DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK"

Transkript

1 DVANÜ LUGAT T-TÜRK TE YER ALAN EFSANELER THE LEGENDS IN DIVANU LUGATI T-TURK Behiye KÖKSEL Özet Divanü Lugati t-türk, Türk kültürü açısından çok önemli bir eserdir. Dil ve edebiyat açısından zengin örneklere sahip bu eserde bilhassa atasözleri ve iirler önemli yer tutar. Bu yüzden bugüne kadar genellikle atasözleri ve iirler çalıılmıtır. Divanü Lugati t-türk te yer alan efsanelerle ilgili bugüne kadar müstakil bir çalıma yapılmamıtır. Divanü Lugati t-türk te 12 tane üzerinde efsane özellii taıyan metin tespit ettik. Bu efsanelerin bir tanesi olaanüstü varlıklarla ilgilidir. Dierleri tarihî ve dinî efsanelerdir. Bu makale Divanü Lugati t- Türk teki efsaneleri incelemektedir. Anahtar Kelimeler: Efsane, Divanü Lugati t-türk, menkıbe, sözlü kültür, halk edebiyatı Abstact Divanü Lugati t-türk is a very important work for Turkısh culture. A lot of proverbs and poems ın Divanü Lugati t-türk. For that reason, by the time the proverbs and poems are generally studied. But by the time there is no work about legends in Divanü Lugati t-türk. We have seen some legends related with Divan ü Lugati t-türk. One of them related with extraordinary existances. The others are historical and religius. The study investigates the legends in Divan ü Lugati t-türk. Key Words: Legend, Divan ü Lugati t-türk, sacred legend, oral culture, folk literature Giri Divanü Lugati t-türk, her ne kadar eserde yer alan kayıtlara göre 2 yılda ( ) tamamlanmı olsa da Kagarlı, bu eserdeuzun yıllar boyunca Türk boylarının yaadıkları yerlerden topladıı söz varlıını bize sunmaktadır. Türkçeyi örenmenin adeta dinî bir vecibe olduunu ima eden Kagarlı, bu vecibeyi öncelikle kendisi için art bilmi, Türklerin yaadıkları ehirleri, bozkırları dolamı, Türk lehçelerini örenerek ie balamıtır. 1 Her ne kadar Divanü Lugati t Türk le ilgili çalımaların önemli bir bölümü eserin sözlük tarafıyla ilgili olsa da Kagarlı, sadece bir sözlük yazmamı, içeriindeki tarihî, edebî, kültürel unsurlarla bize ansiklopedik bir kültür hazinesi bırakmıtır. Türkçenin zaman içerisinde karı karıya kalacaı tehlikeleri daha 11. yy da sezen bu ileri görülü bilim adamı Türkçemizin zengin bir dil olduunu, inceliini, güzelliini aızlardan seçtii örneklerle ispatlamaya çalımıtır. Divanü Lugati t-türk, sadece bir sözlük deil, Türk dili ve edebiyatı hakkında muhteem bir hazinedir. Divan ü Lugati t-türk ün taıdıı dil zenginlii, halk arasında kullanılan sade halk Türkçesinin zenginlii; edebî zenginlik ise sözlü halk edebiyatı zenginliidir. 13.yy dan itibaren aydınlarımızın kendi kültür ve edebiyatlarını bir kenara iterek 2 özenti ve hatta taklid içine girdikleri Arap dünyasına Kagarlı, dilimizin zenginliini halk dilinden, sözlü halk edebiyatından seçtii örneklerle anlatmaya çalımıtır. Bu, sadece Kagarlı nın millî hissini ifade etmez, bu bilgi ve eitim bakımından gerçekten donanımlı olan âlimin Türk diline ve edebiyatına duyduu tam güveni de ifade eder. Kagarlı nın eseri sözlü kültürümüz ve bilhassa halk edebiyatımız açısından muhteem bir eser, birinci dereceden önemli kaynaktır. Eser, halk edebiyatının bir çok türleri açısından ilk örneklerin yazıya geçirilmi biçimlerini ve bugün varlıından bilhassa Divan sayesinde haberdar olduumuz destan parçalarını ihtiva etmektedir. Yrd. Doç. Dr. Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öretim Üyesi 1 Kagarlı, eserinin ön söz mahiyetindeki kısmında Onların yaadıkları ehirleri, bozkırları dolatım ve Türk,Türkmen-Ouz,Çigil, Yagma, Kırgız lehçelerini ve manzumelerini örendim. Ayrıca bu dili en iyi ve en etkili ekilde konuanlardan, en eitimlilerden, soyu en köklü kiilerden ve kargı sallamakta en beceriklilerden birisiyim. Türk kavimlarinin her birinin lehçesini mükemmelen örendim ve güzelce sıralanmı bir tertip içinde kapsamlı bir kitapta topladım. Diyerek eserin geri planındaki emei anlatırken bu konudaki becerisine de iaret etmektedir. Mahmud el Kâgarî, Divanü Lugati t Türk, Kabalcı Yayınları, stanbul, 2007, s.11 2 Fuat Köprülü, Edebiyat Aratırmaları, TTK Yayınları, Ankara 1999, s.273, 277,278

2 Eserin içerii özellikle dilciler ve halk edebiyatçıları açısından çok sayıda inceleme ve aratırmaya konu olmutur. Ancak yapılan aratırmaların daha ziyade atasözleri ile iirler üzerine younlatıı görülür. Türkiye de, Türk dünyasında ve dünya çapında atasözleri ve iirler çeitli bakı açılarından deerlendirilmitir. 3 Kagarlı nın, eserinde çok sayıda atasözüne, deyime ve iire yer vermesi ve bunları Türkçe olarak kaydetmi olması aratırmaların bu türdeki örnekler üzerinde younlamasına sebep olmutur. Oysa efsane ve menkıbeler Arapça tercümeyle, kısaltılarak, özetlenerek verilmitir. Kagarlı nın en önemli amacının dilimizi tanıtmak olması ve eserin dil öncelikli bir eser olması, bir dilin inceliklerinin en önemli yansıtıcıları olan atasözleri ve deyimlere daha fazla yer verilmesine sebep olmutur. Kagarlı, eserinin giri kısmında, açıklamalarında örnekleme yaparken iirlere ve atasözlerine aırlık verdiini ifade eder. Dilimizi tanıtmayı amaçlayan bu eser, nitelii dolayısıyla Arap-slam dünyasına kültürümüzü de tanıtmıtır. Kagarlı Mahmut, Türkleri slam dünyasına tanıtmak maksadıyla iir ve atasözlerinin yanı sıra efsane ve menkıbelere, destanlara, halk inanılarına, gelenek ve adetlere de bavurmu, ancak bunları özetlemi, kısaca tercüme etmitir. O sebeple de efsane ve menkıbe örnekleri halk edebiyatçılarının fazla ilgisini çekmemitir. Divan daki efsaneler hakkında aratırmaların yok derecede olmasının belki de en önemli sebebi efsane sayısının eserin hacmine oranla bir hayli az sayıda olmasıdır. Efsane aratırmaları, halk edebiyatı aratırmalarının önemli bir kolunu tekil eder. Daha ziyade derlemelerle balayan efsane aratırmaları büyük ölçüde bölgesel çalımalar olarak karımıza çıkar. Türk halk edebiyatında efsane konusuyla ilgili geni kapsamlı aratırmalar yapılmı ancak Divanü Lugati t- Türk teki efsaneler müstakil bir çalıma konusu olmamıtır. Divan ü Lugati t-türk te Yer Alan Efsaneler ncelememiz neticesinde Divanü Lugati t Türk te 12 efsane tespit ettik. Bunlardan 2 tanesi menkıbe karakteri taımaktadır, 10 efsane, 2 menkıbe eklinde açılım yapabiliriz. Yaklaık sekiz bin kelime içeren Divanü Lugati t-türk te yer alan edebî metinler ve sayıları çeitli aratırmalarda söz konusu edilmitir. Bu çalımalar arasında bunların sayıları açısından tam anlamıyla uygunluk olmadıı dikkat çekmektedir. Efsane ve menkıbelerden söz edilirken halk inançları, rivayetler, destan parçalarını da içeren on sekizden fazla metin ifadesiyle genel olarak verilirken, tespitler 8 civarında efsane-menkıbe bulunduu yönünde olmutur. 4 Bu efsanelerin konu bakımından daılımı, sınıflandırılması ve Divan da yer aldıkları maddeler ise öyledir: Kavim Adlarıyla lgili Efsaneler: (Sözlü Tarih) 12 hayvanlı Türk takvimi: Bars mad. 5 Kalaç: Türkmen mad. 6 Türkmen: Türkmen mad. 7 Türk: Türk mad. Yer Adları: Barsgan: Barsgan Mad. 8 Qaz: Qaz mad. 9 Altun Kan: Öge Mad Bkz. Fuat Köprülü, Edebiyat Aratırmaları, TTK Yayınları,, Ankara, 1966; Tahsin Banguolu, Kagariden Notlar: 1. Uygurlar ve Uygurca Üzerine, TDAY Belleten, 1958; Reit Rahmeti Arat, Eski Türk iiri, TTK, Yayınları, Ankara, 1965; Talat Tekin, XI. yüzyıl Türk iiri, TDK Yayınları, Ankara, 1989; Fuzuli Bayat, Büyük Türk Bilgini ve Ansiklopedisti Kagarlı Mahmut, Ötüken Yayınları, stanbul, Fuzuli Bayat, Büyük Türk Bilgini ve Ansiklopedisti Kagarlı Mahmut, Ötüken Yayınları, stanbul, 2008, s Mahmut el Kagari, Divanü Lugati t Türk, Kabalcı Yayınları, stanbul. 2007, s Mahmut el Kagari, a.g. y., s Mahmut el Kagari, a.g. y., s Mahmud el -Kagari, a.g.y., s Mahmud el- Kagari, a.g.y., s.419

3 Çigil: Çigil Mad. 11 Açıklayıcı Efsane: Tutmaç: Tutmaç mad. 12 Olaanüstü Varlıklarla lgili Efsane: Cinlerle lgili: Çıwı mad. Menkıbeler: Menkıbe: Böke mad. 13 Bokuk: Bokuk mad. 14 Bilindii gibi efsane tasniflerinde kimi zaman bir efsaneyi sadece bir madde içine yerletirmek mümkün olmayabilir. Bir efsane hem mitolojik anlam, hem de olaanüstülük içerebilir. Yer adlarına ya da kavim adlarına balı tarihî bir efsane mitolojik bir taraf da gösterebilir. Bu sebepten bazı efsaneleri balıklarına yerletirirken tereddütler de yaadık. Mesela Türk maddesindeki Türklerle ilgili efsane bir yönüyle mitolojik, bir yönüyle de tarihi özellik göstermektedir. Keza 12 Hayvanlı Türk Takvimi ile ilgili uzun efsane de bir yönüyle takvim mitleri arasında sayılabilirken, sosyal yaamı düzenleyen bilgiler taımasından dolayı dier yönüyle medeniyet tarihi ile ilgili sayılabilir. A. Divanü Lugati t Türk te Kavim Adlarıyla ve Sözlü Tarihle lgili Efsaneler: Kavim-boy adlarıyla ilgili efsaneler bir boyun nasıl ortaya çıktıı, isminin menei hakkında bilgiler veren kısmen mene mitlerine dayanan efsanelerdir. Tarihî vesikaların ulaamadıı yerde efsane ve destanlar vardır; bu sebepten bir kısım destan, menkıbe ve efsaneler sözlü tarih karakteri taır. Divan da yer alan 12 hayvanlı Türk takvimiyle ilgili efsane Türklerin kullandıkları bu takvimle ilgili olarak bize bu konudaki en geni bilgiyi vermektedir. Kagarlı Mahmut, Divanü Lugati t-türk te Bars maddesinde, 12 hayvanlı Türk takviminden bahseder, takvimin Türkler arasında çok mehur olduunu belirttikten sonra aaıda kısaltarak aldıımız efsaneyi verir: Türkler on iki çeit hayvanın adını alarak on iki yıla ad olarak vermiler; çocukların yalarını, sava tarihlerini ve daha baka eyleri hep bu yılların dönmesi ile hesap ederler. Bunun kökü öyle olmutur: Türk Hakanlarından biri kendisinden birkaç yıl önce olan bir savaı örenmek istemi, o savaın yapıldıı yılda yanılmılar. Onun üzerine bu i için hakan ulusuyla gene (müavere) yapar ve kurultayda Biz bu tarihte nasıl yanıldıksa bizden sonra gelecek olanlar da yanılacaklardır; öyle ise biz imdi göün on iki burcu ve on iki ay sayısınca her yıla birer ad koyalım; saılarımızı bu yılların geçmesiyle anlayalım. Bu aramızda unutulmaz bir andaç olsun, dedi. Ulus, Hakanının bu önergesini onayladı. Bunun üzerine Hakan ava çıkar; yaban hayvanlarını Ilısu ya doru sürsünler diye emreder. Bu, büyük bir ırmaktır. Halk bu hayvanları sıkıtırarak suya doru sürer. Bu hayvanlardan avlarlar, bir takım hayvanlar suya atılırlar, on ikisi suyu geçer, her geçen hayvanın adı bir yıla ad olarak takılır. Bu hayvanlardan birincisinin adı sıçgan (sıçan) imi. lk olarak geçen hayvan bu olduu için senenin baı bu adla anılmı ve sıçgan yılı denilmi. Bundan sonra sırasıyla geçen hayvanların adları yıllara verilmi: Ud yılı (öküz yılı), Pars yılı (bars yılı), Tavıçgan yılı (tavan yılı), Nek yılı (timsah yılı), Yılan yılı (yılan yılı), Yund yılı (at yılı), Koy yılı (koyun yılı),biçin yılı (maymun yılı), Takagu yılı (tavuk yılı), It yılı (köpek yılı), Tonguz yılı (domuz yılı), Sayı tonguz yılına varınca dönülerek yine sıçgan yılına balar. 15 Kagarlı, bundan sonra her yılın ifade ettii manaya deiniyor, Türklerin her farklı yılda o yılın hayvanının özelliine balı olarak farklı tabiat olaylarının ya da sosyal hadiselerin yaanacaına inandıklarını ifade ediyor. nanç merkezli 12 hayvanlı Türk takvimi efsanesinden iki sonuç çıkarmak mümkündür: a) Türklerin çok eskilerden beri zamanı ölçebildiklerini ve bunu 12 hayvanlı takvimle 10 Mahmud el- Kagari, a.g.y., s Mahmud el- Kagari,, a.g.y,s Mahmud el- Kagari,,, a.g.y., s Mahmud el Kagari,, a.g.y., s Mahmud el- Kagari,, a.g.y., s Kagarlı, Mahmut, Divanü Lugati t Türk Tercümesi (Besim Atalay), TDK Yayınları, C. 1, Ankara 1998, s

4 yaptıklarını, b)türk halk inancında hayvanlara atfedilen özelliklerin inanç balamında yıllara da yansıması. 16 Ziya Gökalp e göre 12 hayvanlı Türk takvimine esas olan hayvanlar totem döneminin kalıntılarıdır. Bu takvim Türklerden komuları olan Çin e, Tibet e, Hind-i Çin e, Mançurilere ve Moollara geçmitir hayvanlı Türk takvimi hakkında geni bilgi verilmi olan bu efsane mitolojik köken taımakla birlikte sosyal-medenî yaayıı düzenleyen bir sistemin nasıl oluturulduunu anlatmaktadır. Kagarlı, Türkmen, Kalaç ve Çigil boy adlarını halk arasından dinledii efsanelerle açıklamıtır. Kalaç, Türkmen, Çigil boy adlarının efsanelemi açılımı üphesiz sözlü tarih açısından da kıymet ifade eder. Kagarlı, Türkmen adının ortaya çıkması hakkındaki efsaneyi anlatırken Ouz Destanı nda da mevcut olan Kalaçların ad alması hakkında da bir efsane verir. Bunlara Türkmen denilmesinde bir hikâye vardır, öyledir: ifadesiyle balıyor. Kagarlı efsane için hikaye ifadesini kullanmıtır. Zülkarneyn in Türk ülkelerine yürümesini, Türklerin baında u adlı genç bir hükümdarın olduunu, skender in seferinin ayrıntılarını, Türklerin hakanlarının gitmesiyle nasıl basız kaldıklarını uzun uzun hikaye ettikten sonra u iki efsane metniyle Türkmen maddesini balıyor: Hakan ordusuyla savuup gittikten sonra orada çoluk çocuklariyle yirmi iki kii kalmıtı. Bunlar geceleyin hayvanlarını bulamamılar ve savuamamılar idi. te bunlar o kimseler ki kitabın ba tarafında adlarını söyledim. Hayvanlarının belgelerini beyan ettim: Salgur ve bakaları gibi. Bu yirmi iki kii yayan çekilip gitmek, yahut orada kalmak üzere konuurlarken iki kii çıkagelir; bunlar aırlıklarını sırtlarına yüklenmiler, yanlarına çoluk çocuklarını almılardı. Ordunun izine düerek gidiyorlardı, yorulmular, terlemilerdi. Bu yirmi iki kii yeni gelen iki kii ile tanıırlar ve konuurlar. Bu ikiler derler ki: Zülkarneyn denilen adam bir yolcudur. Bir yerde durmaz, buradan da geçer gider. Biz de kendi yerimizde kalırız. Yirmi ikiler onlara Türkçe kal aç derler, aç kal demektir. Sonradan bunlara Kalaç denilmitir; asılları budur. Bunlar iki kabiledir. Zülkarneyn gelip bunları saçlı ve üzerlerinde Tük belgeleri bulunduunu görünce sormadan onlara Türkmanend Türke benzer demektir, der. te bu ad onlarda bugüne kadar kalmıtır. 18 Türkmen maddesinde birisi Türkmenle, dieri kalaçla ilgili olmak üzere iki efsane yer almaktadır. Kalaç boy adıyla ilgili Zülkarneyn e balanan efsane Ouz Kaan Destanı nda Ouz un adına balı olarak yer alır. Ouz Kaan sefer sırasında yol üzerinde gördükleri bir kalenin kapısını açması ve orada kalması için askeri arasından bir komutanını görevlendirmi, Sen burada kal ve aç demi, onun kaldıı yerde ondan türeyen boya da Kalaçlar denmitir: Ouz Kaan ın ordusunda yakııklı bir kii vardı. Onun adı Usta Tömürdü idi. Ouz Kaan ona emir verdi: Sen burada kal, kapıyı aç, açtıktan sonra orduya geri dön. Bundan sonra ona Kalaç adını koydu. 19 Görüldüü gibi bu efsane Ouz Destanı nda farklı bir olaya balanmıtır. Ancak Ouz Kaan Destanı nın slamî dönemlerde oluan varyantlarında Kalaç adının verilmesi Kagarlı Mahmut un anlattıı ekildedir, Ouz la ilgili olarak verilmitir. Bu da slamî gelenekte Ouzla ilgili efsanelerin zaman zaman skender-i Zülkarneyn adına aktarıldıını kanıtlamaktadır. Ouz Kaan Kalaçların yanı sıra Karlukların, Saklapların, Kanglıların da adlarını vermitir. Ancak kültür etkilemesi sürecinde Ouz Kaan a ait olan birçok olgu Zülkarneyn e mal edilmitir. Türk maddesinde yer alan Türk adıyla ilgili bilgiler çok net olamamakla birlikte efsane karakteri taımaktadır. Bugünkü anlamda efsane tanımlarımızın dıında kalsa da Türk maddesindeki bilgiler dinî- slamî olduu kadar efsane-destan kaynaklı bilgilerdir. Metinde Türk adı ile ilgili 2 rivayet anlatılıyor. Bunlardan birincisi Nuh un olunun adı olmasıdır ki mitolojik destanî metinlerde de bu bilgiye rastlarız. Dieri ise hadise dayalı bir bilgidir. Bu anlatının Türklerin yurtları olan o yüksek yerde niçin yaadıklarını ve geri planda da savaçılık özelliklerinin sebebini açıklıyor. Efsaneye göre Türklerin savaçılıı Allah vergisidir: Türk. Allah ın selamı üzerine olsun Nuh un olunun adı. Biz diyoruz ki Türk, Allah ın verdii bir addır. Bize ehl-i mübarekten eyh ve mam el-hüseyin ibn Halef el Kagari dedi, ona da bn el Garqî demi: bn Ebî d Dünya diye tanınan eyh Ebû bekr el Mugîde l-cercerâni nin Ahir Zamana Dair adlı kitabında aktardıı ve isnat zinciri Peygamber e (s.a.s) 16 Fuzuli Bayat, Büyük Türk Bilgini ve Ansiklopedisti Kagarlı Mahmut, Ötüken Yayınları,, stanbul, 2008, s Ziya, Gökalp Türk Medeniyeti Tarihi, Kültür Bakanlıı Yayınları, st.,1976, s Kagarlı, Mahmut, Divanü Lugati t Türk Tercümesi (Besim Atalay), TDK Yayınları, C. 3, Ankara 1999, s Bkz. Fuzuli Bayat,,Ouz Destan Dünyası. Ouznamelerin Tarihi, Mitolojik Kökenleri ve Teekkülü, Ötüken, Yayınları, stanbul, 2006.

5 dayanan bir hadise göre Allah ü Teâlâ Benim bir ordum vardır, ona Türk adını verdim. Onları douya yerletirdim. Bir halka kızarsam, Türkleri o halk üzerine musallat kılarım diyor. te Türklerin bütün mahlukattan üstünlüü udur: Cenab-ı hak onlara isim vermeyi kendi üzerine almıtır, onları arzın en yüce ve en havadar yerine yerletirmitir, onlara kemdi ordum, demitir. 20 B. Divanü Lugati t Türk te Yer Adlarıyla lgili Efsaneler: Divan da yer adlarına balı efsanelere de rastlarız. Efsanelerin konuları arasında medeniyet tarihiyle ilgili herhangi bir ehrin, köprünün, kalenin veya da, ırmak, göl gibi doal mekanların nasıl olutuunu, adının nereden geldiini, o mekana ait bir özellii izah eden efsanelere çok rastlarız. Hatta kimi efsane aratırmaları bu konuya yöneliktir. Barsgan maddesindeki Barsgan ın, Qaz maddesinde Qaz ın, Öge maddesinde geçen Altun Kan adlı mekanın ve Çigil maddesindeki Çigil adının nereden geldiini açıklayan efsaneler yer adlarına balı efsanelerdir. Kagarlı, Uygur ülkesinin yakınında bulunduunu ifade ettii Altun Kan daının adını Öge maddesinde u efsaneyle açıklar: Müfreze Zülkarneyn in öncü birliklerine saldırmı ve onları bozguna uratmı. Türklerden biri, Zülkarneyn in askerlerinden birine bir kılıç darbesi vurmu ve onun karnında bir yarık açmı. Öldürülen adam beline bir para kesesi balamımı ve darbeyle birlikte açılan keseden, karından akan kanla karıarak paralar dökülmeye balamı. Ertesi sabah Türk askerleri kana bulanmı bu paraları görerek ne olduunu merak etmiler. çlerinden biri bu altun qan: altın ve kandır demi- ve oradaki ulu daa bu ad verilmi. Bu da Uygur ülkesinin yakınlarındadır ve çevresinde göçebeler yaar. 21 Divan da Çigil adlı bölgenin ve buranın halkının adının da Zülkarneyn le ilgili bir efsaneye balı olduunu görüyoruz. Zülkarneyn, Argun ülkesine geldiinde hava çok yamurlu olması dolayısıyla etrafın çok çamurlu olduunu görünce Farsça in çigüne (çigil), bu nasıl çamur, bu çamurdan kaçı yok, diyerek oraya bir bina yapılmasını emretmi. Bunun üzerine oraya bir kale yapılarak adına Çigil denmi, orada yaayanlara da Çigilî denilmi. 22 Kagarlı Mahmut Barsgan maddesini açıklarken bu yerin adıyla ilgili bir efsane anlatır. Bu efsaneden Barsgan ehrini Alp Er Tunga adıyla ünlü olan efsanevî Türk hükümdarının olu Barsgan ın yaptırdıını belirtir ve kentin yapılı efsanesini anlatır. 23 Kagarlı Mahmut un dedesi ve babası Kagar ın kuzeyinde bir kasaba olan Barsgan kasabasında domulardır. Kagarlı nın kendisinin de aslında Barsganlı olduuna dair görüler vardır. 24 Anlaılan bu efsane Kagarlı nın ailesinin Kagar dan evvel yaadıı yerle ilgilidir. Qaz maddesi de Qazvin adlı bir kentin adını açıklamaktadır. Qaz, Afrasiyab ın kızının adıdır. Qazvin kentinin kurucusudur. Bu kentin adının kök biçimi qaz oynı: qazın oyun alanıdır. Çünkü bu kız orada yaar ve oyun oynarmı. 25 Kagarlı bu maddenin devamında Qaz kenti ile ilgili bilgiler vermeye devam ediyor. C. Açıklayıcı Bir Efsane: Tutmaç maddesinde Türklerin mehur bir yemei olduu ifade edilen tutmaç yemeinin nerden geldiini açıklayan bir efsane mevcuttur. Efsane yukarıdaki bazı efsanelerde olduu gibi Zülkarneyn adına balanarak anlatılmıtır. Tutmaç: Türklerin tanınmı bir yemeidir. Bu yemek Zülkarneyn in yaptıı azıklardandır, öyle yapılmıtır: Zülkarneyn karanlıktan çıktıktan sonra azıkları azalmı, Zülkarneyn e bizi aç tutma demek olan bizni tutma aç diyerek yolumuzu aç, biz yurtlarımıza gidelim gibi sözler söylemiler. Zülkarneyn, bilginlerle konumu, bu yemei çıkarmılar; ibu yemek, bedeni kuvvetlendirir, yüze kırmızılık verir Mahmud el-kagari, Divanü Lugati t Türk, Kabalcı Yayınları, st.anbul, 2007, s Mahmud el-kagari, Divanü Lugati t Türk, Kabalcı Yayınları, st. 2007, s Mahmud el-kagari, a.g.y., s Kagarlı Mahmut., Divanü Lugat it Türk Tercümesi, (Besim Atalay), TDK Yayınları, C.1, Ankara, 1998, s Bkz. Korkmaz Zeynep, Kagarlı Mahmut ve Divanü Lugati t Türk, 25 Mahmut el Kagari, Divanü Lugati t Türk, Kabalcı Yayınları, st. 2007, s Kagarlı, Mahmut, Divanü Lugati t Türk Tercümesi (Besim Atalay), TDK Yayınları, C. 1, Ankara 1998, s.452

6 D. Divanü Lugati t Türk te Yer Alan Olaanüstü Varlıkla lgili Efsane Albastı, karabasan, cin, peri, hayalet, hortlak gibi çeitli tabiatüstü varlıklarla ilgili olarak anlatılan efsaneler içerisinde cinlerle ilgili olanlar memorat ya da efsane karakterinde geni yer tutar. Divan ü Lugati t-türk te bu anlamda bir tek efsane tespit ettik, bu efsane cinlerle ilgilidir: Cinlerden bir bölük Türkler una inanırlar ki, iki bölük birbiriyle çarpıtıı zaman bu iki bölüün vilayetlerinde oturan cinler dahi kendi vilayetinin halkını kollamak için çarpıırlar. Cinlerden hangi taraf yenerse onlardan yana çıktıı vilayet halkı da yener. Geceleyin bu cinlerden hangisi kaçarsa onların bulunduu vilayetin Hakanı da kaçar. Türk askerleri geceleyin cinlerin attıkları oktan korunmak için çadırlarına saklanırlar. Bu Türkler arasında yaygındır, görenektir. 27 E. Divanü Lugati t Türk te Yer Alan Menkıbeler Allah a yakın olduuna inanılan veli kiilerin kerametlerini konu edinen ve efsane ile ilikili bir tür olan menkıbeler sözlü kültürümüzde önemli bir yer tutar. slamî öelerle eski Türk inancından öelerin ve dier din ve inanç sistemlerinin oluumunda önemli yer tuttuu menkıbe örneklerini Divanü Lugati t-türk te de buluruz. Divan da iki tane menkıbe örnei vardır. Birincisi Büke maddesinde Müslümanların kâfirleri yenmesi hakkındadır: Yabakuların en büyüüne olduu gibi yiitlere de bu ad verilir ve Büke Budraç denir. Ulu Tanrı bunu yedi yüz bin askeri olduu halde Müslümanlardan Arslan Tekin Gazi nin kırk bin askeriyle yapılan bir çarpımada bozguna urattı. Mahmut der ki ben bu savata bulunmu olanlardan sordum ve kafirler çok oldukları halde nasıl kaçtı, dedim. Biz de buna aırdık, tutsak olan gavurlara sorduk ve onlara bu kadar çok olduunuz halde niçin yenildiniz, dedik. Cevap olarak, davullar çalınıp, borular ötmee baladıı zaman baımızın ucunda yeil bir da gördük. Bu da göü kapatmıtı. Dadan bir takım kapılar açıldı. O kapılardan bize cehennem ateini yadırdılar. Biz bundan korktuk. Böylece bizi yendiniz dediler. Ben de bu, tanrı esenleyesi Yalavaçımızın Müslümanlara bırakmı olduu mucizelerdendir, dedim. 28 Sava esnasında Müslümanların yardımına yeil sarıklı, yeil ya da beyaz giysili ruhanî varlıkların yetimesi menkıbelerde sık rastladıımız motiflerdendir. Yukarıdaki efsanede ruhanî kiiler deil ama yeil renkli, dümanın üzerine ate yadıran dadan söz edilmektedir. Eski Türk inancında daın koruyucu ruhu inancından da izler taıyan bu menkıbedeki Müslüman ve gayr-i Müslim tarafların isimleri dikkat çekicidir. Divanü Lugati t-türk te Bukuk maddesiyle ilgili açıklamada bir nevi hastalık olduunu anladıımız Bokuk un, bazı kiilerde bir Müslüman ın bedduası sonucunda olutuunu açıklamaktadır: Bukuk: boazın iki yanında deri ile et arasında peyda olan bir takım et bezleridir. Fergana ile ıknı ehirlerinde bu hastalıa tutulan bir takım kimseler vardır. Daima çocukları da böyle olur. Bazılarında gösünü yahut ayaının ucunu göremeyecek kadar büyür. Bunun neden ileri gelmi olduunu sordum. Bana babalarımız sesi gür gavurlar imi. Tanrı yarlıgayası Yalavacın yoldalarıyla sava etmiler. Atalarımız onların üzerine baskın yapmı, gür sesleriyle haykırmılar, onların bu sesinden Müslümanlar bozguna uramı. Tanrı kendinden honut olası Ömer e salık verdiklerinde bunlara ilenmi, bunun üzerine boazlarında bu hastalık çıkmı; soylarına, soplarına da bu hastalık miras kalmı. Bugün onların içinde hiç gür sesli kimse yoktur. 29 Sonuç Kagarlı Mahmud un eserinde tespit ettiimiz 12 efsane-menkıbe örnei, bugün halk edebiyatındaki efsane anlayıına tam olarak uygun olmayabilir. Efsanenin, her hangi bir olaya, ahsa, duruma balı olarak anlatılan ve inandırıcılık özellii taıyan halk anlatmaları olması 30 temel özelliinden hareketle tespitlerimizi yaparken efsane türünün genel tanımına az bir ekilde de olsa uyan metinleri, mesela bir boyun ya da yerin veya yemein nasıl olutuunu, nasıl ortaya çıktıını, herhangi bir kökeni açıklayan anlatımları efsane olarak deerlendirdik. Divan da bugünkü biçimsel özelliiyle bir 27 Kagarlı, Mahmut, Divanü Lugati t Türk Tercümesi (Besim Atalay), TDK Yayınları,C.3, Ankara 1999, s Kagarlı, Mahmut, Divanü Lugati t Türk Tercümesi (Besim Atalay), TDK Yayınları, C.3, Ankara 1999, s Kagarlı, Mahmut, Divanü Lugati t Türk Tercümesi (Besim Atalay), TDK Yayınları, C. 2, Ankara, 1998, s Saim Sakaolu, Efsane Aratırmaları, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 1992.

7 efsane bulmamız mümkün olamazdı. Kagarlı bu örnekleri çounlukla hikaye adı altında vermektedir veya örneklerinde kullandıı destan parçalarının arasında efsaneler geçmektedir. Bu yüzden bazı incelemelerde buradaki efsaneler, destan parçaları arasında yer almıtır. 31 Yukarıda verdiimiz tutmaçla ve qazla ilgili efsaneler bugünkü anlamda efsane tanımına pek uymayabilir. Ancak Kagarlı nın bunları bugünkü anlamıyla efsane örnei vermek maksadıyla vermediini, o sebepten efsane metinlerinin tam olarak yer almayacaını göz önünde tutmak gerekir. Sadece bugünkü tanımlara balı kalsak Divan da efsane örnei bulmak da mümkün olmayabilir. Bu sebeplerden kimi metinleri alıp almama konusunda tereddütler yaadık. Bu tereddütlerimizden birisi de Türk maddesinde Türk adının kaynaı ile ilgili verilen bilgileri efsane olarak alıp alamayacaımız hususunda oldu. Türk adının kaynaını ve Türklerin yaadıkları bölgeye yerleme sebeplerini izah ettii için metinlerimize ekledik. Buraya aldıklarımızın dıında da Kagarlı nın, Sözlüündeki bazı maddeleri açıklarken efsane ve destan kaynaklı anlatımlara bavurduu hissedilmektedir. Efsane türü halk anlatmaları içerisinde en eski ve en yeni örnekleri hazinesinde saklayan bir tür olarak özel bir yere sahiptir. Mitolojik dönemlerden bu yana var olan efsane, varlıını güçlü bir biçimde devam ettirmi olup, bugün de yeni varyantlarla zenginleerek yaamaya devam eden bir türdür. Bunda konu yelpazesinin geniliinin de etkisi vardır. Kültürümüzün en temel kaynaklarından olan Divanü Lugati t Türk te 12 örneine rastladıımız halk edebiyatının bu en canlı türü, yeni varyantlar kazanarak yaamaya devam etmektedir. nsanı aırtan bir dehayla ve ileri görülülükle kaleme alınmı olan Divanü Lugati t-türk, dil ve edebiyatımız için her anlamda en temel kaynak eser olma niteliinde öncelik sahibi bir eserdir. KAYNAKÇA ARAT Reit Rahmeti, Eski Türk iiri, TTK Yayınları, Ankara, BANGUOLU Tahsin., Kagariden Notlar: 1. Uygurlar ve Uygurca Üzerine, TDAY Belleten, Ankara, (1958) BAYAT Fuzuli, Kagarlı Mahmut un Divanü Lugati t Türk Eserinde Mitolojik Dünya Modeli ile lgili Bazı Kavramlar, Journal of Turkish Linguistıcs, Vol.1, Number 1, Macedonia, BAYAT Fuzuli, Büyük Türk Bilgini ve Ansiklopedisti Kagarlı Mahmut, Ötüken Yayınları, stanbul, BAYAT Fuzuli, Ouz Destan Dünyası. Ouznamelerin Tarihi, Mitolojik Kökenleri ve Teekkülü, Ötüken Yayınları, stanbul, ÇETN Engin, Divanü Lugat-it-Türk teki Yiyecek çecek Adları ve Bu Adların Türkiye Türkçesindeki Görünümleri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.14, S.2, (2005), s DUYMAZ Ali, Bingöl Efsaneleri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Elazı, 1989 Divanü Lugati t Türk, Mahmud El Kagari, Kabalcı Yayınları, stanbul, Divanü Lugati t Türk Bilgi öleni Bildirileri, , Ankara EBÜLGAZ BAHADIR HAN, Türklerin Soy Kütüü (ecere-i Terakime), Haz. Muharrem Ergin, Tercüman 1001 Temel Eser ELÇN ükrü, Türk Halk Edebiyatına Giri, Kültür ve Turizm Bakanlıı Yayınları, Ankara, ERGUN Metin, Türk Dünyası Efsanelerinde Deime Motifi, TDK Yayınları, Ankara, ERCILASUN Ahmet Bican, u Destanı Hakkında, Millî Folklor, S.12, Kı (1991 GÖRKEM smail, Elazı Efsaneleri (nceleme-metinler),manas Yayıncılık, Elazı, GÜZELBEY Cemil Cahit, Gazi Antep Efsaneleri ve Öyküleri, Gaziantep, HELMOLU Muhsine, Diyarbakır Efsaneleri Üzerine Bir Aratırma, Ankara, NAN Abdulkadir, Divanü Lugat-it-Türk te amanizme Ait Kelimeler, Türk Kültürü, S.100, 1971 den alıntı yapan aaıdaki siteden ulaılmıtır: KAFESOLU, brahim, Türk Milli Kültürü, Boaziçi Yayınları,stanbul, KAGARLI MAHMUT, Divanü Lugat it Türk Tercümesi, TDK Yayınları, C.1, Ankara, KAGARLI MAHMUT, Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi, TDK Yayınları C. 2, Ankara, KAGARLI MAHMUT, Divanü Lugat-it-Türk Tercümesi, TDK Yayınları C. 3, Ankara, Saim Sakaolu, Doumunun Yılında kagarlı Mahmut ve Divanü Lugati t Türk ü,

8 KORKMAZ, Zeynep, Kagarlı Mahmut ve Divanü Lugat-it-Türk, KÖPRÜLÜ M. FUAT, Edebiyat Aratırmaları, TTK Yayınları, Ankara, OCAK AHMET YAAR, Türk Kültür Tarihi Olarak Menakıbnameler, TTK Yayınları, Ankara, ÖGEL BAHAEDDN, Türk Mitolojisi I, TTK Yayınları, Ankara, ÖGEL BAHAEDDN, Türk Mitolojisi II, TTK Yayınları,Ankara, l995. ÖNDER MEHMET, Efsane ve Hikayeleriyle Anadolu ehir Adları, Ankara, ARAT RET RAHMET, Eski Türk iiri, TTK Yayınları, Ankara, SAKAOLU SAM, Divanü Lugati t Türk ün Halk Edebiyatı Açısından Taıdıı Deer, Ataürk Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Edebiyat Bilimleri Dergisi, S.13, Erzurum 1985 SAKAOLU SAM, Efsane Aratırmaları, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, SAKAOLU SAM, Doumunun Yılında Kagarlı Mahmut ve DivanüLugat-it-Türk ü, SEYDOLU BLGE, Erzurum Efsaneleri, Kültür ve Turizm Bakanlıı Yayınları, Ankara, TEKN TALAT, XI, Yüzyıl Türk iiri, TDK Yayınları, Ankara, TÜRKMEN Fikret, Günümüz Halk iirinde Kullanılan ekil ve Türlerin Divanü Lugati t Türk teki lk Örnekleri, Divanü Lugati t Türk Bilgi öleni Bildirileri, , Ankara 2000.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular

Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular Ateş Ülkesi'nde Ateşgâh Ateşgâh ı anlatmak istiyorum bu hafta sizlere. Ateş Ülkesi ne yolculuk ediyorum bu yüzden. Birdenbire pilot, Sevgili yolcular hazır olun düşüyoruz diyor. Düşüyoruz ama ben dâhil

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Nazlı Yürekler için!lk Adımım

Nazlı Yürekler için!lk Adımım Bu akşam Boğaziçi Üniversitesinden ilk projesine katılan Merve yazmış, Nazlı Yüreklere İlk Adim... Gönüllüler nasıl anlatılır... Gönüllülerin çocuklara sevgisi... Ve onların çocuklara ulaşma gayretleri...

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI

GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI GAZALTI ÖZLÜ TELLER LE MAG ORBTAL KAYNAI En yüksek kalitede ekonomik birletirme kaynaı 1. Giri Orbit kaynaı kelimesi,latince Orbit yani yörünge (mesela bir uydunun yerküresi çevresindeki yörüngesi) kelimesinden

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

a b e f g h i SHOG NED R?

a b e f g h i SHOG NED R? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h i SHOG NEDR? SHOG, Japonya da yaklaık 20 milyon kiinin oynadıı bir oyundur. Hedefleri, karı tarafın ah ını tuzaa düürmek olan iki oyuncu arasında oynanan bir zihinsel

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Türk Mitolojisi ve Türklerde Totemizm DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Totemizm Totemizm totem, mana ve tabu fikirlerine dayanır. Bir klanın n bütün b n fertlerinin kutsal saydıklar kları yaratıklar ve şeyler olan

Detaylı

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere LUL, Faik; DZDAR, slam (2002). Arnavutça Mevlitler (Mevludet Në Gjuhën Shqipe), kodra-arnavutluk (Shkodër): Camaj-Pipa Yayınevi, 712 s. ISBN 99927-41-75-9 Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

AZERBAYCAN DA VE TÜRKYE DE E TOPONMLER VE ONLARIN ÖNEML ÖZELLKLER COMMON TOPONYMS AND THEIRS IMPORTANT FEATURES IN AZERBAIJAN AND TURKEY

AZERBAYCAN DA VE TÜRKYE DE E TOPONMLER VE ONLARIN ÖNEML ÖZELLKLER COMMON TOPONYMS AND THEIRS IMPORTANT FEATURES IN AZERBAIJAN AND TURKEY AZERBAYCAN DA VE TÜRKYE DE E TOPONMLER VE ONLARIN ÖNEML ÖZELLKLER COMMON TOPONYMS AND THEIRS IMPORTANT FEATURES IN AZERBAIJAN AND TURKEY Prof. Dr. Kara BRAHMOGLU Özet Aratırmanın balıca amacı Türkiye,

Detaylı

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA

BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE ON PRIMARY LONG VOWEL IN NATIVE DIALECTS OF BURSA KIŞ WINTER 2012 SAYI NUMBER 5 SAYFA PAGE 1-7 BURSA YERLİ AĞIZLARINDA BİRİNCİL UZUN ÜNLÜLER ÜZERİNE Hatice ŞAHİN * ÖZET Ana Türkçede, tarihi Türk dillerinde, Anadolu ağızlarında birincil ünlü uzunluklarının

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

KIRGIZ MİLLETİNE AİT EFSANESİ

KIRGIZ MİLLETİNE AİT <KIRKKIZ> EFSANESİ 1905 KIRGIZ MİLLETİNE AİT EFSANESİ ZHENHUA, HU ÇİN/CHINA/КИТАЙ Giriş Çin de Kırgız milletinin ortaya çıkışı ve Kırgız adının kaynağı hakkında birçok efsane bulunmaktadır. efsaneside

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES

TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES TMMOB HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES BURSA RAPORU (1) HAZRAN 2006 TÜRK MÜHENDS VE MMAR ODALARI BRL HARTA VE KADASTRO MÜHENDSLER ODASI BURSA UBES Haim can Cad. Tuta 1 Hanı K:2 N:203 Fomara

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama

LEM KURALLARI BLDRM FORMU. Önemli Açıklama LEM KURALLARI BLDRM FORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasasında gerçekletireceiniz hisse senedi ilemleri sonucunda kâr edebileceiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, ilem yapmaya karar vermeden

Detaylı

! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')!

! !! # $ % &'( )#!* )% +!! $ %! + ')! ! "!! # $ % &'( )#!* )%" +!! $ %! + ')! &( '!#,-.! /,! 0 + # ' #! * #! 0 #! 0! ) '! '1# + $ # )' * #! 0!! #! 0! "! '!% # #! 0 " 2 3) # ' $ 4!# ) '.*,5 '# 0! )'* $ $! 6 )' '+ " 7 ) 2#!3)# ' $ 4!# '#"'1

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 10.10.2005 Konu stanbul Menkul Kıymetler Borsası Bakanlıı na, STANBUL Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: : KORDSA

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN *

Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN * Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN * Dexter Filkins tarafından yazılmı olan The Forever War isimli kitap, orijinal dili olan ngilizce versiyonu ile incelenmitir.

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

arkîkaraaaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Ders Notları

arkîkaraaaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Ders Notları arkîkaraaaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Ders Notları Ör. Gör. Kaan Ayanolu SIVILARDA ÖZGÜL AIRLIK TAYN: PKNOMETRE Piknometreler küçük, hafif, sabit hacimde ve çounlukla camdan yapılmı

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaın Ünvanı/Ortakların Adı Adresi Telefon ve Fax No. Tarih : 07.02.2005 Konu : KORDSA Sabancı Dupont Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. : Sabancı Center, Kule:

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

DNÎ AHSYETLER ETRAFINDA ANLATILAN EFSANELERN BRLETRLMES ÜZERNE ON JOINDER LEGENDS DESCRIBED AROUND RELIGIOUS FIGURES

DNÎ AHSYETLER ETRAFINDA ANLATILAN EFSANELERN BRLETRLMES ÜZERNE ON JOINDER LEGENDS DESCRIBED AROUND RELIGIOUS FIGURES DNÎ AHSYETLER ETRAFINDA ANLATILAN EFSANELERN BRLETRLMES ÜZERNE ON JOINDER LEGENDS DESCRIBED AROUND RELIGIOUS FIGURES Ahmet DALI * Özet Edebî nitelik taıyan bazı eserlerin hangi türe dâhil olduu meselesi,

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN ÖZEL EGE LSES TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN HAZIRLAYAN ÖRENC: Zeynep ÇALANDA 63 6B DANIMAN ÖRETMEN: Özgem Ayça BEKTUR ZMR (2011) ÇNDEKLER Sayfa Konu, Özet, Giri.3 Projenin Amacı, Projenin Hedefleri

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Ekim 2014. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi 1991 Marmara Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ Ekim 014 1. Adı Soyadı: Muharrem Kaya. Doğum Tarihi: 01.04.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl TDE 101 Retorik Bilgisi AKTS 5, KREDİ (3+0) 3 Söz sanatları, tür, şekil bilgilerini kavramak ve bu alanla ilgili terimler bilgisine sahip

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir.

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 26.12.2007 SAYI :2007-096

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde statistiksel Bir Aratırma (Cumhuriyet Gazetesi Örnei)

Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde statistiksel Bir Aratırma (Cumhuriyet Gazetesi Örnei) Cumhuriyet Dönemi Gazete Haber Dili Üzerinde statistiksel Bir Aratırma (Cumhuriyet Gazetesi Örnei) A Statistically Research About The News Tongue Of A Newspaper In The Republic Term (The Case of Cumhuriyet

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır:

5228 Sayılı Kanunla Yapılan Deiiklikler aaıda detaylandırılmıtır: 5228 Sayılı Kanunla (31.7.2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır) Kamu Yararına Çalıan Derneklerle Bakanlar Kurulu nca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfları lgilendiren Deiiklikler: Kamu

Detaylı

KARAHANLI ESERLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞI HAKKINDA

KARAHANLI ESERLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞI HAKKINDA 1915 KARAHANLI ESERLERİNDEKİ SÖZ VARLIĞI HAKKINDA ÜŞENMEZ, Emek TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır. Bu dönemde yazılan eserler, Türk dil tarihinin

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı