Polisteki terfiler iptal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Polisteki terfiler iptal"

Transkript

1 Türkiye'de Youtube ve Twitter'a eriþim engellenmiþ. Neden? Herhalde çað atladýlar da ondan. Ya da kimbilir, dinimizde bu þeytan icatlarýný ellemek günahtýr belki de! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Nisan 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4850 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý TABÝÝ KÝ EROÐLU 2. sayfada Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler'in de aralarýnda bulunduðu Polis Hizmetleri Komisyonu'nun bir terfi kararý daha Yüksek Mahkeme'de bozuldu... Polisteki terfiler iptal Yüksek Mahkeme 2013 yýlýnda seçim yasaklarý içinde yapýldýðý gerekçesiyle baþmüfettiþlikten müdür muavinliðine terfi eden 17 polisin terfilerini iptal etti... Polis terfilerinin mahkemede iptali bir ilk deðil yýlýnda yapýlan terfiler de polislerin sicil belgelerinde oynamalar yapýldýðý tespit edildikten sonra Yüksek Ýdare Mahkemesi tarafýndan hükümsüz sayýlmýþtý... Polis terfilerinde sürekli usulsüzlük yapýldýðý saptandýðý halde terfileri yapan Polis Hizmetleri Komisyonu'na dokunan yok! Terfilerin bir kez daha mahkeme tarafýndan iptal edilmesi polis teþkilatýna olan güveni daha da sarstý... (3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta) Baþbakanlýk önünde intihar giriþimi... Ýntihara Yorgancýoðlu müdahalesi Özkan Yorgancýoðlu'nun giriþimiyle damdan atlamak isteyen kadýn bundan vazgeçti sayfada Karpaz gitti gider... Kaçak yapýlar arttýkça arttý Çevre Platformu kaçak yapýlarýn çevreye büyük zarar verdiðini belirtti sayfada Türkiye... Youtube ve Twitter'a eriþim engellendi 2. sayfada Taçoy açýkladý Telefonda kamu özel iþbirliði 300 bin nüfusta sabitler de dahil yaklaþýk 700 bin telefon bulunuyor sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... GÖRÜNEN KÖY... Ali Osman NEDEN BUNLARA KATLANIYORUZ? Dolgun Dalgýçoðlu DEMEK KÝ BÜYÜÐÜ HER ZAMAN MAKBUL DEÐÝL! Mehmet Levent Halkýn en önemli sorunu nedir? Erdoðan Baybars Akýncý'nýn "gizli oylarý" devletlileri korkutuyor Hasan Kahvecioðlu Maðusa Ýnisiyatifi Derinya geçiþ noktasýnýn açýlmasý talep edildi sayfada

2 HASPOLAT'TA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Þener LEVENT Açý Haspolat Orta Gerilim þebekesinde yapýlacak proje çalýþmalarý nedeniyle bugün Haspolat Kirli sanayi Bölgesi'nde elektrik kesintisi olacak. Kýb-Tek Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, kesinti saatleri arasýnda yapýlacak. TABÝÝ KÝ EROÐLU GÝRNE DE BÝR ARABA YAKILDI Karaoðlanoðlu'nda bir salon araç, yanýcý madde dökülerek yakýldý. Polis bültenine göre, Karaoðlanoðlu'nda önceki gece saatleri arasýnda meydana gelen olayda, Songül Soyel'in kullanýmýndaki salon araç, park halindeyken üzerine yanýcý madde dökülüp yakýlmak suretiyle kasti hasara uðratýldý. SOBADAN DÜÞEN KÖMÜR YANGINA NEDEN OLDU Bostancý'da önceki sabah sýralarýnda Ahmet Çiçek, Ahmet Altýparmak ve Zübeyde Dirier'e ait tek odalý iþçi evinde bulunan odun sobasýndan düþen kömür yangýna sebep oldu. Polis açýklamasýnda çýkan yangýn sonucu evdeki tüm eþyalarýn tamamen yandýðý kaydedildi. TELEFON BORÇLARI Telekomünikasyon Dairesi abonelerin 31 Ocak'a kadar olan borçlarýný en geç 17 Nisan tarihine kadar ödemeleri gerektiðini duyurdu. Daire Müdürü Doðan Þah tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada 31 Ocak itibarýyla açýk hesaplarý bulunan abonelerin telefon irtibatlarýnýn bilgisayar aracýlýðýyla kesileceði kaydedildi. Açýklamada ayrýca Eylül 2014 sonu itibarýyla daireye 6 aylýk fatura ve üzeri borcu olanlarýn hatlarýnýn iptal edileceði ve aboneliklerinin sonlandýrýlacaðý da belirtildi. ÇARÞAMBA DAN PAZARTESÝ NE KADAR YAÐMUR VAR KKTC'de çarþambadan itibaren pazar gününe kadar yaðmur bekleniyor. Hava sýcaklýðý düþecek. Perþembe fýrtýna da bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, 7-13 Nisan tarihleri arasýnda hava, genellikle alçak basýnç sistemi ile periyodun ilk günleri ýlýk ve nemli, diðer günlerde ise üst atmosferdeki soðuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Bu meteorolojik durum nedeniyle hava, yarýn sabah saatleri yer yer sisli, çarþamba gününden itibaren ise yer yer saðanak yaðmurlu, bazý günler de gökgürültülü geçecek. En yüksek hava sýcaklýðý, Ýç Kesimler ve Sahillerde Periyodun ilk günleri - 26 derece, diðer günlerde ise derece dolayýnda seyredecek.rüzgar, genellikle Güney ve Batý yönlerden orta kuvvette zaman zaman Kuvvetli, Perþembe günü kuvvetli zaman zaman Fýrtýna þeklinde esecek. TÖDER HATAY'A GEZÝ DÜZENLEDÝ KKTC Teknik Öðretmenler Derneði (TÖDER) 13 öðretmen ile Türkiye'nin Hatay iline "Teknik ve Kültür Gezisi" düzenledi. Gezi çerçevesinde bugün Türkiye'ye giden heyet, perþembe güne kadar Hatay'da temaslarda bulunacak. TÖDER Baþkaný Ahmet Arslan, gezinin Hatay Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü program ve organizasyonuyla, Hatay Büyükþehir Belediyesi sponsorluðunda gerçekleþtiðini kaydetti. KALP SAÐLIÐI YÜRÜYÜÞÜ YAPILDI - Kalp Saðlýðý Haftasý dolayýsýyla Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Servisi'nin Saðlýk Bakanlýðý'nýn katkýlarýyla düzenlediði geleneksel 5. Kalp Saðlýðý Yürüyüþü yapýldý. Kalp saðlýðý açýsýndan yürüyüþ ve spor yapmanýn faydalarýna dikkat çekip farkýndalýk yaratýlmasý amacýyla organize edilen 'Kalp Saðlýðý Yürüyüþü'ne, Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde yapýlan kalp ameliyatlarý ve stent uygulamalarýyla saðlýklarýna kavuþan hastalar, bu iþlemleri gerçekleþtiren saðlýk personeli ve vatandaþlar katýldý. TÜRKÝYE'DE YOUTUBE VE TWÝTTER'A ERÝÞÝM ENGELLENDÝ Türkiye'de Þehit Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'ýn rehin alýnmasý görüntülerini, mahkeme kararý doðrultusunda yapýlan bildirime raðmen kaldýrmayan sosyal paylaþým sitesi Twitter ile video paylaþým sitesi YouTube'a eriþim engellendi. AA muhabirinin aldýðý bilgiye göre, Ýstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliði 3 Nisan 2015 tarihinde, Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'ýn þehit edilmesine iliþkin soruþturmaya konu, görüntü, ses ve videolarýn yayýnlandýðý internet sitelerinde eriþimin engellenmesine karar verdi. Eriþim Saðlayýcýlarý Birliði tarafýndan karar ilgili iþletmelere bildirilmiþ olmasýna raðmen halen internet sitelerinde video, görüntü ve seslerin yayýnlandýðýnýn görülmesi üzerine sosyal paylaþým sitesi Twitter ile video paylaþým sitesi YouTube'a eriþim engellendi. GÜNEYDE ÜÇÜNCÜ ÜLKE VATANDAÞLARINA VERÝLEN MUHACERET ÝZÝNLERÝ... Güney Kýbrýs'ta, Rum Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan, baþvurusu bulunan üçüncü ülke vatandaþlarýna çok sayýda muhaceret izni verdiði haber verildi. Yatýrýmcýlara muhaceret izni verilmesi sürecinin, baþvurunun yapýlmasýný izleyen iki ay içerisinde tamamlanmasý gerektiðini yazan Haravgi gazetesi, "güvenilir bilgilere" dayandýrdýðý haberinde, Güney Kýbrýs'ta 2012 yýlýnda 43, 2013 yýlýnda Mayýs ayýndan Aralýk ayýna kadar 911, 1 Haziran 2014 tarihinden bugüne kadar da yaklaþýk yüzde 50'lik bir gerileme ile 524 muhaceret izni verildiðini kaydetti. Öte yandan haberde, Güney Kýbrýs'ta yatýrýmcýlara vatandaþlýk verilmesi meselesinin ciddi bir probleme dönüþmekte olduðunun görüldüðü ve Rum hükümetinin konu hakkýnda teferruatlý bilgi vermekten kaçýndýðý belirtildi. Yine "güvenilir bilgilere" dayandýrdýðý haberinde, son altý ayda, yurttaþlýða kabul planý ile birlikte Güney Kýbrýs'a 947 milyon 165 bin 484 Euro'luk yatýrým yapýldýðýndan söz edildiðini ifade eden gazete, ancak yurttaþlýða alýnanlarýn sayýsý ve isimleriyle ilgili bilgiler verilmediðini belirtti. Gazete Meclis'e verilen tek bilginin, yapýlan toplam yatýrýmýn 673 milyon 422 bin 977 Euro'sunun emlak piyasasý, hisse senedi ve mevduat satýn alýnmasý, geriye kalan 273 milyon 742 bin 507'sinin de mevduat azalmasýyla alakalý olduðunu belirtti. Gazete, þirketlere katký koyan iþadamlarýna vatandaþlýk verildiðini de ekledi. Çiziktir di Çiziktirdi Devlet demek ne demek? Derviþ Eroðlu demekmiþ... Öyle yazýyor afiþte... Eroðlu yoksa devlet de yok demek... Deðil mi ülkücü kardeþ? Gam çekme... Haydi kur bakalým sofrayý Biraz kokoreç... Biraz fasulye... Biraz da Kayseri pastýrmasý... Kadifeden kesesi... Yedi yuttu üç milyoncuðu... Tabii ki Eroðlu! Çýplak geldin... Cebinde onnuk yok... Ayaklarýnda biraz Mersin, biraz Hatay tozu! Cebine mangýr koydu... Ýþ verdi... Aþ verdi... Kredicik verdi... Ev verdi... Ve beþ-on dönüm de tarlacýk... Seyrettin altýn sahilde güneþin doðuþunu... Þimdi hiç sorulur mu? Tabii ki Eroðlu... Acemi çaylaklarý býrak... Deneyime bak deneyime... Karaya oturan geminin usta kaptaný... Yolcular boðuldu, bir tek o kurtuldu... Deðirmende aðartmadý bu saçý sakalý... Bu yaþta dokuz köyü dolaþtý, onuncu köye uðramadý... Bir Mesarya... Bir vatan millet Sakarya... Hava aldý Kakopetriya... Domuzdan post olmaz, ama deniz olan devlet malýný yemeyenden bal gibi domuz olur! Bilmez miydin ya Abohorlu? Tabii ki Eroðlu! Doktorlar doluþtu meclisimize... Meclis mi, yoksa klinik mi be burasý? Denktaþ öldü... Þimdi Eroðlu da olmazsa satarlar vataný... Kerevizden ucuz... Kokainden pahalý... Lisedeyken þu cennet vatanýna milli þiirler yazardý... Bir icat yaptý... Eþdeðerin anlamýný buldu... Eþdeðer, yalnýz deðerli eþler, deðerli akrabalar ve deðerli oycuklar içinmiþ meðer... Güneyden gelen göçmenler naçar kaldý... Kuzeyden gelenler yaþadý... Limnidi'den Dipkarpaz'a kadar... Gelincik ve lale tarlasý... Anadolu'dan Girne'ye baðladýðýmýz yoldan gelenlerin oldu... Bu ne biçim salakça soru? Tabii ki Eroðlu! Sanayi Holding battý... Güneþ Makarna battý... AYKO battý... ZEYKO battý... Gemi dibe vurdu... Tabii ki Eroðlu! ETÝ de battý, KTHY da battý... Helvacý donup kaldý... Marangoz, terzi, kunduracý... Kapýsýna kilit vurdu... Tabii ki Eroðlu! A benim sevgili asgari ücretli kardeþim... A iki gözüm... Kime verecen oyunu? Tabii ki Eroðlu... Allah isterse benden kessin, ona versin geriye kalaný! Hiç acýmam... Kesseler de elektriðimi suyumu... Deðil mi ki ýþýl ýþýl bayraðým daðlarda... Hakkýndan gelecek elbet vurguncunun da, kaçakçýnýn da... Ve masadan kaçan Nikos'un da... Býrakýn bitirsin baþladýðý iþi... Bu mükellef sofrada biraz daha yesin... Canikosu da yesin... Ben yemesem de zararý yok... Benim ömrüm asgari... Onunki azami... Örtülüden yeter ki bana da bir nimet ihsan eylesin... Örtsün benim de üstümü... Diðerlerini örttüðü gibi... Ölürsem kabrime gelmesin isterse... Deðil mi ki þehitler ölmez, vatan bölünmez... Kýbrýs bölünür, ama Kuzey Kýbrýs bölünmez... Ödüllerini yaza yaza tükenmez... Devlet demek o demek... O demek devlet demek... Yerim doldu, yoksa sayardým daha hizmetlerini... Gam çekme, tasalanma kardeþ... Ver oyunu düþünme sonunu... Kime mi? Tabii ki Eroðlu!

3 AFRÝKA dan mektup... POLÝS DE USULSÜZLÜK YAPARSA HALK NE YAPSIN? Polis terfilerinde usulsüzlük... Bu kaçýncý? Yüksek Mahkeme bu terfi kararlarýndan birini daha bozdu... Ve baþmüfettiþlikten müdür muavinliðine terfi eden 17 polisin terfilerini iptal etti... Ne zaman yapýlmýþtý bu terfiler? 2013 yýlýnda... Mahkemenin iptal gerekçesi ne? Terfilerin seçim yasaklarý içinde yapýlmýþ olmasý... * Ýlk deðil bu... Polis terfilerini hükümsüz sayan ve iptal eden baþka mahkeme kararlarý da var yýlýnda yapýlan terfiler de mahkemeye yapýlan itiraz sonucu haksýz ve usulsüz bulunarak iptal edilmiþti... Yüksek Ýdare Mahkemesi o zaman da polislerin sicilinde oynandýðýný tespit etmiþti... Terfileri yapan kim? Polis Hizmetleri Komisyonu! Ve bu komisyonda Polis Genel Müdür Vekili Pervin Gürler de bulunuyor... Böyle bir makam sahibinin bile bunda imzasýnýn olmasý halkta teþkilata karþý güvensizliði bir o kadar daha artýrýyor... Ayrýca bir de þu: Bu kadar skandal polis terfisine raðmen Polis Hizmetleri Komisyonu'na dokunan yok! Yani çekidüzen veren ve bir daha böyle usulsüzlükler olmasýn diye bastýran yok! * Kim bastýracak? Polis askere baðlý... Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý'na... Ondan alýr emirleri polis... Yüksek yerden! Sanýrýz bu iþler de komutanlýðýn iþi... Ama gördüðünüz gibi perde önünde deðil, hep perde gerisinde duruyor... Usulsüzlükte GKK hiç anýlmýyor... Polis alýmlarýnda da, polis terfilerinde de sanki baþrolü oynayan o deðil... Hatta Polis Genel Müdürü'nün atanmasýnda... Bunca zamandýr bir genel müdür atanmadýysa ve Pervin Haným vekaleten bu göreve layýk görüldüyse ne sandýnýz? Yalnýz Eroðlu'nun mu iþi? Yani komutanlýk böyle olmamasýný mý istedi de, Eroðlu'nun diretmesiyle mi böyle oldu? Mümkün mü? Buna mý inanýrsýnýz siz? Eðer buna inanýrsanýz Eroðlu'nu komutandan önde görürsünüz demek ki... * Bir memlekette eðer polis teþkilatý da göz göre göre usulsüzlük yapar ve yasalarý çiðnerse kime güveneceðiz? Var mý bilen? Balýk baþtan kokar diyenler þimdi bir kere daha haklý çýkmadý mý? Baþbakanlýk önünde intihar giriþimi... Ýntiharý Yorgancýoðlu önledi (Kýbrýs Sözcü) Baþbakanlýk yolunun karþýsýndaki Messan Þirketine ait yüksek bir binaya çýkan bir kadýn intihar giriþiminde bulundu. Binanýn en üst katýndaki teras bölümüne çýkan kadýn aþaðýya atlamak istedi. Elinde bir kaðýt bulunan kadýn binanýn duvarý üzerine oturarak bir aþaðýný aþaðýya sarkýtmak suretiyle aþaðýya atlayacaðýný belirtirken Baþbakan Özxkan Yorgancýoðlu'nun giriþimi ile canýna kýymaktan vazgeçti. Baþbakan Özkan Yorgancýoðlu'nun giriþimi ile intihar etmekten vazgeçen kadýn, Lefkoþa Polis Müdürlüðüne baðlý Adli Þubeye götürülerek intihar giriþimi ile ilgili olarak sorgulandýðý öðrenildi. Geliþmeler bilahare iletilecektir. KARPAZ ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESÝNDE KAÇAK YAPILAR ARTTI Kuzey Kýbrýs Çevre Platformu, yasak olduðu halde Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇKB) kaçak yapýlarýn sürekli arttýðýný, bu yapýlarýn çevreye verdiði zararýn büyük boyutlara ulaþtýðýný belirtti. Platform adýna yazýlý açýklama yapan Doðan Sahir, "Kuzey Kýbrýs Çevre Platformu'nun ýsrarlý takibine raðmen, Karpaz ÖÇKB'de yeni bir talan geçtiðimiz günlerde Ýskele Kaymakamý ve Gazimaðusa Eski Eserler Dairesi Müdürü'nün kararlý duruþlarý ile önlenebilmiþtir. Yýllardýr artarak devam eden bu yasal olmayan yapýlara karþý yetkililerin bugüne kadar gerekli önlemleri almadýðýný, almaktan kaçýndýðýný, önlem alýnýr görüntüsü yaratýlmaya çalýþýldýðýný görmekteyiz" ifadesine yer verdi. Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin dünyada ender görülen bir deðer olduðunu ve hassasiyetle korunmasý gerektiðini belirten Sahir, kaçak yapýlara izin verilmesini "tüm halkýn ve dünya insanlarýnýn haklarýna saldýrý olarak adlandýrýlabileceðini" kaydetti. Sahir, bu çerçevede Çevre Platformu olarak durumun takibi ve taleplerin iletilmesi amacýyla Ýskele Kaymakamý ile görüþtüklerini belirtti. Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan kaçak yapýlara karþý Kaymakam'ýn önlemler aldýðýný görmenin kendilerine moral verdiðini kaydeden Sahir, kaçak yapýlara karþý Ýskele'deki yetkililerin atmakta olduðu adýmlarýn arkasýnda olduklarýný vurguladý. Sahir, "Kuzey Kýbrýs Çevre Platformu ve Kaymakamlýk eþsiz fauna ve florasý yanýnda doða güzelliðiyle, tüm Kuzey Kýbrýs'ýn ve bölgenin kalkýnmasýna katký koyacak en deðerli varlýklarýndan olan Karpaz ÖÇKB'ninin korunmasý için yasalarýn bir an önce uygulanmasý hususunda hassas davranýlmasý gerektiðini teyit etmiþlerdir" ifadesini kullandý. "DAVALAR BÝR AN ÖNCE SONUÇLANDIRILMALI" Yargý sürecinin uzun sürmesinin çevre tahribatlarýný hýzlandýrdýðýný belirten Sahir, bu tür davalarýn bir an önce sonuçlandýrýlmasý için ortak mücadeleye kararlý olduklarýný, geciken adaletin bir anlama ifade etmediðini, kaybedilen çevrenin hiçbir zaman geri getirilemeyeceðini vurguladý. Sahir þunlarý kaydetti: "Talana, çarpýk yapýlaþma ve elektrik baðlantýsý dahil her türlü yanlýþ geliþmeyi önlemek ve sona erdirmek üzere Ýskele Kaymakamlýðý, Eski Eserler Dairesi ve bu uðurda mücadele veren her devlet kurumu ve yetkililere Kuzey Kýbrýs Çevre Platformu'nun her zaman olduðu gibi yasal her türlü etkinlikle desteði sürecektir. Bu kapsamda Karpaz gibi bu ülkenin doðal ve arkeolojik deðerlerinin korunmasýna yönelik Ýskele Kaymakamýmýzýn attýðý adýmlarda yanýnda olduðumuzu, bundan sonraki adýmlarýn atýlmasýný beklediðimizi ve bunun yakýndan takipçisi olmaya devam edeceðimizi tüm kamuoyuna bildiririz." TELEFONDA KAMU ÖZEL ÝÞBÝRLÝÐÝ TAÇOY: TELEFONDA TELEKOMÜNÝKASYON DAÝRESÝ, KAMU ÖZEL ÝÞBÝRLÝÐÝ MODELÝ ÇERÇEVESÝNDE BÝR LÝBERAL ÝÞLETME HALÝNDE YENÝ BÝR YAPIYA KAVUÞTURULACAK" Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Hasan Taçoy, Telekomünikasyon Dairesi'nin kamu özel iþbirliði modeli çerçevesinde bir liberal iþletme halinde yeni bir yapýya kavuþturulacaðýný söyledi. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Taçoy, Türkiye Biliþim Derneði'nin etkinliði için geldiði Antalya'da, AA muhabirinin sorularýný yanýtladý. Taçoy, 300 bin nüfusu olan adada sabitler dahil yaklaþýk 700 bin abone bulunduðunu dile getirerek, GSM sektöründe abonelere Turkcell ve Telsim'in (Vodafone) hizmet verdiðini, üçüncü bir operatörün devreye girmesi konusunda neler yapýlabileceði üzerinde çalýþtýklarýný belirtti. Sabit abonelerle birlikte yaklaþýk 302 milyon liralýk ciro yaratýldýðýný ifade eden Taçoy, Mayýs ayýnda ihalesini yapmayý planladýklarý 4G lisansýný, Telekomünikasyon Dairesi'ne vererek, kurumun deðerini artýrmayý planladýklarýný söyledi. Bakan Taçoy, þu an devletin kontrolünde olan ve sadece 50 milyon lira cirosu bulunan Telekomünikasyon Dairesi'nin hizmet bölümünün, kamu özel iþbirliði modeli çerçevesinde bir liberal iþletme halinde yeni bir yapýya kavuþturulacaðýný bildirdi. Taçoy, 389 çalýþanýn özlük haklarýný koruyarak çaðýn gerisinde kalan kurumun modern hale getirileceðini vurguladý. Taçoy, Telekomünikasyon Dairesi'nin þu an kurum olarak internet hizmeti veremediðinin altýný çizdi. Taçoy, mevcut hesaplamalara göre Telekomünikasyon Dairesi'ne yapýlacak yatýrýmýn 7 yýl içerisinde kendini amorti edeceðini düþündüklerini de söyledi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Fazla büyük gelmiþ Akýncý'nýn posteri Emir büyük yerdenmiþ söktüler götürdüler Akýncý yükseldikçe alçalýyor birileri Anladýlar ki artýk yolun sonuna geldiler Kalay GÝREMEDÝKLERÝ BÝR KENT ÜZERÝNE AHKAM KESÝYORLAR Cumhurbaþkaný adaylarýnýn Maraþ üzerine konuþmalarý neresinden bakarsanýz bakýn saçmadýr, ironiktir, mizah konusudur. Hele Kudret Özersay'ýn Maraþ'ý KKTC'nin idaresinde açmaktan ve bununla birlikte KKTC ekonomisinin geliþeceðinden söz etmesi, tam manasýyla uçmaktýr. Orada dikenli tellerin ardýnda 40 senedir kapalý tutulan hayalet bir kent var. Bu kente dair BM kararlarý var. Kudret Özersay dahil, diðer adaylar bugün isteseler ellerini kollarýný sallayarak oraya girebilirler mi? Giremezler. Giremedikleri bir kent üzerine ahkam kesmeseler hiç olmazsa Kalaycý Ali OSMAN Periyodik GÖRÜNEN KÖY... Bu ayýn 19'unda seçim var... KKTC'ye cumhurbaþkaný seçilecekmiþ... Aslýnda bana göre seçilmesi gereken toplum lideri olmalýdýr. Bu sahte ve korsan toprak parçasýnda seçilecek olana biz "cumhurbaþkaný" dersek, ki kanýksadýðýmýzdan dolayý zaman zaman bu sýfatý kullanýrýz, biz de bu korsan yapýyý kabullenmiþ oluruz. Ýþgal altýnda olduðumuz gerçeðini... Türkiye'nin istilasýný gözardý etmiþ oluruz... "Papaza gelen babarkyaya da gelsin" anlayýþýna düþer ve düþüncelerimize de ihanet ederiz Nisan'da yapýlacak olan seçimleri izleyenler farkýndadýrlar.. Neyin? Ýnsanlarýn elini sýkmaktan imtina edenlerin... Yarým aðýz selam bile vermeyi kendilerine zül sayanlarýn... Arabada geçerken gazete okurmuþ numarasýna yatýp vatandaþlarýn vereceði selamlarý almak istemeyenlerin, bugünlerde vatandaþlarla düþüp kalktýklarýný görüyoruz... Beþ yýlda bir oluyor bu ama biz hala akýllanmýyoruz... Beþ yýl anamýzý belleyenlere beþ yýl sonunda kucaðýmýzý açýyoruz... "Ne yapalým evimize geldiler, misafir oldular onlarý kovalým mý?" Kovalým be kardeþim, kovalým... Bizi beþ yýl dýþlayanlarý varsýn bir gün de biz dýþlayalým... Onlar beþ yýl yaptýklarýndan utanmazlar da biz bir gün yapacaklarýmýzdan neden utanalým? O kadar yýlýþýktýrlar bugünlerde ki neredeyse ayný yataða bizimle birlikte girecekler... Sözler verirler... Tutmayacaklarý sözleri verirler... Bir saat sonra yýrtýp çöpe atacaklarý beyaz kaðýtlara vatandaþýn derdini dökerler... Derman olacaklarýný söylerler... Hatta "ufak iþ, seçim bitsin hele, çözülür" derler ki kendilerine oy verip adaylarýnýn seçilmesini saðlarsanýz iþinizi hallolacaða getiriyorlar... Aslýnda tehdittir bu... Dolaylý... Geçenlerde arayan bir bayan vatandaþýmýz dullara yardým yapýlacaðýndan söz etti. Polisten bir belge alýp ilgili yere baþvurulduðu takdirde dullara maaþ baðlanacakmýþ... Ama'sýný da söylemeden edemiyorlar yalnýz.. "Adayýmýzýn kazanmasý þart" diyorlar. CTP'ye Elye'de gösterilen tepki bana göre diðer yerlerde de gösterilmeli... Sadece CTP'ye deðil tabii... Söz verip de sözünde durmayan tüm partilere ve tüm politikacýlara karþý... Lefke'de Bumin dostumun da baþýný çektiði bir hareket vardý... Cengiz Topel Hastanesi'nin kapatýlmasýyla ilgili bir tepkiydi bu... Bazý milletvekilleri istenmeyen politikacý ilan edilmiþlerdi... Seçim sathýna gelince hepsini unuttuk iþte ve kapýmýza gelenleri kovmadýk, hatta onlara birer makas vererek Aziz Baþkan'ýn yarým asýr sonra bir geleneði canlandýrmasý için baþlattýðý Lefke Yafa Portokalý Festivali'nin açýlýþýný onlara yaptýrdýk... Bunlar þimdi bizleri takarlar mý? Beþ yýl analarýný beller, seçime yakýn da gider yeniden onlarý kandýrýrýz derler... Haksýz da deðiller hani... Görünen köy kýlavuz istemez çünkü... Dr. Gürkut kanserden korunmanýn yollarýný hatýrlattý Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Týbbi Onkoloji Bölümü Doktoru, Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Özlem Gürkut, kanser hastalýklarýnýn yüzde 30-40'ýnýn alýnacak tedbirlerle önlenebileceðini belirterek, devlet yanýnda bireylerin de alabileceði önlemler bulunduðuna dikkat çekti. Gürkut, sigara ve alkol kullanmama, saðlýklý beslenme, radyasyon ve magnetik alanlardan uzak durma, egzersiz yapma, ideal aðýrlýðý koruma, enfeksiyonlardan korunma, stresi yönetme ve erken tanýnýn önemini vurguladý. GENETÝK SEBEPLER YÜZDE Dr. Özlem Gürkut, kanser hastalýðýnda genetik sebeplerin yüzde 10 ile 20 arasýnda olduðunu, esas nedenlerin çevresel olduðunu belirterek, "Hesaplamalara göre kanserlerin yüzde 30-40'ý alýnacak tedbirlerle önlenebilmektedir. Tabii ki kanseri tedavi etmekten daha güzeli önlemektir. Bu amaçla devletlerin alacaðý önlemler olduðu gibi, bireyin kendisinin de alacaðý önlemler mevcuttur" dedi. Kansere yakalanma riskini azaltmak için bireysel olarak yapýlabilecekler konusunda bilgi veren Dr. Gürkut, önlemleri "sigara ve alkol kullanmama, saðlýklý beslenme, radyasyon ve magnetik alanlardan uzak durma, egzersiz yapma, ideal aðýrlýðý koruma, enfeksiyonlardan korunma, stresi yönetme, kanserin erken belirti ve bulgularýný bilmek, kanser tarama programlarýna girmek" baþlýklarý altýnda sýraladý. SÝGARANIN KANSER YAPICI ETKÝSÝ KANITLANDI Sigaranýn kanser yapýcý sebepler arasýnda, en çok kanýtlanmýþ olanlarýn baþýnda geldiðini vurgulayan Gürkut, akciðer kanserlerinin yüzde 87'sinin sigarayla iliþkili olduðunun bilindiðini; kansere baðlý ölümlerin yüzde 30'undan da sigaranýn sorumlu olduðunu kaydetti. Sigaranýn akciðer kanseri dýþýnda da kanserlere yol açtýðýna; riskin pasif içicilikle de arttýðýna dikkat çeken Dr. Özlem Gürkut, sigara býrakýldýktan 10 yýl sonra riskin, içmeyen birinin taþýdýðý riskin yarýsýna indiðini belirtti. Gürkut, alkolün aðýz, boðaz, gýrtlak, yemek borusu, karaciðer, kalýn baðýrsak, pankreas ve meme kanserinin bilinen sebeplerinden olduðunu ve özellikle sigarayla beraber alkol almanýn kanser riskini oldukça artýrdýðýný kaydetti. Saðlýklý beslenme konusunda "Aklýmýzda tutmamýz gereken rafta uzun durabilen/ tazeliðini koruyan gýdalarýn tüketilmesi ile bizim ömrümüzü kýsaltacaðý yani zararlý olacaðýdýr" diyen Gürkut, salam, sucuk, sosis gibi iþlenmiþ et ürünlerinden kaçýnýlmasýný istedi. Kýrmýzý etin kalýn baðýrsak kanseri riskini artýrdýðýný, tüketiminin haftada yarým kiloyla sýnýrlandýrýlmasý ve beyaz et tüketilmesi gerektiðini belirten Dr. Özlem Gürkut, kýsa sürede yüksek ateþte piþirme yerine haþlama ve fýrýnda piþirme yöntemlerinin tercih edilmesinin önemine iþaret etti. Dr. Özlem Gürkut, günde 2 buçuk litre su tüketilmesi, günlük tuz miktarýnýn 2 gramý aþmamasý, þeker ve yaðýn kýsýtlanmasý, sebze ve meyve tüketiminin artýrýlmasý, iþlenmiþ tahýl ürünleri yerine tam buðday, tam çavdar, tam yulaf tercih edilmesi önerilerinde bulundu. Gereksiz yere kullanýlan bilgisayarlý tomografi gibi yoðun radyasyon kullanýlan tetkik yöntemlerinin de kanser riski oluþturduðunu belirten Dr. Gürkut, güneþ ýþýðýna uzun süre maruz kalmanýn deri kanserine yol açtýðýný hatýrlattý; "Özellikle yaz aylarýnda saatleri arasýnda doðrudan güneþ ýþýðýndan uzak durmalý ve koruyucu kremler kullanmalýyýz" dedi. Gürkut, cep telefonu, LCD ve plazma televizyonlar, mikro dalga fýrýnlar, saç kurutma makineleri hatta elektrikli alarmlý saatlerin bile radyo manyetik alan oluþturduðunu belirterek, radyo manyetik alanlarýn kanser yapýcý etkilerinin kanýtlanmamakla birlikte bazý çalýþmalarda bazý tümör ve kanserlerle iliþkilendirildiðini bildirdi. Gürkut, cep telefonunda kulaklýkla konuþulmasýný, evlerde cep telefonlarýný çocuklardan uzak tutulmasýný, elektrikli cihazlarý elektrikten de kapatmayý önerdi. 30 DAKÝKA EGZERSÝZ Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi Týbbi Onkoloji Bölümü'nden Dr. Özlem Gürkut, kanserden korunma yollarýný anlatýrken, her gün düzenli olarak 30 dakika egzersiz yapanlarda meme, kalýn baðýrsak, rahim ve prostat kanserinin daha az görüldüðünü bildirdi. "Egzersiz yapmak ve hareketli bir yaþam sürdürmek, sadece kanser riskini deðil, kalp damar hastalýðý, diyabet, hipertansiyon gibi birçok hastalýðýn da riskini belirgin olarak azaltmaktadýr" diyen Gürkut, aþýrý kilonun da birçok kanserin nedeni olduðunu, kilo vermekle kanser riskinin belirgin olarak azaldýðýný vurguladý. Gürkut, dünyadaki tüm kanserlerin yüzde 20'sinin kronik enfeksiyonlarla iliþkili olduðunu belirterek, Human Papilloma Virüsü'nin (HPV) rahim aðzý kanserine, hepatit B ve C virüsünün, karaciðer kanserine neden olduðunu; ayrýca AIDS hastalýðý virüsü HIV taþýyanlarda da birçok kanserin daha sýk görüldüðünü kaydetti; güvenli cinsel yaþam ve aþýlanmayla bu enfeksiyonlardan ve kanserden korunmanýn mümkün olduðunu belirtti. STRES TETÝKLÝYOR Modern çaðýn parçasý haline gelen stresin, dolaylý olarak kanseri tetikleyebildiðini ifade eden Gürkut, gerektiðinde stresi azaltmak için egzersiz, meditasyon, psikolojik danýþmanlýk ve konuþma tedavileri, grup terapileri, sosyal destek, depresyon ve anksiyete giderici ilaçlarýn kullanýmý gibi yaklaþýmlarýn stresle baþa çýkmak için önemli yöntemler olduðunu kaydetti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent DEMEK KÝ BÜYÜÐÜ HER ZAMAN MAKBUL DEÐÝL! Elektrik müteahhidi Hüseyin Hallaçoðlu'nun kendi özel iþyerine astýðý Mustafa Akýncý posteri Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan indirilerek müsadere edildi! Neden? Fazla büyük gelmiþ kendilerine! Demek ki büyüðü her zaman makbul sayýlmýyor! Yüksek Seçim Kurulu'nun adaylarýn seçim posterleriyle ilgili bir kýstasý, ölçüsü var mýdýr? Bildiðim kadarýyla yok. YSK'nýn bu konuda hiçbir açýklamasý da olmadý bugüne kadar. Yani poster ölçülerine herhangi bir sýnýrlama getirilmiþ deðil. Öyleyse "fazla büyük" olduðuna nasýl hükmetmiþler? Kim hükmetmiþ? Sevgili Hüseyin Hallaçoðlu, "Çok büyükmüþ, söküp götürdüler" diyor. Yasal iznim var dediyse de dinlememiþler! "Emir büyük yerden" demiþler! Ve söküp götürmüþler Akýncý'nýn posterini! Merak ediyorum... Mustafa Akýncý cumhurbaþkanlýðýný kazandýðý gün, o "yüksek yerleri" de, onlarýn emirlerini uygulayanlarý da sevgi ile kucaklayýp baðýþladýðýný açýkladýðýnda... Biraz olsun utanacak, yerin dibine girecek yüzleri olacak mý? Gördüðüm kadarýyla, diðer adaylarýn da devasa posterleri var her tarafta! Ama ister gülün, ister aðlayýn, ister sinir sara olun... Alemden bir Mustafa Akýncý'nýnki fazla büyük gelmiþ onlara! Ne bilsin sevgili Hallaçoðlu fazla büyüðün her zaman makbule geçmediðini? Açýn ve gösterin bize... Hangi yasanýn hangi maddelerinde... Yüksek Seçim Kurulu'nun hangi bildirisinde, hangi kuralýnda belirtilmiþ seçim posterlerinin ölçüleriyle ilgili kriterler? Dün apar topar oturup bu ölçülere sýnýrlandýrmalar getirmediyseniz tabii!.. Kusura bakmayýn... Sizin böyle huylarýnýz olduðunu da çok iyi biliyoruz çünkü. Beyler... Birçok þeyi belirlediðiniz gibi, posterlerde uygulanacak ölçüleri de belirleyip açýklasaydýnýz, bugün hiç hakkýnýz olmadýðý halde böyle bir rezaletin sahneye konmasýna da zemin hazýrlamýþ olmayacaktýnýz. Baksanýza... AB hýyarýn boyuna bile standart ölçüler getirip dünyaya açýklýyor. Siz seçim posterlerine bir ölçü getirmekten bu kadar mý acizsiniz?! O zaman adaylarýn gazete reklâmlarýna da kýsýtlama getirin! Bazý adaylar, örneðin Eroðlu ile Siber, her gün en az 6-7 gazeteye renkli tam sayfa ilânlar veriyorlar! Bazý adaylar, onlarýn verdikleri ilânlarýn dörtte birini vile veremiyor! Örneðin baþa güreþen adaylardan Eroðlu ile Siber'in seçim bütçeleri de "fazla büyük" gelmiyor mu size?! Yoksa hepsi tamam da, bir tek Akýncý'nýn posteri mi büyük? "Bize büyük geldi" diyerek Akýncý'nýn posterini söküp götürebilirsiniz. Ama bugün onun etrafýnda bir çýð gibi büyüyüp toplanan onbinlerce insanýn yüreðinden sökmeye ne sizin, ne de "yüksek yerlerinizin" alçak emirleri yeter!

5 5 7 Nisan 2015 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Her taraf poster doldu Kimsenin aklýna da kaldýrýmlarda birebir aday fotoðrafý yerleþtirmek gelmedi Daha vakit var ama Deneyin Halkýn en önemli sorunu nedir? MÝÞ-MIÞLAR * Siber, verdiði her demeçte oy kaybediyormuþ. - Ýnsaf!.. Atmayýn o kadar!.. Öyle deposu nerde var? * Lefke'de Yafa Portakalý Þenliði düzenlenmiþ. -Ama gözünüz gibi koruyun o aðaçlarý Maðusa'da da vardý Yakacak tek dal bile kalmadý o güzelim aðaçlardan. 3* Akýncý'nýn posteri fazla büyük olduðu için YSK tarafýndan kaldýrýlmýþ. - Allah Allah Poster dediðin, sahibinin çapýna göre asýlmýyor mu?.. Eee * KKTC'de su altýnda kalma rekoru denemesi yapýlacakmýþ. - Hiç baþka iþiniz yok mu be sizin ama O rekoru çoktan kýrdýk biz Yýllardýr batýk deðil miyiz? Yoksa battýðýmýz rezillik çirkefi, denizden sayýlmýyor mu? * Ýngiliz dönemindeki yanlýþ uygulamalardan, Vakýflar Ýdaresi sorun yaþýyormuþ. - Aha, Gülle'nin açýklamasý gibi benzer bir açýklama daha Ýngiliz döneminden kalan yanlýþlýk varsa ne düzeltmediniz be muhteremler!.. * Sibel "Eroðlu demek KKTC demek denilmesi son derece yanlýþ ve tehlikelidir" demiþ. - Çok doðru söylemiþ Siber Ama dil alýþkanlýðý oldu O kadar çok ve çeþitli daðýttý ki cevizcinin çuvalýndan, vatandaþ da KKTC Eroðlu'nun sandý. * KKTC kanserde dünya 3.sü olmuþ -Evet, biliyoruz, duyduk Geçtiðimiz hafta sonu "Kansere Karþý Eðlence Yürüyüþü" ile kutladýk zaten. * Atun, elektrik kaçakçýlýðý iddialarý için "Aðýr bir iftira" demiþ. - Ýnandým Böyle küçük miktarlara Tavuri bile tenezzül etmezdi Belli ki komplo! Kýbrýs Türk Turizm Yazarlarý Derneði de kurulduktan sonra þimdi de, hep eski günleri yazan yaþlý yazarlar derneði kuruluyor Bilgilerinize. Nedir en önemli sorunu bu halkýn? Tabii ki "saðlýk"... Göz göre göre ölüme gidiyor insan. Durdurabilene aþk olsun Bu hükümete özgü bir durum deðil. Gelmiþ geçmiþ tüm hükümetlerin büyük payý var. Seyirci kaldýlar. Aciz kaldýlar Parmaklarýný taþýn altýna sokup önlemler almadýlar Bazý dostlarýnýn ölmesine seyirci kalýrken, bazý dostlarýnýn semirmesine de çanak tuttular. Hepsi!.. "Yýllarca saðlýkta önemli bir planlama olmadý ve sürdürülebilir olmayan bir sistemle karþý karþýya kaldýk..." Bunlar, þimdiki Saðlýk Bakaný Gülle'nin mazeretleri! Kabul ettiniz mi? Baðýþladýnýz m? Affettiniz mi? Tabii ki hayýr. Hasipoðlu Celal Kaþif Baþka kimler vardý yahu? Ýz býrakmadan, hizmet býrakmadan öylece oturmuþ kalkmýþlar ki o koltuklardan, unutuyor insan Neyse Saymakla bitmez gelip geçenler Hepsinin aðzýnda, Gülle'nin çiðnediði ayný marka sakýz vardý: - Bozuk bir sistemle karþý karþýyayýz. - Bu sistem yürümez Falan filan iþte. O günlerde de sorduk. Onlara da sorduk. "Aha bakansýn " dedik "Aha arýza nerde biliyorsun" dedik "Neden düzeltmiyorsun?" Dut yemiþ bülbül mübarekler. Bakan olalý bilmem ne kadar zaman geçti; þimdi kalkmýþ diyor ki, sürdürülmez bir sistemle karþý karþýyayýz! Ýnsaf!.. Koltuða oturduðun ilk günler olsa, tamam, çiðnemeden de olsa, yutalým bu sözleri. Bunca zaman geçmiþ, elini kolunu tutan, yoluna çýkan olmamýþ Nedir bu söylediðin ama? BÖYLE BÝR ANDI Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu NEDEN BUNLARA KATLANIYORUZ? (Ýstanbuk)- Anastasiadis, "Barbaros gemisini çekin, yoksa görüþmelere dönmem", dedi. Gitti. Gidiþ o gidiþti. Biz, görüþmeler askýya alýndý, bir çözüm olmayacak diyerek üzüldük. Beklentiye geçtik. Beklenti o masaydý. Görüþmeler ve çözümdü Ki Barbaros gemisini denize sürenler lütfettiler, çektiler. Bunun üzerine görüþmeler baþlayacak dediler. Kaldýðý yerden mi, sýfýrdan mý bilemeyiz. Baþlasýn da, diyenler çoðunlukta. Ancak görüþmelerin baþlamasý yine de gecikmeli olacak. Çünkü bizde seçim var. Kaç seçim gördü bu görüþmeler, kaç yýl eskitti Kaç kiþiyi yedi o masalar Ve kaç kiþi bu uðurda çaba harcarken göçtü gitti... Tuhaf bir býkkýnlýkla umut bekleyip duruyoruz. Bir Annan zamaný vardý heyecan katan. Referandumla coþturan.. Bir de Bir de ne? Var mý baþka heyecan verici bir geliþme? Hatýrlamýyorum açýkçasý. Ne biçim bir ülke bizimkisi Yarýsý aþaðýda, yarýsý yukarýdadýr. Ýki taraf da birbirinden uzakta durmakta Bir taraf, hazýr her þeyin kontrolü bende iken, yarým da olsa, böyle kalsýn, diyor. Diðer taraf, "simit dünyasý açýldý, Bursa Ýskender, lahmacun dükkanlarý gýrla. Ben bunlarla yaþamaktan mutluyum" dedi Var olan sisteme isyaný bir kenara býrakýn, kaderine razý biçimde beklemeye geçti. Oysa ki ülke dediðin tek olmalý. Ne yukarýdaki, ne aþaðýdaki diðerinden habersiz iþ yapmamalý. Örneðin Kýbrýs Cumhuriyeti yetkilileri kuzeydekilere sormadan yasa geçiriyorlar. Biz de bakýyoruz. Kuzeydekiler baþka âlem Ülkenin tüm deðerli yerlerini yabancý ülke vatandaþlarýna peþkeþ çektiler. Yabancý ülke vatandaþlarý ve yetkilileri gelip bu arazilerde devletin iznini dahi sormadan, kondular kondurdular. Ve en son örneði karþýmýzda duruyor. "Kutlu Doðum Haftasý: Hz. Muhammed ve Birlikte Yaþama Hukuku" diyerek yapacaklarý camiye yardým toplamaya çalýþýyorlar. Hey gidi hey, diyorum Bizler yeteri kadar var baþka cami istemeyiz, imam hatibe gerek yok, ilahiyata ne gerek caným, diye diye bakarken, onlar yapmaya devam ediyorlar. Ve en ücra köþelerimizde kimsenin yaþamadýðý yerlerde bile yükselen minareleri öylece seyrediyoruz. Hani içimden þöyle bir cümle geçiyor da söylesem mi söylemesem mi diye düþünüyorum Ve "Neden bunlara katlanýyoruz?" diye isyan ediyorum. DPÖ MART AYI HAYAT PAHALILIÐINI YÜZDE 1.77 OLARAK AÇIKLADI Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), mart ayý hayat pahalýlýðý oranýný yüzde 1.77 olarak açýkladý. Tüketici Fiyatlarý Genel Endeksi'nde, bir önceki aya göre yüzde 1.77, bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde ve bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0.98 deðiþim gerçekleþti. DPÖ Müsteþarý Ödül Muhtaroðlu tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ana harcama gruplarý itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artýþ yüzde 3.97 ile "Alkollü Ýçecekler ve Tütün" grubunda yaþandý. Buna göre, "Giyim ve Ayakkabý"da yüzde 3.20, "Ulaþtýrma"da yüzde 2.47, "Gýda ve Alkolsüz Ýçecekler"de yüzde 2.18, "Çeþitli Mal ve Hizmetlerde" yüzde 1.39, "Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakým Hizmetlerinde" yüzde Maðusa Ýnisiyatifi, Derinya geçiþ noktasýnýn açýlmasýný talep etti. Maðusa Ýnisiyatifi Aktivisti Mertkan Hamit tarafýndan yapýlan açýklamada, "Her açýlan geçiþ noktasýnýn bölünmüþlüðü ve önyargýlarý yýkacak bir adým olduðuna inanýyoruz. Maðusa Ýnisiyatifi olarak geçiþ noktalarýnýn artýrýlmasýnýn özellikle Gazimaðusa bölgesi için son derece önemli olduðuna inanýyoruz" ifadesi kullanýldý. Mevcut durumun Derinya bölgesine ulaþmak için fazladan 17 kilometrelik bir tur atýlmasýna yol açtýðýný kaydeden Hamit, "geniþ askeri bölgelerin ve kapalý bölge Maraþ'ýn varlýðýnýn Gazimaðusa kentinin sosyoekonomik geliþimi için sýnýrlayýcý faktörler olduðunu" belirtti. Hamit, sýnýrlayýcý faktörlerin azaltýlmasýna yönelik çalýþmalarla beraber, yeni geçiþ noktalarýnýn oluþturulmasýnýn kentin sýnýrlarýnýn geniþlemesine ve toplumlararasý iliþkilerin güçlenmesine olumlu katký yapacaðýný ifade etti. Açýklamada þu ifadeler kullanýldý: 'Kadýn Emeðinin Ekonomiye Kazandýrýlmasý Projesi' kapsamýnda, Haziran-Temmuz aylarýnda yapýlacak eðitimler için kayýtlarýn baþladýðý açýklandý. Ýþ Kadýnlarý Derneði tarafýndan yapýlan açýklamada, numaralý telefondan, proje koordinatörü Tigün Ertanýn'a kayýt yapýlmasý gerektiði belirtildi. Proje kapsamýnda kamuoyuna ulaþmak amacýyla Perþembe günü saat 18.00'da Lefkoþa Surlar Ýçi'nde bulunan Ýþ Kadýnlarý Derneði Köþkü'nde panel yapýlacak. Panele 1.28, "Eðlence ve Kültür"de yüzde 1.09, "Eðitim"de yüzde 1.07, "Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diðer Yakýtlar"da yüzde 0.86, "Lokanta ve Oteller" de yüzde 0.58 ve "Haberleþme"de yüzde 0.24 artýþ gerçekleþti. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 268 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 55 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ meydana geldi. En yüksek fiyat artýþý gösteren ilk üç mal; yüzde ile yurt dýþý tur (Kültür Amaçlý -Fransa), yüzde ile cehennem topuzu (Taze Sebze) ve yüzde ile çay ithal (Paket) olurken, en yüksek fiyat düþüþü gösteren ilk üç mal ise; yüzde ile taze bakla, yüzde ile kabak ve yüzde ile marul oldu. Maðusa Ýnisiyatifi: Derinya geçiþ noktasý açýlsýn "Gazimaðusa bölgesinin geliþiminde ana ekonomik faaliyetin turizm olduðunu hesaba kattýðýmýzda, kentin güneyi olarak adlandýracaðýmýz Derinya - Paralimni - Protaras - Ayia Napa bölgelerini Kýbrýs Cumhuriyeti'ni ziyaret eden 2 milyon civarýnda turistin önemli bir oranýnýn ziyaret ettiðini belirtmekte fayda vardýr. Ancak Gazimaðusa'nýn güneyini ziyaret eden bu turistler kentin kuzeyine, özellikle Suriçi ve Salamis'teki tarihi dokuya kolaylýkla eriþememektedir. Mesafenin azaltýlmasý, ulaþým zorluðunun üstesinden geleceði gibi, Gazimaðusa esnafýna da çok önemli getiri saðlayacaktýr." Hamit, Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Konseyi'nin Kýbrýs'a yönelik dördüncü raporunun sonuç bölümünün yeni geçiþ noktalarýnýn açýlmasýna yönelik çabalarýna atýfta bulunduðunu da kaydetti. Derinya geçiþ noktasýnýn açýlmasý ile ilgili çalýþmalarýný yoðunlaþtýracaklarýný belirten Hamit, bölgedeki tüm sivil örgütleri ve vizyonlarýný paylaþan tüm vatandaþlarla gerekli ittifaklarý kuracaklarýný ekledi. 'KADIN EMEÐÝNÝN EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI PROJESÝ' ÝÇÝN KAYITLAR BAÞLADI konuþmacý olarak; Giriþimci, Ekonomist Necdet Ergün ile DAÜ- KAEM Baþkaný Doç. Dr. Süheyla Erbilen katýlacak. Açýklamada, Ýþ Kadýnlarý Derneði ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn ortaklýðý ve Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadýn Araþtýrmalarý Merkezi'nin desteði ile uygulamaya konulan "Kadýn Emeðinin Ekonomiye Kazandýrýlmasý Projesi"nin kadýn üretkenliðinin farkýndalýðýnýn oluþmasý ve kadýn giriþimciliðinin artýrýlmasý amacýyla hayata geçirildiði belirtildi. BAKANLIÐA TEÞEKKÜR - Çamlýbel Bucaðýný Kalkýndýrma Güzelleþtirme ve Yaþatma Derneði (ÇAMSEV), Saðlýk Bakaný Ahmet Gülle'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Dernek Baþkaný Adýgüzel Akdeniz, bölgenin zaruri ihtiyacý olan Çamlýbel Saðlýk Merkezi'nin yapýmýnda gösterdiði ilgi ve alakadan dolayý Bakan Ahmet Gülle'ye teþekkür etti, bölgeye gösterilen ilginin devam etmesini istedi. GÜNLÜK FACEBOOK, TWITTER VE YOUTUBE'A ERÝÞÝM YASAÐI Türkiye tarihinde sosyal aðlarla ilgili verilen en kapsamlý eriþim engellemesi kararýyla Twitter, Facebook ve YouTube kapatýldý. Kararýn gerekçesi savcý Mehmet Selim Kiraz'ýn þakaðýna silah dayanan fotoðrafý. Facebook fotoðrafý kaldýrýnca eriþim tekrar saðlandý. Reuters'a konuþan bir yetkili ise savcýyla ilgili görüntülerin kaldýrýlmasýný Youtube ve Twitter'dan talep ettiklerini bir cevap gelmeyince mahkeme kararý aldýklarýný söyledi. Twitter, YouTube ve Facebook'a girmeye çalýþan ve eriþemeyen kullanýcýlar Türkiye'de bir süredir sitelere eriþim saðlayamýyor. Ýstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimi Bekir Altun imzalý yazý ile, "Þehit Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Selim Kiraz'ýn rehin alýnma görüntüleri nedeniyle" alýndýðý bildirilen eriþim engelleme kararý nedeniyle bugüne kadar yapýlan en kapsamlý sosyal medya engellemesi gerçekleþtirildi. Geçen yýl yine 20 Mart ve 27 Mart tarihlerinde engellenen Twitter ve YouTube, bahar aylarýna yine kapalý olarak giriyor. KALP YÜRÜYÜÞÜ Kalp Saðlýðý Haftasý dolayýsýyla kalp için yürüyüþ yapýlmýþ... Her köþesi buram buram stres kokan bu memlekette kalp için yürüsen ne, yürümesen ne... Bu gösteriþten ne zaman vazgeçeceksiniz? GÜNAH Türkiye'de yutube ve twitter'a eriþim engellenmiþ... Neden? Herhalde çað atladýlar da ondan... Ya da kimbilir, dinimizde bu þeytan icatlarýný ellemek günahtýr belki de! SÜPERMEN Özkan Yorgancýoðlu baþbakanlýk karþýsýndaki bir binanýn damýndan atlayarak intihar etmek isteyen bir kadýný kurtarmýþ... Süpermen dediðin böyle olur iþte... KAÇAK YAPILAR Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesinde kaçak yapýlar artmýþ... Da nerde artmadý ki... BRAVO Güneydeki Ýngiliz Okulu ile Amerikan Academy'de Kýbrýslý Türk öðrenciler okul kaptaný seçildi... Büyüklerin yapamadýðý iþleri çocuklar yaptý demek! Týrnak... "Sokakta gezerken ben de naçizane anket yaptým. Önüme gelene, geçip gidene, saðcýsýna solcusuna, UBP'lisine, CTP'lisine, TDP'lisine vs. sordum. Hem de sayfalar dolduran sorular deðil. Tek soru, Kýbrýs Türk halkýný bu adaylar arasýndan hangisi, fýrtýnalý denizlerden, sorunlar ve çirkinlikler deryasýndan geçirip salim limanlara, güvenli ve demokratik yaþama taþýyabilir. Aldýðým cevaplarý sýralayým da kim ne derse desin. En çok Akýncý dediler." Özcan ÖZCANHAN (Detay) "Arap ülkelerinde veya doðu ülkelerinde bu durum olsa, belki de hayvana o iþkenceyi yapanlara bir ip baðlayýp, arabanýn arkasýndan koþtururlardý. 'Koþ bakalým efendi' derlerdi hatta." Osman GÜVENÝR (Vatan) "Festivalciklerle avunuyoruz... Nereye kadar? Þeytan diyor ki, '... bir Kýbrýs aþký mý ölümsüz? Uçak da çok, gemi de! Cehenneme gitmeden, bin git! Kaç, kurtul!' Çözüm mü bu? Tabii ki çözüm deðil... Peki, yok mu kurtuluþ umudu? Bu toplum, bu kadar mý kötü olacaktý? Ýdare-i maslahatla nereye kadar? 'Hasbasý çýksýn' deyip, 'göyvert gitsin'e mi geçelim? Dayanamýyor insan!" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) Günün Kahramaný DR. ÖZLEM GÜRKUT Lefkoþa Devlet Hastanesi'nde bugüne kadar büyük bir özveriyle çalýþan Týbbi Onkoloji Bölümü Doktoru ve Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Özlem Gürkut, Kanser Haftasý nedeniyle bu amansýz hastalýk konusunda açýklamalarda bulundu. Gürkut kanser nedenleri arasýnda sigara ve alkolü saydýðý gibi radyasyon ve manyetik alanlardan uzak durmayý da saydý... Oysa her yerde ot gibi biten baz istasyonlarý var bizim ülkemizde... Bunlarý dikenler zararsýz olduðu konusunda bizi ikna etmeye çalýþýrken, uzman baþka söylüyor deðil mi?

7 7 Nisan 2015 Salý Doðruya Doðru Hasan Kahvecioðlu Ailesinin tümü CTP'li olan genç kýz "Oyumu Akýncý'ya vereceðim" dediðinde evde paparalar koptu "Veremezsin" dedi babasý Genç kýz, "Bal gibi de veririm Ben özgürüm " diyecek oldu, Annesi, aðlamaklý bir sesle iþe karýþtý "Kýzým, unuttun galiba, abin belediyede çalýþýr " dedi Ertesi gün, belediye baþkanýnýn "þakþakçý"larýndan biri kýzý aradý Köyde, komþular incir aðacýnýn altýnda toplanmýþ kahve içiyorlardý Kapý çalýndý Gelen genç kýz, "anketçi" olduðunu söyledi Sandalye verdiler, oturdu Anketçi kýz ev sahibi kadýna sordu: -Oyunuzu kime vereceksiniz? Kadýn, komþularýna baktý Aralarýnda CTP'li olanlar vardý Bir tatsýzlýk çýkmasýn diye "Siber" dedi. CTP'li kadýnlar þaþýrdýlar Bir tanesi "Korkma Akýncý'ya vereceðini söyle " dedi. Kadýn "Kocam Akýncý'ya, ben Siber'e" diyerek durumu kurtarmaya çalýþtý Bu kez anketçi kýz müdahale etti "Bir evden sadece birine soru sorabiliriz, ayrýca kocanýzla anket yapmayacaðýz" dedi. Bunun üzerine kadýn "O halde yaz; ben da Akýncý'ya vereceðim" dedi Ýncirin altýndaki muhabbete katýlan CTP'li kadýnlardan biri ertesi gün kadýný aradý Akýncý'nýn "gizli oylarý" devletlileri korkutuyor "Senin oðlancýk Saðlýk Bakanlýðý'nda çalýþýr da sen nasýl olur da Akýncý'ya oy verirsin" dedi ve kapattý Genç kýz, kuaför dükkâný iþletiyordu Her partiden müþterileri vardý. Siyaset konuþmayý pek sevmezdi. Kimse onun "siyasi rengini" bilmezdi Geçenlerde "Facebook"ta Akýncý'nýn dört boyutlu siyasetini anlatan bir yazýya rastladý. Okudu, hoþuna gitti "Share"a basýverdi Aradan birkaç saat geçmeden babasý aradý "Ne yaptýn kýzým sen?" dedi Kýz bilmeden bir suç iþlediðini sandý Konu, bölgenin etkili CTP'li birine kadar ulaþmýþtý CTP'li fanatik partili, kuaför kýzýn babasýna diline geleni söylemiþti Köy belediyesinde çalýþan "kardeþi"nin adýný da zikretmekten çekinmemiþti Kadýn, açýk pazarda meyve sebze seçiyordu Aniden yanýnda bir televizyoncu belirdi Uzatýlan mikrofuna "Benim oyum Akýncý'nýn " dedi kadýn heyecanla Akýncý'ya niçin oy vereceðini de ekledi korkusuzca Kadýnla yapýlan söyleþi akþam ekrandaydý Bir bakanlýkta þoför olan oðlu aradý "Yaktýn beni anne" dedi "Yarýn ben bu namussuzlara ne diyeceðim?" Adamýn biri, iþyerinin giriþ kapýsýna Akýncý'nýn mütevazý bir posterini asmýþtý Apaçýk biçimde Akýncý'yý desteklediðini göstermekten korkmuyordu MUHTARLIK BÝNASI RESTORE EDÝLDÝ Girne Belediyesi, Doðanköy'de önceden muhtarlýk olarak kullanýlan ve uzun bir süreden beridir atýl durumda olan binayý restore etti. Girne Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre binaya "Doðanköy Köy Evi" ismi verildi. Sosyal ve kültürel etkinliklerin yapýlmasý hedeflenen Doðanköy Köy Evi'nde iç ve dýþ mekanda oturma gruplarý ile bir de kafeterya bulunuyor. TC MÝLLÝ PÝYANGOSU KKTC'DE DE ÇEKÝLECEK TC Milli Piyangosu KKTC'de de çekilecek. Spor Dairesi Müdürlüðü Piyangolar Birimi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoðlu ve Piyangolar Birim Sorumlusu Yudum Miþon Ankara'ya giderek TC Loto Daire Baþkaný Murtaza Çakýr, Piyango Daire Baþkaný Þerafettin Ersöz, Ýdari Ýþler Daire Baþkaný Abdulkerim Kolat, Loto Sayýsal Oyunlar Þube Müdürü Mustafa Özkan, Loto Sistem ve Ýstatistik Müdürü Necmi Akman ve Gtech Avrasya A.Þ Operasyon Müdür Yardýmcýsý Mehmet Kaymaz ile görüþtü. Açýklamaya göre karþýlýklý istiþareler sonucu TC Milli Piyangosu'nun KKTC'de de çekilmesi konusunda anlaþmaya varýldý. TC Milli Piyangosu'nun KKTC'de yýlda kaç kez çekileceði ise önümüzdeki günlerde kararlaþtýrýlacak. Temaslar çerçevesinde ayrýca terminallerin satýþlarý, ödenekleri ve ikramiyeler de görüþüldü, olasý terminal arýzalarýnda çözümün daha hýzlý olmasý için fikir alýþ veriþinde bulunuldu, terminal arýzalarý için teknik destek veren alt yükleyicinin KKTC'ye yönlendirilmesine ve Piyangolar Birimi personeline eðitim verilmesine karar verildi. Marangoz olan yan komþusu çýkageldi "Abi yahu" dedi "Þu Akýncý'yý buradan kaldýr, bizimkilerin hiç hoþuna gitmedi. Biliyorsun bizim kýz ellerinde Hem de bana tatlý tatlý iþçikler de veriyorlar Akýncý'ya bu mahallede tahammülleri yok " Belediye Baþkaný'nýn þakþakçýsýnýn müdahalesi Bakanlýk odacýsýnýn iþgüzarlýðý Partili fanatiðin tehdidi Tüm bunlar, geçtiðimiz üç hafta içinde þahit olduðum, bizzat yaþayanlardan dinlediðim seçim kurnazlýklarý Belli ki, Kýbrýslý Türkler aðýzlý yüzlü bir seçimi; demokratik, þeffaf, adaletli bir yarýþý baþarmada "sýkýntý"lar yaþýyorlar Eskiden beri sað partilerin "devlet"i tepe tepe kullanmalarý onlarýn "tabiatýnda" var Katalog bastýrýp parasýný devlete ödetiyorlar Yemek düzenleyip parasýný "devlet"e ya da belediyeye ödetiyorlar Ama beni asýl korkutan þey; isimleri "sol" sözcüðü ile birlikte anýlan bazý adaylarýn, bazý partilerin ve bazý belediyelerin "devlet" korkusunu kullanmalarý Bu eski "alýþkanlýða" bulaþmalarý Ýnsanlarý ekmekle tehdit etmeleri "Deðiþim" dedikleri halde, týpkýsýnýn aynýsý metotlarla oy devþirmeye çalýþmalarý Kendilerinin de hep þikayetçi olduðu "dýþ müdahale" geriletilirken, þimdi bizleri acýmasýzca tevessül ettikleri "iç müdahale"nin asýk suratý ile yüzleþtirmeleri Tüm bunlarý neden anlattým? Bu örnekleri neden verdim? Geçen Cuma akþamý, Acapulco'nunhýncahýnç dolu dev salonunda Mustafa Akýncý, destekçilerine bir "saptama"sýný anlatýyor ve "Benim çok gizli oylarým var " diyordu Demokrasilerde "gizli oy" diye bir þey var mý? Ýnsanlarýn oylarýný belli etmekten çekinmesi, korkmasý, tereddüt etmesi mümkün mü? Eðer bir ülkede "gizli oy" varsa, insanlarýn bir bölümü "devlet"in þemsiyesinin dýþýndaki adaylara destek verdiklerini göstermekten çekiniyorsa, böyle bir durum bu "devlet"in tepesindekilerin "ayýbý" olmasý gerekmez mi? "Demokratik, korkusuz, müdahalesiz bir seçim ortamý"nýn oluþmasý, devletin tepesindekileri ilgilendirmiyor mu? Onlarýn görev alaný içine girmiyor mu? Akýncý'nýn kastettiði bir "korku ortamý" varsa ve insanlar Akýncý'ya oy vereceklerini açýklamaktan çekiniyorsa bu bir "demokratik zaafiyet" deðil mi? Ben, böyle bir durumdan bir yurttaþ olarak ancak endiþe duyarým Ama devletin tepesindeki iki adaydan biri olan Sayýn Siber, Akýncý'nýn saptamasýný kendi durumu ile kýyaslayarak "Bana oy verecek olanlar bunu gizlemiyor. Açýkça destek veriyor " diyor. Elbette Sayýn Siber'e oy verecek olanlarýn bunu "gizlememesi" doðaldýr ve gereken de budur Ama asýl olan Siber'e deðil, Akýncý'ya ve "devlet"in dýþýndaki diðer adaylara oy verecek olanlarýn bunu "gizlememesidir" Sayýn Siber, hükümetin büyük ortaðýnýn adayýdýr Sistemin ta göbeðindedir Ona oy verecek olan ve sistemin dümenini elinde tutan CTP'lilerinkorkmasý, çekinmesi gerekmiyor Bir CTP'li için Siber'i desteklemek hiçbir "risk" de taþýmýyor Ama belli ki Akýncý'nýn "gizli oylarý" devletli adaylarý korkutuyor 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Sandýk görevi de torpil ile Nisan ayýnýn ondokuzunda gerçekleþecek olan cumhurbaþkanlýðý seçimi nedeniyle sandýk görevlileri belirlenmeye baþlandý. Yýllarca sandýklarda görev yapan bazý vatandaþlarýmýza bu seçimde sandýklarda görev verilmedi. Kendilerini "maðdur sandýk görevlileri" olarak isimlendiren bu vatandaþlarýmýz gazetemize þikayette bulundular. Elektronik postayla gönderdikleri mektup þöyle: "Sayýn Þener Levent; Bizler geçtiðimiz birçok seçimde sandýklarda görev almýþ insanlarýz. Görev almak þöyle dursun kimsenin içinden bile geçmediði Surlariçi bölgesinde zor þartlarda defalarca kez biz görev aldýk. Son belediye seçimlerinde de görev verildi. Çoktan tercihli sisteme göre gerçekleþen seçimde, belediye baþkanýnýn yaný sýra belediye meclis üyelikleri, muhtar ve azalara kullanýlan oylar için göz nuru dökerek ve sonrasýnda sandýk teslimi için saatlerce sýra beklemek suretiyle sabahýn ilk ýþýklarýna kadar evimizden ailemizden uzak kalarak meþakatla görev ifa ettik. Bu iþin cefasýný her defasýnda çektik; hem de ne için? 8 ay sonra hesabýmýza yatacak 275 TL'lik komik bir bedel için. Bu rakam normal zamanlarda komik bir rakam olsa da ekonomik çöküntü yaþadýðýmýz bu günlerde, en azýndan bir delik kapatabilir düþüncesiyle þikâyet etmeksizin sandýk görevi almayý kabul ettik. Tam da Cumhurbaþkanlýðý seçimleri arifesinde görev almayý beklerken, bazý sandýk baþkaný arkadaþlarýn 'görevlendirmenin çoktan yapýldýðýný, çaðýrýlmamýþsak görev verilmediðini' söylemesi üzerine gazetenize birkaç satýr yazmak farz hale geldi. Haklýnýn sesini duyurmakta yýllardýr bayrak taþýyýcýlýðý yapan ve korkusuzca her konuya deðinen sizlerden, bizim bu torpil mekanizmasý yüzünden yaþadýðýmýz maðduriyeti de gündeme getirmenizi rica ediyoruz. Marifetin iltifata tabii olduðu ülkemizde en çok güvendiðimiz mekanizmalar da ahbap çavuþ iliþkisiyle mi yönetilecek? Biz kime inanýp güveneceðiz? Biz her ne kadar da kabul etmek istemesek de yýllardýr bu iþi tecrübe edinmiþ ve sandýk baþkanlýðý yapan kýdemlilerimizin dediði gibi, az uðraþ isteyen böylesi seçimlerde torpillilere görev tevdi edip zor zamanlarda yine bizim iþ gücümüze ihtiyaç duyacaklar? Eðer öyle olacaksa gazeteniz aracýlýðýyla söylemek isteriz ki 'bundan böyle arifeyi kiminle yaptýlarsa, bayramý da onlarla yapsýnlar'. Gerçekten büyük ayýp Tam da ilk defa saat 10 gibi sayým döküm iþlemlerini yapýp eve gitmek varken, hem de iki turlu olacaðýna kesin gözüyle bakýlan bu seçimde fazladan görev yapýp iki kuruþ daha kazanmak mümkünken onu da mý bize reva görmediler? Bu müessesede de her yerde olduðu gibi, her þey kendi yandaþlarýna mý layýk?" BÝZÝM DUVAR KIBRIS MARAÞ'INDIR AMA MARAÞ KIBRIS'IN DEÐÝL Bizim Mandra Hüseyin Hallaçoðlu'nun özel iþyerine astýðý Mustafa Akýncý posterinin "fazla büyük" olduðu gerekçesiyle YSK tarafýndan sökülüp götürülmesi, halk arasýnda öfkeli tepkilere neden olur. Yasa ve kurallarda seçim posterleriyle ilgili hiçbir kriter belirtilmediði halde, Akýncý posterinin "fazla büyük" olduðuna kimin nasýl hükmettiðini soran vatandaþlar, statükoda gittikçe büyüyen Akýncý paniðinin daha çok yasadýþýlýklara neden olabileceðini belirtirken, sokaktaki adam, "Duvardan söküp aldýnýz, ama milletin yüreðinden ne yaparsanýz yapýn sökemeyeceksiniz" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 7 Nisan 2015 Salý Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir BAHANE BU OLMAMALI!.. Akýncý: 19 Nisan bir dönüm noktasý olacak Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, 19 Nisan'ýn, Kýbrýs Türk toplumunun iradesini göstereceði "bir dönüm noktasý" olacaðýný söyledi. Akýncý önceki gün seçim çalýþmalarý çerçevesinde Serdarlý Kültür Sanat Festivali, Mehmetçik Eko Gün, Yiðitler Gafgarýt Festivali ve Lefke Yafa Portakal Þöleni'ne katýldý. Seçim Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, vatandaþlarla sohbet ederek tüm stantlarý gezen Akýncý, alýþveriþ de yaptý. Akýncý daha sonra Doðancý'ya geçerek kendisini karþýlayan köylülere hitap etti. Baðýmsýz Cumhurbaþkaný adayý Mustafa Akýncý, bu sabah da Girne'de sýrasýyla Polis Müdürlüðü, Akçiçek Hastanesi, Kaymakamlýk, Tapu Dairesi, Sosyal Hizmetler, Çalýþma ve Vergi Daireleri, Ýhtiyat Sandýðý ve Yeni Limana giderek çalýþanlarla bir araya geldi. Doðancý'daki konuþmasýna, bu beldeye verdiði özel önemi vurgulayarak baþlayan Akýncý, "Burasý barýþýn kardeþliðin, dostluðun ve ayný zamanda sevginin yeri. Beni bu sevgiyle kucakladýðýnýz karþýladýðýnýz için hepinize yürekten teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Din, dil, ýrk, köken fark gözetmeden hep birlikte daha aydýnlýk mutlu bir geleceði el birliðiyle inþa etmek için yola çýktýklarýný kaydeden Akýncý, seçilmesi halinde, 19 Nisan'dan sonra, gençlere "çok daha güzel bir gelecek vaat eden bembeyaz bir sayfa açýlacaðýný"söyledi ve "19 Nisan tarihe bir dönüm noktasý olarak geçecek" dedi. Akýncý konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Elye'nin Kýbrýs'ýn barýþ mücadelesi tarihinde ayrý bir yeri var. O nedenle burada olmaktan ayrý bir mutluluk duyuyorum. O dönemlerde iþ baþýna getirilenler, burada dile getirilen arzularýn gereðini þu ya da bu nedenle yerine getirmediler ya da getiremediler. Artýk geleceðe dönük olarak çok fazla fýrsatýmýz kalmadý. Kýbrýs'ta federatif anlamda, barýþ içinde yaþayabileceðimiz bir geleceði kurmak için her iki tarafýn mevcut fýrsatlarý doðru deðerlendirmesi gerekiyor. Ýþte ben bu nedenlerle; gelecek kuþaklara bu anlamda duyduðum sorumluluk duygusuyla yola çýktým." "CUMHURBAÞKANLARININ DOÐRUYU GÖRME, GÖSTERME SORUMLULUÐU VARDIR" Konuþmasýnda gençlerin en büyük sorununun iþsizlik olduðunun altýný çizen Akýncý, zor þartlar altýnda ülkede tutunmaya çalýþtýklarýný vurguladý. Akýncý 'Bir sandviç parasýna Lefkoþa'ya gidip geliyoruz' diyen gençler olduðunu ifade ettiði konuþmasýnda, özel sektörle kamu sektörü arasýndaki uçurum ve kamunun kendi içerisinde yaratýlan eþitsizliðe de yer verdi. Akýncý sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu bir partiler seçimi, meclis seçimi deðil. Cumhurbaþkaný seçeceðiz; Kýbrýs Türk toplumunun liderini seçeceðiz. Cumhurbaþkanlarýnýn doðruyu görme, gösterme, rehberlik yapma sorumluluðu var. Adaletsizlik olduðunda karþý çýkma ve seslendirme görevi vardýr. Bu ülkede cumhurbaþkanýnýn ve hele bu dönemde adaylarýn, etliye sütlüye karýþmama, suya sabuna dokunmama hakký yoktur. Eðer bir genç insanýn evi basýlýp kapýsý kýrýlýyor, kelepçelenerek götürülürken, teyzesi dedesi tartaklandýðý iddialarý yer alýyorsa, buna ses vermek lazým. Baþlamýþ bir hukuk süreci var. Böylesi bir konuda sessiz kalýnamaz. Cumhurbaþkaný'nýn hukuk sürecinin tamamlanmasýný istemek hakký var. Eðer yaný baþýmýzda Akkuyu'da nükleer santral kuruluyorsa, Japonya'da yaþanan nükleer felakete benzer kazalar bizi nasýl etkiler diye uyarý yapma sorumluluðu var. Her ülkede enerji açýðýný kapatmak önemli ama enerjiden önemli bir þey vardýr ve o da insan hayatýdýr, saðlýðýdýr, can güvenliðidir; gelecek kuþaklarýn bu topraklarda saðlýklý yaþamasýdýr. Sevgili dostum Haþim Kiracýoðlu, "TV programý sýrasýnda Akýncý'nýn Siber'e ve CTP'ye karþý saldýrmasý bazý CTP'lileri ikinci tur için düþündürdü" dedi... Haþim karakteri çok net bir insandýr... Duruþu ve ilkelerine baðlýlýðý son derece saðlam bir dostumdur... O nedenle yaptýðý her yorumu ve ortaya koyduðu her görüþü yakýndan takip ederim... Ve bu görüþlerin içinden kendimce doðru olan noktalarý saptamaya çalýþýrým... Kendisiyle anlaþamadýðýmýz noktalar var!.. Fakat anlaþtýðýmýz noktalar, anlaþamadýðýmýz noktalardan çok daha fazla olmasý bizi fikirsel olarak yakýn bir görüþte birleþtiriyor... Peki ama yazýnýn baþýnda Haþim'in ortaya koyduðu tespit normal bir þey mi? Yani CTP'li bir kiþi çoklu yapýlan ilk ve tek programdan sonra Akýncý'ya bu kadar kýzmýþ olmasý doðru bir tavýr mý? Öncelikle Akýncý'nýn o akþam ne dedikleri çok önemli... Sayýn Akýncý'nýn, CTP'ye ve Sibel Haným'a karþý ilk eleþtirisi seçime 5 kala yapýlan partizanca istihdamlar ve popülist bir þekilde daðýtýlan arsalar oldu... "Gerçek bir CTP'li bu eleþtiriye neden kýzabilir" diye düþündüm... A-) Bu iddia yalan olduðu için... B-) Artýk bu gibi "çirkin" siyaseti normal karþýladýðý için... C-) kendisi de bu olanaklardan yararlandýðý için... Benim aklýma ilk gelen þeyler bunlar... Yoksa hayatý boyunca UBP'nin uyguladýðý bu taktikler yüzünden maðdur olan bir CTP'li bu eleþtiriye neden kýzsýn ki!.. Üstelik bu iddiayý yalanlayan da yok!.. Aksine CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk partizanca yaptýklarý istihdamlarý kabul etmiþti... Yine Sibel Haným da o akþam "bunlarýn tümü iftiradýr" demedi... "Sayýn Akýncý yalan söylüyorsunuz" diye isyan etmedi... Aksine "bunu gidin baþbakana ve hükümete sorunuz" dedi... Þimdi durum bu halde iken CTP'li bir insan kalkýp "Akýncý bize saldýrdý" der mi? Derse, yýllardýr þikayet ettikleri ve bu yönde UBP'yi statükocu ilan ettikleri duruma kendileri düþmez mi? CTP'li bir kiþi bu tür entrikalarla kazanýlacak bir seçimi hazmeder mi? Bana göre etmez, etmemeli de!.. Ki tanýdýðým bazý CTP'li büyüklerim etmiyorlar zaten!.. Yine Sayýn Akýncý, o gece Sibel Haným'a, "meclis baþkaný olarak 'geçici 10. maddeyi sizin dile getirmenizi beklerdim" dedi... Bazý CTP'lilerin buna da caný sýkýldý!.. Halbuki bu konuda çok daha duyarlý olmalarý gerekmez mi? Daha 8 ay öncesine kadar sýrf bu maddeyi anayasa deðiþiklik paketine koyamadýklarý için toplumun %62.8'i tarafýndan cezalandýrýlmýþlardý... Tabii toplum sadece CTP'yi deðil ayný zamanda tüm meclise bu konuda tepki göstermiþti... Peki, bahsettiðimiz meclisin baþkaný kim? CTP'nin cumhurbaþkaný adayý deðil mi? Ben Sibel Haným'ýn "aday oluyorum o nedenle meclis baþkanlýðý görevimden istifa ediyorum" diye bir açýklama yaptýðýný duymadým... Yani þu anda mevcut meclis baþkanýmýz kendisi... Ve seçimi kaybetmesi halinde muhtemelen de görevine devam edecek... E o zaman bu eleþtirinin neresi yanlýþ!.. Veya hayatý boyunca sivilleþme ve demokratikleþmeyi savunan bir partinin tabaný bunu dile getiren Akýncý'ya neden kýzsýn ki!.. CTP'li bir kiþinin normal þartlarda Sibel Haným'ýn bunu gündem yapmamasýna ve eksik býrakmasýna karþý tepki göstermesi gerekmez mi? Yoksa ben mi yanlýþ düþüyorum!.. Benim bildiðim CTP tabaný aslýnda bildiðim gibi deðil mi? Kimse çýkýp "Akýncý bize iftira attý" demiyor... Sadece "Akýncý bize saldýrdý" diyerek eleþtiriyor... Yani "bunlarý yapýyoruz ama Eroðlu'nu devirmek için görmezden geliniz" demek istiyorlar... Bana göre bu doðru bir yaklaþým deðil... Çünkü ayný yaklaþýmý ve tepkiyi eylem yapan sendikalara karþý da ortaya koyuyorlar... Sendikalarla ilgili ortaya konan tavrýn ne kadar absürd olduðunu da yarýna býrakalým... Not: Genel anlamda CTP içerisinde yukarýda bahsettiðim bir tepkinin olmadýðýný düþünüyorum. Yazdýklarým tamamý ile kendi fikrimdir... Yani kimse adýna konuþmuyorum... Dileyen katýlýr, dileyen katýlmaz...

9 7 Nisan 2015 Salý Tünel ALINTI KRAL ÇIPLAK Son yýllarda "özgül aðýrlýðý" ile - bazen bir adým ileri iki adým geri atsa da - zaman zaman ortalýðý karýþtýran Arýnç, sanki "zaten emekli oluyorum, veremeyeceðim hesabým da yok" diyerek Erdoðan'a karþý bayrak açacaða benziyor.arýnç'ýn en "manidar" sözleri, BBC Türkçe'nin sorularýna verdiði cevaplar arasýndaydý:"sayýn Cumhurbaþkanýmýz'la yoðurt yiyiþimiz farklý olabilir. Yani biz bütün bu eleþtirilerimizde 'Kral çýplak' filan demedik daha. Belki öyle günler gelecek ki 'Kral çýplak' denecek."yani Arýnç, "daha 'kral çýplak' demedim, ama diyebilirim" demeye getiriyor.bu arada, biz belki aptalýz, ama o kadar da deðil!bu sözlerden "kralýn çýplak" olduðu sonucunu çýkarabiliyoruz.(öyle deðil mi, Sayýn Arýnç? Yoksa kral henüz çýplak deðil mi? Yavaþ yavaþ mý soyunuyor? Siz son çamaþýrýn çýkmasýyla mý dile geleceksiniz?)bu ne biçim siyaset? Ne biçim hukuk? Ne biçim ahlak? Hakan AKSAY (t24) DÝPNOT TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý verilerine göre Türkiye'de 2012'de milyon 668 bin olan yardýma muhtaç insan sayýsý 2014'te 30.5 milyona yükseldi ARÞÝV TARÝH 14 MART 2014 Dünkü meclis oturumunda Ersin Tatar ile Tufan Erhürman arasýnda yaþanan gerginlik bir gerçeði daha gözler önüne serdi... Erhürman Tatar'ýn yasaya önce olumlu oy verdiðini hatýrlatýnca Tatar, yasayý iyi okumadýðýný söyledi ve "50 milletvekilinden kaçý okudu" diye de sordu... Gözden kaçmayanlar... EÞÝT UZAKLIK Türkiye ile ve Güney ile "eþit uzaklýkta durmak" ne demek oluyor? Dahasý mümkün mü bu "eþit uzaklýk" dedikleri þey? Türkiye ile aramýzda deniz olduðunu, Türkiye'nin baþka bir ülke olduðunu, Kýbrýs'ýn bir ada olduðunu unutuyor bunu söyleyenler, Güney dedikleri yerin baþka bir ülke olmadýðýný ve aramýzda deniz olmadýðýný da unutuyorlar. "Eþit uzaklýk"mýþ Lafa bak!!! Ýnsan kendi ülkesinden bu kadar uzaklaþabilir ancak ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Bir yüksek öðretim kurumu olarak Milli Eðitim Bakaný'nýn ziyareti bize moral ve motivasyon saðladý." Prof. Dr. Necdet OSAM (DAÜ Rektör Vekili) VÝRGÜL... 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden Manzaralar "Havuz'da 100 bin lira maaþ alan 'Erdoðanist' yazarlar var" AK Parti'ye kurulduðu günden beri eleþtirel yaklaþanlardan biriyim. Mesafeli tutumum bilinmesine raðmen beni AK Parti'ye yakýn Star gazetesi ve TV 24'ün yöneticiliðine davet ettiler. Bir buçuk yýl çalýþtým. Fakat kafamdaki gazete ve televizyon ile onlarýn beklentisi örtüþmedi. Devam etmeyi doðru bulmadým. CINE5'ten teklifgeldi. Orada yaptýðým iþler de AK Partililer'i memnun etmedi. CINE5 tecrübesi bana artýk Ýslamcýlar arasýnda gazetecilik yapma olanaðýmýn kalmadýðýný gösterdi.ak Parti siyasete muhafazakâr demokrat olarak baþladý sonrasý politikalarý dayatmacý bir çizgiye kaydý. AK Partibaþörtüsü yasaðý gibi yýllardýr dindar kesimi rencide eden yasaklarýkaldýrmakla yetinmedi ve topluma dindarlýk dayatmaya baþladý. Bir mahalle yönetir gibi ülke yönetiyorlar. Burasý bir mahalle deðil, farklý görüþte insanlarýn yaþadýðý bir ülke. Bana göre ülke büyük bir çöküþ yaþýyor. Bu çöküþten ya bir daðýlma çýkacak ya da gerçek bir devlet kurulacak. Bence dibi gördük. Tayyip Bey eðer baþkanlýk sistemini getirecek kadar oy alýrsa dipte duruþumuz 10 yýl daha uzar. Yok, eðer o oranda bir oy alamazsa dipteki ömrümüz iki yýla iner. ( ) Bir deðiþim yaþadýlar ve sonra pervasýzlaþtýlar. Ceplerini doldurdular. Girne Limaný... Güçle ve parayla beraber vicdanlarýný merhamet duygularýný kaybettiler. Ýslamcýlýk ideolojisi onlara bir derinlik, bilgelik, aðýrbaþlýlýk, entelektüel þahsiyetkazandýrmamýþ. Yolsuzluk Ýslamcýlar için anlaþýlmasý zor bir mesele. Çünkü Ýslamcýlýk, entelektüel bir çabadan çok, para üzerine kurulu bir hareket. Para toplama ve yoksul insanlara gýda, saðlýk, eðitim yardýmý yapýp gönüllerini kazanma iþi. Bunun için Hayrettin Karaman Hocadan fetva bile aldýlar: "Hocam ihale verdiðimiz þirketlerin kârlarýndan dava için komisyon almamýz caiz mi?" O da o fetvayý verdi. Bu sürede yolsuzluk Ýslamcýlar'ýn alametifarikasý haline geldi. Bunu fark edemiyorlar.ak Parti'de iki grup var. 'Erdoðanistler' ve 'Tayyipçiler.' Tabanýn önemli bir kýsmý hâlâ "Dine hizmet etmek için alýnmýþtýr o paralar" diyerek kendini kandýrýyor. Ben bunlara Tayyipçi diyorum lira maaþla çalýþan yoksul insanlar 'Erdoðanistler' ise geçimini Erdoðan'ýn bahþettiði makamdan, gazetedeki köþelerden saðlayan gazeteciler, siyasetçiler. Medyada yolsuzluk iddialarýnýn ne kadar gerçek olduðunu bilmeyen kimse yok. En yandaþ yazarýn aðzýndan "Bu adam bizi yakacak" cümlesini duydum. Bunu açýklamýyorlar. Çünkü Erdoðanistler'in birinci görevi Tayyipçiler'e yalan söylemek. Çünkü bu yalanlarý karþýlýðýnda gazetelerde köþe, TV'lerde program kapýyorlar. Havuz'da 100 bin lira maaþ alan devþirmeler var liraya ev geçindirmeye çalýþan o temiz insanlarýn emeðini harcayarak kazanýyorlar. Bir anlamda gönüllü kölelik yaparak ülkenin uçuruma gitmesine ortak oluyorlar. ( ) Muhalefet sorunlarýmýzý çözecek politika üretmekten aciz. Ýktidarý terbiye edecek ne heyecanlarý var ne de zekâlarý. Türkiye'de tüm siyasiler 19. yüzyýldan kalma.ýktidarý da, muhalefeti de kafasýz. Erdoðan bize bir devletimizin, medyamýzýn, iþ adamlarýmýzýn, hukuk sistemimizin olmadýðýný gösterdi. Hatta bir toplum bile deðilmiþiz. Kimse ayaða kalkmadýðý için Erdoðan her þeyi yapabilir. Engelleyecek bir muhalefet de yok toplum da. Tayyip Bey hem Türkiye'yi hem de kendi yol arkadaþlarýný rehin almýþ. Kimisini parayla, kimisini makamla... Hepimiz Erdoðan'a takýlýp kaldýk. Hepimizi rehin aldý. Dolayýsýyla topluma ne söyleyeceksek Erdoðan'ý iþin içine katmadan söylememiz gerek. Yeni bir ülke tanýmý yapmamýz gerek. (Bu yazý gazeteci Levent Gültekin'in "Bugün" gazetesinde yayýmlanan söyleþisinden alýnmýþtýr ) KARÝKATÜR / Musa Kart "FÝÝL"Ý OLMAYAN "ÖZNE" NEYE YARAR? Sibel Siber'in diline doladýðý birkaç þey var, sürekli tekrarlýyor. Cumhurbaþkaný adaylarýnýn baþarý hikayeleri olmalýdýr diyor mesela. Geçen gün yine böyle bir cümle kurduktan sonra lisede kimya dersinde gösterdiði baþarýyý övüne övüne kabara kabara anlattý mesela. Hayretler içinde kaldýk. Diline doladýðý diðer þey de "Özne olma" meselesi. Kýbrýslýtürkler kendilerini Özne olarak hissedemiyorlarmýþ. Sibel haným seçilirse "Özne" olarak hissedeceklermiþ. Yahu "Fiili" olmadýktan sonra neye yarar "Özne" olmak??? E UFAK AT DA BÝRAZ UBP'LÝLER, BÝRAZ CTP'LÝLER, BÝRAZ DA KARARSIZLAR YESÝN!!! "Hiçbir aday benimle ikinci tura kalmak istemez." Kudret ÖZERSAY (Cumhurbaþkaný Adayý)

10 10 7 Nisan 2015 Salý Lila Hayri UYUMSUZLUK en iyi UYUMDUR... biz farklyýz biz kurþun asker deðiliz biz koltuða yapýþýp da küçülenlerden deðiliz biz yeri geldiðinde de KÜKRERÝZ biz "YAVRU" deðiliz biz ONURLUYUZ biz OMURGALIYIZ biz kaybederken bile KAZANIRIZ biz ayakta ÖLÜRÜZ BÝZ AKINCIYIZ... Ahmet Ersöz Flaþ Haber: Sabahýn erken saatlerinde akýllara durgunluk veren bir cinayet meydana geldi. Alayköy'de sakin Þakir Gastritoðlu (39) sabah yürüyüþünde rastladýðý komþusu Durali Gaggallican (41) ile tartýþmaya baþladý.gaggallican'ýn yeni araba aldýðý için Gastritoðlu'na uzun bir süre hayýrlý olsun dememesinden kaynaklanan tartýþma büyüdü.gastritoðlu kavgaya ara vererek koþarak evinden tabletini getirdi.tabletini açarak facebookda bir ay önce yeni doðan bebeðinin resmini içeren paylaþýmý Gaggallican'a göstererek "bunu dahi beðenmedin alçak herif" diyerek cebinden çýkardýðý silahla ona iki el ateþ etti.olay yerinde can veren Gaggallican Kýbrýs Türk tarihinin ilk facebook kurbaný olarak kayýtlara geçti. (a.e.) (mizah-haber) Murat Kanatlý Telefon Dairesinde özelleþtirme sürecinde yeni adým, yeni açýklama: "Bakan Taçoy, þu an devletin kontrolünde olan ve sadece 50 milyon lira cirosu bulunan Telekomünikasyon Dairesi'nin hizmet bölümünün, kamu özel iþbirliði modeli çerçevesinde bir liberal iþletme halinde yeni bir yapýya kavuþturulacaðýný bildirdi. Taçoy, 389 çalýþanýn özlük haklarýný koruyarak çaðýn gerisinde kalan kurumun modern hale getirileceðini vurguladý." Bu arada bu nüfus konusu çok komik... yani 3-5 yaþýndakiler dahil nüfusun 300 bin olduðu iddia edildiðini bilerek okuyun ve hesap kitap yapýp acaba nüfus kaç diye düþünün! "Taçoy, 300 bin nüfusu olan adada sabitler dahil yaklaþýk 700 bin abone bulunduðunu dile getirerek, GSM sektöründe abonelere Turkcell ve Telsim'in (Vodafone) hizmet verdiðini, üçüncü bir operatörün devreye girmesi konusunda neler yapýlabileceði üzerinde çalýþtýklarýný belirtti." Münür Rahvancýoðlu " Sosyal medyadaki paylaþýmlardan da sorumlu olacaklar"... Sanki da bana özel yasa deðiþikliði yapýyor hükümet saðolsun ama ben þu kadarýný söyleyim, "ölülerden korksaydýk mezarlýktan geçmezdik". Siz hükümetsanýz, biz da devrimciyik! Hodri meydan... Kazým Denizci BÝrileri yine kýzacak ama sorma gereði duydum. Ekonomistlere göre dünya piyasalarýnda tepe taklak olan ham petrol fiyatlarý dikkate alýndýðýnda 95 oktan benzin 2.22 TL'den satýlmasý gerektiðini, oysa 3.13 TL'den satýlarak vatandaþýn litre baþýnda 91 kuruþ çalýndýðýný belirttiler. Ayný kaynaklar vatandaþýn cebinden yapýlan bu yüzde 29 oranýndaki soygunla hükümetin bütçe açýðýný kapatmakta kullandýðýný kaydettiler. SÝZÝ SEVEN 1 PARTÝ VAR... Zeki Gürsel- Lurucina'da bir köy bakkaliyesi... Günsel Djemal Elüstün Deðil Avrupa Yurttaþlýk Ödülü Dünya Barýþ Ödülüne layýksýn Þener Levent Merhaba Þener Levent... Merhaba Kýbrýs... Avrupa Birliði biliyordur Avrupa Yurttaþý olup Avrupa Birliði'nin dýþýnda tutulan bölünmüþ Kýbrýs'ta yaþayan doðrularý yazan Þener Levent'e bu ödülü vermeye karar veren kardeþliði hilesiz gören güzel gözlerdir. Ancak o hilesiz güzel gören gözler ne yapmayý düþünüyor bu ödülün ardýndan. Biz yaralý adalete secde etmek istemiyoruz. Silahsýz ve koþulsuz sevgiyle tüm utanç barikatlarý, utancýn yeþil hattý, bölünmüþ Lefkoþa'da hala mermilerden sýzlayan evler duruyorsa, kan akýtýlmýþ sokaklarýmýzýn utanç tozlarý kalkmadýkça. Biraz küstah olacaðým þimdi hangimiz/hangi Rum ve Türk siyasi parti Yunanistan'ýn ve TC'nin etkisinde kalmadan geleceðimizle ilgili belirsizlikle yüzleþebildik yorgun ayaklarýmýzla. Hangi EOKA'cý hangi TMT'ci iþlediði cinayetleri itiraf etti? Yüzleþebiliyor Þener Levent yorgun kalemiyle býkmadan usanmadan tekrarý sevmediðini hissediyorum kimileri hani anlamamazlýktan geliyor ya onlar için kimbilir kaç kere tekrar etmiþtir olaylarý. Ne yýldýzýmýz düþüktür ne de büyü yaptýlar bize baþýmýzda dolaþan kara bulutlar bir gece yarýsý bölünmüþ þehre doðru barýþ adýmlarýmýz olsun gökyüzünde sonsuz yýldýzlý. Halklara inanýn politikacýlar, din adamlarý haddinizi bilin artýk. Biliyorum yüreðimden böyle bir ödülün sevdalýsý olmadýðýný,bana böyle bir ödül vermiþ olsalardý Reddederdim (belirteyim edebiyat dalýnda ödüllerim var ama ödül meraklýsý falan deðilim} Avrupa Birliði'ne, Ýngilize ve TC'ye þart koþardým Kýbrýs'taki insanlýðýn utanç belirsizliklerinin Ahmet Okan - (Fotoðraf Bülent Anibal tarafýndan yayýnlandý) tümünü elbirliðiyle ortadan kaldýrmasý için. Tahammül edemiyorum karþýmýzda duran bu engel mandýra mahkumiyet zihniyetini de biz güdülecek koyun sürüsü deðiliz insanýz. Cinderella deðiliz Akþam 12'yi vurmadan evlerimize dönelim. Bu utancý insanoðlunun çocuklarý olarak kaldýrabilirsiniz siz büyük güçler. Ateþkesteyiz iþte þiddetsiz 40 yýldýr seyrediyorsunuz. Çekin ellerinizi yurdumdan. Yeniden alýþsýn gözlerimiz gün ýþýðýna. Sýrtýmý dayayarak duvara þöyle vararak tadýna varmadýðým kadar ve teker teker dokunayým gelen geçen ellerinize, olmadan kapalý ve küflü yerlerin uðultusu kulaklarýmda. Hiç bir þey anlayamadan düþtüðümüz bu mandýrada çakýlý kalmanýn burukluðu kýpýrdamadan durmasa artýk yüreðimizde. Aptal kafalar bir anlasa! Bu haþmetli Hristiyan Avrupa denen yerin bir sürü uþaðý vardýr, dinli, dinsiz, donlu, donsuz fakat taþýdýðý yükümlülüklerin farkýndadýr maalesef Ve yerine getirmiyor. Bu da toplum içindeki aydýnlar, yazar çizerlerle basýnýn omuzlarýna yükleniyor. Bir avuç insan kaldýk Rum ve Türk bu Kýbrýs adasýnda. Politikacýlarýn, kilisenin, papazýn, imamýn, camiinin ve bir de petrol çýktý. Aklýmýzýn çilesi ayný gökyüzü altýnda nefes alýyoruz da yuttuðumuz her lokmamýz mafia nöbetlerde. Ýþte böyle bir dünyada yaþayan Þener Levent yazar ve þair olarak sorumluluðunu fazlanýn ötesinde yerine getiriyor. Merhaba Þener Levent. Merhaba Kýbrýs... Merhaba gün ýþýðý yüzlerini unuttuðum tüm dostlarým usulca ýþýk suyu delsin içinde dursun bir taþ sevgiler dostluklar içinde geliyorum. Serdar Ali Kismir Sanjak Bak Þu Konuþana Yýllar önce CTP'de bir deðiþim yaþandý. Ansýzýn Kýrmýzý'dan Yeþile dönüldü strateji dendi seçimlerde tuttu ve CTP-BG olarak iktidar ortaðý oldular. Þimdi CTP'yi hepimiz bilirdik hele bizler içinden geçenler çok iyi bilirdik, ancak BG için çok þeyler dendi yazýldý çizildi, fakat BG ilaç gibi geldi bu çevreye (eski CTP taraftarlarýna). Dýþlanan iþe CTP'li diye alýnmayan her fýrsatta hainlik casusluk'la suçlanan bu kesim bir noktada rahatlamýþ oldu Partilerinin iktidar ortaklýðýndan. Bu süreçte bir acaiplik vardý yalnýz yaþanan senaryoyu yazan uygulatan kimse DP dýþýnda bir koalisyon öngörmüyordu CTP- BG'ye. Zorlama durumda ise DP ve UBP'den vekil ayýrtarak üç beþ günde parti kurdurup koalisyon ortaðý yaptýlar. Süreç böyle geliþirken büyük hayallere kapýlan yýllarýn ezilmiþ hep hor görülmüþ CTP'li dürüst ve cefakar taraftarlarý bir baktýlar ki BG ne isterse o oluyor, yani "Yine hasret yine hüsran" EMEK yerlerde sürünmekte, iþçi, memur sokakta esnaf feveran ediyor. Parti elden gidiyor, yýllarca karþýlarýnda mücadele ettikleri düþman onlarý kemiriyor. Kimdi bunlar, bunlar yýllarca gençlerimizin caný kaný pahasýna CTP'nin eleþtirdiði onlara karþý halký mücadeleye çaðýrdýðý, sokak eylemleriyle direniþ gösterdiði SERMAYE idi. Bir kýsým UBP içerisinde bulunan ýlýmlý kapitalistin, DP kuruluþundaki politik bilinci olmayan halk düþmanlarýnýn katýlýmý idi CTP'ye. Parti mi bunlarý kaybetmemek ve iktidarýn nimetlerinden faydalanmak istedi yoksa bunlar mý parti içerisinde kontrolü ele aldý tartýþýlýr. Bir gerçek varsa daha düne kadar tek tük CTP'li kýrmýzýyý kullanýyordu, ancak birkaç gündür örgütlerde ara sýra kýrmýzý flama kullanýlmaya baþlandý. Bu da yetmedi sayýn Sibelin fularý yeþil kýrmýzý oldu bir anda, iþte bu beni sevindirdi ve hemen aklýma þu geldi "Acaba CTP BG'den ayrýlýyor mu? Yoksa sindirilmiþ KIRMIZILAR yine Parti içerisinde gücü ele mi geçiriyorlar?"

11 11 7 Nisan 2015 Salý GÜNEYDEN... LÝMASOL'DA CESET BULUNDU Limasol'da 33 yaþýndaki bir þahsýn, önceki gün bir plajda ölü olarak bulunduðu haber verildi. Ölü olarak bulunan kiþinin, Kýbrýslý Rum bir bayan ile evli olan ve yaþamýný son yýllarda Güney Kýbrýs'ta sürdürmekte olan Ýran uyruklu bir þahýs olduðunu yazan Fileleftheros gazetesi, bu kiþinin ölümünün, uyuþturucu madde kullanýmýyla baðlantýlý olduðunu düþünüldüðünü kaydetti. Gazete, Ýranlýnýn bulunduðu yerde içerisinde beyaz toz bulunan bir poþet, olay yerinde bulunan arabasýnda da 4 gram "crystal ice" türü uyuþturucu ele geçirildiðini ekledi. BAF'TA ÇATAPAT, HAVAÝ FÝÞEK VE UYUÞTURUCU ELE GEÇÝRÝLDÝ Rum Polisinin önceki sabah Baf'ta yaptýðý bir operasyonda, yaþýndaki bir Rum'un tasarrufunda, 440 adet patlangaç, 9 havai fiþek, bir adet de 30 cm boyunda hint keneviri bitkisi ele geçirdiði haber verildi. Haberi veren Fileleftheros gazetesi, bahse konu þahsýn tutuklandýðýný ve gözaltýna alýndýðýný ekledi. AY. MAMAS KÝLÝSESÝNDE AYÝN Rumlar, önümüzdeki hafta kutlayacaklarý Paskalya'dan bir önceki pazar olan dün, Güzelyurt'taki Ay. Mamas Kilisesinde ayin yaptý. Paskalya'dan bir önceki pazar gününe "Hurma (Palmiye) Pazarý" denildiðini ve Rumlarýn 41 yýl sonra ilk kez bu günde Ay. Mamas Kilisesinde ayin yaptýklarýný yazan Fileleftheros gazetesi, kilisedeki ayini "Omorfo Metropoliti" Neofitos'un yönettiðini kaydetti. Gazete, haberine, Ay Mamas'taki ayine, Rusya'nýn Güney Kýbrýs'taki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy'in de katýldýðýný ekledi. IMF'TEN GÜNEY KIBRIS'A UYARI Uluslararasý Para Fonu'nun (IMF) Güney Kýbrýs'a, Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri, þirketler, diðer örgütlerle ve þahýslara, uygun prosedürler izlenmeden ve yeterli denetim uygulanmadan verilen devlet teminatlarý konusunda uyarýda bulunduðu bildirildi. Politis gazetesinin haberine göre IMF, Güney Kýbrýs için hazýrladýðý mali faaliyetler raporunda, söz konusu devlet teminatlarýndan kaynaklanan 3 milyar Euro'luk bir açýk tespit etti ve bu baðlamda, bugüne kadar verilen teminatlarý denetleyecek olan bir "Devlet Teminatlarý Birimi" kurulmasýný önerdi. ANASTASÝADÝS ÇÝPRAS'LA GÖRÜÞMEK ÜZERE 17 NÝSAN'DA ATÝNA'YA GÝDÝYOR MELÝ EMLAK Kiralýk daire SATILIK SATILIK Taþkýnköy Devpa yolunda ana cadde üzerinde full eþyalý 2. Kat 3+1 daire Her odada klima ve uydu vardýr. El yapýmý 1 buçuk kiþilik yatak satýlýktýr. 250 TL. Tel: Gönyeli'de Türk malý triplex Stg. Lefkoþa'da 3+1 daire Stg. Kiralýklar Lefkoþa'da 2+1, 3+1 ful eþyalý daireler Hamitköy'de 2+1 ve 3+1 ful eþyalý daireler Gönyeli'de 3+1 daire Tel: Tel: TEMÝZLÝK ÝÞÝ ARIYORUM SATILIK DAÝRE Lefkoþa'da iþyeri veya evlerde temizlik iþi arýyorum. Köþklüçiftlik te 3+1 Türk malý asansörlü beyaz eþyalý 3 balkonlu daire Tel: Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis Yunanistan Baþbakaný Aleksis Çipras'la görüþmek üzere 17 Nisan'da Atina'ya gidiyor. Fileleftheros'un haberine göre Atina ziyaretine, Anastasiadis ile Çipras'ýn Cumartesi günü yaptýðý ve cereyan eden geliþmelerin ele alýndýðý telefon görüþmesinde karar verildi. Gazete Anastaiadis'in Atina'ya, BM Genel Sekreteri Espen Barth Eide ile yapacaðý görüþmeler hakkýnda Çipras'a bilgi vermek üzere gideceðine iþaret etti. Habere göre Yunanistan Baþbakanlýðý'ndan yapýlan, Cumartesi günkü telefon görüþmesiyle ilgili gayrý resmi bilgilendirmede, Anastaiadis'in ekonomi konulu basýn toplantýsýnda Rum Yönetiminin, Grexit diye tabir edilen, Yunanistan'ýn Euro Bölgesi'nden çýkmasý ihtimaline karþý plan tatbikatlarý yaptýðý açýklamasýndan duyulan Atina'nýn rahatsýzlýðýnýn da ele alýnýp alýnmadýðý belirtilmedi. Rum Sözcü Nikos Hristodulidis konuyla ilgili açýklamasýnda, Anastasiadis'in Grexit'le ilgili sözlerinin yanlýþ algýlandýðýný, Atina ile herhangi bir sorun olmadýðýný söylemiþti. Simerini "Baþkan Atina'ya" baþlýðý altýnda özetlediði haberinde Anastasiadis'in Atina'da olacaðý süre içerisinde Çipras dýþýnda Yunan siyasi liderliðiyle de temas edeceðini yazdý. Politis de haberini "Baþkan Atina'ya Gidiyor" baþlýðýyla aktardý.

12 12 Günün Manisi Emine Hür Yüreklere yaðdý kar Kýbrýs'a geldi bahar Kuzeyde Beþparmaklar Güneyde Trodos var KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Ayný Yýldýzýn Altýnda (Ciltli) John Green PEGASUS YAYINLARI 7 Nisan 2015 Salý TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Senden iyilere yerini vermesini bil." Terence adorno! adorno! adorno!.. gel barýnaðýn imkânsýzlýðýný anlat bize gel evin geçmiþte kaldýðýný söyle evsizliði sevmeyi öðret bize vaktimiz daraldý adorno taþlarýmýz küf tutmadan gel edward'ý da al yanýna ya intihar baþlasýn, ya intifada... Faize Özdemirciler " 'Kaptan'ýný kaybetmiþ bir gemidir þiir" adlý þiirinden Rüya Taner Malta'da resital verdi Konser Piyanisti Rüya Taner, Malta Manoel Tiyatrosu'nda davetli olarak resital verdi. Türkiye Cumhuriyeti Malta Büyükelçisi Ayþe Sezgin' in giriþimleri ile yerel gazetelerde resital duyurularý yer alýrken, Taner ile yapýlan röportajlar resital öncesi devlet televizyonunda ve farklý medya organlarýnda yayýnlandý. Resitali, Malta Dýþiþleri Bakaný George Vella ve eþi, Turizm Bakaný Edward Zammit Lewis, Malta Cumhurbaþkaný Kültür Danýþmaný Piyanist Rosette Fenech, ABD Büyükelçisi Gina Abercrombie-Winstanley, Ýngiliz Yüksek Komiseri Rob Luke, Filistin Büyükelçisi Jubran Taweel ve eþi,ýtalyan Büyükelçisi Giovanni Umberto De Vito, Katar Büyükelçisi, Ýrlanda Büyükelçisi ve eþi, Avustralya Büyükelçisi Jane Lambert, Libya Büyükelçisi Deborah Jones, basýn ve yayýn kuruluþ temsilcileri, Malta' da yaþayan Türkler ve sanatseverlerin izlediði belirtildi. Resital sonrasý verilen resepsiyonda dinleyenleri ile sohbet eden Rüya Taner, tebrikleri kabul etti. "Carrar Ana'nýn Silahlarý" ayakta alkýþlandý Baraka Tiyatro Ekibi'nin yeni oyunu "Carrar Ana'nýn Silahlarý", 4 Nisan Cumartesi günü Arabahmet Kültür Evi'nde seyircisiyle buluþtu. Bertolt Brecht'in yazdýðý politik dram türündeki tek perdelik oyun, ilk gösteriminde kapalý giþe oynandý ve ayakta alþkýþlandý. "Carrar Ana'nýn Silahlarý"nýn ikinci gösterimi, 7 Nisan Salý akþamý saat 20.00'de Arabahmet Kültür Evi'nde gerçekleþecek. Oyun sadece Nisan ayý boyunca salý ve cumartesi geceleri Lefkoþa'da sahnelenmeye devam edecek. Seyirci katkýsý olarak 5TL tutarýndaki biletler, Khora Kitap Cafe'den temin edilebilir. Rezervasyon ve ayrýntýlý bilgi için numaralý telefon aranabilir. Oyunda Fatoþ Muhtaroðlu, Feray Ergin, Ýlhan Olgun, Ýlke Olgun, Ýsmail Özuçar, Merter Refikoðlu, Safiye Özaltýner ve Zekiye Þentürkler rol almakta. Orijinal metinden farklý bir dramaturjiyle sahnelenen oyunda Ýspanyol müziklerinin kullanýlmasýnýn yaný sýra, Nazým Hikmet, Federico Garcia Lorca ve Mustafa Özenç'in þiirleri de eklenerek lirik bölümlerle oyunun duygusal yönü pekiþtirildi. Oyunun konusu ise kýsaca þöyle: Çok sevdiði kocasýný, faþistlere karþý savaþýrken kaybeden Carrar Ana'nýn acýlý ve duraðan dünyasý, cephede savaþmakta olan kardeþi Pedro'nun evlerine gelmesiyle deðiþime uðrar. Carrar bir yandan faþizme karþý savaþmak isteyen kýzý Josefin'i durdurmaya çalýþýrken diðer yandan kardeþi Pedro'nun cepheden ayrýlýp eve geliþ sebebini anlamaya çalýþmaktadýr. Bu esnada kendisinden yardým isteyen bir milisle, dini duygularýný sömüren bir rahibeyle, oðlunun kýz arkadaþý alaycý Manuella ile ve farklý bir anne modeli olan komþusu Bayan Perez'le karþýlaþýr. Her bir karþýlaþma, sahnede ayrý bir duygulaným ve farklý bir gerilime vesile olurken Carrar, dýþardaki çetin savaþa raðmen þiddete baþvurmazsa çocuklarýný koruyabileceðine inanmak istemektedir. Fotoðraflar: Yýltan Taþçý Türkan Þoray sesini kaybetti n Pek çok filmde Türkan Þor ay'ýn seslendir mesini Þora seslendirmesini yapan seslendir me seslendirme sanatçýsý Nevin Akkaya yaþamýný yitirdi... Tiyatro dünyasýnýn sevilen isimlerinden, Türkiye sinemasýnýn en ünlü seslendirme sanatçýlarýndan Nevin Akkaya hayatýný kaybetti. Akkaya'ya pek çok filmde Türkan Þoray'ýn seslendirmesini yapan isimdi doðumlu sanatçý Türkan Þoray dan Hale Soygazi ye, Neriman Köksal dan Arzu Okay a kadar çok sayýda sanatçýya sesiyle hayat vermiþti. Türkan Þoray ýn 50'den fazla filminde Akkaya nýn imzasý var. Radikal'de yayýmlanan habere göre, Akkaya nýn cenazesi salý günü saat da Harbiye Muhsin Ertuðrul Sahnesi nde yapýlacak törenin ardýndan Teþvikiye Camii den sonsuzluða uðurlanacak. Nevin Akkaya kimdir? 1937 yýlýnda Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý'na girdi. Muhsin Ertuðrul'un kurduðu Küçük Sahne'de ( ). 1959'da Kent Oyuncularý'nda sahneye çýktý de Tarýk Gürcan ile evlenerek tiyatroyu býraktý. Birçok sinema sanatçýsýný seslendiren Akkaya 1960'tan sonra yalnýzca seslendirme çalýþmalarý yaptý. 1990'lara kadar seslendirme çalýþmalarý yapan Akkaya, 500'e yakýn filmde seslendirme yaptý yýlýnda 10. Uçan Süpürge Uluslararasý Kadýn Filmleri Festivali kapsamýnda, kendisine Bilge Olgaç Baþarý Ödülü verildi.

13 7 Nisan 2015 Salý 13

14 14 7 Nisan 2015 Salý DÜN Nöbetçi Eczaneler DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... Lefkoþa Önal Aktolga Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:91/F Dereboyu (Mado ve Mardo Yaný) Tel: Özyol Eczanesi: Þaziye Hacý Maltýzlar Sok. No:2/4-5 Özel Etik Hastanesi Yaný Kermiya Tel:22131 Maðusa Petek Eczanesi: Zafer Anýtý Ticaret Merkezi No:3/4 Tel: Girne Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu: Erdoðan ülkeyi geriye götürüyor Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu Hýristiyan Demokratlarýn lideri Weber, Erdoðan'ýn ülkeyi geriye götürdüðü uyarýsýnda bulundu. Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu Hýristiyan Demokratlar, Türkiye'deki geliþmelerden endiþe duyduklarýný ve Erdoðan'ýn ülkeyi geriye götürdüðünü açýkladý. 219 üyesiyle 751 koltuklu AP'nin en büyük grubu olan Hýristiyan Demokratlarýn lideri Manfred Weber, Türkiye'nin her geçen gün Avrupa standartlarýndan uzaklaþtýðý uyarýsý yaptý. Alman milletvekili Weber, Türkiye'nin Avrupa normlarý yerine daha baskýcý mevzuatlar kabul ettiðine iþaret ederek, yeni çýkarýlan iç güvenlik paketini eleþtirdi. Yeni paketin Türkiye'de gerilim üreteceði ikazýnda bulunan Weber, 'Üzülerek, Türk hükümeti ve Cumhurbaþkaný'nýn ülkeyi çok geriye götürdüklerine dair bir izlenime sahip oluyoruz.' dedi. BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Evlenecek kimsenin eþini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralýna dayalý evlilik biçimi, iç evlilik. Yabancý. 2-Bir iþi yerine getirmek için verilen söz. Önem verilen, sayýlan birinden gelen iyilik, yardým, ihsan. 3-Eski çaðlardan kalmýþ þehir veya yapý, kalýntý. Ters okunuþu "Ýçinde türlü eþya bulunan posta paketi". 4-"Tama yakýn, yaklaþýk olarak" anlamýnda kullanýlýr (iki kelime). 5-Alfabenin 10 ve 4. harfleri. Amerikyum'un kýsaltmasý. 6-Ters okunuþu "Yetkin, eriþkin, aðýrbaþlý". Bir yarýþýn belirli uzaklýðý kapsayan bölümlerden her biri, aþama, merhale. 7-Bir metale bir veya birkaç elementin katýlmasý ile elde edilen metal niteliðinde madde. Kýþýn yaðar. 8-Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk. Harf okunuþu. Neon'un kýsaltmasý. 9-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurusuz ek. Azarlama, baþa kakma. 10-Alýmlý, çekici, cazibeli. Usanç anlatýr. 11-Böbrek üstü bezi kabuðunun salgýladýðý hormonlardan biri. Radyum'un kýsaltmasý. Dünkü bulmacanýn çözümü AP Yeþiller Grubu Eþbaþkaný Rebecca Harms: Türkiye'de cinnet hali var Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kuruntuya kapýlmak, kuþkulanmak. 2-Ölen kimsenin vücudu, ceset. Vilayet. Telefonu açýnca söyleriz. 3Mecazi anlamda "Sýkýþmak, bunalmak". Brom elementinin kýsaltmasý. 4-Büyük ve süslü çadýr. Dil ve kültür yönünden büyük bir türdeþlik gösteren, birçok boydan oluþan, yapýsýndaki aileler arasýnda toplum, ekonomi, din, kan ve evlilik baðlarý bulunan topluluk, oymak. 5-Argoda "Külhanbeyi, kabadayý". Nikel'in kýsaltmasý. 6-Karþý, karþýt, zýt. Ýnce, keskin ses. 7-Vurgusuz soru eki. Danslý ve resmi giyimli gece toplantýsý. 8-Ýnanç, iman. Tahýlýn tarlaya atýldýðý andan harman oluncaya kadar aldýðý duruma verilen ad. 9-Eklemek, ilave etmek. 10Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek. Ýkinci Dünya Savaþý'nda Alman ordusunun kullandýðý, günümüzde Türkiye polisinin, sokak gösterileri gibi hareketleri bastýrmak için yararlandýðý yüksek tekerlekli, zýrhlý, hafif silahlarla donatýlmýþ araç. 11-Býçak, kýlýç gibi kesici araçlarýn kabý. Tanzimat'tan önce Osmanlý Ýmparatorluðu'nun müslüman olmayan uyruklarý. AP Yeþiller Grubu Eþbaþkaný Rebecca Harms, Türkiye'de temel haklar ve basýn hürriyetinin baský altýnda olduðunu söyledi. Hükümet ve Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn bütün eleþtirileri "devlete tehdit" olarak gördüðünü söyleyen Harms, "Etraflarýnýn düþmanlar tarafýndan sarýldýðýný düþünüyorlar. Bu cinnet hali" dedi. Yakýn zamana kadar AKP iktidarýnýn destekçilerinden biri olarak bilinen Yeþiller Grubu, basýn hürriyeti baþta olmak üzere temel hak ve özgürlüklerde ciddi gerileme olduðunu düþünüyor. Yeþiller Grubu Eþbaþkaný Rebecca Harms, Türkiye'de artýk basýn hürriyetinin kalmadýðýný, Erdoðan'ý tenkit etmeye cesaret eden gazetecilerin tehdit edildiðini ve Türkiye'de cinnet halinin yaþandýðýný söyledi. Kürt sorununun çözümünde sona yaklaþýldýðýna dair herhangi bir intibaý olmadýðýný söyleyen Harms, paralel devlet tezine Brüksel'de kimsenin inanmadýðýný söyledi. Harms,"Medya büyük baský altýnda. Bu durum sadece hapiste ya da mahkemede gazetecilerin olmasýndan kaynaklanmýyor. Hükümet ve Cumhurbaþkaný medyadaki bütün eleþtirilere "devlete tehdit" olarak bakýyor. Her eleþtirel gazeteciyi, "devlet düþmaný" olarak görüyor ve onlarý hapse atýyor ya da haklarýnda dava açýyor. Bu durum asla kabul edilemez." yorumunu yaptý. DEMEK KÝ ERDOÐAN'IN SAKLAYACAKLARI VAR Türkiye'de bir cinnet hali yaþandýðýna iþaret eden Harms, Erdoðan'a hakaret gerekçesiyle açýlan davalarda patlama olduðunun sorulmasý üzerine, "Sosyal medyadaki bu paylaþýmlar davaya dönüþüyorsa Erdoðan'ýn çevresindeki herkes gerçekten endiþe etmeli. Bu hakikaten tuhaf bir hal. Bu durum, hükümetin ve Cumhurbaþkaný'nýn kendilerini güvende hissetmediklerini gösteriyor. Etraflarýnýn düþmanlar tarafýndan sarýldýðýný düþünüyorlar. Bu cinnet hali. Gerçekten delice." dedi. 17/25 Aralýk yolsuzluk soruþturmalarýnýn kapatýldýðý, soruþturmalarý açan savcýlarýn soruþturulmasý üzerine Harms, "Demek ki hükümet ve Cumhurbaþkaný'nýn saklayacak bir þeyi var. Yolsuzluk iddialarýný soruþturmak isteyenlerin hepsine 'devlet düþmaný' olarak bakýlýyor. Bu devam etmesi çok güç bir yol. Seçimlere kadar normal vatandaþlar hakkýnda da benzer birçok dava açýlmasýndan korkuyorum." diyen Harms, Erdoðan'ýn 7 Haziran seçimleri öncesi AP'yi ziyaretine de karþý olduðunu açýkladý. (cihan) DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15

16

17 7 Nisan 2015 Salý 17

18 18 7 Nisan 2015 Salý ERCAN DEVLET HAVALÝMANI ÝHALESÝ... TAÞYAPI ÝLE CÝDDÝ SORUNLAR ORTAYA ÇIKTI ÝHALEYÝ ALAN ORTAKLARDAN TERMÝNAL YAPI'DAN ÝHALE ÞARTNAMESÝNE UYUM UYARISI "TAÞYAPI ÝLE SORUNLAR YAÞIYORUZ. BU DURUM SIKINTILAR YARATACAK. ÞÝRKET 2014 YILINDA ERCAN'DA BAZI GELÝRLER HARÝÇ 50 MÝLYON EURO GELÝR ELDE ETTÝ" ÝNÖNÜ'DE ANÝ ÖLÜM Ýnönü'de Þerife Arshad (K-61) önceki gece yarýsý ikametgahýnda aniden rahatsýzlanarak, yaþamýný yitirdi. Eþi tarafýndan Gazimaðusa Devlet Hastanesi'ne götürüldüðü sýrada hayatýný kaybeden Arshad'ýn ölümüyle ilgili soruþturma sürüyor. GÝRNE'DE ÝKÝ KÝÞÝYÝ BIÇAKLAYAN ZANLILAR TESPÝT EDÝLDÝ Girne'de, Umut Turan ve Ali Malkoç'u býçaklayarak, aðýr yaralayanlar tespit edildi. Polis Basýn Bülteni'ne göre, konu ile ilgili yürütülen ileri soruþturmada, söz konusu cürümü iþlediði tespit edilen V.G. (E-24), R.H. (E-22) ve M.M. (E-20) tutuklandý. Soruþturma sürüyor. "ERCAN PROJESÝNÝN AKSAMASINDA T&T ÞÝRKETÝNÝ SUÇLU GÖRÜYORUM. DEVLET MAHARETÝYLE BU SORUNLAR ÇÖZÜLEBÝLÝR" Ercan Havalimaný ihalesini kazanan T&T Havalimaný Ýþletmeciliði Ýnþaat San. ve Tic. Þir. Ltd ortaklarýndan Terminal Yapý Ticaret Ltd. Yönetim Kurulu Baþkaný Alp Delimollaoðlu, Ercan Havalimaný ihale þartnamesine uyulmasý uyarýsýnda bulundu. Delimollaoðlu, ihalede ortaya çýkan proje ile son gördüðü proje arasýnda deðiþiklikler olduðunu, bunun ortaya baþka hukuksal problemler de ortaya çýkaracaðýný belirterek, ihale þartlarýnýn deðiþmesi durumunda, ihaleye katýlan diðer firmalarýn hukuk yoluna baþvurabileceðini savundu. Devletin Ercan Havalimaný ihalesi konusunda her türlü hakka sahip olduðunu ve her ne isterse yapabileceðini ifade eden Delimollaoðlu, Ercan Havalimaný Ýnþaat sürecinin fiyasko ve yýkýmla sonuçlanmasýndan endiþe ettiklerini belirtti. Delimollaoðlu, ihalede ortak olarak yer aldýklarý Taþyapý þirketiyle sýkýntýlar yaþadýklarýný ve bu þartnamenin gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda Ercan'da sýkýntýlar yaþanacaðýný söyledi. Delimollaoðlu, Ercan Havalimaný'nda T&T Þirketinin 2014 yýlýnda elektrik ve su gelirleri hariç 50 milyon Euro gelir elde ettiðini ancak devlete 16 milyon Euro'luk vergi borcunu ödemediðini belirterek, Ercan ihalesinin gecikmesinde suçluyu T&T þirketi olarak gördüðünü savundu. Alp Delimollaoðlu, devletin maharetiyle þirket sorunlarýnýn çözümlenebileceðini ifade ederek, "Biz bu ihalede sigortayýz. Biz olmazsak bu iþ olmaz. Biz buraya baþ belasý olmaya deðil, KKTC'ye uluslararasý bir havalimaný kazandýrmaya geldik" dedi. Terminal Yapý Yönetim Kurulu Baþkaný Alp Delimollaoðlu, dün þirket yetkilileri ile birlikte basýn toplantýsý düzenleyerek, Ercan ihalesini kazanan Terminal Yapý ile ortaklarý Taþyapý Þirketi ile Kaner Grubu arasýnda yaþanan sýkýntýlarý anlattý. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý Konferans Salonunda yer alan basýn toplantýsýna, UBP Lefkoþa Milletvekili ve ihale dönemindeki Maliye Bakaný Ersin Tatar da katýlarak, sorduðu sorularla þirket yetkililerinden bilgi aldý. "KNOW-HOW SAHÝBÝ VE LÝYAKAT/ YETERLÝLÝK SAHÝBÝ TEK ORTAK BÝZÝZ" Burada konuþan Delimollaoðlu, Terminal Yapýnýn "Ercan Havaalanýnýn Ýþletme Haklarýnýn Devredilmek Suretiyle Verilmesi Ýþinin Sözleþmesinde", know-how sahibi ve liyakat/ yeterlilik sahibi tek ortak olduðunu kaydetti. Alp Delimollaoðlu, 2 yýl önce alýnan bu ihale sonrasýnda þirket olarak fazla ön planda olmadýklarýný ancak bu süre içerisinde ortaklarý ve devletle ilgili anlaþmazlýklar yaþadýklarýný söyledi. Delimollaoðlu, son olarak da T&T ortaklarýndan Taþyapý'nýn Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý'na "havalimaný inþaatýnýn müteahhitliðini üstelenmesini" konusunda yaptýðý baþvurunun "sabýrlarýný taþýrdýðýný" söyledi. Ýhalenin Terminal Yapý þirketi olmadan hayata geçirilemeyeceðini, firmanýn sözleþmeye göre sigorta göründüðünü ve hisselerini de satamadýðýný ifade eden Delimollaoðlu, havalimaný konusunda hiçbir deneyimi olmayan Taþyapý'nýn Ercan Havalimaný'ný tek baþýna üstenmesinin mümkün olmadýðýný savundu. "DEVLET ÝHALE ÞARTNAMESÝNE UYMALI" Taþyapý'ya yönelik suçlamalar ve eleþtirilerde bulunan Delimollaoðlu, devletten, ihale þartnamesine uymasýný, yapýlacak iþlerde onu aramasýný istedi ve bu konuda devleti uyardýklarýný kaydetti. Delimollaoðlu, ihalede ortaya çýkan proje ile son gördüðü proje arasýnda deðiþiklikler olduðunu, bunun ortaya baþka hukuksal KIB-TEK ÝÇÝN DENETÝM VE SORUÞTURMA TALEP EDÝLDÝ Birleþik Kýbrýs Partisi Genel Baþkaný Ýzzet Ýzcan ve beraberindeki heyet, Sayýþtay Baþkaný Osman Korahan'ý ziyaret ederek, KIB-TEK'te "yaþananlarla" ilgili bilgi alýþveriþinde bulundu ve kurumun denetlenmesini talep etti. BKP açýklamasýna göre parti genel baþkaný Ýzzet Ýzcan görüþme sonrasý basýna yaptýðý açýklamada, Sayýþtay denetçilerinin KIB-TEK yönetimince kapý dýþarý edildiði ve denetim görevlerinin yapýlmasýnýn engellendiðini savunup, hala daha KIB- TEK'in Sayýþtay tarafýndan denetlenemediðini kaydetti. Sayýþtay Baþkanlýðý'nýn denetim yapmalarýnýn engellendiðini ve denetim yapýlmasý için Baþsavcýlýðýn gerekeni yapmasý yönünde Baþsavcýlýða yazý yazýldýðýný kaydeden Ýzcan, Baþsavcýlýktan gereken cevabýn gelmediði için Sayýþtaylýðýn denetimi halen yapamadýðýný kaydetti. Halkýn malý olan KIB-TEK'in denetlenmesinin engellendiðini ve kurumda usuzlsüzlükler yaþandýðýna dikkat çeken Ýzcan, bunun BKP ve Kýbrýs Türk toplumunca kabul edilemez olduðunu vurguladý. Kuruma sýnavsýz, mülakat usulü ve partizanca istihdamlar yapýldýðýný, mevsimlik ve kalýcý olarak istihdam edilenlerin sayýsý ve isimlerinin kamuoyuna açýklanmasýný talep ettiklerini belirten Ýzcan, þöyle dedi: "Ýstihdam edilenlerin bir kýsmý, yönetim kurulu üyeleri ve hükümet ortaðý DP-UG'ye verilen kontenjanlardan, geriye kalanlarý ise KIB-TEK Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmet Akim ve hükümetin büyük ortaðý CTP-BG'nin örgütlerince saptanmýþtýr. Kuruma alýnan Led Lamba ve Akýllý Sayaç ihaleleri þeffaf ve hukuka uygun yapýlmamýþtýr. 2 adet dizel jeneratör alýmý için ihaleye çýkýlmamýþtýr. Borçlanma Komisyonu'na gidilmeden çeþitli bankalardan önemli miktarlarda borçlanmaya gidilerek yasalar ihlal edilmiþ ve kurum zarara uðratýlmýþtýr." Birleþik Kýbrýs Partisi olarak Sayýþtay Baþkanlýðý'nýn gerekli denetimleri yapmasýný, Baþsavcýlýðýn ise usulsüzlük saptanmasý durumunda yasal soruþturmayý baþlatmasýný talep ettiklerini kaydeden Ýzcan, KIB-TEK'in kimsenin çiftliði olmadýðýný, halkýn kurumu olduðunu belirtti. problemler de ortaya çýkaracaðýný belirterek, ihale þartlarýnýn deðiþmesi durumunda, ihaleye katýlan diðer firmalarýn hukuk yoluna baþvurabileceðini savundu. Havalimanlarýnýn ciddi iþ olduðunu, tecrübe, deneyim, bilgi, uluslararasý sertifikasyonlar istediðini ve Taþyapý'da bunlarýn hiçbirinin olmadýðýný savunan Delimollaoðlu, KKTC'ye uluslar arasý, geliþmiþ bir alan kazandýrýlmak isteniyorsa tüm bunlara dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. "EN BÜYÜK FÝNANSMAN KANER GRUBU" Zaten kazandýklarý ihalede de tüm bunlara titizlikle yer verildiðini anlatan Delimollaoðlu, ihaleyi kazandýklarýný, ardýndan Taþyapý'yý ortak bulduklarýný; onun da Kaner Grubu'nu getirdiðini ve bu projenin en büyük finansmanýnýn da Kaner Grubu olduðunu belirtti. Delimollaoðlu, proje yapýlýrken ihale þartlarýnýn aranmasý konusunda devleti uyardýklarýný, ortaklarýný da uyardýklarýný, þirket olarak ihalede imza yetkisi istediklerini ifade ederek, bu verilmezse çok problem olacaðýný kaydetti ve projenin yapýlmamasý için elinden geleni yapacaðýný vurguladý. Taþyapý sahibinin kendini devletin üstünde gördüðü beyanatlar verdiðini, makamlara karþý hakarete varacak sözler kullandýðýný ve devleti dava ettiðini belirten Delimollaoðlu, bunlarýn kabul edilemez olduðunu, þimdiye kadar aldýklarý her iþi tamamladýklarýný ve bu iþi de sahip olduklarý ortaklýk kültürü içerisinde tamamlamak istediklerini kaydetti. Delimollaoðlu, bu basýn toplantýsýný þirket ortaklarý ve devlet ile yaþanan olumsuz geliþmeler konusunda kamuoyunu bilgilendirmek için düzenlediklerini ifade ederek, Ercan Havalimanýnýn kýsa sürede geniþletilmesinin zaman, para, turizm ve saygýnlýk açýsýndan þart olduðunu vurguladý. "YATIRIMLAR ENGELLENÝYOR" Ercan'da þu anda 8 uçak için park pozisyonu bulunduðunu ve daha fazla uçak alamadýðýný, bunun da yolcu kaybý olduðunu ifade eden Delimollaoðlu, ülkeye alanýn yetersizliðinden dolayý turist gelemediðini, bunun da yatýrýmlarý engellediðini kaydetti. Delimollaoðlu, geçen yýl ülkeye 3,2 milyon turist geldiðini, ama alan geniþletilmeden daha fazla insanýn gelmesinin olasý olmadýðýný ifade ederek, gerekli bilgilendirmeleri gerek hukuk, gerek bilgilendirme yoluyla gerekli yerlere yaptýklarýný, bu yanlýþlýklarýn düzeltilmesini beklediklerini dile getirdi. Aksi halde ülkenin de þirketlerin de kaybedeceðini söyleyen Delimollaoðlu, bu sorunlarýn aþýlmasý konusunda gerekli hassasiyetlerin gösterileceðine inandýðýný söyledi. Delimollaoðlu, T&T Airport Þirketinde yüzde 20 hisseleri olduðunu ancak üstlenici firma olduklarýný, diðer þirketlerin hisselerini satabileceðini ancak sözleþmeye göre kendilerinin 25 yýl sigorta olduðunu anlatarak, Taþyapý þirketinin tek taraflý sözleþmeler imzalamasý ve giriþimlerde bulunmasýndan dolayý iki þirket arasýnda sorunlar bulunduðunu, bunlarýn düzeltilmesinin devlet maharetiyle olabileceðini kaydetti. Delimollaoðlu, devletin ihale þartnamesini aramasý ve yönetime kendilerini net olarak almasý durumunda sýkýntýlarýn giderileceðine dikkat çekti, "Biz buraya baþ belasý olmaya deðil, KKTC'ye uluslar arasý bir alan kazandýrmaya geldik. O tecrübe ile ihaleyi aldýk" dedi. PARA VE KAMBÝYO YASASINA AYKIRI HAREKET Ercan Devlet Havalimaný'nda yapýlan kontrolde, yetkili makamlara beyanda bulunmadan yasalarýn izin verdiði 10 bin Euro muadili Döviz veya Türk Lirasý'ndan fazla bulunduran 2 kiþi tespit edildi. Polis açýklamasýna göre, A.F.Ö. (E-50), 17 bin 500 Dolarla, A.M.K. (E-48) ise 19 bin 700 Dolar nakit parayý KKTC'den çýkýþ yapmaya çalýþtý. Ýki þahýs hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. GÜZELYURT'TA AKÜ VE TÜP HIRSIZLIÐI Güzelyurt'ta hafta sonu araçlarda monte halinde 9 akü ve avluda muhafaza edilen 12 adet tüp gaz çalýndý. Polisin açýklamasýna göre, H.B.(E-22), toplam 9 ayrý þahsa ait araçta bulunan aküleri yerinden sökmekten tutuklandý. Uður Binatlý'ya ait ikametgahýn avlusu içerisinde muhafaza edilen toplam 12 adet tüp gazý çalan meçhul þahýs veya þahýslarla ilgili soruþturma sürüyor. BÝR HAFTADA 6 BÝN 552 KONTROL Polis, geçtiðimiz hafta ülke genelinde yaptýðý rutin trafik kontrollerinde 674 sürücü hakkýnda ileri iþleme gitti. Polisin kontrollerinde 98 sürücünün süratli araç kullandýðý tespit edilirken, 6 sürücü tehlikeli sürüþten, 14 sürücü dikkatsiz sürüþten, 75 sürücü de seyir halinde cep telefonuyla konuþmaktan rapor edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, -29 Mart tarihleri arasýnda, ülke genelinde yapýlan haftalýk rutin trafik kontrollerinde 6 bin 552 araç sürücüsü kontrol edildi. Aleyhinde iþlem yapýlan araç sürücülerinden 45'i seyrüsefer ruhsatsýz, 9'u sürüþ ehliyetsiz, 4'ü alkollü araç kullanmaktan, 1 sürücü ise trafik ýþýklarýna uymamaktan rapor edildi. 5'i muayenesiz, 6'sý sigortasýz veya kapsamý dýþýnda 7'si "A" yol kullanma izinsiz, 7'si "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmaktan rapor edilen sürücülerden, 5 sürücü hakkýnda koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmaktan ileri iþleme gidildi. Sürücülerin 392'si de diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. BÝR HAFTADA 55 KAZA OLDU Son bir haftada KKTC'de 55 trafik kazasý meydana geldi. Bu kazalardan 2'si yaralanmayla, 53'ü hasarla sonuçlandý. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 2 kiþi yaralandý. En fazla kaza Baþkent Lefkoþa'da meydana gelirken, en az kaza Ýskele'de oldu. Kazalarýn bölgelere göre daðýlýmý þöyle açýklandý: "Lefkoþa 28, Gazimaðusa 16, Girne 8,, Güzelyurt 2, Ýskele 1." Meydana gelen tüm kazalarda toplam hasar miktarý 283 bin 300 TL oldu. YAÐIÞLI HAVA SÜRECEK KKTC'yi son günlerde etkisi altýna alan yaðýþlý havanýn hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin 31 Mart- 6 Nisan tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge, genellikle alçak basýnç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Havanýn yarýn parçalý çok bulutlu, zaman zaman yaðmurlu; akþam saatleri saðanak veya gök gürültülü saðanak yaðmurlu olmasý bekleniyor. Havanýn çarþamba günü parçalý bulutlu, yer yer hafif saðanak yaðmurlu; perþembe günü parçalý ve az bulutlu; cuma günü parçalý bulutlu öðle saatleri yer yer saðanak yaðmurlu olacaðý tahmin ediliyor.

19 19 7 Nisan 2015 Salý HAFTANIN PANORAMASI Haftanýn Takýmý: MORMENEKEÞE Haftanýn On Biri: Haftanýn Futbolcusu: Haftanýn Teknik Adamý: Haftanýn Hakemi: Devrim... (Mormenekþe) Mehmet Çavuþ... (Gençler Birliði) Uður...(Yenicami) Cemil... (Mormenekþe) Halil Turan...(Yenicami) Mete... (Cihangir) Sabri... (Baðcýl) Eren... (Mormenekþe) Adeleke... (Serdarlý) Green... (G.Birliði) H.Küsbeci... (Çetinkaya) K-Pet Süper Ligi Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Yenicami 2 K. Kaymaklý 3 Mormenekþe 4 Doðan T.B. 5 Cihangir 6 Lefke 7 Yeniboðaziçi 8 G. Birliði 9 Maðusa T.G. 10 B. Baðcýl 11 Serdarlý 12 Çetinkaya 13 Gönyeli 14 Lapta OSMAN ÖZPAÞA (YENÝCAMÝ-MTG MAÇI) UÐUR (YENÝCAMÝ) ERALP ÞERÝFOÐLU (MORMENEKÞE) Haftanýn Kareasý Gol Krallýðý Uður... (Yenicami) Cemil... (Mormenekþe) Sabri... (Baðcýl) Green... (G.Birliði) 24 GOL: Kasým Taðman (Lefke) 22 GOL: Kenneth (Yenicami) 18 GOL: Halil Turan (Yenicami) 24. HAFTA PROGRAMI: K.Kaymaklý - Yenicami Mormenekþe - Doðan T.B. Lapta - B.Baðcýl Yeniboðaziçi - Cihangir Serdarlý - Çetinkaya Maðusa T.G. - Gençlerbirliði Gönyeli - Lefke

TARÝH: 5 Ekim 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4303 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... Dolgun Dalgýçoðlu.

TARÝH: 5 Ekim 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4303 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) KKTC KADAR OLUNUR ANCAK... Dolgun Dalgýçoðlu. Kendi paramýz yok, üretimimiz yok, ambargolar altýndayýz, maaþýmýzý Türkiye veriyor, ama yine de dünya ölçeðinde servet sahibi zenginler yetiþtirdik! Ne büyük mucize deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4769 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güneyde olasý terör eylemlerine karþý çok sýký önlemler alýndý... Kuzeyde durum ne? Yoksa Türkiye IÞÝD'in yanýnda diye burada herkes kendini emniyette mi sanýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4621 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Hiçbir özel kurum devletin üstünde olamaz mý dediniz? O halde devletin neden YDÜ Hastanesi gibi bir hastanesi yok? Ya devletin Suat Bey'in uçaðý gibi bir uçaðý var mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

2015'te hayat pahalýlýðý yok!

2015'te hayat pahalýlýðý yok! Noel Baba herkesi memnun edemez ya... Vere vere, yeye yeye kalmadýðý için bu kez doludan boþa koydu... Noel Baba oburluktan vazgeçse bu iþ daha kolay hallolurdu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Aralýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3554 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Eroðlu - Hristofyas Avrupa Konseyi seks köleliði konusunda Rum tarafýný uyarmýþ... Gözündeki merteði görmeyenler de havalanýyorlar bundan... Dua edin ki korsanýz ve bizi tanýmýyorlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 14 Eylül

Detaylı

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman

BAHAR GELÝNCE ÖZLENEN HABER. Dolgun Dalgýçoðlu. Ali Osman Önce Özdil Nami gidip geldi ABD'ye, ardýndan da Kudret Özersay uçtu... Ne oluyoruz? Özersay Nami'nin eksiklerini tamamlamaya mý gitti, yoksa onu yalanlamaya mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Mart 2014

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4216 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Temmuz 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4216 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kavun karpuzdan çok vaad var bu mevsim... Ýftar sofralarýnda önce vaad, sonra zeytin... "Sandýk namustur" diyenlerin aðzýndan bal akar... Karpuzu kessek kabak, sandýðý açsak kelek çýkar!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4099 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÞÝMDÝ MÝ ÖÐRENDÝNÝZ BEYLER, GÜNAYDIN!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Mart 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4099 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÞÝMDÝ MÝ ÖÐRENDÝNÝZ BEYLER, GÜNAYDIN! Sýnýrlarda Türk askeri, gece kulüplerinde ise Moldovalý dilberler... Emniyet de, namus da tamam! Ne yapalým þimdi? 40 bin asker bizi halletmediyse, yatýp kalkýp o þahane dilberlere mi dua edelim? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Mart 2013 Pazartesi YIL: 12 SAYI: 4095 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SANAL. Sigara kaçakçýlýðý sanki burada yeni birþeymiþ gibi basýnýmýzda patladý. Oysa yýllardýr bu iþi yapanlar ceplerini çoktan doldurdu. Acaba þimdi haracýný tamam vermeyen mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý

Banka müdürü 7 milyon TL ile kayýplara karýþtý Troyka güneyin canýna okuyor. Maaþlar kýrpýlacak, emeklilik budanacak, 13. maaþ kalkacak! Elektrik Kurumu, Telefon Dairesi ve limanlar satýlacak... Bakalým bu yarýþý adada hangi taraf kazanacak... ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Kamil Hür'ün Kýbrýs Cumhuriyeti eylemine saldýrý...

Kamil Hür'ün Kýbrýs Cumhuriyeti eylemine saldýrý... Duydun mu ey ahali? Kýb-Tek kamu kurumlarýndaki alacaklarýný toplayamadýðý için elektriðe zam yapacakmýþ!.. Devlet borcunu ödemiyorsa vatandaþýn günahý ne bre efendiler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3207 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SALLAMIYORSA. Lefkoþa'nýn göbeðindeki tarihi Saray Otel de elden gitti... Sezars Ltd.'e kiralandý 30 yýllýðýna! Sezar'ýn hakký Sezar'a... Saray Otel de Sezar'a! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Ekim 2010 Cuma YIL: 9

Detaylı

Türkiye Suriye'yi vurdu

Türkiye Suriye'yi vurdu Dün araçlarýyla güneye geçen Kýbrýslý Türklere Rum trafik polisi bol bol ceza yazmýþ... 3 Rum polisine mahkemelerimizin kestiði cezayý bir günde fazlasýyla çýkardýlar herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk

Her yýl 700-750 kiþiye Vatandaþlýk Rum tarafý OHÝ gününü kutladý dün, Türk tarafý da 29 Ekim'i kutluyor bugün... Biri Yunanistan'ýn, diðeri Türkiye'nin bayramý... Zavallý Kýbrýslý... Kutlayacaðý kendi bayramý bile yok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Akýncý, Newroz için adada bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým'la sohbet etti... TANIÞIYOR MUYUZ? KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (2)

Akýncý, Newroz için adada bulunan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým'la sohbet etti... TANIÞIYOR MUYUZ? KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMELÝDÝR (2) Kadýnlar polis tarafýndan fena halde dövüldü Tremeþe'deki evde... Kadýna karþý þiddete hayýr diyen kahramanlarýmýz nerde? Kocasý döverse hayýr da, polis döverse tamam mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aralýk 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4377 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aralýk 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4377 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Elektriðe yaptýðý okkalý zamdan sonra CTP-DP hükümeti okkalý bir zam da tüpgaza yaptý. Eðer sendikalarýmýz elektrik zammýna karþý bu kadar pasif davranmasaydý, tüpgaza da zam yapamazlardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı