Elektrikli çok turlu akçuatörler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektrikli çok turlu akçuatörler"

Transkript

1 Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu

2 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu Bu talimatýn geçerli olduðu cihazlar: Bu çalýþma talimatý AM 01.1/AM 02.1 kontrol ünitesi ile birlikte monte edilmiþ SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 çok turlu akçuatörler için geçerlidir. Aþaðýdaki talimat sadece «saða doðru kapama» için geçerlidir, yani mil vanayý kapatmak için saat yönünde döner. Ýçindekiler Sayfa 1. Emniyet Talimatlarý Uygulama Alaný Elektrik baðlantýsý Bakým Ýkaz Uyarýlarý 4 2. Kýsa tanýmlama 5 3. Teknik bilgiler 6 4. Kablo donaným þemasý açýklamasý için ek bilgiler 9 5. Taþýma, depolama ve ambalaj Taþýma Depolama Ambalaj Vanaya/Þanzýmana Montaj Lokal kontroller montaj pozisyonu Elektrik baðlantýsý AUMA fiþ/soket konnektörü (S, SH, SE) baðlantý Manuel çalýþtýrma Lokal kontrol yerinin kumandalarý ve göstergeleri Anahtar bölmesinin açýlmasý Anahtar bölmesinin kapaðýnýn açýlmasý Gösterge diskinin (opsiyon) çýkartýlmasý Sýnýr anahtarlarýn ayarlanmasý KAPALI son durum için ayar (siyah bölüm) AÇIK son durum için ayar (beyaz bölüm) Sýnýr anahtarlarýn kontrolü DUO-Limit Anahtar (Opsiyon) Ayarý KAPALI yönünün ayarlanmasý (siyah alan) AÇIK yönünün ayarlanmasý (beyaz alan) DUO Limit Anahtarlarýn Kontrolü Tork Anahtalamasý Ayarý Ayar Tork Anahtarlarýnýn Kontrolü Test Amaçlý Çalýþtýrma Dönme yönünün kontrolü Limit anahtarlamanýn ayarlanmasý Durma tipinin kontrolü PTC termistör tetikleme aletinin (isteðe baðlý) kontrolü Potansiyometre (Opsiyon) Ayarý Elektronik RWG Pozisyon Transmitterinin (Opsiyon) Ayarlanmasý Telli Sistem4 20mAve3/4Telli Sistem0 20mAAyarý /4 Telli Sistem0 20mAAyarý 30 2

3 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Sayfa 18. Mekanik pozisyon göstergesinin ayarý (isteðe baðlý) Anahtar bölmesinin kapatýlmasý Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC Giriþ/çýkýþ kartýndaki diyagnoz LED lerinin iþlevleri (standart tip) Mantýk kartýnýn programlanmasý ACÝL - AÇIK ve ACÝL - KAPALI sinyali (isteðe baðlý) Pozisyoner (isteðe baðlý) Teknik bilgiler Ayar Sinyal türünün ayarlanmasý (isteðe baðlý) Sinyal kaybýnda deðiþik akçuatör hareketleri KAPALI son konum pozisyoner ayarý (standart versiyon) AÇIK son konum pozisyoner ayarý (standart versiyon) Hassasiyet ayarý AÇIK son durum pozisyoner ayarý (ters çalýþma) KAPALI son durum pozisyoner ayarý (ters çalýþma) Parçalý ayar aralýklý çalýþmada pozisyoner (isteðe baðlý) Parçalý aralýklý çalýþtýrma iþlevinin tanýmý Programlama Parçalý aralýklý çalýþmada pozisyoner ayarý Zamanlayýcý (isteðe baðlý) Taný LED lerinin iþlevleri (zamanlayýcý) Duo (ikili) sýnýr anahtarlama ayarý (isteðe baðlý) Çalýþma ve bekleme sürelerinin ayarlanmasý Sigortalar Akçuatör kontrol ünitesindeki sigortalat Motor koruma Koruma Sýnýfý IP 68 (isteðe baðlý) Ex-Alaný 22 de Kullanýlmasý (Opsiyon) Bakým Yaðlama Atýk toplama ve geri dönüþüm Servis Yedek parça listesi çok turlu akçuatör SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR Yedek parça listesi Kontrol AUMA MATIC Uygunluk belgesi ve üretici beyaný 58 Alfabetik Endeks 59 AUMA Bürolarýnýn ve Temsilciliklerinin Adresleri 60 3

4 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu 1. Emniyet Talimatlarý 1.1 Uygulama Alaný 1.2 Elektrik baðlantýsý 1.3 Bakým 1.4 Ýkaz Uyarýlarý AUMA çok turlu akçuatörleri kelebek ve küresel tip endüstriyel vanalarýn, valflarýn, sürgülerin çalýþtýrýlmasý için tasarlanmýþtýr. Diðer uygulamalar için bize danýþýnýz. Belirtilenlerin dýþýndaki uygulamalarda doðacak muhtemel hasarlardan üretici sorumlu deðildir. Bu riskler tamamen kullanýcýya aittir. Bu çalýþtýrma talimatýna uymak, akçuatörlerin doðru kullanýmýnýn bir parçasý olarak kabul edilir. Elektrikli cihazlar çalýþýrken, belirli parçalarýnda zorunlu olarak tehlikeli gerilimler oluþmaktadýr. Elektrik tesisatlarý veya cihazlarý üzerinde çalýþma ancak, bilgili bir elektrikçi veya bu özelliklerdeki bir elektrikçinin denetimi altýnda, yetiþmiþ bir personel tarafýndan elektrik mühendisliði kurallarýna uygun olarak yapýlmalýdýr. Akçüatörün emniyetli bir þekilde çalýþmasýnýn saðlanabilmesi için, bakým talimatlarýna (sayfa 52) uyulmalýdýr. Ýkaz uyarýlarýna uyulmamasý sonucu aðýr yaralanmalar veya mal kaybý meydana gelebilir. Cihazla çalýþacak olan uzman elemanlarýn bu iþletme talimatýnda belirtilmiþ olan tüm uyarýlarý eksiksiz bilmeleri ve uygulamalarý gerekmektedir. Kusursuz ve emniyetli bir iþletmeye taþýma, talimatlara uygun depolama, yerleþtirme, montaj ve itinalý bir þekilde kurma da dahildir. Çok turlu akçuatörler çalýþma esnasýnda > 60 C ye kadar ýsýnabilir. Olasý yanýklara karþý korunmak için dokunmadan önce yüzey sýcaklýðý kontrol edilmelidir. Bu talimatta belirtilen güvenlik açýsýndan önemli olan iþlemlere dikkati çekmek için, aþaðýdaki emniyet uyarýlarý açýklanmaktadýr. Her uyarýnýn önünde ilgili bir sembol mevcuttur. Bu iþaretin anlamý: Uyarý! «Uyarý» doðru ve talimatlara uygun bir çalýþma için gerekli etkinliklere ve yöntemlere iþaret etmektedir. Bu uyarýlara uyulmamasý hasarlara yol açabilir. Bu iþaretin anlamý: Statik elektriklenmeden etkilenecek yapý parçalarý! Baskýlý devre kartlarýnda statik elektrik boþalmalar nedeniyle hasar görebilecek veya tahrip olabilecek modüller mevcuttur. Devre kartlarýnda ayar çalýþmalarý, ölçüm veya deðiþtirme gerektiðinde bu parçalara dokunulacak ise, bu çalýþmadan hemen önce topraklanmýþ bir metal yüzeye (örn. mahfaza) dokunarak statik elektriðin boþalmasý saðlanmalýdýr. Bu iþaretin anlamý: Ýkaz! «Ýkaz» iþareti, talimatlara uygun olarak yerine getirilmeyen etkinlikler ve yöntemler sonrasý personel ve malzeme için güvenlik rizikosu tehlikesi oluþabileceðini göstermektedir. 4

5 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR Kýsa tanýmlama SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 serisi AUMA çok turlu akçuatörleri, teslimat kapsamýna dahil olan akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 tarafýndan kontrol edilir. Elle çalýþtýrmak için bir el çarký mevcuttur. Yol sýnýrlamalarý her iki son konumdaki limit anahtarlarla ayarlanýr. Tork anahtarý da her iki son konumda kapatýlabilir. Kapama türü vana üreticisi tarafýndan tespit edilir. Çok turlu akçuatör ve kontrol ünitesi modüler fonksiyon üniteleri þeklinde yapýlandýrýlmýþtýr. Her akçuatör ve her kontrol ünitesi belirli bir vana otomasyon çözümü için üretilmiþ ve birbirleri ile kombine edilmiþtir. Bu nedele her akçuatör/kontrol ünitesinde, tip etiketinde sipariþe özel sipariþ bir sipariþ numarasý yazýlýdýr. Bu sipariþ numarasýna bakarak kablo donaným þemasý, test protokolü ve diðer bilgiler doðrudan Ýnternet üzerinden yüklenebilir. Ana sayfa: Devreye alma Düþük sýcaklýk versiyonlarýnda ( 50 C) kontrol ünitesi için bir ön ýsýnma süresi gerekli olduðuna dikkat ediniz. Bu ön ýsýnma süresi akçuatörün ve kontrol ünitesinin gerilimsiz olduðu ve ortam sýcaklýðýna kadar soðuduklarý durum için geçerlidir. Devreye alma iþlemi bu koþullar altýnda gerçekleþecekse, aþaðýdaki ön ýsýnma sürelerinin beklenmesi gerekir. 50 C de = 60 dakika 60 C de = 80 dakika Resim 1: Ön ýsýnma süresi çizimi t[dak] ϑ [ C] 5

6 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu 3. Teknik bilgiler Akçuatörün donanýmý ve fonksiyonlarý Ýþletme türü 1) Standart: SA Kýsa çalýþma S2-15 dak SAR Kesintili iþletme S4 -%25 Opsiyon: SA Kýsa süreli çalýþma S2-30 dak SAR Aralýklý çalýþma S4 -%50 Aralýklý çalýþma S5 -%25 Motorlar Standart: Trifaze asenkron motor, IM B9 tipi, IEC 34 e göre Opsiyon: Özel motorlar Yalýtým sýnýfý F, tropikal dayanýklý H, tropikal dayanýklý Motor koruma Standart: Termik þalter (NC) Opsiyon: PTC termistörler (DIN ye uygun) Kendiliðinden kilitlenme evet, 4-90d/darasýndaki hýzlarda Sýnýr anahtarlama AÇIK ve KAPALI son konumlarý için sayaç diþli mekanizmasý her strok için 1 ila 500 devir (isteðe baðlý olarak her strok için 1 ila devir) Standart: Opsiyonlar: Tekli anahtar (1 NC ve 1 NO) her son konum için Her son konum için tandem anahtar (2 NC ve 1 NO), anahtarlar galvanik yalýtýmlý Her son konum için üçlü anahtar (3 NC ve 3 NO), anahtarlar galvanik yalýtýmlý Ara konum anahtarý (DUO limit anahtarlama), isteðe göre ayarlanabilir Tork anahtarlama AÇIK ve KAPALI yönlerine doðru kademesiz olarak ayarlanabilen tork anahtarlama Standart: Her yön için tekli anahtar (1 NC ve 2 NO) Opsiyonlar: Her yön için tandem anahtar (2 NC ve 2 NO), anahtarlar elektriksel olarak yalýtýlmýþ Konum geribildirim sinyali, analog (opsiyon) Potansiyometre veya 0/4 20 ma (RWG) Daha geniþ bilgiler için teknik bilgi föyüne bakýnýz Mekanik konum göstergesi Sürekli gösterge, KAPALI ve AÇIK sembolleri bulunan ayarlanabilen gösterge diski (opsiyon) Çalýþma göstergesi Flaþör verici (SA da standart, SAR de opsiyon) Anahtar bölmesindeki ýsýtýcý Standart: 5 W, 24 V DC rezistanslý ýsýtýcý Opsiyonlar: kendiliðinden ayarlanan PTC ýsýtýcý, 5 20 W V AC/DC, V AC/DC veya V AC Motor ýsýtýcý (opsiyon) SA(R) : 12,5 W SA(R) : 25 W SA(R) : 50 W Elle çalýþtýrma Ayar ve acil çalýþtýrma iþlemleri için elle çalýþtýrma modu, elektrikle çalýþtýðýnda el çarký dönmez Opsiyon: El çarký kilitlenebilir Kontrol ünitesine baðlantý Vidalý baðlantýlý AUMA fiþ/soket konnektörü Baðlantý tipleri EN ISO 5210 a göre A, B1, B2, B3, B4 DIN 3210 a göre A, B, D, E DIN 3338 e göre C Özel baðlantý tipleri: AF, AK, AG, IB1, IB3 Gerilim beslemesi, þebeke frekansý ve gerilim beslemesi Elektronik modülünün harici güç kaynaðý (opsiyon) Nominal güç Þebeke gerilimi ve frekansý için kontrol ünitesi ve motorda bulunan tip etiketlerine bakýn Þebeke gerilimde izin verilen deðiþimler: ± %10 Þebeke frekansýnda izin verilen deðiþimler: ±%5 Motorun akým tüketimi: Motorun tip etiketine bakýn Kontrol ünitesinin akým tüketimi þebeke gerilimine baðlýdýr: V AC = max. 600 ma V AC = max. 300 ma V AC = max. 150 ma 24 V DC +% 20/ % 15, kontrol ünitesinin akým tüketimi dikkate alýnmalýdýr Motorun tip etiketine bakýnýz Not: Kontrol ünitesi akçuatörün nominal gücüne göre boyutlandýrýlmýþtýr Kategori III Aþýrý gerilim kategorisi Güç bölümü Standart: Ters çevirme kontaktörü2) (mekanik ve elektriksel olarak kilitli) Motor gücü 1,5 kw ye kadar Opsiyonlar: Ters çevirme kontaktörü2) (mekanik ve elektriksel olarak kilitli) 18 A ya kadar nominal motor akýmý için (AÇIK - KAPALI - Çalýþma) veya 16 A (kontrol iþletmesi) Tristör ters çevirme ünitesi3) (modülasyonlu iþletme için önerilir) 1,5 kw, 500 V AC motor gücüne kadar dahili sigortalarla, 5,5 kw, 500 V AC motor gücüne kadar harici sigortalar gereklidir 1) 20 C ortam sýcaklýðýnda ve ayrý bir SA veya SAR teknik bilgi föyüne göre, modülasyon torku ile ortalama yüklemede. 2) Üreticisi tarafýndan garanti edilen ömrü 2 milyon ilk çalýþtýrmadýr. Daha yüksek bir kalkýþ sayýsý öngörüldüðünde, hemen hemen sonsuz ömürlü tristör ters çevirme üniteleri önerilir. 3) Termistörlü tetikleme aletleri ile kullanýma uygun deðildir. 6

7 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kontrol Standart: Kontrol giriþleri 24 V DC, AÇIK - STOP - KAPALI (opto coupler üzerinden, ortak referans gerilimi), akým tüketimi: yakl. 10 ma, her giriþ için Modülasyonlu çalýþtýrma için minimum darbe süresi dikkate alýnmalýdýr Opsiyon: Kontrol giriþleri 220 V AC, AÇIK - STOP - KAPALI (opto coupler üzerinden, ortak referans gerilimi), akým tüketimi: yakl. 15 ma, her giriþ için Durum sinyalleri Standart: 5 altýn kontaklý sinyal rölesi 4 adet ortak referans gerilimli normalde açýk kontak, maks. 250 V AC, 0,5 A (omik yük) Standart kontaklar: AÇIK son konumu, KAPALI son konumu, seçici anahtar UZAKTAN, seçici anahtar LOKAL 1 kuru deðiþtirici kontaðý, Ortak hata sinyali için maks. 250 V AC, 0,5 A (omik yük) Standart kontaklar: Tork hatasý, faz kaybý, motor korumasý devreye girdi Opsiyon: Pozisyoner ile baðlantýlý sinyaller: AÇIK son konumu, KAPALI son konumu (akçuatör iþletmesinde tandem anahtar gereklidir) Seçici Anahtar UZAKTAN, seçici anahtar LOKAL 2. kademe seçici anahtar üzerinden 1 kuru deðiþtirici kontaðý, maks. 250 V AC, 0,5 A (omik yük) ortak hata sinyali için: Tork hatasý, faz kaybý, motor korumasý devreye girdi Gerilim çýkýþý Standart: Kontrol gerilimi 24 V DC, maks. 50 ma, kontrol giriþlerini beslemek için, dahili güç kaynaðýndan galvanik olarak yalýtýlmýþ Opsiyon: Kontrol gerilimi 115 V AC, maks. 30 ma, kontrol giriþlerini beslemek için3), dahili güç kaynaðýndan galvanik olarak yalýtýlmýþ Lokal kontrol Standart: Seçici anahtar LOKAL ÇALIÞTIRMA MODU - KAPALI - UZAKTAN (her üç konumda da kilitlenebilir) AÇIK - STOP - KAPALI butonu 3 sinyal lambasý: KAPALI son konumu (sarý), ortak hata sinyali (kýrmýzý), AÇIK son konumu (yeþil) Opsiyon: Koruyucu kapak, kilitlenebilir Fonksiyonlarý Standart: Durma türü ayarlanabilir KAPALI veya AÇIK son konumu için sýnýr veya tork anahtarlamalý Tüm ayar yolu boyunca tork aþýrý yük korumasý Aþýrý tork yüklenmesi (tork hatasý) ortak hata sinyali dýþýna alýnabilir Otomatik faz düzeltmeli faz hatasý denetimi Adým adým iþletme veya UZAKTAN da kendinden kilitlemeli Adým adým iþletme veya LOKAL de kendinden kilitlemeli Akçuatör yanýp sönme sinyali (opsiyon) açýlýp kapatýlabilir Opsiyonlar: Pozisyoner4): E1 = 0/4 20 ma giriþi üzerinden nominal pozisyon deðeri Sinyal kaybýnda ayarlanabilen davranýþ Hassasiyet (ölü nokta) ve bekleme süresi ayarlanabilir Ayýrma aralýðý çalýþtýrmasý Motor koruma deðerlendirilmesi Standart: Motor sýcaklýðý akçuatör motorundaki termik þalterlerle denetlenir Opsiyonlar: Ayrýca akçuatörde bulunan termik þalterlerle baðlantýlý olarak kontrol ünitesindeki termik aþýrý akým rölesi Akçuatör motorundaki termistörlerle baðlantýlý olarak termistör tetikleme aleti Elektrik baðlantýsý Standart: Vidalý baðlantýlý AUMA fiþ/soket konnektörü Opsiyonlar: Çekilen fiþin bir duvara tespit edilmesi için tespit çerçevesi Fiþ bölmesi için koruma kapaðý (fiþ çekildiðinde) Kablo giriþleri için vida diþleri Standart: Metrik diþler Opsiyonlar: Pg-diþler, NPT-diþler, G-diþler Baðlantý þemasý Sipariþ numarasýna uygun kablo donatým þemasý teslimatla birlikte verilir Ayrýca aktçuatörde RWG li tip Pozisyon geri besleme sinyali Analog çýkýþ E2 = 0/4 20 ma (maks. yük 500 Ω) (Opsiyon) 3) Termistörlü tetikleme aletleri ile kullanýma uygun deðildir. 4) Akçuatörle çalýþtýrmada pozisyon transmitteri (potansiyometre veya RWG) gerekir. 7

8 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu Kullaným koþullarý EN 529 a uygun korunma sýnýfý5) Standart: IP 67 Opsiyonlar: IP 68 IP 67-DS (Double Sealed) IP 68-DS (Double Sealed) (Double Sealed = baðlantý yeri ayrýca iç bölmeye karþý da sýzdýrmazdýr) Paslanmaya karþý korunma Standart: KN Endüstriyel tesislerde kullanmaya uygun, hava kirliliði düþük atmosferlerde su ve enerji santrallerinde Opsiyonlar: KS Nadir veya daimi olarak kirlenmekte olan orta zararlý madde konsantrasyonlu atmosferler (örn. arýtma tesisleri, kimyasal madde endüstrisi) KX Çok fazla yüklenmiþ yüksek neme sahip ve çok yüksek zararlý madde konsantrasyonlu atmosferler KX-G KX gibi, fakat alüminyum içermeyen tip (parçalar dýþarýda) Kaplama boyasý Standart: Demir-mika kombinasyonlu iki komponent boya Renk Standart: AUMA gümüþ grisi (RAL 7037 benzeri) Opsiyon: diðer renkler de istek üzerine mümkündür Ortam sýcaklýðý Standart: SA: 25 C ila +70 C SAR: 25 C ila +60 C Opsiyonlar: Salýnýmlara dayanýklýlýðý IEC ya göre 40 C ila +60 C, düþük sýcaklýk tipi 50 C ila +60 C (çok düþük sýcaklýk tipi, ýsýtma sistemi dahil 60 C ila +60 C (çok düþük sýcaklýk tipi, ýsýtma sistemi dahil 1 g, Hz için Ýlk çalýþtýrmada veya sistem arýzalarýnda titreþimlere ve salýnýmlara karþý dayanýklýlýk. Daimi bir dayanýklýlýk varsayýlamaz. Redüktörlerle kombinasyonda deðil, sadece kontrol üniteli akçuatör kontrol üniteleri için geçerlidir. Dayanma ömrü SA : çalýþtýrma (AÇ - KAPAT - AÇ), her strok 30 devir SA : çalýþtýrma (AÇ - KAPAT - AÇ), her strok 30 devir SA : çalýþtýrma (AÇ - KAPAT - AÇ), her strok 30 devir SAR : 5 milyon çalýþtýrma/ilk çalýþtýrma6) SAR : 3,5 milyon çalýþtýrma/ilk çalýþtýrma6) SAR : 2,5 milyon çalýþtýrma/ilk çalýþtýrma6) Aðýrlýk Çok turlu akçuatör: SA/SAR teknik bilgilerine bakýnýz Akçuatör kontrol ünitesi: yakl. 7 kg (AUMA fiþ/soket konnektör ile) Aksesuar Duvar askýsý7) AUMA MATIC in akçuatörden ayrý olarak baðlanmasý için, fiþ soket konnektör dahil. Baðlantý kablosunu lütfen sorunuz. Yüksek ortam sýcaklýklarýnda, eriþimi zor olduðunda veya çalýþýrken kuvvetli titreþimler oluþtuðunda önerilir. Diðer bilgiler AB Direktifleri Referans dokümanlar Elektromanyetik Uyumluluk (EMU): (2004/108/EG) Alçak Gerilim Direktifi: (2006/95/EG) Makine Direktifi: (98/37/EG) «Elektrikli çok turlu akçuatörler SA/SAR» ürün tanýmlamasý «AUMA MATIC akçuatör kontrol ünitesi» ürün tanýmlamasý SA/SAR boyut föyleri «... AUMA MATIC kontrol ünitesi dahil» AM 01.1/AM 02.1 teknik bilgileri SA/SAR teknik verileri SA/SAR elektrik verileri 5) Koruma sýnýfý IP 68 ve daha yüksek olan trifaze asenkron motorlarda mutlaka daha yüksek bir korozyona karþý korunma sýnýfý olan KS veya KX önerilmektedir. Koruma sýnýfý IP 68 de çift yalýtýmlý baðlantý bölmesi DS (double sealed) kullanýlmasýný önermekteyiz). Özel motorlarda tip etiketinde verilen koruma sýnýfý geçerlidir. 6) Modülasyonlu akçuatörlerin ömürleri yüke ve kalkýþ sayýsýna baðlýdýr. Kalkýþ sayýsýnýn yüksek olmasý çok nadir durumlarda daha iyi bir kontrol saðlar. Uzun bir süre kesintisiz ve bakým gerektirmeden çalýþmasý için, saat baþýna kalkma sayýsý iþlemin gerektirdiðinden daha fazla olarak seçilmemelidir. 7) Akçuatör ile AUMA MATIC arasýndaki kablo uzunluðu maks. 100 m. Akçuatörde potansiyometre olan tipler için uygun deðildir. Akçuatörde potansiyometre yerine bir RWG tercih edilmelidir. 8

9 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR Kablo donaným þemasý açýklamasý için ek bilgiler Bilgi A: Yanýp sönme sinyali (S5) baðlandýðýnda, çalýþma göstergesi mümkündür (kontaklar açýlýr ve kapanýr). KAPALI yönü: Baðlantýlar X K 6-X K 7 AÇIK yönü: Baðlantýlar X K 6-X K 8 Son konumda kontaklar kapalý kalýr. Harici bir PLC ye baðlandýðýnda yanýp sönme sinyali DIP anahtar (Tablo 4, sayfa 33) üzerinden kapatýlabilir. Bilgi B: Son durumlarda durdurma tipi vana üreticisi tarafýndan S1-2 ve S3-2 program anahtarlarý üzerinden ayarlanmak suretiyle belirlenir (bkz. sayfa 33). Tork anahtarýnýn bir ara pozisyonda açmasý akçuatörü durdurur ve arýza iþareti üretir. Tork anahtarý üzerinden durdurmada sýnýr anahtarlarý iþaret vermeye yarar. Ýlgili anahtarlar son duruma ulaþmadan hemen önce açacak þekilde ayarlanmalýdýr. Tork anahtarýnýn, sýnýr anahtarýndan önce açmasý halinde akçuatör durur ve arýza iþareti verilir. Ýlave programlama olanaklarý için, örn. UZAKTAN çalýþmada kilitlemeli çalýþma, bkz. tablo 4, sayfa 33. Bilgi D: Aþaðýdaki hata durumlarý, tespit edilerek gerilimsiz kontak ortak hata sinyali þeklinde kontrol odasýna taþýnabilir: - Elektrik kesintisi - Faz alarmý - Motor koruma açtý - Tork anahtarý ara pozisyonda açtý. Bu sinyal program üzerinden kapatýlabilir, bkz. tablo 4, sayfa 33. Bilgi E: Giriþ sinyalleri DIN 'a uygun olarak. X K 2; X K 3veX K 4 giriþleri için nominal akým ma dýr. Eger 24 VDC dahili gerilim uzaktan kumanda için kullaniliyorsa, mutlaka gerilimsiz kontaklar üzerinden baðlanmalýdýr.. Bilgi F: Yanlýþ faz sýralamasý halinde dönme alaný otomatik olarak düzeltilir. Faz hatasý halinde akçuatör durur. Bu arýza ara yüz kartýndaki LED V14 üzerinden görülür (bkz. sayfa 32). Arýza iþareti için Bilgi D'ye bakýnýz. Bilgi G: Sinyaller için gerilimsiz kontaklar mevcuttur. Dahili kontrol gerilimi (X K 11/+24 V ve X K 5/ 24 V) harici lambalar, röleler vb. için kullanýlmamalýdýr. 9

10 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu 5. Taþýma, depolama ve ambalaj 5.1 Taþýma Kurulacak yere saðlam bir ambalaj içinde taþýnmalýdýr.. Vinç ile kaldýrmak amacýyla kanca veya halatý el çarkýna baðlamayýn. Çok turlu akçuatör vanaya monte edilmiþ ise, vinçle kaldýrmak için kanca veya halat çok turlu akçuatöre baðlanmamalýdýr. El çarkýnýn takýlmasý: Taþýmada çaplarý 400 mm den daha büyük olan el çarklarý birlikte verilir. El çarkýný monte etmeden önce manuel iþletme moduna geçilmelidir! Manuel iþletme konumuna geçilmediðinde, deðiþtirme mekanizmasýnda arýzalar oluþabilir.. Manuel çalýþmaya geçiþ (Resim 2): Kýrmýzý deðiþtirme kolunu elle döndürün, mili manuel çalýþtýrma kavraþana kadar ileri geri hareket ettirin. Deðiþtirme kolu yakl. 85 kaldýrýlabiliyorsa, manuel çalýþtýrma tam olarak kavramamýþ demektir. Deðiþtirme kolunu hareket ettirebilmek için el kuvveti yeterlidir. Bir uzatma kullanmaya gerek yoktur. Fazla kuvvet uygulandýðýnda, deðiþtirme mekanizmasý zarar görebilir.. El çarkýný mil üzerindeki deðiþtirme koluna takýn (Resim 3). El çarkýný birlikte verilen emniyet segmaný ile tespit edin. Resim 2 Resim Zeminden gelebilecek neme karþý korumak için raf veya palet üzerinde muhafaza edilmelidir.. Toz ve pisliklere karþý korumak için üstü örtülmelidir.. Metalik yüzeyleri korozyona karþý korumak için uygun bir pas koruyucu kullanýlmalýdýr. 5.2 Depolama. Ýyi havalandýrýlmýþ kuru bir odada muhafaza edilmelidir. Çok turlu akçuatörler uzun bir müddet (6 aydan fazla) depoda muhafaza edilecek ise, ayrýca aþaðýdaki noktalara da mutlaka uyulmalýdýr: Depoya almadan önce: Metalik yüzeylere, özellikle tahrik edilen parçalar ve montaj yüzeyleri, uzun ömürlü pas koruyucusu sürülmelidir.. Yaklaþýk 6 ayda bir pas kontrolü yapýlmalýdýr. Paslanma belirtileri gözetlendiðinde, yeniden pas koruyucu madde sürülmelidir. Çok turlu akçuatör monte edildikten sonra derhal devreye alýnarak ýsýtma cihazýnýn kondens suyu oluþmasýný önlemesi saðlanmalýdýr. 5.3 Ambalaj Ürünlerimizin taþýnma esnasýnda korunmasý için fabrikadan özel ambalajlarda teslim edilir. Bu ambalajlar çevre dostu, kolay ayrýlabilen malzemelerdir ve tekrar kullanýlabilirler. Ambalajlarýmýz ahþap, karton, kaðýt ve PE folyo malzemeden yapýlmýþtýr. Ambalaj malzemelerinin atýk geri dönüþümü yapan bir firmaya verilmesini öneririz. 10

11 Kullanma kýlavuzu 6. Vanaya/Þanzýmana Montaj Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR Monte etmeden önce çok turlu akçuatörde hasar olup olmadýðý kontrol edilmelidir. Hasarlý parçalar orijinal yedek parçalarla deðiþtirilmelidir.. Vanaya/þanzýmana monte edildikten sonra, boya hasarlarý düzeltilmelidir. Çok turlu akçuatör fabrika tarafýndan KAPALI (KAPALI sýnýr anahtarýna basýlý olarak) konumunda teslim edilir.. Baðlantý flanþýnýn vanaya/þanzýmana uygun olup olmadýðýný kontrol edin. Flanþ tapalarý sýký olmamalýdýr! B1, B2, B3 veya B4 (Resim 4) baðlantý tipleri delikli ve yivli (normalde ISO 5210 a uygun) olarak teslim edilir. Resim 4 Baðlantý þekli B1/B2 Fiþ kovaný B3/B4 yivli delikli baðlantý þekli A baðlantý tipinde (Resim 5) kovanýn iç diþi vana milinin diþi ile çakýþmalýdýr. Açýkça belirtilerek diþ açýlmýþ olarak sipariþ edilmezse, diþli kovaný fabrika teslimatýnda deliksiz veya pilot delikle teslim edilir. Diþli kovanýn nasýl hazýrlanacaðý bir sonraki sayfada açýklanmaktadýr. Deliðin ve yivin vana/þanzýman giriþ miline uygun olup olmadýðýný kontrol edin. Çok turlu akçuatörün ve vananýn/þanzýmanýn temas yüzeyleri iyice yaðlanmalýdýr.. Vana/þanzýman giriþ miline hafifçe yað sürün. Çok turlu akçuatörü aramtüre/þanzýmana tespit edin. Vidalarý (min. Kalite Sýnýfý 8.8, bkz. Tablo 1) eþit miktarlarda çapraz olarak sýkýn. Tablo 1: Vidalarýn sýkma torklarý Mukavemet sýnýfý 8.8 T A (Nm) M8 25 M10 50 M12 87 M M

12 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu Diþli kovanýn hazýrlanmasý (Baðlantý tipi A): Resim /80.02 A baðlantý þekli (diþli soket hariç) 80.2 Çýkýþ flanþýn çok turlu akçuatörden sökülmesine gerek yoktur. Flanþ týpasýný (80.2, Resim 5) baðlantý flanþýndan sökün. Diþli kovaný (80.3) baský yataðý (80.01) ve baský yataðý diskleri (80.02) ile birlikte çýkartýn. Baský yataðýný ve baský yataðý disklerini diþli kovandan çýkartýn. Diþli kovaný delin ve diþ açýn. Tornaya baðlarken yalpa yapmamasýna dikkat edin! Hazýr diþli kovaný temizleyin. Baský yataðýna ve baský yataðý disklerine EP lityum sabunlu çok amaçlý gres sürün. Diþli kovaný tekrar baský yataklarý ile baðlantý flanþýna yerleþtirin. Çenelerin içi boþ milin yivine oturmasýna dikkat edin.. Flanþ týpasýný takýn ve sonuna kadar sýkýn. Gresörlüðe bir gres tabancasý ile mineral bazda, tabloda verilen miktarlarda, lityum sabunlu EP çok amaçlý yaðý püskürtün. Tablo 2: A baðlantý flanþý için yað miktarlarý Çýkýþ mili A 07.2 A 10.2 A 14.2 A 16.2 A 25.2 A 30.2 A 35.2 A 40.2 A 48.2 Miktar1) 1,5 g 2 g 3 g 5 g 10 g 14 g 20 g 25 g 30 g 1) Yoðunluklarý ρ = 0,9 kg/dm³ olan gresler için Yükselen vana mili için koruyucu boru Vida diþlerini kendir, teflon bant veya diþ sýzdýrmazlýk macunu ile sýzdýrmaz hale getirin. Koruyucu boruyu (1) diþlere takýn (Resim 6) ve sýkýn.. Sýzdýrmazlýk halkasýný (2) gövdeye deðene kadar itin. Koruyucu boru kapaðýnýn (3) mevcut ve saðlam olup olmadýðýný kontrol edin. Resim 6: Yükselen vana mili için koruyucu boru

13 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR Lokal kontroller montaj pozisyonu Lokal kontrollerin montaj pozisyonu sipariþe göre gerçekleþir. Vanaya veya redüktöre taktýktan sonra, yerinde, lokal kontrollerin pozisyonlarý uygun deðilse, bu pozisyonlar sonradan bir miktar deðiþtirilebilir. Bunun için dört farklý montaj pozisyonu mümkündür: Resim 7: Montaj konumlarý A Resim 8: Montaj konumu B Akçuatör Akçuatör Resim 9: Montaj konumu C Resim 10: Montaj konumu D Akçuatör Akçuatör Montaj pozisyonunun deðiþtirilmesi Açmadan önce akçuatörün besleme gerilimini kesin.. Lokal kontrolleri maksimum 180 döndürün! Kablolarýn bükülmemesine ve sýkýþmamasýna dikkat edin..4 vidayý sökün ve lokal kontrolü çýkartýn. Lokal kontrolün devre kartýnýn 3 vidasýný sökün, devre kartýný yeni konuma döndürün ve vidalarý sýkýn. Lokal kontrolü yeni konumuna döndürün ve tekrar yerine yerleþtirin. Kapaðýn ve mahfazanýn sýzdýrmazlýk yüzeylerini temizleyin.. O-ring in saðlam olup olmadýðýný kontrol edin. Anahtar bölmesinin kapaðýný takýn ve vidalarýný eþit miktarlarda çapraz olarak sýkýn. 13

14 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu 8. Elektrik baðlantýsý Elektrik tesisatlarý veya cihazlarý üzerinde çalýþma ancak, bilgili bir elektrikçi veya bu özelliklerdeki bir elektrikçinin denetimi altýnda, yetiþmiþ bir personel tarafýndan elektrik mühendisliði kurallarýna uygun olarak yapýlmalýdýr. Baðlantý þemasý Ýlgili kablo baðlantý þemasý bu çalýþma talimatý ile birlikte, hava þartlarýndan korumalý bir çanta içinde, çok turlu akçuatör el çarkýna baðlý olarak teslim edilmektedir. Baðlantý þemasý kaybolduðunda, komisyon numarasý belirtilerek (bkz. tip etiketi) temin edilebilir veya doðrudan Ýnternet ten indirilebilir (www.auma.com). Harici sigorta Kýsa devre korumasý ve akçuatörü devreye almak için uygulayýcýya ait sigortalar ve yük ayýrma anahtarlarý gereklidir. Boyutlandýrma akým deðerleri motorun ve kontrol ünitesinin akým tüketimlerinin toplamýndan hesaplanýr. Motorun akým tüketimi: Motorun tip etiketine bakýn (nominal akým). Kontrol ünitesinin akým tüketimi þebeke gerilimine baðlýdýr: V AC = maks. 650 ma V AC = maks. 325 ma V AC = maks. 190 ma Nominal güçleri 1,5 kw olan kontrol ünitelerinin izin verilen maksimum sigortalarý 16 A (gl/gg) ve nominal güçleri 7,5 kw olan kontrol ünitelerinin sigortalarý ise 32 A dýr (gl/gg). EMU uyumlu kablo serimi Sinyal ve bus kablolarý çok hassastýr. Motor kablolarýndan giriþimler yayýlabilir. Giriþimlere karþý hassas olan ve giriþim yayan kablolar birbirlerine uzak olarak döþenmelidir. Sinyal ve bus kablolarý toprak potansiyeline çok yakýn döþendiðinde, giriþimlere karþý dayanýklýlýklarý yükselir. Uzun kablo kullanýlmasýndan kaçýnýlmalý veya kablolar mümkün olduðu kadar giriþimlere uzak yerlere döþenmelidir. Giriþimlere karþý hassas ve giriþim yayan kablolar uzun bir mesafe boyunca birlikte döþenmemelidir.. Uzaktan pozisyon vericilerin (potansiyometre, RWG) baðlanmasý için, ekranlanmýþ kablolar kullanýlmalýdýr. Isýtýcý Sürücüde yoðuþma olmasýný önlemek için, akçuatör kontrol ünitesine standart olarak bir ýsýtýcý takýlmýþtýr. Baþka bir tipte sipariþ edilmezse, bu ýsýtýcý dahili olarak beslenir. Harici beslemede (opsiyon) bu daima baðlý olmalýdýr. Bazý akçuatörlerde opsiyon olarak ayrýca bir motor ýsýtýcý da mevcuttur. Bu ýsýtýcý daima harici olarak beslenir ve baðlantý þemasýna göre baðlanmalýdýr. 14

15 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi duvar askýsýnda (aksesuar) Duvar askýlý tipte dikkat edilmesi gerekenler: Resim 11: Duvar askýsýnda AUMA MATIC Akçuatör baðlantý hatlarý Potansiyometreli tip akçuatörler için uygun deðildir. Akçuatörde potansiyometre yerine bir RWG tercih edilmelidir. Akçuatör ile AUMA MATIC arasýnda maksimum 100 m uzunluðunda kablo kullanýlmasýna müsaade edilmektedir.. Duvar askýsýndaki AUMA MATIC ile akçuatör arasýndaki baðlantý için hazýr baðlantý kablolarýný AUMA dan sipariþ edebilirsiniz. Hazýr kablolar kullanýldýðýnda aþaðýdaki noktalara dikkat edilmelidir:. Uygun, esnek ve blendajlý baðlantý kablolarý kullanýlmalýdýr.. Baðlantý kablosunun faz sýrasý doðru olmalýdýr. Çalýþtýrmadan önce dönme yönü kontrol edilmelidir (bkz. sayfa 25) Akçuatör kontrol ünitesinin akçuatöre sonradan takýlmasý Akçuatör ve akçuatör kontrol ünitesinin sipariþ numaralarý farklý ise (tip etiketlerine bakýn), her iki cihazýn da baðlantý planlarý ve kablo donaným þemalarý (KMS...)ayný olmalýdýr. 15

16 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu 8.1 AUMA fiþ/soket konnektörü (S, SH, SE) baðlantý Resim 12: S tipi (standart) Resim 13: SH versiyon Resim 14: SE versiyon Þebeke baðlantýsýndan önce Akým, besleme gerilimi ve frekans deðerlerinin motor etiketindeki deðerlerle (motor etiketine bakýnýz) uygunluðunu kontrol edin: VD /45 Parça-No: Z ~ 400V 60Hz 0.09 kw Y 0.60A akým türü/þebeke gerilimi/þebeke frekansý Baðlantý bölmesini açýn Vidalarý (1) sökün ve kapaðý çýkartýn (Þekil 15).. Vidalarý (2) sökün ve soket kovanýný kapaktan çýkartýn. Baðlantý kablolarýna uygun kablo glandlarý yerleþtirin (Etiketinde verilen koruma sýnýfý sadece uygun kablo glandlarý kullanýldýðýnda geçerlidir). IP67 Temp.Schutz:Th Isol.Kl:F Koruma sýnýfý. Kullanýlmayan kablo giriþleri uygun tapalarla yalýtýn. Resim 15: Baðlantý bölmesini açýn Kapak (1) Kablo rakoru ve kör tapalar tip etiketindeki koruma sýnýfýna göre olmalýdýr Soket tarafý (2) 16

17 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kablolarý baðlayýn. Kablolarý sipariþe ait kablo baðlantý þemasýna göre baðlayýn. Kablolarýn baðlantý kesitleri: - Güç klemensleri (U1, V1, W1, U2, V2, W2) ve Toprak hattý (Sembol: ) maksimum 6 mm² esnek, maksimum 10 mm² sert - Kontrol kontaklarý (1-50) = maksimum 2,5 mm². Esnek kablolarda DIN e uygun damar kovanlarý kullanýn. Tüm toprak hattý baðlantýlarýndaki halka dilli toprak hattýný (esnek kablolar), veya toprak hattý baðlantýsýndaki halkalarý (masif kablolar) (Sembol: ) vidalayýn (Þekil 16). Toprak hattý baðlantýsýný çözdükten sonra, toprak hattýnýn yeniden sýký olarak baðlanýldýðýndan emin olun. Resim 16: Toprak hattý baðlantýsý17 Cývata Rondela Halka segman Halka mandallý/halkalý toprak kablosu Toprak hattý baðlantýsý Soket tarafý Baðlantý bölmesini kapatýn Soket taþýyýcýsýný kapaða yerleþtirin ve vidalarý (2) sýkýn (Þekil 15). Kapaðýn ve mahfazanýn sýzdýrmazlýk yüzeylerini temizleyin. O-ring i kontrol edin. Sýzdýrmazlýk yüzeylerine ince bir tabaka asitsiz bir gres (örn. vazelin) sürün.. Kapaðý takýn ve vidalarý (1) çapraz olarak ve eþit miktarlarda sýkýn. Ýlgili korunma sýnýfý þartlarýnýn garanti edilebilmesi için kablolarýn rakorlarýný öngörülen tork deðerine kadar sýkýn. Aský çerçevesi, koruyucu kapak (aksesuar) Kontaklara doðrudan temasý önlemek ve çevre koþullarýna karþý korumak için özel bir çerçeve (Resim 17) sipariþ edilebilir. Açýlan baðlantý bölmesi bir koruyucu kapak (resimsiz) ile kapatýlabilir. Resim 17: Tutucu çerçeve (aksesuar)16 Tutucu çerçeve 17

18 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu 9. Manuel çalýþtýrma Ayarda ve devreye almada, motor arýzalandýðýnda veya þebeke arýzasýnda akçuatör manuel olarak çalýþtýrýlabilir. Manuel modu bir deðiþtirme mekanizmasý üzerinden devreye alýnýr. Manuel çalýþmaya geçiþ:. El çarkýnýn ortasýndaki deðiþtirme kolunu, el çarkýný hafifçe aþaðý yukarý oynatarak, yerine oturana kadar yakl. 85 döndürün (Resim 18). Resim 18 Resim 19 Deðiþtirme kolunu hareket ettirebilmek için el kuvveti yeterlidir. Bir uzatma kullanmaya gerek yoktur. Fazla kuvvet uygulandýðýnda, deðiþtirme mekanizmasý zarar görebilir.. Deðiþtirme kolunu serbest býrakýn (yay kuvveti ile baþlangýç konumuna döner, Resim 19), gerektiðinde elle destekleyin. Deðiþtirme kolu motor çalýþýrken hareket ettirildiðinde (Resim 20) deðiþtirme mekanizmasý aþýrý bir þekilde aþýnabilir. Resim 20 Resim 21. El çarkýný istenen yöne döndürün (Resim 21). El çarkýnýn dekuplajý: Motor çalýþtýrýldýðýnda el çarký otomatik olarak devre dýþý kalýr. Motor modunda el çarký dönmez. 18

19 Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR Lokal kontrol yerinin kumandalarý ve göstergeleri Resim 22: Lokal kontrol Butonlar Sinyal lambalarý Seçici anahtar Seçici anahtar I 0 I KAPALI konumu (0): - Uzaktan kumanda mümkün deðil - Lokal kumanda mümkün deðil - Akçuatörle haberleþmek mümkün (kontrol ünitesinin gerilim beslemesi mevcuttur) I 0 I Lokal kumanda konumu (I): Akçuatöre lokal olarak AÇIK - STOP - KAPALI butonu üzerinden kumanda edilebilir. I 0 I Uzaktan kumanda konumu (II): Akçuatöre uzaktan, örneðin kontrol merkezinden kumanda edilebilir. Test Test 0 0 Reset Reset Test konumu (III): Termistör tetikleme cihazýnýn kontrolü (bkz. sayfa 26) Sadece PTC termistörlü motor korumasý ile baðlantýlý olarak. Kýrmýzý sinyal lambasý (arýza) yanar. Reset konumu (III): Motor korumasý devreye girdikten sonra hata mesajýný (kýrmýzý sinyal lambasý) resetleyin (bkz. sayfa 49). Sadece PTC termistörlü motor korumasý ile baðlantýlý olarak. 19

20 Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma kýlavuzu Butonlar Seçici anahtar lokal kumanda (I) konumunda ise, akçuatöre AÇIK - STOP - KAPALI butonlarý ile lokal olarak kumanda edilir. AÇIK: Akçuatör AÇIK yönüne doðru hareket ediyor STOP: Akçuatör durur KAPALI: Akçuatör KAPALI yönüne doðru hareket ediyor AÇ - KAPAT hareket komutlarý adým adým modunda veya kilitlemeli olarak gerçekleþtirilebilir. Adým adým modunda akçuatör butona basýldýðý sürece hareket eder. Kilitlemeli modunda akçuatör, butona basýldýðýnda, baþka bir komut verilmediði sürece, ilgili son konuma hareket eder. Programlamak için, bkz. sayfa 33. Sinyal lambalarý 3 sinyal lambasý ile aþaðýdaki sinyaller verilir (standart sinyal). yanar (yeþil): Akçuatör AÇIK son konumunda Ortak hata sinyali (kýrmýzý) yanar (sarý): Akçuatör KAPALI son konumunda Ortak hata sinyali: Ortak arýza sinyali (kýrmýzý sinyal lambasý) aþaðýdaki durumlarda yanar: Tork hatasý, ayarlanmýþ olan tork deðeri (sayfa 24) son konuma eriþmeden aþýldý. Motor korumasý (sayfa 49) devreye girdi, yani motorda aþýrý ýsýnma.. Faz kaybý (AC motorlarda) oluþtu. Termistör tetikleme aleti testi Sinyal lambalarý yanýp sönüyor: Akçuatörde bir yanma sönme sinyali mevcutsa, sinyal lambalarý çalýþma göstergesi olarak kullanýlabilir. Yanma sönme sinyali aktive edildiðinde (sayfa 33) hareket esnasýnda ilgili sinyal lambasý yanýp söner. 20

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar

Ürünlere Genel Bakýþ. ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi. ESR. The Dynamic Solution. Servo Sürücüler. Servo Motorlar ESR Pollmeier GmbH Servo hareket teknolojisi Ürünlere Genel Bakýþ Servo Sürücüler Servo Motorlar AC-Servo motorlarý DC-Servo motorlarý Opsiyonel olarak redüktörlü servomotorla Özel motorlar Tork motorlarý

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU

İşletme kılavuzu. Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar. Baskı 10/2008 16715373 / TU Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar, Asenkron Motorlar Baskı 10/2008 16715373 / TU İşletme kılavuzu SEWEURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

VD4 Montaj ve işleme talimatları 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka

VD4 Montaj ve işleme talimatları 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka Medium voltage products VD4 Montaj ve işleme talimatları 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka İçindekiler I. Giriş 4 II. Çevreyi koruma programı 4 1. Ambalaj ve nakliye 4 2. Teslim alınırken kontrol

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Montaj ve İşletme Kılavuzu

Montaj ve İşletme Kılavuzu Tahrik tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servis Montaj ve İşletme Kılavuzu R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Serisi Redüktörler Baskı 03/2012 19336985 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı