VALiLiGi r Miidiirliilti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VALiLiGi r Miidiirliilti"

Transkript

1 TUNCE Halk Sagh VALiLiGi r Miidiirliilti Sayr : Konu : Birim fi...,/10/2013 M planlanan Trbbi Yaklagrk birim fiyatrrun en mtize baflr Sa$rk Kurum Kuruluglanmn ihtiyacma binaen satm ahnmasr lzemeler igin yaklagrk mali inin tespitine gergk duyulmugtur. raliyete esas olmak iizere. kteki listede belirtilen malzemenin KDV haric I 1. I tarihine kadarmiidiirlii[iimiize gdnderilmesini rica ederim. Dr. Sinan MELEKOGLU Halk Sa$rpr Miidtir V. - LISTE (t Sayfa) NOT Teknik gartname 1.tuncelihsm.gov.h ) mevcuttur Mogultay Mah. e-posta: Cad.No:2, TunceliTlf: (0 l Fax (0428) 2r24409, Elektronik a!:www

2 vruuunr- UuUzcn inriv,r.q I a.n rrnni ciral^z r,isrnsi SIRA NO MALZEMnNiN cins vrixunr rnv rnntg niniivr rivlr I ILAC DOLABI I ADET 2 TEKERLEKII SEDYE " I ADET a J NEBULIZATOR I I ADET 4 ASPiRATOR I I ADET 5 DEFiBRATOR I ADET 6 MIKROSKOP t I ADET KASE ITMZA

3 I f I QIFT KAPILI, AL I DOLAPLI ILAQ MALZ DOLABI TEKNIK $ARTNAMESI I-KONU: Tunceli Halk Sa[h[r Miidiirl0[ii hizmetlerinde kui m amagh olan ilag igin satrn altnacak ve Sa[hk Ocafr dolabr teknik gartnamesidir. 2-TEKNIK OZE IKLER: 2 1. EBATLAR : A olmahdrr.(+/- 5 c gafi, Yiikseklik 170 cm.( harig), Derinlik 40 cm.,en 75 cm 2.2.DoIabn i.ist kr r camh kaprh, alt krsmr sagl h olacaktrr Sagh krsmin y sagtan kenarlan kt kliei cm. arasrnda lmrq raf olacaktrr. trr. Sagh ktsrmda 1adet 1 mm,lik DKP 2.4. Ust krsrrnda en olacaktrr. Kapak 2.5. Dolap giivdesi 5 mm. kahnhfrnda4 adet raf olacaktrr. Rafl ar avarlanabilir larr en az3 mm. kahnh a olacaktrr. az I mm. DKP sagtan imal edilecektir. 2.6.Kapr gergeveleen az 30x 1,5 mm. ebadl yaprlmrg profilden edilecektir. profil borudan veya 1,5 mm. DKp sagtan 2.1. Alt ve tist k 2 8. Kapr kollarr i larda en az2'qer adet gizli yolet tipi olacak ve TSE ki olacaktr. i olup, 2'ger adet anahtan olacaktrr. 2,9. Dolap beyazve krem rer-ginde firrnlanmr g a elektrostatik boya ile boyanacaktrr Dolabrn a adet d6ner tekerlek nda en az 5 cm. ytikseklifii r. profilden pabuglu 4 adetayakveya Btittin bulunmayacaktrr. pargalarda priri.izler, grkrntrlar, kaynak artrklart vs. 3. KABUL VE AYENE : 3.1. Kontrol ve mua nede gafinamede dzelliklerin uygunlugu araqtrrrlacaktrr.

4 , / J / / 3 2. Kontrol ve muayene masraflan s;atlcl firmaya aittir. 3 :' Kabul ve muayenerle tiretim halasr tespit edilen dolaplar yenileri ile de$igtirilecektir. 3'1' Bu Eartnamede beiirtilmeyen htil<rimler konus;unda idari gaftname hrikrimleri 5;egerlidir..,'," l,*.', l"t '- U J,'/ /,'/ '/''4 '""/'\. \J.JV n t.,. -,"^y -tflck- f- )., fr // v

5 DEFIBRIU\Ton rrrruix linnrrunmrsi 1' Cihaz bifazik darga gekri ire defibrirasyon igremini yapmarrdrr. Acil servislerde, kardiyoloji kliniklerinde, yofun bakrmrarda, amerir/athanererde ve amburansigerisinde kullanrma uygun olmahdrr. 2' Cihaz hastanln empedans;mr cilgebilmeli, segilen enerrjiye gore hasta igin en uygun defibrilasyon dalga formunu yaratmahdlr. Boylelikle darha etkin bir <lefibrilayon saflanmalr ve hastanrn myokard yaplst korunmaltdtr' cihazrn kullandrfr defibrilasyon dalga formu ulusrar arasr standartlarca kabul edilmig bir dalga formu olmalrdrr. 3'cihaz en az 5.5 inch boyutunda, en az 2 kanall renkli LCD ekrana sahip olmalrdrr. Cihazrn ekrantndan hastantn EKG dalga formu, nabrz de$eri, EKG kaynafr EKG genlifi izlenebilmelidir. 4' cihaz EKG sinyallerini defikrrilator kagrklarrndan, pedlerden ve EKG elektrotlarrndan alabilmelidir. 5' Cihaz harici kagrklardan, disposable pedler rizerinden clefibrilasyon iglemini yapabilmelidir. 5. Cihazda yetigkin ve pediatrik kagrklar bir arada olmahdrr. 7' cihazrn ka5lklarr iizerinden garj ve gok uygulamalan yapabilmeli, kagrk veya cihaz iizerinden enerji segimi yapabilmeli ve yaztct devreye sokulabilmelidir. 8' cihazrn kullandr$r defibrilasyon enerji seviyeleri agrkga belirtilmelidir. cihaz Bifazik Truncated Eksponasiyalveya Rektalineer Bifazik defibrilasyon dalga formunu kullanmalrdrr. cjhazda minimum ve maksimum enerji delerleri arastnda en az.[l farklr kadernede enerji segimi yapabilmelidir. 9' cihazda ka5rklar veya pedlelr hastaya iyitemas etmiyorsa ilgili uyarr mesajr ile kullanrcr uyarrlmalrdrr. 10' cihazrn ekrantnda segilern enerji seviyesi izlenebilrnelidir. cihaz segilen enerji seviyesine garj oldufunda sesli ve yazrh uyarr vermelidir. 11' Cihaz ilk agrldrfrnda kendinitest etmelidir. Sistemle ilgiliarrzalar kullanrcrya bildirilmelidir. Cihazrn defibrilasyon testi olmall ve llullantq tarafrndan kolaylrkla yaprlabilmelidir. Test sonucu, defibrilasyon dalga formu ile beraber cihazrn yazrcrsrndan grktr olarak alrnabilmelidir. L2. Cihazda EKG genlifii otomatik veya manlier ayarlanabiilmelidir. 13. cihazda EKG derivasyon parametreleri gorti ntii renebi I mel idir. 14. Cihazda nabrz olgrim aralriir en az bpm olmallchr. 15. Cihazdalt ve tist kalp atrm alarm seviyeleri kullanrcltarafrndan ayarlanabilmelidir. Hastanrnabrz deieri bu alarm limitlerinin cllgrna grklfrnda cihaz sesli ve gorsel alarm vermelidir. Alarm ses seviyesi gegici siireli[ine sustu rulabilnrelidir. 16. Cihazda dahili yazrcr olmraltdtr. Yazlct kairt geniglifi en az 50 mm olmalr ve milimetrik desenli olmalrdtr. Yaztct cihaz tizerindeki bir tug ile galrgtrrrlalbilecefi gibi alarm defibrilasyon esnasrnda otomatik olarak kayrt yapabilmelidir. Kaydedicide EKG Dalga formu yant stra tarih, zaman, nabrz saylsl, segilen defibrilasyon enerjisi, EKG genli[i, QRS senl<ronize igareti yer almaidrr. LT.Yauctn yazma hrzr en az2!>mmfsn olmalldrr. 18. Kardiyoversiyon strastnda cihazrn senkronize olduiiunu gosteren igaretler hastanrn R dalgasr rizerinde yer almalrdrr. cihaz sienkronize delfibrilasyon yaprabilmelidir. 19. Onerilen cihazrn maksimum enerjiye grkma stiresi belirtilmelidir. Cihaz 200 J luk enerji seviyesine dahili bataryasr ile 7 saniyeden daha krsa srirede ulagabirrneridir. 20. Cihazrn batarya sistemi olmalrdtr. Tam dolu batarya sistemi ile en az 50 kez maksimum enerjide defibrilasyon veya en az L00 clakika EKG monitorizasyonu yapabilmelidir. 21. Batarya sistemi en fazla 8 saatte tam dolu seviyeye ulagmalldrr. 22. Cihaz hem AC hem de dahili bataryasr ile galrgabilmr-.lidir. Cihaz AC ye baslandrfirnda bataryasrnr otomatik olarak garj etmeye Lraglamalrdrr., ] / fi-utr{.-

6 23. Batarya durumu azaldrirrrda cihaz seslii ve yazrlr olarak "diigtik batarya" alarmr vermelidir. 24. Cihazrn a[rrh[r bataryasr ile beraber g l<g gegmemelidir. 25' cihaz, depolanmrg olan ve kullanrlmayran enerjiyi agairdaki durumlarrn her birinde otomatik olarak kendi brinyesinde bogaltmalldrr. - Cihaz OFF pozisyonuna alrndrfrnda - segilen enerjiye garj olduktan sonra, enerrjinin kullanrlramasr durumunda en fazla 60 saniye sonra, ' Defibrilasyon pedleri veya kagrklarr cihazrlan sokrildrifirinde 26' Cihaz tizerinde Memory kart girig yuvasr olmalrdrr. opsiyonel olarak alrnacak Memory kartlar ile cihazdaki bilgileri kigiser birgisayarrara yiikrenebirmeridir. 27' cihaun hafrza sistemi olmah. Hafrza sistemi en az 30 defibrilasyon olayrnr en az 10 saniyelik EKG kaydryla beraber kronolojik strayla haftzasrnalmahdrr veya cihazrn en az 45 dakikalrk kayrt ozelli$i olmahdtr' Kullanlcr isterse segilen olaylilrr veya trim olaylan cihazrn yazlcrsrndan grktr geklinde alabilmeli ve inceleye bilmelidir. 28' Cihazla beraber haricideltibrilasyon ka;;rklarrndan 1gift(apex-sternum)verilmelidir. 29' cihazla beraber en az 2 adet 3 lead EKG L0 adet yazro k6prdr, hem pediatrik hastalarda kullanrma uygun, hem de yeti5kin hasltalarda kullanrma uygun elektrotlara sahip harici defibrilasyon kagrklarr vermelidir. 30. cihazrn elde kolayhkla tagrnabilmesi igin tagrma sapr(kolu) olmahdrr. 31' cihaz iggilik ve malzeme hatalartna kargr en az 2 yrl stireyle garantili olmaldrr. cihaz artzalandrftnda veya galtgmamaslnr gerektirecek bir durum olugtu$unda teknik servis en fazla 4g saat iginde mtidahale edecek ve cirhazr garrgrr hare getirecektir. 32. Tagryrcr sehpa ile verilmelidir. 33. Cihazlartn sadece L tanesi ile beraber internal kagrk gift(yetigkin)verilmelidir. 34' Cihazda hasta ritmini arraliz edip, defibrilasyon genekip gerekmedi[ine karar veren bir sistem olmahdlr' (AED) Defibrilasyon gerektiren bir ritim oldufunda cihaz otomatik olarak enerji seviyesine garj olmah ve kullanroyr uyarmalrdrr. 35' Teklif edilen cihazlar Saflrk Bakanlr[r "ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasr,,veri tabanrna kayrtlr olmaltdtr. T.c ilaq ve Trbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankasr(TiTUBB) koduna ve TITUBB, dan alrnmrg firma/bayi koduna sahip oldu[unu gosterir belgelerihale dosyasrnda teklifi ile birlikte sunmahdrr. 35' cihaz, fabrikasyon ve iggilik hatalartna l<argr 2 yrl iicretsiz, 10 yrl iicreti kargrlrfrnda yedek parga ve servis garantisine sahip olmahdrr..,/.,/l r /.. /,'[ --' /

7 qp) NEBULiZATOR 4NIK $ARTNAMESI 1- Tagrnabilir, prat, l[e{ ortanrda kullamlabilir lmahdrr. 2- Qocuk ve bri 3- Rahatsrzhk 4- Ilag nebr.ili haqtallarda rahathkla kullanil kadar gtiiiltiisiiz gah rdrr. rdrr. n, total gikrgr 4 Lldakika olmahdrr. 5- Briyiikliifti en 6.-Qahgma ba$ncr ztil64z,sxt lcm olmair, agr,1 paf'dan az olrnahdrr. rsr 2 kg danfznlaolmamaldrr. 7- Elektrik ihtiyacr 8- Grirriltti oranr 5 9- Cihazda 5 mi 10- Cihazin rotal qr ifakrmda V deqibelden az olrnahdrr. du$uk partikriller %60 c 50 Hz olmahdrr. az orartda olmamahdrr. az olmamahdr. 11- Nebiilizat0r te yaprlabilmelidir. $ullanrlabilmeli ve ternizl i bulaqrk makinesinde ve kaynatrlarak 12- Istefe g6re verne sistemine It, pi.iskiirtme hastamn kendi nefes ahp l3- Kullanrlan ptiskrirtmesiayar) iz6[dp valf sisremiyle has ral{rr1, hasta nefes verdif;i n aldr[r nefese g0re ilag hava ilag kabrna degil drgarr verilmelidir. l4- Bu qartnarnede lirftilmeyen hul,iimler kon idari gartnia.me hiikrimleri gegerlidir. l5- ihale esnasrnd,a \ / \ii " \1,,*'v u{e getirilmelidir. f. - r L

8 BINOKULER LABARA] Snnrxennnsi Mikroskop 'uis' lsonsuza dtizeltmeli olptik sisteme sahip olma1drr e[ilimli binoktiler tip olacak, ekseni etrafinda 360 derece donebil ir edilen ve arzu noktada sabitlegecektir. Ahn ve gdzler arasr mesafesi minimum 4g cek. bilyah yataklar iizerinde sonsuz d6niiglii, rulunacak, stopperler yatak igerisinde 2- Objektifler : ED,\chro mat 4 x ED Achromat l0 x ED Achromat 40 x (yayh) ED Achromat 100 >r (yayh, immersiyonlu) olacak ve long barrel tipi ohnalrdri. '' Mekanik $aryo : Soktiltip takrlabilir, mekanik $aryo g6mme tip olup minimum 50 mm maksimum 76 mm.saha igerisinde- sag"sol ve ileri geri hareketlerini dtigey tip bilyal krama yerler 3- vasrtasryla saglnmahdrr. Tublu kilitleme iistemi, otlektifler-in objeye garpan ve deformasyonunu onlemek igin obje tablasrtnr kilitley;ici rirt.-i, fokiisleme krameyeri tizerindeki bir anahtar vasrtasryla safilanabilmelidir. 4- I(ondanser: N. A r.25 degeriinde a6-ue tipi olan kondanselin ytikseklik aya' yaptlabilmeli, kondansel tizerinde filtre yuuurt olma1, 32,5 mm.lik filtreler takrlabilmelidir' Flondansergrk ayarlayrct saha diyaframlna sahip olmaldrr. Kondanserin. yiiksekli[i krameyer ile ayarlanabilmelidir. '- okulerler : Long; barrel tipi olmah, genig saha NF 10 x FN lg de[erinde olmahdrr. 6- Aydrnlatma : Gdvdeden trafcrlu olacaktrr. Igrk gidde ti ayan ve agma kapama anahtart ayrl aytr butonlar vasrtasryla olacaktu. Parlak k ayar butonu tizerinde dereceler bulunmalrrjrr. 6 Volt 20 Watt. Halojen Lambaliolmaldrr. 7- Crhuz 220 Yolt ve 50 Hz. $ehir cereyanr ile gahqm ah + / - % lo,luk voltaj. degiqikli[inden etkilenmemelidir. o- Firma, clhaz yerli irnalat ise TSE veya TSEK belgesi, ithal ise Uluslararasr kabul gbrmtiq (ISO, vde, FDA, IEC, TUv, ul vb.) standart belgesine haiz olmah ve firma tel<lifinde bellelemelidir. 2'funR cirul^zrn ninr,iilrn verilecek yedek parqa ve AKSESUARLAR -. ii i' \1 U

9 GENEL AMA9LI TEKNiK $ARTNAMES 1. KONU : Genel Am t Sedye teknik $artnamesidir. 2. TIBBiVE TEKN K 2-L- Sedye, 205 cm 183x55x5 cm olmahdr unda, 70 cm eninde, g5 cm y[i iginde, Minderlerin 6lgrileri: 2-2- Sedye arabasrnrntrnda 150x40 mrn gaprnda 4 olmalldrr. Duvarlara gaprnda plastik tam rpmayt esnetmek igin sedyeninddrt bir tarafrnda 140 mm tekerleri bul unnra lrdrr. t 2'si frenli antistatik tekerlek 2-3- Sedye minderi t8 kadar ayarlanabi m. MDF tablalar iizerine oturt lmug ve 5 konumda 70 dereceye 2-4- Sedyenin her iki y mevcuttur. Sedye ile 2-5- Sedyenin altrndarta btiyi.iktrikte oksijen tupii 2-6- Sedyenin tijm nrnda serum askrsr yuvalarr ve rlikte 1 adet krom nikel kaplr I aksamlarr elektrostatik toz -nikel kaplanmrg korkuluklar m askrsrolmalldrr. k igin 6zel yuva yaprlmahdrr. ile boyalrolmahdrr Sedyenin alt ara bulunmalr, buna baflr srnda trendelenbr.rrg pozisyonu ol vasrtasryla poiisyon verebil rebilecek amortisor mekanizmasr tr Sedyenin alt a boru ve i.istte de 3Ox st32x1,5 mm borudan yaprlma, alt araba birlegtiricileri 25x1,5 mm mm lamadan olmahdrr Sedyenin iist atrlan profillerle ve sedye profili4ox40xt,5 mm edilmelidir. filden olmah, bunlar aralanna 2-10-Yuka rda belirtilenolgiiler yaklagrk oltup tekliflerde ti.im 6lgtiler (kabul edilebilir toleransa sahip olarak 2-11-Minderin bulund 2-12-Bu 5artnamede t'- -5 gb.) detayh olarak bel u tist sedye istenildiginde alt ktir. badan ayrr olarakullanrlabilmelidir. idari gartname hiikirmleri gegerlidir.

10 isreruir-rru rreeive rrx 1. Ue(3)litre (+/-o.zstt 2. Cihaz iizerinde vakum dri$mesiolmah. 3. Agrk kapama, hem rator rizerindeki cltifimeden, 4. Kumanda pedah rslakftelektrik kagair ir;in izote 5. gige kapaklan, aspi 5. Cihazrn tagmalarr 7. Cihaz sessiz ve ti 8. Cihaz 220V.50 Hz. 9. Cihazla birlikte sonda) 0zenirun: en az 1 adet aspirasyon bulunmalr. pedaldan yaprlabilm elidir. olmahdrr. hortumu sterilize edilebitir ldrr. bir emniyet tentibatr olmalr iz gallgmall ve kolayca ta ir elektrigi ile 9ah:;abilmelidir. igin tekerlekli olmahdrr. igin uygun sondar aspirator buf unacaktr.(lo-72-l4-16 nolu Aspirasyon GARANTi: 1. Cihaz teslim tarihi sonraki L0 yrl iginde edeceklerdir. Bu durum olarak verilecektir. itibaren imalat ve montaj rrna kargr 2 yllgarantili olacaktrr. Bundan kargrll$rnda, ig piyrassdsn 1sm; edilmeyen yedek pargalan firmalar taahhtit hem de rireticiveya ithal firma tarafrndan teklifle beraber yazrlr isrnruir-eru BErGE[ER: 1- (3.1) Maddede isteni 2. Cihazrn orijinal katal 3 Cihazrn, teknik ozell yontemleri, elektrik cihaz tesliminde garanti belgeleri mal tesli ve Ttirkge kullanma kllavuzu, gahgmasr, devre gemalarr, ik -rnekanik konllriksiyon l verilecektir. tesl iminde verilecektir. ik bakmr, aynnfih anza bulma rrnr igeren orijinal baklm servis katalogu "1"* n

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' lb qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' 1-KONU : Tunceli Halk salh[r Mridiirhilti ihtiyacr igin satrn aknacak ve Sa[1k oca[r hizmetlerinde kuilamm amagh olan ilag marzemedorabr

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat T,C. 5A6LIK BAKANLIdI Brtman Biilge Devlet Hastanesi Batman Btilge Devlet Hastanesi Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I 16.01.2012 Sayrn I Kurumumuzun ihtiyacr olan Kardiyoloji

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir.

6,Mon. Sayr r $.11. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU. ...Tl'dir. T.C. ADANAVALiLiGi Halk Sall{r Mfldiirliilii Sayr r $.11 Konu : Teklif ADANA 6,Mon TEKLiFFORMU Mtidtirlugiimiiziin ihtiyact olan aqa$rda cinsi" miktan ve 0zellikleri belirtilen ( 2 ) kalem Yazrtm Programr

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Genel 6zellikler L Hastanemizin ameliyathane, poliklinik ve servislerde kullanrlan

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı

14;" i"fiii kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi asa6rdaki bilegenlerden. -^i --,..,i,,

14; ifiii kardiyopulmoner rehabilitasyon sistemi asa6rdaki bilegenlerden. -^i --,..,i,, r(onya, EGiTir* VE ARA$TIRrdA. l'ia.sr,anesl FiziK TEDAV VE REF[A-B!LiTASYON KLiI.{iGI KARDi\'OFI.II-MOI,IER REFIABiLiTASYON SISTEMi TEKNiK 9ARTNAidiE GEzuEL FiUKI.]MLERi r-iirr-ifr-enirv HAZIRLAI,{IulAst

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

Sayl t L,f- Konu : Yaklagrk Maliyet. vruessnsbsine. ADANA L}. /t0 tzor4 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FOII.M

Sayl t L,f- Konu : Yaklagrk Maliyet. vruessnsbsine. ADANA L}. /t0 tzor4 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FOII.M Sayl L,f- Konu : Yaklagrk Maliye T.C. ATANA VALiLiGi Halk Sa$r[r Miidiirliigii YAKLA$K MALYETE ESAS FO.M vruessnsbsine ADANA L}. /0 zor4 Midirliifrimiiziin ihiyacr olan agafrda cinsi, mikan ve ozelli belirilen

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

l) Scjz konusu ili...& (rakamla),... Ti.irk Lirasr

l) Scjz konusu ili...& (rakamla),... Ti.irk Lirasr DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3.BoLGE vununlucu Hanl vg Hiztr,ter ALIM ronisyonu BASKANT-rcrxn Alsancak/iZMiR Teklif Sahibinin Adr Soyadr/Ticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Bailr BulunduEu Verei

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

4. TESTLERE VE KABUL KR TERLER NE iliskin HUSUSLAR. rip rerlix senrulmesi. TEiA$

4. TESTLERE VE KABUL KR TERLER NE iliskin HUSUSLAR. rip rerlix senrulmesi. TEiA$ TEiA$ 170 ve 420 kv KoMpoziT silikon izomr6n rip rerlix senrulmesi 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam '1.2. Standartlar 1.3. Qahgma Kogullarr 1.4. Garantilerin Kargrlanmamasr ve Sapmala(Deviation) 2. TEKNiK

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı