T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 4-24 Mayıs 200 Yayımlandığı Tarih 25 Mayıs 200 Sayı 448 İÇİNDEKİLER Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı (R.G. 4 Mayıs ) Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 4 Mayıs ) Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik (R.G. 22 Mayıs ) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takoğraf Cihazları Hakkında Yönetmelik (R.G. 2 Mayıs ) 200 Yılında Meydana Gelen ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Don Afetleri Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Telafi Edici Destek Ödemesi Yapılması ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin 200/48 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 22 Mayıs ) 200 Yılında Meydana Gelen Sel Afetleri Nedeniyle Zarar Gören Gerçek ve Tüzel Kişi Üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin 200/48 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 22 Mayıs ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 2 inci Maddesine Göre 2 Yıllık Yükselme Sürelerini Aldıkları Aylıkta Nisan 200 Dönemi Sonuna Kadar Bitiren Adli Yargı Hâkim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin Adlarını Belirtir Listeler (R.G. 4 Mayıs ) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan Birinci Dereceye Yükselmiş Olup 30/4/200 Tarihi İtibariyle Birinci Sınıfa Ayrılma İncelemesine Tâbi Tutulacak Olan Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının Adlarını Belirtir Liste (R.G. 20 Mayıs ) Anayasa Mahkemesinin E: 2009/6, K: 200/9 Sayılı Kararı

2 - (R.G. 8 Mayıs ) Anayasa Mahkemesinin E: 2009/92, K: 200/ Sayılı Kararı (R.G. 8 Mayıs ) Anayasa Mahkemesinin E: 2009/9, K: 200/0 Sayılı Kararı (R.G. 8 Mayıs ) Anayasa Mahkemesinin E: 2007/00, K: 200/4 Sayılı Kararı (R.G. 8 Mayıs ) Anayasa Mahkemesinin E: 2009/2 (Değişik İşler), K: 200/ Sayılı Karar Özeti (R.G. 8 Mayıs ) Anayasa Mahkemesinin E: 2007/77, K: 200/50 Sayılı Karar Özeti (R.G. 8 Mayıs ) Anayasa Mahkemesinin E: 2006/59, K: 200/47 Sayılı Kararı (R.G. 8 Mayıs ) Anayasa Mahkemesinin E: 2008/99, K: 200/42 Sayılı Kararı (R.G. 8 Mayıs ) Anayasa Mahkemesinin E: 2008/38, K: 200/39 Sayılı Kararı (R.G. 8 Mayıs ) Anayasa Mahkemesinin E: 2007/398, K: 200/33 Sayılı Karar Özeti (R.G. 8 Mayıs ) Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden Adet Karar (R.G. 5 Mayıs ) Yüksek Seçim Kurulundan 329 Sayılı Karar (R.G. 22 Mayıs ) Yüksek Seçim Kurulundan 33 Sayılı Karar (R.G. 22 Mayıs ) İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Eyüp Kaya/Türkiye Davası) Adalet Bakanlığından İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı (R.G. 4 Mayıs ) Adalet Bakanlığından Münhal Noterlik İlânları (R.G. 2 Mayıs ) Adalet Bakanlığından İlân (R.G. 22 Mayıs ) Danıştay Üyeliğine Seçme Kararı Cumhurbaşkanlığından: Karar Sayısı : 200/ Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 55 inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet SOLGUN seçilmiştir. 3/5/200 Abdullah GÜL

3 CUMHURBAŞKANI [R.G. 4 Mayıs ] Yönetmelikler Karar Sayısı : 200/229 Ekli Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 89 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlar Kurulu nca /3/200 tarihinde kararlaştırılmıştır. YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 28/7/2006 tarihli ve 2006/534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı Yönetmeliğe ekli () sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait (2) numaralı bölümü ve (2) sayılı cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ait (2) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. [R.G. 4 Mayıs ] Kültür ve Turizm Bakanlığından: SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE () Bu Yönetmelik; gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan, içinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları bulunması nedeniyle sit

4 alanı ilan edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmazların Hazine taşınmazları ile değiştirilmesi usul ve esaslarını kapsar. Dayanak MADDE 2 () Bu Yönetmelik; 2/7/983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 () Bu Yönetmelikte geçen; a) Arkeolojik sit: Antik bir yerleşmenin veya eski bir medeniyetin kalıntılarının bulunduğu yer veya su altında bulunan veya meydana çıkarılan korunması gerekli alanları, b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını, c) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup tapuda Hazine adına tescil edilmeleri mümkün olan taşınmazları, ç) İstekli: Müstakil mülkiyete tâbi taşınmazlarda maliki, paylı mülkiyete tâbi taşınmazlarda paydaşı, elbirliği halinde mülkiyete tâbi taşınmazlarda ise ortakların tamamını, d) Taşınmaz kültür varlıkları: Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan yer üstünde, yer altında veya su altındaki korunması gerekli taşınmaz varlıkları, e) Taşınmaz tabiat varlıkları: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yer üstünde ve yer altında veya su altında bulunan tarihi mağaralar, kaya sığınaklar, özellik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzeri taşınmazları, f) I. derece arkeolojik sit alanı: Korunmaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarını, g) I. derece doğal sit alanı: İlginç özellik ve güzelliklere sahip olması ve ender bulunması nedeniyle mutlak korunması gerekli olan ve korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarını, ğ) II. derece arkeolojik sit alanı: Korunması gereken, ancak kullanma şekil ve ölçüleri koruma kurulları tarafından tayin edilen sit alanlarını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Trampaya Konu Taşınmazlara ve Başvuruya İlişkin Usul ve Esaslar Trampa edilebilecek taşınmazlar MADDE 4 () Sit alanlarından, I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ile I. derece doğal sit alanı olarak tescil edilen ve /000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu yerlerde kalan ve Bakanlık tarafından her yıl belirlenecek trampa programlarına alınan yerlerde bulunan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlar Hazine taşınmazları ile trampa edilebilir. (2) Bakanlık izniyle gerçekleştirilen kazıların yapıldığı alanlarda bulunan parsellerde /000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planı şartı aranmaz. (3) Ancak; a) Mülkiyet uyuşmazlığı olan, b) 26//939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun hükümleri gereğince Devletçe dağıtımı yapılan taşınmazlardan sit alanı olarak belirlenen taşınmazlar ile tapu kütüklerinde halen 3573 sayılı Kanun kapsamında kaldığına dair şerh bulunan,

5 c) 9/0/989 tarihli ve 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen özel çevre koruma bölgelerinde I. derece doğal sit alanı olarak belirlenen, ç) Sit alanı olduğuna dair tapu kütüğüne şerh konulduktan sonra, miras ve ölüme bağlı tasarruflar dışında sonradan edinilen, d) Tapu kütüklerinde sit alanında kaldığına dair şerh dışında başka takyidatlar bulunan, e) 4/4/990 tarihli ve 362 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan taşınmazlardan kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında bulunan ve taşınmazın bir kısmının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalması durumunda ise deniz tarafında kalan, f) 9/8/983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında kalan, g) 22//984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen bölgelerde kalan, ğ) 8/2/98 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalıp Milli Savunma Bakanlığınca kamulaştırılması gereken, h) 3/8/956 tarihli ve 683 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan, ı) 2/3/982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan ve Bakanlıkça kamulaştırılması gereken, i) 5/5/959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında kalması nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca kamulaştırılması gereken, j) 25/2/998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan, k) İmar planında yola, oto parka, yeşil sahaya rastlayan veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri kapsamında sorumlu bulundukları veya bakım ve onarım ile görevli oldukları, taşınmazlar, Hazine taşınmazları ile trampaya konu edilemez. Trampaya konu taşınmazların belirlenmesi MADDE 5 () Hangi sit alanlarında trampa işleminin programa alınacağı, yapılan başvurular göz önünde tutularak Bakanlık tarafından belirlenir. (2) Programa alınan sit alanı; büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçelerde veya diğer illerin merkez ilçelerinde kalıyorsa Valilikçe, diğer ilçelerin sınırları içinde kalıyorsa Kaymakamlıkça otuz gün süre ile ilan tahtasına asılarak ve gerekiyorsa belediye hoparlörüyle en az iki gün aralıklarla üç kez duyurularak, ayrıca Valilik, Kaymakamlık ve Belediyelerin internet sitelerinde duyurularak ilan edilir. (3) Sit alanı, köy sınırları içerisinde ise, yukarıdaki ilanlardan ayrı olarak, durum köy muhtarlığına köy sakinlerine duyurulmak üzere bildirilir. (4) İlk ilan tarihinden itibaren altmış gün içinde, o yılki trampa programından yararlanmak isteyen malikler tarafından, Bakanlığa iletilmek üzere gerekli belgeler ile birlikte Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine veya doğrudan Bakanlığa başvuruda bulunulur. (5) Başvuruların Bakanlık tarafından değerlendirilmesi sonucunda; 4 üncü maddede belirtilen koşulları taşıyan aynı ada içerisindeki bütün parsellerin maliklerinin, Bakanlık izniyle gerçekleştirilen kazıların yapıldığı alanlarda ise parsel maliklerinin başvuruları liste halinde yılda iki defa Maliye Bakanlığına bildirilir. (6) Listede; taşınmazların ili, ilçesi, mahalle veya köyü, pafta, ada ve parsel numaraları ile sit alanlarından I. ve II. derece arkeolojik sit alanı ve I. derece doğal sit alanında kalan kısmının yüzölçümü yer alır. Listeye ek olarak inceleme raporları, taşınmaz bilgi formları ve başvuru dilekçelerinin birer örneği eklenir. (7) Taşınmazın trampaya konu edilmeyecek kısmı bağımsız olarak yararlanılmaya elverişli değilse, bu kısım isteklinin başvurusu üzerine, Maliye Bakanlığınca yerinde yapılacak tespitle belgelendirilerek trampaya konu edilebilir. Başvurunun şekli ve inceleme

6 MADDE 6 () Bu Yönetmelik kapsamında kalan taşınmazın maliki, taşınmaz üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet varsa paydaşların veya ortakların hepsi birlikte veya bunlar adına hareket eden vekilleri noterden tasdikli vekâletname ile birlikte, taşınmazın Hazine taşınmazları ile değiştirilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine veya Bakanlığa başvuruda bulunurlar. (2) Dilekçeye eklenecek belgeler: a) Taşınmazın çaplı tasarruf vesikası veya ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği, b) 9x2 cm. boyutlarından küçük olmamak üzere taşınmazı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları, c) Taşınmazın konumunu gösteren temin edilebilecek ölçekli haritası, ç) Üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyeti olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı tasarruf vesikasından paydaşlık veya pay oranı ya da ortaklık durumu anlaşılmıyorsa mirasçılık belgesi, d) Malikin ve varsa vekilinin yazışma adresleri. (3) Yanıltıcı belgelerle başvuranların veya trampa önerisinden vazgeçenlerin trampa isteme hakkı kalmaz. (4) Trampa programlarına alınmış yerlerdeki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazlarla ilgili incelemeler; Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek uzmanlar veya taşınmazın bulunduğu ildeki müze müdürlüğü, yoksa uygun görülecek diğer müze müdürlüğünün uzmanları ile bir fen memuru ve maliyeden bir memurdan oluşacak komisyonca yapılır. (5) Taşınmaza ilişkin inceleme raporu ve taşınmaz bilgi formu, açık, tereddüt doğurmayacak ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formda belirtilen asgari bilgileri kapsayacak şekilde komisyonca düzenlenerek Bakanlığa iletilir. Değer takdiri MADDE 7 () Trampaya konu taşınmazların bedelleri 8/9/983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 9/6/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir. (2) Sit alanında kalan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazların bedellerinin tespitinde, sit alanı ilan edilmeden önceki fiili ve hukuki durumları dikkate alınır. (3) Sit alanında kalan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait taşınmazların üzerinde bina ve tesis bulunması halinde, malikinin başvurusu üzerine rayiç bedeli, 4//983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun inci maddesi hükümlerine göre belirlenerek Bakanlık tarafından ödenir. (4) Taşınmazın üzerinde sökülüp götürülebilecek sabit olmayan tesis ve yapılara, ağaçlardaki meyvelere, tarladaki ürüne değer takdir edilmez. Trampa yapılsa dahi, Maliye Bakanlığınca verilen süre içinde malik tarafından sabit olmayan tesis ve yapıların kaldırılmasına, mevsiminde meyvelerin toplanmasına, ürünün hasadına bir defaya mahsus olmak üzere izin verilir. Trampaya konu edilemeyecek Hazine taşınmazları MADDE 8 () Hazine taşınmazlarından; a) Kamu hizmetlerine tahsisli bulunan, b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup tapuda Hazine adına tescil edilmeleri mümkün olmayan, c) 362 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan, ç) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup, Bakanlıkça, bu amaçla trampası uygun görülmeyen, d) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları içinde kalması nedeniyle Çevre ve Orman Bakanlığına tahsisi gereken,

7 e) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen bölgelerde kalan ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce trampası uygun görülmeyen, f) 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalıp Genelkurmay Başkanlığınca trampası uygun görülmeyen, g) 683 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar ile 7/0/983 tarihli ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı emrine geçen, ğ) Hazineye ait olmayanlarla tevhit şartı olanlar ile Hazinenin hissedar olduğu taşınmazlar hariç 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi gereken, h) 24/2/984 tarihli ve 298 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi verilen, ı) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında kalması nedeniyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığına tahsisi gereken, i) 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan, j) Teferruğ yoluyla edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmeyen, k) Kamulaştırma yoluyla edinilip 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı süresi dolmayan, l) Özel kanun hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi, devri, terki ve kullanım hakkı verilmesi gereken, m) Elbirliği halindeki mülkiyet durumu paylı mülkiyete dönüştürülmeyen, n) İlgili idare tarafından bu hizmette kullanılmayacağı belirtilen taşınmazlar hariç, imar planlarında bir kamu hizmeti için ayrılmış olan, o) Kısmi satın alma talebi olan ancak, ifrazı Hazine lehine olmayan, taşınmazlar trampaya konu edilemez. İlan ve başvuru MADDE 9 () Maliye Bakanlığınca trampa kapsamında önerilmesi uygun görülen Hazine taşınmazları, bedeli de belirtilmek suretiyle yeri ve nitelikleri altı ay süreyle defterdarlıkların web sitelerinde ve ilan panolarında duyurulur. (2) Maliye Bakanlığınca; sit alanında kalan taşınmazların tespit edilen değeri istekli/isteklilerine yazıyla tebliğ edilir ve bu yazıda ayrıca; bu bedellerin kabul edildiğine ilişkin noter tasdikli taahhütnamenin Maliye Bakanlığına verilerek, taşınmazlarının değeri karşılığında defterdarlıkların web sitelerinde ve ilan panolarında önerilen Hazine taşınmazlarından uygun olanlarının seçilerek ilgili defterdarlığa başvurabilecekleri ancak, trampa taleplerinin değerlendirilebilmesi için, aynı ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında önerilen parsellerin tamamının kabulünün gerektiği ya da tespit edilen bedele 0 uncu madde uyarınca taşınmazın bulunduğu yer defterdarlığına itiraz edebilecekleri bildirilir. (3) Bakanlık izniyle gerçekleştirilen kazıların yapıldığı alanlarda bulunan taşınmazlarda isteklinin başvurusu ve kabulüne yönelik koşul taşınmaza yönelik uygulanır. (4) Başvurunun değerlendirilebilmesi için trampaya konu taşınmazların tahmin edilen bedelleri arasında yüzde yirmiden fazla fark olamaz. (5) Defterdarlıkların web sitelerinden ve ilan panolarından önerilen taşınmazlara belirtilen süre içerisinde talep olmaması halinde, bu taşınmazlar yerine başka taşınmazlar önerilebilir. Bedele itiraz

8 MADDE 0 () İstekliler, tebliğ edilen bedele karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde gerekçeleri açıkça belirtilmek ve buna ilişkin bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle taşınmazın bulunduğu yer defterdarlığına dilekçeyle müracaat ederek itirazda bulunabilirler. (2) İtirazlar, itiraz tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde taşınmaza kıymet takdirini yapan komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon kararları gerekçeli yazılır. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini belirtmek zorundadır. (3) Maliye Bakanlığı veya defterdarlıklar tarafından gerektiğinde mahallinde inceleme yaptırılmak suretiyle itirazlar incelettirilebilir. Bu durumda komisyon, kararlarını otuz günlük süreye tabi olmaksızın ve yapılan inceleme sonucuna göre verir. (4) Kararların sonucu, karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde idare tarafından istekliye tebliğ edilir. Tebliğ edilen yazının varsa ekleri ile bir örneği Maliye Bakanlığına gönderilir. (5) Komisyon kararlarına karşı istekliler tarafından idareye başka bir itirazda bulunulamaz. Ancak, komisyon kararlarına karşı isteklikler tarafından dava açılabilir. Trampa MADDE () Bu Yönetmelik kapsamındaki taşınmazların trampası Maliye Bakanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5 inci maddesinin (g) bendi ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre pazarlık usulü ile yapılır. Hazine taşınmazının değerinin daha yüksek olması halinde aradaki fark istekli/isteklileri tarafından peşin ve nakden ödenir. (2) Maliye Bakanlığınca ihale usulü ile trampa talimatı verilen taşınmazlara ilişkin olarak, trampadan istekli/isteklilerin vazgeçmesi halinde, bu isteklilerce başka trampa talebinde bulunulamaz. Aynı Hazine taşınmazı/taşınmazları için birden fazla istekli olduğunda, aynı yeri isteyenler yazılı olarak çağrılırlar. Çağrıya uymayanların trampa isteme hakkı düşer. Trampa yapmaya yetkili mahalli komisyon huzurunda çağrı üzerine gelenlerin arasında yapılacak açık artırmada an fazla fark bedeli vermeyi önerenin önerisi kabul edilir. Giderler MADDE 2 () Trampa işlemi nedeniyle istekli/isteklilere ait taşınmazlara ilişkin ödenmesi gereken vergi, resim ve harç gibi her türlü giderler bunlar tarafından ödenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 3 () 8/2/990 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kesin İnşaat Yasağı Getirilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Sit Alanlarındaki Taşınmaz Malların Hazineye Ait Taşınmaz Mallar ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 4 () Sayıştayın görüşü alınmak suretiyle hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 () Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. KESİN İNŞAAT YASAĞI GETİRİLEN KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ BULUNDUĞU SİT ALANLARINDAKİ TAŞINMAZ BİLGİ FORMU İLİ: İLÇESİ:

9 MAHALLE: KÖY: PAFTA, ADA, PARSEL: YÜZÖLÇÜMÜ: HANGİ SİT ALANIN İÇİNDE KALDIĞI: SİT TÜRÜ: DERECESİ: TESCİL KARAR TARİHİ: AÇIKLAMA: [R.G. 22 Mayıs ] Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARDA KULLANILAN TAKOGRAF CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE () Bu Yönetmeliğin amacı, karayoluyla taşımacılık yapan araçlarda kullanılan aracın hızı ve kat edilen mesafe gibi bilgileri otomatik olarak kaydeden takograf cihazlarının araçlara takılarak, araçların karayolunda seyri sırasında sürücülerin trafik güvenliğine ve sürüş hassasiyetine uyma zorunluluğunun yerine getirilmesini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 () Bu Yönetmelik, yük taşımada kullanılan ve azami ağırlığı, römork veya yarı römork dahil 3,5 tonu geçen araçlar ile yolcu taşımada kullanılan ve sürücü dahil dokuz kişiden fazla taşımaya elverişli araçlardan aşağıda belirtilenler hariç olmak üzere karayoluyla uluslararası yolcu veya yük taşımak için kullanılan araçları kapsar. a) Güzergahı 50 kilometreyi aşmayan ve tarifeli seferler ile yapılan yolcu taşımada kullanılan araçlar. b) İzin verilen azami hızı saatte 40 km yi geçmeyen araçlar. c) Yükün bu araçların hizmetlerine atfedilen görevler nedeniyle alınmış ve kontrol altında olması durumunda; sürücü olmadan sahip olunan veya kiralanan silahlı hizmet araçları, sivil savunma araçları, itfaiye araçları ve toplum düzenini muhafaza etmekle görevli araçlar. ç) Ticari olmayan taşımacılık işlemlerinde, insani yardım amacıyla, acil durumlarda veya kurtarma operasyonlarında kullanılan araçlar. d) Tıbbi amaçla kullanım için tayin edilmiş araçlar. e) Merkezinden uzaklığı 00 km lik bir yarıçap içinde olan özelleştirilmiş çekiciler. f) Teknik gelişme sebebiyle yol testlerine tabi olan, tamir edilen veya bakım altında olan araçlar ve henüz hizmete konulmamış yeni imal edilen araçlar. g) Azami ağırlığı 7,5 tonu geçmeyen ve ticari olmayan yüklerin taşımasında kullanılan araçlar veya araç kombinasyonları.

10 ğ) Kullanıldıkları taraf devletin mevzuatı gereğince tarihsel statüye sahip olan ve yolcu ve yükün ticaret dışı taşındığı ticari olmayan araçlar. h) Kanalizasyon, sel, su, gaz ve elektrik hizmetleri, otoyol bakımı ve kontrolü, çöp toplama ve boşaltma, telefon ve telgraf hizmetleri, posta gönderilerinin taşınması, radyo ya da televizyon yayınları ve radyo yahut televizyon istasyonu ya da alıcılarının tespiti ile ilintili işlerde kullanılan araçlar. ı) Sirk ve luna park ekipmanı taşıyan araçlar. i) Çiftliklerden süt veya hayvan beslemede kullanılan süt ürünlerini toplamada ve konteynerleri geri getirmede kullanılan araçlar. (2) Olağandışı koşullarda gerçekleştirilen taşımacılık işlemleri için, 8/7/997 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 98 inci maddesinde belirtilen araç kullanma ve dinlenme sürelerine uyma mecburiyeti hükümlerinde tanınacak istisnalar Denetim Otoritesinin yetkisindedir. (3) Bu maddenin birinci fıkrası gereğince takograf cihazının takılması ve kullanılması zorunlu olmasa bile ulusal karayolu taşımacılığı işlemlerinde kullanılan araçlar için bu Yönetmelik hükümlerine uyulması ve tanınacak muafiyetler ile ilgili uygulamalar Ulusal Otoritenin yetkisindedir. Dayanak MADDE 3 () Bu Yönetmelik; a) 983 tarihli ve 298 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, //989 tarihli ve 356 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 29/6/200 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak, b) 334/90/EEC, 3572/90/EEC, 3688/92/EEC, 2479/95/EC, 056/97/EC, 235/98/EC, 360/2002/EC, 882/2003/EC, 432/2004/EC, 56/2006/EC, 79/2006/EC, 68/2009/EC ve 266/2009 sayılı Konsey Tüzükleri ile değiştirilen 20/2/985 tarih ve 382/85/EEC sayılı Konsey Tüzüğü ile 20/7/999 tarihli ve 44 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması AETR ye paralel olarak, hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 () Bu Yönetmelikte geçen; a) AETR: 20/7/999 tarihli ve 44 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasını, b) Araç: Motorlu araç, traktör, römork veya yarı römork veya bu araçların kombinasyonunu, c) AT: Avrupa Topluluğunu, ç) Azaltılmış günlük dinlenme süresi: Dokuz saatten fazla, onbir saatten az olan herhangi bir dinlenme süresini, d) Azaltılmış haftalık dinlenme süresi: En fazla arka arkaya 24 saat kısaltılabilen, 45 saatten az olan herhangi bir süreyi, e) Azami ağırlık: Tamamıyla yüklendiğinde aracın çalışmasına izin verilen azami ağırlığı, f) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, g) Bir hafta: Pazartesi saat ile Pazar saat arasındaki süreyi, ğ) BM-AEK: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunu, h) Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu aracı, ı) Denetim Otoritesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki takograf cihazlarının; araçta kullanımı sürecinde trafikteki denetim ve kontrolünü yapmak üzere veya karayoluyla

11 taşımacılık yapan işletmelerin işyerlerinde takograf cihazıyla ilgili kayıtları denetlemek veya incelemek üzere Ulusal Otorite tarafından belirlenen otoriteyi, i) Dinlenme: Sürücünün vaktini serbestçe kullanabildiği kesintisiz zamanı, j) Düzenli günlük dinlenme süresi: İlki kesintisiz en az üç saatten ve ikincisi de kalan kesintisiz dokuz saat şeklinde alternatif olarak iki ayrı süreç halinde de kullanılabilen, en az saat süren dinlenme süresini, k) Düzenli haftalık dinlenme süresi: En az 45 saatlik dinlenmeden oluşan herhangi bir süreyi, l) Günlük dinlenme süresi: Düzenli günlük dinlenme süresi ve azaltılmış günlük dinlenme süresinden oluşan, sürücünün vaktini serbestçe harcayabileceği günlük süreyi, m) Günlük sürüş zamanı: Günlük dinlenme süresinin bitişini takip eden günlük dinlenme süresinin başlangıcı arasındaki toplam sürüş zamanı veya günlük dinlenme süresi ile haftalık dinlenme süresi arasındaki zamanı, n) Haftalık dinlenme süresi: Düzenli haftalık dinlenme süresi ve azaltılmış haftalık dinlenme süresini kapsayan, sürücünün vaktini serbestçe harcayabileceği, bir önceki haftanın dinlenme süresinin bitiminden altı adet 24 saatlik sürenin bitimi sonrası başlatılabilecek süreyi, o) Haftalık sürüş zamanı: Bir hafta boyunca gerçekleşen toplam sürüş zamanını, ö) İşletme: Kiralık, ödül karşılığı veya kendi hesabına olsun, karayolunda taşımacılıkla meşgul olan herhangi bir gerçek kişi, tüzel kişi, tüzel kişiliği olmayan herhangi bir birlik veya grup, kar amaçlı olsun olmasın, kendi tüzel kişiliği olsun olmasın veya bu tür kişiliğe sahip otoriteye bağımlı olsun olmasın, herhangi bir taşımacılık işini yapan organı, p) Karayolu taşımacılığı: Kamuya açık karayollarında, yolcu veya yük taşımada kullanılan bir aracın yüklü veya yüksüz seyahatini, r) Kart Verme Otoritesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki takograf cihazıyla birlikte kullanılan takograf kartlarıyla ilgili işlemleri yürütmek üzere Ulusal Otorite tarafından belirlenen otoriteyi, s) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu, ş) Konsey: Avrupa Birliği Konseyini, t) Mola: Geçen süre boyunca sürücünün aracı kullanamayacağı veya başka bir iş yapamayacağı münhasıran dinlenmek için kullanılan herhangi bir zaman süresini, u) Motorlu araç: Karayolunda seyreden, devamlı olarak raylar üzerinde giden araçlardan farklı olan ve normalde yolcu veya yük taşımak için kullanılan, herhangi bir kendinden tahrikli aracı, ü) Normal ikametgah: Kişisel veya mesleki nedenlerle veya hiç bir mesleki neden yokken, kişi ile yaşadığı yer arasında yakın ilişki olması nedeniyle bir takvim yılında en az yüzseksenbeş gün yaşanan yeri, v) Römork: Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz aracı, y) Servis ve montajcı: Bakanlık tarafından onaylanan, takografla ilgili kurulum, aktivasyon, kalibrasyon, muayene ve tamir gibi işlerin gerçekleştirildiği, kendilerinin ve çalışanlarının tüm sorumluluğunu taşıyan işyerini, z) Sürücü: Kısa bir süre için bile olsa bir aracı süren kişi veya gerekli olduğunda görevi icabı aracı kullanabilmesi için araçta taşınan kişiyi, aa) Sürüş süresi: Sürekli veya kesintili şekilde olabilen ve sürücünün bir dinlenme süresini veya molayı takiben sürüşü başlatmasından yeni bir dinlenme süresi veya molaya kadar geçen toplam sürüş zamanını, bb) Sürüş zamanı: Sürüş aktivitesinin kaydedildiği süreci, cc) Taraf Ülke: AETR ye taraf olan ülkeyi,

12 çç) Tarifeli seferler: Yetkili mercileri tarafından onaylanan ve taşımacı tarafından seferlerin başlamasından önce yayımlanan seferlerin tabi olduğu kurallar, bu kurallar tarafından istenen belgeler, taşıma koşullarını; özellikle seferlerin sıklığını, fiat listesini, zaman çizelgesini ve yolcu taşınmasında üstlenilen yükümlülükleri belirtir şekilde, yolcuların önceden belirlenmiş duraklarda indirilip bindirildiği, belirli aralıklarla, belirli güzergahta yolcu taşıma hizmetlerini, dd) Ulusal Otorite: Ulaştırma Bakanlığını, ee) Uluslararası karayolu taşımacılığı: En az bir sınır geçilerek yapılan karayolu taşımacılığını, ff) Yarı römork: Bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerine oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan römorku, ifade eder. (2) Bu Yönetmelikte geçen diğer tanım ve tarifler bu Yönetmeliğin Ek I'inde ve Ek IB sinde belirtilmiştir. İKİNCİ BÖLÜM Tip Onayı Başvuruları, Tip Onayı İşlemleri ve Tedbirler Tip onayı başvuruları MADDE 5 () Bu bölümde kullanılan takograf cihazı ifadesi, takograf cihazı ile aksamlarını ifade eder. (2) Bir takograf cihazı tipinin veya bir kayıt sayfasının veya takograf kartı örneğinin, AT tip onayı başvurusu, uygun özellikler belirtilerek, imalatçı veya temsilcisi tarafından Bakanlığa yapılır. Herhangi bir takograf cihazı tipi veya herhangi bir kayıt sayfası veya takograf kartı örneği ile ilgili olarak birden fazla taraf ülkenin yetkili kuruluşuna başvuru yapılmaz. Tip onayı işlemleri MADDE 6 () Bakanlık, bu Yönetmeliğin Ek I inde veya Ek IB sinde belirtilen gereklere uygun olan herhangi bir takograf cihazı tipi veya herhangi bir kayıt sayfası veya takograf kartları örneği için AT tip onayı verir. (2) Sistemin güvenliği bu Yönetmeliğin Ek IB sinde yer alan teknik gereklere uygun olmalıdır. Takograf cihazına; takograf cihazının kendisi, sürücü kartı ve elektrikli vites kutusu bağlantısını da içeren bütün sistemin AT tip onayı, sürüş saati ile ilgili bilgilerin müdahalesine veya değiştirilmesine izin vermediği belirlenmedikçe verilmez. Bunu sağlamak için gerekli testler, güncel olarak cihaza müdahale tekniklerini bilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. (3) Onaylanmış bir örnekte yapılacak herhangi bir değişiklik ya da ilave için, ilk AT tip onayını veren taraf ülkenin yetkili kuruluşundan ilave AT tip onayı alınır. (4) Bakanlık, bu madde uyarınca onayladığı her takograf cihazı tipi veya kayıt sayfası veya takograf kartı örneği için bu Yönetmeliğin Ek II sinde yer alan örneğe uygun bir AT tip onay işareti verir. Tedbirler MADDE 7 () Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alınan tedbirler ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Tip onayı için başvurulan Bakanlık, onayladığı ya da onaylamayı reddettiği her takograf cihazı tipi veya kayıt sayfası veya takograf kartı örneği için, bir ay içerisinde taraf ülkelerin yetkili kuruluşlarına onay belgesinin bir nüshasını ve beraberinde ilgili teknik dokümanların nüshalarını gönderir. Onay reddedilmişse, reddedilme gerekçeleri de bildirilir. b) Bakanlık, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde AT tip onayı verilen ve AT tip onay işareti taşıyan belirli takograf cihazlarının veya kayıt sayfalarının ya da takograf kartlarının onaylamış olduğu prototipe uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, ürün örneklerinin onaylanmış olan prototipe uygun olması için gereken tüm tedbirleri alır. Alınan tedbirler, gerekirse AT tip onayının geri çekilmesini de içerir.

13 c) Bakanlık, onaylanmış takograf cihazının veya kayıt sayfasının veya takograf kartlarının, bu Yönetmeliğin veya eklerinin gereklerine uymaması veya kullanım amacına uygun olmayan genel kusurlar göstermesi halinde verdiği onayı geri çeker. ç) Diğer bir taraf ülkenin yetkili kuruluşu tarafından bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde ve (c) bendinde belirtilen durumların biri hakkında Bakanlığa bildirim yapılması halinde, Bakanlık, bildirimi yapan taraf ülke ile yapılan değerlendirme sonrası, bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen hususlar çerçevesinde (b) bendinde ve (c) bendinde belirtilen gerekli tedbirleri alır. d) Bakanlık, bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen durumlardan birinin oluştuğunu tespit etmesi halinde, bir sonraki bildirime kadar takograf cihazının veya kayıt sayfalarının veya takograf kartlarının piyasaya arzını ve hizmete sokulmasını yasaklar. Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar için de, imalatçının, AT ilk doğrulamasından muaf tutulmuş olan takograf cihazını veya kayıt sayfalarını veya takograf kartlarını, uyarılara rağmen, onaylanan tipe veya bu Yönetmeliğin gereklerine uygun hale getirmemesi halinde aynı işlemler uygulanır. Bakanlık, yukarıda belirtilen her durumda AT tip onayının geri çekilmesini veya bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine, (c) bendine ve (ç) bendine göre alınan diğer tedbirleri, gerekçeleri ile birlikte bir ay içinde taraf ülkelerin yetkili kuruluşlarına bildirir. e) Bakanlık, kendisine bildirilen bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde veya (c) bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin olup olmadığı hakkında tereddüde düşmesi halinde, ilgili taraf ülkeyle anlaşmazlığı çözmeye çalışır ve bu konuda Ulusal Otorite aracılığı ile BM-AEK Sekretaryasını bilgilendirir. f) Örnek bir kayıt sayfası için yapılan AT tip onayı başvurusunda, söz konusu kayıt sayfasının kullanılmasının tasarlandığı takograf cihazının tip veya tipleri başvuru formunda belirtilir. Ayrıca başvuruyu yapan, söz konusu kayıt sayfasının testi için uygun tip ve tiplerde ekipmanı sağlar. Bakanlık, tip onay belgesinde örnek kayıt sayfasının hangi takograf cihazı tip ya da tiplerinde kullanılacağını belirtir. g) Aracın tescili ile ilgili kurum, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen AT tip onay işaretini ve 8 inci maddede belirtilen montaj etiketini taşıyan cihazın takılı olması nedeni ile takograf cihazının takılı olduğu aracın tescilini reddedemez veya hizmete girmesini veya kullanımını yasaklayamaz. ğ) Bu Yönetmelik uyarınca, takograf cihazı tipi veya kayıt sayfası veya takograf kartı örneğinin onayının reddedilmesi veya geri çekilmesi ile ilgili bütün kararlara, kararların dayandığı gerekçeler ayrıntılı olarak belirtilir. Karar, ilgili tarafa sahip olunan yasal haklar ve bu haklarla ilgili süre kısıtlamalarını da içerecek şekilde bildirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Montaj ve Muayene Montaj ve muayene MADDE 8 () Takograf cihazlarının montaj ve muayenesine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Takograf cihazları, Bakanlık veya diğer taraf ülkelerin yetkili kuruluşları tarafından onaylanmış servis ve montajcı tarafından monte veya tamir edilir. Servis ve montajcı kartlarının idari geçerlilik süresi bir yılı aşamaz. Servis ve montajcıya verilen bir kartın süresinin uzatılması, hasar görmesi, bozulması, kaybolması veya çalınması halinde, Kart Verme Otoritesi, duruma ilişkin ayrıntılı talebin alınmasından itibaren beş iş günü içerisinde yerine bir kart verir. Eskisiyle değiştirilen yeni kart aynı servis bilgi numarasını taşımalı, ancak endeks bir rakam artırılarak verilir. Kart Verme Otoritesi, kaybolan, çalınan veya hasar gören kartların kaydını tutar. Taraf ülkeler servis ve montajcılara dağıttığı kartların tahrif ve taklit edilmelerini önlemek için gerekli tedbirleri alır.

14 b) Servis ve montajcı, iliştirdiği damgaların üzerine özel bir işaret yerleştirir ayrıca Ek IB ye uygun olan takograf cihazına, orijinallik doğrulaması ile ilgili kontrollerin yapılması amacıyla elektronik güvenlik bilgilerini girer. Bakanlık, kullanılan işaretlerin, elektronik güvenlik bilgilerinin ve servis ve montajcılara verilen kartların kaydını tutar. c) Bakanlık, servis ve montajcıların listesi ile bunlara verilen kartların listelerini, işaretlerin kopyalarını, kullanılan elektronik güvenlik bilgilerini Ulusal Otorite aracılığı ile BM-AEK Sekretaryasına iletir. ç) Takograf cihazının montajının bu Yönetmeliğin gereklerine uygun olduğunun belgelenmesi için Ek I de ve Ek IB de belirtilen bir montaj etiketi iliştirilir. d) Her bir damga, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre veya bu Yönetmeliğin Ek I inin Bölüm 5 Kısım 4 üne veya Ek IB sinin Bölüm 6 sına göre Bakanlık veya diğer taraf ülkelerin yetkili kuruluşları tarafından onaylanmış servis ve montajcılar tarafından sökülür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Cihazın Kullanımı ve Yükümlülükler, Sürücü Kartları ve Cihazın Bozulması Cihazın kullanımı ve yükümlülükler MADDE 9 () Sürücünün bu Yönetmeliğin Ek IB sine uygun takograf cihazı takılı bir aracı sürmesi durumunda, işveren ve sürücüler, hem takograf cihazının, hem de sürücü kartının düzgün çalışmasını ve uygun kullanımını sağlar. (2) İşveren, kayıt sayfalarının kişiye özgü olduğunu, kullanım süresinin uzunluğunu, hasarlı sayfaların değiştirilmesi zorunluluğunu veya sayfaların yetkili denetim elemanlarınca alınabileceğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin Ek I ine uygun takograf cihazı takılı araçların sürücülerine, yeterli sayıda kayıt sayfası verir. İşveren, sadece araca monte edilmiş cihazda kullanım için uygun, onaylanmış modelin sayfalarını sürücülere verir. Araca bu Yönetmeliğin Ek IB sine uygun takograf cihazı takıldığında, işveren ve sürücü denetimlerde istenmesi halinde, kullanım süresini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin Ek IB sinde belirtilenlerin doğru olarak yazdırılmasını sağlar. (3) İşletme, kayıt sayfalarını ve bu Yönetmeliğin 0 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak yapılanların çıktılarını, kronolojik sırada ve okunaklı bir şekilde, kullanımından itibaren en az bir yıl süre ile muhafaza eder ve istenmesi durumunda ilgili sürücüye kopyalarını verir. İşletme aynı zamanda, ilgili sürücünün istemesi durumunda, sürücü kartlarından indirilen bilgilerin kopyalarını ve bu kopyaların yazılı çıktılarını verir. Yetkili denetim elemanları tarafından istenmesi halinde kayıt sayfaları, çıktılar ve indirilen bilgiler gösterilir veya verilir. (4) Bu Yönetmeliğin Ek IB sinde tanımlanan sürücü kartı, sürücünün istemesi halinde, vatandaşı olduğu taraf ülkenin Kart Verme Otoritesi tarafından verilir. Bu Yönetmelik şartlarına tabi olan ve ikametgahı taraf ülke toprakları içinde olan her sürücüden sürücü kartı sahibi olması istenir. Bu maddede yer alan ikametgah ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır. a) İşle ilgili ikametgahı, kişisel ikametgahından farklı olan ve bu nedenle iki veya daha fazla taraf ülkede bulunan farklı yerlerde yaşayan kişilerin, düzenli olarak geri döndüğü kişisel bağlantılı yer, normal ikametgahı olarak kabul edilir. Bu son şart, sabit dönemli görevi gerçekleştirmek için bir taraf ülkede yaşayan kişiler için aranmaz. b) Sürücüler, kimlik kartı veya diğer geçerli bir belge ile normal ikametgahını ispatlamalıdır. c) Kart Verme Otoritesi, bu fıkranın (b) bendine göre yapılan normal ikametgahın bildiriminin geçerliliğinden şüpheye düşerse veya kontrol amacıyla ilave bilgi veya kanıt ister. ç) Kart Verme Otoritesi, ilave bilgi veya kanıt sağlanıncaya kadar başvuranın hali hazırda geçerli bir sürücü kartı olup olmadığını kontrol eder. (5) Sürücü kartlarına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

15 a) Kart Verme Otoritesi, bu Yönetmeliğin Ek IB sinin hükümlerine göre sürücü kartını kişiye özgü yapar. Sürücü kartının geçerlilik süresi beş yıldır. b) Sürücü, sadece bir adet geçerli karta sahip olur ve sadece kendi kartını kullanmaya yetkilidir. Sürücü hasar görmüş veya süresi geçmiş sürücü kartını kullanamaz. c) Eski kartı değiştirmek için yeni bir sürücü kartı verildiğinde, yeni kart aynı sürücü kart numarasını taşır, fakat endeks numarası bir arttırılır. Kart Verme Otoritesi; verilen, çalınan, kaybolan veya hasar gören sürücü kartlarının kayıtlarını, en az bunların idari geçerlilik süresine denk bir süre için muhafaza eder. ç) Sürücü kartı hasar görür, bozulur, kaybolur veya çalınırsa, Kart Verme Otoritesi; bu konuda ayrıntılı talebin alınmasından itibaren beş işgününde yerine yeni bir kart verir. d) Son kullanım tarihi yaklaşan bir kartın yenilenmesi için bu Yönetmeliğin 0 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan süre limitleri içinde talepte bulunulması halinde, Kart Verme Otoritesi; geçerlilik süresinin bitiminden önce yeni bir kart verir. e) Sürücü kartları, Bu Yönetmeliğe tabi olan başvuru sahiplerine verilir. f) Sürücü kartı kişiye özgü olmalıdır. Kart Verme Otoritesi tarafından, karta müdahele edildiği, sürücünün sahibi olmadığı bir kartı kullandığı, kartın yanlış beyan ile veya sahte belgeye dayanarak elde edildiği tespit edilmedikçe; herhangi bir sebepten dolayı geçerlilik süresi içinde kart geri çekilemez veya askıya alınamaz. Diğer bir taraf ülkenin verdiği kartın askıya alınması veya geri çekilmesi gibi önlemlerin alınması halinde, Kart Verme Otoritesi, kartı veren taraf ülkenin yetkililerine kartı iade eder ve iade gerekçelerini belirtir. g) Taraf ülkelerce verilen sürücü kartları karşılıklı olarak tanınır. Bir taraf ülkeden geçerli bir sürücü kartı almış sürücü, diğer bir taraf ülkede ikamet etmeye başladığında, kartının eşdeğer bir sürücü kartı ile değiştirilmesini ister. Değiştirilecek kartın hala geçerli olup olmadığını doğrulamak, değiştirmeyi yapacak Kart Verme Otoritesi sorumluluğundadır. Değiştirmeyi yapacak Kart Verme Otoritesi, eski kartı, kartı veren taraf ülke yetkililerine iade eder ve iade gerekçelerini belirtir. ğ) Sürücü kartının değiştirilmesi veya yenilenmesi halinde, değiştirme, yenileme ile takip eden değiştirme ve yenilemeler aynı yetkili otorite tarafından tescil edilir. h) Kart Verme Otoritesi, sürücü kartlarına tahrif edilme ihtimalini önlemek için gerekli bütün önlemleri alır. (6) Kart Verme Otoritesi, Bu Yönetmelik ve 27/6/200 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorlu Taşıtlarda Hız Sınırlayıcılarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye İlişkin Tebliğe uygunluğunu belirlemek için gerekli ve bu Yönetmeliğin Ek IB sine uygun olan takograf cihazları ile kaydedilmiş ve depolanmış bilgilerin, kayıt tarihinden itibaren en az üçyüzaltmışbeş gün içinde doğruluğunu ve gizliliğini bozmaksızın erişilebilir olmasını sağlar. Ayrıca, takograf cihazının tekrar satılmasının veya kullanımdan çıkartılmasının bu fıkranın uygulanmasında engel teşkil etmemesi için gerekli tedbirleri alır. Sürücü kartları MADDE 0 () Sürücüler, kirli veya hasarlı kayıt sayfaları veya sürücü kartı kullanamaz. Bu amaçla sayfalar veya sürücü kartları yeterince korunur. Sürücü, kartını yenilemek isterse, kartın geçerlilik süresinin bitiminden en az on beş gün önce Kart Verme Otoritesine başvurur. Kaydedilmiş bilgi bulunan bir sayfa veya sürücü kartı hasar görürse sürücü bunları değiştirmek için kullandığı yedek sayfaya, hasarlı sayfayı veya sürücü kartını ekler. Sürücü, kartı hasar görürse, bozulursa, kaybolursa veya çalınırsa, Kart Verme Otoritesine değiştirilmesi için yedi takvim günü içinde başvurur. (2) Sürücü, kartının zarar görmesi, bozulması veya yanında bulunmaması halinde aşağıda belirtilen hususları uygular. a) Seyahatine başlamadan önce, araca ait bilgilerin çıktısını alır ve çıktıya aşağıdaki bilgileri işler.

16 ) İmzasını da içerecek şekilde ismini, sürücü kartı veya ehliyet numarasını belirten sürücünün tanımlanmasını sağlayacak bilgiler. 2) Bu maddenin altıncı fıkrasının (b) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen periyotlar. b) Seyahatin sonunda, takograf cihazının kaydettiği zaman periyodu ile ilgili bilginin çıktısını alır. Seyahatin başındaki çıktının alındığı zamandan itibaren geçen ve takograf tarafından kaydedilmeyen diğer çalışma süresini, dinlenme süresini kaydeder. Bu dökümanın üstüne; sürücünün tanımlanmasını sağlayacak isim, sürücü kartı veya ehliyet numarasını da içeren bilgileri kaydeder ve imzalar. (3) Sürücüler, sürüş yaptıkları her gün, sürüşe başladıkları andan itibaren kayıt sayfası veya sürücü kartı kullanır. Başka bir talimat olmadığı sürece, kayıt sayfası veya sürücü kartı, günlük çalışma süresi sonuna kadar çıkartılmaz. Kayıt sayfası veya sürücü kartı, tasarlanan süreden daha uzun bir süre için kullanılmaz. (4) Sürücü, araçtan uzakta olması nedeniyle araca takılı cihazı kullanamıyorsa, bu maddenin altıncı fıkrasının (b) bendinin (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen zaman aralıkları aşağıdaki şekilde belirlenir. a) Araca bu Yönetmeliğin Ek I ine uygun takograf cihazı takılı ise, zaman periyotları, kayıt sayfasına elle, otomatik kayıt yolu ile veya başka vasıtalarla okunaklı ve sayfayı kirletmeden girilir. b) Araca bu Yönetmeliğin Ek IB sine uygun takograf cihazı takılı ise; zaman periyotları, sürücü kartına takograf cihazındaki elle giriş ünitesi kullanılarak girilir. (5) Bu Yönetmeliğin Ek IB sine uygun takograf cihazı takılı olan aracı birden fazla sürücü kullanıyorsa, her sürücü kendi kartını takograftaki doğru bölüme takar. Bu Yönetmeliğin Ek I ine uygun takograf cihazı takılı olan aracı birden fazla sürücü kullanıyorsa, Bu Yönetmeliğin Ek I inin Bölüm 2, madde den madde 3 üne kadar belirtilen bilgilerin fiilen aracı kullanan sürücüye ait olması için, kayıt sayfaları gerektiği şekilde değiştirilir. (6) Sürücüler, aşağıda belirtilen hususları yerine getirir. a) Sayfa üzerindeki kayıtlı saatin, aracın tescil edildiği ülkenin resmi saatine uygun olmasını sağlar. b) Aşağıda belirtilen zaman periyotlarının ayrı ve belirgin olarak kaydedilmesini sağlamaya yönelik olarak anahtar mekanizmalarını çalıştırır. ) Sürüş süresi: sembolü ile gösterilir. 2) Diğer çalışmalar: Sürüş dışındaki bütün aktiviteler anlamındadır. Ayrıca aynı işveren veya taşıma sektörü içindeki veya dışındaki diğer bir işveren için yapılan herhangi bir çalışmayı ifade eder ve sembolü ile gösterilir. 3) Sürüşe hazır bulunma: Mola süresinin ve dinlenme süresinin haricinde kalan ve sürücünün sürüşe başlamak veya geri kalan sürüşü tamamlamak veya diğer çalışmaları yapmak üzere her türlü çağrıya cevap verecek konumda olduğu ancak çalışma yerinde bulunmak zorunda olmadığı zaman aralığıdır. Bu periyot; sürücünün, aracın feribot ya da trenle taşınması sırasında yanında bulunduğu süreyi, sınırda bekleme süresini, trafik yasaklarından kaynaklanan süreleri ve birden fazla sürücünün olması halinde, diğer sürücünün, fiilen aracı süren sürücü yanında oturma süresini veya araç hareket halinde iken yatakta dinlenme süresini içerir ve sembolü ile gösterilir. 4) Molalar ve günlük dinlenme süreleri: sembolü ile gösterilir. (7) Her bir sürücü, kendi kayıt sayfasına aşağıdaki bilgileri girer. a) Sayfa kullanılmaya başlandığında; soyadı ve adı, b) Sayfanın kullanıma başlandığı ve kullanımın bittiği tarih ve yer, c) Hem sayfaya kaydedilen ilk seyahatin başlangıcında, hem de aracın değişmesi durumunda sayfanın kullanımı esnasında, görevlendirildiği her aracın tescil numarası,

17 ç) Kilometre sayacı okumaları; ) Sayfada kayıtlı olan ilk seyahatin başlangıcında, 2) Sayfada kayıtlı olan son seyahatin sonunda, 3) Çalışma günü boyunca aracın değişmesi durumunda; önceden görevlendirildiği araçtaki okuma değeri ve yeni görevlendirildiği araçtaki okuma değeri. d) Aracın değişme zamanı. (8) Sürücü, günlük çalışma süresinin başında ve sonunda çalıştığı ülkelerin işaretlerini bu Yönetmeliğin Ek IB sine uygun olan takograf cihazına girer. Bu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen bilgi girişleri sürücü tarafından aktif hale getirilir. Bu girişler, el ile veya takograf cihazının uydu izleme sistemine bağlı olması halinde ise otomatik olabilir. (9) Bu Yönetmeliğin Ek I inde tarif edilen takograf cihazı, yetkili denetim elemanının, gerektiğinde cihazı açması halinde, kontrol anından önceki dokuz saatlik kaydı, sayfada kalıcı hasar, bozulma ve kirlenme olmaksızın okuyabileceği şekilde tasarımlanır. Ayrıca takograf cihazının tasarımı, mahfazasını açmaksızın kayıt yapıldığını doğrulayacak şekilde yapılır. (0) Denetim elemanı istediğinde, aşağıdakiler sağlanır: a) Bu Yönetmeliğin Ek I ine uygun olan bir takograf cihazı takılı bir aracın sürücüsü tarafından; ) O güne ait kayıt sayfası, önceki 28 gün içinde sürücünün kullandığı kayıt sayfaları, 2) Varsa sürücü kartı, 3) Bu Yönetmelikte talep edilen, o güne ait ve önceki 28 günlük elle kaydedilmiş her türlü kayıt ve çıktı, b) Bu Yönetmeliğin Ek IB sine uygun olan bir takograf cihazı takılı bir aracın sürücüsü tarafından; ) Sahip olduğu sürücü kartı, 2) Bu Yönetmelikte talep edilen, o güne ait ve önceki 28 günlük elle kaydedilmiş her türlü kayıt ve çıktı, 3) Belirtilen periyot içinde, bu Yönetmeliğin Ek I ine uygun olan takograf cihazı takılı bir araç kullanılmışsa buna ait kayıt sayfaları, c) Yetkili denetim elemanı, kayıt sayfasının bu Yönetmeliğe uygunluğunu; takograf cihazı veya sürücü kartı tarafından kaydedilmiş görüntülü veya yazılı bilgileri çözümleyerek, bunlar sağlanamazsa bu Yönetmeliğin inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ve (c) bendinde belirtilen ve bir hükme riayet edilmesini gerekçelendirecek diğer destekleyici dokümanları inceleyerek kontrol eder. () Kayıt sayfasında kayıtlı bilgileri, bu Yönetmeliğin Ek IB sinde tarif edilen takograf cihazında veya sürücü kartında depolu bilgileri veya takograf cihazından alınan yazılı çıktıları tahrif etmek, gizlemek veya yok etmek yasaktır. Aynı yasak, veri veya yazdırılmış bilginin tahrif edilmesine, gizlenmesine veya yok edilmesine yol açabilecek şekilde takograf cihazı, kayıt sayfası veya sürücü kartı üzerindeki herhangi bir müdahale için de geçerlidir. Bu amaçla kullanılabilecek hiç bir cihaz araçta bulunamaz. Cihazın bozulması MADDE () Takograf cihazının veya sürücü kartının bozulması, hatalı çalışması durumunda yapılacak işlemlerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. a) Cihazın bozulması veya hatalı çalışması durumunda; işveren, en kısa sürede servis ve montajcıya tamir ettirir. Cihazın bozulduğunun veya hatalı çalıştığının tespit edildiği günden itibaren bir haftalık süre içinde araç işyerine geri dönemiyorsa, tamir yolda yaptırılır. Arıza veya hatalı çalışma bu şekilde giderilmediğinde, Denetim Otoritesi bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesi gereğince aracın kullanımını yasaklar. b) Takograf cihazı kullanılamaz durumda ise veya hatalı çalışıyorsa; sürücüler, takograf cihazı ile doğru olarak kaydedilmeyen veya yazılmayan çeşitli süre bilgilerini, imzasını da içerecek şekilde sürücünün tanımlanmasını sağlayacak sürücü kart numarası, ismi veya

18 ehliyet numarası gibi bilgilerin bulunduğu kayıt sayfasında veya sayfalarında ya da kayıt sayfası veya sürücü kartına eklenecek geçici bir sayfada belirtir. Sürücü kartı hasar görür, bozulur, kaybolur veya çalınırsa; sürücü, seyahatinin sonunda, takograf cihazı ile kaydedilmiş süreyle ilgili bilgileri yazdırır ve bu doküman üzerinde kendini tanıtıcı, sürücü kart numarasını veya ismini veya sürücü belgesi numarasını içerecek bilgileri belirtir ve imzalar. c) Sürücü, sürücü kartı hasar görür veya bozulursa, bu kartı normal ikametgahının bulunduğu Kart Verme Otoritesine geri verir; sürücü kartının çalınması durumunda, çalındığı ülkenin yetkili kuruluşuna resmi beyanda bulunur; sürücü kartının kaybolması halinde, kartın verildiği taraf ülkenin yetkili kuruluşuna ve kartın verildiği taraf ülkenin yetkili kuruluşu ile normal ikametgahının bulunduğu taraf ülkenin yetkili kuruluşu farklı ise normal ikametgahının bulunduğu taraf ülkenin yetkili kuruluşuna resmi beyan ile rapor eder. Sürücü, en fazla 5 takvim günü veya aracın başlangıç noktasına dönmesi için daha uzun bir süre gerekirse, kartın tekrar hazırlanması veya kullanılmasının mümkün olmadığını ispatlaması kaydıyla, sürücü kartı olmadan sürüşüne devam eder. Sürücünün ikamet ettiği taraf ülkenin yetkilileri, kartı verenlerden farklı ise, sürücü kartının yenilenmesini veya değiştirilmesini isteyen yetkili kuruluş önceki kartı veren kuruluşa, yenileme veya değiştirme için tam gerekçeleri bildirir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Uygulama ile ilgili bildirimler MADDE 2 () Türkiye ile diğer taraf ülkeler arasındaki karşılıklı yardımlaşma çerçevesinde, aşağıda belirtilen durumlarla ilgili bilgiler düzenli olarak ilgili yetkili otoritelere gönderilir. a) Türkiye de ikamet etmeyen sürücüler tarafından bu Yönetmelik hükümlerine yapılan ihlaller ve bu tür ihlaller için uygulanan cezalar, b) Türkiye de ikamet eden sürücülerin diğer taraf ülkelerde yaptıkları ihlaller için uygulanan cezalar. Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler MADDE 3 () Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 298 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 356 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 4 () Bu Yönetmeliğin Ek III ü /0/20 tarihinde; Ek IV ü //202 tarihinde; Ek IB si, 6/6/200 tarihinden sonra yeni tescil edilen araçlar için, 6/6/200 tarihinde; diğer hükümleri ise yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 5 () Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür. Ek I İMALAT, TEST, MONTAJ VE MUAYENE GEREKLİLİKLERİ BÖLÜM. TANIMLAR Bu Ekte aşağıdaki tarifler ve tanımlar geçerlidir:.. Takograf cihazı Karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için bu tür araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazı.

19 .2. Kayıt sayfası Takograf cihazı içine yerleştirilecek olan ve kaydedilen veriyi kabul etmek ve saklamak için tasarımlanmış olan ve takograf cihazının işaretleme aksamının kaydedilecek bilgilerin sürekli bir kaydını üzerinde bulunduracağı bir sayfa..3. Takograf cihazı sabiti Katedilen bir kilometrelik mesafeyi göstermek ve kaydetmek için gerekli giriş sinyali değerini veren sayısal karakter; bu sabit, kilometrede devir cinsinden (k= devir/km) veya kilometrede darbe cinsinden (k= darbe/km) ifade edilmelidir..4. Karakteristik katsayısı Normal test koşullarında, kilometre olarak ölçülmüş bir mesafede seyrederken (Bu Ek te Bölüm 6 Kısım 6.4) aracın takograf cihazına bağlandığı parçası (vites kutusu çıkış mili veya dingili) tarafından yayılan çıkış sinyali değerini veren sayısal karakteristik. Karakteristik katsayısı, kilometrede devir cinsinden (w= devir/km) veya kilometrede darbe cinsinden (w= darbe/km) ifade edilir..5. Tekerlek lastiklerinin etkin çevresi Aracı hareket ettiren birden çok tekerlek (tahrikli tekerlekler) ile bir tam devir sırasında katedilen mesafelerin ortalamasıdır. Bu mesafenin ölçülmesi, normal test koşullarında yapılmalı (Bu Ek te Bölüm 6 Kısım 6.4) ve l =. mm olarak ifade edilmelidir. BÖLÜM 2. TAKOGRAF CİHAZININ GENEL KARAKTERİSTİKLERİ VE FONKSİYONLARI Cihaz aşağıdakileri kaydedebilmelidir:. Aracın kat ettiği mesafeyi; 2. Aracın hızını; 3. Sürüş zamanını; 4. Diğer çalışma veya hazır bulunma sürelerini; 5. Çalışma aralarını ve günlük dinlenme sürelerini; 6. Kayıt sayfası bulunan mahfazanın açılmasını; 7. Mesafe ve hız sensörlerinden elektriksel olarak aktarılan sinyaller ile çalışan cihaz olan elektronik takograf cihazlarında, takograf cihazının güç kaynağındaki (aydınlatma hariç) ve mesafe ve hız sensörünün güç kaynağındaki 00 milisaniyeyi aşan herhangi bir kesintiyi ve mesafe ve hız sensörüne giden sinyaldeki herhangi bir kesintiyi. İki sürücü tarafından kullanılan araçlarda, cihaz, eş zamanlı fakat ayrı ayrı olacak şekilde iki ayrı sayfaya yukarıda ve 5. maddelerde belirtilen sürelerin ayrıntılarını kaydedebilmelidir. BÖLÜM 3. TAKOGRAF CİHAZI İMALAT GEREKLİLİKLERİ 3.. Genel hususlar. Takograf cihazı aşağıdakileri kapsamalıdır:.. Görsel cihazlar aşağıdakileri göstermelidir:... Kat edilen mesafe (mesafe kaydedici),..2. Hız (hız ölçer),..3. Zaman (saat).2. Kaydetme cihazları aşağıdakilerden oluşmalıdır:.2.. Kat edilen mesafe kaydedicisi,.2.2. Hız kaydedicisi,.2.3. Bu Ek te Bölüm 3 Kısım 3.3 (4) de belirtilen gereklilikleri karşılayan bir veya daha fazla zaman kaydedicisi..3. Münferit olarak kayıt sayfasında gösterilen işaretleme durumları:.3.. Sayfaların bulunduğu mahfazanın her açılışı,

20 .3.2. Bu Ek te Bölüm 2 madde 7 de tarif edildiği şekilde, elektronik takograf cihazı için, güç kaynağını (aydınlatma hariç) tekrar devreye almadan önce, takograf cihazının güç kaynağında, 00 milisaniyeyi aşan herhangi bir güç kesintisi,.3.3. Bu Ek te Bölüm 2 madde 7 de tarif edildiği şekilde, elektronik takograf cihazı için, mesafe ve hız sensörlerinin güç kaynağındaki 00 milisaniyeyi aşan herhangi bir kesinti ve mesafe ve hız sensörüne giden sinyaldeki herhangi bir kesinti. 2. Takograf cihazına yukarıda listelenenlere ilave bir cihaz eklenirse, zorunlu cihazların düzgün çalışmasını veya bunların okumasını bozmamalıdır. Cihaz, onay için bu tür ilaveler ile birlikte bütün olarak sunulmalıdır. 3. Malzemeler 3.. Takograf cihazını oluşturan bütün parçalar, yeterli kararlılıkta ve mekanik olarak dayanımlı ve elektriksel ve manyetik karakteristikleri kararlı malzemelerden yapılmalıdır Cihazı oluşturan bir parçada veya bu cihazın imalatında kullanılan malzemelerin yapısındaki herhangi bir değişiklik, imalatta uygulanmadan önce, cihazı Bakanlığa onay için sunmalıdır. 4. Katedilen mesafenin ölçülmesi Katedilen mesafe aşağıdaki yöntemlerden birisiyle ölçülebilir ve kaydedilebilir: 4.. İleri ve geri hareketi kapsayacak şekilde, veya 4.2. Sadece ileri hareketi kapsayacak şekilde. Geri hareketlerin bütün kayıtları, diğer kayıtların okunaklığını ve doğruluğunu hiç bir şekilde etkilememelidir. 5. Hızın ölçülmesi 5.. Hız ölçme aralığı tip onay belgesinde belirtildiği şekilde olmalıdır Ölçme cihazının doğal frekansı ve sönümlenmesi, hızı gösteren ve kaydeden cihazlar, kabul edilebilir toleranslar dahilinde 2 m/s² ye kadar olan ivme değişimlerini, ölçme aralığı içerisinde, takip edebilecek şekilde olmalıdır. 6. Zamanın ölçülmesi (saat) 6.. Saatin sıfırlanma mekanizmasının kumandası, kayıt sayfasının bulunduğu mahfazanın içine yerleştirilmelidir; mahfazanın her açılışı, kayıt sayfasına otomatik olarak kaydedilmelidir Kayıt sayfasının ileri hareket mekanizması, saat ile kumanda ediliyorsa, saatin tam olarak kurulmasından sonra doğru çalışma süresi, cihazın azamî sayfa yüküne karşılık gelen kayıt aralığından en az % 0 fazla olmalıdır. 7. Aydınlatma ve koruma 7.. Takograf cihazının görsel cihazları, gözleri kamaştırmayacak kadar yeterli aydınlatmayı sağlamalıdır Normal kullanım koşullarında, cihazın bütün iç parçaları, neme ve toza karşı korunmalıdır. Ayrıca, damgalanabilir mahfazalar ile müdahalere karşı dayanıklı yapılmalıdır Görsel cihazlar. Katedilen mesafe göstergesi (mesafe kaydedici).. Katedilen mesafeyi gösteren cihazın, en küçük derecelendirme değeri 0, kilometre olmalıdır. Hektometreleri gösteren rakamlar, tam kilometreleri gösteren rakamlardan açıkça ayırt edilebilmelidir..2. Mesafe kaydedici üzerindeki rakamlar, açıkça okunabilir ve en az 4 mm lik görünür yüksekliğe sahip olmalıdır..3. Mesafe kaydedici, en az 99999,9 kilometreye kadar okuyabilmelidir. 2. Hız göstergeleri (Hız ölçer)

21 2.. Ölçme aralığında, hız skalası, kilometre/saat, 2 kilometre/saat, 5 kilometre/saat veya 0 kilometre/saat lik düzgün artan aralıklarla işaretlenmiş olmalıdır. Hızın artan aralık değeri (birbirini takip eden iki işaret arasındaki boşluk), skalada görünen azami hızın % 0 unu aşmamalıdır Ölçülmesi istenilenlerin dışındaki aralıklar rakamlarla işaretlenmeyebilir kilometre/saat lik hız farkını temsil eden skaladaki her boşluğun uzunluğu 0 milimetreden az olmamalıdır Bir ibreli göstergede, ibre ile gösterge yüzeyi arasındaki mesafe üç milimetreyi aşmamalıdır. 3. Zaman göstergesi (saat) Zaman göstergesi, göstergenin dışından görülebilir olmalı ve net, belirgin ve şüpheye yer vermeyecek bir okuma sağlamalıdır Kaydetme cihazları. Genel hususlar.. Kayıt sayfasının biçimi nasıl olursa olsun (şerit veya disk), bütün cihazlarda, saatin gösterdiği zaman ile sayfadaki zaman işaretinin karşılıklı gelmesini sağlayacak şekilde, kayıt sayfasının doğru olarak takılmasını sağlayan bir işaret bulunmalıdır..2. Kayıt sayfasını hareket ettiren mekanizma, sayfa oynamadan hareket etmeli ve sayfanın kolayca takılıp çıkartılmasını sağlamalıdır..3. Disk şeklindeki kayıt sayfalarında, cihazın ileri hareketi, saat mekanizması ile kontrol edilmelidir. Bu durumda, sayfanın dönme hareketi, hız kayıt bölgesinin kenarını çevreleyen çizginin iç sınırında ölçülen sayfa hızı asgari yedi milimetre/saat olacak şekilde, sürekli ve tek düze olmalıdır. Şerit şeklindeki cihazlarda, sayfanın ileri hareket cihazı, saat mekanizması ile kontrol ediliyorsa, doğrusal ileri hareket hızı en az 0 milimetre/saat olmalıdır..4. Katedilen mesafenin, araç hızının ve kayıt sayfası veya sayfalarının bulunduğu mahfazanın her açılışının kaydı otomatik olarak yapılmalıdır. 2. Katedilen mesafenin kaydedilmesi 2.. Katedilen mesafenin her kilometresi, kayıt üzerinde, karşılık gelen koordinatta en az bir milimetre değişim ile temsil edilmelidir Ölçme aralığının üst sınırına ulaşan hızlarda bile, mesafelerin kaydedilmesi okunaklı olmalıdır. 3. Hızın kaydedilmesi 3.. Kayıt sayfasının biçimi nasıl olursa olsun, hız kaydeden çizici ucu normal olarak düz bir doğru üzerinde ve kayıt sayfasının hareket yönüne göre dik açılarda hareket etmelidir. Bununla birlikte, aşağıdaki koşullar sağlanırsa iğnenin hareketi eğrisel olabilir: 3... Çizici ucun bıraktığı iz, hız kaydı için ayrılmış alanın (disk biçimindeki sayfalarda) ortalama çevresine veya (şerit biçimindeki sayfalarda) eksenine dik olmalıdır, Kayıt sayfasının biçimi nasıl olursa olsun, çizici ucun bıraktığı izin eğrilik yarıçapının hız kaydı için ayrılmış alanın genişliğine oranı 2,4/ den daha az olmamalıdır, Zaman skalası üzerindeki işaretlemeler, kayıt alanını, çizici ucun bıraktığı izin yarıçapı ile aynı yarıçaptaki bir eğri üzerinde kesmelidir. Zaman skalası üzerindeki işaretlemeler arasındaki boşluk, bir saati geçmeyen süreleri temsil etmelidir Her 0 kilometre/saat lik bir hız değişimi, kayıt üzerinde bu hız değişimine karşılık gelen koordinatta en az,5 milimetrelik değişim ile belirtilmelidir. 4. Zamanın kaydedilmesi 4.. Takograf cihazı, sürüş süresini otomatik olarak sürekli kaydedecek ve gerekirse bir anahtar cihazı kullanılarak, bu Yönetmeliğin 0 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (b)

22 bendinin 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü alt bendinde belirtilen diğer sürelerin ayrı ayrı kaydedilmesini mümkün kılacak şekilde imal edilmelidir Değişik zaman aralıklarını, izlerin karakteristiklerinden, izafi konumlarından ve gerekirse bu Yönetmeliğin 0 uncu maddesinde belirtilen sembollerle birbirinden açıkça ayırmak mümkün olmalıdır. Değişik zaman aralıkları, ilgili izlerin kalınlıkları arasındaki farklar ile veya, kaydın okunabilirliği ve kolay yorumlanabilmesi bakımından en azından eşdeğer etkinliğe sahip başka bir sistem ile, kayıt üzerinde, birbirinden farklılaştırılmalıdır Birden fazla sürücüden oluşan mürettebata sahip araçlarda, madde 4. de belirtilen kayıtlar, her sayfanın bir sürücüye ait olduğu iki ayrı sayfaya yapılmalıdır. Bu durumda, ayrı sayfaların ileri hareketi, tek bir mekanizma ile veya ayrı eş zamanlı mekanizmalar ile sağlanmalıdır Cihazın Muhafazası. Kayıt sayfası veya sayfaları ve saatin sıfırlanmasını sağlayan mekanizma kumandasının bulunduğu mahfazanın kilidi olmalıdır. 2. Kayıt sayfası veya sayfaları ve saatin sıfırlanmasını sağlayan mekanizma kumandasının bulunduğu mahfazanın her açılışı, sayfa veya sayfalara otomatik olarak kaydedilmelidir İşaretlemeler. Aşağıdaki işaretlemeler, takograf cihazının kadranı üzerinde görünmelidir:.. Mesafe kaydedici tarafından gösterilen rakamın yanında, km kısaltması ile gösterilen mesafe ölçme birimi,.2. Hız skalasının yanında km/h işaretlemesi,.3. Vmin km/h, Vmax km/h biçiminde hız ölçerin ölçme aralığı. Bu işaretleme, cihazın açıklama etiketinde yer alıyorsa gerekli değildir. 2. Açıklayıcı etiket, cihaz üzerine yerleştirilmeli ve cihaz monte edildiğinde görülebilir olması gereken aşağıdaki işaretlemeleri göstermelidir: 2.. Cihazın imalatçısının adı ve adresi, 2.2. İmalatçı numarası ve imal yılı, 2.3. Cihaz tipi için onay işareti, 2.4. k= devir/km veya k= darbe/km biçiminde cihaz sabiti, 2.5. İsteğe bağlı olarak, yukarıdaki paragraf de belirtildiği biçimdeki hız ölçme aralığı, 2.6. Cihazın eğim açısına hassasiyeti, cihaz tarafından verilen okumaları müsaade edilen toleransların ötesinde etkileyebiliyorsa, müsaade edilen açılar aşağıdaki şekilde ifade edilmelidir: Burada cihazın kalibre edildiği α açısı, takograf cihazının ön yüzünün (sağ tarafı yukarıya tutturulmuş) yatay konumundan ölçülen açıdır. β ve γ ise sırasıyla, α kalibre açısına göre yukarıya ve aşağıya müsaade edilen azami sapmaları temsil eder Azami toleranslar (görsel ve kaydedici cihazlar). Montajdan önce test tezgahında:.. Katedilen mesafe: km ve üstü mesafe için gerçek mesafeden % fazla veya az;.2. Hız: Gerçek hızdan 3 km/h fazla veya az;.3. Zaman: Saatin çalışma süresinin 7 günden az olmadığı durumlarda 7 gün için en çok 0 dakika; günde ±2 dakika. 2. Montajda: 2.. Katedilen mesafe: km ve üstü mesafe için gerçek mesafeden %2 fazla veya az; 2.2. Hız: Gerçek hızdan 4 km/h fazla veya az; 2.3. Zaman: Günde ±2 dakika veya yedi günde ±0 dakika.

23 3. Kullanımda: 3.. Katedilen mesafe: km ve üstü mesafe için gerçek mesafeden %4 fazla veya az; 3.2. Hız: Gerçek hızdan 6 km/h fazla veya az; 3.3. Zaman: Günde ±2 dakika veya her yedi günde ±0 dakika. 4. Yukarıdaki., 2. ve 3. paragraflarda belirtilen azami toleranslar, cihazın yakınında ölçülmek kaydıyla sıcaklık değeri, 0 C ile 40 C arasındaki sıcaklıklarda geçerlidir. 5. Yukarıdaki 2. ve 3. paragraflarda belirtilen azami toleransların ölçülmesi, Bu Ek te Bölüm 6 da yer alan koşullar altında gerçekleştirilmelidir. BÖLÜM 4. KAYIT SAYFALARI 4.. Genel hususlar. Kayıt sayfaları cihazın normal çalışmasına engel olmayacak şekilde olmalı ve içerdikleri kayıtlar silinmez, kolayca okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Normal nem ve sıcaklık koşulları altında, kayıt sayfaları, boyutlarını ve üzerindeki kayıtları korumalıdır. Ayrıca, sayfaya zarar vermeksizin ve kayıtların okunabilirliğini etkilemeden, bu Yönetmeliğin 0 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen bilgileri, sayfaların üzerine yazmak mümkün olmalıdır. Normal saklama koşullarında, kayıtlar, en az bir yıl için açıkça okunabilirliğini korumalıdır. 2. Biçimi nasıl olursa olsun, sayfaların asgari kayıt kapasitesi 24 saat olmalıdır. Görevlinin müdahalesine gerek kalmaksızın kesintisiz kayıt kapasitesini artırmak amacıyla, birden fazla disk birbirine bağlanmışsa, bu diskler arasındaki bağlantılar, bir diskten diğerine aktarım sırasında kayıtlarda kesinti veya çakışma olmayacak şekilde olmalıdır Kayıt alanları ve bunların derecelendirilmesi. Kayıt sayfalarında aşağıdaki kayıt alanları bulunmalıdır:.. Sadece hızla ilgili veri için ayrılmış alan,.2. Sadece katedilen mesafe ile ilgili veri için ayrılmış alan,.3. Sürüş zamanı, diğer çalışma süreleri ve çalışmaya verilecek araların varlığı ve sürücülerin dinlenme süreleri ile ilgili veri için bir veya daha fazla alan. 2. Hızın kaydedildiği alan, 20 kilometre/saat veya daha düşük bölümlerde derecelendirilmelidir. Skaladaki her işarete karşılık gelen hız, bu işarete karşılık gelen rakamla gösterilmelidir. km/h sembolü, bu alan içinde en az bir kez gösterilmelidir. Skaladaki son işaret ölçme aralığının üst sınırı ile çakışmalıdır. 3. Katedilen mesafenin kaydedildiği alan, katedilen kilometre miktarı kolayca okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. 4. Yukarıdaki. paragrafta belirtilen süreleri kaydetmek için ayrılmış alan veya alanlar, çeşitli zaman aralıklarını birbirinden açıkça ayırabilecek şekilde işaretlenmelidir Kayıt sayfalarına yazdırılacak bilgiler Her sayfada yazılı halde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:. İmalatçının adı, adresi veya ticari markası, 2. Sayfa örneği için onay işareti, 3. Sayfanın kullanılabileceği cihaz tipi veya tipleri için onay işareti, 4. Hız ölçme aralığının kilometre/saat olarak yazılmış üst sınırı. Küçük ilave gereklilikler olarak; her sayfa, her beş dakikalık aralıkların zorlanmadan tayin edilebildiği zamanın on beş dakikalık aralıklarla doğrudan okunabileceği şekilde derecelendirilmiş bir zaman skalasını basılı halde taşımalıdır El yazısı ile bilgi girmek için bırakılan boş alan Sayfaların üzerinde, sürücünün asgari aşağıdaki detayları yazabileceği şekilde boş bir alan bulunmalıdır:. Sürücünün soyadı ve adı, 2. Sayfanın kullanılmaya başlandığı tarih ve yer, kullanımın bittiği tarih ve yer,

24 3. Bu sayfanın kullanımı sırasında sürücünün görevlendirildiği araç ve araçların tescil numaraları, 4. Bu sayfanın kullanımı sırasında sürücünün görevlendirildiği araç ve araçların kilometre sayacı okumaları, 5. Her hangi bir araç değişiminin yapıldığı zaman. BÖLÜM 5. TAKOGRAF CİHAZININ MONTAJI. Takograf cihazı, sürücünün, hız ölçer, mesafe kaydedici ve saati sürücü koltuğundan açıkça görebileceği şekilde ve aynı zamanda, sürüşle ilgili parçalar dahil bu cihazların bütün parçaları, beklenmedik kazalara karşı korunduğu şekilde, araca yerleştirilmelidir. 2. Takograf cihazı sabitini, adaptör olarak bilinen uygun bir cihazla, aracın karakteristik katsayısına uyarlamak mümkün olmalıdır. Arka dingil oranları iki veya daha fazla olan araçlara bir anahtar cihazı takılmalıdır. Bu vesileyle, bu değişik oranların cihazın araca uyarlandığı oran ile aynı çizgiye otomatik olarak getirilebilmesi sağlanır 3. Cihazın montaj kontrolü yapıldıktan sonra, cihazın yanında araç üzerine veya cihazın üzerine, açıkça görülebilecek şekilde bir montaj etiketi yerleştirilmelidir. Servis ve montajcı tarafından, cihazın yeniden ayarlanması için gerekli olan değişiklikler nedeniyle yapılan her muayeneden sonra, öncekinin yerine yeni bir etiket yerleştirilmelidir. Etikette, en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: 3.. Servis ve montajcının adı, adresi veya ticari adı, 3.2. w= devir/km veya w= darbe/km biçiminde aracın karakteristik katsayısı, 3.3. l= mm biçiminde tekerlek lastiklerinin etkin çevresi, 3.4. Aracın karakteristik katsayısının belirlendiği ve tekerlek lastiklerinin etkin çevresinin ölçüldüğü tarihler, 4. Damgalama Aşağıdaki parçalar damgalanmalıdır: a. Üzerindeki işaretler hasarlanmadan sökülemeyecek şekilde takılmamışsa, montaj etiketi, b. Takograf cihazı ucu ile araç arasındaki bağlantının iki ucu, c. Adaptörün kendisi ve devreye irtibatlandırıldığı noktası, d. Dingil oranı iki veya daha fazla olan araçlarda anahtar mekanizması; e. Adaptör ve anahtar mekanizmasını cihazın diğer kısımları ile birleştiren bağlantılar; f. Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3. (7.2) ye göre gerekli mahfazalar. g. Takograf cihazı sabitini, aracın karakteristik katsayısına uyarlayan araçlara erişimi sağlayan kapaklar; Belirli durumlarda, cihaz tipinin onayında ilave damgalar gerekebilir ve onay belgesinde bu damgaların konumu belirtilmelidir. Takograf cihazının güvenilir ve doğru şekilde çalışmasını sürdürmesi şartıyla ve bir hız sınırlayıcı veya yol güvenliğini etkileyen başka herhangi bir cihaz takıldıktan sonra servis ve montajcı tarafından hemen veya diğer durumlarda yedi gün içinde tekrar damgalanması kaydıyla, (b), (c) ve (e) paragraflarında bahsedilen damgaların sökülmesine aşağıdaki durumlarda müsaade edilir: a. Acil durumlarda, b. Hız sınırlayıcı bir cihazı veya yol güvenliğini etkileyen herhangi bir cihazı monte etmek, ayarlamak veya tamir etmek amacıyla. Damgaların açıldığı her durumda, damgaların neden açıldığını belirten yazılı ifade hazırlanmalı ve yetkili otoriteler için hazır tutulmalıdır. 5. Takograf cihazını aktarıcıya bağlayan kablolar, kıvrımlı uçları bulunan, plastik kaplı, paslanmaya karşı korunmuş, kesintisiz çelik spiral ile korunmalıdır. Hız veya mesafe sensöründen gelen elektronik veriyi değiştirerek veya kısa devre yaparak veya keserek,

25 takograf cihazının doğru çalışmasını önlemeyi amaçlayan ve takograf cihazının doğru çalışması için gerekli olmayan herhangi bir cihazın varlığını algılayabilen diğer yollarla (örneğin sinyal şifrelemenin elektronik izlenmesi) müdaheleye karşı eşdeğer bir koruma sağlanmışsa bu tür bir korumaya ihtiyaç yoktur. Damgalı bağlantılardan oluşan bir bağlantının bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda kesintisiz olduğu kabul edilir. Yukarıda bahsedilen elektronik izleme, hız ve mesafe sensörünün sinyalinden bağımsız olarak, takograf cihazının aracın her hareketini kaydedebilmesini sağlayan elektronik kumanda ile değiştirilebilir. Bu maddenin uygulanması amacı doğrultusunda, M ve N araçları, 70/56/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği Ek II de tarif edilen araçlardır. Bu Yönetmeliğe uygun takograflarla donatılan ve mesafe ve hız sensörleri ile takograf cihazı arasında zırhlı kablo montajı için tasarımlanmamış araçlarda, mesafe ve hız sensörlerine mümkün olduğunca yakın yere bir adaptör takılmalıdır. Adaptörden takograf cihazına kadar zırhlı kablo takılmalıdır. BÖLÜM 6. KONTROL VE MUAYENELER Taraf ülkeler, kontrol ve muayene yapacak kuruluşları tayin etmelidir. 6.. Yeni veya tamir edilmiş cihazların belgelendirilmesi Yeni veya tamir edilmiş olmasına bakılmaksızın, her bir cihaz, Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3.6 () de belirtilen sınırlar dahilinde, Bu Ek Bölüm 5 (4) (f) ye göre damgalanarak, doğru çalıştığı, okumalarının ve kayıtlarının doğruluğu bakımından belgelendirilmelidir. Bu amaçla taraf ülkeler, yeni veya tamir edilmiş bir cihazın, tip onaylı örneğe ve/veya Yönetmelik ve eklerindeki gerekliliklere uygun olduğunun doğrulanmasını ve kontrolünü kapsayan, bir başlangıç doğrulaması öngörebilir, veya bu belgelendirme yetkisini imalatçılara veya onların yetkili temsilcilerine devredebilir Montaj Cihaz ve tüm donanımı, bir araca takıldığında, Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3.6 (2) de yer alan azami toleranslarla ilgili hükümlere uygun olmalıdır. Muayene testleri, servis ve montajcı tarafından veya onların sorumluluğu altında gerçekleştirilmelidir Periyodik muayeneler a) Araçlara takılı cihazın periyodik muayeneleri en az iki yılda bir yapılmalıdır, bu muayeneler, aracın yol uygunluk testleri ile birlikte gerçekleştirilebilir. Bu muayeneler aşağıdaki kontrolleri kapsamalıdır:. Cihazın doğru çalıştığının kontrolü, 2. Cihazda tip onay işaretinin bulunduğunun kontrolü, 3. Montaj etiketinin takılı olduğunun kontrolü, 4. Cihazdaki ve montajın diğer parçalarındaki damgaların bozulmamış olduğunun kontrolü, 5. Lastiklerin gerçek çevresinin kontrolü. b) Kullanımdaki azami toleranslar ile ilgili Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3.6 (3) ün hükümlerine uygunluğu sağlamak için yapılacak bir muayene, her taraf ülke kendi sınırları dahilinde tescil edilmiş araçlar için daha kısa süreler veya benzeri muayeneler öngörmüş olsa bile, en az altı yılda bir yapılmalıdır. Bu tür muayeneler montaj etiketinin değiştirilmesini de kapsamalıdır Hataların ölçülmesi Montajda ve kullanımda oluşan hataların ölçümü, standart test koşulları olarak kabul edilen aşağıdaki koşullarda yapılmalıdır:. Araç yüksüz, normal çalışır durumda, 2. Lastik basınçları imalatçının talimatlarına uygun, 3. Lastik aşınması yasaların müsaade ettiği sınırlarda,

26 4. Aracın hareketi; araç, kendi motoru ile tahrik edilerek, düzgün bir hat boyunca ve düz bir yüzey üzerinde, 50 ± 5 km/h hızla ilerlemelidir; test, karşılaştırılabilir doğrulukta olması halinde, uygun test tezgahında gerçekleştirilebilir.

27 Ek IB İMALAT, TEST, MONTAJ VE MUAYENE GEREKLİLİKLERİ BÖLÜM. TARİFLER Bu ekte aşağıdaki tarifler geçerlidir... Faal hale getirme Takograf cihazının tamamen çalışır hale geçmesi ve güvenlik fonksiyonları dahil olmak üzere, bütün fonksiyonlarını yerine getirir duruma gelmesi aşaması. Bir takograf cihazının faal hale gelmesi, bir servis kartının kullanılması ve bu kartın PIN kodunun girilmesini gerektirir..2. Orijinallik doğrulaması İddia edilen tanıtımı oluşturmak ve doğrulamak için tasarlanmış bir fonksiyon..3. Orijinallik Bilginin, tanıtımı doğrulanabilen bir taraftan geldiğini gösteren özellik..4. Yerleşik test (BİT- Built-in Test ) İstendiğinde bir operatör veya harici bir cihaz tarafından başlatılan testler..5. Takvim günü Saat dan a kadar geçen bir gün. Bütün takvim günleri UTC (Universal Time Coordinated) (koordine edilmiş evrensel zaman) saatine göredir..6. Kalibrasyon Veri hafızasında tutulacak araç parametrelerinin güncellenme veya doğrulanması. Araç parametreleri, araç tanıtımı (VIN, VRN ve tescil eden taraf ülke) ve araç karakteristiklerini (w, k, l, lastik ebadı, (uygulanabiliyorsa) hız sınırlayıcı cihaz ayarları, geçerli UTC saati, geçerli kilometre sayacı değeri) kapsar. Bir takograf cihazının kalibrasyonu, bir servis kartının kullanılmasını gerektirir..7. Kart numarası Takograf kartını, bir taraf ülkede, özgün bir şekilde tanıtan 6 alfasayısal karakterli sayı. Bu kart numarası (uygulanabiliyorsa) ardışık bir endeksi, bir yenileme endeksini ve bir süre uzatımı endeksini içerir. Dolayısıyla, bir kart, kartı veren taraf ülkenin kod numarası ve kart numarası ile özgün bir şekilde tanıtılır..8. Kart ardışık endeksi Birden çok takograf kartı verilen bir şirkete veya kuruluşa verilen farklı kartları ayırt etmek için kullanılan, bir kart numarasının 4. alfa sayısal karakteri. Söz konusu şirket veya kuruluş, kart numarasının ilk 3 karakteri ile özgün bir şekilde tanıtılır..9. Kart süre uzatımı endeksi Bir takograf kartının her süre uzatımında bir artırılan, bir kart numarasının 6. alfasayısal karakteri..0. Kart yenileme endeksi Bir takograf kartının her yenilenmesinde artırılan, bir kart numarasının 5. alfasayısal karakteri... Aracın karakteristik katsayısı Standart test koşullarında, (Bu Ek Bölüm 6 Kısım 6.5) araç bir kilometrelik mesafeyi katederken, aracın takograf cihazına bağlı (vites kutusu çıkış mili veya dingil) kısmından yayılan çıkış sinyallerinin değerini veren sayısal karakteristik. Bu karakteristik katsayı kilometre başına darbe olarak gösterilir (w =... darbe/km)..2. Şirket kartı Taraf ülkelerin yetkili kuruluşları tarafından, takograf cihazı takılı araç sahiplerine veya hamillerine verilen bir takograf kartı. Şirket kartı, şirketi tanıtır ve şirketin araçlarında takılı bulunan takograf cihazında hafızaya alınan verinin görünmesini, indirilmesini ve yazdırılmasını sağlar.

28 .3. Takograf cihazı sabiti Katedilen bir kilometrelik mesafede kaydetmek ve göstermek için gereken giriş sinyali değerini veren sayısal karakteristik. Bu sabit kilometre başına darbe olarak gösterilir (k =... darbe/km)..4. Kesintisiz sürüş zamanı Takograf cihazı içerisinde aşağıdaki şekilde hesaplanır. Kesintisiz sürüş zamanı ve toplam ara verme zamanının bu şekilde hesaplanması, takograf cihazı içerisinde, kesintisiz sürüş zamanı uyarısını hesaplamaya yarar. Bu hesaplama, bu zamanların hukuki yorumunu engellemez. Kesintisiz sürüş zamanı, belirli bir sürücünün en son 45 dakika veya daha fazla HAZIR BULUNMA veya ARA VERME/DİNLENME veya BİLİNMEYEN süresinin (bu süre 5 dakikalık veya daha fazlalık birkaç zaman aralığına ayrılabilir) bitiminden sonraki bu sürücünün geçerli toplam sürüş zamanları olarak hesaplanır. BİLİNMEYEN süreler, sürücü kartının bir takograf cihazına takılmadığı ve sürücü faaliyetlerinin manuel olarak girilmediği sürelere karşılık gelir. Bu hesaplamalarda, ihtiyaç olursa, sürücü kartı hafızasına alınmış olan geçmiş faaliyetler de göz önüne alınır. Sürücü kartını takmamışsa, hesaplamalar kartın takılı olmadığı geçerli süre ve ilgili yuvaya ilişkin veri hafıza kayıtları esas alınarak yapılır..5. Denetim kartı Bir taraf ülkenin yetkili kuruluşlarınca, ulusal yetkili denetim otoritesine verilen takograf kartı. Denetim kartı denetim otoritesini ve muhtemelen denetim yetkilisini tanıtır ve veri hafızasında veya sürücü kartlarında hafızaya alınmış veriyi okumak, yazdırmak ve/veya indirmek için bu veriye erişmek amacıyla kullanılır..6. Toplam ara verme zamanı Takograf cihazı içerisinde aşağıdaki şekilde hesaplanır Kesintisiz sürüş zamanı ve toplam ara verme zamanının bu şekilde hesaplanması, takograf cihazı içerisinde, kesintisiz sürüş zamanı uyarısını hesaplamaya yarar. Bu hesaplama, bu zamanların hukuki yorumunu engellemez. Sürüş zamanından toplam ara verme zamanı, belirli bir sürücünün en son 45 dakika veya daha fazla HAZIR BULUNMA veya ARA VERME/DİNLENME veya BİLİNMEYEN süresinin (bu süre 5 dakikalık veya daha fazlalık birkaç zaman aralığına ayrılabilir) bitiminden sonraki bu sürücünün 5 dakika veya daha fazla HAZIR BULUNMA veya ARA VERME/DİNLENME veya BİLİNMEYEN sürelerinin geçerli toplamı olarak hesaplanır. BİLİNMEYEN süreler, sürücü kartının bir takograf cihazına takılmadığı ve sürücü faaliyetlerinin manuel olarak girilmediği sürelere karşılık gelir. Bu hesaplamalarda, ihtiyaç olursa, sürücü kartı hafızasına alınmış olan geçmiş faaliyetler de göz önüne alınır. İki takograf cihazı arasındaki zamanın çakışması nedeniyle oluşan eksi zamanın BİLİNMEYEN süreleri (BİLİNMEYEN sürenin başlangıcı > BİLİNMEYEN sürenin bitimi) bu hesaplamada dikkate alınmaz. Sürücü kartını takmamışsa, hesaplamalar kartın takılı olmadığı geçerli süre ve ilgili yuvaya ilişkin veri hafıza kayıtları esas alınarak yapılır..7. Veri belleği Takograf cihazı içerisine kurulmuş, elektronik veriyi kaydetme cihazı..8. Sayısal imza Bir veri bloğunun alıcısına, bu bloğun özgünlüğünü ve bütünlüğünü kanıtlamaya yarayan ve bu veri bloğuna ilave edilen veya bu bloğa şifreli olarak aktarılan veri..9. İndirme Aracın veri belleğine veya bir takograf kartının hafızasına alınmış verinin sayısal imzasıyla birlikte bir kısmının veya tamamının kopyalanması.

29 İndirme, hafızaya alınan herhangi bir veriyi değiştiremez veya silemez..20. Sürücü kartı Bir taraf ülkenin kuruluşları tarafından belirli bir sürücüye verilen takograf kartı. Sürücü kartı sürücüyü tanıtır ve sürücü faaliyeti verisinin hafızaya alınmasına yarar..2. Tekerlek lastiklerinin etkin çevresi Aracı hareket ettiren tekerleklerin her birinin (tahrikli tekerlekler) bir tam dönüş boyunca katettiği mesafelerin ortalaması. Bu mesafelerin ölçülmesi, standart test koşullarında yapılmalı (Bu Ek Bölüm 6 Kısım 6.5) ve l =. mm şeklinde ifade edilmelidir. Araç imalatçıları, bu mesafelerin ölçülmesi yerine, araç yüksüz ve normal çalışma durumundayken dingiller üzerindeki ağırlığın dağılımını dikkate alan teorik hesaplamaları kullanabilir. Bu tür teorik hesaplama yöntemleri, Motorlu araçların ve römorklarının belirli sınıflarının kütleleri ve boyutları ile ilgili olan ve 70/56/AT sayılı Yönetmeliği değiştiren 97/27/AT sayılı Yönetmeliğin R.G.de yayımlanmış son segviyesine uygun olmalı ve yetkili bir taraf ülke kuruluşu tarafından onaylanmalıdır..22. Olay Takograf cihazı tarafından tespit edilen ve bir sahtecilik teşebbüsünden kaynaklanabilecek anormal çalışma..23. Hata Takograf cihazı tarafından tespit edilen ve bir cihazın yanlış çalışması veya bozulmasından kaynaklanan anormal çalışma..24. Montaj Takograf cihazının bir araca takılması işlemi..25. Hareket sensörü Araç hızını ve/veya katedilen mesafeyi gösteren sinyali sağlayan ve takograf cihazının bir parçası olan cihaz..26. Geçerli olmayan kart Hatalı olarak tespit edilen veya başlangıç orijinallik doğrulaması başarısız olan veya geçerliliğinin başladığı tarih henüz gelmemiş olan veya geçerliliğinin bittiği tarih geçmiş olan kart..27. Kapsam dışı Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesine göre takograf cihazının kullanılmasına gerek olmadığı durum..28. Aşırı hız Aracın izin verilen hızının aşılması. Aracın ölçülen hızının, taraf ülkeler içerisinde motorlu araçların belirli sınıfları için hız sınırlayıcı cihazların takılması ve kullanılmasına ilişkin, 27/6/200 tarih, sayılı Resmi gazetede yayımlanan Motorlu Taşıtlarda Hız Sınırlayıcılarının Onayı İle İlgili Teknik Düzenlemeye İlişkin Tebliğ de belirtilen, hız sınırlayıcı cihazların ayarlandığı sınırı aştığı 60 saniyeden daha fazla olan herhangi bir süre olarak tarif edilir..29. Periyodik muayene Takograf cihazının düzgün bir şekilde çalıştığını ve ayarlarının araç parametrelerine karşılık geldiğini kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilen bir dizi işlem..30. Yazıcı Takograf cihazının, hafızadaki verinin çıktılarını gönderen bir parçası..3. Takograf cihazı Monte edildiği araçların hareketlerinin ve sürücülerinin belirli çalışma sürelerinin detaylarını, otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek, kaydetmek ve hafızaya almak için karayolu araçlarına monte edilmesi planlanan cihaz bütünü.

30 .32. Süre uzatımı Mevcut takograf kartının geçerliliğinin bittiği tarih geldiğinde veya hatalı çalıştığında ve kartı veren kuruluşa iade edildiğinde yeni bir takograf kartı verilmesi. Süre uzatımı, her zaman aynı anda iki geçerli kartın kesinlikle mevcut olamayacağı anlamına gelir..33. Tamir Bir hareket sensörünün veya araç ünitesinin, güç kaynağı ile bağlantısının kesilmesi veya diğer takograf cihazı aksamından ayrılması veya açılmasını gerektirecek her hangi bir tamir..34. Yenileme Mevcut bir takograf kartının kaybedildiği, çalındığı veya hatalı çalıştığı beyan edildiğinde ve kartı veren kuruluşa iade edilmediğinde bu kartın yerine geçecek bir takograf kartının verilmesi. Yenileme, her zaman aynı anda iki geçerli kartın mevcut olma riskini taşır..35. Güvenlik belgelendirmesi İnceleme altındaki takograf cihazının (veya aksamının) veya takograf kartının, İlave 0 Jenerik Güvenlik Hedeflerinde tarif edilen güvenlik gerekliliklerini karşıladığının, Ortak bilgi teknolojisi güvenlik değerlendirme kriterlerine ilişkin 7/4/995 tarih ve 95/44/EC sayılı Konsey Yönetmeliği ne uygun olarak, bir ITSEC belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirilmesi işlemi..36. Öz test Hataları tespit etmek amacıyla takograf cihazı tarafından çevrimli ve otomatik olarak yapılan testler..37. Takograf kartı Takograf cihazı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanan akıllı kart. takograf kartları, kart hamilinin tanıtımının (veya tanıtım grubunun) takograf cihazı tarafından tanınmasını ve veri aktarımı ve hafızaya alınmasını sağlar. Bir takograf kartı aşağıdaki tiplerden birisi olabilir:. Sürücü kartı, 2. Denetim kartı, 3. Servis kartı, 4. Şirket kartı..38. Tip onayı İnceleme altındaki takograf cihazının (veya aksamının) veya takograf kartının bu Yönetmelikte tarif edilen gereklilikleri karşıladığının bir taraf ülke tarafından belgelendirilmesi işlemi..39. Lastik ebatı Lastiklerin boyutlarının (tahrikli dış tekerlekler) 25/4/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkların Lastikleri ve Bu Lastiklerin Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (92/23/AT) son seviyesine uygun olarak gösterilmesi..40. Araç tanıtımı Aracı tanıtan numaralar: Tescili yapan taraf ülkeyi gösteren araç tescil numarası (VRN) ve araç tanıtım numarası (VIN). Bu numaralar, 24/2/200 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (76/4/AT) son seviyesine uygun olmalıdır..4. Araç ünitesi (VU) Hareket sensörü ve hareket sensörüne bağlanan kablolar haricindeki takograf cihazı. Araç ünitesi, bu Yönetmeliğin güvenlik gerekliliklerini karşıladığı sürece, tek bir ünite veya aracın içinde dağıtılmış birden çok üniteler olabilir..42. Takograf cihazındaki hesaplamalarda kullanılan, hafta Pazartesi saat 00:00 dan (UTC) Pazar saat 24:00 e (UTC) kadar olan süre.

31 .43. Servis kartı Bir taraf ülke tarafından onaylanan, bir takograf cihazı imalatçısına, bir araç imalatçısına veya servis ve montajcıya bu taraf ülkenin yetkili kuruluşları tarafından verilen bir takograf kartı. Servis kartı kart hamilini tanıtır ve takograf cihazının testini, kalibrasyonunu ve/veya indirilmesini sağlar..44. Adaptör. Sürekli olarak aracın hızını ve/veya katedilen mesafeyi belirten bir sinyal veren, 2. Sadece ilk kez /5/2006 tarihi ile 3/2/203 tarihi arasında hizmete sokulan (70/56/AT sayılı Yöntmeliğin Ek II de tanımlanan şekilde) M ve N türü araçlara monte edilen ve bunlarda kullanılan, 3. Mekanik açıdan mevcut başka hiçbir tür hareket sensörüne takılması mümkün olmayan ancak bunun dışında bu Ek ve İlavelerine uygun olan yerlere takılan, 4. Araç ünitesi ile hız/mesafe tahriklerinin entegre sensörler ya da alternatif bağlantılar ile üretildiği yer arasına takılan, takograf cihazının bir parçası. Bir araç ünitesinden bakıldığında, adaptörün görevi, bu Ek in ve İlavelerinin hükümlerine uygun bir hareket sensörünün araç ünitesine bağlı olduğundaki görevi ile aynıdır. Bu tür bir adaptörün yukarıda tarif edilen araçlarda kullanımı, bu Ek te öngörülen tüm gerekliliklere uygun bir araç ünitesinin montajı ve doğru kullanımına olanak sağlayacaktır. Bu araçlarda, takograf cihazı, kablolar, adaptör ve araç ünitesinden oluşur. BÖLÜM 2. TAKOGRAF CİHAZININ GENEL KARAKTERİSTİKLERİ VE FONKSİYONLARI 000: Bu Ek in hükümlerini yerine getiren takograf cihazının monte edildiği herhangi bir aracın, bir hız göstergesi ve kilometre sayacı olmalıdır. Bu fonksiyonlar takograf cihazı içerisinde olabilir. 2.. Genel karakteristikler Takograf cihazının amacı sürücü faaliyetleri ile ilgili veriyi kaydetmek, hafızaya almak, görüntülemek, yazdırmak ve çıktı olarak göndermektir. 00: Takograf cihazı, kablolar, hareket sensörü ve araç ünitesinden oluşur. 002: Araç ünitesi, işlemci ünitesi, veri belleği, gerçek zaman saati, iki akıllı kart arayüz cihazı (sürücü ve yardımcı sürücü), yazıcı, ekran, görsel ikaz, kalibrasyon/indirme bağlantı elemanı ve kullanıcı girdilerinin girilmesi için donanımdan oluşur. Takograf cihazı ilave bağlantı elemanlarıyla diğer cihazlara bağlanabilir. 003: Herhangi bir fonksiyon, cihaz veya cihazlar, onaylanmış veya onaylanmamış, takograf cihazına dahil edildiğinde veya bağlandığında, takograf cihazının uygun ve güvenli çalışmasına ve bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamalı veya aykırılık teşkil edememelidir. Takograf cihazı kullanıcıları kendilerini cihaza takograf kartları aracılığıyla tanıtır. 004: Takograf cihazı, kullanıcıların tiplerine ve/veya tanıtımlarına uygun verilere ve fonksiyonlara göre erişim hakları sunar. Takograf cihazı, veriyi veri belleğinde ve takograf kartlarında kaydeder ve hafızaya alır. Bu, kişisel verinin işlenmesi ve bu tür verinin serbest dolaşımı bakımından kişilerin korunması hakkındaki 24/0/995 tarih ve 95/46/EC sayılı Konsey Yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılır Fonksiyonlar 005: Takograf cihazı aşağıdaki fonksiyonları sağlamalıdır:. Kartların takılmaları ve çıkarılmalarının izlenmesi, 2. Hızın ve mesafenin ölçülmesi, 3. Zamanın ölçülmesi, 4. Sürücü faaliyetlerinin izlenmesi,

32 5. Sürüş durumunun izlenmesi, 6. Sürücülerin manuel olarak girdikleri; 6.. Günlük çalışma sürelerinin başladığı ve/veya bittiği yerlerin girilmesi, 6.2. Sürücü faaliyetlerinin manuel olarak girilmesi, 6.3. Özel koşulların girilmesi, 7. Şirket kilitlerinin yönetilmesi, 8. Kontrol faaliyetlerinin izlenmesi, 9. Olayların ve/veya hataların tespit edilmesi, 0. Yerleşik ve öz testler,. Veri belleğinden yapılan okuma, 2. Veri belleğine kaydetme ve hafızaya alma, 3. Takograf kartlarından okuma, 4. Takograf kartlarına kaydetme ve hafızaya alma, 5. Görüntüleme, 6. Yazdırma, 7. İkaz etme, 8. Harici ortama veri indirme, 9. İlave harici cihazlara veriyi çıktı olarak gönderme, 20. Kalibrasyon, 2. Zaman ayarlaması Çalıştırma modları 006: Takograf cihazı dört çalıştırma moduna sahip olmalıdır:. Çalışma modu 2. Kontrol modu 3. Kalibrasyon modu 4. Şirket modu. 007: Takograf cihazı, kart arayüz cihazına takılan geçerli takograf kartlarına uygun aşağıdaki çalıştırma modlarına geçmelidir: Sürücü yuvası Yardımcı sürücü yuvası Çalıştırma modu Kart yok Sürücü kartı Kart yok Sürücü kartı Denetim kartı Servis kartı Çalışma Çalışma Çalışma Çalışma Denetim kartı Kontrol Kontrol Kontrol Kontrol Kalibrasyon Şirket kartı Şirket Servis kartı Şirket kartı Kalibrasyon Kalibrasyon Şirket Şirket Kontrol (*) Çalışma Çalışma Kalibrasyon Çalışma Kalibrasyon(*) Çalışma Şirket Çalışma Çalışma Şirket (*) 008: (*) Bu durumlarda, takograf cihazı, sadece sürücü yuvasına takılan takograf kartını kullanmalıdır. 009: Takograf cihazı, geçerliliği bitmiş olması muhtemel bir kartta tutulan veriyi görüntülemek, yazdırmak veya indirmek haricinde geçersiz kartların takılmasını yoksaymalıdır. 00: Bu Ek Bölüm 2 Kısım 2.2 de listelenen bütün fonksiyonlar, aşağıdaki istisnalarla herhangi bir çalıştırma modunda çalışmalıdır:. Kalibrasyon fonksiyonu sadece kalibrasyon modunda erişilebilirdir. 2. Zaman ayarlama fonksiyonu kalibrasyon modu haricinde kısıtlanır.

33 3. Sürücü manuel giriş fonksiyonları sadece çalışma veya kalibrasyon modlarında erişilebilirdir. 4. Şirket kilitleri yönetim fonksiyonu sadece şirket modunda erişilebilirdir. 5. Kontrol faaliyetlerini izleme fonksiyonu sadece kontrol modunda çalışır. 6. İndirme fonksiyonu çalışma modunda erişilebilir değildir (gereklilik 50 deki belirtilenler hariç). 0: Takograf cihazı, aşağıdaki istisnalarla, herhangi bir veriyi görüntüye, yazıcıya veya harici arayüzlere çıktı olarak gönderebilir:. Çalışma modunda, takılan takograf kartına karşılık gelmeyen herhangi bir kişisel tanıtım (soyadı ve adı (adları)) boş bırakılmalı ve takılan takograf kartına karşılık gelmeyen herhangi bir kart numarası kısmen boş bırakılmalıdır (soldan sağa her bir tek karakter boş bırakılmalıdır). 2. Şirket modunda, sürücü ile ilgili veri (gereklilikler 08, 084 ve 087), sadece, (şirket kart numarasının ilk 3 basamağında belirtildiği şekliyle) başka bir şirket tarafından kilitlenmemiş süreler için çıktı olarak gönderilebilir. 3. Takograf cihazına hiç bir kart takılmamışsa, sürücü ile ilgili veri, sadece geçerli ve önceki 8 takvim günü için çıktı olarak gönderilebilir Güvenlik Sistem güvenliği, yetkisiz olarak veriye erişilmesi ve verinin değiştirilmesini önleyecek ve bu tür teşebbüsleri tespit edecek bir şekilde veri belleğini korumayı, hareket sensörü ile araç ünitesi arasında alış veriş edilen verinin bütünlüğünü ve özgünlüğünü korumayı, takograf cihazı ile takograf kartları arasında alış veriş edilen verinin bütünlüğünü ve özgünlüğünü korumayı ve indirilen verinin bütünlüğünü ve özgünlüğünü doğrulamayı hedefler. 02: Sistem güvenliğini sağlamak amacıyla, takograf cihazı, hareket sensörü ve araç ünitesi jenerik güvenlik hedeflerinde (İlave 0) belirtilen güvenlik gerekliliklerini karşılamalıdır. BÖLÜM 3. TAKOGRAF CİHAZININ YAPISI VE FONKSİYONEL GEREKLİLİKLERİ 3.. Kartların takılmasının ve çıkarılmasının izlenmesi 03: Takograf cihazı, kart takılması ve çıkarılmasını tespit etmek amacıyla kart arayüz cihazlarını izlemelidir. 04: Kartın takılmasıyla, takograf cihazı, takılan kartın geçerli bir takograf kartı olup olmadığını tespit etmeli ve böyle bir durumda kart tipini belirlemelidir. 05: Takograf cihazı, takograf kartlarının kart arayüz cihazlarına uygun bir şekilde takıldıklarında yerlerinde kilitlenecekleri şekilde tasarımlanmalıdır. 06: Takograf kartları, sadece araç durdurulduğunda ve ilgili veri kartlarda hafızaya alınmış olduğunda serbest bırakılabilir. Kartın serbest bırakılması kullanıcının olumlu hareketini gerektirmelidir Hız ve mesafe ölçülmesi 07: Bu fonksiyon, araç tarafından katedilen toplam mesafeye karşılık gelen kilometre sayacı değerini kesintisiz bir şekilde ölçmeli ve sunabilmelidir. 08: Bu fonksiyon, aracın hızını kesintisiz bir şekilde ölçmeli ve sunabilmelidir. 09: Hız ölçme fonksiyonu, aracın hareket halinde olduğunu veya durduğunu gösteren bilgiyi de sunmalıdır. Fonksiyon, hareket sensöründen, en az beş saniye süreyle darbe/saniye den daha fazla bir değer tespit eder etmez aracın hareket halinde olduğu kabul edilmelidir, aksi halde aracın durduğu kabul edilmelidir. Bu Yönetmeliğin hükümlerini yerine getiren bir takograf cihazı monte edilmiş herhangi bir araca monte edilen hız görüntüleyen cihazlar (hızölçer) ve katedilen mesafeyi gösteren cihazlar (kilometre sayacı), bu Ek te (Bölüm 3 Kısım 3.2. ve Bölüm 3 Kısım 3.2.2) belirtilen azami toleranslar ile ilgili gereklilikleri karşılamalıdır.

34 3.2.. Katedilen mesafenin ölçülmesi 020: Katedilen mesafe aşağıdakilerden biriyle ölçülmelidir:. Hem ileri hem de geri hareketleri toplayacak şekilde veya 2. Sadece ileri hareketi dahil edecek şekilde. 02: Takograf cihazı mesafeyi 0 km den km ye kadar ölçmelidir. 022: Ölçülen mesafe, aşağıdaki toleranslar dahilinde olmalıdır (en az 000 m lik mesafeler).. Montajdan önce ± %. 2. Montaj ve periyodik muayene sırasında ± % Kullanım sırasında ± % : Ölçülen mesafe, 0. km den daha iyi veya buna eşit bir hassasiyete sahip olmalıdır Hız ölçülmesi 024: Takograf cihazı hızı 0 km/h den 220 km/h ye kadar ölçmelidir. 025: Takograf cihazı, kullanım sırasında görüntülenen hız için azami ± 6 km/h lik bir toleransı sağlamak amacıyla ve aşağıdaki toleransları da dikkate alarak, 20 km/h ile 80 km/h arasındaki hızlar için ve 4000 darbe/km ile darbe/km arasındaki araç karakteristik katsayıları için hızı (sabit hızda) ± km/h lik bir toleransla ölçmelidir:. Girdi değişiklikleri (lastik değişiklikleri,...) için ± 2 km/h lik bir tolerans, 2. Montaj ve periyodik muayeneler sırasında yapılan ölçmelerde ± km/h lik bir tolerans. Not: Veriyi hafızaya alma için hassasiyet, takograf cihazı tarafından hafızaya alınan hıza ilave ± 0.5 km/h lik bir tolerans getirir. 025a: Hız, normal toleranslar dahilinde, hızın 2 m/s2 ye kadar olan bir oranda değiştiğindeki bir hız değişimi bitiminden itibaren 2 saniye içerisinde doğru bir şekilde ölçülmelidir. 026: Hızın ölçülmesi km/h ye eşit veya bundan daha iyi bir hassasiyete sahip olmalıdır Zaman ölçülmesi 027: Zamanın ölçülmesi fonksiyonu, UTC tarih ve saatini sürekli olacak şekilde ölçmeli ve sayısal olarak sunmalıdır. 028: UTC tarih ve saati, takograf cihazının tamamında (kayıtlar, çıktılar, veri alış verişi, görüntü,... ) tarih vermek için kullanılmalıdır. 029: Yerel saati görüntülemek amacıyla, görüntülenen saat farklarını, yarım saatlik adımlarla değiştirmek mümkün olmalıdır. 030: Zaman sapması, tip onayı koşullarında, günde ± 2 saniye olmalıdır. 03: Ölçülen zamanın saniyeye eşit veya daha iyi bir hassasiyeti olmalıdır. 032: Zamanın ölçülmesi, tip onayı koşullarında, 2 aydan az bir harici güç kaynağı kesintisinden etkilenmemelidir Sürücü faaliyetlerinin izlenmesi 033: Bu fonksiyon, bir sürücü ve bir yardımcı sürücünün faaliyetlerini sürekli ve ayrı bir şekilde izlemelidir. 034: Sürücü faaliyeti, SÜRÜŞ, ÇALIŞMA, HAZIR BULUNMA ve ARA VERME/DİNLENME olmalıdır. 035: Sürücü ve/veya yardımcı sürücü için manuel olarak ÇALIŞMA, HAZIR BULUNMA veya ARA VERME/DİNLENME yi seçmek mümkün olmalıdır. 036: Araç hareket halindeyken, sürücü için SÜRÜŞ otomatik olarak seçilmeli ve yardımcı sürücü için HAZIR BULUNMA otomatik olarak seçilmelidir. 037: Araç durduğunda, sürücü için ÇALIŞMA otomatik olarak seçilmelidir. 038: Aracın durmasından dolayı otomatik olarak ÇALIŞMA ya geçmesinden sonraki 20 saniye içerisinde faaliyette oluşan ilk değişiklik, aracın durduğu anda olmuş gibi kabul edilmelidir (dolayısıyla muhtemelen ÇALIŞMA ya geçiş iptal edilir). 039: Bu fonksiyon, faaliyetteki değişiklikleri, kayıt fonksiyonlarına, bir dakikalık bir hassasiyetle çıktı olarak göndermelidir.

35 040: Bir takvim dakikası için, herhangi bir SÜRÜŞ faaliyeti bu dakika içerisinde oluşmuşsa, bu dakikanın tamamı SÜRÜŞ olarak kabul edilmelidir. 04: Bir takvim dakikası için, bu dakikanın hemen öncesindeki ve hemen sonrasındaki dakika içerisinde herhangi bir SÜRÜŞ faaliyeti oluşmuşsa, bu dakikanın tamamı SÜRÜŞ olarak kabul edilmelidir. 042: Önceki gerekliliklere göre SÜRÜŞ olarak kabul edilmeyen bir takvim dakikası, tüm dakika, bu dakika içerisinde oluşan en uzun kesintisiz faaliyet ile (ya da eşit uzunlukta olanların en sonuncusu ile) aynı faaliyet tipinde olarak kabul edilmelidir. 043: Bu fonksiyon, sürücünün kesintisiz sürüş zamanını ve toplam ara verme zamanını da sürekli olarak izlemelidir Sürüş durumunun izlenmesi 044: Bu fonksiyon, sürüş durumunu sürekli ve otomatik olarak izlemelidir. 045: Cihaza iki geçerli kart takıldığında MÜRETTABAT sürüş durumu seçilmelidir, diğer herhangi bir durumda TEK sürüş durumu seçilmelidir Sürücülerin manuel olarak girdiği veriler Günlük çalışma sürelerinin başladığı ve/veya bittiği yerlerin girilmesi 046: Bu fonksiyon, bir sürücü ve/veya bir yardımcı sürücü için günlük çalışma sürelerinin başladığı ve/veya bittiği yerlerin girilmesine izin vermelidir. 047: Yerler, ülke, uygulanabiliyorsa, ilave olarak bölge olarak tarif edilir. 048: Bir sürücü (veya servis) kartının çıkarıldığı zamanda, takograf cihazı (yardımcı) sürücüden günlük çalışma süresinin bittiği yer in girilmesi için talepte bulunmalıdır. 049: Takograf cihazı, bu talebin gözardı edilebilmesine izin vermelidir. 050: kart yokken veya kartın takıldığı veya çıkarıldığından başka zamanlarda, günlük çalışma sürelerinin başladığı ve/veya bittiği yerlerin girilmesi mümkün olmalıdır Sürücü faaliyetlerinin manuel olarak girilmesi 050a: Sürücü (veya servis) kartı takıldığında ve sadece o anda, takograf cihazı:. Kart hamiline, kartını son çıkardığı tarih ve saati hatırlatmalı ve 2. Kart hamilinden, hali hazırdaki takmanın geçerli günlük çalışma süresinin bir devamını temsil edip etmediğini belirtmesini talep etmelidir. Takograf cihazı, soruya cevap vermeden gözardı etmesi için veya olumlu cevap vermesi için veya olumsuz cevap vermesi için kart hamiline izin vermelidir:. Kart hamili soruyu gözardı ederse, takograf cihazı, kart hamilinden, günlük çalışma süresinin başladığı yer için talepte bulunmalıdır. Takograf cihazı bu talebin gözardı edilmesine izin vermelidir. Bir konum girildiyse, bu, veri belleğine ve takograf kartına kaydedilmeli ve kartın takılma zamanı ile ilişkilendirilmelidir. 2. Olumsuz veya olumlu bir cevap verilirse, takograf cihazı, kart hamilinin, sadece kartın son çıkarılması ile hali hazırdaki takılması anına kadar olan süreye tam olarak dahil olan ve sadece ÇALIŞMA, HAZIR BULUNMA veya ARA VERME/DİNLENME arasından seçilen faaliyetleri, başlangıç ve bitim tarih ve saatleri ile birlikte, bu faaliyetlerin karşılıklı olarak çakışmasına izin vermeden, manuel olarak girmesini beklemelidir. Bu aşağıdaki yöntemlerle yapılmalıdır. 2.. Kart hamili soruya olumlu cevap verirse, takograf cihazı, kart hamilinin, kartın son çıkarılması ile hali hazırdaki takılması anına kadar olan süre için, faaliyetleri manuel olarak, kronolojik sırayla girmesini beklemelidir. Bu işlem manuel olarak girilen bir faaliyetin bitim zamanı kartın takılması zamanı ile eşit olduğunda bitmelidir Kart hamili soruya olumsuz cevap verirse, takograf cihazı: Kart hamilinin, faaliyetleri, kartın çıkarılması zamanından ilgili günlük çalışma süresinin (veya günlük çalışma süresi bir kayıt sayfası üzerinde devam ediyorsa aynı aracın ilgili faaliyetlerinin) bitimi zamanına kadar, kronolojik

36 sırasıyla, manuel olarak girmesini beklemelidir. Takograf cihazı, dolayısıyla, kart hamilinin her bir faaliyeti manuel olarak girmesine izin vermeden önce, kart hamilinin, son kayıtlı faaliyetin bitim zamanının bir önceki çalışma süresinin bitim zamanını gösterip göstermediğini belirtmesini beklemelidir (aşağıdaki nota bakınız). Not: Kart hamili, bitim zamanı kartın takılması zamanına eşit olan bir faaliyeti, önceki süre bittiğinde beyan edememişse ve manuel olarak girmişse, takograf cihazı: Kartın çıkarılmasından sonraki ilk DİNLENME süresinin başlamasıyla (veya BİLİNMEYEN olarak kalmasıyla) veya hiç bir DİNLENME süresi girilmemişse (hiç bir süre BİLİNMEYEN olarak kalmıyorsa) kartın çıkarılması zamanında günlük çalışma süresinin bittiğini kabul etmelidir Başlama zamanının (aşağıya bakınız) kartın takılması zamanına eşit olduğunu kabul etmelidir Aşağıdaki basamaklarla devam etmelidir: Daha sonra, ilgili çalışma süresinin bitim zamanı kartın çıkarılması zamanından farklıysa, veya bu zamanda hiç bir günlük çalışma süresinin bittiği yer girilmemişse, kart hamilinin, günlük çalışma süresinin bittiği yerin doğrulanmasını veya girmesini beklemelidir (takograf cihazı bu talebin gözardı edilebilmesine izin vermelidir). Bir konum girilmişse, bu, sadece kartın çıkarılmasında (girilmişse) girilenden farklıysa, sadece takograf kartına kaydedilmeli ve çalışma süresinin bittiği zamanla ilişkilendirilmelidir Daha sonra, kart hamilinin, geçerli günlük çalışma süresinin (veya bu süre boyunca, kart hamilinin önceden bir kayıt sayfası kullandığı durumda hali hazırdaki araç ile ilgili faaliyetlerin) bir başlama zamanını girme sini beklemeli ve kart hamilinden, günlük çalışma süresinin başladığı yeri beklemelidir (takograf cihazı bu talebin gözardı edilebilmesine izin vermelidir). Bir konum girilmişse, takograf kartına kaydedilmeli ve bu başlama zamanı ile ilişkilendirilmelidir. Bu başlama zamanı kartın takılması zamanına eşitse, konum aynı zamanda veri belleğine kaydedilmelidir Daha sonra, başlama zamanı kartın takılması zamanından farklıysa, kart hamilinin, faaliyetleri başlama zamanından kartın takılması zamanına kadar, kronolojik sırasıyla manuel olarak girmesini beklemelidir. Bu işlem manuel olarak girilen bir faaliyetin bitim zamanı kartın takılması zamanı ile eşit olduğunda sona ermelidir Takograf cihazı, daha sonra, özel bir komut seçilmesiyle geçerli kılınana kadar, manuel olarak girilen herhangi bir faaliyeti değiştirmesi için kart hamiline izin vermelidir ve daha sonra bu tür değişiklikleri yasaklamalıdır İlk soruya verilen ve hiç bir faaliyet girişi ile takip edilmeyen cevaplar, takograf cihazı tarafından, kart hamili soruyu gözardı etmiş şeklinde yorumlanmalıdır. Bütün işlem sırasında, takograf cihazı, aşağıdaki zaman bitimlerinden daha geç olmayan girişler için beklemelidir: 3. Bir dakika boyunca cihazın insan makine arayüzü ile bir etkileşim olmamışsa (30 saniye sonra görsel, ve muhtemelen işitsel, bir ikaz ile), veya 4. Kart çıkarılmışsa ve başka bir sürücü (veya servis) kartı takılmışsa, veya 5. Araç harekete başlar başlamaz. Bu durumda, takograf cihazı, hali hazırda yapılan girişleri geçerli kılmalıdır.

37 Özel koşulların girilmesi 050b: Takograf cihazı, sürücünün, aşağıdaki özel koşulları, gerçek zamanda, girmesine izin vermelidir.:. KAPSAM DIŞI (başlangıcı, bitimi) 2. FERİBOT/TREN TAŞIMASI. Bir KAPSAM DIŞI koşulu açılmışsa, bir FERİBOT/TREN TAŞIMASI gerçekleşmeyebilir. Açılan bir KAPSAM DIŞI koşulu, bir sürücü kartı takıldığında veya çıkarıldığında, takograf cihazı tarafından otomatik olarak kapatılmalıdır Şirket kilitlerinin yönetilmesi 05: Bu fonksiyon, şirket modunda veri erişimini kısıtlamak amacıyla bir şirket tarafından yerleştirilen kilitlerin yönetilmesine izin vermelidir. 052: Şirket kilitleri, bir başlama tarih/saatini (kilitlenme) ve şirket kart numarasında gösterilen (kilitlenme) şirketin tanıtımı ile beraber sona erme tarih/saatini (kilidin kaldırılması) içermelidir. 053: Kilitler, sadece gerçek zamanda kilitlenir veya kilit kaldırılır. 054: Kilidin kaldırılması, sadece kilitleyen şirket için (şirket kart numarasının ilk 3 basamağında belirtildiği şekliyle) mümkün olmalıdır. 055: Başka bir şirket kilitlerse mevcut kilidin kaldırılması otomatik olmalıdır. 055a: Bir şirket kilitlerse ve önceki kilit aynı şirketin ise, önceki kilit kaldırılmamış ve zaten kilitli olarak kabul edilmelidir Kontrol faaliyetlerinin izlenmesi 056: Bu fonksiyon, kontrol modundayken uygulanan GÖRÜNTÜLEME, YAZDIRMA, VU ve kart ile İNDİRME faaliyetlerini izlemelidir. 057: Bu fonksiyon, kontrol modundayken, AŞIRI HIZ KONTROL faaliyetlerini de izlemelidir. Bir aşırı hız kontrolü, kontrol modundayken, aşırı hız çıktısı yazıcıya veya görüntüye gönderildiğinde veya olaylar ve hatalar verisi VU veri belleğinden indirildiğinde olmuş olarak kabul edilir Olayların ve/veya hataların tespit edilmesi 058: Bu fonksiyon, aşağıdaki olayları ve/veya hataları tespit etmelidir: Geçersiz bir kartın takılması olayı 059: Bu olay, herhangi bir geçersiz kart takıldığında ve/veya süresi geçen bir geçerli kart takıldığında tetiklenmelidir Kart çelişkisi olayı 060: Bu olay, aşağıdaki çizelgede ile gösterilen herhangi geçerli kartların bileşimi oluştuğunda tetiklenmelidir. Yardımcı sürücü yuvası Kart çelişkisi Kart yok Sürücü kartı Denetim kartı Servis kartı Şirket kartı Kart yok Sürücü kartı Sürücü yuvası Denetim kartı Servis kartı Şirket kartı

38 Yardımcı sürücü yuvası Zaman çakışması olayı 06: Bu olay, bir sürücü kartının son çıkarılması tarih/saati, karttan okunduğu şekliyle, kartın takıldığı takograf cihazının geçerli tarih/saatinden daha geç olduğunda tetiklenmelidir Uygun bir kart olmadan sürüş olayı 062: Bu olay, sürücü faaliyeti SÜRÜŞ e değiştiğinde veya sürücü faaliyeti SÜRÜŞ iken çalıştırma modunda bir değişiklik olduğunda, aşağıdaki çizelgede ile gösterilen herhangi takograf kartları bileşimi için tetiklenmelidir. Sürücü yuvası Uygun bir kart Kart yok Sürücü Denetim Servis Şirket olmadan sürüş (geçersiz kart) kartı kartı kartı kartı Kart yok (geçersiz kart) Sürücü kartı Denetim kartı Servis kartı Şirket kartı Sürüş sırasında kartın takılması olayı 063: Bu olay, sürücü faaliyeti SÜRÜŞ iken herhangi bir yuvaya bir takograf kartı takıldığında tetiklenmelidir Son kart oturumu düzgün kapatılmadı olayı 064: Bu olay, takograf cihazına bir kartın takılması, Bu Ek Bölüm 3 Kısım 3. de belirtilen hükümlere rağmen, önceki kart oturumunun düzgün kapatılmadığını (bütün ilgili veri kartta hafızaya alınmadan kart çıkarıldığında) tespit ettiğinde tetiklenmelidir. Bu olay, sadece sürücü ve servis kartları ile tetiklenmelidir Aşırı hız olayı 065: Bu olay, her bir aşırı hız için tetiklenmelidir Güç kaynağının kesilmesi olayı 066: Bu olay, hareket sensörünün ve/veya araç ünitesinin güç kaynağının 200 milisaniyeden daha fazla süren herhangi bir kesintiye uğradığında, kalibrasyon modunda değilken, tetiklenmelidir. Kesinti eşiği imalatçı tarafından tarif edilmelidir. Aracın motorunu çalıştırırken oluşan güç kaynağı düşmesi bu olayı tetiklememelidir Hareket verisi hatası olayı 067: Bu olay, hareket sensörü ile araç ünitesi arasındaki normal veri akışındaki kesinti durumunda veya hareket sensörü ile araç ünitesi arasındaki veri alış verişi sırasında veri bütünlüğü ve orijinallik doğrulaması hatası durumunda tetiklenmelidir Güvenlik ihlali teşebbüsü olayı 068: Bu olay, hareket sensörü ve/veya araç ünitesinin güvenliğini, bu aksamın jenerik güvenlik hedeflerinde belirtildiği şekliyle, etkileyen herhangi başka bir olay için, kalibrasyon modunda değilken, tetiklenmelidir Kart hatası 069: Bu hata, çalışma sırasında bir takograf kartı bozulması olursa tetiklenmelidir Takograf cihazı hatası 070: Bu hata, aşağıdaki bozulmalardan herhangi biriyle, kalibrasyon modunda değilken, tetiklenmelidir.. VU dahili hatası, 2. Yazıcı hatası, 3. Görüntü hatası, 4. İndirme hatası,

39 5. Sensör hatası Yerleşik ve öz testler 07: Takograf cihazı, aşağıdaki çizelgeye uygun bir şekilde, öz testler ve yerleşik testler aracılığıyla hataları kendiliğinden tespit etmelidir: Teste tabi tutulacak alt-montaj Yazılım Öz test Veri belleği Erişim Kart arayüz cihazları Klavye Erişim Yazıcı (İmalatçı verir) Yerleşik test Bütünlük Erişim, Veri bütünlüğü Erişim Manuel kontrol karar Yazıcı Görüntü Görsel kontrol İndirme (sadece veri indirme sırasında Düzgün çalışma yapılır) Sensör Düzgün çalışma Düzgün çalışma 3.. Veri belleğinden yapılan okuma 072: Takograf cihazı,veri belleğinde hafızaya alınan herhangi bir veriyi okuyabilmelidir Veri belleğine kaydetme ve hafızaya alma Bu Maddenin amaçları doğrultusunda,. 365 gün, bir araçta ortalama sürücülerin faaliyetlerinin 365 takvim günü olarak tarif edilir. Bir araçta gün başına ortalama faaliyet, en az altı sürücü veya yardımcı sürücü, altı kart takma çıkarma çevrimi ve 256 faaliyet değişikliği olarak tarif edilir. Dolayısıyla 365 gün, 290 (yardımcı) sürücüyü, 290 kart takma çıkarma çevrimini ve faaliyet değişikliğini içerir. 2. Zamanlar, başka bir şekilde belirtilmediği sürece, bir dakikalık bir hassasiyette kaydedilir. 3. Kilometre sayacı değerleri bir kilometrelik bir hassasiyette kaydedilir. 4. Hızlar km/h lik bir hassasiyette kaydedilir. 073: Veri belleğinde hafızaya alınan veri, tip onayı koşullarında, 2 aydan az bir harici güç kaynağı kesintisinden etkilenmemelidir 074: Takograf cihazı, aşağıdakileri, veri belleğinde tahmini veya kesin olarak kaydedebilmeli ve hafızaya alabilmelidir: Cihaz tanıtım verisi Araç ünitesi tanıtım verisi 075: Takograf cihazı, veri belleğinde, aşağıdaki araç ünitesi tanıtım verisini hafızaya alabilmelidir:. İmalatçının adı, 2. İmalatçının adresi, 3. Parça numarası, 4. Seri numarası, 5. Yazılım sürüm numarası, 6. Yazılım sürüm kurulum tarihi 7. Cihazın imal yılı, 8. Onay numarası. 076: Yazılım yükseltmesi durumunda değiştirilebilen yazılım ile ilgili veri ve onay numarası hariç, araç ünitesi tanıtım verisi sadece bir defa kaydedilir ve hafızaya alınır Hareket sensörü tanıtım verisi 077: Hareket sensörü, belleğinde, aşağıdaki tanıtım verisini hafızaya alabilmelidir:

40 . İmalatçının adı, 2. Parça numarası, 3. Seri numarası, 4. Onay numarası, 5. İliştirilmiş güvenlik aksam tanıtıcısı (dahili çip/işlemci parça numarası), 6. Çalışma sistemi tanıtıcısı (örn: yazılım sürüm numarası). 078: Hareket sensörü tanıtım verisi hareket sensörü imalatçısı tarafından hareket sensöründe sadece bir defa kaydedilir ve hafızaya alınır. 079: Araç ünitesi, veri belleğinde, aşağıdaki hali hazırda eşlenmiş hareket sensörü tanıtım verisini kaydedebilmeli ve hafızaya alabilmelidir:. Seri numarası, 2. Onay numarası, 3. İlk eşleme tarihi Güvenlik elemanları 080: Takograf cihazı, aşağıdaki güvenlik elemanlarını hafızaya alabilmelidir:. Avrupa genel şifresi, 2. Taraf ülke belgesi, 3. Cihaz belgesi, 4. Cihaz özel şifresi. Takograf cihazı güvenlik elemanları, cihaza, araç ünitesi imalatçısı tarafından yerleştirilir Sürücü kartının takılması ve çıkarılması verisi 08: Bir sürücü veya servis kartının cihaza her bir takma ve çıkarma çevrimi için, takograf cihazı, veri belleğinde aşağıdakileri kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:. Kartta hafızaya alındığı şekliyle, kart hamilinin soyadı ve adı (adları), 2. Kartta hafızaya alındığı şekliyle, kartın numarası, kartı veren taraf ülke ve geçerliliğinin bittiği tarih, 3. Kartın takıldığı tarih ve saat, 4. Kart takıldığında araç kilometre sayacı değeri, 5. Kartın takıldığı yuva, 6. Çıkarma tarih ve saati, 7. Kart çıkarıldığında araç kilometre sayacı değeri, 8. Karta hafızaya alındığı şekliyle, sürücünün kullandığı önceki araçlar hakkında aşağıdaki bilgi: 8.. VRN ve tescil eden taraf ülke, 8.2. Kartın çıkarıldığı tarih ve saat, 9. Kartın takıldığında, kart hamilinin, faaliyetleri manuel olarak girip girmediğini gösteren bir işaret. 082: Veri belleği, bu veriyi en az 365 gün tutabilmelidir. 083: Hafıza kapasitesi dolduysa, yeni veri en eski veri ile yer değiştirmelidir Sürücü faaliyeti verisi 084: Takograf cihazı, veri belleğinde, sürücü ve/veya yardımcı sürücünün faaliyetinde bir değişikliğin oluştuğu her zaman ve/veya sürüş durumunda bir değişiklik oluştuğu her zaman ve/veya bir sürücü veya servis kartının takıldığı veya çıkarıldığı her zaman aşağıdakileri kaydetmeli veya hafızaya almalıdır:. Sürüş durumu (MÜRETTEBAT, TEK), 2. Yuva (SÜRÜCÜ, YARDIMCI SÜRÜCÜ), 3. İlgili yuvadaki kart durumu (TAKILMIŞ, TAKILMAMIŞ) (Nota bakınız), 4. Faaliyet (SÜRÜŞ, HAZIR BULUNMA, ÇALIŞMA, ARA VERME/DİNLENME), 5. Değişikliğin tarih ve saati.

41 Not: TAKILMIŞ, yuvaya geçerli bir sürücü veya servis kartı takıldığı anlamına gelir. TAKILMAMIŞ, tersi anlama gelir. Yani, yuvaya geçerli sürücü veya servis kartı takılmamış (örn: bir şirket kartı takılmış veya hiç kart takılmamış). Not: Bir sürücü tarafından manuel olarak girilmiş olan faaliyet verisi, veri belleğinde kaydedilmez. 085: Veri belleği, sürücü faaliyet verisini en az 365 gün tutabilmelidir. 086: Hafıza kapasitesi dolduysa, yeni veri en eski veri ile yer değiştirmelidir Günlük çalışma sürelerinin başladığı ve/veya bittiği yerler 087: Takograf cihazı, veri belleğinde, bir (yardımcı) sürücü, günlük çalışma süresinin başladığı ve/veya bittiği yeri girdiği her zaman aşağıdakileri kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:. Uygulanabiliyorsa, (yardımcı) sürücü kart numarası ve kartı veren taraf ülke, 2. Girişin tarih ve saati (veya giriş manuel giriş yöntemi sırasında yapılıyorsa giriş ile ilgili tarih/saat), 3. Girişin tipi (başlama veya bitim, girişin koşulu), 4. Girilen ülke ve bölge, 5. Araç kilometre sayacı değeri. 088: Veri belleği, günlük çalışma süreleri başlangıç ve bitim verisini (bir sürücünün günde iki kayıt girdiğini farz ederek) en az 365 gün tutabilmelidir. 089: Hafıza kapasitesi dolduysa, yeni veri en eski veri ile yer değiştirmelidir Kilometre sayacı verisi 090: Takograf cihazı, araç kilometre sayacı değerini ve buna karşılık gelen tarihi veri belleğine her takvim günü gece yarısı kaydetmelidir. 09: Veri belleği, gece yarısı kilometre sayacı değerlerini en az 365 takvim günü tutabilmelidir. 092: Hafıza kapasitesi dolduysa, yeni veri en eski veri ile yer değiştirmelidir Detaylı hız verisi 093: Takograf cihazı, veri belleğinde, aracın anlık hızını ve buna karşılık gelen tarih ve saati, en azından aracın hareket halinde olduğu son 24 saat için her bir saniyede kaydetmeli ve hafızaya almalıdır Olaylar verisi Bu maddenin amaçları doğrultusunda zaman, bir saniyelik bir hassasiyette kaydedilmelidir. 094: Takograf cihazı, veri belleğinde, tespit edilen her bir olay için aşağıdaki veriyi aşağıdaki hafızaya alma kurallarına uygun bir şekilde kaydetmeli ve hafızaya almalıdır. Olay Kart çelişkisi Uygun bir kart olmadan sürüş Sürüş sırasında kartın takılması Son kart oturumu düzgün Hafızaya alma kuralları Her bir olay için kaydedilecek veri En yakın 0 olay. - Olayın başladığı tarih ve saat. - Olayın bittiği tarih ve saat. - Çelişkiyi oluşturan iki kartın, kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke. - Oluştuğu son 0 günün - Olayın başladığı tarih ve saat. her biri için en uzun olay. - Olayın bittiği tarih ve saat. - Son 365 gün boyunca - Olayın başladığı ve/veya bittiğinde takılan oluşan en uzun beş olay. herhangi bir kartın, kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke. - Aynı gün oluşan benzer olayların sayısı. - Oluştuğu son 0 günün - Olayın tarih ve saati. her biri için en son olay. - Kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke. - Aynı gün oluşan benzer olayların sayısı. - En yakın 0 olay. - Olayın tarih ve saati. - Kart tipi, numarası ve kartı veren taraf

42 kapatılmadı ülke. - Karttan okunduğu şekliyle, son oturum verisi: - Kartın takıldığı tarih ve saat, - VRN ve tescil eden taraf ülke. Aşırı hız ( ) - Oluştuğu son 0 günün - Olayın başladığı tarih ve saat. her biri için en önemli - Olayın bittiği tarih ve saat. olay (yani, en yüksek - Olay sırasında ölçülen azami hız, ortalama hıza sahip - Olay sırasında ölçülen aritmetik ortalama olanı). hız. - Son 365 gün boyunca - Sürücünün kart tipi, numarası ve kartı en önemli beş olay. veren taraf ülke (uygulanabiliyorsa). - Son kalibrasyondan bu - Aynı gün oluşan benzer olayların sayısı. yana oluşan ilk olay Güç kaynağının - Oluştuğu son 0 - Olayın başladığı tarih ve saat. kesilmesi (2) günün her biri için en - Olayın bittiği tarih ve saat. uzun olay. - Olayın başladığı ve/veya bittiğinde - Son 365 gün boyunca takılan herhangi bir kartın, kart tipi, oluşan en uzun beş olay. numarası ve kartı veren taraf ülke. - Aynı gün oluşan benzer olayların sayısı. Hareket verisi Oluştuğu son 0 - Olayın başladığı tarih ve saat. hatası günün her biri için en - Olayın bittiği tarih ve saat. uzun olay. - Olayın başladığı ve/veya bittiğinde Son 365 gün takılan herhangi bir kartın, kart tipi, boyunca oluşan en uzun numarası ve kartı veren taraf ülke. beş olay. - Aynı gün oluşan benzer olayların sayısı. Güvenlik ihlali Olay tipi başına - Olayın başladığı tarih ve saat. teşebbüsü en yakın 0 olay - Olayın bittiği tarih ve saat. - Olayın başladığı ve/veya bittiğinde takılan herhangi bir kartın, kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke. - Olayın tipi. 095: () Takograf cihazı, veri belleğinde, aynı zamanda aşağıdakileri de kaydetmeli ve hafızaya almalıdır: - Son AŞIRI HIZ KONTROLÜ tarih ve saati, - Bu AŞIRI HIZ KONTROLÜ nden sonraki ilk aşırı hız tarih ve saati, - Son AŞIRI HIZ KONTROLÜ nden bu yana oluşan aşırı hız olaylarının sayısı. (2) Bu veriler, sadece güç kaynağının yeniden bağlandığı zaman kaydedilebilir, zamanlar dakikasına kadar bir hassasiyette bilinebilir Hata verileri Bu Maddenin amaçları doğrultusunda zaman, bir saniyelik bir hassasiyette kaydedilmelidir. 096: Takograf cihazı, tespit edilen her bir hata için aşağıdaki verileri aşağıdaki hafızaya alma kurallarına uygun olarak veri belleğine kaydetmeye ve hafızaya almaya çalışmalıdır. Hata Kart hatası Hafızaya alma kuralları Her bir hata için kaydedilecek veri - En yakın 0 sürücü kartı hatası. - Hatanın başladığı tarih ve saat. - Hatanın bittiği tarih ve saat. - Kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke.

43 Takograf cihazı hataları - Her bir hata tipi başına en yakın 0 hata - Son kalibrasyondan bu yana ilk hata - Hatanın başladığı tarih ve saat. - Hatanın bittiği tarih ve saat. - Hata tipi, - Hatanın başladığı ve/veya bittiğinde takılan herhangi bir kartın, kart tipi, numarası ve kartı veren taraf ülke Kalibrasyon verisi 097: Takograf cihazı, veri belleğinde, aşağıdakiler ile ilgili veriyi kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:. Faal hale getirme anında bilinen kalibrasyon parametreleri, 2. Faal hale getirilmesinden sonraki hemen ilk kalibrasyon, 3. Halihazırdaki araçtaki ilk kalibrasyon (VIN ile tanıtıldığı şekliyle), 4. En yakın beş kalibrasyon (bir takvim günü içerisinde birkaç kalibrasyon yapıldıysa, o günün sonuncusu hafızaya alınmalıdır). 098: Bu kalibrasyonların her biri için aşağıdaki veri kaydedilmelidir:. Kalibrasyonun amacı (faal hale getirme, ilk montaj, montaj, periyodik muayene), 2. Servis adı ve adresi, 3. Servis kart numarası, kartı veren taraf ülke ve kartın geçerliliğinin bittiği tarih, 4. Araç tanıtımı, 5. Güncellenen veya doğrulanan parametreler: w, k, l, lastik ebadı, hız sınırlayıcı cihaz ayarı, kilometre sayacı (eski ve yeni değerler), tarih ve saat (eski ve yeni değerler). 099: Hareket sensörü, belleğinde, aşağıdaki hareket sensörü montaj verisini kaydedebilmeli ve hafızaya alabilmelidir:. Bir VU ile ilk eşleme (tarih, saat, VU onay numarası, VU seri numarası), 2. Bir VU ile son eşleme (tarih, saat, VU onay numarası, VU seri numarası), Zaman ayarlama verisi 00: Takograf cihazı, veri belleğinde, düzenli bir kalibrasyonun çerçevesinin dışında kalibrasyon modundayken yapılan aşağıdaki ayarlamalar ile ilgili veriyi kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:. En yakın zaman ayarlaması, 2. Son kalibrasyondan bu yana, en büyük beş zaman ayarlaması. 0: Bu zaman ayarlamalarının her biri için aşağıdaki veri kaydedilmelidir:. Tarih ve saat, eski değer, 2. Tarih ve saat, yeni değer, 3. Servis adı ve adresi, 4. Servis kart numarası, kartı veren taraf ülke ve kartın geçerliliğinin bittiği tarih, Kontrol faaliyeti verisi 02: Takograf cihazı, veri belleğinde, en yakın 20 kontrol faaliyeti ile ilgili aşağıdaki veriyi kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:. Kontrolün tarih ve saati, 2. Kontrol kart numarası, kartı veren taraf ülke. 3. Kontrol tipi (görüntüleme ve/veya yazdırma ve/veya VU ile indirme ve/veya kart ile indirme) 03: İndirme durumunda, indirilen en eski ve en yakın günlerin tarihleri de kaydedilmelidir Şirket kilitleri verisi 04: Takograf cihazı, veri belleğinde, en yakın 20 şirket kilidi ile ilgili aşağıdaki veriyi kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:. Kilitleme tarih ve saati, 2. Kilit çözme tarih ve saati, 3. Şirket kartı numarası, kartı veren taraf ülke.

44 4. Şirket adı ve adresi İndirme faaliyeti verisi 05: Takograf cihazı, veri belleğinde, şirket veya kalibrasyon modundayken veri belleğinin, harici ortama son indirilmesi ile ilgili aşağıdaki veriyi kaydetmeli ve hafızaya almalıdır:. İndirmenin tarih ve saati, 2. Şirket veya servis kartı numarası, kartı veren taraf ülke. 3. Şirket veya servis adı Özel koşullar verisi 05a: Takograf cihazı, veri belleğinde, özel koşullar ile ilgili aşağıdaki veriyi kaydetmelidir:. Girişin tarih ve saati, 2. Özel koşulun tipi.. 05b: Veri belleği, özel koşullar verisini (ortalama olarak günde bir koşulun açıldığını ve kapandığını farz ederek) en az 365 gün tutabilmelidir. Hafıza kapasitesi dolduysa, yeni veri en eski veri ile yer değiştirmelidir Takograf kartlarından okuma 06: Takograf cihazı, uygulanabiliyorsa, takograf kartlarından, gerekli veriyi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda okuyabilmelidir:. Kart tipi, kart hamili, önceki kullanılan araç, son kart çıkarılmasının tarih ve saati ve o zaman için seçilen faaliyeti belirlemek, 2. Son kart oturumunun düzgün kapatıldığını kontrol etmek, 3. Önceki ve geçerli haftalar için, sürücünün kesintisiz sürüş zamanı, toplam ara verme zamanı ve toplam sürüş zamanlarını hesaplamak, 4. Bir sürücü kartında kaydedilmiş veri ile ilgili istenen çıktıları yazdırmak, 5. Bir sürücü kartını harici ortama indirmek. 07: Okuma hatası durumunda, takograf cihazı, azaminin üç katı, aynı okuma komutunu tekrar denemeli ve sonra hala başarısızsa, kartın hatalı veya geçersiz olduğunu bildirmelidir Takograf kartlarına kaydetme ve hafızaya alma 08: Takograf cihazı, kart takılmasından hemen sonra, sürücü veya servis kartındaki kart oturumu verisi ni ayarlamalıdır. 09: Takograf cihazı, geçerli sürücü, servis ve/veya kontrol kartlarında hafızaya alınmış veriyi, kartın takıldığı süre ile ilgili ve kart hamili ile ilgili bütün gerekli veri ile beraber, güncellemelidir. Bu kartlarda hafızaya alınan veri Bu Ek in Bölüm 4 ünde belirtilmiştir. 09a: Takograf cihazı, geçerli sürücü ve/veya servis kartlarında hafızaya alınmış veriyi (Bu Ek in Bölüm 4, Kısım ve Kısım da belirtildiği şekliyle), kart hamili tarafından manuel olarak girilen faaliyet ve konum verisi ile beraber, güncellemelidir. 0: Takograf kartları veri güncellemesi, ihtiyaç duyulduğunda ve kartın gerçek hafıza kapasitesi dikkate alınarak, en yakın veri en eski veri ile yer değiştirecek şekilde yapılmalıdır. : Yazma hatası durumunda, takograf cihazı, azaminin üç katı, aynı yazma komutunu tekrar denemeli ve sonra hala başarısızsa, kartın hatalı veya geçersiz olduğunu bildirmelidir. 2: Bir sürücü kartını serbest bırakmadan önce ve kartta bütün ilgili verinin hafızaya alınmasından sonra, takograf cihazı, kart oturum verisini sıfırlamalıdır Ekran 3: Ekran en az 20 karakter içermelidir. 4: Asgari karakter ebadı 5 mm yüksekliğinde 3.5 mm genişliğinde olmalıdır. 4a: Ekran, ISO 8859 Bölüm ve Bölüm 7 de tarif edilen, İlave Bölüm 4 Karakter Setlerinde belirtildiği şekliyle, Latin ve Yunan karakter setlerini desteklemelidir. Ekran basitleştirilmiş karakterler kullanabilir (örn: aksan işaretli karakterler aksan işaretsiz görüntülenebilir veya küçük harfler büyük harfler olarak gösterilebilir). 5: Ekrana yeterli ve kamaştırmayan aydınlatma sağlanmalıdır. 6: Gösterimler takograf cihazının dışında görünebilir olmalıdır.

45 7: Takograf cihazı aşağıdakileri görüntüleyebilmelidir:. Varsayılan veri, 2. İkazlar ile ilgili veri, 3. Menü erişimi ile ilgili veri, 4. Bir kullanıcı tarafından istenen diğer veri. İlave bilgi, yukarıda istenen bilgiden açıkça ayırt edilebilir olması kaydıyla, takograf cihazı tarafından görüntülenebilir. 8: Takograf cihazının görüntüsü İlave 3 te listelenen semboller veya sembol kombinasyonları kullanmalıdır. İlave semboller veya sembol kombinasyonları da, daha önce bahsedilen semboller veya sembol kombinasyonlarından açıkça ayırt edilebilirse, ekran tarafından sunulabilir. 9: Araç hareket halindeyken, ekran her zaman AÇIK olmalıdır. 20: Araç hareket halinde değilken, ekranı KAPALI hale getirecek manuel veya otomatik bir özellik içerebilir. Görüntü biçimi İlave 5 te belirtilir Varsayılan görüntü 2: Başka bilgiyi görüntülemeye ihtiyaç olmadığında, takograf cihazı, varsayılan olarak, aşağıdakileri görüntülemelidir:. Yerel saat (UTC saati + sürücü tarafından ayarlanan saat farkının sonucu elde edilen), 2. Çalıştırma modu, 3. Sürücünün o anki faaliyeti ve yardımcı sürücünün o anki faaliyeti, 4. Sürücü ile ilgili bilgi: 4.. Sürücünün o anki faaliyeti SÜRÜŞ ise, o anki kesintisiz sürüş zamanı ve o anki toplam ara verme zamanı, 4.2. Sürücünün o anki faaliyeti SÜRÜŞ değil ise, faaliyetinin o anki (seçilmesinden itibaren o ana kadar geçen süre) süresi ve o anki toplam ara verme zamanı, 5. Yardımcı sürücü ile ilgili bilgi: 5.. Yardımcı sürücünün faaliyetinin o anki (seçilmesinden itibaren o ana kadar geçen süre) süresi. 22: Her bir sürücü ile ilgili veri görüntüsü net, belirgin ve şüpheye yer vermeyecek şekilde olmalıdır. Sürücü ve yardımcı sürücü ile ilgili bilginin aynı anda görüntülenemediği durumda, takograf cihazı, varsayılan olarak, sürücü ile ilgili bilgiyi görüntülemeli ve yardımcı sürücü ile ilgili bilginin görüntülenmesi amacıyla kullanıcıya izin vermelidir. 23: Görüntünün genişliği, varsayılan olarak, çalıştırma modunu görüntülemeye izin vermiyorsa, takograf cihazı, değiştiğinde yeni çalıştırma modunu kısa olarak görüntülemelidir. 24: Takograf cihazı, kart takıldığında, kart hamili adını kısa olarak görüntülemelidir. 24a: KAPSAM DIŞI koşulu açıldığında, varsayılan görüntü, koşulun açıldığını ilgili sembolü kullanarak göstermelidir (Aynı zamanda sürücünün o anki faaliyetinin gösterilememesi kabul edilebilir) İkaz görüntüsü 25: Takograf cihazı, ihtiyaç duyulduğunda, sayısal olarak kodlanmış ilave bir bilgi ile tamamlanacak olan İlave 3 teki sembolleri öncelikle kullanarak ikaz bilgisini göstermelidir. İkazın, sürücünün tercih ettiği dilde herhangi bir yazılı tarifi de eklenebilir Menü erişimi 26: Takograf cihazı gerekli komutları uygun bir menü yapısı aracılığıyla sunmalıdır Diğer görüntüler 27: İstendiğinde aşağıdakileri seçerek görüntülemek mümkün olmalıdır:. UTC tarih ve saati, 2. Çalıştırma modu (varsayılan olarak sunulmamışsa),

46 3. Sürücünün kesintisiz sürüş süresi ve toplam ara verme süresi, 4. Yardımcı sürücünün kesintisiz sürüş süresi ve toplam ara verme süresi, 5. Sürücünün, önceki ve içinde bulunduğu hafta için toplam sürüş süresi, 6. Yardımcı sürücünün, önceki ve içinde bulunduğu hafta için toplam sürüş süresi, 7. Çıktılar ile aynı biçimde, altı çıktının herhangi birisinin içeriği. 28: Çıktı içerik görüntüsü satır satır sıralı olmalıdır. Görüntü genişliği 24 karakterden daha azsa, uygun bir vasıtayla (birkaç satır, kaydırma,... ) bütün bilgi kullanıcıya sunulmalıdır. Elle yazılacak bilgi için ayrılmış çıktı satırları görüntüden çıkarılabilir Yazdırma 29: Takograf cihazı, veri belleğinden ve/veya takograf kartlarından aşağıdaki altı çıktıya uygun bir şekilde bilginin çıktısını alabilmelidir:. Kart günlük çıktısından sürücü faaliyetleri, 2. Araç ünitesi günlük çıktısından sürücü faaliyetleri, 3. Kart çıktısından olaylar ve hatalar, 4. Araç ünitesi çıktısından olaylar ve hatalar, 5. Teknik veri çıktısı, 6. Aşırı hız çıktısı. Bu çıktıların detaylı biçimi ve içeriği İlave 4 te belirtilmiştir. İlave veri, çıktıların bitiminde sunulabilir. Daha önce bahsi geçen altı çıktıdan açıkça ayırt edilebiliyorsa, takograf cihazı tarafından ilave çıktılar sunulabilir. 30: Kart günlük çıktısından sürücü faaliyetleri ve kart çıktısından olaylar ve hatalar sadece bir sürücü kartı veya bir servis kartı takograf cihazına takılıysa ulaşılabilir olmalıdır. Takograf cihazı, yazdırmaya başlamadan önce ilgili kartta hafızaya alınan veriyi güncellemelidir. 3: Kart günlük çıktısından sürücü faaliyetleri veya kart çıktısından olaylar ve hatalar bilgilerini oluşturabilmek amacıyla takograf cihazı:. Kartlardan sadece birisi takılıysa, sürücü kartını veya servis kartını otomatik olarak seçmelidir veya 2. Kaynak kartı seçmek veya takograf cihazında iki kart takılıysa sürücü yuvasındaki kartı seçmek için bir komut sunmalıdır. 32: Yazıcı satır başına 24 karakter çıkarabilmelidir. 33: Asgari karakter ebadı 2. mm yüksekliğinde ve.5 mm genişliğinde olmalıdır. 33a: Yazıcı, ISO 8859 Bölüm ve Bölüm 7 de tarif edilen, İlave Bölüm 4 Karakter Setlerinde belirtildiği şekliyle, Latin ve Yunan karakter setlerini desteklemelidir. 34: Yazıcılar, okunduğunda herhangi bir belirsizlikten sakınabilecek bir kesinlik derecesinde bu yazlı çıktıları oluşturabilecek şekilde tasarımlanmalıdır. 35: Çıktılar, normal nem (% 0 ila % 90) ve sıcaklık koşulları altında boyutlarını ve kayıtlarını korumalıdır. 36: Takograf cihazında kullanılacak kağıt, kullanılabileceği takograf cihazı tipinin (tiplerinin) ilgili tip onayı işareti ve gösterimini taşımalıdır. Çıktılar, ışık yoğunluğu, nem ve sıcaklık bakımından normal depolama koşullarında, en az bir yıl boyunca açıkça okunabilir ve tanınabilir olmalıdır. 37: Bu dokümanlara, sürücünün imzası gibi, elle yazılan notlar da eklenebilmelidir. 38: Takograf cihazı, yazdırma sırasında oluşan kağıt bitti olaylarının yol açtığı problemleri, kağıt yeniden yüklendiğinde, çıktının başından itibaren yazdırmaya yeniden başlayarak veya yazdırmaya devam ederek ve daha önce yazdırılan kısma şüpheye yer vermeyecek bir atıf yaparak çözebilmelidir İkazlar 39: Takograf cihazı, bir olay ve/veya hata tespit ettiğinde, sürücüyü ikaz etmelidir.

47 40: Bir güç kaynağı kesintisi ikazı, güç kaynağı yeniden bağlanana kadar geciktirilebilir. 4: Takograf cihazı, 4 saat 30 dakikalık sürüş süresini aştığında ve bundan 5 dakika önce sürücüyü ikaz etmelidir. 42: İkazlar görsel olmalıdır. Görsel ikazlara ilave olarak işitsel ikazlar da sunulabilir. 43: Görsel ikazlar, kullanıcı tarafından açıkça fark edilir olmalı, sürücünün görüş alanı içerisine konumlandırılmalı ve hem gündüz hem gece açıkça okunabilir olmalıdır. 44: Görsel ikazlar, takograf cihazının içerisinde ve/veya takograf cihazından ayrı olarak yerleştirilebilir. 45: İkinci durumda bir T sembolü taşımalı ve kehribar veya turuncu renkte olmalıdır. 46: İkazlar, kullanıcı tarafından takograf cihazının herhangi bir düğmesine basılarak teyit edilmedikçe, en az 30 saniyelik bir süreye sahip olmalıdır. Bu ilk teyit bir sonraki maddede belirtilen ikaz nedeni görüntüsünü silmemelidir. 47: İkaz nedeni takograf cihazında görüntülenmeli ve kullanıcı tarafından takograf cihazının belirli bir düğmesi kullanılarak teyit edilene kadar görünür kalmalıdır. 48: Sürücüyü daha önce tarif edilenler ile ilgili olarak tereddüde düşürmedikleri sürece ilave ikazlar sunulabilir Harici ortama veri indirme 49: Takograf cihazı, istendiğinde, veri belleğinden veya bir sürücü kartından harici hafıza ortamına kalibrasyon/indirme bağlantı elemanı aracılığıyla veri indirilebilmelidir. Takograf cihazı indirmeye başlamadan önce ilgili kartta hafızaya alınan veriyi güncellemelidir. 50: Takograf cihazı, ilaveten ve ihtiyari bir özellik olarak, başka bir bağlantı elemanı üzeriden, bu kanal aracılığıyla özgünlüğü doğrulanmış bir şirkete, herhangi bir çalıştırma modunda, veri indirebilir. Böyle bir durumda, bu indirmeye şirket modu veri erişimi hakları uygulanmalıdır. 5: İndirme hafızaya alınan herhangi bir veriyi değiştirmemeli ve silmemelidir. Kalibrasyon/indirme bağlantı elemanı elektrikli arayüzü İlave 6 da belirtilmiştir. İndirme protokolleri İlave 7 de belirtilmiştir İlaveharici cihazlara veriyi çıktı olarak gönderme 52: Takograf cihazı hız ve/veya kilometre sayacı görüntü fonksiyonlarını içermiyorsa, takograf cihazı, aracın hızının (hız ölçer) ve/veya araç tarafından katedilen toplam mesafenin (kilometre sayacı) görüntülenmesine izin vermek amacıyla çıktı sinyali (sinyalleri) sunmalıdır. 53: Araç ünitesi, araca monte edilmiş olan diğer elektronik ünitelerde işlenmelerine izin vermek amacıyla, ihtiyari CAN (Controller Area Network) veri yolu bağlantısından bağımsız olan uygun tahsis edilmiş bir seri hat kullanarak, aşağıdaki veriyi çıktı olarak gönderebilmelidir (ISO 898 Karayolu araçları Sayısal bilginin değişimi Yüksek hızda iletişim için Kontrolör Alanı Ağı (CAN)):. O andaki UTC tarih ve saati, 2. Aracın hızı, 3. Araç tarafından katedilen toplam mesafe (kilometre sayacı), 4. Hali hazırda seçilen sürücü ve yardımcı sürücü faaliyeti, 5. Sürücü yuvasına ve yardımcı sürücü yuvasına hali hazırda takılı herhangi bir takograf kartı olup olmadığı bilgisi ve (uygulanabiliyorsa) karşılık gelen kart tanıtımları hakkında bilgi (kart numarası ve kartı veren taraf ülke). Bu asgari listeye ilave olarak başka veri de çıktı olarak gönderilebilir. Aracın ateşleme anahtarı AÇIK konumundaysa, bu veri kalıcı olarak yayınlanmalıdır. Aracın ateşleme anahtarı KAPALI konumundaysa, en azından sürücü veya yardımcı sürücü faaliyeti değişikliği ve/veya bir takograf kartı takılması veya çıkarılması, uygun bir veri çıktısı oluşturmalıdır. Aracın ateşleme anahtarı KAPALI konumundayken veri çıktısı alınamadığı

48 durumda, aracın ateşleme anahtarının tekrar AÇIK konuma getirilmesiyle, veri de ulaşılabilir hale gelmelidir Kalibrasyon 54: Kalibrasyon fonksiyonu aşağıdakilere izin vermelidir:. Hareket sensörünü VU ile otomatik olarak eşlemek, 2. Takograf cihazı sabitini (k) aracın karakteristik katsayısına (w) sayısal olarak uyarlamak (iki veya daha çok dingil oranı olan araçlara, bu değişik oranların cihazın araca uyarlandığı oran ile aynı doğrultuya otomatik olarak getirileceği bir anahtar cihaz monte edilmelidir),. O anki zamanı (kısıtlama olmadan) ayarlamak, 2. O anki kilometre sayacı değerini ayarlamak, 3. Veri belleğinde hafızaya alınan hareket sensörü tanıtım verisini güncellemek, 4. Araç cihazı tarafından bilinen diğer parametreleri güncellenmek ve doğrulanmak: araç tanıtımı, w, l, lastik ebadı ve uygulanabiliyorsa hız sınırlayıcı cihaz ayarı. 55: Hareket sensörünü VU yla eşlemek, en azından, aşağıdakileri içerir:. Hareket sensörü tarafından tutulan hareket sensörü montaj verisini (ihtiyaç duyulduğunda) güncellemek, 2. Gerekli hareket sensörü tanıtım verisini hareket sensöründe VU veri belleğine kopyalamak. 56: Kalibrasyon fonksiyonu, kalibrasyon/indirme bağlantı elemanı üzerinden İlave 8 de tarif edilen kalibrasyon protokolüne uygun bir şekilde gerekli veriyi girdi olarak alabilmelidir. Kalibrasyon fonksiyonu, diğer bağlantı elemanları üzerinden de gerekli veriyi girdi olarak alabilir Zaman ayarlaması 57: Zaman ayarlaması fonksiyonu, o anki zamanı, yedi günden az olmayan sürelerde bir dakikalık miktarlar halinde ayarlamaya izin vermelidir. 58: Zaman ayarlaması fonksiyonu, o anki zamanı, kalibrasyon modundayken kısıtsız olarak ayarlamaya izin vermelidir Performans karakteristikleri 59: Araç ünitesi 20oC ila 70oC sıcaklık aralığında ve hareket sensörü 40oC ila 35oC sıcaklık aralığında tam olarak çalışabilir olmalıdır. Veri belleği içeriği 40 oc sıcaklıklara kadar korunmalıdır. 60: Takograf cihazı % 0 ila % 90 nem aralığında tam olarak çalışabilir olmalıdır. 6: Takograf cihazı aşırı-gerilime, güç kaynağı kutuplarının tersine çevrilmesine ve kısa devreye karşı korunmalıdır. 62: Takograf cihazı, elektromanyetik uyumluluk ile ilgili olarak, 72/245/EC sayılı Konsey Yönetmeliğini teknik ilerlemelere uyarlayan 3/0/995 tarih ve 95/54/EEC sayılı Komisyon Yönetmeliği ile uyumlu olmalı ve elektrostatik tahliye ve geçici iletimlere karşı korunmalıdır Malzemeler 63: Takograf cihazını oluşturan parçaların tamamı, yeterli kararlılık ve mekanik dayanımda ve kararlı elektriksel ve manyetik özelliklere sahip malzemelerden yapılmalıdır. 64: Normal kullanım koşulları için, cihazın bütün dahili parçaları nem ve toza karşı korunmalıdır. 65: Araç ünitesi, IEC 529 standardındaki IP 40 koruma derecesini ve hareket sensörü IEC 529 standardındaki IP 64 koruma derecesini karşılamalıdır. 66: Takograf cihazı, ergonomik tasarım ile ilgili uygulanabilir teknik özellikleri karşılamalıdır. 67: Takograf cihazı, kazadan dolayı tahribata karşı korunmalıdır İşaretlemeler 68: Takograf cihazı araç kilometre sayacı değerini ve hızı görüntülüyorsa, görüntüsünde aşağıdaki detaylar görülmelidir:

49 . Mesafeyi gösteren rakamın yanında, km kısaltması ile gösterilen mesafe ölçme birimi, 2. Hızı gösteren rakamın yanında, km/h birimi. Takograf cihazı, hızı saatte mil biriminde görüntülemeye de geçebilmelidir. Bu durumda hız ölçme birimi mph kısaltması ile gösterilmelidir. 69: Takograf cihazının her bir ayrık aksamına bir açıklayıcı etiket iliştirilmeli ve bu etiket aşağıdaki detayları göstermelidir:. Cihaz imalatçısının adı ve adresi, 2. İmalatçının parça numarası ve cihazın imalat yılı, 3. Cihaz seri numarası, 4. Cihaz tipinin onay işareti. 70: Fiziksel yer, yukarıdaki detayların tamamını göstermek için yeterli değilse, açıklayıcı etiket en azından imalatçının adını veya logosunu ve cihazın parça numarasını göstermelidir. BÖLÜM 4. TAKOGRAF KARTLARININ YAPILARI VE FONKSİYONEL GEREKLİLİKLERİ 4.. Görünür veri Ön sayfa aşağıdakileri içerecektir: 7: Kartı veren taraf ülkenin resmi dili veya resmi dillerinde büyük karakterlerde, kartın tipine uygun bir şekilde Sürücü kartı veya Denetim kartı veya Servis kartı veya Şirket kartı kelimeleri. 72: Kartın zeminini oluşturmak amacıyla basılı olarak BM-AEK Sekreteryası nın resmi dillerinde aynı kelimeler: (bknz 78in altındaki örnekler) 73: Kartı veren taraf ülkenin adı (ihtiyari): 74: Kartı veren taraf ülkenin ayırt edici işareti. taraf ülkelerin ayırt edici işareti, 968 karayolu tarafiği ile ilgili Viyana anlaşması veya 949 karayolu trafiği ile ilgili Cenevre Anlaşmasına uygun olarak çizilmiştir. AETR taraf ülkelerinin ayırt edici işareti aşağıdaki gibi olacaktır. D F I NL S B H CZ E SRB UK A L CH N FIN DK RO Almanya Fransa İtalya Hollanda İsveç Belçika Macaristan Çek Cumhuriyeti İspanya Sırbistan Birleşik Krallık Avusturya Luksemburg İsviçre Norveç Finlandiya Danimarka Romanya IR HR SLO SK BY EST MD BIH LV FL BG KZ LT TR TM AZ MK AND İrlanda Hırvatistan Slovenya Slovakya Beyaz Rusya Estonya Moldovya Bosna Hersek Letonya Lihtenştayn Bulgarisyan Kazakistan Litvanya Türkiye Türkmenistan Azerbaycan Makedonya Andora AL AM MNE RSM Arnavutluk Ermenistan Karadağ San Marino

ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARDA KULLANILAN TAKOGRAF CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARDA KULLANILAN TAKOGRAF CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.05.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27587 ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN ARAÇLARDA KULLANILAN TAKOGRAF CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sit Alanlarında Kalan TaĢınmazların Hazine TaĢınmazları Ġle DeğiĢtirilmesi Hakkında Yönetmelik

Sit Alanlarında Kalan TaĢınmazların Hazine TaĢınmazları Ġle DeğiĢtirilmesi Hakkında Yönetmelik Sit Alanlarında Kalan TaĢınmazların Hazine TaĢınmazları Ġle DeğiĢtirilmesi Hakkında Yönetmelik *22/05/2010 tarih ve 27588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT)

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik

Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.01.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:09.04.2011 tarih, 27900 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:03.06.2012 tarih,29312

Detaylı

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, odalarda mesleklerin gruplandırılmasında uyulacak usul ve

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT)

Yönetmelik. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) RESMİ GAZETE tarih 03 / 06 / 2002 sayı 24774 Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından : Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Metrolojik Kontrolleri İçin Genel Esaslara Dair Yönetmelik (71/316/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB)

KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) KORUMA UYGULAMA VE DENETİM BÜROLARI (KUDEB) Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek, denetimlerini yapmak

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak 17 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27027 YÖNETMELĠK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERĠ TĠP ONAY YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK

21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : (Mükerrer) YÖNETMELİK 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN KUYRUK MİLİ VE KORUYUCUSU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) Amaç BİRİNCİ

Detaylı

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin

taraflara verilen yetki ve görevler ile sorumluluk ve yükümlülükleri, mali konuları, sözleşmenin SĐRKÜLER ĐZMĐR 27/02/2008 SAYI 2008/33 REFERANS 4/33 Ulaştırma Bakanlığından: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (19 Kasım 2006 Tarihli ve 26351 Sayılı Resmî Gazete)

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 12.11.2008 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı DUYURU NO:2008/112 12.11.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile yabancı

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik. Resmî Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik. Resmî Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete: 15.07.2005 25876 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, özel hukuka

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER MADDE 30 (1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aday veya isteklilerden istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) Yaklaşık

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

HC MEVZUAT SERVİSİ Madde 3 Düzenli yolcu servisi Madde 4 Mekik servisler Madde 5 Eşya taşımacılığı ve izin belgesi sistemi

HC MEVZUAT SERVİSİ Madde 3 Düzenli yolcu servisi Madde 4 Mekik servisler Madde 5 Eşya taşımacılığı ve izin belgesi sistemi Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar - 2017/9763 (14.02.2017 t. 29979 s. R.G.) Uygulama ve Denetim

Detaylı

S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 01.09.2010 Sayı: 2010/41 Konu: Mükelleflerin izahat taleplerinin cevaplandırılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Özet: 28.08.2010 tarih ve 27686 sayılı

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 14 Mart 2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: HAZİNE TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/6/2007 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2015 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/25) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9)

KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Ekonomi Bakanlığından: KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/9) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; ek-1/a, ek-1/b ve ek-2 deki listelerde gümrük

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Gümrükler Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 72093537-010.05 Konu: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği DAĞITIM YERLERİNE 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ

YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ 5687 YEDEK PERSONEL ERTELEME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2010 No : 2010/912 Dayandığı Kanunun Tarihi : 16/6/1927 No : 1076 21/6/1927 No : 1111 16/7/1965 No : 697 4/11/1983 No :

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011

(9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Kurul Kararı. Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 (9/6/2011 tarihli ve 27959 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurul Kararı Karar No:3242/3 Karar Tarihi: 31/5/2011 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/5/2011

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU)

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) Sayı : 98694136-23305 18/12/2012 Konu: D4 Yetki Belgeleri GENELGE (2013/KDGM- 07 /YOLCU) İLGİ: a) 31/10/2011 tarihli ve 2011/KUGM- 16/YOLCU numaralı Genelge b) 26/06/2012 tarihli ve 2012/KDGM- 04/YOLCU

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2010 Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 Konu: TESCĐL EDĐLMĐŞ ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVĐR ĐŞLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFĐK KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN 5942 SAYILI KANUN

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI RİSKLİ YAPILAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sunu Başlıkları Riskli Yapıların Tespiti İtiraz ve Yıkım Süreci Anlaşma ve Yeniden Yapım Kanun ve İlgili Mevzuat 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI

VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI VARDİYALI ÇALIŞMA GECE ÇALIŞMASI Sıra no / Konu Amaç Öğrenim hedefleri 47/ Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Vardiyalı ve gece çalışmalarında İSG uygulamalarını öğrenmek. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması,

Detaylı

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri

Tarihli Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değişiklikleri www.itirazci.com 25.01.2017 Tarihli Değişiklikleri DEĞİŞEN MEVZUAT DEĞİŞEN MADDE YÜRÜRLÜĞE GİRME TARİHİ MADDENİN DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ HALİ 30. Madde 25.1.2017 İstenecek belgeler MADDE 30 (1) Ekonomik ve

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında; DEĞERLEME UYGULAMALARI UYGULAMA İŞLEMLERİ Riskli alanlarda ve riskli yapılarda, Kanun kapsamında

Detaylı

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de

son 6 ayda 03 Aralık 2017 Pazar günü saat 14:00 de Üniversitemiz personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12.maddesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 25540 Resmi Gazete Tarihi: 01.08.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25540 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, asgari ücretin tespiti sırasında

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı