BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI. Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol"

Transkript

1

2

3 BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI YEREL SÜREL YYIN Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çiğdem yhan flletme Genel Yönetmeni: Sina Şen Yay n Dan flman : Yaşar Öztürk Türk Dili Dan flman : Haydar Göfer Sanat Dan flman : Süheyla Dinç Redaksiyon: Fatma taman Düzeltme Sorumlular : Nükhet licikoğlu, Emel Kurt Seçiciler Kurulu: Prof. Dr. Nevzat Bilgin (nısal Başkan), Prof. Dr. hmet Mumcu, Prof. Dr. Solmaz Doğanca, Prof. Dr. Sevil Öksüz, Prof. Dr. Ender Varinlioğlu, Prof. Dr. Okay Eroskay, Prof. Dr. Fuat Çelebioğlu, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Prof. Dr. Levent Peşkircioğlu, Necmi Tanyolaç, Haluk Cansın, İzmir Tolga, laettin Giray, yhan Erten, Nuri Özakyol, İlhan Banguoğlu, hmet ydede, Manuel Bilos, Cengiz Dolunay Sürekli Yazarlar: Yücel ksoy, Metin tamer, Nuray Bartoschek, Cahit Batum, Prof. Dr. Yüksel Bozer, Sadi Bülbül, li Naili Erdem, li Murat Erkorkmaz, Konur Ertop, Gürbüz Evren, Metin Gören, İlyas Halil, Pelin Hazar, İlker İnal, Muzaffer İzgü, Mehmet Muhsinoğlu, Serdar Kalkan, Filiz Leloğlu Oskay, Saniye Özden, Yaşar Öztürk, Erdoğan Sakman, Songül Saydam, İzlen Şen, Cheryl Tanrıverdi, İzmir Tolga, Engin Ünsal, Mehmet Ünver, Dr. Mehmet Uhri, Orhan Velidedeoğlu, Mustafa Yıldız Yönetim Merkezi: 10. Sok., No: 45, Bahçelievler, nkara Tel: (0312) (pbx) Faks: (0312) letiflim dresi: Mimoza 4/9, D: 1, taşehir, 34750, İstanbul Tel: (0216) (pbx) Faks: (0216) bone Hizmetleri: (0212) Da t m: Yaysat Renk yr m : Mat Yapım Bas m Tarihi: Baflkent Üniversitesi nin bir kültür hizmeti olan Bütün Dünya 2000, Baflkent Üniversitesi kurulufllar ndan 1. Cadde, No: 77, Bahçelievler, nkara adresindeki küm Reklamc l k, Dan flmanl k ve Yay nc l k jans Sanayi ve Ticaret.fi. nin 3. Cadde, No: 2, Yenimahalle, nkara adresindeki tesislerinde bas lm flt r.

4 Y l: 11, Say : 121 Ç N D E K L E R H Z R N Çıktık çık lınla, On Yılda... METE KYOL 10 h, Çanakkale!.. Vah, Milli Eğitim!.. ORHN VEL DEDEO LU 17 İnsanı Sever Gibi Sevdi, ğaçları, Dalları, Yaprakları... YfiR ÖZTÜRK 23 Leyla Gencer i Dinledik tatürk ü lkışladık KDR KYNR KÜÇÜKPINR 25 Uzakta Bir Gün L N L ERDEM 27 Bir Ülke: Bangladeş Dört Ödül: Nobel Ödülü ZM R TOLG Sayfa: 50 MEfiLEN N YDINLTTI I GERÇEKLER 35 Prusya Elçimiz li ziz Efendi nin Düşlerle Beslenmiş Tasavvufi Öyküleri KONUR ERTOP 40 Maarif Vekilinin Genelgesi ORHN VEL DEDEO LU 43 Futbolun Benim İçin Eski Tadı Yok rtık GÜRBÜZ EVREN 50 Meşalenin ydınlattığı Gerçekler MET N GÖREN 53 Yalan Rüzgarı Ve Profumo Örneği MEHMET MUHS NO LU 59 Pozitif Psikoloji Güçlü Yönlerinize Odaklanır CHERYL TNRIVERD 65 Dünyanın Yeni Harikası Petra NUMN YDINO LU 71 Bırakmaz ki, yrılmak Olanaklı Olsun Talas tan YENER ERGÜVEN 77 Mucit Babamın nısına MEHMET ÜNVER 85 İbrahim Bey Emekli, Şimdi MET N TMER 91 Don Kişot Ve Don Kişotluk SONGÜL SYDM 96 Bakkal mca MUZFFER ZGÜ 102 Gustav Mahler YÜCEL KSOY 105 Temel den Sevgilerle L MURT ERKORKMZ 110 rdıç Kuşu DR. MEHMET UHR 113 Kayıp ranıyor! NURY BRTOSCHEK 116 Varanasi Sizden Bize 8 lk Dersimiz Türkçe Güzel Söz 64 Haziran SuDokular 70 Bilginizi Denetleyin 133 nne ve Babalardan 148 LTIN KRTL YZ KIfi DEMEDEN YUMURTLR Mankafa Poldi 150 Kareler ve Rakamlar 152 Mant k Bilmecesi 153 Satranç 154 Bulmaca 156 y n Kitaplar 158 Bir Fotograf Bin Sözcük ZLEN fien 123 Küçük Büyük Buluşlar LKER NL 125 ltın Kartal Yaz Kış Demeden Yumurtlar ERDO N SKMN 128 Mucizeler Yılıydı 1939 LYS HL L 137 Tel Elbise skısı ve Veksilloji PEL N HZR 141 Bir Bayram Sabahında Lüfer vı SEV L ÇLIfiKN 143 Sakla Samanı Gelmez Zamanı SD BÜLBÜL 145 Beyaz Zambaklar Ülkesinde ENG N ÜNSL Sayfa: 125

5 DN S ZE Mete kyol ÇIKTIK ÇIK LINL, ON YILD... B ir insan n yaflam nda on y ll k bir zaman bölümü, sözü bile edilemeyecek denli k sa bir süredir. Fakat ayn süre, bir derginin yaflam çizgisinin çok önemli bir parças d r. Üstelik bu parça, o çizginin ilk on y ll k bölümünü oluflturuyorsa, önemi birkaç kat daha artmaktad r. Bütün Dünya flu an, yaflam - n n bu kat kat önemli ilk on y ll k bölümünü aln n n ak yla tamamlam fl olmas n n mutlulu- unu duyumsuyor. Bütün Dünya n n bu mutlulu unun nedeni, bir sorumlulu u kendileriyle ortaklafla yerine getirdi i okurlar d r. Bir konser ancak dinleyicisiyle, bir tiyatro ancak seyircisiyle oldu u gibi, bir dergi de ancak, okurlar yla bütünleflti- inde bir varl k oluflturabiliyor, bir anlam kazanabiliyor. Bütün Dünya bugün varl - n da, anlam n da, kendisiyle bir bütün oluflturan okurlar - na borçludur. Böylesi bir sorumluluk duygusunu paylaflmak bilincine sahip okurlar olmasayd Bütün Dünya, dinleyicisiz bir konser, seyircisiz bir tiyatro kimsesizli- inde kal rd ; varl da k sa sürede yoklu a dönüflebilirdi. Oysa okurlar onu yaln zca var etmekle, ona yaln zca sahip ç kmakla yetinmediler, çal flanlar n n görev sorumlulu una, kendi okur görevi sorumlulu unu da katt lar ve... Kollar na girerek, ellerinden tutarak, arkas ndan iterek, önünden çekerek ona güvenlerini de gösterdiler, desteklerini de verdiler. Bütün Dünya ya onuncu y l - n n baflar ipini gö üsleme mutlulu unu, iflte bu güvenleriyle, bu destekleriyle, onun çok özel okurlar tatt rd lar. Bu büyük bir baflar d r ve bu büyük baflar, kendilerine özgü özellikleriyle, tüm Bütün Dünya okurlar n nd r. Onlar tüm içtenli imizle alk fllayarak kutluyoruz ve güvenleri için de, destekleri için de tek tek tümüne, teflekkürlerimizi de iletmek istiyoruz. Umar z, teflekkür sözcüklerimizi de duyabiliyorsunuzdur, de erli okurlar m z, alk fllar m - z n coflkulu seslerinde... 7

6 aha çok taze ac m; çünkü ye- ö rendim. Me er ailemiz- Dni den bir y ld z kaym fl. Her ay yaz lar n sab rs zl kla bekledi im, o konuflur gibi kendine has üslubuna doyamad m, yaz lar n bir yudumda soluksuzca okuyup bitirdi im o yüce insan, biz hayata yeni at lan gençlerin eflsiz pusulas, biricik dedesi, babas... c m z büyük Bütün Dünya ilesi olarak; ama biliyoruz sen orada da anlatmaya devam ediyorsun hikayelerini sadece bir süre biz duyamayaca z o kadar... Say n Eser Tutel, güzel insan çok ani oldu gidiflin... Her ay yaz lar nda oldu u gibi, yine safl rtt n bizi iflte... Orada çok mutlusun, flüphemiz yok; ama unutma olur mu ve bil dualar m z, yüreklerimiz hep seninle... Gökçe Günseler. S ZDEN B ZE MEKTUPLR B ZDEN S ZE YNITLR Bütün Dünya, Mimoza 4/9, D: 1, taflehir, 34750, stanbul Faks: ay n Nuray Han m, bu ayki Syaz n z, beni yine çok etkiledi. yn babam n bana yapt ve benim de o luma yapmak istedi- im fleyleri, daha da öteye tafl yarak yazm fls n z. Yaz n z saklay p o lumun her yafl gününde okumaya karar verdim. Yaz n zdan dolay çok teflekkür ederim. Yaz n za k z n z n fotograf n koyman z ve kendisini görme f rsat vermeniz de çok güzel olmufl. Lara n n gözlerindeki samimiyet ve sevecenlik, sizin gibi sevgi dolu ve duyarl bir insan olaca n n iflareti san r m. Sevginizin ve çabalar n z n daim olmas dile i ile, sayg lar m sunuyorum... Berkhan Esmer. alan söylüyorsunuz!.. Herfleyden öte, o k y kasaba- Y s nda bir sevgilim olsun isterdim. Gözlerimin gözlerinde eriyece i, ellerimin ellerinde atefller içinde yanaca, Çobany ld - z n n söndü ü ana de in ona fliirler okurken beni sab rla, sevgiyle, özlemle dinleyecek bir sevgili... Benimle ac lar m, sevinçlerimi paylaflan, beni tümüyle sahiplenen, ruhu benimle bütünleflen bir sevgili... Be- nim baflar lar m n yoluna güller döken, ac lar m bal edip benimle paylaflan belki hiç olmayacak bir sevgili... Benim hiç böyle bir sevgilim olmad, zaten düflü bile bana yabanc... (Bütün Dünya, fiubat 2008) Say n Engin Ünsal, sevgisiz bir insan hiç böyle dizeler yazabilir mi? flim gere i gecikmeli de olsa Bütün Dünya dergisini sürekli okuyorum. Sizin köflenizi de açl kla ve hayranl kla izliyorum. Ele ald n z konular n zdan çok, yaz fl biçiminiz, tarz n z çok etkili. Yaflam m boyu ben de hep aldan fllar içerisinde buldum kendimi... Sevmeyi Tanr sal bir güç, vermeyi iman sayarak... Sizin ve sizin gibileri anlayan naçizane bizlerin oldu u sadece bu, insan olmak... Lütfen uzun yaflay n. Sizlerin duyarl l na, daha do rusu eski bir deyiflle hislerimize tercüman olman za daha çok ihtiyac m z var. Ben hâlâ dile Naflit in ve Zeki Müren in ölümüne inanam yorum. Lütfen siz uzun ömürlü olun. Sevgi ve sayg lar mla daha nice bizlere de mal olan dizelerinizde buluflmak üzere... Sevgi Pekçevik. aflkent Üniversitesi sayesinde B 50 li yafllar mda dergimize yeniden kavufltum. Tabii, benimle birlikte bütün ailem de... Eme- i geçen herkese gönül dolusu sevgiler ve teflekkürler. Bilgiden bu denli yoksun onca dergiden sonra, noktas ndan virgülüne kadar bilgi dolu bir dergiye tekrar hayat verdiniz. Her say n z, maafl almak için aybafl n iple çeken bir ücretli gibi büyük bir sab rs zl kla bekliyorum. Tüm yazarlar n z n yaz lar - n doymayan bir bilgi açl ile okuyorum. Nereye gitsem, çantamda mutlaka bir say n z var. Her buldu um f rsatta okuyorum, hayatta oldu um sürece de okuyaca m. ta m z n ilkeleri do rultusunda, bilim fl n n ayd nlatt yolda yay n yapt n z sürece okuyaca m. Yok, yazmaya devam edersem, sayfalar yetmeyecek. Bu nedenle sadece ve k saca flunu diyorum: yi ki vars n z... Sevgi ve sayg lar mla, S. Füsun Dinç. ugün dersanede bir arkadafl n elinde derginizi gördüm B ve hemen anlad m Bütün Dünya oldu unu... Yani derginin iç tasar m ndan bile fark göze çarp yor. Derginin ona ait olmad - n bir arkadafl ndan ald n söyledi. Derginin yay na devam etti ini bilmiyordum, gerçekten gördü üm anda çok sevindim. Bir zamanlar babam n getirmesini dört gözle bekledi im dergiyi, raflarda tükenmeden almak için sab rs zlan yorum. Hepinize teflekkür ederim, eme- inize de iyor! Özden fiahin. 8 9

7 TÜRK D L Orhan Velidedeoğlu h, Çanakkale!.. Vah, Milli E itim!.. Bir deyimimiz var: Tüyleri diken diken olmak... Sözlüklerde, ansiklopedilerde bu deyim tan mlan rken, tüyleri diken diken eden sözcükler korku, vahflet, dehflet, tiksinti... olarak vurgulan r. Son y llarda ve flu son y llar - m zda, ülkemizin gelece ine korkuyla bakarken bir gazete haberi beni dehflete düflürdü, tüylerimi diken diken etti. dana Tar m l Müdürlü ü nde düzenlenen toplant da konuflan dana Valisi lhan t fl, denetlemeye gitti i bir okuldaki gözlemini anlat yor (Cumhuriyet, 28 Mart 2008): Bir lisede, lise birinci s n f ö rencisine dana n n ilçelerini sordum; sadece Seyhan, Yüre ir, Pozant dedi [13 ilçeden üçü]. Herhalde Pozant l yd. kinci s n f ö rencisine sordum ayn soruyu; Hatay, skenderun, Tarsus diye cevap verdi [Hatay ayr bir il, skenderun onun ilçesi; Tarsus da yine komflu il Mersin in ilçesi]. Türkiye nin komflular n sordum, Yunanistan ve ran dediler; o kadar. Lise birinci s n f ö rencilerine Çanakkale Savafllar n kim anlatacak, diye sordum. nlatan ç kmad. yn soruyu lise üçüncü s n ftaki bir ö renciye sordum, bilemedi. Çanakkale Savafllar nerede oldu; Çanakkale Savafllar Kars ile Erzurum aras nda bir yerde mi, yoksa Kars ile Sar kam fl aras ndaki bir yerde mi oldu, diyerek flafl rt c sorular sordum. ralar nda tart flt lar, kararlaflt rd lar ve Kars ile Erzurum aras nda bir yerde, yan t n verdiler. Bu yan t al nca floke oldum. Bu üzücü ve korkunç bir fley... *** Olamaz, bu kadar da olamaz!.. diye hayk rmak geldi içimden; bo az m dü ümlendi. nan l r gibi de ildi. Beni, Bu kadar da olamaz! diye hayk rmaya iten, yüre imde depreflen bir baflka ac yd : 2006 y l n n yaz aylar... Çaml dere deki da evimizin balkonunda otururken dikkatimi çekti. Osmaniye nin bir büyük ilçesinden gelip sitemizde çal flan ustan n, kendisine yard m etmesi için memleketinden getirtti i on sekiz, on dokuz yafllar ndaki o lu, ilerideki bir a ac n alt nda, cep telefonuyla uzun süre bir yerlerle konufltu. Sonra bir ara bafl n kald rd, beni gördü, koflarak yan ma geldi ve mca, sen tatürk ün stanbul dan Samsun a geçti i geminin ad n biliyor musun? dedi. fiaflk nl k içinde yan tlad m: Band rma... Yine o a ac n alt na kofltu, telefonla bo uflurcas na dakika bir yerleri arad, konuflamad. Küre ini omzuna ald giderken, geminin ad n niçin sordu unu ö renmek için ça rd m: Cep telefonu sorusuymufl; belli sürede do ru yan t verenlerin telefonlar - na bir ölçüde ücretsiz konuflmal k yüklenecekmifl. Verilen süre içinde ba lant sa layamad ndan bu olana kaç rm fl. E itim durumunu sordum: Lise... (!) Mustafa Kemal in stanbul dan Samsun a geçti i tarihi sordum; gününü bildi, y l - n an msayamad... Lise e itimini tamamlam fl bir genç olarak tatürk ün nadolu ya geçti i tarihi ve bindi i geminin ad n nas l olup da bilemedi ini sordu umda ald m yan tsa, yürekler ac s. Liseyi önceki y l bitirmifl. Lise 10 uncu s n fa kadar imam hatipte okumufl, o y l imam hatip lisesi kapat ld ndan normal liseye geçmifl. Hiç kitap yüzü görmemifl; bir defteri koltu unun alt na s k flt r p iki y l onunla gidip gelmifl; 10 ve 11 nci s n flar da böyle geçiren bu gence lise diplomas vermifller. (!) Uluslararas istatistiklerde, de iflik basamaktaki okullardan mezuniyet oran n yüksek göstermek u runa, okula kaydolmak ve gelip gitmek yeterli mi say l yor? Sonras, zorunlu diploma... Ya daha sonras?.. Bu nas l bir okul; bu nas l bir ö renci; bu ö renciyi okutan ö retmen nas l bir ö retmen; bu nas l bir milli e itim anlay fl?.. Bu çocuklar, b rak n ülkenin komflular n, yaflad klar ilin ilçelerini, ülkelerinin co rafyas - n bilmiyorlar. Bu çocuklar, Çanakkale nin nerede oldu unu da bilmiyor; Kars, Erzurum, Sar kam fl aras nda kördü üm oluyorlar. Bu çocuklar n... Çanakkale Savafllar n bilmeyen bu çocuklar n, Kurtulufl Savafl ndan ha

8 BD HZ RN 2008 BD HZ RN 2008 berleri var m ; Mustafa Kemal kimdir, ne yapt ; biliyorlar m?.. Say n dana Valisi, ö rencilere sordu u sorular, onlar e itmekle (ya da e itmeden diploma vermekle) görevli ö retmenlere sormay düflünmüfl müdür? Sormad na göre, floke olmaktan öte kalp krizi geçirmekten korkmufl olmas n... *** Cumhuriyet in de erli yazarlar ndan Say n Dr. Erdal tabek de ayn konuya de inen 5 Nisan 2008 tarihli yaz s nda ayn yürek ac s yla yaraya neflter vuruyor. Bir bölümünü al nt l yorum: Kendi ülkesinin tarihinden habersiz gençlerin yetiflti i bir lise e itimi. Bütün olgunlu un altyap s - n n oluflmas gereken lise döneminin e itimi. Elbette bütün liselerimiz, bütün ö rencilerimiz bu ac nacak bilgi düzeyinde de il. Pek çok iyi yetiflmifl gencimiz, y llard r e itim sisteminden yak n yor. Bu sorunun yükünü bütünüyle ö rencilere yüklemek de yanl fl. ma y llard r anlatmaya çal flt m bir gerçek var: E itimimiz kültürden kopuk. Genel kültür dedi imiz, olgunlaflma bilincinin altyap s n oluflturan temelden yoksun bir e itimi sürdürüyoruz. Tarih bilinci oluflmuyor. Co rafya anlams z bir ezber dersi durumunda... Matematik-geometri bafl belas say l yor. Fizik konular n n neyi anlatt düflünülmüyor. Kimya ile uygarl k aras ndaki ba kimsenin umurunda de il. Biyolojinin neyi anlatt ve neden anlatt belirsiz. Müzik varla yok aras nda. Resim kültürü verilmiyor. [Ya, bir zamanlar liselerde okutulan psikoloji, sosyoloji, mant k, felsefe derslerine ne oldu?] Varsa yoksa testler... B kk n ö renciler... S nava endekslenmifl y llar... Ondan sonra kendi tarihinin en önemli olaylar ndan haberi olmayan ö renciler... Düflünmeyi ö retemeyen bir e itim, bilginin sadece hamall - n yapt r r. Ülkenin as l felaketi budur... *** Dil Derne i nin 1990 l y llardaki bir kurultay nda, üniversitelerde Türkçe dersleri okutulmas na karfl ç kan bir Türk Dili profesörüne yan t mda, o günlerde yaflad - m flu olay örnek göstermifltim: Üzerinde çal flt m konuyla ilgili olarak ayn apartmanda oturdu umuz bir profesör arkadafl mdan bilgi istedim. Do rudan kendi konusuyla ilgili bulmad ndan, yanl fl ya da eksik bilgi vermifl olmamak için fakülte kitapl ndan konumla ilgili kaynak kitap getirmeyi önerdi ve birkaç gün sonra da ilgili bölümü biri o y l, di eri bir önceki y l bitirmifl iki ö rencinin mezuniyet tezlerini getirdi. Ertesi sabah tezleri geri verirken, yararlanabilece im bir bilgi bulabilme umuduyla gece bofla geçen saatlerimin öfkesiyle kar fl k üzüntüyle sordum: Bu tezi kabul eden hocalar Türkçe biliyorlar m? Biliyorlard r tabii; niçin sordun? Ben bu tezlerin ikisinden de bir fley anlamad m. Her iki tezin yaz l m, kurallara uygun düzenlenmifl birkaç tümce d - fl nda son derece bozuk. Bu tezler nas l kabul edilir? Profesör arkadafl m, elini omzuma koydu ve ac bir tebessümle, Sevgili dostum dedi, Bunlar en iyileri, bu tezler de kabul edilmezse bölüm ö renci mezun edemez... (!) *** Günümüzde de iflen ne?.. Türk Dil Kurumu nun Türk Dili dergisinde (2008 Mart), Yrd. Doç. Dr. Münir Erten in yak nmas na kulak verelim: Bizler, üniversiteye, Türk Dili ve Edebiyat veya Türkçe Ö retmenli i Bölümüne gelen ö rencilere flu yanl fl, bu eksik... demekten; onlar n bilgi yanl fll klar n düzeltmek, eksik bilgilerini tamamlamaktan dolay istedi imiz düzeyde bir ö retim yapamamaktay z... Mustafa Balbay ise e itimin bir baflka ac boyutuna de iniyor: E itimin bugün ne durumda oldu unu anlamak için rakamlar vermek, örnek s ralamak yerine geçen hafta, iyi bir üniversitenin fizik bölümünde okuyan ö rencilerin anlatt n paylaflal m: Bir deney yapt k... Hocam z, iki ayr malzemeden yeni bir malzeme yarat ld n söyledi... S n ftaki ö rencilerden biri Hocam, yaratma sözcü ünü kullanamazs n z, yaratmak sadece llah a mahsustur deyip dersi kilitledi. (Cumhuriyet, 20 Nisan 2008) 23 Nisan 2008 kutlad k, flenliklerle... Ne flenlik ama... Kutlu Do um Haftalar ile karfl lan yor 23 Nisan lar... Diyanet flleri Baflkanl bütün illere, ilçelere bu haftan n ifllerini tek tek s ral yor: Peygamber Efendimiz konulu konferanslar... Kuran kursu ö rencileri için K rk Hadis Ezberleme Yar fllar. Peygamberim, Hazreti Muhammed konulu yar flmalar. genelinde 13 bin 268 etkinlik; vaazlar, yar flmalar, ziyaretler. Ülke Ulusal kimlikten dinsel kimli e dönüflüm yaflan yor... Sonra da ülkede kayg duyulacak bir fley yok Nisan Tarihe bir not düflelim. Unutulmas n. (Erdal tabek in 23 Nisan 2008 bafll kl yaz s ndan... Cumhuriyet, 21 Nisan 2008) 12 13

9 LK DERS M Z TÜRKÇE Saniye Özden Sözcük bilginizi denetledikten sonra, do ru yan tlar için 16 nc sayfam za bak n z 1. kabare (frans zca) a) gece kulübü b) tiyatro c) dans sahnesi ç) gazino 2. gazino (italyanca) a) müzikli e lence yeri b) kahvehane c) bar ç) kulüp 3. kaknem (yunanca) a) çirkin, huysuz kad n b) süslü kad n c) yapmac k ç) çelimsiz 4. kokona (yunanca) a) güzel kad n b) yafll kad n c) cad ç) afl r süslü kad n 5. balyoz (latince) a) balta b) çekiç c) a r çekiç ç) kazma 6. atafle (frans zca) a) elçi b) konsolos c) elçi yard mc s ç) elçilik uzman 7. ateist (frans zca) a) tanr s z b) tanr tan maz c) tanr karfl t ç) tanr dan kuflkulu 8. fuar (frans zca) a) büyük pazar b) pazar c) sergi yeri ç) panay r 9. koç (ingilizce) a) yi it b) çal flt r c c) spor çal flt r c s ç) teknik yönetmen 10. nisan (süryanice) a) T. S. Eliot ya göre aylar n en zalimi b) mart ile may s aras ndaki ay c) bir kad n ad ç) bir erkek ad 11. foto (yunanca) a) fl k b) fotografç c) fotograf sanatç s ç) flipflakç 12. kafle (frans zca) a) damga, mühür b) tu ra c) klifle ç) imza 13. erkete (yunanca) a) gözcü b) cepçi c) yankesici ç) gaspç 14. gard rop (frans zca) a) dolap b) giysilik c) elbiselik ç) çamafl rl k 15. doping (ingilizce) a) güçlendirici ilaç b) güç kayna c) sporda yasad fl al nan ilaç ç) moral 15

10 LK DERS M Z TÜRKÇE YNITLR YKIN TR H M Z Yaşar Öztürk inci sayfam zda yer alan sözcüklerin do ru karfl l klar 1. kabare (frans zca) a) gece kulübü. 2. gazino (italyanca) a) müzikli e lence yeri. 3. kaknem (yunanca) b) çirkin, huysuz kad n. 4. kokona (yunanca) ç) afl r süslü kad n. 5. balyoz (latince) c) a r çekiç. 6. atafle (frans zca) ç) elçilik uzman. 7. ateist (frans zca) b) tanr tan maz. 8. fuar (frans zca) a) büyük pazar. 9. koç (ingilizce) c) spor çal flt r c s. 10. nisan (süryanice) b) mart ile may s aras ndaki ay. 11. foto (yunanca) b) fotografç. 12. kafle (frans zca) a) damga, mühür. 13. erkete (yunanca) a) gözcü. 14. gard rop (frans zca) b) giysilik. 15. doping (ingilizce) a) güçlendirici ilaç. hmet Bey, oturdu u semtin ünlü k l b klar ndand. Bir gün kendisine çok k zan efli Havva Han m, maflayla s rt na birkaç kez vurdu. hmet Bey bu olaydan sonra solu u mahalle kahvesinde ald. Tam yerine oturacakken arkadafllar ndan biri hmet Bey e laf att : Bugün hava sert dedi. Hava sözcü ünü Havva anlayan hmet Bey hemen yan t verdi: Sert olsa ne olur? dedi. Vurdu u üç dört mafla tatürk ve Çevre nsan Sever Gibi Sevdi açlar, Dallar, Yapraklar... Çankaya daki bahçeyi yapan müdürle alan dolafl yordu. Çok yafll ve genifl bir a aç tatürk ün geçece i yolu kapl yordu. ac n bir yan havuz, bir yan dik yokufltu. tatürk a aca yaslanarak güçlükle karfl ya geçti. Müdür at ld ve Emrederseniz hemen keseyim, efendim dedi. Müdürün yüzüne bakt : Yahu dedi. Sen hayat nda böyle bir a aç yetifltirdin mi ki, keseceksin. 5Haziran Çevre Günü, nedeniyle bu say m zda, tatürk ün çevre konusundaki duyarl n ve özenini yans tan anekdotlara ve an lara yer veriyoruz. lk anekdotumuz, ünlü yazar Falih R fk tay dan: Baban z tatürk adl yap t nda Falih R fk tay, tatürk bir do a afl yd diyor ve flu anekdota yer veriyor: Yurdunun çöl bofllu undan st rap duyard. Bir gün Diyarbak r taraflar nda atla dolafl rken yan ndaki Kurmay Baflkan smet nönü ye, Çabuk bana yeni bir din bul dedi. Yan t n da kendisi verdi: aç dini olsun bu... Evet bir din ki ibadeti a aç dikmek olsa. fet nan ise, tatürk ün a aç sevgisini flu an s yla anlat yor: 1937 y l n n bahar mevsimiydi. Orman Çiftli i ne kköprü taraf ndan gidiyorduk. Çiftli in o parças meyve bahçesi haline konulmufl, fidanlar s ra s ra dizil- 17

11 BD HZ RN 2008 BD HZ RN 2008 miflti. fiimdi gölgeli i ve bol yeflilli i ile çok güzel olan bu yol boyu o zamanlar henüz küçük, çelimsiz a açlar n s raland ve yaz mevsiminde dahi pek güzel olmayan bir yerdi. bu eski ç plak topraklar üzerindeki meyve bahçesi haline getirilmifl olan bu yerlere tatürk, nefle ile bak yordu. fiimdi uzun kavak a açlar n n bulundu u yol kenarlar nda iflçiler çal fl yor ve fidanlar dikiyorlard. tatürk birden floföre Dur! diye ba rd. Yere indi inde orada olanlara, Burada bir i de a ac vard, o nerede? diye sordu. Kimse i de a ac n bilmiyordu. Çünkü orada çal flanlar yenilerini düzenlemekle u rafl yorlard. tatürk ün biraz önceki neflesi kalmam flt. Çünkü çiftli in ilk çorak günlerinin bir yeflillik an s yerinden ç kar lm flt. Yol boyunca yürüyerek i de a ac arad k. O, de eski ve çelimsiz bir a açt. Fakat yaflayan ve baharda güzel kokular n etrafa saçan bir varl kt diye s zland. Sonra bir konu açt : Co rafi çevre mi insanlar üzerinde etki yapar, yoksa insanlar m o çevreye egemen olur? diye sordu ve sorusunu yine kendi yan tlad : nsan zekâs n n, herfleye gücü yeter, do aya da egemen olur! Çiftlik merkezine geldik. Büyük hamam n yap s bitmiflti. Onu gezerken i de a ac n yerinden kimin sökmüfl oldu unu da incelemek için ilgili olanlara sorular sordu. Kimse bu küçücük a ac n sonu hakk nda bir bilgi veremedi. tatürk bu önemsiz gibi görünen iflten hüzün duymufltu. Uyar larda bulundu. açlar korunacak ve bak lacakt. Yeflilli in özlemini Kurtulufl Savafl boyunca çok çekmiflti. Çankaya y oturmak için seçmesine gerekçe, orada birkaç büyük kara kavak a ac n n bulunmas yd. Onlar n rüzgarl günlerdeki h fl rt s ndan her zaman zevk duyard. ilk aylar nda Çankaya da dinlendi i günlerden birinde Keçiören den Hastal n n bir dal badem bahar çiçe i getirmifllerdi. Bir vazo içinde odas na götürdü üm zaman yüzünde bir nefle belirdi. Bahar gelmifl, ne güzel dedi. Fakat bu güzel çiçekler meyve vermeden solacak ve sadece bizim birkaç günlük göz zevkimizi doyurabilecek, ne yaz k... Bahar kokusunu alabilmek için çiçeklere e ilmiflti ve Oh, hayat n gençli i ne nefis! demekten kendini alamam flt. Fakat bu meyve verecek dallar n kopar lmas ndan da kederlendi i görülüyordu. nkara daki Orman Çiftli- i ni boz toprakl ktan ormanl k haline soktu, a açlar n dikiliflini, tutuflunu, büyüyüflünü ad m ad m izledi. Vatan yeflil ve bay nd r görmek için çal flt. Yalova y, Florya y o de erlendirmifl, Bursa y kapl ca kenti yapmak için bizzat u rafl p durmufltu. Planl nkara düflüncesi de onundu. Cankaya daki bahçeyi yapan müdürle alan dolafl yordu. Çok yafll ve genifl bir a aç tatürk ün geçece i yolu kapl yordu. ac n bir yan havuz, bir yan dik yokufltu. tatürk a aca yaslanarak güçlükle karfl - ya geçti. Müdür at ld ve Emrederseniz hemen keseyim, efendim dedi. Müdürün yüzüne bakt : Yahu dedi. Sen hayat nda böyle bir a aç yetifltirdin mi ki, keseceksin. Hasan R za Soyak n Çankaya daki yaverlik dairesi dar gelmeye bafllam flt ; durumu tatürk e iletti. tatürk, binan n gereksinime yetecek kadar geniflletilmesini uygun gördü. Yaz n tatürk stanbul dayken geniflletme ifline baflland ve birkaç ay içinde tamamland. Bu arada ek yer açmak için büyücek bir a aç kesilmiflti: stanbul dan döndü ünde binan n yeni durumunu görmek istedi. Köflkten yan ndakilerle oraya do ru yürüyordu. Bina görünür görünmez durdu ve büyük bir heyecanla fiu yanda bir a aç vard, ne oldu? diye sordu. tatürk, Yalova da bak ms z topraklar ve de erlendirilmeyen termal kaynaklar görünce üzülmüfl ve gerekli emirleri vermifltir. (12 Eylül 1929) Soyak ve yan ndaki arkadafllar önlerine bakt lar, yan t veremediler. tatürk çok kederlenmiflti; birkaç saniye oldu u yerde kald

12 BD HZ RN 2008 BD HZ RN 2008 Yaz k, çok yaz k dedi. Yahu bu ifl a aca dokunulmadan yap lamaz m yd sanki? Bana söyleseydiniz, çaresini bulurdum. Sonra geri döndü. Binaya girmeye gerek görmedi. Soyak bir baflka an s nda da flunlar anlat yor: çok be endi i bir yerde küçük bir köy evi, daha do rusu, O nun tatürk deyifliyle bir kulübe ve çardak yapt rmak istedi. Fakat kulübe ve çardak için ay rd yerde sö üt a ac bulunuyordu; bunlar kesmek gerekiyordu. Daha ilk anda büyük bir güçlükle karfl lafl lm flt ; a açlar bir türlü feda edemiyordu. Sonunda düflünmüfl, tafl nm fl sö ütleri yanlara tafl mak karar vermiflti. Kendisi için çok önemli bu ifli bizzat yapacakt. Çiftlikten yeteri kadar iflçi seçildi, bir gün kendisi baflta ifle geçildi. lkin yerleri de ifltirilecek a açlar için yeni çukurlar açt rd ; sonra a açlar söktürüp haz rlanan çukurlara dikmeye bafllad. Sabahlar erken saatte ifl yerine geliyor, akflam oluncaya kadar iflçilerle birlikte çal fl yordu. Ö len yemeklerini orada yiyordu; paydos zamanlar da yere serilen has r ve kilimler üzerinde dinleniyordu. Günlük resmi iflleri de orada görüyor, haz rlanan evra yine orada imzal yordu. Böylece birkaç gün çal fl ld. Bir akflam art k ifl bitmifl, kulübe için seçti i yer aç lm flt. Kendisi memnun olmakla birlikte biraz düflünceli yere çömelmifl, etraf gözden geçiriyordu. Ben ayakta durdum. Bafl n kald r p sordu: Ne dersin çocuk, acaba bu a açlar tutacak m? Kesin bir fley söyleyemem Pafla m dedim. Yerlerini de ifltirdi i bütün a açlar tutmufltu. (...) S k s k oraya gider, bazen orada yemek yer, sonra ot minderli sedire uzanarak rahat ve sakin uyurdu. Bir gün Soframda iki sap çiçek istiyorum, hiç çiçek yok mu burada? dedi inde sofradakiler Bu kentte çiçek yetiflmez demifllerdi. Bu yan t üzerine oturdu- u ba evinde çiçekler yetifltirdi. Daha sonra yine bir yemekte Fevzi Çakmak n koluna girerek onu ve konuklar n, çiçek yetifltirdi i yere götürdü. flte bunlar benim ikinci Sakarya zaferim dedi. tatürk, yaflam boyunca her uygun anda bir a aç gölgesinde dinlenip piknik yapmay severdi. Çankaya dan dalga dalga ormanlaflt rma çal flmalar ülkeye yay ld. açland rman n öncüsü oldu. S k s k evden ve iflten kaçarak do aya koflmas n n nedeni do a aflk yd. Hastal n n ilerlemesi onu yata a ba lad. Hasta yata nda Sabiha Gökçen e, yileflti im zaman bir ormana gidelim, dere kenar nda küçük bir ev yapt r p orada yaflayal m diyordu. Salih Bozok, onun bu özlemini gidermek için yata n n karfl s nda rahatl kla görebilece i bir tablo getirdi. Tablo tatürk ün s k s k sözünü etti i ve yaflamay arzulad orman manzaras n içeriyordu. tatürk son günlerinde hep o manzaray seyrederek avundu. Çocuklu unda do ayla iç içe geçen ortam özler ve dile getirirdi. Harp kademisi ndeyken s n f arkadafl li Fuat Cebesoy la lemda nda ormanl k bir alanda p nar bafl nda oturduklar nda nsan yaflland ktan sonra kentlerin gürültülü yaflam ndan kesinlikle uzaklaflmal, böyle sakin ve a açl k bir yere çekilmelidir dedi ini Cebesoy ölüm döfle inde onu görmeye gitti inde o günleri an msayarak, yileflir iyileflmez, lemda na gidelim. caba o as rl k a ac n dallar gölge veriyor mu? O ufak p nar n sular yine buz gibi so uk mu? Yoksa zaman onu da kurutmufl mu? diye sordu. Hasta yata nda fet nan dan da isteklerde bulundu. fet nan flöyle anlat yor: Hastal s ras nda bana daima tan d m ormanl k yerleri anlatmam isterdi. Hatta nekahet devri için bir ormanl k yerde dinlenmeyi düflünmüfl ve böyle bir yerin haz rlanmas n da istemiflti. Benim kendisine en çok anlatt - m yer ise Eskiflehir in Sudiken ormanlar yd. Çünkü çocuklu umun bir k sm orada geçmifl ve üzerimdeki etkisi daima derin ve unutulmaz olmufltu. tatürk Sudiken ormanlar na gidemedi ama O en güzel a açlar n dikilip yeflerdi i n tkabir de nkara y yeflillendiren güzel yapan a açlar n ortas nda yafl yor, flimdi. Ö retmen, küçük hmet e gördü ü bir a ac n ne a ac oldu unu nas l anlayaca n sordu: Söyle bakal m, yavrum dedi. Bir a ac n kiraz m, yoksa erik a ac m oldu unu nas l anlars n? Küçük hmet, bu soruya hemen yan t verdi: Dallardaki meyvelere bakar m, ö retmenim dedi. Hangi meyve varsa, a aç o meyvenin a ac d r. Bu yan t üzerine ö retmen, küçük hmet e bir soru daha sordu: Peki ya k fl mevsimindeysek dedi. Dallarda meyve yoksa nas l anlars n? Küçük hmet bu soruya da hemen yan t verdi: O zaman meyvelerin olmas n beklerim, ö retmenim 20 21

13 fla daki mektup, liseden sonraki ö renimini Napoli de sürdüren Kadri Kaynar Küçükp nar taraf ndan 8 May s 1964 tarihinde yaz lm fl ve Tarsus ta okudu u lisedeki edebiyat ö retmeni Haydar Göfer e gönderilmifltir. Dergimizin 10 y ldan buyana Türk dili dan flmanl n da yapmakta olan Haydar Göfer, eski ö rencilerinin kendisine gönderdikleri mektuplar yay mlad Sevgili Hocam adl kitab nda bu mektuba da yer vermifltir. 44 Y l Önce Yaz lan Mektup: Leyla Gencer i Dinledik, tatürk ü lk fllad k 8 May s 1964, Hotel Splendid, Napoli Sevgili Hocam, En az benim kadar sizi de sevinç ve gurura bo acak bir haberi müjdelemek istiyorum. Çarflamba akflam buradaki opera evinde Donizetti nin Roberto Devreux u oynand. Kraliçe Elizabeth baflrolünde Leyla Gencer oynuyordu. Napoli, gerek lirik, gerek oda müzi i bak m ndan hayli parlak bir geçmifle sahiptir. Opera sanat n n gerçekten sevilip de erlendirildi i bir flehir olarak talya da baflta gelir. Çarflamba akflam Leyla Gencer i siz de dinleyecektiniz. s rl k, koca opera salonunu t kl m t kl m dolduran Napoli halk, o akflam sanki ç ld rm fl hayranl ktan... Leyla Gencer i kaç kere sahne d fl na ç kard lar, kaç demet gül, karanfil att lar, hat rlam - yorum. Geçen sene bir daha alk fl-

14 BD HZ RN 2008 lanm flt Leyla... O, art k dünyaya mal olmufl bir sanatkâr... Çarflamba akflam akl mdan geçenleri anlatamam. Bir an herfleyi unutmufl, ben de o ç ld ras ya alk fla kap lm flt m; ama art k Leyla y alk fllam yordum. Sanki sahneden halk selamlayan o derin tebessüm, bir uzak ülkeden geliyordu. Mustafa Kemal di önümüzdeki; Leyla de il, tatürk alk fllan yordu. 24 O akflam duydu um kör bir milliyet hissi de il, as rlard r bizi körelten yobaz pençeyi silip, Türkiye yi bütün insanl a mal eden Mustafa Kemal in sevgisiydi. Türk denince Barbar diye yüz çeviren keferenin, bir Türk sanatkâr n böyle ç ld ras ya alk fllay fl, bizlerin Mustafa Kemal e ne kadar borçlu oldu umuzun ifadesi de il mi? Kadri Kaynar Küçükp nar. lkollü oldu u tüm davran fllar ndan belli olan bir adam, doktora derdini anlatmaya bafllad : Sabahlar bafl mda büyük bir a rl kla uyan yorum ve gün boyunca kendimi ifle veremiyorum. Doktor biraz düflündükten sonra karar n hastas na aç klad : Sizde önemli bir rahats zl k göremiyorum dedi. Bu durumunuz içkiden kaynaklan yor olabilir. Hasta, doktorun bu karar n dinledikten sonra aya a kalkt ve kap ya do ru yürüdü ve O zaman ben üç dört saat kadar sonra geleyim dedi. O zamana de in ay lm fl olurum. Küçük hmet televizyondaki K z lderililer in yüzlerini boyad klar n görünce merakla babas na sordu: Baba, ne yap yorlar böyle? Babas, gazetesini okumaya devam ederken o lunun sorusuna flu yan t verdi: Savafla haz rlan yorlar o lum. Küçük hmet, ertesi sabah annesini makyaj yaparken görünce koflarak babas n n yan na geldi ve bir konuda babas n uyard : Baba kötü fleyler olacak dedi. nnem içeride savafl haz rl yap yor! Bir dostu ünlü yazar Gandolin e yay mlanmas için ikide bir makele gönderip Zahmet olmazsa virgülleri sen koyuver diye bir de not ekliyordu. Sonunda bir gün Gandolin, arkas na flu notu ekleyip yaz y dostuna geri gönderdi: Sevgili dostum! Bir dahaki sefere lütfen siz virgülleri gönderin, yaz y ben yazar m. YfiMDN GÖZLEMLER li Naili Erdem UZKT B R GÜN Yurt yolculuklar nda tatürk, Devletin sahibi sizsiniz. Bizler sadece sizlerin hizmetinde olanlar z sözlerini s k s k yinelerdi. Sonra bilmedi imiz bir fleyler yaflanm fl olacak ki, Birey, devlet içindir e gelinmifl, yani baflkalar Mersin e giderken, biz tersine gitmifliz. kflama do ru günefl aç yor, rüzgar olmasa iyi... Bu yeflilli in ortas nda çok fleyleri unutuyorum. Türkiye den uzakta, bir yabanc ülkedeyiz. Çocuklara özlemimizi gideriyoruz. Ne görsel ne de yaz l bas nda sorunlar var. Herkes gül gibi geçinip gidiyor Televizyon ekranlar nda yaflam n mutlulu u programlanm fl. K skan yorum. Niye biz bu güzelliklerden uza z? Niye tüm sorunlar bizleri buluyor ve biri bitmeden bir öteki bafll yor? Ço ald k da ifllerimiz ondan m sarpa sard, yoksa siyasilerden mi kaynaklan yor? Bu olanlara, ak l fikir erdiremez olduk. Cehaleti yenemedi imizden mi, ekonomiyi güçlü k lamad m zdan m, belki de sa l kl bir demokrasiye kavuflamad m zdan... Belki birkaç ndan, belki hepsinden, sonuçta olumsuzluklar yakam zdan düflmüyor. Her gün bir yeni bunal m... Her gün bir k z lca k yamet... Yoksulluk belas halk n yar s n can ndan bezdirdi. Bir avuç seçkinimizse paray har vurup harman savuruyor. Gelir da l m ndaki bu korkunçlu u ilk kez yafl yoruz. Yöneticilerimize göre hepimiz zengin olmufluz. Herkes birbirine soruyor Sen de zengin oldun mu? diye... Birilerinin zengin oldu u 25

15 BD HZ RN 2008 do rudur. Ya cemaatten, ya tarikatlerin birinden olacaks n ya da aileden... Bir tarihte de analar n n ç k n ndan servet sahibi olanlar vard, flimdi dü ünlerden Yüzy llard r tevhit dini olan slam siyasete alet edilince siyaset bezirgânlar köfleleri tuttular. Bizden, sizden ayr m ac mas zca sürüyor. ktidar n ehliyetsiz yandafllar n n mal götürdü ü dillerdedir. PKK vahfleti yeni boyutlar yla gemi az ya alm flt r. fiehitlerimiz bayrak bayrak gözyafllar m zla topra a veriliyor. Hükümete göreyse herfley f st k gibi... Ekrandan Rodrigez in gitar konçertosu yay l yor. flkt r ezgilerden yükselen, sevdad r. Bizde ise a tlar, a tlar, a tlar... Bugün burada her yer kapal... Hazreti sa n n gö e yükseldi i günmüfl. Maddi ile manevi iç içe, pozitivizmle, metafizik yan yana... Dün kraliçenin do um günüydü. Bayraklar n ast lar, flenlikler sabahlara de in sürdü. Meclis ve kraliçe... Kimseler yad rgam yor. Gerçekte yad rgamay gerektirecek bir neden de yok. fl desen ifl, ev desen ev, özgürlük desen özgürlük, hukuk desen hukuk var. Bu bir gönenç devletidir. Yollar temiz, insanlar temiz, her yer p r l p r l... Dün bir vatandafl m za Türkiye ye dönecek misin? diye sordu umda Niye döneyim? Burada insan muamelesi yap yorlar. Döneyim de itilip kak lay m m yine... yan t n al nca devletle, vatandafl, devletle insan iliflkisi tüm uyumuyla yürürlüktedir diye düflündüm burada... Biz de bir zamanlar öyleydik. Yurt yolculuklar nda tatürk, Devletin sahibi sizsiniz. Bizler sadece sizlerin hizmetinde olanlar z sözlerini s k s k yinelerdi. Sonra bilmedi imiz bir fleyler yaflanm fl olunacak ki, Birey, devlet içindir e gelinmifl, yani baflkalar Mersin e giderken, biz tersine gitmifliz. fiimdi benim insan m, benim efendim yabanc diyorlar da hasretliklerini içine gömüp buralarda insan gibi yaflamay ye lemifltir. Bu ay p hepimize yeter. Pencereden seyrediyorum. Bisikletli insanlar geçiyor, bir de köpeklerini gezdirenler... Günefl bir görünüp bir kayboluyor, arada ya mur ya yor, zmir deki gibi... Belli ki denizi özlemiflim. Burada deniz var; ama ne mavi mavi, ne dalgalar beyaz; ama deniz... Denizlerden esen bu ince hava saçlar nda e lensin dizesine tak l - yorum. Birazdan gazete almaya gidece im, borçlar yla, flehitleriyle yanm fl, y kanm fl insanlar m n aras na gazetenin sayfalar aras nda kar flaca m ve büyük olas l kla bayra ma sar l bir evlad m za a layacak, Fatiha yollayaca m. Bir Ülke: Bangladefl Dört Ödül: DÜNYNIN DÖRT KÖfiES İzmir Tolga Nobel Ödülü Uç bin y l önceki atalar n n, insan n varl n n ve yaflam n n anlam n de erlendirdikleri görüfl, duygu ve felsefelerini, üç bin y l derinlikteki köklerinin imbiklerinden geçirip kendilerine özgü ortak bir kültüre dönüfltüren Bangladefl halk n n bu insansal zenginli ine hayranl - n Bat, onlar en üst düzeydeki ödülü Nobel le üç kez onurland rarak kan tlam flt r. Yeryüzündeki kültürler aras nda en eskilerinden biri tan mlamas yla, kültürler aras nda özel bir konuma sahip olan Bangladeflliler in ülkesine bu ödüllerden ilkini, 1913 y l nda edebiyat dal nda, ünlü flair ve düflünür Rabindranath Tagore getirmifltir. Çevirilerini, edebiyat adam ve eski baflbakan Bülent Ecevit in yapt fliirleriyle Türkiye de 1940 l y llarda tan nmaya bafllayan Tagore, 1913 te Gitanjali adl yap t n n ngilizce ye çevrilmesinden hemen sonra ayn y l, Nobel Edebiyat Ödülü nü alm fl, ad n n dünyada yayg nlaflarak duyulmas ise, bu olaydan sonra bafllam flt. Dünyan n Nobel Ödülü sahibi flair olarak tan d Tagore asl nda, yazar, düflünür, ressam, müzisyen, e itimci ve tümünden önce, bir hümanistti. Tagore un zihinsel kapasitesi öylesine güçlüydü ki, ça dafl ünlü lbert Einstein onunla 27

16 Tagore kendisini ziyaret eden ünlü bilgin lbert Einstein ile ve (afla da) Tagore un Nobel Edebiyat Ödülü Madalyas dostluk iliflkisi kurmak ve görüfllerinden yararlanmak istemiflti. Einstein, bir yak n dostunun yard m sonucu Tagore la tan flm fl, hatta onunla dostluk da kurmufltu. Tagore, Ghandi ile yak n iliflkide olmufl ve Muhandas Gandhi nin dünyan n her yerinde yüce ruh anlam na gelen Mahatma unvan yla an lmas n n öncüsü olmufltur. Tagore ile Einstein aras ndaki bu söylefli banda kaydedilmifl ve bu kay tlar 1930 y l nda New York Times gazetesinde yay mlanm flt. Politikaya ilgi duymamas na karfl n Tagore, dünya politikas - n etkileyen düflünce derinli ine sahipti. O zamanlar bugünkü Bangladefl in bir parças olan Hindistan n tarihinde en önemli kiflisi kabul edilen Muhandas Gandhi, Tagore un bilgeli inden büyük ölçüde beslenmifl bir düflünür ve devlet adam yd. Tagore ise pek çok konuda farkl düflünse de, Gandhi ile yak n iliflkide olmufl ve Muhandas Gandhi nin dünyan n her yerinde yüce ruh anlam na gelen Mahatma unvan yla an lmas n n öncüsü olmufltur. Tagore Medeniyetler Çat flmas ve benzer tezlerinin uluslararas toplumlarda büyük be eni ve yandafl kazanmas ndan y llar önce Kültürlerin Örtüflmesi kavram n n da öncüsü olmufltur. Hindu kökenli bir soydan gelmesine karfl n yaflam n n önemli bölümünü geçirdi i Bengal ülkesi, Tagore un ünlü yap t Benim lt n Bengal im anlam ndaki mar Sonar Bangla adl fliirini, Bangladefl in ulusal marfl olarak kabul ve ilan etmifltir. *** Bengladefl halk n n üç bin y l derinlikteki köklerinin besledi i kültür, yaln zca bir Tagore üretmekle kalmam flt. Santiniketan da Tagore un kurdu u bir kolejin yerleflkesinde do an bir çocuk, do umundan yetmiflbir y l sonra Tagore u izliyor, bir Nobel Ödülü de o getiriyordu ülkesine... Profesör martya Sen in, ülkedafl Rabindranath Tagore la ortak yan, yaln zca onun da bir Nobel Ödülü sahibi olmas de ildi. Tagore, 1913 y l nda Nobel Edebiyat Ödülü nü ald ktan 20 y l sonra, Santiniketan da bir kolej kurmufltu. Profesör martya Sen in ailesi, onun dünyaya geldi i bu yerleflkede oturuyordu. Bebe in Tagore la aras ndaki üçüncü ortak yan ise, Tagore un ona isim babal yapm fl olmas yd. Bebek, Tagore un yak n bir arkadafl n n torunuydu. Torununun ad n koymas n dede, arkadafl Tagore dan istedi. Tagore, Bengal dilinde Ebedi anlam na gelen martya ad n verdi i bebe in, kendisin

17 Prof. martya Sen ve Nobel Ekonomi Ödülü Madalyas den sonra Bangladefl e ikinci Nobel Ödülü nü getirece ini elbette bilmiyordu. martya Sen, temel kültürünü ülkesindeki okullarda ve çocukluk dönemini geçirdi i ülkesinde edinmiflti. Yaflam n n önemli bir bölümünü, yoksullu- un nas l yok edilebilece i konusunda düflünceler üstüne düflünceler üretmekle geçirmiflti. Nobel Ödülü ald ktan sonra ara vermedi, hatta flimdi de sürdürüyor bu konuda düflünceler üretmeyi... Yaln zca üretmekle de yetinmiyor, hemen her kamu iletiflim araçlar ndan yararlanarak, bu düflüncelerini halka yay yor, halkla paylafl yor. Bu konudaki temel görüflü o, flöyle özetliyor: Sorunlara çözümler eylemler yaparak de il, ak l kullan larak, düflünce üretilerek aranmal ve bulunmal d r. Yoksulluk hakk nda yapt - çarp c yorumlar, dünyan n dikkatlerini bu insansal düflünüre, dünyan n en önemli ekonomistlerinden biri kabul edilen Sen e çevirdi. sim babas Tagore la aras nda flimdi, dördüncü ortak yan da oluflmaya bafllam flt : Tagore gibi, martya Sen de hiçbir zaman politikayla ilgilenmedi; ama dünya politikas n etkiledi. Zengin ülkelerle yoksul ülkeler aras ndaki temel fark n üre- timden çok daha fazla, politik koflullarla iliflkili oldu unu, bilimsel veriler ve yöntemlerle kan tlad. Düflüncelerini genifl topluluklara duyurmak için söyledi i onun flu sözü, bugün etkili tüm politikac lar n bilgelik da arc - nda yerlerini alm flt r: Ba ms z, demokrat ve nispeten özgür bas n n var oldu u hiçbir ülkede, bugüne de in ciddi boyutlarda açl k ve k tl k görülmemifltir. martya Sen, ekonomik olarak Hindistan dan çok daha ileri durumda olan Çin de, Mao nun iktidarl süresince ortaya ç kan k tl k dönemlerinde 60 milyon insan n yaflam n yitirmesini, öte yandan demokratik rejime geçildi inden buyana, Hindistan da benzer çapta bir durumun hiç görülmedi i olgusunu, sav na kan t da sunmaktad r Nobel Ekonomi Ödülü, gönenç ekonomisine katk lar ndan dolay Profesör martya Sen e verilmiflti. *** Bir kiflinin yapmakta oldu u ifl ya da ifller kartvizitine, o kifli taraf ndan de il de, kendisini yak ndan tan yan baflka kifliler taraf ndan yaz l yor olsayd... Bangladefl te hemen herkes, Muhammad Yunus ad n n alt na kesinlikle flu tan mlamay yazard : Yoksullu un ac s n yüre inde BD HZ RN 2008 duymad bir an bile olmayan ekonomist, finansal deha ve Bangladefl in iyi insan y l ndan sonra da bu tan mlaman n bafl na, onun bir özelli i daha yaz l rd : 2006 Nobel Bar fl Ödülü sahibi. Ülkesine bir Nobel Ödülü de kendisinin kazand rmas n n gururunu yaflayan Dr. Muhammad Yunus bu ödülünü, kurucusu oldu u Grameen Bankas yla paylafl yordu. O bankay kurmas n n öyküsü ise, dünyan n hiçbir bankas - n n kurulufl öyküsüne benzemiyordu. Grameen Bankas n n kurulma öyküsünün temelinde, Çok gereksinim içindeki kiflilere, geri ödenmesi beklenmeden verilen paralar oldu unu söylemek, gerçe e ayk r olmaz. Dr. Muhammad Yunus, gençlik y llar nda özellikle bir konuda çok rahats zl k duyuyordu. Sokakta gereksinim duyan kiflilere para verilmesi olay, onu yaln zca rahats z etmekle kalm yordu, bu ifle bir son vermesi için gece gündüz beynini zorluyordu da... Gereksinim içindeki kiflilere geri ödenmesi beklenmeden para verilmesi ya da tefeciler taraf ndan çok yüksek faizli kredi verilmesi olay n onur k r c buluyordu Dr. Muhammad Yunus. Paraya gereksinim duyan kifliye ancak ödünç para verilmelidir diyerek, as l katk s n 30 31

18 BD HZ RN 2008 yoksullar n ceplerinden önce, beyinlerine yap yordu. lerideki günlerde Dr. Muhammad Yunus, hiç de beklemedi i ilginç bir olayla karfl laflt. Kendilerine Bunu size sadaka olarak de il, ödünç olarak veriyorum diyerek verdi i paralar, bir süre sonra, hiç de beklemedi- i bir biçimde, geri ödenmeye bafllad. Üstelik, bir ö ün yemek paras tutar ndaki bu paralar ödünç alan kifliler, bu paralar tüketim amaçl harcamak yerine, daha çok üretmek için bir çeflit kredi gibi kullanm fllar ve yaflam düzeylerini bir nebze de olsa, yoluna koymaya bafllam fllard. Dhaka Üniversitesi nde yoksullukla savafl m projeleri üzerinde çal flan Dr. Yunus 1983 y l nda devlet kaynaklar ndan buldu u yaklafl k 50 bin dolar tutar ndaki bir fonu, binlerce kifliye kredi olarak da tt. Bu kredileri kullanan küçük ama çok küçük üreticiler, üretimlerini art rd lar; bunun sonucu olarak gelirlerini art rd lar ve gönencin giderek tabana yay lmaya bafllad görüldü. 50 bin dolarla bafllayan bu at l - m n sonunda, bugün yaklafl k 6 milyon kiflinin yararland ve birkaç milyar dolar aflan varl yla Grameen Bankas do du. Tüm insanl a umut veren bu uygulaman n ad mikro kredi ydi. Mikro kredi milyonlarca aileye yaflama gücü ve sevinci veren, dünyaya bar fl umutlar saçan bir uygulama oldu. Baflar s kan tland ktan sonra Bangladefl in s n rlar n aflt, baflka ülkelerin gereksinim içindeki insanlar için de bir umut kayna oldu. Bu ülkelerden biri de Türkiye dir. Dr. Yunus, bu buluflunun sevgi duydu u ülkelerden biri olan ve y llard r ziyaret etti i Türkiye de de uygulanmas ndan büyük bir mutluluk duyuyor. Bir bankay ve o bankan n kuruluflunu sa layan kifliyi Nobel Ödülü sahibi yapan mikro kredi yöntemi, bir süreden buyana, Grameen Bank Turkey Micro-Credit Project adl projeyle Türkiye de de uygulamaya geçirildi. Milyonlarca Bangladeflli nin kurufllar yla kurulan Grameen Bankas, kendisini yoktan var eden Bangladefl halk n n onurlu yaflam n n maddesel düzeyinin yükselmesini sa lamakla kalmad, onurlu savafl mlar nda onlara bir de, insansal servetin en büyü ünü, Nobel Ödülü nün onurunu kazand rd. Muhammad Yunus un, halk taraf ndan, halk için, halkla birlikte ve halk n kurufllar yla kurdu u bankan n kazand Nobel Ödülü, gerçekte bir baflar ya sunulan en yüksek düzey- Dr. Muhammad Yunus ve Nobel Bar fl Ödülü Madalyas deki alk fl olmas anlam n n çok ötesinde, Bangladefl halk na Bat kültürü nün aya a kalkarak gönderdi i, içtenlikli ve sürekli hayranl k alk fllar d r. yn Nobel Bar fl Ödülü nün Dr. Muhammad Yunus un pay na düflen bölümünün gerçek anlam ise, bar fl için yöntem arayan dünyan n irili ufakl tüm yöneticilerine, izleyebilecekleri bir örnek adam n varl - n Nobel Ödülü nün fl klar alt nda göstermektir. Bir yandan siyasal sataflmalar n hedefi olmaktan kendini korumaya çal flan, bir yandan yoksullukla savaflan, bir yandan do- al afetler karfl s nda varl n, yoksulluk afeti karfl s nda onurunu koruyan Bangladefl halk, tarihinin üç bin y l derinliklerindeki köklerinden süzülerek gelen kültürü yan s ra, bireysel ve toplumsal terbiyesine de dört elle sahip ç kmas n n ödülünü, hiç kuflkumuz yok, ileride de kazanmay sürdürecektir. Bat kültürünün hayranl k ve takdir alk fllar - n n simgesi Nobel Ödülü nün yaln zca dördü, Bangladefl için yeterli olmayacakt r. Bat n n, Bangladefl karfl s nda ayakta sürekli hayranl k ve takdir alk fllar n n seslerini dünya halklar ve onlar n yöneticileri, daha uzun y llar duyacaklard r

19 Do aya göre tüm insanlar birdir; fakat pratikte birbirinden dehfletli ayr l k gösterirler. Do runun ne oldu u bilindi i halde yapmamak en büyük korkakl kt r. Evinizin efli ini temizlemeden, komflunuzun dam ndaki kardan flikayet etmeyiniz. Hatan n en büyü ü, hatal oldu unu bilip de onu düzeltmenin çaresine baflvurmamakt r. nsan n, ömrü boyunca yönelmesi gereken bir kural var m d r? Varsa, bu olsa olsa iyilik ve sevgi kural olur. Sana yap lmas n istemedi in fleyleri, sen de baflkalar na yapma. Üstün bir insan üç fleyden kaç nmal d r: Gençken h rstan, güçlüyken kavgac l ktan, yafll l kta da açgözlülükten. 34 KONFÜÇYUS TN Ö ÜTLER DERLEYEN: ÖZÜM LRÇIN E er a rbafll, de erli bir adam görürsen onun arkas ndan gitmeye çal fl! Olgun insan güzel söz söylemesini bilen insan de il, söyledi ini yapan ve yapabildi ini söyleyen insand r. Kalbine bakt n zaman orada kötü bir fley görmezsen, ürkülecek ve korkacak ne vard r? lçakgönüllülükle konuflmayan bir kifli, zamanla bununla ilgili tüm sözcükleri de unutabilir. Sadakat, vefa ve içtenlik her zaman ilk ilkelerin olsun. Üstün insan öteki insanlara sayg gösterir, o zaman dünyan n dört buca nda oturanlar onun kardefli olur. Uza düflünmeyen adam, ac y yan bafl nda bulur. Osmanl mparatorlu u nun Prusya elçisi Giritli li ziz Efendi nin bu son görevi iki y l sürdü. Berlin de ölen ziz Efendi, orada topra a verildi. fiiirlerinin yan s ra tasavvuf konular yla ilgili Varidat ( çe Do an fieyler ) diye bir yap t da vard. Burada anlafl lmaz gibi görünen baz tasavvufi söz ve kavramlar konu ediniyordu. ziz Efendi tasavvufun yan s - ra simya (topra alt na dönüfltürmeyi amaçlayan ortaça u rafl alan ), cifir ve remil (gaipten haber verdi i varsay lan bilgi alanlar ), sihir, t ls m konular na merakl yd. ncak, felsefeyle, astronomiyle de yak ndan ilgilenmiflti. Do ubilimci Friedrich von Diez BÜYÜK YPITLRIMIZ Konur Ertop Prusya Elçimiz li ziz Efendi nin Düfllerle Beslenmifl Tasavvufi Öyküleri ile bilim, felsefe konular nda yaz flmalar olmufltu. Onun 1796 da yazd Muhayyelat- Ledünn-i lahi ( Tanr sal Bilgiye ve S rlara liflkin Hayaller ) kitab, ilk kez 1852 de bas ld. Tasavvuf ö retisi dile getirilirken yer verilen masal ögeleri, cinler, periler, ola anüstü olaylar yap t n büyük ilgi görmesine yol açt. Gerçeklikten uzaklaflt n, bofl inaçlar dile getirdi- ini ileri sürerek yap ta tepki gösterenler de vard : Nam k Kemal, yap t kocakar masal diye nitelerken hmet Mithat Efendi de Çengi roman nda gerçeklerden kopmufl, ak l yolundan uzaklaflarak düfl dünyas na sürüklenmifl kahraman Danifl Çelebi nin bu duruma gelmesinde Muhayye- 35

20 BD HZ RN 2008 BD HZ RN 2008 konu edinir. Cevat, büyü ve sihirle ilgili Do- u öykülerinin tan nm fl kahraman Ebu li Sina dan ntakya da gizli bilimleri ö renerek türlü serüvenler yaflar: Bir gün kendini Semarkand da bulur. Padiflah n Fitneidil adl k z, Cevat tan, hocas Ebu li Sina n n gizli bilgilerini ö renmeye çal fl r. Cevat n a z s k davranmas gerçekte onu denemek için düzenlenmifl bu s navda baflar kazanmas n sa lar. Böylece Ebu li Sina dan gizli bilimlerin tümünü ö renir. Bu bölümdeki iç öykülat ve benzeri kitaplar n pay oldu unu ileri sürüyordu. Sonralar ziz Efendi, Do u masal ndan Bat roman na geçifl yolculu unun önemli temsilcilerinden biri say ld. hmet Hamdi Tanp nar yap t n yerli çizgiler tafl d na dikkati çekiyordu: ziz Efendi nin hikayelerinde, olay nerede geçerse geçsin, sokak ve mahalle ad, gelenekgörenek, giyim-kuflam daima 18 inci yüzy l stanbul udur. Konuflma ise, bazan modern bir hikaye duygusu verecek kadar, gerçe e yak n çizgiler ile doludur. Naci Billah n hikayesinde, bir gecede haberleri olmadan, kendilerini Yemen den M s r a gelmifl gören cariyelerin flaflk nl, K ssa-i Recep Befle de, Recep Befle nin k z ile Süleyman a n n o lunun evlenmelerine engel olmak isteyen tellak usta, Ermeni iflçi Nazl n n ve komflu yfle kad n n kurduklar kumpas, uyarlanm fl bir hikaye olmas na karfl l k, Molla Emin hikayesinin, o dönem stanbul unu çok hat rlatan yanlar - n oluflturur. Muhayyelat ta, Do u masallar tasavvuf kaynakl bir düflünce çevresinde birleflirken canland r - lan ola anüstü dünya ile 18 inci yüzy l Osmanl toplumunun gerçekleri biraraya gelmifltir. Muhayyelat uzun y llar unutulmufl bir kaynak olarak kald ktan sonra Behçet Necatigil, kitaptaki bir öyküden bir radyo oyunu oluflturarak yap ta yeniden ilgi duyulmas n sa lad. Düfl dünyas na, gerçe in d fl na taflan olaylara çok düflkün olan Nazl Eray, y Falc s roman n ziz Efendi nin an s na sundu. Bo aziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü ö retim üyelerinden Zeynep Uysal, Ola anüstü Masaldan Ça dafl nlat ya: Muhayyelat- ziz Efendi incelemesiyle yap tta postmodernist roman ögelerinin, üstkurmaca uygulamalar - n n yer ald n gösterdi. ziz Efendi nin yap t her biri Hayal diye adland r lan üç bölümden oluflur. Her düflte bir çerçeve öykü yer almakta, bu öykülerin içinde de birbirine ba l iç öyküler bulunmaktad r. Yazar birinci ve ikinci düflleri Süryani, brani ve baflka dillerden çevrilmifl Hulasat-ül-Hayal adl bir kitaptan al p sadelefltirdi ini aç klar. ziz Efendi nin ad n verdi i bu kaynak belli ki bir düfl-kitapt r. ncak yap tta Binbir Gece, Binbir Gündüz gibi çok ünlü masal derlemelerinden gelen zengin ögeler vard r. Bursal Lamii nin bretnüma s ( bret l nacak Kitap ) da onun kaynaklar aras ndad r. Eski masallardan aktar lan ögeler yeni yap t n ana izle i çerçevesinde ustal kla birlefltirilmifl- tir. Z. Uysal yazar n, kaynaklar yla iliflkisini flöyle de erlendirmifltir: hikayelerden parçalar al p bir araya Farkl getirerek yeni hikayeler yaratm fl, ba lant lar kurmufl, hikayeleri birbirinin içine yerlefltirmifl, iskelet olarak kulland masallara yerel motifleri ve tasavvufi ögeleri katm flt r. Yap t oluflturan düfller birbiriyle iliflkisiz de ildir. Üç düflten ilkinde insano lunun istekleri, tutkular söz konu- Yap t oluflturan düfller birbiriyle iliflkisiz de ildir. Üç düflten ilkinde insano lunun istekleri söz konusudur. kinci düflte Tanr y aray fl, üçüncü düflteyse tanr sal aflk konu edinilir. sudur. kinci düflte Tanr y aray fl, üçüncü düflteyse tanr - sal aflk konu edinilir. Yap t flöyle geliflir: Birinci Düfl: Isfahan hükümdar Harizm fiah n o lu Kamercan, kad nlar n vefas z oldu una inand için evlenmekten kaç nmaktad r. ki peri, Kamercan ile Çin padiflah n n k z Gülruh un evlenmesini sa lar. fiehzade daha sonra Basra padiflah n n k z Ferruh ile de evlenir. ki eflinden s l ve Nesil adl flehzadeler dünyaya gelir. Onlar n serüvenleri iç öykülerin konusu olur, yine onlarla ilgili olarak alt öyküler de anlat l r: ki flehzade büyüyünce vezirin orduyu k flk rtmas sonucu ülkelerinden ayr lmak zorunda kalarak dedelerinin ülkesine gitmek üzere yola ç karlar. Yolculuk boyunca t ls mlar n, do aüstü olaylar n yer ald serüvenler yaflarlar. Hz. Süleyman n mührü, uçan at gibi t ls ml araçlar n yard m yla güçlükleri yenip kötülükleri alt ederek iki padiflah n k zlar yla evlenirler. kinci düfl, filozoflar ülkesi tina halk ndan tüccar Hac Lebib in o lu Cevat adl derviflin serüvenlerini 36 37

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Elma A ac. Kraliçe. Yazar Dede ve Torunlar. Muzaffer zgü

Elma A ac. Kraliçe. Yazar Dede ve Torunlar. Muzaffer zgü Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kraliçe Elma A ac Elma bahçesinin kraliçesi o a açt. Uzun dallar yla ilkbaharda bir gelin gibi süslenir, çiçek dolu dallar nazl nazl sallan rd. Hiçbir elma a ac onun

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu.

Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu. Prof. Haberal Erkan' önce 3 yafl nda, sonra 23 yafl nda yaflama kavuflturdu. Yazan: METE AKYOL 12 Haziran 2011 gecesi, partilileri, partisizleriyle, iktidar yanl lar, iktidar karfl tlar yla, fiunlar bir

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı