ÖZET TÜRK ŞİİRİNDE CAN VE GÖNÜL KAVRAMLARININ İŞLENİŞ TARZLARININ İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET TÜRK ŞİİRİNDE CAN VE GÖNÜL KAVRAMLARININ İŞLENİŞ TARZLARININ İNCELENMESİ"

Transkript

1 ÖZET TÜRK ŞİİRİNDE CAN VE GÖNÜL KAVRAMLARININ İŞLENİŞ TARZLARININ İNCELENMESİ KAYAALP, Ayşe Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bekir ÇINAR Mayıs 2006, 131 sayfa Bu çalışmada Türk şiirinde can ve gönül kavramlarının nasıl işlendiği, ifade ettiği anlam ve değerler ele alınmıştır. Kavramların işleniş tarzlarının incelenmesi Türk şiirinde dönemleri ele alarak yapılmıştır. Bu dönemler için kaynak eserler tespit edilmiş kaynak taraması metodu uygulanmıştır. Dönemler halinde inceleme yapılırken alt başlıklar halinde incelemeye gidilmiştir. Taranan kaynaklardan bu alt başlıklara örnekler verilerek açıklama yapılmıştır. Can kavramı maddi âlem, gönül kavramı ise maneviyat için kullanılmıştır. Can ve gönül kavramları bazen birbirinin yerine kullanılırken bazen de gönül kavramının kullanımı can kavramından daha fazla olmuştur. Bu da kavramların toplumun düşünce ve sosyal hayatında kullanımı ile ilgili olmaktadır. Kavramların işlenişinde hitaplarda bulunulmuş benzetmeler yapılmıştır. Deyim ve tamlamalar içinde kullanılmıştır. Can ve gönül kavramları birlikte ele alındığı gibi başka kavramlarla da kullanılmıştır. Can ve gönlün halleri başlığı altında yaptığımız inceleme ile kavramların ifade ettiği anlam ve değerler daha detaylı olarak açıklanmıştır. Kavramların incelenmesi yoluyla bir toplumun edebiyat, yaşayış ve düşünce yapısını incelemek mümkün olmaktadır. Anahtar sözcükler: Can, gönül, Klasik Türk Şiiri, halk Şiiri, deyimler ve atasözleri. i

2 SUMMARY A RESEARCH ON THE STYLES OF DEALİNG WITH THE CONCEPTS OS SOUL AND HEART IN TURKISH POERTY. KAYAALP, Ayşe Niğde University Institute of Social Sciences Departmen of Turkish Language Teaching Adviser: Associate Proffessor Bekir ÇINAR May 2006, 131 pages In this research how the concepts of soul and heart were dealt with in Turkhis Poetry and what they stand for were studied. This research was done by studying the periods in Turkhis Poetry. First of all the sources were detected for these periods and then source scanning method was applied. While studying the periods, these periods were seperated into subtitles. Some examples from the sources for these subtitles were presented as for explanation. soul represents the material world and heart stands for the spiritual one. Although they sometimes substitute for earch other, the heart concept is more likely to have been used more frequently than the soul. And this mainly about how these concepts were handled in the mental and social life of the community. There are some addressings and similes in the poems while dealing with these concepts. They were used within some idioms and compound words. They were dealt with seperately with some other concepts as well as they were used together. In the part that was presented under the title of the forms of the concepts of soul and heart, the meanings of these concepts and what they represented were explained in detail. It is possible to observe the way of life, thinking and the literature of a society by studying the concepts used Keywors: Soul, heart, Classical Turkhis Poetry. Public Poetry, idioms and proverbs. ii

3 ÖNSÖZ Edebiyat bir milletin kelime hazinesinin yanında kültürel hayatını, sosyal yaşantısını, düşünce yapısını ortaya koyan, örneklerle kanıtlayan en güzel belgedir. Kavramlar düşüncenin temel taşlarıdır. Kavramlar kullanımda sürekliliğini asırlar boyu devam ettirmiştir. Bu kullanım süreç içinde çok fazla olmasa da az çok farklılıklar arz edebilmektedir. Bu durum ele alınan kavramın, milletin hayatındaki yeri ile bağlantılıdır. Edebiyata yansıması da bu doğrultuda olmaktadır. Bu nedenle kavramların incelenmesi o toplumun düşünce yapısına tutulan bir ayna olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk şiirinde Can ve Gönül kavramlarının şiirde nasıl ele alındığı ve hangi hayallerle ifade edildiğini açıklamaktır. Yaptığımız çalışmanın metodunu, kaynak taraması teşkil etmektedir. Ele alınan kavramların incelenmesinde beş ana başlık tespit edilmiş onlara bağlı alt başlıklarla da inceleme yapılmıştır. I-Eski Türk Şiirinde Can ve Gönül Kavramları II-Klasik Şiirde Can ve Gönül Kavramları III- Halk Şiirinde Can ve Gönül Kavramları IV- Günümüz Şiirinde Can ve Gönül Kavramları V- Deyim ve Atasözlerinde Can ve Gönül Kavramları Ele aldığımız bu beş ana başlıkta, deyim ve atasözlerimizde can ve gönül kavramlarının kullanımı ana başlığı hariç; Gönle ve Cana Hitap, Gönül ve Can ile İlgili Kullanılan Benzetmeler, Gönül ve Can ile İlgili Kullanılan Deyimler, Gönül ve Canın Birlikte Kullanımı, Gönül ve Can ile Birlikte Kullanılan Kelimeler, Gönül ve Can İle Kurulan Tamlamalar: Sıfat Tamlaması Olarak Kullanımları- İsim Tamlaması Olarak Kullanımları, Gönül ve Can Halleri olmak üzere yedi alt başlıkta inceleme yapılmıştır. Beşinci ana başlık ise deyimlerimizde can ve gönül kavramlarının ayrı ayrı incelendiği iki başlığa ayrılmıştır. Çalışmaya kaynak teşkil eden eserler: Eski Türk şiiri için, Kutadgu Bilig (Tercüme, metin). Klasik Türk şiiri için yaptığımız çalışmada Mevlana, Mesnevî (I-VI cilt), hem halk şiiri, hem de Klasik Türk şiiri için bitmez tükenmez bir hazine teşkil eden 13.yy 14.yy arası Yunus Emre Divanı, 15. yüzyıl, Nesîmi, 16. yüzyıl, Bâkî, Fuzûlî Divanları; 18. yüzyıldan, Şeyh Galip Divanı, Nedim Divanı ve Divanlar üzerine yapılan inceleme çalışması mahiyetindeki eserler; Halk şiiri için Karacaoğlan ve Gevheri şiirlerini incelemeye alan eserler; Günümüz Türk şiiri için Tanzimat sonrası iii

4 şairlerimizden Mehmet Akif ERSOY un Safahat, Yahya Kemal BEYATLI nın Kendi Gök Kubbemiz, Cahit Sıtkı TARANCI nın Otuz Beş Yaş, Orhan Veli KANIK ın şiirlerinin toplandığı Bütün Şiirleri, isimli eserlerinden yararlanılmıştır. Deyim ve Atasözlerimizin incelenilmesinde Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu iki ciltlik Türk Atasözleri ve Deyimleri eserinden yaralanılmıştır. Çalışmada dönemin en belirgin kaynakları seçilmiş ve incelemesi şu şekilde olmuştur: Can ve gönül kavramları beş ana başlık altında incelenmiştir. Eserler de dönemlere göredir. Kutadgu Bilig den alınan örneklerde önce metin, daha sonra çevirisi, dipnotta ise çeviri ve metnin alındığı kaynaktan sayfa numarası; Mesnevi den alınan örneklerde beyit verilmiş dipnotta cildi ve sayfa numarası; divanlarda beyit verilmiş dipnotta sayfa numarası; Divanlar üzerinde yapılan inceleme çalışmalarından da faydalanılmış ve eserin sayfa numarası dipnotta verilmiştir. Halk şiiri ve günümüz Türk şiiri üzerinde yapılan çalışmalarda ise; belirtilen eserlerden alınan örneklerin bulunduğu sayfa numaraları dipnotta belirtilmiştir. Deyim ve atasözlerimizin incelenmesinde belirtilen kaynağın tamamı taranmış ve örnekler sıralanmıştır. Bu çalışmada gösterdiği anlayış ve yardımlarından dolayı eşime; maddi ve manevi desteğini esirgemeyen saygıdeğer hocam Yrd. Doç. Dr. Bekir ÇINAR a şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Ayşe KAYAALP Niğde, 2006 iv

5 İÇİNDEKİLER ÖZET..i SUMMARY ii ÖNSÖZ...iii İÇİNDEKİLER.. v KISALTMALAR...xi GİRİŞ...1 I-ESKİ TÜRK ŞİİRİNDE CAN VE GÖNÜL KAVRAMLARININ İŞLENİŞ TARZLARININ İNCELENMESİ...5 I-A-Can ve Gönüle Hitap...5 I-B- Can ve Gönül ile İlgili Benzetmeler...5 I-B -1-Bahçe:...5 I-B -2-Bey:...6 I-B -3-Sırça:...6 I-B -4-Yay- ok:...6 I-B -5-Bilgili sözü:...7 I-B -6-Kuş:...7 I-C-Can ve Gönül ile İlgili Deyimler...7 I-C 1-Gönül vermek:...7 I-C 2-Gönül kırmak:...7 I-C 3-Gönül bağlamak:...8 I-C 4- Gönle danışmak:...8 I-C 5- Gönle inanmamak:...8 I-C 6- Gönlü anlamak:...9 I-C 7- Gönlü çekmek:...9 I-C 8- Gönülden sevmek:...9 I-C 9- Gönlü küçük tutmak:...9 I-C 10- Gönlü tutuşmak:...10 I-C 11- Gönlü uyumak:...10 I-C 12- Gönülden çıkarmak:...10 I-C 13- Candan sevmek:...10 I-C 14- Can almamak:...11 I-C 15- Can atmak:...11 I-C 16- Can feda etmek:...11 I-C 17- Candan bağlı olmak:...11 I-C 18- Candan istemek:...12 I-Ç-Can ve Gönül Kavramlarının Birlikte Kullanımı...12 I-D-Can ve Gönül ile Birlikte Kullanılan Kelimeler...13 I-D 1- Dil:...13 I-D 2- Akıl:...13 I-E-Can ve Gönül ile Kurulan Tamlamalar...14 I-E 1- Sıfat tamlaması olarak kullanımlar...14 I-E 1- a-iyi gönül:...14 I-E 1- b-halis gönül:...14 I-E 1- c-alçak gönüllü:...14 I-E 1- ç-aziz can:...14 I-E 2- İsim Tamlaması Olarak Kullanımları...15 I-E 2- a-gönlü açık:...15 I-E 2- b-gönül gözü:...15 I-E 2- c-gönül ışığı:...15 I-E 2- ç-gönül sahibi:...15 I-E 2- d-gönül tozu:...16 I-E 2- e-candan bağlı biri:...16 v

6 I-F-Can ve Gönül Halleri...16 I-F 1- Gönlün çökmesi:...16 I-F 2-Gönlün dirilmesi:...16 I-F 3-Gönlün doğrultulması:...17 I-F 4- Gönlün alçak olması:...17 I-F 5-Gönlün ferahlaması:...17 I-F 6-Gönlün haram ile kararıp kirlenmesi:...17 I-F 7-Gönlün hüzünle dolması:...18 I-F 8-Bilgisiz insan gönlü:...18 I-F 9-Gönle fena şeyler gelmesi:...18 I-F 10-Gönle kuvvet verilmesi:...18 I-F 11-Gönlün birini sevmesi:...19 I-F 12-Gönlün üzülmesi:...19 I-F 13-Gönlün coşması:...19 I-F 14-Gönül sıkıntısı:...20 I-F 15-Gönlün heyecanlanması:...20 I-F 16-Gönlün soğuması:...20 I-F 17-Gönül uyanıklığı:...21 I-F 18-Can çıkması:...21 I-F 19-Canın bedenden ayrılması:...21 I-F 20-Canın uçup gitmesi:...21 II-KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE CAN VE GÖNÜL KAVRAMLARI...22 II-A-Can ve Gönüle Hitap...22 II-B-Can ve Gönül ile İlgili Benzetmeler...23 II-B 1-Ayna:...23 II-B 2- Kuş:...25 II-B 3- Deniz:...26 II-B 4- Mülk:...27 II-B 5-Sırça:...27 II-B 6- Şehir:...28 II-B 7- Ateş:...28 II-B 8- Ev:...29 II-B 9- Bağ-bahçe:...30 II-B 10- Kâbe:...31 II-B 11- Kandil:...32 II-B 12- Meclis:...33 II-B 13- Karınca:...34 II-B 14-Ay:...34 II-B 15- Çocuk:...34 II-B 16-Ağaç:...35 II-B 17- Cevher:...35 II-C-Can ve Gönül ile İlgili Deyimler...36 II-C 1-Gönül vermek:...36 II-C 2- Gönül almak:...37 II-C 3-Gönül kırmak:...38 II-C 4-Gönlü parçalanmak:...39 II-C 5-Gönlü yanmak:...40 II-C 6-Can almak:...41 II-C 7-Can bağışlamak:...42 II-C 8-Canı yakmak:...42 II-C 9-Cana doymak:...43 II-C 10-Can teslim etmek:...43 II-C 11-Can vermek:...43 II-C- 12- Canı sevmek:...44 II-C 13- Cana can katmak:...44 II-C 14-Candan vazgeçmek:...45 II-Ç-Can ve Gönül Kavramlarının Birlikte Kullanımı...45 vi

7 II-D-Can ve Gönül ile Birlikte Kullanılan Kelimeler...49 II-D 1- Akıl:...49 II-D 2-Beden, ten:...49 II-D 3-Dil:...51 II-E-Can ve Gönül ile Kurulan Tamlamalar...51 II-E 1- Sıfat tamlaması olarak kullanımları...51 II-E 1- a-harap gönül...51 II-E 1- b- Kâfir gönül:...51 II-E 1- c- Hasta gönül:...52 II-E 1- ç-susamış gönül:...52 II-E 1- d-soğuk gönül:...52 II-E 1- e-me yus gönül:...53 II-E 1- f-yoksulluk acısı çeken can:...53 II-E 1- g-hayvani-baki can:...53 II-E 1- ğ-ölü can:...53 II-E 1- h-neşeli can:...54 II-E 2- İsim tamlaması olarak kullanımları...54 II-E 2- a-gönül tahtı:...54 II-E 2- b-gönlün hükmü:...54 II-E 2- c-gönül dumanı:...54 II-E 2- ç- Gönül sesi:...55 II-E 2- d-gönül ahı:...55 II-E 2- e-gönül kanı:...55 II-E 2- f- Gönül birliği:...55 II-E 2- g-gönül derdi:...56 II-E 2- ğ-gönül kanadı:...56 II-E 2- h-can ipliği:...56 II-E 2- ı-canın nişaneleri:...56 II-E 2- i-canın gıdası:...57 II-E 2- j-canın gülistanı:...57 II-E 2- k-can suyu:...57 II-E 2- l-canın sadakası:...58 II-E 2- m-can nuru:...58 II-E 2- n-can meclisi:...58 II-E 2- o-can mumu:...58 II-E 2- ö-can kulağı, Can gözü:...59 II-E 2- p-can kıblesi:...59 II-E 2- r-can ve gönül derdi:...59 II-E 2- s-can fitnesi:...60 II-E 2- ş-can nakdi:...60 II-E 2- t-bakır gönül:...61 II-F-Can ve gönül halleri...61 II-F 1-Sıkıntılı gönül ve gönlü neşelendirmeye yetmeyen haller...61 II-F 2-Gönülde şüphe olması:...62 II-F 3-Gönlün ızdırap çekmesi:...62 II-F 4-Gönülden nur doğması:...62 II-F 5-Gönlün tasalı olması:...62 II-F 6- Gönlü sıkıntı kaplaması:...63 II-F-7-Gönlün ağlaması:...63 II-F 8-Gönlün bozulması:...63 II-F 9-Gönlün karmaşık halde olması:...64 II-F 10-Başı dönmüş gönül:...64 II-F 11- Gönlün erimesi:...64 II-F 12-Canın kıyamet günü bedene girmesi:...64 II-F 13-Canın bedenden gitmesi:...65 II-F 14-Canın şevkle neşeyle tazelenmesi:...65 II-F 15-Gönlün can lezzetini unutması gerektiği:...65 II-F 16-Gönlün canın aşk ateşiyle yanması:...66 II-F 17-Gönlün ve canın sevgiliyi istemesi:...66 vii

8 II-F 18-Hasret ateşinin canı yakması:...66 II-F 19-Canın nefesi şekillendirmesi:...67 II-F 20-Canın ipinin yanması:...67 II-F 21-Canda hastalık olması:...68 III-HALK ŞİİRİNDE CAN VE GÖNÜL KAVRAMLARI...69 III-A-Can ve Gönüle Hitap...69 III-B-Can ve Gönül ile İlgili Benzetmeler...70 III-B 1-Mecnun:...70 III-B 2-Değirmen:...71 III-B 3-Gönül kuşu:...71 III-B 4-Şahin:...72 III-B 5-Şişe:...72 III-C-Can ve Gönül ile İlgili Deyimler...72 III-C 1-Gönlü bulanmak:...72 III-C 2-Gönlünü yapmak:...73 III-C 3-Gönül düşürmek:...73 III-C 4-Gönül eylemek:...74 III-C 5-Gönül vermek:...74 III-C 6-Gönül yıkmak:...75 III-C 7-Can almak:...75 III-C 8-Can esirgememek:...75 III-C 9-Can vermek:...76 III-C 10-Candan sevmek:...77 III-C 11-Candan usanmak:...77 III-C 12-Cana can katmak:...77 III-Ç-Can ve Gönül Kavramlarının Birlikte Kullanımı...78 III-D-Can ve Gönül ile Birlikte Kullanılan Kelimeler...79 III-D-1-Can ve ten:...79 III-E-Can ve Gönül ile Kurulan Tamlamalar...79 III-E 1- Sıfat tamlaması olarak kullanımları...79 III-E 1- a-cahil gönül:...79 III-E 1- b- Deli gönül:...80 III-E 1- c-dertli gönül:...80 III-E 1- ç-divane gönül:...80 III-E 1- d-kasvetli gönül:...81 III-E 1- e-perişan gönül:...81 III-E 1- f-yıkılmış gönül:...82 III-E 1- g-tatlı can:...82 III-E 1- ğ-yaslı gamlı gönül:...82 III-E 2- İsim tamlaması olarak kullanımları...83 III-E 2- a-gönlün gamı:...83 III-E 2- b-gönlün gurbet illeri:...83 III-E 2- c- Gönlün şanı:...83 III-E 2- ç-gönül içi:...84 III-E 2- d-gönül kaygusu:...84 III-E 2- e-gönül pası:...84 III-E 2- f-can otu:...85 III-E 2- g-gönlün köprüsü:...85 III-F-Can ve Gönül Halleri...85 III-F 1-Gönlün yanması:...85 III-F 2-Gönlün arzu çekmesi:...86 III-F 3-Gönül enginliği:...86 III-F 4-Canın tenden ayrılması:...86 III-F 5-Cana candan hasret gitmek:...87 III-F 6-Gönlün yorulması:...87 III-F 7- Gönlün gezmesi:...87 III-F 8-Gönlün gurbete gitmesi:...87 viii

9 III-F 9-Gönlün güzele düşmesi:...88 III-F 10-Gönlün karar kılması:...88 III-F 11-Gönlün kocamaması:...88 III-F 12-Gönlün selam istemesi:...89 III-F 13-Gönlün berelenmesi:...89 III-F 14-Gönül küskünlüğü:...89 III-F 15- Gönül bezginliği:...90 III-F 16-Gönlün yüceliği:...90 III-F 17-Gönlün yatması:...90 III-F 18- Gönlün kötülüğü:...91 III-F 19-Gönlün havalanması:...91 III-F 20-Gönlün eğlenmesi:...91 III-F 21- Gönlün düşkünlüğü:...92 III-F 22-Gönlün delinmesi:...92 III-F 23-Gönlün çilede olması:...92 III-F 24-Cana ateş düşmesi:...93 III-F 25-Canın tende rahat olmaması:...93 III-F 26-Gönlün zülfün teline bağlanması:...93 IV-GÜNÜMÜZ ŞİİRİNDE CAN VE GÖNÜL KAVRAMLARI...94 IV-A-Can ve Gönüle Hitap...94 IV-B-Can ve Gönül ile İlgili Benzetmeler...94 IV-B 1-Ev:...94 IV-B 2-Kuş:...95 IV-C-Can ve Gönül ile İlgili Deyimler...95 IV-C 1-Can vermek:...95 IV-C 2-Gönül vermek:...96 IV-C 3-Candan olmak:...96 IV-C 4-Can fedâ etmek:...96 IV-C 5-Can atmak:...97 IV-D-Can ve Gönül Kavramları ile Kullanılan Kelimeler...97 IV-D 1-Dil, kan, mizaç:...97 IV-D- 2-Aşk:...97 IV-E-Can ve Gönül Kavramları ile Kurulan Tamlamalar...98 IV-E 1-Sıfat tamlaması olarak kullanımları...98 IV-E 1-a-Çocuk gönlüm:...98 IV-E 1-b-Yanan can:...98 IV-E 1-c-Âvâre gönül:...98 IV-E 1-ç-İnleyen can:...99 IV-E 1-d-Hovarda gönül:...99 IV-E 1-e-Bîçâre gönül:...99 IV-E 1-f-Kokmuş can: IV-E 1-g- Kimsesiz gönül: IV-E 2-İsim tamlaması olarak kullanımları IV-E 2-a-Gönül yarası: IV-E 2-b-Gönül zaviyesi: IV-E 2-c-Can yoldaşı: IV-F-Can ve Gönül Halleri IV-F 1-Canın sıkılması: IV-F 2-Gönlün güzellikle avunması: IV-F 3-Gönülde gönül çadırı kurmak: IV-F 4-Gönlün aşktan şâd ya da berbat olması: V- ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİMİZDE CAN VE GÖNÜL V-A-Can ile İlgili Kullanımlar V-B-Gönül ile İlgili Kullanımlar ix

10 SONUÇ KAYNAKLAR DİZİN x

11 Adı geçen eser Cilt Çeviren Hazırlayan Milli Eğitim Bakanlığı Sayfa Sayı Türk Dil Kurumu Türk Tarih Kurumu Türkiye Diyanet Vakfı Ve diğerleri Vesaire Yayınları Yüzyıl KISALTMALAR age. c Çev. Haz. MEB s S TDK TTK TDV vd. vs. Yay. yy xi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 1. KADEME TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN TÜRKÇE DERSİNİN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK EDEBİYATI ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI 1

TÜRKİYE DE ÇOCUK EDEBİYATI ÜZERİNE HAZIRLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER HAKKINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 195-206 TÜRKİYE DE ÇOCUK EDEBİYATI

Detaylı

NECATİ BEG DİVANINDAKİ DEYİMLER ÜZERİNE

NECATİ BEG DİVANINDAKİ DEYİMLER ÜZERİNE Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 2, Sayfa: 107-114, ELAZIĞ-2005 NECATİ BEG DİVANINDAKİ DEYİMLER ÜZERİNE A İnvestigation of Idioms in

Detaylı

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ NDE ANLAMCA KAYNAŞMIŞ (DEYİMLEŞMİŞ) BİRLEŞİK FİİLLER

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ NDE ANLAMCA KAYNAŞMIŞ (DEYİMLEŞMİŞ) BİRLEŞİK FİİLLER ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ NDE ANLAMCA KAYNAŞMIŞ (DEYİMLEŞMİŞ) BİRLEŞİK FİİLLER Hazırlayan: Ahmet GÖZÜTOK Danışman: Yrd. Doç. Dr. F. Sibel BAYRAKTAR Lisansüstü Eğitim, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,

Detaylı

DİVÂN ŞİİRİNDE DENİZ İMGESİ VE ŞİİR ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI

DİVÂN ŞİİRİNDE DENİZ İMGESİ VE ŞİİR ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ DİVÂN ŞİİRİNDE DENİZ İMGESİ VE ŞİİR ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI Betül

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Ahmet DEMİR Doç. Dr. Fatma AÇIK ÖZ: Metinler aracılığıyla Türkçe öğretimi, metinlerin

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

Volume:9 Issue:2 Year:2012

Volume:9 Issue:2 Year:2012 Volume:9 Issue:2 Year:2012 Geographical motifs in Turkish folk music lexicon and similarity analysis Türk halk müziği söz varlığında coğrafi motifler ve benzerlik analizi 1 Mehmet Gürbüz 2 Mehmet Şahin

Detaylı

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI

FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi FAKİR BAYKURT UN ROMANLARINDAKİ HALK BİLİMİ UNSURLARI Mehmet Halil AKKIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI. İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ

İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI. İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ Cilt:5 Sayı:8 Şubat 2015 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK EDEBİYATINDA 1951-1961 YILLARINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ (Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergileri) DOKTORA TEZİ Sema ÇETİN

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ Yeni Türk Edebiyatında Çocuk-Çocukluk Temalı Şiirler Üzerine Bir Tasnif Denemesi YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ÇOCUK-ÇOCUKLUK TEMALI ŞİİRLER ÜZERİNE BİR TASNİF DENEMESİ AN ATTEMPT OF CLASSIFICATON ON THE THEME

Detaylı

TÜRK KÜLTÜRÜNDE EĞRİ VE DOĞRU KELİMELERİNİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRK KÜLTÜRÜNDE EĞRİ VE DOĞRU KELİMELERİNİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 381 TÜRK KÜLTÜRÜNDE EĞRİ VE DOĞRU KELİMELERİNİN KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÇAPAN, Pervin * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Edebiyat biliminin temel malzemesi olan dil, insanlar arasında tabiî bir anlaşma

Detaylı

Lise Öğrencilerinin Atasözlerini Kavrama Düzeyleri Üzerine. Nitel Bir Araştırma

Lise Öğrencilerinin Atasözlerini Kavrama Düzeyleri Üzerine. Nitel Bir Araştırma Lise Öğrencilerinin Atasözlerini Kavrama Düzeyleri Üzerine Nitel Bir Araştırma Yusuf TEPELİ 1, Ali Fuat ARICI 2 ÖZET Bireylerin sahip oldukları dili ve kültürü edinebilmesi ve bunu etkili bir şekilde kullanabilmesi

Detaylı

International Journal of Languages Education and Teaching

International Journal of Languages Education and Teaching ISSN: 2198 4999, Mannheim GERMANY p. 2038-2056 EVALUATION OF THE CARTOON NAMED KELOĞLAN IN TERMS OF FORMULAIC LANGUAGE UNITS KELOĞLAN ÇİZGİ FİLMİNİN KALIPLAŞMIŞ DİL BİRİMLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl/Year: 5, Cilt/Vol:5, Sayı/Issue: 15

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl/Year: 5, Cilt/Vol:5, Sayı/Issue: 15 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SBS YE YÖNELİK METAFORİK ALGILARI Oğuzhan KARADENİZ Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi, oguzhan.karadeniz@beun.edu.tr Harun ER Yrd. Doç. Dr., Bartın

Detaylı

BİR BÜYÜK ADAM BİR KÜÇÜK MEKAN YAHYA KEMAL MÜZESİ ÖNERİSİ

BİR BÜYÜK ADAM BİR KÜÇÜK MEKAN YAHYA KEMAL MÜZESİ ÖNERİSİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR BÜYÜK ADAM BİR KÜÇÜK MEKAN YAHYA KEMAL MÜZESİ ÖNERİSİ BÜŞRA DİLAVEROĞLU

Detaylı

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI

T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI T. C. ÇUKUROVA ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI NECATİ CUMALI NIN AY BÜYÜRKEN UYUYAMAM ADLI ÖYKÜ KİTABINDAKİ SIFAT TAMLAMALARININ İNCELENMESİ Zeynep Enhar KORKMAZ

Detaylı

Hafız Divan ının İki Yeni Türkçe Tercümesi Dolayısıyla: Hafız Divanı ndaki İlk Gazelin İlk Beytinin Türkçe Tercümesi Üzerine Bazı Notlar

Hafız Divan ının İki Yeni Türkçe Tercümesi Dolayısıyla: Hafız Divanı ndaki İlk Gazelin İlk Beytinin Türkçe Tercümesi Üzerine Bazı Notlar FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 2 Yıl/Year 2013 Güz/Autumn 2013 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. SELÇUK BARAN IN HAYATI, SANATI ve ESERLERİ Hazırlayan AKİF KARAKILIÇ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. SELÇUK BARAN IN HAYATI, SANATI ve ESERLERİ Hazırlayan AKİF KARAKILIÇ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SELÇUK BARAN IN HAYATI, SANATI ve ESERLERİ Hazırlayan AKİF KARAKILIÇ Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE UYGULANMIŞ OLAN İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA

Detaylı

XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME

XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME 529 XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ: KLASİK ÜSLÛP, SEBK-İ HİNDÎ, HİKEMÎ TARZ, MAHALLÎLEŞME DEMİREL, Şener TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET XVII. yüzyıl, hem Klasik

Detaylı

TÜRKİYE DE İLKOKUL PROGRAMLARINDA YER ALAN SOSYAL BİLGİLER İÇERİKLİ DERSLERE AİT ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GELİŞİMİNE TARİHSEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE İLKOKUL PROGRAMLARINDA YER ALAN SOSYAL BİLGİLER İÇERİKLİ DERSLERE AİT ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GELİŞİMİNE TARİHSEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE İLKOKUL PROGRAMLARINDA YER ALAN SOSYAL BİLGİLER İÇERİKLİ DERSLERE AİT ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GELİŞİMİNE TARİHSEL BİR BAKIŞ Yusuf KESKİN* Özet: Bu araştırmada, II. Meşrutiyetten günümüze kadar

Detaylı

Klasik Türk Şiirinde Estetik Bir Unsur Olarak Çiçekler Berat Açıl*

Klasik Türk Şiirinde Estetik Bir Unsur Olarak Çiçekler Berat Açıl* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

AN EVALUATION OF THE USAGE FEATURES OF PLURAL SUFFIX IN NEW HITIT TURKISH LESSON BOOK FOR FOREIGNERS AND LALE TUKISH LESSON BOOK FOR FOREIGNERS I

AN EVALUATION OF THE USAGE FEATURES OF PLURAL SUFFIX IN NEW HITIT TURKISH LESSON BOOK FOR FOREIGNERS AND LALE TUKISH LESSON BOOK FOR FOREIGNERS I www.jedus.net ISSN: 2199-2053 YENİ HİTİT YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DERS KİTABI 1 VE LALE TÜRKÇE DERS KİTABI 1 DE ÇOKLUK EKİNİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AN EVALUATION OF THE USAGE FEATURES

Detaylı

ASAF HÂLET ÇELEBİ NİN ŞİİRLERİNDE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA TÜRK İSLAM TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE GÖNDERMELER

ASAF HÂLET ÇELEBİ NİN ŞİİRLERİNDE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA TÜRK İSLAM TARİHİ VE KÜLTÜRÜNE GÖNDERMELER Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 ASAF HÂLET ÇELEBİ NİN ŞİİRLERİNDE

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA METİNLERİ ve YARDIMCI KİTAPLAR Pınar ŞİMŞEK Yüksek Lisans Tezi Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Mart, 2011

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA METİNLERİ ve YARDIMCI KİTAPLAR Pınar ŞİMŞEK Yüksek Lisans Tezi Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Mart, 2011 YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE OKUMA METİNLERİ ve YARDIMCI KİTAPLAR Pınar ŞİMŞEK Yüksek Lisans Tezi Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Mart, 2011 Afyonkarahisar T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI REŞAT NURİ GÜNTEKİN İN ROMANLARININ EĞİTİM DEĞERLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS KİTAPLARI İÇERİSİNDEKİ YERİNİN İNCELENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KONULARIN İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULMAKTA OLAN DERS

Detaylı