Elektrikli çok turlu akçuatörler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrikli çok turlu akçuatörler"

Transkript

1 Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu

2 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu Bu talimatýn geçerli olduðu cihazlar: Bu çalýþma talimatý AM 01.1/AM 02.1 kontrol ünitesi ile birlikte monte edilmiþ SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 çok turlu akçuatörler için geçerlidir. Aþaðýdaki talimat sadece «saða doðru kapama» için geçerlidir, yani mil vanayý kapatmak için saat yönünde döner. Ýçindekiler Sayfa 1. Emniyet Talimatlarý Uygulama Alaný Elektrik baðlantýsý Bakým Ýkaz Uyarýlarý 4 2. Kýsa tanýmlama 5 3. Teknik bilgiler 6 4. Kablo donaným þemasý açýklamasý için ek bilgiler 9 5. Taþýma, depolama ve ambalaj Taþýma Depolama Ambalaj Vanaya/Þanzýmana Montaj Lokal kontroller montaj pozisyonu Elektrik baðlantýsý AUMA fiþ/soket konnektörü (S, SH, SE) baðlantý Manuel çalýþtýrma Lokal kontrol yerinin kumandalarý ve göstergeleri Anahtar bölmesinin açýlmasý Anahtar bölmesinin kapaðýnýn açýlmasý Gösterge diskinin (opsiyon) çýkartýlmasý Sýnýr anahtarlarýn ayarlanmasý KAPALI son durum için ayar (siyah bölüm) AÇIK son durum için ayar (beyaz bölüm) Sýnýr anahtarlarýn kontrolü DUO-Limit Anahtar (Opsiyon) Ayarý KAPALI yönünün ayarlanmasý (siyah alan) AÇIK yönünün ayarlanmasý (beyaz alan) DUO Limit Anahtarlarýn Kontrolü Tork Anahtalamasý Ayarý Ayar Tork Anahtarlarýnýn Kontrolü Test Amaçlý Çalýþtýrma Dönme yönünün kontrolü Limit anahtarlamanýn ayarlanmasý Durma tipinin kontrolü PTC termistör tetikleme aletinin (isteðe baðlý) kontrolü Potansiyometre (Opsiyon) Ayarý Elektronik RWG Pozisyon Transmitterinin (Opsiyon) Ayarlanmasý Telli Sistem4 20mAve3/4Telli Sistem0 20mAAyarý /4 Telli Sistem0 20mAAyarý 30 2

3 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Sayfa 18. Mekanik pozisyon göstergesinin ayarý (isteðe baðlý) Anahtar bölmesinin kapatýlmasý Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC Giriþ/çýkýþ kartýndaki diyagnoz LED lerinin iþlevleri (standart tip) Mantýk kartýnýn programlanmasý ACÝL - AÇIK ve ACÝL - KAPALI sinyali (isteðe baðlý) Pozisyoner (isteðe baðlý) Teknik bilgiler Ayar Sinyal türünün ayarlanmasý (isteðe baðlý) Sinyal kaybýnda deðiþik akçuatör hareketleri KAPALI son konum pozisyoner ayarý (standart versiyon) AÇIK son konum pozisyoner ayarý (standart versiyon) Hassasiyet ayarý AÇIK son durum pozisyoner ayarý (ters çalýþma) KAPALI son durum pozisyoner ayarý (ters çalýþma) Parçalý ayar aralýklý çalýþmada pozisyoner (isteðe baðlý) Parçalý aralýklý çalýþtýrma iþlevinin tanýmý Programlama Parçalý aralýklý çalýþmada pozisyoner ayarý Zamanlayýcý (isteðe baðlý) Taný LED lerinin iþlevleri (zamanlayýcý) Duo (ikili) sýnýr anahtarlama ayarý (isteðe baðlý) Çalýþma ve bekleme sürelerinin ayarlanmasý Sigortalar Akçuatör kontrol ünitesindeki sigortalat Motor koruma Koruma Sýnýfý IP 68 (isteðe baðlý) Ex-Alaný 22 de Kullanýlmasý (Opsiyon) Bakým Yaðlama Atýk toplama ve geri dönüþüm Servis Yedek parça listesi çok turlu akçuatör SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR Yedek parça listesi Kontrol AUMA MATIC Uygunluk belgesi ve üretici beyaný 58 Alfabetik Endeks 59 AUMA Bürolarýnýn ve Temsilciliklerinin Adresleri 60 3

4 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu 1. Emniyet Talimatlarý 1.1 Uygulama Alaný 1.2 Elektrik baðlantýsý 1.3 Bakým 1.4 Ýkaz Uyarýlarý AUMA çok turlu akçuatörleri kelebek ve küresel tip endüstriyel vanalarýn, valflarýn, sürgülerin çalýþtýrýlmasý için tasarlanmýþtýr. Diðer uygulamalar için bize danýþýnýz. Belirtilenlerin dýþýndaki uygulamalarda doðacak muhtemel hasarlardan üretici sorumlu deðildir. Bu riskler tamamen kullanýcýya aittir. Bu çalýþtýrma talimatýna uymak, akçuatörlerin doðru kullanýmýnýn bir parçasý olarak kabul edilir. Elektrikli cihazlar çalýþýrken, belirli parçalarýnda zorunlu olarak tehlikeli gerilimler oluþmaktadýr. Elektrik tesisatlarý veya cihazlarý üzerinde çalýþma ancak, bilgili bir elektrikçi veya bu özelliklerdeki bir elektrikçinin denetimi altýnda, yetiþmiþ bir personel tarafýndan elektrik mühendisliði kurallarýna uygun olarak yapýlmalýdýr. Akçüatörün emniyetli bir þekilde çalýþmasýnýn saðlanabilmesi için, bakým talimatlarýna (sayfa 52) uyulmalýdýr. Ýkaz uyarýlarýna uyulmamasý sonucu aðýr yaralanmalar veya mal kaybý meydana gelebilir. Cihazla çalýþacak olan uzman elemanlarýn bu iþletme talimatýnda belirtilmiþ olan tüm uyarýlarý eksiksiz bilmeleri ve uygulamalarý gerekmektedir. Kusursuz ve emniyetli bir iþletmeye taþýma, talimatlara uygun depolama, yerleþtirme, montaj ve itinalý bir þekilde kurma da dahildir. Çok turlu akçuatörler çalýþma esnasýnda > 60 C ye kadar ýsýnabilir. Olasý yanýklara karþý korunmak için dokunmadan önce yüzey sýcaklýðý kontrol edilmelidir. Bu talimatta belirtilen güvenlik açýsýndan önemli olan iþlemlere dikkati çekmek için, aþaðýdaki emniyet uyarýlarý açýklanmaktadýr. Her uyarýnýn önünde ilgili bir sembol mevcuttur. Bu iþaretin anlamý: Uyarý! «Uyarý» doðru ve talimatlara uygun bir çalýþma için gerekli etkinliklere ve yöntemlere iþaret etmektedir. Bu uyarýlara uyulmamasý hasarlara yol açabilir. Bu iþaretin anlamý: Statik elektriklenmeden etkilenecek yapý parçalarý! Baskýlý devre kartlarýnda statik elektrik boþalmalar nedeniyle hasar görebilecek veya tahrip olabilecek modüller mevcuttur. Devre kartlarýnda ayar çalýþmalarý, ölçüm veya deðiþtirme gerektiðinde bu parçalara dokunulacak ise, bu çalýþmadan hemen önce topraklanmýþ bir metal yüzeye (örn. mahfaza) dokunarak statik elektriðin boþalmasý saðlanmalýdýr. Bu iþaretin anlamý: Ýkaz! «Ýkaz» iþareti, talimatlara uygun olarak yerine getirilmeyen etkinlikler ve yöntemler sonrasý personel ve malzeme için güvenlik rizikosu tehlikesi oluþabileceðini göstermektedir. 4

5 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR Kýsa tanýmlama SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 serisi AUMA çok turlu akçuatörleri, teslimat kapsamýna dahil olan akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 tarafýndan kontrol edilir. Elle çalýþtýrmak için bir el çarký mevcuttur. Yol sýnýrlamalarý her iki son konumdaki limit anahtarlarla ayarlanýr. Tork anahtarý da her iki son konumda kapatýlabilir. Kapama türü vana üreticisi tarafýndan tespit edilir. Çok turlu akçuatör ve kontrol ünitesi modüler fonksiyon üniteleri þeklinde yapýlandýrýlmýþtýr. Her akçuatör ve her kontrol ünitesi belirli bir vana otomasyon çözümü için üretilmiþ ve birbirleri ile kombine edilmiþtir. Bu nedele her akçuatör/kontrol ünitesinde, tip etiketinde sipariþe özel sipariþ bir sipariþ numarasý yazýlýdýr. Bu sipariþ numarasýna bakarak kablo donaným þemasý, test protokolü ve diðer bilgiler doðrudan Ýnternet üzerinden yüklenebilir. Ana sayfa: Devreye alma Düþük sýcaklýk versiyonlarýnda ( 50 C) kontrol ünitesi için bir ön ýsýnma süresi gerekli olduðuna dikkat ediniz. Bu ön ýsýnma süresi akçuatörün ve kontrol ünitesinin gerilimsiz olduðu ve ortam sýcaklýðýna kadar soðuduklarý durum için geçerlidir. Devreye alma iþlemi bu koþullar altýnda gerçekleþecekse, aþaðýdaki ön ýsýnma sürelerinin beklenmesi gerekir. 50 C de = 60 dakika 60 C de = 80 dakika Resim 1: Ön ýsýnma süresi çizimi t[dak] ϑ [ C] 5

6 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu 3. Teknik bilgiler Akçuatörün donanýmý ve fonksiyonlarý Ýþletme türü 1) Standart: SA Kýsa çalýþma S2-15 dak SAR Kesintili iþletme S4 -%25 Opsiyon: SA Kýsa süreli çalýþma S2-30 dak SAR Aralýklý çalýþma S4 -%50 Aralýklý çalýþma S5 -%25 Motorlar Standart: Trifaze asenkron motor, IM B9 tipi, IEC 34 e göre Opsiyon: Özel motorlar Yalýtým sýnýfý F, tropikal dayanýklý H, tropikal dayanýklý Motor koruma Standart: Termik þalter (NC) Opsiyon: PTC termistörler (DIN ye uygun) Kendiliðinden kilitlenme evet, 4-90d/darasýndaki hýzlarda Sýnýr anahtarlama AÇIK ve KAPALI son konumlarý için sayaç diþli mekanizmasý her strok için 1 ila 500 devir (isteðe baðlý olarak her strok için 1 ila devir) Standart: Opsiyonlar: Tekli anahtar (1 NC ve 1 NO) her son konum için Her son konum için tandem anahtar (2 NC ve 1 NO), anahtarlar galvanik yalýtýmlý Her son konum için üçlü anahtar (3 NC ve 3 NO), anahtarlar galvanik yalýtýmlý Ara konum anahtarý (DUO limit anahtarlama), isteðe göre ayarlanabilir Tork anahtarlama AÇIK ve KAPALI yönlerine doðru kademesiz olarak ayarlanabilen tork anahtarlama Standart: Her yön için tekli anahtar (1 NC ve 2 NO) Opsiyonlar: Her yön için tandem anahtar (2 NC ve 2 NO), anahtarlar elektriksel olarak yalýtýlmýþ Konum geribildirim sinyali, analog (opsiyon) Potansiyometre veya 0/4 20 ma (RWG) Daha geniþ bilgiler için teknik bilgi föyüne bakýnýz Mekanik konum göstergesi Sürekli gösterge, KAPALI ve AÇIK sembolleri bulunan ayarlanabilen gösterge diski (opsiyon) Çalýþma göstergesi Flaþör verici (SA da standart, SAR de opsiyon) Anahtar bölmesindeki ýsýtýcý Standart: 5 W, 24 V DC rezistanslý ýsýtýcý Opsiyonlar: kendiliðinden ayarlanan PTC ýsýtýcý, 5 20 W V AC/DC, V AC/DC veya V AC Motor ýsýtýcý (opsiyon) SA(R) : 12,5 W SA(R) : 25 W SA(R) : 50 W Elle çalýþtýrma Ayar ve acil çalýþtýrma iþlemleri için elle çalýþtýrma modu, elektrikle çalýþtýðýnda el çarký dönmez Opsiyon: El çarký kilitlenebilir Kontrol ünitesine baðlantý Vidalý baðlantýlý AUMA fiþ/soket konnektörü Baðlantý tipleri EN ISO 5210 a göre A, B1, B2, B3, B4 DIN 3210 a göre A, B, D, E DIN 3338 e göre C Özel baðlantý tipleri: AF, AK, AG, IB1, IB3 Gerilim beslemesi, þebeke frekansý ve gerilim beslemesi Elektronik modülünün harici güç kaynaðý (opsiyon) Nominal güç Þebeke gerilimi ve frekansý için kontrol ünitesi ve motorda bulunan tip etiketlerine bakýn Þebeke gerilimde izin verilen deðiþimler: ± %10 Þebeke frekansýnda izin verilen deðiþimler: ±%5 Motorun akým tüketimi: Motorun tip etiketine bakýn Kontrol ünitesinin akým tüketimi þebeke gerilimine baðlýdýr: V AC = max. 600 ma V AC = max. 300 ma V AC = max. 150 ma 24 V DC +% 20/ % 15, kontrol ünitesinin akým tüketimi dikkate alýnmalýdýr Motorun tip etiketine bakýnýz Not: Kontrol ünitesi akçuatörün nominal gücüne göre boyutlandýrýlmýþtýr Kategori III Aþýrý gerilim kategorisi Güç bölümü Standart: Ters çevirme kontaktörü2) (mekanik ve elektriksel olarak kilitli) Motor gücü 1,5 kw ye kadar Opsiyonlar: Ters çevirme kontaktörü2) (mekanik ve elektriksel olarak kilitli) 18 A ya kadar nominal motor akýmý için (AÇIK - KAPALI - Çalýþma) veya 16 A (kontrol iþletmesi) Tristör ters çevirme ünitesi3) (modülasyonlu iþletme için önerilir) 1,5 kw, 500 V AC motor gücüne kadar dahili sigortalarla, 5,5 kw, 500 V AC motor gücüne kadar harici sigortalar gereklidir 1) 20 C ortam sýcaklýðýnda ve ayrý bir SA veya SAR teknik bilgi föyüne göre, modülasyon torku ile ortalama yüklemede. 2) Üreticisi tarafýndan garanti edilen ömrü 2 milyon ilk çalýþtýrmadýr. Daha yüksek bir kalkýþ sayýsý öngörüldüðünde, hemen hemen sonsuz ömürlü tristör ters çevirme üniteleri önerilir. 3) Termistörlü tetikleme aletleri ile kullanýma uygun deðildir. 6

7 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kontrol Standart: Kontrol giriþleri 24 V DC, AÇIK - STOP - KAPALI (opto coupler üzerinden, ortak referans gerilimi), akým tüketimi: yakl. 10 ma, her giriþ için Modülasyonlu çalýþtýrma için minimum darbe süresi dikkate alýnmalýdýr Opsiyon: Kontrol giriþleri 220 V AC, AÇIK - STOP - KAPALI (opto coupler üzerinden, ortak referans gerilimi), akým tüketimi: yakl. 15 ma, her giriþ için Durum sinyalleri Standart: 5 altýn kontaklý sinyal rölesi 4 adet ortak referans gerilimli normalde açýk kontak, maks. 250 V AC, 0,5 A (omik yük) Standart kontaklar: AÇIK son konumu, KAPALI son konumu, seçici anahtar UZAKTAN, seçici anahtar LOKAL 1 kuru deðiþtirici kontaðý, Ortak hata sinyali için maks. 250 V AC, 0,5 A (omik yük) Standart kontaklar: Tork hatasý, faz kaybý, motor korumasý devreye girdi Opsiyon: Pozisyoner ile baðlantýlý sinyaller: AÇIK son konumu, KAPALI son konumu (akçuatör iþletmesinde tandem anahtar gereklidir) Seçici Anahtar UZAKTAN, seçici anahtar LOKAL 2. kademe seçici anahtar üzerinden 1 kuru deðiþtirici kontaðý, maks. 250 V AC, 0,5 A (omik yük) ortak hata sinyali için: Tork hatasý, faz kaybý, motor korumasý devreye girdi Gerilim çýkýþý Standart: Kontrol gerilimi 24 V DC, maks. 50 ma, kontrol giriþlerini beslemek için, dahili güç kaynaðýndan galvanik olarak yalýtýlmýþ Opsiyon: Kontrol gerilimi 115 V AC, maks. 30 ma, kontrol giriþlerini beslemek için3), dahili güç kaynaðýndan galvanik olarak yalýtýlmýþ Lokal kontrol Standart: Seçici anahtar LOKAL ÇALIÞTIRMA MODU - KAPALI - UZAKTAN (her üç konumda da kilitlenebilir) AÇIK - STOP - KAPALI butonu 3 sinyal lambasý: KAPALI son konumu (sarý), ortak hata sinyali (kýrmýzý), AÇIK son konumu (yeþil) Opsiyon: Koruyucu kapak, kilitlenebilir Fonksiyonlarý Standart: Durma türü ayarlanabilir KAPALI veya AÇIK son konumu için sýnýr veya tork anahtarlamalý Tüm ayar yolu boyunca tork aþýrý yük korumasý Aþýrý tork yüklenmesi (tork hatasý) ortak hata sinyali dýþýna alýnabilir Otomatik faz düzeltmeli faz hatasý denetimi Adým adým iþletme veya UZAKTAN da kendinden kilitlemeli Adým adým iþletme veya LOKAL de kendinden kilitlemeli Akçuatör yanýp sönme sinyali (opsiyon) açýlýp kapatýlabilir Opsiyonlar: Pozisyoner4): E1 = 0/4 20 ma giriþi üzerinden nominal pozisyon deðeri Sinyal kaybýnda ayarlanabilen davranýþ Hassasiyet (ölü nokta) ve bekleme süresi ayarlanabilir Ayýrma aralýðý çalýþtýrmasý Motor koruma deðerlendirilmesi Standart: Motor sýcaklýðý akçuatör motorundaki termik þalterlerle denetlenir Opsiyonlar: Ayrýca akçuatörde bulunan termik þalterlerle baðlantýlý olarak kontrol ünitesindeki termik aþýrý akým rölesi Akçuatör motorundaki termistörlerle baðlantýlý olarak termistör tetikleme aleti Elektrik baðlantýsý Standart: Vidalý baðlantýlý AUMA fiþ/soket konnektörü Opsiyonlar: Çekilen fiþin bir duvara tespit edilmesi için tespit çerçevesi Fiþ bölmesi için koruma kapaðý (fiþ çekildiðinde) Kablo giriþleri için vida diþleri Standart: Metrik diþler Opsiyonlar: Pg-diþler, NPT-diþler, G-diþler Baðlantý þemasý Sipariþ numarasýna uygun kablo donatým þemasý teslimatla birlikte verilir Ayrýca aktçuatörde RWG li tip Pozisyon geri besleme sinyali Analog çýkýþ E2 = 0/4 20 ma (maks. yük 500 Ω) (Opsiyon) 3) Termistörlü tetikleme aletleri ile kullanýma uygun deðildir. 4) Akçuatörle çalýþtýrmada pozisyon transmitteri (potansiyometre veya RWG) gerekir. 7

8 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu Kullaným koþullarý EN 529 a uygun korunma sýnýfý5) Standart: IP 67 Opsiyonlar: IP 68 IP 67-DS (Double Sealed) IP 68-DS (Double Sealed) (Double Sealed = baðlantý yeri ayrýca iç bölmeye karþý da sýzdýrmazdýr) Paslanmaya karþý korunma Standart: KN Endüstriyel tesislerde kullanmaya uygun, hava kirliliði düþük atmosferlerde su ve enerji santrallerinde Opsiyonlar: KS Nadir veya daimi olarak kirlenmekte olan orta zararlý madde konsantrasyonlu atmosferler (örn. arýtma tesisleri, kimyasal madde endüstrisi) KX Çok fazla yüklenmiþ yüksek neme sahip ve çok yüksek zararlý madde konsantrasyonlu atmosferler KX-G KX gibi, fakat alüminyum içermeyen tip (parçalar dýþarýda) Kaplama boyasý Standart: Demir-mika kombinasyonlu iki komponent boya Renk Standart: AUMA gümüþ grisi (RAL 7037 benzeri) Opsiyon: diðer renkler de istek üzerine mümkündür Ortam sýcaklýðý Standart: SA: 25 C ila +70 C SAR: 25 C ila +60 C Opsiyonlar: Salýnýmlara dayanýklýlýðý IEC ya göre 40 C ila +60 C, düþük sýcaklýk tipi 50 C ila +60 C (çok düþük sýcaklýk tipi, ýsýtma sistemi dahil 60 C ila +60 C (çok düþük sýcaklýk tipi, ýsýtma sistemi dahil 1 g, Hz için Ýlk çalýþtýrmada veya sistem arýzalarýnda titreþimlere ve salýnýmlara karþý dayanýklýlýk. Daimi bir dayanýklýlýk varsayýlamaz. Redüktörlerle kombinasyonda deðil, sadece kontrol üniteli akçuatör kontrol üniteleri için geçerlidir. Dayanma ömrü SA : çalýþtýrma (AÇ - KAPAT - AÇ), her strok 30 devir SA : çalýþtýrma (AÇ - KAPAT - AÇ), her strok 30 devir SA : çalýþtýrma (AÇ - KAPAT - AÇ), her strok 30 devir SAR : 5 milyon çalýþtýrma/ilk çalýþtýrma6) SAR : 3,5 milyon çalýþtýrma/ilk çalýþtýrma6) SAR : 2,5 milyon çalýþtýrma/ilk çalýþtýrma6) Aðýrlýk Çok turlu akçuatör: SA/SAR teknik bilgilerine bakýnýz Akçuatör kontrol ünitesi: yakl. 7 kg (AUMA fiþ/soket konnektör ile) Aksesuar Duvar askýsý7) AUMA MATIC in akçuatörden ayrý olarak baðlanmasý için, fiþ soket konnektör dahil. Baðlantý kablosunu lütfen sorunuz. Yüksek ortam sýcaklýklarýnda, eriþimi zor olduðunda veya çalýþýrken kuvvetli titreþimler oluþtuðunda önerilir. Diðer bilgiler AB Direktifleri Referans dokümanlar Elektromanyetik Uyumluluk (EMU): (2004/108/EG) Alçak Gerilim Direktifi: (2006/95/EG) Makine Direktifi: (98/37/EG) «Elektrikli çok turlu akçuatörler SA/SAR» ürün tanýmlamasý «AUMA MATIC akçuatör kontrol ünitesi» ürün tanýmlamasý SA/SAR boyut föyleri «... AUMA MATIC kontrol ünitesi dahil» AM 01.1/AM 02.1 teknik bilgileri SA/SAR teknik verileri SA/SAR elektrik verileri 5) Koruma sýnýfý IP 68 ve daha yüksek olan trifaze asenkron motorlarda mutlaka daha yüksek bir korozyona karþý korunma sýnýfý olan KS veya KX önerilmektedir. Koruma sýnýfý IP 68 de çift yalýtýmlý baðlantý bölmesi DS (double sealed) kullanýlmasýný önermekteyiz). Özel motorlarda tip etiketinde verilen koruma sýnýfý geçerlidir. 6) Modülasyonlu akçuatörlerin ömürleri yüke ve kalkýþ sayýsýna baðlýdýr. Kalkýþ sayýsýnýn yüksek olmasý çok nadir durumlarda daha iyi bir kontrol saðlar. Uzun bir süre kesintisiz ve bakým gerektirmeden çalýþmasý için, saat baþýna kalkma sayýsý iþlemin gerektirdiðinden daha fazla olarak seçilmemelidir. 7) Akçuatör ile AUMA MATIC arasýndaki kablo uzunluðu maks. 100 m. Akçuatörde potansiyometre olan tipler için uygun deðildir. Akçuatörde potansiyometre yerine bir RWG tercih edilmelidir. 8

9 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR Kablo donaným þemasý açýklamasý için ek bilgiler Bilgi A: Yanýp sönme sinyali (S5) baðlandýðýnda, çalýþma göstergesi mümkündür (kontaklar açýlýr ve kapanýr). KAPALI yönü: Baðlantýlar X K 6-X K 7 AÇIK yönü: Baðlantýlar X K 6-X K 8 Son konumda kontaklar kapalý kalýr. Harici bir PLC ye baðlandýðýnda yanýp sönme sinyali DIP anahtar (Tablo 4, sayfa 33) üzerinden kapatýlabilir. Bilgi B: Son durumlarda durdurma tipi vana üreticisi tarafýndan S1-2 ve S3-2 program anahtarlarý üzerinden ayarlanmak suretiyle belirlenir (bkz. sayfa 33). Tork anahtarýnýn bir ara pozisyonda açmasý akçuatörü durdurur ve arýza iþareti üretir. Tork anahtarý üzerinden durdurmada sýnýr anahtarlarý iþaret vermeye yarar. Ýlgili anahtarlar son duruma ulaþmadan hemen önce açacak þekilde ayarlanmalýdýr. Tork anahtarýnýn, sýnýr anahtarýndan önce açmasý halinde akçuatör durur ve arýza iþareti verilir. Ýlave programlama olanaklarý için, örn. UZAKTAN çalýþmada kilitlemeli çalýþma, bkz. tablo 4, sayfa 33. Bilgi D: Aþaðýdaki hata durumlarý, tespit edilerek gerilimsiz kontak ortak hata sinyali þeklinde kontrol odasýna taþýnabilir: - Elektrik kesintisi - Faz alarmý - Motor koruma açtý - Tork anahtarý ara pozisyonda açtý. Bu sinyal program üzerinden kapatýlabilir, bkz. tablo 4, sayfa 33. Bilgi E: Giriþ sinyalleri DIN 'a uygun olarak. X K 2; X K 3veX K 4 giriþleri için nominal akým ma dýr. Eger 24 VDC dahili gerilim uzaktan kumanda için kullaniliyorsa, mutlaka gerilimsiz kontaklar üzerinden baðlanmalýdýr.. Bilgi F: Yanlýþ faz sýralamasý halinde dönme alaný otomatik olarak düzeltilir. Faz hatasý halinde akçuatör durur. Bu arýza ara yüz kartýndaki LED V14 üzerinden görülür (bkz. sayfa 32). Arýza iþareti için Bilgi D'ye bakýnýz. Bilgi G: Sinyaller için gerilimsiz kontaklar mevcuttur. Dahili kontrol gerilimi (X K 11/+24 V ve X K 5/ 24 V) harici lambalar, röleler vb. için kullanýlmamalýdýr. 9

10 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu 5. Taþýma, depolama ve ambalaj 5.1 Taþýma Kurulacak yere saðlam bir ambalaj içinde taþýnmalýdýr.. Vinç ile kaldýrmak amacýyla kanca veya halatý el çarkýna baðlamayýn. Çok turlu akçuatör vanaya monte edilmiþ ise, vinçle kaldýrmak için kanca veya halat çok turlu akçuatöre baðlanmamalýdýr. El çarkýnýn takýlmasý: Taþýmada çaplarý 400 mm den daha büyük olan el çarklarý birlikte verilir. El çarkýný monte etmeden önce manuel iþletme moduna geçilmelidir! Manuel iþletme konumuna geçilmediðinde, deðiþtirme mekanizmasýnda arýzalar oluþabilir.. Manuel çalýþmaya geçiþ (Resim 2): Kýrmýzý deðiþtirme kolunu elle döndürün, mili manuel çalýþtýrma kavraþana kadar ileri geri hareket ettirin. Deðiþtirme kolu yakl. 85 kaldýrýlabiliyorsa, manuel çalýþtýrma tam olarak kavramamýþ demektir. Deðiþtirme kolunu hareket ettirebilmek için el kuvveti yeterlidir. Bir uzatma kullanmaya gerek yoktur. Fazla kuvvet uygulandýðýnda, deðiþtirme mekanizmasý zarar görebilir.. El çarkýný mil üzerindeki deðiþtirme koluna takýn (Resim 3). El çarkýný birlikte verilen emniyet segmaný ile tespit edin. Resim 2 Resim Zeminden gelebilecek neme karþý korumak için raf veya palet üzerinde muhafaza edilmelidir.. Toz ve pisliklere karþý korumak için üstü örtülmelidir.. Metalik yüzeyleri korozyona karþý korumak için uygun bir pas koruyucu kullanýlmalýdýr. 5.2 Depolama. Ýyi havalandýrýlmýþ kuru bir odada muhafaza edilmelidir. Çok turlu akçuatörler uzun bir müddet (6 aydan fazla) depoda muhafaza edilecek ise, ayrýca aþaðýdaki noktalara da mutlaka uyulmalýdýr: Depoya almadan önce: Metalik yüzeylere, özellikle tahrik edilen parçalar ve montaj yüzeyleri, uzun ömürlü pas koruyucusu sürülmelidir.. Yaklaþýk 6 ayda bir pas kontrolü yapýlmalýdýr. Paslanma belirtileri gözetlendiðinde, yeniden pas koruyucu madde sürülmelidir. Çok turlu akçuatör monte edildikten sonra derhal devreye alýnarak ýsýtma cihazýnýn kondens suyu oluþmasýný önlemesi saðlanmalýdýr. 5.3 Ambalaj Ürünlerimizin taþýnma esnasýnda korunmasý için fabrikadan özel ambalajlarda teslim edilir. Bu ambalajlar çevre dostu, kolay ayrýlabilen malzemelerdir ve tekrar kullanýlabilirler. Ambalajlarýmýz ahþap, karton, kaðýt ve PE folyo malzemeden yapýlmýþtýr. Ambalaj malzemelerinin atýk geri dönüþümü yapan bir firmaya verilmesini öneririz. 10

11 Kullanma kýlavuzu 6. Vanaya/Þanzýmana Montaj Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR Monte etmeden önce çok turlu akçuatörde hasar olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý parçalar orijinal yedek parçalarla deðiþtirilmelidir.. Vanaya/þanzýmana monte edildikten sonra, boya hasarlarý düzeltilmelidir. Çok turlu akçuatör fabrika tarafýndan KAPALI (KAPALI sýnýr anahtarýna basýlý olarak) konumunda teslim edilir.. Baðlantý flanþýnýn vanaya/þanzýmana uygun olup olmadýðýný kontrol edin. Flanþ tapalarý sýký olmamalýdýr! B1, B2, B3 veya B4 (Resim 4) baðlantý tipleri delikli ve yivli (normalde ISO 5210 a uygun) olarak teslim edilir. Resim 4 Baðlantý þekli B1/B2 Fiþ kovaný B3/B4 yivli delikli baðlantý þekli A baðlantý tipinde (Resim 5) kovanýn iç diþi vana milinin diþi ile çakýþmalýdýr. Açýkça belirtilerek diþ açýlmýþ olarak sipariþ edilmezse, diþli kovaný fabrika teslimatýnda deliksiz veya pilot delikle teslim edilir. Diþli kovanýn nasýl hazýrlanacaðý bir sonraki sayfada açýklanmaktadýr. Deliðin ve yivin vana/þanzýman giriþ miline uygun olup olmadýðýný kontrol edin. Çok turlu akçuatörün ve vananýn/þanzýmanýn temas yüzeyleri iyice yaðlanmalýdýr.. Vana/þanzýman giriþ miline hafifçe yað sürün. Çok turlu akçuatörü aramtüre/þanzýmana tespit edin. Vidalarý (min. Kalite Sýnýfý 8.8, bkz. Tablo 1) eþit miktarlarda çapraz olarak sýkýn. Tablo 1: Vidalarýn sýkma torklarý Mukavemet sýnýfý 8.8 T A (Nm) M8 25 M10 50 M12 87 M M

12 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu Diþli kovanýn hazýrlanmasý (Baðlantý tipi A): Resim /80.02 A baðlantý þekli (diþli soket hariç) 80.2 Çýkýþ flanþýn çok turlu akçuatörden sökülmesine gerek yoktur. Flanþ týpasýný (80.2, Resim 5) baðlantý flanþýndan sökün. Diþli kovaný (80.3) baský yataðý (80.01) ve baský yataðý diskleri (80.02) ile birlikte çýkartýn. Baský yataðýný ve baský yataðý disklerini diþli kovandan çýkartýn. Diþli kovaný delin ve diþ açýn. Tornaya baðlarken yalpa yapmamasýna dikkat edin! Hazýr diþli kovaný temizleyin. Baský yataðýna ve baský yataðý disklerine EP lityum sabunlu çok amaçlý gres sürün. Diþli kovaný tekrar baský yataklarý ile baðlantý flanþýna yerleþtirin. Çenelerin içi boþ milin yivine oturmasýna dikkat edin.. Flanþ týpasýný takýn ve sonuna kadar sýkýn. Gresörlüðe bir gres tabancasý ile mineral bazda, tabloda verilen miktarlarda, lityum sabunlu EP çok amaçlý yaðý püskürtün. Tablo 2: A baðlantý flanþý için yað miktarlarý Çýkýþ mili A 07.2 A 10.2 A 14.2 A 16.2 A 25.2 A 30.2 A 35.2 A 40.2 A 48.2 Miktar1) 1,5 g 2 g 3 g 5 g 10 g 14 g 20 g 25 g 30 g 1) Yoðunluklarý ρ = 0,9 kg/dm³ olan gresler için Yükselen vana mili için koruyucu boru Vida diþlerini kendir, teflon bant veya diþ sýzdýrmazlýk macunu ile sýzdýrmaz hale getirin. Koruyucu boruyu (1) diþlere takýn (Resim 6) ve sýkýn.. Sýzdýrmazlýk halkasýný (2) gövdeye deðene kadar itin. Koruyucu boru kapaðýnýn (3) mevcut ve saðlam olup olmadýðýný kontrol edin. Resim 6: Yükselen vana mili için koruyucu boru

13 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR Lokal kontroller montaj pozisyonu Lokal kontrollerin montaj pozisyonu sipariþe göre gerçekleþir. Vanaya veya redüktöre taktýktan sonra, yerinde, lokal kontrollerin pozisyonlarý uygun deðilse, bu pozisyonlar sonradan bir miktar deðiþtirilebilir. Bunun için dört farklý montaj pozisyonu mümkündür: Resim 7: Montaj konumlarý A Resim 8: Montaj konumu B Akçuatör Akçuatör Resim 9: Montaj konumu C Resim 10: Montaj konumu D Akçuatör Akçuatör Montaj pozisyonunun deðiþtirilmesi Açmadan önce akçuatörün besleme gerilimini kesin.. Lokal kontrolleri maksimum 180 döndürün! Kablolarýn bükülmemesine ve sýkýþmamasýna dikkat edin..4 vidayý sökün ve lokal kontrolü çýkartýn. Lokal kontrolün devre kartýnýn 3 vidasýný sökün, devre kartýný yeni konuma döndürün ve vidalarý sýkýn. Lokal kontrolü yeni konumuna döndürün ve tekrar yerine yerleþtirin. Kapaðýn ve mahfazanýn sýzdýrmazlýk yüzeylerini temizleyin.. O-ring in saðlam olup olmadýðýný kontrol edin. Anahtar bölmesinin kapaðýný takýn ve vidalarýný eþit miktarlarda çapraz olarak sýkýn. 13

14 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu 8. Elektrik baðlantýsý Elektrik tesisatlarý veya cihazlarý üzerinde çalýþma ancak, bilgili bir elektrikçi veya bu özelliklerdeki bir elektrikçinin denetimi altýnda, yetiþmiþ bir personel tarafýndan elektrik mühendisliði kurallarýna uygun olarak yapýlmalýdýr. Baðlantý þemasý Ýlgili kablo baðlantý þemasý bu çalýþma talimatý ile birlikte, hava þartlarýndan korumalý bir çanta içinde, çok turlu akçuatör el çarkýna baðlý olarak teslim edilmektedir. Baðlantý þemasý kaybolduðunda, komisyon numarasý belirtilerek (bkz. tip etiketi) temin edilebilir veya doðrudan Ýnternet ten indirilebilir (www.auma.com). Harici sigorta Kýsa devre korumasý ve akçuatörü devreye almak için uygulayýcýya ait sigortalar ve yük ayýrma anahtarlarý gereklidir. Boyutlandýrma akým deðerleri motorun ve kontrol ünitesinin akým tüketimlerinin toplamýndan hesaplanýr. Motorun akým tüketimi: Motorun tip etiketine bakýn (nominal akým). Kontrol ünitesinin akým tüketimi þebeke gerilimine baðlýdýr: V AC = maks. 650 ma V AC = maks. 325 ma V AC = maks. 190 ma Nominal güçleri 1,5 kw olan kontrol ünitelerinin izin verilen maksimum sigortalarý 16 A (gl/gg) ve nominal güçleri 7,5 kw olan kontrol ünitelerinin sigortalarý ise 32 A dýr (gl/gg). EMU uyumlu kablo serimi Sinyal ve bus kablolarý çok hassastýr. Motor kablolarýndan giriþimler yayýlabilir. Giriþimlere karþý hassas olan ve giriþim yayan kablolar birbirlerine uzak olarak döþenmelidir. Sinyal ve bus kablolarý toprak potansiyeline çok yakýn döþendiðinde, giriþimlere karþý dayanýklýlýklarý yükselir. Uzun kablo kullanýlmasýndan kaçýnýlmalý veya kablolar mümkün olduðu kadar giriþimlere uzak yerlere döþenmelidir. Giriþimlere karþý hassas ve giriþim yayan kablolar uzun bir mesafe boyunca birlikte döþenmemelidir.. Uzaktan pozisyon vericilerin (potansiyometre, RWG) baðlanmasý için, ekranlanmýþ kablolar kullanýlmalýdýr. Isýtýcý Sürücüde yoðuþma olmasýný önlemek için, akçuatör kontrol ünitesine standart olarak bir ýsýtýcý takýlmýþtýr. Baþka bir tipte sipariþ edilmezse, bu ýsýtýcý dahili olarak beslenir. Harici beslemede (opsiyon) bu daima baðlý olmalýdýr. Bazý akçuatörlerde opsiyon olarak ayrýca bir motor ýsýtýcý da mevcuttur. Bu ýsýtýcý daima harici olarak beslenir ve baðlantý þemasýna göre baðlanmalýdýr. 14

15 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi duvar askýsýnda (aksesuar) Duvar askýlý tipte dikkat edilmesi gerekenler: Resim 11: Duvar askýsýnda AUMA MATIC Akçuatör baðlantý hatlarý Potansiyometreli tip akçuatörler için uygun deðildir. Akçuatörde potansiyometre yerine bir RWG tercih edilmelidir. Akçuatör ile AUMA MATIC arasýnda maksimum 100 m uzunluðunda kablo kullanýlmasýna müsaade edilmektedir.. Duvar askýsýndaki AUMA MATIC ile akçuatör arasýndaki baðlantý için hazýr baðlantý kablolarýný AUMA dan sipariþ edebilirsiniz. Hazýr kablolar kullanýldýðýnda aþaðýdaki noktalara dikkat edilmelidir:. Uygun, esnek ve blendajlý baðlantý kablolarý kullanýlmalýdýr.. Baðlantý kablosunun faz sýrasý doðru olmalýdýr. Çalýþtýrmadan önce dönme yönü kontrol edilmelidir (bkz. sayfa 25) Akçuatör kontrol ünitesinin akçuatöre sonradan takýlmasý Akçuatör ve akçuatör kontrol ünitesinin sipariþ numaralarý farklý ise (tip etiketlerine bakýn), her iki cihazýn da baðlantý planlarý ve kablo donaným þemalarý (KMS...)ayný olmalýdýr. 15

16 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu 8.1 AUMA fiþ/soket konnektörü (S, SH, SE) baðlantý Resim 12: S tipi (standart) Resim 13: SH versiyon Resim 14: SE versiyon Þebeke baðlantýsýndan önce Akým, besleme gerilimi ve frekans deðerlerinin motor etiketindeki deðerlerle (motor etiketine bakýnýz) uygunluðunu kontrol edin: VD /45 Parça-No: Z ~ 400V 60Hz 0.09 kw Y 0.60A akým türü/þebeke gerilimi/þebeke frekansý Baðlantý bölmesini açýn Vidalarý (1) sökün ve kapaðý çýkartýn (Þekil 15).. Vidalarý (2) sökün ve soket kovanýný kapaktan çýkartýn. Baðlantý kablolarýna uygun kablo glandlarý yerleþtirin (Etiketinde verilen koruma sýnýfý sadece uygun kablo glandlarý kullanýldýðýnda geçerlidir). IP67 Temp.Schutz:Th Isol.Kl:F Koruma sýnýfý. Kullanýlmayan kablo giriþleri uygun tapalarla yalýtýn. Resim 15: Baðlantý bölmesini açýn Kapak (1) Kablo rakoru ve kör tapalar tip etiketindeki koruma sýnýfýna göre olmalýdýr Soket tarafý (2) 16

17 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kablolarý baðlayýn. Kablolarý sipariþe ait kablo baðlantý þemasýna göre baðlayýn. Kablolarýn baðlantý kesitleri: - Güç klemensleri (U1, V1, W1, U2, V2, W2) ve Toprak hattý (Sembol: ) maksimum 6 mm² esnek, maksimum 10 mm² sert - Kontrol kontaklarý (1-50) = maksimum 2,5 mm². Esnek kablolarda DIN e uygun damar kovanlarý kullanýn. Tüm toprak hattý baðlantýlarýndaki halka dilli toprak hattýný (esnek kablolar), veya toprak hattý baðlantýsýndaki halkalarý (masif kablolar) (Sembol: ) vidalayýn (Þekil 16). Toprak hattý baðlantýsýný çözdükten sonra, toprak hattýnýn yeniden sýký olarak baðlanýldýðýndan emin olun. Resim 16: Toprak hattý baðlantýsý17 Cývata Rondela Halka segman Halka mandallý/halkalý toprak kablosu Toprak hattý baðlantýsý Soket tarafý Baðlantý bölmesini kapatýn Soket taþýyýcýsýný kapaða yerleþtirin ve vidalarý (2) sýkýn (Þekil 15). Kapaðýn ve mahfazanýn sýzdýrmazlýk yüzeylerini temizleyin. O-ring i kontrol edin. Sýzdýrmazlýk yüzeylerine ince bir tabaka asitsiz bir gres (örn. vazelin) sürün.. Kapaðý takýn ve vidalarý (1) çapraz olarak ve eþit miktarlarda sýkýn. Ýlgili korunma sýnýfý þartlarýnýn garanti edilebilmesi için kablolarýn rakorlarýný öngörülen tork deðerine kadar sýkýn. Aský çerçevesi, koruyucu kapak (aksesuar) Kontaklara doðrudan temasý önlemek ve çevre koþullarýna karþý korumak için özel bir çerçeve (Resim 17) sipariþ edilebilir. Açýlan baðlantý bölmesi bir koruyucu kapak (resimsiz) ile kapatýlabilir. Resim 17: Tutucu çerçeve (aksesuar)16 Tutucu çerçeve 17

18 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu 9. Manuel çalýþtýrma Ayarda ve devreye almada, motor arýzalandýðýnda veya þebeke arýzasýnda akçuatör manuel olarak çalýþtýrýlabilir. Manuel modu bir deðiþtirme mekanizmasý üzerinden devreye alýnýr. Manuel çalýþmaya geçiþ:. El çarkýnýn ortasýndaki deðiþtirme kolunu, el çarkýný hafifçe aþaðý yukarý oynatarak, yerine oturana kadar yakl. 85 döndürün (Resim 18). Resim 18 Resim 19 Deðiþtirme kolunu hareket ettirebilmek için el kuvveti yeterlidir. Bir uzatma kullanmaya gerek yoktur. Fazla kuvvet uygulandýðýnda, deðiþtirme mekanizmasý zarar görebilir.. Deðiþtirme kolunu serbest býrakýn (yay kuvveti ile baþlangýç konumuna döner, Resim 19), gerektiðinde elle destekleyin. Deðiþtirme kolu motor çalýþýrken hareket ettirildiðinde (Resim 20) deðiþtirme mekanizmasý aþýrý bir þekilde aþýnabilir. Resim 20 Resim 21. El çarkýný istenen yöne döndürün (Resim 21). El çarkýnýn dekuplajý: Motor çalýþtýrýldýðýnda el çarký otomatik olarak devre dýþý kalýr. Motor modunda el çarký dönmez. 18

19 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR Lokal kontrol yerinin kumandalarý ve göstergeleri Resim 22: Lokal kontrol Butonlar Sinyal lambalarý Seçici anahtar Seçici anahtar I 0 I KAPALI konumu (0): - Uzaktan kumanda mümkün deðil - Lokal kumanda mümkün deðil - Akçuatörle haberleþmek mümkün (kontrol ünitesinin gerilim beslemesi mevcuttur) I 0 I Lokal kumanda konumu (I): Akçuatöre lokal olarak AÇIK - STOP - KAPALI butonu üzerinden kumanda edilebilir. I 0 I Uzaktan kumanda konumu (II): Akçuatöre uzaktan, örneðin kontrol merkezinden kumanda edilebilir. Test Test 0 0 Reset Reset Test konumu (III): Termistör tetikleme cihazýnýn kontrolü (bkz. sayfa 26) Sadece PTC termistörlü motor korumasý ile baðlantýlý olarak. Kýrmýzý sinyal lambasý (arýza) yanar. Reset konumu (III): Motor korumasý devreye girdikten sonra hata mesajýný (kýrmýzý sinyal lambasý) resetleyin (bkz. sayfa 49). Sadece PTC termistörlü motor korumasý ile baðlantýlý olarak. 19

20 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu Butonlar Seçici anahtar lokal kumanda (I) konumunda ise, akçuatöre AÇIK - STOP - KAPALI butonlarý ile lokal olarak kumanda edilir. AÇIK: Akçuatör AÇIK yönüne doðru hareket ediyor STOP: Akçuatör durur KAPALI: Akçuatör KAPALI yönüne doðru hareket ediyor AÇ - KAPAT hareket komutlarý adým adým modunda veya kilitlemeli olarak gerçekleþtirilebilir. Adým adým modunda akçuatör butona basýldýðý sürece hareket eder. Kilitlemeli modunda akçuatör, butona basýldýðýnda, baþka bir komut verilmediði sürece, ilgili son konuma hareket eder. Programlamak için, bkz. sayfa 33. Sinyal lambalarý 3 sinyal lambasý ile aþaðýdaki sinyaller verilir (standart sinyal). yanar (yeþil): Akçuatör AÇIK son konumunda Ortak hata sinyali (kýrmýzý) yanar (sarý): Akçuatör KAPALI son konumunda Ortak hata sinyali: Ortak arýza sinyali (kýrmýzý sinyal lambasý) aþaðýdaki durumlarda yanar: Tork hatasý, ayarlanmýþ olan tork deðeri (sayfa 24) son konuma eriþmeden aþýldý. Motor korumasý (sayfa 49) devreye girdi, yani motorda aþýrý ýsýnma.. Faz kaybý (AC motorlarda) oluþtu. Termistör tetikleme aleti testi Sinyal lambalarý yanýp sönüyor: Akçuatörde bir yanma sönme sinyali mevcutsa, sinyal lambalarý çalýþma göstergesi olarak kullanýlabilir. Yanma sönme sinyali aktive edildiðinde (sayfa 33) hareket esnasýnda ilgili sinyal lambasý yanýp söner. 20

Elektrikli çok turlu akçüatörler

Elektrikli çok turlu akçüatörler Elektrikli çok turlu akçüatörler SA 071 SA 481 SAR 071 SAR 301 Certificate Registration No 12 100/1044269 Çok turlu akçüatör SA 071 SA 481 / SAR 071 SAR 301 Bu kýlavuzun geçerli olduðu cihazlar: Bu kýlavuz

Detaylı

Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 AUMA VARIOMATIC MC. Çalýþma Talimatý. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001

Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 AUMA VARIOMATIC MC. Çalýþma Talimatý. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý Bu talimatýn geçerli

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5

İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. LG 5925.48/900 SERİSİ, C. 4 IŞIK BARİYERİ GÜVENLİK ÜNİTESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ, 1 5 2. EOS 2 _ A/X SERİSİ, C. 2 IŞIK BARİYERLERİ İLE BAĞLANTILARI, 7-14 3. EOS 4 _ A/X SERİSİ, C.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu

Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Kısmi dönüşlü aktüatörler SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 SQEx 05.2 SQEx 14.2/SQREx 05.2 SQREx 14.2 ayak ve kollu Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantılı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Elektrikli kýsmi dönüþlü akçuatörler

Elektrikli kýsmi dönüþlü akçuatörler Elektrikli kýsmi dönüþlü akçuatörler SG 033 SG 053 Akçuatör kontrol ünitesi SIMPACT/SIMPACT SE ile Kullaným talimatý Kýsmi dönüþlü akçuatörler SG 033 SG 053 SIMPACT ile Kullaným talimatý Bu talimatýn geçerli

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

2SB5 doğrusal aktüatörler

2SB5 doğrusal aktüatörler 2SB5 doğrusal aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 03.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler... 3 1.1 İşletim kılavuzuna

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için 7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Çok turlu akçuatörler SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Çalışma talimatı. Sertifika kayıt numarası 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001

Çok turlu akçuatörler SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Çalışma talimatı. Sertifika kayıt numarası 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 Çalışma talimatı DIN ISO 9001/ EN 29001 Sertifika kayıt numarası 12 100 4269 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 - SA 16.1 / SAR 07.1 - SAR 16.1 Çalisma

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar

CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar Modülasyon (oransal) servomotorları. X XModülasyon (oransal) servomotorları testregistrierung CAV kontrolörlerine ait ser vomotorlar Modülasyon (oransal) servomotorları İklimlendirme sistemlerinde değişken

Detaylı

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler 2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 05.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler...

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SCS Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Emniyetli Ayırma Uygulamalar Baskı 06/007 68785 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0.

46.52 46.61. 2 kutup CO, 8 A Soket/Lehim bağlantılı terminaler 1 CO (SPDT) 8/15 2 CO (DPDT) 16/25 250/440 2,000 4,000 350 750 0.37 0.55 6/0.5/0. Özellikler 1 ve 2 kutuplu röleler 46.52-2 kutuplu 8 A 46.61-1 kutuplu 16 A Soket montaj yada Faston bağlantı ile direkt montaj AC ve DC bobinler Kilitlenebilir test butonu, mekanik indikatör & LED indikatör

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (kontrol ünitesiz)

Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (kontrol ünitesiz) Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (kontrol ünitesiz) Kullanma talimatı Montaj, kullanım, devreye alma İçindekiler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Önce çalıştırma talimatlarını

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B/6B Güvenli Ayırma Uygulamalar FA6000 Baskı 0/005 675 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

SG 05.1 - SG 12.1. Kullanma Talimatı AUMA NORM. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001

SG 05.1 - SG 12.1. Kullanma Talimatı AUMA NORM. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001 Kısmi Dönüşlü Akçuatörler SG 051 - SG 121 Kullanma Talimatı AUMA NORM DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr 12 100 4269 AUMA Kısmi Dönüşlü Akçuatörler SG 051 - SG 121 Kullanma Talimatı Talimatların

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 10 ka - 2P-4P Otomatik

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Teknik Tanýtým Rehberi Ýþletme Talimatlarý

Teknik Tanýtým Rehberi Ýþletme Talimatlarý Teknik Tanýtým Rehberi Ýþletme Talimatlarý Hava Isýtma Cihazý AIRTRONIC D 2 S Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. Eberspächerstr. 24 D - 73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711)

Detaylı

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

(M15M-D, M15X-D) J1-1 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ KONTROLÜ... J1-2 SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2 (M15M-D, M15X-D) DÜZ ÞANZIMAN... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI KONTROLÜ... J1-1 ÞANZIMAN YAÐI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-1 YAÐ KEÇESÝ (M15M-D) DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ... J1-2 KÝLOMETRE SAATÝ SENSÖRÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... J1-2

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar

İçerik. Ürün no.: MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi. Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar Ürün no.: 50133022 MSI-SR-ES31-01 Güvenlik rölesi Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel veriler

Detaylı

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler Yeni nesil ProAir 210 Serisi Proval pnömatik aktüatörler kremayer diþli tip tasarýma sahip olup çift ve tek etkili tipte üretilmektedir. Yeni nesil aktüatörler mil

Detaylı

Çekmeceli tip Kontrol devreleri X konnektörünün kutuplarýnýn arasýna yerleþtirilir (XV terminal kutusu saðlanmaz).

Çekmeceli tip Kontrol devreleri X konnektörünün kutuplarýnýn arasýna yerleþtirilir (XV terminal kutusu saðlanmaz). 18. Devre þemalarý Uyarý Devre kesiciyi kurmadan önce devre þemasýndaki F ve O notlarýný dikkatle okuyun Çalýþma durumu gösterilir Devre þemasý aþaðýdaki durumlarý kapsar: - çekmeceli devre kesici, açýk

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

BEN10M-TFR BEN5M-MFR BEN3M-PFR BEN300-DFR

BEN10M-TFR BEN5M-MFR BEN3M-PFR BEN300-DFR BEN Serisi Küçük, güç kaynaðý içeren model Özellikler Güç kaynaðý içeren küçük yapý. Ürün üstündeki ED göstergelerle kolay kurulum. Anahtarla çalýþma modu seçimi (Aydýnlýk / Karanlýk) Durum ve çýkýþ ED

Detaylı

Alan Sensörü Boyutlar Braket montajý Opsiyon Opsiyon Opsiyon

Alan Sensörü Boyutlar <Verici> <Alýcý> Braket montajý Opsiyon Opsiyon Opsiyon Plastik gövdeli alan sensörü Özellikler Fresnel lensli mm ince gövde Plastik (P/AS) enjeksiyonlu gövde Ýletimi durdurma fonksiyonu, Karþýlýklý enterferans önleme fonksiyonu, Ýþ göstergesi yanýp sönme fonksiyonu,

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

Ýþletim kýlavuzu. Türkçe

Ýþletim kýlavuzu. Türkçe Titreþim denetim cihazý Tip 663 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 röle þalter çýkýþý** (Ayarlanabilir) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000 Hz * Tip 663 titreþim denetim

Detaylı

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0.

kutuplu, 8 A Emniyet rölesi. Vidalı terminal. 2 CO (DPDT) 8/15 250/400 2, /0.65/ (5/5) AgNi /0. 48 Serisi - Röle Arayüz Modülleri 8 A Özellikler 48.12 2 kutuplu emniyet rölesi arayüz modülleri, 15.8 mm genişlik 48.12-2 kutuplu 8 A (vidalı terminal) DC hassas bobinler EN 50205 Type B ye göre güç bindirilerek

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

OFÝS DONANIMLARI . BÖLÜM OFFICE EQUIPMENTS.1 -.12 .1 www.kancaaksesuar.com.tr Ölçüler mm dir. Kablo Setleri Spiral Cable Managers 006431 006432 Kablo Kanalý Omurga Gri LS03 Kablo Kanalý Omurga Siyah LS03

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Alan Sensörü Özellik verisi Ölçüm yöntemi L Paralel kayma karakteristiði Algýlama mesafesi L(m) Veri 0 6 Ölçüm yöntemi q L Algýlama mesafesi L(m) Açý

Alan Sensörü Özellik verisi Ölçüm yöntemi L Paralel kayma karakteristiði Algýlama mesafesi L(m) Veri 0 6 Ölçüm yöntemi q L Algýlama mesafesi L(m) Açý BW Serisi Alan sensörü Özellikler 7 m ye kadar uzun algýlama mesafesi deðiþik model (: 0/0mm, Algýlama yüksekliði: 0~90mm) Sýfýr algýlama alanýný en aza indirerek artýrýlmýþ algýlama kararlýlýðý sek parlaklýkta

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

Çok turlu aktüatörler SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (kontrol ünitesiz)

Çok turlu aktüatörler SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (kontrol ünitesiz) Çok turlu aktüatörler SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 AUMA NORM (kontrol ünitesiz) Kullanma talimatı Montaj, kullanım, devreye alma İçindekiler SAEx 07.2 SAEx 16.2 / SAREx 07.2 SAREx 16.2 Önce

Detaylı

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300

Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 Duvar Tipi Davlumbaz Kullanma Kýlavuzu ADV 5150 ADV 5150 B ADV 5150 S ADV 5170 I ADV 5300 PCB içermez 3-4 5-9 10 11 14 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz

Detaylı