Aç lan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durduruldu unu, aç labilen köprü bulundu unu gösterir. Yava lan p durulur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aç lan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durduruldu unu, aç labilen köprü bulundu unu gösterir. Yava lan p durulur."

Transkript

1 TRAF K ARETLER Tehlike Uyar aretleri: Aç lan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durduruldu unu, aç labilen köprü bulundu unu gösterir. Yava lan p durulur. Anayol-Tali Yol Kav a leride, anayol ile kesi en tali yol kav a n n bulundu unu bildirir. H z azalt l r, tali yollardaki araçlara dikkat edilerek geçilir. Anayol-Tali Yol Kav a leride, anayolla sa dan birle en tali yol kav a bulundu unu bildirir. H z azalt l r, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir. Anayol-Tali Yol Kav a leride, anayolla soldan birle en tali yol kav a bulundu unu bildirir. H z azalt l r, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir. Bisiklet Geçebilir leride, bisikletlilerin karayolunu kesip yol eksenine dik olarak kar ya geçebileceklerini bildirir. Bu durum gözetilerek seyredilir. Deniz veya Nehir K y s nda Biten Yol Karayolunun bir nehir, göl ve ba ka bir deniz k y s na gitti ini bildirir. K y ya paralel ba ka bir yola dönülmesi ve k y da son bulmas mümkündür. Yava lan p durulur, yol durumuna göre hareket edilir.

2 Dikkat! Tehlike uyar i aretleriyle bildirilen tehlikeler d nda kalan di er tehlikeleri bildirir. Bu tehlikelerin ne oldu u ilave bir panel levha ile belirtilir. ( Figüre malzeme, dü ük banket, kanal vs. ). Bildirilen tehlikeye dikkat edilerek seyredilir. Dönel Kav ak Yakla m leride, trafi in bir ada etraf nda döndürülmek suratiyle di er yollara da t ld dönel kav ak bulundu unu bildirir. Kav a a yakla rken h z azalt l r, ilk geçi hakk dönel kav ak içindeki araçlara verilir. Dönü Adas Ek Levhas Ana trafik ak m ndan sa a dönü le ayr lan trafi i korumak amac yla düzenlenen dönü aralar nda ve benzerlerinde kullan lan, ileri ve sa a mecburi yön veya sa a ve sola mecburi yön levhalar n n anlam n ve etkinli ini artt r r. Ehli Hayvanlar Geçebilir Hayvan sürülerinin yol eksenine dik olarak kar ya geçme ihtimalinin bulundu unu bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir. Engel areti Yap m, bak m ve onar m yap lan yol kesimlerinde, trafi e kapal erit veya eritleri bildirir. Bu kesimlerden geçerken di er i aretlerle bildirilen ve konulan yasaklama ve k s tlamalara uyulur.

3 Gev ek Malzemeli Zemin Yolun bu kesiminde gev ek sat h malzemesinin trafik alt nda f rlat lma ihtimalinin bulundu unu bildirir. H z azalt l r ve di er araçlar takip mesafesi artt r l r. Gev ek ev Yarma evden yol üzerine akm veya dü mü malzeme bulunabilece ini bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir. Havaalan (Alçak Uçu ) Havaalan yak n ndaki karayolu üzerinde uçaklar n ini veya kalk s ras nda alçaktan uçtuklar n bildirir. ki Taraftan Daralan Kaplama leride daimi(köprü, menfez gibi) veya ar za nedeniyle kaplaman n heriki taraftan daralm oldu unu bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle bildirilen hususlara (geçme yasa, h z k s tlanmas, kar dan geçene yol ver gibi) uyulur. ki Yönlü Trafik Genel olarak bölünmü bir yoldan, iki yönlü ve iki eritli yol kesimine yakla ld n bildirir. Normalde tek yönlü bir yolun geçici olarak iki yönlü trafi e aç lm oldu unu da gösterir. Di er i aretlerle konulmu olan yasaklama ve k s tlamalara uyulur. I kl aret Cihaz I kl trafik i aret cihazlar yla kontrollü (sinyaliz e) bir kav a a yakla ld n bildirir. Kav aktaki artlara uyulacak ekilde dikkatle yakla l r.

4 Kasisli Köprü Yakla m leride, kaplama seviyesiyle köprü seviyesi aras ndaki kot fark nedeniyle, bir kasisin bulundu unu bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle bildirilen hususlara uyulur, köprüye uygun bir h zla gidilir. Kasisli Yol leride hendek, kasis, tümsek gibi yol yüzeyi ar zalar n n bulundu unu bildirir. J z azalt rl r, ar zal yol kesimi uygun bir h zla geçilir. Kav ak ve Geçit Yakla m Levhalar Levhalar n üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kav ak veya demiryolu geçidi bulundu unu bildirir. H z azalt l r, kav akta veya demiryolu geçidinde ilgili di er levhalarda aç kland ekilde hareket edilir. Kaygan Yol Ya mur, kar, buz ve benzeri sebeplerle yolun kaygan hale geldi ini bildirir. H z azalt l r, bu kesimde etkili fren yap lmaz, direksiyon sert ekilde k r lmaz. (Kayganl k nedeni levhan n alt nda belirtilmi olmal d r.) Kontrollü Demiryolu Geçidi leride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü demiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulundu unu bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan yasaklama ve k s tlamalara uyulur. Demiryoluna gelince kl ve sesli talimat n verece i DUR emrinde durulur.

5 Kontrolsüz Demiryolu Geçidi leride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü olmayan demiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulundu unu bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan yasaklama ve k s tlamalara uyulur. Demiryoluna gelince durulur, demiryolu kontrol edildikten sonra geçilir. Kontrolsüz Demiryolu Geçidi En Az ki Hat ki veya daha fazla hatl demiryolu geçidine gelindi ini ve ilk geçi hakk n n demiryolu ta tlar na verilmesi gerekti ini bildirir. Kontrolsüz Demiryolu Geçidi Tek Hat Tek hatl bir demiryolu geçidine gelindi ini ve ilk geçi hakk n n demiryolu ta tlar na verilmesi gerekti ini bildirir. Kontrolsüz Kav ak leride, polis veya kl trafik i aret cihaz yla kontrollü olmayan kav a n bulundu unu bildirir. Kav a a yakla rken h z azalt l r, ilk geçi hakk na uyulur. Köprü Yakla m Levhas (Sa -Sol) Köprüye gelindi ini bildirir. Köprünün sa ve sol korkulu una monte edildi i için geni li i hakk nda bilgi verir. Köprü korkulu unun görünmesini sa lar. Okul Geçidi Okul geçidine yakla ld n bildirir. H z azalt l r, geçme yasa na uyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan ö rencilere ilk geçi hakk verilir.

6 Refüj (Ay r c ) Ba Ek Levhas Bölünmü yollarda refüjde aç lan aral klarda, refüj ba na koyulan sa dan gidiniz levhas n n anlam n ve etkinli ini artt r r. Sa a Tehlikeli Devaml Virajlar lki sa a olmak üzere tehlikeli devaml virajl yol kesimine girilece ini bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan geçme yasa, h z k s tlamas, duraklama ve park etme yasa na uyulur. Sa a Tehlikeli Viraj leride sa a dönemeçli bir yol kesimine yakla ld n bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan geçme yasa, h z k s tlamas, duraklama ve park etme yasa na uyulur. Sa dan Anayola Giri Bölünmü yollarda ve köprülü kav aklardaki tek yönlü olarak akan trafi e, ba lant yoluyla sa dan dahil oldu unu bildirir. Ba lant yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir. Sa dan Daralan Kaplama leride kaplaman n daimi ve ar za nedeniyle sa dan daralm oldugunu bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle bildirilen hususlara uyulur. Sola Tehlikeli Devaml Virajlar lki sola olmak üzere tehlikeli devaml virajl yol kesimine girilece ini bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan geçme yasa, h z k s tlamas, duraklama ve park etme yasa na uyulur.

7 Sola Tehlikeli Viraj leride sola dönemeçli bir yol kesimine yakla ld n bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan geçme yasa, h z k s tlamas, duraklama ve park etme yasa na uyulur. Soldan Anayola Giri Bölünmü yollarda ve köprülü kav aklardaki tek yönlü olarak akan trafi e, ba lant yoluyla soldan dahil oldu unu bildirir. Ba lant yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir. Soldan Daralan Kaplama leride kaplaman n daimi ve ar za nedeniyle soldan daralm oldu unu bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle bildirilen hususlara uyulur. Tehlikeli E im (Ç k ) Ç k e imli yol kesimine girilece ini bildirir. Ç k e imli kesimi rahat geçmek için uygun vitese geçilir, di er i aretlerle bildirilen hususlara uyulur. Tehlikeli E im ( ni ) ni e imli yol kesimine girilece ini bildirir. H z azalt l r, ini e imli kesimi ç k ta kullan lan vitese inmek için uygun vitese geçilir. Tehlikeli Viraj Yön Levhas Daha önce tehlikeli viraj levhas yla bildirilen ve görü öesafesi k sa, yar çap dar olan dönemece girildi ini ve dönemecin yönünü bildirir. Olas tehlikelere kar dikkatli olunmas n hat rlat r.

8 Tünel Yakla m leride bulunan tünele yakla ld n bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan yasaklama ve k s tlamalara uyulur. Vah i Hayvanlar Geçebilir Vah i hayvanlar n yol eksenine dik olarak geçme ihtimalinin bulundu unu bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir. Yandan Rüzgar Yol eksenine dik olarak esen rüzgar n, yoldaki trafi i etkileyebilecek iddette oldu unu bildirir. Yarma, tünel ve orman ç k lar gibi yerlerde h z azalt l r, direksiyon s k ca tutulur. Yaya Geçidi Yaya geçidine yakla ld n bildirir. H z azalt l r, geçme yasa na uyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan yayalara ilk geçi hakk verilir. Yolda Çal ma Yap m, bak m, onar m, asfalt ve benzeri çal malar n yap ld yol kesimine yakla ld n bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan yasaklama ve k s tlamalara uyulur. Trafik Tanzim aretleri

9 Trafik Tanzim aretleri: Ada Etraf nda Dönünüz Dönel kav ak giri lerinde ada etraf nda dönü yönünü ve aksi i aretlenmedikçe ada etraf nda dönü halinde bulunan araçlar n ilk geçi hakk na sahip oldu unu bildirir. At Arabas Giremez At arabalar n n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. At arabas sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Azami H z S n rlamas Belirlenmi olan azami h z limiti veya bu limitlerin alt ndaki h z limitlerini hat rlat r. Sürücülerin levhada belirtilen h z s n rlar n a mamalar gerekir. Bisiklet Giremez Bisikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Bisiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Bütün Yasaklama ve K s tlamalar n Sonu Daha önce konulmu olan bütün yasaklama ve k s tlamalar n sona erdi ini bildirir (Yap m, bak m, onar m yap lan yol kesimlerinde konulan birden fazla yasaklama ve k s tlamalar gibi.) Dingil Ba na. tondan Fazla Yük Dü en Ta t Giremez Dingil a rl levhada belirtilen de erden fazla olan araçlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Dingil a rl fazla olan araçlar sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

10 Dur Tali yoldan anayol kav a na gelindi ini bildirir. Kav ak geli inde durulur. Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçi hakk onlara verildikten sonra, harekete geçilerek kav a a girilir. El Arabas Giremez El arabalar n n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. El arabas sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. Geçme Yasa Sonu Daha önce konulmu olan geçme yasa n n sona erdi ini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki arac geçebilirler. Geni li i metreden Fazla Olan Ta t Giremez Levhada belirtilen ölçüden daha geni olan araçlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Daha geni araçlar sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. Gümrük - Durmadan Geçmek Yasakt r Gümrük te kilat bulunan s n r kap lar nda ve karayollar ndaki araçlar n gümrük kontrolü için durdurulmas gereken di er yerlerde, sürücülerin durmak mecburiyetinde olduklar n bildirir. Her ki Yandan Gidiniz Yolun gidi e ayr lan k sm üzerinde refüj, ada veya sabit cisim bulunmas halinde, bunlar n önüne konulan bu levha, refüjün, adan n veya sabit cismin her iki taraf ndan da gidilebilece ini bildirir.

11 H z K s tlamas Sonu Yolun önceki bir kesiminde konulmu olan h z k s tlamalar n n sona erdi ini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra kulland klar arac n cinsine göre h zlar n artt rabilirler. leri Mecburi Yön Kav aklarda baz yollar n tek yönlü olmas halinde veya servis yolu gibi geçici kullan ma aç k kesimlerde, mecburen ileriye gidilmesini bildirir. leri ve Sa a Mecburi Yön Kav aklarda sa a dönü lerin dönü adalar yla korunmu olmas halinde veya servis yolu gibi geçici kullan ma aç k kesimlerde, mecburen ileri ve sa a gidilmesini bildirir. leri ve Sola Mecburi Yön Kav aklarda baz yollar n tek yönlü olmas halinde veya servis yolu gibi geçici kullan ma aç k kesimlerde, mecburen ileri ve sola gidilmesini bildirir. Kamyon Giremez Kamyonlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Kamyon sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Kamyonlar çin Geçme Yasa Sonu Daha önce kamyonlar için konulmu olan geçme yasa n n sona erdi ini bildirir. Kamyon sürücüleri, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki araçlar geçebilirler.

12 Kamyonlar çin Öndeki Ta t Geçmek Yasakt r Bu levhan n hitap etti i yönde seyreden kamyonlar n, önlerindekini geçmenin yasaklanm oldu unu bildirir. Kamyon sürücülerin geçme yasa sonuna kadar önlerindeki araçlar geçmemeleri gerekir. Kar dan Gelene Yol Ver ki yönlü ta t yolunun daimi veya ar za nedeniyle (Köprü, menfez geçit, kayma, çökme gibi) iki arac n emniyetle geçemeyece i ekilde dar oldu u yönlerde kar yönden gelen araca geçi kolayl sa lanmas n bildirir. Kar yönden gelen araç dar kesimi geçtikten sonra, yola devam edilir. Mecburi Asgari H z : Otoyollarla ekspres yollarda trafi in belirli bir h z limitinin alt na inmeden kalk n sa lamak amac yla, levhada gösterilen h z limitinin alt na inilemeyece ini bildirir. Mecburi Asgari H z Sonu Daha önce konulmu olan mecburi asgari h z levhas yla amaçlanan artlar n sona erdi ini bildirir. Mecburi Atl Yolu Bir yolun tamamen veya belirli bir k sm n n sadece atlar n kullan m na ayr lm oldu unu, yolun bu k sm n n di er trafi e kapal oldu unu bildirir. Mecburi Bisiklet Yolu Bir yolun tamamen veya belirli bir k sm n n sadece bisikletlerin kullan m na ayr lm oldu unu, yolun bu k sm n n di er trafi e kapal oldu unu bildirir.

13 Mecburi Yaya Yolu Bir yolun tamamen veya belirli bir k sm n n sadece yayalar n kullan m na ayr lm oldu unu, yolun bu k sm n n di er trafi e kapal oldu unu bildirir. Mopet Giremez Mopetlerin (Motorlu Bisiklet) bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Mopet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Motorlu Ta t Giremez Motosikletler de dahil olmak üzere motorlu ta tlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Motorlu ta t sürücülerinin bu yola girmemelri gerekir. Motosiklet Giremez Motosikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Motosiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Motosiklet D nda Motorlu Ta t Trafi ine Kapal Yol Yolun her iki yönde ta t trafi ine kapat lm oldu unu (motosiklet d nda) bildirir. Bu yola her iki taraftan motorlu ta tlar n girmemesi gerekir. Öndeki Ta t Geçmek Yasakt r Bu levhan n hitap etti i yönde seyreden bütün araçlar n, önlerindekini geçmenin yasaklanm oldu unu bildirir. Sürücülerin geçme yasa sonuna kadar önlerindeki araçlar geçmemeleri gerekir.

14 Öndeki Ta t. metreden Daha Yak n Takip Edilemez Yol ve trafik artlar nedeniyle, araçlar aras ndaki takip mesafesinin levhada belirtilen mesafeden az olmamas n bildirir. Sürücülerin bu hususa uymalar gerekir. Otobüs Giremez Otobüslerin bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Otobüs sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Patlay c ve Parlay c Madde Ta yan Ta t Giremez : lgililerce belirtilen miktardan fazla patlay c ve parlay c madde ta yan araçlar n bu yola, köprü, menfez, tünel, altgeçit gibi sanat yap lar na girmelerinin yasaklanm oldu unu bildirir. Sa a Dönülmez Yakla lan ilk levhada sa a dönü ün yasaklanm oldu unu bildirir. Sürücülerin bu kav akta sa a dönmemeleri gerekir. Sa a Mecburi Yön Kav aklarda baz yollar n tek yönlü olmas halinde veya servis yolu gibi geçici kullan ma aç k kesimlerde, mecburen sa a hareket edilece ini bildirir. Sa a ve Sola Mecburi Yön Baz yönlerin trafi e kapal olmas haline veya kav aklarda ve servis yolu gibi geçici kullan ma aç k kesimlerde, mecburen sa a ve sola gidilmesini bildirir.

15 Sa dan Gidiniz Bölünmü yollarda refüj ba lar na, kav aklardaki di er adalarla yol platformu üzerindeki sabit cisimlerin önüne konulan bu levha, refüj ün, adan n veya sabit cismin sa ndan gidilmesini bildirir. Sesli kaz Cihazlar n n Kullan m Yasakt r Araçlardaki sesli ikaz cihazlar n n, tehlike anlar nda ikaz görevi d nda kullan lmas n n yasaklanm oldu unu bildirir. Sürücülerin gereksiz yere bu ses cihazlar n kullanmamalar gerekir. Sola Dönülmez Yakla lan ilk levhada sola dönü ün yasaklanm oldu unu bildirir. Sürücülerin bu kav akta sola dönmemeleri gerekir. Sola Mecburi Yön Kav aklarda baz yollar n tek yönlü olmas halinde veya servis yolu gibi geçici kullan ma aç k kesimlerde, mecburen sola hareket edilece ini bildirir. Su Kirletici Madde Ta yan Ta t Giremez : lgililerce belirlenmi olan miktarlardan fazla su kirletici madde ta yan ta tlar n bu yola, sanat yap lar na ve tesislere girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Tar m Traktörü Giremez Lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Bu tür arac sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

16 Ta t Giremez Bisiklet, motorlu bisiklet(mopet) ve el arabalar d ndaki araçlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Araç sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Ta t Trafi ine Kapal Yol Yolun her iki yönde ta t trafi ine kapat lm oldu unu bildirir. Bu yola her iki taraftan da araçlar n girmemesi gerekir. Treyler Giremez Römorklu kamyonlar n veya römorklu lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Bu tür araçlar sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. U Dönü ü Yap lmaz Her ne ekilde olursa olsun geri dönme manevralar n n yap lmas n n yasaklanm oldu unu belirtir. Sürücülerin burada geri dönü yapmamalar gerekir. Uzunlu u metreden Fazla Olan Ta t Giremez Levhada belirtilen ölçüden daha uzun olan araçlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Daha uzun araçlar sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. Yaya Giremez Yayalar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Yayalar n bu yola girmemeleri gerekir.

17 Yol Ver Tali yoldan anayol kav a na gelindi ini bildirir. Anayoldan gelen araçlar varsa, ilk geçi hakk onlara verildikten sonra kav a a girilir. Yüklü A rl. tondan Fazla Yük Dü en Ta t Giremez Yüklü a rl levhada belirtilen de erden fazla olan araçlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Yüklü a rl fazla olan araçlar sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. Yüksekli i metreden Fazla Olan Ta t Giremez Levhada belirtilen ölçüden daha yüksek olan araçlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Daha yüksek araçlar sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. Zincir Takmak Mecburidir Patinaj zinciri tak lmas n n mecburi oldu unu, en az iki çekici tekerle e zincir tak lmas n n gerekli oldu unu bildirir. Zincir Takma Mecburiyeti Sonu Zincir takma mecburiyetinin sona erdi ini bildirir. Trafik Bilgi aretleri Trafik Bilgi aretleri:

18 Akaryak t stasyonu Karayolu kenar nda, araçlar n ihtiyac olan akaryak t istasyonu bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Ana Yol Bu levhan n hitap etti i yolun anayol oldu unu bildirir ve bu yoldaki araçlar n tali yoldaki araçlara göre ilk geçi hakk na sahip oldu unu hat rlat r. Ana Yol Bitimi Levhan n hitap etti i yolun anayol niteli inin sona erdi ini bildirir. Bölünmü Yol Öncesi Yol Levhas ki yönlü yol kesiminden bölünmü yol kesimine yakla ld n bildirir. Bölünmü yolun gidi ine ayr lan k sm na girilmesini hat rlat r. Çad rl ve Karavanl Kamp Yeri Karayolu kenar nda, çad rl ve karavanl kamp yeri bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Çayhane ve Kafeterya Karayolu kenar nda çayhane ve kafeterya bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Çe me Karayolu kenar nda çe me bulundu unu bildirir ve yerini gösterir.

19 Co rafi Bilgi Levhas Karayolu ile irtibat olan geçit, göl, rmak ve da gibi co rafi unsurlar yoldan yararlananlara tan t r. Durak Kamu hizmeti gören yolcu ta tlar na ait durak oldu unu bildirir. Bu levhaya her iki yönde 15 er metre mesafe içinde park etmenin yasak oldu unu hat rlat r. Gençlik Kamp Yeri Karayolu kenar nda, gençlik kamp yeri bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Giri i Olmayan Yol Kav a Sürücülerin kav aklarda giri i olmayan yollara girmemelerini bildirir. Giri i Olmayan Yol Kav a Sürücülerin kav aklarda giri i olmayan yollara girmemelerini bildirir. Giri i Olmayan Yol Kav a Sürücülerin kav aklarda giri i olmayan yollara girmemelerini bildirir. Hastane Hastaneye yakla ld n bildirir. Hastanenin giri ve ç k kap lar n n heriki yönünde 5 m lik mesafe içinde park edilmesini hat rlat r.

20 leri Ç kmaz Yol Yolun ileride ç kmaz oldu unu bildirir. Bu yolla girildi i taktirde, geri dönmek için yap lacak manevralar n tehlikeli olabilece ini anlat r. leride Sola Dönü Yasa Bulunan Kav ak Sola dönü lerin yasakland bir kav a a yakla an sürücülere bu yasaklamay bildirir. lk Yard m Karayolu kenar nda, yaral ve acil hastalara yap lacak ilk yard m istasyonunun bulundu u yeri bildirir. l S n r Levhas Levhada ad yaz l il s n r na girildi ini bildirir. Jandarma Karayolu kenar nda jandarma karakolunun bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Kamp Yeri Karayolu kenar nda, kamp yeri bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Karavanl Kamp Yeri Karayolu kenar nda, karavanl kamp yeri bulundu unu bildirir ve yerini gösterir.

21 Kav ak çi Yön Levhas Sürücülere, kav ak öncesi yön levhas yla verilen bilgileri kav a a girdiklerinde teyid eder ve hat rlat r. Kav ak Öncesi erit Seçimi Levhas Çok eritli yollarda kav ak yakla mlar nda gidilecek yere göre uygun eride girilmesini belirtir. Kav ak Öncesi Yön Levhas Kav a a yakla an sürücülerin gitmek istedikleri yönü(yerle im merkezlerini) emniyetli bir uzakl ktayken seçmelerini sa lar, yol numaralar n bildirir. Lokanta Karayolu kenar nda lokanta bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Mesafe Levhas Takip edilen yol güzergah ndaki en yak n meskun, mahal ile bu yolun ula t ana ula m merkezine olan mesafeyi bildirir. Meskun Mahal (Yerle im Birimi) Takip edilen yol güzergah ndaki il, ilçe, bucak ve köy olarak meskun mahallere girildi ini bildirir, meskun mahal artlar na uyulmas n hat rlat r. Ayr ca girilen meskun mahalin nüfusunu ve rakam n gösterir.

22 Meskun Mahal Sonu Girilen meskun mahalden ç k ld n ve meskun mahal artlar n n sona erdi ini bildirir. Meskun, Mahal ve Kav ak Ç k Mesafe Levhas Meskun, mahal ve kav ak ç k lar ndan sonra en yak n meskun, mahal ile bu yolun ula t ana ula m merkezine olan uzakl ve yol numaralar n bildirir. Motorlu Ta t Yolu Ba lang c Motorlu ta tlar n yararlanaca yolun ba lang c n bildirir. Motorlu Ta t Yolu Sonu Motorlu ta tlar n yararlanaca yolun sona erdi ini bildirir. Okul Geçidi Okul geçidinin bulundu u yere gelindi ini bildirir. lk geçi hakk n n kar ya geçen ya da geçmek üzere olan ö rencilere verilmesini hat rlat r. Önceli i Olan Yön ki yönlü yollarda, kar l kl olarak birbirlerine yakla an iki arac n emniyetle geçemeyece i dar kesimlerde kar la mas haline; beyaz ok yönünde hareket edenin kar yönden gelene göre yolu önce kullanma hakk oldu unu bildirir.

23 Otel veya Motel Karayolu kenar nda otel veya motel bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Piknik Yeri Karayolu kenar nda piknik yeri bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Polis Karayolu kenar nda Trafik Polisi karakolunun bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. erit Kullanma Levhas (T rmanma) T rmanma eridi bulunan yol kesimlerinde a r araçlar n t rmanma eridini izlemelerini, orta eridin di er hafif araçlara b rak lmas n, en soldaki eride geçilemeyece ini bildirir. erit Kullan m Levhas (Ba üstü) Gidi e ayr lan k sm üç eritli olan yollarda a r araçlar n sa eritten, hafif araçlar n orat eritten yararlanmalar gerekti ini en soldaki eridin sadece geçi ler için kullan laca n bildirir. erit Kullan m Levhas (Yol Kenar ) Gidi e ayr lan k sm üç eritli olan yollarda kamyon, çekici, lastik, tekerlekli traktör, i makinesi gibi a r araçlar n sa eritten yararlanmalar gerekti ini; en soldaki eridin sadece geçi ler için kullan lmas n bildirir.

24 Tamirhane Karayolu kenar nda, ar zalanan araçlar n tamir edilebilece i yeri bildirir. Tek Yön Yolun ok yönünde tek yönlü oldu unu bildirir. Telefon Karayolu kenar nda, kaza ve yol ar zalar gibi hallerde telefonla haberle me imkan bulundu unu bildirir. Tünel Giri i Daha önce tünel yakla m levhas yla bildirilen tünele gelindi ini bildirir. Tünel ayd nlat lmam sa farlar yak l r, far yoksa di er i aretlerle konulmu olan yasaklama ve k s tlamalara uyulur. Türkiye Devlet S n r Levhas Karayolu ile Türkiye ye gelenlere s n r kap lar m za geldiklerini bildirir. Yang n Tehlikesi Karayolunun, orman geçi leri gibi yang n tehlikesi bulunan kesimlerini bildirir. Yanan sigara ve kibrit gibi yak c cisimlerin araç d na at lmamas n hat rlat r.

25 Yaya Geçidi Yaya geçidinin bulundu u yere gelindi ini bildirir. lk geçi hakk n n kar ya geçen ya da geçmek üzere olan yayalara verilmesini hat rlat r. Yol Numaras Bir il s n r içinde ikinci derece önemli olan ve ehir, kasaba, ilçe, bucak gibi merkezleri birbirine ve kom u illerdeki yak n ilçe merkezlerine, devlet yollar na, limanlara, havaalanlar na ve kamu ihtiyac n n gerekti i di er yerlere ba layan yollara ise il yolu denir. Yol Numaras Avrupa ülkeleri aras anla mas yla yollara verilmi olan numaralard r. Kav ak öncesi levhalar yla meskun, mahal ve kav ak ç k levhalar nda bu numaralar verilmek suretiyle takip edilecek yolun ve gidilecek yerin seçimini sa lar. Yürüyü Ba lang c Karayolu kenar nda yürüyü yolunun bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Yüzme Yeri Karayolu yak n nda bulunan suda yüzülebilece ini bildirir. Yüzülmez Karayolu yak n nda bulunan yolda yüzülemeyece ini bildirir. Durma Park Etme aretleri

26 Park etmek yasaktır Duraklamak ve park etmek yasaktır Haftanın tek günlerinde park etmek yasaktır Haftanın çift günlerinde park etmek yasaktır Sınırlı süreli park bölgesi Park yeri Sınırlı süreli park bölgesi Sonu Otoyol Trafik aretleri Otoyol Ba lang c Otoyol erit Kapatma Levhas Otoyol Sonu Otoyol Bilgi aretleri (Refüj) Otoyol Bant De i tirme Otoyol erit Düzenleme Otoyol erit Düzenleme

27 Ortas Yön Levhas ) Levhas Levhas Otoyol Bilgi aretleri (Kaplama Üstü Yön Levhas ) Otoyol Bilgi aretleri (Kaplama Üstü Yön Levhas ) Otoyol Ç k Levhas Otoyol Ç k Levhas Otoyol Ç k Levhas

TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ VE ANLAMLARI

TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ VE ANLAMLARI TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ VE ANLAMLARI Karayolu ve çevresindeki tehlikeler hakkında yoldan yararlananlara uyarı görevi yapar. Tehlikeli noktaya gelmeden önce sürücüye haber verir. Açılan Köprü Karayolu

Detaylı

Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci

Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci ÜNİTEDEKİ KONULAR 1. TANIMLAR 2. TRAFİKLE İLGİLİ MEVZUAT 3. TRAFİKTE YAYANIN SORUMLULUĞU 4. TRAFİKTE YOLCUNUN SORUMLULUĞU 5. TRAFİKTE SÜRÜCÜNÜN SORUMLULUĞU

Detaylı

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. TANIMLAR TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. MÜLK Devlete, kamuya, gerçek yada tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır. TANIMLAR KARAYOLU Trafik için

Detaylı

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Açılan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir. Yavaşlanıp durulur.

Detaylı

Trafik ve. Đlkyardım

Trafik ve. Đlkyardım T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ, ĐNUZEM, Uzaktan Eğitim Yayını No 2009-3.3 Trafik ve Đlkyardım EDĐTÖR Genel Trafik Bilgisi Nesih ÖZMEN BÖLÜM YAZARLARI Genel Trafik Bilgisi Nesih ÖZMEN, Đbrahim KULULAR, Mehmet

Detaylı

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Akaryakıt İstasyonu Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Ana

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918 sayılı Karayolları

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Trafik Mevzuatı- 1 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AMAÇ 2918 sayılı karayolları trafik kanunu;karayollarında

Detaylı

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir.

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir. 24- TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU) Genel: Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Detaylı

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com 1 01-Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu na göre sürücü olabilme şartlarından biri değildir? A) Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak B) Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun

Detaylı

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com 1 01-Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu na göre sürücü olabilme şartlarından biri değildir? A) Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak B) Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - letme K lavuzu 51296718 11.14 EFX 410 EFX 413 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

Trafik ve Çevre Bilgisi

Trafik ve Çevre Bilgisi Trafik ve Çevre Bilgisi Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla

Detaylı

TRAF K DERS. Karayolları Trafik Kanunu

TRAF K DERS. Karayolları Trafik Kanunu TRAF K DERS Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918

Detaylı

TRAFİK BİLGİSİ INDEX SAYFA 1 : TRAFIK BILGISI SAYFA 38: MOTOR BILGISI SAYFA 84: ILKYARDIM BILGISI SAYFA 130: DENEME SINAVLARI

TRAFİK BİLGİSİ INDEX SAYFA 1 : TRAFIK BILGISI SAYFA 38: MOTOR BILGISI SAYFA 84: ILKYARDIM BILGISI SAYFA 130: DENEME SINAVLARI INDEX SAYFA 1 : TRAFIK BILGISI SAYFA 38: MOTOR BILGISI SAYFA 84: ILKYARDIM BILGISI SAYFA 130: DENEME SINAVLARI TRAFİK BİLGİSİ Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik

Detaylı

DURMA: Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi) nedeni ile aracın durdurulmasıdır.

DURMA: Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi) nedeni ile aracın durdurulmasıdır. öncelik hakkıdır. DURMA: Her türlü trafik zorunlulukları (kırmızı ışık, yetkililerin dur işareti, yol kapanması gibi) nedeni ile aracın durdurulmasıdır. DURAKLAMA: Trafik zorunlulukları dışında araçların

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE DERS NOTLARI

TRAFİK VE ÇEVRE DERS NOTLARI TRAFİK VE ÇEVRE DERS NOTLARI İÇİNDEKİLER GENEL TANIMLAR KARAYOLU İLE İLGİLİ TANIMLAR ARAÇLARA İLİŞKİN TANIMLAR KARAYOLU YAPISI VE TRAFİK İŞARETLERİNİN KORUNMASI TRAFİK İŞARETLERİ KARAYOLUNDA ARAÇ SÜRME

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ Oktay TAŞCI Trafik ve Çevre Bilgisi Öğretmeni Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine TRAFİK denir. Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına

Detaylı

::: Trafik ve Çevre Bilgisi :::

::: Trafik ve Çevre Bilgisi ::: ::: Trafik ve Çevre Bilgisi ::: Karayolları Trafik Kanunu Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek

Detaylı

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK : Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve

Detaylı

KARAYOLU VE TESĠSLER ĠLE ĠLGĠLĠ TANIMLAR

KARAYOLU VE TESĠSLER ĠLE ĠLGĠLĠ TANIMLAR KARAYOLU VE TESĠSLER ĠLE ĠLGĠLĠ TANIMLAR GENEL TANIMLAR TRAFĠK: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan

Detaylı

DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların

DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL)

Detaylı

->Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması. Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak;

->Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması. Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; ->Karayolu Yapısının ve Trafik İşaretlerinin Korunması Karayolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak; 1. Karayolu yapısı üzerine, tarfiği güçleştirecek, tehlikey sokacak veya engel yaratacak,

Detaylı

Trafik Ders Notları 1 - İŞARETLER

Trafik Ders Notları 1 - İŞARETLER 1 - İŞARETLER Trafik Ders Notları A) TEHLIKE UYARI IŞARETLERI ( T GRUBU ) : Karayolu ve yakın çevresindeki Tehlikeler hakkında,yoldan yararlananlara " Uyarı "görevi yapar. B) TRAFIK TANZIM IŞARETLERI (TT

Detaylı

HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI

HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI HAVAALANI AC L DURUM PLANLAMASI S V L HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜ Ü YAYINLARI Yay n No Yay n Türü Konu lgili Birim Bask : HAD/T-17 : Tercüme : Uluslararas Sivil Havac l k Te kilat (ICAO) taraf ndan yay mlanan

Detaylı

A) Genel Tarifler: B) Karayolu İle İlgili Tarifler:

A) Genel Tarifler: B) Karayolu İle İlgili Tarifler: A) Genel Tarifler: TRAFİK : Yyaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. GEÇİŞ

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

U NITE 1 TRAFIK MEVZUATI

U NITE 1 TRAFIK MEVZUATI U NITE 1 TRAFIK MEVZUATI U nite ile ilgili aıç klama : Kanun ve yo netmelikler bilinmeli ve trafik tançmlarçğok iyi ogrenilmeli. Diger konularçanlamançn temel adçmçtançmlarçn ğok iyi bilinmesidir. Bu u

Detaylı