, en az 12 ay süre takip edildi. Çalışmanın l.,3.,6. ay ve 1. yılında GİB ölçülerek hem bazal GİB ile hem de gruplar kendi arasında karşılaştırıldı. Bulgular: Grup A'da ortalama bazal GİB 24.21±2.19 mmhg, l.ayda 19.93±2.05mmHg, 3.ayda 18.86±1.29 mmhg, S.ayda 18.29±1.38mmHg ve 1. yılda mmhg idi. Aynı değerler grup B'de ise sırasıyla mmhg, mmhg, 18.50±2.12mmHg, 18.30±1.25 mmhg, 18.20± 1.13 mmhg idi. Çalışmanın 1. yılında GİB'nda, grup A'da 5.85 mmhg (%24.2) grup B'de ise 6.20 mmhg (%25.4) ek azalma saptandı ve iki grupta da çalışma süresince ortalama GİB'ndaki azalma istatistiksel olarak anlamlıydı(p<0.001), buna karşın iki grubun GİB düşürme etkinliği açısından aralarında anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Grup A'da çalışmanın 1. ayında 2(%14.3) hasta apraklonidine bağlı allerjik konjonktivit nedeniyle çalışmadan çıkarıldı. Buna karşın grup B'de ise tedaviye bağlı herhangi bir komplikasyon saptanmadı. Sonuç: Sonuç olarak beta bloker tedaviye rağmen GİB kontrolü sağlanamayan hastalarda, beta bloker+apraklonidin veya beta bloker dorzolomid kombinasyonların eşit derecede GİB'na etkili olduğu fakat apraklonine bağlı yan etkilerin ise daha fazla olduğu sonucuna varıldı. Anahtar kelimeler: Beta bloker, apraklonidin, dorzolamid, glokom. SUMMARY Purpose: To compare the effects of beta blocker and apraclonidine combination and beta blocker and dorzolamide combination on İntraocular pressure(iop) in glaucoma patients, vvhich are not controlled by beta blocker treatment. Methods: Twenty-six glaucoma patients with uncontrolled IOP under monotherapy with beta blocker were included in this study and the patients were divided into two study groups. Group A received beta blocker and apraclonidine combination and group B received beta blocker and dorzolamide combination and they were followed up at least 12 months. At the l st, 3 rd.,6 th months and l st year lops were measured, and IOP values before(baseline) and after the treatment were compared in both groups. Results: in group A the baseline IOP value was mmHg, at the first month 19.93±2.05mmHg, 3 rd month 18.86±1.29mmHg, 6 th month 18.29±1.38mmHg and l st year 18.36±1.38mmHg. At the same time intervals, IOP values in group B were 24.40±1.78mmHg, mmHg, 18.50± 2.12mmHg, 18.30±1.25mmHg, 18.20±1.13mmHg, respectively. At the end of the first year, the reduction of IOP was 5.85mmHg(24.2%) in the group A and in group B was 6.20mmHg(25.4%), and the difference was statistically significant (p<0.001), Although no significant difference for the pressure lovvering effects of the treatments(p>0.05) were observed betvveen the group A and B. in group A, at the end of l sl month, 2 patients(14.3%) were excluded because of the allergic conjunctivitis related to apraclonidine. in group B, there was no complication. Conclusion: As a result, it is thought that both beta blocker apraclonidine and beta blocker dorzolamide combination had equal hypotensive effect in glaucoma patients with uncontrolled IOP under monotherapy but apraclonidine have more side effects. Key word: Beta blocker, apraclonidine, dorzolamide, glaucoma. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 22 (1): 21-26, 2000 Yrd. Doç. Dr.Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz ABD/Sivas, ** Arş. Gör. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz ABD/Sivas, 21

2 Glokomlu Hastalarda Beta Bloker ve Apraklonidin İle Beta Bloker ve Dorzolamid Kombinasyonunun Göziçi Basıncı Üzerine Etkisi GİRİŞ Glokom, görme alanı defekti, optik sinir başı ve göz içi basıncı yüksekliği ile karakterli bir optik nöropatidir. Hastalık körlük potansiyeline sahip önemli bir halk sağlığı problemidir(l). Hastalığın etiyopatogenezi tam anlaşılmış değildir. Günümüzde GİB yüksekliği glokomatöz hasarın ilerlemesinde en önemli risk faktörü olarak bilinmektedir. Bu nedenle tedavide ilk yaklaşım, yüksek GİB'nın düşürülmesidir(2). Bu amaçla ilk ve yaygın olarak kullanılan ilaç beta blokerlerdir(3-5). Bu tedaviye rağmen eğer glokomatöz hasar ilerliyorsa kombine tedavi kaçınılmazdır. Günümüzde selektif a- 2 adrenerjik agonistleri, topikal karbonik anhidraz inhibitörleri, prostaglandin F 2(X agonistleri gibi bir çok yeni ilaç glokom tedavisinde yerini almıştır(4-8). Karbonik anhidraz inhibitörleri, bikarbonat yapımını inhibe ederek etkili bir şekilde GİB'nı düşürmelerine karşın yan etkileri, bu ajanların uzun süre glokom tedavisinde kullanımını kısıtlamaktadır. Bu nedenle topikal karbonik anhidraz inhibitörleri geliştirildi. Bu gruptan ilk ticari formu üretilen ajan dorzolamiddir. Son yıllarda glokom tedavisinde yerini alan bir ilaç da a- 2 adrenerjik agonisti olan apraklonidindir. Her iki ilaç hem tek başına hem de diğer ilaçlarla kombine edildiklerinde etkili şekilde GİB'nı düşürmektedir. Bu prospektif çalışmada beta bloker tedavisine rağmen GİB regülasyonu sağlanamayan hastaların tedavisinde apraklonidin yada dorzolamid ilave edilerek, bu kombinasyonların GİB'na etkisi ve iki kombinasyon arasında GİB düşürücü etkisi farkı olup olamadığı araştırıldı. MATERYAL VE METOD Bu prospektif çalışmaya Ocak 1998-Ocak 2000 tarihleri arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı glokom biriminde en az 12 ay düzenli takipleri yapılan 26 hasta alındı. Çalışma kapsamına alınan hastalar; beta bloker tedavisine rağmen GİB 22-30mmHg arasında olan, glokomatöz optik sinir başı ve görme alanı defekti olan, 19'u primer açık açılı glokom(pmg)'lu ve 7'si kapsüler glokom(kg)'lu idi. Hastalar rastgele beta bloker+apraklonidin(grup A) veya beta bloker+dorzolamid(grup B) grubuna alındı. Grup 1. A'ya 16 hasta alındı, fakat çalışmanın l ayında 2 hasta- da apraklonidine bağlı allerjik konjonktivit nedeni tedavi kesilerek, bu iki hasta çalışmadan çıkarıldı çalışmaya 14 hasta ile devam edildi. Grup B'ye ise (as hasta alındı. >A/ Çalışmaya beta bloker tedavisi dışında ilaç aigö2 PAAG ve KG dışındaki hastalar, daha önce oküler cerr/a? geçiren, herhangi sistemik hastalığı olan ve/veya 5'i( nedenle sistemik ilaç kullanan, applanasyon tonometrttin ile GİB ölçümünün güvenirliliğini etkileyecek okiilise yüzey patolojisi olan, kontakt lens kullanan, okülalı infeksiyon ve/veya inflamasyonu olan hastalar alınmads'i Çalışma öncesi hastalara gerekli bilgiler veı^ dikten sonra hastaların oftalmolojik öyküsü öğrenil Hastaların Snellen eşeli ile görme keskinliği, GİB ölçi mü, ön segment muayenesi, optik sinir başını oftalmoskopik muayenesi, gonioskopik muayenesi«görme alanı ile tam bir oftalmolojik muayenesi yapıldı, Test ilacı olarak %2'lik dorzolamid(trusopt, Med 1 Sharo&Dohme, ABD) ve %0.5'lik apraklonidin(iopidint Alcon, ABD) kullanıldı. Hastalara kombine tedavi başla madan bir gün önce saat ve 16 3 'da GİB ölçülerel diurnal bazal GİB değerleri elde edildi. Çalışma süresin ce günde iki kez(saat 08-20) beta bloker(%0,5t betoxolol, Betoptic, Alcon,ABD-%0.50 Timolol, Timoptic, Meck Sharo&Dohme, ABD) tedavisine ilave olarak grup A' ya günde iki kez apraklonidin, grup B'ye günde iki ka dorzolamid verilerek, hastalardan ilaçlarını 10 dakika arayla uygulanması istendi. Tedavi süresince hastalara l.ay, 3.ay, 6.ay ve 1. yılda GİB saat ve de ölçülüp ön segment muayeneleri yapılarak hastaların objektif ve sübjektif bulguları değerlendirildi. Tüm GİB ölçümleri Goldmann applanasyon tonometresi ile vel aynı kişi tarafından ölçüldü. Her ölçüm 3 kez tekrar edilip ortalaması alındı. Çalışma süresince hastaların saat ve 16 3 'da GİB ölçülerek diurnal GİB'ları elde edildi. Çalışmanın sonuçlar aritmetik ortalama+standart sapma olarak verildi. İstatistiksel analizde aynı grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında Wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testi, iki grubun ortalamalarının karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi kullanıldı. 22

3 liylf SONUÇLAR Çalışmaya toplam 24 hasta alındı. Grup A'ya 14 ^ hastanın 14 gözü alındı. Bu hastaların ll'i(%78.6) PAAG, 3'ü(%21.4) KG, 6'sı(%42.9) sağ, 8'i(%57.1) sol an, göz, 51 kadın(%35.7), 9'u(%64.3) erkek ve ortalama 3hi yaş yıl idi. Bu hastaların çalışma öncesi bu 5'i(%35.7) beta bloker olarak betoxolol, 9'u(%64.3) si timolol kullanmakta idi ve ortalama ilaç kullanım süresi er ise ay idi. Grup B'ye 10 hastanın 10 gözü y alındı. Bu hastaların 6'sı(%60) PAAG, 4'ü(%40) KG,. 5'i(%50) sağ, 5'i(%50) sol göz, 6'sı kadın(%60), 4'ü(%40) erkek ve ortalama yaş yıl idi. Bu hastaların çalışma öncesi 6'sı(%60) beta bloker olarak olarak anlamlı şekilde düşük bulundu(p<0.001). Grup B'de ortalama GİB l.ayda 20.80±1.87mmHg, 3.ayda 18.50±2.12mmHg, 6.ayda ve 1. yılda 18.20±1.13mmHg idi. Kombine tedavi başladıktan sonra GİB'nda %14.8 ile %25 arasında ek azalma saptandı. Çalışma süresince ortalama GİB, bazal GİB ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşük bulundu(p<0.005). Çalışmanın l.,3., 6.ay ve 1. yıldaki ortalama GİB değerleri tablo 2'de, ortalama GİB'ndaki azalma tablo 3'de verilmiştir. Tablo 2:İki grubun çalışma süresince ortalama göziçi basınçları betoxolol, 4 ü(%40) timolol kullanmakta ıdı ve ortalama ilaç kullanım süresi ise ay idi. Her iki grubun demografik özellikleri tablo l'de verilmiştir. Tablo 1: Çalışmaya alınan hastaların demografik özellikleri Yaş(Yıl) Cinsiyet Erkek Kadın Lateralite Sağ göz Sol göz Tanı PAAG KG Çalışma öncesi kullanılan ilaç, Süre(Ay) Grup A(n=14) 62.07±7.50 5(%35.7) 9(%64.3) 6(%42.9) 8(%57.1) 11(%78.6) 3(%21.4) Betaxolol 5(%35.7) Timolol 9(%64.3) 28.79±21.80 Grup B(n=10) 61.3±5.7 6(%60) 4(%40) 5(%50) 5(%50) 6(%60) 4(%40) Betaxolol 6(%60) Timolol 4(%40) 40.50±45.77 SÜRE (mmhg) GrupA(n=14) Bazal 24.21± ay * 6.ay * l.yıl * 3.ay 18.36±1.38* * p<0.001 ** p<0.05 Tablo 3: İki grubun çalışma süresince çındaki azalma SÜRE mmhg(%) GrupA(n=14) Grup B(n=10) (mmhg) ±1.87** 18.50±2.12** 18.30±1.25** 18.20±1.13** ortalama göziçi basın- Grup B(n=10) mmhg(%) PAAG: Primer açık açılı glokom KG: Kapsüler glokom Ortalama bazal GİB grup A'da mmHg iken grup B'de mmHg idi. İki grubun bazal GİB sonuçlar karşılaştırıldığında anlamlı bir fark saptanmadı(p>0.05). Grup A'da ortalama GİB l.ayda OSmmHg, 3.ayda mmHg, 6.ayda ve 1. yılda mmHg idi. Kombine tedavi başladıktan sonra GİB'nda %17.7 ile %24.5 arasında ek azalma saptandı. Çalışma süresince ortalama GİB, bazal GİB ile karşılaştırıldığında istatistiksel 1. Ay 4.28(17.7) 3.60(14.8) 3.Ay 5.35(22.1) 5.90(24.2) 6.Ay 5.92(24.5) 6.10(25) l.yıl 5.85(24.16) 6.20(25.4) Grup A'da çalışmanın 1. ayında 2(%14.3) hastada apraklonidine bağlı allerjik konjonktivit nedeniyle ilaç kesildi. Grup B'de ise tedaviye bağlı herhangi bir komplikasyon saptanmadı. TARTIŞMA Günümüzde glokom tedavisinde amaç, glokomatöz hasar için önemli bir risk faktörü olan GİB'nı güvenli bir seviyenin altına düşürmektir. Bu amaçla

4 Glokornlu Hastalarda Beta Bloker ve Apraklonidin İle Beta Bloker ve Dorzolamid Kombinasyonunun Gözici Basıncı Üzerine Etkisi tedavide uzun dönemde en sık kullanılan ajanlar beta blokerlerdir(3-5,9). Tek başına beta blokerler ile. GİB yeterli seviyenin altına düşürmediği veya glokomatöz hasarın ilerlediği durumda GİB'nda ek azalma sağlamak için kombine tedavi gerekmektedir. Son yıllara kadar GİB'nda ek azalmanın gerekli olduğu durumlarda beta bloker+pilokarpin kombinasyonun kullanımının yaygın olmasına karşın, pilokarpinin neden olduğu yan etkiler ve yeni antiglokoma'töz ilaçlar nedeni ile bu kombinasyonun kullanımını azalmıştır(10,ll). Bu çalışmada beta bloker tedavisine rağmen GİB kontrol' altına alınamayan glokomlu hastalarda tedaviye apraklonidin veya dorzolamid eklenmesinin GİB düşürücü etkisi araştırıldı. Ayrıca bu kombinasyonların GİB'na olan etkileri birbirleri ile karşılaştırıldı. Çalışmamızın sonuçları hem aprakolonidinin hem de dorzolamidin kombine tedavi öncesine göre GİB'nı istatistiksel olarak anlamlı şekilde düşürdüğünü göstermiştir. A grubunda kombine tedavi ile GİB'nda %17.7-%24.5 arasında, B grubunda ise %14.8-%25 arasında ek azalma sağlandığı saptandı. Bu sonuçlar beta bloker ilaçlarla hem apraklonidinin hem de dorzolamidin aditif etkinliği olduğunu göstermektedir. Fakat çalışmamız küçük bir grubu kapsadığı için beta bloker olarak kullanılan betoxolol ve timololün tek tek test ilaçlan ile kombinasyonlarının GİB'na olan etkileri istatistiksel değerlendirmesi yapılamadı. Ayrıca bu iki kombinasyonun GİB düşürücü etkinliği açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir farkın olmadığı ve GİB'nı düşürmede etkinliklerinin eşit olduğu saptandı. Sonuçlarımız beta bloker tedavisine rağmen ek GİB'da azalma istenen hastalarda kombine edilen her iki ilacın da aynı etkinlikte GİB'nı düşürmesi ve çalışma süresinin l yıl gibi uzun sayılabilecek bir dönemi kapsaması açısından önemlidir. Daha önce yapılan çalışmalarda apraklonidin ve dorzolamidin GİB'nı tek başına(6,8,9) düşürdüğü gibi bu ajanların diğer antiglokomatöz ajanlarla GİB'nı düşürmede aditif etkinlikleri gösterilmiştir(7,9,12,13). Selektif bir Alfa-2 adrenerjik agonisti olan apraklonidin, aköz hümör yapımını azaltarak etkisini göstermekte t GİB'nda %22 ile %29 oranında düşürmektfkullaı Aprakolonidinin timolol, astezolamid ve pilokarpiıırnez. kombine edildiğinde aditif etkileri vardır(4). Yaprın c çalışmalarda sadece beta bloker tedavisi alan hastelorta göre beta bloker ile kombine edilen apraklonii bağ 1 GİB'da %7 ile %24 arasında ek azalma saptanmıştın! ted; 16). Ülkemizde yapılan bir çalışmada Dayanır ve an dor daşları ise apraklonidinin beta bloker ve kolinerjik ta viye eklenmesiyle GİB'da 0,0 ile 12 mmhg'lık ek aza! ^ olduğunu göstermişlerdir(12). Çalışmamızda ise bu a ^a! mmHg arasında idi. Bilindiği gibi bete bloker do uyku sırasında hümör aköz yapımını etkilemezin f a apraklonidinin noktürnal etkinliğinin devam etmesi d ğ L vamlı GİB düşük olması istenen hastaların tedavisini bir avantaj olarak görünmektedir(4,17). Topikal karbonik anhidraz inhibitörü ot dorzolamid, aköz hümör yapımını baskılayarak, GİB'ı bazal değerlere göre %18 ile %20 arasında bir azalt sağlamaktadır(18,19). Öte yandan dorzolamid diijı antiglokomatöz ilaçlarla da aditif etkinlik göstermektedi Nardin ve arkadaşları dozolamidin timolol ile kombin edilmesi ile GİB'nda %13 ile %26 arasında ek azah saptamışlardır(13). Çalışmamızda ise bu oran % 14.8 it %25 arasında idi. Akman ve arkadaşları dorzolamid«timolol kombinasyonu ile dorzolamid ve apraklonidi kombinasyonunun etkinliklerini karşılaştırdıkları çalıj malarında, her iki grubun GİB'nı düşürme etkinliği açı sından fark olmadığını ve timolol+dorzolamid kombinas yönünün GİB'nı %32 ile %36.5 arasında düşürdüğüni saptamışlardır(lo). Ayrıca Laibovitz ve arkadaşları timolol + pilokarpin kombinasyonuna göre timolol i dorzolamid kombinasyonunun GİB'nı etkili bir şekilde düşürmeleri yanında, glokom hastalarının hayat boyu tedavi gerektirmesi açısından düşünüldüğünde, bu kombinasyonun daha az yan etkilerinin olması nedeniyle, bu hastaların hayat kalitelerinin daha iyi olduklarını bildirmişlerdir(ll).

5 Glokom tedavisinin uzun süreli olması nedeniyle kullanılan hiçbir ilacın yan etkisinin olmaması beklenemez. Uzun dönemde apraklonidine bağlı olarak hastaların %13 ile %36'ında intolerans ve allerjik yan etkiler ortaya çıkmaktadır(20,21). Çalışmamızda apraklonidine bağlı allerjik konjonktivit nedeniyle 2(% 14.3) hastada tedavi kesilmek zorunda kalındı. Buna karşın dorzolamide bağlı herhangi bir yan etki saptanmadı. Sonuç olarak sadece beta bloker tedaviye rağmen yeterli seviyede GİB'nda azalma sağlanamayan hastalarda, beta bloker+apraklonidin veya beta bloker dorzolomid kombinasyonların eşit derecede etkili olduğu fakat aproklonine bağlı yan etkilerin ise daha fazla olduğu sonucuna varıldı. KAYNAKLAR 1. Leske MC. The epidemiology of open-angle glaucoma a review. Am J Epidemiol 1983; 118: Chung HS, Harris A, Evans DW, Garzozi HJ, Martin B. Vascular aspects in the pathophysiology of glaucomatous optic neuropathy. Surv Ophthalmol 1999; 43(suppl 1): S43-S Singh K, Zimmerman TJ. Update on the status of topical beta blockers in the treatment of glaucoma. Ophthalmology Clinics of North America 1995; 8: Turaçlı ME. Yüksek riskli primer açık açılı glokom olgu larında tıbbi tedavi. T Klin Oftalmoloji 1998; 7: Stevvart WC. Perspectives in the medical treatment of glaucoma. Curr Opin Ophthalmol 1999; 10: Arıcı MK, Topalkara A, Güler C. Dorzolamidin göziçi basıncına etkisi. T Klin Oftalmoloji 1998; 7: Arıcı MK, Güler C, Topalkara A. Additive effect of latanoprost and dorzolamide in patients with elevated intraocularpressure. Int Ophthalmol 1998; 22: Erdoğan H, Arıcı MK, Balkanlıoğlu S, Topalkara A, Güler C. Dorzolamidin oküler hipertansif ve normotansif hastalarda göziçi basıncına etkisi. MN Oftalmoloji 1999; 6: Yüksel N, Güler C, Çağlar Y, Elibol O. Apraclonidine and clonidine: A comparison of efficacy and side effects in normal and ocular hypertensive volunteers. Int Ophthal mol 1992; 16: Akman A, Yaylalı V, Ünal M, Taşındı E. Primer açık açılı glokomda dorzolamid ve timolol ile dorzolamid ve apraklonidin kombinasyonunun etkinliklerinin karşılaştırılması. T Oft Gaz 1999; 29: Laibovitz R, Strahlman ER,Barber BL, Strohmaier KM. Comparison of guality of life and patient preference of dorzolamide and pilocarpine as adjunctive therapy to timolol in the treatment of glaucoma. J Glaucoma 1995; 4: Dayanır V, Özkan SB, Kır E. %1 Apraclonidine'in beta bloker ve kolinerjik tedaviye eklendiğinde göz içi basıncına etkisi. T Klin Oftalmolji 1999; 8: Nardin G, Levvis R, Lippa EA, et al. Activity of the topical CAI MK-507 bid when added to timolol bid. Invest Oph thalmol Vis Sci 1991; 32(suppl): Gharagozloo NZ, Brubaker RF. Effect of apraclonidine in long-term timolol users. Ophthalmology 1991; 98: Morrison JC, Robin AL: Adjunctive glaucoma therapy: A comparison of apraclonidine to dipivefrin when added to timolol maleate. Ophthalmology 1989; 96: Yaldo ME, Shin DH, Parrow KA, Lee SH, Lee SY. Additive effect of 1% apraclonidine hydrochloride to nonselective p-blockers. Ophthalmology 1991; 98: McCannel Ca, Heinrich SR; Brubaker RF. Acetazolamide but not timolol lovvers aqueous humor flow in sleeping humans. Invest Ophthalmol Vis Sci 1991; 32(suppl): Lippa EA, Calson LE, Ehinger B, Erikson LO, Finnström K,Holmin C, NilsonSE, Nyman K, Raitts C, Ringvold A, Tarkkanen A,Vegge T, Deasy D, Holder D, ytterborg 1. Döşe response and duration of action of dorzolamide, a topical carbonic anhydrase inhibitor. Arch Ophthalmol 1992; 110:

6 Glokomlu Hastalarda Beta Bloker ve Apraklonidin İle Beta Bloker ve Dorzolamid Kombinasyonunun Göziçi Basıncı Üzerine Etkisi l 19. Maren TH. The rates of movement of Na +, Cl", and HCO- 3 from plasma to posterior chamber; effect of acetozolamide and relation to the treatment of glaucoma. Invest Ophthalmol 1983; 28(suppl); Stevvart WC. Apraclonidine. Klin Monatsbl Augeır 1996; 209: A7-A Stevvart WC, Garrison PM. p-blocker-induced compih and the patient with glaucoma. Arch Intern MedlL 158:

7 Yazışma Adresi Mustafa Kemal Arıcı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz ABD-58140/Sivas Tel: O /2225 Fax: O

TİMOLOL/BRİNZOLOMİD KOMBİNASYONU İLE TİMOLOL/DORZOLOMİD KOMBİNASYONUN GÖZ TANSİYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

TİMOLOL/BRİNZOLOMİD KOMBİNASYONU İLE TİMOLOL/DORZOLOMİD KOMBİNASYONUN GÖZ TANSİYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Özgün Makale / Original Article Elbeyli ve Ark. 1 TİMOLOL/BRİNZOLOMİD KOMBİNASYONU İLE TİMOLOL/DORZOLOMİD KOMBİNASYONUN GÖZ TANSİYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison the effect of timolol/brinzolomid

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DO I: 10.4274/tjo.42.30074 Özgün Araflt rma / Original Article Primer Açık Açılı Glokomlu Hastalarda %0,005 Latanoprost /%0,5 Timolol Maleat ile %2 Dorzolamid/%0,5 Timolol Maleat Sabit Bileşimlerinin 24

Detaylı

Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Göz İçi Basıncı Kontrolünde Oral ve Topikal Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Etkinliği

Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Göz İçi Basıncı Kontrolünde Oral ve Topikal Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Etkinliği Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201107304 Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Erken Dönem Göz İçi Basıncı Kontrolünde Oral ve Topikal Karbonik Anhidraz İnhibitörlerinin Etkinliği Ulviye Yiğit

Detaylı

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik

Glokom. Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Glokom Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik Tarihçe Glokom terimi eski Yunanca da gri-mavi anlamına gelen (glaukos) kelimesinden türemiştir. Hipokrat, glokomu yaşlı insanlarda görülen ve pupillanın mavimsi bir

Detaylı

Normal ve Glokomlu Olgularda Göz İçi Basınç Değişiminin Oküler Nabız Basıncı Üzerindeki Etkisi*

Normal ve Glokomlu Olgularda Göz İçi Basınç Değişiminin Oküler Nabız Basıncı Üzerindeki Etkisi* Normal ve Glokomlu Olgularda Göz İçi Basınç Değişiminin Oküler Nabız Basıncı Üzerindeki Etkisi* Affect of Intraocular Pressure Change on Ocular Pulse Amplitude in Normal and Glaucomatous Eyes Ebru CÖMERT

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokomlu ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Latanoprost, Bimatoprost ve Travoprostun Etkinliğinin Karşılaştırılması

Primer Açık Açılı Glokomlu ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Latanoprost, Bimatoprost ve Travoprostun Etkinliğinin Karşılaştırılması DOI: 10.4274/tjo.65872 Özgün Araflt rma / Original Article Primer Açık Açılı Glokomlu ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Latanoprost, Bimatoprost ve Travoprostun Etkinliğinin Karşılaştırılması Comparison

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):9-14 Orijinal Makale Demir ve ark. Ön Kamara Derinliğinin Selektif Lazer Trabeküloplasti Sonrası Değişiminin Değerlendirilmesi The Evaluation

Detaylı

ARAŞTIRMA. Primer Açık Açılı Glokomda Topikal Sabit Kombinasyon İlaç Tedavilerinin Göz İçi Basınç Üzerinde Etkileri

ARAŞTIRMA. Primer Açık Açılı Glokomda Topikal Sabit Kombinasyon İlaç Tedavilerinin Göz İçi Basınç Üzerinde Etkileri ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2013; 27 (2): 93-97 http://www.fusabil.org rimer Açık Açılı Glokomda Topikal Sabit Kombinasyon İlaç Tedavilerinin Göz İçi Basınç Üzerinde Etkileri Murat Atabey ÖZER 1 Cem

Detaylı

Antiglokomatöz sabit kombinasyonların etkileri ve hasta uyumunun karşılaştırılması: Dorzolamid-timolol maleat ve latanoprost-timolol maleat

Antiglokomatöz sabit kombinasyonların etkileri ve hasta uyumunun karşılaştırılması: Dorzolamid-timolol maleat ve latanoprost-timolol maleat Dicle Tıp Dergisi / İ. Uzun, K. Çetinkaya. Antiglokomatöz tedaviler 2012; 39 (1): 61-69 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.01.0096 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Antiglokomatöz

Detaylı

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi .Makaleler Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi Uzm. Dr. Yusuf Aydın Dr. Yasemin Ateş Uzm. Dr. Funda Ceran Doç. Dr. Mehmet Yıldız Uzm. Dr. N. Ihman SSK Ankara

Detaylı

Glokomda Sabit Kombine Tedaviler

Glokomda Sabit Kombine Tedaviler İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3(1): 33-38 ISSN: 2146-6696 Derleme Glokomda Sabit Kombine Tedaviler Fixed Combination Therapy in Glaucoma Murat Atabey ÖZER Özel Sevgi Hastanesi, Göz

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LATASOPT % Göz Damlası. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de;

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI LATASOPT % Göz Damlası. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de; ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI LATASOPT % 0.005 Göz Damlası 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de; Latanoprost 0.05 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR LATASOPT, açık açılı glokom ve oküler hipertansiyonu olan hastalarda

Detaylı

Glokom Tedavisinde Prostaglandin Analoglarının Merkezi Kornea Kalınlığına Etkileri

Glokom Tedavisinde Prostaglandin Analoglarının Merkezi Kornea Kalınlığına Etkileri Glokom Tedavisinde Prostaglandin Analoglarının Merkezi Kornea Kalınlığına Etkileri The Effects of Prostaglandin Analogues on Central Corneal Thickness in Glaucoma Treatment Pınar YÜKSEKKAYA 1, Emine ŞEN

Detaylı

Özgün Araflt rma / Original Article

Özgün Araflt rma / Original Article DOI: 10.4274/tjo.47450 Özgün Araflt rma / Original Article Oküler Hipertansiyon Tanılı Hastalarda Santral Kornea Kalınlığı ile Retina Sinir Lifi Tabakasi Kalınlığı ve Ganglion Hücre Kompleksinin Karşılaştırılması

Detaylı

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi

HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (2), 83-91 HATHA YOGANIN VE KALiSTENiK EGZERSiZLERiN STATiK DE GE ÜZERiNDEKi ETKiLERi Ummuhan BAŞ ASLAN, Ayşe L1VANELlOGLU Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER

GİRİŞ-AMAÇ YÖNTEM-GEREÇLER PS1018 Retinal Ven Tıkanıklığı Bulunan Hastalarda Tedavi Başarısını Etkileyen Özellikler Ufuk Adıgüzel, Nurgül Kuş Mersin Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin GİRİŞ-AMAÇ Retina ven tıkanıklıkları

Detaylı

Açık Açılı Glokom Olgularında Latanoprostun Görme Keskinliği Maküla Kalınlığı ve Volümü Üzerine Kısa Dönem Etkileri

Açık Açılı Glokom Olgularında Latanoprostun Görme Keskinliği Maküla Kalınlığı ve Volümü Üzerine Kısa Dönem Etkileri Klinik Araştırma MN OFTALMOLOJİ Açık Açılı Glokom Olgularında Latanoprostun Görme Keskinliği Maküla Kalınlığı ve Volümü Üzerine Kısa Dönem Etkileri Cemal ÇAVDARLI*, Alper YARANGÜMELİ*, Handan AKIL**, Emine

Detaylı

Sağlıklı Gözlerde Tomey FT-1000 Non-Kontakt Tonometre ve Canon XT-20 Non-Kontakt Tonometre Güvenilirliklerinin Değerlendirilmesi*

Sağlıklı Gözlerde Tomey FT-1000 Non-Kontakt Tonometre ve Canon XT-20 Non-Kontakt Tonometre Güvenilirliklerinin Değerlendirilmesi* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Sağlıklı Gözlerde Tomey FT-1000 Non-Kontakt Tonometre ve Canon XT-20 Non-Kontakt Tonometre Güvenilirliklerinin Değerlendirilmesi* Evaluation on the Reliability of Tomey

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (Yüksek Basınçlı Glokom) ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Fonksiyonel ve Yapısal Testlerin Karşılaştırılması

Primer Açık Açılı Glokom (Yüksek Basınçlı Glokom) ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Fonksiyonel ve Yapısal Testlerin Karşılaştırılması KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE Primer Açık Açılı Glokom (Yüksek Basınçlı Glokom) ve Oküler Hipertansiyon Hastalarında Fonksiyonel ve Yapısal Testlerin Karşılaştırılması Comparison of Functional and Structural

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University Araştırma Makalesi / Research Article 12(2), 99-107, 2015 Tavşanlarda Bazı Antiglokomatöz

Detaylı

Psödofakik Hastalarda Oküler Response Analizör ile Ölçülen Korneal Biyomekanik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Psödofakik Hastalarda Oküler Response Analizör ile Ölçülen Korneal Biyomekanik Özelliklerin Değerlendirilmesi Psödofakik Hastalarda Oküler Response Analizör ile Ölçülen Korneal Biyomekanik Özelliklerin Değerlendirilmesi Evaluation of Corneal Biomechanical Properties Measured By Ocular Response Analyzer in Pseudophakic

Detaylı

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı?

İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? Burcu Zeydan, Gülçin Benbir, Derya Karadeniz İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Trabekülektomi cerrahisinin uzun dönem sonuçları

Trabekülektomi cerrahisinin uzun dönem sonuçları JCEI / 2015; 6 (3): 263-268 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0530 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Trabekülektomi cerrahisinin uzun dönem sonuçları Long

Detaylı

Glokom ve Topikal Antiglokom İlaçların Depresyonla İlişkisi

Glokom ve Topikal Antiglokom İlaçların Depresyonla İlişkisi Glokom ve Topikal Antiglokom İlaçların Depresyonla İlişkisi Association of Depression with Glaucoma and Topical Antiglaucoma Agents Uğur KEKLİKÇİ 1, Aziz YAŞAN 2, Kaan ÜNLÜ 3, Veysi CEYLAN 2, Selehattin

Detaylı

Hedef GİB Nedir? Nasıl Belirlenmelidir? Dr.Hanife Tuba AKÇAM Mart 2011

Hedef GİB Nedir? Nasıl Belirlenmelidir? Dr.Hanife Tuba AKÇAM Mart 2011 Hedef GİB Nedir? Nasıl Belirlenmelidir? Dr.Hanife Tuba AKÇAM Mart 2011 GLOKOM Tedavi edilebilir körlük nedeni Glokom tedavisinde amaç hastanın hayat kalitesinin arttırılması ya da sürdürülmesidir Glokom

Detaylı

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir.

Yapılan her öneri için bakım sürecinde önemini gösterecek açık bir sıralama verilmelidir. TERCİH EDİLEN YAKLAŞIM MODELİ KILAVUZLARI İÇİN ÖZET KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRMELER Giriş Bunlar Akademinin tercih edilen yaklaşım modeli kılavuzlarının özet kriterleridir. Tercih edilen yaklaşım model

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü: Hızlandırılmış Proje Desteği Proje No: 13H3330001 Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Oya TEKELİ Proje Konusu: Glokomlu Hastalarda

Detaylı

PROSTAGLANDİN ANALOĞU VE TİMOLOL MALEAT KULLANAN HASTALARDA GÖZ İÇİ BASINÇLARI, FLARE VE MAKULA KALINLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

PROSTAGLANDİN ANALOĞU VE TİMOLOL MALEAT KULLANAN HASTALARDA GÖZ İÇİ BASINÇLARI, FLARE VE MAKULA KALINLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PROSTAGLANDİN ANALOĞU VE TİMOLOL MALEAT KULLANAN HASTALARDA GÖZ İÇİ BASINÇLARI, FLARE VE MAKULA KALINLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr.

Detaylı

Glokomun Medikal Tedavisinde Hasta Uyumu

Glokomun Medikal Tedavisinde Hasta Uyumu Glokomun Medikal Tedavisinde Hasta Uyumu Compliance of Patients in Medical Treatment of Glaucoma M. Hakan EREN 1, Çiğdem ALTAN 1, Uğur AKAGÜNDÜZ 2, Şükrü BAYRAKTAR 3, Ö. Faruk YILMAZ 4 Klinik Çalışma Original

Detaylı

GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi

GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Glokom, Retina Ganglion Hücrelerinin bir dizi reaksiyon ile hasarlaşması veya ölmesi sonucu gelişen ilerleyici optik sinir hastalığıdır. Glokom bir optik nöropatidir

Detaylı

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org ORİJİNAL MAKALE/ORIGINAL ARTICLE J Turgut Ozal Med Cent 2014;21(1):27-32 Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi www.totmdergisi.org Primer Açık Açılı Glokomda Topikal Sabit Kombinasyon İlaç Tedavilerinin Tolerabilitelerinin

Detaylı

Corneal Thickness. Faruk ÖZTÜRK, 1 Tuncay KÜSBECİ, 2 Güliz YAVAŞ, 2 S. Samet ERMİŞ, 3 Ümit KAPLAN, 4 Ümit Übeyt İNAN 3 ABSTRACT

Corneal Thickness. Faruk ÖZTÜRK, 1 Tuncay KÜSBECİ, 2 Güliz YAVAŞ, 2 S. Samet ERMİŞ, 3 Ümit KAPLAN, 4 Ümit Übeyt İNAN 3 ABSTRACT Pascal Dinamik Kontur Tonometre ile Ölçülen Göz İçi Basınç Değerlerinin Goldmann Applanasyon Tonometresi, Non Kontakt Tonometre ve Tonopen ile Karşılaştırılması ve Santral Kornea Kalınlığının Etkisi* Comparison

Detaylı

Eray ESER 1, Esin F. BAŞER 2, Göktuğ SEYMENOĞLU 3 ABSTRACT

Eray ESER 1, Esin F. BAŞER 2, Göktuğ SEYMENOĞLU 3 ABSTRACT Dinamik Kontur Tonometre, Nonkontakt Tonometre, Tonopen ve Goldmann Applanasyon Tonometresi ile Göz İçi Basıncı Ölçümlerinin Santral Kornea Kalınlığı ile İlişkisi The Relationship Between Central Corneal

Detaylı

Retinitis Pigmentozaya Bağlı Kistoid Maküla Ödeminde Topikal Brinzolamid Tedavisi*

Retinitis Pigmentozaya Bağlı Kistoid Maküla Ödeminde Topikal Brinzolamid Tedavisi* KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Retinitis Pigmentozaya Bağlı Kistoid Maküla Ödeminde Topikal Brinzolamid Tedavisi* Brinzolamide Therapy in Cystoid Macular Edema Secondary to Retinitis Pigmentosa Zeynep

Detaylı

Diabetik Primer Açık Açılı Glokomlu Hastada Medikal Tedavi

Diabetik Primer Açık Açılı Glokomlu Hastada Medikal Tedavi Diabetik Primer Açık Açılı Glokomlu Hastada Medikal Tedavi Medical Therapy in Diabetic Patiens with Open Angle Glaucoma DR. ÜMİT EKŞİOĞLU Dr. Ekşioğlu, 1966 Ankara da dünyaya geldi. İlk, orta ve Lise öğretimini

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE

KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Oküler Hipertansiyon Tanısı ile Takip Edilen Olguların Klinik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Glokom Gelişen Olgularda Tedaviye Rağmen Progresyonu Etkileyen Risk Faktörlerinin

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme)

Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) Primer Açık Açılı Glokom (İlk Değerlendirme) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Oküler hikaye Irk/ Etnik köken Aile hikayesi Sistemik hikaye Uygun kayıtların gözden geçirilmesi Kullanılan ilaçlar Oküler

Detaylı

PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOMDA TOPİKAL SABİT KOMBİNASYON İLAÇ TEDAVİLERİNİN ETKİNLİK VE OKÜLER TOLERABİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOMDA TOPİKAL SABİT KOMBİNASYON İLAÇ TEDAVİLERİNİN ETKİNLİK VE OKÜLER TOLERABİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOMDA TOPİKAL SABİT KOMBİNASYON İLAÇ TEDAVİLERİNİN ETKİNLİK VE OKÜLER TOLERABİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

B. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

B. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ B. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. Tıbbi farmasötik ürünün adı BETOPTIC Steril Oftalmik Solüsyon 2. Kalitatif ve kantitatif formülü mg/ml Betaksolol hidroklorür (5.0mg betaksolol baza eşdeğer), Ph. Eur 5.6 mg*

Detaylı

Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION

Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION Araştırma Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları LONG-TERM OUTCOMES OF HEMICENTRAL RETINAL VEIN OCCLUSION Mahmut KAYA, Aylin YAMAN, Ferit Hakan ÖNER, Ali Osman SAATCİ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

PR MER AÇIK AÇILI GLOKOMDA FUNDUS FLORESE N ANJ YOGRAF

PR MER AÇIK AÇILI GLOKOMDA FUNDUS FLORESE N ANJ YOGRAF PR MER AÇIK AÇILI GLOKOMDA FUNDUS FLORESE N ANJ YOGRAF Yasin YILMAZ, Arif KOYTAK, Ekrem KURNAZ, Kaz m EROL, Yasin ÇINAR, Yusuf ÖZERTÜRK Dr. Lütfi K rdar Kartal E itim ve Araflt rma Hastanesi, 2. Göz Klini

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Glokom Tedavisinde Fiks Kombinasyonlar

Glokom Tedavisinde Fiks Kombinasyonlar Glokom Tedavisinde Fiks Kombinasyonlar Fixed Combinations in Glaucoma Management Mine ÖZTÜRK KURTULMUŞOĞLU 1, Merih ÖNOL 2 Klinik Çalışma Original Article ÖZ Glokom tedavisinde topikal ilaç kullanımı ilk

Detaylı

Uygulamada Selektif Lazer Trabeküloplastiye Karşı Timolol İçeren Fiks Kombinasyonlar: Primer Açık Açılı Glokomda Replasman Çalışması

Uygulamada Selektif Lazer Trabeküloplastiye Karşı Timolol İçeren Fiks Kombinasyonlar: Primer Açık Açılı Glokomda Replasman Çalışması DOI: 10.4274/tjo.87300 Turk J Ophthalmol 2017;47:198-204 Özgün Araflt rma / Original Article Uygulamada Selektif Lazer Trabeküloplastiye Karşı Timolol İçeren Fiks Kombinasyonlar: Primer Açık Açılı Glokomda

Detaylı

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Arka Vitreus Dekolmanı, Retina Yırtıkları ve Latis Dejenerasyonu (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hiakye (Anahtar ögeler) AVD semptomları (II+, Retina dekolmanı, ilişkili genetik bozukluklar

Detaylı

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi)

Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) Diyabetik Retinopati (İlk ve Takip Değerlendirmesi) İlk Muayenede Hikaye (Anahtar ögeler) Diyabetin süresi (II++, GQ, SR) Geçmişteki glisemik kontrol (Hemoglobin A1c) (II++, GQ, SR) İlaçlar (II, GQ, SR)

Detaylı

Latanoprost Tedavisi Kullanan Afakik ve Psödofakik Glokomlu Hastalarda Kistoid Maküla Ödemi Gelişimi ve İlişkili Faktörler

Latanoprost Tedavisi Kullanan Afakik ve Psödofakik Glokomlu Hastalarda Kistoid Maküla Ödemi Gelişimi ve İlişkili Faktörler Latanoprost Tedavisi Kullanan Afakik ve Psödofakik Glokomlu Hastalarda Kistoid Maküla Ödemi Gelişimi ve İlişkili Faktörler ÖZET Çiğdem ALTAN*, Şükrü BAYRAKTAR**, Hakan SİVRİKAYA*, Hakan EREN*, Tuğrul ALTAN*,

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI SERKAN YILDIZ¹, REMZİ DÜNDAR², ÖMÜR KURU², FERCEM ERBAY², FATİH KILIDz,

Detaylı

Oküler Hipotansif Lipidler

Oküler Hipotansif Lipidler Oküler Hipotansif Lipidler Ocular Hypotensive Lipids Zeynep ÖZBEK, 1 Gül ARIKAN, 2 Aylin YAMAN, 2 İsmet DURAK 3 ÖZ Glokomun güncel tedavisinde oküler hipotansif lipidler adı verilen yapıca prostaglandinlere

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM

Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Doç.Dr.Uğur keklikçi GLOKOM Glokom, Retina Ganglion Hücrelerinin bir dizi reaksiyon ile hasarlaşması veya ölmesi sonucu gelişen ilerleyici optik sinir hastalığıdır. Glokom bir optik nöropatidir. Dünya

Detaylı

GLOKOM TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTADA HİPOFİZ ADENOMU TESPİTİ DIAGNOSIS OF A PITUITARY ADENOMA IN ONE GLAUCOMA FOLLOW-UP PATIENT

GLOKOM TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTADA HİPOFİZ ADENOMU TESPİTİ DIAGNOSIS OF A PITUITARY ADENOMA IN ONE GLAUCOMA FOLLOW-UP PATIENT İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18:52-56 OLGU SUNUMU GLOKOM TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTADA HİPOFİZ ADENOMU TESPİTİ DIAGNOSIS OF A PITUITARY ADENOMA IN ONE GLAUCOMA FOLLOW-UP PATIENT

Detaylı

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak

Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel, Füsun Güzelmeriç, Tuncer Koçak Koroner Arter Bypass Greftleme Operasyonlarında Esmolol Hidroklörür ve Magnezyum Sülfatın Laringoskopi ve Trakeal Entubasyona Bağlı Hemodinamik Yanıta Etkileri Serap Kalaycı, Halide Oğuş, Elif Demirel,

Detaylı

Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması Katarakt Cerrahisi Sonrasındaki İnflamasyonun Kontrolünde Topikal Loteprednol Etabonat ve Prednizolon Asetat ın Etkinliklerinin Karşılaştırılması Comparison of the Effect of Topical Loteprednol Etabonate

Detaylı

Glokom İlaçlarının Gelişimi ve İlaç Tedavi Prensipleri

Glokom İlaçlarının Gelişimi ve İlaç Tedavi Prensipleri Glokom İlaçlarının Gelişimi ve İlaç Tedavi Prensipleri Development of Glaucoma Medications and Medical Treatment Principles Selim DOĞANAY 1, Cem ÇANKAYA 2 Güncel Konu Quest Editorials ÖZ Glokom tedavisinde

Detaylı

Psödoeksfoliyasyon Sendromu, Psödoeksfoliyasyon Glokomu ve Primer Açık Açılı Glokomda Plazma Homosistein Düzeyinin Değerlendirilmesi*

Psödoeksfoliyasyon Sendromu, Psödoeksfoliyasyon Glokomu ve Primer Açık Açılı Glokomda Plazma Homosistein Düzeyinin Değerlendirilmesi* Psödoeksfoliyasyon Sendromu, Psödoeksfoliyasyon Glokomu ve Primer Açık Açılı Glokomda Plazma Homosistein Düzeyinin Değerlendirilmesi* Evaluation of Plasma Homocysteine Levels in Pseudoexfoliation Syndrome,

Detaylı

Topikal Latanoprost, Bimatoprost ve Travoprostun Santral Kornea Kalınlığına Etkileri

Topikal Latanoprost, Bimatoprost ve Travoprostun Santral Kornea Kalınlığına Etkileri Topikal Latanoprost, Bimatoprost ve Travoprostun Santral Kornea Kalınlığına Etkileri The Impact of Topical Latanoprost, Bimatoprost and Travoprost on Central Corneal Thickness Altuğ ÇETİNKAYA 1, Çağlar

Detaylı

T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. HASAN H. ERBİL

T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. HASAN H. ERBİL T.C S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği Şef: Prof. Dr. HASAN H. ERBİL PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOMLU HASTALARDA LATANOPROST % 0.005 VE TİMOLOL MALEAT % 0.5 SABİT KOMBİNASYONU

Detaylı

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER A) Normal Dağılım ile İlgili Sorular Sayfa /4 Hamileler ile ilgili bir araştırmada, bu grubun hemoglobin değerlerinin normal dağılım gösterdiği

Detaylı

Selektif Laser Trabeküloplasti Sonrası Gözlenen Erken Dönem Göz İçi Basıncı Artışı ve Risk Faktörleri

Selektif Laser Trabeküloplasti Sonrası Gözlenen Erken Dönem Göz İçi Basıncı Artışı ve Risk Faktörleri DOI: 10.4274/tjo.69077 Özgün Araflt rma / Original Article Selektif Laser Trabeküloplasti Sonrası Gözlenen Erken Dönem Göz İçi Basıncı Artışı ve Risk Faktörleri Early Intraocular Pressure Spikes Observed

Detaylı

Serkan DURAN 1, Gülten KARATAŞ SUNGUR 2, Remzi KASIM 3, U. Emrah ALTIPARMAK 4, Bekir Sıtkı ASLAN 5, Sunay DUMAN 6 ABSTRACT

Serkan DURAN 1, Gülten KARATAŞ SUNGUR 2, Remzi KASIM 3, U. Emrah ALTIPARMAK 4, Bekir Sıtkı ASLAN 5, Sunay DUMAN 6 ABSTRACT Üveitik Kataraktlı Olgularda Ön Kamaraya İntraoperatif Triamsinolon Enjeksiyonu ile İntravenöz Metil-prednisolon un Ameliyat Sonrası İnflamatuar Reaksiyona Etkileri* Compare the Postoperative Inflammatuar

Detaylı

Trabekülektomi Sonrası Enkapsüle Bleb Gelişimi ile İlişkili Faktörler*

Trabekülektomi Sonrası Enkapsüle Bleb Gelişimi ile İlişkili Faktörler* KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE Trabekülektomi Sonrası Enkapsüle Bleb Gelişimi ile İlişkili Faktörler* Risk Factors for Encapsulated Blebs Following Trabeculectomy Çiğdem ALTAN 1, Banu ŞATANA 1, Ökkeş

Detaylı

Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Göz İçi Basıncı Artışında Brinzolamid Kullanımı

Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Göz İçi Basıncı Artışında Brinzolamid Kullanımı Vitreoretinal Cerrahi Sonrası Göz İçi Basıncı Artışında Brinzolamid Kullanımı The Use of Brinzolamide in Patients with Increased Intraocular Pressure After Vitreoretinal Surgery Coşar BATMAN 1, Yasemin

Detaylı

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya SALTurk Çalışması Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması 22 Mayıs 2008 - Antalya Amaç Türkiye de günlük tuz alımını saptamak Sodyum alımı ve hipertansiyon ilişkisini araştırmak Kabul ve

Detaylı

Xalatan Göz damlası % 0.005

Xalatan Göz damlası % 0.005 Xalatan Göz damlası % 0.005 FORMÜLÜ: Bir ml, 50 mcg Latanoprost, ayrıca 4.1 mg sodyum klorür, 4.6 mg sodyum dihidrojen fosfat monohidrat, 4.74 mg disodyum fosfat anhidr, 0.2 mg benzalkonyum klorür ve enjeksiyonluk

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Glokom Prevelansi

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Glokom Prevelansi Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Glokom Prevelansi Prevalence of Glaucoma in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome Neslihan SÜRMELİOĞLU 1, Mustafa Kemal ARICI 2, Ömer Tamer DOĞAN 3, Ayşe

Detaylı

Tek ve iki girişli kombine fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması

Tek ve iki girişli kombine fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması Tek ve iki girişli kombine fakoemülsifikasyon ve trabekülektomi cerrahisi sonuçlarının karşılaştırılması Mehmet Okka, Ümit Kamış, Nazmi Zengin, Kemal Gündüz Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz

Detaylı

Diyabetik maküler ödemde kombine intravitreal bevacizumab ve grid lazer tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesi

Diyabetik maküler ödemde kombine intravitreal bevacizumab ve grid lazer tedavisi etkinliğinin değerlendirilmesi JCEI / 2015; 6 (4): 351-356 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.04.0548 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Diyabetik maküler ödemde kombine intravitreal bevacizumab

Detaylı

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ

SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLARI KLĠNĠĞĠ SĠSTEMĠK ĠZOTRETĠNOĠN TEDAVĠSĠ ALAN AKNE VULGARĠSLĠ HASTALARDA SERUM B12 VE FOLĠK ASĠT DÜZEYLERĠ UZMANLIK

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Oküler Hipertansiyon ve Açık Açılı Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Kalınlıklarının Analizi

Oküler Hipertansiyon ve Açık Açılı Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Kalınlıklarının Analizi Oküler Hipertansiyon ve Açık Açılı Glokom Olgularında Retina Sinir Lifi Kalınlıklarının Analizi The Analysis of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Patients with Ocular Hypertension and Open Angle Glaucoma

Detaylı

MİGREN HASTALARINDA MERKEZİ KORNEA KALINLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ

MİGREN HASTALARINDA MERKEZİ KORNEA KALINLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ MİGREN HASTALARINDA MERKEZİ KORNEA KALINLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Central Korneal Thickness In Migraine Patients Mehmet COŞKUN ÖZET Karabük Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Karabük

Detaylı

Anizometrik ambliyopide kapama tedavisinin farklı yaş gruplarındaki etkinliği

Anizometrik ambliyopide kapama tedavisinin farklı yaş gruplarındaki etkinliği Dicle Tıp Dergisi, 2009 ARAŞTIRMA YAZISI Cilt: 36, Sayı: 1,(28-34) Anizometrik ambliyopide kapama tedavisinin farklı yaş gruplarındaki etkinliği Mesut COŞKUN 1, Hakkı DOĞAN 2, Ayşe Ö. ÖNER 3 1 Kayseri

Detaylı

Eyyüp KARAHAN 1, Üzeyir GÜNENÇ 2, Gül ARIKAN 1, Mehmet Hilmi ERGİN 2 ABSTRACT

Eyyüp KARAHAN 1, Üzeyir GÜNENÇ 2, Gül ARIKAN 1, Mehmet Hilmi ERGİN 2 ABSTRACT Goldmann Alanasyon Tonometresi ve Pascal Dinamik Kontur Tonometrenin Karşılaştırılması ve Merkezi Kornea Kalınlığının Göz İçi Basıncı Ölçümlerine Etkisi Comarison of Goldmann Alanation Tonometry and Pascal

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4(3):19-23 Orijinal Makale Demir ve ark. Pseudoeksfolyatif Sendromlu Olgularda Komplikasyonsuz Katarakt Cerrahisi Sonrası Ön Kamara Derinliği Değişimi

Detaylı

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji 2 FMC Türkiye 3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Gülay Aşçı 1, Cenk Demirci 2, Zeki Soypaçacı 3, Özen Önen Sertöz 1, Serkan Kubilay Koç 2, Sinan Erten 2, Sıddig Momin Adam 2, Handan Öğünç 2, Gökçe Kaya 2, İrfan Hastürk 2, Emine Ünal 2, Ali Başçı 1, Ercan

Detaylı

İntravitreal Anti-VEGF enjeksiyonu sonrası göz içi basınç ve oküler aksiyel uzunluk değişiklikleri

İntravitreal Anti-VEGF enjeksiyonu sonrası göz içi basınç ve oküler aksiyel uzunluk değişiklikleri 326 JCEI / Tufan ve ark. İntravitreal Anti-VEGF enjeksiyonu 2013; 4 (3): 326-330 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0294 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Ventilatörle İlişkili Pnömonili Hastalarda Serum C-Reaktif Protein, Prokalsitonin, Solubl Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptörü (Supar) Ve Neopterin Düzeylerinin Tanısal

Detaylı

EGE GLOKOM. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Glokom Birimince Hazırlanmıştır Sayı:3, Eylül 2006. İçindekiler. Normal Basınçlı Glokom

EGE GLOKOM. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Glokom Birimince Hazırlanmıştır Sayı:3, Eylül 2006. İçindekiler. Normal Basınçlı Glokom EGE GLOKOM Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Glokom Birimince Hazırlanmıştır Sayı:3, Eylül 2006 Sayın meslektaşlarımız, Ege Glokom Gazetesi 2006-2007 çalışma takviminde de aylık olarak sizlere sunulmaya devam

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Ahmet Gül İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi RA Tedavisi Biyolojik I laçlar van Vollenhoven RF. Nat Rev Rheumatol 2009;5:531

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE

KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE Yüksek Göz İçi Basınca Sahip Gözlerde Goldmann Applanasyon Tonometresi, Dijital Kontur Tonometre ve Tonopenin Karşılaştırılması ve Sentral Korneal Kalınlığın Ölçüm Sonuçlarına

Detaylı

Glokom. Sıtkı Samet Ermiş 108 DERMAN MEDICAL PUBLISHING 1

Glokom. Sıtkı Samet Ermiş 108 DERMAN MEDICAL PUBLISHING 1 Sıtkı Samet Ermiş GİRİŞ Glokom genellikle artmış göziçi basıncı (GİB) sonrasında optik sinir başında çukurlaşma, atrofi ve tipik görme alanı değişiklikleri ile karakterize bir optik nöropatidir. En önde

Detaylı

GLOKOM. Doç.Dr.Özcan Ocakoğlu

GLOKOM. Doç.Dr.Özcan Ocakoğlu GLOKOM Doç.Dr.Özcan Ocakoğlu GÖZ İÇİ BASINCI=GLOKOM?? Göz içi basıncı nasıl oluşur? Göz içi basıncının normal değeri nedir? Göz içi basıncı neden yükselir? Glokom nedir? Glokomda risk faktörleri nelerdir?

Detaylı

TEDAVİYE DİRENÇLİ GLOKOM OLGULARINDA AHMED GLOKOM VALV İMPLANTASYONU

TEDAVİYE DİRENÇLİ GLOKOM OLGULARINDA AHMED GLOKOM VALV İMPLANTASYONU KLİNİK ÇALIŞMA / ORIGINAL ARTICLE TEDAVİYE DİRENÇLİ GLOKOM OLGULARINDA AHMED GLOKOM VALV İMPLANTASYONU Berker BAKBAK, 1 Güldal ERSOY, 2 Feyza ÖNDER 2 1 Kars Devlet Hastanesi, Göz Kliniği; 2 Haseki Eğitim

Detaylı

Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi

Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi DOI: 10.4274/tjo.10337 Özgün Araflt rma / Original Article Nd: YAG Lazer Kapsülotominin Görme Keskinliği, Göz İçi Basıncı, Santral Kornea Kalınlığı ve Refraktif Duruma Etkisi The Effect of Nd: YAG Laser

Detaylı

2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI

2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Öğretim Üyeleri Tarih 12.10.2012 2012-2013 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI Prof Dr Hikmet Özçetin Prof Dr Ahmet Tuncer Özmen Prof Dr A. Ali Yücel Prof Dr Bülent Yazıcı Prof Dr Mehmet

Detaylı

Trabekülektomi Sonrası Optik Sinir Başı Topografisi ve Retina Sinir Lifi Tabakasında Meydana Gelen Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Trabekülektomi Sonrası Optik Sinir Başı Topografisi ve Retina Sinir Lifi Tabakasında Meydana Gelen Değişikliklerin Değerlendirilmesi Trabekülektomi Sonrası Optik Sinir Başı Topografisi ve Retina Sinir Lifi Tabakasında Meydana Gelen Değişikliklerin Değerlendirilmesi Evaluation of Optic Nerve Head Topography and Retinal Nerve Fiber Layer

Detaylı

Ölçüm Aletleri Çalışması ş Sonuçları. Hastalıkları Derneği

Ölçüm Aletleri Çalışması ş Sonuçları. Hastalıkları Derneği Türkiye 2012 Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması ş Sonuçları Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 25 Nisan 2013-Antalya Çalışmalar PATENT HINT SALTURK PATENT 2 SALTURK 2 Amaç (Patent 2)

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

Primer Açık Açılı Glokomlu (Yüksek Basınçlı Glokom) ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi*

Primer Açık Açılı Glokomlu (Yüksek Basınçlı Glokom) ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi* KLİNİK ÇALIŞMA/ORİGİNAL ARTICLE Primer Açık Açılı Glokomlu (Yüksek Basınçlı Glokom) ve Oküler Hipertansiyonlu Hastalarda Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi* Evaluation of Risk Factors in Patients with

Detaylı

Gl.OKOMDA ULTRASONİK PAKİMETRİ İLE KORNEA SAN'rRAL KALıNLIGININ

Gl.OKOMDA ULTRASONİK PAKİMETRİ İLE KORNEA SAN'rRAL KALıNLIGININ J SSK TEPECiK HOSP TURKEY 2000; 10 (3): 112-7 112 Gl.OKOMDA ULTRASONİK PAKİMETRİ İLE KORNEA SAN'rRAL KALıNLIGININ DEGERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF CORNEAL CENTRAL THICKNESS V\!ITH ULTRASONIC PACHYMETER

Detaylı

Trabekülektomi Sonrası Göz İçi Basıncındaki Düşüş ile Birlikte Korneal Biyomekanik Parametrede Oluşan Değişimler

Trabekülektomi Sonrası Göz İçi Basıncındaki Düşüş ile Birlikte Korneal Biyomekanik Parametrede Oluşan Değişimler Trabekülektomi Sonrası Göz İçi Basıncındaki Düşüş ile Birlikte Korneal Biyomekanik Parametrede Oluşan Değişimler Changes in Corneal Biomechanics Following Intraocular Pressure Reduction by Trabeculectomy

Detaylı

Horizontal Konkomitan ılıklarda Cerrahi Ba arının ılık Tipi ve Derecesi ile kisi ÖZET Horizontal konkomitan ılıklarda cerrahi tedavi sonuçlarımızın

Horizontal Konkomitan ılıklarda Cerrahi Ba arının ılık Tipi ve Derecesi ile kisi ÖZET Horizontal konkomitan ılıklarda cerrahi tedavi sonuçlarımızın Horizontal Konkomitan Şaşılıklarda Cerrahi Başarının Şaşılık Tipi ve Derecesi ile İlişkisi Sevin Söker Çakmak*, Kaan Ünlü*, İhsan Çaça*, Yıldırım Bayezıt Şakalar* ÖZET Horizontal konkomitan şaşılıklarda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ahmet ELBAY, Uzmanlık Tezi, 2008. Danışman: Doç. Dr. Ahmet F. NOHUTCU

ÖZGEÇMİŞ. Ahmet ELBAY, Uzmanlık Tezi, 2008. Danışman: Doç. Dr. Ahmet F. NOHUTCU EK - 4A 1. Adı Soyadı : Ahmet Elbay ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Zümrütevler Mh. Yol-6 Sk. No:2 Kiptaş-Seyrantepe Konutları A4 Blok D:52 34852 Maltepe/İstanbul : 505 3136913 : draelbay@yahoo.com

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı?

Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı? Hipertansiyon Tedavisinde Kan Basıncı Ölçümü: Evde mi? Ofiste mi? Ambulatuar mı? Dr. Hasan Micozkadıoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Logan et al. J Hypertens 2008;26:446-452

Detaylı

Normal Basınçlı Glokomda Ayırıcı Tanı: İki Olgu Sunumu ve Literatür Tartışması

Normal Basınçlı Glokomda Ayırıcı Tanı: İki Olgu Sunumu ve Literatür Tartışması Normal Basınçlı Glokomda Ayırıcı Tanı: İki Olgu Sunumu ve Literatür Tartışması The Differential Diagnosis of Normal Tension Glaucoma: Two Case Reports and Discussion of the Literature Özlem DİKMETAŞ 1,

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

Tek Taraflı Eksfoliasyon Sendromlu Olguların İki Gözleri Arasındaki Korneal Biyomekanik Özelliklerin Karşılaştırılması

Tek Taraflı Eksfoliasyon Sendromlu Olguların İki Gözleri Arasındaki Korneal Biyomekanik Özelliklerin Karşılaştırılması DO I: 10.4274/tjo.42.17894 Özgün Araflt rma / Original Article Tek Taraflı Eksfoliasyon Sendromlu Olguların İki Gözleri Arasındaki Korneal Biyomekanik Özelliklerin Karşılaştırılması Comparison of Corneal

Detaylı