Bugün herkese ücretsiz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bugün herkese ücretsiz"

Transkript

1 renkli:mizanpaj 1 4/21/2011 3:11 PM Page 1 C M YK Hiç þüphesiz sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin. (Kalem Sûresi: 4) Bugün herkese ücretsiz Risale-i Nur Gençlik Kongresi 15 Mayýs ta Risale-i Nur Enstitüsü tarafýndan ikincisi düzenlenen Risale-i Nur Gençlik Kongresi, bu yýl Ýttihad-ý Ýslam baþlýðý altýnda 120 katýlýmcýya ev sahipliði yapacak. Enstitü Genel Sekreteri Þener Boztaþ, kongreden çýkacak deklarasyonlarýn 15 Mayýs ta Konya da ilân edileceðini söyledi. Haberi sayfa 13 te Bayinizden isteyiniz 40 SAYFA KUÞE KAPA K 1. HAMUR RENKLÝ Y GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: / 75 Kr Bu ne biçim mevlid? Sandýklar þeffaflaþtý Haberi sayfa 4 te DP BAÞKANI ZEYBEK TEN Karabekir Müzesine orijinal hediye DP Genel Baþkaný Namýk Kemal Zeybek, kendi özel arþivindeki, Kurtuluþ Savaþý kahramanlarýndan Kâzým Karabekir'in 1903 tarihli Harp Okulundan mezuniyet tezini, Paþanýn adýna kurulan müzeye hediye etti. 4 te 11 BÝN 108 KÝÞÝ ÖLMÜÞTÜ Tsunami kurbanlarýnýn çoðu yaþlýlar ISSN Japonya da meydana gelen tsunamide ölenlerin üçte ikisinin yaþlýlar olduðu açýklandý. Yaþlarý tesbit edilen tsunami kurbanýnýn yüzde 65 inin 60 yaþ ve üzeri olduðu kaydedildi. 4 te GRAMI LÝRA OLDU Altýn fiyatýnda yeni rekor Haberi sayfa 11 de ÇANKAYA NIN HÝMAYESÝNDE GERÇEKLEÞEN MEVLÝD KANTAT, GEREK FORMATI, GEREKSE ÝCRA EDÝLÝÞ YÖNTEMÝYLE YOÐUN TEPKÝ VE ELEÞTÝRÝLERE SEBEP OLDU. KANTAT, MEVLÝD RUHUNA UYGUN BULUNMADI 1 MAYIS BÝLDÝRÝSÝNDE ÖNEMLÝ MESAJLAR YER ALIYOR Taksim de herkese özgürlük talebi 1 Mayýs kutlamalarýný ülke genelinde ortak yapma kararý alan 8 emek ve meslek örgütü adýna hazýrlanan bildiride Biz sosyal adalet, eþitlik, özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Biz, özgürlükçü, eþitlikçi, sivil, demokratik bir anayasa ve yasalar için, inanç ve düþünce özgürlüðü için sesimizi yükseltiyor; özgürlükten, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyeceðimizi bildiriyoruz ifadeleri yer alýyor. 5 te Besteci Selman Ada nýn kantat formunda senfonik bir eser olarak bestelediði Süleyman Çelebi nin Mevlid kasidesinin 452 kiþilik çok sesli koro eþliðindeki dünya prömiyeri, Ýstanbul Kongre Merkezinde yapýldý. Cumhurbaþkanlýðýnca desteklenen, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin katkýlarýyla hayata geçirilen proje, mevlid ruhuna uygun bulunmadý. CUMHURBAÞKANLIÐININ HÝMAYESÝNDE YAPILDI Ýstanbul Hafýzlar ve Mevlithanlar Cemiyeti Baþkaný Hafýz Halil Akýncý, mevlid kantat ýn dinî bakýmdan hiçbir fonksiyonu olmayan bir uygulama olduðunu belirterek, bu formatýn mevlidle bir alâkasýnýn bulunmadýðýný söyledi. Öte yandan, orkestra üyelerinin giyiniþ ve tavýrlarý ile yakalarýna taktýklarý Atatürk fotoðrafýnýn da, etkinliðin ruh ve mânâsýna aykýrý olduðu belirtildi. Haberi sayfa 10 da Gül: Þiddetle birþey hallolmaz/ 4 te

2 renkli:mizanpaj 1 4/21/2011 1:50 PM Page 1 C M Y K 2 LÂHÝKA Siyaset cereyanlarý sizi tefrikaya atmasýn Sakýn, sakýn, dünya cereyanlarý, hususan siyaset cereyanlarý ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasýn. Sakýn, sakýn, dünya cereyanlarý, hususan siyaset cereyanlarý ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasýn. Karþýnýzda ittihat etmiþ dalâlet fýrkalarýna karþý periþan etmesin. El-hubbu fillah ve l-buðzu fillah (Allah için sevmek, Allah için buðz etmek. / Buharî, Îmân: 1.) düstur-u Rahmanî yerine (el-iyazü billâh) El-hubbu fi s-siyaseti ve l-buðzu li s-siyaseti (Siyaset için sevmek, siyaset için buðz etmek) düstur-u þeytanî hükmedip, melek gibi bir hakikat kardeþine adâvet ve elhannâs gibi bir siyaset arkadaþýna muhabbet ve taraftarlýkla zulmüne rýza gösterip cinayetine manen þerik eylemesin. Evet, bu zamanda siyaset, kalbleri ifsad eder ve asabî ruhlarý azap içinde býrakýr. Selâmet-i kalb ve istirahat-i ruh isteyen adam, siyaseti býrakmalý. Evet, þimdi küre-i arzda herkes ya kalben, ya ruhen, ya aklen, ya bedenen gelen musîbetten hissedardýr, azap çekiyor, periþandýr. Bilhassa ehl-i dalâlet ve ehl-i gaflet, rahmeti umumiye-i Ýlâhiyeden ve hikmet-i tammei Sübhâniyeden habersiz olduðundan, nev-i beþere rikkat-i cinsiye, alâkadarlýk cihetiyle, kendi eleminden baþka nev-i beþerin þimdiki elîm ve dehþetli elemleriyle dahi müteellim olup azap çekiyor. Çünkü, lüzumsuz ve mâlâyâni bir sûrette vazife-i hakikiyelerini ve elzem iþlerini býrakýp âfâkî ve siyasî boðuþmalara ve kâinatýn hadisatýna merakla dinleyerek, karýþarak ruhlarýný sersem ve akýllarýný geveze etmiþler ve bilerek kendi zararýna fiilen rýza göstermek cihetinde, Zarara razý olana þefkat edilmez mânâsýndaki Er-razî bi z-zarari lâ yunzeru lehû kâide-i esasiyesiyle þefkat hakkýný ve merhamet liyakatýný kendilerinden selb etmiþler. Onlara acýnmayacak ve þefkat edilmez. Ve lüzumsuz baþlarýna belâ getirirler. Ben tahmin ediyorum ki, bütün küre-i arzýn bu yangýnýnda ve fýrtýnalarýnda selâmet-i kalbini ve istirahat-ý ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnýz hakikî ehl-i iman ve ehl-i tevekkül ve rýzadýr. Bunlarýn içinde de en ziyade kendini kurtaranlar, Risâle-i Nur un dairesine sadakatle girenlerdir. Çünkü bunlar, Risâle-i Nur dan aldýklarý iman-ý tahkikî derslerinin nuruyla ve gözüyle, herþeyde rahmet-i Ýlâhiyenin i- zini, özünü, yüzünü görüp herþeyde kemal-i hikmetini, cemâl-i adaletini müþahede ettiklerinden, kemal-i teslimiyet ve rýzayla, rububiyet-i Ýlâhiyenin icraatýndan olan musîbetlere karþý teslimiyetle, gülerek karþýlýyorlar, rýza gösteriyorlar. Ve merhamet-i Ýlâhiyeden daha ileri þefkatlerini sürmüyorlar ki, elem ve azap çeksinler. Ýþte buna binâen, deðil yalnýz hayat-ý uhreviyenin, belki dünyadaki hayatýn dahi saadet ve lezzetini isteyenler, hadsiz tecrübeleriyle, Risâle-i Nur un imanî ve Kur ânî derslerinde bulabilirler ve buluyorlar. Kastamonu Lâhikasý, 78. mektub, s. 164 LÜGATÇE: tefrika: Ayrýlýk, bölünme. düstur-u Rahmanî: Allah ýn Rahmanî düsturu. el-iyazü billâh: Allah a sýðýnýrýz, Allah korusun. düstur-u þeytanî: Þeytana ait prensipler, kaideler. elhannâs: Sinsî þeytan. selâmet-i kalb: Kalbin korku ve kötülüklerden kurtulmasý. küre-i arz: Dünya. rikkat-i cinsiye: Cinsî þefkat, insanýn kendi cinsinden olana acýmasý. selb: Ýptal etme. Kaldýrma, giderme. hayat-ý uhreviye: Ahiret hayatý. Allah yolunda þehid edilenleri ölü sanma. Onlar Rablerinin katýnda hayat sahibidirler ve O'nun nimetleriyle rýzýklanýrlar. Milâdî takvime göre 20 Nisan Peygamberimiz Hz. Muhammed in (asm) doðum yýldönümüdür. Bu münasebetle Kutlu Doðum Haftasý adý altýnda çok güzel anma programlarý yapýlmaktadýr. Rahmet peygamberine yakýþýr tarzda coþkulu, muhtevasý dolu dolu anma programlarý düzenlenmektedir. Stadyumlara sýðmayan kalabalýklarla bu programlar icra edilmektedir. Gönüllere yerleþen Peygamber sevgisi, insanlarý bu programlara celp etmekte, â- lemlere rahmet olan Peygamberine baðlýlýðýný arz etmektedir. Bu seneki anma programýnýn ana baþlýðý rahmet olmasý dolayýsý ile o yüce Peygamberin (asm) rahmete dair sözlerinden birkaçýný nakletmek daha uygun olacaktýr: Resulullah (asm) buyurdular ki: Allah rahmeti yüz parçaya böldü. Bundan doksan dokuz parçayý kendine ayýrdý. Yeryüzüne geri kalan bir cüz ü indirdi. (Bunu da bütün varlýklara daðýttý.) Bu bir cüzden nasibine düþen pay sebebiyledir ki mahlûkat birbirlerine karþý merhametli davranýr. At, yavrusuna basmamak i- çin ayaðýný bu sayede kaldýrýr. [Buhâri, E- deb 19, Rikâk 19, Müslim 17, (2752)] Allah, arz ve semayý yarattýðý gün, yüz rahmet yarattý. Her bir rahmet göklerle yer arasýný dolduracak kadardýr. Ondan yeryüzüne tek bir rahmet indirmiþtir. Ýþte anne, yavrusuna bununla þefkat eder. Vahþi hayvanlar ve kuþlar birbirlerine bununla merhamet ederler. Kýyamet günü geldiði vakit Allah, rahmetine bunu da ilâve ederek [tekrar yüze] tamamlayacaktýr. (Müslim, Tevbe 21, (2753).) Abdurrâhman Ýbn-i Abdullah, babasý Abdurrahman dan (ra) rivâyet ederek þöyle demiþtir: Biz bir seferde Resulullah (asm) ile beraber idik. Resulullah bir Âl-i Ýmran Sûresi: 169 / Âyet-i Kerime Meâli Rahmet Peygamberi (asm) ara bir ihtiyacý için yanýmýzdan ayrýldý. O sýrada hummara denen bir kuþ gördük, iki tane de yavrusu vardý. (Kuþ kaçtý) yavrularýný aldýk. Kuþcaðýz etrafýmýza yaklaþýp çýrpýnmaya, kanatlarýný çýrpýp havada inip çýkmaya baþladý. Resulullah (asm) Efendimiz gelince: Kim bu zavallýnýn yavrusunu alýp onu ýztýraba attý? Yavrusunu geri verin! diye emretti. Bir ara, ateþe verdiðimiz bir karýnca yuvasý gördü. Kim yaktý bunu? diye sordu. Biz! dedik. Ateþle azab vermek sadece ateþin Rabbine hastýr buyurdu. (Ebu Dâvud, Cihâd 122, (2675), Edeb, 176, (5268).) Rahmet kelimesi mânâ itibariyle insanlarýn yüreðini ý- sýttýðý gibi kelime olarak da insanlarý rahatlatan, gönüllere sevgi ve yumuþaklýk veren, yaðmur damlalarýnýn topraðý ve topraktakileri rahatlattýðý gibi gönülleri rahatlatan bir özelliðe sahiptir. Peygamber (asm) âlemlere rahmet olarak gönderilmiþtir. Onun rahmetinden bütün varlýklar istifade etmektedir. Onun sayesinde kâinat yeniden canlanmýþ, hayat bulmuþtur. Mazlûmlar o- na sýðýnmýþ, zalimler ondan çekinmiþtir. Onun dünyaya teþrif ini bütün varlýklar karþýlamýþ, ona baðlýlýklarýný ilân etmiþlerdir. Hayat onun sayesinde mânâ kazanmýþ, cehalet onun sayesinde yerini ve müstebit saltanatýný bilgiye, görgüye terk etmek zorunda kalmýþtýr. Onun önderliðinde hak ve hürriyetlerin önü açýlmýþ, zulmün kaleleri birer birer yýkýlmýþ, hakkýn saltanatý bütün þaþaasý ile meydana çýkmýþtýr. Haklý zayýf bile olsa güçlü hale gelmiþtir. Hak kavramý, üstünlüðünü, saltanatýný o- nun sayesinde ilân etmiþtir. Bu bakýmdan bütün varlýklar ona þükran borçludur. Ýnsanlýk rahmeti ondan öðrenmiþtir. Acýmayý ondan bellemiþtir. Acýmayana acýnmaz sözü ile insanlýða serlevha olacak hayat dersleri vermiþtir. Ona baðlýlýðýn ifadesi, sünnetine sarýlmaktýr. Onun yaþadýðý gibi yaþamaya çalýþmaktýr. Yap dediðini yapmak, uzak dur dediðinden uzak durmaktýr. Ýnsanlýk i- çin en güzel örnekler ondadýr. Ýnsanlýk mutluluðu o- nun ölçülerinde bulacaktýr. En büyük duâ ve arzumuz, onun rahmetine mazhar olmak, onunla beraber haþrolmaktýr. Bu ikrar üzere bizi haþir ve neþreyle Ya Rab! Âmin! ALÝ SARIKAYA

3 renkli:mizanpaj 1 4/21/2011 1:56 PM Page 1 C M Y K Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: İhlas Gazetecilik Abdullah ERAÇIKBAÞ Abone ve Daðýtým Koordinatörü: Adem AZAT A. Ş Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 19 C. Evvel 1432 Rumî: 9 Nisan 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Taþýmalý eðitime sýký takip TAÞIMALI eðitimden faydalanan öðrencilere mutlaka sýcak yemek verilecek. Millî Eðitim Bakanlýðý nca (MEB), eðitim-öðretim yýlýnda taþýma hizmetlerinin etkili, ekonomik ve mevzuatýna uygun bir þekilde yürütülmesi, gerekli verilerin e-okul sistemine iþlenmesi ve iller arasý birlikteliðin saðlanmasý amacýyla genelge yayýmladý. Taþýmalý Ýlköðretim Uygulamasý konulu genelgede, yatýlý ilköðretim bölge o- kullarýnýn 1-5. sýnýflarýnda okuyan öðrencilerin tamamýnýn taþýmalý ilköðretim kapsamýna alýnacaðý, ulaþým sorunu bulunan yerleþim yerlerindeki öðrencilerin taþýnmasý amacýyla ilgili birimlerle iþbirliði yapýlarak ulaþýmýn saðlanmasý i- çin valiliklerce gerekli tedbirlerin alýnacaðý belirtildi. Taþýnmasý mümkün olmayan yerleþim birimlerindeki öðrencilerin ise yatýlý ilköðretim bölge o- kullarýna yerleþtirileceði kaydedildi. Taþýma merkezi ilköðretim okullarýnda, taþýma kapsamýndaki öðrencilere öðle yemeði verileceði belirtildi. Öðrencilere mutlaka sýcak yemek verilecek. Zorunlu sebepler dýþýnda kuru gýda verilmeyecek. Yemeklerin hazýrlanmasýnda ve sunulmasýnda besin deðerinin korunmasýna ve hijyene gerekli özen gösterilecek. Aylýk yemek tabldot listesinin hazýrlanmasýnda saðlýk müdürlükleriyle koordineli bir þekilde çalýþýlarak diyetisyen takviyesi alýnacak. Yemeklerin kalitesi ile aylýk tabldot listesine uygun verilip verilmediði ve taþýma yapan araçlar taþýma merkezi okullardaki nöbetçi öðretmenler tarafýndan kontrol edilerek nöbet defterine iþlenecek. Ankara / aa AKP ve statüko AKP nin seçim beyannamesine iliþkin deðerlendirme ve analizlerde öne çýkan vurgu, demokratikleþme eksenli siyasî hedeflerin bir hayli zayýf ve yetersiz kaldýðý yönünde. Ümit Ýzmen Siyasî bir vizyonu yok, siyasetçilerin deðil, memurlarýn kaleminden çýkmýþ gibi dediði beyannamedeki vizyon eksikliðinin en çok AB üyeliði ve demokratikleþme baþlýklarýnda kendisini gösterdiðini yazýyor (Taraf, ). Beyannamedeki yeni anayasa taahhüdünün belirsizliðini eleþtiren Gülay Göktürk, meselâ vatandaþlýðý Türklüðe dayandýran 66. madde i- çin Ne olacak? diye soruyor ve devam ediyor: Yeni anayasa nasýl bir vatandaþlýk tanýmý yapacak? Deðiþmez maddeler, anadilde eðitim, üniter yapýnýn esnetilmesi, Kürt sorunu? Bu konularda en ufak bir ipucu yok. (Bugün, ) Ýktidar sözcülerinin anayasadaki deðiþtirilemez ve deðiþtirilmesi teklif edilemez maddeleri sahiplenen sözlerini hatýrlatan Hilal Kaplan, Anayasasýnda þahsa atýf yapýlan dünyanýn üçüncü ülkesi (diðerleri Ýran ve Kuzey Kore) olmaktan kurtulamayacaksak, yeni bir anayasa yapma zahmetine hiç girmeyelim diyor (Yeni Þafak, ). Tarhan Erdem, beyannamenin merkeziyetçi, kurulu düzeni koruma amaçlý, devletçi bir partiyi tanýmladýðýný ifade ediyor (Radikal, ). Farklý dünya görüþleri adýna dile getirildikleri halde ayný noktalarda buluþan bu eleþtiriler, iktidarýn son dönemdeki mesajlarýyla da örtüþüyor. En yakýn örnekler, Erdoðan ýn herkese one minute daðýttýðý Strasbourg beyanlarýnda mevcut. Meselâ Ýmralý ile görüþme bahsinde Devlet istediðiyle görüþür dedikten sonra ilâve ediyor: Devletin baþý iktidardýr. (Milliyet, ) Tek baþýna bu söz dahi, hem AKP nin mevcut devlet yapýsý ve statüko ile ne kadar bütünleþtiðini ortaya koyan, hem de bu parti için hayli zamandýr seslendirilegelen Kendi derin devletini kuruyor iddialarýný bizzat Baþbakanýn aðzýndan teyid eden bir örnek olarak yorumlanamaz mý? AKP nin, parçalarýndan biri haline geldiði bu yeni statüko, ilginç çeliþkileri de içinde saklýyor. Meselâ yine Strasbourg beyanlarýnda ifade edilen Silâhlý Kuvvetlerimiz sivil iradenin yönetimi altýnda sözü ile, TSK nýn Balyoz açýklamasýna yönelik yorumlarýn çeliþmesi bunlardan biri. Eðer Genelkurmay gerçekten sivil hükümetin yönetimi altýnda ise, Baþbakanýn yanlýþ dediði o açýklama nasýl yapýlabiliyor? (Gerçi Erdoðan ýn o- rada neyi yanlýþ bulduðu da tam anlaþýlamýyor: A- çýklamanýn kendisini mi, yoksa Genelkurmay ýn resmî internet sitesinde yapýlmýþ olmasýný mý?) Baþbakan, komutanlarýn Çankaya Köþkündeki 29 Ekim resepsiyonuna katýlmamalarýný da yanlýþ bulduðunu, bunu bizzat Genelkurmay Baþkanýna söylediðini ve ondan Bugüne kadar olan geliþmeler, bizim alýþkanlýklarýmýz ve mâlûm konular... cevabý aldýðýný aktarýp (Sabah, ), fazla üzerinde durmadan konuyu geçiþtirmiþti. Öte yandan yine Baþbakanýn Askerle en yakýn çalýþan biziz sözü de, statükonun o ayaðýyla kurulan bütünleþmenin bir baþka ifadesi deðil mi? Gelinen nokta, AKP nin Çankaya ve YÖK gibi kritik mevzi lere hakim olduðu, AYM ve HSYK deðiþiklikleri sonrasý yargýda da belli bir etkinlik saðladýðý ve askerle zýmnî mutabakat tesis ettiði bir tabloya iþaret ederken, ayný zamanda statüko i- le nasýl bütünleþtiðinin de fotoðrafýný sunuyor. Eriþtiði bu güç ve etkinliði, sistem ve statükoda hukuk, demokrasi ve özgürlükler ekseninde köklü dönüþümler saðlamak için kullanýp deðerlendirebilse, hem millet, hem de kendisi için son derece hayýrlý bir misyon ve hizmet ifa etmiþ olur. Ama gerek 22 Temmuz sonrasýnda sergilenen ve yeni anayasayla ilgili olarak Gül e dahi Fýrsat kaçtý dedirten beceriksizlikler, gerekse sistemin tümünü demokratikleþtirmeye çalýþmak yerine, sürekli yeni mevzîler ele geçirerek güç ve iktidarýný pekiþtirmeye odaklanýldýðýný düþündüren iþaretler, bu temennîleri boþlukta býraktýrýyor. Onun için AKP nin de statükonun parçasý haline geldiði yönündeki görüþ giderek güçleniyor.

4 siyahbeyaz:mizanpaj 1 4/21/2011 3:30 PM Page 1 4 HABER Þiddetle birþey hallolmaz Cilâ tutmayan anlayýþ Ülkemizde; idareci lerle idare edilen ler a- rasýnda ciddî uyumsuzluk ve uyuþmazlýk olduðu herkesin bildiði bir konu. Aradaki problemi anlatmak için Herkes Mersin e, biz tersine sözü bile hatýrlatýlýr. Hakikaten, neredeyse bir asra yakýndýr, devlet ile millet arasýnda olmasý gereken kaynaþma saðlanamamýþ, her defasýnda problemler yaþanmýþtýr. Umumiyetle inanç noktasýnda sýkýntýlar yaþandýðý için, bu problemi gündeme getirenler de daha çok mütedeyyin insanlar olmuþtur. Bazýlarý ise yaþananlarý problem olarak görmek yerine, yanlýþa destek vermiþ ve bir bakýma millet i suçlu görmüþtür. Son zamanlarda ise, devlet ile millet arasýnda yaþanan sýkýntýyý daha geniþ kitleler de görmekte ve ifade etmektedirler. Meselâ, Ara rejim çuvallýyor baþlýklý bir yazýda þöyle denilmiþ: Bazý þeylerin adýný koyma zamaný geldi. Yaþadýðýmýz dönem bir ara rejim dir. Postmodern bile deðil, arkaik bir ara rejimdir. Ve bu ara rejim fena halde çuvallamaktadýr. Dikiþleri atmakta, hiçbir yýrtýðý yama tutmamaktadýr. (Ertuðrul Özkök, Hürriyet, 21 Nisan 2011) Bu tesbiti yapanýn niyeti ve maksadý baþka olabilir, ama kanaatimizce; mevcut rejimin çuvallamasý ve hiçbir yýrtýðýnýn yama tutmamasý temel deki yanlýþtan kaynaklanmaktadýr. Temel deki yanlýþ da, Kemalizm dir. Çünkü millet menfaatine atýlmak istenen her adýmda karþý çýkanlar bu kavrama sarýlmayý adet haline getirmiþtir. Baþörtüsü serbest býrakýlsýn denilir, karþý çýkanlar Kemalizmi ileri sürerek itiraz eder. Yeni ve özde sivil bir anayasa yapýlsýn denir, itiraz e- denler yine Kemalizmi öne sürerek karþý çýkar. O halde asýl tartýþýlmasý gereken konu budur ve bu olmalýdýr. Kemalizm anlayýþý, Türkiye nýn sýkýntýlarýný geride býrakmasýna engel oluyor. Nitekim, kurtulmak istediðimiz 12 Eylül 1982 darbe anayasasý da Kemalizm anlayýþýyla hazýrlanmamýþ mý? Mevcut anayasanýn her maddesi bu bakýþ açýsýyla þekillenmemiþ mi? Yine deðiþtirilmesi istenen ve beklenen Siyasî Partiler Kanunu da ayný anlayýþla hazýrlamamýþ mý? Bütün partileri bir parti olmaya zorlayan kanun da yine o anlayýþla þekillendirilmemiþ mi? Gelinen noktayý anlamak için, okullarda okutulan matematik ders kitaplarýnýn bile o anlayýþla hazýrlanmýþ olduðunu hatýrlamak yeter. Az daha unutuyorduk, uygulamadaki yönetmeliklere göre beden eðitimi dersi de yine bu anlayýþa göre verilmeliymiþ! Doðru, týkanan ve yama tutmayan bir sistem var. Ama lütfen bu sistemin temelinde hangi anlayýþýn yattýðýný iyi tesbit edelim. Edelim ki bu sýkýntýlarý geride býrakabilelim. Yoksa hem yama tutmayan sistem den dert yanýp, hem de ayný anlayýþý cilâlamaya devam edersek, samimiyetler sorgulanýr. Siyasî partiler verdikleri sözleri unutmazsa, ö- nümüzdeki seçim döneminde ve sonrasýnda yeni ve sivil bir anayasa yapma iþimiz var. Yeni ve sivil bir anayasa, ancak hür zeminde ve hür fikirlerin tartýþmasýyla ortaya çýkabilir. Ýlerleyen günlerde yama tutmayan sistem ve anlayýþ ý yeniden ve cilâlayarak önümüze getirenler olursa, onlara hep birlikte itiraz etmeliyiz. Bilmeliyiz ki, temelleri saðlam olmayan binanýn odalarýný boyamak ve hatta, soðuða karþý izole etmek çare deðil. Tartýþmalarýn temel meseleler üzerinde olmasý temennisiyle... TÜM ÖZEL HÝZMET ÇALIÞANLARI SENDÝKASI (ÖZÝÞ-SEN) 2. OLAÐANÜSTÜ GENEL KURUL ÝLANI Sendikamýzýn 2. Olaðan Genel Kurulunun aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere tarihinde saat 10:00'da "Hak-Ýþ Konfederasyonu toplantý salonu Tunus cad. No: 37 Kavaklýdere / ANKARA adresinde toplanacaktýr. 1. toplantýda çoðunluk saðlanamadýðý takdirde ikinci toplantý 14 MAYIS 2011 tarihinde yine ayný yer ve saatte ayný gündemle yapýlacaktýr sayýlý Sendikalar Kanunu ve Ana Tüzüðümüzün ilgili maddeleri gereðince ilgililere ve üyelerimize ilanen duyurulur. TÜM ÖZEL HÝZMET ÇALIÞANLARI SENDÝKASI (ÖZÝÞ-SEN) GENEL YÖNETÝM KURULU GÜNDEM 1. Açýlýþ, 2. Divan Teþekkülü, 3. Genel Baþkanýnýn konuþmasý 4. Özel Hizmet Çalýþanlarý(öz-Ýþ) Sendikasýna 2821 sayýlý Sendikalar Kanununun 27/1 Maddesi uyarýnca katýlma kararýnýn müzakere edilerek kararlaþtýrýlmasý, CUMHURBAÞKANI ABDULLAH GÜL, BAÐIMSIZ ADAYLARIN ÝPTALÝ DOLAYISIYLA GÜNEYDOÐU'DA YAÞANAN OLAYLARLA ÝLGÝLÝ OLARAK, ÞÝDDETLE HÝÇBÝR ÞEYÝN HALLOLMAYACAÐINI, ÞÝDDETE BAÞVURANIN KAYBEDECEÐÝNÝ BELÝRTTÝ. CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, YSK nýn ba zý ba - ðým sýz mil let ve ki li a day la rý nýn, a day lý ðý ný ip tal et me - si so nu cu ya þa nan o lay lar la il gi li o la rak, Ke sin lik le kim se nin þid de te baþ vur ma ma sý la zým. Tür ki ye de þid det le hiç bir þey hal lol maz. Kim þid de te baþ vu rur - sa kay be der de di. Gül, Ye ni Ze lan da nýn An ka ra Bü yü kel çi si Ant hony Pat rick Fran cis Brow ne i gü - ven mek tu bu nu sun mak ü ze re Çan ka ya Köþ kü nde ka bul et ti. Gül, ka bul ön ce sin de ga ze te ci le rin YSK nýn ba zý ba ðým sýz mil let ve ki li a day la rý nýn a day - lý ðý ný ip tal et me si ka ra rýn dan son ra ya þa nan o lay lar kar þý sýn da bir me sa jý o lup ol ma ya ca ðý na i liþ kin so ru - su ü ze ri ne, þun la rý söy le di: Ke sin lik le kim se nin þid - de te baþ vur ma ma sý lâ zým. Tür ki ye de þid det le hiç bir þey hal lol maz. Kim þid de te baþ vu rur sa kay be der. Halk ta bu nu as la tas vip et mez. O nun i çin her ke sin ka nun lar ve ni zam lar çer çe ve si i çin de ha re ket et me - si ge re kir. Ay rý ca, mü ra ca at lar la il gi li nok san bel ge - ler var mýþ. On lar da ta mam lan dý ðý na gö re ar týk prob lem ol ma ma sý ge re kir. Gül, Gü ney do ðu A na - do lu böl ge si hal ký na yö ne lik bir me sa jý o lup ol ma ya - ca ðý na i liþ kin bir so ru ü ze ri ne de Gü nü gel di ðin de se çim ler o la cak. Ki mi is ti yor lar sa o na gö re oy la rý ný kul la nýr lar de di. Böl ge hal ký nýn þid det yan lý sý þey le - ri as la tas vip et me me si ge rek ti ði ni vur gu la yan Gül, Kim se nin bu na mey dan ver me me si ge re kir. Bu kim se i çin i yi de ðil di ye ko nuþ tu. AVUSTURYA'YA GÝDECEK Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, A vus tur ya Cum - hur baþ ka ný He inz Fisc her in da vet li si o la rak 2-4 Ma - yýs 2011 ta rih le rin de A vus tur ya ya res mi zi ya ret te bu lu na cak. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zin den ya pý lan a çýk la ma da, yak la þýk 13 yýl a ra dan son ra Tür ki ye den A vus tur ya ya Cum hur baþ ka ný dü ze yin - de ya pý la cak o lan bu ilk zi ya re tin, Fisc her in 2008 yý - lýn da Tür ki ye ye ger çek leþ tir di ði zi ya re tin i a de si ni - te li ði ni ta þý dý ðý be lir til di. An ka ra / a a Mah ke me, ÖSYM den sa vun ma is te di YGS DE KÝ þif re id di a la rý ü ze ri ne sý na - výn ip ta li is te miy le a çý lan da va yý gö - rü þen An ka ra 7. Ý da re Mah ke me si ÖSYM den sa vun ma is te di. YGS de þif re le me ya pýl dý ðý id di a la rý ü ze ri ne 27 Mart 2011 de ya pý lan YGS nin ip - ta li is te miy le Da nýþ tay a da va a çýl mýþ - tý. Da va yý gö rü þen Da nýþ tay 8. Da i re - si gö rev siz lik ka ra rý ve re rek da va nýn i da re mah ke me sin de a çýl ma sý ge rek - ti ði ni bil dir miþ ti. Da vay la il gi li ilk in - ce le me si ni ya pan An ka ra 7. Ý da re Mah ke me si, da va lý ÖSYM den sa - vun ma is te di. Mah ke me, ÖSYM nin sa vun ma sý gel dik ten son ra sý na výn yü rüt me si nin dur du rul ma sý is te mi ni ka ra ra bað la ya cak. Ken di le ri ne E - mek Hýr sý zý ÖSYM Gru bu a dý ný ve - ren bir grup li se öð ren ci si, YGS nin ip tal e dil me si is te miy le a çý lan da va - nýn hýz lan dý rýl ma sý i çin Da nýþ tay ö - nün de ey lem yap tý. Ankara / aa Ýstanbul, hayýrsever hanýmlar sayesinde hareketli günler yaþýyor. Öðrencilere yardým etmek için, hanýmlarýn düzenlediði ve büyük emek harcadýðý kermeslere bir yenisi daha eklendi. Geçtiðimiz günlerde Fatih ilçesinde açýlan kermesin ardýndan, dün de Þirinevler de bir kermes daha, kapýlarýný hayýrseverlere açtý. Yeni Asya Medya Grup yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kutlular ve eþi Nevin YSK'nýn 12 baðýmsýz milletvekili adayýnýn seçime giremeyeceðini açýklamasýnýn ardýndan olaylar çýkmýþtý. FO TOÐ RAF: AA Po li se do zer li en ge le so ruþ tur ma DÝYARBAKIR Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, YSK nýn ka ra rý ný pro tes to et mek i çin top la nan gru ba mü da ha le e den po li sin be le di ye le re a it iþ ma ki ne si ve kam yon lar la en gel len me siy le il gi li so ruþ tur ma aç tý. Di yar ba kýr Cum hu - ri yet Baþ sav cý lý ðý, BDP Di yar ba kýr Ýl Baþ kan lý ðý ö nün de ön ce ki gün, po li se mo to lo tof kok tey li, taþ ve ha vai fi - þek le sal dý rýl ma sý ü ze ri ne baþ la yan o lay la rýn ar dýn dan gü ven lik güç le ri nin be le di ye le re a it iþ ma ki ne le riy le en - gel len mek is ten me si ne i liþ kin so ruþ tur ma baþ lat tý. Ýl gi li be le di ye le rin yet ki li le ri hak kýn da gö re vi kö tü ye kul - lan mak su çun dan so ruþ tur ma yü rü tü le ce ði öð re nil di. BDP Di yar ba kýr Ýl Baþ kan lý ðý bi na sý ö nü ne ön ce ki gün be le di ye ye a it a raç la rýn ge ti ril me si, em ni yet yet ki li le ri i le ba ðým sýz Mil let ve ki li E mi ne Ay na a ra sýn da ya pý lan gö rüþ me de de di le ge ti ril miþ, Ay na, iþ ma ki ne si ve kam yon la rýn po li sin, BDP il bi na sý na gi ri þi ni ön le mek a ma - cýy la ge ti ril di ði ni söy le miþ ti. Bu a ra da Bis mil il çe sin de dü zen le nen i zin siz gös te ri ler de çý kan o lay da ö len Ýb ra - him O ruç un gö ðü sü nün sol ta ra fý na i sa bet e den tek mer miy le öl dü ðü tes pit e dil di. Bis mil Cum hu ri yet Baþ - sav cý lý ðý, O ruç un ö lü mü i le il gi li o la rak so rum lu la rýn tes pi ti i çin so ruþ tur ma baþ lat tý. Þeffaf sandýklarýn daðýtýmýna baþlandý ÝLK kez 12 Ha zi ran da ya pý la cak mil let ve - ki li ge nel se çi min de hal kýn ö nü ne ko nu - la cak o lan þef faf se çim san dýk la rý nýn yurt ge ne lin de da ðý tý mý na baþ la nýl dý. Ya - lo va da ki bir fab ri ka da ü re ti len 200 bin a - det se çim san dý ðý nýn da ðý tý mý, kar ton ko - li ler i çin de PTT ye a it týr lar la ger çek leþ ti - ri li yor. Ýl ve il çe mer kez le rin de ki tes li mat - lar PTT yet ki li le ri ve se çim ku ru lu gö rev - li le ri nin gö ze ti min de ya pý lý yor. E ni 40, bo yu 55, yük sek li ði 50 san ti met re o lan san dýk lar, ý sý ya ve ký rýl ma ya da ya nýk lý sert plas tik ten ü re ti lir ken, se çim ku rul la rý na tes lim e dil me den ön ce la bo ra tu var lar da da ya nýk lý lýk test le rin den ge çi ril di. Dý þa - rýn dan gö rü le bi le cek þe kil de þef faf mal ze - me den ü re ti len san dýk la rýn ü ze rin de Yük sek Se çim Ku ru lu nun (YSK) amb le - mi yer a lý yor. YSK nýn 200 bin þef faf san - dýk i çin yak la þýk 20 mil yon li ra har ca dý ðý öð re nil di. Ça nak ka le / a a Yalova'da üretilen sandýklar, karton koliler içinde PTT'ye ait TIRlarla yurt geneline daðýtýlýyor. FO TOÐ RAF: AA Ýstanbul kermeslerle renklendi Kutlular ýn birlikte açýlýþýný yaptýðý kermeste; el emeði göz nuru eserler ve hediyelik eþyalar yanýnda birbirinden lezzetli mahalli tatlar da yer alýyor. Öðrenciler yararýna düzenlenen kermes 27 Nisan'a kadar açýk kalacak. Kâzým Karabekir Caddesi, Mehmet Þen Þirinevler Ýlköðretim Okulu karþýsýndaki adreste açýlan kermesi düzenleyen Yeni Asya Haným Okuyucularý,herkesi hayra vesile olmaya dâvet etti. Ýstanbul / Elif Nur Kurtoðlu 157 ki þi ya ka lan dý DÝYARBAKIR Va li li ði, þe hir de dü zen le nen i zin siz gös te ri ler - de 157 ki þi nin ya ka lan dý ðý ný bil dir di. 18 Ni san 2011 gü nü Te rör le Mü ca de le Þu be Mü - dür lü ðü e kip le rin ce dü zen le - nen o pe ras yon da 14 ki þi nin su çüs tü ya ka lan dý ðý bil di ri len Va li lik a çýk la ma sýn da, þun la ra yer ve ril di: Bu ki þi le rin ya ka - lan dýk la rý yer ler de ve a raç la - rýn da ya pý lan a ra ma lar da ya - sa dý þý ör güt bay ra ðý, a týl ma ya ha zýr 71 mo lo tof kok tey li, a týl - ma ya ha zýr va zi ye te meþ ru - bat ku tu la rý na ha zýr lan mýþ fi - til a teþ le me li, par ça ve ba sýnç et ki li 50 el ya pý mý bom ba, mo lo tof kok tey li ya pý mýn da kul la ný lan 231 a det boþ bi ra þi þe si, 43 lit re ben zin, 41 lit re ti ner, 163 tüp ya pýþ tý rý cý, mo - lo tof fi ti li ha zýr la mak i çin bez par ça la rý, 4 a det plas tik hu ni ve 11 sa pan el de e dil di. Ay ný gün i çin de ge ce geç sa at le re ka dar i li mi zin muh te lif semt - le rin de yol ka pa ma, ka mu ku rum la rý na yö ne lik mo lo - tof kok tey li, ha vai fi þek ve taþ at ma þek lin de ey lem ler ger - çek leþ ti ril miþ tir. Son 2 gün - de mey da na ge len ey lem le re mü da ha le e den 26 em ni yet men su bu nun ya ra lan dý ðý kay de di len a çýk la ma da, mey - da na ge len o lay lar da top lam 157 ki þi nin ya ka lan dý ðý ve ad - li iþ lem le rin sür dü ðü i fe de e - dil di. Di yar ba kýr / a a Zey bek ten, Ka ra be kir Mü ze si ne he di ye KURTULUÞ Sa va þý kah ra man la rýn dan Kâ zým Ka - ra be kir e a it 108 yýl lýk ta ri hi bir bel ge or ta ya çýk tý. De mok rat Par ti (DP) Ge nel Baþ kan Na mýk Ke mal Zey bek, ba ba sýn dan kal ma ken di ö zel ar þi vin de ki, Kur tu luþ Sa va þý kah ra man la rýn dan Kâ zým Ka ra be - kir Pa þa nýn 1903 ta rih li Harp O ku lu ndan me zu ni - yet te zi ni, Kâ zým Ka ra be kir Mü ze si ne he di ye et ti ta ri hin de Harp O ku lu ndan (Mek teb-i Har bi - ye-i Þa ha ne) me zun o lan Kâ zým Ka ra be kir Pa þa, me zu ni yet ö de vi o la rak; Bal kan sa va þýn da, Os man - lý or du su nun bu lun du ðu cep he le ri ken di el ya zý sýy - la i pek bir ka ðý da çiz miþ. Kâ zým Ka ra be kir in ký zý Tim sal Ka ra be kir, ba ba sý na a it ye ni bir bel ge nin or - ta ya çýk ma sýn dan duy du ðu mem nu ni ye ti be lir te - rek, en ký sa za man da çer çe ve le tip mü ze ye a sa ca ðý - ný söy le di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Za fer Böl ge sel Ha va a la nýnýn te me li bugün a tý lacak KÜTAHYA, Af yon ka ra hi sar ve U þak il le ri nin ih ti - ya cý ný kar þý la ma sý a ma cýy la Kü tah ya nýn Al týn taþ il - çe sin de in þa e di le cek Za fer Böl ge sel Ha va a la ný nýn te me li bu gün tö ren le a tý la cak. E di ni len bil gi ye gö re, yap-iþ let-dev ret mo de liy le ya pý la cak ve Tür ki ye nin böl ge sel ni te lik te ki ilk ha va a la ný o la cak te si sin i ha - le si, 28 Tem muz 2010 da ger çek leþ ti ril di. Ý ha le ye sa de ce IC Ýç taþ Ýn þa at fir ma sý tek lif ver di ve 32 yýl o - lan iþ let me sü re si ni 29 yýl 11 a ya çek ti. IC Ýç taþ i le 22 A ra lýk 2010 da söz leþ me im za la na rak, yer tes li mi ger çek leþ ti ril di. IC Ýç taþ, ter mi nal bi na sý, pist, bað - lan tý, tak si yol la rý, 4 u çak lýk ap ron, ku le, it fa i ye ga - ra jý, ge nel a maç lý ga raj, gi riþ kon trol bi na sý, ap ron ba ri yer bi na sý, güç mer ke ziy le her tür lü e lek tro nik ve gü ven lik sis tem le ri ni ya pa cak. Çev re ve Or man Ba ka ný Vey sel E roð lu nun ka tý lý mýy la bu gün te me li a tý la rak ya pý mý na baþ la na cak te si sin 2 yýl da ta mam - lan ma sý he def le ni yor. Za fer Böl ge sel Ha va a la ný nýn, Tür ki ye nin dör dün cü bü yük ha va a la ný ol ma sý ön - gö rü lü yor. Kü tah ya / a a Di ya net, per so ne li i le ba rý þý yor TÜRKÝYE'NÝN en üc ra köy ve ma hal le le ri ne ka dar gö rev li si bu lu nan Di ya net, son dö nem de yap tý ðý kü - çük jest ler le per so ne li nin gön lü nü ka za ný yor. Ön ce ki Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. A li Bar da koð lu za ma - nýn da ha zýr la nan an cak ye ni Baþ kan Prof. Dr. Meh - met Gör mez, ta ra fýn dan uy gu la ma ya ge çi ri len bay - ram ve kan dil kut la ma me saj sis te mi dev re ye gir di. Ar týk her mü ba rek gün ve ge ce ler de, bay ram lar da ay - ný an da bü tün per so ne lin cep te le fo nu na baþ kan la rýn - dan kut la ma me sa jý ge li yor. Bu nun ya nýn da Baþ kan Prof. Dr. Gör mez in, ku rum ça lý þan la rýn dan her han - gi bi ri si nin ya kýn la rý ný kay bet me si du ru mun da te le - fon la a ra ya rak baþ sað lý ðý te men ni sin de bu lun du ðu, prog ra mý mü sa it ol du ðu du rum lar da da biz zat ce na - ze le re ka týl ma ya ö zen gös ter di ði be lir til di. Baþ kan Gör mez, geç ti ði miz ay lar da Ay dýn ýn U mur lu Bel de si ya kýn la rýn da mey da na ge len tren ka za sýn da ha ya tý ný kay be den din gö rev li le ri nin ce na ze na ma zý na ka tý la - rak ce na ze na maz la rý ný kýl dýr mýþ tý. An ka ra / ci han

5 siyahbeyaz:mizanpaj 1 4/21/2011 3:07 PM Page 1 Y HABER 5 Þimdi mi akýllara geldi? di görüntüsü oluþurdu. Peki burada tek suçlu YSK mý? Ýktidarýyla, muhalefetiyle, gazetecileriyle, sivil toplum örgütleriyle herkes rahatsýz. Herkes YSK yý suç- luyor. Ama siyasetin de yapmasý gereken þeyler yok muydu? YSK elindeki kanunlarý yanlýþ Seçim takvimi açýklandýktan Türkiye seçim sath-ý mailine girip, partiler sonra, sýkýntýlar ortaya çýkýnca adaylarýný YSK ya teslim edip, seçim beyannamelerini açýklayýp meydanlara çýk- yapýlýrken, net ve açýk yazýlamaz mýydý? seçim barajýnýn yüksekliðinden uyguluyorsa ki böyle deniliyor kanunlar maya hazýrlanýrken, YSK nýn BDP nin destek Bizim merak ettiðimiz, bu kanunlar yýllardýr dururken, YSK nýn böyle bir karar verme- þikâyet etmek ne kadar vereceði 7 adayla birlikte 12 baðýmsýz adayýn veto edilmesi kararýný almasý seçim kampanyalarýný gölgede býraktý. gösterdiðidir. demokratik deðilse, neden 4 sinden sonra siyasetçilerin neden þimdi tepki inandýrýcý? Eðer seçim kanunu Kararýn ardýndan seçime girmeme gibi seçeneði de deðerlendiren BDP nin ne karar vere- anayasadaki ilgili maddeyi ve seçim kanunlarý- Þimdi çýkýp þu safhada Meclisi toplayalým, yýl beklenildi, demokratikse ceði merakla beklenirken, iktidar ve muhalefet ný deðiþtirelim demek hiçbir þey ifade etmiyor. Zira Meclis toplantýya çaðrýlsa bile liste gelince hatýrlandý? neden sýkýntý meydana partilerinden gelen tepkiler de Þimdiye kadar neredeydiniz? sorusunu akýllara getirdi. TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin in Ülkenin demokratik vicdanýnýn kabul edebileceði bir karar deðildir. Bu karar Meclis in misyonunu zayýflatýr. YSK kararýný tekrar gözden geçirmeli sözü ile TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut un YSK nýn kararý, mevcut yasalar karþýsýnda tamamen kanunîdir. Ama, böyle bir düzenlemenin olmasý gerekli midir, deðil midir konusu tartýþmaya açýktýr demesi dikkat çekici. YSK, kararýndan sonra bunlar gibi çok sert eleþtirilere muhatap oldu. YSK yetkilileri ise kanunlara göre karar verdiklerini söylediler. Peki, geçici listeler hazýrlamadan önce partilere eksik belgeleri tamamlamak için haber gönderirken, bu baðýmsýz adaylar için de yapýlamaz mýydý? Önceden yapýlsaydý ne Güneydoðu daki olaylara bahane bulunabilirdi, ne de demokrasiye zarar veril- dýþý kalan 266 milletvekili Meclis e gelip olumlu yönde oy kullanýr mý? Hele ki, milletvekilliði seçilme yeterliliðini düzenleyen anayasa deðiþir mi? Meclis Baþkaný Þahin de, Meclis in bu kararý deðerlendirmek üzere tekrar toplanabileceðini açýkladý. Doðrudur, toplanabilir, ama seçime bu kadar zaman kalmýþken, yapýlacak deðiþiklikler tekrar tartýþma konusu olmaz mý? Hem de seçim kanunlarýnda yapýlacak deðiþiklikler bir seneden önce uygulanamýyor. Hadi diyelim bu da ek bir madde ile düzenlendi. Yani Meclis in toplanýp yeni kanun çýkarmasý çok zor bir durum Bütün bu geliþmelerden sonra akýllara þu sorular takýlýyor: Akýllar yeni mi baþlara geldi? Seçim kanununun ve siyasî partiler kanununun deðiþmesi gerektiði seçim yaklaþýrken sýkýntýlar olduðunda hatýrlanmasý geleneði bu seçimde de sürmüþtü. Seçim takvimi açýklandýktan sonra, bu tür sýkýntýlar ortaya çýkýnca seçim barajýnýn yüksekliðinden þikâyet etmek ne kadar i- nandýrýcý? Eðer seçim kanunu demokratik deðilse, neden 4 yýl beklenildi, demokratikse neden sýkýntý meydana gelince hatýrlandý? Bütün bu sorulara cevap verecek ve gereðini yapacak baþta hükümet ve Meclis teki diðer partilerdi. Ýþ iþten geçtikten sonra tepkiler verilmesi bir þeyi deðiþtirmiyor. Siyaset kurumu geçen yýl anayasa deðiþiklikleri hazýrlanýrken bu konuyu gündeme getiremez miydi? Bu sorun kökten çözülemez miydi? Þimdi kalkýp YSK nýn mevcut kanunlara göre inisiyatifini kullanýp karar vermesinden niçin rahatsýz olunuyor. Oysa YSK, 2007 yýlýndaki seçimde de kapatýlan DTP nin 33 baðýmsýz adayýnýn çeþitli sebeplerle milletvekili adayý olamayacaklarýna hükmetmiþti. YSK nýn vetosunu yiyen 33 a- STK lar baþörtüsüne özgürlük için buluþacak SÝVÝL top lum ku ru luþ la rý, ba þör tü sü ey le mi i çin 30 Ni san Cu mar te si gü nü Ko - ca e li nde i çin bu lu þa cak. Ko ca e li de 7. yýl - dýr sü ren ba þör tü sü ey lem le ri Her A lan - da Ba þör tü sü ne Öz gür lük slo ga nýy la sü - rü yor. MAZ LUM DER in de a ra la rýn da bu lun du ðu Ko ca e li Gö nül lü Kül tür Te - þek kül le ri Plat for mu ça tý sý al týn da ki çok sa yý da si vil top lum ku ru lu þu ba þör tü sü ey le mi i çin 30 Ni san da Ýz mit te top la na - cak. Mer kez Ban ka sý ö nün de bu lu þa cak o lan ak ti vist ler, bu ra dan ey le min ya pý la - ca ðý Ýz mit Ýn san Hak la rý Par ký ve Öz gür - lük Mey da ný na ge çe cek. Ey le me bütün gö nül lü ler dâ vet li. Ýs tan bul / Ye ni As ya AB den ka tý lým ön ce si 217 mil yon e u ro des tek TÜR KÝYE i le Av ru pa Ko mis yo nu a ra sýn - da Ka tý lým Ön ce si Yar dým A ra cý (I PA) kap - sa mýn da Ge çiþ Dö ne mi Des te ði ve Ku rum - sal Ya pý lan ma Bi le þe ni ne i liþ kin 2010 yý lý Fi - nans man An laþ ma sý im za lan dý. Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re ter li ði nden (ABGS) ya - pý lan a çýk la ma ya gö re, Ge çiþ Dö ne mi Des - te ði ve Ku rum sal Ya pý lan ma Bi le þe ni kap sa - mýn da i kin ci pro je pa ke ti ne i liþ kin 2010 yý lý Fi nans man An laþ ma sý ný Tür ki ye a dý na U - lu sal I PA Ko or di na tö rü ve Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re ter Ve ki li, Bü yü kel çi M. Ha luk I lý cak im za la dý. I PA-Ge çiþ Dö ne mi Des te ði ve Ku rum sal Ya pý lan ma Bi le þe ni al týn da Tür ki ye ye ay rý lan tah si sa týn top lam 217 mil yon e u ro ol du ðu nun be lir til di ði a çýk la - ma da, im za la nan an laþ ma i le I PA-Ge çiþ Dö ne mi Des te ði ve Ku rum sal Ya pý lan ma Bi le þe ni al týn da o luþ tu ru lan pro je pa ke tin de yer a lan pro je le rin fi nans ma nýn sað la na ca - ðý kay de dil di. An ka ra / a a Me te o ro lo ji den zi raî don u ya rý sý YUR DUN ba zý böl ge le rin de bu ge ce ve 23 Ni san ge ce si don o la yý bek le ni yor. Dev let Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðün den ya - pý lan zi raî don u ya rý sý na gö re, ül ke Bal kan - lar ü ze rin den ge len so ðuk ve ya ðýþ lý ha va nýn et ki si al týn da bu lu nu yor. Bu ge ce, Mar ma - ra nýn gü ney do ðu sun da, Ka ra de niz ve E - ge nin iç ke sim le rin de, Ak de niz in ku zey do - ðu ve ku zey ba tý sýn da, Ýç A na do lu da ve Do ðu A na do lu nun ku zey ve do ðu sun da ha fif, yük - sek ler de or ta kuv vet te don o la yý tah min e di - li yor. 23 Ni san ge ce si i se Mar ma ra nýn gü - ney do ðu sun da, E ge nin iç ke sim le rin de, Ak - de niz in ku zey do ðu sun da, Ýç A na do lu nun do ðu sun da ve Do ðu A na do lu nun ku zey ve do ðu sun da ha fif, yük sek ler de or ta kuv vet te don o la yý bek le ni yor. Ta rým sal fa a li ye tin ol - du ðu bu böl ge ler de, çi çek len me ve mey ve bað la ma dö ne min de ki ba dem, ka yý sý, e rik, fýn dýk, ki raz, el ma gi bi mey ve, seb ze ve fi de ü re ti ci le ri i le se ra da ü re tim ya pan ye tiþ ti ri ci - le rin ge rek li ted bir le ri al ma la rý, yö re le rin de ki don du ru mu hak kýn da da ha de tay lý bil gi al - mak i çin en ya kýn me te o ro lo ji mü dür lük le ri - ne baþ vur ma la rý ö ne ril di. An ka ra / a a daydan 30 u mahkûmiyetleri yüzünden aday olamadý deki seçimde siyasî yasaðý süren Necmettin Erbakan da SP den milletvekili a- dayý oldu, ancak YSK, Erbakan ýn siyasî yasaðýnýn devam ettiði belirtilerek veto etmiþti. Keza Tayyip Erdoðan, TCK nýn eski 312. maddesinden hapse mahkûm olmuþ, infazý bitmesine raðmen bu hapis cezasýnýn adlî sicil kaydýnýn arþivlerde bulunmasýný gerekçe gösteren YSK, Erdoðan ýn aday olamayacaðýna karar vermiþti. Kararý da Anayasanýn 76, Milletvekili Seçimi Kanunu nun 11. maddesine dayandýrmýþtý. Seçime giremeyen Erdoðan, milletvekili olamamýþtý. Daha sonra yapýlan yasal deðiþikliklerle Erdoðan a vekillik yolu a- çýlmýþtý. YSK, 3 Kasým 2002 seçimlerinde Siirt teki seçimleri iptal etmiþ ve seçimlerin tekrar edilmesinin ardýndan Erdoðan Siirt milletvekili seçilmiþ ve Baþbakan olmuþtu. Bütün bu örnekler önümüzde dururken, mesele bu noktalara gelmeden gerekli kanunî düzenlemeler yapýlmalýydý. Yapýldý deniyorsa da neden bu tür bir karýþýklýk çýktýðý da millete anlatýlmalý Gelinen noktada YSK nýn, memnu haklarý ndaki eksikleri gerekçe göstererek milletvekili adaylýðýný veto ettiði 12 adaydan BDP destekli 5 isim, haklarýnýn iadesine iliþkin belgeleri önceki gün ilgili mahkemelerden alarak kurula gönderdi. Son kararý belgeleri deðerlendirmek üzere toplanacak olan YSK verecekti. Kurul dün toplandý, yazýyý kaleme aldýðýmýz saatlerde henüz bir karar çýkmamýþtý. Ümit e- deriz ki, mesele hallolmuþ, gerginlik sona ermiþ olur ve Türkiye kavgasýz-gürültüsüz bir demokratik yarýþa baþlar. SIHHIYE MEYDANI'NDA DA MÝTÝNG DÜZENLENECEK DÝSK, KESK, TÜRK-ÝÞ, Türk Mü hen dis ve Mi mar O da la rý Bir li ði (TMMOB) ve Türk Ta bip le ri Bir li ði (TTB), 1 Ma yýs Ýþ çi Bay ra mý nda Sýh hi ye Mey da ný nda mi ting dü zen le ye ce ði ni a çýk la dý. DÝSK, KESK TÜRK-ÝÞ, TMMOB ve TTB den o lu þan 1 Ma yýs Ter tip Ko mi te si Yük sel Cad de si nde ba sýn a çýk la ma sý yap - tý. Ko mi te a dý na ko nu þan DÝSK An ka ra Böl ge Tem sil ci si Ka ni Be ko, 1 Ma yýs Bir lik Mü ca de le ve Da ya nýþ ma Gü nü nde iþ çi le rin, e mek çi le rin, ka mu ça lý - þan la rý nýn, e mek li le rin, iþ siz le rin, öð ren ci le rin mey dan lar da ses le ri ni du yu ra cak la rý ný söy le di. 1 Ma yýs ta ki kut la ma la ra ka tý la cak la rýn sa at da Gar ö - nün de top la na ca ðý ný bil di ren Be ko, Sýh hi ye Mey da nýn da ya pý la cak 1 Ma yýs Ýþ çi Bay ra mý Mi tin gi nin sa at da baþ la ya ca ðý ný kay det ti. 1 Mayýs'ý ülke genelinde kutlama kararý alan 8 emek ve meslek örgütü, ortak bildiri hazýrladý. Bildiride, tüm kesimlerin problemleri gündeme taþýnacak. Herkese özgürlük talebi 1 MAYIS KUTLAMALARINI ÜLKE GENELÝNDE ORTAK YAPMA KARARI ALAN 8 EMEK VE MESLEK ÖRGÜTÜ, ÇALIÞANLARIN TALEPLERÝNÝN YANI SIRA KÜRT SORUNU, DÝN, VÝCDAN VE DÜÞÜNCE ÖZGÜRLÜÐÜ GÝBÝ KONULARA DA DÝKKAT ÇEKECEK. 1 MA YIS kut la ma la rý ný ül ke ge ne lin de or tak yap ma ka ra rý a lan 8 e mek ve mes lek ör gü tü, kut la ma lar da ça lý þan la rýn so run la rý nýn ya ný sý - ra son dö nem de ül ke gün de mi ni meþ gul e den he men her ko nu yu gün de me ta þý ya cak. Türk-Ýþ, Hak-Ýþ, DÝSK, Me mur-sen, KESK, TMMOB, TTB, TEB in ül ke ge ne lin - de bir lik te ya pa cak la rý kut la ma la ra i liþ kin ha - zýr lýk lar sü rü yor. Bu kap sam da, e mek ve mes lek ör güt le ri 1 Ma yýs kut la ma la rý i çin or - tak bir bil di ri ha zýr la dý. Bil di ri de, iþ çi le rin, ka - mu e mek çi le ri nin, mes lek sa hip le ri nin, e - mek li le rin, iþ siz le rin, yok sul la rýn, ka dýn la rýn, genç le rin, bütün dün ya e mek çi le riy le bir lik te 1 Ma yýs a lan la rýn da, e me ðin bay ra mý ný kut - la ya cak la rý i fa de e dil di. Ba rýþ, öz gür lük, de - mok ra si, say gýn bir iþ, sa vaþ sýz bir dün ya da sö mü rü süz, bas ký sýz, in san o nu ru na ya ra þýr bir hayat i çin bi ra ra ya ge lin di ði vur gu la nan bil di ri de, sos yal a da let, e þit lik, ba ðým sýz lýk ve sen di kal hak lar i çin 1 Ma yýs 2011 de, baþ ta Tak sim ol mak ü ze re bütün a lan lar da, o muz o mu za o lu na ca ðý vur gu la nan bil di ri de, 1 Ma - yýs 2011 in gü ven ce siz, es nek, ku ral sýz ça lýþ - ma nýn, ta þe ron laþ ma nýn yay gýn laþ tý rýl dý ðý þart lar da kar þý lan dý ðý vur gu lan dý. E mek çi le rin ya rý sý nýn ka yýt dý þý ça lýþ tý ðý, sen di - kal ör güt len me nin ö nün de ki en gel le rin ko run - du ðu, ör güt le nen iþ çi le rin iþ ten a týl dý ðý be lir ti len bil di ri de, iþ ka za sý a dý ve ri len iþ ci na yet le ri nin dur mak bil me di ði, Tor ba Ya sa i le her a lan da e - mek çi le rin hak ve çý kar la rý nýn ge ri ye gö tü rül - mek is ten di ði sa vu nul du. An ka ra / a a TA LEP LER BÝZ sos yal a da let, e þit lik, öz gür lük ve de mok ra si is ti yo ruz. Biz, öz gür lük çü, e þit lik çi si - vil de mok ra tik bir a na ya sa ve ya sa lar i çin, i nanç ve dü þün ce öz gür lü ðü i çin se si mi zi yük - sel ti yor, öz gür lük ten, de mok ra si den ve sos yal dev let ten vaz geç me ye ce ði mi zi bil di ri yo - ruz i fa de le ri ne yer ve ri len bil di ri de, bu yýl ki 1 Ma yýs kut la ma la rýn da gün de me ge ti ri le - cek ta lep ler þöy le sý ra lan dý: Ýþ siz li ðin ön len me si ni, ký dem taz mi na tý hak ký mý zýn ko run ma sý ný, es nek, ku - ral sýz ve gü ven ce siz ça lýþ ma bi çim le rin den vaz ge çil me si ni is ti yo ruz. Ýþ siz lik Si gor - ta sý Fo nu nun a ma cý dý þýn da kul la nýl ma sý na kar þý çý ký yo ruz. Sað lýk ve si gor ta a la nýn da ki mað du ri yet le ri mi zin gi de ril me si ni is ti yo ruz. As ga rî üc re tin in san o nu ru na ya ký þýr ol ma sý ný, ver gi a da let siz li ði nin gi de ril me - si ni is ti yo ruz. Ýþ ci na yet le ri nin ön len me si ni, iþ sað lý ðý ve gü ven li ði tedbirle ri nin art tý rýl ma sý ný is ti yo ruz. Ta þe ron laþ ma ve ka yýt dý þý e ko no mi nin en gel len me si ni, ö zel leþ tir me le rin dur - du rul ma sý ný is ti yo ruz. An ti de mok ra tik sen di kal ya sa la rýn de ðiþ ti ril me si ni, top lu pa zar lýk ve ör güt len me - nin ö nün de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý ný is ti yo ruz. Kürt so ru nu nun de mok ra tik ve ba rýþ çýl bir þe kil de çö zü mü nü, din, vic dan ve dü þün ce öz gür lü ðü nün top lu mun bütün ke sim le ri ne ha kim ký lýn ma sý ný is ti yo ruz. Ce za ev le rin de ki hayat þartla rý nýn in san o nu ru na ya ký þýr bir þe kil de i yi leþ ti ril - me si ni, a ðýr has ta la rýn tah li ye e dil me si ni is ti yo ruz. Tabiî hayatýn ko run ma sý ný ve e ko lo jik çev re nin kat li ne son ve ril me si ni is ti yo ruz. Ka dý na yö ne lik þid de tin en gel len me si ni, is tih dam da ka dýn e me ði ne da ha çok yer ve ril me si ni is ti yo ruz. En gel li le rin top lum sal hayata e þit bi rey ler o la rak ka týl ma sý nýn sað lan - ma sý ný is ti yo ruz. ÖSYM ta ra fýn dan ya pý lan sý nav lar da gü ven lik ve a da le tin kuþ ku la ra yer bý - rak ma ya cak þe kil de sað lan ma sý ný is ti yo ruz. 1 Ma yýs 1977 nin ay dýn la týl ma sý ný ve kay bet tik le ri mi zin fa il le ri nin bu - lun ma sý ný, a da let ö nü ne çý ka rýl ma sý ný is ti yo ruz. A rap halk la rý nýn de mok ra si mü ca de le si ni des tek li yor, on la ra ya pý lan bütün an ti de mok ra tik mü da ha le le ri ký ný yo ruz. HABERLER 1 Nisan'da düzenlenen eyleme Ankara Valiliði izin vermemiþti. TE KEL ey lem ci le ri ne 8 yý la ka dar ha pis ta le bi AN KA RA Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, 1 Ni san 2010 da TE KEL iþ çi le ri nin 4/C sta tü sü ne ge çi ril - me le ri ni pro tes to i çin dü zen le nen ey le me ka tý lan 111 ki þi hak kýn da, 2911 Sa yý lý Top lan tý ve Gös te ri Yü rü yüþ le ri Ya sa sý na mu ha le fet et tik le ri id di a sýy la dâ vâ aç tý. Ba sýn Suç la rý So ruþ tur ma Bü ro su Sav cý sý Ab dul va hap Ya ren in ha zýr la dý ðý id di a na me de, Tek Gý da-ýþ ve diðer sen di ka yöneticilerinin, TE KEL iþ - çi le ri nin 4/C sta tü sü ne ge çi ril me le ri ni pro tes to et - mek a ma cýy la An ka ra da 1 Ni san 2010 da, valiliðin izin vermemesine ve Emniyet yetkililerinin bunu bildirmesine raðmen ey lemin or ga ni ze et ti ði i fa de e dil di. Ýd di a na me de, 111 ki þi nin, 2911 Sa yý lý Top - lan tý ve Gös te ri Yü rü yüþ le ri Ya sa sý na mu ha le fet et - tik le ri id di a sýy la 3 yýl 6 þar ay dan 8 er yý la ka dar ha - pis ce za sý na çarp tý rýl ma la rý is ten di. Sa nýk lar a ra sýn - da CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li a da yý Sü ley man Çe le - bi, TKP Ge nel Baþ ka ný Er kan Baþ, DÝSK Ge nel Baþ - ka ný Tay fun Gör gün, Tek Gý da-ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Tür kel, E ði tim Sen Ge nel Baþ ka ný Zü bey de Ký lýç, es ki KESK Ge nel Baþ kan la rý Ýs ma il Hak ký Tom bul ve Sa mi Ev ren gi bi çok sa yý da sen di - ka cý i le YSK nýn ba ðým sýz mil let ve ki li a day lý ðý nýn ip - ta li ne ka rar ver di ði Çi çek Ot lu da bu lu nu yor. Sa nýk - lar, An ka ra 19. As li ye Ce za Mah ke me sin de yar gý la - na cak. An ka ra / a a Sað lýk per so ne li ne nö bet zam mý SAÐ LIK Ba kan lý ðý, per so ne li ne 2009 yý lýn da 80 mil yon TL nö bet üc re ti ö de nir ken, ya pý lan dü - zen le me i le bu ra kam 2010 yý lýn da yüz de 150 art - tý rý la rak 200 mil yon TL ye yük sel di. Sað lýk Ba kan - lý ðý Stra te ji Ge liþ tir me Baþ ka ný Meh met A ta se ver, söz leþ me li per so ne lin de nö bet üc re ti a la bi le ce ði - nin müj de si ni ver di. Nö bet üc ret le rin de cid dî ar - týþ lar ol du ðu nu i fa de e den A ta se ver, þun la rý kay - det ti: Bir a sis tan he ki min bir ay da a la bi le ce ði nö bet üc re ti yüz de 166 art tý rý la rak 273 TL den 725 TL ye, li se me zu nu bir hem þi re nin bir ay da a - la bi le ce ði nö bet üc re ti yüz de 171 art tý rý la rak 149 TL den 403 TL ye çý ka rýl dý. Sað lýk Ba kan lý ðý, per - so ne li ne 2009 yý lýn da 80 mil yon TL nö bet üc re ti ö de nir ken, ya pý lan dü zen le me i le bu ra kam 2010 yý lýn da yüz de 150 art tý rý la rak 200 mil yon TL ye yük sel di. An ka ra / a a Em ni yet te rüt be ve de re ce de ði þik li ði EM NÝ YET teþ ki lâ týn da po lis me mur la rý na ye ni rüt be sis te mi ge ti ren ký dem li baþ po lis me mur ve baþ po lis me mu ru rüt be le ri nin uy gu lan ma sý na baþ - lan dý. Po lis me mur la rý nýn rüt be mes lek de re ce le ri de 12 o la rak de ðiþ ti. Ko nuy la il gi li yö net me lik Res - mî Ga ze te de ya yým lan dý. De ði þik li ðe gö re, ký dem - li baþ po lis me mur rüt be si ko mi ser yar dým cý sý rüt - be sin den son ra 10 un cu, baþ po lis me mur rüt be si de 11 in ci mes lek de re ce si ne ge ti ril di. Bu de ði þik - lik ler sebebiy le po lis me mur la rý nýn rüt be mes lek de re ce si de 12 o la rak de ðiþ ti ril di. Bu lun duk la rý rüt be de her han gi bir ad li ve ya i da ri ce za al ma mýþ po lis baþ mü fet tiþ le ri i le il em ni yet mü dür le ri, Yük - sek De ðer len dir me Ku ru lun da gö rev al mak i çin ya pý la cak se çim de a day o la bi le cek. A day ol mak is - te yen po lis baþ mü fet tiþ le ri i le il em ni yet mü dür le - ri, se çi min ya pý la ca ðý ta rih ten 7 gün ön ce si ne ka - dar Per so nel Da i re si Baþ kan lý ðý na di lek çe i le baþ - vur ma sý ge re ke cek. Yük sek De ðer len dir me Ku ru - lu na se çi le cek o lan po lis baþ mü fet ti þi i le il em ni yet mü dür le ri nin se çi mi e þit, giz li ve ge nel oy e sa sý na gö re ya zý lý ve ya e lek tro nik or tam da her yýl Ma yýs a yýn dan ön ce ya pý la cak. An ka ra / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Osman Erkut'un babasý Ramazan Erkut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mustafa Kale, Cuma Bahçeci, Osman Ýlhan, Velid Menek, Yusuf Seydanoðlu, Ahmet Demirdöðmez, Arif Turgut, Erol Toros, Yaþar Kýlýnç, Muzaffer Durak, Timur Aras, Basri Özdemir, Ýhsan Yýldýrým, Þerif Akay, Mahmut Demirdöðmez, Aziz Demirdöðmez, Hüseyin Küçükoðlu, Ali Kale, Kemal Kotay, Ýbrahim Ersoylu, A. Hamit Yýldýz, Hanifi Kurnaz, Feyzullah Adýyaman, Mikail Turan Ýþeri, Said Erdem MERSÝN

Önce bu yemini deðiþtirin

Önce bu yemini deðiþtirin PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.844 AS YA NIN BAH

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

Vatikan dan Filistin e destek

Vatikan dan Filistin e destek Asýl yasak zihinlerde ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: 14.827 Ya zar Si bel E ras lan, a sýl ya sak la rýn zi hin ler de ol du ðu nu, ya sak la rýn her han gi hu ku kî bir

Detaylı

YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi

YAÞ SINIRI HUKUKA AYKIRI. dedi. Ha be ri sayfa 4 te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. Aziz Yýldýrým ifade verdi Soykýrým hüznüne sanatçý desteði usa ray bos na Ü ni ver si te si Tür ko lo ji Bö lü mü Öð re tim Gö rev li si A mi na Þil yak Ye sen ko - viç in ka le me al dý ðý, Tem muz 1995 yý lýn da ço cuk la rý

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Hayatýmýza yön veren þaþmaz birer pusula niteliðindeki hadislerden derlenen bu güzel eser hazýrlanýrken Camiüs's- Sagir esas alýndý. Davranýþlarýmýzdaki ölçüyü bulacaðýnýz

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.878 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Irkçýlýða karþý dayanýþma Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te çaðrýsý Büyük

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Yeni anayasa için bahane kalmadý

Yeni anayasa için bahane kalmadý Kýþ görüntüleri yaþandý 19 Eylül e kadar tatil yapacaklar ANKARA YI DOLU VE SEL VURDU HABERÝ SAYFA 6 DA 16 MÝLYON ÖÐRENCÝ BUGÜN KARNE ALIYOR HABERÝ SAYFA 3 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI:

Detaylı

Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý

Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý Yüksek yargýya özeleþtiri çaðrýsý ANAYASA MAHKEMESÝ BAÞKANI KILIÇ: KÝMSENÝN, ÝÇÝNE DÜÞÜLEN DURUMU SAVUNACAK MECALÝ YOK. YARGI BAÐIMSIZLIÐI ÖRTÜSÜ ALTINDA ELE GEÇÝRME SÖZÜ YARGIYA SAYGISIZLIK

Detaylı

EN PAHALI BENZÝN ZAMMA DOYMUYOR

EN PAHALI BENZÝN ZAMMA DOYMUYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý Demokratik cumhuriyet için Said Nursî nin fikirlerine ihtiyacýmýz var Dr. Cemil Ertem/ Taraf gazetesi yazarý 23 MART I bekleyiniz HAC VE UMREYE BÝLEREK GÝDÝN Ha be ri sayfa 15 te MEHMET

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da

YOL HARÝTASI Risale-i Nur da ÝNTÝHAR EYLEMLERÝ NEDEN YANLIÞ? Dinin yasakladýðý intiharýn, sivilleri hedef alan ve nizamî harp kurallarýna da uymayan bir terör eylemine dönüþtürülmesinin þehadet adý altýnda yüceltilmesi, kabulü imkânsýz

Detaylı

Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz

Atatürk ilkeleri hukukî ölçü olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN KADIN KABÝNE BAKANI: MÜSLÜMANLARA KARÞI ÖN YARGI YAYGIN HALDE Ha be ri say fa 16 de YÖNETMEN MESUT UAKAN: BEN DE SAÝD NURSÎ FÝLMÝ EKMEK ÝSTERÝM Ha be ri say fa 16 da YGER

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı