6i{r# uv" Emin KANBUR Karar Tarihi uy" uv" Osman HAgiMOGLU uv" Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv" Ahmaf \ udla\rn

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6i{r# uv" Emin KANBUR Karar Tarihi uy" uv" Osman HAgiMOGLU 20.06.2013 uv" Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv" Ahmaf \ udla\rn"

Transkript

1 RizD il ENcTJNmNi I Ba;kan Cenel Selreler I mir Htiseyir GUNEY uv" Emin KANBUR Karar Tarihi uy" uv" Osman HAgiMOGLU uv" Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv" Ahmaf \ udla\rn uye AIi PURSA Karar Sayrsr Uy" Hayati TOPAL uy" Dusun Ali BAISUZEN 75 uv" Halim ZENGIN Karartn Ozii: TL muhammen bedelli iki ton kapasiteli "Selyar Su Tankr" 2886 sayrh kanunun 45.maddesi gereli yaprlan ihalesine katrhm olmamasr nedeniyle; ihalenin sonuqlandrnlmasmda Idare yararr gdzetilerek alm kanuntm 4g.maddesine gdre 15 giinliik pazarhk s0resinin tamamlanmasma karar vedldigine. Valilik Makamrmn tadh ve 19 sayrl onay belgesi gere[ince dijzenlenen ihale dosyasmrn gereli g<iri.iqiildii. Valilik Makamrmn ilgi ihale talimah gerelince; ilan metninin 19. srrasrndaki iki ton kapasiteli I'Seyyar Su Tanla igin belirlenen 1.000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 say1l1 D.i.K,nun 45. madd si gerceince Agrk Teklif (Arttrma) Usuli.i ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, ilan memi ve ihale $af,hramesi hiikiimlerine uygun olarak ihale dosyasr satn alumadremm tespit edildiginden sdz konusulggor-<.r jantrnrnbir an tince sahtnda (ihalenin sonuglandrrrlmasrnda) idare yaran gdriildiigiinden; 2886 sayfi D.I.K.nun 4g.maddesi ve 43.maddesinin 2.fikmsr geregince ihale tarihinden itibaren 15 giinliik sile iginde ( ) tarihin kadar talipli grlcnasr halinde aym ihale Sartlan iizerinden enciimen huzurunda ihale yaprllirau uygun buluomugtur. Gereli igin kararrn, il Ozel idaresi Genel Selceterligi (Destek Hianettefi MiidL iietine) gdnderilrnesine tarihinde oy birlili ile karar verildi. uye 6i{r# TAriPrrRsA SegilmiS Uye Ruhsat Denetim Miid.

2 Ba5kan Cenel Sekrcrer Umir Hiisevin UtbJE\ gv" uye RizE il ENci]MENi I Emin KANBUR Karar Tarihi uv" Osnan HAgiMOcLU uv" MUSTAIA GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv",+hm+\tldtelnl Uv" Ali PTJRSA I(arar Sa),lsr uv" Hayati TOPAL uy" Dusur AIi BALSUZEN 76 uv" Halim ZENGIN Karann Ozii: 5.000,00 TL muhammen bedelli 2886 sayrh kanunun 45.maddesi geregi 5.250,00 UZLN) adrna satrg ihalesinin yaptldrlrna. General (206,25 KVA) marka..dizel Jenerstiir', TL bedelle Given Metal-ismak (Mehmet Emin Valilik Makamrmn tarih dosyasrmn gereli gdriiqiildii. ve 20 sayrl onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn ilgi ihale talinah geregince; ilan metninin 20. suasrndaki Generar ( KVA) marka "Dizel Jeneratiir,, igin belirlenen 5.000,00 TL muharnmen bedel iizerinden 2gg6 say l D.i.K,nun 45. maddesi gerefince Agrk Teklif(Arttrma) Usulii ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, _ Ilan metnine uygun olarak ihale komisyonuna iig (3) katrlmcmn dosya verdifi ve ilan metninde belitilen belgelerin tamam olmasmm tespiti ve yaprlan aqrk artrma sonucunda; Artrrm cetvelinde gitfiildiigii iizerc katrhmcrlaln sdzlii afi'.mlan ardrndan gekilmeleri sonurda Giiven Metal-igmak (Mehmet Emin UZUN),un yapmrf oldugu 5,250,00 Tl'lik teklifin komisyonumuzca uygun bulunduluna sayrh D.i.k.nun 3l.maddesi gerelince karann Valilik Makamrna sunulrnasma mtiteakip gereei iqi'l il oze] idaresi cenel sekreterligi (Destek Hizmetleri MiidiirliiBiine) giinderilmesine _tarihinde oy birlili ile karar verildi. ym Uye Segilnig U YUvu AIiPURSA Segilmig Uye Dursun ati TOPAL k Hizmetleri.Mii Halim zengin Ruhsat Denotim Miid. 28E6 sayrh Devlet ihale Kanunun 3l.maddesi geregince kamxln ONAY'1 uygun buluffnu$tur.

3 RiZE il ENCUMENi I Bawkan Cenel Sekreter Umit HUsevin Gtl,I\Ey uv. Emin KANBIIR Karar Tarihi uv" uv" Osmar HAgIMOGLU uy" Mustafa GENQASLAN uv. Musa BUYUK uye AhmL+ 9DTM\N uv" AIi PURSA Karar Sayrsr Uy" Hayati TOPAL ul" DuIsun AIi BALSUZEN 77 Halim ZENGiN Kararrn Ozii: 3.000,00 TL muhammen bedelli Morisson (50 KVA) rmarka "Dizel.Ieneratiir' 2886 sayrh kanunun 45.maddesi gereli 3.125,00 TL bedelle Giiven Metal-ipmak (Mehmet Emin UZUN) adma sah$ ihalesinin yap drema. Valilik Makamrmn tarih dosyasmm geregi gdrii$iildi.i. ve 21 sayrh onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn Ilgi ihale talimatr geregince; ilan metninin 21. srrasmdaki Morisson (50 KVA) marka "Dizel Jeneratitr" igin belirlenen 3.000!00 TL muhamrnen bedel iizerinden 2886 sayrir D.l.K'nun 45. maddesi gercgince Agrk Teklif(Arttrrma) Usuln ile il enctimenince yaprlan ihalesinde, Ilan metnine uygun olamk ihale komisyonuna bir (l) katlllmcmtn dosya verdiei ve ilar metninde belirtilen belgelerin tamam olmasmm tespiti ve yaprlan aqrk arhrma sonucunda; Arturm cetvelinde gddildiign iizere ihaleye ittirak eden Giiv n Metat-iqmak (Mebmet Emitr UZUN)'un yapmrq oldueu 3.125,00 TL'likteklifin komisyonumuzca uygun bulunduluna sayl D.i.k.nun 3l.maddesi gerelince karann Valilik Mokamma sunulrnasma miitealiip gerefi igin il 6zel idaresi cenel SeheterliEi (Destek Hizmederi MiidnrtnEnne) gonderilmesini Genel Sekreter ye A]i PT]RSA Segilnig Uye Halim ZENGjN 2886 saylh Devlet ihale Kanunun 3l.maddesi gerelince karann ONAY'I uygun bulunmuttur Nutull

4 RizE il ENciiMENi I Baqkal Genel SElrclcr Lmir Huseyin CUNFy uy" Emin KANBUR Karar Tarihi u_l! uv" Osman HA$iMOGLU uv" Mustafa GENqASLAN uv" Musa BUYLTK uv" Ahm*'twrctn uv" AIi PURSA Karar Sayrst uy" Hayati TOPAL uye Dursun Ali BALSUZEN 78 uv" Halim ZENGiN Karann Ozii: 1.500,00 TL muhammen bedelli Morisson 05 KVA) marka,,dizel.ieneratiir" 2886 sayrh kantmrm 45.maddesi gereli 1.600,00 TL bedelle Giiven Metal-ismak (Mehmet Emin UZLrN) adrna satrp ihalesinin 1 aprldrgrna. Valilik Makamrmn dosyasmm geregi gijdi$iildil. tarih ve 22 sayrl onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn ilgi ihale talimatr gerelince; ilan metninin 22. srrasrndaki Morisson (15 KVA) marka "Dizel Jeneratdr" igin belirlenen 1,500,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 sayrlr D.LK'nun 45. maddesi gerelince Agrk Teklif (Arttrma) Usulii ile il enciimenince yap an ihalesinde, Ilar metnin uygun olarak ihale komisyonuna b (1) kat rmcmm dosya verdigi ve ilan mebdnde belirtilen belgelerin tamam olmastnrn tespiti ve yaprlan aglk afirrma sonucunda; Afimm cetvalinde gdrtildiigii iizere ihaleye i$timk eden Giiyen Metal-iqmak (Mehmet Emin UZUN)'un yapmrg oldulu 1,500,00 TL'likteklifin konisyonumuzca uygun bulurulueuna gereei igin sayrlr D.Lk.nun 3l.maddesi geregince karann Valilik Makamrna sunulmaslna miiteakip il Ozel idaresi cenel Seketerligi (Destek Hizmetleri Miidnrliigiine) gdnderilmesini Genel S keter. l M"^ - Segiltrig Uye UZEN l.-yy alirti TOPAL stek Hizmetleri.Mil 6 sayh Devlet Ihale Kanunm 3l.maddesi gerelince karann 1 AY'r uygun bulunmuthl.

5 RIZE il trnctimeni I BalLcn Gcnel Sckrcler Umir Hiiseyin CUNEy uy" Emin KANBUR Karar Tarihi uye uv" Osrnan HAgIMOGLU 20.06,2013 uv" Mustafa GENCASLAN uv" Musa BUYTK uv" Ahm+,1tLDt8l0^\ uv" AIi PURSA Karar Saylsl uv" Hayati TOPAI Uye Dusun Ali BAISUZEN 79 uy" Halim ZENGiN Karann Ozii: TL muhammen bedelli Toyo TYCD tzo,n-t u.v"goo Dlnl,' 2886 sa)., r kanunln 45.maddesi gerefi 4.700,00 TL bedelle Ciiven Metal-igmak (Mehmet Emin UZUN) adrna sah$ ihalcsinir yaplldlgna. Valilik Makamrmn tarih dosyasmrn gereei gd igiildii. ve 23 say r onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn ilgi ihale talimatr gercgince; ilan metninin 23. suasndaki Toyo TYCD 120 marka "vagon Drnl" iqin belirlenen 4.000,00 TL muhammen bedel ijzerinden 2886 sav r D.i.K,nun 45. maddesi gerelince Agrk Teklif (Amrrma) Usulii ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, ilan metnine uygun olarak ihale komisyonuna iig (3) katrlmcrmn dosya verdifii ve ilan metninde belirtilen belgelerin tamam olmasmln tespiti ve yaprlan agft artrma sonucunda; Artmm cetvelinde gddildiigii ijzere katlllmcllann sdzlii afinmlan ardrndan gekilmeleri sonunda Giiven Metal-igmak (M hmet Emitr UZUN)'un yapllll$ oldugu 4,?{t0,0{, Tl,lik reklilin komisyonumuzca uygun bulundufiuna sayll D.i.k.nun 3l.maddesi gerelince kararm Valilik Makanma sunulmasma miiteakip gereli igin il Ozel idaresi Genel Seketerligi (Destek Hizmetleri Miidiirliifnne) gdndcrilmesine tarihinde oy birligi ile karar rerildi. Genel Sekreter Halim ZENGIN Ruhsat Denetin Miid. saflt Devlet ihale Kanunun 3l.maddesi geregince karann ONAY'I uyguo bulunmu$tur. '-'2L ( kil'*-"*",* -- vuli\

6 Baqkan Genel Sekreter Umit Hiiseyin ctney Emin KANBUR osrnan HAgiModLU Musa BUyUK Dusun Ali BALSUZEN RizE il ENCUMDNi I MUSIAfA GENCASLAN '0t. fthmcl \tlbt\l Hayati TOPAL Halirn ZENGIN Karann Ozii: 4.000,00 TL muhammen bedelli Air Cravler LM I00 A marka..vason Drrrl" 2886 sayrh kanunun 45.maddesi gerefi 4.700,00 TL bedelle Giiven Metal-iqmak (Mehmet Emin uzun] adma satrg ihalesinin yaprldtfrna. Valilik Makamrrun tarih dosyasmln gercgi gdriitiildi. ve 24 sayrl onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn ilgi ihale talimatr gerelince; ilan rnetninin 24. srrasrndaki Air cravrer LM r 00 A marka "Vagon I)rnl" igin belirlenen 4.000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2gg6 sayh D.i.K'nun 45. maddesi geregince A9 < Teklif (Arttrma) Usulti ile il enciimenince yap an ihalesinde, Ilan metnine uygun olarak ihale komisyonuna iig (3) kahhmcmm dosya verdili ve ilan metninde belirtilen belgelerin tamam olmaslrun tespiti ve yap an aqrtr afirma,o,ro"ooiu:, Artlnm cetvelinde gdflildiigii iizere katrlmcrlann sijzlii arturmlan ardndan gekilmeleri sonunda Giiven Metal-Itmok (Mehmet trmin UZUN)'ur yaprru oldugu 4,700,0b TLTk teklifin komisyonumuzca uygun bulunduftma sayrh D.i.k.nun 3l.maddesi gerceince karann Valilik Makamrna sunulmasma miiteakip ger gi igin il 6zel idaresi cenel seheterligi (Destek Hizmederi Miidnrliitiine) gtinderilmesinc F{hinde oy birlili ile karar verildi. ye AIi PURSA Seqilmi$ Uye Halim ZE\ciN 2886 sayft Devlet ihale Kanunun 3l.maddesi gercgince karann AY'r uygun bulunmugu. 3

7 RiZE il ENctiMENi I Ba;kan Cenel sekerer I mir Hiisc\ in GUNty Uye Emin KANBUR I K*ar T"rihi TUye uv" Osman HA$IMOGLU uv" Mustafa GENQASLAN uy" Musa BUYUK ut,,hhmi ttlililm Uy" AIiPURSA Karar Sayst uy" Hayati TOPAI uy" Dursun Ali B{SUZEN 81 uy" Halim ZENGIN Karann Ozii: 5.000,00 TL muhammen 2886 sa)r Lr lanunun 45.maddesi geregi UZIIN) adma satrq ihalesinin yaprldrgma. bedelli AC XA ,00 TL bedelle model "Seyyar Hava Kompreslirii,' Giiven Metal-Ismak (Mehmet Emin Valilik Makarrumn tarih dosyasmm gereli gdriiqiildi. ve 25 sayrh onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn Ilgi ihale talimat geregince; ilan metninin 25. srrasrndaki Ac XA 175 model (SelTar ENva Kompr sdrii" igin belirlenen 5.000,00 TL muhammen bedel iizednden 2886 sayrh D.I.K'nun 45. maddesi geregince Aqrk Teklif (Arttrma) Usulii ile il enctimenince yaprlan ihalesinde, Il:m metnine uygun olarak ihale komisyonuna iig (3) kat rmcmrn dosya verdili ve ilan metninde belirtilen belgelerin tamam olmasrnm tespiti ve yaprlan ag* arhma sonucunda; Artrrm cetvelinde gijriildiigii iizer katrhmcrlaun srizlii artnmlan ardrnda.tr gekilmeleri sonunda Given Metd-iqmak (Mehmet Dmin UZUN),un yapm\ oldueu 5.600,00 Tl'lik reklifin komisyonumuzca uygrm bulunduguna sarl D.Lk.nun 3l.maddesi geregince karanrl Valilik Makamrna sunulmasrna miiteakip geregi igin il ozel idaresi Genel seketerligi (Destek Hizmetleri MiidiirliiEiine) gtinderilmesine oy birlili ile karar verildi. 20, Ahinde Genel Seketer uvu AIi PURSA Seqilmi$ Uye Devlet Ihale Kanunun 3l.maddesi geregince kamnn ONAY'I uygun bulutu[uftur. ^-pofzor: f" wurd{ah 4qg..-\

8 RizE il ENCOMENi I Baqkan Genel Seketer Umit Hi.iseyin GtT.{Ey GIE *KANBUR Karar Tarihi Uv" uv. Osman HAgiMOGLU uv" Musrafa GENQASLAN uy" Musa BUYUK uv" frhmct'tll)lm uy" AIi PURSA Karar Sayrsr uv" Hayati TOPAL uye Dursm A1i BALSUZEN 82 uv" Halim ZENGIN Karann Ozii: TL muhammen bedelli Airman pds 750 marka "Selysr Hava Kompresiirii" 2886 sayrh kanunun 45.maddesi gereli 5.300,00 TL bedelle Giiven Metal-i;mak (Mehmet Emin UZLIN) adrna sauq ihalesinin yaprldlgrna. Valilik Makamrmn dosyasmm gereei gdditiildii. tatlh ve 26 sayl onay belgesi gerefiince diizenlenen ihale Valilik Makamrrun ilgi ihale talimatr gereeince; ilan metninin 26. srrasrndaki Aiman pds 750 marka "sey'5rar Hava Kompresiirii" igin belirlenen 5.000,00 TL muharnmen bedel iizerinden 2gg6 sayrlr.dlk nun 45. maddesi geregince Ag* Teklif (Arttrrma) Usulii ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, ilan metnine uygun olarak ihale komisyonuna iki (2) katrlmcmrn dosya verdigi ve ilar metninde belifiile[ belgelerin tamam o]rnasmtn tespiti ve yap an aglk artuma sonucunda; Artnm cctvelinde giirnldiigti iizere kahhmcrlann sdzlt afirnmlan admdan gekilmeled sonunda Giiven Metal-igmak (Mehmet Emin UZUN)'un yapmrg oldulu 5.300,00 Tl,lik teklifrn komisyonumuzca uygun buhmdufuna saylr D-i.k.nun 31.maddesi gerelince karann Valilik Makamna sunulnasma miitcakip gercgi igin il ozel idaresi Genel sekreterlili (Destek Hizmefleri Miidiirliignne) gdnderilmesini tarihinde oy birlili ile karar verildi. A]i PI IRSA beerrmr$ uye AtrmEtYILDI Enciime! Miidiidi Halim ZENGIN 2886 sayfi Devlet Ihale Ka:runun 3l.maddesi gercgince karann uygun bulunmu$tur.

9 Bagkan Genel Seketer Umit Hiiseyin cltmy RIZE il ENci]MDNi I uv. Osrnan HAgiMOdLU r3 Uy" MUSIAfA GENqASLAN Uv" Musa BUYUK uye /+hml[ \tldtplt'l) uv" AIi PURSA Karar Sapsr uy" Hayati TOPAL uy" Drllsm AIi BALSUZEN 83 uv" Halim ZENGIN Kararrn Ozii: 5.000,00 TL muhamm"n ]!!0 9affi kanunun 45.maddesi gereli 5.250,00 TL bedelle Giiven Metat-iqmak UZIIN) adrna satrg ihalesinin yaprldrgrna. "Kaya Krrrert' (Mehmet Emin Valilik Makamrmn tarih dosyasurn geregi giiflitiildii. ve 27 sayrh onay belgesi gerelince diizenlenen ihale valilik Makamrmn Ilgi ihale talimah gerelince; ilan metninin 27. srrasrndaki Fiat-Hitachi rnstikli Yiikleyiciye ait'.kaja Krncr,'igin belirlenen 5.000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2gg6 sayrh D.I.K'nun 45. maddesi gerelince Agrk Teklif (Arltrrma) Usulii ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, _ ilan memine uygun olarak ihale komisyonuna bir (l) katrltmcutn dosya verdili ve ilan metninde belirtilen belgelerin tamam olmasmm tespiti ve yapllan aglk ailrma sonucunda; Artlnm cetvelinde gtidildiigii ijzere ihaleye iqtirak eden Giiven Metal-i5mak Mehmet Emin UZUN)'un yapmrs oldulu 5.250,00 TL'lik teklifur komisyonumuzca uygun bulunduluna sayrh D.I.k.nun 3l.maddesi gerelincc karann Valilik Makamma sunulnasma miit akip gereli igin il ozel idaresi Genel Sekreterlili (Destek Hizmefleri MiidnrhEiine) gonderilmesine Genel Sekreter 9ASLAN er Miid, sayh Devlet Ihale Kanunun 3l.maddesi gereeince kamnn O Y'1 uygun bulunmugtur.

10 BaSkan Cienel Sekrerer Umit Hilsevin Gtq!Ey Emin KANBUR Osman HAgiMOGLU RizE il ENciiMENi r*enr Mustafa GENQASLAN iiy. t, Ahmc+ llldll2l Hayati TOPAL Halim ZENGiN Karann Ozii: 1.500,00 TL muhammen bedelli igbir to-tu ls"yy." f"ynak Jeneratiirii" 28g6 sayrh kanunun 45.maddesi gereei r.600,00 TL bede[e Gnven Metal-igmak (Mehmet Emin uzlrn) adna satrq ihalesinin yap dlerna. Valilik Makamrmn tarih dosyasrun gereei giidi$iildii. ve 28 sayrl onay belgesi geregince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn ilgi ihale talimat g relince; ilan mehrinin 28. srasrndaki isbir marka.,sewar Kaynak JeneEtdrii" iqin belirlenen l.500,00 TL muhammen bedel ijzerinden 2gg6 sav D.i.K'nun 45. maddesi geregince Agrk Teklif (Arttrrma) Usulii ile il enciinenince yaprlan ihalesinde, IIm metnin uygun olarak ihale komisyonuna bir (l) katrlmcmm dosya verdifi ve ilan metninde belitilen belgelerin tamam olmasmrn tespiti ve yaprlan ag < artrrma,orru"uodu; Artnm cetvelinde gdri.ildiigii iizere ihaleye iitirak eden Giiven Metal-iqmak (M hmet Emin UZUN)'un yapmrg oldulu 1.500,00 Tl,lik teklifin konisyolumuzca uygun bulunduguna sayl D.i-k.nun 3l.maddesi gerelince kara n Valilik Makamrna sunulnasma rniiteakip geregi iqin it 0ze1 idaresi Genel Sekeierlili (Destek Hizmederi Miirtiirliifiine) gdnderilmesini 20.06,2013 tarihinde oy birlili ile karar verildi. Genel Sekete. uye ril AIi PURSA Segilnjt Uye Halim ZENGIN 2886 Devlet ihale Kanunun 3l.maddesi gereeince kararrn ONAY'r uygun bulunrnu$tur.

11 RizE il ENciiMENi xarunr BaSkan Ccnel Sekreier Umir H0selin CLINEy Uye l s-in xengur K.* T.rihi f Uy" uv" Osnan HAgiMOGLU uy" Mustafa GENQASLAN uv" Musa suyur Uye Ahrnet'luDlPlrn uy" AIi PURSA Karar Saylsl uye Hayati TOPAL uy" Dusun Ali BALSUZEN 85 uv" Halim ZENGIN Karann Ozii: 4.000,00 TL muhammen bedelli BMC Levenl 1.8 model kamyonet,, 2gg6 sayrh kanunun 45.maddesi gereei yaprlan ihalesine ka llm olmarnasl nedeniyle; ihalenin sonuqlandrnlmasrnda idare yaran gdzetilerek aym kanunun 4g,maddesine giire 15 giinliik pazarhk silresinin tamamlanmastna larar \erildjpine. Valilik Maka1nm1n tarih ve 29 sayrh onay belgesi gerefince diizenlenen ihale dosyasnn geregi giidi$iildii. Valilik Makammrn ilgi ihale talimatl gerefince; ilan metninin 29. srrasrndaki BMC Levent l.g model 'rkamyonet" igin belirlenen 4.000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2gg6 savrl D.i.K,nrm 45. maddesi geregince A9* Teklif (A1tuma) Usulii ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, -..ilan metni ve ihale $arhamesi hiikiimlerine uygun olarak ihale dosyast satm alnmadlemm tespit edildi[inden sdz konusu Famgone{11 bir an dnce satrgmda (ihalenin sonuglandrrrlmasrnda) idare yaran gddildiigiinden; 2886 sayll D.i.K.nun 4g.maddesi ve 4l.maddesinin 2.fikas1 gereeince ihale tarihinden itibaren 15 giinlnk siire iqinde ( ) tarihine kadar ralipli grkmasr halldjaym ihale gartlarl iize nden enciimen huzurunda ihale yaprlmast uygun bulurunuqtur. Geregi igin karaln, il 6zel idaresi Genel Seketerlili (Destek Hizmetlefi Miidiirlii!ilne) gdnderilmesine tarihinde ov birliei ile karar verildi. GenelSeketer

12 Bagkan Cenel Sekerer Umir Hiisevin CtNEy Emin KANBUR RIZE il ENCOMENi I Osnaa HAgIMOGLU Dursun Ali BALSUZEN Mustafa GENqASLAN Uyc z4hmaf \ lj.d tpt Hayati TOPAL Halim ZENGiN Kararrn : 1.000,00 TL muhammen b delli Lombardini marka 1000 de\ir {454 cm,) "Jeneratair Motoruri 2886 sayh kanunun 45.maddesi gerefi yap an ihalesine kat tm olmamasr nedeniyle; ihalenin sonuglandrnlmasrnda idare yaran gdzetilerek iym LanunLrn 4a.maddesine giire l{ giinliik pazarhk siiresinin tamanlanmasna karar verildieine. Valilik Makammrn tarih ve 30 sayrl onay belgesi gerelince di.izenlenen ihale dosyasmn gereei gdrqiildii. valilik Makamrmn ilgi ihale talimatl gerefince; ilan metninin 30. srasrndaki Lombardini marka 3000 devir (454 cm3)'jeneratiir Motorui' igin belirlenen 1.000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 say l D.l.K'nun 45. maddesi geregince Aglk Teklif (Arttma) Usulii ile il enclimenince yapdan ihalesinde,.. ilan metni ve ihale $artnamesi hiikiimlerine uygun olarak ihale dosyasr satm almmadlemm tespit edildilinden sdz konusujreqldr mo+orunbir an dnce satt$rnda (ihalenin sonuqlandnlmasrnda) i4are )arar gdriildiigiinden: 2886 sayrh D.i.K.nLrn 4g.maddesi re 43,maddesinin 2.fikrasr geregince ihale tarihinden itibarcn 15 giinliik siire igi'de (04, ) hrihine kadar ralipli grkmasr halindjapr ihale garua iizerinden enciimen huzurunda ihale yap masr uygun bulunmuqtur. Gercgi igin kararrn, il 6zel idaresi Genel Seketerlili (Destek Hizmetleri Miidttrlii ine) gdnderilmesine tarihinde oy birlili ile karar verildi. mitifiseyiiicmtey Se9rlmr$ Uye Halim ZENGiN Ruhsat DenetimMiid

13 RizE il ENciiMENi x*nnr Ba;kan Genel Sekrerer Umir Hiisel in Gt TTJEY U1e iemin KANBUR I Karar Tarihi I Uy. uv" Osnan HA$IMOGLU r3 uv" Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv" Ahm*vnpm Uy" AIi PURSA Karar Sayrsr uv" Hayati TOPAL uy" Dursun Ali BALSUZEN 87 uye Halim ZENGIN Karann Ozii: ,00 TL muhammen bedelli Mercedes LK 1513 ;;;;.\rir,"- t8s6 "^, kanunun 45.maddesi geregi ,00 TL bedelle Giiven Metal-i5mak (Mehmet Emin UZtINt adrna satd ihalesinin yaprl&erna. Valilik Makamtmn tarih ve 31 sayrl onay belgesi gerelince dijzenlenen ihale dosyasrrun geregi giirii$iildii. Valilik Makamrmn ilgi ihale talimatr gerefince; ilan metninin 31. srrasmdaki Mercedes LK 1513 marka "Mn{" igin belirlenen ,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 sayft D.i.K'nun 45. maddesi geregince Aqrk Teklif(Arttrrma) Usulii ile I1 enciimenince yaprlan ihalesindg _ Ilan metnile uygrm olarak ihale komisyonuna iki (2) kahhmcmrn dosya verdili ve ilan metninde belirtilen belgelerin tamam olmasrmn tespiti ve yaprlan agrk artrma sonucunda; Artrnm cetvelinde gtiriildiigii iizere kat lmc ann sozlii arhnmlan ardndan gekilmeleri sonunda Gilven Metol-igmak (Mebmet trmin UZUN)'u[ yapllll$ oftlulu ,00 Tl-,lik teklifin komisyonumuzca uygun bulunduluna sayh D.Lk.nun 3 l.maddesi geregince karann Valilik Makamrna srmulmasma mtteakip gercfi igin I1 Ozel Tdaresi Genel Sekreterligi (Destek Hizmetleri Mndiirlninne) gdnderilhesine inde oy birligi ile karar verildi. hmefyli]dlp.trv n*crumen Mtidiirt NI'lgt15l

14 RizE il trnciimem T Ba5lan Cenel Sclreter Umir Hiiseyin CLTITJEY Uv" Emin KANBUR Karar Tarihi uy" uv. Osman HAgiMOdLU uv" Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uy" 7*hrrre.f \Em21II^) uv" AIi PURSA Karar Saysr uy" Hayati TOPAL uy" Dusun Ali BALSUZEN 88 uye Halim ZENG1N Karann Ozii: ,00 TL muhammen bedelli Fatih ( SDT) marka..kasah Kamyon" 2t86 sayft kanunun 45.maddesi geregi ,00 TL bedelle Giiven Metal-ismak (Mehmet Emin UZIJN) adma satrg ihalesinin yaprldrlrna. Valilik Makamrmn dosyasmm gereei gtidigtildii. tarih ve 32 sayrh onay belgesi gerelince dijzenlenen ihale Valilik Matamlnln ilgi ihale talimatr geregince; ilan metninin 32. srrasrndaki Fatih ( SDT) marka "Kasah Kamyon" igin belirlenen ,00 TL muhammen bedel ijzerinden 2886 sayrh D.I.K'nun45. maddesi gerelince Agrk Teklif (Arthrma) Usulii ile ilenciimenince yap an ihalesinde, ilan metnine uygun olarak ihale komisyonuna iki (2) kat 1mcmm dosya verdili ve ilan metninde belirtilen belgelerin taman olmasnm tespiti ve yaptlan agrt artrrma sonucunda: Artnm cetvelinde giidildiigii iizerc katrhmctlann siizlti artnmlal ardrndan gekilmeleri sonunda Giiven Metd-I$mak (Mehmet Emin UZUN)'un yaplr q oldulu ,00 Tl'lik teklifin komisyonumuzca uygun bulundufiuna sa)'fi D.i.k.nun 3l.maddesi geregince kararrn Valilik Makamrna sunulmasma miiteakip geregi igin il 6zel idaresi Genel Sekreterli[i (Destek Hizmederi MiidiirhEiine) gdnderilmesine S,14rihjnde o) birligi ile karar verildi. Genel Sekreter Halin ZENGiN 2886 sayrl Devlet ihale Kanunun 3l.maddesi gerelince karann ONAY'r uygun bulunmuqtu.

15 Batk m Genel Sekreter Umit Hiiseyin cuney RizE il ENci]MENi I Uye uye Emin KANBUR Osman HAgiMOGLU Karar Tarihi i.. Uye Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uy" Ahm.{- \t.r^dlbrn uv" Ali PL]RSA Karar Saysr uy. Hayati TOPAL uy" Dusun Ali BALSUZEN 89 uy" Halim ZENGiN Karann Ozii: ,00 TL muhammen bedelli Fatih ( FDT) marka "Damperli Ka-yoo" 2886.sayrh kanunun. 45.maddesi gereli yaprlan ihalesine kahhm olmamasr nedlniyle; ihilenin sonuglandnlmasrnda Idare yaran gdzetilerek aym kanunun 4g.maddesine gi;re 15 giinliik pazarhk siircsinin tamamlanmasrna karar verildi[ine. Valilik Makamrmn tarih ve 33 sayrh onay belgesi gerelince diizenlenen ihale dosyasrmn gereli giiriiqiildti. Valilik Makammn llgi ihale talimatr geregince; ilan metninin 33. srrasrndaki Fatih ( FDT) marka Damperli Kamyon" igin belirlenen ,00 TL muhammen bedel iizerinden 2gg6 sayrh D.I.K'nun 45. maddesi geregince Agrk Teklif (Arttma) Usulii ile il enciimenince yaprlan ihalesinde,._ ilan metni ve ihale garhamesi hiiktimlerine uygun olarak ihale dosyasr satm alumadrgmrn tespit edildieinden sdz konusubslfrli [a.\]ou^bir an dnce satr$mda (ihalenin sonuglandrrrlmasinda) idare yara gdriildiigiinden; 2886 sayrh D.i.K.nur zlg.rnaddesi,,c 4J.mar_ldcsinin 2.fikmst geregince ihale ta hinden itibaxen 15 giinlnk sihe iginde ( ) tarihine kadar talipli grkmasr hallde aym ihale tartlarl iizerinden enciimen huzurunda ihale yaprlmasr uygun bulunmuttur. Gereli iqin kara n, il Ozel idaresi Genel SeheterliEi (Destek Ilizmetlcri Mfr.lA ii iine) gaindedlrnesine rarihinde oy birliii ile karar verildi. I Uye AIi PURSA e9rlm$ uye

16 Bagkrm Genel Seketer Umit Hitseyin ctney Uye uye uv" Musa BUYUK RizE il ENciJMENi I Karar Tarihi l'uo I Uye Mustafa GENCASLAN Uy" Ahm.+ \t!dlp\t1 uv" AIi PURSA Karar Sayrsr uv" Hayati TOPAL uy" Dursun Ati BALSUZEN 90 uv" Halim ZENGiN Karartn Ozii: ,00 TL muhammen bed"tti Op"t V""r.. ttarto rctomobil'i 2886 savrll kanunln 45.maddesi geregi laprlan ihalesine kanhm olmamasr nedeniyle: Ihale;in sonuqlandrrrlmasmda idare yararr giizetilerek aym kanunun 4g.maddesine gtire 15 gtinliik pazarhk siircsinin tamamlanmasrna karar verildieine. Valilik Makamtun tarih ve 34 sayrl onay belgesi gerelince di.izenlenen ihale dosyasmm gereei gdfiistldii. Valilik Makamtrun Ilgi ihale talimai gerelince; ilan metninin 34. s[asmdaki Opel Vecta marka "Otomobilt igin belirlenen ,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 sayrh D.i.K'nun 45. maddesi geregince Agrk T klif (AfiIma) Usulii ile Il enciimenince yaprlan ihalesinde, ilan metni ve ilale gartnam si hiikiimlerine uygun olarak ihale dosyasl satn almmadgmm tespit edildiginden sdz konusu ohmol6l ttf) btu an 6nce sahgrnda (ihalenin sonuqlandrnlmasrnda) idare yaran gofiildiigiindeq 2B86 sayrtr id.i.k.nun 49.maddesi ve 43.maddesinir 2.fikmsr geregince ihale tarihinden itibaren 15 giinliik siire iginde (04.07,2013) ta hine kadar talipli grkmasr halindjaym ihale tartlan iizerinden enciimen huzurunda ihalc yap masl uygun bulumugtur. Geregi igin lcrrarrn, il 6zel idaresi cenel Sekreterligi (Destek Hiugttei MiidiirtiiEiine) giinderilmesine tarihinde oy birlili ile karar verildi. ilmig Uye Halim ZENGiN

17 RizE il ENciiMENi I Baskan ( ienel Sekreter Umir Hi.iseyin CU\EY Uv" Ernin KANBUR Karar Tarihi uv" uv" Osnan HAgiMOGLU uv" Mustafa CENqASLAN uv" Musa BUYUK uy. Ahwl- 'rr n, uv" AIi PURSA Karar Saysr uv" Hayati TOPAL uy" Dusun Ali BALSUZEN 9l uv" Halirn ZENGIN Karann Ozii: 8.000,00 TL muhammen bedelli Renault E*opu 19 RNF.u.ku *Oto-obif'2 sayrh kanunun 45.maddesi geregi 8.250,00 TL bedelle Kemal einkaya adrna satrs ihalesinin yaprldrgna. Valilik Makamrmn tarih dosyasnn gercgi gdriiiiildii. ve 35 sayrh onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrnn ilgi ihale talimatr geregince; ilan metinin 35. srrasurdaki Renault Europa 19 RNE marka 'rotomobil" igin belirlenen 8.000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 iayrh D.l.K'nun 45. maddesi gerefince Agrk Teklif (Arttrrma) Usulil ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, ilan metnine uygun olarak ihale komisyonuna bir ( l ) kat 1mcmln dosya verdili ve ilan metninde belirtilen belgelerin tamam olmasmtn tespiti ve yapllan ag* afilma sonucunda; Artrrrm cetvelinde gijri.ildiigii iizere ihaleye igtirak eden Kemal qinkaya'nm yapmrl oldugu 8,250,00 TL'lik teklifrn komisyonumuzca uygun bulurdulura sayrl D.i.k.nun 3l.maddesi gerclincc karann Valilik Makamrna suoulrnasua miitealdp geregi iqin il ozel idaresi cenel Hizmederi Mndiirliigiine) giinderilmesine Gen l Sekreter uye Osman Ii PURSA SegilmiS Uye UZEN StrAN 2886 sayrh Devlet Ihale Kanumm 3l.maddesi gerelince karann ONAY'r uygul bulunmuqtur.

18 Baqkan Cenel Sekrele r Urnil Hijs(\ in CL\ty RiZE il ENcilMENi I Uye inmin rannur T - K.rar T.il,i f Uy" uye Osman HAgiMOGLU uv" Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv" Ahme+ \ rr-utarnt uv" AIi PURSA Karar Saysr uy" Hayati TOPAL uv" DuIsun AIi BALSUZEN 92 uv" Halin ZENGIN Karann Ozii: ,00 TL nuhammen bedelli Furukawa (335) marka'tlastikli yiikteyici" 2886 sayrh kaltmun 45.maddesi geregi yaprlan ihalesine katrhm olmamasr nedeniyle; itratenin sonuglandr lmasrnda idare yaran gdzetilerek aym kanunun 4g.maddesine giire 15 giinliik pazarlk sijresinin lanamlanmasrna karar r erildigine. - Valilik Makamrmn tarih ve 36 sayrh onay belgesi gerefince diizenlenen ihale dosyasmm geregi gijfiittldii. Valilik Makam'nm llgi ihale talimatr gerelince; ilan metninin 36. srrasmdaki Furukawa (335) marka "Lastikli Yiikleyici" igin belirlenen 45,000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2gg6 sayrlr D.LK'nun 45. maddesi geregince Aglk Tektif(Arttrma) Usuli.i ile Il enciimenince yaprlan ihalesinde, Ilan rnetni ve Ihale Satuamesi htikiinrlerine uygun olarak ihale dosyasl satn ahnmadlgmln tespit edildilinden si,z konusu [^tik]i SqrJ.J[hi'bir an dnce satl$mda (ihalenin sonuqlandmlmasrnda) idare yara gitdildiigiindcn; 2886 saylh D.i.KIun 4g.maddesi ve 43.mtrddesinin 2.frkrasr gercgince ihale tadhinden itibaxen 15 giinliik siire iginde ( ) tarihine kadar talipli qrkmasr halinde ay:u ihale tartlan i.izerinden enciimen huzurunda ihale yaprlmasr uygun bulunmuitur. Geregi i9in karann, il Ozel idaresi Genel SekreterliEi (Dectek Eizmetlcli Miidiirlii1iine) giinderilmesine tarihinde ov birliei ile karar verildi. mithtseyin GLINEY iirup jftl; cunsa Ysegilmit Uy SUZEN HaIim ZENGiN

19 RizE il ENciiMENi rannnr Bagkar Genel Seketer Unit Hiiscyin GtNEy Uy"IETI"KANBUR Karar Tarihi uv" uy" Osnan HA$IMOGLU uv. Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv" Ahmct lrrltalrn uv" AIi PURSA Karar Say'rsr uy" Hayati TOPAL uv" Dursun Ali BAISUZEN 93 uv" Halirn ZENGIN Kararm Ozii: ,00 TL muhammen bedelli Furukawa (335) marka I'Lastikli Yiikleyicil 2886 sayrh kanunun 45.maddesi geregi yaprlan ihalesine kat rm olmamasr nedeniyle; lhalenin ajm kanunun 49.maddesine giire 15 gtlnliik pazarlrt sonuglandurlmasrnda Idare yararr gijzetilerek sibesinin tamamlanmasrna karar r erildl gine. Valilik Makamrmn tarih ve 37 say l onay belgesi gerelince dijzenlenen ihale dosyasnm geregi gttdiiiildii. Valilik Makamrrun ilgi ihale talimatl gerelince; ilan metninin 37. srrasrndaki Furukawa (335) marka "Lastikli Yiikleyici" iqin belirlenen ,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 sa),rh D.LK'nun 45. maddesi gercgince Ag1k Teklif (Arttlma) Usulii ile il enciimenince yap an ihalesinde, _. Ilan metni ve Ihale $artntrmesi hiikiimlerin uygun olarak ihale dosyast satm almmadlglnm tespit edildiginden sdz konusu tojii!u y4le5icirllbir an dnce saufmda (ihalenin sonuglandrrrlmaslda) idare yara giiriildiigiinden; 2886 sayrh D.i.K.nun 4g.maddesi ve.{3.maddesiri' 2.fikrasr geregince ihale tarihinden itibaren 15 giinliik siirc iginde (04.0?.2013) tarihine kadar talipli grkmasr halindjaym ihale $artlan iizerinden enciimen huzurunda ihale yapllma$ uygun bulufinugtur. Gereli igin karann, il 6zel idaresi Genel Sekreterlili (Destek Eianpttefi Miidiirtii fi e) giinde lmesine 20, tarihinde oy birliei ile karar verildi. Genol Sekreter i PURSA

20 Baqkan Genel Sekreler Umil H0re\ in CL\ty RizE il ENci]MENi I Emin KANBUR Osnan HAgiMOGLU Mustafa GENqASLAN Dursun Ali BALSUZEN Hayali TOPAL Halim ZENGIN Valilik Makamrmn tarih ve 38 say l onay belgesi geregince diizenlenen ihale dosyasmn gereei gdriiqiildii. Valilik Makamrmn ilgi ihale talimat gerelince; ilan metninin 3g. srasmdaki Mersa:r marka g0 tonluk "Hidrolik Pres'r igin belirlenen 2.000,00 TL muhammen bedel iierinden 2gg6 sayrh D.i.K'mm.:l5. maddesi gerelince Agrk Teklif (Arttlrma) Usulti ile il enciimenince yaprlan ihalesinde,... -.llan_ metni v_e Ihale $artftrrnesi hiikumledne uygun olaek ihale dosyasr satn almmadlglrun tespit edildilinden. siiz konusu fl;dngtil presln bir an 6nce sahqmda (ihalenin sonuglandrrrlmasrnda; idare yaran gitdlldtigiinden; 2886 sorh D.i.K.nun 4g.maddesi ve 43.maddesinin 2Jrkrasr geregince ihate tadhinden itibaxen 15 giinliik siirc iginde ( ) tarihine kadar talipli grkmasr haltde ayru ihale fartla iizerinden enciimen huzwunda ihale yaprlmas uygun bulunmugtur. Gere[i igin karann, il Ozel idaresi Genel SekrererliEi (Destek Hizmerteti.Mtilaria[ane) giinderilmesine tarihinde oy birligi ile karu verildi Umitviiseyin CUIEY Halim ZENGIN

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av.

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av. ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195 yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl istnvnn (olvlcr): culcan izci vnxir,i: av. Halit eui-pnr or Qrnarh Mah.6l007 Sk. Qrnarlr igh. No:3Asma Kat. 102 - Seyhar/AqANA @EDIRNEVALiLiGi

Detaylı

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin ftr-t,i,"s;;ilm;.ri'-s"il","0j, tiy";;j;;; f -irahrr,rel ozpgcif,"?-,[95195]f1,9;-g,a!'i gpoocutus A-MUSrnrn AyDtN, g-fatmagul, 1O-MEHMET NACi PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, l2.pinarakbui-ui Ti--SCI-T,T

Detaylı

26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA

26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA 26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA Konu: imkb Kotasyon Y6netmelid nin 13. f4addesinin (h) ve (k) rryglrranma aanranna iliskin 11.06.2010 ta.h ve 334 sayrt Kotasyon tltjddrligd gene!esl

Detaylı

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret

: Yata$ lstanbul Pazarlama Yatak ve Yorgan Sanayi Ticaret BtRLf SME SOZLESMESI (Ek:3 Bir taraftan merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi No:31 Yakacrk Kartal Istanbul adresinde olup, istanbul Ticaret Siciline 2?6983 sicil numarasryla kayrth YATAg istanbul

Detaylı

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i.

ri,1! &r ijtt: ,r liliji' :lj' i. LI ri,1! &r,r "liliji' ijtt: :lj' i. ULUSLARARASIH AKADEMiK sosyal BiILiMLER DERGisi IAKEMLi 2 l: ktil -L' dtnt-.4 ttl tk -'lli / \;rl /\/ \i/l i MAL VE fliztuer ALIn{LARIND AYIP Murat KOR 2Canakkale I

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK.

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK. SANIOAM SLJNGR SANAYi V TiCART ANONIM $irkti 01 OCAK.3O IIAZIRAN 2011 ITSAP ronevrine eir ane ooxem KoNSorip, rnensar TABLOLAR V 6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU SA\lOA}I SU:\'GTR SANAYI Vf TICARI,T A,$.'nin

Detaylı

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan 200.000.000 TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna

Detaylı

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Anksru" 26.01.2015 BARO BA$KANLIGI DUYURU NO: 2015/6 Yargfiay Birinci Bagkanhk Kurulunun ig bohimtine iligkin 19.01.2015 grinlti 8 sayrh karamnrn bir orne[i ekte gonderilmigtir,

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

ABGUIUENTUM. DEtrGISI. kalkarlarr' (An.y.rnd.9li9). GolulclriALi trzc'r'e. Anayats:r ko.ytrctr, KHK'lerirt

ABGUIUENTUM. DEtrGISI. kalkarlarr' (An.y.rnd.9li9). GolulclriALi trzc'r'e. Anayats:r ko.ytrctr, KHK'lerirt ABGUIUENTUM AYLII( HUI(UI( DEtrGISI TEMMTJ Z-AGIJSTO S-trYrr-Ir 1995 YIL: 5-6 SAYI :48 ISSN 1017-625X mamrelarsa hemen o giin geger:siz hale gelip ytirtirltrkten kalkarlarr' (An.y.rnd.9li9). GolulclriALi

Detaylı

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\ Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr BARo nagxanrrgt Ankara 25/12/2AU DU)aURU NOz20l4/112 IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. Bilindifi iizere Ttirkiye Barolar Birlifi

Detaylı

Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI

Haber Biilteni. Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi. BUYDK c;ifrc;i MiTiNGi 29 HAZiRAN 2000 TARiHiNDE TEKiRDAG'DA Y APILDI TMMOB ZlRAAT MUHENDlSLERl ODASI Haber Biilteni Haziran 2000 iki ayda bir yayunlarur Sayt: 47 Yonetim Kurulumuz Saym Cumhurha kam Tarafmdan Kabul Edildi Oda Yonetim Kurulu'muz, se~ilmesini kutlama, tam

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr

Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr HUI.UIBOROSlJ Abidei Hurriyet Cad.izzetpa~a Sok.No.14132B ~i~li/istanbul T:0212 2318031 F:0212 2319352 s.bas@sanlibas.av.tr istanbul MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLIGI'NA istanbul,23.05.2011 KODu:iMKB

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i

YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i YEMiN r-i MnLi prugnvinlir 6zrl AMA9LT DENrriM RAPoRU MESAM runriye Musiri rsrrlrni snnipleni MESLET einli6i ARALIK-2013 istanbuf, 25.O2.2Ot4 SAYI: YMM:oO7lzot4-Oa OZEI AMACTI DENETIM RAPORU Ti.irkiye

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf

cinig A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf A\TRUPA sinr,igi ir,nnleme RAPoRU (6 Ekim 2004) Dog. Dr. Selarni XUndttf cinig Avmpa Birlifi Komisyonu 6 Ekim 2004 tarihinde Tiirkiye AB iliqkilerinin gelecekteki geliqimi hakkrnda iinemli rol oynayacak

Detaylı

- DA~RELER KURULU KARARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI

- DA~RELER KURULU KARARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI - DA~RELER KURULU KARARI - TEMYIZ KURULU KARARLARI Karar Tarihi : 1.12.1999 Karar Saylsl : 101511 Karar 0zeti :(I) (H) grubu kapsanztnda sayzlan ig i~in (G) grubu karne, (2) Bu igi en az beg. resnti kurunza

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

t,tiitit ielismeler ulaqrm-iletiqim

t,tiitit ielismeler ulaqrm-iletiqim MEDYA ETiGi Dtrc.Dr. naeida Cinman $im$ek* MarmarailetiSim A- ciri$ 2001 vrlbasrnda artrk geride btrakmrg oiacafrmrz 20' yiizyrl, diinvanrn varoluqundan bert, en nlzll f"fis"n yi.izyri iinvantna sahiptir'

Detaylı

ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr

ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr DiCLE UNi\TRsiTEsi ioani l,r, MALi i$ler De,iRn n.ngxaxr,rgr Hasan YAVUZ idari ve Mali igler Daire Bagkanr DEGERLERLMLZ -M.Tuncay OGETURK.MtiSIiiInYUCEL - Abdullah DEI\dRAIAY - MehmetAYCAN - ednan OZDEMiR

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı