T.C. MERSiN valiliginn. :MERSiN :ERDEMLI. :6172 SAyILT SULAMA ninr,ixr,nni KANUNUNUN 18. MADDnsi UyIRINCA 2or3 YILI ionni vn M,q.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MERSiN valiliginn. :MERSiN :ERDEMLI. :6172 SAyILT SULAMA ninr,ixr,nni KANUNUNUN 18. MADDnsi UyIRINCA 2or3 YILI ionni vn M,q."

Transkript

1 T.C. MERSiN valiliginn SULAMA sirliklnri urnpriu naporu ili :MERSiN irqrsi :ERDEMLI DENETLENEN girlir :ERDEMLi_rocanAsANLr sulama niru,igi onnnriprn rani KoNULAR :6172 SAyILT SULAMA ninr,ixr,nni KANUNUNUN 18. MADDnsi UyIRINCA 2or3 YILI ionni vn M,q.Li nnnnrimi DENETLEvTn ranini so.ro.2or4 sirr-ix BA$KANr :Mustafa YIL}4AZ

2 ERDEMLI-Koc^q.HASANLI sulama ninr,ici 2013 yrli onnprinn RApoRU r-cinis Valilik Makammrn tarihli ve sayrh onayl ile olugturulan komisyonca Erdemli ilgesinde bulunan Erdemli-Kocahasanh Sulama Birlifinin 2013 yrh Mali ve idari Denetimi gergekleqtirilmigtir. Erdemli-Kocahasanlt Sulama Birlili Bagkanh[rnrn 2013 yrh idari ve Mali Denetimi 6172 Sayrh Sulama Birlikleri Kanununun 18. Maddesine istinaden tegekkiil eden denetleme komisyonu tarafindan tarihinde denetime baglanmasr neticesinde tespit edilen hata ve noksanhklar ile tenkit ve tavsiyeye de$er hususlar aga[rda maddeler halinde agrklanmrgtrr. z-oncnxi nnnnripr Erdemli-Kocahasanlt Sulama Birligi; 6172 sayir Sulama Birlikleri Kanununa g6re ikinci defa denetlenmektedir. :-sirlicin Uynr,nRi Birlik iiye saytst ve meclis iiye sayrlarr incelendi[inde, Erdemli-Kocahasanh Sulama Birli[i 2 yerlegim birimi oldu[u, bunlann Erdemli ve Kocahasanh yerlegkelerinden olugtu[u, meclis iiye saytstmn gerqeve stattisiinde belirtildigi gibi "birlik g6rev alanr igerisindeki toplam sulama alanrnrn her yerlegim birimi srrurr iginde kalan toplam sulama alamna oranlanmasr" ile birlik tarafindan belirlendifi ve DSi tarafindan onaylandrlr belirlenmigtir. Erdemli-Kocahasanh Sulama Birlipini olugturan yerlegim birimlerine gcire meclis i.iyelerinin dalrhmrnr gcisterir tablo agalrya grkartrlmrgtrr., SraNo Yerlegim Birimi Meclis Uve Savrsr I Erdemli 11 a z Kocahasanh-Avgar 7 4-TESKTLATLANMA Erdemli-Kocahasanh Sulama Birli[inde; 2 Adet Biiro Teknisyeni, 6 Adet Pompa Operattirii gahqtrrrldrlr aynca, Personeli, 5 Adet Su Da$rtrm 5 Adet Motosiklet,l Adet Ot Bigme Makinesi, 2 Adet tar afrmrzca tespit edi lmi qtir. A[ag Kesme Motoru oldu[u Birlik Miidiirii, iqletme ve Bakrm Birimi, idari ve Mali iqler Birimi igin gerekli vasrflarr taqryan elemanlar giirevlendirilmelidir. g$'-\

3 Qergeve Ana statiisiinde belirtildigi gibi Nisan ve Kasrm aylannda yaprlmasr gereken meclis toplantr larr yaprlmrgtrr. Nisan ayrnda yaprlmast gereken meclis toplantrsr, tarih ve 66 sayrl yazr ile 30'04'2013 tarihinde ve saat l3:30 da Birlik Merkez Binasrnda toplantrnrn yaprlacalrnr ve agaetdaki giindem maddelerinin gtiriigiilecefini meclis iiyelerine ve ilgili kurumlara bildirilmigtir' Ancak ilge Grda Tanm ve Hayvancrtrk Miidtirliifiine bildirimin yapllmad{r tarafimzca belirlenmigtir. Giindem agalrda gekilde olugturulmuqtur; GI.JNDEM l-yoklama ve Agrhg Mali Yrh kesin hesabrn gcirtigiiliip karar ba[lanmasr 3-Birlifin 2012 yfi faaliyet raporunun gdrtigiiliip karara basranmasr 4-Rehabilitasyon projesi hakkrnda bilgi verilip yetki verilmesinin karara baglanmasr sayrh Biiyiikgehir yasasma gdre DSi 'ye gegecek olan cazibeli sulama tesislerinin Birlilimiz tarafindan devir almak igin ydnetim kuruluna yetki verilmesi 6-Dilek ve temenniler Nisan ayr meclis toplantrsr tarihinde ve saat l3:30 da Birlik Merkez Binasrnda lg iiyeden l5 kiginin katrhmr ile gergeklegtirildili tespit edilmigtir. Toplantr esnasrnda ek giindem g<irii ;ii lmed ili tarafrm rzca tespit edi lm i gtir. Yaprlan inceleme sonucunda giindeme denetim kurulu raporunun eklenmedifi belirlenmiqtir. Qergeve ana statiide belirtitdigi gibi denetim kurulunun yaprlacak meclis toplantntndan iince toplanmasrna, raporun diizenlenmesine ve giindeme alnarak giirii gii Imesin e d ikkat ed ilmesi gerekmekted ir. Erdemli-Kocahasanlt Sulama Birligi Kasrm ayr meclis toplantrsr; tarih ve sayrlr yazr ile meclis iiyeleri ve ilgili kuruluglara davetiye gdnderilerek 27 Kasrm 2013 tarihinde saat da Birlik Binasrnda toplantrnrn yaprlacafrnr ve agalrdaki giindem maddelerinin gdriigiilece[ini meclis i.iyelerine ve ilgili kurumlara bildirilmigtir. Ancak ilge Grda Tarrm ve Hayvancrhk Miidiirliifiine bildirimin yaprlmadrlr tarafimzca belirlenmigtir. GUNDEM l-agrhg ve Yoklama mali yrh iicretler tarifesinin gdriigi.ilmesi mali yrh bi.itgesinin gdri.igtilmesi yrh igin Bagkan ydnetim ve denetim kurulu igin huzur haklarrnrn gdriigiilmesi 5-Birlik sayrnanlnln ahnmasrnrn gdrtigi.ilmesi Yrhnda sdzlegmeli personel gahgtrrrlmasr ve iicretinin belirlenmesi, yrhnda gegici iqgi gahgtrnlmasmm gdriiqiilmesi, e* /

4 yh denetim sonuglannrn ibra edilmesi 9-Cemi I YILDIZ, a grkan ki gi borcunun gdriiqii Imesi, lo-teklif, Dilek ve Temenniler, 27 Kasrm 2013 tarihinde saat l3:30 da Birlik Binasrnda toplantr lg iiyeden l6 iiyenin katrlmr ile gergeklegtirildi[i g<iriilmiig olup, giindeme herhangi bir madde ilavesinin yaprlmadrlr tar aftmnca be I i rl enmi gtir. Nisan ve Kaslm aylarrnda yapllan meclis olafan toplantrlarrna meclis iiyelerinden Kocahasanh yerlegim biriminden Mehmet Ali KEKLiK,in Lut,l-"orf taraftmuca belirlenmiqtir. l'02'2013 ve 18' tarihlerinde olalaniistii meclis toplantrlannrn yaprldrlr gi.indem maddelerinin usuliine uygun olarak g6riiqiildiigii tarafimrzca belirlenmigtir. Gerek olafan meclis toplantllartnrn gerekse olafaniistii meclis toplantrlalnrn giindem maddeleri incetendifinde saygr Durugu, istikrar Margrnrn ve Kapanry,rn giindeme ahnmadlfr tarafimzca belirlenmigtir. Erdemli-Kocahasanlt Sulama Birligi Ydnetim Kurulunun; tarihli ve 02 Nolu Birlik Meclis Kararma istinaden Qergeve Ana Statiide belirtilen gekilde olugturuldu[u, yapmalan gereken y<inetim kurulu toplantrlarrnr ana statiiniin 33. Maddesine g6re ayda en az i ki kez yaptrklarr tarafrmrzca tesp it ed i I m i gti r. Erdemli-Kocahasanlt Sulama Birligi Denetim Kurulunun 2l.09.2}l2tarihli ve 03 nolu Birlik Meclis Karanna istinaden Qergeve Ana Statiide belirtilen gekilde olugturuldufu tespit edilmigtir. 27 Kaslm 2013 tarihinde yapllan meclis toplantnrndan iince denetim kurulunun toplantrsrnr Kastm 2013 tarihinde toplandr!4 30 Nisan 2013 tarihinde yaprlan olafan meclis toplantnrndan iince toplantrnrn gergeklegtiritmedili tarafimzca belirlenmiqtir. c-ninr,igin onrrnr xlyrrr,anr Birlik Qergeve Ana Statiisiiniin 55. Maddesi;,,Birlikte: a)meclis ve ydnetim kurulu karar defteri b)gelen ve giden evrak kayrt defterleri c)sulayrcr kullanrcr kayrt defteri g)defteri Kebir d)yevmiye defteri e)envanter defteri f)kasa defteri

5 t$'{ g)demirbag defteri!)sulama igtetmeciti!i ite ilgili tutulur ibaresi yer almakta olup, belirlenmigtir. olarak devreden kurulugun bildireceli kaylt ve defterler (!) maddesi haricinde defterlerin birrik tarafindan tuturdueu Giinliik mesai devam takip gizelgesinin tuturdu[u tarafimtzca berirrenmigtir. Erdemli-Kocahasanh Sulama Birligi iiyesi olan iiyelerin Qergeve Ana statiiniin 10. Maddesinde belirtilen gartlarr tagrdrlr tarafrmrzca belirlenmigtir. Birligin sulayrcr iiyesi olmayan miikelleflerin kullanmrg olduklarr su kullanrm hizmet bedelinin ana statiiniin 59. Maddesinde mali mtikellefiyetleri birlik meclisi kararr ile 2 katrna kadar arttrrrlabilecegi belirtilmigtir' Birlik iiyesi olmayan su kullanrcrlanndan birlik iiyesi olan kullanrcrlarrn farkh olarak dciniim bagma 350 TL fazla su kullanrm ticreti tahakkuk ettirildili belirlenmiqtir. Erdemli pompaj sulamasmtn igletme, bakrm-onanm ve ydnetim sorumlululunu devir alan Erdemli-Kocahasanlt Sulama Birlilinin su kullanrcr mtikellef sayrsrnrn 2g33 oldulu, sulanabilir parsel saylsmln l26l oldu[u, toplam sulama sahasrnrn 5500 dekar oldu[u, ve fiilen sulanan alantn gebeke harici sahalarla birlikte 6720 dekar oldufiu kayrtlarda gciriilmiigtiir.2013 yrh sulama iicreti tahakkuku ,00TL, tahsil edilen ,00 TL ve 2013 yrh tahsilat oranlnln %o76 oldupu tespit edilmigtir. Sulama borcu olan 410 iiyeye odeme em irlerinin bi ldirildifi tarafrmrzcatespit edilmi$tir. Erdemli-Kocahasanlt Sulama Birliginin su kullanrm hizmet bedellini, DSi tarafindan belirlenen sulama iicretinin alt limiti dikkate ahnarak sulama iicretlerinin belirlediei tarafrmrzca tesp it edi lmi $tir. 12-DEMiRBAS KAYITLARI Erdemli-Kocahasanlt Sulama Birli$ince demirbag kayrt defterinin tutuldufu, barkot sistemine gegilmedifi tarafrmrzca tespit edilmiqtir. Birlifin yrl iginde yaptrlr giderler ve topladr[r gelirlerin belgeler iizerinde incelenmesi sonucu' gelirlerin teslimat miizekkerelerile bankaya teslim edildifi, muhasebe iglem figleri ile muhasebelegtiri ldi[i gdriilmtigtiir.

6 Birlifin banka hesaplan ve gelir gider durumunu g<isterir tablolar aqa[rda belirtilmigtir. Banka gube Adr Banka Hesabr (TL) Vakrfbank Erdemli gb ,66 TR I I yfu gelir gider evrak ve belgeleri ile banka hesabrndaki tutarlannrnbirbirine uyumlu oldufu tespit edilmig olup, irgiri ddkiimler aga[rda berirtilmigtir Yrh Gelir Tablosu Tahmini Gelir(TL) Gegmig Yrllardan Devir (TL) Toplam Gelir(TL) Tahsil Edilecek Gelir(TL) , t,5g t.934.3r8.96 t , Yrh Gider Tablosu Biitge Giderleri Biitge Giderleri(Tl) Borglarr(TL) ,00 t ,21 Banka Hesabl Borg Tutarr (TL) Alacak (TL) Banka Mevcudu(TL) s , ,66 g$'o

7 2013 Yrhna Ait Borglar ,20 Odenecek Vergi ve Fonlar ,46 Birli[in biitge giderlerindeki ,21 TL kullanrlmayan iidenekten kaynaklanmasr nedeni ile bu tutarrn tenkis edilmesi (ters kayrtla hesaplardan grkarrlmasrnrn) uygun olacafrna tarafimrzca karar verilmigtir. Birlik tarafindan tahakkuk edilen ancak tahsil edilmeyen gelirleri tahsil edilmek iizere takibe ahndr$r, Ana stat0niin 46- Maddesi gerelince birlik meclisince belirlenen siire igerisinde ddeme yapmayan su kullanrctlan hakkrnda alacak takibi, borglar kanunu, icra ve iflas kanunu hiiktimlerine gdre iglem yaprlmasma devam edilmelidir. Erdemli Kocahasanh Sulama Birlilinin 2013 yrh Mali ve idari Denetimi sonucunda tespit edilen eksikliklere denetim raporunun ilgili maddelerinde yer verilmig olup, bu eksikliklerin gideri lmesi gerekmektedir. Sulama Birlikleri mal ve hizmet altmlan, bakrm-onamm ve yaplm iglerinde her ne kadar 4734 sayth kanuna tabii delil ise de mal ve hizmet ahmlan, bakrm-onanm ve yaplm iqlerinde, 4734 saytlt Kanununa (22/d) gdre mal ve hizmet ahmlan, bakrm-onanm ve yaprm igleri ve di$er ddemeler ile ilgili ig ve iglemlerin nasrl ve ne gekilde yiirtittilmesi gerettigine agaprda yer verilmig olup, uygulamanrn bu gekilde yiiriitiilmesi saglanmahdrr. l Talep yazlsl 2. ihale Onay Belgesi (hale harici ahnacak mal ve hizmetler igin harcama talimatr) 3. Harcama yetkilisince, bir gtirevlendirildigine dair y azr, ve birden fazla piyasa ara$tlrma gdrevlilerinin 4. Teklif mektuplan (Kesinliklesilinti, kazrntr ve daksilkullanrlmayacak) rakam ve yazr ile ifadelendirilmig olmasr,,%lq/

8 5'o'--, 5. Piyasa ara$tlrma tutanasr, 6. Muayene komisyon raporu, Scizlegme yaprlacak ise; her bir sdzlegme igin; 4gg sayrh Damga vergisi Kanunu gerelince Maliye Bakanhlrnca yayrmlanan parasal limitlere ait ycinetmelikte belirtilen tutarlarda Damga Vergisi Pulu olarak sdzleqme bedeli KDV harig tespit edilerek tahsil edilmesi (2013 Mali yrh i2inyo09,4g) Fatura 9' Mal ve hizmet altmlan ddemelerinde Maliye Bakanh$rnca yayrmlanan yd,netmelikte belirtilen (Biiyiikgehirler igin 2000, diler yerler igin l000tl) tutarlann a$an cidemelerde 6183 sayrh Amme Alacaklarrnrn Tahsili Usulii hakkrndaki Kanunun 1 22/a) maddesine g6,re borcu olup olmad rpna dair yazr, l0' Gergeklegtirme gdrevlisi, Harcama Yetkilisi ve Muhasebe yetkilisince onayl d,deme emri belgesi ( 6deme emri belgesinde hak sahibinin adr soyadr veya girketin adrna, T.c. Nosu veya vergi Numarasrna, Banka Hesap Nosuna yer verilmesine ) 1l ' Avans tiirii tidemelerinde, Avans kapatma iqlemlerinde, Muhasebede kayrth tutarlann ddenmesinde, Bankaca tahsil edilen tutarlarm Muhasebelegtirilmesinde ve kayrt diizeltme iglemlerinde Muhasebe igrem Figinin dtizenlenmesi, 12' Muhasebede kayrtlt tutarlartn ddenmesinde ilgilisinden ahnacak dilekgenin muhasebe iglem fiqine eklenmesi. 13. Maag d,demelerinde maaq bordrolarrnrn ve eklerininimzalanmas I ayrrca puantaj larrn diizenlenerek bafh bel ge olarak kullanrlmas r. l4' Asgari gegim indirimi, evlenme ve gocuk yardrmr ddemelerinde aile beyannamesinin istenmesi. l5' Dolum, 6liim yardrmrnda ilgililerin talep yazlsrnl igeren dilekgenin istenmesi gerekmektedir.

9 16. Banka ve Muhasebe iglemleri ile muhasebede kayrth tutarlarrn ddenmesinde muhasebe iglem figi diler ddemelerde (maag, ikramiye, dolum dliim ve hakedig ddemelerinde) 6deme emri belgesinin tanzim edilmesi, 17. Odemelerde; Muhasebe iglem figi ve <idem emri belgesine kanrtlayrcr belgelerin astllartntn birinci niishasrna ballanmasr ve aynca Mal, Malze-e ufr-r, bakrm-onanm ve yaprm igleriyle ilgili yaprlan scizlegmelerde hizmet ahnmadan ddemenin yaprlmamasl, 18. Btitgeye konulmayan 6dene$in varrnrg gibi diigiiniilerek her hangi bir taahhiitte giri gil ip birlipin zarara u[ratrlmamasr 19. Maliye Bakanh$rnca belirlenen limitlerin iizerindeki mal ve hizmet ahmlarnn 4734 sayrlr ihale Kanununun 19. maddesi gerelince agrk ihale usulii ile yaplmasr, 4734 sayrh ihale Kanununun genel ilkeleri gergevesinde mal ve hizmetlerin pargalara bdliinerek 22/dmaddesine gd,re temin edilme cihetine gidilmemesi, 20. Birlik tegkilatr, Birlik Ana Statiisiintin 43. Maddesine g6re olugturulmahdr. Birli[e ait kayrt ig ve iglemlerinin daha diizenli yaprlmasr igin gahgan personellerin gdrev, yetki ve sorumluluklan ile ilgili olarak elitime tabii tutulmalarr igin DSi ile igbirlifiine gidilmesi, 21. Birlik alacaklartnln zamanrnda ddenmesi igin gerekli tedbirlerin ahnarak tahsilat oranlnm ytikseltilmesi, 22. Resmi yazrgmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkrndaki ydnetmeli$in20.maddesi gerefince iglem yaprlmasl, y.tzlgmalarda yazrnrn birlikte kalacak niishasrnda paraf bdliimiiniin agtlmastna dikkat edilmesi, tagrnrr mallann barkotlarrnrn yaprgtrnlmasr, 23. Birlik iiyeleri Tanm Teqkilatlan, Ziraat Odalan ve Bankalanndaki iglemlerinde iglemlerinin gergeklegebilmesi igin birlikten borg durum belgesi ile birlikte ilgili kurumlara miiracaat edilmesinin saslanmasr; 24. Gegmiq yrllardan ti.im personel izinlerinin kalmamasrna dikkat edilmesi, 25. Gelen giden evrak kayrt defterleri ile su kullanrm iiye kayrt defterlerinin Sahil Sulama Birli[inden drnepinin ahnarak uygunlu$un sa[lanmasr, 26. Meclis toplantrlarrnrnilgili kurumlara bildirimi yaprlrrken ilge Grda Tanm ve Hayvanc r hk Miidiirliisii ile yazrgmalarm yaprlmasr,..s- 7.-N /l

10 t -.- tl. C\ L-G t-' s,'' 27. Meclis toplantr gi.indemi olugturulurken gtindem maddelerine Saygr Durugu, istiklal Marqr ve Kapamgrn eklenmesine dikkat edilmesi. 28' Qergeve Ana statiintn 29. Maddesinde "Meclis iiyeliline secilme sartlanm yitirenler iivelerin iivelikleri diiger. Birlik meclisi i.iyelerinin herhangi bir sebeple bu srfatlardan birini kaybetmeleri durumunda, birlik bagkam o yerlegin biriminden segimlerde aday olup da meclis iiyeliline segilmemig olanlan, en fazla oy alma srasma g<ire grireve galrrr. Yerlegim birimini temsil edecek aday kalmadr[r takdirde, o yerleqim birimi bir sonraki meclis iiyeli[i segimlerine kadar birlik meclisinde temsil edilmez." Hiikmii amir olup, meclis [yelikleri di.igen meclis tiyelerinin yerine Qergeve Ana Stattinnn2g. Maddesine g<ire iglem yaptlmast gerektilinden Nisan ve Kasrm aylannda yaprlan meclis ola[an toplantrlarrna meclis iiyelerinden Kocahasanh yerlegim biriminden Mehmet Ali KEKLiK'in katrlmadr$r tarafimrzca belirlendi[inden sciz konusu meclis iiyeleri igin gergeve ana statiiye gcire iqlem yaprlmasr, Kasrm 2013 tarihinde yaprlan meclis toplantrsrndan 6nce denetim kurulunun toplanttsmr Kasrm 2013 tarihinde toplandr[r, 30 Nisan 2013 tarihinde yaprlan olalan meclis toplanttsrndan once toplantmrn gergeklegtirilmedi[i tarafrmrzca belirlenmig, gergeve ana statiintin 36. maddesinde belirtildigi gekilde toplanmasrrun sallanmasr; 30. Birlik Mtidiirii, igletme ve Bakrm Birimi, idari ve Mali iqler Birimi igin gerekli vasrflan tagryan elemanlann gcirevlendirilmesinin sa$lanmasr, gerekmektedir. ig bu rapor 2 (ikd eg suret diizenlenmiqtir.30.i sri v Kot Fat il Grda Tan A yvancrhk Mtdtirliigi.i

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar

YAT RtM ORTAKUGT A.g. 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC. EsAs s6zuguesi. MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil rnsnrtlar EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RtM ORTAKUGT A.g EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 L - 12-16 -r7 - L8 -r9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 VC 37'NCi MADDELER N TAD L, 4O'NC MADDE ruin EKrENMeSirue iil5riru rnoil

Detaylı

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\ Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr BARo nagxanrrgt Ankara 25/12/2AU DU)aURU NOz20l4/112 IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. Bilindifi iizere Ttirkiye Barolar Birlifi

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan 200.000.000 TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna

Detaylı

cj,-- il'i ilqnsi niruix BA$KANI 2lrz-zlt3YILLARr inani ve MALi DENETiMi unnerivr r^mini :24.01.2014 :BALIKESiR DENETLEMN girlix

cj,-- il'i ilqnsi niruix BA$KANI 2lrz-zlt3YILLARr inani ve MALi DENETiMi unnerivr r^mini :24.01.2014 :BALIKESiR DENETLEMN girlix r -l T.C. BALIKEsin v.q.lilici sulama girliklnni unxrrivr n^q.poru r il'i ilqnsi :BALIKESiR :SAVA$TEPE DENETLEMN girlix :SAVA$TEPE SULAM.I' girligi DEI\mTiMn t',q.gi KONULAR 26172 SAYILI SULAMA ninf,ixf,nni

Detaylı

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA

3L5. l. 6t2ots. iunn KOMiSYONU RAPORU. BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA ; BELEDiYB MECLISi BI$KANLTGTNA iunn KOMiSYONU RAPORU 3L5 l. 6t2ots Belediye Meclisinin05l06l2ol5 tar\h ve 252 sayrh karan ile komisyonumuza havale edilen; Denizli ili, Pamukkale ilgesi, Fatih Mahallesi,

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN.

SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* cinig. I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. SERI\,IAYE I,IYASASI HT]KUKU'NUN TURK TICARET I{ANIUNU TASARISI UZENIWONXi ETKILERI \M SERMAYE ARTIRIMI* I>rof. Dn Hamdi YASALIAN. cinig Sermaye piyasasr hukukunda Av:rupa Birlili btinyesinde yaganan geligmeler

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU

KASTAMONU ILI. KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR. ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU KASTAMONU ILI ir- sosvo eroruouir ceilgrue RAPoRU KtsA, orta VE UZUN VADEDE YAPILMASI PLANLANAN CALISMALAR KAMU KURUM VE KURULU$LARI il ozrl ioanesi YAPtLMASt PLANLANAN ealtsmalar PROJE ADI AEIKLAMA ilgili

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK.

6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU. ane ooxem KoNSoripE, rnensar. ANONIM $irketi TABLOLAR VE. SANIFOAM SLJNGER SANAYi VE TiCARET 01 OCAK. SANIOAM SLJNGR SANAYi V TiCART ANONIM $irkti 01 OCAK.3O IIAZIRAN 2011 ITSAP ronevrine eir ane ooxem KoNSorip, rnensar TABLOLAR V 6znr eegil\dsrz uensrim RAPoRU SA\lOA}I SU:\'GTR SANAYI Vf TICARI,T A,$.'nin

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin

- 2015 ytlt geqici i99i vizeleri konusu, - Kutahya Kamu Hastaneleri Birlioi'nin asfalt ihtiyacrnrn kargtlanmast ve odeme yapabilmeleri igin ftr-t,i,"s;;ilm;.ri'-s"il","0j, tiy";;j;;; f -irahrr,rel ozpgcif,"?-,[95195]f1,9;-g,a!'i gpoocutus A-MUSrnrn AyDtN, g-fatmagul, 1O-MEHMET NACi PEKCAN, 11-RAMAZAN YILDIRIM, l2.pinarakbui-ui Ti--SCI-T,T

Detaylı

YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i

YEMiN r-i MnLi prugnvinlir. 6zrl AMA9LT. DENrriM RAPoRU MESAM. runriye Musiri rsrrlrni. snnipleni MESLET einli6i YEMiN r-i MnLi prugnvinlir 6zrl AMA9LT DENrriM RAPoRU MESAM runriye Musiri rsrrlrni snnipleni MESLET einli6i ARALIK-2013 istanbuf, 25.O2.2Ot4 SAYI: YMM:oO7lzot4-Oa OZEI AMACTI DENETIM RAPORU Ti.irkiye

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir,

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir, ESK $EKIL OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI YEN geki- SERMAYE Madde - 6 SERMAYE MADDE - 6 girketin sermayesi her biri 1.000- (Bin TUrk Lirasr) TL girketin sermayesi 2.300.000,00

Detaylı

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir.

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir. T.C. ADANAVALiLiGi Halk Sall{r Mfldiirliilii Sayr r $.11 Konu : Teklif ADANA 6,Mon TEKLiFFORMU Mtidtirlugiimiiziin ihtiyact olan aqa$rda cinsi" miktan ve 0zellikleri belirtilen ( 2 ) kalem Yazrtm Programr

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$.

ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl. 4.SINIFLAR HAVACILIK VE UZAY MUHENDiSLIGI TURK HAVA YoLLARTEKN K A.$. s 'rri Crb a q E J d-,71 -E 'M a / gglg l-o s I rrt) Y t:f J Al/ 4it:'xHava E C\J 144 9o Yt +. t) trv SAYf : 8.02.2.THY.0.43.03.00t.8/3 KONU : THY Teknik A.S. bursu ooru ruuheruoisr-ix rarulresi oexlnllgrnl.

Detaylı

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av.

T.C. EDiRNE ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195. yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl. istnvnn (olvlcr): culcan izci. vnxir,i: av. ioa.nn MAHKEMESI ESAS NO : 201311195 yt-rntlrmnnin nunou nulmasrnl istnvnn (olvlcr): culcan izci vnxir,i: av. Halit eui-pnr or Qrnarh Mah.6l007 Sk. Qrnarlr igh. No:3Asma Kat. 102 - Seyhar/AqANA @EDIRNEVALiLiGi

Detaylı

runriye'de nirigivr suqlarr ve

runriye'de nirigivr suqlarr ve Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 4 (3-4) Turkish Journal of Police Studies VoL 4 (3-4) runriye'de nirigivr suqlarr ve MUCADELE yontbmleri Cyber Crimes in Turkey and Struggle Methods Cem BEYHAN * flber Crime

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı