ffi1"% ,'rio No 7sv ,tl.r,n,, yrkama ve temizlik solusyonlarrnr, aynca ISE b6lumu ile ilgili standart ve kontrol serumlarlnl' clnsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ffi1"% ,'rio No 7sv ,tl.r,n,, yrkama ve temizlik solusyonlarrnr, aynca ISE b6lumu ile ilgili standart ve kontrol serumlarlnl' clnsi"

Transkript

1 RUTIN BI A. KONU 2014 ytr 2 bitinceye kadar Ciha;zr teknik B, B,1. Teklif reaktifler ve kitler lot numarast ve B.2, Teklif sonuglar vermek 9igel,:rindeki dlu B.3. Satrn MyA TEST KITLERI KAR$tLtGt OTOANALIZoR CIHAZT KULLANMA TEKNIK $ARTNAMESI 6yltk, Biyokimya Laboratuvannda Rutin Biyokimyasal testleri galrgabilmek igin kitler ile birlikte, kitler rrl-acak olan Foiometrik Testler igin saatte en az 800 test, galrgan 1 (bir) adet Biyokimya OtoanalizOr rarresidir, n li-oarunr-lzonuruoe KULLANTLAcAK olan REAKTIFLERiT 6zelllrlERl ve LlsrEsl cek test kitleri; test kitleri ile birlikte teklif edilen cihaz ile tam uyumlu olarak kullantlabilecektir. TUm icifirmaya ait orijinal baskrlr etiketitagryacak, etiketin Uzerinde testin adt, markast, son kullanma tarihi, lama kogullarr beliftilmig olacakttr, re'at<tiflerin test dayrsl hesaplanrrken, reaktifleri kullanacak Biyokimya OtoanalizOrUn0n gtljvenilir ryla birim testte harcayacagr reaktif miktarr dikkate altnarak hesaplanmaltdrr (Kitlerin test saytst, reaktif r grkarrldrktan sonra hesaplanacakttr),,ak reaktiflerin cinsi ve test saytst olarak miktart aga$tda belirtilmigtir. B,4. Fi kullanrlabilece$i, B,5. Test galrqrtr$rnr, kag 8,6, Reakti olanlarrnda clnsi HbA'lc (Glikozile Flemoglobin) Tayin Kiti Asit Fosfataz + Nonprostatik Asit Fosfataz Tayin Kiti Prealbumin Tayin Kiti Seruloplazmin Tayin Kiti tr,'st kiflerinin tumune birden teklif vereceklerdir. Test kitlerinin, cihazla birlikte tam uyumlu olarak z ve test kiti Uretici firmalart taraftndan resmi raporla belgelendirilecektir. re teklif veren firmalar teklif mektuplarrnda, test'kitlerininharkastnt, katalog numaraslnl, hangi prensiple gik ambalajlarda oldugunu ve Uretici firma isimlerini agtk olarak belirteceklerdir. fir;eleri b6rkod etike-ili olacak ve tum reaktifler orijinal ambalajrnda bulunacakttr. Reaktiflerin liyofilize rrrr;r solusyonlarr orijinal ambalajtnda verilecektir. B.7, Teklif re n firmalar kitlerle beraber kullanrlacak cihaza uygun tum testlere ait kalibrat0rleri, normal ve yilksek,tl.r,n,, yrkama ve temizlik solusyonlarrnr, aynca ISE b6lumu ile ilgili standart ve kontrol serumlarlnl' duzey kontrol numune kaplartn re aksiyon kuvetlerini, otomatik pilet, pipet ucu, prtnter ka$rdr geridi veya kartugu, disket ve di$er sarf malzemelerini rine, fiitre, lamba, elektrot vb,.. ) 'de Ucretsiz olarak vereceklerdir. B.8. Teklif lilen reaktiflerin ambalaj miktart 100 ml.den fazla olmayacakttr. B.9. miirdlal teslim tarihind-en itibaren en az 3 (uq) ay miadlr olmalrdrr. Kitler hastanenin talebi do$rultusunda partiler halinde ;linr edilecektir. 8,10. T ve.en firmalar, teklif ettikleri kalemler iqin laboratuvartn tercih edece$i bir "dtg kalite kontrol" programlna ba$lanmayl ;aktrr. S6zlegme suresi bitene kadar drg kalite kontrol serumlart firma taraftndan Ucretsiz KargllanacaKtlr Programtn segi latroratuvar yetkilisi ile tespit edilecektir. B.11. H rerrin, zamanrnda bitirilembyen reaktif ve kitlerden olugacak zarannrn en aza indirilebilmesi igin Ozellikle az kullanrlan en kuguk ambalajlartnda olacakttr. B.12. Test rrinin've kitterle itgiti kalibrator ve kontrollerin hata sonug vermesi durumunda harcanan test kitleri firma taraftndan kargt ;aktrr. 8"13, Te kilerinin Uzerinde kag testlik oldu$u belirtilecek veya Lot Numaralanna gore kag testlik olpu$u 8.14, rutin galrgmalarda kullanrlan; kalibrator, kontrol serumlart ve dr9 kalite kontrol serumlartnt galtgmak igin harcanan firma taiafrndan kargrlanacaktrr. Bu galrgmalarda harcanan test miktarlafl cihaz uzerinden belirlenerek' partiler halinde n test kitleri ile birlikte laboratuara teslim edilecektir. :ri ve sarj malzemeleri " Vucut Drgrnda Kullantlan Trbbi Tanr Cihazlarr Y0netmeli$i"ne uygun gekilde B,15, Test Uretilmig veya edilmis olacakttr. 8.16, Test kit ;ri Uzerinde CE igareti bulunacakttr. B.17. T.C. Srtrt'f aaf"nlr!r Tedavi Hizmetleri Genel MUdUrlUgUnUn 2O1Ol11 saytlt Genelgelerinin 4.7' maddesinde 6demeler ge-rgeklegen test sayrlarr Uzerinden yaprlacakttr denilmektedir. Bu nedenle, yukarrdaki listede firmalara ina, XatiOritOi, i9 u'" drg kalite kontrol ve cihai anzast nedeniyle tekrar igin harcanan test saytlart dahil beliftilen test klegen test s"yil"r,, Hastane Bilgi YOnetim sisteminden ayhk olarak altnacak ve faturalandtrma,bu edilmemigtir. istatistik bilgile gore yaprlacaktlr,'rio No 7sv T.YUKSEK lh (Jznr- i.)r:, Ttbf:i [3iyc ffi1"%

2 C. KIT ILE.ixre venilecex clnezrru rexrulx 0zEt-t-lxlEnl c.1. cihaz.da fotometri c.2. cihaz (otoanalizor c,3. rtoanalizdr cihazrnrn galrgma prensibi, fotometrik y0nteme gdre olacakttr, otoanalizdr sisteminin hlztl bir testler rtlcr igin iein en cn az ez 800 ROO tesvsaat tesf/saet olacakttr. sistemi tum analiz iglemlerini tam otomatik olarak bilgisayar kontrolu ile gergeklegtirmelidir, Sistem, 3na nitesi), Bilgisayar (Windows uyumlu yaztltm), Klavye ve Yaztctlardan olugmaltdtr. ' sisieminde huniuneler seruh, plalma, idiar, ACiS drnekleri ve dig:r vucut stvtlart galrgrlabilmelidir, C.4, Sistem :liz iglemlerini goktan rasgele segimli (random access) galrgabilmeli, her Ornekten konfigurasyonqtlnda bulurran s:rdece rdeee istenenleri vanmak yapmak lizere uzere nrooremlanabilmelidir programlanabilmelidir. c.5. olarak yaprlmalr c,6, c durdurulmadan c.7. iltn24 saati kullanrmahazu bir gekilde galtgabilecektir mde bir arzaveya galrgmasrnda bir anormallik oldu!unda kullantctyt anza orijinine gore sesli veva -r- L-r:J---l-ai- iptklt ( ve anzantn nereden kaynaklandr$rnr da monitdrden hata mesajlarr vererek belirtecektir. ruglarr, hastane adr, laboratuvar adr, rapor tarihi, protokol numa'ast, klini$i, test birimleri ve testl tesflerin n bir rapor halinde ahnmahdrr rorlarrnrn sonuglar b0lumunde testlerin agrk adlarr, test sonuglart, birimleri, her testin referans deggrleri ,-l--.- l-^-^,1^..-i^,,.,^-' i^^e^+l^,i h',lr'^sal,^'r ls qe9eflertn[] de$erlerinin at9ilta dtgtna 9tKan gtkan s(jnu9tat sonuglartn Ir l\irrvildililuir kargtlartnda uycril uyart r]drtrr.rvil igaretleri uuruililrdiu[. bulunmaltdtr. a ver]len referani degerler kullanrcr tarafrndan istenildigi gibi programlanabilmelidir ve analiz sonr-iglart ler cinsinden segilebilmelidir. hesaplamalr test programlart bulunmaltdtr. e, reaktif bolmelerinde barkod okuyucusu bulunmaltdtr, (rnek yukleme/bogaltma kapasitesi en az 150 Ornek olmaltdtr, Otoanaliz0r sistemi analize ratik olarak raklarla 0rnek yuklenebilmelidir, yukleme srrasrnda cihazrn galtgmasl :a 16x100 mm, 13x100 mm.lik kan alma t0pleri, barkod etiketli tupler ve numune kaplaqt ile C.8, Cihaz bir alarm ile C.9, Analiz referans de!erleri C.10. Hasta yaztlmalr ve refer c.11. bilinen standart c.1 c.13. C,14.Cihazt ederken surekli Kan ornekleri yerlegti C"15. Siste c"16. bulunmaltdtr. C.17. Cihaz a1lnr anda her bir numuneden istenen kimyasal testleri segimli olarak yapabilecek kapasitede olmaltdtl. a reaktiflerin bulundugu bdlumler so$utmalr olmaltdrr.cihaztn Reaktif bdlumlerinde en az 40 reaktif igin yer nm arasrnda degigen en az 10 dalga boyunda monokromatik ve bikromatik okuma yapabilecek, dalga boyu bant rnigli!i (band-width) en fazla 10 nm olacakttr. C,18. Her te st igin gerekli numune miktarr 50 pl'yi, kullanrlan reaktif miktart 400 pl'yi gegmeyecektir. C,19. Cihaz uzerindebir adet numune probu ve iki adet reaktif probu bulunacakttr. Numune ve reaktif problartnda stvt seviye dedektdru (slns6rrl) olacaktrr. Aynca numune probunda trkanma ve garpma igin, reaktif problartnda ise garpm7 igin dedektor veya )ri bir sistem bulunacakttr, c.20. liz0r sistemi tum testlerin veya istenilen testlerin kalibrasyonunu aynt anda, otomatik olarak ve kullanrcr taralindan rlanarak yapabilmelidir. Her testin kalibrasyon de$erleri sistemin haftzastnda otomatik Qlarak saklirnmaltdtr. ndllulejyull kalibrasyon Dul sureleri glsl I l19 ile llylll ilgili vlqlqn olarak r\urrqrrrvrlr kullantctyt uyarmaltdtr. vjq C.21. Cihaz n tejtteriqin degeri belli6lan en az bir kali6ratbr ile kaliorasyon yapacaktrr. Bellitestler igin 6 kalibiatdre kadar cihaza tant rnabilecektir. c.22. rn ve kalibrasyon e$rileri ekrandan grafik olarak gorulebilmelidir ve gtkttlarl altnabilmelidir. c,23. kolorimetrik, turbidimetrik, enzim kineti$i, substrat kineti$i Olgtlm prensiplerini kullanabitmelidir' c.24. e kalibrasyon metodlarr (tipleri) tek nokta (single point), iki nokta (two point), gok nokta (multi Qoint), lineer ve modelleri icermelidir. c.25, otomatik olarak ara ve 0n dilusyon yapabilmelidir. Lineerite stntrtnt gegen tum testler igin sistem otolnatik olarak dilusyon ruak testi tekrarlayabilmelidir. c.26, iz0r sisteminde ikterik, liper lipemik, hemolizli serumlardan ileri gelecek absorbans hatalart igin kullantctyt uyaran serum in c.27. c.28. kurutulmaltdtr. c.29. s programr olacakttr. a iealisiyon kuvetleri g7 l_o,2oc'lik inkubasyon stcaklt$tnda tutulmalldtr kovetleri her reaksiyondan sonra temizleme solusyonu ve su ile en az k Uvetlerin ikiger defa ytkantp Herhangi bir ekranrndan c,30. c c.31. C c.32. Cih 6nlemek igin c.33, ydntem agtk temizligi analizlere baglamadan 0nce cihaz taraftndan otomatik olarak kontrol edilepektir. i( in tespit edildigi kgvetler otomatik olarak cihaz tarafrndan kullantlmayacakttr ve kullantct bilgisayar akitr, a her OlgUmden Once blank correction (kor duzeltmesi) yaptlacakttr. a belli h-astalrklara 0zgU grup testleri girebilmek igin profil tanlmlama programlart olacaktlr. r numune, reaktif ve reaksiyon kaplartnln bulundu$u bolmeler kirlenme, buharlagma ve rsr kpybtnt rgi bir gekilde kapaklt olacaktlr. numuneler ve reaktifler arast kontaminasyonu minimuma beliftilecektir. ydntem kullantlacakttr, Kullant lan '^ aag ''-f / 4 -, dril l l p No/a31ll9 TYUKSFK U zt:t ' T i4, vear$ HST r\l' iicr-llrln nrya LJznliinl 4g 1qi 1 -iio-/61 No;41194

3 c,34. kontrolunu ya grafikleri (Levey istatistikler al C.35. Teklif c.36. filtreler, revers bulunacaktrr. Su ustrlnde su sisterminin c.37. ve kalite kontrol Cihazrn Hasta c.38. tercih ediecektir. c.39. Cih ekrandan pipetlemeye c.40. firmer tarafrndan C.41. Teklif C.42. Saglr edilen cihazlar, kalkrnrg cihazlar c.43. G.44. Otoa c.45. Si etkilernmeyecek c.46, n0trerlizasyonu ba$lantllarrnr C.47. Cihaz otomatik olarak c.48. iglerrler; bu iha iglemrinden aplikasyonu, Firma, daha sagleryacaktrr. G.49. Cihazl la kalite kontrol ve istatistik programlan ktrr. lstenildiginde, her test igin gunluk ve Jr;nnings Kontrol Qizelgeleri) ahnabilecekt :cektir. dien kit ve cihazlarrn halen TUrkiye'de kullanrldrgr ye..^.. nya Otoanaliz6r cihazlart igin kullanrlacak olan su a 'eaktifin aza ek, kullanrcryr UgUk seviye alarmr ktif bitimi;i takiben, nalr, yedek am reaktif ve numune p a leknik bir arr crrmakr. nran 'a -.,?rli#:jffil-- -'--o-"-- '-"gllmakta olan ve artad,,.,ur'ryre sonug arnamayan resuere art reaklifrer dil':cek cihaz, serisinin en son versiyonu olacaktlr ve firma tarafrndan belgelendirilecektir. Bakanlt$t Tedavi Hizmetleri Genel Mudurlugunun zolottt ii,v,tli g;n"ige.inin 4.4. maddesine gore, :le9me stlresince'10 (on) yaglnl gegmemig fbttit olacaktrr. Cihaz ujerin-de urliim tarihibulunac.kt,r. Lr;iinlE;; ]l9vp^slpnpzler Firmalar teklif ettikleri cihazln yagrnr imalat tarihi ve seri numarasr ite betgelendirecelitir. 18 "c-30 "c ortam -verj'l"' srcakrrgrnda ve % n#liortamda g"ii9"nl".jkiir. lizr)run RS 232 C 9rkrgr olacaktrr. 220 v AC/50 Hz gehir cereyanr ile galrgabitmeti, gebeke gerilimindeki t %io,tuk regule sistemine sahip olmalrdrr. an gtkan enfekte stvt atlklartn genel kanalizasyon sistemine atrlmadan 6nce gerekli dezenfe ta.raflndan sa$lanacaktlr. Hastanede Atrk Sistemi mevcutsa, Firmalar, cihaztalnrn Attk ' ""' -'-'-"1" '' /aoak ve gerekli sarf malzemelerini temin edeceklerorr. Hrrsta ve-test oitgiterinicihi.lt o"rr,o-jor,i,1l-r.iitrnitesi ite Hastanene Bilgiy6netim sisteminden )a( rhvlsl ve test sonuglartnl dodrudan Hastane Biloi Yonetim Sisteminc trnnefar artoaatzrir t''' -"' rrn orijinalkatologda belirtilen periyodik bakrmlarr fi D, CIHAZIN Cihaz satlcr vaziyette, gibi alt yapr deiyonize su sis uygun olacaktlr. IIONTAJI firnranln yetkili personeli tarafrndan kurumun gdst a gallgmalarr yaptldrktan sonra teslim a nacaktrr. Bu igil,likleri de firma tarafrndan yaprlacaktrr. Bu de ni, kesintisiz gug kaynagr dahildir. Montaj yerinde E. EGITIM Cihazr kullanrcrlara yeterli olup ol gereken hususlan acilk personelin e$itimi firma tarafrndan sadlana ' Elitim sertifikast" duzenlenecektir, E$itim alacak eteman sayrsrnrn belirlenmesi ve verilen egitii.frin!ttta laboratuvar yetkilisi karar verecektir. Firma aynca cihazrn kullanrm Ktlavuzu ile dikkat edilnibsi ;eren dokumant TURKQE olarak kuruma verecektir, - "-' -- li" w lb:' t4 IYUI(SEK EGI ve HST. Uzrz'r, Ui: rli\il ;(,;iii\ Trbbi urp I v 198 t)r a.l n I 7',61

4 F. GARA V= TEKNIK SERVIS Cihaz, kr satrcr hem de edilecek, onarr test maliyeti lacak yedek parga dahil sozlegme suresince Ucretsiz olmak kaydryla garantili olacakttr. Bu garanti rilrut0r taraftndan verilmeli ve taahhut edilmelidir. Arrza durumt'nai i (iki) saat igerisinle m0d Bn cihazt2 saat igerisinde firma tarattndan yeni bir cihazla de$igtirilecektir, eu yapllmaz ise ceza 0denecektir. G, KABUL VIUAYENE G.1. muayene ve kabulti Laboratuar muayene komisyonunca yaprlacaktrr G,2. M srrastnda firma yetkilileri muflaka bulunacak, muayene komisyonu cihazrn gaftnameye hakkrnda ikna rnceye kadar Kaoar deneme oeneme kullanrmr Kullantmt yapacakttr. G,3. e srtrastndaki t0m masraflarve dolabilecek hasarlann yukumlulu$u firmaya ait olacaktrr, G.4. e ve kabul esnastnda teklif edilen test kitleri ve cihailara ait biigiler, teslim edilen test kifleri Uzerinde yer etillet bilgileri ile kargrtagtrrrlacaktrr. H. DIGER H,1. cevaplar baglrgr altrnda orijinal d0kum bulunan d0krlm uygunluk H.2. reddedilecektir. H.3, F agrk olarak H,4. Teklif kit numuneleri ve test 9ail9masl karrprlanacaktrr. H.5, Teklif etmek amacryla itibaren ihalenin cihaz ve kitleri teklif etmeleri H,6. Cihaz teklif ile birlikte i sarl' malzemesi, hazrrlanmrg) H,7. Firma H.8. lhale yetki belgesi ( iiartname maddelerini ayil ayn ve Turkge olarak gartnamedeki srraya gore cevap ''"" marka.. model.. cihazt ve kititeklifimizin gartnameye uygunluk veren firmantn bagltklt ka$ldrna yaztlmrg ve yetkili kigi tarafrndan imzalinmrg otmatrdr'r. Au iletargtlagtlrtldt$tnda herhangi bir farklrlrk bulunursa firma ihale drgr brrakrlacaktrr. lhale dosya, Teknik $artnamedeki straya gore numaralandrrrlacak ve dokumanrann numarasl beliftilecektir. uygunluk belgesi haztrlamayan ve qartnamede istenen teknik ozellikleri sa!lamayan firmanrn teklif mektuplartnda, teklif ettikleri Test Kitlerinin ve cihazlann marka ve modellerini, uretici firma isi oek lerdir. rlendirme komisyonu, tekliflerin de$erlendirilmesi srrastnda teklif edilen cihazrn teknik birlikte deneme galtgmast isteyecektir. Deneme gahgmasr, hasta ve kontrol serumlarr ile birlikte ya rapor halinde verilecektir. Firmalar deneme galrgmasrnr nasrl sadlayacaklarrnr bildireceklerdir. da yaptlacakttr, Deneme galtgmalarr ve cihaz e$itimi srraslnda kullanrlan test kifleri firma tarafr tl firmalar, istenilen ve teklif edilen test kitlerinin ihale d0krljtmanlnda belirtilen garflara uygunlugunu i: ettikleri cihaztn teknik dokumanlannr ve kit numunelerini lhale Komisyonuni ihale taiihi ve iaati (,turumu esnastnda ve isteklilerce teklif edilen fiyatlar agrklanmadan teslim edeceklerdir. Labor kullanrlmakta olan veya daha Onceki yrllarda kulianrlmrs olan firmalarrn aynr marka cihaz ve test.trlldg, ihale agamasrnda aynca numune ve katalog teslim etmelerine gere( yoktur. kit lle ilgili tum teknik doktrmantar teklif ite birlikte verilecektir. Teknik o6qertehcirme a$amasrnda firm tenr)n dokumanlar gunlardtr; Cihazrn gahgmasrnr ve nasrl kullanrlaca$lnr anlatan, cihazla birlikte kulla di$er aksesuarlar hakktnda bilgi veren igletme ve kullanrma yon;lik orijinal (Uretici firma tarafr :ce dokuman paketi ve onjinatinden TUrkge'ye gevrilmig dokuman paketi. ter;t kitleri ve cihazrn mengeyleri hakkrnda bilgi verip, belqelendireceklerdir. yar;tnda,teklif edilen test kitleri ve cihaz igin Ureticiveya distributor firma taraflndan satlcrfirmava g, ihaleye girme, fiyatlandtrma ve tanrtma vb...) bulunacaktrr, Bu belge, ihale b1im suresini kjp olacakttr. Teklif veren Firmalar, teklif ettikleri kitlerin satrgr igin, o markanln Uretici firmasrndan lulunan distribut0runden aldtklart yetki belgesinin aslrnr ve noter tasdikli suretini ve Turkiv, t distributorluk belgesinin aslt ve noter tasdikli Ornegini ihale dosyasrnda vereceklerdir. Sekilde firmanrn TUrki distribut0r firma H.9. teklifleri ile birlikte cihaztn bakrm-onarrmr igin gereklialtyaprya'(cihazrn bakrm onanmr yonunden teknik personel rnrrndan) sahip olduklannt belgetendireceklerdir. H,10, lhale aslnda, Firmalartn teknik servis elemanlarrnrn 0retici firma tarafrndan e$itim gorduklerine dair e$itim sertifika bttlunacakttr, Ayrlca teknik servis yeterlilik belgesi, TSE Hizmet Yeterlik Belgesi, Sanayi ve Bakanlrgr Satlg lritst Htzmet Hizmet Yeterlik yeterttk tselgesi Belgesi de bulunacakttr. H.11. Firma bu cihazla ilgili Ankara'da yerlegmig olan teknik servis elemanlarrnr ayrrntrlr olarak belgelendi Bu elemanlarrn eti, tatil gunleride dahil olmak izere 24 saat surekli olacaktrr H.12. lhale d stnda, Ttbbi Cihaz Y0netmeli$i kapsamrnda teklif edilecek olan Test Kifleri ve Cihazlar igin T C Bakanlrgr llag Cihaz Y Ulusal Bilgi ihale dosyasr i sunacaklardtr. T,C. Sagltk BakanlrSr llaq ve Trbbi Ciha2 Ulusat Bilgi Bankasrna (-TITUBB olmayan, ) Saglrk konuda Sagllk B nlr$r'nrn iil],ouyguladrgr t0m mevzuat gegerlidir. H,13. Bu :de belirtilmeyen hukumler konusunda idari sailname ve hukumleri gegerlidir. Ttkbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankastna (TITUBB ) kayrt belgesi mutlaka bulunacaktrr. Teklif edilecek Trpj,1,m,,I3 giren.urunler igin firmalar, teklif ettikleri her kalemin T.C. Saglrk Bakanllgr ltag ve Trbbi r rlruaa I bitgi kayrt sisiemine Kayrt edirdigine, onayrandrgrna ve kod.r;;;;;;ii;oiglrjijii jif3l.,l?,n_ofvlrcrl ibaresi burunmayan urunlere ait teklifter deg-ertendirrney" if,nmry"cjf.t' lnl itr r NA tgt$ T, Y$K.IEK lhtlsas rq ^.^,414 tram. Dr. ful Blyol0nya L D T,YtJKBTTK Uzm, Tr Dip ARS, ftst. t (l{.i,iil:ll,l fa Uzr.r-rsrtr 1r-i I e,d76 I 4110a '14.03.

5 KANTi t']if f BV-DNA, Hcv RNA ve Hcv cenorip resr KirLERi KAR$rLrGr ram oromarik \ztrlama ve REAL - rme pcr cihaz sisremi KULLANMT fexr.rix sniiiilill;i'^ "' A. KONU 2014 ytt 2 (HCV-RNA) ve He cirnek hrrzrrlama ve bitinceye kadar B, CIHAZ ILE KULLANILACAK OLAN K TLENIT 6ZEIIiXLER VE LiSrESi B.'1, Teklif birlikte kullanrlabi cihaz ve test kiti rire etiketi tagryacak, B,il. Satrn alln k test kitleri; test kitleri ile birlikte teklif edilen cihaz ile tam uyumlu kullanrtabilecektir. Cihaz ve te I [t^[?:*t:t]:lil9g!.lirtilecektir. Test kilerinin, cinaii" r.'rj,iil"i^* r,r,r m,11 otarak kulan i filmalarr tarafrndan resmi.raporla belgelendirilecektir,tum re i flrmaya ait < tin rizerinde testin adr, markasl, son kullanma tarihi, lot numar ak reaktiflerin cinsi ve 2 (iki) aylrk test sayrsr olarak miktarr a9 arr belirlilmig basktlr ktrr. HBV-DNA T Kt HCV-RNA Tayin Kiti HCV Gen Tayin Kiti B.il. Firmalar trlmune birlikte teklif vereceklerdir, B,4. Kitler ile i Time Polimeraz (PCR) teknigi veya B.5. Serum Qalrgmalar igin B.6. Serumdan olan enzimler, pri 8,7', Kitlere te ambalajlarda numaralan belirti B.8. GUnlUk ga tgmalarda kullantlan; kalibratdr, kontrol serumlan ve dr9 kalite kontrol reaktifler serumlarrnr gahgmak firma igin alrnan test kitleri ile,31.t:lgllil1_1klf:,!u qftgmaiarda harcanan test miktariarr cihaz uzerinden betirtenerek, partil r laboratuara teslim edilecektir. B,9. Kitlerin mi teslim tarihinden itibaren en az 3 (tic) ay olmalrdrr, Kitler hastanenin talebi teslim dogrultusunda edilecektir. B.10. TUm beliftilecr:ktir. Reakti uretici firmanrn i gerisindr: reaktifl erin B.11, Teklif ve kontrol B.12.Her bir iginde ki numune izolasyonu ve amplifikasyon reaksiyonlannrn kontrolu igin bulunacerktrr. Kiler igerisinde intern B.13 Kitlerin kul lntt.suresince test saytstna yetecek kadar kalibrator, kontrol, pipefler, pipet gerekli uglan, sarf tupler, printer ma d,l ricretsiz olarak verilecektir. 8.14, Test ve kitler ile ilgili kalibratcir ve kontrollerin hatalr sonug vermesi durumunda tarafrndan harcanan karg test r. B.15, Kitler B,16. Sozlegme olursa olt;un firma B.17. Kitler ile pozitif ve negatif k B.18. Teklif ba$lanmiryr Programrn segimi belirtecel<ler ve gahg B.19. birlikte verrilecektir. B.20. Kitler ve Kitleri, serrf #l:9l?"i,,?t:el.:l:l1k,fyjl:nl]?"{trr,.arastrrma amacryra kuilanrrmayacaktrr. tzorasyon ithal edilrnig olacaktrr. gerekli testlik katalog halinde halinde miktarr kitler kontrol t gibi firma liittj 'i,lrt. Drftrl: f * nosl'/3 \.iur.. Ayoilmyr/ftbor\luar yet Mu6 (ril DiP. Nd T,Y(iKSEK Uz'ru. Dr', Trbbi B Dir: plri i c'tr 261 I gr8 Dip, itoroeflntde Sloll No: 100e61

6 B.iZ1.Test ki vr; cihazlar rizerinde ce ve IVD (ln Vitro Diagnostics) igarefleri bulunacaktrr. Ayrrca, Test Prospektrislerde de rte IVD igaretleri bulunacaktlr, Test i t Diagnostik kullanrma uygun oldugu belgelendirilecektir, Test ir prospektuslerinde, test kitinin Sensitivity, Specificity ve Detection Limitleri belirlilecektir, B.i24. Test ilz:erinde kag testlik oldu$u mutlaka belirtilecektir, T,C. tk Bakanlt$t Tedavi Hizmetleri Genel MtidUrlu$i.iniin 'l sayrh Genelgelerinin 4.(4.7) sinde firmalara yaprlacak rmeler gergeklegen test sayrlarr Uzerinden yaprlacaktrr denilmektedir. Bu nedenle, listede belirtilerr test na kalibrator, ig ve dtg kalite kontrol ve cihaz anzasr nedeniyle tekrar igin harcanan test dahil edilmemigtir.,'n test saytlart, Hastane Bilgi Ydnetim sisteminden aylrk olarak alrnacak ve faturalandrrma, istatistik bilgilerine gore C, KiT ile KTE VERILEcEK cihazin TEKNiK 6zeuixleni C.'1. Kitlerin tmt stiresince insan serum orneklerinde kantitatif olarak HBV-DNA, HCV - RNA ve HCV testlerini gahgacak olan 1 (bi Aiet Tam Otomatik Ornek Haztrlama ve Real- Time PCR Cihaz Sistemi de firma tarafrndan r. HCV Genotip testi ll,everse Hibridizasyon sistemi teklif edecek firmalar testin galrgmasr igin gerekli olan, kit belirtilen sistemi llardtr. Firmalar tekliflerinde cihazrn marka ve modelini belirtileceklerdir. C.il. Cihaz si tinde olgtimler fotometrik veya fluorometrik y6ntemlerden biri ile yaprlacaktrr, Cihaz 6rnek hazrrlanmasr. DNA RNA izolasyonu, Amplifikasyon ve Olgiim iglemlerini otomatik olarak yapacaktlr, C.ii. RealTim P(lR Sistemi, serumda HBV-DNA ve HCV - RNA duzeyini Meq/ml, copies/ml veya lu/ml kantitatif olarak 6lgecektir. C.4. Cihazrn rinde monitdrtr bulunacak, cihazrn printerinden test ile ilgili bilgiler, kalibrat0r, kontrol serumlarr ve hasta sonuglartna ait Meq/ml, copies/ml veya lu/ml cinsinden alrnacaktrr, bu birimler istendi$inde birbirine gevrile c.t'. drnek hazrrlama sistemi, insan serum orneklerinden tam otomatik olarak DNA ve RNA izo yapabilecektir. C,(i, Otomatik :k haztrlama sistemi, bir defada en az24 hasta orneginin otomatik olarak izolasyonunu sa$laya C.7'. Otomatik ek hazrrlama sistemi, cihaza uygun standardize edilmig kitleri kullanacaktrr. C.tl. Otomatik rrek haztrlama sistemi, Master Mix ve izole edilmis drneklerin kontaminasyon riskini ortadan k r9rn orneklerin yapttktan sonra PCR 6n hazrrlr$rnr (Master Mix Pipetlemesi) yaparak, izole edilmig 6rnekleri ime PCR Sistemine r;pesifik platelere otomatik olarak transfer edecek ve amplifikasyon agamasrna hazrr hale geti C.!1. Teklif r kit ve cihazrn halen TUrkiye'de kullanrldr$r yerler hakkrnda referans listesi verilecek star belgelendirilecektir, C,10. Cihazda bir arrza oldu$unda gahgrlmakta olan ve arrza nedeniyle sonug alrnamayan testlere ait firma tarafrndern C.11. Cihaz sis tr. rde bir arrza veya galrgmasrnda bir anormallik oldu$unda kullanrcryr arrza orijinine gdre sesli v rgrklr bir alarm ile uvaracak arzanrn nereden kaynaklandr$rnr da monit6rden hata mesajlarr vererek beliftecektir. C.12, Teklif cihaz serisinin son versiyonu olacaktrr ve firma tarafrndan belgelendirilecektir, C.13,Cihazda runeler ve reaktifler arasr kontaminasyonu minimuma indirgeyen bir ydntem kullanrlacaktrr. y6ntem agrk olarak C.14. Sa$ltk r$r Tedavi Hizmetleri Genel MUdUrlU$iinrjn sayrh genelgesinin 4.4. maddesine gdre, cihazlar, sdzlegme esince', 0 (on) yagrnr gegmemig olacaktrr. lhale siiresi iki yrl oldugundan, kurulacak cihazl arasrnda olmahdrr, z Uzerinde rlretim tarihi bulunacaktrr. Uretimden kalkmrg cihazlar ihaleye giremezler Firmalar cihazrn yagrnr imalat rihi ve geri numarasr ile belgelendirecektir. C.15, Sistem 1 ) C ortam srcaklrgrnda ve % nemli ortamda galrgabilecektir. c.16, in RS 232 C grkrgr olacaktrr, C.17, Sistem V AC/50 Hz gehir cereyanr ile galrgabilmeli, gebeke gerilimindeki t %10'luk de$igmelerden bir regule sistemine ip olmalrdrr, C,18. Cihazrn isayar sistemi galrgrlan tum hastalara ait demograflk bilgileri, test sonuglarrnr, sistem uyan me kalite kontrol rrr hafrzasrnda saklayabilecek ve her istendi$inde ekrana getirebilecek kapasiteye sahip olacakt Hasta berzrnda rilece$i hafrza kapasitesi belirtilecektir, c,19. C r grkan enfekte srvr atrklarrn genel kanalizasyon sistemine atrlmadan Once gerekli dezen notralizasyonu firma :arafrndan sa!lanacaktrr. Hastanede Atrk Sistemi mevcutsa, Firmalar, cihazlartntn Atrk ba$lantrlarrnr sa$laya k ve gerekli sarf malzemelerini temin edeceklerdir. C,20. Cihaz, sta ve test bilgilerini cihazrn barkod okuyucu Unitesi ile Hastanene Bilgi Ydnetim otomatik olarak c.2'1. iglemler; bu ihaleni iglemindr:n do$acak gerekli ekipman, yrllarda erynr cihazrn C.22. Cihazla llanrlan edilen 0-8 yag ettikleri meyecek jlarrnr ve. Cihaztn (HYBS) T,YftKSEK II{TI$ Uzm. 1)rr Trirbi Dip AR$, HST, G()GIiN tjz n'la n l.a'(\ 7 $ 1 r98 Dip, Noi 0331ii0e Elcll Nbr 1009dl.2014

7 D. CIHAZIN M AJI Citraz satrcl uygutama gallgmala de$igiklikleri de dahildir,lv'lontaj E. E6iTiM Cihazr "Cihaz Egitim laboratuvar yetkilisi TURKQE otarak F. GARANTI Cihaz, kullan saat igerisinde mrj garanti hem satrcr h ceza odenecektir. G, KABUL VE TI:KNiK SERV S tk yedek parga dahil sozlegme sriresince ricret al : edilecek, onarrlmayan cihaz 72 saat igeri n rle distribritor tarafrndan verilmeli ve taahhut UI\YENE G.1. Cihazln ne ve kabulu Laboratuar muayene komisyonunca yaprlacaktrr G.2, Muayene ;tnda firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazr r gartnameye ikna edilinceye kadar kullantmt yapacakttr, '-.'-"- "-r- uygunlu$u ervy!"vvs '1 flakkrnda G.3. Muayene lsrndaki tum masraflar (intra ve interassay galrgmatarr ait olacaktrr. G.4. Muayene kirbul esnasrnda teklif edilen test kifleri ve cihazrara a yer alan ertiket bilgileri e kargrlagtrrrlacaktrr, H. D GER I.AR H.1. Firmalar teklif veren firmanrn kargrlagtrrrld rgrnda $artnamedeki srraya nitme maddelerini ayrt ayrl ve Turkge olarak gartnamedeki srraya g6re cevap vereceklerdir, Bu cevaplar "' model,., cihazl ve kiti teklifimizin gartnameye uygunluk belgesi" O"sl'O[rlt'1.; glrklr. lnr kagrdrna.yazrrmrg yazrmrg ve yetkiri yetkilr ^agrurra kigi Kr$r tarafrndan taratrndan imzaranmrg imzalanmtg orr"i,jii.-a, olmaltdtr. Bu dr- ce nrarr nlarr ire ile ngi bir farklrlrk bulunursa jirma ihale drgr brrakrracaktrr. inate oorv"rino" Teknik r numaralandrrrlacak ve d6kumanlann numarasr $artnameye uyguniuk belg H,2, reddedilecektir. H.3, Firmalar H.4, Teklif numuneleri ile birlikte sonuglarr rapor Ankara'cla yapr lacaktr r, H,5, Teklif etmek amircryla teklif ihalenin ilk: oturumu halen kullanrlmakta durumundil, ihale H.6. Cihaz ve kit ile birlikte istenen malzemesi, diger ak Ingilizce dokijman pa H,7. Firmalar kit H.8. lhale belgesi (Satr9, ihaleye duzenlenmig olacaktrr. bulunan belgesinin ash ve noter H.9. I:irmalar, teknik personel baktm lilli,o l'[bo{ uygunluk trnt rnlt tlz halaa.i belgesi h^',fl^*^.,^- haztrlamayan ve gartnamede istenen teknik dzellikleri saglamayan firmanrn teklifleri 'tnektuplartnda, teklif ettikleri Kitlerin ve cihazlarrn da marka ve modell rrini belirteceklerdir, rme komisyonu, tekliflerin de$erlendirilmesi srrasrnda teklif edilen.ih"r,n teknik dokumanl4rr ve kit eme galtgmast isteyecektir' Deneme galrsmasr, hasta ve kontrolserumlarr ile birlikte yaprtacariif ;;Gi y,fll?llli;,"t_::ll1,.i.j:,i:t:,?.fl1?t?'lnl, nasrt sagray"."rr",,ni oiioirecer<reroir. oelreme [)e-neme gallgmalart ve cihaz eflrrsmasr egitimisrrasrnda kullanrla-n ti;st f iteri tirma taraflndan t<arsrtanacatlrtr'e' ' 'qol i I:1?11! :'::if,ll^?,l1il,:9'l"i ]::l kitlerinin ihale dokumanini" uerirriten saruara uygunru;'lnu lleri teyit cihazln teknik dokiimanlarrnr ve kit numunelerini lhale xomisyonuna ihate tarihi u" riitino""n]iiil;j; lstnda ve isteklilerce teklif edilen fiyatlar agtklanmadan teslim edeceklerdir, Laboratuarda cihaz r]e kifleri veya daha Onceki yrllarda kullanrlmrg olan firmalann aynt m"*" citr"= ve test kiflerini teklif rnda ayrrca numune ve katalog teslim etmelerine gerek yoktur, ilgili tum teknik dokumanlar teklif ile birlikte verileclktir. ieini[ degertendirme agamasrnda firmadirn teklif r r; Cihaztn galtgmastnr ve rnr anlatan, cihazia birlikte kullanlfan L sarf bilgi veren igletme ve kul ijinal (tiretici firma tarafrndan hazrflanmrs), TUrkge'ye gevrilmig dokuma ( eri hakklnda bilgiverip, belg n(la' leklit edllen test kitleri ve cihaz igin trretici veya distribut6r firma tarafrndan satrcr firmaya verilbn vetki bulunacaitrr, Bu belse_, :[iff:.t:t:1110]*"--y:,.t11,113,,i?_-l itrate nitim suresini r,"psv"""r'i'l-s"iii" e<tif veren Firmarar, tekrif ettikrerir,itr"rin r"tgil;i";;,;rk;r,ilr"ffii;#:;;il;:;"lhilii;tl,i,"#;: t aldtklart yetki belgesinin asltnt ve noter tasoi(li suretini uu iuiriy":o"ki distributdr firmanrn di,irilltijfi;; aridikli 0rnegini ihale dosyasrnda vereceklerdir. fl,:ri ile birlikte cihaztn cihazrn bakrm-onarrmr inin igin ncrakti gerekri art rranrrra yaprya /aih^-,^ (cihazrn rakrm onarrmr yonunden yletigmig sahip olduklarrnl belgelendireceklerdir.,r.,,, //' / \.YLlupev n'-; " ^A / l, "-'. t. U 5 t5 04'2014

8 - H.'10. lhale e$itim sertifikalan Satrg Sonrasr H H.11. Firmalar elemanlarrn hizmeti. H.12, lhate Bakanlrgr llag ve Tr Yonetmeli$i kapsaml Bankasr ( TITUBB ) iginde sunacaklardrr. taraflndan onayhdrr uyguladrgrtom H.13. Bu yilstnda, Firmalartn teknik servis elemanlarrnrn riretici firma fabrikalarrnda egitim gdrduklerine u tacakttr. Ayrtca teknik servis yeterlilik belgesi, TSE Hizmet yeterlik Belgesil Yeterlik Saniyi Belgesi u. ii"ur. de bulunacaktrr, cihazla ilgili Ankara'da yerlegmig olan teknik servis elemanlarrnr ayrrntrh olarak I gtinleride dahil olmak izere 24 iaat strrekli olacaktrr srnda, Trbbi Cihaz Ydnetmeli$i kapsamrnda teklif edilecek olan Test Kifleri ve Cihazlar igin cihaz Ulusal Bilgi Bankaslll.Lrlr_uaa ) kayrt belgesi muttata bu-tunacaktrr, Tektif editecek gii-:. yr-tl:t:fl llr?rirr,lekrir ettikreri,her karemirir,c. s;gi;k erl;nr,g, ilas ve rrbbi cihaz r servts Bakanlrgr ir. Bu, Sa$hk ri Cihaz Bilgi [ry;i,-':,^:,11,:,lltt :9ig,,qile,,onayr.and,trna ;; k;; ffi;;ilffi;j,;:"d;,'i",,j#ii"i ;3::*',ll:jl3:lsljllql"? tl,?ol,.l,lll'urusaiaiigi s"nk",,n; i irrusiiliild;il;yil'"s;ji,? dosyasr bulunmayan rirunlere ait teklifler degerlendr:rm"v" "iinmlvr.l[tn'ir'ri;;;'#b;k tde belirtilmeyen htlkijmler konusunda idari gartname ve sdzlegme hukiimleri gegerlidir. tgr t'n tn AR$, HST. rr (iogen Uzlnarl -e ui3 4t3

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 29/12/2015-15727 *BD470239983* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr.

@esi. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi. Genel Toplam(KDV Harig): LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. T.C. Harran Universitesi Tlp Fakiiltesi Aragttrma ve Uygulama Hastanesi LUER LOK ENJEKToR(N3s)KiLiTLi i6rue eonpr. Genel Toplam(KDV Harig): @esi Meteoroloji Cad. $ANLIURFA lrtibattetefon:tel.: 0(414) 318

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr.

T.U.R. ORTU SET. Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. Numunelere gore degerlendirme yaprlacaktrr. T.U.R. ORTU SET Setin ozellikleri asagrdaki gibi olmahdrr. 1 ADET T.U.R. ortusu (T.U.R. DRAPE )200-240 CM 1 ADEr DUZ ortu ( DRAPE ) 100.120 CM 1 ADET ALET MASA ortusu PE/NW ( BACK TABLE DRAPE PE/NW ) 150-200CM

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

iil ****1",'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[";i.::::"" li'"',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:11"1"'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve

iil ****1,'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[;i.:::: li'',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:111'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve T.C. SACLIK BAKANLIeI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B. f 0.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan TROPONiN I, BETA HCC/HCG Ilgilerdiginiz

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

TÜRK KIZILAYI REZİDÜEL LÖKOSİT SAYIM KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI REZİDÜEL LÖKOSİT SAYIM KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI REZİDÜEL LÖKOSİT SAYIM KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK REZİDÜEL LÖKOSİT SAYIM KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 2.FLOW SİTOMETRE CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ 4 3.İHALE

Detaylı

H# ilo\ae\em -tr \n, e*rp {,.**\,1 H*\ue.gs,

H# ilo\ae\em -tr \n, e*rp {,.**\,1 H*\ue.gs, H# ilo\ae\em -tr \n, e*rp {,.**\,1 H*\ue.gs, SIRA NO 1 2 ruruceli HALK sngltgt nuounlugu treorrtuar ve rreai sarf MALZEMELeni lisresi MiKTARI KDV HARig eininl riyal 3 A- 5 6 7 8 I '10 11 12 13 ABD RH f:akt6ru

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i

isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i gevre VE_gEHiRCiLiK BA NLIGI T.C. isr.q.nnul vnliligi il qevre ve $ehircilik Miidtirlii$i SAYI :38991 KAYIT TARIHi :12.11.2012 SAYI : B.09.4.iLM.0.34.10.00 KONU : Tehlikeli Atrk Taqrma Lisanst ERMETAL

Detaylı

MOJ.-}.-.-- D. v\r. T.C. Harrao Universitesi Ttp Fakiiltesi Araltlrma ve Uygulama Hastanesi

MOJ.-}.-.-- D. v\r. T.C. Harrao Universitesi Ttp Fakiiltesi Araltlrma ve Uygulama Hastanesi T.C. Harrao Universitesi Ttp Fakiiltesi Araltlrma ve Uygulama Hastanesi Adres: nragt,rrn irtluatteteton:tel.:0fu14)31s3355 Faks:0(414i3t83391 E-posta: hastane@ha..ran.edu.tr - MOJ.-}.-.-- D. v\r STERiLiZASYON

Detaylı

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Bu Döküman Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne aittir. Başkaları tarafından kullanılamaz ve çoğaltılamaz. 1 / 107 Malzeme Kodu : JENL1243 33893 BCR-ABL T(9;22) TRANSLOKASYON 2 SUBTIPIN BELIRLENMESI ICIN KANTITATIF PCR KITI.SUBTIPLER:P190 (MBCR), P210 (MBCR) (TEST/KUTU) SATINALMA BİLGİSİ (ŞARTNAME) (*) Düzenleme

Detaylı

T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. icin acil beyin cenahi malzemesi altmt iqi satrn almacakttr.

T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. icin acil beyin cenahi malzemesi altmt iqi satrn almacakttr. T.c' SAELKBAKANLIGI TiJRKIYE ii,qn'ru lusrlnslnni ninlidi. ;AiMAN ;6LGE DEVLET HASTANESI 12.08.2014 Sayr : B.10.4.ISM.4.72'00'201 "" Konu :Teklife Davet Saytn :...'..' Kurumumuzun ihtiyacr olan Tevfik

Detaylı

l) Teklifzarflan firma tarafinda bizzat verilecektir. lhriyac LlsrESi

l) Teklifzarflan firma tarafinda bizzat verilecektir. lhriyac LlsrESi T.C. SAELTK BAXANLIGI TURKIYE KAMU HASTANELf,Ri BlRLle i BA'I'MAN BOLGE Df,VLf,T HASTANESi Sayr : B.l 0.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan K.D.V. harig fiyal teklifinizi

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere

@aizemeninteslimedilmemesidurumundaidaretaraflndankanungere0ijlgiiimercilere T'C. FIRAT UNiVERSiTESi HASTANES D6NER SERMAYE iglerme BiRiMi ELAZIG TEKL F STEME FORMU lstem No Talep Eden Blrim : QOCUKC/ENIDOGAN) YOGUNBAKIM UNITESI Ftrat Universitesl Hastanesi ihtlyacr malzeme/hizmet

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c

1- Malzeme/hizmet tesliminin \1c T.C. FIRAT UNiVERSITESi HASTANESi 06NER SERMAYE IsLETME BiRIMI ELAzlG TEKLIF ISTEME FORMU Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KOOROINATORLUGU Ftrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn ahnacaktrr.

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

TEL. 0 312-2lA 34 9-97 -3661 KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM TAX-H : 30.03.2015. s.\o. Ic Sdli( Bakanl r. (KD\'llarif)

TEL. 0 312-2lA 34 9-97 -3661 KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM TAX-H : 30.03.2015. s.\o. Ic Sdli( Bakanl r. (KD\'llarif) KURTJM : T.C. SAGLIK BAKANLIGI BIRIM ISN ADI TAX-H : 30.03.2015 : TURKiYE ilaq VE TIBBI CiHM KURTJMU : Kurumumuz Araliz ve Ko rol Laboratuvan Drire BatkadrEmm; lhriyacr ola.d Pipet ucu ve Cam Siie (Malzeme)

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

yapılabilmelidir. 2- Yöntem dizi analizine dayalı olmalıdır ve bilinmeyen mutasyonları da tespit etmeye olanak

yapılabilmelidir. 2- Yöntem dizi analizine dayalı olmalıdır ve bilinmeyen mutasyonları da tespit etmeye olanak Glivec Direnci Mutasyon Analizi Testi Teknik Özellikleri 1- Glivec Direnci pyrosequencing testi ile BCR-ABL genindeki Y253H, Y253F, E255K, E255V,V299L, T315A, T3 l 5I, F3 l 7L, F3 l 7V, F359V, F359C mutasyonlarının

Detaylı

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi

Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Ttirltriye Yiiksek lhtisas E. A. Hastanesi Strerilizasyon Bilgisayarh Takip ve Doktirnrantasyon Sistemi Teknik $artnamesi Genel 6zellikler L Hastanemizin ameliyathane, poliklinik ve servislerde kullanrlan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ I. KONU II. TEKNİK ŞARTNAMELER III. YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR IV GARANTİ SÜRESİ BAKIM ONARIM, KALİBRASYON

Detaylı

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim

Toplam Fivat. Fivat 1 MANTFOLD SET(ANJiOGMFI. Tanrmlayrct Farma ve UBB. S.No Ma! / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02729 Konu: Teklif Mektubu iqin Adr: KARDiYoLoJi SERViSi-uelzEIr,tB ALIMI Fiq Kodu : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Mdzemelerin

Detaylı

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN

Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA PRENSİPLERİ Uzm.Dr. F. Yüce AYHAN Kamu İhale Kanunu nun 12. maddesi teknik şartnameler konusuna yer vermektedir. Buna göre teknik şartname bir mal veya hizmet alımında esas olan

Detaylı

1l-, lll,li'i,'ilnlril,:1ll''i, ": ': " " ' ' n'' r r(

1l-, lll,li'i,'ilnlril,:1ll''i, : ':   ' ' n'' r r( Srrir \o: 0011: H0nu: T(klit \lcktul'rr i'ul"-,',i,o' i5i'l,'iitl' 't o' "n'\r \r '/r 111 11 r\1r Fi5 Kodu : l',.,r "li rlr\ l,.i'- ''''- ri" l :\l '/r'r ''"rr'' \l"r ''''r:' rr rrr"rlrl" l(lrrlil r'irrj;r

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

NAT DOĞRULAMA (KANTİTATİF PCR) TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

NAT DOĞRULAMA (KANTİTATİF PCR) TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NAT DOĞRULAMA (KANTİTATİF PCR) TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1 TEDARİK EDİLECEK KİTLER 3 2 KİT VECİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 3 İŞİN BAŞLICA KISIMLARI 7 4 İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK

Detaylı

NRAS Mutasyon Kiti Teknik Şartnamesi

NRAS Mutasyon Kiti Teknik Şartnamesi NRAS Mutasyon Kiti Teknik Şartnamesi 1- Sistem ile PCR ürünlerinden direkt olarak dizi analizi yapılabilmeli, ayrıca cycle sequencing işlemine gerek kalmamalıdır. 2- Sistemde dizinin sentezi ile deteksiyonu

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ

BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ BIONEER MARKA ACCUPOWER EBV QUANTATIVE PCR KİTİ PROTOKOLÜ Kullanılan Ekipmanlar : - Bioneer Marka ExiPrep16 Plus Model Tam Otomatik Nükleik Asit Ekstraksiyon Sistemi - Bioneer Marka ExiPrep Viral DNA/RNA

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

9-*"1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm.

9-*1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi 1. 0-150 mm arahgrnr 6lgebilmelidir. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. 3. Dijital giistergeye sahip olmahdrr. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr 5. Pilleri beraberinde olmaldrr

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

1' Mevcut ESWL cihaztntn bilgisayar bafilantrsr iptal edilerek uygun bir kurnanda konsolu

1' Mevcut ESWL cihaztntn bilgisayar bafilantrsr iptal edilerek uygun bir kurnanda konsolu Tiirkiye Yiiksek ihtisas Hastanesi ESWL (Tnq Krrma) Sistemi Revizvonu Teknil< $artnamesi 1' Mevcut ESWL cihaztntn bilgisayar bafilantrsr iptal edilerek uygun bir kurnanda konsolu ve gerekiyorsa bir arayiz

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TAM OTOMATİK EKSTRAKTÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. GARANTİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TEK KULLANIMLIK HOLDER TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GÜVENLİKLİ HOLDER TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 3 3. TESLİMAT... 3 4. MUAYENE...

Detaylı

1. HP PCR Template Preparation DNA isolation Kit özellikler

1. HP PCR Template Preparation DNA isolation Kit özellikler Genel Şartlar: 1. Teklif edilen kitler, orjinal ambalajında olmalıdır. Kitlerin ve kutuların içindeki reaktiflerin/sarf malzemelerin üzerinde üretici firma adı, testin adı, test sayısı, son kullanma tarihi

Detaylı

KRAS Mutasyon Tespit Kiti Teknik Şartnamesi

KRAS Mutasyon Tespit Kiti Teknik Şartnamesi KRAS Mutasyon Tespit Kiti Teknik Şartnamesi 1. KRAS testi ile insan KRAS geninin kodon 12, kodon 13 ve kodon 61 deki mutasyonlarının kantitatif ölçümü 2. Yöntem dizi analizine dayalı pyrosequencing metodu

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4

Detaylı

. ltrileye kafilan Firma temsilcisi, yetki belgesi, niifus c[izdant (kimlik belgesi) ve Firma. io,tri ganrxaursi

. ltrileye kafilan Firma temsilcisi, yetki belgesi, niifus c[izdant (kimlik belgesi) ve Firma. io,tri ganrxaursi TIIRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERIGZi TrBBi Cftr4ZALrM io,tri ganrxaursi ixer-et.tir KoNUsu ve $exli Madde I - TUrk Krztlayr, Altrntepe Trp Merkezi ihtiyact olan agaltda cins Kapalr zarfla teklif altnmak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4 4. MUAYENE.....4

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş 2. Genel Açıklamalar

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş   2. Genel Açıklamalar attomol HLA-B*27 HLA-B*27 in tespitine yönelik kit (Doku tiplemesi için kullanmayın!) Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 40 tespit sipariş numarası: 1030 1.Giriş İnsan lökosit antijenleri(hla)

Detaylı

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU

Servet GYO. 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU. A) girket HAKKTNDA VER LEN B LG LER. 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 'Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU 15t04t2013 Servet GYO 'Servet GYO Fiyat Tespit Raporu' DEGERLENDIRME RAPORU Bu rapor, Yatrrrm Finansman Menkul Degerler A.$. tarafrndan hazrdanmtgttr. Rapor,

Detaylı

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET

l:nopr 5 i B POLAR CUP ADET T.C. SAdLIK BAKANLIdI TtrRKiyE KAMU HASTANELERI BiRLidi BATMAN solco DEVLET HmrnNpsi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 14.10.2014 Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Hasan KILICASLAN

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU TIBBİ BİyoKİMYA ANABİLİM DALı BİyoKİMYA VE HORMON TESTLERİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Celal Bayar Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Laboratuarlarında kullanılacak

Detaylı

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00 T.C. Harran Universitesi Araqtlrma ve Uygulama Hastanesi AMELiYATHANE - MALZEME ALM fiyatrnr agan telilifler de[erlendirme dlgr brrakrlacaktrr. 0demeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr- Tarafindan

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

2014 YILI KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI KONİK MASURALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ: Kurumumuz ihtiyacı olarak yer altı ve yerüstü tesislerimizde çalışan makinalarda kullanılmak üzere muhtelif konik masuralı rulman satın alınacaktır.

Detaylı

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik l.kapalt toraks drenaj sisteminin biriktirme kavanozu 2000 cc hacimli ve 100 cc' lik olgumleri igaretlenrnig olmalldlr. 2.Biriktirme kavanozu merkezi vakum sistemine

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

Spectroquant Prove 100

Spectroquant Prove 100 Spectroquant Prove 100 Teknik bilgi dökümanı www.merckmillipore.com/prove100 Merck Millipore is a business of Ölçüm teknolojisi Dalgaboyu aralığı Lamba tipi Ölçüm modları Spektral bant genişliği Dalgaboyu

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 TEDARİK EDİLECEK KAN IŞINLAMA ETİKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 2 İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir SAGLIK BAKANLIEI runxiyn KAMU HASTANELe ni rurunnu Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlili yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir $ARTNAMESi 1. Ronrsli romeinr oeorrrdr - Dedektor

Detaylı

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK FLEBOTOMİ CİLT TEMİZLEME ÇUBUĞU TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

attomol lactose intolerance C>T quicktype

attomol lactose intolerance C>T quicktype attomol lactose intolerance -13910C>T quicktype İnsan laktase-genine karşı -13910C>T geçiş tespitine yönelik mutasyon testi Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1045

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

ffj -9E 6 t Masa UstiJ Bilgisayar 4 Adet 2*. r# tzot3 it sagtrt Miidiirltigti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800 / Satrnalma

ffj -9E 6 t Masa UstiJ Bilgisayar 4 Adet 2*. r# tzot3 it sagtrt Miidiirltigti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800 / Satrnalma + ffj i,i.,r r:tri:!- l+#! i'r i!t1*1 T.C, ADANA VALiLiCi it sagtrt Miidiirltigti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800 / Satrnalma -9E 6 Konu : Yaklagrk Maliyet 2*. r# tzot3 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM l4ubssbsbsiwg

Detaylı

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr,

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇOK FONKSİYONLU FOTOKOPİ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren geçerlidir. 2. Bu teknik şartnamede, Türk Kızılayı nın yazılı izni alınmadan değişiklik

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

.I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si. ihrilae LlsrEsi

.I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si. ihrilae LlsrEsi .I..(.. SA.;LIK BAKANLIEI TI;RKiyE KAMU HASTANILERI BlR -ie i BATII \\ BOLGf DIVLEI HASTAI'{T:Si Sa)' : B.l0.4.lSN1.l 72 00 201 Konu : lckliic [)arct 09.04.2015 Kurumunruzun ihliyaor olan qocuk Cenahi

Detaylı

ı. BCR-ABL Mbcr Kiti(p210) 144 test

ı. BCR-ABL Mbcr Kiti(p210) 144 test C.B.Ü. TIP FAKÜLTESi TıBBi GENETiK ANABiLiM DAlı Moleküler Genetik Hematolojik Malignensi Translokasyon Testleri ve Cihaz Teknik Şartnamesi ı. BCR-ABL Mbcr Kiti(p210) 144 test 2. BCR-ABL mbcr Kiti(p190)

Detaylı

,63L : Yaklagrk Maliyet

,63L : Yaklagrk Maliyet Sayr Konu,63L : Yaklagrk Maliyet T.C. ADANA VAL LiGi Hatk SaStrgr Miidiirt0gii YAKLA$IK MAL YETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miid'lrluoumuz'in ihtiyacr olan agagrda cinsi, miktan.ve dzellikleri belirtilen (.1)

Detaylı

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET

Fax :4882213066 16 TRANSPORT SWAP KURU. SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti. l eklil-tiirii. (cestrll) I5 OKSiDAZ AYIRACI 50 ADET C T.C. SAELIK BAKANLIEI Batman Bdlge Devlet Hastanesi Batman B6lge Devlet Hastanesi lhale Kodu : 01364 SAYI :... KONU : Yakla5rk Maliyet Tespiti t5.12.2011 )ayrn :,... - Hastanemizin ibtiyaqlanndan a5afrda

Detaylı