BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol"

Transkript

1

2

3 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çiğdem yhan flletme Genel Yönetmeni: Sina Şen Yay n Dan flman : Yaşar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma taman Düzeltme Sorumlular : Nükhet licikoğlu, Emel Kurt Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (nısal Başkan), Prof. Dr. hmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Doğanca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlioğlu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, Necmi Tanyolaç, Haluk Cansın, İzmir Tolga, laettin Giray, yhan Erten, Nuri Özakyol, İlhan Banguoğlu, hmet ydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel ksoy, Metin tamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, li Naili Erdem, li Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, İlyas Halil, Pelin Hazar, İlker İnal, Muzaffer İzgü, Mehmet Muhsinoğlu, Serdar Kalkan, Filiz Leloğlu Oskay, Saniye Özden, Yaşar Öztürk, Erdoğan Sakman, Songül Saydam, İzlen Şen, Cheryl Tanrıverdi, İzmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeoğlu, Mustafa Yıldız Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, nkara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim dresi: Mimoza 4/9, D: 1, taşehir, 34750, İstanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) bone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk yr m : Mat Yapım Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, nkara adresindeki küm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k jans Sanayi ve Ticaret.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, nkara adresindeki tesislerinde bas lm flt r.

4 Y l: 11, Say : 121 Ç N D E K L E R H Z R N Çıktık çık lınla, On Yılda... METE KYOL 10 h, Çanakkale!.. Vah, Milli Eğitim!.. ORHN VEL DEDEO LU 17 İnsanı Sever Gibi Sevdi, ğaçları, Dalları, Yaprakları... YfiR ÖZTÜRK 23 Leyla Gencer i Dinledik tatürk ü lkışladık KDR KYNR KÜÇÜKPINR 25 Uzakta Bir Gün L N L ERDEM 27 Bir Ülke: Bangladeş Dört Ödül: Nobel Ödülü ZM R TOLG Sayfa: 50 MEfiLEN N YDINLTTI I GERÇEKLER 35 Prusya Elçimiz li ziz Efendi nin Düşlerle Beslenmiş Tasavvufi Öyküleri KONUR ERTOP 40 Maarif Vekilinin Genelgesi ORHN VEL DEDEO LU 43 Futbolun Benim İçin Eski Tadı Yok rtık GÜRBÜZ EVREN 50 Meşalenin ydınlattığı Gerçekler MET N GÖREN 53 Yalan Rüzgarı Ve Profumo Örneği MEHMET MUHS NO LU 59 Pozitif Psikoloji Güçlü Yönlerinize Odaklanır CHERYL TNRIVERD 65 Dünyanın Yeni Harikası Petra NUMN YDINO LU 71 Bırakmaz ki, yrılmak Olanaklı Olsun Talas tan YENER ERGÜVEN 77 Mucit Babamın nısına MEHMET ÜNVER 85 İbrahim Bey Emekli, Şimdi MET N TMER 91 Don Kişot Ve Don Kişotluk SONGÜL SYDM 96 Bakkal mca MUZFFER ZGÜ 102 Gustav Mahler YÜCEL KSOY 105 Temel den Sevgilerle L MURT ERKORKMZ 110 rdıç Kuşu DR. MEHMET UHR 113 Kayıp ranıyor! NURY BRTOSCHEK 116 Varanasi Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe Güzel Söz 64 Haziran SuDokular 70 Bilginizi Denetleyin 133 nne ve Babalardan 148 LTIN KRTL YZ KIfi DEMEDEN YUMURTLR Mankafa Poldi 150 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 y n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük ZLEN fien 123 Küçük Büyük Buluşlar LKER NL 125 ltın Kartal Yaz Kış Demeden Yumurtlar ERDO N SKMN 128 Mucizeler Yılıydı 1939 LYS HL L 137 Tel Elbise skısı ve Veksilloji PEL N HZR 141 Bir Bayram Sabahında Lüfer vı SEV L ÇLIfiKN 143 Sakla Samanı Gelmez Zamanı SD BÜLBÜL 145 Beyaz Zambaklar Ülkesinde ENG N ÜNSL Sayfa: 125

5 DN S ZE Mete kyol ÇIKTIK ÇIK LINL, ON YILD... B ir insan n yaflam nda on y ll k bir zaman bölümü, sözü bile edilemeyecek denli k sa bir süredir. Fakat ayn süre, bir derginin yaflam çizgisinin çok önemli bir parças d r. Üstelik bu parça, o çizginin ilk on y ll k bölümünü oluflturuyorsa, önemi birkaç kat daha artmaktad r. Bütün Dünya flu an, yaflam - n n bu kat kat önemli ilk on y ll k bölümünü aln n n ak yla tamamlam fl olmas n n mutlulu- unu duyumsuyor. Bütün Dünya n n bu mutlulu unun nedeni, bir sorumlulu u kendileriyle ortaklafla yerine getirdi i okurlar d r. Bir konser ancak dinleyicisiyle, bir tiyatro ancak seyircisiyle oldu u gibi, bir dergi de ancak, okurlar yla bütünleflti- inde bir varl k oluflturabiliyor, bir anlam kazanabiliyor. Bütün Dünya bugün varl - n da, anlam n da, kendisiyle bir bütün oluflturan okurlar - na borçludur. Böylesi bir sorumluluk duygusunu paylaflmak bilincine sahip okurlar olmasayd Bütün Dünya, dinleyicisiz bir konser, seyircisiz bir tiyatro kimsesizli- inde kal rd ; varl da k sa sürede yoklu a dönüflebilirdi. Oysa okurlar onu yaln zca var etmekle, ona yaln zca sahip ç kmakla yetinmediler, çal flanlar n n görev sorumlulu una, kendi okur görevi sorumlulu unu da katt lar ve... Kollar na girerek, ellerinden tutarak, arkas ndan iterek, önünden çekerek ona güvenlerini de gösterdiler, desteklerini de verdiler. Bütün Dünya ya onuncu y l - n n baflar ipini gö üsleme mutlulu unu, iflte bu güvenleriyle, bu destekleriyle, onun çok özel okurlar tatt rd lar. Bu büyük bir baflar d r ve bu büyük baflar, kendilerine özgü özellikleriyle, tüm Bütün Dünya okurlar n nd r. Onlar tüm içtenli imizle alk fllayarak kutluyoruz ve güvenleri için de, destekleri için de tek tek tümüne, teflekkürlerimizi de iletmek istiyoruz. Umar z, teflekkür sözcüklerimizi de duyabiliyorsunuzdur, de erli okurlar m z, alk fllar m - z n coflkulu seslerinde... 7

6 aha çok taze ac m; çünkü ye- ö rendim. Me er ailemiz- Dni den bir y ld z kaym fl. Her ay yaz lar n sab rs zl kla bekledi im, o konuflur gibi kendine has üslubuna doyamad m, yaz lar n bir yudumda soluksuzca okuyup bitirdi im o yüce insan, biz hayata yeni at lan gençlerin eflsiz pusulas, biricik dedesi, babas... c m z büyük Bütün Dünya ilesi olarak; ama biliyoruz sen orada da anlatmaya devam ediyorsun hikayelerini sadece bir süre biz duyamayaca z o kadar... Say n Eser Tutel, güzel insan çok ani oldu gidiflin... Her ay yaz lar nda oldu u gibi, yine safl rtt n bizi iflte... Orada çok mutlusun, flüphemiz yok; ama unutma olur mu ve bil dualar m z, yüreklerimiz hep seninle... Gökçe Günseler. S ZDEN B ZE MEKTUPLR B ZDEN S ZE YNITLR Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Faks: ay n Nuray Han m, bu ayki Syaz n z, beni yine çok etkiledi. yn babam n bana yapt ve benim de o luma yapmak istedi- im fleyleri, daha da öteye tafl yarak yazm fls n z. Yaz n z saklay p o lumun her yafl gününde okumaya karar verdim. Yaz n zdan dolay çok teflekkür ederim. Yaz n za k z n z n fotograf n koyman z ve kendisini görme f rsat vermeniz de çok güzel olmufl. Lara n n gözlerindeki samimiyet ve sevecenlik, sizin gibi sevgi dolu ve duyarl bir insan olaca n n iflareti san r m. Sevginizin ve çabalar n z n daim olmas dile i ile, sayg lar m sunuyorum... Berkhan Esmer. alan söylüyorsunuz!.. Herfleyden öte, o k y kasaba- Y s nda bir sevgilim olsun isterdim. Gözlerimin gözlerinde eriyece i, ellerimin ellerinde atefller içinde yanaca, Çobany ld - z n n söndü ü ana de in ona fliirler okurken beni sab rla, sevgiyle, özlemle dinleyecek bir sevgili... Benimle ac lar m, sevinçlerimi paylaflan, beni tümüyle sahiplenen, ruhu benimle bütünleflen bir sevgili... Be- nim baflar lar m n yoluna güller döken, ac lar m bal edip benimle paylaflan belki hiç olmayacak bir sevgili... Benim hiç böyle bir sevgilim olmad, zaten düflü bile bana yabanc... (Bütün Dünya, fiubat 2008) Say n Engin Ünsal, sevgisiz bir insan hiç böyle dizeler yazabilir mi? flim gere i gecikmeli de olsa Bütün Dünya dergisini sürekli okuyorum. Sizin köflenizi de açl kla ve hayranl kla izliyorum. Ele ald n z konular n zdan çok, yaz fl biçiminiz, tarz n z çok etkili. Yaflam m boyu ben de hep aldan fllar içerisinde buldum kendimi... Sevmeyi Tanr sal bir güç, vermeyi iman sayarak... Sizin ve sizin gibileri anlayan naçizane bizlerin oldu u sadece bu, insan olmak... Lütfen uzun yaflay n. Sizlerin duyarl l na, daha do rusu eski bir deyiflle hislerimize tercüman olman za daha çok ihtiyac m z var. Ben hâlâ dile Naflit in ve Zeki Müren in ölümüne inanam yorum. Lütfen siz uzun ömürlü olun. Sevgi ve sayg lar mla daha nice bizlere de mal olan dizelerinizde buluflmak üzere... Sevgi Pekçevik. aflkent Üniversitesi sayesinde B 50 li yafllar mda dergimize yeniden kavufltum. Tabii, benimle birlikte bütün ailem de... Eme- i geçen herkese gönül dolusu sevgiler ve teflekkürler. Bilgiden bu denli yoksun onca dergiden sonra, noktas ndan virgülüne kadar bilgi dolu bir dergiye tekrar hayat verdiniz. Her say n z, maafl almak için aybafl n iple çeken bir ücretli gibi büyük bir sab rs zl kla bekliyorum. Tüm yazarlar n z n yaz lar - n doymayan bir bilgi açl ile okuyorum. Nereye gitsem, çantamda mutlaka bir say n z var. Her buldu um f rsatta okuyorum, hayatta oldu um sürece de okuyaca m. ta m z n ilkeleri do rultusunda, bilim fl n n ayd nlatt yolda yay n yapt n z sürece okuyaca m. Yok, yazmaya devam edersem, sayfalar yetmeyecek. Bu nedenle sadece ve k saca flunu diyorum: yi ki vars n z... Sevgi ve sayg lar mla, S. Füsun Dinç. ugün dersanede bir arkadafl n elinde derginizi gördüm B ve hemen anlad m Bütün Dünya oldu unu... Yani derginin iç tasar m ndan bile fark göze çarp yor. Derginin ona ait olmad - n bir arkadafl ndan ald n söyledi. Derginin yay na devam etti ini bilmiyordum, gerçekten gördü üm anda çok sevindim. Bir zamanlar babam n getirmesini dört gözle bekledi im dergiyi, raflarda tükenmeden almak için sab rs zlan yorum. Hepinize teflekkür ederim, eme- inize de iyor! Özden fiahin. 8 9

7 TÜRK D L Orhan Velidedeoğlu h, Çanakkale!.. Vah, Milli E itim!.. Bir deyimimiz var: Tüyleri diken diken olmak... Sözlüklerde, ansiklopedilerde bu deyim tan mlan rken, tüyleri diken diken eden sözcükler korku, vahflet, dehflet, tiksinti... olarak vurgulan r. Son y llarda ve flu son y llar - m zda, ülkemizin gelece ine korkuyla bakarken bir gazete haberi beni dehflete düflürdü, tüylerimi diken diken etti. dana Tar m l Müdürlü ü nde düzenlenen toplant da konuflan dana Valisi lhan t fl, denetlemeye gitti i bir okuldaki gözlemini anlat yor (Cumhuriyet, 28 Mart 2008): Bir lisede, lise birinci s n f ö rencisine dana n n ilçelerini sordum; sadece Seyhan, Yüre ir, Pozant dedi [13 ilçeden üçü]. Herhalde Pozant l yd. kinci s n f ö rencisine sordum ayn soruyu; Hatay, skenderun, Tarsus diye cevap verdi [Hatay ayr bir il, skenderun onun ilçesi; Tarsus da yine komflu il Mersin in ilçesi]. Türkiye nin komflular n sordum, Yunanistan ve ran dediler; o kadar. Lise birinci s n f ö rencilerine Çanakkale Savafllar n kim anlatacak, diye sordum. nlatan ç kmad. yn soruyu lise üçüncü s n ftaki bir ö renciye sordum, bilemedi. Çanakkale Savafllar nerede oldu; Çanakkale Savafllar Kars ile Erzurum aras nda bir yerde mi, yoksa Kars ile Sar kam fl aras ndaki bir yerde mi oldu, diyerek flafl rt c sorular sordum. ralar nda tart flt lar, kararlaflt rd lar ve Kars ile Erzurum aras nda bir yerde, yan t n verdiler. Bu yan t al nca floke oldum. Bu üzücü ve korkunç bir fley... *** Olamaz, bu kadar da olamaz!.. diye hayk rmak geldi içimden; bo az m dü ümlendi. nan l r gibi de ildi. Beni, Bu kadar da olamaz! diye hayk rmaya iten, yüre imde depreflen bir baflka ac yd : 2006 y l n n yaz aylar... Çaml dere deki da evimizin balkonunda otururken dikkatimi çekti. Osmaniye nin bir büyük ilçesinden gelip sitemizde çal flan ustan n, kendisine yard m etmesi için memleketinden getirtti i on sekiz, on dokuz yafllar ndaki o lu, ilerideki bir a ac n alt nda, cep telefonuyla uzun süre bir yerlerle konufltu. Sonra bir ara bafl n kald rd, beni gördü, koflarak yan ma geldi ve mca, sen tatürk ün stanbul dan Samsun a geçti i geminin ad n biliyor musun? dedi. fiaflk nl k içinde yan tlad m: Band rma... Yine o a ac n alt na kofltu, telefonla bo uflurcas na dakika bir yerleri arad, konuflamad. Küre ini omzuna ald giderken, geminin ad n niçin sordu unu ö renmek için ça rd m: Cep telefonu sorusuymufl; belli sürede do ru yan t verenlerin telefonlar - na bir ölçüde ücretsiz konuflmal k yüklenecekmifl. Verilen süre içinde ba lant sa layamad ndan bu olana kaç rm fl. E itim durumunu sordum: Lise... (!) Mustafa Kemal in stanbul dan Samsun a geçti i tarihi sordum; gününü bildi, y l - n an msayamad... Lise e itimini tamamlam fl bir genç olarak tatürk ün nadolu ya geçti i tarihi ve bindi i geminin ad n nas l olup da bilemedi ini sordu umda ald m yan tsa, yürekler ac s. Liseyi önceki y l bitirmifl. Lise 10 uncu s n fa kadar imam hatipte okumufl, o y l imam hatip lisesi kapat ld ndan normal liseye geçmifl. Hiç kitap yüzü görmemifl; bir defteri koltu unun alt na s k flt r p iki y l onunla gidip gelmifl; 10 ve 11 nci s n flar da böyle geçiren bu gence lise diplomas vermifller. (!) Uluslararas istatistiklerde, de iflik basamaktaki okullardan mezuniyet oran n yüksek göstermek u runa, okula kaydolmak ve gelip gitmek yeterli mi say l yor? Sonras, zorunlu diploma... Ya daha sonras?.. Bu nas l bir okul; bu nas l bir ö renci; bu ö renciyi okutan ö retmen nas l bir ö retmen; bu nas l bir milli e itim anlay fl?.. Bu çocuklar, b rak n ülkenin komflular n, yaflad klar ilin ilçelerini, ülkelerinin co rafyas - n bilmiyorlar. Bu çocuklar, Çanakkale nin nerede oldu unu da bilmiyor; Kars, Erzurum, Sar kam fl aras nda kördü üm oluyorlar. Bu çocuklar n... Çanakkale Savafllar n bilmeyen bu çocuklar n, Kurtulufl Savafl ndan ha

8 BD HZ RN 2008 BD HZ RN 2008 berleri var m ; Mustafa Kemal kimdir, ne yapt ; biliyorlar m?.. Say n dana Valisi, ö rencilere sordu u sorular, onlar e itmekle (ya da e itmeden diploma vermekle) görevli ö retmenlere sormay düflünmüfl müdür? Sormad na göre, floke olmaktan öte kalp krizi geçirmekten korkmufl olmas n... *** Cumhuriyet in de erli yazarlar ndan Say n Dr. Erdal tabek de ayn konuya de inen 5 Nisan 2008 tarihli yaz s nda ayn yürek ac s yla yaraya neflter vuruyor. Bir bölümünü al nt l yorum: Kendi ülkesinin tarihinden habersiz gençlerin yetiflti i bir lise e itimi. Bütün olgunlu un altyap s - n n oluflmas gereken lise döneminin e itimi. Elbette bütün liselerimiz, bütün ö rencilerimiz bu ac nacak bilgi düzeyinde de il. Pek çok iyi yetiflmifl gencimiz, y llard r e itim sisteminden yak n yor. Bu sorunun yükünü bütünüyle ö rencilere yüklemek de yanl fl. ma y llard r anlatmaya çal flt m bir gerçek var: E itimimiz kültürden kopuk. Genel kültür dedi imiz, olgunlaflma bilincinin altyap s n oluflturan temelden yoksun bir e itimi sürdürüyoruz. Tarih bilinci oluflmuyor. Co rafya anlams z bir ezber dersi durumunda... Matematik-geometri bafl belas say l yor. Fizik konular n n neyi anlatt düflünülmüyor. Kimya ile uygarl k aras ndaki ba kimsenin umurunda de il. Biyolojinin neyi anlatt ve neden anlatt belirsiz. Müzik varla yok aras nda. Resim kültürü verilmiyor. [Ya, bir zamanlar liselerde okutulan psikoloji, sosyoloji, mant k, felsefe derslerine ne oldu?] Varsa yoksa testler... B kk n ö renciler... S nava endekslenmifl y llar... Ondan sonra kendi tarihinin en önemli olaylar ndan haberi olmayan ö renciler... Düflünmeyi ö retemeyen bir e itim, bilginin sadece hamall - n yapt r r. Ülkenin as l felaketi budur... *** Dil Derne i nin 1990 l y llardaki bir kurultay nda, üniversitelerde Türkçe dersleri okutulmas na karfl ç kan bir Türk Dili profesörüne yan t mda, o günlerde yaflad - m flu olay örnek göstermifltim: Üzerinde çal flt m konuyla ilgili olarak ayn apartmanda oturdu umuz bir profesör arkadafl mdan bilgi istedim. Do rudan kendi konusuyla ilgili bulmad ndan, yanl fl ya da eksik bilgi vermifl olmamak için fakülte kitapl ndan konumla ilgili kaynak kitap getirmeyi önerdi ve birkaç gün sonra da ilgili bölümü biri o y l, di eri bir önceki y l bitirmifl iki ö rencinin mezuniyet tezlerini getirdi. Ertesi sabah tezleri geri verirken, yararlanabilece im bir bilgi bulabilme umuduyla gece bofla geçen saatlerimin öfkesiyle kar fl k üzüntüyle sordum: Bu tezi kabul eden hocalar Türkçe biliyorlar m? Biliyorlard r tabii; niçin sordun? Ben bu tezlerin ikisinden de bir fley anlamad m. Her iki tezin yaz l m, kurallara uygun düzenlenmifl birkaç tümce d - fl nda son derece bozuk. Bu tezler nas l kabul edilir? Profesör arkadafl m, elini omzuma koydu ve ac bir tebessümle, Sevgili dostum dedi, Bunlar en iyileri, bu tezler de kabul edilmezse bölüm ö renci mezun edemez... (!) *** Günümüzde de iflen ne?.. Türk Dil Kurumu nun Türk Dili dergisinde (2008 Mart), Yrd. Doç. Dr. Münir Erten in yak nmas na kulak verelim: Bizler, üniversiteye, Türk Dili ve Edebiyat veya Türkçe Ö retmenli i Bölümüne gelen ö rencilere flu yanl fl, bu eksik... demekten; onlar n bilgi yanl fll klar n düzeltmek, eksik bilgilerini tamamlamaktan dolay istedi imiz düzeyde bir ö retim yapamamaktay z... Mustafa Balbay ise e itimin bir baflka ac boyutuna de iniyor: E itimin bugün ne durumda oldu unu anlamak için rakamlar vermek, örnek s ralamak yerine geçen hafta, iyi bir üniversitenin fizik bölümünde okuyan ö rencilerin anlatt n paylaflal m: Bir deney yapt k... Hocam z, iki ayr malzemeden yeni bir malzeme yarat ld n söyledi... S n ftaki ö rencilerden biri Hocam, yaratma sözcü ünü kullanamazs n z, yaratmak sadece llah a mahsustur deyip dersi kilitledi. (Cumhuriyet, 20 Nisan 2008) 23 Nisan 2008 kutlad k, flenliklerle... Ne flenlik ama... Kutlu Do um Haftalar ile karfl lan yor 23 Nisan lar... Diyanet flleri Baflkanl bütün illere, ilçelere bu haftan n ifllerini tek tek s ral yor: Peygamber Efendimiz konulu konferanslar... Kuran kursu ö rencileri için K rk Hadis Ezberleme Yar fllar. Peygamberim, Hazreti Muhammed konulu yar flmalar. genelinde 13 bin 268 etkinlik; vaazlar, yar flmalar, ziyaretler. Ülke Ulusal kimlikten dinsel kimli e dönüflüm yaflan yor... Sonra da ülkede kayg duyulacak bir fley yok Nisan Tarihe bir not düflelim. Unutulmas n. (Erdal tabek in 23 Nisan 2008 bafll kl yaz s ndan... Cumhuriyet, 21 Nisan 2008) 12 13

9 LK DERS M Z TÜRKÇE Saniye Özden Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 16 nc sayfam za bak n z 1. kabare (frans zca) a) gece kulübü b) tiyatro c) dans sahnesi ç) gazino 2. gazino (italyanca) a) müzikli e lence yeri b) kahvehane c) bar ç) kulüp 3. kaknem (yunanca) a) çirkin, huysuz kad n b) süslü kad n c) yapmac k ç) çelimsiz 4. kokona (yunanca) a) güzel kad n b) yafll kad n c) cad ç) afl r süslü kad n 5. balyoz (latince) a) balta b) çekiç c) a r çekiç ç) kazma 6. atafle (frans zca) a) elçi b) konsolos c) elçi yard mc s ç) elçilik uzman 7. ateist (frans zca) a) tanr s z b) tanr tan maz c) tanr karfl t ç) tanr dan kuflkulu 8. fuar (frans zca) a) büyük pazar b) pazar c) sergi yeri ç) panay r 9. koç (ingilizce) a) yi it b) çal flt r c c) spor çal flt r c s ç) teknik yönetmen 10. nisan (süryanice) a) T. S. Eliot ya göre aylar n en zalimi b) mart ile may s aras ndaki ay c) bir kad n ad ç) bir erkek ad 11. foto (yunanca) a) fl k b) fotografç c) fotograf sanatç s ç) flipflakç 12. kafle (frans zca) a) damga, mühür b) tu ra c) klifle ç) imza 13. erkete (yunanca) a) gözcü b) cepçi c) yankesici ç) gaspç 14. gard rop (frans zca) a) dolap b) giysilik c) elbiselik ç) çamafl rl k 15. doping (ingilizce) a) güçlendirici ilaç b) güç kayna c) sporda yasad fl al nan ilaç ç) moral 15

10 LK DERS M Z TÜRKÇE YNITLR YKIN TR H M Z Yaşar Öztürk inci sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar 1. kabare (frans zca) a) gece kulübü. 2. gazino (italyanca) a) müzikli e lence yeri. 3. kaknem (yunanca) b) çirkin, huysuz kad n. 4. kokona (yunanca) ç) afl r süslü kad n. 5. balyoz (latince) c) a r çekiç. 6. atafle (frans zca) ç) elçilik uzman. 7. ateist (frans zca) b) tanr tan maz. 8. fuar (frans zca) a) büyük pazar. 9. koç (ingilizce) c) spor çal flt r c s. 10. nisan (süryanice) b) mart ile may s aras ndaki ay. 11. foto (yunanca) b) fotografç. 12. kafle (frans zca) a) damga, mühür. 13. erkete (yunanca) a) gözcü. 14. gard rop (frans zca) b) giysilik. 15. doping (ingilizce) a) güçlendirici ilaç. hmet Bey, oturdu u semtin ünlü k l b klar ndand. Bir gün kendisine çok k zan efli Havva Han m, maflayla s rt na birkaç kez vurdu. hmet Bey bu olaydan sonra solu u mahalle kahvesinde ald. Tam yerine oturacakken arkadafllar ndan biri hmet Bey e laf att : Bugün hava sert dedi. Hava sözcü ünü Havva anlayan hmet Bey hemen yan t verdi: Sert olsa ne olur? dedi. Vurdu u üç dört mafla tatürk ve Çevre nsan Sever Gibi Sevdi açlar, Dallar, Yapraklar... Çankaya daki bahçeyi yapan müdürle alan dolafl yordu. Çok yafll ve genifl bir a aç tatürk ün geçece i yolu kapl yordu. ac n bir yan havuz, bir yan dik yokufltu. tatürk a aca yaslanarak güçlükle karfl ya geçti. Müdür at ld ve Emrederseniz hemen keseyim, efendim dedi. Müdürün yüzüne bakt : Yahu dedi. Sen hayat nda böyle bir a aç yetifltirdin mi ki, keseceksin. 5Haziran Çevre Günü, nedeniyle bu say m zda, tatürk ün çevre konusundaki duyarl n ve özenini yans tan anekdotlara ve an lara yer veriyoruz. lk anekdotumuz, ünlü yazar Falih R fk tay dan: Baban z tatürk adl yap t nda Falih R fk tay, tatürk bir do a afl yd diyor ve flu anekdota yer veriyor: Yurdunun çöl bofllu undan st rap duyard. Bir gün Diyarbak r taraflar nda atla dolafl rken yan ndaki Kurmay Baflkan smet nönü ye, Çabuk bana yeni bir din bul dedi. Yan t n da kendisi verdi: aç dini olsun bu... Evet bir din ki ibadeti a aç dikmek olsa. fet nan ise, tatürk ün a aç sevgisini flu an s yla anlat yor: 1937 y l n n bahar mevsimiydi. Orman Çiftli i ne kköprü taraf ndan gidiyorduk. Çiftli in o parças meyve bahçesi haline konulmufl, fidanlar s ra s ra dizil- 17

11 BD HZ RN 2008 BD HZ RN 2008 miflti. fiimdi gölgeli i ve bol yeflilli i ile çok güzel olan bu yol boyu o zamanlar henüz küçük, çelimsiz a açlar n s raland ve yaz mevsiminde dahi pek güzel olmayan bir yerdi. bu eski ç plak topraklar üzerindeki meyve bahçesi haline getirilmifl olan bu yerlere tatürk, nefle ile bak yordu. fiimdi uzun kavak a açlar n n bulundu u yol kenarlar nda iflçiler çal fl yor ve fidanlar dikiyorlard. tatürk birden floföre Dur! diye ba rd. Yere indi inde orada olanlara, Burada bir i de a ac vard, o nerede? diye sordu. Kimse i de a ac n bilmiyordu. Çünkü orada çal flanlar yenilerini düzenlemekle u rafl yorlard. tatürk ün biraz önceki neflesi kalmam flt. Çünkü çiftli in ilk çorak günlerinin bir yeflillik an s yerinden ç kar lm flt. Yol boyunca yürüyerek i de a ac arad k. O, de eski ve çelimsiz bir a açt. Fakat yaflayan ve baharda güzel kokular n etrafa saçan bir varl kt diye s zland. Sonra bir konu açt : Co rafi çevre mi insanlar üzerinde etki yapar, yoksa insanlar m o çevreye egemen olur? diye sordu ve sorusunu yine kendi yan tlad : nsan zekâs n n, herfleye gücü yeter, do aya da egemen olur! Çiftlik merkezine geldik. Büyük hamam n yap s bitmiflti. Onu gezerken i de a ac n yerinden kimin sökmüfl oldu unu da incelemek için ilgili olanlara sorular sordu. Kimse bu küçücük a ac n sonu hakk nda bir bilgi veremedi. tatürk bu önemsiz gibi görünen iflten hüzün duymufltu. Uyar larda bulundu. açlar korunacak ve bak lacakt. Yeflilli in özlemini Kurtulufl Savafl boyunca çok çekmiflti. Çankaya y oturmak için seçmesine gerekçe, orada birkaç büyük kara kavak a ac n n bulunmas yd. Onlar n rüzgarl günlerdeki h fl rt s ndan her zaman zevk duyard. ilk aylar nda Çankaya da dinlendi i günlerden birinde Keçiören den Hastal n n bir dal badem bahar çiçe i getirmifllerdi. Bir vazo içinde odas na götürdü üm zaman yüzünde bir nefle belirdi. Bahar gelmifl, ne güzel dedi. Fakat bu güzel çiçekler meyve vermeden solacak ve sadece bizim birkaç günlük göz zevkimizi doyurabilecek, ne yaz k... Bahar kokusunu alabilmek için çiçeklere e ilmiflti ve Oh, hayat n gençli i ne nefis! demekten kendini alamam flt. Fakat bu meyve verecek dallar n kopar lmas ndan da kederlendi i görülüyordu. nkara daki Orman Çiftli- i ni boz toprakl ktan ormanl k haline soktu, a açlar n dikiliflini, tutuflunu, büyüyüflünü ad m ad m izledi. Vatan yeflil ve bay nd r görmek için çal flt. Yalova y, Florya y o de erlendirmifl, Bursa y kapl ca kenti yapmak için bizzat u rafl p durmufltu. Planl nkara düflüncesi de onundu. Cankaya daki bahçeyi yapan müdürle alan dolafl yordu. Çok yafll ve genifl bir a aç tatürk ün geçece i yolu kapl yordu. ac n bir yan havuz, bir yan dik yokufltu. tatürk a aca yaslanarak güçlükle karfl - ya geçti. Müdür at ld ve Emrederseniz hemen keseyim, efendim dedi. Müdürün yüzüne bakt : Yahu dedi. Sen hayat nda böyle bir a aç yetifltirdin mi ki, keseceksin. Hasan R za Soyak n Çankaya daki yaverlik dairesi dar gelmeye bafllam flt ; durumu tatürk e iletti. tatürk, binan n gereksinime yetecek kadar geniflletilmesini uygun gördü. Yaz n tatürk stanbul dayken geniflletme ifline baflland ve birkaç ay içinde tamamland. Bu arada ek yer açmak için büyücek bir a aç kesilmiflti: stanbul dan döndü ünde binan n yeni durumunu görmek istedi. Köflkten yan ndakilerle oraya do ru yürüyordu. Bina görünür görünmez durdu ve büyük bir heyecanla fiu yanda bir a aç vard, ne oldu? diye sordu. tatürk, Yalova da bak ms z topraklar ve de erlendirilmeyen termal kaynaklar görünce üzülmüfl ve gerekli emirleri vermifltir. (12 Eylül 1929) Soyak ve yan ndaki arkadafllar önlerine bakt lar, yan t veremediler. tatürk çok kederlenmiflti; birkaç saniye oldu u yerde kald

12 BD HZ RN 2008 BD HZ RN 2008 Yaz k, çok yaz k dedi. Yahu bu ifl a aca dokunulmadan yap lamaz m yd sanki? Bana söyleseydiniz, çaresini bulurdum. Sonra geri döndü. Binaya girmeye gerek görmedi. Soyak bir baflka an s nda da flunlar anlat yor: çok be endi i bir yerde küçük bir köy evi, daha do rusu, O nun tatürk deyifliyle bir kulübe ve çardak yapt rmak istedi. Fakat kulübe ve çardak için ay rd yerde sö üt a ac bulunuyordu; bunlar kesmek gerekiyordu. Daha ilk anda büyük bir güçlükle karfl lafl lm flt ; a açlar bir türlü feda edemiyordu. Sonunda düflünmüfl, tafl nm fl sö ütleri yanlara tafl mak karar vermiflti. Kendisi için çok önemli bu ifli bizzat yapacakt. Çiftlikten yeteri kadar iflçi seçildi, bir gün kendisi baflta ifle geçildi. lkin yerleri de ifltirilecek a açlar için yeni çukurlar açt rd ; sonra a açlar söktürüp haz rlanan çukurlara dikmeye bafllad. Sabahlar erken saatte ifl yerine geliyor, akflam oluncaya kadar iflçilerle birlikte çal fl yordu. Ö len yemeklerini orada yiyordu; paydos zamanlar da yere serilen has r ve kilimler üzerinde dinleniyordu. Günlük resmi iflleri de orada görüyor, haz rlanan evra yine orada imzal yordu. Böylece birkaç gün çal fl ld. Bir akflam art k ifl bitmifl, kulübe için seçti i yer aç lm flt. Kendisi memnun olmakla birlikte biraz düflünceli yere çömelmifl, etraf gözden geçiriyordu. Ben ayakta durdum. Bafl n kald r p sordu: Ne dersin çocuk, acaba bu a açlar tutacak m? Kesin bir fley söyleyemem Pafla m dedim. Yerlerini de ifltirdi i bütün a açlar tutmufltu. (...) S k s k oraya gider, bazen orada yemek yer, sonra ot minderli sedire uzanarak rahat ve sakin uyurdu. Bir gün Soframda iki sap çiçek istiyorum, hiç çiçek yok mu burada? dedi inde sofradakiler Bu kentte çiçek yetiflmez demifllerdi. Bu yan t üzerine oturdu- u ba evinde çiçekler yetifltirdi. Daha sonra yine bir yemekte Fevzi Çakmak n koluna girerek onu ve konuklar n, çiçek yetifltirdi i yere götürdü. flte bunlar benim ikinci Sakarya zaferim dedi. tatürk, yaflam boyunca her uygun anda bir a aç gölgesinde dinlenip piknik yapmay severdi. Çankaya dan dalga dalga ormanlaflt rma çal flmalar ülkeye yay ld. açland rman n öncüsü oldu. S k s k evden ve iflten kaçarak do aya koflmas n n nedeni do a aflk yd. Hastal n n ilerlemesi onu yata a ba lad. Hasta yata nda Sabiha Gökçen e, yileflti im zaman bir ormana gidelim, dere kenar nda küçük bir ev yapt r p orada yaflayal m diyordu. Salih Bozok, onun bu özlemini gidermek için yata n n karfl s nda rahatl kla görebilece i bir tablo getirdi. Tablo tatürk ün s k s k sözünü etti i ve yaflamay arzulad orman manzaras n içeriyordu. tatürk son günlerinde hep o manzaray seyrederek avundu. Çocuklu unda do ayla iç içe geçen ortam özler ve dile getirirdi. Harp kademisi ndeyken s n f arkadafl li Fuat Cebesoy la lemda nda ormanl k bir alanda p nar bafl nda oturduklar nda nsan yaflland ktan sonra kentlerin gürültülü yaflam ndan kesinlikle uzaklaflmal, böyle sakin ve a açl k bir yere çekilmelidir dedi ini Cebesoy ölüm döfle inde onu görmeye gitti inde o günleri an msayarak, yileflir iyileflmez, lemda na gidelim. caba o as rl k a ac n dallar gölge veriyor mu? O ufak p nar n sular yine buz gibi so uk mu? Yoksa zaman onu da kurutmufl mu? diye sordu. Hasta yata nda fet nan dan da isteklerde bulundu. fet nan flöyle anlat yor: Hastal s ras nda bana daima tan d m ormanl k yerleri anlatmam isterdi. Hatta nekahet devri için bir ormanl k yerde dinlenmeyi düflünmüfl ve böyle bir yerin haz rlanmas n da istemiflti. Benim kendisine en çok anlatt - m yer ise Eskiflehir in Sudiken ormanlar yd. Çünkü çocuklu umun bir k sm orada geçmifl ve üzerimdeki etkisi daima derin ve unutulmaz olmufltu. tatürk Sudiken ormanlar na gidemedi ama O en güzel a açlar n dikilip yeflerdi i n tkabir de nkara y yeflillendiren güzel yapan a açlar n ortas nda yafl yor, flimdi. Ö retmen, küçük hmet e gördü ü bir a ac n ne a ac oldu unu nas l anlayaca n sordu: Söyle bakal m, yavrum dedi. Bir a ac n kiraz m, yoksa erik a ac m oldu unu nas l anlars n? Küçük hmet, bu soruya hemen yan t verdi: Dallardaki meyvelere bakar m, ö retmenim dedi. Hangi meyve varsa, a aç o meyvenin a ac d r. Bu yan t üzerine ö retmen, küçük hmet e bir soru daha sordu: Peki ya k fl mevsimindeysek dedi. Dallarda meyve yoksa nas l anlars n? Küçük hmet bu soruya da hemen yan t verdi: O zaman meyvelerin olmas n beklerim, ö retmenim 20 21

13 fla daki mektup, liseden sonraki ö renimini Napoli de sürdüren Kadri Kaynar Küçükp nar taraf ndan 8 May s 1964 tarihinde yaz lm fl ve Tarsus ta okudu u lisedeki edebiyat ö retmeni Haydar Göfer e gönderilmifltir. Dergimizin 10 y ldan buyana Türk dili dan flmanl n da yapmakta olan Haydar Göfer, eski ö rencilerinin kendisine gönderdikleri mektuplar yay mlad Sevgili Hocam adl kitab nda bu mektuba da yer vermifltir. 44 Y l Önce Yaz lan Mektup: Leyla Gencer i Dinledik, tatürk ü lk fllad k 8 May s 1964, Hotel Splendid, Napoli Sevgili Hocam, En az benim kadar sizi de sevinç ve gurura bo acak bir haberi müjdelemek istiyorum. Çarflamba akflam buradaki opera evinde Donizetti nin Roberto Devreux u oynand. Kraliçe Elizabeth baflrolünde Leyla Gencer oynuyordu. Napoli, gerek lirik, gerek oda müzi i bak m ndan hayli parlak bir geçmifle sahiptir. Opera sanat n n gerçekten sevilip de erlendirildi i bir flehir olarak talya da baflta gelir. Çarflamba akflam Leyla Gencer i siz de dinleyecektiniz. s rl k, koca opera salonunu t kl m t kl m dolduran Napoli halk, o akflam sanki ç ld rm fl hayranl ktan... Leyla Gencer i kaç kere sahne d fl na ç kard lar, kaç demet gül, karanfil att lar, hat rlam - yorum. Geçen sene bir daha alk fl-

14 BD HZ RN 2008 lanm flt Leyla... O, art k dünyaya mal olmufl bir sanatkâr... Çarflamba akflam akl mdan geçenleri anlatamam. Bir an herfleyi unutmufl, ben de o ç ld ras ya alk fla kap lm flt m; ama art k Leyla y alk fllam yordum. Sanki sahneden halk selamlayan o derin tebessüm, bir uzak ülkeden geliyordu. Mustafa Kemal di önümüzdeki; Leyla de il, tatürk alk fllan yordu. 24 O akflam duydu um kör bir milliyet hissi de il, as rlard r bizi körelten yobaz pençeyi silip, Türkiye yi bütün insanl a mal eden Mustafa Kemal in sevgisiydi. Türk denince Barbar diye yüz çeviren keferenin, bir Türk sanatkâr n böyle ç ld ras ya alk fllay fl, bizlerin Mustafa Kemal e ne kadar borçlu oldu umuzun ifadesi de il mi? Kadri Kaynar Küçükp nar. lkollü oldu u tüm davran fllar ndan belli olan bir adam, doktora derdini anlatmaya bafllad : Sabahlar bafl mda büyük bir a rl kla uyan yorum ve gün boyunca kendimi ifle veremiyorum. Doktor biraz düflündükten sonra karar n hastas na aç klad : Sizde önemli bir rahats zl k göremiyorum dedi. Bu durumunuz içkiden kaynaklan yor olabilir. Hasta, doktorun bu karar n dinledikten sonra aya a kalkt ve kap ya do ru yürüdü ve O zaman ben üç dört saat kadar sonra geleyim dedi. O zamana de in ay lm fl olurum. Küçük hmet televizyondaki K z lderililer in yüzlerini boyad klar n görünce merakla babas na sordu: Baba, ne yap yorlar böyle? Babas, gazetesini okumaya devam ederken o lunun sorusuna flu yan t verdi: Savafla haz rlan yorlar o lum. Küçük hmet, ertesi sabah annesini makyaj yaparken görünce koflarak babas n n yan na geldi ve bir konuda babas n uyard : Baba kötü fleyler olacak dedi. nnem içeride savafl haz rl yap yor! Bir dostu ünlü yazar Gandolin e yay mlanmas için ikide bir makele gönderip Zahmet olmazsa virgülleri sen koyuver diye bir de not ekliyordu. Sonunda bir gün Gandolin, arkas na flu notu ekleyip yaz y dostuna geri gönderdi: Sevgili dostum! Bir dahaki sefere lütfen siz virgülleri gönderin, yaz y ben yazar m. YfiMDN GÖZLEMLER li Naili Erdem UZKT B R GÜN Yurt yolculuklar nda tatürk, Devletin sahibi sizsiniz. Bizler sadece sizlerin hizmetinde olanlar z sözlerini s k s k yinelerdi. Sonra bilmedi imiz bir fleyler yaflanm fl olacak ki, Birey, devlet içindir e gelinmifl, yani baflkalar Mersin e giderken, biz tersine gitmifliz. kflama do ru günefl aç yor, rüzgar olmasa iyi... Bu yeflilli in ortas nda çok fleyleri unutuyorum. Türkiye den uzakta, bir yabanc ülkedeyiz. Çocuklara özlemimizi gideriyoruz. Ne görsel ne de yaz l bas nda sorunlar var. Herkes gül gibi geçinip gidiyor Televizyon ekranlar nda yaflam n mutlulu u programlanm fl. K skan yorum. Niye biz bu güzelliklerden uza z? Niye tüm sorunlar bizleri buluyor ve biri bitmeden bir öteki bafll yor? Ço ald k da ifllerimiz ondan m sarpa sard, yoksa siyasilerden mi kaynaklan yor? Bu olanlara, ak l fikir erdiremez olduk. Cehaleti yenemedi imizden mi, ekonomiyi güçlü k lamad m zdan m, belki de sa l kl bir demokrasiye kavuflamad m zdan... Belki birkaç ndan, belki hepsinden, sonuçta olumsuzluklar yakam zdan düflmüyor. Her gün bir yeni bunal m... Her gün bir k z lca k yamet... Yoksulluk belas halk n yar s n can ndan bezdirdi. Bir avuç seçkinimizse paray har vurup harman savuruyor. Gelir da l m ndaki bu korkunçlu u ilk kez yafl yoruz. Yöneticilerimize göre hepimiz zengin olmufluz. Herkes birbirine soruyor Sen de zengin oldun mu? diye... Birilerinin zengin oldu u 25

15 BD HZ RN 2008 do rudur. Ya cemaatten, ya tarikatlerin birinden olacaks n ya da aileden... Bir tarihte de analar n n ç k n ndan servet sahibi olanlar vard, flimdi dü ünlerden Yüzy llard r tevhit dini olan slam siyasete alet edilince siyaset bezirgânlar köfleleri tuttular. Bizden, sizden ayr m ac mas zca sürüyor. ktidar n ehliyetsiz yandafllar n n mal götürdü ü dillerdedir. PKK vahfleti yeni boyutlar yla gemi az ya alm flt r. fiehitlerimiz bayrak bayrak gözyafllar m zla topra a veriliyor. Hükümete göreyse herfley f st k gibi... Ekrandan Rodrigez in gitar konçertosu yay l yor. flkt r ezgilerden yükselen, sevdad r. Bizde ise a tlar, a tlar, a tlar... Bugün burada her yer kapal... Hazreti sa n n gö e yükseldi i günmüfl. Maddi ile manevi iç içe, pozitivizmle, metafizik yan yana... Dün kraliçenin do um günüydü. Bayraklar n ast lar, flenlikler sabahlara de in sürdü. Meclis ve kraliçe... Kimseler yad rgam yor. Gerçekte yad rgamay gerektirecek bir neden de yok. fl desen ifl, ev desen ev, özgürlük desen özgürlük, hukuk desen hukuk var. Bu bir gönenç devletidir. Yollar temiz, insanlar temiz, her yer p r l p r l... Dün bir vatandafl m za Türkiye ye dönecek misin? diye sordu umda Niye döneyim? Burada insan muamelesi yap yorlar. Döneyim de itilip kak lay m m yine... yan t n al nca devletle, vatandafl, devletle insan iliflkisi tüm uyumuyla yürürlüktedir diye düflündüm burada... Biz de bir zamanlar öyleydik. Yurt yolculuklar nda tatürk, Devletin sahibi sizsiniz. Bizler sadece sizlerin hizmetinde olanlar z sözlerini s k s k yinelerdi. Sonra bilmedi imiz bir fleyler yaflanm fl olunacak ki, Birey, devlet içindir e gelinmifl, yani baflkalar Mersin e giderken, biz tersine gitmifliz. fiimdi benim insan m, benim efendim yabanc diyorlar da hasretliklerini içine gömüp buralarda insan gibi yaflamay ye lemifltir. Bu ay p hepimize yeter. Pencereden seyrediyorum. Bisikletli insanlar geçiyor, bir de köpeklerini gezdirenler... Günefl bir görünüp bir kayboluyor, arada ya mur ya yor, zmir deki gibi... Belli ki denizi özlemiflim. Burada deniz var; ama ne mavi mavi, ne dalgalar beyaz; ama deniz... Denizlerden esen bu ince hava saçlar nda e lensin dizesine tak l - yorum. Birazdan gazete almaya gidece im, borçlar yla, flehitleriyle yanm fl, y kanm fl insanlar m n aras na gazetenin sayfalar aras nda kar flaca m ve büyük olas l kla bayra ma sar l bir evlad m za a layacak, Fatiha yollayaca m. Bir Ülke: Bangladefl Dört Ödül: DÜNYNIN DÖRT KÖfiES İzmir Tolga Nobel Ödülü Uç bin y l önceki atalar n n, insan n varl n n ve yaflam n n anlam n de erlendirdikleri görüfl, duygu ve felsefelerini, üç bin y l derinlikteki köklerinin imbiklerinden geçirip kendilerine özgü ortak bir kültüre dönüfltüren Bangladefl halk n n bu insansal zenginli ine hayranl - n Bat, onlar en üst düzeydeki ödülü Nobel le üç kez onurland rarak kan tlam flt r. Yeryüzündeki kültürler aras nda en eskilerinden biri tan mlamas yla, kültürler aras nda özel bir konuma sahip olan Bangladeflliler in ülkesine bu ödüllerden ilkini, 1913 y l nda edebiyat dal nda, ünlü flair ve düflünür Rabindranath Tagore getirmifltir. Çevirilerini, edebiyat adam ve eski baflbakan Bülent Ecevit in yapt fliirleriyle Türkiye de 1940 l y llarda tan nmaya bafllayan Tagore, 1913 te Gitanjali adl yap t n n ngilizce ye çevrilmesinden hemen sonra ayn y l, Nobel Edebiyat Ödülü nü alm fl, ad n n dünyada yayg nlaflarak duyulmas ise, bu olaydan sonra bafllam flt. Dünyan n Nobel Ödülü sahibi flair olarak tan d Tagore asl nda, yazar, düflünür, ressam, müzisyen, e itimci ve tümünden önce, bir hümanistti. Tagore un zihinsel kapasitesi öylesine güçlüydü ki, ça dafl ünlü lbert Einstein onunla 27

16 Tagore kendisini ziyaret eden ünlü bilgin lbert Einstein ile ve (afla da) Tagore un Nobel Edebiyat Ödülü Madalyas dostluk iliflkisi kurmak ve görüfllerinden yararlanmak istemiflti. Einstein, bir yak n dostunun yard m sonucu Tagore la tan flm fl, hatta onunla dostluk da kurmufltu. Tagore, Ghandi ile yak n iliflkide olmufl ve Muhandas Gandhi nin dünyan n her yerinde yüce ruh anlam na gelen Mahatma unvan yla an lmas n n öncüsü olmufltur. Tagore ile Einstein aras ndaki bu söylefli banda kaydedilmifl ve bu kay tlar 1930 y l nda New York Times gazetesinde yay mlanm flt. Politikaya ilgi duymamas na karfl n Tagore, dünya politikas - n etkileyen düflünce derinli ine sahipti. O zamanlar bugünkü Bangladefl in bir parças olan Hindistan n tarihinde en önemli kiflisi kabul edilen Muhandas Gandhi, Tagore un bilgeli inden büyük ölçüde beslenmifl bir düflünür ve devlet adam yd. Tagore ise pek çok konuda farkl düflünse de, Gandhi ile yak n iliflkide olmufl ve Muhandas Gandhi nin dünyan n her yerinde yüce ruh anlam na gelen Mahatma unvan yla an lmas n n öncüsü olmufltur. Tagore Medeniyetler Çat flmas ve benzer tezlerinin uluslararas toplumlarda büyük be eni ve yandafl kazanmas ndan y llar önce Kültürlerin Örtüflmesi kavram n n da öncüsü olmufltur. Hindu kökenli bir soydan gelmesine karfl n yaflam n n önemli bölümünü geçirdi i Bengal ülkesi, Tagore un ünlü yap t Benim lt n Bengal im anlam ndaki mar Sonar Bangla adl fliirini, Bangladefl in ulusal marfl olarak kabul ve ilan etmifltir. *** Bengladefl halk n n üç bin y l derinlikteki köklerinin besledi i kültür, yaln zca bir Tagore üretmekle kalmam flt. Santiniketan da Tagore un kurdu u bir kolejin yerleflkesinde do an bir çocuk, do umundan yetmiflbir y l sonra Tagore u izliyor, bir Nobel Ödülü de o getiriyordu ülkesine... Profesör martya Sen in, ülkedafl Rabindranath Tagore la ortak yan, yaln zca onun da bir Nobel Ödülü sahibi olmas de ildi. Tagore, 1913 y l nda Nobel Edebiyat Ödülü nü ald ktan 20 y l sonra, Santiniketan da bir kolej kurmufltu. Profesör martya Sen in ailesi, onun dünyaya geldi i bu yerleflkede oturuyordu. Bebe in Tagore la aras ndaki üçüncü ortak yan ise, Tagore un ona isim babal yapm fl olmas yd. Bebek, Tagore un yak n bir arkadafl n n torunuydu. Torununun ad n koymas n dede, arkadafl Tagore dan istedi. Tagore, Bengal dilinde Ebedi anlam na gelen martya ad n verdi i bebe in, kendisin

17 Prof. martya Sen ve Nobel Ekonomi Ödülü Madalyas den sonra Bangladefl e ikinci Nobel Ödülü nü getirece ini elbette bilmiyordu. martya Sen, temel kültürünü ülkesindeki okullarda ve çocukluk dönemini geçirdi i ülkesinde edinmiflti. Yaflam n n önemli bir bölümünü, yoksullu- un nas l yok edilebilece i konusunda düflünceler üstüne düflünceler üretmekle geçirmiflti. Nobel Ödülü ald ktan sonra ara vermedi, hatta flimdi de sürdürüyor bu konuda düflünceler üretmeyi... Yaln zca üretmekle de yetinmiyor, hemen her kamu iletiflim araçlar ndan yararlanarak, bu düflüncelerini halka yay yor, halkla paylafl yor. Bu konudaki temel görüflü o, flöyle özetliyor: Sorunlara çözümler eylemler yaparak de il, ak l kullan larak, düflünce üretilerek aranmal ve bulunmal d r. Yoksulluk hakk nda yapt - çarp c yorumlar, dünyan n dikkatlerini bu insansal düflünüre, dünyan n en önemli ekonomistlerinden biri kabul edilen Sen e çevirdi. sim babas Tagore la aras nda flimdi, dördüncü ortak yan da oluflmaya bafllam flt : Tagore gibi, martya Sen de hiçbir zaman politikayla ilgilenmedi; ama dünya politikas n etkiledi. Zengin ülkelerle yoksul ülkeler aras ndaki temel fark n üre- timden çok daha fazla, politik koflullarla iliflkili oldu unu, bilimsel veriler ve yöntemlerle kan tlad. Düflüncelerini genifl topluluklara duyurmak için söyledi i onun flu sözü, bugün etkili tüm politikac lar n bilgelik da arc - nda yerlerini alm flt r: Ba ms z, demokrat ve nispeten özgür bas n n var oldu u hiçbir ülkede, bugüne de in ciddi boyutlarda açl k ve k tl k görülmemifltir. martya Sen, ekonomik olarak Hindistan dan çok daha ileri durumda olan Çin de, Mao nun iktidarl süresince ortaya ç kan k tl k dönemlerinde 60 milyon insan n yaflam n yitirmesini, öte yandan demokratik rejime geçildi inden buyana, Hindistan da benzer çapta bir durumun hiç görülmedi i olgusunu, sav na kan t da sunmaktad r Nobel Ekonomi Ödülü, gönenç ekonomisine katk lar ndan dolay Profesör martya Sen e verilmiflti. *** Bir kiflinin yapmakta oldu u ifl ya da ifller kartvizitine, o kifli taraf ndan de il de, kendisini yak ndan tan yan baflka kifliler taraf ndan yaz l yor olsayd... Bangladefl te hemen herkes, Muhammad Yunus ad n n alt na kesinlikle flu tan mlamay yazard : Yoksullu un ac s n yüre inde BD HZ RN 2008 duymad bir an bile olmayan ekonomist, finansal deha ve Bangladefl in iyi insan y l ndan sonra da bu tan mlaman n bafl na, onun bir özelli i daha yaz l rd : 2006 Nobel Bar fl Ödülü sahibi. Ülkesine bir Nobel Ödülü de kendisinin kazand rmas n n gururunu yaflayan Dr. Muhammad Yunus bu ödülünü, kurucusu oldu u Grameen Bankas yla paylafl yordu. O bankay kurmas n n öyküsü ise, dünyan n hiçbir bankas - n n kurulufl öyküsüne benzemiyordu. Grameen Bankas n n kurulma öyküsünün temelinde, Çok gereksinim içindeki kiflilere, geri ödenmesi beklenmeden verilen paralar oldu unu söylemek, gerçe e ayk r olmaz. Dr. Muhammad Yunus, gençlik y llar nda özellikle bir konuda çok rahats zl k duyuyordu. Sokakta gereksinim duyan kiflilere para verilmesi olay, onu yaln zca rahats z etmekle kalm yordu, bu ifle bir son vermesi için gece gündüz beynini zorluyordu da... Gereksinim içindeki kiflilere geri ödenmesi beklenmeden para verilmesi ya da tefeciler taraf ndan çok yüksek faizli kredi verilmesi olay n onur k r c buluyordu Dr. Muhammad Yunus. Paraya gereksinim duyan kifliye ancak ödünç para verilmelidir diyerek, as l katk s n 30 31

18 BD HZ RN 2008 yoksullar n ceplerinden önce, beyinlerine yap yordu. lerideki günlerde Dr. Muhammad Yunus, hiç de beklemedi i ilginç bir olayla karfl laflt. Kendilerine Bunu size sadaka olarak de il, ödünç olarak veriyorum diyerek verdi i paralar, bir süre sonra, hiç de beklemedi- i bir biçimde, geri ödenmeye bafllad. Üstelik, bir ö ün yemek paras tutar ndaki bu paralar ödünç alan kifliler, bu paralar tüketim amaçl harcamak yerine, daha çok üretmek için bir çeflit kredi gibi kullanm fllar ve yaflam düzeylerini bir nebze de olsa, yoluna koymaya bafllam fllard. Dhaka Üniversitesi nde yoksullukla savafl m projeleri üzerinde çal flan Dr. Yunus 1983 y l nda devlet kaynaklar ndan buldu u yaklafl k 50 bin dolar tutar ndaki bir fonu, binlerce kifliye kredi olarak da tt. Bu kredileri kullanan küçük ama çok küçük üreticiler, üretimlerini art rd lar; bunun sonucu olarak gelirlerini art rd lar ve gönencin giderek tabana yay lmaya bafllad görüldü. 50 bin dolarla bafllayan bu at l - m n sonunda, bugün yaklafl k 6 milyon kiflinin yararland ve birkaç milyar dolar aflan varl yla Grameen Bankas do du. Tüm insanl a umut veren bu uygulaman n ad mikro kredi ydi. Mikro kredi milyonlarca aileye yaflama gücü ve sevinci veren, dünyaya bar fl umutlar saçan bir uygulama oldu. Baflar s kan tland ktan sonra Bangladefl in s n rlar n aflt, baflka ülkelerin gereksinim içindeki insanlar için de bir umut kayna oldu. Bu ülkelerden biri de Türkiye dir. Dr. Yunus, bu buluflunun sevgi duydu u ülkelerden biri olan ve y llard r ziyaret etti i Türkiye de de uygulanmas ndan büyük bir mutluluk duyuyor. Bir bankay ve o bankan n kuruluflunu sa layan kifliyi Nobel Ödülü sahibi yapan mikro kredi yöntemi, bir süreden buyana, Grameen Bank Turkey Micro-Credit Project adl projeyle Türkiye de de uygulamaya geçirildi. Milyonlarca Bangladeflli nin kurufllar yla kurulan Grameen Bankas, kendisini yoktan var eden Bangladefl halk n n onurlu yaflam n n maddesel düzeyinin yükselmesini sa lamakla kalmad, onurlu savafl mlar nda onlara bir de, insansal servetin en büyü ünü, Nobel Ödülü nün onurunu kazand rd. Muhammad Yunus un, halk taraf ndan, halk için, halkla birlikte ve halk n kurufllar yla kurdu u bankan n kazand Nobel Ödülü, gerçekte bir baflar ya sunulan en yüksek düzey- Dr. Muhammad Yunus ve Nobel Bar fl Ödülü Madalyas deki alk fl olmas anlam n n çok ötesinde, Bangladefl halk na Bat kültürü nün aya a kalkarak gönderdi i, içtenlikli ve sürekli hayranl k alk fllar d r. yn Nobel Bar fl Ödülü nün Dr. Muhammad Yunus un pay na düflen bölümünün gerçek anlam ise, bar fl için yöntem arayan dünyan n irili ufakl tüm yöneticilerine, izleyebilecekleri bir örnek adam n varl - n Nobel Ödülü nün fl klar alt nda göstermektir. Bir yandan siyasal sataflmalar n hedefi olmaktan kendini korumaya çal flan, bir yandan yoksullukla savaflan, bir yandan do- al afetler karfl s nda varl n, yoksulluk afeti karfl s nda onurunu koruyan Bangladefl halk, tarihinin üç bin y l derinliklerindeki köklerinden süzülerek gelen kültürü yan s ra, bireysel ve toplumsal terbiyesine de dört elle sahip ç kmas n n ödülünü, hiç kuflkumuz yok, ileride de kazanmay sürdürecektir. Bat kültürünün hayranl k ve takdir alk fllar - n n simgesi Nobel Ödülü nün yaln zca dördü, Bangladefl için yeterli olmayacakt r. Bat n n, Bangladefl karfl s nda ayakta sürekli hayranl k ve takdir alk fllar n n seslerini dünya halklar ve onlar n yöneticileri, daha uzun y llar duyacaklard r

19 Do aya göre tüm insanlar birdir; fakat pratikte birbirinden dehfletli ayr l k gösterirler. Do runun ne oldu u bilindi i halde yapmamak en büyük korkakl kt r. Evinizin efli ini temizlemeden, komflunuzun dam ndaki kardan flikayet etmeyiniz. Hatan n en büyü ü, hatal oldu unu bilip de onu düzeltmenin çaresine baflvurmamakt r. nsan n, ömrü boyunca yönelmesi gereken bir kural var m d r? Varsa, bu olsa olsa iyilik ve sevgi kural olur. Sana yap lmas n istemedi in fleyleri, sen de baflkalar na yapma. Üstün bir insan üç fleyden kaç nmal d r: Gençken h rstan, güçlüyken kavgac l ktan, yafll l kta da açgözlülükten. 34 KONFÜÇYUS TN Ö ÜTLER DERLEYEN: ÖZÜM LRÇIN E er a rbafll, de erli bir adam görürsen onun arkas ndan gitmeye çal fl! Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan de il, söyledi ini yapan ve yapabildi ini söyleyen insand r. Kalbine bakt n zaman orada kötü bir fley görmezsen, ürkülecek ve korkacak ne vard r? lçakgönüllülükle konuflmayan bir kifli, zamanla bununla ilgili tüm sözcükleri de unutabilir. Sadakat, vefa ve içtenlik her zaman ilk ilkelerin olsun. Üstün insan öteki insanlara sayg gösterir, o zaman dünyan n dört buca nda oturanlar onun kardefli olur. Uza düflünmeyen adam, ac y yan bafl nda bulur. Osmanl mparatorlu u nun Prusya elçisi Giritli li ziz Efendi nin bu son görevi iki y l sürdü. Berlin de ölen ziz Efendi, orada topra a verildi. fiiirlerinin yan s ra tasavvuf konular yla ilgili Varidat ( çe Do an fieyler ) diye bir yap t da vard. Burada anlafl lmaz gibi görünen baz tasavvufi söz ve kavramlar konu ediniyordu. ziz Efendi tasavvufun yan s - ra simya (topra alt na dönüfltürmeyi amaçlayan ortaça u rafl alan ), cifir ve remil (gaipten haber verdi i varsay lan bilgi alanlar ), sihir, t ls m konular na merakl yd. ncak, felsefeyle, astronomiyle de yak ndan ilgilenmiflti. Do ubilimci Friedrich von Diez BÜYÜK YPITLRIMIZ Konur Ertop Prusya Elçimiz li ziz Efendi nin Düfllerle Beslenmifl Tasavvufi Öyküleri ile bilim, felsefe konular nda yaz flmalar olmufltu. Onun 1796 da yazd Muhayyelat- Ledünn-i lahi ( Tanr sal Bilgiye ve S rlara liflkin Hayaller ) kitab, ilk kez 1852 de bas ld. Tasavvuf ö retisi dile getirilirken yer verilen masal ögeleri, cinler, periler, ola anüstü olaylar yap t n büyük ilgi görmesine yol açt. Gerçeklikten uzaklaflt n, bofl inaçlar dile getirdi- ini ileri sürerek yap ta tepki gösterenler de vard : Nam k Kemal, yap t kocakar masal diye nitelerken hmet Mithat Efendi de Çengi roman nda gerçeklerden kopmufl, ak l yolundan uzaklaflarak düfl dünyas na sürüklenmifl kahraman Danifl Çelebi nin bu duruma gelmesinde Muhayye- 35

20 BD HZ RN 2008 BD HZ RN 2008 konu edinir. Cevat, büyü ve sihirle ilgili Do- u öykülerinin tan nm fl kahraman Ebu li Sina dan ntakya da gizli bilimleri ö renerek türlü serüvenler yaflar: Bir gün kendini Semarkand da bulur. Padiflah n Fitneidil adl k z, Cevat tan, hocas Ebu li Sina n n gizli bilgilerini ö renmeye çal fl r. Cevat n a z s k davranmas gerçekte onu denemek için düzenlenmifl bu s navda baflar kazanmas n sa lar. Böylece Ebu li Sina dan gizli bilimlerin tümünü ö renir. Bu bölümdeki iç öykülat ve benzeri kitaplar n pay oldu unu ileri sürüyordu. Sonralar ziz Efendi, Do u masal ndan Bat roman na geçifl yolculu unun önemli temsilcilerinden biri say ld. hmet Hamdi Tanp nar yap t n yerli çizgiler tafl d na dikkati çekiyordu: ziz Efendi nin hikayelerinde, olay nerede geçerse geçsin, sokak ve mahalle ad, gelenekgörenek, giyim-kuflam daima 18 inci yüzy l stanbul udur. Konuflma ise, bazan modern bir hikaye duygusu verecek kadar, gerçe e yak n çizgiler ile doludur. Naci Billah n hikayesinde, bir gecede haberleri olmadan, kendilerini Yemen den M s r a gelmifl gören cariyelerin flaflk nl, K ssa-i Recep Befle de, Recep Befle nin k z ile Süleyman a n n o lunun evlenmelerine engel olmak isteyen tellak usta, Ermeni iflçi Nazl n n ve komflu yfle kad n n kurduklar kumpas, uyarlanm fl bir hikaye olmas na karfl l k, Molla Emin hikayesinin, o dönem stanbul unu çok hat rlatan yanlar - n oluflturur. Muhayyelat ta, Do u masallar tasavvuf kaynakl bir düflünce çevresinde birleflirken canland r - lan ola anüstü dünya ile 18 inci yüzy l Osmanl toplumunun gerçekleri biraraya gelmifltir. Muhayyelat uzun y llar unutulmufl bir kaynak olarak kald ktan sonra Behçet Necatigil, kitaptaki bir öyküden bir radyo oyunu oluflturarak yap ta yeniden ilgi duyulmas n sa lad. Düfl dünyas na, gerçe in d fl na taflan olaylara çok düflkün olan Nazl Eray, y Falc s roman n ziz Efendi nin an s na sundu. Bo aziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü ö retim üyelerinden Zeynep Uysal, Ola anüstü Masaldan Ça dafl nlat ya: Muhayyelat- ziz Efendi incelemesiyle yap tta postmodernist roman ögelerinin, üstkurmaca uygulamalar - n n yer ald n gösterdi. ziz Efendi nin yap t her biri Hayal diye adland r lan üç bölümden oluflur. Her düflte bir çerçeve öykü yer almakta, bu öykülerin içinde de birbirine ba l iç öyküler bulunmaktad r. Yazar birinci ve ikinci düflleri Süryani, brani ve baflka dillerden çevrilmifl Hulasat-ül-Hayal adl bir kitaptan al p sadelefltirdi ini aç klar. ziz Efendi nin ad n verdi i bu kaynak belli ki bir düfl-kitapt r. ncak yap tta Binbir Gece, Binbir Gündüz gibi çok ünlü masal derlemelerinden gelen zengin ögeler vard r. Bursal Lamii nin bretnüma s ( bret l nacak Kitap ) da onun kaynaklar aras ndad r. Eski masallardan aktar lan ögeler yeni yap t n ana izle i çerçevesinde ustal kla birlefltirilmifl- tir. Z. Uysal yazar n, kaynaklar yla iliflkisini flöyle de erlendirmifltir: hikayelerden parçalar al p bir araya Farkl getirerek yeni hikayeler yaratm fl, ba lant lar kurmufl, hikayeleri birbirinin içine yerlefltirmifl, iskelet olarak kulland masallara yerel motifleri ve tasavvufi ögeleri katm flt r. Yap t oluflturan düfller birbiriyle iliflkisiz de ildir. Üç düflten ilkinde insano lunun istekleri, tutkular söz konu- Yap t oluflturan düfller birbiriyle iliflkisiz de ildir. Üç düflten ilkinde insano lunun istekleri söz konusudur. kinci düflte Tanr y aray fl, üçüncü düflteyse tanr sal aflk konu edinilir. sudur. kinci düflte Tanr y aray fl, üçüncü düflteyse tanr - sal aflk konu edinilir. Yap t flöyle geliflir: Birinci Düfl: Isfahan hükümdar Harizm fiah n o lu Kamercan, kad nlar n vefas z oldu una inand için evlenmekten kaç nmaktad r. ki peri, Kamercan ile Çin padiflah n n k z Gülruh un evlenmesini sa lar. fiehzade daha sonra Basra padiflah n n k z Ferruh ile de evlenir. ki eflinden s l ve Nesil adl flehzadeler dünyaya gelir. Onlar n serüvenleri iç öykülerin konusu olur, yine onlarla ilgili olarak alt öyküler de anlat l r: ki flehzade büyüyünce vezirin orduyu k flk rtmas sonucu ülkelerinden ayr lmak zorunda kalarak dedelerinin ülkesine gitmek üzere yola ç karlar. Yolculuk boyunca t ls mlar n, do aüstü olaylar n yer ald serüvenler yaflarlar. Hz. Süleyman n mührü, uçan at gibi t ls ml araçlar n yard m yla güçlükleri yenip kötülükleri alt ederek iki padiflah n k zlar yla evlenirler. kinci düfl, filozoflar ülkesi tina halk ndan tüccar Hac Lebib in o lu Cevat adl derviflin serüvenlerini 36 37

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol 9 Döneminin Osmanl toplumunu ve bas n n elefltiren ve Cevdet Kudret taraf ndan sadelefltirilen bu metin, Muallim dergisinin 11 inci cilt, 14 üncü say s nda yay mlanm flt r. 1867-1915 y llar aras nda yaflayan

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI YEREL SÜREL YAYIN Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet Muhsinoğlu Genel

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol Nisan 2009 314 0 888 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Yay n Genel Yönetmeni Yard mc s : Mehmet

Detaylı

CUMHUR YET KÖYÜ SAYFA: 103

CUMHUR YET KÖYÜ SAYFA: 103 S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 192297 SAYI: 2010/10 FİY: 4 TL SAYFA: 98 Ünlü Foto raf Sanatç s sa Çelik in Objektifinden Prof. HABERAL 540 GÜNDÜR GEREKÇES Z TUTUKLU CUMHUR YET KÖYÜ SAYFA: 103

Detaylı

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 1 HAZ RAN 2010 2000 Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni

Detaylı

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI

ARTIK YETER! Söz savunman n. Prof. Dr. Mehmet Haberal n Sh:14 Silivri Cezaevi ne Sevki Tepki Yaratt. BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 192297 SAYI: 2011 / 04 F YATI: 4 TL Prof. Dr. Mehmet Haberal 7 Y l Önce Yazd : Cumhuriyet Eserlerle Yaflar Sh:8 Söz savunman n Emin Çölaflan: Haberal Silivri de

Detaylı

Yeni Y lda Birlikte Umut ve Mutluluk çinde

Yeni Y lda Birlikte Umut ve Mutluluk çinde BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 1 OCAK 2014 192297 SAYI: 2014 / 01 F YATI: 4 TL Türkiye, lk karaci er naklinin 25 inci y l n dünyan n ünlü uzmanlar ile kutlad Sh:5 Cengiz Özak nc : 380 dilin konufluldu

Detaylı

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI

BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI 1 KASIM 2014 192297 SAYI: 2014 / 11 F YATI: 4 TL Cengiz Özak nc : Atatürk'ün Adalet Bakan "Hilafet yok, Cumhuriyet Var!" diyor. Sh: 45 Konur Ertop: Bozk r'da Talip Apayd

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z

B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S. Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z KASIM - ARALIK SAYI 23 B LG EV YETK N D K NC LER SALVADOR DAL SERG S Görme Engelliler için Kabartma Derginizi ve Konuflan Dergi Cd nizi istemeyi unutmay n z Dolu dolu bir hayat! Hayat n z renklendiren;

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist

BEKLIYORUZ. 45 milyon turist 13 MAYIS 2014 Sal YIL:40 SAYI: 13959 ISSN 1308-7614 45 milyon turist Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Kemal Pilavo lu nun 16. lahi fl k makaleleri... sayfada ÇANKAYA Çankaya da toplu temizlik

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu

kas m-aral k 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu 2006 say 2 Bir k fl masal Fatih Altayl : K z ma cat ç kar diyorum O daima star Ali Poyrazo lu Sunufl Boydak Holding in 2006 faaliyetlerini düflündü ümde, 80 milyon dolar yat r m ile üç üretim tesisimizin

Detaylı

Erdal nönü (1926-2007)

Erdal nönü (1926-2007) Aram zdan Ayr lanlar Erdal nönü (1926-2007) Erdal nönü, 6 Haziran 1926 da, smet ve Mevhibe nönü nün o lu olarak Ankara da dünyaya geldi. lk, orta ve lise ö renimini Ankara da yapt. Lise yi Ulus taki Gazi

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı