ev Türk kendine dön EĞİTİMDE YENİLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ev Türk kendine dön 7.9.1970 EĞİTİMDE YENİLİK"

Transkript

1 ' ev Türk kendine dön EĞİTİMDE YENİLİK

2 DEVLET * 7 EYLÜL 1970 * SAYFA : 2 DAYAK AZGINI ıtır Rusya vardı; tamamen kendi idaresin de, kukla bir Grek devletinin hayâlini sürdürü vordu. Devletin başkanı bir Kas Prensi, başkenti İstanbul olacaktı. Çar; yaveri tpsilânli'yi bizzat bu hayalin gerçekleşmesi yomada vazh fciendirnıişti.. Bir Avusturya vardı; zamanın sıkı Osmanlı düşmanıydı. İmparatorluğun bölünüp parçalanması için Rosya Ue işbirliği ya pıyordu. Bir Fransa vardı, ihtilâlin kanlan ile sarhoş; Napolyon zamanında yedi adalara ve Balkanların güneyine, batısına yerleşmiş; ihti lal fikirlerini ve milliyetçilik mefhumunu yayarken bir taşla iki kuş vurmaya heveslenen.. Bir İngiltere vardı; uzak vadeli plânlarının ilk adımı için telâşlanan. Ve tümü ile bir Avrupa halkı vardı; rönesans ve hümanizmin hareketinin romantizmi içinde, yaygın-baygın Grek hayranlığı sürdüren Hepsinin karşısında düşman tek; Osman lı İmparatorluğu! Hepsinin karşısında piyon tek; Rumlar! Onlar ki, Rumen, llliryen. Telaş yen, Slav ve Grek gibi pek değişik etnik men seli bir kısım halkın önce din, sonra dil beraber İiği sebebi ile kendilerine «Millet» vasfı yakış tınp, «Rum» diye ortaya çıkmışlardı... İmparatorluğun muhtelif yerlerine yayılmış, bilhas sa Mora ve Teselya adalarında çoğuluktaydılar Karakterlerinin en belirli vasfı; şüphesiz menfaatlerinin şuurunu son derece sağlam bir şekilde ermiş bulunmalanydı.. Bu yüzden güçlü bir denizci, tüccar sınıfını meydana getirmişler, Avrupa ile temaşam sürekliydi.. İş hu yılan hikayesi 1814 de Çarın lalı ri Başkanlığı ile yaver İpsilauti'nin idaresinde iki Rum ve Bar Bulgar tarafından Etaiki Eter ya Cemiyetinin kurulması ile devam edeı. Uza ııır, gider de Mora isyanı ile kan. alev, vahşetten örülü silâhlı hareket olur.. lurktcrin ü/erine kıyamet günü gibi çöker. Osman!» İm paratorkığunun başı üzerinde kara kara tehlike bulutlan toplaşır 'da Mora isyanı büyük ölçüde kontrol altına alındıktan sonra, Rus ve İngilizler tekrar telâşla baslarını kaldır ırlar.. Protokollar imzalarlar aralarında Redde dilen talepleri üzerine,rusya Osmanlı Impa ratorluğuna savaş açar, Fransız Kuvvetleri Mo ta'ya çıkarlar Ve nihayet 1832 Londra andlaşması ile ağababalanmn büyük gayretleri, resmî müda haleleri sayesinde Rumlar ıkına sıkına bağımsızlıklarını elde ederler. Şimdi isyanların 150. yıldönümünü aşın taşkınlıklarla kutlayan Rumlar, cümle tarihi gerçekleri tahrif edip, istiklâllerini hiç bir knv vetin ve devletin müdahalesi olmadan kendi millî uyanışlarının bir neticesi olarak, hîlek güçleri ve başarılan 0e elde ettiklerini propa ganda edip duruyorlar.. Faşist Juntanın Eğitim Bakanlığı ders yılının ilk üç ayını bu propagandaya hasrediyor ve yıldönümünü Megolo-tdea'nın yeniden hortlatılması için ve sile kılıyor. Bu arada bitmeyen ve her fırsatta tazelenen «Türk Düşmanlığı» körükleniyor, Yunan İstan baştan başa bir kinin isteri krizleri 3e sarsılıyor. Basında Türk'e çirkin iftiralar alıp yanıyor Meselâ 29 fr mum i un Elttoikos Vorras gazetesinde bir yazar Meriç olayından bahsedip, der ki; V u nam s tanın diğer üç balkan devleti ile sınırlan vardır, banlarda hiç bir ha dişe olmaz.. Yalnız Türkler, kavıtsız şartsız ve sadistçe Yunanlı çiftçilere aoş ederler Dünya da ticaret yerine kaçakçılık hem de esrar kaçakçılığı yapan tek devlet Türkiyedir. Yunan gümrük makamları, bu millî ürünü kaçıran her milletten insanı yakalamaktan bıkmışlardır... v.s v.s. Sonra bir tehdit «Eğer Yunanlılar da, bu yüzbaşılann ve paçavra giyimli jaııdar malann canice ateşlerine, ateşle cevap verme ğe başlarsa; Meric'in ötesindeki katillerin kah raman silâhları o zaman yanlız o zaman susacaklardır.» Evet, yanlış okumuyorsunuz, aynen böyle söylüyor, o Yunantı yazar. Afedersiniz çirkin bir tabir ama başkasını bulamadım, höylclerine «Dayak Azgını» demek gerek. Böyle kişiler yedikleri duvağa doymaz, danasını fazlasını isterler, hamın için de haddi aşıp, büyüklerini tahrike yeltenirler. 500 yıl Osmanlı hizmetinde zaman zaman başvurduktan bu taktikler sayesinde ar /ularına kavuşan Rumlar en sonda Mehmetçiğin amansız süngüsü karşısında perişan ol muşlardı Ama unutmuşlar demek. Dedelerine nasip olan dayağı, bu kez torunlar istiyor! Dış Türklerle ilgilenmek 1940 yıllarından sonra Türk aydınları için en büyük suçtu. Turancılık vatana ihanet idi. Bütün bir ömrünü Türk soyunun istiklâli içm harcayan Rah metli Ord. Prof. Dr. Zeki Velidi TOGAN Rusya'da bile TURAN CILIK suçundan tevkif edilmediği hakle (Harama Turancriığı Lenin tarafından taba s»yamakta idi.) 1944 yılında devrin iktidar sahipleri tarafından «Vatana ihanet» suçuyla 23 arkadaşı ile birlik te tevkif edilmiş, zindanlara atılmıştı. Devrin iktidar başının meş hur 19 Mayıs nutku ile bütün devlet, ilim ve fikir adamları da bunu koro ile söylemeye başlamışlardı. Türk milliyetçileri ise tevkif edilmelerine, insanlık dışı işkencelere rağmen Dış Türkler'in meseleleriyle ilgilenmeyi berşeyden önce bir insanlık görevi olarak düşünmüşler ve onların meselelerini, dertlerini çok mahdut imkânlarına rağmen bugüne kadar anlatmaya çalışmışlardı. Nihayet Türk milliyetçileri bu görüşlerini kabul ettirmeye başlamışlardır. Geçen hafta bu sütunlarda yayınlanan ve 1944lerde Dış Türklerle ilgilenmeyi kayıtsız şartsız vatan ihaneti kabul ede bir partinin Konya Milletvekili olan sayın Sadi KOÇA$ ve bu hafta ki Prof. Dr. Tayyip GOKBÎLGÎhrin aşağıdaki yazısı «Esir Tark ler»in bir mesele olarak kabul edilmeye başlandığının ve Türk milliyetçilerinin görüşlerini kabul ettirdiklerinin bir ifadesidir. Hele her iki yazının da «Milliyet» gazetesinde yayınlanması gözönüne alınırsa yazıların ehcmmiveii ivu*» belirir. DEVLET Bugünlerde bu sütunlarda sa yva bir parlamenterimizin «Dış Türkler» konusundaki yazısı çok ilginç ve önemli idi. Birçok ha yatî sayılabilecek nitelikteki so romumuzun yanında bu konuyu da ele almak ve Türk toplumun da bunu devamlı bir şekilde ak tüel düzeyde tutmak taraftarı olduğumuz, bunda çeşitli yarar lar bulduğumuz için biz de dü şüncelerimlzi düşünenlerin dikkatine sunmak ve gerekirse bun lan bir tartışma konusu haline getirmek istiyoruz. Bu sorunu bir çok açıdan ele almak, herbirini özellikle ve önemleri çerçevesinde tahlil ve 2zaha çalışmak, değerlendirmek bunlara çözüm şekilleri arayıp bulmaya teşebbüs etmek mümkündür. Fakat, geçmişte olduğu DIŞ TÜRKLER VE BAZI GERÇEKLER ve isabetli bir yol tutmakta çok defa farklı görüşler belirmektedir. Dış Türk'ler dediğimiz zaman kimleri bu deyimin sınırlan içinde düşünmek gerekir? önce bu tarifi bir açıklığa kavuşturmak doğru olur Zaman zaman anavatana gelen, yerleşen Türk asıllı halklardan, soydaşlarımızdan söz ederiz: yine sık sık çe şitli memleketlerde ve egemenlikler altında kalmış yaşamakta bulunan Türk şovundan gelen in sanların kaderleri,, karşılaştıkları güçlükler baskı ve zulümler hakkında ao haberler ahnz. Bunların hepsi de toplumumuzun bir kısmım, özellikle, düşünen aydınları bir süre için ilgi lendirir, heyecanlandırır, sonra unutulur, yahut da kendi sorun larımız ve dertlerimiz bunları bize unutturur. Fakat( bu zaval Iılann havat dramları yer yer sürer, gider; meseleler, yaralar kapanmamıştır Piç şüphe yok ki. dış Türklerin kaderleri, ya şavışlan ile ilgilenmek, bu konu da hevecan veya an duymak, mümkün olduöu nisbette onların yardımlarına koşmayı istemek, sayın parlamenterimizin Prof. T&yyip GÖKBİLGİN t. Ü. ÖĞRETİM ÜYESt gibi bugün de, konuyu bir yan dan ülkücü, diğer yandan da gerçekçi yönleri ile kavramak oldukça güçtür ve hareket nokta lan ile amaçlan tâyin etmekte de açıkladığı gibi, hiçbir suretle ırkçılık, şovenlik.faşistlik veya emperyalist olmak şeklinde yo rumlanamaz. Bu, sadece saf, iç ten bir millî duygudur. Hattâ onun üstünde de bir insanlık duygusudur, insanlık borcudur. Dış Türkleri iki kısımda ele almak gerekir: Biri, vaktiyle Os manii İmparatorluğu camiasında yaşayıp da, son devirlerde kalan ve her bakımdan bizden olan dış Türk'leridir ki, Batı Trakya'da, Balkanlarda, Kıbrıs ve Adalarda, Irak, Suriye gibi güney komşularımızda yaşarlar. Bunların arasına yine bu imparatorluk içinde uzun süre yaşa mış Kınm Türkleri, Azeri Türk leri gibi etnik grupları da sok mak mümkündür. İkincisi, bizimle soy, dil, din ve kısmen örf ve âdet birliğinde bulunup da, ayn isimler alımda bugün, İran da, Azeri, Türkmen ve diğer Türk asıllı etnik gruplar halinde fakat milli ve azınlık haklarından mahrum olanlar ile, Sov vetler Birliği'nde çeşitli Curnhu riyetler halinde yaşayan ve Sov yet vatandaşları sayılan Türk menler, Özbekler, Tatarlar, Kırgızlar. Baskınlar ve diğerleridir ki, bnnlan da geniş anlamı ile dış Türkler kavramı içinde düşünmek mümkündür ve bizce doğrudur. BATI TRAKYA TTTRKLERt Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması ile anavatan dısm da kalan Türklerin durumu iyice bilinmektedir. Batı Trakya' ca vaşavanlann nasıl a ır şart îar altında vaşadıklan ezildikleri h»vkmda çok <«y yazıldı. 17 yi! önce biz d*> ;f : -»Terimi?!e bunu «**rnr8s, yaptığımı? çeşitli fyavm l?>rdn acı gerreşi dile getirmişti!'. O zurnandan beri desisen cov şev olmadı. Herdin akla ha ygle gelme *cek türlü faciaların (Devamı 11»d SayMa)

3 Devrimci öğrenciler Üniversiteye «Ma yöoetiıne hayır» afişi aslılar. (GAZETELER) Devlerden HIİUETI IRTA ÖĞRETİMDE İSLAHAT YA ÜNİVERSİTE Üniversite ve Yüksek Okullarda Haziran dönemi yapıla tmyan imtihanlara geçen hafta başlandı. İmtihanların başlaması üniversitenin yeni eğitim yılına hazırlanmasının ilk adım lan sayılabilir. Geçen dönem, yüksek öğrenim kurumlan Sol* cuların plânlı ve belli gayelere yöneldiği aşikâr dan sabotajları neticesinde, tam manasıyla mefluç hale getirilmişler, her an memleket sathına yayılabilecek endişe verici bir bunalımla karşı karşıya bırakılmışlardı. Solcuların hazırladıkları anarşi halinden evvelâ millî bünye geniş çapta zarar görmüş, zaten aksak bir tempoyla kör topal yürütülmeye çalışılan eğitim işleri içinden çıkılmaz sonuçlara sürüklenmişti. Sokuların bunalımı bütün Türkiye'ye hâkim bir atmosfer haline getirme gayretleri meş'tun Haziran olaylarını doğurmuş, örfi idarenin Banma yol açmıştı. Geçen eğitim yılının umumi tablosu memleket hesabına hazin sonuçlarla doluydu. Solcu anaışiyo evet demedikleri için birçok genç fiili tecavüzlere maruz kal* mışlar. bir kısmı yaralanmış ve hatta öldürülmüşlerdi Bu hali hukuk kurallarına uygun şekilde ıslah etmek mev künde bulunan hükümet, yaz devresi içerisinde çok krvmeth bir zaman şansına sahip olmuştu. Bu devre içerisinde düşünmek, tesbit ve tahin etmek, yeni kararlara yönelme imkânı vardı. Ancak görünen bir gerçektir ki, hükümet pek kıymetli bir devreyi kullanamamıştı. Zaman imkanım heba etmiştir. Başlamak üzere olan yeni eğitim yılında geçen devrenin umu mî vasatında hiçbir değişme olmamıştır. Hükümet üe öğrenci, hükümet ile profesör ve nihayet topyekün üniversitenin ma nevî bütünlüğü bir türlü vuzuha kavuşturulamayan kısır çekiş melere bu yüda devam edeceklerdir. Fakülte duvarlarında yer alan komünist sloganlara güç yetiremiyen idareciler, üzerlerin deki aslan postunun tesiri altında, kendilerine dokunamayacaklarına akılları kesen örfi idarenin tutumunu kınayabiliyorlar; hem de yüz karası birtakım komünist sloganları kazıttığı için, öte tarafta imtihanlara güvenle giremeyen her an her türlü tecavüz ihtimalinin mevcut oluşu karşısında öğrenim gu venliğini ve serbestliğini, kaybetmiş bulunan öğrenciler mesa İçlerine eğilecek kişi ve mercileri aramakta devam ediyorlar. 1 Üniversite muhtariyeti imkanlarım pek mahdut sahalarda kullanmak taraflısı geçinen üniversite idarecilerinin acil bir zaruret halini almış bulunan yüksek öğrenim ıslâhatını basara bileceklerine ihtimal verilemez. Türk Üniversiteleri topvckün büyük ve radikal değişmelere muhtaçtır. Millî Eğitim bakanı sın orta dereceli okullarda yapılacağım açıkladığı değişikliklerin maksada kafi gelecekleri düşünülemez. Kanunların vo anayasanın emrettiği eğitim eşitliğinin, öğrenme güvenliğinin sağlanması hükümetin başlıca sorumluluklarından biridir Go çen yılın acı hatıraları bütün dehşetiyle zihinlerde yaşıyor. HU hûmetin ve üniversite yetkililerinin bu tip üzücü olaylann to kerrürüne engel olmak üzere aldıkları tedbir var mıdır, bilmo yiz: ancak önümüzdeki devrenin millî selametimiz yönünden biç de parlak müjdeler taşımadığı aşikârdır. Solcu anarşinin ter tipçileri yerlerim olduğu gibi muhafa etmişlerdir. Kanunî ölçil erin vazıf olmayışı gibi bazı sebepler bir yana, eldeki imkân lann bile kullanıldığı söylenemez. Bu tutumun gerisinde solcu lann tehdit ve tczyiklcrinden ürken pısırık bir çehrenin çok net bir şekilde müşhade edilebilmesi, hak ve hürriyetlerin Onda gelen bayraktan mevkiindeki bir müessese hesabına şeref ve itibar sağlayan bir manzara teşkil etmiyor. Hükümet ve üniversite yetkilileri başlamak üzere olan, hatta başlamış sayılabilecek yeni eğitim devresinde doğması muhtemel yeni Üzücü olayları önleyici tedbirleri almamakla sorumlulukları şimdiden paylaşmış bulunuyorlar. Türk Milleti memleketimizin geleceğini yakından ilgilendiren yüksek öğra nim meselesini ve bu konuda ortaya çıkan problemleri bizzat çözme durumuyla karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu suretle eğitim konusu belki halledilebilir, yüksek öğrenimde huzur sa&lanabilir ama zedelenmiş olan devlet otoritesinin büsbütün ortadan kalkması yeni ve büyük meseleler doğurur. DEVLET HAFTALIK MİLLİYETÇİ SİYASİ GAZETE * PAZARTESİ GÜNLERİ ÇIKAR * FİATI 150 KURUŞ TEL : ey Türk kendine dön ADRES P * 284 Bakanlıklar ANKARA * * HAVALE ADRESİ Devlet Posta Çeki Nu : Sahibi ve Mes'ul Müdürü: İbrahim METİN Teknik Sorumlu: Mehmet Nedim BUDAK ^ a n i ) N E Yıllık 70. TJU Altı ayni 55* İLANLAR: Arka sarfa renkli TL tek % ^ }L^&^jX?< Z fiibavnd* TAİ ANKARA Dıs memleketler lcın ücret W misil alınır * Daftıtım. GA ME DA Dtttf ve nam tim

4 KffHBEB Ergenekon MEKTUPLARI TÜRK MİLLETİNİN GÖREVİ Türk Milleti cihan nizâmım tedvirle görevlendirilmiştir. Nitekim tarihte Türk Hakanları, Beğleri, ordusu ve topyekûn millet bu görevi yerine getirmeye çalışmışlardır. Görevin Tanrı tarafından verildiğine ve kendilerinin Tanrının himayesine mazhar olduklarına inanmışlardır. Nitekim Orkun Kitabelerindeki «Tanrı Türk Milleti yok olmasın» diye başlayan ibare bunun delilidir. Islâmiyeti kabul ettikten son ra da ayni inanış devam etmiştir. Selçuklular Levrinin Kanuni sı diyebileceğimiz Sultan Sancar bunu şu şekilde ifade eder: «Allah bu dünyayı bizim tasarrufumuza tevdi ve emanet etmiştir. Bütün hüküm darlar ve emirler bizim memurlanmızdır. Biz cihan padişahlığını ba bamızdan ve tevcih eylediği sancaklarla halifenin dedesinden aldık» Türk Milleti dün bu görevle görevlendirildiği inancıyla nasıl büyük «Dünya İmparatorlukları» kurmuş ise, bugün bu görevden kaçındığı için hazırı da koruyamaz duruma düşmüştür. Bizce bu ilâhi göreve sahip çıkmadığı sürece de «Büyük Devlet» olmasına imkân yoktur. öte yandan Türk Milletini bu üâhî görevi yapmaktan alakoyan tıer millet ve insan helak olmuş veya ilâhî cezaya çarptırılın ıştır. İşte Tahzimattan sonra «Batılılaşma Hareketleri» adı altında önce devleti, sonra da milleti küçültmeyi hedef alan davranışlarda bulunanların akıbeti. Hiçbirisi ne millet vicdanında iyi bir yer alabilmiş, ne de tarih huzurunda şerefli bir mevki sahibi olmuşlardır, önce her yeni gelen bir öncekini kötülemekle işe başlamış, tâbir caizse birbirlerini yemişlerdir. imparatorluğun yıkılmasında yabancılarla işbirliği halinde bu tunan Arap Şeyh ve Beylerinin akıbeti de içtekilerden iyi olmamıştır. Hiçbirisinin İmparatorluğu arkadan hançerleme pahasma elde ettikleri Beylikleri, Krallıkları devamlı olmamış, herbirj ardarda ge len ihtilâllerle yıkılmışlardır. Geçen günkü gazetelerde 20 yıldan be ri insanlardan kaçan Ürdün Kralı Tallal'ın durumu yazılıydı Tallal'ı okuyunca ilâhi takdirde inanmamak mümkün mü? Arap Yarımada smda bir sürü irili ufaklı devlet kurulmuş ne kendileri bir gün yüzü görmüşlerdir, ne de 2,5 milyonluk Yahudi devletiyle başa çıkabilmiş fuâu. Evet, Peygamberimizin övgüsüne mazhar olan Türk Milletine; içinde bir öç duygusu taşıyan devletler ve topluluklar en kısa zaman da takdiri ilâhinin yüksek şuuruyla karşılamışlar ve Hak tarafından en sert ve ağır cezalara çarptırılmışlardır. İmparatorluğumuzun batırrtrnasmcu birinci pay sahibi, iki cihan savaşının galibi İngiltere, yavaş yavaş imparatorluğunu kaybetti ve en küçük ülkelerden bile kovulmaya başladı. Şimdi bazı ülkelerdeki çıkarlarım meşhur «İngiliz Oyunu» desiseleri ve Amerikanın yardımıyla korumaktadır. Fakat, ingiliz imparatorluğunun yıkılışında hiçbir kurnazlık ve politika oyunu başarılı olmadığı gibi, bundan sonra olamıyacağı muhakkak tu*. Yüzyıllarca bizimle savaş halinde bulunan ve imparatorluğumuzun yıkılmasında mühim rol oynıyan, ayrıca Türk Milletinin büyük bir kısmının hürriyetine mâni olan Çarlık Rusyası da hak ettiği cezasını çekti. İnsanlığın yüz karası komünizm illetinin pençesi altında ezilmektedir. Fakat Çarlık Rusya'sı yerine kurulan Komünist Rusya da ayni menfî vazifeye devam ettiği için o da yıkılmaya mahkûmdur, önceleri bizim hâkimiyetimizde bulunan, ingiliz ve diğer batılı devletlerin yardımıyla İmparatorluğa baş kaldıran, sonra bizi Anadolu' dan kovmak için maşa olarak kullanılan Yunan'da cezasını çekmek tedir. önce Alman çizmesi altında çiğnendi, sonra iç savaşlarla nerdeyse yıkılacaktı. Tam kendisini toparladığı sırada yeniden ihtiâl ile «Cunta İdaresi» denilen garip bir idarenin eline düşerek bize kafa tutmaya devam etmektedir. Fakat muvaffak olamıyacağı açıktır. Diğer Balkan devletleri de Rusya'nın esiri olarak hayatlarım devam ettirmektedirler. Kısaca bu milletin görevine mâni olduysa cezasını çekmiştir. Ayrıca/kendisi görevden kaçtığı sürece de cezasım çekmektedir. Hal buki bugün Türk Milleti yeniden ilâhi görevine sahip çıkmalıdır. Bütün Türklük ve islâmiyet âleminin arzusu da budur. Nitekim bizi bu yazıyı yazmaya zorlayan husus da arzunun yeniden tekrarlanmağıdır. Geçen günkü gazetelerde pek mühimsenmeyen bir haber vardı. Fcrruh Bozbeyli başkanlığındaki Türk Parlemento Heyetinin Hındis tan Meclis Başkanını ziyareti sırasında Hindistan Meclis Başkanının Bozbeyli'ye söylediği şu söz dikkate değerdir: «Türk Milletinin başı miza lider olması için dua ediyoruz». Hatırlanacaktır ki, Türkiye Cumhurbaşkanının önceki yıllarda Libya'ya yaptığı resmi seyahat süresi, resmi tatil olarak ilân edilmiş ve Libyalıların Türk Cumhurbaşkanını rahatça görebilmeleri, geçtiği toprağa yüz sürebilmeleri sağlanmıştı. Pakistan'da ise halk arasında «Türk» kelimesinin «İslâm» keli meşinin yerini tuttuğu bir gerçektir. Bütün bunlar Türk Milletinin «ilâhî görevi»nin islâm alemince de teslim edildiğine işarettir. Bu ftebeble Milliyetçi Hareket'in hedefi Türk Milletini «ilâhî görevi»ni oüdrtk ve onu lâyıkıyla yapabilecek duruma getirmektir. I* Cezmi KIRJMLIOÖLU olaylar** düşünceler yorumlar Türkeş Almanya Gezisinden Döndü Milliyetçi Hareket Partisi ge nel başkanı Alpaslan Türkeş 16. Ağustos 1970 günü başladığı Al manya seyahatim 4 Eylül 1970 günü gazetemizin baskıya girdiği sıralarda tamamlamış bulunmaktadır. Türkeş Almanya'da Türk isçileri ile çeşitli görüşmeler yap mış, düzenlenen toplantılarda konuşmuştur. Bir İstanbul gazetesinin verdiği habere göre Türkeş Güney Al manya'nın Kempten şehrinde Türk işçilerinin düzenlediği bir toplantı da konuşurken salonun çeşitli verlerine oturan Türkiyeli komünist öğrenciler hadise çr kartmışlardır. Türk işçilerinin komünist öğrencileri dışan çıkartmak iste meleri üzerine kavga çıkmış Metin Özdem ve Halil Türeli adındaki iki kişi yaralanmıştır. Komünist öğ renciler dışan atıldıktan sonra Türkeş konuşmasına devam etmiştir. ' Olaya Alman polisi el koymuş ve hadiseye karışanların i- fadesini almaya başlamıştır. Tür keş Türkiye'lj komünist öğrencilerin bu davranışlarını kınamış ve bir İstanbul gazetesi mu habirine şfjyle demiştir: Bunların gidişi ve ne oldukları malûm. Gittikleri yoldan hayır yoa, çıkmaz bir (yol dur bu. Bunu bir an önce idrak etmelerini tavsiye ederim.» Devlet gelecek sayısında bıi konu ile ilgili hajberi ve sayın Türkeş'le görüşmek mümkün ol duğu takdirde Almanya seyaha ti ile ilgili bir de röportaj suna çaktır Başbakan Demirel beş günlük bir resmi ziyarette bulun mak üzere 1 Eylül 1970 salı gü nü uçakla Yugoslavya ya gitmiş tir. Aynı gün Belgrad'a inen Baş bakan Yugoslavya Başbakanı Ribibiç tarafından karşılanmıştır. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin de bulunduğu heyet Yugoslavya gezileri bovunca Başkent Belgrad, dışın da Ljubliıyana, genellikle Türklerin meskûn olduğu Usküp Ma nastır ile Ohriv şehirlerini de ziyaret etmişlerdir. Ayrıca heyetimiz gezisinin u- çüncü günü Birioni Adası'na giderek Yugoslav başkanı Mareşal Tito ile görüşmüşlerdir. Başbakan Demirel ve berabe rindeki Türk heyeti Usküp ve Manastır şehirlerinde coşkun tezahüratla karşılanmıştır. Türk heyetinin geçtiği yollar boyunca ellerinde son bağımsız Türk Devletinin havrasını taşıyan e- sir Yugoslav Türkleri tarafından çılgınca alkışlanmışlardır. Bu arada Türk heyetini kalabalıktan eöremeven esir Türk kar deşlerimiz vedi sekiz katlı piramitler yaparak Heyetimizi seyretmiş ve selamlamışlardır. 1 Bu arada Yugoslav başbakanı Ribibiç'in Türk heyeti şerefine verdiği yemekte de Yugoslavya esir Türkleri sanatçıları tarafın dan Türkçe konser verilmiştir, j >8 Milli Eğitim Şûrasına Doğru 8. Türk Milli Eğitim Şurası' na sunulacak veni orta öğretim sistemi ile ilgili olarak yurdun muhtelif bölgelerinde «Sohbet toplantıları» düzenleyen Milli Eğitim bakanı prof. Orhan O- ğuz, hafta İçinde Konya ve İstanbul'da çeşitli illerin Milli E- ğitim müdürleri ve orta öğretim temsilcileri ile birer toplantı ya parak yeni sistem hakkında geniş bilgiler vermiştir. î ı Yeni öğretim sisteminin Türkive şartlarına ve gerçeklerine göre hazırlandığını bildiren Mil li Eğitim bakanı, açıklamaların dan sonra toplantıya katılanlar dan yeni öğretim sistemi hakkında görüşlerini almıştır. Milli Eğjtim Bakanı İstanbul toplantısında özetle şöyle demiş tir. İJ İlk, orta ve yüksek öğreti mi zincirleme bağlarla organize etmek emelindeyiz. Getireceğimiz sistem ekonomik ve sosyal çalışmalara yardımcı olacaktır. Kitaplar müfredat programlan öğretmen yetiştirme ve geliştir mesi, merkez ve taşra teşkilât larmı yetiştirmek reformun a- na özellikleridir. Biz ferdi ve şah e tercihlere göre sistem) kur mak istemiyoruz. Milli Eğitim peniden b r programa bağlanacak, İhtiyaçları karşılayacak, e- konomik sosya) ihtiyaca cevap verebilecek bir sistem yapmak istiyoruz. Bölge toplantılarım bunun için düzenledik. Bu top lantılarda ortaya atılan fikirler den istifade ederek daha komp le daha verimli bir sistemi Milli Eğitim Şurasına götürmek is tiyoruz.» ENDÜSTRt'YE GEÇMEK ZORUNDAYIZ ) Yığmaklara eski sistemin sebep olduğunu, ekonomimizin ih tivacı ne İse o istikamette insan yetiştirmek ve tarımdan endüst ri'ye geçmek zorunda bulunduğu muzu e&itimin ağırlık merkezinin endüstriyel ve teknik eğiti me davandıöını sövleyen Bakan, kyeni sistemde öğrenciler iş, kollarında, turizm, teknik resim ev ekonomisi tesviye, el sanatları, elektronik, laborant ve çe çitti kollarda gösterdikleri başa riya göre eğitilecek. Cezalandır ma sistemini kaldırıyoruz. İki jyıl üstüste kalan öğrenciye bel ge verilmeyecek. Çocuğun kabir liyeti tesbit edilecek. Hangi branşta kabiliyeti varsa o yönde geliştirilecek. Eski sistemde eli y^lı tornamın önüne duvar çekilmekte, ( t duvar arasında nazarî bilgi ile okuyan öğren ciye üniversiteye gitme imkânı verilmekteydi. Sosyal adaletli bir sistem getiriyoruz» demiştir.' Beş vılhk programda teknik öğretime önem verileceği belir

5 DEVLET * 7 EYLÜL 19TO * SAYFA I 5 h!>wpwwaw^'imw.i^wi «l!^jj.,l.ı,. ~<>V*,!U-*.*»>*%J<hJ IWW-",.», - "" *w.~mm» '"HMW»U^UPU, ^' : '' ^^^: : >: :^: :^:^:^^: ^^^:^^^^^^'^^^^^:^^^ı^ J ^^v^^^^v^ ^v x^^^ Sistemsbliğin Ur sistem kafine geldiği yirminci asır Türkiyesizde eğitimin de bir sistemi yoktur. Fakat din eğitiminin sistemli bir şekilde baltalandığı bilinmektedir. Bu baltalama çabalarına hâkim olan temel fikri özetliyecek olursak; «Lâik bir devletin okullarında din eğitimi yapılamaz, din vicdan işidir, ret vicdanı ile başbaşa - dır. Din işi başka devlet işi başkadır. O halde devlet din işleriyle, dol ayı s iyi - din e- ğitimi ile ilgilenmez.» Herşeyden önce şunu belirtelim ki; laiklik, Hrlstıyan Avrunanın kaderine geniş ölçüde tesir eden k>scnln hâkimiyetine son vermek gayesi ile ortaya atılmış bir Yahudi fikri olup, Cumhuriyetten sonra memleketimize de girmiş ve alabildiğine İstismar edilerek İslâmiyet aleyhine bir silâh olarak kullanılmıştır. Uzun yıllar bazı İslâm düşmanlarının yönetime iştirakçileri sağlanarak mukaddesatımızı, millî ve manevî değerlerimizi tahrip edici, milli ve manevî bütünlüğümüze yönelmiş gizli plânların tahakkukuna çalışılmıştır. Özellikle kıymeti] din adamlarımız çeşitli tertidiere kurban edilmiş ve okullarımızda t si âm i ve t. perili M mizin sebebi olarak gösterilmiştir. Bir yandan din ile devlet işlerinin ayrılığı fikri kabul edilmiş, diğer yandan Diyanet İşleri Başbakanlığa bağlanmıştır. Mü lete rağmen milletin kaderine yıllarca hâkim olan bu z i h n i y e t son vıllarda meyvelerini vermeye başlamış, ortanın solu vasatında hayat bulan ve Tipli TipYız bir püruhun hariçten aldığı gıda Be beslenerek gittikçe azgınlaşan komünizm' in» eğitim müesseselerini, v/ellikle üniversitelerimizi işgaline ve memleket çapında maddi - manevi tahribatına zemin hazırla mistir. Boğun her zamankinden daha fazla kültür haç idarinin istilâsına maraz kalan memleketimiz, Çin, Küba, Vietnam, Macaristan, Çekoslovak ya* ve diğer Doğa Avrupa ülkeleriyle Ortado ğu Arap memleketleri gibi Rus emperyalizmi Türkiye'de Din Eğitimi ve İmam - Hatip Okullara nin kanlı sömürü pazarı haline getirilmek istenmektedir. Bütün bunların sebebini etti yıldanbcri devam ede^elen gayri millî, seryonist, ateist bir eğitim uygulamasında aramak gerekir. Son yirmi vıldanberi demokrasiye açılan kapılar siyasî hayatımıza millî irâdenin havasım getirmiş ve din eğitimine az da olsa önem verilmesini sağlamıştır. Fakat bu kâfi olmavıp. memleketimizde teknik elemanlar, hukukçular, tabipler, eğitimciler, yöneticiler kadar iyi yetiştirilmiş müsbet din adamlarına da ihtiyaç bulunduğunun İdrâki içinde daha şümullü ve köklü tedbirlerin alınmasına şiddetle ihtiyaç var ken, Mîllî Eöitim Bakanlığı'nca. İmam Hatip Okullarının orta kısmını kaldırıp sa- Süleyman Sabrı AYTEMİZ dece lise kısmının İsmini değiştirerek meslek lisesi halinde bırakılmasını öngören bir raporla 8. Efcitim şûrasına gidilmesi basiretsizliğin gerçekten üzücü bir örneğini teşkil etmiştir. Bu konuda İlk tepki ve uyarma imanlı Maraş halkından çelm'.ş, Konya ve diğer bir çok illerimiz halkı da aym İnançla aynı millî hassasiyeti göstermişlerdir. MARAŞ Milliyetçi öğretmenler Birlilifcl. Milliyetçiler Derneği, İmam Hatip Okulu Yaptırma ve Fakir Öğrencileri Koruma Derne&i, İmam Hatip Okulu Mezunları Cemiyeti, Teknik Makina Sanatkârları Derneği; yayınladıkları bildirilerle ilgilileri uyarmışlar «Millî Eğitim Bakanlığı ile Eğitim Şûrasından, bu yanlış tutumdan vazgeçmelerini, aksi takdirde tarihin hükmünün çok acı olacağını» beyan ederek o- tuziki milyon Müslüman Türk'ün düşüncelerin*» tercüman olmuşlardır. Din bir meslek değildir, fakat din öğreti ciligi, İmam Hastiplik bir meslektir, hem de şerefli, miihaddet bir meslek. Böyle mukaddes Mr mesleğin mensubu ohm imam Hatiplerin çok iyi yetiştirilmeleri, manevi Simlerin yanı sıra musibet ilimlerle de mücehhez, geniş bir tedir. dünya kültürüne sahip bulunanları gerekmek Memleketimizde gerçek din adamı yetiş tirmek maksadıyla acılan İmanı Hatip okul iarının, bu ihtiyacı az da olsa karşılamaya başladığı bir sarada kapatılmaları, milli ve manevi varlığımıza indirilmiş en büyük dar be olacak ve buna teşebbüs edenler hakkında tarihin hükmü gerçekten çok acı olacaktır. Millî Eğitim Bakanhğı'run raporuna hâkim olan zihniyetle. Köy Enstitülerinin kanatılması üzerine kızılca kıvamet koparan zihniyet arasında hiç bir fark yoktur. Böyle bir davranış büyük çosunluğu Müslüman olan Türk halkının iradesiyle de tezat bendedir. Siyonizm ve Komünizm gibi sari hasta Iıklara karşı millî varlığımızın korunması için; tonvekûn eğitimimizin millî ölçülerimize göre venlden sisteme ballanması, tlâhivat Fakültesi, İslâm Enstitüleri ve İmam Hatip Okulları gfbî otuzlkî milyon Müslüman Türk'e ışık tutacak ilim mabetle- inin yeteri kadar geliştirilerek nazari din dersleri vanında tatbiki din eğitimine de geniş ölçüde ver verilmesi gerek mektedir. Milli - manevî değerlerini kaybetmiş toplumların maddeten ayakta duramıya caklan muhakkaktır. O halde Siyonist Komünist ihanet şebekesine mensup soysuzların ısrarlı telkinlerinden kendimizi kurtarın medenî ve İleri memleketlerde olduşu rîbi din adamlarına ve din eğitimine gereği kadar önem vermek zorundayız. Bu İnanda Maraslıların, topvckûn Türk milletinin düzünce ve arzularına tercüman olan ikazına kulak verip, ona gorc hatadan dünme nin, yerinde ve faziletli bir davranış kanaatindeyiz. olacağı olaylar düşünceler yorumlar olaylar düşünceler itildiği halde üzerine eğil inmedi ini bildiren ve sınıfların kala balık olmasından kalitenin ve tekniğin öğretim âşaöıya düştü ünü istatistikî bilgiler vererek ispatlayan Orhan Oftuz konuşmasını «Wle bitirmiştin «Bütçenin vüzde 211 bu 1-5e tahsis edilmektedir. Her vü İlk ve orta ojruîlarrkıkl randtmansız'jk neticesi 70f> mlrvcm Türk lirası heba ofmaktadrr 0- hiversitesre avnlan î rallvar 600 milvon îfcaya rağmen randıman ytm?e 50*wn altmdadrr. Üfmvad*trr ewt*m meseleleri fcnratfe frh«hwvr Sürati» bir welitmeve gitmekten başka cara yoktur.» Verilecek Millî Eğitim Bakanlığı büyü ilkokula başlayacak olan 1 nril- 2on ögıenciye ders kitaplarını bedava olarak dağıtacaktır. Aynı kitaplar Özel ilkokullarda ise 150 kurusa satılacaktır. Alman bilgiye göre, bu yıl ilk yeni okula başlayan öğrencilerle birlikte ilkokullarda kayıtlı öğrenci sayısı 5 milyon 300 bine ulaşacaktır, Milli Eğitim Bakanlığı ilokul birinci sımfta okutulan «tik O* kuma kitabı» ile «Okuma 1» adlı kitaplardan birbucuk milyon adet bastırmış ve Millî eğitini müdürlüklerine göndermiştir. İlkokulların öteki sınıflan ile bütün orta dereceli okullarda o» kutulan ders baplarının bu yıl yine eski fiatlar özerinden satıla cağı lögrenilmişir. Bu yıl ilkokullar ders yıh İstanbul, Ankara ve İzmir'de 14 Evrulde açılacak di ger illerdeki köy «e şehir ilkokul lan ise Eylül tarihleri a rasında yeni ders yılma girecek lerdlr. Bilindiği gibi ilkokulun bütün kitaplarının öğrencilere ücret - siz verilmesi bir Anayasa gereği dlr. Ancak 1961 yılından beri bu Anavasa emri yerine getirilnw mekteydi Faaliyetler KIRIKKALE GENÇ OlKÜCÜ LER TEŞKİLATI Malazgirt Zafe nnin 899 yıldönümü doiayısiyle bir çcce dftif IMEIIUŞUT. Gece de mitti oyunlar oynan * m iş, zafer tabloları ısnalmuşrer. Gecen İn mânâ ve ehenriyetini DÜNYAMIZA HOS GELDİ Gazetemiz yazarlarından Saym Cezmf KIRIMLIOCLU'nun 2 Eylül 1970 günü bir kızı dünyaya pelmlstlr.. AVBIKE'j c boş geldiniz der, ozan ömür «Her» ana ve bahasını karlara. MummmmEsmssaassBm DEVLET belirten konuşmayı Kırıkkale Türk ocağı Başkanı Av. Abdurrahman Dağüstü yapmış, Genç Ülkücüler de şiirler okumuşlardır Millî oyunların ve zafet tablola rın da sunulduğu gece geç vakitle re kadar devam etmiştir Ayrıca Malazgirt zaferinin 899 yıldönümü doiayısiyle Kırıkkale Türkocağı da bir bildiri yayınlamıştır. a * * ÜLKÜCÜ gençler GENÇ ÜL- KÜCÜLER TE$KILATI Of- ŞU BESTni kurmnşlar ve ilk bildirilerini yaymranaşlardır. Bildiride ö- zetle şöyle denilmektedir Başımızda bulunanların uyuşuk luğundan, menfaat kavgasından, Türk insanının mün ve manevi değerlerine karşı kayıtsızlığından istifade eden lürk İslâm düşmanları ynrdurrurzun her tarartn* da serbestçe ay oynatmaktadır. Türk milletinin mazisine yakışır bir kudrete ve İtibara kavuşması için mlşmanlarrmcda amansız vu ruşmamız ve bana yapmak İçin de manevî ve anut hasletimize sa hip çıkarak iktisadi ve içtima? kal kantta hamlemizi hızla tamamla mamız gerekmektedir. Biz, Müslüman Tttrk çocuklarının mlut ve manevi şuurunu tah rip etmek, onları gayrî ahlâk? bir yozlaştırmaya İtmek isteyen kökü

6 SjffifiHîîBîîîS^ îhfisûîffifl^^ GİRİŞ Maarif sisteminin Orta öğretim kesiminde % zı köklü değişikliklere gidilmektedir. Milli Eğium Bakanı memleketimizin her tarafında ilgililerle top lantılar yaparak getirilmek istenen değişiklikleri i/ah etmekte ve efkârı umumiyeyi hazırlamaya çalışi mak*adır. Maarife heı yeni gelen Bakan, reform ya r>acağı iddiası ile gelir ve getirdiklerini önce kendisi boazar. Bövlece maarif sistemini daha da karıştırır. Yalnız bu sefer getirilen değişiklikler önceklerden farklıdır. Bu sefer sistemin esasına ait bazı değişik likler getirilmektedir. Tatbikat şansını bu yazımızın veni getirilen teklif ile ilgili bölümünde inceleyece ğiz. Tarihine ve sahip olduğu maddi ve manevî im kânlarına lâyık olan bir Türk Devletinin kuruluşu nun iyi bir millî eğitim politikasına bağlı olduğu mancmda bulunduğumuz için, İlk plânda görünen j bütün meseleleri, Millî eğitim meselesidekl sistem slzilıse bağlıyoruz. Aynı zamandır süregelen tartış maların da sebebini henüz bize alt, bize has bir millî eğitim po litikasinıh tesbit edilemeyişinde görüyoruz. Esasen başka başka İsimler altında vapılan tartışmaların, Türkiye'de görülen çeşitli problemlerin ve buhranların sebebi de yine millî eğitim politl İtasının tesbit edilemeyişidir. k Osmanlı İmparatorluğunun gerilemlye başladığı, bu gerile; menin ve askerî yenilgilerin ilk ezikliğini duyan neslin yaşadığı «Lale Devri»nden bu yana, devlet idarecilerinde ve topluma yon vermek iddiasında olan kişilerde gerilemenin sebeblerini araştır mak verine kuvvetli olan Batı dünyası karşısında bir aşağılık duygusuna kanılarak onlara benzeme ve onlar gibi olma tema yülü belirdi. Bu istek ve arzu çok kuvvetli olmasına rağmen, ba t: medeniyetine girme çabası istenilen şekilde netice vermedi. Çünkü bu insanlar kuvvetli olan batı dünyasının kuvvetinin esas k?vnagını araştırmadılar. Batı medeniyetinin unsurlarının nelef olduğunu tetkik etmediler Sadece bu medenivetin şeklî unsur larını benimseme, yani onları taklit etme yoluna gittiler. Hat tâ daha fenası. Türk Milletinin bir medeniyet değişikliğine ili tîvacı olup olmadığını araştırmadılar. Zaten bu kişiler, bahset tieimiz araştırmavı yapacak. Batı Medeniyetinin esas unsurla rını tesbit edecek, bu unsurları Batı medeniyetine daha önce 'den girmiş milletlerin kültürlerinden ajvıracak. Türk kültürü nü ve Türk Milletinin lideri bulunduğu Türk îslâm Medeniye tinin unsurlarını da nazari dikkate alarak. Millî benliğimizi zd delemeden iktibas edilecek hususları tesbit edecek, bütün bun lan bir sistem halinde ortaya koyacak ve uvgulayacak ilim ada; mı ve t^knîsven kadrosundan yoksundurlar. Daha doğrusu henüz «Türk Milletinin bir medeniyet değiştirmesi şat mıdır, değil mi «3ir?» sorusunun cevabını verecek kadrodan yoksundurlar. Ger çi bu sorunun bugün de cevabını verilmediği muhakkaktır. Bu sebeple batıya benzeme ve onların kültür değerlerini atma çabası içinde belki biraz isabetli olarak bir takım okullar açılmıştır. Fakat acılan okullar «Batılı tarzda okul açmak» clü«üncesivle açıldığı halde: yetişen elemanlar hlc de bu gavevî gerçekleştirecek vasıfta olamıyordu. Çünkü Tanzimat Devri nin ikinci özel'iftî okullara girmiş; zaten nevin, niçin almmasî gerektiği de bilinmediğinden eski eğitim sistemi ile veni ders ler birbirine karıştırılmıştır. Yetişen elemanlar, tarihî bir oluş sebebiyle eski kül Hini terk edememişler. Bu kültürün etkisin b*en kurtulamamışlardır. Esasen bu kendi benlisini korumak ve devam ettirmek idn lüzumludur. Medenîleşmek akımı vü7firf 'den de venî kültürü benimsemek volnna bitmişlerdir. Her îkî kültürü alarak vetismpk durumunda olan bu kişiler, hiçbir kül türe tam olarak vâkıf olamamışlardır. îki kültürün dıs görü nüsü üzerinde durmuşlardır. Bu durum cemiyetimizde «yari laydın» tininin dogmasına sebep olmuştur. Umumî taklit havasına uyularak eğilim sistemimizde de «devre devre Fransız, Alman, Amerikan, hattâ Rus eğitim sis temi taklit edilerek sahte bir telcâmül durumuna gidilmiştir. Aslında bu, bir tekâmülden de öte, yerinde saymak, halledilmek istenen problemi daha da giriftleştirmek, bir kördüğüm.haline getirmektir. Eğitim sistemimizdeki taklit, iktisadî ve siyasî mü nâsebet terimize paralel olarak yüriitülmüştür. Batılılaşma ha raketlerinin ilk başladığı sıralarda her şeyiyle Fransızlar tak lit edilmiştir. Bu sebeple dilimizde Frenk kelimesi Avrupalı karşılığında kullanılmıştır. İkinci Meşrutiyetten sonra Alman!ar taklit edilmiştir. Cumhuriyetten sonra «Köy Enstitüleri» ör neei ile İkinci Cihan Harbinin galibi Rus eğitim sistemi taklit edilmek istenmiştir. Daha sonra gelişen styâsî münasebetler dolayısivle Amerikan eğitim sistemi örnek alınmaya başlani mıştır. Hâlâ da Amerikalıları taklitle meşgulüz, Amerika'ya gl den her eğitimci (!) öğrendiğini gelip Türkiye'de tatbik etmek İstemektedir. Ama hiçbir zaman bu milletlerin eğitim sistem terinin bizim millî yapımıza uygun oluo olmadığı araştırılma mıştır. Arada araştırın itiraz sesleri yükseltenler olmuştur. Fa kat bunlar çok mevziî kalmışlar, seslerini duyuramamalardır. Bugüne kadar çeşitli sistemler denenmiştir. Fakat «bir kimse de çıkıp, bütün ülkede icatçı ve araştırıcı olması İçin JMSKSKHK^^ îflîî! 5!Sîiî5«5KBW5i isteyen fertler yetiştirmesi, hürriyetçilik ilkesinin fertlere aşılan mış olmasının neticesi sanılarak sistemin bir iyi yanı olarak gösterilebilir. Devletlerin devamının nesilden nesile, düzen ve reiim değişikliğiyle alakası olmadığını, üstelik idarede geleneksel menin zaruretine bağlı olduğunu göz önüne alanlar, düzeni ve reiimi yıkmaya çalışan fertler yetiştirilmesini eğitim sistemi nin zaafı olarak kabul etmek durumundadırlar. (3) MAARİF M ELELERİMİZ ve YENİ ORMLAR Bizdeki Eğitim Müesseseleri Burada kısaca, Tanzimattan önceki Türk eğitim müessese leri üzerinde duracağız. Bu müesseseleri teşkilâtlı eğitim mü esseseleri ve yaygın eğitim müesseseleri olarak iki gurupta itonlıyabiliriz. Teşkilâtlı eğitin, müesseselesri olarak Sibyan veva Mahalle mekteplerini, medreseleri ve Enderun'u düşünü yoruz. Bu müesseselerde yetişenlerin neler okunacakları ve netice hangi görevleri alabilecekleri bellidir, tşleyiş tarzları da bir esasa bağlıdır. Yaygın eğitim müesseseleri olarak Tekkele ri Ahi teşkilâtlan Loncaları ve Paşakapılanm mütelâa ediyo ruz Bu müesseseler ise kendi bünyeleri içinde bir disiplinleri ve İşleyiş tarzlarına ait esasları mevcut olmakla beraber da ha cok muavven bir vastan ve seviyeden sonraki fertleri kabul ettiği için yetişkinlerin eğitim müesseseleri olarak da düşü nebiliriz. YRAM Cezmi A.Ü. FEN FAK' ^ASİSTANI de. teknikte, sanatta ahlâkta kendini göstermiştir Yeni med leseli zihnivetir.in doğusuyla bu doğuşu bir değişme ola *ak kabul edersek medreselerde mevdana gelen değişmeyle frpdreseli yeniçerileri kışkırtmış yniçerilerle bir olarak devle ti tehdit eden bîr unsur haline gelmiştir. çırnmmğımtz öğrencileri yetiştirecek bir Türk eğitimi bulmaya çalışmamıştır. Şu kadar bin yıllık tedris ve terbiye tarihi olan bir milletin, eski büyükleri acaba hangi esaslara göre yetişirdi? O canlılık, akma ruh, o yüksek nefis terbiyesi, devlet saygısı nasıl ve hangi eğitim esasları ile sağlanırdı? diye düşünülme mistir. Maarifimizin tarihine çok defa kınayın, fena gözle ba kılmıştır. r Eli falakalı suratsız hocalar, çatık kaşlı zebaniler.. E vet anladık, onlardan biz de bucak bucak kaçarız ama, bir de koca imparatorluğumuzun dâhileri, devletlileri, yazarları, ah lâkcılan, mutasnvılları var.. Büvük kıratta askerler, som al tmdan feragat erleri var. Onlar nereden çıkardı acaba? Acaba Fransız, Alman, Rus sistemleri kadar kendi tarihimizden de alınacak ders vok mudur? ' Osmanlıyı, Selçukluyu, kendi atalarımız gibi demiyorum.. Uzak bir tarihin, meselâ Roma'nın şahinleri gibi olsun, tetkik etse idik. Dede Korkut Oğuzlarının. Söfrüt'te Ertugrul o&ul I^nmn havadarını, Yunusları, Ahî zümrelerini yetiştiren mad dî. mânevi çevrevi şövle bir arastırsa İdik: sanıyorum, pişman»olmayacaktık. Hem kendi millî karakterimden esaslarım ve tına gerekli olan eğitim tarzını geçmişten a i d i m i z rnüs^eh unsurları, cağımn/ın ilim ve irfanı ile bağdaştırıp bir terkip yaparak.» (2) ' Binaenaleyh Maarif sistemimizde bir takım değişikliklere gitmeden önce kendi Maarif tarihimizi tetkikte fafvda vardır. Bunun için Maarif Bakanlığı bünvesi içinde bir araştırma hü rosu kurularak gerekli tetkikin hemen yapılması şarttır Maa ripte köklü reform, ancak bu araştırmalardan sonra gerçekle şecektir. - Yabancı Eğitim Sistemi ve Devlet Eğitim sistemi ile devletin yapısı arasında sıkı bir ilgi var dır. Zira eğitim sisteminin yetiştirdiği fertler, devlet idaresin ti e sorumlu mevkilere yerleşirler. Fert millete yabancı bir sis 'temde yetişirse, avni zamanda milletin disiplinli şekli olan dev lete de yabancı olacaktır. Batılılaşma hareketlerinden önce imparatorluğumuz içinde fc&itim müessesesi karakterini haiz bir çok müesseseler var: Medreseler, Enderun, Tekkeler, Loncalar Pasakapılan vs.. Bu müesseseler insanı fert olarak alıp, onu kabilivetleri noktasında İşleyerek değerlendirir, mensup olduğu devlete faydalı birer un isur haline getirir. Enderun gayri Türk ve Müslüman unsurun çocuğunu alır, devletin en yüksek kademesine hazırlar. Tekke ler ve Loncalar memleketin ve yeni fethedilen ülkelerin mane vî fatih ve liderlerini yetiştirir. Medrese, her türlü ilmin ve fen nin tedrisi görevini yerine getirir. Pasakapılan, Fethiye kazası sun, Yakakale köyünde yetiştirdiği sebze ve meyvaları eşeğine yükleyip, kışta kıyamette bin zorlukla kasabaya getirerek sat mak suretiyle ekmek parasını kazanan fakir bir delikanlıyı. Bi riııci Sultan Abdülhâmit devrinin acıklı günlerinde hamiyeti, ik tidan ve sağlam ahlâkı ile kahramanlık destanları hediye ve öerva kaptanı olarak da Ruslara karşı Çanakkale boğazını mu hafaza etmiş olan Cezayirli Hasan Paşa olarak karşımıza çık mıştır. T: İnsani fert olarak ele alıp değerlendiren bu müesseseler, geleneklerden kopmadan, daha doğrusu Müslüman Türk'ten kopmadan görevlerini yaptığı müddetçe imparatorluk yüksel miş, bir medeniyetin liderliğini yapmıştır. Ne zaman ki medre seler görevini yapamaz hale gelmiş, kötü bir medeniyetin seli zihniyeti doğmuş, işte o zaman imparatorlukta çöküş sadece sınırlaann küçülmesi şeklinde değil; hemen her sahada ilim sffififönfifi^^ Tekkeler Avrupa'ya tahsile giden gençler de Türk milletinin bünye sine avkın bir sistem de yetiştikleri için imparatorluk adına bir tehlike olarak belirmeve başlamışlardır Yaptıkları hare i ^ l e r. çalışmalarının neticeleri olarak gösterilen Tanzimat, rutîvet ve Tanzimat sonrası hareketler insanlık adına fay da'ı ve başarılı dive takdim edılivor alkışlanıyorsa da impara torluk ve Türk'uk adına bir kavın olmuştur. Yalnız burada üze rinri* durduğumuz nokta e l i t t e k i mücerret manada Tanzi rn^t'm Mptrutivetin veva Tan7imat sonrası hareketlerin favda j» ve zararlı oldn&u hususu de&ildir. Eğitim sistemi ile dev 'fin münasebetidir Daha doğrusu vabancı eğitim sistemiyle ferdin kendi toplumuna karsı davranışıdır. Avruna'da vetişen nesiller umumiyetle Şark. daha doftru bir ifadevle Türk îslam külıürüne tamamen sırt çevirerek, O^rn havranı kesilmişlerdir înmaratorluk için hiç zararlı olma salar bile Türk tslam kültürüne hor bakmanın ve kötü garp t^mi'tcilifrinin öncüleri olmak yönünden hatalıdırlar, yabancı e»mm sisteminde yetişenlerin kendi milletlerine yabancı kalacak 'arı tezini kuvvetlendirirler. N Mesrutivet devirlerinin eğitim sistemleriyle yetişen nesil, çeşitli entrikalar ve komitacılık çalışmalarıyla imparatorluğu Vıkm ı şiardır.! Cumhuriyet devri eğitim sistemi dayandığı temel felsefe ve Yetiştirdiği insan yönünden farklılık arzeder. Cumhuriyetin ilk ^Harında herşeve Türkçü görüş hakimdir. Tarih Kurumu Dil Kurumu ve bu kurumlarla ilgili kongrelerin seyri hükmünü zü doğrular Daha sonra Garb'ı dahi iyi anlamavan. taklitçi, kozmonolit Gamaların Cumhuriyet ve müesseselerine hakim olmaları veva vön verir duruma geçmeleri eeitim sisteminin rratervab'st temellere oturmasını sağladı. Bunun neticesi ola rak da Türk'e vabancı kozmopolit veva yabancı devlet ve ide oloülerin havranı fertler yetiştirildi. Bu fertler, kendi milleti nin delerlerinden habersiz olduğu için. Türkive'vi sosvalist vanmak ve bunun için düzen değiştirmek isteyenlerin aleti ol maktadır. t Yin^ Cumrıurîvet eğitim müesseselerinden'yetişenlerin bir kısmı Türk'e bas" devlet düdeninin kurulması. Cumhurivetin da vandıftı temellerden bîr kısmını tenkid ederek terkedilmesini, yerine başka temellerin kurulmasını istemektedir. Medreselerdeki bozulmalardan itibaren eğitim sisteminde ki derişme ve Daralel olarak Türk ahlâkından Türk karakterin den uzaklaşma başlamıştır TW hamlesinde bir teokîvle karsı lanan. zamanla telkinin zarflaması veva kanun zoruvla kırıl ması i1<» devam eden bu uziasıs maalesef tfrımkelî bir hal al imstır. Bu ıi7insısta enirimin malerva'i<st temellere oturuşunun Ve Türkive'd^kı e&'tîm sisteminin orototinî ker»di kültür defter lerînden konmuş. OarVı anlamaktan aciz Garb'cı ve inkılâp yo bazlarının tesiri büvük olmuştur. Burava kadar olan izahatımızla, bir devletin davaridıîh te mellere avkın, daha doğrusu beraber yasamak iradesini gös teren milletin defterlerine vabancı eğitim sistemiyle yetişen in-, sanlann umumivetle o devleti veva düzeni yıkmava çalıştıkla rmı ifade ederek bucrün ki eğitimin de avnı zaafla malûl oldu ğunu anlatmava çalıştık. Sünhesiz bu umumi hükmün dışında kalan, her zaman millî menfaatleri düşünen insanlar çıkmıştır, lamlar nek azxhr. KeJvfivete defcîl kemivete önem veren bu<riirt Jcü ve Tanzimat'tan sonra ki eğitim sistemi bu vatansever insanlardan kendine şeref payı çıkaramaz. Eğitim sisteminin bu kendi devletini ve düzenini yıkmak *immm Ü Tekke, tarikat mensuplarının bîraraya geldiği mekândır. Osmanlı İmparatorluğu içinde Mevlâna'nın ölümünden sonra kurulan Mevlevi tekkeleri, Ahmet Yesevî'nin «Rûm'u islâmlaş tırmak ve Türkleştirmek» için görevlendirdiği Dervişlerin kur duğu tekkeler ve bunlar arasında. Yeniçerilerin de mensubu bu lunduğu Hacı Bektaş Velî've atfen kurulan Bektaşî tekkeleri, Bahaeddin i Nakşibendî'nin tekkeleri vs. görülmektedir. Tekkelerin kendilerine has bir eğitim sistemi vardır. Tasavvuf u r esası «Hak aşkı» olarak kabul edildiği için, tekkelerin eği timi ferdi «asık» vanmava matuftur. Yâni tekkeler Yunus'un deyimiyle fertleri «ham» olarak alır ve «*vanmış» olarav»-bıra kır Tekkeler büvük mutasavvıfların vetismesine vesile oldııtfu gibi büvük sanat erbabının özellikle musikişinasın yetişmesi ne de vesile olduğu için kültür tarihimizdeki veri büyüktür. '. ' tr,vwelf»r; Uâcik musikinin BektA«;i tekkeleri «türkü»lerin ve halk ve hak âşıklarının merkezi olmuştur. Avrı ca Anadolu'nun Türkleşmesi ve islâmlaşması hususunda ifa et tikleri vazife orduların vantıömdan daha az delildir nivebili riz ki, orduların islerin; serhat boylarına yerleşen veliler ve devrişler kolaylaştırmışlardır. 1 1 i Ahi Teşkilâtlan ve 'onealar Loncalar ve Ahi teşkilâtlan Osmanlı İmparatorlusunun kuruluşundan itibaren vardır Loncalar bugünkü anlamıvla es naf ve sanatkârlar demeği olarak görev yapmışlardır Fakat cok sıkı bir dinî disipline sahip olan Ahi teşkilatlarıyla içice bulunduğu için Loncaların avni zamanda meslekî ve sosval e ğitim müessesesi olarak düşünebiliriz îmnaratnrluftnn kurulu şunda Loncaların ve Ahi teşkilâtlarının basında Osman Gazi' nin hem mürşidi diveb'leceftimiz Kavın Pederi Sevh Fden Ali nin bulunması müessesenin ehemmiyetini ortava kovmakta Uır Loncalara ba&lı esnaf ve sanatkârlar, mesleklerine göre gruplara avrılmıslar ve her srrup geçişlerin esası tesbit edilmiş mistir Loncaların bu şekilde teşkilâtlanmaları avni zamanda devletin esnafı kontrolüne de imkân vermiştir. Bu müessese leri avn? zamanda iktisadî müesseseler olarak da mütelâa et mek mümkündür Fakat eğitim yönü üzerinde durmanın da meslekî ve teknik öğretime verilecek şekil yönünden, başka bir ifadevle dürüst teknik eleman yetiştirilmesi yönünden faydalı olacakı muhakkaktır. Paşa kapılan hakkında yukanda bir ım s a l vermiştik. Şu nu da belirtelim ki OsmanJı tmparatorluğu zamanında Paşa lar büvük devlet memurları konaklannda yetişen ilim ve sa nat erbabının çokluğuyla övünürlerdi. Aralarındaki rekabet de b r yöndeydi. Bu sebeple kaabiliyetli fakat maddî imkânı olma yan gençler, Pasa Konaklarında hem çeşitli hizmetlerde çalı şırlar, hem de akşam özel derslere devam ederek kaabiliyetlerl ölçüsünde ve yönünde yetiştirilirlerdi. Meselemiz, Ocak Dergisi, 3. (D Cezmi Bayram, Millî Eğitim Sayı 1968 (2) Ahmet Kabaklı, Eğitimde Reform, Tercüman, 25 Ağustos (3) Cezmi Bayram, Yine Millî Eğilim, Ocak Dergisi, 4. Sayı I i

7 DEVLET * 7 EYLÜL 197» * SAYFA : ft,.::z: /' ıı tu» ummı wwn r iiiınm MMH IIILI ıraırmnff'otitfnırhhi r UNUTAKAVANLAR DA VAR/ Milletimiz, bilinen tarihin en eski çağlarından itibaren, yeryüzüne daha iyi bir nizâm vermekle vazifeli olduğuna inanmıştır «Nizânı-ı Âlenı'i kurmak gayesi, Türk Cihan hâkimiyeti mefkuresininbastıca dayanağıdır; tarihe ayrı bir renk katan büyük Türk fetihlerinin izahı bakımından sağlam bir anahtardır. Hunlar, Göktürkler, Selçuklular, Osmanlılar ve diğer Türk İmparatorluklarının yaşama gücü sadece maddi üstünlüklerinden değil, inançlarının yüceliğinden gelir. Tarihin inkâr edilemez kocaman bir bölümü, Türk milletini bankalarına öncülük ederken tanımıştır. Bugün, cihan hakimiyeti mücadelesi oyununda sahanın içinde değiliz, kale arkasında bile yokuz. Tarihimizin kader çizgisi artık tepeden tepeye dolaşmıyor. Başkalarını düşünmekten ziyade, varlığımızı korumak zorundayız. Zamanımızın gerçeklerini biliyoruz Hatta gerektiğinden daha çok biliyoruz, öyle ki, milletlerarası maçlarda yedekte beklemeğe başlamamız yüzünden pis bir aşağılık duygusuna kapılmış, geçmişteki yerimizi unutmanın asıl kötülüğü, geleceğin ümidini şimdiden kaybetmektir. Bir zamanların büyüklüğünü yalnız yüreklerimizde duvmak bile, aynı büyüklüğe yeniden kavuşmak iradesinin kaynaklarından biridir. Geçmişteki verimizi gerçi biz unutmuşuz ama. hatırlatanlar hiç eksik olmuyor. Dünyanın nice köşelerinde «şimşek gibi bir hatıra» nın izleri hale silinmemiş, destanımız hâlâ okunuyor. Kısa bir sûre önce Hindistan'dan gelen bir ses, dediklerimizi ısbatlayan sayısız misallerin en yenisidir. Ferruh Bozbeyli Başkanlığında bir parlâmento heveıimiz Hindistan'a gitmişti. Hindistan Meclis Başkanı Dr. Dhillon u ziyaret ettiler. Görülmeler sırasında Dr. Dhillon; «Türkiye'nin tarihteki liderlik mevkiine tekrar yükselmesi için dna ediyoruz.» dedi. Bu ifadeyi siyasi nezaketin alınılmış icaplarından biri; savamayız. Adettir, misafir heyetlere, potogonvalı bile olsalar, iltifat edilir, gururlarını okşayacak şevler sövlenir. Amma* sivasi nezaket ifadeleri. «Sizi çok severiz. M«Ilerleriım>m kardeşliği devam edecektir.» v.s cinsinden eskimiş lâflardır. Oysa Dr. Dhillon, uzak sayılamıyacak bir geçmişe yeniden kavuşmanın hasretini dile getirmiştir. Başka türlü sü zaten mümkün olamazdı Ve meselâ Bulgaristan'dan bir heyet Hindistan'a gitse avnı şevler sövfenmezdi; gülünç kaçardı. Tarihteki liderlik mevkiimize takar yükselebilir miyiz? yarının neler getireceğini elbette yalnız Allah bilir. Ama, beşer hayat mm ölçüleri içinde, eski yerimizi alabilmenin şartlarından biri de. Dr. Dhillon'un hatırlattığını hiçbir zaman unutmamaktır. Milletlerin büvüklüğünü, maddi ve mânevi güçleri ile birlikte hedefleri tayin ecder. Oruç RETSOGLU \m m%exx3*&ms&m?& &i«? "t>^*:iv ;',>:* :-; olaylar düşünceler* yorumlar* olaylar «düşünceler dışarda neı türlü cereyanın düş - maniyiz. Bu iman ve azimle yola çıktık seninleyiz. Senden destek bekliyor ve seninle aynı safta bütün Türk-islâm düşmanlarıyla mücadele etmek is tiyoruz. Sahipsiz bir vatanın batması haktır Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Tanrı Türk'ü Korusun! * Aksaray Genç Ülkücüler Teşkilatı Malazgirt Zaferinin 899. yıldönümü anma günü düzenlen mistir. Düzenlenen toplantılarda Türk mületınin Anadoluyu yurt yapması, Muzaffer Kumandan Alpaslan'ın kişiliği anlatılmış Türk ordusunun tarih kahraman akları ve zaferleri dile getirilmiş ör. Bu günle ilgili bir bildiri de yayınlanan Aksaraylı genç ülkü cüler bildirilerinde özetle şöyle demektedirler: c 899 yıl evvel bugün Türk tslam birliğinin dünvayı titreten yüce sesini duvuran orduların, büvük MALAZGÎRT zaferini kazandığı günün yıldönümüdür Bu zafer bütün Türk mille tine kutlu olsun. Bu zaferin büyük komutam ve onun kahraman askerlerinin vflce hatıraları önfin de minnetle edimiz.» * * * İsparta'da Genç Ülkücülerin bir şubesi açılmıştır. İSPARTA GENÇ ÜLKÜCÜLER TEŞKİ LATI kurufnşian 3e ügüi ol ar ak bir bildiri yayınlamışlardır. İsparta Genç Ülkücüler T eski latmın ilk b&iiminde özetil»öyle denilmektedir: BÜYÜK TCRK MİLLETİ Milletleri tarihe bağlayan geç mislerdir. Geçmişi olmayan bit Milletin geleceği de olmaz. Ve geçmişini bilmeyen bir Millet ge leeesinı de bilmez. Dört kıta ved» denize hükmeden dünvava efendihfî dünvava insanlığı öğreten asil Milletim. Dün yedi düvelde at koşturan sem buiîün onların konserve kutuları na el açıyorsun. Seni bu duruma sokanlardan ne zaman hesar* so racaksm? Bunun acısı ve ezikîîjb'y le yanan bfzler. Türk'ün külw a- rasında kalan son közünü yeniden canlandırmak için bu ocakta birleşti*. Davamız Türk İslam davasıdır Ve bu davamız Türk-tslam medeniyeti dünyayı kaplayıncaya kadar devam edecektir Oluk lan mız çifttir. Birinden Türklük diğerinden islam akar. Bugün 70 Milyon Türk'ü esir olarak gören biz AKİNCİ BOZKURTLAR gayesiz ülküsüz yaşamayı ve dö sekte ölmeyi kendimize ar sayıyo ruz. Bugün «Kahrolsun Amerika» diyenler yoldaşları komünist kızıl sürülerine toz kondurroan.akta dıriar. Ama biz avazımız çıktığı kadar haykmyoruz ve cihana ilân ediyoruz. Ne Amerikanının uşağı ne de Rusyanm kemik yalayanı yrz. Biz Türküz bize Türk gibi ya şamak Türk gibi düşünmek yara şu. Türk'ün Türk'den başka dos tu yoktur ve kuracağımız Milliyetçi Türkiye'de her şey Türk ta rafından. Türk'e gö«~ ~ np "- v *- çin olacaktır.»»» Genç Ülkücüler Teşkilatının bir şubesi de Giresun Yağlıdere de açılmıştır. GENÇ ÜLKÜ CÜLER TES1LAT1 YAĞLIDE RE ŞUBESİ bir kurutuş bildirisi yayınlamıştır. Kuruluş bildirilerin de özetle şöyle denilmektedir. «Türk milletinin son bağ.msız kalesi Türkiyemiz yıkılmaz yok olma ve mahvolma ile karşı kar siyadır. Bizi dıştan yıkamayan gavurlar içimizden satın ald>klan alanları Komünistler, Masonlar. Yahudi fer Rumlar «e Ermenilerdiı. Bu gavur a aolan da «âda evlatlarını a saltta sloganlarla kandırmaya, milletimizi» evlatlarım birbirine kırdırmaya çalışmaktadırlar Gavurlara» Türkiyedekt so» hedefi Türkiyeyi Kornüniaîleştirmelrtlr. 50 ytfdır bunun için uğraşmakta dıriar. Komünizm msan tabtarma aykırı, gayrımjhi, gayrı insanı bir rejimdir. Yani maddeci (Allahsız) bîr kölelik reiîmidir. kurucusu Yahudîdir. Kapitalizm de insan tabiatına aykırı, gaynmiüi gayri insanî bir rejimdir Yani o da maddeci (Allahsız) sömürücf» bir rejimdir öyle ise bu iki eavur «isteminden bize tavda yoktur, Biz Müslüman Türk'üz maneviyatımıza bağlıyız, milliyetimize Daha önce dergimizde ilânını okuduğunuz «MİLLİYETÇİ EKO NOMİ DÜZENİ» genişletilerek aşağıda belirtilen bölümlerle yemden kitap halinde çıktı Doç.Dr. Kurt Karaca MİLLİYETÇİ TÜRKİYE milliyetçi toplumcu düzen Ç*MA«y&nNEsA MİLLİYfclÇl 1UKLUMLU DÜNYA GORUŞU MİLLİYETÇİ TOPLUMCU Kül TÜR DÜ7FNÎ MİLLİYETÇİ TOPLUMCU EKONOMİ DÜZENİ MİLLİYETÇİ TOPLUMCU SENDİKA GÖRÜSÜ Flatı: 7 50 kurna. İsteme adresi: PK. 284 Bakanlıklar ANKARA Siparişler; 10 adede kadar onsta puta karşılısında üzerindeki fiartan, 10 adetten telalar icra % 20 tenzilâtlı ve ödemeli olarak gönderilir. NOT : Okuvuctıfanmız pal göndermeden 10 adetten aşa&r ödemeli kitao İstemektedir tmkânsizliğimiz dolavısrvte 10 adetten aşağısı için maalesef ödemeli gönderemivoruz. Okuvuctıfanmız 10 adetten aşağı kitap istekleri için mutlaka pul göndermelidirler.

CAMİYE BOMBA KOYACAK SONRA DA DİYE MÜSLÜMAN'A SALDIRACAKSIN. eıı Türk kendine d'dn 14. 7.1969

CAMİYE BOMBA KOYACAK SONRA DA DİYE MÜSLÜMAN'A SALDIRACAKSIN. eıı Türk kendine d'dn 14. 7.1969 eıı Türk kendine d'dn 14. 7.1969»/~~>. ~»>ır>t**t«.w>»*p»>mı:,e4i.)ı

Detaylı

Uyan tahtıravalli, uyan; Bir memleket, düşler içinde. Batıysa batının rengi doğuysa doğunun rengi Memleket renkler içinde, alacabulaca

Uyan tahtıravalli, uyan; Bir memleket, düşler içinde. Batıysa batının rengi doğuysa doğunun rengi Memleket renkler içinde, alacabulaca ey Türk kendine dün DEVLET * 26/MAYIS/1969 * SAYFA : 2 paftanın yazısı DÜŞLER İÇİNDE Bir memleket düşünürüm düşler içinde, bir tarafı ak, bir tarafı al» bir tarafında bir kocamış, öbür tarafında öbür kocamış!

Detaylı

Yarım ^sırdır içiıtlçin çürüyetvyara. başladı... Türk toplumu yanlış teşhisin, yanlış, tedavinin kurbanı olmak durumuna. meseleleri, halledecek diye

Yarım ^sırdır içiıtlçin çürüyetvyara. başladı... Türk toplumu yanlış teşhisin, yanlış, tedavinin kurbanı olmak durumuna. meseleleri, halledecek diye SAVI ; «Ni; J 2 MİLLİ HAREKET i t ie t ir i î İr i f ir î $ î t t ir $ ir ir î î î $ I 1 $ -tt^-k-k-k-k-iı-k-k-k-k-k-k-y I PINM I D ffm İS l AhmM Sahibi l, KARABACAK Sorumlu Müdürü rel KILIÇ Toknik Sekreter

Detaylı

% - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU. T VJf«^ safisi

% - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU. T VJf«^ safisi % - < * :.. Ankaralın Tasına ^ OSMAN GAKIR Bak... # Neden Ülkücü Oluyorlar? DocDr. NECMETTİN HACIEMİNOBLU Ö ^ T VJf«^ safisi» AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TÖRE'den 2 Cevaplar GALİP ERDEM 3 Her türlü P.

Detaylı

BAŞKAN İDARE KURULU BAKANLAR KURULU 8 SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ ' ' ':- I j -..-, V...-. vı. -... -?? : ;..;:'., -...:-.» I.-..

BAŞKAN İDARE KURULU BAKANLAR KURULU 8 SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ ' ' ':- I j -..-, V...-. vı. -... -?? : ;..;:'., -...:-.» I.-.. ;., - - - -........ 5/ -... ; - - 6 - ; :..... >,. ". n -. I BAŞKAN İDARE KURULU 1 6 BAKANLAR KURULU 8 I SENATÖR VE MİLLETVEKİLLERİ... " " ". ".. ".... -.,.......... :.. 7 I j! -?? :;..;:., -.....:-.»

Detaylı

Tüık işçi Hareketi. Türk Milliyetçiliği Görüşüne

Tüık işçi Hareketi. Türk Milliyetçiliği Görüşüne EY TÜRK KENDİNE DÖN Tüık - îş Genel Kurulunda MHP Lideri Türkeş MİLLÎ DOKTRİNİ ANLATTI. MİLLİYETÇİ SÎYASİ HAF TALIK GAZETE PAZAR TESİ GÜNLERİ ÇIKAR Fiatı : 250 Kuru* 28 MAYIS 1973 Tüık işçi Hareketi Türk

Detaylı

ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m

ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m ev Tiirk kendine dön.. 7. 7. 1969 «TUTSAK MENEM> ;^; ıiı m DEVLET * 7/TEMMUZ/1969 * SAYFA: 2 BİR BESLEME paftanın yazısı Genellikle, memlekette yaratılan karışıklığın «baş sorumlusu» olarak iktidar suçlanırken;

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye

Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Osmanlı dan Cumhuriyet e Misyoner, Ermeni, Terör ve Amerika Dörtgeninde Türkiye Prof.Dr. M. Metin HÜLAGÜ a a Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, NEVŞEHİR Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

HAFT. Gelecek. sayıdan itibaren 2. Devlet'te. Milliyetçiliği Fikir sstemi

HAFT. Gelecek. sayıdan itibaren 2. Devlet'te. Milliyetçiliği Fikir sstemi j^^v li l ^8«8Q5 DEVLET SAY: 333 22 MART 1976 Sayfa: 1 HAFT Anarşi-iki fakülte ve T;. haysiyeti adınaiki davranış Geçen hafta İçinde Ankara Siya sal Bilgiler Fakültesi Dekanı Feyyaz Gölcüklü ile bu fakülteye

Detaylı

Usulle Yönelilemeı!»

Usulle Yönelilemeı!» EY TÜRK KENDİNE DÖN MÎLLÎYBTÇÎ SİYASI HAF TALIK GAZETE PAZAR TESt GÜNLERİ ÇIKAR Fiatı: 250 Kuruş 19 MART 1973 TÜRKEŞ : ÇAĞIMIZ "MİLLİYETÇİLİK ÇAĞM'DIR «Millî Eğitim Usulle Yönelilemeı!» > Kudretli ve Müreffeh

Detaylı

Komünist ve Bölücülerin ir Haftalık Cinayet Bilançosu

Komünist ve Bölücülerin ir Haftalık Cinayet Bilançosu MİLLİYETÇ. SİYASİ HAFTALK GAZETE m Komünist ve Bölücülerin ir Haftalık Cinayet Bilançosu 6 Ölü «45 Y a r a 11 2 Büyük Soygun 13 Sabotaj Çok Sayıda Tabanca, Dinamit ve komünist yayın Gerilla mücadelesiyle

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI TEMEL GÖRÜŞLERİMİZ İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR»

«TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR» e» Türk kendine dön * _ MİLLİYETÇİ SİYASI HAFTALIK GAZETE 12 NİSAN 1971 «TOPRAK E(,F.R UĞRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR».. Ülkücülerin Son Şehidi İbrahim OİC DEVLET * 12 NİSAN 1971 *, SAYFA 2 aen ivxjl Jt \J

Detaylı

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr.

YIL : 7 SAYI : 46 MART : 1975. TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2. Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7. CEVAPLAR Doç. Dr. AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ TORE'den AYHAN TUĞCUGİL 2 Her türlü haberleşme adresi : P. K. 211 Kızılay Ankara Çağ Dışı Şiirler III NİYAZİ YILDIRIM GENÇOSMANOĞLU 7 CEVAPLAR Doç. Dr. İSKENDER ÖKSÜZ 8 Havale

Detaylı

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf

pecya Kendi Aramızda- Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sevgili AKİS Okuyucuları Y Bu sayıda Yazı Kurulu Besim Fotoğraf Sayı: 490 Cilt : XXVIII Yıl : 10 Sahibi Mübin Toker Yazı İşleri Müdürü Kurtul Altuğ Bu sayıda Yazı Kurulu İç Haberler Kısmı : Metin Toker Atillâ Bartınlıoğlu, Güneri Cıvaoğlu, Egemen Bostancı ve Erdoğan

Detaylı

Gençlik Dergisi. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR

Gençlik Dergisi. Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. 2 Bilgi Yurdu / Sayı 5 / Ocak-Şubat 2008 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Prof. Dr. İbrahIm Kafesoğlu. Prof. Dr. Abdülkadir Donuk

Prof. Dr. İbrahIm Kafesoğlu. Prof. Dr. Abdülkadir Donuk ÖTÜKEN Prof. Dr. İbrahIm Kafesoğlu Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Prof. Dr. AbdülkadIr Donuk; 1948 yılında Ceyhan ın Kırmıt nahiyesinde doğdu. İlkokulu doğduğu köyde, Orta Okulu (1963-1964) ve Liseyi de (1966-1967)

Detaylı

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR BİLGİYURDU GENÇLİK DERGİSİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 İKİ AYDA BİR ÇIKAR ÜCRETSİZDİR. SAHİBİ:

Detaylı

YIL 5 SAYI 22 DEVRE 2 MARTJ973

YIL 5 SAYI 22 DEVRE 2 MARTJ973 A Y L I K F İ K İ R VE SANAT D E R G İ S İ DOÇ. DR. MEHMET ERÖZ Çeşitli İdeolojiler Karşısında, Türk Milliyetçiliği ve İslâmiyet DOÇ. DR. TURAN YAZGAN Üniversitelerimizde Kadro Meselesi DOÇ. DR. EROL GÜNGÖR

Detaylı

AYLIK FİKİR ve SANAT DERGİSİ

AYLIK FİKİR ve SANAT DERGİSİ AYLIK FİKİR ve SANAT DERGİSİ DÜNDAR TAŞER...... 2 TÖRE'DEN 4 MUKBÎL ÖZYÖRÜK Yeni Bir Keşif!...... 10 Doç. Dr. TEVFİK ERTÜZÜN Türkiye ve AET 13 İSMET HÜRMÜZLÜ'nün Açıklaması... 15 BAHATTİN KARAKOÇ Yeşil

Detaylı

Bozkurt Anaya Ağıt GAVSEDDİN KOÇAK. Zenginseniz Solcu Olmak Lâzım DÜNDAR TAŞER. Gençlik DÜNDAR TAŞER. Savaşın Soluğu HAYATİ BAKÎ

Bozkurt Anaya Ağıt GAVSEDDİN KOÇAK. Zenginseniz Solcu Olmak Lâzım DÜNDAR TAŞER. Gençlik DÜNDAR TAŞER. Savaşın Soluğu HAYATİ BAKÎ AYLIK FİKİR VE SAN'AT DERGİSİ Bozkurt Anaya Ağıt GAVSEDDİN KOÇAK Her türlü haberleşme adresi : P. K. 211 Kızılay Ankara Zenginseniz Solcu Olmak Lâzım DÜNDAR TAŞER Gençlik DÜNDAR TAŞER Havale: 10071978

Detaylı

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 3 Nisan 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll!

MILLI YOL. Türk Umumî Efkârına Bildiri. mm~~ - '-^^^ 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA. !lil!ll!il!l ll!!ll!ll! MILLI YOL!lil!ll!il!l ll!!ll!ll!lllimiliiiiiiiiium Türk Umumî Efkârına Bildiri mm~~ - '-^^^ '- '.'.:,.:.!,;»* 1. YIL 13. Savi FİATI 50 KURU? 20 NİSAN 1962 CU.IIA LU YOt l. Yü 13. Sa ı 20 Nisan a62 Fiyatı

Detaylı

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya

Kendi Aramızda. Sevgili AKİS Okuyucuları. pecya Sayı: 542 Cilt : XXXI Yıl : 11 Sahibi Mübin Toker Basyazarı Metin Toker Yazı işleri Müdürü Y. Yüksel Erdem Bu sayıda Yazı Kurulu iç Haberler Kısmı: Kurtul Altuğ, Güneri Civaoğlu, Teoman Erel, E- gemen

Detaylı

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar!

illî sembollere tahammül edemeyenler Milliyetçi olamazlar! MİLLİYETÇİ SİYASİ HAFTALIK GAZETE SAYI 429 Y I L : 9 EY TÜRK KENDİNE DÖN... 23 OCAK 1978 PAZARTESİ FİYATI 5 TL. a Ecevit Hükümet Olmak için «Devlet enkazdır», «Hazine iflâs etmiştir.» diyerek Devleti tahrip

Detaylı

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de

bulunup bulunmadığına dâir zaman zaman münakaşalar cereyan e derse, mücerret olarak basın hürriyeti var demektir. Türkiye'de AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K.582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * * AKİS Ortaklığı adına imtiyaz sahibi ve yazı islerini Hilen idare eden: Metin

Detaylı

Gençlerimiz Batı nın piyonu olmayacak!

Gençlerimiz Batı nın piyonu olmayacak! YIL: 1 SAYI: 3 EYLÜL-EKİM 2007 Bilgiyurdu Gençlik Dergisi İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Gençlerimiz Batı nın piyonu olmayacak! Sınırsız bir hürriyet düşünülemez, hakların en büyüğü olan hayat hakkı

Detaylı

pecya Kendi Aramızda A K İ S O. Nuri Torun Sevgili AKİS Okuyucuları Haftalık Aktüalite Mecmuası

pecya Kendi Aramızda A K İ S O. Nuri Torun Sevgili AKİS Okuyucuları Haftalık Aktüalite Mecmuası A K İ S Haftalık Aktüalite Mecmuası Yıl : 8, Cilt : XXIII, Sayı : 403 Yazı İşleri: Rüzgarlı Sokak No:15 Tel: 11 89 92 P. K. 588 Ankara Sevgili AKİS Okuyucuları Kendi Aramızda İdare : Rüzgarlı Sokak No:

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı