Prof. Dr. Münir EKONOMĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Münir EKONOMĐ"

Transkript

1 ÖNSÖZ Bu çalışma, iş ilişkileriyle yakın ilgisi olanlara, Yargıtay kararlarını değişik, alışılmış olanlar dışında, orijinal bir sistematik çerçevesinde sunmak heyecanının bir ürünüdür. Yüksek mahkemenin kararları genellikle, kanunların maddelerine göre ve her maddeye ilişkin kararlar, konuları yönünden herhangi bir ayırıma tabi tutulmaksızın yayımlanmış, incelenen ve üzerinde çalışılan bir konuya ilişkin karar veya kararlara ulaşabilmek için zaman kaybı kadar sabrın sınırlarının zorlanmasıyla da karşılaşılmıştır. Hiç kuşkusuz gerek bilimsel araştırmayapanlar ve gerek uygulamacılar için bütün yayınların, hangi özelliklere sahip olursa olsun çok yararı olmuştur; bunu kitap, monografi, makale, tebliğ, karar incelemeleri ve diğer çalışmalarda yapılan atıflarda görmek mümkündür. Sosyal tarafların, özellikle işveren sendikalarının çıkardıkları dergilerde yayımlanan kararların, ilgililer için ne kadar önemli bir kaynak teşkil ettiği de bilinmektedir. Đş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi'nin, Yargıtay kararlarını değerlendirme seminerlerinde sunulan ve genel görüşmelerle birlikte yayımlanan tebliğler, sadece bir kararlar derlemesi değil, karar içerikleriyle birlikte doktrindeki görüşleri de kapsayan, teori ile uygulamanın uyumuna ve bütünleşmesine imkan veren bilimsel çalışmalardır. "Đş Hukuku Uygulaması" (ĐHU) da benzer nitelikte bir kaynak oluşturmuştur; devam ettirememenin üzüntüsünden kurtulamadığımızı belirtmek isteriz. Sunulan çalışma, Yargıtay'ın Đş Hukukuna ilişkin 1996 yılı emsal kararlarından bilimsel bir tasnife tabi tutulmak, kararlar arasında ilgili bulundukları maddelere göre bağlantı kurulmak ve içerikleri özet ve kısa başlıklar ile açıklanmak suretiyle ilgililere, kolayca ve kısa sürede çok yönlü yararlanma zemini hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma bir başlangıç kabul edilirse, herhalde sonraki yıllara ilişkin kararlar için de aynı yolun izleneceği öncelikle KAMU-ĐŞ yöneticilerinden beklentiler arasına girmektedir.

2 Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 1996 yılında verdiği kararlar incelendiğinde, yüksek mahkemenin adaleti gerçekleştirme işlevini, her zaman olduğu gibi, büyük bir titizlikle devam ettirdiği görülmektedir. Daireye intikal eden ve on binlerle ifade edilen uyuşmazlıkların sayısındaki artışlar çalışma hayatında barışa ve huzura dayalı, "hakkın teslim edildiği" bir ortamın beklenen ölçüde gerçekleşmediği endişesini yaratmaktadır. Ancak yüksek mahkeme üyeleri "görevin üstünlüğü" anlayışıyla ve kanuni sınırları aşan şekilde zamanlarını uyuşmazlıkların çözümüne ayırmakla, bu endişeleri gidermekte, sahiplerine haklarını bir an önce sağlayan ve adaleti yaygınlaştıran kararları sayesinde hem kendilerine ve hem de yargı kurumlarına duyulan ortak güveni perçinlemektedirler. Kararlarda dikkati çeken ve süreklilik gösteren bir özellik, yüksek mahkemenin içtihat felsefesi ve dinamiğinin Đş Hukukunun kendi amaç ve ilkelerine dayalı bir hukuk düzeni kurulmasına yönelmesi, Đş Hukukunda genel kuralların uyarlanmasında da aynı esaslara bağlı kalmasıdır. Kararların olumsuz eleştirilere açık yönlerinin bulunduğu bir gerçektir. Doktrinden gelen eleştirileri daha iyiyi bulmak, ideale ulaşmak temeline dayandığı Yargıtay ca da benimsendiği için, yargı kararları ile doktrindeki görüşlerin karşılıklı etkileşimleri Đş Hukukunun özelliklerine uygun zengin bir kaynak oluşturmakla kalmamakta, ayrıca iş ilişkilerine günün şartlarına göre bir yaşam da kazandırmaktadırlar. Yargıtay kararlarını ilgililerin yararlanmalarına sunan bu yalın çalışmayı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi başkan ve üyelerine ithaf etmekten büyük mutluluk duymaktayız* Bu çalışma için de teşviklerini gördüğümüz KAMU-ĐŞ Sendikası yöneticilerine, Genel Sekreter Sayın Dr. Naci ÖNSAL'a, baskıya hazırlama ve baskı sırasındaki yazım ve düzeltmelerde büyük yardımları geçen KAMU-ĐŞ Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Abdullah KAHRAMAN'a ve Adem ÇELĐK'e, baskı işini kısa sürede büyük bir titizlikle gerçekleştiren Türk Tarih Kurumu Basımevi mensuplarına çok teşekkür ederim. Prof. Dr. Münir EKONOMĐ

3 AÇIKLAMA Bu çalışmadan yararlananlar "Đçindekiler" den Đş Kanunu, Sendikalar Kanunu ve Toplu Đş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun hangi maddeleriyle ilgili kararların derlenmiş olduğunu hemen göreceklerdir. Kararlar ait oldukları maddeler içinde konularına ve ilişkilerine göre sistemleştirilmiş, içerikleri açıklanarak başlıklar halinde gösterilmiş ve kenar numaraları verilerek sıralanmışlardır. Buna göre, "kararlara ilişkin içindekiler" ayrıntılı olarak madde numaraları altında ve karar metinlerinden önce yer almaktadırlar. Karar içindekilerine bakılması, kararların konularıyla bunlara ilişkin temel görüş ve çözümler yönünden ilk bilgiyi elde etmek için yardımcı olabilecektir. Diğer yandan her madde içinde sistematik sıralamaya göre kararlara "kenar numarası" verildiği için, birbirini izleyen karar metinleri arasında kenar numarasına bakılarak istenilen karara kolayca ulaşılabilecektir. Maddelerin başındaki sistematik sıralamada "kenar numarası" olmayan başlıklar da bulunmaktadır. Bu durumda başlığın altındaki yollama, ilgili kararın aynı madde içinde başka bir başlıkta kenar numarası aldığını veya diğer bir maddedeki kararla veya kararlarla ilgisi olduğunu ya da her iki halin varlığını gösterir. Örneğin bir madde içindeki kararlar ayırımı ve konuları sisteminde kenar numarası verilmeyen bir başlık altında "bak. k.27" veya "bak. k.49" şeklinde bir yollama yer aldığında (bak. s. 71'de, ĐşK 14, V, 2b ve V, 4b gibi), sözü edilen başlıktaki konunun aynı maddede kenar numarası 27 veya 49 olan kararda ele alındığını göstermektedir. Diğer bir örnek, yine karar numarası olmayan bir başlık altında "bak. ĐşK 13/k 25" şeklinde bir yollamayla (bak. s. 10'da ĐşK 9, 2), sözü edilen başlıktaki konunun Đş Kanununun 13. maddesinde 25 kenar numaralı kararda hükme bağlandığını belirtmektedir. Üçüncü bir örnek kenar numarası olmayan bir başlıkta "bak k 1; îşk 13/k 23, 24, 25" şeklinde bir yollama yapılmasına ilişkin olup (bak s. 11 'de ĐşK 9, 8) bu halde aynı maddede yer alan 1 kenar numaralı karar ile Đş Kanununun 13. maddesindeki 23, 24 ve 25 kenar numaralı kararlarda konuya ilişkin görüş getirildiği açıklanmaktadır. Maddelerin bazılarında tek karar bulunduğu için, kenar numarası verilmediği (Örneğin bak. ÎşK 3, 12, 15) yararlananlara hatırlatılır.

4 KISALTMALAR AY Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Bak. Bakınız BK Borçlar Kanunu E. Esas gm geçici madde HUMK Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ĐşK 1475 sayılı Đş Kanunu ĐşMahK Đş Mahkemeleri Kanunu K. ve k Karar m. madde MK Medeni Kanun s. sayfa SenK Sendikalar Kanunu SSK Sosyal Sigortalar Kanunu sk sayılı Kanun TSGLK Toplu Đş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu UyuşMah Uyuşmazlık Mahkemesi UyuşMahK Uyuşmazlık Mahkemesi Kanunu vd. ve devamı Yarg.9.HD Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

5 ĐŞ KANUNU ĐLE ĐLGĐLĐ KARARLAR

6 I- Đşçi Niteliği ĐşK Vekalet akdine göre çalışan kooperatif başkanının işçi sayılmaması 2. Đşyerinde işverenin makina ve gereçler ile parça başı usulüne göre çalışanın işçi sıfatı 3. Hizmet akdine göre çalıştığı belirlenen kimsenin hizmet tespiti isteğinin kabulü II- Asıl işveren-alt işveren ilişkisi 1. Şartları la) Đşyerinde iş alan başka işverenin varlığının ve onun işçisi bulunduğunun araştırılması 4 lb) Đşin tümünü alanların alt işveren sayılmaması bl. Đnşaat işinde b2. Belediye'ye ait ilaçlama ve haşerelerle mücadele işinde b3. Tahmil ve tahliye işinde 2. Birlikte (müteselsil) sorumluluk 2a) Sınırlı sorumluluk Bak. TSGLK 9/k 7,8 2b) Alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan haklardan birlikte sorumluluk Bak. TSGLK 9/k 7 3. Alt işveren işçisinin asıl işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden yararlanamaması Bak. TSGLK 9/k 7,8

7 ĐşK l Yarg. 9. HD, , E.1995/30079, K.1996/5964. Kooperatif başkanlığı-vekalet akdine dayalı ilişki-işçi sayılmaması-iş mahkemesinin görevli olamayacağı 1 1. Kooperatif başkanlığına seçilen kişi ile kooperatif arasındaki ilişki, hizmet akdine değil, vekalet akdine dayanmaktadır. Davacı başkanın kendisini SSK'na göre sigortalamış olması durumu değiştirmez ve ona işçi niteliğini kazandırmaz. 2. Bu durumda uyuşmazlık Đş Mahkemelerinin görev alanına girmediği için davanın kanun görev noktasından reddine karar verilmek gerekir. ĐşK 1; BK 386 vd.; SSK 2,3; ĐşMahK 1 DAVA : Davacı ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi. Gereği konuşulup düşünüldü : Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı davalı kooperatifin genel kurulunca seçilmiş başkanı olup, bu sıfatla görev ifa etmiştir. Böyle olunca taraflar arasında fiili ilişki hizmet akdine değil vekalet akdine dayanmaktadır. Davacının kendisini SSK'na sigortalamış olması kendisinin işçi olduğunu göstermediği gibi bu hukuki sonucu da değiştirmez Sayılı Đş Mahkemeleri Kanunu'na göre Đş Mahkemeleri işçi ile işveren arasındaki hizmet akdine ya da Đş Kanunlarından doğan uyuşmazlıkları çözümlemekle görevlidir. Bu durumda davanın görev noktasından reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek hüküm kurulması hatalıdır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde

8 ĐşK l Yarg. 9. HD, , E.1996/10135, K.1996/ Đşyerinde parça başı ücret sistemi ile çalışma-hizmet akdine dayalı ilişki-işçi niteliği 2 Đşyerinde işverene ait makina ve gereçlerini kullanarak parça başına ücret yöntemiyle battaniye dikimi işini üstlenen kimsenin bu çalışma tarzını, istisna akdine dayalı ilişki olarak nitelemek mümkün değildir. Bu hizmet olgusuna işçi sıfatına sahip olan davacının talep ettiği alacaklarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırılıp karara varılması gerekir. ĐşK 1 DAVA : Taraflar arasındaki, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma parası, haftasonu ve bayram tatili gündelikleri ile yıllık ücretli izin parasının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle reddine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davacı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davacı adına Avukat... ile karşı taraf... adına Avukat... geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davalı işverenin savunmasına ve dinlenen taraf tanıklarının ayrıntılı açıklamalarına göre, davacının parça başı çalışma yöntemiyle işyerinde battaniye dikiş işlerini yaptığı ve bu işi yaparken de işverene ait makina ve gereçlerini kullandığı kesin bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu çalışma tarzının, götürü şekilde yani istisna akdi olarak nitelendirilmesi olanağı yoktur. Davacının işverene ait işyerinde, az önce anlatılan şekilde çalışması ortada, parça başı usulü ile bir çalışmanın gerçekleştiğini göstermektedir. Bu hizmet olgusu dikkate alınarak talep edilen alacakların gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılıp incelenerek, hasıl olacak sonuca göre, bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, davacı yararına takdir edilen TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiye iadesine, gününde

9 ĐşK 1 Yarg. 9, HD, , E.1996/5988, K.1996/ Hizmet akdine dayalı çalışma-işçilik haklarına hüküm verilmesi-hizmet süresinin tespiti, 3 Hizmet akdine göre muntazaman ve sürekli şekilde çalıştığı tespit edilerek işçilik haklarına hükmedilen işçinin, sigortaya ildirilmeyen hizmet süresinin tespiti isteğinin de kabul edilmesi gerekir. ĐşK 1,33, 35, 41; SSK 79 DAVA : Davacı, hizmet tespiti ile fazla çalışma parası hafta tatili ücreti ve asgari ücret fark alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalılardan... ve... avukatı ve davacı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi. Gereği konuşulup düşünüldü : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Davacının temyizine gelince; Mahkemece tarihleri arasında davacının davalı işverene ait. işyerinde hizmet akdi ile muntazaman ve sürekli bir şekilde çalıştığı kabul edilerek işçilik haklarına hükmedilmiş bulunmaktadır. Buna rağmen sigortaya bildirilmeyen bu hizmet süresinin tespiti isteğinin reddedilmiş olması çelişkilidir. Hizmet yapıldığı düşünülerek işçilik haklarına hükmedildiğine göre hizmet tespiti isteğinin de kabul edilmesi gerekirdi. O halde karar bu yönden bozulmalıdır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde

10 ĐşK 1 Yarg. 9. HD, , E.1996/4452, K.1996/6071. Đşverenin belirlenmesi-alt işverenin işçisi olup olmadığı. 4 Đşçinin çalıştığı işin ihale ile müteahhide verilip verilmediği ve müteahhide bağlı çalıştığı yönünde karşı tarafın delilleri ile birlikte araştırma yapmadan hüküm konulması isabetli değildir. ĐşK 1 DAVA : Davacı ücret farkı, fazla mesai farkı, yıllık ücretli izin ve ikramiye alacağı ile sosyal hak alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya Davacı, aslında davalı kurumun işçisi olduğu halde, kendisinin ihale ile iş alan müteahhidini işçisi imiş gibi gösterildiğini, dayanışma aidatı ödemek suretiyle işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinden yararlandırılmadığını ileri sürerek fark alacak isteğinde bulunmuştur. Davalı ise, davacının ihale ile iş alan müteahhidin işçisi olduğunu bu itibarla kendisine husumet yöneltilemeyeceğini, husumet nedeniyle davanın reddini savunmuştur. Mahkemece savunmanın doğruluğu araştırılmadan hüküm kurulmuştur. Öncelikle, davalı kurumdan davacının çalıştığı işin ihale ile müteahhide verilip verilmediği, üzerinde durularak savunulduğu gibi varsa ihale dosyasının ve davacının müteahhid veya müteahhidlerle yapmış olduğu ferdi hizmet sözleşmelerinin ve bunlara karşı davacının mukabil delillerinin toplanıp araştırma ve inceleme yapılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde

11 Yarg. 9. HD, , E.1996/5435, K.1996/6135. Đnşaat işinin tümü ile ihale edilmiş olması-husumetin yöneltileceği işveren ĐşK l 5 Kooperatifin inşaat işini tümü ile ihale ederek inşaat şirketine verdiği açıkça belirlendiğine göre işçi kooperatifin değil, inşaat şirketinin işçisi saydır ve kooperatife husumet yöneltilemez. ĐşK 1 DAVA : Davacı fazla çalışma parası, ücret alacağı ve hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya Davacı, davalı Yapı Kooperatifini hasım göstererek bir kısım işçilik haklarının hüküm altına alınmasını istemiştir. Davalı ise, inşaat işinin tümü ile ihale yolu ile müteahhit firma olan... A.Ş'ne verdiğini bu nedenle de husumetin kendilerine yöneltilemeyeceğini savunmuştur. Taraflar arasında noterlikçe düzenlenen idari şartname içeriğine göre davalı kooperatifin bilumum inşaat işini adı geçen A.Ş'ne verdiği açık ve seçik biçimde görülmektedir. Bu durum karşısında davacının davalı kooperatifin değil yukarıda adı geçen Anonim Şirketin işçisi olduğunun kabulü gerekir. Böyle olunca davalı kooperatife husumet yöneltilemeyeceğinden hakkında açılan davanın husumet yönünden reddine karar verilmelidir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde

12 ĐşK l Yarg. 9. HD, , E.1995/37691, K.1996/414. Đşin bütünlük içinde ihale yolu ile başkasına verilmesi-asıl işveren olarak sorumluluğun bulunmaması-belediye işyerlerini ve işçilerini kapsayan teşmilin müteahhit hakkında uygulanmaması-belirli süreli hizmet akdinin kapalı iradelerle aynı süre ile yenilenmesi Belediye tarafından ilaçlama ve haşerelerle mücadele işi, bir bütün içinde ihale edilerek istisna akdi ile bir müteahhide verildiğinde, asıl Đşveren-alt işveren ilişkisi ve belediyenin müteahhit işçilerine karşı sorumluluğu söz konusu olamaz. 2. Belediye işyerlerini ve burada çalışan işçileri kapsayan Teşmil Kararnamesinden, müteahhit işçilerinin yararlandırılması mümkün değildir. 3. Belirli süreli hizmet akdi tarafların ses çıkarmaması ile yenilendiğinde BK m. 339'a göre önceki aktin süresi ile yürürlükte bulunan belirli süreli akit bulunduğu için, sürenin bitiminden önce akdin feshinde ihbar tazminatına hükmedilmesi isabetli değildir. ĐşK 1,9; BK339;TSGLK 11 DAVA : Davacı, ihbar tazminatıyla ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı ve davacı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya 1- Dosyadaki bilgi ve belgelere ve ihale ile ilgili sözleşmeye göre... Belediye Başkanlığı sınırları bünyesinde ilaçlama ve haşerelerle mücadele işlerinin... Limited Şirketine yaptırılması işi bir bütünlük içinde verildiği ihale sözleşmesinin bu niteliği itibariyle taraflar arasında istisna akdinin söz konusu olduğu bunun sonucu olarak da müteahhidin işçileri ile ilgili borçlardan dolayı... Belediye Başkanlığının sorumlu tutulması olanağı bulunmadığı bir başka anlatımla olayda asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz edilemeyeceği anlaşılmaktadır.

13 ĐşK l Bu durumda; Đstisna akdi ile Belediye Başkanlığından iş alan müteahhidin işçilerinin alacağından dolayı anılan Belediye Başkanlığının sorumlu tutulmuş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir Ltd. Şti'nin temyizine gelince; a) Davacı ile... Ltd. Şti. arasında başlangıçta tarihli süresi belirli hizmet sözleşmesinin düzenlendiği sürenin bitiminde, her iki tarafın sesini çıkarmaması üzerine sözleşmenin devam ettiği ancak, bitim tarihinden itibaren 4 ay dolmadan sözleşmenin feshedildiği, taraflar arasında uyuşmazlık konusu değildir. BK konuya ilişkin 339'ncu maddesine göre belirli süreli hizmet akdi müddetin sınırından sonra tarafların sükutu ile temdit edildiği takdirde akit aynı müddet ve nihayet bir sene için tecdit edilmiş sayılır. Taraflar arasındaki sözleşme başlangıçta olduğu gibi fesih tarihinde de süresi belirli nitelikte bulunduğuna göre ihbar tazminatına hükmedilmesi doğru değildir. Zira ihbar tazminatı süresi belirsiz hizmet akitleri için söz konusudur. b) Olayda, teşmil kararnamesinin uygulanması olanağı yoktur. Teşmil kararnamesi... Belediyesi işyerlerini ve bu yerlerde çalışan kendi işçilerini kapsamaktadır. Müstakil bir işveren dışında bulunan... Ltd. Şti. işçilerinin yararlandırılmış olması hatalıdır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde Yarg. 9. HD, , E.1995/37441, K.1996/ Asıl işveren-alt işveren ilişkisi ve sorumluluğu-ihbar ve kıdem tazminatı 7 Đşyerindeki tahmil ve tahliye işlerinin tamamı ihale suretiyle müteahhite verildiğinde, müteahhidin işçilerine ödenecek ihbar ve kıdem tazminatından her iki işveren değil, yalnız müteahhit sorumludur. ĐşK l, 13,14 8

14 ĐşK l DAVA : Davacı, ihbar, kıdem tazminatı izin ücreti ile resmi ve dini bayramlardaki çalışma ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı... A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya Davalı,... A.Ş. magnezitin tahmil ve tahliye işlerinin tamamını diğer davalı...'ya ihale suretiyle vermiştir. Davacı diğer davalı...'nın işçisi olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmıştır. Bu olgular karşısında ihbar ve kıdem tazminatı ile izin alacağından davalı...'nın sorumlu olması gerekirken her iki davalı aleyhine hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde ĐşK 3 Đşyerinin devrinde yeni işverenin sorumluluğu Yarg. 9. HD, , E.1996/2972, K.1996/ işyerinin devri-yeni işverenin işçilere karşı sorumluluğu. Đşyerini devralan işveren, devir tarihinden sonraki ihbar ve kıdem tazminatı dışındaki işçilik haklarından sorumludur. ĐşK 3, 13, 14,26,41,42,54,56 DAVA : Taraflar arasındaki, ihbar, kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti, ikramiye ile bayram ve hafta tatili gündeliklerinin ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde duruşmalı olarak temyizen incelenmesi davalı avukatınca istenilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı adına Avukat... geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek dosya

15 ĐşK 3 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Toplanan delillere ve mahkemenin kabulüne göre, işyeri 'de davalıya devir edilmiştir. Devir alan davalı işverenin anılan devir tarihinden sonraki ihbar ve kıdem tazminatı dışındaki işçilik haklarından sorumlu tutulması ile yetinilmesi gerekirken, önceki dönemden de sorumlu tutulması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen TL. duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde ĐşK Belirli süreli hizmet akdinin süresinin bitiminden önce feshi ve cezai şart 2. Belirli süreli hizmet akdinin işverence süresinin bitiminden önce feshinde geri kalan süreye ilişkin ücrette BK 325'e göre indirim yapılması Bak. ĐşK 13/k Belirli süreli hizmet aktinde taraflara bildirimli fesih imkanının tanınması ve sona ermesi 4. Belirli süreli hizmet akdinin ses çıkarmayarak yenilenmesi Bak. ĐşK l/k 6 5. Belirli süreli hizmet akdinin işçi tarafından derhal feshi ve geri kalan süre için tazminat talebi 6. Belirli süreli hizmet akdi işveren tarafından haklı sebeple feshedilen işçinin geri kalan süre için ücret talep edememesi Bak. ĐşK 17/k5 10

16 ĐşK 9 7. Belirli süreli hizmet akdinin işverence feshinde haklı bir sebep bulunmadığı takdirde BK 325 dikkate alınarak işlem yapılması Bak. ĐşK 17/k 2 8. Belirli süreli hizmet akdinde ihbar tazminatı ödenmemesi Bak. k 1; ĐşK 13/k 23, 24, 25 Yarg. 9. HD, , E.1995/30126, K.1996/5944. Belirli süreli hizmet akdinin süresinin bitiminden önce feshi-ihbar tazminatı-cezai şartta BK m.325'e göre indirim. 1 Belirli süreli hizmet akdinin süresinin bitiminden önce feshin ihbar tazminatına hükmedilmesi doğru değildir. Sözleşme maddelerine göre hükmedilen cezai şart niteliğindeki alacakla ilgili olarak BK'nun 325. maddesi gereğince indirim yapılıp yapılmayacağının araştırılması gerekir. ĐşK 9, 13; BK 158 vd., 325. DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi. Gereği konuşulup düşünüldü : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle ve kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Mahkemece taraflar arasındaki akdin belirli süreli hizmet akdi olduğu kabul edilmesine rağmen, ihbar tazminatına hükmedilmesi doğru değildir. 3- Davacı lehine hizmet sözleşmesinin 5 ve 7 maddelerine dayanılarak hükmedilen cezai şart niteliğindeki alacakla ilgili olarak Borçlar Kanununun 325. maddesi gereğince indirim yapılmasının gerekli olup olmadığının tartışılmaması bozma nedenidir.

17 ĐşK 9 4- Hüküm altına alınan kıdem tazminatı dışındaki alacaklarla ilgili olarak ek davaya konu miktarlar hakkında ek dava tarihi olan tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken ilk dava tarihi olan tarihinden itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi dairemizin yerleşmiş görüşüne aykırıdır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının ilgiliye iadesine, gününde oybirliği ile karar verildi. Yarg. 9. HD, , E.1995/31346, K.1996/6089. Belirli süreli hizmet akdinde tarafların fesih imkanı-sürenin uzatılmaması (akdin yenilenmemesi)-sürenin geçmesi ile akdin sona ermesi-yıllık izne hak kazanma Belirli süreli hizmet akdinde taraflardan birinin bir ay önce bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi feshedileceğinin kabul edildiği halde, bu fesih hakkı kullanılmamışsa, sürenin bitiminde akit uzatılmış sayılmaz, süre geçmekle kendiliğinden son bulur. Bu nedenle, bakiye süre için ücret talebinin kabulü söz konusu olamaz. 2- Hizmet akdinin süresine göre işçi, kanunda öngörülen bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmadığı için, yıllık ücretli izin alacağına hak kazanamaz. ĐşK 9, 49, 56; BK 339 DAVA : Davacı, yıllık ücretli izin parası, ücret alacağının ödetilmesi ile feshin usulsüzlüğünün tesbitine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya

18 ĐşK 9 1- Taraflar arasında düzenlenen tarihlerini kapsayan süresi belirli ferdi hizmet sözleşmesinin 9 ncu maddesinde taraflardan birinin bir ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyi her zaman feshedebileceği belirtilmiştir. Bu hüküm sözleşmenin süresinin bitiminden önceki bir süreyi kapsadığı gibi sözleşme süresi içinde her zaman feshedilmesine olanak vermektedir. Bir başka anlatımla sözleşmenin süresinin bitiminden Önce bir tarafın sözleşmeyi bir ay içinde feshetmemiş olması durumunda sözleşmenin B.K. na göre bir yıl uzatılacağı sonucuna varılamaz. Aynı 9. ncu maddede sözleşme süresi sonunda taraflarca uzatılmaması halinde sözleşmenin kendiliğinden sona ereceğine ilişkin hüküm de bu sonucu doğrulamaktadır. Somut olayda sözleşme süre bitiminde kendiliğinden sona erdiğine göre bakiye süre için ücret isteğinin kabulü mümkün değildir. 2- Davacı, tarihleri arasında çalışmış olup, yıllık ücretli izin alacağına hak kazanması için öngörülen bir yıllık süre koşulu gerçekleşmemiştir. Gerçekten 1475 sayılı Đş Kanununun 49. ncu maddesinde en az bir yıl çalışma koşulu öngörülmüştür. Bu durumda davacı, yıllık ücretli izin alacağına da hak kazanmadığından bu yönden de kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde Yarg. 9. HD, , E.1996/2439, K.1996/ Belirli süreli hizmet akdinin işçi tarafından derhal feshi-geri kalan süre ile ilgili talepte bulunabilme. 3 Belirli süreli hizmet akdi ile çalışan, ancak süresinin sona ermesinden önce haklı sebeple akdi feshedilen işçi, geri kalan süre için tazminat talebinde bulunabilir. ĐşK9, 16; BK 325, 344, 345

19 ĐşK 9 DAVA : Davacı, yıllık izin ücreti, ikramiye ve ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Davacının temyizine gelince; Taraflar arasındaki uyuşmazlık süresi belirli hizmet akdi ile çalışan davacının haklı bir nedenle iş aktini feshetmesinden dolayı sözleşmenin kalan süresi için tazminat isteğinde bulunup bulunamayacağı noktasında toplanmaktadır. Mahkemece bu konuda istekte bulunulamayacağı sonucuna varılmıştır. Borçlar Kanununun 325. maddesinde: Belirli süreli hizmet akdi ile çalışan işçinin işine son verilmesi halinde geri kalan süre için işçinin istekte bulunabileceği öngörülmüştür. Bu madde haklı sebeple sözleşmeyi fesheden işçi bakımından bir düzenleme getirmemişse de daha sonraki 344. ve 345. maddelerde öngörülen kurallar işçiye böyle bir talepte bulunma hakkı vermektedir. Bu durumda 325. maddedeki temel esaslarda gözönünde tutularak isteğin hüküm altına alınması gerekir. SONUÇ Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde ĐşK12 1. Hizmet akdinin deneme süresi içerisinde feshedebilmesi 2. Cezai şartın deneme süresinin geçirilmesinden sonra etkisi

20 ĐşK 12 Yarg. 9. HD, , E. 1995/35258, K. 1996/9448. Deneme süresi içerisinde fesih-tek taraflı cezai şart. 1. Deneme süresi içerisinde hizmet akdi, önceden bildirilmeye gerek olmaksızın ve tazminatsız derhal feshedilebilir. Hizmet akdinde kararlaştırılan cezai şart deneme süresinin geçirilmesinden sonra etkisini gösterir ve talep edilebilir. 2. Tek taraflı ve sadece işçi için kararlaştırılan cezai şart, Yargıtayın yerleşmiş içtihatına göre geçersizdir. ĐşK 12 DAVA : Davacı, cezai şart alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya Taraflar arasındaki hizmet sözleşmesinin 2. maddesinin (B) bendinde "deneme süresi bir ay olup bu süre içerisinde taraflar hizmet akdini ihbarsız ve tazminatsız olarak feshedebilirler" hükmü konulmuştur. Sözleşmeye ekli tutanaktan, hizmet akdinin tarihinde imzalandığı anlaşılmaktadır. Akit ise günü bir aylık deneme süresi geçmeden sona erdirilmiştir. Bu nedenle davacının isteği yerinde değildir. Ote yandan, davaya dayanak yapılan hizmet sözleşmesinin 2-k maddesinde düzenlenen cezai şart tek taraflı ve işçi aleyhinedir. Bu nedenle dairemizin yerleşmiş içtihadlarına göre bu tür cezai şart kuralı geçersizdir. O halde karar bozulmalıdır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde

21 ĐşK 13 I- Đşçi tarafından fesih Başka işverene ait işyerinde iş bulma sonucu işten ayrılarak hizmet akdini fesih la) Başka işyerinde iş bulduğu için işten ayrılma lb) Hizmet akdinin sona erdiği tarihte başka işyerinde işe başlama 2. ibranamede kendi rızası ile işten ayrıldığını açıklama 2a) Đşçinin ibranamede serbest iradesiyle istifa ettiğini açıklaması 2b) Đşçinin ibranamede kendi rızası ile işten ayrıldığını açıklaması 3. Askerlik görevi nedeniyle işyerinden ayrılarak akdi feshetme 4. Emekli olmak isteği ile işten ayrılma 4a)Tenkisat sırasında emekli olmak isteği ile ayrılacağının açıklanması 4b)Belirsiz süreli hizmet akdine dönüşen ilişkide emekli olmak suretiyle hizmet akdini fesih 4c)Đşverenin bildirim süresine ait ücreti ödemeden işçinin emekli aylığı almak amacıyla hizmet akdini fesih 9 5. Kadın işçinin evlilik sebebiyle işten ayrılması II- Đşveren tarafından fesih 1. Hizmet akdinin işveren veya işçi tarafından feshedildiğinin belirlenmesi Hizmet akdinin hangi tarihte ve nasıl feshedildiğinin araştırılması

22 ĐşK Đşçiyi çalıştırmama yönünde fesih iradesi 4. Đşçinin geçici olarak işine ara verildiğine dair bildirimin fesih anlamı taşıması 5. Feshin haksız olup olmadığının araştırılması 6. Aynı eylemden dolayı iki kez ceza verilemeyeceği için feshin haksız sayılması 7. Đşyerinin kapatılmış olması sonucu hizmet akdinin feshedilmiş sayılması 8. Verimsiz çalışma nedeniyle hizmet akdinin feshi 9. Mevsimlik işte çalışan işçinin hizmet akdinin feshi 9a) Yeni mevsim döneminde işe çağrı yazısı ve işten çıkış belgesi dikkate alınarak fesih işlemi hakkında sonuca varılması 18 9b) Mevsimlik işte düzensiz çalışan işçinin bir mevsim işe çağrılmamış olmasının fesih anlamında kabul edilmeyeceği 19 9c) Hava ve iklim şartlarına göre işe ara verilip tekrar başlatılmada fesih işleminden söz edilmemesi 20 III- Đhbar Tazminatı Zincirleme hizmet akitlerinin belirsiz süreli hizmet akdine dönüşmesinde ihbar tazminatı 1a) Đş ilişkisi kesilmiş gibi gösterilip ibraname alınsa dahi belirsiz süreli hizmet akdine dönüşmenin varlığı dikkate alınarak fesih üzerinde durulması 1b) Zincirleme hizmet akitleri belirsiz süreli hizmet akdine dönüştüğünde ihbar sürelerine uyulması

23 2. Belirli süreli hizmet akdinde ihbar tazminatının uygulanmaması ĐşK a) Đhbar tazminatının belirsiz süreli hizmet akillerinde sözkonusu olması 2b) Belirli süreli hizmet akdinde ihbar tazminatı isteğinin reddedilmesi 2c) Sürenin bitiminden önce fesihte ihbar tazminatına karar verilememesi 3. Başka işverenin işyerinde ve bağımsız çalışmada geçen sürenin ihbar tazminatına etkisi 4. Đhbar tazminatından faiz ve oranı 4a) Đstenmediği durumda ihbar tazminatı için faiz yürütülemeyeceği b) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4c) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4d) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4e) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4f) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4g) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4h) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4i) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı 4k) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı ve oranı 41) Đhbar tazminatında faiz başlangıcı ve oranı Bak. ĐşK 14-k 39, 41,42, 46

24 ĐşK 13 IV- Kötüniyet Tazminatı 1. Ekonomik dar boğam girilmesi sonucu feshin kötüniyetli işe son verme sayılmaması Mali ve ekonomik nedenlerle işyerini kapatma sonucu feshin kötüniyetli sayılmaması Ekonomik krize dayalı fesihte kötüniyetin kabul edilmemesi Mali yetersizlik nedeniyle fesihte kötüniyetin kabul edilmemesi Đş yoğunluğu nedeniyle geçici çalışmaya zorlamadan dolayı gelişen olaylar sonucu feshin kötüniyete dayanmaması Akdi feshedilen bölümde reorganizasyon yapıldığı, yeni işçi alındığı ve diğer nedenler araştırılmadan kötüniyet tazminatına hükmedilememesi Toplu iş sözleşmesinden yararlanması mümkün olmadığı halde aksi yolda girişimde bulunduğu için akdin feshinde kötüniyetin bulun maması Đnandırıcı delillerle kanıtlanmayan kötüniyet iiddiasında tazminata karar verilememesi Meşru bir neden olmadan çok sayıda hizmet akdinin feshi ve yeni işçi almada siyasi kadroların etkisinden ötürü kötüniyet tazminatını gerektiren şartların bulunması Kötüniyetle fesih iddiasının işçi tarafından ispatı 46 V- Manevi Tazminat 1. Fesihte manevi tazminata BK m. 49'da öngörülen şartlarla karar verilebilmesi Fesihte yasal dayanağı bulunmayan maddi ve manevi tazminata karar verilememesi 48

25 ĐşK 13 Yarg. 9. HD, , E.1995/31603, K.1996/6374. Đşçi tarafından fesih-ihbar ve kıdem tazminatı 1 Başka bir işverene ait işyerinde iş bulması sonucu işinden ayrılarak hizmet akdini kendisinin feshettiği anlaşılan işçi, ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz. ĐşK 13, 14 DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile resmi tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi. Gereği konuşulup düşünüldü : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Đddia savunma ve dinlenen tanık anlatımları ile davalı tarafından çekilen ihtarname içeriğine göre davacı işçinin kamu kesiminde iş bulması sonucu iş akdinin kendisi tarafından feshedildiği anlaşılmaktadır. Gerçekten davacı tanıkları davacının iş aramak için çaba sarfettiğini ve bu amaçla davalı işverenden izin istediğini; davalı tanıkları da davacının yaptığı işin ağır olması nedeniyle işi bıraktığını açıklamışlardır tarihli ihtarnamede de davacının tarihinden beri devamsızlıkta bulunduğu vurgulanmıştır. Bu delillerin birlikte değerlendirilmesinden işin davacı tarafından bırakıldığının kabulü gerekir. Davacının hemen bir başka bir iş bulmuş olmasıda varılan bu sonucu doğrulamaktadır. Böyle olunca iş akdini fesheden davacı işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz. SONUÇ. Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının ilgiliye iadesine, gününde oybirliği ile karar verildi.

26 Yarg. 9. HD, , E.1995/33878, K.1996/6139. Hizmet akdinin işçi tarafından feshi-ihbar ve kıdem tazminatı ĐşK 13 2 Hizmet akdinin sona erdiği tarihte başka bir işverene ait işyerinde işe başlayan ve daha sonra o işyerinin ortakları arasına giren işçinin hizmet akdini kendisinin feshetmiş olduğunu doğrulayan kanıtlar dikkate alınarak ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddine karar verilmesi gerekir. ĐşK 13, 14 DAVA : Davacı, icra takibine yapılan itirazın iptali ile ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya Dosyadaki belge ve bilgilere göre, davacının aradaki hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihte bir başka yerde işe başladığı ve daha sonra da o işyerinin ortakları arasına girdiği anlaşılmaktadır. Đşe giriş bildirgesi ve Ticaret Sicili Gazetesi bu olguları doğrulamaktadır. Ayrıca davalının dinletmiş olduğu tanıklarda bu konuyu savunma doğrultusunda açıklığa kavuşturmuşlardır. Bu yazılı ve sözlü birbirini doğrulayan kanıtlar karşısında davacı tanıklarına itibar edilmesi doğru değildir. Böyle olunca ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddine karar verilmelidir. SONUÇ Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde ** * * * Yarg. 9. HD, , E.1995/33955, K.1996/6068. Hizmet akdinin Đşçi tarafından feshi-ihbar ve kıdem tazminatıikramiye alacağı 3 Đçeriği taraflarca doğrulanan ibranameden işçinin serbest iradesiyle istifa etmek suretiyle işyerinden ayrıldığı ve davalı işvereni ücret alacakları yönünden açık ve kesin biçimde ibra ettiği anlaşıldığına göre, ihbar ve kıdem tazminatı ile ikramiye alacağı hakkındaki isteklerinin reddine karar verilmesi gerekir. ĐşK 13, 14

27 ĐşK 13 DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin parası ile ikramiye alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de duruşma gününün taraflara tebliği için davetiyeye yapıştırılacak posta pulu bulunmadığından duruşma isteğinin reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, Gereği konuşulup düşünüldü : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle ve kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Tarafların iddia ve savunmalarına, ceza dosyası içerisinde bulunan ve içerikleri taraflarca doğrulanan tarihli ibraname sözleşmesine göre davacının serbest iradesi ile istifa etmek suretiyle işyerinden ayrıldığı ve davalıyı ücret alacakları yönünden açık ve kesin bir biçimde ibra ettiği anlaşılmaktadır. Mahkemece davacı hakkında emniyeti suistimal suçundan açılan davanın beraatle sonuçlandığı vurgulanarak istekleri reddedilmiş ise de, ceza dosyası içeriğinden istifa ile iş akdini sona erdiğinin kanıtlanmadığı sonucuna varılamaz. Bu olgular karşısında ihbar, kıdem tazminatı ile ikramiye alacağının reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının ilgiliye iadesine, gününde oybirliği ile karar verildi. Yarg. 9. HD, , E.1996/3720, K.1996/ Đşçinin kendi rızası ile işten ayrılması (fesih)-ihbar ve kıdem tazminatı 4 Đşçinin ibranamede kendi rızası ile işten ayrıldığını açıklaması halinde, buna karşı bir iddia ve deliller bulunup bulunmadığı araştırılıp değerlendirme yapmadan ihbar ve kıdem tazminatına karar verilmesi doğru değildir. ĐşK 13, 14

28 ĐşK 13 DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin parasının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle ve kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Dosya içinde bulunan ibranamede davacı işçi kendi rızası ile işten ayrıldığını açıklamaktadır. Mahkemece ibranameye karşı davacı tarafından diyecekleri sorulup varsa delilleri istenerek ve mukabil deliller de toplanmak suretiyle yapılacak değerlendirme sonucuna göre ihbar kıdem tazminatları konusunda bir karar verilmesi gerekirken bu yön üzerinde durulmadan anılan isteklerin hüküm altına alınması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde 5 Yarg. 9. HD, , E.1995/36081, K.1996/ Askerlik nedeniyle işyerinden ayrılma-ihbar tazminatı- kıdem tazminatı faizi 1. Askerlik görevi nedeniyle işyerinden ayrılan işçi hizmet akdini kendisi feshetmiş olduğu için ihbar tazminatına hak kazanamaz. 2. Kıdem tazminatı için oran belirtilmeksizin faize hükmetmek gerekir. Mahkemece % 74 oranında faiz karara bağlandığında yapılacak iş, % 74 oranını geçmemek üzere fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizin yürütülmesine karar vermektir. ĐşK 13, 14 DAVA Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya

29 ĐşK Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle ve kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine, 2- Davacının 1987 yılında çalışmaya başladıktan sonra 1990'da askere gittiği ve bir daha çalıştırılmadığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Askerlik nedeniyle işyerinden ayrıldığına göre hizmet akdini kendisi sona erdirmiş olup, ihbar tazminatına hak kazanmış değildir. Buna rağmen ihbar tazminatının hüküm altına alınması hatalıdır. 3- Hüküm altına alınan kıdem tazminatı için oranı belirtilmeksizin faize hükmetmek gerekir. Mahkemece % 74 oranında faiz karara bağlandığına göre bu durumda yapılacak iş % 74 oranı geçmemek üzere fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faizin yürütülmesine şeklinde karar vermekten ibarettir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde Yarg. 9. HD, , E.1995/29823, K.1996/3567. Tenkisat sırasında emekli isteği ile işten ayrılma 6 Đşyerinde yapılan tenkisat sırasında işverene emekli olmak isteği ile işten ayrılacağını açıklayan işçi, bu bildirimden sonra makul bir sürede Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurmuş ve emekli olmuş ise, hizmet akdini emekli aylığı almak amacıyla sona erdirdiğini kabul ile isteklerini buna göre değerlendirip bir sonuca varmak gerekir. ĐşK 13, 14 DAVA : Davacı, gecikme zammı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya

30 ĐşK 13 Dosyada bulunan davacının işverene hitaben yazdığı tarihli dilekçede tenkisat nedeniyle emekli olmak istediğini ve işten ayrılacağını açıklamıştır. Ancak emeklilik için SSK'ya ne zaman başvurduğu ne zaman emekli olduğu dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Şayet davacı anılan dilekçesinden sonra makul bir süre içinde kuruma başvurup emekli olmuş ise, iş akdinin davacının emekliliği nedeniyle son bulduğunun kabulü ile isteklerin değerlendirilerek hüküm kurulması gerekirken bu yön üzerinde durulmadan iş akdini davacı tenkisat nedeniyle feshetmiş gibi değerlendirme ile karar verilmiş olması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususlar üzerinde durulmasına şimdilik gerek bulunmadığına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde Yarg. 9. HD, , E.1996/6555, K.1996/ Zincirleme hizmet akitleri-emeklilik nedeniyle fesih - ihbar tazminatı -faiz başlangıcı 7 1. Zincirleme olarak birer aylık çalışmalar ile iş ilişkisi devam eden işçi son bir aylık dönemin bitimi ile emekli olmak suretiyle hizmet akdini kendisi feshetmiş olduğu için, işverenden ihbar tazminatı isteğinde bulunamaz. 2. Kıdem tazminatı dışındaki işçilik hakları için faiz başlangıç tarihi olarak, temerrüde düşürme olgusu bulunmadığı hallerde, dava tarihinin dikkate alınması gerekir. ĐşK 13 DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı, ikramiye, yıllık ücretli izin parası ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya

31 ĐşK Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2- Dinlenen taraf tanıkları, dosya içerisinde bulunan belgelere göre davacının emekli olmak suretiyle aradaki hizmet akdini kendisinin fesh ettiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar, zincirleme olarak birer aylık çalışmalarla görev yaparken son bir aylık dönemin bitiminde emeklilik isteği ile SSK na başvurmuş ise de bu durum feshin işveren tarafından gerçekleştirildiğini göstermez. Bu sona eriş şekline göre davacı ihbar tazminatı isteğinde bulunamaz. 3- Kıdem tazminatı dışındaki işçilik hakları için faiz başlangıç tarihi olarak dava tarihinin dikkate alınması gerekirken ortada temerrüde düşürme olgusu bulunmadığı halde fesih tarihinden faiz yürütülmesi de bozma nedeni sayılmıştır. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde Yarg. 9. HD, , E.1995/34008, K.1996/6267. Đşveren tarafından fesih-ihbar tazminatı ödenmeden işçinin yaşlılık aylığı için başvurusu ve akdin sona ermesi-askerlikte geçen sürenin kıdemden sayılması 8 1. Đşveren tarafından belirsiz süreli hizmet akdi 13. maddeye göre fesih bildiriminde bulunduğu halde, bildirim sürelerine ait ücret ödenmediği için, yine aynı gün SSK'na yaşlılık aylığı bağlanması amacıyla başvurmakla hizmet akdi işçi tarafından daha önce feshedilmiş olmaktadır. 3. Kıdem tazminatının hesabında askerlikte geçen sürenin de dikkate alınması gerekir. ĐşK 13, 14

32 DAVA : Davacı, fark kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya ĐşK 13 Davacı bakiye kıdem tazminatı tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme davayı reddetmiştir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının iş sözleşmesi 1475 sayılı Đş Kanununun 13. maddesi uyarınca tarihinde feshedilmiş ise de aynı gün ihbar tazminatı ödenmemiş ve aynı gün davacıda Sosyal Sigortalar Kurumu'na başvurarak yaşlılık aylığı bağlanmasını istemiştir. Bu durumda sözleşme davacı tarafından daha önce yaşlılık aylığı olmak amacıyla bozulmuştur. O halde 1475 sayılı Đş Kanunu 14/4 uyarınca askerlikte geçen sürenin kıdem tazminatının hesabında dikkate alınması gerekir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oyçokluğu ile karar verildi. Yarg. 9. HD, , E. 1995/31243, K. 1996/3875. Kadın işçinin istifa dilekçesi-evlilik sebebi-ihbar tazminatı 9 Đstifa dilekçesini vererek işten ayrılan kadın işçinin hizmet akdini evlenme nedeniyle bir yıl içinde feshettiğinin anlaşılması halinde kıdem tazminatına hükmedilmesi doğru olmasına karşın hizmet akdini kendisi feshetmiş olduğu için ihbar tazminatı talep edemez. ĐşK 13, 14 DAVA : Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya

33 ĐşK 13 Dosyadaki bilgi ve belgelere göre her ne kadar davacı istifa dilekçesi vererek işyerinden ayrılmışsa da bu ayrılmasını evlenmesi nedeniyle bir yıl içinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Böyle olunca davacı kadın işçinin evlenmesi nedeniyle işten ayrıldığından kıdem tazminatının hüküm altına alınmış olması doğrudur. Ancak kendisi ayrıldığına göre bu ayrılış haklı nedene de dayanmış olsa ihbar tazminatına hak vermez yılı Nisan ayında çalıştığının da, imzalı tarihli dilekçesi karşısında kabul olanağı yoktur. Bu hususlar dikkate alınmadan hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, gününde Yarg. 9. HD, , E.1995/30038, K.1996/5967. Feshin işveren veya işçi tarafından yapıldığının usulüne göre araştırmak-eksik inceleme ile ihbar ve kıdem tazminatına karar verilmeyeceği. 10 Hizmet akdinin işveren tarafından feshedildiğini, adına sahte istifa dilekçesi düzenlendiğini iddia eden işçinin talepleri için, iddia olunan istifa dilekçesinin altındaki imzanın davacıya ait olup olmadığının usulüne göre araştırılıp akdin hangi tarafça feshedildiği kesin olarak belirlenmeden ihbar ve kıdem tazminatına karar verilemez. ĐşK 13 DAVA : Davacı, ihbar, kıdem tazminatı fazla çalışma ve izin ücretiyle hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya Davacı dava dilekçesinde hizmet akdinin davalı tarafından feshedildiğini, adına sahte istifa dilekçesi düzenlendiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatı ile sair işçilik alacakları isteklerinde bulunmuştur.

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

Hukuk İŞÇİ SENDİKALARININ ÜYELERİ ADINA DAVA AÇMASI VE SORUMLULUĞU. Karar İncelemesi

Hukuk İŞÇİ SENDİKALARININ ÜYELERİ ADINA DAVA AÇMASI VE SORUMLULUĞU. Karar İncelemesi 66 İŞÇİ SENDİKALARININ ÜYELERİ ADINA DAVA AÇMASI VE SORUMLULUĞU Karar İncelemesi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2010/26614 Karar No: 2010/21353 Tarihi: 01.07.2010 Karar Özeti: 2821 Sayılı Sendikalar

Detaylı

YARGITAY KARARLARI KARAR ÖZETİ : İBRA SÖZLEŞMESİ ÖDEME YÖNÜNDE BİR ANLAŞMA DEĞİL, BORCUN SONA ERME ŞEKİLLERİNDEN BİRİDİR.

YARGITAY KARARLARI KARAR ÖZETİ : İBRA SÖZLEŞMESİ ÖDEME YÖNÜNDE BİR ANLAŞMA DEĞİL, BORCUN SONA ERME ŞEKİLLERİNDEN BİRİDİR. YARGITAY KARARLARI YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2008/33748 Karar No : 2010/20389 Karar Tarihi : 24.06.2010 İlgili Mevzuat : 48575 İş Kanunu md. 24, 1475 s. İş Kanunu md.14 KARAR ÖZETİ : İBRA SÖZLEŞMESİ

Detaylı

SAYI: 403 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi

SAYI: 403 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi SAYI: 403 TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 88 Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası aylık dergisi İŞE İADESİNE KARAR VERİLEN İŞÇİNİN GREVDEKİ İŞYERİNE İŞE BAŞLATILMA TALEBİ (Karar İncelemesi) Esas No: 2013/34831

Detaylı

EVLİLİK, ASKERLİK VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI NEDENİYLE FESHİNDE İHBAR TAZMİNATI

EVLİLİK, ASKERLİK VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI NEDENİYLE FESHİNDE İHBAR TAZMİNATI İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Evlilik, Askerlik ve Sosyal Güvenlik 573 H İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN EVLİLİK, ASKERLİK VE SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI NEDENİYLE FESHİNDE İHBAR TAZMİNATI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

CİLT 52 SAYI 4 TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ÖZEL EKİ

CİLT 52 SAYI 4 TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ÖZEL EKİ CİLT 52 SAYI 4 TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ÖZEL EKİ T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2013/10-235/ Karar No: 2014/9 / Tarihi: 15.01.2014 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2012/9-125 / Karar No:

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 3-4-5 Ağustos - Kasım 2012 / Şubat 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 3-4-5 Ağustos - Kasım 2012 / Şubat 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2010/37847 Karar No : 2010/30973 Tarihi : 14.12.2010 KARAR ÖZETİ: YILLIK İZİN ÜCRETİ İşyerinde uygulanmakta olan yönetmelikte, yıllara

Detaylı

KARAR ĐNCELEMESĐ TEMSĐLCĐNĐN ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐNDE KÖTÜNĐYET TAZMĐNATI VE CEZAĐ ŞART

KARAR ĐNCELEMESĐ TEMSĐLCĐNĐN ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐNDE KÖTÜNĐYET TAZMĐNATI VE CEZAĐ ŞART KARAR ĐNCELEMESĐ TEMSĐLCĐNĐN ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN FESHĐNDE KÖTÜNĐYET TAZMĐNATI VE CEZAĐ ŞART Prof. Dr. Fevzi DEMĐR Dokuz Eylül Üniversitesi T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAĐRESĐ E.2005/5495 K.2005/6735 T.2.3.2005

Detaylı

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79.maddesinde düzenlenmiş bulunan hizmet tespiti (sigortalı çalışmanın tespitine) ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin

Detaylı

CİLT 52 SAYI 2 MART - NİSAN 2014 ÖZEL EKİ

CİLT 52 SAYI 2 MART - NİSAN 2014 ÖZEL EKİ CİLT 52 SAYI 2 MART - NİSAN 2014 ÖZEL EKİ T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2013/4101 / Karar No: 2013/11443 / Tarihi: 18.06.2013 T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No: 2013/5280 / Karar No: 2013/12356

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/37886 Karar No. 2012/812 Tarihi: 18.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22 İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Yargıtay Kararları ÖZET

Yargıtay Kararları ÖZET 31 kasım 2012 Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No : 2011/9-589 Karar No : 2011/740 Karar Tarihi : 07.12.2011 İlgili Mevzuat : 4857 sayılı İş Kanunu m. 6, 120, 1475 sayılı İş Kanunu m.

Detaylı

HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İşçilik Haklarına Dayalı Alacak ve Tazminat İstemlerinin Tefrik Edileceği )

HİZMET TESPİTİ DAVASI ( İşçilik Haklarına Dayalı Alacak ve Tazminat İstemlerinin Tefrik Edileceği ) HUKUK GENEL KURULU E. 2012/21-746 K. 2013/215 T. 6.2.2013 HİZMET TESPİTİ VE İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASININ BİRLİKTE AÇILMASI ( Hizmet Tespiti İsteminden İşçilik Haklarına Dayalı Alacak ve Tazminat İstemlerinin

Detaylı

Hukuk ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK. Karar İncelemesi

Hukuk ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK. Karar İncelemesi 56 ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK Karar İncelemesi Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2009/3813 Karar No: 2009/30087 Tarihi: 02.11.2009 Karar Özeti: İşverenin yönetim hakkı kapsamında kalan ve

Detaylı

İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI

İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI D o ç. D r. L e v e n t A K I N Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesi, çalışma şartlarındaki esaslı değişikliğin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/22

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/22 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/29128 Karar No. 2012/37213 Tarihi: 12.11.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/22 İŞ HUKUKUNUN TEMEL AMACI ÇALIŞMA

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Murat ŞEN A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi

Yard.Doç.Dr. Murat ŞEN A.Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi ĐKRAMĐYE ÖDENMEMESĐNĐN ĐŞ ŞARTI HALĐNE GELMESĐ VE ĐŞÇĐ ALEYHĐNE SONUÇ DOĞURAN ĐŞYERĐ UYGULAMALARI (Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Yard.Doç.Dr. Murat ŞEN A.Ü. Erzincan Hukuk

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YARGITAYIN İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2006

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YARGITAYIN İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2006 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YARGITAYIN İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 2006 Ankara 2009 1 2 ÖNSÖZ Almanya da Federal İş Mahkemesinin 25. kuruluş yılını kutlamak

Detaylı

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT

KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLMEK İÇİN ÖNGÖRÜLEN KOŞULLAR CONDITIO SINE QOA NON CONDITIONS TO DESERVE SEVERANCE PAYMENT Tamer DEMİRBİLEK * 1 Özet: Kendine özgü bir hukuki niteliği olan kıdem tazminatı;

Detaylı

BASIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE KIDEM TAZMİNATI

BASIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE KIDEM TAZMİNATI BASIN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE KIDEM TAZMİNATI Prof.Dr.Müjdat ŞAKAR * I. GİRİŞ Kısaca Basın İş Kanunu olarak andığımız yasa artık Türk Medyasında büyük ölçüde fiilen uygulanmamaktadır. Holdingleşme

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

: Yargıtay Adına, Birinci Başkan Mehmet UYGUN : Yargıtay Yayın İşleri Müdürü H. Bayram USLU

: Yargıtay Adına, Birinci Başkan Mehmet UYGUN : Yargıtay Yayın İşleri Müdürü H. Bayram USLU KCfff Sahibi Yayın Müdürü : Yargıtay Adına, Birinci Başkan Mehmet UYGUN : Yargıtay Yayın İşleri Müdürü H. Bayram USLU TASNİF KURULU Başkan : Hakkı DİNÇ (2. Hukuk Dairesi Üyesi) Üyeler : Halise NAMAZCI

Detaylı

İŞÇİNİN HAK VE BORÇLARI

İŞÇİNİN HAK VE BORÇLARI İŞÇİNİN HAK VE BORÇLARI DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik

Detaylı

HĐZMET AKTĐYLE ÇALIŞANLARIN SOSYAL SĐGORTALAR KURUMUNA BĐLDĐRĐLMEYEN SÜRELERĐNE ĐLĐŞKĐN TESPĐT DAVALARI ve YARGILAMA SÜRECĐ

HĐZMET AKTĐYLE ÇALIŞANLARIN SOSYAL SĐGORTALAR KURUMUNA BĐLDĐRĐLMEYEN SÜRELERĐNE ĐLĐŞKĐN TESPĐT DAVALARI ve YARGILAMA SÜRECĐ HĐZMET AKTĐYLE ÇALIŞANLARIN SOSYAL SĐGORTALAR KURUMUNA BĐLDĐRĐLMEYEN SÜRELERĐNE ĐLĐŞKĐN TESPĐT DAVALARI ve YARGILAMA SÜRECĐ Coşkun ERBAŞ Yargıtay 10.Hukuk Daire Üyesi I- GENEL OLARAK 506 Sayılı Yasa nın

Detaylı

CİLT 51 SAYI 3 MAYIS - HAZİRAN 2013 ÖZEL EKİ

CİLT 51 SAYI 3 MAYIS - HAZİRAN 2013 ÖZEL EKİ CİLT 51 SAYI 3 MAYIS - HAZİRAN 2013 ÖZEL EKİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete Tarih: 12.05.2013 / Resmi Gazete Sayı: 28645 Esas Sayısı: 2012/40 / Karar Sayısı: 2012/158 / Karar Günü: 18.10.2012 T.C.

Detaylı

VADE FARKI KAYDI FATURA MÜNDERECATINDAN SAYILIR MI? İS THE TERM DİFFERENCE RECORD REGARDED AS AN INVOICE CONTENT? Prof. Dr.

VADE FARKI KAYDI FATURA MÜNDERECATINDAN SAYILIR MI? İS THE TERM DİFFERENCE RECORD REGARDED AS AN INVOICE CONTENT? Prof. Dr. VADE FARKI KAYDI FATURA MÜNDERECATINDAN SAYILIR MI? İS THE TERM DİFFERENCE RECORD REGARDED AS AN INVOICE CONTENT? Prof. Dr. Oğuz Kürşat Ünal ÖZET Bu makalede öncelikle TK. hükümleri bakımından fatura kavramı

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞ HUKUKU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞ HUKUKU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İŞ HUKUKU ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER

KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER KOOPERATİFLER HUKUKU İÇİNDEKİLER 1) Y23HDEsas : 2011/2221Karar : 2011/1355Tarih : 27.10.2011 EKSİK HASIM KOOPERATİFLER HUKUKU SAVUNMA HAKKININ KIITLANMASI ÜYELİĞİN DEVRİ ÜYELİĞİN TESPİTİ TALEBİ Dava, üyeliğin

Detaylı

2007 YIL : 10 SAYI : 54 60. HÜKÜMETTE KAMU TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMELERĐNDEN SORUMLU BAKAN DEVLET BAKANI MURAT BAŞESGĐOĞLU

2007 YIL : 10 SAYI : 54 60. HÜKÜMETTE KAMU TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMELERĐNDEN SORUMLU BAKAN DEVLET BAKANI MURAT BAŞESGĐOĞLU 1303-5029 KAMU ĐŞ ĐŞ HUKUKU VE ĐKTĐSAT DERGĐSĐ BĐLGĐ BÜLTENĐ-2007 2007 YIL : 10 SAYI : 54 60. HÜKÜMETTE KAMU TOPLU ĐŞ SÖZLEŞMELERĐNDEN SORUMLU BAKAN DEVLET BAKANI MURAT BAŞESGĐOĞLU 59. HÜKÜMETTE ÇALIŞMA

Detaylı

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ĐŞ KANUNU. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ĐŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir

Detaylı