ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý BÜÜK DÐÞKLKLR OLUOR HUZURU SRSIOR ÞHRLÞM KLM VURUOR L Ç LTÞM TV GL uhaberi sayfa 6 da uhaberi sayfa 12 de GRÇKT HBR VRiR S I BHTII MFTHI, MÞVRT V ÞÛRÂDIR IL: 42 6 MIS 2011 CUM/ 75 Kr SI: ÇOCUKLRIMIZ THLKD UICF TÜRK D ÇOCUKLRI DURUMU RPORU: TOPLUMDK HIZLI DÐÞM, ÇOCUKLRI THLKLRL KRÞI KRÞI GTROR Þehit polis memuru Recep Þahin için ilk tören Kastamonu mniyet Müdürlüðünde düzenlendi. Þehit polisin eþi Gülay Þahin tabuta sarýlýrken gözyaþlarýný tutamadý. FOTOÐRF: BÞBKLIK KOVOUD SLDIRI UÐR Þehit polis dualarla ukastamonu-çankýrý karayolunda Baþbakanlýk konvoyuna eskortluk eden polis otosuna saldýrýda þehit olan polis memuru Recep Þahin in cenazesi memleketi Samsun un Havza ilçesinde ikindiden sonra dualarla topraða verildi. Bir çocuk babasý olan þehit polisin eþi Gülay Þahin, Kurþun atanlarýn elleri kýrýlsýn dedi. n4 te LM'DK SOSL DMOKRT PRT D FOTOÐRF: Filistin ittifakýna destek KÞSL TÜKTM, STTÜ KÐI HL GLOR DÐRLR SORGULIOR V ROZO UÐRUOR u Hýzlý kentleþmeyle birlikte iç göçler tüm þoklarý ve belirsizlikleriyle sürerken, ekonomik modernleþme ve liberalleþme devam ediyor, geçim imkânlarý kýrýlganlaþýyor ve mekânlar kalabalýklaþýyor. ile ve komþuluk baðlarý zayýflarken, yeni topluluklar ortaya çýkýyor. Toplumun tüm kesimlerinde kiþisel istekler kabartýlýyor, kiþisel tüketim toplumsal statünün baþlýca kaynaðý haline geliyor. u Deðer sistemleri sorgulanýp erozyona uðruyor veya hoþgörüsüz biçimlere bürünerek yeniden üretiliyor. Kuþaklar arasý çatýþmalar hýzlanýyor. Hayat giderek daha rekabetçi özellikler kazanýyor, yeni suç ve sömürü biçimleri ortaya çýkýyor. Bunlar tüm bölgelerde görülürken, nüfusu hýzla artan Güneydoðu'da sosyal ve siyasal gerilimler, þiddet ve terörizmle daha da keskinleþiyor. Haberi sayfa 3 te TÜDF GL BÞK RDIMCISI ÇT: KP LTRS 1.55 TL OL BZ 9 ILD 4.30 TL ÇIKRDI n pahalý benzinde sorumlu hükümet utüdf Genel Baþkan ardýmcýsý li Çetin, Türkiye de dünyanýn en pahalý akaryakýtýnýn satýldýðýnýn bir gerçek, hükümetin bu pahalýlýkta hiçbir etkisinin olmadýðý iddiasýnýn ise kocaman bir yalan olduðunu kaydetti. ubir litre benzinin 2 lira 55 kuruþunun vergi olduðunu ifade e den Çe tin, KP hükümetinin 2002 yýlýnda iktidar olduðunda koalisyon hükümetinden benzinin litresini 1 lira 55 kuruþtan alýp, 4 lira 30 kuruþa çýkardýðýný sözlerine ekledi. Haberi sayfa 11 de Babacan topu bayilere attý udevlet Bakaný li Babacan, benzin zammýyla ilgili, Þu anda daðýtýcýlar ile bayilerin kârýný toplayýp baktýðýmýzda vrupa nýn çok üzerinde bir kâr haddi görüyoruz diyerek topu bayilere attý. n11 de ulman SPD Federal Meclis Grubu dýþ politika sözcüsü Rolf Mützenich, Hamas ve l Fetih arasýnda varýlan anlaþmayý memnuniyetle karþýladýklarýný belirterek, Filistin toplumu içindeki bölünmüþlüðün ortadan kaldýrýlmasýnýn srail ile yürütülecek baþarýlý bir barýþ süreci için önemli þartlardan biri olduðunu söyledi. n7 de B SK TMSLCS SOL: 300 KÞ DHTUTUKLDI B ile Türkiye birlikte çalýþmalý Suriye de yeni gözaltýlar uto ski Genel Sekreteri ve B ski Ortak Dýþ Politika ve Güvenlik üksek Temsilcisi Dr. Javier Solana Dünya zorlu bir süreçten geçiyor, bu süreçte B nin Türkiye ile birlikte çalýþmasýna ihtiyaç var dedi. n5 te unsan haklarý eylemcileri, güvenlik güçleri ve Suriye ordusunun tutuklama kampanyasýnda Þam ýn banliyölerinden Sak ba da dün sa bah 300 den fazla kiþinin gözaltýna alýndýðýný bildirdi. n7 de BLG TKOLOJLR V LTÞM KURUMU BÞKI CRR: 40 milyon kiþi nasýl izlenebilir? ubilgi Teknolojileri ve letiþim Kurumu Baþkaný Tayfun carer, Türkiye de 40 milyon internet kullanýcýsý bulunduðunu belirterek, Bunlarý veri tabanýnda izlemek gibi bir görevimiz yok. Böyle bir veri tabanýný, trafiði nasýl kontrol edebiliriz? açýklamasýný yaptý. n4 te ÖDMC TOPRÐI L KOULUOR Çiftçi kredi bataðýnda utzob Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, çiftçiler aldýklarý kredileri geri ödeyemedikleri için özel bankalar tarafýndan topraklarýna haciz yoluyla el konduðunu söyledi. Bayraktar, Bu bankalarýn bir kýsmý yabancý dedi. Haberi sayfa 11 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 6 S 2011 CUM LÂHK stikbal þehrindeki u za ma nýn me me sin den bi zim le süt em me yen ve göz le ri ar ka da mâ zi ye ba kan ve ta sav vu rat la rý evlâtlarýmýz ken di le ri gi bi ha kî kat siz ve ay rýl mýþ o lan bu ço - Þehristân-ý istikbâlden gelen evlâtlarýnýz, saðdaki ecdatlarýnýzý tasdik ederek demeyecekler mi ki: y tembel pederler! Siz misiniz hayatýmýzýn suðrâ ve kübrâsý? Siz misiniz þu þanlý ecdadýmýzla bizi rapt eden rabýtamýzýn hadd-i evsatý? cuk lar, var sýn lar þu ki ta býn (Ha þi ye-1) ha kâ i ký ný ha yal te veh hüm et sin ler. Zi ra ben bi li yo rum ki, þu ki ta býn me sâ i li ha ki kat o la rak siz de ta hak kuk e de cek tir. y mu ha tap la rým! Ben çok ba ðý rý yo rum. Zî râ asr-ý sâ lis-i aþ rýn (ya ni on ü çün cü as rýn) mi na re si nin ba þýn da dur mu þum; sû re ten me de nî ve din de lâ kayt ve fik ren mâ zi nin en de rin de re le rin de o lan la rý câ mi e dâ vet e di yo rum. þ te, ey i ki ha ya týn rû hu hük mün de o lan s lâ mi ye ti bý ra kan i ki a yak lý me zar-ý mü te har rik bed baht lar! Ge len nes lin ka pý sýn da dur ma yý nýz. Me zar si zi bek li yor, çe ki li niz. Tâ ki, ha kî kat-i s - lâ mi ye yi hak kýy la kâ i nat ü ze rin de te mev vüc sâz e de cek o lan nesl-i ce did gel sin! Su al: s ki ler biz den â lâ ve ya bi zim gi bi. Ge len ler biz den da ha fe na ge le cek ler. Ce vap: y Türk ler ve Kürt ler! ca ba þim di bir mi ting yap sam, si zin bin se ne ev vel ki ec da dý ný zý ve i ki a sýr son ra ki ev lât la rý ný zý þu gü rül tü hâ ne o lan asr-ý hâ zýr mec li si ne dâ vet et sem; a ca ba sað ta raf ta saf tu tan es ki ec da dý nýz de me ye cek ler mi: Hey mi ras ye di ya ra maz ço cuk lar! e ti ce-i ha ya tý mýz siz mi si niz? Hey hât! Bi zi a kim bir ký yas et ti niz, bi zi ký sýr bý rak tý nýz. Hem de sol ta ra fýn da du ran ve þeh ris tân-ý is tik bâl den ge len ev lât la rý nýz, sað da ki ec dat la rý ný zý tas dik e de rek de me ye cek ler mi ki: y tem bel pe der ler! Siz mi si niz ha ya tý mý zýn suð râ ve küb râ sý? Siz mi si niz þu þan lý ec da dý mýz la bi zi rapt e den ra bý ta mý zýn hadd-i ev sa tý? Hey hât! e ka dar ha ki kat siz ve ka rýþ tý rý cý ve mü þa ða be li bir ký yas ol du nuz! (Ha þi ye-2) þ te, ey be de vî gö çer ler ve ey in ký lâp sof ta la rý! (Ha þi ye-3) Man za ra-i ha yal (Ha þi ye-4) üs tün de gör dü nüz ki, þu bü yük mi ting te i ki ta raf da si zi pro tes to et ti ler. H Þ LR: Ha þi ye-1: s tik bal de te lif e di le cek Ri sâ le-i ur Kül li ya tý ný hiss-i kab lel vu ku i le ha ber ve ri yor. Ha þi ye-2: Fenn-i man tý ðýn tâ bi ra tý. O za man ilm-i man týk der si ni a lan ta le be le ri o mec lis te bu - lun ma sýn dan öy le söy le miþ. Ha þi ye-3: Son ra dan i lâ ve e dil miþ tir. Ha þi ye-4: Ha yal da hi bir si ne ma tog raf týr. ski Said Dönemi serleri, Mü nâ za rât, s. 261 LÛ GT Ç: þehristan-ý istikbal: Geleceðin þehirleri. suðrâ: Daha küçük. kübrâ: Daha büyük. rapt etmek: Baðlamak. rabýta: Bað. hadd-i evsat: Ortadaki çizgi, sýnýr. ta sav vu rât: Dü þün ce - ler, ta sar la ma lar. hiss-i kab lel vu ku: Bir ha di se yi, mey da na gel - me den ön ce his set mek. me zar-ý mü te har rik: Ha re ket e den me zar. te mev vüc sâz: Dal ga - lan dý ran. nesl-i ce did: e ni ne sil. S Þöyle de: llah'ým ben zayýfým, bana kuvvet ver. Ben zelilim, beni aziz kýl. Ben fakirim, beni rýzýklandýr. öz le rin en gü ze li mu hak kak ki, l lah Ke lâ mý dýr. Son ra da o nu tef sir e den ve ha ya tý nýn her ka re sin de ve her â nýn da o nun la ya þa yan, â lem le rin e fen di si, dürr-ü yek ta sý Hz. Mu ham med in (asm) söz le ri, ha dis le ri dir. m ro lun du ðu gi bi dos doð ru ol! (Hud Sû re si: 32) lâ hi em ri ve i ka zý kar þý sýn da e ri ye rek, Hud Sû re si be ni ih ti yar lat tý! di yen, ýn ký ya dý, tes li mi, ne za ke ti, ber rak lý ðý, sa da ka ti tem sil e den en bü yük bir kul ve ne bi ler ne bi si nin o muh te þem ha ya tý! s rýn mih ve ri nin þaþ tý ðý, in san lý ðýn þaþ kýn lýk tan â de ta cin net ge çir di ði bir dö nem de; ya lan, hi le ve kan dýr ma nýn kol gez di ði bir za man da Gü ve ni lir ol mak zen gin lik tir (Ca mi üs sa ðir: 1667) bu yu ran Rah me tin ve si le si Þan lý e bi nin (asm) bu i kaz ve ih ta rý na ku lak ve re bil mek... *** Ve o nun kud sî zin ci ri nin ve ki li, san cak ta rý, a sýr la ra bað rý ný a çýp, el le ri ni se ma ya kal dý ra rak de vam lý te fek kür ve zi kir de o lan Ko ca Sul tan dan her ke se, Sözlerin en güzeli muhakkak ki, llah Kelâmýdýr. Sonra da onu her an, her hal de reh ber o la bi le cek il hâ mî in ci ler: rý su i çer bal a ký týr, yý lan su i çer ze hir dö ker. (Mü nâ za rât, s. 121) teþ ba zen su dan zi ya de te miz lik ya par. (Sik ke-i Tas dik-i Gay bî, s. 143, Se ki zin ci Lem a) Ba zen a da vet þid det li mu hab bet ten ge lir. (Mü nâ za rât, s. 111) Bir bi riy le bo ðu þan lar, müs bet ha re ket e de mez ler. (Mek tu bat, 22. Mek tub, s. 259, Be þin ci Ve cih) Bü yük a dam her þey de bü yük ol mak lâ zým gel mez. Her kes ken di sa na týn da bü yük tür. (Mu ha ke mat, s. 101) Din-i hak, sa a de tin fih ris te si dir. man bir hüsn-ü mü nez zeh ve mü cer re de dir. (Mes ne vî-i u ri ye, Züh re, 9. o ta, s. 140) vet, lâ fýz pe rest lik bir has ta lýk týr, fa kat bi lin mez ki has ta lýk týr. (Mu ha ke mat, s. 88) h ti lâf tan ba zen is ti fa de o lu nur. (Mü nâ za rât, s. 35) ma na gel ki e lem den e mîn o la sýn. Ka de re tes lim ol ki: se lâ met te ka la sýn. (M. u ri ye, s. 96) Mâ lâ yâ ni i le iþ ti gal, mak sa dý ge ri bý ra ký yor. (Mes ne vî-i u ri ye, s. 197) Mu va ze ne siz ve mi zan sýz o lan çok al da nýr, al da týr. (Mu ha ke mat, s. 53) Ve en bü yük mü kâ fat i se, af i le mü câ zât et me mek tir. (Lem a lar, s. 39, e din ci Lem a) a lan ya la na mu kad de me o lur. (Mu ha ke mat, s. 30) *** Ve in san lý ðýn ze kâ tar la sý, mü te fek kir, mü te fen nin, mü nev ver zi hin ler den çý kan ib ret li ders ler, i kaz lar, tes bit ler: þ te ya lan cý hak kýn da ki ib ret li bir tesbit: a lan cý nýn ce za sý, kim se nin ken di si ne i nan ma yý þý de ðil ken di si nin kim se ye i nan ma yý þý dýr. (B. Shaw) Ba þa rý nýn sa de ve öz lü bir ta ri fi: Ba þa rý yo lun so nu de ðil, yol cu lu ðun ken di si dir. aþ lý la rý te sel li e den ve tec rü be yi ö nem se yen gü zel gö rüþ: aþ lan mak bir da ða týr man mak gi bi dir. Çýk týk ça yor gun lu ðu nuz ar tar, ne fe si niz da ra lýr, a ma gö rüþ a çý nýz ge niþ ler. (I. Berg man) Ger çek kay býn ad re si ni gös te ren bir i fa de: Kay bet ti ði niz de al dý ðý nýz der si de kay bet me yin. Sa hip ol du ðu muz ni ce ni met le rin kýy me ti nin far kýn da o la ma yý þýn bir fer ya dý: yak ka bý la rým ol ma dý ðý i çin ü zü lür düm, ta ki so kak ta a yak la rý ol ma yan a da mý gö re ne ka dar. Ken di ni bi le bil me nin ver di ði mut lu lu ðu yan sý tan bir ger çek: Ben bi le me di ði mi bil di ðim i çin di ðer in san - Câmiü's-Saðîr, o: 2925 / Hadis-i Þerif Meâli Güzel ve hikmetli sözlerden bir demet tefsir eden ve hayatýnýn her karesinde onunla yaþayan, âlemlerin efendisi, dürr-i yektasý Hz. Muhammed in (asm) sözleri, hadisleridir. lar dan a kýl lý yým. Bü yük hül ya la ra da lan la ra, kü çük ba sa mak la rýn ne ka dar bü yük ol du ðu nu ha týr la tan bir ders: Bin ler ce ki lo met re lik bir yol cu luk bi le, tek bir a dým la baþ la mak zo run da dýr. Doð ru lu ðun ver di ði mut lu luk ve tat min li ði an la tan bir öz lü i fa de: Da i ma doð ru söy le yin ki, söy le dik le ri ni z ha týr la mak zo run da kal ma yýn. Gök kub be de, hoþ bir se da bý ra ka bil me nin yo lu: Doð du ðun za man sen að lar ken, her kes se vinç le gü lü þü yor du. Öy le bir ö mür ge çir ki, her kes að la sýn öl dü ðün de, sen mut lu luk la gü lüm se. Sað lam dü þün mek, et ki li ko nuþ mak, mak sa dý tes bit et mek, ken di ni kon trol et mek, ne ko nuþ tu ðu nu bil mek, mu ha ta bý ö nem se mek, i yi bir din le yi ci o la bil mek, id ra ki mi zi ge liþ tir mek, ko nu la rý kav ra ya bil mek i çin lâ zým o lan pren sip ler ve reh ber gö rüþ ler: Dü þün dü ðü nüz, söy le mek is te di ði niz, söy le di ði ni zi san dý ðý nýz, söy le di ði niz, kar þý nýz da ki nin duy mak is te di ði, duy du ðu, an la mak is te di ði, an la dý ðý ný san dý ðý, an la dý ðý... a ra sýn da fark lar var dýr. Do la yý sýy la in san la rýn bir bi ri ni yan lýþ an la ma sý i çin en az do kuz ih ti mal var. Ha ki kî dost lu ðun ib ret li bir i fa de si: Ger çek bir ar ka daþ, i ki göv de de ya þa yan tek bir ruh tur. Hak ve se bat ü ze rin de ol ma nýn de ðe ri ve ka zan cý hak kýn da bir tes bit: Hak sýz lý ða sa pýp bü tün in san lar se ni ta kip e de ce ði ne, a da let le ha re ket e dip tek ba þý na kal da ha i yi. Ha ya týn fark lý bir ta ri fi: Ha yat bir bi sik le te bin mek gi bi dir. Pe da lý çe vir me ye de vam et ti ði niz sü re ce düþ mez si niz. a zar et me nin ve ba ký þýn bir baþ ka i fa de si: Her þe yin bir gü zel li ði var dýr, her kes gö re me se de. Dil ve a kýl bað lan tý sý ve kul la ný mý na ký la vuz luk e den bir ders-i ib ret: ki þey ak lýn ek sik li ði ni gös te rir: Ko nu þu la cak yer de sus mak, su su la cak yer de ko nuþ mak. Ka rar la rý ve ka rar lý ðý an la tan bir tes bit: Ka rar lar, yý lan ba lý ðý na ben zer. Ko lay ca ya ka la nýr, a ma tu tul ma sý zor dur. Ka fa ya pý la rý ve ma ha ret le ri ne ör nek: Kü çük ka fa lar in san la rý, or ta ka fa lar o lay la rý, bü yük ka fa lar fi kir le ri ko nu þur. Biz han gi si yiz a ca ba? e za ke tin ib ret li fa tu ra sý: e za ket hiç ten ge lir; fa kat her þe yi sa týn a lýr. His dün ya sý ný kon trol et me yo lu: Se vinç li a nýn da kim se ye va at te bu lun ma. Öf ke li a nýn da kim se ye ce vap ver me. an lýþ ve doð ru a ra sýn da ki ký sa bað lan tý: Sil gi niz ka le mi niz den ön ce bi ti yor sa yan lý þý nýz çok de mek tir. Sa mi mi yet ve has bî li ðin bir baþ ka ta ri fi: Söz kalp ten çý kar sa kal be ka dar gi der, dil den çý kar sa ku la ðý a þa maz. Ha ya týn i ki bo yu tu na ba kýþ a çý sý: Ha yat ge ri ye ba ka rak an la þý lýr, i le ri ye ba ka rak ya þa nýr. s raf ta ki if ra týn ta ný mý: Za ma ný ve söz le ri dik kat siz ce kul lan ma, i ki si de ge ri a lý na maz. Ha ya tý ve ger çek dost lu ðu an la tan bir i fa de: Ha ya týn en gü zel a ný her þey den vaz geç ti ði niz za man si zi ha ya ta bað la yan bi ri ol du ðu nu dü þün dü ðü nüz an dýr. z bý ra kýp fay da lý o la bil mek i çin bir pren sip: Gel di ðin za man boþ luk la rý dol du ran de ðil, git ti ðin za man ye ri dol du ru la ma yan ol. Ger çek kah ra man lý ðý, iz ze ti, in san lý ðý va kar ve cid di ye ti he def le yip gü zel li ði gös te ren de rin bir ha ki kat: n san la ra kar þý ne zor ba lý ða baþ vu run, ne de e zi lip bü zü lün. n et ki li yol, hem güç lü hem vic dan lý ol mak týr. Bu ha ki kat le rin tat bi ka tý ný ilk ön ce ken di nef si miz de bi za ti hî ya þa yýp i yi bir SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HBR 6 MIS 2011 CUM 3 e ni s ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret.þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TÞ CI a yýn Ko or di na tö rü b dul lah R ÇIK BÞ a zý þ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LR s tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKM Spor di tö rü rol DO UR Ha ber Mü dü rü Recep BOZDÐ n ka ra Tem sil ci si Meh met K R Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOB Görsel önetmen: brahim ÖZDBK bone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: dem ZT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., o: 4 Gü neþ li s tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal a dir Sk., ur þ ha ný, o: 1/2, s tan bul. Tel: (0212) K R TM SL C L Ð: Meþ ru ti yet Cad. li bey p. o: 29/24, Ba kan lýk lar/ K R Tel: (312) , , Fax: L M TM SL C L Ð: Zep pe lin Str. 25, h len, Tel: , Fax: KKTC TM SL C L Ð: v ni fen di Sok., o: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni sya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz..Þ. e ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISS MZ V KT L R Hic rî: 3 C. hir 1432 Ru mî: 23 isan 1427 l ler da na n ka ra n tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an tep Is par ta m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý l ler s tan bul z mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam at sý Küreselleþme çocuklarý vurdu UICF TÜRK D ÇOCUKLR RPORU GÖR, KÜRSL GÜÇLR TKSL OKSULLUÐ MRUZ KL ÇOCUK ORI ÜKSLOR. U I CF Tür ki ye de Ço cuk la rýn Du ru mu ra po ru na gö re, Tür ki ye de ço cuk lar top lu mu dö nüþ tü ren de mog ra fik, e ko no mik, si ya sal ve kü re sel güç le rin et ki siy le bir yan dan da ha faz la fýr sat tan ya rar la na bi lir ken, di ðer yan dan da gi - de rek ký rýl gan la þý - yor. U I CF in Tür ki ye de ki ço - cuk la rýn e sen lik du ru mu nu or ta ya koy mak, BM Ço - cuk Hak la rý na da ir Söz leþ me de ta ný - nan hak lar dan ne öl çü de ya rar la na bil - dik le ri ni a na liz et - mek ve ge le cek te ço - cuk la rýn e sen li ði ni art tý ra cak po li ti ka ve uy gu la ma la rýn be lir len - me si ne kat ký da bu lun mak a ma cýy la ha zýr la nan Tür ki ye de Ço cuk la rýn Du ru mu ö zet ra po ru nu ya yým la dý yýl la rýn da kü re sel kri zin ül ke e ko no mi si ni de et ki le di ði, mil lî ha sý la ve re fah ar tý þýn da bir ke sin ti ye sebep ol du ðu ve iþ - siz lik so ru nu nu ön pla na çý kar dý ðý be lir til di. Ra por da, nü fu sun al tý da bi ri nin, kýr sal nü fu - sun i se üç te bi ri nin ül ke öl çe ðin de be lir le nen yok sul luk sý ný rý nýn al týn da bu lun du ðu, yok sul - lu ðun, dü zen siz iþ ler de ça lýþ ma ve dü þük e ði tim dü ze yiy le ya kýn dan i liþ ki li ol du ðu kay de dil di. ok sul lu ðun, bü yüt mek te o lan ço cuk lar i çin ö zel lik le za rar lý o la bil di ði, yok sul luk yü zün den kö tü bes len me ve has ta lýk du rum la rý nýn or ta ya çý ka bil di ði, e ði ti min ya rý da ke si le bil di ði ve ço cuk la rýn þid de tin, sö mü rü nün ve ih - ma lin bütün bi çim le ri ne ma ruz ka la bil di ði ne dik kat çe ki len ra por da, þu so - nuç la ra yer ve ril di: ok - sul ço cuk la rýn i le ri de yok sul ye tiþ kin ler ol ma o la sý lý ðý yük sek tir. ok - sul lu ða ma ruz ço cuk o - ra ný, ay ný du rum da ki ye tiþ kin le rin o ra nýn dan da ha yük sek tir. 15 ya þýn dan kü çük ço cuk la rýn ne re dey se dört te bi ri u lu sal yok sul luk sý ný rý al - týn da dýr. Kýr sal ke sim de i se bu o ran beþ te i ki nin ü ze rin de dir. Dü þük ge lir grup la rýn da bü yük a i le ge nel lik le yay gýn dýr ve bu a i le ler de ki ço cuk lar, ki mi böl ge ler söz ko nu su ol du ðun da, yok sul lu - ða ö zel lik le a çýk du rum da dýr. Tür ki ye nin kü - re sel stan dart la ra gö re mut lak yok sul lu ðun sý - nýr lý kal dý ðý bir ül ke ol du ðu be lir ti len ra por da, an cak s ya ve v ru pa da ki bir çok ül ke i le kar - þý laþ tý rýl dý ðýn da e þit siz lik le rin i le ri bo yut lar da ol du ðu i fa de e dil di. n ka ra / a a ir ti ni as ya.com.tr Darbeci zihniyetle hesaplaþmak Ge çen yýl ki 12 y lül re fe ran du mu nun en ö nem li ko nu la rýn dan bi ri, ik ti dar ta ra - fýn dan ses len di ri len 12 y lül dar be sin - den he sap so rul ma sý nýn yo lu a çý la cak ta ah hü - dü ve bu ek sen de yo ðun la þan tar týþ ma lar dý. Re fe ran dum ya pýl dý, pa ket yüz de 58 oy la ka - bul e dil di, ar dýn dan 12 y lül dar be ci le ri nin yar - gý lan ma sý i çin sav cý lýk la ra bir çok suç du yu ru su ya pýl dý ve bun lar, ard ar da ve ri len gö rev siz lik ka rar la rýy la n ka ra da ki sav cý la ra ha va le e dil di. Ge li nen nok ta da, n ka ra mer kez li o la rak de - vam e den so ruþ tur ma nýn, dar be ön ce si sü reç te - ki 1 Ma yýs ve Ma raþ kat li amý gi bi ha di se le ri de kap sa ya cak þe kil de ge niþ le ti le ce ði ve ön ce lik le de 12 y lül dar be si nin bir nu ma ra lý is mi o lan Ke nan v ren in i fa de si nin a lý na ca ðý be lir ti li yor. ma o a þa ma da bir gö rev siz lik ka ra rý da ha ve ri - HSTD DÖR SRM SI le rek, dos ya nýn ö zel yet ki li sav cý lý ða dev re dil di ði ha be ri çýk tý. Ba ka lým, i þin so nu ne re ye va ra cak? v ren in i fa de si a lý na cak mý ve öy le bir du - rumda n ti har e de rim di yen v ren ne ya pa cak? Ve ba ka lým, r jan tin, Þi li, s pan ya gi bi dar be - ler le as ke rî dik ta tör lük ler den çok çek miþ o lan ül ke ler de, 90 ya þý ný geç miþ ol ma la rý na ba kýl ma - dan a da le tin ö nü ne çý ka rý lýp, dar be dö nem le - rin de yap týk la rý zu lüm ler den do la yý mah kûm e - di len es ki ge ne ral le re da ir ha ber le ri sýk sýk o ku - du ðu muz bir sü reç te, Tür ki ye de hu kuk ve de - mok ra si a dý na ay ný di ra ye ti gös te re bi le cek mi? Böy le bir he sap laþ ma, sa de ce o tuz yýl ön ce ki bir dar be nin ha yat ta ki ön de ge len so rum lu la rý - ný sa nýk san dal ye si ne o turt mak a çý sýn dan de ðil, ay ný za man da ve çok da ha ö nem li si, TSK ko - mu ta ka de me sin de var lý ðý ný hâ lâ ko ru du ðu, son Bal yoz du ruþ ma la rýn da ki di ya log lar da bir kez da ha gö rü len dar be zih ni ye ti ni ta ma men et ki siz ký la bil mek i çin de ka çý nýl maz bir zo run lu luk. Sa nýk lar dan, MGK nýn as ker kö ken li son ge - nel sek re te ri, e. Org. Þük rü Sa rý ý þýk, sav cý nýn Sa nýk dâ vâ ko nu su plan se mi ne rin de ve sa - vun ma sýn da 12 y lül de et raf süt li man ol du di yor. için teh dit le ri hu kuk sý nýr la rý i çin de en gel le mi yor su nuz da 12 y lül tar zýn da is ti - yor su nuz? su a li ne ver di ði ce vap ta, bö lü cü ve ir ti caî fa a li yet le re kar þý ön lem a lýn ma sý ge rek - ti ði yö nün de ki kla sik söy lem le ri tek rar lar ken, dar be yi hak lý gö ren ve öy le gös ter me ye ça lý þan söz le riy le, bi lin çal tý na iþ le miþ dar be ci zih ni ye - tin ye ni bir ör ne ði ni daha ortaya koymuþ: Her kes gö re vi ni yap sa ne ge rek var ih ti lâ le? Ge ne ra le gö re, 11 y lül e ka dar her gün o luk DO KUZ y lül Ü ni ver si te si (D Ü) Týp Fa kül te si Has ta ne sin de, yak la þýk 70 a raþ týr ma gö rev li si nin dö ner ser ma ye pay la rý nýn ke sil di ði id di a e dil di. Do kuz y lül Ü ni ver si te si Sað lýk Bi lim le ri ns ti tü sü, Fi zik Te da vi ve Re ha bi li tas yon ük sek O ku lu ve Hem þi re lik ük sek O ku lun da gö rev ya pan yak la þýk 70 a raþ - týr ma gö rev li si nin ay lýk li ra a ra sýn da de ði þen dö - ner ser ma ye pay la rý nýn 1 i san dan i ti ba ren ke sil di ði be lir til - di. D Ü Or to pe di ve Trav ma to lo ji na bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. z ge Gü nal, yap tý ðý a çýk la ma da, D Ü Dö ner Ser ma ye þ let me si nin ku ru lu þun dan bu ya na Sað lýk Bi lim le ri oluk a kan ka nýn 12 y lül gü nü bý çak gi bi ke sil - me si nin se be bi, dar be ön ce sin de kim se ü ze ri ne dü þen gö re vi yap maz ken, 12 y lül ün her ke si hi za ya ge ti re rek bu du ru ma son ver miþ ol ma sý. ma bu i zah, s ker a nar þi ve te rö rü bi tir sin di ye Tür ki ye nin bü yük bir kýs mýn da sý ký yö ne - tim i lân e dil di ði, a ma ga rip bir þe kil de, sý ký yö ne - tim le i da re e di len yer ler de te rör o lay la rý nýn da - ha da az dý ðý yö nün de ki tes bit le re bir a çýk la ma ge ti re mi yor. Ve Sa rý ý þýk ýn, dar be ön ce sin de gö re vi ni yap ma mak la suç la dý ðý kad ro la rýn en ba þý na sý ký yö ne tim ko mu tan la rý ný yer leþ ti ri yor. a ni, si vil hü kü me tin ik ti da rýn da, Mec li sin ka ra rýy la gö rev len di ri len ko mu tan lar, o za man yap ma dýk la rý gö rev le ri ni, dar bey le ül ke yö ne ti - mi TSK ya geç tik ten son ra ya par ha le ge li yor lar! Ko mu tan lar baþ ta ol mak ü ze re her kes gö re - vi ni neden de mok ra si i çin de, si vil i ra de ye bað - lý o la rak yap ma sýn da, il lâ dar be bek len sin? þ te bu çe liþ ki nin he sa bý nýn ve ril me si lâ zým. lâ ve ten, Hil mi Öz kök baþ ta ol mak ü ze re es ki Ge nel kur may Baþ kan la rý nýn ö zel ko nuþ ma la - rýn da Dar be ler le so run la rýn çö zül me di ði, þim - di ye ka dar ki tec rü be ler le sa bit gi bi i fa de ler le di le ge tir dik le ri be lir ti len i ti raf ni te li ðin de ki tes - bi tin, Ge nel kur may a dý na res men ya pý la cak ku - rum sal a çýk la ma lar la kay da ge çi ril me si lâ zým. k si tak dir de, bir ta raf tan r týk dar be dev ri geç ti, iç ve dýþ þart lar dar be yap ma ya im kân ver mi yor de ni lir ken, di ðer ta raf tan her fýr sat ta top lu ma ve si ya se te mü da ha le ge le ne ði ni sür - dür me çe liþ ki si ne son ver mek müm kün ol maz. ns ti tü sü i le Týp Fa kül te si Has ta ne si nin bir bü tün o la rak yö - net me lik te yer al dý ðý ný an cak ge çen ay ya pý lan dü zen le mey le Sað lýk Bi lim le ri ns ti tü sü kad ro sun da bu lu nan a raþ týr ma gö - rev li le ri ve i da rî per so ne lin dö ner ser ma ye si nin ke sil di ði ni söy le di. Prof. Dr. Gü nal, Sað lýk Bi lim le ri ns ti tü sü öð re tim ü ye le ri ve gö rev li le ri dö ner ser ma ye al ma ya de vam e der ken, a raþ týr ma gö rev li le ri nin pay la rý nýn ke sil me si ni an la mak müm kün de ðil. Bu uy gu la may la ho ca lar sað lýk ça lý þa ný sa yýl - mýþ, a ma i þin ö nem li kýs mýn da pa yý bu lu nan a raþ týr ma gö rev - li le ri sað lýk ça lý þa ný sa yýl ma mýþ týr de di. z mir / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 6 MIS 2011 CUM HBR Re el fa iz ler dü þe cek, düþ me li ca ni as ya.com.tr Bü tün ne ti ce le ri i le bit sin bu ya sak Ba þör tü sü ya sa ðý ka lý cý o la rak so na er di ri le me di ði i çin prob lem ler de bir tür lü so na er mi yor. Ü ni ver si te öð ren ci le ri ni he def a lan ka nun suz ya sak ço ðu ü ni ver si te de so na er di, a ma hâ lâ ba þör tü sü ne ya sak uy gu la yan fa kül te ve bö lüm ler var. Hiç kim se; Bir i ki fa kül te ya da bö lüm de uy gu la nan ya sa ðý da gör mez den ge li ve rin, ne o lur ki? di ye mez. Çün kü hak kýn kü çü ðü ne ya da bü yü ðü ne ba kýl maz. Hak hak týr, Ü ni ver si te ler de ba þör tü sü ya sa ðý so na er di di ye bil mek i çin hiçbir fa kül te ya da bö lüm de uy gu lan ma ma sý, bir tek öð ren ci nin da hi mað dur e dil me me si ge re kir. Son haf ta lar da ya pý lan ba zý im ti han lar da da ba þör tü sü ya sa ðý uy gu la yan yö ne ti ci ler ol muþ. Ga rip lik þu ra da ki, i ki kom þu il ya da il çe de ya pý lan im ti ha nýn bi rin de ba þör tü sü ya sa ðý uy gu la nýr ken bi rin de uy gu lan ma ya bi li yor. 30 i san 2011 ta ri hin de ya pý lan Dev let Pa ra sýz a tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na vý nda ba zý o kul lar da ba þör tü sü ya sa ðý uy gu lan mýþ. a sa ðý uy gu la yan e ði tim ci ler gü ya yö net me lik le re sý ðý ný yor muþ. ðer yü rür lük te böy le bir yö net me lik var sa, a ci len de ðiþ ti ril me si ge re kir. Çün kü böy le bir yö net me li ðin 2011 yý lýn da da hi yü rür lük te ka la bil miþ ol ma sý yan lýþ týr. Çe liþ ki nin bi ri de, din e ði ti mi ver mek i çin a çý lan o kul lar da o ku yan öð ren ci le re de ba þör tü sü ya sa ðý uy gu la ma ya kalk mak týr. Geç miþ te bu nun en çar pý cý ör ne ði ni Mar ma ra Ü., la hi yat Fa kül te si nde ba þör tü sü ya sa ðý uy gu lan dý ðýn da gör müþ tük. Dü þü nün, i la hi yat fa kül te sin de o ku yan ve o ku du ðu ders ler de ba þý ný ört me si ge rek ti ði öð re ti len ve ne ti ce de i nan cý ge re ði ba þý ný ör ten bir öð ren ci ye, o kul ka pý sýn da du rup Ba þý ný aç, o ku la öy le gir. k si hal de se ni o ku la al mam de ni li yor du. Böy le bir uy gu la ma ya çe liþ ki mi, tra je di mi de mek lâ zým dýr, siz ka rar ve rin... y ný þe kil de i mam ha tip li se sin de o ku yan bir ba þör tü lü öð ren ci ye, O ku la ba þý ný ör te rek gir me ya da Sý na va ba þý ný ör te rek gir me de mek ve bu nu sa vun mak da de rin bir çe liþ ki dir. þ te, Dev let Pa ra sýz a tý lý lýk ve Burs lu luk Sý na vý na gi ren Ba kýr köy mam Ha tip Li se si öð ren ci le ri im ti han gü nü bu çe liþ ki i le kar þý kar þý ya kal mýþ lar. m ti ha na gir dik le ri o ku lun yö ne ti ci le ri, ba þör tü lü HL öð ren ci le ri ne Zor luk çý kar ma dan ya ba þý ný zý a çýn, ya da sa lo nu terk e din, sý na va gir me yin de miþ ler. Ta bii öð ren ci le rin ço ðun lu ðu ba þör tü le ri ni aç mak ye ri ne sý na va gir me miþ. a þa nan bu çe liþ ki yi i zah et mek müm kün mü? Dev le tin aç tý ðý i mam ha tip li se le rin de o ku yan bir öð ren ci o ku lu na ba þör tü lü o la rak gi re bi le cek, a ma ya nýn da ki o kul da ya pý lan im ti ha na gi re me ye cek! i ye? mam ha tip li se si i le ti ca ret li se si ya da baþ ka bir li se nin ka mu sal a lan ol ma sý ba ký mýn dan ne far ký var? ra da fark yok, o hal de i mam ha tip li se sin de de ba þör tü sü ya sak ol sun de ni le mez. k si ne hiçbir o kul da ba þör tü sü sa ya ðý ol ma ma lý. Bu me se le ler bu gün i çin ye te rin ce gün de me gel mi yor o la bi lir, a ma ö nü müz de ki yýl la rýn gün de mi bu gi bi ko nu lar dýr. Ba þör tü sü ya sa ðý so na er miþ ol sa Tür ki ye nin bü tün me se le le ri bit miþ, düz lü ðe çýk mýþ mý o la ca ðýz? l bet te ha yýr. Bü tün me se le ler bit miþ ol ma ya cak bel ki, a ma bu ya sak so na er me den hiçbir me se le bit miþ ol ma ya cak. Ka nun suz ya sak bü tün so nuç la rýy la bir lik te so na e re cek ki, di ðer prop lem le ri de tar tý þa bi le lim, on lar dan da kur tu la lým. Tür ki ye yi i da re e den ler, ka nun suz ya sa ðý hem de her ka de me de so na er dir mek i çin ne ge re ki yor sa yap mak du ru mun da dýr lar. k si hal de sý kýn tý lar sü rüp gi der... Met ro lar, yarýn teslim edilecek n K R D ya pý mý de vam e den met ro in þa at la rý, ya rýn dü zen le ne cek tö ren le U laþ týr ma Ba kan lý ðý na tes lim e di le cek. Bü yük þe hir Be le di ye sin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan ya pý mý na baþ la nan Sin can-ba tý kent, Tan do ðan-ke çi ö ren ve Ký zý lay-çay yo lu (1 ve 2) met ro hat la rý i le tüm hat la rýn e lek tro-me ka nik iþ le ri 4 ay rý pro to kol le U laþ týr ma Ba kan lý ðý na dev re dil di ði nin ha týr lat tý. De vir tes lim tö re ni nin U laþ týr ma Ba ka ný Ha bib So luk un ka tý lý mýy la ya rýn sa at da OD TÜ met ro du ra ðýn da ya pý la ca ðý kay de dil di. n ka ra / a a BÖLG TOPLTISI DÂVT DOÐU KDZ LLR BÖLG TMSLCLR TOPLTISI (D) Bölge toplantýmýz Mersin/Bozyazý'da 08 Mayýs 2011 Pazar günü saat 09:00'da gerçekleþtirilecektir. Temsilcilerimizin katýlýmýný rica ederiz. Tarih: 08 Mayýs 2011 Saat: 09:00 er: Bozyazý / Mersin rtibat: (0505) BÞ B K r do ðan, Re el fa iz ler dü þe cek, düþ me li. Mer kez Ban ka sý na mü da ha le yet kim yok. ra zi de Mer kez Ban ka sý yok, ben va rým. Hal kýn kar þý sýn da ben va rým. Bi ri si fa iz den mu ta zar rýr ol du ðu za man gi dip Mer kez Ban ka sý nýn yet ki li le ri ni bul mu yor, be ni bu lu yor de di. Baþ ba kan r do ðan, Tür ki ye Gi yim Sa na yi ci le ri Der ne ði nce Ha liç Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen 4. s tan bul Mo da Ha zýr Gi yim kon fe ran sý nýn a çý lý þýn da ko nuþ tu. nf las yo nun Tür ki ye de 3 ha ne li ra kam la rý gör dü ðü nü, a ma bu gün kü nok ta la ra gel di ði ni i fa de e den r do ðan, þun la rý kay det ti: ma hâ lâ bir þey le ri ka bul le ne mi yor lar. Ha la enf las yon i le fa i zi ters o ran tý lý o la rak gör me gay re ti i çin de o lan lar var. Se bep ne ti ce i liþ ki si ni gör mek is te me yen ler var. Fa i zi yük sel tir se niz enf las yon dü þer Ha yýr, tam ak si ne fa iz i le enf las yon doð ru o ran tý lý dýr. ðer bu gün re el fa iz me ri ka ve Ja pon ya da 0,25, s ra - Þehit polisin eþi Gülay Þahin ''Baþým dik, aðlamadým, aðlamayacaðým. Onlarý sevindirmeyeceðim, kurþun atanlarýn elleri kýrýlsýn'' dedi. FO TOÐ RF: Þehit polis duâlarla BÞ B K LIK KO VO U PI L SL DI RI D Þ HT O L PO - LS M MU RU Ç DÜ Z L TÖ R D DUÂ V GÖZ ÞI VR DI. KS T MO U-Çan ký rý Ka ra yo lun da Baþ ba kan lýk Kon vo yu na es kort luk e den po lis o to su na sal dý rý da þe hit o lan po lis me mu ru Re cep Þa hin i çin Kas ta mo nu m ni yet Mü dür lü ðü nde tö ren dü zen len di. Þe hit po lis Þa hin in Türk Bay ra ðý na sa rý lý ta bu tu, po lis man ga sý ta ra fýn dan m ni yet Mü dür lü ðü ö nü ne ge ti ril di. Bu ra da bir da ki ka lýk say gý du ru þu nun ar dýn dan Re cep Þa hin in öz geç mi þi o kun du. Da ha son ra Kas ta mo nu m ni yet Mü dü rü Sa mi Us lu bir ko nuþ ma yap tý. Us lu nun, ko nuþ ma sý sý ra sýn da göz yaþ la rý ný tu ta ma dý ðý gö rül dü. Ba kan Gü neþ in ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan Kas ta mo nu Müf tü sü Dur sun li Þe ker, þe hit po lis Þa hin i çin du a o ku du. Du a nýn ar dýn dan þe hit po li sin Türk Bay ra ðý na sa rý lý ta bu tu, po lis man ga sý il de 2,3 i se ben de ni ye 7, 8, 9 ol sun? Biz de dü þü re ce ðiz. Dü þe cek, düþ me li. Be nim Mer kez Ban ka sý na mü da ha le et me yet kim yok. ma a ra zi de Mer kez Ban ka sý yok, ben va rým. Hal kýn kar þý sýn da ben va rým. Bi ri si fa iz den mu ta zar rýr (za rar gör müþ) ol du ðu za man gi dip Mer kez Ban ka sý nýn yet ki li le ri ni bul mu yor, be ni bu lu yor. Ha ka ret i se ba na ha ka ret e di yor, on la ra ha ka ret et mi yor. Ben de dü þün ce le ri mi siz ler le pay la þý yo rum. þ dün ya sý nýn i çin de siz si niz, ban ka ya kre di i çin gi den siz si niz. e ri gel di ði za man kre di ver me me nok ta sýn da da ne çi le ler çe kil di ði kü re sel fi nans kri zi dö ne min de gör dük. s tan bul / a a ta ra fýn dan a lý na rak, ce na ze a ra cý na ko nul du. Þe hit po li sin ce na ze si top ra ða ve ril mek ü ze re mem le ke ti Sam sun un Hav za il çe si ne gön de ril di. Bu a ra da çiþ le ri Ba ka ný Os man Gü neþ, þe hit po li sin e þi Gü lay Þa hin ve ço cu ðu Bu rak Þa hin i le ya kýn dan il gi len di. Bu es na da Gü lay Þa hin, Ba þým dik, að la ma dým, að la ma ya ca ðým. On la rý se vin dir me ye ce ðim, kur þun a tan la rýn el le ri ký rýl sýn de di. Tö re ne Ba kan Gü neþ in ya ný sý ra mil let ve kil le ri, Kas ta mo nu Va li si r do ðan Bek taþ, þe hit po li sin me sai ar ka daþ la rý, su bay lar, il bü rok rat la rý ve çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. l le rin de Türk Bay ra ðý ta þý yan bir grup, Þe hit ler öl mez, va tan bö lün mez ve kah rol sun PKK slo gan la rý at tý. Kastamonu / a a BL G Tek no lo ji le ri ve le ti þim Ku ru mu (BTK) Baþ ka ný Tay fun ca rer, Tür ki ye de 9,5 mil yo na ya kýn in ter net a bo ne si, 40 mil yon in ter net kul la ný cý sý bu lun du ðu nu be lir te rek, Bun la rý ve ri ta ba nýn da iz le mek gi bi bir gö re vi miz yok. Böy le bir ve ri ta ba ný ný, tra fi ði na sýl kon trol e de bi li riz? de di. ca rer, BTK Te le ko mü ni kas yon le ti þim Baþ kan lý ðý n ter net Da i re Baþ ka ný Os man i hat Þen i le Ku ru mun mer kez bi na sýn da ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Gü ven li n ter net uy gu la ma sý ko nu sun da ba sýn ya yýn or gan la rýn da yer a lan e leþ ti ri le ri an la mak ta güç lük çek ti ði ni i fa de e den ca rer, bu hiz me tin tü ke ti ci le hi ne ol du ðu nu söy le di. Bu ra da ki ko nu her han gi bir ký sýt la ma, fil tre le me de ðil dir di yen ca rer, is te yen a bo ne le rin bu hiz met ten ya rar la na ca ðý ný kay det ti. ca rer, Gü ven li n ter net Hiz me ti i çin ser vis sað la yý cý la ra 22 ðus tos a ka dar sü re ta nýn dý ðý ný ha týr la ta rak, ye ni a bo ne le rin de bu hiz met ten ya rar lan mak is te me me le ri ha lin de Stan dart pro fil de yer a la cak la rý ný söy le di. Baþ ka bir ga ze te ci nin Fil tre le me za ten kul la ný lý yor? e den bu sis tem dev re ye ko nu lu yor? so ru su ü ze ri ne ca rer, Fil tre le me çok i yi ça lýþ ma dý. Bi ze ge len þi kâ yet ler fil tre le me nin ça lýþ ma dý ðý yö nün de de di. ca rer, Stan dart a bo ne le rin o la ðan þüp he li ha li ne ge le ce ði ve BTK bün ye sin de ki ve ri ta ba nýn da iz le ne ce ði yö nün de ki gö rü þü de ðer len di rir ken, BTK da böy le bir ve ri ta ba ný yok. Tür ki ye de 9,5 mil yo na ya kýn in ter net a bo ne si, 40 mil yon in ter net kul la ný cý sý var. Bi zim bun la rý ve ri ta ba nýn da iz le mek gi bi bir gö re vi miz yok. Bu i þi na sýl ya pa rýz? Böy le bir ve ri ta ba ný ný, tra fi ði na sýl kon trol e de bi li riz? i fa de le ri ni kul lan dý. n ka ra / a a R LI PO L S DU RU MU O kul lar da de mok ra si e ði ti mi der si zo run lu 10 pi lot il de 20 o kul da o ku tu lan va tan daþ lýk ve de mok ra si e ði ti mi der si nin, e ði tim-öð re tim yý lýn dan i ti ba ren bütün ül ke de zo run lu o la rak o ku tu la ca ðý ný bil di ril di. Mil lî ði tim Ba kan lý ðý Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baþ kan lý ðý De mok ra tik Va tan daþ lýk ve n san Hak la rý ði ti mi Pro je si 18. Ül ke Ko or di na tör ler Top lan tý sý, n tal ya Mil lî ði tim Mü dür lü ðü nün ev sa hip li ðin de baþ la dý. Ta lim Ter bi ye Ku ru lu Baþ ka ný Mer dan Tu fan, top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma da, e ði tim-öð re tim yý lýn dan i ti ba ren il köð re tim o kul la rý nýn son sý nýf la rý na va tan daþ lýk ve de mok ra si e ði ti mi der si nin ko nul du ðu nu ha týr la ta rak, Bu ders þu an da 10 pi lot il de, 20 o kul da o ku tul mak ta o lup e ði tim-öð re tim yý lýn dan i ti ba ren tüm ül ke de zo run lu o la cak týr. le ri ki yýl lar da da ay ný ders, or ta öð re tim dü ze yin de uy gu la ma ya ko nu la cak týr bil gi si ni ver di. n tal ya / a a K IT DI ÞI KT L I O RUZ R DO Ð, ar týk iþ ve ren ler den ka yýt dý þý ko nu sun da da ha faz la has sa si yet bek le di ði ni, e ðer Tür - ki ye güç le nir se da ha faz la ver gi top la ma nýn gay re ti i çi ne gir me ye cek le ri ni be lir te rek, Dik kat e - din, o ran la rý dü þü re rek sü re ci de vam et ti ri yo ruz a ma þu nu bi li niz ki ke sin söy le ye mi yo rum, a ma tah mi ni söy lü yo rum, bu gün ha la Tür ki ye de yüz de ka yýt dý þý var de di. Teks til sek tö - rün de bu gün 2 mil yon ci va rýn da ça lý þa nýn bu lun du ðu nu, bun la rýn sa de ce bi ni nin ka - yýt i çin de ça lýþ tý ðý ný an la tan r do ðan, Bu nun far kýn da yýz, bi li yo ruz, a ma kat la ný yo ruz. Ka yýt dý þý ça lý þan la rý ne ka dar ka yýt al tý na a lýr sak i na nýn so run la rý o ka dar hýz lý çö ze riz, an cak þart - lar ne o lur sa ol sun sek tör ge ri git mi yor, i le ri gi di yor de di. IL DI RIM Be ya zýt Ü ni ver si te si ta türk ði - tim ve raþ týr ma Has ta ne si Baþ he ki mi Prof. Dr. Mu rat Boz kurt, yap tý ðý a çýk la ma - da, ya ra lý po lis me mu ru, 31 ya þýn da ki Me tin Kuþ un ön ce ki gün ak þam sa at le rin de 112 am bu lan sýy la Kas ta mo nu dan has ta ne le ri - ne sevk e dil di ði ni söy le di. Kuþ a n ka ra ya gel me den ön ce ilk mü da ha le nin ve tet kik - le rin ya pýl dý ðý ný be lir ten Boz kurt, Bu ra ya gel di ðin de ge nel du ru mu i yi ve bi lin ci a çýk tý. Ka fa da saç lý de ri de pat la ma ya bað lý ya ban - cý ci sim ler var dý. lk ba ký mý ya pýl dýk tan son - ra kon trol al tý na a lýn dý de di. a ra lý po lis me mu ru nun sað lýk du ru mu nun ga yet i yi ol du ðu nu vur gu la yan Boz kurt, Kü çük bir o pe ras yon la ka fa sýn da saç lý de ri de ki ya ban - cý ci sim ler çý kar tý la cak di ye ko nuþ tu. Kuþ un e þiy le te le fon la gö rüþ tü ðü nü be lir - ten Boz kurt, ya kýn ak ra ba la rý nýn ya ra lý yý zi - ya ret et ti ði ni an cak þim di ted bi ren zi ya ret ya sa ðý ko nul du ðu nu söz le ri ne ek le di. 40 mil yon ki þi na sýl iz le ne bi lir? 3 gün sü re cek top lan tý da 47 ül ke den ge len ko or di na tör ler, de mok ra si nin, e - ði tim ku rum la rýn dan baþ la ya rak na sýl öð re ti le bi le ce ði ko nu su nu tar tý þa cak. L S GOR T SI TM BL L Ð TR BÞ B K r do ðan, CHP nin aile sigortasý projesini eleþtirerek, Her ke se 600 li ra da ðý ta cak sýn ve her þey ga yet yo lun da gi de cek. a ca ba kim ça lý þýr? Böy le bir þey var mý? þ te tem bel li ðe i ten ve ya hut ba lýk tut ma yý de ðil de ba lýk da ðýt ma yý ö ne ren man týk. Biz bu man týk la hiç bir za man iç i çe o la ma yýz. Biz ba - lýk tut ma yý öð re te ce ðiz. Bu ol maz sa is te di ði niz fab ri ka yý a çýn, is te di ði niz ya tý rý - mý ya pýn ça lý þa cak e le man bu la maz sý nýz. Biz yok sul la rý fi nan se et me ü ze ri ne de ðil, yok sul lu ðu a zalt ma ü ze ri ne bir stra te ji uy gu lu yo ruz diye konuþtu. Haf ri yat tan Mar ma ra da a da ya pý la cak nu LÞ TIR M Ba ka ný Meh met Ha bib So luk, Ka nal s tan bul Pro je si nden çý kan haf ri ya týn bir kýs mýy la Mar ma ra De ni zin de ya pay bir a da o luþ tu ru la ca ðý ný bil dir di. So luk, n ka ra-kon ya ük sek Hýz lý Tren (HT) hat týn da de ne me sü rüþ le ri ya pan Pi ri Re is test tre nin de, so ru la rý ný ce vap la dý. Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan ýn ký sa sü re ön ce ta nýt tý ðý Çýl gýn Pro je Ka nal s tan bul un U laþ týr ma Ba kan lý ðýn ca ha ya ta ge çi ri le ce ði ni be lir ten So luk, pro je nin s tan bul a bü yük bir ra hat lýk ka zan dý ra ca ðý ný, Bo ðaz ýn her i ki ya nýn da ki yer le þim yer le ri nin gü ven li ði ne kat ký sað la ya ca ðý ný söy le di. Ka nal dan çý ka cak mal ze mey le Mar ma ra nýn i çe ri si ne bü yük bir a da ku ru la ca ðý ný, bir ký sým haf ri ya týn da Ka ra de niz de ö zel lik le kö mür o cak la rý nýn hoy rat gö rü nüþ le ri nin yok e dil me si, ye þil len di ril me si, çev re nin dü zen len me si i çin kul la ný la ca ðý ný bil di ren So luk, Pro je den çý kan haf ri ya týn bir kýs mý, ya pýl ma sý plan la nan ha va a la ný nýn alt dol gu la rýn da kul la ný la cak, bir kýs mýy la da Mar ma ra De ni zin de ya pay bir a da o luþ tu ru la cak. Bu a da nýn me si re a maç lý kul la nýl ma sý dü þü nü lü yor. ki ay rý dol gu ye ri o luþ tu rul ma sý nýn a ma cý da bu nun nak li ye ma li ye ti nin a zal týl ma sý i çin dir. Bu u zun luk ta bir ka nal dan çý kan mal ze me yi en ya kýn ký sým da ki de ni ze na kil e de rek mas ra fý a zal ta ca ðýz. s tan bul da en az 60 mil yon yýl lýk yol cu ka pa si te li bir ha va li ma ný dü þü nü yo ruz. Bu te si sin mil yon ka pa si te de pro je len di ril me si i çin e tüt ya pý yo ruz di ye ko nuþ tu. n ka ra / a a Me mur, grev ve si ya set hak ký is ti yor nd MOK RT ði tim ci ler Sen di ka sý (DS) Ge nel Baþ ka ný Gür kan v cý, Me mur la ra grev ve si ya se te ka týl ma hak ký nýn si ya si par ti le rin se çim be yan na me le rin de geç me si ni is ti yor ve gö re ve ça ðý rý yo ruz de di. v cý, yap tý ðý a çýk la ma da, me mur la ra grev ve si ya set hak ký nýn ve ril me si i çin ge nel se çim le ri ön ce sin de si ya si par ti ler nez din de ça lýþ ma lar yü rüt tük le ri ni söy le di. Ko nuy la il gi li ta lep le ri ni i çe ren mek tup la rý ge nel se çim le re gi ren si ya si par ti le rin ge nel baþ kan la rý na gön der dik le ri ni be lir ten v cý, Ça lýþ ma ha ya týy la il gi li ya pý lan dü zen le me le ri ö nem si yo ruz. Gre vin, Top lu Söz leþ me hak ký ný ta mam la yan a na un sur lar dan bi ri si ol du ðu nu söy lü yo ruz. Bu nun i çin grev hak ký mý zý is ti yo ruz. Bu gün ki mi sen di ka la rý nýn si ya si par ti le rin ar ka bah çe si o la rak al gý lan ma sý nýn al týn da ya tan te mel ne den me mur la ra si ya set hak ký nýn ve ril me miþ ol ma sý dýr. Si ya set ya pa ma yan me mur lar sen di ka ça tý sý al týn da si ya set ya pý yor. Sen di ka cý göm le ði gi ye rek bað lý ol du ðu i de o lo jik mer ke ze hiz met e di yor. Bu ta kiy ye ye son ver mek ve her þe yi þef faf laþ týr mak a dý na ka mu iþ çi le ri ne ve ri len si ya set hak ký nýn ay ný sý ný ka mu gö rev li le ri ne de ver mek ge re ki yor de di. Me mur la rýn si ya se te gir me siy le ül ke si ya se ti ne bir se vi ye ve ka li te ge le ce ði ni sa vu nan Gür kan v cý, Me mu ra si ya set ser best li ði ve ril me siy le il ge nel mec lis, be le di ye mec lis le ri ve si ya si par ti le rin mer kez ve taþ ra teþ ki lat la rý yal nýz ca es na fýn, tüc ca rýn, iþ çi nin, ma na výn, ka sa býn ve ter zi nin et ki a la nýn dan kur tu la cak týr. Kal dý ki tüm B ül ke le rin de me mur la ra ve ri len bu hak kýn ül ke miz de de bi ran ön ce ve ril me si ge rek mek te dir di ye ko nuþ tu. n ka ra / hmet Terzi Or ga ni ze suç ta, Tür ki ye ki lit ül ke nb po lis teþ ki lâ tý u ro pol ün 2011 yý lý Or ga ni ze Suç Teh dit De ðer len dir me ra po ru na gö re u yuþ tu ru cu ti ca re ti ve in san ka çak çý lý ðýn da Tür ki ye ki lit rol oy nu yor. B ye en faz la e ro i nin f ga nis tan dan, Tür ki ye ve Bal kan ül ke le ri yo luy la gel di ði be lir ti len ra por da, arz yol la rý ný çe þit len dir me ye ça lý þan grup la rýn son yýl lar da Tür ki ye ye uð ra ma dan Ka ra de niz ro ta sý a dý al týn da ran, zer bay can, Gür cis tan, Uk ray na ve Ro man ya ya da Bal týk ül ke le ri ü ze rin den u yuþ tu ru cu sev ki ne a ðýr lýk ver di ði kay de dil di. u ro pol e gö re Ba tý f ri ka lý u yuþ tu ru cu þe be ke le ri i se a ðýr lýk lý o la rak s tan bul ü ze rin den ha va yo luy la s kan di nav ül ke le ri ni he def a lý yor. Or ga ni ze Suç Teh dit De ðer len dir me ra po run da, Türk ve r na vut ça ko nu þan çe te le rin, B i çi ne ve dý þý na e ro in ti ca re tin de en faz la gö ze çar pan suç gru bu ol ma yý sür dür dü ðü, Türk suç ör güt le ri nin Ba tý Bal kan ül ke le rin de e ro in de po la rý o luþ tur du ðu ve bu ra lar da da ðý tým i çin ye rel grup la rý kul lan dý ðý kay de dil di. Ra po ra gö re e ro in ka çak çý lý ðý ya pan Türk grup lar el le rin de ki ma lý a ðýr lýk lý o la rak Hol lan da ve Bel çi ka da ü re ti len sen te tik hap lar la ta kas e de rek, bun la rý da ðý týl mak ü ze re Tür ki ye ye gön de ri yor. u ro pol a gö re son dö nem de e ro in ti ca re tin de et kin li ði ni ar týr ma ya ça lý þan Pa kis tan lý grup lar i se Türk çe te le ri ni bay pas e de rek s pan ya ü ze rin den v ru pa ya e ro in so kar ken, Türk suç ör güt le ri nin Fas ta ak tif ha le gel dik le ri ne da ir i þa ret le rin, ge le cek te e ro in ti ca re tin de bu ro ta nýn da ha bü yük rol oy na ya bi le ce ði ne i þa ret e di yor. u ro pol ra po run da, v ru pa ya ya sa dý þý göç te Tür ki ye nin a na bað lan tý nok ta sý ol du ðu ve in san ka çak çý la rý nýn a ðýr lýk lý o la rak Türk-u nan sý ný rý na yo ðun laþ tý ðý be lir til di. Brüksel / a a

5 5 H BR 6 MIS 2011 CUM e çim le re 36 gün kal mýþ ken en te re san bir se çim dö ne mi ya þa ný yor. So nu cu bel li ha va sý ve ri len se çim le re gi di lir ken bu ka dar az bir za man ka la yüz de ka rar sýz bir seç me nin ol ma sý, mil le tin hâ lâ bir al ter na tif a ra dý ðý ný gös te ri yor. Bü tün bu an ket so nuç la rý na rað men, med - ya üç par ti dý þýn da di ðer 12 par ti ye say fa la - rýn da ve ek ran la rýn da yer ver mi yor. Týp ký, par ti le re ya pý lan se çim yar dý mýn da ya pýl dý ðý gi bi, bu ko nu da da ek ran lar ve ga ze te sü tun - la rý bu par ti le re ka pa tý la rak baþ ka bir hak sýz - lýk da ha ser gi le ni yor. Bu da hak sýz bir re ka - be te yol a çý yor. Bu du rum dan geç ti ði miz gün ler de top lan tý la rý ný iz le di ði miz DP, SP ve HS Par ti ge nel baþ kan la rý da þi kâ yet çi. Se çim mi ting le ri de vam e der ken de, par ti li der le ri nin bir bir le ri hak kýn da söy le dik le ri a ðýr söz ler, ha ka ret ler yi ne med ya da bol ca ya yýn la ný yor ve böy le ce so nu cu bel li ha va - sý na des tek ve ril miþ o lu yor. Bu li der ler ya - pa cak la rýn dan çok kar þý sýn da ki ne yük le ne rek son yýl lar da ki üs lûp suz tar týþ ma la rý na da ha üs lup suz söz ler le de vam e di yor lar. a ni, se çim kam pan ya sý san ki bir da ný þýk lý dö vüþ ha va sýn da ge çi yor ya da bu gö rün tü bi - ri le ri nin i þi ne gel di ði i çin bu nu sür dü rü yor lar. KP yüz de 50 yi zor lar mý, CHP yüz de 25 i ge çer mi, MHP yüz de oy a lýr mý, ya da ba raj al týn da ka lýr mý? a zar lar prog ram lan - mýþ gi bi mü te ma di yen bun la rý tar tý þý yor lar. * * * Bu ra da þu nu da not et mek lâ zým... Geç ti ði - miz se çim de a lý nan oy la, par la men to ya gi ren mil let ve ki li sa yý sý a ra sýn da bü yük fark var dý. n cak il le re dü þen mil let ve ki li sa yý sý de ðiþ ti ði i - çin geç miþ se çim ler gi bi ol ma ya cak týr. Bun dan do la yý Baþ ba kan r do ðan, bu se çim de yüz de oy a ra lý ðýn da oy a la bi le cek le ri ni tah min e der ken, mil let ve ki li sa yý la rý nýn a ra lý - ðýn da o la bi le ce ði ni söy le miþ ti. Bu da de mek o lu yor ki, KP yüz de 50 ler - de oy al sa da hi a na ya sa yý de ðiþ ti re cek bir ço - ðun luk sað la ma ya cak týr. Bel ki de bu yüz den ye ni a na ya sa de ði þik lik - le ri ký sýk ve ses siz bir þe kil de dil len di ri li yor. Baþ ba kan mey dan lar da bu ko nu yu pek gün de - me ge tir mez ken yar dým cý sý Bü lent rýnç, dev let o dak lý de ðil, in san o dak lý a na ya sa ha - zýr la yýp re fe ran dum la hal kýn o na yý na su na cak - la rý ný söy lü yor. Her ke sin gö rü þü nü a la ca - ðýz Hiç a ce le et me ye ce ðiz. Hiç a ce le miz yok. Bel ki 1 ya da 2 se ne ça lý þa ca ðýz. ma her ke sin be nim a na ya sam di ye bi le ce ði bir a na ya sa ha - zýr la ya ca ðýz der ken de týp ký 9 se ne dir ol du ðu gi bi a ci len bir a na ya sa ih ti ya cý nýn ol ma sý na rað men a ce le et me ye cek le ri ni söy lü yor. Oy sa kam pan ya baþ lar ken, bu se çi min a na va a di nin ye ni ve si vil bir a na ya sa o la ca ðý söy - len miþ ti. k ti dar par ti si bu va a di ni pek dil - len dir mez ken, se çim kam pan ya sý ný s tan - bul da ya pý la cak ka nal ü ze ri ne, ya ni çýl gýn pro je si ne en deks le miþ du rum da. Mu ha le fet i se, iþ siz le re ya pý la cak yar dým lar ve as ga rî üc re te ya pý la cak zam la rý ön pla na a la rak bir se çim kam pan ya sý yü rü tü yor. * * * Bü tün bu tar týþ ma lar ya pý lýr ken, u nu tu lan þey ler i se hak lar, öz gür lük ler ve hür ri yet ler Bu ha ya tî ko nu lar pek gün de me ge ti ril mi yor. Ge ti ril se bi le çö zü mü nok ta sýn da de ðil, â fâ kî söz ler le dil len di ri li yor. Oy sa ba þör tü sü ya sa - ðý hâ lâ de vam e di yor. Da ha geç ti ði miz haf ta ya pý lan Dev let Burs - lu luk Sý na vý na ba þör tü lü ler a lýn ma dý. Hem de key fî o la rak ve hiç bir ka nu na da yan dý rýl ma - dan Öð ren ci ler ön ce sý na va a lýn ma dý. l çe Mil lî ði tim Mü dü rü nün dev re ye gir me siy le bu öð ren ci ler sý na va a lýn dý, a ma tam bir sa at son ra Bir sa at son ra bu öð ren ci le rin hem ha let-i ru hi ye le ri nin bo zul muþ ol ma sý, hem de di ðer öð ren ci ler den da ha az za man la rý ol - du ðu i çin ka zan ma þans la rý nýn ol ma ma sý hiç dik ka te a lýn ma dý. Kim se de bu ko nu da bir in - ce le me baþ lat ma dý Bu o lay bi le tek ba þý na se çim mey dan la rýn - da ki sa mi mi ye tin öl çü sü nü gös ter me si a çý - sýn dan bir ör nek ol du. Baþ ta da de di ði miz gi bi bu se çim dö ne min - de par ti ler ga rip se çim kam pan ya la rý yü rü tü - yor. Ba ka lým 12 Ha zi ran da mil le tin ter cih le ri bu den li ga rip lik le ri na sýl de ðer len di re cek? * * * OT: Bu a ra da se çim ça lýþ ma sý çer çe ve sin - de Baþ ba kan r do ðan ýn Kas ta mo nu mi tin gi - nin ar dýn dan Çan ký rý yö nü ne ge len kon vo - yun ö nün de gi den po lis a ra cý na a teþ a çýl ma sý so nu cun da ve fat e den po lis me mu ru na Ce - nâb-ý Hak tan rah met di li yor, a i le si ne ta zi ye - le ri mi zi i le ti yor, ya ra lý po lis me mu ru na da a - cil þi fa lar te men ni e di yo ruz. Hrant Dink in a dý par ka ve ril di K D Z Be le di ye sin ce þe hir mer ke zin de ba kým dan ge çi ri len bir par ka, Hrant Dink in a dý ve ril di. Be le di ye Baþ ka ný Fa zýl Türk, yap - tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, uð ra dý ðý si lâh lý sal dý rý so nu cu ölen ga ze te ci Hrant Dink in a dý nýn ve ril di ði par kýn ya rýn dü zen le ne cek tö ren le hiz me te a çý la ca ðý ný be lirt ti. Dink in, öz gür - lük, ba rýþ ve kar deþ li ðin sem bo lü ha li ne gel - di ði ni i fa de e den Türk, þun la rý kay det ti: Ül - ke miz de bir de ði þim ya þa ný yor. Bu de ði þim, Hrant Dink gi bi öz gür lük ler ko nu sun da sem bol ol muþ i sim ler et ra fýn da þe kil le ni yor. Biz de ye ni le di ði miz bir par ka Dink in a dý ný ver mek ten bü yük bir o nur du yu yo ruz. Dink in a ný sý ný ya þa ta cak ve dü þün ce le ri nin ge le cek ne sil le re ak ta rýl ma sý na kat ký su na cak bu par kýn, tüm in san lý ða ba rýþ, öz gür lük ve kar deþ lik ge ti re cek bir mi henk ta þý ol ma sý ný di li yo rum. Mer sin / a a Öð ret me ni darp e den 2 zan lý tu tuk lan dý R ZU RUM U Pa sin ler il çe sin de ka dýn öð - ret me nin o kul çý ký þý dar be dil me siy le il gi li gö zal tý na a lý nan 2 zan lý tu tuk lan dý. di ni len bil gi ye gö re, l m ni yet Mü dür lü ðü ne bað lý sa yiþ Þu be e kip le ri ta ra fýn dan o luþ tu ru lan ö zel e kip ta ra fýn dan ya ka la nan zan lý lar K.. (24) ve Ü.. (24), Pa sin ler Sulh Ce za Mah - ke me sin de ha kim kar þý na çýk tý. Mah ke me - de ü ze ri ne a tý lan suç la rýn ba zý la rý ný ka bul e - den ve piþ man ol duk la rý ný i fa de e den i ki zan lý, dam öl dür me ye te þeb büs, Cin sel sal dý rý ve Ki þi hür ri ye tin den yok sun bý rak - ma ve yað ma suç la rýn dan tu tuk lan dý. Zan - lý lar mah ke me nin ar dýn dan r zu rum da ki ce za e vi ne gön de ril di. r zu rum / a a Bur sa da ö lü sa yý sý 5 e yük sel di BUR S I mer kez ýl dý rým il çe sin de ay ný a i le den 4 ki þi nin vefat et ti ði o lay da so ba dan sý zan du man dan et ki le nen 7 ya þýn da ki Zey - nep Ço ban da has ta ne de öl dü. lý nan bil gi - ye gö re, U lus Ma hal le si O va So kak ta mey - da na ge len o la yýn ar dýn dan ab la sý ur can Ço ban la (9) bir lik te Þev ket ýl maz Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan Zey nep Ço ban (7) mü da ha le ye rað men kur ta rý la ma dý. ur - can Ço ban ýn te da vi si nin sür dü rül dü ðü bil - di ril di. Zey nep Ço ban ýn ce na ze si nin Bin - göl ün Sol han il çe si ne gön de ri le ce ði öð re - nil di. U lus Ma hal le si O va So kak ta o tu ran Ço ban a i le sin den Meh met ve Mah bu be Ço ban çif ti i le ço cuk la rý Gül fer ve Re cep Ço ban du man dan et ki le ne rek ölmüþtü. 4 ki þi nin ce na ze le ri ön ce ki gün Sol han a gön - de ril miþ ti. Bur sa / a a Bi le cik te as ke rî a raç dev ril di: 4 ya ra lý BL CK T as ke rî a ra cýn dev ril me si so nu cu 4 as ker ya ra lan dý. lý nan bil gi ye gö re, a þar Cin te mir yö ne ti min de ki Sö ðüt Jan dar ma ði tim U laþ týr ma Ta bur Ko mu tan lý ðý na a it as ke ri mi ni büs, Bi le cik-s ki þe hir ka ra yo lu - nun 1. ki lo met re sin de ki kas ya l tý mev ki - in de dev ril di. Ka za da ya ra la nan ve Bi le cik Dev let Has ta ne sin de te da vi al tý na a lý nan as ker ler a þar Cin te mir (24), Ve dat Ba bat (21), Beh lül ba cý oð lu (21) ve r sin a - nýk ýn (24) ha ya tî teh li ke le ri nin bu lun ma dý - ðý bil di ril di. Bi le cik 2. Jan dar ma ði tim Tu - gay Ko mu ta ný Tuð ge ne ral Þa fak Ka ra koç, o lay ye rin de in ce le me ler de bu lun duk tan son ra has ta ne de ki as ker le ri zi ya ret e de rek du rum la rý hak kýn da bil gi al dý. Bi le cik / a a LS ye baþ vu ru da son gün ÜK S KÖÐ R T M Ge çiþ Sý na vý nda (GS) en az bir pu an tü rün den 180 pu an ba ra jý ný a þan ü ni ver si te a da yý nýn ka tý la ca ðý ü ni ver si te ye gi riþ sý nav la rý nýn i kin ci a þa ma - sý o lan Li sans er leþ tir me Sý nav la rý na (LS) baþ vu ru lar bu gün so na e re cek. LS pu an tür le ri i le öð ren ci a lan yük se köð re tim prog ram la rý na gir mek is te yen a day la rýn, GS ye ek o la rak LS ler den ter cih e de cek - le ri yük se köð re tim prog ram la rý i çin ge rek li o lan la ra da gir me le ri ge re ki yor. LS i çin ay rý bir ký la vuz bu lun mu yor Öð ren ci Seç me ve er leþ tir me Sis te mi (ÖSS) Ký la - vu zu LS ler de da hil, ÖSS i le il gi li tüm il - ke ve ku ral la rý kap sý yor. day la rýn baþ vu ru yap ma dan ön ce bu ký la vu zu dik kat le in ce - le me le ri ge re ki yor. LS ye ka týl ma hak ký ka za nan a day lar, beþ ay rý ka te go ri de ya pý la - cak LS den han gi le ri ne gi re cek le ri ne ka rar ver dik ten son ra LS üc re ti ni Zi ra at Ban ka - sý, Va kýf lar Ban ka sý, Halk Ban ka sý, k bank ve Ga ran ti Ban ka sý þu be le ri ne ya tý ra bi le cek. day lar, ka tý la cak la rý her bir LS i çin 20 TL ö de ye cek. day lar, sý nav üc re ti ni ö de dik ten son ra baþ vu ru la rý ný bi rey sel o la rak in ter net - ten ve ya baþ vu ru mer ke zi o la rak be lir le nen o kul mü dür lük le rin den ya pa bi le cek. n ter - net ko nu sun da de ne yim li ol ma yan a day la - rýn, baþ vu ru la rý ný baþ vu ru mer kez le rin den yap ma la rý ö ne ri li yor. Baþ vu ru mer ke zin den ya pý la cak baþ vu ru iþ lem le ri i çin 2 TL hiz - met üc re ti ö de ne cek. n ka ra / a a Se çim mey dan la rý ve sa mi mi yet S B es ki Or tak Dýþ Po li ti ka ve Gü ven lik ük sek Tem sil ci si Ja vi er So la na, dün ya nýn zor lu bir sü reç ten geç ti ði ni, bu sü reç te de v ru pa Bir li ði nin Tür ki ye i le bir lik te ça lýþ - ma sý na ih ti yaç ol du ðu nu kay det ti. Sa ban cý Ü ni ver si te si nin, Bro o kings ns ti - tü sü i le bir lik te dü zen le di ði Sa kýp Sa ban cý kon fe rans se ri si nin ye din ci si, bu yýl Was - hing ton da ya pýl dý. Kon fa rens ta, B es ki Or tak Dýþ Po li ti ka ve Gü ven lik ük sek Tem sil ci si Ja vi er So la na, Tür ki ye nin B ü - ye li ði nin ken di si nin bir ar zu su ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye i le v ru pa nýn si ya si ve e - ko no mik o la rak bir bi ri ne ih ti ya cý ný ol du ðu - nu i fa de e den So la na, B nin Tür ki ye yi i çi - ne al ma sýy la bir çok stra te jik a van taj la ra sa - hip o la ca ðý ný be lirt ti. So la na, Dün ya zor lu bir sü reç ten ge çi yor, bu sü reç te de v ru pa Bir li ði nin Tür ki ye i le bir lik te ça lýþ ma sý na ih ti yaç var di ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin Kýb rýs ko nu sun da yap ma sý ge - re ken her þe yi yap tý ðý ný vur gu la yan So la na, Gü ney Kýb rýs Rum yö ne ti mi nin B ye ü ye ol - du ðu nu ha týr la ta rak, Tür ki ye nin B i le mü - za ke re le ri nin sü re bil me si a çý sýn dan bu ko nu - da ki prob le mi çöz mek i çin ay rý ca ça ba gös - ter mek ge rek ti ði ni kay det ti. So la na, Tür ki - ye nin li man la rý ný Rum la ra aç ma sý na yö ne lik B i çin den ge len ta lep le re i þa ret e de rek, Bu - nu yap ma nýn tra je di o la ca ðý ný san mý yo rum. Zor bir ko nu, a ma dra ma tik bir prob lem de - ðil. Bi ri le ri ilk a dý mý at ma lý di ye ko nuþ tu. D MOK RT Par ti (DP) Ka dýn Kol la rý Ge nel Baþ ka ný vu - kat y þe gül Dal kýr Kah ve ci, GP pro je si nin Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük, en çýl gýn pro je si ol du ðu nu söy le di. Se çim ça lýþ ma la rý na des tek ol mak i çin Gü ney do ðu ge zi si ni sür dü ren Kah ve ci, dý ya man il bi na sýn da ba sýn top lan tý sý dü - zen le ye rek gün de me da ir a çýk - la ma lar da bu lun du Baþ ba kan Re cep Tay yip r do ðan ýn çýl - gýn pro je si ni de ðer len di ren Kah ve ci, GP pro je si nin Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü - yük pro je si ol du ðu nu be lir te - rek, þöy le ko nuþ tu: Çýl dý rýl mýþ bir pro je. Ben ce Cum hu ri yet ta ri hi nin en bü yük pro je si GP pro je si dir. Bu pro je de bi - zim dö ne mi miz de ha zýr lan - mýþ týr. GP ýn i çin de e ði tim var, ka dýn hak la rý var, sa na yi ve e ner ji sek tö rü var. Çýl gýn pro je o luþ tu ru la ca ðý na GP pro je si sür dü rül sün. GP pro - je si gö çü ön le ye cek, is tih da mý art tý ra cak. Ba tý dan do ðu ya göç sað la ya cak. a ni ter si ne göç baþ la ya cak. de di.ko nuþ ma sý - na DP ik ti da rýn da ka dýn la ra ko nut e din dir me yar dý mý ya pa - ca ðýz. dý ya man / e ni s ya F R Rum Pat ri ði Bart ho lo me os a yö ne lik su i kas te ha zýr lan dý ðý ö ne sü rü len s met Reç ber in 15 yý la ka dar ha pis ce za sý ta le biy le yar gý lan dý ðý dâ vâ, dâ vâ lar a ra sýn - da fi i li ve hu ku ki ir ti bat bu lun du ðu ge rek çe siy le s tan - bul 13. ðýr Ce za Mah ke me sin de gö rü len r ge ne kon dâ vâ sýy la bir leþ ti ril di. s tan bul 9. ðýr Ce za Mah ke me - sin de ki du ruþ ma ya ka týl ma yan tu tuk suz sa nýk s met Reç ber i, a vu ka tý Me li ke rs lan Öz ca nan tem sil et ti. Mah ke me He ye ti Baþ ka ný u ret tin k, ge çen cel se de a lý nan ka rar ge re ði, bu da va dos ya sý i le r ge ne kon dâ - vâ sý nýn bir leþ ti ril me si ta le biy le ya zý ya zý la rak mu va fa ka - ti so ru lan s tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke me si nin, dos - ya la rýn bir leþ ti ril me si yö nün de mu va fa kat ver di ði ni tu - ta na ða yaz dýr dý. Bu nun ü ze ri ne söz a lan sa nýk Reç - ber in a vu ka tý Me li ke s lan Öz ca nan, dos ya la rýn bir leþ - ti ril me me si ni ta lep et ti. Mu va fa kat la il gi li gö rü þü so ru - lan s tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Se lim Ber na l tay i se 2 dâ vâ a ra sýn da hu ku kî ve fi i lî ir ti bat bu lun du ðu nu be - lir te rek, dos ya la rýn bir leþ ti ril me si yö nün de ka rar ve ril - me si ni is te di. Mah ke me he ye ti, bu dâ vâ dos ya sý i le s - tan bul 13. ðýr Ce za Mah ke me sin de gö rü len r ge ne - kon a na dâ vâ sý a ra sýn da hu ku kî ve fi i lî ir ti bat bu lun du - ðu nu, dos ya nýn r ge ne kon dâ vâ sýy la bir leþ ti ril me sin - de hu ku kî ya rar ol du ðu nu be lir te rek, her 2 dâ vâ nýn bir - leþ ti ril me si ne ve bu dâ vâ nýn r ge ne kon dâ vâ dos ya sý ü ze rin den yü rü tül me si ne ka rar ver di. s tan bul / a a B i le Tür ki ye bir lik te ça lýþ ma lý Cum hu ri ye tin en çýl gýn pro je si GP Bart ho lo me os a su i kast dâ vâ sý r ge ne kon la bir leþ ti GÇ M Þ D ÐL, G L C Ð BK MK S T DK Tür ki ye nin sý fýr so run po li ti - ka sýy la B ve BD i liþ ki le ri ne de vam e der ken böl ge sin de da - ha faz la rol üst len me ye ça lýþ - ma sý nýn çok ö nem li ol du ðu nu kay de den So la na, se çim ler den son ra ye ni a na ya sa nýn ya zýl ma - sý ný i se Tür ki ye i çin ö nem li bir an o la rak ni te len dir di. So la na, Tür ki ye de ki a na ya sa nýn de ðiþ - ti ril me si ko nu su ha týr la tý ra la - rak, s pan ya da ki a na ya sa ha zýr - la ma sü re ci ör ne ðin de gö rü len Fran co dö ne min de ya þa nan la - rýn u nu tul ma sý stra te ji si nin Tür ki ye de de uy gu lan ma sý mý ge rek ti ði yö nün de ki so ru ü ze ri - ne, ken di ül ke sin de a na ya sa yý ha zýr la ma nýn zor ol du ðu nu, an - cak bu nun kon sen sus i le ger - çek leþ ti ril di ði ni söy le di. Bu a na - ya sa nýn yýl lar dýr de ðiþ me di ði ni ve i yi bi çim de iþ le di ði ni be lir ten So la na, þöy le de vam et ti: Çok ö nem li bir þey yap týk. e ni bir say fa aç mak i çin Fran co za ma - nýn da ne o lan her þe ye yö ne lik ge nel af çý kar dýk. Bu þu an da uy gu la na bi lir de ðil, çün kü siz o du rum da de ðil si niz. ma bi zim i çin çok ö nem liy di. He pi miz i - çin bü yük bir fe da kar lýk tý. Ö len a i le le ri miz var dý, ta ri hin bu say - fa sý ný ka pat týk. Çün kü geç mi þe de ðil, ge le ce ðe bak mak is ti yor - duk. Was hing ton / a a Ja vi er So la na: Dün ya zor lu bir sü reç ten ge çi yor, bu sü reç te de v ru pa Bir li ði nin Tür ki ye i le bir lik te ça lýþ ma sý na ih ti yaç var. DR B KR Va li si Mus ta fa Top rak, i zin siz gös te - ri ler de ön ce ki gün ak þam bir ço cu ðun e lin de ki bom ba yý at ma ya ça lý þýr ken par ma ðý nýn kop tu ðu nu bil dir di. Va li Top rak, e ni þe hir Kay ma kam lý ðýn ca dü zen le nen Ge le nek sel Sur di bi Tek no lo ji ve Gör - sel Sa nat lar Ser gi si nin a çý lý þýn da ga ze te ci le re yap - tý ðý a çýk la ma da, Dün (ön ce ki gün) ak þam mü es sif bir o lay ol du. Bir ço cu ðu muz par ma ðý tam e lin de - ki bom ba yý at ma ya ça lý þýr ken kop tu de di. Sur il çe sin de ki Ba lýk çý lar ba þý sem tin de ön ce ki gün ak þam bir gru bun yi ne mo lo tof kok tey li, el ya pý mý bom ba ve ha vai fi þek ler le bir ta kým yer le - re za rar ver me an la yý þýy la so kak la ra çýk tý ðý ný i fa de e den Top rak, þöy le ko nuþ tu: O çer çe ve de bir gös te ri ci nin, bir gen cin e lin de bu lu nan el ya pý mý bir pat la yý cý nýn pat la ma sý son ra sýn da he pi miz ü - zül dük. Ol ma ma sý ge re ken bir þey. Ço cuk la rýn e - lin de, hiç kim se nin e lin de ol ma ma sý ge re ki yor. Pat la ma nýn ar dýn dan da ka çýp git miþ ler. Son ra biz has ta ne ye ko pan par ça yý u laþ týr dýk. Ço cuk da bir sa at son ra has ta ne ye in ti kal et ti. Þim di te da vi - si ya pý lý yor. Ö nem li o lan bun la rýn ol ma ma sý. Tun ce li nin O va cýk il çe sin de ki o pe ras yon da et ki - siz ha le ge ti ri len 7 te rö rist ten 4 ü nün Di yar ba kýr da - ki def nin den son ra dün çý kan i zin siz gös te ri ler de, bi ri bý çak la, 5 i de a tý lan mo lo tof kok tey li, taþ ve ha - vai fi þek ler le ol mak ü ze re top lam 6 po lis me mu ru çe þit li yer le rin den ya ra lan mýþ tý. Di yar ba kýr / a a ra zi de bul du ðu ci sim pat la yýn ca öl dü V I r ciþ il çe sin de a ra - zi de bul du ðu cis mi tüp te ý - sýt ma ya ça lý þan ço cuk, cis - min pat la ma sý so nu cu ha ya - tý ný kay bet ti. lý nan bil gi ye gö re, il çe mer ke zi ne 22 ki lo - met re u zak lýk ta ki k ça ge - dik kö yün de ço ban lýk ya pan Mu rat Po lat (16), a ra zi de bul du ðu cis mi e vi ne gö tü re - rek, tüp te ý sýt ma ya ça lýþ tý. Cis min ý sýn ma sýy la mey da - na ge len pat la ma da, Po lat ha ya tý ný kay bet ti. O lay ye - rin de ya pý lan in ce le me nin ar dýn dan r ciþ Dev let Has - ta ne si mor gu na kal dý rý lan Po lat ýn ce na ze si, o top si i çin Van d li Týp Ku ru mu na gön de ril di. Gü ven lik güç le ri, o lay la il gi li ge niþ çap lý so ruþ - tur ma baþ lat tý. r ciþ / a a l ya pý mý bom ba ço cuðun e lin de pat la dý HBRLR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk SiyahMaviKýrmýzýSarý Haliç Kongre Merkezinde buluþalým u RÝ SA LE-Ý NUR ENS TÝ TÜ SÜNÜN DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ SA ÝD NUR SÎ YE GÖ RE ÝS - LÂM TOP LUM LA RI NIN GE LE CE ÐÝ VE DÜN YA BA RI ÞI PA NE LÝ BU GÜN SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı