Çorum Baþkent e taþýndý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum Baþkent e taþýndý"

Transkript

1 Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:3221) (Ç.HAK:3136) 15 KASIM 2013 CUMA Çorum Baþkent e taþýndý Bu yýl Ankara da 2. si düzenlenen Dünya Medeniyetleri Baþkenti Çorum Tanýtým Günleri dün baþladý. Baþbakanlýk TOKÝ Baþkanlýðý ile Jandarma Genel Komutanlýðý arasýnda Akýncý Kýþlasý'nýn satýþý konusunda çalýþma yapýldýðý * HABERÝ 6 DA Karaman: Hayat sigortasý faize giriyor Ýslâm Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman, faiz üzerine kurgulanan hayat sigortasý uygulamasýnýn caiz olmadýðýný açýkladý. Hayrettin Karaman Kýþla'yý TOKÝ alacak Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde Kasým tarihleri arasýnda düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri programý renkli görüntülere sahne oldu. Sigarayý býrak, leblebiye baþla Çorumlu Dernekleri Federasyonu, "Sigarayý býrak leblebiye baþla" kampanyasý kapsamýnda, leblebi daðýttý. * HABERÝ 10 DA Çorum Þer iyye sicillerine vurgu 8. Arþivcilik Günü ve Hazine-i Evrak'ýn kuruluþunun 167. yýl dönümü törenle kutlandý. Törende konuþan Türk Arþivciler Derneði Baþkaný Ali Osman Uysal, Çorum Þer'iyye sicillerinin günümüz kültürüne kazandýrýlmasýnýn önemli bir hizmet olduðunu söyledi. * HABERÝ 3 DE * SAYFA 12 DE Baþbakanlýk TOKÝ Baþkanlýðý ile Jandarma Genel Komutanlýðý arasýnda Akýncý Kýþlasý'nýn satýþý konusunda çalýþma yapýldýðý bildirildi. * HABERÝ 15 DE * HABERÝ 5 DE Federasyon, "Sigarayý býrak leblebiye baþla" kampanyasý baþlattý. Bostancý, çözüm süreci izlenimlerini yazdý Çözüm için iþbirliði herkesin yararýna Stad imarý acilen deðiþmeli Projelerin adamý olarak adýný duyuran AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Çorum'un köklü sorunu olarak belirttiði trafik ve otopark sorununun çözümü için radikal kararlar alýnarak uygulanmasý gerektiðini söyledi. * HABERÝ 4 DE Çorumlu CEO dan ortak 4G ye destek Ýletiþimde ortak altyapý her açýdan kazançlý Avea CEO'su hemþehrimiz Erkan Akdemir, Türkiye de dördüncü nesil (4G) iletiþim þebekesi kurulumunda ortak altyapý kullanýlmasýný destekledi. Akdemir, Ortak altyapý ile hem ülke, hem vatandaþlar hem de operatörler kazançlý çýkar dedi. AK Parti Amasya Milletvekili hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý, çözüm süreci ile ilgili yaþanan geliþmeleri konu alan bir yazý kaleme aldý. Zaman Gazetesi nde yayýmlanan Bir mendilde aranan babanýn hayaleti baþlýklý yazýsýnda terör sorunundan caný yanan ailelerin yaþadýðý drama dikkat çeken Prof. Dr. Naci Bostancý, Çözüm için iþbirliði herkesin yararýna sonuçlar veriyor dedi. * HABERÝ 10 DA Ýlyas Damar, Eninna Restoran'da düzenlediði kahvaltýlý basýn toplantýsý ile projeleri hakkýnda bilgi Prof. Dr. Naci Bostancý * HABERÝ 10 DA Erkan Akdemir

2 2 CUMA 15 KASIM 2013 Kamyon Garajý'na seçim sektesi orum Belediyesi Kamyon Garajý'ný Çihale etti, hýzlý bir þekilde inþaatýna baþlandý, tamamlanma aþamasýna getirildi. Lâkin garajýn bir an önce Çorumlu nakliyatçýlarýn istifadesine sunulamamasý bazý sorunlara neden oluyor. Bu köþede sýk sýk yazdýðýmýz üzere, mevcut kamyon garajý kapasiteyi karþýlamadýðýndan nakliyatçýlar zor durumda kalýyor. Akþemsettin Caddesi'ne park yapmak zorunda kalan kamyoncular, trafik kazalarýna neden olabiliyor. Þehir merkezi, mahalle aralarý, yol kenarlarý kamyon garajýna dönüyor. Trafik görevlileri de tehlike arz eden bölgelerde mecburen ceza-i iþlem uygulamak zorunda kalýyor. aman Gazetesi'nin Zen çok okunan yazarlarýndan Ahmet Turan Alkan'ýn en son yazdýðý yazýsý herkese ders olacak nitelikte. Kendine has nükteli üslubuyla her kesimden okuru bulunan Alkan Hoca, siyasetin toz duman olduðu bir dönemde öyle bir yazý kaleme almýþ ki, akif siyasetin içinde bulunanlar, siyaset düþünenler ile siyasetçinin nasýl olmasý gerektiðini öðrenmek isteyenler mutlaka okumalý. 'Vaiziniz iþ baþýnda' baþlýklý yazýnýn bir bölümünü buraya alýyorum: " Bir bardak suyu içmenin nasýl bir edebi varsa, siyasetle uðraþmanýn da Ýslâmî bir tarzý, sýnýrlarý, rükünleri, olmazsa olmazlarý, olsa da olurolmasa da olurlarý, hadleri, ölçüleri var. Ýþte bu mânâda siyaset ibadettir; bu ibadet, diðerleri gibi hüsn-i tasarrufla, hilm ile, suhûletle icra edilmeli; neticesinde yekûn itibarýyla güzellik ve hayýr çoðalmalý. Siyaset sadece yönetmekten deðil; siyaset yoluyla kazanýlan gücü ehlîleþtirip Müslüman etmek ciheti daha baskýn. Siyasetçinin yükü diðerlerinden daha aðýr, zira doðrudan güçle muhatap oluyor. Evvela gücü ele geçirmek için temiz mücadele vermek, ardýndan gücü doðru ve âdil kullanmak ve bu esnada gücün kendisine bulaþmasýna (elektriklemesine) karþý tetik durmak. Sýradan insanlar evlerinin kapýlarýný kendi baþlarýna açar, otomobillerini bizzat kullanýr, yaðmur yaðýnca þemsiyelerini açarlar. Güç alâmetlerini tabii hakkýymýþ gibi addedenler, bir gün yaðmurda kendi þemsiyesini açmak zorunda kaldýklarýnda, "Etrafta gören var mý?" endiþesiyle saðý solu kolaçan edip, þu utanç verici hâlin kimse tarafýndan görülmemesini isterler. Çorumlu kamyoncular taþýma ihalelerinde iþyeri adresi ve kira sözleþmesi istendiðinden belge eksikliðinden Þeker Fabrikasý veya bazý fabrikalarýn taþýma ihalelerine katýlamýyor. Kamyon Garajý'nýn ihale þartnamesine göre Ekim ayý içinde teslim edilmesi öngörülüyor. Ancak müteahhit firmaya bazý eksiklikleri tamamlamasý için ek süre verilmiþ. Belirsizlik nakliyatçýlarý olumsuz etkiliyor. Kamyoncular bir an önce yeni kamyon garajýna taþýnmak istiyor. Öte yandan seçim dönemi olmasý nedeniyle herkes kendi derdine düþtüðünden Çorum Belediyesi'nde muhatap bulunamýyor. Ömrüne bereket Alkan Hoca (Ç.HAK:3222) Ahmet Turan Alkan'ýn en son yazdýðý yazýsý herkese ders olacak nitelikte... Ah, deðer mi? Güç, tabiatý icabý insana, aslýnda özünde bulunmayan bir kudret vehmi verir; vaktiyle silahlý gezmeye pek heves ettiðimiz demlerde akýllý bir adam, "Silah takma yürektir oðlum." diye kulaðýmýzý bükmüþtü. Güç de takma yürektir. Ýnsanlarý yönetmek için zor veya þerre tevessül en kolay çözüm; nezaket ve güven telkin ederek, âdil davranarak yönetmek daha meziyet ve feragat isteyen bir Celil AKSOY Osmancýk Belediye Baþkan Aday Adayý Ýþçi, belediyeci, siyasetçi Ýçimizden biri, bizden biri Sevgim, saygým, samimiyetim itibarýmdýr. Tel: tarz. Müslüman siyasetçi, problemi çözmekle yetinemez; problemi güzel çözmek, hak yememek, gönül kýrmamak, toplam hayrý da artýrmak zorundadýr. Doðrusu beþ vakit namaz kýlmak, otuz gün oruç tutmak, hatta faize ve harama bulaþmadan eve temiz rýzýk götürmek gibi bazýlarýna aðýr görünen mükellefiyetler bile siyaseti ibadet derecesinde güzel icra etmek yükümlülüðünün yanýnda pek hafif kalýr. Meþhur mesel: Köy evliyasý olmak, þehirde velâyet göstermekten daha kolay. Allah'ý hoþnut edecek bir tarz ile siyasetin üstesinden gelmek, þüphesiz karþýlýðýnda daha fazla sevapla ödüllendirilecek hakikaten müþkül bir vazife. Müslümanlarýn siyaset yapmasýndan bahsetmiyorum; siyaseti ibadet derecesinde ihlâsla, Allah korkusuyla ve ahiret endiþesi gözeterek yapýp baþarmaktan bahsediyorum. Hazreti Yusuf, iffetine talip olan kadýnýn sualine öyle cevap vermiþti hani: "Allah'a sýðýnýrým, doðrusu o benim Efendim, bana güzel baktý, hakikat bu ki, zalimler felâh bulmaz." Hazreti Yusuf'un bir cinsilâtifin meþru olmayan arzusu karþýsýnda gösterdiði tevekkül ve istiðnayý, siyasi meselelerde de göstermek, iþte siyasetin ibadet derecesidir. Yapabilene aþkolsun; ne mutlu ona; yapamayanlara gelince; tarih, onlar gibilerinin birbirine benzer, berbat hikâyeleriyle dolu." (Ç.HAK:3130) Her Ölçüde Yeni Nesil YAPILIR PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÞOK! Hýrsýz Alarm SÝstemi Çorumlu nakliyatçýlar Kamyon Garajý nýn bir an önce hizmete açýlmasýný bekliyor. * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 1 Adet 4 Kanal Kayýt Cihazý * 60 güne kadar kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi KAYAN YAZI USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde Satürk KURULUM DAHÝL Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

3 Ýl Genel Meclisi, Ýl Özel Ýdaresi Hukuk Müþavirliði'nin 2014 bütçesini görüþtü. Hukuk Müþavirliði 922 bin TL bütçe istedi Ýl Özel Ýdaresi Avukatý Alev Aydýnlý, meclis üyelerine bilgi verdi. Alaca Dutluca Köyü yerleþik alan ve sýnýr tespit çalýþmasý Ýmar Komisyonu'na havale edildi. Alev Aydýnlý Erol Taþkan l Genel Meclisi, Ýl ÝÖzel Ýdaresi Hukuk Müþavirliði'nin 2014 bütçesini görüþtü. Ýl Özel Ýdaresi Avukatý Alev Aydýnlý, Ýl Genel Meclis üyelerini 2014 bütçe kalemleri hakkýnda bilgilendirdi. Alaca Dutluca Köyü yerleþik alan ve sýnýr tespit çalýþmasýný Ýmar Komisyonu'na havale eden mecliste, son gündem maddesi olarak Çorum'un tahýl çeþitlendirmesi ve verimlilik durumu ile ilgili rapor, Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu adýna komisyon sözcüsü Yaþar Aðzýkara tarafýndan meclisin bilgisine sunuldu. Çorum Þer iyye sicillerine vurgu rman ve Su Ýþleri OBakanlýðýndan, bugün itibarýyla hiçbir ilde su sýkýntýsýnýn yaþanmadýðý gibi gelecek 10 yýlda da böyle bir Arþivcilik Günü ve Hazine-i Evrak'ýn kuruluþunun 167. yýl dö- 8. nümü törenle kutlandý. Törende konuþan Türk Arþivciler Derneði Baþkaný Ali Osman Uysal, Çorum Þer'iyye sicillerinin günümüz kültürüne kazandýrýlmasýnýn önemli bir hizmet olduðunu söyledi. Kaðýthane Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuþan Türk Arþivciler Derneði Baþkaný Ali Osman Uysal Türkiye'de arþivciliðin, henüz adýnýn kanunen konmadýðýný söyleyerek, arþivciliðin kanuni düzenlemeleri yapýlmamýþ bir meslek olduðunu ifade etti. Derneðin, 1998 yýlýnda arþivcilerin yaþadýklarý sorunlarý çözmek amacýyla kurulan bir sivil toplum örgütü olduðunu dile getiren Uysal, derneðin arþivcilikle ilgili birçok hizmeti üstlendiðini bildirdi. Uysal, söz konusu hizmetlerin en önemlilerinin Kýbrýs Þer'iyye sicilleriyle Çorum Þer'iyye sicillerinin transkript, özetleme, restorasyon ve ciltlerin yenilenmesi olduðunu belirterek, Ýstanbul Teknik Üniversitesi Arþivi'nde bulunan Osmanlý dönemi evrakýnýn tasnif çalýþmalarýnýn da dernek kanalýyla yürütüldüðünü anlattý yýlýnýn arþivciler için önemli bir yýl olduðuna iþaret eden Uysal, Milli Arþiv Sitesi'nin mayýs ayýnda hizmete girdiðini anýmsattý. (AA) Türk Arþivciler Derneði Baþkaný Ali Osman Uysal, Çorum Þer'iyye sicillerine deðindi. Ýçme suyunda son durum riskin bulunmadýðý söyledi. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, bazý basýn yayýn organlarýnda "10 ilde, 2 yýl içinde içme suyu sýkýntýsý yaþanabileceðine" iliþkin haberlerin yer aldýðý belirtildi. Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu'nun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda içme suyu temini projeleri hakkýnda bilgi verdiði anýmsatýlan açýklamada, Eroðlu'nun 81 il için Ýçme Suyu Eylem Planý hazýrlandýðýný, böylece 2040, 2050 ve hatta 2071 yýlýna kadariçme suyu ihtiyacýnýn planlandýðýný ifade ettiði vurgulandý. Bakan Eroðlu'nun aktardýðý hususlarýn, Meclis tutanaklarýnda da yer aldýðý vurgulanan açýklamada, þunlar kaydedildi: "2003'ten önce baþta Ýzmir olmak üzere birçok ilde su sýkýntýsý bulunuyordu. 2003'ten sonra içme suyu sýkýntýsýný gidermek için 81 il için Ýçme Suyu Eylem Planý hazýrlandý. Böylece illerin 2040, 2050 ve hatta 2071 yýllarýna kadariçme suyu ihtiyacý planlandý ve projeler süratle hayata geçirildi. Eylem planý çerçevesinde, 2003'ten bugüne kadar 61 içme suyu temin projesi iþletmeye alýndý ve takriben 41 milyon kiþiye içme suyu saðlandý." Açýklamada, Melen Projesi ile Ýstanbul'un 2071, Gördes Barajý ve 2 metre çaplý isale hattýyla Ýzmir'in 2040, Gerede Projesi ile de Ankara'nýn 2045 yýlýna kadar içme suyu ihtiyacýnýn karþýlandýðý bildirildi. Bunlarýn dýþýnda 36 projenin inþaatlarýnýn sürdüðüne iþaret edilen açýklamada, "Bu projeler tamamlandýðýnda yaklaþýk 18 milyon kiþiye daha ilave içmesuyu saðlanacak. Ayrýca, ilk defa modern içme suyu arýtma tesisleri kurulmuþtur. 57 içme suyu arýtma tesisinden günde 6,7 milyon metreküp Avrupa Birliði standartlarýnda arýtýlmýþ su üretilmektedir. Bugün itibarýyla hiçbir ilde su sýkýntýsý yaþanmadýðý gibi gelecek 10 yýlda da böyle bir risk yoktur" ifadeleri kullanýldý.(aa) CUMA 15 KASIM Muhabirimiz Erol Taþkan'ýn haber izlenim yazýsýna yorumlarýnda önce hakaret edenler, sonra özür dilediler. Erol Taþkan ýn önceki gün Bu ne yaman çeliþki baþlýklý haber izlenim yazýsýna yorum yapan bazý isimler, Taþkan ý kalemini satmakla ve birilerinden para almakla suçladý. Gazetemizin internet sitesi te yer alan yazýya yapýlan bu yorumlar üzerine, Erol Taþkan, kýsa cevabýnda, eleþtiriye açýk olduðunu ancak hakareti ve kalemini satmak gibi aðýr suçlamalarý kabul etmediðini yazarak konuyu hukuk mecrasýna taþýyacaðýný duyurdu. Bu duyuru üzerine kalem satmak ve birilerinden para almak suçlamasýnda bulunan kiþiler, ayný müstear isim ve nicklerle bir özür yazýsý yazarak, Taþkan dan, gazetemizden ve okurlarýmýzdan özür diledi. Ýlgili yorumlar ve sonradan edilen özür sitemize þu þekilde yansýdý: "Ümit Daðdelen-EROL BEY SENÝN ÇELÝÞKÝN NE DEMELÝ SENÝN GAZETECÝLÝK ANLAYIÞIN SADECE MUSTAFAEKER TAKÝP MÝ SENÝN PARANI GAZETE DEÐÝLDE KÝM VERÝYOR MERAK EDÝYORUZ NE HÝKMETSE MUSTAFAEKER BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI OLUNCA YAZI YAZMIYABAÞLADIN ACABA BUNLARI SANAKÝM KAÇ PARA KARÞILIÐIN DAYAZDIN KALEMÝNÝ KAÇ PARAYASATIYORSUN. Reel-EROL BEY MUSTAFA EKERDEN BAÞKAYAZI YAZAMIYORSUN KÝM SENÝ MUSTAFAEKERÝN PEÞÝNE TAKTI KAÇ PARAALDIN BÝDE BUNU YAZ. Ümit Daðdelen-Reel-EROL BEY ÖNCELÝKLE SÝZDEN GAZETENÝZDEN VE HAKÝMÝYET OKURLARINDAN ÖZÜR DÝLÝYORUZ. YAZILARINIZA KATILMAYABÝLÝRÝZ AMABÖLE BÝR YORUM YAPMAK DOÐRU DEÐÝLDÝ. ÞAHSEN DE SÝZÝ TANIMIYORUM AMASON ÝKÝ YAZINIZ DAM.E ELEÞTÝRÝNCE NEDEN M.E BU KADAR YÜKLENÝYORSUNUZ SORMAK ÝSTERKEN BU HOÞ OLMAYAN YORUM OLUTU TEKRAR ÖZÜR DÝLÝYORUZ.BÜYÜKLÜK YAPIN SÝZ BÝZÝ AFFEDÝN BU ERDEMLÝLÝÐÝ GÖSTERÝN. SÝZ BÝZE ÞUNU GÖSTERDÝNÝZ YAPANIN YANINA YAPILAN KÖTLÜK KAR KAKLMIYOR NE YAZDIÐINI EMPATÝ YAPARAK YAZMAYI YORUMLAMAYI SA " Çorum'un tahýl çeþitlendirmesi ve verimlilik durumu ile ilgili rapor okundu. Özel okul için velilere teþvik ershaneleri özel okula dönüþ- çalýþmasý yürüten Milli Dtürme Eðitim Bakanlýðý, 2014'te çocuðunu özel okullara gönderecek velilere de teþvik saðlayacak. MEB 2014'te özel okullardaki öðrenci sayýsýnýn artmasý için afiþ ve broþürler de bastýrýlacak. Velilere maddi destek saðlanmasý için düzenleme yapýlacak. MEB'in hazýrladýðý "2014 Mali Yýlý Performans Programý" kitabýnda þu ifadelere yer verildi: "Yapýlan yeni düzenlemelerle örgün eðitimdeki öðrenci sayýsýna göre özel öðretimin genel eðitim içindeki payý 2012 yýlý sonu itibarýyla yüzde 3.8 olarak hesaplanmýþtýr sonunda bu oranýn yüzde 4.2 civarýnda olmasý beklenmektedir. Dolayýsýyla, velilerin çocuklarýný özel okullara göndermesini saðlayacak maddi destek saðlanmasý yönünde düzenlemeler yapýlarak özel eðitimin genel eðitimimiz içindeki payýnýn yüzde 5'e çýkarýlmasý hedeflenmektedir." Bu arada Bilim ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün de TÜBÝTAK eliyle Türkiye'deki üstün zekalý çocuklar için Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi kentlerde okul kurulacaðýný açýkladý. Milli Eðitim Bakanlýðý, 2014'te çocuðunu özel okullara gönderecek velilere de teþvik saðlayacak.

4 4 CUMA 15 KASIM 2013 A Sorunlarýnýn radikal kararlarla çözüleceðini söyleyen AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Belediye Meclisi ne çaðrýda bulundu; Meclis acilen stadyumdaki imarý deðiþtirmeli Erol Taþkan rojelerin adamý Polarak adýný duyuran AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Çorum'un köklü sorunu olarak belirttiði trafik ve otopark sorununun çözümü için radikal kararlar alýnarak uygulanmasý gerektiðini söyledi. Belediye Meclisi'ne de olaðanüstü toplantý çaðrýsýnda bulunan Ýlyas Damar, stadyum alanýnda düzenlenen imar planýnýn hemen deðiþtirilip otopark ve yeþil alan olarak iþaretlenmesini önerdi. '2003'te ortaya koymuþtuk' Eninna Restoran'da düzenlediði kahvaltýlý basýn toplantýsý ile projeleri hakkýnda bilgi veren Ýlyas Damar, 2003 ile içi þiddet, töre cinayeti, çocuk istismarý, yaþlýlara hizmet gibi sosyal sorunlara anýnda ve etkili müdahale için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) programý hayata geçiyor. Program kapsamýnda oluþturulan merkezler, Türkiye nin tüm þehirlerinde faaliyete baþlýyor. Türkiye çapýnda tüm illerde valilik ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý il müdürlükleri öncülüðünde Sosyal Hizmet Merkezleri kuruluyor. Bu merkezler aracýlýðýyla vatandaþlarýn kurumlara baþvuru yapmalarý beklenmeden, bizzat bazý kamu görevlileri ve sosyal hizmet uzmanlarý aracýlýðýyla ailelere ulaþýlacak. Çalýþma tamamlandýðýnda Türkiye de 420 merkez kurulmuþ olacak. Yeni programla tüm bakanlýklar, il valilikleri, yýlýnda baskýsýný yaptýrdýðý dergiyi göstererek, "Biz 2003 yýlýnda Yarýnlarda Çorum ve Çözüm Önerileri baþlýðýnda ortaya koyduðumuz bu dergi ile Çorum'un sorunlarýný birer birer tespit ederek, çözüm önerilerimizi sýraladýk. Bugün de gerek sorun olarak, gerekse çözüm önerisi olarak geçerliliðini koruyan bu tekliflerimizden bazýlarý örnek alýnarak hayata geçirildi ve Çorum'un sorun tespiti ve çözümü adýna katký saðladýk" dedi. '2003'te hava kirliliði dedik, bugün çözüldü' Görsellerle birlikte Çorum'un sorunlarýný ve çözüm önerilerini sýralayan Ýlyas Damar, 2003 yýlýnda yayýnladýðý Basýn toplantýsýna yerel basýn mensuplarý katýldý. belediyeler, tüm kamu kurum ve kuruluþlarý sosyal sorunlarda koordineli bir þekilde ortak çalýþma yürütecek. SHM ler ilk olarak Ankara nýn, Altýndað Sosyal Hizmet Merkezi nde gelecek hafta ka- dergide Çorum'un birinci sorununu hava kirliliði olarak açýkladýðýný ve çözüm önerisi olarak da doðalgazý iþaret ettiðini aktararak, "Bugün Çorum'un hava kirliliði, doðalgazýn ilimize gelmesiyle birlikte birinci sorun olmaktan çýkmýþtýr. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" diye konuþtu. 'En büyük sorun trafik ve otopark' Çorum'un birincil sorununun otopark ve trafik olduðunu dile getiren Damar, yýllardýr Gazi ve Ýnönü Caddeleri'nin trafik sorunundan bahsedildiðini, ancak bir türlü çözülemediðini hatýrlattý yýlýndan bu yana yýllýk 2 bin 300 adet aracýn trafiðe katýldýðýnýn altýný çizen Çorum'un birincil sorununun otopark ve trafik olduðunu dile getirildi. pýlarýný vatandaþlara açacak. Sýrada Mamak, Sincan ve Kazan var. Toplamda ise Ankara da 15 merkez açýlacak. Sosyal Hizmet Merkezleri kadýna þiddetten yaþlý hizmetlerine kadar her sosyal konuda etkili olacak. Merkezler, özellikle çocuk istismarý, açlýk sorunlarý gibi konularda bilginin zamanýnda ve etkili elde edilmesiyle maðduriyetlerin önüne geçmeye çalýþacak. Daha sonra tüm illerde faaliyete geçecek. Merkezlerin içinde Aile Danýþma Merkezleri, Toplum Merkezleri, Gündüzlü Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Yaþlý Hizmet Merkezleri tek bir çatý altýnda birleþecek. Sosyal Hizmet Merkezleri nin illerde kurulmasýnýn ardýndan, nüfus büyüklüklerine Ýlyas Damar, Eninna Restoran'da düzenlediði kahvaltýlý basýn toplantýsý ile projeleri hakkýnda bilgi verdi. Damar, bugünki araç rakamýný 42 bin 727 olarak açýklarken, 2003'ten bu yana yapýlan otoparklarýn kapasitesinin 600 araçlýk olduðunu, bu kapasite ile yýllýk 2 bin 300 otomobil artýþýna cevap verilmesinin imkansýz olduðunu söyledi. 'Elimiz kolumuz baðlý mý duracaðýz?' "Herkesin yýllardýr söylediði Gazi ve Ýnönü Caddeleri'nin problemleri çözülemiyor diye elimiz kolumuz baðlý oturacak deðiliz. Yapýlacak þey radikal çözümler bulup uygulamaya koymaktýr" diyen Ýlyas Damar, mevcut stadyum alanýnýn katlý otopark ve yeþil alan olarak iþaretlenmesini önerdiði basýn toplantýsýnda, eski Tekel arkasýndaki alana, yýkýlan kültür sitesinin yerine, Ulu Mezarlýk yanýna ve mevcut terminal alanýna kuracaðý çok katlý otoparklarla Gazi ve Ýnönü Caddesi ve çevresinin otopark sorununu çözeceðini aktardý. 'Türkiye'de bir ilki göre ilçelerde de merkezler kurulacak. Bazý illerde tamamlanan çalýþmalar 2014 te tüm Türkiye genelinde tamamlanmýþ olacak. Müracaata gerek yok Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Ankara Ýl Müdürü Ýdris Yekeler in verdiði bilgiye göre; bu merkezlerle hedeflenen, vatandaþlarýn müracaatýna gerek kalmadan sorun olan konularda bir sosyal hizmet envanteri oluþturmak. hayata taþýyacaðýz' Türkiye'de bir ilki de hayata taþýyacaðýný ifade eden Damar, yapýlan otoparklarla birlikte Gazi ve Ýnönü Caddeleri'ne park yapmayý kesinlikle yasaklayacaklarýný, otopark iþletmecilerinin, araç sahiplerini de oluþturacaðý rink hattý boyunca servisle iþyerlerine ücretsiz býrakacaðýný açýkladý. Ýlyas Damar, trafik ve otopark sorunlarýnýn çözümü konusunda ortaya koyduðu projelerini, "Baþka alternatifi olan varsa, lütfen bekliyorum." sözleriyle pekiþtirdi. 'Saat Kulesi çevresi yayalaþtýrýlacak' Arasta konusu ve Farabi Caddesi ile ilgili olarak da görüþlerini aktaran Ýlyas Damar, Ýstanbul Topkapý uygulamasýný örnek vererek, yolu alttan geçirerek baðlantýyý saðlayacaðýný, üst kýsmý aynen muhafaza ederek, yayalaþtýrma çalýþmasýna açacaðýný bildirdi. 'Modern hizmet binasý' Akþemseddin Camii karþýsýnda bulunan alana, modern bir belediye hizmet binasý yaparak, Çorumlular'a daha iyi ve modern ortamlarda hizmet üreteceklerinin altýný çizen Damar, ayrýca þehir merkezi ile OSB'yi raylý sistemle birbirine baðlayýp, ulaþým konusundaki sorunun çözeceðini sözlerine ekledi. 'Toplu konut projeleri hayata geçecek' Çorum'un üç ayrý bölgesinde, Ýkbal Kent Toplu Konutlarý gibi toplu konut üretimi yaparak insanlarýn ev sahibi olmalarýnýn da önünü açacaðýna deðinen Ýlyas Damar, dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasýna imkan tanýyacaðýný belirtti. 'Aþaðý Sanayi KSS'ye taþýnamaz' Damar, sanayi esnafý ile ilgili düþüncelerini de aktardýðý bölümde, þehrin en önemli meselelerinden biri olduðunu söylediði aþaðý sanayinin taþýnmasý meselesini, "Ne Ailelerin müracaatý beklenmeden, bu sistem aracýlýðýyla uzmanlar, aile içinde yaþanan sorunlarý inceleyecek, aile adýna çözümler geliþtirecek. Bu sayede vatandaþlarýn, sorunlarýna çare bulmak için kurum kurum gezmelerine gerek kalmayacak. Hangi devlet kurumu vatandaþa çare olacaksa o kurumla iletiþime bu sistem geçecek. Bu sayede hem hýzlý bir çözüm elde edilmiþ olacak, hem de tespit edilemeyen ve gün ýþýðýna çýkmayan birçok sosyal sorun sahibi aile, temelli çözüme kavuþturulacak. Sosyal hizmetlerin takip edilmesi ve ihtiyaçlarýn belirlenmesi amacýyla TÜ- BÝTAK tan elektronik entegrasyon desteði alýnýyor. ASDEP çerçevesinde bazý kamu görevlilerinin özel görevleri olacak. Öðretmen, imam, muhtar gibi kamu görevlileri sosyal konularda karþýlaþtýklarý olaylarý anýnda bu merkezlere bildirecek. Öðretmenler de bu programda aktif rol alacak. Öðretmenler çevrelerinde eðitim imkânýndan yoksun çocuklarý belirleyecekler. Ailelerin sosyal hizmet alarak çocuklarýný okula göndermelerini saðlamak amacýyla öðretmenler bu merkezleri kullanacaklar. SRC ALACAKLARIN DÝKKATÝNE Yük ve Yolcu Taþýmacýlýðý Yapan Ticari araç sürücüleri 4925 sayýlý Karayolu Taþýma Kanunu gereði Ticari araç kullanmak için zorunlu olan SRC belgesi, Ulaþtýrma Bakanlýðýnca yetkilendirilmiþ Mesleki Yeterlilik Eðitim Merkezleri tarafýndan verilmektedir. T.C. ULAÞTIRMA DENÝZCÝLÝK VE HABERLEÞME BAKANLIÐI yap- KARA ULAÞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ'NCE Yetkilendirilmiþ Resmi Kurumlar Haricindeki Yetkisiz Kiþilere veya Kurumlara iþlem týrmayýn..!! Çorum'da SRC Belgesi vermeye yetkili eðitim merkezleri (Ç.HAK:3212) hikmetse belediye yönetimi bir an evvel taþýnýn diyor. Sanayi KSS'ye taþýnamaz. Esnafa yetecek düzeyde dükkan üretmekten baþka çare yoktur. Bu anlamda Ahi Evran'a da destek vereceðiz" dedi. 'Yap iþlet devret modeli' Belediye bütçesinin yetersiz olduðu noktalarda yap iþletdevret modelini hayata geçireceklerini de söyleyen Damar, Çorumspor benzinliðini hatýrlatarak, kendisinin Çorumspor yöneticisi olduðu yýllarda, Çorumspor'a kaynak olmasý için bu projeyi hayata geçirdiðini hatýrlattý ve yap-iþletdevret modeline örnek gösterdi. AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Çorum'un tüm sorunlarý ile ilgili tespit ve çözüm önerilerinin bulunduðunu bildirdiði toplantýda, ana baþlýklar halinde öne çýkan bazý sorunlarý ve projelerini ele aldýðýný vurguladý. Sosyal sorunlara anýnda müdahale edilecek ZÝRVE SRC Çöplü mah. Osmancýk cad. Ölçek Ýþmerkezi No:27/48 Çorum Tel: "Doðru bilgi doðru kaynaktan alýnýr " Hayrettin Karaman Mahalle baskýsý Ben, aþaðýda bazý kýsýmlarýný tekrarlayacaðým yazýmda 'mahalle baskýsý olsun' demedim, 'olur, olacak' dedim. Yazýyý kendi ufkuna hapsolmadan okuyanlarýn bunu böyle anlamalarý hiç de zor deðildi, ama sanki ben 'mahalle baskýsý olsun' demiþim gibi konuyu tartýþmaya baþladýlar. Mahalle baskýsý kavramýný Prof. Dr. Þerif Mardin gündeme getirdiði zaman bunu bir sosyal vakýa ve tespit olarak getirdi, bazý çevreler bunu da saptýrdýlar. (SORAR)ýn düzenlediði 'Mahalle baskýsý' konulu toplantýya konuþmacý olarak katýlan Mardin þu açýklamayý yapmýþtý: Osmanlý'da mahalle gerçek bir birim idi ve ve toplumu temsil ederdi. Mahalleyi oluþturan unsurlarýn baþýnda camiler vardý. Cumhuriyet'le birlikte caminin yerini alan okullar iyiye, güzele ve doðruya yönelik derinlemesine felsefeler üretemediler. Avrupa'da insanlar dindar olsun olmasýn, iyiye, güzele ve doðruya dair felsefe üretmiþlerdir. Binlerce sayfa yazý üretmiþlerdir. Bizim Cumhuriyet öðretimizde iyi, doðru ve güzeli derinlemesine araþtýralým diye bir þey yok. Orada binlerce sayfa tartýþma bulamazsýnýz. Bunlarý bulamadýðýnýz zaman göz kalýyor. Göz ve bakma, paradoksal olarak mahalle baskýsý unsurlarýndan biri gibi geliyor.' Ben de tartýþýlan yazýmda, bir manada mahalle baskýsýnýn kaçýnýlmaz olduðunu sosyo-psikolojik bir tespit olarak þöyle ortaya koydum: '...Toplum (apartman, mahalle, çevre...) buna tepki gösterecek, çirkin (gördükleri) duruma bir þekilde müdahale edecek, mahalle baskýsý yapacaktýr. Baskýya maruz kalanlar medyayý ve devlet kurumlarýný kullanarak yardým isteyecekler, medya karýþacak, devlet kurumlarý da baskýyý engelleme bakýmýndan gevþek davranacaktýr. Bütün bu söylediklerim sosyal gerçeklerdir. Masa baþýnda kurgulanan liberal demokrasi ve toplumun dönüþtürülmesi projeleri sosyal gerçeklik ile çeliþir ve çatýþýrsa mutlaka problemler çýkacak, huzur ve sükun bozulacak, birlik ve dirlik zarar görecektir. Bir toplum içinde yaþayan birey, topluma olan ihtiyacý ve zorunlu alýþ-veriþi uðruna bazý özgürlüklerinden fedâkârlýk edecektir. Hem toplumu kale almamak, toplum deðerlerini takmamak, bu deðerlere isyan etmek, hatta fiilen veya kavlen küçümsemek, tahkir ve tezyif etmek hem de o toplum ile alýþ-veriþe talip olmak, o toplumun varlýðýndan yararlanmak mümkün deðildir. Toplumun özelliðini göz önüne almadan dayatýlan deðiþim þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da baþýmýza nice dertler açacaktýr. (Açsýn deðil, 'kaçýnýlmaz olarak böyle olacaktýr' diyorum). Çare olarak da þunu söylüyorum: 'Bana göre birinci çare, yüzde yüze yakýný Müslüman olan bu toplumda 'Ýslam'ý temel referans alan bir demokratik düzen'dir. Liberal demokraside ýsrar edilecekse hükümetlerin, bu rejime ters düþen devlet davranýþlarýna teþebbüs etmemesi, ama bireylerin, muhtaç olduklarý çoðunluðun hatýrý için bazý özgürlüklerini 'gönüllü olarak' kullanmamalarýdýr. Ýnadýna kullanýrlarsa en azýndan mahalle baskýsý, deðerleri çiðnenen çoðunluðun hakký olur'. Bu yazýda, tartýþanlarýn takýldýðý üç konu þudur: Devletin bireysel özgürlüklerine karþý mahalle baskýsý uygulayanlarý engelleme konusunda gevþek davranmasý. Mahalle baskýsýnýn, deðerleri çiðnenenler için hak olmasý. Ýslam'ý referans kabul eden demokratik düzen. 'Devlet gevþek davransýn, mahalle baskýsý yapýlsýn' demiyorum, 'bunlar kaçýnýlmaz olur, bunlarý engellemek mümkün olmaz, eðer olmasýn diyorsanýz karþýlýklý anlayýþ, fedâkârlýk ve iyi niyet gerekir' diyorum. Gelecek yazýda bu üç konuyu biraz daha açacaðým. ETÝLER SRC Yavruturna Mah Kýbrýs Cad. No:35/A Çorum Tel:

5 CUMA 15 KASIM 2013 Sigarayý býrak, leblebiye baþla Ç orumlu Dernekleri Federasyonu, "Sigarayý býrak leblebiye baþla" kampanyasý kapsamýnda, leblebi daðýttý. Federasyon üyeleri, "Sigarayý býrak leblebiye baþla" kampanyasý kapsamýnda Kýzýlay meydanýnda toplandý. Davul zurna ve halay eþliðinde daðýtýlan leblebiye vatandaþlar yoðun ilgi gösterince zaman zaman izdiham yaþandý. Çorumlu Dernekleri Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr, etkinliði bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenledikleri- Federasyon, "Sigarayý býrak leblebiye baþla" kampanyasý baþlattý. 5 ni belirterek, "Günümüzde sigaranýn zararlarýný hepimiz biliyoruz. Devletin bu alanda yaptýðý mücadeleye Sivil Toplum Kuruluþu olarak biz de destek olmak için bu kampanyayý baþlattýk" dedi. Çaðýr, kampanyayý ülke geneline yaymak istediklerini söyledi. Çaðýr, herkesi 14 Kasým'da, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 2. Çorum Tanýtým Günleri'nin açýlýþýna davet ederek, bu tür etkinliklerin insanlarýn birbirini daha iyi tanýmasýný saðladýðýný vurguladý. (A.A.) Asfalt Plent Tesisi ni inceledi Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Koparan da bulunanasfalt plent tesisini inceledi. Ý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý nýn (OKA) 2013 yýlý ikinci kalkýnma kurulu toplantýsý Tokat ta yapýldý. OKA Tokat ta toplandý O rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý nýn (OKA) 2013 yýlý ikinci kalkýnma kurulu toplantýsý Tokat ta yapýldý. Gaziosmanpaþa Üniversitesi Taþlýçiftlik Yerleþkesi konferans salonunda düzenlenen program Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, Amasya Üniversitesi Rektörü ve Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay, Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Tokat GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Þahin ile kalkýnma kurulu üyesi Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat tan kurum ve kuruluþ temsilcilerinin katýlýmý ile yapýldý. Ev sahibi Rektör Þahin ile Amasya Üniversitesi Rektörü ve Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay ýn konuþmalarýnýn ardýndan toplantýda Vali Taþkesen konuþma yaptý. Vali Taþkesen, konuþmasýnda genel bir deðerlendirme yaparak ajansýn kurulduðu günden bugüne kadar yaklaþýk 300 projeye 70 milyon TL lik hibe desteði saðladýðýný kaydetti. Eþ finansmanlar göz öne alýndýðýnda ise 2009 yýlýndan bugüne uygulanan projelerle 133 milyon TL tutarýnda yatýrýmýn gerçekleþtiðini ifade eden Vali Taþkesen, ajansýn verdiði katkýlara deðindi. Toplantý Amasya Üniversitesi Rektörü ve Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay'ýn divan baþkanlýðýnda devam etti. (ÝHA) Memur adaylarý için tercihler baþlýyor M emur olmak isteyenler 1827 kasým tarihleri arasýnda tercihte bulunabilecek. ÖSYM, kamu kurum ve kuruluþlarýndaki kadrolara yerleþtirme yapmak için KPSS'ye giren adaylarýn tercihlerini 1827 Kasým tarihleri arasýnda alacak. ÖSYM, bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn boþ kadrolarý ile pozisyonlarýna yerleþtirme yapacak. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, "Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik" hükümleri uyarýnca bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme yapmak amacýyla adaylardan tercih alýnacak. Bu amaçla hazýrlanan Kamu Personel Seçme Sýnavý ( KPSS2013/2)Tercih Kýlavuzu'nda, ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrý olmak üzere tercih yapýlabilecek kadro ve pozisyonlar yer alýyor. Kýlavuz, 18 Kasým'dan itibaren ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayýmlanacak. Adaylarýn kýlavuzda yer alan kadro ve pozisyonlarý tercih edebilmeleri için, 7-8 Temmuz 2012 ve Eylül 2012'de yapýlan Kamu Personel Seçme Sýnavlarýndan (2012 -KPSS Lisans ve 2012-KPSS Ortaöðretim/Önlisans) birine girmiþ ve bu sýnavlarýn en az birinden ilgili KPSS puanýný almýþ olmalarý gerekiyor. Yerleþtirme iþlemlerinde ortaöðretim mezunlarý için KPSSP94, ön lisans mezunlarý için KPSSP93 ve lisans mezunlarý için KPSSP3 puaný kullanýlacak. Adaylar tercihlerini, Kasým tarihlerinde, kýlavuzda yer alan kurallara göre, Ö S Y M ' n i n "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaralarý ve þifrelerini kullanarak yapabilecek. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Tercih süresi uzatýlmayacak. KPSS-2013/2 Tercih Kýlavuzuna göre yapýlacak yerleþtirmeye baþvuracak adaylarýn, kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Memur olmak isteyenler kasým tarihleri arasýnda tercihte bulunabilecek. Sýcaklýk biraz düþecek Y apýlan son deðerlendirmelere göre; Kýyý Ege, Marmara'nýn kuzey ve batýsý ile gece saatlerinden sonra Orta ve Doðu Karadeniz kýyýlarýnýn saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Çorum da da sýcaklýk 14 dereceye düþecek. Yaðýþlarýn; akþam ve gece saatlerinde Ýzmir, Aydýn ve Muðla'nýn kýyý ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasý bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nýn güneydoðusu, Ýç Ege, Göller Yöresi, Ýç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doðu Anadolu ile Güneydoðu Anadolu'nun kuzey ve doðusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðünden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðýnda önemli bir deðiþiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde gündüz sýcaklýklarýnýn mevsim normalleri üzerinde, gece sýcaklýklarýnýn mevsim normalleri civarýnda seyredeceði tahmin ediliyor. Çorum da ise sýcaklýk bir kaç derece düþecek. Önümüzdeki günlerde sýcaklýk 14 derece olacak. (Ç.HAK:3185) Sise dikkat! l Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ýn, rotmix malzemesi üreten saatte 60 ton kapasiteli Koparan Asfalt Plent Tesisi'nin üretim aþamalarýnda incelemelerde bulunduðu bildirildi. Özel Ýdare'den yapýlan açýklamaya göre, inceleme çalýþmalarý esnasýnda Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray ile Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Recep Çýplak da yer aldý. Ýl Özel Ýdaresi Koparan Asfalt Plent Tesisi nde yýllýk ortalama 15 bin ton rotmix (yama) malzemesi üretiliyor. Genel Sekreter Arslan, asfalt yapýmýnda kullanýlan bitüm (asfalt-astar) malzemeleri stok tanklarý, 200 ton kapasite astar AC+160/220 stok tanklarý, 490 ton asfalt stok tanklarý, Rotmix (yama) malzemesi üretiminde kullanýlan 50 ton MC-800 tanký, 50 Ýnceleme ziyaretine Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray ile Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Recep Çýplak da katýldý. Arslan, tesiste görevli iþçilerle de sohbet ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. ton asfalt yapýmýnda kullanýlan bitüm malzemeleri, Rotmix (yama) malzemesi üretiminde kullanýlan kalyak için 70 ton kapasiteli tank sahasý, Rrotmix (yama) malzemesinde kullanýlan elekaltý malzeme stok sahalarýndaki çalýþmalarý incele- di. Arslan, tesiste görevli iþçilerle de sohbet ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

6 6 CUMA 15 KASIM 2013 Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde Kasým tarihleri arasýnda düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri programý renkli görüntülere sahne oldu. Çorum Baþkent e taþýndý u yýl Ankara da B 2. si düzenlenen Dünya Medeniyetleri Tanýtým günlerine Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek de katýldý. Halkoyunlarý gösterileri yapýldý Tanýtým günleri Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Çorum yöresine ait halkoyunlarý gösterileri alkýþ topladý. Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Melih Gökçek e leblebi ikram etti. Gökçek e Çorum Belediyespor kaþkolü hediye edildi. Baþkenti Çorum Tanýtým Günleri dün baþladý. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde Kasým tarihleri arasýnda düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri programýna Vali Sabri Baþköy, Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk, AK Parti Kahramanmaraþ Milletvekili ve Türkiye Parlamenterler Birliði Genel Baþkaný Nevzat Pakdil, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Mürsel Turbay, eski Çorum Milletvekili Muharrem Þemsek, eski Çorum Valisi Atýl Üzelgün, AK Parti Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz Murat Alparslan, Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr ile çok sayýda Çorumlu katýldý. Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr'ýn açýþ konuþmasýnýn ardýndan sýrasýyla Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Tufan Köse, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ve Vali Sabri Baþköy birer konuþma yaptý. Birlik ve beraberlik mesajlarýnýn verildiði tanýtým günlerinin açýlýþýna bakan düzeyinde bir katýlým olmazken, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, akþam saatlerinde Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun Çorum standlarýný ziyaret edeceðini duyurdu. Çorum merkezin yaný sýra ilçelerin tanýtýmlarýnýn yapýldýðý etkinliðe yarýn TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'in katýlacaðý belirtildi. Tanýtým günlerinde Vali Sabri Baþköy ile Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr TRT Haber'in canlý yayýn konuðu oldu. Programý Konya TV canlý olarak ekranlara taþýdý. Konuþmalarýn ardýndan tanýtým günlerinin açýlýþý yapýldý. 2. Çorum Tanýtým Günleri ne katýlan Vali Sabri Baþköy, konuþmasýnda tanýtým günleri ziyaretçi rakamlarýna deðindi. Üçüncüsünü ve daha fazlasýný yapacaðýz 2. Çorum Tanýtým Günleri ne katýlan Vali Sabri Baþköy de, konuþmasýnda tanýtým günleri ziyaretçi rakamlarýna deðindi. Vali Baþköy, Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi ve Çorumlu Dernekler Federasyonu ile birlikte ilkini geçtiðimiz yýl gerçekleþtirilen tanýtým günlerinin ikincisini düzenliyoruz. Geçtiðimiz yýl tanýtým günlerini yaklaþýk 200 bin kiþi ziyaret etti. Ben inanýyorum ki bu rakam inþallah bu yýl daha da katlanarak artacak. Bugün burada gördüðümüz tablo aslýnda Çorum un gönül birlikteliðinin ve baþarma özleminin tablosudur. Ýnþallah tanýtým günlerinin üçüncüsünü ve daha fazlasýný da yapacaðýz. Tanýtým günlerine teþrif eden herkese hoþgeldiniz diyorum. dedi. 'Çorum devletten alacaklý' CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorumlular'ýn birlik ve beraberliðin sembolü olduðunu söyledi. Çorumlu sanayici, iþadamý ve müteþebbislerin baþarýlý iþlere imza attýðýný vurgulayan Köse, ancak Çorum'un devlet yatýrýmlarýndan hak ettiði payý alamadýðýný ifade etti. 'Ankara'dan payýmýzý aldýk' si ile merkeze yapýlacak eðitim ve araþtýrma has- tanesinin ihale süreçlerini aktardý. AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ise, tanýtým günlerinin önemine deðinerek, Çorum'un Ankara'dan hak ettiði payý aldýðýný söyledi. Hastanede ikinci ihale 20 Kasým'da Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ise, Çorum'un bütün renkleriyle bir bütün olduðunu, hiç kimsenin bunu bozmaya gücünün yetmeyeceðini söyledi. Kafkas, üç ilçe hastane- Vali Sabri Baþköy de, konuþmasýnda tanýtým günleri ziyaretçi rakamlarýna deðindi. Çorum la irtibatýnýzý kuvvetlendirin G eçtiðimiz yýl büyük bir mutlulukta tanýtým günlerinin birincisini gerçekleþtirdiklerini ifade ederek konuþmasýna baþlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bu yýl düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri nde de ayný heyecan ve coþkuyu hissettiklerini söyledi. Muzaffer Külcü, bu yýl düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri nde de ayný heyecan ve coþkuyu hissettiklerini söyledi. Baþkan Külcü, konuþmasýnýn devamýnda, Bizim bu tür programlarda hep üzerinde durduðumuz þey þudur: Bugünler, bu buluþmalar bizim birliðimizi, beraberliðimizi, aramýzdaki kardeþliðimizi artýracak günler olmalýdýr. Onun dýþýnda hiçbir þeyin peþinde deðiliz. Biz bütün farklýlýklarý- mýzý kenarda býrakarak, el ele gönül gönüle daha mutlu bir Çorum'un fotoðrafýný çýkarma derdindeyiz. Bu tür çalýþmalara verdiðimiz katkýlar çok önemli. Buradan bir hususun dikkatini çekmek istiyorum; lütfen Çorum la olan irtibatýnýzý kuvvetlendirin. Biz Ankara nýn özüyüz Ç orumlu Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr, açýþ konuþmasýnýn baþýnda, Ankara da yaþayan Çorumlular olarak Ankara nýn özüyüz. dedi. Ankara'nýn vazgeçilmez nüfusunu, kültürünü oluþturduklarýný kaydeden Çaðýr, Çorum ile Ankara arasýnda ekonomik, kültür, sosyal iþbirliði ve birlikteliði oluþturmak zorundayýz. Bu amaçla, Çorum'un dinamiklerini Ankara'ya taþýmak, Ankara'da da hemþehrilerimizin memleketiyle olan özlemlerini gidermesi amacýyla tanýtým günlerini gerçekleþtirdik. diye konuþtu. Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr, açýþ konuþmasý yaptý.

7 Salim Uslu yabancý parlamenterlere konuþtu R usya Federasyonu Anayasasý ve Federal Meclisi nin 20. yýldönümü münasebetiyle düzenlenen II. Uluslararasý Parlamenter Forumu Moskova da yapýldý. Foruma, Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu katýldý. II. Uluslararasý Parlamenterler Forumu, Devlet Duma sý Baþkaný Sergey Narýþkin in açýþ konuþmasý ile baþladý. II. Uluslararasý Parlamenterler Forumu na katýlan Uslu, Demokratik Deðerler ve Halk Görüþleri oturumunda yaptýðý konuþmasýnda, Rusya Federasyonu Anayasasý ve Federal Meclisin 20. yýlýný Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna kutluyor, II. Uluslararasý Parlamenter Forumu na baþarýlar diliyorum. dedi. Uslu, konuþmasýnýn devamýnda; Bilindiði gibi; Parlamenter demokrasilerin ortaya çýkýþýndan 20. yüzyýlýn sonuna kadar yaþanan dönemde, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'daki demokrasilerde, parlamentolarýn karar alma süreçlerindeki rolü ve etkinliði zaman içerisinde azalmýþ, buna karþýn hükümetlerin etkinliði artmýþtýr. Bu deðiþimde, siyasi partilerin siyasi süreçteki rol ve etkinliklerinin artmasý ve katý parti disiplini, sanayileþme sürecinde devletlerin ekonomideki payýnýn artmasý, dünya savaþlarýnda topyekûn savaþ ekonomisinin hükümetlerin inisiyatifine býrakýlmasý gibi birçok faktör hükümetleri parlamento karþýsýnda daha etkin hâle getirmiþtir. 20. yüzyýlda yaþanan bu durum parlamento krizi olarak da adlandýrýlmaktadýr. Rol ve etkinliðin parlamentolardan hükümetlere doðru kaydýðý bu sürece karþýlýk, son yýllarda iki önemli geliþme olmuþtur. Birincisi, STK'lar, uluslararasý kuruluþlar, baský gruplarý ve lobiler gibi yeni politik aktörlerin karar alma süreçlerinde etkinlik kazanmaya baþlamasýdýr. Diðeri ise, yasama organlarýnýn bütçe süreçleriyle ilgili yeni roller ve sorumluluklar yüklenmesidir. Küresel dünyanýn çaðdaþ toplumlarýnda parlamentolarýn rolü ve etkinliði geçmiþe göre azalmýþtýr. Buna karþýn yeni politik özneler olan STK'lar, uluslararasý kuruluþlar ve baský gruplarýnýn karar alma süreçlerine katýlýmý ve hükümetler üzerinden doðrudan etkisi geçmiþe oranla daha belirgin hâle gelmiþtir. Esasen bu kuruluþlarýn geniþ bir alanda etkinlikte bulunmalarý, ilgilendikleri konularda önemli derecede uzmanlýða sahip olmalarý ve hükümetleri etkileyebilme güçleri karar süreçlerinde yer alma kapasitelerini her geçen gün geniþletmektedir. Bu deðiþimlerin bir sonucu olarak, STK'larýn politika oluþturmadaki etkinliklerinin parlamentolarla kuracaklarý kurumsal iliþkiler üzerinden rutin politik süreçlere kanalize edilmesi ve komisyonlar veya önemli konularda düzenlenen sempozyum ve toplantýlar aracýlýðýyla STK'larýn bilgi, görüþ ve önerilerinin yasama sürecine taþýnmasýnýn önemi artmýþtýr. Avrupa Parlamentosundaki güçlü ve etkili komisyon yapýsýnýn Salim Uslu, II. Uluslararasý Parlamenter Forumu nda konuþtu. II. Uluslararasý Parlamenterler Forumu, Devlet Duma sý Baþkaný Sergey Narýþkin in açýþ konuþmasý ile baþladý. üye ülkelerin parlamentolarýný da etkilediði görülmektedir. Parlamentolarda yasamanýn belkemiðini oluþturmasý ve demokratik siyaset ile etkin karar alma süreçlerinin sentezlenmesinde oynadýðý öncü rol dolayýsýyla, doksanlý yýllardan itibaren, baþta Avrupa ülkeleri olmak üzere, komisyonlarýn sayýsýnýn ve etkinliðinin artýrýlmasý eðilimi güçlenmiþtir. Bu doðrultuda baþta hükümetlerin denetlenmesi ve uluslararasý iliþkiler ile ilgili olmak üzere belli konularda uzmanlaþmýþ komisyonlar ve alt komisyonlar kurulmuþtur. Yasa yapma ve denetlemenin temel birimi olan komisyonlar, genel kurula göre daha derinlemesine analiz olanaðý ve tartýþma özgürlüðü saðladýðý ve daha teknik yaklaþýmlarla görüþülen konular üzerinde uzlaþma olanaklarýný artýrdýðý için daha da önemli hale gelmiþtir. Bu geliþmelere paralel olarak denetim gücü yüksek komisyonlarýn -bütçe, insan haklarý, dilekçe, kesin hesap vb. komisyonlar- baþkanlýðýnýn ya da çoðunluðunun muhalefet partilerine býrakýlmasý eðilimi de ortaya çýkmaktadýr. Bazý parlamentolarda komisyonlarýn reformu kapsamýnda sözlü soru önergeleri komisyonlarda cevaplandýrýlmaktadýr. Böylece komisyonlarýn ilgili bakanlýklarýn iþlem ve tasarruflarýný denetlemelerinin yolu açýlmýþtýr. Bu durum siyasal iktidarlarýn kendisini muhalefet üzerinden kamuoyunun denetimine açarak hesap verebilirlik ve meþruiyet açýsýndan güçlenmesine yol açmaktadýr. Parlamento dýþý çevrelerin yasama sürecindeki etkisini artýran diðer önemli bir geliþme de düzenleyici etki analizlerinin (DEA) hazýrlanmaya baþlamasýdýr. Son yýllarda, özellikle geliþmiþ ülkelerde, yasa tasarýlarýnýn olasý etkilerini henüz parlamentoya sunulmadan önce araþtýrarak yasalarýn etkinliðini artýrmayý ve/veya yasalarýn uygulama sonuçlarýný göstermeyi amaçlayan DEA'lar hazýrlanmaktadýr. DEA'larýn yaygýnlaþmasýna dönük eðilim STK'larýn komisyonlara bilgi aktarmasýnýn önemini ve bu çerçevede komisyonlarýn etkisini artýrmaktadýr." sözlerine yer verdi. Uzun süre konfederasyon baþkanlýðý yapmýþ eski bir sendikacý olarak Uslu, þunlarý söyledi; Sivil toplumun sorun çözme yeteneklerinin geliþtirilmesi, diyalog ve karar süreçlerine katýlýmýnýn saðlanmasý, katýlýmcý demokrasinin verimli bir biçimde iþleyiþine de, parlamentonun etkinliðine de önemli katkýlar saðlayacaktýr. Siyasetin halka açýlmasý seçim sandýklarýnýn yaný sýra, karar süreçlerine katýlýmýnýn saðlanarak halkýn gücü ve rolünün öne çýkartýlmasý hem yasalarýn etkinliðini artýracak, hem siyaseti sert bir rekabet alaný olmaktan çýkartacak, hem de Demokratik deðerler ve halk iliþkisi STK'lar eliyle saðlanmýþ olacaktýr. Dikkatleriniz için teþekkür ediyor, esenlikler diliyorum. Gençleri konforlu sýnavlar bekliyor SYM Baþkaný Prof. Dr. Demir: "Gelecek yýl sýnav konforu Öve hizmet kalitesinin artýrýlmasýna odaklanacaðýz. Hayata geçirilecek Sýnav Binalarý Projesi ile yüzde 100 konfor altýnda sýnav yapmayý saðlayacak tam teþekküllü sýnav binalarýnýn oluþturulmasý için çalýþmalar yürüteceðiz" dedi. ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, gelecek yýl sýnav konforunu yükseltecek çalýþmalarý artýracaklarýný ve pek çok iyileþtirme projesini hayata geçireceklerini bildirdi. Ali Demir, ÖSYM'nin gelecek yýla iliþkin proje ve hedeflerini anlattý. ÖSYM'nin, hak ve adalet ölçüsünden taviz vermeksizin sýnav hizmetlerini yürütmek üzere son 3 yýlda önemli yapýlandýrmalar gerçekleþtirdiðini belirten Demir, 36 yýldýr süre gelen altyapýsýný günümüz teknolojileriyle yenilediðini ve 6114 sayýlý yasa kapsamýnda mevzuat altyapýsýný da tamamladýðýný dile getirdi. Deðiþim ve yeniden yapýlanma sürecinin büyük bir özveri ve sabýrla yürütüldüðünü anlatan Demir, "2013 yýlýnda toplam 45 sýnav için 167 sýnav merkezinde, 21 bin 328 binada, 296 bin 529 salonda, 5 milyon 936 bin 334 aday sýnava alýndý. Bu sýnavlarda 893 bin 57 görevli kullanýldý. Toplam bin 100 ton sýnav evraký sýnav merkezlerine gönderildi ve evraklarý sýnav sonrasýnda ÖSYM'ye geri getirildi" dedi. Uygulanmaya alýnan sistemlerin etkin bir þekilde kullanýmýyla herhangi bir sorun yaþanmaksýzýn sýnavlarýn yürütüldüðünü vurgulayan Demir, modern dünyada ölçme merkezi niteliðine kavuþmayý kendisine temel ilke edinen ÖSYM'nin altyapý yenileme çalýþmalarýna devam edeceðini kaydetti. Özellikle, sýnavýn hemen öncesinde, sýrasýnda ve akabinde adaylarýn görevlilerle yakýn iliþki kurulup sorunlara anýnda çözüm üretilmesine yönelik "Sýnav Günü Masasý" gibi uygulamalara devam edeceklerinin altýný çizen Demir, "Aday El Rehberi' daðýtýmýyla ÖSYM aday iliþkisinin saðlýklý bir zemine oturtulmasý, sýnav sonuçlarýnýn 5-8 gün içinde açýklanmasý ile bir sonraki sýnav için hazýrlýk sürecinin rahatlatýlmasý, 'Sonuç Doðrulama Sistemi' ile sahte belge üretmenin önüne geçilmesi, ÖABT, VDK gibi 'Alan Bazlý Sýnavlarýn' yapýlmasý, yeni sýnav merkezlerinin açýlmasý çalýþmalarýna ayný etkinlikle devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Tam teþekküllü sýnav binalarý "ÖSYM, gelecek yýl sýnav konforu ve hizmet kalitesinin artýrýlmasýna odaklanacak" diyen Demir, önümüzdeki yýl sýnav hizmetlerinin aksatýlmadan yürütüleceðini ve 10 milyonun üzerinde adayýn en uygun koþullarda ve ortamlarda sýnav takviminde belirlenen zamanlardan sapmadan sýnava alýnacaðýna iþaret etti. Sýnav stresi olmayacak "Açýk Uçlu Sorularla Sýnav Projesinde" ölçme kalitesinin artýrýlmasý, "Elektronik Sýnav Projesi" ile hem daha güvenli hem de daha kýsa sürelerde sýnav yapýlarak adaylar üzerindeki sýnav stresinin kaldýrýlmasýna iliþkin çalýþmalarýný daha da artýracaklarýný vurgulayan Demir, þunlarý kaydetti: "Soru Bankasý Projesi' ile bilimsel denetimden geçmiþ çok sayýda sýnav sorusunun güvenliliðinin garanti altýna alýnmasý, 'Ortak Aday Havuz Projesi' ile adaylarýn sýnav baþvurusunda kolaylýk saðlanmasý ve sýnav tarihçesinin sunulmasý gibi çalýþmalar yapacaðýz. Hayata geçirilecek 'Sýnav Binalarý Projesi'yle yüzde 100 konfor altýnda sýnav yapmayý saðlayacak tam teþekküllü sýnav binalarýnýn oluþturulmasý için çalýþmalar yürüteceðiz. Böylece sürdürülebilir sýnav konforunu saðlayabilmeyi hedefliyoruz. 'ÖSYM Kampüs Projesi' ile de soru hazýrlamadan sonuç açýklamaya, sýnav evrakýnýn basýmýndan sýnav sonrasýnda depolanýp saklanmasýna kadar tüm süreçleri günümüz teknolojileriyle donatýlmýþ halde yürütüldüðü entegre bir sýnav yönetim merkezinin oluþturulmasýný saðlayacaðýz." e-okul ve Üniversitelerle Entegrasyon Projesi' ile de doðru verilere kaynaðýndan ulaþmanýn önünü açacaklarýný bildiren Demir, "Bunlar projelerimizden sadece birkaçý. Bu projelerle sýnav sisteminin ve kurumsal geliþmenin sürekliliðini saðlamayý hedefliyoruz. Tüm projelerini ve faaliyetlerin tamamýný kendi öz kaynaklarýmýzla yürütüyoruz. Bu nedenle ÖSYM'nin 2014 yýlý içerisinde herhangi bir kaynak sorunu yaþamasýný beklemiyoruz. ÖSYM'nin þeffaf, adil, bilimsel, insan odaklý bir sýnav sistemi oluþturma gayreti ayný kararlýlýkla devam edecek" dedi. (AA) (Ç.HAK:3223) CUMA 15 KASIM AGD Çorum Þubesi, Aþure Günü nedeni ile Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde öðrencilere aþure daðýttý. AGD aþure daðýttý A nadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi, Aþure Günü nedeni ile Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde öðrencilere aþure daðýttý. AGD Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, Muharrem ayýnýn onuncu günü ve Aþura Günü ile beraber ya ondan bir gün evvel ya da ondan bir gün sonra (yani Muharrem in 9 ve 10 veya 10 ve 11) olmak üzere iki gün oruç tutulmasýnýn sünnet olduðunu hatýrlatarak, Bir rivayete göre Hz. Peygamber (sas) Efendimiz, Aþura Günü orucunun, önceki yýlýn günahlarýna kefaret olacaðýný Allah Teâlâ nýn rahmetinden umarým. buyurmuþlardýr. dedi. Kaplan, konuþmasýna þöyle devam etti; Ramazan ayýndan sonra en faziletli oruç, Allah ýn ayý olan Muharrem ayýnda tutulan oruçtur hadis-i þerifi ise, bu günlerde tutulan orucun faziletini ifade etmektedir. Bu hadisin açýklamasýnda Ýmam-ý Gazali, Muharrem ayý Hicrî senenin baþlangýcýdýr. Böyle bir yýlý oruç gibi hayýrlý bir temele dayamak daha güzel olur. Bereketinin devamý da daha fazla ümit edilir. demektedir. Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam Aþure Günü ne denk getirmemek için, Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve onbirinci günlerinde oruç tutulmasý tavsiye edilmiþtir. Bu manadaki bir hadisi Ýbni Abbas rivayet etmektedir. Bunun için, müstehap olan, Aþure Günü nü ortalayarak, bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmaktýr. Bu günde oruçtan baþka hayýr, hasenat ve sadaka gibi güzel âdetlerin de yaþatýlmasý isabetli ve yerinde olur.

8 8 CUMA 15 KASIM 2013 Bank Asya Altýn Kabul Günleri Çorum da ürkiye'nin lider katýlým bankasý Bank Asya, 18 Kasým 2013 Pa- günü, Çorum þubesinde Altýn Kabul Günü düzenleye- Tzartesi cek. Yeni ürün ve hizmetlerini müþterilerinin ihtiyaç ve talepleri doðrultusunda þekillendiren Bank Asya, Altýn Kabul Günleri düzenlemeye devam ediyor Mart ayýndan itibaren Türkiye genelinde düzenlemiþ olduðu Altýn Kabul Günleri ile 5,7 ton hurda altýný reel ekonomiye kazandýran Bank Asya, 18 Kasým Pazartesi günü, Çorum þubesinde Altýn Kabul Günü düzenliyor. Hangi ayarda olursa olsun ziynet altýnlarý fiziki olarak teslim aldýklarýný söyleyen Çorum Þube Müdürü Yakup Metin Doðan, Aldýðýmýz altýnlarý cari ve katýlým hesaplarýna gram olarak yatýrýyoruz. Müþterilerimiz hesaplarýnda bulunan altýný, tercih edecekleri farklý gram aðýrlýklarýnda fiziki olarak alabilecekleri gibi, þubelerimizde de bozdurabilirler. dedi. Altýn birikimlerini bankada deðerlendirmenin, hem birikim sahibi hem de ülke ekonomisi açýsýndan daha faydalý olduðuna dikkat çeken Doðan, "Birikim sahibinin önceden bankamýzda hesabý bulunmasýna gerek yok. Altýn kabul iþlemi sýrasýnda hesap açýlabilir. Ayrýca müþterimiz dilediði zaman hesabý Türk Lirasý ya da yabancý paraya dönüþtürülebilir 18 Kasým Pazartesi günü þubemizde düzenlenecek Altýn Kabul Günü'ne tüm halkýmýzý bekliyoruz. diye konuþtu. Rotasyon yerine teþvik aþbakan Erdoðan ýn Kýzýlcahamam BKampýnda talimatýný verdiði kýdemli lý Öðretmen ve memur açýðý kapatýlma- memurlarýn Doðu ve Güneydoðu ya gönderilmesi Þu bir gerçektir ki ÝLO, AB ve OECD yönündeki açýklamasýnýn memur ca- miasýnda endiþe ve korku oluþturmaya baþladýðýný söyleyen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, Memur ve öðretmenlere zorunlu rotasyon uygulamak yerine teþvik ve özendirici politikalar uygulanmalýdýr. Rotasyon uygulamasý cebir ve korkuyla deðil memurlarýn rýza ve gönüllü iþtirakiyle saðlanýrsa hükümetin iyi niyetle ve haklý gerekçelerle dile getirdiði kanaati güçlenecektir. dedi. Doðu hizmetinin öðretmen, asker, polis ve doktorlar için zaten uygulandýðýný kaydeden Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, þunlarý söyledi: Zorunlu rotasyon karmaþa ve maðduriyet oluþturur Memur ve öðretmenlerimizin durduk yere DES Ýl Baþkaný Nihat Örs verilerini dikkate aldýðýmýzda Türkiye'deki kamu görevlileri Avrupa ve Amerika'daki ülkelerde çalýþan memurlara nazaran daha aðýr bir iþ yükü altýnda bulunmakta, daha çok çalýþmakta fakat daha düþük ücret almaktadýr. Bu nedenle memurlarýn rýza ve gönüllerini almadan zorla ve cebren rotasyona tabi tutmak yerine baþta öðretmen açýðý olmak üzere ülkemizdeki memur açýðýný kapatmak ve mahrumiyet bölgelerini özendirici hale getirerek memurlarý teþvik etmek daha doðru bir politika olacaktýr. Bu itibarla sendikamýz mensuplarýnýn ve eðitim çalýþanlarýnýn hak ve menfaatlerini korumak adýna her türlü güç birliði ve mücadeleye katýlmaktan çekinmeyecektir. Açýklamalar talihsizlik huzur ve düzenlerini bozacak her türlü uygulamaya karþýyýz. Doðu ve Güneydoðu baþta olmak üzere kalkýnmada öncelikli yerlerdeki öðretmen, memur ve tecrübeli kamu görevlisi ihtiyacýný karþýlamak için zorunlu bir rotasyon uygulamasý dayatmak yerine bu bölgelerde çalýþmayý teþvik eden yasal düzenlemelere gidilmesi daha saðlýklý ve doðru olur. Zorunlu rotasyon yüzbinlerce ailenin parçalanmasý demek Mahrumiyet bölgelerinde çalýþanlara tazminat verilerek, becayiþ Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn öðretmen maaþlarý ile ilgili yaptýðý son açýklamanýn bir talihsizlik olduðunu ifade eden DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 2014 yýlý görüþmelerinde öðretmen maaþlarýnýn 10 yýlda yüzde 303 oranýnda arttýrýldýðýnýn söylenerek büyük bir baþarýymýþ gibi bahsetmesinin eðitimcilerin durumundan, yaþadýklarý zorluklardan habersiz olunduðunun bir göstergesidir. dedi. Örs, Sayýn Bakan göreve yeni baþlayan bir öðretmenin maaþýnýn yüzde 303 artýþla TL'ye yükseltildiðini söylerken dört ki- uygulamalarý yaparak bu bölgelerde çalýþmanýn cazip hale getirilerek þilik bir ailenin yoksulluk sýnýrýnýn 3 bin 500 TL yi bulduðunu biliyor özendirilmesi gerektiðine inanýyoruz. Aksi halde kamu çalýþanlarý arasýnda mu acaba? 15 saat ek ders alan bir öðretmenin TLaldýðýný söylerken büyük bir karmaþa ve maðduriyet oluþacaktýr. Böyle bir rotas- yon memurlarý emekliliðe ve istifaya zorlamak demektir. Yüzbinlerce ailenin eþ ve çocuklarýnýn parçalanmasý, gurbet hayatý yaþamasý demektir. Zorunlu rotasyon bir yönüyle aile bütünlüðünü bozacaðý için kaç öðretmenin ek ders alabildiðinin farkýnda mý? Bu açýklayon malar popülist açýklamalardýr. Kamu çalýþanlarý arasýnda en düþük maaþ alanlar arasýnda öðretmenler ve eðitim çalýþanlarý bulunmaktadýr. Eþit iþe eþit ücret uygulamasýndan öðretmenler yararlanamamýþtýr. Eðitim çalýþanlarý hak ettikleri maaþý alamamaktadýrlar. Eðitim öðretim tazminatý hâlâ bütün eðitim çalýþanlarýna verilmemektedir. Üni- boþanmalarý dahi artýracaktýr. Hükümetin uyguladýðý politikalar neticesinde þekillenen kamu hizmetlerini, halka sunan memurlarýn zorunlu versitedeki eðitim kadrosu aldýklarý maaþla bilimsel araþtýrmayý býrakýn rotasyon nedeniyle mutsuz olmasý, performans ve iþ verimlerinin düþük olmasý en baþta hükümetin zararýnadýr. geçim derdindedir. Eðitimin sorunlarý popülist deðil gerçekçi yak- laþýmlarla çözülür. diye konuþtu. BES in talepleri TBMM de Adalet Bakanlýðý Avrupa nýn ve dünyanýn en büyük adalet saraylarýný yapmakla övünmektedir. Ancak ürkiye de gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin her ge- gün daha da derinleþtiðini, zengin ve yoksul biz biliyoruz ki saray denilen bu binalar gerek yargý Tçen arasýndaki farkýn giderek büyüdüðünü söyleyen Büro emekçileri gerekse hizmet alanlar için birer kabusa dönüþmüþtür. Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, Kamu emekçileri her geçen yýl biraz daha yoksullaþýrken, hükümet yanýna aldýðý Memur Sen'le yaptýðý tekli sözleþmeyle yoksulluk sýnýrýnýn altýnda açlýk sýnýrýna yaklaþan ücretleri bize dayatmaktadýr. dedi yýlýnda kamu emekçilerinin maaþlarýnda net 119 TL artýþ yapýlýrken aile yardýmý, çocuk yardýmý vb kalemlerde herhangi bir artýþýn söz konusu olmadýðýna vurgu yapan Alper, Yine önümüzdeki yýl için enflasyon oraný ne olursa olsun maaþlarýmýza yansýtýlmayacaktýr. Toplu sözleþme imzalanmýþ ancak halen yasallaþmamýþtýr. Ertuðrul Alper Son olarak dünyanýn en büyük adalet sarayý denilerek büyük reklamlarla açýlan Ýstanbul Anadolu Adliyesi, inþaatýnda yapýlan eksik imalatlar nedeniyle mahkemelik olmuþtur. Hazýrlanan iddianamede, binada 810 kalem eksik imalatýn bulunduðu, tuvaletlerden pis sularýn koridorlara ve odalara aktýðý, gereken yangýn alarm ve sulu söndürme sisteminin aktif olmadýðý, bunun binayý yangýna karþý korunaksýz hale getirdiði, doðalgaz kaçaðýný algýlayacak sistemin çalýþmadýðý, asansörlerin birçoðunun arýzalý olduðu gibi birçok eksikliðin Mecliste 2014 yýlý bütçesi görüþülürken yasallaþacaktýr. Kamu emekçilerinin bütçe sürecinde takýnacaðý tutum bütçeden alacaklarý pay açýsýndan belirleyici olacaktýr. Hükümet 2014 yýlý bütçe tasarýsýný 23 Ekim 2014 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu. Bugün de ilgili komisyon Adalet Bakanlýðý'nýn bütçesini bulunduðu belirtilmektedir. Taleplerimiz; Yardýmcý hizmetler sýnýfýnda yer alan mübaþirlerin Genel Ýdari Hizmetler sýnýfýna alýnmasý için gerekli yasal düzenleme yapýlmalýdýr. görüþerek çalýþmalarýný sürdürecek. diye konuþtu. Özellikle büyük þehirlerde nöbete kalan personelin günün ve Hükümeti son defa uyarýyoruz gecenin hangi saatin-de olursa olsun evlerine býrakýlmasý, nöbet Büro Emekçileri Sendikasý olarak yargý emekçilerinin taleplerini içeren dosyayý TBMM de grubu bulunan siyasi partilere ilettiklerini kaydeden Alper, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlara deðindi; Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin her birine çektiðimiz fakslarla taleplerimizi duyurduk. Bugün de Türkiye genelinde adliyelerin önünde yaptýðýmýz basýn açýklamalarý ile hükümeti son defa uyarýyoruz bütçesinde baþta eðitim ve saðlýk hizmetleri kamu hizmetlerini sonrasý izin verilmesi saðlanmalýdýr. Adliyelerde görev yapan sosyolog ve psikologlarýn çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi saðlanmalýdýr. Denetimde serbestlik (infaz korumalar hariç) çalýþanlarýnýn mahkeme kararý olmasýna raðmen sendika üyeliklerinin önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr. Yargý emekçileri hakkýnda keyfi olarak uygulanan adli ve disiplin soruþturmalarýna son verilmelidir. piyasalaþtýrýyor. Sembolik maaþ artýþlarý ile bizleri sefale- Kamu emekçilerinin tamamýna yakýný yoksulluk sýnýrý altýnda te mahkûm ederken 2014 yýlýný tasarruf yýlý ilan ederek adeta bizlerle dalga geçiyor. Dolaylý vergiler ve zorunlu mal ve hizmetlere yaptýðý zamlarla satýn alma gücümüzü her geçen düþüren hükümeti önnan yoksulluk sýnýrý rakamý (3.741 TL) taban maaþ olarak belirlen- çalýþtýrýlmakta olup, Konfederasyonumuz KESK tarafýndan açýklacelikle ciddiyete davet ediyor konfederasyonumuzca hesaplanan 4 kiþilik bir ailenin yoksulluk sýnýrý olan TL'nin kamuda en düþük maaþ olarak baz alýnmasýný talep ediyoruz. melidir. Yoksulluk sýnýrý rakamý en alt vergi diliminden vergilendirilmelidir. Adalet Bakanlýðý nda performans dayatmalarýna, kölece yaþam koþullarýna karþý sesimizi yükseltelim lidir. Her türlü ek ödeme emekli aylýðýna esas kazanca dâhil edilme- AKPhükümetinin genelde kamu emekçilerine özelde ise yargý Performansa göre ücret verilmesi ile ilgili hazýrlýklar yapýlmakta olup bu yaklaþýmdan vazgeçilmelidir. emekçilerine yönelik hak gasplarýnýn artarak devam ettiði, yoksulluk sýnýrý altýnda çalýþmaya mahkûm edildiðimiz, gelirimiz azalýrken sürekli olarak iþ yükümüzün artarak devam ettiði bir süreç yaþamaktayýz. Adliyelerdeki iþ yükü her geçen gün artmakta, iþ yükünden ve UYAP sisteminden kaynaklý yaþanan sorunlardan dolayý yargý 2013 yýlý itibari ile kaldýrýlan fazla mesai ücretlerinden kaynaklanan ücret kayýplarý karþýlanmalýdýr. Adliye binalarýndaki saðlýksýz çalýþma koþullarý bir an önce düzeltilmelidir emekçileri çoðu zaman (2013 yýlý itibariyle fazla mesailerin kaldýrýlmýþ olmasýna raðmen) mesai bitiminde ve tatil günlerinde çalýþrilmeli, güvenceli istihdam saðlanmalýdýr. Kamuda esnek, kuralsýz, güvencesiz çalýþma biçimine son vemak zorunda býrakýlmaktadýrlar. AKP hükümetini bir kez daha uyarýyoruz! Taleplerimize kulaklarýnýzý týkamayýn! Taleplerimiz yerine getirilmezse 2014 yýlý bütçe- Daha önce kaldýrýlan ulaþým ödenekleri sendikamýzýn vermiþ olduðu mücadele sonucunda Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de tekrar verilmeye baþlanmýþtýr. Ulaþým ödeneklerinin tüm illerde verilmesi sinin TBMM Genel Kurulunda görüþüleceði süreçte yapacaðýmýz için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceðiz. grevle kararlýlýðýmýzý bir kez daha ortaya koyacaðýz. Ýmam Hatip Lisesi ek bina bahçesinde aþure ikramý yapacak. EKADER den davet var KADER Boðaziçi EAkademi, öðrenci ve velilerin organizasyonu ile 17 Kasým Pazar günü saat de Ýmam Hatip Lisesi ek bina bahçesinde aþure ikramý yapacak. Öðrenciler, veliler ve Çorum halkýnýn katýlýmý ile yapýlmasý planlanan aþure, dualarla alanda bulunanlara ikram edilecek. Aþure daðýtýmý ile ilgili bilgi veren EKADER Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Aktaþ, Tarihte Hz. Adem'in duasýnýn kabulü, Nuh Aleyhisselam ýn kurtuluþa erdiði, Hz. EKADER Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Aktaþ Yunus'un balýðýn Hz. Musa'nýn karnýndan çýktýðý, Hz. Kýzýldeniz'den geçtiði, Ýbrahim'in ateþten Ýsa Aleyhisselam ýn kurtulduðu, Hz. doðumu ve göðe Yakup'un Hz. Yusuf ile çýkartýlmasýnýn buluþarak gözlerinin gerçekleþtiði birçok açýldýðý, Eyyub olay bizleri Aleyhisselam ýn sevindirmiþtir. Fakat hastalýktan kurtulduðu, Kerbela'da Hz. Hüseyin ve 71 yakýnýnýn þehit edilmesi de bizleri bir o kadar üzmüþtür. Yapýlacak olan bu aþurenin içine atýlacak çeþitli maddeler gibi bizler de sevinçlerimizi, neþelerimizi, üzüntülerimizi ve dargýnlýklarýmýzý ayný tencerede kaynatýp birlikte bu etkinlikle paylaþacaðýz. Ýnþallah böylece alemlerin efendisinin bizlerden istediði gibi bir kardeþliði tesis etmeye çalýþacaðýz. Bu güzel niyetle tüm Çorumlu hemþerilerimizi Ýmam Hatip Lisesi ek bina bahçesine bekliyoruz. dedi. Türk Eðitim Sen genel kurulu yarýn ürk Eðitim-Sen Çorum TÞubesi Olaðan Genel Kurulu, yarýn saat da Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye konferans nda yapýlacak. 6 Ekim 2013 günü delege seçimlerini büyük bir katýlýmla tamamlayan Türk Eðitim- Sen in, genel kurulunu da ayný coþku ve katýlým içerisinde tüm aradeniz Bölgesi KÝl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlükleri toplantýsý 14 ilin katýlýmýyla Samsun'da baþladý. Atakum Grand Amisas Otel'de dün saat 14.00'te baþlayan ve Samsun AFAD Ýl Müdürlüðü'nün ev sahipliðini yaptýðý toplantýya Amasya, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüþhane, Karabük, Kastamonu, Sinop, Sivas, Rize, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinde görevli AFAD Müdürleri katýldý. Toplantýda, planlama ve zarar azaltma hizmetleri kapsamýnda, "Sel sürecinde meteorolojik radar ve ihbar sisteminin kullanýlmasý", "Afet yönetiminde uzaktan algýlama ve GBS teknolojilerinin kullanýmý", "Mikro bölgeleme çalýþmalarý ve afet yönetimine katkýsý", "Yapý envanterlerinin afet ile iliþkilendirilmesi", "Deprem stratejisi ve eylem planlarýnýn içeriði ve sýnýrlarý", "Heyelan duyarlýlýk haritasýnýn üretilme yöntemleri ve kullaným alanlarý", "Afete maruz bölgelerin kamuoyu ve sivil toplum kuruluþlarýna örnek bir þekilde gerçekleþtireceði belirtildi. Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi nden yapýlan açýklamada, Türk Eðitim-Sen yönetimi 21 yýllýk mücadelesinde taþýdýðý bayraðý kirletmeden, lekelemeden, hiç kimsenin kýnamasýndan, fitnesinden korkmadan en yukarýya taþýmaya kararlýdýr. kaldýrýlmasýnýn teknik ve hukuki detaylarý ve sayýsal verisi olamayan eski AMB kararlarýna iliþkin çözümler" anlatýldý yýlýnda ilimizde ve Türkiye genelinde büyük bir üye akýþý saðlayan özellikle þubemizde yetki sürecinde 650 yeni üye yaparak hem Türkiye de hem de ilimiz genelinde büyük baþarýlara imza atan sendikamýz ayný azim ve kararlýlýkla baþarýsýný sürdürmeye kararlýdýr. Tüm kamu çalýþanlarýmýzý ve üyelerimizi davet ediyoruz. denildi. AFAD müdürleri toplandý Toplantýnýn 2 gün süreceði öðrenildi.(ýha) Karadeniz Bölgesi Ýl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlükleri toplandý. Atakum Grand Amisas Otel'de dün düzenlenen toplantýya il müdürleri katýldý.

9 CUMA 15 KASIM CHP li kadýnlardan tepki C Emre Kut HP Kadýn Kollarý yöneticileri gündeme iliþkin iliþkin deðerlendirme yaptý. Kadýn ve Kültür Merkezi nde düzenlenen toplantýya CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere nin yaný sýra partili kadýnlar katýldý. CHP Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, öðrenci evleri tartýþmalarýna deðinerek, AK Parti nin hedefinde kýz öðrencilerin olduðunu savundu. Özüdoðru, Devletin bir valisinin direktifleri doðrultusunda polisin evlere baskýndüzenlemesiyle doruða ulaþan CHP Kadýn Kollarý yöneticileri gündeme iliþkin iliþkin deðerlendirme yaptý. de yer almýþtýr. Kýzlý-eralýkonulmak, koparýlmak uygulamalara bizler bir mý isteniyor? Haklý olaanne olarak, bir kadýn kekli öðrenci evleri derrak bunlarý düþünüyoruz. olarak tepki gösteriyoken hedef kýz öðrencileryeni eðitim sistemiyle ruz eðitim sistedir. Bu akýllardan çýkarýl34 bin kýz öðrencinin ormiyle kýz çocuklarý, yükmamalýdýr dedi. taöðretime devam edesek öðrenimde öðretim CHP Merkez Ýlçe mediði istatistiki bilgilergören kýzlar okullardan Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ise, iktidarýn kadýnlarýn görünür olmasýndan rahatsýz olduðunu iddia etti. Yalçýn, yaþam tarzýna yapýlan müdahaleyi asla kabul etmediklerini belirterek, Kadýnlarý ev dýþýnda görmeye tahammül edemeyenler evlerinde kiminle nasýl yaþayacaðýna karýþýyor. Kadýna 3-5 çocuk doðurmasýný buyurarak eve hapsetmek istiyorlar. Ayný akýl, ayný zihniyet hamileliðin görünür olmasýndan bile rahatsýz oluyor. Þimdide AKP kadýn ve erkeðin yan yana bulunabilmesinin koþullarýný izah etmeye giriþtiðini belirtiyor. Kadýn erkek eþitliði olmadan demokrasi olmaz. Diye konuþtu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Ayakkabýcýlar Arastasý ný ziyaret etti. CHP den Arasta ziyareti C Kadýn ve Kültür Merkezi nde düzenlenen toplantýya partili kadýnlar katýldý. Çocuk istismarý kýyamet alameti iyanet Ýþleri Baþkaný Çocuk istismarý Mehmet Görmez, çoçocuk istismarý konucuk istismarýnýn büyük bir sunu da deðinen Görmez, sorun olduðu ve bunun kýþu deðerlendirmelerde buyamet alametlerinden biri lundu: olduðunu söyledi. "Gelecek nesilleri indiyanet Ýþleri Baþkaný þa etmek için ihmal edilen Mehmet Görmez, çocuk isçocuklara yardýmcý olmayý, tismarýnýn asla gözardý ediel uzatmayý kim dinden lemeyecek bir sorun olduayýrabilir? Kim vicdandan ðunu belirterek, "Eðer bu ayýrabilir? Çocuk istismarý çaðýn kýyameti yakýnsa, çoise asla göz ardý edilemecuk istismarý bunun en yecek bir meseledir. Eðer önemli sebeplerinden biri bu çaðýn kýyameti yakýnsa, olacaktýr" deðerlendirmeçocuk istismarý bunun en sinde bulundu. Diyanet Ýþönemli sebeplerinden biri leri Baþkanlýðýndan yapýlan olacaktýr. Çocuðun her türaçýklamaya göre, Din Hizlü istismarýyla mücadele Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, çocuk istismarýna dikkat çekti. metleri Genel Müdürlüetmeyi kim din hizmetinin ðünce sosyal hizmet kudýþýnda deðerlendirebilir? rumlarýnda din hizmeti görevi sunan personele yönelik eðitici seminer "Çocuk gelinler" diye bir konudan söz ediliyor. Hiçbir þekilde rýzasý oldüzenlendi. madan, anne olma özelliðini daha kazanmadan, eþ olmanýn anlamýný Görmez, seminerin açýlýþýnda, din hizmeti ve eðitimi kavramlarýkavramadan babasý ve ailesi tarafýndan kendisinden çok daha yaþlý bir nýn, zaman ilerledikçe anlam çerçevesi geniþleyen, farklý tarif ve tanýminsanla zorla evlendirilen bir kýz çocuðunun meselesini kim Ýslam'dan larla ortaya konulmasý gerektiðini belirtti. ayrý bir yerde deðerlendirebilir?" Din hizmeti ve eðitiminin, kamuya yönelik yaygýn olarak yapýldý"her kim böyle bir insafsýzlýða Ýslam'ýn herhangi bir kaynaðýndan ðýnda çok büyük anlamlar kazandýðýný ifade eden Görmez, bu kavramdelil bulmaya çalýþýyorsa, hem bu dine hem de o kýz çocuðuna haksýzlarýn tanýmlarýnýn, dine yüklenilen anlamlara göre deðiþtiðini vurguladý. lýk yapmaktadýr" ifadesini kullanan Görmez, ailenin maddi sýkýntýlarýndan menfaat ummak, kýz çocuðuna zulmedeceði ve ahlaksýzlýk yapacadinin hayatýn bir parçasý olduðuna dikkati çeken Görmez, þunlarý ðý zaman Hazreti Muhammed'in hayatýndan örnek vermeye kalkýþmabelirtti: nýn kabul edilemez bir suç olduðunu vurguladý. "Eðer dini sadece bir ibadetler manzumesinden ibaret kabul edigörmez, tarihe ait verilerin, çoðu zaman saðlýklý deðerlendirmeye yorsanýz, dini sadece mabedin içinde yaþanacak hayat olarak deðerlenve eleþtiriye tabii tutulmadan polemik malzemesi yapýldýðýný belirterek, diriyorsanýz din hizmetlerine farklý bir tanýmla yaklaþýrsýnýz. Ayný þekilbu nedenle bütün bilgilerin yeniden ele alýnarak, paylaþýlmasýnýn herkede eðer dini sadece teorik ahlak olarak deðerlendirirseniz yine din hizsin görevi olduðunu bildirdi. metlerinin tanýmý farklý olacaktýr. Ýslam için yapýlacak tek taným budur, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý din hayatýn tabii bir parçasýdýr. Din insan için gönderilmiþtir ve insana arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen ve 6 gün sürecek gönderilmiþtir. Dinin insan için gönderildiðini ve insana gönderildiðini seminere, 81 ilden sosyal içerikli din hizmeti sunan 160 personel katýldikkate aldýðýnýzda o zaman din hizmetlerinin tanýmý farklý olacaktýr." dý.(aa) Emre Kut umhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve bazý parti yöneticileri Ayakkabýcýlar Arastasý'ný ziyaret ederek esnafýn sorunlarýný dinledi. Çöplük Çarþýsý esnafýnýn talep ve þikâyetlerini aktardýðý Atlas, "Çözüm sizlerin elinde. Sandýk baþýna gelince gerekeni yapmalýsýnýz." dedi. Cengiz Atlas, esnafýn taleplerini dinledi. D Çocuklarýmýzý istismardan nasýl koruyacaðýz? Ö zellikle internetin yaygýnlaþmasýyla birlikte günümüzde çocuk istismarlarý çok sýk yaþanýr oldu. Central Hospital'dan Uzm. Psikolog Aycan Bulut, hayatýmýzýn en deðerli varlýklarý çocuklarýmýzý korumak için uyarýyor: Çocuklara ve gençlere, istismarlardan korunmalarý için, saðlýk, cinsellik, bireysel sýnýrlarý ve güvenlikleri hakkýnda bilgi ve beceriler kazandýrýlmalýdýr. Pedophile, Pais (çocuk) ve philia (sevgi, arkadaþlýk) kelimelerinin birleþmesiyle oluþmuþ, çocuk sevgisi anlamýna gelen Yunanca kökenli (paidophlia) bir sözcüktür. Kelimenin köken anlamýnýn da iþaret ettiði gibi pedofili, bir tür çocuk sevgisi olmakla birlikte bu sevgi normal bir çocuk sevgisi deðildir. Bu eðilimdeki kiþiler, çocuklara karþý cinsel ve duygusal yönelime sahiptir. Türkçede pedofili sübyancýlýk olarak kullanýlmaktadýr. Cinsel istismar, çocuk tacizi veya pedofili kavramlarýnýn, eþ anlamlarda kullanýlmasý, konuya geniþ bir anlam kazandýrýyor. Üç davranýþta da çocuklara yönelik cinsel anlamda yakýnlaþmanýn ve ilginin söz konusu olduðunu belirten Uzm. Psk. Aycan Bulut ekliyor: Pedofili, yetiþkinin cinsel tatmin amacý ile çocuklarý cinsel içerikli kullanmaya eðilimli ve istekli olmasýdýr. Bu tip kiþiler ayný ya da karþý cinsteki çocuklarý cinsel olarak çekici bulmakta ve çocuklara cinsel olarak ilgi duymaktadýr. Çocuk tacizi, cinsel istismar veya ensest, pedofilinin yetiþkinlikteki davranýþsal sonuçlarýdýr. Yetiþkin davranýþlarýnýn pedofili olarak tanýmlanmasý için davranýþlarýn cinsel içerikli olmasý gerekir. Pedofilik kiþiler 16 yaþýndan büyük Pedofilik bir kimse, ergenlik dönemi öncesi çocuklarla ilgili cinsel fantazileri olan, onlara karþý cinsel uyarýlar gösteren ve cinsel dürtülerine göre davranan biridir. Bu gibi özellikler gösteren birine pedofil denmesi için, 16 yaþýndan büyük ve çocukla arasýnda en az 5 yaþ fark olmasý gerekmektedir. Pedofiliyi toplum için sorun yapan, çocuklar için tehlikeli olmasý ve bu gibi kimselerin toplum içinde göze batmadan dolaþabilmeleri olduðunu söyleyen Uzm. Psk. Bulut önemli bir konuya dik- kat çekiyor: Pedofili ciddi bir toplumsal sorun, fakat toplumdaki sýklýðýný tahmin etmek zor. Çünkü ilgili kurumlara baþvuran pedofillerin sayýsýnýn çok az olmasý bu konuda araþtýrma yapmayý zorlaþtýrýyor. Bununla birlikte dünyada çocuk pornografisi ve çocuk fuhuþuna olan ilginin fazla olmasý göz önüne alýndýðýnda pedofilinin sayýsýnýn oldukça yüksek olduðunu tahmin ediyoruz. Anne-babalar neler yapmalý? Cinsel istismar ile ilgili araþtýrmalar daha çok cinsel istismarý önleme ve çocuklarýn istismardan korunmalarý gerektiðini ortaya çýkarmýþtýr. Uzm. Psk. Aycan Bulut ekliyor, çocuklarýn cinsel istismara maruz kaldýklarýnda neler yapmalarý gerektiðini þu þekilde sýralýyor: Cinsel istismarý önleme çalýþmalarý, çocuklara, ailelere ve meslek mensuplarýna yönelik olmalýdýr. Çocuðun, istismarýn nasýl bir þey olduðunu bilmesi ve böyle bir durum yaþadýðýnda en kýsa sürede bir yakýnýna veya güvendiði birine yaþadýklarýný anlatmasýnýn önemli bir istismar önleme koþulu olduðu öðretilmelidir. Çünkü istismarýn süresi ile çocuklarýn istismardan etki- lenme süreleri birbirine baðlýdýr. Uzm. Psk. Bulut, çocuðun kendisine yapýlan cinsel amaçlý bir davranýþý anlayabilmesi için bilgilendirme yapýlmasý gerektiðini ifade ediyor ve ebeveynleri uyarýyor: Çocuklara, cinsel istismarla karþýlaþtýklarý zaman, bu tür davranýþlara karþý HAYIR diyebilmeleri ve yüksek sesle tepki vermeleri, rahatsýz olduklarý kiþilerden ve ortamlardan uzaklaþmalarý gerektiði öðretilmeli. Özellikle istismarcý bireylerin, baþkalarýna anlatmamalarý konusunda kendilerini tehdit ettikleri takdirde güvendikleri birilerine yaþanan olayý anlatmalarý gerekli. Her ne koþulda olursa olsun ailenin çocuðun yanýnda olduðunu hissettirmesi ve kendisine yönelik olumsuz her durumda ailenin anlayýþ göstereceði ve çocuðu koruyacaðý anlatýlmalý. Olumlu bir kendilik deðerine sahip olma, çocuklarýn istismara karþý durmalarýnda ve istismarý yakýnlarýna korkmadan ve çekinmeden anlatmalarýnda önemli bir koþuldur. Unutulmamalýdýr ki, olumlu benlik deðeri de, olumlu aile ortamý sayesinde oluþur. Atlas, "Çözüm sizlerin elinde. Sandýk baþýna gelince gerekeni yapmalýsýnýz." dedi. Kitabu l Hudud-Tanýmlar Kitabý yayýnlandý H itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol ve Yrd. Doç. Dr. Ýclal Arslan ýn ortak bir çalýþmayla tercümesini yaptýklarý Ýbn Sina nýn Kitabu l Hudud - Tanýmlar Kitabý isimli kitabý yayýnlandý. Elis Yayýnlarý nda çýkan ve kitap marketlerde yerini alan Kitabu l Hudud - Tanýmlar Kitabý, Ýslâm felsefesi alanýnda oldukça önemli bir eser. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol ve Yrd. Doç. Dr. Ýclal Arslan, kitapla ilgili þunlarý kaydettiler; Ýslam felsefesinde felsefi kavramlarý netleþtirme çabasý, taným konusunda yapýlan çalýþmalarla kendisini göstermiþtir. Taným konusunda en önemli çalýþmalardan birisi de Ýbn Sînâ tarafýndan kaleme alýnan Kitâbu'l-Hudûd adlý eserdir. Ýbn Sînâ, arkadaþlarýnýn kendisinden bir takým kavramlarýn tanýmlarýný istediðini ifade etmektedir. Taným konusunun oldukça zor ve girift bir konu olduðunu zikreden filozof, bundan affýný ister. Ancak konunun zorluðunu kendisi de kabul ettiðinden arkadaþlarýnýn bu konudaki ýsrarlarýný ký- ramaz ve taným konusundaki risalesini kaleme alýr. Ýbn Sînâ, bu çalýþmasýyla Ýslam felsefesinde taným konusundaki en önemli eserlerden birini bizlere kazandýrmýþtýr. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol ve Yrd. Doç. Dr. Ýclal Arslan ýn ortak çalýþmasý kitap haline geldi.

10 10 CUMA 15 KASIM 2013 Bostancý, çözüm süreci izlenimlerini yazdý Çözüm için iþbirliði herkesin yararýna Recep Mebet ATILAN ADIMLAR dalet ve Kalkýnma Partisi ÖNEMLÝ A(AK Parti) Amasya Milletvekili Durumu yine dinlediðimiz hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý, çözüm süreci ile ilgili yaþanan geliþmeleri konu alan bir yazý kaleme aldý. Zaman Gazetesi nde yayýmlanan Bir mendilde aranan babanýn hayaleti baþlýklý yazýsýnda terör sorunundan caný yanan ailelerin yaþadýðý drama dikkat çeken Prof. Dr. Naci Bostancý, Çözüm için iþbirliði herkesin yararýna sonuçlar veriyor dedi. kiþiler üzerinden özetlemek gerekirse: Eskiden devletin baskýsý vardý þimdi örgütün baskýsý var. deniliyor. Siyasal yapý ve anlayýþ olarak kendinden farklý bir Kürt gerçeðine kapalý olan örgüt, tüm Kürtler üzerinde kendini söz sahibi görüyor ve onlarý doðru yola getirmek için her türlü yol ve yöntemi uygulamayý olaðan kabul ediyor. Demokrasi ve özgürlük dili de böylelikle, Sen demokrat ol, ben sýnýrsýz bir özgürlükle kendi egemenliðimi kurayým þeklinde anlaþýlýyor. Öte Çözüm sürecinde herkese ödevler düþtüðünü vurgulayan yandan örgütün varlýðýný, gücünü ve egemen yaklaþýmýný elde Bostancý, kimi adýmlar atýlsa da ödevleri yerine getirme konusunda sorunlar olduðunun düþü- tutalým mantýðý, devlete ve siyasete yönelik güvensizlikten de nüldüðünü kaydetti. Bostancý, besleniyor. Sýnýra çekilen duvar yazýsýnda þu ifadelere yer verdi: (sonradan durduruldu) yapýlan BÝR MENDÝLDE ARA- NAN BABANIN HAYALETÝ Ondan geriye kalan sadece bir mendil. Çocuklarý yýllardýr o mendili koklayarak babalarý için gözyaþý döküyorlar. Sözlerin sahibi bir anne. Oðlu doksanlý yýllarda faili meçhul olarak kaybolmuþ. Geride hiçbir iz yok. Bir kemik, bir mezar, bir iþaret. Ýnsanýn insaný kalekollar, bölgedeki askeri hareketlilik, bugün deðilse bile iþlerin yolunda gitmeyeceði bir yarýn için tedbir alýnmasý gereken tehlikeler olarak anlaþýlýyor. Türkiye'nin demokratikleþmesi yolunda atýlan adýmlar örgütün çekirdeðinde sayýlacak kiþiler için hiçbir þey yapýlmýyor þeklinde karþýlanýrken, daha esnek bir yerde duranlar Ýnkâr etmeyelim, evet güzel iþler yapýlýyor, fakat yeterli anlayabilmesi böyle bir þey. Ýki Prof. Dr. Naci Bostancý, çözüm sürecini kaleme aldý. cümle ve yýllarýn acýsýný, gözyaþýný bu iki cümlenin içine gömen özellikle sürece iliþkin her açýkla- deðil diyorlar. Halk ise umutla, bir dilin kurduðu insani bað. Anne ekliyor: Biz barýþ istiyoruz, mayý, her iþareti eli kalbinde bir þekilde takip ediyor. Aman, diyor, kimsenin artýk kaný akmasýn istiyoruz. Kimse hayatýný kaybetmesin. Þýrnak'ta dinlediðimiz bu annenin ardýndan Van'da, oðlu konzelir. ne olur, öncelikle kan akmasýn. Böyle olursa zamanla her þey düteyner kentte nöbet tutarken þehit edilen polisin babasý konuþuyor: Yer yakýndý. Silah sesini duyunca fýrladým. Geldiðimde oðlum kanlar içinde yerdeydi. Baþýnda bir kadýn aðlayarak aðýt yakýyordu: Bu çocuktan ne istediniz, onu niçin vurdunuz?' Aðlayýp aðýt yakan kadýn, bir süre önce oðlunu daðda kaybeden bir anneydi. Baba da ekliyor: Kimse artýk ölmesin, bizim acýmýz son olsun. Çözüm komisyonu olarak Cizre, Þýrnak, Hakkari ve Van'da yapmýþ olduðumuz görüþmelerde çok acýya, gözyaþýna, geçmiþin karanlýðýnda yitmiþ umutlara þahit olduk. Ýnsanlar artýk bir nokta koymak, bir sýnýr çekmek, bütün bu acýlardan gerekli derslerin ve aklýn çýkartýlarak kurulduðu bir gelecek istiyorlar. Temenniler siyasal duruþa, toplumsal konuma göre deðiþmiyor, fakat mesele hangi yol, yöntem konusuna geldiðinde telaffuzlar farklýlaþýyor. Bu da olaðan. Otuz yýllýk bir geçmiþin aðýrlýðý öyle bir hamlede ortadan kalkmýyor. Alýþkanlýklar, belli düþünme biçimleri, refleksler, bunlara yaslanan yapýlanmalar teþekkül etmiþ. Otuz yýlýn karakteristiði üzerinde bina olan bir iktisadiyat da var. Yeni bir dünya kurmak demek, geçmiþi tüm düþünce biçimleri, alýþkanlýklarý ve nihayet yapýlarý ile yýkmak demek. Bu ise herkese ödev yüklüyor. Kimi adýmlar atýlsa da ödevleri yerine getirme konusunda sorunlar olduðu düþünülüyor. Cizre, Þýrnak, Hakkari kýsmen de olsa küçük çaplý olaylarýn þehir merkezlerinde devam ettiði iller. Diðer yerlere nispetle daha fazla hareketlilik var. Sebebi üzerine rivayet muhtelif: En çok acýyý buralarý çekti, o yüzden kolay durulamýyorlar. Sebep ekonomik. Bölgenin geçim ekonomisi kaçakçýlýða dayanýyor, geliþmeler onu tehdit ettiði için. Örgüt halký baskýlamak için halen ayakta ve sahada olduðunu göstermek, hayaletini ortada dolaþtýrmak istiyor. Polis olaylarý durduracak deðil aksine hýzlandýracak uygulamalar içinde. Panzerler ortalýkta dolaþýyor, bir olay çýktýðýnda kimse dýþarý çýkamasýn diye olaylarýn olmadýðý mahallelere de gaz atýyor. Vs. Bir yetkili, üzerine sürekli molotof atýlarak yakýlmak istenen ve yaralar alan polisimiz yine de silahýna davranmýyor. Oysa bu meþru müdafaa. Amaç sürece zarar vermemek. Bu kadar hassasýz. diyor. Dinlediðimiz bir baþka kiþi, Çok kolay bastýrýlacak olaylarda bile polis sanki devletin gücü deðil de bir taraf olmanýn hýncýyla davranýyor. Çok öfkeliler. þeklinde açýklamalar getiriyor. Çözüm sürecinin yolunda ilerlemesi için talepler denildiðinde ise en baþa anadil meselesi konuyor: Anadilde eðitim olmalý. Öcalan'ýn tecridi kalkmalý, þartlarý iyileþtirilmeli. Daðda olanlar için eve dönüþ yolu açýlmalý. Öte yandan ise, örgüt baskýsý ortadan kalkmalý, herkes istediði siyasette yer alabilmeli. Olaylar durmalý. Çekilme tamamlanmalý. ÇÖZÜM ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ HERKESÝN YA- RARINA Görüþtüðümüz yerlerdeki kanaatimce temsil niteliði de olan iklimi þöyle toparlamak mümkün: Çözüm süreci yüksek destek görüyor. Ancak þimdiye kadar atýlan adýmlar daha çok geçmiþi hatýrlatýr bir tuhaflýkla güvenlik eksenli deðerlendiriliyor. Bunun özeti çatýþmanýn olmamasý. Ötesindeki geliþmelerin ise hem derinlik kazanmasý hem de anlaþýlmasý bir zaman iþi. Kolay deðil, otuz yýl mukabil bir yýla sýðdýrýlamýyor. Ýþte bu zamaný kan dökülmeden geçirmek çok önemli, çok hayatî. Henüz geleneksel konumlar terk edilmediði için semboller savaþçý niteliðini sürdürüyor. Bölgedeki kimi barajlarýn yapýlmasýndan dahi tehdit algýsý çýkabiliyor. Panzerlerin herkesin güvenliði için var olduðu algýsýnýn yerleþmesine daha vakit var. Ýþin sosyal psikolojiye dayanan ve gerilim kaynaðý olan algýlarý ortadan kaldýrmanýn önemli bir yolu insanî temas. Ýnsanlar, ellerini sýktýklarý kiþilere güvenmek istiyorlar. Uzaktan baktýklarý insanlardan ise emin olamýyorlar. Malum, selamlaþmak bile benden emin olabilirsin mesajý vermektir. Bunun baþarýlý örnekleri var. Devlet ve sivil toplum temsilcilerinin iþbirliði, herkesin yararýna olan konularda sonuçlar veriyor. Þýrnak Valisi, böyle bir iþbirliði ile olaylarýn çapýný azalttýklarýný söylüyor. Hakkari valisinin þehirde serbestçe dolaþmasý gerilimi düþüren sembolik bir iþlevi yerine getiriyor. Yakýnlaþmayý saðlýyor. Çözüm zor mu? Hayýr. Ýnsanî temas, geçmiþin alýþkanlýklarýný rehabilite edici bir yaklaþým, güven saðlayýcý bir üslup, çözüme yönelik dil, savaþçý sembollerin yeni bir gözle görülmesini saðlayacak sosyal psikolojik ortam. Aklýn bir sýnýrý var ama akýlsýzlýðýn yok. Aklýn sýnýrlarýný dikkate alan bir sabýr ve tahammül, sýnýrsýz akýlsýzlýða teslim olmayacak bir saðduyu. Kanaatim, zorluklarý aþacak imkânlara ve insanlara sahip olduðumuz. Siyasal aklýn da yaklaþýmý çok pozitif. Bunu herkes görüyor. Ýnþallah bu defa çözüm süreci kapsamý artarak sürdürülecek. Son söz: Geçmiþte üç çocuðunu daðda kaybetmiþ bir anneye Kapý çalýndýðýnda hangisi geldi sanýyorsun? diye soruyorum. Bir an duruyor, sonra yüzüne masum ve hüzünlü bir gülümseme yerleþiyor. Küçük oðlum, diyor. Bu ülkede kapýlar çalýndýðýnda gelmeyecek çocuklarýný bekleyen Terör sorunundan caný yanan ailelerin yaþadýðý drama dikkat çeken Prof. Dr. Naci Bostancý, Çözüm için iþbirliði herkesin yararýna sonuçlar veriyor dedi. ne çok anne var. Þimdi hepsi, kapýlar çalýndýðýnda çocuklar artýk evlerine gelebilsinler istiyor. Hayat sigortasý faize giriyor Çorumlu CEO dan ortak 4G ye destek Ýletiþimde ortak altyapý kazançlý Recep Mebet slâm Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin ÝKaraman, faiz üzerine kurgulanan hayat sigortasý uygulamasýnýn caiz olmadýðýný açýkladý. Zaman Gazetesi nden Arife Kabil e konuþan Hayrettin Karaman, hayat sigortasýnýn Ýslâm hukukundaki yeri ile ilgili açýklamalarda bulundu. Hayatý sigortalamak caiz mi? baþlýklý yazýda Karaman ýn þu görüþlerine yer verildi: Ýslam a uygun olan bir sigorta kurumu oluþturmak mümkün. Malezya da böyle bir kurum var ve baþarýyla iþletiliyor. Bu sigortanýn esasý þudur: Malýný sigorta ettirmek isteyenler sigorta kurumuna gelip üye olur ve belli bir yýllýk, aylýk bedel öderler. Bu para onlarýn namýna kaydedilir, toplanan paralarýn belli bir miktarý hasarlarý ödemek için ayrýlýr, geri kalan ile yatýrým ve ticaret yapýlýr, buna da bütün üyeler ortaktýr. Bu ticaretin geliri bazen o kadar olur ki, hem bütün üyelerin bu þekilde sigortalý hasarlarý ödenir, hem de üstüne para kazanýrlar. Gelir fazla olmazsa hasarlar fondan (toplanan paradan) ödenir. Kurumun giderleri de yine fondan ve ticari, gelirden karþýlanýr. Türkiye de böyle bir sigorta kurumuna izin verilmedi. Bu sebeple -yani Ýslam a uygun olan sigorta kurumu bulunmadýðý için- ve Müslümanlarýn da araba, ev, dükkan, mal, saðlýk gibi deðerlerini hasar ve zarara karþý yardýmlaþarak korumaya ihtiyaçlarý olduðu için, mevcut sigorta þirketlerine bunlarý sigorta ettirmeleri -fýkýhta zaruret sayýlan bu ihtiyaç sebebiyle- caizdir. Kasko da böyledir. Hayat sigortasýnýn hasar, zarar ve ortaklaþa telafi ile bir ilgisi yoktur; hayat sigortasý para verip karþýlýðýnda para alma esasýna göre iþler, bu sebeple faizciliðe girer ve caiz deðildir. Avea CEO'su hemþehrimiz Erkan Akdemir Recep Mebet vea CEO'su hemþehrimiz Erkan Akdemir, Türki- 2G ve 3G de gereksiz tekrar yatýrýmlar Aye nin yaptýðýný belirterek, Ortak altyapý ile hem ülke, hem vatandaþlar hem de operatörler kazançlý çýkar dedi. Türkiye de dördüncü nesil (4G) iletiþim þebekesi kurulumunda ortak altyapý kullanýlmasýný destekleyen Erkan Akdemir, iletiþim yatýrýmlarýnda iþbirliðinin saðlayacaðý avantajlara dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak Zaman Gazetesi nde Abdulkadir Cembekli imzasýyla yayýmlanan haberde þu bilgilere yer verildi: RAKAMLARLA AVEA YI ANLATTI GSM operatörü Avea, 2013 yýlý 3. çeyrek dönemine ait finansal sonuçlarýný açýkladý. Toplantýda konuþan þirketin CEO su Erkan Akdemir, savunma müsteþarlýðýnýn 4G ile ilgili yerli üretimi artýrmaya yönelik çalýþma içerisinde olduðuna iþaret ederek, 2014 sonu itibarýyla Türkiye de ortak altyapýya dayalý 4G nin kurulmasýnýn öngörüldüðünü söyledi. Avea olarak ortak 4G altyapýsýný desteklediklerini vurgulayan Akdemir, Türkiye 2G ve 3G de gereksiz tekrar yatýrýmlarý yapmýþtý. Bu durum cari açýðý olumsuz etkilemiþti. Gelirimizin yüzde 20 sinden fazlasýný yatýrýma ayýrýyoruz. Ortak altyapý ile hem ülke, hem vatandaþlar hem de operatörler kazançlý çýkar. ifadelerini kullandý. Erkan Akdemir, 2013 yýlýnýn üçüncü üç aylýk döneminde gelirlerini geçen yýla göre yüzde 7 artýrarak 973 milyon liraya çýkarttýklarýný söyledi. Numara taþýmada 133 bin net abone kazanýmýyla 6 çeyrektir kesintisiz lider olduklarýný belirten Akdemir, geçen yýlýn ayný döneminde 13 milyon 200 bin olan toplam müþteri sayýsýný, bu çeyrekte yüzde 7 büyüterek 14 milyonun üzerine çýkardýklarýný kaydetti. Avea nýn faturalý ve faturasýz abone sayýsý da artarken, 5 milyon 900 bin olan faturalý abone sayýsý yüzde 6 artýþla 6 milyon 200 bine ulaþtý. Faturasýz aboneleri ise yüzde 7 lik artýþla 7 milyon 900 bin oldu. Avea nýn, 350 dakika olan kiþi baþý kullaným süresi de 2012 üçüncü çeyrek dönemine göre yüzde 7 artarak 375 dakikaya ulaþtý. Büyümenin önemli bir kýsmýnýn mobil internetten geldiðine iþaret eden Erkan Akdemir, Mobil internet bu dönemde de önümüzdeki dönemde de bizim en önemli gelir artýþ kalemlerimizden bir tanesi. Akýllý telefon penetrasyonumuz, geçen yýla göre 11 puan artarak yüzde 33 e yükseldi. Bu sýçrayýþla geçen yýlýn 3. çeyreðinde 2,8 milyon olan akýllý telefon kullanýcý sayýmýz yüzde 63 artýþla 4,6 milyona çýktý. Akýllý cihaz kullanan müþterilerimizin daha fazla internet talepleri oluyor. Bu etkileþimle bu yýl data gelirinde yüzde 43 artýþ oranýný yakaladýk. dedi. Her geçen gün geniþbantýn mobil tarafa kaydýðýný gördüklerini dile getiren Akdemir, altyapý çalýþmalarýný bu trende paralel artýrdýklarýný kaydetti. Bu çerçevede iletiþim kule sayýsýný geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 13 artýrdýklarýný ifade eden Akdemir þu bilgileri verdi: Sadece kule deðil, hýzlý veriyi, daha fazla görüntüyü taþýyabilecek bir þebeke mimarisi üzerinde ciddi yatýrýmlar yaptýk ve yapmaya devam edeceðiz. Müþterilerimize 81 ilde çift taþýyýcýlý internet teknolojisi Mobil Plus ý sunduktan sonra son hamlemiz, 3G yi çift taþýyýcý ve çoklu anten teknolojisiyle 4 kat hýzlandýrarak 4G seviyesine çýkartmak oldu. Bunlarýn sonucunda son 2 yýlda 1,5 milyar liranýn üzerinde yatýrým gerçekleþtirdik. Bu yýlýn ilk 9 ayýnda da yatýrýmlarýmýz yaklaþýk 430 milyon TL yi buldu. Akdemir, Türkiye de dördüncü nesil (4G) iletiþim þebekesi kurulumunda ortak altyapý kullanýlmasýný destekledi.

11 CUMA 15 KASIM Ergün Kurt muhtar adaylýðýný açýkladý B Recep Mebet ahçelievler Mahallesi Muhtar Adayý Ergün Kurt dün düzenlediði basýn toplantýsý ile adaylýðýný resmen açýkladý. Bahabey Caddesi ndeki Uysal Kýraathanesi nde düzenlenen toplantýya HYP Merkez Ýlçe Baþkaný Haydar Çifçi nin yaný sýra çok sayýda mahalle sakini katýldý. Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimi nde Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý na aday olduðunu belirten Ergün Kurt, mahalle sakinlerinin desteðini istedi. Bahçelievler Mahallesi nin yüzölçümü ve nüfus açýsýndan Çorum un en büyük mahalleleri arasýnda yer aldýðýný vurgulayan Kurt, mevcut problemlerin çözümü için gayretle çalýþacaðýný söyledi. Kurt, konuþmasýnda þu ifadelere yer Ergün Kurt dün düzenlediði basýn toplantýsý ile adaylýðýný resmen açýkladý. verdi: Çorum'un, kapsadýðý alan ve nüfus olarak en büyük mahallesinde yaþýyoruz. Mahallemizin sorunlarý da en az nüfusu kadar büyük. Bu mahalleye daha önce hizmet eden muhtarlarýmýzdan merhum Osman Eftekin ve merhum Mehmet Tekin'i rahmetle anarken, halen muhtarlýk görevini sürdüren Hasan Kaya'ya da teþekkür etmeyi bir borç biliyo- rum. Mahallemiz her geçen gün büyüdü. Konut sayýsý da, cadde ve sokak sayýsý da sürekli arttý. Belki saðlýklý bir büyüme olmadý ama bu büyüme beraberinde ihtiyaçlarý da artýrdý. Bu ihtiyaçlarý hepimiz gün içerisinde her an hissedip yaþayarak görüyoruz. Bozuk kaldýrýmlar, ilk açýldýðý günden bu tarafa el deðmemiþ yollar, hýzlý konutlaþma yüzünden yetiþ- tirilemeyen altyapý eksiklikleri hepimizin malumu. Muhtarlarýn elbette milyonlarý bulan bütçeleri, emrinde çalýþan mühendis, tekniker ya da iþçileri yok. Ancak, halkýn ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi ve ilgili yerlere en etkili bir biçimde ulaþtýrýlmasý gibi görevleri var. Eðer nasip olur da oylarýnýzla seçilirsem tek vaadim, tam zamanlý olarak verilen bu görevi sonuna kadar ve hakkýyla yerine getirmek. Ortak sorunlarýmýzýn çözüme kavuþturulmasý için kiminle, nasýl görüþülmesi gerekiyorsa görüþeceðim. Nereye gidilmesi, neler yapýlmasý gerekiyorsa yapacaðým. Sonuca ulaþýncaya kadar býkmadan, usanmadan, aksine ilgilileri býktýrýp hizmeti alýncaya kadar çalýþacaðým. Maddi ve fiziki ihtiyaçlarýmýzýn çözüme kavuþturulmasý olduðu kadar sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýmýzýn da takipçisi olmayý taahhüt ediyorum. Mahallemizde iþi, gücü olan, evinin ihtiyaçlarýný yeteri kadar temin edebilecek insanlarýmýz olduðu kadar bir ekmeðe muhtaç insanlarýmýz da var. Ýþsiz insanlarýmýz var. Büyük ilçelerimizin nüfusu kadar nüfusumuz var. Sosyal alandaki eksikliklerin de takipçisi olacaðýma söz veriyorum. Uysal Kýraathanesi nde düzenlenen toplantýya HYP Merkez Ýlçe Baþkaný Haydar Çifçi nin yaný sýra çok sayýda mahalle sakini katýldý. Tütüncü nün yeni þubesi bugün açýlýyor T Recep Mebet ütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi (TÝM) nin yeni maðazasý bugün saat te Gazi Caddesi numara 74/A da hizmete açýlacak. Yeni þube ve hizmetleri hakkýnda bilgi veren Maðaza Müdürü Serdar Sarýkaya, Çorum a Tütüncü Ticaret in yeni maðazasý bugün saat te Gazi Caddesi numara 74/A da hizmete açýlacak. yeni bir Turkcell Ýletiþim Merkezi kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Turkcell hat ve kart iþlemleri ile fatura tahsilatýnýn yapýldýðý yeni þubede cihaz ve aksesuar satýþýnýn da yer aldýðýný belirten Serdar Sarýkaya, iletiþim alanýnda bireysel ve kurumsal çözümler sunduklarýný söyledi. Ýnönü Caddesi ve Hamit Camii Sokak ta da þubelerinin bulunduðunu hatýrlatan Sarýkaya, Yeni maðazamýzý yakýndan görmek ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Gazi Caddesi nden Bahabey Caddesi ne dönen köþede açýlýþý yapýlacak þubemize bekliyoruz diye konuþtu. Papirüs Basým, Yavruturna Mahallesi 1. Sokak numara 39 da hizmet veriyor. Matbaacýlýkta 50 yýllýk tecrübe: Ö Recep Mebet PAPÝRÜS mer Faruk Ertürk ün sahibi olduðu Papirüs Basým, Yavruturna Mahallesi 1. Sokak numara 39 da hizmet veriyor. Sektörde 50 yýllýk tecrübeye sahip olan Yusuf Kenan Ertürk ün kurucusu olduðu Papirüs Basým, 2010 yýlýndan bu yana yeni yerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Babasýndan devraldýðý tecrübe ve birikimle matbaa sektöründe dikkat çeken çalýþmalara imza atan Ömer Faruk Ertürk, Papirüs Basým ve hizmetlerini anlattý. Çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Ertürk, þöyle konuþtu: Matbaa sektöründe her zaman en yüksek kalitede hizmet vermek temel gayemiz oldu. Faaliyete baþladýðýmýz 1970 yýlýndan bugüne kadar olduðu gibi, hedefimiz daima ihtiyaçlarý doðru bir þekilde deðerlendirerek ekip çalýþmasý ile hýzlý ve etkin bir hizmet sunmak oldu. Kalite standartlarýný en üst seviyede tutmak için sektörel yenilikleri yakýndan takip ederek en yüksek teknolojiyi kullanan firma olmayý amaçladýk. Kaliteye verdiðimiz önemle birlikte müþteri memnuniyeti en büyük kazancýmýz oldu. Tecrübeli kadromuzla en iyi hizmeti en hýzlý þekilde sunmak, kalite politikamýzýn temelini teþkil ediyor. Teknolojik yeniliklere baðlý olarak hizmet hýzýmýzýn ve baþarýmýzýn sürekliliðini saðlamak müþteri memnuniyetinde devamlýlýðý saðladý. Yusuf Kenan Ertürk, 50 yýllýk tecrübeye sahip. Hizmet verdiðimiz kiþi ve kuruluþlarýn teveccühü doðrultusunda sektördeki yeniliklerimize devam ediyoruz. Papirüs Basým olarak ofset baský ve sürekli form baský baþta olmak üzere dijital baský hizmeti de veriyoruz. Ayrýca grafik ve tasarýmýn yaný sýra kaðýt, zarf, fatura, sevk irsaliyesi, makbuz, form evrak ve termal baskýlý rulolar da hazýrlýyoruz. Takvim, bloknot, Ömer Faruk Ertürk, babasýndan devraldýðý tecrübe ile yoluna devam ediyor. katalog gibi ürünlerin yaný sýra karton çanta, karton kutu ve ambalaj kaðýtlarý, plastik tabaka ve filmler, kendinden yapýþkanlý kaðýtlar da ürünlerimiz arasýnda yer alýyor. Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Kulaksýz Camii ile Bahçelievler Polis Merkezi arasýnda faaliyet gösteren Papirüs Basým a bekliyoruz. Ertürk, sunduklarý hizmetler hakkýnda bilgiler verdi. Ertürk, Matbaa sektöründe her zaman en yüksek kalitede hizmet vermek temel gayemiz oldu dedi.

12 12 CUMA 15 KASIM 2013

13 CUMA 15 KASIM Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 12 Muharrem: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:2 Teþrin-i Sâni 1429 Kasým: KASIM HATIRLATMA: VERGÝ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannameleri verilecek. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü VEFAT EDENLER 1- Hazýr Elbiseciler Esnafýndan, Aziz ve Muammer ORHAN' ýn aðabeyi; Nail ORHAN. 2- Berk Köyü' nden gelme, Osman, Hüseyin ve Yakup ÞÝMÞEK' in annesi; Ýkbal ÞÝMÞEK. 3-Telekom Ýl Müdürlüðü çalýþaný Hasan YILMAZ' ýn babasý; Salim YILMAZ. 4- Tarhankozlusu Köyü' nden gelme, Köy Hizmetlerinden emekli Fikret AÞGIN ve Çorum Belediyesi' nden emekli Tahsin AÞGIN' ýn aðabeyi, Emdosan çalýþaný Emin AÞGIN' ýn babasý; Hakký AÞGIN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Öðrencilerin barýnma sorunu Ýlkokul ve ortaokulu ailesinin yanýnda Ethem ERKOÇ ders çalýþabilmelerinden söz etmek mümkün okuyan pek çok öðrenci, lise hayatýnda yatýlý net deðildir. Bu tür öðrenci evleri, bulunduklarý okumak zorundadýr. Devlet yatýlýsýný kazanamayanlar, özel yurtlarda veya birkaç arkadamaktadýr. Evini, dairesini böyle bir gruba kira- apartmanda ve sokakta sorun olmaya baþlaþýyla birlikte kiraladýklarý evlerde kalarak öðrenimlerini sürdürürler. Bazen bu özel yurtlar, mek için pek çok kapý çalmaktadýr. Bu öðrenya veren mülk sahipleri de evi boþalttýrabil- çeþitli dernek ve vakýflarýn denetiminde ve cilerin komþularýna vermiþ olduklarý huzursuzluklarýn yaný sýra daireye verdikleri hasar desteðinde yürütülür. Liseden sonra üniversiteyi baþka ilde da ciddi boyutlara varmaktadýr. okumayý tercih eden öðrenciler, bundan sonra Öðrenci evlerini, baþbakanýn duyduðu barýnma sorunuyla ciddi anlamda karþý karþýya kalacaklardýr. Zira büyük þehirlerde yaþaruz. Ama bu tür bir endiþenin yersiz olduðu ahlâkî endiþe yönünden ele almak istemiyomak, baþlý baþýna zordur. Kaldýðý yurt ile okuduðu fakülte her kanýsýnda da deðiliz. Öðrencilik dönemimizde pek çok arkadaþýmýzdan dinlediðimiz, sonrasýnda ise yükseköðrenimde zaman bir birine yakýn olmayabilir. Ýki nokta arasýnda bazý durumlarda birkaç vasýta deðiþtirmek zorunda kalabilirler. okuyan öðrencilerimizden duyduðumuz iðrenç olaylar var. Bu, iþin bir boyutu. Diðer bir yönü de öðrencilerin yurt Bunlarýn pek çoðunu sizler de duymuþsunuzdur. sorunudur. Zira her yerde yeterli kapasitede yurt bulunmuyor. Bu konuda devletin yapacaðý pek çok þey olabilir. Ama Bulunsa bile çoðunluðu erkek öðrencilere yönelik olarak inþa edilmiþ. Kýzlarýn pek çoðu özel yurtlara, apart otellere ve- dikkate alýnýnca iþin zorluðu anlaþýlacaktýr. Bir de buna cinsel özel hayatýn gizliliði, mesken dokunulmazlýðý gibi konular ya öðrenci evlerine kaymak zorunda kalýyorlar. özgürlüðü temel alan siyasilerin tepkisi eklenince konu, istenilmeyen yönlere doðru kaymaktadýr. Öyleyse bu konuda ai- Önceleri devlet yurtlarýnda yer bulamayan ve maddi durumu elveriþli olmayan pek çok öðrenci, yükseköðretime devam edemezdi. Çeþitli cemiyet, cemaat, dernek ve vakýflarýn þartlarda, kimlerle beraber kaldýðýný sýk sýk kontrol etmeliler. leler, dikkatli olmalýlar. Çocuklarýnýn nerede, nasýl, hangi bu konuya el atmasýyla pek çok gencin okumasýna ve memlekete hizmet etmesine imkân saðlandý. Bu konuda emeði ge- uzak tutmamalýlar. Her þeyi devletten beklemek yerine, bir Sadece kýz öðrencileri deðil, erkek öðrencileri de gözden çen herkesi, iyi niyetle böyle hayýr hizmetlere öncülük edenleri kutlamalýyýz. melidirler. anlamda namusu sayýlan evlatlarýný himaye etmeye devam et- Böylesine önemli bir alanda iyi niyetliler kadar kötü niyetlilerin de olabileceðini göz ardý etmemek lâzým. Öðrenci- çözümünde temel esas, kýz ve erkekler için yeterli kapasitede Devlet açýsýndan da öðrencilerinin barýnma sorununun lerin maðduriyetlerinden, maddi imkânsýzlýklarýndan yararlanarak onlarý yurt ve burs vaatleriyle kendilerine çeken, onla- yurt inþa edebilmektir. Ama bu yurtlar, belli standartlarda olmalýdýr. Lise yurtlarýndaki gibi koðuþ nizamýnda bir yatakhane, etüt sýnýflarý ve yemekhaneden ibaret yurt mantýðý tamamýyla terk edilmelidir. Ýki üç kiþinin yatabildiði, masasýnda ra hayallerinin ötesinde imkânlar sunan ve bir süre sonra bu gençleri çeþitli eylemlere sokarak örgüt faaliyetlerinin faal ders çalýþabildiði, teknik donanýmý olan odalardan müteþekkil elemanlarý haline getiren yýkýcý ve bölücü yapýlanmalarýn da bir yurt sistemi, tüm üniversitelerde yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. olabileceðini unutmamalýyýz. Bunlar, yaþanmýþ pek çok örneðiyle bilinmektedir. Sanýyorum emniyet ve istihbaratta bunlayi artýrmaktan geçer. Dernek, vakýf ve benzeri kuruluþlar ise Ýþin özü, konunun çözümü yurtlarda kapasiteyi ve kaliterýn kayýtlarý vardýr. yükseköðrenimde kaliteli eðitim için katký vermeye yine devam edebilirler. Önce üç beþ kiþinin kalacaðý bir ev gibi baþlayan, sonra yirmi otuz kiþinin kaldýðý gayri resmi yurt halini alan öðrenci Bu durumda gündemdeki þikâyetler ve sorunlar tamamen biter mi? Hayýr Ama bu günkü boyutlarda olmaz, as- evleri, sorun olmaya adaydýr. Burada kalan öðrencilerin saðlýklý olarak barýnmalarýndan ve huzurlu bir ortak bulup da gariye iner. Amaç da bu olmalýdýr Kim demiþ? Sözde akýllý, kendini hesabýný bilir, biraz da tuzu kuru insanlarýmýzýn diline pelesenk olmuþ meþhur bir kelam vardýr: Zaman zaman insanlýk, dostluk üzerine koyu söyleþilerde o sözü, sultan fermaný, þeyhulislam fetvasý gibi gerile gerile beyan ederler; "Dostluk menfaata dayanmaz", menfaat üzerine dostluk olmaz.. Rabbýn emanetidir. Kimin parasýný kimden esirgiyorsun arkadaþ? Ýsteyeni iyi tanýyýp inceleyeceksin, belirlediðin bir süre sonra iadesini belirtecek vereceksin. Bunu böyle gayet güzel sürdürenler var, inanýyorsan kara kaplý kitaba, seviyorsan Allah için insanlarý, param riske girecek diye dürüst maðdurlarýn yardýmýna koþmaktan geri duramazsýn. Hatta istetmeden durumu kavrayarak sen talip olacaksýn vermeye. Sen teklif edeceksin.. Hiçmi hiç hazzetmem o laftan. Bu tiplerin Yoksa baþýmýzýn belasýdýr mal ve para. çoðu dýþarýdan bakýldýðýnda çevresinde düþüp kalktýklarýyla, candan ciðerden kuzu sarmasýdýrlar Böylesi yardýmlaþmalar için mütevazý kazancýndan daim belli bir fonu olan bir muhterem adeta. Mustafa dostum var. Geçenlerde kendisine borç para istemeye giden memur bir arkadaþa verdiði cevaba Oysa gerçek, uygulama bambaþkadýr. Dara Özçatalbaþ düþen bocalayanlar olur bazen aralarýnda. Çoðunun haberi bile olmaz. Sýkýntýdakinin yüzündeki bakýn; - Tamam izaha gerek yok. Beni sevindirdirdin bana durgunluk, mahzunluk, gerginliðe kayýtsýzdýrlar. Maðdur gelmekle. Demek ki beni öylesine kendine yakýn gördün kiþi etrafýný saran sözde dostlarýnýn hiç birine halini arzetme cesareti bulamaz kendinde. Öyle bir candanlýk tekyur. sevdin. Teþekkür ederim. Hayra vesile oldun. Al bulifsizlik tesis edilmemiþtir ki aralarýnda. Adam onca kalabalýk ortasýnda yapayalnýz yardýmsýz kalýr. Minnet duygu yoðunluðundan adam aðlamaklýydý bunlarý bana naklederken. Böylesi kendine yeter tuzu kurularýn ilkine benzer bir - Onlar dedim, þu gök kubbe arasýný süsleyen kiþiler. Þu kavanoz dipli dünyayý yaþanmaya deðer kýlan de- ikinci karar ve prensipleri daha vardýr. Zamanýnda nasýlsa bir iki iyilik damarlarý tutmuþ birilerine borç para vermiþ, alamamýþlardýr. Meyva gibi insanýn da çürüðü olduðunu hesaba katmak istemezler. ðerler. Evet yarenler, nicemiz görünüþte candan ahbap kardeþiz güya, dara düþtüðümüzde elini uzatacak paylaþacak - Vaay sen misin borcunu suistimal eden! "And olsun üç insanýmýz yok oysa! Ýyi kötü günümüz hastalýklarýmýzda bundan sonra yok kimseye beþ para! Ne kimseye beþ kuruþ veririm ne de alýrým arkadaþ " derler. Adam bulunduðu köy yahut kabilede bir iki yolsuz arsýz yüzünden tümünü ayný kefeye koyup yargýlar reddeder. Ýþin kötüsü bu yardýmlaþmadan kaçýnanlarýn çoðu fikirlerinde muhafazakar, dindar görünüþtedirler de. Bulunduklarý konumda düþünebilseler böyle davranma lüksleri yoktur onlarýn. Çünkü söz ve inançlarý uygulamalarýyla çatýþýr.. Zira mal, mülk, para kendilerinin deðildir aslýnda, birbirimizin kapýsýný açýp ziyaret etmeyiz. On bin- lerimiz þurada dururken istesekte esirgeriz yekdiðerimizden. Aldatýrýz sonra da kendimizi bir iki ibadet etmekle, sanýrýz ki yolunda yürüyenlerindeniz Mevlânýn. Kýzar köpürürüz, "geeel adam gibi adam olalým", diyenlere.. Dostluk menfaate dayanmazmýþ. Neye dayanýr peki? Vefasýzlýk hayýrsýzlýða mý? Dense dense öylesine dostluk deðil odunluk denir. Olmaz olsun öyle arkadaþlýk kardeþlik de. Kadir Yüktaþýr com "Komisyoncu Ali Abi. " 2 Biz de Anadolu'dan gazeteye her uðradýðýmýzda yanýna uðrar, leblebi ikramýn da bulunur doyulmaz sohbetlerde bulunurduk. Bizleri tebrik ve teþvikle de bulunurdu. Dava için uzun yýllar çok önemli ve baþarýlý hizmetlerde bulundu. Tarifi zor, gayret sahibi idi. Her hangi bir meselede "hemen bir komisyon kuralým" dediði için adý "Komisyoncu Ali abi" ünvanýna sahipti. METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: KASIM 2013 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 84,472 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz Dile kolay uzun yýllar gazetemizde hizmetlerde önemli projelere imza attý. "Ýlim teknik serisi" "Ýlahiyat serisi" "Risalelerin dipnotlu hazýrlanmasý" Ve daha sayýlamayacak kadar yayýn hizmetlerinde aktif görev aldý. Son týr gezisinde oldukça emekleri geçti. Burada daha sayamayacaðým organizelerde dolu,dolu hizmetlerde bulundu. Son olarak geçen günlerde emekli olmasý beni hem hüzünlendirdi, hem de eski yýllardaki hatýralara götürdü. Bir insaný meth etmek iyi deðildir. Ama bu satýrlarý tebrik mahiyetinde yazdýðým için inþallah Ali abi darýlmaz? Ýslam Yaþar bey kardeþim,beþlemeyi yazarken, Türkiye çapýnda onun gezdirimesi gerekiyordu. Gazetede görüþmüþler ve "bu hizmeti Raþit kardeþ yapabilir, çünkü o çok gezen biri olduðu için mekanlarý ve illeri tanýr" diyerek beni aradý Ali abi. (Sürecek) SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER SEVÝNÇ M.AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI YANI ÖZHABOÐLU SANCAKTAR CAMÝSÝ KARÞISI - ZAFER ÇARÞISI AÞAÐISI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 84,554 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Çorum Valiliði Valilik düzenlenen fidan dikim töreni dün gerçekleþtirildi. Þehidimizin adý yaþayacak * HABERÝ 3 DE

Çorum Valiliði Valilik düzenlenen fidan dikim töreni dün gerçekleþtirildi. Þehidimizin adý yaþayacak * HABERÝ 3 DE Kýlýçdaroðlu na Köse den destek Çorum-Osmancýk Yolu nda geliþme Karayollarý Genel Müdürlüðü'nce geçtiðimiz Mart ayýnda ihale edilen Çorum-Osmancýk Yolu Çorum-Laçin arasý ve (OsmancýkMerzifon) AyrýmýLaçin

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002

MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI BÝLGÝ KILAVUZU ANKARA-2002 T.C. MÝLLÝ EÐÝTÝM BAKANLIÐI T.C. YÜKSEKÖÐRETÝM KURULU MESLEKÝ VE TEKNÝK EÐÝTÝMDE ORTA VE YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI ARASINDA PROGRAM BÜTÜNLÜÐÜNÜN VE DEVAMLILIÐININ SAÐLANMASI (SINAVSIZ GEÇÝÞ) BÝLGÝ KILAVUZU

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Bir Kariyer Meslek Grubu Olarak Uzmanlýk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Örneði: Yasama Uzmanlýðý Mehmet Ali Aydýn* 1. Giriþ Yeni yüz yýla girerken yaþanan hýzlý deðiþim ve geliþmeler, sosyal kurumlarý

Detaylı