6i{r# uv" Emin KANBUR Karar Tarihi uy" uv" Osman HAgiMOGLU uv" Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv" Ahmaf \ udla\rn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6i{r# uv" Emin KANBUR Karar Tarihi uy" uv" Osman HAgiMOGLU 20.06.2013 uv" Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv" Ahmaf \ udla\rn"

Transkript

1 RizD il ENcTJNmNi I Ba;kan Cenel Selreler I mir Htiseyir GUNEY uv" Emin KANBUR Karar Tarihi uy" uv" Osman HAgiMOGLU uv" Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv" Ahmaf \ udla\rn uye AIi PURSA Karar Sayrsr Uy" Hayati TOPAL uy" Dusun Ali BAISUZEN 75 uv" Halim ZENGIN Karartn Ozii: TL muhammen bedelli iki ton kapasiteli "Selyar Su Tankr" 2886 sayrh kanunun 45.maddesi gereli yaprlan ihalesine katrhm olmamasr nedeniyle; ihalenin sonuqlandrnlmasmda Idare yararr gdzetilerek alm kanuntm 4g.maddesine gdre 15 giinliik pazarhk s0resinin tamamlanmasma karar vedldigine. Valilik Makamrmn tadh ve 19 sayrl onay belgesi gere[ince dijzenlenen ihale dosyasmrn gereli g<iri.iqiildii. Valilik Makamrmn ilgi ihale talimah gerelince; ilan metninin 19. srrasrndaki iki ton kapasiteli I'Seyyar Su Tanla igin belirlenen 1.000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 say1l1 D.i.K,nun 45. madd si gerceince Agrk Teklif (Arttrma) Usuli.i ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, ilan memi ve ihale $af,hramesi hiikiimlerine uygun olarak ihale dosyasr satn alumadremm tespit edildiginden sdz konusulggor-<.r jantrnrnbir an tince sahtnda (ihalenin sonuglandrrrlmasrnda) idare yaran gdriildiigiinden; 2886 sayfi D.I.K.nun 4g.maddesi ve 43.maddesinin 2.fikmsr geregince ihale tarihinden itibaren 15 giinliik sile iginde ( ) tarihin kadar talipli grlcnasr halinde aym ihale Sartlan iizerinden enciimen huzurunda ihale yaprllirau uygun buluomugtur. Gereli igin kararrn, il Ozel idaresi Genel Selceterligi (Destek Hianettefi MiidL iietine) gdnderilrnesine tarihinde oy birlili ile karar verildi. uye 6i{r# TAriPrrRsA SegilmiS Uye Ruhsat Denetim Miid.

2 Ba5kan Cenel Sekrcrer Umir Hiisevin UtbJE\ gv" uye RizE il ENci]MENi I Emin KANBUR Karar Tarihi uv" Osnan HAgiMOcLU uv" MUSTAIA GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv",+hm+\tldtelnl Uv" Ali PTJRSA I(arar Sa),lsr uv" Hayati TOPAL uy" Dusur AIi BALSUZEN 76 uv" Halim ZENGIN Karann Ozii: 5.000,00 TL muhammen bedelli 2886 sayrh kanunun 45.maddesi geregi 5.250,00 UZLN) adrna satrg ihalesinin yaptldrlrna. General (206,25 KVA) marka..dizel Jenerstiir', TL bedelle Given Metal-ismak (Mehmet Emin Valilik Makamrmn tarih dosyasrmn gereli gdriiqiildii. ve 20 sayrl onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn ilgi ihale talinah geregince; ilan metninin 20. suasrndaki Generar ( KVA) marka "Dizel Jeneratiir,, igin belirlenen 5.000,00 TL muharnmen bedel iizerinden 2gg6 say l D.i.K,nun 45. maddesi gerefince Agrk Teklif(Arttrma) Usulii ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, _ Ilan metnine uygun olarak ihale komisyonuna iig (3) katrlmcmn dosya verdifi ve ilan metninde belitilen belgelerin tamam olmasmm tespiti ve yaprlan aqrk artrma sonucunda; Artrrm cetvelinde gitfiildiigii iizerc katrhmcrlaln sdzlii afi'.mlan ardrndan gekilmeleri sonurda Giiven Metal-igmak (Mehmet Emin UZUN),un yapmrf oldugu 5,250,00 Tl'lik teklifin komisyonumuzca uygun bulunduluna sayrh D.i.k.nun 3l.maddesi gerelince karann Valilik Makamrna sunulrnasma mtiteakip gereei iqi'l il oze] idaresi cenel sekreterligi (Destek Hizmetleri MiidiirliiBiine) giinderilmesine _tarihinde oy birlili ile karar verildi. ym Uye Segilnig U YUvu AIiPURSA Segilmig Uye Dursun ati TOPAL k Hizmetleri.Mii Halim zengin Ruhsat Denotim Miid. 28E6 sayrh Devlet ihale Kanunun 3l.maddesi geregince kamxln ONAY'1 uygun buluffnu$tur.

3 RiZE il ENCUMENi I Bawkan Cenel Sekreter Umit HUsevin Gtl,I\Ey uv. Emin KANBIIR Karar Tarihi uv" uv" Osmar HAgIMOGLU uy" Mustafa GENQASLAN uv. Musa BUYUK uye AhmL+ 9DTM\N uv" AIi PURSA Karar Sayrsr Uy" Hayati TOPAL ul" DuIsun AIi BALSUZEN 77 Halim ZENGiN Kararrn Ozii: 3.000,00 TL muhammen bedelli Morisson (50 KVA) rmarka "Dizel.Ieneratiir' 2886 sayrh kanunun 45.maddesi gereli 3.125,00 TL bedelle Giiven Metal-ipmak (Mehmet Emin UZUN) adma sah$ ihalesinin yap drema. Valilik Makamrmn tarih dosyasmm geregi gdrii$iildi.i. ve 21 sayrh onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn Ilgi ihale talimatr geregince; ilan metninin 21. srrasmdaki Morisson (50 KVA) marka "Dizel Jeneratitr" igin belirlenen 3.000!00 TL muhamrnen bedel iizerinden 2886 sayrir D.l.K'nun 45. maddesi gercgince Agrk Teklif(Arttrrma) Usuln ile il enctimenince yaprlan ihalesinde, Ilan metnine uygun olamk ihale komisyonuna bir (l) katlllmcmtn dosya verdiei ve ilar metninde belirtilen belgelerin tamam olmasmm tespiti ve yaprlan aqrk arhrma sonucunda; Arturm cetvelinde gddildiign iizere ihaleye ittirak eden Giiv n Metat-iqmak (Mebmet Emitr UZUN)'un yapmrq oldueu 3.125,00 TL'likteklifin komisyonumuzca uygun bulunduluna sayl D.i.k.nun 3l.maddesi gerelince karann Valilik Mokamma sunulrnasma miitealiip gerefi igin il 6zel idaresi cenel SeheterliEi (Destek Hizmederi MiidnrtnEnne) gonderilmesini Genel Sekreter ye A]i PT]RSA Segilnig Uye Halim ZENGjN 2886 saylh Devlet ihale Kanunun 3l.maddesi gerelince karann ONAY'I uygun bulunmuttur Nutull

4 RizE il ENciiMENi I Baqkal Genel SElrclcr Lmir Huseyin CUNFy uy" Emin KANBUR Karar Tarihi u_l! uv" Osman HA$iMOGLU uv" Mustafa GENqASLAN uv" Musa BUYLTK uv" Ahm*'twrctn uv" AIi PURSA Karar Sayrst uy" Hayati TOPAL uye Dursun Ali BALSUZEN 78 uv" Halim ZENGiN Karann Ozii: 1.500,00 TL muhammen bedelli Morisson 05 KVA) marka,,dizel.ieneratiir" 2886 sayrh kantmrm 45.maddesi gereli 1.600,00 TL bedelle Giiven Metal-ismak (Mehmet Emin UZLrN) adrna satrp ihalesinin 1 aprldrgrna. Valilik Makamrmn dosyasmm geregi gijdi$iildil. tarih ve 22 sayrl onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn ilgi ihale talimatr gerelince; ilan metninin 22. srrasrndaki Morisson (15 KVA) marka "Dizel Jeneratdr" igin belirlenen 1,500,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 sayrlr D.LK'nun 45. maddesi gerelince Agrk Teklif (Arttrma) Usulii ile il enciimenince yap an ihalesinde, Ilar metnin uygun olarak ihale komisyonuna b (1) kat rmcmm dosya verdigi ve ilan mebdnde belirtilen belgelerin tamam olmastnrn tespiti ve yaprlan aglk afirrma sonucunda; Afimm cetvalinde gdrtildiigii iizere ihaleye i$timk eden Giiyen Metal-iqmak (Mehmet Emin UZUN)'un yapmrg oldulu 1,500,00 TL'likteklifin konisyonumuzca uygun bulurulueuna gereei igin sayrlr D.Lk.nun 3l.maddesi geregince karann Valilik Makamrna sunulmaslna miiteakip il Ozel idaresi cenel Seketerligi (Destek Hizmetleri Miidnrliigiine) gdnderilmesini Genel S keter. l M"^ - Segiltrig Uye UZEN l.-yy alirti TOPAL stek Hizmetleri.Mil 6 sayh Devlet Ihale Kanunm 3l.maddesi gerelince karann 1 AY'r uygun bulunmuthl.

5 RIZE il trnctimeni I BalLcn Gcnel Sckrcler Umir Hiiseyin CUNEy uy" Emin KANBUR Karar Tarihi uye uv" Osrnan HAgIMOGLU 20.06,2013 uv" Mustafa GENCASLAN uv" Musa BUYTK uv" Ahm+,1tLDt8l0^\ uv" AIi PURSA Karar Saylsl uv" Hayati TOPAI Uye Dusun Ali BAISUZEN 79 uy" Halim ZENGiN Karann Ozii: TL muhammen bedelli Toyo TYCD tzo,n-t u.v"goo Dlnl,' 2886 sa)., r kanunln 45.maddesi gerefi 4.700,00 TL bedelle Ciiven Metal-igmak (Mehmet Emin UZUN) adrna sah$ ihalcsinir yaplldlgna. Valilik Makamrmn tarih dosyasmrn gereei gd igiildii. ve 23 say r onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn ilgi ihale talimatr gercgince; ilan metninin 23. suasndaki Toyo TYCD 120 marka "vagon Drnl" iqin belirlenen 4.000,00 TL muhammen bedel ijzerinden 2886 sav r D.i.K,nun 45. maddesi gerelince Agrk Teklif (Amrrma) Usulii ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, ilan metnine uygun olarak ihale komisyonuna iig (3) katrlmcrmn dosya verdifii ve ilan metninde belirtilen belgelerin tamam olmasmln tespiti ve yaprlan agft artrma sonucunda; Artmm cetvelinde gddildiigii ijzere katlllmcllann sdzlii afinmlan ardrndan gekilmeleri sonunda Giiven Metal-igmak (M hmet Emitr UZUN)'un yapllll$ oldugu 4,?{t0,0{, Tl,lik reklilin komisyonumuzca uygun bulundufiuna sayll D.i.k.nun 3l.maddesi gerelince kararm Valilik Makanma sunulmasma miiteakip gereli igin il Ozel idaresi Genel Seketerligi (Destek Hizmetleri Miidiirliifnne) gdndcrilmesine tarihinde oy birligi ile karar rerildi. Genel Sekreter Halim ZENGIN Ruhsat Denetin Miid. saflt Devlet ihale Kanunun 3l.maddesi geregince karann ONAY'I uyguo bulunmu$tur. '-'2L ( kil'*-"*",* -- vuli\

6 Baqkan Genel Sekreter Umit Hiiseyin ctney Emin KANBUR osrnan HAgiModLU Musa BUyUK Dusun Ali BALSUZEN RizE il ENCUMDNi I MUSIAfA GENCASLAN '0t. fthmcl \tlbt\l Hayati TOPAL Halirn ZENGIN Karann Ozii: 4.000,00 TL muhammen bedelli Air Cravler LM I00 A marka..vason Drrrl" 2886 sayrh kanunun 45.maddesi gerefi 4.700,00 TL bedelle Giiven Metal-iqmak (Mehmet Emin uzun] adma satrg ihalesinin yaprldtfrna. Valilik Makamrrun tarih dosyasmln gercgi gdriitiildi. ve 24 sayrl onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn ilgi ihale talimatr gerelince; ilan rnetninin 24. srrasrndaki Air cravrer LM r 00 A marka "Vagon I)rnl" igin belirlenen 4.000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2gg6 sayh D.i.K'nun 45. maddesi geregince A9 < Teklif (Arttrma) Usulti ile il enciimenince yap an ihalesinde, Ilan metnine uygun olarak ihale komisyonuna iig (3) kahhmcmm dosya verdili ve ilan metninde belirtilen belgelerin tamam olmaslrun tespiti ve yap an aqrtr afirma,o,ro"ooiu:, Artlnm cetvelinde gdflildiigii iizere katrlmcrlann sijzlii arturmlan ardndan gekilmeleri sonunda Giiven Metal-Itmok (Mehmet trmin UZUN)'ur yaprru oldugu 4,700,0b TLTk teklifin komisyonumuzca uygun bulunduftma sayrh D.i.k.nun 3l.maddesi gerceince karann Valilik Makamrna sunulmasma miiteakip ger gi igin il 6zel idaresi cenel seheterligi (Destek Hizmederi Miidnrliitiine) gtinderilmesinc F{hinde oy birlili ile karar verildi. ye AIi PURSA Seqilmi$ Uye Halim ZE\ciN 2886 sayft Devlet ihale Kanunun 3l.maddesi gercgince karann AY'r uygun bulunmugu. 3

7 RiZE il ENctiMENi I Ba;kan Cenel sekerer I mir Hiisc\ in GUNty Uye Emin KANBUR I K*ar T"rihi TUye uv" Osman HA$IMOGLU uv" Mustafa GENQASLAN uy" Musa BUYUK ut,,hhmi ttlililm Uy" AIiPURSA Karar Sayst uy" Hayati TOPAI uy" Dursun Ali B{SUZEN 81 uy" Halim ZENGIN Karann Ozii: 5.000,00 TL muhammen 2886 sa)r Lr lanunun 45.maddesi geregi UZIIN) adma satrq ihalesinin yaprldrgma. bedelli AC XA ,00 TL bedelle model "Seyyar Hava Kompreslirii,' Giiven Metal-Ismak (Mehmet Emin Valilik Makarrumn tarih dosyasmm gereli gdriiqiildi. ve 25 sayrh onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn Ilgi ihale talimat geregince; ilan metninin 25. srrasrndaki Ac XA 175 model (SelTar ENva Kompr sdrii" igin belirlenen 5.000,00 TL muhammen bedel iizednden 2886 sayrh D.I.K'nun 45. maddesi geregince Aqrk Teklif (Arttrma) Usulii ile il enctimenince yaprlan ihalesinde, Il:m metnine uygun olarak ihale komisyonuna iig (3) kat rmcmrn dosya verdili ve ilan metninde belirtilen belgelerin tamam olmasrnm tespiti ve yaprlan ag* arhma sonucunda; Artrrm cetvelinde gijriildiigii iizer katrhmcrlaun srizlii artnmlan ardrnda.tr gekilmeleri sonunda Given Metd-iqmak (Mehmet Dmin UZUN),un yapm\ oldueu 5.600,00 Tl'lik reklifin komisyonumuzca uygrm bulunduguna sarl D.Lk.nun 3l.maddesi geregince karanrl Valilik Makamrna sunulmasrna miiteakip geregi igin il ozel idaresi Genel seketerligi (Destek Hizmetleri MiidiirliiEiine) gtinderilmesine oy birlili ile karar verildi. 20, Ahinde Genel Seketer uvu AIi PURSA Seqilmi$ Uye Devlet Ihale Kanunun 3l.maddesi geregince kamnn ONAY'I uygun bulutu[uftur. ^-pofzor: f" wurd{ah 4qg..-\

8 RizE il ENCOMENi I Baqkan Genel Seketer Umit Hi.iseyin GtT.{Ey GIE *KANBUR Karar Tarihi Uv" uv. Osman HAgiMOGLU uv" Musrafa GENQASLAN uy" Musa BUYUK uv" frhmct'tll)lm uy" AIi PURSA Karar Sayrsr uv" Hayati TOPAL uye Dursm A1i BALSUZEN 82 uv" Halim ZENGIN Karann Ozii: TL muhammen bedelli Airman pds 750 marka "Selysr Hava Kompresiirii" 2886 sayrh kanunun 45.maddesi gereli 5.300,00 TL bedelle Giiven Metal-i;mak (Mehmet Emin UZLIN) adrna sauq ihalesinin yaprldlgrna. Valilik Makamrmn dosyasmm gereei gdditiildii. tatlh ve 26 sayl onay belgesi gerefiince diizenlenen ihale Valilik Makamrrun ilgi ihale talimatr gereeince; ilan metninin 26. srrasrndaki Aiman pds 750 marka "sey'5rar Hava Kompresiirii" igin belirlenen 5.000,00 TL muharnmen bedel iizerinden 2gg6 sayrlr.dlk nun 45. maddesi geregince Ag* Teklif (Arttrrma) Usulii ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, ilan metnine uygun olarak ihale komisyonuna iki (2) katrlmcmrn dosya verdigi ve ilar metninde belifiile[ belgelerin tamam o]rnasmtn tespiti ve yap an aglk artuma sonucunda; Artnm cctvelinde giirnldiigti iizere kahhmcrlann sdzlt afirnmlan admdan gekilmeled sonunda Giiven Metal-igmak (Mehmet Emin UZUN)'un yapmrg oldulu 5.300,00 Tl,lik teklifrn komisyonumuzca uygun buhmdufuna saylr D-i.k.nun 31.maddesi gerelince karann Valilik Makamna sunulnasma miitcakip gercgi igin il ozel idaresi Genel sekreterlili (Destek Hizmefleri Miidiirliignne) gdnderilmesini tarihinde oy birlili ile karar verildi. A]i PI IRSA beerrmr$ uye AtrmEtYILDI Enciime! Miidiidi Halim ZENGIN 2886 sayfi Devlet Ihale Ka:runun 3l.maddesi gercgince karann uygun bulunmu$tur.

9 Bagkan Genel Seketer Umit Hiiseyin cltmy RIZE il ENci]MDNi I uv. Osrnan HAgiMOdLU r3 Uy" MUSIAfA GENqASLAN Uv" Musa BUYUK uye /+hml[ \tldtplt'l) uv" AIi PURSA Karar Sapsr uy" Hayati TOPAL uy" Drllsm AIi BALSUZEN 83 uv" Halim ZENGIN Kararrn Ozii: 5.000,00 TL muhamm"n ]!!0 9affi kanunun 45.maddesi gereli 5.250,00 TL bedelle Giiven Metat-iqmak UZIIN) adrna satrg ihalesinin yaprldrgrna. "Kaya Krrrert' (Mehmet Emin Valilik Makamrmn tarih dosyasurn geregi giiflitiildii. ve 27 sayrh onay belgesi gerelince diizenlenen ihale valilik Makamrmn Ilgi ihale talimah gerelince; ilan metninin 27. srrasrndaki Fiat-Hitachi rnstikli Yiikleyiciye ait'.kaja Krncr,'igin belirlenen 5.000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2gg6 sayrh D.I.K'nun 45. maddesi gerelince Agrk Teklif (Arltrrma) Usulii ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, _ ilan memine uygun olarak ihale komisyonuna bir (l) katrltmcutn dosya verdili ve ilan metninde belirtilen belgelerin tamam olmasmm tespiti ve yapllan aglk ailrma sonucunda; Artlnm cetvelinde gtidildiigii ijzere ihaleye iqtirak eden Giiven Metal-i5mak Mehmet Emin UZUN)'un yapmrs oldulu 5.250,00 TL'lik teklifur komisyonumuzca uygun bulunduluna sayrh D.I.k.nun 3l.maddesi gerelincc karann Valilik Makamma sunulnasma miit akip gereli igin il ozel idaresi Genel Sekreterlili (Destek Hizmefleri MiidnrhEiine) gonderilmesine Genel Sekreter 9ASLAN er Miid, sayh Devlet Ihale Kanunun 3l.maddesi gereeince kamnn O Y'1 uygun bulunmugtur.

10 BaSkan Cienel Sekrerer Umit Hilsevin Gtq!Ey Emin KANBUR Osman HAgiMOGLU RizE il ENciiMENi r*enr Mustafa GENQASLAN iiy. t, Ahmc+ llldll2l Hayati TOPAL Halim ZENGiN Karann Ozii: 1.500,00 TL muhammen bedelli igbir to-tu ls"yy." f"ynak Jeneratiirii" 28g6 sayrh kanunun 45.maddesi gereei r.600,00 TL bede[e Gnven Metal-igmak (Mehmet Emin uzlrn) adna satrq ihalesinin yap dlerna. Valilik Makamrmn tarih dosyasrun gereei giidi$iildii. ve 28 sayrl onay belgesi geregince diizenlenen ihale Valilik Makamrmn ilgi ihale talimat g relince; ilan mehrinin 28. srasrndaki isbir marka.,sewar Kaynak JeneEtdrii" iqin belirlenen l.500,00 TL muhammen bedel ijzerinden 2gg6 sav D.i.K'nun 45. maddesi geregince Agrk Teklif (Arttrrma) Usulii ile il enciinenince yaprlan ihalesinde, IIm metnin uygun olarak ihale komisyonuna bir (l) katrlmcmm dosya verdifi ve ilan metninde belitilen belgelerin tamam olmasmrn tespiti ve yaprlan ag < artrrma,orru"uodu; Artnm cetvelinde gdri.ildiigii iizere ihaleye iitirak eden Giiven Metal-iqmak (M hmet Emin UZUN)'un yapmrg oldulu 1.500,00 Tl,lik teklifin konisyolumuzca uygun bulunduguna sayl D.i-k.nun 3l.maddesi gerelince kara n Valilik Makamrna sunulnasma rniiteakip geregi iqin it 0ze1 idaresi Genel Sekeierlili (Destek Hizmederi Miirtiirliifiine) gdnderilmesini 20.06,2013 tarihinde oy birlili ile karar verildi. Genel Sekete. uye ril AIi PURSA Segilnjt Uye Halim ZENGIN 2886 Devlet ihale Kanunun 3l.maddesi gereeince kararrn ONAY'r uygun bulunrnu$tur.

11 RizE il ENciiMENi xarunr BaSkan Ccnel Sekreier Umir H0selin CLINEy Uye l s-in xengur K.* T.rihi f Uy" uv" Osnan HAgiMOGLU uy" Mustafa GENQASLAN uv" Musa suyur Uye Ahrnet'luDlPlrn uy" AIi PURSA Karar Saylsl uye Hayati TOPAL uy" Dusun Ali BALSUZEN 85 uv" Halim ZENGIN Karann Ozii: 4.000,00 TL muhammen bedelli BMC Levenl 1.8 model kamyonet,, 2gg6 sayrh kanunun 45.maddesi gereei yaprlan ihalesine ka llm olmarnasl nedeniyle; ihalenin sonuqlandrnlmasrnda idare yaran gdzetilerek aym kanunun 4g,maddesine giire 15 giinliik pazarhk silresinin tamamlanmastna larar \erildjpine. Valilik Maka1nm1n tarih ve 29 sayrh onay belgesi gerefince diizenlenen ihale dosyasnn geregi giidi$iildii. Valilik Makammrn ilgi ihale talimatl gerefince; ilan metninin 29. srrasrndaki BMC Levent l.g model 'rkamyonet" igin belirlenen 4.000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2gg6 savrl D.i.K,nrm 45. maddesi geregince A9* Teklif (A1tuma) Usulii ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, -..ilan metni ve ihale $arhamesi hiikiimlerine uygun olarak ihale dosyast satm alnmadlemm tespit edildi[inden sdz konusu Famgone{11 bir an dnce satrgmda (ihalenin sonuglandrrrlmasrnda) idare yaran gddildiigiinden; 2886 sayll D.i.K.nun 4g.maddesi ve 4l.maddesinin 2.fikas1 gereeince ihale tarihinden itibaren 15 giinlnk siire iqinde ( ) tarihine kadar ralipli grkmasr halldjaym ihale gartlarl iize nden enciimen huzurunda ihale yaprlmast uygun bulurunuqtur. Geregi igin karaln, il 6zel idaresi Genel Seketerlili (Destek Hizmetlefi Miidiirlii!ilne) gdnderilmesine tarihinde ov birliei ile karar verildi. GenelSeketer

12 Bagkan Cenel Sekerer Umir Hiisevin CtNEy Emin KANBUR RIZE il ENCOMENi I Osnaa HAgIMOGLU Dursun Ali BALSUZEN Mustafa GENqASLAN Uyc z4hmaf \ lj.d tpt Hayati TOPAL Halim ZENGiN Kararrn : 1.000,00 TL muhammen b delli Lombardini marka 1000 de\ir {454 cm,) "Jeneratair Motoruri 2886 sayh kanunun 45.maddesi gerefi yap an ihalesine kat tm olmamasr nedeniyle; ihalenin sonuglandrnlmasrnda idare yaran gdzetilerek iym LanunLrn 4a.maddesine giire l{ giinliik pazarhk siiresinin tamanlanmasna karar verildieine. Valilik Makammrn tarih ve 30 sayrl onay belgesi gerelince di.izenlenen ihale dosyasmn gereei gdrqiildii. valilik Makamrmn ilgi ihale talimatl gerefince; ilan metninin 30. srasrndaki Lombardini marka 3000 devir (454 cm3)'jeneratiir Motorui' igin belirlenen 1.000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 say l D.l.K'nun 45. maddesi geregince Aglk Teklif (Arttma) Usulii ile il enclimenince yapdan ihalesinde,.. ilan metni ve ihale $artnamesi hiikiimlerine uygun olarak ihale dosyasr satm almmadlemm tespit edildilinden sdz konusujreqldr mo+orunbir an dnce satt$rnda (ihalenin sonuqlandnlmasrnda) i4are )arar gdriildiigiinden: 2886 sayrh D.i.K.nLrn 4g.maddesi re 43,maddesinin 2.fikrasr geregince ihale tarihinden itibarcn 15 giinliik siire igi'de (04, ) hrihine kadar ralipli grkmasr halindjapr ihale garua iizerinden enciimen huzurunda ihale yap masr uygun bulunmuqtur. Gercgi igin kararrn, il 6zel idaresi Genel Seketerlili (Destek Hizmetleri Miidttrlii ine) gdnderilmesine tarihinde oy birlili ile karar verildi. mitifiseyiiicmtey Se9rlmr$ Uye Halim ZENGiN Ruhsat DenetimMiid

13 RizE il ENciiMENi x*nnr Ba;kan Genel Sekrerer Umir Hiisel in Gt TTJEY U1e iemin KANBUR I Karar Tarihi I Uy. uv" Osnan HA$IMOGLU r3 uv" Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv" Ahm*vnpm Uy" AIi PURSA Karar Sayrsr uv" Hayati TOPAL uy" Dursun Ali BALSUZEN 87 uye Halim ZENGIN Karann Ozii: ,00 TL muhammen bedelli Mercedes LK 1513 ;;;;.\rir,"- t8s6 "^, kanunun 45.maddesi geregi ,00 TL bedelle Giiven Metal-i5mak (Mehmet Emin UZtINt adrna satd ihalesinin yaprl&erna. Valilik Makamtmn tarih ve 31 sayrl onay belgesi gerelince dijzenlenen ihale dosyasrrun geregi giirii$iildii. Valilik Makamrmn ilgi ihale talimatr gerefince; ilan metninin 31. srrasmdaki Mercedes LK 1513 marka "Mn{" igin belirlenen ,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 sayft D.i.K'nun 45. maddesi geregince Aqrk Teklif(Arttrrma) Usulii ile I1 enciimenince yaprlan ihalesindg _ Ilan metnile uygrm olarak ihale komisyonuna iki (2) kahhmcmrn dosya verdili ve ilan metninde belirtilen belgelerin tamam olmasrmn tespiti ve yaprlan agrk artrma sonucunda; Artrnm cetvelinde gtiriildiigii iizere kat lmc ann sozlii arhnmlan ardndan gekilmeleri sonunda Gilven Metol-igmak (Mebmet trmin UZUN)'u[ yapllll$ oftlulu ,00 Tl-,lik teklifin komisyonumuzca uygun bulunduluna sayh D.Lk.nun 3 l.maddesi geregince karann Valilik Makamrna srmulmasma mtteakip gercfi igin I1 Ozel Tdaresi Genel Sekreterligi (Destek Hizmetleri Mndiirlninne) gdnderilhesine inde oy birligi ile karar verildi. hmefyli]dlp.trv n*crumen Mtidiirt NI'lgt15l

14 RizE il trnciimem T Ba5lan Cenel Sclreter Umir Hiiseyin CLTITJEY Uv" Emin KANBUR Karar Tarihi uy" uv. Osman HAgiMOdLU uv" Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uy" 7*hrrre.f \Em21II^) uv" AIi PURSA Karar Saysr uy" Hayati TOPAL uy" Dusun Ali BALSUZEN 88 uye Halim ZENG1N Karann Ozii: ,00 TL muhammen bedelli Fatih ( SDT) marka..kasah Kamyon" 2t86 sayft kanunun 45.maddesi geregi ,00 TL bedelle Giiven Metal-ismak (Mehmet Emin UZIJN) adma satrg ihalesinin yaprldrlrna. Valilik Makamrmn dosyasmm gereei gtidigtildii. tarih ve 32 sayrh onay belgesi gerelince dijzenlenen ihale Valilik Matamlnln ilgi ihale talimatr geregince; ilan metninin 32. srrasrndaki Fatih ( SDT) marka "Kasah Kamyon" igin belirlenen ,00 TL muhammen bedel ijzerinden 2886 sayrh D.I.K'nun45. maddesi gerelince Agrk Teklif (Arthrma) Usulii ile ilenciimenince yap an ihalesinde, ilan metnine uygun olarak ihale komisyonuna iki (2) kat 1mcmm dosya verdili ve ilan metninde belirtilen belgelerin taman olmasnm tespiti ve yaptlan agrt artrrma sonucunda: Artnm cetvelinde giidildiigii iizerc katrhmctlann siizlti artnmlal ardrndan gekilmeleri sonunda Giiven Metd-I$mak (Mehmet Emin UZUN)'un yaplr q oldulu ,00 Tl'lik teklifin komisyonumuzca uygun bulundufiuna sa)'fi D.i.k.nun 3l.maddesi geregince kararrn Valilik Makamrna sunulmasma miiteakip geregi igin il 6zel idaresi Genel Sekreterli[i (Destek Hizmederi MiidiirhEiine) gdnderilmesine S,14rihjnde o) birligi ile karar verildi. Genel Sekreter Halin ZENGiN 2886 sayrl Devlet ihale Kanunun 3l.maddesi gerelince karann ONAY'r uygun bulunmuqtu.

15 Batk m Genel Sekreter Umit Hiiseyin cuney RizE il ENci]MENi I Uye uye Emin KANBUR Osman HAgiMOGLU Karar Tarihi i.. Uye Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uy" Ahm.{- \t.r^dlbrn uv" Ali PL]RSA Karar Saysr uy. Hayati TOPAL uy" Dusun Ali BALSUZEN 89 uy" Halim ZENGiN Karann Ozii: ,00 TL muhammen bedelli Fatih ( FDT) marka "Damperli Ka-yoo" 2886.sayrh kanunun. 45.maddesi gereli yaprlan ihalesine kahhm olmamasr nedlniyle; ihilenin sonuglandnlmasrnda Idare yaran gdzetilerek aym kanunun 4g.maddesine gi;re 15 giinliik pazarhk siircsinin tamamlanmasrna karar verildi[ine. Valilik Makamrmn tarih ve 33 sayrh onay belgesi gerelince diizenlenen ihale dosyasrmn gereli giiriiqiildti. Valilik Makammn llgi ihale talimatr geregince; ilan metninin 33. srrasrndaki Fatih ( FDT) marka Damperli Kamyon" igin belirlenen ,00 TL muhammen bedel iizerinden 2gg6 sayrh D.I.K'nun 45. maddesi geregince Agrk Teklif (Arttma) Usulii ile il enciimenince yaprlan ihalesinde,._ ilan metni ve ihale garhamesi hiiktimlerine uygun olarak ihale dosyasr satm alumadrgmrn tespit edildieinden sdz konusubslfrli [a.\]ou^bir an dnce satr$mda (ihalenin sonuglandrrrlmasinda) idare yara gdriildiigiinden; 2886 sayrh D.i.K.nur zlg.rnaddesi,,c 4J.mar_ldcsinin 2.fikmst geregince ihale ta hinden itibaxen 15 giinlnk sihe iginde ( ) tarihine kadar talipli grkmasr hallde aym ihale tartlarl iizerinden enciimen huzurunda ihale yaprlmasr uygun bulunmuttur. Gereli iqin kara n, il Ozel idaresi Genel SeheterliEi (Destek Ilizmetlcri Mfr.lA ii iine) gaindedlrnesine rarihinde oy birliii ile karar verildi. I Uye AIi PURSA e9rlm$ uye

16 Bagkrm Genel Seketer Umit Hitseyin ctney Uye uye uv" Musa BUYUK RizE il ENciJMENi I Karar Tarihi l'uo I Uye Mustafa GENCASLAN Uy" Ahm.+ \t!dlp\t1 uv" AIi PURSA Karar Sayrsr uv" Hayati TOPAL uy" Dursun Ati BALSUZEN 90 uv" Halim ZENGiN Karartn Ozii: ,00 TL muhammen bed"tti Op"t V""r.. ttarto rctomobil'i 2886 savrll kanunln 45.maddesi geregi laprlan ihalesine kanhm olmamasr nedeniyle: Ihale;in sonuqlandrrrlmasmda idare yararr giizetilerek aym kanunun 4g.maddesine gtire 15 gtinliik pazarhk siircsinin tamamlanmasrna karar verildieine. Valilik Makamtun tarih ve 34 sayrl onay belgesi gerelince di.izenlenen ihale dosyasmm gereei gdfiistldii. Valilik Makamtrun Ilgi ihale talimai gerelince; ilan metninin 34. s[asmdaki Opel Vecta marka "Otomobilt igin belirlenen ,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 sayrh D.i.K'nun 45. maddesi geregince Agrk T klif (AfiIma) Usulii ile Il enciimenince yaprlan ihalesinde, ilan metni ve ilale gartnam si hiikiimlerine uygun olarak ihale dosyasl satn almmadgmm tespit edildiginden sdz konusu ohmol6l ttf) btu an 6nce sahgrnda (ihalenin sonuqlandrnlmasrnda) idare yaran gofiildiigiindeq 2B86 sayrtr id.i.k.nun 49.maddesi ve 43.maddesinir 2.fikmsr geregince ihale tarihinden itibaren 15 giinliik siire iginde (04.07,2013) ta hine kadar talipli grkmasr halindjaym ihale tartlan iizerinden enciimen huzurunda ihalc yap masl uygun bulumugtur. Geregi igin lcrrarrn, il 6zel idaresi cenel Sekreterligi (Destek Hiugttei MiidiirtiiEiine) giinderilmesine tarihinde oy birlili ile karar verildi. ilmig Uye Halim ZENGiN

17 RizE il ENciiMENi I Baskan ( ienel Sekreter Umir Hi.iseyin CU\EY Uv" Ernin KANBUR Karar Tarihi uv" uv" Osnan HAgiMOGLU uv" Mustafa CENqASLAN uv" Musa BUYUK uy. Ahwl- 'rr n, uv" AIi PURSA Karar Saysr uv" Hayati TOPAL uy" Dusun Ali BALSUZEN 9l uv" Halirn ZENGIN Karann Ozii: 8.000,00 TL muhammen bedelli Renault E*opu 19 RNF.u.ku *Oto-obif'2 sayrh kanunun 45.maddesi geregi 8.250,00 TL bedelle Kemal einkaya adrna satrs ihalesinin yaprldrgna. Valilik Makamrmn tarih dosyasnn gercgi gdriiiiildii. ve 35 sayrh onay belgesi gerelince diizenlenen ihale Valilik Makamrnn ilgi ihale talimatr geregince; ilan metinin 35. srrasurdaki Renault Europa 19 RNE marka 'rotomobil" igin belirlenen 8.000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 iayrh D.l.K'nun 45. maddesi gerefince Agrk Teklif (Arttrrma) Usulil ile il enciimenince yaprlan ihalesinde, ilan metnine uygun olarak ihale komisyonuna bir ( l ) kat 1mcmln dosya verdili ve ilan metninde belirtilen belgelerin tamam olmasmtn tespiti ve yapllan ag* afilma sonucunda; Artrrrm cetvelinde gijri.ildiigii iizere ihaleye igtirak eden Kemal qinkaya'nm yapmrl oldugu 8,250,00 TL'lik teklifrn komisyonumuzca uygun bulurdulura sayrl D.i.k.nun 3l.maddesi gerclincc karann Valilik Makamrna suoulrnasua miitealdp geregi iqin il ozel idaresi cenel Hizmederi Mndiirliigiine) giinderilmesine Gen l Sekreter uye Osman Ii PURSA SegilmiS Uye UZEN StrAN 2886 sayrh Devlet Ihale Kanumm 3l.maddesi gerelince karann ONAY'r uygul bulunmuqtur.

18 Baqkan Cenel Sekrele r Urnil Hijs(\ in CL\ty RiZE il ENcilMENi I Uye inmin rannur T - K.rar T.il,i f Uy" uye Osman HAgiMOGLU uv" Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv" Ahme+ \ rr-utarnt uv" AIi PURSA Karar Saysr uy" Hayati TOPAL uv" DuIsun AIi BALSUZEN 92 uv" Halin ZENGIN Karann Ozii: ,00 TL nuhammen bedelli Furukawa (335) marka'tlastikli yiikteyici" 2886 sayrh kaltmun 45.maddesi geregi yaprlan ihalesine katrhm olmamasr nedeniyle; itratenin sonuglandr lmasrnda idare yaran gdzetilerek aym kanunun 4g.maddesine giire 15 giinliik pazarlk sijresinin lanamlanmasrna karar r erildigine. - Valilik Makamrmn tarih ve 36 sayrh onay belgesi gerefince diizenlenen ihale dosyasmm geregi gijfiittldii. Valilik Makam'nm llgi ihale talimatr gerelince; ilan metninin 36. srrasmdaki Furukawa (335) marka "Lastikli Yiikleyici" igin belirlenen 45,000,00 TL muhammen bedel iizerinden 2gg6 sayrlr D.LK'nun 45. maddesi geregince Aglk Tektif(Arttrma) Usuli.i ile Il enciimenince yaprlan ihalesinde, Ilan rnetni ve Ihale Satuamesi htikiinrlerine uygun olarak ihale dosyasl satn ahnmadlgmln tespit edildilinden si,z konusu [^tik]i SqrJ.J[hi'bir an dnce satl$mda (ihalenin sonuqlandmlmasrnda) idare yara gitdildiigiindcn; 2886 saylh D.i.KIun 4g.maddesi ve 43.mtrddesinin 2.frkrasr gercgince ihale tadhinden itibaxen 15 giinliik siire iginde ( ) tarihine kadar talipli qrkmasr halinde ay:u ihale tartlan i.izerinden enciimen huzurunda ihale yaprlmasr uygun bulunmuitur. Geregi i9in karann, il Ozel idaresi Genel SekreterliEi (Dectek Eizmetlcli Miidiirlii1iine) giinderilmesine tarihinde ov birliei ile karar verildi. mithtseyin GLINEY iirup jftl; cunsa Ysegilmit Uy SUZEN HaIim ZENGiN

19 RizE il ENciiMENi rannnr Bagkar Genel Seketer Unit Hiiscyin GtNEy Uy"IETI"KANBUR Karar Tarihi uv" uy" Osnan HA$IMOGLU uv. Mustafa GENQASLAN uv" Musa BUYUK uv" Ahmct lrrltalrn uv" AIi PURSA Karar Say'rsr uy" Hayati TOPAL uv" Dursun Ali BAISUZEN 93 uv" Halirn ZENGIN Kararm Ozii: ,00 TL muhammen bedelli Furukawa (335) marka I'Lastikli Yiikleyicil 2886 sayrh kanunun 45.maddesi geregi yaprlan ihalesine kat rm olmamasr nedeniyle; lhalenin ajm kanunun 49.maddesine giire 15 gtlnliik pazarlrt sonuglandurlmasrnda Idare yararr gijzetilerek sibesinin tamamlanmasrna karar r erildl gine. Valilik Makamrmn tarih ve 37 say l onay belgesi gerelince dijzenlenen ihale dosyasnm geregi gttdiiiildii. Valilik Makamrrun ilgi ihale talimatl gerelince; ilan metninin 37. srrasrndaki Furukawa (335) marka "Lastikli Yiikleyici" iqin belirlenen ,00 TL muhammen bedel iizerinden 2886 sa),rh D.LK'nun 45. maddesi gercgince Ag1k Teklif (Arttlma) Usulii ile il enciimenince yap an ihalesinde, _. Ilan metni ve Ihale $artntrmesi hiikiimlerin uygun olarak ihale dosyast satm almmadlglnm tespit edildiginden sdz konusu tojii!u y4le5icirllbir an dnce saufmda (ihalenin sonuglandrrrlmaslda) idare yara giiriildiigiinden; 2886 sayrh D.i.K.nun 4g.maddesi ve.{3.maddesiri' 2.fikrasr geregince ihale tarihinden itibaren 15 giinliik siirc iginde (04.0?.2013) tarihine kadar talipli grkmasr halindjaym ihale $artlan iizerinden enciimen huzurunda ihale yapllma$ uygun bulufinugtur. Gereli igin karann, il 6zel idaresi Genel Sekreterlili (Destek Eianpttefi Miidiirtii fi e) giinde lmesine 20, tarihinde oy birliei ile karar verildi. Genol Sekreter i PURSA

20 Baqkan Genel Sekreler Umil H0re\ in CL\ty RizE il ENci]MENi I Emin KANBUR Osnan HAgiMOGLU Mustafa GENqASLAN Dursun Ali BALSUZEN Hayali TOPAL Halim ZENGIN Valilik Makamrmn tarih ve 38 say l onay belgesi geregince diizenlenen ihale dosyasmn gereei gdriiqiildii. Valilik Makamrmn ilgi ihale talimat gerelince; ilan metninin 3g. srasmdaki Mersa:r marka g0 tonluk "Hidrolik Pres'r igin belirlenen 2.000,00 TL muhammen bedel iierinden 2gg6 sayrh D.i.K'mm.:l5. maddesi gerelince Agrk Teklif (Arttlrma) Usulti ile il enciimenince yaprlan ihalesinde,... -.llan_ metni v_e Ihale $artftrrnesi hiikumledne uygun olaek ihale dosyasr satn almmadlglrun tespit edildilinden. siiz konusu fl;dngtil presln bir an 6nce sahqmda (ihalenin sonuglandrrrlmasrnda; idare yaran gitdlldtigiinden; 2886 sorh D.i.K.nun 4g.maddesi ve 43.maddesinin 2Jrkrasr geregince ihate tadhinden itibaxen 15 giinliik siirc iginde ( ) tarihine kadar talipli grkmasr haltde ayru ihale fartla iizerinden enciimen huzwunda ihale yaprlmas uygun bulunmugtur. Gere[i igin karann, il Ozel idaresi Genel SekrererliEi (Destek Hizmerteti.Mtilaria[ane) giinderilmesine tarihinde oy birligi ile karu verildi Umitviiseyin CUIEY Halim ZENGIN

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ Encümen Müdürlüğü İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ Encümen Müdürlüğü İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ Toplantı Tarih ve Saati : 06.06.2013 Perşembe 11.00 Toplantı Sıra Nosu : 2013 / 15 1 55 Mali Hizmetler İl Özel İdaresinin 2013 Mali yılı bütçesinin harcama kalemleri arasında ödenek aktarma yapılmasına

Detaylı

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i I'OKAT BELEDiYESi 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i b) Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taqrtlarrnrn personel ve ol

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

1--j <;.,'ovo Anla,ma i,in ihalo Knmi,yonu K"''''

1--j <;.,'ovo Anla,ma i,in ihalo Knmi,yonu K'''' ~ER~EVE ANLA~MA i~in ihale KOMiSYONU KARARI ihale kaylt numarasl : 2010113631 Karar no : 1 idarenin adl : Mugla il Saghk MiidfulUgii i~in adl : 331 Kalem ilay ve Serum Ahml ihale tarih ve saati : 22/03/2010

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 05.06.2015 tarih ve 4701 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI :156 KARAR TARİHİ :05.06.2015 ÖZÜ: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Adnan Menderes (Raufbey) Mahallesi, Muhsin YAZICIOĞLU Caddesinde bulunan CİTY 328 konutlarından 4 adet konutun yazı ekindeki muhammen

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

MU6LA VAL LiGi Aydrnlatma Komisyon Bagkanltlt

MU6LA VAL LiGi Aydrnlatma Komisyon Bagkanltlt TC MULA VAL LiGi Aydrnlama Kmisyn Bagkanll Sayr :015/0 Knu: Aydrnlama Kmisyn Kararl 1303015 Aydrnlama Kmisynumu 1003015 grugerek eke gdnderilen kararlar almsr arihinde giindemindeki Genel Avdrnlama knularn

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 272 Karar Tarihi : 07/10/2015 ÖZÜ: 2015 Mali yılı bütçesinin 44.19.34.00-01.3.9.00-05-09.6 (Yedek Ödenek) ekonomik kodunda bulunan ödenekten 114.500,00

Detaylı

-7- Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldutu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha iincc aldr$r Geqici Faaliyet Belgesindeki

-7- Qevre izin ve Lisans Belgesi'nde sahip oldutu atrk kodlarr gegerlidir, ancak, daha iincc aldr$r Geqici Faaliyet Belgesindeki T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE HALK SAELIEI KURUMU Bursa ili Halk Salhgr MiidiirliiEii Banyo Fikser Atrk Soliisyonu Satrq Ihale Ilanr l- Halk Saghgr Mildiirliigiimiize bagh depolarrndan grkan a;alrda belirtilen

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.

K A R A R. Mehmet YANIK Hanifi İSPİR Musa DOĞAN Mehmet YILDIRIM Genel Sekreter Üye Üye Üye Encümen Başkanı SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12. SAYI :345 KARAR TARİHİ :03.12.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Toprakkale İlçesi, Karaçay deresinden 5.363,47 ton kaçak stabilize malzeme aldığından dolayı Toprakkale Belediyesine İdari para cezası verilmesi ile

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐL ENCÜMENĐ TARĐHĐ : 16/02/2006 KONUSU: Kilim Đpliği KARAR NO : 6

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐL ENCÜMENĐ TARĐHĐ : 16/02/2006 KONUSU: Kilim Đpliği KARAR NO : 6 TARĐHĐ : 16/02/2006 KONUSU: Kilim Đpliği KARAR NO : 6 Đl Encümeni Genel Sekreter in başkanlığında, Üye Seyfettin YAĞIZ, Üye Đsmail GÖKTAŞOĞLU, Üye M.Salih ÖZBEK, Üye Sedat GÖRÜR ün katılımıyla toplandı.

Detaylı

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni

'rs 2015. BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni BARTIN va,lit igi 20rs yrt,r conrvnn vuxsnlme ve UNVAN onci$irligi sinav il,q.ni Bakanh[rmv merkez ve tagra tegkilatrnda bog bulunan unvanh kadrolar igin Bakanh[rmrz ile MEB arasrnda imzalanan protokol

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ):

/-.ssi twt. !.9.. tt%. rzorq. il saglk Miidii{lugii ARMAK (TL,) TOPLAM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): t /-.ss twt T.C. ADANAVALiLiGi il saglk Miidii{lugii lli " ;'$hk S;iir;*{tir*i Sayr:77090304.Satnalma g!' 68 - Konu: Teklif Formu!.9.. tt%. rzorq TEKLF FORMU Miidiirliisiimiiz ve Miidiirlii[iimiize balh

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 01 KARAR TARİHİ : 08.01.2014 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2014 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Vekili Dr.M. H.Nail ANLAR ın başkanlığında ler, Genel

Detaylı

Dog.Dr.Y. Kamuoyuna saygryla duyurulur.

Dog.Dr.Y. Kamuoyuna saygryla duyurulur. Banka Promosyonu ihale Numarasl l-kurumun Adr A) Adresi B) Telefon ve Faks Numarasr C) Elektronik Posta Adresi 2-lhale Konusu 3-ihale Usulii 4-Kurumdaki Qalrgan Personel Sayrsr 5-Kurum Personelinin Yrllrk

Detaylı

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki; SAYI : 266 KARAR TARİHİ : 03.09.2014 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

: Kiitahya Belediyesini, : Kiitahya Belediye Baqkanrnr, Saglrk igleri Miidiir[igri Mezarhklar Birimi Qahgma Usul ve

: Kiitahya Belediyesini, : Kiitahya Belediye Baqkanrnr, Saglrk igleri Miidiir[igri Mezarhklar Birimi Qahgma Usul ve : Kiitahya Belediyesini, : Kiitahya Belediye Baqkanrnr, Saglrk igleri Miidiir[igri Mezarhklar Birimi Qahgma Usul ve Sa$hk igleri Mi.idi.irli.l!U Mezarhklar Birimi Qahgma Usul ve Esaslanna Miid0rltigU

Detaylı

Kdtip Uye. komisyondan. a)men kabul

Kdtip Uye. komisyondan. a)men kabul Scyit Ali OzKoQ, hrnail YAMAI.ITORK urocatit ENch.I, AlsEddin Ylt-tlAZ,, LYcncr Ismail Haluk NCELER, H.ElsEm SERh.I, Vildan BEYARSLAN, Necati YILMAZ, hnail tudvan SANLI Muzafcr ZENGIN, Scliq CEThl, Abdullah

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

T.C. MERSiN VALiTiGiNp. :MERSiN. :sir,irxn. :coxsu SULAMa sirligi. :6172 sayili sulama niru-,ixl,rni KANUNUNUN 18.

T.C. MERSiN VALiTiGiNp. :MERSiN. :sir,irxn. :coxsu SULAMa sirligi. :6172 sayili sulama niru-,ixl,rni KANUNUNUN 18. I'( T.C. MERSiN VALiTiGiNp sulama ninr,iru,nni DENETiTu naporu ir,i :MERSiN ilqnsi :sir,irxn DENETLENEN niru,ix :coxsu SULAMa sirligi DENETiTUB rani KONULAR :6172 sayili sulama niru-,ixl,rni KANUNUNUN

Detaylı

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim

.C.Kimlik numarasl. Ttirk Lirasr. Not : *Teklif mektuplarr 2g101/201.1 tarihi ve saat l-t:00' a kadar, yukarrda belirtilen adrese teslim r Bulundugu Vergi Dairesi ve Numarast:.C.Kimlik numarasl elefon ve Faks Numarast I ) Sdz konusu tli.. " (rakamla),. ' Ttirk Lirasr yazryla) yapmayl kabul ve taahhtit ederim/ederiz. ) Teklifimiz 30 (otuz)

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. İCRA DAİRESİ 2008/594 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. İCRA DAİRESİ 2008/594 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. İCRA DAİRESİ 2008/594 TLMT. Örnek : 25* TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

a "o FT. *.=\!ffiffi affi şhi, i,'l': a,ffi H l* iffi, \..ffu, :.* "' ;, -Ç" 4F, ' 'ir,.",.,", ş!. *tr* "._ ffi - -,E -""J i _:.,"} ş E is s k Ğ Ç 11..];l\}:...: i '"']"] l.' ffi 1: -4:#.g l 1,: ji-h 'g.

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

: DiyARBAKIR CUMHURiYET BASSA VCILIGI KARSITARAF : TwiTTER TALEP

: DiyARBAKIR CUMHURiYET BASSA VCILIGI KARSITARAF : TwiTTER TALEP T.C. DiYARBAKIR 1. SULH CEZA HAKiMLiGi DEGiSiK is NO : 20161235 D.i~ DEGiSiK is KARAR HAKiM : VELiUNAL 150946 KATip : ADNAN SANiOGLU 59340 internet ERiSiMiNiN KISITLAMASINI TALEPEDEN : DiyARBAKIR CUMHURiYET

Detaylı

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde, 1 (a) grubu Kum-Çakıl malzemesini kaçak olarak aldığı tespit edilen Erdoğan CAVLAK'a İdari para

Detaylı

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru nizn ir,nun ynxi ACILAN VEnmYA ImRIIANCi nin SEBEPLE BO$ALAN ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru METI\I A5l0ll200g tarihinde ilimizde baglanan Aile sebeplerle bogalan 4 (dd yapriacaktuiniil

Detaylı

buiunduzu ' markasrmn TPE nezdinde renkli olarak

buiunduzu ' markasrmn TPE nezdinde renkli olarak ,1,':,-... 1.rr rr^d/atrfa\/ I II.I\\JI I ft I ^\mi_i\-,ri.ttr.rlrrr. ul\ltllul\!,r ra u r\!..j \ - r-lr{ires i KARAR 200s19999 SAYISI DAVACI DAVALI YARGITAY KARARI :lstanbul 2.Fikri ve Snai Haklar l{ukuk

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 282 Özü: İlimiz Merkez İlçe İl Genel Meclis Üyesi Erhan AKAR ve Sungurlu İlçesi İl Genel Meclis Üyesi Ünal CEVİZCİ nin, İl Genel Meclis Başkanlığına vermiş oldukları dilekçelerinde,

Detaylı

T.C DicLE "ONiVERSiTESi REKTORLUdu Genel Sekreterlik. DiYARBAKIR valilidine (11 Milli Egitim Mtidtirltigti)

T.C DicLE ONiVERSiTESi REKTORLUdu Genel Sekreterlik. DiYARBAKIR valilidine (11 Milli Egitim Mtidtirltigti) T.C DicLE "ONiVERSiTESi REKTORLUdu Genel Sekreterlik EFQM. Committed to excellence SaYl : 83873436-6\ ~~VfJ1-)l, I /2013 Konu : Genc;:lere Yonelik Psikolojik Destek Hattmm K urulmasl DiYARBAKIR valilidine

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da

06.07.2013 'r 20.07.2013 '' 03.08.2013 'r 31.08.2013 '' 17.08.2013 r' 22.06.2013 10.00'da DEVLET HAVA MEYDANLARI i;rervesi GENEL N,TUPUNTUGU Destek Hizmetleri Dairesi Bagkanlt[t Konu :Sosyal Tesislerin Ucret ve Prensipleri 0710312013 ilgi : Maliye Bakanh[rnrn (2013-3) Sayrh Kamu Sosyal Tesislerine

Detaylı

6245 sayrh Ilarcrrah Kanunu Yurtiqi Gegici Giirev Yollulu Pilot Uygulama Elektronik Bildirimi Hazrrlama Krlavuzu

6245 sayrh Ilarcrrah Kanunu Yurtiqi Gegici Giirev Yollulu Pilot Uygulama Elektronik Bildirimi Hazrrlama Krlavuzu 6245 sayrh Ilarcrrah Kanunu Yurtiqi Gegici Giirev Yollulu Pilot Uygulama Elektronik Bildirimi Hazrrlama Krlavuzu r.ciri$ Bu krlavuz, 6245 saylt }furcrrah Kanunu hiikiimlerine giire diizenlenen yurtigi

Detaylı

T.C. MERSiN valiliginn. :MERSiN :ERDEMLI. :6172 SAyILT SULAMA ninr,ixr,nni KANUNUNUN 18. MADDnsi UyIRINCA 2or3 YILI ionni vn M,q.

T.C. MERSiN valiliginn. :MERSiN :ERDEMLI. :6172 SAyILT SULAMA ninr,ixr,nni KANUNUNUN 18. MADDnsi UyIRINCA 2or3 YILI ionni vn M,q. T.C. MERSiN valiliginn SULAMA sirliklnri urnpriu naporu ili :MERSiN irqrsi :ERDEMLI DENETLENEN girlir :ERDEMLi_rocanAsANLr sulama niru,igi onnnriprn rani KoNULAR :6172 SAyILT SULAMA ninr,ixr,nni KANUNUNUN

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve

niniui UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve Agrk ihale usulii ile ihale edilen UNivrnsilnuiz TuUrr MiM FAKIJLTESI 2 KALEM DEMiRBA$ MALZEME ALIMI idari gartnamesi KATiP QELEBi UNivnnsirnsi-ioa'Ri ve niniui NU (MERKEZ OFiS II BiNASI/ 33t23s620 cict

Detaylı

r.c, ORTAKOY KAYMAKAMLJGl

r.c, ORTAKOY KAYMAKAMLJGl ihale ilani r.c, ORTAKOY KAYMAKAMLJGl KOYLERE HizMET GOTURME BiRLi6i BA$KANLIGI Corum Ortakdy Biiyiikkrsla Koyu Kanalizasyon Insaan Yapim ~i Koylere Hizrnet Goturme Birligi lhale Yonetrneliginin 18. rnaddesine

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

GÜMÜŞPAR OTOMOTİV SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ

GÜMÜŞPAR OTOMOTİV SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ GMP CODE: 009 90 951 TYPE : KALIN MİL SABİT KASNAK Dış çap 76.00 mm 30.20 mm 17.00X76.00X30.20X12.50mm GMP CODE: 009 90 952 TYPE : KALIN MİL SABİT KASNAK Dış çap 71.00 mm 20.00 mm 17.00X71.00X20.00X GMP

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

AĞUSTOS AYI ENCÜMEN KARARLARI

AĞUSTOS AYI ENCÜMEN KARARLARI AĞUSTOS AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 135 ÖZÜ: İlimiz Merkez, Raufbey Mahallesi, 2084 ada,1 parsel KARAR TARİHİ : 01.08.2011 nolu taşınmaz üzerinde kayıtlı bulunan 18 adet işyerinin, belirlenen 9.450.000,00

Detaylı

uucr,l r. innnnma.nrnunsi : 2010/580

uucr,l r. innnnma.nrnunsi : 2010/580 uucr,l r. innnnma.nrnunsi ESASNO KARAR NO t 20T013229 : l-arife Qetin, 2- Durgiil Qetin 3- Fatma Yrldrflm 4- Havana @6-AtnenAtabey7-MuhammetDallr8-SiileymanAvpar9-Bekir DAVACILAR Kogyipit 10- MehmetAli

Detaylı

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap

'/ Egi vefat etmi$ olan gocuklu dul bayanlarda ya$ garrl aranmaz. '/ Babasr veya hem babasr hem de annesi vefat etmiq yetim bekar bayanlarda yap [K-2 SOSYAL VARDIMLA$MA VA DAYANI$MA VAKIII I3A$KANI,IEI...SOSYAL KONUT PROJtrSi...ADE'I' KONITT SATI\SI BA$VURLT DtrytJRtrstl *uo,*,,nuo,oo,u,,,:l:'::' ff';::";;ljti]:u'"0' vilriitiiren sosvar Konut projesi

Detaylı

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not:

DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Soru 2- istenenler; Not: DEVLET MUHASEBESi Soru 1- Merkezi yonetim kapsammdaki kamu idareleri muhasebesi hesap planmda yer alan, ana hesap gruplan ve hesap gruplanm birinci diizey kodlann tamami ve her ana hesap grubuna ait ikinci

Detaylı

E.93 : : l-- or : : rl \,^ tr^hd : : -Estr5!! U"q6; : : k,, - B< : : J z a Hr] : : za : : E\.]L S: :

E.93 : : l-- or : : rl \,^ tr^hd : : -Estr5!! Uq6; : : k,, - B< : : J z a Hr] : : za : : E\.]L S: : 9.1 "[*E EE eg;: EE EIH H; FI{ B IEI ; EF: I o Htl N- E' sh H {r E 6t E *c E [[ A f,e t ne 5 Efr d* o h c Fl F= ;:E 'H' *R F 6 E E9 P. i., i45 5 N E.93 : : l-- or : : rl \,^ tr^hd : : -Estr5!! U"q6; :

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı

Celalettin CERRAH Hüseyin KARALAR Hamza TOR Ali KILIÇ Vali Genel Sekreter V. Üye Üye Encümen Başkanı SAYI : 117 KARAR TARİHİ :04.04.2012 ÖZÜ: İl Özel İdaresinin 2011 Mali yılına ait Gelir-Gider Kesin hesabı ile ilgili incelemenin görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin CERRAH

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.05.2015 Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni 07.05.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi

Detaylı

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii

T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii T.C. c;:evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Altyap1 ve Kentsel Doni.i~iim Hizmetleri Genel Miidiirli.igii \ \ Say1 : 86447542-010.06/.2.&b.9 Konu: Kira yard1m1 ba~vurular1 i i \}\ ij.. ~.... ~ r- ~ VALILIGINE

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI TARİHİ : 07.10.2010 KARAR NO : 39 T.C. KARAR ÖZETİ : Karamürsel İlçesi Kızderbent Göletinden 3.000 m 2 alanın, alabalık yetiştiriciliği yapılmak üzere 15 yıl müddetle kiraya verildiği. ÜYE : Ömer

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 24.04.2015 tarih ve 3282 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 140 KARAR TARİHİ : 24.04.2015 ÖZÜ: İlimize yeni yapılacak olan, Vali Konağı yapım giderlerinde kullanılmak üzere İl Özel idaresi bütçesinde 1.313.392,00 ödeneği bulunmaktadır. Ancak, yeni yapılacak

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV

T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi. l.^..\ rc'.cq. Toplam. Genel Toplam(KDV T.C. Har',r,, i,'l,iersitesi Trp Fakfiltesi Aragttrba ve Uygulama Hastanesi l.^..\ rc'.cq Toplam Genel Toplam(KDV idare No : 63760.38.32.00.01.330 idare Adr : Han'an Universitesi Ara$hrma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi

TOPLANTI GtJN SAYISI. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi Maddesi 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun 25. Ktitahya Belediye Meclisinin 06.01.201 5 tarih ve 0l Sayrh karan. Bagkan Bagkan Vekili uy. uy. uy" TOPLANTI GtJN SAYISI TOPLAM BiiTCE 2014 Y ir Gergekleqen Biitqe

Detaylı

r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TEKLiF MEKTUBU

r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TEKLiF MEKTUBU r.c SARTIN il OZEL ioaresi PLAN PROJE YATIRIM VE in$aat MOOORLOGO TARiH : 08/07/2014 SAYI :55 Adl Soyadi/Ticaret Gnvam Tebligat Adresi Bagll Oldugu Vergi Dairesi Vergi Numarasl T.C.Kimlik Numarasl Telefon

Detaylı

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden:

Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 6136 Sayh kanun Silah Tagrma Ruhsatlan 2. Saghk raporu, Bunlara ilave olarak; Can Giivenligi (91/1779 Saylt Ycinetmelik 7/a) Nedeniyle Silah Tagrma Ruhsatr Talep Edenlerden: 2. Silah tasrmaya qerekce qcisterilen

Detaylı

KARAR DEFTERi YONETIM KURULU KARARI

KARAR DEFTERi YONETIM KURULU KARARI KARAR TARiHi KARAR NO BA KAN YARDIMCISI tjye KARAR OZtJ 10.06.2014 2014/5 BiLAL KARA : NUSRET YILDIRIM'IN GENEL MUDUR OLARAK ATANMASI HAKK. Sel9uk iplik Sanayi ve Ticaret A.. Yonetim Kurulu 2.Organize

Detaylı

T.e. il Milll Egitim Miidiirliigii. ... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu ... MUDURLUGUNE

T.e. il Milll Egitim Miidiirliigii. ... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu ... MUDURLUGUNE MU$ valiligi il Milll Egitim Miidiirliigii Sayl : 94414164/13 5/426871 14/0112015 Konu: Hasan DAGDONDEREN'e ait Ustahk Belgesinin iptali... KA YMAKAMLIGINA itve Milli Egitim Miidurliigu... MUDURLUGUNE

Detaylı

""r*,t,"rtr,"t",eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh

r*,t,rtr,t,eklif mektuplarl uzerine mutlaka yazllmasr gerekmektedir' :iffiff;lh T.C. SAELIK BAKANLICI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BA$KANLIE I Sayr : B.r0.4.rsM.4.72.00.20/ Is I t-* Konu : Teklife Davet 10.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden

~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden T.C. YUKSEKOGRETiM KURULU BA~KANLIGI Say1 :73112577-4~5 Konu : Sigaramn Zararlan Universiteler Aras1 Miizikli (Komedi) Tarzmda Oyun Y azma Yan~mas1 ~(m\\~(~ifll~illf\i\l\1\lfgiden 22.04.2013-20396 No)

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO FORD- TRANSİT MERCEDES BENZ CİTROEN 2000 2334215917421 10FZ1R0361149 MERCEDES BENZ

MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO FORD- TRANSİT MERCEDES BENZ CİTROEN 2000 2334215917421 10FZ1R0361149 MERCEDES BENZ MOTORLU ARAÇ ENVANTER FORMU İl t/3 TAHSİS EDİLEN KURUM PLAKASI EDİNME ŞEKLİ CİNSİ DÖNÜŞÜM GEÇİRMİŞ İSE EN SON HALİ MARKASI MODEL ŞASE NO MOTOR NO HİZMET VERDİĞİ KURUM DÜŞÜNCELER 1 61 EF695 BAK. BİNEK BİNEK

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu

T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu T.e. MILLfEGITIM BAKANLIGI Ortaogretim Genel Muaurlugu SaYl :145120141704.01/4573630 15110/2014 Konu: MEB ADSL Paketleri...vALiLiGiNE ( II Milli Egitim Mudurlugii)'" ilgi : Bilgi ilem Dairesi Ballkanhgmm

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

"r. Bagkantr!rnda 01.09.2015 SALI gunu Saat: 18.30'da Belediye.Klrltur

r. Bagkantr!rnda 01.09.2015 SALI gunu Saat: 18.30'da Belediye.Klrltur Belediye Meclisimiz, 5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden agagldaki gundem maddele;i;i g6rugmet< Uzere 2. donem 8. ola$in toplantlsl 1.birle9im, 1. oturumunu M-eclis Baqkanr Kamil SnneqOeurj

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam:

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam: + l' t, J r:r \'.tr& Rrn.!.i, Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet T.C. ADANA VALILIGi ll sagl* Miidtuliigi OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM MUESSESEsTNE - Miidnrhignmiize bagd ydnetim

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni Karar No : 1 Karar Tarihi : 08/01/2015 ÖZÜ: toplantılarının Çarşamba günü saat 16:00 olarak belirlenmesi. Encümenimiz Genel Sekreter Ömer ARSLAN Başkanlığında, İl Özel İdaresi Birim Amirleri; Gülay YÜCEL,

Detaylı

izmir K-irip CELTBi [rn iversitesi

izmir K-irip CELTBi [rn iversitesi \, T.C. izmir K-irip CELTBi [rn iversitesi idari ve Mali i$ler Daire Bagkanl,gr ula$mayan teklifl er degerlendirmeye allnmaz. i hariq, herhangi bir sebeple geri alnamaz. a) Aday veyr istckti {drna diizenlenen

Detaylı

Say : 67496438/915/3745694

Say : 67496438/915/3745694 MU~ V ALiLiGi ii Milli Egitim Miidiirliigii Say : 67496438/915/3745694 Konu: Kuvayi Milliye Egitim Sendikasmm Kapatllma Karan 07/04/2015... KA YMAKAMLIGINA ) (ilr;e Milli Egitim MUdiirltigU) MU~... MUDURLUGUNE

Detaylı

Qo$unlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkant oturumu agtl.

Qo$unlugun bulundugunu belirten Meclis Bagkant oturumu agtl. Belediye Meclisimiz 5393 Sayrlr Belediye Kanunu'nun 20. maddesine istinaden a$aordaki gundem maddelerini gorugmek Uzere 2. donem 4.olaoan toplantlsl l.birle$im,'1. ve 2. oturumunu Meclis Ba$kanl Kamil

Detaylı

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI Á r (fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN l_ Tarih Sayı Konu il. QS-2İ - 053\/L2*33 İlgi: Bolu İli Mudurnu İlçesi Babas Kaplıca Birliği

Detaylı

Dahili Sigorta Yonergesi httq:j/m~lzeme.gov.tr internet adresinde yaymlanml~ olup; TC Posta t~letmesi Sigorta Yonetmeligi yurlirlukten ka1dmlml~tlf.

Dahili Sigorta Yonergesi httq:j/m~lzeme.gov.tr internet adresinde yaymlanml~ olup; TC Posta t~letmesi Sigorta Yonetmeligi yurlirlukten ka1dmlml~tlf. T.C. PTT GENELMUDURLUGU, Malzeme Dairesi Ba~kanhgl SaYl :B.ll.2.pnO.12.00.03-010.04/ Konu: Dahili Sigorta Yonergesi PTT Genel Miidijrliigii Dahili Sigorta Yonergesi PTT Yqnetim Kurulunun 22/04/2008 tarihli

Detaylı

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar

ixixcisdi,tim nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar YUKSEK6GRETiM KURUMLARINDA YIJRUTULEN YAz okullari PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS ve USULLERi nininci soliinr Amag, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanlmlar Amag ve Kapsam Madde I - Bu Esas ve Usullerin amacr, ytiksekii[retim

Detaylı

Karar Tarihi : 04.08.2014 Karar No : 41850698.301.05-138. Konu : Vize Cetvelleri

Karar Tarihi : 04.08.2014 Karar No : 41850698.301.05-138. Konu : Vize Cetvelleri Karar Tarihi : 04.08.2014 Karar No : 41850698.301.05-138 Konu : Vize Cetvelleri KARAR : 6360 Sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılarak Belediyemize devredilen Başarakavak Belediyesinin Un Fabrikasında

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı