T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönelim va Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 19 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE IDARE BOLÜMÜ Bakanlara vekillik etme işlemleri T.G BAŞBAKANLIK Özlük ve Yazı İşleri Gn. Müdürlüğü W10/ /05238 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK MAKAMINA Millî Savunma Bakanı Dr. Saadettin Bilgiç bu görevinden istifa etmiştir. Millî Savunma Bakanlığına Maliye Bakam Cihat B'lgehan'ın vekilük etmesini Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince yüksek tasviplerine arzederim. Saygılarımla. TÜRKİYE Süleyman Başbakan DEMÎREL CUMHURBAŞKANLIĞI _,. A N K A R A 14Ektml BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 14 Ekim 1977 gün ve 11/052(38 sayılı yazınız. Milli Savunma Bakanı Dr. Saadettin Bilgiç'in istifası ile boşalan Milli Savunma Bakanlığına, Mal ye Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik etmesi, Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince, uygun görülmüştür. Bilgilerini rica ederim. Fahri S. KORUTÜRK Cumhurbaşkanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 3418

2 Sayfa: 2 RESMİ GAZETE 19 Ekim 1977 Sayı: T. C. B A Ş B A K A N L I K özlük ve Yazı İşleri Gn. Müdürlüğü 11/ /10/1977 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK MAKAMINA Gençlik ve Spor Bakam önol Sakar bu görevinden istifa etmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığına Bayındırlık Bakam Salâhattin Kılıç'ın vekillik etmesin Anayasa'nın 106*ncı maddesi gereğince yüksek tasviplerine arzederim. Saygılarımla. TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI A N K A R A BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 14 Ekim 1977 «ün ve 11/05239 sayılı yazınız. Süleyman DEMÎREL Başbakan 14 Ekim 1977 Gençlik ve Spor Bakam önol SAKARIN istifası ile boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bayındırlık Bakanı Salâhattin KILIÇ'ın vekillik etmesi, Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince, uygun görülmüştür. Bilgilerini rica ederim. Milletlerarası Andlaşma Karar Sayım: 7/13733 Fahri S. KORUTVRK Cumhurbaşkanı 26 Eklin 1976 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında İktisadi, Sınaî, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması» nın imza tarihinden İtibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 29/7/1977 tarihli ve IEÎD: /77/933 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 İnci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 16/8/1977 tarihinde kararlr^tınlmıştu-. CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Başbakan Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı S. DEMİREIi Prof. Dr. N. ERBAKAN A. TÜRKEŞ S. ÖZTÜRK Devlet Bakam S. A. EMRE Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU Devlet Bakanı A. Ş. EREK Adalet Bakanı N. CEVHERİ MIH! Savunma Bakanı Dr. S. BİLGİÇ İçişleri Bakam Prof. K. ÖZAL Dışişleri Bakanı 1. S. ÇAĞLAYANGİL Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE! Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER Safi. ve Sos. Yar. Bakanı C. GÖKÇEK Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 34»

3 19 Ektoı 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Güm. ve Tekel Bakanı Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı G.SAZAK F. ADAK Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Sanayi ve Tek. Bakam En. ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı O. ASİLTÜRK K. İNAN İ. C. EGE M. R. KUTAN Köyişleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı T. YÜCEL S. SAVCI Ö. SAKAR Kültür Bakanı Sosyal Güvenlik Bakanı A. AKYOL T. KAPANLİ Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında İktisadi, Sınaî, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti İki ülke arasındaki dostça İlişkileri daha da geliştirmeği arzulayarak, İki ülke arasındaki iktisadi, sınai, bil'msel ve teknik işbirliğinin karşılıklı yarar sağlayacak olan sürekli gelişmesini kolaylaştırmak ve desteklemekteki çıkarlarını teyid ederek, işbirliğinin büyük önemini kabul ederek ve bu işbirliğinin gelişmesi İçin en uygun koşullan yaratmayı arzulayarak aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: MADDE 1 Taraflar, ülkeleri arasındaki iktisadi, sınai, bilimsel ve teknik işbirliğini teşv'k edecek ve geliştireceklerdir. MADDE 2 Taraflar işbirliği olanaklarının araştırılması ve, bu arada, aşağıdaki alanlarda mevcut olanaklardan yararlanılması gerektiğini kabul etmişlerdir: a) Lisans ve know - how düzenlemeleri ile ortak teşebbüsler de dahil olmak üzere, karşılıklı yarar sağlayacak projeler üzerinde Türk ve Danimarka kurum ve kuruluşlan arasında işbirliği b) Ortak projelerin uygulanmasını sağlayacak çalışma ve seyahatler c) Kurs ve konferansların düzenlenmesi d) Uzman mübadelesi e) Teknik doküman ve bilgi mübadelesi MADDE 3 özel iktisadi, sınai, bilimsel ve teknik işbirliği projelerini yürütecek kurallar. ülkelerin yürürlükte olan kanun ve mevzuatına uygun olarak, im ülke ilgili kuruluşları arasında kararlaştırılacaktır. MADDE 4 Âkit Taraflar iktisadi, sınai, bilimsel ve teknik işbirliği konusunda iki ülke temsücuerinden oluşan bir Karma Komisyon kurulmasmı kararlaştırmışlardır. Karma Komisyon: Bu Anlaşmanın yürütülmesine nezaret edecek vs bu münasebetle, anlaşmanın uygulanman sırasında karşılaşılması muhtemel engelleri ortadan kaldırmağa çalışacak, Her iki tarafça getirilen, İki ülke arasındaki iktisadî, sınaî, bilimsel ve teknik işbirliğini geliştirmeği ve desteklemeği amaçlayan önerileri mütalaa edecek, Yürütme ve İdare BolümO Sayfa : 3421

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 1977 Şayi: Anlaşmanm başarılı bir şekilde yürütülmesi için alınacak önlemler hususunda tavsiyelerde bulunacaktır. Karma Komisyon, tersine bir mutabakat olmadığı takdiffde, herhangi bir tarafın talebi üzerine, sırasıyla Türkiye ve Danimarka'da toplanacaktır. MADDE S Bu Anlaşma imza tarihinde yürürlüğe girecektir. Taraflardan birince altı ay öncesinden fesih ihbarında bulunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. Bu tür bir fesih bu Anlaşma hükümleri uyarınca yapılmış sözleşme ve mutabakatların tamamlanmasına bir etkide bulunmayacaktır. Ankara'da 26 Ekim 1976 tarihinde :ki asıl İngilizce nüsha olarak yapılmıştır: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Danimarka Krallığı Hükümeti Adına A G R E E M E N T on Economic, Industrial, Scientific and Technical Cooperation between the Republic of Turkey and the Kingdom of Denmark The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Kingdom of Denmark desirous of further strengthening the friendly relations between the two countries, confirming their interest in supporting and facilitating the continued development of economic, industrial, scientific and technical co-operation between the two countries to their mutual advantage, recognizing the great significance of co-operation and desiring to create the most appropriate conditions for its development, have agreed as follows: ARTICLE 1 The Parties shall encourage and develop the economic, industrial, scientific and technical co-operation between the two countries. ARTICLE 2 The Parties recognize that possibilities for co-operation should be explored and utilized inter alia in the following fields: a) co-operation between Turkish and Danish institutions and enterprises on projects of mutual interest including license and know-how arrangements and joint ventures in the two countries. b) studies and visits, with a view to the implementation of point projects, c) arranging of courses and conferences, d) exchange of specialist and trainees, e) exchange of technical documentation and information. ARTICLE 3 The conditions governing particular projects of economic, industrial, scientific and technical co-operation shall be agreed between the respective organizations, enterprises and firms of the two countries, in accordanve with the laws and regulations in force in the respective countries. YOrütm» ve İdare BolOmO Sayfa: 3422

5 19 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 ARTICLE * The Contracting Parties agree to establish a Joint Commission on economic, industrial, scientific and technical co-operation composed of representatives of the two countries. The Joint Commission shall: supervise the Implementation of this agreement and in this connection endeavour to remove possible obstacles encountered in the course of the implementation of the agreement, consider proposals presented by either side, aimed at supporting and developing the economic, Industrial, scientific and technical co-operation between the two countries, -r make recommendations for measures to be taken for the successful Implementation of the agreement. At the request of either Party the Joint Commission shall meet alternatly in Turkey and Denmark unless otherwise agreed. ARTICLE 5 This Agreement shall enter into force on the date of signature. It remains In force as long as it is not terminated by one of the Parties with a notice of six months. Any such termination shall have no effect on the fulfilment of contracts and arrangements made under the provisions of the present Agreement. Done in Ankara on 26th October 1976, in two original copies In the English language. For the Government of the Republic of Turkey Müşterek Baymdirlik Bakanlığından: Karar Sayısı: İ8840 For the Government of the Kingdom of Renmark Kararmıınelcı 1 Açık bulunan 3. derece kadrolu III. Hukuk Müşavirliğine Muavin Hukuk Müşaviri Figen Eralp'in 657 sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) fıkrası ve 76 ncı maddes' gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Baymdirlik Bakanı yürütür. Başbakan 6/10/197? Baymdirlik Bakanı S. DEMİREL S. KILIÇ CUMHURBAŞKANI FAHRİ S KORUTÜRK Ticaret Bakanlığından: Karar Sayı*: Açık bulunan Icticaret Genel Müdürlüğü 4 üncü derece kadrolu Muşa virliğine, aynı yer 6 ncı derece kadro aylıklı Şube Müdürü Muhsin Çapar'ın, 657 Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 3423

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 1977 Sayı: sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Ticaret Bakam yürütür. 112/10/1977 Başbakan Ticaret Bakam S. DEMİREL Dr. A. O. GÜNER bendi uyarınca terfian atanması CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: Karar Sayısı: Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğüne, Sosyal Sigortalar Kurumu Çankaya Şubesi Müfettişi Ömer Emre'nn, 657 sayüı Kanunun 68. maddesinin (B) fıkrası ile 74. maddesi uyarınca naklen atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. Başbakan 7/10/1977 Sağ. ve Sos. Yar. Bakam S. DEMİREL C. GÖKÇEK CUMHURBAŞKANI fahri S. KORUTÜRK Maliye Bakanlığından: Tebliğ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ Seri: IV No: 9 1 Türk Parası Kıymetini Koruma hakkmda 17 sayılı Karara ilişkin Seri: IV No: 3 Görünmeyen Muameleler Tebliğinin 5 inci maddesinin C - 3 fıkrasının b bendinin ıltıncı paragrafım müteakip aşağıdaki paragraflar eklenmiştir. Karşılıklı seferlerde, eşit sayıda nakil vasıtasının sefere konulması yanında eşit sayıda kilometre yapılması ve Türk ve yabancı nakliyat kumpanyalannın da eşit sayıda olması esastır. Karşılıklı seferler için, Türk Parası ve döviz işlemleri yönünden Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Ulaştırma Bakanlığınca izin verilir. Bu konuda yapılmış ve gerekli işlemler tamamlanarak yürürlüğe konulmuş anlaşmalann yurt dışındaki taraf veya taraflarca tek taraflı olarak feshedilmesi ha linde, bu kuruluşun ülkemizde yeniden karşılıklı seferler yapabilmesi için akdedilecek anlaşmalann ülkemiz yönünden eskisine nazaran daha verimli hükümler ihtiva etmesi zorunludur.? Bu tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 3424

7 T.C. Resmi Gazete Kurulu* Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) İ Ekim 1320 ÇARŞAMBA 19 Ekim 1977 Sayı : ÎLAN BÖLÜMÜ Trabzon Valiliğinden: İLANLAR (Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün) 1 Trabzon Kız Meslek Lisesi bina onanım inşaatı 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 işin keşif bedeli , liradır. 3 Eksiltme Trabzon'da Kız Meslek Lisesi Müdürlüğü ihale Komisyonunda 28/10/1977 Cuma günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: a) 5.810, liralık geçici teminatını, b) 1977 yılına alt Ticaret ve Sanayi Odam belgesini, c) Müracaat dllekçeleriyle birlikte verecekleri keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir İş bitirme belgesinin ibraz suretiyle Trabzon Bayındırlık Müdürlüğünden alacaklan yeterlik belgesini teklif mektuplanyle birlikte zarfa koymalan lâzımdır. 6 İstekliler teklif mektuplarım 28/10/1977 Cuma günü saat e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 25/10/1977 Salı günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /4-4 Orhangazi Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 1977/116 İstanbul Üsküdar'da mukim Mehmet Şenyiğit tarafından davalılar Orhangazi Gedelek Köyünden AH oğlu Süleyman ve Hakkı oğlu Ali Şenyiğit aleyhlerine acılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sırasında: Davalılar adına çıkardan davetiyelerin bila tebliğ iade edildiği adresteride meçhul bulunduğundan Gazete ile Davetiyenin Tebliğ edildiği ve duruşmaya da gemlediklerinden davalılar Ali oğlu Süleyman ve Hakkı oğlu Şenyiğit*in bu defa duruşmasının bırakıldığı 28/12/1977 günü saat 9.00.'da gelmediği ve kendilerini bir vekille temsü etmedikleri takdirde gıyaplarında devamla karar verileceği gıyap karan yerine katan olmak üzere ilân olunur

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 1977 Sayı: Bergama Ziraat Mühendisliğinden: ,52 TL. keşif bedelli, 4.129,90 TL. geçici teminatlı, A, Kırıklar Köy mer'ası tel örgü ihata inşaatı 2490 sayılı yasanın 31. maddesi uyarınca kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 İhale, 3/11/1977 Perşembe günü saat de İlce Ziraat Mühendisliğinde Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 İsteklilerin Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları belge, Ticaret Odası vesikası ve teminat makbuzu ibraz etmeleri şarttır. 4 Teklif mektuplarının en geç ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi, telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 5 İsteklilerin bu işe ait şartname ile keşif özetlerim mesai saatleri dahilinde ilgili Dairesinden görebileceği ve ihale saatinde Komisyon huzurunda hazır bulunmaları ilan olunur /4-2 Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müesesesinden: İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden. Müessesemizce yaptırılacak olan 12 adet işçi ve memur lojmanı, sinema bi nası, lokal ve ekonoma, müdüriyet binası, işçi yatakhanesi, işçi yemekhane ve lo kali, tahlisiye ilk yardım binası, lambahane ve ambar inşaatı B. B. Yapı İşleri , 1979 ve 1980 yıllan birim fiatları ile mütehavvil birim fiat esasına göre ihaleye çıkarılmıştır. 1 İhale 28/11/1977 Pazartesi günü saat de Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müessesesinde yapılacaktır. 2 İşin birinci keşif tutarı ,74 TL. olup geçici teminatı ,17 TL. dir. 3 isteklilerin: a) A grubundan en az , TL. Iik. Müteahhitlik karnesi, b) Benzeri bir işi taahhüt süresi ile ve geçici kabulünü yaptırmış olduğuna dair belge, c) Eksiltme şartnamesinin 5. maddesinde belirtilen vesikalar île birlikte 10/11/1977 Perşembe günü saat ye kadar Müessesemize müracaat etmeleri lâzımdır. Bu tarihten sonra veya telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmez. 4 İhaleye girmek için iştirak belgesi alınması şart olup, bu belgeler 21/11/1977 gününden itibaren Müessesemiz Müdürlüğünden alınacaktır. 5 Tekliflerin ihale günü saat e kadar Müessesemiz Muhaberat Müdürlüğüne verilmiş olması lâzımdır. Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 6 Dosyalar (TKİ.) Genel Müdürlüğü İnşaat Dairesi Başkanlığında veya Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Müessese_Müdürlüğünde görülebilir. 7 Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir /3-2 Not: 17 Ekim 1977 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilanımızda son teklif verme tarihi 10/11/1977 Perşembe iştirak belgeleri almak için müracaat tarihide 21/11/1977 olarak düzeltilmiştir.

9 19 EMm 1977 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 9 Ankara 2 No.hı Jandarma Satınalma Komisyon Başkanlığından: 200 Aboneye çıkarılacak otomatik santral için aşağıda cinsi, M. Bedel ve geçici teminatları yazılı dokuz kalem malzeme kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. İhalesi 31 Ekim 1977 Pazartesi günü saat : 11.00'de Komisyonda yapılacaktır. Teknik ve idari şartname çalışma saatlerinde Ankara ve İstanbul Jandarma Satınalma Komisyon Başkanlıklarında görülebilir. Tamamı bir istekliye ihale edüebüeceği gibi her kalem malzeme ayn ayrı isteklüere ihale edilebilir. İştekulerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. M. Bedeli G. Teminatı 0 İ N S İ Mlk. Metre Lira Kr. Lira Kr. 10-0,5 Nominal Çapmda Bakır İletkenli Kablo , , (PD-AP-A tipi) 20-0,5»»»» , 7.550, 30-0,5»»»» , 4.050, 504,5» , 5.250, 100,5»» (VD-PAP tipi) , 1.875, 20-0,5»» , 30-0,5»»»» , 3.900, 500,5»»» , 5.150, 0,8 Nominal Bakır Kablo , 1.407, T A M A M I : , , Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden: Çankaya İlçesi Zübeydehamm Ana Okulu binasının onarım işi kapalı zarf usulü fle eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli , lira olup, geçici teminatı ,16 liradır. İhalesi 26/10/1977 Çarşamba günü saat de Vüâyet Konağında Daimi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimî Encümende görülür. İştekulerin belirli gün saat 10.00'a kadar teminat makbuz veya banka mektubu, 1977 yılma ait ticaret odası vesikası ve Bayındırlık Bakanlığı üe bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak Yönetmeliği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde bu işi yapabuecemerini tevsik eden belgeleriyle birlikte :'haleden en geç üç gün evvel (Tatil günleri hariç) Vilâyet Makamı kanaliyle Bayırdırlık Müdürlüğüne müracaatla bu iş için alacakları fenni yeterlik belgesini havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarım makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez / 4-4» Adıyaman Cumhuriyet Savcılığından: 1 Adıyaman Kapalı Cezaevinin mutfak ocağının BUrülörle çalışacak şekle getirileceği bakımından 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde kapalı zarf usulü İle eksütmeye çıkarılmıştır. 2 İhalenin muhammen bedeli ,75 TL. olup geçici teminatı 7.360, TL. dır. 3 Eksiltmenin 3/11/1977 Perşembe günü saat 10,00 da Adıyaman Cumhuriyet Savcüıgmda yapılacağından taliplerin ihaleden evvel lüzumlu belgeleri ile birlikte kapalı zarflarım 2490 sayılı kanun hükümlerine uygun şekilde tanzimen Komisyona vermeleri şarttır. 4 Postadaki gecikmeler kabul edilmez / 4-4

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 19 Ektaı 1977 Sayı: Kırşehir Devlet Hastanesi Baştabipliğinden: 1 Kırşehir Merkez Devlet Hastanesi pissu kanal İnşaatı İsi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 işin keşif bedeli ( , liradır.) 3 Eksiltmeye Kırşehir Devlet Hastanesi Baştabiplik odasında toplanacak eksiltme komisyonunca 27/10/1977 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar hastane Baştabipliğinde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin; a) (11.750, ) liralık geçici teminatını, b) Müracaatçı dilekçeleri ile birlikte verecekleri en az keşif bedeli kadar iş bitirme belgelerini, ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 6 IsteklUerin teklif mektuplarım 27/10/1977 Perşembe günü saat 14.0O'e kadar makbuz karşılığında eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması İçin son başvurma tarihi 25/10/1977 Salı günü çalışma saati sonuna kadardır. Telgrafla yapılacak başvurmalar ve postada gecikmeler kabul edilmez. îlgiulere duyurulur /4-4 TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden: 12 kalem çelikli lastik takoz satınalınacaktır. 1 Müessesemiz ihtiyacı olan 12 kalem cem'an adet çelikli lâstik resim, teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır. 2 Eksiltmesi 7/11/1977 tarih Pazartesi günü saat 1430 da Müessesemiz Satınalma Komisyonlugunda yapılacaktır. 3 Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir. 4 Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar komisyonumuz adına göndermeleri veya getirmeleri gerekmektedir. 5 Eksiltme saatine kadar komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir. 6 Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak komisyonumuzdan temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir. 7 E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir / 2-8 Denizli Belediye Başkanlığından: ESOT. İşletme Müdürlüğüne ait Mercedes ve MAM. Otobüslerinde kullanılmak üzere 65 kalem oto yedek parçası 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca kapalı zarf eksütme usulü ile alınmak üzere İhaleye çıkarılmıştır. Muhammen bedeli , lira olup, geçici teminatı , liradır. İhalesi 28/10/1977 Cuma günü saat 15J00 de Belediye Encümeninde yapılacaktır. İhale şartnamesi hergun mesai saatlerinde ESOT. Otobüs Amirliğinde görülebilir. Teklif mektuplarının en geç bir saat önce Encümen Başkanlığına verilmesi, postada vaki olacak gecikmelerin dikkate alınmıyacağı ilân olunur / 4-4

11 Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünden: Sıra No. Cinsi ve nev'i Adedi 1 Dizel Elektrojen grubu 200 KAVA 2 Muhtelif Land-Rover Yedek Parçalan 3 Muhtelif atelye tezgâh takımlan Müham. bedeli Geç. teminat Lira Kr. Lira Kr. İhale günü İhale saati 1 adet , , 3/11/1977 Perşembe kalem , , 3/11/1977 Perşembe kalem , , 3/11/1977 Perşembe Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminattan, ihale günleri ve ihale saatleri yazılı malzemeler 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 2 Teknik ve İdari Şartnameler Genel Müdürlüğümüz Malî İşler Daire Başkanlığı Satınalma ve Malzeme Şube Müdürlüğünde mesai dahilinde görülebilir. 3 Teklifler yukandaki 3 grup için ayn ayn verilecektir. 4 Eksiltme ihalesine girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2. ve 3. maddelerinde yazılı hususlarla birlikte teminat mektubu veya makbuzu ile kapalı teklif mektuplarım ihale saatinden 1 saat önce Komisyon Başkanlığına alındı makbuzu karşılığında teslim etmeleri şarttır. 5 Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /«19 Ekini 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 1977 Sayı: Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: Aşağıda tahmini bedeli, İhale gün ve saati geçici teminatı yazılı iş, 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. Eksütmesl Bölge İdare binasında eksiltme komisyonunca yapüacaktır. Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde, İzmir'de Karayolları 2. istanbul - Küçükyalı'da 1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir. İhaleye gireceklerin; geçici teminat ile (teminat banka mektubu ise selâhiyetli klşüerin imzaları tasdikli olacak ve banka limiti yazılacak) aslı veya noterden tasdikli 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, vekaleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini ve şirketin birinci ilanımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak 2490 sayılı kanun gereğince hazırlayacakları teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Duyurulur. İşin Adı: Asfalt 1,2,3,4, No.lu tankerler ile Tavşancıl Asfalt tesisleri ihtiyacı İçin 5 adet deniz tipi VHP-FM telsiz telefon cihazı satın alınması. Tahmini Bedeli:, , TL. Geçici Teminatı: , TL. İhale Günü: 1 Kasım 1977 Salı, Saati : / 4-S Ankara Lv. Amirliği 3 No.lu Sat. Al. Kom. Bşk.lığından : Aşağıda yazılı (9) kalem Malzeme 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve istanbul Lv. A. liginde görülebilir Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesini, postada gecikmeler kabul edilmez. Kablolatın tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. M. bedeli G. teminatı İhale Tarih, Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. gün, saat Sahra telefon kablosu Mt , , 31/10/1977 Pazartesi saat Fotokopi makinası 3 Ad , , 31/10/1977 Pazartesi saat Oksijen tüpü 400 Ad , 31/10/1977 Pazartesi saat PD-Pap tipi kablo 10X Mt , , PD-Pap tipi kablo 20X Mt , , PD-Pap tipi kablo 30X Mt , , PD-Pap tipi kablo 50X Mt , , 31/10/1977 PD-Pap tipi kablo 100X Mt , Pazartesi Pead askı telli havai hat kablosu 30X Mt , , saat / 4-4

13 19 Ekim 1977 Sayı: 16C89 RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Ankara Belediye Başkanlığından: 1 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 adet BMC-TM/150 tipi kamyonlarına teknik ve idari şartnamesi hükümlerine uygun olarak damper ve kasa yapılması Ue 20 adet damper pompası, 20 adet damper şanzumanı yaptırılması işi 2490 sayılı yasa hükümlerine göre kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulacaktır. 2 Bu işin kesif bedeli , TL. dır. 3 Eksütme Ankara Belediyesi Encümenince 28/10/1977 günü saat de yapılacaktır. 4 Bu İşe ait keşif, genel teknik ve idari şartnameler Fen işleri Müdürlüğü Makina ve Tamirhane Şube Müdürlüğünde her gün mesai saatlerinde görülebilir. 5 Eksiltmeye gireceklerin: a) , TL. lık geçici teminatını (Bloke çek kabul edilmeyecektir.) b) 1977 yılı Ticaret Odası belgesini, c) Sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan mali durum bildirisi Ue , TL. nakit mevduatlarını gösteren banka referans mektubu, taahhüt beyannamesini, d) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (H) grubu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik belgesi ibraz etmesi veyahut ihale mevzuu ve buna benzer keşif bedeli kadar bir işin bir defada kesin kabulünü yaptırdığına dair belge İle kalite belgesini tevsik edeceklerdir. 6 İhaleye iştirak edecek olanların Fen İşleri Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir. 7 Yeterlik belgesi İçin müracaat en geç 24/10/1977 günü saat 17.30'a kadar Fen İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. 8 İsteklilerin teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Encümendeki İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. (Verilen teklif mektupları geri alınamaz.) Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilân olunur /4*4 Ankara Belediye Başkanlığından: Belediyemlzce aşağıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem malzemeden 1. kalemi mühürlü numunesine, diğer kalemleri ise teknik şartnamelerine göre 2490 sayılı Yasanın 31. maddesi uyarınca satın alınacaktır. İ Şartnameleri ve mühürlü numuneleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 2 İhaleye iştirak edecekler ticaret odası veya kayıtlı oldukları dernekten alacakları belgelerini teklif mektupları Ue birlikte vermeleri şartır. 3 İstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce Encümen kalemine vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. M. Bedeli G. Tem. 1 H AL ENİN CİNSİ Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Tarihi Saati 1 Kar gözlüğü Ad , 7.347, 26/10/ İş M ak. ait onarım Malz. 4 Kal , 3.533, 26/10/ Ford Pic-Up Yed. Parç. 146 Kal , , 26/10/ Mücadele ilacı 2 Kal , , 26/10/ /4-4

14 Muş Köy İsleri Bakanlığı YSE. Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünden: tu Hakkari Van İşin Adı Atölye Garaj Isıtma ve havalandırma İnşaatı Y. ova Bakım evi inşaatı Erciş Bakımevi İkmal inşaatı K. Bedeli Lira Ki , , M. Tem. Lira Kr , , Banka Betferansı , , , Müracaat Son Günü Tarihi Eksiltmeler Saati 24/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ Yukarda isimleri yazılı tesis inşaatlarımız 2490 sayılı kanunun 31. maddesi hükümlerine göre 1978 yılma satl mukaveleli olarak kapalı zarf usulü ile ayn ayn eksiltmeye konulmuştur. 7/13221 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi uygulanacaktar. 2 Eksiltme hizalarında yazılı tarih, gün ve saatte YSE. 14 Bölge Müdürlüğünde Eksiltme Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 3 Her iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar YSE. Genel Müdürlüğü Tesisler Fen Heyeti Müdürlüğünde Muş-Hakkari H YSE. Müdürlüğünde ve YSE. 14. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 4 Bu eksiltmeye girebilmek için: a) İsteklilerin 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi; ikametgâh belgesi, şirketlerin hali faaliyet belgesi ve her :ş için hizalarında yazılı teminatların vermeleri, b) En geç müracaat günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile YSE. 14. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az yukarıda yazdı kesif bedellerini ihtiva eden miktarlarda müteahhitlik karnesi; teknik eleman beyannamesi, maldı» teçhizat beyannamesi, bu gibi işlerde uğraştıklarına dair iş bitirme belgesi, bu eksiltmenin ilan tarihinden sonra alınmış banka referansını Airgnreig olarak dilekçelerine bağlayıp bu işler için yeterlik belgesini almaları. Her iş için dilekçelerine ayrı ayn belgeler bağlayacaktır.) 5 îstekelilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakla n teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanına vermeleri lâzımdır. Postada vaki olacak gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /4-4 j Günü Car. Car. Per. Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 19 Ektoı 1977 Sayı: 16089

15 19 Eklim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 T. C. Turizm Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden: İSTANBUL OTEM BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1 istanbul İli hudutları içinde Sirkeci - Florya sahil yolu üzerinde Çatladıkapı mevkiinde OTEM binası ikmâl inşaatı işi T. C. Turizm Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünce, Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 1977 yılı birim fiyatları üzerinden ve değişken fiyat esasına göre, kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 2 Bu işe ait 1. keşif bedeli , TL. (Dokumilyonsekizyüzsekizbinelliyedi) dir. 3 İhale dosyası hergün mesai saatleri dahilinde Bankamız öncü-örnek Tesisler Grup Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 169, Kat 5 ANKARA) adresinde görülebilir. 4 İhaleye iştirak etmek isteyenler 750, TL. (Yediyüzelli) Lira karşılığında ihale dosyasını Emlâk ve Satın Alma Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 151 Kat 5 ANKARA) adresinden mesai saatleri dahilinde temin edebilirler. 5 İşin geçici teminat tutan , TL. (Dörtyüzdoksanbin dörtyüzüç) liradır. 6 İhaleye katılmak isteyenler, usulüne göre hazırlıyacaklan kapalı teklif mektuplarını aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 27/10/1977 günü saat a kadar Bankamız Emlâk ve Satın Alma Başkanlığına makbuz karşılığında vermiş olmalan gerekmektedir. EKLENECEK BELGELER: a) Geçici teminat mektubu veya teminat makbuzu, b) Yapı araçlan bildirisi, c) Teknik personel beyannamesi, d) Taahhüdünde bulunan işlere ait bildirge, e) Malî durum bildirisi ve referans mektubu, f) Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (B) grubundan en az , (Yirmimilyon) luk müteahhitlik karnesi, g) Ticaret Odası belgesi (1977 senesi), h) İstekli tüzel kişi ise imza sirküleri, i) İhale dosyasının imzalı bir sureti. 7 Postada olacak gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar dikkate ahnmıyacaktır. 8 Bankamız 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir /M Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanlığından: 1 Akademimiz yaymlanmn baskı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin tahmini bedeli , TL. dır. 3 Eksiltme Akademimiz İhale Komisyonunca 20/10/1977 günü saat de yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Akademimiz Mali İşler Müdürlüğünde görülebilir veya temin edilebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerden: a) , TL. İlk geçici teminat, b) 1977 yılına ait Ticaret Odası belgesi, 6 İstekUler teklif mektuplarını 20/10/1977 günü saat 10.00'a kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur /Z-2

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 1977 Sayı: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıgmdan: 1 Aşağıda isimleri belirtilen işlerin yapılması 2490 sayılı Yasanın 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkartılmıştır. Yeterlik Miktarı l.k.bed. G. Tem. İhalenin Belg. için İŞİN ADI Adet Ura Kr. Lira Kr. Ta. Gü. Sa. Mür. Ta. A-Crossbar tipi otomatik telefon aantrallan 10/100/ , 28/10/ /10/1977 5/ 50/ 6 10 Cuma Çarsam. 5/ 25/ 'de B-Jeneratör 200 kw kw , ,60 28/10/ /10/ kw. 2 Cuma de 2 Eksiltme Ankara'da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı eksiltme Komisyonunda yukarıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Sağlık Bakanlığı Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 4 Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin her iş için ayrı ayrı olmak üzere; A) Yukarıda bildirilen geçici teminatlarım B) 1977 yılına alt ticaret odası belgesini C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belir tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) a) Sermaye ve kredi imkanlarım büdirir mali durum mldiren ve banka referansını b) Teknik personel beyannamesini c) Taahhüt beyannamesini d) En az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir iş başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair belgelerini ibraz sureti üe Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları üe birlikte zarfa koymaları lazımdır. 5 İstekliler teklif mektuplarım yukarıda bildirilen ihale tarih ve saatinden 1 saat evvel makbuz mukabilinde EksUtme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 6 Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi yukarıda bildirilen günün mesai saati sonuna kadardır. Keyfiyet İlân olunur. 7 Telgrafla müracatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Karabük Demir Çelik Fabrikaîan Müessesesi Müdürlüğünden : (KARABÜK) 1 Adet Puntasız Taşlama Tezgâhı, 1 Adet Üniversal Endüksiyonla yüzey sertleştirme tezgâhı ithal edilecektir. Bu işle ilgili şartname; 1 Karabük Müessese Müdürlüğümüz Tedarik ve ikmal Müdürlüğü Dış Alımlar Servisinden, 2 istanbul'da Yalı Köşkü Caddesi Yalı Köşkü Hanı Kat 4-5 Sirkeci'deki istanbul Mümessilliğimizden, 3 Ankara'da Yenişehir, Karanfil Sokak No. 30/7 deki Ankara irtibat Bürosundan bedelsiz olarak alınabilir. isteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını engeç 30/11/1977 günü saat 14.00e kadar Karabük'te Müessese Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları gerckildir /M

17 19 Ekim 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Ankara Belediye Başkanlığından:: ,45 TL. keşif bedelli Merkez Belediye binası ve Gençlik Parkı Nikâh Salonu kalorifer tesisatı onarım işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 1 Eksiltme 26/10/1977 Çarşamba günü saat 15.00'de Ankara Belediye Encümeni solanunda yapılacaktır. 2 Eksiltme şartnamesi diğer evrak Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görulebihr. 3 Eksiltmeye girebilmek için; a) ,25 TL. geçici teminatım, (Bloke çek kabul edilnnyecektir.) b) 1977 yılma ait ticaret odası belgesini, c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan teçhizat beyananmesi, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan mali durum bildirisi ile , TL. nakit ve serbest mevduat larmı gösterir banka referans mektubu, teknik personel beyannamesi Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) grubundan müteahhitlik karne asılları veya keşif bedeli kadar benzeri bir tesisat işini bitirdiğine dair iş bitirme belgesini ibraz süratiyle Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini, teklif mektupları üe birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 4 İsteklilerin teklif mektuplarını ihale tarihi ve saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Encümendeki İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. (Verilen teklif mektupları geri alınmıyacaktır.) 5 Eksiltmeye girme belgesini alması için son müracaat tarihi 24/10/1977 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 6 Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 4-4 Ankara Defterdarlığından: Dosya No. Onarımı yapılacak bina Yapılacak iş Keşif Bed. Teminatı Lira Kr. Lira Kr / /2 Varlık Malı. Yalova Sok. No. 11 kapı numaralı Elektrik, sıhhi tesisat lojman Varlık Mah. Yürekli Sok. No. 7 numaralı lojman ve bina onarımı , , Bina onarımı 1 Yukanda dosya No. lan yazılı binalarda yapılacak 60*59, 4.550, olan onanın işleri, hizalarında yazılı keşif bedelleri üzerinden 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile ayn ayrı eksiltmeye çıkartılmıştır. 2 Eksiltmesi 25/10/1977 tarihine tesadüf eden Salı günü saat de Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 Onarım işlerine ait keşif ve şartnameler hergün mesai saatleri dahilinde Millî Emlâk Müdürlüğü 2. Kısım Servisinde görülebilir. 4 Taliplerin en geç ihale tarihinden üç gün evveline kadar İl Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatla alacakları yeterlik belgeleri, 1977 tasdikli Ticaret Odası vesikası ve bu işler için yatıracaklan teminattan ile 2490 sayılı Kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada vaki geoikme kabul edilmez), ilân olunur

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 1977 Sayı: Çankırı Valiliğinden: Tapı İşleri Genel Müdürlüğünün 1 Aşağıda durumları yazılı muhtelif inşaat işleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 1978 yılına sari olarak kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksütme aşağıda yazılı günlerde saat de Çankırı Bayındırlık Müdürlüğü İl İhale Komisyonunda yapılacaktır. 3 Eksütme şartnamesi ve diğer evraklar mezkur müdürlükte görülebilir. 4 Eksiltmeye sürebilmek için isteklilerin; a) Bayındırlık Müdürlüğü namına her iş için aşağıda gösterilen geçici teminatını, b) 1977 yılına alt Ticaret veya Sanayi Odası belgesi, c) Her iş İçin ayrı ayrı olmak üzere, müracaat düekçelerlyle birlikte verecekleri eksütme şartnemesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi sermaye ve kredi imkanlarını açıklayan mali durum bildirisi, teknik personel büdirisi, taahhüt büdirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gurubundan keşif bedeli kadar işin eksutmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin aslım ibraz suretiyle, Çankırı Bayındırlık Müdürlüğü il İhale komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini. Teklif mektupları Ue birlikte zarfa koymaları lazımdır. 5 İstekliler teklif mektuplarım İhale günü saat lo.otva kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 6 Eksütmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günün mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilan olunur. Kesif Bed. O. Tem. İhale Son müratşm adı lira Lira Tarihi caat tarihi 1 Çankırı - İlgaz Teknik Ziraat Merkezi taş. 2 Çankırı - Kurşunlu Teknik Ziraat Merkezi inş. 3 Çankırı - Eldivan Teknik Ziraat Merkezi İnş. 4 Çankırı - Kızılırmak öğr. LoJ. (8 daire) 5 Çankırı Endüstri Meslek Lisesi metal İşi. Atölyesi (60 öğrenci) /11/ /10/19T7 2/II/I977 31/10/1977 2/11/ /10/1977 3/11/1977 1/11/1977 3/11/1977 1/11/ Güdül Belediye Başkanlığından: 1 Güdül Belediyesine ait karıalizasyon kollektör inşaatı 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf ve eksiltme suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 2 Muhammen bedeli ,20 lira olup, geçici teminatı liradır. 3 İhale 2/11/1977 Çarşamba günü saat ide Güdül Belediye Encümeninde yapılacaktır. 4 - Teknik ve idari şartnamesi Belediyededir. 5 Talipliler teklif mektuplarını İhale gün ve saatinden bir saat önce idare şartnamenin 18. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte Belediye Başkanlığına sunmuş olacaklardır. İlan olunur / 44

19 19 Ekim 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Sat Al. Kom. Bşk. lığından: Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (9) kalem (ipek iplik) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve T stanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Do- Hız kalemin tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği gibi her kalemin tamamıda ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir. C i n s i Miktarı M. Bedeli Lira Kr. G. Tem. Lira Kr. îhale günü ve saati Vrcr r.ik ipek iplik 5/ Dz , j>»» 5/0 15 mm. 600» , 8.720, *>»» 5/0 16 mm. 800» ,»»» 4/0 90 mm. 500» , 7.475, 3/11/197?»»» 4/0 16 mm. 900» , , de»»» 2/0 30 mm » , ,»» 0 30 mm » , ,» 1 35 mm. 500» , 7.475,» 3» 1 30 mm. 700» , 9.965, , /4-a Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (3) kalem ''»ısektisit) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuz yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul îevzım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektudiannı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Bir veya birkaç kalemin tamamıda ayrı ayrı isteklilerede ihale edilebilir. M. Bedeli G.Tem. îhale C i n s i Miktarı Lira Kr. Lira Kr. günü ve saati Su ile karışık haşarat öldürücü toz /75 Toz insektisit for. A. Cilde sürülecek haşarattan koruyucu ilaç 2000 Kg , Kg , 1200 Şişe , , 15/11/ , 15/11/ , 15/11/ , , Ankara Lv. Amirliği (3) No.lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından: 17018/4-2 Aşağıda yazılı (1) kalem itfaiye aracı 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve istanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına verilmesini, postada gecikmeler kabul edilmez. Cinsi: Ford kamyonun itfaiye aracına dönüştürülmesi, Miktar: 1 adet M. Bedeli : , TL. G. Teminatı: , TL.. İhale tarihi: 31/10/1977, Günü: Pazartesi, Saati: 18 X» /4-2

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 1977 Sayı: Ankara Cebeci Ortaokulu Müdürlüğünden : Okulumuza aiıt aşağıda cinsi, miktarı ve keşif tutarı yazılı iş 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 1 Bu işe ait keşif şartname her iş gününde Okul Müdürlüğünde görülebilir. 2 Cinsi yağmur oluklarının tamiri TL. dır. 3 isteklilerin müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesi sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirgesi, teknik personel beyannamesi ve en az bu işin yarısı kadar bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduklarına dair bir belgeyi eklemeleri ve ihale tarihinden en az üç gün evvel Ankara Valiliğine müracaatla. Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirmeleri ve buna göre Bayındırlık Müdürlüğünden iştirak belgesi, komisyondan alacakları yeterlik belgesi teklif mektupları ile zarfa koymaları lâzımdır. 4 4/11/1977 Cuma günü saat 11.00'de Okul binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacağından teklif mektuplarım toplantıdan iki saat evvel Okul İdaresine teslimi gerekmektedir. Postadaki vaki olan gecikmeler dikkate alınmayacaktır 5 İsteklilerin belirli gün ve saatte Okulda bulunmaları ilân olunur. 6 Geçici teminat bedeli : TL. dır /4-2 a, Ankara Levazım Amirliği 1 No.lu Satm Alma Komisyon Başkanlığından: Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem (Sodyum Hipoklorit) kapalı zarda eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırhyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. Cinsi: 30 litrelik plâstik çanta bidonlar içinde sodyum hipoklorit eriği, Miktarı : Kg. M. bedeli: TL., G. teminatı: TL., İhale günü ve saati: 3 Kasım 1977, Perşembe, de /4-3 (Elazığ) Akçakiraz Belediye Başkanlığından: Belediyemize ait aşğıda evsafları yazılı 4 adet villis binek tipi Jip 2490 sayılı Kanunun 41. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle satılacaktır. İhale 27/10/1977 Perşembe günü saat da Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye girmek isteyenlerin geçîci teminatları tutarı 1.125, lirayı ihale saatinden önce Belediye tahsildarına geçici makbuz mukabili yatırmaları ve makbuzlarını ihale saatinde İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. İhaleye gireceklerin kanuni ikametgâhları ile belirtir bir belgeninde teminat makbuzlariyle birlikte Komisyon Başkanlığına vermeleri rica olunur. Keyfiyet ilân olunur. M. Bedeli Sıra No. Cinsi Markası Modeli Pilakası "Lira Kş. 1 Jip Villis AE , 2»» AE , 3»» 'AE , 4»» AE , 5»» AE , 16910/44

21 19 EMm 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 21 SUmerlbank Alım ve Satım Müessesesinden: BAHOEKAPI - İSTANBUL Ereğli Basma Sanayii Müesseses'nin ihtiyacı için adet Karton Konik Bobin Patronu (ucu kesik) satın atanacaktır. 'İhtiyacımıza ait ilgili numuneler AL/IV Grupta görülecektir. Teklife ekli olarak 4 adet kalite ve evsaf numunesi verilmesi gereklidir. Tekl'flerin kapalı zarfı havi olarak 27/10/1977 günü saat 17.30'a kadar Dos. No /Ereğli referansımız belirtilmek suretiyle Müessesemiz veya Istarlbul Şubesi girişlerindeki teklif kutularına atılması veya aynı tarihte Müessesemizde bulundurulacak şekilde postalanması gereklidir. Postada vaki gecikmeler nazarı it'bara alınmaz. Müessesemiz 2490 sayıu Kanun bükümlerine tatoi olmayıp, teklifler arasından şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih edilecektir /1-1 Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: TEREYAĞI SA.TINALINAOAKTIR 1 Şartnamesine göre kapalı zarf usulü ile 29 ton tereyağı satmalınaoktır. 2 Teklif mektupları 8/1,1/1977 Salı günü saat de Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi (E. K. 1.) Ticaret Müdürlüğünde açılacaktır. 3 Teklif mektupları ve geçici teminatlar 8/11/1977 Salı günü saat 14.00'e kadar E. K. t. Genel Muhaberat SerVisiîVi verilmiş olacaktit. 4 Şartnameler Zonguldak'ta E. K. 1. T'caret Müdürlüğünden, Ankara'da T. K. 1. Genel Müdürlüğü Satmalına Dairesi Başkanlığından ve istanbul'da Bevoğlu İstiklâl Cadlesi Odakule İş Merkezi No Kat 12 de T. K. t Istarlbul Satmalıma Müdürlüğünden, İzmir'de Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden alınabilir. 5 E. K. İ sayılı Kanuna taibi değildir /1-1 PİRİNÇ SATINALINACAKTIR 1 Şartnamesine göre kapalı zarf usulü ile 70 ton kulaklı, 40 ton Tosya pirinç satmalmacaktit. 2 Teklif mektupları 1/11/11977 Salı günü saat de Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi (E. K. İ.) Ticaret Müdürlüğünde açılacaktır. 3 Teklif mektupları ve geçici teminatlar 1/11/1977 Salı günü saat 14.00'e kadar E.K.l. Genel Muhatoerat Servisine verilmiş olacaktır. 4 Şartnameler Zonguldak'ta E.K.Iİ. Ticaret Müdürlüsünden, Ankara'da TKİ. Genel Müdürlüğü Satmalma Dairesi Başkanlığından ve istanbul'da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Odakule İş Merkezi Nb Kat 12 de TKİ istanbul Satmalma Müdürlüğünden alınabilir. 5 ' E. K. t 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.,17)199 / 1-1 Kırklareli Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Kırklareli Asliye Hukuk Hâkimliğinden lı976/808 davacı Hazine, davalı İsmail Özer, dava tapu iptali, tecsil davalının tabl'ğe sarih adresi tesbit edilemediğinden, adına ilânen davetiye tebliğ edilmiş, 12/10/1971 tarihli celseye getaıediğmd>rn adına ilânen gıyap karan tebliğine karar verilmiş bulunduğundan adı geçen davalının 2/12/1977 günü saat 9 da mahkemede hazır bulunması veya kendisin' bir vekille temsil ettirmesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen, tebliğ olunur

22 Sayfa: 22 RESMÎ GAZETE 19 Ekim 1977 Sayı: ftürkiye Emlâk Kredi Bankası A. O. Genel Müdürlüğünden : /o lıl faizli 1964 yılı Bankamız tahvillerinin 14/10/11977 tarihinde noter huzurunda yapılan 13. keşidesinde itfaya tabi tutulanlarının kupür ve numaraları aşağıda gösterilmiştir. (500 LÜK KUPÜR) NUMARA »956 (1000 IİÖC KUPÜR) NUMARA u li , T , S ıaııo , li (1000 IİK KUPÜR) DEVAMI 1S , ,10476 t ' S a li ) _ _ _ li (1000 LİK KUPÜR) DEVAMI ) , ~ S ( ( )

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 29 Temmuz 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararı T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yan içleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Madürlüğüne başvurulur 29 Temmuz 1977 CUMA Sayı : 16011 MÜKERRER

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat M Genel Müdürlüğüne M başvurulur. 12 Ekim 1977 ÇARŞAMBA Sayı : 16082 YÜRÜTME

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE. Bakanlar Kurulu'nun Kurulmasına Dair işlemler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Y&netlm m Ta» iil+ri itin Baıbakmnhk Nmşriymt ve MÜHtmvmnat Ctnmi Müdürlüğün* bmvurnlmr* 21 Temmuz 1977 PERŞEMBE Sayı : 16003 MÜKERRER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T. c. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurudur. 23 TEMMUZ 1964 Perşembe Sayı : 11761 KANUNLAR 765 sayılı

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : Ekim -90 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne Başvurulur MAYIS 9 CUMARTESİ Sayı: 9 KANUNLAR Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Temmuz 1977 Sayı : 15996 PERŞEMBE MÜKERRER

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 21 HAZİRAN 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r Yönetim vm Ya»* işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüm* başvurulur. 21 HAZİRAN 1977 SALI Sayı : 15973 J YÜRÜTME

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA KANUN T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihî : 7 Ekim 1336-1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 TEMMUZ 1963 ÇARŞAMBA Sayı: 11450 J KANUN Birleşmiş Milletler

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 Temmuz 1977 ^ Sayı : 16010 PERŞEMBE!

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİ BAKANLIĞI VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kasım 2017 Ankara SUNUM PLANI Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması Mevzuat Uluslararası İhale Tanımı İstatistikler 2 VERGİ,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29959 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup;

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup; MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Erday Petrol LPG Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı 14 EJ 870 Plakalı Mercedes Benz marka 2013 model Actros 1844 LS E5, 290.000 km deki Beyaz ÇEKİCİ

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29180 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6933 3 Haziran

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 13 Eylül 1977 SALI. Bakana vekillik etme işlemi. CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATıNA

T.C. Resmî Gazete. 13 Eylül 1977 SALI. Bakana vekillik etme işlemi. CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATıNA T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 yönetim veyazıişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Eylül 1977 SALI Sayı : 16056 J YÜRÜTME

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No.

Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ KANUNLAR. No. T.C. R esmı Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 16-1920 İdare veyazıişleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 25 NİSAN 1949 PAZARTESİ Sayı: 7190 KANUNLAR Pasaport Kanununa

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI

(fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI Á r (fi&l TOBB CAP.S AMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ÇARŞAMBA / SAMSUN l_ Tarih Sayı Konu il. QS-2İ - 053\/L2*33 İlgi: Bolu İli Mudurnu İlçesi Babas Kaplıca Birliği

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı

T.C Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim Bakanlar Kurulu Kararı T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için 13 Haziran 1979 Sayı: 16665 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevrenat Genel Müdürlüğüne ÇARŞAMBA MÜKERRER başvurulur.

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı