Çorum Baþkent e taþýndý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum Baþkent e taþýndý"

Transkript

1 Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:3221) (Ç.HAK:3136) 15 KASIM 2013 CUMA Çorum Baþkent e taþýndý Bu yýl Ankara da 2. si düzenlenen Dünya Medeniyetleri Baþkenti Çorum Tanýtým Günleri dün baþladý. Baþbakanlýk TOKÝ Baþkanlýðý ile Jandarma Genel Komutanlýðý arasýnda Akýncý Kýþlasý'nýn satýþý konusunda çalýþma yapýldýðý * HABERÝ 6 DA Karaman: Hayat sigortasý faize giriyor Ýslâm Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman, faiz üzerine kurgulanan hayat sigortasý uygulamasýnýn caiz olmadýðýný açýkladý. Hayrettin Karaman Kýþla'yý TOKÝ alacak Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde Kasým tarihleri arasýnda düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri programý renkli görüntülere sahne oldu. Sigarayý býrak, leblebiye baþla Çorumlu Dernekleri Federasyonu, "Sigarayý býrak leblebiye baþla" kampanyasý kapsamýnda, leblebi daðýttý. * HABERÝ 10 DA Çorum Þer iyye sicillerine vurgu 8. Arþivcilik Günü ve Hazine-i Evrak'ýn kuruluþunun 167. yýl dönümü törenle kutlandý. Törende konuþan Türk Arþivciler Derneði Baþkaný Ali Osman Uysal, Çorum Þer'iyye sicillerinin günümüz kültürüne kazandýrýlmasýnýn önemli bir hizmet olduðunu söyledi. * HABERÝ 3 DE * SAYFA 12 DE Baþbakanlýk TOKÝ Baþkanlýðý ile Jandarma Genel Komutanlýðý arasýnda Akýncý Kýþlasý'nýn satýþý konusunda çalýþma yapýldýðý bildirildi. * HABERÝ 15 DE * HABERÝ 5 DE Federasyon, "Sigarayý býrak leblebiye baþla" kampanyasý baþlattý. Bostancý, çözüm süreci izlenimlerini yazdý Çözüm için iþbirliði herkesin yararýna Stad imarý acilen deðiþmeli Projelerin adamý olarak adýný duyuran AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Çorum'un köklü sorunu olarak belirttiði trafik ve otopark sorununun çözümü için radikal kararlar alýnarak uygulanmasý gerektiðini söyledi. * HABERÝ 4 DE Çorumlu CEO dan ortak 4G ye destek Ýletiþimde ortak altyapý her açýdan kazançlý Avea CEO'su hemþehrimiz Erkan Akdemir, Türkiye de dördüncü nesil (4G) iletiþim þebekesi kurulumunda ortak altyapý kullanýlmasýný destekledi. Akdemir, Ortak altyapý ile hem ülke, hem vatandaþlar hem de operatörler kazançlý çýkar dedi. AK Parti Amasya Milletvekili hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý, çözüm süreci ile ilgili yaþanan geliþmeleri konu alan bir yazý kaleme aldý. Zaman Gazetesi nde yayýmlanan Bir mendilde aranan babanýn hayaleti baþlýklý yazýsýnda terör sorunundan caný yanan ailelerin yaþadýðý drama dikkat çeken Prof. Dr. Naci Bostancý, Çözüm için iþbirliði herkesin yararýna sonuçlar veriyor dedi. * HABERÝ 10 DA Ýlyas Damar, Eninna Restoran'da düzenlediði kahvaltýlý basýn toplantýsý ile projeleri hakkýnda bilgi Prof. Dr. Naci Bostancý * HABERÝ 10 DA Erkan Akdemir

2 2 CUMA 15 KASIM 2013 Kamyon Garajý'na seçim sektesi orum Belediyesi Kamyon Garajý'ný Çihale etti, hýzlý bir þekilde inþaatýna baþlandý, tamamlanma aþamasýna getirildi. Lâkin garajýn bir an önce Çorumlu nakliyatçýlarýn istifadesine sunulamamasý bazý sorunlara neden oluyor. Bu köþede sýk sýk yazdýðýmýz üzere, mevcut kamyon garajý kapasiteyi karþýlamadýðýndan nakliyatçýlar zor durumda kalýyor. Akþemsettin Caddesi'ne park yapmak zorunda kalan kamyoncular, trafik kazalarýna neden olabiliyor. Þehir merkezi, mahalle aralarý, yol kenarlarý kamyon garajýna dönüyor. Trafik görevlileri de tehlike arz eden bölgelerde mecburen ceza-i iþlem uygulamak zorunda kalýyor. aman Gazetesi'nin Zen çok okunan yazarlarýndan Ahmet Turan Alkan'ýn en son yazdýðý yazýsý herkese ders olacak nitelikte. Kendine has nükteli üslubuyla her kesimden okuru bulunan Alkan Hoca, siyasetin toz duman olduðu bir dönemde öyle bir yazý kaleme almýþ ki, akif siyasetin içinde bulunanlar, siyaset düþünenler ile siyasetçinin nasýl olmasý gerektiðini öðrenmek isteyenler mutlaka okumalý. 'Vaiziniz iþ baþýnda' baþlýklý yazýnýn bir bölümünü buraya alýyorum: " Bir bardak suyu içmenin nasýl bir edebi varsa, siyasetle uðraþmanýn da Ýslâmî bir tarzý, sýnýrlarý, rükünleri, olmazsa olmazlarý, olsa da olurolmasa da olurlarý, hadleri, ölçüleri var. Ýþte bu mânâda siyaset ibadettir; bu ibadet, diðerleri gibi hüsn-i tasarrufla, hilm ile, suhûletle icra edilmeli; neticesinde yekûn itibarýyla güzellik ve hayýr çoðalmalý. Siyaset sadece yönetmekten deðil; siyaset yoluyla kazanýlan gücü ehlîleþtirip Müslüman etmek ciheti daha baskýn. Siyasetçinin yükü diðerlerinden daha aðýr, zira doðrudan güçle muhatap oluyor. Evvela gücü ele geçirmek için temiz mücadele vermek, ardýndan gücü doðru ve âdil kullanmak ve bu esnada gücün kendisine bulaþmasýna (elektriklemesine) karþý tetik durmak. Sýradan insanlar evlerinin kapýlarýný kendi baþlarýna açar, otomobillerini bizzat kullanýr, yaðmur yaðýnca þemsiyelerini açarlar. Güç alâmetlerini tabii hakkýymýþ gibi addedenler, bir gün yaðmurda kendi þemsiyesini açmak zorunda kaldýklarýnda, "Etrafta gören var mý?" endiþesiyle saðý solu kolaçan edip, þu utanç verici hâlin kimse tarafýndan görülmemesini isterler. Çorumlu kamyoncular taþýma ihalelerinde iþyeri adresi ve kira sözleþmesi istendiðinden belge eksikliðinden Þeker Fabrikasý veya bazý fabrikalarýn taþýma ihalelerine katýlamýyor. Kamyon Garajý'nýn ihale þartnamesine göre Ekim ayý içinde teslim edilmesi öngörülüyor. Ancak müteahhit firmaya bazý eksiklikleri tamamlamasý için ek süre verilmiþ. Belirsizlik nakliyatçýlarý olumsuz etkiliyor. Kamyoncular bir an önce yeni kamyon garajýna taþýnmak istiyor. Öte yandan seçim dönemi olmasý nedeniyle herkes kendi derdine düþtüðünden Çorum Belediyesi'nde muhatap bulunamýyor. Ömrüne bereket Alkan Hoca (Ç.HAK:3222) Ahmet Turan Alkan'ýn en son yazdýðý yazýsý herkese ders olacak nitelikte... Ah, deðer mi? Güç, tabiatý icabý insana, aslýnda özünde bulunmayan bir kudret vehmi verir; vaktiyle silahlý gezmeye pek heves ettiðimiz demlerde akýllý bir adam, "Silah takma yürektir oðlum." diye kulaðýmýzý bükmüþtü. Güç de takma yürektir. Ýnsanlarý yönetmek için zor veya þerre tevessül en kolay çözüm; nezaket ve güven telkin ederek, âdil davranarak yönetmek daha meziyet ve feragat isteyen bir Celil AKSOY Osmancýk Belediye Baþkan Aday Adayý Ýþçi, belediyeci, siyasetçi Ýçimizden biri, bizden biri Sevgim, saygým, samimiyetim itibarýmdýr. Tel: tarz. Müslüman siyasetçi, problemi çözmekle yetinemez; problemi güzel çözmek, hak yememek, gönül kýrmamak, toplam hayrý da artýrmak zorundadýr. Doðrusu beþ vakit namaz kýlmak, otuz gün oruç tutmak, hatta faize ve harama bulaþmadan eve temiz rýzýk götürmek gibi bazýlarýna aðýr görünen mükellefiyetler bile siyaseti ibadet derecesinde güzel icra etmek yükümlülüðünün yanýnda pek hafif kalýr. Meþhur mesel: Köy evliyasý olmak, þehirde velâyet göstermekten daha kolay. Allah'ý hoþnut edecek bir tarz ile siyasetin üstesinden gelmek, þüphesiz karþýlýðýnda daha fazla sevapla ödüllendirilecek hakikaten müþkül bir vazife. Müslümanlarýn siyaset yapmasýndan bahsetmiyorum; siyaseti ibadet derecesinde ihlâsla, Allah korkusuyla ve ahiret endiþesi gözeterek yapýp baþarmaktan bahsediyorum. Hazreti Yusuf, iffetine talip olan kadýnýn sualine öyle cevap vermiþti hani: "Allah'a sýðýnýrým, doðrusu o benim Efendim, bana güzel baktý, hakikat bu ki, zalimler felâh bulmaz." Hazreti Yusuf'un bir cinsilâtifin meþru olmayan arzusu karþýsýnda gösterdiði tevekkül ve istiðnayý, siyasi meselelerde de göstermek, iþte siyasetin ibadet derecesidir. Yapabilene aþkolsun; ne mutlu ona; yapamayanlara gelince; tarih, onlar gibilerinin birbirine benzer, berbat hikâyeleriyle dolu." (Ç.HAK:3130) Her Ölçüde Yeni Nesil YAPILIR PROFESYONEL KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÞOK! Hýrsýz Alarm SÝstemi Çorumlu nakliyatçýlar Kamyon Garajý nýn bir an önce hizmete açýlmasýný bekliyor. * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera * 1 Adet 4 Kanal Kayýt Cihazý * 60 güne kadar kayýt zamaný * Profesyonel montaj ekibi KAYAN YAZI USB giriþi ile istediðiniz zaman istediðiniz yazýyý yazma olanaðý. Ýþyerinizi renklendirmek sizin elinizde Satürk KURULUM DAHÝL Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 - Ahmet Altan

3 Ýl Genel Meclisi, Ýl Özel Ýdaresi Hukuk Müþavirliði'nin 2014 bütçesini görüþtü. Hukuk Müþavirliði 922 bin TL bütçe istedi Ýl Özel Ýdaresi Avukatý Alev Aydýnlý, meclis üyelerine bilgi verdi. Alaca Dutluca Köyü yerleþik alan ve sýnýr tespit çalýþmasý Ýmar Komisyonu'na havale edildi. Alev Aydýnlý Erol Taþkan l Genel Meclisi, Ýl ÝÖzel Ýdaresi Hukuk Müþavirliði'nin 2014 bütçesini görüþtü. Ýl Özel Ýdaresi Avukatý Alev Aydýnlý, Ýl Genel Meclis üyelerini 2014 bütçe kalemleri hakkýnda bilgilendirdi. Alaca Dutluca Köyü yerleþik alan ve sýnýr tespit çalýþmasýný Ýmar Komisyonu'na havale eden mecliste, son gündem maddesi olarak Çorum'un tahýl çeþitlendirmesi ve verimlilik durumu ile ilgili rapor, Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu adýna komisyon sözcüsü Yaþar Aðzýkara tarafýndan meclisin bilgisine sunuldu. Çorum Þer iyye sicillerine vurgu rman ve Su Ýþleri OBakanlýðýndan, bugün itibarýyla hiçbir ilde su sýkýntýsýnýn yaþanmadýðý gibi gelecek 10 yýlda da böyle bir Arþivcilik Günü ve Hazine-i Evrak'ýn kuruluþunun 167. yýl dö- 8. nümü törenle kutlandý. Törende konuþan Türk Arþivciler Derneði Baþkaný Ali Osman Uysal, Çorum Þer'iyye sicillerinin günümüz kültürüne kazandýrýlmasýnýn önemli bir hizmet olduðunu söyledi. Kaðýthane Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuþan Türk Arþivciler Derneði Baþkaný Ali Osman Uysal Türkiye'de arþivciliðin, henüz adýnýn kanunen konmadýðýný söyleyerek, arþivciliðin kanuni düzenlemeleri yapýlmamýþ bir meslek olduðunu ifade etti. Derneðin, 1998 yýlýnda arþivcilerin yaþadýklarý sorunlarý çözmek amacýyla kurulan bir sivil toplum örgütü olduðunu dile getiren Uysal, derneðin arþivcilikle ilgili birçok hizmeti üstlendiðini bildirdi. Uysal, söz konusu hizmetlerin en önemlilerinin Kýbrýs Þer'iyye sicilleriyle Çorum Þer'iyye sicillerinin transkript, özetleme, restorasyon ve ciltlerin yenilenmesi olduðunu belirterek, Ýstanbul Teknik Üniversitesi Arþivi'nde bulunan Osmanlý dönemi evrakýnýn tasnif çalýþmalarýnýn da dernek kanalýyla yürütüldüðünü anlattý yýlýnýn arþivciler için önemli bir yýl olduðuna iþaret eden Uysal, Milli Arþiv Sitesi'nin mayýs ayýnda hizmete girdiðini anýmsattý. (AA) Türk Arþivciler Derneði Baþkaný Ali Osman Uysal, Çorum Þer'iyye sicillerine deðindi. Ýçme suyunda son durum riskin bulunmadýðý söyledi. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, bazý basýn yayýn organlarýnda "10 ilde, 2 yýl içinde içme suyu sýkýntýsý yaþanabileceðine" iliþkin haberlerin yer aldýðý belirtildi. Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu'nun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda içme suyu temini projeleri hakkýnda bilgi verdiði anýmsatýlan açýklamada, Eroðlu'nun 81 il için Ýçme Suyu Eylem Planý hazýrlandýðýný, böylece 2040, 2050 ve hatta 2071 yýlýna kadariçme suyu ihtiyacýnýn planlandýðýný ifade ettiði vurgulandý. Bakan Eroðlu'nun aktardýðý hususlarýn, Meclis tutanaklarýnda da yer aldýðý vurgulanan açýklamada, þunlar kaydedildi: "2003'ten önce baþta Ýzmir olmak üzere birçok ilde su sýkýntýsý bulunuyordu. 2003'ten sonra içme suyu sýkýntýsýný gidermek için 81 il için Ýçme Suyu Eylem Planý hazýrlandý. Böylece illerin 2040, 2050 ve hatta 2071 yýllarýna kadariçme suyu ihtiyacý planlandý ve projeler süratle hayata geçirildi. Eylem planý çerçevesinde, 2003'ten bugüne kadar 61 içme suyu temin projesi iþletmeye alýndý ve takriben 41 milyon kiþiye içme suyu saðlandý." Açýklamada, Melen Projesi ile Ýstanbul'un 2071, Gördes Barajý ve 2 metre çaplý isale hattýyla Ýzmir'in 2040, Gerede Projesi ile de Ankara'nýn 2045 yýlýna kadar içme suyu ihtiyacýnýn karþýlandýðý bildirildi. Bunlarýn dýþýnda 36 projenin inþaatlarýnýn sürdüðüne iþaret edilen açýklamada, "Bu projeler tamamlandýðýnda yaklaþýk 18 milyon kiþiye daha ilave içmesuyu saðlanacak. Ayrýca, ilk defa modern içme suyu arýtma tesisleri kurulmuþtur. 57 içme suyu arýtma tesisinden günde 6,7 milyon metreküp Avrupa Birliði standartlarýnda arýtýlmýþ su üretilmektedir. Bugün itibarýyla hiçbir ilde su sýkýntýsý yaþanmadýðý gibi gelecek 10 yýlda da böyle bir risk yoktur" ifadeleri kullanýldý.(aa) CUMA 15 KASIM Muhabirimiz Erol Taþkan'ýn haber izlenim yazýsýna yorumlarýnda önce hakaret edenler, sonra özür dilediler. Erol Taþkan ýn önceki gün Bu ne yaman çeliþki baþlýklý haber izlenim yazýsýna yorum yapan bazý isimler, Taþkan ý kalemini satmakla ve birilerinden para almakla suçladý. Gazetemizin internet sitesi te yer alan yazýya yapýlan bu yorumlar üzerine, Erol Taþkan, kýsa cevabýnda, eleþtiriye açýk olduðunu ancak hakareti ve kalemini satmak gibi aðýr suçlamalarý kabul etmediðini yazarak konuyu hukuk mecrasýna taþýyacaðýný duyurdu. Bu duyuru üzerine kalem satmak ve birilerinden para almak suçlamasýnda bulunan kiþiler, ayný müstear isim ve nicklerle bir özür yazýsý yazarak, Taþkan dan, gazetemizden ve okurlarýmýzdan özür diledi. Ýlgili yorumlar ve sonradan edilen özür sitemize þu þekilde yansýdý: "Ümit Daðdelen-EROL BEY SENÝN ÇELÝÞKÝN NE DEMELÝ SENÝN GAZETECÝLÝK ANLAYIÞIN SADECE MUSTAFAEKER TAKÝP MÝ SENÝN PARANI GAZETE DEÐÝLDE KÝM VERÝYOR MERAK EDÝYORUZ NE HÝKMETSE MUSTAFAEKER BELEDÝYE BAÞKAN ADAYI OLUNCA YAZI YAZMIYABAÞLADIN ACABA BUNLARI SANAKÝM KAÇ PARA KARÞILIÐIN DAYAZDIN KALEMÝNÝ KAÇ PARAYASATIYORSUN. Reel-EROL BEY MUSTAFA EKERDEN BAÞKAYAZI YAZAMIYORSUN KÝM SENÝ MUSTAFAEKERÝN PEÞÝNE TAKTI KAÇ PARAALDIN BÝDE BUNU YAZ. Ümit Daðdelen-Reel-EROL BEY ÖNCELÝKLE SÝZDEN GAZETENÝZDEN VE HAKÝMÝYET OKURLARINDAN ÖZÜR DÝLÝYORUZ. YAZILARINIZA KATILMAYABÝLÝRÝZ AMABÖLE BÝR YORUM YAPMAK DOÐRU DEÐÝLDÝ. ÞAHSEN DE SÝZÝ TANIMIYORUM AMASON ÝKÝ YAZINIZ DAM.E ELEÞTÝRÝNCE NEDEN M.E BU KADAR YÜKLENÝYORSUNUZ SORMAK ÝSTERKEN BU HOÞ OLMAYAN YORUM OLUTU TEKRAR ÖZÜR DÝLÝYORUZ.BÜYÜKLÜK YAPIN SÝZ BÝZÝ AFFEDÝN BU ERDEMLÝLÝÐÝ GÖSTERÝN. SÝZ BÝZE ÞUNU GÖSTERDÝNÝZ YAPANIN YANINA YAPILAN KÖTLÜK KAR KAKLMIYOR NE YAZDIÐINI EMPATÝ YAPARAK YAZMAYI YORUMLAMAYI SA " Çorum'un tahýl çeþitlendirmesi ve verimlilik durumu ile ilgili rapor okundu. Özel okul için velilere teþvik ershaneleri özel okula dönüþ- çalýþmasý yürüten Milli Dtürme Eðitim Bakanlýðý, 2014'te çocuðunu özel okullara gönderecek velilere de teþvik saðlayacak. MEB 2014'te özel okullardaki öðrenci sayýsýnýn artmasý için afiþ ve broþürler de bastýrýlacak. Velilere maddi destek saðlanmasý için düzenleme yapýlacak. MEB'in hazýrladýðý "2014 Mali Yýlý Performans Programý" kitabýnda þu ifadelere yer verildi: "Yapýlan yeni düzenlemelerle örgün eðitimdeki öðrenci sayýsýna göre özel öðretimin genel eðitim içindeki payý 2012 yýlý sonu itibarýyla yüzde 3.8 olarak hesaplanmýþtýr sonunda bu oranýn yüzde 4.2 civarýnda olmasý beklenmektedir. Dolayýsýyla, velilerin çocuklarýný özel okullara göndermesini saðlayacak maddi destek saðlanmasý yönünde düzenlemeler yapýlarak özel eðitimin genel eðitimimiz içindeki payýnýn yüzde 5'e çýkarýlmasý hedeflenmektedir." Bu arada Bilim ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün de TÜBÝTAK eliyle Türkiye'deki üstün zekalý çocuklar için Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi kentlerde okul kurulacaðýný açýkladý. Milli Eðitim Bakanlýðý, 2014'te çocuðunu özel okullara gönderecek velilere de teþvik saðlayacak.

4 4 CUMA 15 KASIM 2013 A Sorunlarýnýn radikal kararlarla çözüleceðini söyleyen AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Belediye Meclisi ne çaðrýda bulundu; Meclis acilen stadyumdaki imarý deðiþtirmeli Erol Taþkan rojelerin adamý Polarak adýný duyuran AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Çorum'un köklü sorunu olarak belirttiði trafik ve otopark sorununun çözümü için radikal kararlar alýnarak uygulanmasý gerektiðini söyledi. Belediye Meclisi'ne de olaðanüstü toplantý çaðrýsýnda bulunan Ýlyas Damar, stadyum alanýnda düzenlenen imar planýnýn hemen deðiþtirilip otopark ve yeþil alan olarak iþaretlenmesini önerdi. '2003'te ortaya koymuþtuk' Eninna Restoran'da düzenlediði kahvaltýlý basýn toplantýsý ile projeleri hakkýnda bilgi veren Ýlyas Damar, 2003 ile içi þiddet, töre cinayeti, çocuk istismarý, yaþlýlara hizmet gibi sosyal sorunlara anýnda ve etkili müdahale için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) programý hayata geçiyor. Program kapsamýnda oluþturulan merkezler, Türkiye nin tüm þehirlerinde faaliyete baþlýyor. Türkiye çapýnda tüm illerde valilik ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý il müdürlükleri öncülüðünde Sosyal Hizmet Merkezleri kuruluyor. Bu merkezler aracýlýðýyla vatandaþlarýn kurumlara baþvuru yapmalarý beklenmeden, bizzat bazý kamu görevlileri ve sosyal hizmet uzmanlarý aracýlýðýyla ailelere ulaþýlacak. Çalýþma tamamlandýðýnda Türkiye de 420 merkez kurulmuþ olacak. Yeni programla tüm bakanlýklar, il valilikleri, yýlýnda baskýsýný yaptýrdýðý dergiyi göstererek, "Biz 2003 yýlýnda Yarýnlarda Çorum ve Çözüm Önerileri baþlýðýnda ortaya koyduðumuz bu dergi ile Çorum'un sorunlarýný birer birer tespit ederek, çözüm önerilerimizi sýraladýk. Bugün de gerek sorun olarak, gerekse çözüm önerisi olarak geçerliliðini koruyan bu tekliflerimizden bazýlarý örnek alýnarak hayata geçirildi ve Çorum'un sorun tespiti ve çözümü adýna katký saðladýk" dedi. '2003'te hava kirliliði dedik, bugün çözüldü' Görsellerle birlikte Çorum'un sorunlarýný ve çözüm önerilerini sýralayan Ýlyas Damar, 2003 yýlýnda yayýnladýðý Basýn toplantýsýna yerel basýn mensuplarý katýldý. belediyeler, tüm kamu kurum ve kuruluþlarý sosyal sorunlarda koordineli bir þekilde ortak çalýþma yürütecek. SHM ler ilk olarak Ankara nýn, Altýndað Sosyal Hizmet Merkezi nde gelecek hafta ka- dergide Çorum'un birinci sorununu hava kirliliði olarak açýkladýðýný ve çözüm önerisi olarak da doðalgazý iþaret ettiðini aktararak, "Bugün Çorum'un hava kirliliði, doðalgazýn ilimize gelmesiyle birlikte birinci sorun olmaktan çýkmýþtýr. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" diye konuþtu. 'En büyük sorun trafik ve otopark' Çorum'un birincil sorununun otopark ve trafik olduðunu dile getiren Damar, yýllardýr Gazi ve Ýnönü Caddeleri'nin trafik sorunundan bahsedildiðini, ancak bir türlü çözülemediðini hatýrlattý yýlýndan bu yana yýllýk 2 bin 300 adet aracýn trafiðe katýldýðýnýn altýný çizen Çorum'un birincil sorununun otopark ve trafik olduðunu dile getirildi. pýlarýný vatandaþlara açacak. Sýrada Mamak, Sincan ve Kazan var. Toplamda ise Ankara da 15 merkez açýlacak. Sosyal Hizmet Merkezleri kadýna þiddetten yaþlý hizmetlerine kadar her sosyal konuda etkili olacak. Merkezler, özellikle çocuk istismarý, açlýk sorunlarý gibi konularda bilginin zamanýnda ve etkili elde edilmesiyle maðduriyetlerin önüne geçmeye çalýþacak. Daha sonra tüm illerde faaliyete geçecek. Merkezlerin içinde Aile Danýþma Merkezleri, Toplum Merkezleri, Gündüzlü Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile Yaþlý Hizmet Merkezleri tek bir çatý altýnda birleþecek. Sosyal Hizmet Merkezleri nin illerde kurulmasýnýn ardýndan, nüfus büyüklüklerine Ýlyas Damar, Eninna Restoran'da düzenlediði kahvaltýlý basýn toplantýsý ile projeleri hakkýnda bilgi verdi. Damar, bugünki araç rakamýný 42 bin 727 olarak açýklarken, 2003'ten bu yana yapýlan otoparklarýn kapasitesinin 600 araçlýk olduðunu, bu kapasite ile yýllýk 2 bin 300 otomobil artýþýna cevap verilmesinin imkansýz olduðunu söyledi. 'Elimiz kolumuz baðlý mý duracaðýz?' "Herkesin yýllardýr söylediði Gazi ve Ýnönü Caddeleri'nin problemleri çözülemiyor diye elimiz kolumuz baðlý oturacak deðiliz. Yapýlacak þey radikal çözümler bulup uygulamaya koymaktýr" diyen Ýlyas Damar, mevcut stadyum alanýnýn katlý otopark ve yeþil alan olarak iþaretlenmesini önerdiði basýn toplantýsýnda, eski Tekel arkasýndaki alana, yýkýlan kültür sitesinin yerine, Ulu Mezarlýk yanýna ve mevcut terminal alanýna kuracaðý çok katlý otoparklarla Gazi ve Ýnönü Caddesi ve çevresinin otopark sorununu çözeceðini aktardý. 'Türkiye'de bir ilki göre ilçelerde de merkezler kurulacak. Bazý illerde tamamlanan çalýþmalar 2014 te tüm Türkiye genelinde tamamlanmýþ olacak. Müracaata gerek yok Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Ankara Ýl Müdürü Ýdris Yekeler in verdiði bilgiye göre; bu merkezlerle hedeflenen, vatandaþlarýn müracaatýna gerek kalmadan sorun olan konularda bir sosyal hizmet envanteri oluþturmak. hayata taþýyacaðýz' Türkiye'de bir ilki de hayata taþýyacaðýný ifade eden Damar, yapýlan otoparklarla birlikte Gazi ve Ýnönü Caddeleri'ne park yapmayý kesinlikle yasaklayacaklarýný, otopark iþletmecilerinin, araç sahiplerini de oluþturacaðý rink hattý boyunca servisle iþyerlerine ücretsiz býrakacaðýný açýkladý. Ýlyas Damar, trafik ve otopark sorunlarýnýn çözümü konusunda ortaya koyduðu projelerini, "Baþka alternatifi olan varsa, lütfen bekliyorum." sözleriyle pekiþtirdi. 'Saat Kulesi çevresi yayalaþtýrýlacak' Arasta konusu ve Farabi Caddesi ile ilgili olarak da görüþlerini aktaran Ýlyas Damar, Ýstanbul Topkapý uygulamasýný örnek vererek, yolu alttan geçirerek baðlantýyý saðlayacaðýný, üst kýsmý aynen muhafaza ederek, yayalaþtýrma çalýþmasýna açacaðýný bildirdi. 'Modern hizmet binasý' Akþemseddin Camii karþýsýnda bulunan alana, modern bir belediye hizmet binasý yaparak, Çorumlular'a daha iyi ve modern ortamlarda hizmet üreteceklerinin altýný çizen Damar, ayrýca þehir merkezi ile OSB'yi raylý sistemle birbirine baðlayýp, ulaþým konusundaki sorunun çözeceðini sözlerine ekledi. 'Toplu konut projeleri hayata geçecek' Çorum'un üç ayrý bölgesinde, Ýkbal Kent Toplu Konutlarý gibi toplu konut üretimi yaparak insanlarýn ev sahibi olmalarýnýn da önünü açacaðýna deðinen Ýlyas Damar, dar gelirli ailelerin ev sahibi olmasýna imkan tanýyacaðýný belirtti. 'Aþaðý Sanayi KSS'ye taþýnamaz' Damar, sanayi esnafý ile ilgili düþüncelerini de aktardýðý bölümde, þehrin en önemli meselelerinden biri olduðunu söylediði aþaðý sanayinin taþýnmasý meselesini, "Ne Ailelerin müracaatý beklenmeden, bu sistem aracýlýðýyla uzmanlar, aile içinde yaþanan sorunlarý inceleyecek, aile adýna çözümler geliþtirecek. Bu sayede vatandaþlarýn, sorunlarýna çare bulmak için kurum kurum gezmelerine gerek kalmayacak. Hangi devlet kurumu vatandaþa çare olacaksa o kurumla iletiþime bu sistem geçecek. Bu sayede hem hýzlý bir çözüm elde edilmiþ olacak, hem de tespit edilemeyen ve gün ýþýðýna çýkmayan birçok sosyal sorun sahibi aile, temelli çözüme kavuþturulacak. Sosyal hizmetlerin takip edilmesi ve ihtiyaçlarýn belirlenmesi amacýyla TÜ- BÝTAK tan elektronik entegrasyon desteði alýnýyor. ASDEP çerçevesinde bazý kamu görevlilerinin özel görevleri olacak. Öðretmen, imam, muhtar gibi kamu görevlileri sosyal konularda karþýlaþtýklarý olaylarý anýnda bu merkezlere bildirecek. Öðretmenler de bu programda aktif rol alacak. Öðretmenler çevrelerinde eðitim imkânýndan yoksun çocuklarý belirleyecekler. Ailelerin sosyal hizmet alarak çocuklarýný okula göndermelerini saðlamak amacýyla öðretmenler bu merkezleri kullanacaklar. SRC ALACAKLARIN DÝKKATÝNE Yük ve Yolcu Taþýmacýlýðý Yapan Ticari araç sürücüleri 4925 sayýlý Karayolu Taþýma Kanunu gereði Ticari araç kullanmak için zorunlu olan SRC belgesi, Ulaþtýrma Bakanlýðýnca yetkilendirilmiþ Mesleki Yeterlilik Eðitim Merkezleri tarafýndan verilmektedir. T.C. ULAÞTIRMA DENÝZCÝLÝK VE HABERLEÞME BAKANLIÐI yap- KARA ULAÞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ'NCE Yetkilendirilmiþ Resmi Kurumlar Haricindeki Yetkisiz Kiþilere veya Kurumlara iþlem týrmayýn..!! Çorum'da SRC Belgesi vermeye yetkili eðitim merkezleri (Ç.HAK:3212) hikmetse belediye yönetimi bir an evvel taþýnýn diyor. Sanayi KSS'ye taþýnamaz. Esnafa yetecek düzeyde dükkan üretmekten baþka çare yoktur. Bu anlamda Ahi Evran'a da destek vereceðiz" dedi. 'Yap iþlet devret modeli' Belediye bütçesinin yetersiz olduðu noktalarda yap iþletdevret modelini hayata geçireceklerini de söyleyen Damar, Çorumspor benzinliðini hatýrlatarak, kendisinin Çorumspor yöneticisi olduðu yýllarda, Çorumspor'a kaynak olmasý için bu projeyi hayata geçirdiðini hatýrlattý ve yap-iþletdevret modeline örnek gösterdi. AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Ýlyas Damar, Çorum'un tüm sorunlarý ile ilgili tespit ve çözüm önerilerinin bulunduðunu bildirdiði toplantýda, ana baþlýklar halinde öne çýkan bazý sorunlarý ve projelerini ele aldýðýný vurguladý. Sosyal sorunlara anýnda müdahale edilecek ZÝRVE SRC Çöplü mah. Osmancýk cad. Ölçek Ýþmerkezi No:27/48 Çorum Tel: "Doðru bilgi doðru kaynaktan alýnýr " Hayrettin Karaman Mahalle baskýsý Ben, aþaðýda bazý kýsýmlarýný tekrarlayacaðým yazýmda 'mahalle baskýsý olsun' demedim, 'olur, olacak' dedim. Yazýyý kendi ufkuna hapsolmadan okuyanlarýn bunu böyle anlamalarý hiç de zor deðildi, ama sanki ben 'mahalle baskýsý olsun' demiþim gibi konuyu tartýþmaya baþladýlar. Mahalle baskýsý kavramýný Prof. Dr. Þerif Mardin gündeme getirdiði zaman bunu bir sosyal vakýa ve tespit olarak getirdi, bazý çevreler bunu da saptýrdýlar. (SORAR)ýn düzenlediði 'Mahalle baskýsý' konulu toplantýya konuþmacý olarak katýlan Mardin þu açýklamayý yapmýþtý: Osmanlý'da mahalle gerçek bir birim idi ve ve toplumu temsil ederdi. Mahalleyi oluþturan unsurlarýn baþýnda camiler vardý. Cumhuriyet'le birlikte caminin yerini alan okullar iyiye, güzele ve doðruya yönelik derinlemesine felsefeler üretemediler. Avrupa'da insanlar dindar olsun olmasýn, iyiye, güzele ve doðruya dair felsefe üretmiþlerdir. Binlerce sayfa yazý üretmiþlerdir. Bizim Cumhuriyet öðretimizde iyi, doðru ve güzeli derinlemesine araþtýralým diye bir þey yok. Orada binlerce sayfa tartýþma bulamazsýnýz. Bunlarý bulamadýðýnýz zaman göz kalýyor. Göz ve bakma, paradoksal olarak mahalle baskýsý unsurlarýndan biri gibi geliyor.' Ben de tartýþýlan yazýmda, bir manada mahalle baskýsýnýn kaçýnýlmaz olduðunu sosyo-psikolojik bir tespit olarak þöyle ortaya koydum: '...Toplum (apartman, mahalle, çevre...) buna tepki gösterecek, çirkin (gördükleri) duruma bir þekilde müdahale edecek, mahalle baskýsý yapacaktýr. Baskýya maruz kalanlar medyayý ve devlet kurumlarýný kullanarak yardým isteyecekler, medya karýþacak, devlet kurumlarý da baskýyý engelleme bakýmýndan gevþek davranacaktýr. Bütün bu söylediklerim sosyal gerçeklerdir. Masa baþýnda kurgulanan liberal demokrasi ve toplumun dönüþtürülmesi projeleri sosyal gerçeklik ile çeliþir ve çatýþýrsa mutlaka problemler çýkacak, huzur ve sükun bozulacak, birlik ve dirlik zarar görecektir. Bir toplum içinde yaþayan birey, topluma olan ihtiyacý ve zorunlu alýþ-veriþi uðruna bazý özgürlüklerinden fedâkârlýk edecektir. Hem toplumu kale almamak, toplum deðerlerini takmamak, bu deðerlere isyan etmek, hatta fiilen veya kavlen küçümsemek, tahkir ve tezyif etmek hem de o toplum ile alýþ-veriþe talip olmak, o toplumun varlýðýndan yararlanmak mümkün deðildir. Toplumun özelliðini göz önüne almadan dayatýlan deðiþim þimdiye kadar olduðu gibi bundan sonra da baþýmýza nice dertler açacaktýr. (Açsýn deðil, 'kaçýnýlmaz olarak böyle olacaktýr' diyorum). Çare olarak da þunu söylüyorum: 'Bana göre birinci çare, yüzde yüze yakýný Müslüman olan bu toplumda 'Ýslam'ý temel referans alan bir demokratik düzen'dir. Liberal demokraside ýsrar edilecekse hükümetlerin, bu rejime ters düþen devlet davranýþlarýna teþebbüs etmemesi, ama bireylerin, muhtaç olduklarý çoðunluðun hatýrý için bazý özgürlüklerini 'gönüllü olarak' kullanmamalarýdýr. Ýnadýna kullanýrlarsa en azýndan mahalle baskýsý, deðerleri çiðnenen çoðunluðun hakký olur'. Bu yazýda, tartýþanlarýn takýldýðý üç konu þudur: Devletin bireysel özgürlüklerine karþý mahalle baskýsý uygulayanlarý engelleme konusunda gevþek davranmasý. Mahalle baskýsýnýn, deðerleri çiðnenenler için hak olmasý. Ýslam'ý referans kabul eden demokratik düzen. 'Devlet gevþek davransýn, mahalle baskýsý yapýlsýn' demiyorum, 'bunlar kaçýnýlmaz olur, bunlarý engellemek mümkün olmaz, eðer olmasýn diyorsanýz karþýlýklý anlayýþ, fedâkârlýk ve iyi niyet gerekir' diyorum. Gelecek yazýda bu üç konuyu biraz daha açacaðým. ETÝLER SRC Yavruturna Mah Kýbrýs Cad. No:35/A Çorum Tel:

5 CUMA 15 KASIM 2013 Sigarayý býrak, leblebiye baþla Ç orumlu Dernekleri Federasyonu, "Sigarayý býrak leblebiye baþla" kampanyasý kapsamýnda, leblebi daðýttý. Federasyon üyeleri, "Sigarayý býrak leblebiye baþla" kampanyasý kapsamýnda Kýzýlay meydanýnda toplandý. Davul zurna ve halay eþliðinde daðýtýlan leblebiye vatandaþlar yoðun ilgi gösterince zaman zaman izdiham yaþandý. Çorumlu Dernekleri Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr, etkinliði bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenledikleri- Federasyon, "Sigarayý býrak leblebiye baþla" kampanyasý baþlattý. 5 ni belirterek, "Günümüzde sigaranýn zararlarýný hepimiz biliyoruz. Devletin bu alanda yaptýðý mücadeleye Sivil Toplum Kuruluþu olarak biz de destek olmak için bu kampanyayý baþlattýk" dedi. Çaðýr, kampanyayý ülke geneline yaymak istediklerini söyledi. Çaðýr, herkesi 14 Kasým'da, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 2. Çorum Tanýtým Günleri'nin açýlýþýna davet ederek, bu tür etkinliklerin insanlarýn birbirini daha iyi tanýmasýný saðladýðýný vurguladý. (A.A.) Asfalt Plent Tesisi ni inceledi Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Koparan da bulunanasfalt plent tesisini inceledi. Ý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý nýn (OKA) 2013 yýlý ikinci kalkýnma kurulu toplantýsý Tokat ta yapýldý. OKA Tokat ta toplandý O rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý nýn (OKA) 2013 yýlý ikinci kalkýnma kurulu toplantýsý Tokat ta yapýldý. Gaziosmanpaþa Üniversitesi Taþlýçiftlik Yerleþkesi konferans salonunda düzenlenen program Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, Amasya Üniversitesi Rektörü ve Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay, Samsun Ondokuz Mayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, Tokat GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Þahin ile kalkýnma kurulu üyesi Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat tan kurum ve kuruluþ temsilcilerinin katýlýmý ile yapýldý. Ev sahibi Rektör Þahin ile Amasya Üniversitesi Rektörü ve Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay ýn konuþmalarýnýn ardýndan toplantýda Vali Taþkesen konuþma yaptý. Vali Taþkesen, konuþmasýnda genel bir deðerlendirme yaparak ajansýn kurulduðu günden bugüne kadar yaklaþýk 300 projeye 70 milyon TL lik hibe desteði saðladýðýný kaydetti. Eþ finansmanlar göz öne alýndýðýnda ise 2009 yýlýndan bugüne uygulanan projelerle 133 milyon TL tutarýnda yatýrýmýn gerçekleþtiðini ifade eden Vali Taþkesen, ajansýn verdiði katkýlara deðindi. Toplantý Amasya Üniversitesi Rektörü ve Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay'ýn divan baþkanlýðýnda devam etti. (ÝHA) Memur adaylarý için tercihler baþlýyor M emur olmak isteyenler 1827 kasým tarihleri arasýnda tercihte bulunabilecek. ÖSYM, kamu kurum ve kuruluþlarýndaki kadrolara yerleþtirme yapmak için KPSS'ye giren adaylarýn tercihlerini 1827 Kasým tarihleri arasýnda alacak. ÖSYM, bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn boþ kadrolarý ile pozisyonlarýna yerleþtirme yapacak. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, "Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik" hükümleri uyarýnca bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme yapmak amacýyla adaylardan tercih alýnacak. Bu amaçla hazýrlanan Kamu Personel Seçme Sýnavý ( KPSS2013/2)Tercih Kýlavuzu'nda, ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrý olmak üzere tercih yapýlabilecek kadro ve pozisyonlar yer alýyor. Kýlavuz, 18 Kasým'dan itibaren ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" internet adresinden yayýmlanacak. Adaylarýn kýlavuzda yer alan kadro ve pozisyonlarý tercih edebilmeleri için, 7-8 Temmuz 2012 ve Eylül 2012'de yapýlan Kamu Personel Seçme Sýnavlarýndan (2012 -KPSS Lisans ve 2012-KPSS Ortaöðretim/Önlisans) birine girmiþ ve bu sýnavlarýn en az birinden ilgili KPSS puanýný almýþ olmalarý gerekiyor. Yerleþtirme iþlemlerinde ortaöðretim mezunlarý için KPSSP94, ön lisans mezunlarý için KPSSP93 ve lisans mezunlarý için KPSSP3 puaný kullanýlacak. Adaylar tercihlerini, Kasým tarihlerinde, kýlavuzda yer alan kurallara göre, Ö S Y M ' n i n "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaralarý ve þifrelerini kullanarak yapabilecek. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Tercih süresi uzatýlmayacak. KPSS-2013/2 Tercih Kýlavuzuna göre yapýlacak yerleþtirmeye baþvuracak adaylarýn, kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Memur olmak isteyenler kasým tarihleri arasýnda tercihte bulunabilecek. Sýcaklýk biraz düþecek Y apýlan son deðerlendirmelere göre; Kýyý Ege, Marmara'nýn kuzey ve batýsý ile gece saatlerinden sonra Orta ve Doðu Karadeniz kýyýlarýnýn saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Çorum da da sýcaklýk 14 dereceye düþecek. Yaðýþlarýn; akþam ve gece saatlerinde Ýzmir, Aydýn ve Muðla'nýn kýyý ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasý bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nýn güneydoðusu, Ýç Ege, Göller Yöresi, Ýç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doðu Anadolu ile Güneydoðu Anadolu'nun kuzey ve doðusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðünden alýnan tahminlere göre, hava sýcaklýðýnda önemli bir deðiþiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde gündüz sýcaklýklarýnýn mevsim normalleri üzerinde, gece sýcaklýklarýnýn mevsim normalleri civarýnda seyredeceði tahmin ediliyor. Çorum da ise sýcaklýk bir kaç derece düþecek. Önümüzdeki günlerde sýcaklýk 14 derece olacak. (Ç.HAK:3185) Sise dikkat! l Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'ýn, rotmix malzemesi üreten saatte 60 ton kapasiteli Koparan Asfalt Plent Tesisi'nin üretim aþamalarýnda incelemelerde bulunduðu bildirildi. Özel Ýdare'den yapýlan açýklamaya göre, inceleme çalýþmalarý esnasýnda Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray ile Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Recep Çýplak da yer aldý. Ýl Özel Ýdaresi Koparan Asfalt Plent Tesisi nde yýllýk ortalama 15 bin ton rotmix (yama) malzemesi üretiliyor. Genel Sekreter Arslan, asfalt yapýmýnda kullanýlan bitüm (asfalt-astar) malzemeleri stok tanklarý, 200 ton kapasite astar AC+160/220 stok tanklarý, 490 ton asfalt stok tanklarý, Rotmix (yama) malzemesi üretiminde kullanýlan 50 ton MC-800 tanký, 50 Ýnceleme ziyaretine Genel Sekreter Yardýmcýsý Ünal Demiray ile Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Recep Çýplak da katýldý. Arslan, tesiste görevli iþçilerle de sohbet ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. ton asfalt yapýmýnda kullanýlan bitüm malzemeleri, Rotmix (yama) malzemesi üretiminde kullanýlan kalyak için 70 ton kapasiteli tank sahasý, Rrotmix (yama) malzemesinde kullanýlan elekaltý malzeme stok sahalarýndaki çalýþmalarý incele- di. Arslan, tesiste görevli iþçilerle de sohbet ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

6 6 CUMA 15 KASIM 2013 Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde Kasým tarihleri arasýnda düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri programý renkli görüntülere sahne oldu. Çorum Baþkent e taþýndý u yýl Ankara da B 2. si düzenlenen Dünya Medeniyetleri Tanýtým günlerine Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek de katýldý. Halkoyunlarý gösterileri yapýldý Tanýtým günleri Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Çorum yöresine ait halkoyunlarý gösterileri alkýþ topladý. Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Melih Gökçek e leblebi ikram etti. Gökçek e Çorum Belediyespor kaþkolü hediye edildi. Baþkenti Çorum Tanýtým Günleri dün baþladý. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde Kasým tarihleri arasýnda düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri programýna Vali Sabri Baþköy, Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Tufan Köse, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ýstanbul Milletvekili hemþehrimiz Feyzullah Kýyýklýk, AK Parti Kahramanmaraþ Milletvekili ve Türkiye Parlamenterler Birliði Genel Baþkaný Nevzat Pakdil, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, Bem-Bir-Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Mürsel Turbay, eski Çorum Milletvekili Muharrem Þemsek, eski Çorum Valisi Atýl Üzelgün, AK Parti Ankara Ýl Baþkaný hemþehrimiz Murat Alparslan, Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr ile çok sayýda Çorumlu katýldý. Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr'ýn açýþ konuþmasýnýn ardýndan sýrasýyla Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým ve Tufan Köse, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ve Vali Sabri Baþköy birer konuþma yaptý. Birlik ve beraberlik mesajlarýnýn verildiði tanýtým günlerinin açýlýþýna bakan düzeyinde bir katýlým olmazken, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, akþam saatlerinde Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun Çorum standlarýný ziyaret edeceðini duyurdu. Çorum merkezin yaný sýra ilçelerin tanýtýmlarýnýn yapýldýðý etkinliðe yarýn TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'in katýlacaðý belirtildi. Tanýtým günlerinde Vali Sabri Baþköy ile Federasyon Baþkaný Hayri Çaðýr TRT Haber'in canlý yayýn konuðu oldu. Programý Konya TV canlý olarak ekranlara taþýdý. Konuþmalarýn ardýndan tanýtým günlerinin açýlýþý yapýldý. 2. Çorum Tanýtým Günleri ne katýlan Vali Sabri Baþköy, konuþmasýnda tanýtým günleri ziyaretçi rakamlarýna deðindi. Üçüncüsünü ve daha fazlasýný yapacaðýz 2. Çorum Tanýtým Günleri ne katýlan Vali Sabri Baþköy de, konuþmasýnda tanýtým günleri ziyaretçi rakamlarýna deðindi. Vali Baþköy, Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi ve Çorumlu Dernekler Federasyonu ile birlikte ilkini geçtiðimiz yýl gerçekleþtirilen tanýtým günlerinin ikincisini düzenliyoruz. Geçtiðimiz yýl tanýtým günlerini yaklaþýk 200 bin kiþi ziyaret etti. Ben inanýyorum ki bu rakam inþallah bu yýl daha da katlanarak artacak. Bugün burada gördüðümüz tablo aslýnda Çorum un gönül birlikteliðinin ve baþarma özleminin tablosudur. Ýnþallah tanýtým günlerinin üçüncüsünü ve daha fazlasýný da yapacaðýz. Tanýtým günlerine teþrif eden herkese hoþgeldiniz diyorum. dedi. 'Çorum devletten alacaklý' CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorumlular'ýn birlik ve beraberliðin sembolü olduðunu söyledi. Çorumlu sanayici, iþadamý ve müteþebbislerin baþarýlý iþlere imza attýðýný vurgulayan Köse, ancak Çorum'un devlet yatýrýmlarýndan hak ettiði payý alamadýðýný ifade etti. 'Ankara'dan payýmýzý aldýk' si ile merkeze yapýlacak eðitim ve araþtýrma has- tanesinin ihale süreçlerini aktardý. AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ise, tanýtým günlerinin önemine deðinerek, Çorum'un Ankara'dan hak ettiði payý aldýðýný söyledi. Hastanede ikinci ihale 20 Kasým'da Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ise, Çorum'un bütün renkleriyle bir bütün olduðunu, hiç kimsenin bunu bozmaya gücünün yetmeyeceðini söyledi. Kafkas, üç ilçe hastane- Vali Sabri Baþköy de, konuþmasýnda tanýtým günleri ziyaretçi rakamlarýna deðindi. Çorum la irtibatýnýzý kuvvetlendirin G eçtiðimiz yýl büyük bir mutlulukta tanýtým günlerinin birincisini gerçekleþtirdiklerini ifade ederek konuþmasýna baþlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bu yýl düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri nde de ayný heyecan ve coþkuyu hissettiklerini söyledi. Muzaffer Külcü, bu yýl düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri nde de ayný heyecan ve coþkuyu hissettiklerini söyledi. Baþkan Külcü, konuþmasýnýn devamýnda, Bizim bu tür programlarda hep üzerinde durduðumuz þey þudur: Bugünler, bu buluþmalar bizim birliðimizi, beraberliðimizi, aramýzdaki kardeþliðimizi artýracak günler olmalýdýr. Onun dýþýnda hiçbir þeyin peþinde deðiliz. Biz bütün farklýlýklarý- mýzý kenarda býrakarak, el ele gönül gönüle daha mutlu bir Çorum'un fotoðrafýný çýkarma derdindeyiz. Bu tür çalýþmalara verdiðimiz katkýlar çok önemli. Buradan bir hususun dikkatini çekmek istiyorum; lütfen Çorum la olan irtibatýnýzý kuvvetlendirin. Biz Ankara nýn özüyüz Ç orumlu Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr, açýþ konuþmasýnýn baþýnda, Ankara da yaþayan Çorumlular olarak Ankara nýn özüyüz. dedi. Ankara'nýn vazgeçilmez nüfusunu, kültürünü oluþturduklarýný kaydeden Çaðýr, Çorum ile Ankara arasýnda ekonomik, kültür, sosyal iþbirliði ve birlikteliði oluþturmak zorundayýz. Bu amaçla, Çorum'un dinamiklerini Ankara'ya taþýmak, Ankara'da da hemþehrilerimizin memleketiyle olan özlemlerini gidermesi amacýyla tanýtým günlerini gerçekleþtirdik. diye konuþtu. Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Baþkaný Hayri Çaðýr, açýþ konuþmasý yaptý.

7 Salim Uslu yabancý parlamenterlere konuþtu R usya Federasyonu Anayasasý ve Federal Meclisi nin 20. yýldönümü münasebetiyle düzenlenen II. Uluslararasý Parlamenter Forumu Moskova da yapýldý. Foruma, Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu katýldý. II. Uluslararasý Parlamenterler Forumu, Devlet Duma sý Baþkaný Sergey Narýþkin in açýþ konuþmasý ile baþladý. II. Uluslararasý Parlamenterler Forumu na katýlan Uslu, Demokratik Deðerler ve Halk Görüþleri oturumunda yaptýðý konuþmasýnda, Rusya Federasyonu Anayasasý ve Federal Meclisin 20. yýlýný Türkiye Büyük Millet Meclisi adýna kutluyor, II. Uluslararasý Parlamenter Forumu na baþarýlar diliyorum. dedi. Uslu, konuþmasýnýn devamýnda; Bilindiði gibi; Parlamenter demokrasilerin ortaya çýkýþýndan 20. yüzyýlýn sonuna kadar yaþanan dönemde, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'daki demokrasilerde, parlamentolarýn karar alma süreçlerindeki rolü ve etkinliði zaman içerisinde azalmýþ, buna karþýn hükümetlerin etkinliði artmýþtýr. Bu deðiþimde, siyasi partilerin siyasi süreçteki rol ve etkinliklerinin artmasý ve katý parti disiplini, sanayileþme sürecinde devletlerin ekonomideki payýnýn artmasý, dünya savaþlarýnda topyekûn savaþ ekonomisinin hükümetlerin inisiyatifine býrakýlmasý gibi birçok faktör hükümetleri parlamento karþýsýnda daha etkin hâle getirmiþtir. 20. yüzyýlda yaþanan bu durum parlamento krizi olarak da adlandýrýlmaktadýr. Rol ve etkinliðin parlamentolardan hükümetlere doðru kaydýðý bu sürece karþýlýk, son yýllarda iki önemli geliþme olmuþtur. Birincisi, STK'lar, uluslararasý kuruluþlar, baský gruplarý ve lobiler gibi yeni politik aktörlerin karar alma süreçlerinde etkinlik kazanmaya baþlamasýdýr. Diðeri ise, yasama organlarýnýn bütçe süreçleriyle ilgili yeni roller ve sorumluluklar yüklenmesidir. Küresel dünyanýn çaðdaþ toplumlarýnda parlamentolarýn rolü ve etkinliði geçmiþe göre azalmýþtýr. Buna karþýn yeni politik özneler olan STK'lar, uluslararasý kuruluþlar ve baský gruplarýnýn karar alma süreçlerine katýlýmý ve hükümetler üzerinden doðrudan etkisi geçmiþe oranla daha belirgin hâle gelmiþtir. Esasen bu kuruluþlarýn geniþ bir alanda etkinlikte bulunmalarý, ilgilendikleri konularda önemli derecede uzmanlýða sahip olmalarý ve hükümetleri etkileyebilme güçleri karar süreçlerinde yer alma kapasitelerini her geçen gün geniþletmektedir. Bu deðiþimlerin bir sonucu olarak, STK'larýn politika oluþturmadaki etkinliklerinin parlamentolarla kuracaklarý kurumsal iliþkiler üzerinden rutin politik süreçlere kanalize edilmesi ve komisyonlar veya önemli konularda düzenlenen sempozyum ve toplantýlar aracýlýðýyla STK'larýn bilgi, görüþ ve önerilerinin yasama sürecine taþýnmasýnýn önemi artmýþtýr. Avrupa Parlamentosundaki güçlü ve etkili komisyon yapýsýnýn Salim Uslu, II. Uluslararasý Parlamenter Forumu nda konuþtu. II. Uluslararasý Parlamenterler Forumu, Devlet Duma sý Baþkaný Sergey Narýþkin in açýþ konuþmasý ile baþladý. üye ülkelerin parlamentolarýný da etkilediði görülmektedir. Parlamentolarda yasamanýn belkemiðini oluþturmasý ve demokratik siyaset ile etkin karar alma süreçlerinin sentezlenmesinde oynadýðý öncü rol dolayýsýyla, doksanlý yýllardan itibaren, baþta Avrupa ülkeleri olmak üzere, komisyonlarýn sayýsýnýn ve etkinliðinin artýrýlmasý eðilimi güçlenmiþtir. Bu doðrultuda baþta hükümetlerin denetlenmesi ve uluslararasý iliþkiler ile ilgili olmak üzere belli konularda uzmanlaþmýþ komisyonlar ve alt komisyonlar kurulmuþtur. Yasa yapma ve denetlemenin temel birimi olan komisyonlar, genel kurula göre daha derinlemesine analiz olanaðý ve tartýþma özgürlüðü saðladýðý ve daha teknik yaklaþýmlarla görüþülen konular üzerinde uzlaþma olanaklarýný artýrdýðý için daha da önemli hale gelmiþtir. Bu geliþmelere paralel olarak denetim gücü yüksek komisyonlarýn -bütçe, insan haklarý, dilekçe, kesin hesap vb. komisyonlar- baþkanlýðýnýn ya da çoðunluðunun muhalefet partilerine býrakýlmasý eðilimi de ortaya çýkmaktadýr. Bazý parlamentolarda komisyonlarýn reformu kapsamýnda sözlü soru önergeleri komisyonlarda cevaplandýrýlmaktadýr. Böylece komisyonlarýn ilgili bakanlýklarýn iþlem ve tasarruflarýný denetlemelerinin yolu açýlmýþtýr. Bu durum siyasal iktidarlarýn kendisini muhalefet üzerinden kamuoyunun denetimine açarak hesap verebilirlik ve meþruiyet açýsýndan güçlenmesine yol açmaktadýr. Parlamento dýþý çevrelerin yasama sürecindeki etkisini artýran diðer önemli bir geliþme de düzenleyici etki analizlerinin (DEA) hazýrlanmaya baþlamasýdýr. Son yýllarda, özellikle geliþmiþ ülkelerde, yasa tasarýlarýnýn olasý etkilerini henüz parlamentoya sunulmadan önce araþtýrarak yasalarýn etkinliðini artýrmayý ve/veya yasalarýn uygulama sonuçlarýný göstermeyi amaçlayan DEA'lar hazýrlanmaktadýr. DEA'larýn yaygýnlaþmasýna dönük eðilim STK'larýn komisyonlara bilgi aktarmasýnýn önemini ve bu çerçevede komisyonlarýn etkisini artýrmaktadýr." sözlerine yer verdi. Uzun süre konfederasyon baþkanlýðý yapmýþ eski bir sendikacý olarak Uslu, þunlarý söyledi; Sivil toplumun sorun çözme yeteneklerinin geliþtirilmesi, diyalog ve karar süreçlerine katýlýmýnýn saðlanmasý, katýlýmcý demokrasinin verimli bir biçimde iþleyiþine de, parlamentonun etkinliðine de önemli katkýlar saðlayacaktýr. Siyasetin halka açýlmasý seçim sandýklarýnýn yaný sýra, karar süreçlerine katýlýmýnýn saðlanarak halkýn gücü ve rolünün öne çýkartýlmasý hem yasalarýn etkinliðini artýracak, hem siyaseti sert bir rekabet alaný olmaktan çýkartacak, hem de Demokratik deðerler ve halk iliþkisi STK'lar eliyle saðlanmýþ olacaktýr. Dikkatleriniz için teþekkür ediyor, esenlikler diliyorum. Gençleri konforlu sýnavlar bekliyor SYM Baþkaný Prof. Dr. Demir: "Gelecek yýl sýnav konforu Öve hizmet kalitesinin artýrýlmasýna odaklanacaðýz. Hayata geçirilecek Sýnav Binalarý Projesi ile yüzde 100 konfor altýnda sýnav yapmayý saðlayacak tam teþekküllü sýnav binalarýnýn oluþturulmasý için çalýþmalar yürüteceðiz" dedi. ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, gelecek yýl sýnav konforunu yükseltecek çalýþmalarý artýracaklarýný ve pek çok iyileþtirme projesini hayata geçireceklerini bildirdi. Ali Demir, ÖSYM'nin gelecek yýla iliþkin proje ve hedeflerini anlattý. ÖSYM'nin, hak ve adalet ölçüsünden taviz vermeksizin sýnav hizmetlerini yürütmek üzere son 3 yýlda önemli yapýlandýrmalar gerçekleþtirdiðini belirten Demir, 36 yýldýr süre gelen altyapýsýný günümüz teknolojileriyle yenilediðini ve 6114 sayýlý yasa kapsamýnda mevzuat altyapýsýný da tamamladýðýný dile getirdi. Deðiþim ve yeniden yapýlanma sürecinin büyük bir özveri ve sabýrla yürütüldüðünü anlatan Demir, "2013 yýlýnda toplam 45 sýnav için 167 sýnav merkezinde, 21 bin 328 binada, 296 bin 529 salonda, 5 milyon 936 bin 334 aday sýnava alýndý. Bu sýnavlarda 893 bin 57 görevli kullanýldý. Toplam bin 100 ton sýnav evraký sýnav merkezlerine gönderildi ve evraklarý sýnav sonrasýnda ÖSYM'ye geri getirildi" dedi. Uygulanmaya alýnan sistemlerin etkin bir þekilde kullanýmýyla herhangi bir sorun yaþanmaksýzýn sýnavlarýn yürütüldüðünü vurgulayan Demir, modern dünyada ölçme merkezi niteliðine kavuþmayý kendisine temel ilke edinen ÖSYM'nin altyapý yenileme çalýþmalarýna devam edeceðini kaydetti. Özellikle, sýnavýn hemen öncesinde, sýrasýnda ve akabinde adaylarýn görevlilerle yakýn iliþki kurulup sorunlara anýnda çözüm üretilmesine yönelik "Sýnav Günü Masasý" gibi uygulamalara devam edeceklerinin altýný çizen Demir, "Aday El Rehberi' daðýtýmýyla ÖSYM aday iliþkisinin saðlýklý bir zemine oturtulmasý, sýnav sonuçlarýnýn 5-8 gün içinde açýklanmasý ile bir sonraki sýnav için hazýrlýk sürecinin rahatlatýlmasý, 'Sonuç Doðrulama Sistemi' ile sahte belge üretmenin önüne geçilmesi, ÖABT, VDK gibi 'Alan Bazlý Sýnavlarýn' yapýlmasý, yeni sýnav merkezlerinin açýlmasý çalýþmalarýna ayný etkinlikle devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Tam teþekküllü sýnav binalarý "ÖSYM, gelecek yýl sýnav konforu ve hizmet kalitesinin artýrýlmasýna odaklanacak" diyen Demir, önümüzdeki yýl sýnav hizmetlerinin aksatýlmadan yürütüleceðini ve 10 milyonun üzerinde adayýn en uygun koþullarda ve ortamlarda sýnav takviminde belirlenen zamanlardan sapmadan sýnava alýnacaðýna iþaret etti. Sýnav stresi olmayacak "Açýk Uçlu Sorularla Sýnav Projesinde" ölçme kalitesinin artýrýlmasý, "Elektronik Sýnav Projesi" ile hem daha güvenli hem de daha kýsa sürelerde sýnav yapýlarak adaylar üzerindeki sýnav stresinin kaldýrýlmasýna iliþkin çalýþmalarýný daha da artýracaklarýný vurgulayan Demir, þunlarý kaydetti: "Soru Bankasý Projesi' ile bilimsel denetimden geçmiþ çok sayýda sýnav sorusunun güvenliliðinin garanti altýna alýnmasý, 'Ortak Aday Havuz Projesi' ile adaylarýn sýnav baþvurusunda kolaylýk saðlanmasý ve sýnav tarihçesinin sunulmasý gibi çalýþmalar yapacaðýz. Hayata geçirilecek 'Sýnav Binalarý Projesi'yle yüzde 100 konfor altýnda sýnav yapmayý saðlayacak tam teþekküllü sýnav binalarýnýn oluþturulmasý için çalýþmalar yürüteceðiz. Böylece sürdürülebilir sýnav konforunu saðlayabilmeyi hedefliyoruz. 'ÖSYM Kampüs Projesi' ile de soru hazýrlamadan sonuç açýklamaya, sýnav evrakýnýn basýmýndan sýnav sonrasýnda depolanýp saklanmasýna kadar tüm süreçleri günümüz teknolojileriyle donatýlmýþ halde yürütüldüðü entegre bir sýnav yönetim merkezinin oluþturulmasýný saðlayacaðýz." e-okul ve Üniversitelerle Entegrasyon Projesi' ile de doðru verilere kaynaðýndan ulaþmanýn önünü açacaklarýný bildiren Demir, "Bunlar projelerimizden sadece birkaçý. Bu projelerle sýnav sisteminin ve kurumsal geliþmenin sürekliliðini saðlamayý hedefliyoruz. Tüm projelerini ve faaliyetlerin tamamýný kendi öz kaynaklarýmýzla yürütüyoruz. Bu nedenle ÖSYM'nin 2014 yýlý içerisinde herhangi bir kaynak sorunu yaþamasýný beklemiyoruz. ÖSYM'nin þeffaf, adil, bilimsel, insan odaklý bir sýnav sistemi oluþturma gayreti ayný kararlýlýkla devam edecek" dedi. (AA) (Ç.HAK:3223) CUMA 15 KASIM AGD Çorum Þubesi, Aþure Günü nedeni ile Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde öðrencilere aþure daðýttý. AGD aþure daðýttý A nadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi, Aþure Günü nedeni ile Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde öðrencilere aþure daðýttý. AGD Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, Muharrem ayýnýn onuncu günü ve Aþura Günü ile beraber ya ondan bir gün evvel ya da ondan bir gün sonra (yani Muharrem in 9 ve 10 veya 10 ve 11) olmak üzere iki gün oruç tutulmasýnýn sünnet olduðunu hatýrlatarak, Bir rivayete göre Hz. Peygamber (sas) Efendimiz, Aþura Günü orucunun, önceki yýlýn günahlarýna kefaret olacaðýný Allah Teâlâ nýn rahmetinden umarým. buyurmuþlardýr. dedi. Kaplan, konuþmasýna þöyle devam etti; Ramazan ayýndan sonra en faziletli oruç, Allah ýn ayý olan Muharrem ayýnda tutulan oruçtur hadis-i þerifi ise, bu günlerde tutulan orucun faziletini ifade etmektedir. Bu hadisin açýklamasýnda Ýmam-ý Gazali, Muharrem ayý Hicrî senenin baþlangýcýdýr. Böyle bir yýlý oruç gibi hayýrlý bir temele dayamak daha güzel olur. Bereketinin devamý da daha fazla ümit edilir. demektedir. Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam Aþure Günü ne denk getirmemek için, Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve onbirinci günlerinde oruç tutulmasý tavsiye edilmiþtir. Bu manadaki bir hadisi Ýbni Abbas rivayet etmektedir. Bunun için, müstehap olan, Aþure Günü nü ortalayarak, bir gün önce veya bir gün sonra oruç tutmaktýr. Bu günde oruçtan baþka hayýr, hasenat ve sadaka gibi güzel âdetlerin de yaþatýlmasý isabetli ve yerinde olur.

8 8 CUMA 15 KASIM 2013 Bank Asya Altýn Kabul Günleri Çorum da ürkiye'nin lider katýlým bankasý Bank Asya, 18 Kasým 2013 Pa- günü, Çorum þubesinde Altýn Kabul Günü düzenleye- Tzartesi cek. Yeni ürün ve hizmetlerini müþterilerinin ihtiyaç ve talepleri doðrultusunda þekillendiren Bank Asya, Altýn Kabul Günleri düzenlemeye devam ediyor Mart ayýndan itibaren Türkiye genelinde düzenlemiþ olduðu Altýn Kabul Günleri ile 5,7 ton hurda altýný reel ekonomiye kazandýran Bank Asya, 18 Kasým Pazartesi günü, Çorum þubesinde Altýn Kabul Günü düzenliyor. Hangi ayarda olursa olsun ziynet altýnlarý fiziki olarak teslim aldýklarýný söyleyen Çorum Þube Müdürü Yakup Metin Doðan, Aldýðýmýz altýnlarý cari ve katýlým hesaplarýna gram olarak yatýrýyoruz. Müþterilerimiz hesaplarýnda bulunan altýný, tercih edecekleri farklý gram aðýrlýklarýnda fiziki olarak alabilecekleri gibi, þubelerimizde de bozdurabilirler. dedi. Altýn birikimlerini bankada deðerlendirmenin, hem birikim sahibi hem de ülke ekonomisi açýsýndan daha faydalý olduðuna dikkat çeken Doðan, "Birikim sahibinin önceden bankamýzda hesabý bulunmasýna gerek yok. Altýn kabul iþlemi sýrasýnda hesap açýlabilir. Ayrýca müþterimiz dilediði zaman hesabý Türk Lirasý ya da yabancý paraya dönüþtürülebilir 18 Kasým Pazartesi günü þubemizde düzenlenecek Altýn Kabul Günü'ne tüm halkýmýzý bekliyoruz. diye konuþtu. Rotasyon yerine teþvik aþbakan Erdoðan ýn Kýzýlcahamam BKampýnda talimatýný verdiði kýdemli lý Öðretmen ve memur açýðý kapatýlma- memurlarýn Doðu ve Güneydoðu ya gönderilmesi Þu bir gerçektir ki ÝLO, AB ve OECD yönündeki açýklamasýnýn memur ca- miasýnda endiþe ve korku oluþturmaya baþladýðýný söyleyen DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, Memur ve öðretmenlere zorunlu rotasyon uygulamak yerine teþvik ve özendirici politikalar uygulanmalýdýr. Rotasyon uygulamasý cebir ve korkuyla deðil memurlarýn rýza ve gönüllü iþtirakiyle saðlanýrsa hükümetin iyi niyetle ve haklý gerekçelerle dile getirdiði kanaati güçlenecektir. dedi. Doðu hizmetinin öðretmen, asker, polis ve doktorlar için zaten uygulandýðýný kaydeden Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Baþkaný Nihat Örs, þunlarý söyledi: Zorunlu rotasyon karmaþa ve maðduriyet oluþturur Memur ve öðretmenlerimizin durduk yere DES Ýl Baþkaný Nihat Örs verilerini dikkate aldýðýmýzda Türkiye'deki kamu görevlileri Avrupa ve Amerika'daki ülkelerde çalýþan memurlara nazaran daha aðýr bir iþ yükü altýnda bulunmakta, daha çok çalýþmakta fakat daha düþük ücret almaktadýr. Bu nedenle memurlarýn rýza ve gönüllerini almadan zorla ve cebren rotasyona tabi tutmak yerine baþta öðretmen açýðý olmak üzere ülkemizdeki memur açýðýný kapatmak ve mahrumiyet bölgelerini özendirici hale getirerek memurlarý teþvik etmek daha doðru bir politika olacaktýr. Bu itibarla sendikamýz mensuplarýnýn ve eðitim çalýþanlarýnýn hak ve menfaatlerini korumak adýna her türlü güç birliði ve mücadeleye katýlmaktan çekinmeyecektir. Açýklamalar talihsizlik huzur ve düzenlerini bozacak her türlü uygulamaya karþýyýz. Doðu ve Güneydoðu baþta olmak üzere kalkýnmada öncelikli yerlerdeki öðretmen, memur ve tecrübeli kamu görevlisi ihtiyacýný karþýlamak için zorunlu bir rotasyon uygulamasý dayatmak yerine bu bölgelerde çalýþmayý teþvik eden yasal düzenlemelere gidilmesi daha saðlýklý ve doðru olur. Zorunlu rotasyon yüzbinlerce ailenin parçalanmasý demek Mahrumiyet bölgelerinde çalýþanlara tazminat verilerek, becayiþ Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn öðretmen maaþlarý ile ilgili yaptýðý son açýklamanýn bir talihsizlik olduðunu ifade eden DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 2014 yýlý görüþmelerinde öðretmen maaþlarýnýn 10 yýlda yüzde 303 oranýnda arttýrýldýðýnýn söylenerek büyük bir baþarýymýþ gibi bahsetmesinin eðitimcilerin durumundan, yaþadýklarý zorluklardan habersiz olunduðunun bir göstergesidir. dedi. Örs, Sayýn Bakan göreve yeni baþlayan bir öðretmenin maaþýnýn yüzde 303 artýþla TL'ye yükseltildiðini söylerken dört ki- uygulamalarý yaparak bu bölgelerde çalýþmanýn cazip hale getirilerek þilik bir ailenin yoksulluk sýnýrýnýn 3 bin 500 TL yi bulduðunu biliyor özendirilmesi gerektiðine inanýyoruz. Aksi halde kamu çalýþanlarý arasýnda mu acaba? 15 saat ek ders alan bir öðretmenin TLaldýðýný söylerken büyük bir karmaþa ve maðduriyet oluþacaktýr. Böyle bir rotas- yon memurlarý emekliliðe ve istifaya zorlamak demektir. Yüzbinlerce ailenin eþ ve çocuklarýnýn parçalanmasý, gurbet hayatý yaþamasý demektir. Zorunlu rotasyon bir yönüyle aile bütünlüðünü bozacaðý için kaç öðretmenin ek ders alabildiðinin farkýnda mý? Bu açýklayon malar popülist açýklamalardýr. Kamu çalýþanlarý arasýnda en düþük maaþ alanlar arasýnda öðretmenler ve eðitim çalýþanlarý bulunmaktadýr. Eþit iþe eþit ücret uygulamasýndan öðretmenler yararlanamamýþtýr. Eðitim çalýþanlarý hak ettikleri maaþý alamamaktadýrlar. Eðitim öðretim tazminatý hâlâ bütün eðitim çalýþanlarýna verilmemektedir. Üni- boþanmalarý dahi artýracaktýr. Hükümetin uyguladýðý politikalar neticesinde þekillenen kamu hizmetlerini, halka sunan memurlarýn zorunlu versitedeki eðitim kadrosu aldýklarý maaþla bilimsel araþtýrmayý býrakýn rotasyon nedeniyle mutsuz olmasý, performans ve iþ verimlerinin düþük olmasý en baþta hükümetin zararýnadýr. geçim derdindedir. Eðitimin sorunlarý popülist deðil gerçekçi yak- laþýmlarla çözülür. diye konuþtu. BES in talepleri TBMM de Adalet Bakanlýðý Avrupa nýn ve dünyanýn en büyük adalet saraylarýný yapmakla övünmektedir. Ancak ürkiye de gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin her ge- gün daha da derinleþtiðini, zengin ve yoksul biz biliyoruz ki saray denilen bu binalar gerek yargý Tçen arasýndaki farkýn giderek büyüdüðünü söyleyen Büro emekçileri gerekse hizmet alanlar için birer kabusa dönüþmüþtür. Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, Kamu emekçileri her geçen yýl biraz daha yoksullaþýrken, hükümet yanýna aldýðý Memur Sen'le yaptýðý tekli sözleþmeyle yoksulluk sýnýrýnýn altýnda açlýk sýnýrýna yaklaþan ücretleri bize dayatmaktadýr. dedi yýlýnda kamu emekçilerinin maaþlarýnda net 119 TL artýþ yapýlýrken aile yardýmý, çocuk yardýmý vb kalemlerde herhangi bir artýþýn söz konusu olmadýðýna vurgu yapan Alper, Yine önümüzdeki yýl için enflasyon oraný ne olursa olsun maaþlarýmýza yansýtýlmayacaktýr. Toplu sözleþme imzalanmýþ ancak halen yasallaþmamýþtýr. Ertuðrul Alper Son olarak dünyanýn en büyük adalet sarayý denilerek büyük reklamlarla açýlan Ýstanbul Anadolu Adliyesi, inþaatýnda yapýlan eksik imalatlar nedeniyle mahkemelik olmuþtur. Hazýrlanan iddianamede, binada 810 kalem eksik imalatýn bulunduðu, tuvaletlerden pis sularýn koridorlara ve odalara aktýðý, gereken yangýn alarm ve sulu söndürme sisteminin aktif olmadýðý, bunun binayý yangýna karþý korunaksýz hale getirdiði, doðalgaz kaçaðýný algýlayacak sistemin çalýþmadýðý, asansörlerin birçoðunun arýzalý olduðu gibi birçok eksikliðin Mecliste 2014 yýlý bütçesi görüþülürken yasallaþacaktýr. Kamu emekçilerinin bütçe sürecinde takýnacaðý tutum bütçeden alacaklarý pay açýsýndan belirleyici olacaktýr. Hükümet 2014 yýlý bütçe tasarýsýný 23 Ekim 2014 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sundu. Bugün de ilgili komisyon Adalet Bakanlýðý'nýn bütçesini bulunduðu belirtilmektedir. Taleplerimiz; Yardýmcý hizmetler sýnýfýnda yer alan mübaþirlerin Genel Ýdari Hizmetler sýnýfýna alýnmasý için gerekli yasal düzenleme yapýlmalýdýr. görüþerek çalýþmalarýný sürdürecek. diye konuþtu. Özellikle büyük þehirlerde nöbete kalan personelin günün ve Hükümeti son defa uyarýyoruz gecenin hangi saatin-de olursa olsun evlerine býrakýlmasý, nöbet Büro Emekçileri Sendikasý olarak yargý emekçilerinin taleplerini içeren dosyayý TBMM de grubu bulunan siyasi partilere ilettiklerini kaydeden Alper, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlara deðindi; Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin her birine çektiðimiz fakslarla taleplerimizi duyurduk. Bugün de Türkiye genelinde adliyelerin önünde yaptýðýmýz basýn açýklamalarý ile hükümeti son defa uyarýyoruz bütçesinde baþta eðitim ve saðlýk hizmetleri kamu hizmetlerini sonrasý izin verilmesi saðlanmalýdýr. Adliyelerde görev yapan sosyolog ve psikologlarýn çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi saðlanmalýdýr. Denetimde serbestlik (infaz korumalar hariç) çalýþanlarýnýn mahkeme kararý olmasýna raðmen sendika üyeliklerinin önündeki engeller kaldýrýlmalýdýr. Yargý emekçileri hakkýnda keyfi olarak uygulanan adli ve disiplin soruþturmalarýna son verilmelidir. piyasalaþtýrýyor. Sembolik maaþ artýþlarý ile bizleri sefale- Kamu emekçilerinin tamamýna yakýný yoksulluk sýnýrý altýnda te mahkûm ederken 2014 yýlýný tasarruf yýlý ilan ederek adeta bizlerle dalga geçiyor. Dolaylý vergiler ve zorunlu mal ve hizmetlere yaptýðý zamlarla satýn alma gücümüzü her geçen düþüren hükümeti önnan yoksulluk sýnýrý rakamý (3.741 TL) taban maaþ olarak belirlen- çalýþtýrýlmakta olup, Konfederasyonumuz KESK tarafýndan açýklacelikle ciddiyete davet ediyor konfederasyonumuzca hesaplanan 4 kiþilik bir ailenin yoksulluk sýnýrý olan TL'nin kamuda en düþük maaþ olarak baz alýnmasýný talep ediyoruz. melidir. Yoksulluk sýnýrý rakamý en alt vergi diliminden vergilendirilmelidir. Adalet Bakanlýðý nda performans dayatmalarýna, kölece yaþam koþullarýna karþý sesimizi yükseltelim lidir. Her türlü ek ödeme emekli aylýðýna esas kazanca dâhil edilme- AKPhükümetinin genelde kamu emekçilerine özelde ise yargý Performansa göre ücret verilmesi ile ilgili hazýrlýklar yapýlmakta olup bu yaklaþýmdan vazgeçilmelidir. emekçilerine yönelik hak gasplarýnýn artarak devam ettiði, yoksulluk sýnýrý altýnda çalýþmaya mahkûm edildiðimiz, gelirimiz azalýrken sürekli olarak iþ yükümüzün artarak devam ettiði bir süreç yaþamaktayýz. Adliyelerdeki iþ yükü her geçen gün artmakta, iþ yükünden ve UYAP sisteminden kaynaklý yaþanan sorunlardan dolayý yargý 2013 yýlý itibari ile kaldýrýlan fazla mesai ücretlerinden kaynaklanan ücret kayýplarý karþýlanmalýdýr. Adliye binalarýndaki saðlýksýz çalýþma koþullarý bir an önce düzeltilmelidir emekçileri çoðu zaman (2013 yýlý itibariyle fazla mesailerin kaldýrýlmýþ olmasýna raðmen) mesai bitiminde ve tatil günlerinde çalýþrilmeli, güvenceli istihdam saðlanmalýdýr. Kamuda esnek, kuralsýz, güvencesiz çalýþma biçimine son vemak zorunda býrakýlmaktadýrlar. AKP hükümetini bir kez daha uyarýyoruz! Taleplerimize kulaklarýnýzý týkamayýn! Taleplerimiz yerine getirilmezse 2014 yýlý bütçe- Daha önce kaldýrýlan ulaþým ödenekleri sendikamýzýn vermiþ olduðu mücadele sonucunda Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de tekrar verilmeye baþlanmýþtýr. Ulaþým ödeneklerinin tüm illerde verilmesi sinin TBMM Genel Kurulunda görüþüleceði süreçte yapacaðýmýz için mücadelemizi sürdürmeye devam edeceðiz. grevle kararlýlýðýmýzý bir kez daha ortaya koyacaðýz. Ýmam Hatip Lisesi ek bina bahçesinde aþure ikramý yapacak. EKADER den davet var KADER Boðaziçi EAkademi, öðrenci ve velilerin organizasyonu ile 17 Kasým Pazar günü saat de Ýmam Hatip Lisesi ek bina bahçesinde aþure ikramý yapacak. Öðrenciler, veliler ve Çorum halkýnýn katýlýmý ile yapýlmasý planlanan aþure, dualarla alanda bulunanlara ikram edilecek. Aþure daðýtýmý ile ilgili bilgi veren EKADER Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Aktaþ, Tarihte Hz. Adem'in duasýnýn kabulü, Nuh Aleyhisselam ýn kurtuluþa erdiði, Hz. EKADER Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Aktaþ Yunus'un balýðýn Hz. Musa'nýn karnýndan çýktýðý, Hz. Kýzýldeniz'den geçtiði, Ýbrahim'in ateþten Ýsa Aleyhisselam ýn kurtulduðu, Hz. doðumu ve göðe Yakup'un Hz. Yusuf ile çýkartýlmasýnýn buluþarak gözlerinin gerçekleþtiði birçok açýldýðý, Eyyub olay bizleri Aleyhisselam ýn sevindirmiþtir. Fakat hastalýktan kurtulduðu, Kerbela'da Hz. Hüseyin ve 71 yakýnýnýn þehit edilmesi de bizleri bir o kadar üzmüþtür. Yapýlacak olan bu aþurenin içine atýlacak çeþitli maddeler gibi bizler de sevinçlerimizi, neþelerimizi, üzüntülerimizi ve dargýnlýklarýmýzý ayný tencerede kaynatýp birlikte bu etkinlikle paylaþacaðýz. Ýnþallah böylece alemlerin efendisinin bizlerden istediði gibi bir kardeþliði tesis etmeye çalýþacaðýz. Bu güzel niyetle tüm Çorumlu hemþerilerimizi Ýmam Hatip Lisesi ek bina bahçesine bekliyoruz. dedi. Türk Eðitim Sen genel kurulu yarýn ürk Eðitim-Sen Çorum TÞubesi Olaðan Genel Kurulu, yarýn saat da Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye konferans nda yapýlacak. 6 Ekim 2013 günü delege seçimlerini büyük bir katýlýmla tamamlayan Türk Eðitim- Sen in, genel kurulunu da ayný coþku ve katýlým içerisinde tüm aradeniz Bölgesi KÝl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlükleri toplantýsý 14 ilin katýlýmýyla Samsun'da baþladý. Atakum Grand Amisas Otel'de dün saat 14.00'te baþlayan ve Samsun AFAD Ýl Müdürlüðü'nün ev sahipliðini yaptýðý toplantýya Amasya, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüþhane, Karabük, Kastamonu, Sinop, Sivas, Rize, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinde görevli AFAD Müdürleri katýldý. Toplantýda, planlama ve zarar azaltma hizmetleri kapsamýnda, "Sel sürecinde meteorolojik radar ve ihbar sisteminin kullanýlmasý", "Afet yönetiminde uzaktan algýlama ve GBS teknolojilerinin kullanýmý", "Mikro bölgeleme çalýþmalarý ve afet yönetimine katkýsý", "Yapý envanterlerinin afet ile iliþkilendirilmesi", "Deprem stratejisi ve eylem planlarýnýn içeriði ve sýnýrlarý", "Heyelan duyarlýlýk haritasýnýn üretilme yöntemleri ve kullaným alanlarý", "Afete maruz bölgelerin kamuoyu ve sivil toplum kuruluþlarýna örnek bir þekilde gerçekleþtireceði belirtildi. Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi nden yapýlan açýklamada, Türk Eðitim-Sen yönetimi 21 yýllýk mücadelesinde taþýdýðý bayraðý kirletmeden, lekelemeden, hiç kimsenin kýnamasýndan, fitnesinden korkmadan en yukarýya taþýmaya kararlýdýr. kaldýrýlmasýnýn teknik ve hukuki detaylarý ve sayýsal verisi olamayan eski AMB kararlarýna iliþkin çözümler" anlatýldý yýlýnda ilimizde ve Türkiye genelinde büyük bir üye akýþý saðlayan özellikle þubemizde yetki sürecinde 650 yeni üye yaparak hem Türkiye de hem de ilimiz genelinde büyük baþarýlara imza atan sendikamýz ayný azim ve kararlýlýkla baþarýsýný sürdürmeye kararlýdýr. Tüm kamu çalýþanlarýmýzý ve üyelerimizi davet ediyoruz. denildi. AFAD müdürleri toplandý Toplantýnýn 2 gün süreceði öðrenildi.(ýha) Karadeniz Bölgesi Ýl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlükleri toplandý. Atakum Grand Amisas Otel'de dün düzenlenen toplantýya il müdürleri katýldý.

9 CUMA 15 KASIM CHP li kadýnlardan tepki C Emre Kut HP Kadýn Kollarý yöneticileri gündeme iliþkin iliþkin deðerlendirme yaptý. Kadýn ve Kültür Merkezi nde düzenlenen toplantýya CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere nin yaný sýra partili kadýnlar katýldý. CHP Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, öðrenci evleri tartýþmalarýna deðinerek, AK Parti nin hedefinde kýz öðrencilerin olduðunu savundu. Özüdoðru, Devletin bir valisinin direktifleri doðrultusunda polisin evlere baskýndüzenlemesiyle doruða ulaþan CHP Kadýn Kollarý yöneticileri gündeme iliþkin iliþkin deðerlendirme yaptý. de yer almýþtýr. Kýzlý-eralýkonulmak, koparýlmak uygulamalara bizler bir mý isteniyor? Haklý olaanne olarak, bir kadýn kekli öðrenci evleri derrak bunlarý düþünüyoruz. olarak tepki gösteriyoken hedef kýz öðrencileryeni eðitim sistemiyle ruz eðitim sistedir. Bu akýllardan çýkarýl34 bin kýz öðrencinin ormiyle kýz çocuklarý, yükmamalýdýr dedi. taöðretime devam edesek öðrenimde öðretim CHP Merkez Ýlçe mediði istatistiki bilgilergören kýzlar okullardan Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ise, iktidarýn kadýnlarýn görünür olmasýndan rahatsýz olduðunu iddia etti. Yalçýn, yaþam tarzýna yapýlan müdahaleyi asla kabul etmediklerini belirterek, Kadýnlarý ev dýþýnda görmeye tahammül edemeyenler evlerinde kiminle nasýl yaþayacaðýna karýþýyor. Kadýna 3-5 çocuk doðurmasýný buyurarak eve hapsetmek istiyorlar. Ayný akýl, ayný zihniyet hamileliðin görünür olmasýndan bile rahatsýz oluyor. Þimdide AKP kadýn ve erkeðin yan yana bulunabilmesinin koþullarýný izah etmeye giriþtiðini belirtiyor. Kadýn erkek eþitliði olmadan demokrasi olmaz. Diye konuþtu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Ayakkabýcýlar Arastasý ný ziyaret etti. CHP den Arasta ziyareti C Kadýn ve Kültür Merkezi nde düzenlenen toplantýya partili kadýnlar katýldý. Çocuk istismarý kýyamet alameti iyanet Ýþleri Baþkaný Çocuk istismarý Mehmet Görmez, çoçocuk istismarý konucuk istismarýnýn büyük bir sunu da deðinen Görmez, sorun olduðu ve bunun kýþu deðerlendirmelerde buyamet alametlerinden biri lundu: olduðunu söyledi. "Gelecek nesilleri indiyanet Ýþleri Baþkaný þa etmek için ihmal edilen Mehmet Görmez, çocuk isçocuklara yardýmcý olmayý, tismarýnýn asla gözardý ediel uzatmayý kim dinden lemeyecek bir sorun olduayýrabilir? Kim vicdandan ðunu belirterek, "Eðer bu ayýrabilir? Çocuk istismarý çaðýn kýyameti yakýnsa, çoise asla göz ardý edilemecuk istismarý bunun en yecek bir meseledir. Eðer önemli sebeplerinden biri bu çaðýn kýyameti yakýnsa, olacaktýr" deðerlendirmeçocuk istismarý bunun en sinde bulundu. Diyanet Ýþönemli sebeplerinden biri leri Baþkanlýðýndan yapýlan olacaktýr. Çocuðun her türaçýklamaya göre, Din Hizlü istismarýyla mücadele Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, çocuk istismarýna dikkat çekti. metleri Genel Müdürlüetmeyi kim din hizmetinin ðünce sosyal hizmet kudýþýnda deðerlendirebilir? rumlarýnda din hizmeti görevi sunan personele yönelik eðitici seminer "Çocuk gelinler" diye bir konudan söz ediliyor. Hiçbir þekilde rýzasý oldüzenlendi. madan, anne olma özelliðini daha kazanmadan, eþ olmanýn anlamýný Görmez, seminerin açýlýþýnda, din hizmeti ve eðitimi kavramlarýkavramadan babasý ve ailesi tarafýndan kendisinden çok daha yaþlý bir nýn, zaman ilerledikçe anlam çerçevesi geniþleyen, farklý tarif ve tanýminsanla zorla evlendirilen bir kýz çocuðunun meselesini kim Ýslam'dan larla ortaya konulmasý gerektiðini belirtti. ayrý bir yerde deðerlendirebilir?" Din hizmeti ve eðitiminin, kamuya yönelik yaygýn olarak yapýldý"her kim böyle bir insafsýzlýða Ýslam'ýn herhangi bir kaynaðýndan ðýnda çok büyük anlamlar kazandýðýný ifade eden Görmez, bu kavramdelil bulmaya çalýþýyorsa, hem bu dine hem de o kýz çocuðuna haksýzlarýn tanýmlarýnýn, dine yüklenilen anlamlara göre deðiþtiðini vurguladý. lýk yapmaktadýr" ifadesini kullanan Görmez, ailenin maddi sýkýntýlarýndan menfaat ummak, kýz çocuðuna zulmedeceði ve ahlaksýzlýk yapacadinin hayatýn bir parçasý olduðuna dikkati çeken Görmez, þunlarý ðý zaman Hazreti Muhammed'in hayatýndan örnek vermeye kalkýþmabelirtti: nýn kabul edilemez bir suç olduðunu vurguladý. "Eðer dini sadece bir ibadetler manzumesinden ibaret kabul edigörmez, tarihe ait verilerin, çoðu zaman saðlýklý deðerlendirmeye yorsanýz, dini sadece mabedin içinde yaþanacak hayat olarak deðerlenve eleþtiriye tabii tutulmadan polemik malzemesi yapýldýðýný belirterek, diriyorsanýz din hizmetlerine farklý bir tanýmla yaklaþýrsýnýz. Ayný þekilbu nedenle bütün bilgilerin yeniden ele alýnarak, paylaþýlmasýnýn herkede eðer dini sadece teorik ahlak olarak deðerlendirirseniz yine din hizsin görevi olduðunu bildirdi. metlerinin tanýmý farklý olacaktýr. Ýslam için yapýlacak tek taným budur, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý din hayatýn tabii bir parçasýdýr. Din insan için gönderilmiþtir ve insana arasýnda imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen ve 6 gün sürecek gönderilmiþtir. Dinin insan için gönderildiðini ve insana gönderildiðini seminere, 81 ilden sosyal içerikli din hizmeti sunan 160 personel katýldikkate aldýðýnýzda o zaman din hizmetlerinin tanýmý farklý olacaktýr." dý.(aa) Emre Kut umhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve bazý parti yöneticileri Ayakkabýcýlar Arastasý'ný ziyaret ederek esnafýn sorunlarýný dinledi. Çöplük Çarþýsý esnafýnýn talep ve þikâyetlerini aktardýðý Atlas, "Çözüm sizlerin elinde. Sandýk baþýna gelince gerekeni yapmalýsýnýz." dedi. Cengiz Atlas, esnafýn taleplerini dinledi. D Çocuklarýmýzý istismardan nasýl koruyacaðýz? Ö zellikle internetin yaygýnlaþmasýyla birlikte günümüzde çocuk istismarlarý çok sýk yaþanýr oldu. Central Hospital'dan Uzm. Psikolog Aycan Bulut, hayatýmýzýn en deðerli varlýklarý çocuklarýmýzý korumak için uyarýyor: Çocuklara ve gençlere, istismarlardan korunmalarý için, saðlýk, cinsellik, bireysel sýnýrlarý ve güvenlikleri hakkýnda bilgi ve beceriler kazandýrýlmalýdýr. Pedophile, Pais (çocuk) ve philia (sevgi, arkadaþlýk) kelimelerinin birleþmesiyle oluþmuþ, çocuk sevgisi anlamýna gelen Yunanca kökenli (paidophlia) bir sözcüktür. Kelimenin köken anlamýnýn da iþaret ettiði gibi pedofili, bir tür çocuk sevgisi olmakla birlikte bu sevgi normal bir çocuk sevgisi deðildir. Bu eðilimdeki kiþiler, çocuklara karþý cinsel ve duygusal yönelime sahiptir. Türkçede pedofili sübyancýlýk olarak kullanýlmaktadýr. Cinsel istismar, çocuk tacizi veya pedofili kavramlarýnýn, eþ anlamlarda kullanýlmasý, konuya geniþ bir anlam kazandýrýyor. Üç davranýþta da çocuklara yönelik cinsel anlamda yakýnlaþmanýn ve ilginin söz konusu olduðunu belirten Uzm. Psk. Aycan Bulut ekliyor: Pedofili, yetiþkinin cinsel tatmin amacý ile çocuklarý cinsel içerikli kullanmaya eðilimli ve istekli olmasýdýr. Bu tip kiþiler ayný ya da karþý cinsteki çocuklarý cinsel olarak çekici bulmakta ve çocuklara cinsel olarak ilgi duymaktadýr. Çocuk tacizi, cinsel istismar veya ensest, pedofilinin yetiþkinlikteki davranýþsal sonuçlarýdýr. Yetiþkin davranýþlarýnýn pedofili olarak tanýmlanmasý için davranýþlarýn cinsel içerikli olmasý gerekir. Pedofilik kiþiler 16 yaþýndan büyük Pedofilik bir kimse, ergenlik dönemi öncesi çocuklarla ilgili cinsel fantazileri olan, onlara karþý cinsel uyarýlar gösteren ve cinsel dürtülerine göre davranan biridir. Bu gibi özellikler gösteren birine pedofil denmesi için, 16 yaþýndan büyük ve çocukla arasýnda en az 5 yaþ fark olmasý gerekmektedir. Pedofiliyi toplum için sorun yapan, çocuklar için tehlikeli olmasý ve bu gibi kimselerin toplum içinde göze batmadan dolaþabilmeleri olduðunu söyleyen Uzm. Psk. Bulut önemli bir konuya dik- kat çekiyor: Pedofili ciddi bir toplumsal sorun, fakat toplumdaki sýklýðýný tahmin etmek zor. Çünkü ilgili kurumlara baþvuran pedofillerin sayýsýnýn çok az olmasý bu konuda araþtýrma yapmayý zorlaþtýrýyor. Bununla birlikte dünyada çocuk pornografisi ve çocuk fuhuþuna olan ilginin fazla olmasý göz önüne alýndýðýnda pedofilinin sayýsýnýn oldukça yüksek olduðunu tahmin ediyoruz. Anne-babalar neler yapmalý? Cinsel istismar ile ilgili araþtýrmalar daha çok cinsel istismarý önleme ve çocuklarýn istismardan korunmalarý gerektiðini ortaya çýkarmýþtýr. Uzm. Psk. Aycan Bulut ekliyor, çocuklarýn cinsel istismara maruz kaldýklarýnda neler yapmalarý gerektiðini þu þekilde sýralýyor: Cinsel istismarý önleme çalýþmalarý, çocuklara, ailelere ve meslek mensuplarýna yönelik olmalýdýr. Çocuðun, istismarýn nasýl bir þey olduðunu bilmesi ve böyle bir durum yaþadýðýnda en kýsa sürede bir yakýnýna veya güvendiði birine yaþadýklarýný anlatmasýnýn önemli bir istismar önleme koþulu olduðu öðretilmelidir. Çünkü istismarýn süresi ile çocuklarýn istismardan etki- lenme süreleri birbirine baðlýdýr. Uzm. Psk. Bulut, çocuðun kendisine yapýlan cinsel amaçlý bir davranýþý anlayabilmesi için bilgilendirme yapýlmasý gerektiðini ifade ediyor ve ebeveynleri uyarýyor: Çocuklara, cinsel istismarla karþýlaþtýklarý zaman, bu tür davranýþlara karþý HAYIR diyebilmeleri ve yüksek sesle tepki vermeleri, rahatsýz olduklarý kiþilerden ve ortamlardan uzaklaþmalarý gerektiði öðretilmeli. Özellikle istismarcý bireylerin, baþkalarýna anlatmamalarý konusunda kendilerini tehdit ettikleri takdirde güvendikleri birilerine yaþanan olayý anlatmalarý gerekli. Her ne koþulda olursa olsun ailenin çocuðun yanýnda olduðunu hissettirmesi ve kendisine yönelik olumsuz her durumda ailenin anlayýþ göstereceði ve çocuðu koruyacaðý anlatýlmalý. Olumlu bir kendilik deðerine sahip olma, çocuklarýn istismara karþý durmalarýnda ve istismarý yakýnlarýna korkmadan ve çekinmeden anlatmalarýnda önemli bir koþuldur. Unutulmamalýdýr ki, olumlu benlik deðeri de, olumlu aile ortamý sayesinde oluþur. Atlas, "Çözüm sizlerin elinde. Sandýk baþýna gelince gerekeni yapmalýsýnýz." dedi. Kitabu l Hudud-Tanýmlar Kitabý yayýnlandý H itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol ve Yrd. Doç. Dr. Ýclal Arslan ýn ortak bir çalýþmayla tercümesini yaptýklarý Ýbn Sina nýn Kitabu l Hudud - Tanýmlar Kitabý isimli kitabý yayýnlandý. Elis Yayýnlarý nda çýkan ve kitap marketlerde yerini alan Kitabu l Hudud - Tanýmlar Kitabý, Ýslâm felsefesi alanýnda oldukça önemli bir eser. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol ve Yrd. Doç. Dr. Ýclal Arslan, kitapla ilgili þunlarý kaydettiler; Ýslam felsefesinde felsefi kavramlarý netleþtirme çabasý, taným konusunda yapýlan çalýþmalarla kendisini göstermiþtir. Taným konusunda en önemli çalýþmalardan birisi de Ýbn Sînâ tarafýndan kaleme alýnan Kitâbu'l-Hudûd adlý eserdir. Ýbn Sînâ, arkadaþlarýnýn kendisinden bir takým kavramlarýn tanýmlarýný istediðini ifade etmektedir. Taným konusunun oldukça zor ve girift bir konu olduðunu zikreden filozof, bundan affýný ister. Ancak konunun zorluðunu kendisi de kabul ettiðinden arkadaþlarýnýn bu konudaki ýsrarlarýný ký- ramaz ve taným konusundaki risalesini kaleme alýr. Ýbn Sînâ, bu çalýþmasýyla Ýslam felsefesinde taným konusundaki en önemli eserlerden birini bizlere kazandýrmýþtýr. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aygün Akyol ve Yrd. Doç. Dr. Ýclal Arslan ýn ortak çalýþmasý kitap haline geldi.

10 10 CUMA 15 KASIM 2013 Bostancý, çözüm süreci izlenimlerini yazdý Çözüm için iþbirliði herkesin yararýna Recep Mebet ATILAN ADIMLAR dalet ve Kalkýnma Partisi ÖNEMLÝ A(AK Parti) Amasya Milletvekili Durumu yine dinlediðimiz hemþehrimiz Prof. Dr. Naci Bostancý, çözüm süreci ile ilgili yaþanan geliþmeleri konu alan bir yazý kaleme aldý. Zaman Gazetesi nde yayýmlanan Bir mendilde aranan babanýn hayaleti baþlýklý yazýsýnda terör sorunundan caný yanan ailelerin yaþadýðý drama dikkat çeken Prof. Dr. Naci Bostancý, Çözüm için iþbirliði herkesin yararýna sonuçlar veriyor dedi. kiþiler üzerinden özetlemek gerekirse: Eskiden devletin baskýsý vardý þimdi örgütün baskýsý var. deniliyor. Siyasal yapý ve anlayýþ olarak kendinden farklý bir Kürt gerçeðine kapalý olan örgüt, tüm Kürtler üzerinde kendini söz sahibi görüyor ve onlarý doðru yola getirmek için her türlü yol ve yöntemi uygulamayý olaðan kabul ediyor. Demokrasi ve özgürlük dili de böylelikle, Sen demokrat ol, ben sýnýrsýz bir özgürlükle kendi egemenliðimi kurayým þeklinde anlaþýlýyor. Öte Çözüm sürecinde herkese ödevler düþtüðünü vurgulayan yandan örgütün varlýðýný, gücünü ve egemen yaklaþýmýný elde Bostancý, kimi adýmlar atýlsa da ödevleri yerine getirme konusunda sorunlar olduðunun düþü- tutalým mantýðý, devlete ve siyasete yönelik güvensizlikten de nüldüðünü kaydetti. Bostancý, besleniyor. Sýnýra çekilen duvar yazýsýnda þu ifadelere yer verdi: (sonradan durduruldu) yapýlan BÝR MENDÝLDE ARA- NAN BABANIN HAYALETÝ Ondan geriye kalan sadece bir mendil. Çocuklarý yýllardýr o mendili koklayarak babalarý için gözyaþý döküyorlar. Sözlerin sahibi bir anne. Oðlu doksanlý yýllarda faili meçhul olarak kaybolmuþ. Geride hiçbir iz yok. Bir kemik, bir mezar, bir iþaret. Ýnsanýn insaný kalekollar, bölgedeki askeri hareketlilik, bugün deðilse bile iþlerin yolunda gitmeyeceði bir yarýn için tedbir alýnmasý gereken tehlikeler olarak anlaþýlýyor. Türkiye'nin demokratikleþmesi yolunda atýlan adýmlar örgütün çekirdeðinde sayýlacak kiþiler için hiçbir þey yapýlmýyor þeklinde karþýlanýrken, daha esnek bir yerde duranlar Ýnkâr etmeyelim, evet güzel iþler yapýlýyor, fakat yeterli anlayabilmesi böyle bir þey. Ýki Prof. Dr. Naci Bostancý, çözüm sürecini kaleme aldý. cümle ve yýllarýn acýsýný, gözyaþýný bu iki cümlenin içine gömen özellikle sürece iliþkin her açýkla- deðil diyorlar. Halk ise umutla, bir dilin kurduðu insani bað. Anne ekliyor: Biz barýþ istiyoruz, mayý, her iþareti eli kalbinde bir þekilde takip ediyor. Aman, diyor, kimsenin artýk kaný akmasýn istiyoruz. Kimse hayatýný kaybetmesin. Þýrnak'ta dinlediðimiz bu annenin ardýndan Van'da, oðlu konzelir. ne olur, öncelikle kan akmasýn. Böyle olursa zamanla her þey düteyner kentte nöbet tutarken þehit edilen polisin babasý konuþuyor: Yer yakýndý. Silah sesini duyunca fýrladým. Geldiðimde oðlum kanlar içinde yerdeydi. Baþýnda bir kadýn aðlayarak aðýt yakýyordu: Bu çocuktan ne istediniz, onu niçin vurdunuz?' Aðlayýp aðýt yakan kadýn, bir süre önce oðlunu daðda kaybeden bir anneydi. Baba da ekliyor: Kimse artýk ölmesin, bizim acýmýz son olsun. Çözüm komisyonu olarak Cizre, Þýrnak, Hakkari ve Van'da yapmýþ olduðumuz görüþmelerde çok acýya, gözyaþýna, geçmiþin karanlýðýnda yitmiþ umutlara þahit olduk. Ýnsanlar artýk bir nokta koymak, bir sýnýr çekmek, bütün bu acýlardan gerekli derslerin ve aklýn çýkartýlarak kurulduðu bir gelecek istiyorlar. Temenniler siyasal duruþa, toplumsal konuma göre deðiþmiyor, fakat mesele hangi yol, yöntem konusuna geldiðinde telaffuzlar farklýlaþýyor. Bu da olaðan. Otuz yýllýk bir geçmiþin aðýrlýðý öyle bir hamlede ortadan kalkmýyor. Alýþkanlýklar, belli düþünme biçimleri, refleksler, bunlara yaslanan yapýlanmalar teþekkül etmiþ. Otuz yýlýn karakteristiði üzerinde bina olan bir iktisadiyat da var. Yeni bir dünya kurmak demek, geçmiþi tüm düþünce biçimleri, alýþkanlýklarý ve nihayet yapýlarý ile yýkmak demek. Bu ise herkese ödev yüklüyor. Kimi adýmlar atýlsa da ödevleri yerine getirme konusunda sorunlar olduðu düþünülüyor. Cizre, Þýrnak, Hakkari kýsmen de olsa küçük çaplý olaylarýn þehir merkezlerinde devam ettiði iller. Diðer yerlere nispetle daha fazla hareketlilik var. Sebebi üzerine rivayet muhtelif: En çok acýyý buralarý çekti, o yüzden kolay durulamýyorlar. Sebep ekonomik. Bölgenin geçim ekonomisi kaçakçýlýða dayanýyor, geliþmeler onu tehdit ettiði için. Örgüt halký baskýlamak için halen ayakta ve sahada olduðunu göstermek, hayaletini ortada dolaþtýrmak istiyor. Polis olaylarý durduracak deðil aksine hýzlandýracak uygulamalar içinde. Panzerler ortalýkta dolaþýyor, bir olay çýktýðýnda kimse dýþarý çýkamasýn diye olaylarýn olmadýðý mahallelere de gaz atýyor. Vs. Bir yetkili, üzerine sürekli molotof atýlarak yakýlmak istenen ve yaralar alan polisimiz yine de silahýna davranmýyor. Oysa bu meþru müdafaa. Amaç sürece zarar vermemek. Bu kadar hassasýz. diyor. Dinlediðimiz bir baþka kiþi, Çok kolay bastýrýlacak olaylarda bile polis sanki devletin gücü deðil de bir taraf olmanýn hýncýyla davranýyor. Çok öfkeliler. þeklinde açýklamalar getiriyor. Çözüm sürecinin yolunda ilerlemesi için talepler denildiðinde ise en baþa anadil meselesi konuyor: Anadilde eðitim olmalý. Öcalan'ýn tecridi kalkmalý, þartlarý iyileþtirilmeli. Daðda olanlar için eve dönüþ yolu açýlmalý. Öte yandan ise, örgüt baskýsý ortadan kalkmalý, herkes istediði siyasette yer alabilmeli. Olaylar durmalý. Çekilme tamamlanmalý. ÇÖZÜM ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ HERKESÝN YA- RARINA Görüþtüðümüz yerlerdeki kanaatimce temsil niteliði de olan iklimi þöyle toparlamak mümkün: Çözüm süreci yüksek destek görüyor. Ancak þimdiye kadar atýlan adýmlar daha çok geçmiþi hatýrlatýr bir tuhaflýkla güvenlik eksenli deðerlendiriliyor. Bunun özeti çatýþmanýn olmamasý. Ötesindeki geliþmelerin ise hem derinlik kazanmasý hem de anlaþýlmasý bir zaman iþi. Kolay deðil, otuz yýl mukabil bir yýla sýðdýrýlamýyor. Ýþte bu zamaný kan dökülmeden geçirmek çok önemli, çok hayatî. Henüz geleneksel konumlar terk edilmediði için semboller savaþçý niteliðini sürdürüyor. Bölgedeki kimi barajlarýn yapýlmasýndan dahi tehdit algýsý çýkabiliyor. Panzerlerin herkesin güvenliði için var olduðu algýsýnýn yerleþmesine daha vakit var. Ýþin sosyal psikolojiye dayanan ve gerilim kaynaðý olan algýlarý ortadan kaldýrmanýn önemli bir yolu insanî temas. Ýnsanlar, ellerini sýktýklarý kiþilere güvenmek istiyorlar. Uzaktan baktýklarý insanlardan ise emin olamýyorlar. Malum, selamlaþmak bile benden emin olabilirsin mesajý vermektir. Bunun baþarýlý örnekleri var. Devlet ve sivil toplum temsilcilerinin iþbirliði, herkesin yararýna olan konularda sonuçlar veriyor. Þýrnak Valisi, böyle bir iþbirliði ile olaylarýn çapýný azalttýklarýný söylüyor. Hakkari valisinin þehirde serbestçe dolaþmasý gerilimi düþüren sembolik bir iþlevi yerine getiriyor. Yakýnlaþmayý saðlýyor. Çözüm zor mu? Hayýr. Ýnsanî temas, geçmiþin alýþkanlýklarýný rehabilite edici bir yaklaþým, güven saðlayýcý bir üslup, çözüme yönelik dil, savaþçý sembollerin yeni bir gözle görülmesini saðlayacak sosyal psikolojik ortam. Aklýn bir sýnýrý var ama akýlsýzlýðýn yok. Aklýn sýnýrlarýný dikkate alan bir sabýr ve tahammül, sýnýrsýz akýlsýzlýða teslim olmayacak bir saðduyu. Kanaatim, zorluklarý aþacak imkânlara ve insanlara sahip olduðumuz. Siyasal aklýn da yaklaþýmý çok pozitif. Bunu herkes görüyor. Ýnþallah bu defa çözüm süreci kapsamý artarak sürdürülecek. Son söz: Geçmiþte üç çocuðunu daðda kaybetmiþ bir anneye Kapý çalýndýðýnda hangisi geldi sanýyorsun? diye soruyorum. Bir an duruyor, sonra yüzüne masum ve hüzünlü bir gülümseme yerleþiyor. Küçük oðlum, diyor. Bu ülkede kapýlar çalýndýðýnda gelmeyecek çocuklarýný bekleyen Terör sorunundan caný yanan ailelerin yaþadýðý drama dikkat çeken Prof. Dr. Naci Bostancý, Çözüm için iþbirliði herkesin yararýna sonuçlar veriyor dedi. ne çok anne var. Þimdi hepsi, kapýlar çalýndýðýnda çocuklar artýk evlerine gelebilsinler istiyor. Hayat sigortasý faize giriyor Çorumlu CEO dan ortak 4G ye destek Ýletiþimde ortak altyapý kazançlý Recep Mebet slâm Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin ÝKaraman, faiz üzerine kurgulanan hayat sigortasý uygulamasýnýn caiz olmadýðýný açýkladý. Zaman Gazetesi nden Arife Kabil e konuþan Hayrettin Karaman, hayat sigortasýnýn Ýslâm hukukundaki yeri ile ilgili açýklamalarda bulundu. Hayatý sigortalamak caiz mi? baþlýklý yazýda Karaman ýn þu görüþlerine yer verildi: Ýslam a uygun olan bir sigorta kurumu oluþturmak mümkün. Malezya da böyle bir kurum var ve baþarýyla iþletiliyor. Bu sigortanýn esasý þudur: Malýný sigorta ettirmek isteyenler sigorta kurumuna gelip üye olur ve belli bir yýllýk, aylýk bedel öderler. Bu para onlarýn namýna kaydedilir, toplanan paralarýn belli bir miktarý hasarlarý ödemek için ayrýlýr, geri kalan ile yatýrým ve ticaret yapýlýr, buna da bütün üyeler ortaktýr. Bu ticaretin geliri bazen o kadar olur ki, hem bütün üyelerin bu þekilde sigortalý hasarlarý ödenir, hem de üstüne para kazanýrlar. Gelir fazla olmazsa hasarlar fondan (toplanan paradan) ödenir. Kurumun giderleri de yine fondan ve ticari, gelirden karþýlanýr. Türkiye de böyle bir sigorta kurumuna izin verilmedi. Bu sebeple -yani Ýslam a uygun olan sigorta kurumu bulunmadýðý için- ve Müslümanlarýn da araba, ev, dükkan, mal, saðlýk gibi deðerlerini hasar ve zarara karþý yardýmlaþarak korumaya ihtiyaçlarý olduðu için, mevcut sigorta þirketlerine bunlarý sigorta ettirmeleri -fýkýhta zaruret sayýlan bu ihtiyaç sebebiyle- caizdir. Kasko da böyledir. Hayat sigortasýnýn hasar, zarar ve ortaklaþa telafi ile bir ilgisi yoktur; hayat sigortasý para verip karþýlýðýnda para alma esasýna göre iþler, bu sebeple faizciliðe girer ve caiz deðildir. Avea CEO'su hemþehrimiz Erkan Akdemir Recep Mebet vea CEO'su hemþehrimiz Erkan Akdemir, Türki- 2G ve 3G de gereksiz tekrar yatýrýmlar Aye nin yaptýðýný belirterek, Ortak altyapý ile hem ülke, hem vatandaþlar hem de operatörler kazançlý çýkar dedi. Türkiye de dördüncü nesil (4G) iletiþim þebekesi kurulumunda ortak altyapý kullanýlmasýný destekleyen Erkan Akdemir, iletiþim yatýrýmlarýnda iþbirliðinin saðlayacaðý avantajlara dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak Zaman Gazetesi nde Abdulkadir Cembekli imzasýyla yayýmlanan haberde þu bilgilere yer verildi: RAKAMLARLA AVEA YI ANLATTI GSM operatörü Avea, 2013 yýlý 3. çeyrek dönemine ait finansal sonuçlarýný açýkladý. Toplantýda konuþan þirketin CEO su Erkan Akdemir, savunma müsteþarlýðýnýn 4G ile ilgili yerli üretimi artýrmaya yönelik çalýþma içerisinde olduðuna iþaret ederek, 2014 sonu itibarýyla Türkiye de ortak altyapýya dayalý 4G nin kurulmasýnýn öngörüldüðünü söyledi. Avea olarak ortak 4G altyapýsýný desteklediklerini vurgulayan Akdemir, Türkiye 2G ve 3G de gereksiz tekrar yatýrýmlarý yapmýþtý. Bu durum cari açýðý olumsuz etkilemiþti. Gelirimizin yüzde 20 sinden fazlasýný yatýrýma ayýrýyoruz. Ortak altyapý ile hem ülke, hem vatandaþlar hem de operatörler kazançlý çýkar. ifadelerini kullandý. Erkan Akdemir, 2013 yýlýnýn üçüncü üç aylýk döneminde gelirlerini geçen yýla göre yüzde 7 artýrarak 973 milyon liraya çýkarttýklarýný söyledi. Numara taþýmada 133 bin net abone kazanýmýyla 6 çeyrektir kesintisiz lider olduklarýný belirten Akdemir, geçen yýlýn ayný döneminde 13 milyon 200 bin olan toplam müþteri sayýsýný, bu çeyrekte yüzde 7 büyüterek 14 milyonun üzerine çýkardýklarýný kaydetti. Avea nýn faturalý ve faturasýz abone sayýsý da artarken, 5 milyon 900 bin olan faturalý abone sayýsý yüzde 6 artýþla 6 milyon 200 bine ulaþtý. Faturasýz aboneleri ise yüzde 7 lik artýþla 7 milyon 900 bin oldu. Avea nýn, 350 dakika olan kiþi baþý kullaným süresi de 2012 üçüncü çeyrek dönemine göre yüzde 7 artarak 375 dakikaya ulaþtý. Büyümenin önemli bir kýsmýnýn mobil internetten geldiðine iþaret eden Erkan Akdemir, Mobil internet bu dönemde de önümüzdeki dönemde de bizim en önemli gelir artýþ kalemlerimizden bir tanesi. Akýllý telefon penetrasyonumuz, geçen yýla göre 11 puan artarak yüzde 33 e yükseldi. Bu sýçrayýþla geçen yýlýn 3. çeyreðinde 2,8 milyon olan akýllý telefon kullanýcý sayýmýz yüzde 63 artýþla 4,6 milyona çýktý. Akýllý cihaz kullanan müþterilerimizin daha fazla internet talepleri oluyor. Bu etkileþimle bu yýl data gelirinde yüzde 43 artýþ oranýný yakaladýk. dedi. Her geçen gün geniþbantýn mobil tarafa kaydýðýný gördüklerini dile getiren Akdemir, altyapý çalýþmalarýný bu trende paralel artýrdýklarýný kaydetti. Bu çerçevede iletiþim kule sayýsýný geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 13 artýrdýklarýný ifade eden Akdemir þu bilgileri verdi: Sadece kule deðil, hýzlý veriyi, daha fazla görüntüyü taþýyabilecek bir þebeke mimarisi üzerinde ciddi yatýrýmlar yaptýk ve yapmaya devam edeceðiz. Müþterilerimize 81 ilde çift taþýyýcýlý internet teknolojisi Mobil Plus ý sunduktan sonra son hamlemiz, 3G yi çift taþýyýcý ve çoklu anten teknolojisiyle 4 kat hýzlandýrarak 4G seviyesine çýkartmak oldu. Bunlarýn sonucunda son 2 yýlda 1,5 milyar liranýn üzerinde yatýrým gerçekleþtirdik. Bu yýlýn ilk 9 ayýnda da yatýrýmlarýmýz yaklaþýk 430 milyon TL yi buldu. Akdemir, Türkiye de dördüncü nesil (4G) iletiþim þebekesi kurulumunda ortak altyapý kullanýlmasýný destekledi.

11 CUMA 15 KASIM Ergün Kurt muhtar adaylýðýný açýkladý B Recep Mebet ahçelievler Mahallesi Muhtar Adayý Ergün Kurt dün düzenlediði basýn toplantýsý ile adaylýðýný resmen açýkladý. Bahabey Caddesi ndeki Uysal Kýraathanesi nde düzenlenen toplantýya HYP Merkez Ýlçe Baþkaný Haydar Çifçi nin yaný sýra çok sayýda mahalle sakini katýldý. Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli Ýdareler Seçimi nde Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðý na aday olduðunu belirten Ergün Kurt, mahalle sakinlerinin desteðini istedi. Bahçelievler Mahallesi nin yüzölçümü ve nüfus açýsýndan Çorum un en büyük mahalleleri arasýnda yer aldýðýný vurgulayan Kurt, mevcut problemlerin çözümü için gayretle çalýþacaðýný söyledi. Kurt, konuþmasýnda þu ifadelere yer Ergün Kurt dün düzenlediði basýn toplantýsý ile adaylýðýný resmen açýkladý. verdi: Çorum'un, kapsadýðý alan ve nüfus olarak en büyük mahallesinde yaþýyoruz. Mahallemizin sorunlarý da en az nüfusu kadar büyük. Bu mahalleye daha önce hizmet eden muhtarlarýmýzdan merhum Osman Eftekin ve merhum Mehmet Tekin'i rahmetle anarken, halen muhtarlýk görevini sürdüren Hasan Kaya'ya da teþekkür etmeyi bir borç biliyo- rum. Mahallemiz her geçen gün büyüdü. Konut sayýsý da, cadde ve sokak sayýsý da sürekli arttý. Belki saðlýklý bir büyüme olmadý ama bu büyüme beraberinde ihtiyaçlarý da artýrdý. Bu ihtiyaçlarý hepimiz gün içerisinde her an hissedip yaþayarak görüyoruz. Bozuk kaldýrýmlar, ilk açýldýðý günden bu tarafa el deðmemiþ yollar, hýzlý konutlaþma yüzünden yetiþ- tirilemeyen altyapý eksiklikleri hepimizin malumu. Muhtarlarýn elbette milyonlarý bulan bütçeleri, emrinde çalýþan mühendis, tekniker ya da iþçileri yok. Ancak, halkýn ihtiyaçlarýnýn belirlenmesi ve ilgili yerlere en etkili bir biçimde ulaþtýrýlmasý gibi görevleri var. Eðer nasip olur da oylarýnýzla seçilirsem tek vaadim, tam zamanlý olarak verilen bu görevi sonuna kadar ve hakkýyla yerine getirmek. Ortak sorunlarýmýzýn çözüme kavuþturulmasý için kiminle, nasýl görüþülmesi gerekiyorsa görüþeceðim. Nereye gidilmesi, neler yapýlmasý gerekiyorsa yapacaðým. Sonuca ulaþýncaya kadar býkmadan, usanmadan, aksine ilgilileri býktýrýp hizmeti alýncaya kadar çalýþacaðým. Maddi ve fiziki ihtiyaçlarýmýzýn çözüme kavuþturulmasý olduðu kadar sosyal ve kültürel ihtiyaçlarýmýzýn da takipçisi olmayý taahhüt ediyorum. Mahallemizde iþi, gücü olan, evinin ihtiyaçlarýný yeteri kadar temin edebilecek insanlarýmýz olduðu kadar bir ekmeðe muhtaç insanlarýmýz da var. Ýþsiz insanlarýmýz var. Büyük ilçelerimizin nüfusu kadar nüfusumuz var. Sosyal alandaki eksikliklerin de takipçisi olacaðýma söz veriyorum. Uysal Kýraathanesi nde düzenlenen toplantýya HYP Merkez Ýlçe Baþkaný Haydar Çifçi nin yaný sýra çok sayýda mahalle sakini katýldý. Tütüncü nün yeni þubesi bugün açýlýyor T Recep Mebet ütüncü Ticaret Turkcell Ýletiþim Merkezi (TÝM) nin yeni maðazasý bugün saat te Gazi Caddesi numara 74/A da hizmete açýlacak. Yeni þube ve hizmetleri hakkýnda bilgi veren Maðaza Müdürü Serdar Sarýkaya, Çorum a Tütüncü Ticaret in yeni maðazasý bugün saat te Gazi Caddesi numara 74/A da hizmete açýlacak. yeni bir Turkcell Ýletiþim Merkezi kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Turkcell hat ve kart iþlemleri ile fatura tahsilatýnýn yapýldýðý yeni þubede cihaz ve aksesuar satýþýnýn da yer aldýðýný belirten Serdar Sarýkaya, iletiþim alanýnda bireysel ve kurumsal çözümler sunduklarýný söyledi. Ýnönü Caddesi ve Hamit Camii Sokak ta da þubelerinin bulunduðunu hatýrlatan Sarýkaya, Yeni maðazamýzý yakýndan görmek ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Gazi Caddesi nden Bahabey Caddesi ne dönen köþede açýlýþý yapýlacak þubemize bekliyoruz diye konuþtu. Papirüs Basým, Yavruturna Mahallesi 1. Sokak numara 39 da hizmet veriyor. Matbaacýlýkta 50 yýllýk tecrübe: Ö Recep Mebet PAPÝRÜS mer Faruk Ertürk ün sahibi olduðu Papirüs Basým, Yavruturna Mahallesi 1. Sokak numara 39 da hizmet veriyor. Sektörde 50 yýllýk tecrübeye sahip olan Yusuf Kenan Ertürk ün kurucusu olduðu Papirüs Basým, 2010 yýlýndan bu yana yeni yerinde faaliyetlerini sürdürüyor. Babasýndan devraldýðý tecrübe ve birikimle matbaa sektöründe dikkat çeken çalýþmalara imza atan Ömer Faruk Ertürk, Papirüs Basým ve hizmetlerini anlattý. Çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Ertürk, þöyle konuþtu: Matbaa sektöründe her zaman en yüksek kalitede hizmet vermek temel gayemiz oldu. Faaliyete baþladýðýmýz 1970 yýlýndan bugüne kadar olduðu gibi, hedefimiz daima ihtiyaçlarý doðru bir þekilde deðerlendirerek ekip çalýþmasý ile hýzlý ve etkin bir hizmet sunmak oldu. Kalite standartlarýný en üst seviyede tutmak için sektörel yenilikleri yakýndan takip ederek en yüksek teknolojiyi kullanan firma olmayý amaçladýk. Kaliteye verdiðimiz önemle birlikte müþteri memnuniyeti en büyük kazancýmýz oldu. Tecrübeli kadromuzla en iyi hizmeti en hýzlý þekilde sunmak, kalite politikamýzýn temelini teþkil ediyor. Teknolojik yeniliklere baðlý olarak hizmet hýzýmýzýn ve baþarýmýzýn sürekliliðini saðlamak müþteri memnuniyetinde devamlýlýðý saðladý. Yusuf Kenan Ertürk, 50 yýllýk tecrübeye sahip. Hizmet verdiðimiz kiþi ve kuruluþlarýn teveccühü doðrultusunda sektördeki yeniliklerimize devam ediyoruz. Papirüs Basým olarak ofset baský ve sürekli form baský baþta olmak üzere dijital baský hizmeti de veriyoruz. Ayrýca grafik ve tasarýmýn yaný sýra kaðýt, zarf, fatura, sevk irsaliyesi, makbuz, form evrak ve termal baskýlý rulolar da hazýrlýyoruz. Takvim, bloknot, Ömer Faruk Ertürk, babasýndan devraldýðý tecrübe ile yoluna devam ediyor. katalog gibi ürünlerin yaný sýra karton çanta, karton kutu ve ambalaj kaðýtlarý, plastik tabaka ve filmler, kendinden yapýþkanlý kaðýtlar da ürünlerimiz arasýnda yer alýyor. Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Kulaksýz Camii ile Bahçelievler Polis Merkezi arasýnda faaliyet gösteren Papirüs Basým a bekliyoruz. Ertürk, sunduklarý hizmetler hakkýnda bilgiler verdi. Ertürk, Matbaa sektöründe her zaman en yüksek kalitede hizmet vermek temel gayemiz oldu dedi.

12 12 CUMA 15 KASIM 2013

13 CUMA 15 KASIM Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 12 Muharrem: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:2 Teþrin-i Sâni 1429 Kasým: KASIM HATIRLATMA: VERGÝ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,beyannamesi verilip ödenecek. Özel Tüketim vergisi beyannameleri verilecek. Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü VEFAT EDENLER 1- Hazýr Elbiseciler Esnafýndan, Aziz ve Muammer ORHAN' ýn aðabeyi; Nail ORHAN. 2- Berk Köyü' nden gelme, Osman, Hüseyin ve Yakup ÞÝMÞEK' in annesi; Ýkbal ÞÝMÞEK. 3-Telekom Ýl Müdürlüðü çalýþaný Hasan YILMAZ' ýn babasý; Salim YILMAZ. 4- Tarhankozlusu Köyü' nden gelme, Köy Hizmetlerinden emekli Fikret AÞGIN ve Çorum Belediyesi' nden emekli Tahsin AÞGIN' ýn aðabeyi, Emdosan çalýþaný Emin AÞGIN' ýn babasý; Hakký AÞGIN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Öðrencilerin barýnma sorunu Ýlkokul ve ortaokulu ailesinin yanýnda Ethem ERKOÇ ders çalýþabilmelerinden söz etmek mümkün okuyan pek çok öðrenci, lise hayatýnda yatýlý net deðildir. Bu tür öðrenci evleri, bulunduklarý okumak zorundadýr. Devlet yatýlýsýný kazanamayanlar, özel yurtlarda veya birkaç arkadamaktadýr. Evini, dairesini böyle bir gruba kira- apartmanda ve sokakta sorun olmaya baþlaþýyla birlikte kiraladýklarý evlerde kalarak öðrenimlerini sürdürürler. Bazen bu özel yurtlar, mek için pek çok kapý çalmaktadýr. Bu öðrenya veren mülk sahipleri de evi boþalttýrabil- çeþitli dernek ve vakýflarýn denetiminde ve cilerin komþularýna vermiþ olduklarý huzursuzluklarýn yaný sýra daireye verdikleri hasar desteðinde yürütülür. Liseden sonra üniversiteyi baþka ilde da ciddi boyutlara varmaktadýr. okumayý tercih eden öðrenciler, bundan sonra Öðrenci evlerini, baþbakanýn duyduðu barýnma sorunuyla ciddi anlamda karþý karþýya kalacaklardýr. Zira büyük þehirlerde yaþaruz. Ama bu tür bir endiþenin yersiz olduðu ahlâkî endiþe yönünden ele almak istemiyomak, baþlý baþýna zordur. Kaldýðý yurt ile okuduðu fakülte her kanýsýnda da deðiliz. Öðrencilik dönemimizde pek çok arkadaþýmýzdan dinlediðimiz, sonrasýnda ise yükseköðrenimde zaman bir birine yakýn olmayabilir. Ýki nokta arasýnda bazý durumlarda birkaç vasýta deðiþtirmek zorunda kalabilirler. okuyan öðrencilerimizden duyduðumuz iðrenç olaylar var. Bu, iþin bir boyutu. Diðer bir yönü de öðrencilerin yurt Bunlarýn pek çoðunu sizler de duymuþsunuzdur. sorunudur. Zira her yerde yeterli kapasitede yurt bulunmuyor. Bu konuda devletin yapacaðý pek çok þey olabilir. Ama Bulunsa bile çoðunluðu erkek öðrencilere yönelik olarak inþa edilmiþ. Kýzlarýn pek çoðu özel yurtlara, apart otellere ve- dikkate alýnýnca iþin zorluðu anlaþýlacaktýr. Bir de buna cinsel özel hayatýn gizliliði, mesken dokunulmazlýðý gibi konular ya öðrenci evlerine kaymak zorunda kalýyorlar. özgürlüðü temel alan siyasilerin tepkisi eklenince konu, istenilmeyen yönlere doðru kaymaktadýr. Öyleyse bu konuda ai- Önceleri devlet yurtlarýnda yer bulamayan ve maddi durumu elveriþli olmayan pek çok öðrenci, yükseköðretime devam edemezdi. Çeþitli cemiyet, cemaat, dernek ve vakýflarýn þartlarda, kimlerle beraber kaldýðýný sýk sýk kontrol etmeliler. leler, dikkatli olmalýlar. Çocuklarýnýn nerede, nasýl, hangi bu konuya el atmasýyla pek çok gencin okumasýna ve memlekete hizmet etmesine imkân saðlandý. Bu konuda emeði ge- uzak tutmamalýlar. Her þeyi devletten beklemek yerine, bir Sadece kýz öðrencileri deðil, erkek öðrencileri de gözden çen herkesi, iyi niyetle böyle hayýr hizmetlere öncülük edenleri kutlamalýyýz. melidirler. anlamda namusu sayýlan evlatlarýný himaye etmeye devam et- Böylesine önemli bir alanda iyi niyetliler kadar kötü niyetlilerin de olabileceðini göz ardý etmemek lâzým. Öðrenci- çözümünde temel esas, kýz ve erkekler için yeterli kapasitede Devlet açýsýndan da öðrencilerinin barýnma sorununun lerin maðduriyetlerinden, maddi imkânsýzlýklarýndan yararlanarak onlarý yurt ve burs vaatleriyle kendilerine çeken, onla- yurt inþa edebilmektir. Ama bu yurtlar, belli standartlarda olmalýdýr. Lise yurtlarýndaki gibi koðuþ nizamýnda bir yatakhane, etüt sýnýflarý ve yemekhaneden ibaret yurt mantýðý tamamýyla terk edilmelidir. Ýki üç kiþinin yatabildiði, masasýnda ra hayallerinin ötesinde imkânlar sunan ve bir süre sonra bu gençleri çeþitli eylemlere sokarak örgüt faaliyetlerinin faal ders çalýþabildiði, teknik donanýmý olan odalardan müteþekkil elemanlarý haline getiren yýkýcý ve bölücü yapýlanmalarýn da bir yurt sistemi, tüm üniversitelerde yaygýnlaþtýrýlmalýdýr. olabileceðini unutmamalýyýz. Bunlar, yaþanmýþ pek çok örneðiyle bilinmektedir. Sanýyorum emniyet ve istihbaratta bunlayi artýrmaktan geçer. Dernek, vakýf ve benzeri kuruluþlar ise Ýþin özü, konunun çözümü yurtlarda kapasiteyi ve kaliterýn kayýtlarý vardýr. yükseköðrenimde kaliteli eðitim için katký vermeye yine devam edebilirler. Önce üç beþ kiþinin kalacaðý bir ev gibi baþlayan, sonra yirmi otuz kiþinin kaldýðý gayri resmi yurt halini alan öðrenci Bu durumda gündemdeki þikâyetler ve sorunlar tamamen biter mi? Hayýr Ama bu günkü boyutlarda olmaz, as- evleri, sorun olmaya adaydýr. Burada kalan öðrencilerin saðlýklý olarak barýnmalarýndan ve huzurlu bir ortak bulup da gariye iner. Amaç da bu olmalýdýr Kim demiþ? Sözde akýllý, kendini hesabýný bilir, biraz da tuzu kuru insanlarýmýzýn diline pelesenk olmuþ meþhur bir kelam vardýr: Zaman zaman insanlýk, dostluk üzerine koyu söyleþilerde o sözü, sultan fermaný, þeyhulislam fetvasý gibi gerile gerile beyan ederler; "Dostluk menfaata dayanmaz", menfaat üzerine dostluk olmaz.. Rabbýn emanetidir. Kimin parasýný kimden esirgiyorsun arkadaþ? Ýsteyeni iyi tanýyýp inceleyeceksin, belirlediðin bir süre sonra iadesini belirtecek vereceksin. Bunu böyle gayet güzel sürdürenler var, inanýyorsan kara kaplý kitaba, seviyorsan Allah için insanlarý, param riske girecek diye dürüst maðdurlarýn yardýmýna koþmaktan geri duramazsýn. Hatta istetmeden durumu kavrayarak sen talip olacaksýn vermeye. Sen teklif edeceksin.. Hiçmi hiç hazzetmem o laftan. Bu tiplerin Yoksa baþýmýzýn belasýdýr mal ve para. çoðu dýþarýdan bakýldýðýnda çevresinde düþüp kalktýklarýyla, candan ciðerden kuzu sarmasýdýrlar Böylesi yardýmlaþmalar için mütevazý kazancýndan daim belli bir fonu olan bir muhterem adeta. Mustafa dostum var. Geçenlerde kendisine borç para istemeye giden memur bir arkadaþa verdiði cevaba Oysa gerçek, uygulama bambaþkadýr. Dara Özçatalbaþ düþen bocalayanlar olur bazen aralarýnda. Çoðunun haberi bile olmaz. Sýkýntýdakinin yüzündeki bakýn; - Tamam izaha gerek yok. Beni sevindirdirdin bana durgunluk, mahzunluk, gerginliðe kayýtsýzdýrlar. Maðdur gelmekle. Demek ki beni öylesine kendine yakýn gördün kiþi etrafýný saran sözde dostlarýnýn hiç birine halini arzetme cesareti bulamaz kendinde. Öyle bir candanlýk tekyur. sevdin. Teþekkür ederim. Hayra vesile oldun. Al bulifsizlik tesis edilmemiþtir ki aralarýnda. Adam onca kalabalýk ortasýnda yapayalnýz yardýmsýz kalýr. Minnet duygu yoðunluðundan adam aðlamaklýydý bunlarý bana naklederken. Böylesi kendine yeter tuzu kurularýn ilkine benzer bir - Onlar dedim, þu gök kubbe arasýný süsleyen kiþiler. Þu kavanoz dipli dünyayý yaþanmaya deðer kýlan de- ikinci karar ve prensipleri daha vardýr. Zamanýnda nasýlsa bir iki iyilik damarlarý tutmuþ birilerine borç para vermiþ, alamamýþlardýr. Meyva gibi insanýn da çürüðü olduðunu hesaba katmak istemezler. ðerler. Evet yarenler, nicemiz görünüþte candan ahbap kardeþiz güya, dara düþtüðümüzde elini uzatacak paylaþacak - Vaay sen misin borcunu suistimal eden! "And olsun üç insanýmýz yok oysa! Ýyi kötü günümüz hastalýklarýmýzda bundan sonra yok kimseye beþ para! Ne kimseye beþ kuruþ veririm ne de alýrým arkadaþ " derler. Adam bulunduðu köy yahut kabilede bir iki yolsuz arsýz yüzünden tümünü ayný kefeye koyup yargýlar reddeder. Ýþin kötüsü bu yardýmlaþmadan kaçýnanlarýn çoðu fikirlerinde muhafazakar, dindar görünüþtedirler de. Bulunduklarý konumda düþünebilseler böyle davranma lüksleri yoktur onlarýn. Çünkü söz ve inançlarý uygulamalarýyla çatýþýr.. Zira mal, mülk, para kendilerinin deðildir aslýnda, birbirimizin kapýsýný açýp ziyaret etmeyiz. On bin- lerimiz þurada dururken istesekte esirgeriz yekdiðerimizden. Aldatýrýz sonra da kendimizi bir iki ibadet etmekle, sanýrýz ki yolunda yürüyenlerindeniz Mevlânýn. Kýzar köpürürüz, "geeel adam gibi adam olalým", diyenlere.. Dostluk menfaate dayanmazmýþ. Neye dayanýr peki? Vefasýzlýk hayýrsýzlýða mý? Dense dense öylesine dostluk deðil odunluk denir. Olmaz olsun öyle arkadaþlýk kardeþlik de. Kadir Yüktaþýr com "Komisyoncu Ali Abi. " 2 Biz de Anadolu'dan gazeteye her uðradýðýmýzda yanýna uðrar, leblebi ikramýn da bulunur doyulmaz sohbetlerde bulunurduk. Bizleri tebrik ve teþvikle de bulunurdu. Dava için uzun yýllar çok önemli ve baþarýlý hizmetlerde bulundu. Tarifi zor, gayret sahibi idi. Her hangi bir meselede "hemen bir komisyon kuralým" dediði için adý "Komisyoncu Ali abi" ünvanýna sahipti. METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: KASIM 2013 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 84,472 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz Dile kolay uzun yýllar gazetemizde hizmetlerde önemli projelere imza attý. "Ýlim teknik serisi" "Ýlahiyat serisi" "Risalelerin dipnotlu hazýrlanmasý" Ve daha sayýlamayacak kadar yayýn hizmetlerinde aktif görev aldý. Son týr gezisinde oldukça emekleri geçti. Burada daha sayamayacaðým organizelerde dolu,dolu hizmetlerde bulundu. Son olarak geçen günlerde emekli olmasý beni hem hüzünlendirdi, hem de eski yýllardaki hatýralara götürdü. Bir insaný meth etmek iyi deðildir. Ama bu satýrlarý tebrik mahiyetinde yazdýðým için inþallah Ali abi darýlmaz? Ýslam Yaþar bey kardeþim,beþlemeyi yazarken, Türkiye çapýnda onun gezdirimesi gerekiyordu. Gazetede görüþmüþler ve "bu hizmeti Raþit kardeþ yapabilir, çünkü o çok gezen biri olduðu için mekanlarý ve illeri tanýr" diyerek beni aradý Ali abi. (Sürecek) SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER SEVÝNÇ M.AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI YANI ÖZHABOÐLU SANCAKTAR CAMÝSÝ KARÞISI - ZAFER ÇARÞISI AÞAÐISI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 84,554 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 CUMA 15 KASIM 2013 MYO öðrencileri Almanya yolcusu 013 yýlý Avrupa 2Birliði Leonardo Da Vinci mesleki eðitim projesi kapsamýnda Ýskilip Meslek Yüksekokulu nun da ortaklarý arasýnda yer aldýðý proje, Ulusal Ajans tarafýndan onaylandý. Proje kapsamýnda Ýskilip MYO'dan 4 öðrenci 30 Mart - 30 Nisan tarihleri arasýnda Almanya da çeþitli eðitimlere katýlacak. Öðrenciler proje öncesinde ücretsiz olarak 60 saat Almanca dil eðitimi alacak. Muharrem ayý semineri orum Denetimli Serbestlik Mü- iyileþtirme çalýþma- Çdürlüðünce, larý ve 2013 yýlý kurumsal eðitim programý kapsamýnda Çorum Ýl Müftülüðü iþbirliðinde Muharrem Ayý ve Aþure Günü konulu program düzenlendi. Önceki gün Denetimli Serbestlik Müdürlüðü toplantý salonunda düzenlenen programý Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Müftü Yardýmcýsý Ahmet Pamuklu, Ýl Vaizi Fazýl Saraç, Denetimli Serbestlik Müdürü Gün Kerbela yý doðru anlama günü Ýskilip Meslek Yüksekokulu nun da ortaklarý arasýnda yer aldýðý proje, Ulusal Ajans tarafýndan onaylandý. Soydan Çetinkaya, Denetimli Serbestlik Müdürlüðünde görevli Uzman Yusuf Yaðbasan ve Aytunç Faydacý ile çeþitli suçlardan Ceza Ýnfaz Kurumlarýndan tahliye edilerek geriye kalan cezalarýný Denetimli Serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle tamamlayan ve denetimli serbestlik tedbiri kararý verilen yaklaþýk 70 hükümlü izledi. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ve Ýl Vaizi Fazýl Saraç, programda yaptýklarý konuþmalarda Muharrem ayýnýn öneminden bahsettiler. Ahmet Saatçi Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ve Ýskilip Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Baþ Yardýmcýsý Bayram Gökbulut tarafýndan koordünatörlüðü yapýlan proje, Ýskilip te baþlayan restorasyon çalýþmalarýna destek olmasý amacýyla hazýrlandý. Projenin diðer ortaklarýnýn Ýskilip Belediyesi, Ýskilip Halk Eðitim Merkezi ve Esnaf Odasý ve Sanatlýlar Derneði. Muharrem Ayý ve Aþure Günü konulu program düzenlendi. emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- MSen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Muharrem ayý nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda, Her yýl Muharrem in 10 u geldiðinde bütün müminlerin yüreðini bir acý, bir hüzün, bir keder kaplar. Hicrî 61. yýlýn 10 Muharrem inde, Hz. Ýmam Hüseyin ve pek çoðu ehl-i beytten olan 70 kiþinin Kerbelâ þehit edildikleri tarihtir. dedi. Bu büyük acý, hangi mezhep, hangi meþrep, hangi coðrafya kýsaca dünyanýn neresinde olursa olsun, Allah a inanan, Peygamber Efendimize, ashabýna ve ehl-i beyte gönlünde sevgi besleyen, her iman sahibinin ortak matemi, ortak hüznü ve kederidir. diyen Saatçi, Kerbelâ yý doðru anlamak ve doðru deðerlendirmek gerektiðini ifade ederek, Gün Kerbelâ yý doðru anlamak, doðru deðerlendirme günüdür. Hz. Hüseyin Efendimizin mücadelesi zâlime, haksýzlýða, adaletsizliðe, sömürüye, dayatmaya karþý çýkma, hürriyete, adalete, ahlâka, fazilete, izzet ve þeref mücadelesidir. Kerbelâ da yaþan acýlardan ders çýkartýp birlik-beraberlik duygularýyla birbirimizi kucaklamalýyýz. Bundan sonra yeni Kerbelalar yaþanmamasý için Hacý Bektaþý Veli nin dediði gibi Bir olalým, iri olalým, diri olalým Bugünler fýrsat olmalý, fýrsat bilinmeli. Suriye de, Irak ta, Lübnan da, Mýsýr'da, Afganistan da, Pakistan da dünyanýn deðiþik coðrafyalarýnda yaþanan acýlarýn son bulmasý için mezhebi-meþrebi ne olursa olsun bütün Müslümanlar bir olmalý. Akan kardeþ kaný son bulmalýdýr. Bu vesile ile baþta Hz. Hüseyin Efendimiz olmak üzere tüm Kerbela þehitlerini rahmetle anýyoruz. Sosyalleþme beyne iyi geliyor xford Üniversitesi'nde yapýlan Oaraþtýrmaya göre, sosyalleþme beyin yapýsýný da etkiliyor.araþtýrmayla, çok arkadaþý olanlarýn beyinlerinin bazý bölümlerinin daha büyük olduðu ve daha iyi baðlantý kurduklarý belirlendi. Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarý, araþtýrmaya katýlanlara geçen ay kaç arkadaþýyla buluþtuðunu, telefonda konuþtuðunu ya da kaçýna elektronik posta gönderdiðini sordu ve bu kiþilerin beyin görüntülerini inceledi. Katýlýmcýlarýn ortalama 20 arkadaþýyla görüþtüðü ancak bazýlarýnýn 40'dan fazla arkadaþýyla bir araya geldiði belirtildi. Görüntüler, dýþa dönük olanlarýn beyninin yaklaþýk 6 bölgesinin daha büyük olduðunu, ayrýca arkadaþ sayýsý attýkça bu bölgelerin de büyüdüðünü gösterdi. Ayrýca, sosyal kiþilerde bazý bölgeler arasýndaki baðlantýnýn daha güçlü olduðu belirlendi. Sosyal durumlarda beynin nasýl tepki verdiðini anlamanýn otizm, þizofreni ve benzer hastalýklarýn tedavisine ýþýk tutabileceðini belirten bilim insanlarý, ancak sonuçlarýn, sosyal kiþilerin beyninin daha büyük olduðunu göstermediðini, sosyalleþmede kullanýlmayan bölgelerin küçüldüðünü de vurguladý. Merkez Dumlupýnar Camii nde Kerbela þehitleri için anma programý düzenlenecek. Kerbela þehitleri için mevlit erkez Dumlupýnar Camii nde Kerbela þehitleri için anma programý düzen- Bugün okunacak mevlidin ardýndan kýlýnacak Cuma namazý sonrasýnda ce- Mlenecek. maate aþure ikramý da yapýlacak. Merkez Dumlupýnar Camii Ýmam Hatibi Ahmet Önal, düzenlenecek anma ve mevlit programýna tüm Çorumlular ý davet etti. SGK personeli Muharrem iftarýnda buluþtu Eren Er den aþure ikramý ren Er Dersha- Muharrem Enesi, ayýnýn en güzel geleneklerinden birisi olan Aþure etkinliði düzenleyecek. Muharrem ayý nedeniyle gerçekleþtirilecek etkinlikle güzel bir birliktelik örneði olan Aþure geleneði, öðrenciler, veliler ve Çorum halký ile paylaþýlacak. Aþure malzemesini dershane ve öðrencilerin temin etmesi, veliler tarafýndan da piþirilmesi tamamen Aþure orum Sosyal Gü- Ýl Müdürü Çvenlik Duran Cesur, Ýl Müdürlüðü Hizmet Binasýnda çalýþan personel ile Muharrem iftarýnda bir araya geldi. Geçtiðimiz Çarþamba günü Ýl Müdürlüðü Hizmet Binasý yemekhanesinde düzenlenen iftar programýna SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, Ýl Müdür Yardýmcýlarý Enver Yýldýz, Ali Þahan ile diðer yöneticiler ve çalýþanlar katýldý. Ýftar programýnda bir konuþma yapan SGK Ýl Müdürü Cesur, bu organizasyonun güzel bir gele- Ýftara Sosyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur da katýldý. neðin baþlangýcý olmasý nun daha da geliþe- yapmaktan son dere- dilediklerini rek iþimize de yansýce mutluyum. diye ifade edip, bundan masýný ve bunun sonucunda konuþtu. da vatan- Ayrýca, Ýl Mü- sonraki Muharrem aylarýnýn da saðlýk ve daþlarýmýza hep birlikte dürlüðü yemekhanesinde huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulundu. Cesur, Bugüne daha faydalý hizmetler verebilme imkânýna kavuþma- piþirilen aþure tüm personele ve kurumdan hizmet alan kadar oluþturmýzý arzu ediyorum. sigortalý, emekli, iþ- duðumuz ekip ruhu- Sizlerle birlikte iftar veren ve hak sahiplerine ikram edildi. Kan baðýþýna destek osyal Güvenlik Ýl SMüdürlüðü, Kýzýlay iþbirliði ile kan baðýþ kampanyasý düzenledi. Kýzýlay tarafýndan Ýl Müdürlüðü hizmet binasýnda açýlan standa yoðun ilgi gösterildiði belirtildi. SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, kan vermenin erdemli bir davranýþ olduðunu ifade ederek, bu þekilde yüzlerce insanýn hastalýk ya da kaza sonrasý kan bulamadýðý için hayatýný kaybettiðine iþaret ederek personeli kan vermeye teþvik etti. Ýl Müdürlüðü personeli ve hizmet almaya gelen iþveren, sigortalý ve hak sahipleri de kan baðýþýna destek verdi. Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü nde Muharrem iftarý düzenlendi. ruhunu yansýtacak. Dershane yönetimi, 17 Kasým Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü, Kýzýlay iþbirliði ile kan baðýþ kampanyasý düzenledi. Kuruma hizmet almaya gelen iþveren, sigortalý ve hak sahipleri de kan baðýþýna destek verdi Pazar günü saat ile arasýnda gerçekleþtirilecek etkinliðe herkesi davet etti. Eren Er Dershanesi, Muharrem ayýnýn en güzel geleneklerinden birisi olan Aþure etkinliði düzenleyecek.

15 CUMA 15 KASIM Sahaflara dair Kýþla'yý TOKÝ alacak B aþbakanlýk TOKÝ Baþkanlýðý ile Jandarma Genel Komutanlýðý arasýnda Akýncý Kýþlasý'nýn satýþý konusunda çalýþma yapýldýðý bildirildi. Edinilen bilgilere göre, Baþbakanlýk TOKÝ Baþkanlýðý ile Jandarma Genel Komutanlýðý arasýnda Akýncý Kýþlasý'nýn satýþý konusunda çalýþma yapýldýðý bildirildi. Jandarma Genel Komutanlýðý emrine verilmek üzere TOKÝ Baþkanlýðý tarafýndan karakollar inþaa edildi. Jandarma Genel Komutanlýðý TOKÝ Baþkanlýðý'na olan orum Sanayici ve Ýþ ÇAdamlarý Derneði, Okay Erözgün ün Sungurlu Belediye Baþkan aday adaylýðýna tam destek verdiklerini açýkladý. Merkezi Ankara da bulunan Çorum Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Halis Durkaya, Erözgün ü Sungurlu da Belediye Baþkaný olarak görmek bizleri ziyadesi ile memnun edecektir, baþkanlýk yarýþýnda kendisine desteðimiz tamdýr dedi. ÇORSÝAD Genel Merkezinde Yönetim Kurulu üyelerinin de katýldýðý toplantýda konuþan borcuna karþýlýk kendisine tahsisli alanlarý satýþa çýkardý. Bu çirçevede Çorum Akýncý Kýþlasý'nda 270 dönüm alanýn TO- KÝ'ye satýþý için ön çalýþmalarýn devam ettiði öðrenildi. Amacýmýz hak ve menfaatinizi korumak ürk Büro Sen TÇorum Þube yönetimi, Muhasebe Müdürlüðü çalýþanlarýnýn hizmet içi eðitim programýna katýldý. Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, eðitimde, sorunlarýn çözümü noktasýnda katýlýmcýlarla görüþ Türk Büro Sen Çorum Þube yönetimi hizmet içi eðitim programýna katýldý. Sorunlarýn çözümü noktasýnda katýlýmcýlarla görüþ alýþ veriþinde bulundu. alýþ veriþinde bulundu. Hizmet içi eðitim programýnýn tüm Muhasebe Müdürlüðü çalýþanlarýna hayýrlý olmasý temennisinde bulunan Çam, þöyle dedi; Devlet memurluðu içerisinde en riskli görev alanlarýndan bir tanesi de akçeli iþlerle haþýr neþir olunan muhasebe personelinin iþidir. Devletin tüm hesaplarý bir þekilde Muhasebe Müdürlüðü kontrolünden geçmektedir. Bu kadar önem arz eden bir kurumunun ne yazýk ki son dönemlerde çalýþanlar arasýnda ücret farklarý, mesaileri ve bir çok konuda geriye giden özlük haklarý mevcuttur. Hâl böyle iken bunun yanýnda kaynaðý belli olmayan Muhasebe Müdürlüðü nün kapatýlacaðý söylemleri çalýþanlarý huzursuz etmektedir. Bizlerin tek bir amacý vardýr o da devlet memurlarýnýn hak ve menfaatini kuruyup kollamaktýr. Bu sebepten her yerde ve her ortamda kamu çalýþaný yanýmda kim var diye baktýðýnda Türk Büro Sen i görecektir. Biz sizler için va- Erözgün e destek sözü Çorum Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði, Okay Erözgün ün Sungurlu Belediye Baþkan aday adaylýðýna tam destek verdiklerini açýkladý. Erözgün; Sungurlumuz için yapacaðýmýz çok þey var, hayal olmayan hayata geçirilebilir nitelikte projelerimizi geliþtirdik, Sungurlu yu Marka þehir yapma mücadelemizde yanýmýzda olduðunuz için baþta Yönetim Kurulu Baþkaný Halis Durkaya ya ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ediyorum dedi. Dernek hakkýnda bilgi veren Halis Durkaya, ÇORSÝAD Çorumlu iþadamlarýnýn iþbirliði yapmasý için ortam hazýrlayarak, sosyal ve ekonomik konularda dayanýþmayý saðlayarak, sivil toplum kuruluþlarý, resmi ve özel birçok kuruluþla iþbirliði gerçekleþtirerek, Çorum un ülke kalkýnmasýndaki yerini almayý amaçlamaktadýr. Hür teþebbüsü esas alarak, ekonomik faaliyetlerin tüm aþamasýnda giriþimci ruhu harekete geçirerek yaygýnlaþmasýna olanak saðlamayý amaçlayan derneðimiz güzel iþ yapabilecek vizyonu olan arkadaþlarýmýzý destekler ifadelerini kullandý.(ýha) urgut Uyar'ýn "Yasin Efendi" Tadlý bir þiiri var, Ýstanbul'da bir sahafý anlatýr. Onunla baþlayalým yazýya, hayatý en iyi anlatan þiirle Sahaflar Çarþýsý'nda bir dükkânda oturur Yasin Efendi. Sabah erkenden Sultan Selim'den gelip besmeleyle açtýðý dükkânýnýn önünü sular, süpürür; sahaflarýn en güzel vaktidir sabah. Karþýdan karþýya yârenlik vakti. Acem çaycýdan bir de çay söyleyip minderli sandalyeye kuruldu mu, gün baþlar kitap kokan sahaf için. Elbiseleri tarçýn kokar; elinde tesbih, güvercinler için mýsýr, darý, mýzraklý ilmihâl satar. Akþam olunca da eski paltosunu giyip Beyazýt Fýrýný'ndan bir ekmek alarak evinin yolunu tutar. Þiirin sonu þöyle: "Ýstanbul'da bir Yasin Efendi vardýr/ Sahaflarda bir küçük dükkânda/ Asma çardaklarýnýn yeþilliði altýnda/ Allah'ýna þükrederek oturur." Bir son devir sahafý Turgut Uyar'ýn Yasin Efendi'si. Giderek kaybolan, hayatýmýzdan çekilen sahaflardan biri. O kitap kokan, bir köþesinde çay demliðinin fokurdadýðý, eski gazete ve dergilerle, renkli kapaklý kitaplarla dolu, hararetli edebî/siyasî sohbetlerin yapýldýðý sahaf dükkânlarý kayboluyor bir bir Ýþte onlarý, Sahaflar Sûku'nda dört yanýna dizdikleri elyazmasý kitaplar, mushaflar, divanlar arasýnda küçücük sandýklarýna baðdaþ kurmuþ sahaflarý, tarçýn kokan sahaf dükkânlarýný ele almýþ Ýsmail E. Erünsal Osmanlýlarda Sahaflýk ve Sahaflar adlý eserinde. Sahaflýðýn 400 yýllýk tarihi Osmanlýlarda XVI. yüzyýlda baþlayan sahaflýðýn 400 yýllýk tarihini; mesleðin ortaya çýkýþýný, sahaflarýn sosyo-ekonomik durumlarýný, dükkânlarýný, kitap ticaretini, fiyatlarý, müzayedeleri, sahaflar þeyhini, sahaf tellâllarýný, kitaplarý yangýnlardan korumak için alýnan önlemleri, müstensihler Osmanlý arþivlerindeki belgeler ýþýðýnda anlatan akademik bir araþtýrma Osmanlýlarda Sahaflýk ve Sahaflar. Alaattin KARACA Kitabýn yazarý Erünsal'ýn ana kaynaklarý arþiv belgeleri. Eserden anlaþýldýðýna göre, sahaflarla ilgili bilgilerin çoðu, Kýsmet-i Askeriye Mahkemesi'ndeki muhallefat [ölen kimsenin býraktýðý þeyler] defterleri ile tereke kayýtlarýndan çýkarýlmýþ. Erünsal bir yýðýn belgeden hareketle sahaflarýn evlerini, dükkânlarýný, ölümden sonra kalan kitaplarýný, bu kitaplarýn mezat yoluyla nasýl satýldýðýný ve özellikle kitaplarýn deðerlerini belirlemiþ. Örneðin, bu belgelere göre Osmanlý'da en pahalý kitaplar mushaflar, sonra da sýrasýyla tefsir, hadis, fýkýh alanýndaki dinî eserler. Kitaplarýn nadir olmasý ve üst mevkilerdeki þahýslarýn raðbeti, fiyatlarý artýran etkenlerden. Bürokratlar ise daha çok fiyatlarý dinî eserlere göre düþük olan tarih kitaplarýna ve divanlara raðbet ediyor. Ama Erünsal'a göre bazen "bir ev fiyatýna satýlan eserler" bile bulunmakta. Muhallefat ve tereke kayýtlarý dýþýnda, Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi ve Vakýflar Genel Müdürlüðü Arþivi'ndeki kimi belgeler ile Batýlý gezginlerin eserleri de çalýþmanýn baþlýca kaynaklarý. Bu belgelerden elde edilen veriler ýþýðýnda kitapta istatistik bilgiler sunan tablo/çizelgeler var. Ayrýca eserin sonunda belgeler de yer almakta. 'Verraklar' ne iþ yapardý? Erünsal, özellikle Arapça kaynaklardan yola çýkarak ilkin Ortaçað Ýslam dünyasýndaki sahaflara ve sahaflýða iliþkin bilgiler veriyor. Bu giriþten anlaþýldýðýna göre, Ortaçað Ýslam dünyasýnda sahaflýðý "verrak" denilen kiþiler yapýyor. Bunlar, kitap alým satýmý dýþýnda istinsah ve cilt iþleriyle de uðraþýyorlar. Ebu Hayyan Tevhidî, Dineverî, Yakut El-Hamavî, Tirmizî, Ýbn Nedim ayný zamanda dönemin ünlü verraklarý. Baðdat, Kahire, Mekke, Endülüs, Þam, Buhara ve Halep'te verraklara, verrak çarþýlarýna, müzayedelere iliþkin bilgiler yer alýyor kitapta. Müzayedelerde dellâl denilen satýcýlar görev yapýyor ve daha o yýllarda dellâllarýn dikkat etmesi gereken birtakým kurallar var. Buna göre, dellâllar dinî bir kitabý deðerini anlamayacak, kaybedecek kiþilere satmamalý; ayrýca sapýk müneccimlerin, mezheplerin kitaplarýný, Antere hikâyelerini ve yalan dolu kitaplarý da satmamak gerekiyor. Müslüman olmayan birine mushaf ve dinî kitaplarýn satýlmasý da hoþ görülmüyor o dönemde. Daha o yýllarda sahaflýðýn/verraklýðýn fukaralýk ve mahrumluktan dolayý makbul bir meslek olmadýðý kanaati yerleþmiþ. Þöyle diyor Ebu Hatem en-niþaburî bu konuda: "Verraklýk makbul olmayan bir meslektir/ Mahrumluktur, hastalýkla dolu bir hayattýr." Sahaflýðýn zor ve pek öyle gelir getiren bir meslek olmadýðý bugün de malûm. Ayný bölümde Abderî'den nakledilen, mücellitlerin uymasý gereken kurallar da dikkat çekici. Hoca daha sonra Osmanlý mülkünde, Bursa, Edirne ve elbette Ýstanbul'daki sahaflýk, sahaflar ve sahaf çarþýlarý üzerinde durmuþ. Ana kaynaklar yine tereke kayýtlarý, þer'i siciller, Batýlý gezginlerin eserleri. "Ýstanbul Sahaflarý" baþlýklý bölümde, Fatih Sultan Mehmet'in inþa ettirdiði Bedesten'de (Kapalý Çarþý) sandýk ve zaviye denilen dükkânlarda baþlýyor Osmanlý'da sahaflarýn hikâyesi ve böylece rakamlar silsilesi, belgeler ordusu, tablo ve çizelgeler resmigeçidi ve isimler listesi halinde sürüp gidiyor hikâye. Onca belgeye ulaþmak, hepsini okumak zor elbet. Bir meslek erbabý ve bir mekân hakkýnda, daha önce müstakil çalýþmalar da yoksa, arþivlerden bir hikâye çýkarmak oldukça yorucu bir iþ. Hoca, belli ki tereke kayýtlarý ve muhallefat defterleri ile adeta savaþmýþ. Emek büyük. Hayatý ýskalayan tarih Ama, maalesef, okuru onca belge, tablo, isim ve rakam arasýnda sahaflar çarþýsýný, bir sahaf dükkânýný, bir sahaf dolabýný, bir sahaf simasýný, bir müzayede sahnesini göremiyor; sahaf dükkânlarýnýn o kendine has kokusunu duyamýyor. Belgeler, rakamlar, isimler ve istatistik tablolarý hayatýn önüne geçmiþ. Münif Fehim'in çizdiði o canlý, sýcak, hayat dolu kapak resminin arkasýnda heyecansýz bir dil, soðuk rakamlar, bir sürü sahaf ismi ve istatistik bilgisiyle karþýlaþacaksýnýz. Oysa her þeyden önce böyle kitaplarda görsellik önemli. Sahaflar çarþýsýnýn eski ve yeni fotoðraflarý, resimleri, sahaf dükkânlarý, çarþýdaki dolaplar ve zaviyeler, çeþitli simalar, müzayede sahneleri, en önemlisi sahaflardaki kitaplar bir þekilde görsel olarak yer bulmalýydý kitapta. Doðrusu, çarþýdaki "dolap"larýn ne olduðunu anlayan bile zor bulunur bugün. Kaynaklar arasýnda hatýralara, özellikle eski Ýstanbul'a ait hatýralara ve eski süreli yayýnlardaki sahaflarla ilgili yazýlara da yer verilmeliydi. Eksikliklerine raðmen, sahaflýðýn, sahaflar çarþýsýnýn kapýsýný araladý Erünsal, onca belge yýðýnýný okudu, tasnif etti önümüze koydu. Yaptýðý iþ yorucu ve takdire þayan. Þimdi belgelerle hemhal olan Erünsal hocanýn açtýðý sahaf dükkânlarýnýn kapýsýndan içeri girecek, sahaflarla hemhal olacak bir yarý þair/yarý tarihçiyi veya "tedirgin bir tarihçi"yi bekliyoruz.

16 16 CUMA 15 KASIM 2013 Aile hekimleri Ankara da toplanacak Ali Þahin yeniden aday 2 dönemdir Kale Mahallesi Muhtarlýðý görevini yürüten Ali Þahin, 30 Mart 2014'de yapýlacak Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinde Kale Mahallesi Muhtarlýðý na yeniden aday olduðunu açýkladý. Görevde bulunduðu süre içerisinde mahalle A ile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) aile hekimlerinin haklarýný savunmak ve sorunlarýný dile getirmek için Ankara da Saðlýk Bakanlýðý önünde basýn açýklamasý yapacak. 23 Kasým Cumartesi günü saat de düzenlenecek basýn açýklamasýna Çorum Aile Hekimleri Derneði de katýlacak. Konuyla ilgili yazýlý basýn açýklamasý yapan Çorum Aile Hekimleri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Ali Yýlmaz, tüm aile hekimi ve aile saðlýðý çalýþanlarýný çalýþtýðý alaný korumak, kayýplara dur demek ve hukuksuz uygulamalara ses çýkarmak için destek olmaya çaðýrdý. Hiçbir hukuksal dayanaðý olmayan bu taslak metne ve kayýplarýmýza, toplumsal bilinçle karþý çýkýyoruz. diyen Dr. Yýlmaz, þöyle konuþtu; Ödeme ve Sözleþme yönetmelik taslaðý bizim geleceðimiz için planlanmýþ deðiþiklikler içermiyor. Bu pro- Dr. Ali Yýlmaz jeler Aile hekimlerinin çalýþma kalitelerini göz ardý eden ve çalýþma hayatýmýzýn sürdürülebilirliðini yok etmeye yönelik projeler olarak durmaktadýr. Aile Hekimlerinin ve mahalle sakinlerinin sorunlarýyla yakýndan ilgilendiðini ve bugüne kadar yaptýðý hizmetlerden güç alarak yeniden aday olmaya karar verdiðini ifade eden Ali Þahin, mahalle sakinlerinin güç ve destek vermesi halinde bir dönem daha Kale Mahallesi Muhtarlýðýna talip olduðunu sözlerine ekledi. Facebook tan þifre uyarýsý osyal að, SAdobe nin hizmetlerinde ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALINACAKTIR Facebook hesabýyla ayný þifreyi kullanan kullanýcýlarýn hemen SAÐLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Hitit Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul Öðrencilerinin Ring Servis Hizmeti için Binek Amaçlý Taþýt Kiralamasý iþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/ ÝdArenin a) Adresi : ÜÇTUTLAR MAH. ÇEVRE YOLU BULV. NO MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : ÇORUM MERKEZDEKÝ EÐÝTÝM BÝRÝMLERÝ c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ÜÇTUTLAR MH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ SAÐLIK KÜLTÜR VE SPOR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI-ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HÝTÝT ÜNÝV. REKTÖRLÜÐÜ - ÜÇTUTLAR MH. ÇEVRE YOLU BULV. NO.10 - ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 1212) Resmi ilanlar: geleceði için, özlük haklarý için ve mali kayýplarýnýn telafisi için çözüm önerilerimiz mevcuttur. Ve bu önerilerimiz ilgili kurum ve kuruluþlarla paylaþýlmýþtýr. Sadece kendi bakýþ açýlarýyla Aile Hekimliðinin geleceðini kurgulamaya çalýþanlar, gerçek çözüm projelerinden söz edilmesine dahi fýrsat vermemektedirler. Bizler tüm aile hekimleri ve aile hekimleri dernekleri bu kýsýr döngüyü tersine çevirmek yani bu akýl dýþý projeleri durdurmak için mücadele etmeye ve yok olmanýn eþiðine gelen Aile Hekimliðini savunmaya çaðýrýyoruz. Karþý çýkmazsak, direnç göstermezsek mevcut durumumuzun tamamý kýsa bir süre içinde yok olacak. Yani bugün Aile Hekimliðini savunmazsak yarýna ne özlük haklarýmýz, ne doðru düzgün bir gelirimiz, ne meslek ilkelerimiz ve ne de onurlu bir þekilde çalýþacaðýmýz ortamýmýz kalacak. Yarýn çok geç olacak. Ali Þahin gerekli deðiþikliði yapmasý gerektiðini belirtti. Facebook, Photoshop un kaynak kodu dahil olmak üzere en az 38 milyon Adobe kullanýcýsýnýn þifrelerini çalan hacker lara karþý kullanýcýlarýný uyardý. Adobe da hesabý bulunan kullanýcýlarýndan en kýsa zamanda þifrelerini deðiþtirmeleri isteyen Facebook, hacker larýn elde ettikleri þifreleri Faceook ta deniyor olabileceðini belirtti. Facebook mühendislerinin, muhtemel riskin önüne geçmek için kamuya açýk veri tabanýndaki milyonlarca Adobe hesap bilgisini kontrol ettiði bilgisi verildi. Eðer Adobe hesabýyla Facebook hesabý eþleþirse, bu kullanýcýlara otomatik olarak uyarý mesajý gönderiliyor ve kullanýcýlardan þifre deðiþtirmeleri isteniyor. Krebs on Security sitesine açýklama yapan bir Facebook yetkilisi, þifrenin sýfýrlanmasý sürecinde Facebook kullanýcýlarýnýn iþlemlerini kimsenin göremeyeceðini belirtti ve dýþarýdan bir tehdit olsa da güvenlik garantisi verdi. Adobe, Ekim sonunda yaptýðý açýklamada hacker saldýrýsý sonucu en az 38 milyon kullanýcýnýn bilgilerine eriþildiðini, Photoshop yazýlýmýnýn da kaynak kodunun çalýndýðýný duyurmuþtu. Hacker larýn, çalýnan þifreleri kullanmasýný yaný sýra Photoshop u kopyalama riski de bulunuyor. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Diyabet Günü etkinlikleri kapsamýnda Ýl Müdürlüðü önünde stant açtý. Diyabet Günü için stant açtýlar orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olma- Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Çyan Müdürlüðü Obezite Birimi personeli, Diyabet Günü etkinlikleri kapsamýnda Ýl Müdürlüðü önünde stant açtý. Diyabetle mücadelenin simgesi olan Mavi Halka simgesinin vurgulandýðý stantta, Diyabetle Yaþam, Soru ve Cevaplarla Çocuklarda Diyabet, Þeker Hastalýðý ve Beslenme, Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Kahvaltýnýn Önemi konulu broþürler daðýtýlarak, ikram edilen elma ve su ile saðlýklý beslenmenin önemine dikkat çekildi. Diyabetin olumsuz etkilerinden korunmak için erken tanýnýn þart olduðunu belirten birim personeli, diyabete erken müdahale edilmediði takdirde, vücudun hemen hemen bütün organlarýnýn etkilendiðini kaydettiler. Konuyla ilgili Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Ayrý yaþadýðý eþini dövdü epni Mahallesi Kavafiyeciler Sokak ta meydana Çgelen aile kavgasýnda kocasýndan dayak yiyen kadýn þikâyetçi oldu. Müdürlüðü Obezite Birimi nden yapýlan açýklamada; Diyabetli hastalarda ayak bakýmý özellikle çok önemsenmelidir. Her akþam ayaklar ýlýk sabunlu su ile yýkanýp, çok iyi kurulanmalýdýr. Ayakta görülen cilt kalýnlaþmasý ve çatlamalar, ayak parmak aralýklarý hariç uygun bir kremle yumuþatýlmalýdýr. Týrnak kesimi için banyodan sonra týrnaklar yumuþak iken, düz olarak kesilmeli ve týrnaklar tahta törpü ile törpülenmelidir. Ayak týrnaklarý çok dipten kesilmemeli ve yaralanmaya izin verilmemelidir. En ufak bir yarada bile hemen doktora danýþýlmalý ve yara yeri kendiliðinden düzelir diye beklenmemelidir. Ýnsülin yapýlan yerlere dikkat etmek gerekir. Ýnsülin yapýlan yerlerin yaný sýra ellerimiz de temiz olmalýdýr. Ýnsülin pompasý kullananlarda enfeksiyondan korunmak için temizlik ilkelerine özellikle uyulmalýdýr. Bu bakýmlar ile ilgili doktorunuz ve bu konuda eðitim almýþ diyabet hemþirelerinden detaylý bilgiler alýnabilir. denildi. Stantta Diyabetle mücadelenin simgesi olan Mavi Halka simgesi vurgulandý. 6 aydýr ayrý yaþadýðý eþi M.A. ile konuþmak için bir araya gelen A.A. ile eþi arasýnda ailevi nedenlerle tartýþma çýktý. Eþinden dayak yiyen kadýn þikâyetçi oldu. Eþi M.A. ise suçlamayý kabul etmedi.

17 CUMA 15 KASIM Sahte belgelerle Ýstanbul Ayasofya Camii, nasýl müzeye çevrildi? Ýstanbul Ayasofya Camii, uzun süredir Müslümanlarýn yüreðine saplanmýþ bir hançer gibi durmaktadýr. Sahte ve Atatürk'ün adý kullanarak 79 yýl önce çýkarýlan bir kararname ile müzeye dönüþtürülmüþ bu vakýf eseri ve Fatih-i Sultan-ý Mehmet'in emaneti, neden hâlâ müze olarak durmaktadýr? Bu konu en hassas konulardan biridir. Bugüne kadar halk tarafýndan iktidar edilmiþ ve kendinden biri olarak gördüðü baþbakanlar bile bu konu gündeme geldiðinde yutkunmakta ya da farklý yönde cevaplarla bu konuyu geçiþtirmektedirler. Bir kesim ise Ýstanbul Ayasofya kapalý iken Türkiye'nin Dar-ül Harp (kâfir bir hükümdarýn egemen olduðu yerler) olduðunu ve Ýslam ülkesi niteliði taþýmadýðýný ifade etmektedirler. Bu hafta MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoðlu, Ayasofya'nýn yeniden ibadete açýlmasý için TBMM'ye bir kanun teklifi vererek, müze yapýlmasý hususunda çýkarýlan tarihli kararnamenin sahte olduðunu söyledi. Eski Türk Tarih Kurumu Baþkaný olan Halaçoðlu, "Bugün (7 Kasým günü) Ayasofya'nýn yeniden ibadete açýlmasý için kanun teklifi verdim. Müze yapýlmasý hususunda çýkarýlan tarihli kararname sahte çýktý. Resmi Gazete'de yayýmlanmamýþ. 'Atatürk' adý verilmeden onun adý kullanýlmýþ. Bu soyadý verilmeden adý böyle kullanýlmýþ. Ýbadet yapýlýrken müze olarak da kullanýlmaya devam edebilir. Týpký diðer camilerimizin turistlere açýk olmasý gibi. Ayasofya fethin ve hâkimiyetin sembolüdür. Ayasofya bir semboldür. Ýstanbul'un fethinin Öðretim Görevlisi Rahmi Akbaþ sembolüdür. Ýstanbul ile ilgili ABD ve diðer Avrupa liderlerinin beyanlarýný görün, Patrikhanenin kullanmasýndan korkarsanýz hiçbir þey yapamazsýnýz. Zaten bu durumlara düþmemiz hep bu korku deðil mi?" dedi. Haklý, kendisiyle en son görüþtüðümde Baþbakanlýk Arþivi'nden geldi. Hâlâ bu konularda çalýþmaktadýr. Peki, bu kararname nasýl bir þeydir. Birincisi Ayasofya ile ilgili tüm belgelerin üzerinde gizlilik kararý vardýr ve dýþarý verilmemektedir. Allah'tan, biz zamanýnda bu belgelerin hem Osmanlýca hem de Latin harfli olanlarýný topladýk da þimdi bakabiliyoruz. Dedim ya çok hassas bir konu. Ýstanbul neden bu kadar önemli ki hadislere kadar girmiþtir. Neden Roma deðil de, Ýstanbul sorusu hep sorulmuþtur. Ýstanbul'un alýnmasý, batýyý da bitirmiþ ve yeniden kendilerine çekidüzen vermelerine neden olmuþtur. Ýslam Âlemi ise bu sayede üstünlüðünü ve Ýslam dininin ebedi bir din olduðunu ortaya koymuþtur. Doðudan kopacaðýz, Batýlýlaþacaðýz azmi ile mücadele etmeyi hedef edinen bir grup, 24 Kasým 1934'de T.C. BAÞVEKÂLET Kararlar Müdürlüðünün 2/1589 sayýlý Kararnamesi ile Ayasofya, Camii olmaktan çýkartýlýp, müzeye çevrilen karara imza atmýþlardýr. Peki, bunlar kimdir? Birincisi Mustafa Kemal Paþa olayý biliyor, üzerinde çok büyük bir baský var, bu nedenle imzalamýyor fakat olaya da göz yumuyordu. Çünkü paþanýn imzasýný bir tarihçi olarak çok rahat her yerde görebiliyorum, ancak Mustafa Kemal Paþanýn böyle bir imzasýný sadece burada gördüm. Kararnamedeki imza bu, bu imzanýn paþaya ait olduðunu, hiçbir tarihçi de kabul etmemektedir. Diðerleri kim? Yani kararname ''Eþsiz bir mimarlýk sanat abidesi olan Ýstanbul'daki Ayasofya Camiinin tarihi vaziyeti itibari ile müzeye çevrilmesi bütün Þark Âlemini sevindirecek ve insanlýða yeni bir ilim müessesesi kazandýracaðý cihetle bunun müzeye çevrilmesi''ni isteyenler kim? Birincisi Baþvekil ve bu tip olayda her taþýn altýndan çýkan kiþi Ýsmet ÝNÖNÜ, Adalet Vekili Ýzmir Mebusu Mehmet Þükrü SARAÇOÐLU, Milli Müdafaa Vekili Diyarbakýr Mebusu Aziz Zekai APAYDIN, Dâhiliye Vekili Muðla Mebusu Þükrü KAYA, Bu arada Hariciye Vekili Ýzmir Mebusu Tevfik Rüþtü ARAS olmasýna raðmen, ya o tarihte yoktu ya da bu karara imza atmadý tam bilinmiyor, onun yerine de Þükrü Kaya imza atmýþtýr. Baþka, Maliye Vekili Elazýð Mebusu Fuat AÐRALI, Maarif Vekili Aydýn Mebusu Zeynel Abidin ÖZMEN, Nafia Vekili Afyon Mebusu Ali ÇE- TÝNKAYA, Ýktisad Vekili anlý þanlý(!) Ýzmir Mebusu Celal BAYAR, Sýhhat ve Ýçtimai Muavenet Vekili Ýstanbul Mebusu Dr. Refik SAYDAM, Gümrük ve Ýnhisar Vekili Ýstanbul Mebusu Ali Rana TARHAN ve Ziraat Vekili Kütahya Mebusu Muhlis ERKMEN. Sonuçta ne olduðu tam anlaþýlmadan, Þark yani doðu mutlu olsun(!) diye Camiinin, müzeye çevrilme kararý alýnmýþ, 01 Þubat 1935'de resmen müze olarak açýlmýþtýr. Peki, açýlýþta kimler vardý? Devlet erkâný ya da halktan kimse katýlmamýþ, sadece o anda Ýstanbul'- da olan 300 civarýndaki Alman turist burayý ilk ziyaret eden olmuþtur. Belli dönemlerde buranýn cami ya da kilise olmasý için müracaat edenlerde olmuþtur. Bunlardan Kartal- Yunus Ýstasyon makasçýsý Halit Deliyumruk Ayasofya'nýn camii olarak ibadete açýlmasýný isteyen 30/09/1950 tarihli bir mektupla o dönemin hükümetine baþvurmuþtur. Ayrýca Atina'dan Vasilos Ph. Karamanolis de ''Ayasofya Kilisesi'nin, üzerinde meþru hakký bulunanlara terkedilerek, kuruluþu maksadýna uygun þekilde faydalanýlmasýna'' dair imzalý 13/09/1948 tarihli bir mektup göndermiþtir. Aslýnda yukarýda da görüldüðü gibi bir gizli çatýþma yaþanmaya devam edecektir. Eðer muradýmýz tam baðýmsýzlýk ise Ýstanbul Ayasofya Camii, camii olarak açýlmalý ve baðýmsýzlýðýmýz tüm dünyaya ilan edilmelidir. Hicret armaðaný çocuk, mazlum insan Abdullah Ýbn-i Zübeyr (r.a) Abdullah ibn-i Zübeyr radýyallahu anh Medine'ye hicret eden Müslümanlarýn ilk sevinci ve ilk göz aðrýsýdýr. Hicretten sonra dünya'ya gelen ilk çocuktur. Onun doðumu ile Müslümanlar büyük bir sevinç yaþamýþlardýr. Sevgili peygamberimiz Medine'ye hicretinden sonra Yahudiler, Müslümanlarý psikolojik baský altýnda tutarak korkutmak istemiþlerdir. Kâhinler, "Biz muhacirlere sihir yaptýk, çocuklarý olmayacak" þeklinde dedikodular yaymaya baþlamýþlardý. Abdullah'ýn doðumu ile Yahudilerin yalanlarý ve iftiralarý ortaya çýkmýþ oldu. Müslümanlarda adeta bir bayram sevinci yaþadý. Çocuðu Resulullah (s.a)'a götürdüler. Abdullah'ý kucaðýna alýp alnýndan öpen iki Cihan Güneþi efendimiz, adýný Abdullah koydu. Ona dua etti. Babasý "Havariyyün-Nebi= Peygamberimizin samimi dostu" lakabýyla meþhur aþare-i mübeþþereden= cennetle müjdelenen on sahabeden biri olan Zübeyr ibn-i Avvam radýyallahu anh'dýr. Annesi, Hz. Ebu Bekir Sýddýk (r.a)'ýn kýzý Esma radýyallahü anha'dýr. Abdullah ibn-i Zübeyr, Çocuk yaþta olmasýna raðmen Sevgili Peygamberimizin yanýndan ayrýlmamýþtýr. Babasý ile beraber yedi yaþýna geldiðinde Rasulûllah (s.a) Efendimize biat etmiþ, hayat prensiplerini O'ndan almýþtýr. Ýbn- i Zübeyr gittiði yolu bilen, akýllý, ahlaklý, gür imanlý ve büyük azim sahibi bir kahraman olarak yetiþmiþtir. O hem savaþta hem de âbid ve zahidlikte kahramandý. Geceleri devamlý namaz kýlar, gündüzleri de oruç tutardý. Namazý o derece huþû içinde kýlardý ki: Mekke kuþatýldýðý zaman, mancýnýktan atýlan bir gülle, namazý kýlarken onun sakalý ve göðsü arasýndan geçtiði halde onu ne ürkütmüþ ne de sarsmýþtý. Hiç hissetmemiþti. Ömer ibn-i Abdülaziz bir gün ibn-i Ebi Müleyke'ye: " Bize Abdullah ibn-i Zübeyr'i anlat" demiþti. O da: Vallahi onun gibi hiçbir kimse görmedim. O, namaza girer, kýyamýyla huzura erer secdede dalýp giderdi. Rükû ve secdede sýrtýna, omuzuna kadar kuþlar konardý." Onun namazý, orucu, tüm ibadetleri savaþtaki kahramanlýðý gibi tam bir efsane idi. Ýbn-i Abbas da onun hakkýnda sorulduðunda þöyle demiþtir: " Allah için namaz kýlar, Allah korkusu ile çok sýcak günlerde dahi oruç tutardý. On iki yaþýnda iken babasý ile Yermük savaþýna katýlmýþ. Yine babasý ile Mýsýr'ýn fethinde bulunmuþtur. O, Kuzey Afrika' da Berberilerle yapýlan savaþta tek baþýna saflarý yararak komutana doðru saldýran, etrafýndaki askerleriyle birlikte komutaný yere seren ve Ýslam sancaðýný dalgalandýran bir yiðittir. Onun yaþlýlýðýndaki þecaat, cesaret ve kahramanlýðýný Mekke-i Mükerreme'yi muhasara eden Haccac'a karþý müdafasýnda görmekteyiz. Abdullah ibn-i Zübeyr (r.a) Hz. Hüseyin (r.a)'ýn þehadetine çok üzüldü. Yezid'in adamlarýný Hicaz'dan çýkararak halifeliðini ilan etti. Mekke-i Mükerreme`yi hilafet merkezi yaptý. Mekke ve Medine halký kendisine biat etti.yezid'in vefatýndan sonra Yemen, Bosna, Küfe ve Horasan halký da biat ettiler. Dokuz sene halifeliði Saadet Asrýndan Simalar Dilaver ÇEVÝK müddetince sadece Mýsýr ve Þam Emevilerin elinde kaldý. Abdülmelik ibn-i Mervan, Emevilerin baþýna geçince Þam ve Mýsýr'da hükümetini kuvvetlendirdi. Haccac ibn-i Yusuf es- Sakafi'yi de Hicaz tarafýna gönderdi. (691 m) Haccac Mekke-i Mükerreme'yi muhasara altýna aldý. Abdullah ibn-i Zübeyr'i yardýmsýz býrakmak için uðraþtý. Halkýn yiyecek ve içeceðini kesti. Ebu Kubeys daðýna mancýnýk kurarak þehri tahrib etti. 6 ay süren muhara sonunda halkýn büyük çoðunluðu açlýktan Haccac'a teslim oldu. Abdullah ibn-i Zübeyr (r.a) yalnýz kalmýþtý. Etrafýndakiler savaþa devam ediyordu. Bir ara Hz. Ebu Bekir'in kýzý olan annesi Esma'yý ziyarete gitti Ona: "Anneciðim, halkýn çoðu teslim oldu. Yanýmda çok az adamým kaldý. Düþman bana dilediðim kadar dünyalýk veriyor. Bu durumda ne yapayým." Diye sordu. Annesi Esmâ radýyallahü anha onun yiðitlik damarlarýna hitap edercesine: " Oðlum sen kendini iyi bilirsin. Eðer hak yolda olduðuna inanýyorsan o yolda ölünceye kadar devam et. Eðer meramýn dünya ise sen ne kötü adammýþsýn ki hem kendini hem de arkadaþlarýný helak etmiþ olacaksýn. Dünya'da daha ne kadar kalacaksýn? Ölüm daha iyidir" diye cevap verdi. O da: " Anneciðim! Benimde fikrimde budur. Dünya'ya asla dalmadým Kimseye zulmetmedim Emanete hýyanet etmedim Benim için Rabbimin rýzasý her þeyin üstündedir." Diyerek yiðitlik ve kahramanlýðýný göstermek istedi. Esma r.anha: " Umarým ki sabr-ý cemil üzere bulunurum" dedi ve þöyle dua etti: "Allah'ým! Abdullah'ý sana havale ediyorum. Onun için takdir ettiðine razý oldum. Bana sabredenler sevabýný ver". Annesiyle helalleþip, vedalaþan ibn-i Zübeyr arslanlar gibi çarpýþtý. Onunla baþa çýkamayacaðýný anlayan Haccac mancýnýkla Kâbe'yi taþ yaðmuruna tuttu. Yüzüne ve vücuduna aldýðý taþlardan dolayý çok kan kaybetti. Takatsýz kaldý. Ayakta duramayarak yere düþtü. ( 14 Cemaziyelevvel 693 ) Abdullah'la beraber 240 kiþi þehid oldu. Abdullah'ýn yere düþtüðünü göre Haccac'ýn askerleri koþup mübarek baþýný gövdesinden ayýrdýlar. Mübarek baþý Þam'a gönderdiler. Þam'da bir ay halka teþhir ettiler. Doðumu bütün Müslümanlarý sevince boðmuþtu. Ölümü ise Ehli Hicaz'ý mateme boðdu. Tefsir, Fýkýh ve Hadis âlimlerinden biri olan Abdullah ibn-i Zübeyr Kur'an-ý Kerim'in çoðaltma heyetinde de bulunmuþtur. Ýslam'da ilk gümüþ parayý o bastýrmýþtýr. Kâbe-i Muazzamayý Hz. Ýbrahim (s.a) zamanýndaki gibi yýktýrýp Hacer ve Hatim'i Kâbe'ye dahil etmiþtir. Etrafýndaki evleri satýn alarak Harem-i Þerif'i geniþletmiþtir. Cenab-ý Hak ondaki gür imaný ve büyük ilmi, namazdaki huþûsunu bizlere de nasip eylemesini o âlimin þefaatlerine nail eylemesini niyaz ederiz. Âmin Bir Alperen vardý. Hepimizin bildiði sesinden nefesinden tanýdýðý, hormonsuz Anadolu çocuðu. Hayatý ve mücadelesi ile bir ömrü bu topraklara adamýþ yiðit dava adamý. Topraðý saksýda, köylüyü sinemada, çileyi edebiyat kitaplarýnda öðrenmedim içinde yetiþiyor içinden geliyorum diyen. Kompleksiz doðruya doðru, yanlýþa yanlýþ demesini bilen bir yiðit. Evet hepiniz tanýdýnýz onu adý Muhsin soyadý Yazýcýoðlu. Davasý ve mücadelesi ile gençliðin önünde güzel bir örnek olarak duruyor, her mecliste hayýrla yad ediliyor ismi. Onu bizden ayýran bir Mart soðuðu oldu. Tarihler 25 Mart 2009'u gösterirken alanlarda seçim naralarý atan siyasiler baþ gösteriyordu. Akþam üzeri son dakika haberleri geçen haber bültenlerinde BBP genel baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nun da içinde bulunduðu helikopterin Kahramanmaraþ bölgesinde düþtüðü idaa edildi. Haberler ardý ardýna geliyordu. Hava soðuktu aydýnlýk ise yerini karanlýða býrakýrken arama kurtarma çalýþmalarý sürdü, fakat bir sonuç alýnamadý. Helikopterin kayboluþunun ardýndan Baþbakanlýk, Ýçiþleri Bakanlýðý, Genelkurmay Baþkanlýðý, Jandarma Genel Komutanlýðý, Emniyet Genel Müdürlüðü, Ulaþtýrma Bakanlýðý, Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý ve GSM þirketleri gibi pek çok kurum alarma geçti ve yer tespiti çalýþmalarý baþladý. Ancak daha büyük skandallar dizisi yaþandý. Enkazýn bulunmasýný saðlayacak en önemli veri düþen helikopter enkazýndan canlý çýkan gazeteci Ýsmail Güneþ'in 112 Acil Servisi ile yaptýðý cep telefonu görüþmeleriydi. Ýsmail Güneþ'le birkaç saat boyunca süren dokuz telefon görüþmesine raðmen yer tespiti bir türlü yapýlamadý. Arama kurtarma çalýþmalarý devam etti fakat enkaza arama kurtarma ekipleri deðil köylüler ulaþtý. Enkazý bulan köylüler derhal jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden arama kurtarma ekipleri cesetlere ulaþtý. Olay buraya kadar kaza gibi görükse de öyle zannediyoruz ki bu iþte bir bit yeniði var kiþinin katýldýðý arama kurtarma çalýþmalarýnda enkazý devlet deðil de köylüler buluyorsa. Aklýmýza hemen þu geliyor ''4000 kiþi nereyi arýyordu? '' Kaza sonrasýnda gazeteci Ýsmail Güneþ'in ve helikopter pilotunun telefon verilerinden GSM þirketlerinden elde edilen koordinatlar ýþýðýnda enkazýn bulunduðu bölgeyi gösteren iki ayrý harita oluþturuldu ama bunlar arama çalýþmalarýnda kullanýlamadý. Kahramanmaraþ Ýl Jandarma Komutanlýðý Harekat Merkezi'ne hem Jandarma Astsubay Süleyman Akdoðu'nun koordinat bilgileri ýþýðýnda çýkardýðý harita hem de Genelkurmay'ýn bildirdiði koordinat bilgileri ulaþtý. Akdoðu'nun haritasý Keþ Daðý'ný gösterirken, Genelkurmay'ýn koordinatlarý Kurucaova köyü yakýnlarýný gösteriyordu. Doðal olarak arama kurtarma personeli bu bölgeye yani yanlýþ yere kaydýrýldý. Hal böyle olunca aklýmýza bir çok soru iþareti takýlýyor. Arama kurtarma ekiplerini kim neden baþka istikamete yönlendirdi? Teknolojik imkanlarla elde edilen ve en net bölgeye ulaþýlabileceði bilgisini saðlayan GSM þirketlerinin verdiði kordinatlar neden göz ardý edildi? Merhum Yazýcýoðlu'nun oðlu Furkan Yazýcýoðlu çarpýcý bir açýklamada bulundu ve dedi ki : "Babama kesinlikle suikast yapýldý. Oðlu olarak duygusal düþündüðüm zannedilmesin. Çok ciddi bilgilere dayanarak sabotaj olduðunu iddia ediyorum. Vakti zamaný gelince bu bilgi ve belgeleri açýklayacaðýz. " Furkan Yazýcýoðlu radar görüntülerinden izledikleri kadarýyla bölgeye olaydan 160 dk sonra iki helikopterin indiðini söylüyor. Birisi en kaz yerine 300 metrede iniþ yapýyor ve yaklaþýk 7-8 dk sonra havalanýyor. Keþ Daðý Serbest Kürsü Mustafa Doðan Diðer helikopter ise ilkinden 5-6 dk sonra iniþ yapýyor fakat ne zaman havalandýðýna dair kayýt yok diyor. Olay gerçekte böyleyse inen helikopter hangi kurum yada kuruluþa aitti kimin talimatýyla iniþ yaptý? Helikopterden inenler enkaz bölgesinde neler yaptý? Bulunduðu esnada çenesinin kýrýk olduðu söylenen murhum gazeteci Ýsmail Güneþ 112 acil servisi ile nasýl konuþtu çenesi kýrýlan bir insan net cümlelerle nasýl konuþabilirdi? Yada baþka bir ihtimalle Ýsmail Güneþ konuþmasýný yaptýktan sonra birilerinin saldýrýsýna uðramýþ darp edilerek çenesimi kýrýlmýþtý? Geçtiðimiz günlerde köþe yazarý Abdurrahman Dilipak bazý iddaalarda bulundu. Yazýcýoðlu'nun helikopterinin düþmediðini, zorunlu sert iniþ yapmak zorunda býrakýldýðýný ve daha sonrasýnda helikoptere gelen bir timin Yazýcýoðlu'nu infaz ettiðini hatta infaz öncesi Muhsin baþkanýn iki rekat namaz kýldýðýný öne sürdü. Furkan Yazýcýoðlu'nun açýklamalarýný göz önüne getirdiðimizde radar kayýtlarýnda kazayý takip eden saatlerde bölgeye birilerinin inip kalktýðý iddaasý var ortada. Dilipak'a göre ise inenlerin Muhsin Baþkaný infaz ettiði gerçeði. Amaçlanan neydi peki? Kazanýn gerçekleþtiði tarihte Türkiye'nin yerel seçim havasýnda olduðu tarihti. Muhsin Yazýcýoðlu'nun ise elinde çok gizli bilgi ve belgeler olduðu iddaalar arasýndaydý. Türkiye cunta ile yüzleþip sivilleþme yolunda önemli adýmlar attýðý o günlerde Türkiye'nin yakýn tarihinin gizli kara kutusu Muhsin Yazýcýoðlu'nun böylesine vahim bir olayla aramýzdan ayrýlmasý bütün bir toplumu derinden sarstý. Televizyondan gelen acý haberi duyunca göz yaþlarýna hakim olamayan insanlarý gördüðümde ben bir kez daha derinden yaralanmýþtým herkes gibi. ''Kesinlikle kaza deðil'' di. Herkesin dilinde bu cümle. Peki ya neydi? Bütün bir toplumun yakýndan sevgisine duasýna mazhar olmuþ BBP'nin büyük lideri nasýl olurda binlerce kiþiyle günlerce aranýr ama bulunamazdý? Türkiye Cumhuriyeti devleti bu iþi çözemeyecek kadar mecalsiz miydi? Þunu kabul etmemiz gerekir ki Muhsiz Yazýcýoðlu hakkýndaki iddaalarý çözmek bu iktidarýn kesinlikle ''Namus Borcudur''. Olay kesinlikle sulandýrýlmadan ve devletin bütün birimleriyle üzerine gidilerek toplum vicdaný ferahlatýlmalýdýr. Devletin içine sýzmýþ þer odaklarýnýn temizlenmesi yýllarca yýl bu ülkeye kan aðlatan bozguncularýn sözde bizden özde dönme iþbirlikçi köpeklerin gün yüzüne çýkarýlmasý bu ülkeye yapýlabilecek en güzel hizmettir. Muhsin Yazýcýoðlu bu ülkenin bu topraðýn öz evladýydý onun faillerinin hak ettikleri cezalarý bulmalarýný saðlamakla kalýnmayacaktýr. Bu ülke geçmiþte yaþadýðý bütün faili meçhullerle gizli kalmýþ dosyalarla yüzleþecek ve Cumhuriyet, ilk günden bu yana ayaklarýna baðlý olan bu kara prangalarýndan kurtulacaktýr... Sözlerime Muhsin Yazýcýoðlu'nun güzel dostu, büyük þair Abdurrahim Karakoç'un þu dizeleri ile son vermek istiyorum. ''Ellerin yurdunda çiçek açarken, Bizim ele kar geliyor kardaþým. Kimler çizmiþ bu hududu gönlüme, Dar geliyor, dar geliyor kardaþým... '' Saðlýcakla kalýn...

18 18 CUMA 15 KASIM 2013 Mehmet Karadað dan Çorumspor taraftarýna otobüs Çorumlular Elazýð da buluþtu Ç orum Belediyespor un önceki gün oynadýðý Elazýð Belediyespor da iki Çorumlu futbolcuda forma giyiyor. Geçtiðimiz sezon Çorumspor da forma giyen Gökhan Aksoy ve Metehan Fýrat yeni sezonda Elazýð Belediyespor a transfer oldular. Ýki genç futbolcu memleketlerinin takýmýna karþý oynayacaklarý maç öncesinde Belediyespor Teknik He- yeti ve geçen sezon birlikte forma giydikleri Erol ile sohbet ettiler. Çorum Belediyespor Mali As Baþkaný Mustafa Özbayram, Genel Kaptan Hamit Iþýk ve Teknik Direktör Sedat Özbað ile Erol Topaloðlu maç öncesinde Metehan Fýrat ve Gökhan Aksoy ile birlikte sohbet ederken görülüyor. AK Parti Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý Mehmet Karadað dan Çorumspor taraftarlarýna otobüs desteði. Pazar günü Tosya Belediyespor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Çorumspor a bu maçta taraftar desteði saðlamak için AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Mehmet Karadað taraftarlara iki otobüs tahsis etti. Çorumspor Genel Kaptaný Güngör Atak, zorlu maçta takýma taraftar desteði saðlamak için AK Parti Belediye Baþkan Aday Adayý Mehmet Karadað ýn iki otobüs tahsis etmesinin büyük önem taþýdýðýný belirterek kendisine bu jestinden dolayý teþekkür etti. Mehmet Karadað da, Çorumspor un içinde bulunduðu durumdan kurtulmasý için Çorumlularýn sahip çýkmasý gerektiðini belirterek kýrmýzý siyahlý takýma pazar günü oynayacaðý Tosya Belediyespor maçýnda baþarýlar diledi. Hitit evinde kazandý: 3-0 Elazýð Atatürk Stadý nda Çorumlu yönetici ve futbolcular bir arada görülüyor Bayanlar Voleybol 3. ligindeki temsilcimiz Hitit Ünvresitesi üçüncü haftada evinde oydaðý ilk maçta Haydarpaþa Lisesi ni 3-0 yenerek ilk galibiyet sevincini yaþadý. SALON : Atatürk. HAKEMLER: Hüseyin Kamber, Mahmut Uysal. ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Ayça, Burcu, Emine, Zeynep, Ebruþah, Müberra, Ayþe, Emel, Kübranur, Feyza, Ýrem, Pelin. HAYDARPAÞA LÝSESÝ : Sibel, Yeþim, Dilara, Emine, Ecenur, Dilara Ergün, Damla. SET LER: 1. Set: 25-21, 2. Set: 25-14, 3. Set: 2521 (Hitit Üniversitesi). ayanlar 3. Voleybol 3-0 yenerek galibiyetle Liginde mücadele tanýþtý. eden Hitit Üniversitesi Ligin ilk iki hafta üçüncü hafta maçýnda maçlarýný deplasmanda evinde ilk karþýlaþmasýnoynayan ve 3-0 lýk skorda Haydarpaþa Lisesi ni B larla kaybeden Hitit Üniversitesi kendisi gibi ilk haftalarý maðlubiyetle kapatan Haydarpaþa Lisesi ile Atatürk Spor nda karþýlaþtý. Taraftar desteðinide arkasýna alan Hitit Üniversitesi ilk sette zaman zaman zorlansada hücumda etkili olarak seti kazandý ve maçta 1-0 öne geçti. Ýkinci sette oyunda kontrolü tamamen eline geçiren temsilcimiz bu seti zorlanmadan 2514 lük skorla alýp 2-0 öne geçti. Üçüncü sette konuk Haydarpaþa Lisesi maça ortak olmak için savunmayý yukarý çekince zaman zaman çekiþmeli geçen seti lik skorla kazanan Hitit Üniversitesi maçýda 3-0 alarak ilk galibiyetini aldý. Kahramantekin den uður tatlýsý Ç orum Belediyespor Yöneticisi Kerep Kahramantekin den uður tatlýsý. Geçtiðimiz maçlar öncesinde getirdiði tatlýlar takýma uðurlu gelen ve sahadan galibiyetle ayrýlan kýrmýzý siyahlý takýmýn dünki çalýþmasý sonunda yönetici Kerep Kahramantekin yine tatlý ikram etti ve Düzyurtspor maçýnda bunun devamýný diledi. U 17 Final Grubunda ikinci maçlar oynandý Çorumspor bir adým öne geçti U 17 Final Grubunda þampiyonluðun iki adayý Çorumspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki maçtan ilk yarýda Þakir ve Ahmet le iki gol bulan Çorumspor karþýlaþmayý 2-0 kazanarak þampiyonluk yolunda bir adým öne geçti. SAHA: 2. Nolu Sentetik. HAKEMLER: Celal Bayraklý,Tahsin Samet Avcý, Mehmet Tuðluk. ÇORUMSPOR: Bekir, Can, Fatih, Batuhan, Cihat, Furkan (Mehmet Ali)(Oðuzhan), Taha, Þakir, Abdulkadir (Faruk), Ali, Ahmet. ÇORUM BELEDÝYESPOR: Berkan, Abdullah, Emre, Mustafa, Ali, Alperen Karakuþ (Ahmet), Alperen, Burak (Mustafa), Özkan, Volkan, Mustafa. GOLLER: 8. dak. Þakir, 37. dak. Ahmet (Çorumspor). 2-0 U 17 Final Grubunda þampiyonluðun iki güçlü adayý Çorumspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki maçtan 2-0 lýk galibiyetle ayrýlan Çorumspor þampiyonluk yolunda bir adým öne geçti. Maça etkili baþlayan Çorumspor henüz 8. dakikada Þakir in attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. Golden sonrada oyunun kontrolünü elinde bulunduran Çorumspor ilk yarýnýn son bölümünde Ahmet le ikinci golü bularak rahatladý. Ýkinci yarýda 2-0 ýn verdiði rahatlýkla oynayan Çorumspor orta alanda iyi kapandý ve rakibine fazla pozisyon vermeden sahadan 2-0 lýk galibiyetle ayrýlarak puanýný altýya çýkardý ve ikinci maçlar sonunda liderliðini devam ettirdi. Çorum Belediyespor ise 3 puanda kaldý. Kültür kaçtý, Ulukavak uzatmada yakaladý: 2-2 Akþemsettin in gururlarý O smancýk Akþemseddin Ýlkokulu sporcularý Badminton da madalyalarý topladý. Akþemseddin de öðrenimlerini sürdüren ve Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor kulübünde badminton çalýþmalarýný sürdüren minik sporcular Atatürk Kupasý Badminton turnuvasýnda beþ madalya kazanarak baþarýlarýný sürdürdüler. Antrenörleri Barýþ Boyar ve Burak Köse yönetiminde planlý ve programlý bir çalýþma yapan minik sporcular küçükler kategorisinde tek bayanlarda Sümeyye Erkuþ, yýldýz erkeklerde F. Afþin Sarý il birinciliðini kazanýrken yýldýz erkeklerde il ikincisi ve tek erkeklerde üçüncü olan Ahmet Arda Kaaaslan ile yýldýz erkeklerde üçüncü olan Ömer Kaðan Karaca beþ madalya ile okulda arkadaþlarý tarafýndan coþku ile karþýlandýlar. Osmancýk Akþemsettin Ýlkokulu müdürü Lütfü Gökgöz, Osman- cýk ýn Badminton merkezi olma yolunda hýzla ilerlediðini belirterek bir eðitimci olarak Badminton sporuna büyük destek veren iþ adamý Ýsmail Burak Derinde ile ilçenin adýný gerek ulusal gerekse ulaslararasý alanda baþarýyla duyuran milli takým antrenörü Barýþ Boyar a tüm Osmancýk halký adýna teþekkür etti. Haluk Yakýn MHK nin gözdesi Ç Kamu-Sen de çeyrek final heyecaný yarýn Hitit Üniversitesi bayan voleybolcüleri ilk galibiyetlerini almanýn mutluluðunu yaþadýlar Osmancýk Akþemsettin li minik badmintocular kazandýklarý madalyalar ile birlikte Gruplarda son maçlarýn ardýndan yarýn oynanacak çeyrek final eþleþmeleri þöyle oldu, Saat Dodurga - Kapalý Cezaevi. Saat Osmancýk Milli Eðitim Büðet Köyü Ýlköðretim. Saat Mimar Sinan&Cumhuriyet Ortaokulu - Adliye. Saat Yavuz Sultan Selim Ortaokulu - Osmancýk Saðlýk. 3. Türkiye Kamu-Sen Halý Saha futbol turnuvasýnda çeyrek finalistler belli oldu. Ýki Çeyrek final biletini alan Dodurga takýmý toplu halde grupta son hafta maçlarý tamamlandý ve çeyrek finale yükselen son takýmlarda belli oldu. A ve B gruplarýndan çeyrek finale yükselen son takýmlar son hafta maçlarý ile belli oldu, A grubunda Yavuz Sultan Selim Ortaokulu son maçýnda Sungurlu Türk Eðitim Sen önünde aldýðý 3-0 lýk galibiyetle ayrýlarak grubu birinci olarak tamamladý ve çeyrek final biletini aldý. Grubun en kritik maçýnda ise Büget Köyü ile Seydim Petrol&23 Nisan Ortaoku- lu maçýný kazanan takým çeyrek finale yükselecekti. Çeyrek finale yükselen takým Büget Köyü rakibini 4-1 lik SAHA: 2. Nolu Sentetik. HAKEMLER: Yüksel Basar, Onur Alagöz, Berkant Arman. HE KÜLTÜRSPOR: Abdullah, Samet M. Enes, A. Enes, Bilal, Deniz, Sefa, Turgay (Münür), Yasin (Samet Akbaþ), Resul (Þükrü), Musa. ULUKAVAKSPOR: Ýlker (Alperen), Ahmet, Elvan, Ömer, Seydi, Musa (Tayfun), Yusuf (Mehmet Can), Kerim, Ahmet Ak, Emre, Can (Ýbrahim), GOLLER: 20. ve 54. dakikalarda Bilal (HE Kültürspor), 50. dak. Ýbrahim, dak. (kendi kalesine) A. Enes (HE Kültürspor). skorla yenerek grupta ikinci olarak çeyrek finale yükselen ikinci takým oldu. Yavuz Sultan Selim çeyrek finalde mücadele edecek. B grubunda ise en kritik maçta Milli Emlak&AFAD ile Adliye arasýndaki maç büyük çekiþmeye sahne oldu. Haftaya lider olarak giren Milli Emlak&AFAD önünde zorlu maçý 5-3 lük skorla kazanan Adliye takýmý grubu birinci olarak tamamlayarak çeyrek finale yükselmeyi baþardý. Grubun diðermaçýnda ise Kapalý Cezaevi, Te k m e n & S a l t u k d e r önünde aldýðý 4-1 lik galibiyetle ikinci olarak çeyrek final biletini alan son takým oldu. Turnuvada çeyrek final maçlarý yarýn oynanacak. Daha önce belirlenen fikstüre göre çeyrek final eþleþmeleri ve maç takvimi þu þekilde oldu: Saat Dodurga - Kapalý Cezaevi. Saat Osmancýk Milli Eðitim - Büðet Köyü Ýlköðretim. Saat Mimar Sinan&Cumhuriyet Ortaokulu - Adliye. Saat Yavuz Sultan Selim Ortaokulu - Osmancýk Saðlýk. Bu maçlar sonun- orum C Klasman Basketbol Hakemi Haluk Yakýn MHK nin gözdesi. Genç hakem dördüncü haftasý oynanan ligde üçüncü kez görev verildi. MHK den yapýlan açýklamaya göre Bölgesel Erkekler Ligi nde pazar günü Ankara da oynanacak Genç Kolejliler ile Mevlana Üniversitesi takýmlarý arasýndaki maçta baþ hakem olarak Zonguldak tan Rýdvan Can Güzel görev yaparken yardýmcý hakem olarakta Çorum dan Haluk Yakýn düdük çalacak. Maçýn teknik komiseri ile Ankara dan Berkay Asildað. Görkem KastamonuAmasya maçýnda Ç Turgay Görkem orum Hentbol Klasman Gözlemcisi Turgay Görkem e bayanlar 1. liginde görev verildi. MHK den yapýlan açýklamaya göre 17 Kasým pazar günü Kastamonu Atatürk Spor nda Kastamonu Üniversitesi Ay Yýldýz takýmý ile Amasya Atatürk Lisesi takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Ýstanbul dan Emre Kara ile Bolu dan Ümit Yýldýrým hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemciliðini ise Çorum dan Turgay Görkem yapacak.

19 YÝTÝK Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðýndan almýþ olduðum tarih nolu sanayi sicil belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hizmetgaz A.Þ. (Ç.HAK:3226) YÝTÝK Profilo YK 500 marka ve BN sicil numaralý yazar kasama ait ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan ANALAYATALAY Hüseyin Hüsnü oðlu Bingöl Doðumlu Vergi No: (Ç.HAK:3226) 15 KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2004 ada, 1 parsel no, Ýbrahim Çayýrý MAhalle/Mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: KASIM Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Elekaltý ve mýcýr malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Hacýhamza ve Karakaya J. KRK. K lýklarý ile Laçin, Boðazkale, Osmancýk ve Oðuzlar Ýlçe J. K lýklarý nezarethane düzenleme ve onarým iþleri yapým iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Yolu Cad. Çorum Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mahallesinde ada 3720, parse 3 deki 363,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adalet Sarayý Mezat Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 1474 ada no, 32 parsel no, Çepni Mahalle/Mevkiide taþýnmaz malýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Osmancýk Yolu menfez yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Baþkanlýðý Otomotiv Teknolojisi Programýna 1 adet eðitim amaçlý otomobil alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 1230 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahalle/Mevkii, Fitne mevki köyünde 18 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Akaryakýt alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 4 kýsým kit karþýlýðý laboratuvar cihazý alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 2014 yýlý 12 ay süre ile 8 adet araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 34 FD 1441 plakalý, 2008 model Volkswagen marka, Passat 1.8 TSÝ tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1500 ada no, 15 parsel no, Gülabibey Mah. Kapaklý Aliki Yolu mevkii Mahalle / Mevkiinde 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Meydan Arifbey Mahallesi 244 Ada, 556 Parsel de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede (Encümen Toplantý ) Saat: 14:00-14:10 (Ç.HAK:3032) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 25 KASIM Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Çorum Ortaköy Daniþ Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Barajlar ve HES Þube Müdürlüðü Mustafa Kemal Mah Çankaya / Ankara Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý 4 kýsým set karþýlýðý cihaz kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat: KASIM Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2014 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Saat: KASIM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Üçdutlar Mah. cilt 25, sayfa 2463, ada 2640, parsel 86 da kayýtlý mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: KASIM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TK 290 plakalý, 2011 model Citroen marka, kapalý kasa, Combi 1.4 HDI SX Plus tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Otoparký Saat: ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 2332 ada no, 53 parsel no, Yeniyol Mah. Gazi Cad. Mahalle/Mevkii, 10 katlý binanýn 3. kat 39 nolu baðýmsýz bölümünün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý NFK Gençlik Merkezi eðitimci ve personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 112 ada no, 105 parsel no, Üçdutlar Mahallesi Mahalle/Mevkiinde 5 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Su sayaçlarý endeks okuma, açma, kesme ve kaçak su tespiti hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Kalorifer tesisatýnýn iþletilmesi ve kalorifer yakma hizmetinin yürütülmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý kat: 8 Saat: ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 06 DF 8223 plakalý, 2011 model Peugeot marka, beyaz renkte kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Kaynar Yedieminli Otoparký/Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 38 BB 153 plakalý, 2012 model Fiat marka, 225 tipli beyaz renkte aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Cad. No: 75 Özkiremit yaný Kültür Yedieminli Otoparký/Çorum Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý 8. kat Saat: ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2865 ada no, 13 parsel no, Ýbrahimçayýrý Mah. Mahalle/Mevkii, bahçeli, iki katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe Karacaören köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 11 adet arsanýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: ARALIK Bölge Müdürlüðü- 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 72 ( Amasya) ve 73 ( Çorum) Þube Þefliði yollarýnda kar mücadelesi yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No:380 Atakum/Samsun Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 UF 291 plakalý, 2012 model Fiat marka Linea 1.3 M.JET 95 HP tipli, Sedan cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Karakaþlar Otomotiv Çevre Yolu Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Çorum ilinde yapýlacak TSE Araç Kontrol Merkezi binasý inþaatý ile altyapý ve çevre düzenleme yapým iþi. Yer: T. C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent Çankaya / Ankara Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmeti alýmý iþi. BAYAN ELEMAN ARANIYOR Güzellik merkezinde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:3192) ÇORUM da ÝLK ve TEK Öztürk Orman Mühendislik Bürosu SUNDUÐUMUZ HÝZMETLER * Orman Sahalarýnda Maden Ýzinleri * Aðaçlandýrma Talep ve Ýzinleri * Danýþmanlýk Hizmetleri * Erozyon Kontrolü * Dosya Tanzimi ( Maddeler) * Ýzin-Ýrtifak Ýþlemleri * Proje Hazýrlama (Yol-Su-Elektrik Hattý Projeleri) * Rapor Tanzimi ve Bilirkiþilik Hiz. Adres: Gazi Cad. Maliye 1. Sk. Hitit iþ Merkezi Kat: 2 Tel: Ýsmail Hüsamettin ÖZTÜRK Orman Mühendisi * Rehabilitasyon Etüd-Projesi * Mera Islahý * Orman Fidanlýk Kurulmasý - Yönetilmesi * Peyzaj Uygulamalarý * Orman Yol - Yol Sanat Yapýmý * Yangýn Emniyet Þeritleri * Kent Ormancýlýðý * Orman Sahalarýnýn Deðerlendirilmesi * Orman Sahalarýn Çevre Düzeni * Orman Fidaný Deðerlendirilmesi Adres: Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No: 1/18 ÇORUM Tel: Cep: KÝRALIK OTOPARK Sahibinden elektriði, þebeke suyu ve kuyusu bulunan 500 m2 kiralýk otopark. (Ç.HAK:3227) Velipaþa Konaðý civarý Ýrt (Ç.HAK:3228) Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe ayarýk Mahallesi nde 658 ada no, 6 parsel no da kayýtlý 3.073,00 m2 yüzölçümlü bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Devletoðlan köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet tarla niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 01 YG 637 plakalý, 2007 model Chevrolet marka, Aveo tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýtfaiye Otoparký Mecitözü Saat: ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMWmarka X5 tipinde, (Ç.HAK:2559) siyah renkte arazi taþýtýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - Çorum) Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 TT 141 plakalý, 2001 model Peugeot marka, Partner 1.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: OCAK 2014 T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: OCAK 2014 T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Saat: ÞUBAT 2014 T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Çorum Adliyesi Mezat Saat: ACÝL SATILIK Bijuteri, çamaþýr ve oyuncak çeþitlerinin satýþa sunulduðu iþyeri saðlýk nedenlerinden dolayý devren satýlýktýr. Not: Hertürlü araçla takas da olabilir. Mür. Tel: Adres: Fatih Cad. Yeni Adliye Karþýsý (Ç.HAK:3151) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ALTINBAÞ ÇORUM - HÝTÝT GOLD Satýþ Danýþmaný/Çorum Ýþ Tanýmý Mücevher satýþýnda görev alacak, tercihen kuyumculuk ve mücevher sektöründe deneyimli Bayan Satýþ Danýþmanlarý Aramaktayýz Aranan Nitelikler: SAHÝBÝNDEN SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Elektrik-Su-Yol-Tel örgü Tapusu hemen teslim 1000 m2 Fiyat pazarlýk (Ç.HAK:2805) Lise veya Üniversite mezunu Müþteri odaklý düþünen Ýnsan Ýliþkilerinde baþarýlý Çalýþkan gayretli, sorumluluk bilincine sahip, kendine ve iþine özenli çalýþma arkadaþlarý aramaktayýz. (Ç.HAK:3125) Müraacatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Eðridere Çarþýsý No: 23 Satýlýk Gayrimenkul Hissesi TL deðerindeki gayrimenkullerimizin % 50 si satýlýktýr. Not: Pazarlýk payý vardýr (Ç.HAK:3172) (Ç.HAK:3203) (Ç.HAK:3199) (Ç.HAK:3224) TL ye Ýþ deðiþikliði nedeniyle Satýlýk Fast food Mür. Tel: Çorum merkeze 5 km. Tel: Devren Satýlýk Dükkan Halen faal durumda malzemeleriyle birlikte uygun kiralý kaborta onarým dükkaný devren satýlýktýr. Adres: Aþaðý San. Dalyan Makina Yaný Tel: SARIKOCA EMLAK tan KÝRALIK ÝÞYERÝ Zafer Okulu karþýsýnda No: 17/C (Velipaþa bina altý) 58 m2 dükkan kiralýktýr. Mür. Tel: CUMA 15 KASIM Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (Ç.HAK:2070) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. Genel nitelikler: Grup Þirketlerimize baðlý Çorum SELHAS Maden Kimya da görevlendirilmek üzere Tesis Operatörleri, Aðýr Vasýta Þoförleri ve Ýdari Ýþler Elemaný alýnacaktýr. Þirketimiz endüstriyel hammaddeler sektöründedir. Tesis Operatörü * Teknik Makine ve Elektrik deneyimi olan, tercihen ilgili meslek yüksek okullarýndan mezun * Vardiyalý çalýþma saatlerine uyabilecek, * Sonuç odaklý çalýþan, ekip çalýþmasýna yatkýn, * Problemleri doðru teþhis edip, çözüm için alternatif geliþtirebilen, iþi ile ilgili kararlarý takip eden, Askerlik hizmetini tamamlamýþ Bay elemanlar; Aðýr Vasýta Þoförü Askerlik hizmetini tamamlamýþ Bay elemanlar; Ýdari Ýþler Elemaný * Ön muhasebe bilen * Tahsilat takibi ve fiziki sayým yapabilecek, * MS Office programlarýna ileri düzeyde hâkim, Bayan Eleman aranýyor. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere elektrik iþinden anlayan kalfa ve çýrak alýnacaktýr. Hasan Demiral Elektrik (Ç.HAK:3200) Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 Tel: ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (Ç.HAK:3220) aranýyor. Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:3198)

20 CUMA 15 KASIM 2013 Elazýð önünde gole kadar kýsýr bir futbol ortaya koyduklarýný belirten Teknik Direktör Sedat Özbað golden sonra futbol adýna güzel iþler yaptýklarýný ikinci golün maçý kopardýðýný söyledi. Özbað, bu galibiyetin istikrar adýna çok önemli olduðunu pazar günü evlerinde oynayacaklarý Düzyurtspor maçýnýn ise zirveye ortak olmak adýna kritik olduðunu belirterek Kazanmak istiyoruz dedi. Golden sonra rahatladýk Çorum Belediyespor Elazýð galibiyetinin verdiði moralle ara vermeden hafta sonu evinde oynayacaðý grup lideri Düzyurtspor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýna neþe içinde baþladý. orum Belediyespor un Elazýð Bele- maçýnýn masraflarýný Si- Çdiyespor vas da banka müdürü olarak görev yapan Çorumlu Atilla Köbüt üstlendi. Kýrmýzý Siyahlý takým Elazýð Belediyespor maçýna giderken Sivas üzerinden gitti ve burada Çorumlu Banka Müdürü Atilla Köbüt ü ziyaret ettiler. Banka önünde Belediyespor kafilesine baþarýlar dileyen Atilla Köbüt e Mali As Baþkan ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram tarafýndan ismi yazýlý bir forma hediye edildi. Atilla Köbüt kýrmýzý siyahlý takýma Elazýð Belediyespor maçýnda baþarýlar diledi. Çorum Belediyespor Mali As Baþkaný Mustafa Özbayram da Atilla Köbüt e yaptýðý bu jest nedeniyle teþekkür etti. orum Belediyespor Çpazar günü evinde oynayacaðý grup lideri Düzyurtspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün ara vermeden baþladý. Elazýð Belediyespor maçýnýn ardýndan gece geç saatlerde Çorum a dönen kýrmýzý siyahlý takým öðlen saatlerine kadar dinlendi. Elazýð masraflarý Atilla Köbüt ten Çorum Belediyespor kafilesi Atilla Köbüt e forma verilirken toplu halde görülüyor Ç Saat de Teknik Direktör Sedat Özbað lojmanda futbolcularla bir toplantý yaparak Elazýð maçýný deðerlendirdi ve hafta sonu oynanacak Düzyurtspor takýmý hakkýnda bilgiler verdi. Ýki maçlýk galibiyet serisinin daha anlam kazanmasý için Düzyurtspor maçýnýn büyük önem taþýdýðýný belirten Özbað, futbolculardan bu kýsa sürede kendilerini bu zorlu maça hazýrlamalarýný istedi. Çorum Belediyespor daha sonra Nazmi Avluca sahasýna geçerek burada çalýþtý. Çalýþmada Elazýð Belediyespor maçýnda forma giyen futbolcular hafif bir jenerasyon yaparken diðer futbolcular ise yarý sahada çift kale maç yaptýlar. Kýrmýzý Siyahlý takýmda dört günde alýnan iki galibiyet nedeniyle futbolcularýn hayli neþeli olduðu gözlendi. Belediyespor, Düzyurtspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek. Murat Ýnan FÝLA hakemi oldu orum un 3. Ulus- Çlararasý Güreþ Hakemi Murat Ýnan oldu. Ulusal hakem Murat Ýnan 1-6 Ekim tarihleri arasýnda Bosna Hersek te yapýlan turnuvada minder denemelerine katýldý. Burada yapýlan seminer ve ardýndan saha nedemeleri sonunda Murat Ýnan ýn Uluslararasý hakem olduðu açýklandý. Çorum dan Ýsmail Mastý 2. kademe, Ýsmail Eker ise 3. Kademe Uluslararasý hakem olarak görev yapýyordu. Murat Ýnan ýn da Uluslararasý olmasýyla üç hakem bu ünvaný almaya hak kazanmýþ oldu.. Murat Ýnan orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað ligde istikrarý yakalama adýna kazanmak zorunda olduklarý maçta Elazýð Belediyespor karþýsýnda gole kadar istedikleri gibi oynamasalarda golden sonra maçý koparmayý baþardýklarýný söyledi. Ligde üst üste iki maç kazanamadýklarýný bununda hedefe ulaþmakta iþlerini zorlaþtýrdýðýný belirten Özbað Rakibimiz grupta alt sýralarda ancak son iki maçýnda aldýðý galibiyetlerin verdiði moralle karþýmýza çýktý. Biz rakip alanda basarak onlarýn oyun kurmasýna engel olmaya çalýþtýk ancak ilk yarým saatlik bölüm kýsýr bir karþýlaþma oldu. Elazýð deplasmanýnda atýlan golden sonra futbolcular sevinçlerini teknik heyet ve arkadaþlarý ile paylaþtýlar Bizimde strese gir- Lider hazýrlýðý neþeli baþladý diðimiz bu bölümlerde topa sahip olmakta zorlanmadýk ancak hücumda hiç üretken olamadýk. Ýlk yarýnýn son bölümlerinde gelen gol takýmýn kendine olan güvenini getirdi ve ikinci yarýya daha moralli çýktý.. Yine rakip alanda basarak hataya zorladýk ve ikinci gol bir anlamda takým olarak bizi rahatlattý. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolü elimize aldýk ve rahat bir futbol ortaya koyduk. Üçüncü golden sonra daha farklý bir skorda olabilirdi ancak sahadan istediðimiz üç puaný üç golle alarak çýkýþýmýzý sürdürdük. Bugün Elazýð maçýný unuttuk ve pazar günü evimizde oynayacaðýmýz lider Düzyurt maçýný düþünüyoruz. Henüz maðlup olmamýþ ve grubun en istikrarlý takýmý görünümündeki Düzyurtspor maçýnda da ayný oyun anlayýþý ve oyun ciddiyeti ile mücadele edip sahadan üç puanla ayrýlýp ligdeki çýkýþýmýzý devam ettirmek amacýndayýz dedi. Rektör Reha Metin Alkan MHK Baþkaný Ýbrahim Cicioðlu na teþekkür plaketini verirken görülüyor Teþekkür plaketleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Reha Metin Alkan 2016 Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý nýn Çorum a verilmesine katkýlarýndan dolayý Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr Kemal Tamer ile FÝS teknik Kurul Baþkaný ve Güreþ Federasyonu MHK Baþkaný Ýbrahim Cicioðlu na teþekkür plaketi erdi. H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer i makamýnda ziyaret ederek, Çorum'da gerçekleþtirilecek olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasýna (WUC 2016) verdiði desteðe teþekkür etti. Türkiye Güreþ Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Baþkaný ve ayný zamanda FILA Hakem Hocasý Hakem Kurulu Üyesi Doç. Dr. Halil Ýbrahim Cicioðlu, TÜSF As Baþkaný Atilla Pulur, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner ve Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Gümüþdað ýn da katýldýðý görüþmede; 2016 yýlýnda dünyanýn pek çok ülkesinden idareci, hakem, antrenör ve 100 lerce Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað Hitit Üniversitesitesi Rektörü Reha Metin Altan, Üniversite Sporlarý Federasyon Baþkaný Kemal Tamer e Vali Sabri Baþköy adýna Hitit Altýný hediyesini verdi sporcunun katýlýmý ile Çorum da gerçekleþtirilecek olan, Üniversitelerarasý nayý almak için büyük bir gayret gösterdiðini belirten Üniversite Spor- gayret içerisinde olduklarýný belirten Rektör Alkan da, üniversitenin ge- Dünya Güreþ larý Federasyonu Baþkarek çalýþmalarý gerekse Þampiyonasýna (WUC 2016) iliþkin fikir alýþveriþinde bulunuldu. Rektör Altan, Federasyon Baþkaný Kemal ný Prof. Dr. Kemal Tamer, Rektör Prof. Dr. Alkan ý ve ekibini tebrik ederek, baþarý dileklerini iletti. aldýðý desteklerle daha güçlü bir þekilde emin adýmlarla bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlediðini belirterek, iyi Tamer e ayrýca Vali Sabri Baþköy adýna Hitit al- Çorum a ve üniversiteye büyük yarar saðlerek, baþarýya ulaþýlan bir þekilde koordine editýný hediye etti. Çorum un ve üniversitenin bu þampiyonun baþarýlý geçmesi için emeði geçen herkese layacak bu organizasyo- bu ekip çalýþmasýnda te- Fatih Bolat golleriyle transfer listelerinde G eçen yýlki Çorumspor kadrosundan transfer olan isimler arasýnda en baþarýlý performansý gösteren Fatih Bolat gollerini atmaya devam ediyor ve bir çok takýmýn transfer listesine girdi. Yeni sezonda Ayvalýkgücüspor a transfer olan Fatih Bolat bu sezonki dördüncü golünü önceki gün Yozgatspor deplasmanýnda attý. Takýmýný öne geçiren Fatih in golüne ev sahibi takým ikinci yarýda cevap verdi ve maç 1-1 berabere sonuçlandý. Ayvalýkgücüspor takýmýnda sezon baþýndan beri devamlý ilk onbirde forma þansý bulan Fatih Bolat Yozgatspor deplasmanýnda dördüncü golünü attý ve bir çok takýmýn transfer listesine þimdiden girdi. Bolat a PTT 1. lig takýmlarýndan Balýkesirspor ve Manisaspor gibi takýmlarýn takipte olduðu öðrenildi. Yozgatspor ile oynanan maçta takýmýnýn tek golünü atan Fatih Bolat maçý izlemek için gelen Annesi ile maçtan sonra hasret giderdi. Pazar günü maç olmasý nedeniyle takýmla birlikte Ayvalýk a geri dönmek zorunda kaldý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı