Aç lan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durduruldu unu, aç labilen köprü bulundu unu gösterir. Yava lan p durulur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aç lan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durduruldu unu, aç labilen köprü bulundu unu gösterir. Yava lan p durulur."

Transkript

1 TRAF K ARETLER Tehlike Uyar aretleri: Aç lan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durduruldu unu, aç labilen köprü bulundu unu gösterir. Yava lan p durulur. Anayol-Tali Yol Kav a leride, anayol ile kesi en tali yol kav a n n bulundu unu bildirir. H z azalt l r, tali yollardaki araçlara dikkat edilerek geçilir. Anayol-Tali Yol Kav a leride, anayolla sa dan birle en tali yol kav a bulundu unu bildirir. H z azalt l r, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir. Anayol-Tali Yol Kav a leride, anayolla soldan birle en tali yol kav a bulundu unu bildirir. H z azalt l r, tali yoldaki araçlara dikkat edilerek geçilir. Bisiklet Geçebilir leride, bisikletlilerin karayolunu kesip yol eksenine dik olarak kar ya geçebileceklerini bildirir. Bu durum gözetilerek seyredilir. Deniz veya Nehir K y s nda Biten Yol Karayolunun bir nehir, göl ve ba ka bir deniz k y s na gitti ini bildirir. K y ya paralel ba ka bir yola dönülmesi ve k y da son bulmas mümkündür. Yava lan p durulur, yol durumuna göre hareket edilir.

2 Dikkat! Tehlike uyar i aretleriyle bildirilen tehlikeler d nda kalan di er tehlikeleri bildirir. Bu tehlikelerin ne oldu u ilave bir panel levha ile belirtilir. ( Figüre malzeme, dü ük banket, kanal vs. ). Bildirilen tehlikeye dikkat edilerek seyredilir. Dönel Kav ak Yakla m leride, trafi in bir ada etraf nda döndürülmek suratiyle di er yollara da t ld dönel kav ak bulundu unu bildirir. Kav a a yakla rken h z azalt l r, ilk geçi hakk dönel kav ak içindeki araçlara verilir. Dönü Adas Ek Levhas Ana trafik ak m ndan sa a dönü le ayr lan trafi i korumak amac yla düzenlenen dönü aralar nda ve benzerlerinde kullan lan, ileri ve sa a mecburi yön veya sa a ve sola mecburi yön levhalar n n anlam n ve etkinli ini artt r r. Ehli Hayvanlar Geçebilir Hayvan sürülerinin yol eksenine dik olarak kar ya geçme ihtimalinin bulundu unu bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir. Engel areti Yap m, bak m ve onar m yap lan yol kesimlerinde, trafi e kapal erit veya eritleri bildirir. Bu kesimlerden geçerken di er i aretlerle bildirilen ve konulan yasaklama ve k s tlamalara uyulur.

3 Gev ek Malzemeli Zemin Yolun bu kesiminde gev ek sat h malzemesinin trafik alt nda f rlat lma ihtimalinin bulundu unu bildirir. H z azalt l r ve di er araçlar takip mesafesi artt r l r. Gev ek ev Yarma evden yol üzerine akm veya dü mü malzeme bulunabilece ini bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir. Havaalan (Alçak Uçu ) Havaalan yak n ndaki karayolu üzerinde uçaklar n ini veya kalk s ras nda alçaktan uçtuklar n bildirir. ki Taraftan Daralan Kaplama leride daimi(köprü, menfez gibi) veya ar za nedeniyle kaplaman n heriki taraftan daralm oldu unu bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle bildirilen hususlara (geçme yasa, h z k s tlanmas, kar dan geçene yol ver gibi) uyulur. ki Yönlü Trafik Genel olarak bölünmü bir yoldan, iki yönlü ve iki eritli yol kesimine yakla ld n bildirir. Normalde tek yönlü bir yolun geçici olarak iki yönlü trafi e aç lm oldu unu da gösterir. Di er i aretlerle konulmu olan yasaklama ve k s tlamalara uyulur. I kl aret Cihaz I kl trafik i aret cihazlar yla kontrollü (sinyaliz e) bir kav a a yakla ld n bildirir. Kav aktaki artlara uyulacak ekilde dikkatle yakla l r.

4 Kasisli Köprü Yakla m leride, kaplama seviyesiyle köprü seviyesi aras ndaki kot fark nedeniyle, bir kasisin bulundu unu bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle bildirilen hususlara uyulur, köprüye uygun bir h zla gidilir. Kasisli Yol leride hendek, kasis, tümsek gibi yol yüzeyi ar zalar n n bulundu unu bildirir. J z azalt rl r, ar zal yol kesimi uygun bir h zla geçilir. Kav ak ve Geçit Yakla m Levhalar Levhalar n üzerinde belirtilen mesafeler sonunda, bir kav ak veya demiryolu geçidi bulundu unu bildirir. H z azalt l r, kav akta veya demiryolu geçidinde ilgili di er levhalarda aç kland ekilde hareket edilir. Kaygan Yol Ya mur, kar, buz ve benzeri sebeplerle yolun kaygan hale geldi ini bildirir. H z azalt l r, bu kesimde etkili fren yap lmaz, direksiyon sert ekilde k r lmaz. (Kayganl k nedeni levhan n alt nda belirtilmi olmal d r.) Kontrollü Demiryolu Geçidi leride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü demiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulundu unu bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan yasaklama ve k s tlamalara uyulur. Demiryoluna gelince kl ve sesli talimat n verece i DUR emrinde durulur.

5 Kontrolsüz Demiryolu Geçidi leride, bariyer veya benzeri bir teçhizatla kontrollü olmayan demiryolu geçidi (hemzemin geçidi) bulundu unu bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan yasaklama ve k s tlamalara uyulur. Demiryoluna gelince durulur, demiryolu kontrol edildikten sonra geçilir. Kontrolsüz Demiryolu Geçidi En Az ki Hat ki veya daha fazla hatl demiryolu geçidine gelindi ini ve ilk geçi hakk n n demiryolu ta tlar na verilmesi gerekti ini bildirir. Kontrolsüz Demiryolu Geçidi Tek Hat Tek hatl bir demiryolu geçidine gelindi ini ve ilk geçi hakk n n demiryolu ta tlar na verilmesi gerekti ini bildirir. Kontrolsüz Kav ak leride, polis veya kl trafik i aret cihaz yla kontrollü olmayan kav a n bulundu unu bildirir. Kav a a yakla rken h z azalt l r, ilk geçi hakk na uyulur. Köprü Yakla m Levhas (Sa -Sol) Köprüye gelindi ini bildirir. Köprünün sa ve sol korkulu una monte edildi i için geni li i hakk nda bilgi verir. Köprü korkulu unun görünmesini sa lar. Okul Geçidi Okul geçidine yakla ld n bildirir. H z azalt l r, geçme yasa na uyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan ö rencilere ilk geçi hakk verilir.

6 Refüj (Ay r c ) Ba Ek Levhas Bölünmü yollarda refüjde aç lan aral klarda, refüj ba na koyulan sa dan gidiniz levhas n n anlam n ve etkinli ini artt r r. Sa a Tehlikeli Devaml Virajlar lki sa a olmak üzere tehlikeli devaml virajl yol kesimine girilece ini bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan geçme yasa, h z k s tlamas, duraklama ve park etme yasa na uyulur. Sa a Tehlikeli Viraj leride sa a dönemeçli bir yol kesimine yakla ld n bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan geçme yasa, h z k s tlamas, duraklama ve park etme yasa na uyulur. Sa dan Anayola Giri Bölünmü yollarda ve köprülü kav aklardaki tek yönlü olarak akan trafi e, ba lant yoluyla sa dan dahil oldu unu bildirir. Ba lant yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir. Sa dan Daralan Kaplama leride kaplaman n daimi ve ar za nedeniyle sa dan daralm oldugunu bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle bildirilen hususlara uyulur. Sola Tehlikeli Devaml Virajlar lki sola olmak üzere tehlikeli devaml virajl yol kesimine girilece ini bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan geçme yasa, h z k s tlamas, duraklama ve park etme yasa na uyulur.

7 Sola Tehlikeli Viraj leride sola dönemeçli bir yol kesimine yakla ld n bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan geçme yasa, h z k s tlamas, duraklama ve park etme yasa na uyulur. Soldan Anayola Giri Bölünmü yollarda ve köprülü kav aklardaki tek yönlü olarak akan trafi e, ba lant yoluyla soldan dahil oldu unu bildirir. Ba lant yolundaki araçlara dikkat edilerek geçilir. Soldan Daralan Kaplama leride kaplaman n daimi ve ar za nedeniyle soldan daralm oldu unu bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle bildirilen hususlara uyulur. Tehlikeli E im (Ç k ) Ç k e imli yol kesimine girilece ini bildirir. Ç k e imli kesimi rahat geçmek için uygun vitese geçilir, di er i aretlerle bildirilen hususlara uyulur. Tehlikeli E im ( ni ) ni e imli yol kesimine girilece ini bildirir. H z azalt l r, ini e imli kesimi ç k ta kullan lan vitese inmek için uygun vitese geçilir. Tehlikeli Viraj Yön Levhas Daha önce tehlikeli viraj levhas yla bildirilen ve görü öesafesi k sa, yar çap dar olan dönemece girildi ini ve dönemecin yönünü bildirir. Olas tehlikelere kar dikkatli olunmas n hat rlat r.

8 Tünel Yakla m leride bulunan tünele yakla ld n bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan yasaklama ve k s tlamalara uyulur. Vah i Hayvanlar Geçebilir Vah i hayvanlar n yol eksenine dik olarak geçme ihtimalinin bulundu unu bildirir. Bu duruma dikkat edilerek seyredilir. Yandan Rüzgar Yol eksenine dik olarak esen rüzgar n, yoldaki trafi i etkileyebilecek iddette oldu unu bildirir. Yarma, tünel ve orman ç k lar gibi yerlerde h z azalt l r, direksiyon s k ca tutulur. Yaya Geçidi Yaya geçidine yakla ld n bildirir. H z azalt l r, geçme yasa na uyulur, geçitten geçen veya geçmek üzere olan yayalara ilk geçi hakk verilir. Yolda Çal ma Yap m, bak m, onar m, asfalt ve benzeri çal malar n yap ld yol kesimine yakla ld n bildirir. H z azalt l r, di er i aretlerle konulmu olan yasaklama ve k s tlamalara uyulur. Trafik Tanzim aretleri

9 Trafik Tanzim aretleri: Ada Etraf nda Dönünüz Dönel kav ak giri lerinde ada etraf nda dönü yönünü ve aksi i aretlenmedikçe ada etraf nda dönü halinde bulunan araçlar n ilk geçi hakk na sahip oldu unu bildirir. At Arabas Giremez At arabalar n n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. At arabas sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Azami H z S n rlamas Belirlenmi olan azami h z limiti veya bu limitlerin alt ndaki h z limitlerini hat rlat r. Sürücülerin levhada belirtilen h z s n rlar n a mamalar gerekir. Bisiklet Giremez Bisikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Bisiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Bütün Yasaklama ve K s tlamalar n Sonu Daha önce konulmu olan bütün yasaklama ve k s tlamalar n sona erdi ini bildirir (Yap m, bak m, onar m yap lan yol kesimlerinde konulan birden fazla yasaklama ve k s tlamalar gibi.) Dingil Ba na. tondan Fazla Yük Dü en Ta t Giremez Dingil a rl levhada belirtilen de erden fazla olan araçlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Dingil a rl fazla olan araçlar sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

10 Dur Tali yoldan anayol kav a na gelindi ini bildirir. Kav ak geli inde durulur. Anayoldan gelen araçlar varsa ilk geçi hakk onlara verildikten sonra, harekete geçilerek kav a a girilir. El Arabas Giremez El arabalar n n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. El arabas sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. Geçme Yasa Sonu Daha önce konulmu olan geçme yasa n n sona erdi ini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki arac geçebilirler. Geni li i metreden Fazla Olan Ta t Giremez Levhada belirtilen ölçüden daha geni olan araçlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Daha geni araçlar sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. Gümrük - Durmadan Geçmek Yasakt r Gümrük te kilat bulunan s n r kap lar nda ve karayollar ndaki araçlar n gümrük kontrolü için durdurulmas gereken di er yerlerde, sürücülerin durmak mecburiyetinde olduklar n bildirir. Her ki Yandan Gidiniz Yolun gidi e ayr lan k sm üzerinde refüj, ada veya sabit cisim bulunmas halinde, bunlar n önüne konulan bu levha, refüjün, adan n veya sabit cismin her iki taraf ndan da gidilebilece ini bildirir.

11 H z K s tlamas Sonu Yolun önceki bir kesiminde konulmu olan h z k s tlamalar n n sona erdi ini bildirir. Sürücüler, bu levhadan sonra kulland klar arac n cinsine göre h zlar n artt rabilirler. leri Mecburi Yön Kav aklarda baz yollar n tek yönlü olmas halinde veya servis yolu gibi geçici kullan ma aç k kesimlerde, mecburen ileriye gidilmesini bildirir. leri ve Sa a Mecburi Yön Kav aklarda sa a dönü lerin dönü adalar yla korunmu olmas halinde veya servis yolu gibi geçici kullan ma aç k kesimlerde, mecburen ileri ve sa a gidilmesini bildirir. leri ve Sola Mecburi Yön Kav aklarda baz yollar n tek yönlü olmas halinde veya servis yolu gibi geçici kullan ma aç k kesimlerde, mecburen ileri ve sola gidilmesini bildirir. Kamyon Giremez Kamyonlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Kamyon sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Kamyonlar çin Geçme Yasa Sonu Daha önce kamyonlar için konulmu olan geçme yasa n n sona erdi ini bildirir. Kamyon sürücüleri, bu levhadan sonra engel bir hal yoksa öndeki araçlar geçebilirler.

12 Kamyonlar çin Öndeki Ta t Geçmek Yasakt r Bu levhan n hitap etti i yönde seyreden kamyonlar n, önlerindekini geçmenin yasaklanm oldu unu bildirir. Kamyon sürücülerin geçme yasa sonuna kadar önlerindeki araçlar geçmemeleri gerekir. Kar dan Gelene Yol Ver ki yönlü ta t yolunun daimi veya ar za nedeniyle (Köprü, menfez geçit, kayma, çökme gibi) iki arac n emniyetle geçemeyece i ekilde dar oldu u yönlerde kar yönden gelen araca geçi kolayl sa lanmas n bildirir. Kar yönden gelen araç dar kesimi geçtikten sonra, yola devam edilir. Mecburi Asgari H z : Otoyollarla ekspres yollarda trafi in belirli bir h z limitinin alt na inmeden kalk n sa lamak amac yla, levhada gösterilen h z limitinin alt na inilemeyece ini bildirir. Mecburi Asgari H z Sonu Daha önce konulmu olan mecburi asgari h z levhas yla amaçlanan artlar n sona erdi ini bildirir. Mecburi Atl Yolu Bir yolun tamamen veya belirli bir k sm n n sadece atlar n kullan m na ayr lm oldu unu, yolun bu k sm n n di er trafi e kapal oldu unu bildirir. Mecburi Bisiklet Yolu Bir yolun tamamen veya belirli bir k sm n n sadece bisikletlerin kullan m na ayr lm oldu unu, yolun bu k sm n n di er trafi e kapal oldu unu bildirir.

13 Mecburi Yaya Yolu Bir yolun tamamen veya belirli bir k sm n n sadece yayalar n kullan m na ayr lm oldu unu, yolun bu k sm n n di er trafi e kapal oldu unu bildirir. Mopet Giremez Mopetlerin (Motorlu Bisiklet) bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Mopet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Motorlu Ta t Giremez Motosikletler de dahil olmak üzere motorlu ta tlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Motorlu ta t sürücülerinin bu yola girmemelri gerekir. Motosiklet Giremez Motosikletlerin bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Motosiklet sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Motosiklet D nda Motorlu Ta t Trafi ine Kapal Yol Yolun her iki yönde ta t trafi ine kapat lm oldu unu (motosiklet d nda) bildirir. Bu yola her iki taraftan motorlu ta tlar n girmemesi gerekir. Öndeki Ta t Geçmek Yasakt r Bu levhan n hitap etti i yönde seyreden bütün araçlar n, önlerindekini geçmenin yasaklanm oldu unu bildirir. Sürücülerin geçme yasa sonuna kadar önlerindeki araçlar geçmemeleri gerekir.

14 Öndeki Ta t. metreden Daha Yak n Takip Edilemez Yol ve trafik artlar nedeniyle, araçlar aras ndaki takip mesafesinin levhada belirtilen mesafeden az olmamas n bildirir. Sürücülerin bu hususa uymalar gerekir. Otobüs Giremez Otobüslerin bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Otobüs sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Patlay c ve Parlay c Madde Ta yan Ta t Giremez : lgililerce belirtilen miktardan fazla patlay c ve parlay c madde ta yan araçlar n bu yola, köprü, menfez, tünel, altgeçit gibi sanat yap lar na girmelerinin yasaklanm oldu unu bildirir. Sa a Dönülmez Yakla lan ilk levhada sa a dönü ün yasaklanm oldu unu bildirir. Sürücülerin bu kav akta sa a dönmemeleri gerekir. Sa a Mecburi Yön Kav aklarda baz yollar n tek yönlü olmas halinde veya servis yolu gibi geçici kullan ma aç k kesimlerde, mecburen sa a hareket edilece ini bildirir. Sa a ve Sola Mecburi Yön Baz yönlerin trafi e kapal olmas haline veya kav aklarda ve servis yolu gibi geçici kullan ma aç k kesimlerde, mecburen sa a ve sola gidilmesini bildirir.

15 Sa dan Gidiniz Bölünmü yollarda refüj ba lar na, kav aklardaki di er adalarla yol platformu üzerindeki sabit cisimlerin önüne konulan bu levha, refüj ün, adan n veya sabit cismin sa ndan gidilmesini bildirir. Sesli kaz Cihazlar n n Kullan m Yasakt r Araçlardaki sesli ikaz cihazlar n n, tehlike anlar nda ikaz görevi d nda kullan lmas n n yasaklanm oldu unu bildirir. Sürücülerin gereksiz yere bu ses cihazlar n kullanmamalar gerekir. Sola Dönülmez Yakla lan ilk levhada sola dönü ün yasaklanm oldu unu bildirir. Sürücülerin bu kav akta sola dönmemeleri gerekir. Sola Mecburi Yön Kav aklarda baz yollar n tek yönlü olmas halinde veya servis yolu gibi geçici kullan ma aç k kesimlerde, mecburen sola hareket edilece ini bildirir. Su Kirletici Madde Ta yan Ta t Giremez : lgililerce belirlenmi olan miktarlardan fazla su kirletici madde ta yan ta tlar n bu yola, sanat yap lar na ve tesislere girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Tar m Traktörü Giremez Lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Bu tür arac sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir.

16 Ta t Giremez Bisiklet, motorlu bisiklet(mopet) ve el arabalar d ndaki araçlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Araç sürücülerinin bu yola girmemeleri gerekir. Ta t Trafi ine Kapal Yol Yolun her iki yönde ta t trafi ine kapat lm oldu unu bildirir. Bu yola her iki taraftan da araçlar n girmemesi gerekir. Treyler Giremez Römorklu kamyonlar n veya römorklu lastik tekerlekli traktörlerin bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Bu tür araçlar sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. U Dönü ü Yap lmaz Her ne ekilde olursa olsun geri dönme manevralar n n yap lmas n n yasaklanm oldu unu belirtir. Sürücülerin burada geri dönü yapmamalar gerekir. Uzunlu u metreden Fazla Olan Ta t Giremez Levhada belirtilen ölçüden daha uzun olan araçlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Daha uzun araçlar sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. Yaya Giremez Yayalar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Yayalar n bu yola girmemeleri gerekir.

17 Yol Ver Tali yoldan anayol kav a na gelindi ini bildirir. Anayoldan gelen araçlar varsa, ilk geçi hakk onlara verildikten sonra kav a a girilir. Yüklü A rl. tondan Fazla Yük Dü en Ta t Giremez Yüklü a rl levhada belirtilen de erden fazla olan araçlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Yüklü a rl fazla olan araçlar sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. Yüksekli i metreden Fazla Olan Ta t Giremez Levhada belirtilen ölçüden daha yüksek olan araçlar n bu yola girmelerinin yasaklanm oldu unu belirtir. Daha yüksek araçlar sürenlerin bu yola girmemeleri gerekir. Zincir Takmak Mecburidir Patinaj zinciri tak lmas n n mecburi oldu unu, en az iki çekici tekerle e zincir tak lmas n n gerekli oldu unu bildirir. Zincir Takma Mecburiyeti Sonu Zincir takma mecburiyetinin sona erdi ini bildirir. Trafik Bilgi aretleri Trafik Bilgi aretleri:

18 Akaryak t stasyonu Karayolu kenar nda, araçlar n ihtiyac olan akaryak t istasyonu bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Ana Yol Bu levhan n hitap etti i yolun anayol oldu unu bildirir ve bu yoldaki araçlar n tali yoldaki araçlara göre ilk geçi hakk na sahip oldu unu hat rlat r. Ana Yol Bitimi Levhan n hitap etti i yolun anayol niteli inin sona erdi ini bildirir. Bölünmü Yol Öncesi Yol Levhas ki yönlü yol kesiminden bölünmü yol kesimine yakla ld n bildirir. Bölünmü yolun gidi ine ayr lan k sm na girilmesini hat rlat r. Çad rl ve Karavanl Kamp Yeri Karayolu kenar nda, çad rl ve karavanl kamp yeri bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Çayhane ve Kafeterya Karayolu kenar nda çayhane ve kafeterya bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Çe me Karayolu kenar nda çe me bulundu unu bildirir ve yerini gösterir.

19 Co rafi Bilgi Levhas Karayolu ile irtibat olan geçit, göl, rmak ve da gibi co rafi unsurlar yoldan yararlananlara tan t r. Durak Kamu hizmeti gören yolcu ta tlar na ait durak oldu unu bildirir. Bu levhaya her iki yönde 15 er metre mesafe içinde park etmenin yasak oldu unu hat rlat r. Gençlik Kamp Yeri Karayolu kenar nda, gençlik kamp yeri bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Giri i Olmayan Yol Kav a Sürücülerin kav aklarda giri i olmayan yollara girmemelerini bildirir. Giri i Olmayan Yol Kav a Sürücülerin kav aklarda giri i olmayan yollara girmemelerini bildirir. Giri i Olmayan Yol Kav a Sürücülerin kav aklarda giri i olmayan yollara girmemelerini bildirir. Hastane Hastaneye yakla ld n bildirir. Hastanenin giri ve ç k kap lar n n heriki yönünde 5 m lik mesafe içinde park edilmesini hat rlat r.

20 leri Ç kmaz Yol Yolun ileride ç kmaz oldu unu bildirir. Bu yolla girildi i taktirde, geri dönmek için yap lacak manevralar n tehlikeli olabilece ini anlat r. leride Sola Dönü Yasa Bulunan Kav ak Sola dönü lerin yasakland bir kav a a yakla an sürücülere bu yasaklamay bildirir. lk Yard m Karayolu kenar nda, yaral ve acil hastalara yap lacak ilk yard m istasyonunun bulundu u yeri bildirir. l S n r Levhas Levhada ad yaz l il s n r na girildi ini bildirir. Jandarma Karayolu kenar nda jandarma karakolunun bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Kamp Yeri Karayolu kenar nda, kamp yeri bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Karavanl Kamp Yeri Karayolu kenar nda, karavanl kamp yeri bulundu unu bildirir ve yerini gösterir.

21 Kav ak çi Yön Levhas Sürücülere, kav ak öncesi yön levhas yla verilen bilgileri kav a a girdiklerinde teyid eder ve hat rlat r. Kav ak Öncesi erit Seçimi Levhas Çok eritli yollarda kav ak yakla mlar nda gidilecek yere göre uygun eride girilmesini belirtir. Kav ak Öncesi Yön Levhas Kav a a yakla an sürücülerin gitmek istedikleri yönü(yerle im merkezlerini) emniyetli bir uzakl ktayken seçmelerini sa lar, yol numaralar n bildirir. Lokanta Karayolu kenar nda lokanta bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Mesafe Levhas Takip edilen yol güzergah ndaki en yak n meskun, mahal ile bu yolun ula t ana ula m merkezine olan mesafeyi bildirir. Meskun Mahal (Yerle im Birimi) Takip edilen yol güzergah ndaki il, ilçe, bucak ve köy olarak meskun mahallere girildi ini bildirir, meskun mahal artlar na uyulmas n hat rlat r. Ayr ca girilen meskun mahalin nüfusunu ve rakam n gösterir.

22 Meskun Mahal Sonu Girilen meskun mahalden ç k ld n ve meskun mahal artlar n n sona erdi ini bildirir. Meskun, Mahal ve Kav ak Ç k Mesafe Levhas Meskun, mahal ve kav ak ç k lar ndan sonra en yak n meskun, mahal ile bu yolun ula t ana ula m merkezine olan uzakl ve yol numaralar n bildirir. Motorlu Ta t Yolu Ba lang c Motorlu ta tlar n yararlanaca yolun ba lang c n bildirir. Motorlu Ta t Yolu Sonu Motorlu ta tlar n yararlanaca yolun sona erdi ini bildirir. Okul Geçidi Okul geçidinin bulundu u yere gelindi ini bildirir. lk geçi hakk n n kar ya geçen ya da geçmek üzere olan ö rencilere verilmesini hat rlat r. Önceli i Olan Yön ki yönlü yollarda, kar l kl olarak birbirlerine yakla an iki arac n emniyetle geçemeyece i dar kesimlerde kar la mas haline; beyaz ok yönünde hareket edenin kar yönden gelene göre yolu önce kullanma hakk oldu unu bildirir.

23 Otel veya Motel Karayolu kenar nda otel veya motel bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Piknik Yeri Karayolu kenar nda piknik yeri bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Polis Karayolu kenar nda Trafik Polisi karakolunun bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. erit Kullanma Levhas (T rmanma) T rmanma eridi bulunan yol kesimlerinde a r araçlar n t rmanma eridini izlemelerini, orta eridin di er hafif araçlara b rak lmas n, en soldaki eride geçilemeyece ini bildirir. erit Kullan m Levhas (Ba üstü) Gidi e ayr lan k sm üç eritli olan yollarda a r araçlar n sa eritten, hafif araçlar n orat eritten yararlanmalar gerekti ini en soldaki eridin sadece geçi ler için kullan laca n bildirir. erit Kullan m Levhas (Yol Kenar ) Gidi e ayr lan k sm üç eritli olan yollarda kamyon, çekici, lastik, tekerlekli traktör, i makinesi gibi a r araçlar n sa eritten yararlanmalar gerekti ini; en soldaki eridin sadece geçi ler için kullan lmas n bildirir.

24 Tamirhane Karayolu kenar nda, ar zalanan araçlar n tamir edilebilece i yeri bildirir. Tek Yön Yolun ok yönünde tek yönlü oldu unu bildirir. Telefon Karayolu kenar nda, kaza ve yol ar zalar gibi hallerde telefonla haberle me imkan bulundu unu bildirir. Tünel Giri i Daha önce tünel yakla m levhas yla bildirilen tünele gelindi ini bildirir. Tünel ayd nlat lmam sa farlar yak l r, far yoksa di er i aretlerle konulmu olan yasaklama ve k s tlamalara uyulur. Türkiye Devlet S n r Levhas Karayolu ile Türkiye ye gelenlere s n r kap lar m za geldiklerini bildirir. Yang n Tehlikesi Karayolunun, orman geçi leri gibi yang n tehlikesi bulunan kesimlerini bildirir. Yanan sigara ve kibrit gibi yak c cisimlerin araç d na at lmamas n hat rlat r.

25 Yaya Geçidi Yaya geçidinin bulundu u yere gelindi ini bildirir. lk geçi hakk n n kar ya geçen ya da geçmek üzere olan yayalara verilmesini hat rlat r. Yol Numaras Bir il s n r içinde ikinci derece önemli olan ve ehir, kasaba, ilçe, bucak gibi merkezleri birbirine ve kom u illerdeki yak n ilçe merkezlerine, devlet yollar na, limanlara, havaalanlar na ve kamu ihtiyac n n gerekti i di er yerlere ba layan yollara ise il yolu denir. Yol Numaras Avrupa ülkeleri aras anla mas yla yollara verilmi olan numaralard r. Kav ak öncesi levhalar yla meskun, mahal ve kav ak ç k levhalar nda bu numaralar verilmek suretiyle takip edilecek yolun ve gidilecek yerin seçimini sa lar. Yürüyü Ba lang c Karayolu kenar nda yürüyü yolunun bulundu unu bildirir ve yerini gösterir. Yüzme Yeri Karayolu yak n nda bulunan suda yüzülebilece ini bildirir. Yüzülmez Karayolu yak n nda bulunan yolda yüzülemeyece ini bildirir. Durma Park Etme aretleri

26 Park etmek yasaktır Duraklamak ve park etmek yasaktır Haftanın tek günlerinde park etmek yasaktır Haftanın çift günlerinde park etmek yasaktır Sınırlı süreli park bölgesi Park yeri Sınırlı süreli park bölgesi Sonu Otoyol Trafik aretleri Otoyol Ba lang c Otoyol erit Kapatma Levhas Otoyol Sonu Otoyol Bilgi aretleri (Refüj) Otoyol Bant De i tirme Otoyol erit Düzenleme Otoyol erit Düzenleme

27 Ortas Yön Levhas ) Levhas Levhas Otoyol Bilgi aretleri (Kaplama Üstü Yön Levhas ) Otoyol Bilgi aretleri (Kaplama Üstü Yön Levhas ) Otoyol Ç k Levhas Otoyol Ç k Levhas Otoyol Ç k Levhas

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Açılan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir. Yavaşlanıp durulur.

Detaylı

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Akaryakıt İstasyonu Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Ana

Detaylı

TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ VE ANLAMLARI

TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ VE ANLAMLARI TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ VE ANLAMLARI Karayolu ve çevresindeki tehlikeler hakkında yoldan yararlananlara uyarı görevi yapar. Tehlikeli noktaya gelmeden önce sürücüye haber verir. Açılan Köprü Karayolu

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

Altında ilave panel levha var ise sürücüler belirtilen hususlara uymak zorundadırlar

Altında ilave panel levha var ise sürücüler belirtilen hususlara uymak zorundadırlar 4) DURAKLAMA VE PARK ETME İŞARTLERİ Park Etmek yasaktır Bu levhanın bulunduğu yol kesimlerinde park etmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Duraklamak serbesttir Ancak duraklama 5 dakikayı geçerse Park

Detaylı

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir.

TANIMLAR. TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. TANIMLAR TRAFİK Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. MÜLK Devlete, kamuya, gerçek yada tüzelkişilere ait olan taşınmaz mallardır. TANIMLAR KARAYOLU Trafik için

Detaylı

Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci

Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci ÜNİTEDEKİ KONULAR 1. TANIMLAR 2. TRAFİKLE İLGİLİ MEVZUAT 3. TRAFİKTE YAYANIN SORUMLULUĞU 4. TRAFİKTE YOLCUNUN SORUMLULUĞU 5. TRAFİKTE SÜRÜCÜNÜN SORUMLULUĞU

Detaylı

ONARIMLARINDA UYGULANACAK

ONARIMLARINDA UYGULANACAK BURSA BÜYÜK EH R BELED YES ULA IM DA RES BA KANLI I TRAF K UBE MÜDÜRLÜ Ü EH YOLLARIN YAPIM BAKIM VE ONARIMLARINDA UYGULANACAK TRAF K ARETLEME STANDARTLARI (UKOME Kurulu nun 30.11.2011 tarihli ve 525 say

Detaylı

Road traffic Signs in Turkey

Road traffic Signs in Turkey Warning Signs Road traffic Signs in Turkey Curve to right Sağa Tehlikeli Viraj Double curve Sağa ehlikeli Devamlı Virajlar Steep hill upwards Tehlikeli Eğim (Çıkış) Steep hill downwards Tehlikeli Eğim

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK 3 Kasım 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29521 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir.

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir. 24- TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU) Genel: Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

www.gunesplaka.com.tr www.gunesplaka.com.tr

www.gunesplaka.com.tr www.gunesplaka.com.tr www.gunesplaka.com.tr www.gunesplaka.com.tr 1 Güneş plaka reklam ve numartaj sanayi 1960 yılından günümüze gelişen teknolojileri takip ederek ve bünyesinde uygulayarak siz değerli müşterilerimize hizmet

Detaylı

25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar

25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar 25 EYLÜL 2010 SRC 2 1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar takılmalıdır. B) Sürücüler kullanacakları araç sınıfı

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2012 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2013 ÖNSÖZ 2012 yılında yurdumuzda meydana gelen trafik

Detaylı

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI 6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI Yol Çizgileri araçların düzen ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak amacı ile üzerine Çizilen çizgilerdir Ayrıca park yeri olarak ayrılmış alanlarda

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918 sayılı Karayolları

Detaylı

CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları

CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları CHEMPARK LEVERKUSEN E HOŞ GELDİNİZ Güvenlik uyarıları Lütfen CHEMPARK a giriş yapmadan önce güvenlik uyarılarını okuyunuz - ve burada bulunduğunuz süre boyunca bu kurallara uyunuz! Teşekkürler! 1. TRAFİK

Detaylı

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2014 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2015 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü

Detaylı

T.C ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S. KURSU GÜNLÜK DERS PLANI

T.C ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S. KURSU GÜNLÜK DERS PLANI 1- Araç kullanmaya başlamadan yapılacak hazırlıklar, 2- Kumanda kollarını tanıma ve kullanma, Atatürk ve Atatürk ilkeleri a- Cumhuriyetçilik ilkesi Süreceği aracı tanıtmak, Atatürk'te akılcılığın,bilim

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TRAFİK VE ULAŞTIRMA

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TRAFİK VE ULAŞTIRMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ

Detaylı

ULAġTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü NevĢehir Ġli Yatırımları

ULAġTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü NevĢehir Ġli Yatırımları ULAġTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü NevĢehir Ġli Yatırımları NevĢehir Ġlimizde sorumluluğumuz altında toplam 539 km. yolumuz bulunmaktadır. Bu yollarımızın 238 km. si devlet yolu, 301 km. si

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

Trafik Ders Notları 1 - İŞARETLER

Trafik Ders Notları 1 - İŞARETLER 1 - İŞARETLER Trafik Ders Notları A) TEHLIKE UYARI IŞARETLERI ( T GRUBU ) : Karayolu ve yakın çevresindeki Tehlikeler hakkında,yoldan yararlananlara " Uyarı "görevi yapar. B) TRAFIK TANZIM IŞARETLERI (TT

Detaylı

2014 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AĞINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINA AİT ÖZET BİLGİLER

2014 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AĞINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINA AİT ÖZET BİLGİLER T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2014 YILI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AĞINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINA AİT ÖZET BİLGİLER ÖNSÖZ Bu

Detaylı

(24 ARALIK 2011) SRC 4 1) Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A) Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına

(24 ARALIK 2011) SRC 4 1) Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A) Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına (24 ARALIK 2011) SRC 4 1) Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A) Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olacağından, hız viraja girmeden azaltılmalıdır.

Detaylı

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER...

ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... -KAVġAKLAR- 2 Dönüş yapmak isteyen sürücü yerleşim yerleri içinde kavşağa en az 30 metre kala, yerleşim yerleri dışında ise en az 150 metre kala uygun şeride geçmek zorundadır. Sola ve geriye dönüş yapmak

Detaylı

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2015

w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2015 w w w. k g m. g o v. t r TRAFİK KAZALARI ÖZETİ 2015 TRAFİK GÜVENLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2016 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Trafik Kaza İstatistikleri 2006-2015 Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü

Detaylı

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com 1 01-Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu na göre sürücü olabilme şartlarından biri değildir? A) Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak B) Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun

Detaylı

A- GÖREVLİ KİŞİLERİN TRAFİĞİ YÖNETME HAREKETLERİ. Yolun Trafiğe Açık Olması Hali;

A- GÖREVLİ KİŞİLERİN TRAFİĞİ YÖNETME HAREKETLERİ. Yolun Trafiğe Açık Olması Hali; Trafiği Yöneten ve Yönlendiren Elemanlar A- GÖREVLİ KİŞİLERİN TRAFİĞİ YÖNETME HAREKETLERİ Yolun Trafiğe Açık Olması Hali; Trafik görevlisinin duruş posizyonuna göre sağ ve sol istikametindeki yollar trafiğe

Detaylı

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com 1 01-Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu na göre sürücü olabilme şartlarından biri değildir? A) Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak B) Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde

Detaylı

PÄRM 7 1 Bu işaret tehlikeli mevkiiden mesfesi ne olmalı? A metre. B metre. C metre.

PÄRM 7 1 Bu işaret tehlikeli mevkiiden mesfesi ne olmalı? A metre. B metre. C metre. PÄRM 7 1 Bu işaret tehlikeli mevkiiden mesfesi ne olmalı? A. 50 150 metre. B. 150 250 metre. C. 250 350 metre. PÄRM 7 2 Bu işaretin anlamı nedir? A. Yol don tutmuş ve kayma tehlikesi var. B. Yol tehlikeli

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi

SRC 2 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi 1. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü B. Dört devreli emniyet

Detaylı

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Kargo trafiğinde yüklemeye ilişkin önemli bilgiler Sayın Partnerimiz, Kısmen uzun yıllardır ürünlerimizi taşıyorsunuz. Bu ürünler farklı sınıflarda olmak üzere sadece tehlikeli

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Trafiğin düzenlenmesinde öncelik sırasıyla; 1- Trafik polisi (görevlisi) 2- Trafik ıģıkları 3- Trafik levhaları 4- Yer iģaretleri Ģeklindedir.

Trafiğin düzenlenmesinde öncelik sırasıyla; 1- Trafik polisi (görevlisi) 2- Trafik ıģıkları 3- Trafik levhaları 4- Yer iģaretleri Ģeklindedir. Trafiğin düzenlenmesinde öncelik sırasıyla; 1- Trafik polisi (görevlisi) 2- Trafik ıģıkları 3- Trafik levhaları 4- Yer iģaretleri Ģeklindedir. ATAKAN M.T.S.K BAŞARILAR DİLER. 2 Trafik görevlisinin bulunduğu

Detaylı

YAŞLI ve ENGELLİLERİ DE TAŞIYAN ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ

YAŞLI ve ENGELLİLERİ DE TAŞIYAN ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ YAŞLI ve ENGELLİLERİ DE TAŞIYAN ASANSÖRLERİN ÖZELLİKLERİ PROF. DR. M. CENGİZ TAPLAMACIOĞLU ÖĞR.GÖR.DR. M. AKİF ŞENOL GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İLGİLİ

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin,

ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin, ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI 1. AMAÇ: Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin, a. Kişisel yeteneklerinin ve bilgi seviyesinin farkına varması, b. Güvenli

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Bu işaret levhası, yol kenarındaki veya göl geçişlerindeki köprülerde göllerin adlarını belirtmek için kullanılır.

Bu işaret levhası, yol kenarındaki veya göl geçişlerindeki köprülerde göllerin adlarını belirtmek için kullanılır. (B-11d) COĞRAFİ BİLGİ (GÖL) LEVHASI Bu işaret levhası, yol kenarındaki veya göl geçişlerindeki köprülerde göllerin adlarını belirtmek için kullanılır. 25.8- KARAYOLLARI TEŞKİLATINA AİT BİLGİ LEVHALARI

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Trafikteki araçlara ait hız limitleri ve bu hızların aşılmasını radar kontrolü (mobil ve sabit) ile tespit edilmesi durumundaki ceza miktarı bilgilerine burada

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

17- TRAFİK İŞARET LEVHALARININ GENEL SINIFLANDIRILMASI

17- TRAFİK İŞARET LEVHALARININ GENEL SINIFLANDIRILMASI DÜŞEY İŞARETLEME 16- GENEL Düşey işaretleme, yol kaplaması dışına dikilen direk ve benzeri elemanlara monte edilen trafik işaret levhaları ile diğer trafik kontrol elemanlarını kapsar. Ancak, yol kenar

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER

POL GON NOKTA RÖPER KROK LER GENEL SINIR KROK S Burada arazi çal mas nda çal lan bölge, kuzey yönü dikkate al narak genel hatlar ile kroki olarak çizilir. Kullan lan poligonlar n yerleri ve numaralar, Çevredeki yollar, caddeler, önemli

Detaylı

HARİTA OKUMA BİLGİSİ

HARİTA OKUMA BİLGİSİ HARİTA OKUMA BİLGİSİ 1. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır? a) O-3 b) E-80 c) D100 d) K2 2. Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün matematiksel

Detaylı

Trafik ve. Đlkyardım

Trafik ve. Đlkyardım T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ, ĐNUZEM, Uzaktan Eğitim Yayını No 2009-3.3 Trafik ve Đlkyardım EDĐTÖR Genel Trafik Bilgisi Nesih ÖZMEN BÖLÜM YAZARLARI Genel Trafik Bilgisi Nesih ÖZMEN, Đbrahim KULULAR, Mehmet

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

HT-1000 HT-1001 HT-1002 HT-1002-1 HT-1003

HT-1000 HT-1001 HT-1002 HT-1002-1 HT-1003 1 2 3 HT-1000 HT-1001 HT-1002 HT-1002-1 HT-1003 4 5 HT-1006 HT-1010 HT-1011 HT-1012 6 7 8 9 11825 FL S 11827 FL K 11926 SL S 11924 SL K Ölçüler : (LxWxH) 90x215x290 mm Malzeme : PC-ABS Ağırlık : 0.75 kg

Detaylı

Bilgi işaretlerini standart bilgi işaretleri ve boyutları değişken standart bilgi işaretleri olmak üzere iki grupta incelemek gerekir.

Bilgi işaretlerini standart bilgi işaretleri ve boyutları değişken standart bilgi işaretleri olmak üzere iki grupta incelemek gerekir. 25- TRAFİK BİLGİ İŞARETLERİ (B-GRUBU) Genel: Bilgi işaretleri, yolu kullanıcılarına, yol ve çevresi ile yol güzergâhında bulunan yerleşme birimleri ve yolculuk sırasında gerekebilecek diğer yardımcı hizmetler

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

Trafik Ceza Puanı Listesi

Trafik Ceza Puanı Listesi Ceza Puan Çalışma Sayfası1 Trafik Ceza Puanı Listesi Kanun Maddesi Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay 81/3 yerinden ayrılmak Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

TOURSOLVER. Tanıtım Sunusu. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı. www.rutplan.com

TOURSOLVER. Tanıtım Sunusu. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı. www.rutplan.com TOURSOLVER Tanıtım Sunusu www.rutplan.com Rutlar ile ilgili her gün karşılaşılan sorunlar... Hizmet kalitesini Nasıl artırabiliriz? Sürüş mesafesini Nasıl azaltabiliriz? Yeni depomuz İçin en uygun Yerler?

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

TC. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK MELEKLERİ PROJESİ ÇOCUK VE TRAFİK

TC. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK MELEKLERİ PROJESİ ÇOCUK VE TRAFİK TC. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK MELEKLERİ PROJESİ ÇOCUK VE TRAFİK MERSİN-2014 UNUTMAYALIM! HER KURALIN BİR NEDENİ, UYULMAYAN HER KURALINDA BİR BEDELİ VARDIR. 4 6

Detaylı

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır.

Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. Buradaki bilgiler özet olup genel hatları ile tanımlamalar bulunmaktadır. Derste anlatılan örnekler ve analizler bu dokümanda yer almaktadır. GİRİŞ İnşaat sektörü, barınma ihtiyacı başta olmak üzere insanların

Detaylı

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI. TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM ADAMI YETİŞTİRME GRUBU ULUSA L İLKÖĞRETİM MA TEMATİK OLİMPİYADI DENEME SINAVI Birinci Bölüm Soru Kitapçığı Türü DENEME-7 Bu sınav iki bölümden

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

TRAFİK VE İLKYARDIM DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TRAFİK VE İLKYARDIM DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR TRAFİK VE İLKYARDIM DERSİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR İnsan, hızla gelişen ve değişen dünyada belli bir tempoya ayak uydurarak yaşamını sürdürmek zorundadır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu tempoda yerini

Detaylı

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ

TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR TOPLU ULAŞIM TOPLU ULAŞIMIN MİLADI İSTANBUL UN ŞAHİDİ İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869'da Dersaadet Tramvay Şirketi kurulması ile başladı. 1872'de İlk atlı tramvaylar hizmete girdi.

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ...

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ... T.C. 00980797 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 59131235-060.11.03 Konu : Kurumsal Kimlik Çalışmaları T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : l3.l0.l983 Yayım Tarihi ve Sayısı : l8.l0.l983-l8l95 Değişiklik Tarihleri (3058/16.10.1984-19.10.1984/18550), (KHK 245/18.01.1985-14.03.1985-18694),

Detaylı

UKOME. ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KURUL KARARI Konu : Trafik Düzenlemeleri Öneren Kuruluş Tarih ve No :

UKOME. ANKARA ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ KURUL KARARI Konu : Trafik Düzenlemeleri Öneren Kuruluş Tarih ve No : 1 1-EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığının 09.08.2012 tarih ve 2903-10300-39718 sayılı yazıları ile 08.08.2012 tarihli Serdar BAHADIR ın dilekçesinde Çankaya ilçesi 1198 ada 17 parsel üzerinde

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ H 904200800 3. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu 1 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDEKİ 53014 NUMARALI TREN İLE 49 AL 274 PLAKALI ARACIN HEMZEMİN GEÇİT KAZASINA İLİŞKİN KAZA İNCELEME

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi:

Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi: Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi: Araçların Ölçü ve Ağırlıkları : Madde 128 - Karayolunda trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden

Detaylı

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I

Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Davlumbaz Kullanma Kılavuzu ADV 9910 I Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

TRAFİK İŞARET LEVHALARININ GENEL SINIFLANDIRILMASI

TRAFİK İŞARET LEVHALARININ GENEL SINIFLANDIRILMASI TRAFİK İŞARET LEVHALARININ GENEL SINIFLANDIRILMASI A-TEHLİKE UYARI İŞARETLERİ B-TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ 1-Öncelik bildiren işaret levhaları 2-Yasaklama ve kısıtlama bildiren trafik işaret levhaları 3-Mecburiyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI

İÇİNDEKİLER İŞÇİ SAĞLIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... Tablo, Şekil, Resim Listesi... xv v Birinci Bölüm İŞÇİ SAĞLIĞI 1.1. Sağlık ve İnsan Sağlığı Kavramı... 1 1.1.1. Sağlığın Tanımı, Önem ve Amacı... 1 1.1.2. Hastalığın Tanım ve Sınıflandırılması...

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI PİST YÜZEY ŞARTLARI YÖNERGESİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA ALANLARI PİST YÜZEY ŞARTLARI YÖNERGESİ Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01 Sayfa:1/11 DÜZELTMELER No Tarih Tarafından Yapılmıştır. No Tarih Tarafından Yapılmıştır. Yür. tarihi: 01/12/2003 Rev. tarihi: 26/07/2006 Rev.No:01

Detaylı