Bugün herkese ücretsiz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bugün herkese ücretsiz"

Transkript

1 renkli:mizanpaj 1 4/21/2011 3:11 PM Page 1 C M YK Hiç þüphesiz sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin. (Kalem Sûresi: 4) Bugün herkese ücretsiz Risale-i Nur Gençlik Kongresi 15 Mayýs ta Risale-i Nur Enstitüsü tarafýndan ikincisi düzenlenen Risale-i Nur Gençlik Kongresi, bu yýl Ýttihad-ý Ýslam baþlýðý altýnda 120 katýlýmcýya ev sahipliði yapacak. Enstitü Genel Sekreteri Þener Boztaþ, kongreden çýkacak deklarasyonlarýn 15 Mayýs ta Konya da ilân edileceðini söyledi. Haberi sayfa 13 te Bayinizden isteyiniz 40 SAYFA KUÞE KAPA K 1. HAMUR RENKLÝ Y GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: / 75 Kr Bu ne biçim mevlid? Sandýklar þeffaflaþtý Haberi sayfa 4 te DP BAÞKANI ZEYBEK TEN Karabekir Müzesine orijinal hediye DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, kendi özel arþivindeki, Kurtuluþ Savaþý kahramanlarýndan Kâzým Karabekir'in 1903 tarihli Harp Okulundan mezuniyet tezini, Paþanýn adýna kurulan müzeye hediye etti. 4 te 11 BÝN 108 KÝÞÝ ÖLMÜÞTÜ Tsunami kurbanlarýnýn çoðu yaþlýlar ISSN Japonya da meydana gelen tsunamide ölenlerin üçte ikisinin yaþlýlar olduðu açýklandý. Yaþlarý tesbit edilen tsunami kurbanýnýn yüzde 65 inin 60 yaþ ve üzeri olduðu kaydedildi. 4 te GRAMI LÝRA OLDU Altýn fiyatýnda yeni rekor Haberi sayfa 11 de ÇANKAYA NIN HÝMAYESÝNDE GERÇEKLEÞEN MEVLÝD KANTAT, GEREK FORMATI, GEREKSE ÝCRA EDÝLÝÞ YÖNTEMÝYLE YOÐUN TEPKÝ VE ELEÞTÝRÝLERE SEBEP OLDU. KANTAT, MEVLÝD RUHUNA UYGUN BULUNMADI 1 MAYIS BÝLDÝRÝSÝNDE ÖNEMLÝ MESAJLAR YER ALIYOR Taksim de herkese özgürlük talebi 1 Mayýs kutlamalarýný ülke genelinde ortak yapma kararý alan 8 emek ve meslek örgütü adýna hazýrlanan bildiride Biz sosyal adalet, eþitlik, özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Biz, özgürlükçü, eþitlikçi, sivil, demokratik bir anayasa ve yasalar için, inanç ve düþünce özgürlüðü için sesimizi yükseltiyor; özgürlükten, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyeceðimizi bildiriyoruz ifadeleri yer alýyor. 5 te Besteci Selman Ada nýn kantat formunda senfonik bir eser olarak bestelediði Süleyman Çelebi nin Mevlid kasidesinin 452 kiþilik çok sesli koro eþliðindeki dünya prömiyeri, Ýstanbul Kongre Merkezinde yapýldý. Cumhurbaþkanlýðýnca desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin katkýlarýyla hayata geçirilen proje, mevlid ruhuna uygun bulunmadý. CUMHURBAÞKANLIÐININ HÝMAYESÝNDE YAPILDI Ýstanbul Hafýzlar ve Mevlithanlar Cemiyeti Baþkaný Hafýz Halil Akýncý, mevlid kantat ýn dinî bakýmdan hiçbir fonksiyonu olmayan bir uygulama olduðunu belirterek, bu formatýn mevlidle bir alâkasýnýn bulunmadýðýný söyledi. Öte yandan, orkestra üyelerinin giyiniþ ve tavýrlarý ile yakalarýna taktýklarý Atatürk fotoðrafýnýn da, etkinliðin ruh ve mânâsýna aykýrý olduðu belirtildi. Haberi sayfa 10 da Gül: Þiddetle birþey hallolmaz/ 4 te

2 renkli:mizanpaj 1 4/21/2011 1:50 PM Page 1 C M Y K 2 LÂHÝKA Siyaset cereyanlarý sizi tefrikaya atmasýn Sakýn, sakýn, dünya cereyanlarý, hususan siyaset cereyanlarý ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasýn. Sakýn, sakýn, dünya cereyanlarý, hususan siyaset cereyanlarý ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasýn. Karþýnýzda ittihat etmiþ dalâlet fýrkalarýna karþý periþan etmesin. El-hubbu fillah ve l-buðzu fillah (Allah için sevmek, Allah için buðz etmek. / Buharî, Îmân: 1.) düstur-u Rahmanî yerine (el-iyazü billâh) El-hubbu fi s-siyaseti ve l-buðzu li s-siyaseti (Siyaset için sevmek, siyaset için buðz etmek) düstur-u þeytanî hükmedip, melek gibi bir hakikat kardeþine adâvet ve elhannâs gibi bir siyaset arkadaþýna muhabbet ve taraftarlýkla zulmüne rýza gösterip cinayetine manen þerik eylemesin. Evet, bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabî ruhlarý azap içinde býrakýr. Selâmet-i kalb ve istirahat-i ruh isteyen adam, siyaseti býrakmalý. Evet, þimdi küre-i arzda herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musîbetten hissedardýr, azap çekiyor, periþandýr. Bilhassa ehl-i dalâlet ve ehl-i gaflet, rahmeti umumiye-i Ýlâhiyeden ve hikmet-i tammei Sübhâniyeden habersiz olduðundan, nev-i beþere rikkat-i cinsiye, alâkadarlýk cihetiyle, kendi eleminden baþka nev-i beþerin þimdiki elîm ve dehþetli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor. Çünkü, lüzumsuz ve mâlâyâni bir sûrette vazife-i hakikiyelerini ve elzem iþlerini býrakýp âfâkî ve siyasî boðuþmalara ve kâinatýn hadisatýna merakla dinleyerek, karýþarak ruhlarýný sersem ve akýllarýný geveze etmiþler ve bilerek kendi zararýna fiilen rýza göstermek cihetinde, Zarara razý olana þefkat edilmez mânâsýndaki Er-razî bi z-zarari lâ yunzeru lehû kâide-i esasiyesiyle þefkat hakkýný ve merhamet liyakatýný kendilerinden selb etmiþler. Onlara acýnmayacak ve þefkat edilmez. Ve lüzumsuz baþlarýna belâ getirirler. Ben tahmin ediyorum ki, bütün küre-i arzýn bu yangýnýnda ve fýrtýnalarýnda selâmet-i kalbini ve istirahat-ý ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnýz hakikî ehl-i iman ve ehl-i tevekkül ve rýzadýr. Bunlarýn içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risâle-i Nur un dairesine sadakatle girenlerdir. Çünkü bunlar, Risâle-i Nur dan aldýklarý iman-ý tahkikî derslerinin nuruyla ve gözüyle, herþeyde rahmet-i Ýlâhiyenin i- zini, özünü, yüzünü görüp herþeyde kemal-i hikmetini, cemâl-i adaletini müþahede ettiklerinden, kemal-i teslimiyet ve rýzayla, rububiyet-i Ýlâhiyenin icraatýndan olan musîbetlere karþý teslimiyetle, gülerek karþýlýyorlar, rýza gösteriyorlar. Ve merhamet-i Ýlâhiyeden daha ileri þefkatlerini sürmüyorlar ki, elem ve azap çeksinler. Ýþte buna binâen, deðil yalnýz hayat-ý uhreviyenin, belki dünyadaki hayatýn dahi saadet ve lezzetini isteyenler, hadsiz tecrübeleriyle, Risâle-i Nur un imanî ve Kur ânî derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Kastamonu Lâhikasý, 78. mektub, s. 164 LÜGATÇE: tefrika: Ayrýlýk, bölünme. düstur-u Rahmanî: Allah ýn Rahmanî düsturu. el-iyazü billâh: Allah a sýðýnýrýz, Allah korusun. düstur-u þeytanî: Þeytana ait prensipler, kaideler. elhannâs: Sinsî þeytan. selâmet-i kalb: Kalbin korku ve kötülüklerden kurtulmasý. küre-i arz: Dünya. rikkat-i cinsiye: Cinsî þefkat, insanýn kendi cinsinden olana acýmasý. selb: Ýptal etme. Kaldýrma, giderme. hayat-ý uhreviye: Ahiret hayatý. Allah yolunda þehid edilenleri ölü sanma. Onlar Rablerinin katýnda hayat sahibidirler ve O'nun nimetleriyle rýzýklanýrlar. Milâdî takvime göre 20 Nisan Peygamberimiz Hz. Muhammed in (asm) doðum yýldönümüdür. Bu münasebetle Kutlu Doðum Haftasý adý altýnda çok güzel anma programlarý yapýlmaktadýr. Rahmet peygamberine yakýþýr tarzda coþkulu, muhtevasý dolu dolu anma programlarý düzenlenmektedir. Stadyumlara sýðmayan kalabalýklarla bu programlar icra edilmektedir. Gönüllere yerleþen Peygamber sevgisi, insanlarý bu programlara celp etmekte, â- lemlere rahmet olan Peygamberine baðlýlýðýný arz etmektedir. Bu seneki anma programýnýn ana baþlýðý rahmet olmasý dolayýsý ile o yüce Peygamberin (asm) rahmete dair sözlerinden birkaçýný nakletmek daha uygun olacaktýr: Resulullah (asm) buyurdular ki: Allah rahmeti yüz parçaya böldü. Bundan doksan dokuz parçayý kendine ayýrdý. Yeryüzüne geri kalan bir cüz ü indirdi. (Bunu da bütün varlýklara daðýttý.) Bu bir cüzden nasibine düþen pay sebebiyledir ki mahlûkat birbirlerine karþý merhametli davranýr. At, yavrusuna basmamak i- çin ayaðýný bu sayede kaldýrýr. [Buhâri, E- deb 19, Rikâk 19, Müslim 17, (2752)] Allah, arz ve semayý yarattýðý gün, yüz rahmet yarattý. Her bir rahmet göklerle yer arasýný dolduracak kadardýr. Ondan yeryüzüne tek bir rahmet indirmiþtir. Ýþte anne, yavrusuna bununla þefkat eder. Vahþi hayvanlar ve kuþlar birbirlerine bununla merhamet ederler. Kýyamet günü geldiði vakit Allah, rahmetine bunu da ilâve ederek [tekrar yüze] tamamlayacaktýr. (Müslim, Tevbe 21, (2753).) Abdurrâhman Ýbn-i Abdullah, babasý Abdurrahman dan (ra) rivâyet ederek þöyle demiþtir: Biz bir seferde Resulullah (asm) ile beraber idik. Resulullah bir Âl-i Ýmran Sûresi: 169 / Âyet-i Kerime Meâli Rahmet Peygamberi (asm) ara bir ihtiyacý için yanýmýzdan ayrýldý. O sýrada hummara denen bir kuþ gördük, iki tane de yavrusu vardý. (Kuþ kaçtý) yavrularýný aldýk. Kuþcaðýz etrafýmýza yaklaþýp çýrpýnmaya, kanatlarýný çýrpýp havada inip çýkmaya baþladý. Resulullah (asm) Efendimiz gelince: Kim bu zavallýnýn yavrusunu alýp onu ýztýraba attý? Yavrusunu geri verin! diye emretti. Bir ara, ateþe verdiðimiz bir karýnca yuvasý gördü. Kim yaktý bunu? diye sordu. Biz! dedik. Ateþle azab vermek sadece ateþin Rabbine hastýr buyurdu. (Ebu Dâvud, Cihâd 122, (2675), Edeb, 176, (5268).) Rahmet kelimesi mânâ itibariyle insanlarýn yüreðini ý- sýttýðý gibi kelime olarak da insanlarý rahatlatan, gönüllere sevgi ve yumuþaklýk veren, yaðmur damlalarýnýn topraðý ve topraktakileri rahatlattýðý gibi gönülleri rahatlatan bir özelliðe sahiptir. Peygamber (asm) âlemlere rahmet olarak gönderilmiþtir. Onun rahmetinden bütün varlýklar istifade etmektedir. Onun sayesinde kâinat yeniden canlanmýþ, hayat bulmuþtur. Mazlûmlar o- na sýðýnmýþ, zalimler ondan çekinmiþtir. Onun dünyaya teþrif ini bütün varlýklar karþýlamýþ, ona baðlýlýklarýný ilân etmiþlerdir. Hayat onun sayesinde mânâ kazanmýþ, cehalet onun sayesinde yerini ve müstebit saltanatýný bilgiye, görgüye terk etmek zorunda kalmýþtýr. Onun önderliðinde hak ve hürriyetlerin önü açýlmýþ, zulmün kaleleri birer birer yýkýlmýþ, hakkýn saltanatý bütün þaþaasý ile meydana çýkmýþtýr. Haklý zayýf bile olsa güçlü hale gelmiþtir. Hak kavramý, üstünlüðünü, saltanatýný o- nun sayesinde ilân etmiþtir. Bu bakýmdan bütün varlýklar ona þükran borçludur. Ýnsanlýk rahmeti ondan öðrenmiþtir. Acýmayý ondan bellemiþtir. Acýmayana acýnmaz sözü ile insanlýða serlevha olacak hayat dersleri vermiþtir. Ona baðlýlýðýn ifadesi, sünnetine sarýlmaktýr. Onun yaþadýðý gibi yaþamaya çalýþmaktýr. Yap dediðini yapmak, uzak dur dediðinden uzak durmaktýr. Ýnsanlýk i- çin en güzel örnekler ondadýr. Ýnsanlýk mutluluðu o- nun ölçülerinde bulacaktýr. En büyük duâ ve arzumuz, onun rahmetine mazhar olmak, onunla beraber haþrolmaktýr. Bu ikrar üzere bizi haþir ve neþreyle Ya Rab! Âmin! ALÝ SARIKAYA

3 renkli:mizanpaj 1 4/21/2011 1:56 PM Page 1 C M Y K Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: İhlas Gazetecilik Abdullah ERAÇIKBAÞ Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT A. Ş Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 19 C. Evvel 1432 Rumî: 9 Nisan 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Taþýmalý eðitime sýký takip TAÞIMALI eðitimden faydalanan öðrencilere mutlaka sýcak yemek verilecek. Millî Eðitim Bakanlýðý nca (MEB), eðitim-öðretim yýlýnda taþýma hizmetlerinin etkili, ekonomik ve mevzuatýna uygun bir þekilde yürütülmesi, gerekli verilerin e-okul sistemine iþlenmesi ve iller arasý birlikteliðin saðlanmasý amacýyla genelge yayýmladý. Taþýmalý Ýlköðretim Uygulamasý konulu genelgede, yatýlý ilköðretim bölge o- kullarýnýn 1-5. sýnýflarýnda okuyan öðrencilerin tamamýnýn taþýmalý ilköðretim kapsamýna alýnacaðý, ulaþým sorunu bulunan yerleþim yerlerindeki öðrencilerin taþýnmasý amacýyla ilgili birimlerle iþbirliði yapýlarak ulaþýmýn saðlanmasý i- çin valiliklerce gerekli tedbirlerin alýnacaðý belirtildi. Taþýnmasý mümkün olmayan yerleþim birimlerindeki öðrencilerin ise yatýlý ilköðretim bölge o- kullarýna yerleþtirileceði kaydedildi. Taþýma merkezi ilköðretim okullarýnda, taþýma kapsamýndaki öðrencilere öðle yemeði verileceði belirtildi. Öðrencilere mutlaka sýcak yemek verilecek. Zorunlu sebepler dýþýnda kuru gýda verilmeyecek. Yemeklerin hazýrlanmasýnda ve sunulmasýnda besin deðerinin korunmasýna ve hijyene gerekli özen gösterilecek. Aylýk yemek tabldot listesinin hazýrlanmasýnda saðlýk müdürlükleriyle koordineli bir þekilde çalýþýlarak diyetisyen takviyesi alýnacak. Yemeklerin kalitesi ile aylýk tabldot listesine uygun verilip verilmediði ve taþýma yapan araçlar taþýma merkezi okullardaki nöbetçi öðretmenler tarafýndan kontrol edilerek nöbet defterine iþlenecek. Ankara / aa AKP ve statüko AKP nin seçim beyannamesine iliþkin deðerlendirme ve analizlerde öne çýkan vurgu, demokratikleþme eksenli siyasî hedeflerin bir hayli zayýf ve yetersiz kaldýðý yönünde. Ümit Ýzmen Siyasî bir vizyonu yok, siyasetçilerin deðil, memurlarýn kaleminden çýkmýþ gibi dediði beyannamedeki vizyon eksikliðinin en çok AB üyeliði ve demokratikleþme baþlýklarýnda kendisini gösterdiðini yazýyor (Taraf, ). Beyannamedeki yeni anayasa taahhüdünün belirsizliðini eleþtiren Gülay Göktürk, meselâ vatandaþlýðý Türklüðe dayandýran 66. madde i- çin Ne olacak? diye soruyor ve devam ediyor: Yeni anayasa nasýl bir vatandaþlýk tanýmý yapacak? Deðiþmez maddeler, anadilde eðitim, üniter yapýnýn esnetilmesi, Kürt sorunu? Bu konularda en ufak bir ipucu yok. (Bugün, ) Ýktidar sözcülerinin anayasadaki deðiþtirilemez ve deðiþtirilmesi teklif edilemez maddeleri sahiplenen sözlerini hatýrlatan Hilal Kaplan, Anayasasýnda þahsa atýf yapýlan dünyanýn üçüncü ülkesi (diðerleri Ýran ve Kuzey Kore) olmaktan kurtulamayacaksak, yeni bir anayasa yapma zahmetine hiç girmeyelim diyor (Yeni Þafak, ). Tarhan Erdem, beyannamenin merkeziyetçi, kurulu düzeni koruma amaçlý, devletçi bir partiyi tanýmladýðýný ifade ediyor (Radikal, ). Farklý dünya görüþleri adýna dile getirildikleri halde ayný noktalarda buluþan bu eleþtiriler, iktidarýn son dönemdeki mesajlarýyla da örtüþüyor. En yakýn örnekler, Erdoðan ýn herkese one minute daðýttýðý Strasbourg beyanlarýnda mevcut. Meselâ Ýmralý ile görüþme bahsinde Devlet istediðiyle görüþür dedikten sonra ilâve ediyor: Devletin baþý iktidardýr. (Milliyet, ) Tek baþýna bu söz dahi, hem AKP nin mevcut devlet yapýsý ve statüko ile ne kadar bütünleþtiðini ortaya koyan, hem de bu parti için hayli zamandýr seslendirilegelen Kendi derin devletini kuruyor iddialarýný bizzat Baþbakanýn aðzýndan teyid eden bir örnek olarak yorumlanamaz mý? AKP nin, parçalarýndan biri haline geldiði bu yeni statüko, ilginç çeliþkileri de içinde saklýyor. Meselâ yine Strasbourg beyanlarýnda ifade edilen Silâhlý Kuvvetlerimiz sivil iradenin yönetimi altýnda sözü ile, TSK nýn Balyoz açýklamasýna yönelik yorumlarýn çeliþmesi bunlardan biri. Eðer Genelkurmay gerçekten sivil hükümetin yönetimi altýnda ise, Baþbakanýn yanlýþ dediði o açýklama nasýl yapýlabiliyor? (Gerçi Erdoðan ýn o- rada neyi yanlýþ bulduðu da tam anlaþýlamýyor: A- çýklamanýn kendisini mi, yoksa Genelkurmay ýn resmî internet sitesinde yapýlmýþ olmasýný mý?) Baþbakan, komutanlarýn Çankaya Köþkündeki 29 Ekim resepsiyonuna katýlmamalarýný da yanlýþ bulduðunu, bunu bizzat Genelkurmay Baþkanýna söylediðini ve ondan Bugüne kadar olan geliþmeler, bizim alýþkanlýklarýmýz ve mâlûm konular... cevabý aldýðýný aktarýp (Sabah, ), fazla üzerinde durmadan konuyu geçiþtirmiþti. Öte yandan yine Baþbakanýn Askerle en yakýn çalýþan biziz sözü de, statükonun o ayaðýyla kurulan bütünleþmenin bir baþka ifadesi deðil mi? Gelinen nokta, AKP nin Çankaya ve YÖK gibi kritik mevzi lere hakim olduðu, AYM ve HSYK deðiþiklikleri sonrasý yargýda da belli bir etkinlik saðladýðý ve askerle zýmnî mutabakat tesis ettiði bir tabloya iþaret ederken, ayný zamanda statüko i- le nasýl bütünleþtiðinin de fotoðrafýný sunuyor. Eriþtiði bu güç ve etkinliði, sistem ve statükoda hukuk, demokrasi ve özgürlükler ekseninde köklü dönüþümler saðlamak için kullanýp deðerlendirebilse, hem millet, hem de kendisi için son derece hayýrlý bir misyon ve hizmet ifa etmiþ olur. Ama gerek 22 Temmuz sonrasýnda sergilenen ve yeni anayasayla ilgili olarak Gül e dahi Fýrsat kaçtý dedirten beceriksizlikler, gerekse sistemin tümünü demokratikleþtirmeye çalýþmak yerine, sürekli yeni mevzîler ele geçirerek güç ve iktidarýný pekiþtirmeye odaklanýldýðýný düþündüren iþaretler, bu temennîleri boþlukta býraktýrýyor. Onun için AKP nin de statükonun parçasý haline geldiði yönündeki görüþ giderek güçleniyor.

4 siyahbeyaz:mizanpaj 1 4/21/2011 3:30 PM Page 1 4 HABER Þiddetle birþey hallolmaz Cilâ tutmayan anlayýþ Ülkemizde; idareci lerle idare edilen ler a- rasýnda ciddî uyumsuzluk ve uyuþmazlýk olduðu herkesin bildiði bir konu. Aradaki problemi anlatmak için Herkes Mersin e, biz tersine sözü bile hatýrlatýlýr. Hakikaten, neredeyse bir asra yakýndýr, devlet ile millet arasýnda olmasý gereken kaynaþma saðlanamamýþ, her defasýnda problemler yaþanmýþtýr. Umumiyetle inanç noktasýnda sýkýntýlar yaþandýðý için, bu problemi gündeme getirenler de daha çok mütedeyyin insanlar olmuþtur. Bazýlarý ise yaþananlarý problem olarak görmek yerine, yanlýþa destek vermiþ ve bir bakýma millet i suçlu görmüþtür. Son zamanlarda ise, devlet ile millet arasýnda yaþanan sýkýntýyý daha geniþ kitleler de görmekte ve ifade etmektedirler. Meselâ, Ara rejim çuvallýyor baþlýklý bir yazýda þöyle denilmiþ: Bazý þeylerin adýný koyma zamaný geldi. Yaþadýðýmýz dönem bir ara rejim dir. Postmodern bile deðil, arkaik bir ara rejimdir. Ve bu ara rejim fena halde çuvallamaktadýr. Dikiþleri atmakta, hiçbir yýrtýðý yama tutmamaktadýr. (Ertuðrul Özkök, Hürriyet, 21 Nisan 2011) Bu tesbiti yapanýn niyeti ve maksadý baþka olabilir, ama kanaatimizce; mevcut rejimin çuvallamasý ve hiçbir yýrtýðýnýn yama tutmamasý temel deki yanlýþtan kaynaklanmaktadýr. Temel deki yanlýþ da, Kemalizm dir. Çünkü millet menfaatine atýlmak istenen her adýmda karþý çýkanlar bu kavrama sarýlmayý adet haline getirmiþtir. Baþörtüsü serbest býrakýlsýn denilir, karþý çýkanlar Kemalizmi ileri sürerek itiraz eder. Yeni ve özde sivil bir anayasa yapýlsýn denir, itiraz e- denler yine Kemalizmi öne sürerek karþý çýkar. O halde asýl tartýþýlmasý gereken konu budur ve bu olmalýdýr. Kemalizm anlayýþý, Türkiye nýn sýkýntýlarýný geride býrakmasýna engel oluyor. Nitekim, kurtulmak istediðimiz 12 Eylül 1982 darbe anayasasý da Kemalizm anlayýþýyla hazýrlanmamýþ mý? Mevcut anayasanýn her maddesi bu bakýþ açýsýyla þekillenmemiþ mi? Yine deðiþtirilmesi istenen ve beklenen Siyasî Partiler Kanunu da ayný anlayýþla hazýrlamamýþ mý? Bütün partileri bir parti olmaya zorlayan kanun da yine o anlayýþla þekillendirilmemiþ mi? Gelinen noktayý anlamak için, okullarda okutulan matematik ders kitaplarýnýn bile o anlayýþla hazýrlanmýþ olduðunu hatýrlamak yeter. Az daha unutuyorduk, uygulamadaki yönetmeliklere göre beden eðitimi dersi de yine bu anlayýþa göre verilmeliymiþ! Doðru, týkanan ve yama tutmayan bir sistem var. Ama lütfen bu sistemin temelinde hangi anlayýþýn yattýðýný iyi tesbit edelim. Edelim ki bu sýkýntýlarý geride býrakabilelim. Yoksa hem yama tutmayan sistem den dert yanýp, hem de ayný anlayýþý cilâlamaya devam edersek, samimiyetler sorgulanýr. Siyasî partiler verdikleri sözleri unutmazsa, ö- nümüzdeki seçim döneminde ve sonrasýnda yeni ve sivil bir anayasa yapma iþimiz var. Yeni ve sivil bir anayasa, ancak hür zeminde ve hür fikirlerin tartýþmasýyla ortaya çýkabilir. Ýlerleyen günlerde yama tutmayan sistem ve anlayýþ ý yeniden ve cilâlayarak önümüze getirenler olursa, onlara hep birlikte itiraz etmeliyiz. Bilmeliyiz ki, temelleri saðlam olmayan binanýn odalarýný boyamak ve hatta, soðuða karþý izole etmek çare deðil. Tartýþmalarýn temel meseleler üzerinde olmasý temennisiyle... TÜM ÖZEL HÝZMET ÇALIÞANLARI SENDÝKASI (ÖZÝÞ-SEN) 2. OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL ÝLANI Sendikamýzýn 2. Olaðan Genel Kurulunun aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere tarihinde saat 10:00'da "Hak-Ýþ Konfederasyonu toplantý salonu Tunus cad. No: 37 Kavaklýdere / ANKARA adresinde toplanacaktýr. 1. toplantýda çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý 14 MAYIS 2011 tarihinde yine ayný yer ve saatte ayný gündemle yapýlacaktýr sayýlý Sendikalar Kanunu ve Ana Tüzüðümüzün ilgili maddeleri gereðince ilgililere ve üyelerimize ilanen duyurulur. TÜM ÖZEL HÝZMET ÇALIÞANLARI SENDÝKASI (ÖZÝÞ-SEN) GENEL YÖNETÝM KURULU GÜNDEM 1. Açýlýþ, 2. Divan Teþekkülü, 3. Genel Baþkanýnýn konuþmasý 4. Özel Hizmet Çalýþanlarý(öz-Ýþ) Sendikasýna 2821 sayýlý Sendikalar Kanununun 27/1 Maddesi uyarýnca katýlma kararýnýn müzakere edilerek kararlaþtýrýlmasý, CUMHURBAÞKANI ABDULLAH GÜL, BAÐIMSIZ ADAYLARIN ÝPTALÝ DOLAYISIYLA GÜNEYDOÐU'DA YAÞANAN OLAYLARLA ÝLGÝLÝ OLARAK, ÞÝDDETLE HÝÇBÝR ÞEYÝN HALLOLMAYACAÐINI, ÞÝDDETE BAÞVURANIN KAYBEDECEÐÝNÝ BELÝRTTÝ. CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, YSK nýn ba zý ba - ðým sýz mil let ve ki li a day la rý nýn, a day lý ðý ný ip tal et me - si so nu cu ya þa nan o lay lar la il gi li o la rak, Ke sin lik le kim se nin þid de te baþ vur ma ma sý la zým. Tür ki ye de þid det le hiç bir þey hal lol maz. Kim þid de te baþ vu rur - sa kay be der de di. Gül, Ye ni Ze lan da nýn An ka ra Bü yü kel çi si Ant hony Pat rick Fran cis Brow ne i gü - ven mek tu bu nu sun mak ü ze re Çan ka ya Köþ kü nde ka bul et ti. Gül, ka bul ön ce sin de ga ze te ci le rin YSK nýn ba zý ba ðým sýz mil let ve ki li a day la rý nýn a day - lý ðý ný ip tal et me si ka ra rýn dan son ra ya þa nan o lay lar kar þý sýn da bir me sa jý o lup ol ma ya ca ðý na i liþ kin so ru - su ü ze ri ne, þun la rý söy le di: Ke sin lik le kim se nin þid - de te baþ vur ma ma sý lâ zým. Tür ki ye de þid det le hiç bir þey hal lol maz. Kim þid de te baþ vu rur sa kay be der. Halk ta bu nu as la tas vip et mez. O nun i çin her ke sin ka nun lar ve ni zam lar çer çe ve si i çin de ha re ket et me - si ge re kir. Ay rý ca, mü ra ca at lar la il gi li nok san bel ge - ler var mýþ. On lar da ta mam lan dý ðý na gö re ar týk prob lem ol ma ma sý ge re kir. Gül, Gü ney do ðu A na - do lu böl ge si hal ký na yö ne lik bir me sa jý o lup ol ma ya - ca ðý na i liþ kin bir so ru ü ze ri ne de Gü nü gel di ðin de se çim ler o la cak. Ki mi is ti yor lar sa o na gö re oy la rý ný kul la nýr lar de di. Böl ge hal ký nýn þid det yan lý sý þey le - ri as la tas vip et me me si ge rek ti ði ni vur gu la yan Gül, Kim se nin bu na mey dan ver me me si ge re kir. Bu kim se i çin i yi de ðil di ye ko nuþ tu. AVUSTURYA'YA GÝDECEK Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, A vus tur ya Cum - hur baþ ka ný He inz Fisc her in da vet li si o la rak 2-4 Ma - yýs 2011 ta rih le rin de A vus tur ya ya res mi zi ya ret te bu lu na cak. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zin den ya pý lan a çýk la ma da, yak la þýk 13 yýl a ra dan son ra Tür ki ye den A vus tur ya ya Cum hur baþ ka ný dü ze yin - de ya pý la cak o lan bu ilk zi ya re tin, Fisc her in 2008 yý - lýn da Tür ki ye ye ger çek leþ tir di ði zi ya re tin i a de si ni - te li ði ni ta þý dý ðý be lir til di. An ka ra / a a Mah ke me, ÖSYM den sa vun ma is te di YGS DE KÝ þif re id di a la rý ü ze ri ne sý na - výn ip ta li is te miy le a çý lan da va yý gö - rü þen An ka ra 7. Ý da re Mah ke me si ÖSYM den sa vun ma is te di. YGS de þif re le me ya pýl dý ðý id di a la rý ü ze ri ne 27 Mart 2011 de ya pý lan YGS nin ip - ta li is te miy le Da nýþ tay a da va a çýl mýþ - tý. Da va yý gö rü þen Da nýþ tay 8. Da i re - si gö rev siz lik ka ra rý ve re rek da va nýn i da re mah ke me sin de a çýl ma sý ge rek - ti ði ni bil dir miþ ti. Da vay la il gi li ilk in - ce le me si ni ya pan An ka ra 7. Ý da re Mah ke me si, da va lý ÖSYM den sa - vun ma is te di. Mah ke me, ÖSYM nin sa vun ma sý gel dik ten son ra sý na výn yü rüt me si nin dur du rul ma sý is te mi ni ka ra ra bað la ya cak. Ken di le ri ne E - mek Hýr sý zý ÖSYM Gru bu a dý ný ve - ren bir grup li se öð ren ci si, YGS nin ip tal e dil me si is te miy le a çý lan da va - nýn hýz lan dý rýl ma sý i çin Da nýþ tay ö - nün de ey lem yap tý. Ankara / aa Ýstanbul, hayýrsever hanýmlar sayesinde hareketli günler yaþýyor. Öðrencilere yardým etmek için, hanýmlarýn düzenlediði ve büyük emek harcadýðý kermeslere bir yenisi daha eklendi. Geçtiðimiz günlerde Fatih ilçesinde açýlan kermesin ardýndan, dün de Þirinevler de bir kermes daha, kapýlarýný hayýrseverlere açtý. Yeni Asya Medya Grup yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kutlular ve eþi Nevin YSK'nýn 12 baðýmsýz milletvekili adayýnýn seçime giremeyeceðini açýklamasýnýn ardýndan olaylar çýkmýþtý. FO TOÐ RAF: AA Po li se do zer li en ge le so ruþ tur ma DÝYARBAKIR Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, YSK nýn ka ra rý ný pro tes to et mek i çin top la nan gru ba mü da ha le e den po li sin be le di ye le re a it iþ ma ki ne si ve kam yon lar la en gel len me siy le il gi li so ruþ tur ma aç tý. Di yar ba kýr Cum hu - ri yet Baþ sav cý lý ðý, BDP Di yar ba kýr Ýl Baþ kan lý ðý ö nün de ön ce ki gün, po li se mo to lo tof kok tey li, taþ ve ha vai fi - þek le sal dý rýl ma sý ü ze ri ne baþ la yan o lay la rýn ar dýn dan gü ven lik güç le ri nin be le di ye le re a it iþ ma ki ne le riy le en - gel len mek is ten me si ne i liþ kin so ruþ tur ma baþ lat tý. Ýl gi li be le di ye le rin yet ki li le ri hak kýn da gö re vi kö tü ye kul - lan mak su çun dan so ruþ tur ma yü rü tü le ce ði öð re nil di. BDP Di yar ba kýr Ýl Baþ kan lý ðý bi na sý ö nü ne ön ce ki gün be le di ye ye a it a raç la rýn ge ti ril me si, em ni yet yet ki li le ri i le ba ðým sýz Mil let ve ki li E mi ne Ay na a ra sýn da ya pý lan gö rüþ me de de di le ge ti ril miþ, Ay na, iþ ma ki ne si ve kam yon la rýn po li sin, BDP il bi na sý na gi ri þi ni ön le mek a ma - cýy la ge ti ril di ði ni söy le miþ ti. Bu a ra da Bis mil il çe sin de dü zen le nen i zin siz gös te ri ler de çý kan o lay da ö len Ýb ra - him O ruç un gö ðü sü nün sol ta ra fý na i sa bet e den tek mer miy le öl dü ðü tes pit e dil di. Bis mil Cum hu ri yet Baþ - sav cý lý ðý, O ruç un ö lü mü i le il gi li o la rak so rum lu la rýn tes pi ti i çin so ruþ tur ma baþ lat tý. Þeffaf sandýklarýn daðýtýmýna baþlandý ÝLK kez 12 Ha zi ran da ya pý la cak mil let ve - ki li ge nel se çi min de hal kýn ö nü ne ko nu - la cak o lan þef faf se çim san dýk la rý nýn yurt ge ne lin de da ðý tý mý na baþ la nýl dý. Ya - lo va da ki bir fab ri ka da ü re ti len 200 bin a - det se çim san dý ðý nýn da ðý tý mý, kar ton ko - li ler i çin de PTT ye a it týr lar la ger çek leþ ti - ri li yor. Ýl ve il çe mer kez le rin de ki tes li mat - lar PTT yet ki li le ri ve se çim ku ru lu gö rev - li le ri nin gö ze ti min de ya pý lý yor. E ni 40, bo yu 55, yük sek li ði 50 san ti met re o lan san dýk lar, ý sý ya ve ký rýl ma ya da ya nýk lý sert plas tik ten ü re ti lir ken, se çim ku rul la rý na tes lim e dil me den ön ce la bo ra tu var lar da da ya nýk lý lýk test le rin den ge çi ril di. Dý þa - rýn dan gö rü le bi le cek þe kil de þef faf mal ze - me den ü re ti len san dýk la rýn ü ze rin de Yük sek Se çim Ku ru lu nun (YSK) amb le - mi yer a lý yor. YSK nýn 200 bin þef faf san - dýk i çin yak la þýk 20 mil yon li ra har ca dý ðý öð re nil di. Ça nak ka le / a a Yalova'da üretilen sandýklar, karton koliler içinde PTT'ye ait TIRlarla yurt geneline daðýtýlýyor. FO TOÐ RAF: AA Ýstanbul kermeslerle renklendi Kutlular ýn birlikte açýlýþýný yaptýðý kermeste; el emeði göz nuru eserler ve hediyelik eþyalar yanýnda birbirinden lezzetli mahalli tatlar da yer alýyor. Öðrenciler yararýna düzenlenen kermes 27 Nisan'a kadar açýk kalacak. Kâzým Karabekir Caddesi, Mehmet Þen Þirinevler Ýlköðretim Okulu karþýsýndaki adreste açýlan kermesi düzenleyen Yeni Asya Haným Okuyucularý,herkesi hayra vesile olmaya dâvet etti. Ýstanbul / Elif Nur Kurtoðlu 157 ki þi ya ka lan dý DÝYARBAKIR Va li li ði, þe hir de dü zen le nen i zin siz gös te ri ler - de 157 ki þi nin ya ka lan dý ðý ný bil dir di. 18 Ni san 2011 gü nü Te rör le Mü ca de le Þu be Mü - dür lü ðü e kip le rin ce dü zen le - nen o pe ras yon da 14 ki þi nin su çüs tü ya ka lan dý ðý bil di ri len Va li lik a çýk la ma sýn da, þun la ra yer ve ril di: Bu ki þi le rin ya ka - lan dýk la rý yer ler de ve a raç la - rýn da ya pý lan a ra ma lar da ya - sa dý þý ör güt bay ra ðý, a týl ma ya ha zýr 71 mo lo tof kok tey li, a týl - ma ya ha zýr va zi ye te meþ ru - bat ku tu la rý na ha zýr lan mýþ fi - til a teþ le me li, par ça ve ba sýnç et ki li 50 el ya pý mý bom ba, mo lo tof kok tey li ya pý mýn da kul la ný lan 231 a det boþ bi ra þi þe si, 43 lit re ben zin, 41 lit re ti ner, 163 tüp ya pýþ tý rý cý, mo - lo tof fi ti li ha zýr la mak i çin bez par ça la rý, 4 a det plas tik hu ni ve 11 sa pan el de e dil di. Ay ný gün i çin de ge ce geç sa at le re ka dar i li mi zin muh te lif semt - le rin de yol ka pa ma, ka mu ku rum la rý na yö ne lik mo lo - tof kok tey li, ha vai fi þek ve taþ at ma þek lin de ey lem ler ger - çek leþ ti ril miþ tir. Son 2 gün - de mey da na ge len ey lem le re mü da ha le e den 26 em ni yet men su bu nun ya ra lan dý ðý kay de di len a çýk la ma da, mey - da na ge len o lay lar da top lam 157 ki þi nin ya ka lan dý ðý ve ad - li iþ lem le rin sür dü ðü i fe de e - dil di. Di yar ba kýr / a a Zey bek ten, Ka ra be kir Mü ze si ne he di ye KURTULUÞ Sa va þý kah ra man la rýn dan Kâ zým Ka - ra be kir e a it 108 yýl lýk ta ri hi bir bel ge or ta ya çýk tý. De mok rat Par ti (DP) Ge nel Baþ kan Na mýk Ke mal Zey bek, ba ba sýn dan kal ma ken di ö zel ar þi vin de ki, Kur tu luþ Sa va þý kah ra man la rýn dan Kâ zým Ka ra be - kir Pa þa nýn 1903 ta rih li Harp O ku lu ndan me zu ni - yet te zi ni, Kâ zým Ka ra be kir Mü ze si ne he di ye et ti ta ri hin de Harp O ku lu ndan (Mek teb-i Har bi - ye-i Þa ha ne) me zun o lan Kâ zým Ka ra be kir Pa þa, me zu ni yet ö de vi o la rak; Bal kan sa va þýn da, Os man - lý or du su nun bu lun du ðu cep he le ri ken di el ya zý sýy - la i pek bir ka ðý da çiz miþ. Kâ zým Ka ra be kir in ký zý Tim sal Ka ra be kir, ba ba sý na a it ye ni bir bel ge nin or - ta ya çýk ma sýn dan duy du ðu mem nu ni ye ti be lir te - rek, en ký sa za man da çer çe ve le tip mü ze ye a sa ca ðý - ný söy le di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Za fer Böl ge sel Ha va a la nýnýn te me li bugün a tý lacak KÜTAHYA, Af yon ka ra hi sar ve U þak il le ri nin ih ti - ya cý ný kar þý la ma sý a ma cýy la Kü tah ya nýn Al týn taþ il - çe sin de in þa e di le cek Za fer Böl ge sel Ha va a la ný nýn te me li bu gün tö ren le a tý la cak. E di ni len bil gi ye gö re, yap-iþ let-dev ret mo de liy le ya pý la cak ve Tür ki ye nin böl ge sel ni te lik te ki ilk ha va a la ný o la cak te si sin i ha - le si, 28 Tem muz 2010 da ger çek leþ ti ril di. Ý ha le ye sa de ce IC Ýç taþ Ýn þa at fir ma sý tek lif ver di ve 32 yýl o - lan iþ let me sü re si ni 29 yýl 11 a ya çek ti. IC Ýç taþ i le 22 A ra lýk 2010 da söz leþ me im za la na rak, yer tes li mi ger çek leþ ti ril di. IC Ýç taþ, ter mi nal bi na sý, pist, bað - lan tý, tak si yol la rý, 4 u çak lýk ap ron, ku le, it fa i ye ga - ra jý, ge nel a maç lý ga raj, gi riþ kon trol bi na sý, ap ron ba ri yer bi na sý, güç mer ke ziy le her tür lü e lek tro nik ve gü ven lik sis tem le ri ni ya pa cak. Çev re ve Or man Ba ka ný Vey sel E roð lu nun ka tý lý mýy la bu gün te me li a tý la rak ya pý mý na baþ la na cak te si sin 2 yýl da ta mam - lan ma sý he def le ni yor. Za fer Böl ge sel Ha va a la ný nýn, Tür ki ye nin dör dün cü bü yük ha va a la ný ol ma sý ön - gö rü lü yor. Kü tah ya / a a Di ya net, per so ne li i le ba rý þý yor TÜRKÝYE'NÝN en üc ra köy ve ma hal le le ri ne ka dar gö rev li si bu lu nan Di ya net, son dö nem de yap tý ðý kü - çük jest ler le per so ne li nin gön lü nü ka za ný yor. Ön ce ki Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. A li Bar da koð lu za ma - nýn da ha zýr la nan an cak ye ni Baþ kan Prof. Dr. Meh - met Gör mez, ta ra fýn dan uy gu la ma ya ge çi ri len bay - ram ve kan dil kut la ma me saj sis te mi dev re ye gir di. Ar týk her mü ba rek gün ve ge ce ler de, bay ram lar da ay - ný an da bü tün per so ne lin cep te le fo nu na baþ kan la rýn - dan kut la ma me sa jý ge li yor. Bu nun ya nýn da Baþ kan Prof. Dr. Gör mez in, ku rum ça lý þan la rýn dan her han - gi bi ri si nin ya kýn la rý ný kay bet me si du ru mun da te le - fon la a ra ya rak baþ sað lý ðý te men ni sin de bu lun du ðu, prog ra mý mü sa it ol du ðu du rum lar da da biz zat ce na - ze le re ka týl ma ya ö zen gös ter di ði be lir til di. Baþ kan Gör mez, geç ti ði miz ay lar da Ay dýn ýn U mur lu Bel de si ya kýn la rýn da mey da na ge len tren ka za sýn da ha ya tý ný kay be den din gö rev li le ri nin ce na ze na ma zý na ka tý la - rak ce na ze na maz la rý ný kýl dýr mýþ tý. An ka ra / ci han

5 siyahbeyaz:mizanpaj 1 4/21/2011 3:07 PM Page 1 Y HABER 5 Þimdi mi akýllara geldi? di görüntüsü oluþurdu. Peki burada tek suçlu YSK mý? Ýktidarýyla, muhalefetiyle, gazetecileriyle, sivil toplum örgütleriyle herkes rahatsýz. Herkes YSK yý suç- luyor. Ama siyasetin de yapmasý gereken þeyler yok muydu? YSK elindeki kanunlarý yanlýþ Seçim takvimi açýklandýktan Türkiye seçim sath-ý mailine girip, partiler sonra, sýkýntýlar ortaya çýkýnca adaylarýný YSK ya teslim edip, seçim beyannamelerini açýklayýp meydanlara çýk- yapýlýrken, net ve açýk yazýlamaz mýydý? seçim barajýnýn yüksekliðinden uyguluyorsa ki böyle deniliyor kanunlar maya hazýrlanýrken, YSK nýn BDP nin destek Bizim merak ettiðimiz, bu kanunlar yýllardýr dururken, YSK nýn böyle bir karar verme- þikâyet etmek ne kadar vereceði 7 adayla birlikte 12 baðýmsýz adayýn veto edilmesi kararýný almasý seçim kampanyalarýný gölgede býraktý. gösterdiðidir. demokratik deðilse, neden 4 sinden sonra siyasetçilerin neden þimdi tepki inandýrýcý? Eðer seçim kanunu Kararýn ardýndan seçime girmeme gibi seçeneði de deðerlendiren BDP nin ne karar vere- anayasadaki ilgili maddeyi ve seçim kanunlarý- Þimdi çýkýp þu safhada Meclisi toplayalým, yýl beklenildi, demokratikse ceði merakla beklenirken, iktidar ve muhalefet ný deðiþtirelim demek hiçbir þey ifade etmiyor. Zira Meclis toplantýya çaðrýlsa bile liste gelince hatýrlandý? neden sýkýntý meydana partilerinden gelen tepkiler de Þimdiye kadar neredeydiniz? sorusunu akýllara getirdi. TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin in Ülkenin demokratik vicdanýnýn kabul edebileceði bir karar deðildir. Bu karar Meclis in misyonunu zayýflatýr. YSK kararýný tekrar gözden geçirmeli sözü ile TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut un YSK nýn kararý, mevcut yasalar karþýsýnda tamamen kanunîdir. Ama, böyle bir düzenlemenin olmasý gerekli midir, deðil midir konusu tartýþmaya açýktýr demesi dikkat çekici. YSK, kararýndan sonra bunlar gibi çok sert eleþtirilere muhatap oldu. YSK yetkilileri ise kanunlara göre karar verdiklerini söylediler. Peki, geçici listeler hazýrlamadan önce partilere eksik belgeleri tamamlamak için haber gönderirken, bu baðýmsýz adaylar için de yapýlamaz mýydý? Önceden yapýlsaydý ne Güneydoðu daki olaylara bahane bulunabilirdi, ne de demokrasiye zarar veril- dýþý kalan 266 milletvekili Meclis e gelip olumlu yönde oy kullanýr mý? Hele ki, milletvekilliði seçilme yeterliliðini düzenleyen anayasa deðiþir mi? Meclis Baþkaný Þahin de, Meclis in bu kararý deðerlendirmek üzere tekrar toplanabileceðini açýkladý. Doðrudur, toplanabilir, ama seçime bu kadar zaman kalmýþken, yapýlacak deðiþiklikler tekrar tartýþma konusu olmaz mý? Hem de seçim kanunlarýnda yapýlacak deðiþiklikler bir seneden önce uygulanamýyor. Hadi diyelim bu da ek bir madde ile düzenlendi. Yani Meclis in toplanýp yeni kanun çýkarmasý çok zor bir durum Bütün bu geliþmelerden sonra akýllara þu sorular takýlýyor: Akýllar yeni mi baþlara geldi? Seçim kanununun ve siyasî partiler kanununun deðiþmesi gerektiði seçim yaklaþýrken sýkýntýlar olduðunda hatýrlanmasý geleneði bu seçimde de sürmüþtü. Seçim takvimi açýklandýktan sonra, bu tür sýkýntýlar ortaya çýkýnca seçim barajýnýn yüksekliðinden þikâyet etmek ne kadar i- nandýrýcý? Eðer seçim kanunu demokratik deðilse, neden 4 yýl beklenildi, demokratikse neden sýkýntý meydana gelince hatýrlandý? Bütün bu sorulara cevap verecek ve gereðini yapacak baþta hükümet ve Meclis teki diðer partilerdi. Ýþ iþten geçtikten sonra tepkiler verilmesi bir þeyi deðiþtirmiyor. Siyaset kurumu geçen yýl anayasa deðiþiklikleri hazýrlanýrken bu konuyu gündeme getiremez miydi? Bu sorun kökten çözülemez miydi? Þimdi kalkýp YSK nýn mevcut kanunlara göre inisiyatifini kullanýp karar vermesinden niçin rahatsýz olunuyor. Oysa YSK, 2007 yýlýndaki seçimde de kapatýlan DTP nin 33 baðýmsýz adayýnýn çeþitli sebeplerle milletvekili adayý olamayacaklarýna hükmetmiþti. YSK nýn vetosunu yiyen 33 a- STK lar baþörtüsüne özgürlük için buluþacak SÝVÝL top lum ku ru luþ la rý, ba þör tü sü ey le mi i çin 30 Ni san Cu mar te si gü nü Ko - ca e li nde i çin bu lu þa cak. Ko ca e li de 7. yýl - dýr sü ren ba þör tü sü ey lem le ri Her A lan - da Ba þör tü sü ne Öz gür lük slo ga nýy la sü - rü yor. MAZ LUM DER in de a ra la rýn da bu lun du ðu Ko ca e li Gö nül lü Kül tür Te - þek kül le ri Plat for mu ça tý sý al týn da ki çok sa yý da si vil top lum ku ru lu þu ba þör tü sü ey le mi i çin 30 Ni san da Ýz mit te top la na - cak. Mer kez Ban ka sý ö nün de bu lu þa cak o lan ak ti vist ler, bu ra dan ey le min ya pý la - ca ðý Ýz mit Ýn san Hak la rý Par ký ve Öz gür - lük Mey da ný na ge çe cek. Ey le me bütün gö nül lü ler dâ vet li. Ýs tan bul / Ye ni As ya AB den ka tý lým ön ce si 217 mil yon e u ro des tek TÜR KÝYE i le Av ru pa Ko mis yo nu a ra sýn - da Ka tý lým Ön ce si Yar dým A ra cý (I PA) kap - sa mýn da Ge çiþ Dö ne mi Des te ði ve Ku rum - sal Ya pý lan ma Bi le þe ni ne i liþ kin 2010 yý lý Fi - nans man An laþ ma sý im za lan dý. Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re ter li ði nden (ABGS) ya - pý lan a çýk la ma ya gö re, Ge çiþ Dö ne mi Des - te ði ve Ku rum sal Ya pý lan ma Bi le þe ni kap sa - mýn da i kin ci pro je pa ke ti ne i liþ kin 2010 yý lý Fi nans man An laþ ma sý ný Tür ki ye a dý na U - lu sal I PA Ko or di na tö rü ve Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re ter Ve ki li, Bü yü kel çi M. Ha luk I lý cak im za la dý. I PA-Ge çiþ Dö ne mi Des te ði ve Ku rum sal Ya pý lan ma Bi le þe ni al týn da Tür ki ye ye ay rý lan tah si sa týn top lam 217 mil yon e u ro ol du ðu nun be lir til di ði a çýk la - ma da, im za la nan an laþ ma i le I PA-Ge çiþ Dö ne mi Des te ði ve Ku rum sal Ya pý lan ma Bi le þe ni al týn da o luþ tu ru lan pro je pa ke tin de yer a lan pro je le rin fi nans ma nýn sað la na ca - ðý kay de dil di. An ka ra / a a Me te o ro lo ji den zi raî don u ya rý sý YUR DUN ba zý böl ge le rin de bu ge ce ve 23 Ni san ge ce si don o la yý bek le ni yor. Dev let Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðün den ya - pý lan zi raî don u ya rý sý na gö re, ül ke Bal kan - lar ü ze rin den ge len so ðuk ve ya ðýþ lý ha va nýn et ki si al týn da bu lu nu yor. Bu ge ce, Mar ma - ra nýn gü ney do ðu sun da, Ka ra de niz ve E - ge nin iç ke sim le rin de, Ak de niz in ku zey do - ðu ve ku zey ba tý sýn da, Ýç A na do lu da ve Do ðu A na do lu nun ku zey ve do ðu sun da ha fif, yük - sek ler de or ta kuv vet te don o la yý tah min e di - li yor. 23 Ni san ge ce si i se Mar ma ra nýn gü - ney do ðu sun da, E ge nin iç ke sim le rin de, Ak - de niz in ku zey do ðu sun da, Ýç A na do lu nun do ðu sun da ve Do ðu A na do lu nun ku zey ve do ðu sun da ha fif, yük sek ler de or ta kuv vet te don o la yý bek le ni yor. Ta rým sal fa a li ye tin ol - du ðu bu böl ge ler de, çi çek len me ve mey ve bað la ma dö ne min de ki ba dem, ka yý sý, e rik, fýn dýk, ki raz, el ma gi bi mey ve, seb ze ve fi de ü re ti ci le ri i le se ra da ü re tim ya pan ye tiþ ti ri ci - le rin ge rek li ted bir le ri al ma la rý, yö re le rin de ki don du ru mu hak kýn da da ha de tay lý bil gi al - mak i çin en ya kýn me te o ro lo ji mü dür lük le ri - ne baþ vur ma la rý ö ne ril di. An ka ra / a a daydan 30 u mahkûmiyetleri yüzünden aday olamadý deki seçimde siyasî yasaðý süren Necmettin Erbakan da SP den milletvekili a- dayý oldu, ancak YSK, Erbakan ýn siyasî yasaðýnýn devam ettiði belirtilerek veto etmiþti. Keza Tayyip Erdoðan, TCK nýn eski 312. maddesinden hapse mahkûm olmuþ, infazý bitmesine raðmen bu hapis cezasýnýn adlî sicil kaydýnýn arþivlerde bulunmasýný gerekçe gösteren YSK, Erdoðan ýn aday olamayacaðýna karar vermiþti. Kararý da Anayasanýn 76, Milletvekili Seçimi Kanunu nun 11. maddesine dayandýrmýþtý. Seçime giremeyen Erdoðan, milletvekili olamamýþtý. Daha sonra yapýlan yasal deðiþikliklerle Erdoðan a vekillik yolu a- çýlmýþtý. YSK, 3 Kasým 2002 seçimlerinde Siirt teki seçimleri iptal etmiþ ve seçimlerin tekrar edilmesinin ardýndan Erdoðan Siirt milletvekili seçilmiþ ve Baþbakan olmuþtu. Bütün bu örnekler önümüzde dururken, mesele bu noktalara gelmeden gerekli kanunî düzenlemeler yapýlmalýydý. Yapýldý deniyorsa da neden bu tür bir karýþýklýk çýktýðý da millete anlatýlmalý Gelinen noktada YSK nýn, memnu haklarý ndaki eksikleri gerekçe göstererek milletvekili adaylýðýný veto ettiði 12 adaydan BDP destekli 5 isim, haklarýnýn iadesine iliþkin belgeleri önceki gün ilgili mahkemelerden alarak kurula gönderdi. Son kararý belgeleri deðerlendirmek üzere toplanacak olan YSK verecekti. Kurul dün toplandý, yazýyý kaleme aldýðýmýz saatlerde henüz bir karar çýkmamýþtý. Ümit e- deriz ki, mesele hallolmuþ, gerginlik sona ermiþ olur ve Türkiye kavgasýz-gürültüsüz bir demokratik yarýþa baþlar. SIHHIYE MEYDANI'NDA DA MÝTÝNG DÜZENLENECEK DÝSK, KESK, TÜRK-ÝÞ, Türk Mü hen dis ve Mi mar O da la rý Bir li ði (TMMOB) ve Türk Ta bip le ri Bir li ði (TTB), 1 Ma yýs Ýþ çi Bay ra mý nda Sýh hi ye Mey da ný nda mi ting dü zen le ye ce ði ni a çýk la dý. DÝSK, KESK TÜRK-ÝÞ, TMMOB ve TTB den o lu þan 1 Ma yýs Ter tip Ko mi te si Yük sel Cad de si nde ba sýn a çýk la ma sý yap - tý. Ko mi te a dý na ko nu þan DÝSK An ka ra Böl ge Tem sil ci si Ka ni Be ko, 1 Ma yýs Bir lik Mü ca de le ve Da ya nýþ ma Gü nü nde iþ çi le rin, e mek çi le rin, ka mu ça lý - þan la rý nýn, e mek li le rin, iþ siz le rin, öð ren ci le rin mey dan lar da ses le ri ni du yu ra cak la rý ný söy le di. 1 Ma yýs ta ki kut la ma la ra ka tý la cak la rýn sa at da Gar ö - nün de top la na ca ðý ný bil di ren Be ko, Sýh hi ye Mey da nýn da ya pý la cak 1 Ma yýs Ýþ çi Bay ra mý Mi tin gi nin sa at da baþ la ya ca ðý ný kay det ti. 1 Mayýs'ý ülke genelinde kutlama kararý alan 8 emek ve meslek örgütü, ortak bildiri hazýrladý. Bildiride, tüm kesimlerin problemleri gündeme taþýnacak. Herkese özgürlük talebi 1 MAYIS KUTLAMALARINI ÜLKE GENELÝNDE ORTAK YAPMA KARARI ALAN 8 EMEK VE MESLEK ÖRGÜTÜ, ÇALIÞANLARIN TALEPLERÝNÝN YANI SIRA KÜRT SORUNU, DÝN, VÝCDAN VE DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ GÝBÝ KONULARA DA DÝKKAT ÇEKECEK. 1 MA YIS kut la ma la rý ný ül ke ge ne lin de or tak yap ma ka ra rý a lan 8 e mek ve mes lek ör gü tü, kut la ma lar da ça lý þan la rýn so run la rý nýn ya ný sý - ra son dö nem de ül ke gün de mi ni meþ gul e den he men her ko nu yu gün de me ta þý ya cak. Türk-Ýþ, Hak-Ýþ, DÝSK, Me mur-sen, KESK, TMMOB, TTB, TEB in ül ke ge ne lin - de bir lik te ya pa cak la rý kut la ma la ra i liþ kin ha - zýr lýk lar sü rü yor. Bu kap sam da, e mek ve mes lek ör güt le ri 1 Ma yýs kut la ma la rý i çin or - tak bir bil di ri ha zýr la dý. Bil di ri de, iþ çi le rin, ka - mu e mek çi le ri nin, mes lek sa hip le ri nin, e - mek li le rin, iþ siz le rin, yok sul la rýn, ka dýn la rýn, genç le rin, bütün dün ya e mek çi le riy le bir lik te 1 Ma yýs a lan la rýn da, e me ðin bay ra mý ný kut - la ya cak la rý i fa de e dil di. Ba rýþ, öz gür lük, de - mok ra si, say gýn bir iþ, sa vaþ sýz bir dün ya da sö mü rü süz, bas ký sýz, in san o nu ru na ya ra þýr bir hayat i çin bi ra ra ya ge lin di ði vur gu la nan bil di ri de, sos yal a da let, e þit lik, ba ðým sýz lýk ve sen di kal hak lar i çin 1 Ma yýs 2011 de, baþ ta Tak sim ol mak ü ze re bütün a lan lar da, o muz o mu za o lu na ca ðý vur gu la nan bil di ri de, 1 Ma - yýs 2011 in gü ven ce siz, es nek, ku ral sýz ça lýþ - ma nýn, ta þe ron laþ ma nýn yay gýn laþ tý rýl dý ðý þart lar da kar þý lan dý ðý vur gu lan dý. E mek çi le rin ya rý sý nýn ka yýt dý þý ça lýþ tý ðý, sen di - kal ör güt len me nin ö nün de ki en gel le rin ko run - du ðu, ör güt le nen iþ çi le rin iþ ten a týl dý ðý be lir ti len bil di ri de, iþ ka za sý a dý ve ri len iþ ci na yet le ri nin dur mak bil me di ði, Tor ba Ya sa i le her a lan da e - mek çi le rin hak ve çý kar la rý nýn ge ri ye gö tü rül - mek is ten di ði sa vu nul du. An ka ra / a a TA LEP LER BÝZ sos yal a da let, e þit lik, öz gür lük ve de mok ra si is ti yo ruz. Biz, öz gür lük çü, e þit lik çi si - vil de mok ra tik bir a na ya sa ve ya sa lar i çin, i nanç ve dü þün ce öz gür lü ðü i çin se si mi zi yük - sel ti yor, öz gür lük ten, de mok ra si den ve sos yal dev let ten vaz geç me ye ce ði mi zi bil di ri yo - ruz i fa de le ri ne yer ve ri len bil di ri de, bu yýl ki 1 Ma yýs kut la ma la rýn da gün de me ge ti ri le - cek ta lep ler þöy le sý ra lan dý: Ýþ siz li ðin ön len me si ni, ký dem taz mi na tý hak ký mý zýn ko run ma sý ný, es nek, ku - ral sýz ve gü ven ce siz ça lýþ ma bi çim le rin den vaz ge çil me si ni is ti yo ruz. Ýþ siz lik Si gor - ta sý Fo nu nun a ma cý dý þýn da kul la nýl ma sý na kar þý çý ký yo ruz. Sað lýk ve si gor ta a la nýn da ki mað du ri yet le ri mi zin gi de ril me si ni is ti yo ruz. As ga rî üc re tin in san o nu ru na ya ký þýr ol ma sý ný, ver gi a da let siz li ði nin gi de ril me - si ni is ti yo ruz. Ýþ ci na yet le ri nin ön len me si ni, iþ sað lý ðý ve gü ven li ði tedbirle ri nin art tý rýl ma sý ný is ti yo ruz. Ta þe ron laþ ma ve ka yýt dý þý e ko no mi nin en gel len me si ni, ö zel leþ tir me le rin dur - du rul ma sý ný is ti yo ruz. An ti de mok ra tik sen di kal ya sa la rýn de ðiþ ti ril me si ni, top lu pa zar lýk ve ör güt len me - nin ö nün de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý ný is ti yo ruz. Kürt so ru nu nun de mok ra tik ve ba rýþ çýl bir þe kil de çö zü mü nü, din, vic dan ve dü þün ce öz gür lü ðü nün top lu mun bütün ke sim le ri ne ha kim ký lýn ma sý ný is ti yo ruz. Ce za ev le rin de ki hayat þartla rý nýn in san o nu ru na ya ký þýr bir þe kil de i yi leþ ti ril - me si ni, a ðýr has ta la rýn tah li ye e dil me si ni is ti yo ruz. Tabiî hayatýn ko run ma sý ný ve e ko lo jik çev re nin kat li ne son ve ril me si ni is ti yo ruz. Ka dý na yö ne lik þid de tin en gel len me si ni, is tih dam da ka dýn e me ði ne da ha çok yer ve ril me si ni is ti yo ruz. En gel li le rin top lum sal hayata e þit bi rey ler o la rak ka týl ma sý nýn sað lan - ma sý ný is ti yo ruz. ÖSYM ta ra fýn dan ya pý lan sý nav lar da gü ven lik ve a da le tin kuþ ku la ra yer bý - rak ma ya cak þe kil de sað lan ma sý ný is ti yo ruz. 1 Ma yýs 1977 nin ay dýn la týl ma sý ný ve kay bet tik le ri mi zin fa il le ri nin bu - lun ma sý ný, a da let ö nü ne çý ka rýl ma sý ný is ti yo ruz. A rap halk la rý nýn de mok ra si mü ca de le si ni des tek li yor, on la ra ya pý lan bütün an ti de mok ra tik mü da ha le le ri ký ný yo ruz. HABERLER 1 Nisan'da düzenlenen eyleme Ankara Valiliði izin vermemiþti. TE KEL ey lem ci le ri ne 8 yý la ka dar ha pis ta le bi AN KA RA Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, 1 Ni san 2010 da TE KEL iþ çi le ri nin 4/C sta tü sü ne ge çi ril - me le ri ni pro tes to i çin dü zen le nen ey le me ka tý lan 111 ki þi hak kýn da, 2911 Sa yý lý Top lan tý ve Gös te ri Yü rü yüþ le ri Ya sa sý na mu ha le fet et tik le ri id di a sýy la dâ vâ aç tý. Ba sýn Suç la rý So ruþ tur ma Bü ro su Sav cý sý Ab dul va hap Ya ren in ha zýr la dý ðý id di a na me de, Tek Gý da-ýþ ve diðer sen di ka yöneticilerinin, TE KEL iþ - çi le ri nin 4/C sta tü sü ne ge çi ril me le ri ni pro tes to et - mek a ma cýy la An ka ra da 1 Ni san 2010 da, valiliðin izin vermemesine ve Emniyet yetkililerinin bunu bildirmesine raðmen ey lemin or ga ni ze et ti ði i fa de e dil di. Ýd di a na me de, 111 ki þi nin, 2911 Sa yý lý Top - lan tý ve Gös te ri Yü rü yüþ le ri Ya sa sý na mu ha le fet et - tik le ri id di a sýy la 3 yýl 6 þar ay dan 8 er yý la ka dar ha - pis ce za sý na çarp tý rýl ma la rý is ten di. Sa nýk lar a ra sýn - da CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li a da yý Sü ley man Çe le - bi, TKP Ge nel Baþ ka ný Er kan Baþ, DÝSK Ge nel Baþ - ka ný Tay fun Gör gün, Tek Gý da-ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Tür kel, E ði tim Sen Ge nel Baþ ka ný Zü bey de Ký lýç, es ki KESK Ge nel Baþ kan la rý Ýs ma il Hak ký Tom bul ve Sa mi Ev ren gi bi çok sa yý da sen di - ka cý i le YSK nýn ba ðým sýz mil let ve ki li a day lý ðý nýn ip - ta li ne ka rar ver di ði Çi çek Ot lu da bu lu nu yor. Sa nýk - lar, An ka ra 19. As li ye Ce za Mah ke me sin de yar gý la - na cak. An ka ra / a a Sað lýk per so ne li ne nö bet zam mý SAÐ LIK Ba kan lý ðý, per so ne li ne 2009 yý lýn da 80 mil yon TL nö bet üc re ti ö de nir ken, ya pý lan dü - zen le me i le bu ra kam 2010 yý lýn da yüz de 150 art - tý rý la rak 200 mil yon TL ye yük sel di. Sað lýk Ba kan - lý ðý Stra te ji Ge liþ tir me Baþ ka ný Meh met A ta se ver, söz leþ me li per so ne lin de nö bet üc re ti a la bi le ce ði - nin müj de si ni ver di. Nö bet üc ret le rin de cid dî ar - týþ lar ol du ðu nu i fa de e den A ta se ver, þun la rý kay - det ti: Bir a sis tan he ki min bir ay da a la bi le ce ði nö bet üc re ti yüz de 166 art tý rý la rak 273 TL den 725 TL ye, li se me zu nu bir hem þi re nin bir ay da a - la bi le ce ði nö bet üc re ti yüz de 171 art tý rý la rak 149 TL den 403 TL ye çý ka rýl dý. Sað lýk Ba kan lý ðý, per - so ne li ne 2009 yý lýn da 80 mil yon TL nö bet üc re ti ö de nir ken, ya pý lan dü zen le me i le bu ra kam 2010 yý lýn da yüz de 150 art tý rý la rak 200 mil yon TL ye yük sel di. An ka ra / a a Em ni yet te rüt be ve de re ce de ði þik li ði EM NÝ YET teþ ki lâ týn da po lis me mur la rý na ye ni rüt be sis te mi ge ti ren ký dem li baþ po lis me mur ve baþ po lis me mu ru rüt be le ri nin uy gu lan ma sý na baþ - lan dý. Po lis me mur la rý nýn rüt be mes lek de re ce le ri de 12 o la rak de ðiþ ti. Ko nuy la il gi li yö net me lik Res - mî Ga ze te de ya yým lan dý. De ði þik li ðe gö re, ký dem - li baþ po lis me mur rüt be si ko mi ser yar dým cý sý rüt - be sin den son ra 10 un cu, baþ po lis me mur rüt be si de 11 in ci mes lek de re ce si ne ge ti ril di. Bu de ði þik - lik ler sebebiy le po lis me mur la rý nýn rüt be mes lek de re ce si de 12 o la rak de ðiþ ti ril di. Bu lun duk la rý rüt be de her han gi bir ad li ve ya i da ri ce za al ma mýþ po lis baþ mü fet tiþ le ri i le il em ni yet mü dür le ri, Yük - sek De ðer len dir me Ku ru lun da gö rev al mak i çin ya pý la cak se çim de a day o la bi le cek. A day ol mak is - te yen po lis baþ mü fet tiþ le ri i le il em ni yet mü dür le - ri, se çi min ya pý la ca ðý ta rih ten 7 gün ön ce si ne ka - dar Per so nel Da i re si Baþ kan lý ðý na di lek çe i le baþ - vur ma sý ge re ke cek. Yük sek De ðer len dir me Ku ru - lu na se çi le cek o lan po lis baþ mü fet ti þi i le il em ni yet mü dür le ri nin se çi mi e þit, giz li ve ge nel oy e sa sý na gö re ya zý lý ve ya e lek tro nik or tam da her yýl Ma yýs a yýn dan ön ce ya pý la cak. An ka ra / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Osman Erkut'un babasý Ramazan Erkut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mustafa Kale, Cuma Bahçeci, Osman Ýlhan, Velid Menek, Yusuf Seydanoðlu, Ahmet Demirdöðmez, Arif Turgut, Erol Toros, Yaþar Kýlýnç, Muzaffer Durak, Timur Aras, Basri Özdemir, Ýhsan Yýldýrým, Þerif Akay, Mahmut Demirdöðmez, Aziz Demirdöðmez, Hüseyin Küçükoðlu, Ali Kale, Kemal Kotay, Ýbrahim Ersoylu, A. Hamit Yýldýz, Hanifi Kurnaz, Feyzullah Adýyaman, Mikail Turan Ýþeri, Said Erdem MERSÝN

6 siyahbeyaz:mizanpaj 1 4/21/2011 2:44 PM Page MEDYA POLÝTÝK NÝSAN 2011 CUMA Y Darbe hukukuyla milletin dâvâsý görülmez... Ýnsaniyete ulaþmýþ insanlarda adalete duyulan açlýðýn, rýzka duyulan açlýk duygusundan daha baskýn olduðunu düþünüyoruz. Bediüzzaman Hazretlerinin meþhur Ekmeksiz yaþarým, hürriyetsiz yaþayamam vecizesini belki de bu makamda düþünmek gerekiyor. Bu yakýcý düþüncedir ki, Yeni Asya okuyucularý hukukun çiðnendiði ve adaletin ayaklar altýna alýndýðý 12 Eylül ihtilâlinin sene-i devriyelerinde, o meþ um zulmün acýsýný kalplerinin en derinlerinde duyarlar. Kaht-u galâ içinde ýztýrap çeken musîbetzedeye ekmek ve su vaadinde bulunup icra etmeyenlerin gariplerde oluþturacaðý ruh halini hepimiz biliriz. 12 Eylül den günümüze, Kemalizm adýna millete yapýlmýþ bunca zulmü gidereceklerine, hukukun üstünlüðünü saðlayýp adaleti temin edeceklerine söz veren idarecilerin millette meydana getirmeye baþladýðý psikolojik travmayý, okuyucularýmýz daha güzel tasvir edeceklerdir. Söz verip yapmamak veya yapamamak... Yine Bediüzzaman ýn ifadesiyle, vaadinden dönmek ya korkaklýk, imkânsýzlýk veya aczden gelir. Veya maksatlý bir þekilde aldatmakla olur. Ýktidarýn, Mecliste kahir ekseriyete sahip olduðu halde, hangi sebepten dolayý milletin adalet duygusunu tahrip eden zulümleri bugüne kadar gidermediði noktasýna girmeyeceðiz. Fakat þeklen demokratik olan bir rejimde, milletin reylerine duyduðu ihtiyaçtan dolayý, milletin temel haklarýyla ilgili onlarca vaadde bulunduðunu biliyoruz. Hukukî altyapý olmadan Baþlýðýmýzda ifade ettiðimiz üzere, darbecilerin uyduruk yasalarýnýn hakim olduðu Mecliste, hukukun üstünlüðü için çalýþmak çok zor... Otuz iki seneye yakýn bir zamanýn yýðýntýsý altýnda kalmýþ, fakat maalesef dokunulmamýþ bir anayasa ve onu tahkim eden kanun ve yönetmelikler... Arenadaki þovlarýndan geçilmeyen ve Temmuz ayýnda kar savurtan iktidar tabulara muhafýzlýk yaparcasýna 12 Eylül ve 28 Þubat korkuluklarýný gözetlerken savcýnýn 12 Eylül dosyasýný raftan indirmesi, biz musîbetzedeleri yine hayal kýrýklýðýna uðratacak diye ciddî ciddî endiþeleniyoruz. Zira 12 Eylülcü zalimleri yargýlayacak bir hukuk þu anda mevcut deðil. Elinde imkân olduðu halde sivil anayasa üzerinde durmayýp 12 Eylül deki referandumu neticesiz býrakan Baþbakanýn, seçimden sonra milletin þahs-ý manevîsine mazhar bir anayasa için çalýþacaðýndan þüphemiz var. 12 Eylül ihtilâlinin oturtulduðu temel zemin o- lan Atatürkçülük ve ona baðlý olarak anayasanýn dibacesindeki deðiþtirilemez maddelerde AKP nin tavrýný hepimiz biliyoruz. Yani ihtilâl hukukunu kabullenen ve esas alan bir iktidar, 12 Eylül ihtilâlini yargýlayacak! Bu kadar mesnetsiz bir düþünceye Avrupa medyasý zinhar dönüp bakmaz. Ama bildiðiniz gibi, medyatik cihazlarla insanlarýmýzýn hipnotize ve teshir edildiði bir ara dönem yaþýyoruz. Ýnsan onurunun dokunulmazlýðý, Avrupa anayasalarýnýn deðiþtirilemez ilk maddeleri arasýnda yer alýr. Adalet duygusunun açlýðýný sihirbazlarýn telkini ile geçici olarak hissetmeyebiliriz. Ama sihrin kalýcý tesiri olmadýðýný da biliyoruz. Beynelmilel komitelerin yardýmýyla üzerimize kapatýlan sihirli siyah örtüyü inþaallah kaldýracaðýz. Geçmiþte kaldýrdýðýmýz gibi... Milletvekili genel seçimlerine doðru anayasa tartýþmalarýnýn da gündeme gelmesi, bir bakýma sevindirici. Bununla birlikte, sýklýkla vurguladýðým bir hususu tekrar etmeden de geçemeyeceðim: Seçimlere bu kadar az bir süre kala, toplumsal örgüt ve platformlarýn yeni anayasa konusunda sürdürmeye gayret ettikleri çabayla mukayese edildiðinde siyasî partilerin görece pasif veya düþük profilli bir tavýr gösterdikleri bir gerçek. Hele de 2007 seçimleri öncesinde, baþta AK Parti olmak üzere siyasî partilerin yeni anayasa taleplerini sadece seçim beyannamelerine yazmakla kalmayýp, genel seçimleri adeta bir anayasa seçimine dönüþtürmüþ olduklarý hatýrlanýrsa. O dönem Cumhuriyet tarihinde benzerine az rastlanýr düzeyde bir temsil kabiliyetiyle ortaya çýkmýþ olan TBMM, yeni anayasa yapma yetkisini (bu anlamda kurucu vekâleti) halktan almýþ olduðunu rahatça iddia edebilirdi. Olmadý. Bir bölümü Anayasa Mahkemesi tarafýndan iptal edilen kýsmî anayasa deðiþiklikleriyle yol alýnmak istendi ve neticede bugün yeni bir kriz anýna varýlmýþ oldu. (...) Durum ortada Anayasasý ile getirilmiþ olan düzen, kronik bir meþruiyet krizinde ve bu krizin zaman zaman akut hâle geldiði tarihi anlar da dolayýsýyla þaþýrtýcý deðil deki Cumhurbaþkanlýðý seçimi, 2008 deki Anayasa deðiþikliklerinin iptali, kapatma davalarý ve kapatma veya baþka tür müeyyide uygulama yönünde kararlar, ve nihayet þimdi YSK DÜNKÜ yazýmý okuyan orta yaþlý bir tanýdýðým akþamüstü sohbetimizde... Sosyal yardým kültürümüzü geliþtirmemiz gerekiyor; manevi olarak merhametin deðerine de inanýyorum ama.. deyip þöyle bir duraksadý. Sýkýntýlý sýkýntýlý alnýný kaþýdý önce. Ardýndan ekledi: Merhametten maraz doðuyor be! Ýçim burkuldu! Bizim merhamet sandýðýmýz hal bir tür çýkar alýþveriþi ya da gizli bir kibir gösterisi mi yoksa? Bir zavallýlýk mý ya da? *** O tanýdýðýmýn söylediði bir yana... Þöyle bir baktým da, merhamet konusu gençlere zaten hiç hitap etmiyormuþ! Bazý gençler þu acýmasýz dünyada acýma duygusuna sahip olmanýn insaný kuvvetten düþürdüðüne inanýyor. Bazý gençler de var ki, günlerini acýyarak ama kendilerine acýyarak geçiriyorlar! Ya hayat kaþarlarýnýn, yaþýný baþýný almýþlarýn yaklaþýmý nasýl? Onlar eðer baþkasý merhamet sahibi olursa çok hoþlanýyorlar ama kendileri merhametin yanýndan bile geçmiyorlar. Buna dair bin türlü mazeretleri var! *** Anladým ki.. Pek uygunsuz görünse de ister gazete köþesinde, ister eþ dost sohbetlerinde... Belki en çok da kafayý yastýða Neo-12 Eylül koþullarýnda seçim Krizlerin yaþanmamasý için kýsa deðil, ince [thin] anayasa Merhamet... kararlarý, hep bu akut kriz evrelerinin belirleyicileri. Bu tür kronik ve akut krizlerden çýkýþ, öncelikle yeni ve demokratik bir anayasa ve ona uygun yepyeni bir siyasî hukuk mevzuatýnýn oluþturulmasýna baðlý. Bunlarýn yapýlmasý ise, Milliyetçi anayasalar, ince anayasalardan farklý olarak kalýn (thick) ve yüklü anayasalardýr. öncelikle krizlerin sadece ve basitçe bir hukuk krizinden ibaret olmadýðýný anlamakla mümkün. Bunu anlamak ise, hâlen geçerli olan hukuk sisteminin gerisinde, bu sisteme varlýk kazandýran bir politik karar olarak milliyetçi bir tercihin yapýlmýþ olmasýdýr. Burada milliyetçilikten kastedilen, devlet ile türdeþ bir kültürel-siyasî bütünlük olarak tasavvur edilen milletin birliðini ülkü leþtiren bir ideolojidir ki, Türkiye özelinde bu ideolojinin en kestirme ifadesi devlet iktidarýný kullanarak türdeþ bir Türk milleti yaratma hedefidir. Bu hedef ve bu hedefin belirlediði anayasa ve mevzu hukuk düzeni, sadece Türkiye de deðil, baþka pek çok milliyetçi anayasa düzenlerinde de mevcuttur. Bu nedenle anayasa hukuku ve siyaset bilimi literatüründe milliyetçi koyduðumuzda... Bu konuyu yeniden düþünüp deðerlendirmeliyiz. Sadece dinsel baðlamda deðil... Ýnsanlýk gelenekleri, modern algýlar ve gündelik yaþam pratiði açýsýndan da merhamet duygusunun üzerinde durmalýyýz. Bir kere... Merhamet, günümüzde acýmak dediðimiz ve sakýz gibi çiðneyip tükettiðimiz þey deðil! Merhamet, bundan çok daha fazlasý! Merhamet bir yanýyla adalet demek, bir yanýyla da muhabbet! Bütün bunlarý yeniden öðrenmemiz gerekecek belki de. *** Merhamet ile adaletin modern çaðlardaki kaderi ortak. Merhamet, arkaik bir f ikir olarak ilahiyatçýlara, uygulama olarak da yardým kuruluþlarýna terk edilmiþ. Týpký adaletin hukukçulara ve hukuk kurumlarýna teslim edilip gündelik hayattan kopartýlmasý gibi! Oysa ikisi de her günün, her anýn gerçeði! Ama tekrar ediyorum... Acýmaktan, yardým etmekten, affetmekten ibaret deðil merhamet! Ancak neden baþkalarýna acýdýðýmýzý, affettiðimizi, yardým ettiðimizi bilmemizi mümkün kýlan bir varlýk kavrayýþý yla ortaya çýkan bir þey! Haþmet Babaoðlu / Sabah, TARÝHTE BUGÜN anayasalar denilen bir anayasa türünden söz edilmektedir. Bu anayasa türü, klâsik anlamda anayasa kavramýnýn içeriðinde yer almasý gereken asgarî özelliklerden daha fazlasýný anayasanýn içine yerleþtirmektedir. Þöyle söyleyeyim: Klâsik anlamýyla bir anayasa, devletin temel örgütlenmesini, yani yasama, yürütme ve yargý organlarýnýn kuruluþunu, yetkilerini ve bu organlarýn kullandýðý erklerin birbirleriyle iliþkilerini düzenlemenin yanýnda bir de insan haklarý ve temel hürriyetlerle ilgili güvencelere, hukuk devleti mekanizmalarýna yer verirler. Bunlara anayasa ve siyaset bilimi literatüründe ince (thin) anayasa denmektedir. Buradaki mesele anayasa metninin uzun veya kýsa olmasý deðil, siyasî ve ideolojik tercihlerin içinde yer almadýðý metinler olarak düzenlenmesidir. Bir diðer deyiþle ince anayasalar, o anayasa ile kurulan devlete vatandaþlýk baðý ile baðlý olan insanlarýn kültürel kimliklerinin, hayat tarzlarý, kültürlerinin biçimlendirilmesi gibi, anayasayý bir millî kimlik temelinde meþrulaþtýran normlara yer vermezler. Oysa milliyetçi bir politik-ideolojik temele dayanan millî devlet anayasalarý, bu konularý da türdeþ millet oluþturma/milletin türdeþliðini koruma hedefleri uyarýnca anayasa normlarýyla düzenlemektedirler. Bu nedenle de milliyetçi anayasalar, ince anayasalardan farklý olarak kalýn (thick) ve yüklü anayasalardýr. Çok etnik gruplu, çok dinli, kýsaca çokkültürlü/çok kimlikli bir imparatorluk olan Osmanlý Devleti nin külleri üzerine bir Türk Raman Daðýnda yapýlan sondaj çalýþmalarý netice verdi ve 1042 metre derinlikte petrol bulundu. (22 Ni san 1940) Bu gün Bat man il sý nýr la rý i çin de bu lu nan Ra man Da ðý nýn yük sek li ði 1300 met re ci va rýn da. Bu böl ge de pet rol bu lun du ðu ü mi diy le, 1934 yý - lýn dan i ti ba ren je o lo jik e tüt ler ya pýl ma ya baþ lan dý. Beþ yýl ka dar de vam e den e tüt ler ne ti ce sin de, 24 Tem muz 1939 ta ri hin de bu ra da ilk son daj ça - lýþ ma sý ya pýl dý. "Ra man 1" a dý ve ri len bu ku yu nun de rin li ði 1042 met re ye u laþ tý ðýn da, ü mit ve ri ci bir pet rol da ma rý bu lun du. Bu dað da bu lu nan ham pet rol, ay ný za man da Tür ki ye'nin e ko no mik ve ti ca rî an lam da ki ilk pet - ro lü ol ma ö zel li ði ni de ta þý yor du met re de ta mam la nan ku yu dan dü zen li ilk pom pa la ma ça lýþ ma sý na 3 Ha zi ran gü nü baþ lan dý. Bu ku yu dan el de e di len ham pet ro lün gün lük mik ta rý, yak la þýk 10 ton ci va rýn day dý. Pet rol bul ma nýn se vin ciy le fa a li yet le ri ne hýz ve - ren TPA O, Ra man Da ðý nýn muh te lif nok ta la rýn da son daj la ma ça lýþ ma sý na baþ la dý. Ký sa sü re de, pet rol fýþ ký ran on lar ca ku yu a çýl dý. millî devleti olarak tasavvur edilen Türkiye Cumhuriyeti nin 1924, 1961 ve 1982 tarihlerindeki üç anayasasý da bu anlamda kalýn ve yüklü anayasalar olmuþtur. Tek-parti döneminde tevhid-i tedrisat, Diyanet in kurulmasý, vatandaþlýk tanýmýnda etnik bir yaklaþýmla Türk teriminin benimsenmesi ve nihayet Kemalist ideolojinin anayasaya konulmasý gibi hususlar bu kalýnlýðýn göstergeleridir de de devam eden bu özellik, 1982 Anayasasý ile iyice artmýþtýr. Anayasa nýn hukuken baðlayýcý ve hata deðiþtirilemezliði dahi iddia edilebilecek olan Baþlangýç bölümü, Türk Vataný ve Milletinin ebedi varlýðýný ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüðünü belirleyen bu Anayasa, ibaresiyle baþlayarak, hem anayasanýn ve hem de buna göre oluþturulmuþ bulunan siyasî-hukukî mevzuatýn gerisindeki temel politik tercihi açýkça ortaya koymuþ olmaktadýr. Açýkça milliyetçi olduðunu ilân etmiþ bulunan bu ideolojik yük, 1982 Anayasasý ný, hemen tüm milliyetçi anayasa örneklerinde olduðu gibi, üzerinde hükümranlýk iddiasýnda bulunduðu toplumun çoðulcu yapýsýyla tamamen ters düþen bir belge hâline getirmektedir. Türkiye nin hem kronik, hem akut anayasa ve dolayýsýyla siyaset krizlerinden kurtulabilmesi, öncelikle bu milliyetçi kalýnlýktan veya yükten kurtulmuþ, yeni, hafiflemiþ ve dolayýsýyla ince bir anayasaya kavuþmasý ile mümkündür. (...) Levent Köker Zaman, Nisan 1940 Raman Daðýnda petrol sevinci Ýlk baþ lar da bir köy hü vi ye tin de o lan Bat man (Ý - luh kö yü), el de e di len pet rol ve bu ra da ku ru lan ra - fi ne ri sa ye sin de hýz la ge liþ ti. (Batman, sý ra sýy la 1950'de bu cak, 1957'de il çe ve 1990'da da il ol du. Bu gün i ti ba riy le nü fu su 350 bin ci va rýn da ol du ðu tah min edi li yor.) * * * Bat man Ra fi ne si nin in þa a tý na 1948 Tem mu zun - da baþ lan dý ve ay ný yý lýn Ka sým a yýn da 200 ton a - rýt ma ka pa si te li ilk ü re ti me ge çil di. 1951'de Gar zan böl ge sin de de pet rol sa ha sý nýn bu lun ma sýy la bir lik te, Bat man Ra fi ne ri si nin ka pa - si te si de ge niþ le til di ve yýl lýk ü re ti mi 330 bin to nu a þan mo dern bir ra fi ne ri ye dö nüþ tü rül dü. Bat man il sý nýr la rý i çin de bu lu nan Ra man ve Gar zan çev re si, Tür ki ye'nin en çok pet rol ü re ten böl ge si ol ma ö zel li ði ne sa hip. Bu ra dan el de e di len ham pet ro lün bir kýs mý Bat - man Ra fi ne sin de a rý tý lýr ken, bir kýs mý da bo ru hat - la rýy la Ýs ken de run Kör fe zi ne (Dört yol) pom pa la ný - yor. Bu ra dan da, ge mi ler le (Ký rýk ka le'ye yi ne bo - ruy la) Tür ki ye'nin baþ ka mer kez le rin de ku rul muþ bu lu nan ra fi ne ri te sis le ri ne gön de ri li yor. * * * Ra man ve Gar zan böl ge sin de el de e di len pet rol, Tür ki ye ge ne lin de el de e di len pet ro lün yak la þýk yüz de alt mýþ yet mi þi ne te ka bül e di yor. Bu gün i ti ba riy le, yüz ler ce ku yu dan yýl lýk mil yon - lar ca va ril pet rol ü re til mek te. Pet ro lün net ü re tim mik ta rý sü rek li o la rak de ði - þi yor. Zi ra, es ki ku yu la rýn bir kýs mý ka pa nýr ken, bir ta raf tan da ye ni ye ni ku yu lar a çý lý yor. Tür ki ye ge ne li i çin be lir ti len ra kam la ra gö re, yýl - lýk ü re tim i ki bu çuk mil yon ton ci va rýn da. Bu mik tar, ih ti ya cýn an cak yüz de 8 9 ka da rý ný kar þý la mak ta. Ge ri ka lan bü yük ký sým i se, pet rol ü - re ten muh te lif ül ke ler den it hal e dil mek te. BAÞBAKAN IN Kürt sorunu yoktur açýklamasýna cevap, gecikmeden 12 Eylül ün vesayetçi bürokrasisi tarafýndan geldi... YSK 7 si BDP tarafýndan desteklenen 12 baðýmsýz adayý veto etmiþti... Millet iradesini bölen yüzde 10 luk seçim barajýný aþmak için baðýmsýz adaylarla seçime katýlan BDP nin milletvekili adaylarýnýn seçilme hakký ve onlarýn temsil edeceði vatandaþlarýn seçme hakký gasp edilmiþti. Evet, bir bakýma Kürt sorunu yoktu ama Resmi Türk sorunu zonklamýþ ve Kürt seçmenlerin bir kýsmýnýn siyasi temsilleri, peþinen yine Meclis dýþýna itilmiþti... YSK tarafýndan seçimlere girmesi veto edilen Özgürlük ve Dayanýþma Partisi nin kadýn adaylarýndan askerlik belgesi istenmenmesi herhalde kasýtlý deðildi. Ama výdý výdý uzun uzadýya anayasanýn 76. eski ve yeni TCK nýn þu ya da bu maddelerini ve bu yasalara üst düzey sadakatle yapýlan yorumlarý kaale alacak halimiz yoktu. Çünkü kelepçeli seçim sisteminin bekasý a- dýna tonla yasa ve düzenleme nin bir yerlerden kolaylýkla bulunabildiðine siyasi tarihimiz þahitti Eylül rejiminin antidemokratik ve otoriter mekanizmalarý demokrasiye bir kez daha müdahale etmiþ ve genel seçimleri ve sonuçlarýný tornalamýþtý olay buydu. Böylece genel seçimler daha gerçekleþmeden zaten eksik olan meþruiyetini YSK kararýyla tamamen kaybediyordu. Ve 12 Eylül ün vesayetçi egemenliðinin kurucularý anayasasý, seçim barajý, siyasi partiler yasasý, seçim yasasýnýn iþlediði demokrasi suçlarýyla bugüne gelen Türkiye nin sinesi, YSK nýn vetosunu kaldýramazdý... Bu veto Kürt seçmene siz yoksunuz, sizi vatandaþ olarak kabul etmiyorum, sizin oyunuz bu adaylara verilecekse yine geçersiz demekti. Sözde demokrat özde otoriter-vesayetçi zihniyeti, Kürt halkýný artýk rüþt vatandaþ kabul etmek zorundadýr. Bezdirici sahte kardeþlik, birlik, bütünlük hamasetini býrakýp önce siz de eþit vatandaþsýnýz diyerek eþitlik ilkesi gereði seçme ve seçilme haklarýný sahiplerine teslim e- dilmelidir. Þimdiden YSK nýn veto kararýný ama yasal diye kabullenmek ve siyasi rant peþine düþerek seçimlere bu hakkaniyetsizliði taþýmanýn, baþta iktidar ve muhalefet partilerine aðýr tarihsel kefalet yükleyeceðini söyleyebiliriz. Ve BDP nin seçmen iradesine Meclis yolunu kapatarak yani siyaset yapmayý yasaklamanýn diðer seçmenlere de ne demokrasi ne de sivil anayasa getirmeyeceðine e- min olalým... Nihal Kemaloðlu / Akþam, Ra man ve Gar zan böl ge - sin de ki ku yu - lar dan ham pet rol çý kar - ma sis te min - de kul la ný lan "at ba þý" pom - pa la ma is tas - yon la rý.

7 siyahbeyaz:mizanpaj 1 4/21/2011 2:58 PM Page 1 Y DÜNYA NÜKLEER SANTRALDEKÝ JAPON ÝÞÇÝLER SINIRDA RADYASYON SIZDIRAN SANTRALDE MÜCADELE VEREN ÝÞÇÝLERÝN UYKUSUZLUK ÇEKTÝKLERÝ, SU KAYBI, YÜKSEK TANSÝYON VE DEPRESYON BELÝRTÝLERÝ GÖSTERDÝKLERÝ VE KALP RAHATSIZLIÐI RÝSKÝ TAÞIDIKLARI BELÝRTÝLDÝ. ÜLKEDE 11 Mart ta meydana gelen felâkette Fukuþima Daiçi nükleer santralinden sýzan radyasyonu kontrol altýna almak için hayatlarýný ortaya koyan iþçilerle görüþen doktorlar, iþçilerin artýk sýnýrda olduðunu bildirdiler. Epidemiyolog Takeþi Tanigawa Associated Press e telefonla yaptýðý açýklamada, santraldeki çalýþma þartlarýnýn ayný zorlukta devam ettiðini ve böyle gittiði takdirde iþçiler arasýndaki saðlýk sorunlarýnýn artacaðýný söyledi. Doktor Tanigawa nýn bu teþhisinin, iþçilerin radyasyona maruz kaldýklarý için deðil, yorgunluk yüzünden karþý karþýya bulunduklarý saðlýk riskleriyle ilgili olduðu belirtildi. Ehime Üniversitesi Týp Fakültesi Kamu Saðlýðý Bölüm Baþkaný olan Tanigawa, iþçilerden 80 iyle görüþme imkâný bulduðunu, ancak iþçileri tam bir fiziksel muayeneden geçiremediðini belirterek, iþçilerin çok az dinlenebildiklerini, banyo yapamadýklarýný, hazýr gýda dýþýnda taze hiçbir þey yiyemediklerini ve sürekli radyasyona maruz kaldýklarýný anlattý. Çalýþma þartlarýnýn Japon anayasasýnýn garanti ettiði temel haklardan uzak olduðunu kaydeden Tanigawa, iþçilerin molalarda spor salonunda yerde yattýklarýný, horlamanýn büyük bir sorun olduðunu söyledi. Bunun kulaða komik gelebileceðini, ancak horlama yüzünden iþçilerin saðlýklý uyuyamadýklarýný ve bunun da çalýþma verimlerini etkilediðini belirten Tanigawa, çoðu orta yaþlý olan iþçilerin uykusuzluk çektiðini, su kaybý ve yüksek tansiyon belirtileri gösterdiðini bildirdi. Doktor Tanigawa, bir iþçinin gut hastasý olduðunu; iþçilerin depresyona girmelerinden ya da kalp hastasý olmalarýndan endiþe duyduðunu açýkladý. Banyo ve iyi bir yataðýn onlarý rahat ettirmekten ziyade verimlerini de arttýracaðýný kaydeden doktor, iþin ruhsal stresinin, radyasyona maruz kalma korkusuyla arttýðýna da deðindi. Santralin operatörü TEPCO da yaptýðý açýklama, doktor Tanigawa nýn tesbitlerini de dikkate alarak santraldeki çalýþma þartlarýný daha da iyileþtireceklerini bildirdi. Yetkililer, yaklaþan yaz döneminde sýcak havanýn santraldeki saðlýk risklerini arttýracaðýndan endiþe e- diyor. Fukuþima / aa TEBRÝK Ömer Faruk Kardeþimiz ve Gülcan Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. A. Ýhsan ve Rukiye Nur AZILI Ailesi SAVAÞ MEYDANI Santralin 2 numaralý türbin binasýnda yakýn zamanda çalýþmýþ kimliði açýklanmayan bir iþçi, TV Asahi ye yaptýðý açýklamada, iþçilerin çalýþtýðý yeri bir savaþ meydanýna benzetti. Görüntülerde yüzü gösterilmeyen iþçi, tribün binasýnýn normalde radyoaktif bir yer olmadýðýný, ancak arkadaþlarýyla radyasyonlu suyu almak için içeri girdiklerinde dozimetrenin (radyasyon ölçer) öttüðünü anlattý. Radyasyonun seviyesinin bu kadar yüksek olmasý karþýsýnda þoke olduklarýný belirten iþçi, Ýþçiler radyasyondan o kadar korkuyor ki iþlerine odaklanamýyorlar diye konuþtu. Doðduðu yeri kurtarmak için santralde çalýþtýðýný söyleyen iþçi, Santralde bugüne kadar biz çalýþtýk. Bu iþi bizden baþka kim yapar? dedi. ÖLENLERÝN ÇOÐUNLUÐU YAÞLI JAPONYA Ulusal Polis Ajansý, ülkede geçen ay meydana gelen tsunamide ölenlerin üçte ikisinin yaþlýlar olduðunu açýkladý. Ajans, yaþlýlarýn boðularak vefat ettiklerini belirtti. Ulusal Polis Ajansýnýn bu hafta yayýmladýðý verilere göre, yaþlarý tesbit edilen tsunami kurbanýnýn yüzde 65 i 60 yaþ ve üzeri kurbanýn yaþlarý ise bilinmiyor. Tsunamideki ölüm sebeplerinin yaklaþýk yüzde 93 ünü boðulma oluþturuyor. Geriye kalanlar yangýnlarda ya da baþka sebeplerden öldü. Tokyo / aa BÖLGEYE GÝRÝÞ YASAKLANIYOR FUKUÞÝMA nükleer santralinin 20 kilometre çapýndaki tahliye bölgesinin, giriþe yasak bölge ilân edilmesine karar verildi. Japon hükümetinden yapýlan açýklamada, kararýn Baþbakan Naoto Kan ýn bölgeyi ziyaret ettiði sýrada alýndýðý belirtildi. Polisin, bölgede yaptýðý kontroller sýrasýnda, radyasyona baðlý riskler yüksek olmasýna raðmen 60 kadar ailenin bölgede yaþamaya devam ettiðini belirlediði belirtiliyor. Tokyo / aa BBC den Ma vi Mar ma ra öz rü ÝN GÝLÝZ ya yýn ku ru lu þu BBC, Ma vi Mar ma ra bas ký ný na i liþ kin ya yým la dý ðý bel ge sel de, e di - tor yal il ke le rin ih lâl e dil di ði ni a çýk la ya rak, ö - zür di le di. BBC nin fa a li yet le ri ni gö ze ten BBC Trust ýn e di tor yal stan dart lar ko mi te - si nin baþ ka ný A li son Has tings, prog ram da doð ru luk ve ta raf sýz lýk ko nu sun da üç ih lâl ya - pýl dý ðý i çin ö zür di le di. Ha ber prog ra mý Pa - no ra ma da ya yým la nan ve Ja ne Cor bin ta ra - fýn dan ha zýr la nan Ma vi Mar ma ra bas ký ný na i liþ kin Ak de niz de Ö lüm ad lý bel ge sel, A - Baþmüftülük krizi sona erdi BUL GA RÝS TAN DA u zun sü re dir de vam baþ müf tü - lük kri zi, Yük sek Ýs ti naf Mah ke me si nin al dý ðý ka rar la çö zül dü. Bul ga ris tan Yük sek Ý da re Mah ke me si nin, ko - mü nizm dö ne mi baþ müf tü sü ve es ki is tih ba rat a ja ný Ne dim Gen cev in baþ vu ru su nu ka bul e de rek se çil miþ Baþ müf tü Mus ta fa A liþ Ha ci nin res mî kay dý ný ge çer siz say ma sý, Yük sek Ýs ti naf Mah ke me sin den ge ri dön dü. Yük sek Ýs ti naf Mah ke me si bu yýl Þu bat a yýn da dü zen - le nen ve Mus ta fa A liþ Ha ci nin baþ müf tü se çil di ði Müs lü man lar kon fe ran sý nýn res mî kay dý ný o nay la dý. Bul ga ris tan da Yük sek Ýs ti naf Mah ke me si nin ka rar la rý - na i ti raz hak ký bu lun mu yor. Sofya / a a Mol do va da Ýs lâm di ni res men ta nýn dý ES KÝ Sov yet blo ku ül ke le rin den Mol do va da Ýs lâm di - ni res men ta nýn dý. Müs lü man lar bun dan son ra din le ri ni a çýk tan ya þa ya bi le cek. Mol do va da Ýs lâm a ilk kez res mi sta tü ve ril di. Mol do va da ya þa yan Müs lü man la rýn a le nen di ni gö rev le ri ni ye ri ne ge tir me, ce sa ret le ken di din le ri ni i lân et me ve top lu mun ak tif bi rer ü ye si o la bil me hak ký ta nýn dý. Ka rar la bir lik te Müs lü man la rýn i ba det öz gür lü - ðü de ta nýn mýþ ol du. Kiþinev / cihan NA TO u çak la rý si vil le ri vur du LÝB YA a jan sý Ja na, NA TO u çak la rý nýn baþ þe hir Trab - lus un gü ney ba tý sýn da ki Hel lat El Fer jan böl ge si ni vur - du ðu nu ve bom bar dý man da 7 si vi lin öl dü ðü nü bil dir di. Ja na da as ke rî bir kay na ða da yan dý rý la rak ve ri len ha ber - de, dü zen le nen bom bar dý man da 18 si vi lin de ya ra lan - dý ðý i fa de e dil di. Ha ber de, bom bar dý man da ba zý ev le rin yý kýl dý ðý da kay de dil di. Trablus / a a ðus tos 2010 da BBC1 de gös te ril miþ ti. Söz ko nu su prog ram da ö len ler le il gi li o top si ra - por la rý na yer ve ril me me si, o la yýn tam o la rak na sýl ger çek leþ ti ril di ði nin an la týl ma ma sý i le ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý nýn yan lýþ yan sý týl - ma sýy la i ki kez doð ru luk il ke si nin ih lâl e dil di - ði a çýk lan dý. BBC Trust, Pa no ra ma prog ra - mýn da ta raf sýz lýk il ke si nin de ih lâl e dil di ði ni, Ýs ra il li le rin o lay da ya ra la nan la ra yar dým et ti - ði ko nu sun da bil gi le rin doð ru lan ma dan ya - yým lan dý ðý ný bil dir di. Lon dra / a a Be þir: Ül ke mi terk et mem SU DAN Dev let Baþ ka ný Ö mer El Be þir, Dar fur da ya þa nan ve bin ler ce ki þi nin ö - lü müy le so nuç la nan o lay la rýn bü tün so - rum lu lu ðu nun ken di ne a it ol du ðu nu an - cak U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si nin (UCM) soy ký rým ve in san lýk su çu þek lin de ki suç la ma la rý nýn ke sin lik le ka - bul e di le mez ol du ðu nu be lirt ti. Be þir, Bir - leþ miþ Mil let ler (BM) des tek li UCM ta - ra fýn dan ya pý lan bu suç la ma la rý, Ba tý nýn çif te stan dar dý ve ya lan kam pan ya sý nýn bir so nu cu söz le riy le yo rum la dý. Ýn gi liz Gu ar di an ga ze te si ne ö zel bir mü la kat ve - ren Ö mer El Be þir, Mý sýr ýn dev rik li de ri Mü ba rek gi bi gö re vi ni ve ül ke si ni terk e - de cek bir se be bi nin bu lun ma dý ðý ný vur - gu la dý. Lon dra / cihan Bahreyn de kan dökülüyor, ABD izliyor ROBERT MIRANDA (Davud Ali Selam) 7 Küçük bir körfez ülkesi olan Bahreyn in halký, baþþehirleri Manama nýn sokaklarýna döküldü ve Mýsýr daki Tahrir Meydaný nýn muadili olan Plaza de la Perla da bir araya geldi. Göstericiler hükümete karþý büyük bir eylem gerçekleþtirdi. Gösteriler burada baþladý baþlayalý ve göstericilere, basýn mensuplarýna ve insan haklarý örgütlerine karþý þiddet ve baský hareketleri uygulandýðý andan beridir, Obama yönetiminden tek bir kelime bile iþitilmedi. Bahreynli cesur ve genç demokrasi aktivisti Zeynep El Havaja, bu þiddete çok yakýndan þahit oldu. Yaþadýðý dehþetin üstüne, meþhur bir insan haklarý aktivisti olan babasý Abdulhadi Al Havaja nýn da dayak yemesine ve tutuklamasýna þahit oldu. Manama dan canlý bir þekilde yaþananlarý bir Amerikan radyosuna þöyle anlatýyordu: Güvenlik güçleri evime saldýrdý. Herhangi bir uyarý yapmadan gelmiþlerdi. Binanýn duvarlarýný yýktýlar. Apartmanýn giriþ kapýsýný parçaladýlar ve doðrudan babama saldýrdýlar. Kesinlikle göz altýna alýnma sebebini açýklamadan veya bir kelime etmesine izin vermeden yaka paça tutukladýlar. Merdivenlerden sürükleyerek götürdüler ve gözümün önünde dövdüler. Öyle bir dövdüler ki, babam oracýkta bayýldý ve bilincini kaybetti. Son söylediði kelimeler Nefes alamýyorum þeklindeydi. Duruma müdahale etmeye çalýþtým, Lütfen artýk vurmayýn. O sizinle gönüllü olarak gelir. Vurmanýza gerek yok dedim. Sert bir þekilde susmamý söylediler ve beni de sürükleyerek apartmanýn üst katýna zorla götürdüler. Dýþarýya tekrar çýktýðýmda, tek bulabildiðim babamýn merdivenlerdeki kan izleriydi. Tanýnmýþ insan haklarý örgütü, Human Rights Watch derhal El Havaja nýn serbest býrakýlmasýný istedi. Zeynep ve onun biraderi de ayrýca tutuklanmýþtý. Zeynep Twitter de þöyle yazýyordu: Tutuklamalarý protesto için sadece su içerek açlýk grevine baþlýyorum... Ayrýca Baþkan Barack Obama ya hitaben bir mektup yayýnlayarak þunlarý söylüyordu: Babama, kardeþime, amcama veya bana bir þey olacak olursa, Al Khalifa yönetiminin suçlarýndan dolayý sizi sorumlu göstereceðim. Hükümetinizin monarþik düzene o- lan desteði onlarýn suçlarýna ortak olduðunuzu gösteriyor. Halen umut ediyorum ki, Amerika daki bir vatandaþ ile Bahreyn deki bir vatandaþ için özgürlük ve insan haklarýnýn ayný anlama geldiðinin farkýna varabilirsiniz. Obama daha geçenlerde, Libya ya askerî müdahaleyi savunurken Kaddafi hükümetini þu sözlerle eleþtiriyordu: Masum insanlarý öldürdüler. Hastanelere ve ambulanslara saldýrdýlar. Gazetecilere saldýrdýlar, tutukladýlar ve öldürdüler. Þimdi ise Bahreyn deki durum da bunun aynýsý fakat Obama dan tek bir kelime bile iþitemiyoruz. Neden? Bahreyn in rolü oldukça stratejiktir. Zira Amerikan Deniz Kuvvetleri nin 5. Filo Donanmasý burada konuþlanmýþ ve Hürmüz Boðazý nda ve Süveyþ Kanalý ndaki Amerikan çýkarlarýný gözetmek ve Irak ve Afganistan savaþlarýna destek saðlamak ile görevlendirilmiþtir. Bir kez daha ABD çýkarlarý adýna despotlara verilen desteðin, demokrasiye verilen desteðe üstün geldiðine þahit olmuyor muyuz? Nebil Recep, tutuklanan Abdulhadi El Havaja nýn liderliðini yaptýðý Bahreyn deki Ýnsan Haklarý Merkezi nin baþkanýdýr. Recep diyor ki: Yüzlerce insan sadece ifade özgürlüðünü kullandýðý için hapse atýldý ve iþkenceye maruz býrakýldý. Ve bunlarýn hepsi intikam için yapýldý, zira bir ay önce neredeyse Bahreyn halkýnýn yarýsý sokaklara dökülmüþ ve demokrasi ve insan haklarý için eylem yapmýþtý. Bahreyn deki demokrasi hareketinin, bütün Körfez ülkelerindeki diktatörlükleri ve özellikle Suudi Arabistaný sarsacaðýný ve buralarda da demokrasi savaþýna yol açacaðýný sözlerine ekliyordu Recep. Ýþte bu sebeple bölgedeki ülkelerin bir çoðu protestolarýn derhal bitmesi yönünde çaðrýlar yapýyor. Suudi Arabistan bu gösterilerin durdurulmasý için göreve daima hazýr görünüyor, zira ABD tarihindeki en büyük silâh anlaþmalarý hep bu ülkeyle gerçekleþtirilmiþtir. Bütün tehditlere raðmen Recep sözlerini mertçe sürdürüyor ve diyor ki: Nefes aldýkça, yaþadýkça, mücadeleye devam edeceðim. Deðiþime inanýyorum. Demokrasiye inanýyorum. Ýnsan haklarýna inanýyorum. Bu uðurda hayatýmý vermeye de hazýrým. Bu hedefe ulaþmak adýna seve seve hayatýmý veririm... Tercüme: Umut Yavuz

8 renkli:mizanpaj 1 4/21/2011 2:50 PM Page 1 C M Y K

9 renkli:mizanpaj 1 4/21/2011 4:02 PM Page 1 C M Y K

10 siyahbeyaz:mizanpaj 1 4/21/2011 3:02 PM Page 1 10 Y KÜLTÜR SANAT ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Bediüzzaman Said Nursî den Ýçtimaî-Siyasî Tespitler Birkaç aydýr hareketli bir zaman diliminin içindeyiz. Ne kadar þükretsek az. Þöyle ki: 21 Þubat ta medya grubumuzun baþýný çeken Yeni Asya gazetesinin 42 nci kuruluþ yýldönümü, peþinden 23 Mart ta Bediüzzaman Said Nursî nin 51 inci vefat yýldönümü ve 20 Nisan da da Peygamberimiz Hz. Muhammed in (asm) 1440 ýncý doðum yýldönümü peþpeþe geldi. Yani medya grubu olarak yayýnlarýmýzla bir süredir bu yýldönümlerini vesile ederek bu konularda son derece faydalý ve hizmete yönelik çalýþmalar yaptýk. Elbette bu hareket, yanýnda bereket de getiriyor. Genel olarak gazete-dergi-kitap satýþlarýmýz artarken fevkalâde geri bildirimler de (tebrikler, teþekkürler, duâlar) alýyoruz. Siz okuyucularýmýza biz de buradan teþekkürlerimizi iletiyoruz! Hatýrlayacaksýnýz, geçen yazýmýzda önemli bir ürünümüzü duyuracaðýmýzý belirtmiþtik. Esasen, o yazýyý kaleme aldýðýmýz gün ve saatte mevzuubahis eserimiz baský aþamasýndaydý. Resul-i Ekrem (asm) Peygamberimizin Hayatý isimli yeni eserimiz, tevafuken yazýnýn yayýnlandýðý gün baskýsý ve cildi tamamlanmýþ o- larak elimize ulaþtý. Birkaç gün sonra da gazetemizin Yeni Asya dan Size köþesinde duyuru olarak, baþka bir sayfasýnda da haber olarak, ilgili eserimizle ilgili e- pey bilgi verildi. Bu sebeple ayrýca burada deðinmeye gerek kalmadý. Bu hafta, yeni baskýsý yapýlan eserlerimiz ile çok yakýnda beðenilerinize arz edilecek yeni eserlerimiz hakkýnda bazý bilgiler vermek arzusundayýz. Bu yýlýn seçim yýlý olmasý hasebiyle, yayýnlarýmýz arasýnda bulunan, Ali Vapurlu nun hazýrlamýþ olduðu Bediüzzaman Said Nursî den Ýçtimaî-Siyasî Tespitler isimli eseri, güncellenmiþ ve yenilenmiþ hâliyle ü- çüncü defa bastýk. 10,5x17,5 cm ebadýnda ve 160 sayfalýk eser, Tahkik Mesleði ve Bediüzzaman ýn Hayat Dönemleri ile Bediüzzaman ve Siyasal Hayat baþlýklý iki bölümden meydana geliyor. Bu bilgilere ilâveten, muhtevayý anlatmasý bakýmýndan þu kapak yazýsýný da sunmak isteriz: Asrýmýzda insanlýðýn, özellikle Müslümanlarýn i- çinde bulunduðu ferdî, içtimaî ve siyasî kaoslardan kurtuluþunun, Kur ân ýn imanî, içtimaî ve siyasî reçetelerini ihtiva eden Kur ânî bir yaklaþýmla mümkün o- labileceðini düþünüyoruz. Ýþte, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri nin üç hayat devresinin bir neticesi olarak ortaya koyduðu altý bin küsur sayfaya ulaþan Risâle-i Nur Külliyatý nýn, böyle bir yaklaþýmý taþýdýðý kanaatindeyiz. Bu yaklaþýmýn tahakkuku ise, eserlerde verilmek istenen imanî ve içtimaî mesajlarýn doðru anlaþýlýp doðru yerlerde tatbik edilmesiyle mümkün olacaktýr. Yeni baskýsý (ikinci baský) yapýlan bir diðer eserimiz ise, Alaeddin Temur un yazdýðý Siyah Otomobil adlý hikâye kitabý. 13,5x19,5 cm ebatlý ve 176 sayfalý eserde 19 adet hikâye bulunuyor. Eserin orijinal tarafý, hikâyelerin gerçek hayattan, yani yaþanmýþ olmasý. Kapak yazýsýnda denildiði gibi, kahkahadan katýlmak, gözyaþlarýna boðulmak, derin düþüncelere dalmak Bazen hepsini bir arada, bazen tek tek yaþamak, bu kitabýn vaatleri arasýnda yer alýyor. Hikâyelerin vinyetlerle süslendiði eser, ayrýca yeni ve hoþ kapaðýyla göze de hitap ediyor. Bu arada, bugünlerde Sayýn Ali Ferþadoðlu nun Evliliðe Doðru isimli kitabýnýn yeni baskýsýnýn ve yine Ali Ferþadoðlu nun Kültürler Coðrafyasý Günlüðü adlý yeni eserinin de daðýtýma sunulacaðýný ekleyelim. Son olarak, Ýzmir ve çevresindeki okuyucularýmýzý, Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenmiþ bulunan Ýzmir Kitap Fuarý nda 802-C no lu standýmýza beklediðimizi kaydetmek istiyoruz! Bilhassa yeni eserlerimizi, keza kapaðý ve ebadý yenilenmiþ kitaplarýmýzý siz de görmek istemez misiniz? Cevabýnýz evet ise buyurun o zaman Görüþ ve tekliflerinizi lütfen bize bildiriniz. Önümüzdeki hafta Cuma ya tekrar buluþmak üzere, Allah a emanet olunuz! KONFERANSA DAVET KONU: Dünya Barýþý ve Bediüzzaman'dan Evrensel Mesajlar KONUÞMACI : Halil USLU TARÝH : Cuma SAAT: 20:30 ORGANÝZASYON : Asyanur Kültür Merkezi YER: Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar/Ankara NOT: Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. Mevlid Kantat dünya prömiyeri beðenilmedi MEVLÝDÝN RUHUNA UYGUN DEÐÝL Mev lid Kan tat ýn mev li din ru hu na uy gun ol ma dý ðý be lir ti lir ken, or kes tra dakilerin tavrýnýn da günün mânâsýna ters olduðu yo rum la rýn da bu lu nul du. Ýs tan bul Ha fýz lar ve Mev lit han lar Ce mi ye ti Baþ ka ný Ha fýz Ha lil A kýn cý, mev lit kan tat ýn di nî ba kým dan hiç bir fonk si yo nu ol ma - yan, ta ma men sap tý rý la bi le ce ði en di þe si ni ta þý dýk la rý ný be lir te rek, bu formatýn mevlidle bir alâkasýnýn bulunmadýðýný söyledi. ÝSTANBUL Ha fýz lar ve Mev lit han lar Ce mi ye ti Baþ - ka ný Ha fýz Ha lil A kýn cý, dün ak þam dün ya prö mi - ye ri ger çek leþ ti ri len Mev lid Kan tat kon se rin de o - ku nan mev li din, o ku nuþ for ma tý ve tar zý nýn, üs lûp dý þý ol du ðu nu söy le ye rek, Mev lit for ma týn da bir mev lit de ðil, e ser sa de ce yep ye ni bir bes te ha lin de su nul muþ. Mev lid le u zak tan ya kýn dan a lâ ka sý o lan bir for mat de ðil di ye ko nuþ tu. A - kýn cý, o ri ji nal mev lit for ma tý ný, baþ ka bes te ler le sap týr ma yý hal kýn tas vip et me ye ce ði ni sa vun du. Kon ser de ses len di ri len mev li din o ku nuþ for ma - tý nýn ve tar zýn üs lûp dý þý ol du ðu nu sa vu nan A - kýn cý, ba zý in san la rýn bu tarz da ki mev li di tas vip et me ye ce ði ni i le ri sür dü. DÝ NÎ BA KIM DAN FONK SÝ YO NU YOK Pa zar gü nü Sul ta nah met Ca mi si nde mev lit prog ra mý dü zen le ye cek le ri ni bil di ren A kýn cý, Mev lit, o mev lit o la cak. Ýs tan bul un en seç kin mev lit han la rý iþ ti rak e de cek. Bu mev lit prog ra mý - na, bun dan son ra bu bes te ü ze rin den de vam e dil - me si ha lin de biz da ha da et kin tep ki ler gös te ri riz. Sa de ce þu fay da sý var, mev lit e se ri nin dün ya ya ta - ný týl ma sý hu su sun da fev ka lâ de ge niþ kap sam lý bir or ga ni zas yon, o nu in kâr et me mek lâ zým. Sa de ce mev lit is mi nin ta ný týl ma sý, dün ya ya nak le dil me si hu su sun da i ti ra zý mýz yok, a ma di ni ba kým dan hiç - B U L M A C Hazýrlayan: Erdal Odabaþ bir fonk si yo nu ol ma yan, ta ma men sap tý rý la bi le ce - ði en di þe si ni ta þý yo ruz di ye ko nuþ tu. MEV LÝ DÝN BÖ LÜM LE RÝ KO RO HA LÝN DE O KUN MAZ Mev lit for ma týn da bir mev lit de ðil, e ser sa de ce yep ye ni bir bes te ha lin de su nul muþ. Mev lid le u - zak tan ya kýn dan a lâ ka sý o lan bir for mat de ðil di - yen A kýn cý, þöy le ko nuþ tu: Baþ lan gýç i ti ba rýy la bi - ze so rul say dý, ken di le ri ne ba zý fay da lý bil gi ler ve rir - dik, in san la ra da fay da lý o lur du. Ba zý bö lüm ler de ko ro ha lin de Se lat-ý Üm mi ye le ri kul la ný yor lar. Mev li din ba zý bö lüm le ri ni de ko ro ha lin de o ku - yor lar. Mev li din bö lüm le ri ta ma men so lo o ku - nur, ko ro o kun maz. Ko ro o kun du ðu za man hiç - bir þey bel li ol maz. Ta ma men bir gü rül tü duy - duk, a ma mev li din cüm le le ri o ka dar net tir ki o cüm le le ri tek so lis tin o ku ma sýn dan an cak an la - ya bi lir si niz. Mev lit, baþ tan so na va az dýr, ko ro ha - lin de ho ca lar va az e der mi? Böy le bir e se rin var o - lu þu nu, dün ya da baþ ka dil ler de o kun ma sý ný o lum - lu bu lu ruz an cak ic ra sý ba ký mýn dan ken di ül ke - miz de böy le bir ic ra sý müm kün de ðil dir. Öte yandan, programý takip edenler orkestra üyelerinin giyiniþ ve tavýrlarý ile yakalarýna taktýklarý resmin günün ruh ve mânâsýna uygun olmadýðýný belirttiler. Ýs tan bul / Yeni Asya A SOLDAN KERMESE DÂVET Birbirinden deðerli el emeði göz nuru eserlerin sergilendiði, hediyelik eþyalarýn teþhir edildiði, mahalli tadlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonunun yer aldýðý kermesimize bekliyoruz. Öðrenciler yararýna tertiplediðimiz kermesimize katýlýn, hayýr yarýþýna ortak olun. Tarih: Yer: Mevlânâkapý Caddesi No: 139/B Odabaþý Camii Karþýsý, Burda Market yaný Fýndýkzade-Fatih/ ÝSTANBUL Organizasyon: Ýstanbul Hanýmlar Komisyonu MU A SIR ME DE NÝ YET BES TE CÝ Sel man A da nýn kan tat for mun da sen fo nik bir e ser o la rak bes te le di ði Sü ley man Çe le bi nin Mev lid ka si de si nin 452 ki þi lik çok ses li ko ro eþ li ðin de ki dün ya prö mi ye ri, Ýs tan bul Kon gre Mer - ke zi nde ya pýl dý. Dev let O pe ra ve Ba le si Ge nel Mü dü rü Ren gim Gök men, Dev let O pe ra ve Ba le si Ge nel Mü dür lü ðü o la rak mü zik ve sah ne sa nat la rý nýn ev ren sel de ðer - de ki e ser le ri nin ya ný sý ra Türk bes - te ci le rin, ko re og raf la rýn, ya zar la rýn e ser le ri ni de or ta ya çý kar ma yý, ses - len dir me yi çok ö nem se dik le ri ni be lirt ti. Gök men, U lu sal E ge men - lik ve Ço cuk Bay ra mý nýn kut lan dý - ðý þu gün ler de ye ni bir Türk e se ri - nin dün ya prö mi ye ri ni ger çek leþ ti - re rek, A ta türk ün gös ter miþ ol du - ðu mu a sýr me de ni yet ler se vi ye si - ne bir a dým da ha yak la þýl dý ðý ný dü - þün dü ðü nü savundu. CUM HUR BAÞ KA NI DES TEK LE DÝ CUM HUR BAÞ KAN LI ÐI NIN des - tek le di ði pro je, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan - lý ðý ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le - di ye si nin kat ký la rýy la ha ya ta ge - çi ril di. SAÐA 1. Eter kullanma alýþkanlýðý olan kimse, eter hastasý. - Notada duraklama zamaný ve bunu gösteren iþaretin adý. 2. Vekillik, baþkasýnýn içini görmeye memur olma, bir kiþinin iþini baþkasýna býrakmasý ve o iþte kendi yerine geçirmesi. - Kullandýðýmýz alfabede dördüncü harfin okunuþu. 3. Belli bir taþýnýr malýn kullanýmýnýn geri verilmek þartýyla bedelsiz olarak bir kimseye býrakýlmasý. - Altý kiloluk bir çeþit hububat ölçüsü. 4. Bir þeyin fiyatýný arttýrma, bindirim. - Bir hastalýðýn öldürücülük derecesi, hastalýðýn ölümle sonuçlanma derecesi. 5. Tek týrnaklý hayvanlarýn diþlerinin dibinde oluþan þiþlik. - Yurdumuzun en kuzey noktasýnýn topraklarýnda bulunduðu ilimiz. - (Tersi) Beyaz. 6. E- manet olarak idare edilen devlet dairelerinin baþý. - Kenarlarý ve açýlarý birbirine eþit olan dörtgen. 7. Yalnýz bir ailenin oturabileceði biçimde yapýlmýþ yapý. - Eski fýkýh kitaplarýnda Receb ayýnýn simgesi. - Lantanýn simgesi. 8. Herhangi bir sebeple acelecilik. - Kuþlar için su konulan küçük kap. 9. Bir erkek adý. - Kutlamak iþi, tebrik. 10. Tatlý çörek. - Bir eksenin döndürdüðü tekerlek biçimindeki makine parçasý. - Tabaklanmýþ ceylan derisi. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Etek ucuna doðru geniþleyen (giysi). - Giysinin belden aþaðýda kalan bölümü. 2. Ezgi, makam, naðme. - Arapçada benlik. 3. Milâdî takvimde onuncu ay. - Allah'ýn nurdan yarattýðý varlýklar. 4. Demir yolu. - Bir ilimiz. 5. Etilen gibi yapýsýna baþka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adý. 6. Çürümekte olan karbonlu maddelerden çýkan, havada sarý bir a- levle yanan, renksiz bir gaz. - Kalýcýlýk, devamlýlýk, sabit olmak. 7. Bir binek hayvaný. - Kadýnlarýn saçlarýný bir arada tutmaya yarayan, bazen de süs olarak kullanýlan araç. - Hücrelerin aþýrý çoðalmasýyla insan, hayvan veya bitki dokularýnda oluþan ve büyüme eðilimi gösteren yumru. 8. Tarlalarda topraðý iþlemek için kullanýlan aðaç veya demir saplý kazý aracý. - Sivil Toplum Kuruluþunun Kýsasý. 9. Güneyde bir ilimiz. - Batý toplumlarýnda bir erkek adý. 10. Süslü oturmalýk. - Bir çokluk eki. 11. Yapma, yerine getirme. - Buda rahibi. 12. Aydýn'ýn bir ilçesi. - Güneydoðu Asya'da yaþayan kuyruklu bir maymun Bize lâzým olan; ihlâs, sabýr ve duâdýr Rabbimizin ikram ve ihsanlarýnýn yanýnda ve karþýsýnda þükürden, hamdden ve ubudiyetden bihaber olmak, bigane kalmak ancak ve ancak kendimizin zararý ve kaybýndan baþka birþey deðildir. Sabrý baþkalarýndan beklerken bile sabýr gösteremediðimiz zamanlarýmýzda hiç olmazsa Rabbimizin âyetlerinde tavsiye edilen hallere girmek, o elbiseleri giymek niyetimizde ve isteklerimizde olabilmelidir. Hizmet, hizmet, hizmet; sadece kelimatýn zahiri, görünen þekliyle ve yalnýzca bize bakan vecheleriyle, taraflarý ve yönleriyle mütalâa edilecek, düþünülecek ve kavranýlacak bir mânâ olmamalýdýr... Ben varsam var, yoksam yok... Ben olamazsam küçük kýyamet kopar... Hiç kimsenin benim kadar baþka liyakati yok, olmasý da mümkün görünmüyor... Bu, þu adam... diyecek kadar zavallý... Paranýz kadar konuþun, diyecek kadar görmemiþ... Ne oldum delisi gibi, hizmette mânâsýz ve ihlâsa mugayyir lâflar eðer samimî olarak hademeliðe aday isek bizlere yakýþmaz ve yakýþmamalýdýr da... Bizlere lâzým olan hademelik, birlik beraberlik ve ihlâstýr... Bir bilmem ne kadar senedir tanýdýðýmýz, beraber olduðumuz kudsî, mübarek meselelerin kaynaðý kitaplarý okuyamadýktan anlamaya ve anladýklarýmýzý yaþayamadýktan sonra söylenecek, konuþulacak söz ancak ve ancak kendi nefsimize olmalýdýr... Ta ki, rahmeti Ýlâhiye imdadýmýza yetiþsin... Hasbelkader hizmet nokta-yý nazarýndan bize bir fiske gelmiþse, bunu hizmet erlerinin baþlarýna kakmak ve üstünlük alâmeti olarak görüp, göstermeye çalýþmak ihlâs kitabýnýn hiçbir yerinde yer almadýðý gibi, hiçbir Müslümana da yakýþmaz... Ahiret meyvelerini bu dünyada yemeðe ýsrarlý olanlara da kimse karýþmaz!... Hediyeler ve atiyyeler ancak verenin iyi bilinmesiyle deðerlidir ve deðerlenirler. Hiç kimse kudsî bir hizmetin içine kendi eliyle, diliyle, isteðiyle ve ameliyle dahil o- lamaz!... Ýhsanlarýn önüne perde çekenler ancak fani u- murun, kazancýn ve makamlarýn öðünücüsü olarak a- hiret hesabýna ileriye doðru bir adým bile atamazlar... Kimsenin gayretinin ve omuzlamasýnýn Cenâb-ý Hakkýn ihsan ve ikramý bir isdihdamýn ve hizmetin önüne geçeceði düþünülmemelidir... An þart ki Rabbimizin izni ola... Yeter ki halis niyet hasis fiillere ve niyetlere galebe çalsýn... Unutulmamalýdýr ki kendi ayinemizdeki parlaklýk, nurlanma ve görüntüler ancak beraber olduðumuz kalplerin ve akýllarýn ihlâsla ayný gaye ve hedeflere yönelmesi, yürümesiyle mümkün olabilir. Hizmetin verdiði þeref ve þereflenme yanlýþ anlaþýlýyorsa ruhumuzun ve kalbimizin þahs-ý manevî hastahanesinde bakýmlarýnýn yapýlmasý gerekmektedir... Sýhhatli ve þahsiyetli hademelik yapabilmek ümidiyle Allah a emanet olun... BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI T O M A R A T T A R E T E T A L O N O Ý P E K A N O T E R Ý U T A H Z K E M E M O K Ý A R Ý Z A R O M A L E I N E N N N Ý B A D E T L A C E Z A F Ý T E S E R G Ý Z A K E L Ý M A N E A D S Ý Z S Ý K Ý M A V D E S R A T M Ý M E T A N M K E T KERMESE DÂVET Birbirinden deðerli el emeði göz nuru eserlerin sergilendiði, hediyelik eþyalarýn teþhir edildiði, mahalli tadlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonunun yer aldýðý kermesimize bekliyoruz. Öðrenciler yararýna tertiplediðimiz kermesimize katýlýn, hayýr yarýþýna ortak olun. Tarih: Yer: Kâzým Karabekir Caddesi, Mehmet Þen Þirinevler Ýlköðretim Okulunun Karþýsý (Ayvaz Et Yaný) Þirinevler/ÝSTANBUL Ýrtibat: 0(212) Gsm: (0536) Organizasyon: Þirinevler Hanýmlar Komisyonu

11 siyahbeyaz:mizanpaj 1 4/21/2011 3:36 PM Page 1 Y EKONOMÝ 11 HA BER LER Hin dis tan da, 1 mil yar do lar lýk iþ bað lan tý sý DEVLET Ba ka ný Za fer Çað la yan, Türk fir ma la rý - nýn Hin dis tan da, 1 mil yar do lar lýk iþ bað lan tý sý yap - tý ðý ný bil dir di. Çað la yan, Türk iþ dam la rý nýn Hin dis - tan-tür ki ye Ýþ Fo ru mu çer çe ve sin de 75 Hint li fir ma tem sil ci siy le 250 ye ya kýn iþ gö rüþ me si ger çek leþ tir - di ði ni bil dir di. Gö rüþ me ler ne ti ce sin de Türk i þ a - dam la rý nýn 1 mil yar do lar lýk iþ bað lan tý sý yap tý ðý ný, bu nun ö nem li bir ra kam ol du ðu nu be lir ten Çað la - yan, Hin dis tan pa za rý na il gi le ri nin en ba þýn da ki se - be bin bu ül ke nin nü fu sun bü yük lü ðü ol du ðu nu be - lir te rek, Hin dis tan da e ko no mi de yüz de 1 lik bü yü - me nin ge liþ miþ lik se vi ye si ni art týr dý ðý i çin bu pa za ra bü yük ö nem ver dik le ri ni kay det ti. Ye ni Del hi / a a Tür ki ye O to mo tiv Ti ca ret Mec li si TOBB da top lan dý TÜRKÝYE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Tür - ki ye O to mo tiv Ti ca ret Mec lis i ü ye le ri, i kin ci el a raç sa týþ la rýn da ka yýt dý þý uy gu la ma la rýn ö nü ne ge çil me - si i çin tedbir a lýn ma sý ný is te di. TOBB Tür ki ye O to - mo tiv Ti ca ret Mec li si top lan tý sý Ýs tan bul da TOBB Pla za da ya pýl dý. Top lan tý da, i kin ci el a raç sa tý cý la rý - nýn ser ti fi ka lan dý rýl ma sý ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn ka - ra rý doð rul tu sun da þe hir dý þý na ta þýn ma sý ko nu sun - da sek tör tem sil ci le ri nin gö rüþ le ri nin de a lý na rak or - tak ça lýþ ma la rýn ya pýl ma sý ge rek ti ði di le ge ti ril di. Ý - kin ci el a raç la rýn sa týþ la rýn da mey da na ge len ka yýt dý þý uy gu la ma la ra ve ver gi ka ça ðý nýn ön len me si ne yö ne lik tedbir a lýn ma sý ge rek ti ði ne vur gu ya pan mec lis ü ye le ri, i kin ci el ka ra na kil va sý ta la rý nýn sý nýf - la rý na gö re tes cil sa yý la rý be lir le ne rek ge rek li dü zen - le me le rin ya pýl ma sý ný is te di. An ka ra / a a Ba zý ü rün ler de ver gi mu a fi ye ti su is ti mal e dil di DEVLET Ba ka ný Ha ya ti Ya zý cý, in ter net yo luy la yurt dý þýn dan yo ðun bir þe kil de gý da tak vi ye le ri, spor cu gý da la rý ve koz me tik ü rün le ri nin ge ti ri le rek 150 Av ro ver gi mu a fi ye ti nin su is ti mal e dil di ði ni be lir le dik le ri ni bil dir di. Ba kan Ya zý cý, bu nun ü ze ri - ne yap týk la rý dü zen le mey le kar go ve pos ta yo luy la yurt dý þýn dan ge ti ri len eþ ya lar da ver gi mu a fi ye ti hü küm le rin den ar týk sa de ce ger çek ki þi le rin ya rar - la na ca ðý ný söy le di. Ba kan Ya zý cý, mu a fi ye tin su is ti - ma li nin ön len me si a ma cýy la ba zý ted bir ler a lýn dý - ðý ný da kay det ti. An ka ra / a a Çe lik te ilk çey rek te bü yü me TÜRKÝYE, dün ya nýn en bü yük çe lik ü re ti ci le ri a ra sýn da 10. sý ra da yer a lýr ken, en bü yük 15 çe lik ü re ti ci si a ra sýn da ü re ti mi ni en faz la art tý ran ül ke ol du. Ýlk çey rek te dün ya çe lik ü re ti mi yüz de 8,8, Tür ki ye nin ü re ti mi i se yüz de 31 o ra nýn da art tý. Mart a yýn da, dün ya ham çe lik ü re ti mi yüz de 7 o - ra nýn da ar týþ la, 120,9 mil yon ton dan, 129,3 mil - yon ton se vi ye si ne yük sel di. Ü re ti mi ni yüz de 24,9 o ra nýn da ar týþ la, 2,2 mil yon ton dan, 2,7 mil yon to na yük sel ten Tür ki ye, dün ya nýn en bü yük ü re ti - ci le ri a ra sýn da 10. sý ra da yer al dý. Tür ki ye, en bü - yük 15 çe lik ü re ti ci si a ra sýn da ü re ti mi ni en faz la art tý ran ül ke ol du. An ka ra / a a Met ro hat tý nýn kab lo la rý Kab tek ten ÝSTANBUL'UN u la þý mý i çin en bü yük ya tý rým lar - dan bi ri o lan Ka dý köy-kar tal Met ro hat týn da Kab - tek ta ra fýn dan ü re ti len a le ve da ya nýk lý ö zel ü re tim kab lo lar kul la ný lý yor. Kâ ðýt ha ne-dol ma bah çe tü - ne lin de kul la ný lan ö zel bes le me kab lo la la rý da ü re - ten Kab tek, ya pý mý de vam e den Ka dý köy-kar tal met ro su i çin 750 ki lo met re u zun lu ðun da çok ö - zel o la rak ad lan dý rý lan Ha lo jen Fre e kab lo la rý ný ü - re ti yor. Bu kab lo lar ze hir li gaz i çer mi yor, in san sað lý ðý ný ko ru yor ve yo ðun a lev al týn da bi le 180 da - ki ka da ya ný yor. E ko no mi Ser vi si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 20 NÝSAN 2011 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ Al týn, al dý ba þý ný gi di yor ÝS TAN BUL AL TIN BOR SA SI BAÞ KAN VE KÝ LÝ SA RAÇ: Ö ZEL LÝK LE ABD DE BÜ YÜ ME NÝN GÜ CÜ - NE DA ÝR BE LÝR SÝZ LÝK LE RÝN SÜ RE CE ÐÝ TAH MÝN E DÝL MEK TE, BU DA YA TI RIM CI LA RI AL TIN GÝ BÝ GÜ VEN LÝ VAR LIK LA RA ÇEK MEK TE DÝR. ÝS TAN BUL Al týn Bor sa sý (Ý AB) Baþ - kan Ve ki li Os man Sa raç, ö zel lik le ABD de bü yü me nin gü cü ne da ir be lir siz lik le rin sü re ce ði tah min e - dil di ði ni, bu nun da ya tý rým cý la rý al - týn gi bi gü ven li var lýk la ra çek ti ði ni bil dir di. Sa raç, al týn fi yat la rýn da ki yük se li - þe i liþ kin, glo bal e ko no mi nin sað lý - ðýy la il gi li kay gý la rýn ya tý rým cý la rýn gü ven li bir li man o lan al tý na ta lep te ar tý þa yol a ça rak fi yat la rý 1,500 do - lar/ons un ü ze rin de re ko ra ta þý dý ðý - ný, son gün ler de ge rek Av ru pa da ge - rek se ABD de ya þa nan ma lî so run la - ra da ir en di þe le rin ya tý rým cý la rý al tý - na çek me ye de vam e der ken, u lus la r a ra sý pi ya sa da al tý nýn ons fi ya tý nýn bu gün 1.509,01 do la ra u la þa rak ye ni bir re kor kýr dý ðý ný ha týr lat tý. Devlet Bakaný Babacan, CNR EXPO'da düzenlenen 45. Aymod fuarýna katýldý. FOTOÐRAF: AA Asgarî ücret ayný kalamaz DEVLET Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, milli gelir dolardan, 10 bin dolara çýktý diye sevindiklerini, ancak bunu saðlarken asgari ücretin de hâlâ eski asgari ücret olarak kalmasýný beklememek gerektiðini belirterek, iþadamlarýna hitaben, 2023 için 25 bin dolar diyorsak, 10 bin dolardan 25 bin dolara giderken asgari ücretin de nereden nereye gideceðini iyi hesap edip, ilerideki iþçilik maliyetlerini de düþünüp ona göre yatýrýmlarýnýzý yapmanýzda büyük fayda görüyorum dedi. Ýhracatýn, ihracat pazarlarýnýn çeþitlenmesinin uzun vadede baþarýlarýnýn temel anahtarý olacaðýný vurgulayan Babacan, þunlarý kaydetti: Dünya önümüzdeki dönemde iniþli çýkýþlý bir tablo bize gösteriyor. Bölgemizde neler olacaðýný bugünden kestirmek son derece zor. AB nin iç pazarýnýn bundan sonraki dönemde nasýl bir seyir izleyeceðini kestirmek çok kolay deðil. Dolayýsýyla burada dedelerimizin öðrettiði bir formül var; yumurtanýn hepsini bir sepete koymayacaksýn, ülkeleri çeþitlendireceksin, ürünleri çeþitlendireceksin. Ýstanbul / aa DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ENF LAS YON VE AL TIN Saraç, þu görüþleri dile getirdi: Piyasada altýna destek veren bir baþka faktör de enflasyonun artacaðý hakkýndaki endiþelerdi. Çin enflasyonla mücadele amacýyla geçen hafta sonunda bu yýl 4. kez bankalarýn zorunlu karþýlýk oranýný arttýrýrken, bazý ABD Merkez Bankasý yetkilileri de gelecek aylarda enflasyon riski uyarýsýnda bulundu. Dünya genelinde bir süredir devam eden gevþek para politikasý enflasyonun artacaðý endiþesine yol açmýþtý. Çin de son 10 yýldýr kaydedilenden daha yüksek bir enflasyon olacaðý görüþü altýnýn Çin de eskisinden daha fazla tercih edilen bir yatýrým olacaðýný gösterdi. Dünyanýn en büyük altýn üreticisi olan Çin, Hindistan dan sonra gelen dünyanýn 2. büyük altýn tüketicisi. Yýllar boyunca enflasyona karþý bir korunma aracý olarak bilinen altýn, enflasyon ortamýndan yararlanmaktadýr. Diðer taraftan ABD Merkez Bankasý nýn bu yýlýn Haziran a- yýnda tamamlanacak olan 600 Ýstanbul Al týn Bor sa sý milyar dolarlýk bono alým programýný kýsa keseceðine dair bir iþa- Baþ kan Ve ki li Os man Sa raç ret bulunmamakta ve ABD de miktarsal gevþemenin sürecek olmasý dolarda zayýflamaya, altýnda ise güçlenmeye yol açmaktaydý. ABD Dolarý nýn deðer kaybý yatýrýmcýlarýn alternatif bir para birimi olarak altýna talebini arttýrarak fiyatlara destek saðladý. Avrupa Merkez Bankasý baþta olmak üzere bazý merkez bankalarý faiz arttýrýmýna giderken, ABD Merkez Bankasý nýn bu artýþý izlemede yavaþ kalacaðý ve gevþek para politikasýný sürdüreceði beklentisi dolarýn bir döviz sepeti karþýsýnda 16 ayýn en düþük seviyesine gerilemesine yol açtý ve bu durum da dolar cinsinden fiyatlandýrýlan altýna destek veriyor. Son aylarda gýda fiyatlarýnda kaydedilen artýþlar ve beraberinde enflasyondaki artýþ beklentisi altýna destek veren diðer etkenlerdendir. DO LAR DÜN 1,5170 ÖN CE KÝ GÜN 1,5200 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,2130 ÖN CE KÝ GÜN 2,2030 DÜN 73,41 ÖN CE KÝ GÜN 73,40 DÜN 492,84 ÖN CE KÝ GÜN 492,17 PETROL VE ALTIN SON dö nem ler de Ku zey Af ri ka ve Or ta do - ðu da ya þa nan kar ma þa son ra sýn da ar tan je o - po li tik ger gin lik ve be ra be rin de yük se len pet - rol fi yat la rý i le enf las yon en di þe le ri nin O cak a - yý so nun dan be ri al týn baþ ta ol mak ü ze re bütün kýy met li me tal le rin de ðer ka zan ma sý ný sað la dý ðý ný ha týr la tan Sa raç, ham pet rol fi yat la - rý nýn va ril ba þý na 126 do la ra ka dar yük sel dik - ten son ra ge ri le me si ne kar þýn pi ya sa da al tý nýn le hi ne ge li þen di ðer et ken le rin me ta lin de ðer kay bý ný en gel le di ði ni söy le di. Ýs tan bul / a a CUMHURÝYET 493 LÝRA ULUSLAR ARASI pi ya sa da al tý nýn ons fi ya tý 1.509,01 do la ra u la þa rak ye ni bir re kor kýr dý. U - lus la r a ra sý pi ya sa lar da dün ilk kez do la rý a þa rak re kor ký ran al tý nýn ons fi ya tý dü ne de re - kor la baþ la dý. Ge çen yýl so nun da 1.421,40 do lar se vi ye le rin de bu lu nan al tý nýn ons fi ya tý, ge çen Mart a yý ný 1.432,07 do lar dan, ge çen haf ta yý da 1.486,90 do lar dan ka pat tý. Ýs tan bul Ka pa lý çar - þý da 24 a yar kül çe al týn li ra dan, Cum - hu ri yet al tý ný 493 li ra dan sa tý lý yor. KELKÝT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2009/185 KARAR NO : 2010/279 DAVALILAR : 1- HÜSEYÝN AKGÜL - Osmanlý Mahallesi, Turan Engin Caddesi, No: 5B/7, Merkez/ ERZÝNCAN- 2- YALÇIN KAYA AKGÜL, 907 Nolu Sk. 2 Nolu Beþirli Mah. Trabzon 3- ÝLKNUR AKGÜL Nolu Sk. 2 Nolu Beþirli Mah. No: 1 Ýç Kapý No: 25 Merkez/TRABZON 4- MURAT AKGÜL - Coþku Sk. Fatih Mah. No: 2 Ý: 6 TRABZON Davacý DEVLET SU ÝÞLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TRABZON 22. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Kamulaþtýrma (Taþýnmazýn Tescili Ýstemli) davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda verilen karar gereðince; HÜKÜM : Ge rek çe si yu ka rý da a çýk lan dý ðý ü ze re; 1- Da va ko nu su Gü müþ ha ne i li, Kö se il çe si, Kur tu luþ Ma hal le si, 181 A da 36 Par sel de ta pu ya ka yýt lý da va ko nu su ta þýn ma zýn ta rih li E ren Ha ri ta Mü hen dis lik ta ra - fýn dan dos ya ya su nu lan bi lir ki þi ra po run da ki kýr mý zý renk li a lan i le gös te ri len 1169,15 m 2 'lik kýs mý nýn ta pu su nun ip tal e di le rek da va cý i da re a dý na TES CÝ LÝ NE, ka rar ve ril miþ o - lup; Mah ke me ka ra rý da va lý i da re ve ki li Av. Ha san Er taþ ta ra fýn dan 06/01/2011 ta ri hin - de tem yiz e dil miþ tir. Ad res le ri tes pit e di le me yen da va lý la rýn yu ka rý da ö ze ti ya zý lý ka ra rýn ve tem yiz e dil di - ði nin i la nen teb li ði ne, Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 11/02/2011 B: T. C. KELKÝT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO : 2011/20 KA RAR NO : 2011/44 Da va nýn ka bu lü i le, Kay se ri i li, Sa rý oð lan il çe si, Pa las/a ta türk Ma hal le si, Cilt: 22, Ha - ne: 41, BSN: 153'de nü fu sa ka yýt lý, T.C. kim lik nu ma ra lý, Ah met ve Na zan oð lu, Sa rý oð lan do ðum lu Mut ta lip Öz türk'ün "MUT TA LÝP" o lan is mi nin "E RAY" o la rak de ðiþ ti ril me si ne ka rar ve ril miþ tir, i lan o lu nur. 02/03/2011 B: KELKÝT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2002/19 KARAR NO: 2008/46 1- Gümüþhane ili, Kelkit ilçesi, Akdað köyü, Cilt: 6, Hane: 10, BSN: 289'da nüfusa kayýtlý T.C.kimlik numaralý, Murat ve Kezban oðlu, Kelkit doðumlu Sezgin Mutlu'nun tarihli "ölüm" kaydýnýn ÝPTALÝNE, 2- Gümüþhane ili, Kelkit ilçesi, Akdað köyü, Cilt: 6, Hane: 10, BSN: 318'de nüfusa kayýtlý T. C. kimlik numaralý, Murat ve Kezban oðlu, Selvet Mutlu'nun tescil tarihli kaydýnýn mükerrer olmasý nedeniyle ÝPTALÝNE, 3- Gü müþ ha ne i li, Kel kit il çe si, Ak dað kö yü, Cilt: 6, Ha ne: 10, BSN: 397'de nü fu sa ka - yýt lý T.C. kim lik nu ma ra lý, Mu rat ve Kez ban oð lu, Kel kit do - ðum lu Se dat Mut lu i sim li ger çek te böy le bir ki þi ol ma dý ðý an la þýl dý ðýn dan Se dat Mut - lu'nun bu kay dý nýn ÝP TA LÝ NE, ka rar ve ril miþ o lup, mah ke me miz ce ve ri len ka rar da va lý lar ve ki li Av. Ýb ra him Taþ de mir ta ra fýn dan tem yiz e dil miþ tir. Tem yiz di lek çe si nin teb li ði ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re il gi li Sez gin Mut lu' ya i la nen teb lið o lu nur. 28/12/2010 B: 1384 T. C. HINIS KADASTRO MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ SA YI: 1985/7 E sas. Mah ke me miz de gö rül mek te o lan Ko mis yon Ka ra rý nýn Ýp ta li da va sýn da ve ri len a ra kara rý ge re ðin ce; Da hi li da va lý Er zu rum i li, Hý nýs il çe si Taþ bu dak kö yü nü fu su na ka yýt lý A li ve Nu ni fer ký zý, 20/09/1959 do ðum lu, (T.C. Kim lik No: ) Ay þe (A KAR SU) DÜZ GÜN'ün tüm a ra ma la ra rað men ad re si nin tes pit e di le me di ði, ad re si tes pit e di le me yen da hi li da va lý Ay þe (A KAR SU) DÜZ GÜN'e teb li gat ye ri ne geç mek ü ze re du ruþ ma nýn a tý lý bu - lun du ðu 22/08/2011 gü nü sa at 09.05'te Er zu rum i li, Hý nýs il çe si Ka das tro Mah ke me sin - de ya pý la cak du ruþ ma da ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me si ve da va hak kýn da ki ce vap la rý ný bil dir me si ak si hal de yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam e di le - rek ka rar ve ri le ce ði hu su su Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR. 06/04/2011 B: T. C. MANAVGAT 1. ASLÝYE HUKUK (AÝLE) MAHKEMESÝNDEN E SAS NO: 2010/633 Mer sin i li, Ak de niz il çe si, Ka zan lý/cum hu ri yet nü fu su na ka yýt lý da va cý Ey yüp oð lu A li Ak do ðan ta ra fýn dan ay ný ha ne de nü fu sa ka yýt lý e þi da va lý Mu hit tin ký zý Sü rey ya Ak do - ðan a ley hi ne þid det li ge çim siz lik ne de ni ne da ya lý bo þan ma is tem li da va a çýl mýþ o lup, da va lý nýn ad re si ne teb li gat ya pý la ma dý ðý gi bi tüm a raþ týr ma la ra rað men teb li ðe ya rar ad re si de tes pit e di le me di ðin den ken di si ne ga ze te i la ný yo lu i le teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Da va nýn du ruþ ma sý 16/06/2011 gü nü sa at 11:15'de mah ke me miz du ruþ ma sa lo nun da ya pý la cak o lup da va lý Sü rey ya Ak do ðan'ýn du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma sý, ve ya ken di - si ni bir ve kil le tem sil et tir me si, ak si tak tir de yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam o lu na ca ðý hu su su da va di lek çe si nin ve du ruþ ma gü nü nün teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i lan o lu nur. B: T. C. MÝDYAT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/690 Davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan davalý Ramazan AKAN aleyhine mahkememize açtýðý bedel tespiti ve tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnda verilen ara karar gereðince; Davalý Mardin Ýli, Midyat ilçesi, Baðlarbaþý köyünden Murat oðlu Ramazan AKAN'ýn adýna kayýtlý bulunan 118 ada 66 parsel sayýlý taþýnmaz kapsamýnda kalan kýsmýn kamulaþtýrýlmasýna karar verilmesi talebi ile açýlan davanýn dava dilekçesi davalýya tebligata çýkarýldýðý, tebligatýn þahsýn köyden ayrýldýðý ve açýk adresinin bilinmediðinden bahisle bila teblið iade edildiði, yapýlan tüm araþtýrmalara raðmen þahsýn tebligata yarar açýk adresinin tespit edilmediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Bu nedenle Mardin Ýli, Midyat Ýlçesi, Baðlarbaþý köyünden Ramazan AKAN'ýn duruþmanýn atýlý bulunduðu 13/05/2011 günü saat 14:05'te mahkememiz salonunda hazýr bulunmasý veya kendisini vekille temsil ettirmesi gerektiði, aksi takdirde yargýlamaya yokluðunda devam olunarak karar verileceði hususunun davalý Ramazan AKAN'a ilan yoluyla teblið olunur. B: 21263

12 siyahbeyaz:mizanpaj 1 4/21/2011 2:34 PM Page 1 12 Y ÝLAN VAN BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝLAN Mülkiyeti Belediyemize ait Eminpaþa Mahallesinde bulunan taþýnmazýn Þehirler arasý otobüs terminali yapýmý için yüklenici tarafýndan inþa edilerek, iþlettirilmesi karþýlýðýnda 20 (Yirmi) yýllýðýna kiraya verilmesi 2886 Sayýlý Kanunun 35/a maddesine göre kapalý teklif usulü ile yýllýk ,00 TL üzerinden iþletilmesi için tarih ve 235 nolu Belediyemiz Encümen kararý ile Kiraya verilmesi uygun görülmüþtür. 1- Ýhale Perþembe günü saat 14:00'da Belediye Encümeni huzurunda yapýlacaktýr. 2- Genel ve Teknik þartnameler çerçevesinde kiraya verilecek olan arsa; 3- Bu ihaleye, gerçek veya tüzel kiþi veya bunlarýn oluþturduklarý ortak giriþim gruplarý teklif verebilecektir. Ýhaleye katýlabilmek için Ýsteklilerde aþaðýda belirtilen belgeler aranýr: A. Türkiye'de tebligat için adres beyaný, B. Ticaret ve/veya Sanayi Odasý belgesi, a. Gerçek kiþi olmasý halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge. b. Tüzel kiþi olmasý halinde tüzel kiþiliðin Ýdare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret veya Sanayi Odasýndan veya benzeri bir makamdan tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, c. Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge. C. Ýmza sirküleri, a. Gerçek kiþi olmasý halinde noter tasdikli imza sirküleri. b. Tüzel kiþi olmasý halinde tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri c. Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek kiþi veya tüzel kiþinin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge. D. Ýstekliler adýna vekâleten iþtirak ediliyor ise istekli adýna teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, E. Teklif Alma Þartnamesinde yazýlý þartlara göre % 3 geçici teminatý vermesi. F. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasýndaki tüm dokümanlarýn her sayfasýnýn imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasýndaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya baðlý diðer eklerdeki hükümlerin kabul edildiði anlamýný taþýr.) G. Ortak giriþim olarak teklif verilecekse, Ortak Giriþim Beyannamesi (noter tasdikli-örnek- 2) H. Ýhale Dokümaný Alýndý Belgesi Ý. Bu þartnamenin 25'inci maddesinde istenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündükleri iþlerin listesi. J. Mevzuat hükümleri uyarýnca kesinleþmiþ sosyal güvenlik prim borcu olmadýðýna dair ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiþ belge, K. Mevzuat hükümleri uyarýnca kesinleþmiþ vergi borcu olmadýðýna dair ihale ilan tarihinden sonra düzenlenmiþ belge, L. Van Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüðünden alýnacak borcu yok belgesi M. Yer görme belgesi 4- Ýhale Þartnamesi her gün mesai dahilinde Cumhuriyet Caddesi 1. Sokak Vaski binasý Mali Hizmetler Müdürlüðünden görülebilir ve 500,00 TL karþýlýðýnda alýnabilir. 5- Ýhaleye katýlmak isteyenlerin ihale günü olan 05 MAYIS 2011 Perþembe günü saat 14:00'da Cumhuriyet Caddesi Belediyemiz ana binasýnda bulunan Encümen salonunda hazýr bulunmalarý gerekmektedir. 6- Ýhale Komisyonu ihaleyi yapýp yapmamakta uygun istekliyi seçmekte serbesttir. 7- Keyfiyet ilan olunur. B: T. C. ÝSTANBUL 2. ÝÞ MAHKEMESÝ HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2010/72 Esas. KARAR NO : 2011/189 Davacý : TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Vekili : Av. NÝHAT MAKAS Davalýlar : 1- MELTEM DEMÝR 2- CEMAL ÜLKÜ MERMEROLUK 3- KAZIM ÇÝÇEKÇÝ 4- AYÞE AYKURT Da va lý lar, CE MAL ÜL KÜ MER ME RO LUK; Fes li gan Mah. 995 Sok. No: 48 Mer kez/ DE NÝZ LÝ ve KA ZIM ÇÝ ÇEK ÇÝ; Boz bu run Mah. Sa li ha ða Yo lu Ü ze ri Se na Kab lo Kar þý sý Mer kez / DE NÝZ LÝ ad res le rin de bu lu na ma dýk la rý ya pý lan tah ki ka týn dan an la þýl mýþ ol - mak la ad la rý na mah ke me ka ra rý nýn i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup Mah ke me mi zin 2010/72 E sas, 2011/189 Ka ra rý i le Mah ke me mi zin yet ki siz li ði ne, da va di lek çe si nin yet - ki siz lik ne de niy le red di ne, ka ra rýn ke sin leþ me si ne mü te a kip ya sal sü re i çin de baþ vu ru ha lin de dos ya nýn yet ki li nö bet çi De niz li Ýþ Mah ke me si Ha kim li ði ne gön de ril me si ne, Yar gý la ma gi der le ri nin da va cý ü ze rin de bý ra kýl ma sý na, Yar gý tay yo lu a çýk ol mak ü ze re da va cý ve ki li Av. Ni hat Ma kas ve da va lý lar dan Mel tem De mir'in yüz le ri ne kar þý di ðer da va lý la rýn yok lu ðun da ka rar ve ril miþ o lup, iþ bu Ý la nýn ya yýn ta ri hin den i ti ba ren 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yýl mak kay dý i le ka rar teb li ga tý ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re Da va lý lar, CE MAL ÜL KÜ MER ME RO LUK ve KA ZIM ÇÝ ÇEK - ÇÝ'ye i la nen teb li ði o lu nur. 12/04/2011 B: T. C. GEBZE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2011/794 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 11/05/2011 saat 10:20-10:25 a ra sýn da KO CA E LÝ PÝ RÝ RE ÝS MAH. BAR BA - ROS CAD. A TA BEY SOK. NO: 25 (MERT O TO PARK) GEB ZE ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 16/05/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra - sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma - sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 19/04/2011 YTL Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , EF 0079 PLAKALI 2007 MODEL, MAZDA 3 MARKA OTOMOTÝK FÝTESLÝ, DÝZEL HUSUSÝ PLAKASI OLMAYAN HUSUSÝ OTOMOBÝL. B: T. C. ÜMRANÝYE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/1499 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 02/05/2011 saat 10:05-10:10 a ra sýn da ÜM RA NÝ YE ÇAK MAK MAH. 23 NÝ - SAN CAD. KA RA CA SK. NO. 31 ÇAK MAK O TO PAR KI ad re sin de ya pý la cak ve o gün kýy met le - ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 09/05/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma - nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak %...o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la - ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Tak dir E di len De ðe ri Li ra Krþ A de di CÝN SÝ (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 TL 1 34 UD 6468 PLA KA LI SÝ YAH RENK LÝ RE NA ULT ME GA NE 2009 MO DEL MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK LER MEV CUT. B: T. C. KELKÝT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO : 2010/251 KA RAR NO : 2011/43 Da va nýn ka bu lü i le, Gü müþ ha ne i li, Kel kit il çe si, Baþ pý nar Kö yü, Cilt: 18, Ha ne: 51, BSN: 48'de nü fu sa ka yýt lý, T.C. kim lik nu ma ra lý, Ha lis ve Sul tan oð lu, Kel kit do ðum lu Ah met Ya se vi Kal yas'ýn "AH MET YA SE VÝ" o lan is mi nin "AH- MET YE SE VÝ" o la rak de ðiþ ti ril me si ne ka rar ve ril miþ tir, i lan o lu nur. 02/03/2011 B: T. C. ÞÝÞLÝ 7. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/421 TAL. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn günü 11:30-11:40 saatleri arasýnda KÖÞK OTOPARKI KÂÐITHANE adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden K.D.V.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderebilebilceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 12/04/2011 S.No Bedeli (YTL) Adedi Cinsi ,00 YTL 1 Adet 34 BK 2240 PLAKALI 2002 MODEL 0PEL ASTRA MARKA, GRÝ RENKTE OTOMOBÝL. ARACIN MUHTELÝF YERLERÝNDE VURUK VE ÇÝZÝKLER MEVCUT. ANAHTAR VE RUHSATI YOK. Toplam : ,00 YTL B: B. ÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (Taþýnýrýn Açýk Artýrma) ÝLAN Dosya No: Ta. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlmýþtýr. Satýþ; TM Otoparký Hadýmköy yolu üzeri BP karþýsý no. 188/1 Kýraç B. çekmece/ýst. adresinde yapýlacaktýr. Birinci artýrma günü saat 09:00-09:05 arasýnda yukarýda yazýlý adreste yapýlacaðý ve o günü kýymetinin % 60'ýný ve öncelikle alacaklarý, satýþ masrafý ile paylaþtýrma masraflarýný geçmek kaydý ile satýlacaðý, böyle bir bedel ile alýcý çýkmadýðý takdirde günü saat 09:00-09:05 a ra sýn da yu kar da ya zý lý ad res te i kin ci ar týr - ma ya pý la rak tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný ve ön ce lik li a la cak lý la rý, sa týþ mas rafý i le pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek ko þu lu i le sa tý la ca ðý, a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de sa týþ ta - le bi nin dü þü rü le ce ði, i ha le ye ka týl mak is te yen ler den tah min e di len kýy me ti nin % 20 o - ra nýn da na kit ve ya te mi nat mek tu bu nun is te ne ce ði, ak si hal de i ha le ye da hil e dil me ye - cek le ri ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir - de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, tes lim mas raf la rý, i - ha le dam ga res mi ve KDV a lý cý ya a it ol du ðu i lan o lu nur Lira Adet Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) ,00 YTL 1 34 TM 9111 Plaka sayýlý Citroen marka C Model Hususi araç (Anahtarý yok, ruhsatý yok, muhtelif çizikler mevcut olup, otoparka çekici ile getirilmiþ) ,00 YTL Toplam B: T. C. MÝDYAT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN DSÝ Genel Müdürlüðü Diyarbakýr DSÝ 10. Bölge Müdürlüðü tarafýndan Mardin Ýli, Ýlçesi, Bardakçý, Gülveren, Baðlarbaþý Köylerinde bulunan taþýnmazlarýn Zilyetleri ve kamulaþtýrmaya iliþkin özel bilgileri belirtilen taþýnmazlar kamulaþtýrýlmýþ olup mahkememizde 2942 Sayýlý yasanýn deðiþik 4650 Sayýlý yasanýn 10. Maddesine göre Bedel tespiti ve tescil davasý açýlmýþtýr. Son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde Ýdari yargýda iptal ve Adli yargýda maddi hatalara karþý düzeltme davasý açabileceði, açýlacak davalarda husumetin DSÝ Genel Müdürlüðünü izafeten Diyarbakýr DSÝ 10. Bölge Müdürlüðüne yönetilmesi gerekmektedir. 30 gün içinde Ýdari yargýda iptal davasý açýldýðý ve yürütmeyi durdurma kararý aldýðý belgelenmediði takdirde kamulaþtýrma iþlemi kesinleþecek olup taraflarýn anlaþmýþ olduðu bedel üzerinden taþýnmaz Hazine adýna tescil edilecektir. Kamulaþtýrma bedeli zilyetleri adýna T. C. Ziraat Bankasý Midyat Þubesine yatýrýlacaktýr. Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak bildirmeleri gerekmektedir. Hak sahiplerinin son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaþtýrma bedeli zilyede ödenecektir. Ý L Ý : MARDÝN ÝLÇESÝ : MÝDYAT KÖYÜ : BAÐLARBAÞI KÖYÜ T. C. MÝDYAT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN B: 9609 ESAS NO: 2010/808 Davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan davalý Kemal BÝLKAY aleyhine mahkememize açtýðý bedel tespiti ve tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnda verilen ara karar gereðince; Davalý Mardin Ýli, Midyat Ýlçesi, Narlý köyünden Hüseyin ve Nesep oðlu doðumlu Kemal BÝLKAY'ýn adýna kayýtlý bulunan 101 ada 140 ve 136 parsel sayýlý taþýnmazlar kapsamýnda kalan kýsmýn kamulaþtýrýlmasýna karar verilmesi talebi ile açýlan davanýn dava dilekçesi davalýya tebligata çýkarýldýðý, tebligatýn þahsýn köyden ayrýldýðý Almanya'da ikamet ettiði açýk adresinin bilinmediðinden bahisle bila teblið iade edildiði, yapýlan tüm araþtýrmalara raðmen þahsýn tebligata yarar açýk adresinin tespit edilmediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Bu nedenle Mardin Ýli, Midyat Ýlçesi, Narlý köyünden Hüseyin ve Nesep oðlu doðumlu Kemal BÝLKAY'ýn duruþmanýn atýlý bulunduðu 13/05/2011 günü saat 14:00'da mahkememiz salonunda hazýr bulunmasý veya kendisini vekille temsil ettirmesi gerektiði, aksi takdirde yargýlamaya yokluðunda devam olunarak karar verileceði hususunun davalý Kemal BÝLKAY'a ilan yoluyla teblið olunur. B: T. C. MANAVGAT 1. ASLÝYE HUKUK (AÝLE) MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2010/599 Esas. Kon ya Ý li, Bey þe hir Ýl çe si, Ka ra dik men nü fu su na ka yýt lý da va cý Hü se yin ký zý Ka ni me Ça lýþ - kan ta ra fýn dan ay ný ha ne de nü fu sa ka yýt lý e þi da va lý Ah met oð lu A li Ça lýþ kan a ley hi ne þid - det li ge çim siz lik ne de ni ne da ya lý bo þan ma is tem li da va a çýl mýþ o lup, da va lý nýn ad re si ne teb - li gat ya pý la ma dý ðý gi bi tüm a raþ týr ma la ra rað men teb li ðe ya rar ad re si de tes pit e di le me di - ðin den ken di si ne ga ze te i la ný yo lu i le teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Davanýn duruþmasý 07/06/2011 günü saat 10:20'de mahkememiz duruþma salonunda yapýlacak olup davalý Ali Çalýþkan'ýn duruþmada bizzat hazýr bulunmasý, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde yargýlamaya yokluðunda devam olunacaðý hususu dava dilekçesinin ve duruþma gününün teblið yerine geçmek üzere ilan olunur. B: /200 Tal. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn 29/04/2011 günü saat 10:00-10:20 arasýnda Yýlmaz Otoparký-Hacý Ah met Mah. Yah ya köp rü sü Sok. N: 2/A Do lap de re Be yoð lu Ýs tan bul ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 01/05/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di - len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi - der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le - rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur TAKDÝR EDÝLEN DEÐERÝ Lira Kuruþ Adet Malýn cinsi (Önemli nitelikleri) Model Hundai Marka 34 FE 5997 Plakalý Araç Kýrmýzý Renkli Muhtelif Yerlerde Çizikler Var. Anahtar ve Ruhsat Yok. B: T. C. BAKIRKÖY 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/197 HAKÝM : MUSTAFA DEMÝRBAÞ L KÂTÝP : SEVÝM ÇAÐLAR DAVACI : ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐI VEKÝLÝ DAVALILAR T. C. BEYOÐLU 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Taþýnýrýn Açýk Artýrma) ÝLANI : AV. MEHTAP ÖZKAYA : MEHMET BOZKURT VARÝSLERÝ 1- FERÝDE BOZKURT 2- FÝLÝZ TETÝK BOZKURT 3- ERCAN BOZKURT 4- MUSTAFA ALIKOY DAVA : KAMULAÞTIRMA BEDEL TESPÝTÝ VE TESCÝL DAVA TARÝHÝ : DURUÞMA GÜNÜ : SAATÝ : Davacý vekili tarafýndan davalý aleyhine açýlan iþ bu dava halen derdesttir. Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðýnca Ýstanbul ili, Esenler ilçesi, 96 ada, 23 parsel sayýlý taþýnmazýn, kamulaþtýrýlmasýna karar alýnmýþ ve taraflar bedelde uzlaþamadýklarýndan bedelin tespiti ve taþýnmazýn davacý idare adýna tapuya tescili hakkýnda iþ bu dava açýlmýþtýr. a) Tapu kaydý, Esenler Tapu Sicil Müdürlüðünden, Ýstanbul ili, Esenler ilçesi, 96 ada, 23 parsel sayýlý taþýnmazýn, b) Tapu malikleri MEHMET BOZKURT VARÝSLERÝ FERÝDE BOZKURT-FÝLÝZ TETÝK BOZKURT-ERCAN BOZKURT VE MUSTAFA ALIKOY, c) Kamulaþtýrmayý yapan Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, d) Teblið tarihinden itibaren (ilan) taþýnmaz üzerinde hak iddia edenlerin 30 gün içerisinde idari yargýda iptal veya adli yargý da maddi hatalara karþý düzeltme davasý açabilecekleri, açýlacak davalarda husumetin ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐINA yöneltileceði, e) 2942 sayýlý yasanýn 14. maddesinde gösterilen yukarýdaki süreler içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinde taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edeceði, f) Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin, hak sahipleri adýna Vakýflar Bankasý Valide Sultan Þubesine yatýrýlacaðý, g) Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerini ilanýn teblið tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazýlý olarak BÝLDÝRMELERÝ üçüncü kiþilere ilanen teblið olunur. B: T. C. BAKIRKÖY 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/6411 Tal. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat 10:50-11:00 arasýnda Ýstanbul Sanayi mah. Eþref Bitlis cad. Ferah sok. No: 23 Davutpaþa Otoparký (Görmüþ Nakliye Otom. Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti.) Ýstanbul adresinde yapýlacak ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak oranýnda KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 31/03/2011 Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) ,00 TL. 1 Adet Fiat Doblo 2005 model 34 DM 1322 plaka sayýlý çelik grisi araç. B: T. C. MÝDYAT ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2010/794 Da va cý DSÝ Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan da va lý Ha ci re ÇA KIR a ley hi ne mah ke me mi ze aç tý ðý be del tes pi ti ve tes cil da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sýn da ve ri len a ra ka rar ge - re ðin ce; Da va lý Mar din Ý li, Mid yat Ýl çe si, Bar dak çý kö yün den Sü ley man ve Ce mi le ký zý do ðum lu Ha ci re ÇA KIR'ýn a dý na ka yýt lý bu lu nan 117 a da 141 par sel sa yý lý ta - þýn maz kap sa mýn da ka lan kýsmýn ka mu laþ tý rýl ma sý na ka rar ve ril me si ta le bi i le a çý lan da va nýn da va di lek çe si da va lý ya teb li ga ta çý ka rýl dý ðý, teb li ga týn þah sýn köy den ay rýl dý ðý Al man ya'da i ka met et ti ði a çýk ad re si nin bi lin me di ðin den ba his le bi la teb lið i a de e dil di - ði, ya pý lan tüm a raþ týr ma la ra rað men þah sýn teb li ga ta ya rar a çýk ad re si nin tes pit e dil - me di ðin den i la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. Bu ne den le Mar din Ý li, Mid yat Ýl çe si, Bar dak çý kö yün den Sü ley man ve Ce mi le ký zý do ðum lu Ha ci re ÇA KIR'ýn du ruþ ma nýn a tý lý bu lun du ðu 13/05/2011 gü nü sa at 13.55'te mah ke me miz sa lo nun da ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni ve kil le tem sil et tir me - si ge rek ti ði, ak si tak dir de yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam o lu na rak ka rar ve ri le ce ði hu - su su nun da va lý Ha ci re ÇA KIR'a i lan yo luy la teb lið o lu nur. B: ERZÝNCAN SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2009/610 Da va cý SA LÝH BAÞ DAÞ ta ra fýn dan da va lý lar E mi ne Þe ner ve di ðer le ri a ley hi ne a çý lan or tak lý ðýn gi de ril me si da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge - re ðin ce; Da va lý Sup hi Ye ni gün'ün mer nis ad re si nin tes pit e di le me di ði ve tüm a raþ týr ma la ra rað men ad re si tes pit e di le me di ðin den ve ken di si ne da va di lek çe si nin i lan yo lu i le teb li - ði ne ka rar ve ril di ðin den, da va ko nu su Er zin can i li, Mer kez Ýl çe si, Yo ðurt lu Bel de si, Þi þik - ler mev ki in de bu lu nan 1667 par sel nu ma ra lý ta þýn maz ü ze rin de or tak lý ðýn gi de ril me si da va sý na i liþ kin da va di lek çe si ö ze ti da va lý Sup hi Ye ni gün'e teb lið ma hi ye tin de o lup du - ruþ ma nýn a tý lý bu lun du ðu gü nü sa at 15:20'de du ruþ ma da ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir me si, ak si hal de yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam e di le rek ka rar ve ri le ce ði i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. MANAVGAT 1. ASLÝYE HUKUK (AÝLE) MAHKEMESÝNDEN ESAS NO: 2010/432 Esas. Isparta Ýli, Þarkikaraaðaç Ýlçesi, Gedikli nüfusuna kayýtlý davacý Hüseyin kýzý Zeynep Ünal tarafýndan ayný hanede nüfusa kayýtlý eþi davalý Ýsmet oðlu Murat Ünal aleyhine þiddetli geçimsizlik nedenine dayalý boþanma istemli dava açýlmýþ olup, davalýnýn adresine tebligat yapýlamadýðý gibi tüm araþtýrmalara raðmen tebliðe yarar adresi de tespit edilemediðinden kendisine gazete ilaný yolu ile tebligat yapýlmasýna karar verilmiþtir. Davanýn duruþmasý 30/06/2011 günü saat 09:15'de mahkememiz duruþma salonunda yapýlacak olup davalý Murat Ünal'ýn duruþmada bizzat hazýr bulunmasý, veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi taktirde yargýlamaya yokluðunda devam olunacaðý hususu dava dilekçesinin ve duruþma gününün teblið yerine geçmek üzere ilan olunur. B: 26557

13 siyahbeyaz:mizanpaj 1 4/21/2011 3:32 PM Page 1 DÝZÝ 13 HÜSEYÝN EREN 3 ASIL TÝCARET Sabah namazýndan önce tavaf yaptý, namazdan sonra Bâb-ý Fetih kapýsýna yakýn bir yerde oturdu. Yazarak dinlenmek istedi belki de. Çantasýndan kalemi kâðýdý çýkarda, notlar aldý, o anki hissiyatýný kâðýda döktü. Omuzundan eksik etmediði vefalý çantasýnda baþka neler vardý? Küçük ebat Cevþen, yine küçük ebat Büyük Cevþen, Celcelutiye, Sünnet-i Seniyye Risâlesi, Siyer kitabý, duâ isteyen dostlarýn adlarý, kendisinin duâ etmek istedikleri, özel duâ isteyenlerin kendi el yazýlarý ile yazdýklarý kâðýtlar ve tabiî ki zemzem. Terliklerini koyduðu poþeti de unutmayalým. Mescide girerken terlikleri poþete koyup bir güzel baðlýyor, çantasýna yerleþtiriyor. Aslýnda namaz sonrasý bir tavaf daha yapmayý düþünüyordu, fakat bedeni elvermedi, yorgun düþmüþtü. Yol yorgunluðu, uyku dengesinin bozulmasý bedeni zorlamýyor deðildi, yine de Rahman ayrý bir güç ve kuvvet veriyordu. Hýrsa kapýlýp çok tavaf yapmak isteyen birilerinin ayaklarý yara olmuþtu da sabah namazýný Kâbe de kýlamamýþtý. Et ve kemikten ibaret varlýklarýz, yoruluyoruz, aciz düþüyoruz. Vücut enerjisini, nefsin tahammül sýnýrýný iyi dengeleyip ibadetlerimizi, tavaflarýmýzý istikrarlý bir þekilde sürdürebiliriz. Az da olsa devamlý olan ibadet ve amel makbul. Burasý az yapýlacak amel yeri deðil, ama sýnýrý aþan bir zorlama da daha büyük kayýp yapabilir. Hem Cenâb-ý Hakk ýn rýzasý kesret-i etba i- le kazanýlmaz. Kimseye bir þey demek de doðru deðil aslýnda. Ayak yaralarýndan dolayý Kâbe ye gelemedim ýztýrabýyla otel odasýnda kývranan tavaftan daha büyük sevap kazandý, rýzaya eriþti, kim bilir. Allah ile onun arasýndaki sýr. Öyle mi böyle mi, plan ve programdan ziyade Rahman ýn havl ve kudretine tevekkülvari teslim olmak ubudiyete en yakýn hal. Hele burasý için daha geçerli; bizi yaratan, evine misafir eden, ibadet etme þuuru ve gücü veren, þükrettiren, zikrettiren O. Biz sadece meyil e- diyoruz, niyet ediyoruz, gerisini O yaratýyor. Niyetimiz de bizim mi? O da meçhul. Çokça ibadet ve tavaf ile ayaklarý yaralananlar olduðu gibi zamanýný alýþ veriþ merkezinde geçirenleri de görmek mümkün. Zaruret dýþýnda böyle yerlerde gitmek ne derece doðru ve ne derece kârlý bir alýþ veriþ? Akleden kalplerin cevap vereceði bir soru. Dönüþte hediye vermek güzel bir davranýþ fakat önem sýrasýnýn sonralarýnda olan bir davranýþ. Çarþý pazar hayatýn bir parçasý, böyle mekânlarda az zaman kalýnacak olmasý o parçanýn deðerini daha da düþürüyor. Asýl pazar, Mescid-i Haram ýn içinde kurulmuþ, asýl ticaret yeri orasý. YEÞÝL IÞIK Gidenler bilir, yeþil ýþýðýn olduðu yer Türkiye den gelenlerin yoðun olduðu bir yer. Oraya gitmenin faydasý olduðu kadar olumsuz tarafý da var. Görüþmek, tanýþmak, konuþmak güzel bir þey kuþkusuz; konuþmak hikmete, görüþmek hakikate dairse. Deðilse konuþmamak, hatta görüþmemek daha iyi. Öyle kýymetli mekânda, paha biçilmez zamanda boþ ve malayani konuþmak doðrusu hiç kazanç getirmeyen bir davranýþ. Bu ihtimale binaen o bölgeye gitmemeyi, baþka yerlere gitmeyi tercih etti. Umre Kapýsýnýn olduðu yere gitti, daha oturur Cebel-i Rahme... Ýnsanlýðýn yeryüzüne yayýlma noktasý; ayrýlýk ile vuslatýn bir anda yaþandýðý yer. Cennet mekândan dünyaya sürgün ve ayrýlýk, tekrar bu daðda buluþma. Yeryüzüne yayýlma noktasý Genç A raþ týr ma cý lar I I. Ri sâ le-i Nur Kon gre sinde bu lu þu yor RÝSÂLE-Ý NUR ENSTÝTÜSÜ'NÜN DÜZENLEDÝÐÝ II. RÝSÂLE-Ý NUR KONGRESÝ, BU YIL "ÝTTÝHAD-I ÝSLÂM" BAÞLIÐI ALTINDA YARIN BAÞLIYOR. YAVUZ TOPALCI ÝSTANBUL RÝSÂLE-Ý Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan i kin ci si dü zen le nen Ri sâ le-i Nur Genç lik Kon gre si, bu yýl Ýt ti had-ý Ýs lâm baþ lý ðý al týn da 120 ka - tý lým cý ya ev sa hip li ði ya pa cak. Kon gre nin An ka ra ve Ýs tan bul ol mak ü ze re i ki fark lý mer kez de ya pý la ca ðý ný i fa de e den Ens ti tü Ge nel Sek re te ri Þe ner Boz taþ, kon gre den çý - ka cak dek la ras yon la rýn Ma yýs a yý i çe ri sin de Kon ya da i lân e di le ce ði ni söy le di. Ö nü müz - de ki haf ta so nu er kek le rin An ka - ra da, ha ným la rýn i se Ýs tan - bul da ya pa ca ðý i ki gün lük o tu - rum lar la ger çek le þe cek o lan I I. Ri sâ le-i Nur Genç lik Kon gre si, bu yýl Ýt ti had-ý Ýs lâm ko nu su al týn da Tür ki ye nin dört bir ya - nýn dan 120 gen ci bir a ra ya ge - ti re cek. Ýt ti had-ý Ýs lam kav ra mý i le a lâ ka lý do kuz fark lý ko nu nun ir de le ne ce ði ma sa ça lýþ ma la rý so nu cu o lu þan dek la ras yon lar, 15 Ma yýs gü nü Kon ya da dü - zen le ne cek o la cak Ri sâ le-i Nur Genç lik Þö le - ni nde ka mu o yu i le pay la þý la cak. YA RIN BAÞ LI YOR 23 Ni san Cu mar te si gü nü sa bah baþ la ya - cak o lan o tu rum la rýn ilk gü nün de ka tý lým - cý lar teb lið le ri ni su na cak lar ve ma sa ko nu - la rý çer çe ve sin de mü za ke re ler de bu lu na - cak lar. Ý kin ci gün o lan 24 Ni san da ki o tu - rum lar da i se her ma sa ken di ko nu su hak - kýn da so nuç bil di ri si ve o nun ö ze ti ma hi ye - tin de dek la ras yon ha zýr la ya cak. Ko nuy la il gi li gö rüþ le ri ne baþ vur du ðu muz Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü Ge nel Sek re te ri Þe ner Boz taþ, Ri sâ le-i Nur Ens ti tü o la rak a maç la rý - nýn Sa id Nur sî ve Ri sâ le-i Nur un doð ru bir þe kil de an la þýl ma sý nýn ya ný sý ra doð ru bir þe - kil de an la týl ma sý ol du ðu nu söy le ye rek Ri sâ - le-i Nur u ve ver di ði me saj la rý bi lim sel ve ri - ler ý þý ðýn da ve a ka de mik bir yak la þým la in ce - le me yi he def le dik le ri ni söy le di. Boz taþ, ay rý - ca bu se ne Þam da yap týk la rý VI. Ri sâ le-i Nur Kon gre si nin ya ný sý ra a ka de mik ya yýn or ga - ný Köp rü der gi si ve Genç lik Kon gre si ça lýþ - ma la rý nýn da bu a ma ca hiz met et ti ði ni söz - le ri ne ek le di. Ýt ti had-ý Ýs lâm ko nu lu kon gre 9 baþ lýk al týn da yü rü tü le cek. Ma sa baþ lýk la rý i se þöy le: I. Ma sa: Ý man; I I. Ma sa: E ði tim; I I I. Ma sa: Hür ri yet ve A da let; IV. Ma sa: Si ya set; V. Ma sa: Ýk ti sat; VI. Ma sa: Top lum sal ku rum lar; VI I. Ma sa: Mil li yet çi lik; VI I I. Ma sa: Kül tür-sa nat-dil; IX. Ma sa: Ý le ti þim SO NUÇ LAR KONYA DA BU za ma nýn en ö nem li farz va zi fe si nin it ti had-ý Ýs lâm ol du ðu nu vur gu la yan Boz taþ, genç le re yö ne lik bir kon gre or ga ni ze et me le ri nin se be bi - ni i se þöy le i fa de et ti: Gü nü müz e ði tim sis te - min de ez ber ci li ðin ön pla na çý ka rak genç le rin mu ha ke me den u zak kal ma sý ma a le sef ü zü cü bir du rum dur. Bu an lam da o ku yan, a raþ tý ran, ya zan, ko nu þan a raþ týr ma cý la ra ih ti ya cý mýz var. Ki tam bu nok ta da Ri sâ le-i Nur dev re ye gi ri yor. Mü el li fi nin ken di söz le ri nin bi le tah kik e dil me si is te ði i le mu ha tap ol du ðu muz bir e ser den bah - se di yo ruz. Bu za man da mu ha ke me ve ne den - sel lik ön pla na çý ký yor. Bu an lam da Ri sâ le-i Nur da ça ðýn ge rek le ri ne uy gun þe - kil de i manî ha ki kat le ri ak li ve man ti kî de lil ler le is pat e di yor. Biz de a çýl ma yý bek le yen bir ha zi ne san dý ðý hük mün de ki bu e ser le rin da ha i yi an la þý la bil - me si, e ser de yer a lan me tin le - rin ak la da ha faz la yak laþ tý rý la - bil me si a ma cýy la ve en ö nem li si ül ke mi zin a ka de mik ca mi a sý na sor gu la yý cý, a - raþ tý rý cý ve fark lý bir ba kýþ a çý sý ka zan dý ra bi le cek genç le re im kân ve re bil mek a ma cýy la bu kon gre - yi dü zen le miþ bu lu nu yo ruz. Bu se ne dek la ras yon la rý nýn Kon ya da a çýk - la na cak ol ma sý nýn ay rý bir ö ne mi ol du ðu nu vur gu la yan Boz taþ, Bu yýl Kon ya yý ter cih et - me miz de ki en bü yük ne den ler den bi ri si el bet - te ki Mev lâ nâ þeh ri ol ma sý dýr. Ýt ti had-ý Ýs - lâm dan bah set ti ði miz or tam da as rýn Mev lâ - nâ sý Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin bu za - ma nýn en ö nem li farz va zi fe si nin Ýt ti had-ý Ýs - lâm ol du ðu nu i fa de et me si ve bu hiz met a çý - sýn dan Kon ya nýn da ay rý bir ö nem arz et me si bu ra yý seç me miz de bir et ken ol du. de di. oturmaz siyahî bir genç ona dikkatle ve tebessümle bakmaya baþladý. O da tebessüme tebessümle karþýlýk verdi, sonra selâmlaþtýlar. Genç Türkçe konuþmaya baþladý. Hayretle yanýna gitti. Öyle kýrýk dökük de deðil epey düzgün konuþuyor. Nasýl öðrendiðini sordu. Uzun yýllar Mýsýr da okumuþ, daha þaþýrtýcý olan bir þey söyledi; tam 10 dil biliyor. Ona Risâle-i Nur dan bahsetti, çantasýndan çýkardýðý Sünnet-i Seniyye Risâlesi ni hediye vermek istedi. Risâlelerin Ýngilizce ve Arapçasý olduðunu söyleyince Tesbihat'ý takdim etti. Türkiye ye özellikle Ýstanbul a ilgisi yüksek Nijeryalý Osman ýn. Fýrsatýný bulursa Ýstanbul a gelmeyi düþünüyor. Altýnoluk un karþýsýnda bu satýrlarý yazarken yanýnda Türkiyeli biri var, yanýndan da Türkçe konuþup geçenler. Her taraf yeþil ýþýk bir nevî. Belki de umrecilerin yarýsý Türkiyeli, kendilerini hemen belli ediyorlar, herkes de onlarý tanýyor. Grup halinde tavaf ediyorlar, önce hoca yüksek sesle duâ okuyor, sonra takip edenler tekrar ediyor. Böyle organizeli tavaf þekli pek az millette var. Bu yeni bir iþaret inþaallah. Dünya yörüngesi yeþil ýþýk a doðru döneceðe benziyor. Mescid-i Haram ýn etrafýnda Osmanlýnýn izleri var. Onlarýn torunlarý dünya üzerinde medeniyet tavafýna baþladýlar bile. Atýlan Nur tohumlarý Anadolu da olduðu kadar Nijerya da, Mýsýr da ve dünyanýn diðer þehirlerinde sümbül vermeye baþladý bile. Umumî bahar geldi, gelmek üzere. Afrika da çýkan fýrtýna sonrasý inþâallah rahmet yaðmurlarý yaðar. Nijeryalý Osman, Osmanlý nýn payitahtý Ýstanbul a hasretse, Bangladeþli Macit de öyle, Hindistanlýsý da. Pakistanlý Kâmil de Cezayirli Elhadi de farklý deðil. Âlem-i Ýslâm ýn gözü Ýstanbul da. Ýslâm dünyasý yeþil ýþýk ýn etrafýnda pervane. Hep birlikte medeniyet tavafýna çýkmak ü- zereyiz, sancaktar ise Anadolu. MEKKE ZÝYARET YERLERÝ Hac mahalli ziyaret edildi bugün. Ýlk durak Sevr Daðý. Maðaranýn yakýnýna gidilmedi, u- zaktan seyrettiler Sevr i. Sýddýkiyet Makamýndaki Ebu Bekir le çýkýlan Hicret in ilk duraðý burasý. Önemli bir kavþak, önemli sýrlar saklý bu maðarada. Güvercin hakikati, örümcek hikmeti, Ebû Bekir in (ra) telâþý, sekine tavsiye eden ve Üzülme, Allah bizimle beraberdir diyen Nebî-i Kerim (asm); bugün ve bundan sonraki günlerde nasýl anlaþýlmalý, nasýl idrak edilmeli akýlca, kalpçe. Çünkü kýyamete kadar kýyam edecek o hakikat. Sonrasýnda Cebel-i Rahme ye gidildi. Maðaradan daða, yolculuk devam etti. Ýnsanlýðýn yeryüzüne yayýlma noktasý; ayrýlýk ile vuslatýn bir anda yaþandýðý yer. Cennet mekândan dünyaya sürgün ve ayrýlýk, tekrar bu daðda buluþma. O hakikati hatýrlayarak eþi ile birlikte o taþa dokundu. Âdemoðlu ile Havva kýzý birlikteliklerini, beraberliklerini, ülfetlerini, muhabbetlerini tazelediler. Kýble yönüne dönüp duâ ettiler. Müthiþ bir manevî akým, kendini hissettiren bir cereyan, heyecan verici coþku hissettiler. Asýl memleketten sonra ilk duraktý burasý. Nerelisin? Manisalý, Balkanlardan, Konya dan, Karaman dan... Hayýr hiçbiri deðil. Önce Cennetten, sonra Cebel-i Rahme den. Yaþadýðýmýz doðduðumuz yer, üçüncü memleket. Cebel-i Rahme den ayrýlýndý, Mina ve Müzdelifeye gidildi. Otobüsten inmeden anlattý rehber. Arafatta vakfe, Mina, Müzdelife ye gidiþler bunlar Hac la ilgili yükümlülükler. Cin Mescidi ve Cennetü'l-Mualla yine rehber anlatýmýyla yanýndan geçildi. Fatihalar okundu, burada medfun bulunan baþta Hz. Hatice validemiz ve diðer sahabeler için. Ýlk Müslüman Hz. Hatice. Hem iyi bir eþ, hem iyi bir dost, hem iyi bir müþavir, hem iyi bir destekçi. Ömrü boyunca hiç unutmuyor Hatice validemizi Hz. Peygamber (asm). En çok da onu sevdiðini diðer hanýmlarýna söylüyor. Bir defasýnda bir kadýnýn kapýyý çalýþýndan, seslenmesinden Hz. Hatice ye benzemesinden yüzü sararýyor, heyecanlanýyor. Bu hadise yýllar sonra Medine de gerçekleþiyor. Ýkisi arasýndaki sevgi, muhabbet, aþkýn emsâli var mý ve olacak mý? Onun bir lem asý gönlümüze in'ikâs etse, dünyamýz da cennete döner, ahiretimiz de. Tarifsiz zannedilen, anlaþýlmaz denilen, sýr sanýlan aþk, Mekke de yaþandý ve sonsuzlaþtý. Leyla ile Mecnun un adý bile geçmez bu diyarda. Mecaz ile hakikat, aþk ile þefkat, sevgi ile muhabbetin mezcini yapmak mesele. Kaybolmayan aþk, unutulmayan vefa, uzaklaþmayan þefkat, tazeliðini yitirmeyen sevgiye ulaþmak dünyadaki cennet, ahirettekinin de çekirdeði. Son Peygamber e ilk inanan bir kadýn. Kýyamete kadar gelecek Müslümanlara, aile yaþantýlarýna örnek olacak bir hayat sürmüþ bu ikilinin hayatýný ne kadar biliyor ve hayatýmýza taþýyoruz? { YARIN: TEBESSÜM HÂLÝ { Sevr Maðarasý

14 renkli:mizanpaj 1 4/21/2011 2:21 PM Page 1 C M Y K 14 SPOR Y KUPADA GOLLER YABANCILARDAN GELDÝ: Türkiye Ziraat Kupasý'nda bu sezon þimdiye kadar oynadýðý 9 maçta toplam 24 kez fileleri havalandýran siyah-beyazlýlarýn gollerinin tamamý yabancý futbolculardan geldi. FOTOÐRAF: A.A BEÞÝKTAÞ KUPADA KASASINI DOLDURDU Ziraat Türkiye Kupasý'nda finale yükselerek 2 milyon 75 bin dolar gelir kazanan siyah-beyazlýlar, finalde þampiyon olursa 1 milyon 600 bin dolar, ikinci olursa 1 milyon dolarý daha kasasýna koyacak. FUTBOLDA Ziraat Türkiye Kupasý yarý f inalinde Gaziantepspor'u eleyerek f inale yükselen Beþiktaþ'ýn bu sezon kupada oynadýðý maçlarda bütün gollerini yabancý futbolcularý attý. Kupada bu sezon þimdiye dek oynadýðý 9 maçta toplam 24 kez fileleri havalandýran siyah-beyazlýlarýn gollerinin tamamý yabancýlardan geldi. ''Kara Kartallar''ýn kupadaki gollerini Bobo (4), Almeida (4), Guti (3), Simao (3), Nobre (2), Quaresma (2), Fernandes (2), Aurelio, Fink, Sivok ve Hilbert kaydetti. Bobo ve Almeida, 4'er golle, finale yükselen Beþiktaþ'ýn kupadaki en golcü isimleri olarak ön plana çýktý. 9 MAÇTA 7 GALÝBÝYET Beþiktaþ, Ziraat Türkiye Kupasý'nda bu sezon f inale yükselene kadar oynadýðý 9 maçtan 7'sini kazanýrken, 1'ini yitirdi, tek beraberliðini bu akþam aldý. Kupadaki tek yenilgisini, (B) Grubu'ndaki ilk hafta maçýnda, deplasmanda Bank Asya 1. Lig ekibi Gaziantep Büyükþehir Belediyespor'a 1-0 yenilerek alan siyah-beyazlýlar, daha sonraki 7 maçtan 6'sýný kazandý, 1'inde berabere kaldý. Kupa serüveninde toplam 24 gol a- tan Beþiktaþ, kalesinde ise 8 gol gördü. 2 MÝLYON DOLAR KAZANDI Ziraat Türkiye Kupasý'nda yarý f inale yükselen Beþiktaþ, ayný zamanda kasasýný da doldurdu. Kupaya bu sezon play-off aþamasýndan katýlan siyah-beyazlýlar, f inale yükselene kadarki performansýyla 2 milyon 75 bin dolarý hak e- derken, bu miktara f inalde þampiyon olursa 1 milyon 600 bin, i- kinci olursa 1 milyon dolar daha ekleyecek.''kara Kartallar'', 11 Mayýs Çarþamba günü Kayseri Büyükþehir Belediyesi Kadir Has Stadý'nda yapýlacak f inalde þampiyon olursa toplamda 3 milyon 675 bin, ikinci olursa da 3 milyon 75 bin dolarý kasasýna koyacak. 14 FÝNALDE 8 KUPA KAZANDI Beþiktaþ, kupa tarihinde 15. kez f inale yükseldi. Siyah-beyazlýlar, Ýstanbul'da 3-0 kazandýklarý ilk maçýn rövanþýnda deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak, 15. kez f inalde mücadele etme hakkýný kazandý. Ýki takým arasýnda Ýstanbul'da yapýlan yarý f inalin ilk ayaðý 1-1tamamlanmýþtý. Ziraat Türkiye Kupasý'nda bu sezonki f inal maçý 11 Mayýs Çarþamba günü Kayseri Büyükþehir Belediyesi Kadir Has Stadý'nda oynanacak. Kupanýn 48 yýllýk geçmiþinde daha önce 14 kez finalde mücadele eden Beþiktaþ, kupayý 8 kez müzesine götürdü. Siyah-beyazlýlar ayrýca, Türkiye Kupasý'nda son 6 sezonda 4. kez finale yükselme baþarýsýný gösterdi. ''Kara Kartallar'', en son sezonunda, Ýzmir'deki kupa f inalinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek, sezonu çifte kupayla kapatmýþtý.

15 renkli:mizanpaj 1 4/21/2011 2:55 PM Page 1 C M Y K SPOR 15 TRABZON ESKÝÞEHÝR SINAVINA ÇIKIYOR SÜPER Lig'de 30. haftanýn perdesi bugün Eskiþehir'de yapýlacak Eskiþehirspor- Trabzonspor karþýlaþmasýyla açýlýyor. 29. maçta topladýðý 69 puanla en yakýn takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde bulunan bordo-mavililer þampiyonluk yarýþýnda yara almamak için bugünkü mücadeleden galip ayrýlmak istiyor. Atatürk Stadýnda saat 20.00'de baþlayacak maçý Bülent Yýldýrým yönetecek. Burak Yýlmaz ÝSPANYA'DA REAL MADRÝD BAYRAMI ÝSPANYA Kral Kupasý finalinde Barcelona'yý 1-0 yenerek, 18 yýl aradan sonra kupayý kazanan Real Madrid'in kutlamalarý, baþkent Madrid'de sabaha kadar sürdü. Real Madrid takýmý, kazandýðý her kupayý kutlamak için geleneksel olarak gittiði Madrid'deki Cibeles Meydaný'na TSÝ sýralarýnda ulaþabildi. Valencia'dan Madrid'e gelen takým, üstü açýk bir otobüsle þehir merkezine getirilirken, futbolcular ve teknik heyet, binlerce Real Madridli taraftarla birlikte þarkýlar söyleyerek, dans ederek kutlama yaptý. Bu a- rada gecede en çok konuþulan olay, kutlamalar sýrasýnda Sergio Ramos'un otobüs üzerinden kazanýlan Kral Kupasý'ný düþürmesi oldu. Bir süre yerde süreklenen kupa az da olsa zarar gördü. Kupayý yapan firma tarafýndan verilen bilgilerde, bu tip olaylar göz ö- nünde bulundurularak her zaman iki kupa yapýldýðý ve deðiþtirilebileceði bildirildi. Sergio Ramos, "kupa- Real Madrid'li futbolcular kupa sevincini doyasýya kutladý. nýn durumu iyi" dese de ilk defa kaptan olarak Cibeles'e çýkan Casillas "Acemiyim, ne oldu hiçbir fikrim yok. 2 zor yýldan sonra Kral Kupasý'ný kazanmak nefes aldýrdý" þeklinde konuþtu.

16 renkli:mizanpaj 1 4/21/2011 2:02 PM Page 1 C M Y K

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE SiyahMaviKýrmýzýSarý BÜÜK DÐÞKLKLR OLUOR HUZURU SRSIOR ÞHRLÞM KLM VURUOR L Ç LTÞM TV GL uhaberi sayfa 6 da uhaberi sayfa 12 de GRÇKT HBR VRiR S I BHTII MFTHI, MÞVRT V ÞÛRÂDIR IL: 42 6 MIS 2011 CUM/ 75

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı