ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý BÜÜK DÐÞKLKLR OLUOR HUZURU SRSIOR ÞHRLÞM KLM VURUOR L Ç LTÞM TV GL uhaberi sayfa 6 da uhaberi sayfa 12 de GRÇKT HBR VRiR S I BHTII MFTHI, MÞVRT V ÞÛRÂDIR IL: 42 6 MIS 2011 CUM/ 75 Kr SI: ÇOCUKLRIMIZ THLKD UICF TÜRK D ÇOCUKLRI DURUMU RPORU: TOPLUMDK HIZLI DÐÞM, ÇOCUKLRI THLKLRL KRÞI KRÞI GTROR Þehit polis memuru Recep Þahin için ilk tören Kastamonu mniyet Müdürlüðünde düzenlendi. Þehit polisin eþi Gülay Þahin tabuta sarýlýrken gözyaþlarýný tutamadý. FOTOÐRF: BÞBKLIK KOVOUD SLDIRI UÐR Þehit polis dualarla ukastamonu-çankýrý karayolunda Baþbakanlýk konvoyuna eskortluk eden polis otosuna saldýrýda þehit olan polis memuru Recep Þahin in cenazesi memleketi Samsun un Havza ilçesinde ikindiden sonra dualarla topraða verildi. Bir çocuk babasý olan þehit polisin eþi Gülay Þahin, Kurþun atanlarýn elleri kýrýlsýn dedi. n4 te LM'DK SOSL DMOKRT PRT D FOTOÐRF: Filistin ittifakýna destek KÞSL TÜKTM, STTÜ KÐI HL GLOR DÐRLR SORGULIOR V ROZO UÐRUOR u Hýzlý kentleþmeyle birlikte iç göçler tüm þoklarý ve belirsizlikleriyle sürerken, ekonomik modernleþme ve liberalleþme devam ediyor, geçim imkânlarý kýrýlganlaþýyor ve mekânlar kalabalýklaþýyor. ile ve komþuluk baðlarý zayýflarken, yeni topluluklar ortaya çýkýyor. Toplumun tüm kesimlerinde kiþisel istekler kabartýlýyor, kiþisel tüketim toplumsal statünün baþlýca kaynaðý haline geliyor. u Deðer sistemleri sorgulanýp erozyona uðruyor veya hoþgörüsüz biçimlere bürünerek yeniden üretiliyor. Kuþaklar arasý çatýþmalar hýzlanýyor. Hayat giderek daha rekabetçi özellikler kazanýyor, yeni suç ve sömürü biçimleri ortaya çýkýyor. Bunlar tüm bölgelerde görülürken, nüfusu hýzla artan Güneydoðu'da sosyal ve siyasal gerilimler, þiddet ve terörizmle daha da keskinleþiyor. Haberi sayfa 3 te TÜDF GL BÞK RDIMCISI ÇT: KP LTRS 1.55 TL OL BZ 9 ILD 4.30 TL ÇIKRDI n pahalý benzinde sorumlu hükümet utüdf Genel Baþkan ardýmcýsý li Çetin, Türkiye de dünyanýn en pahalý akaryakýtýnýn satýldýðýnýn bir gerçek, hükümetin bu pahalýlýkta hiçbir etkisinin olmadýðý iddiasýnýn ise kocaman bir yalan olduðunu kaydetti. ubir litre benzinin 2 lira 55 kuruþunun vergi olduðunu ifade e den Çe tin, KP hükümetinin 2002 yýlýnda iktidar olduðunda koalisyon hükümetinden benzinin litresini 1 lira 55 kuruþtan alýp, 4 lira 30 kuruþa çýkardýðýný sözlerine ekledi. Haberi sayfa 11 de Babacan topu bayilere attý udevlet Bakaný li Babacan, benzin zammýyla ilgili, Þu anda daðýtýcýlar ile bayilerin kârýný toplayýp baktýðýmýzda vrupa nýn çok üzerinde bir kâr haddi görüyoruz diyerek topu bayilere attý. n11 de ulman SPD Federal Meclis Grubu dýþ politika sözcüsü Rolf Mützenich, Hamas ve l Fetih arasýnda varýlan anlaþmayý memnuniyetle karþýladýklarýný belirterek, Filistin toplumu içindeki bölünmüþlüðün ortadan kaldýrýlmasýnýn srail ile yürütülecek baþarýlý bir barýþ süreci için önemli þartlardan biri olduðunu söyledi. n7 de B SK TMSLCS SOL: 300 KÞ DHTUTUKLDI B ile Türkiye birlikte çalýþmalý Suriye de yeni gözaltýlar uto ski Genel Sekreteri ve B ski Ortak Dýþ Politika ve Güvenlik üksek Temsilcisi Dr. Javier Solana Dünya zorlu bir süreçten geçiyor, bu süreçte B nin Türkiye ile birlikte çalýþmasýna ihtiyaç var dedi. n5 te unsan haklarý eylemcileri, güvenlik güçleri ve Suriye ordusunun tutuklama kampanyasýnda Þam ýn banliyölerinden Sak ba da dün sa bah 300 den fazla kiþinin gözaltýna alýndýðýný bildirdi. n7 de BLG TKOLOJLR V LTÞM KURUMU BÞKI CRR: 40 milyon kiþi nasýl izlenebilir? ubilgi Teknolojileri ve letiþim Kurumu Baþkaný Tayfun carer, Türkiye de 40 milyon internet kullanýcýsý bulunduðunu belirterek, Bunlarý veri tabanýnda izlemek gibi bir görevimiz yok. Böyle bir veri tabanýný, trafiði nasýl kontrol edebiliriz? açýklamasýný yaptý. n4 te ÖDMC TOPRÐI L KOULUOR Çiftçi kredi bataðýnda utzob Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çiftçiler aldýklarý kredileri geri ödeyemedikleri için özel bankalar tarafýndan topraklarýna haciz yoluyla el konduðunu söyledi. Bayraktar, Bu bankalarýn bir kýsmý yabancý dedi. Haberi sayfa 11 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 6 S 2011 CUM LÂHK stikbal þehrindeki u za ma nýn me me sin den bi zim le süt em me yen ve göz le ri ar ka da mâ zi ye ba kan ve ta sav vu rat la rý evlâtlarýmýz ken di le ri gi bi ha kî kat siz ve ay rýl mýþ o lan bu ço - Þehristân-ý istikbâlden gelen evlâtlarýnýz, saðdaki ecdatlarýnýzý tasdik ederek demeyecekler mi ki: y tembel pederler! Siz misiniz hayatýmýzýn suðrâ ve kübrâsý? Siz misiniz þu þanlý ecdadýmýzla bizi rapt eden rabýtamýzýn hadd-i evsatý? cuk lar, var sýn lar þu ki ta býn (Ha þi ye-1) ha kâ i ký ný ha yal te veh hüm et sin ler. Zi ra ben bi li yo rum ki, þu ki ta býn me sâ i li ha ki kat o la rak siz de ta hak kuk e de cek tir. y mu ha tap la rým! Ben çok ba ðý rý yo rum. Zî râ asr-ý sâ lis-i aþ rýn (ya ni on ü çün cü as rýn) mi na re si nin ba þýn da dur mu þum; sû re ten me de nî ve din de lâ kayt ve fik ren mâ zi nin en de rin de re le rin de o lan la rý câ mi e dâ vet e di yo rum. þ te, ey i ki ha ya týn rû hu hük mün de o lan s lâ mi ye ti bý ra kan i ki a yak lý me zar-ý mü te har rik bed baht lar! Ge len nes lin ka pý sýn da dur ma yý nýz. Me zar si zi bek li yor, çe ki li niz. Tâ ki, ha kî kat-i s - lâ mi ye yi hak kýy la kâ i nat ü ze rin de te mev vüc sâz e de cek o lan nesl-i ce did gel sin! Su al: s ki ler biz den â lâ ve ya bi zim gi bi. Ge len ler biz den da ha fe na ge le cek ler. Ce vap: y Türk ler ve Kürt ler! ca ba þim di bir mi ting yap sam, si zin bin se ne ev vel ki ec da dý ný zý ve i ki a sýr son ra ki ev lât la rý ný zý þu gü rül tü hâ ne o lan asr-ý hâ zýr mec li si ne dâ vet et sem; a ca ba sað ta raf ta saf tu tan es ki ec da dý nýz de me ye cek ler mi: Hey mi ras ye di ya ra maz ço cuk lar! e ti ce-i ha ya tý mýz siz mi si niz? Hey hât! Bi zi a kim bir ký yas et ti niz, bi zi ký sýr bý rak tý nýz. Hem de sol ta ra fýn da du ran ve þeh ris tân-ý is tik bâl den ge len ev lât la rý nýz, sað da ki ec dat la rý ný zý tas dik e de rek de me ye cek ler mi ki: y tem bel pe der ler! Siz mi si niz ha ya tý mý zýn suð râ ve küb râ sý? Siz mi si niz þu þan lý ec da dý mýz la bi zi rapt e den ra bý ta mý zýn hadd-i ev sa tý? Hey hât! e ka dar ha ki kat siz ve ka rýþ tý rý cý ve mü þa ða be li bir ký yas ol du nuz! (Ha þi ye-2) þ te, ey be de vî gö çer ler ve ey in ký lâp sof ta la rý! (Ha þi ye-3) Man za ra-i ha yal (Ha þi ye-4) üs tün de gör dü nüz ki, þu bü yük mi ting te i ki ta raf da si zi pro tes to et ti ler. H Þ LR: Ha þi ye-1: s tik bal de te lif e di le cek Ri sâ le-i ur Kül li ya tý ný hiss-i kab lel vu ku i le ha ber ve ri yor. Ha þi ye-2: Fenn-i man tý ðýn tâ bi ra tý. O za man ilm-i man týk der si ni a lan ta le be le ri o mec lis te bu - lun ma sýn dan öy le söy le miþ. Ha þi ye-3: Son ra dan i lâ ve e dil miþ tir. Ha þi ye-4: Ha yal da hi bir si ne ma tog raf týr. ski Said Dönemi serleri, Mü nâ za rât, s. 261 LÛ GT Ç: þehristan-ý istikbal: Geleceðin þehirleri. suðrâ: Daha küçük. kübrâ: Daha büyük. rapt etmek: Baðlamak. rabýta: Bað. hadd-i evsat: Ortadaki çizgi, sýnýr. ta sav vu rât: Dü þün ce - ler, ta sar la ma lar. hiss-i kab lel vu ku: Bir ha di se yi, mey da na gel - me den ön ce his set mek. me zar-ý mü te har rik: Ha re ket e den me zar. te mev vüc sâz: Dal ga - lan dý ran. nesl-i ce did: e ni ne sil. S Þöyle de: llah'ým ben zayýfým, bana kuvvet ver. Ben zelilim, beni aziz kýl. Ben fakirim, beni rýzýklandýr. öz le rin en gü ze li mu hak kak ki, l lah Ke lâ mý dýr. Son ra da o nu tef sir e den ve ha ya tý nýn her ka re sin de ve her â nýn da o nun la ya þa yan, â lem le rin e fen di si, dürr-ü yek ta sý Hz. Mu ham med in (asm) söz le ri, ha dis le ri dir. m ro lun du ðu gi bi dos doð ru ol! (Hud Sû re si: 32) lâ hi em ri ve i ka zý kar þý sýn da e ri ye rek, Hud Sû re si be ni ih ti yar lat tý! di yen, ýn ký ya dý, tes li mi, ne za ke ti, ber rak lý ðý, sa da ka ti tem sil e den en bü yük bir kul ve ne bi ler ne bi si nin o muh te þem ha ya tý! s rýn mih ve ri nin þaþ tý ðý, in san lý ðýn þaþ kýn lýk tan â de ta cin net ge çir di ði bir dö nem de; ya lan, hi le ve kan dýr ma nýn kol gez di ði bir za man da Gü ve ni lir ol mak zen gin lik tir (Ca mi üs sa ðir: 1667) bu yu ran Rah me tin ve si le si Þan lý e bi nin (asm) bu i kaz ve ih ta rý na ku lak ve re bil mek... *** Ve o nun kud sî zin ci ri nin ve ki li, san cak ta rý, a sýr la ra bað rý ný a çýp, el le ri ni se ma ya kal dý ra rak de vam lý te fek kür ve zi kir de o lan Ko ca Sul tan dan her ke se, Sözlerin en güzeli muhakkak ki, llah Kelâmýdýr. Sonra da onu her an, her hal de reh ber o la bi le cek il hâ mî in ci ler: rý su i çer bal a ký týr, yý lan su i çer ze hir dö ker. (Mü nâ za rât, s. 121) teþ ba zen su dan zi ya de te miz lik ya par. (Sik ke-i Tas dik-i Gay bî, s. 143, Se ki zin ci Lem a) Ba zen a da vet þid det li mu hab bet ten ge lir. (Mü nâ za rât, s. 111) Bir bi riy le bo ðu þan lar, müs bet ha re ket e de mez ler. (Mek tu bat, 22. Mek tub, s. 259, Be þin ci Ve cih) Bü yük a dam her þey de bü yük ol mak lâ zým gel mez. Her kes ken di sa na týn da bü yük tür. (Mu ha ke mat, s. 101) Din-i hak, sa a de tin fih ris te si dir. man bir hüsn-ü mü nez zeh ve mü cer re de dir. (Mes ne vî-i u ri ye, Züh re, 9. o ta, s. 140) vet, lâ fýz pe rest lik bir has ta lýk týr, fa kat bi lin mez ki has ta lýk týr. (Mu ha ke mat, s. 88) h ti lâf tan ba zen is ti fa de o lu nur. (Mü nâ za rât, s. 35) ma na gel ki e lem den e mîn o la sýn. Ka de re tes lim ol ki: se lâ met te ka la sýn. (M. u ri ye, s. 96) Mâ lâ yâ ni i le iþ ti gal, mak sa dý ge ri bý ra ký yor. (Mes ne vî-i u ri ye, s. 197) Mu va ze ne siz ve mi zan sýz o lan çok al da nýr, al da týr. (Mu ha ke mat, s. 53) Ve en bü yük mü kâ fat i se, af i le mü câ zât et me mek tir. (Lem a lar, s. 39, e din ci Lem a) a lan ya la na mu kad de me o lur. (Mu ha ke mat, s. 30) *** Ve in san lý ðýn ze kâ tar la sý, mü te fek kir, mü te fen nin, mü nev ver zi hin ler den çý kan ib ret li ders ler, i kaz lar, tes bit ler: þ te ya lan cý hak kýn da ki ib ret li bir tesbit: a lan cý nýn ce za sý, kim se nin ken di si ne i nan ma yý þý de ðil ken di si nin kim se ye i nan ma yý þý dýr. (B. Shaw) Ba þa rý nýn sa de ve öz lü bir ta ri fi: Ba þa rý yo lun so nu de ðil, yol cu lu ðun ken di si dir. aþ lý la rý te sel li e den ve tec rü be yi ö nem se yen gü zel gö rüþ: aþ lan mak bir da ða týr man mak gi bi dir. Çýk týk ça yor gun lu ðu nuz ar tar, ne fe si niz da ra lýr, a ma gö rüþ a çý nýz ge niþ ler. (I. Berg man) Ger çek kay býn ad re si ni gös te ren bir i fa de: Kay bet ti ði niz de al dý ðý nýz der si de kay bet me yin. Sa hip ol du ðu muz ni ce ni met le rin kýy me ti nin far kýn da o la ma yý þýn bir fer ya dý: yak ka bý la rým ol ma dý ðý i çin ü zü lür düm, ta ki so kak ta a yak la rý ol ma yan a da mý gö re ne ka dar. Ken di ni bi le bil me nin ver di ði mut lu lu ðu yan sý tan bir ger çek: Ben bi le me di ði mi bil di ðim i çin di ðer in san - Câmiü's-Saðîr, o: 2925 / Hadis-i Þerif Meâli Güzel ve hikmetli sözlerden bir demet tefsir eden ve hayatýnýn her karesinde onunla yaþayan, âlemlerin efendisi, dürr-i yektasý Hz. Muhammed in (asm) sözleri, hadisleridir. lar dan a kýl lý yým. Bü yük hül ya la ra da lan la ra, kü çük ba sa mak la rýn ne ka dar bü yük ol du ðu nu ha týr la tan bir ders: Bin ler ce ki lo met re lik bir yol cu luk bi le, tek bir a dým la baþ la mak zo run da dýr. Doð ru lu ðun ver di ði mut lu luk ve tat min li ði an la tan bir öz lü i fa de: Da i ma doð ru söy le yin ki, söy le dik le ri ni z ha týr la mak zo run da kal ma yýn. Gök kub be de, hoþ bir se da bý ra ka bil me nin yo lu: Doð du ðun za man sen að lar ken, her kes se vinç le gü lü þü yor du. Öy le bir ö mür ge çir ki, her kes að la sýn öl dü ðün de, sen mut lu luk la gü lüm se. Sað lam dü þün mek, et ki li ko nuþ mak, mak sa dý tes bit et mek, ken di ni kon trol et mek, ne ko nuþ tu ðu nu bil mek, mu ha ta bý ö nem se mek, i yi bir din le yi ci o la bil mek, id ra ki mi zi ge liþ tir mek, ko nu la rý kav ra ya bil mek i çin lâ zým o lan pren sip ler ve reh ber gö rüþ ler: Dü þün dü ðü nüz, söy le mek is te di ði niz, söy le di ði ni zi san dý ðý nýz, söy le di ði niz, kar þý nýz da ki nin duy mak is te di ði, duy du ðu, an la mak is te di ði, an la dý ðý ný san dý ðý, an la dý ðý... a ra sýn da fark lar var dýr. Do la yý sýy la in san la rýn bir bi ri ni yan lýþ an la ma sý i çin en az do kuz ih ti mal var. Ha ki kî dost lu ðun ib ret li bir i fa de si: Ger çek bir ar ka daþ, i ki göv de de ya þa yan tek bir ruh tur. Hak ve se bat ü ze rin de ol ma nýn de ðe ri ve ka zan cý hak kýn da bir tes bit: Hak sýz lý ða sa pýp bü tün in san lar se ni ta kip e de ce ði ne, a da let le ha re ket e dip tek ba þý na kal da ha i yi. Ha ya týn fark lý bir ta ri fi: Ha yat bir bi sik le te bin mek gi bi dir. Pe da lý çe vir me ye de vam et ti ði niz sü re ce düþ mez si niz. a zar et me nin ve ba ký þýn bir baþ ka i fa de si: Her þe yin bir gü zel li ði var dýr, her kes gö re me se de. Dil ve a kýl bað lan tý sý ve kul la ný mý na ký la vuz luk e den bir ders-i ib ret: ki þey ak lýn ek sik li ði ni gös te rir: Ko nu þu la cak yer de sus mak, su su la cak yer de ko nuþ mak. Ka rar la rý ve ka rar lý ðý an la tan bir tes bit: Ka rar lar, yý lan ba lý ðý na ben zer. Ko lay ca ya ka la nýr, a ma tu tul ma sý zor dur. Ka fa ya pý la rý ve ma ha ret le ri ne ör nek: Kü çük ka fa lar in san la rý, or ta ka fa lar o lay la rý, bü yük ka fa lar fi kir le ri ko nu þur. Biz han gi si yiz a ca ba? e za ke tin ib ret li fa tu ra sý: e za ket hiç ten ge lir; fa kat her þe yi sa týn a lýr. His dün ya sý ný kon trol et me yo lu: Se vinç li a nýn da kim se ye va at te bu lun ma. Öf ke li a nýn da kim se ye ce vap ver me. an lýþ ve doð ru a ra sýn da ki ký sa bað lan tý: Sil gi niz ka le mi niz den ön ce bi ti yor sa yan lý þý nýz çok de mek tir. Sa mi mi yet ve has bî li ðin bir baþ ka ta ri fi: Söz kalp ten çý kar sa kal be ka dar gi der, dil den çý kar sa ku la ðý a þa maz. Ha ya týn i ki bo yu tu na ba kýþ a çý sý: Ha yat ge ri ye ba ka rak an la þý lýr, i le ri ye ba ka rak ya þa nýr. s raf ta ki if ra týn ta ný mý: Za ma ný ve söz le ri dik kat siz ce kul lan ma, i ki si de ge ri a lý na maz. Ha ya tý ve ger çek dost lu ðu an la tan bir i fa de: Ha ya týn en gü zel a ný her þey den vaz geç ti ði niz za man si zi ha ya ta bað la yan bi ri ol du ðu nu dü þün dü ðü nüz an dýr. z bý ra kýp fay da lý o la bil mek i çin bir pren sip: Gel di ðin za man boþ luk la rý dol du ran de ðil, git ti ðin za man ye ri dol du ru la ma yan ol. Ger çek kah ra man lý ðý, iz ze ti, in san lý ðý va kar ve cid di ye ti he def le yip gü zel li ði gös te ren de rin bir ha ki kat: n san la ra kar þý ne zor ba lý ða baþ vu run, ne de e zi lip bü zü lün. n et ki li yol, hem güç lü hem vic dan lý ol mak týr. Bu ha ki kat le rin tat bi ka tý ný ilk ön ce ken di nef si miz de bi za ti hî ya þa yýp i yi bir SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HBR 6 MIS 2011 CUM 3 e ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TÞ CI a yýn Ko or di na tö rü b dul lah R ÇIK BÞ a zý þ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LR s tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKM Spor di tö rü rol DO UR Ha ber Mü dü rü Recep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si Meh met K R Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOB Görsel önetmen: brahim ÖZDBK bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s tan bul. Tel: (0212) K R TM SL C L Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. o: 29/24, Ba kan lýk lar/ K R Tel: (312) , , Fax: L M TM SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: KKTC TM SL C L Ð: v ni fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni sya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISS MZ V KT L R Hic rî: 3 C. hir 1432 Ru mî: 23 isan 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý Küreselleþme çocuklarý vurdu UICF TÜRK D ÇOCUKLR RPORU GÖR, KÜRSL GÜÇLR TKSL OKSULLUÐ MRUZ KL ÇOCUK ORI ÜKSLOR. U I CF Tür ki ye de Ço cuk la rýn Du ru mu ra po ru na gö re, Tür ki ye de ço cuk lar top lu mu dö nüþ tü ren de mog ra fik, e ko no mik, si ya sal ve kü re sel güç le rin et ki siy le bir yan dan da ha faz la fýr sat tan ya rar la na bi lir ken, di ðer yan dan da gi - de rek ký rýl gan la þý - yor. U I CF in Tür ki ye de ki ço - cuk la rýn e sen lik du ru mu nu or ta ya koy mak, BM Ço - cuk Hak la rý na da ir Söz leþ me de ta ný - nan hak lar dan ne öl çü de ya rar la na bil - dik le ri ni a na liz et - mek ve ge le cek te ço - cuk la rýn e sen li ði ni art tý ra cak po li ti ka ve uy gu la ma la rýn be lir len - me si ne kat ký da bu lun mak a ma cýy la ha zýr la nan Tür ki ye de Ço cuk la rýn Du ru mu ö zet ra po ru nu ya yým la dý yýl la rýn da kü re sel kri zin ül ke e ko no mi si ni de et ki le di ði, mil lî ha sý la ve re fah ar tý þýn da bir ke sin ti ye sebep ol du ðu ve iþ - siz lik so ru nu nu ön pla na çý kar dý ðý be lir til di. Ra por da, nü fu sun al tý da bi ri nin, kýr sal nü fu - sun i se üç te bi ri nin ül ke öl çe ðin de be lir le nen yok sul luk sý ný rý nýn al týn da bu lun du ðu, yok sul - lu ðun, dü zen siz iþ ler de ça lýþ ma ve dü þük e ði tim dü ze yiy le ya kýn dan i liþ ki li ol du ðu kay de dil di. ok sul lu ðun, bü yüt mek te o lan ço cuk lar i çin ö zel lik le za rar lý o la bil di ði, yok sul luk yü zün den kö tü bes len me ve has ta lýk du rum la rý nýn or ta ya çý ka bil di ði, e ði ti min ya rý da ke si le bil di ði ve ço cuk la rýn þid de tin, sö mü rü nün ve ih - ma lin bütün bi çim le ri ne ma ruz ka la bil di ði ne dik kat çe ki len ra por da, þu so - nuç la ra yer ve ril di: ok - sul ço cuk la rýn i le ri de yok sul ye tiþ kin ler ol ma o la sý lý ðý yük sek tir. ok - sul lu ða ma ruz ço cuk o - ra ný, ay ný du rum da ki ye tiþ kin le rin o ra nýn dan da ha yük sek tir. 15 ya þýn dan kü çük ço cuk la rýn ne re dey se dört te bi ri u lu sal yok sul luk sý ný rý al - týn da dýr. Kýr sal ke sim de i se bu o ran beþ te i ki nin ü ze rin de dir. Dü þük ge lir grup la rýn da bü yük a i le ge nel lik le yay gýn dýr ve bu a i le ler de ki ço cuk lar, ki mi böl ge ler söz ko nu su ol du ðun da, yok sul lu - ða ö zel lik le a çýk du rum da dýr. Tür ki ye nin kü - re sel stan dart la ra gö re mut lak yok sul lu ðun sý - nýr lý kal dý ðý bir ül ke ol du ðu be lir ti len ra por da, an cak s ya ve v ru pa da ki bir çok ül ke i le kar - þý laþ tý rýl dý ðýn da e þit siz lik le rin i le ri bo yut lar da ol du ðu i fa de e dil di. n ka ra / a a ir ti ni as ya.com.tr Darbeci zihniyetle hesaplaþmak Ge çen yýl ki 12 y lül re fe ran du mu nun en ö nem li ko nu la rýn dan bi ri, ik ti dar ta ra - fýn dan ses len di ri len 12 y lül dar be sin - den he sap so rul ma sý nýn yo lu a çý la cak ta ah hü - dü ve bu ek sen de yo ðun la þan tar týþ ma lar dý. Re fe ran dum ya pýl dý, pa ket yüz de 58 oy la ka - bul e dil di, ar dýn dan 12 y lül dar be ci le ri nin yar - gý lan ma sý i çin sav cý lýk la ra bir çok suç du yu ru su ya pýl dý ve bun lar, ard ar da ve ri len gö rev siz lik ka rar la rýy la n ka ra da ki sav cý la ra ha va le e dil di. Ge li nen nok ta da, n ka ra mer kez li o la rak de - vam e den so ruþ tur ma nýn, dar be ön ce si sü reç te - ki 1 Ma yýs ve Ma raþ kat li amý gi bi ha di se le ri de kap sa ya cak þe kil de ge niþ le ti le ce ði ve ön ce lik le de 12 y lül dar be si nin bir nu ma ra lý is mi o lan Ke nan v ren in i fa de si nin a lý na ca ðý be lir ti li yor. ma o a þa ma da bir gö rev siz lik ka ra rý da ha ve ri - HSTD DÖR SRM SI le rek, dos ya nýn ö zel yet ki li sav cý lý ða dev re dil di ði ha be ri çýk tý. Ba ka lým, i þin so nu ne re ye va ra cak? v ren in i fa de si a lý na cak mý ve öy le bir du - rumda n ti har e de rim di yen v ren ne ya pa cak? Ve ba ka lým, r jan tin, Þi li, s pan ya gi bi dar be - ler le as ke rî dik ta tör lük ler den çok çek miþ o lan ül ke ler de, 90 ya þý ný geç miþ ol ma la rý na ba kýl ma - dan a da le tin ö nü ne çý ka rý lýp, dar be dö nem le - rin de yap týk la rý zu lüm ler den do la yý mah kûm e - di len es ki ge ne ral le re da ir ha ber le ri sýk sýk o ku - du ðu muz bir sü reç te, Tür ki ye de hu kuk ve de - mok ra si a dý na ay ný di ra ye ti gös te re bi le cek mi? Böy le bir he sap laþ ma, sa de ce o tuz yýl ön ce ki bir dar be nin ha yat ta ki ön de ge len so rum lu la rý - ný sa nýk san dal ye si ne o turt mak a çý sýn dan de ðil, ay ný za man da ve çok da ha ö nem li si, TSK ko - mu ta ka de me sin de var lý ðý ný hâ lâ ko ru du ðu, son Bal yoz du ruþ ma la rýn da ki di ya log lar da bir kez da ha gö rü len dar be zih ni ye ti ni ta ma men et ki siz ký la bil mek i çin de ka çý nýl maz bir zo run lu luk. Sa nýk lar dan, MGK nýn as ker kö ken li son ge - nel sek re te ri, e. Org. Þük rü Sa rý ý þýk, sav cý nýn Sa nýk dâ vâ ko nu su plan se mi ne rin de ve sa - vun ma sýn da 12 y lül de et raf süt li man ol du di yor. için teh dit le ri hu kuk sý nýr la rý i çin de en gel le mi yor su nuz da 12 y lül tar zýn da is ti - yor su nuz? su a li ne ver di ði ce vap ta, bö lü cü ve ir ti caî fa a li yet le re kar þý ön lem a lýn ma sý ge rek - ti ði yö nün de ki kla sik söy lem le ri tek rar lar ken, dar be yi hak lý gö ren ve öy le gös ter me ye ça lý þan söz le riy le, bi lin çal tý na iþ le miþ dar be ci zih ni ye - tin ye ni bir ör ne ði ni daha ortaya koymuþ: Her kes gö re vi ni yap sa ne ge rek var ih ti lâ le? Ge ne ra le gö re, 11 y lül e ka dar her gün o luk DO KUZ y lül Ü ni ver si te si (D Ü) Týp Fa kül te si Has ta ne sin de, yak la þýk 70 a raþ týr ma gö rev li si nin dö ner ser ma ye pay la rý nýn ke sil di ði id di a e dil di. Do kuz y lül Ü ni ver si te si Sað lýk Bi lim le ri ns ti tü sü, Fi zik Te da vi ve Re ha bi li tas yon ük sek O ku lu ve Hem þi re lik ük sek O ku lun da gö rev ya pan yak la þýk 70 a raþ - týr ma gö rev li si nin ay lýk li ra a ra sýn da de ði þen dö - ner ser ma ye pay la rý nýn 1 i san dan i ti ba ren ke sil di ði be lir til - di. D Ü Or to pe di ve Trav ma to lo ji na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. z ge Gü nal, yap tý ðý a çýk la ma da, D Ü Dö ner Ser ma ye þ let me si nin ku ru lu þun dan bu ya na Sað lýk Bi lim le ri oluk a kan ka nýn 12 y lül gü nü bý çak gi bi ke sil - me si nin se be bi, dar be ön ce sin de kim se ü ze ri ne dü þen gö re vi yap maz ken, 12 y lül ün her ke si hi za ya ge ti re rek bu du ru ma son ver miþ ol ma sý. ma bu i zah, s ker a nar þi ve te rö rü bi tir sin di ye Tür ki ye nin bü yük bir kýs mýn da sý ký yö ne - tim i lân e dil di ði, a ma ga rip bir þe kil de, sý ký yö ne - tim le i da re e di len yer ler de te rör o lay la rý nýn da - ha da az dý ðý yö nün de ki tes bit le re bir a çýk la ma ge ti re mi yor. Ve Sa rý ý þýk ýn, dar be ön ce sin de gö re vi ni yap ma mak la suç la dý ðý kad ro la rýn en ba þý na sý ký yö ne tim ko mu tan la rý ný yer leþ ti ri yor. a ni, si vil hü kü me tin ik ti da rýn da, Mec li sin ka ra rýy la gö rev len di ri len ko mu tan lar, o za man yap ma dýk la rý gö rev le ri ni, dar bey le ül ke yö ne ti - mi TSK ya geç tik ten son ra ya par ha le ge li yor lar! Ko mu tan lar baþ ta ol mak ü ze re her kes gö re - vi ni neden de mok ra si i çin de, si vil i ra de ye bað - lý o la rak yap ma sýn da, il lâ dar be bek len sin? þ te bu çe liþ ki nin he sa bý nýn ve ril me si lâ zým. lâ ve ten, Hil mi Öz kök baþ ta ol mak ü ze re es ki Ge nel kur may Baþ kan la rý nýn ö zel ko nuþ ma la - rýn da Dar be ler le so run la rýn çö zül me di ði, þim - di ye ka dar ki tec rü be ler le sa bit gi bi i fa de ler le di le ge tir dik le ri be lir ti len i ti raf ni te li ðin de ki tes - bi tin, Ge nel kur may a dý na res men ya pý la cak ku - rum sal a çýk la ma lar la kay da ge çi ril me si lâ zým. k si tak dir de, bir ta raf tan r týk dar be dev ri geç ti, iç ve dýþ þart lar dar be yap ma ya im kân ver mi yor de ni lir ken, di ðer ta raf tan her fýr sat ta top lu ma ve si ya se te mü da ha le ge le ne ði ni sür - dür me çe liþ ki si ne son ver mek müm kün ol maz. ns ti tü sü i le Týp Fa kül te si Has ta ne si nin bir bü tün o la rak yö - net me lik te yer al dý ðý ný an cak ge çen ay ya pý lan dü zen le mey le Sað lýk Bi lim le ri ns ti tü sü kad ro sun da bu lu nan a raþ týr ma gö - rev li le ri ve i da rî per so ne lin dö ner ser ma ye si nin ke sil di ði ni söy le di. Prof. Dr. Gü nal, Sað lýk Bi lim le ri ns ti tü sü öð re tim ü ye le ri ve gö rev li le ri dö ner ser ma ye al ma ya de vam e der ken, a raþ týr ma gö rev li le ri nin pay la rý nýn ke sil me si ni an la mak müm kün de ðil. Bu uy gu la may la ho ca lar sað lýk ça lý þa ný sa yýl - mýþ, a ma i þin ö nem li kýs mýn da pa yý bu lu nan a raþ týr ma gö rev - li le ri sað lýk ça lý þa ný sa yýl ma mýþ týr de di. z mir / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 6 MIS 2011 CUM HBR Re el fa iz ler dü þe cek, düþ me li ca ni as ya.com.tr Bü tün ne ti ce le ri i le bit sin bu ya sak Ba þör tü sü ya sa ðý ka lý cý o la rak so na er di ri le me di ði i çin prob lem ler de bir tür lü so na er mi yor. Ü ni ver si te öð ren ci le ri ni he def a lan ka nun suz ya sak ço ðu ü ni ver si te de so na er di, a ma hâ lâ ba þör tü sü ne ya sak uy gu la yan fa kül te ve bö lüm ler var. Hiç kim se; Bir i ki fa kül te ya da bö lüm de uy gu la nan ya sa ðý da gör mez den ge li ve rin, ne o lur ki? di ye mez. Çün kü hak kýn kü çü ðü ne ya da bü yü ðü ne ba kýl maz. Hak hak týr, Ü ni ver si te ler de ba þör tü sü ya sa ðý so na er di di ye bil mek i çin hiçbir fa kül te ya da bö lüm de uy gu lan ma ma sý, bir tek öð ren ci nin da hi mað dur e dil me me si ge re kir. Son haf ta lar da ya pý lan ba zý im ti han lar da da ba þör tü sü ya sa ðý uy gu la yan yö ne ti ci ler ol muþ. Ga rip lik þu ra da ki, i ki kom þu il ya da il çe de ya pý lan im ti ha nýn bi rin de ba þör tü sü ya sa ðý uy gu la nýr ken bi rin de uy gu lan ma ya bi li yor. 30 i san 2011 ta ri hin de ya pý lan Dev let Pa ra sýz a tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na vý nda ba zý o kul lar da ba þör tü sü ya sa ðý uy gu lan mýþ. a sa ðý uy gu la yan e ði tim ci ler gü ya yö net me lik le re sý ðý ný yor muþ. ðer yü rür lük te böy le bir yö net me lik var sa, a ci len de ðiþ ti ril me si ge re kir. Çün kü böy le bir yö net me li ðin 2011 yý lýn da da hi yü rür lük te ka la bil miþ ol ma sý yan lýþ týr. Çe liþ ki nin bi ri de, din e ði ti mi ver mek i çin a çý lan o kul lar da o ku yan öð ren ci le re de ba þör tü sü ya sa ðý uy gu la ma ya kalk mak týr. Geç miþ te bu nun en çar pý cý ör ne ði ni Mar ma ra Ü., la hi yat Fa kül te si nde ba þör tü sü ya sa ðý uy gu lan dý ðýn da gör müþ tük. Dü þü nün, i la hi yat fa kül te sin de o ku yan ve o ku du ðu ders ler de ba þý ný ört me si ge rek ti ði öð re ti len ve ne ti ce de i nan cý ge re ði ba þý ný ör ten bir öð ren ci ye, o kul ka pý sýn da du rup Ba þý ný aç, o ku la öy le gir. k si hal de se ni o ku la al mam de ni li yor du. Böy le bir uy gu la ma ya çe liþ ki mi, tra je di mi de mek lâ zým dýr, siz ka rar ve rin... y ný þe kil de i mam ha tip li se sin de o ku yan bir ba þör tü lü öð ren ci ye, O ku la ba þý ný ör te rek gir me ya da Sý na va ba þý ný ör te rek gir me de mek ve bu nu sa vun mak da de rin bir çe liþ ki dir. þ te, Dev let Pa ra sýz a tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na vý na gi ren Ba kýr köy mam Ha tip Li se si öð ren ci le ri im ti han gü nü bu çe liþ ki i le kar þý kar þý ya kal mýþ lar. m ti ha na gir dik le ri o ku lun yö ne ti ci le ri, ba þör tü lü HL öð ren ci le ri ne Zor luk çý kar ma dan ya ba þý ný zý a çýn, ya da sa lo nu terk e din, sý na va gir me yin de miþ ler. Ta bii öð ren ci le rin ço ðun lu ðu ba þör tü le ri ni aç mak ye ri ne sý na va gir me miþ. a þa nan bu çe liþ ki yi i zah et mek müm kün mü? Dev le tin aç tý ðý i mam ha tip li se le rin de o ku yan bir öð ren ci o ku lu na ba þör tü lü o la rak gi re bi le cek, a ma ya nýn da ki o kul da ya pý lan im ti ha na gi re me ye cek! i ye? mam ha tip li se si i le ti ca ret li se si ya da baþ ka bir li se nin ka mu sal a lan ol ma sý ba ký mýn dan ne far ký var? ra da fark yok, o hal de i mam ha tip li se sin de de ba þör tü sü ya sak ol sun de ni le mez. k si ne hiçbir o kul da ba þör tü sü sa ya ðý ol ma ma lý. Bu me se le ler bu gün i çin ye te rin ce gün de me gel mi yor o la bi lir, a ma ö nü müz de ki yýl la rýn gün de mi bu gi bi ko nu lar dýr. Ba þör tü sü ya sa ðý so na er miþ ol sa Tür ki ye nin bü tün me se le le ri bit miþ, düz lü ðe çýk mýþ mý o la ca ðýz? l bet te ha yýr. Bü tün me se le ler bit miþ ol ma ya cak bel ki, a ma bu ya sak so na er me den hiçbir me se le bit miþ ol ma ya cak. Ka nun suz ya sak bü tün so nuç la rýy la bir lik te so na e re cek ki, di ðer prop lem le ri de tar tý þa bi le lim, on lar dan da kur tu la lým. Tür ki ye yi i da re e den ler, ka nun suz ya sa ðý hem de her ka de me de so na er dir mek i çin ne ge re ki yor sa yap mak du ru mun da dýr lar. k si hal de sý kýn tý lar sü rüp gi der... Met ro lar, yarýn teslim edilecek n K R D ya pý mý de vam e den met ro in þa at la rý, ya rýn dü zen le ne cek tö ren le U laþ týr ma Ba kan lý ðý na tes lim e di le cek. Bü yük þe hir Be le di ye sin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan ya pý mý na baþ la nan Sin can-ba tý kent, Tan do ðan-ke çi ö ren ve Ký zý lay-çay yo lu (1 ve 2) met ro hat la rý i le tüm hat la rýn e lek tro-me ka nik iþ le ri 4 ay rý pro to kol le U laþ týr ma Ba kan lý ðý na dev re dil di ði nin ha týr lat tý. De vir tes lim tö re ni nin U laþ týr ma Ba ka ný Ha bib So luk un ka tý lý mýy la ya rýn sa at da OD TÜ met ro du ra ðýn da ya pý la ca ðý kay de dil di. n ka ra / a a BÖLG TOPLTISI DÂVT DOÐU KDZ LLR BÖLG TMSLCLR TOPLTISI (D) Bölge toplantýmýz Mersin/Bozyazý'da 08 Mayýs 2011 Pazar günü saat 09:00'da gerçekleþtirilecektir. Temsilcilerimizin katýlýmýný rica ederiz. Tarih: 08 Mayýs 2011 Saat: 09:00 er: Bozyazý / Mersin rtibat: (0505) BÞ B K r do ðan, Re el fa iz ler dü þe cek, düþ me li. Mer kez Ban ka sý na mü da ha le yet kim yok. ra zi de Mer kez Ban ka sý yok, ben va rým. Hal kýn kar þý sýn da ben va rým. Bi ri si fa iz den mu ta zar rýr ol du ðu za man gi dip Mer kez Ban ka sý nýn yet ki li le ri ni bul mu yor, be ni bu lu yor de di. Baþ ba kan r do ðan, Tür ki ye Gi yim Sa na yi ci le ri Der ne ði nce Ha liç Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen 4. s tan bul Mo da Ha zýr Gi yim kon fe ran sý nýn a çý lý þýn da ko nuþ tu. nf las yo nun Tür ki ye de 3 ha ne li ra kam la rý gör dü ðü nü, a ma bu gün kü nok ta la ra gel di ði ni i fa de e den r do ðan, þun la rý kay det ti: ma hâ lâ bir þey le ri ka bul le ne mi yor lar. Ha la enf las yon i le fa i zi ters o ran tý lý o la rak gör me gay re ti i çin de o lan lar var. Se bep ne ti ce i liþ ki si ni gör mek is te me yen ler var. Fa i zi yük sel tir se niz enf las yon dü þer Ha yýr, tam ak si ne fa iz i le enf las yon doð ru o ran tý lý dýr. ðer bu gün re el fa iz me ri ka ve Ja pon ya da 0,25, s ra - Þehit polisin eþi Gülay Þahin ''Baþým dik, aðlamadým, aðlamayacaðým. Onlarý sevindirmeyeceðim, kurþun atanlarýn elleri kýrýlsýn'' dedi. FO TOÐ RF: Þehit polis duâlarla BÞ B K LIK KO VO U PI L SL DI RI D Þ HT O L PO - LS M MU RU Ç DÜ Z L TÖ R D DUÂ V GÖZ ÞI VR DI. KS T MO U-Çan ký rý Ka ra yo lun da Baþ ba kan lýk Kon vo yu na es kort luk e den po lis o to su na sal dý rý da þe hit o lan po lis me mu ru Re cep Þa hin i çin Kas ta mo nu m ni yet Mü dür lü ðü nde tö ren dü zen len di. Þe hit po lis Þa hin in Türk Bay ra ðý na sa rý lý ta bu tu, po lis man ga sý ta ra fýn dan m ni yet Mü dür lü ðü ö nü ne ge ti ril di. Bu ra da bir da ki ka lýk say gý du ru þu nun ar dýn dan Re cep Þa hin in öz geç mi þi o kun du. Da ha son ra Kas ta mo nu m ni yet Mü dü rü Sa mi Us lu bir ko nuþ ma yap tý. Us lu nun, ko nuþ ma sý sý ra sýn da göz yaþ la rý ný tu ta ma dý ðý gö rül dü. Ba kan Gü neþ in ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan Kas ta mo nu Müf tü sü Dur sun li Þe ker, þe hit po lis Þa hin i çin du a o ku du. Du a nýn ar dýn dan þe hit po li sin Türk Bay ra ðý na sa rý lý ta bu tu, po lis man ga sý il de 2,3 i se ben de ni ye 7, 8, 9 ol sun? Biz de dü þü re ce ðiz. Dü þe cek, düþ me li. Be nim Mer kez Ban ka sý na mü da ha le et me yet kim yok. ma a ra zi de Mer kez Ban ka sý yok, ben va rým. Hal kýn kar þý sýn da ben va rým. Bi ri si fa iz den mu ta zar rýr (za rar gör müþ) ol du ðu za man gi dip Mer kez Ban ka sý nýn yet ki li le ri ni bul mu yor, be ni bu lu yor. Ha ka ret i se ba na ha ka ret e di yor, on la ra ha ka ret et mi yor. Ben de dü þün ce le ri mi siz ler le pay la þý yo rum. þ dün ya sý nýn i çin de siz si niz, ban ka ya kre di i çin gi den siz si niz. e ri gel di ði za man kre di ver me me nok ta sýn da da ne çi le ler çe kil di ði kü re sel fi nans kri zi dö ne min de gör dük. s tan bul / a a ta ra fýn dan a lý na rak, ce na ze a ra cý na ko nul du. Þe hit po li sin ce na ze si top ra ða ve ril mek ü ze re mem le ke ti Sam sun un Hav za il çe si ne gön de ril di. Bu a ra da çiþ le ri Ba ka ný Os man Gü neþ, þe hit po li sin e þi Gü lay Þa hin ve ço cu ðu Bu rak Þa hin i le ya kýn dan il gi len di. Bu es na da Gü lay Þa hin, Ba þým dik, að la ma dým, að la ma ya ca ðým. On la rý se vin dir me ye ce ðim, kur þun a tan la rýn el le ri ký rýl sýn de di. Tö re ne Ba kan Gü neþ in ya ný sý ra mil let ve kil le ri, Kas ta mo nu Va li si r do ðan Bek taþ, þe hit po li sin me sai ar ka daþ la rý, su bay lar, il bü rok rat la rý ve çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. l le rin de Türk Bay ra ðý ta þý yan bir grup, Þe hit ler öl mez, va tan bö lün mez ve kah rol sun PKK slo gan la rý at tý. Kastamonu / a a BL G Tek no lo ji le ri ve le ti þim Ku ru mu (BTK) Baþ ka ný Tay fun ca rer, Tür ki ye de 9,5 mil yo na ya kýn in ter net a bo ne si, 40 mil yon in ter net kul la ný cý sý bu lun du ðu nu be lir te rek, Bun la rý ve ri ta ba nýn da iz le mek gi bi bir gö re vi miz yok. Böy le bir ve ri ta ba ný ný, tra fi ði na sýl kon trol e de bi li riz? de di. ca rer, BTK Te le ko mü ni kas yon le ti þim Baþ kan lý ðý n ter net Da i re Baþ ka ný Os man i hat Þen i le Ku ru mun mer kez bi na sýn da ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Gü ven li n ter net uy gu la ma sý ko nu sun da ba sýn ya yýn or gan la rýn da yer a lan e leþ ti ri le ri an la mak ta güç lük çek ti ði ni i fa de e den ca rer, bu hiz me tin tü ke ti ci le hi ne ol du ðu nu söy le di. Bu ra da ki ko nu her han gi bir ký sýt la ma, fil tre le me de ðil dir di yen ca rer, is te yen a bo ne le rin bu hiz met ten ya rar la na ca ðý ný kay det ti. ca rer, Gü ven li n ter net Hiz me ti i çin ser vis sað la yý cý la ra 22 ðus tos a ka dar sü re ta nýn dý ðý ný ha týr la ta rak, ye ni a bo ne le rin de bu hiz met ten ya rar lan mak is te me me le ri ha lin de Stan dart pro fil de yer a la cak la rý ný söy le di. Baþ ka bir ga ze te ci nin Fil tre le me za ten kul la ný lý yor? e den bu sis tem dev re ye ko nu lu yor? so ru su ü ze ri ne ca rer, Fil tre le me çok i yi ça lýþ ma dý. Bi ze ge len þi kâ yet ler fil tre le me nin ça lýþ ma dý ðý yö nün de de di. ca rer, Stan dart a bo ne le rin o la ðan þüp he li ha li ne ge le ce ði ve BTK bün ye sin de ki ve ri ta ba nýn da iz le ne ce ði yö nün de ki gö rü þü de ðer len di rir ken, BTK da böy le bir ve ri ta ba ný yok. Tür ki ye de 9,5 mil yo na ya kýn in ter net a bo ne si, 40 mil yon in ter net kul la ný cý sý var. Bi zim bun la rý ve ri ta ba nýn da iz le mek gi bi bir gö re vi miz yok. Bu i þi na sýl ya pa rýz? Böy le bir ve ri ta ba ný ný, tra fi ði na sýl kon trol e de bi li riz? i fa de le ri ni kul lan dý. n ka ra / a a R LI PO L S DU RU MU O kul lar da de mok ra si e ði ti mi der si zo run lu 10 pi lot il de 20 o kul da o ku tu lan va tan daþ lýk ve de mok ra si e ði ti mi der si nin, e ði tim-öð re tim yý lýn dan i ti ba ren bütün ül ke de zo run lu o la rak o ku tu la ca ðý ný bil di ril di. Mil lî ði tim Ba kan lý ðý Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baþ kan lý ðý De mok ra tik Va tan daþ lýk ve n san Hak la rý ði ti mi Pro je si 18. Ül ke Ko or di na tör ler Top lan tý sý, n tal ya Mil lî ði tim Mü dür lü ðü nün ev sa hip li ðin de baþ la dý. Ta lim Ter bi ye Ku ru lu Baþ ka ný Mer dan Tu fan, top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma da, e ði tim-öð re tim yý lýn dan i ti ba ren il köð re tim o kul la rý nýn son sý nýf la rý na va tan daþ lýk ve de mok ra si e ði ti mi der si nin ko nul du ðu nu ha týr la ta rak, Bu ders þu an da 10 pi lot il de, 20 o kul da o ku tul mak ta o lup e ði tim-öð re tim yý lýn dan i ti ba ren tüm ül ke de zo run lu o la cak týr. le ri ki yýl lar da da ay ný ders, or ta öð re tim dü ze yin de uy gu la ma ya ko nu la cak týr bil gi si ni ver di. n tal ya / a a K IT DI ÞI KT L I O RUZ R DO Ð, ar týk iþ ve ren ler den ka yýt dý þý ko nu sun da da ha faz la has sa si yet bek le di ði ni, e ðer Tür - ki ye güç le nir se da ha faz la ver gi top la ma nýn gay re ti i çi ne gir me ye cek le ri ni be lir te rek, Dik kat e - din, o ran la rý dü þü re rek sü re ci de vam et ti ri yo ruz a ma þu nu bi li niz ki ke sin söy le ye mi yo rum, a ma tah mi ni söy lü yo rum, bu gün ha la Tür ki ye de yüz de ka yýt dý þý var de di. Teks til sek tö - rün de bu gün 2 mil yon ci va rýn da ça lý þa nýn bu lun du ðu nu, bun la rýn sa de ce bi ni nin ka - yýt i çin de ça lýþ tý ðý ný an la tan r do ðan, Bu nun far kýn da yýz, bi li yo ruz, a ma kat la ný yo ruz. Ka yýt dý þý ça lý þan la rý ne ka dar ka yýt al tý na a lýr sak i na nýn so run la rý o ka dar hýz lý çö ze riz, an cak þart - lar ne o lur sa ol sun sek tör ge ri git mi yor, i le ri gi di yor de di. IL DI RIM Be ya zýt Ü ni ver si te si ta türk ði - tim ve raþ týr ma Has ta ne si Baþ he ki mi Prof. Dr. Mu rat Boz kurt, yap tý ðý a çýk la ma - da, ya ra lý po lis me mu ru, 31 ya þýn da ki Me tin Kuþ un ön ce ki gün ak þam sa at le rin de 112 am bu lan sýy la Kas ta mo nu dan has ta ne le ri - ne sevk e dil di ði ni söy le di. Kuþ a n ka ra ya gel me den ön ce ilk mü da ha le nin ve tet kik - le rin ya pýl dý ðý ný be lir ten Boz kurt, Bu ra ya gel di ðin de ge nel du ru mu i yi ve bi lin ci a çýk tý. Ka fa da saç lý de ri de pat la ma ya bað lý ya ban - cý ci sim ler var dý. lk ba ký mý ya pýl dýk tan son - ra kon trol al tý na a lýn dý de di. a ra lý po lis me mu ru nun sað lýk du ru mu nun ga yet i yi ol du ðu nu vur gu la yan Boz kurt, Kü çük bir o pe ras yon la ka fa sýn da saç lý de ri de ki ya ban - cý ci sim ler çý kar tý la cak di ye ko nuþ tu. Kuþ un e þiy le te le fon la gö rüþ tü ðü nü be lir - ten Boz kurt, ya kýn ak ra ba la rý nýn ya ra lý yý zi - ya ret et ti ði ni an cak þim di ted bi ren zi ya ret ya sa ðý ko nul du ðu nu söz le ri ne ek le di. 40 mil yon ki þi na sýl iz le ne bi lir? 3 gün sü re cek top lan tý da 47 ül ke den ge len ko or di na tör ler, de mok ra si nin, e - ði tim ku rum la rýn dan baþ la ya rak na sýl öð re ti le bi le ce ði ko nu su nu tar tý þa cak. L S GOR T SI TM BL L Ð TR BÞ B K r do ðan, CHP nin aile sigortasý projesini eleþtirerek, Her ke se 600 li ra da ðý ta cak sýn ve her þey ga yet yo lun da gi de cek. a ca ba kim ça lý þýr? Böy le bir þey var mý? þ te tem bel li ðe i ten ve ya hut ba lýk tut ma yý de ðil de ba lýk da ðýt ma yý ö ne ren man týk. Biz bu man týk la hiç bir za man iç i çe o la ma yýz. Biz ba - lýk tut ma yý öð re te ce ðiz. Bu ol maz sa is te di ði niz fab ri ka yý a çýn, is te di ði niz ya tý rý - mý ya pýn ça lý þa cak e le man bu la maz sý nýz. Biz yok sul la rý fi nan se et me ü ze ri ne de ðil, yok sul lu ðu a zalt ma ü ze ri ne bir stra te ji uy gu lu yo ruz diye konuþtu. Haf ri yat tan Mar ma ra da a da ya pý la cak nu LÞ TIR M Ba ka ný Meh met Ha bib So luk, Ka nal s tan bul Pro je si nden çý kan haf ri ya týn bir kýs mýy la Mar ma ra De ni zin de ya pay bir a da o luþ tu ru la ca ðý ný bil dir di. So luk, n ka ra-kon ya ük sek Hýz lý Tren (HT) hat týn da de ne me sü rüþ le ri ya pan Pi ri Re is test tre nin de, so ru la rý ný ce vap la dý. Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan ýn ký sa sü re ön ce ta nýt tý ðý Çýl gýn Pro je Ka nal s tan bul un U laþ týr ma Ba kan lý ðýn ca ha ya ta ge çi ri le ce ði ni be lir ten So luk, pro je nin s tan bul a bü yük bir ra hat lýk ka zan dý ra ca ðý ný, Bo ðaz ýn her i ki ya nýn da ki yer le þim yer le ri nin gü ven li ði ne kat ký sað la ya ca ðý ný söy le di. Ka nal dan çý ka cak mal ze mey le Mar ma ra nýn i çe ri si ne bü yük bir a da ku ru la ca ðý ný, bir ký sým haf ri ya týn da Ka ra de niz de ö zel lik le kö mür o cak la rý nýn hoy rat gö rü nüþ le ri nin yok e dil me si, ye þil len di ril me si, çev re nin dü zen len me si i çin kul la ný la ca ðý ný bil di ren So luk, Pro je den çý kan haf ri ya týn bir kýs mý, ya pýl ma sý plan la nan ha va a la ný nýn alt dol gu la rýn da kul la ný la cak, bir kýs mýy la da Mar ma ra De ni zin de ya pay bir a da o luþ tu ru la cak. Bu a da nýn me si re a maç lý kul la nýl ma sý dü þü nü lü yor. ki ay rý dol gu ye ri o luþ tu rul ma sý nýn a ma cý da bu nun nak li ye ma li ye ti nin a zal týl ma sý i çin dir. Bu u zun luk ta bir ka nal dan çý kan mal ze me yi en ya kýn ký sým da ki de ni ze na kil e de rek mas ra fý a zal ta ca ðýz. s tan bul da en az 60 mil yon yýl lýk yol cu ka pa si te li bir ha va li ma ný dü þü nü yo ruz. Bu te si sin mil yon ka pa si te de pro je len di ril me si i çin e tüt ya pý yo ruz di ye ko nuþ tu. n ka ra / a a Me mur, grev ve si ya set hak ký is ti yor nd MOK RT ði tim ci ler Sen di ka sý (DS) Ge nel Baþ ka ný Gür kan v cý, Me mur la ra grev ve si ya se te ka týl ma hak ký nýn si ya si par ti le rin se çim be yan na me le rin de geç me si ni is ti yor ve gö re ve ça ðý rý yo ruz de di. v cý, yap tý ðý a çýk la ma da, me mur la ra grev ve si ya set hak ký nýn ve ril me si i çin ge nel se çim le ri ön ce sin de si ya si par ti ler nez din de ça lýþ ma lar yü rüt tük le ri ni söy le di. Ko nuy la il gi li ta lep le ri ni i çe ren mek tup la rý ge nel se çim le re gi ren si ya si par ti le rin ge nel baþ kan la rý na gön der dik le ri ni be lir ten v cý, Ça lýþ ma ha ya týy la il gi li ya pý lan dü zen le me le ri ö nem si yo ruz. Gre vin, Top lu Söz leþ me hak ký ný ta mam la yan a na un sur lar dan bi ri si ol du ðu nu söy lü yo ruz. Bu nun i çin grev hak ký mý zý is ti yo ruz. Bu gün ki mi sen di ka la rý nýn si ya si par ti le rin ar ka bah çe si o la rak al gý lan ma sý nýn al týn da ya tan te mel ne den me mur la ra si ya set hak ký nýn ve ril me miþ ol ma sý dýr. Si ya set ya pa ma yan me mur lar sen di ka ça tý sý al týn da si ya set ya pý yor. Sen di ka cý göm le ði gi ye rek bað lý ol du ðu i de o lo jik mer ke ze hiz met e di yor. Bu ta kiy ye ye son ver mek ve her þe yi þef faf laþ týr mak a dý na ka mu iþ çi le ri ne ve ri len si ya set hak ký nýn ay ný sý ný ka mu gö rev li le ri ne de ver mek ge re ki yor de di. Me mur la rýn si ya se te gir me siy le ül ke si ya se ti ne bir se vi ye ve ka li te ge le ce ði ni sa vu nan Gür kan v cý, Me mu ra si ya set ser best li ði ve ril me siy le il ge nel mec lis, be le di ye mec lis le ri ve si ya si par ti le rin mer kez ve taþ ra teþ ki lat la rý yal nýz ca es na fýn, tüc ca rýn, iþ çi nin, ma na výn, ka sa býn ve ter zi nin et ki a la nýn dan kur tu la cak týr. Kal dý ki tüm B ül ke le rin de me mur la ra ve ri len bu hak kýn ül ke miz de de bi ran ön ce ve ril me si ge rek mek te dir di ye ko nuþ tu. n ka ra / hmet Terzi Or ga ni ze suç ta, Tür ki ye ki lit ül ke nb po lis teþ ki lâ tý u ro pol ün 2011 yý lý Or ga ni ze Suç Teh dit De ðer len dir me ra po ru na gö re u yuþ tu ru cu ti ca re ti ve in san ka çak çý lý ðýn da Tür ki ye ki lit rol oy nu yor. B ye en faz la e ro i nin f ga nis tan dan, Tür ki ye ve Bal kan ül ke le ri yo luy la gel di ði be lir ti len ra por da, arz yol la rý ný çe þit len dir me ye ça lý þan grup la rýn son yýl lar da Tür ki ye ye uð ra ma dan Ka ra de niz ro ta sý a dý al týn da ran, zer bay can, Gür cis tan, Uk ray na ve Ro man ya ya da Bal týk ül ke le ri ü ze rin den u yuþ tu ru cu sev ki ne a ðýr lýk ver di ði kay de dil di. u ro pol e gö re Ba tý f ri ka lý u yuþ tu ru cu þe be ke le ri i se a ðýr lýk lý o la rak s tan bul ü ze rin den ha va yo luy la s kan di nav ül ke le ri ni he def a lý yor. Or ga ni ze Suç Teh dit De ðer len dir me ra po run da, Türk ve r na vut ça ko nu þan çe te le rin, B i çi ne ve dý þý na e ro in ti ca re tin de en faz la gö ze çar pan suç gru bu ol ma yý sür dür dü ðü, Türk suç ör güt le ri nin Ba tý Bal kan ül ke le rin de e ro in de po la rý o luþ tur du ðu ve bu ra lar da da ðý tým i çin ye rel grup la rý kul lan dý ðý kay de dil di. Ra po ra gö re e ro in ka çak çý lý ðý ya pan Türk grup lar el le rin de ki ma lý a ðýr lýk lý o la rak Hol lan da ve Bel çi ka da ü re ti len sen te tik hap lar la ta kas e de rek, bun la rý da ðý týl mak ü ze re Tür ki ye ye gön de ri yor. u ro pol a gö re son dö nem de e ro in ti ca re tin de et kin li ði ni ar týr ma ya ça lý þan Pa kis tan lý grup lar i se Türk çe te le ri ni bay pas e de rek s pan ya ü ze rin den v ru pa ya e ro in so kar ken, Türk suç ör güt le ri nin Fas ta ak tif ha le gel dik le ri ne da ir i þa ret le rin, ge le cek te e ro in ti ca re tin de bu ro ta nýn da ha bü yük rol oy na ya bi le ce ði ne i þa ret e di yor. u ro pol ra po run da, v ru pa ya ya sa dý þý göç te Tür ki ye nin a na bað lan tý nok ta sý ol du ðu ve in san ka çak çý la rý nýn a ðýr lýk lý o la rak Türk-u nan sý ný rý na yo ðun laþ tý ðý be lir til di. Brüksel / a a

5 5 H BR 6 MIS 2011 CUM e çim le re 36 gün kal mýþ ken en te re san bir se çim dö ne mi ya þa ný yor. So nu cu bel li ha va sý ve ri len se çim le re gi di lir ken bu ka dar az bir za man ka la yüz de ka rar sýz bir seç me nin ol ma sý, mil le tin hâ lâ bir al ter na tif a ra dý ðý ný gös te ri yor. Bü tün bu an ket so nuç la rý na rað men, med - ya üç par ti dý þýn da di ðer 12 par ti ye say fa la - rýn da ve ek ran la rýn da yer ver mi yor. Týp ký, par ti le re ya pý lan se çim yar dý mýn da ya pýl dý ðý gi bi, bu ko nu da da ek ran lar ve ga ze te sü tun - la rý bu par ti le re ka pa tý la rak baþ ka bir hak sýz - lýk da ha ser gi le ni yor. Bu da hak sýz bir re ka - be te yol a çý yor. Bu du rum dan geç ti ði miz gün ler de top lan tý la rý ný iz le di ði miz DP, SP ve HS Par ti ge nel baþ kan la rý da þi kâ yet çi. Se çim mi ting le ri de vam e der ken de, par ti li der le ri nin bir bir le ri hak kýn da söy le dik le ri a ðýr söz ler, ha ka ret ler yi ne med ya da bol ca ya yýn la ný yor ve böy le ce so nu cu bel li ha va - sý na des tek ve ril miþ o lu yor. Bu li der ler ya - pa cak la rýn dan çok kar þý sýn da ki ne yük le ne rek son yýl lar da ki üs lûp suz tar týþ ma la rý na da ha üs lup suz söz ler le de vam e di yor lar. a ni, se çim kam pan ya sý san ki bir da ný þýk lý dö vüþ ha va sýn da ge çi yor ya da bu gö rün tü bi - ri le ri nin i þi ne gel di ði i çin bu nu sür dü rü yor lar. KP yüz de 50 yi zor lar mý, CHP yüz de 25 i ge çer mi, MHP yüz de oy a lýr mý, ya da ba raj al týn da ka lýr mý? a zar lar prog ram lan - mýþ gi bi mü te ma di yen bun la rý tar tý þý yor lar. * * * Bu ra da þu nu da not et mek lâ zým... Geç ti ði - miz se çim de a lý nan oy la, par la men to ya gi ren mil let ve ki li sa yý sý a ra sýn da bü yük fark var dý. n cak il le re dü þen mil let ve ki li sa yý sý de ðiþ ti ði i - çin geç miþ se çim ler gi bi ol ma ya cak týr. Bun dan do la yý Baþ ba kan r do ðan, bu se çim de yüz de oy a ra lý ðýn da oy a la bi le cek le ri ni tah min e der ken, mil let ve ki li sa yý la rý nýn a ra lý - ðýn da o la bi le ce ði ni söy le miþ ti. Bu da de mek o lu yor ki, KP yüz de 50 ler - de oy al sa da hi a na ya sa yý de ðiþ ti re cek bir ço - ðun luk sað la ma ya cak týr. Bel ki de bu yüz den ye ni a na ya sa de ði þik lik - le ri ký sýk ve ses siz bir þe kil de dil len di ri li yor. Baþ ba kan mey dan lar da bu ko nu yu pek gün de - me ge tir mez ken yar dým cý sý Bü lent rýnç, dev let o dak lý de ðil, in san o dak lý a na ya sa ha - zýr la yýp re fe ran dum la hal kýn o na yý na su na cak - la rý ný söy lü yor. Her ke sin gö rü þü nü a la ca - ðýz Hiç a ce le et me ye ce ðiz. Hiç a ce le miz yok. Bel ki 1 ya da 2 se ne ça lý þa ca ðýz. ma her ke sin be nim a na ya sam di ye bi le ce ði bir a na ya sa ha - zýr la ya ca ðýz der ken de týp ký 9 se ne dir ol du ðu gi bi a ci len bir a na ya sa ih ti ya cý nýn ol ma sý na rað men a ce le et me ye cek le ri ni söy lü yor. Oy sa kam pan ya baþ lar ken, bu se çi min a na va a di nin ye ni ve si vil bir a na ya sa o la ca ðý söy - len miþ ti. k ti dar par ti si bu va a di ni pek dil - len dir mez ken, se çim kam pan ya sý ný s tan - bul da ya pý la cak ka nal ü ze ri ne, ya ni çýl gýn pro je si ne en deks le miþ du rum da. Mu ha le fet i se, iþ siz le re ya pý la cak yar dým lar ve as ga rî üc re te ya pý la cak zam la rý ön pla na a la rak bir se çim kam pan ya sý yü rü tü yor. * * * Bü tün bu tar týþ ma lar ya pý lýr ken, u nu tu lan þey ler i se hak lar, öz gür lük ler ve hür ri yet ler Bu ha ya tî ko nu lar pek gün de me ge ti ril mi yor. Ge ti ril se bi le çö zü mü nok ta sýn da de ðil, â fâ kî söz ler le dil len di ri li yor. Oy sa ba þör tü sü ya sa - ðý hâ lâ de vam e di yor. Da ha geç ti ði miz haf ta ya pý lan Dev let Burs - lu luk Sý na vý na ba þör tü lü ler a lýn ma dý. Hem de key fî o la rak ve hiç bir ka nu na da yan dý rýl ma - dan Öð ren ci ler ön ce sý na va a lýn ma dý. l çe Mil lî ði tim Mü dü rü nün dev re ye gir me siy le bu öð ren ci ler sý na va a lýn dý, a ma tam bir sa at son ra Bir sa at son ra bu öð ren ci le rin hem ha let-i ru hi ye le ri nin bo zul muþ ol ma sý, hem de di ðer öð ren ci ler den da ha az za man la rý ol - du ðu i çin ka zan ma þans la rý nýn ol ma ma sý hiç dik ka te a lýn ma dý. Kim se de bu ko nu da bir in - ce le me baþ lat ma dý Bu o lay bi le tek ba þý na se çim mey dan la rýn - da ki sa mi mi ye tin öl çü sü nü gös ter me si a çý - sýn dan bir ör nek ol du. Baþ ta da de di ði miz gi bi bu se çim dö ne min - de par ti ler ga rip se çim kam pan ya la rý yü rü tü - yor. Ba ka lým 12 Ha zi ran da mil le tin ter cih le ri bu den li ga rip lik le ri na sýl de ðer len di re cek? * * * OT: Bu a ra da se çim ça lýþ ma sý çer çe ve sin - de Baþ ba kan r do ðan ýn Kas ta mo nu mi tin gi - nin ar dýn dan Çan ký rý yö nü ne ge len kon vo - yun ö nün de gi den po lis a ra cý na a teþ a çýl ma sý so nu cun da ve fat e den po lis me mu ru na Ce - nâb-ý Hak tan rah met di li yor, a i le si ne ta zi ye - le ri mi zi i le ti yor, ya ra lý po lis me mu ru na da a - cil þi fa lar te men ni e di yo ruz. Hrant Dink in a dý par ka ve ril di K D Z Be le di ye sin ce þe hir mer ke zin de ba kým dan ge çi ri len bir par ka, Hrant Dink in a dý ve ril di. Be le di ye Baþ ka ný Fa zýl Türk, yap - tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý so nu cu ölen ga ze te ci Hrant Dink in a dý nýn ve ril di ði par kýn ya rýn dü zen le ne cek tö ren le hiz me te a çý la ca ðý ný be lirt ti. Dink in, öz gür - lük, ba rýþ ve kar deþ li ðin sem bo lü ha li ne gel - di ði ni i fa de e den Türk, þun la rý kay det ti: Ül - ke miz de bir de ði þim ya þa ný yor. Bu de ði þim, Hrant Dink gi bi öz gür lük ler ko nu sun da sem bol ol muþ i sim ler et ra fýn da þe kil le ni yor. Biz de ye ni le di ði miz bir par ka Dink in a dý ný ver mek ten bü yük bir o nur du yu yo ruz. Dink in a ný sý ný ya þa ta cak ve dü þün ce le ri nin ge le cek ne sil le re ak ta rýl ma sý na kat ký su na cak bu par kýn, tüm in san lý ða ba rýþ, öz gür lük ve kar deþ lik ge ti re cek bir mi henk ta þý ol ma sý ný di li yo rum. Mer sin / a a Öð ret me ni darp e den 2 zan lý tu tuk lan dý R ZU RUM U Pa sin ler il çe sin de ka dýn öð - ret me nin o kul çý ký þý dar be dil me siy le il gi li gö zal tý na a lý nan 2 zan lý tu tuk lan dý. di ni len bil gi ye gö re, l m ni yet Mü dür lü ðü ne bað lý sa yiþ Þu be e kip le ri ta ra fýn dan o luþ tu ru lan ö zel e kip ta ra fýn dan ya ka la nan zan lý lar K.. (24) ve Ü.. (24), Pa sin ler Sulh Ce za Mah - ke me sin de ha kim kar þý na çýk tý. Mah ke me - de ü ze ri ne a tý lan suç la rýn ba zý la rý ný ka bul e - den ve piþ man ol duk la rý ný i fa de e den i ki zan lý, dam öl dür me ye te þeb büs, Cin sel sal dý rý ve Ki þi hür ri ye tin den yok sun bý rak - ma ve yað ma suç la rýn dan tu tuk lan dý. Zan - lý lar mah ke me nin ar dýn dan r zu rum da ki ce za e vi ne gön de ril di. r zu rum / a a Bur sa da ö lü sa yý sý 5 e yük sel di BUR S I mer kez ýl dý rým il çe sin de ay ný a i le den 4 ki þi nin vefat et ti ði o lay da so ba dan sý zan du man dan et ki le nen 7 ya þýn da ki Zey - nep Ço ban da has ta ne de öl dü. lý nan bil gi - ye gö re, U lus Ma hal le si O va So kak ta mey - da na ge len o la yýn ar dýn dan ab la sý ur can Ço ban la (9) bir lik te Þev ket ýl maz Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan Zey nep Ço ban (7) mü da ha le ye rað men kur ta rý la ma dý. ur - can Ço ban ýn te da vi si nin sür dü rül dü ðü bil - di ril di. Zey nep Ço ban ýn ce na ze si nin Bin - göl ün Sol han il çe si ne gön de ri le ce ði öð re - nil di. U lus Ma hal le si O va So kak ta o tu ran Ço ban a i le sin den Meh met ve Mah bu be Ço ban çif ti i le ço cuk la rý Gül fer ve Re cep Ço ban du man dan et ki le ne rek ölmüþtü. 4 ki þi nin ce na ze le ri ön ce ki gün Sol han a gön - de ril miþ ti. Bur sa / a a Bi le cik te as ke rî a raç dev ril di: 4 ya ra lý BL CK T as ke rî a ra cýn dev ril me si so nu cu 4 as ker ya ra lan dý. lý nan bil gi ye gö re, a þar Cin te mir yö ne ti min de ki Sö ðüt Jan dar ma ði tim U laþ týr ma Ta bur Ko mu tan lý ðý na a it as ke ri mi ni büs, Bi le cik-s ki þe hir ka ra yo lu - nun 1. ki lo met re sin de ki kas ya l tý mev ki - in de dev ril di. Ka za da ya ra la nan ve Bi le cik Dev let Has ta ne sin de te da vi al tý na a lý nan as ker ler a þar Cin te mir (24), Ve dat Ba bat (21), Beh lül ba cý oð lu (21) ve r sin a - nýk ýn (24) ha ya tî teh li ke le ri nin bu lun ma dý - ðý bil di ril di. Bi le cik 2. Jan dar ma ði tim Tu - gay Ko mu ta ný Tuð ge ne ral Þa fak Ka ra koç, o lay ye rin de in ce le me ler de bu lun duk tan son ra has ta ne de ki as ker le ri zi ya ret e de rek du rum la rý hak kýn da bil gi al dý. Bi le cik / a a LS ye baþ vu ru da son gün ÜK S KÖÐ R T M Ge çiþ Sý na vý nda (GS) en az bir pu an tü rün den 180 pu an ba ra jý ný a þan ü ni ver si te a da yý nýn ka tý la ca ðý ü ni ver si te ye gi riþ sý nav la rý nýn i kin ci a þa ma - sý o lan Li sans er leþ tir me Sý nav la rý na (LS) baþ vu ru lar bu gün so na e re cek. LS pu an tür le ri i le öð ren ci a lan yük se köð re tim prog ram la rý na gir mek is te yen a day la rýn, GS ye ek o la rak LS ler den ter cih e de cek - le ri yük se köð re tim prog ram la rý i çin ge rek li o lan la ra da gir me le ri ge re ki yor. LS i çin ay rý bir ký la vuz bu lun mu yor Öð ren ci Seç me ve er leþ tir me Sis te mi (ÖSS) Ký la - vu zu LS ler de da hil, ÖSS i le il gi li tüm il - ke ve ku ral la rý kap sý yor. day la rýn baþ vu ru yap ma dan ön ce bu ký la vu zu dik kat le in ce - le me le ri ge re ki yor. LS ye ka týl ma hak ký ka za nan a day lar, beþ ay rý ka te go ri de ya pý la - cak LS den han gi le ri ne gi re cek le ri ne ka rar ver dik ten son ra LS üc re ti ni Zi ra at Ban ka - sý, Va kýf lar Ban ka sý, Halk Ban ka sý, k bank ve Ga ran ti Ban ka sý þu be le ri ne ya tý ra bi le cek. day lar, ka tý la cak la rý her bir LS i çin 20 TL ö de ye cek. day lar, sý nav üc re ti ni ö de dik ten son ra baþ vu ru la rý ný bi rey sel o la rak in ter net - ten ve ya baþ vu ru mer ke zi o la rak be lir le nen o kul mü dür lük le rin den ya pa bi le cek. n ter - net ko nu sun da de ne yim li ol ma yan a day la - rýn, baþ vu ru la rý ný baþ vu ru mer kez le rin den yap ma la rý ö ne ri li yor. Baþ vu ru mer ke zin den ya pý la cak baþ vu ru iþ lem le ri i çin 2 TL hiz - met üc re ti ö de ne cek. n ka ra / a a Se çim mey dan la rý ve sa mi mi yet S B es ki Or tak Dýþ Po li ti ka ve Gü ven lik ük sek Tem sil ci si Ja vi er So la na, dün ya nýn zor lu bir sü reç ten geç ti ði ni, bu sü reç te de v ru pa Bir li ði nin Tür ki ye i le bir lik te ça lýþ - ma sý na ih ti yaç ol du ðu nu kay det ti. Sa ban cý Ü ni ver si te si nin, Bro o kings ns ti - tü sü i le bir lik te dü zen le di ði Sa kýp Sa ban cý kon fe rans se ri si nin ye din ci si, bu yýl Was - hing ton da ya pýl dý. Kon fa rens ta, B es ki Or tak Dýþ Po li ti ka ve Gü ven lik ük sek Tem sil ci si Ja vi er So la na, Tür ki ye nin B ü - ye li ði nin ken di si nin bir ar zu su ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye i le v ru pa nýn si ya si ve e - ko no mik o la rak bir bi ri ne ih ti ya cý ný ol du ðu - nu i fa de e den So la na, B nin Tür ki ye yi i çi - ne al ma sýy la bir çok stra te jik a van taj la ra sa - hip o la ca ðý ný be lirt ti. So la na, Dün ya zor lu bir sü reç ten ge çi yor, bu sü reç te de v ru pa Bir li ði nin Tür ki ye i le bir lik te ça lýþ ma sý na ih ti yaç var di ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin Kýb rýs ko nu sun da yap ma sý ge - re ken her þe yi yap tý ðý ný vur gu la yan So la na, Gü ney Kýb rýs Rum yö ne ti mi nin B ye ü ye ol - du ðu nu ha týr la ta rak, Tür ki ye nin B i le mü - za ke re le ri nin sü re bil me si a çý sýn dan bu ko nu - da ki prob le mi çöz mek i çin ay rý ca ça ba gös - ter mek ge rek ti ði ni kay det ti. So la na, Tür ki - ye nin li man la rý ný Rum la ra aç ma sý na yö ne lik B i çin den ge len ta lep le re i þa ret e de rek, Bu - nu yap ma nýn tra je di o la ca ðý ný san mý yo rum. Zor bir ko nu, a ma dra ma tik bir prob lem de - ðil. Bi ri le ri ilk a dý mý at ma lý di ye ko nuþ tu. D MOK RT Par ti (DP) Ka dýn Kol la rý Ge nel Baþ ka ný vu - kat y þe gül Dal kýr Kah ve ci, GP pro je si nin Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük, en çýl gýn pro je si ol du ðu nu söy le di. Se çim ça lýþ ma la rý na des tek ol mak i çin Gü ney do ðu ge zi si ni sür dü ren Kah ve ci, dý ya man il bi na sýn da ba sýn top lan tý sý dü - zen le ye rek gün de me da ir a çýk - la ma lar da bu lun du Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan ýn çýl - gýn pro je si ni de ðer len di ren Kah ve ci, GP pro je si nin Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü - yük pro je si ol du ðu nu be lir te - rek, þöy le ko nuþ tu: Çýl dý rýl mýþ bir pro je. Ben ce Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük pro je si GP pro je si dir. Bu pro je de bi - zim dö ne mi miz de ha zýr lan - mýþ týr. GP ýn i çin de e ði tim var, ka dýn hak la rý var, sa na yi ve e ner ji sek tö rü var. Çýl gýn pro je o luþ tu ru la ca ðý na GP pro je si sür dü rül sün. GP pro - je si gö çü ön le ye cek, is tih da mý art tý ra cak. Ba tý dan do ðu ya göç sað la ya cak. a ni ter si ne göç baþ la ya cak. de di.ko nuþ ma sý - na DP ik ti da rýn da ka dýn la ra ko nut e din dir me yar dý mý ya pa - ca ðýz. dý ya man / e ni s ya F R Rum Pat ri ði Bart ho lo me os a yö ne lik su i kas te ha zýr lan dý ðý ö ne sü rü len s met Reç ber in 15 yý la ka dar ha pis ce za sý ta le biy le yar gý lan dý ðý dâ vâ, dâ vâ lar a ra sýn - da fi i li ve hu ku ki ir ti bat bu lun du ðu ge rek çe siy le s tan - bul 13. ðýr Ce za Mah ke me sin de gö rü len r ge ne kon dâ vâ sýy la bir leþ ti ril di. s tan bul 9. ðýr Ce za Mah ke me - sin de ki du ruþ ma ya ka týl ma yan tu tuk suz sa nýk s met Reç ber i, a vu ka tý Me li ke rs lan Öz ca nan tem sil et ti. Mah ke me He ye ti Baþ ka ný u ret tin k, ge çen cel se de a lý nan ka rar ge re ði, bu da va dos ya sý i le r ge ne kon dâ - vâ sý nýn bir leþ ti ril me si ta le biy le ya zý ya zý la rak mu va fa ka - ti so ru lan s tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke me si nin, dos - ya la rýn bir leþ ti ril me si yö nün de mu va fa kat ver di ði ni tu - ta na ða yaz dýr dý. Bu nun ü ze ri ne söz a lan sa nýk Reç - ber in a vu ka tý Me li ke s lan Öz ca nan, dos ya la rýn bir leþ - ti ril me me si ni ta lep et ti. Mu va fa kat la il gi li gö rü þü so ru - lan s tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Se lim Ber na l tay i se 2 dâ vâ a ra sýn da hu ku kî ve fi i lî ir ti bat bu lun du ðu nu be - lir te rek, dos ya la rýn bir leþ ti ril me si yö nün de ka rar ve ril - me si ni is te di. Mah ke me he ye ti, bu dâ vâ dos ya sý i le s - tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke me sin de gö rü len r ge ne - kon a na dâ vâ sý a ra sýn da hu ku kî ve fi i lî ir ti bat bu lun du - ðu nu, dos ya nýn r ge ne kon dâ vâ sýy la bir leþ ti ril me sin - de hu ku kî ya rar ol du ðu nu be lir te rek, her 2 dâ vâ nýn bir - leþ ti ril me si ne ve bu dâ vâ nýn r ge ne kon dâ vâ dos ya sý ü ze rin den yü rü tül me si ne ka rar ver di. s tan bul / a a B i le Tür ki ye bir lik te ça lýþ ma lý Cum hu ri ye tin en çýl gýn pro je si GP Bart ho lo me os a su i kast dâ vâ sý r ge ne kon la bir leþ ti GÇ M Þ D ÐL, G L C Ð BK MK S T DK Tür ki ye nin sý fýr so run po li ti - ka sýy la B ve BD i liþ ki le ri ne de vam e der ken böl ge sin de da - ha faz la rol üst len me ye ça lýþ - ma sý nýn çok ö nem li ol du ðu nu kay de den So la na, se çim ler den son ra ye ni a na ya sa nýn ya zýl ma - sý ný i se Tür ki ye i çin ö nem li bir an o la rak ni te len dir di. So la na, Tür ki ye de ki a na ya sa nýn de ðiþ - ti ril me si ko nu su ha týr la tý ra la - rak, s pan ya da ki a na ya sa ha zýr - la ma sü re ci ör ne ðin de gö rü len Fran co dö ne min de ya þa nan la - rýn u nu tul ma sý stra te ji si nin Tür ki ye de de uy gu lan ma sý mý ge rek ti ði yö nün de ki so ru ü ze ri - ne, ken di ül ke sin de a na ya sa yý ha zýr la ma nýn zor ol du ðu nu, an - cak bu nun kon sen sus i le ger - çek leþ ti ril di ði ni söy le di. Bu a na - ya sa nýn yýl lar dýr de ðiþ me di ði ni ve i yi bi çim de iþ le di ði ni be lir ten So la na, þöy le de vam et ti: Çok ö nem li bir þey yap týk. e ni bir say fa aç mak i çin Fran co za ma - nýn da ne o lan her þe ye yö ne lik ge nel af çý kar dýk. Bu þu an da uy gu la na bi lir de ðil, çün kü siz o du rum da de ðil si niz. ma bi zim i çin çok ö nem liy di. He pi miz i - çin bü yük bir fe da kar lýk tý. Ö len a i le le ri miz var dý, ta ri hin bu say - fa sý ný ka pat týk. Çün kü geç mi þe de ðil, ge le ce ðe bak mak is ti yor - duk. Was hing ton / a a Ja vi er So la na: Dün ya zor lu bir sü reç ten ge çi yor, bu sü reç te de v ru pa Bir li ði nin Tür ki ye i le bir lik te ça lýþ ma sý na ih ti yaç var. DR B KR Va li si Mus ta fa Top rak, i zin siz gös te - ri ler de ön ce ki gün ak þam bir ço cu ðun e lin de ki bom ba yý at ma ya ça lý þýr ken par ma ðý nýn kop tu ðu nu bil dir di. Va li Top rak, e ni þe hir Kay ma kam lý ðýn ca dü zen le nen Ge le nek sel Sur di bi Tek no lo ji ve Gör - sel Sa nat lar Ser gi si nin a çý lý þýn da ga ze te ci le re yap - tý ðý a çýk la ma da, Dün (ön ce ki gün) ak þam mü es sif bir o lay ol du. Bir ço cu ðu muz par ma ðý tam e lin de - ki bom ba yý at ma ya ça lý þýr ken kop tu de di. Sur il çe sin de ki Ba lýk çý lar ba þý sem tin de ön ce ki gün ak þam bir gru bun yi ne mo lo tof kok tey li, el ya pý mý bom ba ve ha vai fi þek ler le bir ta kým yer le - re za rar ver me an la yý þýy la so kak la ra çýk tý ðý ný i fa de e den Top rak, þöy le ko nuþ tu: O çer çe ve de bir gös te ri ci nin, bir gen cin e lin de bu lu nan el ya pý mý bir pat la yý cý nýn pat la ma sý son ra sýn da he pi miz ü - zül dük. Ol ma ma sý ge re ken bir þey. Ço cuk la rýn e - lin de, hiç kim se nin e lin de ol ma ma sý ge re ki yor. Pat la ma nýn ar dýn dan da ka çýp git miþ ler. Son ra biz has ta ne ye ko pan par ça yý u laþ týr dýk. Ço cuk da bir sa at son ra has ta ne ye in ti kal et ti. Þim di te da vi - si ya pý lý yor. Ö nem li o lan bun la rýn ol ma ma sý. Tun ce li nin O va cýk il çe sin de ki o pe ras yon da et ki - siz ha le ge ti ri len 7 te rö rist ten 4 ü nün Di yar ba kýr da - ki def nin den son ra dün çý kan i zin siz gös te ri ler de, bi ri bý çak la, 5 i de a tý lan mo lo tof kok tey li, taþ ve ha - vai fi þek ler le ol mak ü ze re top lam 6 po lis me mu ru çe þit li yer le rin den ya ra lan mýþ tý. Di yar ba kýr / a a ra zi de bul du ðu ci sim pat la yýn ca öl dü V I r ciþ il çe sin de a ra - zi de bul du ðu cis mi tüp te ý - sýt ma ya ça lý þan ço cuk, cis - min pat la ma sý so nu cu ha ya - tý ný kay bet ti. lý nan bil gi ye gö re, il çe mer ke zi ne 22 ki lo - met re u zak lýk ta ki k ça ge - dik kö yün de ço ban lýk ya pan Mu rat Po lat (16), a ra zi de bul du ðu cis mi e vi ne gö tü re - rek, tüp te ý sýt ma ya ça lýþ tý. Cis min ý sýn ma sýy la mey da - na ge len pat la ma da, Po lat ha ya tý ný kay bet ti. O lay ye - rin de ya pý lan in ce le me nin ar dýn dan r ciþ Dev let Has - ta ne si mor gu na kal dý rý lan Po lat ýn ce na ze si, o top si i çin Van d li Týp Ku ru mu na gön de ril di. Gü ven lik güç le ri, o lay la il gi li ge niþ çap lý so ruþ - tur ma baþ lat tý. r ciþ / a a l ya pý mý bom ba ço cuðun e lin de pat la dý HBRLR

6 6 6 MIS 2011 CUM URT HBR Þe hir leþ me ik li mi vu ru yor 86 ya þýn da Kur ân öð re nip genç le re ör nek o lu yor BURDUR as sý gü me Kur ân Kur su nun en yaþ lý öð ren - ci si Fat ma Ö nel (86), öð ren me az mi i le genç le re ör nek o lu yor. as sý gü me Kö yün de i ka met e den Ö nel in her gün er ken den Kur ân kur su na gel di ði ni bil di ren, Kur ân kur su öð re ti ci si Üm mü Gül süm Çak mak, 86 ya þýn da ki Fat ma Ö nel, her gün kur sa er ken sa at ler de ge le rek ön sý ra ya o tu ru yor. Çok a zim li o lan öð ren ci miz, ve ri len bil - gi le ri al mak i çin çok ça lý þý yor de di. Bu ya þý na ka dar bir - kaç du â dý þýn da hiç bir þey bil me di ði ni bil di ren Fat ma Ö nel, Genç li ðim den bu ya na Kur ân-ý Ke rim i hep me rak e di yor ve o ku ma yý çok is ti yor dum. n cak ge çim der di, iþ-güç, der ken Kur ân-ý Ke rim i öð ren me az mi mi hep er te le mek zo run da kal dým. ü ce Rab bim e þü kür ler ol sun, Kur ân-ý Ke rim le ta nýþ mak bu yaþ ta na sip ol du. Genç le rin, yü ce ki ta bý mý zý öð ren mek i çin be nim gi bi yaþ lan ma yý bek le me me le ri ni tav si ye e di yo rum. þek lin - de ko nuþ tu. Bur dur / ci han s ke rî a raç dev ril di: 4 as ker ya ra lan dý BLCK T as ke ri a ra cýn dev ril me si so nu cu 4 as ker ya - ra lan dý. lý nan bil gi ye gö re, a þar Cin te mir yö ne ti min - de ki Sö ðüt Jan dar ma ði tim U laþ týr ma Ta bur Ko mu - tan lý ðý na a it as ke rî mi ni büs, Bi le cik-s ki þe hir ka ra yo - lu nun 1. ki lo met re sin de ki kas ya l tý mev kiin de dev ril di. Ka za da ya ra la nan ve Bi le cik Dev let Has ta ne - sin de te da vi al tý na a lý nan as ker ler a þar Cin te mir (24), Ve dat Ba bat (21), Beh lül ba cý oð lu (21) ve r sin a nýk ýn (24) ha ya tî teh li ke le ri nin bu lun ma dý ðý bil di - ril di. Bi le cik 2. Jan dar ma ði tim Tu gay Ko mu ta ný Tuð ge ne ral Þa fak Ka ra koç, o lay ye rin de in ce le me ler - de bu lun duk tan son ra has ta ne de ki as ker le ri zi ya ret e de - rek du rum la rý hak kýn da bil gi al dý. Bi le cik / a a ÇIKLM eni sya Gazetesi nin tarihli nüshasýnda Cevat Çakýr ýn Çevreci Bakýþ adlý köþesinde, Kaht azabý ve sarý altýn baþlýðý altýndaki yazýsýnda TMO Genel Müdürü rkan Kalaycýoðlu da ekmekte israfýn maliyeti yýllýk 900 milyon TL yi bulduðuna dikkat çekmiþ þeklinde ifadesi yer almaktadýr. TMO Genel Müdürü Mesut Köse nin hiçbir yazýlý ve görsel medya organýnda bu þekilde bir beyanatý söz konusu olmadýðý gibi, gazetenize de herhangi bir açýklamasý olmamýþtýr. Sebahattin Karabað Basýn ayýn ve Halkla liþkiler Þube Müdür V. TMMOB M T O RO LO J MÜ H DS L R O D SI G L BÞ K I TÞ ÇI, SO 50 IL Ç R S D ÞI RI Þ HR LÞ M K LM D Ð ÞK L Ð T TK L D Ð K DT T. TMMOB Me te o ro lo ji Mü hen dis le ri O da sý Ge nel Baþ ka ný dem Taþ çý, ö zel lik le son 50 yýl i çin de a þý rý de re ce de ar týþ gös te ren þe hir - leþ me nin, bir yan dan in san la rýn ha yat stan - dart la rý ný ve di ðer can lý la rýn ta biî a lan la rý ný, di ðer yan dan da a ra zi ya pý sý ný de ðiþ ti re rek be - lir gin bir ik lim de ði þik li ði ne se bep ol du ðu nu söy le di. Taþ çý, yap tý ðý a çýk la ma da, ik li min, be - lir li bir yer de sýk lýk la göz le nen ha va þart la rý nýn bir ge nel le me si ol du ðu nu be lir te rek, Ül ke - miz a çý sýn dan e le al dý ðý mýz za man bir çok a raþ týr ma cý ta ra fýn dan ya ðýþ la rýn a zal ma sý ve dü zen siz leþ me si, sý cak lý ðýn ve ku rak lý ðýn art ma sý, su ka li te si nin ve su kay nak la rý nýn a zal ma sý, or man lar ve hay van la rýn do ðal ya þam a lan la rý nýn da ral týl ma sý, tah rip e dil - DI M D þe be ke su yu na ham pet rol ka rýþ tý. lý nan bil gi ye gö re, Tür ki ye Pet rol - le ri no nim Or tak lý ðý (TP O) dý ya man Böl ge Mü dür lü ðü nün Tür müz yo lun da ki dý ya man-1 lo kas yo nu nun al týn da bu lu - nan Kýrk göz ç me Su yu sa le Hat tý na ham pet rol sýz dý. TP O ta ra fýn dan a çý lan a týk tah li ye çu ku ru nun he men i çin de bu lu nan bo ru hat tý nýn spi ral le ke sil me si so nu cu ham pet rol baþ ta ol mak ü ze re top rak ve yað a týk la rý da su ya ka rýþ tý. Kýrk göz i sa le hat týn dan ge len iç me su yun dan i çen va - tan daþ lar, su yun pet rol kok ma sý ve ren gi - nin fark lý ol du ðu nu fark et me si ü ze ri ne ko - nu yu yet ki li le re bil dir di. Hat ta in ce le me de bu lu nan be le di ye yet ki li - le ri, TP O ya a it dý ya man-1 lo kas yo nu - nun al týn da bu lu nan mad bit a la nýn da bo ru hat tý nýn ke sil di ði ni ve bu ra dan ham pet rol sý - zýn tý sý ol du ðu nu fark et ti. Bu nun ü ze ri ne TP O, l Sað lýk Mü dür lü - ðü ve po li se bil gi ve ril di. Be le di ye e kip le ri su - yu ke se rek kir le nen su yu de po dan tah li ye et - me ye baþ la dý. Be le di ye ho par lö rün den ko - nuy la il gi li a nons lar ya pý la rak, va tan daþ lar dan su yu iç me me le ri ve bo ru lar da ki su la rýn bit - me si i çin mus luk la rý ný a çýk bý rak ma la rý is ten - di. Po lis ve di ðer yet ki li ler o lay ye rin de in ce le - me si ik lim de ði þik li ði se bep le ri nin ba þýn da gel mek te dir de di. Di ðer yan dan yan lýþ su la ma, ta rým sal fa a li - yet, or man ve su kay nak la rý nýn yan lýþ kul la ný - mý nýn yü zey sel a ký þýn art ma sý na ve ye ral tý su kay nak la rý nýn a zal ma sý na sebep ol du ðu nu i - fa de e den Taþ çý, Bu du rum ik lim de ði þik li ði - nin ne den le rin den bi ri dir. Dün ya da ö zel lik le son yýl dan bu ya na ik li min da ha ön ce ki yýl la ra o ran la sý cak lýk ar týþ la rý þek lin de a þý rý de re ce de de ðiþ ti ði bir çok bi lim çev re le rin ce bi lin mek te dir di ye ko nuþ tu. Taþ çý, þe hir leþ - me nin, gün lük ha ya týn ta ma mý ný kap sa yan bir kav ram ol du ðu nu an la ta rak, þöy le de vam et ti: Þe hir leþ me bir yer le þim mer ke zi nin þe - hir ol ma sü re ci ve ya bir ül ke de in san la rýn yo - me baþ la týr ken, Sað lýk Mü dür lü ðü yet ki li - le ri su dan ör nek ler al dý. Va li Ra ma zan So - dan, du ru mun çok ü zü cü ol du ðu nu be lir - ðun laþ ma ve çað daþ laþ ma ça ba la rý dýr. Þe hir - leþ me ö nem li dir, çün kü ge le cek yýl i - çin de dün ya nü fu su nun yak la þýk 4 de 3 ü nün þe hir ler de ya þa ma ya baþ la ma sý bek len mek te - dir. Bu ra kam da ha þim di den v ru pa ül ke le - rin de yüz de 80 nin ü ze rin de dir. Ö zel lik le son 50 yýl i çin de a þý rý de re ce de ar - týþ gös te ren þe hir leþ me nin bir yan dan in san - la rýn ha yat stan dart la rý ný, di ðer can lý la rýn ta biî ha yat a lan la rý ný de ðiþ ti rir ken di ðer yan dan da a ra zi ya pý sý ný de ðiþ ti re rek be lir gin bir ik lim fark lý laþ ma sý na se bep ol du ðu na dik ka ti çe ken Taþ çý, bir þe hir o luþ tu ðun da ken di þe hir ik li - mi ni mey da na ge tir di ði ni ve bu þeh rin ik li mi çev re ik li mi i le çe þit li yol lar la et ki le þi me gir di - ði ni söy le di. Þe be ke su yu na ham pet rol ka rýþ tý TP O ta ra fýn dan a çý lan a týk tah li ye çu ku ru nun he - men i çin de bu lu nan bo ru hat tý nýn spi ral le ke sil me si so nu cu ham pet rol baþ ta ol mak ü ze re top rak ve yað a týk la rý da su ya ka rýþ tý. FO TOÐ RF: te rek, þe hir þe be ke su yu na ham pet rol ka - rýþ tý ðý ný, i kin ci çev re yo lu nun üst ma hal - le le ri nin bun dan et ki len di ði ni söy le di. So - dan, po li sin ko nu yu a raþ týr dý ðý ný i fa de et - ti. Be le di ye Baþ ka ný e cip Bü yü kas lan i se her han gi bir so run çýk ma dan bu me se le - nin en ça buk þe kil de hal le di le ce ði ni söy le - di. dý ya man / a a ÇÖ ZÜM TK L F L R TÞÇI, me te o ro lo ji mü hen dis le ri o la rak ko nu i le il gi li ilk ve te mel teklif le ri nin þe hir leþ me ça lýþ ma la rýn da ik li min o - lum lu yön le ri ni o lum suz þart la ra kar þý kul la na bil me yi öð - ren mek ol du ðu nu be lir te rek, þun la rý kay det ti: Bu nun i çin ya pý laþ ma plan la ma la rýn da gün ve gü neþ ý þý ðýn - dan mak si mum ya rar la nan ve i yi bir ya lý tým i le da ha az e ner ji tü ke ten ko nut lar ü re til me li dir. Rüz gâr a na liz - le ri ne uy gun o la rak tüm e mis yon kay nak la rýn dan o lu - þa bi le cek kir li li ði dre ne e de cek þe kil de ya pý laþ ma nýn sað lan ma sý, ge rek gör sel o la rak ge rek se ya ðý þýn yer al tý su kay nak la rý ný bes le me si ne im kân sað la mak i çin mev cut ye þil a lan la rýn ge niþ le til me si ve ko run ma sý ol - duk ça ö nem arz et mek te dir. Tüm bun lar la bir lik te her þey den ön ce a kar su ya tak la rýn da ke sin lik le ya pý laþ ma ya sak la rý na u yul ma sý ge rek mek te dir. Trab zon / a a Süleyman zmanoðlu duâ bekliyor BBD, aileden nurun ilk kahramanlarýndan Rize/Çayeli nden manifaturacý aþar abimizin büyük oðludur. Beyin kanamasý geçirdi. Bu Çarþamba sabah felç oldu. Solu tutmaz oldu. Kartal raþtýrma Hastanesinde 3 gün yattý. Kanama durmayýnca 5 saatlik zor bir ameliyata alýndý. biler ve kardeþler bol bol þifa duâsýnda bulundu. Þu anda Kadýköy Göztepe Medikal Park ta yoðun bakýmda, uykudan uyandý, gözlerini Rabbimin Þafi ismi hürmetine açtý. ma bir müddet daha yoðun serviste kalacak. ormal servise çýkýnca ziyaretçi kabulune baþlanacak. Þu anda gazetemiz okuyucusu abilerden duâ talebinde bulunuyoruz. Her gün gün de 1-3 der se be ra ber ka týl dý ðý - mýz dün ya nýn fa ni ol du ðu nu an la mýþ ru hu ki bu ka dar ih lâs lý ve gay ret li i di. Da va sý na ve kar deþ le ri ne müf ritane hizmetine koþtururken inþallah yine þifasýna kavuþur kaldýðý yerden daha fedakârane müfritane irtibat ve ihlâsla dâvâmýza nurlara hizmete hep beraber koþmak üzere dualarýnýzý bekliyoruz. Hasan Tahsin Keni se ri i lân lar S R L L RI IZ Ç e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve ðitim Sektöründe çalýþacak ngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: yeniasya Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DVRMÜLK fyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk. ot: raba ile takas olunur. Gsm: L M Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nkýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne þit me n ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur n tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin n gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. r ti bat tel : n h li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n H R CT ÇI FR M - LR L Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de n gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar l çe si dir. r ti bat Te le fo nu: (0542) K R LIK D R nkeçiören ktepede 3+1 rtibat : n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami aný Ulu Çarþý þhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý þyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m eni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n 75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n 90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) n DK M Ö VÇ LR h met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re r ti bat: (0533) n 100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) S TI LIK D R n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 sansörlü Isý zalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) n Sahibinden nkara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya p. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden D Z L'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n S H B D D Z L Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) S TI LIK R S nalova Merkezde 3000m 2 sera bahçe n rnavutköy 'de Sahibinden köyiçinde asfalta cepheli 500m TL arý Peþin arýsý vadeli arsa n alova 'da göl manzaralý 850m 2 triplex villa n rnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý arý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. bdullah Gürman Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi rkasý Koruluk Parký yaný rsa 155m 2 daireler yapýlýyor TL Bodrum+3 Kat imarlý n K S R 18 km U zak lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban ü ce türk V SI T n 2006 G ZL L so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü - cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n2003 model Transit connect 160,000 km tl kapalý kasa /nkara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa /nkara Ç ÞT L ngeb ze b di pek çi Ma - hal le sin de (Tren s tas yo - nu a ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük ka - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek s ti yo rum K L T n KF LÞ þe hi ri çi þe - hir le ra ra sý ma ran goz lu n SMRKT Þehiriçi þehirlerarasý marangozlu n LMOÐLU vden eve marangozlu 150TL Z n üfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. rman Çelebi/nkara

7 DÜ 6 MIS 2011 CUM 7 Pa kis tan dan bas kýn u ya rý sý n S L M BD, her han gi bir ül ke nin bir da ha top rak la rýn da bas kýn yap ma ya kalk ma sý du - ru mun da Pa kis tan or du su nun kar þý lýk ve re ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Müs te þa rý Sal man Be þir, bu tür bir ta lih siz lik ya da yan lýþ he sa býn kö tü so nuç la na ca ðý ný his set tik le ri ni be lir te rek, Pa - kis tan ýn ken di sa vun ma sý ný sað la ya cak ye ter li gü cü ol du - ðun dan þüp he e dil me sin de - di. BD nin, l Ka i de ör gü tü - nün li de ri U sa me bin La din in öl dü rül dü ðü bas ký nýn dan s la - ma bad ýn ön ce den ha be ri ol - ma mýþ tý. slamabad / aa Lib ya: ar dým ta le bi miz yok n LB I n ka ra Bü yü kel - çi li ði, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan mad di yar dým ta lep e dil di ði ne i liþ kin ha ber le rin doð ru ol ma - dý ðý ný be lirt ti. Bü yü kel çi lik yet - ki li le ri, böy le bir ta le bin ol ma - dý ðý ný ve i le ri de de ol ma ya ca ðý - ný i fa de e de rek, bu yön de ki ha - ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný vur gu la dý lar. Ö te yan dan Dý þiþ - le ri Ba kan lý ðý na da Bü yü kel çi - lik ta ra fýn dan söz ko nu su ta le - be i liþ kin her han gi bir no ta nýn ve ril me di ði öð re nil di. Ba zý ba - sýn or gan la rýn da, Lib ya nýn n - ka ra Bü yü kel çi li ði nin, ça lý þan - la rýn ma aþ la rý ný ö de ye me di ði ve bü yü kel çi lik mas raf la rý ný kar þý la ya ma dý ðý i çin Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý na baþ vu ra rak 3 mil - yon TL mad di des tek is te di ði i - le ri sü rül müþ tü. nkara / aa n gi liz ler san dý ða git ti n GL T R D dün hem se - çim sis te mi nin de ðiþ ti ril me si - ne i liþ kin re fe ran dum, hem de ba zý böl ge ler de ye rel se çim ya pýl dý. Ül ke de 36 yýl a ra dan son ra ilk kez ya pý lan re fe ran - dum la hal ka, mev cut se çim sis te mi ye ri ne l ter na tif Oy (V) se çim sis te mi ne ge çi lip ge çil me me si ge rek ti ði so ru lu - yor. Oy ver me iþ le mi, ye rel sa - at le de (TS 09.00) baþ - la dý. n gi liz va tan daþ la rý ve ül - ke de oy ver me hak ký bu lu - nan lar ye rel sa at le ye (TS 00.00) ka dar oy kul lan dý. Oy la rýn sa yý mý na i se bu gün baþ la na cak ve so nuç lar bu gün bel li o la cak. Londra / aa ki yýl son ra ce set par ça la rý n RO-P RS se fe ri ni ya par - ken 2009 yý lýn da t lan tik ü ze - rin de dü þen ir Fran ce u ça - ðýn da ha ya tý ný kay be den kur - ban lar dan bi ri ne a it ilk ce set ka lýn tý sý u zun ça lýþ ma la rýn ar - dýn dan de niz den çý kar týl dý. De niz al týn da 3 bin 900 met re - de bu lu nan ce set ka lýn tý sý nýn, ha la kol tu ða bað lý ol du ðu tes - pit e dil di. Uz man lar, D tes ti yar dý mýy la ce se din kim li - ði ni tes pit e de bil me yi u mut e - di yor. raþ týr ma cý lar, çý ka rý lan ka ra ku tu nun, 1 Ha zi ran 2009 da mey da na ge len ka za - nýn ne de ni nin an la þýl ma sý na yar dým e de ce ði ni ü mit e di yor - lar. Ka za da, bi ri Türk, 228 ki þi ha ya tý ný kay bet miþ ti. Paris / aa Fran sa da r me ni id di a la rýyla ilgili karar verildi n FR S Se na to su, 1915 yý - lý o lay la rý na i liþ kin r me ni id - di a la rý ný red de den le re ce za ön gö ren ya sa tek li fi ni red det - ti. Bu nun bir ya sa o la rak çý ka - rýl ma sý na kar þý ol du ðu nu söy - le yen da let Ba ka ný Mic hel Mer ci er, hü kü met o la rak bu ko nu da bir ge nel ge ya yýn la - mak is te dik le ri ni be lirt ti. Fran sýz Se na to su nda ger çek - leþ ti ri len oy la ma da ya sa tek li - fi nin red de dil me si ni ön gö ren ö ner ge ye 196 e vet o yu ve ril - di. 74 ha yýr o yu a lan ö ner ge i çin 20 se na to ü ye si i se çe - kim ser oy kul lan dý. ak la þýk 3 sa at sü ren tar týþ ma la rýn ar - dýn dan ya sa tek li fi oy lan ma - dan Se na to gün de min den düþ müþ ol du. Paris / cihan TU US D MM U TU US, Fi lis tin li grup lar a ra sýn da ki bir lik an laþ ma sýn dan mem nun ol du ðu nu bil dir di. Tu nus Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, an laþ ma nýn, baþ þeh ri Ku düs o lan ba - ðým sýz bir dev le tin ku rul ma sý ko nu sun da Fi lis tin hal ký nýn ya - sal hak la rý na ka vuþ ma ça ba la rý ný güç len dir di ði be lir til di. n - laþ ma nýn se çim le rin dü zen len me si ve u lu sal bir lik hü kü me ti - nin ku rul ma sý yo lun da a tý lan ö nem li bir a dým ol du ðu nun kay de dil di ði a çýk la ma da, u lus lar a ra sý top lu ma Or ta do ðu ya a dil, kü re sel ve da i mî ba rý þýn ge ti ril me si i çin Fi lis tin li le rin ça - ba la rý ný des tek le me çað rý sýn da da bu lu nul du. Tunus / a a Filistin deki ittifaka lmanya dan destek L FTH L HMS'I UZLÞIP FLST TOPLUMUDK BÖLÜMÜÞLÜÐÜ ORTD KLDIRMSI, DÜ GLD MMUTL KRÞILDI. L M Sos yal De mok rat Par ti (SPD) Fe de ral Mec - lis Gru bu dýþ po li ti ka söz cü sü Rolf Müt ze nich, Ha - mas i le l Fe tih a ra sýn da va rý lan an laþ ma yý mem nu - ni yet i le kar þý la dýk la rý ný be lir te rek, Fi lis tin top lu mu i - çin de ki bö lün müþ lü ðün or ta dan kal dý rýl ma sý nýn s - ra il i le yü rü tü le cek ba þa rý lý bir ba rýþ sü re ci i çin ö - nem li þart lar dan bi ri ol du ðu nu söy le di. Müt ze nich, l man Ha ber jan sý na (DP) yap tý ðý a çýk la ma da, Ha mas ýn, þid det ten vaz ge çe ce ði ni a çýk la dý ðý ný, bu - nun doð ru yön de a týl mýþ bir a dým ol du ðu nu kay det - ti. l man hü kü me ti nin, Ha mas ve l Fe tih a ra sýn da va rý lan an laþ ma ya sý cak bak ma ma sý ný da e leþ ti ren Müt ze nich, bu tu tu mun b bas ýn s ra il i le ya pa ca ðý gö rüþ me le ri zor laþ tý ra ca ðý ný sa vun du. Berlin / aa S R L, V KL L R GÖ ZL TI L DI S RL, Ba tý Þe ri a da i kin ci Ha mas mil let ve ki li ni gö zal - tý na al dý. Fi lis tin ba sý ný na gö re, s ra il as ker le ri, Ba tý Þe ri - a da ki Fi lis tin þe hir le rin den l Ha lil de, Ha mas mil let - ve ki li s sa Ha ri l-ca ba ri yi e vin den a la rak gö tür dü. Da ha ön ce de Ha mas lý mil let ve kil le rin den li Sa lim Ro ma nin, ri ha da ki e vin de gö zal tý na a lýn mýþ tý. l-ca - ba ri, en son s ra il ce za e vin de 14 ay lýk tu tuk lu lu ðu nun ar dýn dan 2010 yý lý nýn Mart a yý so nun da ser best bý ra - kýl mýþ tý. l-ca ba ri, s ra il li as ker Gi lad Þa lit in 2006 yý lý Ha zi ra nýn da Gaz ze ye ka çý rýl ma sýn dan son ra tu tuk la - nan Ha mas lý üst dü zey si ya set çi ler ve li der ler a ra sýn da da yer al mýþ; o dö nem de yak la þýk 2 yýl ce za e vin de tu - tul muþ tu. Fi lis tin Par la men to su Baþ ka ný ziz Du veyk, gö zal tý la rý e leþ ti re rek, bu nun Fi lis tin hal ký nýn tek bir hü kü met al týn da bir lik ol ma sý na kar þý s ra il in tep ki sin - den kay nak lan dý ðý ný söy le di. Dveyk, s ra il, Fi lis tin li ler a ra sýn da ki bö lün me po li ti ka sý nýn ba þa rý sýz lý ða uð ra ma - sý ne de niy le çok öf ke li de di. Tel viv / aa SU R baþ þeh ri Þam ya kýn la - rýn da ki Sak ba da 300 den faz la ki þi - nin gö zal tý na a lýn dý ðý bil di ril di. n san hak la rý ey lem ci le ri, gü ven lik güç le ri ve Su ri ye or du su nun tu tuk la ma kam pan ya sýn da Þam ýn ban li yö le - rin den Sak ba da dün sa bah 300 den faz la ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý ný be - lirt ti ler. Bu a ra da, Su ri ye li Ge ne ral Ri ad Had dad, or du bir lik le ri nin 25 i san dan be ri ku þat ma al týn da tut - tuk la rý De ra þeh rin den çe kil me ye baþ la ya cak la rý ný bil dir di. Ge ne ral Had dad, bu nun a þa ma lý o la ca ðý ný ve þe hir de nor mal ha ya ta dö nü le ce ði ni söy le di. Lefkoþa-Dera / aa Gaz ze ye ikinci ge mi HH n sa ni ar dým Vak fý, Gaz ze ye ha re ket e de cek i kin ci Öz gür lük Fi lo su ön ce sin de 1000 ton luk yar dým ge mi si ni Gaz ze ye gön de re cek. Ge mi de gý da, in þa at mal ze me si, teks til ü rün le ri ve i lâç bu lu na cak. Ge mi Öz gür lük Fi lo su na sal dý rý dü zen le nen ta rih o lan 31 Ma yýs ta yo la çý ka cak ton luk yar dým ge mi si Mý sýr ýn riþ li ma ný na ya na - þa cak. ar dým mal ze me le ri bu ra dan kam yon ve týr lar la, Mý sýr da ya þa nan halk dev ri - mi nin ar dýn dan a çý lan, Re fah sý nýr ka pý sýn dan Gaz ze ye so ku la cak. Gaz ze de ha len bü - yük bir in san lýk dra mý ya þa ný yor. Re fah sý nýr ka pý sý nýn in sa nî ge çiþ le re a çýl ma sý na rað - men, gi ren yar dým lar Gaz ze hal ký nýn ih ti yaç la rý ný kar þý la ma ya yet mi yor de ki s - ra il sal dý rý la rýn da ha sar gö ren yak la þýk 20 bin bi na ha len o na rý la bil miþ de ðil. Bu bi na - lar i çe ri sin de o kul lar, ev ler, iþ yer le ri, has ta ne ler ve hat ta ba kan lýk bi na la rý bi le bu lu nu - yor. HH ta ra fýn dan Gaz ze ye gön de ri len ye ni yar dým ge mi sin de ki in þa at mal ze me le ri ön ce lik li o la rak bu bi na la rýn o na rý mý i çin kul la ný la cak. s tan bul / e ni s ya Su ri ye de ye ni gö zal tý lar Ülke genelinde gösteriler de, gözaltýlar da devam ediyor. O B M, T HU U 20 MIS T K BUL D CK BD Baþ ka ný Ba rack O ba ma 20 Ma yýs ta s ra il Baþ ba ka ný Bin ya min e tan ya - hu yu ka bul e de cek. Be yaz Sa ray dan ya pý lan a çýk la ma da, O ba ma ve e tan - ya hu nun 20 Ma yýs ta ki gö rüþ me de BD i le s ra il i il gi len di ren ko nu la rýn bü - tü nü nü gö rü þe cek le ri be lir til di. Ra kip Fi lis tin grup la rý l Fe tih i le Ha mas ýn Ka hi re de dört yýl dýr a ra la rýn da sü ren mü ca de le ve þid de te son ve ren an laþ - ma ya im za at ma la rý na sert bir þe kil de kar þý çý kan e tan ya hu, Fi lis tin uz la þý - sý ný ba rý þa bü yük bir dar be o la rak gö rü yor. Was hing ton / a a HU D LR LÞ TR D l man ya a hu di ler Mer kez Kon se yi, Ha mas i le l Fe tih a ra sýn da va rý lan an laþ ma yý Or ta do ðu ba rýþ sü re ci ni teh li ke ye so ka ca ðý ge rek çe si i le e leþ tir di. l man ya a hu di ler Mer kez Kon se yi Baþ ka ný Di e ter Gra u mann, De utsc hland funk rad yo su na yap tý ðý a çýk la - ma da, s ra il in mev cu di ye ti ni her þart al týn da in kâr e den Ha mas gi bi bir ör gü tün cid dî bir mü za ke re mu ha ta bý o la rak ka bul e di le me ye ce ði ni be lir te rek, Bu, ba rýþ i çin bir or tak o la maz de di. Gra u mann, Ber lin de bu lu nan Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud b bas ýn ken di le ri i le gö rüþ mek is te di ði ni, an cak bu nun Ha mas i le va rý lan an laþ ma ya ya sal lýk ka zan dý rýl ma sý an la mý na ge le ce ði i çin bu is te ði red det tik le ri ni söz le ri ne ek le di. SU R G L C Ð SU R L L R L D BD Þam Bü yü kel çi si Ro bert Ford, Su ri ye nin ge le ce ði ne i liþ kin ka rar la rýn Su - ri ye li ler ta ra fýn dan a lý na bi le ce ði ni söy le di. Cham press in ter net si te sin de ya yým la nan ha be re gö re BD nin Þam Bü yü kel çi si Ford, Su ri ye nin ge le ce ði ne i liþ kin ka rar - lar me ri ka lý lar ve ya Türk le rin de ðil, Su ri - ye li le rin e lin de dir de di. Tür ki ye nin Su ri - ye de ki çý kar la rý na vur gu ya pan Ford, Su ri ye nin bu sü reç ten çýk ma sý ný te men - ni et ti ði ni, as ke rî çö züm ye ri ne di ya log sü re ci nin kri zin son lan dý rýl ma sý i çin uy gun ol du ðu nu söy le di. Þam / aa Beþþar sad ne re ye ko þu yor? Son da söy le ye ce ði mi zi baþ ta söy le ye rek baþ la ya lým: Beþþar sad yo lun so nu na gel - di. Kim li ði be lir siz a ma as lý bel li gü ven - lik güç le rin ce öl dü rü len her si vil, dö kü len her bir ma sum ka ný, ba rýþ çý bir ge çi þi güç leþ ti ri yor. O lay la rýn baþ la ma sýn dan bu ya na beþ yüz si vil öl dü rül dü. Su ri ye yi iz le yen uz man lar þaþ kýn. Bir ta raf tan re form yap ma yý va de den, o la ða nüs tü ha li kal dý - ran, hal kýn e ko no mik du ru mu nu dü zelt me ye yö ne lik tedbir ler a la ca ðý ný i lân e den bir sad, ö - bür yan dan he li kop ter ler le ca mi ba san, gös te ri - ci le rin ü ze ri ne he def gö zet mek si zin rast ge le a - teþ aç tý ran bir sad var. Bir de Tür ki ye i le i liþ ki le rin de son de re ce u - yum lu, ý lým lý ve Baþ ba kan ve Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn teklif le ri ni dik kat le din le yip hak lý bu lan bir Beþþar sad var. Bi zim hü kü met yet ki li le ri miz bu gö rüþ - me ler son ra sýn da, Bu kez ta mam. sad du ru mun cid di ye ti ni kav ra dý. Tav si ye le ri mi zi din le ye cek di - ye bek ler ken, hiç bir þey yap ma yan yal nýz ca gös te - ri ci le ri ez me ye ça lý þan, mu ha lif le rin ev le ri ne or - du yu sa lan bir Su ri ye li de ri i le kar þý la þý yor lar. Da - ha dün hem de Þam ýn ban li yö sü Þak ba ya gi ren yüz ler ce as ker den o lu þan bir lik ler ev le ri ba sýp mu - ha lif le ri top la dý lar. Hem de ge ce ya rý sý ön ce bütün i le ti þi mi ke se rek o pe ras yon yap tý lar. Gö ren de bir te rör yu va sý na bas kýn ya pýl dý ðý ný sa nýr! Hal bu ki sad ýn bu sü reç te Tür ki ye nin des te - ði ne çok ih ti ya cý var. ðer bu ka os tan o nur lu bir çý kýþ la kur tul mak is ti yor sa, bun da en ö nem li un - sur ül ke miz o la cak týr. Bu na rað men Beþþar - sad, san ki gö rün mez güç ler ta ra fýn dan felç e dil - miþ, hiç bir o lum lu a dým a ta maz ha le ge ti ril miþ gi bi dav ra ný yor. r týk Lib ya ben ze ri bir BM Gü ven lik Kon se yi ka ra rý ve mü da ha le ih ti ma lin den söz e dil me ye baþ la nýl dý. me ri ka nýn Su ri ye yi he nüz te rö rist dev let lis te sin den çý kar ma mýþ ol ma sý ve yap tý rým uy gu lu yor ol ma sý, bu ko nu yu BM Gü ven lik Kon - se yi ne gö tür me si ni ko lay laþ tý ra cak gi bi gö rü nü - yor. U ma rýz böy le bir ge liþ me ol maz. Çün kü hiç - bir o lum lu kat ký sý ol ma ya ca ðý gi bi böl ge yi da ha da ka rýþ tý ra cak böy le bir mü da ha le den en çok za - rar gö re cek ül ke ler den bi ri si Tür ki ye o la cak týr. Pe ki sad ne yap mak is ti yor? Kad da fi ör ne ðin de de gör dü ðü müz gi bi, u zun yýl lar bo yu ül ke nin tek li de ri o la rak ya þa mýþ dik - ta tör le rin, ik ti dar dan ay rýl ma fik ri ni haz met me - le ri pek müm kün ol mu yor. t ra fý ný çe vi ren dal - ka vuk la rýn da du ru mu kon trol al tý na a lý na bi lir, çö züm le ne bi lir, dýþ mih rak la rýn i þi bir tez gâh o - la rak sun ma sý, li der le rin du ru mu kav ra ma sý ný güç leþ ti ri yor. Du ru mu çok a cý þe kil de kav ra dýk la rýn da i se, iþ iþ ten geç miþ, bir çok ma sum vefat et miþ ve de ði - þim dev ri me dö nüþ müþ o lu yor. Gö rü nen o ki; Su ri ye de de her ge çen gün bu ka çý nýl maz so na yak la þý lý yor. Dý þiþ le rin de he sap - la rýn bu bek len ti ye uy gun o la rak þe kil len di ril di ði - ni dü þü nü yo ruz. n cak ha len kar deþ o la rak gö - rü len bir li de re kar þý ta výr ko nul ma sý çok ko lay ol ma sa ge rek. Bu a ra da Su ri ye de ki bu du ru mun do lay lý bir o - lum suz so nu cu nu da dik ka te ver mek is ti yo ruz. Te rör ör gü tü PKK nýn tas fi ye si sü re cin de, Su - ri ye, si lâh sýz lan dýr ma, Su ri yeli mi li tan la rýn ül - ke ye yer leþ ti ril me si ve Tür ki ye ye dö ne me ye cek mi li tan la rý ka bul et me nok ta sýn da ö nem li bir rol üst le ne cek ti. Þim di ki du rum bu nu im kân sýz ký lý yor. Böy le ce tas fi ye pla ný da ger çi Ha bur yol ka za sýn dan son ra ra fa kal dý rýl mýþ gi bi gö rü - nü yor- bo zul muþ ol du. Bu a ra da Su ri ye den ya þa na bi le cek mül te ci a ký ný i le bir lik te, te rö rist le rin de ül ke mi ze sýz ma sý teh li - ke si ni de ya ba na at ma mak ge re ki yor. Ký sa ca sý; Su ri ye de a tý lan her kur þun, ge çen her da ki ka, Beþþar sad i çin ka çý nýl maz so nu yak laþ tý - rý yor. n cak Su ri ye de a teþ yal nýz ca düþ tü ðü ye ri yak mak la kal ma ya cak. Bi zi de et ki le ye cek gi bi gö - rü nü yor. U ma rýz ya ný lý rýz ve sad bir an ön ce ak lý sa li me ka vu þur. 1. Dün ya Sa va þý nýn son as ke ri öl dü n 1. DÜ Sa va þý nda sa va þan son as ker n gi liz Cla ud Cho u les in vus tral ya da 110 ya þýn da öl dü ðü bil di ril di. vus tral ya ya yýn ku ru lu þu us tra li an Bro ad cas ting Cor po ra ti on in bil dir di ði ne gö re, Cla u de Cho u les ba tý - da ki Perth þeh rin de öldü. Cho u les, 1. Dün ya Sa va þý nda se fer ber e dil miþ yak la þýk 70 mil yon as ker den ha yat ta ka lan son ki þiy di. me ri ka lý Franck Buck les da Þu bat ta BD de 110 ya þýn da öl müþ tü. Sydney / aa

8 8 6 MD POLTK MIS 2011 CUM þin he nüz ba þýn da yýz s.bu id nur si.de se vî di ya ra ba har er ken gel di Da üs sý la ya ya ka la nan lar, hiç bir za man gur be te a lý þa ma ya cak lar dýr. Sý la has ta lý ðý ný çok fark lý bo yut ve de ði þik mâ nâ lar da his se den le ri de yu ka rý da ki hük me da hil e de bi li riz. O tu zu aþ kýn ba ha rý v ru pa'nýn ku ze yi ne ya kýn bir böl ge sin de ya þa mýþ bi ri nin bütün bu ba har la rý, çok ça sev di ði di ya rýn ba ha rýy la kar þý laþ týr ma sýn her hal de nor mal kar þý la þýr sý nýz. s tan bul i le Köln mev sim le ri hep pa ra lel ya þý yor lar dý bu ba ha ra ka dar. Bir kaç gün er ken ve ya geç, on lar i çin fark et mez di. Tür ki ye i çin s tan bul'un kýy me ti i le l man ya i çin Köln'ün kýy me ti nin te na sü bü ne mev sim ler hep dik kat e der ler di! Bu se ne ya þa dý ðým þaþ kýn lý ðý si ze ha yâ len ya þat mak müm kün ol ma ya bi lir, fa kat il gi siz de kal ma ya ca ðý ný zý u mu yo rum. Köln'e u çu þum dan bir kaç sa at ön ce, son o la rak s tan bul'a Çam lý ca'dan bak ma im kâ ným ol du. Ü þü ten gü neþ li rüz gâr dan a çýl mak ta mü te red dit lâ le le ri gö ren ler, so ðu ðun de re ce si ni an lar lar dý. Çe kin gen lâ le le re ba kan a ðaç lar da to mur cuk ve çi çek ler le ye ti ni yor ve yap rak la rý ný aç mý yor lar dý. Ber rak ve gü neþ li s tan bul ha va sý ü þü tü yor du. Ley lak lar to mur cuk la nýr ken ki raz lar çi çek le riy le ve e rik ler he nüz kü çü cük yap rak la rýy la ye ti ni yor lar dý. r gu van lar he nüz u yan mýþ lar dý. Dut lar da, ce viz ve me þe ler de he nüz cid dî bir ha re ket len me gö zük mü yor du. Gü neþ li ha va lar da yü zü mü zü kýr baç la yan rüz gâ rý he sa ba kat ma yan lar, so lu ðu ya tak ta a lý yor lar dý s tan bul'da Köln'e yol cu lu ðu muz ge ce ye doð ru ger çek leþ miþ ti. Ha va a la nýn da ba þý mý zý ok þa yan ý lýk yað mur dam la la rý, far ký an la ma ya yet me miþ ti. Sa ba hýn er ke nin de o da nýn per de le ri ni çek ti ðim de gay ri ih ti ya rî bir ni da se si çý kar mý þým. Ba har bu ra da san ki ya za mey let miþ ti. ðaç la rýn yap rak la rý ta mam lan mýþ, bah çe de ki ley lak lar en ca zi be dar ve ih ti þam lý za man la rý ný ya þý yor lar dý. Her ba har da Köln'de ya þa dý ðý mýz muh te þem sec'a ko ro su çok tan baþ la mýþ ol ma lýy dý. U sûl i lâ hî le ri nin rit mi yü sel dik çe yük sel miþ gö rü nü yor du. Kýþ tan züm rü dî ye þil lik le ri ni giy miþ ve çi çek li süs le ri ni ta kýn mýþ ba ha ra a ni den ge çen le rin se vinç ve þaþ kýn lý ðý ný bi len ler, s tan bul i le Köln ba har la rý nýn far ký ný i yi his se der ler. Bu coð raf ya nýn as lýn da so ðuk ol du ðu nu he pi miz bi li yo ruz. Ren del ta sýn da ki sý ca ðý ya þa yan Köln, ik lim o la rak s tan bul'u bir kaç a dým ar ka dan ta kip et se de ge nel lik le bu di yar la ra ba har, biz den son ra ge lir di. Bu se ne nin ba ha rý nýn mu 'ci ze vî fe rec le ri çað rýþ týr dý ðý ný söy le yen ler var. Kü çü cük bah çe sin de bir sa nat kâr tav rýy la ça lý þan e mek li l man la bu þaþ kýn lý ðý mý pay la þýr ken bir baþ ka a cip müj de i le kar þý laþ tým. Son o tuz se ne nin en gü zel ve er ken gel miþ ba ha rý ný ya þý yor muþ l man ya. i san ýn yir mi sin de lâ le ye a lýþ mýþ Köln, bu ba har da gül ler le kar þý laþ tý. Hem de Mu ham me dî kýr mý zý gül ler le hir za man Pey gam be ri nin (asm) ha ber ver di ði a hir za ma nýn deh þet li ce re yan la rý ný de tay lý ol ma sa da de þif re ye baþ la yan se vî â le me hu su sî bir ik ram o la rak da de ðer len di ri le bi lir þu gü zel ba har. So ðuk ký t'a nýn so ðuk in san la rý nýn ço ðu bu giz li fe recden ha ber dar ol ma sa lar da, u ya nýk se vî ler ve Müs lü man lar, bu ba ha rýn me sa jý ný dik kat li ce an la ma ya ça lý þý yor lar l man ya'da. se vî le rin di ya rý ný gül-gü lis ta na çe vi ren bu ba har da, Me sih'in de ne fe si et ki li ol muþ o la bi lir. Sev dik le ri nin a ra sý na dö nen Me sih'in, coð raf ya sýn dan tah ri bat çý la rý de þif re i le ko va la ma ya baþ la dý ðý na da ir bi ze u la þan ha ber ler de, bu ba ha rýn müj de ci ol du ðu nu gös te ri yor. s tan bul'u ü þü ten gü neþ ol ma ma lý. Se ma sýn da ki sem li ha va yý te miz le yen rüz gâr lar da. Deh þet li düþ man la ra kar þý ma nev ra ha lin de ki bu lut la rý da. s tan bul'u ü þü ten, lâ le le ri ni mü te red dit ve yap rak la rý ný çe kin gen hal le re so kan baþ ka þey ler ol ma lý. Dost ký lý ðý na bü rün müþ; a zý lý if fet, i man ve in sa ni yet düþ man la rý ný s tan bul lu la rýn ek se ri si fark et me se ler de, s tan bul ta ri hî þahs-ý ma ne vî siy le bu ka ran lýk ruh lu la rý çok tan tes bit et miþ ol ma lý. Hz. Ha lid'e, ziz Mah mud'a, ah ya fen di 'ye, Süm bül fen di 'ye, Kaþ ga rî ye ve sur di bin de med fun Sa ha bi le re vâ ris, ta kip çi ve nö bet tar ol duk la rý ný id di a e den ler, o s lâm ký lýk la rý na bü rün müþ, her ke se rüþ vet da ðý tan ve ef kâr-ý am me yi mak sa dý na yü rü ten le rin is te dik le ri gi bi cid dî cid dî dün ya yý ya þa ma ya mý ko yul du lar? Çok tan dýr zi kir, ev rad, te fek kür, ir þad ve teb lið le ri terk et tik le rin den do la yý kalp le rin de mut la ka bir boþ luk ha sýl ol muþ tur. On lar da bu boþ lu ðu dün ya sev gi siy le dol dur ma ya ça lý þý yor lar. ö bet tar lar a lýþ ve riþ ve eð len ce ye da ðý lýn ca, s tan bul is ter is te mez tit re ye cek tir. Kor ku sun dan ü þü ye cek tir. s tan bul'un ba ha rý da ge ci ke cek tir. Bel ki s tan bul'u se ven le rin du â sý da þu ba ha rý ge cik tir miþ o la bi lir. hir za man deh þe ti nin ce mi yet leþ tir di ði if fet siz lik ve müs teh cen lik be lâ sý na kar þýn, ha va la rýn so ðuk ve hat ta yað mur lu geç me si ne du â e den o ka dar s tan bul hay ra ný var ki Doð ru su se ven le riy le nef ret e den le ri nin be ra ber ce e tek le rin den tu tup çe kiþ tir dik le ri s tan bul ba ha rý bu se ne e pey ce ge cik ti. s tan bul'u, o nu in þa e den de ðer le ri ve bu þeh rin is tik ba li ni dü þü nen le rin bel ki de yap ma la rý ge re ken þey ler o la cak. Se fih Ro ma i le n sa ni yet per ver Os man lý nýn çar pýþ ma mey da ný na dö nüþ müþ s tan bul'da ki din dar la rý mý zýn dün ye vî leþ me be lâ sý na gi rif tar ol ma la rý s tan bul'u ü þüt tü ðü gi bi bi zi de ür kü tü yor. n san lýk s tan bul'da vah þe te ga lip gel me dik çe Köln'de ki se vî ba þa rý lar mu vak kat o lur. Zi ra n sa ni ye tin v ru pa'da ki de tay la rý ný be lir le ye cek, mut lu luk sý nýr la rý ný çi ze cek ve vah þe tin bütün ka pý la rý ný ka pa ta cak a tak, yi ne s tan bul'da ki ga li bi yet þar tý na bað la ný yor. s tan bul ba ha rý Köln ba ha rý ný çok da ar ka dan ta kip et me me li. SKR o lan dan a rýn ma, de mok ra tik dü ze nin te si si i çin dün ya da kul la ný lan ta bir ma lum, de mi li ta ri zas yon. s ke rî ve sa ye tin de rin ta rih sel kök le rin den mi dir bi lin mez a ma biz de bu na kar þý lýk ge len bir ke li me yok tur. Türk si ya si sis te mi nin 21. yüz yý lýn ilk çey re ðin de ya þa dý ðý en bü yük de ne yim, de mi li ta ri zas yon dur. Tür ki ye, bu ev re yi ya da sü re ci, ken di u su lün ce ge çi ri yor. Sert, ça týþ ma lý bir u sul bu. Bu nun ne de ni i se as ke rî ve sa ye tin de rin li ði ve bu de rin li ðin de mok ra tik dö nem ler de da hi sis te mi a la bil di ði ne ku þat ma sý. Ço ðu ül ke de de mi li ta ri zas yon, dar be gi ri þim le ri ya da cun ta lar son ra sý baþ la mýþ týr. u na nis tan, s pan ya, Por te kiz ve r jan tin, cun ta son ra sý na da ir bil dik ö nem li ör nek ler. Rus ya da ya þa nan sü reç i se elt sin in tank ü ze ri ne çýk ma sýy la, ya ni bir dar be gi ri þi mi son ra sý hýz lan mýþ tý. Bu du rum, bu ül ke ler de bir ba ký ma as ke rî dö nem ve son ra sý a ra sý na bý çak la a çý lan sert ya rýk gi bi bir hat çek miþ, hu ku ki yap tý rým la rý, sor gu la - BTI ka pi ta list med ya sý bi le Tür ki ye nin gir di ði çýl gýn tü ke tim sar ma lý na il gi siz ka la ma dý. ew ork Ti mes Ga ze te si nde ya yýn la nan bir ma ka le de kay gý sýz ca har ca yan, sa vur gan Türk ler ko nu e dil miþ ti! Ka pi ta liz min ü re tim ev re si ne ye ti þe me yip geç ka lan a ma kü re sel leþ me ye sü rat le tü ke te rek da hil o lan Tür ki ye nin ew ork Ti mes ta ra fýn dan e leþ ti ril me si ta bii ki hay li i ro nik ti. Kit le sel tü ke tim top lu mu nun öz va ta nýn dan ge len ma ka le de, Tür ki ye den dün ya nýn sa yý lý borç yi yen, ag re sif tü ke ti ci ül ke si gi bi söz e dil miþ ti... Ma ka le de sýrf 150 bin do lar lýk lüks mar ka a ra ba la rý al mak i çin 4 ay sý ra bek le me ye ra zý bor sa cý lar dan, SMS le kre di pa zar la yan ban ka lar dan, s tan bul da 100 dö nüm lük a ra zi le re bi çi len du dak u çuk la ta cak 800 mil yon do lar lýk meb lað lar dan ve tü ke tim cen ne ti ne dö nü þen ül ke de kre di ye u laþ ma nýn o la ða nüs tü ko lay lý ðýn dan bah se di li yor du. Tü ke ti ci ve ih ti yaç kre di le ri nin bi ze tek bir SMS u zak lý ðýn da ol du ðu doð ruy du. ma la rý ko lay laþ týr mýþ týr. Þüp he yok, bu sü reç ler, ö zel lik le zih ni yet ler a çý sýn dan, ör ne ðin dar be ci as ke rin ye ri ni le ga list as ke re bý rak ma sý i çin on lar ca yýl ge rek tir miþ tir. i ne de bu ör nek ler de as ke rî di renç le rin, i niþ çý kýþ la rýn da ha sý nýr lý ol du ðu söy le ne bi lir. Tür ki ye nin du ru mu da ha fark lý ve da ha zor... Þim di si ne ma nýn di liy le sa de ce Üs tad ýn ha ya tý ný de ðil, ya kýn ta ri hi sor gu lu yo ruz. Biz, de mi li ta ri zas yon ham le si ni her han gi bir ko puþ ya þa ma dan ya pý yo ruz. Bu ham le yi sis te min i çin den, sis te min hu ku ki ve meþ ru im kân la rýy la, sü rek li lik i çin de ger çek leþ tir me ye ko yul duk. Do la yý sýy la ge liþ me ler tür lü ku tup laþ ma la ra, sert ça týþ ma la ra, as ke rî çý kýþ ve di renç le re yol aç tý, a çý yor. Ve cep te le fo nu na ge len SMS ler bi ze en ya kýn TM ye var ma nýz ye ter li ge rek li na kit si zi bek li yor di yor du... Bu nun biz de far kýn day dýk ço luk ço cuk he pi mi zin te le fon la rý na em ti a pi ya sa la rýn da yük - se len so ya mý, pa muk ka ðý dý mý al mak is ter si niz yok sa ban ka ma tik ten tam 12 ay va de li þu ka dar bin TL mi çe ker si niz di ye a kýl çe li ci me saj lar ge li yor du. Tür ki ye de de mi li ta ri zas yon sü re ci nin hem sü rek li li ði hem de ça týþ ma yý ku þa tan üç a ya ðý bu lu nu yor. l ki, si ya si ik ti da rýn ya sa ma gü cüy le ya sal mev zu at ta te miz lik yap ma sý, as ke rî ve sa ye te ze min ha zýr la yan un sur la rý dev re dý þý bý rak ma gi ri þi mi dir. kin ci a yak, dü ne ve bu gü ne a it dar be gi ri þim le riy le il gi li bir yar gý sü re ci dir. Ü çün cü sü, top lum sal a yak týr. t tý ðý her si ya sal a dý mýn meþ ru i ye ti ni top lum da a ra yan as ke rî o to ri te nin si ya si ro lü, bu gün top lum ta ra fýn dan gay ri meþ ru i lan e dil me li ve e leþ ti riy le kar þý lan ma lý dýr. Bu ko nu lar da yol a lý yo ruz. Pe ki hep si bu mu dur? Her de mi li ta ri zas yon da i ki he def var dýr ve ol ma lý dýr. lk he def, a rýn ma dýr... kin ci he def i se ku rum sal laþ ma... rýn ma dan ka sýt, as ke re si ya si ka rar sü reç le ri i çin de ya da a sa yiþ a la ný i çin de yer ve ren tüm un sur la rýn dev re dý þý bý ra kýl ma sý, as ke rin sis tem Dün ya nýn sa yý lý tü ke tim top lu mu KOFRS DÂVT Konu: Mutlu ile Modeli Konuþmacý: Sebahattin aþar (ðitimci azar) Tarih: 7 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 14:00 er: Manisa Öðretmenevi Konferans Salonu KOFRS DÂVT Konu: ile çi letiþim Konuþmacý: Sebahattin aþar (ðitimci azar) Tarih: 7 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 20:30 er: Murat Reis Camii Konferans Salonu Hatay/ZMR ot: Kitap satýþýmýz ve kermesimiz vardýr. Giriþ ücretsizdir. Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr. rtibat Tel: (0506) Orginazasyon: eni sya zmir Temsilciliði Üc ret ler ye rin den ký pýr da maz ken tü ke tim i de o lo ji siy le çe pe çev re sa - rýl mýþ top lu mun har vu rup har man sa vur du ðu kre di ler le iç tü ke ti mi kýþ kýr ta rak bü yü yen bir ül ke yiz. TZ ntalya temsilcimiz Müþerref ksoy'un eltisi, Hasan ksoy'un yengesi ve Mümin ksoy'un eþi yþe ksoy'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. ntalya eni sya Okuyucularý TZ Seyfettin ýldýz kardeþimizin dayýsý Mustafa ýldýz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kahramanmaraþ eni sya Okuyucularý Tür ki ye yi sý ca cýk kre di de ni zi boy dan bo ya kap lar ken, T nin bu sa vur gan lý ða i ti raz yük sel tip aç göz lü Türk ler borç al ma ya ve har ca ma ya de vam e di yor lar i fa de si ka mu o yun da bu ne küs tah lýk di ye kýz gýn lýk la kar þý lan mýþ tý... ma ger çek ti ki ta sar ru fa de ðil tü ke ti me teþ vik e di le rek ge li ri nin mis liy le borç la nan hak lý mýz düy na nýn en çok har ca yan ül ke le rin den bi riy di... Ve ma ka le tü ke ti ci kre di le rin de ki ar tý þýn bu yýl GSH nin yüz de 8 i ne va ra ca ðý ke ha ne tiy le bi ti yor du. Üc ret ler ye rin den ký pýr da maz ken tü ke tim i de o lo ji siy le çe pe çev re sa rýl mýþ top lu mun har vu rup har man sa vur du ðu kre di ler le iç tü ke ti mi kýþ kýr ta rak bü yü yen bir ül key dik. T ye kýz mak bir ya na, tü ke ti ci pa za rý mý zýn de rin li ði üç ay lýk dýþ ti ca ret a çý ðýn dan da gö re bi lir dik. Ta ri hi bir re kor ký rýl mýþ tý. O cak - Mart 2011 dö ne min de dýþ ti ca ret a çý ðý yüz de 96 o ra nýn da ar ta rak 24 mil yar 595 mil yon do la ra yük sel miþ ti. Sa de ce mart a yý nýn dýþ ti ca ret a çý ðý 10 mil ya - ü ze rin de ki de ne ti mi ne son ve ril me si dir. Ku rum sal laþ ma dan ka sýt i se sis te min as ker ü ze rin de il ke le re bað lý, key fî ol ma yan ve sü rek li bir de ne tim ku ra bil me si dir. Tür ki ye, a rýn ma ko nu sun da yol a lýr ken, hiç bir þe kil de i kin ci yö nü, ku rum sal laþ mýþ de ne ti mi ih mal et me me li dir. Ör nek ve re lim. Ma lum, 2003 yý lýn da ya pý lan ya sal de ði þik lik ler as ke rî mal ve har ca ma la rýn Sa yýþ tay ta ra fýn dan de ne ti mi ni ön gö rü yor du. n cak bu de ne tim an cak Mec lis in ta le bi ü ze ri ne ya pý la cak tý ve u su lü bir yö net me li ðe bað lýy dý. Kes tir me den söy le ne cek o lur sa, yö net me lik çýk ma dan de ne tim baþ la ma ya cak tý ve ni te kim he nüz baþ la ma dý, a ra dan 6 yýl geç me si ne rað men... Ku rum sal laþ ma ek sik li ði, böy le bir boþ luk bý ra kýr ar dýn da... Ge rek a na ya sa, ge rek ya sa lar, ge rek uy gu la ma lar dü ze yin de çok u zun bir yo lu muz var... þin he nüz ba þýn da yýz... li Bay ra moð lu / e ni Þa fak, ra yak laþ mýþ tý hal bu ki 2008 de bir yýl lýk ti ca ret a çý ðý mýz top la mý 63 mil yar do lar dý. a ni it hal tü ke ti me da ya lý bü yü me mo de li miz al mýþ ba þý ný gi di yor du. Ve yur du mu za a kan sý cak pa ra ne de niy le art ma yan dö viz ku ruy la u cuz it hal mal lar ül ke yi dol du ru yor du. y rý ca ta ma mý na ya ký ný yüz de 70 o ra nýn da it hal gir diy le ü re ti len sa na yi ü rün le ri ne da ya nan ih ra ca tý mý zýn art ma sý do la yý sýy la it ha la týn art ma sý ve dýþ ti ca ret a çý ðý nýn da bü yü me si de mek ti. Di ðer ta raf tan yi ne güç lü dýþ kay nak a ký mý nýn fi nans sis te min de ya rat tý ðý kre di bol lu ðu a nýn da pa zar la na rak tü ke tim þah la ný yor du. So nuç o la rak de ðer li TL ha liy le u cuz dö viz, a man gi ri þi ak sa ma sýn, kaç ma sýn de di ði miz sý cak pa ra nýn kur du ðu bü yü yen e ko no mi miz bi zi tü ke tim le kü çük me ri ka, a ðýr e mek sö mü rü süy le kü çük Çin ya pý ver miþ ti... Üs te lik her bir te pe den þi þi ri len ko nut ba lon la rý gök yü zü ne yük se li yor du... i hal Ke ma loð lu/ k þam, T. C. SULTBL SL HUKUK MHKMS L SS O: 2011/50 sas. KRR O: 2011/211 Sul tan bey li s li ye Hu kuk Mah ke me si nin 07/03/2011 ta rih 2011/50 sas e sas, 2011/211 ka rar sa yý lý ka ra rý i le, Si nop i li, Sa ray dü zü l çe si, k be len, Cilt o: 96, Ha ne o: 36 BS: 37, T.C. O: 'de nü fu sa ka yýt lý ýl maz ve Pa muk'dan ol ma Ka dý köy 05/07/1992 do ðum - lu da va cý KR Z B T B KOÐ LU'U, KR Z B o lan is mi nin P T L i le nü fu sa C R o la rak ya zýl ma sý na, ka rar ve ril miþ o lup i lan o lu nur. 19/04/2011 B: T. C. KRÞIK 2. L MHKMSD L SS O : 2009/1277 KRR O : 2011/360 Davalý : 1- SOGÜL ILMZ Davacý : 2- MUSTF ILMZ Mahkememizden verilen 06/04/2011 tarih ve yukarýda numarasý yazýlý kararý ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiþtir. HÜKÜM: 1- Davanýn kabulü ile KR li, BPZRI lçesi, ÜRÐL Köyü/mah. Cilt 76, hane 1 BS: 50'de nüfusa kayýtlý, L ve HF'den olma, BPZRI 13/12/1962 doðumlu davacý MUSTF ILMZ ile ayný hanede BS: 126'da nüfusa kayýtlý FVZ ve FDIM'dan olma SMBL 02/06/1976 doðumlu davalý SOGÜL ILMZ'ýn T.M.K. 166/1 maddesi uyarýnca BOÞMLRI, 2- Ortak çocuk 2007 doðumlu Özge'nin velayetinin davalý anneye verilmesine, 3- Taraflarýn ayný þehirde yaþamalarý halinde her ayýn 1. ve 3. hafta sonlarý Pazar ve dini bayramlarýn 2 günü saat 10:00-18:00 saatleri arasý, ayrý þehirde yaþamalarý halinde 1 Temmuz saat 10:00'dan 30 Temmuz saat 18:00 saatleri arasý davacý babanýn ortak çocuðu yanýna aldýrtmak sureti ile þahsi münasebet tesisine, 4- Ortak çocuk Özge için dava tarihinden baþlamak üzere aylýk 200 TL tedbir nafakasýnýn davacýdan alýnarak, davalýya verilmesine, hüküm kesinleþtikten sonra iþtirak nafakasý olarak devamýna, 5- Davacý kendisini vekil ile temsil ettirdiðinden 1.100,00 TL maktu avukatlýk ücretinin davalýdan alýnarak hazineye gelir kaydýna, 6- Davacý tarafýndan yapýlan 363,80 TL yargýlama giderinin davalýdan alýnarak, davacýya verilmesine, Da ir ve ri len ka rar ar gý tay yo lu a çýk ol mak ü ze re da va lý SO GÜL IL M Za i la nen teb - li ði i le i la nýn ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 7 gün son ra teb lið e dil miþ sa yýl ma sý na, ka ra - rýn teb lið ta ri hin den i ti ba ren 15 gün i çe ri sin de ka rarý tem yiz et me di ði tak dir de i la mýn ke sin leþ ti ri le ce ði 7201 sa yý lý teb li gat ka nu nun Mad de le ri ge re ðin ce L TB LÐ O LU UR. 03/05/2011 B: Plastik Boru Hammadde Otomasyon Sistemi Makine ve kipman lýmý için ihale ilaný Düzgünler Mak. San. ve Tic. Ltd. Þti. MVL Kalkýnma jansý TR52-10-KTSD01 KTSD KLKIM ML DSTK Programý kapsamýnda saðlanan mali destek ile Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi 3 no'lu Sok. o: 12 Selçuklu KO'da Plastik Boru Hammadde Otomasyon Sistemi için bir mal alýmý (U Tipi Helezon, Tüp Helezon, levatör, Silo, Bunker) halesi sonuçlandýrmayý planlamaktadýr. haleye katýlým koþullarý, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren ihale Dosyasý Konya 3. Organize San. Bölgesi 3 nolu Sok. o: 12 Selçuklu KO adresinden veya internet adreslerinden temin edilebilir. Teklif teslimi için son tarih ve saati: :00 Gerekli ek bilgi ya da açýklamalar; ve adreslerinde yayýnlanacaktýr. Teklifler, tarihinde, saat 10:00'da ve Konya 3. Organize San. Bölgesi 3 nolu Sok. o: 12 Selçuklu/KO adresinde yapýlacak oturumda açýlacaktýr. B: 30645

9 MKL 6 MIS 2011 CUM 9 fer sa dog ni as ya.com.tr BD de ki Dün ya Ti ca ret Mer ke zi o lan kiz Ku le ler in, U sa me bin La din ta ra fýn dan yer le bir e dil di ði dün ya ya i lân e dil miþ ti. Oy sa her kes bi lir ki, f ga nis tan ýn dað la rýn da ya þa yan U sa me, on lar ca se ne son ra sý ný pla yan la yan, prag ram la yan, dün ya yý bir að gi bi sa ran CI gi bi bir dýþ is tih ba rat, FBI gi bi sað lam bir iç is tih ba ra ta, 704 mil yar do lar as - Güzel hizmetler S ý nýr ta ný ma yan gü zel hiz met ler her ze min de de vam et mek te dir. þ ref-i mah lû kat ve mu ha tab-ý lâ hî o lan in sa nýn, bu sýr rýn ve va zi fe nin ik ti za et ti ði i man ve sev gi i le baþ ka la rý ný ku cak la ma sý ný ve ken di siy le bir lik te bir çok la rý nýn kur tul ma sý i çin ce ve lan, fe ve ran ve de ve ran et me si nin bir nu mu ne si ni, geç ti ði miz haf ta mik O va sý nda, Be len Ge çi di nde, k de niz in uç kör fez le rin de, s ken de run da ve n tak ya da mü þa he de et tim ve müþ te re ken ay ný ha va yý te nef füs ve te fey yüz et tik. Zi ya re ti mi zin ilk du rak ye ri s ken de run i di. s ken de run e ni s ya Vak fý nda ka la ba lýk gü zi de bir can dos tu top lu lu ðu na, Kut lu Do ðum Haf ta sý mü na se be tiy le fen di mi zin (asm) me saj la rý ný, Ri sâ le-i ur Kül li ya tý ndan tak di me ça lýþ týk. Sa ba hýn da muh te rem Bay rak ta roð lu ve Fa ruk Bey le rin kap tan lý ðýn da ken di mi zi n tak ya da bul duk. lk ön ce ha ným lar gru bu na yö ne lik o la rak, ders ha ne le rin de O ku ma nýn ö ne mi ve â lem-i s lâm ko nu la rý ü ze rin de dur duk ve su al le ri ne ce vap lar ver dik. k þa mýn da i se yi ne Kut lu Do ðum Haf ta sý mü na se be tiy le Pey gam ber fen di mi zin (asm) ma ne vî þah si ye tin den söz e de rek, dün ya ya teþ rif le ri nin in san lýk â le mi ve biz ler i çin de ðe ri bi çil me yen bir yük sek lik te ol du ðu nu sa týr lar dan gös ter me ye ça lýþ týk. Baþ ta u red din Çað lar Bey ol mak ü ze re bü tün ehl-i hiz me te bin ler te þek kür ler. Sa ba hýn da Dr. Tay yip baþ kan lý ðýn da s ken de run a av det et tik. Fa kat bu se fer çok fark lý. Bu se fer ki prog ram da, bir çok din ve me de ni ye tin kök le ri nin var ol du ðu, il hak ve hü vi ye ti ni ka za nan, nü fu su 190 bi ni bu lan s ken de run mer ke zin de, bü tün böl ge ye hi tap e de cek bir hü vi yet te o lan e ni s ya Ki ta be vi nin ve tem sil ci li ði nin a çý lý þý var i di. Çev re den ka tý lým çok renk liy di. l çe kay ma ka mý can dos tu muz li h san Su Be yin, STK tem sil ci le ri nin ve si ya si le rin ka týl ma la rý se vin di ri ciy di. Tem sil ci miz ve mü te þeb bis a vu kat rol Sa rý Be yin gay ret le riy le ha ya ta ge çen bu hiz met bi ri mi her ci het le tak di re þa yan. Bi zim de dâ vet li ol du ðu muz bu a çý lýþ ta, a çýk ha va da dâ vet li le re ve çev re den sey re den le re hi tap et tik. Ö ze tin de de dik ki: e ni s ya eþ ri yat ýn ga ye si va tan sat hý ný bir mek tep ha li ne ge tir mek tir. e ni s ya eþ ri yat ýn kay na ðý Ri sâ le-i ur dur. Ri sâ le-i ur da Kur ân-ý Ha kim e bað lý dýr. Tem sil ci li ði mi zin, fen di mi zin (asm) kut lu do ðu mun da ve Hz. Be di üz za man ýn ve fa tý nýn 51 in ci se ne-i dev ri ye sin de a çýl ma sý hay ra a lâ met tir. Tür ki ye nin nü fu su nun üç te bi ri o ku yor. Tak ri ben 20 mil yon gen ci mi ze mad dî ve ma ne vî u laþ mak mec bu ri ye tin de yiz. Be di üz za man ýn Vic da nýn zi ya sý (ý þý ðý) u lum-i di ni ye (din i lim le ri), ak lýn nu ru fü nun-u me de ni ye (me de ni yet fen le ri) tes bi ti nin, bu e ser ler le genç le re çok ci het ve yol lar la in ti ka li lâ zým dýr. y rý ca ül ke mi zin be ka sý, va ta ný mý zýn bir li ði bu e ser le rin saç tý ðý sev gi, kar deþ lik ve ça ðý ya ka la mak ha ki ka tiy le o la cak týr. 7 mil yar lýk dün ya a i le si nin ve 200 dev le tin bek le di ði, hu zur-u da i mî dir. Bun la rý di le ge ti ren ve her ke si mi ku cak la yan e ser ler dir. Tür ki ye de gün lük, haf ta lýk, ay lýk ci va rýn da ga ze te çýk mak ta dýr. 270 ci va rýn da TV ve bin kü sur rad yo var dý. ca ba bu ya zý lý-gör sel ba sýn, va ta nýn ve mil le tin ge le ce ði o lan bu genç le re is te ni le ni ve re bil miþ mi dir? 90 bin der nek, 10 bi ni aþ kýn va kýf bu nun ne re sin de ler? Tür ki ye nin 45 bi ni aþ kýn mez ra ve köy le ri ne gi dil miþ mi dir? 73 mil yon luk Tür ki ye nin ne re sin de yiz? Bu i ti bar la e ni s ya ki ta be vi gi bi nur lu ü ni te ler, neþ ri yat ba býn da çok ö nem li dir. Ve söz le ri mi müj de ler le nok ta la dým. Ka vak lý Kö yü nün muh ta rý Sn. Se dat Ba kýr Be yin him me tiy le dü zen le nen, yük sek ra kým lý ve ta ma men a ðaç lar la kap lý pik nik a la ný na, muh te rem v. rol Bey ve ar ka daþ la rý, bü tün dâ vet li le ri in ti kal et tir di ler. Muh te rem b dul lah nan lar, muh te rem Meh met Pe ker ler ve muh te rem Mus ta fa Güz men ler, muh te rem Ha san Ho ca lar, muh te rem Bes ta mi Bey le re ka dar her kes o ra day dý. i ne o ra da ne fes al dýr ma dan ve u mu mî pik nik ik ram la rýn dan son ra mik ro fo nu e li mi ze ver di ler. 40 da ki ka yý bu lan hi ta be miz de de, Dün ya ba rý þý, â lem-i s lâm ve Tür ki ye ü ze ri ne ha ki kat le ri di le ge tir dik. me ði ge çen bü tün n tak ya lý ve s ken de run lu gö nül dost la rý na ve kýy met li genç kar deþ le ri me bin ler te þek kür. Bu gü zel hiz met ler, ha yýr lý ve mü ba rek ol sun. Bin Ladin öldü mü, öldürüldü mü, öldürüldüðü ilân mý edildi? ke rî büt çe ye, tek ni ðe, tek no lo ji ye sa hip o lan BD nin ku le le ri ni im ha e de mez di. Hem de sa de ce i ki u çak la ku le ler yer le bir e di le mez di. Da ha baþ ka bom ba yý ðý nak la rý lâ zým! vet, Ko mü nizm yý kýl mýþ tý ve düþ man be lir len miþ ti: U sa me, el-ka i de. Bü tün BD li ler ve v ru pa lý lar kor ku tul du; BD bay ra ðý ve ön cü lü ðü et ra fýn da ke net leþ ti. f ga nis tan ve I rak (do la yý sýy la Or ta do ðu) res men, Pa kis tan gayr-i res mî o la rak iþ gal e dil di... e ti ce ma lûm Þim di U sa me bin La din öl dü rül dü! Öl dü rül dü mü, yok sa öl dü rül dü ðü i lân mý e dil di? Çün kü böy le bir ö cü ye, bir kor ku lu ða ih ti ya cý var dý kin ci Ba tý nýn Za ma ný mý zýn si ya se ti fev ka lâ de gi rift ve dý þa ba ðým lý dýr. Da ha ya lýn bir ta bir le, dec ca liz min gü dü mün de. Ha zi ran'ýn 12'sin de ya pý la cak ge nel se çim ler ön ce si ya þa nan sür priz ge liþ me ler zin ci ri ne ye ni bir hal ka da ha ek len di. Baþ ba kan r do ðan'ýn mi ting kon vo yun da gö rev li po lis es kor tu na l gaz Da ðý e tek le rin de si lâh lý sal dý rý da bu lu nul du. Bu kan lý sal dý rý yý he nüz üst le nen ol ma dý. ma, sal dý rý nýn üst len me si bi le, bu men fur ha di se nin iç yü zü nü ay dýn lat ma ya yet mez. Sal dý rý yý ya pan lar, en faz la i ha le nin ta þe ro nu o la bi lir ler. Ö nem li o lan, sal dý rý plâ ný ný kim le rin yap tý ðý ve ni haî mak sat la rý nýn ne ol du ðu nun bi lin me si dir. Bu ko nu da, þim di lik tah min ler ya pý lý yor. Sal dý rý nýn fa il le ri i le az met ti ri ci le ri nin bu lun ma sý, el bet te ki il gi li dev let bi rim le ri nin va zi fe si. Bu va zi fe, as la ih ma le gel mez. Zi ra, ben zer sal dý rý la rýn o la ca ðý yö nün de de cid dî u ya rý lar var. * * * Kuv vet li tah min ve ka na a te gö re, Kas ta - TRHT BUGÜ Cum hur re i si M. Ke mal'in be den sað lý ðý 1937 yý lýn - da bo zul ma ya baþ la mýþ tý. Has ta lý ðý nýn ne ol du ðu i se, ilk baþ lar da bi lin mi yor du. 22 O cak 1938 gü nü M. Ke mal'i mu a ye ne e den Dr. i hat Re þat Bel ger, ka ra ci - ðer den þüp he len di ve yap tý - ðý tet kik ler den son ra si roz teþ hi si ni koy du. r dýn dan, 6 Mart 1938 gü nü bu kez beþ dok tor Çan ka ya Köþ kü'nde ge lip bir kon sül tas yon yap tý lar ve on lar da si roz has ta lý ðý teþ - hi sin de bir leþ ti ler. e var ki, Türk he kim le ri - ne yi ne de tam i ti mad e dil - me di ve o dö nem de Baþ ba - kan o lan Ce lâl Ba yar'ýn tav - si ye siy le Fran sa'dan uz man bir dok to run dâ vet e dil me si ci he ti ne gi dil di. Tür ki ye'ye (top lam üç kez) da vet e di len Pa ris Týp Fa kül te si he kim le rin den Prof. Dr. o el Fis sen ger, yap tý ðý mu a ye ne den son ra dâ rî me ka niz ma lar i le e ði tim mü es se se le ri, ma a le sef din siz fel se fî a kým, ce re yan, sis tem ve i de o lo ji le rin e lin de. Da ha doð ru su dec ca liz min e lin de. Ke za, i lim, tek no lo ji ve kit le i le ti þim ve ha ber leþ me va sý ta la rý da... Do la yý sýy la hem ferd, hem a i le, hem de ka mu o yu na is te dik le ri si ya sî yö nü ve re bi li yor lar. Oy sa Müs lü man lar Kur ân ýn, Sün net in, i ma nýn ce re ya nýn da ol ma lý e ya zýk ki, son bir kaç yüz yýl da ka de me ka de me s lâ mî kül tü rü müz, e ði tim ve ter bi ye miz ze de len miþ, za yýf la mýþ. ði tim sis te mi ve ka nun lar, hat ta dev let ya pý lan ma sý ve ti câ rî ha ya tý mýz bi le, Ba tý kül tü rü ne gö re ya pý lan mýþ. Si ya se ti miz bu ve ben ze ri se bep ler den do la yý dý þa ba ðým lý. Do la yý sýy la: Biz mü te har rik-i biz zat de ði liz, bil va sý ta mü te har ri kiz. v ru pa üf lü yor, biz bu ra da oy - o da ay nen di ðer dok tor la rýn teþ his ve te dâ vi yön tem le - riy le pa ra lel lik arz e den bir ra por sun du. (*) Bü tün dok tor la rý or tak tav si ye si þuy du: l kol ve si - ga ra yý mut lak þe kil de bý rak - ma lý, ay rý ca per hiz yap ma lý. (M. Ke mal i se, bu tav si ye le ri pek ka a le al ma dý; al kol al ma ya ve si ga ra iç me ye de vam et ti.) e var ki, ay lar dýr de vam e den ra hat sýz lýk du ru mu halk tan ve dün ya ka mu o - yun dan giz le ni yor du. Fran sýz dok to ru nun n - ka ra'ya gel me si i se, ha di se - yi giz le me si ni a de ta im kân - sýz ha le ge tir miþ ti. Öy le ki, ya ban cý ga ze te ve der gi ler - de, M. Ke mal'in çok a ðýr ol - du ðu ve ya kýn da ö le ce ði ya - zý lý yor, hat ta ye ri ne ki min ge çe ce ði ü ze rin de bi le spe - kü las yon lar ya pý lý yor du. Bu ge liþ me ler kar þý sýn da, ger çe ðin a çýk lan ma sý ka çý - nýl maz ol muþ tu. 6 Ma yýs 1938 gü nü, ilk kez mo nu'da ki sal dý rý bir göz da ðý ni te li ðin de o lup þu me sa jý yan sý tý yor: "Sa yýn Baþ ba kan! ya ðý ný denk al! Hiç um ma dý ðýn, hiç tah min et me di ðin yer de se ni bi le vur du ra bi li riz. Zan net me ki, te rör teh li ke si sa de ce Do ðu ve Gü ney do ðu Böl ge le rin de var. þ te bak, te rör ve a nar þi ye hiç bu laþ ma mýþ, bu yön de hiç sâ bý ka sý ol ma yan Kas ta mo nu ta raf la rýn da bi le te rör esti re bi li yo ruz. Me sa jý mý zý dik kat al maz san, ken di gü ven li ðin gi bi se çim bi le risk al tý na gi rer." l lah'tan ki, te rö rist sal dý rý la rýn halk ta ba ný yok. Mut lak ek se ri yet, fa il le re de, az met ti ri ci le re de lâ net yað dý rý yor. Ta bi î, bun la ra lâ net yet mez. y rý ca, ted bir li ve mu te yak kýz dav ra nýl ma lý. Bu tür sal dý rý la rýn iç ve dýþ bað lan tý la rý mut la ka tes bit e di le rek ha di se nin ay dýn la týl ma sý ci - Ilgaz Daðý ndan geçen virajlý otoyolda polis eskortuna yapýlan menfur saldýrýdan bir görüntü. Siroz teþhisinin ilân edilmesi nu yo ruz. O ten vim i le (u yu ta rak) tel kin e der, biz ken di miz den ha yal e dip, a sam mâ ne (sa ðýr ca sý na) tah ri bi miz de e ser-i tel ki ni ic râ e de riz (tel kin e di len le ri ye ri ne ge ti ri riz). (Sü nû hat, e ni s ya eþ ri yat, s. 64) Bu teþ hi se gö re, U sa me, bu plan la rýn bir par ça sýy dý. a ni bir kur gu, bir ö cüy dü. O nun iþ le ri ni hal let ti ler. Son ra yýl lar ca o nun kor ku suy la kit le le ri ið diþ i le ma ni pu le et ti ler. Kim bi lir, U sa me bin La din da ha ön ce öl müþ ve ya öl dü rül müþ tü. ma, a çýk lan ma dý. Zi ra, o kor ku luk i le f ga nis tan ve Pa kis tan a yer leþ ti ler i yi ce. Þim di iþ le ri ni bi tir di ler ve U sa me nin ö lü mü nü i lân et ti ler. De ni ze a týl ma sýn dan! da an la þýl mý yor mu? Bu ne al dat ma ca, o ya la ma ca-bo ya la ma ca dýr Saldýrýlarýn mânâ ve mesajý 6 Mayýs 1938 ya pý lan bir res mî a çýk la may - la, M. Ke mal'in ka ra ci ðe rin - den ra hat sýz ol du ðu ve ken - di si ne si roz teþ hi si nin ko - nul du ðu i lân e dil di. Bu na rað men, 19 Ma yýs'ta ya pý lan kut la ma la ra ka týl dý. y rý ca, son se ya hat o la rak da na'ya ka dar gi dip gel di. 26 Ma yýs'ta i se, n ka - ra'dan ay rý la rak s tan bul'a gel di ve 1 Ha zi ran'dan i ti ba - ren Sa va ro na ya týn da kal - ma ya baþ la dý. Has ta lý ðý nýn ö lüm cül ol - du ðu nu an la dý ve 5 y lül'de meþ hûr va si yet nâ me si ni yaz dý. Bu gün ler den i ti ba ren ka ra ci ðe rin su top la ma ya baþ la ma sý ü ze ri ne, a ra a ra kar nýn dan su bo þalt ma yön - te mi uy gu lan dý. 7 y lül 7 Ka sým ta rih le ri a ra sýn da, en az 6 lit re, en çok 11 lit re ol mak ü ze re, kar - nýn dan bir kaç kez su a lýn - ma sý ci he ti ne gi dil di... (*) Can Dün dar; Sa rý Zey bek, s, he ti ne gi dil me li. Þa yet, yap týk la rý yan la rý na kâr ka lýr sa, iþ tah la rý ka ba ra cak ve mü ker rer sal dý rý lar i çin ye ni plân lar ya pý la cak. Tür ki ye'de ik ti da rýn el de ðiþ tir me si, mut la ka se çim ler le ta hak kuk et me li. e ti ce ne o lur sa ol sun, san dýk tan çý ka na her kes say gý duy ma lý. Mem le ket i da re si, de mok ra tik ni zam i çin de ka lý na rak iþ ler lik ka zan ma lý. Baþ ka tür lü da yat ma lar, hür ri yet ve de mok ra si düþ man lý ðý he sa bý na ge çer. De mok ra tik er dem þu nu ge rek ti rir ki: Si zin si ya se ten ra kip o la rak gör dü ðü nüz, hat ta yüz sek sen de re ce zýt ve en bü yük mu a rýz di ye bel le di ði niz bir li de re ve ya o nun par ti si ne yö ne lik o la rak þid de te baþ vu rul du ðun da ve ya on la ra her han gi bir sal dý rý da bu lu nul du ðun da, siz bu nu biz zat ken di ni ze ya pýl mýþ bir mu a me le o la rak gö rüp þid det le kar þý gel me niz i cap e der. le nen ya pý lan bir kan lý sal dý rý ya rað men, tu tup or ta dan ko nuþ mak, ya hut te kel lüf lü te vil ci he ti ne git mek, ki þi nin hu kuk ve de mok ra si ye o lan bað lý lýk ta cid di yet ve sa mi mi yet ten u zak ol du ðu nu gös te rir. l ha sýl: Kim den ge lir se gel sin ve ki me kar þý ya pý lýr sa ya pýl sýn, her tür lü yak ma, yýk ma ve sal dý rý ey le mi ni pe þi nen tel'in e der ken, ay ný þe kil de, hür ve de mok ra tik ze min de ya pý lan si ya set ya rý þýn da bü tün par ti le re ba þa rý lar di li yo ruz. 'Zi na is na dý' teh li ke si De ði þik par ti le re men sup ba zý po li ti ka cý lar la il gi li ol du ðu id di a e di len "skan dal gö rün tü ler" ve bu gö rün tü le re is ti na den ya pý lan yo rum lar, spe kü las yon lar, sa taþ ma lar, lâf so kuþ tur ma la rý, he le he le a ðýz da laþ la rý na va ran dü el lo lar, ne ya zýk ki "si ya set sa na tý"ný a ya ða dü þü rü yor. y ný min vâl ü ze re ko nu þan ve bil has sa mey dan lar da nu tuk a tan li der le rin ra kip le ri ne "zi na is na dý"nda bu lun ma sý, ya hut böy le bir gü na hýn iþ len di ði ni i mâ yol lu da hi ol sa dil len dir me ye ça lýþ ma sý, doð ru su son de re ce yan lýþ ve bir o ka dar da ü zü cü bir du rum. Zi ra, di ni miz bu tarz da bir if þa at hak ký ný kim se ye ver mi yor. Zi na is na dý na çok a ðýr mü ey yi de ler ge ti ren s lâ mi yet, dört gör gü þa hi din hiç bir þüp he ye ma hal bý rak ma ya cak de re ce de þa hit li ðini þart ko þar. Üs te lik, da ha baþ ka þart lar da var. Bü tün bun la rý bir ta ra fa bý ra kýp sa de ce ka set ler de ki gö rün tü le re da ya na rak in san la rý zan ve töh met al týn da bý rak mak, di nen ca iz ol ma dý ðý gi bi, in san te mel hak ve hür ri yet le ri a çý sýn dan da doð ru de ðil. Hem u nu tul ma sýn ki, bu gün kü tek no lo ji i le hiç ol ma ya cak bir gö rün tü yü da hi sa hih miþ gi bi uy dur mak müm kün ha le gel miþ du rum da. GÜ GÜ T RH ltur han Cel kan (0 505) Te sa nüd im ti ha ný ç na do lu dan a ra yan ha ným o ku - yu cu mu za: Bi zim net ve be lir gin öl çü le ri miz var: 1- ur Ta le be le ri ur hiz me ti yap mak la meþ gul ler ve sa de ce bu a lan da gö rev li ler. On lar to puz tut mu yor lar! Üs tad la rý nýn i fa de siy le on lar ki e li miz var; e ðer yüz e li miz de ol sa, an cak nu ra kâ fi ge lir 1 di yor lar! Çün kü on la rýn mah þer de ki a na so rum lu luk a lan la rý bu! Bu sebep le ur Ta le be le ri ur hiz me ti ni en ce be rut dö nem de bi le yap mak tan ge ri dur ma mýþ lar! Ha pis, ö lüm ve tür lü ce za lar on la rý hiç bir za man yýl dýr ma mýþ! Hiç bir za man- oy ver dik le ri par ti ik ti da ra gel se de, gel me se de hiç bir hü kü met ten hiç bir il ti fat bek le me miþ ler ve al ma mýþ lar! Ri sâ le-i ur un sa fi ye ti ni hiç bir u lu fe i le kir let me miþ ler! ur hiz me ti ni mad dîma ne vî/dün ye vî-uh re vî hiç bir men fa a te â let et me miþ ler! Bu a çý dan ne dev le te, ne de hiç bir güç mer ke zi ne hiç bir bi çim de min net borç la rý ol ma mýþ! ur ta ri hi bu na þa hit tir. 2- ur Ta le be le ri sa-yý Mu sa nýn Dör dün cü Me se le si ni çok sýk o kur lar ve çok i yi bi lir ler. Bu gün ler de da ha sýk o ku ma lý lar. O ra da Be di üz za man, Ö mür ser ma ye si pek az dýr; lü zum lu iþ ler pek çok tur 2 de dik ten son ra, il gi a la ný mý za gi ren bir bi ri i çin de da i re ler den bah se di yor. Di yor ki: Her in sa nýn kalb ve mi de da i re sin den ve ce set ve ha ne da i re sin den, ma hal le ve þe hir da i re sin den ve va tan ve mem le ket da i re sin den ve kü re-i arz ve nev-î be þer da i re sin den tut, tâ zî ha yat ve dün ya da i re si ne ka dar, bir bi ri i çin de da i re ler var. Her bir da i re de, her bir in sa nýn bir ne vî va zi fe si bu lu na bi lir. Fa kat en kü çük da i re de en bü yük ve e hem mi yet li ve da i mi va zi fe var. Ve en bü yük dâ i re de en kü çük ve mu vak kat a ra sý ra va zi fe bu lu na bi lir. 3 De va mýn da en kü çük da i re nin kalp ve mi de da i re si bu lun du ðu nu ve bu ra da ki va zi fe nin da i mî ol du ðu nu i fa de e di yor. De vam la di yor ki: Fa kat bü yük da i re nin ca zi be dar lý ðý ci he tiy le kü çük da i re de ki lü zum lu ve e hem mi yet li hiz me ti bý rak tý rýp lü zum suz, ma la ya ni ve a fa kî iþ ler le meþ gul e der. Ser ma ye-i ha ya tý ný boþ yer de im ha e der. O kýy met tar öm rü nü kýy met siz þey ler de öl dü rür. 4 þ te ur Ta le be le ri bun dan kor ku yor lar ve tit ri yor lar! Çün kü lü zum suz ve ma la ya ni iþ le rin çok ol du ðu bü yük da i re çok ca zi be dar! Bu nun la be ra ber ur Ta le be le ri se çim dö nem le rin de bu ca zi be dar bü yük da i re yi ça buk at la týr lar. Bu nun ca zi be si ne ta ký lýp bo ðul maz lar. Bu nun ca zi be si ne ta ký lýp bir bi ri ni it ham et mez ler, te sa nü dü sars maz lar. Çün kü bu hem gü nah týr; bi lir ler. Hem de kü çük da i re de va zi fe bü yük ve ken di le ri ni bek li yor; bu nu da bi lir ler. 3- ur Ta le be le ri te sa nü dü mu ha fa za ya çok ö nem ve rir ler. Çün kü Be di üz za man bu ko nu ü ze rin de a de ta tit ri yor: Sa kýn, sa kýn, dün ya ce re yan la rý, hu su san si ya set ce re yan la rý ve bil has sa ha ri ce ba kan ce re yan lar si zi tef ri ka ya at ma sýn. Kar þý nýz da it ti hat et miþ da lâ let fýr ka la rý na kar þý pe ri þan et me sin! l hub bu fil lah ve l-buð zu fil lah (l lah i çin sev mek ve l lah i çin buðz et mek) düs tur-u Rah mâ nî ye ri ne (el-i ya zü bil lâh) lhub bu fi s-si ya se ti ve l-buð zu li s-si ya se ti (Si ya set i çin sev mek, si ya set i çin buðz et mek) düs tur-u þey ta nî hük me dip, me lek gi bi bir ha ki kat kar de þi ne a dâ vet ve el han nâs gi bi bir si ya set ar ka da þý na mu hab bet ve ta raf tar lýk la zul mü ne rý za gös te rip ci na ye ti ne ma nen þe rik ey le me sin. 5 Ke za Be di üz za man: ziz kar deþ le rim! v vel â hir tav si ye miz, te sa nü dü nü zü mu ha fa za; e nâ ni yet, ben lik, re ka bet ten ta haf fuz ve i ti dal-i dem ve ih ti yat týr 6 bu yu ru yor. Bu çað rý la ra ku lak ver mek her ur Ta le be si nin boy nu nun bor cu dur! 4- ur Ta le be le ri, her me se le le ri ni meþ ve ret le hal le der ler. çin de bu lun du ðu muz se çim dö ne mi i le il gi li o la rak da söz ko nu su meþ ve ret ya pýl mýþ ve bir ka rar ve ril miþ tir: (Söz ko nu su meþ ve ret, geç ti ði miz 16 i san 2011 gü nü s tan bul da e ni s ya bün ye sin de hi lâf sýz on sa at sü rey le ya pýl mýþ týr. Ben o ra day dým. O ra da na do lu nun bütün þe hir le rin den tem sil ci ler var dý. çýk ve net söy lü yo rum: Ben o ra da Ri sâ le-i ur un þahs-ý ma ne vî si ni gör düm! O ra da ko nu þan ki þi ler de ðil; ko nu þan ha ki kat i di! Siz le rin tem sil ci le ri niz o ra da me se le le ri ni öy le gü zel mü za ke re et ti ler ki, i na nýn, böy le bir se çim ön ce sin de, mar ji nal den u zak, kav ga cý ve tes li mi yet çi ol ma yan/ ol gun, se vi ye li, say gý lý, iç ten, sa mi mî, bil gi do lu, mes le ði ni ve dâ vâ sý ný bi len, Ri sâ le-i ur a va kýf, hak kýn ha tý rý ný â lî tu tan he ye ti on sa at din le yin ce, i na nýn ben, ken di a dý ma söy lü yo rum böy le bir ce ma a tin en kü çük fer di ol mak tan o nur duy dum.) Bu du rum da bi ze meþ ve re tin al dý ðý ka ra ra say gý lý ol mak ve her ha lü kâr da te sa nü dü mü zü mu ha fa za et mek ka lý yor. DUÂ y Rabb-i Ra hîm! Bi zi bi ze kar deþ kýl! Bi zi bi ze mu a vin kýl! Bi zi bi ze mu za hir kýl! Ku sur la rý mýz ne de niy le gü cü mü zü, kuv ve ti mi zi, kud re ti mi zi, bir li ði mi zi, dir li ði mi zi çý ka rýp al ma! Te sa nü dü mü zü sö küp al ma! Sev gi mi zi çý ka rýp at ma! k lý mý zý ba þý mýz dan al ma! Â min! Dip not lar: 1- Lem a lar, s sa-yý Mu sa, s sa-yý Mu sa, s sa-yý Mu sa, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 88, 6- Þu â lar, s. 277.

10 KÜLTÜR ST 10 6 MIS 2011 CUM v ve lâ ken di miz Ka bir ka pý sýn da ol du ðu mu zu u nut mak, an cak fa ni dün ya ya da ha kuv vet li bir na zar la bak mak tan bi zi a lý ko ya maz... Za ra rý da i ma kâr e di yo ruz di ye ya zý lý pa ket ler le bi ze su nul muþ ol du ðun dan he men fark et me - miz müm kün ol ma yan bir du rum dur bu... Kab ri u nut - mak... hi re ti u nut mak... Ve l lah ýn e mir le ri ni u nut - mak... Ha fa za nal lah... Da i ma di ri, da i ma ta ze ve i ta at ve u yul ma ya ha zýr o la ca ðý mýz bir ha ki kat, ö lüm ha ki ka tý el - bet te ki hiç bir za man u nu tul ma ma lý dýr. Biz le rin da i ma çok bil di ði miz cüm le ler den o lan: Bu za man ce ma at za ma ný dýr. Biz ler ta ra fýn dan ez - ber den çý ka rý la rak ha ya týn i çin de kul la ný la bil me li dir. Þah sî, nef sî an la yýþ ve kav ra yýþ la rýn ö nü ne ve ö te le ri ne ge çe rek bir ol ma nýn be ra ber ol mak o du ðu nu an la ma - mýz ve ha ya ta ge çir me miz ge rek mek te dir. Ce ma at fi - kir ve an la yýþ la rý na pa re lel de ðil de ay ký rý dü þün ce ler i çe ri sin de ol mak an cak ken di mi zin na ký si ye ti ni ve za - rar la rý mý zý or ta ya ko yar. Bi zim dý þý mýz da kim se nin sa hip ol ma dý ðý na sa hip ol du ðu mu zu dü þün mek, hiç - bir za man be ra ber ol du ðu muz ve ta dat et ti ði miz hiçbir dü þün ce mi zin ve fik ri mi zin ö nü ne ge çe mez. Ve lev ki ken di miz ce en doð ru ve kýy met li ol sa bi le... Þu nu da ku la ðý mý zýn kü pe si o la rak hiçbir yer de ve za - man da dü þür me me miz ve kay bet me me miz ge re ki yor ki: Fer di þa hýs la rýn de ha sý ne ka dar ha ri ka da ol sa lar, ce - ma a tin þahs-ý ma ne vi sin den ge len de ha sý na kar þý mað - lûb dü þe bi lir... Bir bi ri mi zin him met ve du â sý na her za man muh taç ol du ðu mu zu, þef kat ve mer ha met ih ti ya cý i çin de his se - de bil me li ve u nut ma ma lý yýz. Ders ar ka daþ lý ðý ve hiz - met te ha de me ol mak; mür þid ve üs tad lý ða da i ma ter cih e dil me li dir... e fis ve þey ta nýn, des sas mü na fýk za lim le - re rað men... Tak sim-i me sa i sýr rý ný ve der si ni ha ya ta ge çi re rek da i ma can lý tut ma lý yýz. k si ni yap ma mýz Ce nâb- Hakk ýn ih san ve mer ha me tiy le o muz la rý mý za yük len - miþ o lan hiz met-i Kur â ni ye ve i ma ni ye ye sýr tý mý zý dön - mek o lur ki böy le bir var ta dan l lah a sý ðý ný rýz. Her ke si yok sa yýp, her i þi o muz la ya cak ku ru sý ký ba ba yi ðit ler den ol mak tan sa kýn ma lý yýz. Kud si ve ga yet e hem mi yet li ve ehl-i i ma na men fa at li hiz met le ri mi ze ne ka dar çok el ler yar dý ma koþ sa ev ve la biz ler mem nun ol ma lý yýz ve Rab - bi mi ze mem nu ni yet du â sýn da bu lun ma lý yýz. Sa bit o lan bu hiz met-i i ma ni ye ve Kur â ni ye miz bu fa - ni dün ya nýn u mu ru ve ge çi ci si ya sî al dat ma ca la rýy la ken di e li miz ve di li miz le sar sýl ma ma lý dýr... Bi ze dü þen va zi fe le re Ri sâ le-i u run kud sî ve ma ne vî da i re si i çe ri - sin de o la rak ka na at e dip þük ret me li yiz. Muh taç ol du ðu muz ha ki kat le rin bu za man da hiç bir fa ni ka zanç ve ma kam la de ði þil me ye ce ði ni i yi bil me - miz ge re ki yor. Kâ i nat ta hiç bir þe ye a let ve ba sa mak o - la ma ya cak o lan ha ki kat la ra kar þý lâ kay da ne bir ta výr ve þe kil le dün ya nýn fa ni fi kir le ri ni ve u mu ru nu ne fis ve þey ta nýn il ka a týy la ka rýþ týr mak, a let et mek sa de ce bi ze de ðil, s lâm â le mi ne ve in sa ni ye te de bü yük bir za rar ver mek o la cak týr... ðer ken di mi zi ve bu ha ya týn men fa a ti ni dü þü nü yor - sak bü tün gü cü müz le ve her tür lü im kâ ný mýz la hiz me te, i man ve Kur ân hiz me ti ne koþ ma lý yýz ve ö lü mü de ba þý - mýz da bir taç gi bi u nut ma ma lý yýz... n saf ve ha mi yet le mü talâa ni ye tiy le... Ce ma at ler ve Top lum-si ya set-dev let Ma lû mu nuz, yi ne bir se çim yý lýn da yýz. 12 Ha zi ran 2011 Pa zar gü nü ya pý la cak ge nel se çim le re beþ haf ta gi bi ký - sa bir sü re kal dý. Si ya sî par ti ler, mil let ve kil li ði a day lis te - le ri ni a çýk la ma la rýy la bir lik te se çim kam pan ya la rý ný da baþ lat mýþ ol du lar. e ni s ya eþ ri yat o la rak biz de, bu se çim le rin ül ke mi - ze ha yýr lar ge tir me si ni Ce nâb-ý Hak tan di li yo ruz! Ge rek ge nel, ge rek se ye rel se çim ler de top lum ör güt len me - le ri nin ta ký na ca ðý ta výr ö nem ka za nýr. Ve par ti ler, top lu mu o - luþ tu ran her grup gi bi ce ma at le ri de se çim den se çi me ha týr - lar! Par ti nin yet ki li gö rev li le ri, ce ma at ön de ge len le ri ni a le ni ya da giz li zi ya ret e de rek gö nül le ri ni al mýþ o lur. Had di za týn da i se bu zi ya ret ler de, bu ra lar da di le ge ti ri len is tek ya da ka na at - ler de kar þý lýk lý me saj gi bi dir. Ce ma at ke li me si, ye kûn, top lam mâ nâ sýn da ki cem ke li - me sin den tü re ti len bir ke li me ve top lu luk an la mý na gel mek te. Gü nü müz de ö zel lik le di nî top lu luk lar bu ce ma at ke li me siy le ta ným lan mak ta: ce ma a ti, B ce ma a ti gi bi Ül ke miz de ki en ka la ba lýk ve et ki li ce ma at ler den bi ri si de, Ri sa le-i ur o ku yan lar dan mül hem o la rak ur cu lar o la - rak ta bir e di len di nî top lu luk. ur cu lar, il kin, kin ci Cum - hur baþ ka ný s met nö nü gi bi en üst dü zey de bir si ya set çi ve dev let a da mý nýn di li ne pe le senk et ti ði bir ke li me o la rak ün - len di. Son ra sýn da i se bir ce ma at a dý o la rak yer leþ ti. Ri sa le-i ur o ku yu cu la rý nýn bir ce ma at ol du ðu nu ilk kez di le ge ti ren i se, za ma nýn ce ma at za ma ný ol du ðu nu vur gu la yan bü yük s lâm â li mi Be di üz za man Sa id ur sî ol du. ur cu lar ýn aç tý - ðý bu yol dan il ham a la rak, þeyh ya da ho ca bel le dik le ri in - san la rýn i sim le ri ne i za fe ten ce ma at leþ me yo lu nu ih ti yar e den baþ ka di nî o lu þum lar da ka mu o yun da gö rün me ye baþ la dý lar. Ta biî ki ce ma at le rin et kin lik le ri art týk ça, da ha baþ tan on la - rýn ö nü nü kes mek i çin ka nun lar, vs. ih das e den, res mî i de o lo - ji gü dü mün de ki dev let de sü rek li ya da za man lý ted bir ler al - ma ya ko yul du. Bu bað lam da ih ti lâl ü rü nü P ve KP nin ik ti dar dö nem le rin de bir çok ce ma at dün ye vî leþ ti ri - lip si ya set a la ný na çe ki le rek kon trol al tý na a lýn dý. Bu nun te za hür le ri ni, ko nu þul ma sý ge rek li du rum lar da ki sus kun luk - lar dan ve ta kiy ye ci dav ra nýþ lar dan az çok fark e de bi li yo ruz! þ te, de ðer li ga ze te ci-ya zar Kâ zým Gü leç yüz, med ya gru bu - mu zun ba þý e ni s ya ga ze te sin de ya yýn la nan se kiz gün lük Top lu mun Sos yal Bir Ger çe ði: Ce ma at ler baþ lýk lý di zi ya zý - sýn da ce ma at ler in se ren ca mý ný ko nu al dý. e ni s ya eþ ri - yat o la rak biz de bu ça lýþ ma yý i ve di lik le ki tap o la rak neþ ret me ka ra rý al dýk. e den i ve di lik le? Çün kü far kýn da lar ya da de ðil - ler, a ma ce ma at ler, do kun san yý ký la cak hâ le gel miþ men hus zih ni ye tin bir þe kil de pa yan da sý hâ li ne ge ti ril di ler. Bu en bü - yük yan lýþ tan dö nül me me si hâ lin de, ger çek de mok ra si ye (i - man-ha yat-þe ri at me se li) u laþ mak i çin da ha çok za man bek le - me miz ve e mek sarf et me miz ge re ke cek i ne de l lah bi lir. Bu ye ni ki ta bý mýz Ce ma at ler ve Top lum-si ya set-dev let in müm kün mer te be bir çok kim se ye u laþ tý rýl ma sý, ö zel lik le bu a çý - dan çok ö nem li. Çok sa yý da a lým lar i çin ca zip is kon to lar ya pý la - ca ðý þüp he siz dir. He men ha re ke te geç me nin za ma ný! e ni s ya eþ ri yat o la rak gün de mi miz de ay rý ca ilk de fa ba sýl - mak ta o lan i ki e ser le ri miz de var: Göl ge le rin Sec de si (Ha san Gü - neþ) ve Ke li me le rin Di li (Sü ley man Kös me ne) Ö nü müz de ki haf ta lar da bu ki tap la rýn ta ný tý mý i le kar þý - nýz da o la ca ðýz. Bir de ha týr lat ma da bu lun mak is ti yo ruz: Ö nü müz de ki Pa zar gü nü, n ne ler Gü nü. Bu bab da, bil has sa genç ya - zar la rý mýz dan Sa li ha Fer þa doð lu nun Hz. i þe nin zin de ki ta bý ný ö ne ri yo ruz! z vac-ý Ta hi rat tan Hz. i þe (ra), l - lah ýn tav si fiy le mü min le rin an ne le ri nden ön de ge le ni. Ha ný mý ol mak la mü þer ref ol du ðu Pey gam ber fen di miz - den (asm) en çok ha dis ri va yet e den tek ha ným Sa ha bi o - la rak bi ze her þe yiy le ör nek bir þah si yet. n ne ler Gü - nü mü zü en i yi, o nu an la tan bir ki tap la da ha de ðer li ký la bi - li riz her hâl de. e der si niz? SI V KÂTI OKUMK Ç Hazýrlayan: rdal Odabaþ (er da lo da U K RI D Þ ÐI 1. Bir ko nu yu öð ren mek i çin o kul da, bir öð ret me nin ya nýn da ve ya ya zý lý þey ler ü ze rin de ça lýþ - mak, öð re nim gör mek. - Or tak bir doð ru dan ge çen i ki ya rý düz lem den bi ri nin ö te ki si nin üs tü ne ça kýþ ma sý i çin yap tý ðý dön - me nin ni ce li ði. 2. Ku ru luþ a maç ve gö re vi ne uy gun ki tap, film, plak gi bi her tür lü dü þün ce ve sa nat ü rü nü nü top la yan, dü - zen le yen ve ge nel o la rak il gi le nen o kur la ra su nan ku ru luþ. 3. BD'de bir e ya let. - ri ta ne li be zel ye. 4. Bir çok luk e ki. - Te le viz yo nun ký sa sý. 5. Çem be rin çev re si ni he sap lar ken kul la ný lan sa bit sa yý. 6. Bi ri nin dü þün dük le ri ni ve ya u zak ta ge çen bir o la yý hiç bir bað lan tý ol ma dan al gý la ma. 7. Dün ya mý zýn uy du su. - Kim ya sal ve ya fi zik sel du ru mu de ði þik lik ler gös te ren, ren gi ni i çin de ki ma den, tuz ve ok sit ler den a lan sert ve ka tý mad de. 8. Öð ren ci le re o kul dý þýn da pa ra i le ders ve ren ö - zel ku ru luþ. 9. Ço cuk la rýn o yun da i þa ret le dik le ri yer, e be nin ye ri, ka le. - lân yo luy la ya pý lan du yu ru lar. 10. ði ti ci hi kâ ye ve ya ma sal. - n gi - liz ce yo ur'un ký sal týl ma sý. 11. Ge niþ li ði an la mýn da ki ke li me. - Her - han gi bir e ner ji tü rü nü baþ ka bir e ner ji ye dö nüþ tür mek, bel li bir güç - ten ya rar la na rak bir i þi yap mak ve ya et ki o luþ tur mak i çin çark lar, diþ - li ler ve çe þit li par ça lar dan o lu þan dü ze nek ler bü tü nü. 12. Öð ren ci le - rin ka zan dý rýl ma sý ge re ken ka za ným la rýn ne ka da rý nýn ka za ný lýp ka za - nýl ma dý ðý ný an la mak i çin ya pý lan ölç me Z H U I V Z T Z K F M R K O O R T M K M R T Þ T R H K L R S I M K BR ÖCK BULMCI CVBI R P Þ H S R R Þ L Þ T B S Þ R K S B U L M C 1. Her tür lü e ði tim ve öð re ti min top lu o la rak ya pýl dý ðý yer, mek tep. - O kul lar da ve di ðer dev let da i re le rin de ge nel te miz lik iþ - le ri ni ya pan gö rev li. 2. a zýl mýþ ya da ba sýl mýþ yap rak la rýn bir a ra ya ge ti ril me sin den o lu þan, 49 say fa dan az ol ma yan ve bir ko - nu yu be lir li bir dü zen i çin de su nan e ser. - n ce ke nar lý ve siv ri uç lu ha fif a yak ka bý. 3. Mer kür ge ze ge ni nin di ðer a dý. - Var lýk la - rýn, tabiatta ki gö rü nüþ le ri nin ka lem, fýr ça gi bi a raç lar la kâ ðýt, bez vb. ü ze rin de ya pý lan bi çim le ri. 4. Os man lý Türk çe'sin de ay. - Se len yum elementinin sim ge si. 5. ski bir siyasî part imizin kýsaltma sý. - Çi çek to zu, po len. - Ün lü bir e ði tim ci miz Hü se yin I þýk. 6. Par mak lar la ha re ket et ti ri len pi ya no, org vb. çal gý lar da ve ya ya zý ve he sap ma ki ne le rin de de ðiþ mez bir ek sen çev - re sin de i nip kal ka bi len, is te ni len i þe gö re dü zen len miþ ba zý me ka niz ma la rý ça lýþ tý ran kal dý raç kol la rý nýn, tuþ sý ra la rý nýn bü tü - nü. - Bay ra ðý mý zýn ren gi. - Bed duâ. 7. Karak ter, tip. - n ter net Pro to ko lün ký sa sý. - Bil ye oy nar ken en ar ka a ta ca ðý ný gös ter mek i çin hay ký rý lan te rim. 8. Ki mi yö re le ri miz de a ða. - Par lak, pa muk lu ku maþ. - a ba nî hay van la rýn i çin de ya þa dý ðý kü çük ma ða - ra. 9. Çað daþ He len ce de (n) se si nin söy le ni þi. - Os man lý Türk çe sin de göz. 10. Baþ þehri Bað dat o lan dev let. - Bir so nuç el de et mek, her han gi bir þey or ta ya koy mak i çin güç har ca ya rak ya pý lan faaliyet, ça lýþ ma. - De mir yo lun da yol cu ve yük ta þý mak ta kul la ný lan, bir ve ya bir kaç lo ko mo tif ta ra fýn dan çe ki len va gon lar di zi si. Ü LÜ su al tý fo toð raf çý sý ve te le viz yon ya pým cý sý Ma sa ka zu ka gi, Tür ki - ye nin su al tý zen gin le ri ni gö rün tü le mek ü ze re, su al tý mo de li ya no Fu ku da i le Bod rum a gel di. Kül tür ve Tu rizm Ba - kan lý ðý Ta nýt ma Ge nel Mü dür lü ðü i le Bod rum ve Kar ya Kül tür Sa nat ve Ta - nýt ma Vak fý (BO SV) iþ bir li ðin de, Tür ki ye de niz le rin de ki su al tý zen gin lik - le ri nin ta ný tý mý i çin çe kim yap mak ü - ze re Bod rum a ge len Ma sa ka zu ka gi, Su al tý r ke o lo ji si ns ti tü sü nde ba sýn top lan tý sý dü zen len di. ka gi top lan tý da, i ki haf ta bo yun ca Bod rum dan lan - ya ya ka dar o lan sa hil ke si min de su al tý çe kim le ri ya pa ca ðý ný söy le di. Çe kim ler - de ye ni bir tek no lo ji o lan 3D sis te mi ni kul la na ca ðý ný be lir ten ka gi, þöy le ko - nuþ tu: Tür ki ye de yap tý ðým çe kim le ri, Ja pon ya da ya yýn ya pan te le viz yon lar da 3 prog ram ha lin de ya yýn la ya ca ðým. Çe kim le ri 3 bo yut lu o la rak ya pa ca - ðým. Tür ki ye de da ha ön ce de su al tý çe kim le ri yap mýþ tým. Tür ki ye nin çok gü zel su al tý gö rün tü le ri ve ta ri hî ö zel lik le ri var. v ru pa dan Tür ki ye ye ge len dal gýç lar bu gü zel lik ler den mem nun o lu yor lar. n cak Ja pon lar Bod rum u ta ný mý yor. Bu ra da yap tý ðý - mýz prog ram lar la Bod rum u ve Tür - ki ye yi Ja pon ya da ta ný ta ca ðýz. BO SV Baþ ka ný Tu fan Tu ran lý da Ma sa ka zu ka gý nin ya pa ca ðý su al tý çe - kim le ri nin Tür ki ye nin ta ný tý mý na bü - yük kat ký sað la ya ca ðý ný söy le di. Ja pon e ki bin çe kim le re, 6 Ma yýs ta (bu gün) Bod rum as sý da a çýk la rýn da baþ la ya - ca ðý ný be lir ten Tu ran lý, Çe kim ler, Ja - pon ya nýn 3D ya yýn ya pan te le viz yon ka na lýn da ya yýn la na cak. Bu nun ya nýn - da dört yü zün üs tün de ga ze te ve der gi ya zý sý çý kar mýþ o lan ka gi, te le viz yon prog ram la rý nýn ya nýn da su al tý zen gin - lik le ri miz le il gi li bir çok ha ber ha zýr la ya - cak de di. Bod rum / a a Sualtý güzelliklerimiz Japonya da tanýtýlacak ÜLÜ SULTI FOTOÐRFÇISI V TLVZO PIMCISI KG: TÜRK ÇOK GÜZL SULTI GÖRÜTÜLR V TRHÎ ÖZLLKLR VR. Bi rin ci Sa id dö ne mi Sul ta nah met te can la ný yor BR L Plat for mu nun Be di üz za man i le il gi li o - la rak dü zen le di ði ser gi ler den dör dün cü sü, Türk ve s lâm ser le ri Mü ze sin de a çý la cak. Ri sâ le-i ur Kül li ya tý Mü el li fi Be di üz za man Sa id ur - sî nin ha ya týn dan Bi rin ci Sa id bö lü mü nü e le a lan ser gi ya rýn Sul ta nah met te a çý lý yor. Bar la Plat for - mu ta ra fýn dan dü zen le nen ser gi, Türk ve s lâm ser le ri Mü ze sin de 15 Ma yýs a ka dar a çýk ka la - cak. Ser gi de Bi rin ci Sa id yýl la rý na a it bel ge ler, ha - tý ra lar ve eþ ya lar teþ hir e di le cek. Be di üz za man ýn Bi rin ci Sa id dö ne mi, do ðu mun dan ve tah sil ha - ya týn dan baþ la mak ü ze re, s tan bul da ki fa a li yet - le ri ni ve tý mar ha ne, tev kif ha ne ve Di van-ý Harp ma ce ra sý ný, Van da ki il mî fa a li yet le ri ni, Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da ki kah ra man lýk la rý ný ve e sa ret ha ya tý ný, e sa ret dö nü þü s tan bul da ki Da rü l- Hik met â zâ lý ðý ný, n gi liz iþ ga li ne kar þý mü ca - de le si ni, n ka ra da ki te mas la rý ný, tek rar Van a dö nü þü nü ve bu ra dan sür gü ne gön de ri li þi ni i - çi ne a lý yor ve Bar la da son bu lu yor. Be di üz za - man ýn Bar la ha ya tý ve da ha son ra ki yýl la rý, bun dan ev vel ki se ne ler de dü zen le nen ser gi - ler de e le a lýn mýþ tý. Kül tür Sa nat Ser vi si BB Þehir Tiyatrolarý Kukla Festivali nde STBUL Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý, Mayýs 2011 tarihlerinde gerçekleþecek olan 14. Uluslararasý stanbul Kukla Festivali kapsamýnda, Surname 2010 ve çocuk oyunlarý Cambazhane ve Karagöz Balýkçý yý sahneleyecek. Kültür Sanat Servisi lk konu Merkez fendi ydi ZTBURU U bedi Sakinleri adlý söyleþi programýnýn ilki Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi nde gerçekleþtirildi. Tarih bilincinin oluþmasý ve toplumsal hafýzamýzda kaybolan geçmiþi canlandýrmanýn amaçlandýðý programýn ilk konusu, hayatý ve kiþiliðiyle gerçek adý Musa Muslihuddin olan Merkez fendi oldu. Moderatörlüðünü sskdr Baþkaný Mehmet uri ardým ýn yaptýðý söyleþinin konuðu Zeytinburnu ski Müftüsü Ragýp Güzel idi. Güzel, Zeytinburnu içerisinde bulunan birçok tarihî mezarlýðýn olduðu ve bu mezarlýklarda yatan çok önemli þahsiyetlerin bulunduðunu belirtti. Said Temur /stanbul Ma sa ka zu ka gi, Tür ki ye nin su al tý zen gin le ri ni gö rün tü le mek ü ze re, su al tý mo de li ya no Fu ku da i le Bod rum a gel di. FO TOÐ RF: kþehir de Hýdýrellez dün kutlandý KÞHR Belediyesi nin geleneksel olarak düzenlediði Hýdrellez tkinlikleri, dün saat te kþehir Kent Ormaný nda yapýldý. Bu yýl sekizincisi gerçekleþtirilen Hýdrellez faaliyetleri, imetullah ahçivani Türbesi civarýnda gerçekleþtirildi. Faaliyette, yapýlan gölle ikramýnýn yaný sýra; bu yýlýn bereketli, saðlýklý ve bolluk içinde geçmesi için de duâ edildi. Kültür Sanat Servisi TBRK Muhterem arkadaþýmýz Ferhat Öðmen'in oðlu lper Özcan Öðmen ile Zeynep Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Çamdibi eni sya Okuyucularý TBRK Muhterem kardeþimiz ecmi Deniz ve sma Hanýmefendinin Muhammed li ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. nne ve babayý tebrik eder, saðlýklý ve uzun ömürler dileriz. ntalya eni sya Okuyucularý

11 KOOM 6 MIS 2011 CUM 11 HBRLR MÜSD 21. yaþýný kutladý MÜSTKL Sanayici ve þadamlarý Derneði (MÜSD), 21. yaþýný, stanbul Valisi Hüseyin vni Mutlu nun katýldýðý bir toplantý ile kutladý. Vali Mutlu, toplantýda yaptýðý konuþmada, ülkede; sanayisi, üretimi, refahý güçlü olarak mutluluk içinde yaþamayý istediklerini, bunun yolunun da üretimden geçtiðini belirtti. Mutlu, Sizler ülkenin gerçek gücüsünüz, çünkü üreticisiniz. Üretenlerimize, iþ dünyamýza yürekten þükranlarýmýzý ifade ediyorum dedi. MÜSD Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan da konuþmasýnda, Kastamonu da polis otosuna saldýrýyý lanetlediðini belirtti. Vardan, Huzur ve istikrarýmýzýn bozulmasýna yönelik olarak cereyan eden bu olaylarý kökünden lanetliyorum dedi. Konuþmasýnda, MÜSD ýn sosyal sorumluluk projelerinden de bahseden Vardan, bu haftanýn trafik haftasý olduðunu hatýrlatarak, MÜSD Otomotiv Sektör Kurulunun Ulusal Karayolu Güvenliði ylem Planý Önerisi konulu sektör raporu hazýrladýðýný söyledi. Toplantýda, 21. yýl pastasý kesildi. MÜSD Otomotiv Sektör Kurulunun hazýrladýðý Otomotiv Sektör Raporunda, trafik kazalarýný azaltma yolunda Ulusal Karayolu Güvenliði ylem Planý Önerisi getirildi. Planýn ün stratejik hedefleri, kaza sayýsýný azaltmak, kazalarýn þiddetini azaltmak, kazalarda ölenlerin sayýsýný yüzde 40 azaltmak olarak sýralanýyor. ylem planýnýn uygulama alanlarý içinde, okullarýn çevresinde hýz sýnýrlarýnýn sýký bir þekilde uygulanmasý, deneyimli sürücü kursu öðretmenlerinin, sýnav görevlilerinin, GM/Jandarma memurlarý ve KGM/yerel makamlarýn uzmanlarýnýn liselerde trafik ve güvenlik dersleri vermesinin saðlanmasý, bütün ülke için tek tip olan sürücü sýnavý için yeni standartlaþtýrýlmýþ teorik ve pratik sýnavlar oluþturulmasý ve uygulanmasý, aðýr taþýt kullanacak kiþiler için eðitim ve sýnav süresinin uzatýlmasý gibi öneriler bulunuyor. stanbul/aa TZOB: Çiftçi kredi bataðýnda TÜR K Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, ö zel ban ka lar ta ra fýn dan çift çi le rin al - dýk la rý kre di le ri ge ri ö de ye me di ði i çin top rak la rý na el kon du ðu nu söy le di. TZOB Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, Te kir dað Zi ra at O da sý ný zi ya ret et ti. Bu ra da yap tý ðý a - çýk la ma da ö zel ban ka lar ta ra fýn dan çift çi le rin al dýk la rý kre di le ri ge ri ö de ye me di ði i çin top rak la rý na el kon du ðu - nu be lir ten TZOB Baþ ka ný Bay rak tar, Trak ya da ba zý çift çi le rin al dýk la rý kre di le ri ö de ye me di ði i çin ha ciz yo - luy la top rak la rý na el kon muþ. bu bank la rýn bir kýs mý da ya ban cý. Ta rým kre di ko o pe ra tif le ri 2,5 mil yar li ra kre di kul lan dý rý yor yet mi yor. 10 mil yar li ra pa ra kul la ný yor yi - ne yet mi yor. Ta le bi miz þu dur, çift çi mi zin ta le bi ne ye te - cek þe kil de kre di kul lan dýr ma sý ný ta lep e di yo ruz. Çift çi - ye ve ri len kre di 20 mil yar li ra ol ma sý la zým di ye ko nuþ - tu. Süt fi yat la rýn da de ði nen Bay rak tar, en ký sa sü re de sü te mü da ha le ku rul la rý nýn o luþ tu rul ma sý ge rek ti ði ni i - fa de e de rek, a pý lan ça lýþ ma lar kap sa mýn da süt te des - tek le me art tý rý la rak, süt to zu it ha la tý ön len me li. Ta rým ve Köy þ le ri Ba kan lý ðýn ca Tür ki ye nin de ði þik böl ge le - rin de süt mü da ha le ku rul la rý o luþ tu ru la cak. Ü re ti ci des - tek ye ri ne sü te fi yat is ti yor de di. Tekirdað / cihan GLR DRS GLR UZMLRI V RDIMCILRI DRÐ Derneðimizin genel kurulu tarihinde saat 14.00'da stanbul Vergi Dairesi Baþkanlýðý Konferans Salonu/Caðaloðlu adresinde, yeterli çoðunluk saðlanamamasý halinde tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Tüm üyelerimize duyurulur. KOFRS DÂVT Konuþmacý: slâm aþar er: Bozyazý Belediye Düðün Salonu Tarih: 6 Mayýs 2011 Cuma Saat: 20:00 Doðu kdeniz Bölge Temsilcileri Toplantýsý er: Bozyazý Tarih: 8 Mayýs 2011 Pazar Saat: 09:00 Konuþmacý: slâm aþar er: Tekeli Belediye Düðün Salonu Tarih: 7 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 20:00 Geleneksel Piknik er: Tekeli Tarih: 8 Mayýs 2011 Pazar Organizasyon: eni sya Bozyazý ve Tekeli Temsilciliði rtibat Tekeli : Bozyazý: MR KZ B K SI DÖ VZ KUR L RI Cin si 1 BD DO L RI 1 VUS TRL DO L RI 1 D MR K KRO U 1 U RO 1 G LZ STR L DÖ VZ FK TF 3 MIS 2011 LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ DÜÐÜÜMÜZ DVT Cin si 1 S VÇ R FR GI 1 S VÇ KRO U 1 K D DO L RI 1 KU VT D RI 1 OR VÇ KRO U 1 SU U D R BS T R L 100 J PO Barbaros & Öznur Birlikteliðimizi evlilikle noktalayacaðýmýz bu mutlu günümüzde aramýzda olmanýz bizi onurlandýracaktýr. Balaban ve Temiz ileleri ikâh: 07 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 14:00 Osmanlý Parký ikâh Salonu libeyköy Mah. Sevinç Cad. o: 2 libeyköy-yüp/stbul. Düðün: 07 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 19:00 Düzce Park Düðün Salonu Hükümet Konaðý karþýsý þehir meydaný-düzce T. C. KR 10. SL HUKUK MHKMSD L SS O: 2010/504 s. Da va cý lar ta ra fýn dan da va lý ü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne a çý lan i sim tas hi hi da va sý nýn Mah ke me miz ce ya pý lan yar gý la ma sý so nun da; oz gat i li, Bo ðaz lý yan il çe si, ð len ce mah/köy, cilt no: 25, ha ne no: 47, BS: 26'da nü - fu sa ka yýt lý Re fik i le Zey tun oð lu 05/08/1980 n ka ra do ðum lu TC kim lik nu ma ra lý b dul ka dir biþ'in nü fus ta ka yýt lý o lan biþ so ya dý nýn DO Ð o la rak TS H H, ka rar ve ril miþ tir. M.K. 26. mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur. 21/04/2011 B: ÐTM TKLKLR DRÐ Derneðimizin feshini görüþmek üzere tarihinde saat 14.00'da Günal aprak Sok. o: 14/1 Bulgurlu/ÜSKÜDR adresinde, yeterli çoðunluk saðlanamamasý halinde tarihinde ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. DÖ VZ FK TF LIÞ S TIÞ LIÞ S TIÞ DO LR DÜ 1,5450 Ö C K GÜ 1,5390 p S R B S T P S U RO L TI C. L TI I DÜ 2,2930 Ö C K GÜ 2,2870 p DÜ 74,55 Ö C K GÜ 75,95 p DÜ 503,77 Ö C K GÜ 510,03 kar ya ký tý u cuz la - TÜDF BÞK RDIMCISI ÇT, "KRKIT FTLRII BR ÇIRPID 58 KURUÞ UCUZLMSI MÜMKÜDÜR. BUU Ç TK ÞRT KP HÜKÜMT RGI KRRLRI V VRG DLT UMSIDIR" DD. Tü ke tc Der nek le ri Fe de ras yo nu Ge nel Baþ kan ar dým cý sý li Çe tin: kar ya kýt fi yat la rý nýn bu den li yük sek ol ma sý nýn ye gâ ne ne de ni hü kü me tin do lay lý ver gi ler yo lu i le hal ký, tü - ke ti ci yi soy ma po li ti ka sýdýr. TÜ K TC Der nek le ri Fe de ras yo nu (TÜ DF) Ge nel Baþ kan ar dým cý sý li Çe tin, KP hü - kü me ti nin yar gý ka rar la rý na ve ver gi a da le ti ne uy ma sý ha lin de a kar ya kýt fi yat la rý nýn bir çýr pý - da 58 ku ruþ u cuz la ma sý nýn müm kün ol du ðu - nu söy le di. kar ya kýt ü rün le ri ne ye ni ya pý lan zam la bir lik te 1 lit re 95 ok tan ben zin in 4 Li ra 30 ku ru þa çýk tý ðý ný ha týr la tan Çe tin, Da ha ön ce be yan et ti ði miz gi bi se çim le re ka dar ka - lan sü re de bir lit re ben zi nin 4 li ra 50 ku ruþ o - la ca ðý ön gö rül mek te dir de di. kar ya kýt fi yat - la rý nýn bu den li yük sek ol ma sý nýn ye ga ne ne - de ni nin hü kü me tin do lay lý ver gi ler yo lu i le hal ký, tü ke ti ci yi soy ma po li ti ka sý ol du ðu nu be - lir ten Çe tin, bu gün 4 li ra 30 ku ru þa sa tý lan bir lit re ben zi nin ra fi ne ri çý kýþ fi ya tý nýn 1 li ra 25 ku ruþ ol du ðu nu bil dir di. Bu nun 1 li ra 89 ku - ru þu nun ÖTV, 66 ku ru þu nun KDV den o luþ - tu ðu nu be lir ten Çe tin, ba yi ve da ðý tý cý ka rý nýn 50 ku ruþ, nak li ye be de li nin 10 ku ruþ ol du ðu - nu bil dir di. Çe tin þun la rý kay det ti: Bir lit re ben zi nin 2 li ra 55 ku ru þu ver gi dir ve ge rek Ma li ye Ba ka ný ge rek se de di ðer yet ki li ler dün - ya da e þi ben ze ri ol ma yan yük sek ver gi le rin a - þa ðý çe kil me si ni dü þün me dik le ri ni i fa de et - miþ ler dir. He sap or ta da dýr dün ya nýn en yük - sek a kar ya ký tý nýn ül ke miz tü ke ti ci si nin kul lan - ma sý nýn tek suç lu su KP hü kü me ti dir. KP hü kü me ti 2002 yý lýn da ik ti dar ol du ðun da ko a - lis yon hü kü me tin de ben zi nin lit re si ni 1 li ra 55 ku ruþ tan al dý, 4 li ra 30 ku ru þa çý kart tý. Bu ger - çe ðe rað men fi yat ar týþ la rýn da hü kü me tin su - çu yok tur de mek ya lan söy le mek tir. u ro o la - rak Tür ki ye de 1 lit re ben zin 1,91 e u ro, u na - nis tan da 1,58 e u ro, Da ni mar ka da 1,50 e u ro, l man ya, n gil te re, Fran sa da 1,40 e u ro, Bul - ga ris tan da 1, 09 e u ro, Çin, BD, Rus ya da 1 e u ro nun çok al týn da dýr. kar ya kýt fi yat la rý nýn bir çýr pý da 58 ku ruþ u cuz la ma sý müm kün dür. Bu nun i çin tek þart KP hü kü me ti nin yar gý ka rar la rý na ve ver gi a da le ti ne uy ma sý dýr. Bi lin - di ði gi bi TÜ DF in a kar ya kýt ta sa bit ÖTV tu - ta rý ný 20 ku ruþ ar tý ran 2099/15200 sa yý lý BKK ip ta li i çin aç tý ðý da va da Da nýþ tay Ver gi Da va Da i re le ri Ge nel Ku ru lu ar tý þý hak sýz bu la rak ka ra rýn yü rüt me si ni dur dur du. Hu ku ka say gý - sý o lan her ik ti dar gi bi KP hü kü me ti de yar gý ka ra rý na uy sa ben zi nin lit re de 24 ku ruþ u cuz - la ma sý müm kün dür. Dün ya da de mok ra si i le i da re e di len ve e dil me yen hiç bir ül ke de ver gi - den ver gi al mak gi bi bir ver gi po li ti ka sý yok - tur. Tür ki ye de ki bu u cu be uy gu la ma ya son ve ril me si ha lin de ya ni ÖTV den bir de KDV al mak tan vaz geç se a kar ya kýt lit re de 34 ku ruþ da ha u cuz la ya cak týr. Çe tin, tü ke ti ci le rin san - dýk ta he sap so ra ca ðý ný id di a et ti. n ka ra/a a LPG, SÜ RÜ CÜ LR I ÇI HP L TR TIF B Z fi yat la rý nýn yük sek li ðin den þi ka yet e - den sü rü cü le rin, LPG ye o lan il gi si hep sü rü yor. lit Mü hen dis lik LPG Dö nü þüm Sis tem le ri fir - ma sý sa hi bi ma ki ne mü hen di si Ke mal Gür ses, ben zin ve LPG fi yat la rý a ra sýn da fi yat far ký bu - lun du ðu nu, bu nun da sü rü cü le ri da ha u cuz o - lan LPG ye ve do la yý sýy la ken di le ri ne yön len dir - di ði ni söy le di. Müþ te ri port föy le rin de, a ðýr lýk lý o la rak da ha ön ce LPG kul la nan la rýn yer al dý ðý ný di le ge ti ren Gür ses, ben zin fi yat la rýn da za man za man ya þa nan ar týþ la rýn iþ le ri ni ar týr dý ðý na i - þa ret e de rek, þöy le ko nuþ tu: n cak biz zam - la nan fi yat lar dan zi ya de, fi yat lar a ra sýn da ki far ka ba ký yo ruz, bi zim i çin fark ö nem li. Ben zin ve LPG fi yat la rý a ra sýn da ki fark bi zim iþ le ri mi zi da ha faz la et ki li yor. Far kýn a çýk a ra ol ma sý bi ze a van taj sað lý yor. n cak a kar ya kýt fi yat la rý nýn art ma sý, hem o to mo tiv sek tö rü nü hem de LPG sek tö rü nü et ki le ye cek tir. Çün kü mev cut fi yat - la ra ba kýl dý ðýn da LPG li bi le a raç kul lan mak bi - raz dü þün dü rür ha le gel di. s ki den LPG li a raç kul lan mak hiç dü þün dü ren bir þey de ðil di, na - sýl ol sa az ya ký yor ge ze lim di yor duk. n cak fi - yat la ra ba kýl dý ðýn da 1-2 yýl ön ce ki ben zin fi yat - la rý na LPG a lýr du ru ma gel dik. Ça nak ka le/a a t fi yat la rý, be si ci li ði des tek le me pro je le ri ve hay van it ha la tý so nu cu ge çen yýlki se vi ye ye ge ri le di. t fi yat la rý ge ri le - di ÜL K ge ne lin de ar tan et fi yat la rý nýn be si ci li ði des tek le - me pro je le ri ve hay van it ha la tý so nu cu ge çen yýl ki se vi - ye ye ge ri le di ði bil di ril di. s ki þe hir Lo kan ta cý lar O da sý Baþ ka ný b dul lah Ka ra kuþ, can lý hay van ve kar kas et it ha la tý nýn ya nýn da be si ci li ðe ve ri len cid di des tek gi bi ted bir le rin Tür ki ye de et fi yat la rý nýn nor mal se vi ye le re düþ me si ni ve kýr mý zý et pi ya sa sýn da fi yat la rýn nor mal se - vi ye le re gel me si ni sað la dý ðý ný kay det ti. t fi yat la rý nýn ya - kýn za man ön ce 35 li ra ya ka dar çýk tý ðý ný i fa de e den Ka - ra kuþ, þun la rý bil dir di: s ga ri üc ret le ça lý þan bir ki þi e vi - ne et a la maz ha le gel miþ ti. Va tan daþ 250 gram et a lý yor - du. Þim di e tin ki lo su 20 li ra, ne re dey se ya rý ya rý ya. Hal böy le o lun ca et sa týþ la rýn da a de ta pat la ma ol du. Kar kas et fi ya tý li ra a ra sýn da sa tý lýr ken þim di 14 li ra ya ka - dar düþ tü. Kýy ma fi ya tý 25 li ra ya ka dar çýk mýþ tý, þu an li ra a ra sýn da sa tý lý yor. Kuþ ba þý et de 35 li ra dan li ra ya ge ri le di. Sa ka tat fi yat la rýn da ar týþ ya þan dý ðý ný kay de den Ka ra kuþ, Ci ðe rin ki lo su, et fi ya tý ný geç ti, 20 p Ba ba can: Ba yi le rin kâr la rý v ru pa nýn ü ze rin de DV LT Ba ka ný ve Baþ ba kan ar dým cý sý li Ba ba can, ben - zin zam mýy la il gi li, Þu an da da ðý tý cý lar i le ba yi le rin kâ rý ný top la yýp bak tý ðý mýz da v ru - pa nýn çok ü ze rin de bir kâr had di gö rü yo ruz de di. Ka nal te le viz yo nun da ka týl dý ðý prog ram da so ru la rý ce vap la yan Ba ba can, ben zi ne ne den sü rek - li zam gel di ði so ru su ü ze ri ne, Or ta do ðu ve Ku zey f ri ka da ya þa nan ge liþ me ler den son ra pet rol fi yat la rý nýn tüm dün ya - da yük sel di ði ni i fa de e de rek, Son dö nem de ben zin fi ya tý mo to rin fi ya tý art ma yan bir ül - ke gös te re mez si niz di ye ko - nuþ tu. kar ya kýt ta ver gi nin o - ran sal ol ma dý ðý ný söy le yen Biz a kar ya kýt ta lit re ba þý na sa bit bir ver gi a lý yo ruz. Bu sa bit ver gi yi 2009 un so nun da a yar la mýþ týk, o ver gi hiç de ðiþ me di. Ku ruþ o - la rak lit re de sa bit de vam e di - yor. Bu yý lýn so nu na ka dar da o ra da her han gi bir de ði þik lik yap ma ya ca ðý mý zý i lan et tik de ðer len dir me sin de bu lun du. Ba ba can, da ðý tý cý la rýn kar mar - jý nýn art tý ðý ný göz lem le di ði ni, son yýl da lit re ba þý na et - tik le ri kâ rýn a þa ðý yu ka rý ku ruþ o la rak i ki ye kat la dý ðý ný söy le di. Bu nun dün ya or ta la ma sý nýn ü - ze rin de o lup ol ma dý ðý yö nün - de ki bir so ru ya da Ba ba can, v ru pa nýn da, dün ya nýn da ü ze rin de. Þu an da da ðý tý cý lar i le ba yi le rin kâ rý ný top la yýp bak tý - ðý mýz da v ru pa nýn çok ü ze - rin de bir kâr had di gö rü yo ruz ce va bý ný ver di. n ka ra/a a ç lýk ve yok sul luk ra kam la rýn da dü þüþ B L D ve Ö zel da re Ça lý þan la rý Bir - li ði Sen di ka sý (Bem-Bir-Sen) R-G Bi - ri mi i san a yýn da aç lýk sý ný rý nýn 897,65 TL ge ri le di ði ni a çýk la dý. Bem-Bir-Sen R-G Bi ri mi, 2011 yý lý i san a yý s - ga ri Gý da Har ca ma sý ve s ga ri Ge çim Had di ra kam la rý ný a çýk lan dý.sen di - ka dan ya pý lan a çýk la ma da, Mart a yýn da kýs mi yük se li þe ge çen ra kam lar i san a - yý i le bir lik te dü þüþ ya þa dý ðý ný be lir ti ler - ken, Mart a yý na o ran la aç lýk ra kam la - rýn da 12,7, yok sul luk ra kam la rýn da i se 134 li ra lýk bir dü þüþ ya þan dý ðý i fa de e dil - di. Mart a yýn da 4 ki þi lik bir a i le nin tü - ket me si ge re ken zo run lu gý da har ca - ma sý ya ni aç lýk sý ný rý 910,71 li ra o la rak he sap la nýr ken, i san a yýn da aç lýk ra - kam la rýn da 12,7 lik bir dü þüþ ger çek - leþ ti ve 897,65 TL o la rak ka yýt la ra geç ti. i ne 4 ki þi lik bir a i le nin as ga ri þart lar da ge çi ne bil me si i çin har ca ma sý ge re ken tu tar ya ni yok sul luk sý ný rý Mart a yýn da 2.634,41 TL o la rak ger çek le þir ken, yok - sul laþ ma Mart a yýn da 134 TL lik bir ge - ri le me kay de de rek ,41 TL o la rak ger çek leþ ti. nkara / Recep Gören

12 12 6 MIS 2011 ÇRÞMB MKL Bil gi sa yar ve tv, a i le de bir lik te za man ge çir me sü re le ri ni a zalt tý KSR MLKÞH ÜVRSTS PSKOLOJ BÖLÜM BÞKI RD. DOÇ. DR. HÜS DOÐ, ÖZL- LKL TLFO, TLVZO, FCBOOK V MS GB LTÞM RÇLRII GILÞMSIL ÞLR V ÇOCUKLRI BRBRLR L GÇRDKLR TLKL ZMI ZLDIÐII SÖLD. K S R Me lik þah Ü ni ver si te si Psi ko lo ji Bö lüm Baþ ka ný rd. Doç. Dr. Hü se yin Do ðan, tek no lo ji nin ge liþ me si i le bir lik te, ö zel lik le te le fon, te le viz yon, fa ce bo ok ve msn gi bi i le ti þim a raç la rý nýn yay gýn laþ ma sýy la eþ le rin ve ço cuk la rýn bir bir le ri i le ge çir dik le ri ni te lik li za ma nýn a zal dý ðý ný söy le di. Do ðan, bu nun a i le i çi hu zu ru nu kö kün den sars tý ðý ný a çýk la dý. Me lik þah Ü ni ver si te si Psi ko lo ji Bö lüm Baþ ka ný rd. Doç. Dr. Hü se yin Do ðan, Kay se ri gi bi bir il de bi le ge çen yýl 4 bin 500 e ya kýn bo þan ma dâ vâ sý nýn a çýl dý ðý ný, ge nel o la rak bir bo þan ma dâ vâ sý nýn 6 ay i le 1 yýl sür dü ðü dü þü nül dü ðün de bu sü reç te pro fes yo nel ki þi le rin bu a i le le re ve ço cuk la rý na yar dým cý o la bi le cek le ri ni be lirt ti. Do ðan, v ru pa ve me ri ka da bo þan ma dâ vâ sý i çin baþ vu ran çift le rin ön ce lik le en az 7 8 se ans lýk bir a i le da nýþ man lý ðý yar dý mý al ma la rý i çin pro fes yo nel ki þi le re yön len di ril dik ten son ra bo þan ma sü re ci nin iþ le til di ði ni be lirt ti. Hem ev li lik ön ce si, hem ev li lik sü re ci hem de bo þan ma sü re cin de mut la ka a i le e ði ti mi ve da nýþ man lýk hiz met le ri nin sür dü rül me si ge rek ti ði ni an lat tý. rd. Doç. Dr. Hü se yin Do ðan, dev le tin bu a lan da cid dî po li ti ka lar ge liþ tir mez se i ler de top lum sal tram va la rýn da ha da ar ta bi le ce ði ni vur gu la dý. Kay se ri / ci han TK O LO J i L HU ZU RU U BOZ DU BR SL LÞ M ve tek no lo ji nin ö zel lik le te le fon, te le viz yon ve fa ce bo ok, msn gi bi i le ti þim a raç la rý nýn yay gýn laþ ma sý i le eþ le rin ve ço cuk la rýn bir bir le ri i le ge - çir dik le ri ni te lik li za ma nýn a zal dý ðý ný, bun la rýn i se a i le i çi hu zu ru kö kün den sars tý ðý ný di le ge tir di. Do ðan, þu bil gi - le ri ver di: Ka rý-ko ca bo þa nýr ken sa de ce ya þa dýk la rý e vi terk et mi yor lar. O e vi bir bir le ri nin ve ço cuk la rý nýn ba þý na yý ka rak bir en kaz ha li ne ge ti re rek terk e di yor lar. Her ev li - li ði kur tar ma nýn bir yo lu var dýr. e ter ki in san lar bu nu sýrf de ne dik ol ma dý de mek i çin de ðil, ger çek ten a la nýn da uz man ki þi ler den yar dým a la rak bu nu de ne sin ler. Far ký ný mut la ka gö re cek ler dir. Hü se yin Do ðan, en kö tü a i le nin bo þan mýþ a i le den da ha i yi o la ca ðý ný an cak ba zen bo - þan ma la rýn da ka çý nýl maz ol du ðu du rum la rýn o la bi le - ce ði ni bu du rum da i se bi rey le rin bun dan son ra ki hayatla rý ný na sýl sür dü re bi le cek le ri ve ço cuk la rý na en az za ra rý ve re cek þe kil de na sýl bo þa na bi le cek le ri ko nu - sun da yar dým al ma la rý ge rek ti ði ni söy le di. Di yet le rin mey da na ge tird iði e ner ji kay bý ný u nut ma yýn KIÞI a lý nan faz la ki lo lar dan kur tul mak i çin ya pý lan kon trol süz di yet ler, ki þi nin e ner ji si ni a zal tý yor. or gun luk his si, hal siz lik gi bi sý kýn tý lar la or ta ya çý kan e ner ji kay bý i çin uz man lar, mey ve su yu tü ke til me si ni ö ne ri yor. az ay la rý nýn gel me siy le baþ la nan di yet ler, e ðer dik kat e dil mez se gün lük ha ya tý zor laþ tý ra bi li yor. Mut la ka bir uz ma na da ný þý la rak ya pýl ma sý ge re ken za yýf la ma di yet le rin de en ö nem li prob lem ler den bi ri de ya þa nan e ner ji kay bý. Vü cu da e ner ji ve ren þe ker, kar bon hid rat, pro - te in gi bi be sin mad de le ri nin sý nýr lý tü ke ti mi in san la rý ya vaþ la ta rak, hal siz lik ve yor gun lu ða sebep o lu yor. Ko nuy la il gi li ö nem li u ya rý lar da bu lu nan r ci yes Ü ni ver si te si Sað lýk Bi lim le ri Fa kül te si Bes len me ve Di ye te tik Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. e ri man nanç, bi linç siz ya pý lan di yet le rin bir çok sað lýk prob le mi ni de be ra be rin de ge ti re ce ði ne dik kat çe ke rek, ki lo ver mek is te yen ki þi le rin, vü cu dun ya þa dý ðý sý vý kay bý na ve bu nun mey da na ge ti re bi le ce ði ha sar la ra ye te rin ce dik kat et me dik le ri ni vur gu lu yor. M V SU L RI TOK LUK HS S R TTIRIOR DT prog ram la rý nýn vü cut ta ki me ta bo liz ma ar týk la rý nýn a tý la bil me si i çin ye ter li mik tar da sý vý sað la ma sý ge rek ti ði ne dik kat çe ken Prof. Dr. nanç, Ö zel lik le za yýf la ma di yet le rin de vü cu dun faz la sý vý kay bet ti ði ilk haf ta lar da di ye te ek le nen mey ve su la rý sý vý den ge si ni ko ru mak i çin ol duk ça i yi bir se çe nek tir. Mey ve su la rý vü cu da kay bet ti ði sý vý yý ge ri ka zan dýr dý ðý gi bi, hüc re le rin ya þam sal fa a li yet le ri ni ve vü cut fonk si - yon la rý nýn ye ri ne ge ti ril me si ne kat ký sað la mak ta dýr. Di yet te da vi sin de ye mek ön ce si ve ye mek le be ra ber a lý nan sý vý lar mi de dol gun lu ðu nu ve do la yý sýy la tok luk his si ni de art tý rýr di yor. kizler, en çok saç ektiriyor STTK ve Plastik Cerrahi Uzmaný Op. Dr. ser ydoðdu, ilginç estetik ameliyat grubu olan hastalarý hakkýnda bilgi verirken, son zamanlarda artan bir þekilde ameliyat olan ve kendisine ilginç gelen grubun; ikiz hastalarýna yaptýðý estetik iþlemler olduðunu söyledi. Dr. ydoðdu, özellikle tek yumurta ikizlerinde zamana baðlý geliþen deðiþiklikler kiþileri estetik ameliyata yöneltmekte olduðunu ifade ederek, saç ekimiyle ilgili bir örnek verdi: kiz erkek kardeþlerden bir tanesinin saçý dökülmüþtü ve diðerinde dökülme olmamýþtý. Ve ikiz kardeþinin saçýyla ayný görüntüde olmasý için talepte bulundu ve saç ekimi gerçekleþtirdik diye konuþtu. stanbul / eni sya Ha mi le lik 'gin gi vi ti si ne dik kat etmek gerekiyor ÐR ha mi ley se niz ya da bir ha mi le lik plan lý yor sa nýz, diþ ve diþ et le ri ni ze ö zel lik le dik kat et me niz ge re kir. Diþ He ki mi Can sýn Öz gür ha mi le li ðe bað lý o la rak de ði þen hor mon se vi ye le ri nin diþ e ti so run la rý ný doð ru dan et ki le di ði ni be lir ti yor ve ha mi le lik gin gi vi ti si nden ko run ma nýz i çin ö ne ri ler de bu lu nu yor. Diþ He ki mi Öz gür, þun la rý söy lü yor: Ha mi le lik dö ne min de hor mon lar da o lan yo ðun de ði þik lik sa nýl dý ðý gi bi a ðýz da ye ni çü rük le re se bep ol ma mak ta dýr. ðýz or ta mý ha mi le lik dö ne min de o lu þan de ði þik lik ler i le da ha çok pe ri o don tal ya ni di þe ti kay nak lý prob lem le re yat kýn ol mak ta dýr. Ha mi le lik dö ne min de di þe ti il ti ha bý nýn baþ lan gýç dü ze yi o lan gin gi vi tis o la rak bi li nen du ru mun o luþ ma sý çok da ha ko lay dýr. Bu du ru ma Diþ He kim le ri a ra sýn da Ha mi le lik Gin gi vi ti si i de nir. Do la yý sýy la ha mi le lik dö ne min de diþ le ri mi zi að zý mýz da tu tan en ö nem li ya pý lar dan bi ri o lan diþ e ti ni bu na bað lý o la rak ta alt ya pý da ke mik dü ze yi ni et ki le me mek i çin dü zen li a ðýz ba ký mý yap mak ha ya tî bir du rum ha li ne gel mek te dir. Çocuklarda orta kulak iltihabý baharla birlikte artýyor OR T ku lak il ti ha bý, ö zel lik le ço cuk luk ça ðýn da en sýk rast la nan üst so lu num yo lu en fek si yon la rýn dan bi ri. s ta tis tik ler, üç ya þý na ka dar o lan ço cuk la rýn üç te i ki si nin en az bir kez or ta ku lak il ti ha bý ge çir di ði ni gös te ri yor. Ö zel lik le ba har ay la rýn da ar tan or ta ku lak il ti ha bý, te da vi e dil me di ði ve u zun sür dü ðü tak dir de i þit me ka yýp la rý na va ran cid dî so nuç lar do ðu ra bi li yor. na do lu Sað lýk Mer ke zi Ku lak Bu run Bo ðaz Uz ma ný Prof. Dr. Ser taç e ti þer, e ðer bir ço cuk, ilk al tý ay da or ta ku lak il ti ha bý ge çir diy se, a i le nin son ra ki dö nem ler de da ha dik kat li ol ma sý ge rek ti ði ni söy lü yor. Prof. Dr. e ti þer þöy le de vam e di yor: Ço cuk lar da ki ös ta ki bo ru su nun ký sa ol ma sý ve i yi ça lýþ ma ma sý ne de niy le ge niz de ki mik rop lar or ta ku la ða da ha ko lay u la þýr. y rý ca ço cuk la rýn ya ta rak bes len me le ri ba zý gý da mad de le ri nin or ta ku la ða u laþ ma sý ný ko lay laþ tý rýr ve il ti ha ba ne den o lur. Bir SIL LÞILIR? Çocuk sürekli kulaklarýný çekiþtiriyor ve kaþýyorsa; huzursuzluðu varsa, bunlarýn yanýnda iþtah azalmasý ve uykusunda düzensizlik gözleniyorsa, iþitme güçlüðü, kulak akýntýsý ve ateþi varsa, orta kulak iltihabýndan þüphelenilmesi gerekir. ltihabýn uzun süre kalmasý durumunda çocuklarda denge bozukluklarý, sýk sýk düþme, sakarlýk, yürümede ve konuþmada gecikme ortaya çýkabilir. nfeksiyonun iç kulaða yapacaðý etkilerle, baþ dönmesi ve kulak çýnlamasý da oluþabilir. naokuluna ve kreþe giden, anne ve babasý sigara içen ve bu nedenle pasif içici durumunda olan çocuklarda orta kulak enfeksiyonlarý daha fazla görülür. di ðer et ken i se üst so lu num yo lu en fek si yon la rý, gý da ve ba har a ler ji le ri. Bi lin me si ge re ken en ö nem li ko nu lar dan bi ri de or ta ku lak il ti ha bý nýn sa de ce ilk al tý a yýn de ðil, da ha i le ri ki yaþ la rýn da prob le mi ol du ðu. y rý ca a na o ku lu na ve kre þe gi den, an ne ve ba ba sý si ga ra i çen ve bu ne den le pa sif i çi ci du ru mun da o lan ço cuk lar da or ta ku lak en fek si yon la rý da ha faz la gö rü lür. Hüseyin Hiçdurmaz / Bursa Pil ler çö pe git me sin ZM BK a yýn Gru bu i le Ta þý na bi lir Pil Ü re ti ci le ri ve t ha lat çý la rý Der ne ði ta ra fýn dan, a týk pil top la ma kam pan ya sý dü zen len di. az bo yun ca de vam e de cek kam pan ya, Zam bak yaz ta ti li ki tap set le rin de du yu ru la cak ve öð ren ci le re a týk pil top la ma ku tu la rý ve ri le cek. Do ða nýn pi li bit me sin slo ga nýy la baþ la tý lan kam pan ya bo yun ca, ço cuk la ra çev re du yar lý lý ðý ka zan dý rýl ma sý he def le ni yor. Zam bak a yýn Gu ru bu Ku rum sal le ti þim Mü dü rü Se la hat tin ÖZ Þ, do lan ku tu lar top lan dýk tan son ra Tür ki ye ge ne lin de 600 ba yi si bu lu nan Zam bak ba yi le ri ne ve ya ad re sin de bu lu nan top la ma mer ke zi le ri ne u laþ tý ra bi le cek. s tan bul / e ni s ya Çö re ko tu ya ðý þi fa ve si le si L M D týp a la nýn da ki ça lýþ ma la rýy la l man ya Kül tür Ba kan lý ðý ta ra fýn dan Ba þa rý lý Göç men ler ka te go ri sin de ö dül len di ri len Türk pro fe sör s ma il Öz kan lý, u ka rý Mý sýr böl ge sin de ye ti þen i gel la Sa ti va cin si çö re ko tu ya ðý nýn baþ ta kan ser ve tü mör te da vi si ol mak ü ze re bir çok has ta lýk ta doð ru dan te da vi a maç lý kul la nýl dý ðý ný a çýk la dý. Öz kan lý, Tür ki ye, Su ri ye, Çin, Hin dis tan gi bi ül ke ler de ye ti þen di ðer çö re ko tu çe þit le ri nin te da vi et ki si ol ma dý ðý ný vur gu la dý. Ko nuy la il gi li ge niþ bil gi sar koz me tik.com in ter net ad re sin den a lý na bi lir. s tan bul / e ni s ya Ba har yor gun lu ðu tü ken miþ lik sen dro mu nu te tik li yor B HR yor gun lu ðu a dýy la bi li nen mev sim sel ve ge çi ci dep res yon fark e di lip ge rek li ön lem ler a lýn ma dý ðý tak dir de, a ðýr ra hat sýz lýk la ra ne den o la bi len tü ken miþ lik sen dro mu nu te tik li yor. k lim de ði þik li ði ne bað lý o la rak in san la rýn duy gu du rum la rýn da de ði þik lik ler o la bi le ce ði ni bu za man lar da ba har yor gun lu ðu o la rak da bi li nen ge çi ci, mev sim sel dep res yon la ra rast lan dý ðý ný be lir ten Ba yýn dýr Has ta ne si Sö ðü tö zü ç Has ta lýk la rý Uzm. Dr. Ser taç ýl dý rým mev sim sel dep res yon la rýn, hal siz lik, bit kin lik ve çö kün tü his si ver di ði ni vur gu la dý. ýl dý rým, yo ðun ça lýþ ma tem po su, e ko no mik kriz, ha va kir li li ði gi bi dýþ tan ge len ne den le re bað lý u zun sü re li stre se ma ruz ka lýn ma sý du ru mun da, ki þi nin tü ken miþ lik sen dro mu ya þa ya bi le ce ði ni be lir te rek Ba har dep res yon la rý a ni den ge lir. Ki þi, i yiy ken bir den kö tü o lur, a ma tü ken miþ lik sen dro mu, ba har la bir lik te te tik le nir. Ki þi, mev sim sel ge çi þe ka dar zo ra ki i da re e di yor dur. Ba har la bir lik te du ru mu da ha da a ðýr la þýr. Bu du rum da ba har yor gun lu ðu i le tü ken miþ lik sen dro mu nu bir bi ri ne ka rýþ týr ma mak ge re kir de di. ýl dý rým, tü ken miþ lik sen dro mu nun ha fi fe a lýn ma ma sý ge rek ti ði ne i þa ret e de rek, te da vi uy gu lan ma ma sý du ru mun da, pa nik a tak, ob se sif kom pul sif bo zuk luk, hu zur suz luk, ger gin lik, iþ ye rin de per for mans dü þü þü, a i le i çi ve top lum sal i liþ ki ler de bo zul ma lar i le psi ko so ma tik ra hat sýz lýk lar o lan ref lü, mi de ül se ri, vü cut ta dö kün tü ler ve sin di rim sis te mi prob lem le ri nin or ta ya çý ka bi le ce ði ni be lirt ti. Ba har yor gun lu ðu be lir ti le ri nin u zun sür me si ve ki þi nin gün lük ak ti vi te le ri ni yap ma sý na en gel ol ma sý du ru mun da bu na se bep o la bi le cek di ðer sebep le rin (kan sýz lýk, en fek si yon lar, ti ro id has ta lýk la rý, fib ro mi yal ji, kro nik yor gun luk sen dro mu, ba ðý þýk lýk sis te mi has ta lýk la rý, psi ko lo jik has ta lýk lar ve ge re kir se tü mö ral has ta lýk lar) a raþ tý rýl ma sý ge rek mek te dir. ýl dý rým, bu a raþ týr ma i le ba har yor gun lu ðu bul gu la rý ný tak lit e den, an cak alt ta ya tan baþ ka bir has ta lý ðýn er ken teþhisinin müm kün o la bi le ce ði ni be lirt ti.

13 DZ 6 MIS 2011 CUM 13 RSÂL- UR TRÖRÜ ILMSII ÖLMÞTR RSÂL- UR'U VRLIÐI, TRÖRÜ ÖÜDK BÜÜK GLDR. RSÂL- UR'L HTII ÞKLLDRMÞ PK ÇOK S, 'ÐR URLRL TIÞMSDIK, BUGÜ I LIÞI Ç BZ D SÜRÜKLRDK' DMÞTR. -3- MUSTF ÖZTÜRKÇÜ Bediüzzaman'ýn ortaya koyduðu et kin teþ - hisler kar þý sýn da, bu teþ hi se ku lak ver me - mek tam bir i ha net man za ra sý dýr. k la ge len þu ki, za ma nýn i da re ci le ri çok da bu na si hat le re ku lak ve re cek ve yö re de ki prob - lem le rin gi de ril me si ni is te yen, ar zu e den bir ya pý - da ol ma dýk la rý, ö zel lik le de bu gün le re ka dar ge - len u zan tý la rý dü þü nül dü ðün de a pa çýk an la þý lý - yor. De mek ki i yi ni yet li i da re ci ler ol say dý, böl ge nin i çin den ge len ve bu ra da ki ya pý yý çok i yi tah lil e - den bir â li min re çe te si ne ku lak ve ri lir di. Be di üz za man, ay ný ko nu nun he men de va mýn - da, Þar ký a ya ða kal dý ra cak din dir di ye rek, bu ra - da ki ö nem li un su ra dik kat le ri çek miþ ve þöy le bir teþ his koy muþ tur: n bi ya nýn ek se ri Þark ta ve hü - ke ma nýn að le bi Garb da gel me si Ka der-i ze li nin bir rem zi dir ki, Þar ký a ya ða kal dý ra cak din ve kalb dir; a kýl ve fel se fe de ðil dir. Ma dem Þar ký in ti - ba ha ge tir di niz. Fýt ra tý na mu va fýk bir ce re yan ve - ri niz. ok sa sa yi niz ya he ba en-men su râ gi der ve - ya sat hî ka lýr. Ge lin gö rün ki, bu teþ his ler gör mez den ge lin - miþ, hat ta yö ne ti min ba þýn da ki ler ta ra fýn dan dýþ - lan mýþ, ta ma men ak si bir a dým a tý la rak din siz po - li ti ka lar uy gu la ma ya ko nul muþ tur. þ te o gün bu - gün dür ya þa nan o lay lar bu ze hir len me nin so nuç - la rý dýr. Bu prob lem ler den dev let ve top lum ya da bi rey ba zýn da kur tul ma nýn yo lu, ko nul muþ sað lýk lý teþ - hi se ge ri dö nül mek ten baþ ka yok tur. a ni Kur ân kay nak lý bir yak la þým, ar týk ge li nen nok ta da çý kýþ nok ta sý o la rak ken di ni gös ter mek te dir. ok sa sý - kýn tý lar ya þan ma ya de vam e de cek tir. Bir de yö re ye gön de ri len i da re ci le rin din den u - zak bir ya þan tý ve dav ra nýþ i çe ri sin de ol ma sý, ki - þi nin i çin de bu lun du ðu ma ka ma o lan i ti ba rý ta - ma men bi tir mek te dir. Böy le ce dev let o to ri te si ken di ni zu lüm le gös ter me ye baþ la mak ta dýr ki, bu da dev let ya pý lan ma sý na hiç de uy gun ol - ma yan bir yak la þým tar zý dýr. Dev le tin þef kat li yak la þý mý nýn ol ma dý ðý yer - de, hem bu i çin de þef kat ol ma yan, bas ký ve zu lüm o lan dav ra nýþ lar kul la ný la bi le cek hem de ken di si ni dýþ lan mýþ lýk duy gu su i çin de his se den in san lar þaþ kýn la þa cak lar dýr. Be di üz za man, böl ge de ki mey da na ge len ha di - se le rin se bep le ri ni teþ his e der ken, ce ha let, za ru - ret ve ih ti lâf de di ði has ta lýk la rýn te da vi si i çin ma ri fet, san at ve it ti fak o la rak for mü lü ze et miþ ve bu nu da a þa ma a þa ma pro je len dir miþ ve uy gu - la ma i çin dev le te tek lif sun muþ tur. Hat ta bu ko nu lar da Be di üz za man e ser ler ve re - rek, in san la rýn zi hin le rin de ki me se le le re çö züm ge ti rir ken, Mü nâ za rât ý; i da re ci le ri u yar mak i çin i se, Di van-ý Harb-i Ör f i sim li e ser le ri yaz mýþ týr. Bu e ser ler bugün de ta ze li ði ni ko rur ken, prob - lem de çö zü me ka vuþ muþ bu lun ma mak ta dýr. ma bu çö züm tek lif le ri ne kar þý, dö ne min i da - re ci le ri, gü ney do ðu ve do ðu þe hir le ri nin dað la rý - na, taþ la rý na, a de ta in san la rý tah rik an la mý i çe ren cüm le ler yaz mýþ ve in san lar da dev le te kar þý ta výr al ma nýn yo lu nu aç mýþ týr. e mut lu Tür küm di - ye ne., Bir Türk dün ya ya be del dir. gi bi söz ler le halk tah rik e dil miþ tir. Þim di ler de ki ba zý hü kü met a çýk la ma la rý i se, sa - de ce söy lem de yer al mak ta dýr. Bu söy lem de ki doð ru la rýn ha ya ta geç me si za ru re ti ken di ni gös - ter mek te dir. e ti ce i ti ba riy le di ye bi li riz ki, za ma nýn da Be di üz - za man ýn Kur â nî teþ his le ri ne ku lak ve ril sey di bu gün Tür ki ye nin ba þý ný að rý tan, Do ðu ve Gü ney do ðu da ki prob lem ler ve te rör ha di se le ri ol maz dý. Bu ha di se ler bað la mýn da ur Ta le be le ri - nin tu tum ve dav ra nýþ la rý na sýl dýr? a sýl ba ký yor lar? Bu o lay la ra çö züm o la rak ne le - ri, na sýl dü þü nü yor lar? Bu ko nu lar da ne ler söy le mek is ter si niz? ur Ta le be le ri nin Do ðu ve Gü ney do ðu da ki var lý ðý, te rö rün ö nün de ki en bü yük en gel dir. Ri sâ - Sebahattin aþar le-i ur la in san la rýn i man la rý tah ki ki o lu yor. Tah ki ki o lan i man sa hi bi in san lar da, Mü min ler kar deþ tir ler düs tu ru nu ve Ken din i çin ne is ti yor - san, mü min kar de þin i çin de ay ný þe yi is te me li sin e sa sý ný ha ya tý na reh ber et tik le rin den, so rum lu bir in san ör ne ði ol muþ ol mak ta dýr lar. Hat ta pek çok Ri sâ le-i ur e ser le riy le ha ya tý ný þe kil len dir miþ in - san, ðer biz ur lar la ta nýþ ma say dýk, bu gün ay ný yan lý þýn i çi ne biz de sü rük le nir dik de mek te dir ler. Za ten ur med re se le rin de ya þa yan, e ði tim gö - ren fark lý fark lý renk te, ýrk ta, dil de, mem le ket te in san lar ay ný öð ren ci ev le ri ni pay laþ mak ta ve i - man kar deþ li ði nin na sýl bir has sa si yet ta þý dý ðý ný fi - i len gös ter mek te dir ler. Do ðu ve Gü ney do ðu da din ha kim ce re yan ol du ðu i çin, bu ra da prob lem le rin çö zü mü ne yö ne lik bir a - dým at mak is te ye nin ke sin lik le bu ce re ya ný dik ka te al mak za ru re ti or ta da dýr. i te kim bu i man kar deþ li - ði dir ki, in san lar a ra sýn da duy gu ba ðý o luþ tur mak ta ve hat ta ev li lik ler ku ru la rak, ak ra ba lýk i liþ ki le ri kan ba ðý na da dö nüþ müþ bu lun mak ta dýr. D LMLR L F LMLR BRLKT OKUTULCÐI OKULLR ÇILMLIDIR Be di üz za man, Do ðu ve Gü ney do ðu i le sa de ce ma ne vî di na mik le ri ha re ke te ge çir mek nok ta sýn da il gi len me miþ tir. y ný za man da, Do ðu da ki prob - lem le rin a þý la bil me si i çin in san lar da ki ce ha le tin gi - de ril me si ge re ðin den ha re ket le, Med re se tü z-zeh - ra na mýy la bir ü ni ver si te te þek kü lü nü ta sar la mýþ ve hat ta gi der-ge lir, öð ren ci du ru mu, dil du ru mu gi bi de tay la rý bi le dü þü ne rek a dým at mýþ týr. Za ma nýn da Sul tan Re þat tan des tek gö ren pro - je nin ha ya ta ge çe bil me si i çin za ma nýn þart la rý ve ya þa nan o lay lar bu na mü sa a de et me miþ tir. n cak son ra sýn da ki ge liþ me ler bu a dý mý çok da ha ge rek - li ký lar ken, ül ke yö ne ti ci le rin den bu â lim dü þü nü - rün pro je si ne il gi gös te ren ol ma dý ðý gi bi, o nu mem le ket mem le ket sür müþ ler ve a de ta dü þün - me nin ce za sý ný çek tir miþ ler dir. O za man gü nü müz de or ta ya çý kan du rum da i - se, ya ü ni ver si te le ri çift ka nat lý bi rer e ði tim yu va - la rý na çe vir mek ya da böy le e ði tim ya pan ku rum - lar aç mak þýk ký kay bol muþ de ðil dir. i te kim e ði tim sis te mi in san da ki bu ma ne vî di na - mi ði, vic da ný, kal bi bes le ye me di ði i çin, e vet bel ki in - san lar po zi tif bi lim ler o ku yor lar, dip lo ma lar a lý yor - lar, a ma ken di le ri ni de, ya kýn la rý ný da a yak ta tu ta cak ma ne vî di na mik ler den yok sun ye ti þi yor lar. Bu da çok cid dî bir ka yýp týr. a ni i çin de duy gu ol ma yan, mo ral ol ma yan, ma ne vi yat ol ma yan, ah lâk ol ma yan, i nanç ol - ma yan bir e ði ti min ru hu ol ma yan bir ce set gi bi de ðer len di ril me si ka çý - nýl maz dýr. Ma ne vî e ði ti mi de gö ze til miþ genç le rin e ði tim sü reç le ri nin de vam lý lý ðý nýn sað lan ma sý ve on la rý yan lýþ a - dým la ra kar þý ya pý cý bir þe kil - de e ðit mek çok ö nem li bir DVM DCK BR ÞFKT DVLT HTÇ VR Bu at mos fer de dev let yö ne ti mi ne ve yö re in - sa ný na ne ler düþ tü ðü nü dü þü nü yor su nuz a - çýk lar mý sý nýz? Dev le tin halk nez din de, i ti bar ka zan ma sý a da let dev le ti, þef kat dev le ti ol ma sý na bað lý dýr. Bu da dev le tin, va tan daþ la rý - nýn hep si ne e þit me sa fe de ve mu a me le de ol ma sý na, ya ni hu - ku kî norm la rýn iþ le yi þin de bir ek sik li ðin ol ma ma sýy la il gi li dir. Dev le tin þef kat dev le ti o la bil me si, suç lu i le suç su zu bir bi rin - den a yýrt e de bil me si de mek tir. Dev le tin þef kat e li ni gö re me yen küs kün in san lar, bir - çok hu zur suz lu ðun se be bi ol muþ tur. l bet te ki hu zur - suz luk la rýn tek se be bi bu de ðil se de, bu prob lem ö ne mi in kâr e di le mez bir ger çek tir. Bir bü tün ha lin de geç miþ te ya þa nan ha di se le re ba kýl dý ðýn - da dev le tin ya þa nan ha di se le re kar þý þef kat ve a da let le yak la - þýp, suç lu yu suç suz dan a yý ra rak, sa de ce suç lu yu ce za lan dýr - ma sý, gü na hý ol ma yan la ra þef kat le yak laþ ma sý ge re kir. Fa kat a cý ki bu hep de böy le ol ma dý. Ko nu yu, Be di üz za man ve Þark Dü þün ce le ri i sim li e se ri miz den ta kip e de lim: Me se lâ, Þeyh Sa id Ha di se sin den son ra 4 Mart 1925 de çý ka rý lan Tak rir-i Sü - kûn Ka nu nu i le Þar kýn ta ma mý ce za lan dý rýl mýþ, gö çe zor lan - mýþ, mu ha lif ler sin di ril miþ, hat ta Te rak ki per ver Cum hu ri yet Fýr ka sý ka pa tý la rak men sup la rý nýn bir kýs mý ce za lan dý rýl mýþ týr. Ben zer uy gu la ma lar bü tün is yan lar dan son ra da gö rül müþ tür. Te dip Ha re kâ tý sý ra sýn da bir çok de fa suç lu nun ya nýn da, suç - su zun da ce za lan dý rýl dý ðý bir ger çek tir. Du rum böy le o lun ca, el bet te dev le te o lan ba kýþ ta prob lem - ler o luþ ma ya baþ la mak ta dýr. Gü nü müz de böl ge de ya þa nan o - la ða nüs tü hal gö rün tü sü i çe ren uy gu la ma lar böl ge hal ký ta ra - fýn dan da ga rip kar þý lan mak ta dýr. Ko nu yu Be di üz za man ýn ve ciz cüm le siy le ta mam la ya lým: Bir ma su mun hak ký, yüz ca ni i çin fe da e dil mez; on la rýn yü - zün den o na zul me dil mez. Þim di ki va zi yet yüz ma su mu bir kaç ca ni i çin za rar la ra so kar. Me se lâ ha ta lý bir a da ma mü te al lik, bi ça re ih ti yar va li de ve pe de ri ve ma sum ço luk ço cuk la rý ez mek, pe ri þan et mek, ta raf gi ra ne a da vet et mek, þef ka tin e sa sý na zýt - týr. ( mir dað Lâ hi ka sý.) Doð ru su dev let yö ne ti mi ne dü þen çok ö nem li so rum lu luk lar bu lun mak ta dýr. Ö zel lik le bu gü ne ka dar böl ge de ya þa nan dev - let a dý na o lum suz luk lar, yan lýþ lar, hak ve hu kuk ih lâl le ri i çin yö - re hal kýn dan ve bu tür bir mu a me le ye ma ruz ka lan lar dan ö zür di len me li dir. vin den, bar kýn dan, kö yün den, þeh rin den ay rýl - mak zo run da ka lan in san lar dan ö zür di len me li dir. Ve ta biî bu va tan daþ la rý mýz dan sa de ce ö zür di le mek le kal ma yýp, göç et - tik le ri þe hir ler de ki ta kip le ri ni ya pa rak, on la rýn na sýl ge çin dik le ri - ni, ne gi bi bir ha yat tar zý nýn i çi ne düþ tük le ri ni sos yal dev let an - la yý þýy la bil mek ve o na uy gun da a dým at mak du ru mun da dýr. ok sa yi ne dik ka te a lýn ma mýþ ay ný in san lar la bu kez bü - yük þe hir ler de uð raþ mak zo run da ka lýn mak ta dýr. Dev let ten ge le cek, geç mi þe dö nük a dým la rýn i za le siy le bir - lik te, bir de hâl-i ha zýr da ya þa nan ha yat ta ki ak sak lýk la rýn ne ler ol du ðu nun tes bi ti; e ði tim, sað lýk, gü ven lik gi bi ted bir le rin tam o la rak a lý nýp, va tan da þýn tam bir gü ven li ði nin sað lan ma sý ve dev le tin mad dî ve ma ne vî var lý ðý nýn tam te si si þart týr. l bet te e ko no mik du rum bel ki i þin en can a lý cý nok ta sý dýr. Ö zel lik le de e ði tim or tam la rý na gi de me miþ, ça lýþ ma im kân la rý da ol ma yan genç le rin du rum la rý na a ci len çö züm ler bu lun ma lý - dýr. Za ten pek çok ra hat sýz lýk, im kân sýz lýk lar dan, meþ gu li yet - siz lik ten ve so rum lu luk ge liþ ti re me mek ten kay nak la ný yor. Dev let, ö zel lik le yö re de ki yer al tý ve ye rüs tü kay nak la rý ný ha - re ke te ge çi re rek, yö re de ki va tan da þýn bu ra lar da is tih da mý ný sað la mak du ru mun da dýr.

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 6 MIS 2011 CUM SPOR LOSO: STBUL PRK PST KPTILIRS ÇOK ÜZÜLÜRÜM HBRLR stanbul'da Cumartesi ve Pazar günü Formula 1 heyecaný yaþanacak. Ferrari'nin spanyol pilotu Fernando lonso, "stanbul Park'ý tüm pilotlar seviyor, eðer takvimden çýkarýlýrsa buna çok üzülürüz. Burasý dünyanýn en iyi pistlerinden biri" dedi. FORMUL 1 ta kým la rýn dan Scu de ri a Fer ra ri'nin s pan yol pi lo tu Fer nan do lon so, s tan bul Park pis ti nin dün ya nýn en i yi le rin den bi ri ol du ðu nu, ye ni se zon da tak vim den çýk ma sý ha lin de bü yük ü zün tü du ya cak la rý ný söy le di. lon so, Shell For - mu la 1 Pro je Mü dü rü I an l bis ton i le bir lik te Pen dik'te ki Di van si a O tel'de dü zen le di ði ba - sýn top lan tý sýn da, haf ta so nun da ya pý la cak ya - rý þýn s tan bul'da ki son Grand Prix o la bi le ce - ði nin be lir til me si ü ze ri ne, þun la rý söy le di: ''Bu son yýl mý o lur, a çýk ça sý bil mi yo rum. Bu ko - nu da ha ber ler o ku dum a ma de di ko du gi bi ge li yor. i hai ka ra rý yö ne ti ci ler ve re cek. ðer bu s tan bul'da son yýl i se ü zü lü rüm. s tan bul Park'ý tüm pi lot lar se vi yor, ye ni se zon da tak vim - den çý ka rý lýr sa çok ü zü lü rüz. s tan bul Park, dün - ya nýn en i yi pist le rin den bi ri si. Bu ra da in san lar bi ze çok sý cak dav ra ný yor. y rý ca te sis ler de çok gü zel. Tür ki ye Grand Prix'si ni se vi yo ruz. U ma - rým tak vim den çýk maz.'' Tür ki ye'de çok hay ra ný ol du ðu nu bil di ði ni i fa de e - den s pan yol pi lot, ''Tür ki - ye'de For mu la hay ran la rý çok. Ha va li ma ný na gel di - ðim an da bu nu his se di yo - rum. Her yer de çok i yi bir at mos fer o lu yor'' de di. mre-obo gerginliði SÜ PR Lig'de 8 Ma yýs Pa zar gü nü dep las man da Kar de mir Ka ra büks por i le kar þý la þa cak li der Fe ner bah çe, ha - zýr lýk la rý ný tek an tren man la sür dür dü. Tek nik di rek tör y kut Ko ca man yö ne - t i min de, Fe ner bah çe Can Bar tu Te - sis le ri'nde ger çek leþ ti ri len an tren man - da sa rý-la ci vert li ler pas ça lýþ ma la rý nýn ar dýn dan çift ka le maç oy na dý. Sa kat - lýk la rý bu lu nan Di a, Se mih ve Gü i za an tren ma na ka týl ma dý. Çift ka le maç ta pas an laþ maz lý ðý ne de niy le tar týþ ma ya - þa yan m re ve o bo, da ha son ra ba rýþ - tý. m re ta kým ar ka da þý na doð ru u zak - tan sert çý ka rak se si ni yük sel tir ken, sa - rý-la ci vert li fut bol cu yu ta kým ar ka da þý U ður sa kin leþ tir me ye ça lýþ tý. Tek nik di rek tör y kut Ko ca man da u zak tan fut bol cu la ra ses le ne rek u ya rý da bu lun - du. ki fut bol cu tar týþ ma nýn ar dýn dan ký sa bir sü re son ra sa ha i çin de ve an - tren man so nun da yan ya na ge le rek ba - rýþ tý ve a ra la rýn da ki ger gin li ðe son ver - di. Öte yandan sa kat lý ðý ne de niy le bir sü re dir ta kým dan ay rý o lan i ang, ta - kým la ça lýþ ma la ra baþ la dý. STBUL'D 8. V RJ ZOR LU SU s tan bul Park pis ti nin ün lü 8. vi ra jý na de - ði nen lon so, ''8 nu ma ra lý vi raj ben ce tüm tak vi min en zor lu su. Kork mu yo rum a ma çok zor lu bir vi raj''de di. Bu vi ra ja 4 sa ni ye de gi rip çýk týk la rý ný an la tan lon so, ''Bu vi raj da 4G kuv ve te ma ruz ka lý yo ruz. Las tik - ler sað dan zor la ný yor. 4 sa ni - ye bo yun ca las tik le re bü yük bir güç bi ni yor. raç la rý - mýz da bu vi raj i çin de dü - zen le me ler ya pý yo ruz'' di ye ko nuþ tu. lon so, da ha ön ce For mu la 1 ka ri ye ri bo yun ca Fer - mre Belözoðlu dünkü antrenmanda çok hýrslý göründü. ra ri'den ay rýl ma ya ca ðý ný söy le di ði nin ha týr la - týl ma sý ve ha la ay ný gö rüþ te o lup ol ma dý ðý - nýn so rul ma sý ü ze ri ne, '' vet, ke sin lik le ay ný gö rüþ te yim. Fer ra ri'den da ha i yi si yok. Mo - tor spor la rýn da bir nu ma ra. n i yi e kip i çin ça lý þý yo rum, i na nýl maz mut lu yum. Ken di mi e vim de his se di yo rum. Tüm ka ri ye rim bo - yun ca Fer ra ri'de ya rýþ mak is ti yo rum'' i fa de - si ni kul lan dý. K SK L R M Z FR KI D IZ lk 3 ya rýþ ta ge ri de kal dýk la rý ný ve bek le - dik le ri dü ze ye u la þa ma dýk la rý ný an la tan s - pan yol sü rü cü, s tan bul'da ba zý ye ni par ça - lar de ne ye cek le ri ni söy le di. ''k sik le ri mi zin far kýn da yýz'' di yen lon so, ''Ö nü müz de ki ta kým la rý ya ka la ya ca ðý mý zý dü þü nü yo ruz. Þam pi yon lu ðu he def li yo ruz. ra cýn en güç - lü yö nü, ye ni ku ral lar la u yu mu. e ni Fer ra - ri, re ka bet a çý sýn dan üs tün. Bun dan son ra da ha i yi ya rýþ lar çý ka ra ca ðý mý zý dü þü nü yo - rum'' di ye ko nuþ tu. Red Bull ve Vo da fo ne McLa ren Mer ce des'in þu an i çin ken di le ri - nin ö nün de ol du ðu nu be lir ten lon so, '' - yi ha zýr lan mýþ lar. lk 3 ya rýþ ta i yi iþ çý - kar dý lar. Biz de se zo na is te di ði miz mü kem mel lik te ha zýr la na ma dýk. e den le ri ni bi li yo ruz ve dü zelt mek i çin çok sý ký ça lý þý yo ruz'' de di. G.Saray'da sertlik G L T S R 9 Ma yýs Pa zar te si gü nü Ka sým pa þa i - le ya pa ca ðý ma çýn ha zýr lýk la rý ný sür dür dü. Sa rý kýr mý - zý lý fut bol cu la rýn ol duk ça hýrs lý ol duk la rý nýn göz len di - ði ça lýþ ma da ya þa nan sert lik ler de göz den kaç ma dý. Ö zel lik le genç fut bol cu Cem Sul tan i le Ser vet a ra sýn - da ya þa nan ger gin lik, ça lýþ ma ya dam ga sý ný vur du. Çift ka le maç ta sert bir þe kil de i ki li mü ca de le ye gi ren o - yun cu la rýn po zis yo nu, Ser vet'in yer de kal ma sýy la so - nuç la nýr ken, da ha son ra genç o yun cu, Ser vet'in sert mü da ha le le riy le i ki kez yer de kal dý. n tre nör Tu gay Ke ri moð lu'nun Cem Sul tan'a, ''Sa kin ol'' di ye rek or ta - mý ya týþ týr ma ya ça lýþ tý ðý du yu lur ken, ça lýþ ma so nun - da da Ser vet'in i þa ret par ma ðý ný kal dý ra rak genç o - yun cu ya bir þey ler söy le di ði gö rül dü. Bayern Münih Hamit'i býrakmak istemiyor nlm Birinci Ligi (Bundesliga) takýmlarýndan Bayern Münih'te forma giyen milli oyuncu Hamit ltýntop için ngiltere ve spanya'dan cazip tekliflerin olduðu bildirildi. lman spor dergisi Kicker, Bayern Münih ile bu sezon sonunda sözleþmesi sona erecek olan Hamit ile yapýlacak ilk görüþmelerin ertelendiðini belirterek, "Hamit için ngiltere'den ve spanya'dan cazip teklifler var" þeklinde haber verdi. Bayern Münih'te gelecek sezon teknik direktörlük görevine getirilecek olan Hamit ltýntop Jupp Heynckes'in Hamit'i tanýdýðý ve deðer verdiði ifade edilen haberde, Heynckes'in, Hamit'i takýmýn eski teknik direktörü Louis van Gaal gibi kanatlarda deðil, orta sahanýn merkezinde oynatmak istediði kaydedildi. Kulüp ile bu sezon sonunda sözleþmesi sona erecek olan lman milli futbolcu Miroslav Klose için de kulüp yöneticilerinin, sözleþmesini yenileme konusunda henüz bir karar vermediði belirtilen haberde, Klose'nin yapýlan ilk görüþmede sözleþmesinin 2 yýl uzatýlmasýný istediði bildirildi. stanbul Off-Road zorlu mücadelelere sahne oldu. stanbul Off-Road þampiyonasý yapýldi n3 KT o lu þan 2011 SOFF Of fro ad Ku pa - sý nýn ilk a ya ðý, s tan bul Of fro ad Ku lü bü ta ra fýn - dan Ke mer bur gaz Of fro ad Par ku run da or ga ni ze e dil di. 19 e ki bin start al dý ðý ya rýþ i çin eð len ce li ve zor lu i ki ay rý of f-ro ad par ku ru ha zýr lan dý. kip ler 5 e tap ü ze rin den ko þu lan ya rýþ ta ar dý ar dý na her e ta - bý i ki þer tur ge çe rek fi ni þe gel di ler. Bu ya rýþ ta, ge çil - me si ge re ken fark lý en gel le ri be lir le yen ka pý lar, ya - rý þý hýz lan dýr mak ve ge çiþ le ri da ha se çe nek li kýl mak i çin çok ge niþ ha zýr lan mýþ tý. a rý þýn Ge nel Klas - man bi rin ci si n ci kü Of f-ro ad Te am a dý na ya rý - þan h met Týn kýr Ra fet ýl maz ol du. Gazze Þeridi'nin ilk maratonu koþuldu n GZZ Þeridi'nde ilk kez BM Filistinl Mültecilere ardým Kuruluþu (URW) tarafýndan düzenlenen maratonu 31 yaþýndaki Filistinl atlet adir l Masri kazandý. Maratonu 2 saat, 42 dakika, 47 saniyede tamamlayan l Masri, "Bugün çok mutluyum çünkü Gazze'nin ilk maratonu koþuldu" dedi. Seneye Londra'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarýna katýlmak isteyen l Masri 2008 Pekin olimpiyatlarýnda 5 bin metre koþmuþtu. Beyt Hanun'dan baþlayan, Cebelye, Beyt Lahiya ve lvaha'dan geçerek Refah'da sona eren koþunun startýna yaklaþýk 1500 Filistinli katýldý çlerinden sadece dokuzu 42 kilometrelik maratona kayýt yaptýrdý. URW çalýþaný bir vustralyalý ve bir Fransýz da maratonu tamamlayanlar arasýnda yer aldý. SÜPR LG'D 32. HFT HKMLR Bugün: skiþehirspor-kayserispor: M.lker Coþkun 7 Mayýs Cumartesi: stanbul B.B.-MP ntalyaspor: Hakan Ceylan Gaziantepspor-Manisaspor: Bünyamin Gezer Bursaspor-Beþiktaþ: Süleyman bay 8 Mayýs Pazar: Gençlerbirliði-Konyaspor: Mete Kalkavan Bucaspor-Trabzonspor: unus ýldýrým Sivasspor-nkaragücü: M.Kamil bitoðlu Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent ýldýrým 9 Mayýs Pazartesi: Galatasaray-Kasýmpaþa: Hüseyin Sabancý BKO Basketbol Ligi bu hafta tamamlanýyor nbko Basketbol Ligi'nde 30. ve normal sezonun son haftasý bugün yapýlacak 3 maçla start alacak. Ligde playoff'lar öncesi normal sezon bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Beko Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Ülker daha önce liderliði garantilerken, OK Renault ve Bornova Belediyesi ise lige veda etmiþti. 30. HFT PROGRMI Bugün: Türk Telekom-Fenerbahçe Ülker (tatürk) Mersin B.B.-Beþiktaþ Cola Turka (dip Buran) fes Pilsen-;Olin dirne (Sinan rdem) 7 Mayýs Cumartesi: Banvit-OK Renault (Banvit Kara li car) TOFÞ-rdemir (Bursa tatürk) Galatasaray Cafe Crown-ntalya B.B(bdi pekçi) Pýnar Karþýyaka-MP Trabzonspor (Karþýyaka) 8 Mayýs Pazar: liaða Petkim-Bornova Belediyesi (nka) SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 6 MIS 2011 CUM 15 ÇPL BLT DÖM FUTBOLD G L CK S ZO U GU L M KO U L CK LK TRO K B - LT SS T M D B LT L K Þ L R BL G L R K IT L TI LI CK. TÜR K Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Hu - kuk tan So rum lu ö ne tim Ku ru lu Ü ye si u nus ge me noð lu, ge le cek se zon uy gu la - ma ya ko nu la cak e lek tro nik bi let sis te min - de bi let le rin çip li o la ca ðý ný ve a la nýn bil gi - le ri nin yer a la ca ðý ný söy le di. ge me noð lu, Spor da þid det ya sa sý" ka nu nu hak kýn da Bur sas por ku lü bün de bil gi len dir me top - lan tý sý yap tý. Ta raf tar Der nek baþ kan la rý, em ni yet men sup la rý, ku lüp per so ne li ve yö ne tim ku ru lu nun ka týl dý ðý top lan tý yak - la þýk 2 bu çuk sa at sür dü. Ge le cek se zon uy gu la ma ya ko nu la cak o lan e lek tro nik bi - let sis te mi hak kýn da bil gi ve ren ge me - noð lu, þöy le de vam et ti: Mer ke zi sis tem - de e lek tro nik bi let a lan ki þi le rin bil gi le ri ka yýt al tý na a lý na cak. Sis tem de, bi let ki me sa týl dý, va tan daþ lýk nu ma ra sý ne, sta da kaç po lis gir di, pro to ko le kim gir di hep si bi li - ne cek. Stat la rý bir ül ke o la rak dü þü nün, bu kart lar da o ra ya gi riþ i çin pa sa port gi bi o - la cak. Kart ma li ye ti de dü þü nül dü ðü gi bi bü yük bir mik tar tut ma ya cak. Maç la ra gi - ren kaç se yir ci ol du ðu nu ku lüp ler de, ma - li ye de, biz de bi le mi yo ruz. Bu sis tem le be ra ber bu nu da çö ze ce ðiz. Han gi yaþ ta kaç in san ge li yor, ma ça kaç da ki ka ka la ge li yor hep si ni kon trol al tý na a la ca ðýz. Bu kart bir kez a lý na cak. Se zon da in san lar 17 kez bi let a la ca ðý na, bir kart a la cak ve 5 se - ne ge çer li o la cak. Bu kar týn da ma li ye ti 5 li ra yý geç me ye cek. lek tro nik bi let, Spor To to Sü per Lig ve Bank s ya 1. Lig i çin ge çer li o la cak. Do la yý sýy la ma li yet 36 stat - ta o la cak. Bu stat lar da e lek tro nik bi let, tur ni ke ve ka me ra sis tem le ri bu lu na cak. Basýn lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet talay, Bursaspor'u ziyaret ederek, teknik direktör rtuðrul Saðlam ve futbolcularla görüþtü. TL: BURS SPOR ÞHR OLDU BSI lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet talay, ''Bursa'ya baktýðýnýzda spor þehrine geldiðinizi anlýyorsunuz'' dedi.talay, Bursaspor Kulübü Baþkaný brahim azýcý'yý,bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde ziyaret etti. talay, geçen yýl þampiyon olan Bursaspor'u hep üst sýralarda görmek istediklerini söyledi.bursaspor'un tesisleþme ve altyapý anlamýnda çok önemli mesafeler kat ettiðini dile getiren talay, ''Bursa'ya baktýðýnýzda spor þehrine geldiðinizi anlýyorsunuz. Bursaspor geçen yýlýn þampiyonu. Bundan sonra her sezon þampiyonluðun en yakýn adaylarýndan olacaðýna ben þahsen kesin olarak bakmaktayým. leriki sezonlar için Bursaspor'a baþarýlarýný artýrarak devam etmesini diliyorum'' diye konuþtu. Dünyanýn en yüksek 3. daðýnda bir Türk TIMIÞ DÐCI TUÇ FIDIK KCHJUG'D ZRV Ç TIRMIÞ GÇOR. DÜI en yüksek daðý olarak bilinen verest e iki kez ve farklý rotadan çýkan ilk Türk daðcý olma ününe sahip olan Tunç Fýndýk, Türk Bayraðýný dünyanýn en yüksek daðý olan Kanchenjunga Daðý na çýkartmaya hazýrlanýyor metrelik yüksekliði ile verest ve K2 den sonra yeryüzündeki en yüksek 3. dað olan Kanchenjunga, sya daki Himalaya Daðlarý nýn epal-hindistan sýnýrýnda yer alýyor. Teknik zorluklar ve genel tehlikeler nedeniyle çok az kiþinin zirvesine ulaþabildiði Kanchenjunga ya þimdiye kadar 250 kiþi týrmanýrken, týrmanma esnasýnda 40 kiþi de hayatýný kaybetmiþ. The orth Face in desteklediði Tunç Fýndýk, dünyanýn en yüksek zirvesi olan verest ile karþýlaþtýrýldýðýnda Kanchenjunga týrmanýþýnýn verest ile kýyas kabul edilmeyecek derecede zor olduðunu belirtiyor. Kampýn durumuna yönelik son detaylarý da paylaþan Fýndýk; buzullar, buzul çatlaklarý, derin kar, aþýrý soðuk, sert rüzgar ile oksijen ve hava basýncý azlýðýnýn ciddi anlamda týrmanýþý engellediðinden söz ediyor. 10 Mayýs 2011 tarihi itibariyle zirve týrmanýþý için harekete geçecek olan daðcýmýz Tunç Fýndýk, dünyanýn en zorlu ve en yüksek 3. daðý olan Kanchenjunga týrmanýþýný tamamlayarak zirveye çýkan ilk Türk olacak. Türk atletler Düsseldorf Maratonu'nda koþacak n TÜRK at let ler, l man - ya'nýn Düs sel dorf þeh rin - de, 8 Ma yýs'ta ya pý la cak ma ra to na ka tý la cak. Türk spor cu la rý nýn a ma cý, 2012 Lon dra O lim pi yat O yun - la rý'na ma ra ton da lýn da ka tý la bil mek i çin er kek ve ba yan lar da be lir le nen () ba ra jý ný ge çe bil mek. Ba raj - la rýn,er kek ler de , ba yan lar da i se ol - du ðu bil di ril di.düs sel dorf Ma ra to nu'nda tes pit e di - len 6 er kek ve 3 ba yan Türk at let ko þa cak. t le - tizm Fe de ras yo nu Baþ ka ný Meh met Ter zi'nin baþ - kan lý ðý ný yap tý ðý ka fi le de, fe de ras yon ma ra ton so - rum lu su Mit hat Þa hin ve an tre nör ler sým Çe tin, r tan Ha ti poð lu, Sa týl mýþ t ma ca'nýn ya ný sý ra þu spor cu lar bu lu nu yor: Be - kir Ka ra yel, r kan Kuþ, r - can Mus lu, Sab ri Ka ra, Se - la hat tin Sel çuk, Mu rat r - taþ, Ba har Do ðan, Üm mü Ki raz ve i lay sen. Kerim bdül Cabbar fsane basketbolcu 9 Mayýs'ta stanbul'da nbs KT BOL ef sa ne si ve ö dül lü ya zar Ke rim b dül - Cab bar, ha ya týn da ki ba þa rý - lar i çin ör nek al dý ðý ve bas - ket bol tut ku su nu pe kiþ tir - mek te ö nem li rol oy na mýþ Har lem Re na is san ce ta ký - mý nýn hi ka ye si ni On The Sho ul ders of Gi ants bel ge - se lin de bir a ra ya ge tir di. Se - nar yo su nu ken di si nin yaz - dý ðý bel ge sel de, Ke rim i le jaz mü zi ði nin Har lem in ru hu, bas ket bo lun i se kalp a tý þý ol - du ðu bir dö ne me yol cu luk et me ve ha yat ta is mi du yul - ma mýþ en muh te þem ta ký - mý ný ta ný ma fýr sa tý su nu la - cak. Ke ri m b dül Cab bar, s tan bul'da 9 Ma yýs Pa zar te - si gü nü bel ge sel gös te ri mi son ra sýn da ga ze te ci le rin so - ru la rý ný ce vap la ya cak. Voleybolda play-off serisi baþlýyor nrom Ba yan lar Vo ley - bol 1. Li gi'nde se - zo nu þam pi yo nu nu be lir le - ye cek o lan Fe ner bah çe - cý ba dem i le Va kýf bank Gü - neþ Si gor ta Türk Te le kom a ra sýn da ki pla y-off fi nal se - ri si nin ilk ma ç bu gün Bur - han Fe lek Sa lo nu'nda sa at 19.45'te baþ la ya cak. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü MT VÂR O LU UZ: ÞU S TK BL KI LÂ BI Ç D ÜK SK GÜR S DÂ S LÂMI S DÂ SI O L CK TIR 6 MIS 2011 CUM stanbul'un simgelerinden biri olan ve halk arasýnda "Ortaköy Camii" adýyla bilinen "Büyük Mecidiye Camii" 13 Mayýs Cuma günü Cuma namazýndan sonra restorasyona alýnacak. Restorasyon 15 ay sürecek., Ortaköy Camiini restore ediyor KU VT TÜRK K TI LIM B K SI, TOPLUM OL SORUMLULUÐU V VR OL D ÐR L R S - HP ÇIK MK V ÞT MK DI OR T KÖ C M RS TO RS O U U GR ÇK LÞ T R OR. ÜMT KIZILTP STBUL T RHÎ ve kül tü rel mi ra sa sa hip çýk ma ça - lýþ ma la rý kap sa mýn da 2005 yý lýn dan bu ya na ta ri hî e ser le rin res to ras yon ça lýþ ma la rý na des tek ve ren Ku veyt Türk; s tan bul zar - ka pý Sa li ha Sul tan Se bi li ve Çeþ me si ve Bur - sa Ko za han Þa dýr va nýn dan son ra Or ta - köy Ca miinin res to ras yon ça lýþ - ma la rý ný üst le ni yor. Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn - dan res to ras yon kap sa mý - na a lý nan ve halk a ra sýn da Or ta köy Ca mii o la rak ta - ný nan Bü yük Me ci di ye Ca mi i nin res to ras yo nu - nun 3 mil yon TL ye mal ol - ma sý ön gö rü lü yor. Ça lýþ ma la - rý na Ma yýs a yýn da baþ lan ma sý ve 1.5 yýl sür me si plan la nan res to ras yon pro je - si nin ta ný tý mýy la il gi li o la rak dü zen le nen ba - sýn top lan tý sý na, Ku veyt Türk Ge nel Mü dü - rü U fuk U yan, Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü s tan bul 1. Böl ge Mü dü rü b ra him Ö ze kin - ci i le res to ras yon sü re sin ce pro je nin da nýþ - man lý ðý ný üst le ne cek o lan TÜ Mi mar lýk Fa kül te si Res to ras yon na bi lim Da lý Öð re - tim Ü ye si Prof. Dr. h met r sen ka týl dý. Top lan tý da söz a lan Ku veyt Türk Ge nel Mü dü rü U fuk U yan; top lu ma ve sos yal pay daþ la ra kar þý þir ket le rin cid dî so rum lu - luk la rý nýn ol du ðu nun al tý ný çi ze rek bu gün i - çin bu so rum lu lu ðun ku rum sal sos yal so - rum lu luk o la rak ad lan dý rýl dý ðý ný i fa de et ti. U yan söz le ri nin de va mýn da; Ta ri hî ve kül - tü rel mi ra sý mý zýn ya þa týl ma sý ve bu sa ye de ge le cek ne sil le re De ðer le ri ya þa týl mýþ bir or tam bý rak mak Ku veyt Türk o la rak sos yal so rum lu luk pro je le rin de ki ön ce li ði miz. Bu mis yon la Or - ta köy ün sim ge si ha li ne ge - len Or ta köy Me ci di ye Ca - mii nin res to re e de rek ta - ri hin bi ze e ma net bý rak tý - ðý bu kül tü rel mi ra sa sa hip çýk mak tan bü yük mut lu - luk du yu yo ruz de di. Ku veyt Türk ün 2005 yý lýn da i ti ba ren fark lý ku rum sal sos yal so rum lu luk pro je le ri ne de de ði nen U yan, Ku veyt Türk Ka tý lým Ban ka sý a na or tak la rýn dan Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü mül ki ye tin de bu lu nan Or ta köy Ca mi inin as lý na uy gun o la rak res - to re et tir me nin ya ný sý ra bu tip pro je le ri sa - de ce büt çe den i ba ret bir spon sor luk o la rak gör me yip ça lý þan la rý mýz ve müþ te ri le ri miz le bir lik te ya þa ya rak iç sel leþ ti ri yo ruz de di. Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, restorasyon projesinin tanýtýmý için basýn toplantýsý düzenledi. BÞ K RS TO RS O PRO J L R D VR RS TO RS O ça lýþ ma la rýy la il gi li o la rak söz a lan Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü s tan bul 1. Böl ge Mü dü rü b ra him Ö ze kin ci i se; Ku veyt Türk ün bu pro je ye des te ði nin Türk kül tü rel ta ri - hi a çý sýn dan ö ne mi ni vur gu la ya rak; s tan bul ge ne lin de ta ri hî ve kül tü rel mi ras la rýn res to ras - yo nu na son dö nem de hýz ver dik le ri ni kay det ti. Res to ras yon pro je le ri i le s tan bul un ö nem li ta ri hî e ser le ri nin ko run ma sý na ve ya þa týl ma sý na yö ne lik ça lýþ ma la rý na de vam e de cek le ri ni be lir ten Ö ze kin ci; ö nü müz de ki dö nem de Va kýf lar mül ki ye tin de o lan çok çe þit li ta ri hî e se rin de res to ras yon pro je si nin baþ la tý la ca ðý ný söz le ri ne ek le di. ak la þýk 15 ay sü re cek res to ras yon ça lýþ ma la rý sü re sin ce pro je da nýþ man lý ðý ný üst le ne cek o lan Prof. Dr. h met r sen i se, ta ri hî e ser le rin as lý na uy gun o la rak res to re e dil me si nin çok ö nem li ol du ðu nu vur gu lar ken, bi lim sel da nýþ ma ku ru lu nun da bu tür pro je ler de ta ri hî ya pý nýn bo zul ma sý na ve ye ni le nir ken as lý ný kay bet me si nin ö nü ne ge çe cek has sa si ye tin gös te ril me si ni de net le ye ce ði ni vur gu la dý. ORTKÖ CM TRHÇS BÜ ÜK Me ci di ye Ca mii, Sul tan b dül me cit ta ra - fýn dan Ga ra bet Bal yan ve oð lu i ko gos Bal yan a 1853 yý lýn da yap tý rýl mýþ týr. e o Ba rok tarz da bir ca - mi i dir. Ca mi; ya pý nýn de - ni ze kay ma sýn dan ö tü rü 1960 lý yýl lar da kap sam lý bir o na rým gör müþ tür o - na rým sü re cin de 64 fo re ka zýk ve 80 ton be ton en - jek te e di le rek ze min tak - vi ye si ya pýl mýþ týr yý - lýn da çý kan yan gýn da ha - sar gö ren ya pý tek rar ye - ni le ne rek gü nü müz de ki gö rü nü mü ne ka vuþ muþ - tur. Res to ras yon ça lýþ ma - sý sü re cin de cep he kýs mý ný mey da na ge ti ren taþ lar de ðiþ ti ril miþ tir. Ca mi di ðer bütün se lâ tin ca mi le rin de ol du ðu gi bi ha rim ve hün - kâr bö lü mü ol mak ü ze re i - ki ký sým dan o lu þur. Mi na - re ler ku zey cep he sin de, hün kâr da i re sin den yük - se lir. n ce bir iþ çi li ðin ü rü - nü o lan ca minin ge niþ ve yük sek pen ce re ler Bo - ðaz ýn de ðiþ ken ý þýk la rý ný ca mi nin i çi ne ta þý ya cak bi - çim de dü zen len miþ tir. Mih rap mo za ik ve mer - mer den, min ber i se so - ma ki kap lý mer mer den ya pýl mýþ týr ve in ce bir iþ çi - li ðin ü rü nü dür. SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı