Prof. Dr. Münir EKONOMĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Münir EKONOMĐ"

Transkript

1 ÖNSÖZ Bu çalışma, iş ilişkileriyle yakın ilgisi olanlara, Yargıtay kararlarını değişik, alışılmış olanlar dışında, orijinal bir sistematik çerçevesinde sunmak heyecanının bir ürünüdür. Yüksek mahkemenin kararları genellikle, kanunların maddelerine göre ve her maddeye ilişkin kararlar, konuları yönünden herhangi bir ayırıma tabi tutulmaksızın yayımlanmış, incelenen ve üzerinde çalışılan bir konuya ilişkin karar veya kararlara ulaşabilmek için zaman kaybı kadar sabrın sınırlarının zorlanmasıyla da karşılaşılmıştır. Hiç kuşkusuz gerek bilimsel araştırmayapanlar ve gerek uygulamacılar için bütün yayınların, hangi özelliklere sahip olursa olsun çok yararı olmuştur; bunu kitap, monografi, makale, tebliğ, karar incelemeleri ve diğer çalışmalarda yapılan atıflarda görmek mümkündür. Sosyal tarafların, özellikle işveren sendikalarının çıkardıkları dergilerde yayımlanan kararların, ilgililer için ne kadar önemli bir kaynak teşkil ettiği de bilinmektedir. Đş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi'nin, Yargıtay kararlarını değerlendirme seminerlerinde sunulan ve genel görüşmelerle birlikte yayımlanan tebliğler, sadece bir kararlar derlemesi değil, karar içerikleriyle birlikte doktrindeki görüşleri de kapsayan, teori ile uygulamanın uyumuna ve bütünleşmesine imkan veren bilimsel çalışmalardır. "Đş Hukuku Uygulaması" (ĐHU) da benzer nitelikte bir kaynak oluşturmuştur; devam ettirememenin üzüntüsünden kurtulamadığımızı belirtmek isteriz. Sunulan çalışma, Yargıtay'ın Đş Hukukuna ilişkin 1996 yılı emsal kararlarından bilimsel bir tasnife tabi tutulmak, kararlar arasında ilgili bulundukları maddelere göre bağlantı kurulmak ve içerikleri özet ve kısa başlıklar ile açıklanmak suretiyle ilgililere, kolayca ve kısa sürede çok yönlü yararlanma zemini hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma bir başlangıç kabul edilirse, herhalde sonraki yıllara ilişkin kararlar için de aynı yolun izleneceği öncelikle KAMU-ĐŞ yöneticilerinden beklentiler arasına girmektedir.

2 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 1996 yılında verdiği kararlar incelendiğinde, yüksek mahkemenin adaleti gerçekleştirme işlevini, her zaman olduğu gibi, büyük bir titizlikle devam ettirdiği görülmektedir. Daireye intikal eden ve on binlerle ifade edilen uyuşmazlıkların sayısındaki artışlar çalışma hayatında barışa ve huzura dayalı, "hakkın teslim edildiği" bir ortamın beklenen ölçüde gerçekleşmediği endişesini yaratmaktadır. Ancak yüksek mahkeme üyeleri "görevin üstünlüğü" anlayışıyla ve kanuni sınırları aşan şekilde zamanlarını uyuşmazlıkların çözümüne ayırmakla, bu endişeleri gidermekte, sahiplerine haklarını bir an önce sağlayan ve adaleti yaygınlaştıran kararları sayesinde hem kendilerine ve hem de yargı kurumlarına duyulan ortak güveni perçinlemektedirler. Kararlarda dikkati çeken ve süreklilik gösteren bir özellik, yüksek mahkemenin içtihat felsefesi ve dinamiğinin Đş Hukukunun kendi amaç ve ilkelerine dayalı bir hukuk düzeni kurulmasına yönelmesi, Đş Hukukunda genel kuralların uyarlanmasında da aynı esaslara bağlı kalmasıdır. Kararların olumsuz eleştirilere açık yönlerinin bulunduğu bir gerçektir. Doktrinden gelen eleştirileri daha iyiyi bulmak, ideale ulaşmak temeline dayandığı Yargıtay ca da benimsendiği için, yargı kararları ile doktrindeki görüşlerin karşılıklı etkileşimleri Đş Hukukunun özelliklerine uygun zengin bir kaynak oluşturmakla kalmamakta, ayrıca iş ilişkilerine günün şartlarına göre bir yaşam da kazandırmaktadırlar. Yargıtay kararlarını ilgililerin yararlanmalarına sunan bu yalın çalışmayı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi başkan ve üyelerine ithaf etmekten büyük mutluluk duymaktayız* Bu çalışma için de teşviklerini gördüğümüz KAMU-ĐŞ Sendikası yöneticilerine, Genel Sekreter Sayın Dr. Naci ÖNSAL'a, baskıya hazırlama ve baskı sırasındaki yazım ve düzeltmelerde büyük yardımları geçen KAMU-ĐŞ Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Abdullah KAHRAMAN'a ve Adem ÇELĐK'e, baskı işini kısa sürede büyük bir titizlikle gerçekleştiren Türk Tarih Kurumu Basımevi mensuplarına çok teşekkür ederim. Prof. Dr. Münir EKONOMĐ

3 AÇIKLAMA Bu çalışmadan yararlananlar "Đçindekiler" den Đş Kanunu, Sendikalar Kanunu ve Toplu Đş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun hangi maddeleriyle ilgili kararların derlenmiş olduğunu hemen göreceklerdir. Kararlar ait oldukları maddeler içinde konularına ve ilişkilerine göre sistemleştirilmiş, içerikleri açıklanarak başlıklar halinde gösterilmiş ve kenar numaraları verilerek sıralanmışlardır. Buna göre, "kararlara ilişkin içindekiler" ayrıntılı olarak madde numaraları altında ve karar metinlerinden önce yer almaktadırlar. Karar içindekilerine bakılması, kararların konularıyla bunlara ilişkin temel görüş ve çözümler yönünden ilk bilgiyi elde etmek için yardımcı olabilecektir. Diğer yandan her madde içinde sistematik sıralamaya göre kararlara "kenar numarası" verildiği için, birbirini izleyen karar metinleri arasında kenar numarasına bakılarak istenilen karara kolayca ulaşılabilecektir. Maddelerin başındaki sistematik sıralamada "kenar numarası" olmayan başlıklar da bulunmaktadır. Bu durumda başlığın altındaki yollama, ilgili kararın aynı madde içinde başka bir başlıkta kenar numarası aldığını veya diğer bir maddedeki kararla veya kararlarla ilgisi olduğunu ya da her iki halin varlığını gösterir. Örneğin bir madde içindeki kararlar ayırımı ve konuları sisteminde kenar numarası verilmeyen bir başlık altında "bak. k.27" veya "bak. k.49" şeklinde bir yollama yer aldığında (bak. s. 71'de, ĐşK 14, V, 2b ve V, 4b gibi), sözü edilen başlıktaki konunun aynı maddede kenar numarası 27 veya 49 olan kararda ele alındığını göstermektedir. Diğer bir örnek, yine karar numarası olmayan bir başlık altında "bak. ĐşK 13/k 25" şeklinde bir yollamayla (bak. s. 10'da ĐşK 9, 2), sözü edilen başlıktaki konunun Đş Kanununun 13. maddesinde 25 kenar numaralı kararda hükme bağlandığını belirtmektedir. Üçüncü bir örnek kenar numarası olmayan bir başlıkta "bak k 1; îşk 13/k 23, 24, 25" şeklinde bir yollama yapılmasına ilişkin olup (bak s. 11 'de ĐşK 9, 8) bu halde aynı maddede yer alan 1 kenar numaralı karar ile Đş Kanununun 13. maddesindeki 23, 24 ve 25 kenar numaralı kararlarda konuya ilişkin görüş getirildiği açıklanmaktadır. Maddelerin bazılarında tek karar bulunduğu için, kenar numarası verilmediği (Örneğin bak. ÎşK 3, 12, 15) yararlananlara hatırlatılır.

4 KISALTMALAR AY Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Bak. Bakınız BK Borçlar Kanunu E. Esas gm geçici madde HUMK Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ĐşK 1475 sayılı Đş Kanunu ĐşMahK Đş Mahkemeleri Kanunu K. ve k Karar m. madde MK Medeni Kanun s. sayfa SenK Sendikalar Kanunu SSK Sosyal Sigortalar Kanunu sk sayılı Kanun TSGLK Toplu Đş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu UyuşMah Uyuşmazlık Mahkemesi UyuşMahK Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu vd. ve devamı Yarg.9.HD Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

5 ĐŞ KANUNU ĐLE ĐLGĐLĐ KARARLAR

6 I- Đşçi Niteliği ĐşK Vekalet akdine göre çalışan kooperatif başkanının işçi sayılmaması 2. Đşyerinde işverenin makina ve gereçler ile parça başı usulüne göre çalışanın işçi sıfatı 3. Hizmet akdine göre çalıştığı belirlenen kimsenin hizmet tespiti isteğinin kabulü II- Asıl işveren-alt işveren ilişkisi 1. Şartları la) Đşyerinde iş alan başka işverenin varlığının ve onun işçisi bulunduğunun araştırılması 4 lb) Đşin tümünü alanların alt işveren sayılmaması bl. Đnşaat işinde b2. Belediye'ye ait ilaçlama ve haşerelerle mücadele işinde b3. Tahmil ve tahliye işinde 2. Birlikte (müteselsil) sorumluluk 2a) Sınırlı sorumluluk Bak. TSGLK 9/k 7,8 2b) Alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan haklardan birlikte sorumluluk Bak. TSGLK 9/k 7 3. Alt işveren işçisinin asıl işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden yararlanamaması Bak. TSGLK 9/k 7,8

7 ĐşK l Yarg. 9. HD, , E.1995/30079, K.1996/5964. Kooperatif başkanlığı-vekalet akdine dayalı ilişki-işçi sayılmaması-iş mahkemesinin görevli olamayacağı 1 1. Kooperatif başkanlığına seçilen kişi ile kooperatif arasındaki ilişki, hizmet akdine değil, vekalet akdine dayanmaktadır. Davacı başkanın kendisini SSK'na göre sigortalamış olması durumu değiştirmez ve ona işçi niteliğini kazandırmaz. 2. Bu durumda uyuşmazlık Đş Mahkemelerinin görev alanına girmediği için davanın kanun görev noktasından reddine karar verilmek gerekir. ĐşK 1; BK 386 vd.; SSK 2,3; ĐşMahK 1 DAVA : Davacı ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi. Gereği konuşulup düşünüldü : Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı davalı kooperatifin genel kurulunca seçilmiş başkanı olup, bu sıfatla görev ifa etmiştir. Böyle olunca taraflar arasında fiili ilişki hizmet akdine değil vekalet akdine dayanmaktadır. Davacının kendisini SSK'na sigortalamış olması kendisinin işçi olduğunu göstermediği gibi bu hukuki sonucu da değiştirmez Sayılı Đş Mahkemeleri Kanunu'na göre Đş Mahkemeleri işçi ile işveren arasındaki hizmet akdine ya da Đş Kanunlarından doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle görevlidir. Bu durumda davanın görev noktasından reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek hüküm kurulması hatalıdır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde

8 ĐşK l Yarg. 9. HD, , E.1996/10135, K.1996/ Đşyerinde parça başı ücret sistemi ile çalışma-hizmet akdine dayalı ilişki-işçi niteliği 2 Đşyerinde işverene ait makina ve gereçlerini kullanarak parça başına ücret yöntemiyle battaniye dikimi işini üstlenen kimsenin bu çalışma tarzını, istisna akdine dayalı ilişki olarak nitelemek mümkün değildir. Bu hizmet olgusuna işçi sıfatına sahip olan davacının talep ettiği alacaklarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılıp karara varılması gerekir. ĐşK 1 DAVA : Taraflar arasındaki, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma parası, haftasonu ve bayram tatili gündelikleri ile yıllık ücretli izin parasının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat... ile karşı taraf... adına Avukat... geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davalı işverenin savunmasına ve dinlenen taraf tanıklarının ayrıntılı açıklamalarına göre, davacının parça başı çalışma yöntemiyle işyerinde battaniye dikiş işlerini yaptığı ve bu işi yaparken de işverene ait makina ve gereçlerini kullandığı kesin bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu çalışma tarzının, götürü şekilde yani istisna akdi olarak nitelendirilmesi olanağı yoktur. Davacının işverene ait işyerinde, az önce anlatılan şekilde çalışması ortada, parça başı usulü ile bir çalışmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Bu hizmet olgusu dikkate alınarak talep edilen alacakların gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılıp incelenerek, hasıl olacak sonuca göre, bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiye iadesine, gününde

9 ĐşK 1 Yarg. 9, HD, , E.1996/5988, K.1996/ Hizmet akdine dayalı çalışma-işçilik haklarına hüküm verilmesi-hizmet süresinin tespiti, 3 Hizmet akdine göre muntazaman ve sürekli şekilde çalıştığı tespit edilerek işçilik haklarına hükmedilen işçinin, sigortaya ildirilmeyen hizmet süresinin tespiti isteğinin de kabul edilmesi gerekir. ĐşK 1,33, 35, 41; SSK 79 DAVA : Davacı, hizmet tespiti ile fazla çalışma parası hafta tatili ücreti ve asgari ücret fark alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalılardan... ve... avukatı ve davacı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi. Gereği konuşulup düşünüldü : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Davacının temyizine gelince; Mahkemece tarihleri arasında davacının davalı işverene ait. işyerinde hizmet akdi ile muntazaman ve sürekli bir şekilde çalıştığı kabul edilerek işçilik haklarına hükmedilmiş bulunmaktadır. Buna rağmen sigortaya bildirilmeyen bu hizmet süresinin tespiti isteğinin reddedilmiş olması çelişkilidir. Hizmet yapıldığı düşünülerek işçilik haklarına hükmedildiğine göre hizmet tespiti isteğinin de kabul edilmesi gerekirdi. O halde karar bu yönden bozulmalıdır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde

10 ĐşK 1 Yarg. 9. HD, , E.1996/4452, K.1996/6071. Đşverenin belirlenmesi-alt işverenin işçisi olup olmadığı. 4 Đşçinin çalıştığı işin ihale ile müteahhide verilip verilmediği ve müteahhide bağlı çalıştığı yönünde karşı tarafın delilleri ile birlikte araştırma yapmadan hüküm konulması isabetli değildir. ĐşK 1 DAVA : Davacı ücret farkı, fazla mesai farkı, yıllık ücretli izin ve ikramiye alacağı ile sosyal hak alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya Davacı, aslında davalı kurumun işçisi olduğu halde, kendisinin ihale ile iş alan müteahhidini işçisi imiş gibi gösterildiğini, dayanışma aidatı ödemek suretiyle işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmadığını ileri sürerek fark alacak isteğinde bulunmuştur. Davalı ise, davacının ihale ile iş alan müteahhidin işçisi olduğunu bu itibarla kendisine husumet yöneltilemeyeceğini, husumet nedeniyle davanın reddini savunmuştur. Mahkemece savunmanın doğruluğu araştırılmadan hüküm kurulmuştur. Öncelikle, davalı kurumdan davacının çalıştığı işin ihale ile müteahhide verilip verilmediği, üzerinde durularak savunulduğu gibi varsa ihale dosyasının ve davacının müteahhid veya müteahhidlerle yapmış olduğu ferdi hizmet sözleşmelerinin ve bunlara karşı davacının mukabil delillerinin toplanıp araştırma ve inceleme yapılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde

11 Yarg. 9. HD, , E.1996/5435, K.1996/6135. Đnşaat işinin tümü ile ihale edilmiş olması-husumetin yöneltileceği işveren ĐşK l 5 Kooperatifin inşaat işini tümü ile ihale ederek inşaat şirketine verdiği açıkça belirlendiğine göre işçi kooperatifin değil, inşaat şirketinin işçisi saydır ve kooperatife husumet yöneltilemez. ĐşK 1 DAVA : Davacı fazla çalışma parası, ücret alacağı ve hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya Davacı, davalı Yapı Kooperatifini hasım göstererek bir kısım işçilik haklarının hüküm altına alınmasını istemiştir. Davalı ise, inşaat işinin tümü ile ihale yolu ile müteahhit firma olan... A.Ş'ne verdiğini bu nedenle de husumetin kendilerine yöneltilemeyeceğini savunmuştur. Taraflar arasında noterlikçe düzenlenen idari şartname içeriğine göre davalı kooperatifin bilumum inşaat işini adı geçen A.Ş'ne verdiği açık ve seçik biçimde görülmektedir. Bu durum karşısında davacının davalı kooperatifin değil yukarıda adı geçen Anonim Şirketin işçisi olduğunun kabulü gerekir. Böyle olunca davalı kooperatife husumet yöneltilemeyeceğinden hakkında açılan davanın husumet yönünden reddine karar verilmelidir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde

12 ĐşK l Yarg. 9. HD, , E.1995/37691, K.1996/414. Đşin bütünlük içinde ihale yolu ile başkasına verilmesi-asıl işveren olarak sorumluluğun bulunmaması-belediye işyerlerini ve işçilerini kapsayan teşmilin müteahhit hakkında uygulanmaması-belirli süreli hizmet akdinin kapalı iradelerle aynı süre ile yenilenmesi Belediye tarafından ilaçlama ve haşerelerle mücadele işi, bir bütün içinde ihale edilerek istisna akdi ile bir müteahhide verildiğinde, asıl Đşveren-alt işveren ilişkisi ve belediyenin müteahhit işçilerine karşı sorumluluğu söz konusu olamaz. 2. Belediye işyerlerini ve burada çalışan işçileri kapsayan Teşmil Kararnamesinden, müteahhit işçilerinin yararlandırılması mümkün değildir. 3. Belirli süreli hizmet akdi tarafların ses çıkarmaması ile yenilendiğinde BK m. 339'a göre önceki aktin süresi ile yürürlükte bulunan belirli süreli akit bulunduğu için, sürenin bitiminden önce akdin feshinde ihbar tazminatına hükmedilmesi isabetli değildir. ĐşK 1,9; BK339;TSGLK 11 DAVA : Davacı, ihbar tazminatıyla ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı ve davacı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya 1- Dosyadaki bilgi ve belgelere ve ihale ile ilgili sözleşmeye göre... Belediye Başkanlığı sınırları bünyesinde ilaçlama ve haşerelerle mücadele işlerinin... Limited Şirketine yaptırılması işi bir bütünlük içinde verildiği ihale sözleşmesinin bu niteliği itibariyle taraflar arasında istisna akdinin söz konusu olduğu bunun sonucu olarak da müteahhidin işçileri ile ilgili borçlardan dolayı... Belediye Başkanlığının sorumlu tutulması olanağı bulunmadığı bir başka anlatımla olayda asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

13 ĐşK l Bu durumda; Đstisna akdi ile Belediye Başkanlığından iş alan müteahhidin işçilerinin alacağından dolayı anılan Belediye Başkanlığının sorumlu tutulmuş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir Ltd. Şti'nin temyizine gelince; a) Davacı ile... Ltd. Şti. arasında başlangıçta tarihli süresi belirli hizmet sözleşmesinin düzenlendiği sürenin bitiminde, her iki tarafın sesini çıkarmaması üzerine sözleşmenin devam ettiği ancak, bitim tarihinden itibaren 4 ay dolmadan sözleşmenin feshedildiği, taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. BK konuya ilişkin 339'ncu maddesine göre belirli süreli hizmet akdi müddetin sınırından sonra tarafların sükutu ile temdit edildiği takdirde akit aynı müddet ve nihayet bir sene için tecdit edilmiş sayılır. Taraflar arasındaki sözleşme başlangıçta olduğu gibi fesih tarihinde de süresi belirli nitelikte bulunduğuna göre ihbar tazminatına hükmedilmesi doğru değildir. Zira ihbar tazminatı süresi belirsiz hizmet akitleri için söz konusudur. b) Olayda, teşmil kararnamesinin uygulanması olanağı yoktur. Teşmil kararnamesi... Belediyesi işyerlerini ve bu yerlerde çalışan kendi işçilerini kapsamaktadır. Müstakil bir işveren dışında bulunan... Ltd. Şti. işçilerinin yararlandırılmış olması hatalıdır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde Yarg. 9. HD, , E.1995/37441, K.1996/ Asıl işveren-alt işveren ilişkisi ve sorumluluğu-ihbar ve kıdem tazminatı 7 Đşyerindeki tahmil ve tahliye işlerinin tamamı ihale suretiyle müteahhite verildiğinde, müteahhidin işçilerine ödenecek ihbar ve kıdem tazminatından her iki işveren değil, yalnız müteahhit sorumludur. ĐşK l, 13,14 8

14 ĐşK l DAVA : Davacı, ihbar, kıdem tazminatı izin ücreti ile resmi ve dini bayramlardaki çalışma ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı... A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya Davalı,... A.Ş. magnezitin tahmil ve tahliye işlerinin tamamını diğer davalı...'ya ihale suretiyle vermiştir. Davacı diğer davalı...'nın işçisi olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmıştır. Bu olgular karşısında ihbar ve kıdem tazminatı ile izin alacağından davalı...'nın sorumlu olması gerekirken her iki davalı aleyhine hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde ĐşK 3 Đşyerinin devrinde yeni işverenin sorumluluğu Yarg. 9. HD, , E.1996/2972, K.1996/ işyerinin devri-yeni işverenin işçilere karşı sorumluluğu. Đşyerini devralan işveren, devir tarihinden sonraki ihbar ve kıdem tazminatı dışındaki işçilik haklarından sorumludur. ĐşK 3, 13, 14,26,41,42,54,56 DAVA : Taraflar arasındaki, ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti, ikramiye ile bayram ve hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat... geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya

15 ĐşK 3 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Toplanan delillere ve mahkemenin kabulüne göre, işyeri 'de davalıya devir edilmiştir. Devir alan davalı işverenin anılan devir tarihinden sonraki ihbar ve kıdem tazminatı dışındaki işçilik haklarından sorumlu tutulması ile yetinilmesi gerekirken, önceki dönemden de sorumlu tutulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde ĐşK Belirli süreli hizmet akdinin süresinin bitiminden önce feshi ve cezai şart 2. Belirli süreli hizmet akdinin işverence süresinin bitiminden önce feshinde geri kalan süreye ilişkin ücrette BK 325'e göre indirim yapılması Bak. ĐşK 13/k Belirli süreli hizmet aktinde taraflara bildirimli fesih imkanının tanınması ve sona ermesi 4. Belirli süreli hizmet akdinin ses çıkarmayarak yenilenmesi Bak. ĐşK l/k 6 5. Belirli süreli hizmet akdinin işçi tarafından derhal feshi ve geri kalan süre için tazminat talebi 6. Belirli süreli hizmet akdi işveren tarafından haklı sebeple feshedilen işçinin geri kalan süre için ücret talep edememesi Bak. ĐşK 17/k5 10

16 ĐşK 9 7. Belirli süreli hizmet akdinin işverence feshinde haklı bir sebep bulunmadığı takdirde BK 325 dikkate alınarak işlem yapılması Bak. ĐşK 17/k 2 8. Belirli süreli hizmet akdinde ihbar tazminatı ödenmemesi Bak. k 1; ĐşK 13/k 23, 24, 25 Yarg. 9. HD, , E.1995/30126, K.1996/5944. Belirli süreli hizmet akdinin süresinin bitiminden önce feshi-ihbar tazminatı-cezai şartta BK m.325'e göre indirim. 1 Belirli süreli hizmet akdinin süresinin bitiminden önce feshin ihbar tazminatına hükmedilmesi doğru değildir. Sözleşme maddelerine göre hükmedilen cezai şart niteliğindeki alacakla ilgili olarak BK'nun 325. maddesi gereğince indirim yapılıp yapılmayacağının araştırılması gerekir. ĐşK 9, 13; BK 158 vd., 325. DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi. Gereği konuşulup düşünüldü : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle ve kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Mahkemece taraflar arasındaki akdin belirli süreli hizmet akdi olduğu kabul edilmesine rağmen, ihbar tazminatına hükmedilmesi doğru değildir. 3- Davacı lehine hizmet sözleşmesinin 5 ve 7 maddelerine dayanılarak hükmedilen cezai şart niteliğindeki alacakla ilgili olarak Borçlar Kanununun 325. maddesi gereğince indirim yapılmasının gerekli olup olmadığının tartışılmaması bozma nedenidir.

17 ĐşK 9 4- Hüküm altına alınan kıdem tazminatı dışındaki alacaklarla ilgili olarak ek davaya konu miktarlar hakkında ek dava tarihi olan tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken ilk dava tarihi olan tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi dairemizin yerleşmiş görüşüne aykırıdır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının ilgiliye iadesine, gününde oybirliği ile karar verildi. Yarg. 9. HD, , E.1995/31346, K.1996/6089. Belirli süreli hizmet akdinde tarafların fesih imkanı-sürenin uzatılmaması (akdin yenilenmemesi)-sürenin geçmesi ile akdin sona ermesi-yıllık izne hak kazanma Belirli süreli hizmet akdinde taraflardan birinin bir ay önce bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi feshedileceğinin kabul edildiği halde, bu fesih hakkı kullanılmamışsa, sürenin bitiminde akit uzatılmış sayılmaz, süre geçmekle kendiliğinden son bulur. Bu nedenle, bakiye süre için ücret talebinin kabulü söz konusu olamaz. 2- Hizmet akdinin süresine göre işçi, kanunda öngörülen bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmadığı için, yıllık ücretli izin alacağına hak kazanamaz. ĐşK 9, 49, 56; BK 339 DAVA : Davacı, yıllık ücretli izin parası, ücret alacağının ödetilmesi ile feshin usulsüzlüğünün tesbitine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya

18 ĐşK 9 1- Taraflar arasında düzenlenen tarihlerini kapsayan süresi belirli ferdi hizmet sözleşmesinin 9 ncu maddesinde taraflardan birinin bir ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi her zaman feshedebileceği belirtilmiştir. Bu hüküm sözleşmenin süresinin bitiminden önceki bir süreyi kapsadığı gibi sözleşme süresi içinde her zaman feshedilmesine olanak vermektedir. Bir başka anlatımla sözleşmenin süresinin bitiminden Önce bir tarafın sözleşmeyi bir ay içinde feshetmemiş olması durumunda sözleşmenin B.K. na göre bir yıl uzatılacağı sonucuna varılamaz. Aynı 9. ncu maddede sözleşme süresi sonunda taraflarca uzatılmaması halinde sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğine ilişkin hüküm de bu sonucu doğrulamaktadır. Somut olayda sözleşme süre bitiminde kendiliğinden sona erdiğine göre bakiye süre için ücret isteğinin kabulü mümkün değildir. 2- Davacı, tarihleri arasında çalışmış olup, yıllık ücretli izin alacağına hak kazanması için öngörülen bir yıllık süre koşulu gerçekleşmemiştir. Gerçekten 1475 sayılı Đş Kanununun 49. ncu maddesinde en az bir yıl çalışma koşulu öngörülmüştür. Bu durumda davacı, yıllık ücretli izin alacağına da hak kazanmadığından bu yönden de kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde Yarg. 9. HD, , E.1996/2439, K.1996/ Belirli süreli hizmet akdinin işçi tarafından derhal feshi-geri kalan süre ile ilgili talepte bulunabilme. 3 Belirli süreli hizmet akdi ile çalışan, ancak süresinin sona ermesinden önce haklı sebeple akdi feshedilen işçi, geri kalan süre için tazminat talebinde bulunabilir. ĐşK9, 16; BK 325, 344, 345

19 ĐşK 9 DAVA : Davacı, yıllık izin ücreti, ikramiye ve ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Davacının temyizine gelince; Taraflar arasındaki uyuşmazlık süresi belirli hizmet akdi ile çalışan davacının haklı bir nedenle iş aktini feshetmesinden dolayı sözleşmenin kalan süresi için tazminat isteğinde bulunup bulunamayacağı noktasında toplanmaktadır. Mahkemece bu konuda istekte bulunulamayacağı sonucuna varılmıştır. Borçlar Kanununun 325. maddesinde: Belirli süreli hizmet akdi ile çalışan işçinin işine son verilmesi halinde geri kalan süre için işçinin istekte bulunabileceği öngörülmüştür. Bu madde haklı sebeple sözleşmeyi fesheden işçi bakımından bir düzenleme getirmemişse de daha sonraki 344. ve 345. maddelerde öngörülen kurallar işçiye böyle bir talepte bulunma hakkı vermektedir. Bu durumda 325. maddedeki temel esaslarda gözönünde tutularak isteğin hüküm altına alınması gerekir. SONUÇ Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde ĐşK12 1. Hizmet akdinin deneme süresi içerisinde feshedebilmesi 2. Cezai şartın deneme süresinin geçirilmesinden sonra etkisi

20 ĐşK 12 Yarg. 9. HD, , E. 1995/35258, K. 1996/9448. Deneme süresi içerisinde fesih-tek taraflı cezai şart. 1. Deneme süresi içerisinde hizmet akdi, önceden bildirilmeye gerek olmaksızın ve tazminatsız derhal feshedilebilir. Hizmet akdinde kararlaştırılan cezai şart deneme süresinin geçirilmesinden sonra etkisini gösterir ve talep edilebilir. 2. Tek taraflı ve sadece işçi için kararlaştırılan cezai şart, Yargıtayın yerleşmiş içtihatına göre geçersizdir. ĐşK 12 DAVA : Davacı, cezai şart alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya Taraflar arasındaki hizmet sözleşmesinin 2. maddesinin (B) bendinde "deneme süresi bir ay olup bu süre içerisinde taraflar hizmet akdini ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedebilirler" hükmü konulmuştur. Sözleşmeye ekli tutanaktan, hizmet akdinin tarihinde imzalandığı anlaşılmaktadır. Akit ise günü bir aylık deneme süresi geçmeden sona erdirilmiştir. Bu nedenle davacının isteği yerinde değildir. Ote yandan, davaya dayanak yapılan hizmet sözleşmesinin 2-k maddesinde düzenlenen cezai şart tek taraflı ve işçi aleyhinedir. Bu nedenle dairemizin yerleşmiş içtihadlarına göre bu tür cezai şart kuralı geçersizdir. O halde karar bozulmalıdır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde

21 ĐşK 13 I- Đşçi tarafından fesih Başka işverene ait işyerinde iş bulma sonucu işten ayrılarak hizmet akdini fesih la) Başka işyerinde iş bulduğu için işten ayrılma lb) Hizmet akdinin sona erdiği tarihte başka işyerinde işe başlama 2. ibranamede kendi rızası ile işten ayrıldığını açıklama 2a) Đşçinin ibranamede serbest iradesiyle istifa ettiğini açıklaması 2b) Đşçinin ibranamede kendi rızası ile işten ayrıldığını açıklaması 3. Askerlik görevi nedeniyle işyerinden ayrılarak akdi feshetme 4. Emekli olmak isteği ile işten ayrılma 4a)Tenkisat sırasında emekli olmak isteği ile ayrılacağının açıklanması 4b)Belirsiz süreli hizmet akdine dönüşen ilişkide emekli olmak suretiyle hizmet akdini fesih 4c)Đşverenin bildirim süresine ait ücreti ödemeden işçinin emekli aylığı almak amacıyla hizmet akdini fesih 9 5. Kadın işçinin evlilik sebebiyle işten ayrılması II- Đşveren tarafından fesih 1. Hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından feshedildiğinin belirlenmesi Hizmet akdinin hangi tarihte ve nasıl feshedildiğinin araştırılması

22 ĐşK Đşçiyi çalıştırmama yönünde fesih iradesi 4. Đşçinin geçici olarak işine ara verildiğine dair bildirimin fesih anlamı taşıması 5. Feshin haksız olup olmadığının araştırılması 6. Aynı eylemden dolayı iki kez ceza verilemeyeceği için feshin haksız sayılması 7. Đşyerinin kapatılmış olması sonucu hizmet akdinin feshedilmiş sayılması 8. Verimsiz çalışma nedeniyle hizmet akdinin feshi 9. Mevsimlik işte çalışan işçinin hizmet akdinin feshi 9a) Yeni mevsim döneminde işe çağrı yazısı ve işten çıkış belgesi dikkate alınarak fesih işlemi hakkında sonuca varılması 18 9b) Mevsimlik işte düzensiz çalışan işçinin bir mevsim işe çağrılmamış olmasının fesih anlamında kabul edilmeyeceği 19 9c) Hava ve iklim şartlarına göre işe ara verilip tekrar başlatılmada fesih işleminden söz edilmemesi 20 III- Đhbar Tazminatı Zincirleme hizmet akitlerinin belirsiz süreli hizmet akdine dönüşmesinde ihbar tazminatı 1a) Đş ilişkisi kesilmiş gibi gösterilip ibraname alınsa dahi belirsiz süreli hizmet akdine dönüşmenin varlığı dikkate alınarak fesih üzerinde durulması 1b) Zincirleme hizmet akitleri belirsiz süreli hizmet akdine dönüştüğünde ihbar sürelerine uyulması

23 2. Belirli süreli hizmet akdinde ihbar tazminatının uygulanmaması ĐşK a) Đhbar tazminatının belirsiz süreli hizmet akillerinde sözkonusu olması 2b) Belirli süreli hizmet akdinde ihbar tazminatı isteğinin reddedilmesi 2c) Sürenin bitiminden önce fesihte ihbar tazminatına karar verilememesi 3. Başka işverenin işyerinde ve bağımsız çalışmada geçen sürenin ihbar tazminatına etkisi 4. Đhbar tazminatından faiz ve oranı 4a) Đstenmediği durumda ihbar tazminatı için faiz yürütülemeyeceği b) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4c) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4d) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4e) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4f) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4g) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4h) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4i) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4k) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı ve oranı 41) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı ve oranı Bak. ĐşK 14-k 39, 41,42, 46

24 ĐşK 13 IV- Kötüniyet Tazminatı 1. Ekonomik dar boğam girilmesi sonucu feshin kötüniyetli işe son verme sayılmaması Mali ve ekonomik nedenlerle işyerini kapatma sonucu feshin kötüniyetli sayılmaması Ekonomik krize dayalı fesihte kötüniyetin kabul edilmemesi Mali yetersizlik nedeniyle fesihte kötüniyetin kabul edilmemesi Đş yoğunluğu nedeniyle geçici çalışmaya zorlamadan dolayı gelişen olaylar sonucu feshin kötüniyete dayanmaması Akdi feshedilen bölümde reorganizasyon yapıldığı, yeni işçi alındığı ve diğer nedenler araştırılmadan kötüniyet tazminatına hükmedilememesi Toplu iş sözleşmesinden yararlanması mümkün olmadığı halde aksi yolda girişimde bulunduğu için akdin feshinde kötüniyetin bulun maması Đnandırıcı delillerle kanıtlanmayan kötüniyet iiddiasında tazminata karar verilememesi Meşru bir neden olmadan çok sayıda hizmet akdinin feshi ve yeni işçi almada siyasi kadroların etkisinden ötürü kötüniyet tazminatını gerektiren şartların bulunması Kötüniyetle fesih iddiasının işçi tarafından ispatı 46 V- Manevi Tazminat 1. Fesihte manevi tazminata BK m. 49'da öngörülen şartlarla karar verilebilmesi Fesihte yasal dayanağı bulunmayan maddi ve manevi tazminata karar verilememesi 48

25 ĐşK 13 Yarg. 9. HD, , E.1995/31603, K.1996/6374. Đşçi tarafından fesih-ihbar ve kıdem tazminatı 1 Başka bir işverene ait işyerinde iş bulması sonucu işinden ayrılarak hizmet akdini kendisinin feshettiği anlaşılan işçi, ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz. ĐşK 13, 14 DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile resmi tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi. Gereği konuşulup düşünüldü : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Đddia savunma ve dinlenen tanık anlatımları ile davalı tarafından çekilen ihtarname içeriğine göre davacı işçinin kamu kesiminde iş bulması sonucu iş akdinin kendisi tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır. Gerçekten davacı tanıkları davacının iş aramak için çaba sarfettiğini ve bu amaçla davalı işverenden izin istediğini; davalı tanıkları da davacının yaptığı işin ağır olması nedeniyle işi bıraktığını açıklamışlardır tarihli ihtarnamede de davacının tarihinden beri devamsızlıkta bulunduğu vurgulanmıştır. Bu delillerin birlikte değerlendirilmesinden işin davacı tarafından bırakıldığının kabulü gerekir. Davacının hemen bir başka bir iş bulmuş olmasıda varılan bu sonucu doğrulamaktadır. Böyle olunca iş akdini fesheden davacı işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz. SONUÇ. Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının ilgiliye iadesine, gününde oybirliği ile karar verildi.

26 Yarg. 9. HD, , E.1995/33878, K.1996/6139. Hizmet akdinin işçi tarafından feshi-ihbar ve kıdem tazminatı ĐşK 13 2 Hizmet akdinin sona erdiği tarihte başka bir işverene ait işyerinde işe başlayan ve daha sonra o işyerinin ortakları arasına giren işçinin hizmet akdini kendisinin feshetmiş olduğunu doğrulayan kanıtlar dikkate alınarak ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddine karar verilmesi gerekir. ĐşK 13, 14 DAVA : Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya Dosyadaki belge ve bilgilere göre, davacının aradaki hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihte bir başka yerde işe başladığı ve daha sonra da o işyerinin ortakları arasına girdiği anlaşılmaktadır. Đşe giriş bildirgesi ve Ticaret Sicili Gazetesi bu olguları doğrulamaktadır. Ayrıca davalının dinletmiş olduğu tanıklarda bu konuyu savunma doğrultusunda açıklığa kavuşturmuşlardır. Bu yazılı ve sözlü birbirini doğrulayan kanıtlar karşısında davacı tanıklarına itibar edilmesi doğru değildir. Böyle olunca ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddine karar verilmelidir. SONUÇ Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde ** * * * Yarg. 9. HD, , E.1995/33955, K.1996/6068. Hizmet akdinin Đşçi tarafından feshi-ihbar ve kıdem tazminatıikramiye alacağı 3 Đçeriği taraflarca doğrulanan ibranameden işçinin serbest iradesiyle istifa etmek suretiyle işyerinden ayrıldığı ve davalı işvereni ücret alacakları yönünden açık ve kesin biçimde ibra ettiği anlaşıldığına göre, ihbar ve kıdem tazminatı ile ikramiye alacağı hakkındaki isteklerinin reddine karar verilmesi gerekir. ĐşK 13, 14

27 ĐşK 13 DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin parası ile ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de duruşma gününün taraflara tebliği için davetiyeye yapıştırılacak posta pulu bulunmadığından duruşma isteğinin reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, Gereği konuşulup düşünüldü : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle ve kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Tarafların iddia ve savunmalarına, ceza dosyası içerisinde bulunan ve içerikleri taraflarca doğrulanan tarihli ibraname sözleşmesine göre davacının serbest iradesi ile istifa etmek suretiyle işyerinden ayrıldığı ve davalıyı ücret alacakları yönünden açık ve kesin bir biçimde ibra ettiği anlaşılmaktadır. Mahkemece davacı hakkında emniyeti suistimal suçundan açılan davanın beraatle sonuçlandığı vurgulanarak istekleri reddedilmiş ise de, ceza dosyası içeriğinden istifa ile iş akdini sona erdiğinin kanıtlanmadığı sonucuna varılamaz. Bu olgular karşısında ihbar, kıdem tazminatı ile ikramiye alacağının reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının ilgiliye iadesine, gününde oybirliği ile karar verildi. Yarg. 9. HD, , E.1996/3720, K.1996/ Đşçinin kendi rızası ile işten ayrılması (fesih)-ihbar ve kıdem tazminatı 4 Đşçinin ibranamede kendi rızası ile işten ayrıldığını açıklaması halinde, buna karşı bir iddia ve deliller bulunup bulunmadığı araştırılıp değerlendirme yapmadan ihbar ve kıdem tazminatına karar verilmesi doğru değildir. ĐşK 13, 14

28 ĐşK 13 DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin parasının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle ve kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Dosya içinde bulunan ibranamede davacı işçi kendi rızası ile işten ayrıldığını açıklamaktadır. Mahkemece ibranameye karşı davacı tarafından diyecekleri sorulup varsa delilleri istenerek ve mukabil deliller de toplanmak suretiyle yapılacak değerlendirme sonucuna göre ihbar kıdem tazminatları konusunda bir karar verilmesi gerekirken bu yön üzerinde durulmadan anılan isteklerin hüküm altına alınması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde 5 Yarg. 9. HD, , E.1995/36081, K.1996/ Askerlik nedeniyle işyerinden ayrılma-ihbar tazminatı- kıdem tazminatı faizi 1. Askerlik görevi nedeniyle işyerinden ayrılan işçi hizmet akdini kendisi feshetmiş olduğu için ihbar tazminatına hak kazanamaz. 2. Kıdem tazminatı için oran belirtilmeksizin faize hükmetmek gerekir. Mahkemece % 74 oranında faiz karara bağlandığında yapılacak iş, % 74 oranını geçmemek üzere fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizin yürütülmesine karar vermektir. ĐşK 13, 14 DAVA Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya

29 ĐşK Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle ve kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine, 2- Davacının 1987 yılında çalışmaya başladıktan sonra 1990'da askere gittiği ve bir daha çalıştırılmadığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Askerlik nedeniyle işyerinden ayrıldığına göre hizmet akdini kendisi sona erdirmiş olup, ihbar tazminatına hak kazanmış değildir. Buna rağmen ihbar tazminatının hüküm altına alınması hatalıdır. 3- Hüküm altına alınan kıdem tazminatı için oranı belirtilmeksizin faize hükmetmek gerekir. Mahkemece % 74 oranında faiz karara bağlandığına göre bu durumda yapılacak iş % 74 oranı geçmemek üzere fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizin yürütülmesine şeklinde karar vermekten ibarettir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde Yarg. 9. HD, , E.1995/29823, K.1996/3567. Tenkisat sırasında emekli isteği ile işten ayrılma 6 Đşyerinde yapılan tenkisat sırasında işverene emekli olmak isteği ile işten ayrılacağını açıklayan işçi, bu bildirimden sonra makul bir sürede Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurmuş ve emekli olmuş ise, hizmet akdini emekli aylığı almak amacıyla sona erdirdiğini kabul ile isteklerini buna göre değerlendirip bir sonuca varmak gerekir. ĐşK 13, 14 DAVA : Davacı, gecikme zammı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya

30 ĐşK 13 Dosyada bulunan davacının işverene hitaben yazdığı tarihli dilekçede tenkisat nedeniyle emekli olmak istediğini ve işten ayrılacağını açıklamıştır. Ancak emeklilik için SSK'ya ne zaman başvurduğu ne zaman emekli olduğu dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Şayet davacı anılan dilekçesinden sonra makul bir süre içinde kuruma başvurup emekli olmuş ise, iş akdinin davacının emekliliği nedeniyle son bulduğunun kabulü ile isteklerin değerlendirilerek hüküm kurulması gerekirken bu yön üzerinde durulmadan iş akdini davacı tenkisat nedeniyle feshetmiş gibi değerlendirme ile karar verilmiş olması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususlar üzerinde durulmasına şimdilik gerek bulunmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde Yarg. 9. HD, , E.1996/6555, K.1996/ Zincirleme hizmet akitleri-emeklilik nedeniyle fesih - ihbar tazminatı -faiz başlangıcı 7 1. Zincirleme olarak birer aylık çalışmalar ile iş ilişkisi devam eden işçi son bir aylık dönemin bitimi ile emekli olmak suretiyle hizmet akdini kendisi feshetmiş olduğu için, işverenden ihbar tazminatı isteğinde bulunamaz. 2. Kıdem tazminatı dışındaki işçilik hakları için faiz başlangıç tarihi olarak, temerrüde düşürme olgusu bulunmadığı hallerde, dava tarihinin dikkate alınması gerekir. ĐşK 13 DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, ikramiye, yıllık ücretli izin parası ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya

31 ĐşK Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Dinlenen taraf tanıkları, dosya içerisinde bulunan belgelere göre davacının emekli olmak suretiyle aradaki hizmet akdini kendisinin fesh ettiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar, zincirleme olarak birer aylık çalışmalarla görev yaparken son bir aylık dönemin bitiminde emeklilik isteği ile SSK na başvurmuş ise de bu durum feshin işveren tarafından gerçekleştirildiğini göstermez. Bu sona eriş şekline göre davacı ihbar tazminatı isteğinde bulunamaz. 3- Kıdem tazminatı dışındaki işçilik hakları için faiz başlangıç tarihi olarak dava tarihinin dikkate alınması gerekirken ortada temerrüde düşürme olgusu bulunmadığı halde fesih tarihinden faiz yürütülmesi de bozma nedeni sayılmıştır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde Yarg. 9. HD, , E.1995/34008, K.1996/6267. Đşveren tarafından fesih-ihbar tazminatı ödenmeden işçinin yaşlılık aylığı için başvurusu ve akdin sona ermesi-askerlikte geçen sürenin kıdemden sayılması 8 1. Đşveren tarafından belirsiz süreli hizmet akdi 13. maddeye göre fesih bildiriminde bulunduğu halde, bildirim sürelerine ait ücret ödenmediği için, yine aynı gün SSK'na yaşlılık aylığı bağlanması amacıyla başvurmakla hizmet akdi işçi tarafından daha önce feshedilmiş olmaktadır. 3. Kıdem tazminatının hesabında askerlikte geçen sürenin de dikkate alınması gerekir. ĐşK 13, 14

32 DAVA : Davacı, fark kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya ĐşK 13 Davacı bakiye kıdem tazminatı tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme davayı reddetmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının iş sözleşmesi 1475 sayılı Đş Kanununun 13. maddesi uyarınca tarihinde feshedilmiş ise de aynı gün ihbar tazminatı ödenmemiş ve aynı gün davacıda Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvurarak yaşlılık aylığı bağlanmasını istemiştir. Bu durumda sözleşme davacı tarafından daha önce yaşlılık aylığı olmak amacıyla bozulmuştur. O halde 1475 sayılı Đş Kanunu 14/4 uyarınca askerlikte geçen sürenin kıdem tazminatının hesabında dikkate alınması gerekir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oyçokluğu ile karar verildi. Yarg. 9. HD, , E. 1995/31243, K. 1996/3875. Kadın işçinin istifa dilekçesi-evlilik sebebi-ihbar tazminatı 9 Đstifa dilekçesini vererek işten ayrılan kadın işçinin hizmet akdini evlenme nedeniyle bir yıl içinde feshettiğinin anlaşılması halinde kıdem tazminatına hükmedilmesi doğru olmasına karşın hizmet akdini kendisi feshetmiş olduğu için ihbar tazminatı talep edemez. ĐşK 13, 14 DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya

33 ĐşK 13 Dosyadaki bilgi ve belgelere göre her ne kadar davacı istifa dilekçesi vererek işyerinden ayrılmışsa da bu ayrılmasını evlenmesi nedeniyle bir yıl içinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Böyle olunca davacı kadın işçinin evlenmesi nedeniyle işten ayrıldığından kıdem tazminatının hüküm altına alınmış olması doğrudur. Ancak kendisi ayrıldığına göre bu ayrılış haklı nedene de dayanmış olsa ihbar tazminatına hak vermez yılı Nisan ayında çalıştığının da, imzalı tarihli dilekçesi karşısında kabul olanağı yoktur. Bu hususlar dikkate alınmadan hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde Yarg. 9. HD, , E.1995/30038, K.1996/5967. Feshin işveren veya işçi tarafından yapıldığının usulüne göre araştırmak-eksik inceleme ile ihbar ve kıdem tazminatına karar verilmeyeceği. 10 Hizmet akdinin işveren tarafından feshedildiğini, adına sahte istifa dilekçesi düzenlendiğini iddia eden işçinin talepleri için, iddia olunan istifa dilekçesinin altındaki imzanın davacıya ait olup olmadığının usulüne göre araştırılıp akdin hangi tarafça feshedildiği kesin olarak belirlenmeden ihbar ve kıdem tazminatına karar verilemez. ĐşK 13 DAVA : Davacı, ihbar, kıdem tazminatı fazla çalışma ve izin ücretiyle hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya Davacı dava dilekçesinde hizmet akdinin davalı tarafından feshedildiğini, adına sahte istifa dilekçesi düzenlendiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı ile sair işçilik alacakları isteklerinde bulunmuştur.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/9842 Karar No. 2013/13792 Tarihi: 08.05.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/27282 Karar No. 2016/8861 Tarihi: 11.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32276 Karar No. 2010/216 Tarihi: 18.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 İHBAR TAZMİNATI ÖDENMEDEN İŞÇİNİN EMEKLİ OLMASI İŞÇİNİN EMELİLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

İlgili Kanun/Madde 4857 S. İşK/17 İHBAR ÖNELİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ

İlgili Kanun/Madde 4857 S. İşK/17 İHBAR ÖNELİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/54410 Karar No. 2014/3699 Tarihi: 10.02.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/1 İlgili Kanun/Madde 4857 S. İşK/17 İHBAR ÖNELİNİN BÖLÜNEMEYECEĞİ ÖZETİ:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/32292 Karar No. 2010/1149 Tarihi: 25.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2 ASIL İŞVEREN SORUMLU OLABİLMESİ İÇİN ALT İŞVEREN İŞÇİSİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S. BİşK/ek-1

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S. BİşK/ek-1 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 5953 S. BİşK/ek-1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/3662 Karar No. 2015/17389 Tarihi: 12.05.2015 948 GAZETECİNİN GÜNDE ÜÇ SAATE KADAR FAZLA ÇALIŞMALARININ ÜCRETİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/1038 Karar No. 2010/25821 Tarihi: 30.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2007/22578 KARAR NO: 2007/31362 TARİHİ: 23.10.2007

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2007/22578 KARAR NO: 2007/31362 TARİHİ: 23.10.2007 2. Davacı işçi davalı işverene karşı açtığı bu davada, Türkiye İş Kurumuna işten ayrılmaya dair işverence doğru bildirim yapılmadığı için işsizlik ödeneğini alamadığını beyan ederek, davalı işverenden

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17,4157

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17,4157 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/41520 Karar No. 2010/669 Tarihi: 21.01.2010 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2,17,4157 ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ KAMU İŞVERENLERİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2, 6

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/10744 Karar No.2011/10590 Tarihi: 08.04.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/2, 6 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/3906 Karar No. 2009/12118 Tarihi: 28.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS KIDEM SÜRESİ BİR YILLIK SÜRENİN AYNI İŞVERENİN İŞYERLERİNDE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/8311 Karar No. 2016/8126 Tarihi: 04.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, 35 6356 S. STSK/36 İŞÇİ LEHİNE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/13846 Karar No. 2011/13653 Tarihi: 09.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA DAYANIP DAYANMADIĞININ

Detaylı

ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469. Tarihi:

ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469. Tarihi: ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1536 Karar No. 2014/469 Tarihi: 20.01.2014 ALT İŞVERENLER DEĞİŞMESİNE KARŞIN İŞÇİNİN ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİ İŞYERİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31730 Karar No. 2012/141 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRE KIDEM

Detaylı

Hukuk. fiyer DEVR LE ASIL fiveren - ALT fiveren. (Karar ncelemesi)

Hukuk. fiyer DEVR LE ASIL fiveren - ALT fiveren. (Karar ncelemesi) 18 Hukuk Prof.Dr. Fevzi fiahlanan.ü. Hukuk Fakültesi fl ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dal Baflkan fiyer DEVR LE ASIL fiveren - ALT fiveren (Karar ncelemesi) Esas No: 2005/37343 Karar No: 2006/16607

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/ S. TSGLK/6

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/ S. TSGLK/6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15673 Karar No. 2012/23729 Tarihi: 19.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/32 2822 S. TSGLK/6 MUVAZAALI İŞE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME YÖNTEMİ T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/18890 Karar No. 2015/24594 Tarihi: 07.09.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/57 YILLIK İZİN YILLIK İZNİN ÜCRETE DÖNÜŞMESİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ NETLEŞTİRME

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/43376 Karar No. 2013/31469 Tarihi: 02.12.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/32 ÜCRET ÜCRETİN ÖDENMEMESİ HAKLI

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/6

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/384 Karar No. 2016/13384 Tarihi: 06.06.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/6 İŞYERİ DEVRİNİN TEK BAŞINA İŞÇİYE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51524 Karar No. 2014/50 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 6098 S.TBK/420 İBRANAMENİN GEÇERLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/51419 Karar No. 2012/39553 Tarihi: 27.11.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23898 Karar No. 2014/5725 Tarihi: 11.03.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6 1475 S. İşK. /14 İŞYERİ DEVRİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/26985 Karar No. 2015/24025 Tarihi: 03.07.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/34703 Karar No. 2012/150 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 İŞYERİ DEVRİ İŞYERİ

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/29976 Karar No. 2015/38 Tarihi: 12.01.2015 İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/5999 Karar No. 2012/12208 Tarihi: 10.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/8,10,11 BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/37785 Karar No. 2010/26248 Tarihi: 28.09.2010 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SÜRENİN BELİRLENMESİNİN ESASLARI İŞ SÖZLEŞMESİ FESEDİLMEDİĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/9712 Karar No. 2014/14518 Tarihi: 05.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ÜCRET BORDROLARI FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 554 Esas No. 2010/26391 Karar No. 2010/23205 Tarihi: 13.07.2010 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA YÖNTEMİ İŞE İADE DAVASI SONRASI

Detaylı

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/14673 Karar No. 2011/15021 Tarihi: 23.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN PUANTAJ KAYITLARINA DAYANMASI FAZLA ÇALIŞMADAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17809 Karar No. 2011/19812 Tarihi: 30.06.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 FAZLA ÇALIŞMA İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA YER ALAN FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/25286 Karar No. 2014/17992 Tarihi: 03.06.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ İŞ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/352 Karar No. 2009/12165 Tarihi: 30.04.2009 İlgili Kanun / Madde 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRET ÖNELLİ FESİHTE ÖNELİN BİTTİĞİ TARİHTEKİ ÜCRETTİR

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7194 Karar No. 2015/14 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7194 Karar No. 2015/14 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7194 Karar No. 2015/14 Tarihi: 12.01.2015 ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN SENDİKLAR YASASI AÇISINDAN ALT İŞVERENİN İŞYERİNİN BAĞIMSIZ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/30406 Karar No. 2008/34836 Tarihi: 22.12.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/21 430 İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA İSTEMİNDE SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ İŞE BAŞLAMA İSTEMİNİ

Detaylı

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/12297 Karar No. 2011/12872 Tarihi: 02.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 412 FAZLA ÇALIŞMANIN İMZALI ÜCRET BORDROLARINDA GÖSTERİLEN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 572 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 17.09.2013 HİZMET ALIMININ ÖZEL

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/22109 Karar No. 2010/21092 Tarihi: 29.06.2010 İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ BELEDİYELERİN BORÇLU OLMASI HAZİNE İLE TAKAS MAHSUP

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/61 ARA DİNLENMESİ DOKUZ SAATLİK ÇALIŞMADA ARA DİNLENMESİNİN 1 SAAT OLMASI

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/61 ARA DİNLENMESİ DOKUZ SAATLİK ÇALIŞMADA ARA DİNLENMESİNİN 1 SAAT OLMASI T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8483 Karar No. 2011/14092 Tarihi: 10.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/61 ARA DİNLENMESİ DOKUZ SAATLİK ÇALIŞMADA ARA DİNLENMESİNİN 1

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği ) YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231 İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

Detaylı

İŞÇİ TEMİNİ HİZMET ALIM ADI ALTINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN İŞÇİ TEMİNİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU MUVAZAA GEÇERSİZ FESİH

İŞÇİ TEMİNİ HİZMET ALIM ADI ALTINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN İŞÇİ TEMİNİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU MUVAZAA GEÇERSİZ FESİH İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, 18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/18815 Karar No. 2015/27192 Tarihi: 05.10.2015 İŞÇİ TEMİNİ HİZMET ALIM ADI ALTINDA YAPILAN SÖZLEŞMELERİN İŞÇİ TEMİNİ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/37853 Karar No. 2010/31569 Tarihi:

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/37853 Karar No. 2010/31569 Tarihi: T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/37853 Karar No. 2010/31569 Tarihi: 04.11.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17 İŞÇİNİN ÖNEL VEREREK İŞ SÖZLEŞMESİNİSONA ERDİRMESİ ÖNEL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞÇİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14 280 Esas No. 2007/41392 Karar No. 2009/12134 Tarihi: 30.04.2009 FAZLA ÇALIŞMALARDAN HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILMASI EMEKLİLİK

Detaylı

HUKUK YARGITAY KARARLARI YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2009/10473 KARAR NO: 2009/17999 KARAR TARİHİ:

HUKUK YARGITAY KARARLARI YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2009/10473 KARAR NO: 2009/17999 KARAR TARİHİ: YARGITAY KARARLARI Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2009/10473 KARAR NO: 2009/17999 KARAR TARİHİ: 25.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT: 4857 sayılı İş K. md.24. KARAR ÖZETİ: İŞÇİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/16369 Karar No. 2014/17666 Tarihi: 02.06.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /2,17-18 MUVAZAA İŞÇİLİK TEMİNİNİN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ OLRAK KABUL

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/2861 Karar No. 2015/1523 Tarihi: 16.02.2015 KIDEM TAZMİNATINA ESAS SON ÜCRETİN HESAPLANMA ESASLARI ÖZETİ Kıdem tazminatı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

İş Sözleşmesi (MADDE 8) Deneme Süreli İş Sözleşmesi (MADDE 15) İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 1 İş Sözleşmesi (MADDE 8) İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/21532 Karar No. 2016/17631 Tarihi: 10.10.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE DAVASINI KAZANAN İŞÇİNİN

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt : 22-23, Sayı : 6-1

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt : 22-23, Sayı : 6-1 TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt : 22-23, Sayı : 6-1 Mayıs - Ağustos 2010 Mahkemece, davacının haber kameramanı olarak yaptığı işin fikir ve sanat işi kapsamında olmadığı gerekçesiyle çalışmaları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17,26 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2014/5348 Karar No. 2015/19018 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17,26 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2014/5348 Karar No. 2015/19018 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17,26 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/5348 Karar No. 2015/19018 Tarihi: 26.05.2015 İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE SONA ERDİREN TARAF BU NEDENLE UĞRADIĞI ZARARIN

Detaylı

YIL 2015 SAYI: 3 UYGULAMACILAR İÇİN ÖRNEK

YIL 2015 SAYI: 3 UYGULAMACILAR İÇİN ÖRNEK YIL 2015 SAYI: 3 UYGULAMACILAR İÇİN ÖRNEK UYGULAMACILAR UYGULAMALAR İÇİN ÖRNEK YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ ESAS NUMARASI: 2014/8876 KARAR NUMARASI: 2014/16648 KARAR TARIHI: 10.09.2014 Davacı duruşmadaki

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41,46

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41,46 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/37043 Karar No. 2010/29213 Tarihi: 15.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41,46 HAFTA TATİLİNİN KESİNTİSZ 24 SAAT OLARAK KULLANDRILMASININ ZORUNLU OLMASI

Detaylı

BOŞTA GEÇEN SÜRENĐN ÜCRETĐ (Karar Đncelemesi)

BOŞTA GEÇEN SÜRENĐN ÜCRETĐ (Karar Đncelemesi) BOŞTA GEÇEN SÜRENĐN ÜCRETĐ (Karar Đncelemesi) Prof.Dr. Savaş TAŞKENT ĐTÜ Đşletme Fakültesi Yarg. 9.HD., 08.07.2003 t. ve E.12444, K.13125 Kararın özeti : 1. Đşten çıkarılan işçinin, feshin geçersizliğine

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2, 18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6667 Karar No. 2012/12185 Tarihi: 04.06.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ MUVAZAA KAMU KURULUŞLARININ KURDUĞU

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI

İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI İŞÇİNİN BAŞKA BİR İŞYERİNDE ÇALIŞTIRILMASI DÜRÜSTLÜK KURALI ÖZET: İşçinin il sınırları içinde veya dışında başka bir işyerinde çalıştırılacağını öngören sözleşme hükmü geçerlidir. Ancak, bu yetkinin işveren

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16407 Karar No. 2014/3724 Tarihi: 13.02.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /17 KÖTÜ NİYET TAZMİNATI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN PARAYA DEĞERLENDİRİLMESİ OLANAKLI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /53,57 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/18696 Karar No. 2015/12337 Tarihi: 17.06.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /53,57 MEVSİMLİK İŞ MEVSİMLİK İŞTE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. / S.BİşK/6

İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. / S.BİşK/6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/8444 Karar No. 2015/1828 Tarihi: 22.01.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/1 İlgili Kanun / Madde 1475 S. İşK. /14 5953 S.BİşK/6 BASIN İŞ KANUNDA

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/2900 Karar No. 2013/7458 Tarihi: 24.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41,63 FAZLA ÇALIŞMAYI İŞÇİNİN KANITLAMAK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2007/27457 KARAR NO : 2007/34668 KARAR TARİHİ : 20.11.2007 İLGİLİ MEVZUAT : 818 Sayılı Borçlar K. md.325, 4857 Sayılı

Detaylı

4857 sayılı İş Kanunu nun 18 ve devamı maddelerinde

4857 sayılı İş Kanunu nun 18 ve devamı maddelerinde Hazırlayan: Av. Ertan İREN T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2007/15603 KARAR NO : 2007/18639 KARAR TARİHİ : 11.06.2007 KARAR ÖZETİ : İŞ GÜVENCESİ - İŞÇİNİN DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYGUN DAVRANMAMASI

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 2821 SK/45

İlgili Kanun / Madde 2821 SK/45 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/22982 Karar No. 2010/26099 Tarihi: 28.09.2010 İlgili Kanun / Madde 2821 SK/45 SENDİKA YÖNETİCİSİNİN ÜCRETİNİN FAHİŞ OLARAK BELİRLENMİŞ OLMASI SENDİKLARIN AMAÇLARI

Detaylı

Hukuk ALT İŞVEREN İŞÇİSİNE KARŞI ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI. Karar İncelemesi

Hukuk ALT İŞVEREN İŞÇİSİNE KARŞI ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI. Karar İncelemesi 55 ALT İŞVEREN İŞÇİSİNE KARŞI ASIL İŞVERENİN MÜTESELSİL SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI Karar İncelemesi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2009/32292 Karar No: 2010/1149 Tarihi: 25/01/2010 Karar Özeti: Davalının

Detaylı

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17, S.İşK/14

Yargıtay Kararları. İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17, S.İşK/14 536 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/29003 Karar No. 2010/22646 Tarihi: 09.07.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,41 1475 S.İşK/14 İŞVERENLE TARTIŞMA OLAYLARIN GELİŞİMİNDEN İŞVEREN FESHİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı